A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

r. commerce. (de lume.ADU-AFL 25 ~ generala anuala .n.) ordinary business ~ olandeza .) chartering business ~ maritime .n.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative . (pm de afaceri) businessman afilia v.f.shady deal/affair ~ necinstita . businesslike manner afacerist s.(asigurdri de afaceri.good stroke of business ~ cinstita .) insider dealing/trading ~ bancare . gamble.selling pressure .to establish oneself in business afacerism s.(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta .moneymaker ~ buna . shady business 2. lawsuit ~ banoasa .business prospects a intra in ~ .(mar.bad stroke/piece of business. airport afacere s.family business ~ de stat . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports.crown poster ~ mic .handbill ~ publicitar . (belsug) affluence. (incheiatd si reusita) bargain. {in sens general) affair 2.(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s. to post up. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . (tranzactie) transaction 3.remunerative business.m. to be affiliated afi§ s.civil case/suit ~ de familie . to affiliate.potentiale/posibile . shipping business . (judiciara) case. 1. billboard ~ mare . 1.f.loss maker ~ rentabila . notice board ailuenta s. business. 1. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. capital stroke of business ~ riscanta . plenty 2.to go into business a se lansa in ~ .n. deal.adventure.show bill afisa v.t. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig.t. bill sticking afisier s.legislative assembly ~ statutara . wildcatting afaceri ale initiatilor . paying/going concern/bargain.(directori de societdti.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata . poster. to bill afi§are s.state affair ~ dubioasa .n. (peiorativ) profiteering.long-winded business ~ de navlosire .straight dealing ~ civila .f.maritime affairs/ business. bill.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara .rush ~ a ofertelor de vanzare . to affiliate v. bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi . de clientela) affluence. racketeer 2. (peiorativ) trafficker. 1. (negot) trade.f. (articol de fond.

(mar.) broker. (cornet) note/pocket book 2.marine insurance broker ~ de bursa .bookmaker ~ de presa .loading contractor ~ de incarcare si expeditie .) charterer's agent. bursa etc. (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier . order of the day agent s.advertising/publicity agent ~ de schimb .f.(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator.consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler.) owner's agent ~ al carausului . (ordine de zi) agenda. medium.to charter space afretare s. ship's chandler ~ de asigurare .(mar. (mar. (comis-voiajor) travelling salesman.) company's agent ~ de cumparare .f.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri . n. (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: .carrier's agent ~ al navlositorului .(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate . (de schimb. to freight. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd .) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime . (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar. clienti. mar.(mar.(mar. (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor .money manager ~ de incasari . mar.t.to charter for lump sum ~ spatiu pe nava . affreightment.) stockbroker. influx afreta v. (comisionar) mercantile agent. to affreight.import agent ~ de investitii . fixture agenda s.unloading agent ~ de descarcare-primire . (SUA) commission broker. freightage. (de capital.) abandonee. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire . 1.26 AFL-AGE aflux s. (de mdrfuri) mercantile broker. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial . mdrfuri etc.(a mdrfurilor) forwarding agent. canvasser.discharging contractor ~ de expeditie .(asig.clearance/ clearing agent.commercial agent.collecting agent ~ de Tncarcare .exciseman ~ de companie . freight forwarder ~ de export .insurance agent/ broker. (intermediar) go-between.) chartering.(bur. 1.) chartering agent/broker.export agent ~ de import . (de cambii) cambist.commission agent ~ consular .shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama . (mar. (substantd) agent ~ al armatorului .(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare .) beachman ~ comisionar .press agent ~ de primire . agent. middleman 2.) inflow.) to charter.m. running broker. to fix ~ cu navlu forfetar/global .

transport agent ~ de transport si expeditie ..discount broker.(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj .news agency ~ de verificare a solvabilitatii . (SUA) realtor ~ intermediar . (de expeditie) shipping agent ~ monetar .ship sale broker ~ de vanzari .press agency ~ de publicitate .! cme .:' siati.paying agent ~ sanitar . :"-seinbly.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport . (despre piata bursieru} excited agrar adj.)1. sales agent/representative ~ del credere .subscription agent ~ de transfer .shipping and forwarding agent ~ de tranzitari . geiieratsng sc.export credit agency ~ de informatii de credit .advertising agency ~ de rating .n.foreign exchange broker/dealer ~ de scont .government agency ~ imobiliara .u' niasouici acli':uutea econciii[(. ship agent/ broker. refrigerant ~ frigorific lichid . fin. to job.y.(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim .AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar .n u ii/ici tan') a^gre^ti^ .m..) husband ~ imobiliar .credit reference agency ~ de informatii financiare .ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export .rating agency ~ de recuperare a datoriilor .(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie .n i. exactor.travel/tourist agency ~ guvernamentala . (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj..estate agency ~ maritima .real estate agent/ operator.employment agency/ bureau ~ de presa .health officer agentie A. to bull and bear agiotaj s.n.port agency ~ vamala . agency ~ de bilete . {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.refrigerant fluid ~ general al armatorului . exacter. {indicts.maritime agency ~ portuara .patent agent ~ platitor . 2. to speculate on the stock exchange.(mar.t.del credere agent ~ electoral .canvasser ~ fiscal .selling agent. agiotage agiotor. (uti/a]) (engine) unit. agio/stockjobber agitare s. cooling agent.shipping agency ~ de plasare . estate agent. agrarian agregat s. plani. (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific .circulating medium ~ pentru brevete ./' agen.marine agent. (bur.) agio.transit agent ~ de vanzare a navei .debt-recovery agency ~ de stiri .customs agency agio s..tax collector. premium agiota v.f.cold carrier.Mic ci. bill broker ~ de subscriere . unit..

agricultural zootechnics ajun s. (la nevoie) to relieve ajutor s.) name day ajunge v.monetary aggregate agricol adj. agricultural biology agrochimie s.t.macroeconomic aggregate ~ monetar . adjoint ~ de boala .(sumd rezultatd.) value adjustment ~ conjuncturala .extensive agriculture ~ intensiva . aid.m.f. to arrive (at) 2. farming. agriculturist. cultivator.f.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva . (a sustine) to sustain. agriculture.intensive agriculture.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont. agricultural agricultor s.f.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat .t. agronomics.i.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s.wage adjustment ~ a valorii . land surveying agrobiologie s.f. (alocatie) benefit s. agronomy.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families .(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export .charge hand ~ de na§tere .mechanized agriculture ~ mixta .death grant ~ de maistru .(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala . (material) to support.f. agrochemistry. agronomist agronomic s.n.n. agricultural chemistry agroindustrie s. agriculture agrotehnica s. agrotechnics. (bdnesc) allowance.m. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului .f.m. adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire . (la) to adjust (to) ajustare s.border tax adjustments ajuta v. (asistentd) assistance. agribusiness agronoms.f. in momentui convertirii obligatiunilor. to assist.m. farmer. high farming ~ mecanizata . (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta . eve ~ al lichidarii . (loctiitor) deputy. to back up. farm practices agrozootehnica s. ~ a salariilor .to fall due ~ la un compromis . (adjunct) adjunct.f.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare . aid. land surveyor agrimensura s. land use. to aid.28 AGR-AJU ~ macroeconomic . 1.(cu creditorii) to compound ajusta v. (tdran) peasant agricultura s. (material) support. (la nevoie) relief. (la) 1.f. agrobiology. assistant 2.(bur. agricultural engineering.

pi.f. (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . benefit. appropriation ~ a activelor . alienable alienare s. mtr-o economic. aleatory. (a anexd) to annex. alliance aliena v. choice. enclosed aici ~ .n.t. to choose.f. allocation. to feed. 1. (piata) to supply alimentara s. (din buget) to budget. compensation.m.allotment of shares ~ de sarcini specifice . (pentru articole. selection. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v.t. de publicitate.f. (a destina) to earmark alocare s. (a vota) to elect. 1. voter. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social . (intr-un plic) to enclose 2. \. album. to nourish 2. (ajutor bdnesc) allowance.f. (a pune aldturi) to lay by.AJU-ALO 29 ~ de §omaj . (CM apd. to allocate. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. (a compara) to compare.economic assistance ~ extern . elector alege v.t. 1. food. dole ~ economic . random alegator s.asset allocation ~ a capitalului . (a colationa) to collate alaturat adj. energie electricd etc.) to alienate alienabil adj. polling alianta s. assignment.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s. (un deviz) to estimate aleatoriu adj. to join.(serviciile bancare.(din costui total) cost allocation ~ a resurselor . asigurdri.(distribuirea resurselor.financial assistance ~ mutual . allotment. (a confruntd) to confront. to assign.t.n. resources allocation ~ de actiuni . allocation.budget dole . (dr. decupaje etc. {intr-un post) to vote in alegere s.unemployment allowance/benefit/pay. foodstuff. (anexat) annexed. allotment. (cu combustibil) to fuel 3.) scrap book ~ de mostre .mutual aid ~ pentru comert .f.t.social security benefit alatura v. (dr.) to supply. (yotare) election.f. a redacta) to draw up 2. provision/food store aliniere s. (a celei mai bune alternative) (man.t.(fast foods. (a selecta) to select.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale . (a schita.foreign aid ~ financiar . herewith album s. assignment. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid .sample book alcatui v.f. to allot. to vote 3.here enclosed. to screen 2. grant-in-aid ~ bugetara . to add/to adjoin/to subjoin to. 1.) alienation aliment s.) screening 2.

to postpone. to package. pawn a da/a lasa ~ .t. rider alterna v.(pentru copii) family allowance ~ de hrana .working fastening amana v.fit packing ~ refolosit . grace ~ sine die .) to adjourn.making fast.second-hand package ~ returnabil . (mar. cutii) to encase.returnable package ~ transparent . to put in pawn amanetare s.packing included ~ maritim . (incdrcdtura navel) (mar. to wrap up.30 ALO-AMB ~ de familie . (in sad) bagging. to put off.t.seaworthy packing ~ necorespunzator . to bind amarare v. to ransom amaneta v.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. packing.giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment. embassy . strapping ~ pentru mare .strike benefit/pay alonja s. (pdsuire) respite. wrapping.to pawn a scoate de la ~ . sacking.packing not included ~ pentru cadouri . to redeem. destinatd andosdrilor succesive) allonge. fastening.food/victualling allowance ~ de tmbarcare . (in Idzi. unsound package ~ neinclus in pret . wrapper ambasada s. package. (a pdsui) to reprieve.dole ~ individuals . to alternate alternative s. alternative alternative nonmonetare . binding ~ a caricului/incarcaturii .deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta .(mar. (a intdrzia) to delay 2. securing.export packing ~ de ma§ina .f.t.t.f.n.f. to pack up. overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului .) lashing. pack.t. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s. (in sad) to bag. crating. (dr.t. to secure. ciitii) encasement. postponement.w.adjournment sine die ambala v.) adjournment 3.child benefit ~ pentru grevi§ti .machine packing ~ defectuos . to lay over.) shipping allocation ~ de §omaj .packing extra ~ inclus in pret .securing for sea ~ temporara .blister pack ambalare s.) to lash.kraft paper ~ etan§/impermeabil . (in baluri) baling.waterproof packing ~ facturat separat . (de cadouri) giftwrapping ambalator^. (pagina atasatd unei cambii. to fasten. packer. (in baluri) to bale. to respite amanare s. 1. wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export . fixing.f. delay 2. packing.f. (dr.f. 1.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor . pawnage amara v.to take out of pawn. to fix.capitation grant ~ pentru copil . (in Idzi.n. to pawn.inadequate packing. to continue 3.

(cont. (a mobila) to furnish 2. to place. {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize. (a pune la amenda} to fine. sinking 2.t. survenitd in cursul perioadei de functionare. itinerant.plenipotentiary ambulant adj.m. to dispose.level payment amortization ~ libera . to clear off. depreciable amortizare s.peak year ~ universitar . 1. to improve. 1.accounting year ~ cu vin de calitate . to lay out. berth fittings ~ pentru animale . pi. facilities ~ de santier .vintage year ~ curent . year ~ civil/calendaristic . analyst .forest management ~ portuara . fine.m. to write off 2. to penalize amendamenti-. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj.working year ~ de referinta . arrangement.current year ~ de productie .accumulated depreciation ~ fixa .civil/calendar year ~ comercial .berthing facilities. (a imbundtdti) to amend. fittings. location an s. to better ameliorare s. strolling ameliora v. to amnesty amortiza v. (a echipa) to fit out. 1. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. site.AMB-ANA 31 ambasador s. to locate amplasament^.fixed depreciation ~ in cote egale . to appropriate. (o casa) to fit up.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v.t. to sink.t.t. to improve. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit. admiralty amnistia v. ambassador ~ plenipotentiar .straight-line depreciation ~ in sume fixe .record/de varf. (o lege) to amend 2.accelerated depreciation ~ cumulata . to make better. penalty. 1.fiscal year ~ . to site.f.f.construction management ~ forestiera . to arrange.n. penalty amiralitate s. wear and tear ~ accelerata .soil improvement amenaja v.m.) depreciation.t. {ale navei) accommodations. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix.t.passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v.f.commercial business ~ contabil .harbour accommodation amenajari de dana . improvement.cattle fittings ~ pentru cereale .(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists. accommodation 2.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar . 1.academic year ani de munca .f.f. (a unei datorii) amortization.n. amendment amenda s. betterment ~ a solului . (un oras) to plan.grain fittings ~ pentru pasageri .

(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului . adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.f. fin..job breakdown ~ a concurentei .breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului .(cont.(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .sales analysis.quality survey ~ a cheltuielilor de capital .(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .) transaction analysis .system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .) risk analysis ~ a riscului politic .(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor . stocuri.(care intocmeste grafice.(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic . publicitate etc.t.due date analysis ~ a seriilor cronologice .(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .(evaluat de un investitor.(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .) funds-flow analysis ~ a investitiei .(fin. referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor . tabele) chartist ~ de investitii .accounting analysis . analysis. (defalcare) breakdown ~ a breselor .(cont. breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.investment analyst analiza v.a valorii . to analyse. in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .) break- -even analysis ~ a preturilor . depdseascd pragul de rentabilitate.debtor age analysis ~ asociata . (a defaica) to break down analiza s.(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar .assay ~ a tranzactiei .investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.

beneficiu . investigation 2.(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.f.factorial analysis ~ financiara .(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate. a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .statistical analysis ~ strategics .t.category analysis ~ procentuala . de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants . profitui etc.) to dock.endorsement in blank ~ neconditionata . inquiry.bulk analysis ~ incrementala .) inquest.procuration endorsement .) investigation.ANA-AND 33 ~ cost .unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura . (studiu) survey ~ de opinie .umpire analysis ~ de grup .f. a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica . (sociald etc.field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .) portfolio analysis ~ de trend . endorsement ~ completa . (un efect de comert) to endorse.market survey ~ de teren . 1.sample survey ~ sociala .(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata . (dr.t.(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.macroeconomic analysis ~ marginala .(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics . (mar.(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.accommodation endorsement ~ defectuoasa .economic analysis ~ factorials .) strategic analysis ~ structurala .market analysis ~ de portofoliu .measure analysis ancheta s. to back andosabil adj.marginal analysis ~ pe categorii . endorsable andosant v. andosator andosare s.social investigation andoca v.(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .(a unei ramuri industriale.percentage analysis ~ statistics .facultative endorsement ~ in alb .opinion survey ~ de piata .incorrect endorsement ~ facultativa .financial analysis ~ globala .incremental analysis ~ intrare-iesire . to drydock andosa v.qualified endorsement ~ de complezenta .

folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . beast of burden ~ de tractiune .(in avaria comund) (asig. engagement.wool bearer animate de reproductie .{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. dependency. 1.34 AND-ANS ~ reglementara . appurtenance angaja v.m. wholesale dealer/ merchant. liability.r. employment. enclosed anexa v. annexed. to indenture 2. hire./n. to go into service ~ raspunderea . {obligatie) obligation.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant . n. to annex. 1. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd. backer ~ precedent . ensemble.suretyship ~ eventual .) escrow angajare s.s-. pledge. pdstrdnd un anumit stoc de marfd. (de naturd contractuala) indenture 2. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^. 1.t. wholesale angrosist s. to hire.restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^. (la un document} rider.previous endorser ~ ulterior . {intr-un plic) to enclose anexat adj.f.subsequent endorser al doilea ~ . to pledge/to bind oneself (to) 2. to join. to hire (on). mar. pasiv) liability ~ de contributie . full-time employee angro adv. wholesaler. to append. (alaturat) enclosed ~ alaturat . endorser. pedigree stock ~ vii .bloodstock.) average bond ~ de garantie . commitment.attached hereto anexa s.rn.pack animal. endorsee andosator-y. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor. (intr-un serviciu) to become employed.n. to employ. (o nava) to book. person engaged/employed ~ cu norma intreaga . annex. annexed. aggregate . to take in one's service. (datorie. to fix 3.whole timer.second endorser anex adj. animal . schedule.outstanding liability ~ scris .t.beast of draught ~ producator de lana . {dependinta} annex.n.staffing angajat. 1. (in plic) enclosure 2.de povara .rn.f.regular endorsement ~ restrictiva .rt. (a implied} to involve v.annexed herewith ~ la prezenta .to pledge the liability of angajament s. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to). (ca ucenic) to indent.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr.

fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret . storehouse. expectativa) expectation ~ si temporizare . prior (to) anterioritate s. letterhead anticipa v. to antedate. (asteptare.n.consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . priority ~ a inventiei . entrepot ~ de consignatie . to anticipate.f. to forestall anticipare s.statistical yearbook anuitate s. previousness. antedate anteproiect s.priority of invention aatets. contract for a work a da in ~ . to foredate antedata s. first draft anterior adj.haulage/cartage contractor.n. contractor.to contract for. antitrust antrepozit s.t. annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor .master-builder. anterior (to). warehouse.portuar . heading of a letter.f.housing development ~ de produse . yearly.m.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity .f.undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi .m.catalogued data set ~ de elemente .i. undertaking. entrepreneur.f.f.loading contractor ~ de pompe funebre .t.advertising directory ~ statistic .harbour warehouse ~ vamal .f. n. public storehouse antrepozitare s. transporter ~ general .inflationary expectations ~ rationale .bonded/customs warehouse.) landing coniractor ~ de incarcare . beforehand antidumping s. anticipation.trade/commercial directory ~ de publicitate . anteriority.n. to take by contract anual adj.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate . work by contract. yearbook. directory ~ comercial/al societatilor comerciale . warehousing antreprenor s.warehouse ashore . (SUA) tariff reformer antitrust adj.(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte . v. enterpriser. anti-inflationary antiprotectionist s. anticipated adv. annual adv.. enterprise.to put out to contract a lua in ~ .prime/chief contractor antrepriza s. antidumping antiinflationist adj.n.(a mdrfurilor) (mar.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati. preliminary/previous design/plan/project. yearly. undertaker ~ de chei . annually anuar s.product mix antedata v.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj. building contractor ~ de descarcare-primire .wharfinger ~ de constructii .price expectations ~ inflationiste .

(mecanism) gear. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar .(pentru navigatie) closed waters ~ maritime .intemal/interior/inland waters ~ Internationale . appliance. a casa) to overrule.continental waters ~ costiere . to reverse. (reziliere) cancellation.(asig. anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama .n. to undo. defeasance. notice. to vacate. 1. 1. flat. voidance anunt s.t. annulment. cancellable. notification.industrial waters ~ interioare . device. (afis) bill.polluted water ~ potabila .to advertise in a newspaper. to notify. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. mechanism ~ de productie . (fluturas.(a unei polite de asigurare de viatd.congested waters ~ de pescuit . sampling device aparatura s.36 ANU-APE ~ aleatorie . a unui credit etc. to void.(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v. to put an advertisement anunta v.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar . (a unei comenzi.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens . vacatable anulare s. la radio etc.perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata .inland waters .) invalidation. write-off 2. (dr.) to withdraw. (a revoca) to revoke.) to advertise aparat s. un testament etc. un credit etc. (a unui testament etc.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast.) to write off 2. (informatie apdrutd in ziar) insertion.) (a abrogd) to nullify. (a rezilia) to cancel.(as ig.) deferred annuity ~ perpetua .(asig. (a unei datorii) remittal. (in ziar. (marina) machine. (dr. equipment ~ electrocasnica .f. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata .) reversionary annuity ~ sigura/la termen . to repeal anulabil adj.) to render void. (printr-un afis) to bill. apparatus.n.drinking/potable water ape continentale .newspaper advertisement ~ publicitar .fishing waters ~ industriale . announcement.) withdrawal. (in ziar) advertisement. (a respinge. voidance. to void. avoidance. (a contramanda) to call off.s'. apparatus. disannulment.f. to announce.production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler.t.maritime waters ~ nationale .f.f. apathy ~ la cumparare . (o datorie) (cont. (o lege. water ~ poluata . commercial. (o comandd. to disannul. (instrument) instrument.white goods apartament.) terminable annuity ~ prin reversiune .) (abrogare) nullification. voidable.international waters ~ inchise .f. to annul.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s.

(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt . to approve.(fin.to lay/to lodge an appeal.t.m.{mar.) distress/SOS call a declara ~ . (cu alimente) provisioning. to victual. 1..APE-ARE 37 ~ navigable . (arat) ploughing. tillage arbitra v. estimate. plaintiff in appeal aplana v. 1.f.f. to till arabil adj. (a ratified) to ratify.f. settlement ~ amical . (un diferend) to umpire arbitraj s.t. (furnizare) furnishing.f.) appellant. (o semndtura.friendly arrangement aratura s.territorial waters apel s. assessment 2.harbour/port waters ~ reziduale/uzate . to buy in. (a furniza) to furnish.) to stock. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita .contribution of capital aprecia v. (o lege) to enforce 2. o stampild) to append.waste waters. piese etc.to understock aprovizionare s. contribution ~ de capital .r.n.. fin.t. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2. to assess v. cont.fin. to cater for v. appropriation 2.n. appealing party. to arbitrate. tilling 2. (dr. to reclaim apelant s.m.(bur.t. catering ~ institutionalizata . to appropriate 2.) conversion aproviziona v. ( cu materiale. (dr. tillable aranjament s. cont. 1. approval ~ a cadastrului . evaluation.n. arable.t. victualling. call 2.f. effluents ~ teritoriale . (evaluare) appraisal. supply.) to convert apropriere s. to plough. ( cu alimente) to provision. (a evalua) to appraise. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s. (intelegere) agreement. (unitate de mdsurd) are ara v. (a valorii unui activ) (bur. un magazin etc.. to sanction. arrangement.n. to provide oneself ~ excesiv — (o piatd. (bur. (un conflict) to settle aplica v.planning permission apropria v. to estimate.. (dr.r. to supply.) covered interest arbitrage ~ de indici .) index arbitrage .t.) appreciation ~ a capacitatii . to affix apart s. 1.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup .) appeal ~ de sinistru .) to overstock ~ insuficient . (dr. ploughland.) to appreciate apreciere s. 1. to take/to lay in a stock/supply.short-run supply ar s.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .assessment of market prospects ~ a unei valute .t. to evaluate.t.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v. 1.navigable waters ~ portuare .

records arhivele statului . (luare in arenda) tenancy arenda? s. to commission 2.to lake on lease ar^mts.Inchirietor chartered/freight contractor . owner ~ administrator . tree ~ de decizie . archivist.n. arbiter arbore s.»{ na\ lositor .) 1.tenant at will ~ in cota indiviza . keeper of the records arhivas.a-honai. arbitrator. (drept) lease.speculative arbitrage ~ valutar . (zond) zone. to rent. liiigoiiri . (intindere) extent.f. 1. (d!fe"te' .m.rack-rent .to grant/to iet out on lease a lua in ~ .tenant for life.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^.n.arbitrage in/of exchange.pe viata .f. leasing. outfit.owner and charterer armoniza v.f. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta . overdue debt arima v. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an .tenant from year to year .sound stowage arma v. (incadrare cu echipaj) manning armatorA'.supiimentara .silver bullion ~ monetar/cu titlu legal .) shipowner.excesiva .tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ . life tenant arenda s. leaseholder.) decision tree arenda v. archives. stowing.perpetual lease . lessee.m.public records arie s.m.standard/ sterling silver arhivar s. arrear. exchange arbitrage arbitru s.fara contract -.(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man. [a luu in arenda} to tenant arendare s. to outfit. expanse ~ a vanzarilor .i 1. (mar. (plata) rent -. (siiprafatd) surface. (a da sau a Ilia in arenda) to lease. (dare sau luare in arenda) lease.m.e} to harmonize 2.tenant in common ~ pe viata . (o nava) to fit out.s'.f./ (mar. silver -• in. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r./H.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ .t.t. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare . area.managing owner ~ al navei de linie .f. (afrxa incdrcdtura unei. (dotare cu echipament si materiale) fitting out. commission 2.berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp .t.38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ . nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s.

ironmongery ~ de larg consum . extraordinary items ~ returnate .(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat .de fierarie .{cont.handicraft. pi. oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale .household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului .) debit entry ~ economic . craftsman artizan al adj.export ~ de fond .f.) compound entry ~ vandut in pierdere .!.(cont.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot. leading article ~ de import .(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.) exceptional items ~ extraordinare .. bord) (mar ) ieUison . item 3.(vdnzdtorului} saSes returns.haberdashery ~ de moda . wares ~ contabil .paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials./' {a incarcutiin.fancy goods ~ de papetarie . commodity.{editorial) leader.{ca origine) genuine article ~ impozabil .) strategic fit arta s. handmade artizanatj-.) suspense entry ~ de virament . foreigner ~ de inchidere .) transfer entry ~ debitor .semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ .best seller ~ garantat .(in ziar) city article ~ fara cautare . art ~ a decorarii vitrinelor .window dressing ~ mestesugareasca .luxury article ~ de ordine .) closing entry ~ de lux. hamionization ~ a taxelor vamale . returns inwards ~ sanitare .woodenware ~ de menaj .{cont.f.entry. (comercial) article. materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.{cont. necessaries ~ de sezon . {de lege) article. 1. (de ziur) article 2.consumer goods ~ de lana .import.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s.c.'. handicraftsman.{cont.small ware ~ de mercerie . goods.(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice . to cast/to throw overboard ariincare .proprietary article ~ recapitulativ . item ~ de export .m. ':e:.(cont.woollen goods ~ de lemn .t. craftsmanship articol s.) to jettison.sanitary articles ~ semifabricate .staple exports .{cont. {mdrfnn.n.best buy artizan s.n.taxable article ~ patentat . artisan. handicraft arunca v.

mar. (maritimd) underwriting ~ a animalelor . ensuring. a redresa) to improve. advance (money). public liability insurance ~ de raspundere personala .f.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului .automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . mar.t.liability insurance ~ auto .hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor . mar. to normalize 3.property insurance ~ de raspundere civila . (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2.t. securing. (a garanta) to secure.hull insurance ~ colectiva . to give earnest (money) for asambia v.personal liability insurance ~ de renta viagera .group insurance ~ concurenta .r.(asig.) assessor asieta s.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig. \. (a imbundtdti.(mar. 1. to assemble asana v. o baltd) to drain 2. (o miastind) to reclaim.f.third-party insurance.) operating trim ~ de mar§ .m. 1. 1.) concealment asesor^.uneployment insurance .40 ARU-ASI arvuna s. insurable asigurare s.t.(mar. to take out an insurance (against) asigurabil adj.(asig.bank deposit insurance ~ a garantiei . (impotriva) to insure oneself (against). (a da cele necesare) to provide 2. assurance 2. a pierderilor) insurance. earnest (money). (finantele) to reorganize ascundere s. to assure 3.quality assurance ~ a caricului/incarcaturii . (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare . a adevdrului de cdtre un asigurat etc.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase .insurance of cargo. cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor .to bind a bargain arvuni v. (un rise) to cover.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . (tin lac.life annuity insurance ~ de somaj . (a unui rise) cover. (o proprietate maritimd) to underwrite v. (impotriva accidentelor. (impotriva) to insure (against). to ensure. (dr. (a activelor de cdtre un falit.t. handsel a da ~ .livestock insurance ~ a calitatii .(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export .) outfit insurance ~ de la depozit la depozit .) freight insurance ~ a raspunderii . {de viatd) assurance.f.) running/sailing trim asigura v.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! .export credit insurance ~ a depozitului bancar .f.

(SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .(asig.(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .river insurance ~ generala . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii . mar.fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .) insurance free from particular average ~ flotanta .marine/sea insurance ~ mobiliara .mutual insurance ~ partiala .engineering insurance ~ pentru toate riscurile .(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance. mar.life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .partial insurance ~ pe viata .(asig.{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa . payroll deduction insurance ~ dubia .movable property insurance ~ mutuala .whole life insurance. (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .insurance against damages ~ Impotriva furtului .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .all-risks insurance .ASI-ASI 41 ~ de viata .floating/open insurance ~ fluviala .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .

.. assistant -.mutual insurance association ~ de economii si credite .nominal partner ~ principal .legal aid ~ maritima/pe mare .casco ./. (asig.principal .(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala .) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara . insurance carrier integral . 1.il earicului .Lloyd's underwriter . fin.Lloyd .de intrajutorare . asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica .) underwriter . i relief ^. into partnership asociatie s. aici. (cu) to associate (with).maritini .f.medical/health insurance .junior partner ~ unic .welfare/social worker asistenta s.(asig. ~ economica . mar. tc.m.{at corpuhd navei} hull underwriter ..state/national insurance .trade' association prolesionala/necomerciai.to take smb.inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj. insurer. (socielate) society 2.marine underwriter .freight underwriter .family firm nonprofit unicorporated .managing partner ~ cu numele .?. mar.sole trader a lua pe cineva ca .economic assistance ~ juridica .social .r.quasi-partner ~ in participate .. (economica) partnership ~ de asigurare mutuala .maritime pe caile navigabile interioare .(comanditar.cargo underwriter -. welfare work ~ tehnica . {anuor} assistance. 1.active/acting partner .m.administrator .senior partner ~ putin cunoscut . cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur.social welfare. insured person.f.de navlu . to enter into partnership (with) asocial.leading underwnter asimetrie .[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.(SUA) savings and loan association .». partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar . insured s.fully insured asigurator s.(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare . association.m.42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate .' .. conferit de structura elerogend a acesieia.•. partner ~ activ .technical assistance asocia v. associate.development assistance ~ sociala ..issociation -• patronalii .(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .de stat .

' (a firii^iihii/citr'isni/i /'.de recomandare . attache ~ cultural . {a realiza) to achieve . 1.) grounding atltudine s. (un scop} to achie'\ e. association.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un. (economica) partnership ~ fara contract .pragul de rentabiSitate .t. to assort.variety of patterns ~ in vanzare .Tn medie .''.partnership at will asolament s.t. attitude . workshop ship/vessel. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer . (speri. to attain.to average ~. (') cifrd.) repair ship/vessel.(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s. waiting 2.f.to breai< even atin^ere A/.waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile .f. (cum) as ~ cum este prezentat .) (but.fodder rotation asorta v. range.n. salanat cnn. to attest.(mar.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic . to certify atestat s.m.) expectancy ~ la descarcare . (un nivel) to reach. workshop. certificate .''". assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit .i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops. shop ~ de montaj .sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (. to suit.small plan! operation ~ plutitor .cultural attache ~ comercial . variety ~ de e§antionare .f.. to gain. 1. to fit 2.testimonial atinge v.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile. (corn. o suma) to run to 2.sales mix asumare s."' works atesta r t.n. (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s. to sort: to match. 1. floating facton.ASO-ATI 43 ~ voluntara . estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de.machine shop ~ meste§ugaresc .(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta . in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s./•?.n.assumption of credit risk asa adv. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats.) assortment.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist.'n.commercial attache ~ militar .military attache atelier s.

(felul in care diferite persoane se raporteazd.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man. (la notarial) to notarize autoaprindere s. (pentru curse lungi) coach autocamion s.n.functions audienta s.standard gold ~ nemonetar .banking audit ~ casnic .f./in custodie .(al unui produs) salient attribute atributie s. (automotive/motor) truck ~ cu remorca . (de serviciu) duty.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern .environmental audit ~ extern . la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s.allotment of shares atribut^.nonstandard gold aurifer adj.(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s.. auriferous. assigning ~ a actiunilor . genuine. authenticity. (motor) lorry. genuineness autentifica v. .f.f. function atributii de serviciu . autarchy.home audit ~ de marketing .detailed audit ~ ecologic .f. allotment. to legalize. auto-ignition autobuz s.t. in procesul ludrii deciziilor. to authenticate.n. audit ~ al resurselor .n.f. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition. bulk lorry . obligation.f. to assign atribuire s.motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s. gold ~ afectat. tank lorry/truck. audience ~ captiv . bus. prerogative.n.f. austerity autarhie s.) resource audit ~ bancar .marketing audit ~ detaliat . gold-bearing austeritate s. to certify.continuous audit ~ social . (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori. autarky ~ economica .t.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s. fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent . audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s.44 ATI-AUT ~ in fata riscului .f. to allot.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal . (insdrcinare) task. attribute ~ evident/caracteristic .economic self-sufficiency autentic adj. authentic. road tank car/tanker.n.f.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s. n. competence. (despre o copie) certified ~ si valabil .

f. to warrant.n. (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig. (a either a o licentd/autorizatie) to licence.maritime authority autoritati portuare . tourer autoutilitara s. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee.selling licence ~ scrisa .f. expressway autotransport s. tigdri. outer harbour/port. crane tmck. (a gira o cambje) to guarantee.civil authority ~ delegata . (pentru vdnzarea de bilete.customs authorities autoriza v. handsel. self-financing. permit. truck haul(ing) autotren s. truck/motor lorry and trailer.test car autoritate s.) victualling bill autoservire s.f. (a permite) to allow. (motor) car.f.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere .7!. to permit.executive authority ~ fiscala .t. (motor) car. licence ~ de brevet .n.f. (magazin) self-service store autostrada s. guarantor avaliza v. utility car/vehicle autovehicul s. (a impunerii. 1. motorway.f.revenue authority ~ ierarhica .vicarious authority ~ executiva . earnest (money).) general average deposit .n.n.export licence ~ de import . to warrant avanport s.AVT-A^A autoconsum 5. internal financing autoimpunere s. trailer truck autoturism s. automation automobil s. truck crane automat adj. automatic machine.n.n. authorization ~ de retragere . (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s. motor vehicle. self-taxation automacara s. power-driven vehicle aval s.line authority ~ maritima .f. sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s.f. touring car.{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s. automatic s. ziare etc.m. (publicarea in presd) to release autorizare s.n. authority ~ civila .n.f. {a imputernici) to empower.f. advance (money).t. self-service 2. (SUA) automobile ~ de proba .authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar.harbour/port authorities ~ vamale .) slot/vending machine automatizare s.f. surety for a bill of exchange avalist s. outside port avans s. to authorize. authorization. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare . mar.patent licence ~ de export .n.

de tmprumut maritim . in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv . 1. to damage avariat adj. 1.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje . (asig.heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars . mar. mar.) collision damage ~ de e§uare .sweat damage .n.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava .(asig.advance on bottomry ~ din navlu .cash advance avansa v.(asig.(mar.assets and drawbacks avantaj os adj.damage by handling ~ evaluabila .) particular average ~ produsa .(asig.) damage through grounding/stranding ~ de manipulare .) general average and salvage ~ de abordaj . (pe cinevd) to promote 2. mar. damage. mar.i.(asig. damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile .anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata . beneficial avaria v.damage done/incurred ~ produsa de apa marii .t.wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare . (defectiune) breakdown.{asig.t. 1. profitable.accidental damage ~ anticipata/probabila . fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd.') general/gross average ~ comuna in strainatate .) average 2. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals .(asig.advance against goods ~ in contui platii .chafing damage ~ produsa de sudatie . favourable.(asig. mar. fortei de mimed etc. advantageous. (bani) to advance. mar.(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale. mar.) freight advance ~ in contui marfurilor .(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s. (in junctie) to advance.46 AVA-AVA '.account of payment ~ in numerar . (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut . advantage 2..f.) foreign general average ~ comuna $i salvare . to make an advance payment v. to be promoted avantaj s.} hidden damage ~ comuna . mar. to pay in advance. pi.

(pdrere) opinion ~ competent . personalty ~ mobiliara si imobiliara . aviation ~ civila . forwarding agent's notice. confirmation slip ~ de convocare .) advice of shipment.(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit .(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa .n. air carrier aviz s. advice: notification 2.notice of dismissal ~ de confirmare . shipping advice . chattels (personal).civil aviation avicultor s.advice of dispatch.(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri. poultry farming avion s.(asig. mar.wave damage.to make fortune avers s.m.n. aircraft ~ charter . mar.letter of allotment.) apparent damage avarii acceptate si evaluate .to get the best of the bargain ~ cautare . damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila . acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement. (al unei monede) obverse aversiune s. to go off/through ~ cent debitor .(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut .expert advice/opinion ~ de angajament .to bank at/with ~ drept de optiune .) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.to be in request/demand.f.f.) berth note ~ de atribuire a actiunilor . aversion ~ fata de rise . immovables.commercial/transport aircraft.to have the first refusal ~ legatura cu . reality ~ mobiliara .passenger aircraft. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere .n. wealth ~ imobiliara immovable property.) agreed and liquidated damages avants.airliner ~ de pasageri . movables. fortune. poultry farmer/breeder avicultura s.t. (air)plane.charter plane ~ de linie/curse regulate .(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s. (mar. (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport .movable and immovable property ~ sub tutela . note.f. chattels real.AVA-AV1 47 produsa de valuri . to have.movable property.(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie . notice.f.to be in the red ~ cont deschis la banca .trust fund a face ~ .to have a connection/ relation to avere s.(de spatiu pe nava) (mar.(asig. (economic) boom avea v. allotment letter ~ de concediere . (sfat) advice. 1.n.

advice. to give smb.(in teoria subiectivd a consumatorului individual. to notify.) stem note avizier s. proprietary s. assumption ~ a preferintelor revelate . n.(asig. wealth. sdraci) almshouse . (in instantele inferioare) solicitor.) notice of interest declared ~ a tncasarii . (despre close) propertied. notice.f.) shipping note ~ de incetare a platilor .(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s.(mar..(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .national wealth axa s.attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ .delivery advice ~ de nava . axis ~ temporala .(mar.n. (a instiinta) to inform. asylum.48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare . wealthy.m.(mar. able in estate.(navei) (mar.f.(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului . ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s.(navei. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta .notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v.gata de operare" acceptat .public wealth/property avutie s. legal/lawyer's profession. wealth ~ nationala . (pentru bdtrdni. property ~ public .demand note ~ de primire .advice of collection ~ a plecarii . notification ~ a interesului asigurat .f.sailing advice ~ de incasare . notice..gata de operare" .notice to pay ~ a sosirii .n. notice/poster board.t. rich. to advise.notice to suspend payments ~ de livrare .f. well-off. lawyer. bar avut adj. attorney (-at-law).(mar..) accepted notice of readiness ~ de neonorare . advocate.to take legal advice avocatura s. a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava .f.collection advice ~ de incarcare si expeditie . billboard avocat s.la rand" .) sailing notice ~ a scadentei . (in instantele superioare) barrister. (a avertizd) to warn avizare s.) notice of readiness ~ de nava .

(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala .t. bale.to give smb. pi. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala . weighing machine 2.) (shingle) ballast. (un cont) to balance. baggage bal s. (cont. tip.f.(mar. (c. (pair of) scales. package ~ de bumbac . (cdntar) balance.decimal weighing machine balast s.(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala . tie vote.n. luggage. to ballast baleniera s.cotton bale balansa v. whaleboat balot s.(situatia financiara. to even up balanta s.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta . ballot. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati .n. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana . 1.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare .financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila . ballotage ban s.n. douceur a da cuiva un ~ . money bani activi .. ballast.) departure ballast balasta v. 1.) metal ballast. smth.steelyard.cotton bale ~ de marfa .(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica . (monedd) coin 2.(cont.t. gravel sand bed.f.B bac§i§ s. fin. to give smb. bagaj s. baksheesh.f.n.) trial balance ~ financiara . (balot de marfa) bale.n. (mar.balance of trade.bale. pack. ballot. (load) pack ~ cu invelis .(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati .m. gratuity. lastage ~ la plecare . for himself.wrapped bale ~ de bumbac . load pack balotaj s. a gratuity.n.balance of concessions ~ comerciala . to tip smb.) balance ~ a concesiilor .(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor .

money squeeze a da ~ cu dobanda . administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola . land bank ~ beneficiara .50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita . bank ~ .(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi .to get value for one's money bancar adj. ready money ~ marunti .change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici .dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .agricultural bank. bank.cash. banca s. loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari .corespondent .(institutu financiare..to hoard up money a-si valorifica .savings bank.(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont ..credit bank ~ de date .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti . deposit bank ~ de economii . (in Marea Britanie.(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money.(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .(desemnata de un consortiu bancar so. black money ~ neinvestiti .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa . bankers'/parent bank ~ comerciala .remittance ~ faisi .housekeeping money ~ de hartie .checkable money ~ scumpi .central/national bank.smart money ~ potriviti .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala .consortium bank ~ de credit .clearing bank ~ de concentrare .bank of deposit.bank of commerce.data bank ~ de depuneri .(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.f. commercial/trade/trading/merchant bank ~ .agent .(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati .paper money ~ de plastic .public funds ~ reprezentativi . small change/coin/money.real money ~ expediati . cash-in-hand ~ lichizi . band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .change. banking. .to lend (out) money at/on interest a strange ~ .(numerar intrat in casierie) cash-in.

(unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele. (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj. financier bancnota s. entrance barriers ~ netarifare . barge ~ . (unitate de capacitate) bushel bara v.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.floating barge container .f. (SUA) bill.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare .(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare .m.w.) railway gate.s-. mar.f.nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s. care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig. soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate .t.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd.f. railwaycrossing barrier.state bank ~ de virament . (unitate de capacitate) barrel barja s. barrier.f.container .n.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari . (a unui cec) crossing ~ generala . poduri etc.f. (SUA) cashomat bancruta s.f.f.) toll bar/gate. bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale .(a Casei de Compensate din Londra sail.investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat .f. (c. automatic teller machine.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara .) barratry bariera s.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra .general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s. exit barriers ~ de intrare . (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s.f. note issuing bank ~ de investitii .(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra .(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere . note. banker. care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune . in SUA. paper currency. bank note.(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher .reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor . a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii . cash dispenser.BAN-BAR similare bdncilor. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s. (un cec) to cross barare s.bank of issue.

. pecuniary banos adj. (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2. 1. coinage bazar s.f. profitable. al unui cec) alternative payee ~ de venituri .production basis ~ militara .n.inner dock bacan s. lucrative bel$ug s. provision dealer/ merchant bacanie s.(al unei cambii. opulence din ~ . precum rezervele bdncilor comerciale.in abundance. (de moneda) mintage.i. to emboss.(asig. harbo(u)rage ~ portuar comercial . to benefit (by) beneficiar s.naval base ~ sportiva . barometer ~ al pietei .baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s. to strike.(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere. beneficiary.technical and material resources/supplies bazin^.coal basin/field ~ de manevra . moneymaking.asset base ~ de aprovizionare . (co/n.n.n. grocery 2. to turn smth. grocer. paying.export dock ~ portuar deschis . plenty.(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana . (moneda) to mint. al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati . (magazin) grocer's (shop).n. harbour.sports base/grounds ~ tehnico-materiala . base.oil dock ~ portuar . yielding money. (de pe urma) to derive advantage (from).t. basis ~ a profitului .(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior .'\ bulk handling cargo dock ~ de radub .(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export .) annuitant ~ al unui drept de retentie . activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala . harbour/port basin. plentifully beneficia v.supply base ~ de impunere . to account. to derive profit (from).military base ~ monetara .commercial dock ~ portuar cu maree .) dry dock ~ pentru petroliere .air base ~ de active .(mar.n. tax assessment/base ~ de productie .) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac . pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar. 1.m.f. money.m. (bogdtie) wealth.(mar.barometer of the market barter s. to profit (by). (meserie) grocery trade banesc adj. numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale.dock (basin).income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal . to stamp batere s.. agregat monetar care include activele monetare lichide. basin ~ carbonifer . abundance. (al unei plati. existente in medie mtr-o perioadd de timp. to coin. remunerative..52 BAR-BEN barometru s.(mar.lien holder ~ alternativ .) barter bate v. baza(a)r ~ de binefacere .basis of assessment/ taxation.f.

gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea .retirement benefits ~ descrescande .n.surplus earnings beneflcii considerabile .(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit . privilege ~ aleatoriu .) benefit.contingent profit ~ brut .{c.f.to draw up/to strike the balance of. {la teatru) (admission) ticket.(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat .(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .) half-fare ticket . theatre ticket. statement ~ consolidat . shot crete betona v.n.) (railway) ticket. petrol.gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura . semiannual bilant s. biannual. {c.) joint beneficiary beneficiu s. {cu sens figuraf) to survey. proceeds.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr. • (SUA) gas(oline).{bilantui unui grup.scanty profits ~ scontate .to come out of the red benzina s. 1.considerable/ hefty profits ~ de exploatare .n. (corn. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig. (pentru un mijioc de transport in comun) fare. (dr.heavy naphtha ~ usoara .t. (raport) report. gain.f. 1. to (build with) concrete bianual adj.) cheap ticket ~ cu pret redus 50% . earnings. return 2.n.operating profits ~ de pensionare .reinforced/steel concrete ~ de ciment . bilateral bilateralism s.{c.light naphtha beton s.) bilateralism bilet s.passive balance ~ social .general balance sheet ~ de lichidare . to sum up bilateral adj. to review. concrete ~ armat .gunite.(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui .f.to make a profit a se solda cu ~ .built-up concrete ~ torcretat .to share in the profits a realiza un beneficiu . benefit.) contingent beneficiary ~ fictiv .cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat .profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ .f. revenues. (contabil) balance sheet 2.diminishing profits ~ reduse . (profit) profit. intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu .(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .n.

bureaucracy.economic blockade ~ militara .(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui. (de dwatu) disease profesionala .f.tourist ticket ~ de peron . illness.s'. (despre conturi.f.f.f.credit squeeze blocat adj.) weekend ticket ~ direct . bioeconomics biotehnologie s.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier .) through ticket ~ dus-intors .m. fortnightly bimetalism s. frozen boala s. blockade ~ economica . office. parcel office de plasare . (un capital intr-o investitie nerentabild etc. bimonthly. credite) blocked. semimonthly. nch.) to lock away/up blocada s. coalition ~ de agregat . bureaucrat.account's obstruction •" a creditelor .return ticket ~ in circuit .54 B1L-BOG ~ de banca . 1. (departament) bureau ~ de informatii ./ block. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit .circular/round-trip ticket ~ intreg .' office automation birou s.} transfer ticket bilunar adj.f.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus . (blank) form a completa o ~ .) bimetallism. (conturi. (avtit) wcaithv.illiquidity blocare .) single ticket ~ valabil/de corespondenta .customs office blancheta s.unit ~ de locuinte . block ~ Hnanciar .f. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere . biodegradable bioeconomie s.inquiry office. red tapist birocratic adj.{c. to freeze. (fin.full-fare ticket ~ la ordin . block 2.n.bank note.demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume .f. bureaucratic biroeratie s. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/.f. paper money ~ de banca falsificat .n. (casa) apartment house. \. politic} bloc.military blockade bloca j s.industrial/ occupational/trade disease bogat adj.promissory note.dud note ~ de credit .f.site/job office ~ de verificare a solvabilitatii . (economic.receiving house/ office.residential building bloca v.n.platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c. well-off/'-to-do: able iii .(c. block (of flats) 3.n.travel bureau ~ vamal . double standard biodegradabil adj.to fill up a form bloc s. biotechnology birocrat s. (cu hani) moneyed.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj .(c.f. freeze ~ a contului .mortgage registry ~ de mesagerie ./. information bureau/office ~ de ipoteci . to block. credite) to block.

sphere. (despre close) proprietary 2. chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar.n. memorandum of contents.ime of business . (corn. (chitantd) receipt ~ de casa .f. (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s.check list ~ de cheltuieli .settlement check ~ de expeditie .} alongside.exchange contract ~ de vanzare . boycott boicota v.n. ticket. pi. (la receptia marfurilor) tally sheet.) schedule.) timber freeboard borderou s.) broker's return ~ al brokerului . voucher. bonus bord s.m.n.(mar. rich man. (doineniu} domain. discount. branch.extra allowance/discount bonitate s. heavy s. to boycott. bordereau. bolshevism bon s. note.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar. area (of activity1 '. to make money bogatie s. financial reliability bonus s.vuiuinc discount ~ la pretui convenit .natural wealth boicots. pi. (bogatii) the rich (people). (abundenta) abundance. creditworthiness. {avere) wealth.) schedule of prices ~ de schimb valutar .cash discount ~ suplimentara/speciala . (horned) cattle bransa s. docket.de cecuri .national wealth bogatii naturale . side by side. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric. plentiful. the wealthy/moneyed classes.n.t. rebate.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur . bonus ~ comerciala .f. the well-to-do. reduction.sale note/sheet bovine s.trade discount ~ la cantitate . to make up/good bonificatie s.note of expenses ~ de decontari . (tie cartela) coupon.(titlu de stat.scrip bonifica v. (detailed) memorandum.j'.(corn. means 2. order.) allowance. 1.f. the upper crust a deveni ~ . line.t. boycotting bol$evism s.(din magazie) issue voucher ~ de livrare . list.f. [corn.n.de preturi .delivery order.BOG-BRA 55 estate.(mod de acoslare) (mar.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon. freight release ~ de masa . profusion ~ nationals . (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare .to become rich. bill of delivery.(bur.reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar . (ai navei) board ~ la bord .n.) broker's contract note . bovmes. bill.f.cash voucher ~ de ie§ire . (abundenf) abundant.de ataceri . riches.

curb/outside broker. budget ~ de austeritate .shipbroker ~ neoficial . (fragment) fragment buget-y.to take out a patent breveta v. broker ~ cu atributii complete .to apply for a patent a exploata un ~ .forester.consolidated general budget ~ interimar .austerity budget ~ de capital . brokerage. cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari .n. courtage ~ maritim . patenting ~ preemptiva/de blocare . unfinished 2. patent.local budget ~ preliminar .insurance broker. licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie . booklet.capital budget ~ de familie . (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire .adverse budget ~ echilibrat . certificate. (despre profit) gross bucata s. (parte) part.family budget ~ de marketing . corporation. outsider ~ oficial/autorizat .) fathom breasia s. guild.commodity broker ~ maritim . unmanufactured.full-service broker ~ cu titlu neoficial .(care define actiuni inregistrate pe numele sdu. appointed by letters patent.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .ship brokerage brosura s. portion.n. (o inventie) to (protect by) patent brevetare s. (despre produse) proprietary brigadier s. patented. si nu pe eel al clientului. forest keeper/ranger broker s.(letters) patent ~ de pilot .production budget ~ de publicitate .to be issued a patent a obtine un ~ .f. leaflet brut adj.f.(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj. bit.m.) freight broker ~ la bursa de marfuri .balanced budget ~ flexibil . (pe cinevd) to grant a patent/certificate to. (neprelucrat) crude.t.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . 1. kerb(-stone) broker. prospectus.m.n.marketing budget ~ de numerar/trezorerie .flexible budget ~ general consolidat .n.to work a patent a i se acorda un ~ .(pentru publicitatea unui produs) promotional budget . piece.advertising budget ~ de stat . (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic .(mar. raw.pilot's licence ~ neutilizat .f.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie .f.56 BRA-BUG brat s.sworn broker brokeraj s. (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar.preliminary budget ~ promotional .incomes and expenditure budget ~ deficitar . craft brevet s.interim budget ~ local . (sef de brigadd) brigade/team leader.

(dr.consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice . ligan ~ complementare .n.weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor ..cotton bale ~ .unalienable property ~ salvat .BUG-BUN 57 ~ variabil .(mar. jetsam.n. immovable/fixed property.(in special nova) derelict ~ alienabil .) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam.) intangible property ~ indivize . cotton ~ brut .alienable property ~ inalienabil ./!. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum .(dr.) indivisum estate ~ intermediare .) chattels real.) exchange bulletin/list.(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare . pi. printed exchanges.) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu . dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere .economic goods ~ finale .(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .(supuse unor transformdri.commodity goods ~ materiale . cdldura cosmicd etc. (mobile) goods ~ abandonat . budgetary billeting. ballot ~ meteorologic .(dr. (avere) property.) order form ~ de expeditie .(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale .(mar. 1. cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul. volumul tranzactiilor etc. fortune.news bulletin ~ de vot . (proprietate funciard) landed property ~ incorporale .variable budget a prezenta bugetui .voting paper.(dr. bulletin ~ bursier/de bursa .to pass the budget bugetar adj. market report ~ de comanda . estate 2.to introduce the budget.(cow. real estate. (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan.customs bill of entry bumbac-y.(dr. good s. to bring in the estimates a vota ~ .(active fixe. (care s-au scufundat) jettison.) tangible property . list of quotations.final goods ~ fungibile .dispatch note ~ de stiri .) free goods ~ marfare .(cu date despre cursurile zilnice.consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .daruri ale naturii".(asa-numitele .) corporeal property ~ de capital .vata cotton wool bun adj.

(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole .(SUA) wheat pit ~ de marfuri .(dr.58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare . well-being.) ownerless property ~ viitoare .metal exchange ~ de optiuni .m.stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare . 1.) chattels personal. (imitate bushel butic . personal property/effects.n.public welfare bursa s.foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s. boutique to speculate on the de hutoi s.commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale .organized exchange ~ valutara . (^colara. welfare. universitard) scholarship (grant)..(dr. movables.(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale .(dr. (hac) vat.f.(dr. (inetalic) drum .(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private .substitute goods ~ vacante . keg./.public goods ~ substituibile . hogshead.economic welfare ~ nationals . tun. kilderkin.f. bursary.bull market ~ in scadere .} actual assets ~ primare .kerb(-stone) market.shipping exchange ~ neoficiala .produce exchange ~ de valori .corn/grain exchange ~ de grau . goods and chattels ~ nefungibile .) future estate bunastare s.s'.collective welfare ~ economica .bear market ~ maritima . prosperity ~ colectiva . msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente . bursarship 2. capacitate} (mare} butt.private goods ~ publice . cask: (mic) barrel. (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii . street market ~ oficiala .

staff.capitation ~ si plata la casa .rough estimate ~ economic rational . coast trade ship/vessel. job specifications cal s. (mar.natural calamity.. (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar. coastwise shipping/trade. cadastral registry.. land ~ publicitar . (writing) book ~ de mostre . cabin.to miscalculate .media .t.(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v.taring ~ a tonajuiui . coastwise ship/vessel. articles and conditions.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat.process costing ~ al pretului de cost pe loturi . computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i.specification conditions. de la premisa iinui buvet inexisteiit .n. aflate in man diferite) great coasting trade. cadastral cadastre.to average calculare s.n. coasting/home trade. calamity.f. computation.m. to make the cadastre of.actuarial calculation ~ al pretului de cost . personnel ~ de conducere .advertising gift cadre s. calculation.C cabina s.short haul ~ extern . (note de livrare) terms of supply. short-haul vessel.. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .n. pi. (de vapor) cabin. cadou s.f. calculation. telephone booth cabotaj s.tonnage/vuinri. disaster ~ naturala .unit costing ~ aproximativ . real estate re nster) cadastru s. stateroom. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions.n.h. home trade cabotier s.) cabotage. (de vagon de dormit) berth ~ telefonica .} act of God calcul s.survey. calculus ~ actuarial .t. coastal shipping/trade/ traffic/transportation..tax assessment ~ a tarei .pattern book ~ de sarcini .n.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs .horse power calamitate s.f.n. horse ~ -putere .n.managing staff caiet s. coast navigation. (mar. to compute.foreign trade ~ intern . to reckon ~ gresit . box. de alcatuire a bu^eiului.) coaster. inshore trade. berth.costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie .call box. cure pi^nc . to survey and value cadastral adj. reckoning. coastal/coasting ship/vessel cadastra v. present. calciiiatitin .rational economics calculation ~ pe cap de locuitor . gift . to calculate.

bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .third of exchange camera s.(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna .election/electoral campaign . cartage (service).chamber of commerce ~ basculant .CAM-CAM 61 ~ externa . (SUA) truck.sales campaign/drive.chamber of agriculture ~ de asteptare .(bur.tip/tipping lorry.cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s. (SUA) external bill ~ Herbinte .short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize . dump truck ~ -cisterna de benzina .n. room ~ agricola .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale .discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare . (pentru livrdri) delivery car/van campanie s./n.platform lorry camionagiu^.long (-dated) bill ~ pe termen scurt .f.bills in a set ~ de comert $i industrie .platforma . campaign ~ a la baisse . carting. selling campaign ~ electorala . pickup (truck).marketing campaign ~ de vanzari .bills payable ~ in mai multe exemplare .chamber of commerce and industry ~ de navigatie . haulage camioneta s. lorry.documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .removal van ~ frigorific . strongroom ~ frigorifica .currency bill cambii de incasat .waiting room ~ de comert .sola (of exchange) ~ la cerere . (de mobila) van ~ pentru scontare .f. chamber. light lorry/truck.(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .blank bill ~ inlocuita .) bull campaign ~ de marketing .period/time bill ~ la termen conform uzantei .) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur.(platibild in strdindtate) foreign bill.petrol bulk lorry ~ de mutari .(intr-o banca) (safety) vault.demand bill ~ la termen .n. carman.refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .usance bill ~ la vedere .bonded carman camionaj s.bills receivable/for collection ~ de platit .chamber of shipping ~ de valori/tezaur .documents-against-payment bill ~ pe termen lung .f.sight bill ~ onorata .

maritime canal.m.advertising campaign/ drive. candidate 3.m.62 CAM-CAP ~ organizational.n.w. chancellor candidat s. capability.shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport .fair quantity ~ totala . (artificial) canal 2. (natural) channel.) counts of the charge/indictment.landed quantity. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s. amount of cargo ~ de marfa transportata . 1. 1. (de sciirgere) drain.heads of cattle capac s.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution.capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte . (din case) sewer. (dr.irrigation canal ~ de navigatie . distribution channel ~ de irigatie .ship canal/channel. (limitd superioard impusd dobdnzii. (volum) capacity.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata .railway terminal. 1. capacity. shipway ~ fluvial . qualification. (colector) sewer.river channel ~ maritim .n. facilitate) ability. specifications of charge ~ de vite . head.(dr. quantity. (la un examen) candidate a propune un ~ .) cap capacitate s.to nominate a candidate candidature s.economic comandata .! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara . 3.waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila .f.quantity of goods.available quantity . quantitative cap s.n. (de locuitor) head 2. (aptitudine. (§ef) head.less-than-truck load ~ suficienta . (rigold) gutter.chief .sworn weigher cantitate s.f. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin.(mar.seaway (canal). navigation channel. ability ~ a magaziei . 1. ship canal/channel cancelar^. nomination canibalizare s. (la un post) candidate.f.) capacity. terminus capete de acuzare . (check) weigher ~ oficial/autorizat . applicant (for a post) 2. amount ~ de marfa .(mar.waggon-load cantitativ adj. (de televiziune) channel ~ de distributee . (in alegeri) nominee.haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata .) underdeck capacity . legal competence/ capacity.de linie .gross amount ~ vagonabila .f. (competentd) competence 3. railhead.) hold capacity ~ a navei . publicity campaign canal s. outturn ~ disponibila . volume 2.

volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar.(mar. paying / useful deadweight ~ neutilizata . capacity for work ~ de operare a portului . lastage.bruta .tankage capacity ~ de trafic .productive/ production capacity. fata de cerere) overcapacity ~ in baluri .nominal capacity ~ succesorala .(mar.(dr.carrying capacity '.gross capacity ~ contractuala .freezing capacity ~ de depozitare . burden.) testamentary capacity.(dr.(dr. payment capacity.grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .stowage capacity ~ de tancare .de transport a marfurilor de volum .) legal competence/ capacity. loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .working capacity.storage capacity ~ de deservire a docului .(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.(mar.ore cargo capacity ~ de indatorare .port capacity ~ de plata .(a navei) passengers in berth ~ in vrac . ability ~ navlosita .dock capacity ~ de finantare .(dr.earning capacity ~ de congelare . de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire . effective deadweight ~ excedentara . cargo capacity/ deadweight.(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere . (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie. ability to make a will . in consecintd.traffic capacity ~ de transport .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage.ability to pay.) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .) debt capacity ~ de munca . carrying / net/ payload capacity.nominala .(a navei) weight-carrying capacity.(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .financing capacity ~ de incarcare . operating efficiency ~ de refrigerare .(posibilitatea de a plati prin cambii fi.cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .) deadweight cargo capacity.(dr.) cargo/cubic capacity.) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.) ability to inherit ~ testamentara .CAP-CAP 63 .excess capacity.(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .) capacity to sue ~ legala . cargo capacity.idle capacity . solvency ~ de productie .capacity in bulk ~ jurisdictionala .

capital. cubic capacity/content capa s. capital.(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital . principal.(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat .(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj. activul net) capital employed/ owned ~ autohton .authorized but unissued capital ~ bancar .(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie.(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie .(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.banking capital ~ blocat/imobilizat .f. essential s. permanent assets. meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei .(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix .(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat . capital of reserve ~ de rise .stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis .principal ~ de dotare . ~ activ .measurement capacity. al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului .domestic capital ~ autorizat . dar neemis .) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s.(al unei band) surplus reserve.(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.f.(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .(capitalul utilizat intr-o afacere.lockaway.(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat . lockup. physical capital ~ fix specific .preference capital ~ fictiv . {mar.(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza .(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute. trap capcana lichiditatilor . frozen assets ~ circulant/de rulment .investment capital ~ de rezerva . chief.n.64 CAP-CAP ~ volumetrica .issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale . consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .autorizat.

(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.variable capital ~ varsat . in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .unissued capital ~ in numerar .f.total capital ~ inactiv/neproductiv .state capitalism ~ monopolist . principal ~ investit .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .unavailable capital ~ industrial . equity of a company. capitalism ~ contemporan .liquid capital ~ .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital.{din motive de instabilitate politico.human capital ~ variabil .initial/opening/seed capital.CAP-CAP 65 ~ global . si economica) funk money ~ uman . n.principal and interest ~ transferal in strainatate . equity capital.free capital ~ lichid . company equity.productive capital ~ propriu/al actionarilor .) uncalled capital ~ in actiuni neemise . capitalist(ic) s.contemporary capitalism ~ corporatist .commodity capital ~ neemis .wild capitalism capitalist adj. care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .unpaid capital ~ nominal .cash capital ~ liber .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .dead/ unproductive capital ~ nevarsat .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .marfa .invested capital ~ imprumutat .in cazul societdtilor pe actiuni .share capital. (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .sau de parti sociale . (pras) capital capitalism s. shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .loan capital ~ in actiuni .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit .unissued share capital ~ mort/neproductiv . capitalist .corporate capitalism ~ de stat .m.paid-up/deposit capital capitala s. (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .(platibile in rate de actionari) {bur.industrial capital ~ initial .(detindtori de actiuni comune) equity.

burden.coasting cargo } ~ de cereale . (mar.standard cargo ship/vessel ~ universal .oceanic ..) to capitalize capitalizare s.n.f.chip card ~ cu microprocesor . fin.n. carat carburant^. freight container cargoplan s. freight.) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s.n.a rezervelor .(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves.container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj . (mar. freight boat/camer/ship/vessel. charge.(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . all-cargo ship/vessel caric s.bank card ~ cu cip .) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa .containerizable cargo ~ cu fardaj . freighter./M. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn.f. (bur.final stowage plan ~ preliminar ..dunnage cargo ~ cu miros specific . (bur. (plastic) card ~ bancar .smart card ~ de numerar . shipload.live load ~ de cabotaj . shipment. cargou cargocontainer s. capitation (tax). shipful ~ containerizabil .commodity type stowage plan ~ final . full cargo/ load. floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile. fuel card s. mixed cargo ~ aruncat in mare .) cargo. (SUA) lumber cargo . characteristic (feature).n. cargo boat/carrier/ship/ vessel.(cargo) liner ~ de marfuri usoare .general-purpose cargo vessel.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard .t.timber cargo.n. head/poll tax caracteristica s.sea lorry ~ mixt . general cargo carrier/ship/ vessel ~ . data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s. scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.balance cargo.n.grain cargo ~ de cherestea . fin.coastwise freighter ~ de linie . load.') capitalization .container .(folosit la bancomate) cash card cargobot v.66 CAP-CAR capitaliza v.f.(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet .tentative cargo plan cargou s.penalty cargo ~ de animale vii .

smoked/smoke-dried meat ~ alba .bale cargo ~ in butoaie .(mugaziile pline .transit freight ~ in vrac .nerujat .f. loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .f. to have a good record a imbratisa o ~ .black/dirty cargo ~ de punte .n.damaged cargo ~ incompatibil .incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .m.untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat . cargo liable to be broached ~ deteriorat .cargo/shipment in bulk.white meat ~ congelata .berth cargo ~ de materiale lemnoase . nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical .raw meat . cargo in bulk. careerism carierist s. homeward cargo/freight.barrel cargo. charitable.frozen meat ~ conservata .{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .general cargo ~ de petrol .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .deck cargo/load. bulk cargo/freight. (SUA) canned meat ~ cruda .mixed cargo .v. barrelled cargo/goods ~ in cala . (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii.distress cargo ~ in saci . career a face ~ — to work one's way up. eleemosynary carne s. office/place hunter caritabil adj.bagged cargo ~ in stare buna .wood cargo ~ de marfuri generale . (de piatrd) quarry.(pe magaza) even load cargo ~ uscat . careerist.filler cargo ~ de volum/cubaj .(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .shifting cargo. inward cargo/freight. 1.tinned/preserved/potted meat.oil/petrol/petroleum cargo.stowed cargo ~ strivit .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid . shipment on deck ~ de umplutura . outbound freight.liquid cargo .measurement cargo ~ deplasabil . home freight.dangerous cargo ~ plin si complet .inbound cargo/freight. (stone) pit 2.departure loading.to take up a career carierism s. 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.CAR-CAR ~ de import .dry cargo ~ uscat in vrac . outward cargo/freight ~ de produse albe .mixt .clean cargo ~ de produse negre .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .case cargo ~ in pericol . cargo oil ~ de plecare .bottom cargo ~ in lazi . return cargo/freight/load ~ de linie .

n.shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .food card cartier s. district.sailor's pass.driver's licence carte s. 1.council estate ~ de locuinte ieftine .address book ~ de cecuri .n.packing cardboard ~ de esantioane . cartel. to bind in boards.option pool ~ de stabilire a navlurilor .red meat carnet s. syndicate ~ al armatorilor . savings book ~ de marinar .(cont. ward.traffic pool ~ de optiuni .best seller ~ de munca .) freight conference ~ maritim . to cartelize.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice . (cartonare) pasteboard work 2. (pentru note) note book 2.(cent. (SUA) land office ~ postala .business card ~ de vizita cu specimen de semnatura . 1.t.) bear pool ~ al speculantilor a la hausse .credit card ~ de debit . book ~ de credit . (obiecte de carton) pasteboard goods/wares . to trustify cartelare s.residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale . industrial etc.postal card ~ tehnica .(colectie de materials textile) sample card cartona v. (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente . pool. to paste cartonaj s. seaman's passport ~ de membru . cartelization.y. to cartel.w.) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.fresh/butcher's meat ~ ro§ie . (specific. (SUA) checkbook ~ de depozit . (act) card.n.workman's pass ~ de registru .(mar. (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj . section. gambler carton s.) subsidiary ledgers cartel s.instruction book cartea mare .68 CAR-CAR ~ proaspata .n.f.deposit book ~ de economii .tenement district ~ elegant .f.(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .telephone directory ~ de vizita .brownstone district ~ muncitoresc . (mucava) pasteboard.) quarter ~ de locuinte .workers' (residential) district/quarter cartofor. ring.(bur. (permis) licence ~ de adrese .land/cadastral register.passbook.t.membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist . trustification cartela s.shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie .cheque book.signature card ~ funciara .debit card ~ de mare succes .n.{bur.union card ~ de sofer .) bull pool ~ de companii de navigatie .patent pool cartela v.f.

synthetic rubber cautiune s.t.trade catalogue ~ comercial cu adrese . (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat . desk office casnic adj.tax schedules cauciuc s.) bail ~ legala . cash register. 1.baggage room.booking office. cashier. habitation 2.exchange office ~ de scont .) cash register ~ de raport . house.f. impozitare) bracket ~ a cambiilor .) denomination ~ socioprofesionala . (dr. sort. cash/cashier's/money office.social and professional category/class categorii de impozite . (la cinema. (dr. (clasa) class. collateral 2. order. (lista) list 2.(corn. vault ~ de bilete .lodging house ~ cu dependinte .. strongbox.n.) inventory. to put/to enter into a catalogue catalogator^. (de autovehicul) tyre.f. home-made.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta .. cataloguist categorie s. pay/paying office. 1.business/commercial/ trading house ~ de compensatie . teatru) box office ~ de broken .f. (de corner!) house 3. category.discount house ~ mica . cloakroom ~ de bani . cataloguer. 1.tenement house ~ de schimb valutar ..commission house ~ de comert .social insurance fund ~ de bagaje .) messuage ~ de ajutor reciproc .legal/compulsory guarantee .petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s.pawnshop ~ de asigurari sociale .CAR-CAU 69 cartoteca s. to quash.(dr. 1. (India) rubber 2. (incapere) filing cabinet casa v.quality of bills of exchange ~ de salarizare .natural/plant rubber ~ sintetic . money box. (garanfie. (corn.f.t.post-office savings bank ~ de inregistrare . (locuintd) dwelling. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat . to reverse casa s. (de salarizare.clearing house ~ de economii . (pentru bani) cashbox.f.(bancomat) automatic teller machine casierie s. (fisier) card index 2. (fel) kind. 1. (SUA) tire ~ natural .) paymaster.f.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . catalogue. warranty. {in magazin) desk.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal .) to annul. catalogue ~ comercial . guarantee.mail-order catalogue cataloga v.m. cash department. (menajer) household catalog s. (casierie) cash office. pay desk/office. gaj) security. ale muncitorilor etc. (la banca) teller. grade 2. (care plateste salariile militarilor. till. (de casa) home. to catalogue. (pentru bijuterii) casket.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani.m.n. 1. greutdti etc. (pentru instrumente) case easier s.safe.

lawsuit. to voyage calatorie s. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey.(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage.s'. (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord .{mar.t. trial ~ proxima .fluvial . (pe apd) to voyage '. out of court ca'is. accommodation cazier s. captain of the port -. (scurta) tour. light/unloaded passage ~ in circuit . usurer.) captain.f.{mar. a scoate pe cineva din ~ . {care da imprumut pe amanet) pawnbroker. excursion. {mar.n.(dr. trip.dock master . cauza s. usury. {intdmplare) event -• de forta majora . (CM bilef) fare.cu trenul .f.to go/to travel by sea. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar. traveller. 1. (de obice'i mai lungd) travel.pleasure trip ~ de ducere .i. ground 2.m. cause. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga . (pe mare) voyager 2.f.sea master capitanie . usurious camatarie s. to lodge cazare s.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva .(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ . \.' {de port) harbour master's office . (dr.case of emergency.fortuitous event ~ in speta . to be/to go touring.(dr.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage.to travel on business ~ pe mare . to accommodate. sea captain.) (legal) case.round trip/voyage . {motiv) reason. 1.m./.m. money lender. captain of long course ~ de doc . contingency caza v.) delivery voyage ~ dus-intors .regular traveller calatori v.) acceptance trial trip camatar s.f. to be/to go on one's travels.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event. captain 2.in balast/neproductiva . extortionate practice(s) a face ~ . skipper.n.to practise usury capitan s.circular tour ~ pentru probe de receptie . act of God ~ fortuit . (pasager) passenger. {twist) tourist ~ cu abonament . pawnee camataresc adj.foreign-trade master. (pe mare) voyage.nver master ~ maritim . passage out ~ de inapoiere .) to rule smb. (cu destinatie precisu) journey.) to sue/to summon smb. (jzidiciar) criminal/identification record calator s.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage.to go bail for smb. case.) loaded voyage/passage ~ de agrement . (fara a wdica destinatia) to travel (about).harbour/port master.de port .to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri .

m.disponibil . handcuffs ~ de aur .(termen general pentrn companii de navigatie. to overbalance ca$tig s.'('. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun .CAR-CA§ 71 carau$ s.f.pe actiune . {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v.suplimentar .(mar.to lose (in the) weight a trage la ~ .{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man.coal powder.to outweigh.•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings .lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat .sea carrier ~ ulterior . (posta!d) post-office box catlike s. vanzarea activelor de capital) capita' gains . revenue.f.nedistribuit . (un premiu)• to carry off 2. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat . proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat . dross of coal casuta s. lignite ~ . earnings .brown coal.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur . proceeds. retum(s).(in uivulende) retainc.bulgari .earnings per share .t. (prm muncd) eamings-(yeriii) income. 1. profit'} benefit. profit.{mar. haulage. carter. [la ciirsele de cai} stake .) golden handcuffs cantar s..perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons .m.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.praf. gain./.de capital . (cargo) carrier. pi. (dintr-o afacere.} on-can'ier carau^ies. (beneficiu. (mangaT) charcoal ~ brun .windthL (profit) -. to gain: to win: {prin munca} to earn. (pair of) scales: (pentru greutdti. (.} nonconference carrier ~ maritim .to weigh heavily cantari .(profitii! obtimit da.steelyard a pierde la ~ .'.\' share . man') weighing lever machine ~ decimal .caked coal ~ marunt small/slack coal ~ .de cauza . (mineral) (mineral) coal.suplirncntare -.) recovery o^ judgement . \a dobdndi} to acquire.. portage carbune s.n balance.centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .(dr. icteric} prize.n.f carriage.f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile .

paid cheque ~ refuzat . (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.open/uncrossed cheque ~ expirat .downtown ~ comercial commercial/shopping centre.correspondence cheque ~ cu limita de suma .f. cheque to bearer ~ marcat .to split the difference cedents. to assign ~ si unul si altui .nonpar cheque ~ -corespondenta .n. releasor celeritate s.bank cheque ~ barat .blank cheque ~ la ordin .n.) centre ~ al orasului .delivery speed ~ de operare a portului .producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.bogus cheque ~ fara acoperire . cheque to order ~ la purtator . (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .uncleared cheque ~ personal . cheque. (dr.tourist centre cemor s.t. to surrender.m.traveller's cheque ~ de retragere .n.business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie . (a unei case de comert. a unei firme etc.(de bancd) certified cheque ~ anulat . to give up.order cheque.stale cheque ~ fals .) celerity ~ de livrare/predare . (directie) central/head office. (SUA) check ~ acceptat/vizat .m. circle.customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .hydroelectric power station ~ telefonica . auditor cere s.) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .n.f.) assignor. emporium ~ de afaceri . to yield (up).telephone exchange ~ termica . financiar etc.dud/bad cheque ~ m alb .returned cheque ceda v.steam-generating station centralism s.raised cheque ~ de calatorie .) profit centre ~ turistic .power station ~ hidroelectrica .port speed ~ uzuala .(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat . centralism ~ economic state planning centralizare s.continuous customary dispatch centrala s.(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat .(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat . (mar.) centralization centru s.canceled cheque ~ bancar .72 CEC-CER cec s.bearer cheque.limited cheque ~ cu suma falsificata .f. (comercial.crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .

to overcharge ~ un pret mai mic .to claim damages. inspection. request. control. to ask (for). hearing 2. cereal carrier.f.market research ~ -dezvoltare . orz..f. demand.t.research and development ~ motivationala . grain-carrying ship/vessel cerealist s.pure/fundamental/desk research cercetator^. (stiintific) researcher cere v.to undercharge cereale s. (a pretinde) to exact. claim.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd. (a necesita) to require.f.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . seminte de bumbac .r. s..(pvdz.) to be in request/demand ~ despagubiri .. to necessitate v.advertising research ~ §tiintifica . 1. corn dealer cerere s. cereal.m. suit 3. exaction 2.CER-CER 73 ~ vicios inflationist ..n. (stiintificd) research 3.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand . to request. demand for substituible goods ~ atipica . run.marketing research ~ de piata .) (anchetd) judicial inquiry.) operational research ~ publicitara . to demand. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare .(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.bulk grain ~ livrate in buna stare . 1. application. (dr.(grdu. (corn. grain. to call for. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor .consumer demand ~ agregata . official examination.fodder grain ~ grele .attitude research ~ a mijioacelor de reclama .{man. porumb. (a revendicd) to claim. (corn.) demand.scientific research ~ teoretica .(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala . 1. secard) heavy grain ~ in vrac .delivered sound grain ~ usoare . destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile . {plata unei datorii} to call in 2.(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand.media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing .. cereals. (un pret) to charge.cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj. (scrisa) petition.w. examination. corn. grain carrier/ship. (audiere) trial. analysis ~ a audientei . cereal plants. grain ~ furajere . pi.

ve oh-ria . demand tor complementary goods .leniaMd -• cu.(mar.• .^'i•^r!l[.? indtlin^yita} replacenient .reala . (nevoie) want.1 anes- .) shipping request. petition in DanKmptcy th.n.n. tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .lenuer demand w i't:sra^r.§i oferta .usiy.^ls .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie.TinU.74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .sporita — increased demand ~.concurentiala .spontaneous demand .^i) {l>iu\) margin call'nouc.(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa .individual demand ~ intermitenta .effective demand ~ reconventionala .10 '•.pent-up demand '.f. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>./' i bankruptcy petition.seasonal demand .intermittent demand ~ interna .elastic demand ~ individuals .iu! 'md cc e.d'c cotare/listare .(bur.{u vruai^eic'' de .(dr.situations wanted cerinta s.-.) application ior quotation/listing de credite .<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i. cargo booking ~ de valuta . despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre .{in economic) credit demand de daune/despagubiri . need... [necesiiate) necessity.dc amanare .l.damage cl. . if..N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj .domestic demand .'. :..•'. 'i•ol'•el•llit.(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand."u'^('/f^..steady demand ~.controlata ..constanta ..slack demand ..(mar.) indent for space ~ de transport .ale iiilei activilati -. daim for damages de declarare in stare de faliment -(r.slaba .(a platii) petition for respite .previzibila — anticipated demand .) buyers over cereri de serviciu .sluggish demand -~ sezoniera .. maija — (garantie qfenfd lie did'i..direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .speculative demand ~ spontana .:'>'(.) counterclaim ~ redusa . fi/.demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata . (exi^entd} ^cquircnient .speculative . .supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.

{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta .dc origine ."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ . mar..patent letter ~ de investitor .(a actiuniloi nominate) certificate of inscription. prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare . average certificate . (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare . pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .) certificate of damage.(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama .(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion .(a navel) certificate of classification.de cabotaj . survey certificate ~ de garantie .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.(acordat de instanta unui falit.share/stock certificate ~ de analiza .: of seaworthiness.weight certificate ~ de clasa . clearing bill ~ de nationalitate .(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .) jerque note ~ de depozit . (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.clearance certificate. unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation.nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni . quality/grade certificate ~ de cantarire .dividend righi certificate ~ de economii .coasting certificate ~ de calitate certificate of quality. certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate .(asig.(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza .(a mdrfurilor de .(mar.bond certificate . classification/class certificate ~ de control .inspection certificate ~ de control vamal . (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.CER-CER ~ american de depozit . discharge/ landinu certificate ~ de dividende . insurance certificate ~ de avarie . (1'.(al navei.certificate of ' insurance. ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni . certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge. (pentru navele iii. damage certificate.') certificai.investment certificate ~ de inregistrare .(mar.

ownership certificate ~ de receptie . {dr.m.voluntary conveyance/ consequence/disposition . to transfer. cdnd.notarial certificate ~ partial de actiuni . conveyance ~ a dreptului de retentie .) to assign. {dr.{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu .(de actiuni) registered certificate ~ notarial . obligafiuni) interim certificate. debenture bond ~ de sarcini . assignee. in cazul fuziunii a doud societdti. scrip ~ nominal .(de actiuni. transfer certificate ~ de trezorerie . assignment.clearing bill ~ de stivuire . transfer.(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale .(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb . to convey cesionar s.sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .tonnage certificate. (mar.assignment affected by novation ~ voluntara .(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar . measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer.f.assignment of obligations ~ fara notificare .(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture.{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie .) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale . actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata .t.) cession.{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala . transferee cesiune s. to surrender.) certificate of / measurement.{a produselor) test certificate ~ de tonaj .(bur.assignment of lien ~ de creante .stowage/stowing certificate ~ de testare .assignment of debts ~ de obligatii .overentry certificate cesiona v.{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .acceptance certificate ~ de recuperare .76 CER-CES ~ de participare .excise permit ~ de proprietate .(pentru o parte de actiune.

to squander v.wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare .prepaid expenses ~ bugetare .) general average expenditure/expenses ~ de capital . outgoings. working charges/ expenses .package/packing expenses ~ de amortizare .government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare .i.operating costs/expenses.survey expenses ~ de exploatare . pi.dummy. fin. expenditure. to spend ~ excesiv . floating bulkhead/ jetty ~ vamal . citizen cetatenie s. waste cheltuieli administrative administrative expenses. descarcare) freight terminal ~ de operare specializat .lighterage wharf ~ pentru petroliere . charges. wine cooper cheltui v.distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees. (risipa) thriftlessness. oil jetty/pier/quay ~ de reparatii . pier.f.depreciation expenses ~ de andocare .(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .petroleum wharf.(incarcare. mar.. forwarding charges.repair jetty ~ fluvial .CET-CHE 77 cetatean s.t. queyage.discharging expenses ~ de distribute .(/acute la un activ depreciat. to lay out.dock/docking charges ~ de antrepozitare .(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare .f. citizenship cheis.warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare .n. wharf ~ de descarcare .bulk-handling cargo quay ~ de operare . cost.passenger quay ~ de petrol .(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare . loading wharf ~ de marfuri .cargo quay ~ de marfuri in vrac . outlay. to expend.m.tanker jetty ~ plutitor . (banf) to disburse. quay.insurance charges ~ de avarie comuna . expense. (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues.discharging quay.management expenses ~ de ambalare . charges forward ~ de expertiza .(asig.n. (speze) disbursement.(cont. to spend. wharfage.to overspend cheltuiala s. cargo terminal ~ de incarcare . (a risipi) to waste. pierage chelar s. legal quay cheiaj s.shipping pier.terminal ~ de pasageri . administration costs/expenses ~ anticipate .m.) capital charges ~ de calatorie/deplasare .customs wharf. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente .(de productie) running costs/expenses ~ de administratie .storage charges ~ de descarcare .

table money ~ de salvare .overhead expenses/charges.preliminare/de infiintare .general expenses.factory/ manufacturing/systematic costs. departmental charges ~ standard .expenditure and receipts ~ vamale . terminals ~ de mutare . spendthrift.publice . on-cost charges. to get back one's money a-si reduce ~ . transport charges.standard costs ~ suplimentare .extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .cost taxable to ~ mari .variable expenses/costs a face ~ . freight charges/costs. initial costs ~ in sarcina . (mar.special charges. sundries ~ estimative . squanderer chenzinal adj. upkeep expenses ~ de judecata .extras ~ si incasari .delivery charges ~ de manipulare .) terminal charges/costs.stowage expenses.postal charges .f.contingent/incidental expenses. wasteful s.removal expenses ~ de personal . petties ~ neprevazute .{mar.78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance. fortnightly .stamp charges ~ de transport .to cover one's expenses.staff costs ~ de productie .to incur expenses a lua toate ~ asupra sa .(mar. costs of upkeep.selling costs/expenses ~ diverse .fixed/standing charges/expenses ~ generale .(a unei societdti) preliminary expenses . overheads ~ initiale/de instalare .customs charges ~ variabile . production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare .to defray expenses a-si acoperi ~ .) salvage charges/expenses ~ de stivuire .carriage charges/expenses.heavy expenses ~ marunte .(a mdrfii) handling costs. m.sundry charges/expenses.law costs.interest expenses ~ speciale .cost of recruitment ~ postale . (in statia terminus) (c.petty expenses.) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .entertainment expenses. overheads ~ de reprezentare .initial/first outlays. spendthrift. unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite .ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor . maintenance charges/costs/expenses. stevedoring charges ~ de timbrare .to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj.estimated expenses ~ extraordinare . legal charges/expenses ~ de livrare . thriftless.public expenditure ~ reprezentand dobanda .) expenses for refloating ~ de regie .

m.n.formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie .to live in a cu cheta . ~ diferentiala . list/set unei mine.rack-rent ~ standard moarta .n. {locator) lodger.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila . stall.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac.sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata . (banii) takings a umbia a da cu ~ .(c. converted timber. hire.(valabil un anumit ~ neverificata . life tenant chirie s.n. receipt. voucher.f. questionnaire.to take on hire/lease a sta cu .short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.receipt for payment. indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ . timber. release a umbia dupa chilipiruri .CHE-CIB 79 ~ contractuala . (fortnightly) .f.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar .} charter hire cherestea s.de primire . collection. quintal. cash ~ de ziare . receipt book ~ fara contract .to let out on hire/lease a lua cu ~ .to hunt for ~ contabila .f. chitanta s.n. rent. chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare .f.(in vamd) deposr assayer receipt chintals. (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase .(pe timp) (mar.receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract .(mai mare decdt esie sawn timber/wood. chance purchase/bargain. tenant.voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare .contractual rent ~ de wages navlosire .f.bookstall. paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale .tenant at will cibernetica s. bookstand. lease chenzina s.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata ..to make out a receipt from year to year chitantier s.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s.m. cybernetics ~ pe viata . ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .binding chimist^. hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt .tenant for life.docket chirias s. quittance (lucky) bargain acknowledgment. (ghereta) booth ~ de plata .good receipt ~ cu contract valabil un an .to fill in a questionnaire cheta s. fortnight.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s./i.tenant a elibera o ~ .f.

(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man.binary digit ~ de afaceri .business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare . cistern.work cycle ~ de afaceri . (Id) to amount/to come/to figure to.f.inclusive tour circulara s.industrial life cycle ~ economic .fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare .total turnover ~ de afaceri zilnica .fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret .r.) traffic 2.(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate .f. (expressed) by figures circuit s.80 CIC-CIT ciclic adj. cycle ~ agricol . number.f.daily turnover citric adj. cyclic(al) ciclu.stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire . n.(divizarea pietei pe sectoare.) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile . (martori) to subpoena . figure.production cycle ~ de viata al familiei .t.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier . circular (letter) circulatie s. documente false) to utter cisterna s. 1. (dr.turnover ~ de afaceri totala/globala .n. tank. in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala . (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara .(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational .) to summon. reservoir cita v. circuit ~ economic .delivery cycle ~ de munca . to cite. (rutierd.y.(bani faisi.accounting information processing cycle ~ de productie .(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ .economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier .money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor .f. to run into cifra s. de mdrfuri) circulation ~ a banilor . (monetard. feroviard etc. numerical.

mar. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar. (docu-mente mtr-o arhivd. rate (of ships) clasa de mijioc .f. dimensiune) to size 2. mar. (a documentelor mtr-o arhivd.quality of bills of exchange ~ de calitate .classification of ships. terms clauza abandonului (asig.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels. (dr. (casare) cassation.) denomination clasele bogate/avute .the lower classes clasifica v. category 2. (dr. running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig. (dupd calitate) grading. ships' classification ~ a obligatiunilor . (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v. dimensiune) sizing.t. (sort) grade 4. annulment clasa s.f.CIT-CLA 81 citatie s. to class.) writ(of summons).wealth-owning classes. to class.) to classify.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala . (pe mijioacele de transport) class 5. summons.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard .to .middle class ~ dominanta/conducatoare . (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor .(pentru bani.) {a respinge o actiune) to dismiss. classification.product class ~ de unitati .f. (sociald) class 3. (a casd) to quash clasare s. the moneyed classes ~ de jos . mar.the ruling class ~ economica .accounts class ~ de nave . (dr. (categoric) class. (sortare dupd mdrime.) both .quality grade ~ de conturi . classification. (dupd mdrime.(asig.(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . to rate clasificare s. greutdti etc. unfisier) to file. specification. (dupd mdrime. (a navelor) class (of ships).working class ~ turistica/a doua . (a clasificd) to classify. (a sorta dupd calitate) to grade.decimal classification clauza s. unfisier) filing. (scrisori) to docket. to classify.) collision clause. dimensiune) sizing. 1. provision.first class ~ muncitoare . to class. 1. (dupd calitate) grading.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor . ship's class ~ de produse .f. pi. (a sorta dupd mdrime.t. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading. (a scri-sorilor) docketing. 1.) (respingere a unei actiuni) dismissal.job classification ~ a navelor . (sortare dupd calitate) grading. warranty.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii .blame collision clause . dimensiune) sizing 2.f. clause.

(asig.82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .(fin..lipsei de marfa" . war. mar.(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord .(mar.) escape clause ~ devierii .fara captura §i sechestrare" (asig.(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ ..(asig. mar.) free of capture and seizure clause ~ .(mar.(asig. mar.) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .permanent in stare de plutire" (mar.navei de serie" .(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .(de o obligatie contractuald) (dr.avariilor de mare" .(mar.) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .(asig..) anchor and chain clause ~ -aur .(mar.(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .lien clause ~ esuarii .tender clause ~ .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .) grounding clause ~ evaluarii . mar.) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .) flag clause ~ penalizarii .freight clause ~ necumularii avariilor .) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .policy proof of interest clause . mar.operarii la rand" .) turn berth clause ~ pavilionului .) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.(asig..) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .) noncumulative clause <-~ neglijentei .(a^/g.. mar.) cargo-worthy clause ~ .(asig..(asig.most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri .warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .penalty clause ~ pericolelor marii .(mar.la rand" .(abaterii de la drum) (mar. mar.) ready berth clause ~ ..) freight collision clause ~ confidentialitatii . clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei . mar.strike clause ~ ineflcientei . mar.(asig.) sister-ship clause ~ navlului .free of breakage clause ~ garantiei .up-price clause ~ danei/.fara raspundere pentru spargeri" ..) perils of the sea clause ~ .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .(mar..

(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .(la un contract) rider ~ compromisorie .(asig. dreadage ~ de paritate .) excess clause ~ timpului nefavorabil .arbitration clause ~ de asigurare .penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .covenant ~ de arbitraj .) war clause ~ reasigurarii .(mtr-un contract de siibscriere.) sue and labour clause ~ de evadare .) call provision ~ de salvare/siguranta .value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn. exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig.) salvage clause ~ scaderii preturilor .CLA-CLA 83 ~ .predarii navei" .(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului . mar.reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.(asig. mar. mar.marine insurance clause ~ de daune-interese .(asig..warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .(asig.(fin.) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.(prevedere a unui acord comercial care ii permite .(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .proviso ~ contractuala .down price clause ~ surplusului .price clause ~ razboiului . care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin.(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .escalator clause ~ salvarii .insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .transit clause ~ valorii furnizate .(asig.) parity/par clause ~ de renuntare . mar.) frustration clause clauza aditionala .(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig.) risk of capture and seizure clause ~ rosie .) escape clause ~ de exonerare — exoneration.(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.) weather permitting clause ~ tranzitului . in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.) nonliability clause ~ de garantie . mar.(asig. mar.

regular/ permanent customer ~ potential .boating club ~ turistic . clientele. connection. joint purchase coalitie s.touring club coachizitie s. (asociafie) club 2. toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita .cash customer ~ care se tocmeste mult .{unui magazin) to deal at clientela s.(care prevede cd. shopper. (de medic sau avocat) practice. mar.(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig.f.(dr.) avoidance clause.safe customer ~ solvabil .) client ~ care plateste in numerar . clientele a-si crea o ~ .(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s. (local) club house ~ de asigurare mutuala .to build up a connection cliring s.n.void/invalid clause ~ restrictiva .(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula .trustworthy customer a fi clientui .) insurance club ~ de investitii . (produs identic cu altui) clone club s.subrogation clause ~ de transbordare .(privitoare la legatarul universal) (dr.f.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) . (cartel ring . dacd o datorie nu este achitatd la timp.cease clause ~ de subrogare .restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta . defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara .f. building.f. (al unui avocat. (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei. instalafii etc.f.m. 1. coalition.) premises ~ administrativa/cu birouri .n.) residuary clause ~ rezolutorie .implied term ~ ipotecara negativa .84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare . union.transshipment clause ~ de urgentare .doubtful client ~ obisnuit/permanent .bank clearing dona s. (pbisnuita) custom. customer. (cu \'fcn. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .potential/prospective customer ~ sigur/serios .(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic .office building client s. clientage.haggler ~ dubios . al unui arhitect etc.

joint management cointeresa v. prevdzut de lege.f. drawing in. (corp de navd si aeronava) (asig.working coefficient ~ de incarcare .m.tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare . (mate-riala) incentive ~ financiara .output coefficient/ factor ~ de rise . rate.) hull cocreditor s. joint debtor codirector s.COA-COI 85 ~ a comerciantilor .m. (mar.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament .f.financial incentive .(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s. coinsurance coasociat s.civil code ~ comercial .t.wage rates cofondator s.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala .(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare . joint manager coeficient s.fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare . joint creditor cocserie s. factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .m.(la bancomaf) personal identification number ~ postal .code of criminal procedure ~ fiscal . (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb.m.f.f. joint founder cogestiune s.labour code ~ civil .n.m.commercial code ~ de bare . coke works. ratio.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj . a joint interest in an affair cointeresare s.) joint/part owner coasigurare s. code ~ al muncii .postal code.m. (SUA) zip code ~ silvic .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui. copartner.m.load/cargo coefficient ~ de indatorare .(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.f. joint partner coca s. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera . coking plant cods. coefficient.forest code/laws coduri de conduita .

taxe) to collect. {dar nelivrut) on order comanda s.tarer ~ cu valoare declarata . settlement colorant s.sea captain ~ de pescador . subscription a face o ~ . staff. to raise a subscription/collection colectiv adj.f. •nai ales din.de nava maritima .to post a parcel coletarie s.to collapse colecta v.food colours colportaj s.(cont.n. (impozite. (de marfa. collective (body). collective. parcel.to make a collection.(cont.t. n.) sundries column colonial adj. parcel post/deSivery/traffic coliziune s.skipper ~ de nava comerciala . package ~ cu tara calculata .t.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor .sample assortment/ collection.s'.f. group. to raise.berthing collision ~ la remorca .m. collector colets.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier . collapse a intra in ~ .uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal .inevitable/inherent collision ~ la acostare .{cont. collection ~ a impozitelor .f.post parcel a expedia un ~ .) debit column ~ diverse . to collectivize colectie s.tax collection colecta s. commander.collision in tow ~ pe fluviu .) order. (coin. colonial colonialism s. collection. mar. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v.shipmaster.skipper comandat adj.n.editorial staff colectivism s.f. colony. master mariner. having/sharing a joint interest in smth. sirainatate} indent . merchant captain . colonialism colonie s.f.) assets side ~ a debitului . {mdrfun) to indent ~ prin po§ta . to order. collection ~ de mostre . (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! . captain. encounter. to get in colectare s. personnel ~ de redactie .river collision ~ pe mare .m. colaps s. colouring matter coloranti alimentari . collectivist. captain ~ brevetat .i./n.to send away for comandant. joint s.t. {corner} mdrunt) dicker coluziune s.n. collective farmer colectiviza v.f.f.accidental collision ~ iminenta .sea collision coloana s. parcel delivery service.n.) collision. collection/set of samples colectiona v. dyestuff. (asezare) colony.f.registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata .n. to collect colectionar^. collectivism colectivist s.imminent impact ~ inevitabila .f.(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj.w. (asig. abordage. column ~ a activelor .

l!•.il.rush/pressing order comenzi inutile .n. (de beneficii.f.verticaia .. structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor . actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.Qe carbuni .u .ic^ . to fight against combatere s.(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard.coi'jvcntionai hies .order for government account.repeat order ~ scrisa .'. aclive/aclinp/workin.definite/firm order ~ generala/nespecificata . riscuri) to pool comasare s.h'^ergolic fuel .(mar. to combat.:. ruei . riscuri) pooling combate v.(cdtre broker de a cwnpdra.mail order ~ repetata .) split order ~ externa .m.'"1-. donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s.antiinflarnabij .to place an order facut pe ~ .direct order ~ discretionara/la apreciere .cunvciitional . combination ~ a factorilor de productie .COM-COM 87 ~ acceptata .. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui . in limita sumei la dispozitie. ' ' .(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv.(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.trial/sample order ~ de tonaj . foiiduri.iuei oli. inter ese.ie!l•K•i••l(Ou'-i.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda ..) indent for space ~ directa .backlog/unfilled order ~ permanenta .special order ~ urgenta ." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj.custom-built/'-make comanditar s.contraband control ~ a mirosurilor nedorite . ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v..cort! isiei .f.i.u's'ii.) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur. to control.•jc rue.order in hand ~ de proba . -1 .t. fondun.heavy order ~ neexecutata .odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s. fighting ~ a contrabandei . interese.blanket order ~ guvernamentaia/de stat . opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --..f.order in writing ~ speciala . (beneficii. control.foreign order ~ ferma . combustible s.(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta . iiuu!i"i/0i! h.open indent ~ mare . intesrarea prodnclsi.t.m.

traffic.import trade ~ de legume si fructe .. shopman. (care vinde in rate/pe credit) tallyman.general dealer ~ de textile .transit/entrepot trade ~ exterior .ship chandlery ~ cu textile .luxury trade ~ cu cereale .international trade ~ interstatal .timber trade ~ de contrabands . sau detaiUst) merchant. commercial.. mai ales in relatiile cu strdindtatea.vintnery ~ de cabotaj .corn/grain trade ~ cu materiale navale .greengrocery ~ de marfuri in vrac . to commercialize.) outward/overseas trade ~ ilicit . marketing.state/govemment/public trade ~ de tranzit .vintner comert s.(SUA) interstate commerce ~ invizibil .commission merchant ~ cu amanuntui . tradesman.f.solid fuel comercial adj. (mar.(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s.88 CAL-CAM ~ solid .contraband/ smuggling trade ~ de export .merchant member ~ angrosist .frontier trade traffic ~ local/regional . to market. trade.tally system/trade ~ infloritor .retail trade ~ cu articole de lux . merchandising ~ experimentala .wholesale/direct trade ~ colonial .illicit trade ~ interior .export trade ~ de import . echipament) outfitter ~ afiliat .(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie ..foreign/external trade.compensation trade ~ in rate/pe credit .) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international .(de mdruntisuri) pedlary. retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .warehouseman.flourishing trade ~ liber .lawful trade ~ Umitrof/de frontiers .spot trader ~ cu retea de distribute .. trade.colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu .second-hand dealer ~ de marfuri generale . (in magazin) shopkeeping ~ ambulant . commercialization.n. (cu magazin) shopkeeper.domestic/intemal/home trade. trader.chain merchant ~ de cereale . (de imbrdcdminte.(cu amanuntui) corn chandler.. (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar . commerce. {mar.free trade ~ licit .local trade .t.coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea . peddlery ~ angro/cu ridicata . (angrosist.barter trade ~ de stat . mercantile comercializa v..drapery ~ cu vinuri . to merchandise comercializare s.retail dealer. dealer.m. trading.bulk trade ~ de schimb . business. (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie .draper ~ de vinuri .

(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.credentials committee ~ de redactare .agency fee ~ de subscriere . travelling salesman. mar.(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj . investigation committee.selling brokerage/ commission ~ del credere .m.budget committee. commissioner ~ de avarie .. commercial traveller.editing panel ~ electorala . commission.to (carry on) trade a face ~ ambulant .(mar.del credere commission ~ pentru mandatare .audit(ing) committee ~ de control .control commission/ committee ~ de examen .) average agent/commissioner comisie s.(asig. sea/seabome trade ~ marunt .to haberdash a face ~ intens .(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.) address commission ~ de asigurare . (insdrcinare) errand.kerb trade ~ trilateral .bank commission ~ de adresa .trust cost ~ pentru terti .underwriting commission ~ de vanzari .unauthorized trade ~ pasiv .trilateral trade ~ triunghiular .world trade ~ multilateral .n.multilateral trade ~ neautorizat .working party ~ de mandate .dicker ~ mondial .postal trade ~ sezonier . ship brokerage ~ de reprezentare .to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta .commercial shipping.brokerage commission ~ de navlosire .election committee ~ financiara . board of examiners ~ de litigii .(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara . maritime commerce/trade.(tranzactie switch fdcutd la export.) passive commerce ~ prin po$ta .m.parliamentary committee ~ permanenta . committee. fact-finding board ~ de cenzori . {de intermediere) factorage 2.to deal wholesale a face ~ cu . commission.seasonal trade ~ stradal . 1.committee of inquiry. allowance. drummer comisars. message ~ bancar .examining board. (SUA) committee of ways and means ~ comuna .commission past us .(SUA) committee of supply ~ mixta .conflict/dispute committee ~ de lucru .to peddle a face ~ angro .CAM-COM 89 ~ maritim .standing committee comision s.to trade in a face ~ cu marunti§uri .f.) charter commission. board ~ bugetara .

to make good a loss compensare .s^.(mar.to sit on/to be on the committee como$tenitor s.editorial board ~ executiv .trade-union committee.'n.de stivuire .executive committee .f. street porter ~ de export . to countervail.to take orders on commission a merge cu un ~ .90 COM-COM ~ per lot .export commission agent ~ portuar — runner comitets. (o chitone) to set off.msurai'u.".river shipping company ~ de navigatie maritima . (bdiat) eirand boy. (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ ."eiu'l^tr.s'•.) stevedoring company ~ de transport de mobila .raiiv/.strike committee ~ de initiativa .(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v. middleman. joint heir.) towage company ~ de saivare . {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere . (pentrii) to com-peiisate (for). persoand care face diverse servicii) commissionaire. 1. (commission) agent 2.n-niiupie dr.petroliera . . coheir. parcener companie s.cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1.".(filiala iinui holding) operating company .unpa''v " -^\ ^^t ferasc .parcel delivery company.operationala . to mdemr)ify(tor) 2.temporary committee -.} salvage company ..o''i company .financiar .standing committee ~ provizoriu .steering committee ~ de redactie .(SUA) committee of ways and means .f..airlines.' i 'r./..removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .de conducere .executive/managing committee ~ de greva .l . company '. airways ~ holding .t. i conipensaiion.s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '. (a echilibra.sea trading company ~ de petroliere .trading company -. (intermediar) factor..shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala .n.secundara .advisory board' commission . (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear.orientata spre productia realizabila -.(mar.interimar .holding company ~./'. board ~ consultativ . committee..i"):iny • <i': .isio'i c'''iJ.. express company ~ de nave de linie .ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .liner company ~ de navigatie . 1.tanker company ". re"-':U'nsos .(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .de remorcaj .to go on errand comisionar s. a contrubalansa) to counterbalance.'••.(mar.in.interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent . (curler.sindical .(.comerciala . to offset 3.^ .

t./i. common.ticket nipper compozit adj.) competence.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s.port complex comportament^.credit clearing compensator(iu) adj.handout comunismi'. dating stamp. consideration. (oficial) official statement ~ de presa . computer computeriza v. competitiveness competitie s. indemnity. competent. composite compromis s. competency. efficient.) average bond computer s.COM-COM datoriilor) setoff. dater -" de bilete . im cec) to fill in. to computerize comun adj.competitive behaviour ~ organizational . 11. to supplement: (o suma. reparations 2. ability 2.) distinctive competence competitiv adj.(asig.f.pure competition complementar adj.t. competence. remedy. complex ~ comercial . {SUA) to fill out complex s.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca . (un document.n. competition ~ pura/perfecta . mar.{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v. agreement. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie .) average agreement ~ de avarie comuna . indemnification.f. conduct ~ corecta . to (make) complete.{in afaceri) fair dealing compostor s. (ohstesc) communal comunal adj. compensatory compensatie s. la vdnzare.n. communal comunicat s.f.decision making ~ distinctiva {man.f. 1. give-and-take. numbering machine. settlement. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat . behaviour ~ al consumatorului . completely ~ asamblat {despre utilaje care. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor . behaviour.industrial complex ~ portuar .consumer behaviour ~ al producatorului . complete adv.f.{asig. ~ interbancara a creditelor . proficient competenta s. competitive competitivitate s. {cliring) clearing ~ executorie . compensation. proficiency. mar. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man.severance pay competent adj.trading estate ~ industrial .f. conimunitv . compromise: arrangement.organizational behaviour ~ strategic ./i. pi.n. communism coniunitate s.n. (iin cec) to write out.) core competence ~ de decizie . 1.producer behaviour ~ competitiv . o cantilute) to make up. complementary complet adj.cheque clearing. (dr.

(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei . concession a face concesii cuiva . to word. community property/regime ~ de interese .annual leave ~ fara plata .m.(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime. to dismiss. paid/privilege leave ~ de boala . (a imagind) to conceive. profilul pietelor etc. licensee ~ de servicii publice .n.business community ~ de bunuri . discharge.f. to license concesionar s. to discharge. (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s.n.f.holidays with pay. concept concern s.statutory undertaker .to meet smb. (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara .t.(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v.summary dismissal ~ nejustificata/ilegala .f.sick leave ~ de odihna . fu-ziuni. to grant.92 COM-CON ~ de afaceri . (yacanta) holiday(s).communal estate.wrongful dismissal concediu s.) concentration of industry ~ a livrarilor . crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei .(forma de concentrare.to make mutual concessions.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v. disparitie. n.(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei . concern concesie s. half-way a face ~ reciproce . grantee.community of interests ~ de natiuni . (a formula) to formulate.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara . (a schita) to draft concept s.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s. concessionnaire. cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului .Concentration of capital ~ a cumparatorilor . (SUA) vacation ~ cu plata . amplificare a sistemului partici-patiilor financiare. leave (of absence). to give and take concesiona v. dismissal.t.t.production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie.

f. (in contu-macie) defaulter condica s.f.railway concession ~ de prospectiune . competitive condamna v.implied condition ~ legala legal condition ~ nula .) condition precedent conditii acceptabile . terms 3.attendance book ~ de reclamatii .(dr. (la amendd) to fine. (dr. conditions agreed upon ~ de adeziune . conciliation concordat s.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .(bur. legal settlement.(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive . (la plata despdgubirilor. (acord cu creditorii) {dr. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors.f.to register conditie s.quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare .^/.f. (cu) to compete (with) concurent adj.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera . situation 2.perfect competition concurential adj. rival concurenta s. license ~ a unei cai ferate .book of complaints.prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei .imperfect competition ~ libera .n. composition.agreed terms.m.prerequisite ~ rezolutorie .i. to sentence.knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba . grantor.) deed of arrangement/assignment.) settlement terms . stipulation. competition.) condition subsequent ~ suspensiva .f. rivalry ~ agresiva .cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta .attractive terms ~ contractuale .mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s. book of entry. competitive.(dr. rival s. requests book a trece in ~ . lease.(la o asociatie. (clauzd) condition.(fin. (sociald) status.null and void condition ~ prealabila . un club etc. licenser conciliere s. acordarea de daune-interese) to cast condamnat s.free competition ~ loiala . competitor.m.timber claim ~ miniera .fair terms ~ actuale .) terms of an issue ~ americane . grant. franchise. register ~ de prezenta . (stare. private arrangement.terms of acceptance ~ ale unei emisiuni .) conditions of membership ~ de calitate .unfair competition ~ perfecta . situatie) condition.CON-CON 93 concesiune s. 1. convict.) to convict.conditions of contract ~ convenite/stabilite .m.t. bankrupt's certificate concura v.credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare . concession. rank ~ implicita .

terms of delivery. specifications of quality ~ uzuale .works management ~ centralizata . superintendence.) berth/liner terms ~ de livrare .94 COTM-CON ~ de linie .technical regulations ~ tehnice de calitate .conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale .terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive .(mar. managership. to make one's terms conditiona v.centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral . to direct.quality specifications.delivery terms.) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti . (supraveghere) supervision. (o afacere) to carry on.integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala . (a administra) to manage. management.to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions. 1.terms of sale ~ generate de livrare .general management ~ gresita .to preside over/to chair a meeting conducere s.) quay terms ~ de plata .working conditions ~ de navlosire . terms of payment ~ de plata a tratei . (a unei afaceri) carriage.) rye terms ~ de munca .to come to terms a pune ~ .(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . (cadre) staff ~ a uzinei .unacceptable terms ~ in vigoare .) chartering terms ~ de operare la chei . specifications for delivery.(mar. to superintend. (administrare) administration. (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade.discount terms ~ de vanzare .varying terms ~ vechi/existente . (a supraveghea) to supervise. running 2.f.general delivery terms ~ inacceptabile .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives .t. leadership.preferential terms ~ tehnice .middle management ~ prin eliminare .old terms a conveni asupra ~ .(mar.inclusive terms ~ de scont .t.draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri . to run ~ o adunare .usual terms ~ variabile .payment terms.first-line management ~ la nivel mediu . trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar.mismanagement ~ ierarhica (man. to condition conduce v.

congress 3. in conformity/ compliance with.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese .conflict of interests ~ de legi .to give/to deliver a lecture confidential adj. according (to). pi. in asemenea situatii.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline.f. pipe.industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj.to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori .acknowledgement of order ~ a creditului . speech 2.briefing conference ~ de presa .advice of deal ~ de primire . {a fabrica) to manufacture. wearing apparel confectiona v.one-man/Caesar management conducta s. confidentially. ready-made/'-to-wear clothes.(dr. according to.adversity/conflict of laws ~ de munca . to confiscate. (discurs) lecture. conduct ~ extrem de rea .acknowledgement of receipt confisca v.f.editorship ~ superioara .t.CON-CON 95 ~ prin participare .t.press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica . confidential. care.f. store clothes. conflict ~ de competenta/jurisdictie . meeting. confiscation. confidentiality conHrma v. privately confidentialitate s.participative management ~ redactionala . acknowledgement ~ a comenzii . to work conferinta s. 1.top management ~ unica . confirmation.) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare . (datoritd) owing to ~ avizului .f. sea pipe conduita s. este demis imediat) (man.as per copy enclosed . (cu) conformable (to).as per account rendered ~ copiei anexate .waste pipe ~ submarina . (adunare) conference. .to acknowledge the receipt of a letter confirmare s. pipeline ~ de ape reziduale/uzate . to seize confiscare s. true (to).(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei .conference call a tine o ~ . (grad universitar) lectureship ~ de instruire . n. corresponding (to) prep.advice of credit ~ a greutatii . (secret) secret adv.f. in accordance/ keeping/agreement with.(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs.) gross misconduct confectii s.f. wear.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis .(a unui angajat. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5.t.f. to confirm. to acknowledge ~ o §tire .

consignee. freezing. (a incredinta.(marfuri recepfionate. (SUA) canned food consignatar s. (de marfuri) consignment (of goods) consilier s. council. dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .tax consultant ~ juridic . congress conjunctura s. up to sample ~ planului . to refrigerate congelare s. consultant 2. (bani) to deposit 2. freight document ~ colectiv . to tin conserve s.96 CON-CON ~ cu originalul . (a inregistrd) to register. consignor.n.uniform bill of lading consemna v.according to the law ~ mostrei . 1.n. pi.as per sample.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni . to freeze.t.as per statement enclosed ~ facturii . (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal .market condition/position conosament s.f.(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal . a da marfuri spre pdstrare) to consign 3.f.n.river bill of lading ~ fractional . (mar.blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni .town councillor ~ economic . (in cutii de conserve) to can. to write down conserva v.inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .) bill of lading.m.f. de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress.f.economic adviser ~ fiscal .liner bill of lading ~ de primire .(corn. board .n. depositor consignatie s.clean bill of lading ~ de linie . to comply with congela v.outward bill of lading ~ pentru marfuri de import .m. 1.t.r. depository consignator s.t. depositary. tinned food. (forma de concentrare.order/port bill of lading ~ la purtator .straight bill of lading ~ nou .m.legal/law adviser ~ tehnic .direct/through bill of lading ~ fluvial . refrigeration ~ rapida .corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate .original bill of lading ~ partial . adviser.quick freezing conglomerat s. (economicd) conjuncture ~ a pietei .ocean bill of lading ~ original .technical adviser consiliu s. to record.) as customary conforma v.(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip . consigner.(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .fresh bill of lading ~ oceanic .delivery/landing order ~ la ordin .according to plan ~ uzului .as per invoice ~ legii .

) (p datorie) to fund.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara ./?. in aceeasi persoand.f. to strenghten 2.budget constraint ~ si retinere .(care vdnd la termen fard acoperire. (legald) coercition. (a sili) to constrain.district council ~ valutar .civil engineering ~ navale . to consolidate. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate. constraint. construction 2. (a forma. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea. ship construction.currency board consolida v.?. (a centraliza.(a navei) restraint and detainment constructor s. to build.board of trustees ~ districtual/regional . a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr.f.shipbuilder.) (a datoriilor) funding. builder. construction. engineering . to constitute.r. 1. binding over 3. to oblige. (centralizare. managing board. (fin. (fin.) to consolidate consolidare s.civil shipbuilding construi v.marine engineer ~ naval . naval construction/ architecture ~ navale civile . 1.f. to engineer construire s.t.t. structure. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont. 1.) to coerce. to bind over constrangere s. compulsion.formation of a reserve fund constituit adj.board of directors. syndicate constitui v. (dr.f.m. (restricfie) restriction 2. (datoria publicd) to consolidate 3. a infiinta) to form constituire s. (construire) building. constructor. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur. (aforfa) to compel. restraint. 1. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale . 1. directorate ~ de arbitraj . (formare. to construct. constitution. construction.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie . naval architect/constructor constructie s. (despre cursul actiunilor) (bur. building. (cladire) building.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . to force 2.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati . consortium. (a datoriei publice) consolidation 2.t. incorporated constrange v.) to consolidate v. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur./. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri .company formation ~ a unui fond de rezerva . (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti .conciliation board ~ de tutela .) consolidation 4. infiintare) formation ~ a unei societati .shipbuilding.) consolidation consor(iu.f.

) intrabranch consumption ~ national .public consumption ~ specific .financial counselling ~ in sectorul promovarilor .fuel consumption ~ final/de produse finale .national consumption ~ neproductiv .daily consumption consuma v.unproductive consumption ~ ostentativ . (a epuiza) to spend. final/ultimate consumer ~ progresist .t. to have advisory vote ~ public .acceptance account .private consumption ~ productiv .blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor .(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur.domestic/home consumption ~ intraramuri . consular office ~ general .) career counselling consultativ adj. (energie) to consume.consul general consular adj.(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului .(cont.f. (SUA) checking account ~ de accepte .m. 1. consultant. consular consulat s.(intr-o firmd) (man.bank/banking account ~ blocat . consulting.creditor account ~ curent . account ~ activ .client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire . consulate. consumption ~ de capital . (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account. (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts. consul ~ general . (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume.specific consumption ~ zilnic .end-user.m.f.current account. consultative.capital consumption ~ de combustibil . to use up 3.productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca .n.) position building consuls. (a risipi) to waste 2. stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat .final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern .(de operatiuni) active account ~ administrat .short account ~ bancar . consulting s.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final .(nemotivat de necesitdti. consumerism constientizare s. account current. m. counselling ~ financiara .to be present in an advisory capacity. (a folosi) to use. to exhaust consumator s. n./i.progressive consumer consumerism s.n. consumer.management consultant consultants s. adviser ~ managerial . advisory a avea vot ~ .consulate general consultant adj.98 CON-CON ~ a unei pozitii .

suspense account ~ in valuta .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .sight deposit account ~ de economii . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .) credit account.sundries/sundry account ~ fara dobanda .offset account ~ de concentrare .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .sales account.detailed/specified account ~ din cartea mare .depreciation account ~ de buget .(in baza unui credit) open account ~ descoperit . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .deferred payment account ~ de productie .CON-CON 99 ~ de achizitii .savings account.cash account ~ de cheltuieli .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .income and expediture account ~ de virament .clearing account ~ de compensatie .deschis .profit/gain and loss account ~ de vanzari .custody account ~ de depozit .transfer account .ledger account ~ diverse .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .reserve account ~ de lichidare/decontare .consignment account ~ de control/rectificare .overdraft ~ detaliat .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.inactive/dormant/dead account ~ interimar .(corn. (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .capital account ~ de casa .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .trust/trustee account ~ inactiv .bad debts account ~ de credit .noninterest bearing account ~ fiduciar .(corn.production account ~ de profit §i pierderi .interim account ~ in credit .) monthly account .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .purchases account ~ de activ .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .deposit account ~ de depozit la termen .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .charges account ~ de curing .

nominal accounts ~ pe doua rubrici .personal/private account. 1.accounts receivable ~ de datorii . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .accounts payable ~ de grup .management accounts ~ nominale .account rendered ~ special/separat . (serviciu) accounting department ~ a costurilor .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.numbered account ~ particular . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara . accounting.creative accounting ~ de amortizare .provisional account ~ remis .to place/to carry to smb.'s account contabil-y.merger accounting ~ creatoare .de inflatie .m.(SUA) certified public accountant contabilitate s.100 CON-CON ~ nesoldat .(bazatd pe simboluri.itemized account ~ transferabil .(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .unbalanced account ~ nostro .single-entry bookkeeping ~ manageriala .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .transferable account ~ vostro .group accounts ~ de plata a impozitelor .two-sided accounts ~ reale .to carry to account a trece in contui cuiva .national accounting .(date in baza cdrora se asigurd conducerea. (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu . planificarea.consolidated accounts ~ de creante .real accounts ~ spontane . bookkeeper. in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .financial accounting ~ integrata .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .outstandings ~ impersonale .inflation accounting ~ fara cifre . accountancy 2.certified accountant.public accountant ~ public atestat/autorizat . sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .private account ~ personal .f.impersonal accounts ~ manageriale . accountant ~ atestat/autorizat .(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .annual accounts ~ consolidate .depreciation accounting . bookkeeping.special/separate account ~ specificat .integrated accounting ~ in partida dubia .

prime/superior/high first quality.accommodation bill. grade 3. finance bill ~ comerciala .poor quality ~ standard .) total quality ~ vandabila . qualified. prime/respectable bill ~ de complezenta .fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai . (a unei obligatiuni.(man.{mar. (pepiata bursiera) doldrums camata s.sea road. means ~ de apa navigabila .) dual capacity ~ functionala .functional quality ~ inferioara . qualitative calm s. fineness ~ totala . usury cambial adj.commercial quality/ grade ~ conform mostrei . (ruta) route 2. 1.f. (caracteristica) (distinctive) feature.f. characteristic 2.membership ~ dubia . calendar calfa s. journeyman calificare s. attribute. 1. skilled calitate s. two-name paper ~ cu scadenta depa§ita .sound quality ~ comerciala .lines of communication ~ si mijioace . asset. cambie s.stipulated quality ~ superioara .. (drum) road.f.backed/endorsed bill ~ bancara .bank/banker's bill.f.standard quality/grade ~ stipulata/convenita . cale s.merchantable quality calitativ adj.yard track.investment bill ~ domiciliata . path. property.fair quality ~ buna .rail. railway.perfect quality ~ la incarcare . bill (of exchange) ~ acceptata .fine bank/trade bill. care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului .training at the job calificat adj.inland waterway ~ ferata . (fel) sort.ways and means calendar s. (w . kind.commercial/trade bill.quality as per sample ~ de asociat/partener . (mijioc) way. (msusire) quality.accepted bill ~ andosata . qualification.domiciled bill .) shipped quality ~ medie .partnership ~ de membru . kite ~ de investitie .se/iy abstract) way.(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur.n.. street.coastwise sea lane cai de comunicatie .f.n. bill. course 3.medium/average quality ~ medie buna .f.navigable waterway ~ de navigatie interioara . (SUA) railroad ~ ferata uzinala .60 CAL-CAM.overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .product quality ~ a vietii .low/cheap quality ~ ireprosabila . (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca . seaway ~ maritima costiera .(despre grdu) fair average quality ~ mediocra . works/factory railway ~ maritima .quality of life ~ acceptabila .

(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .tanc .export quota ~ de import . (corn.fluid container ~ pentru marfa m vrac .tank container containeriza v. containerizable containerizare s.platform container ~ returnabil .) quota system contingentat adj.(mar.t.(a mdrfurilor) dust damage contango s.. legal/law department contesta v.refrigerated container ~ izotermic .CON-CON 101 ~ prudenta .returnable container ~ reversibil . prin plata unei dobanzi. (a caricului. disputed claims office.import quota ~ tarifar .chei la chei" . continuation contencios adj.pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma . la bursa de mdrfuri.conservative accounting ~ tabulara .t.sealed container ~ standardizat .to dispute a debt.stowable cargo container ~ -slep . (corn.) contamination.van container ~ demontabil . contentious s.) subject to quota restrictions .(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? . mar. claim department. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.all-aluminium container ~ de mare capacitate . to contaminate. amdnarea achitdrii unei datorii.(pentru lichide) flexible container ~ frigorific . to dispute ~ o creanta .single-trip/disposal container ~ pentru lichide .t.n.to keep the books container s. to containerize containerizabil adj. to put a claim in issue contingent s.packaged container ~ pentru paleti . lift van ~ fara marfa . (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export . (la bursa de valori.insulated container ~ nereturnabil . pand la urmdtoarea lichidare.n.n.) pier-to-pier containerization contamina v. to contest. m special cu apd de mare) (asig.van container ~ de marfa .demountable container ~ deschis/fara capac .empty container ~ flexibil . to pollute contaminare s.floating barge container ~ .standardized/ISO container ~ stivuibil .f.tabular bookkeeping a tine contabilitatea . pollution ~ cu praf.dry freight container ~ pentru pachete .f. containerization ~ . container ~ celular .reversing container ~ sigilat .n.watertight container.bulk container ~ pentru marfa uscata .f.(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu .cargo/freight container ~ de transbordare .noncaptive van container ~ de vagon .tariff quota contingentare s.transfer container ~ de tranzit .

meter ~ de apa . against ~ chitanta .occasional contraband a face.employment contract.m. covenant ~ aleatoriu .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor . (actiune) smuggling.) aleatory contract ~ anulabil .lease .bootlegger contracambie s.articles/deed of partnership.freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .. (cont. (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep. smuggler.) foreign agreement ~ de tmprumut maritim .war contraband.) against all risks contrabands s. (mar.(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate .(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .water meter ~ de gaze .) contra contract s.purchase deed ~ de depunere in consignatie .f. n. (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta .consensual contract ~ cu clauze restrictive .n.(mar.commission contract ~ de cumparare . agreement.102 CON-CON contort.(asig. redraft contracont s.gas meter ~ electric — electric meter.gun running ~ de bauturi spirtoase .marine insurance contract ~ de asociere . mar.f. to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision . partnership deed ~ de cesiune . counter.) ship's/shipping articles.tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa . contrabandist ~ de alcool .deed of assignment ~ de colaborare .publishing agreement ~ de emisiune .on receipt ~ numerar la predare .) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .{corn.nude/naked contract ~ de angajare . contraband (trade).n.tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar. 1.lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima .bootlegging ~ de razboi .contract of agency ~ de arendare .(asig.bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .collective labour agreement ~ consensual .bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .absolute contraband ~ de arme . articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .cancellable contract ~ asupra pretului de navlu . contraband of war ~ ocazionala . illicit trade 2. deed.to smuggle. contract.skeleton contract ~ colectiv de munca .respondentia bond ~ de mchiriere .

enforceable/executory contract ~ fiduciar .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .time charter .easy terms.clean charter ~ de navlosire dus-intors .round-trip charter ~ de navlosire pe termen .(mar.bargain and sale.memorandum of association ~ de stat .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .(dr.) charter ~ de inchiriere a navei nude .indenture.CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei . demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar . private treaty ~ de vanzare in rate .formal contract ~ futures .public contract ~ subscriere .uniform charter ~ de reprezentanta .de navlosire pe voiaj .(mar.(fard echipaj fi materiel Ie) (mar. deed of trust ~ formal .) charter by demise.(mar.) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar. carriage/shipping contract.direct contract ~ divizibil .fixed job contract ~ de navlosire .(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar. deed of conveyance.) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar .(mar.futures contract .) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar. freight contract/agreement ~ de navlosire brut .) ore charter ~ de ucenicie .) trust deed/ instrument.bill/deed of sale ~ de vanzare absolut . articles of apprenticeship ~ de vanzare .) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .monopoly contract ~ de munca .) fraudulent contract ~ executat/terminat .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare .executed contract ~ executoriu . charter party.(mar.) charter. hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .agency contract ~ de societate . contract of affreightment/carriage.licence contract ~ de monopol .(dr.

t.104 CON-CON ~ global . privy contractual adj. countersignature contrastalii s.f.demurrage incurred.(contracte de vdnzare sau cumpa.f.null and void contract ~ oneros . fake. check.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen . (dr. counterpoise contramanda v. stipulated by contract contraface v. counterfeit. to counterfeit.) uniform charter ~ unilateral .verbal contract contracte actuale . to call off contramandare s.f. fake contrafacut adj.i.t.f.(mar.contract by deed/under seal.to be under articles a incheia un ~ .f. special contract.t. redraft .f.t.f.) countertrade contraprestatie s. (penalizdri) (mar..f.f.m.oppressive contract ~ principal de inchiriere . (corn. cancellation contramarca s.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract . counteroffer.onerous contract ~ opresiv . surety for a surety contragreutate s.package deal ~ implicit/tacit .(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare . contracting party.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse . adulteration. (o obligatie) to lay oneself under contractant s. to fake up contrafacere s. pi.unilateral/one-sided contract ~ verbal .void contract ~ secundar . countermand.spot contract ~ sub sigiliu privat . to incur.running contract ~ in vigoare . contractor. incurred demurrage contratrata s. to cancel. (la licitatie) counterbid contrapartida s. forged. counterfoil.) consideration ~ executorie .) demurrage ~ contractuale . to countersign contrasemnatura s. contractual. weight equalizer.valid contract ~ la termen .forward contract ~ nul si neavenit . spurious contragarantie s.f. forgery. balance weight.to enter into/to conclude an agreement contracta v.executory consideration contrasemna v. to forge.ra. specialty ~ -tip . to countermand.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat . v. heel contraoferta s. o datorie) to contract. counterfeit(ed). (un imprumut.subcontract ~ spot/pentru disponibil .f.implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza .standard agreement ~ -tip de navlosire . to adulterate.

(a inspecta) to inspect. transgressor.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei . checkup.f. quota ~ la avaria comuna . (financiar. (al unei activitdti etc. to contribute contributie s.m. (masa monetard) to squeeze ~ piata . (examinare) examination.standard batch control ~ prin imputerniciti .) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v.m. (a supraveghea) to supervise 2. average bond/payment ~ la coliziune . taxpayer.f.n.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare .wage and price control ~ al statului . 1. trespass contribuabil s. contributor. tax bearer contribui v. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate .) ticket collector. vamal etc.audit ~ de calitate .price control ~ al salariilor si al preturilor .mandatory control ~ statistic . offender. infringer. checking.t.) supervisor. mar. (revizor contabil) auditor 3.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard . (bdneascd) share. inspector. examiner. (a examina) to examine. 1.quality control ~ de pescaj . mar. to control.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete . to check up.statistical control ~ tehnic .surveyor of weights and measures .budgetary control ~ contabil . (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . equivalent value contravenient s.inspector ~ de masuri si greutati .administrative control ~ al creditelor .technical control ~ vamal .f.(asig.(c. comptroller ~ al cantitatii . (supraveghere) supervision 2. infringement. 1.(mar. contravener.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s.i. (conturi) to audit 3. ratepayer.f. trespasser contraventie s. (a verified) to verify. contravention.) control.CON-CON 105 contravaloare s.to hold the market controlor s.) draft/draught survey ~ operativ .customs examination/ inspection/search. (yerificare) check.m. contribution. (director economic) controller.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar . (inspectie) inspection.(asig.) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie . (mar.) general average contribution.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .state control ~ al venitului/averii . surveyor 2.

landwaiter ~ vamal de bagaje . (adundri. cooperative s.f convening. (despre preturi) fair. summons convoi s.f.t.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala . convoy .credit union/cooperative. 1.(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s.river convoy ~ maritim .maritime convoy convorbire s. calling together. assembling.domestic limited convertibility convertire s. emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin.) truck train ~ fluvial .i. titluri de valoare) realizable convertibilitate s. (la) to cooperate (in) cooperare s.n.n.cooperative shop/store. (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut. (fin.a imprumutului in titluri de valoare . (al unui document) tenor ~ de umiditate . agreement.f. consumers' cooperative society ~ de credit .m.f.f.long-distance call.de reasigurare . 1. talk ~ telefonica . convention. admissible conventie s.preventive officer.(despre active.to call a meeting ~ un sindicat bancar . searcher.moisture content conurbatie s.agreement in writing conversie v. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj.) convertibility ~ externa . conurbation conveier s. cooperation cooperatist adj. conversation.agricultural cooperative. (capacitate) capacity 2. titluri de valoare) to realize convertibil adj.f. sedinte etc.external convertibility ~ limitata interna .collective labour agreement .t. to summon ~ o intrunire/§edinta . cooperative society ~ agricola . toll/trunk call coopera v. to assemble.f.luggage inspector continut s. cooperative farmer cooperativa s. conveyor.f.(a activelor. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr.(mar.) composition ~ colectiva de munca .f. a titlurilor de valoare) realization convoca v.n.) offshore convoy ~ de tragere . \o convert ~ m numerar — {active. conversion ~ in numerar . to call together.cooperative farm ~ de consum . cooperative bank .) to convene.(c. (acceptable acceptable. treaty 2.telephone conversation ~ telefonica interurbana . convertible ~ in numerar .postal convention " scrisa .(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v.f. {al unui recipient) content(s). communal agricultural organization ~ agricola de productie . (concordat. (bandd transportoare) conveyer.106 CON-COO ~ vamal .) conversion .de larg . conversiune conversiune s.

corruption cosmetizare s..(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala . mar. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. tenor.fair/true copy ~ legalizata . to correlate corelare s. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s. (duplicat) duplicate.coo-cos ~ de credit local .(titular.certified/attested/office copy coproprietar s. cost .?.wage level adjustment corespondent s.(asig.5-.f.t. to share jointly copartener s. joint possession/property corecta v.diplomatic corps ~ si masini .f. 1.f correlation ~ a nivelului salarizarii . cooperativization cooperatie s./?.". a a'iibalajului unuiprodus. (a unui magazin. mar.f correspondence: (postd) mail . (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr.incoming mail corp.f.) corporation sole ~ internationala .t.international corporation ~ inchisa .??.f 1.f.(mar. ship) 107 ~ didactic . (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar.m. (breasld) craft (guild).m. coownership. to amend. (constituit sub forma unei corporatii) corporate. to correct.teaching staff ~ diplomatic .local financial cooperative cooperativizare s.t. to adjust corela v. corporatist corporativ adj. guild 2. copartner coparticipare s.) hull and machinery ~ si materiale .multinational corporation ~ profesionala . cooperative system copartaja v.cornerciaia . (a unui document) draft ~ de conosament . counterpart. copy. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr. (referitor la o corporate) corporative. corporate 2. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2. joint/part owner coproprietate s.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela .business/commercial correspondence ~ sosita .{coca) hull (of a.f.) corporation aggregate ~ exclusiva . coproprietor.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.f.f coproprietorship.t. 1. corporative corporatie s. cu personalitate juridicd. {a mitiii) to bribe coruptie s.) hull and materials corporatism^. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost. body ~ de nava .(asig.m. corporatism corporatist adj. a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat .m.

issue cost ~ de inlocuire . freight and exchange ~ comun . asigurare.108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost.lot-quality cost ~ al capitalului .cost of living ~ .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii .cost of labour.(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate .) charterage ~ al noilor actiuni comune . insurance.(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu . navlu si descarcat cost. commission and interest ~ .(mar.(al unui activ) replacement cost ~ de lansare . navlu si comision cost.cost. asigurare. wage costs ~ al intretinerii . insurance.cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii .(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv .cost of downtime ~ al transportului . navlu si diferenta de curs de schimb .) common cost ~ constant .(cont.carriage. insurance. transfer earnings ~ de penurie .(atribuibil mai multor produse etc. freight. asigurare. cartage ~ al unei calatorii/curse .maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii . asigurare. freight ~ .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .bond issue cost ~ al fortei de munca .shortage cost ~ de productie . insurance. freight and commission ~ .bid cost ~ al opririi productiei . navlu.actual cost .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei . freight and landed ~ .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent .cost of new common equity ~ al ofertei de pret .fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia .) (cont. navlu .cost.) current cost ~ de achizitie .direct cost ~ economic .cost of equity ~ al creditului .cost. asigurare.(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor .(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .production/prime/ flat/first cost ~ direct . insurance. comision si dobanda .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .cost of recruitment ~ al reformei .cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat .

(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .(cheltuieli de regie.(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu . (la bursa) to quote cotabil adj.dual listing ~ la bursa .social costs costa v.. quoteworthy cotare s. exchange listing . neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp .average fixed cost ~ mediu variabil .cost and freight ~ total al stocurilor . to cost dear.decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .(stock) exchange quotation.(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .f.to be expensive.fixed cost.budgeted cost ~ real .". alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.managed costs ~ sociale .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix . (la bursa) quotable. to cost ~ scump .) quotation.estimative/ estimated cost ~ fix .average variable cost ~ neabsorbit . currency basket cota v.indirect cost ~ initial .n. actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .recurrent cost ~ standard . (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .) cost per thousand ~ marginal/incremental .(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .t. listing ~ dubia .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald.extra cost.(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere. basket ~ valutar .standard cost ~ suplimentar .variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor . (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare .(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.working costs ~ de reprezentare/mandat .unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect .cost and insurance ~ si navlu .original cost ~ istoric . to come high co$ s.COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz . (bur.(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .time cost ~ planificat .real cost ~ recurent . ascultdtori etc. cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .

n.assignable debt ~ contabila .f. talon.) rate of freight.marrying price ~ de tnchidere .(in economic) credit creation creator s.(mar. heel.claims and liabilities creare s.) trust ~ acordat brokerului .redemption quota ~ de export . daily s.f. crash. failure ~ bursier . share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor .i.) general cargo rate.n.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila . price ~ anterioara . market crash ~ financiar .entrance fee ~ de membru .(bur.debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei . de participare.debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta . creator ~ de piata .n.outstanding claim/debt creante $i angajamente .) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar. m. quota.financial crash crama s. cellar creanta s. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s. credit.spot quotation cotatie s.share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe . claim ~ cesionabila .) credit (side) 3.(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s. debt. (bur. maker.) quotation.tax-free quota cotidian adj.consecutive quotation ~ de deschidere . levy ~ de inscriere .110 COT-CRE ~ pentru disponibil . (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.agricultural credit ~ bancar . daily paper cotiza v.f.member fee ~ individuals .parte .n.) market maker credit s.bank credit ~ comercial . stub crah s.closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala . wine cellar/vault.share of profit ~ de vanzari .f. loan 2. generals rate ~ de amortizare .stock exchange crash. (contramarcd. due.book debt ~ garantata prin ipoteca . 1.(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol .previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva .official quotation cota s. depusd in aur. to subscribe. fee.(mar. mated) check.f. counterfoil.taxable quota ~ in aur — (cota.nominal quotation ~ oficiala .import quota ~ de profit . bankruptcy. subscription. creation ~ a marcii . freight rate ~ a navlurilor de linie .branding ~ de credite . quota ~ parte din beneficii .f.export quota ~ de import .share.commercial/trade credit . (corn. de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ .

(utilizabil.(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.CRE-CRE 111 ~ cumparator .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .produce advance/loan ~ personal . la alegere.(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .investment credit ~ de refinantare .domestic credit ~ ipotecar .refinancing credit ~ de scont .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos . (SUA) current account credit ~ lombard .export credit ~ de investitii .(reputafia unei persoane.mortgage credit.credit on personal property ~ multivalutar .working capital credit ~ de export . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .documentary credit ~ extern .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .credit on real estate ~ international .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum . credit on mortgage.(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .international credit ~ intern . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .medium-term credit ~ pe termen scurt .long-term credit ~ pe termen mediu .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .foreign credit ~ fara garantie .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .unlimited credit ~ neperformant .discount credit ~ documentar .

despre preturi) to .bond creditor ~ general . to cultivate.pledgee ~ garantat prin obligatiuni . encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie .public credit ~ .m.(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier . (despre preturi) to advance. to credit ~ excesiv .(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit .(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate .to carry to smb.to open a credit/an account with smb.installment credit ~ reciproc negarantat .to take on credit a trece in creditui cuiva . stockman..trade creditor ~ cu garantie .(despre o banca) to overlend creditor adj. loaner. (puternic.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by .cattle breeder. (cont.'s credit creditav. (animate) to breed. a lua cu ~ .t. s.(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat . (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2.?.. lender. (preturi) to advance 2. (de vite. to rear.execution creditor ~ in ultima instanta .. stockbreeder creste v.(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent ..care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil .m.creditors under commission of bankruptcy crescator s. to rise.punte/de legatura . creditor. to raise.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public . to go up. mortgage creditor.dun ~ ipotecar .sau a Bdncii Nafionale . a avea ~ pe piata . to increase. (plante) to grow.to have credit with smb.mortgagee.swing credit ~ reinnoit automat .(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri . 1. to increase.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist . animate domestice) breeder ~ de vite . 1. to raise v.revolving credit ~ scump .transferable credit a avea ~ la cineva .') accounts payable ~ comercial .to be a sound man a cumpara pe ~ .to buy on trust a deschide cuiva un ~ . credit. to escalate.

cruise ~ in jurul lumii . growth.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie .(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan. nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor .(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ . 1. (a prefurilor) advance.steady state growth path of nominal income ~ temporara .overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica .to come down croaziera s.(asig.sustainable economic growth ~ economics zero .) accrual ~ a animalelor . upswing.CRE-CRO 113 soar. crisis.(a capitalului social) capital increase ~ economica . (a pietei) stringency ~ de lichiditati .under new ownership ~ avarie .cattle breeding ~ de capital . (a afacerilor) stagnation. increase.) cum ~ cu alt proprietar .global/world cruise cronometror s.f. mar. fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei .(despre cec) cheque crossed generally . boost.(a preturilor) boomlet a fi in ~ . in special despre decalaje) to widen cre§tere s.structural crisis a fi in ~ financiara . (a se acumula.) with average ~ avarie particulars .financial crisis ~ petroliera . (depresiune) depression.(a cursului) {bur.(asig.increase in demand ~ a productivitatii .under advice ~ barare generala . upturn. in special despre dobandd) to accrue.(funciare.f.f.economic crisis ~ financiara . (bur. (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep. (a se amplified.) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor . mar. (acumulare.(asig. (continud) (cont.petroleum crisis ~ structurala .periodical increment ~ procentuala .percentage growth ~ spontana a valorii . (despre cursuri bursiere) to trade up.) to bull criza s. with 2. rise. increment.) with particular average ~ aviz .animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata .expansion of production ~ a riscului .m.economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila .overproduction crisis ~ economics . mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion. imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal .

carriage forward ~ protest . (pdmdntui) to cultivate.ratal cultiva v.for value ~ toate beneficiile .(mar. quantum ~ al despagubirii .(despre calendare.) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii . 1. to raise.collection on delivery ~ raspundere limitata . farmer cultura s.as loan ~ titlu oneros . (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .(bur.(despre piata bursiera) bearish ~ testament .as from ~ lichidare la mijiocul lunii .(bur.(bur.f. (agricola) culture.(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .n.t.) subject open ~ conditia sosirii sigure .cum dividend. 1. registre etc.(despre o plata) (dr. (in special cereale) to crop.f.cereal crops .duty-unpaid ~ tendinta de crestere .114 CRO-CUL ~ barare speciala .(by) piecemeal.under deed ~ cupon . (SUA) dividend on ~ dobanda .) loose-leaf ~ tncepere de la data .claused ~ coloane .by the day cuantums.(de dividende etc.(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .) cum capitalization ~ cu bucata .carriage paid home ~ ziua .) cum distribution ~ dividend . m. crop ~ alternativa/intercalata .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.) cum coupon ~ data de .) corporate culture culturi cerealiere .(asig.limited and reduced ~ rise .) under protest ~ ramburs .dry farming cultivator s.columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .) subject to safe arrival ~ contract .) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .duty-paid ~ taxele vamale neachitate . by the piece.catchcrop ~ mixta .) cum all ~ transportui platit .limited ~ raspundere limitata si capital redus .) bound for ~ distribuire . to farm. farming ~ a terenurilor fara irigatii . to grow 2. culture 2.(bur.(clauza de navlosire) (mar.(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .) at risk ~ taxa zero .delivered docks ~ personal insuficient . grower.(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .under the date of ~ destinatia .under will ~ titlu de imprumut .cum interest ~ drepturi . cultivation. to till.(bur.understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie . piece by piece ~ clauze .

to buy on easy terms ~ cu plata in numerar .to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man .t.high-repeat purchase ~ de proba .possible/ prospective buyer ~ ferm . incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro . (actiuni ale unei societati) to buy into.) supporting purchases ~ speculative .buyout . buying. purchaser.(bur.firm buyer .CUL-CUM 115 ~ furajere . 1.impulse buying cumparari de sustinere . purchasing.to buy cheap/low ~ cu amanuntui .cash purchase. shopper.) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur.speculative buying comparator s.to buy for future delivery cumparare s.catalogue buying ~ pe baza de comision .(a preturilor. (toate actiunile unei societati) to buy out.) (SUA) wash sale ~ in rate .(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur. to buy.to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .forage crops ~ tehnice/industriale .wholesale purchase ~ cu amanuntui .angro/cu ridicata . a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .) vendee ~ eventual/potential . (actiuni ale unei societati.purchase on credit ~ sub impulsul momentului . to purchase 2.f.to buy retail ~ cu facilitati de plata .to buy by auction ~ la termen . buyer.purchase on commission ~ pe credit .to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .retail purchase ~ cu plata in numerar .) averaging in ~ de articole de uz curent .(bur. purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur.employee buyout ~ a unei societati . (dr.hire purchase. purchase ~ a la hausse .m.technical/ industrial crops cumpara v.(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .(a cursului) (bur.) to overbuy ~ in rate . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere .

(bur. purchase.) undisclosed buyer ~ pe o piata . messenger.production curve ~ a randamentului . (despre an etc. (despre preturi) current. 1.consumption curve ~ a indiferentei . 1.f. (despre monedd) legal.share price ~ al cecului .(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.quotation of the day ~ central . de materii) summary 2. price 4.downward curve ~ normala de randament .n.t.n. (valutar/de schimb) rate of exchange.(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii . (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin.(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei . 1.m. cumulative cunoastere s.) denomination unit cupon s.heavy purchaser ~ impulsiv . (serie de lectii) course ~ al actiunilor .(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin.marketer cumparatori fara vanzatori .f.supply curve ~ a productiei .(bur. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s.central exchange rate .(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot .f.) buyers no sellers cumparatura s. curve ~ a acceptarii . shopping a face cumparaturi .) present.116 CUM-CUR ~ important . exchange rate 3.impulse buyer ~ nenominalizat . plurality of offices cumula v.(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon. trading stamp cuprins s.dividend warrant ~ de dobanda .market price/rate ~ al titlurilor de valoare . pi.) instant. errand/office boy curs s.interest warrant ~ de piata .) quotation. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj.security price ~ al zilei . courier. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta . (tabla.demand curve ~ a consumului . knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. (de apd) watercourse.payment coupon ~ valoric . (al unui document) tenor curat adj. (de stofd) remnant ~ de dividende . (despre lund) (corn.) coupon 2. 1. (de functii) holding more than one office/appointment. (despre cheltuieli) running curier s.n.(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj. river course 2.(bur.) yield curve ~ atipica a ofertei de munca . (fin. current.n.f.to go shopping cumul s. (zilnic) daily 2.

n.{de guvern) peg ~ de tranzactie . word .evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .managed exchange rate ~ de schimb fix .{la bancd) safe deposit box cvasibani s.(bur.multiple exchange rates cursa s.court of cassation ~ de conturi .) panic price ~ de schimb/valutar .) court ~ de apel . deep-sea/distant trade. appellate court ~ de arbitraj .n. arbitration court ~ de casatie .) trading price ~ de vanzare . distant cruise ~ regulata .{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur. courtage.) opening price ~ de emisiune .{bur.{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .audit office ~ suprema . broker custode^. {ladd) case.kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu . custody ~ sigura . brokerage.{bur. {a unui vehicuf) drive.) trade curtaj s. box.f.) wide price ~ de cumparare .) middle price/rate ~ neoiicial de schimb .f.) long course.CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .court of appeal. pi. bin. caretaker custodie s.rate of exchange ~ de schimb dirijat . fin.{mar.{mar.{bur.real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut .n.official exchange rate ~ de schimb real . quasi-money. 1.unofficial rate of exchange ~ nominal . course (of a ship) 2..m.f.{al valutei) selling rate ~ direct . ride.issue price ~ de interventie .nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai .{serviciu bancar) safe custody cutie s. quasi-monopoly cuvant^.{bur.) bid/buying price ~ de deschidere .supreme court curtier s. {de conserve) tin. {dr.f.{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial . nearmoney cvasicontract^.fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant .) closing price ~ de panica/foarte scazut .n. {a navei) (sea) voyage. quasi-contract cvasimonopol^.{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen . (parcurs) haul ~ lunga . stockbroking curte s.m.court of arbitration.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere .floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat .m.freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .{bur. can ~ metalica pentru depozitarea de valori . custodian.

quomm a avea ~.118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.fi.to form a quorum .to have a quorum a constitui un ~ .

pentru §lepuri . (o recolta) to yield 7.term day . (oara) time 4.date of delivery. (ceva furat) to restore 5.f. (a inmdna) to hand over 4.date of loading.) stem/stemming date ~ de inregistrare . (gratis) to give away 6.(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.de acostare .to give/to provide security . berth space .to give an expert opinion dactilografa s. to date data s.(a mdrfii) (mar.alongside date ~ de anulare/reziliere .de plata .in exploatare .i.ore berth ~ de pasageri .) minutes.de facturi .passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .date of invoice ~ -de incarcare . (statistics) (official) returns. sailing date ~ de sosire . pi.plutitoare . to give. (protocol.contract date ~ de acostare la dana . present. mooring berth.quay berth .f. (calendaristica) date 2.D da v.lighter berth -. bani) to allow.(a contractului) cancelling date ~ de expediere .un aviz competent .quay berth ' de antrepozitare . to grant 3. (limita) term 3. (mapoi) to give back. berth..date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing. (a o/er.landing stage.(oil) tanker berth .(a navei) date of arrival ~ .t.un acont — to pay an account .) to offer 2.invoice typist dactilografia v. to award .f.(cdtre un superior) report. 1. gift dara s.to receipt ~ faliment .ready berth ~ sigura .to commission .date of maturity. delivery date '.f. (taro) tare dare s. (relatare) account (rendered). (notiune fundamentala. (a acordd) to bestow/to confer upon smb. pier barge pregatita . typist .effective date ~ a po$tei .limita .t. (cdrtile de joc) to deal 8.) date of shipment ~ de facturare .ajutor .(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf ..de chei . statement of accounts data v. v. data ~ a intrarii in vigoare . cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum. to return.n.f.entry date ~ de livrare .to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . giving ~ de seama . t. (o sentintd) to adjudicate.to render assistance ~ chitanta .f. {(imp. due date ~ contractuala .loading berth ~ de minereu . to type dactilografie s.de descarcare . (mar. 1.discharging berth ~ de incarcare .date as postmark ~ a scadentei . typewriting dana s.

tabular data dator adj. (obligafie) obligation.unclaimable/undue debt ~ insolvabila . indebtedness.(care grupeazd informatii din mai multe sectoare.public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna . bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila .stale debt ~ curenta .mortgage debt ~ neconsolidata .(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral. liability 3. domenii) composites ~ la dispozitia conducerii .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila . owing money.external debt ~ flotanta . old--standing debt datorii acumulate/restante .net debt '.debt of old standing.barred debt ~ publica . (angajat fafd de) under an obligation (to).(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat .statute . maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa .outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .t.internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta .irrecoverable debt ~ nesigura . 1. honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a . owed. datorii restante) arrears 2.unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata .expected discharging date date compuse . in caz de faliment. (arierate. obliged (to) a fi ~ . indebted (to).to be in debt datora v.120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare .piramidala . 1. due datorie s. debt.statistical data ~ tabulare . to owe datorat adj.doubtful debt ~ neta . (involved) in debt 2.current debt ~ de onoare .backlog of debts . (ipoteca) encumbrance ~ consolidata . owing.(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara .f.debt of honour.(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .official data ~ statistice .

(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .to sue for damages a obtine ~ .(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ . for.) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .m. damages ~ morale . (pierdere) loss.(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice. m.damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale . altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure . (dr. 1.nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.authorized dealer ~ de titluri de valoare .(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese .on sale or return ~ serviciu .(dr.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord . debtor dauna s.f.to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .(asig.) tort 3.to run into debt. liquidated damages ~ evaluate subiectiv .malicious damage ~ materiala .to get out of debt datornics.on sale. unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive .on duty ~ vanzare .general/ordinary damages ~ indirecte .(a bunurilor navel) (mar.to recover damages deprep. with.to be out of debt a se achita de ~ . 1.damage to persons ~ delictuala .dealer in securities deasviprsi prep.DAT-DEA 121 ~ de razboi .war debts ~ externe .after date ~ ocazie second-hand ~ proba .(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata . through ~ -a lungul bordului navei . (paguba) damage. to incur debts a fi inglodat in ~ . pi. (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala . deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile . compensation.) exemplary damages ~ generale .prospective damages a acorda ~ . under offer dealer s. harm 2.recovery of damages.moral prejudice ~ necontractuale .(stabiHte de instanta) damages at large. {prejudicing prejudice. dealer ~ autorizat . above . of 2.penalty for nonperformance of contract. (despdgubire) indemnification.damage to property ~ pretinsa .

technological gap decadea v. resolutior2. (un titlu) to confer (on) decimal adj. decision. respectiv reducerile de pasiv) {cont. s. (de curs de apd) flow.t. to unship.} judgement. to smb.sundry debtors a fi debitor . (din drepturi) (dr incapacity. (eliberare) releas. (tutungerie) tobacco shop. (datorie) debit 2. (pasageri) to land. to debit smb.economic gap ~ tehnologic . (declarat de instantd) judgement debtor. 1.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic .group decision . mortgager. : ~ liniei .i.: unfreezing ~ de fonduri .(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi. prima clasa) {bur. decimal decizie s. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ. (coloana din partea stangd a nnui cont.pledger.f. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s.t.(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist .n. to discharge. :. (a vinde cu amanuntui) to retail.n.t.debtor -default ~ principal . gap.) market. lapse decadere s. landing stage/pier/ place. debtor..to be in the red debloca v.solvent debtor debitori diverse . (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth.f.n. with 2. to set/to put ashore. red 3.. (din drepturi) (dr. discharge debita v. time lag ~ de randament .insolvent debtor ~ ipotecar .to find a market decalaj s. (corn. pledger ~ insolvabil .bad debtor ~ solvabil .(a unu. release deblocare s. (un premiii) to award (to.mortgage debtor.122 DEA-D.) yield gap ~ deflationist .n. (de ziare) news stall/stand 5. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v.t. lapse decerna v. 1.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:.f. (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4.) debit side. award. to disembark. mortgagor ~ in incapacitate de plata . 1. sentence. wharf debit s.m. to sell by retail debitor adj.'s account. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj . tobacconist's. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential .potential market/outlet a gasi un ~ . (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori . (fonduri) to unfreeze.) i. (dr.deflationary gap ~ economic . (mdrfuri) to unload.-. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva . debit.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat ..release of funds debu§eu s.

f. to invalidate.adjudication of bankruptcy declaratie s. tax return.(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment ..) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare . declarant ~ vamal . m. dr.) declaration of general average ~ a marfurilor in vama . 1. mar. (venitui) to return ~ avarie comuna .entry of goods ~ in stare de faliment . declaration of duty.t.postentry . earnings statement ~ de solvabilitate .to declare null and void.return of income. bill of entry ~ vamala de import . to annul ~ recurs .) distringas ~ definitiva .economic decision ~ economica strategica . (scrisd. subjurdmdnt) (dr.misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .prime entry ~ vamala preliminara .import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .(asig.free entry ~ vamala .strategic economic decision ~ economica tactica .bill of sight ~ vamala suplinientara .declaration of solvency ~ de valoare . captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie .(mar. declaration. mar.(mar.declaration of value ~ falsa .home value declaration ~ autentificata (dr.) to declare general average ~ nul si neavenit .entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare .(mar.consular declaration ~ de abandon .(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine .) affidavit ~ a carausului .vamala finala . customs declaration ~ vamala a echipajului .declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri .(mar.custom-house/customs broker declarare s. statement 2.) inwards entry. entry outwards ~ vamala de intrare/sosire .ultimate decision ~ economica .DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur. (in vama) to enter.imperfect/ preliminary/sight entry.tactic economic decision ~ irevocabila .entry. to declare.) notice of abandonment ~ de bagaje .final/closing declaration ~ vamala initiala .f.) acknowledg(e)ment ~ consulara .) outwards entry. declaration ~ a avariei comune .to appeal declarant s. entry inwards.decision beyond/past recall declara v.(asig.

to have a deficit.) shipping deficit deficite gemene .t. to decree. (fin. fault detection defectuos adj. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament . (neajuns) drawback.f.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves. imperfect adv. in disrepair ~ ascuns . impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului .job breakdown ~ forfetara . defectively defectiune s. fault detector/finder/ locator. disinflationary .latent defect ~ de fabricatie . to be in the red deficitar adj.124 DEC-DEF declin s.n. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj. (a analiza. disinflation deflationist adj.(man.) deflator deflatie s. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli .f. defect. to settle decontare s. executive order decreta v.f.t. out-of-work decurge v. (a legifera) to enact decupla v. failure. deficiency deficit s. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale . 1.f.t. deficit. breakdown deficienta s. definition ~ a obiectivelor . defining.(mar. m. (al activitdtii economice.n. 1. charter. to deduct deducere s. reimbursement decontav.n. (dintr-un intreg) to deduct 2. (despre buget) adverse.) goal definition deflator s.f. out-of-repair.tare allowance defaica v. to charter.) twin deficits a acoperi un deficit . deduction. decorator ~ de vitrine window dresser decret s.decree law.t. deficient.f. decree.) deflation.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ . external deficit ~ al balantei de plati . reserve deficiency ~ de tonaj . m. (fin. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s.n. short.f. shortage.n.budget deficit ~ de rezerve . defective. (despre un an agricol) lean a fi ~ . (despre mdrfuri) scarce. al productiei etc.defraying of expenses. defective. faultily. deduction ~ a dobanzii .balance of trade deficit. shortfall 2. {dintr-un intreg) deduction 2.interest deduction ~ a tarei .fault of fabrication defectoscop s. flaw detector defectoscopie s.settlement by transfer decorator s. faulty. (analizare.n. (legiferare) enactment ~ -lege .(fin. out-of-order. deflationary.f. (o instalatie) to shut down decuplare s.i.to be in short supply definire s. shortcoming adj.balance of payments deficit ~ bugetar .standard deduction defect s. (despre un contract) to run on deduce v. fault. 1.f.f.) decline decont s.

f. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. (de obligatu. to remit.firm/trade name ~ a marcii . to democratize democratic s.) del credere delega v. (loctiitor) deputy. to depute delegat s. resigning. to remove.r.f. reclamation. (despre calitate) to go down degresiv adj. to grub. delegation. to reclaim.n.f. to delegate. o monedd) to demonetize v. to defalcate. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere . delegate. to repair . democracy ~ industrials . m. (opddure) to clear defrisare s.t. to defalcate. density ~ de stivuire . (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5. (mandat) commission. vacating. (imputernicit) mandatory.wrongful dismissal democratiza v. (reprezentant) representative delegatie s. offence. mandate. (a retrage din circulatie o bancnotd. datorii) relief. defalcation. peculator defri§a v. to name.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata .t.to resign. 1. dismissal ~ nejustificata/injusta . to resign. to defraud.bulk weight denumi v. (corn. resigner demite v. authorization.f. embezzlement. (devalorizare) devaluation densitate s. defrauder.devolution of authority ~ economics .(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v.n. to quit.m.m. to embezzle. 1. embezzler. a unei monede) demonetization 2.m. datorii) to relieve.trade mission delict s.t.f. defalcator. grubbing. resignation a-i da/a-§i inainta demisia . defaulter.(a firmei) registered name depanav.f.f. (misiune) mission 2.brand name ~ a marfii . de gaj) to disencumber degrevare s. embezzler. misdemeanour.t.t. (financiar) delinquency demisie s. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. defrauder.t.f. (grup) delegation 3. name.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v.f. (yn teren) to clear.tightness ~ in gramada .f.t. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s. to discharge (from function/office) demitere s. remission. to peculate delapidare s. to denominate denumire s. to defraud.f. (de sarcini ipotecare. (a unui teren) clearing. delinquency.t.DEF-DEP 125 defrauda v. denomination ~ a firmei . peculation delapidator s. (retragere din circulatie a unei bancnote.t. (de sarcini ipotecare. (document) certificate ~ de autoritate . to dismiss. (de obligatu. to peculate defraudator s. to embezzle.i.r. degressive degreva v. (a unei pdduri) clearing degrada v. peculator delcredere s.

deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor . 1. breakdown service depanator s. (ilegald) disseisin depou s.) consignor/shipping depot ~ angro .) (man. (dr. storage yard.f. departmental depa§i v.DEP-DEP depanare s.) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea . furnizare de materii prime etc.roundhouse ~ de tramvaie .entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber .time/term deposit ~ la vedere .n. floatMBi storage/warehouse ~ portuar .m.(asistentd financiard.) backwardation deposeda v.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj.) resource dependence deponent s.staff department ~ de control .f. depot. qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .) general average depositor deport s. mar.deposit at loot notice ~ pe termen scurt .dock storage.sight deposit ~ pe chei . 1. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. depot ~ de locomotive .n. dependence ~ de resurse .timber yard. (concedinl. (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2. (SUA lumberyard ~ de marfa .n.(cerute . a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare . (contui in bancd) to overdraw dependents s. warehouse.t.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar . (bur. repository. o perioadd de timp) to overstay.m. storehouse.storage vessel. (serviciu) emergency repairs.supply depot ~ de minereuri .) profit centre ~ central/de coordonare .warehouse ~ de materiale . (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna . breakdown mechanic departament. (de) to dispossess (of). (ilegal) to disseise (of) deposedare s.foreign deposit ~ la cerere . 1.deposit at call.quay warehouse ~ pe termen lung .(asig. o cifrd) to top. repair 2. (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar.t.open depo: ~ m valuta .tramway shed depozit s. to exceed.ore yard ~ de tranzit .f dispossession.n. (o suma. (bancar) (bank) deposit 3.wholesale warehouse ~ bancar . importator ca forma. call deposit ~ la import .banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen . demanc.s. (de tranzit) entrepot 2.

to warehouse.) field warehousing ~ in aer liber . consignment 2. evidence. testimony. (in antrepozite vamale) bonded.f.m.transit storage ~ in vrac . (o plangere. 1.slumpflation depunator^. depositor depune v. (a unei decla-ratii vamale) entering. to deposit. to bank. deposited.to give a bail/guarantee.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . to deposit a guarantee ~ marturie . materii prime) buying forward.t. (a subevalud) to undervalue.temporary storage depozitat adj.to wharf depozitar s.w.) to debase. to cancel depreciere s. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice. forward buying ~ in tranzit . underrating.t.) debasement. stored.r. (timbre) to deface. (jiirdmdntid. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v.f.currency/monetary depreciation depresiune s. (acte. (dr. notice deposit ~ la cerere deposit at call. bailee 2.long-term storage ~ de marfuri paletizate . (de bani in banca) deposit.(de mar/a. (devalorizare) depreciation. devaluation. (bani in banca) to deposit. (a devaloriza) to depreciate. to stock. to recede. un protest) to lodge.to give evidence. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca . (o cerere) to hand in. demand/ call deposit ~ la vedere .DEP-DEP 127 depozita v.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere .container storage ~ in stoc .to enter outwards ~ garantie .wharfage ~ temporara . (o declaratie vamala) to enter. in-bond depozitie s. to underrate v.to put/to deposit money in the bank. storage. (moneda prin aliere etc.. 1.sight deposit .f. to enter. (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. v. to store. warehousing ~ de lunga durata . to disvalue. to testify depunere s. to file 3. entering 3. (a unei plangeri. a unui protest) lodging. despre functionari) to be sworn in 4.f. (a tim-brelor) defacement ~ monetara . depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . to devaluate. to devalue. (in antrepozite vamale) to bond 2.) deposition.f.bulk storage ~ pe chei .t. 1. storing. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . (monetard prin aliere etc. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei .t.palletized storage ~ externa/pe termen . 1. (consignatar) depositary. to consign 2. (subevah-iare) undervaluation.

to spread out.(guri de magazie.) to discharge.(man. (o navd etc. 1.128 DEP-DES dereglementare s. unloading. a achita) to absolve.unsecured overdraft descriere s.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description . to unreel. (basculare) dumping 3. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2.n. (a absolvi.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . 3. unshipment.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala . (a bascula.to discharge afloat descarcare s. landed ~ in minus . unloaded. (a unei nave etc.(fata de documente) short-landed descarcator s. (o hartd.) disqualification descarca v. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire .f. (a exonera) to exonerate.partial unloading ~ peste bord . stevedore descentraliza v.m. disembarkation. discharger. (un contract. unloader.t.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v. 1. (exonerare) exoneration. to unload. discharging. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v. description ~ a brevetului . (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie .n.port discharge ~ in rada . (navd abandonatd) derelict derivat s. (absolvire. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr. to discharge. to uncoil 2.) to disqualify descalificare s. a rdsturna) to dump. 1. achitare) discharge ~ de marfa in minus .f.gross terms discharge ~ in plus . o afacere) to carry on descalifica v. afloat discharge ~ partiala .short landing of cargo ~ de pe nava pe chei .f.t.f.f.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului . (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s.overboard discharge descarcat adj. landing 2. un document etc. (a plati. discharged.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . to disembark. opening ~ catre public . (docher) docker. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr. saborduri in bordaj) (mar.(a navL^ discharge afloat. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s.patent specification ~ a postului . (in cont.t.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare .) loading aperture/opening ~ de tonaj . to land 2.t.f. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj. 1.) to unroll.t. to unship.offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire .) discharge. (un cabin) to unwind. to decentralize deschidere s. unshipped.

n.f. ofunctie) to appoint. (cont. designer despacheta v. (populatia) to serve 2. m. to abolish. repeal. (pentru servicii) to remunerate. amends. mar.t.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . (neambalat. to designate. indemnity. (o corporate) to disincorporate desfiintare s.vindictive damages ~ de razboi . (pentru servicii) remuneration. (intr-un post. (anulare) cancellation. (yanzare) sale desfacut adj. (a abroga) to abrogate.t.t. (a unui contract de munca) severance 2. 1. to undo. to annul.. to requite.t. abolishment. (daune) damages. (legala) remedy. service 2. annulment. (un utilaj. to unpack. (intr-un post.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . 1. to rescind 2. to nominate desemnare s. (o activitate) to carry on. o functie) appointment.recovery in kind ~ legala . (a vinde) to sell. (a etala) to display. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. to indemnify.ca de obicei" . despre unele mdrfurf) loose desfasura v. (abrogare) abrogation. (a unui cartel) decartelization. 1. (pentru daune. refund.remedy by judicial process despagubiri contractuale . compensation. to refund.n. 1. to show 2. to void. (baloturi de mar/a) to unbale. to repeal. design ~ de mediu . (din Idzi. to suppress.(asig.pecuniary compensation ~ in natura .f. to annul. (pentru cheltuieli) to reimburse. (pentru cheltuielf) reimbursement. to compensate. 1.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces .f. (a anula) to cancel. (a unui contract) cancellation. requital.) spreadsheet desfiinta v. o instalatie) to service. to unfold desfasurator s. prejudicil) to make amends to despagubire s.t. 1. annulment. nomination deservi v.f. {un contract) to cancel. rescission 2. cutii) to uncase despagubi v. designation. reparations ~ a pagubelor de avarie .f. (a unui utilaj.t. (un cartel) to decartelize. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. to market desfacere s.) average as customary ~ baneasca/pecuniara . to handle deservire s. suppression. (un contract de munca) to sever 2.DES-DES 129 desemna v.industrial design designer s. recovery.war reparations . a unei instalatii) service. undoing. \.t. indemnification.

unliquidated damages a cere ~ .r.t. (constatare} ascertainment.crushing damage determina v. (convingere} persuasion. refuse.industrial wastes ~ radioactive .(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii . not paired. (consignatar) consignee destinatie s. a enumera) to itemize deta§a v.utility refuse/wastes detailist s. remnant.radioactive wastes ~ reciclabile . conviction. retailer. 1. deterioration. (a obliga) to bind over 2. fixare'i determination.f. recipient.f. destination ~ finala ultimate destination destitui v. (fata unei bancnote.130 DES-DET ~ necontractuale . (daunele) (asig.. a decide) to determine. (a stabili. (a fetei unei bancnote. incomplete destinatar s.) to adjust ~ calitatea unei marfi . discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v. (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s. to unstow destivuire s.(man. to deteriorate.t. (a stabili. paper refuse ~ industriale . 1. a constata) to ascertain.(stabilite de instanta) damages at large.t.offal wheat ~ de hartie . addressee. t. damage. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac . to impair.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont. impairment. waste.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . a unui cec) defacement ~ a capitalului . retail dealer.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor . (a daunelor) (asig. (despre un articol) odd.m.reducible wastes ~ refolosibile . to dismiss.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . to detail. (stabilire. small trader detalia v.t.cotton wastes ~ de cherestea . (constr anger e\ binding over 2. to discharge destituire s.f. (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s.to force down prices determinare s.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . dismissal. a unui cec) to deface deteriorare s. (al unei plati) payee. to convince.f. (rebut) scrap. (a convinge) to persuade.f.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . (transfer.m.off-cuts. v.) goal setting . to damage. a fixa. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v.f. wastage. (al unei remiteri) remittee.n.to force up prices ~ scaderea preturilor . (a specified.t.

foreign exchange/ currency ~ de cliring .(dr. n.(de acfiuni. to peculate. (neajuns) drawback. not paired.clearing foreign exchange dezacords. (a unei monede prin aliere etc.) termor ~ al politei de asigurare . common stockholder ~ de certificate provizorii .f.f.f.(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente .cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man. 1.) debasement 2. (mar.) to debase 2.) detinue ~ reciproca de actiuni . (rate of) turnover. to hold. (o pozitie. embezzlement. (fonduri) to defalcate. (mar.n.summarized estimate ~ descriptiv .(al unei cambii) holder for value detine v.t.s'. to own.equity holder.(dr. estimate ~ aproximativ . (despre un articol) odd. business (done) devize.) to devaluate. peculation.n.f.specification ~ estimativ .f. (de fonduri) defalcation./n. (a poseda) to possess. to depreciate. (moneda prin aliere etc. (monetard etc.rough estimate ~ centralizator .) to break out/bulk dezarimare s. (moneda etc. fraudulent conversion detinator.t. cost estimate.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj. commonage dever s.) devaluation.-shortcoming dezavantaj a v.n. to embezzle.f. (leftinire) marking down ~ monetara . pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . bill of quantities ~ exagerat . dissent dezarima v.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding.t.t.to hold an office detinere s. disagreement.franchiser ~ de actiuni comune . reciprocal shareholding devaloriza v.estimate of costs. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate . to disadvantage . misappropriation. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen .average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa .overestimate devize s. to misappropriate deturnare s. depreciation. incomplete dezavantaj s. 1.licensee ~ al unei fransize . to devalue.t. pi.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd. (a ieftini) to mark down devalorizare s. disadvantage. o situatie) to hold ~ un post/o functie .DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .

disagreement. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie . development: improvement.procedure chart ~ a organizarii . obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s.t. de exemplu handle. argument . odour removal dezvalui v.t.f.f. difference-dispute. diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor .(a unei firme) (man.132 DEZ-DIF dezechilibru s.f. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v.f.f.(mar. (al balantei comerciale. growth ~ a gamei sortimentale .) imbalance.sustainable economic development ~ organica/structurala . disinheritance dezodorizare s. (pferire de informatii complete.n.f. chart ~ a activitatii .) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate . to disclose dezvaluire s.f. (procesul prin care intermediarii financiari.) disinflation ~ competitiva .organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .economic development ~ economica durabila .f. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati .(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s.process chart. diagram. to develop. disequilibrium.(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare .human development diagrama s.f. de plati etc. to disinherit dezmostenire s. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v.product development ~ economica .t. want/lack of balance.n.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s.) organic growth ~ umana .operating process chart ~ a procesului tehnologic . deindustrial-ization dezinflatie s. 1. dezvoltare s.

peasant on quitrent.(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur. manager.(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . managing director. differential. 1.f. difficulty 2.economic dynamics diplomat adj. dam. to decrease. difference 2.to sharecrop diluare s.f. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute.r.) draft/draught/trim difference ~ de plata . to differentiate. graduated s. to diminish.DIF-DIR 133 diferenta s. preferential) discriminating diferentiere s. (executiv) executive (manager) ~ adjunct . (jend financiard) embarrassment. seawall. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde.) dilution of equity ~ a fortei de munca .difference to pay ~ de pret .container dimensions diminua v. v. cu titlu universitar) graduate.ex warehouse ~ doc/chei . dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures. instruction director s.f. dynamics ~ economica .(asietd) (mar. sharecropper dijma s.product differentiation dificultate s.assistant/deputy manager .difference over or under diferentia v. diminution.overall dimensions ~ standard de container .m. straits. decrease. 1.r.t. (vdndut din.t. diplomat(ist) directiva s.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui . dimension.) ex ~ depozit . dike. despre mdrfuri) (corn. slackening din prep. directive. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3.m. differentiation ~ a produselor . direction.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit .. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate . to become differentiated diferential adj. to differentiate v. (titrat. dilution ~ a capitalului propriu . rent paid in corn a lucra in ~ . (la bursa de mdrfuri. (in grdne) terrage.f. head manager.difference in quality ~ de pescaj . (la ware) jetty.ex factory/mill/works dinamic adj.m. dynamic(al) dinamica s.difference in price ~ de salariu .f. (in bani) quitrent. to slacken diminuare s. embankment. (in naturd.n.f.f.f. (discriminatoriu.for and on behalf of ~ uzina . in parte) metayage. (mdrime) size ~ speciala .(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s. stringency dig s.f. breakwater dijmas s.

) discriminating./!.t.f. directorship directie s.n.business/sales/ commercial manager. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda. tarifard) discrimination ~ a fortei de munca . (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa .staff manager ~ artistic . to discriminate discriminare s. sau un titlu de valoare) disagio discipline s.membru in consiliul de admi-nistratie .f. discriminatory .f.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic .executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ .art director/editor ~ comercial .accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert . (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s. a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s.employment discrimination ~ comerciala .owner-manager ~ regional .executive manager.general manager ~ interimar acting manager ~ . (SUA) publisher ~ executiv . care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .production manager ~ de produse . (comerciald.(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar .f.trade discrimination ~ de varsta . evolutia costurilor. (centrala) head office dirija v. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare. (despre tarife.investment manager ~ de productie . discrepancy. (moneda. 1.proprietar .134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate .editor. (a administra.t. 1. (conducere\ management 2. (SUA) chief executive ~ general .(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj. a conduces to direct. discipline ~ financiara financial discipline discont s. to control 2.n.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. to manage. (decalaj) gap ~ dintre costuri .f. preturi etc. state interference disagio s. discretionary discrimina v.) to control dirijism s.chief/head engineer directorate.n.registrar of companies ~ al serviciului de personal . piata etc.

) adjustment. distance ~ de calcul al navlului .payment order ~ de virament . (a aseza) to place. (declarable de avarie) (asig. 1. (a ordona) to order.f. pi.) dead mileage distribui v.f.f. ready.(mar.f.) concealment disjungere s.immediate availability dispozitie s. (a aranja) to dispose.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru . to put.average adjustment/statement ~ de avarie comuna .) chargeable distance ~ in mile . (ordin) order 2.m. (speciala) licence disponibil adj.) available/liquid assets.n. asezare) disposal. spot goods ~ de numerar in banca . (expert de evaluare a avariei) (asig. 1.) dispatch. (active lichide) (fin.stringent regulations dispune v.n. to arrange.f.resource allocation ~ expresa/urgenta . resurse) to command distanta s. destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie .t.DIS-DIS 135 disimulare s. to set out. exemption. disposition ~ de incasare . (a decide) to decide 2.transfer order ~ testamentara .mileage ~ in iarzi .free delivery . dispensation. (de bani. (de) to dispense (from).cash at bank disponibilitate s. disposable. 1.f. mar. availability 2. controller.export availability ~ imediata . excedentar) spare 2. to dispose.t. (a mai multor procese) (dr. to set v.) severance (of causes) disociere s. (despre un spatiu) vacatable. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc.f. (a prevedea. (a activelor de cdtre un falit. mar.(a postei) special delivery ~ gratuita . despre o lege) to enjoin 3.yardage ~ parcursa in balast . (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. saved time dispecer s.(din portid de descdrcare. \.(fdrd mar/a) (mar. (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin.(scrisd) job order ~ de plata .particular average adjustment/statement dispasor s.t. (prevedere) provision. stipulation.i. (proportionald) apportionment ~ a resurselor .f.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe .f. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars . (suplimentar.m. distribution. (proportional) to apportion distribuire s. disposable funds ~ de export . to exempt (from). to distribute. to deal/to give/to share out. statement ~ conform legilor straine . (dispunere. (cu livrare imediata) spot s. available.) average adjuster/stater/taker dispatch s.) unbundling dispasa s. dispatcher dispensa v. to absolve (from) dispensa s. pi.

news items 2.t.(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •. (rubricd de ziar) miscellaneous column.m. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s. 1. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s.robot distributor. (regiune) region. area distrugere s.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s. division 2. diverse. v.n.(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin. a pietelor de comercializare. (a una societdti) demerger. sundries diverse si neprevazute .product diversification ~ a riscului .f.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative .f. a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse . multifarious.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat .(a produselor.r. district. 1.f.f. pi.income distribution ~ cu amanuntui .136 D1S-DIV ~ selectiva . operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors. varied.. insd prin divizarea celor existentf' .(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial .f.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat . sundry. dividend ~ -actiune . (a liniei de produse. to diversify.) superfluous diversification dividend s.retail distribution district s. miscellaneous s. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor .line filling ~ a produselor . (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man.f. to vary diversificare s. distributor ~ automat . various.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final .risk diversification ~ ineficienta . daily fee/allowance divers adj.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. not. n.) divisionalization ~ a actiunii . (cheltuieli diverse) sundry expenses.

(care nu este incd scadentd.f.interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta .division of labour ~ sociala a muncii . to get. (bazin portuar) dock (basin).(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa . o adunare) to dissolve 2.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.bank/banking interest ~ bruta .day-to-day rate ~ la vedere . interest ~ bancara .usury ~ compusa . (a unei companii) dissolution.n.(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara . 1. (o companie) to dissolve.(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s.penalty interest ~ reala .mortgage interest ~ la conturile de depozit .running interest ~ de asigurare . (constructie de andocare) dock 2.social division of labour dizolva v. (a parlamentului.f.to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare . divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s. fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital. harbour/port basin . calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare .t. (mar. division diviziunea muncii .(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata .net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare .D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati . a unei adundri) dissolution 2.interbank rate ~ intermediara .(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .f. (parlamentui.accrued interest ~ camatareasca .simple/ ordinary interest a aduce ~ .(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta .f. to disincorporate dizolvare s.t.(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta . 1. disincorporation dobanda s. to obtain.gross interest ~ capitalizata .) 1. calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara . to acquire doc s.

hatchman.) source document documente ale navei . mar.commercial dock ~ de constructii navale .deal porter ~ de magazie . lumper. shoreman.) shipper's papers ~ de lichidare in vama .carriage documents ~ de transport maritim . supporting document ~ oflcial secret . »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile. longshoreman.shipbuilding dock ~ plutitor . (juridic) deed.) shipping documents ~ de incarcare . loader.(facturi.n. mosic domain. (dr.sideman ~ pe chei . hatchwayman ~ la copastie .ship's documents/papers ~ comerciale .master copy ~ -sursa .export documents: (mar. to reside.wharfman.floating/flooding dock ~ uscat .demesne 2. dockhand.classified document ~ original .public property ~ regal/al coroanei .document in proof. documentary documentatie s. dock/waterside worker.loan submission do\ar s.loading documents: (mar.(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata .n.documents against presentation ~ de avarie comuna . act and deed. (proprietate.related field ~ public . porter ~ de cereale .commodity dollar domeniu s. to domiciliate . 1.customs documents/papers documentar adj.negotiable documents instruments ~ vamale .clearance papers ~ de transport . dollar ~ -marfa .corn porter ~ de cherestea .. landed property. i average papers ~ de expeditie . doctrine ~ economica .{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare . documentation ~ de credit .m. note de plata etc.commercial documents ~ contra acceptare . docker.dockman on deck ~ specializat .) (cont..138 DOC-DOM ~ comercial .(asig. concrete/graving dock a iesi din docuri . act. 1.accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ . document.shipping documents ~ negociabile . to dwell 2.to undock docher s.f. instrument ~ insotitor . quay-side worker ~ pe puntea navei .economic doctrine document s. docksman.dry dock. estate.m.forwarding documents ~ de export . idr activitate) branch ~ inrudit .stevedore doctrina s. (stiintific) field. scope.crown land domicilia v.f.

(a pdmdntului. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales .) right of inspection/search ~ de conversiune . to fit out dotare s. dosing ~ in greutate .copyright ~ de azil .t. (amenajdri) appointments dovada s.n. (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s. (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida .residence for tax purposes ~ stabil . 1. donor.n. 1.m. evidence. 1. record. donee. 1.f.m. to give donatar s. residence.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun .domicile of origin ~ fiscal . (o institute) to endow 2. 1.free coinage ~ de a executa . donation. abode. pi. (a echipa) to equip. (despre reduceri bugetare) swingeing drept s.(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire . law ~ bancar .) right of angary ~ de autor .(mar.individual file dosare ale salariatilor . (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.f.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual .f.personnel files/records dota v.(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare .n. dwelling place. (legal) domicile 2. (privilegiu) privilege.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie . proof. (certificat) certificate ~ a originii . (echipare) equipment. apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage . charter 2. dossier 2.banking law ~ cambial . to donate.fluid dram drastic adj.contract lien ~ de a actiona in judecata . (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta . to grant.t.address for service ~ de origine . gift dosar s.(mar. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s.m.exchange law ~ civil .right of sanctuary ~ de control/vizita . giver donatie s. grant.contract law ~ contractual de retentie .civil law ~ comercial . file. 1.(a mdrfii) dock receipt dozare s.permanent residence dona v. grantee donators.right of action ~ de a bate moneda .f.f.active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual . grantor. residence 2.weight feed drahma s.DOM-DRE 139 domiciliatar s. right. (a unei institutii) endowment 2.f.

ownership ~ de rascumparare . proprietorship. (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .right of option ~ de pescuit .right of repurchase.general lien ~ de retentie pentru navlu . fishing right.(mar.140 DRE-l ~ de gaj .(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .(mar^ salvage bond/lien . ~ de retentie al armatorului . cand cumpdrdtorul achitd integral. right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei . cargo lien ~ de retentie asupra navei .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .heirdom ~ de mostenire limitat .right to work ~ de negociere .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .right of fishery. (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .proprietary right. transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .legal lien ~ de gaj fara deposedare .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor .equitable lies ~ de retentie general .{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare . pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .hia on shares ~ de retentie asupra marHi .shipbuilding lien ~ de proprietate .lien OB cargo.) preemptive right.(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien .(pass.senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .right to strike ~ de mostenire .real estate lien ~ de greva .

marine/maritime/sea law. law of the sea ~ maritim comercial .n.patent rights ~ de subscriptie . prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s.n.private law ~ public .m.statutory law ~ succesoral .) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare . (mar.unalienable right ~ incorporal .public law ~ roman .merchant shipping law. (strada) street. law of nations ~ maritim . lane route drumar s. (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .preferential right ~ privat .(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot . international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere . seaway ~ maritim comercial .Roman law ~ scris .(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale .sea route.(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.unclaimed right ~ penal . road. folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s. (artera) thoroughfare.shipping lane/route ~ maritim costier .(taxe duble sau multiple.site road ~ maritim . (sosed) highway.(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .succession law drepturi civile .ocean passage.yielding law ~ exclusiv . roadman dublu adj.coastwise sea lane ~ oceanic . law of merchant shipping ~ maritim de priza .(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil .criminal/coercive law ~ preferential .civil rights ~ de brevet .DRE-DUM 141 ~ de returnare . rights issue ~ fractionare .(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere .(pe o proprietate) wayleave. double dubia impunere .voting power/right ~ de vot diferential .equity ~ nerevendicat .(instrument monetar international creat de FMI.(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv . (ruta) route ~ de §antier .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law.

to dump duopol s.142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare . duration.duplicate of exchange durata s.n.(service) life ~ de operare . scadenta} term ~ a dreptului de autor . working service/time ~ de functionare .) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .(cow.(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana .shipping time ~ de depozitare .round dozen . 1.expectation of life.(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare . tenor.n.n. period 2.(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .f. life expectancy ~ probabila de descarcare .f. dozen ~ completa . as ~ cum se vede .contract horizon ~ de exploatare/utilizare . (termen.useful life duzina s.mare .(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura . useful/working life.downstream dumping ~ valutar . micsorat intentional. duplicate. (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s. existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep. ditto ~ al unei cambii . (piatd pe care cererea este restrdnsd.(bazat pe decalajul creat mtre cursul.period of service.long life ~ medie de viata .(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal .wear life ~ de mare functionare . al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu .duration of copyright ~ a exercitarii .

market equilibrium ~ al producatorului . complement. equipment.enlisted crew ~ vechi .(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol . to equip. (decalaf) gap ~ de credit .{stare de concordantd relativd dintre cantitatea. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial . gauge ~ de cale ferata . (de nava) crew. balance ~ al consumatorului . domeniu etc.narrow gauge echilibra v.t.(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd.M. (un buget) to balance echilibrare s.n.old commission echipament^.n.(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie. structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar . to equilibrate.productive equipment ~ de protectie .n.) credit gap ~ inflationist . deviation.t.(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.overall.(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential . hands.(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei .full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala . protective clothing/outfit .foreign crew ~ temporar . dintr-un anumit sector. equilibrium.(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v.(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn.competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd. (al unei aeronave) (air) crew ~ complet .(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s. outfit ~ de productie .rail(way) gauge ~ mgust .) partial equilibrium ~ valutar . equilibration ~ a cererii . to outfit. to fit out echipaj s. (o nava) to man.f. fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .E ecarts.shipping personnel ~ redus .reduced complement ~ strain .n.

(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! .fiscal equity echivala v.barter economy ~ deschisa .f. statism ~ clasica . equity ~ a impozitarii .exchange economy ~ de spatiu .f.closed economy ~ manageriala . (schimb) shift echitate s. to equalize v.transition economy ~ de troc . equivalent ~ al numerarului .i.f. economy. (intendent) steward.managerial economics ~ matematica . home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy.(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general .descriptive economics ~ feudala . thrifty.applied economics ~ autocentrata . 1.m. equalization echivalent adj. ecologist.comparative economics ~ cu suma zero . venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export . ecological.classical economics ~ comparata .market economy ~ de razboi . sparing. saving. team./equation.open economy ~ descriptiva . economical economic s.time saving ~ de tranzitie .(livrat la comanda) optional equipment echipa s.space saving ~ de timp .domestic science. economical s.m.f.mathematical economics ~ mixta . environmentalist econom adj.equity of taxation ~ fiscala .f. environmental ecologist s.export-oriented economy ~ de jaf . econometrics economic adj. group.world economy ~ monetara . etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s.(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica .(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere. {econom) thrifty. to equate. 1.m.m. (stiinfe economice) economics 2. (referitor la economic) economic 2. sparings. squad.(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata . spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata .money/monetary economy . (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^.mixed economy ~ mondiala .forest economy ~ involuntara .t.feudal economy ~ forestiera .144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional . bursar econometrician s. econometrician econometric s. ecodevelopment ecologic adj. (cu) equivalent (to) s.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri. savings. (administrator) treasurer.capitalist economy ~ casnica .war economy ~ de schimb . pi.

scale economies ~ externe de scara . firmele.natural/barter economy ~ nationals . economist ecosistem. {bunuri mobiliare} chattels personal. 1. economization. to spare economisire s.m.f.) external scale economies ~ fortate . extra efect s. to save.f.de capital -.s'.f.regional economy ~ rurala/agricola . leading article editorialist s. pi.traditional economy ~ voluntara . application.t. leader. husbandry ~ simbolica .(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect .{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui.ECO-EFE 145 ~ naturala .national economy ~ negociata .n. (de comer f} commercial paper.socialist economy ~ stagnanta .(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald. infrastructura etc.rural economy.forced savings economisi v. (dr. scope economies ~ de scara .hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . editorial s. personal property/effects. to economize.n.(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard. sparing economist s. financiard . goods (and chattels) 3. edition. effect. to publish.political economy/ economics ~ reala . to set by. editorialist editura s.voluntary saving economii de gama .industrial ecosystem edita v. issue ~ bibliofila . valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata .(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope. publishing house editie s.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare . (al unei cdrti) editor editorial adj. editorial. m.social market economy ~ socialista . asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica .t. to issue editor s.(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala .stagnant economy ~ subterana .(a unui ziar) special (edition). result 2.) consequence.collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata . (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii .n. publisher. movables. progresul tehnic.pure economics ~ traditionala . saving. (bani) to put aside/away/ by. ecosystem ~ industrial . m.real economy ~ regionala .

to carry in« effect.146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .f.cc -effective ~ de substitute .(cambia.(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia . to effectuate.ecologic efficiency ~ economica .) temporary effect efectiv adj.) clientele effect ~ de comert .(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv .(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .production efficiency eforts. (paritate) parit ~ a sacrificiului . » accomplish.rediscount ~ de levier . equalitarianism egalitate s.(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat .to service efectuare s.servicing eficient adj.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei ./!. performance ~ a serviciului datoriei . equality.) leverage ~ de prag . (a intreprinde) t carry out ~ o plata .price effect ~ asupra salariilor .! accomplishment.(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin.(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin. real efectua v.) material effect ~ retroactiv .equality of rights .s.f.(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului .(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor . mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil . to bring about.(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv .(dr.second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.) best effort egalitarism.) suspensory effect ~ tranzitoriu .(dr. to perform.economic efficiency ~ productiva . cecul.f.(dr.wage push ~ asupra venitului . to effect. effective.finance bill ~ real . effective ~ sub aspectui costurilor . efficient. effectuation. efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .) gearing ~ de parghie . actual. effort i efortui eel mai avantajos .(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin.n.(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar . pro forma bill ~ de comert la purtator .bearer paper ~ de comert necorespunzator .t.(dr.) constituting effect ~ de clientela .(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s.(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin.

emission of paper money ~ de obligatiuni .income elasticity element s. to liberate. t.elevator stacker ~ pe senile .(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote .EGA-EM1 147 egaliza v. n.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei .hostile embargo ~ pasnic . (de datorii. equation ~ fiscala . to equate egalizare s.(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. 1. to take off/to raise the embargo emisiune s. (un plan. (pe cautiune) to bail out 2. 1. (facturi. un program) to draw up elasticitate s. obligatii. to privilege. to elude. n.chain elevator ~ de cereale .price elasticity of demand ~ a pretului la oferta .price elasticity of supply ~ a preturilor . de ban!) issue. (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii .grain elevator ~ de containere .sampling element ~ prefabricat din beton .t. (de titluri de valoare. to deliver 3. hoister ~ de paleti . to disengage.) to issue.to embargo. (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului . to free.caterpillar elevator ~ plutitor .t.(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . to release. (un cecfard acoperire) to overdraw 6. documente comerciale etc. to elaborate.elasticity of demand ~ a impunerii . equalization.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe . to exonerate 5.elasticity of taxation ~ a ofertei .precast unit elevator s. (a remite) to remit. (de bancnote) emission. to work out.bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant .(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite . lift ~ cu banda . (radiofonica. to lay an embargo upon a ridica embargoul . n.to disembargo. un document) to make out 4.f.elasticity of supply ~ a pretului la cerere . (un certificat. de televiziune) broadcast 2. (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s.civil embargo ~ ostil .pallet elevator ~ de stivuire .t. to relieve. elevator.container lift ~ de marfa . sarcini) to release.floating elevator elibera v. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii .elasticity of production ~ a veniturilor . (din mchisoare) to set free/at liberty. element ~ de esantionare . to evade embargo s. hoist.bond issue in default .cargo/freight elevator.f.f.f.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v.pacific embargo a institui un ~ asupra . embargo ~ civil .bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii . to equalize.

(de acfiuni) public issue emite v. 1. un cec) drawer adresati-va emitentului . (bancnote) to emit.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v. stocuri) to run low epuizare s. issuing authority. \.) essence ~ a unui contract .f.issue by tender ~ publica . (din stoc) out-of-stock. (bani faisi etc. {un cec) to make out 2. human engineering ergoterapie s. to valuate. (actiuni nominale) to inscribe. obligatiuni) new issue.monetary issue ~ noua .f. to appraise.f. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water. (titluri de valoare. issuer.mistake in the person ~ de specificatii . 1.t. to evaluate. (ship)wrek epuiza v. care trebuie ir. (a solului.live broadcast ~ monetara .m. bani) to issue. occupational therapy eroare s. (al unui bilet la ordin) maker. to enumerate. (greseald) mistake ~ de calcul .) depletion 3.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain .foreign bond issue ~ de titluri de stat . persoand care a emis o cambie.f.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare .f.t. fake esenta s. (resurse. issuing s.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. (a cheltui tot) to spend 2. 1.specification error ~ operativa/activa . (pprire) call escroc s.f.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara .^ value.(anumite cla dintr-un contract. (a folosi la maximum) to work up.m. (tragdtor. fonduri) to exhaust. a stabili) to rate. (amdnuntit) to specify epava s.sampling error ~ de masurare . plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. (despre rezerve.t. swindler. error. (a resurselor.r. cheat. ergonomics. (a trage o cambie) to draw emitent adj.misnomer ~ de persoana . cheat escroca v.f.fiduciary issue ~ in direct .) to utter. depletion 2.t. to swindle. to deplete. (a pret stabili pretut) to price. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont. (pepuncte) to itemize. (defertilizare) impoverishment epuizat adj.f. calcula.(de actiuni. (a consuma complet) to use up. (a defertiliza) to impoverish v. a capitalulu erosion escala s.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr. to prize . to estimate.error of measurement ~ de nume . a fondurilor) exhaustion. (obligatiuni) to float. (dr. ergonometrics ergonomie s. swindle.f. reissue ~ prin adjudecare . rook.f. to fake up escrocherie s. to cheat.t.

estimator.(fin.devize .cluster sample ~ reprezentativ . (yacantele.single sampling ~ succesiva .) to strand. sample.foreign currency standard . (mar. (de mdrfuri. to display etalare s.negligent aground ~ fortuita . astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s.accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta .multistage sampling ~ la receptie . rater e§alona v.silver standard ~ -aur .lottery sampling ~ reprezentativa . in cifre rotunde) round estimator 5. a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2. generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. (stabilire a pretului) pricing estimari omogene . running aground 2. frustration of the adventure e$ua v. to defer 3. estimate. sampling ~ aleatorie . standard ~ al pretului . (mdrfuri.standard of value ~ -devize . estimated.gold-exchange standard ~ aur .) homogeneous expectations estimativ adj. valuation. grounding. to get aground/on the ground.type sample e§antiona v.) rating.(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin./. produse) exhibition.quota/representative sample ~ -tip . m.lingouri . (asig. to sample esantionare s. display etalons.n.EST-ETA 149 estimare s.) automatic standard ~ de lucru/verificare .n.f.sequential sampling esec. 1.f. exposure. pattern ~ concentrat .reference standard ~ de valoare . (plati) to spread out..) failure of the voyage.random sampling ~ cu faze multiple . (a spatia. 1. to ground. programul de lucru etc.quota sampling ~ prin tragere la sorti .f.t. produse) to exhibit. estimation.) stranding.(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v.fortuitous stranding ~ voluntara . appraisal.to shipwreck e§uare s.gold standard ~ aur . 1.gold-bullion standard ~ automat .t.standard of price ~ -argint .n.multiphase sampling ~ cvasialeatorie . (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare .. (aproximativ. to expose. estimative.working standard ~ de referinta . failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor.t. {mar. to run aground 2.f.quasi-random sampling ~ diferentiala . fin. {a negocierilor) falling through ~ accidentala .representative sampling ~ simpla .acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote .differential sampling ~ in trepte .

(indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket.f. (asig. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket. to appraise.n. a stabili pretui) to price. bagaje) tally. {atasatd la mdrfuri. Eurocredit eurodolars. Euromoney evalua v.) commodity standard ~ metalic unic .direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii .) paper standard ~ -marfa .m. (stabilire a pretului) pricing. Eurobond europiata s. to evaluate.t.) fiduciary standard ~ -hartie . Eurocard eurocec.(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation .t.n.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii .f.packing label euro s.m.t.(fin. sticker ~ colanta . (unitate monetard europeand) euro eurocapitals.m.processing stage -delucru-job step etatiza v.(fin. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s.job evaluation.address label ~ de ambalaj .monetary standard etalona v. stage.f. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^.(fin. Euromarket eurovaluta s.t.) fiat standard ~ fiduciar .f. a stabili) to rate.n. Eurocheque eurocrat s. appraisable. Eurocurrency. labelling. evaluation.) rating. nationalization eticheta v. (a unei avert funciare) (dr. labof'1 grading j ~ a postului . (cu preful) ticket. assessable: rat(e)able evaluare s. to estimate. appraisal. estimation./i. (a daunelor) adjustment.(fin. to prize.single standard ~ monetar .f.f..(fin.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel .f. label. (a calcula. (la) to put (at) evaluabil adj. valuation. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor. (a pretui.f.) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati . estimate. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor. a asi-gurdrilor) to assess. to value. to nationalize etatizare s. a asigurdrilor) assessment. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing.s.) double/parallel standard ~ fictiv . (mobild) tag.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe . Eurocapital eurocard^. to valuate.adhesive label ~ cu adresa . (daune) to adjust. fin. step ~ de fabricatie . to label. Eurodollar euroobligatiune s. (a unei mdrfi) ticketing. (o marfa) to ticket (up). to standardize etapa s.

excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal .) estimate of the risk ~ a riscului de tara .f. (un debitor) to distrain.accounting. (a unei comenzi.t.m. to carry into effect.f. to fulfil 2. evolution ~ in timp a creditului . valuator.) to rerummage ~ revizia vamala . 1. to escape. to exclude. excursion ~ cu itinerar prestabilit . overbalance ~ de stocuri .(mar. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului . to perform. 1. excess.(fin. (din baron) to disbar exclusiv adj.t. discharge. iin comision) to fill 3.(asig.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor .(cont. bookkeeping evidente contabile . cost standard costing ~ si optimizare . (punere a unui sechestru) distrainment. (a eluda) to elude. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv .fiscal drag ~ al exporturilor .evaluation and optimization evaluator s. a unui contract) execution.f. (o obligatie.. (situatie) situation ~ a platilor . spare. valuer.stock/inventory valuation ~ actuariala . (de marfd pe piatd.books of account ~ primare . to avoid. to evade.) basic books evita v.actuarial calculation ~ cadastrala .conservative.m.taxable surplus ~ valoric . to expel.. appraiser.n.surplus stock ~ impozabil .t.rat(e)able value ~ multipla a costului . supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj.EVA-EXE 151 ~ a riscului . un contract) to execute.sales record ~ contabila . (a mdeplini) to carry out/through.multiple costing ~ prudenta . estimate ~ standard a pretului •:. (o comandd.import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar . a unui comision) fulfilment 2. exclusive excursie s. record. (plata impozitelor) to dodge evolutie s. excess.(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor. (disponibil) spare exclude v. rater.budget excess/surplus ~ de greutate .f. (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala . evasion ~ fiscala . to discharge.(la un credit) payment record ~ a vanzarilor . surplus. overplus.export surplus ~ al importurilor . (a unei obligatii.tax evasion/dodging evidenta s. performance.to rummage executare s.f.overweight.credit history excedent 5.{de agentia turisticd) package tour executa v. (fiscal) tax dodger evaziune s.. tour. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s.

(despre impozite.f.) executory.budgetary year ~ financiar/fiscal .officer of the court.to exonerate fi responsibility/liability. hea steep.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. to relieve responsibility/liability exorbitant adj.m. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . executive 2. claimable. due exigibilitate s. . to practise. accounting period/year.f. pattern 2. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei . (ram scrisoare etc.n.) to express.) executory. (mdrfurS forward. practice.f. exile ~ din motive fiscale . (a unei profesii) exercise. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v.m. (a unei functii) tenure ~ anticipata . to exonerate.f. (mdrfuri in consignati^ consign.) copy 3. enforceable executor s. (de carte etc.n. to dischai to disburden ~ de raspundere . (dr.) next account exigibil adj. (a practica) to exercise. to send (off). executor.(a unui drept) anticipation exercitiu s.single bill exercita v. period under review ~ urmator .(fin. to follow exercitare s. payable.(dintr-o anumitd t in strdindtate.execution debt enforcement.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita . enforceable exemplar s. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s. exigible. expansion ~ orizontala . tax/taxable year ~ trecut . 1. datorii) exactable. cauzat de infli accentuatd. (despre impozite. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. exercise ~ bugetar . (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc .) past year.n. (model) sample. to pursue. (o profesie) to practise. expectation i expedia v.(fin. 1. daune e swingeing expansiune s. (executoriu) (dr.t.t. (prin po^ to post. (urgent) to dispatch. exorbitant.m.financial year. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy. demandable. official receiver ~ testamentar . payability exilat^.152 EXE-E ipotecat.executor executoriu adj.t. (bani) to remit.

to turn to one's account/profit. (a unei mine.) narration exploata v.) express.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .t.) to operate.appraiser. sending. (urgentd) dispatch. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s.qualified expert ~ care declara un titru .chartered accountant.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. dispatch.value work done ~ contradictorie . (de cdrbune) getting. to work(off). (de bani) remittance.f. 1.m.actuary ~ in statistica petroliera . surveyor. (cdrbune) to get. 1.f. forwarding agent.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj . (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . o navd etc.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . oversea(s) expedition experiment s.f.f. (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s. dispatcher. (de mar/a) (freight) forwarder. a unui zdcdmdnt) exploitation.) sender. (un utilaj) to run 4.customs appraiser expertiza v. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala .charges prepaid expediter s.legal expert ~ maritim/naval .) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor . mar.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala .sworn surveyor ~ vamal . appraiser. (rapidd a unei scrisori etc.field experiment expert s. (a unui termen etc. (prin postd) post. working.one-side survey expira v. (o cale feratd. experiment ~ la scara naturala .control/joint survey ~ de avarie . (muncitorii) to sweat 5.i. expert. expertise. 1.) assessor. (a pdmdntului) farming 3. (a cultiva) to cultivate. winning 2. to survey expertiza s. (al unei scrisori etc.(mar. (a unei cdi . (p mind. (pe mare) shipment. (despre un contract) to fall in.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial .marine/maritime adventure. (SUA) certified public accountant ~ de evaluare . expiry. un zdcdmdnt) to exploit. to farm 3. (in interes propriu) to exploit. shipping ~ recomandata .f. (prin mesagerie) (SUA) express.assay master ~ contabil . sending.t. (de mdrfuri in consignatie) consignment. (consignator) consignor. (de mdrfuri) forwarding. adjuster ~ de evaluare a avariei .oil actuary ~ juridic . (despre o politd de asigurare) to lapse. (pe mare) shipper.(asig. expert appraisement/examination 2. to expire. (a daunelor) (asig.) expiration. specialist. n.f.damage survey ~ de evaluare . survey.m. (a unui articol din registru) (cont. to recover.(cont.valuation survey ~ profesionala . surveyor ~ autorizat . forwarding ~ maritima .) professional valuation ~ unilaterala . shipping agent expeditie s. (pe cale maritima) to ship expediere s. to win 2. addresser.

a unei nave etc. export(s) 2.motor show ~ industrials .f.total exports exporturi invizibile . pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum .world exhibition expres adj.fishery exploda v.trade exhibition ~ cu vanzare .(de marfuri folosite ca mostre la expozitii. display 2.f. (de marfuri. logging.f. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi . (exportare) exportation ~ de capital . show.f. {a preturilor) boom ~ a preturilor .sole exporter expozant^. to show.154 EXP-E: ferate.mining ~ patronala .(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil .sales exhibition ~ de automobile . fair ~ agricola .f.) operation.f. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. exhibition. to display.r. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile . dispossess expropriere s.f. exhibitor expozitie s. fdrd plata taxelor vamale. 1.) express adv. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v.f..direct export ~ global . produse) exhibit. to export exportator adj.(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie . (unui rise) to incur. 1.travelling exhibition ~ specializata . to lay < v. prodie exhibition. {a prospecta) to explore.industrial exhibition ~ itinerants . (c.n.t.n.intea rate exposure externalitati s. (desi scrisori) posthaste expresie s. probe explozie s. (sondare) probing. (prospectiune) exploration.capital export ~ direct . exporting s.sweating system ~ piscicola .forestry operation.open quarrying ~ forestiera .n.agricultural exhibition ~ comerciala .price boom exponats. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii .) to fathom explorare s. (marfuri. {a unui utilaj) running 4.t.i. expropriatu dispossession.t. to expropriate. show.(export de servicit) invisible exports ~ provizorii . (a sondd) to probe.specialized exhibitio ~ universala . exhibit export s. (mar. m.to do export trade exporta v.(export de marfuri) visible exports a face export .t. to expose expunere s. (despre preturi) to boom explora v. exporter ~ exclusiv . (SUA) lumbering ~ miniera .

(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati .(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe .f. abstract. expansion. extrafine.line extension ~ a prelevarii de mostre .f. extension.abstract/extract/statement of account. extractive extractie s.t. (despre o afacere) to branch out extindere s. extract. widening ~ a cererii . to extend.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . to expand. (piata de desfacere) to widen v. to extort.n. to widen.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar .descriptive statement ~ de titlu de proprietate .t. outside the budget extractiv adj. extortion. (al continutului unui document} docket ~ de cont .f. swindle extra adj. extraction. to extend. superior 155 extrabugetar adj. to swindle extorcare s. bank statement ~ de cont de reconciliere .EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v.sampling range extorca v. production ~ de petrol .oil production extrafin adj.r. superfine extras s.land register extract .(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv .

cannery ~ de hartie .f.to call ~ fata competitiei . production.facsimile stamp . manufacture.to canva ~ reclama/publicitate .(despre un ag.textile factory/mill face v. to coin. 1. (mai mare) works. easy payment/terms ~ de plata a impozitelor . to take stock ~ mentiuni . to manufacture.tax bra ~ pentru export . plant ~ de here .to shop ~ cunoscute toate detaliile . to produce. (a fabrica. a produce) to make. canning factory.to make up inventory. brickyard ~ de cherestea .to commission business ~ comert cu .(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .shoe factory ~ de mobila . incur debts ~ escala .to deal in ~ cumparaturi . coinage ~ asistata de calculator .brewery ~ de caramizi .to mass-produce fabricant s. fabrication. comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare .large scale/series/ serialized production/manufacture. wholesale manufacture fabrica s.packing plant. enterprise. manufacturer. {de bani) mintage.to overtime ~ propaganda electorala . facility ~ de credit . to effect ~ afaceri cu . to facilitate | facilitate s.f.to get/to run into debts.to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare .t.to render null i void ~ o revizie contabila .finished products factory ~ de textile . (de here) brewer fabricare s.to audit ~ o scurta vizita .to deal with ~ afaceri pe baza de comision . to fabricate. mill. producer.t.facilities payment. (bani) to mint. (here) to brew ~ in serie .brickworks.printing plant ~ de incaltaminte .to st full particulars ~ datorii .export incentivt facsimile.facsimile signat ~ de sigiliu .furniture factory ~ de produse finite .paper mill ~ de imprimeuri . facsimile ~ de semnatura .timber mill.credit facility facilitati de plata . factory owner.t. factory. to manufacture.ready-made clothing factory ~ de conserve .computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare . (a executd) to perform.f. (SUA) lumbermill ~ de confectii .?!.F fabrica v.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit .m.to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v.

m. (colaps) collapse.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare .factors of production factoring s.to adjuge smb.n.to overinvoice facturare s. contra unui comision. bankrupt.discharged bankrupt . to go into liquidation. invoice.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie . letter carrier ~ alfa . to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus .consignment invoice ~ de cumparare .sale invoice ~ definitiva . carriage and delivery factor s.descriptive billing ~ in minus .cycle billing factura s. ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat .purchase invoice ~ de navlu . bankrupt. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s. invoicing. in schimbul oferirii unui comision. billing ~ descriptive .certified invoice ~ originala .(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur.itemized invoice ~ interna .f. bankruptcy.to facsimile factaj s.f. (postal) postman.(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .to go/to mm bankrupt. insolvent s. (cornet) invoice/sales book s. (institute financiard care se anga-jeazd. crash ~ fraudulos . to collapse a declara pe cineva in stare de ~ .n.cyclical factor ~ de decizie .use factor factori de nemultumire . to cease payments.f.FAC-FAL 157 a reproduce in ~ .provisional invoice ~ vamala . to fold up.consular invoice ~ de consignatie . 1. factor.supplier's invoice ~ comerciala .final invoice ~ detaliata . care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii.decision maker. bankrupt. failure.safety factor ~ de utilizare .to file one's petition in bankruptcy falimentar adj.loading factor ~ de rise .fraudulent bankruptcy a da ~ . (metodd de finantare prin care o societate transferd. to fail. to invoice. bankrupt a se declara in stare de ~ . decisionmaking factor ~ de incarcare .(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata .m. bill ~ a furnizorului .customs invoice facturier s.) alpha factor ~ beta . sd preia creantele clientilor) factor 3. insolvency.t.original invoice ~ pro forma .underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica . insolvent falit adj.m.commercial invoice ~ consulara .n.) beta factor ~ ciclic .risk factor ~ de siguranta . defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd. coefficient 2. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.

mar free of/from particular average ~ avarie particulars. bogus.without nirth< delay ~ acoperire . spurious. (denaturare) distortion.) free < stem/turn ~ avarie . (avers al unei monede) obverse 2. to fake up.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . registre etc. metale) base. (artificial) artificial s. (a denatura) to distort. misrepresentation ~ de moneda .) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare . (de alimente etc.) ex. (raspundere. (de bancnote. 1.(asig.free ( capture and seizure ~ caric .) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului . counterfeiter. a unui bilant) window dressing. forgery.) tamperer.(mar free from alongside ~ angajament . numai daca esl cauzata de .coinage offence falsificator s. mar..) free of (al average ~ avarie comuna . ~ a mai intarzia . mar. favourable. (monede.(asig.(asig. false. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei . phon(e)y. documente) to forge. falsifier. (de monede. obligafii. (de documente) forger. auspicious. false. (de bani) forger.) adulteration 2. (despre monede. pharmaceutical fata s.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. 1. (despre actiuni. metale) debasement. 1. family ~ cu doua venituri . (despre o bancnotd. (de alimente etc. fake(d). (a situatiei financiare. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3.n.) to tamper with. metale) to debase.free of all cranage .) adulterator familie s. un document} forged.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj. mar.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn. fin. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. fake.f. documente) forgery. without 2. (a unei cambii.undischarged bankrupt fals adj.m. counterfeit. dud.(formula pe un cec) n effects/funds. (alimente etc. registre etc. (document fals) dud falsifica v.) tampering. falsification. to counterfeit. sham. (de conturi.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat .(asig.) free < general average ~ avarie particulars . to falsify.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. registre etc. (de conturi.t. (bancnote. (con-turi. to misrepresent falsificare s. fake. counterfeit. coiner.f. (bur. 1. easy fara prep.) to adulterate 2. (avantajos) advantageous. spurious.f.(la incarcaa sau descdrcare) (mar. mar.

(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .clear of debts.railway ferry ~ dobanda capitalizata . feasibility.hoverferry.(despre nava) light-ship ~ mica .flawless fel s.carferry. no par value federatie s.(formula pe o cambie) no fiabilitate s.f. farm.m.(preferentiale la o noud ~ de marfuri . (soi) kind.n.livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier.ownerless fezabilitate s.small holding condition. o ~ comision de brokeraj ./«.?. fictitious. car float capital) flat ~ de mare tonaj .dairy farm nava) gearless ~ industrials .) trust .f.intestate.passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer .) free of address commission ~ recurs/regres .{mar. no-cargo condition ~ zootehnica .ex dividend. farmyard. to fertilize.(pe piata de ~ de automobile .commonwealth ~ defect . casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate . sort. ~ dividend .f.no commercial account value ~ cupon . mar.f.) without benefit of salvage fertiliza v. ferry craft/vessel ~ cu cale ferata .(formula pe.} free cambie) without recourse ~ testament . railway s.n.{despre actiuni) ~ datorii . (pe ~ garantii/acoperire .factory farm ~ marfa . {SUA) description dividend off ~ dobanda . debtless.freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri . sham Hdeicomis s. workable ~ proprietar . railwayman ~ pierderi . federation (despre o afacere) afloat ~ de state . {dr. to make fertile ~ profit . bogus. productive ~ prima de salvare .ex coupon ~ valoare nominala . reliability noting ~ operationala .(despre ~ de vaci de lapte .free of losses fertil adj.free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .nonreciprocity ~ comision de adresa (mar.poultry farm ~ instalatii de incarcare .free from liability fictiv adj. feasible.m. {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead.ex interest feribot s.free of income tax tdrdneascd.(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s. {gospoddrie ~ impozit pe venit . workability ~ protest .(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii .operational reliability ~ raspundere .t. grade. farmer transport) clean feroviar adj.ex all fezabil adj. ferryboat.superferry ~ drepturi . ab intestat of freight brokerage ~ cont . fertile.(asig.

fiduciary Her s.public finance finisa v. (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter.f. (insert signboard ~ cu sucursale multiple .f.(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s. fish < fisc s. philanthropic(al).scrap iron filantropic adj. (comerciala) (commen firm.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni . 1.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna . 1.outside financing ~ interimara .) trusteeship fidelitate s.project financing ~ a vanzarilor in rate .(institutie finana care se angajeazd.t.forwarding house ~ de export .company/ corporate finance ~ mascata .single-line firm ~ -tinta . subsidiary (company) financiar adj.managerial finana ~ publice . pi. safe hoia ~ solvabila . funding ~ a deficitului bugetar . iron ~ -beton . financing.n.f.muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta . to finance. care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa .160 FID fideicomisiune s.internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii .f.f. (loialitate) loyalty ~ fata de marca .{firma.bond financing ~ spontana . (dr.f. inland revenue ' fiscal adj.mail-order house ~ de brokeri .commission house ~ de expeditii .n. branch (office).brand loyalty fiduciar adj.t.export house ~ de factoring .f. to finish finisaj s. house (of business) 2.backdoor financing ~ prin conturile de creante .(finantare. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s. finance(s) ~ manageriale .trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse . finish ~ superior .n. sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere .reinforcing iron/bars ~ forjat .haul(i)l ~ dominanta . to fund Hnantare s.reliable firm. cum ar fi creditui comercial.dominant firm ~ recalcitranta .high/superior finish firma s. financial finanta v.wrought iron ~ vechi .f. contra i comision. fiscal .deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii .instalment sales financing ~ externa . spinning mill/works filiala s. eleemosynary filatura s.

n.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. cartoteca) card index 2. to nominate. settlement. to fix Hxare s. calificare etc. floating flotare s.wage flexibility ~ economica . experienfd. (catalog. to state.(cu date despre studii. (a sumei assessment 2.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari . al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s. \.) fixing. (a unui pret etc.f. 1.operation sheet fisic s.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . sheet.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor. a unei sarcini) assignment. (o data. to fasten. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup .(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s.) floating ~ a cursurilor valutare . fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . o sarcind) to assign. fiscality. (un pret etc.n. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. fastening. a unei date) appointment. clause) stipulation. clauze) to lay down. 1. to settle. (de conditii.price flexibility ~ a salariului . to stipulate.f. (de cartoteca) (index) card. (suma impozitelor. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director .pricing.f. (fin. slip. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului .(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state.(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru . (un termen. taxation policy/system fisa s. to set forth.economic adaptiveness flotant adj. o data) to appoint.t.record ~ tehnologica . securing. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . (conditii. a despdgubirilor) to assess 2. flexibility ~ a impozitarii . time card/sheet ~ personala . to secure. (de bani) roll of money ' Hsier s.FIS-FLO 161 fiscalitate s.n.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta .) to fix.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . nomination.f. (a unei date.f. (al cursurilor de schimb. (a unui termen.price leadership ~ a pretului la discretie .) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului .flexibility of taxation ~ a preturilor .register card ~ de identificare .fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple .

m. fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.refrigerated shipping ~ de pescuit . fluctuating. de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata . variation.towing/tug fleet ~ de slepuri .to undergo fluctuations fluturas s. handbill flux^.gross cash flow ~ circular .shipping.fishing fleet ~ de pescuit oceanic .cash outflow ~ de intrare de numerar .seasonal fluctuation ~ usoara .cargo shipping ~ de traulere .maritime/sea fleet ~ mondiala .merchant fleet/service. swing.wage drift ~ sezoniera .) throwaway. care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard.(yaloarea netd reaW de numerar. deosebitd de profit contabil. varying fluctuatie s.fluctuations of the market. (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca .barge fleet ~ de transport . de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .f. fleet ~ aeriana .(transferul continuu. market fluctuations ~ ciclice .ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice . marine ~ de cabotaj . to fluctuate fluctuant adj. in ambele sensuri.(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental . (care se distribute in magazine.{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala .cyclical fluctuations ~ economice . cash flow/generation ~ de numerar actualizat .trawler fleet ~ de vrachiere .world fleet/shipping ~ oceanica .cadi inflow ~ de numerar . commercial fleet ~ comerciala maritima .air fleet ~ comerciala . fluctuation.deep-sea fishing fleet ~ de petroliere .labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor .f.i.price fluctuation' movement ~ dirijata .tanker fleet ~ de remorchere .economic fluctuations a suferi ~ .{flu.liner fleet ~ de mineraliere .flow of work ~ de fonduri .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei .flow of funds ~ de iesire de numerar . pe stradd etc./?.bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima . flow ~ brut de numerar .coastal/coastwise fleet ~ de linie .ocean (-going) fleet fluctua v.

kite flying ~ completa a fortei de munca .welfare/ provident fund ~ de compensare (bur.time card/sheet/ticket ~ de reclama .development fund ~ de garantie . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont.(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts . calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .) compensation fund ~ de dezvoltare . to utilize. (pagina) page 2.(atdt in valori mobiliare.sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v. (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s. utilization.guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt .pool ~ de ajutor/asistenta .(active intangibile ale uneifirme. 1.coupon sheet ~ de drum route sheet.t. employment ~ a unei cambii de complezenta .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .n.(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund. to employ ~ o cambie de complezenta . capital ~ acumulat/de rezerva .wrapper sheet ~ de livrare . fund.FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar . (coala) sheet.equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.economic flow ~ financiar .f.insurance fund ~ de asigurari sociale .) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .to kite folosire s. (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie .de hartie de ambalaj .full employment ~ ilegala a fortei de munca .(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic .docket .delivery bill/note ~ de pontaj .f. (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane .

risk moa ~ statutar .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .{care emite in r.go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune . common stock fund ~ mutual de castig .liability reserve ~ de rulment . unit trust.statutory fund fonduri ale actionarilor .trust fund ~ forestier .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .mutual fund. floating/circulating assets ~ de rulment net .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .unemployed fund ~ mutual .net working capital ~ de salarii .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .(in tern contabili. (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .equity fund.(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .land resources ~ inactiv/neproductiv .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .(care invest proportional in actiuni comune.(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid . trust company.(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .circulating/working capital.municipal bond fund ~ mutual de schimb . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .standing timber ~ funciar .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .disposable/available funds ~ fixe .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .capital assets/goods .164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal .wage fund ~ de stabilizare .

to syndicate ~ un monopol .(pentru impunere) form of return . Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.(la licitatie) form of tender ~ de procura . formal procedure ~ legala .equity capital formation ~ a unui cartel .form of proxy ~ de repartizare a actiunilor . wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii .offshore/deep-sea drilling forestier adj.subscription form ~ de telegrama .office form ~ de cec . to drill foraj s. establishment.f.FON-FOR 165 ~ proprii .telegram form ~ din ziua declararii numelor . to set up fondare s.to pool ~ un consortiu/sindicat patronal . pregdtire) training ~ a cadrelor .form of receipt ~ de comanda .statutory formality formalitati vamale . procedure of customs formare s.. size.n. founder. (de carte) format ~ obisnuit .net fixed capital formation ~ profesionala .customs clearance. forfetar adj.personnel training ~ a cadrelor de conducere management training. to establish.regular size formular s.tax form ~ de oferta .company promoter fora v. lump forma v. 1.cheque form ~ de cerere . (print/printed) form.share allotment form ~ de subscriere .to comer formalitate s.(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare .. foundation. (blancheta) (paper) blank ~ administrativ . drilling ~ de prospectiune .loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta . to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel .off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix .t.f. promotion fondator s.de impunere .n.f.n. promoter ~ al unei societati . formation 2..vocational training format s.(pe care o firmd trebuie so.m. application form ~ de cerere de credit .(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului .form of application. forest.order form ~ de declaratie de venituri . formality..exploration/ wildcat drilling. to found. executive development ~ a capitalului propriu .pooling ~ bruta de capital fix .gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca .t. to promote. (instruire.

f.m.m. consignment note. to stamp francat adj. front. defalcation fraudulos adj.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.f. valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire. postage paid ~ insuficient . frontier.free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare .n.(ca urmare a circulatiei. (corn. force ~ de munca . dar peste care trebuie so.) franchise 2.free carrier ~ chei . fruit-bearing. 1.free on truck ~ carau§ . (cedent al unei fransize} (corn.carriage free ~ vagon . (cesionar al unei fransize) (corn.a eficientei . to prepay.m.sweated labour ~ de munca ieftina .(intr-o cariert quarry face frontiers s. refrigeration plant frigotehnica s.cheap labour ~ de munca necalificata . abrasion ~ a monedei . breakable fraht s. postpaid.free into store. to frank. refrigerationist s front s.) manufacturer's agent fransiza s.productive/ production forces fragil adj.free overboard/overside ~ §lep . freight document ~ aerian .quayage.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat .casual labour ~ majora .free alongside quay ~ de-a lungul navei . fraud.berthage.free on rail/truck fran§izat s.f. (corn.unskilled/ common labour ~ de munca temporara .t. embezzlement. refrigeration frigotehnist^.n. berthing space ~ de exploatare .free dock ~ nava .face of workings ~ de dane .f.f. free entrepot ~ domiciliu .air consignment note/ waybill franca v.n. waybill. manpower ~ de munca excedentara .(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.) free ~ bord .free on board and free trimmed ~ camion .) franchiser frauda s. border ~.free on ship/ vessel ~ peste bord . frontage ~ de abataj . ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.free border ~ in bazinul portuar . fraudulent frecare s. (in asigurdrile maritime. face ~ al cheiurilor .free into barge ~ transport . cause beyond control forte de productie . fructifero<< .free delivered/domicile ~ frontiera .f.) name-ticket forta s.act of God.surplus labour ~ de munca exploatata .(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s.labour force.free alongside ship/vessel ~ depozit . refrigerating machine.

furnishing. trimmings.departmental functions functiona v.f. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s.f. to thieve.public relations officer ~ superior . (jaf) robbery. position.. function 2.f. foundation funt s. to supply. purveyance. utility car/vehicle. n. (mar/a.demand schedule ~ a ofertei . (de alimente si servicii) catering furnizor s.n.m. (post) post.FUN-FUR 167 funciar adj.subcontractor ~ maritim/naval . {textile) appurtenances.mail teller ~ public/de stat .consumption function ~ de manager . land(ed).) larceny ~ calificat . {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal . (a livrd) to deliver v.t. (institutie) endowed establishment/institution.revenue/customs officer.f. to purvey (for). to work functional adj.. {de birou) office worker. purveyor.. civil. (de staf) public/civil servant. officer of state.utility function ~ publica .caterer . 1.intermediar .(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate .. (slujbd) job.seniority functii pe servicii . supply. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s.public office ~ superioara . to furnish (with). functionary. functional functionar s. {de echipamenf) outfitter. (despre o marina) to run. (dr.ship chandler furt s.office stationery ~ maritime .junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . secretar) clerk ~ inferior/subaltern . searcher fundatie s. office ~ a cererii . (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor .victualler ~ de alimente si servicii . functie s. 1. secretar) officer.m. official.supply schedule ~ amovibila . obiecte furnizate) supply of goods/materials. to steal. executive officer. supplier.t.bank teller ~ la oficiul postal .f. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s. van. (mdrunt) pilferage 2. ground. to purvey. endowment.(dr.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul . supplies.managership ~ de productie . furnishings ~ de birou .i.shoplifting . to function 2.production function ~ de stimulare a vanzarilor .. office bearer/holder. (supply) contractor. (a jefui) to rob.high official.public/civil servant. (rechizite) requisites. theft. (public.ship chandlery furniza v. ecleziastic.m.revocable post ~ de consum . provider ~ de alimente . pi. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v.i. fodder furgoneta s. (de alimente) victualler. 1. (mai ales de mobila) furnisher.) aggravated theft ~ din magazin . (livrare) delivery. (comercial. forage.

168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr. nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat . to merge.{asig. care produc acelasi tip de bunuri . merging.) theft and pilferage fuss.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .'.) grand larceny ~ prin efractie . fusion ~ congenera .(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala .. shaft ~ orar .(dr.f.) petty larceny ~ peste o anumita valoare . amalgamation.1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala . merger. to fuse fuziune s. to amalgamate.(fuziunea a doua fir.hour/time zone fuziona v.(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii.(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .n.burglary furturi §i furti§aguri .

extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala . (bur.unredeemed pledge ~ fara deposedare . shop window/front. to warrant. bail. (acord. (de guarantee. to secure.(mar. warranty. overall size/dimension ~ al marfii stivuite .redeemed pledge a da/a pune in ~ .adequate security ~ de calitate . warranted.to pledge.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta .range/portfolio of products ~ sortimentala . to put in pledge a scoate din ~ .) to cover ~ pentru . (cautiune) bail 2.to stand security for.f. un imprumut) collateral. pledge.pledge of real property garantie s. to take out of pledge.scale of prices ~ de produse .government security ~ imobiliara . fin.m. to gage.M. (de bdrbat) men's haberdashery.(mar. (de dama) hosiery galon s. guaranty. scale. surety. lien ~ cu deposedare . (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. range ~ de preturi . surety. o tranzactie) cover.(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate . (bur. bondsman a fi ~ pentru . warrantor. (obiecte) narrow goods.) platd) (colateral. (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut. (prdvalie) haberdasher's.warranty of quality ~ de executare .f. garantie pentru .bonded (de calitate etc. gage. secured. contract de garantie de platd) bond ~ bancara .n.export risk guarantee ~ corespunzatoare . guaranteed. (a executdrii unui contract) pledge.to stand surety for garanta v. hosier's 2. (cerutd exportatorilor) tender guarantee.) stowing dimension gaj s. 1...f.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export .) warranty of seaworthiness ~ exagerata . showcase galanterie s.) covered ~ prin obligatiuni .express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa .to redeem a pledge.G gabarit^. 1. guarantor. (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. to guarantee. coverage.t.n.excessive guarantee ~ expresa . galantar s. to go/to become bail/security for garantat adj. pledge.product mix/range garant s.(dreptui creditorului guaranty. fin.n.

t.asset management ~ a creditelor .f.to warrant gara s. generating s. (persoana) guide s.f. generator ~ de venit pasiv . personal security ~ nula .t.trustworthy guarantee ~ solidara .liquid petroleum gas gazdui v. to administer.) implied warranty ~ mobiliara .goods station ~ de tranzit ./ control ~ bugetara . de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier .commercial geography ~ economica . (incluzand toate cheltuielile.data management ~ a datoriei .n. geography ~ comerciala . geodesy.liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat .cash management ~ a riscurilor .n.roadbook . (railway) station.risk management ~ a stocurilor . managing gestiona v.border/frontier station ~ de marfuri .(asig. to administrate gerant adj.mismanagement ghid s.m.marshalling yard ~ maritima . (SUA) depot ~ de calatori . global 2.natural gas ~ natural lichefiat .economic administration/management ~ financiara . to manage. to accommodate general adj. geodetics geografie s. to lodge.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .f. handbook. (care cuprinde unitatile monetare.) all-in generator adj. guide(book).f.harbour station ~ terminus .reliable guarantee ~ suplimentara .t.inventory administration/control ~ a intreprinderii .credit management ~ a datelor .financial management ~ gre§ita . general.(dr.parcel/ packet station ~ de frontiera .passenger station ~ de coletarie/mesagerie .enterprise management ~ a lichiditatilor . terminus garderoba s.liquefied gas ~ natural .) joint guarantee/ surety ~ solida .170 GAR-GH1 ~ implicita .pledge of movables. (SUA) checkroom gazs. to house. (global) overall. cloakroom.n.liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .economic geography gera v. to administer.) corporal security ~ serioasa .single guarantee a da ~ . to administrate.passive income generator geodezie s.transit station ~ de triaj .debt management ~ a inventarului .terminal. to run. riscurile etc.(dr.additional security ~ unica .stock administration.continuing guarantee ~ reala . 1.budget/budgetary administration ~ economica . administration. management ~ a activelor .f. to manage gestiune s. gas ~ Uchefiat .

bonus. (a andosd) to endorse 2. for free. counter. globalisation glont s.n. to guarantee girant s.) marketability ~ de uzura . town management. bounty gratis adv.n.) shipping schedule granita s.f.GHI-GRA 171 ~ turistic . 1.n. gratis. 1. housekeeper grad s. menage 3.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. aggregate.demand schedule ~ cu baloane .f.m. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s. to keep house.diagram of loading ~ de operatii . {vrac) bulk grane s. overall. (econom) thrifty s. diagram.m. to manage a household v.state farm ~ comunala/municipala .f. householder 2. total. free of charge gratuit adj. global. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb . (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . tehnicd etc. 1. (bun administrator) good manager gospodari v.information desk girs.tourist guidebook. profitgraph ~ al cererii .communal husbandry.rate of wear grafic s. utility ~ individuals .. {administrate.extent of the damage ~ de fiscalitate . bottleneck gospodar adj. chargeless. corn. level ~ de avarie . administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat . border. {c. 1.) degree 2.r.blank endorsement gira v. household 2. (andosant.n. (rang) rank. rate. at no charge adv. {cereale) cereals .n.i. (a garanta) to warrant. cheltuieli) overhead.f. degree 3. costless.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca .f. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart.m. pay desk/ office. (andosatar) endorsee global adj.rate of work ~ de tranzactionare .operation chart ~ de prioritate . graph. frontier gratificatie s.f. gross. void ~ de productie . grain. gratuitousness gramada s.priority schedule ~ de transport . wicket. chart. to administer v. (de apreciere) extent. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare .t.{mar. gratuitously gratuitate s. {menaj) housekeeping. gratis. vid) emptiness. (in matematicd.t. {despre preturi. a admi-nistrd) to manage. to set up house gospodarie s.f. all-round/-in globalizare s.f. pi.) (booking-office) window. andosator) endorser giratar^.idle/slack time.n. {spatiu gol.f. gratuitous.{bur. (a conduce.individual farm gospodina s. fin. traveller's handbook ghiseu s. free (of charge). without payment.

unloaded displacement ~ bruta .outturn weight ~ estimata . suspension of work.warrant weight ~ cu ambalaj . to burden greva s.consumer strike ~ a cumparatorilor .poundage ~ in minus . work stoppage.net tare ~ neta efectiva/reala . (eroare) error ~ de copiere .weight of parcel ~ a marfii descarcate . industrial action ~ a consumatorilor .i.(mar.land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac . (dr. (incdrcdturd) load ~ moarta .printer's error greutate s.) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .) light displacement/weight. strike. (dr. grain.slaughter weight ~ descarcata/predata . mistake.clerical error ~ de tipar .useful weight ~ uzuala a tarei .net net weight ~ predata . test weight ~ excedentara .usual tare ~ . wheat.f.delivered weight ~ proprie .total weight ~ unitara .(care nu aduce navlii) {mar. recorder greseala s.estimated tare ~ -etalon .) clerk of the court.(mar.(mar.carcass weight ~ a caricului . sole weight ~ reala a tarei .nummary weight ~ netaxata .) weight.unit weight ~ utila .cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa .) office of the clerk of the court.(la predare) short weight ~ incarcata . valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.standard of weight.) weight and content unknown ~ totala . lightweight tonnage.all-up weight ~ proprie/fara incarcatura .buyers' strike . record office grefier s.) outturn (weight) ~ neta a tarei . corn grefa s.(mentiune intr-un conosament) (mar.clear/real tare ~ specifica . (sarcind) burden. a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat . weight.(mar. light ship/vessel.loaded weight ~ a navei goale . clerk of the court's office.n. walkout.(a unui vehicul.bulk weight ~ a marfii incarcate .(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant .packed weight ~ de sacrificare .estimated weight ~ estimata a ambalajului .m.f.weight empty.weight allowed free ~ neta . (dr.f.legal tare ~ maxima .net weight ~ neta a caricului descarcat .) shipped weight ~ legala a tarei .172 GRA-GRE grau s.) to encumber.extra weight ~ si continut necunoscute .) deadweight ~ monetara .specific gravity ~ stabilita de incarcator .weight by volume. bulk density greva v.overweight ~ in livre .f.

grid. work(man) on strike grila s.(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest . mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .to misgovern guvernator^. collar gulere albastre .sympathetic striKe ~ -fulger/spontana . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali .sit--down/-in strike ~ neautorizata . grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi. (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata .aspirational group ~ socioeconomic .go-slow (strike) a chema la ~ . to govern ~ prost .to be on strike a intra in ~ .unofficial strike.to call out a declara ~ .i.m. government guverna v. group. (categoric de salarizare.to call a strike a face ~ ./i. to walk out.lightning strike ~ generala . (corporatie.governor general . striker.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.general strike ~ italiana/la locul de munca . governor ~ general . 1.(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare . impozitare} bracket ~ de venituri .n.n. cluster 2.(economice) vested interests.f.GRE-GUV 173 ~ a foamei .to (go on) strike.income group guler-s-. scale ~ de aprovizionare .(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s. group.w.socioeconomic grade ~ strategic .coulisse ~ de interese .hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare .pay/salary scale ~ manageriala .protest strike ~ Ae siAiAaritate . to stop work a fi in ~ .f.to come out on strike grevist s.

f. (decizie) decision.f. hydrophobic.vegetable market ~ de pe§te . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.export sheed. (decret) decree. horticulturist horticultura s.stamped paper ~ velina .) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit . (judeca r eased) judg(e)ment.long hedging ~ valutar . n.f.note/letter paper ~ de tipar .sea/nautical chart hazard s.f. (rise) risk ~ moral .) moral hazard hartie s.f. shed for passing goods ~ portuar . sentec (arbitrald) award .f. hydroelec (power)' plant/station. (ora order. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri.cadastral map ~ geografica .) stevedore.(fin. covered market ~ de carne . porter 2. (mar. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export .n. (in piatd) market house/hall.(wire-) wove paper hartii de valoare . hectare hedging s. hebdomadary s..n. chart ~ cadastrala . wa /moisture-repellent hidrotghmca s. hyperinflat runaway inflation holding s.f.n. innkeeper harta s. water-pos plant hidrofil adj.n. 1.dock/port shed ~ portuar de marfuri .second-hand market hamal s. paper ~ de ambalaj/impachetat .m. (mar.fish market ~ de vechituri . holding (company) horticultor^.n.copy paper ~ -moneda . hall 2. longshoreman han s. water-retaining hidrofob adj.H hala s.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote .f.geographical map ~ marina .m.meat market ~ de legume . horticulture hotarare s.currency hedging hidrocentrala s.security paper ~ timbrata . inn hangar s.m.freight shed hangiu s. shed. hazard. 1.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori . map./!. weei hebdomadal. (despre unele mdrf hydrophilic. WE (magazine) hectare.) securities hebdomadar adj. hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures .(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.transit shed.printing paper ~ de ziar . din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur. hJdrotechnics hiperinflatie s.news paper ~ indigo/carbon .

decree in bankruptcy.judg(e)ment.HOT-HOV ~ a administratiei locale . sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment . adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .by(e)-law ~ judecatoreasca .replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .

hotel ~ -pensiune .m. hotelman hovercraft s. air-cushion ship/vessel ~ costier ./?. {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper.n.coaster hovercraft ~ pentru pasageri .{dr.t. to rule.) to decide on the merits of the case hotels.residential hotel hotelier adj.) to decide. (aeroglisor. o plata) to award ~ asupra unei spete .passenger hovercraft ..175 hotart v. (dr..) to deal with a case ~ in fond . hotel. nava pe pernd de aer) hovercraft. (o penalitate. s.(dr.

r.f.industrial health/ hygiene ignorat adj. (cladire) build (cu teren. immigrant imobil s. imperialism ~ economic . real.f. house. to lock away. inexpensive ieftinatate s.f.f.f.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj. to come/to go down ierarhic adj. odd imperialism^. (un capital) immobilize. hierarchically. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global . n.f. unlawfully ilegalitate s. hierarchical adv.f.(a unui produs) automatic identification identitate s. unlawful adv.(man. illegally. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj.s'. secret/underground activity ilicit adj. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. marcd) mintage ~ a corporatiei .1 impact s.i.I iard s.n. cheap. zitioneazd un produs) involvement import s.) corpc image ~ a marcii . import. hygiene igiena muncii . identification ~ automata . immovable imobiliza v. n.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s.t. chain of command ierarhizare s. impact ~ al impozitului .total import ~ interzis .n. (imprimatur monedd. unlawful. illusion ~ monetara . illegal. inexpensiveness ieftini v.t. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s. hierarchy. to tie up. illicit. to fall in price.w. levels of authority. identity ~ a corporatiei . (act) unlawful act. 1. illicit adv.?!.tax impact impar adj. image 2.(man.f.t. to reduce/to diminish the price ofv. unlawfulness 2.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports .economic imperialism implementa v. through the usual channels ierarhie s.f. to implement implicare s. cheapness. 1. illegal.brand(ed) image imigra v. (caracter ilegal) illegality. illicitly iluzie s.f. to immigrate imigrant.

supertax ~ pe unitate/unitar .donation/gift duty ~ pe incasari .(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile . (despre o proprietate) rat(e)able. (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .interest tax ~ pe donatie .luxury tax ~ pe profit . in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .capital tax.f.profit/revenue tax.m.emergency tax ~ fiscal/pe timbru .rent tax ~ pe cifra de afaceri .independent importer impostura s.excess profits tax.(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate . importer ~ independent .council/local/ municipal tax ~ pe chirii .(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ . taxable. taxele percepute in piete. (taxa rutierd.direct tax ~ echitabil . tax on consumption ~ pe dividende .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin .) dutiable. (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit .consumption/ expenditure tax. (referitor la accize) excisable.lump-sum tax ~ imobiliar . leviable.hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor .t.(import de mdrfuri) visible imports importa v.turnover tax.income tax.equitable tax ~ extraordinar .total income tax ~ pe venitui personal . impozit perceput in piete.unit tax ~ pe venit .stamp duty ~ funciar .n.property tax ~ pe salarii .processing tax ~ auto .personal income tax .wealth tax ~ pe cap de locuitor .deferred tax ~ anual .land/ground tax ~ global/forfetar . duty. (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj. targuri etc. tax. to import importator s. head/poll tax ~ pe capital .degressive tax ~ direct . tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .) tollable impozit s.receipts tax ~ pe lux . de la cei bogati la cei sdraci.dividend tax ~ pe dobanda .) toll ~ amanat .capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv .salary tax ~ pe supraprofit . (referitor la taxele rutiere. assessable.(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .real estate tax ~ indirect .IMP-IMP 177 ~ paralele .(transfer de venit.capitation(tax). contribution. tax on capital ~ pe ca§tigul de capital .indirect tax ~ local/municipal . (referitor la taxele vamale etc. targuri etc. impost.

to tax.t.178 ~ progresiv .f. stampild) to emboss imprimat adj. disability. assessment ~ excesiva . (fiscala) taxation. inactivity. 1.f. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin.tax franchise ~ parlamentara . to levy taxes on impozitare s. (a tipdri) to print 2.f.flat tax impozite de asigurari sociale . (fdrd tranzactii) (bur. printed s.t.duty-free import imunizare s. 1. impresario imprima v. to impose: (o sarcina) to assign 2.t. (stagnant) (neproductiv) dormant.f. (nefolosit) unemployed.. (in bani) charge imunitate s. irremovable inamovibilitate s. inalien< unassignable inamovibil adj. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform .f. irremovability inaugura v. (despre o piata) sluggish. (plata accizelor) to excise ~ excesiv . (invaliditate) inval 2. (de mu.diplomatic privilege ~ fiscala .disabilit sue ~ de a mcheia contracte .f. (fiscal) to tax. (a unei proprietdti) rating.social security taxes ~ si taxe . 1. (formular) form pi.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property . (prin apdsare cu sigiliul. (juridica) disability. (de tesaturi) printery impune v.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v.f.to overtax impunere s. 1. printing office/ works/house 2. (legald) (If. (stagn dullness inalienabil adj. print matter/paper imprimerie s. (o proprietate) to rate. deschide) to open incapacitate s. succession duty. 1. inactive. immunity ~ diplomatics . to assess. to inaugurate. (tesaturi) to (im)print.progressive tax ~ proportional cu venitui . printed works.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa . (a unei sarcini) assignment 2.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati .) list inactivitate s.taxes and dues impozita v.f.overtaxation ~ nejustificata .f. print.graduated income tax ~ regresiv .t.n.ability-to-pay taxation impresar^. imposing.(pentru franarea investitiilsr..) immunization inactiv adj. (bani) to deduct.parliamenta immunity ~ vamala .t. incapacity ~ de a actiona in justitie .(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia ./n. (frc to charge imputare s.regressive tax ~ represiv . a consumului) repressive tax ~ restant . taxation ~ la sursa a venitului .

(despre preturi.vacation allowance. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v.t.n.) arson incertitudine s.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate .INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor .(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s.) death benefit ~ de deplasare . to comprise. to indict. (ilizibil) illegible indexare s.dole ~ familiala . setting on fire ~ premeditata . undecipherable.) dispatch money ~ de concediere . 1. inclusive. (costut) to figure in inclusiv adj.f. to indemnify. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire .) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat .foreign allowance ~ de reprezentare .speciala .f. (provocat) (asig.f. (alocatie) allowance.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man.training allowance ~ de greva . allowance ~ de boala .(in interes de serviciu) travel/travelling allowance. indexation .sick allowance/benefit/ pay. (dr.) incorporeal inculpa v. to add in. (a inserd) to insert 2.(asig.t. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj.} pay. fire 2. (despdgubire) indemnity.) arson incendiu s.entertainment allowance ~ de §omaj .f.t. to requite indemnizatie s. included ~ cheltuielile .n. pay. to include. to charge.dismissal compensation/pay/wage.personal allowance .dependants' benefit ~ personala . compensation.inclusive of all charges incorporal adj.family allowance ~ parlamentara . subsistence allowance/money. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig. to contain. 1.inability to pay debts ~ temporara de munca . to inculpate indemniza v. statutory sick pay.perquisite independenta s. sickness benefit ~ de celeritate . terminal wages ~ de concediu .f. inclusively. tarife) inclusive (of) adv.temporary disability incaso s.(mar. (intr-un plic) to enclose. benefit.charges included ~ toate cheltuielile . collection of payments ~ documentar . (de drum etc. indecipherable. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money.

index ~ al costului vietii .n.general price index ~ individual al preturilor .) several indiviz adj.wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .price index ~ al preturilor de consum .180 IND-IND indicator s. index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor .individual price index ~ sintetic al preturilor .aggregate price index indici ponderati . industry industria alimentara . (dr. industrialism industrializa v.refrigerating industry.) solvency ratio ~ de uzura .cost-of-living index ~ al preturilor .the rubber industry ~ ceramica .packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile .rectified index ~ de cantitate . industrialist industrie s.oil/petroleum industry ~ poligrafica . (dr.street directory ~ al variatiilor sezoniere . to industrialize industrial 5. individual. cold! storage trade • ~ grea .(fin.hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(. n.(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index.mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera .wear index ~ financiar .quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii . indicator.industry ~ miniera .food industry ~ casnica/artizanala .financial indicators indice s. (dr. (personal) personal 2.pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor .) undivided.f.economic indicators ~ financtari .railway indicator/ pole indicatori economici .heavy industry | ~ hartiei . index ~ al strazilor .weighted in^ es individual adj.(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate . 1. industrial industrialism s.index adjusted for seasonal variations. m. index adjusted seasonally ~ de cale ferata . joint indiviziune s. ~ frigului .f.financial ratio ~ general al preturilor .) joint ownership/ tenancy industrial adj.home/cottage/ family industry ~ cauciucului .(fin.paper industry | • ~ hoteliera .t.car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry .printing industry ..m.) liquidity ratio ~ de solvabilitate .

(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala .) undue influence informatica s.leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica .f. inexigible.light industry ~ viticola . short squeeze ~ galopanta . inflationary s. inertia ~ industrials . not due inferior adj.handicraft industry ~ noua .infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.(situatie in care inflatia.hyperinflation.IND-INF 181 ~ prelucratoare .capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj.related industries inertie s. (despre calitate) low.) primary industry ~ secundara .(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .m.f. in anumite conditii si proportii.(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .subsidized industry industrii conexe . agricultura etc.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata . poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie . information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .local industry ~ meste$ugareasca .suppressed inflation inflationism s.business/administrative data processing informatie s.tourist trade ~ u$oara . runaway inflation ~ lenta/taratoare .f informatics ~ de gestiune .pent-up inflation ~ de crestere . undue. influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr. inflationism inflationist adj.hidden inflation ~ controlata .{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor .key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .wine industry industrie-cheie/de baza .f.) base inflatie s.process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui.creeping inflation ~ prin cerere .structural inflation ~ suprimata .f. (adept al inflationismului) inflationist influenta s. (despre metale etc.show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila . poor. n. inflation ~ anticipata .textile industry ~ timpului liber .

plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar. insolvent insolvabilitate s. (fluctuant) wide instabilitate s. equipment.naval architect ~ de exploatare . plant ~ de apa .civil engineer ~ consultant .mechanical engineer ~ minier .agricultural engineer. malfeasance. instability.electrical engineer ~ mecanic .f.economic information infractiune s.f.political uncertainty instalatie s. inspector.) bulk cargo handling facility ~ de punte ..credit officer. insolvency inspecta v. survey. ship's/marine. to survey.inspector general ~ sanitar officer of health.technical inspection/survey ~ vamala . to examine inspector s. installation.(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite .tax inspector. unstable. outfit. (despre piata bursierd) volatile.(mar.(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica . surveyor. sanitary inspector ~ silvic .mining engineer ~ silvic .silvicultural/forestry expert ~ -sef.land waiter inspectorate. freezer ~ in aer liber/deschisa .forester ~ vamal . (fluctuatie) unsteadiness ~ politica ..f.f.engineering insolvabil adj.) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac .outdoor plant .(mar.refrigerating/cold-storage plant. breaking/infringement of the law.f. transgression infrastructura s. engineer ~ agronom .financial engineering ~ tehnica . engineering ~ financiara .operating/works engineer ~ de poduri si sosele .m. maritime surveyor ~ de tonaj . examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica . inspectorate ~ maritim .) deck gear ~ frigorifica .} (classification) surveyor.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar .marine board inspectie s.m. infrastructure. to inspect. offence.government civil engineer ~ electrician .chief engineer ~ tehnolog . n.f. (inspection) officer ~ de asigurari .process engineer inginerie s.(mar. inspection.182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica .customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru . inspector of taxes ~ general .customs inspection/survey instabil adj.(mar. loan administrator/officer ~ de registru/clasificare . social (overhead) capital inginer s. agronomist ~ constructor .consulting engineer ~ de constructii navale .f.

f.to embargo.INS-INT 183 ~ sanitara .economic integration ~ orizontala .t. interdiction. rezerve) low. instruction.(incdrcare. trad(e)able instruments insuficient adj.inspection tools ~ negociabile .research institute • ~ de proiectare . integration ~ economics .n.harbour/port facilities ~ portuare de operare . intensity ~ a capitalului .criminal court institui v.(mar.) shipowner's directions ~ de asigurare . in-house training instrument s.') instance.(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie. implement.engineer regulations instrui v.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit .design institute institutie s. institute ~ de cercetari .training within industry. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata . institutionalism instructiune s. (dr.(fin. to train instruire s. short.f.site facilities ~ portuare . (despre bani.public interest .(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s. interest ~ asigurabil . to instruct.social integration ~ verticals . forbiddance. ban.corporate trustee institutional adj.working instructions ~ de folosire .monetary instrument instrumente de control . Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala .import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s.charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat . instruction. to establish ~ retentie asupra .credit instrument ~ incomplet de plata . law court.t.insurance instructions ~ de exploatare . order instructiuni ale armatorului .f.to put a lien on ~ un embargo .n.sanitary installation instalatii de santier .public office ~ mandatata . to lay an embargo institute. prohibition ~ a importului .f.f.budgetary institution ~ de binefacere .) negotiable instruments/securities. insufficient.f.f. instrument. (unealta) tool.{cambia) inchoate instrument ~ monetar . n. direction. 1. descdrcare) shipping facilities instanta s. institution. scarce. deficient. training ~ in cadrul intreprinderii . court (of justice) ~ civila . (despre stocuri.civil court ~ penala . to set up.insurable interest ~ public .(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s. establishment ~ bugetara . to institute. capitaluri) stringent integrare s. institutional institutionalism s.instrument of payment ~ financiar/de credit . (dispozitiv) device 2.

(a unei afaceri. 1. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . (promo varea call.f.produce broker a fi ~ . (al unui stat) inland.) ttt bring in. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v.f. bargain maker ~ al fuziunii .exchange jobber ~ financiar . to interdict. entrance ~ in posesie prin fbrta . schedule ~ agricol .t. disablement ~ totala .full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri .complete disability inventar s. 1. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc. interdiction.stockjobbery. provisional. home interstatal adj. internal. domestic. ban intraprenoriat s.) forcible entry ~ in vigoare . agent.state/government interference ~ bancara . inside 2.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri . to interview interviu s.telephone interview interzice v.(cont. propuneri etc. intermediary s. interim interior adj. (tard) home intermediar adj.physical inventory ~ mort .f. to forbid. stocktaking (lista) list.(pentru sustinerea cursului). 1.) intervention ~ a statului . factor.t.n. interior. entrance 3. (dr. middleman. taking up duties ~ in posesie . (intre) to deal (between) intermediere s.agricultural implements ~ continuu . (is posesie) (dr. (inregistrare in cont) (cont. (o clauza) to put in inunda v. interview ~ nedirijat/nestandardizat . to ban interzicere s.184 interimar adj.f. to intervene interventie s.coming into force/effect introduce v. inner s. interior. forbiddance.t.t. entrance 2. to inundate 2.(dr. to introduce.financial intermediation interministerial adj.) to invalidate invaliditate s. banking support interventionist s. go-between. intermediation. invalidity.merger broker ~ de schimburi valutare .) entry. intermediate. (a insera} to insert.t.) periodic inventory ~ permanent . intermediate. intermediary. inventory. (piata cu o marfd) to glut invalida v.n. disability. (marfuri.(dr. stockjobbing ~ financiara .n. temporary.m. to prohibit. internal.financial intermediary ~ in comertui angro .f. (a statului in economic.i. to flood.n. entering.) entry ~ in functie .continuous inventory ~ de lada .informal interview ~ prin telefon . interstate interveni v. ad interim mterimats.n. prohibition. interdepartmental intern adj.(mentinut la zi) (con perpetual inventory .m. bill. interior.to intermediate.packing list/note/sheet/sUj ~ fizic .) entry.lot-size inventory ~ periodic . acting.assumption of an office.

mortgaging. to put out ~ excesiv .unsuitability ~ negativa . ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta .small investor investitie s.gross investment ~ comerciala . hypothec.non-monetary investment ~ in strainatate .capital investment ~ directa .f.(constant si sigur) true investment ~ autonoma . negative investment ~ neta .private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura . precum companiile de asigurdri.foreign investment ~ financiara . to mortgage.to be bound by mortgage ipotecare s. lockup ~ planificata .planned investment ~ privata .t. (go/are) pledging ipoteca s. lockaway.w. handle) institutional investors ~ mare . to inventory investi v.financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara . investor ~ institutional .(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei. hypothecary a fi obligat ~ .(in stocuri de mar/a.conservative investment ~ de capital .1NV-IPO 185 ~ viu .net investment ~ pe termen lung long-term investment.t.community investment ~ cu rise scazut .(septel) livestock a face un ~ . to invest. investment. mortgage.to overinvest investitor^.f. care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca . fondurile de pensii si investitii. to vest.to inventory. to draw up an inventory. (a gaja) to pledge ipotecar adj.(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v. to hypothecate. to take stock of an inventory inventaria v.international/ overseas investment ~ necorespunzatoare .portfolio investments ~ induse . mortgage.safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . placing ~ aducatoare de profit .f.(organisme care dispun de resurse importante. t. (a plasa) to place. hypothecation.direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa . cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare .(investitor strategic) big investor ~ mic .disinvestment. (gaj) pledge . (plasament) placement.

to encumber an estate with mortgage irosi v.mortgage by order of the court ~ legala .to mortgage. spring ~ de ape minerale . to waste istorie s.endowment mortgage ~ contributiva/colectiva .n.n. history ~ economica .(ipoteca data unui singur creditor.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila .(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi .maritime/ ship mortgage ~ maximala . (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.senior mortgage ~ prin inchiriere .head mortgage a face o ~ .spa .capital mortgage ~ invaluitoare .aircraft mortgage ~ asiguratorie .186 IPO-IZV ~ aeronautica .chattel mortgage ~ preferentiala .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara . route.t.(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara .(SUA) leasehold mortgage ~ principals .blanket mortgage ~ globala .graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala . way.legal mortgage ~ maritima/navala .residential mortgage ~ in bani . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ . alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva . itinerary.economic history itinerar s.f.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior . to squander.(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .

bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare .r.to strike it rich imbogatire s. 1. allotment. to package. (cifre) (la) to divide (by) impartire s.?. (a inveli) to wrap (up) impachetare s. (in avion) to enplane v. apportionment. (credit) credit. (man.f. 1. (defalcare. (mar. clothes. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan .) (de persoane) embarkation. (oneros) burdensome tmproprietari v. (mar. (repartizare a unui rise) (asig. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. 1.r. to take aboard.) spread ~ a pietei . accomodation. (. clothing.f. to enrich v. to apportion. money-making imbracaminte s. enriching. (in tren) entraining 2. (in tren) to entrain 3. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . package.t. to make rich/wealthy. (marfuri) to ship./ 1. (intre) to partition.n. (reformd agrara) land reform imprumut s. (f?i avion) to enplane imbarcare . (scrisori) to deliver.t. to appropriate land to improprietarire s. (a defaica. (distribute) distribution. (mar.market sharing ~ a timpului de folosire . (a alocd) to allot. (wearing) apparel ~ de protectie . to go aboard a ship 2. (in avion) enplaning ~ de balast . (cu datorii.f. (de marfuri) shipment. to put in possession of land. wear.t. improvement. (a parcela) to parcel out. enrichment. advance. to improve. to haul on board 2. appropriation.>2 tren) to entrain 3.f. (pomana) lo dole.(mar.t. (a repartiza un rise) (asig.t. responsabilitati) to saddle impovarator adj. (carftle de joc) to deal out. loan. to enrich oneself. reclamation a face ~ funciare . to give out. to afforest./\ imbarca v.) (persoane) to embark. to better 2.t.) to spread.protective clothing imbunatati v. (a distribui) to distribute. (invelire) wrapping impaduri v. embarkment. sharing. shipping (of goods) 2. a scinda) to break down. to pack (up).t.time sharing impovara v.) to embark.to reclaim impacheta v. impozite.f.f. assignment. to put (a region) under timber imparti v. scindare) breakdown.land improvement/betterment. to divide (among. division. packing.) ballastage imbogati v. to share (out). between). (alocare) allotment.t.

loan against collateral/security ~ de asistenta .to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .warehouse receipt loan ~ ipotecar .(cu ipotecarea nave!) bottomry.dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung . acordat persoanelor fizice.(credit. rambursabil is \ rate lunare.straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil . dayto-day loan/money.secured loan ~ garantat cu un stoc .long (term) loan ~ pe termen scurt . pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .stopgap loan ~ pentru o saptamana .collateral loan.call/loan demand.aid loan ~ de razboi .(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila . in special salariati.weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money.(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .time/term loan ~ maritim .to grant a loan a emite un ~ .to float a loan .(finantare interimard.hard loan ~ rambursabil la cerere .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat .188 IMP-IMP ~ contra semnatura .syndicated/ participating loan ~ sintetic .to issue a loan a face un ~ .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .money at call and short notice ~ reciproc .

(mar. (intr-o categoric) to grade incadrare s. (o plangere. power.on joint account ~ contrapartida . to commission. manning 2.acting as ~ comision .(cont.f. (intr-un post) to take smb.abroad ~ suspensie .1MP-INC 189 imprumuta v. mar. o reclamatie) to lodge. proxy. raising.m. (cu personal) staffing. warrant. to empower. to raise. (datorii) to recover v.t. returns. (despre functie.) to cash. to submit.in real terms ~ termeni relativi . (in numerar) to cash. (a promova) to advance.) on account of general average ~ contui beneficiarului .with effect from inainta v. (de impozite) collection. proxy.) homeward-bound ~ garantie .(dr. encashment.(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig. (cu personal) to staff. mar. (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal . deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa .i. attorney (-in-fact) 2.high commissioner incadra v.t. (a delegd) to depute tmputernicire s.f. (o cerere) to forward.t.over or under ~ strainatate . incomings incasari brute/globale .) as per contra ~ contui . rang) high ~ comisar . 1.f. 1. trust.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr. (a lua cu imprumut) to borrow.in transit ~ vigoare .(asig. (procura) power/warrant of attorney.sales revenue .) on account and risk of shippers ~ drum spre .gross receipts ~ din vanzari . to encash incasare s. takings. (impozite) to collect. un mandat postal etc. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2.effective. to man 2. (a trimite) to send 2. (dr. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v.(mar. effectual ~ vigoare de la data . 1. (reprezentant) representative inprep. 1. (un cec.) passive/bare/dry trust imputernicit s. (sume) receipts. on the staff. commission.to lend upon usury imprumutat s.) abeyant ~ termeni reali . to encash. (de datorii) recovery. cashing. (authorized) agent. procurator. in ~ bransa .t. (a da cu imprumut) to lend. pi. to promote inalt adj.) bound for ~ drum spre tara .in the trade/line ~ calitate de .on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie .(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar .in cash ~ plus sau in minus .t.) to warrant.for account of ~ contui avariei comune . (bani) to accommodate with ~ cu camata . 1.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v. mandate.m.in relative terms ~ tranzit . (mandatar) mandatory.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun .

petty cash ~ nete . 1.hand loading ~ maxima . (la plata) overcharging ~ compacta . (de drepturi) violation. shipment.(serviciu bancar oferit exportatorului.shipped.(mar. exacter.turn loading/shipping. lading.machine loading ~ necorespunzatoare . to lade. (o nava) to freight.laden in bulk ~ pe nava .flat-sided. (la plata) to overcharge incarcare s.net receipts ~ si cheltuieli .190 INC-INC ~ documentare .t. (o lege.unsuitable loading/shipping ~ paletizata . (o proprietate) to trespass (on/upon) 2. agent fiscal) receiver. overladen . 1.) gross terms loading ~ in contui incarcatorului . payee.! shipped.loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor . a unui contract) infringement.(mar.laden wit generals ~ in minus .incomings and outgoings. (a unei proprietdti) trespassing 2. shipping 2.(mar. (a unei nave) freightage.internal revenue.t. exactor ~ de impozite . loading in turn ~ manuala . to ship 2. (de impozite.patent infringement ~ a regulamentului . 1.lightl) laden ~ cu marfuri generale . load: and tally in shipper's account incarcat adj. prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative . (despre nava) laden. waterbome ~ pe punte .(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului . (drepturi) to violate.breach of the regulations incarca v.unit loading ~ pe slepuri . to burden. un contract etc) to infringe. breach ~ a contractului .(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac .lighterage ~ per unitate de spatiu .tax collector incaka v.loading on the berth ~ la rand . to break incalcare s.estimated receipts ~ fiscale/din impozite . 1. receipts and expenses/ expenditure ~ si plati .) shipper's load and tally.loading in bulk ~ la dana . to load.) shipper's load and account ~ in vrac . tax revenue/receipts ~ marunte . inland revenue/receipts. loaded condition ~ cu balast .f.daily receipts incasator s.(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca .(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata .m. (a unei legi. loading.receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice .f.load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului .breach of contract ~ a drepturilor de brevet . collector.

noxious cargo ~ paletizata .perishable cargo ~ ambalata violabila .m.broachable cargo ~ amestecata .working cargo. full load ~ congelata .bag(ged) cargo ~ in stare buna .bale cargo ~ in butoaie . loading installation ~ cu platforma .INC-INC 191 ~ .(a navei) shipfull.outbound shipment. handler. ship loader ~ hidraulic .outbound cargo ~ de import .bulk cargo/freight. shipment ~ alterabila .distress cargo ~ in saci . (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte .black/dirty cargo ~ de transportat -.damaged cargo ~ comerciala .shipload.valuable cargo ~ de volum/cubaj .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe .frozen cargo ~ containerizabila .containerized cargo ~ cu miros specific .timber cargo.bulk loader ~ de nava .untrimmed cargo ~ neta .net load ~ nociva .pallet load ~ de petrol/titei .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale . (instalatie) loader.unsecured cargo ~ nepericuloasa .hydraulic loader ~ mobil .underloading ~ inflamabila .case cargo ~ in primejdie . load.measurement cargo ~ expediata .composite/mixed cargo ~ neamarata . loader. shipload. freight.ultimate load ~ mixta .(de pe o nava in pericol.coasting cargo ~ de cherestea .safe load ~ nerujata . lading.timber-deck cargo ~ de export .f.inflammable cargo ~ in bale . consignment ~ fluida .incoming cargo ~ de intoarcere .fluid cargo ~ grea .animal load ~ de cabotaj . avionul sau autovehiculut) cargo.palletized cargo . lade. in-transit shipment ~ de umplutura . loose bulk cargo ~ lichida . carrying load ~ de tranzit .elevating loader ~ de marfa in vrac . care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .clean cargo ~ de produse negre . loading. shipment ~ a navei .liquid cargo ~ maxima . burden.commercial load ~ completa .penalty cargo ~ de animale vii .general cargo ~ de palet .shipper..cargo in good condition ~ in vrac .plin si la marca" .barrel(led) cargo ~ in lazi .portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.full and down condition incarcator s.containerizable cargo ~ contain erizata .deadweight cargo ~ incompleta .(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .filler cargo ~ de valoare . (transportatd cu nava.

f.) to underwrite.dangerous/hazardous cargo ~ permisa .specified load ~ rubricata .t. to discontinue. (a ritmului de lucru de catre muncitori. (dare cu chirie) let.t. o unitate economica) closedown 2.subject cargo ~ rujata . (a maga-zinului) shutting up 3.(ciment. (tdiere a gaze-lor. (leasing) leasing 2. (o mtreprindere) to close/to shut down. cessation. (un cont) to rule off incheiat adj. to strike 2.air cargo ~ umeda . renting.stowed cargo ~ transportata cu avionul . to let (off/out) 3. to stop. (un concordat) (dr. salvage ~ stivuita . (magazinul) to shut up 3. (a da cu chirie) to hire out. cu volum mare. 1.t.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase.trimmed cargo ~ salvata . 1. (un avion. 1. pay/useful load tnceta v.plant leasing inclinatie s.to default incetinire s. (a lua cu chirie) to hire.uniform cargo ~ urgenta . hiring.unit load ~ periculoasa . payload. (despre socoteli) even inchide v.saved cargo.default a intra in ~ de plata . chartering ~ a navei nude . closing. a unei nave) charterage. (un contract) to contract. (un bilant contabil) to make up. (a unui avion. (a unei intreprinderi) closedown.) to compound 3. to cease.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . material lemnos) deck cargo/load. shutting down. (a da sau a lua cu chirie) to lease.(care aduce navlu) paying load. o unitate economica) to close down.(fdrd echipaj) (mar. to clinch.t.) demise charter ~ de echipament . to settle. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa . to shut 2.) to charter tnchiriere s. to knock off incetare s. despre o mtreprindere. (dare sau luare cu chirie) lease. to.) to shut off tnchidere s. (un contract de asigurare maritimd etc. shutting 2. to rent 2. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata . (spre un anumit comportament economic) propensity . a electricitdtii etc.f. (a activitdtii. (p afacere) to conclude. (a unei obligatii) (dr. rush shipment ~ uscata .moist/wet cargo ~ uniforma .equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate . (a tdia gazele. 1.f. (un tdrg) to bargain. negru defum etc. hire. shutdown.permissible load ~ prafoasa . mangal. ceasing.) dirty cargo ~ presupusa . 1. to close. letting 3. (activitatea.(SUA) bank holiday inchiria v. o navd etc.) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata .overtime cargo. electricitatea etc.tenant 4.f. to close with. 1.f.dry cargo ~ utila . despre o mtreprindere. (luare cu chirie) tenancy 4. (lucrul) to leave off.(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor .

to fulfil(l) customs formalities indeplinire s. indebted indeplini v. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat . facility. a conturilor etc. registry ~ a navei .) registration. to warehouse inmatricula v.m. (a unei societdti. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^. pi. establishment.) to freeze inghetare s. substitute.f. a unei obligatii. substitution. replacement. o navd etc) to register Tnmatriculare s. (a unei societdti.propensity to invest Tndatora v. 1.t.t. guide indrumare s. (un concurenf) to forestall inlesni v. to meet. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. a unei corporatii) incorporation mgheta v.f.t. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati .t.f.f.t. un angajament) to perform.t.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum .propensity to consume ~ spre economic . (p societate. to set up. a unui angajament) performance. to facilitate. to found. (preturi. (o societate. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. a unui automobil. a unei nave etc. to be in debt mdatorat adj.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . to fulfil(l). o obligatie. to hand over. (a unui contract. (a preturilor. credite etc. formation.f. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate .(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v.average propensity to consume ~ medie spre economic .) freeze. commutation ~ de inventar uzat .f. un auto-mobil. to carry out.) employees' amenities inlocuire s. (un contract. carrying out.propensity to save ~ spre import . o corpo-ratie) to incorporate infiintare s.average propensity to save ~ spre consum . bonificatii etc. foundation.to serve writ on .inventory turnover inlocuitor s.«. handbook.(transport gratuit.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum . execution ~ partiala . to discharge.ship's registry inmana v.f. accommodation 2. to make easier inlesnire s.t.propensity to import ~ spre investitie . deputy. to deliver ~ cuiva o citatie . setting up. (o societate comer-ciald) to float. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor .t.wage freeze Tnlatura v. to honour. to form. salarii. to store.(a obligatiilor contractuale.r. to establish. a sala-riilor. discharge. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale .

(de nutret) ensilage instraina v. (a amdgi) to deceive in§elatorie s. (numele.registration of trade marks ~ falsa . to register. to set down. to totalize. entire.) postentry insacui v. (pe o lista) to enlist.) full reach and burden . to enter (up). (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. certificate.) to make up the average ~ o factura . (consemnare. to fake up. (intr-un registru) booking. (intr-un registru) to book. record.) misentry ~ ipotecara .t.r. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert . to sow insarcina v. full. appointment intocmi v. check-in ~ contabila . to bill. to silo. (documente intr-o arhiva. a nota) to record. to sack insamanta v. to bill. (pe o lista) to enlist. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. un fisier) to file. mar. to commission.) to draw up. to cheat. al unui document) to docket v. (escrocherie) swindle intalnire s. whole. (pe o lista} enlistment. enrollment. deed.f. registration.tnregistra v. entry. to enter (up).) to misenter ~ restante .r.mortgage note insiloza v. entry.book entry ~ finala (cont.t. to enrol(l). (inregistrare) registration. fraud.n. writing down. to draft . (pe o lista) enlistment.to make up 4 statement of account I intreg adj. to charge.f. (de afaceri) meeting. (intr-un registru) booking. (co/»j plet) complete.t.t.(cont. to record. enrol(l)ment. double dealing. un fisier) filing. entry.t. to write down. registry. un protect^. document. to sign in ~ gresit . (la hotel) checking in. to rook.) closing entry ~ gresita . (consemnare. (un plan.(de avarie comunS^ (asig.(cont. (a escrocd) to swindle.(indusi^ punted) (mar. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi .registration of mortgages inscris s. (dr. to bag.(in documente) false entry ~ ipotecara . cheat. to enter (up).(cont. (a consemna. notare} writing down. (documente intr-o arhiva. setting down.) to alienate insuma v. al unui document) docketing.o dispasa . entry.registration of mortgages ~ suplimentara (cont.to place/to put on the agenda inscriere s.to make out an invoice ~ un extras de cont .f. fake. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare .) supplementary entry ~ ulterioara .t.f. siloing.to lag behind inregistrare s. note ~ ipotecar . registering. a nota) to write down. to toi up insela v.t. (a mregistra) to register. (a consemna. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. setting down. (intr-un registru) to book. notare) record.f. (nutret) to ensile insilozare s. to enrol(l). to total. to enter (up).t.t. un bilanf etc. (la hotel) to check in. to set down. (un document.

primary/elementary education ~ mediu .{afacere riscanta) adventure. learning. education ~ elementar . to support.INT-INV 195 intreprinde v.preventive maintenance ~ §i reparatii . (alimentarea cu apd. to discontinue.small company/business ~ particulars . (alocatie) allowance. (a sista. {in bund stare) to keep in repair/good condition 3. firm.large company ~ mica .higher/university education ~ tehnic . com-panie. establishment. revival . (actiune. {antrepriza) enterprise 2.t.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii .technological obsolescence investi v. (functionarea.ni. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . (politico) rally invatare s. initia-tivd) undertaking. corporation. 1. wildcat ~ sindicalizata .(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare .f. (pe cineva.technical/engineering education invechire s. undertaking. plant. (brusc) to break off. (societate.private enterprise ~ riscanta . a initia.small and medium-sized companies intreprinzator^. {tehnicd) maintenance. meeting.f. assembly.to vest smb. upkeep. to correspond to v. a activitdtilor) rally. alimony 2.to vest rights in smb. with) ~ pe cineva . firmd) company. to ivest/to vest (in. to interrupt. with a function Tnviora v. (a intreprinde. (corespondentd) to keep up intretinere s. (despre o comisie) to meet intrunire s. shop.) to cut off intretine v.f.t. (predare) teaching ~ la distanta .f. support. exploatarea) to shut down. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s.distance learning Tnvatamanti'. (a cuiva) maintenance. {despre afaceri.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa . enterprise.f.n. entrepreneur intrerupe v.t. 1. to keep 2. 1. to revive Tnviorare s.r.t.maintenance and repair ~ $i reparatii curente . a siispenda) to suspend.secondary education ~ profesional . {in sedintd) to sit. to gather.to vest smb. activitdti) to rally. with power ~ pe cineva cu drepturi . (morald) obsolescence ~ tehnologica . (a pdstra) to keep. industrial unit.state (-owned) enterprise ~ deschisa . to assemble. reunion.f. o familie) to mantain. service ~ periodica .r.operating maintenance Tntruni v. (conditii.vocational education ~ superior .t. cerinte) to meet. ~ pe cineva intr-o functie . (a afacerilor. (fabrica) factory. gaze etc.

f. to haggle 3. to endow. (a con-. (cufonduri etc. to give smb. 1.s'/wri) to consent. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. (reciproc) to agree.t.) compassionate leave inzestra v.f. to allow 4.r. bargain a cadea la ~ . to come to terms/an agreement invoire s.t.(deces in familie etc. to settle/to strike a bargain.196 iNV-PsZ mvoi v. leave v. casual leave ~ pentru motive personale . to give one's consent. (a se tdrgui) to bargain.to conclude/to make. to come to an agreement/understanding 2. (a permite) to permit. leave (of absence). 1. agreement 2.} to furnish .

half time ~ -jumatate .) moiety ~ de norma . gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere . game ~ de bursa .to sue/to summon smb.half-and-half jurat s. jury(men) juridic adj. asignee in bankruptcy jumatate s.n.n. to adjudicate. adjudication.to default ~ un apel .contractual .t.) to judge. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur.J jena s. straits.challenged judge ~ sindic . (dr.management game ~ de noroc . (financiard) embarrassment./. (sentintd^ ^A^^ms. sentence ~ contencioasa . (proces} trial. magistrate ~ asesor . (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun. (a juca jocuri) to game.game of chance. juror. to speculate on a rise ~ la bursa .m. to try.stock exchange speculations ~ Ae management . half. juryman..director's tally joc s.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta . jurist. judge.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie .YA. pi. to pass sentence on ~ in contumacie . legal adviser/expert . to sentence. judg(e)ment.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~. fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'.tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie .examining judge ~ recuzat .f.m. juridical.) to bull.business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man.f.to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie . (dr. straitened circumstances jeton s.} to bear. legal jurisconsult s. judecator s.m.. at law/in court. counter. judicial.to hear an appeal judecata s. jurisconsult.to put in the lottery judeca v.receiver (in bankruptcy).) end game joint venture s.f.associate judge ~ de instructie . to proceed against smb. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .n.

f.maritime jurisdiction ~ penala . case/statute/judge-made law. the practice of the courts.exclusive jurisdiction ~ maritima . jurisprudence.well-established jurisprudence . jurisdiction ~ consulara .criminal jurisdiction ~ simultana .appellate jurisdiction ~ exclusiva .summary jurisdiction ~ vamala .customs territory jurisprudents s.198 jurisdictie s. the precedents of a case ~ constanta .concurrent jurisdiction ~ sumara .contentious jurisdiction ~ de apel .f.consular jurisdiction ~ contencioasa .

(conl.fashion magazine/journal ~ order .(cant. 1. {local) sheet.JUR-JL'S jurnal s.f. journal.(cont. (cotidian) daily paper.B>| institute legal proceedings against smb- . justice a deferi pe cineva justitiei . (cont^ journal.| cash receipts journal ~ de casa .) to journalize justitie s.) books of first? original/ prime entry a trece in ~ . (news)paper.(conl. book ~ al incasarilor in numerar .) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .n. (monitor oficial) gazette 2.

m. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft . kraft s.PZ.K kilogram S.n. mileage tachometer kilowatt s.kilowatt-hour recorder.m. kilowatt ~ -ora . kilolitre kilometraj s.n. kilogram(me) kilolitru s.

(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar.t.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite.assay office lada s.) to launch 2.) at ship's rail ~ bord/pe nava .(despre o platd) (in) due course ~ vedere . (cutie) box ~ de ambalaj .at maturity. o navd etc. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing .L \aprep. when due ~ suta .(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur. case.amidships ~ noroc . at ~ alegerea vanzatorului .(bur. chain ~ de conducere . (un imprumut) to float. laboratory ~ pentru analize de titru . (magazin) milkshop. (fermd) dairy largi v. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii .(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur. (piata de desfacere) to widen. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare . mar.at sight laboratory.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur. (cu capac) chest.f. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun . aboardship.n.) at or better ~ data (cont.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man. (pentru muncitori} wage(s) leasing s. (o companie. ashipboard ~ eel mai bun curs/pret . wool-spinnmg mill leafa s. milkman laptarie s.) as at ~ distanta/respect .f. n. bin. to raise.f (pentru intelectuali si functionari) salary.on delivery ~ mal/tarm . cu multd publicitate) to break lants.n. to enlarge.t.at (the) market ~ scadenta . (un plan.f. 1. to extend lana s.) seller's option ~ balustrada navei . wool lanarie s.) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit .) value chain laptar s. to issue.m. dairyman.ashore ~ mijiocul navei .packing case lansa v.) at best ~ cerere .(asig.) at par ~ pretui pietei .on demand.f.aboard.chain of command ~ voluntar . un produs etc.per cent ~ si de la . (o subscriptie) to start.

(imobiliar) devise legatar s. (la notarial) to notarize legat s. to certify.n. (cherestea) timber. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular .yielding law ~ economica economic law ~ electorala . link. market gardening lemn s.to possess force of law a eluda ~ .f. (legitim) legitimate.t. lawfulness legaliza v. act.t. (a testa) (dr. (lemne) wood. lawful. to legislate. enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust .to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .labour legislation ~ societatilor comerciale .general law of supply ~ marinei comerciale . vegetable growing. woodcutting \evier s. (prin contract.land law ~ generala a cererii .insolvent law ~ fondului funciar .) (mobiliar) legacy. to enact legislativ adj.law of supply and demand ~ falimentului . 1. un titlu) sound legalitate s.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor . (dr. timbering. legitimate. connection. 1. law. to authenticate.fishing law ~ prescriptiei . rightful.f.antitrust legislation legitim adj. (depozit) wood yard 3.antitrust law ~ -cadru .(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v. (a autentifica) to legalize. legal.n.t. (SUA) lumber lemnarie s. (despre un drept.f.f. (cherestea) timber. (lege emisd de parlament) statute.to evade the law a pune o ~ in vigoare .equipment leasing ~ financiar/de finantare .f.general legatee/devisee.m. finance/capital lease ~ operational . wood.trade relations lege s. leverage . residuary/sole legatee legatura s.general law of demand ~ generala a ofertei .company legislation legislatie antitrust . relation legaturi comerciale .financial leasing.) (de bunuri mobiliare) legatee.to give effect to a law legifera v.) to legate.statute of limitation a aplica o lege . legality.LEA-LEV 201 ~ de echipament . legislative legislatie s.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal .n.merchant marine act ~ pescuitului . legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii .f. angajamente legale) to bind. (a unei constructii) timberwork 2.active law. to tie up 2. to attest.patent law ~ cererii si a ofertei . ' (meserie) carpentry. to bequeath legal adj.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . (legal) legal legumicultura s. (dr.election law ~ in vigoare . law in force ~ neaplicata .

free initiative liberalism s. (in afara orelor de serviciii) off duty 5..free in and out.free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare.free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare . inclusiv stivuirea si rujarea . open. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.) operating leverage leza v. stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire .economic freedom librar^. mar. bookselling . (despre zi) off.free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit . 1. {despre persoane) free. (neocupat) vacant.(asig. {imagined. bookseller librarie s. 1. n.f.free of all risks and expenses to the vessel '.de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare. (autonom} autonomous 2. free. (desfdcut. free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare .freelance ~ schimb . disengaged.freedom of contract ~ de actiune .free (of) lighterage ~ de cheltuieli . liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s.i/of charges.free on board and (free) stowed ~ -profesionist . (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade. varsat. libret5'.f.free in and stowage/stowed ~ de orice avarie . (disponibil) available.free froi. (gratuit) gratis. freedom ~ contractuala . to be detrimental to liber adj.w. (interesele) to endanger. unengaged. liberalism liberalizare s. (independent) independent.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare. reputatia) to injure. free (of charge) 3.(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside.f. inclusiv lucrul in magazii .free trade ~ si fara sarcini .free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa . {despre un post) void 4.freedom of action ~ economica .free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire .202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin.n.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare. exclusiv rujarea . inclusiv rujarea .t.free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei . (despre un drum) clear.la bord .) free of all average ~ de orice cheltuieli . free on board ~ la bord si rujat . in vrac) loose ~ de cheltuieli .

fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor .import licence ~ de prospectiune . clearing ~ in vama la plecare .in vama (mar. (autorizatie.to be in liquidation a intra in ~ .t. secondary/high school ~ industrial . windingup by the court ~ silita .) clearance inwards ~ judiciara . degree 2.clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii . brevet} licence. (diploma) licence. (soldare) clearance (sale).(preluarea controlului asupra unei companii.) succeeding account/settlement a fi in lichidare .f.(bur. (o datorie) to liquidate.export licence ~ de import .) settling. to clear off.f.(bur.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare .) clearance outwards ~ in vama la sosire .) (ship's) clearance. o tranzactie etc.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa . fluid 2. to liquidate.) settlement.(mar. a unei tranzactii etc. (fin. liquidation. to pay up. (o societate) to wind up. operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor .) clearance ~ a activelor . (a iinei afaceri.) settlement of succession ~ curenta .«.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local . (o afacere. to wipe off/out. 1. (permis) permit ~ de export .creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur. to close out.(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie . quick lichida v.enforced/forced liquidation ~ voluntara .) cash settlement .) liquid.to go into liquidation . {in vamd) (mar. (in vamd) (mar. 1.(dr. (a unei societdti) winding up.) current settlement ~ in numerar . (bur.compulsory winding-up.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu .) to clear lichidare s. (acliitare) liquidation.(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor . (a soldo) to clear. liquid. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down. exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor.(mar. ready.) to settle. settlement.off-licence liceu5'. (vdnzare integrald) sellout.(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei. (stocul de mdrfuri) to sell out/up. closeout.trade school lichid adj.LIC-LIC 203 licenta s.

m. to abridge. (pentru furnizarea de mdrfuri.f.m.(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . liquid funds/assets ~ a firmei . servicii. auction ~ mchisa .to bring/to put/to sen to the hammer lider s.t. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn. official receiver. receiver in bankruptcy. (w vama) (mar.n. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s. bidder. mar. leader ~ de cost .provisional liquidator lichiditate s.) liquidity.coming business oriented language | limita v.) open outcry ~ englezeasca . (fin. 1.) cleared lichidator s. language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice . (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza . conservator ~ de avarie . (drep. auction.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' . (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. (a participa la licitatie) to bid. leader 2. 1.closed auction ~ publica .(asig. insolvency practitioner. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr. (mflatia) to curb .) liquidator.provizorm . public sale (pentru obtinerea unui contract tender. (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s.f.market leader ~ de pret — (firma care.) average adjuster/stater/taker .opinion leader ~ de piata .(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune.m.{bur. to restrict. to limit. lawful.i. executarea de lucrdri) to tender v.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ . licit licita v.t. (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s. acliondu intr-un anumit domeniu.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala . (despre socoteli) even 2.m.(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie .204 LIC-LIN lichidat adj.

communication line ~ de transport . (a preturilor. coastwise sea lane ~ de cale ferata .bus line/service ~ de cabotaj .(man.upper limit.wearing limit ~ de vanzare .river line ~ de navigatie oceanica .product line. (de drepturi) abridg(e)ment.) selling limit ~ de varsta . bar.(asig.{mar.(mar.railway line ~ de comanda .assembly line ~ de autobuz .) limitation of liability clause ~ a dividendelor .) chain of distribution ~ de incarcare . restriction.lower limit.LIM-LIN 205 limitare s.) country limit. sovereign risk limit ~ de uzura .fine bullion lingouri monetare .(de aur sail argint monetar) standard bullion. la alegere. ingot.credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin.(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit . restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.f.f.n.) floor ~ legala de creditare .(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana . mint fine bars linie s. (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii .dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii . load waterline ~ de navigatie . credit line ~ de credit bancara speciala . (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor . intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou .airline.transport line .ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur . range ~ de telecomunicatii . (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal . airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .legal lending limit ~ superioara .(corn.yard line ~ de distributie .) coastal line. a salariilor etc.(linie de credit ce poate fi utilizatd.production line ~ de produse . limited. ceiling lingou s. line lima pietei de capital .f.(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .) leadline. limit.(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .) line of command ~ de credit .{bur.line of credit.special bank credit plan ~ de credit multivalutara .ocean line ~ de productie . limitation.shipping line ~ de navigatie fluviala . restraint.

(neajuns) drawback.import list i ~ a scadentelor debitorilor . (dintr-o cantitate.(dr. (sterlina) pound sterling lista v.disutility ~ din continut .f. bill.) to list lista s.process/operation line ~ telefonica .scarcity of capital ~ de cumparatori .waiting lii ~ de control .(bur.priority list ~ de procese .) illiquidity ~ de marfuri .short delivery a da ~ la cantar . shortfall. 1.(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca .(bur. unavailableness 2.) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .telephone line ~ transatlantica .scarcity of labour ~ de numerar .banned list ~ de marfuri nevamuibile .t.list of goods ~ de marfuri interzise .cash shortage ~ de resurse . (din instanta) (dr. stringency. (penurie) scarcity.free list] ~ de pasageri .) no dealings ~ de utilitate . insuficienta) lack. want. (de preturi.206 ~ de transport de marfa de mare viteza . ~ a marfurilor de import .) want of title ~ de tranzactii . dintr-o marfa etc. ] list/current. nevoie.check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur. shortage.(fin.(c.) quotation lis quote sheet ~ de echipaj . (deficienta) deficiency.) short.f. shop bill.(c.railway siding ~ moarta .) sellers no buyers ~ de lichiditati . scarcity of money ~ de capital .money pressure/scarcity/ stringency.) schedule ~ a marfurilor de export .resourcelessness ~ de titlu de proprietate ./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .(unbarcati pe o .bill of materials ~ de marfuri .(bur.to be scarce of lira s.(mar.(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti . lira. dearth. shortage in weight ~ la livrare . (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .transatlantic line lipsa s. wantage.to give short weight a duce ~ de .(dr. produse^ etc. (necesar.(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate .export list ./) blind/dead-end track ~ regulata .) cause list .) default ~ de actiuni/acoperire . sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi .(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale . (a cotd) (bur.short weight.) short of stock ~ de afaceri .schedule of prices.) tail male ~ succesorala femeiasca .agi] schedule ~ civila . (absenta) absence.want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .) tail female ~ tehnologica . (indisponibilitate) unavailability. list.(bur.(dr.f.(dr.slack business ~ de bani .) run ~ de curs'.'ri .

subscription list ~ electorala .?!. supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna .delivery on acceptance ~ la bordul navei .full delivery ~ completa in bune conditii .(mar.delayed delivery ~ defectuoasa .t. (furnizare) furnishing.) delivery on board ~ la cerere .) official list literatura s. taxele vamale platite . seashore.customary delivery ~ contra ramburs .(mar. littoral livada s.part/partial delivery ~ peste bord .patent documents litigios adj.(reclame.express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu .(marfa transportata) to deliver in full livrare s. taxele vamale neplatite . literature ~ comerciala .) delivered/delivery alongside ship ~ partiala .f.) sales literature ~ de brevete de inventii .n. cataloage etc. debatable litigiu s.) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale .delivered sound ~ la frontiera . contentious. delivery.poll ~ oficiala .prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus . to deliver.actual delivery ~ eronata/gresita . (a furnizu) to furnish.la termen forward/future delivery .to litigate literal s.delivered duty paid livra s.contract supplies ~ esalonate . outstanding.cash on delivery ~ cu intarziere . brosuri. delivered ~ contra warant .(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva . contention.(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa .(mar.langa nava/sotto palanco . litigation. litigious.f. book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook. dispute at law a fi in ~ .LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale .f.to misdeliver ~ in intregime .delivery free domicile ~ imediata .delivered duty unpaid ~ . (imitate de masura pentru greittate) pound livret^. n.f.delivery on call '.stored terms ~ in bune conditii . seaside. orchard livra v.(care confine cursurile zilnice) (bur. to supply ~ gresit . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .safe and full delivery ~ conform uzului . seaboard.delivered at frontier ~ .misdelivery ~ expresa/rapida .staggered deliveries livrat adj.table of allowances ~ de subscript!! .short delivery ~ la acceptare .

localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s. parcel.208 LOC-LUA loc s. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet ./n. locomotive. (cladire) building.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk . (cladire cu teren.f taking ~ de decizii . logistics ~ a companiei . (mic) strip.corporate logo (gram) loialitate s.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s. (despre valoare) rental locatie s. inhabitant ~ de pe coasta .freight locomotive loctiitor s.place of payment/ performance. local s.) round lot. renting.place of call ~ de livrare .f. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital .m. (de mdrfuri) batch.) wharf demurrage locomotiva s. (chirias) tenant locativ adj.shoreman logistica s.(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim . lotto loxs. la hotel} accommodation ~ de destinatie . demurrage charge. lottery loto s.f.place of employment/ work ~ de plata . spot.) tenement ~ cu dependinte . loyalty ~ a consumatorului .n.(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar . dwelling place.f.n. hire. caretaker. lodging. (dr.truck hire.(dr. (la teatru. (de teren} plot. logogram ~ de corporatie .f.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur. abode. instalatii etc. delivery point ~ de munca ..(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur. parcel. tenant's.place of destination ~ de escala . (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta . locum tenens locuinta s.n. living.n. engine ~ de manevra . lot. lodger.bank locomotive. banking engine ~ pentru trenuri de marfa . (in vehicul. {restaurant) restaurant.place of delivery. deputy.) premises 2. in parlament etc. 1.f. house. minimum! unit of trading I loterie s. place.) round lot ~ de marfuri .f..residence local adj.n.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca . location ~ de gestiune .f. public house.. (de actiuni) lot 2. hiring.f.m.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® .yard locomotive ~ impingatoare .) messuage locuitor^. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s.administration location ~ de vagoane .lot/parcel of goods ~ de proba . lottery ticket luare s.company/business logistics logograma s. pub localizare s.f.) seat. 1.

f. s. (mimed) work. lucrative. remuneratory lucrator adj. (pamdntui) to till. work ~ de diploma/stat . pi. work. belongings 2.contract work ~ pregatitoare .LUA-LUX 209 ~ de probe .to employ workers a nu avea de ~ . working. (activitate) activity. to labour 2. thing. working.entry lucra v.n. 1. object.repair works ~ in executie ..exploration works ~ de reparatie . outside worker ~ pe cont propriu . adv.(calendar) month ~ cu 31 de zile . monthly luna s.graduation/ diploma paper ~ in antrepriza .(zilier) day labourer ~ la domiciliu .odd month ~ curenta . (a functiond) to function. (pcupatie) employment. (efecte personate} (dr.piecework ~ cu ziua .f. workman ~ cu ziua .present month lupta s.outwork ~ manual .daywork. 1.to live in luxury luxos adj. fight. (calendaristica) month ~ calendaristica .sampling.t.(decaf) to outwork ~ pe cont propriu .handwork a cauta de ~ .to underwork lucrare s.to work overtime ~ prost/de mantuiala . luxurious . to labour.arrears of work lucrativ adj. to underwork ~ putin/insuficient .(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist . luxury ~ de amanunte . to cultivate 2. paying.public works ~ restante . un utilaj) to work. to work. 1. (a trudi) to toil.expert workman lucru s.outworker.f. struggle ~ a mandatarilor ..m.to work at/to capacity ~ mai repede/bine .to lie down on the job. joumeywork ~ de mana .force account ~ la domiciliu .n. (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima ..taking into account/consideration ~ in posesie .) chattels.(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa . worker.work in progress ~ publice .team work ~ in regie .handiwork ~ in echipa .i.to look for a job a da de ~ muncitorilor . (slujba) ]ob ~ cu bucata .preliminary work lucrari ale conferintei .debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune . things. to run v.profusion of details a trai in ~ .class struggle/warfare lux s. sample taking ~ in consideratie . (despre o marina.to be out of work lunar adj.to work on one's own ~ peste program . gainful.

scrap/waste paper maestru s.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda .(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central .department(al)/general | store..'>./ macroeconomic stabilisation maculatura s.caterpillar/crawler crane ~ pe sine .(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui . (cont.m. storehouse.f. 1. shop. macroeconomics macromarketing s.M macara s. baza(a)r magazinaj s.float/floating crane.speciality shop 5 ~ universal .self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse .m. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje . warehouseman.f.f.n. magistrature.variety shop ~ in retea . depot.(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general . (depozitare} warehousing. magistrateship . 1.general-purpose crane macaragiu s. emporium.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua .. (S UA) store 2.m. crane ship ~ -turn . crane ~ de chei .multiple/chain store ~ specializat .retail shop ~ cu autoservire . crane attendant/driver/operator macroeconomic adj. repository. macroeconomic macroeconomie s.f.n. warehouse keeper.rail crane ~ plutitoare . periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv . storekeeper J magistral s.titan crane ~ pe senile .n. judge magistratura s.second-hand shop ~ de solduri . (de marfuri) warehouse.derrick/tower crane ~ umversaia .) ledger magazie s.f. craner.(dockside/quay) crane ~ de transbordare .) refrigerated/freezing hold magazin s.plant depot/yard ~ frigorifica . storing (of goods) 2. magistracy. (taxa) storage charges magaziner s. magistrate.m.transshipment crane ~ grea .cargo reefer space. macromarketing macrostabilizare . storeman. (mar. (revista) magazine.gift shop ~ de cartier .

(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about . (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.debt management ~ al distributiei lizice .absolute majority ~ calificata . financiar) tycoon maistru s.) increase.{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . magnate.participatory management ~.business management ~ al contului .financial management ~ operational .crisis management ~ de marketing .product management ~ al proiectului . to raise. increase in prices ~ a salariilor . management ~ al activelor . (preturi.two-third's majority ~ de voturi .simple majority a obtine o ~ .educational management ~ financiar .m.wage rise majoritate s. salarii etc.project management ~ al resurselor . (preturi) to advance.foreman of development ~ de productie . (de preturi.brand management ~ al pasivelor .t.office management ~ al afacerii .MAG-MAN 211 magnat s.majority of votes ~ relativa .) physical distribution management ~ al marcii . salarii etc.portfolio management ~ descentralizat . majority ~ absoluta .) asset management ~ al activitatii de birou ./?.operations management ~ participativ . raise.specified majority ~ de doua treimi . (industrial. vizdnd probleme legate de ambalare.risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .relative majority ~ simpla .resource management ~ al riscurilor .m.f. foreman ~ de exploatare . transport.account management ~ al datoriilor .prin eliminare . (despre preturi} to advance majorare s.(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei .r.price advance.(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .decentralized management ~ educational .) to increase.foreman of production majora v.marketing management ~ de portofoliu . depozitare etc.f.{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.production management ~ al produsului . (de preturi) advance ~ a preturilor .to secure a majority management^.(a mdrfurilor. rise.

freigl handling manual adj.cargo manifest ~ al navei . (ghid) handbook. mandatary. mandate. to manufacture .outward manifest ~ de import . to handle manevrabil adj. (de arestare.f. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare .) manifest ~ al mcarcatorului .(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v. manhandling ~ mecanica . facturi cu color) manifold 2.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare .inward manifest ~ de marfa incarcata . guide.t. 1.n.safe handling ~ si transport de marfa . (car cuprinde unitdtile monetare. (postal) money/postal order ~ de aducere . un utilaj) to operate. managerial manco s.material's handling ..(bani) to remit mandatar s. manipulation. (yagoane de mar/a) to marshal. to run. shortage ~ de casa . (manual) to manhandle ~ piata .warrant for arrest ~ de deputat . principal ~ si mandatar .transit manifest manifold s.member's (electoral) mandate ~ de perchezitie . masind. (procuro) procuration.manual handling.search warrant ~ postal .fund manager managerial adj.m.} warrant 2. m.human-resource/personnel management manager s.r.to rig the market manipulare s. manual. manager ~ al unui fond mutual . 1. hand. (o marina.ship's manifest ~ de bord . (lista a incdrcdturii navel) (mar. to work. de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v. manageable.. (o nava) to manoeuvre. witness to appear ~ de arestare . perchezitie etc.212 MAN-MAN managementui calitatii . (administrator.t. (o.n. s.total quality management ~ resurselor umane . (carnet de note.order to offender. handling. (program) manifesto: (aruncat. (o marina.m.n. mandatory.shipper's manifest ~ al incarcaturii . manual.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ . 1. to manipulate. (vagoane) to shunt.money/postal/post-office order ~ postal international . un utilaj) to operate.cargo loading manifold manipula v.quality management ~ calitatii totale . attorney (-in-fact). deficiency. to work.n.summary of bills of lading ~ de export . curator) trustee ~ pasiv .ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit .t. workable manifest s.cargo handling ~ manuala . to run. ~ de marfuri . (imputernicit) procurator. (hamaldc) porterage. to handle..international/ foreign money order ~ postal telegrafic .shortage in the cash mandants. distribuit) leaflet 2.principal and agent mandat s.mechanical handling ~ sigura/fara pericol . to handle. to manipulate. un utilaj) operating. proxy. working | ~ a materialelor . proxy.

(transportata) freight.intercontinentala .unprotected cargo ~ fara proprietar .(mar. (metale.f.) filler cargo. pi.flaw ~ cu proprietar necunoscut .choice brand mare s.t.f. model) brand 3.seasonal cargo ~ de umplere .adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.eterogena .manufacturer's brand/ mark.large-size freight ~ de punte .mint mark ~ de dimensiuni . (pretui) to ticket up.packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine .trademark. trademark ~ a monetariei .assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ". (la metale pretioase) plate mark.(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate .intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala . (tip.heavy (-weight) cargo.new brand ~ superioara/de calitate . 1.(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare .) coastal/coastwise freight ~ de export . de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii .heavy bulk cargo ~ incompatibila .(mar.MAN-MAR 213 manufacture s.) inward cargo ~ de mare gabarit .(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo . sea ~ continentala/interioara .(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar. mark.waif ~ curata . (un obiect de metal pretios) to hallmark.) deck cargo ~ de sezon .) outward cargo ~ de import . marfuri etc. goods ~ ambalata . (a bifa) to (mark with a) check marca s.(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar.(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard . merchandise.global brand ~ inregistrata . trade name ~ noua .f.(mar.grea .(mar. registered mark.n. commodity. (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie .clean cargo ~ de cabotaj .continental/inland sea ". freightliner marfa s. (a matrita) to stencil. goods/freight train.bona vacantia .globala . (fabrica) manufactory marca v.f.) to stamp. (mar. to put a mark on.group mark ~ de identificare .containerized cargo/freight ~ cu defect . hallmark 2.standard brand ~ de thru .(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc .(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj . cargo.weight mark ~ de grup . manufacture.) deadweight cargo ~ grea in vrac .mark of origin ~ de port . to mark. (cu tin semn distinctly) to earmark. small stowage ~.seller ~ containerizata .

unitized cargo/load.(mar.taxed goods.futures ~ cu miros specific .industrial goods .general goods.off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .staple exports ~ de calitate inferioara . physicals ~ cu livrare la termen .frozen goods ~ cu livrare imediata .slow goods.goods on approval ~ de uz curent .primary goods. unit load ~ paletizata .middle goods ~ de calitate superioara .) kentledge goods ~ de baza .solid bulk cargo ~ transportata pe mare . (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .odorous goods ~ cu tarif vamal scazut . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.palletized cargo ~ pretentioasa .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .swap ~ solida in vrac .best-paying cargo ~ schimbata prin troc .superior/ prime goods. generals ~ impuse .ascertained goods ~ industriale . trading stock.actuals. durables ~ de folosinta scurta . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba . firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .durable goods. staple ~ de baza ale exportului .214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat .(din lipsd de spatiu) (mar.finished goods ~ fragile .nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum . stock-in-trade.fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .miscellanec goods ~ fabricate in tara .impulse goods ~ de balast .liquid bulk cargo ~ nesortata.(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .) short shipment ~ pachetizata .(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods.(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .insulated cargo ~ lichida in vrac .consumer goods ~ de lux .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .fragile goods ~ generate .low-duty goods ~ cu volum redus .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .buikpik ~ neincarcata .low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .

marine .loose/ unpacked goods ~ nedeciarate . land etc.transshipment goods ~ transportate pe apa . seaman.in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .bale goods ~ in comision .free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .?.transit goods -" in vama .f.light goods ~ vandabile .wet goods '•. perishables ~ prafuite .textiles. nisip.moist goods ~ uscate .goods supplied on deferred payments .(minereuri.realizable/marketable goods ~ vamuibile . yard goods ~ transbordate .(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate .bundle goods ".(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .) dry goods ~ u§oare . marine.(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .dusted goods ~ prohibite .straine/de import . sea farming marin adj.marcate .dangerous/hazardous goods ~ perisabile . sea. maritime marinar.) inert goods inflamabile .overtime goods ~ nevandabile .foreign goods ~ supuse accizelor .goods on commission ~ in consignatie .undelivered goods ~ neridicate ..bonded goods ~ in vrac .»..bagged goods ~ la moda .waterbome goods ~ umede .returns ~ returnabile . soft goods ~ textile cu metraj in bucata . sailor.distrained goods . textile etc.excisable goods ~ textile .no goods exchanged maricultura s.unrealizable goods ~ nevamuibile .goods making up a parcel ~ in tranzit .dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .shoaler necalificat/stagiar .able-bodied seaman ~ de cabotaj .piece fabric/goods.unclaimed goods ~ neridicate in termen .f.{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide . bumbac.(furnizorului) unsolds ~ rubricate .goods on consignment ~ in legaturi ..inflammable/ flammable goods ~ in baluri .MAR-MAR 215 ~ inerte .licite . mariner ~ brevetat .perishable goods.ordinary seaman marina s.(grdne. mariculture.bulk goods ~ insacuite .goods on hand ~ periculoase .(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate ..

direct marketing ~ in retea .profit margin ~ de profit net .substitute material . n.assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat . table 2.) contribution margin ~ de profit .(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .social marketing marxism s.package wrapping machine.(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin..216 MAR-MAT ~ comerciala .sack packer.) mass ~ de joc .(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.) margin ~ a dobanzii .packing material ~ de inlocuire . maritime.(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social .. machine.accounting machine ~ de ambalat/impachetat .f.net profit margin ~ de siguranta .nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului . stub material adj. ~ deficitar . talon) counterfoil. marine. naval forces maritim adj. desk ~ monetara .(pensiune) board and lodging ~ verde .incentive marketing ~ direct .writing table.navy. (in fizicd etc.. (mdncare) meal. n. engine.) gross margin ~ de contributie .seagoing marja s.machine tool ~ universala .postal franking J machine ~ -unealta .gambling table ~ de sens . safety margin marketing A.sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.bulk density ~ specifica in vrac . seaborne.money supply ~ specifica aparenta . (bur. corn. packer ~ de asamblat . sack-filling machine ~ de scris . valoare . fare 3.labeller ~ de facturat . merchant shipping ~ militara . material ~ de ambalare .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .f.shortage material I .company car ~ de sortare . fin. cont. 1.(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .versatile machine matca s. heel.security printer | ~ postala de francat .. (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat .(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta .bulk weight ~ si casa .]) green fodder masina s. merchant marine/navy. marketing ~ comun .) margin of safety.network marketing ~ nonprofit .typewriter ~ de serviciu . Marxism ~ -leninism . green table: (fur a.commercial/mercantile marine.n.official board.f.f.(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn. s. (color.Marxism-Leninism masa s.

(a preturilor etc.f. (preturi) to mark up. upper limit mari v.(c.t.f \.advertising/publicity material.) to enhance. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente . (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara . a create) to increase.n.) size. small coin/money. matrix ~ de conducere . amount 2. to push up. 1.) increase. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .f. cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului .cherestea) board measure ~ -etalon . boost. timber. petty/small wares masurare s. maximization ~ a profitului .t.plastics ~ publicitar .f.(care foloseste ca imitate piciorul . (a spori.(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale. (cantitate) quantity. upswing.f. salarii etc. (despre bani) loose maruntis s.sticker ~ publicitar postal .dry measure ~ de cherestea . (scadenta) maturity a ajunge la ~ . (masurare) measurement.) rolling stock. (intindere) extent.standard of measurement ~ foarte mare . to boost.f.{la imbrdcdminte) outsize . measure.raw/working material. maximum maximiza v.profit maximization maxim(um) s. to maximize maximizare s. (preturi.mailshot ~ rulant . pi.increase of capital marunt adj.to mature maxim(al) adj.ullaging masura s. (despre cheltuieli) petty.f.strategic raw material matrice s. upturn. fitting ~ de capacitate .measure of capacity.scarce raw material ~ prima strategics .f. (mdrfuri) small goods.(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s. (bani mdrunti) (small) change. to enlarge.building materials ~ refolosibile .corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente . valoarea etc. size ~ obisnuita/curenta . (pretui.reusable materials ~ textile . to increase marime s.r.f. raise ~ a capitalului social . maximum.textiles materie s. promotion matter ~ publicitar colant .wood. (in industria petrochimica) feedstock.inflammable/flammable material ~ lemnos .n. (corn. railway vehicles materiale de constructie .MAT-MAS 217 ~ inflamabil . material ~ prima .) to raise v. loose cash/change/money 2.

f. engineman .de punte .forensic medicine medic s.to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru .to be short of hands mecanic adj. full authority a avea ~ libera .veterinary surgeon medicament s.working mean ~ neponderata . mean ~ aritmetica .f.market economy mechanism ~ al preturilor .(mar. hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .deflationary measures ~ energice .m.firm'! business environment ~ economic . chief engineer mecanism s.forensic expert ~ veterinar .financial environment ~ natural . device.master mechanic. mechanism.skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera .n.free hand. hand ~ de lucru .engineer ~ -sef .m.restrictive measures ~ §i greutati .economic mechanism mecaniza v. average.f. machinery. (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur.exchange rate mechanism ~ de echilibrare .weights and measures mana s.retaliatory measures ~ restrictive .natural environment ~ social . medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala . to mechanize medic s.over-the-counter drug medicina s.arithmetical mean ~ de lucru .family doctor ~ igienist . mechanical s.surgeon ~ de medicina generala .n.strong measures ~ represive .(mar.n.engine operator/ driver.industrial/occupational medicine ~ legala .f.) certified engineer ~ de locomotiva .unweighted average ~ ponderata .economic environment ~ financiar . physician. mechanic.decimal measure ~ provizorie/temporara . labour (force).] averaging mediu s. medicine.social environme background/milieu . doctor ~ chirurg .218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic . engineer ~ brevetat.emergency measures ~ deflationiste .stopgap masuri antiinflationiste .health officer ~ legist .price mechanism ~ al ratei de schimb .t. environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .weighted average mediere s.manpower. drug. gear ~ al economiei de piata .) deck engineer ~ -masinist . medicine ~ a muncii .anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .

(pricepere) skill 4. metallurgical engineering metalurgia feroaselor . household. (meserie) trade.cartelist ~ al unui consiliu .) fellow. housewifery 2. (profesie) profession. to make mention of.ordinary mensual adj. (prdvalie) small-ware shop mercurial s. to maintain v. 1.f. n. to mention. de sindicat) cardholder ~ activ . craft 2. science of commodities mercerie s.skilled trade mestesug s.f.active member ~ al bursei .floor member ~ al consiliului de administratie (company) director. (profesie) profession.to sit in/on memorandum s. (gospoddrie) household menaj er adj. 1. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie . handicraft.f. (de partid.) spreadsheet approach . 1. (articole) haberdashery. (listd de preturi) price current/list meserias s. (a specified) to specify mercantil adj. mercantile mercantilism s. handicraft.m. metalurgie s.m.n. metallurgy. 1. craftsman. (in post) to keep one's job mentiona v. handicraftsman.(guvernamentale. bill of fare ~ fix . craftsman. handicraft. small wares 2.(cont.n.. memorandum ~ al acordului . (intr-un contract) to set forth. housekeeping.r. meniu s. artisan. domestic.MEM-MAR 219 membru s. tradesman meserie s.n. menu. mercery. trustee ~ al unei comisii .acting/deputy member a fi ~ in .trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator .. vocation ~ calificata .) straight-line method ~ compararii factorilor .memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor . (artd) craftsmanship mestesugar s.. handicraftsman. vocation 3. method.(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului . trade.councillor ~ al unui sindicat . tradesman mestesugaresc adj.honorary member ~ supleant .outside director ~ onorific/de onoare . (al unei societdti stiintifice etc. n.m. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare .f.foundation/charter member.nonferrous metallurgy metoda s. mercantilism merceologie s.f. (despre preturi} to keep up.n.t.t.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. craft 2.. member. monthly mentine v.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel . handmade.ferrous metallurgy ~ neferoaselor . member of the board.

underground.f.(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului .method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor .{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont.discharge facilitie ~ de incarcare .small(-scale) productioni ~ publicitate .f.f. (metoda) methi (cale) way. to reduce.small industry ~ productie .m.f. metric metrologie s.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini. {mod actiune) means. middle 2. metrology metropola s. 144 de obiecte) small gross mica burghezie . 1. to diminish. to cut. to decrease.standard metre ~ patrat .f.testing method. 1.petty bourgeois ~ cabotaj . salarii etc. metropolis metrou s. (despre venituri.loading facilities . small 2. intermediate levd of economy mic adj. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros . test procedure metric adj. {despre preturi) to sink migratie s.job ranking method ~ de incercare/testare .) inventory costing method ~ de finantare .warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare .doci facilities ~ de antrepozitare . means. migration ~ a capitalului . {preturi) to p down v. beneficii) poor ~ -burghez .accrual basis/concept ~ procentului din vanzari . a facilities mijioace de andocare .f.) lower. pi.n.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali .(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade.r. metre ~ cub .square metre mezelarie s.) percentage of sales method metoda de amortizare . sausage factory 2.f. small(-coast) trade. to decrease.(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala . 1.migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s. diminish.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie .n. abate. (preturi.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . {SUA) subway metru s. metropolitan. microeconomics micsora v.classific advertisement microeconomie s.cubic metre ~ -etalon . (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s. {instrument) instrume {resursa) resource 3. to abate.

medium of exchange ~ de productie . (Anglia) Foreign Office. intermediary. board. means of conveyance ~ fixe .. s.. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. n. minimum ~ de subzistenta/trai . livelihood ~ de transport .n. procurer mila s. milliard.f. colliery miner s. producer(s)/ production goods ~ de trai .lump ore ~ in vrac . (a subaprecia) to disparage minimum s.m.cargo handling facilities ~ de plata . capital/investment goods.limited legal tender ~ locale . s. physical capital ~ independente de trai . miner.floating equipment ~ portuare .legal tender ~ legale limitate de plata . mediator.m.docking/harbour facilities ~ publicitare . (a media) to mediate.fixed assets.minimum living standard minimaliza v.ore in bulk minerits.m.means of production. (Anglia) office. pit.Ministry of Internal/Home Affairs. bulk-ore carrier. bonanza ~ de carbuni . ministry. (put) mine.land/British mile.w. million milionar^.local resources ~ plutitoare . (SUA) billionaire milion^. multimillionaire. minimum minister s.t. circulating medium. (in negocierf) negotiator. (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne . mine. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra .crude/mine ore ~ -bulgari . (Anglia) Home .n.means of payment.train mile miliard s. to belittle.ore-coal carrier ~ -cerealier .gold mine.n. ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier .means of subsistence/living. (cariera) quarry ~ de aur .equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica . (din minele de carbuni} collier mineral adj. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren .ore-grain carrier ~ -petrolier .n.t.n. millionaire mina s.ore-oil tanker minereu s. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica . (SUA) billion miliardar s.coal mine/pit. ore ~ brut .advertising media mijioci v.n.n.f. mineral mineralier s.transport facilities.nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj. to minimize.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata ./z.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor . mining negativ) pander. (si in sens negativ) go-between. payment media.

water mill mobila v. (Anglid} 'Board of Trade. upheaval. (SUA) Department of Justice ~ Educatiei .revolutionai movement ~ sindicala .f. gamble moara s.Minister without portofolio ~ plenipotentiar . (combine composite. (Anglid) Exchequer.Minister for Internal Affairs.(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing .Ministry of Education. (Anglid) Lord Chancellor. (a amenaja) to furnish mobila s. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante . mix ~ de distributie .f. ric commotion. 1. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului . v. (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu . miza v. minus. (SUA) Secretary of State. bribery. to bribe.Minister of Commerce. (Anglid) Home Secretary.t. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante . I articol separaf) piece of furniture .m.f.Ministry of Finance. to stake. compound . (concret) bribe mitui v.Minister for Finance. (de marto? tamperer mix s.i. mill ~ de apa . (Anglid) Foreign Secretary. stake. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie .Ministry of Trade.) civil commotion ~ grevista . to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s.m.j traffic management ~ a capitalului .Minister of Justice. (sociali movement. joint.M1N-MO Office. uprising 4. mixed.(Anglid) Board of Agriculture Apararii .deputy minister.(care provoacd dawv (asig. n. movement (activitate) activity 3.dock traffic ~ revolutionara .Minister for Foreign Affairs. (c. (Anglici) Chancellor of the Exchequer.f. minister.capital movement ~ civila .Ministry of Public Health ministru s. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. State Secretary ~ al afacerilor interne . marfa) short miscare s. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe .f.t.t.Ministry of Justice.Ministi Plenipotentiary minus s.trade-union movement mita s.(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie . (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii . to gamble \ miza s. (Anglid) secretary of state ~ adjunct . furniture.strike movement ~ portuara .n.(SUA) Defense Department ~ Comertului . (revoltd) revolt. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii . bribe giver. motion. appointments. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money..

world(-wide) mondoeconomie s. world economy moneda s.key currency ~ convertibila .mobility of labour.lawful currency.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare . base coinage ~ fictiva . mole ~ cu dana de petrol . pattern ~ al cresterii economice .fractional currency/money.cargo pier ~ vamal . token money ~ Huctuanta .adjustable/elastic currency ~ falsa . specie.n.) movable.n. (la zi.model of economic growth ~ al incasarii debitorilor.f. metallic currency ~ neconvertibila . mode. modern. fashion model s.currency. accounting currency ~ de hartie .coin.specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor . counterfeit coin/money.standard coin . hard money.) nonphysical/deposit money ~ -cheie .fiduciary note. paper currency/money. monarchy ~ absoluta .f. actualizat) up-to-date modest adj.paper currency/money ~ din aur sail argint .commodity money ~ metalica . labour mobility ~ profesionala . personal mobilier s. capital mobility ~ a fortei de munca . divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva .staff-pattem ~ econometric .mobility of capital. model. (dr.unconvertible currency ~ stabila .forced currency ~ cu titlu legal .money of account. mobility ~ a capitalului .constitutional/ limited monarchy mondial adj.fiat money ~ Hduciara .stable/sound currency ~ -tip . way.false/bad coin. (despre venituri.n. current money ~ de cont . appointments mobilitate s.customs wharf monarhie s. pier.real money ~ elastica .f.full-bodied currency ~ dirijata .economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.f. style ~ de consum .(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.f.(depozite bancare etc.floating currency ~ legala . legal tender ~ -marfa . beneficii) poor mol s. (imitate monetard a unei tdri) currency.econometric model ~ economic .absolute monarchy ~ constitutionals .managed currency/money ~ divizionara/de bilon .pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s.n. money ~ bancara/scripturala . (metalicd) coin. manner.coin of legal fineness ~ curenta .oil pier ~ cu dane pentru marfuri . furniture.collection pattern ~ de cec .convertible currency ~ cu curs fortat .MOB-MON 223 mobiliar adj.

to take a sample mosteni v. (succesor} successor ~ aparent .n.free sample.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu .residual bequest/legacy ~ neasteptata . to monopolize. monoculture.) monometallism.(al statului) fiscal monopoly ~ institutional .(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita .unilateral monopoly monopolist adj. monopsonist morar s.n.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial . (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony. miller ( moratoriu s.absolute monopoly ~ asupra vanzarilor .vacant succession mostenitoare s.random sample ~ de control . actiuni) to cor monopson s.heir apparent ~ legitim/de drept .f.check sample ~ de valoare .. <J to engross. nummular monetarism s.f.m. monopolistic monopolist monopoliza v. to inherit mostenire s. heirdom. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie .m. monetarism monetarie s. (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal ./M. inheritor.heir-at-law . mint.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .t.n..windfall ~ vacanta . security printing office monocultura s. hei (legatar) legatee.outturn sampi ~ fara valoare .commercial/supplier's monopoly ~ de stat .selling monopoly ~ bilateral . currency. heiress mostenitor s.master sample a lua o ~ .f. inheritance.perfect monopoly ~ unilateral . sample.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa .representatm adequate sample ~ statistics .t. buyer's monopoly monopsonist^. heritagi hereditament. one/single-crop system monometalism s. nummary. single standard monopols. (de bunuri inn biliare) devisee.n. n.224 MON- monetar adj.(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total . moratorium mostra s. (J material textil) swatch ~ aleatorie . monetary. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. pattern.f..f.sample of value ~ din marfa preluata . monopoly ~ absolut .discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . {mdrfuri.

labour. 1.f.office/clerical work ~ de mantuiala .heir presumptive ~ subsecvent . overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate. work at piece rates/by the job.consumer's motivation ~ de profit . motion. (corn. physical work ~ gratuita . motivation ~ a consumatorului . multilateral multilateralism s.rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica . (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie . work ~ a copiilor .homework ~ manuala manual work/labour.to carry a vote mulgere s. want-of-confidence vote a adopta o ~ .vote of no-confidence.intellectual/brain work ~ in acord -job/task work.n. vote ~ de incredere .unskilled work.skilled work ~ concreta .schedule work ~ cu norma intreaga .f.m.follow-up work ~ conform graficului . motel. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar . multimillionaire multinational adj.profit motivation motiune s.remainderman ~ testamentar . (inferioard} underwork . (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj.n.) multilateralism multimilionar s. motor hotel motivatie s. (fin. work.(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s. (grea) sweat. multinational multiplicator^-.by(e)-work ~ calificata .work by the day.) multiplier ~ bugetar .whole-/full--time work ~ cu ziua . piecework.manual labour.shift work/ labour ~ la domiciliu . toil 2.vote of confidence ~ de neincredere .f. day labour ~ de birou .(legatar} heir testamentary motel s. {ocupatie} job.w.labour of love ~ grea/istovitoare hard work. handiwork ~ necalificata .(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara .(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor.(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta .} indirect labour ~ intelectuala .MO§-MUN 225 ~ prezumptiv .f. intretinere etc.n. {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.teamwork ~ in schimburi/ture .

railwayman.to do piece work. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd.half-timer/'-time worker.(care are cloud servicii. (a trudi) to labour. pacer.work at time rates ~ suplimentara . corporate town munte s. loader. dock(side)/watersidt worker. (ocazional) to job v. to work piecemeal muncitor adj. working 2.organized/union labour municipal adj.pacemaker. mont-det -piete I mutual adj. to sweat.(ore suplimentare) overtime (work).f. job/task worker.m. municipal municipalitate s. hard-working s.longshoreman.floater.t. to work by the piece. field/farm hand ~ autorizat . municipality municipal authority. lumper.pawnshop. occasional hand ~ portuar . workman ~ agricol . lumberman ~ industrial .) core workers ~ nesindicalizati .(mutati in interes dt serviciu] (man. mutual I . worker. (SL'A} lumberjack.day labourer ~ de fabrica . \. active.unproductive/wasted work ~ ocazionala .free labour ~ periferici . (SUA) railroader ~ forestier . fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat .i. labourer ~ ocazional .forest worker. mountain ~ de pietate . pieceworker ~ necaliHcat .semiskilled worker ~ sezonier . pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus .sweatee ~ feroviar railman.) peripheral workers ~ sindicalizati . to toil.unskilled worker. surplus labour munci v. (harnic) industrious.wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp .226 MUN-MLT ~ neproductiva .skilled worker ~ care determina norma .odd work/job ~ platita/salariata . part-time work ~ cu ziua . practicatd de obicei noaptea.m. (pdmantuT) to till ~ in acord .jobber.(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man. overwork. stevedore.factory worker ~ evazionist .licensed worker ~ calificat . to work. (municipal corporation. (pe chei) quayman ~ semicalificat .agricultural worker.industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord .season(al) worker muncitori esentiali .

coastal/coasting ship. (de mic tonaj) craft.short-sea ship/vessel.(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala .(asig.f. boat. foreign-going ship/vessel.(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore.customs/revenue ship ~ de croaziera .liner. (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel.de cartel maritim .commercial ship/ vessel.n.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi . lake-type vessel.survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie .accommodation/base ship.(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel. coaster. (CM diferite sensuri) nature 2.home-trade ship/vessel. character ~ §i grad al avariei .repairing ship ~ -baza .conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice . intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO .large ship/vessel . merchant ship/vessel. coastwise ship/vessel.oversea(s) ship/ vessel.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga . to nationalize naufragia v. 1. inshore vessel ~ de cabotaj national . trading ship/vessel. shipwreck. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel. tender ~ ca parte contractanta . shoaler de cabotaj mic .t. ship.f. regular trader ~ de lacuri .(yamal.day-service ship ~ de curse regulate/linie . derelict ~ -atelier .subdivided ship ~ de cabotaj .leading vessel ~ -cisterna . sea disaster nava s. coast trade ship/vessel. examination vessel ~ de control al poluarii . trader.lake craft.N natura s. laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . distress. tanker ~ combinata .canal boat . freighter. short-haul ship/vessel. watercraft ~ abandonata .pollution control ship/vessel ~ de control vamal .tank ship/vessel. ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 .to pay in kind nationaliza v. long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica .i. (/e/) kind.(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control . vessel. to (suffer) shipwreck naufragiu s. (marine) casualty. trade ship/vessel. cargo boat ~ compartimentata . home trader ~ de canal .abandoned ship/vessel.) nature and extent of the damage a plati in ~ .

cement carrier ~ pentru materii prime .ship in laden condition. carrying vessel ~ de transport combinat .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica . reefer (ship) ~ frigorifica de carne . vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale .roads ship/vessel.) industrial carrier ~ pentru marfuri .cargo boat/carrier. sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare . roader ~ de ranfluare .shiplet ~ de transport carrier. freight carrier. seagoing ship/vessel ~ mineraliera . contract carrier ~ navlosita pe termen .general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele .refrigerated fish carrier ~ in balast .river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel. idle ship/vessel. timber-carrying vessel ~ pentru ciment .meat carrier/ship/vessel.heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda .(minereuri. pallet-carrying ship/ vessel .timber carrier/ ship/vessel.cattleship ~ pentru autovehicule .chartered ship/vessel.pallet carrier/ship/vessel. grain carrier/ship. sea ship.ocean liner ~ pe perna de aer . (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita .car carrier.(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare . cargo-and-passenger ship/vessel.(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel.serial/series-built vessel.fishing boat/ship/vessel ~ de rada .bulk carrier/trader ~ de mic tonaj .(salvage) lifting craft/ship ~ de serie .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara . intermediate/mixed vessel.dual--purpose vessel.passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .hovercraft ~ pentru animale vii . titei etc.inland navigation ship/vessel ~ de pasageri .228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .ship in commission/service ~ incarcata . laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.time-chartered ship/vessel ~ necartelata .ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie . grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te . cargo (-carrying) ship/vessel.bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate . freighter ~ pentru marfuri generale .cereal carrier. combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel.leviathan ~ de tonaj foarte mic . ship out-of-commission ~ fluviala . car-transport ship/vessel.ore carrier/ship/vessel mixta .

(mar. navigation. internal shipping -. un aiiiobuz etc. long-range navigation ~ pe distanta scurta .river navigation ~ interioara .(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v.arrested ship ~ sub pavilion nationa! .air navigation ~ comerciala . (mar.to rim to and fro.coast(al)/coastwise navigation. oil-carrying ship/vessel.commercial navigation/ shipping ~ costiera .to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain .part chartering ~ pe termen .(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ .line/liner shipping ~ -tramp .general-purpose tramp ~ -uzina .tramp liner .f.) to ply navetist.roro" ship/vessel '. (SUA) commutation a face naveta .f..-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.v. oiler. (despre nave comerciale) to trade navigabil adj. to freight. sailing.inland/inner/inside navigation.time chartering .to lay up a ship naveta s.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise. (despre o nava.) down-and-up-train. tramper ~ -tramp de linie . .NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard .(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel.short-distance navigation/shipping. navigable.cabotage. tanker ~ portuara .long-distance navigation/shipping.tramp universala . inshore navigation ~ de cursa lunga . shipping ~ aeriana . coasting ~ de cabotaj .slurry carrier ~ petroliera . freightage. foreigner ~ tip RO-RO . short-sea shipping.standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate .) chartering. regular traveller naviga v. affreightment ~ a navei nude .to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum.to charter space navlosire s. foreign trade ~ fluviala . to run shuttle service. short-range navigation ~ regulata/de linie .t. tank ship/vessel.long-distance/deep-sea navigation. to affreight ~ cu navlu forfetar/global .towing ship/vessel ~ sechestrata . lump sum chartering ~ partiala .harbour/port ship ~ remorcata . (c.. to sail. to navigate.i.foreign ship/vessel.m.dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate . sea navigation/shipping ~ oceanica .) to charter.f.f.oil carrier/ship/vessel/ tanker.ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga .maritime/marine navigation. passable navigatie s.maritima .

aggregate freight ~ de cartel . port of call freight ~ maritim .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .freight forward ~ contractual . affreighter.charter/time freight ~ pe voiaj .through freight ~ dublu ..230 NAV-NAV ~ pe termen lung .full freight ~ la cubaj/volum .double freight ~ .distance freight ~ pe timp .coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport . portage. charter money.out-and-home freight ~ egal .m.net freight ~ oceanic .(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .chartered/disponent owner.single-voyage chartering ~ simpla .dus-intors" .charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .on deadweight basis freight ~ castigat oricum .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire . (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .ocean freight ~ pe distanta .pending freight ~ net .n.long-term chartering ~ pe voiaj .(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj .destination freight.in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie . freighter ~ pe termen .(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.time charterer ~ principal .lump sum freight ~ intreg/total .freight at risk/payable at destination .estimated freight ~ excesiv . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem . freight contractor navlu s.freight by measurement ~ la destinatie .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .) charterer.sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat . (mar.package freight ~ pentru marfuri in tranzit .

impolite} delinquent. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. a unei cambii) neautorizat adj. inadequate necostisitor adj. default of acceptance ~ a unei cambii . needful. (sub forma unei corporatii) (SU. unassured.t. necessary. nonpayment. unapproved neasigurabil adj.tramp/shipping freight neacceptare s.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s.f. absolute. unredeemed neandosat adj. wantage. mar.f. wantage. need.f.distress/low freight ~ suplimentar . (cerinta) requirement necheltuit adj.) margin dishono(u)r neachitat adj.) unlisted. uncancelled neaprobat adj. (despre vdrsaminte. unauthorized. uninsured. (fard conditii) termless neconfirrnat adj. (neonorare a unui cec. inexpensive necotat adj. essential.n. (despre taxe. irredeemable. to require necesitate s.f. necessity. (indispefisabi!) indispensable.additional/extra freight. unqualified. unendorsed neanulat adj.4) unincorporated neconvertibil adj.freight and demurrage ~ §i cost . {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. unconditional. (despre datorii) uncleared. requirement ~ de capital . (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. dateless.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . unpaid. inconvertible necorespunzator adj.high freight ~ scazut . uncatalogued necesar adj. want. unspent necomercial adj. (bur. unconvertible. requisite s. undisbursed . want.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur.freight and cost ~ -tramp . unpacked. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. unskilled necatalogat adj. unreceipted. uninsurable neasigurat adj.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat .advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . plati) unacknowledged neconsemnat adj. to necessitate. undated nedebursat adj. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj. (restant) outstanding neacoperire s. unredeemable neamortizat adj. loose neamortizabil adj. nonacceptance. unconfirmed.) bare requirement necesita v. (cerut) required. undamaged neavizat adj. unquoted nedatat adj. unlicensed necalificat adj.capital requirement ~ de marja . (nespecificat) unstipulated. overfreight ~ $i contrastalii . unsettled. (in alb) blank neconditionat adj. (asig. unlicensed neavariat adj.

unemployed negarantat adj. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. (a unui imputernicit) procuration.m. merchant..(asig. unvalued.) nonclaim nedisponibil adj. undistributed. to hold negotiations/talks negociabil adj. hawker. a incepe ~ . pi. peste etc. top (-level) negotiations ~ salariale . unfavourable nefertil adj. dealer. bagman. {despre cerere. (cu magazin) shopkeeper. unappropriated neeconomic adj. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj. obligatiuni) unissued neevaluat adj.to deal in smth. negotiable.hard bargain ~ in curs .. negotiator negociere s. genuine nefavorabil adj. unwarranted negativ adj. uneconomic.t.f.to hold talks negots.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. nonfulfilment ~ a unui contract .f. to trade in smth. transferable negociator^. with smb.f. unavailable nedistribuit adj.m. negligence ~ culpabila .to enter into/to open negotiations a purta .corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . {despre actiuni. bargaining. (despre sol) poor nefolosit adj. nonexecution.i. itinerant dealer. negrevat adj. commerce a face ~ cu .pedlar.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale . negotiation. trade.n. legume. to negociate v. wasteful neeconomicitate s.wholesale/direct trader. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s. shopman. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur.greengrocer ~ de marunti§uri .) contributory negligence negocia v. wholesaler ~ de . unsecured.wage negotiations a fi in ~ cu cineva . (de mdruntisuri. negative neglijenta adj. (despre un contract) open-ended nedepunere s. (in cuvinte compose) monger. (a reclamatiei in termen legal) (dr.232 NED-NEC nedefinitivat adj. (despre bduturd) unadulterated.to be in negotiations with smb.) inelastic neemis adj. unrated neexecutare s. on-going negotiations ~ la nivel inalt .negotiations in progress. (despre un contract.haberdasher .f.wool stapler ~ de legume §i fructe .) outcry ~ dure . ofertd etc. (despre titluri de valoare) marketable.summit talks. (de fructe. de bdcdnie) chandler ~ ambulant . nonperformance. unassessed. undivided.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata .

irredeemable. (despre un bun) dormant . not liable to taxation. unmanufactured. unentered nelegal adj. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. commerce. nonproductivity neprofesional adj. nonrecoverable. nonretumable. unfinished nepretios adj.NEG-NER 233 ~ de mercerie . nonappearance neproductiv adj. (neutilizat. unrecovered nerentabil adj. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. (fard termen final) termless nelivrare s. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. unredeemable.wine merchant ~ de vite .) nonfeasance nemregistrat adj. profitless. (despre taxe. nonfulfilment. unmortgaged.livestock/cattle dealer negustorie s. tax-exempt/-free. trade. nonworking nemuncit adj.f.) no-cargo condition neindeplinire s. failure to pay.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. undistributed. nonreimbursable nerecuperabil adj. nonobservance. unforeseen.) unchartered nenegociabil adj. raw. crude.f.f.f. (mar. (nevdndut) unplaced neplata s.f. failure to deliver nelivrat adj.fishmonger ~ de vinuri . nonprofessional neprofesionist adj.f. unregistered. (a unei nave maritime. nonexecution. failure to observe. unproductiveness. undelivered nelucrator adj. unlicensed neplasat adj. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . irrecoverable. unprofitable.f. free from encumbrance nemcasat adj. unprofitableness nerepartizat adj. default. nonpayment. fluviale) unseaworthiness. profitless nerambursabil adj. lawless nelichidat adj. unclaimed. unproductive. unnegotiable neoficial adj. (despre sol) poor. (a unui cec.f. (in instantd) default. (mar. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . failure nerevendicat adj. unrein unerative nerentabilitate s. unprofitable. (despre metale) base neprevazut adj. nondelivery. neoperativ) unemployed. untaxable neipotecat adj.mercer ~ de pe$te . nonprofessional neprofitabil adj. expendable nerecuperat adj. idle neproductivitate s. (despre capital) dormant.f.(dr. impozite) uncollected nemcarcat adj. unnavigable nenavigabilitate s. nonperfonnance.f. unearned nenavigabil adj. unofficial neonorare s. unappropriated nerespectare s. (neasteptat) unexpected neprezentare s.f.

f.234 NES-NOR nescadent adj.n.rate of consumption. unrated neto adv. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj.ceiling ~ minim al salariilor . unbalanced nesolicitat adj.n.(ace! sislem ds iinpunere. (imitate.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . neutrality ~ fiscala .wage floor -. prescriptie') specification 2.m.bill/list of export goods. desdtute s.standard of living.{controluf) price iloor nod s. unmatured nesigur adj. consumption rate .f. rate setting/fixing normator s. (specificatie. nomenclature ~ vamala . (de productie. straitened circumstances ~ dc bunuri competitive . norm. niche ~ de piata . classified list. uncalled nesolutionat adj. normalization. standardizer.niche market nivel s. want.f. de musurd penlru viteza) (mar. living standard ~ maxim. unsafe. nominal norma v. net neutiSizat adj.) knot nomenclator s. (jend financiard) straits. standard.competitive need ni§a s. to normalize normare s.(al cursului actiunilor) resistance level . uncleared neverificat adj.minim al ucui pret . to standardize. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj.trade terms ~ de export . nonunion nesoldat adj. necessity 2. unmarketable. (sdrdcie) poverty. rate setter/fixer. (indoielnic.subsistence level ~ de trai .t. unrealizable. needy. consum etc. (lipsd) need. (necesitate) need. undue.de subzistenta . (a unui salariat.al productiei . clear netaxat adj.f. standard. poor. (reguld) rule.customs nomenclature nominal adj.scale of production. unmerchantable. 1.price level .tariff level ~ de cheltuieli prevazute .f.) work load ~ de consum . unverified.cost standards ~ de dezvoltare economica .f.wage level ~ al tarifelor .) rate. needy person nevoie s. (in constructii) quantity surveyor norma s. uncustomed. a unui serviciu etc.bill/list of goods nomenclatura s. schedule ~ comercia! . level. taskmaster.m.n. nei. unchecked. sateless nevamuit adj. standardization. unsaleable. scale ~ acceptabil de calitate .level of economic development ~ de rezistenta . unsubsidized net adj.bankruptcy level ~ al preturilor . 1. destitution 3. unemployed idle neutraiitate s. export list ~ de marfuri . output level ~ al salariilor . unsettled nesubscris adj. dubios) doubtful nesindicalizat adj.

(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata . notary ~ public ..(mar.f.NOR-NOV 235 ~ de descarcare .nava gata de incarcare" .to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .flexible working hours ~ intreaga . fin.time standard ~ de transport .(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .hourly rate ~ partiala .notice of readiness nova tie s.rate of work.) novation novatiune v. (dr.. unloading/lading rate ~ de descarcare a navei .t. cash note ~ de reinnoire .specifications for delivery ~ de procedura .rate of production.loose standard ~ orara . notary's office nota s.acceptance specifications ~ de securitatea muncii .rate of transport ~ fixata zilnic . account. diplomatic note notifica v.) rules of procedure ~ de receptie .prompt note ~ de comanda .loss allowance ~ de productie .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu .unsecured note ~ de debitare .part-time work ~ pe gura de magazie . job rate ~ de manipulare .) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .to smash the target notars.nava gata de operare" .) hatch(way) speed norme de livrare . novatie .stem note ~ de .(a navei) handling rate ~ de operare a portului .discharge rate.loading rate ~ de lucru .order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.standard specifications a depasi norma .notary public notarial adj.) advice note ~ de avizare a scadentei .labour safety rules.f. notification. notice ~ de anulare . note.(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum.n. notarial notariats.(a marfurilor) handling rate ~ de operare .whole-/riill-time work ~ nerigida . to notify. memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor . output standard ~ de timp .(corn.notice of cancellation ~ de credit .f.m.note of fees ~ de plata ..port efficiency ~ de pierderi admise . safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .(dr.credit note ~ de . to give notice notificare s.(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .bill (of costs).

mar.to pay in cash numerota v.social .registration number ~ de ordine .236 NU-NL'T nil adv. name ".n. mar.f.name of the payee by ~ la comanda . 1. (far a valoare) null.fictitious name . to assign. to count (up).multiple (quantity) ~ par/cu sot . no pay ~ se cere . invalidity "-' de drept . 1.actual nullity ~ de fond .n. only ~ daca este cauzat de .t.nullity in law ~ de fapt . voidness.) no bid nud adj. fodder .f. (dr. nomination.f.) nullity. to appoint. (i/itr-m post) to place numire s. number.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai .) constructive total loss only niimar s. ready/effective money ~ contra documente -. style ~ de familie -. (la imbrdcaminte) size 3.odd number ~ intreg .unless caused ~.even number numere cu doua cifre .card security number ~ de serie/fabricatie .construed nullify numai adv.a! beneficiarului .running number ". worthless. name of a firm/company ~ si prenume .n. (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj.(despre actiuni) (bur. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v.family name •. (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare . (a calcula.t.s'.fictiv .to order only ~ pierderea totala .) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig.. numismatics. numismatology nutret. nu platesc .t.available/spare cash ~ in casa . a socoti) to compute.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare .(conditie de baza a contractului de salvare) (mar.(asig. no ~ salvezi. to reckon nume s. (cifrd} figure 2. (dr. (intr-o functie) appointment. (incadrare intr-un post) placement numismatica s.fractional number ~ impar/fara sot .n. (inlr-o fiinctie) to name. of no value ~ si neavenit . assignment.de securitate al cardului . (la garderoba) check.business name. cash. to nominate.corporal name.substantive nullity ~ virtuala . to number.cash in hand a plati m ~ .) null 2.null and void militate s.fractionar . forage.} no cure.whole number ~ multiplu .(de la 10 la 99) double figures numara v.prompt cash against documents ~ disponibil .full name numerar s.

(element constitntiv al activului patrimonial.contractual obligation ~ executorie . (scop) goal. obligatory. (articol.prospective obligation obligatii fiscale . creditor) obligee obligat adj. objective. (persoana care se obliga. {de activitate al unei societdti) object 3.) interest at risk obiecte de artizanat .) bond ~ activa . obligatoriu adj. (interes) interest 4. produs) article. fair. 1. item.(asig. purpose 2.) consensual obligation ~ contractuala . (industrial) industrial unit/project ~ final . 1.) vicarious liability ~ consensuala .n. (legala) (legal) obligation.m.0 obiceis.operative obligation ~ financiara . debitor) obligor obligatar adj.(cu dobdndd fixa) active bond .) cross liabilities ~ sporite .subject of an action ~ al proprietatii . a constrdnge) to oblige.) deed poll ~ viitoare .) joint and several obligation ~ unilaterala .. to coerce 2.) absolute liability ~ oneroasa . 1.r.valuables obiectiv adj. (de studhi) subject (matter). pi.m.. to force. to oblige/to bind oneself obligant s.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare .n. (prin contract.n. (a! wiei cercetdri) object. compulsory.(care se transmit din generatie in generatie) (dr. (fin. 1. design.) heirloom ~ desperecheate/disparate . corporal sau incorporat) property asset (dr.f. object.) to bind v.purpose of a contract ~ al impunerii .(dr.(dr. (silit.(dr. (rdspundere) liability.f. (a sili. identificabil si mdsurabil. indebted s.handicraft . prin contract. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum .odd-come-shorts ~ pierdute . unbiassed s. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr. (prin contract) bound 3. constrans) forced. bond. to compel.subject matter insured ~ in rise . goods ~ al asigurarii .de familie . (de serviciu) duty ~ asigurat .insurable interest ~ al contractului .t.consumption habits obiect s. aim.financial liability ~ neconditionata . object.tax liabilities ~ reciproce .ultimate goal obliga v. compelled 2. (mdatorat) obliged.accrued liabilities obligatiune s. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract. thing 2. obligation.taxable article ~ al litigiului . binding obligatie s.(dr.(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. impartial.onus ~ solidara .

savings bond ~ de reorganizare . la scadentd.(dr.lottery/prize bond. in anumite conditii.purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .interchangeable bond ~ ipotecara . poate fi schimbatd. mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .(instrument de indatorare pe termen lung.) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila .(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie .(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat . inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .(titlu emis pe baza de scant.(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila . cu alte titluri. fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .mortgage bond .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata . in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri . (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie. oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.Treasury bond ~ directa .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .debenture bond ~ cu dobanda variabila .(care.(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .

(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator .(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii .) to secure. to fill 3.t. (comenzi.(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii .currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa . (a lua in posesie) to occupy.transferable bond ~ unificata/consolidata .(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie . 1. (in mod ilegal/abuziv iin teren. incidental. to get. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit .(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare . drag.registered bond ~ participativa . (un post) to occupy.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua .(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva . to engage. un brevet) to take out ocazional ad]. obstacle.(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila .(de platd) single bond ~ transmisibila .(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala . (a angaja) to employ.currency bond ~ purtatoare de venit .callable bond ~ samurai . fonduri) to raise. (barierd) barrier ~ fiscal . (capital.t.(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala. (profit) to realize.(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat. (despre muncd) odd ocupa v. beneficii etc. occupier . (un certificat. to take hold/possession of 4. n.m.OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara .unified bond ~ yankee . to obtain.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize . to come in.(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond. to busy 2. occasional. impediment. (a dobdndi) to acquire. cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. o locuintd) to squat ocupants. inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila .

taking hold/ possession 4. angrosistului) purchase offer.supply of securities ~ de transport maritim .tender of delivery ~ de moncda . bidding.trial offer ~ de plata . servicii) to tender 4.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata . to exhibit. (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital .240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv . pret. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract . -. offer.alternative offer ~ atractiva . a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca . termene etc. to present 2.tender of payment ~ de preluare . (licitanf) bidder. offerer.full employment ~ temporara . probe etc. {pentru furnizarea de mdrfuri. oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere. servicii) tender 2.shipping bid ~ de valuta .(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. servicii) tenderer oferta s. {a licitd) to bid.(al unui teren.'s offer ofertant s.reasonable offer ~ agregata/globala . (licitare) bid.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite .f. 1.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . (de actiuni) tender offer ~ de livrar : . (a unui post) occupancy 3. referinte. 1. (pentru furnizarea de mdrfuri. (a pune in vdnzare) to offer.) to furnish ~ mai mult decat cineva .t. cdtre parti sd aibd .(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate.capital supply ~ de cumparare .(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v.(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala .obiect.(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare .attractive offer ~ avantajoasa . la licitatie) ticket ~ acceptabila .(fdcutd furnizorului. (ilegald/abuzivd a unui teren. supply. (luare in posesie) occupancy.(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. (angajare) employment 2. 1. al unei locuinte) squatter ocupare s.f. (a da) to offer. astfel incut acceptarea mtocmai de. (explicatii. (in plic inchis.to improve on smb. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara .m. to put up/to expose for sale 3.employment ~ deplina a fortei de munca .

acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .block offer ~ inchisa .m.clearing house ~ de cliring bancar . intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala . first mate/officer. (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs.n. sealed tender ~ incruci^ata . o controleze.(care depdseste cerered) excess offer.cross offer ~ insotita de mostre .to make an offer a retrage o ~ .f. sd rdscumpere.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau.situations vacant. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma . officer ~ de marina comerciala .acceptance house ~ postal .mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer.patent office ~ de cliring . oligarchy oligopol s. (forma a pietei cu o concurenta imperfectd.sample offer ~ la pret scazut .firm offer ~ m bloc . job center ofiter^. (master's) mate oleoduc s. labour exchange. bureau.(stabilite prin coluziune.verbal offer oferte comune .public offer ~ publica de cumparare .banker's clearing house ~ de scont . mate ~ de vama . impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly.OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara .blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica . actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb . sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune .customs officer ~ secund .low offer ~ nespecificata .(la navele comerciale) chief mate/officer. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun. (al unei administratii) office. help/hands wanted a face o oferta . (sediu al unei firme} office.n.(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala .(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati.collusive oligopoly oligopson s. (agentie) agency ~ de brevete .(la licitatie) ticketing. la un pret superior celui cotat la bursa. (birou) office.n. simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu . pe care doreste so.(coluziune.to withdraw an offer oficiu s.(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita .n. pipe-line oligarhie s.

fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri .f. effective. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .t. manipiilare. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch .) substitution (price) bond swap ~ economice . transaction. a actiona un utilaj) to operate.de masa . (neretribuit) honorary opera v.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei. onerous. un cec etc. of honour 2. work. transbordare) portwork operatii a la baisse .economic operations ~ financiare . operative.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni . (o cambie. homo oeconomicus oneros adj.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj. efficiency. operation ~ de marfuri .noncash transactions ~ la termen . action 2. (de onoare) honorary.(]->entru un avocat) retainer onorific adj.) to honour. (hicrare) operation. ci la o data ulterioard. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere .f. to meet onorariu s. devize. pay ~ de angajare .banking operations ~ bursiere . to manipulate 2.stock exchange transactions. efficient operativitate s. honorarium.n.(bur. (calciil) calculation.commodity futures . (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s.dealings for cash ~ in virament .(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring.economic man. stivuire) cargo work ~ defectuoasa .OM-OPE oms.leasing operations '.fiduciary transaction ~ portuara . descdrcare.) trader operatic s. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire . 1.even deal ~ fiduciara .) dealings for a fall ~ a la hausse .(pe cont propriu) (bur.(bur.t. 1. deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans.(bur.) dealings for a rise ~ bancare . operator ~ care face piata .titluri.(incdrcare.(fin.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic . burdensome onora v.(incdrcare. fee. reckoning 3. (financiard. descdrcare. man ~ de afaceri . 1. bursiera) operation. stock market trading ~ de leasing . (a manipula.f.m. speculation.financial operations ~ in numerar . m. efficacy operator s.) market maker ~ independent .

(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. stoppage.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor .de apel/cumparare . (a incetd) to cease. (intrerupere) interruption ~ a functionarii .(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) . opportunity opri v.forward exchange/deals ~ valutare la vedere . descdrcare. call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double. in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare. devize sau actiuni. opportune.stock-ratio optimization ~ a valorii . dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare. un anumit volum de marfuri.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare. transbordare. la o data si un pret fixate anterior. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s.speculative operations ~ valutare . optimization ~ a raportului dintre stocuri . to stop. to optimize optimizare s. metale pretioase.foreign exchange transactions ~ valutare la termen .f. to discontinue.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei . metale pretioase etc.f.t. (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni. (a intrerupe) to interrupt. in conditii stabilite anticipat. discontinuity. timely. well-timed oportunitate s.f.out-of-the-money option .(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur.f. stivuire) handling procedure ~ la vedere . stop. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double. ceasing.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei .t.(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative .spot exchange/ deals operational adj.to cease payments oprire s.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei .) stop loss ~ in tranzit . operational oportun adj. {incetare) cease. to break ~ platile .

(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare .(stelaj.) broker's order ~ cu plata in numerar .(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .{mar.) company town ~ maritim .(care da drept fie de cumparare. oras mare. hour.trade town ~ de frontiera . extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.stock exchange order ~ de cumparare .warehouse order . overwork.. timetable ora$ s.day-to-day option ~ tripla .office/official liours ~ de lucru .maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit .peak/rush/throng hour ~ locala .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala . orice oras) city ~ comercial .244 OPT-ORA ~ de plata .(bur. in SUA. optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.(la radio si televiziune.(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate .) order to buy.) administration order ~ de bursa .working hours ~ suplimentare . standard time ~ -om .currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta . time ~ de Tnchidere .summer time.) market order ~ de administrare . straddle ~ europeana .f. (in Anglia.n.) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei . order ~ al agentului de Tncarcare .(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s. town.n. fie de vdnzare) single option orar adj.closing time/hour ~ de maxima audienta .overtime (work). (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase . furnizare de cdldurd etc. hourly s. (SUA) daylight saving time ~ de varf.(a unei societdti insolvabile.fixed-working hours ~ lucratoare/de productie ..{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize .n.(bur.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option. (program) schedule. strap ~ unica .{corn.. ca alternativd la lichidarea ei) (dr.(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita . pentru publicitate) prime time ~ de vara .frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd.local time ~ -nava .(bur. hour.official hour.) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate .

order of payment.order to transfer ~ deschis . organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii.order/business of the day.f.) organization and methods.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor . autoiitafe) body. agenda.delivery order. flow-process chart.) time order ~ de virament .) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru .) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur. (dispozitiv.statutory order '. device. unit 2. principal organ s.(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur.f. succession ~ a prioritatii . ordinance ~ cu putere de lege . table of organization.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'. authority ~ de conducere .f.order of priority ~ de zi .de blocare . a unor fondiiri) stop order ~ de plata . pay order issued ~ de punere in posesie .executive body ~ financiar .n 1. selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen .) decree. (dr./n.} limited order ~ permanent .(bur.financial body ~ legislativ .) to order.(dr. to pass for payment ordonanta s. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale. (serviciu de consultantci pe . care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s.de ridicare a sechestrului .t.payment order.f. agregat) mechanism.legislative body organigrama s. organization chart. writ of attachment ~ de vanzare .(dr. (/uridicd.managing body ~ de control .) garnishee order. sequence. diagram organiza v. (fin. distress warrant.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man. (mar. departmental organization ~ ierarhica .control authority ~ executiv . (organizatie.) order to sell.(bur.(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur. (prezentatd in scris) order paper ordonanta v.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare .t.writ of possession ~ de punere sub sechestru .(a unor conturi. financiara) order.') open order ~ legat/conditionat . to organize organizare s.) ship's/freight release ~ de plata . order for payment/to pay. order.

(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj. association. body ~ -corespondent .nonprofit corporation ~ orizontala .f.(man. society.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila . organizational . organization.) flexible organization ~ nonprofit .246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s.

(pe 5-10 ani} planning horizon otels.n.ORG-OTE orientare s. direction.f.w. steel ~ aliat . 1. steelworks . guidance 2. horizon ~ de planificare . (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala .alloy steel ~ -balot/de bandaje .vocational guidance orixonts.hoop iron ~ calit . steelworker otelarie s. orientation.hardened steel ~ inoxidabil .y.stainless steel ~ turnat .n.f.cast ingot/steel otelar.

(articole) stationery 2. panic .malicious damage paleta s.(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s. page ~ dactilografiata . utilaj.incomplet de actiuni .damage by handling ~ prin poluare cu titei . circa 100 de actiuni.m. avarie) failure ~ de curent .) quotation board ~ publicitar .) folio ~ produsa de raufacatori .failure of electricity panica s.(a bunuriior navei) (mar.' (de marina. (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.controlling interests pagina s.operational factors para§uta s.stevedoring pallet ~ specializata . (avizier) board ~ de afise . panel. cu 72.material/property damage ~ prin aruncarea peste bord . block.damage by fire ~ prin manipulare .) damage by jettison ~ prill contaminare .la bursa . (magazin) stationer's shop par adj. pallet operation pana .p packet s. 90 sau 100 de cuvinte) (dr.) pagini galbene/nationale . \.oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata .f.) palletization. prejudice. parameter parametri de exploatare .(a unui document.n.purpose-made pallet.bill/poster hoarding ~ de cotatii .broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni .damage done/incurred pallet. damage. packet ~ complet de actiuni . (defectiune. (cu sot) even paradisA'. stock . (mar.warehouse pallet ~ de stivuire .f.(pentru actiuni. pack./. cargo platform/stage/tray ~ de depozitare . stationer papetarie s.f. pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .f.n.(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu .n. (pierdere) loss ~ accidentals . package.s'.(bur. (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s.economic paradox parametru s.accidental damage ~ materials .(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni .f.operating data ~ de functionare . parachute . special-puq^ose pallet ~ universala .panic/flurry on the stock exchange panou s.(bur.f.advertisement hoarding papetar s m.) lot. paradox ~ economic .general-puipose pallet paletizare s.f.n. mecanism) breakdown.

) contra . run. {bucatd) piece.signatory ~ sociala .gold parity ~ de schimb . wager.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed. privy ~ in cauza . lot.n.contracting party.i.t.mileage paria v./n.f. (a miza) to gamble paritate s. part. party to a contract. 1.f.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata . contractor. party concerned.n.) party ~ adjudecatara . care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^.party at fault ~ in drept . {care revine cuiva) share. waggon yard/park parcela v. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. stock. fragment 2.n.rolling stock depot. lot.fixed parity ~ glisanta . to run through parcurs s.) parity. associate. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului . 1.f. to bet.(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa .party to a dispute ~ prejudiciata . to wager. (fin.t.exchange parity.gliding parity ~ indirecta . covenanter ~ indiviza .truck fleet ~ de vagoane . bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. {data in arendd unei familii) allotment parcurge v. 1. 1.concerned party. (o lista) to look down. {dr. partner.empty haul ~ in mile . reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial.(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s. (documented to go over.party to a case ~ in culpa . (loc de stationare a autovehiculelor) car park. to lot (out).{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s. to parcel (out).prejudiced party ~ semnatara . care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man. to plot parcela s. portion.insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta . plot.party entitled ~ in litigiu . parcel. (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura .(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire . redactat de unii manager! pentru ei insisi.f. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2.) golden parachute pare s.share in coownership ~ interesata . park ~ de autocamioane . sharing 2. to cover. parking place 2. (o distanta) to run. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet.aur/metalica . par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ .

minority interests particular adj.short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite . patent. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune . resistance ~ a consumatorilor .) regular lot ~ vagonala de marfuri .long-term liabilities ~ pe termen scurt . licence patenta v. licence.m. peculiarity.tourist passport patent s.tourist-class passenger ~ in tranzit . participation.majority interests ~ minoritara .consumer resistance pasaport^.?. (de) liable to pasiv.) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar.direct hand ~ la profit . consignment 2. proprietary. patrimonial. {la o afacere.business partner parteneriat^. 1.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . patent. tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man. (de navigatie) fairway. characteristic (feature). to licence patentat adj. (mar. patent(ed).carload lot partial adj.f. (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor . (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri .PAR-PAT ~ care iese din firma .net liabilities ~ pe termen lung .current liabilities ~ neprevazut . private particularitate s.transit passenger pasa s.) employee involvement/participation ~ directa .seaman's passport ~ turistic . waterway pasibil adj.f.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent .clandestine passenger.) liabilities ~ acceptabil .f. (de marfd) parcel/lot of goods. certificate ~ de sanatate . passivity.contingent liabilities ~ net . navigation/ship channel. passenger. part(ial)ly pasager s. (forma de asociere) partnership 2.f.service passport ~ pentru marinari . batch.) clean bill of health patrimonial adj.n. passport ~ de serviciu . to patent.profit sharing ~ optionala a salariatilor . salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s.(mar. partial adv. (cont.f. partnership participare s./?.(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s. real .deposit liabilities pasivitate s.} stowaway ~ de clasa turistica .(bur. licensed patenta s.f.(mar.f.n.t. n.) bill of health. (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin . 1. sharing.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara .

patruiidere s. boss patronat s.i.registry ~ avantajos . (a amenda) to fine penalizare s.zi lucratoare .per day.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v.foreign flag ~ vamal .f.t.f.t.m. to grant smb.(despre twine} bespoke .market penetration panza s. to cause/to do damage to pamant s.f. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s.per ton ~ uscat .tarpaulin canvas panzeturi s. (teren) ground.m.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth. on the back ~ zi .overleaf.on credit ~ luna — per month. to penalize.drill ~ dc in . to reprieve. jute canvas ~ de prelata .cont propriu . (albituri) white goods.national flag/colours ~ strain .for one's own account ~ credit . (mar.national .customs/revenue flag pacali v. respite. per diem . delay. employer. (proprietate) land.f.flag of convenience/ necessity ~ de armator .n. soil science penal adj.t.f pedology. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda . to respite. to impoverish. 1.250 PAT-PEN patrimoniu s. (mosie) estate ~ arabil . reprieve. a delay pasuire s. ashipboard ~ om-ora .(la bord) aboardship.n. penetration ~ pe piata . (camp) field.f. cloth -. linen peprep.company/house flag . loser pagubi v.t. penalization. pauperism pauperiza v. proprietor.) flag ~ al navei . pi.de ambalaj .packing cloth/linen ~ de doc . pecuniary. monetary pedologie s. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile . (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava . penal penalitate s.per man-hour ~ riscul destinatarului . fuel/black/buming oil paguba$ s.ashore ~ verso . patrimony patron s.n. to beggar pavilion s.n.consignee's risk ~ tona .burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie .t.) at sea.plough land pasui v. to lose v.n. to pauperize. moneyed. linen. (sol) soil.f. grace ~ de iuta/de sac . (amenda) fine.f. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. penalty. (association of) employers pauperism s. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit. sacking. mar.(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj.

f.n.(fin. mandatory retirement pentrvi prep. retiree ~ de stat . to grant a pension. obsolete.) for the account penurie s.PEN-PER 251 acestuid) fine 2.payoff period ~ de conversie a stocurilor . danger. 1. peril. 1.ite) to levy. pensioner. to superannuate pensionar s.t.on-cycle . hazard. penury. contributia nefiind pidtitd de salariat. (rise) risk ~ de intrare pe piata . superannuation ~ pentru limita de varsta .) to lapse. out-of-date. un acord) to conclude pericol s.to be in abeyance pensie s. shortage percepe v.) period under review ~ de amortizare .to pension (off) pensiona v.eamings--related pensions a ie§i la pensie . abeyant.f.oil(-producing) area perioada s. scarcity.) lapsed perimetru s.navigational danger.(la fondul de pensii. (im.po7.t.m. (un contract.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva .r. (de impolite) (tax) levy perceptor s.(bur. pensionary. undecided.f. to superannuate v.life pension/annuity pensii necontributive . to gather. to collect.to be pensioned off. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s.f. to retire (upon a pension).(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2.n.m.alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . pending. to become out-of-date perimat adj.retirement on account of age/pension.disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta . to go on pension.exploration lease ~ petrolifer . outdated.f. superseded 2.r. for ~ numerar . area ~ de explorare . danger to navigation/shipping ~ natural . (dr.old age/ retiring pension ~ viagera . period ~ analizata . to retire (upon a pension) a scoate la ~ . retirement. tax collector/gatherer perfecta v. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara .) for money ~ ziua de lichidare . superannuation.contract penalty ~ pentru cheiaj .natural danger perima v. pension.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie .(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj. (dr. to pension (off). outstanding a fi ~ . (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala .state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s. pi.t. perimeter. ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii .

trial period. always ~ in stare de piutire .) dandy/pricking note ~ de munca . (de incarcare.(a wiei.slack period ~ de subscriptie . allowed. (mar.) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar. permit. permanent. perishableness permanent adj.) bill of sufferance.always safely afloat permis adj. (a unui angajat) probationary period .(mar.transition period ~ medie de colectare .) land/landing order . licence.(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .n.(mar.) release ~ de aprovizionare . permitted s.vamal de eliberare a marfii din depozit . authorisation.(conditie de navlosire) (mar.) standing adv.shipping note ~ de incarcare .discharging permit.navigation permit ~ de pescuit .(fdra plata taxelor vamale) (mar.252 PER-PER ~ de gratie . grace period ~ de inactivitate . {de liber a trecere) pass.(mar.f.warehouse withdrawal permit. entry out .(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie .) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .y. permanently. permit to unlade ~ de export .export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare .(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .fishing licence ~ de plecare .landing permit ~ de descarcare .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit .loading permit.de stagnare .(din depozit) demand pass. transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare .de reaprovizionare .subscription period ~ de tranzitie . perishable perisabilitate s. un contract etc. pass of goods ~ de scoatere din vama .(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm. cambii) tenor ~ de proba .) always afloat •.) jerk/jerque/stamp note.in stare de piutire sau esuat fara pericol . (despre un comitet. release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate .(timpul dintre comandd . livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite .always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura . warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare . perishability.) average collection period perisabil adj.period/days of grace. descdrcare etc.tax holiday '-. permit to lade. shipping bill.transit permit ~ vamal customs permit.outage ~ de maturitate .

allottee ~ careia i se face o oferta .) request note permite v.(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza . to allow peron s. platform ~ de sosire .intestate ~ deposedata ilegal .very important person ~ impozabila . qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .private person ~ scutita .t.arrival platform perpetuitate s.(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare . personal.office/ clerical staff calificat . person.leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica . staff ~ administrativ/de birou .official ~ particulars .legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.) nominee ~ foarte importanta .managing staff ~ de exploatare/deservire . to permit. mdrfuri) (bur. corporate body.(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur. (individual) individual.defaulter ~ care preia ilegal un teren .skilled personnel.odd hand/man ~ care face o oferta .(intr-o functie) appointee ~ oficiala . (client al unei band) corporate customer ~ numita .outdoor staff ~ de conducere . body corporate. individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar .n. legal entity.(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar.operating personnel ~ de supraveghere . offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul .disseisee ~ fizica . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale . (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.) perpetuity persoana s.(de impozite etc.(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.) exempt personal adj.offeree ~ careia ii revine o parte .claim-jumper ~ care renunta .PER-PER 253 ~ vamal special .f.(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .offerer.n.(actiuni.f. personnel.exempt personnel ~ cu serviciu exterior .supervisory personnel .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser. (particular) private s.improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati .) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular .

port personnel ~ supranumerar . petition.river fishery ~ industrial . application a face o ~ .field personnel ~ functionaresc . fisherman.redundant personnel.f. petroleum carrier/ship/tanker. petrochemistry petrodolari s..f.(fish) trawling ~ sezonier . fishing.technical personnel personalitate s..season fishing peste prep. above ~ balustrada navei . allowable draft/draught ~ de bord liber . urmat de plata in rate) down petitie s. petroleum.n. pelagic fishing ~ oceanic/in larg .seafaring personnel ~ permanent .(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar. (pescuit) fishing 2. applicant.deep draft/draught.n. reduced draft/draught pescar s. above par pesin adv. (cu ndvodul) to seine.n. (produse) fish 4. petitioner./.fishing trade ~ maritim . (in special despre un avans. solicitor petrochimic adj.easy draft/draught.m. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene . s.offshore fishery ~ prin traulare .operating draft/ draught. (SUA) draft ~ admisibil .freeboard draft/draught ~ de exploatare .254 PER-PET ~ de teren . in ready money.permanent/regular personnel ~ portuar .deep-sea fishery/ fishing. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj. tank ship/vessel.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata .full-load draft/draught ~ in balast .n. oil. (cherhana) fishery pescui v. fishing cutter/vessel pescaj s. (de coasta) shoreman pescarie s. (mineral) oil. heavy draft/draught ~ proiectat .designed draft/draught ~ redus . (mar.permissible draft/ draught.whale fishery. (cu traulul) to trawl. fishery ~ comercial . (negot) fish trade. pi. personalty ~ juridica .m.legal status "< pescador s.) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur. petrochemical petrochimie s. to fish.commercial fishing ~ costier .sailing draft/draught ~ de plina mcarcare . petrodollars petrol s. (balene) to whale pescuit s. (cu unditd) to angle. deadwood ~ tehnic . whaling ~ fluvial .) draught.n.coast(ing) fishery. light draft/draught ~ de plecare . oil-carrying ship/vessel . service draft/draught ~ de mcarcare .f.ballast draft/draught ~ mare .clerical personnel ~ imbarcat/navigant . (piata de peste) fish market 3.no-load draft/draught. (cu unditd) angler. pelagic fishing ~ pe platoul continental .) supra pari. (oil) tanker.marine/sea fishery. 1.to submit an application petitionar s. in cash. over.m.f.

m.tanker-container ship/vessel ~ universal .mamut" . inshore oil-tank ~ de cabotaj mic . (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier.. oil(-bearing) petrovaluta s.a fortei de munca .credit market ~ a cumparatorului .f.acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor . large capacity tanker ~ de tonaj mediu .intermediate tanker ~ de titei .(fin.large crude carrier.coastal tanker.(piata cu activitate legald.f.} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj .white products tanker.chemical tanker ~ de produse negre .inshore oil-tank ~ de produse albe . insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.) open discount market ~ a vanzatorului .goods and services market ~ a creditelor .general-purpose/versatile tanker petrolifer adj. clean products ship/vessel.ocean-going tanker ~ . superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .PET-PIA 255 ~ combinat . refined products carrier ~ de produse chimice .(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.) issue market ~ a factorilor de productie . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn. astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s.) seller's market ~ activa .(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.competitive market controlata/inchisa . astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere .(peste 160000 tdw} very large crude carrier.} grey market ~ concurentiala .(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .black products tanker. (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina . (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.factor market .) buyer's market ~ a emisiunilor . dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .(fin.crude oil carrier/tanker ~ .f.product market ~ a scontului neoficial .wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare.call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur.active/lively/brisk market ~ angro/generala .(petrol-minereu) oil-ore carrier. market ~ a acceptelor .one-man market . petrocurrency pfund s.. fin.portcontainer . de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie .

world market ~ monetara .intemal/home/dome market ~ ipotecara .{piatd pe care sunt tran.interbancara .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market .256 PIA- ~ cu cotatii bune .{sub forma.dead market ~ mondiala .(fin.{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.{la preturi mai ridicaie.global/mass market ~ imobiliara .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .) liquid market ~ moarta .{atdt la vdnzare.freight market ~ de obligatiuni . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .grain/corn market ~ de desfacere .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .organized market ~ paralela .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale . {bur.institutional market ~.open market ~ externa .shrinking market ~ inchisa .national market ~ neagra .real estate market ~ imperfecta .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta . {bur.unofficial/outside market. de lingourl) bullion market ~ de navluri .discount/bill market ~ deschisa/libera .potential market ~ primara .depressed? sagging/down market.free market ~ lichida .black/underground market ~ neoHciala .closed market ~ la termen .international market ~ interna .interbank market ~ internationala .) bear market ~ in regresie .{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .mortgage market ~ in crestere .

board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v. demonstranti) picketing picior s. waste.to raid into the market pichet^.accidental damage ~ aditionala .(bur.f.stringent/ limited market.f.(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue .n.glutted market ~ tertiara .t.(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept .(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica . (timpiil) to waste 2. (bani prin investitii nerentabile) to sink 3.(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .i. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market.(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta .) overbought market ~ supraincarcata .(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss . (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea .) to miss./i. fie pentru cumpdrare) (bur. (pagiibd) damage ~ a navlului .specific market ~ speculative .to make a market a provoca panica pe ~ .) narrow/thin market ~ secundara .forward exchange market piete complete . (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. (de cdtre grevisti. to lose pierdere s.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.steady market ~ supraevaluata . forfeiture -' accidentals .) one-sided/-way market ~ specifica . 1.foreign exchange market ~ valutara la termen . (pe care unui sail mai imilti.additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .market overt ^ restransa/Iimitata .) complete markets ~ consolidate geografic . ocazia etc.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin.target market ~ unica .(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic . (la jocuri de noroc) to gamble away 4. to lose. picket ~ de greva — strike picket pichetare s. wastage.single market ~ valutara .weak market ~ specializata . loss.(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba .(prin incdicarea unui contract) forfeit.speculative market ~ spot/a disponibilului . (trenul. (drept'ul la) to forfeit v.

lost ~ sau nepierdut .) partial loss ~ pe hartie .reala .) particular average loss ~ mare/grava . 1.(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig. fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.« timpul transportului) (asig. (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .wearing part pinta s.f. (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s.leakage loss.storage losses ~ neasteptate . cellar. mar.f.) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .(as ig.) pilferage ~ de exploatare .net loss ~ partiala . mar.operating losses ~ la depozitare . mar. vault .(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig. loss due to leakage .severe/heavy loss.(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an.(despre nava.f.weight loss ~ de translatie .(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela . mar/a) (asig. (specimens specimen.succeeding losses pierdut adj. ~ naturala/inerenta . mar.(asig. piece 2.(.) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .(asig.(asig. (exemplar) copy 3.cred^i losses ~ succesive .(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila .(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta . part.windfall losses ~ prin credite neperformante .(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate .(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin.) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere .(asig.maritime loss ~ pe ultimul an .) general average loss ~ in avaria particulars .) translation loss ~ deliberata/intentionata .) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat .natural wastage ~ nerecuperabila .f.) lost or not lost piesa s.loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca . practical de fisc pentru o societatc falimentard. mar. prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .258 ~ de bani .

investment plan. draught. (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .production planning ~ a sortimentului de produse product planning .(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu .general plan/outline. {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit. expenditure capital plan ~ de incarcare . pensii.annual/year-to-year plan ~ cadastral .(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v. {interval intre doua mdsuri. (program) program(me).(cargoplaii) (mar. design.) cargo plan. 1.(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii .de investitii .f.vamala .schedule of delivery ~ de marketing .price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare . to limit plaja s.) capacity/tonnage plan ~ anual .n.five-year plan ~ de activitati zilnice . draft. (protect) project.) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala .(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .cadastral survey ~ cincinal . loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit .redemption table ~ de amplasare .) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan .f.t.retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional . (a programa) to schedule planificare s. planning ~ a productiei .de economii .PIV-PLA -.de stimulare .(a navei) deadweight plan ~ de invatamant . scheme.strategic plan planifica v.production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri .planned unit development . doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.bonded vaults plafon s.long-term plan ~ de productie .t.contributory pension scheme ~ de pensionare . plan. to plan.occupational pension scheme ~ de personal .(mar.day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare . beach 2.pension scheme ~ de pensii contributiv .staffing schedule ~ de perspective .marketing plan ~ de pensii .saving/thrift plan ~. asigiirdri de sdndtate etc. schedule ~ al capacitatii de incarcare .curriculum ~ de livrari .debt ceiling ~ al preturilor .n.

(mar.(a personalului unei companii) (man.payment in driblets ~ graduala a ipotecii .) career planning ~ bugetara .oil plant ~ tehnica/industriala .industrial plant ~ textila .f. plant ~ furajera fodder plant '. (investitie) placement.f.oleaginoasa .strategic planning plantatie s.time wages ~ dupa livrare .f.(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt . payment. (a vinde) to sell plasament s.[in mina) yardage ~ in alimente .scheduling ~ centralizata .paymeni against documents ~ contra ramburs .sinking ~ direct .mortgage graduated payment ~ imediata in numerar . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal.n.f. jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar . (vdnzare) selling.payment forward ~ contramandata . (a investi bani) to place. defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor .aggregate planning ~ strategics .advance payment-payment in advance ~ contra documente .260 ~ a structurii organizatorice . sale ~ de actiuni lipsite de valoare .(de titluri de valoare. investment ~ avantajos .) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .outward payment ~ excesiva .eligible investment ~ dezavantajos .f.central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .family planning ~ globala .paynient of balance ~ anticipata . plantation planta s.» sharehawking.(man.t. pay.) organization planning ~ a structurii profesionale .payment after delivery ~ efectuata .spot cash ~ integrala .advance paymeni. payment in full ~ in acord pe iard de inaintare . placement. t. to forge plastografie s.truck system ~ a soldului . to invest. forgei-y plata s.short-term/'-dated investment ~ privat .(bur. sharepushing plastografia v.full payment.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .textile plant plasa v.payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua . (a imei datorii) discharge. disbursement.overpayment ~ fractionata .budgetary planning ~ calendaristica . (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s.

i. ajutoare de f.dirty money/pay .pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila .weekly payment ~ simbolica .delivery on payment .progress payment ~ restanta . (un onorariu) to fee. {SUA) time pa^Tnent .J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay .payment in cash.international payments ~ periodice .payment in due course .(mar.la tennenu.la livrare . (o datorie) to settle.in numerar la livrare .? upra protest ~ pentru ore suplimentare .trimestriala .(regulaf) to pay in .external payments ~ internationale . payment in part.(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .pentru antrepozitare . to make up.externe .periodical payments ~ preferentiale . platform ~ de antrepozitare .cash with order -. cashless payment ~ progresiva . to pay.payment by instalments.) stevedorage.overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament . to discharge. to liquidate. ~ partiala .cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .payment in kind ~ in numerar .saptamanala . (a unei datorii) payment on account .warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment .offshore drilling rig placuta s.cash against documents ~ in rate . plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v.. to prepay ~ cotizatii . to defray.payment by transfer. to disburse. (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .warehouse storage area ~ de foraj .f.quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii. payment in arrear . stowage ~ in natura .(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra . to pay ~ anticipat .omaj etc.pan/parti a) payment.to pay in advance.(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment.f.(efectuate din averea unuifalif) (dr. to clear.pentru onoare/sub protest .overdue/outstanding payment.) preferential payments ~ primite .drilling rig ~ de foraj marin .payments received platforma s.) transfer payments .majora .(a unei cambii) payment for honour/'.l cuvenit .. v.PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire .

(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s .standard of iii^ policy ~ a ocuparii .m.(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central.(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^. valoare} to overpay ~ prin cec .(in numerar.payable on delivery ~ la ordin . to cash ~ in rate . pleading plenar adj. to pay off ~ in cont curent . (dr.to pay in ~ in contui datoriei . plenipotentiary pliant s.payable to order ~ la prezentare . surplus value ~ absoluta . vineyard politica s.(tarif.to pay up ~ peste .to pay on account ~ in natura . paid ~ anticipat .surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .262 PLA-POL ~ daune/despagubiri .payable by instalments ~ la cerere .free-trade policy ~ pietei deschise . folder plic s.relative surplus value plutocratic s. addition. extra.to pay by instalments ~ in rate mici .f.payable to bearer ~ la scadenta .payable on demand ~ la livrare . (despre sedinte.n.m.) cash-and-carry platitor s.to pay on delivery ~ la timp . ploughman plus^. plutocracy poanson s.f. policy.to pay damages ~ integral . stamp ~ de titlu . vintner podgorie s.f.payable in advance ~ in numerar fara reducere . winegrower. surplus ~ de casa .n.absolute surplus value ~ relativa .n.payable at sight ~ prin andosare . (salarii) to tmck ~ in numerar .demand policy ~ a nivelului de trai .) plea. viniculturist. valoare) to underpay platibil adj.to pay in full. pentru a actiona asupra masei mor.(tarif.f. payer pledoarie s.payable as per endorsement platit adj. (la cerere) callable ~ cu anticipate .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise .prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .cash shorts and overs plusvaloare s. (ca sistem) politics politica liberului schimb . incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.to pay(in) cash. to pay/to put down.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii . full ~ si la marca . prospectus.(corn.ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.window envelope ~ cu salariul . payable. adundri) plenary plenipotentiar adj.to pay out ~ la livrare .payable on presentation ~ la purtator .payable net cash ~ in rate .f./i. envelope ~ cu fereastra .to pay in kind.to pay by cheque ~ sub .payable at maturity ~ la vedere .m.

policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii . 1.de venituri . inflationary policy ~ interna .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .fiscal policy ~ industrials .agricultural policy ~ antiinflationista .de preturi .environmental policy ~ de personal .internal/home policy ~ monetara .antitrust policy .pricing policy ~ de relansare . (cambie) bill of exchange 2.economic policy.monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.bugetara . disinflationary policy ~ economica .collective policy .de marketing . {de asigurare} policy ~ de asigurare .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .policy of retrenchment ~ de stabilizare .f.budgetary policy ~ comerciala .de mediu .investment policy -.stabilization policy .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .supply-side policy ~ agresiva de vanzari .(politico comerciala) wait-and-see policy .insurance policy.income policy ~ deflationists . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .tariff policy polita s.dividend policy ~ de expectativa . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .foreign policy ~ fiscala .policy of deflation.(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .austerity policy ~ de creditare a bancii .anti-inflation policy ~ antitrust .industrial policy ~ inflationista .aggressive sales policy ~ agricola .marketing policy .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .trade policy ~ concurentiala .policy of inflation.de austeritate .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .hull policy ~ de asigurare colectiva .household policy ~ de asigurare a navei .

time policy ~ de asigurare pe voiaj .{:r. impotriva furtului etc.marine insurance policy. mar. to pollute poluare s.) valued policy ~ de asigurare flotanta .(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy. floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy. consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy.(cauzatd de tin accident major) business interruption policy.reinsurance policy.{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy.open policy/cover ~ de asigurare evaluata . policy of reinsurance ~ mixta .(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip . mar.t. underwriter's policy ~ de asigurare mixta . voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale .f.(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima .fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii .water pollution ~ cronica .264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.mixed policy ~ de asigurare neevaluata .standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig.without-profits policy ~ de asigurare deschisa . running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor . handout pomicol adj.f.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune . policy proof of interest ~ de reasigurare .marine pollution pomana s. duratd) chronic pollution ~ fluviala .'.medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor . alms. mar.u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata .(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare .named policy ~ de asigurare pe termen .) block policy ~ de asigurare limitata . mar.(care r.) traveller's policy ~ de asigurare de viata . pollution ~ a apei . functie de modi/lean Ie intervenite ir.all-risks policy ~ de asigurare in bloc. care primele sunt revizuite periodic ir.(repetatd si de hingi.river pollution ~ marina .(asig.(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v. (pentru mai multe voiaje) (asig. charity. riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala . (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor .) honour/wager/gaming policy. fruit-growing .

sequestration populatie s.lake port ~ de livrare .destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .f. hint. ceremony pompe funebre .n. to tally. (in forma fie confidentiala la bursd.port of arrival/entry ~ de transbordare .ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri . (de marfuri) tally clerk/keeper. to book. tallying ~ defectuos .port of entry ~ de incarcare .active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta .f.t.f.resident population ~ totala total population port s. (marfuri) to tally v.port ofadjudication ~ exterior .i.bunkering/fueling port ~ de canal .n.port of departure.rn. population ~ activa .congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .open harbour/port. pump 2.cargo port ~ de minereu .m.(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import . pomp.tally of discharge ~ la incarcare . sailing port ~ de refugiu .transshipment port ~ de tranzit . to distrain. to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s.port of distress/ necessity/refage ~ de sosire . orchardist pomicultura s.discharging port ~ de destinatie .undertaking. (de marfuri) tally.(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal . (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda .n.port of call ~ de expediere .) tip.n.lading/loading/ shipping port ~ de lacuri . to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire . 1.floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa .PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s. garnishment.(tin salariat} to book in pontaj s.outer harbour/port .tally of loading pontator s. port ~ aglomerat . clocking. cue ponta v. to clock.faulty tallying ~ la descarcare . (ban) inn popri v.port of delivery ~ de marfuri . fruit grower/farmer.refinery port ~ cu santier naval .f.t.transit port ~ deschis .dock harbour/port ~ de buncherare . fruit growing/farming pompa s.canal harbour/port ~ de descarcare . (de prezenta) time clerk/keeper. harbour. cursele de cai etc. tallyman popas s. booking.continental port ~ cu maree .equipped port ~ cu rafinarie .passenger terminal ~ de plecare .shipbuilding port ~ de andocare . funeral furnishers pont s.

backlog/ stock of orders . (resurse) resourca? .cardholder posibilitate s. possessor.oil harbour/port ~ sezonier .precara .266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial ...terminal port ~. harbour.asset portfolio ~ de comenzi neonorate . fara a schimba sn^sa de undo iff.n./.exchangeability post s.(de pe frontiera eficientei) (fin. post. (mijioace) means.seasonal port .to property in smb.mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant .perpetu. O\\"GC tenure.vamal ...n' .occupancy ".(din punctui de ve.to give possession of a lua in ~ .(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare.de active . callability ~ de schimb ..) efficient portfolio porto-franco s.to possession of.c »1 institute a intra in posesia .. (fin.lawful possession .. (delmere) hokling --' de fapt .1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara .maritime port. carti de credit etc.m.(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri .pe termen nelim'tat .f.) portfolio ".(propiictciie . to QW! define) to hold posesie .c occupancy a da m ~ .f.de investitii .t.industrial port ~ interior . (ca most eni tor e'. (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca. Indian (SUA) corn ~ in vrae .} wallet portofoliu s.Eegirinia .inland/inner port ~ liber .risk portfolio ~ eficient . j inainte de maturitate) call fefians. port. vor pfinn beneficiile) portability portofe! s.n.foreign (trade) zone ~ maritim .n.river-maritime port ~ industrial . maize.sigur -.' possession. porumb s.temporara — (inchiriere. la un pret speci^-cait. free port/zone portuar adj. 1.fishing/fishery harbour ~ petrolier . place.(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .investment portfolio ~ de piata . (pentru bancnote.n.m.to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .dere al operam} safe port ~ terminus .actual possession ~ incorporala . owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit .to take possession of a pune pe cineva in ~ .river harbour/port ~ nuvio-maritim . arer.agresiv .port of entry portabilitate s.s-. to repossess posesor s. possibility 2 M. to possess. (shijba)]ob . appointrr.bulk maize poseda v. ~ de revocare . sea harbour/port ~ pescaresc .precarious tenure .

plant practice practici comerciale neloiale . (folositor.social standing. (priceput) experienced. (uzantd) practice.) accruals postdata v.air mail ~ electronica . status. post. (despre o persoana) practical (-minded). 1.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s. paste restante. (greutate) weight ~ a datoriei .. usage. (ampla-sament) situation. trade practice ~ de navigatie .part-time job ~ liber/vacant . or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare ..n. to practise. (SUA) (care ot) general delivery postal adj.vacant post/job. post. condition ~ tehnica .productive potential ~ de vanzare .POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . to put into practice.) short position/ covering ~ pe piata .(cont. probationer.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur.cele care . to postdate.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile.inland mail ~ rapida . burden. position 2.(cont.market potential ~ de productie .m. method ~ comerciala commercialism. s.economic potential povara s.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor.f. practice. use. vacancy ~ liber temporar . to employ ~ o profesie . util) useful.casual vacancy posturi tranzitorii .f. (oficiu) post office ~ aeriana .f. condition 4. po§ta s.navigational/sailing practice ~ in productie . mail.prospective potential ~ economic . to date forward poster s.sales potential ~ de viitor .n.. matter--of-fact.f. practical.) creditor position ~ descoperita .to practise a profession practicant s. threshold ~ de rentabilitate . in cadrid iinm portofoliu de titluri. load. n. \. to backdate.t. iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . (aplicat) applied 2.electronic mail ~ interna .unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags. (corespondentd) mail. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur. potential ~ al pietei . (stagiar) improver practica s. m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur. postal. (metoda) practice. (afolosi) to use. status. skilled practica v. site 3.) synthetic position ~ sociala .full-time job ~ cu norma partiala . poster post-restant s.) technical position practic adj. sold al limit cont. [stare.t.n. (sociala) standing. numdru! de titluri ale aceleiasi societati.express mail potential adj.

) cash breakeven point . delivered ~ 111 ininus . (la) predisposed inclined to ~ la accidente .to give notice precapitalist adj.) preemption prefabrica v.) alongside delivery strategic predisposition predispus adj..(tendmia unei societal. previous.o'verdue delivery ~ la bordu! navei . to hand over.express delivury predat adj. (incredintare) commitment.(mar. entrusting with ~ altei nave .customary delivery ~ de la bord . board . precontract preda v.poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail.) management threshold ~ diferential .t.landed predispozitie s. predisposino-propensity ~ strategical . discharging overside ~ priii t'ransbordare . precapitalistic precedent adj. de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului .'ers-A delive"y.i.actual delivery ~ eronata/gresita . preference ~ a consumatorilor .din costurile fixe) (fin. previous.(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate .) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco .'.f.deiive.prompt delivery ~ in minus .warning for discharge ~ de o saptamana .(fata de documente!^ df trafiSpof •t) .268 nu reprezintd iefire de immerar .(fata de documenreie it' transport) . (a remite) to consign.right and true deliver). (in constructii} prefabricated part. (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch.consumer preference ~ frauduloasa . preferential.de saracie .) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.shon. handing over.f. (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj. to entrust with predare s.free delivery ~ imediata . preceding preambala v.(mar. 1.(mar. . (a incredinta) to commit. delivery. in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.f. to prepack preaviz .. n.misdelivery ~.2.short delivery '.accident-prone preemptiune s.to break even prajiisa s. prior precontract s.f.exacta .a week's notice a da im ~ . (dr.'sfer ~ urgenta . to prefabricate prefabricat adj.Tntarziata . to deliver. (previous) notice. precast unit preferential adj.(price platd efecfuata de cdtre un debitor. pole.) o^.n. (remitere) consignment.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala .(mar. (din beton) precast s.f.t.-y '•"' tran. ~ franco -.) delivery •~v. preferred preferinta s. warning ~ de concediere ./.

f.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati .} to take over ~ un rise .f. (dr. (a . to work. combination ~ a controlului asupra unei societati . disadvantage. (de afaceri. (mecanica) machining.automatic data processing ~ integrata a datelor .} to continue. to process.t. to take samples prelevare s.} continuation.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila .cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v.n. datorii etc.to assume/to take a risk preluare s.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s.to do a prejudice/an injury preleva v.t.to succed to a business ~ o functie . (a amdna} to delay prelungire s.group training . (mostre) to sample.training within industry.t. la un anumit pret. (moral} injury a cauza un ~ .f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii . preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption. (dr. (afaceri. (a reinnoi} to renew. detriment. datorii etc. (un termen} to prolong. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. to prejudice.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren . (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre .f. (pagiibd} damage. (a lezd) to injure prejudiciu s. (a uzind) to tool prelucrare s. (uzinare) tooling ~ automata a datelor .f. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur.in grup .to take an office preia.multistage sampling ~ de mostre pe grupuri . processing.t. valabilitatea} to extend. (a unui termen) prolongation.to jump a claim ~ o afacere/firma .(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur. m-house training '.t.random sampling ~ de mostre in trepte .} takeover. (mecanic} to machine. prejudice.la locul de munca -job training ~ teoretica .} warehousing ~ ferma .desk training prejudicia v. (viza. (absorbtie. loss.integrated data processing prelungi v. to be prejudicial/detrimental to.

day's price ~ atractiv .pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse . demand.technical specifications presiune s.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit .(bur. al unui comitet.charm price ~ brut .return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus .n. bonus. (cheltuiald) charge. (rasplatd.270 PRE-PRE prestari de servicii .f.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice . carrying out .(mar. (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr.inventory pressure ~ fiscala .duty-paid price ~ cerut .fair claim pretinde v.f. a valabiUtdtii) extension.extension of a credit premia v.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .) prescription ~ achizitiva/pozitiva . prize.t.fair/reasonable price vizei. (tarif) rate ~ ajustabil .) bull run ~ a stocurilor de marfuri .claim for damage ~ nefondata .) duress ~ a cererii . (a rdspldti. (amdnare) delay ~ a unei cambii .) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr. (cost) cost. (dr. presidency.providing services presedinte s.(bur. a recompensa) to reward.) bear run ~ a speculantilor a la hausse . chairmanship pretentie s. bounty presa v. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual . nefondatd) exaction ~ de despagubire . 1. president. to award a prize to.{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr.f. a zori) to urge.contract price ~ convenabil .m.) award.bad claim ~ rezonabila .n. pressure 2. direction. (la salariu) premium. claim.t. (nelegald.sliding scale price ~ al biletului dus-intors . (cerdnd bani) to dun prescriptie s.charter money/rate. (distinctie.t. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s. freight rate ~ al pietei . (al unei adundri.) landed price ~ al navlului .to claim damages pret s.(dr.market price ~ al zilei .) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva .single fare ~ al marfii la descarcare . (a cere) to require ~ despagubiri . to claim. demand price. titlu etc.price asked. regulation.f.f. price. (a indemna. (la salariii un functionar etc.) to give/to award a bonus to premiu s. recompensa) reward. specification 2. (reinnoire) renewal. 1.

monopoly price ~ de oferta .informative price .(de tranzactionare a actiunilor) (bur.convenit/stabilit .actual/real cost ~ de cost integral .PRE-PRE PRE-PRE 271 .gross cost ~ de cost contabil .equilibrium price '.de rascumparare .agreed price ~ cu amanuntui . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .overall cost.cu amanuntui recomandat .supply price.(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.hedonic .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .subscription price ~ de soc/reclama .de exercitiu .basis price ~ de catalog .de echilibru .export price ~ de fabrica .factory/prime/ first cost ~ de inventar .blanket/flat price ~ global/forfetar .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .de revocare .flat cost ~ de cumparare .cash price ~ cu reducere/rabat .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .manufacturer's price .stocktaking price ~ de livrare .) actual price ~ exorbitant .(a titluriior de valoare.wholesale price ~ curent . la un pret specificat.purchase price ~ de dumping .book/accounting cost ~ de cost efectiv .invoice price fix/stabil .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .retail price ~.racking/unreasonable price ~ facturat .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol . lump sum price .discount price ~ cu ridicata .force account rate .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .cost price.) exercise/strike price ~ de export .single cost ~ de cost total .(.knockout price ~ efectiv .administered price ~ informativ .) offering price ~ de producator .sale/bargain price ~ de subscriptie .total cost ~ de cost uniform .de emisiune ~ {a titluriior) issue price . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur. net cost ~ de cost antecalculat .precalculated cost price ~ de cost brut .selling price ~ derizoriu .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .dumping price ".catalogue/list price ~ de conversie .

tariff/scale rate ~ .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.(stabilit de guvern. permis de o lege) maximum price ~ mediu .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat .inclusive price ~ . (SUA) upset price ~ integral .(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .free market price ~ -limita/-prag .high price ~ maximal .average/mean price ~ minimal .prohibitive price ~ putin scazut .loaded price ~ la deschidere .) close price ~ suplimentar .tinta .net price ~ nominal .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .) transfer price ~ in antrepozitele vamale .(la Ucitatie) bid (price). i best price ~ eel mai scazut .flat price ~ unitar . bidding.) shadow price ~ unic .rising price ~ incarcat/exagerat .inclusive terms ~ in crestere .(bur. (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .full price ~ intern/de transfer .marked price ~ mare/ridicat .) opening price ~ la incarcarea in vagoane .support subsidized price ~ tarifar/de referinta .umbra .tariff scheduled price.) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .plafon .price on rail ~ la tnchidere .(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .floor price.unit price pretui eel mai bun/avantajos .bottom price . cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.hire-purchase price ~ . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .open price ~ liber de piata .low price ~ special .forward price ~ liber/nefixat .(la Ucitatie) starting/reserve price.{bur.(bur. (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .(dupd inchiderea bursei) after-hours price.ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .nominal price ~ oferit .breakeven price ~ la termen .

f. (expiiiiere) exhibition.(speci-fice unui post) (man.f. cont. (dr. (a da) to give. primul operat . (oferta pentru furn izarea de marfuri.) to furnish.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare . presentation. (subventie . (prin.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata . first prima adunare generala a actionarilor . to preside at/over.t. (cu fonduri) to furnish.t. probe etc..) prices afloat ~ diferentiale . to chair v. to foresee. to estimate. display ~ a sarcinilor si a cerintelor . (gratificaiie.. (evahiator) valuer.(bur. (oferta) offer.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur. to valuate.i.m.(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v.) first come.t. to provide.(asig.presumption of fact ~ legala .(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.) first-half year ~ sosit.to set a low value on pretuitor s.) first call primul esalon de conducere .) first in. first out . sosirii) (mar.to deliver credentials ~ un cec spre incasare . dm raporf) to make.) outlook prezenta v.first mortgage ~ prima . 1. (prognozd) forecast. estimator.f.presumption of law prim num. first served prima s.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat. bonificatie) bonus. contract) to covenant.semestru . (a expune) to exhibit.f.to submit a plan for approval prezentare s. referinte. {in bugef) to budget previziune s. servicii) tender. to forecast 2. presumptive prezumptie s.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt . to value.) presumption ~ absoluta . gratuity.market averages ~ mondiale .to set the price/value at ~ putin .(navele sunt operate in ordinea. to be in/to take the chair prezumat adj.world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator .) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama .seasonal prices pretui v.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar .(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare . to display. (a cursului actiunilor) (bur. adj.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar. rater. to appraise ~ la .t. (a stipula) to stipulate. appraiser prevedea v. premium. to present: (a oferi) to offer. primul iesit . (explicatii. (estimaf) constructive prezumptiv adj.seller's prices ~ sezoniere . (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact .statutory meeting ~ ipoteca .

pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .f.dispatch money ~ de eficienta .(mar.insurance premium ~ de celeritate .production bonus ~ de rascumparare .) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .(fin) market risk premium ~ de stimulare .) gross premium ~ integrals ~ (asig. incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .premium pay.(bur.) marketability premium ~ de optiune .) deferred premium ~ globala . unor sectoare industriale.(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.) risk premium ~ de rise de piata .(bur.) premium for the put ~ in actiuni . a cimentului etc.) premium for the call ~ esalonata .274 guvernamentala acordald agriculturii.) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.cash bonus ~ necastigata .(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .) additional.(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .redemption premium ~ de reinnoire .premium on an issue/on shares ~ de export .(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare . surcharge primarie s.(asig.(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .(as ig.efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .(asig.share bonus ~ in numerar . town/city hall . extra/loaded premium.

(despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.receipt on account principal adj. privilege.n. (a metalelor) assay. private. \.first refusal ~ la descarcare .(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare .f.t. priority ~ a ofertei . evidence ~ de accept . a unei firme etc. 1. foreclosure privat adj.PR1-PRO 275 primi v. to get. (de un drept/o capacitate legala) (dr.t. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata . test. \.) charter ~ de conversie .) to foreclose privare s. (de un drept. specimen 3. main.(dreptui unui individ.management buy-in privilegiat adj.f.f. preference.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . leading principiu s.f. (de) to deprieve (of) 2.f. personal privatiza v.{management prin eliminare. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s. reception. receipt ~ in cont . preferred privilegiu s. to privatize privatizare s.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr.t. so. (mostrd) sample.) conversion privilege ~ de emisiune .(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s.n. deprivation 2. control) verification.issue power ~ de plata anticipate .(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate . principle principiul exceptiei . preferential. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. (incercare) trial.control test . asigurat in grup.') incapacitation.{dr.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. to accept primire s. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei .unloading priority priva v. to receive. (dovada) proof. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. preferential/preferred claim 2. receiving. control 2. (verificare.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment . proof. chief. 1. principal. o capacitate legala) (dr.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta .

procedure.production process . (la) to proceed (to). (bani) to raise.heavy percentage procentaj s. to find procurator s. proceeding.(dr. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v.m. procuration.f.operating process. to bring/to enter an action against smb. producing. procedure.m. to obtain.i.acceptance delivery test ~ la cumparare . to act. spectacole. (chesfiiine) matter.purchase trial ~ la scara naturala .economic .f.) proof by witness problema s.summary proceeding ~ vamala .n.procedure of customs procent s.to be at law with smb. . rate (per cent) ~ al impunerii . (dr. 1.special/particular power (of attorney) producator adj.n.reject rate ~ ridicat .n. (obiect al wiei discutii.tax rate ~ de rebuturi . (law) suit ~ de daune . record a fi in ~ cu cineva . process 2.criminal trial.{a navel} delivery trial . method procedura s. question.industrial run ~ penal .-martor . flow . problem.field experinient . to procure. to law. proxy.n. case ~ tehnologic .(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1.arbitration procedure ~ de faliment .check/duplicate sample -~ medie .ci) sample of fabric/work ~ de omologare .de productie . to institute/to take legal proceedings against smb.procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara .xti1.economic process .(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare . fusion process . (de jilrne. a intenta un ~ cuiva . power of attorney. warrant/warranty of attorney.industrial .f. (tnandatar) procurator. al unei con'troversc) issue ~ de fond . manufacturer.(in indiistria te. letter of attorney procuration.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare .acceptance test/trial ~ de predare .-verbal .damage suit ~ de identificare . practice ~ de arbitraj .trust for sale ~ speciala .substantive issue.de receptie . percentage. producer. to obtain.average sample ~ testimonials .t. procura v.. productive s. (penan criminal trial ~ civil .. (civil) (law) suit. percentage proces s.to bring smb. trust deed/instrument ~ de administrare . proceeding.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate .) action a: law.feasibility test ~ de lucru .civil case. yielding. case. to go on (to) procedeu s.(official) report. to get. proxy procura s.

flow/line production. (profit.commodity production ~ de serie .physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ". payable productivitate s.market output ~ maxima . to yield. output.modular production ~ medie . efficiency . efficient.f.output per man-hour ~ pe om-schimb .a capitalului .prea in'iilt fata de .small-scale production ~ la hectar . (o recolta} to yield ~ m serie .f. productivity.agricultural/farm production.peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora .quality production ~ de marfuri .in serie mica/discontinua .marginal cost producer ~ particular .to produce on the line ".maximum/peak/ultimate.(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala .permanent output ~ de calitate superioara .private producer produce v. yield production ~ -marfa .g5obala . to produce.t.standard production. tereiwrif pay. {agricola) yield. repetitive manufacturing '.PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual . productive. gainful.handicraft industry ~ neta .rated output ~ orara . harvest ~ artizanala/la domiciliu .to mass-produce . dobdndd) to return. outturn.individual producer ~ la costuri marginale . production.crop capacity.in flux/pe banda .productivity of capital a capitalului fix .effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production . to manufacture 2.average output ~ me§te$ugareasca . working efficiency ~ globala . 1.efectiva/reala .hourly output/production . manufacture.gross/aggregate output ~ indirecta .cottage production ~ continua .(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .mass/quantity/serial production .output per man-shift productie s. {despre zacammte.sub .'i'azuta} to overproduce .industrial outpui/ production interna indigenous/home production .net production ~ nominala . harvest ~ agricola .(cerere sent cantitatea pre. belt system of production ~ in flux continuu .a muncii productivity of labour.continuous flow production ~ in serie/masa .pe handa rulanta .{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj./ capacity output ~ modulara .

oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .substitution product ~ ecologic .crude product. in general una singurd) throwaway ~ agricol .output per man-shift ~ potentials .(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .faulty product ~ cu implicare puternica .gross national product ~ national net .record output ~ redusa .n.synthetic product ~ social marginal .batch production ~ pe om-ora .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .net national product ~ neperisabil .end product ~ finit .(a iinui an) vintage ~ zilnica . (nefinisat) raw product ~ cu defect .final/terminal product ~ inferior . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods . {natural sail agricol) produce.marginal social product ~ social total .food products-foodstuffs ~ chimice .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .by(e)-product ~ sintetic .reduced output ~ saptamanala .pharmaceutical ~ final .(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .(bunuri de consum mai scumpe.perishable product ~ principal/de baza . celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .gross domestic producr ~ intern net .daily output/production produs s. (care se aruncd dupd mtrebuintare.(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .agricultural/farm produce ~ brut .primary product. (marfd) commodity.nonperishable product ~ oferit gratuit .output per man-hour ~ pe om-schimb .net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .green product ~ farmaceutic . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record . (articol) article.278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor . {artificial sail natural) product.weekly output/ production ~ secundara .per capita output ~ pe loturi .social total product produse alimentare .

') brown goods ~ de culoare portocalie .(bunuri de consum. professional profil s.f.(profitui net) admitted profit .m.i.monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings. pacurd.consumer durables.home products -'•' de folosinta imediata .book/accounting profit ~ de capital .(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase .textile goods. professionalism profesionist adj.atribuibil . inlocuite in ritm moderat) orange goods ~.de folosinta indelungata •..) (SUA) goods in progress ~ iactate . disposables ~ in lucru/curs de fabricatie .de culoare rosie .(bunuri de consu'n. v. con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . hard goods . to practice profesie s. profile ~ al clientelei .admis . precum articolele de vestimematie. clean/light oils ~ petroliere negre . professional. earnings. profit. molorina speciala) white products oil. undistributed profit/earnings. precum cele alimentare.consumer nondurables -.competitive profile ~ al consumatorilor . terebentme.) attributable profit ~ brut .consumer profile profit s.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol .de fabricatie interna .f.gross profit. chargeable gain .(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile . to profess.(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man. (din exploatare) trading profit ~ contabil . retentions.customer profile ~ aE concurentei . handmade goods ~ petroliere albe/curate . gain.taxable profit.de imica foiosinta .n. unappropriated profit/earnings.economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil . motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase . earned surplus .n.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri.(conf.PRO-PRO 279 ~ de culoare maro . profession.n. benefit.dairy produce meste^ugaresti handiworks. vocational..disposable goods. vocation. (vdndute ca material) soft goods profesa v. after-tax profit ~ economic . occupation profesional adj. ielevizoare etc.(benzine. proceeds. s. revenues ~ acumulat/nedistribuit . return. occupational profesionalism s.(titei.

discharging schedule ~ de e$alonare a creditului .ont. before-tax profit ~ legal . remunerative.f.280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes.economic forecast ~ pe termen lung .to bring in profit. to trade on/upon profitabil adj.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend . to prohibit.n.subcontract programme ~ flexibil de lucru .steady progress ~ economic . profiteer prognoza v.public bill ~ de lege financiara .technical progress progresiv adj. fin.trend forecast ~ economics .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid . bill ~ de lege de interes public . progress ~ continuu/sustinut .short-term/-range forecast program s.legal profit ~ net .broken time ~ de ree$alonare a ipotecii .loan schedule ~ de mcarcare . design.short-time working. (orar) timetable. to yield a permite/a rezulta 1111 ~ .t.to drive benefit/ advantage from profita v. program(me).(c. beneficial.loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .flexibile working hours ~ redus de lucru .paper profit ~ suplimentar . (de document) draft ~ de buget . prohibitory prohibitie s.t. to schedule progress.personnel plan ~ de amortizare . project..t.profit forecast ~ a vanzarilor . rewarding profitor adj.quick returns ~ scriptic/teoretic . lucrative.draft articles . to ban prohibitiv adj.long-term/-range forecast ~ pe termen scurt .i. estimates o o J ~ de contract .n. (politic) platform ~ al salariatilor . to take advantage of. profitable.) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare . (plan) schedule. {de) to profit by.f. prohibitive.to be on short time programa v.m. forecast ~ a fluxului de fonduri . gainful. plan. schedule. moneymaking.(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut . short day a lucra cu ~ redus . prohibition proiect s.draft contract ~ de lege .to leave a profit a trage un ~ din . scheme./?. profiteering s.mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza . progressive prohibi v.fund flow forecast ~ a profitului .economic progress ~ tehnic . advantageous.draft budget.draft law. to plan. to forecast prognoza s.extra profit a aduce ~ . to program(me).net/clear profit ~ normal .

to promulgate. percentage proportional adj. (initiative.m. to deliver propasi v. estate ~ funciara absoluta . (interese) to advance.t.resource owner ~ de ziar .n.cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts . quality ~ a unui absenteist . 1. draftsman ~ -sef.'. (posesiune.m. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii . infunctie) to raise promovare s.t.f.reputed owner/ proprietor ~ riveran -. immo.derelict ~ absoluta .n. ratio. proportional proprietar s. promoter promotional adj. (intens un produs. to design. proletarian proletariat s.mortmain ~ individuala/nesolidara .corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara . (o sentintd) to pass.) industrial property .(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei .absolute ownership ~ comuna . proportion. football pool/coupons pronunta v.land(ed) property. planner. freehold ~ funciara limitata .PRO-PRO 281 . 1.wharfinger ~ de magazin .real estate/property.technical design proiecta v.t.chief designer proletar adj.undivided property ~ industrials . to project. able property.shipowner ~ de nava de linie .brand promotion ~ a vanzarilor .storekeeper ~ de nava . mdrcilor etc. to enact pronosport s.t.(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple.) to promote. several property ~ indiviza .f.) to boost 2. (trdsdturd. to proletarianize promoter s.. realty. possessor.tehnic .(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci . interese etc. detinere) ownership 2. holder.m.fee.personality promotion promulga v. to thrive proportie s.cooperative property ~ corporala . to flourish. heir land ~ funciara . designer. calitate) property.absentee ownership ~ abandonata pe mare . to plan proiectant s.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista .(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara . promotion ~ a reactiei directe . (in grad.f. immovables ~ inalienabila ..(SUA) publisher ~ funciar .berth owner ~ de resurse .(asupra brevetelor.severally. promotional promova v. owner. to prosper.sole owner/proprietor proprietate s.t.sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati . proletariat proletariza v. proprietor.m. property.landowner ~ prezumtiv . s. o marcd etc.riparian ~ unic .

mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp.incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa . prosperous. protective s.f.t. to protect.employment protection ~ a mediului .embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .n.collective ownership/ property ~ ocupata temporar .personal estate/property.n. prospectus.i.(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor.issue prospectus prosper adj.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social . (a sprijini) to support. un sector economic) to safeguard protest s.282 PRO-PRO ~ intelectuala . {adept al protectionismului) protectionist proteja v. a unui spatiu} sit-in .labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca . public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina .accident prevention ~ prin brevetare .(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata . to flourish. tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances. protest 2. m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar . protectionism ~ administrativ .tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina . ownership without usufruct ~ obsteasca . thrivingness protectie s.environment protection ~ contra accidentelor .(cu ocuparea unui local. 1.industrial action ~ pentru neacceptare .intellectual property ~ ipotecata . thriving prospera v.(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata .(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum. protection protectia muncii . flourishing.life estate ~ publica/de stat . letting.n.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s.private ownership/property ~ pe viata . to prosper.leasehold (property). prosperity. clear estate ~ mobiliara . (o Industrie.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj.f.m.unassessed property ~ nuda .tail male proprietati tehnologice . (cambiaH protest ~ de munca .public/state ownership.process/ processing properties prospect s. personalty ~ necorporala . norme sanitare etc. formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar . (brosurd) leaflet ~ de emisiune . to thrive prosperitate s.bare ownership.

breakeven point ~ de atractie turistica . public. provision. {de stat} public. showplace ~ de aur la import .. (impotriva) to protest (against) v. spot ~ comercial .ethical advertising ~ industrials .f.) prudence psihografie s. point 2.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica . (in monitorul oficial) to gazette publicatie s. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite .trading post ~ critic al rentabilitatii . psychographics psihologie s.to get in provisions provizion s.fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa . publicity. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ .business-to-business advertising ~ informativa ..i. state. post. (o cambie) to protest ~ o cambie . fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere .persuasive advertising ~ primara . to publish. s.(fin.subliminal advertising punct s.sightseeing spot. advertising ~ combativa .(reclamd pentru tin produs. public.digest publicitate s.f.t.n.n.f.informative advertising ~ institution ala . n.t. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s. provisional.to protest a bill of exchange. (periodicd) periodical. (revista) magazine ~ bihmara . {de pe ordinea de zi) item 3. prototype provizie s.poster advertising promotionala promotional advertising .to have a bill protested prototip s.) import gold/specie point .f. {aiidienta) audience ~ captiv .national advertising ~ persuasiva .subliminala . to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar .loan loss provision provizoriu adj.f.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v.f. (articol. to issue. store. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont.PRO-PUN 283 protesta v.comparative advertising ~ comuna/colectiva . menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals . 1.n. place. publication.{a unei firme.f. (/oc) point. temporary prudenta s. paragraj) item.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare . industrial psychology public adj.combative advertising ~ comparativa .

scoring ~ de bonitate .litigios de drept .s'.(dr. power 2./ 1.credit scoring purtator s.n.(sub care reduccrea tarifelor v.money purchasing power .) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .customs house puncte de aur .m.) gold/specie points ~ in discutie .items on the agenda punctaj s. bearer ~ de cuvant .de monopol .(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .spokesman putere . authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .executive authority ~ fiscala .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .points at issue ~ pe ordinea de zi .(dr.(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.(dr.) issue -.monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .) issue of law ~ litigios de fapt . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.delivery point ~ electronic de vanzare -.limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .284 PUN-PUT ~ de baza .electronic point of sale ~ in litigiu .

(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s. reimbursable.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. district 2. raid raidul din zori . (intr-un ramburs s. defrayable.line of branch ~ economica .f.loading ramp/stage ramura s. (rambursare) reimbursement.n. (cheltuieli) to defray. to refine rafinarie s. to pay back. defrayment. reduction (in price) ~ comercial .to disbar radiat adj. repayable. (amortizare) redemption ~ a unui impozit .weight allowance ~ la navlu . to remove 2. (de pe o listd. 1.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar . (o datorie.bargain basement/counter ~ de vanzare angro . output.economic branch ~ industriala .(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! .f. volume discount/rebate ~ la greutate . (a amortiza) to redeem rambursabil adj. branch ~ de afaceri . industry randament s. (plata) payment rambursa v. return. rebate.tax refunding integrala 5a scadenta . outturn. (amortizabil) redeemable rambursare s. repayment.) aggregate rebate ~ la cantitate . discount. dintr-nn registru) to strike off. allowance. to cross off. ramp.(la un mare magazin) contract department .f. repayment 2. branching ~ limitata .end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage. {din registrul de comert) defunct rafina v. reimbursement. (a chelluielilor) defrayal. to refund. \.petroleum/oil refinery raid s. refunding. refinery ~ de petrol .n.t.t. o ipotecd) to cancel.quantity discount/ rebate. to reimburse.t.industrial branch.n. efficiency.n.f.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s.) dawn raid raion s. to discharge ~ din barou .R rabat s.n. 1.freight rebate radia v. (fin.cash discount ~ de sfar§it de an . stage.) yield magazin) department ~ de solduri .f. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . (a sterge) to erase. to repay.

yield to maturity ~ pana la revocare .) fair yield ~ curent .cost .economic efficiency ~ efectiv .n.yield on investment ~ al pretului de cost .marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei . 1.(fin. status 2.bond yield ~ al unui titlu de valoare .(fin.marginal efficiency of investment ~ maxim .capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei . rank.auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui .) asset turnover ~ al actiunilor .(indicele de profilabilitate'} benefit .peak efficiency ~ mediu .n. statement ~ al bugetului de stat .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni . connection 2.annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s. (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .cost ratio ~ bimetalic . (dare de seamd) report.return on capital.annual return.(fin. account.(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului . 1. efficiency of capital ~ al castigului de capital .mortgage priority raport s.) effective yield ~ invariabil .(fin.(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio . (proportie) ratio 3.(fin.) net yield ~ nominal .} gross yield ~ bun .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield. (relatie) relation.) basic yield ~ economic . position.return on shares ~ al capitalului .national accounts ~ al cenzorilor .rated output ~ pana la maturitate .cost efficiency ~ al profitului . final accounts ~ beneficiu . (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .) average yield ~ net .(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .286 RAN-RAP ~ al activelor .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat .(fin.

1. corn.end-of-day report raportui capital propriu .capital propriu .valoare contabila .survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.work report ~ de afaceri .legal relationship a trece in raport .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .cargo damage report ~ de cheltuieli .{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd. instalment^. pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .m.situation report ~ de audit .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.capital-output ratio ~ valoare de piata . ratio ~ a absenteismului .interest rate.debt-equity ratio "•• investitie .) turnover ratio ~ a cre^terii .delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .confidential report ~ de activitate .(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei . procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii ..(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont.operating ratio ~ dintre depozite §i credite . rate.equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .to enter on the record • -t n + TTey raportor s. rate of interest . rapporteurs--^'' rata s.(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.productie .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .credit report ~ de evaluare .lending ratio ~ financiar .(asig.growth rate. exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .appraisal report ~ de expertiza .f.{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit . (fortei de muncd.statement of expenses ~ de conversie .condensed report ~ confidential .audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .business connections/intercourse/relationship ~ juridice .active fixe .

death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .(raportui active lichide .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente . quick asset ratio ~ contabila a profitului . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.rate of surplus value ~ a profitului .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .rate of profit.bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii ..) acid test ratio.prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .) hedge ratio ~ de capital .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara . fin.) capitalization rate ~ de concentrare . oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .unemployment rate ~ a testului acid .

exchange rate.floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .price ratio ~ efectiva a dobanzii . (intr-o fuziune.) nonconference rate ~ de participare . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .) reserve ratio ~ de schimb .(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin. rate of exchange.nominal interest rate ~ -pivot .legal interest rate ~ lombarda .{mar.effective rate of interest ~ fara rise .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European. tax rate ~ de tndatorare . in raport cu ECU) central rate . parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman .RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .(fin.(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .(relalie care pune in evidentd.(de piatd al unei actiuni) dividend .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .average interest rate ~ minima a dobanzii .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate.economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.private rate of discount ~ nominala a dobanzii .) participation rate ~ de plata a dividendelor .human capital rate of return ~ de retentie .) historical rate of return ~ legala a dobanzii .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.) risk-free rate ~ fixa de schimb .) debt ratio ~ de lichiditate . in pasivul bilantului unei societati. numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .pret .

(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes. allowance ~ redusa . solicitare de concedii etc. ration. to rationalize.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta .) {man.) fight reaction real adj.f. to repurchase.) single liability raspunderi reciproce .{asig. repurchase. (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii . contraargumente etc. actual.f responsibility.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate.primary liability ~ solidara §i individuala .(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .bond redemption raspundere s.) (man.economic war ~ tarifar/vamal . war ~ al preturilor . mar.n. buyback. to allowance rascoala s.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni .290 RAT-REA ~ procentuala anuala .n.(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala .annual percentage rate ~ procentuala anualizata .(dr.total liability ~ limitata . (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile .) secondary liability ~ individuala .real rate of interest ratifica v. mar. liable (for) rau adj.(dr.) riots and civil commotions rascumpara v. bad ~ platnic . (pentru) responsible (for).bad payer razbois. answerable/accountable (for). to redeem. (la licitatie) to buy in.short ration/allowance ~ zilnica .(despre cecuri) genuine and valid . to approve.trade war ~ economic . real.f.t. effective ~ $i valabil .f. (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s. (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin. to confirm rating s.) several liability ~ integrals .t. redemption. reaction ~ de cedare/plecare .t.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante . liability ~ conditionata/secundara .redemption of mortgage ~ de actiuni .tariff/rate war reactie s.(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj.) rating ~ de tara .country rating ratie s.(in caz de coliziune) (asig.price war ~ comercial . (a cumpdra ceva vdndut) to buy back.daily ration/allowance rationaliza v.f.(asig. to ratify.) joint and several liability ~ unica .

voucher ~ de antrepozitare . warehouse receipt ~ de bagaje .s\w.delivery receipt ~ de livrare neta .economic recession rechizitiona v. a unui plan etc.REA-REC 291 realiza v.t. census ~ al populatiei .f.t.n. 1. (despre un plan) workable realizare s. {un magazin) to restock reasigura v. to check and sign for receptionare s. (personal) to restaff reaproviziona v.t. to put in a claim for. claimant.customs warrant ~ . (a unui profit. (dr.) realization. petitioner . (a cere.t.facultative reinsurance reasigurator. to replenish.postal/post-office receipt ~ vamala . feasible.t. 1.t. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . reinsurer rebut s.f.population census recenzor s.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de . to scrap. (a face o cerere/petitie pentru. to throw away recalificare s. to reject. (o obligatie. reception ~ a marfii . a solicita) to lay claim to. spoilage. taking over/delivery of goods receptioner s.job retraining. carrying out/through.m. reciprocal.f.to clear realizabil adj.m. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. 1.clean receipt ~ de primire a marfii . (marfa) to take delivery. recession ~ economics . (factory) reject. 1. (mjudecatd) to sue at law reclamant s.receipt for goods ~ postala . (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2. to carry out/through.t. t.order clerk recesiune s.) plaintiff. possible. reinsurance ~ facultativa .baggage check ~ de depozitare pe chei .f. to necessitate 3. (la hotel) reception desk receptiona v. to recapitalize recensamant^. to achieve.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere .to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie . (plata unei taxe etc. mutual reclama v.cargo reception. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi .f. (de cdtre un inspector) acceptance 3. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport . (a necesita) to require.f. (pe cinevd) to denounce. claim er. warehouse warrant reciproc adj.delivery receipt ~ de livrare .f.) to exact 2.m. a solicita.t. scrap. receiver (of goods) 2. census taker receptie s. (a unei obligatii.(deposit) warrant. to repack reangaja v.n. (lucru realizat) achievement reambala v. a unui contract) fulfilment 2.dock warrant. (un profit) to realize. (profesionala) retraining ~ profesionala . to requisition recicia v. to recycle recipisa s.warant .t.t. receipt. waste (product). a pretinde) to claim. to reinsure reasigurare s.

testimonial. harvest.catchy advertisement ~ iluminata . to retrieve. objection. crop(s).standing crop.to recover the damages ~ o datorie . to requite recompensa s. acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt.f. crop on the root.292 REC-REC reclamatie s.failure of the crop recomandare s.(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara . commercial 2.double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport . to recover. to crop.infbrmativa .publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar .t. recommendation. (dr.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese . 1. on-the-root harvest/yield ~ proasta .f.t. (un cont) to adjust. to recondition. borrower's note recupera v. request. to gather/to get in recolta s. (]niblicitate) advertising.to recover a debt .claim for damages ~ ulterioara . protest. recompense. (de personal) recruitment ~ de absolventi . record.(.(politico de recrutare a fortei de munca) (man.f.) to rectify.t. (bugetui etc. to amend recunoastere s.f.staff recruitment rectifica v. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta .n. reward. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta . to recompense.f. to reward. to renew reconversie s.t. to harvest. (a corecta) to correct.informative advertising ~ ingenioasa . (la hectar) yield ~ bogata . to regain. /\ (personal) to recruit recrutare s.travelling display ~ pe pancarte . recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. (de productie) peak output recruta v.subsequent claim reclama s.f.f.boom recolta v.subliminal advertisement ~ zgomotoasa . si nu consumului personal) cash crop ~. to righten. (anunt publicitar) advertisement.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina . to set right. 1. complaint. comfort rccompensa v.illuminated sign .direct mail subliminala .(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta . (a rascumpara) to redeem ~ daunele .) claim 2.t. requital reconditiona v. character.) graduate recruitment ~ de personal .nesecerata/in lan . (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi.f.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . publicity.

) appeal 2. {de reclame. to turn oneself about redresare s.bad debt recovery ~ a daunelor .n.t.f. recovery ~ a afacerilor . recovery. {regres. {despre valoarea actiunilor) {bur. lessening. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr.) petition for review redacts v. to draft. {micsorare) decrease.f. 1. to reduce.REC-RED 293 recuperabil adj. anuntwi) copywriter ~ economic . retrievable.waste recovery recurs s. redistribution ~ a veniturilor . editorial redeventa s. to work out. to scale down. cutting down.r. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj. to word. bugete) to ax(e).{dr. diminution.) action for cancellation ~ in revizuire .(prefuri) to shade reducere s.) to abate. to regain. {economic) to recover. {coleciiv de redacfie) editorial staff. to cut down. retrieve. {un contract) to make out redactor s. {dr. {cheltiiieli') to curtail. reduction. to recover. to lessen.t. to diminish. (a mic§ora) to decrease.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics . to decrease. {de taxe. to get back redresa v. {taxe. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine. impOzite etc. regain.income redistribution redobandi v. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare . recoverable. terenuri etc.) to ease off/up ~ drastic .f.{cheltuieli.f. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr. to redistribute redistribuire s. to draw up.debt recover) ~ a datoriiior prescrise .{dr.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil . retrieval.recovery of damages ~ a de$eurilor .f.recovery of expenses ~ a datoriilor . {de carte sau la un ziar) editor. impozite) .) replevin ~ a cheltuiclilor . redhibitory redhibitiune s.f.t. {preturi) to lower. to diminish. {sediu) editorial office 2. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor.(de ziar) editor-in-chief. lowering. to retrench.m. {de preturi) cut. (prefuri) to slash ~ putin .t. to lessen.) redhibition redistribui v. {de cheltuieli) curtailment. to send down. chietymanaging editor redactie s.economic recovery reduce v. {f'manciar) to recuperate. redeemable recuperare s. reduction. retrenchment. 1. (redactare) editorship redactional adj.r. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v.f. to knock down/ off.

(insufficient) scanty reedita v.(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction.n.revaluation of assets reexport s.f.price reduction/cut. a salariilor etc. to republish.(a preturilor. t. tarife) low. (rabat comercial) discount.t. impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale .{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .f. to reappraise. reappraisal. (a retipdri) to reprint reescont^.n.(de cheltideli.294 RED-REE abatement. beneficii) poor.contraction of money supply ~ a navlului .(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs.small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export .rebate of freight ~ a preturilor .export-tax relief ~ a masei monetare .age relief/allowance ~ salariale .wage cuts ~ uzuale de navlu {mar. rediscount reesconta v. reexporter . to reexport reexportator^. to reissue.) full terms redus adj. rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v. to rediscount reesalona v. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala . entrepot trade reexporta v. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . to reschedule reesalonare s. reduced.(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. (despre venituri. to revalue. to reassess reevaluare s.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal .t. allowance. revaluation. relief.discount for cash ~ prin amortizare .t. reassessment ~ a activelor .t.m. (despre preturi.shorter hours ~ de capital . reduction in/of the prices ~ a tarei .tare allowance ~ a zilei de munca .(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate . drawback. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar . rebate.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta . reexport.staff reduction ~ drastica . bugete) ax(e).(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule .

trade references refinanta v.property register ~ de cambii . to refinance reflatie s.economic reform ~ fiscala .(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii .f. (social.tax reform ~ monetara . refusal.) regime.register of members. system.t. {regulament) regulation 3.t. 1. cash paid/received book ~ de casa cu coloane .delivery book ~ de magazie .(al unui utilaj.n.bargain book ~ de cadastru . administration.) reflation reforma v.agrarian/land reform ~ economica .(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi . rental ~ contabil .customs regime registratura s. to refuse. (societate de clasificare) (mar.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare .) classification society. (despre cineva) character ~ a bancii .f. (fin. al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars . 1.n.f.check register ~ de cheltuieli marunte . (a respinge) to reject. (forma de guverndmdnt) government 2.rent-roll.private ownership ~ tarifar .public corporation regim s.cash book/journal.cargo book ~ de inventar . {contabil) (account) book 2. (indeplinirea unei obligatii contractuale. book.columnar cash book ~ de cecuri . control ~ autonoma . (un stoc de marfuri) to restock referinta s.monetary/currency reform refuz s.inventory book ~ de livrare .REF-REG 295 reface v. a unei cambii) wrongful dishonour refuza v. register. registry. registry of shipping. vamal etc. {a imbundtdti) to improve.bill book ~ de casa . register/ registration/record office registru s.purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .t.postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate .f. plata unei datorii etc.) to repudiate regie s.n. {de operare al unui utilaj. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . (de a mdeplini o obligatie contractuald etc.(a unui cec. record. to reform. politic. (o ofertd) to turn down.) repudiation ~ nejustificat de onorare .register of companies.order book ~ de comert .tariff system ~ vamal .foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara .t. (a innoi) to renew reforma s. to restore. reform ~ a taxelor vamale .tariff reform ~ agrara . shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi .bank/banker's reference referinte comerciale . trade register ~ de evidenta a francarii .f. to remake.(marfuri in depozit) stock book . ship's register ~ al actionarilor . to decline. reference.

settlement ~ a chiriilor . registry of shipping.(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar . region.severe/strict regulations ~ vamal .internal regulations ~ de serviciu .) sales returns book.) tonnage regulations . area.exchange control regres s.forestry ~ viticola .tabular book ~ temporar .t.f.(asig.296 REG-REG ~ de marfa .port shipping register ~ tabular .gold field ~ centrala .) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara .(de tranzactii) waste book regiune s.f. statutory reglementare s. to bring under regulation. prevederile administrative ce trebuie aplicate.n.signature book ~ de solduri .balance book ~ de transfer .port/harbour regulations ~ strict .taring regulations ~ de calculare a tonajului . (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.) ledger ~ de proceseverbale .industrial area ~ inundabila .) sundries ledger ~ naval/maritim . regulation.customs regulations regulamente tehnice .settlement of dispute ~ a monopolurilor .wine district reglementa v.inland ~ industrial^ .price regulation ~ a schimbului valutar .tare and tret reguli de calculare a tarei .) technical regulations regula s. to regulate. rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei . to control.(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.register of mortgages ~ de semnaturi autorizate . zone. regulations. n. statute ~ de avarie comuna .minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .service regulations ~ intern de function are .regulation of the market ~ a preturilor . mar.flood land ~ impadurita . district ~ aurifera . regular. to regularize.rent control ~ a diferendului/litigiului .(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.(mar.regulation of monopoly ~ a pietei .(cont.sales book ~ de venituri si cheltuieli . maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate . control.books of receipts and expenditures ~ diverse . cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s.classification society.(cont. returns inwards book ~ de partizi . to settle reglementar adj. terminologia si abrevierile standard etc. regulile de ambalare si etichetare.f.(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari .

(documente) to surrender remitere s. relations. handing over.f. delivery.(a unei legi) revival reinvesti v. reduction.t.coastal towage . (masini) to trail. allowance 2. hauling. (legdtura) connection. (de ambarcatiuni) haulage. un abonament etc.) to renew retnscrie v.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v. a reintegrd) to reinstate.n.t.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie ..t. revival. (de masini) trailing. to send.f. evenimente. to deliver. (rabat. despre ziaristi) to cover relatie s. sending.t.t.relations of production.f.) recaption ~ in vigoare .t.) drawing. (c. (prin mandat postal) to remit. (a repune in drepturi. relationship.t.customer relations ~ cu investitorii . (de documente) surrender ~ bancara .f. to tow. pi.. to consign. to reinvest ~ profitui . relation. to hand over. (ambarcatiuni) to haul. to renew ~ lucrul . to tug. to resume.f.trade relations.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice .f. commercial intercourse ~ contractuale directe . (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala . towing. (un contract. to report.public relations ~ cu salariatii .f. dealings.f. towing.bank remittance remiza s. to state. to tow. (a reimpozita) to reassess reimpunere s.privity of contract ~ cu clientii .t. pulling ~ costier . second mortgage remnoi v.to plough back reipotecare s.employee relations ~ de afaceri .business relations ~ de munca . towage. intercourse. (bur. (prin mandat postal) remittance. reducere) rebate. towage. corn. (to his position/post/office) reintegrare s.m. corn.to resume work remite v.investor relations ~ cu publicul/publice . {contact) contact 2.privity monetare internationale international monetary relations relua v.direct contact relatii comerciale . to pull remorcaj s. consignment. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s.f.t. (un articol intr-un cont) (cont. tuggage. reintegrare) reinstatement. (comision) (bur. 1. (intr-o functie anterioara) to restore smb./) to draw. (repunere in drepturi. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr.) to reenter relansare s.diplomatic relations ~ economice . 1.) half commission remizier s. recovery ~ economica . productive relations ~ diplomatice . (reimpozitare) reassessment reintegra v.REI-REM 297 reimpune v. (stiri.) half--commission man remorca v. (c.

f. to remunerate remunerativ adj. gainful. mai bine amplasat etc. consideration renavlosi v. vessel towed.f.waggon ~ -cisterna .life annuity . inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate .to break even renta s. (rentabil) profitable. rewarding remuneratie s.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei . (mar.) tug. moneymaking. to bring profit.river towage ~ maritim .') tow. (mar.land/ground rent ~ m natura . t.monopolul natural sau artificial. (vehicul) trailer ~ basculanta .(renta.t. towboat ~ costier .) scarcity rent ~ diferentiala . remuneratory 2. emolument. nesubsti-tuibili.t. unearned income ~ anuala datorata .(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii .truck trailer ~ pentru bu§teni lungi .push-and-tow tug ~ de manevre portuare .) situation rent ~ funciara . (mar.(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor . to renegotiate renta v. obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd ..n. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj.sea towage ~.dock/ harbour tug ~ de salvare .push tug. remuneration.canal service tug ~ de halaj .return on investment a atinge pragul de ~ .{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil. rent.coastal tug ~ de andocare .annuity due ~ de abilitate . deep-sea tug ~ oceanic .) to recharter renegocia v. tugboat.oceanic — ocean towage ~ prin impingere .emergency towage ~ fluvial . profitableness. (anuald) annuity. return.298 REM-REN ~ de avarie . remunerative.push-towing remorca s. pusher ~ maritim . yield.tank-trailer ~ de autocamion .timber carriage remorcher s. 1. pay.rent in kind ~ nominala . rewarding. reglementdri vamale si tarifare etc. earning power ~ a activelor .(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol . remunerative.ocean (-going) tug remunera v. gainful.salvage/rescue tug ~ fluvial . gainfulness.warping tug ~ de impingere §i tractiune .peppercorn rent ~ viagera .river tug ~ -Tmpingator .(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari. lucrative rentabilitate s. paying.. profitable.f.dock-working tug ~ de canal .sea(going) tug.f.

funciara . (cedare. 1. division.f. (la un drepf) to disclaim.) trim.) average adjustment ~ a cheltuielilor . turnover job ~ curenta/de intretinere . (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. waiver. fund holder. repair. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie .(de asigurare) waiver of premium ~ tacita .. remission. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2. 1. (projitui. mar. trimming ~ a avariei . renunciation.f.distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii .) spread 3. to allot. sharing out. fin.itemized appropriation of funds .) (trecerea unei sume . operating repair ~ preventiva . (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v.) risk spread ~ detaliata a fondurilor . to share out. partial . to divide.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor . (a compensa) to make up for reparatie s. to distribute. legal remedy ~ capitala/generala .allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. (un rise) (asig. t.m.i.t. (de fonduri) appropriation.(general) overhaul. (cont.) to spread 3. (la un drepf) disclaimer.(asig. (proportional) to apportion 2. to waive. amuharea achitarii iinei dator':i. to reorganize repara v. to sign off. 1. (la) to renounce.allotment of profit ~ a responsabilitatilor . (proportionals) apportionment 2. distribution.n.implied waiver reorganiza v.f. indemnification.t.. (masini.temporary repair repartiza v.weight distribution ~ a profitului .to waive a right renuntare s.t.) allocation of responsibilities ~ a resurselor . (incdrcdtura sau balastui) (mar.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. (a ceda. to repair.) to trim repartizare s. (a rectified) to rectify. a cesiond) to surrender.(man. allocation. (la bursa de valori. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. to allocate.preventive repair ~ provizorie . (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept . 1. fin. revizie) overhaul 2. assignment. to assign.running repair/service. aparate) to overhaul 2. 1.waiver of claim ~ la prime . (despdgiibire) compensation. capitalurile investite) to repatriate report s. (a unui rise) (asig. to mend.REN-REP 299 rentier s. cesionare) surrender. Friii .(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. allotment. rentier. (generald.total.

un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale . retaliation. to stand for reprezentant. representation ~ sindicala/a salariatilor .t. to repel. to act for. o propunere) to overrule. retaliaiory measures.(a unei firme) refloating m drepturi .f.enlarged reproduction .sales agent/ representative. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. (o clauza) to comply with. vamale etc. to keep to. {in cartea mare) to post 2. (o motiune) to vote down responsabil adj. (leged) to abide by.f. (care ia interviuri) interviewer. (un apel) to dismiss. reputation ~ buna . salesman. representative agent ~ al fabricii furnizoare .) reprisals. executive.sole agency reprczentare s. restoring.w.reentry ~ in vigoare .•anzdri) area manager . diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.authorized/appointed agent ~ comercial . to observe. (economice. to turn down. to observe.ii de productie la scam economiei r. (cor.) posting reporta v.employee representation reproductie s. measures of retaliation a aplica .auonale\ reproduction ~ largita .f.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile . (in drepturi'} to reinstate. (bur. (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s. (pretentii.n.trade agency/ representation ~ exclusiva . la bursa de mdrfuri. (de represalii) retaliatory reprezenta v.simple reproduction repune v.m.) to continue reportaj s.300 REP-RES plata unei dobdnzi. cereri) to disallow. (lilerar) reportage reporter s. (reluarea continud a procesuli. business/commercial agent ~ diplomatic . activitate) to refloat ~ in activitate o companie .general agent ~ imputernicit legal .serviceman ~ autorizat . pi. (pe cinevd) to represent. (//.reinstatement.m. to repulse. representation./.to refloat a company repunere s.) to carry forward/over. trade representative.y.duly authorized representative reprezentanta s.bad reputation respecta v.t. to decline. (o propunere.t. pdnd la nrmd-toarea lichidare.simpia . correspondent. (o obligatie.to fail to meet one's obligations respinge v. official.(de •. (p obiectie. coverage.f. restoration ~ in poscsie . representative office ~ comerciala .resident minister ~ exclusiv/unic .t.t. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont.f. restoration ~ in activitate . manager ~ de zona .to retaliate on represiv adj. o oferta) to reject.impotriva .good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea .f. to restore. reporter.(a unei legi) revival reputatie s. 1.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general . agency.

to refund restituire s.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export .qualitative restrictions ~ cantitative . resource.(dr.(dr. remaining.arrears of wages restitui v. resources.f.f.) to contract. restraint of trade ~ de contingentare .f.exchange restrictions restructura v. restriction. (creditele) to tighten restrangere s. owing. limiting.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata . to reorganize resursa s. liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala .quantitative restrictions ~ comerciale . rest. (mgrddire. stringency.dividend limitation/ restraint ~ a pietelor .t.line man ~ in mod solidar . constraint ~ legala .f. accountability. a afacerilor etc. (deposit ca termen) overdue restanta s.tax refund ~ a primei de asigurare . to restrict.ax(e) ~ calitative . to restructure.legal constraint restrictii bugetare severe . to give/to hand back. proprietati) to restore.limited liability ~ sociala .quota restrictions ~ discriminatorii . (despre o clauzd) saving restrictie s.) replevin ~ a impozitului . (bani) to return.t. (de bani) return. limited. (salariala) back pay.import restrictions ~ salariale . refund. afaceri etc. ability . (a cheltuielilor. restrictive.f. proprietati) restoration. (a creditelor) tightening.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj. reduction.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor . limitation. restrangere) restraint.export restrictions ~ la import . refunding ~ a bunurilor sechestrate . to limit. diminution.n. responsibility. 1. restitution. (cheltuieli. (in bani) change restant adj. (despre piata financiara) stringent restrictiv adj. (arierate) arrears restante salariale . remainder 2. outstanding.(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s.return of premium ~ a taxelor vamale . (a ingrddi) to restrain. pi.t. (de bunuri.trade-union leader/ organizer responsabilitate s.wage restraints ~ valutare . (a micsora) to diminish. limitation. (a reduce) to reduce.f. backlog. (de bunuri. (mgrddire. back. restricted. qualification.customs drawback restrange v. (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor .) contraction. limitare) restraining.trade restrictions.) jointly and severally liable ~ sindical . restriction.RES-RES 301 ~ ierarhic . means.

chain ~ comerciala . afaceri) retirement ~ a actiunii . to retrocede retrograda v. (sechestru) distress.to be successful in business .t.f. economii) drawing.f. funds ~ hidroenergetice . (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2.r.economic resources ~ financiare . (din afaceri. distraint retrage v. to recede. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2. returnable retea s. to send back returnabil adj. deduction. (o suma din fonduri. demotion returna v.f.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare . remuneration. 1. (depuneri. to reconvey.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. to be successful (in) ~ in afaceri . (salariul etc..t. (bani din circulatie) retirement. draw. to pay retributie s. a asigurdrilor sociale etc.trading network ~ de alimentare cu apa .human resources resedinta s.f.supply system/network ~ de calculatoare .f. de drumuri etc.highway system ~ feroviara . abode. (o suma din fonduri. (bani din circulate} to retire.t.railway system/network. meeting reusi v.(injustitie) nonsuit ~ de numerar .(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu .(despre legi) to retroact retroceda v. lien. (locuri. electricd etc. retention ~ de salariu . to bespeak retinere s.t. residence.f. de mdrfuri etc. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj. to give up retragere s. economii) to draw. (o camera) to engage.chain store ~ de sucursale . 1. activitate) to retire. retroactive a avea efect.f.primary resources ~ economice .'.) to withdraw.natural resources ~ umane . (de depuneri. to withhold. (in) to succeed (in).) withdrawal. bilete) to book.water-power resources ~ naturale . (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s.f. (comerciald. rutierd. to remunerate. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v.pipe system ~ de magazine . 1. dwelling place retentie s. to deduct.) system.) network.road network retine v.) to retain. (o suma) to keep back. (adunare) assembly.302 RES-REU resurse de materii prime . (feroviard.(a cotizatiilor sindicale) checkoff. mdrfuri etc. (pentru plata impozitelor.resources.t.branch network ~ de sosele/drumuri . to draw back. to hold back. (. (SUA) railroad system ~ rutiera . withholding. domicile. (a se pensiona) to retire 2. to withhold.computer network ~ de conducte . reunion.. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s.) deductions from pay. (din activitate.

t. stock of capital.stop payment revolutie s. callable revocare s.f. control.press review ~ de anunturi/reclame . 1. (a unei band) surplus reserve ~ de numerar .) (in lingouri) bullion reserve. 1. to control. (anulare) repeal. to re-equip revaloriza v.wage claims revinde v.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . (tehnic) to overhaul 2.) review ~ a presei .f. to retool. (destituire) dismissal.(general) overhaul ~ tehnica .f. conditie.stock of cash ~ din reevaluare . revocation. (cant. 1. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. (in monede si lingouri) coin and bullion .trade journal ~ interna . qualification. examination.auditor revizui v. (a anula) to repeal. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj. to revoke. overhaul(ing) 2. to demand. demand. to inspect. (fin. (sdptdmdnala) weekly.t.f.f. (lunard) monthly. revision.t. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata . clauzd limitativa) reserve. (de drepturi) assertion revendicari salariale . condition. magazine.technical inspection/' revision. 1.advertiser ~ de specialitate .f.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza.to fail in reutila v. (provizion) provision 3. request. to claim.(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida .f.(fin. (mai ales de literaturd.(a unei firme) house magazine revizie s.) revaluation reserve ~ extraordinara .capital reserve.(a activelor) (cont.specialized review ~ economics . reserve. maintenance inspection reviior s. stipulation ~ de aur . to sell again revista s.m.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in . 1. inspector. periodical. (drepturi) to assert revendicare s.) to audit revoca v.t. (contabila) audit ~ contabila .REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere .gold reserve ~ de capital . journal. (tehnica) inspection. cancellation 2. controller ~ contabil .t.audit ~ generala . resale revendica v. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s.) reserve. (restrictie.t. deposit 2. (bilunara) fortnightly. claim. stock. revocable. to request. to resell. to cancel 2. stiintd etc.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . (a unui ambasador din post) recall 3. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde . (a destitui) to dismiss.

o conventie) to cancel.) hidden/inner/secret reserves ~ bancare .{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. residuum.strength of materials ~ la cumparare .{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar .to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ . resident rezidenta s.) visible reserves a constitui ~ . (a suspendu) to suspend. to summarize rezamats.{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura . to void.{mentionate in bilantui contabil) {cont.n. to heave. .(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete .f.vault cash ~ legale . to dissolve reziliere s. to undo. termination.f.) residuary reziduu s.304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara . dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare . annulment. resume ~ al principalelor $tiri .wear resistance rezolutie s. to sum up. voidance. to rescind. rescission.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate .{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare . to brief. 1. residence rezidual adj. resolution a adopta o ~ .reserve currency rezerve ale societatii .{la radio.budget reserves ~ excedentare . brief. (un contract. to raise. {restrictii} to withdraw. 1.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice .f. summary.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii . to terminate. cancellation. to hoist 2. 1. resistance 2.consumer resistance ~ a materialelor . to annul. {a mdri) to increase. {dr.bank reserves ~ bugetare .n. residue. {greiitdti) to lift. residual 2.m.to move/to submit/to table a resolution rezuma v.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor .t.t.to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s. televiziune) headlines ridica v. remnant rezilia v.strategic stocks ~ valutare §i de aur . to remove 3. dissolution rezistenta s.t.f.

despre preturi) to zoom up.owner's risk ~ al carau§ului .(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk.fraud risk ~ de flirt .(asig.(la alocarea capi-talului.can'ier's risk ~ al cumparatorului .f. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor . mar.inflation risk ~ al incarcatorului .insured risk.) adventure ~ acoperit . mar.(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil . (crestere) growth. risk of boats/craft ~ de tranzactie .fire risk ~ de incetare de plata . raising. to run into 2. to skyrocket ~ obiectii . acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei. risk. mar. 1. (mdrire) increase.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig.(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii . mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura .(asig.commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile .to raise/to make objections ~ pretentii .(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin. risk insured ~ comercial .) third-party risk ~ de spargere . -hoisting 2. mar.(asig. (imbu-ndtdtire) improvement.) common adventure ~ corporativ .(asig. (/a) to amount/to come to. (incintd circulard din sala bursei.buyer's risk ~ al inflatiei . heaving. (o sedinta) to break up v. mar.(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate . removal 3.) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj .) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor .) risk of collision ~ de credit .theft risk ~ de gheturi . (de restrictii) withdrawal. cat yi pentru caric) (asig.to raise claims ~ preturile fortat/artificial . hazard. to put up 4. (asig. 1.n.business risk ~ al armatorului . (brusc.r. unde actioneazd agentil) ring rise s.to force up the prices ridicare s.) ice risk ~ de incendiu . (de greutdti) lifting.RID-RIS 305 (preturi) to raise.credit risk ~ de firma .n. to scale up.) business risk ~ de frauda . mar. (suspen-dare) suspension.insurable risk ~ asigurat .wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s.

robotics rodi v.(asig.) extra/ additional risk ~ total .. roll.) (de procese) cause list. rival rivalitate s.(acea parte din riscul unui titlu de valoare. riparian. (de bani. rate ~ de circulatie a marfurilor . docket. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur.economic growth rate ~ de productie . to venture.(asig.(fin. s.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar . thriftlessness risipi v. robot robotica s.) premium refund ritms.f. spendthrift risturna s. (din mar/a) to spill 2. to squander (away) risipitor adj. fertile.) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar .) operating risk ~ politic . refund.t.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara .) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure. fruitful 2. 1.. spendthrift.(mar.m. rich rol s. timp etc.(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii.rate of production rival adj. marine/maritime risk. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. timp etc. (bani.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin. (dr.) deferred rebate ~ de prima . list. fin. riparian.i.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ .) country risk ~ descoperit/neacoperit . m. muster roll/book . return. fruit-bearing. contention riveran adj.to incur a risk risca v.m. waste.) squander. wasteful. river (-side) s.) incalculable risk ~ intrinsec . to scatter.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic .n.m. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj .) moral hazard ~ neasigurabil .f. register 2. (concurentd) rivalry. to risk. to fruit roditor adj.n.(asig.t.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi. to bear/to yield fruits. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational . wastage.) immediate risk ~ incalculabil . riverain.(asig. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. riverain. rebate ~ de navlu .) ship's ledger/ articles.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata .(asig.(mar.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin. 1.rate of turnover ~ de cre$tere economica . 1. cauzat de factori caracteristici aces-teia. squanderer. riverside resident robot s.f. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s. dividende preferentiale. to disperse.) to waste. thriftless s.f.

(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor .ocean lane a schimba ruta . (cifra de afaceri. (incdrcdtura uhei nave.overland route ~ oceanica .(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.t.to reroute rutier adj. way ~ comerciala .(raportui dintre vdnzari si activele fixe.(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului .trade route ~ de navigatie . shipping/sailing route. rotatie 2. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza . route. rural ruta s. {bani.t. (de negocieri) round rural adj. (despre cifre) round.(c. . (cont... fondtiri) to circulate rulaj s.assessment roll a trece pe ~ . (despre o sumd de bani) even rotunji v. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . 1.rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor .) to docket rotatie s. (falit) broken ruja v. cifre} to round off ruina v.f.(un proces) {dr.) turnover runda s. {calcule.ROL-RUT ~ de impozite .(shipping) lane.f. trim.direct route ~ fluviala .t.m. course. road.inland route ~ maritima . trimmer rujare s. (afalimentd} to break 307 ruin at adj.t. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s.sea route ~ terestra .n./) fast freight line ~ directa .(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole .f..fin. randament) turnover ~ a activelor fixe .f. trimming rula v.

nominal wage ~ pe unitatea de timp . (animale) to slaughter. (pentru munca manuald. prestarea de servicii) wage(s).real wage ~ saptamanal .board room . (muncitor salariat) wage-worker. (camera.minim/de subzistenta .going wages ~ direct productive . (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary.pittance ~ diterential .productive wages ~ progresive . salary earner.t.minimum growing wage .de hartie .permanent employee salariu s. salaried worker.(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt. (despre oameni) wage-earning.paycheck ~ real . wage differential ~ direct .plastic bag ". wageworking.gross wage ~ colectiv .f.n.monthly wage . the salariat ~ pensionat .m.regular salary " platit prin cec .weekly wage ~ tarifar .neumplut .wage expectations ~ indirect . fall-back pay ~ minim de cre§tere .s sac s. pay ~ brut .differential pay.tariff wage/rate salarii curente .net . (renmnerat.waiting room -.sack '~.lunar . wages pay.(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor . office worker. wage earner.truck wage ~ just . de man me standard) bag. (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare . paying a salary to.audience chamber ~ de consiliu . pi. (pentru marfd. retribuit) remunerated. mecanizatd.(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri . (despre munca) paid s. stipendiary. job/task wage ~ in natura .f.paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic .m. mcdpere) room.t. (mare.slack bag sacrifica v. to kill salariat adj. to pay (salary to).piece wage/rate.time wage ~ permanent/'regulat . (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man. (despre oameni sau posturi) salaried.de audiente .minimum/ subsistence/living wage. mai ales intr-o cladire publicd) hall.net wage.basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu . remuneration of sala s.collective wage ~ de baza . take-home pay ~ nominal . munca prestata) indirect wage ~ in acord .wages and salaries salariza v.fair wage .retired employee ~ permanent . to remunerate ~ insuficient .to underpay salarizare s. (functionar la stat) civil servant.

(a pauperiza) to pauperize v. (a aprobu) to sanction.market saturation sanatate s.t. lack.f.(a unei burse) floor salopeta s.maximum/peak load ~ maxima admisa . to grow/to become poor./ saturation ~ a pietei . custodie.net load ~ nominala . payload sarcini fiscale . necessity. to sanction 2. (lips a) want. (ms-pundere. dearth. charge 3. (nevoie) destitution.f. onus.showroom.absolute poverty . (greutate) weight 2.effective load ~ fixa . task. impecunious.full/total load ~ utila/comerciala . weekly (publication) saptamana s. mart ~ de vanzare de bilete . approbation.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s.f. to make poor.admisa/admisibila .(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. sarcina s. (obligate) obligation 5..working week sarac adj. to beggar..charges on assets ~ prioritare .(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . redus) scanty s.book hall ~ principals . penalty. hebdomadary^. forfeiture 2. poverty. to penalize.f. (pentm incalcarea unui contract) forfeit. poor. strdmtorat) moneyless.public health saptamanal adj. sanitary. 1. 1.heavy lift ~ ipotecara .t.useful/service load. week ~ de lucru . burden of proof . exhibition room ~ de tntruniri .operating/service load ~ efectiva . burden. responsabilitate. coveralls sanctiona v. (impolite./i. taxe. paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta . imposition.rated load ~ partiala/incompleta .) onus probandi. to become impoverished saracie s. burden. approval sanctiuni economice .) charge 4.(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . hard-up. sanction.m.'. scarcity.•>.critical load ~ de exploatare . imposts ~ a probelor . hebdomadal. impuner'i) charges. pauper saraci v. (incarcatura) load.assembly hall -de licitatie . (jam barn.underload ~ totala . 1. need(iness).allowable' permissible load ~ critica . ipoteca) encumbrance.)]db satisfaction saturare . (garantie.mortgage charge ~ limita .f. needy. tutela) (dr.economic/trade sanctions sanitar adj. (nevoia^) destituite. to impoverish.SAL-SAR 309 ~ de expozitie .f. poor/ indigent person. (sdrdcdcios. (aprobare) sanction. satisfaction ~ a muncii . (obligatie) charge. health ~ publica .(dr. indigent.f. pi. (mdatorire) assignment.tax burden ~ pe active . health. weekly.safe load ~ neta .ultimate load ~ maxima . overalls. to agree to sanctiune s. taxes..auction room.

f.collapse of prices scazut adj. chart.(bur.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie .(mar. tarife) low.(bur.rolling/moving stairway scadea v.scale of ranks. (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala .f. (despre incasdri. hierarchy ~ mobila . (sondd) oil derrick. (santier) oilfield schema s. (mobild) ladder 2. 1. high day. scheme of loading ~ de stivuire . (pretui) to mark down 2. to figure out. (care se prdznuieste) holiday. markdown ~ accentuata a preturilor . (a reduce.rating scale ~ de pescaj .relative poverty sarbatoare s.decline in prices. rest day.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . to fall. mature a fi ~ .legal/public/statutory holiday.f. a micsora.(de venituri. diagram. 1. (troc) truck. staircase.t.to fall due. (reducere. downswink ~ a cifrei de afaceri . to mature. scheme. (barter) barter 2. 1. weak schela s.) draught/draft scale ~ de serviciu .n.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares . 1. to weaken. to lower v. micsorare. (falling) due. to sink. lowering. diminuare) reduction. (zi nelncrdtoare) day of rest. (de cifre) subtraction 2. tarife) to lower. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . (bruscd) slump ~ a preturilor .i.back stairs ~ grafica .f.fire escape ~ de normare . feast. decline. profituri) to fall off.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor . (despre preturi.loading chart.) sliding trend ~ u§oara a preturilor . (despre pretiiri. schedule 2. (pentru band) bank holiday scadent adj. (despre o datorie) to fall in scara s. maturity. to slump scadere s.f.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . (a activitdtii economice) downturn. due date/day. to decrease. to go down. 1.f. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare . to sag. 1. prompt date. (fixd) stairs. term. exchange. (a unei cambii) tenor ~ comuna . (de lucru) shift ~ de actiuni . to diminish. diminution. decrease.reduction in turnover ~ a cursului . (scald) scale ~ de impozite . to diminish.stowage diagram schimb s. a diminua) to lessen.310 SAL-SCH ~ relativa .) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback.tax scale ~ de incendiu .to fall due scadenta s. (despre cursuri bursiere) to trade down. (cifre) to subtract. to decline. (de personal) establishment. (zi liberd la scoala) play day 2.

to unbox 3.t. discount ~ comercial . to take/to draw/to pull out 2.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza . (a convert!) to convert schimbare s.(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante .night shift ~ de seara . o instalatie) to shut down ~ din vama . discounter scop s.t.(cedarea unor creante. goal. to discount. change. (bani) to change. to obtain ~ bani de la banca . on the staff scrisoare s. schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta.(intre doud tdri. alteration. (un certificat.to derive large profits from ~ din doc . cutii) to uncase.exchange at parity ~ valutar .day shift ~ dublu .to cover one's expenses scont5\/2.twilight shift ~ de zi . valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect .(intre doud tdri. to shift.(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri .foreign exchange ~ valutar direct . (a inlocui) to replace.exchange of goods/ commodities ~ de noapte .to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile . {un utilaj.to disable.(troc) swap.t. (a modified} to modify. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii . 1.f. detinute de o banca. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura . a obtine) to get.variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil.bank/banker's discount sconta v.n. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia. modification.m.shift in the function scoate v. prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^. aim. exchange. 1. in schimbul unui alt activ. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v. purpose scriptic adj.afternoon/swing shift ~ de experienta . changing. swapping ~ la paritate . to change.to undock ~ din functiune .f. (bani in unitdti subdivizionare) to break. (din Idzi.exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru . (a face schimb de) to exchange 2. to take on discount scontare s. shift ~ a preturilor .f letter . (a cdstiga. un act) to take out 4.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma . to alter. a unui frigider etc.working shift ~ de lucru divizat .

anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .letter of credit ~ de credit anticipate .letter of advice.letter of intent ~ de msotire .follow-up letter ~ de credit .registered letter.letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .f.unacknowledged letter ~ nedatata . to grow/to get dearer.letter of reminder ~ de recomandare . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta . backward/back letter. waybill ~ tnchisa .(a rnarfii) letter of indemnity.covering letter ~ de numire . to rise/to increase/to advance/to go up in price .(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note.letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare .(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj . costliness.sealed letter ~ neconfirmata .letters of credence scump adj. to raise/to put up the price of v.insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr.letter of hypothecation ~ de garantie .tip . (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala . deamess.traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere .(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire .(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare .t.312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata . expensive.set form of a letter scrisori de acreditare .r. dear scumpete s.) letter of lien ~ de apel . expensiveness.circular letter of credit ~ de credit comerciala .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze .(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .dead letter ~ . dearth scumpi v.undated letter ~ recomandata . {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului .(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .

to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . (dr.exemption from taxation. (functie) secretaryship sector s. (printr-o crdpdturd. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac . (de taxe. (a exonera) to exonerate.f. to exempt.to replevy secret adj. (exonerare) exoneration.SCU-SEC 313 scurgere s.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s.t. district ~ corporativ/al corporatiilor .) free of freight ~ de taxe postale . tax exemption ~ de taxe vamale . wastage 2.f.rent-free. to seize. distraint. secret. (serviciu.Secretary of State ~ general .key sector of the economy ~ institutional . to deplete. garnishment.seizure under legal process a pune. spartura) leakage.banking secrecy ~ comercial/industrial . rye secatui v. impozite etc.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor . distrainment. free (of) ~ de chirie sau arenda . confidential s. (de impozite partial sau total} to derate scutire s. freedom from tax.s-. to sequestrate.exemption from duty scutit adj. 1. 1. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage.pe .leakage from bag scuti v. flowing. birou) secretariat 2. o obligatie etc. free of rent ~ de impozite .(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie . (o navd) to arrest sechestru s. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat . attachment. department 2. sequester. exemption.tax-exempt/-free ~ de impunere .) to sequester. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite .n. to distrain.n. leaking.trade secret ~ profesional professional secret secretar. sector.) to privilege.exempt from taxation ~ de navlu . seizure.(mar. secret. exempt (from). (de o sarcind. (a sdrdci) to impoverish sechestra v.n.t.n.rn. to exhaust.Secretary-General ~ particular .t. to attach. secrecy ~ bancar . free of duty secara s. sequestration. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor .post-free ~ de taxe vamale duty-free.f.execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar .) immunity. 1.

labour safety ~ alimentara .polling station ~ financiara . signer. safe (deposit).) screening selectie s.to sign jointly ~ in numele cuiva . to subscribe 2.(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer . (al unei firme) office. 1. safety. semifinished. (culinare) readyto-cook foods semna v.n.n. signatory. segment ~ de piata . semifinished/ half-finished/unfinished goods/products.half-height/ open-top container semifabricat adj. selection.headquarters. pi.to endorse ~ prin procura .to sign per proxy semnat adj. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj. coffer ~ de noapte . (al unui holding) group headquarters ~ social .(la intrarea in serviciu) to sign in.private sector ~ public/de stat . identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.portfolio selection ~ ponderata .tax administration.(pentru doctoral) graduate school securitate s.food security ~ sociala .social security sediu s. choice ~ de portofoliu . ~ pe verso .n.f.n.n.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band. to sow.f. semiskilled semicontainer s.to sign in blank ~ in condica .t. to seed.n. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s. (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac . segmentation ~ a pietei . (intr-o uzind) workshop ~ de politic . intermediate goods/ products semipreparate s. department. pi. 1. to sign.oil area/land/zone ~ privat .to sign on behalf of smb. strongbox.balanced sample semana v.f.f. taxation authorities ~ postuniversitara . security ~ a muncii .public sector sectie s. (in randuri) to drill semanatoare s. vault.m. {central) headquarters ~ central/principal .f. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar .market share segmentare s. head/home office.f. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb .market segmentation ~ concentrata . section. subscriber semnatura s. division 2. signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta .registered office segment s.bogus signature . sowing machine semicalificat adj. (a celei mat bune alternative) (man. semimanufactured s.t.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare .(marketingul niselor de piata. signatory s.f.314 SEC-SEM ~ mixt .

decurgand din datoria ptiblicd. (pbligatie de serviciu) duty 2.n.f.illegible signature ~ in alb .forged signature ~ ilizibila/indescifrabila .(intr-un hotel) room service ~ de cercetare . deservire) attendance 3. employment. (ingrijire. (set) set ~ de cambii . servi v. (de arbitral) to make an award serie s..adjournment ~ de desistare .decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . (a jiidecdtorului) judgement.(totalitatea obligatiilor de. to attend to.legal department ~ de corespondenta .f. (despre o persoana) serious-minded. (a juratilor) verdict.sales department ~ consultativ . (de obiecte) set. series 2.final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie . job.SEM-SER 315 ~ falsa .unauthorized signature ~ originala . grave. pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice . decision.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici.signature by procuration/proxy ~ sociala ..advisory service ~ contabil . pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari . 1.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera . servire.remand ~ definitiva/executorie .judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere .full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus .t.judgement by default ~ irevocabila .blank signature ~ neautorizata .authograph ~ prin procura . (despre o sitiiatie.contract service ~ cu norma intreaga . service. 1. (facut cuiva) service rendered 5.signature of the firm sentinta s. derivate din datoria externa.to pass/to give/to deliver a sentence. (despre o oferta) bona-fide.correspondence department ~ de credite .research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios . sentence. (sectie) department 4. (a unui arbitru) award ~ de amanare . decree. (un client) to serve. o chestiune) serious. service ~ al datoriei externe .credit department . platd externe. to wait on serviciu s. (despre un cumpdrdtor) genuine.set of bills of exchange ~ de conosamente .set of bills of lading series adj.accounting/accounts department ~ contractual .

statistical department ~ tehnic .basic banking ~ comerciale .) servitude.collection department ~ de intretinere .discount department ~ de stivuire .transport service ~ . functionari etc. service agreement ~ de medicina muncii .de expeditii .social service ~ statistic . (diplomat} attache case.periferic .{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .navigation/shipping season ~ de pescuit .parcel delivery/post/ service. servant.tool kit/outfit/set sezons.} direct services ~ edilitare/municipale .9.f.din usa in usa" . mdeplinite de medici.commercial services ~ de asistenta medicala .n. offseason/-time . de avocat) briefcase servitor.(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent . season '" de navigatie .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale.occupational health sendee ~ de mesagerie .hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .complaint section ~ de reconciliere a conturilor . set ~ de cambii .telephone service ~.regular employment ~ postvanzare/de intretinere .seasonal employment ~ social . portfolio.) opportunity set ~ de scule .mail/postal service ~ sezonier .f.weather service ..social overheads ~ publice . (dr. m.after-sales service ~ postal .repair/maintenance service.316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .n.personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate . (pentru documente. pescuit) open season ~ mort .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service .dead/'slaclc/dull/iow season.de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .set of bills of exchange ~ de conosamente . avocati.(serviciu bancar) transit department '. easement sets.advertising/publicity department ~ de reclamatii . (SUA) expressage ~ de personal .set of bills of lading ~ de oportunitate .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.engineering department ~ telefonic .valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .dispatch/forwarding department ~ de Tncasari .stevedore service ~ de transport .fishing season ~ deschis (de vanatoare.finance department hidrografic .(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin. attendant servitute s.

(corn. monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s. (patronal) syndicalism ~ de sistem ./?. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal .t.) quartern ~ de dolar . forester silvicultura s.n. 1.n. trade unionist 2.rush/peak/throng season ~ turistic .sphere of influence ~ de productie .m. bur.(man. iincie etc.operating safety/ reliability si\ozs. sylviculture..f.) dramatization sindical adj. 1.end of the financial year ~ de luna . (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s. branch ~ de influenta . (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .high season sezonier adj.banking syndicate ~ controlat de patronat .(american sou Canadian.. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar .m. (grain) silo silvic adj. silviculture.f.sphere/field of production. forestry simbol^.cargo syndicate ~ al feroviarilor . (domeniu) sphere. (de pintu. (in sigurantd) secure./i. 1. (trade) union. metallurgy of iron and steel sigila v. safe 2..n. seasonal sfarsit5.. trustworthy 3. forest. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s.marine syndicate ~ de credit . end.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate . output area sfert s. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'. to form a trade-union organization 2. field.customs seal sigur adj.(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist. silviculturist.loan syndicate . sylviculturist.de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s. (de incredere) reliable. syndicalistic sindicalism s. lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s. silvicultor s.) ultimo sfera s.f.f.company union ~ de asiguratori maritimi . (patronal syndicalist sindicaliza v.craft union ~ arbitrajist .sphere/line of business ~ de activitate . 1.sphere/field of activity. quarter..M. safety. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri .n. domain ~ a afacerilor . organized labour 2. 1. 1.arbitrage syndicate ~ bancar . 2.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf . security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare . symbol ~. trade unionism 2. (patronal) syndical(ist).r.f. trade-union.

bond syndicate ~ deschis .to stop payment/a cheque sistem^.filing system ~ de cliring . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .syndicate. to withhold ~ livrarea .bancar .w.(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar . employers' association ~ pe societate .piece rate system .computing system ~ de clasare/clasificare .national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism . sinecurist sista v.(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar .ledgerless accounting. plati etc.fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .(materiale.) to cease.speed-up system ~ de livrari complexe .n.(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal . to stop.(cont.correspondence banking ~ bancar dual .accounting system ~ contabil fara registre .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .f.(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec . sinecure sinecurist-y.market economy system ~ al economiei nationale .operating system ~ de exploatare intensive .work--on-thebonus system ~ de munca in acord . (livrari.uniform system of accounts ~ cooperatist .trade/trading association sinecura s. system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .waterworks ~ de calcul .company union ~ profesional .(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis .voucher system ~ de alimentare cu apa .clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .industrial union ~ de subscriere .t.) book entry system ~ de exploatare . to suspend. servicii.banking system ~ bancar cu activitate corespondenta . file posting ~ contabil uniform .(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .cooperative system ~ de acte justificative .

) operating statement ~ a costurilor .(cont.tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor . dare de seamd) report.metric system ~ monetar . rates schedule ~ vamal protectionist .tabulating system ~ tarifar .measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .tariff/rating system. position 2.wage system ~ de salarizare cu prime . case of emergency ~ de avarie comuna . mar. (urband) town planning situatie s.competitive situation ~ critica .competence .concurentiala .premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice . 1. budget account ~ economic .t.common prices system ~ de prevederi sociale .condition of the market ~ a veniturilor .task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system. (cont.) income statement ~ anuala .(a unei societdti.capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric . systematization 2. account.account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.(cont.monetary system.economic system ~ economic capitalist .decimal coinage ~ monetar unificat .(asig.) general average condition ~ de casa .f.) statement ~ a activului si a pasivului . coinage ~ monetar decimal .(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna .emergency.unified monetary system ~ stimulativ .(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi . (stare) situation.(cont.(cont.forecasting and control system ~ de prime .zone price plan sistematiza v. (raport. to systematize sistematizare s.(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .protective system ~ zecimal .) statement of costs ~ a pietei .f.SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente . condition.financial position. (cont.bonus scheme ~ de salarizare .) financial statement ~ financiara certificata . 1. cerutd de registrul comerfului) annual return .) cash statement ~ financiara .provident scheme ~ de prevenire timpurie .

(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.to hold a situation. employment.n.f.loss maker ~ comerciala .consumption-society ~ de credit . job.n. (despre piatd etc. group accounts slab adj.Utopian socialism socialist adj.m. (full) member.(bur. registry of shipping.social democrat ~ -democratic .chain company ~ de ajutor reciproc . social ~ -democrat . 1.communist society ~ -conglomerat .shipbuilding company ~ de consum .guild socialism ~ stiintific .capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi ..) listed company ~ cu raspundere limitata . firm.life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime . socialism ~ corporatist . (comerciald) company. (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj.) weak slogan s. business.(a navelor) ship's register.) consolidated financial statements.cooperative society ~ cotata/listata . (publicitar) slogan. status. (despre activitdti economice) slack. s.social condition.mutual benefit society ~ de asigurari . to fill a post a solicita o ~ .rural credit society ~ de credit comercial . (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol .friendship/friendly society ~ de clasificare . associate societate s. post a detine o ~ . to resign one's office slumpflatie s. classification society ~ de constructii navale . firm. socialist societar^.m.marine insurance company. business ~ comunista . (asociatie) association 2.conglomerate company ~ constituita prin fuziune . standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.scientific socialism ~ utopic .limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple .social democracy socialism s. service.to apply/to compete for a post a-si lasa slujba . {corporate) corporation ~ capitalists .insurance company ~ de asigurari de viata .f.(trading) company.320 SIT-SOC ~ sociala . underwriting association ~ de binefacere .f.commercial credit company . society. hire-purchase company.to leave one's post. catchphrase slujba s.merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista .

(societate neoperantd. (calitate) quality 2.rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s. (cont. paper/trust company. 1.f. account 2.current balance .bubble company ~ fara scop lucrativ . 1. soil.n.(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama .SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . socioeconomic sociology.defunct company .f. carrier ~ de transport de mobila . grade. residue. partnership firm ~ in participate . {corn.public utility company ~ de transport . (fel) kind. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv .sleeping/limited partnership. (rasa) breed. {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . sociologist sociologie s.public company ~ radiata .multinational corporation ~ necotata/nelistata . sort.(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj. nota de plata) account.parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals .{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare .) surplus stock.) unlisted company ~ pe actiuni .international company ~ in comandita . infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica .(in orice sector) flexible trust. crop in rotation sold s.joint-stock company.transport/carrying company.furniture removers ~ -fantoma .particular partnership ~ inchisa .leasing company ~ de servicii publice . sociology socoteala s. land ~ arabil . investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale .) balance 2.general/ordinary partnership.fixed trust ~ de leasing .tillable soil ~ fertil . 1. m. counting. (rasd de vite ameliorata) grade sol s. general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat . (specie) species.f.-sora .bogus company. category. pi.(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust. computation. (Jdcturd.n.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala . sale/reduced goods.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .nonprofit company ~ fictiva .n.(bur. job line/lot ~ al contului curent . check soi s. bill. calculation.

demand. to solve.dormant balance ~ initial .) joint responsibility solutiona v. settlement 2. (de despdgubiri) claim.net balance ~ nul . applicant. to summon.profit balance ~ de casa . requirement. (un debitor) to call on/upon somatic s.notice to pay. despre o firmd) sound. (sigur.nil balance ~ reportat . to demand. pasibiT) liable adv. jointly ~ si individual .t.statement balance ~ creditor . reclamant) claimer. (un cont) to balance. to settle 2.nedebursat .notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata .statement balance ~ inactiv .bank balance . balance due ~ final .f.n. solvabil.t. able to pay ~ pana la suma de .m. creditworthiness.to settle a dispute amicably solvabil adj.f. (despdgubiri) to claim. trustworthiness. sound.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . (de despdgubiri. to require. solvent. balance in/on hand ~ de beneficiu . (de cdrti) remainder sale.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv .f.t. clearing-out sale.(dr. (mdrfuri) to clear.t. 1. (rdspunzdtor.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont . solicitant. solvency. (formald) notice /de evacuare . summons.f. to close out soldare s. (e^antionare) sampling ~ de opinie . scadente) call somptuar adj. (dr. sumptuary sondaj s. petitioner. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor .speculativ . paying capacity soma v.end-of-season sale solda s. (a unui cont) balancing.f. to ask/to apply fy. to solicit. joint. closeout. solicitation.opinion poll . claimant solicitare s. bargain sale. trustworthy.f. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila . (de. (military) pay solicita v. (voturi) /to canvass for solicitant s. solvable.debit balance.balance brought forward -.credit balance. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj.(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. to sell off. mdrfuri) clearance. survey. to^ request. (a unei rate. request. writ. application.opening balance ~ in banca .) joint(ly) and several(ly) solidaritate s. 1.undisbursed balance ~ net .safe for a credit of solvabilitate s. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon .call on shares solid adj.

money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s. shipping room/space ~ de incarcare pe punte .waste area ~ de incarcare .f.oil well sorta v.variety of patterns ~ variat . washing ~ de bani .(mar. space ~ comercial . dimensiune) sizing.gasser ~ de titei . wildcat well ~ de foraj .} loaded arrival ~ in balast . care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s.varied selection lines sosire s.) deductible space ~ economic .(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar.(la parterul unei cladiri) floor space.test well/hole.open space ' ~ locativ living space '. (despre rata unei dobdnzi. sorter sortiment s.m. special.drill/bore hole ~ de gaze .w.sorting by consignee sortator. (furt prin efractie) burglary. 1. arrival ~ cu incarcatura .(mar.) arrivals and departures.) cargo/loading space.f.blank ~ liber/neincarcat .(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar. to grade sortabil adj.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil .mort/nefolosit/pierdut . (dupa mdrime. (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space.to undertake a survey/study of the market sonda s. (foraj) well ~ de exploatare . range (of goods/commodities) ~ de esantionare . burglarious attempt spatiu s. sortable sortare s. sorting. (mar.(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage. housebreaking. yellow labour special adj. 1. to assort.(cu plinurile consumate) (mar. laundering.(mar. (care comite flirt prin efractie) burglar. (dupa mdrime. breaking.} ballast arrival ~ in bune conditii .f.m. prospecting hole. breakage 2.f. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj . expert.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie . housebreaker ~ de greva strikebreaker. blackleg. particular 2.n.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata .economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat .(a navei) safe arrival ~ probabila .) arrivals and sailings spargere s.development well ~ de explorare . (SUA) commercial precint ~ de depozitare .y. sort.t.f.) noneaming spaces spalare s. dimensiune) to size. (oil) derrick.f. lost/waste space ~ pentru marfuri .n.(a navei) expected arrival sosiri si plecari .storage space ~ de descarcare/deversare . assortment. to sort.(c. consultant . specialist.

technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s.) to name 3.) to speculate/to operate for a fall.324 SPE-SPE ~ compensator . specimen ~ de semnatura specimen of signature.) covered bear ~ a la hausse .r. n. specialization ~ excesiva/ingusta .f.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig. to specify. autograph/sample signature specula v.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur.the specification of contract terms ~ a incarcaturii . (un cont) to itemize. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse . 1. wildcatter ~ a la baisse .player. (afixa data.t. speculative speculatie s. to go a bear ~ a la hausse . to particularize 2.black marketeer speculativ adj. (produs principal) special(i)ty specializa v.pollster specialitate s.(bur. (asteptare) expectation. (lista) list ~ a conditiilor contractuale . stag.f.) to speculate/to operate for a rise. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs .) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie .{bur. to detail specificatie s.t. speculation.f. to stag.international specialization of the national economies specifica v.t.life expectancy . pretui etc.f.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa . (a profita de) to profiteer by v.) to speculate in differences speculant s.i. profiteer.(bur.) bear ~ a la baisse cu acoperire . profiteering. {in) to specialize (in) specializare s.(bur. (pe puncte) to itemize 5..(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur. (marfuri) to speculate in 2.) tampering with the market specula s. 1.(bur. v. open trade speranta s. expectancy ~ de viata .specialism ~ internationala a economiilor nationale .(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard . racketeer. (la bursd) to play the market.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs .f. speculator. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur. specification 2. (domeniu principal de activitate) speciality 2.f. 1. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .m. speculation.(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile.) bull ~ de bilete — (la cinema.freight note ~ de greutate .standard specifications ~ tehnice .) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse . stock adventurer ~ pe piata neagra . 1.

warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere .n. steady stabili v.f. to set. expenses ~ bancare . (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2. (permanent) permanent.) to settle. lasting. (ajutor) aid.senionty wages ~ de periclitate .f. {reguli.f.to appoint an hour ~ ritmul de munca . to step up spot s.bonus for special risk. 1.preturi .SPE-STA ~ medie de viata . (a unui termen) appointment 2. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza . stable. principii) to lay down 3.n.additional charges.transport charges ~ la destinatar . (nn termen) to appoint. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor . yardage ~ de inmagazinare .e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing . (in mtrcprifiderile profilai.wage-price spiral sponsor s. to fix. (pretiil.costing. sponsor sponsoriza v. assistance.n. sponsorship spor^. 1.f. (a unei date. pi.banking charges ~ de depozitare . spying ~ industrial .average life expectancy speze s. to state. danger money ~ de salariu . a unei sarcini) assignment. firm. (despre preturi) fixed. (recomandare) comfort.storing charges.maintenance charges ~ de transport . a datei) settlement.to assess/to lay damages ~ o ora .inflationary spiral ~ salarii .transitory increase spori v.policy formation ~ a pretului . (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s. fixing. setting.m.n.t. spiral ~ inflationista .industrial espionage/ spying spirala s. to sponsor sponsorizare s.to set the pace stabilire s. espionage.to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune .t. (a pretului. increase ~ de fidelitate . increment.a politicii .a pretuiui de cost marginal -marginal costing . (o data. 1.service increment ~ temporar . to establish 2.charges forward ~ restante . (de duratd) durable. charges. standing. support. extras spionaj s. (fmanciar) backing stabil adj.back charges ~ suplimentare . to increase.cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu .wage increase ~ de salariu descrescand .t.pricing ~ a pretului de cost . o sarcind) to assign.goal setting . data etc.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii .

accounting standards ~ de credit . slackness.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble .f. stabilization. standard ~ de stat . (economica. (de muncu) length of service a-si face stagiul . (despre afaceri. laytime. to slacken stagnant adj.price stability ~ economica .) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. (inactivitate a pietei) dullness.universal maintenance standards standardiza v.target return pricing ~ a preturilor .f.(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice . (crizd economica) depression ~ a afacerilor . despre un produs) off-the-shelfj'. (cursuri. to stabilize. eel mat mare fund tdiat) (corn.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus .engineering standards ~ universale de intretinere .f.economic stability stabiliza v. piata) to steady stabilizare s. bookstand ~ expozitional . (fluctuatii.n. stagnant.f.slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie . lay/ laying/ ship's days ~ contractuale .t. (de cursuri. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor .(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune .f. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj.(stagflatie) stagflation stalii s.automatic stabilizers stagflatie s. standardization .loading days ~ ireversibile . (time of) probation 2.state standard ~ de viata . activitdti economice) to stagnate. to standardize standai-dizare s.m.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare .to be on probation stagna v. improver stagiu s.credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare .bookstall.currency stabilization ~ a preturilor . (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays.n. standard. stagnancy.reversible laydays stand s. stand ~ ambulant . preturi) pegging ~ a monedei .fly pitch ~ de carti .326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului . {economic) stabilizer stabilizatori automati . probationer. stall. a afacerilor) stagnation. stability.exhibition stand standard adj.(pe etichctd.price stabilization stabilizator s.irreversible laydays ~ reversibile . (fdrd comandd speciald.i.fixed laydays ~ de incarcare fixe . of instruction.n.living standard. slack stagnare s. on probation s.t. m. (SUA) level of living standarde contabile . pi. \.f. preturi) to peg.

station of destination ~ de emisie . regulations. statistics ~ a grupelor de activitati . transmitter ~ de marfuri . list ~ corporatist . status ~ a caricului/incarcaturii . statutory static s.job classification statistics ~ a sperantei de viata .STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials .industrial standardization stare s.trade statistics ~ comparata .petrol-filling station ~ de destinatie .(a unei nave maritime. (railway) yard ~ meteorologica .providenta .weather base/station ~ -nod .f) shunting/spotting station.economic statistics statistician s.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate . statute.vital statistics ~ economica .(c. state. (al unei societdti) articles of association statutar adj.{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats. station 2.staffing schedule.f.(c.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila .wireless/radio station ~ de triaj .f. terminal station.) goods station ~ de radio .f.) abeyance ~ exterioara .the welfare state ~ . condition 2. (finala) terminus. {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta .(c.record of service ~ major . headquarters statui bunastarii .de functii/personal .payroll. (/a o societate de asigurdri) actuary status s. stage.n.general staff.f. fluviale) seaworthiness. fluviale) unseaworthiness. rules. (SUA) tables of organization ~ de salarii .comparative statistics ~ demografica .n.prime condition ~ si conditie aparent bune . statistic(al) adv. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare .n.(a mdrfii. (stare/conditie sociala) status statut s. 1.civil status ~ de incarcare completa . 1.{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime. (de tramvai.f. personal establishment. statistician. autobuz) stop. (situatie sociala) social standing. state 2. 1.) (railway) station.corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ".transmitting station.condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata .(dr. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina . (c.the providential state statistic adj. paylist.m.) damaged condition ~ buna .f. wages sheet ~ de serviciu .life tables ~ comerciala . a navei etc.) (railway) junction .(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate . statistically statistics s.

(amortizare) sinking. (mod) manner. to cancel. (vdnzdtor) dealer in glass 3. o actiune) to extinguish. to stipulate. watering place ~ de litoral/maritima . (manipulari maritime) stowage. 1.n. (geamgiu) glazier sticlarie s. to condition.f. (de mar/a) stack. stimulus.328 STA-STI statiune s.f. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v. 1. (a unei obligatu) termination 2. cancellation. fillip.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s.wage incentives stinge v. (anulare) annullment. 1.t. 1. style. incentive stimulent s. to pile up. (a anula) to annul. (un proces. way ~ de conducere . (a unei datorii) extinction. (pe randuri/siruri) to tier.t. liquidation.spa.n.pitching up ~ compacta .f. (a unei ipoteci) redemption. to stevedore ~ in magazie . (fabricd) glass manufactory/house/works 2. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. stipulation.seaside/ bathing resort ~ de iarna . condition stiva s.holiday/ health resort ~ experimentala . (a unui proces.t. (fabricare) manufacture of glass 3.f. to covenant stipulatie s. (o ipoteca) to redeem.) straddle. to hold stanjen s.movable/ shifting rack sticlar s. to stimulate. (mar. glass blower 2. station 2. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s. 1.m. to stack. to dynamize. (a poseda.agricultural station ~ balneara . stevedoring ~ a sacilor m picioare . stacking.m.t.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara .t. (o obligatie) to terminate 2. {pentru mar/a) rack(ing).firm/tight stowage ~ corecta . (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe . 1. rack stack 2. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . pile stivui v.experimental station stapani v.n.winter resort ~ de odihna/climaterica .correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . (articole) glassware stil s.group incentives ~ pentru export . to possess. to pay off. quittance. to push forward. tier. stowing.extinction of the national debt stipendiu s.f.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale . to quash stingere s. (pe randuri/ siruri) tiering. provision. a define) to own.export incentives ~ pentru vanzari . double/put-and-call option ~ mobil/demontabil . stipend stipula v. (climaterica) resort ~ agricola . (o datorie) to extinguish. (a amortiza tin impriimut) to sink.n.) to stow. to provide (that/for).f.deep stowage . to liquidate.

ST1-STR 329 ~ pe punte .fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare .finished goods inventory ~ de rezerva . stacker.platform truck lift ~ de paleti . lift. (utilaj) stacker.acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .profit squeeze stoc s. to store.) buffer/safety stock.(cont.t.cycle stock ~ de capital . (mar.funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa .(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei. stower 2. hoard.deck stowage ~ transversala .) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .) stevedore.product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei . stockpile.remainder. stock.(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii . to hoard strada s.varied stock ~ de produse finite .push-and-pull strategy ~ comunicationala .market segmentation strategy ~ a urmaritorului . to get in. strategy ~ a dezvoltarii . goods in stock.vertical stacker stoarcere s.{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man. squeeze ~ a profitului . protective inventory stoca v.capital stock ~ de materiale .(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs. (rezerva) reserve ~ ciclic .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta . a Uvrdrilor etc. to stock.stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient . strategic strategic s. returns ~ .(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare .product strategy ~ de promovare .stock-in-trade. supply. street ~ comerciala . inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica .(a unei piete) penetration strategy ~ de produs .) closing stock ~ nevandabil . industrial truck ~ cu furca .shopping street strategic adj.deadstock ~ nevandut .f.(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1. to stockpile.development strategy ~ a diferentierii produsului .tampon/de siguranta .n.low stock ~ la inventariere . trading stock ~ de marfuri diverse .economic strategy .f. store.reserve stock ~ disponibil .inventory ~ de marfuri .f.pallet stacker ~ pe verticals .

alien s. survey. to collect. (recolta) to harvest. to reap 2.credit structure ~ a economiei nationale .planning and design work ~ de timp si miscare .time study ~ de audienta .shipping pattern ~ a personalului . foreigner strange v.(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .STR-STU strain adj. structural structure s.(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .) book value weights ~ a varstei .(fin. research ~ al amplasarii uzinei .financial structure ~ functionala .industry structure ~ a valorii de inventar .development study ~ de fezabilitate .price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta .) functional structure ~ ierarhica . (a economist} to lay/to put by 3.) asset structure ~ a capitalului .(man. pattern ~ a activelor .plant layout study ~ al metodelor .(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata . 1.) hierarchical structure ~ organizationala . to gather/to get in. (a adund) to gather (up).(man. to hoard. to amass.(man.cost structure ~ a creditului . (a percepe impozite) to levy.(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont. analysis.market research/survey ~ de proiect . un sector industrial etc.) pyramiding structure studiu s.staff pattern ~ a pietei .feasibility study' survey ~ de marketing .capital structure ~ a comertului exterior . to raise ~ bani .(angajatilor dintr-o firmd.t.n.(man. examination.) case study ~ de dezvoltare .to make one's fortune structural adj.) organizational structure ~ piramidala/ierarhica .foreign trade pattern ~ a costului .(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz .(man.market structure ~ a preturilor .marketing research ~ de mediu .(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor .) age profile ~ bancara .m.{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale . study. amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .f.(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. structure.national economy pattern ~ a flotei de transport . (din altd tara) foreign.

technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. subcontract subcontracta v. subtenant.') below par. to sublet submchiriere s. sub part ~ rezerva aprobarii . submortgage subincarca v. undertenancy. to underestimate. to sublet.f underlease. subordinate s. subcontractor subipoteca s. to sublease. to underquote.t./i. subaltern. underlessee. underproduction subroga v.) subaccount.model analysis ~ -pilot .i./H.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic . cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar.subject to alteration subaltern adj. (cont. to underrate subevalua v.m. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. to subcontract subcontractant^. subletting. subcontractor subdezvoltare s.t. sublease. to sublease./i. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur. undertenant subcomisie s.t.n.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. derivative lease subnavlosi v. to underlease. n.w.t.) to underfreight.i.) subcharterer subproductie s. subcommission subcomitet^-. under ~ linie . to underlet.t.f. underlease. underdeveloped subestima v. to underlease.) under ship's derrick. (dr.m.t. to undervalue subarenda v. underdevelopment subdezvoltat adj.i. subleasing. [a coliza.f.t.f. subtenancy. to underinsure subcapitalizat adj. underling subantreprenor s.m. (a semnu) to sign. subsidiary account subcontract 5'. sublease. chartered contractor subasigura v. to undersign. to underlet subarendare s.t.) to write down subfurnizor^.m. derivative lease subarendas s.m.f. subcommittee subconsum^. undertenancy. (mar. . sublessee. to subcharter. subtenant. subleasing.) to subrogate subscrie v. subcontractor subaprecia v.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . to underestimate. subtenancy. to underload subinchiria v. undercapitalized subchiria§ s.m. underlessee.t. sublessee. to undervalue. (»/i activ) (cont. underconsumption subcont s. subletting. {mar. to underquote. to recharter subnavlositor^. to underrate.f.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat . undertenant subarmator s. to underwrite v.STU-SUB 331 ~ pe model .

suburb subutilizare s. undersecretary subsidiu5\M.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe. subsidy subsoil.tid . subscribed. to subsidize. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s. n. suburban suburbaniza v. substitute substituti ai banilor .(acordate de stat pentru un produs.oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur. to grant. support ~ a preturilor -. a comertului. {pentru stimularea industriei. a agriculturii etc. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s.t.inflammable substance ~ otravitoare .) bounty.f.m.f.(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie. substance.state-/graiit-aided./?!. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat .f. subsidized .price support subventionat adi. underwriting ~ a unei cote-parti . subsidy.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale .harmful substance ~ inflamabila .t.f.f. subvention.farm subsidies ~ de exploatare .operating subsidies ~ in amonte .f.f. substitution ~ a factorilor de productie .) multiple application subscriitor s. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s.export bounty/subsidy subventii agricole . {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s.de stat . material ~ daunatoare .f subsidy. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. subscription.substitute money suburban adj.m.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie. state-p.quota subscription ~ excedentara . subsoil substanta s. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export . grant. state grant. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s.public/government subsidy. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. matter. subscription subscris adj. grant. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui . o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s.

to be/to prove a failure.(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare . sweating.heir testamentary.) sweat. series 2. succession.lump/inclusive sum ~ in litere . inheritor.n.sum due ~ de bani in casa . subsistence.specific amount ~ evaluata . sum. 1. sustenance succeda v.f. (intretinere.f.remainderman ~ testamentar .bankruptcy level . success. to suffer. afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa .) testate succession succesoare s. al unui spectacol) box-office success a avea ~ .gross amount ~ ce urmeaza a fi investita .) successor.(dr. (neasteptat) bonanza ~ de casa . basic needs.(dintr-o vdnzare. condensed moisture ~ a marfii . (dr.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata .f. abstract. i. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare .m.f. mijioace de trai) livelihood.amount stated ~ delapidata .debit amount ~ declarata/specificata . (legatar) devisee ~ prezumptiv . (dr.n. (dr. hereditament ~ a porturilor . intestacy ~ testata . inheritance. amount ~ a creditului .invoice amount ~ globala/forfetara . successor 2. 1.sum in words/at length ~ incasata .embezzlement ~ determinata . to fail succesiune s. to sustain ~ avarii .branch bank sudatie s.amount to be invested ~ cumulata a anuitatii . successional. (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar.f. devisee succesoral adj.t.) heiress succesor s.heir presumptive ~ subsecvent .(dr.f.) intestate succession.(al unui film.(de un client din bancomat.to sustain damages sumar s.sum insured ~ bruta .sum payable.accumulate amount of annuity ~ datorata . branch.(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ . heir. inheritable sucursala s. summary ~ al articolelor . pagube) to incur.) succession.estimate ~ facturata .odd money ~ de plata . (la) to succeed (to) succes s.SUB-SUM 333 subzistenta s.cargo sweat suferi v.(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat . intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui . (pierderi. subsidiary (company) ~ bancara .(unui contract) memorandum suma s.

(cheltideli) to bear supraasigura v.work area .total amount. 1. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj.m.amount repayable ~ reportata . to overestimate. outsized supraemisiune s. to overestimate.extra/additional payment ~ de pret .t. supplement.total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat . (de calitate supe-.) to write up.(c. to supplement suplimentar adj. in. area.amount paid out ~ principala/totala . extra suporta v.(c.334 SUM-SUP ~ minima din depozit .de lucru . not included in the budget supracapitaliza v.receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante .even money ~ subscrisa .(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin.t. supermarket.(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata .f. (in functie.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .f. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^.t.) tenderer superior adj.(report) (cont. (nn activ) (cont. superior. in grad) senior s.uncertain amount ~ nominala .) excess fare ~ de plata . to overinsure suprabugetar adj.m. to overcapitalize supradimensionat adj. chief supermarket s. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr.amount subscribed ~ totala .) amount brought/carried forward ~ rotunda .) excess ticket suplimenta v.t. surface. extraordinary.takings a fi sub suma prevazuta .face amount ~ nula .rioard) of superior/the highest quality.(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate .n. supplementary. high-grade 2. to overrate. to overvalue.f.t. additional.extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa .) principal sum ~ rambursabila . (de actiuni) overissue supraestima v. sum total ~ totala a cheltuielilor .(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig. to overvalue supraevalua v.t. addition ~ de bilet .f. (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s. (calculatd in acri) acreage .) zero sum ~ oferita .to fall short of the amount sumisionar s.

n. (supralicitatie) overbid.warehouse floorage supragreutate s.subject to deterioration. dutiable surogat^. to overbid. to surcharge suprataxa s.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale .t.m.import surcharge ~ de pavilion .(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber . succedaneum surplus s. outbidder supralicitatie s.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable.tax surcharge supraincarca v.f.f. overcharge.t. s.t. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s. to control supraveghere s. (pepiata) supremacy supus adj./i.t. Ie procurd unui individ. superintendent. liable to damage ~ restrictiilor .^. black market price supraproductie s. excess/ surplus profit suprasarcina s.f. to bid over supralicitant s. to surtax.f.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun. surplus production supraprofit s. supernumerary supraoferta s. overseer. overstock suprastoca v. supertax. higher bid suprapret s. supplementary taxation ~ fiscala .. better offer.net rentable area ~ utila a depozitului . oversupply. overload suprastoc^-. (un pret) to overcharge 3. 1. to overtax supraimpunere s. supervision. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului . to superintend.additional postage supraveghea v. to overstock suprasubscriere s. la un pret dat. overbid. to oversee. extra tax. superprofit.f. (mar. (la) subject/liable (to) deteriorarii .excess weight ~ de lichiditati . flag surtax ~ postala/de francare .f.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri . overweight supraimpozita v. (un vehicul) to overload. overplus.f. substitute. surtax.f.f. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului . oversubscription suprataxa v.t.f.t.n.n. surplus.(mar.m. overbidder. higher bid supranavlu s. to supervise. overproduction.n.(mar.) alien duty. to outbid.) excess of freeboard ~ de greutate . to overburden 2. supervisor. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s.) overfreight supranumerar adj. (muncitori) to overwork supralicita v. surcharge ~ de import .n. excess price. excess.overentry . to supertax.

(idei. to uphold. plata impozitelor etc. o marcd etc. (din punct de vedere financiar) backer. to second. (piata. (de la indeplinirea obligatiilor.debt equity swap ~ de obligatii . (plati.SL'R-SWA ~ impozabil . (un functionar) to suspend. opinii) upholder 2. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. plata impozitelor etc. (a platilor. source ~ de aprovizionare . (swap valutar.f.) sources and uses of funds sursarj s.) to back. (al familiei) breadwinner sustine v. to endorse. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s.) to evade. (al unei piete) marketeer. livrdri) to suspend. 1. elusion ~ din marfa transportata . to avoid. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. swap de datorii. opinii) to advocate.liability swap ~ de valute . asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. purloining. to stop. intr-o economic liherd. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur. supporter. (a afirma) to affirm. swap al ratelor dobdnzii.t.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont. o opinie etc. (a unui acord) termination 2.t. to elude sustragere s. above-named/ mentioned. (o sedintd) to adjourn.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . (financiar) to back. a livrd-rilor) suspension. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii .) delisting sustrage v.m. (a unui functionar) suspension. avoidance. (a unei sedinte) adjournment.r.n. '1.t.) evasion.pilfering of cargo sustinator s.currency swap .taxable surplus sursa s. to take away. (de la indeplinirea obligatiilor. (de idei. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor.} to boost 2. (o rezolutie) to second. pilferage 2. (un acord) to terminate suspendare s. sustainer. preturile) to peg. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. to support. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj. (a promova un plan) to forward. 1. 1. to assert suveranitate s. aforesaid suspenda v. to steal.n. theft. (o candidaturd. to purloin. abovementioned sus-numit adj.f. (intens un produs.f. to pilfer v.f.t.

sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite.chief/head/senior clerk ~ de cabinet .station manager.repair dockyard santiere si uzine navale .(banca .open meeting a fi in ~ . head. chief.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s.t. (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari .port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager.f. (conducdtor) leader ~ al contenciosului . departmental manager .m..f sitting.(minister's) principal private secretary ~ de catedra .) snake scoala s.sales manager ~ al serviciului financiar . dockyard..equal opportunities santaj s. {dr. (director) manager. (de docheri) foreman. (in magazie) (mar.f. boss.n.council board ~ -fulger . principiul . meeting. development ~ de constructie . (sarpe monetar.informal think-in ~ publica . yardmaster ~ de oficiu portuar .revenue cutter Sansa s. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu .m.) hatch foreman ~ de fila . fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie . site. leading hand. (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii .paymaster general ~ de atelier .n.first-line manager.shipbuilding facilities sarpe s. to blackmail santier s. chance sanse egale .f.shipyard.head of chair/ department ~ de echipa . school ~ comerciala . motorboat ~ vamala .to sit.sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin.head of service. boat. to be sitting sef s.$ salupa s.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu . blackmail santaja v.shop foreman ~ de birou . (superior) superior.construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .

channel. din lipsa comenzilor) technical unemployment .n./!.cement barge ~ pentru marfuri generale .) structural unemployment ~ tehnic .f.canal barge ~ de carbuni . oil recovery barge ~ de marfa .ore barge ~ portuar . succession.(sau keynesian.navigation channel septel . pass ~ navigabil . necalificatd.. abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei.barge carrier ~ fluvial .seagoing barge ~ pentru busteni . and ~ compania . (partial) to work (on) short hours somaj s. (pe fluvhi) keel ~ de depoluare .lumber/timber barge ~ pentru ciment . barger. si-a redus capitalul) and reduced sir s.m. half time.338 §EF-$OM ~ de santier . fairway. to be unemployed. unemployment ~ ascuns/mascat .seasonal unemployment ~ structural . cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial . fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier .harbour/utility barge ~ -tanc .coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal . rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s.. (serie) series ~ de andosari .(de vdnzdri) area manager senal^. de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar . to be on the dole. to be out of work/job.coal barge.grain cargo barge ~ pentru cherestea .(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active.log barge ~ pentru cereale . de obicei pe o perioadd determinatd. lighterman soma v.underemployment.s'.cyclical unemployment ~ de inadaptare . line.clerk of (the) works.yardmaster ~ de zona . bargee. superintendent of work ~ de triaj/manevra .river barge ~ frigorific . bargeman.general cargo barge ~ pentru minereu .chain of endorsements slefuire s. barge.barge tank slepar s. prin reorganizare.refrigerated barge ~ maritim .(determinat de intreruperea activitdtii unei firme.n.skimming barge. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd.cargo barge ~ de transport . formelor de proprietate. amplasdrii geografice etc. derivat din dezechilibrul cerere-ofertd.bunkering barge.hidden unemployment ~ ciclic . chain. denumitd tehnofobd.and company ~ cu capital redus . livestock si con/'.tank(barge) ~ -tanc petrolier .(datorat structurii economics.n.(cuvinte care apar dupd numele unei companii care. (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj ./!. lighter ~ de buncherare . row.

state highway §tampila v. by-road ~ nationala . (pentru bdtut monede) stamp §terge v. part-time worker $osea s..toll road ~ locala .f..weight stamp ~ cu data .worker on short hours. (sigiliu) signet.f. seal ~ a firmei .t.§OM-§TI ~ tehnologic . to stamp. unemployed.f.(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .numbering stamp/machine ~ po§tala . science §tiinte economice .date stamp ~ cu semnatura .t.rubber stamp ~ de control/garantie .primit" . (scrisori) to postmark 339 §tampila s. out-of-work/place s. the unemployed ~ partial . {a deteriora fata unei bancnote.m. highway. unemployed worker.signature stamp ~ de cauciuc . stamp.f.cantarit" .company/corporate/ common seal ~ . (high) road ~ cu taxa .) to deface $tiinta s.local/country road.received stamp $tanta s.voluntary unemployment §omer adj. pi.(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar . a unui cec etc.inspection stamp ~ de numar curent .postmark ~ .economics .

rate. cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s.table of interest ~ tarifar .(din cartea mare) (cont.) size talon s.f. (petrolier) (oil) tanker.(oferit de un magazin.n. (rezervor) tank 2. schedule.insurance note/slip ~ valeric gratuit . tabulating machine talie s.f. tariff.n. bulk-oil carrier tantiema s. chart.average tare -~ normala .cross tabulation tabulator s. scale ~ casnic .n. to tabulate. chart 2.n. tabulation ~ fhiala/recapitulativa . emolument.customary tare a calcula tara . coupon. (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon.control panel ~ de distribute . (de comanda) board. tank ship/vessel.) counterfoil. schedule.estimated tare ~ legala/vamala .master tabulation ~ incrucisata .use tare ~ efectiva/reala . share. tabular tabulare s.f. tare assumed by the customs ~ medie .f. tabulator.n. renewal coupon ~ de asigurare . (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa . panel ~ al conturilor .custom-built container ~ suplimentara .(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent . cec etc.) chart of accounts ~ de comanda . petroleum carrier/ship/ tanker.mean tare ~ conform tarifului vamal . (de chitantd.(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati .t. price list.customs/legal tare.(SUA) schedule tare ~ conform uzantei .going rate .to tare tarif s.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna .supertare ~ uzuala . percentage taraba s.table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor . stub 2.n. table. oil-carrying ship/ vessel.normal tare ~ standard .switchboard tabula v. booth. (in piata) market stall tara s.f.(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata . (tabel) table. 1. to tabularize tabular adj. 1. 1.T tabel s.domestic rate ~ compus/mixt .summarized table ~ de conversie/transformari . (lista) list ~ centralizat .tariff schedule tablou s. (corn.

appraiser 2.patent fee/tax ~ de camion a j .revenue tariff ~ forfetar . insurance tariff.nift tax . (mar. roadtax •.mileage ~ pentru calatori .flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate . contribution.night charge ~ de tranzit .flat rate ~ vamal .consular fee. (rutierd. (in tramvai.time-of-day tariff ~ diferential .railway rate ~ fiscal .customs tariff ~ vamal comun .plant hire rate ~ de navlu . (incasator) collector 3.parcel rate ~ de comision . (vamala etc.m.rate of insurance.t.retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .f.) duty. (^colara etc. to charge 2.(mar.customs appraiser taxa s.inland rate ~ in vigoare .passenger rate ~ pentru marfuri .(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare . valuer.) fee. t.toll collector/keeper ~ vamal .basis rate ~ de coletarie/mesagerie .consuiara .) conference rate ~ de navlu necartelat . postage ~ postal pentru corespondenta interna ..goods rate ~ pentru munca in acord .) charter rate ~ de navlu cartelat .protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone .. charge.preferential tariff ~ vamal protectionist .single tariff ~ uniform .piecework rate ~ postal .zone tariff tarifa v.open rate ~ pe mila .a scontului la cambiile de clasa intai . la piatd etc.differential/graduated tariff ~ feroviar .restricted tariff ~ intern . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet ..full rate ~ maximal .) conductor ~ pentru drumuri sail poduri . tax.transit tariff ~ de zi .TAR-TAX 341 ~ de asigurare .prime (lending) rate ~ auto/de drumuri . to tariff tarifar adj. autobuz etc. rate . 1.) toll.tariff in force ~ intreg/fara reducere .scale of commission ~ de curtaj/brokeraj . (a impune) to tax.inland postage ~ unic .) underwriting rate ~ de baza . (tarif) tariff.tax disc/token.commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .(mar.maximum tariff ~ mobil .) nonconference rate ~ de noapte .most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential . to impose a tax on taxator s. scheduled taxa v. tariff.truckage ~ de cantarire .weighing charges ~ de donatie .postal tariff. dues. (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater.sliding scale tariff ~ neuniform . pi.(mar. 1.(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .

(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra . quayage.(a locului) reservation fee ~ de scont .customs duty ~ vamala compensatorie .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues. lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .capital transfer tax ~ federala de scont .342 TAX-TAX ~ de expertiza .toll traverse ~ somptuara . rate of discount ~ de timbru .cranage ~ de magazinaj .survey fee ~ de export .reciprocal duty ~ vamala restituita .storage charges ~ de mesagerie .dock dues ~ de antrepozitare .royalty fee ~ de reescont .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .discount rate.standard charge ~ vamala .fiscal duty ~ ipotecara .(vamala etc.rediscount rate ~ de rezervare . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .export duty ~ de import .(SUA) federal discount rate ~ fiscala .{in functie de greutatea.) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .prohibitive duty ~ vamala protectionista .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .preferential duty ~ vamala prohibitive .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.import duty ~ vamala de represalii .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import . door money ~ de macara .succession/inheritance tax. pierage. wharfage . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .cash on delivery fee ~ de redeventa .import duty ~ de intrare .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .admission/entrance fee.mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .return duty.additional duty taxe de andocare .protective duty ~ vamala reciproca .fee ~ uniforma/forfetara .matching duty ~ vamala comunitara .sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics . legacy duty ~ $colara .

f. 1. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v. (metodd. haggling. purchasing. (tocmeald) haggle.m. port charges/dues ~ si impozite .cargo dues ~ portuare . townlet. technological tehnologie s.factor analysis chart technique • ~ metodelor .r.f. (comert) trade. (periodic) fair 3.world fair targui v.rates and taxes ~ tarifare/vamale .t. sample fair.(man.high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala . technical expert. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca .(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale .navigation dues ~ de tonaj . fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials . bargain a face targuieli/cumparaturi . technocracy tehnolog s.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s.(mar. (vite) to slaughter tarie s.product engineering ~ de mare performanta . (afacere) bargain.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare .f. industrial safety. (oras) town. technologist tehnologic adj. technocrat tehnocratie s. (burg) borough 4.t.cattle market. (a se tocmi) to bargain. (normald a alcoohilui) proof targ s. (centru comercial) emporium 2. (cumpdrdturi) shopping 2. small town.f.. technician.n. 1.) methods engineering ~ securitatii muncii . haggling.differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v. (tocmeald) haggle.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate . technology. safe procedure.) shipping and handling charges ~ de navigatie .river charges/dues ~ locale/comunale . security means tehnica de analiza si evaluare grafica .f. (ordsel) market town. to haggle targuiala s.fair ~ de mostre .rates ~ notariale .tonnage dues ~ de tranzit . technics.to go shopping tehnic adj. to purchase v.'. exhibition ~ de vite .trade fair show. stock fair/market ~ universal .m.time study engineer tehnocrat^.harbour dues/fees. (a cumpdra) to buy.m.canal tolls ~ fluviale .information technology . (piatd) market (place). technical tehnica s.labour safety engineering. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs . to buy. business ~ anual .transit dues ~ de trecere prin canal . buying.tariff rates ~ vamale de protejare .

(SUA) junkman telecomunicatie s.growth theory ~ deciziei . field.underconsumption theory terera s.f.real business cycle theory ~ cresterii . time. period. communication activity/service televiziune s. telecommunication. territory ~ situat departe de granita sau de mare . delivery date . (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala . television ~ cu taxa/abonament .running term ~ de apel .f.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj.uptrend in prices.f. provisional. (limita) time limit.) day of appearance.time of deliver. (dr.f.term of guarantee. (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere . waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer . dealer buyer. ground.welfare theory ~ ciclului real de afaceri .344 TEJ-TER tejghea s.w. temporary.anti-inflationary trends ~ economice .".price theory ~ subconsumului . respite 3.arable/tillable land ~ aurifer .n.oil field/land teritoriu s.tillage land ~ de depozitare . (ciivant) term 5.fallow (ground/land).market trend ~ ascendenta/de crestere . counter tejghetar^. land.) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie . stockyard ~ forestier . {conditii contractuale) tenns ~ comercial .n. 1. (de constructie) site ~ agricol .general trend tendinte antiinflationiste .decision-making theory ~ jocurilor . delay (granted).gold field ~ cultivat . guarantee period. (despre munca) odd tendinta s. counterman telal s. uptrend ~ de crestere a preturilor . trend ~ a pietei . (fixat} fixed/appointed/stated date. (citatie.expectation theory ~ bunastarii . chemare in judecata} summons 4.inland ~ sub tutela/mandat . pi.downward tendency/ trend.(dr. theory teoria abstinentei . {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie . old-clothes man.(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare . (sol) soil. (pasuire) time allowed. court day. tendency. date.inflationary trends teorie s.upward tendency/trend.storage yard.abstinence theory ~ asteptarilor .timber land ~ necultivat .f. term. deadline 2. downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor .trust territory termen s.downtrend in prices.n.farmland ~ arabil .business term ~ curent .economic trends ~ inflationiste .game theory ~ preturilor .m.

fmal/latest/extreme term. (a incerca.f. closing date.to leave a will a muri lasand ~ .) testator. end ~ a unui rise .. testamentary testare s.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s. 1.term of payment.fractionata .port terminal terminare s.credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj. testament.(corn. (a Idsa ceva prin testament) to will. devising ~ a conceptului . test testa v.container terminal ~ de decontare a cecurilor . (a unui bun mobiliar) bequest.f. to legate.patent life/period ~ final/-limita . terminal ~ bancar . finishing. (de bunuri mobiliare) legator. textile. prompt date ~ de posesiune .product test ~ a produsului prin plasare . 1.(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata .test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale . (pentru bunuri mobiliare) bequest.) prescription period ~ de valabilitate a brevetului . (de bunuri imobiliare) devisor textil adj. (dr.n. (dr.n.to make one's will testamentar adj. will. completion.) end of a risk terts. test.) concept testing ~ a produsului .(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie . termination. textile textila s. (un bun imobiliar) to devise testament s.(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s.(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .cheque cashing machine ~ de feribot . third party/person ~ detinator . testing 2.(bancomaf) cash dispenser ~ de containere .(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr.ferry deck/rack ~ de petroliere .t. (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .f.to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui .to contest a will a deschide un ~ .TER-TEX 345 ~ de plata .(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa .(asig.m. s. drapery .(dr. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali . a proba) to test 2.m.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare .) direct skip .tanker terminal ~ maritim . (a unui bun imobiliar) devise.f.to die testate a revoca un ~ . bequeathing. (un bun mobiliar) to bequeath.) testatrix testator s.n.to open a will a lasa un ~ .marine terminal ~ portuar .

(.n.leisure. deed 3. to tend ~ sa creasca . typography ~ de bancnote .working hours ~ de nefunctionare a masinii . to stamp timbru s. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine . downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie . (cladire) treasury. sort.used stamp timp s.security printing office tiraj s. (standard) standard.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca . to treasure (up). to print tipogratie s.n.production time ~ total . (fel) kind. (de . to amass tichet s.circulation and readership titlu s.346 TEZ-TIT tezaur s.Greenwitch mean time a avea timpi morti . nor) headline 2.'/. spare time ~ local .(despre masini. type.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal . utilaje) to idle over tinde v.(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .receipt stamp ~ fiscal . embossed press ~ stampilat/obliterat .(despre preturi) to tend downwards tip s.(in gestiunea stocurilor.n. (de bani etc. (document) title. 1.} hoard.bread coupon timbra v.t.outage time ~ economisit .astronomic(al) time ~ de asteptare . stamp ~ adeziv .n. 1.idle/dead/lost time. time ~ astronomic . type tip art v.t.n. (din motive tehnice) machine down time ~ de operare .works/establishment 2. treasure. \. strongroom tezauriza v.(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a .(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar.(la magaziile navel) hatch hours ~ universal . mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time.(din lipsd de materiale.) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar. ticket.adhesive stamp ~ de chitanta . (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office. (editie) edition ~ si grad de citire .postage stamp ~ sec .) dispatch loading only ~ liber . timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare .impressed stamp.t. (camera de valori) safety vault. (model) mark 2.local time ~ mort .f.n. 1. (arta tiparuiui) (art of) printing.n. pressrun. (al periodicelor) circulation. to hoard (up). number of copies printed. (de stat) treasury 2. (de carte) title.i.

(actiuni) stock 4.(dr. standard ~ al aliajului . note. (emis de stat sau de municipalitate) stock.bearer security.(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security.defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal . (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian .(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin .bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international . option stock ~ de valoare de calitate/sigur . (actiuni) stock.(cu plata prioritard a dividendelor) senior security.dated security ~ de valoare necotat/nelistat . certificate.(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu . document of title.absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect . paper.dollar stock ~ de valoare convertibil .(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd.standard of alloy ~ al monedei . note. (titru) title.(dr. si im pret specificat) stock option.loan note. floater ~ de valoare la termen . (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar .) pus-alive title . in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa . deed of property.registered security ~ de valoare preferential .title (deed).order security ~ de valoare la purtator . title to property. vested interest ~ de proprietate absolut .legal/sound title ~ de proprietate negrevat . certificate.(dr.oneros . titre. (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal .} valuable consideration ~ putativ .standard of coinage ~ de creanta . la optiunea titularului. fineness. (emis de stat sau de municipalitate) stock.) writ of execution .fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data. debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate .TIT-TIT 347 valoare) security.gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .security. paper.clear title ~ de proprietate restrans .qualified title ~ de valoare .

(pentru o treaba) to hire on 2.(asig. {al unui post. over). titulary s. (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente .) all risks whatsoever tocmeala s. dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele .(asig.) all loss or damage ~ riscurile . al unei functii) occupant. mar. title titular adj.(la petroliere) clean tonnage .f. haggling tocmi v. limit: (a litriilui unei monocle) remedy.) all risks ~ riscurile. (mar. al unui cont etc.) all other perils ~ drepturile rezervate .small tonnage ~ al navelor neexploatate . to traffic (for) a se ~ mult .tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s.m.348 TIT-TON titru s. margin.) holder.merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime .n. 1. oricare ar fi acestea -(asig.coastal tonnage .policy holder ~ al unui brevet/patent . allowance.account holder.de cabotaj -. to hire on. name of an account ~ precedent .f.patentee.) tonnage ~ al flotei comerciale .passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice .n. patent owner ~ al unui cont .prompt tonnage.de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight . shipping space ~ al navelor de linie .(asig. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre. {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.r. (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate .trip-charter tonnage ~ al navelor mici .licensee ~ al unei polite de asigurare .) all perils.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri . snipping availability . mar.t.gross tonnage ~ curat . primejdiile si acciden-tele de mare . (a comanda) to order v. copyright reserved ~ pericolele.to drive a hard bargain tocmire s.all rights reserved. (a angaja in slujba) to engage.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj .(asig. mar.ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp . titular. (suplinit al unei functii) titular. all toate celelalte pericole .ileadvveight tonnage disponibil .laid-up tonnage ~ al navelor oceanice . (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut .(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj. haggle. (al unei licente.

all ~ intr-unul . whole. to total tracta v. tonne ~ -registru .(de operare) (mar.shipping ton ~ de navlu/volum . to cast up.n.waste tonnage ~ -registru .(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global .TON-TRA 349 ~ excesiv . (a aduna) to add up.total liabilities totaliza v. stall. n.(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net .i. net measurement ~ sub punte .American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare .caterpillar tractor ~ -remorcher .(SUA) revenue ton toneta s.cash on hand ~ al incasarilor .refrigeration ton ~ de incarcare/transport .) all time saved both ends total adj. aggregate. (suma totala) sum (total).wheel tractor ~ pe senile . t. (global} gross.f.(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti .f.charter/freight tonnage ~ nefolosit .net tonnage ~ pentru cereale .gross debt ~ al despagubirii .farm tractor ~ cu roti . tractor ~ agricol . overall s. totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului . to total.(la camioane) lorry tractor ~ universal . vessel ton ~ -registru net . to haul tractor s.rateable ton ~ metrica .net register ton ~ vamala . stand ~ de ziare .dry cargo tonnage ~ pierdut/mort .cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight . gross measurement ~ -registru net . survey tot adj. to add up.t.all-in ~ timpul economisit in ambele porturi .displacement ton ~ engleza/lunga .international tonnage ~ mondial . to tot up.deplasament .m.register ton ~ -registru brut .f.world tonnage ~ navlosit .aggregate tonnage ~ international . ship's registered tonnage ~ -registru brut .universal/all-purpose tractor . entire.newsstand topograf^.grain tonnage ~ pentru marfuri uscate .net register tonnage. tonnage under deck ~ zilnic de incarcare . to totalize.gross register ton. ton ~ americana/scurta . total. topographer.English/long ton ~ impozabila . (total) amount ~ al datoriei .deadweight ton ~ . surveyor topografie s.underdeck tonnage. to sum up. aggregate.daily tonnage allocation tona s. whole.(unui magazin. topography.register/measurement tonnage. total.metric ton. to figure up v.gross/brutto register tonnage.

ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj . a unui cec.transshipment bond note transborda v. profiteer ~ de influenta . (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr. 1. (peiorativ) speculator. (in cartea mare) (cont.funds transfer . {la loterie) drawing tramping s. a unei trate) drawing 2. transfer 2.) traffic. (cesiune) assignment. traffic ~ aerian .f. reloading. o tratd) to draw ~ foloase de pe urma .transfer of debts ~ de fonduri .bank transfer ~ de actiuni . pressure.t. (corn.marine/maritime/sea/ seaborne traffic.tramp) tramping transatlantic adj.railway traffic ~ intens/aglomerat .regular traffic traficant s. traffic in transit ~ expres .(de marfuri) express traffic ~ feroviar .wangler trage v. to transcribe 2.goods/merchandise/ freight traffic. tin tragere s.) transfer. (a scrie.f. (dr.ship-to-ship transfer transcontainer s. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac .registration of mortgage transfer s.f.passenger traffic ~ de tranzit . transatlantic ship/vessel. (transport pe mare cu nave . 1.i rutier) joint traffic ~ comercial .dock/harbour traffic ~ regulat .coastal traffic ~ maritim de linie .(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante .n. trafficker 2. transshipment ~ vamal . (a unei cambii.n. transatlantic s.to draw lots ~ autorizat de actiuni . (de proprietate) conveyance cec.air traffic ~ combinat .wangle(s). a emite o cambie. shipping ~ maritim de coasta .) certified transfer ~ bancar prin virament .350 TRA-TRA trafic s.bulk traffic ~ de marfuri perisabile .n.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie .transit traffic. illicit trading 2. 1. 1. to reload transbordare s.) to register 3. transcription 2.superliner ~ rapid . transshipment. {corner} ilegal) traffic. 1.n.crack liner transbord s. (container de transbordare) transcontainer transcrie v. intercession ~ de marfuri . to transship.) registration. (in cartea mare) (cont.n. (dr.n. trader.to derive benefit from ~ la sorti .ocean traffic ~ portuar .(feroviar ^.parcel traffic ~ de influenta .m.share transfer ~ de capital .heavy traffic ~ maritim .t. trading. 1. registering 3.) posting ~ ipotecara .liner shipping ~ oceanic .passenger transshipment ~ intre nave .(bur. transfer ~ de marfuri .perishable traffic ~ de pasageri .) to post transcriere s.goods transshipment ~ de pasageri .t.

t. (a ceda. (o proprietate) to convey.f. transferable transmite v.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni. cargo shipping. a cesiond) to assign. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. (inmdnare) handing over. to make over. (cu vagonul sau camionuJ) truckage. (a inmdnd) to hand over. (dr.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal . (cdrdusie) haulage 2. (a unei cambii.(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date .{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos .) to transfer.n. conveyance. (dr. to deliver. (prin testament) to demise 3. (a transfera) to transfer.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr. transnational transport s.{a actiunilor) (bur. to make over.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . a cesiond) to assign.electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare .) transfer.automotive/motor transport . (de mdrfuri pe apa) freight.to decimalize ~ un activ in numerar . delivery. (o cambie.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri .electronic data transfer ~ electronic de fonduri . to release.) to transfer. transferable. to convert ~ in bani/numerar . (de mdrfuri pe apa.air transport ~ auto . trucking. (expediere de bani) remittance 2. (a unei proprietdti) conveyance. 1. (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize.t.technology transfer ~ de venituri .(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate . numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic . 1. (transfer) transfer. (a ceda. (o proprietate) to convey. 1. to transform. to transfer 2. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie . transmissible. (prin mandat) to remit 2.transfer of ownership ~ necorespunzatoare .to liquidate transmisibil adj. freightage. (cesionare) assignment.) bad delivery ~ prin vanzare . (prin testament) demise 2.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . to release.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. (cesionabit) assignable transforma v.t. (dr. (transportare) transport. carriage. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit . 1. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian . transportation.

charges prepaid transporta v.seaborne transportator s.) passenger shipping ~ de produse petroliere . load-carrying transport.(mar. cargo shipping.to pipe transportabil adj.(cu auto cister ne) oil trucking. bargain. (a unui imprumut) tranche ~ in aur .road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . agreement. railage.) coastwise/coastal shipping ~ de cereale .to truck ~ pe calea ferata . (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata . 1.waterway traffic ~ pe distanta scurta . transported. (financiara) operation 2.to ferry ~. (rutier) (road) haulier tran§a s.to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul .carriage in bulk ~ maritim .de marfuri .water carriage/transport/ haul. (marfuri pe apa) to freight.(c.cu nava-to ship ~ cu §lepuri . (marfuri pe apa. (mar. conveyed.grain transport ~ de contrabands . waterage ~ pe ape interioare . uscat sou calea aerului) (SUA) to freight.mass transit ~ .retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier . (contract) carrier.TRA-TRA ~ cu nave-tramp .airborne ~ pe fluviu .transit transport ~ in vrac . rail carriage/transport.(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic .f. transport by land ~ public . overland carriage/transport.short haul ~ pe uscat .riverborne ~ pe mare . freightage ~ de marfuri lichide . settlement .m. transaction.logging ~ de cabotaj .marine/maritime transport. sea shipping/carriage. to convey.tanker trade ~ de marfuri refrigerate .') cargo/merchant shipping.cattle traffic/ transport ~ de bu^teni . to transport. (mar. de cdtre un stat . (portabil) portable transportat adj. (SUA) railroad transport ~ fluvial .land carriage/transport.tramp shipping '-' cu §lepuri .goods transport/ carriage/traffic.railway transport.carriage of contraband ~ de mare viteza .f. carriage by sea ~ nevagonabil .waterbome ~ pe calea aerului . (SUA) to railroad ~ prin conducta .river transport ~ in tranzit .to rail. transporter. (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl .t.passenger service/transport.membru al FMI) gold tranche tranzactie s.f.) time freight '. depusd in aur.(mar.(cotd de participare.) refrigerated shipping ~ de pasageri . transportable. carried ~ pe apa . deal.lighterage ~ de animate vii . dealing.ocean shipping ~ pe apa . to carry.

f. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .f.n. treaty.t. transit.bogus/fraudulent transaction.compensation deal ~ in lant .{bur. conveying in transit tranzitie s.(directori de societdti.fair/square deal ~ cu marfa disponibila .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc .S7 pret specificat) (bur. talks.spot deal/transaction ~ cu optiune . to convey in transit v. transition ~ la economia de piata .t.(la bursa) commodity trading tranzit s. cash transaction ~ de barter/in contrapartida .nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta .) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .commercial/trade treaty ~ de navigatie .(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data . transit. unfair deal ~ neinregistrata contabil . convention.m.(In livrare) spot deal/transaction.) time bargain ~ monetara . inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.transition to a market economy tras s. jumdtate pe credit) (bur.(bur.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .(bur.n. dealing.forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.no-book transaction ~ nemonetara .clearing transactions ~ la termen .navigation treaty/ convention tratative s.f.deal on joint account ~ la termen . pi. privilege ~ cu plata in numerar . to transit.monetary transaction ~ necinstita .speculative operations tranzactiona v.i. through traffic tranzita v.) bear transaction ~ a la hausse .f.(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie .barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza . (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s.(dr. trading ~ de marfuri .) option business' dealing.) computer-aided/'-assisted trading ~ futures .(la export. negotiations . to transit tranzitare s.chain transaction ~ in participate . (acord) agreement ~ comercial . to deal. to trade tranzactionare s.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring .TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.

log train ~ local . (SUA) accommodation train ~ rapid .deep-/distant .f.through/nonstop train ~ forestier .) to enter 2.court or limited jurisdiction ~ de arbitraj .local (train).) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi . court (of justice/law) ~ administrativ .presentation/sight draft ~ neacceptata .to proceed with the business of the day ~ prin vama . tribunal.(la scadentd) dishonoured draft trauler s. bill of exchange ~ bancara .sliding wage scale .sea water ~ -uzina . (o lege) to pass ~ in cont . scale.(cont. (a inregistra) to register. processing trawler tragator s.bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt . treasury trezorierj'. treasurer tribunal s.to clear to the customs tren s.top-level talks ~ neoficiale .underdealings a fi in ~ cu cineva . draft.goods/cargo train.m. (de containere) freightliner. (SUA) freight train ~ direct .civil court ~ comercial commercial court ~ competent .unaccepted draft ~ neonorata .refrigerating trawler ~ maritim . scale of wages trece v.passenger train ~ de marfa .(bur.n. (pe o listd etc.arbitration tribunal ~ de munca .n. express (train) ~ rutier .passenger/slow train.fast train. law court.court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .wage scale.t. degree.to hold negotiations/talks.f. trawler (ship) ~ de pescuit .administrative tribunal ~ civil .trade negotiations/talks ~ in curs . (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.f.inshore trawler ~ frigorific .n. (rang) rank ~ de cotatie . train ~ de calatori .industrial tribunal ~ de salarizare mobila ./n.to be in negotiation with smb. (etapd) stage.time draft ~ la vedere . 1.(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen .(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s.) tick ~ de salarizare . (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal . to carry on/to conduct negotiations trata s.(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory.354 TRA-TRI ~ comerciale .to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ . a incepe ~ .(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier .

(mdrfuri) to consign triplicat s. truck.military court ~ suprem . to mail. (prin posta) to post. trimestrial trimestru s. swapping. swap.night shift ~ de zi . (dr. swop.court of original jurisdiction ~ districtual/regional . to swap.district court ~ maritim . tourist ~ .f.M.TRI-TUT 355 ~ de prima instanta . third copy troc s. to dispatch.f. tourism.maritime/naval court ~ militar .t. barter a face ~ . (mdrfuri etc.day shift turism-y.Supreme Court trimestrial adj. a cartelei etc. tutor 2. (diplomatic) envoy. quarterly. trust. to dicker. kit ~ de scule .to circularize ~ in consignatie .automobilist .n.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v. dicker. trimester. (asupra unei averi) trust ~ activa . (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu . 1. (curator) guardian. trustee . delegaf) representative.off-season tourism twist s.double shift ~ de lucru .executory trust ~ prezumata/implicita . (scalar) term trimis s. (administrator.tool kit/outfit/set trust s.m.m.constructive trust ~ testamentara . quarter (of year).f.discretionary trust ~ executorie . trusteeship. to send (off).) paygate tutela s.testamentary trust tutore s.n. (al treilea exemplar) triplicate. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar .n. to barter trusa s.f. travel ~ in afara sezonului .to truck.n. mandatar) administrator. (care functioneazd dupd introducerea monedei.) guardianship.) to forward ~ circulare .n. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s.active trust ~ discretionara . (reprezentant.working shift ~ de noapte .tourer turnichet s. wardship.

(imitate de mdsura pentru lungime) inch .dead oil ~ greu . (obiectiv) target titei s.exporting country ~ maritima .to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva .f. {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep.industrial countries ~ in curs de dezvoltare . to do the bookkeeping ~ inflatia sub control . nation ~ creditoare .red country ~ exportatoare . {contabilitatea.crude/raw oil.to curb the inflation ~ in buna stare . (a administrd) to manage. (a refine) to retain 3.to deliver/to make a speech tinta s. (atelier) weaving mill tine v.developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate . country.m.heavy crude oil ~ usor . evidenta) to keep 2.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit .to hold at smb.T tara s.to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin .t. weaver's trade 2. to mantain ~ casa . crude oil/petroleum.f.to keep the accounts/books. (a pastrd) to keep. 1. light fuel (oil) tol s.{a mdrfii) country of destination ~ de origine .maritime country ~ -membra .developed countries ~ industrializate .to take into account ~ un discurs .(corn.) to keep the cash. to administer 4.underdeveloped/less developed countries tesatorie s. 1.f. (a intretine) to keep up. to act as cashier ~ contabilitatea . artd) weaving.'s disposal ~ la pret . to hold. petroleum ~ brut .to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta . petroleum crude ~ fara gaze .transit country ~ debitoare .creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie . (meserie.to hold a meeting ~ seama de .n.member country tari dezvoltate economic.light crude oil.

final. despre companii} to merge.final price ~ termen . amalgamation. (intr-unfond comun capitaluri.t. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont. {a fuziona) to merge. (la moara) toll a-si lua uiumul . (fuziune) merging.(despre morar) to toll ulaj s.) last trading day ultimul curs .agricultural/farming implements uni v. to consolidate unificare s. last. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere. to apprentice (to).m.n. folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s.(mar.payment unit . apprenticeship.final date ultimo adv. apprentice.to be apprenticed (to a trade). merger. primul iesit . improver a intra (ca) ~ .f.) last-in.f. implement. to amalgamate. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare.r. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj.n. beneficii etc.) to pool v.(metodd de control al stocurilor.t. prenticehood a da la ~ (la) .closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare .(a profitului unei societdti. to consolidate unifica v.) freight unit ~ de plata . to indent (to) uium s.unit of measure ~ de navlu . (a fuziona. consolidation unitate s. (working) tool.to bind apprentice (to). to be indentured'articled ucenicie s. utensil. to amalgamate.(bur. (termen ce semnificd ultima zi a lunii. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . instrument unelte agricole . ultimate.closing price ~ intrat. fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare . (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida .unit of account ~ de cost .f.f.agricultural unit of account ~ de consum .(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd. to consolidate v. to be bound apprentice (to a trade).consumption unit ~ de cont . sub forma dividendelor.r.u ucenics.fluid ounce unealta s. unit ~ agricola de cont .f. first-out ~ pret .cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura . to put apprentice (to). {companii) to amalgamate. closing ultima citire .

stevedore equipment ~ petrolier . usefulness 2.f.product item ~ de valoare . town/city/municipal planning urbanist s.f. pi.subsequent holder utila v. urbanist. (despre cursuri bursiere) to trade up. next. all-/general-purpose urbanism s.European Unit of Account ~ monetara . to go up. machinery..farm equipment.f. world-wide 2. 1. universal.f. confederation ~ economica . subsequent.cubic measure uniune s.) strategic business unit ~ volumetrica . (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea .docking facility.358 UNI-UTI ~ de productie .s'. equipment.public utilities utiliza v. utility. commercial car/vehicle.debt collection for realization of pledged property urmator adj. plant (stock). to fit out utilaj s. following. (a accelera) to accelerate.European Currency Unit ~ monetara oficiala . lawsuit. gaze. agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear.t. to equip.) towage/towing equipment ~ de stivuire . money of account ~ monetara europeana .economic union ~ monetara .(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri .n.debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului .m.accounting currency.postal union ~ vamala .. port equipment utilitara s.t.t.unit of value ~ decizionala .n. (a creste) to rise.) utilities utilitati publice . (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator . town planner urbanistica s.production unit ~ de produs .oil equipment ~ portuar . union 2. to use utilizare .f./ utilization. use. to urbanize urea v. (a spori) to increase urgenta v. (servicii publice de apa. town planning urbaniza v. 1. (in justitie) to sue.. prosecution ~ in caz de faliment . to bring an action against.t. package car utilitate s.t. facility ~ agricol .monetary union ~ postala . to utilize. (mar. to speed up. to take proceedings against urmarire s. (judiciara) action.) decision-making unit ~ economica cu deficit .(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man. 1.customs/tariff union universal adj.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont .(man.monetary unit ~ monetara de cont . employment .to speed up delivery urmari v. electricitate etc.

urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation.n.commercial custom/ usage.i. usucapion.t. (prescriptie achitizivd.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent . to make use of. (fabricu) factory. usual.m. wear (and tear). usufructuary s. capital consumption ~ morala .waterworks ~ electrica .f.professional practices uzina v. 1.) life interest uzufructuar adj. to tool uzina s. beneficial owner uzura s. practice of trade.(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing . attrition ~ fizica . iron and steel plant uzual adj. customary uzucapiune s.) usufruct.r. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului .(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala .f. user ~ final . usucapio.(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata .(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix. (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind.) usucaption. works.supply plant ~ metalurgica .(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v.power station ~ furnizoare .f. beneficial ownership/interest ~ viager . acquisitive prescription uzufruct s. to utilize v. (dr. custom 2. practice.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . usufructuary.UTI-UZU 359 ~ anterioara . to use. plant. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage. wearing.m. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa . to wear uzanta s. commercialism uzante ale profesiunii .(dr.unauthorized use utilizator^.f.metal works.custom of the port ~ comerciala . trade custom/usage.

f. (valabil.) vacant. (despre un post.n. in vigoare) valid. un Joe etc. (post vacant) vacancy vad s.truckload ~ postal . (dr. good valabilitate s. (de mar/a) waggon. (un document) to authenticate valoare s. judiciara) recess 2. (corn. freighter ~ frigorific . un argument etc. (incdrcdturd) waggon load.income value ~ actuala . (pret) worth ~ a activelor .cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor . (SUA) street car.asset value ~ a activelor pe actiune .parcel car ~ de dormit . 1.f. effectual. (de tramvai) tramcar. value. coach.menta. lorry. truck.ru.mail van/car ~ -restaurant . 1.t. (SUA) freight car. despre buiuiri. (despre un post) void 2. (parla.cisterna . passable. to validate.f. available. judiciara) vacation. (despre monede) current.v vacant adj. (despre bilete) valid. railway carriage.) good custom. trolley(car) 3. prosperous business. (platforma) truck 2.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si . mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s.part truckload ~ -platforma . (fard proprietar. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . (a ratified) to ratify. (acoperif) van. (autentic) authentic 3.) (activ. effective. (dr. (SUA) carload ~ .sleeping car ~ de marfa . (universitara.timber tmck ~ plin/complet . validity valid adj.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie . 1.dining/restaurant car valabil adj.refrigerated waggon ~ incomplet . (loc frecventat de clientele!) place of great resort. shop with a large custom vagon s. a unui pasaport) availability. availability. money value ~ a politei de asigurare .sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului . force 2. car. holiday(s).) validity. (despre un titlii. \.platform waggon.tank waggon/car ~ de calatori . (a unui bilet. 1. good. effectuamess. in vigoare) valid valida v.) valid 2.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite .(goods) waggon. available.n.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money.

(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .value day of receipt ~ intreaga . value added ~ anuala .(a unei monede.gross value ~ bursiera .(cont.insurance value ~ de cumparare .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .full value ~ locativa .rental value ~ (locativa) impozabila . dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .) intrinsic value ~ in cont .effective value ~ estimata .average/mean value ~ neta .extrinsic value ~ facturata .value in earning power ~ de revanzare .maximum/peak value ~ medie -. owner's equity ~ neta a profitului .(a uniii activ.economic value ~ efectiva/reala .hypothecation value ~ de piata .book value ~ contractuala .(asig.exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata . amount of insurance ~ bruta .purchase value ~ de inventar .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.end value ~ fiscala/impozabila .insurance/insured value.inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .commercial/sales/ market value ~ compensata .(asig.) net present value ~ neta in stare buna .(in vama) declared value ~ economica .(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .net value.) annual value ~ asigurata .) net sound value ~ neta realizabila .) net realizable value .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.customs/tariff value ~ in ziua primirii .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .(cont.tax/taxable value ~ furnizata .net profit value ~ neta actualizata .market value ~ de plasament/portofoliu . a unui produs etc. (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.value given ~ intrinseca .value in account ~ in rise .rat(e)able value ~ maxima .invoice/invoiced value ~ finala .resale value ~ de schimb . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.estimated/appraised value ~ extrinseca .value here and there ~ contabila .contract value ~ convenita .

(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .t.. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii .. (de^euri) to recover valoros adj.io be wonli misch -.i.(terenuri.account currency ~ de referinta . foreign exchange ~ blocata . negotiable instruments Ysiora v. ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin. to render profitable/valuable.362 VAL-VAL ~ nominala .hard currency ~ instabila . {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate. o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .remainder value ~ reala .actual/real/true value ~ reala de piata .unstable currency ~ internationala . money.to be worils liilie valorifica v. •.totala . movables.set value ~ primita .reserve currency ~ efectiva .pre wim) to exchange for '..€?i ii'.f.fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont.international currency.) salvage value .freely convertibie currency ~ inixta .. world money ~ liber convertibiSa . precious valutar adj.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva . intr-o perioadd determinatd de timp. to turn to good account. un teren viran) to reclaim.(sumd exigibild inscrisd pe un titlu.) real estate/property ~ mobiliare . valuable.(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .t'4. to be worrh.l.aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale.mult . valuta s.»"i. (de:.. in problemele de alocare a capitalului.(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .iaai iiiult 'leclti.effective currency ~ forte .^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv . (o rnla^tind..soil ciirrency pentru di.putsn .o outvalue 1 ".) residual value. to make good use of. currency.brand values ~ imobiliare -.(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont . (foreign) currency. imobile etc.

customs vames s. marketable. {taxa) duty.retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen . to charge custom duties for. sold ~ in magazin/cu amanuntui . collector of customs. (fluctuant) fluctuating variatie s.trading down ~ din disponibil .{de actiuni sa" .t.) averaging out ~ de albituri/panza de in . ex bond varsa v. vendible.. vendibility.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. vama s. marketability varia v. pi. searcher vandabil adj. semis^ ~ a bunurilor sub sechestru . variable. administratie) customs.n.VAM-VAN 363 vamal adj.. toll.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara . Sdic.i.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe . duty-paid. clearance vamuit adj.) to clear vamuire s.f.t. (institutie.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata .f. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^.factory sale ~ directa/fara intermediari . (instabil) unstable. to go off slowly a fi usor ~ .to command a ready sale. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii . sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu .payment order vanator s. to vary. (cladire.f. payment ~ la darea comenzii ..distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta .to be hard to sell. customs officer.conditional sale.spot sale ~ din fabrica .t.office hunter vandut adj. fluctuation ~ a cererii .price variation/ fluctuation vamui v.trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba . hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii . changeable. to change variabil adj.wholesale sale ~ combinata .m. unsteady. sal(e)able. to sell off readily. variation.f. sal(e)ability.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar .(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro .direct sale/selling -•' fara acoperire .sold-out vanzare s.demand variation ~ a preturilor .) clearing. customs.f. realizable a fi greu ~ .across-the-counter ~ in totalitate . (mar. 1.cash sale. charging custom duties for. to be quick of sale vandabilitate s. sediu) custom(s) house 2.m. (mar. v. merchantable.

sale by sealed tender ~ pe credit .stocktaking sale ~ la licitatie .telephone selling ~ speculative .(lichidare) clearance sale ~ inertiala . age ~ admisa .sale by private treaty ~ pe baza de mostre . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .to put on the market. shopman.(prin licitatie) compulsory sale.sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa . vendor 2.credit sale.(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat .(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig. (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant .heavy sales ~ nete . to expose/to offer for sale vanzatoare s.(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen . peddler. to put up for sale.auction sale. shop assistant vanzator s. short sale.indirect sale ~ publica .sacrifice sale . shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva .m.soft selling ~ ocazionala . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .speculative selling a pune in vanzare .(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina .occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat . saleslady.firm seller ~ in posesia marfii .364 VAN-VAR inca) (bur.(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision .fictitious sale.) selling short. saleswoman.la inventar . sale on credit ~ prin intermediar .instalment rate '.(bur.) age admitted .(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur.pedlar.public sale.newsagent ~ ferm . salesgirl.sale by/on commission ~ in pierdere .) undisclosed seller varsta s.ready/quick sale ~ silita .slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva .} sale for the account/settlement ~ lenta . auction sale ~ rapida/u$oara . salesclerk 3. seller.end-of-season sale ~ la sosire .f.) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .net sales ~ prin telefon . (bur.) wash sale ~ fortata/nedorita .voluntary sale vanzari masive .forward/time sale.In rate . salesman. huckster. (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur. 1. shopgirl.f.seller in possession ~ marginal . (in magazin) shop assistant. sale by auction ~ la sfar§it de sezon .

rental income ~ din salariu .national income ~ nemuncit .) financial income ~ fiscal .VAR-VER 365 ~ de pensionare .annual revenue. pittance ~ national .real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar .f. income. (a examina) to examine.(exprimat in preturi curente.transitory income ~ net .gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national . in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .(dividende.expected income ~ anual .(a unui utilaj) replacement age vehiculj'. (a controla) to control. proceeds ~ activ . dobdnzi. respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati. dobdnzi etc. pi.fixed income ~ funciar .supernumerary income ~ teoretic/imaginar .income in kind ~ marginal .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.taxable/assessable income ~ in natura . dividende) investment/unearned income ~ nepermanent .regular income ~ ocazional .permanent income ~ public . (registre contabile) to audit .net income ~ nominal . (al statului din taxe §i impozite) revenue.supplementary income ~ supranumerar .) transfer income ~ din activitatea curenta .notional income verifica v. (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut . to verify.passive income ~ permanent . annual/ yearly income.fee income ~ din diverse surse . profit) receipts.revenue from land ~ impozabil .(din salariii) active income ~ anticipat .tax/inland revenue ~ fix . {in munca) length/years of service.«. (incasdri.public revenue ~ real . ajutoare de ^ornaj etc.discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar .n.t. (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .earned income ~ discretionar .commercial vehicle/car venit s.ordinary income ~ din comisioane .retiring/pensionable age vechime s. conveyance ~ comercial/utilitar .operating income ~ din inchirieri .(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus .miscellaneous income ~ din exploatare .(rente. vehicle.small income.perquisite ~ ordinar .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv . din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu . to check up.pensii.

.) flaw ~ inerent . reverse via prep..dry wine ~ spaniol . checkup.to sell for cash ~ cu acoperire . al unui consilhi) vice-chairman.to wholesale.to sell on trial ~ din disponibil . pure.to retail. to sacrifice. to discount ~ de proba . a fi de vdnzare) to sell v.(dr.m.sweet wine ~ fiert . checker.) effect.m.n. back.hock ~ duice .n.n. real. deputy chairman viciu s.tart/sourish wine ~ alb .366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .vintage ~ de masa . vice-president.to sell out ~ la greutate .red wine ~ sec .white wine ~ de calitate . (examinare) examination. to become effective.f.to sell at a loss/sacrifice.sherry ~ spumos .to sell cheap ~ in pierdere . vicepresedinte s.to sell by weight ~ la licitatie . (nefalsificat) unadulterated. (contabild.to sell off. (dr. to sell(by) retail ~ cu comision .f.strong wine ~ vechi .to sell on commission ~ cu profit . to auction (off) ~ la solduri .neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou . fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s. wine ~ acru . (al unui comitet. verification. life.to sell in bulk ~ intregul stoc . (a face vdnzare.old wine vinde v.to sell at a profit ~ cu reducere/rabat . to sell (by) wholesale ~ contra numerar .inspector of weights and measures veritabil adj. lifelong. checking.to come into effect/force.(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto . inspector.mulled wine ~ frantuzesc .. (autentic) authentic verso s. check.to sell for spot delivery ~ fara acoperire . genuine.to give effect to a law vilegiaturist^.to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu . to sell. to bargain away ~ in magazin . force a fi in ~ .i.. to clear off ~ la pret scazut . (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati .m.(la monetdrie) to pound verificare s. (dr..claret ~ gol .) to vend v.t. vice ~ de forma .new wine ~ rosu . to sell ~ angro/cu ridicata .to sell at a low price . controller. (control) control.port (wine) ~ de Rin . to take effect a pune o lege in ~ . veritable.(unei mdrfi) inherent vice vigoare s. holidaymaker vms.to sell over the counter ~ in vrac .to sell at a discount.sparkling wine ~ tare . verso.to sell short ~ ieftin .r. via viager adj.to sell at/by auction.to run a intra in ~ .

) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala . (o proprietate.to undersell.t. shop front.to overfund a se ~ bine/usor .{mar.bank transfer vite s.homed cattle ~ de carne . (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .t.store cattle ~ de rasa .to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat . pedigree cattle ~ de tractiune .to sell well/readily.contract speed ~ de rotatie . window case viza v. to break. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass .tourist visa vizita v. pi.t.to sell on commission ~ pe baza de mostre . transfer (of funds) ~ bancar . viticulture. winegrowing vitrina s.f. to visit.to sell forward ~ liber . (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor . to go off/through.(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .f. winegrower viticultura s.small cattle ~ vii . visa ~ consulara . vinification. shopwindow. speed. show.(categoric de marfa) live cattle viteza s.to sell by/on sample ~ pe credit . (legea) to infringe. window.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor . (bani) to transfer virament s.(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret .t.n.entry visa ~ de tranzit .to sell on credit ~ scump .draught cattle ~ mici/marunte .(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .m.(mar. • viniculturist. wine preparation/making/production viola v. viniculture vinificatie s. ofrontiera) to trespass vira v.) to sell afloat ~ pe baza de comision .inventory turnover viticultor s. to pay a visit to. velocity ~ comerciala/de exploatare .blood/breeding stock.to sell at best ~ la termen .asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos .f.f. de afaceri) to pay/to make a call on. (apune o vizdpe} to visa viza s.f. cattle ~ cornute .(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money. showcase.transit visa ~ turistica .f. vinicultural vinicultura s. to find a ready market a se ~ cu .f.consular visa ~ de intrare . to undercut ~ mai mult . (in interes profesional.to sell dear ~ sub pretui de cost .

actual market volume ~ total al productiei .volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade .consultative/advisory vote ~ dus-intors . trip.coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere . vote.cargo performance.(mar. (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial .volume of exports ~ al importurilor . {in special pe uscat) journey.m. tour.n. out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta .(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast .(mar.368 VIZ-VOT vizita s.tour ~ in strainatate . to journey.repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei .al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri .(la adundrile sindicale) block vote ~ secret . poll ~ universal .i.size of the capital ~ al exporturilor . volume.universal suffrage a avea ~ deliberativ . 1.contract voyage ~ de cabotaj . to go touring.n. secret ballot/voting.commercial traveller.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent .(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii . (pe apd sail in aer) voyage.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ . (pe mare) to voyage voiaj or s. afaceri) (official) call voiaj s.(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca . to tour. (carte) volume 2. (SUA) salesman volum s.daily turnover ~ de marfuri transportate .total volume of production \ots. visit. (pe mare) sail ~ contractual . freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam .(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ .) ballast voyage ~ in circuit . to travel. traveller.card vote ~ prin reprezentare .vote of censure ~ de incredere .round voyage/trip. (profesionald. (votare) voting ~ consultativ . to vote a proceda la ~ .to go to the poll(s).ocean voyage voiaj a v.vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri. capacity.(a navel) homeward voyage ~ de predare .show of hands ~ reprezentativ .f.(vote by) ballot. suffrage.n. travel.open vote ~ prin delegat/mandat .extent of business ~ de marfuri operat zilnic . cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis . (mdrime) size ~ al capitalului .) foreign/ outward voyage ~ oceanic .to take the vote .

ore-oil carrier.n.bulk-cum-ore carrier ~.n. dry bulk carrier.to vote by (a) show of hands votants.pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere . to give one's vote.specialized bulk carrier ~ standard . (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel.to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini . to vote. (im proiect de lege in parlamenf} to pass. voter •vracs. to poll for.i. (a alege) to elect.standard bulk carrier ~ universal . (in parlament) to come to a division ~ bugetui . (impotriva) to vote (against).t. OBO carrier ~ mixt .(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier. bulk freighter/trader 369 ~ combinat . (pentru) to vote (for). to carry v.VOT-VRA vota v.general-purpose/ universal bulk carrier . bulk vrachier s.m. oil-bulk-ore carrier. 00 carrier ~ specializat .(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri .to pass the budget ~ pentru parlament . (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier.

w .

m. to xerox Y yankei s.n.m.n. n. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. servind ca titlu de valoare. xerox strdine) xenodollars xeroxa v. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. actiuni ale companiilor americane} Yankees . wattmeter wattora s.t. pi. transmisibil si negociabil. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s.warant s.m. watt-hour meter x xenodolari s.f. {titluri de valoare pe piata americand. watt-hour wattormetru s. (dolari pe piete xerox s. pi.

day off.petroleum deposit.maturity date . s. day. (la termometru) zero. red-letter day ~ de scadenta .z zacamants.{mar.nonbusiness/red-letter day.n.carry-over day ~ de sarbatoare .) demurrage/ overlay days ~ de gratie . (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala .pay gravel ~ de carbuni .(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur.calendar day ~ cu program scurt . \.(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare .ore/mineral deposit.holiday. off day ~ lucratoare/de lucru .working/ business/black-letter day.(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute ..(m contarea staliilor) {mar.work-day unit ~ nelucratoare . deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare . ore bed ~ de petrol .de targ.(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative . (data) date ~ calendaristica . (in matematicd) zero.(bur.cumulative days ~ curgatoare .) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .quarter/term day ~ de report .) declaration day ~ de depunere .{din cauza iinui conflict de mimed) lost days .f. fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2. moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera .(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . (in sport) nil. (din cursul sdptdmdnii. workday. oil field zero num. weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite .(bur. (punct de inghet) freezing point zi s. (la telefon) o.n.market day .) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday.(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.) running days ~ de contrastalii . (pentru band) bank holiday zile consecutive .legala .coal deposit ~ de minereuri .

to advertise in a newspaper ziarist s. (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s. payable area/zone ~ suburbana .(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .evening paper ~ economic ..) depressed area ~ agricola . region zona dolarului .(somaj. pressman.sea waters ~ maritima speciala/vamala . saracie etc. (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame . zonal.development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere . zone.flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert .expropriation zone ~ de investitii directe .m.advertiser ~ de dimineata . fish ground.(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar.) clear days a fi la zi .harvest hand zonal adj.(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •.transit zone ~ deservita .agricultural area ~ bancara libera .French franc area ~ lirei sterline .port area ~ (petrolifera) productiva .(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara .trade paper/journal a da la ~ . journalist. newsman. (news)paper. zonation zona s. (corespondent) correspondent zilier s.(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare .free-trade zone ~ maritima . journeyman ~ angajat la recoltat .trading estate ~ costiera .to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ . journal.navigation area ~ de operare .valutare .fishing area/ground/ place.customs area.free banking area ~ comerciala/industriala .coastal area/zone.littoral area/zone ~ de navigatie . (reporter) reporter.dollar area ~ francului francez .(incdrcare.) area of supply ~ economica exclusiva .(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada . newspaperman.free-trade area ~ de literal . tariff zone zone de bord liber . offshore area/zone ~ de dezvoltare . day labourer/worker..f.n.morning paper ~ de seara . zonare s. zone. piscary ~ de proprietate comuna .{corn.currency areas .m. area.(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .suburban area ~ vamala .(cu plata datoriilor) to have no arrears. (cotidian) daily (paper). descdrcare.pay area/zone. transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit .(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port .sterling area zona afectata de criza .(in operarea navel} dispatch days ~ libere .f.

mar. vacant.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel . domiciliu.in estate . 1. pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3. impozite etc. şlefuire ~ of coin . a reduce.) stare de suspendare. posibilităţi.mentioned . a desfiinţa abattoir s. 1. (mar. fară stăpân (despre bunuri) 2. capabil.avut. (dr. pe navă abode s. capacitate. solvabil .t. reşedinţă above adv. 1. la/pe bordul aboardship adv. bogat ~ to pay . (asig.) clauza abandonului . de mai sus ~ . (dr. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . a micsora (preţuri.abandon v. abandonat ~ goods . suspendare temporară. nerezolvat ability s. resurse 2.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s. abreviere abeyance s.menţionat/amintit mai sus ~ .) supra pan.t.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi.solvabil aboard adv.(bur.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de .(.of action .(asig. (dr.) a anula. solvabilitate 3. abater abbreviation s. mai sus menţionat/amintit. deasupra.) la bord. situaţie neclară to be in ~ .încărcătura etc. (dr. (asig. 1.a ft pendinte abeyant adj. calificat 2.) 2. abandon ~ clause .principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj.marinar brevetat .named .navă abandonată abandonee s.bodied) seaman . la/pe bord prep. in suspensie. a abandona (nova. deasupra prep.) 2. mar.renunţare la o acţiune judiciară abate v. competent.sus-numit ~ par .) capacitate legală ~ to pay principle .) 1. frecare. peste adj. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj.

absenţă. a abroga (o lege) absence s.(ca urmare a circulaţiei.t. absent 2. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. 1. în străinătate abrogate v. absenteist . lipsă absentee s.

1. a fura ~ of account . 1.(dr.primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle .nivel acceptabil de calitate acceptance s. a accepta (o cambie. a sustrage. a extrage esenţialul din 2. absenteism -rate .abuz de putere . transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s. obligaţii) absorption s. abstinenţă ~ theory . absolut. abuz.t. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s. urgentare ~ clause . surplus 2.interest . belşug.(fin. total.risk aversion .(dr.) acceptable adj.principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v. accept . a elibera.majoritate absolută . acceptare 2. extras. abuz.t.andosare necondi-ţionată . a rezuma. toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium .t. dacă o datorie nu este achitată la timp.abuz de încredere ~ of office . absorbţie.total loss . fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement .monopol absolut .absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership .(dr. abundenţă. bogăţie. prosperitate aburton adv. accelerare.) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title .teoria abstinenţei abstract s.of confidence/trust .valoare absolută/intrinsecă (a unei monede..of administrative authority .) titlu absolut de proprietate . 1. necondiţionat . forţei de muncă etc. rezumat.avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals.monopoly .quality level . a unui produs) absolve v. practică ilegală v.16 ABS-ACC ~ landlord .abuz de functie acceleration s. o ofertă etc. întrebuinţare excesivă 2.majority .t.ownership . sumar v.extras de cont abundance s. procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj.) pierdere totală reală ~ value . a absolvi.proprietate absolută .clauză de urgentare (care prevede că.) obligaţie necondi-ţionată .) drept absolut . a dispensa de (datorii.liability . acceptabil . a abuza de . 1.advantage .(asig.rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi.proprietate a unui absenteist absenteeism s.

(cambie acceptată/andosată banco.cont de accepte de o .) ~ account .

acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest .for honour . acceptat ~ bill .asigurare împotriva accidentelor ~ prevention .rata creşterii (forţei de muncă.acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank .specifications . 1. client 5.cambie de complezenţă . socoteală 2.certificat de recepţie . accident . mar.piaţa acceptelor . adaos.sampling .against documents .probă de recepţie-predare .).accept ~ delivery test . a caza. loc (la hotel. accidental .acceptare sub protest . 1. a potrivi 3. pe o navă etc.bancă/oficiu de scont -certificate . amenajări (la bordul navei).ACC 17 .eşantionare la recepţie.(SUA) tren personal account s. birou 2.trial .repeater .acceptant sub protest (al unei cambii) accession s. a gazdui 2. acceptant ~ for honour . calcul. potrivire 3.(asig. împrumut ~ acceptance/bill/note .credit . acumulare ~ rate .predispus la accidente ~ .prone .norme de tehnica securităţii muncii ~ . creştere.collision . suplimentare.rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) . a împrumuta (bani) accommodation s.norme de recepţie ~ supra protest .probă de recepţie (a unei nave noi).acceptare pentru onoare . .in case of need . cambie acceptată acceptor s. a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4.acceptare contra documente ~ bank/house . cont 3.acceptare în alb ~ market .frequency rate . exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s. factură.persoană care a avut multe accidente accidental adj.endorsement . 1. control statistic de calitate .accept. a ajusta. cazare.insurance .) coliziune accidentală accommodate v. pi. notă de plată 4. probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj. ajustare.andosare de complezenţă ~ train .t.

director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.siruatie.management al contului . care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .manager .titular de cont .(bur. dare de seamă ~ balance .administrator de cont .) zi de lichidare ~ director .bilanţ ~ book .situaţie a cheltuielilor . raport.registru contabil ~ current .cont curent ~ day .of expenses .management .

cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s.sales .recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt .i. acumulare ~ of capital . răspunzător.cont de vânzări ~ s department . a se acumula accumulation s. acumulare 2. relaţii (de afaceri) acquisition s. serviciu contabil ~ equation .) 1. 1. serviciu contabil . responsabil accountancy s.cont remis . achiziţie ~ cost . (dr. posturi tranzitorii ~ basis/concept .(cont.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s. exact -description .egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine . 1.) conturi de datorii. acid ~ test ratio .contabilitate.) declaraţie autentificată. contabilitate accounting s. maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year . animat de dorinţa de câştig .exerciţiu financiar ~ standards . acaparator.) conturi de creanţe. (cont.metoda posturilor tranzitorii accrue v.standarde contabile ~ system .s payable .managementul achiziţiei acquisitive adj. a creste.(fin. creditor ~ s receivable . confirmare (de primire) 2. acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period . creştere (continuă).) rata testului acid (raportul active lichide .contabilitate.s receivable financing .18 ACC-ACQ I ~ payee . realizator (categoric de consumatori) acid adj.exerciţiu financiar ~ reconcilement service .(cont.dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj.acumulare de capital accumulative adj. strângător. creştere. acceptare 3.confirmare de primire acquaintance s.preţ de cost contabil ~ currency .serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered .unitate monetară de cont ~ department . pi. cumulativ ~ dividends . evidenţă contabilă 2. cunoştinţă.maşină contabilă de calcul. cer-tificat ~ of debt . recunoaştere.viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj. debitor . corect. contabilitate ~ cost .sistem contabil accretion 5.finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover .

.

suprafaţă (calculată în acri) across prep. acţiune judiciară. real.predare reală/definitivă .comanditat ~ population .reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ .) pierdere reală ~ possession .bond . pi. mandat ~ partner .(bur.) tutelă activă actual adj. 1.(bur. vândut în magazin/cu amănuntul ~ .the-board -general.populaţie activă ~ shares . 1.AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s. acru (unitate de suprafaţă) acreage s.) active productive (care aduc dobândă) ~ balance . deasupra ~ .of Parliament .cont activ (de operaţiuni) ~ assets .capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .lege ~ of war . achitare.balanţă (comercială. activ ~ account .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital . scoatere de sub acuzaţie 2.market . act. efectiv s.at law . interimar ~ manager . peste. document 3.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie.) piaţă activă ~ money . lege ~ and deed .the-counter . acquittance acquittance s. chitanţă de plată (integrate) acre s.t.) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj.comanditat action s. a achita (o datorie.bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner .preţ de cost efectiv ~ delivery .venit activ/din salariu ~ law . proces .acţiune judiciară pentru daune ~ in rem .(dr.the-board tariff reductions . graţiere .dosar activ/în folosinţă ~ income .membru supleant ~ order . director interimar ~ member . dorinţă de acaparare. acţiune 2. actuals.the-counter sales .loss . o persoană) acquittal v.acţiune judiciară ~ for damages . sete de câştig acquit v.act legal ~ of God .ADJ. pe toată linia ~ . (mar. act. contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost .) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .lege m vigoare .circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file .forţă majoră. acţiune 2. 1.administrator delegat.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .document juridic ~ in law . achitare (de datorii).(mar. de plăţi) activă .(fin.vânzări cu amănuntul act s. legal.act de război acting adj.) posesie de fapt ~ price .(dr.oficial.(asig.delegaţie.

(asig.garantie suplimentara . (up) a totaliza v.suprataxa postala/de francare ~ premium . a pune la socoteala 3. 1. adaugat . a contribui la added adj.tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss .value . actuarial ~ calculation . a face o adunare 2. (to) a se adauga la.) rise suplimentar ~ security .prima suplimentara de asigurare ~ risk . (in) a include. actuar. a aduna. suplimentar ~ duty . expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj. flexibil ~ expectations .valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax .perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile.asigurare suplimentara ~ postage .taxa vamala suplimentara ~ funds needed .fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance .) pierdere totala reala actuarial adj. 1.~ tare .i.(asig.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s.taxa • pe valoarea adaugata additional adj. a adauga 2. aditional. estimatd in functie de mai multi factori) add v.t.

sistematizare . variabil ~ currency . aranjare. a corecta. a adresa ~ book . mar. fupon) a da o sentinta cu privire la.i. a aranja.) procedura adjourn v. a da (o sentintd) v. judecare (a unui proces). a suspenda (o sedinfd) adjournment s.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label . destinatar addresser s. 1. hotarare judecatoreasca ~ order . accesoriu. a amana. a evalua (daunele) adjustable adj. a ajusta. amanare.t.(mar. (asig. a judeca (un proces).t. a rectifica 4.amanare sine die adjudicate v. adeziv .timbru adeziv adjective adj. adecvat.mostra reprezentativa ~ security .ipoteca cu dobanda variabila adjuster s.t.) a determina. a sistematiza 2.moneda elastica ~ rate mortgage .eticheta colanta ~ stamp . suspendare ~ sine die .) dispasor adjustments. anex .camet de adrese ~ commission .(dr.) specialist compensator. sentinta. a adapta 3.garantie corespunzatoare adhesive adj. (asig.eticheta cu adresa addressee s. adresa v.law . corespunzator ~ sample . 1.declarare m stare de faliment adjust v. ajustabil. expeditor adequate adj. a se pronun^a asupra adjudication s. (asig.label .address s.t.

adaptare 3. ajustare. rectificare (a .2.

) ordin de administrare (a unei societati insolvabile. a anunta (in ziar.taxa de intrare .control administrativ ~ data processing . a promova (interese) v.panou publicitar . avansare (in functie) 2.informatica de gestiune ~ expenses/overheads . majorare (de prefuri) 3.buget deficitar . advers. acont. falsificare.) determinare. guvern ~ costs/expenses .to quotation . intreprindere/afacere riscanta 2.(dr.on bottomry . a face reclama/publicitate.of estates . anunt (in ziar etc. contrafacut adulteration s. contrafacere . acces 2.acont. 1.tribunal administrativ administrator s.budget . 1. a majora (preturi) 3. a avansa (in functie) 2. acceptare . mar.ADJ-ADV 21 unui cont) 4.t.i.mila marina engleza admission s.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order . conducere. administrator 2. administrator admiralty s.drept maritim ~ mile .acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .t.) cont de control/ rectificare ~ bond . admitere . administrare. a falsifica.of coinage .balance of trade . a se majora (despre preturi) s.balanta comerciala pasiva/deficitara . (dr. imprumut 4. 1. la radio etc. intrare.i.(dr.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism .) uzucapiune advertise v. 1.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v. 1. (asig.tribunal maritim -jurisdiction . a avansa (bani) 4.curve .jurisdictie maritima ~ law . (asig.) rise adverse adj.possession . acceptare. arvuna adj.money .(dr.freight . gerare 2.mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average . ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. arvuna . administrativ ~ control .) ~ hoarding . reclama.) dispasa.) executor testamentar. (platit) in avans . regulament de avarie comuna ~ account .(asig.t.(cont. tutore. crestere.navlu platit anticipat . (asig. a avansa (pe cineva) 2. amiralitate ~ court .avans de imprumut maritim adventure s.against goods . a contraface adj. 1. mar.falsificare/depreciere a monedei advance v. a creste. administratie.avans in contul marfurilor .) v. 1. nefavorabil . a creste. evaluare (a daunelor) 5. gestionare. a da un anunt advertisement s.cheltuieli administrative/de regie .fee .) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s. mar. falsificat. avans.

(dr. avocat (pledant) affair s. aviz ~ note . a recunoaste ca filială v.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards .media . a afilia.comitet consultativ ~ service .) navlosire. a aplica (ştampila. publicitate .) afidavit. afaceri affidavit s. pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2. depoziţie.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s.) navlosi tor affreightment s.agenţie de publicitate ~ agent .agency .(mar.(com.(com. sub jurământ affiliate s. 1. consilier. 1.t. filială v. fin. problemă.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit . a împăduri affreight v. sus-numit after prep.alocare de fonduri pentru publicitate .) aviz de expediţie ~ of shipment . a pune.t.budget .figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory .22 ADV-AGE ~ rates . a se afilia affix v. afretare afloat adv. advertorial (articol de fond. consultativ ~ committee . afiliat.) a navlosi.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character ..t.appropriation .) aviz de expediţie adviser s. a primi ca membru. consultant advisory adj. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj.t. pi. timbrul) afforest v. a afreta affreighter s.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s.serviciu consultativ advocate s. semnătura. asociat.anuar de publicitate ~ manager .standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s.agent de publicitate .mijloace publicitare ~ research . ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s.şef al departamentului de publicitate .L a se asocia. afacere. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2.confirmare a creditului ~ of delivery . (mar. (mar.de la data . (mar. după ~ date .

sight .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei .) contra tuturor riscurilor age s.(asig.admitted . vârstă .. contra.hours dealings . mar.după prezentare ~ .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .hours price .limită de vârstă (pentru pensionare) .service.profit impozitat against prep.preţ neoficial/după închiderea bursei ~ .tax profit .~ .discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit . împotriva ~ all risks .(asig.sales service . serviciu postvânzare/de întreţinere .

condiţii convenite/stabilite.) agiotaj agrarian adj.) agio agiotage s. convenit. ordine de zi agent s.cerere globală ~ output . agenţie.) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply . a fi de acord.) agency s.planificare globală ~ rebate .(com. energic. acord. un sector industrial etc.entant 2. reprezentanţă. stabilit . termeni contractuali agreement s.costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere.reform .AGE-AGR 23 ~ profile .factori de producţie aggregate adj. agent.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production .structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă.price .portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy . agent.) avarii acceptate şi evaluate . reprez.i. 1.comision de repre/entare ~ problem .politică agresivă de vânzări agio s.) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio . 1. reprezentare ~ contract .macroeconomie ~ demand . adept al reformelor agrare . agresiv. agrar s. activ ~ asset .(asig.convenţie de vânzare la .to sell . a conveni 2.producţie globală/totală ~ planning .terms . global.and liquidated damages . factor ~ bank .problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s. înţelegere .preţ convenit/stabilit . a se potrivi agreed adj. mar.contract de reprezentaţă ~ costs . convenţie. acţionari şi creditori) ~ fee . agenda. total — analysis .(bur.ofertă globală aggressive adj. a consimti.reformă agrară agree v. a corespunde. (fin. (fin.

agronomie .biology . agricol ~ area .unit of account .agrobiologie .inginer agronom . 1. agroindustrie .machinery .utilaj agricol .exhibition .engineering .expoziţie agricolă .cooperative .credit . agricultură 2. agronomie agroindustry s.imitate agricolă de cont agriculture s.credit agricol ~ economics .bank .bancă agricolă .agrotehnică .engineer .termen agricultural adj.chemistry .agrochimie .cooperativă agricolă .zonă agricolă .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

scadenţă medie ~ loss . care poate fi înlăturat .înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .t.cost pricing . a rezilia (un contract) avoidable adj.producţie medie ~ price .clause . anulare.costs .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .quality .propensity to consume .agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance . (mar. compromis de avarie comună ~ certificate . (bur. reziliere ~ clause .) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up . 1.asigurare aviatică ~ shares .determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out . decizie arbitrală (a unui .valoare medie averaging s.tară medie ~ tax rate .rata medie a impozitului ~ value .costuri variabile avoidance s.contribuţie la avaria comună. sentinţă judecătorească. premiu 2.înclinaţie medie de a economisi .venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s. avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s.cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .probă medie ~ tare .(fin.preţ mediu .calitate medie ~ revenue .clauză rezolutorie avoirdupois s.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s. evitabil.certificat de avarie . aviaţie ~ broker .32 AVA-AX ~ bond .clauza avariei ~ collection period . a anula.pierdere in avaria comună ~ output .) avizo avoid v.

t.t. bugete) . o plată). a hotărî (o penalitate. la acorda (un premiu) 2. reducere drastică (a cheltuielilor). a arbitra awareness s. cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s. restricţii bugetare severe v.tribunal de arbitraj) v. conştientizare. a da (o sentinţă). a reduce drastic (cheltuieli.

(fin.) bon de livrare backer s. susţinător.(bur.(mar.of debts . înapoiat.speze restante ~ freight .reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin . 1. financiar 2. prost ~ claim .monedă falsa .) scrisoare de garanţie backwardation s.acoperire a monedei backlog. restanţă .integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter . 1. andosator.rău platnic ~ stowage-.) navlu de înapoiere ~ letter .restanţă (de salariu) ~ .(mar. sprijinit (financiar) 2.note .(cont.B baby 5. transport retur (cu con traîncărcătură) backing s. a postdata backed adj. copil ~ bonds .) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . a andosa (un efect de comerţ) ~ charges . 1.t. 1.portofoliu de comenzi neonorate backward adj. backwardation bad adj. rău.stivuire incorectă/ne- .) acoperire . invers 2.of currency . restant v.?. andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.cambie andosată . întârziat ~ integration .încărcătură de înapoiere ~ orders .datorii acumulate ~ of orders .debt .obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers .efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer .) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper . sprijin.(mar.to-back loan .) deport backwardization v. a susţine.t.) scrisoare de garanţie ~ load . susţinut.(mar.baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s.împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v.comenzi vechi/restante ~ pay . 1. bancher. a sprijini (financiar) 2. verso adj.datorie neperformanta ~ debtor . (bur. andosat ~ bill . ajutor 2.debitor rău platnic ~ debts account .

caric/încărcătură în saci baggage s.recipisă de bagaj e ~ declaration . pungă v. sac.declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .poliţă de asigurare a bagaj elor .corespunzătoare bag s.t. bagaj ~ check . a însăcui — cargo .

registru de solduri ~ brought forward . cantar 2.) bilant balanced adj.buget balansat/echilibrat ~ fund .t.34 BAG-BAN ~ room . deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5. a incarca cu balast ~ declaration . (§i -out) 1.goods .) sold v.pescaj in balast ~ passage/voyage . echilibrat ~ budget . garantie 2.calatorie/voiaj in balast ballastage s. balanta.caric/incarcatura complet(a) . garant v.t. 1.of payments .balanta de conturi ~ of concessions .balanta de plati ~ of trade .) 1. 1. balast v. a garanta pentru bailable adj.casa de bagaje ~ sufferance . a elibera pe cautiune 2.balanta comerciala ~ sheet . (cont. 1. 1.(cont. cautiune.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui .selectie ponderata bale s. portarel bailment s.capacitate in baluri (a novel) ~ cargo . depunere (de marfuri) pe baza de contract. a balansa (un cont) 2. balon ~ payment . a echilibra (un buget) ~ book .crestere echilibrata ~ (issue) load .sold creditor ~ of accounts . bal. eliberare pe cautiune 2. a balasta (o nava).) permis vamal de bagaje bail 5.a chezasui.balanta concesiilor .t.sold debitor ~ in/on hand .t. taxa de balastare balloon s.) s. balot v. a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic . imbarcare de balast 2. ~ sample .sold reportat ~ due .fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.marfuri in baluri ballast (mar. (mar. act de depozit in garantie bailor s.declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught . care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.(mar. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for .caric/incarcatura in baluri . depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s. balastare. actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .

a fi bancher.accept/cambie bancar(a) ~ account .comision bancar ~ clearing .carnet/livret de banca .clerk .charges/commission .easier (de banca) ~ credit . 1.titluri de renta consolidata ~ balance . a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill . a prohibi bank s. interdic|ie v.cont bancar ~ annuities .cliring bancar .depozit bancar ~ discount .scont comercial ~ draft trata bancara 1 .t.credit bancar ~ deposit . interzicere. a avea cont la banca 2.t.i. a depune la banca v. banca v.imprumuf) ban s.sold in banca ~ book . a interzice.

\.control al gestiunii bancii ~ guarantee . legislate bancara .cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .trata bancara ~'s clearing house . director de banca ~'s acceptance/bill . faliment.oficiu de cliring bancar ~s' deposits .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s. servicii bancare -account . fara asigurare ~ boat .) concordat to go ~ .banca de emisiune ~ overdraft .referin^a a bancii ~'s order .extras de cont ~ sweep arrangements .instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj.nava nuda (navlositd ford echipaj) .politica de creditare a bancii ~ liquidity .interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate . a falimenta ~'s certificate .banca centrala ~'s cheque/draft .ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s.banca comerciala ~ of deposit . nud (despre o nova fora echipaj) 2.sistem bancar bankrupt s. afaceri bancare.accept/cambie bancar(a) ~s' bank .(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays . 1. lingou ~ code .banca de depuneri ~ of issue .taxa de scont ~ reserves .BAN-BAR 35 ~ examination .(dr.(dr.depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .cont bancar ~ law .t.sarbatori legale ~ insolvency .structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. bancruta ~ level .) cerere de declarare In stare de faliment bar s. credit prin cont descoperit ~ rate .a da faliment bankruptcy s. neasigurat.insolvabilitate bancara ~ interest .cod de bare (pe un produs) bare adj. gol.dobanda bancara ~ lending policy .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .structure . activitate bancara 2.lichiditate bancara ~ loan .bancnota ~ of commerce . lege bancara. bara 2. falit.garantie bancara ~ holiday . bancher 2.sindicat bancar -system.support .tmprumut bancar ~ note . a duce la faliment. 1. amplasare 51 dimensiune) .rezerve bancare ~ run . falit.drept bancar. care poate fi acceptat de o banca ~ asset .depasire a contului din banca. insolvabil v. 1.scont comercial ~'s enquiry/reference . debitor insolvabil adj.

bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit . 1.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s.) barter ~ agreement/arrangement . slep.) evidente primare ~ earning power ratio . misit ~ prices .transaction . (asig.t.raion de solduri ~ hunter . nepretios (despre metale). banking fundamental. cumparare avantajoasa. butoi. a mcheia un targ.intermediar.acord de barter .boat/. obisnuit. a cadea la invoiala.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj. persoana vinovata de baraterie barratry s.a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s. baria.36 BAR-BAS ~ . a se targui pentru 2. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade . (away) a vinde tn pierdere v.caric/incarcatura in butoaie barrier s.slep cu biga. fals (despre monede) basic adj.salariu tarifar/de baza basis s. butoias 2.pole charter navlosire a navei nude. salanda ~ derrick .port cu alimbare ~ tank . baza. restrictie ~ to entry .baza de impunere . 1. (corn.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. membru al echipajului unui slep bargeman v. targuiala 3. barometru ~ stock .barometru barrator s.industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage .hull/.(cont. contract de navlosire a navei nude ~ trust . chilipir v. a face o afacere . invoiala.(dr.and sale .i. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s. afacere.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . 1. ponton cu biga de marfa ~ port . mar.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s . mahona. a negocia. avocat (in instantele superioare) barter s. 1. de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books . soldare to be a ~ . bargee barometer s. slepar.lichidare a stocului. baril (unitate de capacitate) ~ cargo .bariera comerciala barrister s. punct de plecare 2. bariera. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation .tranzactie de barter/in contrapartida base adj.rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry .drept de negociere (a unui contract) barge s.persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker .preturi de sold ~ sale . tranzactie. negociere ~ power .) actiuni . targ 2.(bur.slep-tanc petrolier bargee s.

bazar (oriental) 2.acfiuni la purtator bearish adj.(bur. a aduce beneficii v.BAS-BEN 37 ~ point .titluri de valoare la purtator beneficial adj. ajutor. magazin universal 3.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio . beneficiu.t. avantajos ~ interest -(dr.) uzufruct ~ owner ./.run . castig. beneficiar benefit s. partida. anticipat beggar s.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate .) s. adj. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction .certificat provizoriu (de acfiuni. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale. sub ~ par .obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper . indemnizatie. devalorizare competitivd etc.tranzactie a la baisse bearer s.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze .productie in serie mica/discontinua baza(a)r s. profitabil..) sub pari. a saraci. a beneficia.tax profit .my-neighbour policy .t. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import.) uzufructuar beneficiary s. a pauperiza ~ .sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net.pia^a in scadere ~ pool .campanie/ speculate a la baisse ~ market .(fin. lot. in scadere v. cersetor v. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares . de scadere. obligafiuni) la purtator ~ securities . cu excepfia publicitdfii in mass media) . sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line .cartel al speculantilor a la baisse below prep. purtator ~ bond .politica .. folos 2. 1.profit neimpozitat beforehand adv. bazar de binefacere bear (bur.cersetorul. a trage foloase/profit ~ association/club/society .) raport beneficiu-cost.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack .pret/tarif de baza basket 5.account/position .(fin.t. a folosi.(dr. 1.efect de comert la purtator ~ scrip . indice de profitabilitate . cos ~ of currencies . a cauta sa provoace o scadere (a cursului) . alocatie v.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s. inainte de ~ . serie (de mar/a) ~ production . apar^inator (tip de consumator) adj.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire.) belonger s.

proprietar de nava de linie ~ terms .beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v. pe comanda (despre haine) best adj.taxa de dana ~ charter .i. inventar.plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . 1.cota navlurilor de linie ~ owner . articol foarte cautat bet s.monopol bilateral ~ trade agreements . a testa. licitare. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. plangere 6.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause . testament 2. adv.t. oferta. (SUA) bancnota 7.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s. cuseta v. a participa la licitatie ~ -asked spread .caric de linie ~ charge . dana 2. factura.(bur. 1.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj. 1.38 BEN-BIL ~ in kind . mai bun. imbunata^ire.. afis. a licita..costuri ale ofertei de pre^ . lista.) bilateralism bill s. v.i.t.t. (corn.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic .taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. front de dane. licitare. (over) a supralicita 3.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller . taxa de stationare la dana bespoke adj. ofertant. 1. amelio-rare. a .price .transport de linie neregulat berthage s.coalite a licitan^ilor bilateral adj. (dr.(fin. spatiu de receptionare a marfurilor 2.clauza danei/. 1.la rand" ~ freights/rates .eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort .i. eel mai bun s. dezvoltare ~ levy .contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly .carte de mare succes. a oferi (un pre{ la licitafie) 2.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price . declarable. licitant -s'ring . beta . pariu v.acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. a acosta la dana ~ cargo . mostenire berth s. proiect de lege 2.coalitie a hcitan^ilor bidding s. reclamafie. 1.coefficient/factor . certificat 3. nota de plata 4. cambie 5. pret oferit (la licitafie) v.t. anun^ v.) cerere. superior ~ offer supraoferta betterment s. petitie. maxim ~ buy .. bilateral ~ contract .(bur. oferta. a da. a lasa prin testament bequest s. a paria beta s. pret oferit (la licitafie) ~ ring .

negru v. anuntare ~ clerk . a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .conosament ~ of materials .patenta/certificat de sanatate ~ of lading . a lega (prin contract.declaratie vamala provizorie ~ of store . a extorca ~ of sufferance .lista de materiale . facturare 2. biodegradabil biotechnology s.cambii pentru scontare ~ s payable .bon de livrare.piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s. acreditiv ~ of delivery . spargator de greva blackmail s.economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer .lipitor de afise ~ rate .contract de vanzare ~ of sight/view .taxa de scont ~ s for collection .functionari ~ economy . a santaja. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj. lista de mancaruri ~ of goods . produse) ~ card .factura. a obliga. extorcare v.autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount . angajamente Ie gale) 2.cambii de platit ~ s receivable .broker .t. act de insotire ~ of quantities . 1.declaratie vamala la sosire .agent de scont ~ market . factura .t. a trece pe o lista 2. cutie (pentru unele alimente. avizier.cambie ~ of exchange in a set . a anunta (printr-un afi§) 3.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster . a factura ~ book .speculant pe piata neagra ~ money . (fin.of credit . biotehnologie black 5. a constrange binder s.) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . aflsare.cambii pentru Tncasare .nomenclator de marfuri ~ of health . lada.coated workers .bani murdari ~ payment .masina de facturat bimetallism s. 1.facturier ~ machine .t.scrisoare de credit.piata de scont ~ of adventure . panou de afise billing s.meniu.fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v.cambii de Tncasat billboard s. (over) a obliga. adj.(mar.BIL-BLA 39 inregistra.deviz estimativ ~ of sale . a determina.nota de cheltuieli de judecata .of parcels .set de cambii ~ of fare . santaj.of entry .registru de cambii ~ .) bimetalism bin s.(mar.of exchange . (out) a da la ucenicie 3.

dulap 2.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj.) 3.picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors . (bur.actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ . fictiv ~ cheque .sky laws . albastru ~ chips .masa si casa. fals. a supune unei blocade blue adj. a urea la bord 2. organizatie ~ copy . masa 5. general. 1.andosare Tn alb ~ signature .vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s.pref.sala de consiliu body s. scandura. prezentare .ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente).reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s.40 BLA-BOG blank adj. minister 4. fbrmular.consiliu de administratie . (SUA) cvartal 2.asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage . blister ~ pack .t. 1.tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote . necompletat. comisie.asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer . consiliu.semnatura de complezenta .conosament la purtator ~ cheque . avizier v.comanda generala/nespecificata ~ price . pensiune ~ chairman .text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate .presedinte al consiliului de administratie .cambie In alb ~ bill of lading .t. mancare. 1.acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement .transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.collar workers .) pachet de actiuni v.ambalaj transparent bloc s.oferta Tn bloc ~ trading . bord (al unei nave etc. a tine Tn pensiune ~ and lodging . -organ.persoanajuridica ~ language . grupare (politico) block s. bloc.t. general/unic blister s. in alb s.cec Tn alb ~ credit . blancheta ~ acceptance/bill . 1. spa^iu gol/necompletat 2. ipoteca generala/totala ~ order .semnatura Tn alb ~ transfer . panou.gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ . departament.room .societate fictiva ~ signature . bloc (economic).cec fals ~ company . blocada v.foot . a bloca (un cont) ~ insurance . global ~ insurance .

angajament formal de plata 3.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2. registru (contabil) adj. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods .cu livrare din antrepozit vamal ~ value .(cont. pi.tranzac^ie necinstita bolshevism s. 1. 1.) sistem de evident a intrarilor ~ profit .provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms . 1. spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse . a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate .pia^a titlurilor de stat ~ note . detinator de obligatiuni bondsman s.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . obligatiuni la purtator 2.valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults . bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares . garantat prin obligatiuni 2. de carte 2. (asig. (in) a ponta (un salariat) la venire 4.sistem de prime book s. contabil v. 1. volum 2.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. 1. bolsevism bonanza s. 1.inregistrare contabila ~ entry system .tmprumut obligatar ~ market . 1. (off. mina de aur 2. succes in afaceri bond s.creanta contabila ~ entry .) garant bondwashing 5'.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing . (dr.emisiune de obligatiuni. care rezulta din registrul contabil. a inregistra. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost .pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s. prima.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue .t. depozitat in antrepozit vamal ~ carman .marfuri in vama ~ stores .registre/evidente contabile .pret de cost contabil ~ debt .actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme . bilete) 3. garanfie. Tmprumut obligatar ~ loan . a retine (locuri. a trece Tntr-un registru 2.profit contabil ~ s of account .) contract de garantie v.creditor garantat prin obligatiuni ~ dues .certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor .) obligatiune. (fin.permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating .BOG-BOO 41 ~ transaction . in vama. carte.t.

1.alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . a sus^ine intens (un produs. nava adj. imprumutat. crestere temporara (a preturilor) boost s. bilete) ~ clerk . minim.a tine contabilitatea booking s. a Tmprumuta. avant (economic). agent de pariuri bookseller s. fund. boom 2.contract de Tmprumut maritim ~ lien .t.i.sala de vanzare de bilete ~ note . a promova. carena. 1.) obligat.) (for) cu destinatia. categorie. Tn drum spre bounty s. librarie bookstall s. crestere. patron bottleneck s. boicot v. bookmaker. rezervare (de locuri. boss.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. 1. chiosc de ziare bookstand v. prima. chiosc border s. 1.industria earth ~ value . (mar.easier (la casa de bilete) ~ hall . scurta perioada de avant economic. a prospera 2. impozitare) ~ creep . clasa. prosperitate. a creste. debitor boss s. timp mort tn fluxul tehnologic.gara de frontiera ~ tax adjustments .) booth s.valoare contabila ~ value weights . 1. contabilitate booklet s. retinere. trecere in registru 2. persoana care ia cu imprumut. marire (a preturilor) v.42 ~ s of first/original/prime entry jumal. frontiera. o marcd etc. contabil bookkeeping s. Tnregistrare. baza 2.{mar. conjuctura economica favorabila 2. gol de productie ~ inflation . I. sef. grani^a ~ station . Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond .(cont. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s. librar bookshop s.trade .} aviz de angajament/ navlosire ~ office .t. stand de carfi.) fund de nava. perioada de succes (al unui produs) 3. eel mat scazut ~ price . (mar.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . a progresa. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -. a mari (preturi) 2. (dr. explozie (a preturilor) v. crestere rapida. brosura bookmaker s.t. gatuire a productiei.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. bookstall boom s.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. constrans 2. 1. a boicota bracket s. grupa (de salarizare.casa de bilete bookkeeper s. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. a lua cu Tmprumut borrower s.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. butic boycott s. taraba.

activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager . casabil breakage s. analiza ~ clause . clasificare3.incalcare a unei clauze contractuale break v. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s.depanare brew V.of contract . a analiza 6. a clasifica.valuation .(cont. 1. avarie. pod. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3.clauza ineficientei (navei) ~ of prices . filiala. sfera de activitate 2. a ruina 3.BRA-BRI 43 brainstorming s.even point . 1. 1.i. brainstorming branch s. 1.nerespectare a secretului . (off) a tntrerupe (relatii). fabrica de bere bribe s.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking . ramura.grafic al pragului de rentabilitate ~ .imprumut-punte/de legatura. branding.imagine a marcii ~ loyalty .i.even chart . fabricant de bere brewery s.t. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. sucursala v. creare a marcii breach s. un produs) cu multa publicitate 5. spargere. luare sau dare de mita bridge s. a corupe bribery s.analiza a preturilor ~ service .indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image .loan . a da faliment 2.incalcare a contractului ~ of trust . finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) . mituire. deteriorare 2. a defaica. divizare.retea de sucursale brand s. tmpartire.denumire a marcii .loialitate/fidelitate fata de marca ~ management . a diviza. (up) a ridica (o sedintd) v. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ .L a fabrica bere brewer s. incalcare. a falimenta. mita v.management al marcii ~ name .punct critic al rentabilitatii breakable adj. nerespectare ~ of confidence/security . punte . a lansa (o companie. ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate. defalcare.abuz de Tncredere ~ of warranty . domeniu. fragil. a rupe (un contract) 7.valori ale marcii branding s. defectiune 2. a mitui.even analysis . a rupe 2. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index .t.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . bransa. a incaica. ~ . 1.director de filiala/ sucursala ~ network . marca ~ acceptance .

societate ipotecară bulk s.antreprenor. agent (de bursă. concis s.control bugetar ~ deficit .cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente).) bubble s.(mar. 1. întocmire a bugetului buffer s.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan . falit.44 BRI-BUL brief adj. 1. (dr.politică bugetară budgeting s. a aloca.articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . maro ~ goods .) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line .) dosar (aZ MHMÎ' proces). 1. viu ~ market . a repartiza (din buget) v. marfâ m vrac ~ analysis . rupt. rezuma.i.caric/încărcăturâ în vrac » . intermediar ~'s lien . 1.) pachet incomplet de acţiuni ~ lots. a expune pe scurt 2. minat ~ amount/lot . broker.analiză globală ~ cargo/freight . televizoare etc. încălcat. curtaj brown adj. material de umplutură ~ time . brokeraj. (com. active sau cota de piaţâ) brisk aJ/.(bur.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company . vrac. buget v. asigurări etc.(mar.deficit bugetar .t.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ .society/and loan association .societate-fantomă budget s. scurt.credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe .) ordin al agentului de încărcare ~'s return .policy . grămadâ.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor.a aproba/a vota bugetul budgetary adj.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s. rezumat 2. tampon ~ stock .(mar. bulă 2.).) borderou al agentului de încărcare brokerage s. incomplet 4.radiouri. activ. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v. spart 2. (bur. a prevedea în buget ~ account . 'curtier.bancă de economii şi societate de construcţii. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . nerespectat 3.) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire).piaţă activă broken adj.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order . .produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro . constmctor ~ loan .t. construcţie ~ contractor .stoc-tampon building s. bugetar ~ control .

în creştere v.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run .mineralier ~ pile . marfă nesortată ~ production . birou. firmă. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj. mare. activitate comercială 2. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) . societate comercială 4.acoperire excedentară ~ campaign . densitate în grămadă to break ~ .masă specifîcă în vrac. buldog ~ bonds .t.tranzactie â la hausse bulldog s. bursă (universitară.producţie în serie/de masă ~ storage .account/position . voluminos ~ goods . încărcătură 2.mărfuri în vrac ~ .marfa voluminoasâ bull (bur. (mar. (cont. meserie adj. 1. profesie.a începe descărcarea.ore carrier .of proof (dr. 1.) sarcina probatiunii.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. de creştere. a dezarima bulkhead s. obligaţie (contractuală).obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. afaceri.t. de studii) ~ market . ocupaţie.autocistemă ~ . sarcină.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s. baniţă (unitate de capacitaîe) business s.asigurare contra furtului bursary s.reprezentant comercial ~ card .piaţă în creştere . proiect 3.încărcătură amestecată. furt prin efracţie ~ insurance . responsabiliate 3. agenţie.chei de mărfuri în vrac ~ lorry . referitor la afaceri. de afaceri.agent de buncherare ~ port .) rezervă metalică bullish adj. ofîciu. greutate. (mar.) s. onusprobandi burdensome adj. departament bureaucracy s.) capacitate de încărcare de marfa 4. comercial ~ agent .depozitare în vrac ~ weight .tanc petrolier ~ . a încărca .caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods . birocraţie bureaucrat s.vrachier. (fin. navă de mărfuri în vrac ~ container . răspundere. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader .grain carrier .container pentru marfa în vrac ~ dry cargo .) buncherare ~ agent .handling cargo dock .port de buncherare burden s. oneros bureau s. împovărător.(fin. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj. birocrat burglary 5.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction .) cheltuieli de regie v. buşel. problemă.cerealier ~ .pool . afacere.carte de vizită .oil carrier . lingou (de aur sau argint) ~ reserve .

practic businessman s.a intra în afaceri to travel on ~ .drept comercial ~ management . cumpărător .profit din activitatea curentă ~ risk . (in) a stoca (materiale).business advertising . a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v. over) a mitui 6.a călători în interes de afaceri businesslike adj. (off.ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing .centre .i.to . cumpărărătură v.termen comercial ~ . de afaceri.) cumpărători fâră vânzători .credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers .zi lucrătoare ~ economics .46 BUS-BUY . (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'. 1.(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.t. a cumpăra 2.corespondenţă comercială ~ cycle . om de afaceri buy s.centru de afaceri ~ correspondence .infbrmatică de gestiune ~ day .strategie de afaceri ~ term . 1. însâ cu profit minim) 8.managementul întreprinderii ~ manager . lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .economii/rezerve ale firmei ~ strategy . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5.ordine de zi ~ plan . fturnover) a realiza (vânzâri mari.(/m.program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .comert ~ failure .faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s. fback) a răscumpăra 3. a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1.concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit . (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi).casă de comert ~ interruption policy . referitor la afaceri.director comercial ~ of the day . a răscumpăra (la licitaţie) 4.) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings .(bur. a face cumpărături buyback s.plan de afaceri ~ profit . cumpărare.poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .concentration .publicitate industrială ~ unionism . răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.

) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .risc al cumpărătorului ~'s surplus .piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .monopson ~'s option to double . cumpărare .grevă a cumpărătorilor buygrid s. grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.(bur.surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .s over .(bur.BUY-BY -s' market .) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .

(bur.hotărâre a administraţiei locale. materii prime) ~ long .work .muncâ suplimentară/accesorie . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.putere de cumpărare ~ round .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s. secundar.produs secundar/auxiliar.product .stocare. decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ . derivat ~ .) cumpărare â la hausse ~ power .~ cycle .law . depozitare în stoc (de marfâ. auxiliar ~ (e) .ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .

cablu 2.privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare.t.transfer telegrafic cablegram s. (oft) a anula.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ .premium . (dr. (on. înainte de maturitate) ~ letter . a aduna.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare.) escală v.(bur. a înscrie în calendar.i.cabină telefonică . cablogramă.i.hartă cadastrală ~ register . a convoca 3. cadastru calendar s.an calendaristic call s.carte funciară ~ survey . upon) a soma (un debitor).) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. call 5.depozit la vedere ~ feature . (in) a cere plata (unei datorii). telegramă v. 1. cadastral ~ map . a contramanda 5.c cable s. vizită (profesională.of .) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares . rol 3.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option .scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq. 1. (up) a chema la .deposit . (mt) a chema la grevă 6. a scoate din circulatie (bani) 4.(bur.t. (mar. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4. cadastre cadastral adj. cerere. cablogramă • cabotage s.comandă telegrafică ~ rate . 1. la un preţ specificat.) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) .ridicare cadastrală cadastre s.primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . apel. solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3. 1. calendar 2. .adresă telegrafîcă ~ order .) calendar de termene. de afaceri) 5.zi calendaristică ~ year . (bur. a telegrafia ~ address .more option .curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer . (mar. (fin.) opţiune telefon v. apel/convorbire telefonică 2. a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .împrumut rambursabil la cerere ~ market .) cabotaj cadaster v. a chema 2. a înregistra ~ day .

(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s. literă mare adj.şlep de canal ~ boat .restanţe la achitarea acţiunilor callability s. 1. agent comercial. a contramanda (o întrevedere. prospectare (a pieţei) 3. capacitate. a analiza 2.) cap. a examina. anulabil ~ bookings .) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . examinare.dobândă pentru depozitele la vedere.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . majusculă. a vizita. (com. 1. un contract)'.capacitate în vrac ~ production .capacitate în baluri/ baloturi -. a tăia. productivitate.) capacitate de a contracta to work at/to ~ . 1 a căuta comenzi 2. manual. 1. comis-voiajor 2.reguli de trecere prin canal cancel v.ecluză de canal ~ regulations . (dr. de măsură ale mai multor ţări) campaign s. cutie de conserve 2. a face propagandă electorală canvasser s. volum 2.rezervări anulabile ~ contract . a revoca (a hotărâre) cancellable adj. o comandă). a şterge. a bifa 2. (fin. canal (artificial) ~ barge . a prospecta (piaţa). cană v. de presă etc.(cont.t. a anula. fundamental . analiză 2. a realiza (un act. a pune în cutii de conserve canal s. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. o ipotecâ). ghid (care cuprinde unităţile monetare. a radia (o datorie. campanie (publicitară. 1.t.account . principal. a conserva.clauză de revocare . 1. agent electoral cap s.navă de canal . capital 2.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . a anula. ~ bridge .in bales . plătibil (la cerere) ~ bond .t.factor de capacitate/utilizare -. propagandă electorală v. capital. revocabil (înainte de scadenţă).rate . (fin. căuş (bazin portuar mic) cambist ^. fabrică de conserve cannibalization s. bidon. capitală (oraş) 3.productivitate normală ~ to contract .) capacitate legală ~ factor . randament 3. canistră. capac. 1.in bulk .contract anulabil cannery s. 1.port de canal ~ lock . a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v.a lucra la capacitatea maximâ capital s. specialist în schimburile financiare 3.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj.pod-canal ~ dues/tolls . l. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. limită superioară (impusă dobânzii.) cont de capital .agent de schimb (de cambii) 2.(dr.i.) can s.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks .

piaţă de capital net) .capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .issue .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .intensive industry .deepening .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .reducere a capitalului .buget de capital ~ budgeting .amortizare ~ employed/owned .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .capital investit ~ investment'.(cont.industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.fonduri fixe ~ expenditure/outlay .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .investiţii în mijloace de producţie .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption . mijloace de productie ~ impairment .cheltuieli de investiţie ~ flight .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .50 CAP ~ accumulation/formation . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .bunuri de capital.uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .impozit pe capital ~ loss . fin. leasing financiar ~ levy .locaţie financiară/de capital.câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances .emitere de acţiuni ~ lease . activul ~ -intensive .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .acumulare de capital ~ adequacy ..consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .randament al câştigului de capital ~ goods .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .

(SUA) capital social ~ structure .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.structură a capitalului ~ sum . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .output ratio .protest de mare captive adj. 1.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant . 1.valoare capitalizată ~ widening .primă a comandantului ~'s copy . structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s.declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .rotaţia capitalului ~ value . calcul pe cap de locuitor 2.auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .necesar de capital ~ reserves .transfer de capital (între două ţari) ~ . fin.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). impozit pe cap de locuitor ~ fee . capitaţie. comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty . captiv ~ audience . (bur..capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover .fin.profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .răspundere a comandantului ~'s protest .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund .t. capitalism ~ rate . (bur.fonduri proprii ~ stock .capitaţie. capitalist capitalization s.linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .rezerve de capital.CAP 51 ~ market line .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry ..raport investiţie-producţie ~ profit .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . impozit pe cap de locuitor captain s.) capitalizare 2.) a capitaliza capitation s.reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .

transfer de capital (între două ţări) ~ . 1. stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s. (SUA) capital social ~ structure .output ratio .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s. impozit pe cap de locuitor captain s.alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .raport investiţie-producţie ~ profit . comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty .structură a capitalului . fin.sum .linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .rotaţia capitalului ~ value .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability . capitaţie.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .răspundere a comandantului ~'s protest .cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft ..capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .necesar de capital ~ reserves .) a capitaliza capitation s. 1. calcul pe cap de locuitor 2.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover . impozit pe cap de locuitor . capitalism ~ grant .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements .valoare capitalizată ~ widening .market line .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).t.primă a comandantului ~'s copy . capitalist capitalization s.rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.fee .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . (bur„fin. captiv ~ audience .rezerve de capital.capitaţie.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .protest de mare captive adj.profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio . (bur.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund ..stock .fonduri proprii .) capitalizare 2.

coeficient de încărcare ~ container . al unui sindicat) careerism s.cartotecă.impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s. 1. navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book . încărcătură. fişier ~ vote . conservare 2.caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report . vagon (de tren.manipulare de marfuri ~ in bulk . autoturism 2.(man. carieră. de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet .caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) .catalog pe fişe ~ index .pescaj de încărcare. carcass carcass s.prin grija/bunăvoinţa .capacity . carte (de crediî).52 CAP-CAR ~ market . bunăvoinţă ~ and maintenance . automobil.(SUA) post-restant career 5'.carrier .) caric 2. transportator.taxe pe mărfurile operate . coţadă de marfa ~ dues .având calitatea de membru (al unui partid. 1. 1. marfa ~ .raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate .and-passenger ship . carierism.container de marfâ ~ covered by bill . 1.cărăuş. cartelă. membru (al unui partid. cargobot ~ coeffîcient . card 3.şlep de marfă ~ battens .in good condition .caric în vrac .întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of . grijă.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue . posesor al unei cărti de credit care s.fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel . cargobot. carat carcase v.capacitate netă/utilă de încărcare . profesie ~ counselling . tramvai) ~ tax .greutate a animalului tăiat şi curăţat card s. capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge .tonaj net. carcasă ~ weight .carrying . întreţinere. 1.(man.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare. al unui sindicat) 2. camet de membru ~ . arivism cargo ^.magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman .deadweight tonnage .) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s.handling . fişă 2.of general delivery .capacitate de încărcare de marfa . (mar.femeie interesată de reuşita profesională ~ planning .vot prin delegat/mandat cardholder s.cargou.

cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.cheltuieli de transport ~ forward .sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .CAR 53 ~ insurance policy .drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk .worthy clause .voiaj al navei încărcate ~ performance . flotă de transport ~ space .spaţiu de încărcare ~ sweat .privilegiu de încărcare.linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .volum de mărfuri transportate.declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping . trafic de mărfari ~ plan .tonă de navlu/volum ~ tonnage .risc al cărăuşului ~'s statement .franco taxe de transport ~ paid . transportator 2.caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien .cargoplan ~ reception .) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s.cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free . 1.asigurător al caricului ~ work . cost al transportului 3.operare de mărfuri ~ . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -.tonaj de încărcare ~ train . administrare. cărăuş. cărăuşie 2. executare. camionagiu 2.deplasare a caricului (în magazie) ~ owner .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot . conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .recepţionare a mărfîi ~ reefer space . cifră de afaceri ~ underwriter .magazie frigorifică ~ sheet .sudaţie a mârfii ~ syndicate .poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached . aducere la îndeplinire.agent al cărăuşului ~'s lien . adoptare (a unei propuneri).cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold . 1. (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner .trafic de mărfuri.pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation . 1.manifold de încărcare ~ movement . transport.cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton . mar.stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent . vatman carriage s.proprietar al mărfii ~ passage . societate de transport ~ bag .documente de transport ~ expenses .(asig.partidă vagonală de mărfuri carman s.tren de marfa ~ paid home . votare (a unui proi'ect de lege) 4.transport maritim. şofer.

active lichide .(bur. through) a îndeplini.port cu alimbare ~ service . carry-over carry-over s. bani lichizi v.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit . cascadă ~ tax .. ovw) a reporta 5. cărăuşie (cu tracţiune animală) 2.cele care nu reprezintă ieşire de numerar . 1.camionaj cartel s. camionaj 3. negocieri) 1.) cash-and-carry. cost al transportului ~ contractor .contabilitate financiară ~ advance . a plăti în numerar ~ account . a vota ('MH proiect de lege) 4.sold de casă .avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar. a încasa (un cec).t.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port .din costurilefixe) ~ budget/forecast .) report ~ day . proces.plată în numerar înainte de livrare ~ bonus .at bank .) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ .buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . caz v.client care plăteşte în numerar . numerar. cartel cartelist s. (cont.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle . 1. transport. ladă 2.(com. a ambala în lăzi/cutii ~ law .credit de casă/descoperit ~ crop .before delivery . a avea de vânzare (despre un magazin) 3. bur. (forward. 1. a transporta 2.54 CAR-CAS carry v. (asig.şi nu consumului personal) ~ customer .recoltă destinată vânzării (.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare .antreprenor de trans-porturi ~ note .disponibil de numerar în bancă ~ balance . a adopta (o propunere).) studiu de caz cash s.t. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă. plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets . (oft) a câştiga (unpremiu) 6.t.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s.jurispmdenţă ~ study .and-carry .cont de casă ~ accounting . a ţine.) primâ în numerar ~ breakeven point .(fin.) bonificaţie în numerar. (out. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s.zi de report cartage ^. a realiza carry-forward v. cartelare cartelize v.(man.t. membm al unui cartel 2. a continua (tratative. fon^ a conduce. a administra (o afacere). adept al cartelării cartelization s. 1. cutie. a cartela cascade s.

poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow .t. livrare contra ramburs ~ price .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal . casetâ pentru bani cashier s. care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand . casierie ~ on delivery .) jumalul încasârilor în numerar ~ register .piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .plusuri şi minusuri de casâ ~ statement . deosebitâ de profitul contabil.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .casâ . casier ~'s cheque .cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal . având diferite mâsuri) cast v.registru de casâ ~ keeper . ambalaj .) plată în numerar la comandă cashbook s.(com.(com.(com.in-transit policy .(com.) a condamna la plata despâgubirilor 2.) lichidare în numerar ~ shorts and overs . registru de conturi cashbox s.casier ~ management account .flux de intrare de numerar ~ issue .(bur.(.plata la livrare ~ equivalent .) casă de înregistrare ~ reserve .flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .~ department .vânzare contra numerar ~ settlement .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .paper .bancomat ~ dividends .notă de plată ~ office .casâ.bani în casâ .rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .) ordin cu plata în numerar ~ outflow . a totaliza . învelitoare. (up) a aduna. (SUA) bancomat casing s.) situaţie de casă ~ surrender (value) .taxâ de ramburs ~ order .rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .casierie cashomat s.with order . (dr.casierie .dividende în numerar ..down .) platâ în numerar la livrare.registru de casâ ~ discount . 1.deposit) ratio .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .bon de casâ .on delivery fee .(cont.preţ cu plata în numerar ~ purchase .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book . tratâ bancarâ ~'s office . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.(cont.cec. (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.hârtie de ambalaj cask s.

a cauza. vite. categorie. a opri. listă (de preţuri. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj.preţ maxim cellar ^. proces v. 1. temporar 5'.arendă de vite ! ~ market . 1.t.centru comer-cial/de afaceri Central European Time . a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price .t.) v.Ora Europei Centrale . atrăgător ~ adverstisement . a da faliment ceiling s. clasă cater v.planificare centralizată .i. precauţie 2.daună cauzată de accident catalog v. caz.magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s.56 CAS-CEN casting adj.listă de procese. cramă cellarage 5.transport de animale vii cattleship s. a înceta. nivel maxim. produse etc. a pricinui ~ beyond control .profit ocazional ~ vacancy . a fumiza alimente şi servicii caterer s. fumizor de alimente şi servicii cattle s. slogan (publicitar) catchy adj. 1.business district .clauză de sistare to ~ payments . oprire. a se opri ~ clause . plafon. cataloguer catchcrop s. recensământ central adj.bancă centrală/naţională .vot decisiv (al preşedintelui unei adunări. avertisment (dat unui lucrător) v. central ~ bank .) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss . rol caution s. ieftin s. catalogator cataloguist v. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj. plată pentru depozitare în pivniţe census s.preţ de catalog . a sista v.a opri plăţile. a avertiza ~ money .nutreţ pentru vite ~ lease . prevedere. ocazional. catalog. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave .planning .post liber temporar casualty s.i.învoire ~ profit . captivant.t.fortă majoră ~ list . bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . sistare v. pivniţă. motiv 2.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s.store . catalogue catalogue s.reclamă atrăgă-toare category s. persoană angajată temporar ~ labour .târg de vite ~ traffic/transport . încetare. (asig. limită superioară ~ price . marfă ieftinâ catchphrase s. cauză.t. păstrare/depozitare în pivniţe 2.negustor de vite ~ food . decisiv ~ vote .

de cereale .carrier .certificat de acţiuni ~ of survey .î.certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription . centralism centralization s.(bur. 1.CEN-CER 57 centralism s.) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight . atestat. certificat.certificat de garanţie ~ cheque . navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness .falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis . a atesta 2.certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness .cec acceptat/vizat (de bancâ) .) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin .certificat de calitate ~ of registration/registry .(mar.cerealier. cereale adj. 1.certificat de asigurare ~ of inward clearance .certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s.(asig.) ~ of health/pratique . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s.) certificat de avarie ~ of delivery .graminee. care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. autorizat.certificat de greutate (a mărfii) certified adj. certificat de actiuni v.certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification .(mar.certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .certificat de expertiză ~ of transfer . centru (comercial. a certifica. verificat ~ accountant . mar.certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation . cultură de cereale certificate s.certificat de clasă (al navei) ~ of insurance .contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt . cerealier. financiar etc.(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence .certificat de depozit ~ of enrollment . adeverinţă.dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit . ci de un accident) ~ of clearance . ci de un accident) ~ of guarantee/warranty . a elibera un certificat ~ of acceptance .certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .) certificat de navigabilitate ~ of shares . atestat 2.

of trade . mijloc. comerciant change s.) conducere ierarhică ~ of distribution .(com.(bur.) frecare.) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi. 1.i. schimb v.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v. lanţ (de masurări topografice) ~ company . rest 3. cesiune. 1. bani mămnţi.a merge pe cale ierarhică . mărunţiş. pl.copie legalizată ~ financial statement . (dr. cancelar Chancellor of the Exchequer -.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s. a atesta cess s. (asig. preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . sursă ~ captain . negustor. reţea.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s .of shipping . cale. (dr. cesionar chafe s.raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s.(man.cameră de comert ~ of commerce and industry .) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements .camera comerciantilor champerty s. cameră 2. a schimba (bani) v. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.CER-CHA ~ copy .magazin m reţea chairman ^. uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. impozit cessation s. 1.camerâ de navigaţie . a certifica.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) .camerâ de comerţ şi industrie .factură legalizată ~ mail . birouri: I cabinet al judecătorului . şenal 2. chaldron (unitate de capacitate) cession s.situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice .societate cu sucursale multiple ~ of command . încetare. canal (natural)-. preşedinţie chaldron s. sistare cesser s. lumânărar.t. a se schimba. primeşte o parte din suma disputată) chancellor s. schimbare 2. în caz de câştig.t. pasă de navigaţie. 1.public accountant . a se modifica channel s.şir de andosări ~ store . canal. 1.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant .(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . cesionare cessionary s.şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict .of commerce .conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution .preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . oprire. sistem 2. fabricant de lumînări 2.

account . afretare.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. o maşină) ~ accountant .expert contabil ~ company .hand . cost al navlosirii/închirierii chartered adj. sarcină. contract de navlosire v. preţ.(cont. a fixa (un preţ).societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor . a încărca 2. diagramă.navlositor principal . misiune 3. statuat (printr-un decret).t. afretat.avion charter ~ rate .tonaj navlosit charterage s.navlu contractual ~ market . hartă marină 2. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. închiriere ~ agent/broker . lcont.agent al navlositorului ~'s freight . a cere plata 2.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . a taxa 4. autorizat 2.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market . grafic v.t. navlosire.ajutor de maistru ~ s account .navlu contractual ~ owner . decret. acuzatie (în dreptul penal) 7.membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . cartă. cheltuieli.ship/vessel . a cere.navă navlosită charterer s. 1. 1.afaceri de navlosire . lege. speze 4. 1.inclusiv cheltuielile ~ s on assets .(SUA) cont în credit .contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission .) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s. răspundere.agent/curtier de navlosire ~ business .navlu.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included .profit impozabil chart s. 1.) a debita 5.piaţa navlosirilor şi a închirierilor . (\v\th) a acuza (de) v. 1.CHA 59 chapel s.i.contract de navlosire ~ plane . atelier de tipografie. preţ al transportului pe mare ~ party .tarif de navlu ~ tonnage . 1. a trece/a reprezenta pe hartă 2.order . discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v. (mar. privilegiat. (mar. navlosit. afretare.condiţii (contractuale) de navlosire . 1. încărcătură 2. a acorda (un drept sau privilegiu) 2.cont de cheltuieli ~ s forward .navlu contractual chartering s. a unei maşini) 1. (mar. însărcinare. a trece în cont . închiriat (despre un avion. confirmat.t. a face graficul ~ of accounts .) navlosire.gain . privilegiu 2. 1.sarcini pe active ~ s prepaid . închiriere (a unui avion.by demise .) debit 6. a afreta. navlosire.) navlositor ~'s agent . a însărcina 3. (cont. drept. a sfâtui.ordin de navlosire ~ terms . a închiria (un avion.) a navlosi.comision de navlosire ~ freight .subarmator ~ freight . o maşină) ~ by demise . a decreta. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s. 1. impozabil . titlu de gaj 5.

verificare 2.bunuri mobiliare . borderou de cecuri ~ register . 1. verificare 2. control. ('m) a se înregistra (la hotel). şefadj. garderobă.ipotecă mobiliară ~ mortgage bond . fup on) a controla. contramarcă.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . a verifica 2. (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v.s real .calitate inferioară ~ ticket .(SUA) director executiv ~ mate/offîcer .credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality .cont curent ~ book . 1. (SUA) camet de cecuri checking s.mostră de control. (outJ a pleca (de la hotel etc.(cont. bun mobiliar 2. a se prezenta (la aeroport.inginer-şef ~ executive offîcer . 1. principal ~ clerk . fwith^ a corespunde ~ list .(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal .bunuri imobiliare cheap adj.listă de control. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer . femeie cu ziua. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer .cu barare generală ~ crossed specially .cec la ordin chief^.i. la preţ convenabil ~ labour . a face verificări 4. (SUA) cec adj. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s.(SUA) cont curent checkoff s.60 CHA-CHI chartist s. ieftin. 1. verificare 3.cu barare specială ~ form . 1. a face verificări. oră de plecare (de la hotel) 2.debitor principal ~ designer .antreprenor general ~ debtor .compensare a cecurilor ~ crossed generally . chitanţă (la depunerea bagajelor). (şi ~ up) a controla. servitoare chattel s. bifare 3. acareturi ~ mortgage .ofiţer secund. verificare cheque . probă-martor checkbook s.proiectant-şef ~ engineer .bilet cu preţ redus cheapness s. control. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv.(SUA) director operativ .forţă de muncă ieftină ~ money . 1. ştampilă de control.şef de birou ~ contractor . cec ~ account . devalorizat.t. cotor 4. a încasa un cec (la bancă) 3.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer . achitând nota de plată). control. număr (la garderobâ)'. vestiar checkup s. la serviciu) 2. analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice. control.v. ieftinătate check s.) registru de cecuri ~ sample .cec la purtător ~ to order . ieftin 2. viză.camet de cecuri ~ cashing machine . tabele) charwoman s. 1. de control/verificare v.formular de cec ~ rate . înregistrare ~ account .

ales. de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter .tribunal civil ~ embargo . copil ~ allowance .)'.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .urbanism civil adj. cetăţean citizenship s.redactor economic (al unui ziar). tiraj ~ and readership . a pune în circulaţie (bani etc.tiraj şi grad de citire citizen s. 1. (asig.inspector-şef de registru (naval) child s. circulară ~ flow . a avea răspândire circulating adj. răspândire.consiliu municipal ~ edition . chinezesc ~ auction .cod civil ~ commotion .muncă a copiilor.t. a trimite circulare circulate v.proces civil ~ code .administraţie de stat/ publică ~ status . cetăţenie city s. 1.inginer constructor ~ engineering .t. difuzare.i.articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council .drepturi civile ~ servant .alocaţie pentru copil ~ labour .listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .embargou civil ~ engineer . unitate monetară circulation s.(asig. (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall .capital circulant/de lucru ~ medium . oraş ~ article .drept civil ~ list .ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s.stare civilă ~ year .călătorie în circuit circularize v.an civil/calendaristic claim s. circulaţie (monetard.circulară ~ letter of credit .bilet în circuit ~ tour .flux circular (transferul continuu.reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit .marcă superioară/de calitate circular adj.) 1. asortiment adj.) cerere . a difuza v. superior ~ brand . a circula. civil ~ case .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls . circular s.ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor .primărie ~ planning .active circulante/curente ~ capital . alegere. de mărfurî) 1. cerere (de despăgubire) 1. selecţionat.scrisoare de credit circulară ~ ticket . în ambele sensuri.constmcţii civile ~ law . selecţie 2. a răspândi.mijloc de plată/schimb.) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court . (dr. folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj. circulant ~ assets .funcţionar public/de stat ~ service .

a revendica ~ for damages .(asig. clauză. stipulaţie (în contract) claused adj. reclamant claimer v. revendicabil claimant s. 1. concesiune (minieră) v.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document . clasificare ~ certificate .document oficial secret ~ telephone directory . categorie 2. exigibil. clairnant class s.caric/încărcătură de „produse albe". solicitant.clasificare a navelor ~ society . 1. prevedere.(mar. clasificat ~ advertisement .şomaj clasic classification s. spaţiu liber v.) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo .recipisâ de livrare netă ~ ship .registru de reclamatii to jump a ~ .certificat de clasă (a navei) ~ of ships . 1.CVA-CLE (îndreptâţitâ).societate de clasificare. a solda (mârfuri) 3.a formula pretenţii claimable adj.t. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj. marfă curată ~ charter .a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages . a cere. a clasifica. a lichida. registru naval/maritim ~ surveyor . fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance .(mar. a pretinde.accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange .mica publicitate ~ common stock .persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge . clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment . curat.) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj.inspector de registru/clasificare classified adj.t.acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare .patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading .cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health . articol.creanţe şi angaja-mente ~ s book . liber 2. a clasa •.) cerere reconventională ~ -jumper . clasă socială v. curat.navâ curată (după carantină).credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt . a . net s.a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ .t.luptă de clasă classical adj.action . a lichida (o navâ) în vamâ 2. drept (de a solicita ceva) 3. a clasifica clause s.) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr.(mar.t. cu clauze ~ bill of lading .pagini naţionale (anuar) classify v. clasă.) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit .(asig.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s .) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities .

) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v. client ~ account .lichidare a soldurilor.t. 1.lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars . (out) a lichida.) cont al clientului clientage v. 1.muncă de birou clerk s. apropiat s. (fin.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj. soldare clearing s. lichidare.CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4. fwith^ a accepta (o ofertâ). clonă (produs identic cu altul) close adj. garderobă 2.) cliring.(cont. a solda (mărfuri) v.(fin.economie închisă/ autarhică ~ . fimcţionar (de birou) 2. a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) . 1.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price . a realiza un beneficiu net de 5.) lichidare în vamă 2.şefde şantier client s. slrâns. a defrişa (un teren) v. sfârşit v. L închis 2.cont de cliring ~ agent . 1. (mar. clientelă ~ effect .grefa ~ of (the) works .i. soldare ~ system .end fund . a încheia (o afacere) ~ company .fâră datorii ~ profit .lichidare în vamă la plecare ~ papers .sistem de cliring ~ transactions .) lichidare în vamă 3. ofîciu de cliring ~ .greutate reală a tarei clearance s.documente de lichidare în vamă ~ sale .agent de lichidare în vamă ~ agreement . compensaţie 2.t. soldare (de mărfuri) ~ agent . (down) a înceta (activiîatea).(bur.greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work . a încheia (o afacere) cloakroom s.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de .i.out sale . clientele clientele s.certificat de lichidare în vamă ~ iirwards .zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts .lichidare a soldurilor.acord de cliring ~ bank .societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy .profit net ~ tare .tranzacţii în cliring clerical adj.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate . a închide. a încheia 2. încheiere. închis ~ company . casă de bagaje clone s. (SUA) vânzător ~ of the court . defrişare ~ account . (mar.) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute . a plăti (o datorie) 6.grefier ~ (of the court)'s offîce . a reprima. a lua măsuri represive împotriva 3. de birou ~ error .bancă de cliring ~ house casă de compensaţie.days . 1.

coastă.trade . tranzacţionate prin bursâ. întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv.comerţ de cabotaj ~ traftîc . cabotier ~ shipping .certificat de cabotaj .piaţă închisă ~ sea . cărbune v. soldare (de mărfuri) closing s. navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s.şlep maritim costier ~ cargo . încetare a activităţii. a naviga de-a lungul coastei coastal adj. a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer.(cont. litoral v.flotă de cabotaj . de cabotaj ~ fleet .up fund . navă de cabotaj. trafic maritim costier ~ waters .) oră de închidere cluster s.ship .eşantion concentrat coal s. a face plinul de cărbuni. navigaţie costieră.tonaj de cabotaj .cabotaj. cabotaj .pescuit costier ~ ship/vessel .întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .64 CLO-COA acţiuni.linie de cabotaj ~ ship/vessel .comert de cabotaj . lichidare. costier. ultimul curs ~ stock .analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample .sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ . de cabotaj adv. gmp ~ analysis .lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) .barge . pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market .voiaj de cabotaj coastwise adj. de-a lungul coastei . zăcământ de cărbuni ~ mine/pit .fishery .i.mărfuri de cabotaj. nave de cabotaj ~ tonnage .declaraţie vamală finală ~ .) stoc la inventariere ~ time . cabotier coasting s. sfârşit ~ bid .) articol de închidere ~ price .mină de cărbuni .(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s. transport de cabotaj. încheiere.navă de coastă pe pemă deaer ~ line . navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft .navă de cărbuni. închidere.(com.entry .navă de cabotaj.ultimul preţ oferit (la licitaţie).mare închisă/interioară ~ shop .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate . carbonier coaler s.down sale .i. de coastă.cabotaj. costier. strâns.ape costiere coaster s. ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s.preţ la închiderea bursei.navă de cabotaj. închis ~ held corporation .voyage .termen final ~ declaration . ultima licitare ~ date .(conî.fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi. cabotier ~ trade .freight .

cabotaj.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan . coeficient.model al încasării debitorilor collective adj.trade . l. faliment v.conservare prin frig .aviz de încasare ~ and delivery . colecjie ~ advice . factor coemption s. coasigurare cold adj.storage trade .comerţ de cabotaj ~ voyage . indice.ship/vessel .(fin. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s. seif coin s.drum maritim costier. nave de cabotaj . sistem de semnalizare ~ s of conduct . a da faliment collateral adj.serviciu de încasări ~ of payments . fabricare/batere de monede 2.COA-COL 65 ~ fleet . a colecţiona adj. secundar.garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond . a colecta (impozite.monedă cu titlu legal coinage s.antrepozit frigorific collapse s. 1. cabotier ~ shipping . strângere. cod. colectiv ~ agreement .serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu .negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract .pattern . încasare 2.împrumut cu garanţie colaterală ~ note . auxihar s. garanţie colaterală. transport de cabotaj. falsificator de bani coinsurance s.navă de cabotaj.coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s. corp de legi 2.cameră frigorifică ~ storage . a strânge.flotă de cabotaj ~ freighter . colaps.cargou de cabotaj ~ sea lane .cu ramburs ~ order . chetă 3.t. colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance . rece s. a bate (monedâ) ~ and bullion .(fin. frig ~ carrier . sistem monetar coiner s. cifru.acord colectiv ~ bargaining .i.. linie de cabotaj .voiaj de cabotaj code s.gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . a taxelor).t. colectă.colecţie de mostre ~ on delivery .i. 1.industria frigului ~ store .agent frigorific ~ room .dispoziţie de încasare .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. cod.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation . monedă v.colectivist . a intra în colaps.department .contract colectiv ~ farm . 1. taxe) 1. v.housing unit . colateral. colectare (a impozitelor.imobil cu locuinţe .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security .incaso ~ of samples .circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness . acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y.

colonial ~ market .scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. comercial s. mină de cărbuni collision s.agency .t.vrachier combinat (minereu . a colectiviza collector s. stabilit prin coluziune ~ oligopoly .) ~ economy . (do\vn) a se ieftini. coluziune. (into) a intra în (vigoare. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. comandă.66 COL-COM ~ labour agreement . a ocupa un post 4. a ajunge 2. (cont. comerţ commercial adj. combinat ~ carrier .(asig. perceptor.agenţie comercialâ ~ assets .) abordaj ~ clause .piaţă colonială ~ trade . (mt) a apărea. a intra în grevă 6. fuzionare. a-i merge rău afacerile 3. a fi în criză/jenă fmanciara. pl. 1.) 5.proprietate colectivă ~ policy . recomandare ~ letter . încasator 2. a ordona 2. (mar. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial . colectivism collectivize v.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj.t.petrol sau cărbune . a veni. ciocnire. reclamă. anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. 1. cu coloane ~ cash book .navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . a se cifra la comfort s.economie centralizată/ planificată commerce s. a fi publicat (despre cârţi. 1.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . 1.) clauza abordajului ~ damage . colonialism colony s.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering .registru de casă cu coloane combative adj.avarie de abordaj ~ risk .minereu) come v. a comanda. combativ ~ advertising .) coloană 2.i. ziare). a aduce (un câştig. (in) a intra într-o funcţie. resurse etc. posesie etc. 1. 1. sprijin. articol (de ziar) columnar adj.minereu şi minereu . ordin v.active comerciale/de exploatare ~ agent . a dispune de (bani.agent fiscal collier s.agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor .risc de abordaj collusion s. agent fiscal. colectionar ~ of customs . coliziune. absorbţie. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj.convenţie colectivă de muncă ~ ownership .poliţă de asigurare colectivă collectivism s. mar.comert colonial colonialism s.ataşat comercial . colonie column s. 1. miner (din minele de cărbuni) 2.publicitate combativă/ persuasivă combination s. despre o marfâ) 3. uniune. navă de cărbuni. carbonier colliery s.vameş ~ of taxes . (to) a se ridica la. asociaţie 2. rubrică.

anuar al societătilor xnerciale dock .valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s. 1. a împutemici.flotă comercială geography .societate de credit Mnercial custom/usage .comerciant comisionar ~ past us .calitate comercială harbour/port .litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court .)M 67 aviation . a comercializa commission s.(SUA) agent de bursă ~ contract .comitet de direcţie .viteză comercială ~ traffîc .tribunal comercial credit .a vinde pe bază de comision commissionaire s. armare (a unei nave) v. practică/uzanţă comercială 3.scrisoare de credit nmercial •load . delegare.credit comercial credit company .comision pentru terti ~ sale . mandat.comisionar ~ broker .navă comercială ~ shipping .contract de comision ~ house .traveller .fisc committee s. spirit comercial.marină comercială •lonopoly . comitet.cambie comercială car/vehicle . curier.casă/firmâ de brokeri ~ merchant .a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ . 1. a arma (o navâ) ~ agent .efect de comert fprecint . comert maritim ~ speed . a delega.) set de documente comerciale •ship/vessel .Barine . utilitară cause .a îndeplini un mandat to do ~ business . delegat. comisionar comipissioner s. comisie ~ of management .vehicul comercial/ alitar. membru al unei comisii (guvemamentale.tratat comercial ~ value .factură comercială hw .t.doc comercial fleet . a mandata.vânzare pe bază de comision to carry out a ~ .servicii comerciale set . comision 4.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ .drept comercial tetter of credit . a numi într-o funcţie 2. 1.aviaţie civilă bank bancă comercială bill .trafic comercial .şcoală comercială Services .(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk . comisie 2.monopol comercial •yaper .comis-voiajor ~ treaty . 1. delegaţie 3.risc comercial school . parlamentare) 2.încărcătură comercială lanager director comercial .geografie comercială grade .(mar.port comercial house casă de comerţ invoice . expresie folosită în limbajul comercial commercialize v. comisar. mercantilism 2.flotă comercială. împutemicire. împutemicit ~ s of inland revenue .t.uzanţă comercială directory .

mesaj.broker la bursa de mărfuri ~ capital .prices system .monedă-marfâ ~ paper .circulaţie a mărfurilor ~ dollar .capital-marfâ ~ circulation .acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker .68 COM ~ of supply .) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.fortă de muncă necalificată . drept de folosinţă comună/obştească (a pământului.cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal . comunal 2.) ~ customs tariff .bursă de mărfuri .(SUA) comisie financiară ~ of ways and means .sistem de preţuri comune ~ pricing .) risc comun (atâtpentru navâ.proprietate socială/obştească . ~ production . căi de comunicaţie (căiferate.(mar. general 2. obştesc. mar.Piaţa Comună ~ ownership . pământ/păşune comun(ă) ~ adventure . marfâ.(fîn. public s.coope-rativă agricolă communication s.fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. şosele etc. 1.futures .(cont. comun. comunitar ~ agricultural organization . legătură 2.stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa). telecomunicaţii 3.(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff . devălmăşie commonwealth s.(asig. pl. comunitate de naţiuni.) etalon-marfâ common adj.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier . a păşunilor).ştampilă a firmei ~ shares/stock .) avarie particulară ~ business oriented language .tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements . pământ/păşune comun(ă).(asig.) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard . federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj. comunicare. 1.) . informaţie. colectiv. mar. comun. produs. oferte comune (stabilite pentru coluziune.drept cutumiar Common Market . a păşunilor). drept de folosinţă în comun (a pământului. bun (de larg consum) ~ cost .dolar-marfă ~ exchange . 1.taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour .producţie de mărfuri ~ rates . obştesc.(SUA) comisie bugetarâ commodity s. pl.acţiuni comune ~ stock fund .operaţii la termen cu mărfuri ~ market .law .piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money . cât şi pentru caric) ~ average . transmitere.

capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă.daune compensatorii ~ fînance .statistică comparată compassionate adj. telecomunicaţii ~ line . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1. comparativ ~ advantage . societate. 1. compensator.fondator al unei societăţi ~ reserves . comu-nitate. companie ~ car maşină de serviciu ~ director .economie comparată ~ statistics .legislatia societăţilor comerciale ~ meeting .adunarea acţionarilor ~ officer . 1.constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .) company s. 1. în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising . compătimitor .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way . compensaţie. a compensa 2. autobu?.COM 69 .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur. sindicat controlat de patronat comparative adj. posesiune în comun ~ chest . compensatoriu ~ damages . comunism community s.risc al cărâuşului ~ town .publicitate compara-tivă ~ economics .reduceri de compensaţie ale taxelor vamale . despă-gubire ~ deal .rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade .activity .î.sindicat pe societate.magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .comunitate de interese commutation s.linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy . furnizare de câldurâ etc.) ~ union .membru al consiliului de administraţie ~ equity .ştampilă a firmei ~ store .comert în compensaţie compensatory adj. comunitate 2.cale de comunicaţie communism s.investiţie comunitară/ obştească ~ of interest .finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions .avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută. plin de compasiune. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren.trafic de informaţii.leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v.funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .(SUA) fonduri de binefacere ~ investment . a despăgubi compesation s.

compus. competitiv. competenţă. amestec.situaţie concurenţială . concurenţă ~ policy .scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability . compozit.î. concurent ~ analysis .i.invaliditate totală ~ markets . a fi în concurenţă competence s.) competenţă 3. în întregime ~ built up . la vdm. complementar ~ demand . a încheia.a face faţâ concurenţei competitive adj.cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply .are. consimţământ. complet.examination . (with) a se conforma (cerinţelor. reclamaţie ~ book .serviciu de reclamaţii complementary adj. mixt.concurs.licitaţie competitivă ~ demand . aprobare ~ examination . date compuse (care grupează . (dr.ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj. 1.cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance .strategy .complet asamblat (despre utilaje care.stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation .i.complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s. iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. acord.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v. regulilor etc. pl. sunt gata de folosinţă imediată) . pricepere. a consimţi să/la.supply .ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding . combinat s. concurential ~ advantage . a-şi da consimţământul la composite adj.registm de reclamaţii ~ section . a concura. total v.piaţâ concurenţială ~ need .70 compete v. complet.nevoie de bunuri competitive ~ pricing . situatie materialâ bună competition s. calificare 2.politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s. combinaţie.). ~ breakdown .) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market . competitivitate ~ knocked down .(fin.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s.strategie de luptâ împotriva concurenţei . conformitate. a termina .

(bur.t.i. a estima computer s. a evalua.aided/assisted trading . cuprinzător ~ offer .dobândă compusă ~ tariff . calculator.) concentrated adj.concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de . mixt s. concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată).assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ . sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj. controller compulsion s. a combina. 1. stmctură alcâtuire 2. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence . compus. disimulare (a activelor de catre un falit. ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere. a computeriza concealment s.poliţă de asigurare generală ~ sale . marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. computer . a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3. a adevărului de câtre un asigurat etc. a compune.aided/.(cont.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v.) convenţie.i. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account .lichidare judiciară compute v..tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj. a calcula. (dr. a încheia un concordat ~ bonus .t.î. fortat.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare. a achita partial (o datorie) v.cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank ..) tranzactii asistate de calculator computerize v.segmentare concentrată.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy .cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply . a alcătui 2. silit.l. compus v. compoziţie. constrângere compulsory adj.licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie. v. ascundere. obligatoriu. domeniî) ~ cargo .) articol recapitulativ ~ interest .bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry . a ajunge la un compromis (cu creditorii).vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .) primă compusă ~ entry . fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train .(asig.segmentation .caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . concentrat .

condiţii contractuale ~ s of membership . conducere. concesie 2. director. stare. confidenţialitate ~ clause .(dr.a pune condiţii.(dr. relaţie 2.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement . a încheia (o afacere). a termina.î. concept. a semna (un contract) 3. concesionar concessionary adj. încheiere (a unei afaceri).navâ de cartel maritim ~ terms . idee ~ testing .rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. terminare. mediator conclude v.72________________________ sursele de materii prime. conjunctură ~ precedent .of contents unknown . concem. a stipula v. a stipula o condiţie ~ of cargo . a prevedea.starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent .) ~ ratio . poziţie socială 4.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . confidenţial ~ clerk . s. 1. administrare v. 1. dirijare. însoţitor conference s.conditii di adeziune ~ s of sale .situaţie pe piaţă. semnare (a unui contract) 3.stare a caricului/ încărcăturii .navluri de linie ~ ship/vessel . stipulatie (a unei convenţii) v. a condiţiona 2. a dirija.conferinţă telefonică ~ carrier . interes.i.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj. decizie fmală condition s. a sfârşi 2. condiţie 2. arbitraj ~ board . 1.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj.andosare condiţio nală ~ sale . întreprindere.t. arbitru. sfârşti 2.(dr. conferinţă.funcţionar de încredere . conductor 3. a conduce. administrato) 2. clauză.(com. 1.report .. 1. taxator. concesionar conciliation s.t. 1.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) .(com. legătură.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . situaţie 3. conditional ^ ~ acceptance . congres convenţie 2.consiliu de arbitraj conciliator 5'. a conchide. participare (într-o afacere) 3. concluzie.vânzare condiţională conduct s. societate concession s.) testare a conceptului concern s. cartel maritim ~ call . profilul pieţelor etc. conciliere. a deduce conclusion s.raport confidenţial confidentiality x. concesiune concessionaire s. 1.condiţii convenite ~ s of contract .) condiţie suspensivă ~ bond . prevedere. l administra ~ money . 1.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . ghid.

a atesta. 1.conflict de interese ~ of laws . motiv 3.contabilitate pmdentă ~ estimate .CON 73 confirm v. 1. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account . stimă 2.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. conştiinţă ~ money . consignor consignment s.preţ de vânzare consign v. prudent.t. a sechestra conflict s. asociat. remuneraţie. (dr. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. considerent.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. care decurge/ rezultă ~ damages .fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. destinatar. consensual ~ 's risk . a depune (o sumă) consignee s. consideraţie. a ratifica. considerare. a expedia (mărfuri). validat ~ irrevocable credit . 1.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii.accounting . 1. custode.antrepozit de consignaţie . a confirma.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . confirmat. partidă de mărfuri 2. 1.t. adeverit 2. ratificat. a consemna 3. a fi incompatibil . a trimite (mârfuri) m consignaţie 2.fraht. tutore consideration s. consignatar. 1. 1.factură de consignaţie ~ note . moderat . plată.conflict de legi. succesiv ~ days . contradiţie. conflict. scrisoare de trăsură ~ warehouse . studiere. lot/încărcătură expediat(ă). conglomerat ~ amalgamation/merger .) cont de consignaţie ~ invoice .contract consensual ~ obligation .daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. paznic 2. a încredinţa. a fi în conflict/ contradictie. contradictie între legi congeneric adj. incompatibilitate v.t. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3.obligaţie consensualâ consequential adj. congres conjoint adj.(com.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s. a remite. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy .(cont. atestat. a valida confîrmed adj. congener ~ merger . a confisca.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . primitor (al mărfii) ~ voyage charter party .contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj.) contraprestaţie ~ for sale . a preda.pe riscul destinatarului consigner v. compensaţie 4.of interests . a adeveri 2.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. conservator 2.i.acreditiv confirmat confiscate v. combinat ~ analysis .evaluare pmdentă ~ investment . consecutiv. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s.

total loss .) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' . a ~ management . slimulat de ~ general .(asig. unificare (a consuetudinary adj. mar. pl. abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law . vădit consulat) ~ consumption .consum ostentativ ~ visa .viză consulară consulate adj. consular întrunirea.invoice .cost constant/fix .titluri de rentă constructive adj.) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup.jurisdicţie consulară ~ agreement . ostentativ. 1.taxe consulare lidată . consuetudinar. consolidare.şantier de construcţie consolidated adj. întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor .declaraţie consularâ consols s. 1.cost .(dr.) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^.conturi consolidate lucrâri de construcţie) . stabil ~ capital . estimat ~ balance sheet .t. consulat (nemotivat de necesităţi. (dr. construire. consignator. a aborda în grup (o ~ of ships .) consolidare (stingere consulage s. a ~ agent .bilanţ consolidat ~ possession .industria construcţiilor consolidate v.preţuri stabile construction s. constructiv 2 consolidată dedus. consolidat ~ time .consulat ~ bank .annuities/stock . construo| consignor s. unor societăţi).jurisdiction . consolidare (a datoriei ~ general .(dr.amenajare de şantied unifica (societăţi).(cont. prezumat.) situaţii ~ trust .termen de execuţie (a une^ -accounts .~ prices . clădire 2. a consolida.factură consularâ consortium s.consul general publice) 3.consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry .pasager repatriat (prif conspicuous adj.bancă de consortiu ~ passenger . consul contabile) 2. 1. expeditor (al ţie.capital constant .construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy .acord de consorţiu ~ office . constant. a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site . fuziune. 1.poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2.legalizare consulară proprietar) ~ declaration . titluri de rentă conso~ fees .drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls.agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification . în aceeaşi persoanâ. consortiu .financial statpments .

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a
mărfii)

~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating - rating de ţară ~ risk - (fin.) risc de ţară

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, garanţie 2. asigurare, acoperire (a unui risc) 3. public, acoperire (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj publicitar în timpul unei cwnpanii) 4. reportaje, comentarii (despre un eveniment) covered adj. acoperit, asigurat ~ bear -