A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

loss maker ~ rentabila .civil case/suit ~ de familie . poster.potentiale/posibile . airport afacere s. gamble.n.n. (negot) trade.selling pressure . de clientela) affluence. bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi . shipping business . to affiliate. {in sens general) affair 2.handbill ~ publicitar .show bill afisa v.t.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata . to post up. capital stroke of business ~ riscanta .(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita .bad stroke/piece of business.legislative assembly ~ statutara . 1.state affair ~ dubioasa .moneymaker ~ buna . (tranzactie) transaction 3. (peiorativ) profiteering. billboard ~ mare . bill. (incheiatd si reusita) bargain.straight dealing ~ civila . paying/going concern/bargain. (peiorativ) trafficker.to establish oneself in business afacerism s.shady deal/affair ~ necinstita .to go into business a se lansa in ~ . (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit.remunerative business. to affiliate v.f.f.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative . businesslike manner afacerist s.good stroke of business ~ cinstita . (de lume. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig. (articol de fond.crown poster ~ mic .(directori de societdti.business prospects a intra in ~ . notice board ailuenta s.(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s. commerce.f. shady business 2.t.f.m.r.maritime affairs/ business.n. racketeer 2. deal. (belsug) affluence. bill sticking afisier s. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.long-winded business ~ de navlosire .(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta . 1.family business ~ de stat .rush ~ a ofertelor de vanzare .) chartering business ~ maritime .(mar.n.) insider dealing/trading ~ bancare .(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara .ADU-AFL 25 ~ generala anuala . lawsuit ~ banoasa . business. 1. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports. 1.adventure. (pm de afaceri) businessman afilia v. (judiciara) case. wildcatting afaceri ale initiatilor . plenty 2. to be affiliated afi§ s.(asigurdri de afaceri.) ordinary business ~ olandeza . to bill afi§are s.

middleman 2.) to charter.unloading agent ~ de descarcare-primire . medium. (mar.advertising/publicity agent ~ de schimb . ship's chandler ~ de asigurare . mar.) stockbroker. (comisionar) mercantile agent.) charterer's agent. (de cambii) cambist. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd .(bur. 1.) abandonee. (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar. (de mdrfuri) mercantile broker.) chartering agent/broker. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial . influx afreta v. (mar.m. order of the day agent s. canvasser. (de schimb.discharging contractor ~ de expeditie . (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier . freight forwarder ~ de export . to affreight. mar. to freight.(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare .) beachman ~ comisionar .t.(mar. running broker.collecting agent ~ de Tncarcare .marine insurance broker ~ de bursa . fixture agenda s.money manager ~ de incasari .f.insurance agent/ broker.) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime .shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama . n. (intermediar) go-between. (ordine de zi) agenda.(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire . (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig.(mar.(a mdrfurilor) forwarding agent.) company's agent ~ de cumparare .(mar. (SUA) commission broker. bursa etc.(mar. (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: . affreightment.export agent ~ de import .) broker.import agent ~ de investitii . (de capital. mdrfuri etc. (substantd) agent ~ al armatorului .) owner's agent ~ al carausului . freightage.commercial agent.press agent ~ de primire .loading contractor ~ de incarcare si expeditie .to charter space afretare s.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri . (comis-voiajor) travelling salesman. (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor .carrier's agent ~ al navlositorului .exciseman ~ de companie .bookmaker ~ de presa .to charter for lump sum ~ spatiu pe nava . 1. to fix ~ cu navlu forfetar/global .(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate .commission agent ~ consular .(asig. (cornet) note/pocket book 2.) chartering. clienti.f. agent.consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler.clearance/ clearing agent.) inflow.26 AFL-AGE aflux s.

/' agen.transit agent ~ de vanzare a navei .circulating medium ~ pentru brevete . {indicts.m. exacter.press agency ~ de publicitate .del credere agent ~ electoral .n.(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj ..transport agent ~ de transport si expeditie . (SUA) realtor ~ intermediar . plani.estate agency ~ maritima .:' siati.n. to job.foreign exchange broker/dealer ~ de scont . estate agent. refrigerant ~ frigorific lichid .selling agent.real estate agent/ operator. unit. premium agiota v. (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj.f. agio/stockjobber agitare s.shipping agency ~ de plasare .n i.debt-recovery agency ~ de stiri .shipping and forwarding agent ~ de tranzitari . agrarian agregat s.(mar.)1. :"-seinbly.! cme . 2. geiieratsng sc. (despre piata bursieru} excited agrar adj. sales agent/representative ~ del credere .. agency ~ de bilete . exactor. {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi..(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport .) husband ~ imobiliar .ship sale broker ~ de vanzari ..marine agent. cooling agent.credit reference agency ~ de informatii financiare .travel/tourist agency ~ guvernamentala . (de expeditie) shipping agent ~ monetar .(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim .maritime agency ~ portuara .refrigerant fluid ~ general al armatorului . ship agent/ broker. to speculate on the stock exchange.health officer agentie A.Mic ci. (uti/a]) (engine) unit.customs agency agio s. bill broker ~ de subscriere .news agency ~ de verificare a solvabilitatii .port agency ~ vamala .patent agent ~ platitor .employment agency/ bureau ~ de presa .canvasser ~ fiscal .n u ii/ici tan') a^gre^ti^ . (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific .subscription agent ~ de transfer .paying agent ~ sanitar .u' niasouici acli':uutea econciii[(.discount broker. to bull and bear agiotaj s.advertising agency ~ de rating .export credit agency ~ de informatii de credit .y.) agio.AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar . fin.t.cold carrier.rating agency ~ de recuperare a datoriilor .government agency ~ imobiliara . agiotage agiotor..ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export .(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie . (bur.tax collector.

) name day ajunge v. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta . agricultural chemistry agroindustrie s.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s. to arrive (at) 2.) value adjustment ~ conjuncturala . farmer.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala . in momentui convertirii obligatiunilor.f.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva .(acordat familiilor numeroase) state grant to large families .(bur.t.extensive agriculture ~ intensiva . (la nevoie) to relieve ajutor s. land surveyor agrimensura s.t. to aid. (bdnesc) allowance. (la nevoie) relief. agrotechnics.m. (tdran) peasant agricultura s.to fall due ~ la un compromis . to back up.i. agricultural agricultor s.death grant ~ de maistru . 1.n. high farming ~ mecanizata . agricultural biology agrochimie s. (la) to adjust (to) ajustare s. agriculturist. agribusiness agronoms.n. (alocatie) benefit s.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare . agrochemistry. agronomy. to assist. aid.m. assistant 2. agriculture agrotehnica s. agriculture. farming.charge hand ~ de na§tere . land use.m.f. adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire .(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export . farm practices agrozootehnica s. ~ a salariilor .mechanized agriculture ~ mixta .(cu creditorii) to compound ajusta v. eve ~ al lichidarii . agricultural engineering. (material) support.(sumd rezultatd.border tax adjustments ajuta v. (adjunct) adjunct. agricultural zootechnics ajun s. agrobiology. cultivator. (la) 1.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont. adjoint ~ de boala . land surveying agrobiologie s.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat .28 AGR-AJU ~ macroeconomic .f.macroeconomic aggregate ~ monetar .f. aid. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului . agronomist agronomic s. (a sustine) to sustain. (material) to support.f.f.f.f. (asistentd) assistance.monetary aggregate agricol adj.wage adjustment ~ a valorii . (loctiitor) deputy. agronomics.f.m.intensive agriculture.

to assign.(din costui total) cost allocation ~ a resurselor .) scrap book ~ de mostre .) screening 2.) to supply.f. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v.(fast foods. (a anexd) to annex. food. (a destina) to earmark alocare s. (yotare) election. (intr-un plic) to enclose 2. album. (cu combustibil) to fuel 3.t. allotment. (un deviz) to estimate aleatoriu adj. (dr. to allocate. to join.) alienation aliment s. a redacta) to draw up 2. provision/food store aliniere s. asigurdri. resources allocation ~ de actiuni .f.m.unemployment allowance/benefit/pay. (ajutor bdnesc) allowance. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social . allocation. random alegator s. allocation.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale .financial assistance ~ mutual . elector alege v. \. 1.t. alienable alienare s. enclosed aici ~ . (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . (a compara) to compare.n.t. grant-in-aid ~ bugetara .(distribuirea resurselor. 1. foodstuff.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v.sample book alcatui v. to vote 3.f. 1.allotment of shares ~ de sarcini specifice . assignment.here enclosed. (a schita. selection. to add/to adjoin/to subjoin to. dole ~ economic . decupaje etc. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid . energie electricd etc.f. allotment.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s. to feed.mutual aid ~ pentru comert .(serviciile bancare. to nourish 2.economic assistance ~ extern . aleatory.f. to allot.foreign aid ~ financiar . 1. de publicitate.t. mtr-o economic. assignment. (a pune aldturi) to lay by.f.social security benefit alatura v. (anexat) annexed. to choose. compensation.t. voter.n. (a selecta) to select. (CM apd.asset allocation ~ a capitalului .budget dole .) to alienate alienabil adj. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources.f. choice. (pentru articole. (piata) to supply alimentara s. appropriation ~ a activelor . polling alianta s.t. (a vota) to elect. (a colationa) to collate alaturat adj. (a confruntd) to confront.AJU-ALO 29 ~ de §omaj . to screen 2. (din buget) to budget. alliance aliena v. benefit. pi. herewith album s. {intr-un post) to vote in alegere s. (dr. (a celei mai bune alternative) (man.

wrapper ambasada s. (incdrcdtura navel) (mar. (dr.capitation grant ~ pentru copil .) adjournment 3.) lashing.f. wrapping.to take out of pawn. postponement.) to lash. fixing.inadequate packing.n. delay 2.t.) shipping allocation ~ de §omaj . packing. fastening.machine packing ~ defectuos .working fastening amana v. to postpone.food/victualling allowance ~ de tmbarcare .w.) to adjourn.adjournment sine die ambala v. ciitii) encasement. to respite amanare s.child benefit ~ pentru grevi§ti .(mar.returnable package ~ transparent . grace ~ sine die . package.second-hand package ~ returnabil . (de cadouri) giftwrapping ambalator^. to continue 3.kraft paper ~ etan§/impermeabil .f. to alternate alternative s. (mar. to secure. rider alterna v.packing included ~ maritim . crating.packing not included ~ pentru cadouri . to bind amarare v. to wrap up.to pawn a scoate de la ~ . embassy .t. to ransom amaneta v.30 ALO-AMB ~ de familie .strike benefit/pay alonja s.packing extra ~ inclus in pret .export packing ~ de ma§ina . (cadouri) to gift-wrap ambalaj s. alternative alternative nonmonetare .seaworthy packing ~ necorespunzator . to lay over. binding ~ a caricului/incarcaturii . to fix. to put in pawn amanetare s.n.f. to put off.dole ~ individuals . wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export . destinatd andosdrilor succesive) allonge. (in baluri) baling. (pagina atasatd unei cambii. (dr. unsound package ~ neinclus in pret .t.fit packing ~ refolosit . (in sad) to bag.making fast. packer.f.(pentru copii) family allowance ~ de hrana . pawnage amara v. to fasten.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta . pack. securing.securing for sea ~ temporara . (a intdrzia) to delay 2. 1.f. (a pdsui) to reprieve. (in Idzi.t. 1. to redeem.t. to package. (pdsuire) respite.giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor .t. (in sad) bagging. (in baluri) to bale. (in Idzi. sacking.blister pack ambalare s. overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului . cutii) to encase. to pack up.f. packing. strapping ~ pentru mare .waterproof packing ~ facturat separat . pawn a da/a lasa ~ .(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. to pawn.

n.AMB-ANA 31 ambasador s. 1.construction management ~ forestiera . wear and tear ~ accelerata . (un oras) to plan. site. to write off 2. to arrange.fixed depreciation ~ in cote egale . itinerant.f. depreciable amortizare s.grain fittings ~ pentru pasageri . to improve. to locate amplasament^. improvement. survenitd in cursul perioadei de functionare. (cont.passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v.f. fittings.) depreciation.plenipotentiary ambulant adj.t.t. admiralty amnistia v.cattle fittings ~ pentru cereale . location an s.t. ambassador ~ plenipotentiar . to dispose. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. to amnesty amortiza v.accumulated depreciation ~ fixa .record/de varf. to clear off. {ale navei) accommodations. to penalize amendamenti-.accounting year ~ cu vin de calitate . accommodation 2.straight-line depreciation ~ in sume fixe .base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar .current year ~ de productie .working year ~ de referinta . arrangement.m. to make better.t.forest management ~ portuara .harbour accommodation amenajari de dana .t. pi.t. to better ameliorare s. (a echipa) to fit out. facilities ~ de santier .berthing facilities. to improve.fiscal year ~ . penalty amiralitate s.accelerated depreciation ~ cumulata . 1.academic year ani de munca . (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit.m.peak year ~ universitar .f.f. (a imbundtdti) to amend. analyst . (a unei datorii) amortization. year ~ civil/calendaristic . 1. {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize. berth fittings ~ pentru animale . strolling ameliora v. 1. (a pune la amenda} to fine.(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists. to sink. (o casa) to fit up. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj.f.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v. to lay out.soil improvement amenaja v.level payment amortization ~ libera . to appropriate. (o lege) to amend 2.vintage year ~ curent . 1.m. amendment amenda s. betterment ~ a solului . sinking 2.commercial business ~ contabil . to site. fine.n. penalty.civil/calendar year ~ comercial . (a mobila) to furnish 2. to place.

a valorii .(cont.(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .accounting analysis . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .(care intocmeste grafice.(evaluat de un investitor. breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.) transaction analysis ..capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului . stocuri. adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului . fin.32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere . (a defaica) to break down analiza s.(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar . tabele) chartist ~ de investitii .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic .) risk analysis ~ a riscului politic .f.) break- -even analysis ~ a preturilor .due date analysis ~ a seriilor cronologice .system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .t.(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa . depdseascd pragul de rentabilitate.quality survey ~ a cheltuielilor de capital .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so. analysis.assay ~ a tranzactiei .(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila . publicitate etc. (defalcare) breakdown ~ a breselor .sales analysis.debtor age analysis ~ asociata .investment analyst analiza v. to analyse.(cont. in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .) funds-flow analysis ~ a investitiei .(fin.} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .job breakdown ~ a concurentei .

(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics .category analysis ~ procentuala .market survey ~ de teren .field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj . 1. (mar. (studiu) survey ~ de opinie . endorsable andosant v.qualified endorsement ~ de complezenta .measure analysis ancheta s.(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.umpire analysis ~ de grup .bulk analysis ~ incrementala .economic analysis ~ factorials .factorial analysis ~ financiara . de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals . andosator andosare s.endorsement in blank ~ neconditionata .incorrect endorsement ~ facultativa .t.endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve . profitui etc.percentage analysis ~ statistics .market analysis ~ de portofoliu .financial analysis ~ globala .accommodation endorsement ~ defectuoasa .opinion survey ~ de piata .(a unei ramuri industriale.) investigation.statistical analysis ~ strategics .unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura . a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .social investigation andoca v. endorsement ~ completa . (dr.procuration endorsement .marginal analysis ~ pe categorii .facultative endorsement ~ in alb . (sociald etc.(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata .beneficiu . to back andosabil adj. to drydock andosa v.(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.) strategic analysis ~ structurala .t.f.) to dock.macroeconomic analysis ~ marginala . a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj . investigation 2.(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.f.(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .) portfolio analysis ~ de trend .incremental analysis ~ intrare-iesire .ANA-AND 33 ~ cost . (un efect de comert) to endorse. inquiry.sample survey ~ sociala .) inquest.

r.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. 1. hire.(in avaria comund) (asig. 1. (a implied} to involve v. engagement. to pledge/to bind oneself (to) 2.bloodstock.t.) average bond ~ de garantie . to employ.rt.annexed herewith ~ la prezenta . to hire (on).restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^.) escrow angajare s. commitment.f.t. to hire.m./n. (alaturat) enclosed ~ alaturat . n. beast of burden ~ de tractiune . {dependinta} annex. to fix 3.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr.to pledge the liability of angajament s. (in plic) enclosure 2. wholesale dealer/ merchant. to append.regular endorsement ~ restrictiva . (la un document} rider. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^. pasiv) liability ~ de contributie . 1.wool bearer animate de reproductie . 1. enclosed anexa v. (ca ucenic) to indent. liability.f.previous endorser ~ ulterior . to join. annexed. pledge.rn. ensemble. to take in one's service.suretyship ~ eventual .contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant .rn. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd. dependency. full-time employee angro adv. animal . {obligatie) obligation. endorsee andosator-y. (intr-un serviciu) to become employed. to go into service ~ raspunderea .n.s-. person engaged/employed ~ cu norma intreaga . mar. annex.second endorser anex adj.attached hereto anexa s. pdstrdnd un anumit stoc de marfd. wholesale angrosist s.n. pedigree stock ~ vii . wholesaler.pack animal.de povara .outstanding liability ~ scris .staffing angajat. aggregate . backer ~ precedent . {intr-un plic) to enclose anexat adj. employment. appurtenance angaja v.beast of draught ~ producator de lana . schedule.34 AND-ANS ~ reglementara . in schimbul unor bonificatii) stockist animal s. (datorie.subsequent endorser al doilea ~ . (o nava) to book. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor. (de naturd contractuala) indenture 2. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . (a se obligd) (sd) to engage oneself (to).whole timer. annexed. to indenture 2. to annex. endorser.

portuar .f. anteriority. previousness. antidumping antiinflationist adj. anti-inflationary antiprotectionist s.i. letterhead anticipa v.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj. entrepreneur. transporter ~ general . anticipation. warehousing antreprenor s.) landing coniractor ~ de incarcare .f. contract for a work a da in ~ . storehouse.f. (asteptare.advertising directory ~ statistic .loading contractor ~ de pompe funebre .harbour warehouse ~ vamal .f.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate . to antedate.t.n.haulage/cartage contractor.trade/commercial directory ~ de publicitate .price expectations ~ inflationiste . anticipated adv. anterior (to). directory ~ comercial/al societatilor comerciale . priority ~ a inventiei . enterprise.to contract for. to take by contract anual adj.f.f.master-builder.t.m. antedate anteproiect s. annually anuar s. annual adv. entrepot ~ de consignatie .consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm .m. contractor.bonded/customs warehouse.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati. beforehand antidumping s.statistical yearbook anuitate s.housing development ~ de produse . expectativa) expectation ~ si temporizare . to anticipate.priority of invention aatets.catalogued data set ~ de elemente .n.(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte .(a mdrfurilor) (mar. yearly. prior (to) anterioritate s..undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi . antitrust antrepozit s. fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret . public storehouse antrepozitare s.inflationary expectations ~ rationale . yearbook.wharfinger ~ de constructii .to put out to contract a lua in ~ . undertaker ~ de chei . enterpriser. undertaking.n. yearly. heading of a letter.warehouse ashore . to forestall anticipare s. n. preliminary/previous design/plan/project.prime/chief contractor antrepriza s.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity . annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor . first draft anterior adj. building contractor ~ de descarcare-primire . to foredate antedata s. (SUA) tariff reformer antitrust adj. warehouse. work by contract.n. v.product mix antedata v.

congested waters ~ de pescuit .) withdrawal. 1.f. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar .36 ANU-APE ~ aleatorie . vacatable anulare s.t. (o datorie) (cont. apparatus.) to withdraw. a casa) to overrule. (afis) bill.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s. (in ziar. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. mechanism ~ de productie . (instrument) instrument.to advertise in a newspaper. (a unei comenzi. notice. (a revoca) to revoke.international waters ~ inchise . (o comandd. defeasance. apparatus. (a respinge. a unui credit etc.perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata .f. announcement. to reverse. (a contramanda) to call off.f. to vacate.(asig.) terminable annuity ~ prin reversiune . (printr-un afis) to bill. (dr.s'.f. (informatie apdrutd in ziar) insertion.) invalidation. (a unui testament etc. to announce. anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama .) (abrogare) nullification. la radio etc.) to write off 2. to undo.industrial waters ~ interioare . to void. (dr. (in ziar) advertisement. device. voidance anunt s.n.) to render void.newspaper advertisement ~ publicitar .(pentru navigatie) closed waters ~ maritime . (fluturas. apathy ~ la cumparare . to void. (reziliere) cancellation.(a unei polite de asigurare de viatd.n.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens .) deferred annuity ~ perpetua . disannulment. to disannul. sampling device aparatura s. flat. un credit etc. (mecanism) gear.(asig. (a rezilia) to cancel.) (a abrogd) to nullify. (marina) machine.intemal/interior/inland waters ~ Internationale . voidance. commercial. avoidance.) reversionary annuity ~ sigura/la termen . appliance.f.fishing waters ~ industriale .drinking/potable water ape continentale . voidable.continental waters ~ costiere . to put an advertisement anunta v. to repeal anulabil adj. notification.t. equipment ~ electrocasnica .polluted water ~ potabila . annulment. to annul.inland waters . (a unei datorii) remittal. write-off 2. (o lege. cancellable.(as ig. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata .production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler. to notify.maritime waters ~ nationale . un testament etc.) to advertise aparat s.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar . 1.(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v. water ~ poluata .white goods apartament.

to evaluate. ploughland.) appreciation ~ a capacitatii . arrangement. un magazin etc.fin. assessment 2. (dr. catering ~ institutionalizata . (o lege) to enforce 2. (dr. to plough.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . to buy in. (o semndtura..{mar.) appellant. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita .) to appreciate apreciere s. piese etc.f. (intelegere) agreement. effluents ~ teritoriale .r. to supply.friendly arrangement aratura s.(fin. o stampild) to append. (a valorii unui activ) (bur.t.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt . 1.m.t.f. victualling.APE-ARE 37 ~ navigable .m. to affix apart s. (bur. fin.) to convert apropriere s.planning permission apropria v. (cu alimente) provisioning. (dr. to cater for v. evaluation.) conversion aproviziona v.) to stock. call 2.) index arbitrage .n.n. (evaluare) appraisal. to sanction.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .to lay/to lodge an appeal. ( cu alimente) to provision.) covered interest arbitrage ~ de indici . to approve. (un diferend) to umpire arbitraj s.harbour/port waters ~ reziduale/uzate . (a evalua) to appraise. to reclaim apelant s. cont. appealing party.f. to take/to lay in a stock/supply. 1..contribution of capital aprecia v. (unitate de mdsurd) are ara v.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v.f. (arat) ploughing. (a furniza) to furnish. 1.n.waste waters. (un conflict) to settle aplica v.assessment of market prospects ~ a unei valute . 1.to understock aprovizionare s. supply.t. to estimate. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2. ( cu materiale.. arable. appropriation 2.territorial waters apel s. estimate.r. cont. to appropriate 2. tillable aranjament s.f.n. to arbitrate.) to overstock ~ insuficient . tilling 2. to provide oneself ~ excesiv — (o piatd. plaintiff in appeal aplana v. settlement ~ amical . contribution ~ de capital .. to assess v. 1.t. (a ratified) to ratify. 1.) distress/SOS call a declara ~ .t.t.(bur.t. approval ~ a cadastrului .navigable waters ~ portuare .t.short-run supply ar s. (furnizare) furnishing. to till arabil adj. tillage arbitra v.) appeal ~ de sinistru . (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s. to victual. (dr.

leasing. archives.berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp . archivist.s'.owner and charterer armoniza v. arbiter arbore s. [a luu in arenda} to tenant arendare s. arbitrator. (siiprafatd) surface. overdue debt arima v.to grant/to iet out on lease a lua in ~ . stowing.m. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s.supiimentara . (zond) zone. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta . outfit./ (mar.m.f. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare .to lake on lease ar^mts. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an . area.tenant from year to year . commission 2.public records arie s. (dare sau luare in arenda) lease. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r. (incadrare cu echipaj) manning armatorA'. arrear.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ .n.e} to harmonize 2.n. liiigoiiri . (luare in arenda) tenancy arenda? s.f./H.excesiva . to commission 2. silver -• in.managing owner ~ al navei de linie . to outfit. (drept) lease.) 1. 1.) shipowner.tenant for life.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ .arbitrage in/of exchange.»{ na\ lositor .) decision tree arenda v.t. lessee.fara contract -. (plata) rent -.38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ .f. (d!fe"te' .tenant in common ~ pe viata .speculative arbitrage ~ valutar .rack-rent . to rent. (afrxa incdrcdtura unei.a-honai. records arhivele statului . (o nava) to fit out.Inchirietor chartered/freight contractor .(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man. (mar. exchange arbitrage arbitru s.perpetual lease . tree ~ de decizie .f.sound stowage arma v. owner ~ administrator .standard/ sterling silver arhivar s.silver bullion ~ monetar/cu titlu legal . keeper of the records arhivas.t.pe viata .i 1. (dotare cu echipament si materiale) fitting out. leaseholder. (intindere) extent. expanse ~ a vanzarilor .tenant at will ~ in cota indiviza .f.m.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^.t. life tenant arenda s.m. (a da sau a Ilia in arenda) to lease.

extraordinary items ~ returnate .'.) compound entry ~ vandut in pierdere .semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ . {mdrfnn.fancy goods ~ de papetarie .(cont.taxable article ~ patentat .staple exports . (de ziur) article 2.window dressing ~ mestesugareasca . craftsmanship articol s. to cast/to throw overboard ariincare . craftsman artizan al adj.consumer goods ~ de lana .ironmongery ~ de larg consum .luxury article ~ de ordine .entry.n.n.paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.. ':e:. 1.f.household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului .{cont.proprietary article ~ recapitulativ . materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.small ware ~ de mercerie .woollen goods ~ de lemn .f.(cont. oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale .) exceptional items ~ extraordinare .!.best seller ~ garantat . hamionization ~ a taxelor vamale .de fierarie . handicraft arunca v.{cont.c.) suspense entry ~ de virament . item 3. item ~ de export . handicraftsman. goods.sanitary articles ~ semifabricate .) strategic fit arta s. returns inwards ~ sanitare .{cont.) closing entry ~ de lux.woodenware ~ de menaj .(in ziar) city article ~ fara cautare . bord) (mar ) ieUison . {de lege) article.{cont. art ~ a decorarii vitrinelor .(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man. necessaries ~ de sezon . handmade artizanatj-.best buy artizan s.m.(vdnzdtorului} saSes returns.) debit entry ~ economic .haberdashery ~ de moda .{ca origine) genuine article ~ impozabil . pi. wares ~ contabil . foreigner ~ de inchidere . artisan.) transfer entry ~ debitor .t. commodity.{cont.) to jettison./' {a incarcutiin.(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat .(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice .import.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot. (comercial) article.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s.{editorial) leader.handicraft.export ~ de fond . leading article ~ de import .

to assure 3. (tin lac. {de viatd) assurance. to assemble asana v.property insurance ~ de raspundere civila .t.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului . ensuring. (a garanta) to secure. o baltd) to drain 2. mar. (a activelor de cdtre un falit. (dr. (impotriva) to insure oneself (against). to give earnest (money) for asambia v. earnest (money). securing.f. (maritimd) underwriting ~ a animalelor . (o miastind) to reclaim.life annuity insurance ~ de somaj .third-party insurance. (a da cele necesare) to provide 2.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! .f.uneployment insurance . insurable asigurare s.liability insurance ~ auto .40 ARU-ASI arvuna s.) running/sailing trim asigura v.) operating trim ~ de mar§ .hull insurance ~ colectiva .export credit insurance ~ a depozitului bancar .(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export .f.to bind a bargain arvuni v. (a imbundtdti.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . advance (money). cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor . (o proprietate maritimd) to underwrite v. handsel a da ~ .t.f. to take out an insurance (against) asigurabil adj. (un rise) to cover.m. (impotriva) to insure (against). assurance 2. (a unui rise) cover. 1. mar.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor .automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2.) assessor asieta s.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig.insurance of cargo. a pierderilor) insurance. to ensure. a redresa) to improve.(mar.) outfit insurance ~ de la depozit la depozit .t.(mar.(asig. mar. to normalize 3.livestock insurance ~ a calitatii .(asig. a adevdrului de cdtre un asigurat etc.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase .) freight insurance ~ a raspunderii .r.t.bank deposit insurance ~ a garantiei . (finantele) to reorganize ascundere s.) concealment asesor^.group insurance ~ concurenta . 1. 1. public liability insurance ~ de raspundere personala . (impotriva accidentelor. \.personal liability insurance ~ de renta viagera . (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare .quality assurance ~ a caricului/incarcaturii .

mar. (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .insurance against damages ~ Impotriva furtului .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .floating/open insurance ~ fluviala .marine/sea insurance ~ mobiliara .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii .movable property insurance ~ mutuala . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.mutual insurance ~ partiala .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert . payroll deduction insurance ~ dubia . mar.river insurance ~ generala .(asig.insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.) insurance free from particular average ~ flotanta .life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .whole life insurance.(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .ASI-ASI 41 ~ de viata .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .engineering insurance ~ pentru toate riscurile .(asig.partial insurance ~ pe viata .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .all-risks insurance .) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .

m. asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica .[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .de intrajutorare . (socielate) society 2.development assistance ~ sociala .cargo underwriter -.welfare/social worker asistenta s. associate. i relief ^./.legal aid ~ maritima/pe mare .nominal partner ~ principal . aici..' .) underwriter .(asig.state/national insurance .casco .trade' association prolesionala/necomerciai.f.freight underwriter .inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj. fin.quasi-partner ~ in participate . into partnership asociatie s. (economica) partnership ~ de asigurare mutuala . tc. mar.•.(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate . (cu) to associate (with).to take smb.family firm nonprofit unicorporated .».Lloyd .administrator .active/acting partner .economic assistance ~ juridica . partner ~ activ .junior partner ~ unic ..?.. cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur. insurance carrier integral . assistant -.) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara .principal .issociation -• patronalii .sole trader a lua pe cineva ca . partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar .marine underwriter . {anuor} assistance.il earicului .. insured s. ~ economica .(SUA) savings and loan association .leading underwnter asimetrie . mar..fully insured asigurator s..de stat .maritini .social welfare.r. to enter into partnership (with) asocial.de navlu . 1.medical/health insurance .m.senior partner ~ putin cunoscut .f.{at corpuhd navei} hull underwriter . welfare work ~ tehnica .mutual insurance association ~ de economii si credite .social .technical assistance asocia v.maritime pe caile navigabile interioare .m. (asig.managing partner ~ cu numele .(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare . conferit de structura elerogend a acesieia. insurer. association.(comanditar. 1.(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala .Lloyd's underwriter . insured person.

to certify atestat s. 1. workshop.assumption of credit risk asa adv.cultural attache ~ comercial . salanat cnn.f. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit . 1.testimonial atinge v. (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s. (corn. floating facton.de recomandare . {a realiza) to achieve .) (but.small plan! operation ~ plutitor .'n.waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile .commercial attache ~ militar .n.to breai< even atin^ere A/. (economica) partnership ~ fara contract . crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer . to suit.partnership at will asolament s.variety of patterns ~ in vanzare .(mar.) assortment. to assort. 1.''. (un nivel) to reach.to average ~. workshop ship/vessel. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops. association. variety ~ de e§antionare .(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist./•?. waiting 2. certificate .f. o suma) to run to 2.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic . range.machine shop ~ meste§ugaresc .(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s.) grounding atltudine s.n.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'.i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man. attitude .ASO-ATI 43 ~ voluntara ."' works atesta r t. to gain.n.fodder rotation asorta v.) expectancy ~ la descarcare .(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta .Tn medie ..military attache atelier s. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats. (cum) as ~ cum este prezentat .t. to fit 2.m. (speri.f.t.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (.pragul de rentabiSitate .inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un. shop ~ de montaj . estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de.) repair ship/vessel. to attest.''". in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s. to sort: to match. (') cifrd. to attain. attache ~ cultural .(referitor la valoarea viitoare a unei variahile.sales mix asumare s. (un scop} to achie'\ e.

(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent .allotment of shares atribut^.f. to legalize.f.functions audienta s. tank lorry/truck.detailed audit ~ ecologic .(al unui produs) salient attribute atributie s. (de serviciu) duty. to authenticate. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s. autarky ~ economica .(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s. audience ~ captiv . authentic..f.f.) resource audit ~ bancar .n. to allot.f. bulk lorry . to assign atribuire s.n.f. austerity autarhie s.continuous audit ~ social . gold-bearing austeritate s. obligation. assigning ~ a actiunilor . attribute ~ evident/caracteristic . to certify.n.environmental audit ~ extern .economic self-sufficiency autentic adj. bus. (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori.f.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern . n. (automotive/motor) truck ~ cu remorca . . in procesul ludrii deciziilor. (motor) lorry.motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s.44 ATI-AUT ~ in fata riscului . authenticity.standard gold ~ nemonetar .(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s./in custodie .home audit ~ de marketing .banking audit ~ casnic . (despre o copie) certified ~ si valabil . gold ~ afectat.t.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man. road tank car/tanker.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal .f. auriferous.t. audit ~ al resurselor . allotment.marketing audit ~ detaliat . fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v. (pentru curse lungi) coach autocamion s.(felul in care diferite persoane se raporteazd. (la notarial) to notarize autoaprindere s.n.f. genuineness autentifica v.nonstandard gold aurifer adj.n. (insdrcinare) task. genuine. competence. prerogative. auto-ignition autobuz s. autarchy. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s. function atributii de serviciu . (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.

authorization. to warrant.t.AVT-A^A autoconsum 5.civil authority ~ delegata .f. (pentru vdnzarea de bilete. automatic s. (a impunerii. mar.customs authorities autoriza v.7!.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere . tourer autoutilitara s. crane tmck.n. outside port avans s. advance (money).f.n.m. {a imputernici) to empower.f. handsel.revenue authority ~ ierarhica . (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig. to authorize.t.f. (publicarea in presd) to release autorizare s. tigdri. self-financing. to permit. trailer truck autoturism s. authorization ~ de retragere .harbour/port authorities ~ vamale . surety for a bill of exchange avalist s.export licence ~ de import .n. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s. (a gira o cambje) to guarantee. motorway. guarantor avaliza v.) slot/vending machine automatizare s. truck/motor lorry and trailer. internal financing autoimpunere s. automatic machine.f.n.) general average deposit .f.n.patent licence ~ de export . 1.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar.f. permit. motor vehicle. touring car. (a permite) to allow. to warrant avanport s. truck crane automat adj. utility car/vehicle autovehicul s.vicarious authority ~ executiva . truck haul(ing) autotren s. power-driven vehicle aval s.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare .maritime authority autoritati portuare . sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s. self-taxation automacara s.line authority ~ maritima . (SUA) automobile ~ de proba . licence ~ de brevet . expressway autotransport s. (a either a o licentd/autorizatie) to licence. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need. ziare etc.selling licence ~ scrisa .f. self-service 2.f.n.) victualling bill autoservire s.f. earnest (money).executive authority ~ fiscala . authority ~ civila .n.n.test car autoritate s. (magazin) self-service store autostrada s.{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee.n. (motor) car. outer harbour/port. (motor) car. automation automobil s.f.

to damage avariat adj. mar.t.account of payment ~ in numerar . mar. (defectiune) breakdown.(asig.{asig.n.heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars . favourable.(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s.46 AVA-AVA '.chafing damage ~ produsa de sudatie .wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare .. mar. 1.advance against goods ~ in contui platii .(mar.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava .assets and drawbacks avantaj os adj.t.advance on bottomry ~ din navlu .) damage through grounding/stranding ~ de manipulare . mar. to make an advance payment v.anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata . to be promoted avantaj s.cash advance avansa v. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv .(asig. (bani) to advance.(asig.accidental damage ~ anticipata/probabila . fortei de mimed etc.sweat damage . mar.(asig. mar. 1. to pay in advance. damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile .(asig. mar.f. damage.) general average and salvage ~ de abordaj . (pe cinevd) to promote 2.(asig. (asig. profitable. mar. advantageous.de tmprumut maritim . (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut . advantage 2. pi.damage done/incurred ~ produsa de apa marii .) foreign general average ~ comuna $i salvare .(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale.} hidden damage ~ comuna . 1. (in junctie) to advance.) average 2.damage by handling ~ evaluabila .(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje .) collision damage ~ de e§uare .') general/gross average ~ comuna in strainatate . fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd. beneficial avaria v.i. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals .) particular average ~ produsa .) freight advance ~ in contui marfurilor .

f.(asig.movable property. reality ~ mobiliara . damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila .(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut .AVA-AV1 47 produsa de valuri . (sfat) advice.f. forwarding agent's notice. (mar. wealth ~ imobiliara immovable property.to bank at/with ~ drept de optiune .passenger aircraft.f. to have. note. aircraft ~ charter .(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie .(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s. shipping advice .) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.m. notice.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa .(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit .to make fortune avers s. fortune. air carrier aviz s. movables. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere . chattels real. 1.to get the best of the bargain ~ cautare .airliner ~ de pasageri .f.(asig. mar. (al unei monede) obverse aversiune s.to have a connection/ relation to avere s. chattels (personal).movable and immovable property ~ sub tutela .civil aviation avicultor s.trust fund a face ~ . poultry farmer/breeder avicultura s.notice of dismissal ~ de confirmare .t.commercial/transport aircraft.wave damage.n.charter plane ~ de linie/curse regulate .) berth note ~ de atribuire a actiunilor . aversion ~ fata de rise . poultry farming avion s.to be in the red ~ cont deschis la banca .advice of dispatch.letter of allotment.to have the first refusal ~ legatura cu .) apparent damage avarii acceptate si evaluate .(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri. (pdrere) opinion ~ competent . (economic) boom avea v. aviation ~ civila . confirmation slip ~ de convocare .to be in request/demand. (air)plane. advice: notification 2. mar. acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement.expert advice/opinion ~ de angajament .n.(de spatiu pe nava) (mar.) advice of shipment. to go off/through ~ cent debitor . immovables. (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport . allotment letter ~ de concediere .n.n. personalty ~ mobiliara si imobiliara .) agreed and liquidated damages avants.

sailing advice ~ de incasare .) accepted notice of readiness ~ de neonorare .) notice of readiness ~ de nava . assumption ~ a preferintelor revelate . sdraci) almshouse .(mar.(mar.t. well-off.(in teoria subiectivd a consumatorului individual.(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s. bar avut adj.. notice. (in instantele superioare) barrister.) notice of interest declared ~ a tncasarii . notice. wealth ~ nationala .notice to suspend payments ~ de livrare . able in estate. advocate. (a avertizd) to warn avizare s. a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava .(mar.n.la rand" .collection advice ~ de incarcare si expeditie . asylum.attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ .(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata . legal/lawyer's profession. wealth.f.f.) stem note avizier s.(asig. billboard avocat s.notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v. to notify.notice to pay ~ a sosirii .48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare .(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului .. notification ~ a interesului asigurat .) shipping note ~ de incetare a platilor . proprietary s. n.delivery advice ~ de nava ..to take legal advice avocatura s.gata de operare" .national wealth axa s.f.m. rich.n. wealthy.advice of collection ~ a plecarii . (despre close) propertied.f. advice. (in instantele inferioare) solicitor. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta .(mar. lawyer. axis ~ temporala .demand note ~ de primire .(navei. notice/poster board. attorney (-at-law).) sailing notice ~ a scadentei . to give smb. property ~ public .public wealth/property avutie s. ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s. (pentru bdtrdni.f. to advise.(navei) (mar. (a instiinta) to inform.gata de operare" acceptat .

(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica .pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta . bagaj s.cotton bale ~ de marfa .) metal ballast. package ~ de bumbac . ballot. whaleboat balot s.) balance ~ a concesiilor .decimal weighing machine balast s.bale. luggage.B bac§i§ s. douceur a da cuiva un ~ . Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala . to ballast baleniera s. for himself. pack.balance of concessions ~ comerciala .n. to even up balanta s. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana . 1. baksheesh. bale.n.f.(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala .(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati .n.steelyard. pi.f. (c. ballotage ban s. baggage bal s. ballot. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati . (cont. (balot de marfa) bale.t.(situatia financiara. (load) pack ~ cu invelis . a gratuity. 1.to give smb. load pack balotaj s.m.(mar.n.(cont. gravel sand bed. (mar.t. weighing machine 2.) (shingle) ballast.cotton bale balansa v.n. (monedd) coin 2. tie vote. tip. smth.f. (cdntar) balance.) departure ballast balasta v. ballast.n. gratuity.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor . money bani activi . (pair of) scales. to tip smb. fin.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare .) trial balance ~ financiara . (un cont) to balance.wrapped bale ~ de bumbac ..(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala . to give smb.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila . lastage ~ la plecare .balance of trade.

bankers'/parent bank ~ comerciala .(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring .to hoard up money a-si valorifica .agricultural bank.f. commercial/trade/trading/merchant bank ~ .clearing bank ~ de concentrare .(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti . black money ~ neinvestiti .(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont .central/national bank.cash.corespondent . bank ~ . money squeeze a da ~ cu dobanda .change.dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .checkable money ~ scumpi . .smart money ~ potriviti .(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi ..change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici .bank of deposit.bank of commerce. cash-in-hand ~ lichizi .(numerar intrat in casierie) cash-in.(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money. band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .agent .remittance ~ faisi .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala . banking.credit bank ~ de date . ready money ~ marunti .paper money ~ de plastic . deposit bank ~ de economii .consortium bank ~ de credit . administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola . bank.to lend (out) money at/on interest a strange ~ .(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati . banca s.50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita .(desemnata de un consortiu bancar so.real money ~ expediati .(institutu financiare.{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .to get value for one's money bancar adj. (in Marea Britanie. loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari .housekeeping money ~ de hartie .savings bank. small change/coin/money. land bank ~ beneficiara .data bank ~ de depuneri .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa ..public funds ~ reprezentativi .

s-. bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s. mar. (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.) barratry bariera s.investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat . (a unui cec) crossing ~ generala . automatic teller machine. care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune .(a Casei de Compensate din Londra sail.) railway gate. paper currency.f.bank of issue.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari .m.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere . care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig.f.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor . entrance barriers ~ netarifare .general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara .f.f. (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj. in SUA. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.container .f.t. cash dispenser.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra . (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale . poduri etc.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare . bank note.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd. (SUA) cashomat bancruta s.n.nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s.f. (c. barrier. (SUA) bill. barge ~ .(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s.f. financier bancnota s.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare .floating barge container .state bank ~ de virament .(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher . exit barriers ~ de intrare . (unitate de capacitate) bushel bara v. note. banker.(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra . railwaycrossing barrier. soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate .f.) toll bar/gate. note issuing bank ~ de investitii .BAN-BAR similare bdncilor.w. (unitate de capacitate) barrel barja s. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii . (un cec) to cross barare s.f. (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele.

supply base ~ de impunere . al unui cec) alternative payee ~ de venituri .n.n. activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala . lucrative bel$ug s.f.military base ~ monetara . profitable. (magazin) grocer's (shop). abundance. harbo(u)rage ~ portuar comercial .m. (al unei plati.commercial dock ~ portuar cu maree . opulence din ~ . to turn smth. provision dealer/ merchant bacanie s.dock (basin).income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal .(mar.) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac . (co/n.lien holder ~ alternativ . basin ~ carbonifer .. tax assessment/base ~ de productie .) dry dock ~ pentru petroliere .m. to emboss. to derive profit (from).f. to coin.inner dock bacan s.air base ~ de active . 1. remunerative.t.n. plentifully beneficia v. (de moneda) mintage..asset base ~ de aprovizionare . moneymaking.barometer of the market barter s.baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s. precum rezervele bdncilor comerciale. to strike. (bogdtie) wealth.(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export . baza(a)r ~ de binefacere .naval base ~ sportiva .'\ bulk handling cargo dock ~ de radub . numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale.sports base/grounds ~ tehnico-materiala . barometer ~ al pietei .basis of assessment/ taxation.in abundance.oil dock ~ portuar . 1. pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar.f.(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana . basis ~ a profitului . to stamp batere s. agregat monetar care include activele monetare lichide.technical and material resources/supplies bazin^.(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere. to account.) annuitant ~ al unui drept de retentie .export dock ~ portuar deschis . harbour.. (moneda) to mint. to profit (by).) barter bate v. money. al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati .coal basin/field ~ de manevra . base. (de pe urma) to derive advantage (from). plenty.(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior .(mar. yielding money.i.production basis ~ militara .n. beneficiary. existente in medie mtr-o perioadd de timp. coinage bazar s. pecuniary banos adj. (meserie) grocery trade banesc adj.(asig. grocer.n. (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2. grocery 2. harbour/port basin. to benefit (by) beneficiar s. paying.(mar.52 BAR-BEN barometru s.(al unei cambii.

to share in the profits a realiza un beneficiu . {c.) benefit. to (build with) concrete bianual adj. semiannual bilant s.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.heavy naphtha ~ usoara .general balance sheet ~ de lichidare .built-up concrete ~ torcretat .light naphtha beton s.(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit . to review. benefit. earnings. (dr. proceeds.) (railway) ticket.to draw up/to strike the balance of.f. (profit) profit.n. theatre ticket.n.(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat .) joint beneficiary beneficiu s. privilege ~ aleatoriu .to make a profit a se solda cu ~ .diminishing profits ~ reduse . return 2. (corn.reinforced/steel concrete ~ de ciment .profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ . intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu .to come out of the red benzina s. (pentru un mijioc de transport in comun) fare.n.) bilateralism bilet s. (raport) report.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .{c. biannual.f.f.considerable/ hefty profits ~ de exploatare .n. {cu sens figuraf) to survey. bilateral bilateralism s.(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui .surplus earnings beneflcii considerabile .) contingent beneficiary ~ fictiv . revenues.{c.) cheap ticket ~ cu pret redus 50% . • (SUA) gas(oline).operating profits ~ de pensionare . gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea . {la teatru) (admission) ticket.) half-fare ticket . statement ~ consolidat . (contabil) balance sheet 2.retirement benefits ~ descrescande . 1.scanty profits ~ scontate . to sum up bilateral adj.passive balance ~ social .BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura . shot crete betona v. concrete ~ armat .cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat .(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .gunite. 1. gain.t.{bilantui unui grup. petrol.n.contingent profit ~ brut .f.

biodegradable bioeconomie s. 1. credite) blocked.54 B1L-BOG ~ de banca .employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier .bank note. biotechnology birocrat s.f.{c.mortgage registry ~ de mesagerie . block (of flats) 3.n.customs office blancheta s.economic blockade ~ militara .demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume . nch. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit .f. to block. bureaucracy.f. (blank) form a completa o ~ . red tapist birocratic adj. coalition ~ de agregat .illiquidity blocare .platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c. bimonthly. to freeze.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus . frozen boala s. double standard biodegradabil adj.tourist ticket ~ de peron . bureaucrat.dud note ~ de credit .full-fare ticket ~ la ordin . (avtit) wcaithv. illness.f.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj . freeze ~ a contului . information bureau/office ~ de ipoteci .m.receiving house/ office. well-off/'-to-do: able iii . credite) to block. (conturi.) bimetallism.account's obstruction •" a creditelor . semimonthly.(c.' office automation birou s.(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui.} transfer ticket bilunar adj.f. (fin.travel bureau ~ vamal .military blockade bloca j s. bureaucratic biroeratie s.n. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/.unit ~ de locuinte .circular/round-trip ticket ~ intreg . bioeconomics biotehnologie s. (un capital intr-o investitie nerentabild etc. (despre conturi.) weekend ticket ~ direct . (casa) apartment house.f./.return ticket ~ in circuit .n.(c.) through ticket ~ dus-intors .industrial/ occupational/trade disease bogat adj. (cu hani) moneyed. (de dwatu) disease profesionala .f.credit squeeze blocat adj. \. paper money ~ de banca falsificat .n.promissory note. block 2. fortnightly bimetalism s. blockade ~ economica . note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere . (economic.f.inquiry office. parcel office de plasare .f.site/job office ~ de verificare a solvabilitatii .to fill up a form bloc s. office. block ~ Hnanciar .f./ block.s'. (departament) bureau ~ de informatii . politic} bloc.) to lock away/up blocada s.residential building bloca v.) single ticket ~ valabil/de corespondenta .

) broker's contract note .de cecuri .trade discount ~ la cantitate . heavy s. the upper crust a deveni ~ . (ai navei) board ~ la bord . bonus bord s. the well-to-do. to make up/good bonificatie s. voucher.(mar. boycotting bol$evism s. sphere.(corn. the wealthy/moneyed classes.) schedule. riches. means 2. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare .f.BOG-BRA 55 estate.n. rebate.cash discount ~ suplimentara/speciala .national wealth bogatii naturale .} alongside.n. bordereau. memorandum of contents.to become rich.n. to make money bogatie s.check list ~ de cheltuieli . branch. bolshevism bon s. side by side.f.extra allowance/discount bonitate s. financial reliability bonus s. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric.sale note/sheet bovine s.delivery order.f.) allowance. (abundenf) abundant. bonus ~ comerciala .(mod de acoslare) (mar. (despre close) proprietary 2.n. area (of activity1 '.f. (la receptia marfurilor) tally sheet.vuiuinc discount ~ la pretui convenit . boycott boicota v. 1.n.j'.m.t. reduction. bill of delivery.reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar .) broker's return ~ al brokerului . (bogatii) the rich (people).) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar.t. note. (tie cartela) coupon.note of expenses ~ de decontari . docket.ime of business . (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon. (chitantd) receipt ~ de casa .(titlu de stat.exchange contract ~ de vanzare . pi. profusion ~ nationals .de ataceri . (doineniu} domain. order.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur . freight release ~ de masa .) schedule of prices ~ de schimb valutar . ticket.cash voucher ~ de ie§ire . list.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~.) timber freeboard borderou s. {avere) wealth.(bur.natural wealth boicots. (horned) cattle bransa s.n. (abundenta) abundance. plentiful. (detailed) memorandum. to boycott. (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s.(din magazie) issue voucher ~ de livrare .scrip bonifica v. discount. line.settlement check ~ de expeditie . pi. (corn. creditworthiness. bill. bovmes.f. chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar.de preturi . [corn. rich man.

incomes and expenditure budget ~ deficitar . broker ~ cu atributii complete . forest keeper/ranger broker s. unmanufactured.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .m. patent. cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari .flexible budget ~ general consolidat . portion. guild.adverse budget ~ echilibrat .f.f. (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic . (parte) part.m.advertising budget ~ de stat . certificate.interim budget ~ local . unfinished 2. piece. appointed by letters patent.f.(mar. 1.full-service broker ~ cu titlu neoficial . (neprelucrat) crude. bit. (fragment) fragment buget-y.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget . patenting ~ preemptiva/de blocare .marketing budget ~ de numerar/trezorerie .local budget ~ preliminar .to apply for a patent a exploata un ~ . (despre produse) proprietary brigadier s.(letters) patent ~ de pilot . craft brevet s.shipbroker ~ neoficial . budget ~ de austeritate .consolidated general budget ~ interimar .n.curb/outside broker.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie .production budget ~ de publicitate . licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie .n. kerb(-stone) broker.56 BRA-BUG brat s. courtage ~ maritim . outsider ~ oficial/autorizat .to take out a patent breveta v.(care define actiuni inregistrate pe numele sdu.commodity broker ~ maritim . brokerage. si nu pe eel al clientului.to work a patent a i se acorda un ~ . corporation. (despre profit) gross bucata s.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli .(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj. (pe cinevd) to grant a patent/certificate to.) freight broker ~ la bursa de marfuri .sworn broker brokeraj s.t. (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire .forester.ship brokerage brosura s.to be issued a patent a obtine un ~ .) fathom breasia s. (sef de brigadd) brigade/team leader.balanced budget ~ flexibil .capital budget ~ de familie .family budget ~ de marketing .pilot's licence ~ neutilizat . booklet.n.n.austerity budget ~ de capital .preliminary budget ~ promotional . leaflet brut adj. prospectus.insurance broker. patented.f. raw. (o inventie) to (protect by) patent brevetare s.

commodity goods ~ materiale .(in special nova) derelict ~ alienabil .variable budget a prezenta bugetui . pi.daruri ale naturii".alienable property ~ inalienabil . jetsam.(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale .) chattels real. fortune.) indivisum estate ~ intermediare .(asa-numitele . dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere .(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare . estate 2.n.) free goods ~ marfare . (care s-au scufundat) jettison. cotton ~ brut . real estate. immovable/fixed property.dispatch note ~ de stiri . bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum .(dr.(dr. list of quotations.) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam.to introduce the budget.(mar.(cow. 1. volumul tranzactiilor etc.) corporeal property ~ de capital .weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor . (proprietate funciard) landed property ~ incorporale . budgetary billeting.voting paper. market report ~ de comanda .cotton bale ~ .(active fixe.) intangible property ~ indivize . good s.BUG-BUN 57 ~ variabil .(cu date despre cursurile zilnice./!. to bring in the estimates a vota ~ .(dr.) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu .(dr.customs bill of entry bumbac-y. ligan ~ complementare .(dr.(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice . cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.unalienable property ~ salvat . ballot ~ meteorologic . (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan.(supuse unor transformdri..news bulletin ~ de vot .) exchange bulletin/list.economic goods ~ finale .) tangible property . (mobile) goods ~ abandonat .final goods ~ fungibile .(mar.n.consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata . printed exchanges.to pass the budget bugetar adj. cdldura cosmicd etc.vata cotton wool bun adj. bulletin ~ bursier/de bursa .) order form ~ de expeditie . (avere) property.

(piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii .} actual assets ~ primare .m. well-being. (imitate bushel butic .substitute goods ~ vacante .stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare . keg..kerb(-stone) market.f. universitard) scholarship (grant).(dr. hogshead.public goods ~ substituibile .f. prosperity ~ colectiva .n. msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente .(dr. 1.economic welfare ~ nationals .) ownerless property ~ viitoare . (hac) vat. street market ~ oficiala . goods and chattels ~ nefungibile .) chattels personal. movables. welfare.metal exchange ~ de optiuni .bull market ~ in scadere . personal property/effects.commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale . (^colara.(SUA) wheat pit ~ de marfuri .shipping exchange ~ neoficiala .public welfare bursa s./. (inetalic) drum .(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole .) future estate bunastare s. bursary.foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale . boutique to speculate on the de hutoi s. bursarship 2.s'.(dr.organized exchange ~ valutara .collective welfare ~ economica .(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private . cask: (mic) barrel. kilderkin.(dr. tun.(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.produce exchange ~ de valori .corn/grain exchange ~ de grau .bear market ~ maritima .private goods ~ publice .58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare . capacitate} (mare} butt.

de alcatuire a bu^eiului.n.unit costing ~ aproximativ .. to calculate.) cabotage.h.costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie . land ~ publicitar . cure pi^nc . coasting/home trade. to make the cadastre of. reckoning. calculation. (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar. computation.(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v.rough estimate ~ economic rational .t. real estate re nster) cadastru s. horse ~ -putere .natural calamity.f.m.rational economics calculation ~ pe cap de locuitor . inshore trade. cabin. to reckon ~ gresit .capitation ~ si plata la casa . aflate in man diferite) great coasting trade.. berth. (mar. stateroom. box. computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i.short haul ~ extern .to average calculare s.managing staff caiet s.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs .horse power calamitate s. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .taring ~ a tonajuiui .C cabina s. gift . coastal/coasting ship/vessel cadastra v.process costing ~ al pretului de cost pe loturi .advertising gift cadre s. calciiiatitin . de la premisa iinui buvet inexisteiit .inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat. articles and conditions. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. cadastral registry. to survey and value cadastral adj.) coaster. cadou s. coastwise ship/vessel. calamity.} act of God calcul s. (writing) book ~ de mostre .to miscalculate . coast navigation. coastwise shipping/trade.foreign trade ~ intern . telephone booth cabotaj s.n.f. staff.n.. pi.n.pattern book ~ de sarcini . coastal shipping/trade/ traffic/transportation. (de vapor) cabin.actuarial calculation ~ al pretului de cost .f. present.call box. disaster ~ naturala .tax assessment ~ a tarei . (note de livrare) terms of supply. short-haul vessel. personnel ~ de conducere .t. cadastral cadastre.n.survey.n.media . calculation. coast trade ship/vessel.tonnage/vuinri. calculus ~ actuarial ..specification conditions.n. to compute. (mar. (de vagon de dormit) berth ~ telefonica . job specifications cal s. home trade cabotier s.

election/electoral campaign .demand bill ~ la termen .(bur.refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ . dump truck ~ -cisterna de benzina . room ~ agricola .waiting room ~ de comert . strongroom ~ frigorifica .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar . cartage (service).sales campaign/drive.blank bill ~ inlocuita . haulage camioneta s. campaign ~ a la baisse .n.usance bill ~ la vedere . carting.(platibild in strdindtate) foreign bill. (SUA) truck.documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .bonded carman camionaj s.marketing campaign ~ de vanzari .(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .long (-dated) bill ~ pe termen scurt . carman.documents-against-payment bill ~ pe termen lung . (SUA) external bill ~ Herbinte . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale .sight bill ~ onorata .third of exchange camera s.chamber of commerce and industry ~ de navigatie .platforma .petrol bulk lorry ~ de mutari . light lorry/truck.sola (of exchange) ~ la cerere .short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .bills in a set ~ de comert $i industrie .discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare . (de mobila) van ~ pentru scontare .bills receivable/for collection ~ de platit . (pentru livrdri) delivery car/van campanie s.tip/tipping lorry.chamber of shipping ~ de valori/tezaur .bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .f.f.f.n.cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s. chamber.removal van ~ frigorific . pickup (truck).bills payable ~ in mai multe exemplare .) bull campaign ~ de marketing .) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur.period/time bill ~ la termen conform uzantei .CAM-CAM 61 ~ externa ./n.(intr-o banca) (safety) vault. selling campaign ~ electorala .chamber of agriculture ~ de asteptare .currency bill cambii de incasat .(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna . lorry.platform lorry camionagiu^.chamber of commerce ~ basculant .

) counts of the charge/indictment. (dr.(dr.) hold capacity ~ a navei . facilitate) ability.sworn weigher cantitate s. (check) weigher ~ oficial/autorizat .! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara .) capacity.shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport . (competentd) competence 3. navigation channel. 1. chancellor candidat s. railhead. capacity.f.(mar.) cap capacitate s. 1.w.n. legal competence/ capacity. terminus capete de acuzare . qualification.river channel ~ maritim . nomination canibalizare s.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata .fair quantity ~ totala .haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata .seaway (canal).f. (de locuitor) head 2. 3.economic comandata . head. candidate 3. (artificial) canal 2. (in alegeri) nominee. (natural) channel. (de sciirgere) drain. publicity campaign canal s.advertising campaign/ drive. maritime canal.chief .(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution.available quantity .irrigation canal ~ de navigatie . (rigold) gutter.to nominate a candidate candidature s.n.) underdeck capacity . (din case) sewer. ability ~ a magaziei . capability. (la un examen) candidate a propune un ~ . 1.gross amount ~ vagonabila . outturn ~ disponibila . (de televiziune) channel ~ de distributee . distribution channel ~ de irigatie .m. applicant (for a post) 2.m.62 CAM-CAP ~ organizational.ship canal/channel.landed quantity.railway terminal. ship canal/channel cancelar^. quantity. amount of cargo ~ de marfa transportata . (§ef) head. quantitative cap s. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s.f. (limitd superioard impusd dobdnzii.n. (aptitudine. 1. (la un post) candidate. (volum) capacity.capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte .quantity of goods. amount ~ de marfa .(mar.heads of cattle capac s.de linie . volume 2. (colector) sewer. shipway ~ fluvial .waggon-load cantitativ adj. specifications of charge ~ de vite . mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin.f.less-than-truck load ~ suficienta .waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila .

grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .financing capacity ~ de incarcare .ability to pay.port capacity ~ de plata .excess capacity. ability to make a will .productive/ production capacity.(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere . (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.) testamentary capacity.(posibilitatea de a plati prin cambii fi.) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .(a navei) weight-carrying capacity.cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.nominal capacity ~ succesorala . operating efficiency ~ de refrigerare . payment capacity.) ability to inherit ~ testamentara . cargo capacity/ deadweight.) capacity to sue ~ legala . fata de cerere) overcapacity ~ in baluri .CAP-CAP 63 .(mar.(dr.) debt capacity ~ de munca . ability ~ navlosita . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .nominala .) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.(a navei) passengers in berth ~ in vrac .(mar.dock capacity ~ de finantare .) legal competence/ capacity. capacity for work ~ de operare a portului .(dr.tankage capacity ~ de trafic . lastage. carrying / net/ payload capacity.ore cargo capacity ~ de indatorare .gross capacity ~ contractuala . burden. de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire .(dr.) cargo/cubic capacity.(dr. effective deadweight ~ excedentara .stowage capacity ~ de tancare . loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .carrying capacity '.bruta . in consecintd.earning capacity ~ de congelare .freezing capacity ~ de depozitare .(dr.) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage. cargo capacity.idle capacity .capacity in bulk ~ jurisdictionala . solvency ~ de productie .) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .working capacity.) deadweight cargo capacity.storage capacity ~ de deservire a docului .(mar.volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar.(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .traffic capacity ~ de transport . paying / useful deadweight ~ neutilizata .de transport a marfurilor de volum .

n. frozen assets ~ circulant/de rulment .(capitalul utilizat intr-o afacere. physical capital ~ fix specific .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital .(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie. ~ activ .(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix .64 CAP-CAP ~ volumetrica .lockaway.(al unei band) surplus reserve.investment capital ~ de rezerva . trap capcana lichiditatilor .(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat .stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis . meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei . capital of reserve ~ de rise .measurement capacity.(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie .autorizat.authorized but unissued capital ~ bancar . dar neemis . al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului . essential s. cubic capacity/content capa s.(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza .) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s. consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial . permanent assets.domestic capital ~ autorizat .(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj.issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale .f.principal ~ de dotare .(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat .(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid. chief. lockup.f. {mar.preference capital ~ fictiv . principal. capital. capital.(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute. activul net) capital employed/ owned ~ autohton .banking capital ~ blocat/imobilizat .(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .

corporate capitalism ~ de stat . equity of a company.in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital. company equity.productive capital ~ propriu/al actionarilor .commodity capital ~ neemis . capitalist . principal ~ investit . equity capital.wild capitalism capitalist adj.f.unissued share capital ~ mort/neproductiv .marfa .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .in cazul societdtilor pe actiuni .m.(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .sau de parti sociale . shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .CAP-CAP 65 ~ global . care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .(platibile in rate de actionari) {bur.{din motive de instabilitate politico.unavailable capital ~ industrial . (pras) capital capitalism s.invested capital ~ imprumutat .state capitalism ~ monopolist .variable capital ~ varsat . capitalist(ic) s.loan capital ~ in actiuni .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.principal and interest ~ transferal in strainatate .unissued capital ~ in numerar .cash capital ~ liber .(detindtori de actiuni comune) equity.(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .human capital ~ variabil .unpaid capital ~ nominal .contemporary capitalism ~ corporatist . (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .industrial capital ~ initial .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .liquid capital ~ .initial/opening/seed capital.total capital ~ inactiv/neproductiv . si economica) funk money ~ uman .paid-up/deposit capital capitala s. n.(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social . in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .share capital.(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.dead/ unproductive capital ~ nevarsat .free capital ~ lichid . capitalism ~ contemporan .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit .inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .

grain cargo ~ de cherestea .f. freight container cargoplan s.sea lorry ~ mixt . shipment. fin.tentative cargo plan cargou s.penalty cargo ~ de animale vii .containerizable cargo ~ cu fardaj . charge.a rezervelor . (bur. fin.container . cargou cargocontainer s. mixed cargo ~ aruncat in mare . freight boat/camer/ship/vessel. characteristic (feature).t.) cargo. cargo boat/carrier/ship/ vessel.) to capitalize capitalizare s.dunnage cargo ~ cu miros specific . freight.) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s.container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj .n.66 CAP-CAR capitaliza v.general-purpose cargo vessel. (plastic) card ~ bancar .light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj . head/poll tax caracteristica s./M.) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa .f. general cargo carrier/ship/ vessel ~ . data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn.(cargo) liner ~ de marfuri usoare . (SUA) lumber cargo .standard cargo ship/vessel ~ universal . full cargo/ load. fuel card s.coasting cargo } ~ de cereale . carat carburant^.n. shipload.commodity type stowage plan ~ final .(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . load.n.coastwise freighter ~ de linie .(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet .f.n.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard . freighter.bank card ~ cu cip . all-cargo ship/vessel caric s. (mar. burden.oceanic .n.smart card ~ de numerar .final stowage plan ~ preliminar .balance cargo..chip card ~ cu microprocesor ..(folosit la bancomate) cash card cargobot v.') capitalization . floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile. scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne. (bur.n.timber cargo.(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves. capitation (tax). shipful ~ containerizabil . (mar.live load ~ de cabotaj .(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .

(mugaziile pline . shipment on deck ~ de umplutura . 1. (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .clean cargo ~ de produse negre .(pe magaza) even load cargo ~ uscat .mixed cargo .bagged cargo ~ in stare buna .nerujat .damaged cargo ~ incompatibil .inbound cargo/freight.black/dirty cargo ~ de punte . outbound freight.departure loading. office/place hunter caritabil adj. 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.bottom cargo ~ in lazi .oil/petrol/petroleum cargo.mixt .f.distress cargo ~ in saci . barrelled cargo/goods ~ in cala .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii.CAR-CAR ~ de import . home freight.{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .stowed cargo ~ strivit .transit freight ~ in vrac .filler cargo ~ de volum/cubaj . cargo liable to be broached ~ deteriorat . outward cargo/freight ~ de produse albe . loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .n. careerism carierist s. (de piatrd) quarry.v.f.palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .cargo/shipment in bulk.dangerous cargo ~ plin si complet . cargo oil ~ de plecare . charitable.m.raw meat .barrel cargo. cargo in bulk. nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical . (stone) pit 2. (SUA) canned meat ~ cruda .deck cargo/load.measurement cargo ~ deplasabil .case cargo ~ in pericol . eleemosynary carne s. return cargo/freight/load ~ de linie . careerist.untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat .(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .white meat ~ congelata .bale cargo ~ in butoaie .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid .incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .dry cargo ~ uscat in vrac .wood cargo ~ de marfuri generale .smoked/smoke-dried meat ~ alba .tinned/preserved/potted meat.to take up a career carierism s. inward cargo/freight. to have a good record a imbratisa o ~ .liquid cargo . career a face ~ — to work one's way up.berth cargo ~ de materiale lemnoase .frozen meat ~ conservata .shifting cargo.general cargo ~ de petrol .{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat . homeward cargo/freight. bulk cargo/freight.

pool.f.land/cadastral register.sailor's pass.shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .f.) quarter ~ de locuinte . 1.) bear pool ~ al speculantilor a la hausse . 1.(cont.) freight conference ~ maritim .) bull pool ~ de companii de navigatie .red meat carnet s.brownstone district ~ muncitoresc .postal card ~ tehnica .business card ~ de vizita cu specimen de semnatura .t.y.patent pool cartela v.(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .(mar. ring.n.best seller ~ de munca .workman's pass ~ de registru . to cartel. ward.option pool ~ de stabilire a navlurilor . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente .fresh/butcher's meat ~ ro§ie . to cartelize. section.address book ~ de cecuri .passbook.union card ~ de sofer .) subsidiary ledgers cartel s. (SUA) land office ~ postala . cartelization.n.driver's licence carte s.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice . to paste cartonaj s.{bur.residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale . (act) card. gambler carton s.68 CAR-CAR ~ proaspata . syndicate ~ al armatorilor .t.debit card ~ de mare succes .n.shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie .traffic pool ~ de optiuni .f.food card cartier s. savings book ~ de marinar .n.cheque book. seaman's passport ~ de membru . to trustify cartelare s. district.credit card ~ de debit .membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist .instruction book cartea mare . trustification cartela s.w.telephone directory ~ de vizita .deposit book ~ de economii . book ~ de credit . (permis) licence ~ de adrese . (SUA) checkbook ~ de depozit .n. (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj . (pentru note) note book 2.(colectie de materials textile) sample card cartona v.) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.tenement district ~ elegant .(cent.council estate ~ de locuinte ieftine .workers' (residential) district/quarter cartofor. (specific.signature card ~ funciara . (cartonare) pasteboard work 2. industrial etc. to bind in boards. (mucava) pasteboard. cartel. (obiecte de carton) pasteboard goods/wares .packing cardboard ~ de esantioane .(bur.

till.trade catalogue ~ comercial cu adrese .legal/compulsory guarantee .f. (de salarizare. (de corner!) house 3.petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s.exchange office ~ de scont .safe. desk office casnic adj.m. cloakroom ~ de bani . 1.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . to reverse casa s.baggage room.f.tax schedules cauciuc s. (la cinema. (de autovehicul) tyre. (care plateste salariile militarilor. 1. strongbox. (dr. (fisier) card index 2.quality of bills of exchange ~ de salarizare .n. (clasa) class. home-made.social insurance fund ~ de bagaje .) to annul. catalogue..trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta . (India) rubber 2. (fel) kind. 1. cash department.natural/plant rubber ~ sintetic . (casierie) cash office.) bail ~ legala .tenement house ~ de schimb valutar . category.f. cash register.(dr. (pentru bijuterii) casket.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani. {in magazin) desk. vault ~ de bilete . warranty. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat . (garanfie.social and professional category/class categorii de impozite . cataloguist categorie s. gaj) security. (SUA) tire ~ natural .commission house ~ de comert . order. 1. cashier. money box. grade 2.f. to put/to enter into a catalogue catalogator^. (pentru instrumente) case easier s.t.f. catalogue ~ comercial . (dr. (la banca) teller.mail-order catalogue cataloga v. (corn.. pay/paying office.CAR-CAU 69 cartoteca s. (incapere) filing cabinet casa v.(corn. guarantee. to catalogue. sort. pay desk/office. (lista) list 2. (locuintd) dwelling.) inventory.n. habitation 2.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal .discount house ~ mica .pawnshop ~ de asigurari sociale .) messuage ~ de ajutor reciproc .t.) denomination ~ socioprofesionala .m. cataloguer. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat .) cash register ~ de raport .lodging house ~ cu dependinte . impozitare) bracket ~ a cambiilor .booking office. house.post-office savings bank ~ de inregistrare . cash/cashier's/money office. (pentru bani) cashbox. ale muncitorilor etc. teatru) box office ~ de broken .synthetic rubber cautiune s.f. (de casa) home.) paymaster.(bancomat) automatic teller machine casierie s. 1. 1. (menajer) household catalog s. to quash.clearing house ~ de economii . collateral 2.business/commercial/ trading house ~ de compensatie .. greutdti etc.

(pe mare) voyage. skipper.m.) to sue/to summon smb.) acceptance trial trip camatar s. usurious camatarie s. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga .f.) loaded voyage/passage ~ de agrement . to voyage calatorie s.fortuitous event ~ in speta . ground 2. passage out ~ de inapoiere .to go bail for smb. trip. 1. act of God ~ fortuit . (CM bilef) fare.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey. trial ~ proxima . to lodge cazare s. {mar.fluvial . (dr.) to rule smb.) delivery voyage ~ dus-intors . excursion.to practise usury capitan s. contingency caza v.regular traveller calatori v. (scurta) tour.round trip/voyage . to be/to go on one's travels. cauza s. 1.in balast/neproductiva . lawsuit. \.harbour/port master.{mar.de port . money lender. captain 2. captain of long course ~ de doc .(dr.n.pleasure trip ~ de ducere .to go/to travel by sea. (pe apd) to voyage '. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker.nver master ~ maritim .sea master capitanie . {intdmplare) event -• de forta majora .f. (de obice'i mai lungd) travel./.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage. {twist) tourist ~ cu abonament . captain of the port -.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva . extortionate practice(s) a face ~ .(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ .foreign-trade master. usurer. (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord .' {de port) harbour master's office .f.case of emergency.(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage.) (legal) case.{mar.m.n. to be/to go touring. (pe mare) voyager 2.f.circular tour ~ pentru probe de receptie . (cu destinatie precisu) journey.) captain. to accommodate.cu trenul .t.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event. pawnee camataresc adj. light/unloaded passage ~ in circuit .dock master .i. traveller. {motiv) reason. (pasager) passenger. (jzidiciar) criminal/identification record calator s.to travel on business ~ pe mare . sea captain.(dr. cause. (fara a wdica destinatia) to travel (about). case. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar.s'.m. out of court ca'is. usury. a scoate pe cineva din ~ .to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri . accommodation cazier s.

(beneficiu. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun . (posta!d) post-office box catlike s. revenue.(dr. (un premiu)• to carry off 2. [la ciirsele de cai} stake .n balance. dross of coal casuta s. (cargo) carrier./. (.(mar.coal powder. {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons .(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur .to weigh heavily cantari . gain.lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat .m.f.centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman . proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat .suplimentar . (mineral) (mineral) coal.earnings per share .praf.(profitii! obtimit da.to lose (in the) weight a trage la ~ . proceeds.disponibil .(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v.\' share .) recovery o^ judgement .n. profit'} benefit.suplirncntare -.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man.(termen general pentrn companii de navigatie.bulgari . handcuffs ~ de aur .CAR-CA§ 71 carau$ s. to gain: to win: {prin munca} to earn. profit.'('.caked coal ~ marunt small/slack coal ~ . earnings .sea carrier ~ ulterior . (dintr-o afacere.•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings . pi. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat .. man') weighing lever machine ~ decimal . (pair of) scales: (pentru greutdti.f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile .windthL (profit) -. 1.f.pe actiune . portage carbune s.} nonconference carrier ~ maritim .de capital .{mar..m.de cauza . (prm muncd) eamings-(yeriii) income.t.'. icteric} prize.nedistribuit . lignite ~ . to overbalance ca$tig s.brown coal. haulage. \a dobdndi} to acquire.steelyard a pierde la ~ .to outweigh.f carriage. carter. retum(s). (mangaT) charcoal ~ brun . vanzarea activelor de capital) capita' gains .(in uivulende) retainc.} on-can'ier carau^ies.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.) golden handcuffs cantar s.

auditor cere s. to yield (up).business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .dud/bad cheque ~ m alb . (directie) central/head office.) celerity ~ de livrare/predare .correspondence cheque ~ cu limita de suma .f.n.) assignor. (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle . (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.telephone exchange ~ termica .power station ~ hidroelectrica . (SUA) check ~ acceptat/vizat .blank cheque ~ la ordin . to give up.bogus cheque ~ fara acoperire .72 CEC-CER cec s. (mar.) centralization centru s. circle.order cheque.t. (comercial.f.producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. to assign ~ si unul si altui .m.port speed ~ uzuala .(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat . (dr.n.tourist centre cemor s.stale cheque ~ fals .n. cheque to order ~ la purtator .raised cheque ~ de calatorie .to split the difference cedents.downtown ~ comercial commercial/shopping centre.nonpar cheque ~ -corespondenta .n.f.) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .canceled cheque ~ bancar .(de bancd) certified cheque ~ anulat .bank cheque ~ barat .steam-generating station centralism s.delivery speed ~ de operare a portului .(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat . financiar etc. (a unei case de comert. a unei firme etc.open/uncrossed cheque ~ expirat . cheque.traveller's cheque ~ de retragere .bearer cheque.paid cheque ~ refuzat . centralism ~ economic state planning centralizare s.crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .uncleared cheque ~ personal .) profit centre ~ turistic . cheque to bearer ~ marcat .limited cheque ~ cu suma falsificata .hydroelectric power station ~ telefonica .customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua . releasor celeritate s.continuous customary dispatch centrala s. emporium ~ de afaceri .returned cheque ceda v.(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat . to surrender.m.) centre ~ al orasului .

) demand. corn dealer cerere s..fodder grain ~ grele . to demand. (scrisa) petition.bulk grain ~ livrate in buna stare .to undercharge cereale s. secard) heavy grain ~ in vrac .) operational research ~ publicitara . (a revendicd) to claim.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand . to necessitate v. (corn.research and development ~ motivationala . seminte de bumbac .attitude research ~ a mijioacelor de reclama . grain ~ furajere . (a necesita) to require. (audiere) trial. hearing 2.) to be in request/demand ~ despagubiri . claim. to ask (for). suit 3. (un pret) to charge. analysis ~ a audientei . pi. (corn. 1. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor .r.m.(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . corn.f.(grdu.(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.market research ~ -dezvoltare .{man. exaction 2.consumer demand ~ agregata .to overcharge ~ un pret mai mic . cereal carrier. cereal plants..CER-CER 73 ~ vicios inflationist . 1. destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile . s. porumb. grain-carrying ship/vessel cerealist s.. demand for substituible goods ~ atipica . to call for. cereal. 1.media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing .advertising research ~ §tiintifica . control. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare .(pvdz.t. demand.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd. (stiintificd) research 3.f. (stiintific) researcher cere v.. examination. request. inspection. (a pretinde) to exact.marketing research ~ de piata . grain.w. official examination.scientific research ~ teoretica .f. (dr. application.cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj.to claim damages.. run.) (anchetd) judicial inquiry. to request. {plata unei datorii} to call in 2. cereals.delivered sound grain ~ usoare . orz. grain carrier/ship.n.pure/fundamental/desk research cercetator^.(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala .

ve oh-ria ..usiy..(mar.) buyers over cereri de serviciu .concurentiala .<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.d'c cotare/listare .10 '•.:'>'(.speculative demand ~ spontana .) indent for space ~ de transport .) application ior quotation/listing de credite .1 anes- .iu! 'md cc e.•'.spontaneous demand .controlata . if."u'^('/f^.'.N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj .74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare . despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre . . demand tor complementary goods ..^'i•^r!l[.previzibila — anticipated demand . .reala .individual demand ~ intermitenta .(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .ale iiilei activilati -. tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour . maija — (garantie qfenfd lie did'i.intermittent demand ~ interna ..situations wanted cerinta s.(a platii) petition for respite .l./' i bankruptcy petition.^i) {l>iu\) margin call'nouc.demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata .constanta .) shipping request.seasonal demand .§i oferta .speculative ..effective demand ~ reconventionala .. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.domestic demand . need.dc amanare .(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand.(dr.n. 'i•ol'•el•llit. fi/.f.(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie.pent-up demand '.leniaMd -• cu..damage cl.(bur.TinU.^ls .slack demand . (exi^entd} ^cquircnient .? indtlin^yita} replacenient .slaba . cargo booking ~ de valuta . :.lenuer demand w i't:sra^r.-.(mar.. petition in DanKmptcy th. daim for damages de declarare in stare de faliment -(r. [necesiiate) necessity.) counterclaim ~ redusa .sluggish demand -~ sezoniera ..sporita — increased demand ~.steady demand ~.supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .n.{u vruai^eic'' de .elastic demand ~ individuals . (nevoie) want.• ..{in economic) credit demand de daune/despagubiri .

(a mdrfurilor de .) jerque note ~ de depozit .(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama .nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni . (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta . certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge.share/stock certificate ~ de analiza . insurance certificate ~ de avarie . unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation.(acordat de instanta unui falit.(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare .(a navel) certificate of classification.(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey. classification/class certificate ~ de control .') certificai.. (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza .clearance certificate.inspection certificate ~ de control vamal . (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .investment certificate ~ de inregistrare .patent letter ~ de investitor .certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator . (pentru navele iii. mar. discharge/ landinu certificate ~ de dividende . prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.(mar.de cabotaj .(a actiuniloi nominate) certificate of inscription.(mar.(al navei. pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .: of seaworthiness.(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit. ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni .dc origine .(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion .bond certificate . survey certificate ~ de garantie ."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ .) certificate of damage.certificate of ' insurance.coasting certificate ~ de calitate certificate of quality.CER-CER ~ american de depozit . (1'. clearing bill ~ de nationalitate .(asig. quality/grade certificate ~ de cantarire . average certificate .dividend righi certificate ~ de economii . damage certificate.weight certificate ~ de clasa . certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate .

76 CER-CES ~ de participare .excise permit ~ de proprietate . to surrender. {dr. in cazul fuziunii a doud societdti.overentry certificate cesiona v. transfer certificate ~ de trezorerie . scrip ~ nominal . to convey cesionar s.) to assign.) certificate of / measurement.assignment of lien ~ de creante . to transfer. obligafiuni) interim certificate.) cession. cdnd.ownership certificate ~ de receptie .{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie .(de actiuni. {dr.sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala . transferee cesiune s.{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor . actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu . (mar.clearing bill ~ de stivuire .(pentru o parte de actiune. measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer.f.(de actiuni) registered certificate ~ notarial .{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala .assignment of obligations ~ fara notificare .assignment affected by novation ~ voluntara .tonnage certificate.(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar .) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale .(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb . assignee.stowage/stowing certificate ~ de testare . assignment.acceptance certificate ~ de recuperare .m.assignment of debts ~ de obligatii .t.(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare . debenture bond ~ de sarcini .notarial certificate ~ partial de actiuni . transfer.{a produselor) test certificate ~ de tonaj .(bur. conveyance ~ a dreptului de retentie .(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture.voluntary conveyance/ consequence/disposition .(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale .

(cont. wharf ~ de descarcare .depreciation expenses ~ de andocare .insurance charges ~ de avarie comuna .CET-CHE 77 cetatean s.dock/docking charges ~ de antrepozitare .terminal ~ de pasageri . citizenship cheis. wharfage. cost. charges. (a risipi) to waste.(incarcare.n.lighterage wharf ~ pentru petroliere . pi. (banf) to disburse.(/acute la un activ depreciat. expenditure. loading wharf ~ de marfuri ..government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare .) capital charges ~ de calatorie/deplasare . (speze) disbursement. citizen cetatenie s. forwarding charges. wine cooper cheltui v. oil jetty/pier/quay ~ de reparatii . to spend ~ excesiv .cargo quay ~ de marfuri in vrac .) general average expenditure/expenses ~ de capital .dummy. working charges/ expenses . (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues. pier. administration costs/expenses ~ anticipate .passenger quay ~ de petrol .(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees. pierage chelar s. waste cheltuieli administrative administrative expenses.m.(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare .package/packing expenses ~ de amortizare .(de productie) running costs/expenses ~ de administratie . descarcare) freight terminal ~ de operare specializat .shipping pier.t. cargo terminal ~ de incarcare . legal quay cheiaj s.discharging quay. floating bulkhead/ jetty ~ vamal .tanker jetty ~ plutitor .operating costs/expenses. mar.prepaid expenses ~ bugetare .n.petroleum wharf. to spend. charges forward ~ de expertiza . fin. to lay out. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente .i. (risipa) thriftlessness.survey expenses ~ de exploatare .f.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .discharging expenses ~ de distribute . expense.f. outlay.to overspend cheltuiala s. queyage.m.management expenses ~ de ambalare . to expend.storage charges ~ de descarcare .(asig.bulk-handling cargo quay ~ de operare . to squander v. quay.customs wharf.repair jetty ~ fluvial . outgoings.warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare .wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare .

extras ~ si incasari .interest expenses ~ speciale . transport charges.extraordinary expenditure/expenses ~ fixe . wasteful s. terminals ~ de mutare . (in statia terminus) (c. initial costs ~ in sarcina .postal charges .heavy expenses ~ marunte . squanderer chenzinal adj.entertainment expenses. sundries ~ estimative .fixed/standing charges/expenses ~ generale .ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .publice .{mar. petties ~ neprevazute . stevedoring charges ~ de timbrare . upkeep expenses ~ de judecata .sundry charges/expenses. table money ~ de salvare .standard costs ~ suplimentare .) terminal charges/costs.preliminare/de infiintare . spendthrift. unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite .(a unei societdti) preliminary expenses . overheads ~ de reprezentare .to cover one's expenses.selling costs/expenses ~ diverse .initial/first outlays.estimated expenses ~ extraordinare .public expenditure ~ reprezentand dobanda .78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.expenditure and receipts ~ vamale . spendthrift.to incur expenses a lua toate ~ asupra sa . freight charges/costs. costs of upkeep.) salvage charges/expenses ~ de stivuire .stamp charges ~ de transport . departmental charges ~ standard .factory/ manufacturing/systematic costs. production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare . maintenance charges/costs/expenses.delivery charges ~ de manipulare .law costs.carriage charges/expenses.(a mdrfii) handling costs. fortnightly .) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .petty expenses.removal expenses ~ de personal .(mar.cost of recruitment ~ postale .to defray expenses a-si acoperi ~ .overhead expenses/charges. overheads ~ initiale/de instalare .contingent/incidental expenses.f.customs charges ~ variabile .general expenses.variable expenses/costs a face ~ . legal charges/expenses ~ de livrare .to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj.stowage expenses.staff costs ~ de productie . (mar.cost taxable to ~ mari . m. thriftless.) expenses for refloating ~ de regie . on-cost charges.special charges. to get back one's money a-si reduce ~ .

to let out on hire/lease a lua cu ~ .de primire .} charter hire cherestea s. hire.f.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar . {locator) lodger.to live in a cu cheta . stall.tenant a elibera o ~ .n.f. chance purchase/bargain.to take on hire/lease a sta cu .tenant for life. bookstand.to hunt for ~ contabila .m. chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare .short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.bookstall. hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt .docket chirias s.n. converted timber. life tenant chirie s.(in vamd) deposr assayer receipt chintals. list/set unei mine.f.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s. receipt. questionnaire.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac.to make out a receipt from year to year chitantier s.binding chimist^.CHE-CIB 79 ~ contractuala .good receipt ~ cu contract valabil un an . ~ diferentiala .contractual rent ~ de wages navlosire .(valabil un anumit ~ neverificata .formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie . indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ . (fortnightly) .sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata .unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila .rack-rent ~ standard moarta . (ghereta) booth ~ de plata . tenant. rent.f. timber. cybernetics ~ pe viata ./i.(c.receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract . cash ~ de ziare .m.f.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata . (banii) takings a umbia a da cu ~ .n.(mai mare decdt esie sawn timber/wood. ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus . lease chenzina s. collection. fortnight.to fill in a questionnaire cheta s. (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase .. release a umbia dupa chilipiruri . paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale .receipt for payment.(pe timp) (mar.voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare . receipt book ~ fara contract .(platibild pentru conce-sionarea chestionar s. quittance (lucky) bargain acknowledgment.f. quintal.tenant at will cibernetica s. chitanta s. voucher.n.

1. circular (letter) circulatie s.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier . in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala .y.f.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ .80 CIC-CIT ciclic adj. (monetard.business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare . to run into cifra s. (rutierd. reservoir cita v.work cycle ~ de afaceri . (expressed) by figures circuit s.) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile .n.fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret . (martori) to subpoena .) traffic 2.delivery cycle ~ de munca .(bani faisi. figure.r.(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational .total turnover ~ de afaceri zilnica . documente false) to utter cisterna s. (Id) to amount/to come/to figure to.) to summon.inclusive tour circulara s. number. cycle ~ agricol . cyclic(al) ciclu.accounting information processing cycle ~ de productie .(divizarea pietei pe sectoare.production cycle ~ de viata al familiei .agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate .(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man. feroviard etc.turnover ~ de afaceri totala/globala .binary digit ~ de afaceri . (dr. tank.f. numerical. to cite.industrial life cycle ~ economic .f. de mdrfuri) circulation ~ a banilor .stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire .f.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare . (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara .(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor .daily turnover citric adj.t.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier . circuit ~ economic . cistern. n.

t. (casare) cassation. (dupd calitate) grading. (sociald) class 3.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor . annulment clasa s. dimensiune) to size 2. (dr.(asig.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala . 1.quality grade ~ de conturi .classification of ships. to classify. (a documentelor mtr-o arhivd. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading. summons. dimensiune) sizing 2. ships' classification ~ a obligatiunilor . dimensiune) sizing. warranty. (scrisori) to docket.f. 1.product class ~ de unitati . (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor .middle class ~ dominanta/conducatoare .t. terms clauza abandonului (asig.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels.) denomination clasele bogate/avute . (docu-mente mtr-o arhivd. dimensiune) sizing.) {a respinge o actiune) to dismiss. mar.) collision clause. greutdti etc. the moneyed classes ~ de jos .working class ~ turistica/a doua . to rate clasificare s. (a clasificd) to classify. (dr.f. category 2. (sort) grade 4. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar.first class ~ muncitoare . (a sorta dupd mdrime. classification.the lower classes clasifica v. 1. provision. (categoric) class.) (respingere a unei actiuni) dismissal. (sortare dupd calitate) grading.CIT-CLA 81 citatie s. ship's class ~ de produse .) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii . classification. (dupd mdrime.job classification ~ a navelor . to class. (a scri-sorilor) docketing. (dupd mdrime. (a sorta dupd calitate) to grade. clause. (sortare dupd mdrime. (dupd calitate) grading.f. (pe mijioacele de transport) class 5. (a casd) to quash clasare s. rate (of ships) clasa de mijioc .to . unfisier) filing. specification. (dr.accounts class ~ de nave .quality of bills of exchange ~ de calitate .) to classify. unfisier) to file.) writ(of summons). pi.the ruling class ~ economica . mar.) both .(pentru bani. to class.f.(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v.blame collision clause . running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig. (a navelor) class (of ships). mar. to class.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard .f.wealth-owning classes.decimal classification clauza s.

) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .) flag clause ~ penalizarii .) turn berth clause ~ pavilionului .) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.) sister-ship clause ~ navlului . war. mar.) perils of the sea clause ~ .avariilor de mare" .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .up-price clause ~ danei/.(de o obligatie contractuald) (dr. mar.82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului . mar.tender clause ~ ..warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .strike clause ~ ineflcientei .) ready berth clause ~ .(mar.most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri .permanent in stare de plutire" (mar. mar.fara raspundere pentru spargeri" .(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .penalty clause ~ pericolelor marii .) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .(asig.(mar.) freight collision clause ~ confidentialitatii .(asig.(asig.(abaterii de la drum) (mar.lien clause ~ esuarii .operarii la rand" .lipsei de marfa" .) cargo-worthy clause ~ .) free of capture and seizure clause ~ .fara captura §i sechestrare" (asig.(asig.free of breakage clause ~ garantiei . mar..) grounding clause ~ evaluarii . mar.policy proof of interest clause .(asig.(mar.freight clause ~ necumularii avariilor .(asig.) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate . mar.) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .la rand" .navei de serie" .} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie ..(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord .) noncumulative clause <-~ neglijentei .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .. clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei .) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .) escape clause ~ devierii .(mar.. mar. mar..(mar.(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .) anchor and chain clause ~ -aur .(a^/g..(asig.(asig.(mar.(fin.(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig...

(fin.(asig.escalator clause ~ salvarii .) excess clause ~ timpului nefavorabil .) salvage clause ~ scaderii preturilor . mar.proviso ~ contractuala .(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile . mar.(mtr-un contract de siibscriere.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .) call provision ~ de salvare/siguranta .) parity/par clause ~ de renuntare . in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .(la un contract) rider ~ compromisorie .(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .) sue and labour clause ~ de evadare .(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .) war clause ~ reasigurarii .insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima . care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin.. exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig.down price clause ~ surplusului . mar.price clause ~ razboiului .covenant ~ de arbitraj .) frustration clause clauza aditionala .marine insurance clause ~ de daune-interese . mar. mar.value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.) weather permitting clause ~ tranzitului .) risk of capture and seizure clause ~ rosie .(prevedere a unui acord comercial care ii permite .(asig.) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .) nonliability clause ~ de garantie .) escape clause ~ de exonerare — exoneration.(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig. mar.) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.(asig.CLA-CLA 83 ~ . dreadage ~ de paritate .transit clause ~ valorii furnizate .predarii navei" .(asig.arbitration clause ~ de asigurare .(asig.(asig.(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig.

implied term ~ ipotecara negativa .{unui magazin) to deal at clientela s.) insurance club ~ de investitii . mar.) avoidance clause.to build up a connection cliring s.trustworthy customer a fi clientui .exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic .transshipment clause ~ de urgentare . coalition.haggler ~ dubios . connection.potential/prospective customer ~ sigur/serios . (de medic sau avocat) practice.bank clearing dona s.(dr. al unui arhitect etc. clientele. (local) club house ~ de asigurare mutuala .f.f.safe customer ~ solvabil . toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita .touring club coachizitie s. (al unui avocat.n. defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara .f. instalafii etc.(care prevede cd. 1.84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare . (produs identic cu altui) clone club s. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig.subrogation clause ~ de transbordare .f.office building client s.(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula .) residuary clause ~ rezolutorie .restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta .m. clientele a-si crea o ~ .doubtful client ~ obisnuit/permanent . (pbisnuita) custom. customer.cash customer ~ care se tocmeste mult .n. clientage. union.void/invalid clause ~ restrictiva .f.regular/ permanent customer ~ potential .boating club ~ turistic . (asociafie) club 2. (cartel ring .(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s. building. (cu \'fcn.) premises ~ administrativa/cu birouri . joint purchase coalitie s. shopper.) client ~ care plateste in numerar . dacd o datorie nu este achitatd la timp. (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei.(privitoare la legatarul universal) (dr.cease clause ~ de subrogare .

t.financial incentive . joint manager coeficient s.fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare . rate.) hull cocreditor s.output coefficient/ factor ~ de rise . copartner.m. (SUA) zip code ~ silvic . (mate-riala) incentive ~ financiara .load/cargo coefficient ~ de indatorare .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera .wage rates cofondator s. joint creditor cocserie s.f.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala .postal code.forest code/laws coduri de conduita . joint founder cogestiune s.m.(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare .f.(la bancomaf) personal identification number ~ postal . joint management cointeresa v. coinsurance coasociat s.m.f.COA-COI 85 ~ a comerciantilor . drawing in. joint partner coca s. code ~ al muncii . factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .code of criminal procedure ~ fiscal . joint debtor codirector s. (mar.(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s. (corp de navd si aeronava) (asig.civil code ~ comercial .f. coke works.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj . prevdzut de lege.tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare .commercial code ~ de bare . coefficient. a joint interest in an affair cointeresare s. (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb.m.m.n.labour code ~ civil .(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament .working coefficient ~ de incarcare .m. coking plant cods.m. ratio.f.) joint/part owner coasigurare s.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s.

f. (asezare) colony. parcel delivery service./n.collision in tow ~ pe fluviu .(cont. collectivist. colonialism colonie s. •nai ales din.n.tarer ~ cu valoare declarata .to make a collection. collection.sea collision coloana s. (coin.de nava maritima . collection ~ de mostre . collector colets.inevitable/inherent collision ~ la acostare .food colours colportaj s.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal . to collectivize colectie s. captain ~ brevetat . dyestuff. collapse a intra in ~ .registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata .n. (asig.(cont.to post a parcel coletarie s.) order.to send away for comandant. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! . column ~ a activelor .) collision. to get in colectare s. (de marfa. joint s.) sundries column colonial adj. parcel post/deSivery/traffic coliziune s. captain.tax collection colecta s. colonial colonialism s.sample assortment/ collection.t. {corner} mdrunt) dicker coluziune s.f.t.to collapse colecta v. parcel. collective (body). (impozite. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v. group. abordage.f. to order.{cont. colouring matter coloranti alimentari . taxe) to collect. subscription a face o ~ . collection ~ a impozitelor . master mariner.imminent impact ~ inevitabila .f.s'.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor .(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. encounter. package ~ cu tara calculata . to collect colectionar^.accidental collision ~ iminenta . sirainatate} indent .f. commander. collectivism colectivist s. to raise a subscription/collection colectiv adj. having/sharing a joint interest in smth. {dar nelivrut) on order comanda s. collective.f.f.editorial staff colectivism s.n.skipper ~ de nava comerciala .m.f.river collision ~ pe mare .i.post parcel a expedia un ~ . to raise.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier .f. collective farmer colectiviza v.t. merchant captain . mar. collection/set of samples colectiona v.w. colony.n. personnel ~ de redactie .sea captain ~ de pescador . colaps s.m.skipper comandat adj. staff.) assets side ~ a debitului .berthing collision ~ la remorca .shipmaster.n. settlement colorant s.) debit column ~ diverse . {mdrfun) to indent ~ prin po§ta . n.

custom-built/'-make comanditar s.odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s. iiuu!i"i/0i! h. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .i. fighting ~ a contrabandei . ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v. riscuri) pooling combate v..) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur..n.to place an order facut pe ~ .(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta . combination ~ a factorilor de productie . interese.u .•jc rue. to control. donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s. ruei .backlog/unfilled order ~ permanenta .h'^ergolic fuel .definite/firm order ~ generala/nespecificata .il. ' ' .(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard. in limita sumei la dispozitie.mail order ~ repetata .f.blanket order ~ guvernamentaia/de stat .'.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda . foiiduri. aclive/aclinp/workin.(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.COM-COM 87 ~ acceptata .f.ic^ .repeat order ~ scrisa .cunvciitional .order in writing ~ speciala . actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv. intesrarea prodnclsi.special order ~ urgenta .t.rush/pressing order comenzi inutile .) split order ~ externa .iuei oli.f.contraband control ~ a mirosurilor nedorite . combustible s. riscuri) to pool comasare s.order in hand ~ de proba . fondun.heavy order ~ neexecutata .t. to combat.open indent ~ mare . (beneficii." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj.l!•. inter ese.u's'ii.Qe carbuni .order for government account.direct order ~ discretionara/la apreciere . to fight against combatere s.m.cort! isiei ...ie!l•K•i••l(Ou'-i.:.m.coi'jvcntionai hies .(cdtre broker de a cwnpdra.(mar.foreign order ~ ferma .) indent for space ~ directa . control.trial/sample order ~ de tonaj .'"1-. opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.. structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor .verticaia .antiinflarnabij . (de beneficii. -1 .

frontier trade traffic ~ local/regional .retail dealer.free trade ~ licit . business. peddlery ~ angro/cu ridicata .commission merchant ~ cu amanuntui . trader. (mar.contraband/ smuggling trade ~ de export .coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea . echipament) outfitter ~ afiliat .import trade ~ de legume si fructe . (in magazin) shopkeeping ~ ambulant .colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu ..corn/grain trade ~ cu materiale navale .spot trader ~ cu retea de distribute . (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar . (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie ..ship chandlery ~ cu textile .flourishing trade ~ liber .n. trade.drapery ~ cu vinuri . commerce. mercantile comercializa v.draper ~ de vinuri . {mar.88 CAL-CAM ~ solid . marketing.vintner comert s.retail trade ~ cu articole de lux .state/govemment/public trade ~ de tranzit . (cu magazin) shopkeeper..warehouseman.international trade ~ interstatal . dealer.t. (de imbrdcdminte. mai ales in relatiile cu strdindtatea.lawful trade ~ Umitrof/de frontiers .transit/entrepot trade ~ exterior .wholesale/direct trade ~ colonial . commercial.second-hand dealer ~ de marfuri generale . trade. tradesman.luxury trade ~ cu cereale . shopman. (angrosist.general dealer ~ de textile . to commercialize.vintnery ~ de cabotaj .foreign/external trade. sau detaiUst) merchant.f. retailer ~ cu livrarea imediata a marfii . commercialization.(de mdruntisuri) pedlary.solid fuel comercial adj.) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international .(SUA) interstate commerce ~ invizibil .. merchandising ~ experimentala . to market.(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s.export trade ~ de import .bulk trade ~ de schimb .tally system/trade ~ infloritor . (care vinde in rate/pe credit) tallyman.(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie . to merchandise comercializare s.illicit trade ~ interior . traffic.m.compensation trade ~ in rate/pe credit .timber trade ~ de contrabands .barter trade ~ de stat .) outward/overseas trade ~ ilicit .chain merchant ~ de cereale .(cu amanuntui) corn chandler.local trade .greengrocery ~ de marfuri in vrac . trading.domestic/intemal/home trade...merchant member ~ angrosist .

f. investigation committee.seasonal trade ~ stradal .commercial shipping. sea/seabome trade ~ marunt .del credere commission ~ pentru mandatare . travelling salesman. board ~ bugetara .(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.standing committee comision s.brokerage commission ~ de navlosire ..working party ~ de mandate . mar.bank commission ~ de adresa .(asig.postal trade ~ sezonier .to peddle a face ~ angro .m.to haberdash a face ~ intens .committee of inquiry.(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara .selling brokerage/ commission ~ del credere .to deal wholesale a face ~ cu .credentials committee ~ de redactare .unauthorized trade ~ pasiv . committee. message ~ bancar . commission.m.control commission/ committee ~ de examen .(SUA) committee of supply ~ mixta .trilateral trade ~ triunghiular .budget committee. ship brokerage ~ de reprezentare . fact-finding board ~ de cenzori .underwriting commission ~ de vanzari .n. allowance.trust cost ~ pentru terti .commission past us . drummer comisars.to (carry on) trade a face ~ ambulant .conflict/dispute committee ~ de lucru . commissioner ~ de avarie . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face. 1.(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.) average agent/commissioner comisie s.dicker ~ mondial . commercial traveller.(tranzactie switch fdcutd la export.(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta .) passive commerce ~ prin po$ta .agency fee ~ de subscriere .editing panel ~ electorala .) charter commission.to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.to trade in a face ~ cu marunti§uri .CAM-COM 89 ~ maritim .kerb trade ~ trilateral .world trade ~ multilateral .) address commission ~ de asigurare .examining board. (insdrcinare) errand.audit(ing) committee ~ de control .(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .(mar. commission. board of examiners ~ de litigii . {de intermediere) factorage 2.parliamentary committee ~ permanenta .election committee ~ financiara .multilateral trade ~ neautorizat . maritime commerce/trade. (SUA) committee of ways and means ~ comuna .

airlines. parcener companie s.de stivuire .shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala . to offset 3. a contrubalansa) to counterbalance.raiiv/.comerciala .interimar .secundara .operationala . street porter ~ de export .petroliera .de conducere .holding company ~. re"-':U'nsos .'n.unpa''v " -^\ ^^t ferasc . company '.standing committee ~ provizoriu .editorial board ~ executiv .liner company ~ de navigatie .orientata spre productia realizabila -.de remorcaj . airways ~ holding .to go on errand comisionar s.cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1. joint heir.' i 'r.(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v.t.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .(filiala iinui holding) operating company .to sit on/to be on the committee como$tenitor s. (a echilibra.trading company -...s'•. middleman. (bdiat) eirand boy.s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '. to countervail.o''i company .river shipping company ~ de navigatie maritima . . 1.l . (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear.s^.tanker company "../'.steering committee ~ de redactie .f. (commission) agent 2.n.strike committee ~ de initiativa .executive/managing committee ~ de greva .n-niiupie dr.f. to mdemr)ify(tor) 2.advisory board' commission . i conipensaiion.(SUA) committee of ways and means .'••.isio'i c'''iJ.to make good a loss compensare .trade-union committee. {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere .(. committee.to take orders on commission a merge cu un ~ ..parcel delivery company.90 COM-COM ~ per lot . (intermediar) factor.(mar./.(mar.) stevedoring company ~ de transport de mobila .) towage company ~ de saivare .sea trading company ~ de petroliere .(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ . 1. (curler.".msurai'u.export commission agent ~ portuar — runner comitets.(mar. (pentrii) to com-peiisate (for). board ~ consultativ .temporary committee -. express company ~ de nave de linie .executive committee .ii\-'' ~ de factaj/mesagerie ."eiu'l^tr. (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ .in..i"):iny • <i': . (o chitone) to set off.^ .financiar ."..} salvage company .interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent .sindical . persoand care face diverse servicii) commissionaire. coheir.

{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s. composite compromis s.) distinctive competence competitiv adj. proficient competenta s. dating stamp. numbering machine.n. completely ~ asamblat {despre utilaje care. complex ~ comercial . {SUA) to fill out complex s. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat . 1.organizational behaviour ~ strategic .{asig.(asig. agreement.n.decision making ~ distinctiva {man. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie . mar./i.COM-COM datoriilor) setoff. (iin cec) to write out. (oficial) official statement ~ de presa .credit clearing compensator(iu) adj.ticket nipper compozit adj.cheque clearing. 1.f. remedy. proficiency. efficient.industrial complex ~ portuar .handout comunismi'. reparations 2.pure competition complementar adj. o cantilute) to make up. give-and-take. la vdnzare. competitiveness competitie s. competitive competitivitate s.producer behaviour ~ competitiv . compensation.port complex comportament^. competent. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man. im cec) to fill in.t. (dr. mar.{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v. dater -" de bilete . indemnification. behaviour.f.trading estate ~ industrial . complete adv. settlement.f. to supplement: (o suma./i. 11.competitive behaviour ~ organizational . {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor .consumer behaviour ~ al producatorului . ability 2. communal comunicat s.t. common. to computerize comun adj. (ohstesc) communal comunal adj.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca . complementary complet adj. pi. (un document. compensatory compensatie s. communism coniunitate s. ~ interbancara a creditelor .) competence.n. {cliring) clearing ~ executorie .f.severance pay competent adj. indemnity. competition ~ pura/perfecta . conduct ~ corecta . behaviour ~ al consumatorului . to (make) complete. compromise: arrangement.) average agreement ~ de avarie comuna .{in afaceri) fair dealing compostor s.f.) average bond computer s. consideration. conimunitv .n.f. competence.) core competence ~ de decizie . competency. computer computeriza v.

f.(forma de concentrare. concession a face concesii cuiva . to give and take concesiona v. half-way a face ~ reciproce . concessionnaire.(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v. leave (of absence). to dismiss.n. dismissal. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului .) concentration of industry ~ a livrarilor . (yacanta) holiday(s).wrongful dismissal concediu s.statutory undertaker . to discharge.92 COM-CON ~ de afaceri . (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s.f. amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.n.t.t. concern concesie s. fu-ziuni. grantee. community property/regime ~ de interese . licensee ~ de servicii publice .business community ~ de bunuri .community of interests ~ de natiuni . (a schita) to draft concept s. discharge. to grant. n. profilul pietelor etc.f. concept concern s.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara .production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie.m. crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei . to word.(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.holidays with pay. (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara . (a imagind) to conceive.to meet smb. (a formula) to formulate. disparitie.to make mutual concessions.Concentration of capital ~ a cumparatorilor .commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v. (SUA) vacation ~ cu plata .(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei .annual leave ~ fara plata .(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei .summary dismissal ~ nejustificata/ilegala .t. cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc.communal estate.sick leave ~ de odihna . paid/privilege leave ~ de boala . to license concesionar s.

conditions agreed upon ~ de adeziune . composition. terms 3.(dr.cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta . acordarea de daune-interese) to cast condamnat s. franchise.fair terms ~ actuale .f.) conditions of membership ~ de calitate . competition. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors. lease.t. (sociald) status. concession.mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s.free competition ~ loiala . rank ~ implicita .knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba .) condition subsequent ~ suspensiva . register ~ de prezenta . stipulation. rival concurenta s.quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare .conditions of contract ~ convenite/stabilite . convict. (la amendd) to fine.(la o asociatie.f. competitive.CON-CON 93 concesiune s. un club etc. (stare. (acord cu creditorii) {dr. (la plata despdgubirilor.book of complaints. competitor. to sentence.) condition precedent conditii acceptabile .m.m. rivalry ~ agresiva .timber claim ~ miniera .agreed terms. bankrupt's certificate concura v. grantor.to register conditie s. legal settlement.) deed of arrangement/assignment.terms of acceptance ~ ale unei emisiuni .imperfect competition ~ libera . requests book a trece in ~ . (dr.attendance book ~ de reclamatii .attractive terms ~ contractuale . (clauzd) condition. competitive condamna v. private arrangement.prerequisite ~ rezolutorie .) terms of an issue ~ americane .) settlement terms .f.) to convict.railway concession ~ de prospectiune .f.(bur.perfect competition concurential adj.n. license ~ a unei cai ferate .f.unfair competition ~ perfecta .i. rival s. (cu) to compete (with) concurent adj. conciliation concordat s.(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive .implied condition ~ legala legal condition ~ nula . 1. grant.^/.(fin.null and void condition ~ prealabila .credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare . licenser conciliere s. (in contu-macie) defaulter condica s.(dr.m. situation 2.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera .prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei .fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala . book of entry. situatie) condition.

to superintend. to direct.payment terms. (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade.(mar. 1.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives .general management ~ gresita . specifications for delivery. specifications of quality ~ uzuale .to come to terms a pune ~ .integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala .) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti . (a supraveghea) to supervise.mismanagement ~ ierarhica (man.inclusive terms ~ de scont . terms of delivery.terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive .terms of sale ~ generate de livrare .draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .discount terms ~ de vanzare .t.unacceptable terms ~ in vigoare .(mar.conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale .first-line management ~ la nivel mediu .) quay terms ~ de plata . (cadre) staff ~ a uzinei .) berth/liner terms ~ de livrare . superintendence.old terms a conveni asupra ~ .(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . running 2. to make one's terms conditiona v. (a administra) to manage. (a unei afaceri) carriage.general delivery terms ~ inacceptabile .middle management ~ prin eliminare . to condition conduce v.f.(mar.works management ~ centralizata . management.centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral . leadership.94 COTM-CON ~ de linie .varying terms ~ vechi/existente .preferential terms ~ tehnice . to run ~ o adunare . managership.to preside over/to chair a meeting conducere s.t. (supraveghere) supervision.working conditions ~ de navlosire .to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions.technical regulations ~ tehnice de calitate .) rye terms ~ de munca . trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar.) chartering terms ~ de operare la chei .quality specifications. (administrare) administration. (o afacere) to carry on.usual terms ~ variabile .delivery terms. terms of payment ~ de plata a tratei .

corresponding (to) prep.to acknowledge the receipt of a letter confirmare s.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese . n. (adunare) conference. ready-made/'-to-wear clothes.industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj. to confirm.f. to acknowledge ~ o §tire . to confiscate.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline. privately confidentialitate s.f.advice of credit ~ a greutatii .to give/to deliver a lecture confidential adj. (grad universitar) lectureship ~ de instruire .) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare . (secret) secret adv. meeting.(dr.f. pipeline ~ de ape reziduale/uzate .conflict of interests ~ de legi . confidential. pi. confirmation.t. (cu) conformable (to).f. to work conferinta s. speech 2. {a fabrica) to manufacture. (datoritd) owing to ~ avizului . wearing apparel confectiona v.one-man/Caesar management conducta s.editorship ~ superioara . (discurs) lecture.participative management ~ redactionala . este demis imediat) (man. in conformity/ compliance with. store clothes. according (to).f.press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica .CON-CON 95 ~ prin participare . conflict ~ de competenta/jurisdictie . pipe. to seize confiscare s. conduct ~ extrem de rea . .top management ~ unica . in asemenea situatii.f.t.as per account rendered ~ copiei anexate .(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei .as per copy enclosed .f. true (to). wear.advice of deal ~ de primire . 1. confidentially. confiscation. acknowledgement ~ a comenzii . in accordance/ keeping/agreement with.waste pipe ~ submarina .adversity/conflict of laws ~ de munca .to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori .(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs.conference call a tine o ~ .acknowledgement of receipt confisca v. sea pipe conduita s. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5. confidentiality conHrma v.) gross misconduct confectii s.acknowledgement of order ~ a creditului .t.(a unui angajat. care.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis .briefing conference ~ de presa . according to. congress 3.

refrigeration ~ rapida . dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .n. (a incredinta.outward bill of lading ~ pentru marfuri de import .town councillor ~ economic . board .(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip . 1.legal/law adviser ~ tehnic . 1. a da marfuri spre pdstrare) to consign 3.according to plan ~ uzului . depositor consignatie s.as per sample.(marfuri recepfionate. to freeze.r. depository consignator s. consignor.n.f. up to sample ~ planului . (a inregistrd) to register.m.(corn. to tin conserve s.tax consultant ~ juridic . consigner. (SUA) canned food consignatar s. de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress.corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate . to comply with congela v. freight document ~ colectiv .clean bill of lading ~ de linie .) bill of lading. (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal . to write down conserva v.n.m.market condition/position conosament s.) as customary conforma v.inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate . adviser. consignee.(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .liner bill of lading ~ de primire .t.economic adviser ~ fiscal . pi.as per invoice ~ legii .uniform bill of lading consemna v.t.river bill of lading ~ fractional . (in cutii de conserve) to can. tinned food.delivery/landing order ~ la ordin . to refrigerate congelare s.technical adviser consiliu s. (bani) to deposit 2.blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni .original bill of lading ~ partial .fresh bill of lading ~ oceanic .according to the law ~ mostrei .as per statement enclosed ~ facturii . (forma de concentrare.m. (mar.order/port bill of lading ~ la purtator .ocean bill of lading ~ original .f. consultant 2.f. to record.quick freezing conglomerat s.straight bill of lading ~ nou . (de marfuri) consignment (of goods) consilier s. depositary. council.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni . (economicd) conjuncture ~ a pietei .96 CON-CON ~ cu originalul .(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal .n. congress conjunctura s.f.t.direct/through bill of lading ~ fluvial . freezing.

(formare.f. naval architect/constructor constructie s. 1. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3. (restricfie) restriction 2.board of trustees ~ districtual/regional .budget constraint ~ si retinere . 1.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati .t.?. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate. compulsion.) to coerce. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri .conciliation board ~ de tutela .civil engineering ~ navale . (centralizare. construction. to constitute. engineering .r. to strenghten 2. to construct. consortium.marine engineer ~ naval . 1. binding over 3./.) to consolidate v.m.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . managing board. (cladire) building. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti . (fin. to engineer construire s. construction 2. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur. (aforfa) to compel. a infiinta) to form constituire s. (fin.) consolidation 4.shipbuilding. (a forma. (a datoriei publice) consolidation 2. to force 2.) consolidation consor(iu. building. (construire) building.) to consolidate consolidare s.company formation ~ a unui fond de rezerva . constraint. constitution.f. (datoria publicd) to consolidate 3. construction.f. to build. (despre cursul actiunilor) (bur. 1. structure.formation of a reserve fund constituit adj.currency board consolida v.board of directors.t.shipbuilder.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara .civil shipbuilding construi v.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie .) (p datorie) to fund.f.t. to oblige. to bind over constrangere s. 1. syndicate constitui v.f. constructor. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea. (a centraliza. directorate ~ de arbitraj . (legald) coercition. (a sili) to constrain.(a navei) restraint and detainment constructor s. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. ship construction. to consolidate. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale .) (a datoriilor) funding. incorporated constrange v. naval construction/ architecture ~ navale civile . in aceeasi persoand.district council ~ valutar . builder. (dr. restraint./?.(care vdnd la termen fard acoperire. infiintare) formation ~ a unei societati .

capital consumption ~ de combustibil . consumerism constientizare s. adviser ~ managerial .creditor account ~ curent . (SUA) checking account ~ de accepte .(cont.specific consumption ~ zilnic .current account.to be present in an advisory capacity.end-user.n. (energie) to consume.n./i.98 CON-CON ~ a unei pozitii . (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume. consul ~ general . (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts.financial counselling ~ in sectorul promovarilor .management consultant consultants s.public consumption ~ specific . counselling ~ financiara .consul general consular adj.productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca .domestic/home consumption ~ intraramuri . final/ultimate consumer ~ progresist .acceptance account .) career counselling consultativ adj.national consumption ~ neproductiv . (a folosi) to use.t.f. account ~ activ .(intr-o firmd) (man. account current. to have advisory vote ~ public .(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului . stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat . (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account.(de operatiuni) active account ~ administrat .(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur. consulate.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final . (a epuiza) to spend.) position building consuls.short account ~ bancar . to use up 3. consumer. consulting.bank/banking account ~ blocat .private consumption ~ productiv . n.m. consultative.m. 1.client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire . consular office ~ general .f.final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern . to exhaust consumator s. consular consulat s.) intrabranch consumption ~ national .progressive consumer consumerism s.daily consumption consuma v.fuel consumption ~ final/de produse finale . consumption ~ de capital . consultant.consulate general consultant adj. consulting s.(nemotivat de necesitdti.unproductive consumption ~ ostentativ . m.blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor . (a risipi) to waste 2. advisory a avea vot ~ .

depreciation account ~ de buget .overdraft ~ detaliat .purchases account ~ de activ .custody account ~ de depozit .income and expediture account ~ de virament .clearing account ~ de compensatie .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .inactive/dormant/dead account ~ interimar .suspense account ~ in valuta .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.savings account.(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .) monthly account .(corn.loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .detailed/specified account ~ din cartea mare . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .production account ~ de profit §i pierderi .sales account.{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .CON-CON 99 ~ de achizitii .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .deposit account ~ de depozit la termen .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .noninterest bearing account ~ fiduciar .(corn.deschis .sight deposit account ~ de economii .bad debts account ~ de credit .deferred payment account ~ de productie .ledger account ~ diverse .sundries/sundry account ~ fara dobanda .reserve account ~ de lichidare/decontare .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .) credit account.interim account ~ in credit . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .capital account ~ de casa . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .trust/trustee account ~ inactiv . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .cash account ~ de cheltuieli .profit/gain and loss account ~ de vanzari .consignment account ~ de control/rectificare .charges account ~ de curing .offset account ~ de concentrare .transfer account .

(in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .f. accounting.economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .numbered account ~ particular .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.unbalanced account ~ nostro .creative accounting ~ de amortizare .de inflatie .'s account contabil-y.integrated accounting ~ in partida dubia .100 CON-CON ~ nesoldat .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii . (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .to carry to account a trece in contui cuiva .nominal accounts ~ pe doua rubrici .financial accounting ~ integrata .accounts payable ~ de grup .outstandings ~ impersonale .national accounting .(bazatd pe simboluri. in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric . accountancy 2.certified accountant.single-entry bookkeeping ~ manageriala .annual accounts ~ consolidate .management accounts ~ nominale .provisional account ~ remis .special/separate account ~ specificat .accounts receivable ~ de datorii .impersonal accounts ~ manageriale .transferable account ~ vostro . accountant ~ atestat/autorizat . sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala . bookkeeper.two-sided accounts ~ reale .depreciation accounting . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara .(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .to place/to carry to smb.inflation accounting ~ fara cifre .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .group accounts ~ de plata a impozitelor .consolidated accounts ~ de creante .(SUA) certified public accountant contabilitate s. bookkeeping.m. planificarea.account rendered ~ special/separat .private account ~ personal .real accounts ~ spontane .(date in baza cdrora se asigurd conducerea.merger accounting ~ creatoare .personal/private account. (serviciu) accounting department ~ a costurilor . 1.itemized account ~ transferabil .public accountant ~ public atestat/autorizat .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .

medium/average quality ~ medie buna . qualification. cale s.) dual capacity ~ functionala . works/factory railway ~ maritima . (pepiata bursiera) doldrums camata s. skilled calitate s.n. fineness ~ totala . (caracteristica) (distinctive) feature. cambie s.f. (a unei obligatiuni.60 CAL-CAM. qualified. 1.n. kind.f.fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai . care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului . bill.{mar.f. 1.quality as per sample ~ de asociat/partener . means ~ de apa navigabila .functional quality ~ inferioara .se/iy abstract) way.membership ~ dubia . seaway ~ maritima costiera . (w . (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca . railway.perfect quality ~ la incarcare . two-name paper ~ cu scadenta depa§ita .investment bill ~ domiciliata .f.quality of life ~ acceptabila . (ruta) route 2. course 3.stipulated quality ~ superioara .) total quality ~ vandabila . journeyman calificare s.commercial/trade bill. kite ~ de investitie .backed/endorsed bill ~ bancara .partnership ~ de membru . (SUA) railroad ~ ferata uzinala .yard track. bill (of exchange) ~ acceptata . (msusire) quality.standard quality/grade ~ stipulata/convenita .fine bank/trade bill.bank/banker's bill. qualitative calm s.commercial quality/ grade ~ conform mostrei .merchantable quality calitativ adj.ways and means calendar s.domiciled bill . asset. calendar calfa s.inland waterway ~ ferata . finance bill ~ comerciala .product quality ~ a vietii .prime/superior/high first quality.sea road.f.overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .f.low/cheap quality ~ ireprosabila .navigable waterway ~ de navigatie interioara .coastwise sea lane cai de comunicatie .rail.lines of communication ~ si mijioace ..fair quality ~ buna .poor quality ~ standard .) shipped quality ~ medie . grade 3. attribute. characteristic 2. (fel) sort.training at the job calificat adj. street. (mijioc) way..accepted bill ~ andosata . (drum) road.(man. usury cambial adj. property. prime/respectable bill ~ de complezenta .(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur.accommodation bill. path.(despre grdu) fair average quality ~ mediocra .sound quality ~ comerciala .

m special cu apd de mare) (asig.t.returnable container ~ reversibil .tariff quota contingentare s. lift van ~ fara marfa .sealed container ~ standardizat .(pentru lichide) flexible container ~ frigorific .standardized/ISO container ~ stivuibil .f.n.t. to dispute ~ o creanta .) quota system contingentat adj.packaged container ~ pentru paleti .CON-CON 101 ~ prudenta .dry freight container ~ pentru pachete .n.fluid container ~ pentru marfa m vrac .) pier-to-pier containerization contamina v.transfer container ~ de tranzit .pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma .noncaptive van container ~ de vagon .n.bulk container ~ pentru marfa uscata .(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu . (corn.t.van container ~ demontabil . containerization ~ . pollution ~ cu praf.floating barge container ~ .export quota ~ de import . contentious s.refrigerated container ~ izotermic . to contaminate.(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .import quota ~ tarifar . prin plata unei dobanzi.conservative accounting ~ tabulara . continuation contencios adj. to pollute contaminare s.chei la chei" . disputed claims office. to containerize containerizabil adj.(a mdrfurilor) dust damage contango s.platform container ~ returnabil .(mar.) contamination.single-trip/disposal container ~ pentru lichide .reversing container ~ sigilat .empty container ~ flexibil . (a caricului. legal/law department contesta v. mar.to keep the books container s.cargo/freight container ~ de transbordare . container ~ celular .insulated container ~ nereturnabil . claim department. containerizable containerizare s.van container ~ de marfa .all-aluminium container ~ de mare capacitate . to contest. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.tabular bookkeeping a tine contabilitatea . amdnarea achitdrii unei datorii.) subject to quota restrictions .(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .. pand la urmdtoarea lichidare.stowable cargo container ~ -slep .f.to dispute a debt.tanc . la bursa de mdrfuri. (corn. (la bursa de valori. (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export .f.n. to put a claim in issue contingent s.watertight container.demountable container ~ deschis/fara capac .tank container containeriza v.

(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate . illicit trade 2.absolute contraband ~ de arme .contract of agency ~ de arendare .f.(mar.gas meter ~ electric — electric meter.lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima . (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.to smuggle.employment contract.nude/naked contract ~ de angajare .commission contract ~ de cumparare .n.publishing agreement ~ de emisiune .(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .bootlegger contracambie s.) contra contract s. articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision . agreement.(asig.tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa . deed.n.cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .marine insurance contract ~ de asociere . (mar.102 CON-CON contort.war contraband. mar.) aleatory contract ~ anulabil .m.bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .f.purchase deed ~ de depunere in consignatie . redraft contracont s. (cont.. (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta .tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.bootlegging ~ de razboi .(asig.) against all risks contrabands s.freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .occasional contraband a face.skeleton contract ~ colectiv de munca .gun running ~ de bauturi spirtoase .) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision . covenant ~ aleatoriu .articles/deed of partnership. partnership deed ~ de cesiune . n. against ~ chitanta . contract.respondentia bond ~ de mchiriere .on receipt ~ numerar la predare .bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .deed of assignment ~ de colaborare .(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .collective labour agreement ~ consensual . to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.) foreign agreement ~ de tmprumut maritim . contraband of war ~ ocazionala . counter. smuggler.) ship's/shipping articles.{corn.consensual contract ~ cu clauze restrictive .lease . contraband (trade). 1. contrabandist ~ de alcool . meter ~ de apa . (actiune) smuggling.water meter ~ de gaze .

private treaty ~ de vanzare in rate .formal contract ~ futures .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .enforceable/executory contract ~ fiduciar .(dr.(mar. deed of conveyance.absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .(mar. charter party.memorandum of association ~ de stat .gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar .uniform charter ~ de reprezentanta .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare .bargain and sale. carriage/shipping contract.licence contract ~ de monopol .indenture.) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar. hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .(mar. demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .time charter .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .fixed job contract ~ de navlosire .) fraudulent contract ~ executat/terminat .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .direct contract ~ divizibil .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .(mar.easy terms.monopoly contract ~ de munca . articles of apprenticeship ~ de vanzare .round-trip charter ~ de navlosire pe termen .futures contract .de navlosire pe voiaj .public contract ~ subscriere .executed contract ~ executoriu .) charter ~ de inchiriere a navei nude .agency contract ~ de societate .) charter by demise.CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .) ore charter ~ de ucenicie .) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice . deed of trust ~ formal .clean charter ~ de navlosire dus-intors . contract of affreightment/carriage.(dr.(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .) charter.(mar.) trust deed/ instrument. freight contract/agreement ~ de navlosire brut .

m. to cancel.null and void contract ~ oneros .verbal contract contracte actuale . surety for a surety contragreutate s.f. counterfeit(ed).f. (un imprumut. counteroffer.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse .(mar.executory consideration contrasemna v. balance weight.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract .f. to forge.t.running contract ~ in vigoare . heel contraoferta s. forgery.f.ra. (la licitatie) counterbid contrapartida s. o datorie) to contract.demurrage incurred.(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare .f.i.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat .to be under articles a incheia un ~ . to counterfeit.f.spot contract ~ sub sigiliu privat . (corn.) demurrage ~ contractuale .t.implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza . contractual. to adulterate. spurious contragarantie s. redraft . specialty ~ -tip . privy contractual adj. cancellation contramarca s.void contract ~ secundar . to fake up contrafacere s.f. to countermand.subcontract ~ spot/pentru disponibil . countermand. pi. contractor. fake contrafacut adj.to enter into/to conclude an agreement contracta v. (penalizdri) (mar. special contract.oppressive contract ~ principal de inchiriere . countersignature contrastalii s. counterpoise contramanda v.. counterfoil.(contracte de vdnzare sau cumpa. counterfeit. (o obligatie) to lay oneself under contractant s.t.) countertrade contraprestatie s.) consideration ~ executorie .f.f. to incur. to call off contramandare s. incurred demurrage contratrata s.forward contract ~ nul si neavenit . stipulated by contract contraface v. contracting party.104 CON-CON ~ global .unilateral/one-sided contract ~ verbal .(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen . v.contract by deed/under seal. fake.standard agreement ~ -tip de navlosire .f. adulteration. weight equalizer.t.valid contract ~ la termen . check.package deal ~ implicit/tacit . to countersign contrasemnatura s. (dr. forged.f.onerous contract ~ opresiv .) uniform charter ~ unilateral .

1.wage and price control ~ al statului .) draft/draught survey ~ operativ .technical control ~ vamal . comptroller ~ al cantitatii . (financiar.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s. (supraveghere) supervision 2.) supervisor.(mar. infringement. taxpayer.statistical control ~ tehnic . (a examina) to examine.customs examination/ inspection/search.mandatory control ~ statistic .administrative control ~ al creditelor .inspector ~ de masuri si greutati . tax bearer contribui v. (bdneascd) share. (conturi) to audit 3. to control. contribution. surveyor 2. to check up.state control ~ al venitului/averii .budgetary control ~ contabil .i. equivalent value contravenient s. contravener. contravention. (revizor contabil) auditor 3.standard batch control ~ prin imputerniciti . ratepayer. 1.(asig. quota ~ la avaria comuna . checkup.f. (mar.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei .f. contributor. (a inspecta) to inspect.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar . (al unei activitdti etc.to hold the market controlor s. (a supraveghea) to supervise 2.m.CON-CON 105 contravaloare s. infringer.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare . inspector.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .n. vamal etc.f. (director economic) controller.audit ~ de calitate . (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate .surveyor of weights and measures . mar. transgressor.) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v.(c.m.quality control ~ de pescaj .(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete .price control ~ al salariilor si al preturilor .) control.m. examiner. offender. (masa monetard) to squeeze ~ piata . checking.(asig. trespass contribuabil s.t. (examinare) examination. to contribute contributie s.) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie . average bond/payment ~ la coliziune .) general average contribution. (a verified) to verify. (yerificare) check. (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ .(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard . (inspectie) inspection.) ticket collector. mar. 1. trespasser contraventie s.f.

1. \o convert ~ m numerar — {active.(c. titluri de valoare) to realize convertibil adj.de larg .cooperative farm ~ de consum . {al unui recipient) content(s).) convertibility ~ externa . (bandd transportoare) conveyer. agreement.f. treaty 2.cooperative shop/store.) to convene. to summon ~ o intrunire/§edinta .f convening. 1. conurbation conveier s.) truck train ~ fluvial . (adundri.n.postal convention " scrisa .treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala . cooperative farmer cooperativa s. cooperative s.domestic limited convertibility convertire s. (concordat.f.collective labour agreement . sedinte etc.telephone conversation ~ telefonica interurbana . toll/trunk call coopera v. emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin. admissible conventie s. conveyor. (capacitate) capacity 2.agreement in writing conversie v. searcher.agricultural cooperative.a imprumutului in titluri de valoare .(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v. titluri de valoare) realizable convertibilitate s.(despre active. a titlurilor de valoare) realization convoca v.river convoy ~ maritim . (fin. (despre preturi) fair. (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut.f.n. (al unui document) tenor ~ de umiditate . communal agricultural organization ~ agricola de productie .luggage inspector continut s.) composition ~ colectiva de munca . cooperative society ~ agricola .f.t. consumers' cooperative society ~ de credit . conversation.(mar.(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s.maritime convoy convorbire s.n. convertible ~ in numerar .f.106 CON-COO ~ vamal . to assemble. conversion ~ in numerar . convoy . assembling.preventive officer. cooperation cooperatist adj. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr. (acceptable acceptable.(a activelor.t.f. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj.moisture content conurbatie s.external convertibility ~ limitata interna . talk ~ telefonica . conversiune conversiune s.de reasigurare . convention.long-distance call.) conversion . (la) to cooperate (in) cooperare s.m. cooperative bank . landwaiter ~ vamal de bagaje .) offshore convoy ~ de tragere . calling together. to call together.credit union/cooperative.i.f.f. summons convoi s.f.to call a meeting ~ un sindicat bancar .

coo-cos ~ de credit local .m. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. corporate 2. counterpart. cooperative system copartaja v.(asig.certified/attested/office copy coproprietar s.m. mar.f.) corporation aggregate ~ exclusiva .f. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost.t. coownership. a a'iibalajului unuiprodus.f coproprietorship.{coca) hull (of a. {a mitiii) to bribe coruptie s.(asig. joint/part owner coproprietate s. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2. corruption cosmetizare s. copy.??. (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar. corporative corporatie s.multinational corporation ~ profesionala . (a unui document) draft ~ de conosament . (breasld) craft (guild). body ~ de nava . (duplicat) duplicate.incoming mail corp.m.f. cooperativization cooperatie s.?. to adjust corela v. guild 2. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat . coproprietor.t.diplomatic corps ~ si masini . copartner coparticipare s. corporatism corporatist adj.f.cornerciaia .t.) hull and materials corporatism^. (constituit sub forma unei corporatii) corporate. ship) 107 ~ didactic . 1. a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. (a unui magazin.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela .f. corporatist corporativ adj.".m.(titular.. joint possession/property corecta v. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr.international corporation ~ inchisa . (referitor la o corporate) corporative. mar.local financial cooperative cooperativizare s.) hull and machinery ~ si materiale .business/commercial correspondence ~ sosita .) corporation sole ~ internationala .teaching staff ~ diplomatic .public corporation transnationala transnational corporation corupe v.f correlation ~ a nivelului salarizarii .fair/true copy ~ legalizata .f correspondence: (postd) mail . to amend. to correlate corelare s. cost .5-. to correct.wage level adjustment corespondent s.(mar. tenor.f 1. to share jointly copartener s. cu personalitate juridicd. 1.f.t./?.(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala .

insurance.) current cost ~ de achizitie .(atribuibil mai multor produse etc.) common cost ~ constant .cost of labour. comision si dobanda . freight and exchange ~ comun .bond issue cost ~ al fortei de munca .issue cost ~ de inlocuire .cost of recruitment ~ al reformei . cartage ~ al unei calatorii/curse . transfer earnings ~ de penurie . navlu si diferenta de curs de schimb .) (cont.direct cost ~ economic .cost of new common equity ~ al ofertei de pret .actual cost . asigurare.108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .(mar. navlu.) charterage ~ al noilor actiuni comune . insurance.cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .cost.cost of downtime ~ al transportului .shortage cost ~ de productie .cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni . navlu .cost. insurance.cost of living ~ . asigurare.carriage.cost of equity ~ al creditului .bid cost ~ al opririi productiei . freight ~ . freight and commission ~ .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent . freight and landed ~ .cost.(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .lot-quality cost ~ al capitalului .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu .production/prime/ flat/first cost ~ direct .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii . asigurare. wage costs ~ al intretinerii . navlu si comision cost.(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii . insurance.fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost.cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune . asigurare.maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii . insurance.cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat . freight.(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv .(cont. commission and interest ~ . asigurare. navlu si descarcat cost.

real cost ~ recurent .unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .fixed cost.(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix . quoteworthy cotare s.(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald. to cost ~ scump .(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .standard cost ~ suplimentar .working costs ~ de reprezentare/mandat .dual listing ~ la bursa . (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare .(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere. (la bursa) quotable. ascultdtori etc.original cost ~ istoric .average variable cost ~ neabsorbit .(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .social costs costa v.(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .budgeted cost ~ real .". basket ~ valutar . to come high co$ s.) quotation. (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .) cost per thousand ~ marginal/incremental .(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .cost and freight ~ total al stocurilor . neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp . to cost dear.(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect . listing ~ dubia . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .extra cost. exchange listing . (la bursa) to quote cotabil adj.decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .recurrent cost ~ standard .n.time cost ~ planificat .COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz . actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .(stock) exchange quotation.average fixed cost ~ mediu variabil .estimative/ estimated cost ~ fix . alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.to be expensive.managed costs ~ sociale ..t. currency basket cota v.variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor .(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.indirect cost ~ initial . (bur.cost and insurance ~ si navlu .(cheltuieli de regie.f.

) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar.(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s. claim ~ cesionabila . mated) check.n. loan 2.share. market crash ~ financiar . fee. daily s.f. maker.debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta . talon. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.assignable debt ~ contabila .consecutive quotation ~ de deschidere .official quotation cota s.debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei . levy ~ de inscriere . heel.f.110 COT-CRE ~ pentru disponibil .spot quotation cotatie s. subscription. depusd in aur. daily paper cotiza v.member fee ~ individuals . freight rate ~ a navlurilor de linie .i. stub crah s. wine cellar/vault. generals rate ~ de amortizare .branding ~ de credite .stock exchange crash.book debt ~ garantata prin ipoteca .(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol . 1.) rate of freight. creator ~ de piata .f.(mar.redemption quota ~ de export .(in economic) credit creation creator s. failure ~ bursier . (contramarcd.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila . counterfoil.financial crash crama s.export quota ~ de import .(bur.marrying price ~ de tnchidere . crash. de participare. price ~ anterioara . credit.) general cargo rate.f.tax-free quota cotidian adj. (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .outstanding claim/debt creante $i angajamente . creation ~ a marcii .taxable quota ~ in aur — (cota.share of profit ~ de vanzari .parte .claims and liabilities creare s. m.n.commercial/trade credit .n.n. cellar creanta s. de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ . quota. due. bankruptcy.import quota ~ de profit . share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor .f. debt. (bur.) market maker credit s.f.share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe .entrance fee ~ de membru .nominal quotation ~ oficiala .) quotation. to subscribe.agricultural credit ~ bancar .(mar. quota ~ parte din beneficii .previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva .) credit (side) 3. (corn.bank credit ~ comercial .) trust ~ acordat brokerului .

(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .working capital credit ~ de export . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .long-term credit ~ pe termen mediu .foreign credit ~ fara garantie . credit on mortgage. in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .documentary credit ~ extern .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .mortgage credit.straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe .medium-term credit ~ pe termen scurt .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .refinancing credit ~ de scont .CRE-CRE 111 ~ cumparator .unlimited credit ~ neperformant .produce advance/loan ~ personal .investment credit ~ de refinantare .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .discount credit ~ documentar .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .credit on personal property ~ multivalutar .credit on real estate ~ international .(reputafia unei persoane.bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .international credit ~ intern .export credit ~ de investitii . (SUA) current account credit ~ lombard .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.domestic credit ~ ipotecar . la alegere.(utilizabil.(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .

despre preturi) to . s.to take on credit a trece in creditui cuiva . a avea ~ pe piata .care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil .') accounts payable ~ comercial . (puternic.t. lender.to have credit with smb.punte/de legatura .(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent .trade creditor ~ cu garantie . to increase. to raise.sau a Bdncii Nafionale .swing credit ~ reinnoit automat .to open a credit/an account with smb.installment credit ~ reciproc negarantat . stockman. encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie . to credit ~ excesiv . to raise v. (de vite.. to cultivate.. to go up.mortgagee.(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat .'s credit creditav.to carry to smb.. to rear. a lua cu ~ .(despre o banca) to overlend creditor adj. (preturi) to advance 2. (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by . animate domestice) breeder ~ de vite . 1.to be a sound man a cumpara pe ~ .?. creditor.(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri .(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier .m. (animate) to breed.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist . (despre preturi) to advance.m. to increase.transferable credit a avea ~ la cineva .dun ~ ipotecar . loaner.revolving credit ~ scump .to buy on trust a deschide cuiva un ~ . to escalate.bond creditor ~ general .cattle breeder. stockbreeder creste v. credit. (cont.. 1.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate . to rise.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public .(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit .public credit ~ .pledgee ~ garantat prin obligatiuni . (plante) to grow.execution creditor ~ in ultima instanta .creditors under commission of bankruptcy crescator s. mortgage creditor.

(a prefurilor) advance.(a cursului) {bur.animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata . increase.sustainable economic growth ~ economics zero .steady state growth path of nominal income ~ temporara .(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.CRE-CRO 113 soar. nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor .(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante. 1.) to bull criza s.(asig. rise.overproduction crisis ~ economics .money pressure/ scarcity ~ de supraproductie . in special despre decalaje) to widen cre§tere s. (bur. imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal . (despre cursuri bursiere) to trade up.expansion of production ~ a riscului .(asig. (continud) (cont. (a pietei) stringency ~ de lichiditati .under advice ~ barare generala . (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep.f. upturn. growth.(despre cec) cheque crossed generally .) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor . boost. mar.(funciare.f. mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion. (acumulare. mar. with 2.periodical increment ~ procentuala . (a se acumula. fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei .(a preturilor) boomlet a fi in ~ .to be on the increase a incerca sa provoace o ~ . crisis.increase in demand ~ a productivitatii . (depresiune) depression.petroleum crisis ~ structurala . upswing. in special despre dobandd) to accrue.to come down croaziera s.) with particular average ~ aviz .) accrual ~ a animalelor .economic crisis ~ financiara .percentage growth ~ spontana a valorii .overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica .cattle breeding ~ de capital .economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila . (a se amplified.structural crisis a fi in ~ financiara .) with average ~ avarie particulars . (a afacerilor) stagnation. cruise ~ in jurul lumii .m.(a capitalului social) capital increase ~ economica .f. increment.) cum ~ cu alt proprietar .global/world cruise cronometror s.(asig.financial crisis ~ petroliera .under new ownership ~ avarie .

(ca dijmas) to sharecrop cultivare s.(bur.measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .(asig.n.) loose-leaf ~ tncepere de la data .(bur.) under protest ~ ramburs .) corporate culture culturi cerealiere . to farm. culture 2. by the piece.(de dividende etc.limited and reduced ~ rise . to raise.under the date of ~ destinatia .) cum capitalization ~ cu bucata .duty-paid ~ taxele vamale neachitate .(bur.as from ~ lichidare la mijiocul lunii .(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare . piece by piece ~ clauze .) subject to safe arrival ~ contract . grower.) at risk ~ taxa zero .cum dividend. registre etc.(by) piecemeal.understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie . (SUA) dividend on ~ dobanda . 1.as loan ~ titlu oneros . 1.f.claused ~ coloane .(bur.under will ~ titlu de imprumut .catchcrop ~ mixta . (agricola) culture.(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .carriage paid home ~ ziua .(despre calendare.) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .) cum all ~ transportui platit .(clauza de navlosire) (mar.t.f.(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .dry farming cultivator s. farming ~ a terenurilor fara irigatii . to grow 2.(mar. (pdmdntui) to cultivate.duty-unpaid ~ tendinta de crestere . to till. (in special cereale) to crop.) cum distribution ~ dividend .) subject open ~ conditia sosirii sigure . cultivation.ratal cultiva v.(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .) bound for ~ distribuire .cum interest ~ drepturi .(bur.under deed ~ cupon .delivered docks ~ personal insuficient . m. crop ~ alternativa/intercalata .collection on delivery ~ raspundere limitata .) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .(despre o plata) (dr.cereal crops .limited ~ raspundere limitata si capital redus .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man. quantum ~ al despagubirii .(despre piata bursiera) bearish ~ testament .carriage forward ~ protest .for value ~ toate beneficiile .by the day cuantums.columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar. farmer cultura s.114 CRO-CUL ~ barare speciala .) cum coupon ~ data de .

to buy on easy terms ~ cu plata in numerar .) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur.(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate . to purchase 2. purchase ~ a la hausse . incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .firm buyer .technical/ industrial crops cumpara v.angro/cu ridicata . purchasing.to buy cheap/low ~ cu amanuntui .catalogue buying ~ pe baza de comision . purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere .(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.to buy retail ~ cu facilitati de plata .t.to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .wholesale purchase ~ cu amanuntui .(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur. buyer.retail purchase ~ cu plata in numerar .high-repeat purchase ~ de proba . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog . buying.buyout .cash purchase.to buy for future delivery cumparare s.possible/ prospective buyer ~ ferm .forage crops ~ tehnice/industriale . (actiuni ale unei societati) to buy into. (dr.speculative buying comparator s. shopper.) averaging in ~ de articole de uz curent .to buy by auction ~ la termen .CUL-CUM 115 ~ furajere . to buy. 1.impulse buying cumparari de sustinere .) (SUA) wash sale ~ in rate .(bur. (actiuni ale unei societati.hire purchase.(a cursului) (bur.m.f.(bur. purchaser.) supporting purchases ~ speculative . a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .employee buyout ~ a unei societati .) to overbuy ~ in rate .) vendee ~ eventual/potential .to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man .to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .purchase on commission ~ pe credit . (toate actiunile unei societati) to buy out.(a preturilor.purchase on credit ~ sub impulsul momentului .

(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin.t. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s.(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii .(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon.) quotation. knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. shopping a face cumparaturi . (tabla. (serie de lectii) course ~ al actiunilor . 1. current.f. 1.quotation of the day ~ central . (al unui document) tenor curat adj. river course 2.to go shopping cumul s. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta . (despre lund) (corn. exchange rate 3.) instant.) yield curve ~ atipica a ofertei de munca . pi.(bur.downward curve ~ normala de randament .f. messenger.n.interest warrant ~ de piata .) coupon 2.security price ~ al zilei . de materii) summary 2. (fin.dividend warrant ~ de dobanda .heavy purchaser ~ impulsiv .share price ~ al cecului .(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.) buyers no sellers cumparatura s. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj. (valutar/de schimb) rate of exchange.f. plurality of offices cumula v.demand curve ~ a consumului .) undisclosed buyer ~ pe o piata . (de apd) watercourse. (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin. courier.116 CUM-CUR ~ important . (de stofd) remnant ~ de dividende . 1.market price/rate ~ al titlurilor de valoare . purchase. (zilnic) daily 2.f.m.payment coupon ~ valoric .(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.consumption curve ~ a indiferentei . (de functii) holding more than one office/appointment. (bur.supply curve ~ a productiei . 1. (despre preturi) current.) present.n. (despre cheltuieli) running curier s. (despre an etc.n.marketer cumparatori fara vanzatori .impulse buyer ~ nenominalizat .central exchange rate .(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .(bur.n. (despre monedd) legal.) denomination unit cupon s.production curve ~ a randamentului . errand/office boy curs s. cumulative cunoastere s. trading stamp cuprins s. price 4.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot . curve ~ a acceptarii .(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei .

n. custodian. nearmoney cvasicontract^.n.{la bancd) safe deposit box cvasibani s. can ~ metalica pentru depozitarea de valori . deep-sea/distant trade.) bid/buying price ~ de deschidere . broker custode^.{serviciu bancar) safe custody cutie s. arbitration court ~ de casatie .floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat . distant cruise ~ regulata . bin. appellate court ~ de arbitraj .) opening price ~ de emisiune ..) middle price/rate ~ neoiicial de schimb .{bur. courtage. fin.(bur.nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai . (parcurs) haul ~ lunga . 1. quasi-contract cvasimonopol^.f. {ladd) case. {dr.m. stockbroking curte s.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .{bur.{bur.) closing price ~ de panica/foarte scazut . {a unui vehicuf) drive. {a navei) (sea) voyage.audit office ~ suprema .real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut . pi.n.) trading price ~ de vanzare .official exchange rate ~ de schimb real .multiple exchange rates cursa s.court of cassation ~ de conturi .{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial .{mar. course (of a ship) 2.{bur.n.{bur.m.{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .rate of exchange ~ de schimb dirijat .court of arbitration.) panic price ~ de schimb/valutar .court of appeal.{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere .{de guvern) peg ~ de tranzactie .{mar.f. word .fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant .m.) wide price ~ de cumparare .unofficial rate of exchange ~ nominal .supreme court curtier s.) trade curtaj s. quasi-monopoly cuvant^. caretaker custodie s.freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .f.) long course. quasi-money. custody ~ sigura .kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu . box.managed exchange rate ~ de schimb fix . brokerage.{al valutei) selling rate ~ direct .{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .f.issue price ~ de interventie .) court ~ de apel . {de conserve) tin. ride.

to form a quorum .to have a quorum a constitui un ~ .118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums. quomm a avea ~.fi.

pier barge pregatita .limita .n.(a contractului) cancelling date ~ de expediere .lighter berth -. berth space .landing stage. (oara) time 4. (o sentintd) to adjudicate.(cdtre un superior) report..date of delivery.de chei . (a inmdna) to hand over 4.t.entry date ~ de livrare .D da v. pi.(a navei) date of arrival ~ .alongside date ~ de anulare/reziliere .to give an expert opinion dactilografa s.plutitoare .) date of shipment ~ de facturare .f.date of maturity. typewriting dana s.de plata .) stem/stemming date ~ de inregistrare .ore berth ~ de pasageri .de facturi .de descarcare . sailing date ~ de sosire .quay berth ' de antrepozitare .to render assistance ~ chitanta .t. (limita) term 3.quay berth . t.pentru §lepuri .f. (ceva furat) to restore 5. {(imp. v.discharging berth ~ de incarcare .f. cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum.(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf .in exploatare . to award . (gratis) to give away 6. (notiune fundamentala.to receipt ~ faliment .) to offer 2.(a mdrfii) (mar. statement of accounts data v.) minutes.invoice typist dactilografia v.f.ready berth ~ sigura . (calendaristica) date 2. (protocol. (taro) tare dare s.effective date ~ a po$tei . (o recolta) to yield 7..un acont — to pay an account .date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing. typist . (statistics) (official) returns.(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.f. to grant 3. mooring berth.un aviz competent . to type dactilografie s. due date ~ contractuala .i. to date data s.to give/to provide security .passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .loading berth ~ de minereu .contract date ~ de acostare la dana . gift dara s. 1.ajutor .date of invoice ~ -de incarcare .(oil) tanker berth . (a o/er.date of loading.to commission . 1. giving ~ de seama . (relatare) account (rendered). (cdrtile de joc) to deal 8.date as postmark ~ a scadentei . delivery date '. present.f. (a acordd) to bestow/to confer upon smb.to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . to return. (mar.de acostare .term day . (mapoi) to give back. bani) to allow. to give. berth. data ~ a intrarii in vigoare .

outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .mortgage debt ~ neconsolidata .barred debt ~ publica .tabular data dator adj.(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara .public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna .(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare. indebtedness. domenii) composites ~ la dispozitia conducerii . old--standing debt datorii acumulate/restante .statute . (ipoteca) encumbrance ~ consolidata . datorii restante) arrears 2.current debt ~ de onoare . indebted (to). bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila . debt.(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .official data ~ statistice .(care grupeazd informatii din mai multe sectoare.piramidala . owing.(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata .debt of old standing. to owe datorat adj. obliged (to) a fi ~ .120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare . 1. liability 3. in caz de faliment.stale debt ~ curenta . (obligafie) obligation.statistical data ~ tabulare . due datorie s.t.(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat . 1. (arierate. owed. (angajat fafd de) under an obligation (to).internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta . honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a .debt of honour.unclaimable/undue debt ~ insolvabila .to be in debt datora v.unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila .irrecoverable debt ~ nesigura . (involved) in debt 2.backlog of debts .doubtful debt ~ neta .net debt '.external debt ~ flotanta . maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa . owing money.f.expected discharging date date compuse .

alleged damage ~ prin aruncarea peste bord .nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive .f.recovery of damages.authorized dealer ~ de titluri de valoare .to recover damages deprep. unliquidated damages ~ neinsemnate/nule . (despdgubire) indemnification. m. 1. {prejudicing prejudice.(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese .war debts ~ externe .general/ordinary damages ~ indirecte .) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor . harm 2. deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile . compensation. above . debtor dauna s.on sale.(a bunurilor navel) (mar. dealer ~ autorizat . with. liquidated damages ~ evaluate subiectiv . (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala .damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale . to incur debts a fi inglodat in ~ .(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore . of 2. 1.on sale or return ~ serviciu .moral prejudice ~ necontractuale .(asig.penalty for nonperformance of contract.damage to persons ~ delictuala . through ~ -a lungul bordului navei .(dr.(stabiHte de instanta) damages at large.after date ~ ocazie second-hand ~ proba .) tort 3.m.to get out of debt datornics. damages ~ morale . (dr.(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice.(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .malicious damage ~ materiala . for. under offer dealer s.(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .on duty ~ vanzare .damage to property ~ pretinsa .DAT-DEA 121 ~ de razboi .to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .) exemplary damages ~ generale . (pierdere) loss.dealer in securities deasviprsi prep. pi.to sue for damages a obtine ~ .(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ .prospective damages a acorda ~ .to be out of debt a se achita de ~ . altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure .to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .to run into debt. (paguba) damage.

:. award. (tutungerie) tobacco shop. 1. to smb. (eliberare) releas. red 3. decimal decizie s. (fonduri) to unfreeze.) yield gap ~ deflationist . (din drepturi) (dr..economic gap ~ tehnologic . debtor. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ.solvent debtor debitori diverse ..n.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi. lapse decadere s. wharf debit s. (mdrfuri) to unload. with 2.f.bad debtor ~ solvabil .sundry debtors a fi debitor .pledger.potential market/outlet a gasi un ~ . debit.(a unu. gap. s.t. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential . to disembark.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic .n. (din drepturi) (dr incapacity. release deblocare s. (corn.-.to find a market decalaj s. discharge debita v.technological gap decadea v. (un premiii) to award (to.t. prima clasa) {bur.release of funds debu§eu s. to sell by retail debitor adj.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat .) debit side.n.insolvent debtor ~ ipotecar . 1.122 DEA-D. (a vinde cu amanuntui) to retail. (coloana din partea stangd a nnui cont.f. (pasageri) to land. (dr.m. resolutior2.: unfreezing ~ de fonduri . 1.group decision . to discharge. (datorie) debit 2. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj .mortgage debtor. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori . (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4.t. (declarat de instantd) judgement debtor.) market.. landing stage/pier/ place. tobacconist's.n. mortgagor ~ in incapacitate de plata . tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva . respectiv reducerile de pasiv) {cont. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s. : ~ liniei .i.to be in the red debloca v.(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist . lapse decerna v. to debit smb.t. time lag ~ de randament . to set/to put ashore. mortgager. decision. sentence. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth. to unship.} judgement.deflationary gap ~ economic .) i.debtor -default ~ principal . pledger ~ insolvabil . (un titlu) to confer (on) decimal adj.f. (de curs de apd) flow.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:. (de ziare) news stall/stand 5.'s account.

custom-house/customs broker declarare s.) outwards entry.imperfect/ preliminary/sight entry.(mar.(mar. statement 2. (scrisd.strategic economic decision ~ economica tactica . subjurdmdnt) (dr.) inwards entry.to declare null and void.declaration of solvency ~ de valoare .) affidavit ~ a carausului .) notice of abandonment ~ de bagaje .(mar. captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie . entry outwards ~ vamala de intrare/sosire . declaration.final/closing declaration ~ vamala initiala .postentry . entry inwards.) to declare general average ~ nul si neavenit . customs declaration ~ vamala a echipajului .economic decision ~ economica strategica . to declare.home value declaration ~ autentificata (dr. dr.t.return of income. (venitui) to return ~ avarie comuna . tax return.f.misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .entry.entry of goods ~ in stare de faliment .(mar. declarant ~ vamal .vamala finala . (in vama) to enter.DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.bill of sight ~ vamala suplinientara . to annul ~ recurs .declaration of value ~ falsa . mar. mar.) distringas ~ definitiva . declaration ~ a avariei comune . 1. bill of entry ~ vamala de import .(asig.f.decision beyond/past recall declara v. to invalidate.tactic economic decision ~ irevocabila . declaration of duty..(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment .ultimate decision ~ economica .consular declaration ~ de abandon . m.entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare .) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare .to appeal declarant s.free entry ~ vamala .(asig.import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri .) acknowledg(e)ment ~ consulara .(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine . earnings statement ~ de solvabilitate .prime entry ~ vamala preliminara .adjudication of bankruptcy declaratie s.) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .

latent defect ~ de fabricatie . (despre buget) adverse. flaw detector defectoscopie s. 1. (neajuns) drawback.balance of trade deficit. deduction ~ a dobanzii . out-of-repair. decorator ~ de vitrine window dresser decret s.) decline decont s. (analizare. fault detection defectuos adj.(man.124 DEC-DEF declin s.t. m. deduction. shortage.) twin deficits a acoperi un deficit .n. out-of-work decurge v. m. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului .) deflator deflatie s.settlement by transfer decorator s.budget deficit ~ de rezerve .f.i.standard deduction defect s.f. definition ~ a obiectivelor . 1. (despre mdrfuri) scarce.to be in short supply definire s. short. in disrepair ~ ascuns . reserve deficiency ~ de tonaj .f. reimbursement decontav. al productiei etc. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli . shortcoming adj.t. fault detector/finder/ locator.tare allowance defaica v. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale .defraying of expenses.n. failure. faultily. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament .fault of fabrication defectoscop s.to have a deficit. to be in the red deficitar adj.f. (legiferare) enactment ~ -lege . (dintr-un intreg) to deduct 2. (a analiza. defining.job breakdown ~ forfetara . defective. (al activitdtii economice. to settle decontare s.n. disinflationary . defectively defectiune s. (a legifera) to enact decupla v.) goal definition deflator s. defective. deficiency deficit s.(fin. (fin.decree law.f. (fin. {dintr-un intreg) deduction 2.balance of payments deficit ~ bugetar . deficit.interest deduction ~ a tarei . deficient.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ . (o instalatie) to shut down decuplare s. disinflation deflationist adj. executive order decreta v.f. to charter.n. shortfall 2.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves.n. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj. 1. fault.f. faulty. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s. (despre un an agricol) lean a fi ~ .t. decree. charter.f.) shipping deficit deficite gemene . external deficit ~ al balantei de plati .t. deflationary. breakdown deficienta s. out-of-order. to deduct deducere s.) deflation. to decree. imperfect adv.f.f.(mar. (despre un contract) to run on deduce v. defect.n.

(reprezentant) representative delegatie s. m. defalcator.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v.m. to peculate delapidare s. (de obligatu. embezzler. (loctiitor) deputy. offence. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere . de gaj) to disencumber degrevare s. reclamation. to embezzle.tightness ~ in gramada . (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5. resigning.to resign. (despre calitate) to go down degresiv adj. delegation. grubbing. defrauder.wrongful dismissal democratiza v. to defalcate. to resign. delinquency.t.(a firmei) registered name depanav. (yn teren) to clear.r.t. to quit. (devalorizare) devaluation densitate s. to name.DEF-DEP 125 defrauda v. democracy ~ industrials . (corn.m. degressive degreva v.n.f.bulk weight denumi v. (de sarcini ipotecare. (grup) delegation 3. a unei monede) demonetization 2. denomination ~ a firmei .f. (a retrage din circulatie o bancnotd. (retragere din circulatie a unei bancnote.t.devolution of authority ~ economics . to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj.t.r. delegate.t. misdemeanour. dismissal ~ nejustificata/injusta .trade mission delict s. embezzler. (mandat) commission.f. to reclaim. (a unei pdduri) clearing degrada v. to discharge (from function/office) demitere s. to delegate.i. defaulter. datorii) to relieve. remission. to defalcate. to dismiss.f.t. o monedd) to demonetize v.t. (misiune) mission 2.n.f. to depute delegat s.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v. density ~ de stivuire . to grub. to defraud. (financiar) delinquency demisie s.f. to defraud. resigner demite v. embezzlement. defalcation. to repair .f. to embezzle. resignation a-i da/a-§i inainta demisia . to remove. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s.) del credere delega v.firm/trade name ~ a marcii .f. 1.f.f. (a unui teren) clearing. 1.brand name ~ a marfii . to denominate denumire s.t.t. to peculate defraudator s. (document) certificate ~ de autoritate . peculator defri§a v. (opddure) to clear defrisare s. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. to democratize democratic s. (de obligatu. (de sarcini ipotecare.m. peculation delapidator s.f. name. datorii) relief. defrauder.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata . mandate. vacating. authorization. (imputernicit) mandatory. peculator delcredere s. to remit.

breakdown mechanic departament. (bancar) (bank) deposit 3. to exceed. (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2.roundhouse ~ de tramvaie . (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna . (o suma.) (man. repository. demanc.storage vessel.wholesale warehouse ~ bancar . a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare . 1.) consignor/shipping depot ~ angro . (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar. importator ca forma. repair 2.) resource dependence deponent s.timber yard. depot. (SUA lumberyard ~ de marfa .) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.warehouse ~ de materiale . mar.) backwardation deposeda v.tramway shed depozit s.time/term deposit ~ la vedere . warehouse.dock storage. (concedinl. furnizare de materii prime etc.bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea .(asig.) general average depositor deport s. (dr. storehouse. storage yard.banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen .foreign deposit ~ la cerere .n. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.n. departmental depa§i v.deposit at loot notice ~ pe termen scurt .sight deposit ~ pe chei . o perioadd de timp) to overstay.open depo: ~ m valuta . floatMBi storage/warehouse ~ portuar .ore yard ~ de tranzit . (serviciu) emergency repairs. dependence ~ de resurse .(asistentd financiard.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .m. qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .DEP-DEP depanare s.t. (de tranzit) entrepot 2.entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber .t. call deposit ~ la import .s.(cerute .deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor .(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj.deposit at call. breakdown service depanator s.f. (bur. 1. (ilegald) disseisin depou s. depot ~ de locomotive .f. o cifrd) to top. (ilegal) to disseise (of) deposedare s. 1.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar . (de) to dispossess (of).supply depot ~ de minereuri .n.m.f dispossession.) profit centre ~ central/de coordonare .n.quay warehouse ~ pe termen lung .staff department ~ de control . (contui in bancd) to overdraw dependents s.

to store.wharfage ~ temporara . storage. (o cerere) to hand in.f.transit storage ~ in vrac .f. to cancel depreciere s. (dr. to disvalue. to bank.to put/to deposit money in the bank. un protest) to lodge.t.temporary storage depozitat adj. consignment 2. (a unei plangeri. (timbre) to deface. in-bond depozitie s.bulk storage ~ pe chei .) debasement.r. (o declaratie vamala) to enter. (o plangere. storing. 1. (a tim-brelor) defacement ~ monetara . to deposit a guarantee ~ marturie . (in antrepozite vamale) bonded.(de mar/a.to give evidence. to devalue. entering 3. forward buying ~ in tranzit . to warehouse. (de bani in banca) deposit. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice. (in antrepozite vamale) to bond 2. a unui protest) lodging.m. (devalorizare) depreciation.t.to enter outwards ~ garantie .w. notice deposit ~ la cerere deposit at call. (consignatar) depositary. to file 3.to wharf depozitar s. to devaluate.f. to enter. depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . depositor depune v.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere . to stock.DEP-DEP 127 depozita v. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . warehousing ~ de lunga durata .t. (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. 1. testimony. evidence.to give a bail/guarantee. demand/ call deposit ~ la vedere . v.) field warehousing ~ in aer liber . (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v.) to debase.. (acte. (a unei decla-ratii vamale) entering. 1. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei . to recede. underrating. (a subevalud) to undervalue.) deposition.palletized storage ~ externa/pe termen . to underrate v. (moneda prin aliere etc.slumpflation depunator^. to testify depunere s. devaluation. stored.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. to consign 2. despre functionari) to be sworn in 4.f. (a devaloriza) to depreciate. (monetard prin aliere etc. materii prime) buying forward. 1.t.currency/monetary depreciation depresiune s. (subevah-iare) undervaluation. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca .container storage ~ in stoc .sight deposit .long-term storage ~ de marfuri paletizate . (jiirdmdntid. to deposit.f.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . bailee 2. (bani in banca) to deposit. deposited.

t.patent specification ~ a postului . to uncoil 2. achitare) discharge ~ de marfa in minus . description ~ a brevetului .unsecured overdraft descriere s. unshipped.t. (a unei nave etc.) to disqualify descalificare s. discharged.(guri de magazie.) to discharge.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala . stevedore descentraliza v.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description . 1. (absolvire. discharging.f. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s. o afacere) to carry on descalifica v. a rdsturna) to dump. (a bascula. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. (navd abandonatd) derelict derivat s.t. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr. a achita) to absolve. unloading. landed ~ in minus .) discharge. (in cont. discharger. to unload. 1. to unreel.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului . to discharge. (exonerare) exoneration. to spread out. opening ~ catre public .) loading aperture/opening ~ de tonaj . un document etc. (basculare) dumping 3.n.) disqualification descarca v.(a navL^ discharge afloat. unloaded. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj.t. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire . 1. 1. (un contract. afloat discharge ~ partiala . (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v.m. to land 2.port discharge ~ in rada . 3.f.f. to unship. landing 2.gross terms discharge ~ in plus .) to unroll.128 DEP-DES dereglementare s. saborduri in bordaj) (mar. disembarkation.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . (un cabin) to unwind. (o navd etc.n.f.t. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie .offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire . (docher) docker.to discharge afloat descarcare s. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr. unloader.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare .(man.overboard discharge descarcat adj.f. (o hartd. (a exonera) to exonerate.partial unloading ~ peste bord .(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . unshipment. (a absolvi. to disembark. to decentralize deschidere s.f.(fata de documente) short-landed descarcator s. (a plati.

refund.t. o instalatie) to service. to refund. rescission 2. m. (pentru servicii) to remunerate. (a unui utilaj. indemnity.t. (pentru cheltuieli) to reimburse. (neambalat. (a vinde) to sell. (pentru cheltuielf) reimbursement. to annul. to undo. to handle deservire s.n. undoing. 1. annulment. designation. despre unele mdrfurf) loose desfasura v. to rescind 2.n.t.) average as customary ~ baneasca/pecuniara .t. to show 2. requital. reparations ~ a pagubelor de avarie .DES-DES 129 desemna v. (intr-un post. (o activitate) to carry on. (un cartel) to decartelize. (abrogare) abrogation.t.f.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . to void.f. designer despacheta v. 1. 1. suppression. indemnification.vindictive damages ~ de razboi . (a abroga) to abrogate. to compensate.f. to requite. (baloturi de mar/a) to unbale. (a unui cartel) decartelization.pecuniary compensation ~ in natura ..) spreadsheet desfiinta v. nomination deservi v. to annul. o functie) appointment.remedy by judicial process despagubiri contractuale . amends.(asig.f. a unei instalatii) service. (anulare) cancellation. (a unui contract de munca) severance 2. to nominate desemnare s. prejudicil) to make amends to despagubire s. (yanzare) sale desfacut adj. annulment. design ~ de mediu . to designate. cutii) to uncase despagubi v. (pentru daune. abolishment. (populatia) to serve 2.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . to indemnify.industrial design designer s.t. 1. to abolish. (intr-un post. \. (o corporate) to disincorporate desfiintare s. (un contract de munca) to sever 2. (din Idzi. (pentru servicii) remuneration. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. to unfold desfasurator s. (un utilaj. 1. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. compensation. to market desfacere s. recovery.f. to suppress. (daune) damages. to unpack. service 2.t.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . (legala) remedy. ofunctie) to appoint. mar. (a etala) to display. repeal. (a unui contract) cancellation. to repeal. 1.ca de obicei" .recovery in kind ~ legala . (cont.war reparations . (a anula) to cancel. {un contract) to cancel.

) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . recipient. v. refuse. to deteriorate. (a convinge) to persuade.radioactive wastes ~ reciclabile . waste.. to convince.t. (a specified. not paired. (al unei remiteri) remittee. 1.n. (a fetei unei bancnote. (a obliga) to bind over 2.(stabilite de instanta) damages at large. wastage.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj.crushing damage determina v. a fixa. a unui cec) to deface deteriorare s. damage. (constatare} ascertainment.m. small trader detalia v.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii . (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s. (daunele) (asig. (convingere} persuasion. a unui cec) defacement ~ a capitalului .r. (transfer.industrial wastes ~ radioactive .t. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont. (despre un articol) odd.f. a enumera) to itemize deta§a v. (stabilire. discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v.) to adjust ~ calitatea unei marfi .utility refuse/wastes detailist s. destination ~ finala ultimate destination destitui v. addressee. to dismiss. to discharge destituire s.offal wheat ~ de hartie .t.f.cotton wastes ~ de cherestea .off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau .t. t. (a daunelor) (asig.130 DES-DET ~ necontractuale . unliquidated damages a cere ~ .t.m.off-cuts. impairment. deterioration. (al unei plati) payee. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac . to damage. (constr anger e\ binding over 2.f. (fata unei bancnote. paper refuse ~ industriale . conviction. a decide) to determine. dismissal. a constata) to ascertain. (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s. to impair.f. retailer. to unstow destivuire s. retail dealer. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v.to force up prices ~ scaderea preturilor . (rebut) scrap. 1.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . incomplete destinatar s.to force down prices determinare s. (a stabili.f.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . (a stabili. (consignatar) consignee destinatie s.) goal setting .f. remnant.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor .(man.reducible wastes ~ refolosibile . fixare'i determination. to detail.

(moneda prin aliere etc.(al unei cambii) holder for value detine v.equity holder. fraudulent conversion detinator.t.-shortcoming dezavantaj a v. foreign exchange/ currency ~ de cliring .(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente .) termor ~ al politei de asigurare .clearing foreign exchange dezacords.t. to devalue.licensee ~ al unei fransize . (de fonduri) defalcation. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man.) to break out/bulk dezarimare s.f. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . (o pozitie.f.(dr.rough estimate ~ centralizator . (fonduri) to defalcate. (monetard etc.) to devaluate.) devaluation. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen . bill of quantities ~ exagerat .t. peculation. (a ieftini) to mark down devalorizare s. cost estimate. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj. (a poseda) to possess.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding.DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii . (neajuns) drawback.to hold an office detinere s. to peculate. disagreement. to disadvantage . (leftinire) marking down ~ monetara . (mar. (despre un articol) odd. to misappropriate deturnare s.t./n. misappropriation. dissent dezarima v.n. not paired. 1. to embezzle.franchiser ~ de actiuni comune .) debasement 2.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. n.summarized estimate ~ descriptiv .specification ~ estimativ .) to debase 2. (rate of) turnover. reciprocal shareholding devaloriza v. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate . (mar. commonage dever s. 1.overestimate devize s. business (done) devize.(dr. embezzlement. to own. o situatie) to hold ~ un post/o functie .average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa .s'.n.n.t. to hold.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v.f.f.estimate of costs. pi.) detinue ~ reciproca de actiuni .f.f.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd. estimate ~ aproximativ . common stockholder ~ de certificate provizorii . depreciation. incomplete dezavantaj s.(de acfiuni. (moneda etc.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s. to depreciate. (a unei monede prin aliere etc. disadvantage.

process chart. 1. chart ~ a activitatii . deindustrial-ization dezinflatie s.) disinflation ~ competitiva . (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin.f.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor .f.f. dezvoltare s. odour removal dezvalui v.f. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v.f.economic development ~ economica durabila . diagram.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate .operating process chart ~ a procesului tehnologic . to disinherit dezmostenire s. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati . obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2.human development diagrama s.n.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s. disagreement. de plati etc. disequilibrium.n. development: improvement. difference-dispute. want/lack of balance.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s.(mar.f. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v.procedure chart ~ a organizarii .(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare .f. de exemplu handle.f. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie .(a unei firme) (man. to disclose dezvaluire s. argument . to develop.sustainable economic development ~ organica/structurala .organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .f. diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.) organic growth ~ umana . (pferire de informatii complete. (procesul prin care intermediarii financiari. (al balantei comerciale.product development ~ economica .t.132 DEZ-DIF dezechilibru s. growth ~ a gamei sortimentale .) imbalance. disinheritance dezodorizare s.t.t.

for and on behalf of ~ uzina . (titrat. dynamics ~ economica . dilution ~ a capitalului propriu .(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . differential. stringency dig s. graduated s. peasant on quitrent. to differentiate v. (in bani) quitrent. breakwater dijmas s. cu titlu universitar) graduate.f.f. instruction director s.difference in quality ~ de pescaj . dimension. dynamic(al) dinamica s. sharecropper dijma s. rent paid in corn a lucra in ~ . diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate .) dilution of equity ~ a fortei de munca . to diminish. managing director.t..container dimensions diminua v. differentiation ~ a produselor .r.m. directive. v.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui . to slacken diminuare s.difference in price ~ de salariu . (jend financiard) embarrassment. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. 1.f.) ex ~ depozit . (la bursa de mdrfuri. 1.f. (la ware) jetty.(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur. (discriminatoriu. head manager. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit . (in grdne) terrage. difference 2. diplomat(ist) directiva s.difference over or under diferentia v.product differentiation dificultate s. dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures.f. seawall.(asietd) (mar. (mdrime) size ~ speciala .f. dam.f.m. dike.ex warehouse ~ doc/chei . straits. to become differentiated diferential adj.difference to pay ~ de pret . preferential) discriminating diferentiere s.to sharecrop diluare s. (vdndut din.n.overall dimensions ~ standard de container . embankment. despre mdrfuri) (corn. decrease. difficulty 2.) draft/draught/trim difference ~ de plata .economic dynamics diplomat adj. diminution.m.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s. direction. manager.assistant/deputy manager . (in naturd. to differentiate. (executiv) executive (manager) ~ adjunct .f.t. in parte) metayage. slackening din prep.f.r. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde.ex factory/mill/works dinamic adj. to decrease.DIF-DIR 133 diferenta s.

(pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor. (despre tarife.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate .owner-manager ~ regional . to manage. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .t.f. (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa .general manager ~ interimar acting manager ~ . (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s. (moneda.employment discrimination ~ comerciala .(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.business/sales/ commercial manager.) discriminating.n. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda. 1.f. (centrala) head office dirija v. a conduces to direct. state interference disagio s. discretionary discrimina v. 1.registrar of companies ~ al serviciului de personal . (decalaj) gap ~ dintre costuri .t.chief/head engineer directorate./!.trade discrimination ~ de varsta . (conducere\ management 2.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic .accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert .executive manager.n. directorship directie s. (comerciald. (a administra. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare.(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar . piata etc.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ . to control 2.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate. discipline ~ financiara financial discipline discont s.membru in consiliul de admi-nistratie . a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. (SUA) chief executive ~ general . discrepancy.staff manager ~ artistic .investment manager ~ de productie .f.editor. tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .n.) to control dirijism s.art director/editor ~ comercial . sau un titlu de valoare) disagio discipline s.production manager ~ de produse . evolutia costurilor. preturi etc. discriminatory .f. to discriminate discriminare s.f.proprietar .(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. (SUA) publisher ~ executiv .

(cu livrare imediata) spot s. (expert de evaluare a avariei) (asig. spot goods ~ de numerar in banca . controller. (proportionald) apportionment ~ a resurselor .transfer order ~ testamentara .) chargeable distance ~ in mile .t.average adjustment/statement ~ de avarie comuna . (suplimentar. to dispose. (a mai multor procese) (dr. (speciala) licence disponibil adj.f. \. 1. 1. stipulation. (proportional) to apportion distribuire s. asezare) disposal. ready. excedentar) spare 2.f. resurse) to command distanta s.f. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar.f. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots.) dead mileage distribui v.stringent regulations dispune v.) average adjuster/stater/taker dispatch s.payment order ~ de virament .yardage ~ parcursa in balast . (a activelor de cdtre un falit. exemption. (a decide) to decide 2.) dispatch.) unbundling dispasa s.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars .n.(mar.f. (active lichide) (fin. despre o lege) to enjoin 3.particular average adjustment/statement dispasor s.f. distance ~ de calcul al navlului .t. (de bani. destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie .m. to arrange. to exempt (from). (a aseza) to place. mar.t.(din portid de descdrcare. (dispunere. (ordin) order 2.n.mileage ~ in iarzi . mar.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe .f. (de) to dispense (from). dispensation.) concealment disjungere s. (prevedere) provision.) available/liquid assets.f.cash at bank disponibilitate s.immediate availability dispozitie s.export availability ~ imediata . disposition ~ de incasare . (despre un spatiu) vacatable. saved time dispecer s.m. distribution. dispatcher dispensa v.resource allocation ~ expresa/urgenta .DIS-DIS 135 disimulare s. available.f. to put. to set out. (a ordona) to order. 1.) severance (of causes) disociere s.) adjustment. to deal/to give/to share out. disposable funds ~ de export . (declarable de avarie) (asig.(fdrd mar/a) (mar. to absolve (from) dispensa s.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru . (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin. to distribute. pi.(a postei) special delivery ~ gratuita . availability 2.i. (a aranja) to dispose. (a prevedea. statement ~ conform legilor straine . disposable.free delivery . to set v. pi.(scrisd) job order ~ de plata .

distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor . various. multifarious.(a produselor.136 D1S-DIV ~ selectiva .robot distributor. daily fee/allowance divers adj.r.line filling ~ a produselor . (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man. division 2. a pietelor de comercializare. to vary diversificare s. 1. n. distributor ~ automat . district.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s.f. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors. 1.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative .n.product diversification ~ a riscului . insd prin divizarea celor existentf' . (rubricd de ziar) miscellaneous column. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s. area distrugere s.) divisionalization ~ a actiunii .unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat . (regiune) region.income distribution ~ cu amanuntui . diverse.f. not. varied. to diversify. sundry.(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial .) superfluous diversification dividend s.f.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final .risk diversification ~ ineficienta . sundries diverse si neprevazute . (a una societdti) demerger.f.(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin. (cheltuieli diverse) sundry expenses. a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse . destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s.retail distribution district s.t.f. miscellaneous s.m.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat .f.. v.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. pi.(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •. news items 2. (a liniei de produse. dividend ~ -actiune .

gross interest ~ capitalizata . 1.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.accrued interest ~ camatareasca . divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s. a unei adundri) dissolution 2.f.usury ~ compusa . 1. disincorporation dobanda s.interbank rate ~ intermediara . interest ~ bancara .division of labour ~ sociala a muncii . to acquire doc s.f. harbour/port basin .(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .f. (a unei companii) dissolution.day-to-day rate ~ la vedere .(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta .bank/banking interest ~ bruta .(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata . o adunare) to dissolve 2.penalty interest ~ reala .(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s. to obtain.simple/ ordinary interest a aduce ~ . fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital. to get.t.) 1. calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .t.interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta .(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara . (parlamentui.D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .n. (constructie de andocare) dock 2.(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie . (bazin portuar) dock (basin).net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare . (a parlamentului.social division of labour dizolva v.(care nu este incd scadentd.(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta .running interest ~ de asigurare .mortgage interest ~ la conturile de depozit . calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare .to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare . to disincorporate dizolvare s. division diviziunea muncii . (o companie) to dissolve. (mar.f.

138 DOC-DOM ~ comercial .f. document. quay-side worker ~ pe puntea navei . (juridic) deed. concrete/graving dock a iesi din docuri .{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare .(asig.loading documents: (mar.dry dock.hatchman. to dwell 2.export documents: (mar.document in proof. to reside. (stiintific) field. (proprietate..) shipper's papers ~ de lichidare in vama . note de plata etc.n. dockhand.customs documents/papers documentar adj. scope. porter ~ de cereale .commodity dollar domeniu s. i average papers ~ de expeditie .shipping documents ~ negociabile . loader.loan submission do\ar s. dock/waterside worker. estate.related field ~ public .m.) (cont. documentary documentatie s.shipbuilding dock ~ plutitor . 1. »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile.clearance papers ~ de transport .floating/flooding dock ~ uscat . lumper. docker. hatchwayman ~ la copastie .master copy ~ -sursa .documents against presentation ~ de avarie comuna .forwarding documents ~ de export . instrument ~ insotitor . mosic domain.dockman on deck ~ specializat .stevedore doctrina s.economic doctrine document s.deal porter ~ de magazie . supporting document ~ oflcial secret . act and deed. (dr.(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata .corn porter ~ de cherestea . to domiciliate . idr activitate) branch ~ inrudit .commercial dock ~ de constructii navale .carriage documents ~ de transport maritim .n.) source document documente ale navei .f.classified document ~ original .) shipping documents ~ de incarcare .(facturi.sideman ~ pe chei . 1.ship's documents/papers ~ comerciale .m.accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ ..wharfman.demesne 2. doctrine ~ economica .to undock docher s. docksman.crown land domicilia v.negotiable documents instruments ~ vamale . dollar ~ -marfa . documentation ~ de credit . act. landed property. shoreman. mar. longshoreman.commercial documents ~ contra acceptare .public property ~ regal/al coroanei .

active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual .t. (privilegiu) privilege. (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida .f. grant. 1. donor. abode. 1.(mar. proof.f.(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire . to donate. (amenajdri) appointments dovada s. 1. law ~ bancar .domicile of origin ~ fiscal .f.n. (despre reduceri bugetare) swingeing drept s.personnel files/records dota v. apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage .copyright ~ de azil . (echipare) equipment. (a unei institutii) endowment 2.exchange law ~ civil . to give donatar s. donee. grantee donators. pi.(a mdrfii) dock receipt dozare s. residence 2. (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s.fluid dram drastic adj. dossier 2.m.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun . right. 1. (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.f.) right of angary ~ de autor .(mar.banking law ~ cambial .) right of inspection/search ~ de conversiune .f.t. 1.permanent residence dona v.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie . dosing ~ in greutate .n. evidence.right of sanctuary ~ de control/vizita .commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual . gift dosar s. record.right of action ~ de a bate moneda .n.m.free coinage ~ de a executa . giver donatie s.contract lien ~ de a actiona in judecata . (o institute) to endow 2.(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare . (legal) domicile 2.residence for tax purposes ~ stabil .civil law ~ comercial . (certificat) certificate ~ a originii .contract law ~ contractual de retentie . to fit out dotare s. (a echipa) to equip. 1. charter 2.individual file dosare ale salariatilor .address for service ~ de origine . (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta . to grant. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales .f.(a pdmdntului. donation. residence.weight feed drahma s.DOM-DRE 139 domiciliatar s. grantor.m. file. dwelling place.

cargo lien ~ de retentie asupra navei .(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien .heirdom ~ de mostenire limitat .general lien ~ de retentie pentru navlu . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .right of fishery. fishing right.senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .right to strike ~ de mostenire .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor .(pass.140 DRE-l ~ de gaj .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .right to work ~ de negociere . pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.(a unui contract) bargaining power ~ de optiune . ownership ~ de rascumparare .lien OB cargo. proprietorship. right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .shipbuilding lien ~ de proprietate . ~ de retentie al armatorului .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca .(mar. (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .) preemptive right. transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .right of repurchase. cand cumpdrdtorul achitd integral.(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .(mar^ salvage bond/lien .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .hia on shares ~ de retentie asupra marHi .equitable lies ~ de retentie general .real estate lien ~ de greva .bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .legal lien ~ de gaj fara deposedare .(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .proprietary right.right of option ~ de pescuit .right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .

(mar. law of the sea ~ maritim comercial .marine/maritime/sea law.(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.DRE-DUM 141 ~ de returnare . folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s. lane route drumar s. (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .(taxe duble sau multiple.equity ~ nerevendicat .criminal/coercive law ~ preferential .statutory law ~ succesoral .preferential right ~ privat .(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale .coastwise sea lane ~ oceanic .(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere . international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .site road ~ maritim .public law ~ roman . rights issue ~ fractionare .shipping lane/route ~ maritim costier . (ruta) route ~ de §antier .m. double dubia impunere .sea route. seaway ~ maritim comercial .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil . roadman dublu adj.(instrument monetar international creat de FMI.unalienable right ~ incorporal . (strada) street.unclaimed right ~ penal .private law ~ public .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law. (artera) thoroughfare.) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare .(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .voting power/right ~ de vot diferential .n.(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv . road.civil rights ~ de brevet .(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.yielding law ~ exclusiv .(pe o proprietate) wayleave.(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .ocean passage.(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot .Roman law ~ scris . law of merchant shipping ~ maritim de priza . law of nations ~ maritim .n. prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s.merchant shipping law. (sosed) highway.patent rights ~ de subscriptie .succession law drepturi civile .

(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare . ditto ~ al unei cambii .mare . useful/working life. working service/time ~ de functionare .round dozen .downstream dumping ~ valutar .(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura .period of service.n. (termen. (piatd pe care cererea este restrdnsd.expectation of life.(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.(cow.f.contract horizon ~ de exploatare/utilizare . micsorat intentional. scadenta} term ~ a dreptului de autor .useful life duzina s. duplicate.shipping time ~ de depozitare . existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep.) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .to dump duopol s.n.(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana .long life ~ medie de viata . (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s. period 2.(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal . al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu . tenor.(bazat pe decalajul creat mtre cursul. 1.duration of copyright ~ a exercitarii .(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare .wear life ~ de mare functionare . life expectancy ~ probabila de descarcare .duplicate of exchange durata s. as ~ cum se vede .(service) life ~ de operare .n. dozen ~ completa . duration.f.

(de nava) crew. (un buget) to balance echilibrare s.(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei .shipping personnel ~ redus . equipment. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial .) credit gap ~ inflationist . equilibration ~ a cererii . structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .productive equipment ~ de protectie .(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s. outfit ~ de productie .f.foreign crew ~ temporar .M.full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala . protective clothing/outfit .market equilibrium ~ al producatorului . to outfit.n.(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd.competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd. balance ~ al consumatorului . to fit out echipaj s.t.narrow gauge echilibra v. hands.n.(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn.overall. complement. to equip. equilibrium.(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential .reduced complement ~ strain .) partial equilibrium ~ valutar .t. (decalaf) gap ~ de credit .{stare de concordantd relativd dintre cantitatea.n.(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v. gauge ~ de cale ferata . fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane . domeniu etc. deviation.n. (o nava) to man.enlisted crew ~ vechi . dintr-un anumit sector.rail(way) gauge ~ mgust .E ecarts. to equilibrate.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol .(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie. (al unei aeronave) (air) crew ~ complet .old commission echipament^.

144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional . thrifty. 1. economy. venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export .market economy ~ de razboi .(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata . ecodevelopment ecologic adj. to equalize v. statism ~ clasica . spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata . etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s.forest economy ~ involuntara . environmental ecologist s. sparings.managerial economics ~ matematica . sparing.mathematical economics ~ mixta .domestic science. (cu) equivalent (to) s.(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere.(livrat la comanda) optional equipment echipa s. economical economic s./equation. econometrician econometric s. saving. economical s.f.m.f. equity ~ a impozitarii .open economy ~ descriptiva .transition economy ~ de troc .comparative economics ~ cu suma zero .f. bursar econometrician s. econometrics economic adj. home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy.barter economy ~ deschisa .i.space saving ~ de timp .capitalist economy ~ casnica .m.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! . (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^. ecological. 1. pi.(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica .applied economics ~ autocentrata .export-oriented economy ~ de jaf .feudal economy ~ forestiera .f.t. squad. team.exchange economy ~ de spatiu .closed economy ~ manageriala .equity of taxation ~ fiscala .mixed economy ~ mondiala . {econom) thrifty.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri.m. (intendent) steward. (schimb) shift echitate s. (administrator) treasurer. group. environmentalist econom adj.money/monetary economy . ecologist. equivalent ~ al numerarului .fiscal equity echivala v. savings.world economy ~ monetara . equalization echivalent adj.time saving ~ de tranzitie . to equate.war economy ~ de schimb . (stiinfe economice) economics 2.m.f.descriptive economics ~ feudala .classical economics ~ comparata . (referitor la economic) economic 2.(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general .

scale economies ~ externe de scara . (de comer f} commercial paper.ECO-EFE 145 ~ naturala .social market economy ~ socialista . personal property/effects.regional economy ~ rurala/agricola . economization.de capital -.f. editorial s. scope economies ~ de scara . to publish.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale.n. (bani) to put aside/away/ by.rural economy.stagnant economy ~ subterana .natural/barter economy ~ nationals . leading article editorialist s.political economy/ economics ~ reala .(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect .{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui. to save. m. application.voluntary saving economii de gama . {bunuri mobiliare} chattels personal. movables. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii . effect. issue ~ bibliofila . husbandry ~ simbolica . result 2.forced savings economisi v. to spare economisire s.) external scale economies ~ fortate .t. firmele.(a unui ziar) special (edition). to set by. ecosystem ~ industrial . m. saving. goods (and chattels) 3.traditional economy ~ voluntara .(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope. leader. 1.n.socialist economy ~ stagnanta . publisher. to economize.) consequence.pure economics ~ traditionala . edition.t. infrastructura etc. pi. to issue editor s. asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica . extra efect s.national economy ~ negociata .f.hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . (al unei cdrti) editor editorial adj. sparing economist s. economist ecosistem.m.(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala . progresul tehnic. financiard . valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata . (dr.(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare .real economy ~ regionala . editorialist editura s. editorial.industrial ecosystem edita v. publishing house editie s.collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata .s'.f.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald.n.

finance bill ~ real . » accomplish.(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia .(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin. (paritate) parit ~ a sacrificiului .) leverage ~ de prag .second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat .(dr.) temporary effect efectiv adj. efficient.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv .(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor .(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar .bearer paper ~ de comert necorespunzator .to service efectuare s.s.servicing eficient adj.f.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .(dr.(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin.(dr. to bring about.rediscount ~ de levier . actual.146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s. to carry in« effect.equality of rights .production efficiency eforts.ecologic efficiency ~ economica . effectuation. equalitarianism egalitate s.(dr.(cambia.) gearing ~ de parghie .) suspensory effect ~ tranzitoriu . effective.economic efficiency ~ productiva .) best effort egalitarism.) material effect ~ retroactiv ./!. cecul.(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv .price effect ~ asupra salariilor .t.f. to effectuate. pro forma bill ~ de comert la purtator .(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului . effective ~ sub aspectui costurilor . equality. efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi . real efectua v.n. mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .! accomplishment. effort i efortui eel mai avantajos .wage push ~ asupra venitului .f. (a intreprinde) t carry out ~ o plata .) constituting effect ~ de clientela .cc -effective ~ de substitute . performance ~ a serviciului datoriei . to perform.) clientele effect ~ de comert . to effect.(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin.

container lift ~ de marfa .chain elevator ~ de cereale .hostile embargo ~ pasnic . lift ~ cu banda . n.elasticity of demand ~ a impunerii . de televiziune) broadcast 2. (un cecfard acoperire) to overdraw 6.t.) to issue.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei . (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s. (un plan. to free. hoist. (de titluri de valoare. equation ~ fiscala .grain elevator ~ de containere . to elude.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii . un program) to draw up elasticitate s.caterpillar elevator ~ plutitor .f. obligatii. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii .to disembargo.bond issue in default . (un certificat.to embargo.t. to deliver 3.civil embargo ~ ostil . (pe cautiune) to bail out 2. (de datorii. de ban!) issue. to release. (facturi.f.elasticity of supply ~ a pretului la cerere .cargo/freight elevator.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . un document) to make out 4.(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite . to equalize. to evade embargo s.pacific embargo a institui un ~ asupra .pallet elevator ~ de stivuire .f.precast unit elevator s. to disengage. equalization.elasticity of production ~ a veniturilor . to take off/to raise the embargo emisiune s. embargo ~ civil . to exonerate 5. to elaborate. hoister ~ de paleti . (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii . (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului . to privilege. 1.f. (radiofonica. 1. t. element ~ de esantionare .elevator stacker ~ pe senile .elasticity of taxation ~ a ofertei .price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . n.floating elevator elibera v. to relieve. (din mchisoare) to set free/at liberty. to work out.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v. to lay an embargo upon a ridica embargoul . n.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe .EGA-EM1 147 egaliza v.emission of paper money ~ de obligatiuni .sampling element ~ prefabricat din beton . to equate egalizare s. documente comerciale etc.t.income elasticity element s. (de bancnote) emission. (a remite) to remit.(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. elevator. to liberate.price elasticity of supply ~ a preturilor .(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare .bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant . sarcini) to release.

specification error ~ operativa/activa . swindle.m. (defertilizare) impoverishment epuizat adj. (a folosi la maximum) to work up.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. (dr. (obligatiuni) to float. (bancnote) to emit. ergonometrics ergonomie s.foreign bond issue ~ de titluri de stat . 1. ergonomics.(de actiuni. fake esenta s.t. (a pret stabili pretut) to price. persoand care a emis o cambie.t. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water.r. a capitalulu erosion escala s.fiduciary issue ~ in direct .f. care trebuie ir.sampling error ~ de masurare . calcula. cheat.) essence ~ a unui contract .f.f. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2. stocuri) to run low epuizare s. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont.f.m. issuing s. (pprire) call escroc s.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare . occupational therapy eroare s.f.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . (pepuncte) to itemize. un cec) drawer adresati-va emitentului .(de acfiuni) public issue emite v. to fake up escrocherie s.f. (a trage o cambie) to draw emitent adj. (ship)wrek epuiza v. (al unui bilet la ordin) maker. \. to cheat.mistake in the person ~ de specificatii . (despre rezerve.) to utter. error. (resurse.) depletion 3.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr.error of measurement ~ de nume . obligatiuni) new issue. to evaluate. to valuate. to enumerate. swindler. (tragdtor.(anumite cla dintr-un contract.f. to appraise. issuing authority. (din stoc) out-of-stock.f. (a solului. (actiuni nominale) to inscribe. fonduri) to exhaust.t.f. depletion 2. rook. (bani faisi etc. bani) to issue. reissue ~ prin adjudecare .t.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v.misnomer ~ de persoana . 1. to estimate. (a resurselor. human engineering ergoterapie s. a stabili) to rate. (a consuma complet) to use up.^ value. {un cec) to make out 2. to deplete. issuer.t. a fondurilor) exhaustion. (greseald) mistake ~ de calcul . (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s.f.issue by tender ~ publica .live broadcast ~ monetara .issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara . 1.monetary issue ~ noua . cheat escroca v. (a cheltui tot) to spend 2. (titluri de valoare. to prize . (amdnuntit) to specify epava s. (a defertiliza) to impoverish v. to swindle.

quota/representative sample ~ -tip .accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta .gold-bullion standard ~ automat . to defer 3.f. 1.) rating.lingouri .type sample e§antiona v. grounding.standard of value ~ -devize . (aproximativ. sampling ~ aleatorie .foreign currency standard .reference standard ~ de valoare .(fin. {a negocierilor) falling through ~ accidentala .(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin. to display etalare s. (mdrfuri. to expose.multistage sampling ~ la receptie .t.cluster sample ~ reprezentativ .(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v.fortuitous stranding ~ voluntara .n. display etalons. to run aground 2. exposure. fin.sequential sampling esec.multiphase sampling ~ cvasialeatorie .single sampling ~ succesiva . estimator. appraisal.f.acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote . estimative.quasi-random sampling ~ diferentiala .gold standard ~ aur .f.) stranding. valuation. generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. running aground 2. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s.to shipwreck e§uare s. sample.random sampling ~ cu faze multiple .t. pattern ~ concentrat . failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor. m.quota sampling ~ prin tragere la sorti . programul de lucru etc./. estimation. (mar. (plati) to spread out.) failure of the voyage. 1.n. produse) exhibition. rater e§alona v.devize . (de mdrfuri.representative sampling ~ simpla . standard ~ al pretului .f.. 1. (yacantele.gold-exchange standard ~ aur . to sample esantionare s. estimated.lottery sampling ~ reprezentativa .) homogeneous expectations estimativ adj. produse) to exhibit. in cifre rotunde) round estimator 5.t. {mar.) to strand. (asig.EST-ETA 149 estimare s. a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2. (a spatia.n.) automatic standard ~ de lucru/verificare .differential sampling ~ in trepte . to ground.standard of price ~ -argint . (stabilire a pretului) pricing estimari omogene ..working standard ~ de referinta . estimate.negligent aground ~ fortuita .silver standard ~ -aur . frustration of the adventure e$ua v. (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare . to get aground/on the ground.

sticker ~ colanta .f.) double/parallel standard ~ fictiv . estimation.single standard ~ monetar .) fiat standard ~ fiduciar .) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati . (stabilire a pretului) pricing.(fin. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^. to value. a stabili) to rate.monetary standard etalona v.f.n.processing stage -delucru-job step etatiza v. a asi-gurdrilor) to assess. Euromarket eurovaluta s. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor. to estimate. to nationalize etatizare s.(fin.job evaluation. to appraise. to prize.f.) fiduciary standard ~ -hartie .direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii . nationalization eticheta v.(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation .(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii .n.f. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel .f.(fin. Eurocapital eurocard^. a stabili pretui) to price. (cu preful) ticket. Euromoney evalua v. bagaje) tally. label. labelling. valuation.s. (daune) to adjust. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing.n.f. (a daunelor) adjustment. (asig.(fin. to evaluate.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe . Eurocurrency.) commodity standard ~ metalic unic . labof'1 grading j ~ a postului .address label ~ de ambalaj ./i. Eurobond europiata s. Eurodollar euroobligatiune s. Eurocard eurocec. (la) to put (at) evaluabil adj. (a pretui. (o marfa) to ticket (up). step ~ de fabricatie . appraisal. (a unei mdrfi) ticketing.packing label euro s. Eurocheque eurocrat s.t. (a calcula.m. assessable: rat(e)able evaluare s. fin.m.adhesive label ~ cu adresa . appraisable. stage.. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket.t. to label.) paper standard ~ -marfa . a asigurdrilor) assessment.m. estimate. Eurocredit eurodolars.f.(fin. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s. evaluation. to standardize etapa s.t. to valuate.f. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor. (mobild) tag.) rating.t. (a unei avert funciare) (dr. {atasatd la mdrfuri.

multiple costing ~ prudenta . estimate ~ standard a pretului •:.sales record ~ contabila . surplus. (de marfd pe piatd. to avoid. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv . (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala .m.overweight. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului . excess.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor .f. to evade. iin comision) to fill 3.taxable surplus ~ valoric .to rummage executare s. (o obligatie. to fulfil 2.tax evasion/dodging evidenta s.export surplus ~ al importurilor . cost standard costing ~ si optimizare .evaluation and optimization evaluator s.) estimate of the risk ~ a riscului de tara .(mar. 1.budget excess/surplus ~ de greutate .EVA-EXE 151 ~ a riscului . to perform.f.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal . exclusive excursie s. (a unei obligatii.books of account ~ primare . (a mdeplini) to carry out/through. (din baron) to disbar exclusiv adj.t. to discharge.. to expel.) basic books evita v. (situatie) situation ~ a platilor . (o comandd. un contract) to execute. excess. (punere a unui sechestru) distrainment.stock/inventory valuation ~ actuariala .t. to exclude.f. spare.import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar . appraiser. evasion ~ fiscala .(cont. to carry into effect.surplus stock ~ impozabil .n. (un debitor) to distrain. record. (a unei comenzi.(asig. 1.actuarial calculation ~ cadastrala .(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor. (a eluda) to elude. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s. bookkeeping evidente contabile . (disponibil) spare exclude v.m. (plata impozitelor) to dodge evolutie s. overbalance ~ de stocuri . a unui contract) execution.credit history excedent 5.f. overplus. (fiscal) tax dodger evaziune s. a unui comision) fulfilment 2. valuator. supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj. rater. performance.t.(fin.{de agentia turisticd) package tour executa v.rat(e)able value ~ multipla a costului .(la un credit) payment record ~ a vanzarilor . valuer.. tour.) to rerummage ~ revizia vamala .conservative.f. evolution ~ in timp a creditului . excursion ~ cu itinerar prestabilit . to escape.fiscal drag ~ al exporturilor .. discharge.accounting.

to exonerate. exile ~ din motive fiscale .) next account exigibil adj.(dintr-o anumitd t in strdindtate. (urgent) to dispatch. .(fin.) executory.t.f. 1.152 EXE-E ipotecat. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc . to practise. (a unei functii) tenure ~ anticipata . due exigibilitate s. expectation i expedia v. (mdrfurS forward. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . (bani) to remit. enforceable executor s. pattern 2.officer of the court.m. (mdrfuri in consignati^ consign. to dischai to disburden ~ de raspundere .n. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei . to pursue.) past year. executive 2. payable. executor. exigible. (prin po^ to post. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. official receiver ~ testamentar . cauzat de infli accentuatd. datorii) exactable.m. period under review ~ urmator . claimable.f. 1. exercise ~ bugetar . (model) sample.n. daune e swingeing expansiune s. (despre impozite.execution debt enforcement.executor executoriu adj. (ram scrisoare etc.m.f. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj.t. (executoriu) (dr. to send (off). expansion ~ orizontala .(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. enforceable exemplar s. (dr.(fin.financial year. practice. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita . to follow exercitare s. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy. (a unei profesii) exercise.single bill exercita v. demandable. hea steep.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s. to relieve responsibility/liability exorbitant adj. exorbitant. (despre impozite.t. (de carte etc.) to express. payability exilat^. (o profesie) to practise. tax/taxable year ~ trecut .to exonerate fi responsibility/liability.f. accounting period/year. (a practica) to exercise.budgetary year ~ financiar/fiscal .(a unui drept) anticipation exercitiu s.) executory.n. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s.) copy 3.

(cont. sending. to work(off). (muncitorii) to sweat 5.) expiration. expert appraisement/examination 2.one-side survey expira v.charges prepaid expediter s.control/joint survey ~ de avarie . to turn to one's account/profit.t. expert.) professional valuation ~ unilaterala . (despre o politd de asigurare) to lapse. un zdcdmdnt) to exploit.appraiser. winning 2.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. adjuster ~ de evaluare a avariei . (p mind. working.valuation survey ~ profesionala .f. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari .) narration exploata v.qualified expert ~ care declara un titru . expiry. shipping agent expeditie s. shipping ~ recomandata .sworn surveyor ~ vamal . to recover.) to operate. (despre un contract) to fall in.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .i. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. dispatcher. (consignator) consignor. (a pdmdntului) farming 3.field experiment expert s.m. (de mdrfuri in consignatie) consignment.t. (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s. forwarding ~ maritima .legal expert ~ maritim/naval . (urgentd) dispatch. to expire.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . dispatch.value work done ~ contradictorie .marine/maritime adventure. (a unui termen etc. oversea(s) expedition experiment s. 1. expertise.assay master ~ contabil . experiment ~ la scara naturala .(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala . (a unui articol din registru) (cont. (a cultiva) to cultivate. (pe mare) shipper. sending.f. survey. (a unei mine. (prin postd) post. o navd etc. (SUA) certified public accountant ~ de evaluare . n. specialist. (prin mesagerie) (SUA) express. 1.customs appraiser expertiza v. (cdrbune) to get. to farm 3.f.f. 1.actuary ~ in statistica petroliera .f.damage survey ~ de evaluare . mar. surveyor ~ autorizat .m. (de mar/a) (freight) forwarder. (in interes propriu) to exploit. (o cale feratd.) assessor. (de bani) remittance. (pe mare) shipment. to win 2.f.) express. (a unei cdi . (de cdrbune) getting. (pe cale maritima) to ship expediere s. to survey expertiza s. forwarding agent. (al unei scrisori etc.) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor . (a daunelor) (asig.(asig. addresser. (rapidd a unei scrisori etc.oil actuary ~ juridic .chartered accountant. (un utilaj) to run 4. appraiser.(mar.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala . (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s.) sender. a unui zdcdmdnt) exploitation.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . surveyor. (de mdrfuri) forwarding.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj .

open quarrying ~ forestiera .trade exhibition ~ cu vanzare . to show.forestry operation. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii . (SUA) lumbering ~ miniera . (unui rise) to incur.n.(export de marfuri) visible exports a face export .f. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile .r.f.f. exhibition. to expropriate.) express adv.(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie . (desi scrisori) posthaste expresie s. display 2. show.t. m. fdrd plata taxelor vamale.f. (prospectiune) exploration.motor show ~ industrials . (c.t.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii. expropriatu dispossession.) to fathom explorare s.f.(export de servicit) invisible exports ~ provizorii . exhibit export s. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v.price boom exponats.travelling exhibition ~ specializata . 1.t. 1. export(s) 2. prodie exhibition..sweating system ~ piscicola . produse) exhibit.to do export trade exporta v. (despre preturi) to boom explora v.) operation.mining ~ patronala .intea rate exposure externalitati s. (sondare) probing.sole exporter expozant^. pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum .154 EXP-E: ferate. exporter ~ exclusiv .i.sales exhibition ~ de automobile . compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v.industrial exhibition ~ itinerants .f. to export exportator adj. a unei nave etc. to expose expunere s.agricultural exhibition ~ comerciala . dispossess expropriere s. (a sondd) to probe.n.capital export ~ direct . logging. {a unui utilaj) running 4.world exhibition expres adj. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .f. {a prospecta) to explore.f.specialized exhibitio ~ universala .n. exporting s. to lay < v. probe explozie s. (marfuri. (exportare) exportation ~ de capital . exhibitor expozitie s.fishery exploda v.total exports exporturi invizibile . {a preturilor) boom ~ a preturilor .direct export ~ global .(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil .t. fair ~ agricola . (mar. (de marfuri. show. to display.

(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar . extractive extractie s.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati . to extort. extrafine. superior 155 extrabugetar adj. (despre o afacere) to branch out extindere s. abstract.land register extract .line extension ~ a prelevarii de mostre . extension. to extend. extraction. to widen. expansion. swindle extra adj.t. bank statement ~ de cont de reconciliere . production ~ de petrol .oil production extrafin adj.f.t. to extend.r.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse .f.descriptive statement ~ de titlu de proprietate .sampling range extorca v. outside the budget extractiv adj.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv .EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v.(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe . extortion. to expand. to swindle extorcare s.abstract/extract/statement of account. (piata de desfacere) to widen v.f. (al continutului unui document} docket ~ de cont . widening ~ a cererii .n. extract. superfine extras s.

(a fabrica. enterprise. incur debts ~ escala .printing plant ~ de incaltaminte .large scale/series/ serialized production/manufacture. (de here) brewer fabricare s.to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v.to shop ~ cunoscute toate detaliile . manufacture. factory.m. to facilitate | facilitate s. to manufacture.facsimile signat ~ de sigiliu .to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare .to call ~ fata competitiei . to manufacture. fabrication.ready-made clothing factory ~ de conserve . (a executd) to perform.finished products factory ~ de textile .t.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit .to make up inventory.computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare .(despre o nova) to clear ou ~ inventarul . {de bani) mintage.packing plant.to deal in ~ cumparaturi .to st full particulars ~ datorii .credit facility facilitati de plata . facility ~ de credit . canning factory.brewery ~ de caramizi .shoe factory ~ de mobila .to deal with ~ afaceri pe baza de comision .paper mill ~ de imprimeuri . (here) to brew ~ in serie . easy payment/terms ~ de plata a impozitelor .(despre un ag.brickworks. brickyard ~ de cherestea .to audit ~ o scurta vizita . facsimile ~ de semnatura . to coin. wholesale manufacture fabrica s. (bani) to mint. comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare . to effect ~ afaceri cu . to produce. cannery ~ de hartie .f.t. manufacturer. mill.t.f. coinage ~ asistata de calculator . 1.furniture factory ~ de produse finite .to render null i void ~ o revizie contabila . to fabricate.tax bra ~ pentru export . factory owner.?!. plant ~ de here . production.facilities payment.to get/to run into debts. to take stock ~ mentiuni .textile factory/mill face v. (mai mare) works.F fabrica v.to commission business ~ comert cu .export incentivt facsimile.f. (SUA) lumbermill ~ de confectii .timber mill.to canva ~ reclama/publicitate .to overtime ~ propaganda electorala .to mass-produce fabricant s. a produce) to make. producer.facsimile stamp .

discharged bankrupt .customs invoice facturier s.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica .to file one's petition in bankruptcy falimentar adj. (cornet) invoice/sales book s.descriptive billing ~ in minus .cycle billing factura s.provisional invoice ~ vamala . defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd. to cease payments. to fold up. insolvency.m. (postal) postman. insolvent s.m.m. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v. bankrupt a se declara in stare de ~ . (metodd de finantare prin care o societate transferd. coefficient 2.purchase invoice ~ de navlu .final invoice ~ detaliata . bankrupt.n.original invoice ~ pro forma .to overinvoice facturare s.to facsimile factaj s. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s. crash ~ fraudulos . (institute financiard care se anga-jeazd.risk factor ~ de siguranta .(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur.(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie . to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus . letter carrier ~ alfa . to fail. to collapse a declara pe cineva in stare de ~ . (colaps) collapse.f.f. bankrupt. insolvent falit adj.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare .n.sale invoice ~ definitiva . bill ~ a furnizorului . 1.consignment invoice ~ de cumparare . bankruptcy.loading factor ~ de rise . contra unui comision.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie .) alpha factor ~ beta . in schimbul oferirii unui comision.factors of production factoring s.decision maker.cyclical factor ~ de decizie .fraudulent bankruptcy a da ~ .(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata . ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat . sd preia creantele clientilor) factor 3.f.commercial invoice ~ consulara . invoice. billing ~ descriptive .certified invoice ~ originala . to invoice.n. care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii.consular invoice ~ de consignatie .FAC-FAL 157 a reproduce in ~ .to go/to mm bankrupt.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur. invoicing. to go into liquidation.use factor factori de nemultumire . bankrupt.safety factor ~ de utilizare . failure.supplier's invoice ~ comerciala . carriage and delivery factor s. factor.itemized invoice ~ interna .t.) beta factor ~ ciclic .to adjuge smb. decisionmaking factor ~ de incarcare .

(a unei cambii.(la incarcaa sau descdrcare) (mar. (avantajos) advantageous. counterfeit. 1. spurious.(formula pe un cec) n effects/funds. (de conturi. (de monede. mar free of/from particular average ~ avarie particulars.undischarged bankrupt fals adj.) free < stem/turn ~ avarie . pharmaceutical fata s.coinage offence falsificator s. metale) to debase. (con-turi. metale) debasement. fake(d). metale) base. (raspundere. (despre o bancnotd.(asig. (a denatura) to distort. to falsify. falsifier. sham. misrepresentation ~ de moneda .) adulterator familie s.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului . (de documente) forger. ~ a mai intarzia . numai daca esl cauzata de .(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . documente) forgery. a unui bilant) window dressing.free ( capture and seizure ~ caric . mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei .(asig.(asig. (de bani) forger.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. (de conturi. (a situatiei financiare.m. mar.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj. bogus. family ~ cu doua venituri .) free < general average ~ avarie particulars .) ex. registre etc.) adulteration 2. to counterfeit. counterfeit. obligafii.n.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . counterfeiter. easy fara prep.. to fake up. dud. (de bancnote. (document fals) dud falsifica v. false. to misrepresent falsificare s. fake. falsification. un document} forged.) to tamper with.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn. false.) tamperer. registre etc.(mar free from alongside ~ angajament . phon(e)y. coiner. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. registre etc. documente) to forge. (artificial) artificial s. fin. auspicious.t.f.f. (monede. (alimente etc. (bur. mar.(asig. (de alimente etc. 1. fake. (despre monede. (denaturare) distortion. (despre actiuni. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3.without nirth< delay ~ acoperire . (bancnote. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. 1. forgery.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat .f.) tampering. (avers al unei monede) obverse 2.) free of (al average ~ avarie comuna .) to adulterate 2.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare .free of all cranage . favourable. spurious. (de alimente etc. without 2. mar. mar. 1.

carferry. sort. {SUA) description dividend off ~ dobanda . casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate . {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead. railwayman ~ pierderi .free of income tax tdrdneascd. workability ~ protest . workable ~ proprietar .passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer . {gospoddrie ~ impozit pe venit .m.factory farm ~ marfa .intestate.) free of address commission ~ recurs/regres .free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .operational reliability ~ raspundere . no-cargo condition ~ zootehnica .superferry ~ drepturi . debtless. to make fertile ~ profit .f. sham Hdeicomis s. ferryboat.n. reliability noting ~ operationala .ex interest feribot s.(pe piata de ~ de automobile .(despre nava) light-ship ~ mica .ex coupon ~ valoare nominala .f.flawless fel s.(asig.ex dividend. bogus.small holding condition.{despre actiuni) ~ datorii . no par value federatie s.commonwealth ~ defect ./«. ab intestat of freight brokerage ~ cont .(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .} free cambie) without recourse ~ testament . (pe ~ garantii/acoperire . railway s.(formula pe o cambie) no fiabilitate s.) trust .free from liability fictiv adj.nonreciprocity ~ comision de adresa (mar. ferry craft/vessel ~ cu cale ferata .(formula pe. federation (despre o afacere) afloat ~ de state .dairy farm nava) gearless ~ industrials .free of losses fertil adj. fictitious. farmer transport) clean feroviar adj. to fertilize.poultry farm ~ instalatii de incarcare . feasible.FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii .f. (soi) kind. fertile.hoverferry. farm.ownerless fezabilitate s. ~ dividend .ex all fezabil adj. car float capital) flat ~ de mare tonaj .freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri .clear of debts. farmyard.t.{mar. feasibility. productive ~ prima de salvare .) without benefit of salvage fertiliza v.(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .no commercial account value ~ cupon . {dr.(despre ~ de vaci de lapte .n.(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s.(preferentiale la o noud ~ de marfuri . o ~ comision de brokeraj .m.?. grade. mar.railway ferry ~ dobanda capitalizata .livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier.f.

(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna . pi.commission house ~ de expeditii .backdoor financing ~ prin conturile de creante .f.forwarding house ~ de export . philanthropic(al). spinning mill/works filiala s. to finance. sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere .n. fiscal .deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii . (insert signboard ~ cu sucursale multiple . 1.(institutie finana care se angajeazd.internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii . (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter. eleemosynary filatura s.f.haul(i)l ~ dominanta .t. branch (office).export house ~ de factoring .f.mail-order house ~ de brokeri . financial finanta v. to fund Hnantare s. fish < fisc s.project financing ~ a vanzarilor in rate . house (of business) 2.trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse . (loialitate) loyalty ~ fata de marca .{firma. (comerciala) (commen firm. contra i comision.160 FID fideicomisiune s. safe hoia ~ solvabila . (dr.f.f.wrought iron ~ vechi .f. financing.n.outside financing ~ interimara .managerial finana ~ publice . care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa . finish ~ superior .company/ corporate finance ~ mascata . rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni . subsidiary (company) financiar adj.reinforcing iron/bars ~ forjat .f.scrap iron filantropic adj.public finance finisa v.bond financing ~ spontana . to finish finisaj s.) trusteeship fidelitate s.n.brand loyalty fiduciar adj. inland revenue ' fiscal adj.f.(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s. finance(s) ~ manageriale . fiduciary Her s.single-line firm ~ -tinta .dominant firm ~ recalcitranta .(finantare.muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta . cum ar fi creditui comercial.t.instalment sales financing ~ externa . 1. iron ~ -beton .reliable firm. funding ~ a deficitului bugetar .high/superior finish firma s.

price leadership ~ a pretului la discretie .wage flexibility ~ economica . \.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari .flexibility of taxation ~ a preturilor . nomination.register card ~ de identificare . taxation policy/system fisa s.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state. o data) to appoint. calificare etc. (o data. cartoteca) card index 2. to state. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului .) floating ~ a cursurilor valutare . to nominate.price flexibility ~ a salariului .(cu date despre studii. (de cartoteca) (index) card. (fin.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta . a despdgubirilor) to assess 2. clauze) to lay down. (un pret etc.FIS-FLO 161 fiscalitate s.) fixing. (a unei date. (un termen. to set forth. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata .operation sheet fisic s. 1.record ~ tehnologica . slip. (de bani) roll of money ' Hsier s.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor.n. (de conditii. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup . (a unui termen. to secure. fastening.f. o sarcind) to assign. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . fiscality. time card/sheet ~ personala .(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare.) to fix. (a unui pret etc. floating flotare s. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s.f. 1. securing. sheet. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului .f.f.pricing. to settle.(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s.economic adaptiveness flotant adj. to fasten. flexibility ~ a impozitarii .fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple .(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru .f.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . settlement. (al cursurilor de schimb. (catalog. a unei date) appointment. (suma impozitelor.) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului . experienfd.n. clause) stipulation. to stipulate. (a sumei assessment 2.n.t.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. a unei sarcini) assignment. to fix Hxare s. (conditii. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director .

(transferul continuu. handbill flux^. pe stradd etc. (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca .labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor .price fluctuation' movement ~ dirijata . de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .f.seasonal fluctuation ~ usoara .cadi inflow ~ de numerar . to fluctuate fluctuant adj./?.(yaloarea netd reaW de numerar.{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala .economic fluctuations a suferi ~ .towing/tug fleet ~ de slepuri .cash outflow ~ de intrare de numerar . swing.m.refrigerated shipping ~ de pescuit . in ambele sensuri.162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata .fluctuations of the market.(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental . fluctuating.wage drift ~ sezoniera .f.) throwaway.merchant fleet/service. de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .tanker fleet ~ de remorchere . market fluctuations ~ ciclice .to undergo fluctuations fluturas s.ocean (-going) fleet fluctua v. varying fluctuatie s. flow ~ brut de numerar . commercial fleet ~ comerciala maritima .air fleet ~ comerciala .flow of funds ~ de iesire de numerar .deep-sea fishing fleet ~ de petroliere . cash flow/generation ~ de numerar actualizat . care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.gross cash flow ~ circular . (care se distribute in magazine. marine ~ de cabotaj .cargo shipping ~ de traulere .ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice .shipping.(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard.world fleet/shipping ~ oceanica .{flu.i.barge fleet ~ de transport .flow of work ~ de fonduri . fleet ~ aeriana .maritime/sea fleet ~ mondiala .liner fleet ~ de mineraliere .coastal/coastwise fleet ~ de linie . variation. deosebitd de profit contabil. fluctuation.trawler fleet ~ de vrachiere .bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei .fishing fleet ~ de pescuit oceanic .cyclical fluctuations ~ economice . fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.

) compensation fund ~ de dezvoltare . capital ~ acumulat/de rezerva . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont. to utilize. (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane .kite flying ~ completa a fortei de munca .equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului . 1.development fund ~ de garantie . to employ ~ o cambie de complezenta .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt .f.docket .coupon sheet ~ de drum route sheet. (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie . calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .pool ~ de ajutor/asistenta . fund.(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic . (coala) sheet.(atdt in valori mobiliare.sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v.(active intangibile ale uneifirme. utilization.economic flow ~ financiar .FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar .f.relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s.wrapper sheet ~ de livrare .) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara . employment ~ a unei cambii de complezenta .(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.time card/sheet/ticket ~ de reclama .full employment ~ ilegala a fortei de munca .welfare/ provident fund ~ de compensare (bur.insurance fund ~ de asigurari sociale .(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.n. (pagina) page 2.(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts . (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .t.delivery bill/note ~ de pontaj .to kite folosire s.de hartie de ambalaj .

standing timber ~ funciar .(care invest proportional in actiuni comune.performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente . (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .(in tern contabili.mutual fund. common stock fund ~ mutual de castig . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .municipal bond fund ~ mutual de schimb .statutory fund fonduri ale actionarilor .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal .risk moa ~ statutar . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar . trust company.(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .{care emite in r. unit trust.164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis .capital assets/goods .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .circulating/working capital.(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .land resources ~ inactiv/neproductiv .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .unemployed fund ~ mutual .disposable/available funds ~ fixe .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .liability reserve ~ de rulment .trust fund ~ forestier .equity fund.(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .wage fund ~ de stabilizare .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire . floating/circulating assets ~ de rulment net .net working capital ~ de salarii .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .

exploration/ wildcat drilling. size.to pool ~ un consortiu/sindicat patronal . forest. founder.FON-FOR 165 ~ proprii ..(la licitatie) form of tender ~ de procura .t.regular size formular s.cheque form ~ de cerere .pooling ~ bruta de capital fix .off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix . executive development ~ a capitalului propriu .m. to set up fondare s. to promote.f. promotion fondator s.office form ~ de cec .n.to syndicate ~ un monopol .share allotment form ~ de subscriere .vocational training format s. (instruire..order form ~ de declaratie de venituri .n. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii . to drill foraj s.customs clearance.t. (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .statutory formality formalitati vamale . establishment.form of proxy ~ de repartizare a actiunilor .equity capital formation ~ a unui cartel . to establish. (print/printed) form..offshore/deep-sea drilling forestier adj.f.form of application.gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca . (de carte) format ~ obisnuit .f.de impunere . 1.personnel training ~ a cadrelor de conducere management training. procedure of customs formare s.company promoter fora v. promoter ~ al unei societati . forfetar adj. to found. application form ~ de cerere de credit . lump forma v.net fixed capital formation ~ profesionala . formal procedure ~ legala .subscription form ~ de telegrama .telegram form ~ din ziua declararii numelor .. formality.form of receipt ~ de comanda .to comer formalitate s. to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel . formation 2.(pentru impunere) form of return .(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului .tax form ~ de oferta . Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.n.loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta .(pe care o firmd trebuie so. pregdtire) training ~ a cadrelor . drilling ~ de prospectiune . foundation.(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare .

(intr-o cariert quarry face frontiers s.act of God.free on ship/ vessel ~ peste bord .) name-ticket forta s. refrigeration plant frigotehnica s.(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.n. frontage ~ de abataj .quayage. embezzlement. consignment note.m. free entrepot ~ domiciliu . (cedent al unei fransize} (corn.m. freight document ~ aerian . waybill. (in asigurdrile maritime.free delivered/domicile ~ frontiera .f.free carrier ~ chei .free into store.free alongside quay ~ de-a lungul navei .free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare .) free ~ bord .sweated labour ~ de munca ieftina .(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj.surplus labour ~ de munca exploatata .free into barge ~ transport . face ~ al cheiurilor .f.t.f.f.unskilled/ common labour ~ de munca temporara . fraud.a eficientei .) franchiser frauda s. valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.) manufacturer's agent fransiza s.) franchise 2.n. refrigeration frigotehnist^.free dock ~ nava .free border ~ in bazinul portuar . fruit-bearing.berthage. front. postpaid. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s. (corn.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat .casual labour ~ majora . breakable fraht s.free overboard/overside ~ §lep .free on rail/truck fran§izat s. cause beyond control forte de productie .(ca urmare a circulatiei. border ~. refrigerating machine.n. 1.m. force ~ de munca .cheap labour ~ de munca necalificata .free on truck ~ carau§ . to frank. defalcation fraudulos adj. (corn.f.productive/ production forces fragil adj. dar peste care trebuie so. ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.face of workings ~ de dane . to prepay. berthing space ~ de exploatare .carriage free ~ vagon .free alongside ship/vessel ~ depozit .free on board and free trimmed ~ camion . to stamp francat adj. manpower ~ de munca excedentara .air consignment note/ waybill franca v. fructifero<< .f. frontier. abrasion ~ a monedei . (cesionar al unei fransize) (corn. fraudulent frecare s. refrigerationist s front s.labour force. postage paid ~ insuficient .

supplier. (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor .office stationery ~ maritime .f.m.departmental functions functiona v. to furnish (with). {de birou) office worker.n.shoplifting . utility car/vehicle. (livrare) delivery.(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate . supplies. 1.revocable post ~ de consum . to work functional adj. (de alimente) victualler. supply.t. position.public relations officer ~ superior .victualler ~ de alimente si servicii . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v. (de alimente si servicii) catering furnizor s. {textile) appurtenances.i. (despre o marina) to run. function 2. to purvey (for).caterer . (de staf) public/civil servant. (rechizite) requisites. theft. secretar) officer. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s. land(ed).production function ~ de stimulare a vanzarilor .. civil. (mdrunt) pilferage 2.public office ~ superioara . foundation funt s.. searcher fundatie s. {de echipamenf) outfitter.f. to function 2. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s. functional functionar s.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . (institutie) endowed establishment/institution. office ~ a cererii . (a livrd) to deliver v.ship chandlery furniza v.f.) aggravated theft ~ din magazin .revenue/customs officer.) larceny ~ calificat . (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s. provider ~ de alimente .FUN-FUR 167 funciar adj. ecleziastic.ship chandler furt s.subcontractor ~ maritim/naval . purveyor.(dr. (comercial. fodder furgoneta s. functie s. (post) post. secretar) clerk ~ inferior/subaltern .supply schedule ~ amovibila . (slujbd) job. official.t. (mai ales de mobila) furnisher. office bearer/holder. {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal . (mar/a.demand schedule ~ a ofertei . to purvey.consumption function ~ de manager .m. endowment. n. to supply. functionary.high official. (a jefui) to rob..i.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul .bank teller ~ la oficiul postal . executive officer. (public. purveyance. officer of state.public/civil servant.m.f. 1. to steal. trimmings.. ground. obiecte furnizate) supply of goods/materials. van. 1.managership ~ de productie . to thieve. pi.utility function ~ publica .f. furnishings ~ de birou . (dr. furnishing. (supply) contractor.mail teller ~ public/de stat .seniority functii pe servicii .. (jaf) robbery. forage.intermediar .

care produc acelasi tip de bunuri . to amalgamate. fusion ~ congenera .{asig. to fuse fuziune s. amalgamation.(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii.burglary furturi §i furti§aguri .) grand larceny ~ prin efractie .hour/time zone fuziona v. to merge.(dr.f.'.n.(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr. merging.(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala .(fuziunea a doua fir.) petty larceny ~ peste o anumita valoare .) theft and pilferage fuss.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger ..1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala . merger. nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat . shaft ~ orar .

f.warranty of quality ~ de executare . surety.government security ~ imobiliara . (cautiune) bail 2. (bur. guaranty. warrantor.adequate security ~ de calitate .f. shop window/front. un imprumut) collateral. warranty. garantie pentru . 1.scale of prices ~ de produse . gage. to put in pledge a scoate din ~ . (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut.n. contract de garantie de platd) bond ~ bancara . guaranteed.n. to take out of pledge. pledge. (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money.product mix/range garant s. showcase galanterie s. bail. guarantor.) to cover ~ pentru .to stand surety for garanta v. (bur.bonded (de calitate etc.) warranty of seaworthiness ~ exagerata . (de dama) hosiery galon s. (de guarantee.M.) platd) (colateral.to pledge.to stand security for.(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate . to guarantee.f.n.(dreptui creditorului guaranty. range ~ de preturi . (de bdrbat) men's haberdashery. to secure.(mar. extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala .) stowing dimension gaj s. (cerutd exportatorilor) tender guarantee.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export .redeemed pledge a da/a pune in ~ .excessive guarantee ~ expresa . warranted. (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. surety.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta . (acord. bondsman a fi ~ pentru . fin. to warrant.to redeem a pledge. lien ~ cu deposedare .unredeemed pledge ~ fara deposedare . hosier's 2.export risk guarantee ~ corespunzatoare .) covered ~ prin obligatiuni . (prdvalie) haberdasher's. to gage. overall size/dimension ~ al marfii stivuite . galantar s.m. o tranzactie) cover.express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa .(mar.. (obiecte) narrow goods. fin. to go/to become bail/security for garantat adj. coverage. secured.pledge of real property garantie s. 1.. pledge.t.range/portfolio of products ~ sortimentala . (a executdrii unui contract) pledge.G gabarit^. scale.

generating s. to administer. (incluzand toate cheltuielile. to lodge.) implied warranty ~ mobiliara . (SUA) depot ~ de calatori . to administer.single guarantee a da ~ .n./ control ~ bugetara . global 2. to accommodate general adj.) corporal security ~ serioasa .terminal.170 GAR-GH1 ~ implicita . (railway) station. geodetics geografie s.commercial geography ~ economica .natural gas ~ natural lichefiat .mismanagement ghid s.enterprise management ~ a lichiditatilor . (global) overall.economic geography gera v.(dr.cash management ~ a riscurilor . (persoana) guide s.financial management ~ gre§ita .transit station ~ de triaj . to administrate gerant adj.trustworthy guarantee ~ solidara .t.stock administration.n.data management ~ a datoriei . management ~ a activelor .debt management ~ a inventarului .f. gas ~ Uchefiat . personal security ~ nula .(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta . geodesy.passive income generator geodezie s. to house.(asig.pledge of movables.border/frontier station ~ de marfuri .reliable guarantee ~ suplimentara .) all-in generator adj. (SUA) checkroom gazs. to manage. general.f. de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier .t.inventory administration/control ~ a intreprinderii . handbook. terminus garderoba s.m.f.f.budget/budgetary administration ~ economica .liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .marshalling yard ~ maritima .asset management ~ a creditelor .roadbook .liquefied gas ~ natural . 1. cloakroom. to manage gestiune s. managing gestiona v.passenger station ~ de coletarie/mesagerie .liquid petroleum gas gazdui v.(dr. generator ~ de venit pasiv .continuing guarantee ~ reala . guide(book).risk management ~ a stocurilor . to run. geography ~ comerciala .) joint guarantee/ surety ~ solida . to administrate.t.credit management ~ a datelor .to warrant gara s.f.n.harbour station ~ terminus .additional security ~ unica .parcel/ packet station ~ de frontiera .economic administration/management ~ financiara .liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat . administration.goods station ~ de tranzit . (care cuprinde unitatile monetare. riscurile etc.

(la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . {spatiu gol. to manage a household v. overall.) (booking-office) window. gratis. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat .priority schedule ~ de transport .. household 2.f.GHI-GRA 171 ~ turistic . total. utility ~ individuals .individual farm gospodina s. gratuitous. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart. to administer v.i. vid) emptiness.state farm ~ comunala/municipala .f. bonus. a admi-nistrd) to manage. gross. counter. menage 3. gratuitousness gramada s.rate of wear grafic s. all-round/-in globalizare s. (rang) rank. chart. pi. aggregate. graph. {c. bottleneck gospodar adj.n. grain. (andosant.f. (econom) thrifty s.r.n. andosator) endorser giratar^. wicket. traveller's handbook ghiseu s.m. to keep house. costless. 1. without payment. (de apreciere) extent.n. fin. housekeeper grad s.idle/slack time. at no charge adv.extent of the damage ~ de fiscalitate .blank endorsement gira v. free (of charge). 1.diagram of loading ~ de operatii . chargeless.operation chart ~ de prioritate . town management. (bun administrator) good manager gospodari v. corn. frontier gratificatie s. void ~ de productie . to set up house gospodarie s.n. {despre preturi. householder 2.information desk girs.f. for free.rate of work ~ de tranzactionare . to guarantee girant s. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s.f.communal husbandry.f.f.m.n.) degree 2. tehnicd etc.t. (andosatar) endorsee global adj. bounty gratis adv. degree 3. diagram.m. (in matematicd.tourist guidebook. rate. level ~ de avarie .) shipping schedule granita s.n. {cereale) cereals . {vrac) bulk grane s. {menaj) housekeeping.f. gratuitously gratuitate s. global. 1. {administrate. cheltuieli) overhead. border.{bur.{mar.f. 1. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb . gratis.demand schedule ~ cu baloane . (a conduce. free of charge gratuit adj. (a garanta) to warrant. profitgraph ~ al cererii .) marketability ~ de uzura .{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. (a andosd) to endorse 2. pay desk/ office. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare .t. globalisation glont s.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca .

buyers' strike . clerk of the court's office.extra weight ~ si continut necunoscute .delivered weight ~ proprie . grain. recorder greseala s.packed weight ~ de sacrificare .(mentiune intr-un conosament) (mar.) shipped weight ~ legala a tarei .f. (dr.nummary weight ~ netaxata . work stoppage.legal tare ~ maxima . bulk density greva v. strike.) office of the clerk of the court. weight.(mar.overweight ~ in livre .) weight and content unknown ~ totala .(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant .carcass weight ~ a caricului .loaded weight ~ a navei goale .all-up weight ~ proprie/fara incarcatura . industrial action ~ a consumatorilor .(care nu aduce navlii) {mar.(a unui vehicul.slaughter weight ~ descarcata/predata . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .standard of weight.172 GRA-GRE grau s.f.clerical error ~ de tipar .useful weight ~ uzuala a tarei .) weight.usual tare ~ .poundage ~ in minus .bulk weight ~ a marfii incarcate . to burden greva s.net tare ~ neta efectiva/reala . sole weight ~ reala a tarei .estimated tare ~ -etalon . unloaded displacement ~ bruta .f.weight of parcel ~ a marfii descarcate .) deadweight ~ monetara .) light displacement/weight. corn grefa s. (dr.cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa . suspension of work.unit weight ~ utila .(mar.) outturn (weight) ~ neta a tarei .(mar.land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac .total weight ~ unitara .net weight ~ neta a caricului descarcat .weight allowed free ~ neta . walkout. wheat.) to encumber.weight by volume.n. (sarcind) burden.(mar.outturn weight ~ estimata .warrant weight ~ cu ambalaj .(la predare) short weight ~ incarcata .consumer strike ~ a cumparatorilor .printer's error greutate s.) clerk of the court. a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat .) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara . valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar. test weight ~ excedentara . record office grefier s. light ship/vessel.i.m.f.specific gravity ~ stabilita de incarcator . (eroare) error ~ de copiere .weight empty.clear/real tare ~ specifica . (dr. lightweight tonnage.estimated weight ~ estimata a ambalajului . mistake.net net weight ~ predata . (incdrcdturd) load ~ moarta .

to be on strike a intra in ~ . group. (categoric de salarizare. mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .f.(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest . (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata .(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare .to come out on strike grevist s.n.to call a strike a face ~ .unofficial strike.to (go on) strike. to stop work a fi in ~ .income group guler-s-. striker. work(man) on strike grila s.general strike ~ italiana/la locul de munca . collar gulere albastre . (corporatie. scale ~ de aprovizionare ./i.(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s. government guverna v.w.go-slow (strike) a chema la ~ .f. grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi.lightning strike ~ generala .sit--down/-in strike ~ neautorizata .n.(economice) vested interests.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.governor general . group.pay/salary scale ~ manageriala . cluster 2.i. grid. 1.socioeconomic grade ~ strategic . to walk out.coulisse ~ de interese .protest strike ~ Ae siAiAaritate . to govern ~ prost .to call out a declara ~ .aspirational group ~ socioeconomic .m.sympathetic striKe ~ -fulger/spontana .GRE-GUV 173 ~ a foamei . governor ~ general . impozitare} bracket ~ de venituri .hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali .(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .to misgovern guvernator^.

pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori .currency hedging hidrocentrala s. shed for passing goods ~ portuar .second-hand market hamal s.n.note/letter paper ~ de tipar .f.f. hydroelec (power)' plant/station. horticulture hotarare s.m. hJdrotechnics hiperinflatie s.freight shed hangiu s.f. (mar. hall 2.) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit .m. WE (magazine) hectare. water-pos plant hidrofil adj. chart ~ cadastrala . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. paper ~ de ambalaj/impachetat .f. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export . din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur. innkeeper harta s.m.) moral hazard hartie s.transit shed.export sheed.geographical map ~ marina . hyperinflat runaway inflation holding s. hebdomadary s.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote .f. 1. porter 2. inn hangar s. holding (company) horticultor^.meat market ~ de legume .news paper ~ indigo/carbon . (ora order.f.dock/port shed ~ portuar de marfuri . longshoreman han s.vegetable market ~ de pe§te .stamped paper ~ velina .n. (despre unele mdrf hydrophilic.) securities hebdomadar adj. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri.(fin.(wire-) wove paper hartii de valoare . hydrophobic. hectare hedging s.n.. covered market ~ de carne ./!. map.copy paper ~ -moneda .f.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.n. water-retaining hidrofob adj. (rise) risk ~ moral . (decizie) decision.H hala s. (mar. n.n. (judeca r eased) judg(e)ment.cadastral map ~ geografica . 1. horticulturist horticultura s.printing paper ~ de ziar . (decret) decree. weei hebdomadal. hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures . shed.fish market ~ de vechituri .security paper ~ timbrata .long hedging ~ valutar .sea/nautical chart hazard s. sentec (arbitrald) award .f.) stevedore. hazard. wa /moisture-repellent hidrotghmca s. (in piatd) market house/hall.

replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .HOT-HOV ~ a administratiei locale . adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .decree in bankruptcy.by(e)-law ~ judecatoreasca .judg(e)ment. sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .

(aeroglisor.residential hotel hotelier adj.) to deal with a case ~ in fond ... (o penalitate.coaster hovercraft ~ pentru pasageri . hotel.n. o plata) to award ~ asupra unei spete .(dr. hotel ~ -pensiune . nava pe pernd de aer) hovercraft. (dr./?.m.passenger hovercraft .{dr. s.) to decide on the merits of the case hotels. to rule. {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper.) to decide.175 hotart v. hotelman hovercraft s.t. air-cushion ship/vessel ~ costier .

to come/to go down ierarhic adj. 1. illicit. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj. to fall in price. to immigrate imigrant.tax impact impar adj.f. levels of authority.f.t. immovable imobiliza v.f. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s.) corpc image ~ a marcii . hierarchy. illegally. illegal. import.economic imperialism implementa v.brand(ed) image imigra v. identification ~ automata .r.t. illicitly iluzie s. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s.n.i. 1.(man.f.f.w. cheapness.f. hierarchical adv.t. inexpensive ieftinatate s. (act) unlawful act. unlawfulness 2. n.f.f. (cladire) build (cu teren.?!. n. odd imperialism^. secret/underground activity ilicit adj. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global . to reduce/to diminish the price ofv. hierarchically.s'.industrial health/ hygiene ignorat adj. (un capital) immobilize.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports . through the usual channels ierarhie s. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c.(a unui produs) automatic identification identitate s. unlawfully ilegalitate s.f. impact ~ al impozitului .f.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj. chain of command ierarhizare s.n. unlawful. to lock away. real. house. identity ~ a corporatiei . unlawful adv.1 impact s. (imprimatur monedd.I iard s. immigrant imobil s. illicit adv. image 2. inexpensiveness ieftini v.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s. imperialism ~ economic .total import ~ interzis . illusion ~ monetara . to tie up. (caracter ilegal) illegality. illegal. zitioneazd un produs) involvement import s. to implement implicare s. hygiene igiena muncii . marcd) mintage ~ a corporatiei . cheap.(man.

(SUA) federal income tax ~ pe venitui global .f.salary tax ~ pe supraprofit .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin .wealth tax ~ pe cap de locuitor . (taxa rutierd. targuri etc.direct tax ~ echitabil . duty. taxable.processing tax ~ auto . leviable.lump-sum tax ~ imobiliar . impozit perceput in piete.t.emergency tax ~ fiscal/pe timbru . (referitor la taxele rutiere.) tollable impozit s.profit/revenue tax.(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate .(import de mdrfuri) visible imports importa v.) dutiable. targuri etc.stamp duty ~ funciar . taxele percepute in piete.capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv .income tax.receipts tax ~ pe lux . tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor . (despre o proprietate) rat(e)able. head/poll tax ~ pe capital .personal income tax . (referitor la accize) excisable. in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .total income tax ~ pe venitui personal . tax on consumption ~ pe dividende .unit tax ~ pe venit .hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor . tax on capital ~ pe ca§tigul de capital . contribution.excess profits tax.independent importer impostura s. to import importator s.capital tax.(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile . supertax ~ pe unitate/unitar .IMP-IMP 177 ~ paralele .rent tax ~ pe cifra de afaceri .capitation(tax).m.n. (referitor la taxele vamale etc.) toll ~ amanat .consumption/ expenditure tax. (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit . importer ~ independent .deferred tax ~ anual .donation/gift duty ~ pe incasari .degressive tax ~ direct .real estate tax ~ indirect . tax. (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj.interest tax ~ pe donatie .dividend tax ~ pe dobanda . assessable.council/local/ municipal tax ~ pe chirii . impost.land/ground tax ~ global/forfetar .luxury tax ~ pe profit .turnover tax.(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ .indirect tax ~ local/municipal .property tax ~ pe salarii . de la cei bogati la cei sdraci.(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .equitable tax ~ extraordinar .(transfer de venit.

disability.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v. (a unei sarcini) assignment 2.f. 1.graduated income tax ~ regresiv . (a unei proprietdti) rating. taxation ~ la sursa a venitului .(pentru franarea investitiilsr. irremovability inaugura v.) list inactivitate s. to assess.f.social security taxes ~ si taxe . (de mu. assessment ~ excesiva . 1. (frc to charge imputare s. (nefolosit) unemployed.t. a consumului) repressive tax ~ restant . (fiscala) taxation.flat tax impozite de asigurari sociale . (tesaturi) to (im)print. inactivity. to levy taxes on impozitare s.f.t.t. (plata accizelor) to excise ~ excesiv .progressive tax ~ proportional cu venitui .f. 1.to overtax impunere s.ability-to-pay taxation impresar^. (juridica) disability. deschide) to open incapacitate s.t. (bani) to deduct.taxes and dues impozita v. to tax.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property . immunity ~ diplomatics . 1.regressive tax ~ represiv . print./n.) immunization inactiv adj. (despre o piata) sluggish. printed s. (in bani) charge imunitate s.disabilit sue ~ de a mcheia contracte .f. print matter/paper imprimerie s. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin.. (invaliditate) inval 2. (fdrd tranzactii) (bur. 1. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform .. succession duty.178 ~ progresiv . (formular) form pi.f.f. (prin apdsare cu sigiliul. (fiscal) to tax.n. (stagn dullness inalienabil adj.diplomatic privilege ~ fiscala . to impose: (o sarcina) to assign 2. (o proprietate) to rate.f. inactive.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia . to inaugurate. (de tesaturi) printery impune v.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati . stampild) to emboss imprimat adj.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa . incapacity ~ de a actiona in justitie .withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax. (a tipdri) to print 2. irremovable inamovibilitate s. imposing. inalien< unassignable inamovibil adj.parliamenta immunity ~ vamala .overtaxation ~ nejustificata . printing office/ works/house 2.f.tax franchise ~ parlamentara .duty-free import imunizare s.t. printed works. (legald) (If. (stagnant) (neproductiv) dormant. impresario imprima v.

entertainment allowance ~ de §omaj . to charge. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money.inclusive of all charges incorporal adj. inclusive.f.f.f.foreign allowance ~ de reprezentare . to indict.n.perquisite independenta s.dismissal compensation/pay/wage. statutory sick pay.dole ~ familiala .t.(in interes de serviciu) travel/travelling allowance. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire . (dr. to contain. (intr-un plic) to enclose.t. terminal wages ~ de concediu .temporary disability incaso s.) dispatch money ~ de concediere .n. indecipherable.family allowance ~ parlamentara .member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man. to indemnify. (alocatie) allowance. to include.(asig. indexation .) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . allowance ~ de boala . tarife) inclusive (of) adv.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate .sick allowance/benefit/ pay. inclusively.f. subsistence allowance/money.charges included ~ toate cheltuielile .(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s. (despre preturi. 1. fire 2. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj. (a inserd) to insert 2. collection of payments ~ documentar . (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v.INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor .speciala . to comprise. 1. pay.vacation allowance. to requite indemnizatie s. (provocat) (asig.(mar. compensation.dependants' benefit ~ personala . undecipherable.personal allowance . setting on fire ~ premeditata .f.t. benefit.) arson incendiu s. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig.} pay.inability to pay debts ~ temporara de munca . (ilizibil) illegible indexare s. (de drum etc. (despdgubire) indemnity.) death benefit ~ de deplasare . (costut) to figure in inclusiv adj. to inculpate indemniza v.training allowance ~ de greva . sickness benefit ~ de celeritate . included ~ cheltuielile . to add in.) incorporeal inculpa v.) arson incertitudine s.

index adjusted seasonally ~ de cale ferata .financial ratio ~ general al preturilor . 1.weighted in^ es individual adj. indicator.economic indicators ~ financtari .individual price index ~ sintetic al preturilor . industrialist industrie s.financial indicators indice s.pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor . (personal) personal 2.m.) undivided.(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index. index ~ al costului vietii .price index ~ al preturilor de consum .heavy industry | ~ hartiei .cost-of-living index ~ al preturilor . index ~ al strazilor .refrigerating industry.180 IND-IND indicator s.(fin. cold! storage trade • ~ grea .industry ~ miniera . industrial industrialism s. individual. (dr.general price index ~ individual al preturilor .t.food industry ~ casnica/artizanala . n. (dr. to industrialize industrial 5.wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .(fin. joint indiviziune s.quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii .paper industry | • ~ hoteliera .aggregate price index indici ponderati .) liquidity ratio ~ de solvabilitate .street directory ~ al variatiilor sezoniere .wear index ~ financiar .f.printing industry . m. industry industria alimentara .(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera .rectified index ~ de cantitate . index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor .) joint ownership/ tenancy industrial adj. industrialism industrializa v.) solvency ratio ~ de uzura .packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile .home/cottage/ family industry ~ cauciucului . (dr.n.hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(.oil/petroleum industry ~ poligrafica ..car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry . ~ frigului .railway indicator/ pole indicatori economici .f.the rubber industry ~ ceramica .index adjusted for seasonal variations.) several indiviz adj.

f informatics ~ de gestiune .wine industry industrie-cheie/de baza .tourist trade ~ u$oara . influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.f. (despre metale etc.handicraft industry ~ noua .{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor .process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui.(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.IND-INF 181 ~ prelucratoare . (adept al inflationismului) inflationist influenta s. information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .) undue influence informatica s. poor.leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica .hidden inflation ~ controlata .key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .creeping inflation ~ prin cerere .related industries inertie s.subsidized industry industrii conexe .show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .pent-up inflation ~ de crestere . not due inferior adj.f. n.structural inflation ~ suprimata .(situatie in care inflatia.business/administrative data processing informatie s.light industry ~ viticola . inexigible.m. agricultura etc. short squeeze ~ galopanta .(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .suppressed inflation inflationism s.(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj. poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie .local industry ~ meste$ugareasca .f. in anumite conditii si proportii.infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .textile industry ~ timpului liber . inertia ~ industrials . (despre calitate) low.(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala . runaway inflation ~ lenta/taratoare . inflationism inflationist adj.hyperinflation.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata . undue.f.) base inflatie s. inflationary s.(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata . inflation ~ anticipata .) primary industry ~ secundara .

) deck gear ~ frigorifica .electrical engineer ~ mecanic . inspector of taxes ~ general .plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar.customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru .marine board inspectie s. breaking/infringement of the law. social (overhead) capital inginer s..credit officer. instability. (fluctuant) wide instabilitate s.f. outfit. plant ~ de apa . loan administrator/officer ~ de registru/clasificare .refrigerating/cold-storage plant. inspection.mining engineer ~ silvic . (inspection) officer ~ de asigurari .f.outdoor plant .economic information infractiune s.forester ~ vamal .(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite .(mar. ship's/marine.political uncertainty instalatie s.chief engineer ~ tehnolog . inspector..(mar. survey.mechanical engineer ~ minier .f.f. (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica .process engineer inginerie s. n. unstable.civil engineer ~ consultant .financial engineering ~ tehnica . examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica . offence.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar . malfeasance.customs inspection/survey instabil adj.182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica .consulting engineer ~ de constructii navale .) bulk cargo handling facility ~ de punte . agronomist ~ constructor .) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac . inspectorate ~ maritim . sanitary inspector ~ silvic . freezer ~ in aer liber/deschisa . (despre piata bursierd) volatile.} (classification) surveyor.silvicultural/forestry expert ~ -sef. engineer ~ agronom . insolvent insolvabilitate s.agricultural engineer. transgression infrastructura s. to examine inspector s. installation. surveyor.(mar. equipment. engineering ~ financiara .f.tax inspector. to inspect.engineering insolvabil adj.m. infrastructure. to survey.government civil engineer ~ electrician .operating/works engineer ~ de poduri si sosele . insolvency inspecta v.f. maritime surveyor ~ de tonaj .m.land waiter inspectorate.naval architect ~ de exploatare .inspector general ~ sanitar officer of health.technical inspection/survey ~ vamala .f.(mar.

direction.t. trad(e)able instruments insuficient adj.site facilities ~ portuare .insurable interest ~ public .(mar. institutionalism instructiune s. law court. to institute. training ~ in cadrul intreprinderii .instrument of payment ~ financiar/de credit . forbiddance. deficient.research institute • ~ de proiectare . to set up. (despre bani.to embargo. to establish ~ retentie asupra .) negotiable instruments/securities.public office ~ mandatata . in-house training instrument s. (dr. 1.training within industry.import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s.civil court ~ penala .sanitary installation instalatii de santier . prohibition ~ a importului .(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s.engineer regulations instrui v. institute ~ de cercetari . instruction.working instructions ~ de folosire .) shipowner's directions ~ de asigurare .f.charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat . scarce. (unealta) tool.(fin. (dispozitiv) device 2.(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s. capitaluri) stringent integrare s.n.(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie.economic integration ~ orizontala . n.social integration ~ verticals . instruction. institutional institutionalism s.to put a lien on ~ un embargo .f.t.f.f. intensity ~ a capitalului .corporate trustee institutional adj. establishment ~ bugetara . rezerve) low. ban.{cambia) inchoate instrument ~ monetar .service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit .f. interdiction. implement. to train instruire s.credit instrument ~ incomplet de plata .monetary instrument instrumente de control . Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala .criminal court institui v. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .(incdrcare.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .f. court (of justice) ~ civila .public interest . descdrcare) shipping facilities instanta s. institution.') instance. to instruct.n. short. order instructiuni ale armatorului . insufficient.INS-INT 183 ~ sanitara . instrument.design institute institutie s.harbour/port facilities ~ portuare de operare . (despre stocuri.inspection tools ~ negociabile .f. interest ~ asigurabil . to lay an embargo institute.budgetary institution ~ de binefacere . integration ~ economics .insurance instructions ~ de exploatare .

taking up duties ~ in posesie . interview ~ nedirijat/nestandardizat .physical inventory ~ mort .continuous inventory ~ de lada . to prohibit. inventory.t.) entry ~ in functie . a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc. intermediary s.agricultural implements ~ continuu .) forcible entry ~ in vigoare . interstate interveni v. middleman. to intervene interventie s. go-between.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri . intermediate. (inregistrare in cont) (cont. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . (o clauza) to put in inunda v. intermediation. (promo varea call. domestic. inner s. bargain maker ~ al fuziunii .184 interimar adj.complete disability inventar s.produce broker a fi ~ .n. to inundate 2. (tard) home intermediar adj.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri . to interview interviu s.t. (a insera} to insert. intermediate.) ttt bring in.) entry. 1.m. ban intraprenoriat s.exchange jobber ~ financiar . (a statului in economic. to interdict.informal interview ~ prin telefon .n.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v.f. banking support interventionist s.) entry. interior.f.state/government interference ~ bancara . to forbid.n. (al unui stat) inland. bill.(dr.t. entrance ~ in posesie prin fbrta . interior. to ban interzicere s.) to invalidate invaliditate s.t.merger broker ~ de schimburi valutare . temporary. (intre) to deal (between) intermediere s. forbiddance.telephone interview interzice v.m.assumption of an office.) intervention ~ a statului .f. disability. intermediary.i.(mentinut la zi) (con perpetual inventory . invalidity.stockjobbery.n. agent. (is posesie) (dr. schedule ~ agricol . internal.packing list/note/sheet/sUj ~ fizic .financial intermediation interministerial adj.lot-size inventory ~ periodic .t. to introduce. stocktaking (lista) list.to intermediate. (dr. prohibition.(dr. interior.(cont.financial intermediary ~ in comertui angro . factor. internal. disablement ~ totala .f.(pentru sustinerea cursului). (marfuri.n.f. 1. interdepartmental intern adj. to flood. entrance 2.) periodic inventory ~ permanent . acting. entrance 3. propuneri etc. (a unei afaceri. inside 2. ad interim mterimats. stockjobbing ~ financiara . home interstatal adj. entering.coming into force/effect introduce v. (piata cu o marfd) to glut invalida v. 1. provisional. interdiction. interim interior adj.

to hypothecate.(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .t. negative investment ~ neta . placing ~ aducatoare de profit . to invest.to overinvest investitor^. fondurile de pensii si investitii. lockup ~ planificata . (plasament) placement. to draw up an inventory. hypothecation. (a gaja) to pledge ipotecar adj.small investor investitie s. precum companiile de asigurdri.planned investment ~ privata .(in stocuri de mar/a. t.non-monetary investment ~ in strainatate .(constant si sigur) true investment ~ autonoma . mortgaging. mortgage.to inventory.f. to inventory investi v.f.t. to take stock of an inventory inventaria v. investor ~ institutional .(investitor strategic) big investor ~ mic . (go/are) pledging ipoteca s. (gaj) pledge . to mortgage.disinvestment.capital investment ~ directa . investment. to vest.unsuitability ~ negativa .safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu .net investment ~ pe termen lung long-term investment.(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei.(septel) livestock a face un ~ .conservative investment ~ de capital . care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.to be bound by mortgage ipotecare s.portfolio investments ~ induse . cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . lockaway.financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara .(organisme care dispun de resurse importante.direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa .w.(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v.international/ overseas investment ~ necorespunzatoare .foreign investment ~ financiara .community investment ~ cu rise scazut . mortgage. hypothec.f. (a plasa) to place.1NV-IPO 185 ~ viu . handle) institutional investors ~ mare . to put out ~ excesiv . hypothecary a fi obligat ~ . ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta .gross investment ~ comerciala .private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura .

(SUA) leasehold mortgage ~ principals .economic history itinerar s.to encumber an estate with mortgage irosi v. history ~ economica . (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.legal mortgage ~ maritima/navala .graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala . spring ~ de ape minerale . route.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila .mortgage by order of the court ~ legala .maritime/ ship mortgage ~ maximala .n.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara . alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .capital mortgage ~ invaluitoare . itinerary.chattel mortgage ~ preferentiala .endowment mortgage ~ contributiva/colectiva .residential mortgage ~ in bani .spa . way.f.(ipoteca data unui singur creditor.(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi .head mortgage a face o ~ .aircraft mortgage ~ asiguratorie . to waste istorie s. to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara . to squander.t.(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .to mortgage.n.186 IPO-IZV ~ aeronautica .senior mortgage ~ prin inchiriere .blanket mortgage ~ globala .

land improvement/betterment. (a parcela) to parcel out.?. assignment. 1. (mar. (cifre) (la) to divide (by) impartire s.) (de persoane) embarkation.) to embark. to go aboard a ship 2.r.n.) to spread. embarkment.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung. to put in possession of land. (cu datorii. to pack (up). (in tren) to entrain 3. (in avion) enplaning ~ de balast . allotment.(mar. to divide (among. to afforest. (wearing) apparel ~ de protectie .) spread ~ a pietei . (invelire) wrapping impaduri v. (de marfuri) shipment. reclamation a face ~ funciare . to enrich v.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare .market sharing ~ a timpului de folosire .t. to haul on board 2.t. (mar. money-making imbracaminte s. accomodation. sharing. (a inveli) to wrap (up) impachetare s. (a alocd) to allot. (a defaica.f. package. to put (a region) under timber imparti v.time sharing impovara v. impozite. clothing. scindare) breakdown.to reclaim impacheta v. to better 2./ 1.f.t.t. loan.protective clothing imbunatati v. to enrich oneself. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. shipping (of goods) 2. to improve. to take aboard. to apportion. to make rich/wealthy.) ballastage imbogati v.) (persoane) to embark. (f?i avion) to enplane imbarcare .t.f. (a distribui) to distribute. to package. (defalcare. responsabilitati) to saddle impovarator adj. appropriation.f. enriching. (mar. between).t. (repartizare a unui rise) (asig.t.f. (carftle de joc) to deal out.f. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . (oneros) burdensome tmproprietari v. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . to share (out). (a repartiza un rise) (asig. improvement. (distribute) distribution. wear. (intre) to partition. advance. division. enrichment. a scinda) to break down. (man. (pomana) lo dole. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan .to strike it rich imbogatire s. (in tren) entraining 2. to give out.t.r. packing. 1. (credit) credit. clothes. apportionment. (scrisori) to deliver. (in avion) to enplane v. (alocare) allotment.>2 tren) to entrain 3. to appropriate land to improprietarire s. (marfuri) to ship. (. (reformd agrara) land reform imprumut s. 1./\ imbarca v.

dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .warehouse receipt loan ~ ipotecar .straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil .(cu ipotecarea nave!) bottomry.collateral loan.to grant a loan a emite un ~ . acordat persoanelor fizice.(credit. dayto-day loan/money.secured loan ~ garantat cu un stoc .to issue a loan a face un ~ . pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .hard loan ~ rambursabil la cerere .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat .call/loan demand.money at call and short notice ~ reciproc .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .time/term loan ~ maritim .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .stopgap loan ~ pentru o saptamana . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .to float a loan .syndicated/ participating loan ~ sintetic .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money. imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .aid loan ~ de razboi .188 IMP-IMP ~ contra semnatura . in special salariati.(finantare interimard.(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate . rambursabil is \ rate lunare.long (term) loan ~ pe termen scurt . loan against collateral/security ~ de asistenta .

(intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal .effective. (in numerar) to cash. to raise. (a promova) to advance.) on account of general average ~ contui beneficiarului . un mandat postal etc. 1.for account of ~ contui avariei comune . procurator.t. to empower. power.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v.(dr.to lend upon usury imprumutat s. mar.acting as ~ comision .f. mar.f.in real terms ~ termeni relativi . (un cec.) to cash. (dr.t.) passive/bare/dry trust imputernicit s. (o cerere) to forward. (a trimite) to send 2. to commission. proxy. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa .in relative terms ~ tranzit . pi.in cash ~ plus sau in minus .on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie . (datorii) to recover v.high commissioner incadra v. attorney (-in-fact) 2. raising.m.(cont. to submit. (intr-un post) to take smb.i. o reclamatie) to lodge.1MP-INC 189 imprumuta v.t. on the staff.abroad ~ suspensie .) as per contra ~ contui .(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig. (sume) receipts.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun .on joint account ~ contrapartida . (a lua cu imprumut) to borrow. to encash incasare s.m. incomings incasari brute/globale .(mar.(asig.sales revenue .) to warrant.t. 1. encashment. (cu personal) staffing. cashing. effectual ~ vigoare de la data .(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . mandate.in transit ~ vigoare . warrant. (de impozite) collection. takings.) abeyant ~ termeni reali .) homeward-bound ~ garantie . to promote inalt adj. (a delegd) to depute tmputernicire s. to man 2. (a da cu imprumut) to lend. 1. (intr-o categoric) to grade incadrare s.t. (mandatar) mandatory.(mar. (o plangere.f. proxy. 1.in the trade/line ~ calitate de . (cu personal) to staff.with effect from inainta v. (despre functie. trust. (authorized) agent.) bound for ~ drum spre tara . (impozite) to collect. rang) high ~ comisar .) on account and risk of shippers ~ drum spre . to encash. commission. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v.gross receipts ~ din vanzari .over or under ~ strainatate . (bani) to accommodate with ~ cu camata . (procura) power/warrant of attorney. 1. in ~ bransa . manning 2. returns. (reprezentant) representative inprep. (de datorii) recovery.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2.

to lade. 1.estimated receipts ~ fiscale/din impozite . collector.net receipts ~ si cheltuieli . (la plata) to overcharge incarcare s. to burden.hand loading ~ maxima .unsuitable loading/shipping ~ paletizata . payee.machine loading ~ necorespunzatoare .load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului . 1.daily receipts incasator s. exactor ~ de impozite . (a unei legi. lading. exacter. (a unei nave) freightage.laden in bulk ~ pe nava . a unui contract) infringement. receipts and expenses/ expenditure ~ si plati . to break incalcare s.) gross terms loading ~ in contui incarcatorului .t. prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative .! shipped. (la plata) overcharging ~ compacta . tax revenue/receipts ~ marunte .breach of the regulations incarca v.internal revenue. overladen .laden wit generals ~ in minus .breach of contract ~ a drepturilor de brevet .(mar. 1. shipping 2.shipped. (drepturi) to violate.patent infringement ~ a regulamentului . (de drepturi) violation.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului .(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac .tax collector incaka v. (a unei proprietdti) trespassing 2. breach ~ a contractului . load: and tally in shipper's account incarcat adj. (despre nava) laden.turn loading/shipping.m.loading on the berth ~ la rand .loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor . (o proprietate) to trespass (on/upon) 2. loading. to load. to ship 2. waterbome ~ pe punte . un contract etc) to infringe. (o nava) to freight. shipment.petty cash ~ nete .flat-sided.f.) shipper's load and account ~ in vrac . inland revenue/receipts. loading in turn ~ manuala . agent fiscal) receiver.loading in bulk ~ la dana .lighterage ~ per unitate de spatiu .(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca .lightl) laden ~ cu marfuri generale .190 INC-INC ~ documentare .f.(serviciu bancar oferit exportatorului.t. loaded condition ~ cu balast . 1.(mar.(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata . (de impozite.unit loading ~ pe slepuri .(mar.receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice . (o lege.incomings and outgoings.) shipper's load and tally.

m.commercial load ~ completa .barrel(led) cargo ~ in lazi . (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte .portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.(de pe o nava in pericol.bulk loader ~ de nava . (instalatie) loader.full and down condition incarcator s.timber cargo.outbound cargo ~ de import .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe . consignment ~ fluida .animal load ~ de cabotaj . loader.perishable cargo ~ ambalata violabila . carrying load ~ de tranzit .working cargo.coasting cargo ~ de cherestea .safe load ~ nerujata .case cargo ~ in primejdie .penalty cargo ~ de animale vii . full load ~ congelata .timber-deck cargo ~ de export .shipper.noxious cargo ~ paletizata .distress cargo ~ in saci . care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .(a navei) shipfull. loose bulk cargo ~ lichida . lade. loading installation ~ cu platforma .elevating loader ~ de marfa in vrac .clean cargo ~ de produse negre .liquid cargo ~ maxima .containerized cargo ~ cu miros specific .shipload.unsecured cargo ~ nepericuloasa . shipment ~ a navei . load. burden.general cargo ~ de palet .cargo in good condition ~ in vrac .(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare . avionul sau autovehiculut) cargo.measurement cargo ~ expediata .damaged cargo ~ comerciala .fluid cargo ~ grea .bag(ged) cargo ~ in stare buna .bulk cargo/freight.frozen cargo ~ containerizabila . lading. in-transit shipment ~ de umplutura .bale cargo ~ in butoaie .deadweight cargo ~ incompleta .INC-INC 191 ~ .black/dirty cargo ~ de transportat -.inflammable cargo ~ in bale .filler cargo ~ de valoare . loading.plin si la marca" .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale .valuable cargo ~ de volum/cubaj .underloading ~ inflamabila ..broachable cargo ~ amestecata .containerizable cargo ~ contain erizata .palletized cargo .net load ~ nociva .composite/mixed cargo ~ neamarata .f. shipment ~ alterabila .untrimmed cargo ~ neta . freight.outbound shipment.pallet load ~ de petrol/titei .hydraulic loader ~ mobil .incoming cargo ~ de intoarcere .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord . handler. ship loader ~ hidraulic . shipload. (transportatd cu nava.ultimate load ~ mixta .

specified load ~ rubricata .) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata .to default incetinire s. hire.f.) to compound 3. (un contract de asigurare maritimd etc. (spre un anumit comportament economic) propensity . (a maga-zinului) shutting up 3. (lucrul) to leave off.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa . to strike 2.trimmed cargo ~ salvata .f. cessation. (a lua cu chirie) to hire. to close with. to discontinue.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata .f. to close. hiring. (activitatea. (o mtreprindere) to close/to shut down.f.t. mangal. (un cont) to rule off incheiat adj. (dare sau luare cu chirie) lease. (un avion. letting 3. shutting down. (un tdrg) to bargain.) demise charter ~ de echipament . to shut 2.) to charter tnchiriere s. electricitatea etc. (dare cu chirie) let. o navd etc. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v. (a unui avion. (a da cu chirie) to hire out.uniform cargo ~ urgenta . (a tdia gazele. shutting 2. pay/useful load tnceta v.tenant 4. 1.t. (leasing) leasing 2. (p afacere) to conclude. closing. o unitate economica) closedown 2. (un bilant contabil) to make up.) to shut off tnchidere s.subject cargo ~ rujata .(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . a unei nave) charterage.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . cu volum mare. o unitate economica) to close down.stowed cargo ~ transportata cu avionul . (a unei intreprinderi) closedown. to cease. to stop. to clinch.default a intra in ~ de plata .(ciment.dangerous/hazardous cargo ~ permisa .permissible load ~ prafoasa .(fdrd echipaj) (mar. to settle. payload. negru defum etc. salvage ~ stivuita .overtime cargo. 1.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate . 1. despre o mtreprindere. despre o mtreprindere. (despre socoteli) even inchide v. 1. (a da sau a lua cu chirie) to lease.air cargo ~ umeda . renting. (tdiere a gaze-lor. material lemnos) deck cargo/load.saved cargo. a electricitdtii etc. (luare cu chirie) tenancy 4. (magazinul) to shut up 3.unit load ~ periculoasa . rush shipment ~ uscata .(care aduce navlu) paying load.moist/wet cargo ~ uniforma . chartering ~ a navei nude . ceasing. (a activitdtii. 1.f. shutdown. to.dry cargo ~ utila . to let (off/out) 3.t. (a unei obligatii) (dr. (un contract) to contract.(SUA) bank holiday inchiria v.t.) dirty cargo ~ presupusa . (a ritmului de lucru de catre muncitori.) to underwrite. (un concordat) (dr. to knock off incetare s. 1. to rent 2.plant leasing inclinatie s.

to deliver ~ cuiva o citatie . to facilitate. substitute. un angajament) to perform. execution ~ partiala . o corpo-ratie) to incorporate infiintare s.wage freeze Tnlatura v. a unei nave etc.average propensity to save ~ spre consum .(transport gratuit. (un contract. to honour. to hand over.average propensity to consume ~ medie spre economic . commutation ~ de inventar uzat .t. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat .m. formation.) registration.propensity to consume ~ spre economic .f. (a preturilor. 1. to set up. to establish. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale . to store.f. un auto-mobil. to form.t. deputy. establishment. (o societate. foundation.f. discharge.inventory turnover inlocuitor s. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt.propensity to import ~ spre investitie . (o societate comer-ciald) to float.propensity to invest Tndatora v. guide indrumare s.(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v. substitution. a unei corporatii) incorporation mgheta v.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum . facility. setting up. carrying out.to serve writ on . (a unei societdti. pi. bonificatii etc.t.r. to discharge. registry ~ a navei .t. (a unei societdti. credite etc.) employees' amenities inlocuire s.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum . o obligatie. to be in debt mdatorat adj. a conturilor etc.f. a sala-riilor. to carry out. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . replacement. (a unui contract.propensity to save ~ spre import . (a unei societdti comerciale) flo(a)tation. (p societate. o navd etc) to register Tnmatriculare s. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor .credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . to found. to meet. (preturi.f.) to freeze inghetare s. (un concurenf) to forestall inlesni v.) freeze. a unui angajament) performance.t. to fulfil(l).t.«. to warehouse inmatricula v. a unei obligatii. accommodation 2.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate .t. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^.ship's registry inmana v.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s.f.t. to make easier inlesnire s.(a obligatiilor contractuale. handbook.f. a unui automobil. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. salarii. indebted indeplini v.

to commission. to sign in ~ gresit . (escrocherie) swindle intalnire s.book entry ~ finala (cont. appointment intocmi v.t. (a mregistra) to register. (dr. (de afaceri) meeting.f.t. un bilanf etc.) to alienate insuma v. setting down. (inregistrare) registration. to total.f. (pe o lista) to enlist. enrollment.r.f. (consemnare. (documente intr-o arhiva. to fake up. to draft .registration of mortgages ~ suplimentara (cont. (un document. to sow insarcina v.) full reach and burden . fraud.t. (a amdgi) to deceive in§elatorie s.t. to sack insamanta v.t.f.(cont. to set down. to bag. entire. to enrol(l). registering. (de nutret) ensilage instraina v. (pe o lista) enlistment. registration.(cont. (a consemna. fake. (a consemna. to enter (up). record. (co/»j plet) complete. un fisier) filing. (intr-un registru) to book. (nutret) to ensile insilozare s.t. to record. (pe o lista) to enlist. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. to charge. to bill. registry.) misentry ~ ipotecara . (a escrocd) to swindle. to enter (up).registration of mortgages inscris s. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert . (documente intr-o arhiva. notare} writing down. document. note ~ ipotecar .(cont.) to draw up. (consemnare. to enrol(l). writing down. al unui document) to docket v.t. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. a nota) to record. certificate.t.to lag behind inregistrare s. entry.) postentry insacui v. un protect^. to cheat. entry. whole.tnregistra v. al unui document) docketing. setting down. (intr-un registru) booking.) supplementary entry ~ ulterioara . (un plan.to make up 4 statement of account I intreg adj. entry. cheat.) to make up the average ~ o factura . siloing. to enter (up). to totalize. to bill. un fisier) to file. notare) record. to toi up insela v. to register. entry. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. deed. to set down.n. a nota) to write down. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare . check-in ~ contabila . (intr-un registru) to book. (intr-un registru) booking.t. to write down.to place/to put on the agenda inscriere s. (la hotel) checking in.o dispasa . (pe o lista} enlistment. enrol(l)ment.) closing entry ~ gresita . to rook. (la hotel) to check in.r.f. double dealing.registration of trade marks ~ falsa . to enter (up). full. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi .(in documente) false entry ~ ipotecara .to make out an invoice ~ un extras de cont .(indusi^ punted) (mar.(de avarie comunS^ (asig.) to misenter ~ restante .mortgage note insiloza v. to silo. (numele. mar.

{antrepriza) enterprise 2. to assemble.) to cut off intretine v.technological obsolescence investi v. to keep 2. com-panie. (a pdstra) to keep.ni. (a intreprinde. meeting.distance learning Tnvatamanti'.maintenance and repair ~ $i reparatii curente . initia-tivd) undertaking.n. (despre o comisie) to meet intrunire s. learning.primary/elementary education ~ mediu . undertaking.technical/engineering education invechire s.f.higher/university education ~ tehnic .preventive maintenance ~ §i reparatii . (functionarea. establishment. to interrupt.{afacere riscanta) adventure.private enterprise ~ riscanta . {in bund stare) to keep in repair/good condition 3.f.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare . o familie) to mantain. plant.f. industrial unit. (societate. corporation.t.operating maintenance Tntruni v. (a afacerilor. (alimentarea cu apd. to correspond to v. to discontinue. (actiune. activitdti) to rally.vocational education ~ superior . a siispenda) to suspend. with power ~ pe cineva cu drepturi . alimony 2. (a cuiva) maintenance.large company ~ mica .t. to support. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . 1.t. (predare) teaching ~ la distanta . enterprise. (alocatie) allowance. cerinte) to meet. education ~ elementar .t. (pe cineva. a activitdtilor) rally.INT-INV 195 intreprinde v.f. exploatarea) to shut down. (fabrica) factory. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s. a initia. reunion.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii .r. with a function Tnviora v. upkeep. {despre afaceri. {tehnicd) maintenance. (morald) obsolescence ~ tehnologica . (politico) rally invatare s. wildcat ~ sindicalizata .to vest smb. 1.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa . shop. (corespondentd) to keep up intretinere s. with) ~ pe cineva .small company/business ~ particulars .to vest smb. to revive Tnviorare s. entrepreneur intrerupe v. {in sedintd) to sit. (conditii.f.small and medium-sized companies intreprinzator^. (brusc) to break off.to vest rights in smb.f. firm. to gather. support. assembly. 1. revival . service ~ periodica . (a sista.state (-owned) enterprise ~ deschisa . to ivest/to vest (in. gaze etc.secondary education ~ profesional .t. firmd) company. ~ pe cineva intr-o functie .r.

leave (of absence).f. to give smb.(deces in familie etc. to come to terms/an agreement invoire s. 1. to endow. agreement 2. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. (a se tdrgui) to bargain. casual leave ~ pentru motive personale .f. to allow 4.r. to give one's consent. to haggle 3. bargain a cadea la ~ . to come to an agreement/understanding 2.t.to conclude/to make. 1.t.} to furnish . (a con-. (a permite) to permit.s'/wri) to consent. (cufonduri etc.) compassionate leave inzestra v. leave v. (reciproc) to agree. to settle/to strike a bargain.196 iNV-PsZ mvoi v.

gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere .game of chance. (a juca jocuri) to game. (financiard) embarrassment. to try. juror. fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'. judicial. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '.examining judge ~ recuzat .(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie . to sentence.. juridical. legal jurisconsult s.receiver (in bankruptcy).f. to speculate on a rise ~ la bursa . pi. (dr.half time ~ -jumatate .to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie .to default ~ un apel . game ~ de bursa . straitened circumstances jeton s./. straits.m. judge. legal adviser/expert .half-and-half jurat s.f.m.) end game joint venture s.t..to sue/to summon smb. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur.tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie .business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man. (proces} trial. half.YA. asignee in bankruptcy jumatate s.} to bear. sentence ~ contencioasa . at law/in court.) to bull. adjudication. jury(men) juridic adj.n. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur. juryman.J jena s.n.) moiety ~ de norma .contractual .judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~.stock exchange speculations ~ Ae management .) to judge. (dr. counter. jurist. to adjudicate. (sentintd^ ^A^^ms.to hear an appeal judecata s. to pass sentence on ~ in contumacie .director's tally joc s.f.challenged judge ~ sindic . magistrate ~ asesor .associate judge ~ de instructie . jurisconsult. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .m. to proceed against smb.management game ~ de noroc .judg(e)ment by default ~ in ultima instanta . judg(e)ment.to put in the lottery judeca v. judecator s.n.

appellate jurisdiction ~ exclusiva . the precedents of a case ~ constanta .exclusive jurisdiction ~ maritima .summary jurisdiction ~ vamala .well-established jurisprudence .criminal jurisdiction ~ simultana .contentious jurisdiction ~ de apel .customs territory jurisprudents s. the practice of the courts.f.maritime jurisdiction ~ penala .f.consular jurisdiction ~ contencioasa . case/statute/judge-made law. jurisdiction ~ consulara .concurrent jurisdiction ~ sumara .198 jurisdictie s. jurisprudence.

(conl.(cont.B>| institute legal proceedings against smb- .) books of first? original/ prime entry a trece in ~ . {local) sheet.(cant. (news)paper.) to journalize justitie s. journal.| cash receipts journal ~ de casa . (cotidian) daily paper. book ~ al incasarilor in numerar . justice a deferi pe cineva justitiei .) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda . 1.f.(conl. (monitor oficial) gazette 2.fashion magazine/journal ~ order . (cont^ journal.JUR-JL'S jurnal s.n.

kilowatt-hour recorder. kraft s.PZ.n.m. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft . kilolitre kilometraj s. mileage tachometer kilowatt s. kilowatt ~ -ora .m. kilogram(me) kilolitru s.n.K kilogram S.

(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite. to issue.) at par ~ pretui pietei .t.L \aprep. mar. n. (magazin) milkshop.(despre o platd) (in) due course ~ vedere .packing case lansa v. wool lanarie s.) at or better ~ data (cont. (piata de desfacere) to widen.(asig.at sight laboratory. ashipboard ~ eel mai bun curs/pret .on delivery ~ mal/tarm . wool-spinnmg mill leafa s. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii . aboardship.) value chain laptar s. (un imprumut) to float.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar.) to launch 2. (o companie.(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man. 1.m. (cu capac) chest.f (pentru intelectuali si functionari) salary. laboratory ~ pentru analize de titru . milkman laptarie s.aboard.f.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur.n.) at ship's rail ~ bord/pe nava .per cent ~ si de la .) as at ~ distanta/respect .) at best ~ cerere . cu multd publicitate) to break lants.) seller's option ~ balustrada navei . dairyman.chain of command ~ voluntar . to enlarge.amidships ~ noroc . (fermd) dairy largi v. (o subscriptie) to start.(bur.t. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun .f. to extend lana s.at maturity. when due ~ suta . case.(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist. o navd etc.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.ashore ~ mijiocul navei . un produs etc.f. (pentru muncitori} wage(s) leasing s. (un plan. at ~ alegerea vanzatorului . (cutie) box ~ de ambalaj .) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit . chain ~ de conducere .assay office lada s.at (the) market ~ scadenta .on demand. bin.f. to raise.n. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing . cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare .

(a testa) (dr. wood.election law ~ in vigoare .yielding law ~ economica economic law ~ electorala . (prin contract. legislative legislatie s. (depozit) wood yard 3.(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v. ' (meserie) carpentry.f. (a unei constructii) timberwork 2. legal. (imobiliar) devise legatar s.f.f.to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .general law of demand ~ generala a ofertei . to enact legislativ adj.to evade the law a pune o ~ in vigoare . to tie up 2. (legitim) legitimate.to give effect to a law legifera v. (cherestea) timber. (la notarial) to notarize legat s. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii . (cherestea) timber.statute of limitation a aplica o lege .general law of supply ~ marinei comerciale . residuary/sole legatee legatura s. to legislate. rightful.labour legislation ~ societatilor comerciale . angajamente legale) to bind. law. woodcutting \evier s.LEA-LEV 201 ~ de echipament .m.) (mobiliar) legacy. leverage .n.f. relation legaturi comerciale . market gardening lemn s. act.equipment leasing ~ financiar/de finantare . legitimate.t. vegetable growing.law of supply and demand ~ falimentului .merchant marine act ~ pescuitului .to possess force of law a eluda ~ .fishing law ~ prescriptiei . (a autentifica) to legalize.trade relations lege s. (legal) legal legumicultura s. legality.) to legate.n. connection. (lemne) wood.antitrust legislation legitim adj. un titlu) sound legalitate s. (dr. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular .active law.t. timbering. 1.f. enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust . lawful.n. law in force ~ neaplicata . to authenticate. finance/capital lease ~ operational .) (de bunuri mobiliare) legatee. lawfulness legaliza v. (dr. (lege emisd de parlament) statute.f.patent law ~ cererii si a ofertei .general legatee/devisee. link.t.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . (despre un drept. (SUA) lumber lemnarie s.insolvent law ~ fondului funciar . to certify. to attest. 1.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . to bequeath legal adj.antitrust law ~ -cadru .land law ~ generala a cererii .dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor .financial leasing.company legislation legislatie antitrust .

free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei .w. reputatia) to injure. {despre un post) void 4.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare. 1. (independent) independent.) free of all average ~ de orice cheltuieli . free on board ~ la bord si rujat .free of all risks and expenses to the vessel '.free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare.free in and stowage/stowed ~ de orice avarie . n. (despre zi) off. inclusiv stivuirea si rujarea . (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade. (in afara orelor de serviciii) off duty 5. (despre un drum) clear.free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire . free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare . bookselling . exclusiv rujarea .free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare.t.free froi.free on board and (free) stowed ~ -profesionist .) operating leverage leza v. to be detrimental to liber adj. disengaged.n.i/of charges.f.(asig.economic freedom librar^.freelance ~ schimb .free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare .f.(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s. free (of charge) 3. libret5'. (interesele) to endanger. (disponibil) available.free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit .free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa . in vrac) loose ~ de cheltuieli .free (of) lighterage ~ de cheltuieli . bookseller librarie s.free in and out.free trade ~ si fara sarcini . {imagined. inclusiv lucrul in magazii . inclusiv rujarea . (gratuit) gratis. mar.de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . (autonom} autonomous 2. stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire .free initiative liberalism s.freedom of contract ~ de actiune . free. (desfdcut.la bord . book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.freedom of action ~ economica . unengaged. freedom ~ contractuala . varsat. liberalism liberalizare s. open. {despre persoane) free. (neocupat) vacant.. 1.f.202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin.

to go into liquidation .) to clear lichidare s.(preluarea controlului asupra unei companii. closeout. (autorizatie.) current settlement ~ in numerar . (o societate) to wind up.compulsory winding-up. (o afacere. quick lichida v. to wipe off/out.) clearance outwards ~ in vama la sosire .(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor . settlement. liquidation. {in vamd) (mar.(mar.trade school lichid adj.) to settle.f. secondary/high school ~ industrial . (vdnzare integrald) sellout.) settlement. to close out.to be in liquidation a intra in ~ .(dr.LIC-LIC 203 licenta s.) settlement of succession ~ curenta .clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii . to liquidate.(bur. ready. (a soldo) to clear. 1. (in vamd) (mar.f.t.import licence ~ de prospectiune . (a unei societdti) winding up. a unei tranzactii etc.(mar. brevet} licence.) settling.«. (acliitare) liquidation. (bur. (a iinei afaceri.) succeeding account/settlement a fi in lichidare . liquid.off-licence liceu5'. windingup by the court ~ silita .in vama (mar. 1.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu .) (ship's) clearance.) liquid.(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie . operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor . (fin. fluid 2.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local . (stocul de materii prime sau produse finite) to run down.) cash settlement . (stocul de mdrfuri) to sell out/up.) clearance ~ a activelor . fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor . exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor. o tranzactie etc. (soldare) clearance (sale).(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare . (o datorie) to liquidate. to pay up.enforced/forced liquidation ~ voluntara .) clearance inwards ~ judiciara . clearing ~ in vama la plecare . (diploma) licence.(bur.(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei. to clear off.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa .creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur.export licence ~ de import . (permis) permit ~ de export . degree 2.

1. licit licita v. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza .provizorm . bidder.coming business oriented language | limita v.provisional liquidator lichiditate s. to limit.m.i.f. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s. insolvency practitioner.{bur. acliondu intr-un anumit domeniu. official receiver.(asig. (despre socoteli) even 2.) open outcry ~ englezeasca . public sale (pentru obtinerea unui contract tender.) cleared lichidator s. leader 2. conservator ~ de avarie . to restrict. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s.t. auction ~ mchisa .f. (fin.to bring/to put/to sen to the hammer lider s. (a participa la licitatie) to bid.204 LIC-LIN lichidat adj.opinion leader ~ de piata .market leader ~ de pret — (firma care. (pentru furnizarea de mdrfuri. leader ~ de cost .m. liquid funds/assets ~ a firmei .(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr. receiver in bankruptcy.m. (mflatia) to curb . servicii.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' .n.(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie . auction. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn.(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . 1. lawful.) liquidator. (w vama) (mar. mar. to abridge. language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice . (drep.closed auction ~ publica .to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ .(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala .) average adjuster/stater/taker . executarea de lucrdri) to tender v.t.) liquidity.m. (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s.

(de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal .f.lower limit.(linie de credit ce poate fi utilizatd.) limitation of liability clause ~ a dividendelor .) coastal line.airline.) selling limit ~ de varsta .(asig. line lima pietei de capital . (de drepturi) abridg(e)ment.communication line ~ de transport .) floor ~ legala de creditare .shipping line ~ de navigatie fluviala .{bur. airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .ocean line ~ de productie .transport line .assembly line ~ de autobuz .ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur . ingot.legal lending limit ~ superioara . limitation.(man.production line ~ de produse .(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .yard line ~ de distributie .special bank credit plan ~ de credit multivalutara .product line.) line of command ~ de credit . a salariilor etc.line of credit.) leadline.LIM-LIN 205 limitare s. coastwise sea lane ~ de cale ferata . credit line ~ de credit bancara speciala . intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou . la alegere.credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin. range ~ de telecomunicatii .bus line/service ~ de cabotaj .river line ~ de navigatie oceanica .fine bullion lingouri monetare .n. (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii . (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor . restraint. restriction.{mar. restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii .f.(de aur sail argint monetar) standard bullion. (a preturilor. mint fine bars linie s. load waterline ~ de navigatie .(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].(mar.(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana . sovereign risk limit ~ de uzura . ceiling lingou s. bar. limited.(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .upper limit.f.) chain of distribution ~ de incarcare .wearing limit ~ de vanzare .(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit .(corn.railway line ~ de comanda . limit.) country limit.

f.transatlantic line lipsa s.scarcity of capital ~ de cumparatori . (indisponibilitate) unavailability.waiting lii ~ de control .list of goods ~ de marfuri interzise .want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .export list .schedule of prices. ~ a marfurilor de import . nevoie.short delivery a da ~ la cantar .bill of materials ~ de marfuri .206 ~ de transport de marfa de mare viteza .) cause list ./) blind/dead-end track ~ regulata .(c.(bur.process/operation line ~ telefonica .cash shortage ~ de resurse .) schedule ~ a marfurilor de export .check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur.(c.(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale .short weight. unavailableness 2.scarcity of labour ~ de numerar .to give short weight a duce ~ de .(bur.) sellers no buyers ~ de lichiditati . (din instanta) (dr.) tail male ~ succesorala femeiasca . (sterlina) pound sterling lista v.) default ~ de actiuni/acoperire .) illiquidity ~ de marfuri .slack business ~ de bani . dintr-o marfa etc.) run ~ de curs'.) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate . shortage in weight ~ la livrare .f.free list] ~ de pasageri . (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate .railway siding ~ moarta . (deficienta) deficiency. produse^ etc.agi] schedule ~ civila . 1.) no dealings ~ de utilitate .import list i ~ a scadentelor debitorilor . (dintr-o cantitate. (de preturi.) to list lista s.'ri . scarcity of money ~ de capital . (absenta) absence.disutility ~ din continut .) quotation lis quote sheet ~ de echipaj . shop bill.resourcelessness ~ de titlu de proprietate . bill. list.t.priority list ~ de procese .banned list ~ de marfuri nevamuibile .money pressure/scarcity/ stringency.(dr./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .(dr.to be scarce of lira s. want. sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi . (necesar.telephone line ~ transatlantica .) short.(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca . wantage.(dr. shortage.(unbarcati pe o .) tail female ~ tehnologica .f. (neajuns) drawback.(fin.(bur.) short of stock ~ de afaceri . stringency. dearth. ] list/current.(bur.) want of title ~ de tranzactii . insuficienta) lack. shortfall. (penurie) scarcity.(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti .(mar. (a cotd) (bur.(dr. lira.

f. to supply ~ gresit . (imitate de masura pentru greittate) pound livret^.delivery on acceptance ~ la bordul navei . contentious.(mar. contention.delivered at frontier ~ .short delivery ~ la acceptare .part/partial delivery ~ peste bord .contract supplies ~ esalonate . seashore. litigation.to misdeliver ~ in intregime . (furnizare) furnishing.f. (a furnizu) to furnish.(care confine cursurile zilnice) (bur. n.delivery free domicile ~ imediata .(mar.) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale .subscription list ~ electorala .(marfa transportata) to deliver in full livrare s.) delivered/delivery alongside ship ~ partiala . littoral livada s. dispute at law a fi in ~ . to deliver.prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus .table of allowances ~ de subscript!! . seaside.) sales literature ~ de brevete de inventii .staggered deliveries livrat adj. orchard livra v.stored terms ~ in bune conditii .langa nava/sotto palanco .(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa .to litigate literal s.poll ~ oficiala .customary delivery ~ contra ramburs . literature ~ comerciala . outstanding.(mar.delivered sound ~ la frontiera . brosuri.) delivery on board ~ la cerere .actual delivery ~ eronata/gresita . deposit/depositor's book ~ de economii savings book . delivered ~ contra warant .(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva .delayed delivery ~ defectuoasa .delivered duty paid livra s. litigious.misdelivery ~ expresa/rapida . seaboard.la termen forward/future delivery .delivery on call '. supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna .cash on delivery ~ cu intarziere .t.full delivery ~ completa in bune conditii . taxele vamale neplatite .(reclame. cataloage etc.LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale .f.) official list literatura s. taxele vamale platite .delivered duty unpaid ~ .?!.safe and full delivery ~ conform uzului .express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu . debatable litigiu s.n. delivery.f. book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.patent documents litigios adj.

spot. (de teren} plot. (la teatru. minimum! unit of trading I loterie s.n. local s. parcel.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk .f. pub localizare s. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca .(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar .freight locomotive loctiitor s. abode.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s.company/business logistics logograma s. locomotive. dwelling place.) tenement ~ cu dependinte ./n.bank locomotive. hire.place of employment/ work ~ de plata . (despre valoare) rental locatie s.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur. place.truck hire. lottery loto s. deputy.n. 1. hiring.m.place of delivery.f. demurrage charge. parcel.n..administration location ~ de vagoane . (chirias) tenant locativ adj. delivery point ~ de munca .place of destination ~ de escala .f. house. (mic) strip. (dr. inhabitant ~ de pe coasta .n. lodger.(dr. public house.f.208 LOC-LUA loc s. (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta .place of payment/ performance. logogram ~ de corporatie . 1. instalatii etc.(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim . (cladire cu teren.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar. caretaker.. tenant's.f. location ~ de gestiune .residence local adj. lot.lot/parcel of goods ~ de proba .f. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet . living. {restaurant) restaurant. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s.place of call ~ de livrare . logistics ~ a companiei . (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital . banking engine ~ pentru trenuri de marfa . (in vehicul. in parlament etc.shoreman logistica s. engine ~ de manevra . locum tenens locuinta s.f.) messuage locuitor^.n..(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur. (de actiuni) lot 2. lotto loxs.f taking ~ de decizii .decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® .f.) premises 2. (cladire) building. renting.) round lot ~ de marfuri .) wharf demurrage locomotiva s. lodging.m.corporate logo (gram) loialitate s.f.) seat. lottery ticket luare s.) round lot.yard locomotive ~ impingatoare . loyalty ~ a consumatorului . la hotel} accommodation ~ de destinatie . (de mdrfuri) batch.

entry lucra v. working. remuneratory lucrator adj.i. working.contract work ~ pregatitoare .to employ workers a nu avea de ~ . to work.daywork.to lie down on the job.work in progress ~ publice ..to work overtime ~ prost/de mantuiala .present month lupta s. (calendaristica) month ~ calendaristica . s. (activitate) activity. (a functiond) to function.handwork a cauta de ~ .to work on one's own ~ peste program . to labour.preliminary work lucrari ale conferintei .exploration works ~ de reparatie .m.graduation/ diploma paper ~ in antrepriza .odd month ~ curenta . to labour 2. un utilaj) to work.to live in luxury luxos adj.(decaf) to outwork ~ pe cont propriu . outside worker ~ pe cont propriu .LUA-LUX 209 ~ de probe . luxury ~ de amanunte . (slujba) ]ob ~ cu bucata .t. (a trudi) to toil. to underwork ~ putin/insuficient . to cultivate 2.(calendar) month ~ cu 31 de zile . things.repair works ~ in executie .f.profusion of details a trai in ~ . sample taking ~ in consideratie .outworker.(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist .taking into account/consideration ~ in posesie .to be out of work lunar adj. 1.piecework ~ cu ziua . work. object. adv. (mimed) work. (pcupatie) employment.class struggle/warfare lux s.n.f. worker.expert workman lucru s. (pamdntui) to till.public works ~ restante .. fight. monthly luna s.to work at/to capacity ~ mai repede/bine . luxurious .(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa .(zilier) day labourer ~ la domiciliu . 1..) chattels. joumeywork ~ de mana .sampling. lucrative.n. paying. pi. 1.f. thing. gainful.handiwork ~ in echipa . (efecte personate} (dr. belongings 2.debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune . workman ~ cu ziua . work ~ de diploma/stat .arrears of work lucrativ adj. (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima .to look for a job a da de ~ muncitorilor . to run v. struggle ~ a mandatarilor .force account ~ la domiciliu .team work ~ in regie .outwork ~ manual . (despre o marina.to underwork lucrare s.

shop.f.float/floating crane.general-purpose crane macaragiu s.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda .titan crane ~ pe senile . judge magistratura s. (revista) magazine.department(al)/general | store.multiple/chain store ~ specializat .caterpillar/crawler crane ~ pe sine . 1.speciality shop 5 ~ universal .variety shop ~ in retea . storing (of goods) 2. (de marfuri) warehouse.f. magistracy.f. repository.f.M macara s.(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui . storehouse.n.plant depot/yard ~ frigorifica . warehouse keeper. crane ship ~ -turn . 1. crane ~ de chei .derrick/tower crane ~ umversaia .rail crane ~ plutitoare .retail shop ~ cu autoservire .f. (mar. warehouseman.n.(dockside/quay) crane ~ de transbordare .(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua . craner. (cont.m. storekeeper J magistral s.n. macroeconomics macromarketing s. emporium.m.second-hand shop ~ de solduri .(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general . periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv ..self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . (depozitare} warehousing. storeman. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje .'>. magistrature. magistrateship . depot.m.(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central .. (S UA) store 2. (taxa) storage charges magaziner s. scrap/waste paper maestru s.m. baza(a)r magazinaj s.) ledger magazie s.transshipment crane ~ grea . macromarketing macrostabilizare . macroeconomic macroeconomie s.) refrigerated/freezing hold magazin s. crane attendant/driver/operator macroeconomic adj. magistrate.gift shop ~ de cartier ./ macroeconomic stabilisation maculatura s.cargo reefer space.

production management ~ al produsului .to secure a majority management^.MAG-MAN 211 magnat s.(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei .(a mdrfurilor.) to increase. transport.product management ~ al proiectului .decentralized management ~ educational . (preturi.price advance.relative majority ~ simpla . rise.{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . (despre preturi} to advance majorare s. salarii etc. (de preturi) advance ~ a preturilor .portfolio management ~ descentralizat .business management ~ al contului .financial management ~ operational .brand management ~ al pasivelor .r.) increase.absolute majority ~ calificata .(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza . majority ~ absoluta .two-third's majority ~ de voturi . (de preturi.risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin. (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.foreman of development ~ de productie .simple majority a obtine o ~ .debt management ~ al distributiei lizice . depozitare etc. salarii etc. raise.m.educational management ~ financiar . (preturi) to advance.wage rise majoritate s.operations management ~ participativ . financiar) tycoon maistru s. magnate.t. foreman ~ de exploatare .participatory management ~.crisis management ~ de marketing .majority of votes ~ relativa .marketing management ~ de portofoliu .m.) physical distribution management ~ al marcii .account management ~ al datoriilor .) asset management ~ al activitatii de birou .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about . (industrial. to raise.f.f.resource management ~ al riscurilor . vizdnd probleme legate de ambalare./?. management ~ al activelor .project management ~ al resurselor .foreman of production majora v.prin eliminare .office management ~ al afacerii . increase in prices ~ a salariilor .specified majority ~ de doua treimi .

manual handling. (imputernicit) procurator.212 MAN-MAN managementui calitatii . manual. (manual) to manhandle ~ piata . mandatary. to handle. (car cuprinde unitdtile monetare. (yagoane de mar/a) to marshal. to handle manevrabil adj. facturi cu color) manifold 2.shipper's manifest ~ al incarcaturii .search warrant ~ postal .principal and agent mandat s.t. un utilaj) to operate. handling. ~ de marfuri . (program) manifesto: (aruncat. deficiency. (vagoane) to shunt.n. to manipulate. (lista a incdrcdturii navel) (mar. (administrator. guide.quality management ~ calitatii totale .t. manageable.n.outward manifest ~ de import .cargo loading manifold manipula v. perchezitie etc.} warrant 2. managerial manco s.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit .to rig the market manipulare s. m.(bani) to remit mandatar s. (carnet de note.mechanical handling ~ sigura/fara pericol .ship's manifest ~ de bord . (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare .freigl handling manual adj. manipulation.international/ foreign money order ~ postal telegrafic . masind.r. shortage ~ de casa . to work. principal ~ si mandatar . to manufacture .safe handling ~ si transport de marfa .inward manifest ~ de marfa incarcata .member's (electoral) mandate ~ de perchezitie . witness to appear ~ de arestare .discharge/delivery' manifold ~ de incarcare . (de arestare. working | ~ a materialelor . 1.t. (o. un utilaj) operating.cargo handling ~ manuala . proxy. workable manifest s. to run. (ghid) handbook. 1. mandatory. (hamaldc) porterage.n.summary of bills of lading ~ de export .money/postal/post-office order ~ postal international ..fund manager managerial adj. manager ~ al unui fond mutual .order to offender. to handle.cargo manifest ~ al navei . (postal) money/postal order ~ de aducere . un utilaj) to operate. to run.total quality management ~ resurselor umane . curator) trustee ~ pasiv . to manipulate.f. manual.m. (o marina. to work. proxy.shortage in the cash mandants. manhandling ~ mecanica . (procuro) procuration. mandate. attorney (-in-fact). distribuit) leaflet 2.m.human-resource/personnel management manager s..telegraphic money/postal order a trimite prin ~ . de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v.transit manifest manifold s. (o nava) to manoeuvre.) manifest ~ al mcarcatorului . 1.(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v.n. (o marina. hand.material's handling .warrant for arrest ~ de deputat . s..

large-size freight ~ de punte .(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate . de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii .) to stamp.global brand ~ inregistrata .(mar. manufacture. to mark. model) brand 3.packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine .f.waif ~ curata . 1. trade name ~ noua . sea ~ continentala/interioara .flaw ~ cu proprietar necunoscut .assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ".mint mark ~ de dimensiuni .containerized cargo/freight ~ cu defect .new brand ~ superioara/de calitate .(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare .t.globala .manufacturer's brand/ mark.(mar. mark.MAN-MAR 213 manufacture s.continental/inland sea ".heavy (-weight) cargo. (transportata) freight.(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc .heavy bulk cargo ~ incompatibila .(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard .intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala .n.) deck cargo ~ de sezon .) coastal/coastwise freight ~ de export .weight mark ~ de grup .trademark.) filler cargo.(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo .seller ~ containerizata .clean cargo ~ de cabotaj . cargo. pi.eterogena . small stowage ~. hallmark 2. (mar.) deadweight cargo ~ grea in vrac . goods/freight train. marfuri etc.(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj .(mar.) outward cargo ~ de import . trademark ~ a monetariei .f. (a bifa) to (mark with a) check marca s. (metale. (a matrita) to stencil. freightliner marfa s.group mark ~ de identificare .seasonal cargo ~ de umplere .(mar.f.intercontinentala .(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar. to put a mark on. (fabrica) manufactory marca v.mark of origin ~ de port . merchandise. (tip. commodity. goods ~ ambalata . (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie .) inward cargo ~ de mare gabarit . (la metale pretioase) plate mark. (cu tin semn distinctly) to earmark.choice brand mare s.unprotected cargo ~ fara proprietar .f.(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar. (pretui) to ticket up. registered mark.bona vacantia . (un obiect de metal pretios) to hallmark.grea .standard brand ~ de thru .

nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum . firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .actuals.staple exports ~ de calitate inferioara . durables ~ de folosinta scurta .finished goods ~ fragile .) short shipment ~ pachetizata .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .general goods.futures ~ cu miros specific .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate . unit load ~ paletizata .consumer goods ~ de lux .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .fragile goods ~ generate .frozen goods ~ cu livrare imediata .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .buikpik ~ neincarcata .) kentledge goods ~ de baza .durable goods. stock-in-trade.goods on approval ~ de uz curent .low-duty goods ~ cu volum redus . (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .primary goods.low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .slow goods.miscellanec goods ~ fabricate in tara . generals ~ impuse .liquid bulk cargo ~ nesortata.middle goods ~ de calitate superioara . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods.swap ~ solida in vrac .insulated cargo ~ lichida in vrac .214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat . staple ~ de baza ale exportului . physicals ~ cu livrare la termen .palletized cargo ~ pretentioasa .ascertained goods ~ industriale .taxed goods. ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .industrial goods .odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .(mar.best-paying cargo ~ schimbata prin troc .unitized cargo/load.superior/ prime goods.(din lipsd de spatiu) (mar.solid bulk cargo ~ transportata pe mare .impulse goods ~ de balast . trading stock.

excisable goods ~ textile .dusted goods ~ prohibite .(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide .(furnizorului) unsolds ~ rubricate .shoaler necalificat/stagiar . nisip. maritime marinar.unrealizable goods ~ nevamuibile .overtime goods ~ nevandabile .f.bagged goods ~ la moda .marcate . perishables ~ prafuite .free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .bundle goods ". sea farming marin adj. marine.piece fabric/goods.goods supplied on deferred payments .goods making up a parcel ~ in tranzit .straine/de import .no goods exchanged maricultura s. sailor..goods on commission ~ in consignatie .perishable goods.able-bodied seaman ~ de cabotaj . bumbac.) inert goods inflamabile . sea.textiles.».unclaimed goods ~ neridicate in termen .undelivered goods ~ neridicate . mariner ~ brevetat . yard goods ~ transbordate .transit goods -" in vama .bulk goods ~ insacuite . seaman.inflammable/ flammable goods ~ in baluri .(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate .(grdne.goods on consignment ~ in legaturi .goods on hand ~ periculoase .foreign goods ~ supuse accizelor .f.(minereuri.(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate .realizable/marketable goods ~ vamuibile .transshipment goods ~ transportate pe apa .dangerous/hazardous goods ~ perisabile .distrained goods .lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .MAR-MAR 215 ~ inerte .) dry goods ~ u§oare ..wet goods '•.licite . soft goods ~ textile cu metraj in bucata . land etc.in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate . mariculture.bonded goods ~ in vrac .bale goods ~ in comision .loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .light goods ~ vandabile .moist goods ~ uscate .waterbome goods ~ umede .?. textile etc..ordinary seaman marina s..returns ~ returnabile . marine .

.f.accounting machine ~ de ambalat/impachetat . fare 3.versatile machine matca s.sack packer.official board. stub material adj. green table: (fur a.shortage material I . s.) gross margin ~ de contributie . material ~ de ambalare . merchant shipping ~ militara .(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn. seaborne. corn.) contribution margin ~ de profit . (bur. table 2. (mdncare) meal. valoare . heel. (in fizicd etc.(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare . fin.f.) margin ~ a dobanzii .postal franking J machine ~ -unealta .gambling table ~ de sens .seagoing marja s. 1. talon) counterfoil.assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat . Marxism ~ -leninism .(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.n.company car ~ de sortare .(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta .. n.(pensiune) board and lodging ~ verde .]) green fodder masina s. machine.incentive marketing ~ direct . safety margin marketing A.f..Marxism-Leninism masa s.labeller ~ de facturat .(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social .bulk density ~ specifica in vrac .) margin of safety.security printer | ~ postala de francat . merchant marine/navy.network marketing ~ nonprofit .profit margin ~ de profit net . naval forces maritim adj.direct marketing ~ in retea .(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic . cont. marketing ~ comun . marine.social marketing marxism s.216 MAR-MAT ~ comerciala .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .commercial/mercantile marine. ~ deficitar .money supply ~ specifica aparenta .(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin.package wrapping machine.packing material ~ de inlocuire .nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului . maritime.bulk weight ~ si casa .f.substitute material . packer ~ de asamblat . (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat . (color. desk ~ monetara . n. engine.typewriter ~ de serviciu .writing table.net profit margin ~ de siguranta .) mass ~ de joc .navy. sack-filling machine ~ de scris .sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.machine tool ~ universala ..

f.scarce raw material ~ prima strategics . (in industria petrochimica) feedstock. valoarea etc.(c.f \. (a preturilor etc. amount 2. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente .measure of capacity.t.MAT-MAS 217 ~ inflamabil .(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s.f.reusable materials ~ textile . (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara .mailshot ~ rulant .) size. a create) to increase. measure.f. 1.wood.raw/working material.f. small coin/money.advertising/publicity material. material ~ prima .profit maximization maxim(um) s. (a spori.f.{la imbrdcdminte) outsize .(care foloseste ca imitate piciorul . to push up. (scadenta) maturity a ajunge la ~ .to mature maxim(al) adj.cherestea) board measure ~ -etalon .standard of measurement ~ foarte mare . cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s.plastics ~ publicitar . maximum maximiza v. (mdrfuri) small goods.sticker ~ publicitar postal . (masurare) measurement. railway vehicles materiale de constructie .corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente .r. upturn.inflammable/flammable material ~ lemnos .n.dry measure ~ de cherestea . (despre bani) loose maruntis s.) rolling stock. raise ~ a capitalului social .) increase.f. maximum. to maximize maximizare s. upswing. petty/small wares masurare s. upper limit mari v. (intindere) extent. (bani mdrunti) (small) change. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului .building materials ~ refolosibile .textiles materie s. boost.f. (preturi) to mark up. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .t. pi. loose cash/change/money 2. promotion matter ~ publicitar colant . matrix ~ de conducere .strategic raw material matrice s. timber. (cantitate) quantity. maximization ~ a profitului . size ~ obisnuita/curenta . (corn.) to enhance.n.ullaging masura s.) to raise v. to enlarge. (pretui. (despre cheltuieli) petty. to increase marime s.increase of capital marunt adj.f. salarii etc.(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale. (preturi. to boost. fitting ~ de capacitate .

(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic . medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala . medicine ~ a muncii .arithmetical mean ~ de lucru . medicine.f.veterinary surgeon medicament s.(mar.restrictive measures ~ §i greutati .health officer ~ legist .skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera . machinery. mechanism.family doctor ~ igienist .t. mechanic. drug.n.over-the-counter drug medicina s.weighted average mediere s.weights and measures mana s. mechanical s.price mechanism ~ al ratei de schimb . hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .firm'! business environment ~ economic .engineer ~ -sef .m.anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .economic mechanism mecaniza v.economic environment ~ financiar . average.decimal measure ~ provizorie/temporara .) certified engineer ~ de locomotiva . mean ~ aritmetica .to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru . hand ~ de lucru .) deck engineer ~ -masinist .unweighted average ~ ponderata . gear ~ al economiei de piata .emergency measures ~ deflationiste .to be short of hands mecanic adj.forensic expert ~ veterinar .stopgap masuri antiinflationiste .deflationary measures ~ energice .de punte .f.master mechanic. engineer ~ brevetat.f. full authority a avea ~ libera .n.f.n.forensic medicine medic s.social environme background/milieu . environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .manpower. engineman .financial environment ~ natural . chief engineer mecanism s. (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur.engine operator/ driver.retaliatory measures ~ restrictive . doctor ~ chirurg .exchange rate mechanism ~ de echilibrare .working mean ~ neponderata .surgeon ~ de medicina generala .] averaging mediu s.m. to mechanize medic s.(mar. labour (force).market economy mechanism ~ al preturilor .strong measures ~ represive .free hand. physician. device.218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .industrial/occupational medicine ~ legala .natural environment ~ social .

(a specified) to specify mercantil adj.nonferrous metallurgy metoda s. trade. domestic. (al unei societdti stiintifice etc.. (de partid.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor . (prdvalie) small-ware shop mercurial s.f. de sindicat) cardholder ~ activ . member of the board.cartelist ~ al unui consiliu . small wares 2. tradesman mestesugaresc adj. method. menu. tradesman meserie s. (despre preturi} to keep up. to maintain v. craft 2. vocation ~ calificata .m. meniu s.) spreadsheet approach . vocation 3.foundation/charter member.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director. 1. artisan. (articole) haberdashery. metallurgical engineering metalurgia feroaselor .n. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel .outside director ~ onorific/de onoare . mercery. science of commodities mercerie s.ordinary mensual adj. (meserie) trade. metallurgy. 1. handicraft. trustee ~ al unei comisii . to mention.n. craftsman. (profesie) profession.) straight-line method ~ compararii factorilor .ferrous metallurgy ~ neferoaselor .t. n.to sit in/on memorandum s. (artd) craftsmanship mestesugar s.n. handicraft.n.r.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont.councillor ~ al unui sindicat . n. (listd de preturi) price current/list meserias s. (profesie) profession.m. handicraftsman. handmade.) fellow.honorary member ~ supleant ..m. memorandum ~ al acordului .f. handicraft.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s..f. craftsman. member.skilled trade mestesug s. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie . household. housekeeping. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare . mercantilism merceologie s. housewifery 2. (in post) to keep one's job mentiona v.acting/deputy member a fi ~ in . monthly mentine v. (gospoddrie) household menaj er adj. to make mention of. 1. metalurgie s.t.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator .f.(cont.f. 1..(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului . (intr-un contract) to set forth. mercantile mercantilism s. craft 2. (pricepere) skill 4. handicraftsman.active member ~ al bursei .(guvernamentale. bill of fare ~ fix .MEM-MAR 219 membru s.

{SUA) subway metru s. pi.loading facilities .discharge facilitie ~ de incarcare .f.migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s.n.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie .job ranking method ~ de incercare/testare . {preturi) to p down v. (despre venituri. to decrease. metropolis metrou s. to diminish. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s.standard metre ~ patrat . 144 de obiecte) small gross mica burghezie . 1.(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului . means.square metre mezelarie s. migration ~ a capitalului . metropolitan. small(-coast) trade.cubic metre ~ -etalon . metrology metropola s. 1.method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor .f. small 2.classific advertisement microeconomie s.f. 1. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros . {despre preturi) to sink migratie s. to abate. to reduce. (preturi.f.f.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali .(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. a facilities mijioace de andocare .) percentage of sales method metoda de amortizare .small industry ~ productie .) inventory costing method ~ de finantare . middle 2. to cut. {instrument) instrume {resursa) resource 3.f. microeconomics micsora v. metric metrologie s. intermediate levd of economy mic adj. {mod actiune) means.small(-scale) productioni ~ publicitate . (metoda) methi (cale) way.(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont. beneficii) poor ~ -burghez .(mdsurd echivalentd cu 12 duzini. to decrease. test procedure metric adj.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii .testing method. sausage factory 2.m.r. diminish.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare .n.{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont.petty bourgeois ~ cabotaj .f. underground.) lower.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala .accrual basis/concept ~ procentului din vanzari . abate.doci facilities ~ de antrepozitare . metre ~ cub . salarii etc.

multimillionaire. payment media.n.m.means of production.local resources ~ plutitoare . minimum minister s. (a media) to mediate. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra .gold mine. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. to minimize. (Anglia) office.minimum living standard minimaliza v. board. n.lump ore ~ in vrac .. (cariera) quarry ~ de aur . ore ~ brut . (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren .fixed assets. ministry.means of subsistence/living. colliery miner s.m. (a subaprecia) to disparage minimum s. mine.ore-oil tanker minereu s. (in negocierf) negotiator.floating equipment ~ portuare . producer(s)/ production goods ~ de trai .advertising media mijioci v. (SUA) billion miliardar s. capital/investment goods. milliard. (put) mine. bonanza ~ de carbuni .legal tender ~ legale limitate de plata . millionaire mina s.ore-grain carrier ~ -petrolier . million milionar^.cargo handling facilities ~ de plata . miner.ore-coal carrier ~ -cerealier . (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne .(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata . (Anglia) Foreign Office. mineral mineralier s.transport facilities.n. mining negativ) pander. bulk-ore carrier.n. circulating medium. s.n.n.docking/harbour facilities ~ publicitare . (SUA) billionaire milion^. livelihood ~ de transport .t.limited legal tender ~ locale .f. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica . pit.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor .equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica . (din minele de carbuni} collier mineral adj.. (Anglia) Home . (si in sens negativ) go-between.land/British mile. procurer mila s. s.means of payment. ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier . medium of exchange ~ de productie .ore in bulk minerits.Ministry of Internal/Home Affairs.coal mine/pit. physical capital ~ independente de trai .crude/mine ore ~ -bulgari .n. minimum ~ de subzistenta/trai . intermediary.n. means of conveyance ~ fixe ./z.nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj.t. to belittle.f.train mile miliard s. mediator.w.m. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs.

to stake. gamble moara s. (de marto? tamperer mix s. stake.t.(Anglid) Board of Agriculture Apararii .(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing . (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe .Ministry of Trade. I articol separaf) piece of furniture . bribery.revolutionai movement ~ sindicala .f.i. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money. appointments. (revoltd) revolt.(SUA) Defense Department ~ Comertului .Ministry of Justice.Ministry of Education. movement (activitate) activity 3. ric commotion.Minister of Commerce. to bribe. bribe giver. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie . motion.f. (Anglid) secretary of state ~ adjunct .trade-union movement mita s. (SUA) Secretary of State. (concret) bribe mitui v. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii . (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante . upheaval.capital movement ~ civila . (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. mill ~ de apa . minister.strike movement ~ portuara . n. (a amenaja) to furnish mobila s. v. mix ~ de distributie . furniture. uprising 4.deputy minister.j traffic management ~ a capitalului . State Secretary ~ al afacerilor interne . (Anglid) Home Secretary. (SUA) Department of Justice ~ Educatiei . 1. marfa) short miscare s.dock traffic ~ revolutionara .Minister of Justice.Ministi Plenipotentiary minus s.water mill mobila v. (Anglid) Exchequer.(care provoacd dawv (asig. (sociali movement.M1N-MO Office..Minister for Foreign Affairs. (c.f. (Anglid} 'Board of Trade.f.m. (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie .(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu .m. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului .t.f. mixed.t.Ministry of Public Health ministru s. (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii . (combine composite.Ministry of Finance.Minister for Finance. minus. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante .Minister without portofolio ~ plenipotentiar . (Anglici) Chancellor of the Exchequer. compound . (Anglid) Foreign Secretary.Minister for Internal Affairs. (Anglid) Lord Chancellor.n. miza v. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s. to gamble \ miza s. joint.) civil commotion ~ grevista .

(imitate monetard a unei tdri) currency.lawful currency. modern. furniture. legal tender ~ -marfa . token money ~ Huctuanta . accounting currency ~ de hartie .fiduciary note.n. mole ~ cu dana de petrol .f.f.econometric model ~ economic .specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor .commodity money ~ metalica . actualizat) up-to-date modest adj. current money ~ de cont .paper currency/money ~ din aur sail argint .n.cargo pier ~ vamal . money ~ bancara/scripturala .customs wharf monarhie s. pattern ~ al cresterii economice . style ~ de consum .fractional currency/money. world(-wide) mondoeconomie s. (la zi. base coinage ~ fictiva .currency. hard money.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s. counterfeit coin/money.floating currency ~ legala .constitutional/ limited monarchy mondial adj.collection pattern ~ de cec .standard coin .coin of legal fineness ~ curenta .adjustable/elastic currency ~ falsa .false/bad coin.) movable.economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.staff-pattem ~ econometric . specie.fiat money ~ Hduciara . fashion model s.mobility of capital.mobility of labour.stable/sound currency ~ -tip .forced currency ~ cu titlu legal . monarchy ~ absoluta .managed currency/money ~ divizionara/de bilon .f. labour mobility ~ profesionala .unconvertible currency ~ stabila .n.(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.convertible currency ~ cu curs fortat . capital mobility ~ a fortei de munca . metallic currency ~ neconvertibila .real money ~ elastica . way.absolute monarchy ~ constitutionals . pier.n. (dr.MOB-MON 223 mobiliar adj. paper currency/money. manner. personal mobilier s.(depozite bancare etc. model. world economy moneda s. appointments mobilitate s.oil pier ~ cu dane pentru marfuri .key currency ~ convertibila .f. (despre venituri.model of economic growth ~ al incasarii debitorilor.full-bodied currency ~ dirijata . (metalicd) coin.) nonphysical/deposit money ~ -cheie . divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva . mobility ~ a capitalului .money of account.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare . mode.f.coin. beneficii) poor mol s.

heritagi hereditament.selling monopoly ~ bilateral .free sample.. monetarism monetarie s.discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . {mdrfuri. buyer's monopoly monopsonist^. monopsonist morar s.random sample ~ de control .) monometallism.sample of value ~ din marfa preluata .(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total .(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita . to monopolize.vacant succession mostenitoare s. monopolistic monopolist monopoliza v. sample.outturn sampi ~ fara valoare .commercial/supplier's monopoly ~ de stat . (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. nummary. (J material textil) swatch ~ aleatorie ./M.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial . single standard monopols.absolute monopoly ~ asupra vanzarilor ..t. hei (legatar) legatee.representatm adequate sample ~ statistics . pattern.t. actiuni) to cor monopson s.unilateral monopoly monopolist adj. <J to engross.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu . one/single-crop system monometalism s.n.to take a sample mosteni v.n. mint. moratorium mostra s. heiress mostenitor s. n.f. inheritance. security printing office monocultura s. (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal . monetary.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .heir apparent ~ legitim/de drept .windfall ~ vacanta . (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa .master sample a lua o ~ . monopoly ~ absolut . inheritor. miller ( moratoriu s. heirdom. currency.m.n.224 MON- monetar adj.heir-at-law . (de bunuri inn biliare) devisee. monoculture.n.m.f.perfect monopoly ~ unilateral . (succesor} successor ~ aparent . (pferitd i scop promotional) handout ~ medie .(al statului) fiscal monopoly ~ institutional .residual bequest/legacy ~ neasteptata . nummular monetarism s.f.. to inherit mostenire s.f.check sample ~ de valoare .f.

motor hotel motivatie s. handiwork ~ necalificata .heir presumptive ~ subsecvent .whole-/full--time work ~ cu ziua .f.f. work.office/clerical work ~ de mantuiala . 1.manual labour. (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .to carry a vote mulgere s.teamwork ~ in schimburi/ture . (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj. (inferioard} underwork . vote ~ de incredere .} indirect labour ~ intelectuala . work ~ a copiilor .MO§-MUN 225 ~ prezumptiv .rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica . toil 2.n. multinational multiplicator^-. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar .(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta . (fin. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate.) multilateralism multimilionar s.vote of no-confidence.n.n.m.skilled work ~ concreta .(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .vote of confidence ~ de neincredere . physical work ~ gratuita . piecework. want-of-confidence vote a adopta o ~ .remainderman ~ testamentar .) multiplier ~ bugetar . motel.f.follow-up work ~ conform graficului . (grea) sweat.f. day labour ~ de birou .homework ~ manuala manual work/labour.consumer's motivation ~ de profit .labour of love ~ grea/istovitoare hard work.unskilled work.(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. multimillionaire multinational adj.shift work/ labour ~ la domiciliu .(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara . multilateral multilateralism s.schedule work ~ cu norma intreaga . {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.w.profit motivation motiune s. motivation ~ a consumatorului . labour. work at piece rates/by the job.(legatar} heir testamentary motel s. {ocupatie} job.by(e)-work ~ calificata .(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s. motion.intellectual/brain work ~ in acord -job/task work. (corn. intretinere etc.work by the day.

railwayman.factory worker ~ evazionist .t.half-timer/'-time worker. hard-working s.m. to work.agricultural worker.jobber. pacer.(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man.forest worker. (pe chei) quayman ~ semicalificat . occasional hand ~ portuar .industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord . (pdmantuT) to till ~ in acord . workman ~ agricol . pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus . lumberman ~ industrial . (SL'A} lumberjack.skilled worker ~ care determina norma . to sweat.sweatee ~ feroviar railman. lumper. to work piecemeal muncitor adj.unskilled worker. (harnic) industrious. worker.season(al) worker muncitori esentiali .odd work/job ~ platita/salariata . working 2. to work by the piece. mutual I . loader.floater. active. municipal municipalitate s.work at time rates ~ suplimentara . dock(side)/watersidt worker.pacemaker. stevedore.semiskilled worker ~ sezonier .free labour ~ periferici . labourer ~ ocazional .226 MUN-MLT ~ neproductiva .day labourer ~ de fabrica .wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp . job/task worker.i.) core workers ~ nesindicalizati .) peripheral workers ~ sindicalizati . (a trudi) to labour. mountain ~ de pietate . to toil. overwork. surplus labour munci v.licensed worker ~ calificat . mont-det -piete I mutual adj. pieceworker ~ necaliHcat . veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd. \. corporate town munte s. (municipal corporation. field/farm hand ~ autorizat .to do piece work. (ocazional) to job v.pawnshop.m.unproductive/wasted work ~ ocazionala . (SUA) railroader ~ forestier .(care are cloud servicii. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat .longshoreman. practicatd de obicei noaptea.(mutati in interes dt serviciu] (man. part-time work ~ cu ziua .organized/union labour municipal adj.f.(ore suplimentare) overtime (work). municipality municipal authority.

customs/revenue ship ~ de croaziera .(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control . ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 . (/e/) kind.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi .i.leading vessel ~ -cisterna .de cartel maritim . coaster.large ship/vessel .short-sea ship/vessel. shipwreck. home trader ~ de canal .N natura s. shoaler de cabotaj mic .cruise ship/vessel ~ de cursa lunga .(yamal. examination vessel ~ de control al poluarii .to pay in kind nationaliza v. (marine) casualty. lake-type vessel. freighter. long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica .canal boat .(asig.liner. (de mic tonaj) craft.coastal/coasting ship.(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala . distress.abandoned ship/vessel. watercraft ~ abandonata .f.day-service ship ~ de curse regulate/linie .tank ship/vessel. vessel. boat.commercial ship/ vessel.home-trade ship/vessel. short-haul ship/vessel. (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel.subdivided ship ~ de cabotaj .survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie . character ~ §i grad al avariei . trade ship/vessel. sea disaster nava s.accommodation/base ship. foreign-going ship/vessel. (CM diferite sensuri) nature 2. cargo boat ~ compartimentata . tender ~ ca parte contractanta . derelict ~ -atelier .n.lake craft. trading ship/vessel.(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore. ship. coast trade ship/vessel. tanker ~ combinata . laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . coastwise ship/vessel. trader.oversea(s) ship/ vessel. to (suffer) shipwreck naufragiu s.f. inshore vessel ~ de cabotaj national . 1.conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice .pollution control ship/vessel ~ de control vamal . merchant ship/vessel.repairing ship ~ -baza .) nature and extent of the damage a plati in ~ . regular trader ~ de lacuri . sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel. to nationalize naufragia v.t.(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel. intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO .

(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare .ship in commission/service ~ incarcata . intermediate/mixed vessel. grain carrier/ship.refrigerated fish carrier ~ in balast .cereal carrier.car carrier. pallet-carrying ship/ vessel .(minereuri. reefer (ship) ~ frigorifica de carne .serial/series-built vessel.(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica .hovercraft ~ pentru animale vii . freight carrier. cargo (-carrying) ship/vessel. freighter ~ pentru marfuri generale . grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea .chartered ship/vessel.) industrial carrier ~ pentru marfuri . sea ship. contract carrier ~ navlosita pe termen . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara . timber-carrying vessel ~ pentru ciment . (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita .meat carrier/ship/vessel.general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele .ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie .bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate .leviathan ~ de tonaj foarte mic .(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel. carrying vessel ~ de transport combinat . idle ship/vessel.228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .fishing boat/ship/vessel ~ de rada .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda .cargo boat/carrier. combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel.time-chartered ship/vessel ~ necartelata . ship out-of-commission ~ fluviala .(salvage) lifting craft/ship ~ de serie . seagoing ship/vessel ~ mineraliera .heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac .ocean liner ~ pe perna de aer .cattleship ~ pentru autovehicule . sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare .shiplet ~ de transport carrier.river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel.cement carrier ~ pentru materii prime .passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .ship in laden condition. titei etc. laden vessel ~ maritima ~ marine vessel. roader ~ de ranfluare . vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale .bulk carrier/trader ~ de mic tonaj .pallet carrier/ship/vessel.timber carrier/ ship/vessel.ore carrier/ship/vessel mixta .roads ship/vessel.inland navigation ship/vessel ~ de pasageri .dual--purpose vessel. cargo-and-passenger ship/vessel. car-transport ship/vessel.

t.(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel. navigable.v. (despre nave comerciale) to trade navigabil adj. to sail.time chartering .part chartering ~ pe termen . short-range navigation ~ regulata/de linie . regular traveller naviga v.f.) down-and-up-train.tramp liner . sailing.coast(al)/coastwise navigation. lump sum chartering ~ partiala . long-range navigation ~ pe distanta scurta . short-sea shipping.to rim to and fro.line/liner shipping ~ -tramp . sea navigation/shipping ~ oceanica . internal shipping -.) to ply navetist. un aiiiobuz etc..cabotage.river navigation ~ interioara .oil carrier/ship/vessel/ tanker.roro" ship/vessel '.long-distance/deep-sea navigation.i.air navigation ~ comerciala .inland/inner/inside navigation.to lay up a ship naveta s.(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v.dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate . to affreight ~ cu navlu forfetar/global .foreign ship/vessel.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.f.slurry carrier ~ petroliera . tramper ~ -tramp de linie .short-distance navigation/shipping. navigation.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard . .maritime/marine navigation.maritima .long-distance navigation/shipping.to charter space navlosire s..national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain . oil-carrying ship/vessel. (mar. to freight.f.tramp universala .harbour/port ship ~ remorcata . oiler. shipping ~ aeriana .ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga .) chartering. (c.) to charter. foreign trade ~ fluviala . coasting ~ de cabotaj . passable navigatie s.towing ship/vessel ~ sechestrata . to run shuttle service. (mar.to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare . inshore navigation ~ de cursa lunga . to navigate. (despre o nava. tank ship/vessel.(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ .general-purpose tramp ~ -uzina . tanker ~ portuara .m.to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava . freightage.-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.arrested ship ~ sub pavilion nationa! . foreigner ~ tip RO-RO . (SUA) commutation a face naveta .standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate . affreightment ~ a navei nude .commercial navigation/ shipping ~ costiera .f. bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum.

voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj .pending freight ~ net .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat . affreighter.ocean freight ~ pe distanta .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .single-voyage chartering ~ simpla .charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .full freight ~ la cubaj/volum . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .) charterer.freight at risk/payable at destination .net freight ~ oceanic . charter money.(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .freight forward ~ contractual .dus-intors" .time charterer ~ principal .n.(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .230 NAV-NAV ~ pe termen lung .package freight ~ pentru marfuri in tranzit .charter/time freight ~ pe voiaj .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .through freight ~ dublu .freight by measurement ~ la destinatie .double freight ~ .lump sum freight ~ intreg/total . freight contractor navlu s.long-term chartering ~ pe voiaj .distance freight ~ pe timp .out-and-home freight ~ egal .chartered/disponent owner.(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .estimated freight ~ excesiv .aggregate freight ~ de cartel . freighter ~ pe termen .destination freight.single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s. port of call freight ~ maritim .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct . portage. (mar.(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full..on deadweight basis freight ~ castigat oricum . (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.m.

requirement ~ de capital . (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. inadequate necostisitor adj. nonacceptance. unapproved neasigurabil adj. a unei cambii) neautorizat adj.freight and cost ~ -tramp . irredeemable. overfreight ~ $i contrastalii . unconfirmed.f. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj. uninsured. unlicensed necalificat adj. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. (cerut) required. undamaged neavizat adj. uncatalogued necesar adj. (despre vdrsaminte. want. unconditional. (cerinta) requirement necheltuit adj. unskilled necatalogat adj. unspent necomercial adj. to necessitate. unendorsed neanulat adj.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . inexpensive necotat adj. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. (despre taxe.tramp/shipping freight neacceptare s.f.f. inconvertible necorespunzator adj. unauthorized. (indispefisabi!) indispensable. unreceipted. to require necesitate s. unquoted nedatat adj. default of acceptance ~ a unei cambii . unredeemed neandosat adj. unsettled. necessary. unassured.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . plati) unacknowledged neconsemnat adj. impolite} delinquent. (restant) outstanding neacoperire s.freight and demurrage ~ §i cost . unqualified.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur. dateless. unconvertible.) unlisted. unredeemable neamortizat adj. uninsurable neasigurat adj.f. (asig. nonpayment.) margin dishono(u)r neachitat adj. loose neamortizabil adj. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. (sub forma unei corporatii) (SU.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. needful. uncancelled neaprobat adj. absolute.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional .high freight ~ scazut . undisbursed . wantage.t. unpaid.distress/low freight ~ suplimentar . (despre datorii) uncleared. undated nedebursat adj. need. (neonorare a unui cec. essential. unpacked. unlicensed neavariat adj. wantage. necessity.n.) bare requirement necesita v. (bur. want. mar. (nespecificat) unstipulated. requisite s.capital requirement ~ de marja .4) unincorporated neconvertibil adj.additional/extra freight. (in alb) blank neconditionat adj. (fard conditii) termless neconfirrnat adj.

(a reclamatiei in termen legal) (dr.f. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur.hard bargain ~ in curs . negotiable.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. undistributed. uneconomic. transferable negociator^. undivided. nonperformance.wholesale/direct trader. merchant.wage negotiations a fi in ~ cu cineva . a incepe ~ . {despre cerere.to hold talks negots. to negociate v. nonexecution.. negotiator negociere s.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata . genuine nefavorabil adj.. (despre sol) poor nefolosit adj.m. negligence ~ culpabila . (despre bduturd) unadulterated.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale . bargaining. {despre actiuni. de bdcdnie) chandler ~ ambulant .) inelastic neemis adj. (despre un contract. ofertd etc. commerce a face ~ cu . wasteful neeconomicitate s.to be in negotiations with smb. unsecured. unassessed. hawker. unfavourable nefertil adj. pi.pedlar.) contributory negligence negocia v.n. wholesaler ~ de .negotiations in progress. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s.f. dealer. unvalued.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . on-going negotiations ~ la nivel inalt .) outcry ~ dure . negotiation. peste etc.haberdasher .f. unemployed negarantat adj.t. obligatiuni) unissued neevaluat adj. to hold negotiations/talks negociabil adj. itinerant dealer. bagman. top (-level) negotiations ~ salariale . negative neglijenta adj. to trade in smth.f. (de mdruntisuri.summit talks.(asig. trade. (a unui imputernicit) procuration.) nonclaim nedisponibil adj. unappropriated neeconomic adj. unavailable nedistribuit adj.wool stapler ~ de legume §i fructe . (in cuvinte compose) monger. (cu magazin) shopkeeper.232 NED-NEC nedefinitivat adj. (despre un contract) open-ended nedepunere s.to enter into/to open negotiations a purta .m. negrevat adj. (despre titluri de valoare) marketable. unwarranted negativ adj. unrated neexecutare s.greengrocer ~ de marunti§uri . shopman. nonfulfilment ~ a unui contract . (dezeconomie) diseconomy neelastic adj. (de fructe. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj.i. with smb.to deal in smth. legume.

(despre un bun) dormant . failure nerevendicat adj. nonfulfilment. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale .f. unrecovered nerentabil adj. (nevdndut) unplaced neplata s. nonretumable. unforeseen. unregistered. commerce. expendable nerecuperat adj. failure to observe. nonprofessional neprofesionist adj. nonworking nemuncit adj. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . neoperativ) unemployed.fishmonger ~ de vinuri . (a unei nave maritime. unnegotiable neoficial adj. undistributed. (despre metale) base neprevazut adj. fluviale) unseaworthiness. unredeemable. impozite) uncollected nemcarcat adj. nonobservance.) unchartered nenegociabil adj. untaxable neipotecat adj. (mar.f. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. irrecoverable.livestock/cattle dealer negustorie s. profitless.) nonfeasance nemregistrat adj. unproductiveness. (neutilizat. nonreimbursable nerecuperabil adj.f. nonproductivity neprofesional adj. (despre taxe. (mar. unprofitableness nerepartizat adj. not liable to taxation.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. undelivered nelucrator adj. nonrecoverable. (neasteptat) unexpected neprezentare s. unprofitable. unrein unerative nerentabilitate s. idle neproductivitate s. trade.f. unproductive. failure to deliver nelivrat adj. (despre capital) dormant. (in instantd) default. nonappearance neproductiv adj.wine merchant ~ de vite . profitless nerambursabil adj. unprofitable. nonpayment. raw. lawless nelichidat adj. free from encumbrance nemcasat adj. unclaimed. unmanufactured.f.f. unmortgaged.f. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. default.f. unofficial neonorare s.f. nonprofessional neprofitabil adj.mercer ~ de pe$te .f. nondelivery. unentered nelegal adj. crude. nonperfonnance. unappropriated nerespectare s.f.NEG-NER 233 ~ de mercerie . (a unui cec.) no-cargo condition neindeplinire s. unfinished nepretios adj.(dr. (despre sol) poor. unlicensed neplasat adj. failure to pay. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. nonexecution. unnavigable nenavigabilitate s. unearned nenavigabil adj. irredeemable. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. (fard termen final) termless nelivrare s. tax-exempt/-free. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj.

rate setting/fixing normator s. to standardize. neutrality ~ fiscala . nonunion nesoldat adj. 1.f.(al cursului actiunilor) resistance level . normalization. schedule ~ comercia! . unmarketable. unsafe.tariff level ~ de cheltuieli prevazute . desdtute s. necessity 2. a unui serviciu etc. uncustomed. unmerchantable. uncleared neverificat adj. output level ~ al salariilor . straitened circumstances ~ dc bunuri competitive .bill/list of goods nomenclatura s. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj. consum etc. uncalled nesolutionat adj.f. (imitate. norm.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . unsubsidized net adj. (jend financiard) straits.n.bankruptcy level ~ al preturilor .standard of living. level. consumption rate .scale of production. scale ~ acceptabil de calitate . unbalanced nesolicitat adj. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj. nomenclature ~ vamala .de subzistenta .cost standards ~ de dezvoltare economica . want.trade terms ~ de export . (de productie.wage level ~ al tarifelor . 1.minim al ucui pret .level of economic development ~ de rezistenta . (necesitate) need. (lipsd) need.f. rate setter/fixer. export list ~ de marfuri . unrealizable.t. taskmaster.) work load ~ de consum . unverified.(ace! sislem ds iinpunere.f. nei.customs nomenclature nominal adj.n. destitution 3.competitive need ni§a s.f. standard. classified list.m.n. unchecked. living standard ~ maxim. to normalize normare s.rate of consumption.price level . acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. (a unui salariat.f. standard. prescriptie') specification 2.{controluf) price iloor nod s.bill/list of export goods. unsettled nesubscris adj. unemployed idle neutraiitate s. (in constructii) quantity surveyor norma s.234 NES-NOR nescadent adj. poor. standardization.) knot nomenclator s.wage floor -.ceiling ~ minim al salariilor . nominal norma v. sateless nevamuit adj.m. unrated neto adv.) rate. undue. niche ~ de piata . unsaleable. (specificatie. clear netaxat adj. unmatured nesigur adj. needy person nevoie s. (indoielnic. dubios) doubtful nesindicalizat adj. needy. (sdrdcie) poverty. net neutiSizat adj. standardizer.al productiei .subsistence level ~ de trai . (reguld) rule.niche market nivel s. de musurd penlru viteza) (mar.

debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu .) advice note ~ de avizare a scadentei .f. to notify.specifications for delivery ~ de procedura .bill (of costs).nava gata de incarcare" .m. notary ~ public .standard specifications a depasi norma .(a marfurilor) handling rate ~ de operare .loading rate ~ de lucru .) hatch(way) speed norme de livrare .) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata . cash note ~ de reinnoire . account.rate of work. notice ~ de anulare .(mar.(corn. output standard ~ de timp .time standard ~ de transport .acceptance specifications ~ de securitatea muncii .labour safety rules. notary's office nota s. notarial notariats. diplomatic note notifica v.t. notification.f. to give notice notificare s.discharge rate.whole-/riill-time work ~ nerigida .n. (dr.prompt note ~ de comanda .notary public notarial adj..stem note ~ de . job rate ~ de manipulare .port efficiency ~ de pierderi admise .loose standard ~ orara .(a navei) handling rate ~ de operare a portului .(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .flexible working hours ~ intreaga .part-time work ~ pe gura de magazie .to smash the target notars.) rules of procedure ~ de receptie . memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor ..unsecured note ~ de debitare .note of fees ~ de plata .(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum.hourly rate ~ partiala .to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .rate of production.) novation novatiune v.(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .nava gata de operare" .order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.notice of cancellation ~ de credit .f.loss allowance ~ de productie .credit note ~ de . unloading/lading rate ~ de descarcare a navei .NOR-NOV 235 ~ de descarcare .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .rate of transport ~ fixata zilnic .(dr.. fin. novatie . safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .notice of readiness nova tie s. note.

t.236 NU-NL'T nil adv.s'. no ~ salvezi. to reckon nume s.(asig.fictiv .available/spare cash ~ in casa .fractionar .full name numerar s.(de la 10 la 99) double figures numara v. (inlr-o fiinctie) to name.. (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare .) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig. nu platesc . assignment. (la imbrdcaminte) size 3. cash. ready/effective money ~ contra documente -. only ~ daca este cauzat de . (la garderoba) check. to nominate. voidness.to pay in cash numerota v.corporal name.f.n. mar. a socoti) to compute. (far a valoare) null. invalidity "-' de drept . to appoint.card security number ~ de serie/fabricatie .de securitate al cardului .null and void militate s. mar.fictitious name .construed nullify numai adv. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v.name of the payee by ~ la comanda . (dr. forage. (a calcula. style ~ de familie -.cash in hand a plati m ~ . 1. to count (up). to assign.nullity in law ~ de fapt . (incadrare intr-un post) placement numismatica s.unless caused ~.social . numismatology nutret.) constructive total loss only niimar s.actual nullity ~ de fond . numismatics.t.(despre actiuni) (bur. fodder .whole number ~ multiplu .even number numere cu doua cifre . no pay ~ se cere .a! beneficiarului .to order only ~ pierderea totala .f.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare .n.) nullity.f. (dr. name of a firm/company ~ si prenume .) null 2.running number ".n. to number. (i/itr-m post) to place numire s. 1.) no bid nud adj.substantive nullity ~ virtuala .t. nomination. (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj.n.(conditie de baza a contractului de salvare) (mar. name ".fractional number ~ impar/fara sot .odd number ~ intreg .} no cure. worthless. of no value ~ si neavenit .multiple (quantity) ~ par/cu sot .family name •.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai . number.prompt cash against documents ~ disponibil . (intr-o functie) appointment. (cifrd} figure 2.business name.registration number ~ de ordine .

handicraft . (silit. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr.. (persoana care se obliga.) bond ~ activa . fair.accrued liabilities obligatiune s. to coerce 2. (de studhi) subject (matter). (fin.m.0 obiceis.(cu dobdndd fixa) active bond .subject matter insured ~ in rise . object.ultimate goal obliga v. object. indebted s. (mdatorat) obliged. 1.m. pi. (legala) (legal) obligation. obligatory.) deed poll ~ viitoare . corporal sau incorporat) property asset (dr. (industrial) industrial unit/project ~ final .) cross liabilities ~ sporite . (a sili.) to bind v. binding obligatie s.taxable article ~ al litigiului .(dr. prin contract. thing 2. (scop) goal. (interes) interest 4.onus ~ solidara .purpose of a contract ~ al impunerii . aim.de familie .) heirloom ~ desperecheate/disparate .f.operative obligation ~ financiara . goods ~ al asigurarii . 1.n.. (prin contract. impartial.(care se transmit din generatie in generatie) (dr.) consensual obligation ~ contractuala .tax liabilities ~ reciproce .) absolute liability ~ oneroasa .(dr. (de serviciu) duty ~ asigurat . creditor) obligee obligat adj. (rdspundere) liability.contractual obligation ~ executorie . (articol.f.r. compelled 2.t. unbiassed s. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum . 1.n. constrans) forced.) vicarious liability ~ consensuala .valuables obiectiv adj.(asig.subject of an action ~ al proprietatii .) interest at risk obiecte de artizanat . (prin contract) bound 3.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare . (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract. obligatoriu adj.(dr.(dr.n.(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. debitor) obligor obligatar adj.(element constitntiv al activului patrimonial. item. obligation. objective.odd-come-shorts ~ pierdute . to compel. purpose 2. {de activitate al unei societdti) object 3.) joint and several obligation ~ unilaterala . produs) article. design. (a! wiei cercetdri) object. bond.insurable interest ~ al contractului . identificabil si mdsurabil. compulsory.consumption habits obiect s.prospective obligation obligatii fiscale . to force. to oblige/to bind oneself obligant s.financial liability ~ neconditionata . a constrdnge) to oblige. 1.

(instrument de indatorare pe termen lung.(titlu emis pe baza de scant. inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .debenture bond ~ cu dobanda variabila .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare. in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune . poate fi schimbatd.savings bond ~ de reorganizare .mortgage bond . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .lottery/prize bond.government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata . (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero . cu alte titluri.(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat .Treasury bond ~ directa . in anumite conditii.(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie. la scadentd. mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii .(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa .interchangeable bond ~ ipotecara .(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .(care.(dr. oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila . fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila .(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.

(de platd) single bond ~ transmisibila .(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare . (a dobdndi) to acquire. to get.t.) to secure.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua .transferable bond ~ unificata/consolidata . (profit) to realize. obstacle. beneficii etc. drag. (in mod ilegal/abuziv iin teren.registered bond ~ participativa . to take hold/possession of 4.(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala . impediment. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit .(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva .m.unified bond ~ yankee . (un post) to occupy.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize . (comenzi.t.(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii . o locuintd) to squat ocupants. (a angaja) to employ. occasional.(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala. fonduri) to raise.OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara . (despre muncd) odd ocupa v.(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator . (a lua in posesie) to occupy. occupier . cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. (barierd) barrier ~ fiscal .(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. un brevet) to take out ocazional ad]. to fill 3.callable bond ~ samurai . to busy 2. inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila . (capital. to engage. incidental. to come in. n.currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa .(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii .bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond.(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat. to obtain. 1.(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila . (un certificat.(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie .currency bond ~ purtatoare de venit .

's offer ofertant s. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital . pret. (ilegald/abuzivd a unui teren. (a pune in vdnzare) to offer. 1. (licitare) bid. a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca .t.m. 1.f.(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract .obiect. cdtre parti sd aibd . (pentru furnizarea de mdrfuri. servicii) tender 2.(fdcutd furnizorului. servicii) tenderer oferta s.employment ~ deplina a fortei de munca .(al unui teren. astfel incut acceptarea mtocmai de. offer.shipping bid ~ de valuta . offerer.attractive offer ~ avantajoasa . taking hold/ possession 4. 1. (a unui post) occupancy 3.alternative offer ~ atractiva .(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare .capital supply ~ de cumparare .supply of securities ~ de transport maritim . la licitatie) ticket ~ acceptabila . bidding.tender of payment ~ de preluare . al unei locuinte) squatter ocupare s.) to furnish ~ mai mult decat cineva . (angajare) employment 2. angrosistului) purchase offer. (in plic inchis. termene etc. (licitanf) bidder. servicii) to tender 4. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara .{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata . {a licitd) to bid.reasonable offer ~ agregata/globala . to present 2. (explicatii.(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. to put up/to expose for sale 3. to exhibit.240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv .(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite .trial offer ~ de plata . (de actiuni) tender offer ~ de livrar : . -.tender of delivery ~ de moncda . referinte. (luare in posesie) occupancy.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . (a da) to offer. oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere. {pentru furnizarea de mdrfuri.(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate. (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri.(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v.(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala . probe etc.full employment ~ temporara .to improve on smb. supply.f.

labour exchange. bureau.n. pipe-line oligarhie s. pe care doreste so.sample offer ~ la pret scazut . intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .n. o controleze.collusive oligopoly oligopson s.acceptance house ~ postal .(la navele comerciale) chief mate/officer. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .verbal offer oferte comune .firm offer ~ m bloc .m. mate ~ de vama .low offer ~ nespecificata . oligarchy oligopol s. simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu .customs officer ~ secund .block offer ~ inchisa .(coluziune.OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara .(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati. actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb . sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune . unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun.(stabilite prin coluziune.(la licitatie) ticketing. (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs.clearing house ~ de cliring bancar . officer ~ de marina comerciala . la un pret superior celui cotat la bursa.banker's clearing house ~ de scont .cross offer ~ insotita de mostre .to withdraw an offer oficiu s.public offer ~ publica de cumparare . (sediu al unei firme} office. help/hands wanted a face o oferta . sd rdscumpere.to make an offer a retrage o ~ . (birou) office. (agentie) agency ~ de brevete . impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly.n.(care depdseste cerered) excess offer.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau.blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala . sealed tender ~ incruci^ata . (forma a pietei cu o concurenta imperfectd. acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony . (master's) mate oleoduc s.patent office ~ de cliring .mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer.situations vacant. (al unei administratii) office. first mate/officer.n.(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita . job center ofiter^.f.

t. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .n.) substitution (price) bond swap ~ economice .even deal ~ fiduciara . 1.) dealings for a fall ~ a la hausse .leasing operations '.(bur. ci la o data ulterioard.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj. transaction. a actiona un utilaj) to operate.) trader operatic s. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire . (calciil) calculation. to manipulate 2. onerous. operation ~ de marfuri . un cec etc.t.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic .(bur. (o cambie. bursiera) operation.commodity futures .(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch . 1.) market maker ~ independent .financial operations ~ in numerar .(pe cont propriu) (bur.noncash transactions ~ la termen .dealings for cash ~ in virament . (financiard. efficacy operator s. (a manipula.banking operations ~ bursiere . work.(bur. stock market trading ~ de leasing . deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere . man ~ de afaceri . reckoning 3. operator ~ care face piata . devize. manipiilare. stivuire) cargo work ~ defectuoasa . fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri . fee. efficient operativitate s.titluri. to meet onorariu s.(]->entru un avocat) retainer onorific adj. transbordare) portwork operatii a la baisse .(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni .stock exchange transactions.m.f.(fin.de masa . pay ~ de angajare .f.OM-OPE oms. m. of honour 2. action 2. (de onoare) honorary.(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring. speculation.f.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate. 1.(incdrcare. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s. honorarium.economic man. efficiency.) dealings for a rise ~ bancare . descdrcare. burdensome onora v. (neretribuit) honorary opera v. operative. homo oeconomicus oneros adj.fiduciary transaction ~ portuara . effective. descdrcare.(incdrcare. (hicrare) operation.) to honour.economic operations ~ financiare .

{incetare) cease.f. (a intrerupe) to interrupt.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei . (a incetd) to cease.de apel/cumparare .f.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur.stock-ratio optimization ~ a valorii . to break ~ platile .) stop loss ~ in tranzit .(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor .f. well-timed oportunitate s.foreign exchange transactions ~ valutare la termen .on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei . optimization ~ a raportului dintre stocuri . ceasing. to discontinue. un anumit volum de marfuri.(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative . stivuire) handling procedure ~ la vedere . metale pretioase. dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare. stoppage. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s. opportunity opri v. in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare. metale pretioase etc.t. timely.t. discontinuity.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare. opportune.to cease payments oprire s. descdrcare.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) . devize sau actiuni. to stop. (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni.f.(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v.forward exchange/deals ~ valutare la vedere . stop. (intrerupere) interruption ~ a functionarii .speculative operations ~ valutare . in conditii stabilite anticipat. transbordare. la o data si un pret fixate anterior.spot exchange/ deals operational adj. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei .out-of-the-money option . put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . to optimize optimizare s. call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double. operational oportun adj.

(care da drept fie de cumparare.closing time/hour ~ de maxima audienta .244 OPT-ORA ~ de plata .maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit .(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare . (in Anglia.(bur.(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .) administration order ~ de bursa .(la radio si televiziune.summer time.(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option. in SUA.fixed-working hours ~ lucratoare/de productie .local time ~ -nava . (SUA) daylight saving time ~ de varf. ca alternativd la lichidarea ei) (dr. extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.) order to buy. optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.(bur. town. fie de vdnzare) single option orar adj. (program) schedule.n..n.frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd.n.(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s.warehouse order .(a unei societdti insolvabile.peak/rush/throng hour ~ locala .day-to-day option ~ tripla . straddle ~ europeana .(stelaj.working hours ~ suplimentare . furnizare de cdldurd etc.currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta . orice oras) city ~ comercial .) company town ~ maritim .{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize .(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu . timetable ora$ s. standard time ~ -om .) broker's order ~ cu plata in numerar .stock exchange order ~ de cumparare . hour. order ~ al agentului de Tncarcare .) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate . overwork.(bur..{corn.) market order ~ de administrare .official hour. oras mare. hour.office/official liours ~ de lucru .) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .trade town ~ de frontiera . time ~ de Tnchidere .{mar.(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala . (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase . strap ~ unica ..(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate .overtime (work). pentru publicitate) prime time ~ de vara .f. hourly s.

ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor .(a unor conturi. order. pay order issued ~ de punere in posesie .) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur. agregat) mechanism. a unor fondiiri) stop order ~ de plata . organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii.f. ordinance ~ cu putere de lege .(dr. order for payment/to pay.f. agenda.n 1.) order to sell.payment order.(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale.(dr. (dr.t.(bur. (mar.order to transfer ~ deschis . flow-process chart.') open order ~ legat/conditionat .) organization and methods.de blocare .delivery order.order of priority ~ de zi . sequence.) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru .(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare .order of payment.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'.statutory order '. writ of attachment ~ de vanzare . (organizatie.writ of possession ~ de punere sub sechestru . to organize organizare s.(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur.) to order.) ship's/freight release ~ de plata . unit 2.control authority ~ executiv . distress warrant. (fin.} limited order ~ permanent .) garnishee order. table of organization. to pass for payment ordonanta s.(bur. (prezentatd in scris) order paper ordonanta v. (dispozitiv.t.f. authority ~ de conducere . principal organ s. autoiitafe) body.financial body ~ legislativ . (serviciu de consultantci pe ./n. (/uridicd.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.f.) decree. departmental organization ~ ierarhica .) time order ~ de virament . care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s.order/business of the day.executive body ~ financiar .legislative body organigrama s. device. selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen . financiara) order. organization chart. diagram organiza v. succession ~ a prioritatii .managing body ~ de control .(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur.de ridicare a sechestrului .

body ~ -corespondent .f.(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj. organization. society.(man.246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s. association. organizational .(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .) flexible organization ~ nonprofit .nonprofit corporation ~ orizontala .

alloy steel ~ -balot/de bandaje . 1.f.ORG-OTE orientare s.n.(pe 5-10 ani} planning horizon otels.f. steelworker otelarie s. guidance 2. steelworks .w.vocational guidance orixonts. (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala .hoop iron ~ calit .cast ingot/steel otelar. steel ~ aliat . orientation. horizon ~ de planificare .hardened steel ~ inoxidabil .y. direction.n.stainless steel ~ turnat .

malicious damage paleta s. (articole) stationery 2.(a unui document.bill/poster hoarding ~ de cotatii .broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni .oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata .) lot. pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni . (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.f. (defectiune.f.) pagini galbene/nationale . 90 sau 100 de cuvinte) (dr. (cu sot) even paradisA'. parameter parametri de exploatare .s'.(bur. panel.(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s.f. (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s. parachute . page ~ dactilografiata . avarie) failure ~ de curent .(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu . (avizier) board ~ de afise . pack.p packet s. packet ~ complet de actiuni .purpose-made pallet.failure of electricity panica s.' (de marina.warehouse pallet ~ de stivuire .advertisement hoarding papetar s m. package.n./. cu 72.controlling interests pagina s. \. block.(bur.n.(pentru actiuni.damage done/incurred pallet.economic paradox parametru s. paradox ~ economic .operating data ~ de functionare .material/property damage ~ prin aruncarea peste bord .incomplet de actiuni .(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni .damage by handling ~ prin poluare cu titei .f. special-puq^ose pallet ~ universala .general-puipose pallet paletizare s. (pierdere) loss ~ accidentals . circa 100 de actiuni.stevedoring pallet ~ specializata . utilaj. mecanism) breakdown. (magazin) stationer's shop par adj.(a bunuriior navei) (mar.) damage by jettison ~ prill contaminare . cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .damage by fire ~ prin manipulare .accidental damage ~ materials . damage. stock . (mar.) folio ~ produsa de raufacatori .la bursa .n.n.f. prejudice.) palletization.panic/flurry on the stock exchange panou s.m.f.) quotation board ~ publicitar .operational factors para§uta s.f. stationer papetarie s. pallet operation pana . panic .

f.gold parity ~ de schimb .n.signatory ~ sociala . waggon yard/park parcela v.(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire .f.t. to lot (out).) party ~ adjudecatara . to wager. 1.) golden parachute pare s. run. stock.f. bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. lot. parking place 2. 1. lot.n.(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. (loc de stationare a autovehiculelor) car park. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s. (fin. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2. to plot parcela s. {dr. to parcel (out).fixed parity ~ glisanta . {bucatd) piece. 1. {care revine cuiva) share.party entitled ~ in litigiu .exchange parity.) parity. plot. party concerned. park ~ de autocamioane . (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . sharing 2.n. fragment 2.aur/metalica . {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. to run through parcurs s. covenanter ~ indiviza . associate./n. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^.empty haul ~ in mile .insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta . redactat de unii manager! pentru ei insisi. parcel. (o lista) to look down.party to a dispute ~ prejudiciata . {data in arendd unei familii) allotment parcurge v. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa .t.prejudiced party ~ semnatara . partner.i.rolling stock depot. 1.party to a case ~ in culpa . to cover. (a miza) to gamble paritate s.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed. care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man. par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ . wager. to bet.contracting party.concerned party.party at fault ~ in drept .(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s.) contra . part.f. privy ~ in cauza .truck fleet ~ de vagoane .mileage paria v.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata . (documented to go over.share in coownership ~ interesata . (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. (o distanta) to run. portion. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului .gliding parity ~ indirecta . party to a contract. contractor.

1.tourist passport patent s./?.f.} stowaway ~ de clasa turistica .clandestine passenger.f. peculiarity. navigation/ship channel. {la o afacere.) liabilities ~ acceptabil . waterway pasibil adj.m.(mar. tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man. participation. licence.f. (cont. licence patenta v. 1. (forma de asociere) partnership 2. (mar.(bur. salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s.f.consumer resistance pasaport^.?.majority interests ~ minoritara .f. (de marfd) parcel/lot of goods.deposit liabilities pasivitate s.) regular lot ~ vagonala de marfuri . proprietary. certificate ~ de sanatate . resistance ~ a consumatorilor . consignment 2.f.service passport ~ pentru marinari . partnership participare s. partial adv. real . (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri .) clean bill of health patrimonial adj.(mar.current liabilities ~ neprevazut .) employee involvement/participation ~ directa . passivity. private particularitate s. patrimonial.profit sharing ~ optionala a salariatilor .f. part(ial)ly pasager s.transit passenger pasa s. (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin .net liabilities ~ pe termen lung .) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar. to patent. patent(ed). passenger.seaman's passport ~ turistic .short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite .(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara .business partner parteneriat^. (de) liable to pasiv.t.PAR-PAT ~ care iese din firma .n.n.carload lot partial adj.long-term liabilities ~ pe termen scurt .tourist-class passenger ~ in tranzit . certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune . patent. characteristic (feature). to licence patentat adj.contingent liabilities ~ net . patent. (de navigatie) fairway. (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor .outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . n.minority interests particular adj.direct hand ~ la profit .(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s. batch. passport ~ de serviciu .) bill of health. sharing.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent . licensed patenta s.

fuel/black/buming oil paguba$ s.(despre twine} bespoke . (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s. ashipboard ~ om-ora . proprietor.n.national . a delay pasuire s.f pedology.f. per diem . sacking.f. (sol) soil.market penetration panza s.overleaf. employer.f. penalization. cloth -.drill ~ dc in .f.f. (mosie) estate ~ arabil . (association of) employers pauperism s. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda . penalty. (amenda) fine. pecuniary.n.on credit ~ luna — per month.national flag/colours ~ strain . to beggar pavilion s.registry ~ avantajos .t.cont propriu . to cause/to do damage to pamant s. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. grace ~ de iuta/de sac .per day.n. (teren) ground.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v.m.250 PAT-PEN patrimoniu s. respite.t.tarpaulin canvas panzeturi s. (a amenda) to fine penalizare s. (camp) field. pi. delay. loser pagubi v.de ambalaj .i. mar. to reprieve. to lose v.) at sea.flag of convenience/ necessity ~ de armator . (mar.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie .n.company/house flag . patruiidere s.per ton ~ uscat .m.t. penal penalitate s.f.zi lucratoare . to respite. soil science penal adj. jute canvas ~ de prelata .f. pauperism pauperiza v. patrimony patron s. linen peprep.(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj. to pauperize. to grant smb. penetration ~ pe piata .per man-hour ~ riscul destinatarului . on the back ~ zi . (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava . reprieve.n. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile . boss patronat s. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit. moneyed. to penalize.customs/revenue flag pacali v.(la bord) aboardship.consignee's risk ~ tona .packing cloth/linen ~ de doc .foreign flag ~ vamal . to impoverish.plough land pasui v. 1. (proprietate) land.ashore ~ verso .for one's own account ~ credit . monetary pedologie s.t.t. (albituri) white goods. linen.) flag ~ al navei .(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth.

pension.t.PEN-PER 251 acestuid) fine 2. retirement. 1. period ~ analizata . outstanding a fi ~ . (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala .(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara . to retire (upon a pension) a scoate la ~ . shortage percepe v.f.on-cycle . (de impolite) (tax) levy perceptor s.m.r.m.t.disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta .(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj. obsolete.alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s. superseded 2.f. mandatory retirement pentrvi prep.(la fondul de pensii.n. penury. danger.oil(-producing) area perioada s. un acord) to conclude pericol s. out-of-date. pending. to superannuate v. (dr. peril. (un contract.exploration lease ~ petrolifer . abeyant. hazard. undecided. perimeter. to collect. pensioner.) to lapse.) period under review ~ de amortizare . to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2. to grant a pension.to pension (off) pensiona v. outdated.payoff period ~ de conversie a stocurilor .) lapsed perimetru s.f. to pension (off). pi.r. to retire (upon a pension).life pension/annuity pensii necontributive .state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s. superannuation.t. to superannuate pensionar s. (rise) risk ~ de intrare pe piata . (im. area ~ de explorare .po7.) for money ~ ziua de lichidare . ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii .(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie . tax collector/gatherer perfecta v.natural danger perima v. to go on pension. superannuation ~ pentru limita de varsta .eamings--related pensions a ie§i la pensie .f.n. retiree ~ de stat . scarcity. for ~ numerar .(bur.contract penalty ~ pentru cheiaj .old age/ retiring pension ~ viagera .navigational danger. to become out-of-date perimat adj.(fin.to be pensioned off. (dr.(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. pensionary.to be in abeyance pensie s.) for the account penurie s.ite) to levy. contributia nefiind pidtitd de salariat.f. to gather.retirement on account of age/pension. 1. danger to navigation/shipping ~ natural .

(conditie de navlosire) (mar.(fdra plata taxelor vamale) (mar. (mar.transit permit ~ vamal customs permit.export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare . un contract etc. pass of goods ~ de scoatere din vama .period/days of grace.f.slack period ~ de subscriptie . entry out . (despre un comitet.shipping note ~ de incarcare . grace period ~ de inactivitate .transition period ~ medie de colectare .(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit . authorisation.) release ~ de aprovizionare .fishing licence ~ de plecare .(din depozit) demand pass.) standing adv.) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar.in stare de piutire sau esuat fara pericol .y. shipping bill.de stagnare . livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite . permanent.discharging permit. release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate . (de incarcare.(mar.always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura . always ~ in stare de piutire . permit to lade.252 PER-PER ~ de gratie .) jerk/jerque/stamp note.vamal de eliberare a marfii din depozit .subscription period ~ de tranzitie . transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare . perishable perisabilitate s. permit. permitted s.) land/landing order .trial period. permanently.(mar.tax holiday '-.always safely afloat permis adj. permit to unlade ~ de export . perishableness permanent adj.de reaprovizionare .) bill of sufferance.(mar. warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .loading permit.outage ~ de maturitate . {de liber a trecere) pass. cambii) tenor ~ de proba . descdrcare etc. licence.) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .warehouse withdrawal permit. allowed.) average collection period perisabil adj.navigation permit ~ de pescuit .(a wiei.n. perishability.landing permit ~ de descarcare . (a unui angajat) probationary period .) dandy/pricking note ~ de munca .(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie .(timpul dintre comandd .) always afloat •.

(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar.leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .intestate ~ deposedata ilegal . body corporate.very important person ~ impozabila .(intr-o functie) appointee ~ oficiala . staff ~ administrativ/de birou .exempt personnel ~ cu serviciu exterior .f. qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare . personnel.offerer.) nominee ~ foarte importanta .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele . platform ~ de sosire .office/ clerical staff calificat .n.(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .private person ~ scutita .odd hand/man ~ care face o oferta .skilled personnel.f.n. legal entity.defaulter ~ care preia ilegal un teren . (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin. mdrfuri) (bur.) perpetuity persoana s.) request note permite v.supervisory personnel . corporate body.t.outdoor staff ~ de conducere .official ~ particulars .arrival platform perpetuitate s. (client al unei band) corporate customer ~ numita .(actiuni. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul . person.) exempt personal adj.disseisee ~ fizica . (individual) individual.(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.managing staff ~ de exploatare/deservire .(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza .(de impozite etc.allottee ~ careia i se face o oferta .) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular .offeree ~ careia ii revine o parte . to allow peron s.exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .operating personnel ~ de supraveghere . personal. (particular) private s.) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire . individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar .claim-jumper ~ care renunta .PER-PER 253 ~ vamal special . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati . to permit.legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.

solicitor petrochimic adj. petroleum. deadwood ~ tehnic .) draught.freeboard draft/draught ~ de exploatare .) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur.commercial fishing ~ costier .no-load draft/draught.n.full-load draft/draught ~ in balast . (mineral) oil.n.to submit an application petitionar s. s.designed draft/draught ~ redus . petitioner.permissible draft/ draught.(fish) trawling ~ sezonier .n. heavy draft/draught ~ proiectat .clerical personnel ~ imbarcat/navigant .f. (produse) fish 4. (cherhana) fishery pescui v. tank ship/vessel.permanent/regular personnel ~ portuar . petrodollars petrol s.legal status "< pescador s. light draft/draught ~ de plecare . fishing cutter/vessel pescaj s.m. oil-carrying ship/vessel . in cash.marine/sea fishery.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata .whale fishery. petition.deep-sea fishery/ fishing.operating draft/ draught. (cu unditd) to angle.f. fishery ~ comercial ./. reduced draft/draught pescar s. above par pesin adv.n. allowable draft/draught ~ de bord liber . pi. (balene) to whale pescuit s. fishing. (negot) fish trade.fishing trade ~ maritim . (cu ndvodul) to seine.f. petrochemistry petrodolari s.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar. above ~ balustrada navei . (in special despre un avans.254 PER-PET ~ de teren .f. (cu unditd) angler.) supra pari.easy draft/draught.offshore fishery ~ prin traulare . (oil) tanker.. applicant. over.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare . 1.deep draft/draught. (SUA) draft ~ admisibil . naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj.m. personalty ~ juridica . pelagic fishing ~ pe platoul continental .seafaring personnel ~ permanent . (mar.n. petrochemical petrochimie s.m.coast(ing) fishery. (piata de peste) fish market 3. (cu traulul) to trawl. service draft/draught ~ de mcarcare .. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene . in ready money. pelagic fishing ~ oceanic/in larg .season fishing peste prep. whaling ~ fluvial . urmat de plata in rate) down petitie s. (de coasta) shoreman pescarie s. fisherman.river fishery ~ industrial .port personnel ~ supranumerar . application a face o ~ .technical personnel personalitate s. (pescuit) fishing 2.ballast draft/draught ~ mare . to fish.redundant personnel.field personnel ~ functionaresc . petroleum carrier/ship/tanker. oil.

crude oil carrier/tanker ~ .} grey market ~ concurentiala .one-man market . market ~ a acceptelor .) buyer's market ~ a emisiunilor .(peste 160000 tdw} very large crude carrier.f. (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina . large capacity tanker ~ de tonaj mediu .(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .) seller's market ~ activa . refined products carrier ~ de produse chimice . fin. (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier. superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn.} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .a fortei de munca . astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor .(fin.portcontainer ..call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur.f.) open discount market ~ a vanzatorului . dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .competitive market controlata/inchisa . oil(-bearing) petrovaluta s.product market ~ a scontului neoficial .intermediate tanker ~ de titei .PET-PIA 255 ~ combinat .mamut" ..ocean-going tanker ~ .(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.credit market ~ a cumparatorului .f.inshore oil-tank ~ de produse albe . petrocurrency pfund s.(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.) issue market ~ a factorilor de productie .gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj .(fin.black products tanker.large crude carrier.(petrol-minereu) oil-ore carrier.(piata cu activitate legald.general-purpose/versatile tanker petrolifer adj.factor market .coastal tanker. insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.tanker-container ship/vessel ~ universal . de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie .labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere .active/lively/brisk market ~ angro/generala .m. clean products ship/vessel.chemical tanker ~ de produse negre .goods and services market ~ a creditelor .white products tanker. (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s. inshore oil-tank ~ de cabotaj mic .wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare. astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s.

interbank market ~ internationala .freight market ~ de obligatiuni .unofficial/outside market.(sales) outlet ~ de desfacere de proba .intemal/home/dome market ~ ipotecara .{la preturi mai ridicaie.global/mass market ~ imobiliara .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .discount/bill market ~ deschisa/libera .(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .{piatd pe care sunt tran. de lingourl) bullion market ~ de navluri .{atdt la vdnzare.bond market ~ de produse produce market ~ de scont .world market ~ monetara . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .interbancara .potential market ~ primara . {bur.closed market ~ la termen .free market ~ lichida .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .real estate market ~ imperfecta .{sub forma.open market ~ externa .organized market ~ paralela .grain/corn market ~ de desfacere .institutional market ~.uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .(fin.forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga .) bear market ~ in regresie .) liquid market ~ moarta .\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market . {bur.256 PIA- ~ cu cotatii bune .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .mortgage market ~ in crestere .international market ~ interna . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.national market ~ neagra .dead market ~ mondiala . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .black/underground market ~ neoHciala .depressed? sagging/down market.shrinking market ~ inchisa .

(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba .(prin incdicarea unui contract) forfeit. forfeiture -' accidentals .) one-sided/-way market ~ specifica .T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .f.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .to raid into the market pichet^. (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea .specific market ~ speculative .foreign exchange market ~ valutara la termen .i.target market ~ unica . (bani prin investitii nerentabile) to sink 3. to lose.glutted market ~ tertiara .t. ocazia etc.(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta .speculative market ~ spot/a disponibilului .market overt ^ restransa/Iimitata ./i.board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v. to lose pierdere s. picket ~ de greva — strike picket pichetare s. demonstranti) picketing picior s.(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue .accidental damage ~ aditionala . waste. (trenul.(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin. fie pentru cumpdrare) (bur.additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .(bur. 1. (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur.forward exchange market piete complete .single market ~ valutara . (de cdtre grevisti.) overbought market ~ supraincarcata .(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept .) to miss.to make a market a provoca panica pe ~ .(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss . (timpiil) to waste 2.weak market ~ specializata .f. (pe care unui sail mai imilti.n.stringent/ limited market. (pagiibd) damage ~ a navlului . producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market.) complete markets ~ consolidate geografic .(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic . (la jocuri de noroc) to gamble away 4. loss.(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .steady market ~ supraevaluata . wastage.) narrow/thin market ~ secundara . (drept'ul la) to forfeit v.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.

) general average loss ~ in avaria particulars . (exemplar) copy 3. vault .) partial loss ~ pe hartie .258 ~ de bani . mar.leakage loss. loss due to leakage . (specimens specimen. mar. (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca . mar.(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila . prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .cred^i losses ~ succesive . practical de fisc pentru o societatc falimentard.(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna . 1.windfall losses ~ prin credite neperformante .) translation loss ~ deliberata/intentionata .storage losses ~ neasteptate .f. fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.weight loss ~ de translatie .(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an.total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig.) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .severe/heavy loss.(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .(asig. mar. ~ naturala/inerenta . piece 2.f. part.) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .f.succeeding losses pierdut adj.(asig.operating losses ~ la depozitare .(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta . mar.(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .(asig.maritime loss ~ pe ultimul an .reala .(as ig. mar/a) (asig.) pilferage ~ de exploatare .) particular average loss ~ mare/grava .) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat .f.(asig.net loss ~ partiala . (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s.natural wastage ~ nerecuperabila .(.wearing part pinta s.« timpul transportului) (asig.(despre nava.) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere .(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin. lost ~ sau nepierdut . cellar.) lost or not lost piesa s.(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela .(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate .

schedule of delivery ~ de marketing . beach 2.production planning ~ a sortimentului de produse product planning .pension scheme ~ de pensii contributiv . draft. to plan. (a programa) to schedule planificare s. asigiirdri de sdndtate etc.redemption table ~ de amplasare . to limit plaja s.(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.long-term plan ~ de productie . doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.f.occupational pension scheme ~ de personal .curriculum ~ de livrari . {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit.staffing schedule ~ de perspective . pensii.) cargo plan.planned unit development . plan. {interval intre doua mdsuri.bonded vaults plafon s.marketing plan ~ de pensii .general plan/outline.production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri . (protect) project.PIV-PLA -.(mar. schedule ~ al capacitatii de incarcare . (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .) capacity/tonnage plan ~ anual .(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii . (program) program(me).n.price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .de investitii .f.) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan .debt ceiling ~ al preturilor . draught.(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu .(a navei) deadweight plan ~ de invatamant . design.saving/thrift plan ~.vamala .cadastral survey ~ cincinal .strategic plan planifica v.retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional .t.(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v. loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala .contributory pension scheme ~ de pensionare .credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit . scheme.day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare . expenditure capital plan ~ de incarcare .five-year plan ~ de activitati zilnice .investment plan.(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .n. planning ~ a productiei .de stimulare .de economii . 1.t.annual/year-to-year plan ~ cadastral .(cargoplaii) (mar.

mortgage graduated payment ~ imediata in numerar .short-term/'-dated investment ~ privat .oil plant ~ tehnica/industriala .(man. to invest.overpayment ~ fractionata .n. plant ~ furajera fodder plant '. plantation planta s.sinking ~ direct . investment ~ avantajos .spot cash ~ integrala . (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results . sale ~ de actiuni lipsite de valoare .paymeni against documents ~ contra ramburs .textile plant plasa v.(a personalului unei companii) (man.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala . payment in full ~ in acord pe iard de inaintare .» sharehawking.f.truck system ~ a soldului .f.[in mina) yardage ~ in alimente .time wages ~ dupa livrare .paynient of balance ~ anticipata . pay. (vdnzare) selling.outward payment ~ excesiva .scheduling ~ centralizata .payment forward ~ contramandata .budgetary planning ~ calendaristica .payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua . (investitie) placement. settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal. payment.f. defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor .strategic planning plantatie s.advance paymeni. (a investi bani) to place.family planning ~ globala . (a vinde) to sell plasament s.(mar.industrial plant ~ textila .eligible investment ~ dezavantajos .payment after delivery ~ efectuata . disbursement.(bur. to forge plastografie s. placement.payment in driblets ~ graduala a ipotecii . t.f.oleaginoasa . forgei-y plata s.advance payment-payment in advance ~ contra documente .f.t.full payment. sharepushing plastografia v.) organization planning ~ a structurii profesionale .260 ~ a structurii organizatorice .) career planning ~ bugetara . (a imei datorii) discharge.aggregate planning ~ strategics . jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s.(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .(de titluri de valoare.

payment by instalments. to pay ~ anticipat . cashless payment ~ progresiva . (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .(a unei cambii) payment for honour/'. {SUA) time pa^Tnent .cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay .in numerar la livrare . to defray.warehouse storage area ~ de foraj .pentru onoare/sub protest .(efectuate din averea unuifalif) (dr.saptamanala .drilling rig ~ de foraj marin .pentru antrepozitare . to discharge. ~ partiala .overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .offshore drilling rig placuta s.cash with order -.(mar. to disburse.weekly payment ~ simbolica . ajutoare de f. to pay.) preferential payments ~ primite .(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment.to pay in advance. to make up.pan/parti a) payment.delivery on payment .) transfer payments .majora .payment in kind ~ in numerar .omaj etc. plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v. platform ~ de antrepozitare .(regulaf) to pay in . (a unei datorii) payment on account . payment in arrear ..international payments ~ periodice .trimestriala .i. to liquidate. payment in part.) stevedorage.(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .overdue/outstanding payment.cash against documents ~ in rate .quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii.external payments ~ internationale . (o datorie) to settle..periodical payments ~ preferentiale .payments received platforma s.la livrare . (un onorariu) to fee.payment in due course . v.la tennenu.f.f.(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte . to prepay ~ cotizatii .externe .payment in cash.dirty money/pay .payment by transfer.l cuvenit .? upra protest ~ pentru ore suplimentare .warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment . to clear.progress payment ~ restanta . stowage ~ in natura .pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila .PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire .

free-trade policy ~ pietei deschise .f. payable.(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^.m.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s. surplus value ~ absoluta .) plea.window envelope ~ cu salariul .to pay by cheque ~ sub .payable as per endorsement platit adj.to pay out ~ la livrare .n.payable at sight ~ prin andosare .payable at maturity ~ la vedere .f.262 PLA-POL ~ daune/despagubiri . pleading plenar adj. to pay/to put down.f.to pay in full.payable on delivery ~ la ordin . vineyard politica s.demand policy ~ a nivelului de trai . pentru a actiona asupra masei mor.m. prospectus. full ~ si la marca .(tarif. (ca sistem) politics politica liberului schimb .n.(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii .payable to order ~ la prezentare .(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s .to pay up ~ peste . paid ~ anticipat . policy.f. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj. envelope ~ cu fereastra .payable by instalments ~ la cerere . (la cerere) callable ~ cu anticipate . payer pledoarie s. ploughman plus^.) cash-and-carry platitor s. plutocracy poanson s.to pay by instalments ~ in rate mici .f. (despre sedinte.to pay damages ~ integral . (salarii) to tmck ~ in numerar .relative surplus value plutocratic s.to pay on delivery ~ la timp . adundri) plenary plenipotentiar adj.(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central. to pay off ~ in cont curent .(in numerar. stamp ~ de titlu . viniculturist. surplus ~ de casa .to pay in kind. winegrower. plenipotentiary pliant s. valoare) to underpay platibil adj.(tarif.absolute surplus value ~ relativa ./i.to pay in ~ in contui datoriei .payable to bearer ~ la scadenta .payable in advance ~ in numerar fara reducere .payable on demand ~ la livrare .payable on presentation ~ la purtator . extra. (dr.standard of iii^ policy ~ a ocuparii .ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'. vintner podgorie s.(corn.n. folder plic s. valoare} to overpay ~ prin cec .surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .cash shorts and overs plusvaloare s.payable net cash ~ in rate .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise .to pay(in) cash.m.to pay on account ~ in natura . to cash ~ in rate . addition.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .

policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .economic policy.supply-side policy ~ agresiva de vanzari .industrial policy ~ inflationista .marketing policy .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .foreign policy ~ fiscala .policy of retrenchment ~ de stabilizare .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie. {de asigurare} policy ~ de asigurare .environmental policy ~ de personal .pricing policy ~ de relansare . (cambie) bill of exchange 2.de venituri .trade policy ~ concurentiala .(politico comerciala) wait-and-see policy .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii . disinflationary policy ~ economica .policy of inflation.(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .fiscal policy ~ industrials .antitrust policy . inflationary policy ~ interna .de preturi .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .aggressive sales policy ~ agricola .internal/home policy ~ monetara .income policy ~ deflationists .de marketing .de austeritate .austerity policy ~ de creditare a bancii .bugetara . 1.builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .budgetary policy ~ comerciala .hull policy ~ de asigurare colectiva .f.insurance policy.dividend policy ~ de expectativa .policy of deflation.agricultural policy ~ antiinflationista .de mediu .stabilization policy .anti-inflation policy ~ antitrust .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .household policy ~ de asigurare a navei .tariff policy polita s. cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .investment policy -.collective policy .

t. (pentru mai multe voiaje) (asig.(repetatd si de hingi.f. duratd) chronic pollution ~ fluviala .mixed policy ~ de asigurare neevaluata .{:r. alms.river pollution ~ marina . charity.named policy ~ de asigurare pe termen .(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip .f.'.standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig.{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig. policy proof of interest ~ de reasigurare .time policy ~ de asigurare pe voiaj . care primele sunt revizuite periodic ir. floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy.) traveller's policy ~ de asigurare de viata .(asig. pollution ~ a apei . functie de modi/lean Ie intervenite ir.marine pollution pomana s. mar.(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy.(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v. mar.medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor .(cauzatd de tin accident major) business interruption policy.) valued policy ~ de asigurare flotanta . (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor .) block policy ~ de asigurare limitata .(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima .) honour/wager/gaming policy.(care r.all-risks policy ~ de asigurare in bloc. riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala . to pollute poluare s.reinsurance policy.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune .open policy/cover ~ de asigurare evaluata .264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.marine insurance policy. impotriva furtului etc.(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy. voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale . running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor . fruit-growing . policy of reinsurance ~ mixta .u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata . mar.fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii . mar. handout pomicol adj.(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare . underwriter's policy ~ de asigurare mixta .water pollution ~ cronica .without-profits policy ~ de asigurare deschisa . consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy.

(de marfuri) tally clerk/keeper.port of departure.(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal . to distrain.t.canal harbour/port ~ de descarcare . tallyman popas s.resident population ~ totala total population port s. hint. orchardist pomicultura s. cue ponta v.t.n.f. harbour. ceremony pompe funebre .n.congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .faulty tallying ~ la descarcare .dock harbour/port ~ de buncherare .) tip.f. cursele de cai etc.continental port ~ cu maree .n.cargo port ~ de minereu .tally of loading pontator s. clocking.i.(tin salariat} to book in pontaj s.equipped port ~ cu rafinarie . sailing port ~ de refugiu .transit port ~ deschis .passenger terminal ~ de plecare . sequestration populatie s.discharging port ~ de destinatie .m.ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri .port of entry ~ de incarcare .port of distress/ necessity/refage ~ de sosire .lake port ~ de livrare .port of arrival/entry ~ de transbordare . to tally. (de prezenta) time clerk/keeper. (de marfuri) tally. garnishment.f.lading/loading/ shipping port ~ de lacuri .port of delivery ~ de marfuri . 1.refinery port ~ cu santier naval . fruit grower/farmer.transshipment port ~ de tranzit .port ofadjudication ~ exterior . port ~ aglomerat .PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s. funeral furnishers pont s.shipbuilding port ~ de andocare . pomp.(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import .active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta . population ~ activa .f. fruit growing/farming pompa s.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala . tallying ~ defectuos . (marfuri) to tally v.tally of discharge ~ la incarcare . to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire .bunkering/fueling port ~ de canal . to clock.n.floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa .undertaking. (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda .open harbour/port. (in forma fie confidentiala la bursd. (ban) inn popri v. to book.outer harbour/port .rn. booking. to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s. pump 2.port of call ~ de expediere .

to repossess posesor s.c »1 institute a intra in posesia . 1. j inainte de maturitate) call fefians.cardholder posibilitate s.n' .lawful possession .to property in smb. harbour..m.t. O\\"GC tenure.to give possession of a lua in ~ .n.1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara . possessor.river-maritime port ~ industrial ./.(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare. (fin.occupancy "..foreign (trade) zone ~ maritim .c occupancy a da m ~ ..port of entry portabilitate s. callability ~ de schimb .' possession.river harbour/port ~ nuvio-maritim . (pentru bancnote.temporara — (inchiriere.inland/inner port ~ liber .sigur -.) portfolio ". vor pfinn beneficiile) portability portofe! s. free port/zone portuar adj.) efficient portfolio porto-franco s.n.precara . port. la un pret speci^-cait. (ca most eni tor e'.Eegirinia .n..to possession of. (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca..to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .de active .investment portfolio ~ de piata .precarious tenure .pe termen nelim'tat . fara a schimba sn^sa de undo iff.oil harbour/port ~ sezonier .de investitii .. post. porumb s.agresiv . maize. (resurse) resourca? .seasonal port .n.266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial . arer.f.asset portfolio ~ de comenzi neonorate .mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant . place.(din punctui de ve. possibility 2 M. to QW! define) to hold posesie .. sea harbour/port ~ pescaresc .vamal .s-. (mijioace) means.risk portfolio ~ eficient . owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit . Indian (SUA) corn ~ in vrae . ~ de revocare . appointrr.} wallet portofoliu s.(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri .f.perpetu. to possess.(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .fishing/fishery harbour ~ petrolier .exchangeability post s.(propiictciie .to take possession of a pune pe cineva in ~ . (shijba)]ob .actual possession ~ incorporala .dere al operam} safe port ~ terminus .m. carti de credit etc. (delmere) hokling --' de fapt .bulk maize poseda v.(de pe frontiera eficientei) (fin.maritime port.terminal port ~.backlog/ stock of orders .industrial port ~ interior .

burden. iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . in cadrid iinm portofoliu de titluri.(cont.(cont.f.electronic mail ~ interna .sales potential ~ de viitor . to postdate.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor. postal. (greutate) weight ~ a datoriei .market potential ~ de productie . (SUA) (care ot) general delivery postal adj. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare . post. (priceput) experienced.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile. (ampla-sament) situation.productive potential ~ de vanzare . (corespondentd) mail.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur. potential ~ al pietei . skilled practica v.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s.to practise a profession practicant s.part-time job ~ liber/vacant .full-time job ~ cu norma partiala . vacancy ~ liber temporar .) accruals postdata v. (afolosi) to use. s. (folositor. to practise.. method ~ comerciala commercialism.social standing.) short position/ covering ~ pe piata .navigational/sailing practice ~ in productie . post.) synthetic position ~ sociala . \. to backdate. po§ta s.. position 2.n. to date forward poster s.inland mail ~ rapida . condition ~ tehnica . probationer.unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags. (aplicat) applied 2. status. (uzantd) practice. poster post-restant s. use.) creditor position ~ descoperita .f.t.express mail potential adj. paste restante.t. to employ ~ o profesie .cele care . (stagiar) improver practica s. (oficiu) post office ~ aeriana . m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd. (sociala) standing. condition 4. n. trade practice ~ de navigatie . status.f.n. to put into practice. 1.n. matter--of-fact.plant practice practici comerciale neloiale . site 3. threshold ~ de rentabilitate .(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur.m. (despre o persoana) practical (-minded).economic potential povara s. practical. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur.) technical position practic adj. [stare.f..POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga .prospective potential ~ economic .vacant post/job. sold al limit cont. usage. numdru! de titluri ale aceleiasi societati.air mail ~ electronica . util) useful. mail. load.casual vacancy posturi tranzitorii . practice. (metoda) practice.

previous. (a incredinta) to commit.express delivury predat adj.shon. to deliver. prior precontract s. de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului . handing over.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala .(mar.poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail.t.) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1. delivered ~ 111 ininus .(mar.landed predispozitie s. to hand over. 1.f.f. discharging overside ~ priii t'ransbordare . n.f. (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.) delivery •~v.i. (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch.(fata de documente!^ df trafiSpof •t) .-y '•"' tran.n.t.warning for discharge ~ de o saptamana . to prefabricate prefabricat adj.consumer preference ~ frauduloasa . predisposino-propensity ~ strategical . preferred preferinta s. in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.o'verdue delivery ~ la bordu! navei .to break even prajiisa s. precast unit preferential adj.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco .(tendmia unei societal. ~ franco -.right and true deliver).(price platd efecfuata de cdtre un debitor. precontract preda v.f. board . (previous) notice./. warning ~ de concediere . preference ~ a consumatorilor .Tntarziata .(mar. (remitere) consignment.268 nu reprezintd iefire de immerar . previous. pole.misdelivery ~.) alongside delivery strategic predisposition predispus adj.'ers-A delive"y.(fata de documenreie it' transport) .) preemption prefabrica v. . preceding preambala v.prompt delivery ~ in minus .a week's notice a da im ~ .accident-prone preemptiune s.f. to prepack preaviz ..to give notice precapitalist adj. (la) predisposed inclined to ~ la accidente . (a remite) to consign. (din beton) precast s. (in constructii} prefabricated part. to entrust with predare s. precapitalistic precedent adj.(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate .actual delivery ~ eronata/gresita .(mar.de saracie . delivery.) cash breakeven point . entrusting with ~ altei nave .customary delivery ~ de la bord .exacta .'sfer ~ urgenta .2.) management threshold ~ diferential .. preferential.deiive.free delivery ~ imediata .) o^.'.din costurile fixe) (fin. (dr. (incredintare) commitment.short delivery '.

la locul de munca -job training ~ teoretica .t. (mecanic} to machine. (de afaceri.f. (moral} injury a cauza un ~ .to do a prejudice/an injury preleva v. loss. processing. to prejudice.} takeover.group training . (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. (afaceri. (a lezd) to injure prejudiciu s. (absorbtie.cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v. (a amdna} to delay prelungire s.(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur.in grup .f.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila . datorii etc. m-house training '. (dr.training within industry. (viza. disadvantage.desk training prejudicia v. to process. (mecanica) machining.to assume/to take a risk preluare s. (dr.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren .automatic data processing ~ integrata a datelor . valabilitatea} to extend.t. (pagiibd} damage.t. (a uzind) to tool prelucrare s. combination ~ a controlului asupra unei societati .t. detriment. to be prejudicial/detrimental to.f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii .to succed to a business ~ o functie . to work. la un anumit pret. to take samples prelevare s.multistage sampling ~ de mostre pe grupuri .random sampling ~ de mostre in trepte .} continuation. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre . (a .t.integrated data processing prelungi v.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati .to jump a claim ~ o afacere/firma .to take an office preia.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s.f.f. (a reinnoi} to renew. (a unui termen) prolongation. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption. (un termen} to prolong.} to take over ~ un rise . (mostre) to sample. (uzinare) tooling ~ automata a datelor .n. datorii etc.} warehousing ~ ferma . prejudice.} to continue.

1.) bull run ~ a stocurilor de marfuri . claim.n.) landed price ~ al navlului .to claim damages pret s. (a rdspldti.claim for damage ~ nefondata .) bear run ~ a speculantilor a la hausse .pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse . (distinctie.duty-paid price ~ cerut . bounty presa v.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus .) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr. prize. al unui comitet.) award. recompensa) reward. presidency. pressure 2. (a cere) to require ~ despagubiri . price.n. (al unei adundri.(bur.fair claim pretinde v.(dr. chairmanship pretentie s. nefondatd) exaction ~ de despagubire .day's price ~ atractiv . (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual . a zori) to urge.price asked. (nelegald. to award a prize to.inventory pressure ~ fiscala .fair/reasonable price vizei. 1.sliding scale price ~ al biletului dus-intors .t. a valabiUtdtii) extension. direction. specification 2. (cost) cost.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s.technical specifications presiune s. (dr.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .f. demand price.270 PRE-PRE prestari de servicii .contract price ~ convenabil . carrying out . a recompensa) to reward.f.(mar.m.charter money/rate. (la salariii un functionar etc. (cheltuiald) charge. (la salariu) premium.extension of a credit premia v. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice .f. (amdnare) delay ~ a unei cambii . (tarif) rate ~ ajustabil . titlu etc. bonus. (cerdnd bani) to dun prescriptie s. (reinnoire) renewal.single fare ~ al marfii la descarcare .) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva . demand.market price ~ al zilei . freight rate ~ al pietei . (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr.) to give/to award a bonus to premiu s.providing services presedinte s.bad claim ~ rezonabila .t. (rasplatd.(bur.charm price ~ brut .) prescription ~ achizitiva/pozitiva .{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr. (a indemna.f.) duress ~ a cererii .renewal of a bill of exchange ~ a unui credit . regulation.t.f. president. to claim.

cash price ~ cu reducere/rabat .wholesale price ~ curent .factory/prime/ first cost ~ de inventar .PRE-PRE PRE-PRE 271 .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .retail price ~.knockout price ~ efectiv .flat cost ~ de cumparare .blanket/flat price ~ global/forfetar .) offering price ~ de producator .catalogue/list price ~ de conversie .force account rate .(a titluriior de valoare.manufacturer's price . lump sum price .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .book/accounting cost ~ de cost efectiv .(.single cost ~ de cost total .(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur. net cost ~ de cost antecalculat .purchase price ~ de dumping .gross cost ~ de cost contabil .de echilibru .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .overall cost.cu amanuntui recomandat .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.stocktaking price ~ de livrare .administered price ~ informativ .monopoly price ~ de oferta .basis price ~ de catalog . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .equilibrium price '.(de tranzactionare a actiunilor) (bur.export price ~ de fabrica .de rascumparare .total cost ~ de cost uniform .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .discount price ~ cu ridicata .) actual price ~ exorbitant .supply price.informative price .sale/bargain price ~ de subscriptie .actual/real cost ~ de cost integral .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .hedonic .de exercitiu .) exercise/strike price ~ de export .racking/unreasonable price ~ facturat .cost price.selling price ~ derizoriu .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar . la un pret specificat.de revocare .convenit/stabilit .dumping price ".de emisiune ~ {a titluriior) issue price .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .invoice price fix/stabil .precalculated cost price ~ de cost brut .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .subscription price ~ de soc/reclama .agreed price ~ cu amanuntui .

nominal price ~ oferit .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .) transfer price ~ in antrepozitele vamale . (SUA) upset price ~ integral .forward price ~ liber/nefixat .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.(la Ucitatie) bid (price).umbra . tariff/scale rate ~ .inclusive price ~ .loaded price ~ la deschidere .(stabilit de guvern. i best price ~ eel mai scazut .(la Ucitatie) starting/reserve price.(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .(bur.free market price ~ -limita/-prag .(bur.hire-purchase price ~ .price on rail ~ la tnchidere .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare . permis de o lege) maximum price ~ mediu .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .unit price pretui eel mai bun/avantajos .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.breakeven price ~ la termen .{bur.low price ~ special .high price ~ maximal .tariff scheduled price. cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.plafon .prohibitive price ~ putin scazut . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .floor price.ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .open price ~ liber de piata .marked price ~ mare/ridicat .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .) shadow price ~ unic .(dupd inchiderea bursei) after-hours price.support subsidized price ~ tarifar/de referinta .bottom price .flat price ~ unitar .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.rising price ~ incarcat/exagerat .average/mean price ~ minimal .) opening price ~ la incarcarea in vagoane .net price ~ nominal .) close price ~ suplimentar .tinta .(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut . bidding.inclusive terms ~ in crestere .full price ~ intern/de transfer .

(cu fonduri) to furnish. (oferta pentru furn izarea de marfuri. bonificatie) bonus.seasonal prices pretui v.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar .(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.f. presumptive prezumptie s. to present: (a oferi) to offer.f. to foresee.semestru . to value.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata .) outlook prezenta v.first mortgage ~ prima . servicii) tender. to appraise ~ la .f. (subventie .market averages ~ mondiale .) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat. rater.) presumption ~ absoluta .to submit a plan for approval prezentare s. sosirii) (mar. gratuity.presumption of fact ~ legala .) first-half year ~ sosit.(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare .) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama . (prin.. probe etc. to chair v. to be in/to take the chair prezumat adj. {in bugef) to budget previziune s.i.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt .t.(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v. presentation. (expiiiiere) exhibition. (gratificaiie. cont.(speci-fice unui post) (man. to estimate.to set a low value on pretuitor s. primul iesit .t.(asig. estimator.to set the price/value at ~ putin . first served prima s.world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator . first prima adunare generala a actionarilor . adj.t. (oferta) offer. contract) to covenant.(bur. dm raporf) to make.. (a expune) to exhibit. to forecast 2. to display. (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact .) prices afloat ~ diferentiale . (prognozd) forecast.(navele sunt operate in ordinea.to deliver credentials ~ un cec spre incasare .) first in. 1. appraiser prevedea v. (dr. first out .f. (a stipula) to stipulate.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare .presumption of law prim num. primul operat .seller's prices ~ sezoniere . (evahiator) valuer. referinte.) to furnish. premium. (estimaf) constructive prezumptiv adj. (a da) to give. (explicatii. (a cursului actiunilor) (bur. to valuate.m. to preside at/over.) first call primul esalon de conducere .t. to provide. display ~ a sarcinilor si a cerintelor .) first come.statutory meeting ~ ipoteca .

(asig. pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .premium pay.(as ig.) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie . unor sectoare industriale.) marketability premium ~ de optiune .efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .dispatch money ~ de eficienta .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.cash bonus ~ necastigata .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .(mar.) additional.(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .(asig.(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .redemption premium ~ de reinnoire .274 guvernamentala acordald agriculturii.(bur.premium on an issue/on shares ~ de export .production bonus ~ de rascumparare .(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .) deferred premium ~ globala . incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .) gross premium ~ integrals ~ (asig.share bonus ~ in numerar . a cimentului etc.) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.insurance premium ~ de celeritate .) premium for the put ~ in actiuni .) risk premium ~ de rise de piata .) premium for the call ~ esalonata .time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .(fin) market risk premium ~ de stimulare . town/city hall .f.(bur.(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara . extra/loaded premium. surcharge primarie s.

(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s.t. \.) charter ~ de conversie . priority ~ a ofertei .issue power ~ de plata anticipate . test.f. a unei firme etc.receipt on account principal adj. main. control) verification. asigurat in grup. preference. \.f.t. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare . 1.control test . foreclosure privat adj. privilege.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . proof.f.(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate . (verificare.f.') incapacitation.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta . preferential/preferred claim 2. preferred privilegiu s. (incercare) trial. deprivation 2. personal privatiza v. to accept primire s.t. so.) to foreclose privare s.management buy-in privilegiat adj. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata . receipt ~ in cont . leading principiu s. (a metalelor) assay. (de un drept/o capacitate legala) (dr. private. receiving. principal. control 2. to get. principle principiul exceptiei . privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei .{management prin eliminare. (de) to deprieve (of) 2. to receive. (mostrd) sample.PR1-PRO 275 primi v. (dovada) proof.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment .n. specimen 3. o capacitate legala) (dr. chief. preferential. evidence ~ de accept .first refusal ~ la descarcare .) conversion privilege ~ de emisiune . (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. 1.(dreptui unui individ. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. reception. to privatize privatizare s.{dr.f.(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s. (de un drept.unloading priority priva v.n.

producer. productive s. (dr.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate . power of attorney.f. to institute/to take legal proceedings against smb.de receptie .) action a: law.economic . fusion process . case.economic process . problem.f. (law) suit ~ de daune . warrant/warranty of attorney.(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare . 1.arbitration procedure ~ de faliment . proceeding. to act.) proof by witness problema s. case ~ tehnologic . (bani) to raise.trust for sale ~ speciala .check/duplicate sample -~ medie .operating process.t.civil case. to obtain.de productie .{a navel} delivery trial .reject rate ~ ridicat . procedure.damage suit ~ de identificare .industrial run ~ penal . to go on (to) procedeu s.acceptance test/trial ~ de predare .special/particular power (of attorney) producator adj.m. method procedura s. proxy procura s. procuration. proceeding.summary proceeding ~ vamala .substantive issue.purchase trial ~ la scara naturala .n. letter of attorney procuration. (civil) (law) suit.criminal trial. proxy. manufacturer.(in indiistria te.m.field experinient .i.tax rate ~ de rebuturi . record a fi in ~ cu cineva .(dr. rate (per cent) ~ al impunerii .f. to obtain. spectacole.acceptance delivery test ~ la cumparare . (de jilrne.production process .n. to bring/to enter an action against smb. procura v. yielding. trust deed/instrument ~ de administrare . flow .(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1. to law.-verbal .heavy percentage procentaj s.n. (penan criminal trial ~ civil .n.industrial . percentage proces s. to procure.. process 2.feasibility test ~ de lucru .(official) report. producing. practice ~ de arbitraj .to bring smb. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v.procedure of customs procent s. (obiect al wiei discutii.ci) sample of fabric/work ~ de omologare . to find procurator s..xti1. (la) to proceed (to). .average sample ~ testimonials .qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare . al unei con'troversc) issue ~ de fond . procedure. a intenta un ~ cuiva .procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara . (chesfiiine) matter. percentage.-martor . (tnandatar) procurator. question.to be at law with smb. to get.

pe handa rulanta . to manufacture 2. efficiency . manufacture. outturn. belt system of production ~ in flux continuu .in serie mica/discontinua . harvest ~ artizanala/la domiciliu .private producer produce v. payable productivitate s.prea in'iilt fata de ./ capacity output ~ modulara .efectiva/reala .sub .f. production. dobdndd) to return. (profit.market output ~ maxima .industrial outpui/ production interna indigenous/home production .maximum/peak/ultimate.effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production . efficient.{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj.net production ~ nominala .standard production.a capitalului . {agricola) yield.rated output ~ orara .output per man-shift productie s.(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala .a muncii productivity of labour.agricultural/farm production. productive.commodity production ~ de serie .gross/aggregate output ~ indirecta .(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima . harvest ~ agricola . (o recolta} to yield ~ m serie .to mass-produce .quality production ~ de marfuri . working efficiency ~ globala .peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora .average output ~ me§te$ugareasca .productivity of capital a capitalului fix .small-scale production ~ la hectar . to produce. gainful.continuous flow production ~ in serie/masa .hourly output/production . 1. repetitive manufacturing '. output.to produce on the line ". {despre zacammte.cottage production ~ continua .mass/quantity/serial production . tereiwrif pay.handicraft industry ~ neta .'i'azuta} to overproduce .physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ".in flux/pe banda .crop capacity.PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual .g5obala .permanent output ~ de calitate superioara .output per man-hour ~ pe om-schimb .modular production ~ medie . to yield.(cerere sent cantitatea pre.f.flow/line production. productivity. yield production ~ -marfa .marginal cost producer ~ particular .individual producer ~ la costuri marginale .t.

reduced output ~ saptamanala .end product ~ finit . {artificial sail natural) product.net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd. celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .nonperishable product ~ oferit gratuit .(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .perishable product ~ principal/de baza .substitution product ~ ecologic .primary product. (nefinisat) raw product ~ cu defect .agricultural/farm produce ~ brut .social total product produse alimentare . (articol) article.(bunuri de consum mai scumpe.green product ~ farmaceutic . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta . (marfd) commodity.crude product.record output ~ redusa .by(e)-product ~ sintetic .faulty product ~ cu implicare puternica .gross national product ~ national net .gross domestic producr ~ intern net .pharmaceutical ~ final . {natural sail agricol) produce.synthetic product ~ social marginal . in general una singurd) throwaway ~ agricol .marginal social product ~ social total .output per man-hour ~ pe om-schimb .n.(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .output per man-shift ~ potentials .weekly output/ production ~ secundara .food products-foodstuffs ~ chimice .final/terminal product ~ inferior .batch production ~ pe om-ora .(a iinui an) vintage ~ zilnica .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .net national product ~ neperisabil .per capita output ~ pe loturi . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods . (care se aruncd dupd mtrebuintare. oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .daily output/production produs s.

earned surplus .(conf. to profess. profit.de imica foiosinta . handmade goods ~ petroliere albe/curate . after-tax profit ~ economic . return.m.taxable profit.de culoare rosie .(profitui net) admitted profit .(benzine. retentions.) (SUA) goods in progress ~ iactate .book/accounting profit ~ de capital .atribuibil .n.(bunuri de consum.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings. s.disposable goods.n. (vdndute ca material) soft goods profesa v.gross profit. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie ..competitive profile ~ al consumatorilor . con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . occupation profesional adj.(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase . professionalism profesionist adj. hard goods .PRO-PRO 279 ~ de culoare maro . occupational profesionalism s. gain.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol .) attributable profit ~ brut .de fabricatie interna .monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.customer profile ~ aE concurentei .consumer nondurables -.(bunuri de consu'n. to practice profesie s.de folosinta indelungata •. benefit.textile goods.i.') brown goods ~ de culoare portocalie .home products -'•' de folosinta imediata . ielevizoare etc.. pacurd. revenues ~ acumulat/nedistribuit . vocation.f. proceeds.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri. molorina speciala) white products oil. v. vocational.(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man. (din exploatare) trading profit ~ contabil .dairy produce meste^ugaresti handiworks. unappropriated profit/earnings.f. terebentme. chargeable gain . professional. profile ~ al clientelei . precum cele alimentare.consumer durables. professional profil s. clean/light oils ~ petroliere negre . motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase . undistributed profit/earnings. inlocuite in ritm moderat) orange goods ~.consumer profile profit s. profession.(titei.admis .economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil .n. earnings.(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile . precum articolele de vestimematie.

(c.to drive benefit/ advantage from profita v.personnel plan ~ de amortizare . (de document) draft ~ de buget .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid . progress ~ continuu/sustinut . short day a lucra cu ~ redus . profitable. (plan) schedule.economic progress ~ tehnic .(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut . (politic) platform ~ al salariatilor .discharging schedule ~ de e$alonare a creditului ./?.subcontract programme ~ flexibil de lucru .profit forecast ~ a vanzarilor .legal profit ~ net . progressive prohibi v.draft contract ~ de lege . to ban prohibitiv adj.draft articles .public bill ~ de lege financiara . prohibition proiect s.n.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend .. project.fund flow forecast ~ a profitului . (orar) timetable.ont. prohibitive. profiteering s. bill ~ de lege de interes public .paper profit ~ suplimentar .short-term/-range forecast program s. to prohibit. schedule.t.quick returns ~ scriptic/teoretic .t. gainful. plan.) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare . to program(me).i. moneymaking. rewarding profitor adj.to leave a profit a trage un ~ din . to plan.draft budget. beneficial. program(me). to schedule progress.steady progress ~ economic .trend forecast ~ economics .to be on short time programa v. fin. advantageous.t.long-term/-range forecast ~ pe termen scurt . to take advantage of. profiteer prognoza v. scheme.loan schedule ~ de mcarcare .to bring in profit.draft law.net/clear profit ~ normal .flexibile working hours ~ redus de lucru .short-time working.f. to forecast prognoza s.n. lucrative.extra profit a aduce ~ .m. design. to yield a permite/a rezulta 1111 ~ .broken time ~ de ree$alonare a ipotecii .loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .economic forecast ~ pe termen lung . {de) to profit by. prohibitory prohibitie s.technical progress progresiv adj. to trade on/upon profitabil adj.mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza . before-tax profit ~ legal . remunerative.280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes. estimates o o J ~ de contract .f. forecast ~ a fluxului de fonduri .

tehnic . to prosper. designer.) to promote.chief designer proletar adj. promoter promotional adj.t.undivided property ~ industrials . immovables ~ inalienabila .) industrial property . proprietor. to flourish. o marcd etc. (interese) to advance.sole owner/proprietor proprietate s.(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei .'. to plan proiectant s. (initiative.corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara .n.t. to proletarianize promoter s.berth owner ~ de resurse . heir land ~ funciara .n.land(ed) property.) to boost 2. detinere) ownership 2. promotional promova v.sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati . (posesiune. 1. to design.reputed owner/ proprietor ~ riveran -. proportion.real estate/property. owner.m.(asupra brevetelor. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii . infunctie) to raise promovare s.t.technical design proiecta v. to deliver propasi v. proletarian proletariat s. mdrcilor etc.absentee ownership ~ abandonata pe mare . 1. estate ~ funciara absoluta . to project..f.severally. interese etc.brand promotion ~ a vanzarilor . football pool/coupons pronunta v.absolute ownership ~ comuna . to enact pronosport s. s. proportional proprietar s.m.f. quality ~ a unui absenteist . possessor. able property. calitate) property.f.fee.riparian ~ unic . to thrive proportie s.m.shipowner ~ de nava de linie .t. ratio.(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple.landowner ~ prezumtiv . draftsman ~ -sef.(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara .(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci . several property ~ indiviza .cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts . planner.personality promotion promulga v.storekeeper ~ de nava . percentage proportional adj.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista . immo.mortmain ~ individuala/nesolidara .(SUA) publisher ~ funciar . property.PRO-PRO 281 .cooperative property ~ corporala . (trdsdturd. (o sentintd) to pass.m.t.derelict ~ absoluta . proletariat proletariza v. holder.wharfinger ~ de magazin .. to promulgate. freehold ~ funciara limitata . promotion ~ a reactiei directe .resource owner ~ de ziar . (in grad. (intens un produs. realty.

(a sprijini) to support. mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp. (brosurd) leaflet ~ de emisiune . prosperous.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s.bare ownership.process/ processing properties prospect s. protection protectia muncii . to flourish.collective ownership/ property ~ ocupata temporar .issue prospectus prosper adj. clear estate ~ mobiliara .unassessed property ~ nuda .embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .environment protection ~ contra accidentelor .(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata . protectionism ~ administrativ .(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum.personal estate/property.282 PRO-PRO ~ intelectuala .(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor.t. norme sanitare etc.accident prevention ~ prin brevetare . public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina .industrial action ~ pentru neacceptare . letting. (o Industrie.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social .n.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj.intellectual property ~ ipotecata . m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar . to prosper.public/state ownership.private ownership/property ~ pe viata .m. (cambiaH protest ~ de munca .incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa . thriving prospera v. personalty ~ necorporala .n. to protect.life estate ~ publica/de stat . thrivingness protectie s. prosperity. flourishing. formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar . un sector economic) to safeguard protest s.n.leasehold (property).tail male proprietati tehnologice .(cu ocuparea unui local.labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .employment protection ~ a mediului . protective s.tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina .f.i. prospectus.f. to thrive prosperitate s. 1.(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata . {adept al protectionismului) protectionist proteja v. protest 2. ownership without usufruct ~ obsteasca . tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances. a unui spatiu} sit-in .

.PRO-PUN 283 protesta v.n.to get in provisions provizion s. publication. (/oc) point. provisional. 1. public.business-to-business advertising ~ informativa . psychographics psihologie s.persuasive advertising ~ primara . {aiidienta) audience ~ captiv .poster advertising promotionala promotional advertising . provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite .f.f.trading post ~ critic al rentabilitatii . (impotriva) to protest (against) v. state.f. store. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals ..f. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont.t. (periodicd) periodical. prototype provizie s.i.informative advertising ~ institution ala . to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar .t. public. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ . s.ethical advertising ~ industrials .n. post.to have a bill protested prototip s.) prudence psihografie s. {de pe ordinea de zi) item 3.n.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica .(reclamd pentru tin produs.comparative advertising ~ comuna/colectiva .{a unei firme. paragraj) item.to protest a bill of exchange. {de stat} public.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare . to issue. provision. advertising ~ combativa .fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa . (articol. temporary prudenta s. (revista) magazine ~ bihmara .subliminal advertising punct s. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s. industrial psychology public adj.subliminala . point 2.f. showplace ~ de aur la import . spot ~ comercial . place.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v.) import gold/specie point .digest publicitate s. n.breakeven point ~ de atractie turistica . psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s.(fin.f.sightseeing spot. publicity.combative advertising ~ comparativa . (o cambie) to protest ~ o cambie .national advertising ~ persuasiva .loan loss provision provizoriu adj.f. fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere . to publish.

bearer ~ de cuvant .(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .credit scoring purtator s.points at issue ~ pe ordinea de zi .(dr.monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .customs house puncte de aur .n. scoring ~ de bonitate .(dr.s'.) issue -.(dr.delivery point ~ electronic de vanzare -.de monopol .executive authority ~ fiscala .electronic point of sale ~ in litigiu . authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .litigios de drept .items on the agenda punctaj s./ 1.spokesman putere .284 PUN-PUT ~ de baza .(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .(sub care reduccrea tarifelor v. in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.money purchasing power .) issue of law ~ litigios de fapt .m. power 2.) gold/specie points ~ in discutie .

economic branch ~ industriala . to refine rafinarie s.t.weight allowance ~ la navlu . platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage. to reimburse.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! . repayment 2. efficiency.line of branch ~ economica . \.n. to discharge ~ din barou . repayable. 1. branch ~ de afaceri . to remove 2. district 2.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. outturn.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar .t.) aggregate rebate ~ la cantitate . rebate. to pay back. discount.petroleum/oil refinery raid s.f.) yield magazin) department ~ de solduri . (a chelluielilor) defrayal.n.to disbar radiat adj. volume discount/rebate ~ la greutate . to refund. 1.(la un mare magazin) contract department . (plata) payment rambursa v. reduction (in price) ~ comercial .f. industry randament s.n. branching ~ limitata .R rabat s. o ipotecd) to cancel. output. (amortizare) redemption ~ a unui impozit .loading ramp/stage ramura s.n.tax refunding integrala 5a scadenta .bargain basement/counter ~ de vanzare angro . refunding. allowance. (de pe o listd.t.cash discount ~ de sfar§it de an .quantity discount/ rebate. raid raidul din zori . (amortizabil) redeemable rambursare s. reimbursable. defrayable. (a amortiza) to redeem rambursabil adj.f. (cheltuieli) to defray. to repay. dintr-nn registru) to strike off. to cross off. refinery ~ de petrol .f. return. {din registrul de comert) defunct rafina v.) dawn raid raion s. reimbursement. defrayment. (intr-un ramburs s.n. stage. repayment.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s. (a sterge) to erase. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . (o datorie.freight rebate radia v.f. (fin. ramp.(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s.end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. (rambursare) reimbursement.industrial branch.

connection 2.(fin. (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .cost efficiency ~ al profitului .) asset turnover ~ al actiunilor .rated output ~ pana la maturitate . 1. (dare de seamd) report.(fin.capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei . rank.annual return.(fin.(indicele de profilabilitate'} benefit .bond yield ~ al unui titlu de valoare .marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .mortgage priority raport s.return on shares ~ al capitalului .(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .} gross yield ~ bun .(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni .(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.(fin.) basic yield ~ economic .national accounts ~ al cenzorilor .n.cost . status 2.) average yield ~ net .n.economic efficiency ~ efectiv . statement ~ al bugetului de stat .cost ratio ~ bimetalic . (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar . final accounts ~ beneficiu .) fair yield ~ curent .marginal efficiency of investment ~ maxim .) effective yield ~ invariabil . position.) net yield ~ nominal .peak efficiency ~ mediu .(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin. 1.(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .yield on investment ~ al pretului de cost .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat . account. efficiency of capital ~ al castigului de capital . (relatie) relation.286 RAN-RAP ~ al activelor .(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului .(fin. yield to maturity ~ pana la revocare .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.(fin.return on capital.auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui . (proportie) ratio 3.

.legal relationship a trece in raport .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .to enter on the record • -t n + TTey raportor s.valoare contabila . ratio ~ a absenteismului .work report ~ de afaceri .lending ratio ~ financiar . corn.end-of-day report raportui capital propriu .business connections/intercourse/relationship ~ juridice . 1.productie .(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.statement of expenses ~ de conversie .capital propriu .credit report ~ de evaluare .situation report ~ de audit . instalment^. exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.growth rate.cargo damage report ~ de cheltuieli . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele . rapporteurs--^'' rata s.audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .active fixe .m. procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .capital-output ratio ~ valoare de piata .f.(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei . rate of interest .(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont.condensed report ~ confidential . (fortei de muncd.) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor .interest rate.confidential report ~ de activitate .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .) turnover ratio ~ a cre^terii .(asig.{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .debt-equity ratio "•• investitie .appraisal report ~ de expertiza .operating ratio ~ dintre depozite §i credite . rate. pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .

fin.rate of profit.prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(raportui active lichide .(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .rate of surplus value ~ a profitului .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie ..(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .) hedge ratio ~ de capital .(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.) acid test ratio. quick asset ratio ~ contabila a profitului .accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente . oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .unemployment rate ~ a testului acid .) capitalization rate ~ de concentrare .

effective rate of interest ~ fara rise .(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate.(fin.natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman .) debt ratio ~ de lichiditate .floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .(relalie care pune in evidentd. (intr-o fuziune.human capital rate of return ~ de retentie .(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin. tax rate ~ de tndatorare .economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .private rate of discount ~ nominala a dobanzii .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .price ratio ~ efectiva a dobanzii .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .exchange rate.{mar.) participation rate ~ de plata a dividendelor .) reserve ratio ~ de schimb .(de piatd al unei actiuni) dividend . parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont. (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.pret .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .) historical rate of return ~ legala a dobanzii .) nonconference rate ~ de participare . in pasivul bilantului unei societati.nominal interest rate ~ -pivot .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .) risk-free rate ~ fixa de schimb .legal interest rate ~ lombarda . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont . in raport cu ECU) central rate .average interest rate ~ minima a dobanzii . rate of exchange.

allowance ~ redusa .n.t. contraargumente etc.trade war ~ economic .t.t.(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala .(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj. solicitare de concedii etc. mar.(dr. to confirm rating s. to ratify. (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii . buyback. to approve.total liability ~ limitata .f.f.(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .(dr. effective ~ $i valabil .) rating ~ de tara . (a cumpdra ceva vdndut) to buy back. to allowance rascoala s. liability ~ conditionata/secundara . war ~ al preturilor .) single liability raspunderi reciproce .(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante .f. repurchase.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta .primary liability ~ solidara §i individuala .) fight reaction real adj.n.price war ~ comercial . to rationalize.(asig.(in caz de coliziune) (asig.country rating ratie s.) riots and civil commotions rascumpara v.(despre cecuri) genuine and valid . (pentru) responsible (for).daily ration/allowance rationaliza v.short ration/allowance ~ zilnica . bad ~ platnic .economic war ~ tarifar/vamal .f responsibility.) joint and several liability ~ unica . to repurchase.annual percentage rate ~ procentuala anualizata .(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes.redemption of mortgage ~ de actiuni .) secondary liability ~ individuala .f.bond redemption raspundere s. liable (for) rau adj.) several liability ~ integrals . ration.) {man. (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin.{asig. redemption.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni . actual.real rate of interest ratifica v. (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s.tariff/rate war reactie s. (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile . (la licitatie) to buy in. to redeem.) (man.bad payer razbois. reaction ~ de cedare/plecare . mar.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .290 RAT-REA ~ procentuala anuala . real. answerable/accountable (for).

to replenish. receiver (of goods) 2. taking over/delivery of goods receptioner s.f.m. 1. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. (la hotel) reception desk receptiona v.t. to put in a claim for.f. (personal) to restaff reaproviziona v. (de cdtre un inspector) acceptance 3.t.n. voucher ~ de antrepozitare .baggage check ~ de depozitare pe chei .n. census ~ al populatiei . to recycle recipisa s. 1.economic recession rechizitiona v. a solicita) to lay claim to.(deposit) warrant.dock warrant. a unui plan etc.s\w. claim er. {un magazin) to restock reasigura v. (plata unei taxe etc. receipt.population census recenzor s. to scrap.REA-REC 291 realiza v.job retraining. (despre un plan) workable realizare s.warant . tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . carrying out/through.) realization.postal/post-office receipt ~ vamala .t. a unui contract) fulfilment 2. waste (product).f.f. (a cere. feasible. recession ~ economics . to carry out/through.delivery receipt ~ de livrare . to achieve. (marfa) to take delivery.clean receipt ~ de primire a marfii . (lucru realizat) achievement reambala v.t. to repack reangaja v.to clear realizabil adj.t. (pe cinevd) to denounce. warehouse receipt ~ de bagaje . scrap.delivery receipt ~ de livrare neta .m. to requisition recicia v. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi . reciprocal. (mjudecatd) to sue at law reclamant s. (profesionala) retraining ~ profesionala .to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie .receipt for goods ~ postala . mutual reclama v. (a unui profit. claimant. reception ~ a marfii . to necessitate 3.t. a pretinde) to claim. to reinsure reasigurare s. 1. petitioner . (a necesita) to require. (a unei obligatii. (factory) reject. reinsurance ~ facultativa . to recapitalize recensamant^.t.f.customs warrant ~ . warehouse warrant reciproc adj.cargo reception. to throw away recalificare s. census taker receptie s.facultative reinsurance reasigurator.t. (dr. (un profit) to realize. t. a solicita.t.m. possible.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere .f.f. reinsurer rebut s.t.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de . (o obligatie. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2. to check and sign for receptionare s.) to exact 2.) plaintiff. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v. to reject.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport .order clerk recesiune s. 1. (a face o cerere/petitie pentru. spoilage.

(a rascumpara) to redeem ~ daunele .standing crop. crop(s). 1. borrower's note recupera v.t. (bugetui etc. to amend recunoastere s. /\ (personal) to recruit recrutare s.nesecerata/in lan . si nu consumului personal) cash crop ~. (a corecta) to correct. publicity.f.t.) graduate recruitment ~ de personal .direct mail subliminala .f. to harvest.f.subsequent claim reclama s. to crop.subliminal advertisement ~ zgomotoasa . to retrieve.staff recruitment rectifica v.catchy advertisement ~ iluminata .to recover a debt . complaint.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta .(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina .) claim 2. testimonial. commercial 2. on-the-root harvest/yield ~ proasta .n. requital reconditiona v. to renew reconversie s.f.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese . (de personal) recruitment ~ de absolventi .failure of the crop recomandare s. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s.(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara . request. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta .boom recolta v. (de productie) peak output recruta v. comfort rccompensa v.to recover the damages ~ o datorie . record.t.claim for damages ~ ulterioara .illuminated sign . (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi.t.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar . (la hectar) yield ~ bogata . objection. recompense. to regain. acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt. to righten.292 REC-REC reclamatie s.travelling display ~ pe pancarte . to recompense.) to rectify. (dr. protest.infbrmativa .(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta . to gather/to get in recolta s. (anunt publicitar) advertisement.t.(. to recover. to recondition. (]niblicitate) advertising.informative advertising ~ ingenioasa . to reward. 1. (un cont) to adjust.(politico de recrutare a fortei de munca) (man. character.f. to requite recompensa s. recommendation.f.f. to set right. reward.double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport . harvest. crop on the root.f.

{de taxe. cutting down. terenuri etc.f.recovery of damages ~ a de$eurilor . 1.) redhibition redistribui v.income redistribution redobandi v.) action for cancellation ~ in revizuire . {de reclame. 1. retrieval. anuntwi) copywriter ~ economic . recovery.) petition for review redacts v. to scale down. to cut down.{dr.) appeal 2.f. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine.f. {economic) to recover.recovery of expenses ~ a datoriilor .) to ease off/up ~ drastic . reduction.r. redhibitory redhibitiune s. to diminish. to lessen. {un contract) to make out redactor s. {cheltiiieli') to curtail. {de preturi) cut. redistribution ~ a veniturilor .business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics .economic recovery reduce v.f. to decrease. {preturi) to lower. impOzite etc. to draw up. to lessen. editorial redeventa s. {sediu) editorial office 2. regain. impozite) .f. (a mic§ora) to decrease. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor.(prefuri) to shade reducere s.t.bad debt recovery ~ a daunelor . {coleciiv de redacfie) editorial staff. {regres. to reduce. retrievable.REC-RED 293 recuperabil adj. {taxe. to diminish. {dr.t. recovery ~ a afacerilor . (redactare) editorship redactional adj. {de carte sau la un ziar) editor. to knock down/ off. diminution. to retrench.n.{cheltuieli. to word. to work out. {micsorare) decrease. lessening. to get back redresa v. recoverable. to draft.) replevin ~ a cheltuiclilor .waste recovery recurs s.) to abate. to turn oneself about redresare s. retrieve. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj. bugete) to ax(e). to recover.{dr. to send down.f.t. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare .f. {despre valoarea actiunilor) {bur.m. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr. retrenchment. chietymanaging editor redactie s.(de ziar) editor-in-chief. {de cheltuieli) curtailment. (prefuri) to slash ~ putin . lowering.debt recover) ~ a datoriiior prescrise . redeemable recuperare s. {f'manciar) to recuperate. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v. to redistribute redistribuire s.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil .t. to regain.r. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr. reduction.

reexport.m.(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn.export-tax relief ~ a masei monetare . (insufficient) scanty reedita v.tare allowance ~ a zilei de munca . reexporter . tarife) low. drawback. relief. rediscount reesconta v. (a retipdri) to reprint reescont^. to reassess reevaluare s.t.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . (despre preturi.staff reduction ~ drastica .t. bugete) ax(e). reassessment ~ a activelor . (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala .294 RED-REE abatement. (rabat comercial) discount.(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule .(de cheltideli. to reappraise.wage cuts ~ uzuale de navlu {mar. (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal .shorter hours ~ de capital . t. to revalue.t.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor . a salariilor etc. rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v.discount for cash ~ prin amortizare .n.(a preturilor.(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction.small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export . revaluation. to reschedule reesalonare s. reduction in/of the prices ~ a tarei . beneficii) poor.f.n.f. to republish.contraction of money supply ~ a navlului .age relief/allowance ~ salariale .(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate .) full terms redus adj. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse .revaluation of assets reexport s. reappraisal. to reexport reexportator^. entrepot trade reexporta v. rebate. to rediscount reesalona v.(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs.price reduction/cut.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta .t.rebate of freight ~ a preturilor . allowance. impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale . to reissue. reduced. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar . (despre venituri.

a unei cambii) wrongful dishonour refuza v.t.economic reform ~ fiscala .(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi . (a innoi) to renew reforma s. al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars . record. (fin.private ownership ~ tarifar . politic. system.f. (de a mdeplini o obligatie contractuald etc. to reform.cash book/journal.customs regime registratura s. {contabil) (account) book 2.columnar cash book ~ de cecuri . ship's register ~ al actionarilor .order book ~ de comert .) classification society.postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate .cargo book ~ de inventar .REF-REG 295 reface v. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . to remake. trade register ~ de evidenta a francarii .check register ~ de cheltuieli marunte . (o ofertd) to turn down.agrarian/land reform ~ economica . {regulament) regulation 3.rent-roll. rental ~ contabil . vamal etc. (social.bank/banker's reference referinte comerciale .register of companies.) to repudiate regie s.f. {a imbundtdti) to improve. registry. cash paid/received book ~ de casa cu coloane .n.f. refusal. control ~ autonoma .) repudiation ~ nejustificat de onorare . plata unei datorii etc.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii .(a unui cec.monetary/currency reform refuz s. (despre cineva) character ~ a bancii . (societate de clasificare) (mar. (indeplinirea unei obligatii contractuale.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare . (un stoc de marfuri) to restock referinta s. to restore.tariff reform ~ agrara .public corporation regim s. registry of shipping.) reflation reforma v.f.t.bill book ~ de casa . {de operare al unui utilaj. reference. book. (forma de guverndmdnt) government 2. shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi . register. to decline. to refinance reflatie s.tax reform ~ monetara .register of members.foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara .inventory book ~ de livrare .trade references refinanta v.(marfuri in depozit) stock book .n. 1.t.tariff system ~ vamal . to refuse.n.f. 1.(al unui utilaj.purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .) regime. register/ registration/record office registru s.property register ~ de cambii . (a respinge) to reject.bargain book ~ de cadastru . administration.t.delivery book ~ de magazie . reform ~ a taxelor vamale .

n. regulations.severe/strict regulations ~ vamal .(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .flood land ~ impadurita .(mar.port shipping register ~ tabular .(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.(asig. to settle reglementar adj.(cont. n. to regulate.(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont. settlement ~ a chiriilor .rent control ~ a diferendului/litigiului . (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor. terminologia si abrevierile standard etc.books of receipts and expenditures ~ diverse . mar.gold field ~ centrala .(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari .customs regulations regulamente tehnice . to regularize.) sundries ledger ~ naval/maritim .internal regulations ~ de serviciu .exchange control regres s.settlement of dispute ~ a monopolurilor .wine district reglementa v.port/harbour regulations ~ strict .) ledger ~ de proceseverbale .regulation of monopoly ~ a pietei .regulation of the market ~ a preturilor . control. prevederile administrative ce trebuie aplicate. area. maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate . registry of shipping.taring regulations ~ de calculare a tonajului . to control.service regulations ~ intern de function are .tare and tret reguli de calculare a tarei .sales book ~ de venituri si cheltuieli . rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei . returns inwards book ~ de partizi .classification society.) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara .) tonnage regulations .f.tabular book ~ temporar . cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s. regulile de ambalare si etichetare. to bring under regulation.(cont.inland ~ industrial^ . district ~ aurifera . statutory reglementare s.(de tranzactii) waste book regiune s.forestry ~ viticola . statute ~ de avarie comuna .signature book ~ de solduri .f.price regulation ~ a schimbului valutar .balance book ~ de transfer .register of mortgages ~ de semnaturi autorizate . regular.) technical regulations regula s.) sales returns book.f.t.296 REG-REG ~ de marfa .industrial area ~ inundabila . regulation. zone.minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci . region.

m.bank remittance remiza s. to tow. pi.t. to consign. sending. reducere) rebate.t.investor relations ~ cu publicul/publice ./) to draw.direct contact relatii comerciale .f.. (legdtura) connection. (repunere in drepturi. (masini) to trail.f.f.t. despre ziaristi) to cover relatie s. reintegrare) reinstatement.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice .REI-REM 297 reimpune v.t. (prin mandat postal) to remit.(a unei legi) revival reinvesti v. 1.) to renew retnscrie v. 1.business relations ~ de munca . second mortgage remnoi v.t. tuggage.n.f. (un contract. to send.) half--commission man remorca v. to hand over. to state.privity of contract ~ cu clientii .t. allowance 2.customer relations ~ cu investitorii . commercial intercourse ~ contractuale directe .t. (de masini) trailing. (comision) (bur. (a reimpozita) to reassess reimpunere s. to tow.f. {contact) contact 2.privity monetare internationale international monetary relations relua v.. relationship. (stiri.) half commission remizier s. to resume. (de ambarcatiuni) haulage.f. towage. (ambarcatiuni) to haul. to renew ~ lucrul . corn. towing.f.public relations ~ cu salariatii . (bur. handing over. towing. (reimpozitare) reassessment reintegra v. intercourse.employee relations ~ de afaceri . un abonament etc. recovery ~ economica . (prin mandat postal) remittance.t. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala . (c. (c. productive relations ~ diplomatice . a reintegrd) to reinstate. relations. reduction. delivery.coastal towage .t. (to his position/post/office) reintegrare s.f.to resume work remite v.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie . to tug. relation. hauling.to plough back reipotecare s.) to reenter relansare s. to reinvest ~ profitui . evenimente. consignment. to pull remorcaj s. (de documente) surrender ~ bancara . corn. pulling ~ costier . (intr-o functie anterioara) to restore smb.) drawing.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v. towage. (a repune in drepturi. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. (documente) to surrender remitere s. (un articol intr-un cont) (cont.relations of production.) recaption ~ in vigoare . to report. to deliver. dealings.trade relations.diplomatic relations ~ economice .f. revival. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s. (rabat.

deep-sea tug ~ oceanic .timber carriage remorcher s. inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate . remunerative.peppercorn rent ~ viagera . to remunerate remunerativ adj. (mar. to bring profit. t.) tug. reglementdri vamale si tarifare etc. remuneratory 2. gainful.warping tug ~ de impingere §i tractiune . profitableness. 1.life annuity . tugboat. (anuald) annuity.waggon ~ -cisterna .land/ground rent ~ m natura . to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj.(renta.coastal tug ~ de andocare .(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii . earning power ~ a activelor .return on investment a atinge pragul de ~ . (rentabil) profitable.) situation rent ~ funciara . consideration renavlosi v.(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol . profitable.sea towage ~.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei . rent. towboat ~ costier .rent in kind ~ nominala . rewarding. emolument. yield..salvage/rescue tug ~ fluvial .push tug.annuity due ~ de abilitate .f..dock/ harbour tug ~ de salvare .) to recharter renegocia v. to renegotiate renta v.ocean (-going) tug remunera v.f.tank-trailer ~ de autocamion .emergency towage ~ fluvial . (mar. pusher ~ maritim .to break even renta s. gainful. gainfulness.f. moneymaking. paying.sea(going) tug.298 REM-REN ~ de avarie . remuneration.') tow.push-and-tow tug ~ de manevre portuare .n.(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari. pay. rewarding remuneratie s.) scarcity rent ~ diferentiala . (vehicul) trailer ~ basculanta . mai bine amplasat etc. remunerative.push-towing remorca s. lucrative rentabilitate s. obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .truck trailer ~ pentru bu§teni lungi .oceanic — ocean towage ~ prin impingere .canal service tug ~ de halaj .river towage ~ maritim . nesubsti-tuibili.t. return. (mar.(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor .{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil. vessel towed.t. unearned income ~ anuala datorata .f.river tug ~ -Tmpingator .dock-working tug ~ de canal .monopolul natural sau artificial.

weight distribution ~ a profitului . (un rise) (asig. legal remedy ~ capitala/generala .) (trecerea unei sume . (de fonduri) appropriation. remission. (projitui. (incdrcdtura sau balastui) (mar.) spread 3. (a unui rise) (asig. (masini. (la bursa de valori. capitalurile investite) to repatriate report s.itemized appropriation of funds .. to reorganize repara v.n. mar.. 1.temporary repair repartiza v. (a ceda.running repair/service.waiver of claim ~ la prime . to waive.distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . a cesiond) to surrender. 1. to share out. division. turnover job ~ curenta/de intretinere . amuharea achitarii iinei dator':i.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. (cedare. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept .to waive a right renuntare s. distribution.) to trim repartizare s.(de asigurare) waiver of premium ~ tacita .) allocation of responsibilities ~ a resurselor . revizie) overhaul 2. (la un drepf) disclaimer.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. 1.total. partial . to allot. fin.) average adjustment ~ a cheltuielilor . to allocate.) trim.REN-REP 299 rentier s. t. waiver. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v. aparate) to overhaul 2. (generald. (la) to renounce. (a compensa) to make up for reparatie s. cesionare) surrender. allocation. 1.(man. repair.(general) overhaul. (despdgiibire) compensation. (a rectified) to rectify.t.f. fin. renunciation. allotment. 1. Friii . to repair. to assign.(asig.funciara . sharing out. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2.i. (proportionals) apportionment 2.f. trimming ~ a avariei .preventive repair ~ provizorie . rentier. to distribute. assignment. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie . (proportional) to apportion 2.t. operating repair ~ preventiva . (la un drepf) to disclaim.) to spread 3.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor . to sign off. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin.m. fund holder. (cont.t.f.allotment of profit ~ a responsabilitatilor .implied waiver reorganiza v.) risk spread ~ detaliata a fondurilor . to mend. indemnification. to divide.

(leged) to abide by. restoration ~ in poscsie .n. (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s.t. agency.duly authorized representative reprezentanta s. cereri) to disallow.to retaliate on represiv adj. activitate) to refloat ~ in activitate o companie .t.general agent ~ imputernicit legal . representation.) posting reporta v.to refloat a company repunere s. (lilerar) reportage reporter s. official. retaliaiory measures. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale .employee representation reproductie s.f. 1. to act for.t.f.f. (de represalii) retaliatory reprezenta v.f.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile .f.reentry ~ in vigoare . (pe cinevd) to represent. (pretentii. pdnd la nrmd-toarea lichidare.m.sole agency reprczentare s. (bur.serviceman ~ autorizat .reinstatement.good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea .ii de productie la scam economiei r. to repel. to keep to. (reluarea continud a procesuli. {in cartea mare) to post 2. representation ~ sindicala/a salariatilor . diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. to restore.) reprisals. (un apel) to dismiss. to decline. executive./. to turn down.simple reproduction repune v.sales agent/ representative. reporter. la bursa de mdrfuri. (//.(de •.(a unei firme) refloating m drepturi .to fail to meet one's obligations respinge v.300 REP-RES plata unei dobdnzi. (o propunere. retaliation.impotriva . coverage. pi.simpia . to stand for reprezentant.f. correspondent.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general .m. manager ~ de zona . measures of retaliation a aplica .trade agency/ representation ~ exclusiva .enlarged reproduction .(a unei legi) revival reputatie s. (p obiectie. restoration ~ in activitate .t. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. to observe. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont. restoring. (care ia interviuri) interviewer. to repulse.t.w. to observe. (o obligatie. (cor. o oferta) to reject. (o clauza) to comply with.•anzdri) area manager .y.resident minister ~ exclusiv/unic . trade representative. o propunere) to overrule. representative office ~ comerciala .bad reputation respecta v. salesman.) to carry forward/over. (economice.) to continue reportaj s.auonale\ reproduction ~ largita . representative agent ~ al fabricii furnizoare . reputation ~ buna . (in drepturi'} to reinstate. vamale etc. (o motiune) to vote down responsabil adj.authorized/appointed agent ~ comercial . business/commercial agent ~ diplomatic .

t. to reorganize resursa s.return of premium ~ a taxelor vamale .(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata .) jointly and severally liable ~ sindical .exchange restrictions restructura v. refund.(dr. to refund restituire s. restitution. liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala . to limit. accountability. 1. (de bunuri. restraint of trade ~ de contingentare . (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor . (despre o clauzd) saving restrictie s. restrictive. diminution.(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s. resource.limited liability ~ sociala . restrangere) restraint.t. limited. (de bunuri.line man ~ in mod solidar . (salariala) back pay. limiting. owing.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor .discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export . (bani) to return.tax refund ~ a primei de asigurare .import restrictions ~ salariale . (despre piata financiara) stringent restrictiv adj. (a reduce) to reduce.qualitative restrictions ~ cantitative . (de bani) return. limitare) restraining. pi. backlog.t.export restrictions ~ la import . limitation.arrears of wages restitui v. proprietati) restoration. a afacerilor etc.trade restrictions.quota restrictions ~ discriminatorii . afaceri etc. (mgrddire.) replevin ~ a impozitului . resources. refunding ~ a bunurilor sechestrate .quantitative restrictions ~ comerciale . proprietati) to restore. reduction.f.RES-RES 301 ~ ierarhic .f. (deposit ca termen) overdue restanta s. means. (mgrddire. back.customs drawback restrange v. rest.f. (cheltuieli.legal constraint restrictii bugetare severe . (a cheltuielilor.wage restraints ~ valutare .f.f. ability . responsibility. (creditele) to tighten restrangere s. restriction. (in bani) change restant adj. (a creditelor) tightening. constraint ~ legala . to restructure. to restrict. remainder 2.ax(e) ~ calitative . limitation.f.dividend limitation/ restraint ~ a pietelor . stringency.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj. outstanding. (a micsora) to diminish. remaining. restricted. (a ingrddi) to restrain.trade-union leader/ organizer responsabilitate s.(dr. qualification.n.) to contract.) contraction. to give/to hand back. restriction. (arierate) arrears restante salariale .

.) deductions from pay. to retrocede retrograda v. economii) to draw.'. reunion. economii) drawing.(despre legi) to retroact retroceda v.economic resources ~ financiare .cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare .highway system ~ feroviara . 1. to reconvey. returnable retea s. (sechestru) distress. residence.primary resources ~ economice . abode.t. (din afaceri. retroactive a avea efect. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj.supply system/network ~ de calculatoare . to bespeak retinere s.. 1. (pentru plata impozitelor.f. to deduct. mdrfuri etc. remuneration. to recede.f.natural resources ~ umane . meeting reusi v. (comerciald.(injustitie) nonsuit ~ de numerar .railway system/network. to withhold. (o suma din fonduri. funds ~ hidroenergetice .water-power resources ~ naturale .to be successful in business . to be successful (in) ~ in afaceri . (locuri.f. (in) to succeed (in). (.r. domicile. to give up retragere s.chain store ~ de sucursale .human resources resedinta s. 1. bilete) to book.t. (adunare) assembly. to draw back.f. (a se pensiona) to retire 2. de drumuri etc. (depuneri.f. to hold back. (o camera) to engage.pipe system ~ de magazine . to remunerate. de mdrfuri etc.(a cotizatiilor sindicale) checkoff.t. withholding.trading network ~ de alimentare cu apa . (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s.road network retine v.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. chain ~ comerciala . (bani din circulate} to retire.302 RES-REU resurse de materii prime . afaceri) retirement ~ a actiunii . to withhold. dwelling place retentie s. (din activitate.) network. lien. (salariul etc.t. (o suma) to keep back.f. to send back returnabil adj. (bani din circulatie) retirement. (de depuneri. deduction. retention ~ de salariu .f.branch network ~ de sosele/drumuri .) to withdraw. (feroviard. a asigurdrilor sociale etc.t. to pay retributie s. distraint retrage v. rutierd. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v.computer network ~ de conducte . electricd etc. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2.) to retain. (SUA) railroad system ~ rutiera .resources. (o suma din fonduri. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s.(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu . demotion returna v. activitate) to retire.) system.f.) withdrawal. draw. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2.

conditie. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj.t.) to audit revoca v.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in .t. journal. (a unui ambasador din post) recall 3. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata . (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s. to demand.f.(general) overhaul ~ tehnica . (bilunara) fortnightly. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. condition. (lunard) monthly.stock of cash ~ din reevaluare .press review ~ de anunturi/reclame .(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . reserve.audit ~ generala . controller ~ contabil . (cant. to re-equip revaloriza v.capital reserve. (in monede si lingouri) coin and bullion .(a unei firme) house magazine revizie s. control. qualification. revision. (mai ales de literaturd.t.) (in lingouri) bullion reserve. 1.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere . to request.(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida .t. to inspect.gold reserve ~ de capital . clauzd limitativa) reserve. 1.f. to sell again revista s.trade journal ~ interna .auditor revizui v.) review ~ a presei .) revaluation reserve ~ extraordinara . revocable. periodical.f. to claim. (sdptdmdnala) weekly. (a destitui) to dismiss.t.(a activelor) (cont. (provizion) provision 3.wage claims revinde v. examination.f. (contabila) audit ~ contabila .(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. inspector. (anulare) repeal.f. claim. stiintd etc. (fin.stop payment revolutie s.m. (tehnic) to overhaul 2. request. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde .f. deposit 2. 1. to control.advertiser ~ de specialitate . (a unei band) surplus reserve ~ de numerar . to cancel 2.to fail in reutila v. (restrictie. stipulation ~ de aur .f. revocation. 1.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . to resell. 1. to revoke.technical inspection/' revision. stock.specialized review ~ economics . to retool. demand. magazine.) reserve. overhaul(ing) 2. maintenance inspection reviior s. cancellation 2. (a anula) to repeal. (de drepturi) assertion revendicari salariale . (drepturi) to assert revendicare s. (tehnica) inspection. (destituire) dismissal. stock of capital.t. callable revocare s. resale revendica v.(fin.

{mentionate in bilantui contabil) {cont.vault cash ~ legale .consumer resistance ~ a materialelor .strategic stocks ~ valutare §i de aur . to undo. {a mdri) to increase.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii .t.t.bank reserves ~ bugetare . brief. to dissolve reziliere s. to heave. (un contract.304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara .m.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. 1.t.n.n.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate . {dr. resident rezidenta s. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare .) hidden/inner/secret reserves ~ bancare .wear resistance rezolutie s.{la radio.{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare .reserve currency rezerve ale societatii . to sum up. residue.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont. to void. to raise. 1. annulment. o conventie) to cancel. resistance 2.) visible reserves a constitui ~ .to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ . {restrictii} to withdraw. residuum.f. {greiitdti) to lift. residual 2.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete . {a materialelor) strength ~ a consumatorilor . rescission. to remove 3. voidance.budget reserves ~ excedentare . termination.) residuary reziduu s. 1. to hoist 2.strength of materials ~ la cumparare . . televiziune) headlines ridica v.{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura . to summarize rezamats. summary.to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s.to move/to submit/to table a resolution rezuma v.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . to terminate.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice . residence rezidual adj. resume ~ al principalelor $tiri . to annul. resolution a adopta o ~ . cancellation. dissolution rezistenta s. (a suspendu) to suspend.f. to rescind.f.f. remnant rezilia v. to brief.

credit risk ~ de firma .) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj . (imbu-ndtdtire) improvement.f. mar. (asig.theft risk ~ de gheturi . mar.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile . risk.insured risk. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor .inflation risk ~ al incarcatorului .default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig. (suspen-dare) suspension.) risk of collision ~ de credit . risk of boats/craft ~ de tranzactie .wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s.(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin. raising.(asig.buyer's risk ~ al inflatiei .(asig. mar.RID-RIS 305 (preturi) to raise.insurable risk ~ asigurat . (o sedinta) to break up v.commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd. (de greutdti) lifting. despre preturi) to zoom up.(la alocarea capi-talului. to put up 4.(asig.) adventure ~ acoperit .r.(asig. unde actioneazd agentil) ring rise s. (de restrictii) withdrawal.fire risk ~ de incetare de plata .(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate . 1.to raise/to make objections ~ pretentii . (mdrire) increase. (/a) to amount/to come to.owner's risk ~ al carau§ului .can'ier's risk ~ al cumparatorului .(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii .to raise claims ~ preturile fortat/artificial .(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura .fraud risk ~ de flirt . (crestere) growth. cat yi pentru caric) (asig. mar. (brusc.n. removal 3.business risk ~ al armatorului . to scale up.n.) third-party risk ~ de spargere . (incintd circulard din sala bursei.) common adventure ~ corporativ . -hoisting 2.(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil .) ice risk ~ de incendiu . risk insured ~ comercial . to run into 2. 1. hazard. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei. heaving. mar. to skyrocket ~ obiectii .to force up the prices ridicare s. mar.) business risk ~ de frauda .) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor .

wasteful. (de bani. timp etc. rebate ~ de navlu .(mar.t.f. 1. 1. contention riveran adj.t.) ship's ledger/ articles.(asig. spendthrift.) operating risk ~ politic .) deferred rebate ~ de prima .) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar . to fruit roditor adj. fin. fruitful 2.(asig.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic . fruit-bearing. robot robotica s..(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj . robotics rodi v. return. spendthrift risturna s.(asig.(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii.m. docket. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur. wastage. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational .economic growth rate ~ de productie . muster roll/book . to squander (away) risipitor adj. timp etc. thriftlessness risipi v.rate of turnover ~ de cre$tere economica . to scatter. squanderer.rate of production rival adj. riverside resident robot s. cauzat de factori caracteristici aces-teia.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar . s.) extra/ additional risk ~ total . dividende preferentiale.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin.) moral hazard ~ neasigurabil . (concurentd) rivalry. list.) to waste..m.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ . riparian.m.to incur a risk risca v.) (de procese) cause list. to disperse.f.) squander.n. riparian. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent . riverain. thriftless s. to risk.(mar. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. to venture. 1. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s. (bani.f.) premium refund ritms.) country risk ~ descoperit/neacoperit .f. marine/maritime risk. river (-side) s.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata . refund.(asig.i. rival rivalitate s. rich rol s. riverain.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara .(fin. fertile. m. (dr.(acea parte din riscul unui titlu de valoare.(asig.) immediate risk ~ incalculabil .) incalculable risk ~ intrinsec .n. register 2.) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. roll. waste. (din mar/a) to spill 2. to bear/to yield fruits.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi. rate ~ de circulatie a marfurilor .

way ~ comerciala .overland route ~ oceanica .t.f. {bani. cifre} to round off ruina v.to reroute rutier adj.(shipping) lane.n.f.. trim.direct route ~ fluviala .) to docket rotatie s. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . . trimming rula v. (despre o sumd de bani) even rotunji v. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza ..t. {calcule.ROL-RUT ~ de impozite . rotatie 2.(c. (incdrcdtura uhei nave..(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor .f.fin. (afalimentd} to break 307 ruin at adj.(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole .(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului .m.(un proces) {dr.(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj. (de negocieri) round rural adj. (despre cifre) round.sea route ~ terestra .(raportui dintre vdnzari si activele fixe.f.trade route ~ de navigatie . randament) turnover ~ a activelor fixe . (falit) broken ruja v. rural ruta s.rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor . road. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s.) turnover runda s.ocean lane a schimba ruta .t.t. fondtiri) to circulate rulaj s.inland route ~ maritima . trimmer rujare s./) fast freight line ~ directa . (cont. shipping/sailing route. 1. (cifra de afaceri. course.assessment roll a trece pe ~ . route.

(al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary.going wages ~ direct productive .paycheck ~ real . remuneration of sala s. (functionar la stat) civil servant. retribuit) remunerated. (despre munca) paid s.sack '~. wage differential ~ direct . take-home pay ~ nominal .tariff wage/rate salarii curente .retired employee ~ permanent . (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare . (despre oameni) wage-earning.truck wage ~ just . office worker.minimum/ subsistence/living wage.fair wage . munca prestata) indirect wage ~ in acord . paying a salary to.(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri .weekly wage ~ tarifar .lunar . to remunerate ~ insuficient . (pentru marfd. (despre oameni sau posturi) salaried.n. mecanizatd. fall-back pay ~ minim de cre§tere .neumplut . mai ales intr-o cladire publicd) hall. pi.waiting room -.(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor . stipendiary.slack bag sacrifica v.permanent employee salariu s.differential pay.net wage. to pay (salary to).(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt.net .piece wage/rate. (camera. (muncitor salariat) wage-worker.de audiente . the salariat ~ pensionat .board room .to underpay salarizare s.productive wages ~ progresive .minim/de subzistenta .collective wage ~ de baza .f. salary earner.m.s sac s. (mare.minimum growing wage . salaried worker.plastic bag ". (pentru munca manuald.pittance ~ diterential . job/task wage ~ in natura . wages pay.wages and salaries salariza v.t.t. mcdpere) room.nominal wage ~ pe unitatea de timp . wage earner.f. to kill salariat adj.time wage ~ permanent/'regulat .m.audience chamber ~ de consiliu .wage expectations ~ indirect . (animale) to slaughter.gross wage ~ colectiv .monthly wage .real wage ~ saptamanal .de hartie . de man me standard) bag. prestarea de servicii) wage(s). (renmnerat. pay ~ brut .basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu . (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man. wageworking.regular salary " platit prin cec .paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic .

assembly hall -de licitatie . (incarcatura) load. to penalize. (a aprobu) to sanction. hard-up. weekly (publication) saptamana s.(a unei burse) floor salopeta s. taxes.charges on assets ~ prioritare .allowable' permissible load ~ critica .(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . approbation. 1. need(iness).SAL-SAR 309 ~ de expozitie .(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . burden. (nevoie) destitution.showroom. tutela) (dr. to sanction 2. poverty. to become impoverished saracie s. health.f. to grow/to become poor. (impolite. responsabilitate. (greutate) weight 2.useful/service load.) charge 4. ipoteca) encumbrance. (ms-pundere.f.t.critical load ~ de exploatare .public health saptamanal adj.tax burden ~ pe active .safe load ~ neta . 1. needy. necessity. taxe. weekly. exhibition room ~ de tntruniri .book hall ~ principals .effective load ~ fixa . burden. coveralls sanctiona v.t.full/total load ~ utila/comerciala . forfeiture 2.f. to impoverish../i. scarcity. sanction. sanitary. week ~ de lucru . paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta .heavy lift ~ ipotecara . imposition. (obligatie) charge. mart ~ de vanzare de bilete . impecunious. (jam barn.working week sarac adj. (sdrdcdcios. pauper saraci v. strdmtorat) moneyless. approval sanctiuni economice .auction room.net load ~ nominala . impuner'i) charges. (pentm incalcarea unui contract) forfeit.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s. poor. burden of proof ./ saturation ~ a pietei . overalls.ultimate load ~ maxima .(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. sarcina s.) onus probandi.maximum/peak load ~ maxima admisa . redus) scanty s.f. (mdatorire) assignment. (nevoia^) destituite.f.economic/trade sanctions sanitar adj.market saturation sanatate s.rated load ~ partiala/incompleta . to beggar. pi. health ~ publica .absolute poverty .f. to agree to sanctiune s.f.. (aprobare) sanction.•>. (garantie. (lips a) want. hebdomadary^. (obligate) obligation 5.(dr. imposts ~ a probelor . task.admisa/admisibila . 1. indigent. hebdomadal.)]db satisfaction saturare .underload ~ totala . custodie. (a pauperiza) to pauperize v..'.mortgage charge ~ limita . poor/ indigent person. charge 3.operating/service load ~ efectiva . penalty. dearth. to make poor. payload sarcini fiscale .m. onus. satisfaction ~ a muncii . lack.

1.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . (despre cursuri bursiere) to trade down.to fall due. scheme of loading ~ de stivuire .n. (bruscd) slump ~ a preturilor . schedule 2. to fall. (de cifre) subtraction 2.loading chart. (scald) scale ~ de impozite . diagram. (fixd) stairs. (de personal) establishment. 1. high day. (despre incasdri.stowage diagram schimb s. to sag.) draught/draft scale ~ de serviciu .legal/public/statutory holiday. to decrease. (zi liberd la scoala) play day 2.310 SAL-SCH ~ relativa .f.f.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica .slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor . (falling) due.(de venituri. (santier) oilfield schema s.relative poverty sarbatoare s.(bur. tarife) low. (sondd) oil derrick. scheme. maturity.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback. (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala . lowering.f.tax scale ~ de incendiu . (mobild) ladder 2. to weaken. (care se prdznuieste) holiday. to lower v. weak schela s. staircase. (zi nelncrdtoare) day of rest. due date/day. (reducere. (despre pretiiri. 1.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares .to fall due scadenta s. (despre o datorie) to fall in scara s. (troc) truck. to figure out. downswink ~ a cifrei de afaceri .f. a micsora.f. to decline. rest day. diminuare) reduction. (despre preturi.(bur.f. to go down. exchange. tarife) to lower. 1.rating scale ~ de pescaj . a diminua) to lessen. (a activitdtii economice) downturn. 1. to slump scadere s. to diminish.collapse of prices scazut adj.fire escape ~ de normare . (pretui) to mark down 2.t. (de lucru) shift ~ de actiuni . cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . (a reduce.rolling/moving stairway scadea v. decline. (cifre) to subtract.i. prompt date. (pentru band) bank holiday scadent adj. profituri) to fall off. 1.scale of ranks. feast. to sink.decline in prices.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . micsorare. decrease. diminution.reduction in turnover ~ a cursului . term. markdown ~ accentuata a preturilor . chart. to mature. (a unei cambii) tenor ~ comuna . table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare .back stairs ~ grafica . (barter) barter 2.(mar.) sliding trend ~ u§oara a preturilor . mature a fi ~ . to diminish. hierarchy ~ mobila .

1.shift in the function scoate v. o instalatie) to shut down ~ din vama . (a convert!) to convert schimbare s.t. valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect .(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante .variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil. discount ~ comercial .exchange of goods/ commodities ~ de noapte .bank/banker's discount sconta v. un act) to take out 4.f. 1. aim.to undock ~ din functiune . alteration.to cover one's expenses scont5\/2. (a inlocui) to replace.m. to take on discount scontare s. exchange. to discount. goal. (a face schimb de) to exchange 2. swapping ~ la paritate . change. on the staff scrisoare s. to obtain ~ bani de la banca .(troc) swap.(cedarea unor creante.to derive large profits from ~ din doc . (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia. (a cdstiga. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura . to alter. changing. (din Idzi. cutii) to uncase.night shift ~ de seara . to change.exchange at parity ~ valutar . to take/to draw/to pull out 2.f. to shift.foreign exchange ~ valutar direct .twilight shift ~ de zi . schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta.t. (bani in unitdti subdivizionare) to break. a obtine) to get.day shift ~ dublu . prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^.n. a unui frigider etc. (bani) to change. (un certificat.(intre doud tdri.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma . (a modified} to modify.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile . in schimbul unui alt activ.exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru .SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza . discounter scop s.working shift ~ de lucru divizat . {un utilaj.to disable.t. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v.(intre doud tdri. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii .f letter .(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri . purpose scriptic adj. to unbox 3. shift ~ a preturilor .afternoon/swing shift ~ de experienta . modification. detinute de o banca.

anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .tip . expensive.(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura . deamess. {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului .commercial letter of credit ~ de credit de calatorie . to grow/to get dearer.sealed letter ~ neconfirmata .registered letter.dead letter ~ .covering letter ~ de numire .(a rnarfii) letter of indemnity.(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare . backward/back letter.(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie . waybill ~ tnchisa . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze .letter of reminder ~ de recomandare . to raise/to put up the price of v. expensiveness.letters of credence scump adj.(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire . dear scumpete s.circular letter of credit ~ de credit comerciala . costliness. to rise/to increase/to advance/to go up in price .undated letter ~ recomandata .letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere .set form of a letter scrisori de acreditare .(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .letter of hypothecation ~ de garantie .letter of intent ~ de msotire .r.t.letter of credit ~ de credit anticipate .) letter of lien ~ de apel .unacknowledged letter ~ nedatata .(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare .f.follow-up letter ~ de credit .insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr.312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .letter of advice.(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note. dearth scumpi v.letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare . (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .

1.f. secrecy ~ bancar . to distrain. sequester. seizure.exemption from duty scutit adj.banking secrecy ~ comercial/industrial .Secretary-General ~ particular . secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat .seizure under legal process a pune.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie . rye secatui v. secret. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite . (o navd) to arrest sechestru s.t. department 2. distrainment.Secretary of State ~ general .(mar.to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . freedom from tax.rent-free. to attach. wastage 2. o obligatie etc. tax exemption ~ de taxe vamale . birou) secretariat 2. district ~ corporativ/al corporatiilor . (de impozite partial sau total} to derate scutire s. free (of) ~ de chirie sau arenda .) immunity.) free of freight ~ de taxe postale . exempt (from).personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor .tax-exempt/-free ~ de impunere . sector. attachment. to exempt.pe .exemption from taxation.trade secret ~ profesional professional secret secretar. (de taxe.rn.n. spartura) leakage.f. 1.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor . confidential s.leakage from bag scuti v. (exonerare) exoneration.n.s-.f.key sector of the economy ~ institutional .t. garnishment. free of duty secara s.n. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac . to seize. to deplete.to replevy secret adj. secret. (serviciu. exemption.exempt from taxation ~ de navlu . (a sdrdci) to impoverish sechestra v. (a exonera) to exonerate.t. to sequestrate.post-free ~ de taxe vamale duty-free. free of rent ~ de impozite . (printr-o crdpdturd.) to privilege. flowing. sequestration. leaking.SCU-SEC 313 scurgere s. impozite etc. (functie) secretaryship sector s.n. (de o sarcind. to exhaust. distraint. (dr. 1.) to sequester. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage.execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar .

signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s.to endorse ~ prin procura . 1.headquarters. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb .polling station ~ financiara .f. intermediate goods/ products semipreparate s.) screening selectie s. {central) headquarters ~ central/principal . semiskilled semicontainer s. security ~ a muncii .n.f. semifinished. head/home office.tax administration.public sector sectie s.f.(la intrarea in serviciu) to sign in. (al unei firme) office.market segmentation ~ concentrata .n.oil area/land/zone ~ privat . (intr-o uzind) workshop ~ de politic .bogus signature . taxation authorities ~ postuniversitara . semifinished/ half-finished/unfinished goods/products. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar . semimanufactured s.food security ~ sociala . signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta . strongbox.n. section.labour safety ~ alimentara .(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer . identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.t. ~ pe verso . signer.(marketingul niselor de piata. signatory. (a celei mat bune alternative) (man.social security sediu s. (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac . to sign. division 2.314 SEC-SEM ~ mixt . 1.f. choice ~ de portofoliu . to sow. subscriber semnatura s.to sign jointly ~ in numele cuiva .portfolio selection ~ ponderata . to subscribe 2.registered office segment s. coffer ~ de noapte .f.to sign on behalf of smb.balanced sample semana v.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare . to seed. safety. vault.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band.f. sowing machine semicalificat adj.n.to sign per proxy semnat adj. pi.(pentru doctoral) graduate school securitate s.half-height/ open-top container semifabricat adj.to sign in blank ~ in condica .n.t. signatory s.f. safe (deposit). (culinare) readyto-cook foods semna v. (in randuri) to drill semanatoare s. (al unui holding) group headquarters ~ social .private sector ~ public/de stat . department.m. selection. segmentation ~ a pietei .market share segmentare s. segment ~ de piata . pi.n.

final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie . decision. job.sales department ~ consultativ . 1. (de arbitral) to make an award serie s..f. servi v.full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus . (set) set ~ de cambii . decurgand din datoria ptiblicd.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici. (pbligatie de serviciu) duty 2.judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere . (ingrijire. (sectie) department 4.remand ~ definitiva/executorie .research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios . servire. to wait on serviciu s.unauthorized signature ~ originala .authograph ~ prin procura .blank signature ~ neautorizata .f.to pass/to give/to deliver a sentence. grave..adjournment ~ de desistare .contract service ~ cu norma intreaga . (despre o sitiiatie. derivate din datoria externa. decree. (facut cuiva) service rendered 5.decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . series 2.judgement by default ~ irevocabila .credit department .SEM-SER 315 ~ falsa .signature of the firm sentinta s.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila . deservire) attendance 3. (un client) to serve.advisory service ~ contabil .set of bills of exchange ~ de conosamente .t.signature by procuration/proxy ~ sociala . (despre o oferta) bona-fide. (a jiidecdtorului) judgement. to attend to. (despre un cumpdrdtor) genuine. (despre o persoana) serious-minded. pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice . sentence. employment. 1.set of bills of lading series adj.(intr-un hotel) room service ~ de cercetare . (de obiecte) set.(totalitatea obligatiilor de. (a juratilor) verdict.illegible signature ~ in alb . o chestiune) serious.legal department ~ de corespondenta . platd externe.accounting/accounts department ~ contractual . pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari .correspondence department ~ de credite .n. service ~ al datoriei externe . service.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera . (a unui arbitru) award ~ de amanare .

(dr. servant.collection department ~ de intretinere .n.de expeditii . mdeplinite de medici.dispatch/forwarding department ~ de Tncasari . (diplomat} attache case.periferic .din usa in usa" . functionari etc.personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate .de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .discount department ~ de stivuire . service agreement ~ de medicina muncii . pescuit) open season ~ mort . m.hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .parcel delivery/post/ service.9..mail/postal service ~ sezonier . set ~ de cambii .316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .set of bills of lading ~ de oportunitate .set of bills of exchange ~ de conosamente . (pentru documente.n.transport service ~ .f. de avocat) briefcase servitor. (SUA) expressage ~ de personal .tool kit/outfit/set sezons.commercial services ~ de asistenta medicala .advertising/publicity department ~ de reclamatii .) servitude.repair/maintenance service. avocati.f.social overheads ~ publice .social service ~ statistic .seasonal employment ~ social . attendant servitute s.stevedore service ~ de transport .complaint section ~ de reconciliere a conturilor .{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .occupational health sendee ~ de mesagerie . portfolio.fishing season ~ deschis (de vanatoare.engineering department ~ telefonic . offseason/-time .basic banking ~ comerciale .navigation/shipping season ~ de pescuit .valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .regular employment ~ postvanzare/de intretinere .(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .) opportunity set ~ de scule .dead/'slaclc/dull/iow season.} direct services ~ edilitare/municipale .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service . season '" de navigatie .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale.telephone service ~.after-sales service ~ postal . easement sets.(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin.weather service .statistical department ~ tehnic .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.(serviciu bancar) transit department '.finance department hidrografic .

sylviculture.high season sezonier adj.sphere/field of production. 1. forester silvicultura s.customs seal sigur adj.m.n.. 1.f.craft union ~ arbitrajist . safety. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri . branch ~ de influenta . silviculturist..end of the financial year ~ de luna .cargo syndicate ~ al feroviarilor . (trade) union. field.arbitrage syndicate ~ bancar . (domeniu) sphere. sylviculturist.company union ~ de asiguratori maritimi . (patronal syndicalist sindicaliza v. (de pintu. quarter.) quartern ~ de dolar .sphere/field of activity. 1. lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s. silviculture. seasonal sfarsit5.f. monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s..SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf . (in sigurantd) secure. trustworthy 3.(man. 1.) ultimo sfera s.loan syndicate . to form a trade-union organization 2.t.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate .. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s. domain ~ a afacerilor . symbol ~. (patronal) syndical(ist). bur. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar . (grain) silo silvic adj. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric . 1.n. end.f.f.(american sou Canadian. iincie etc./i. 1. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare . (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'. safe 2.m.n. trade-union. (patronal) syndicalism ~ de sistem . (de incredere) reliable.sphere of influence ~ de productie .marine syndicate ~ de credit .(corn./?. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal .f.r. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s. organized labour 2. 2.operating safety/ reliability si\ozs.n.banking syndicate ~ controlat de patronat . metallurgy of iron and steel sigila v.(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist. trade unionism 2.. forest.rush/peak/throng season ~ turistic .M.de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s. output area sfert s. silvicultor s. forestry simbol^.sphere/line of business ~ de activitate .) dramatization sindical adj. syndicalistic sindicalism s. trade unionist 2.

company union ~ profesional .(cont.(materiale.waterworks ~ de calcul . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .accounting system ~ contabil fara registre .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar .bancar . to stop.clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .computing system ~ de clasare/clasificare .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec .syndicate.banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .work--on-thebonus system ~ de munca in acord .industrial union ~ de subscriere . sinecurist sista v.voucher system ~ de alimentare cu apa .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .t.market economy system ~ al economiei nationale .to stop payment/a cheque sistem^.correspondence banking ~ bancar dual .ledgerless accounting.operating system ~ de exploatare intensive .bond syndicate ~ deschis .fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .cooperative system ~ de acte justificative .(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .uniform system of accounts ~ cooperatist . file posting ~ contabil uniform .) to cease.national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism . sinecure sinecurist-y.f. employers' association ~ pe societate .w.(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .filing system ~ de cliring .n. to withhold ~ livrarea .(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis . servicii. plati etc.) book entry system ~ de exploatare .trade/trading association sinecura s. (livrari.piece rate system . to suspend.(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .speed-up system ~ de livrari complexe .

(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor . mar. 1.SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente .) cash statement ~ financiara .(cont.) operating statement ~ a costurilor .monetary system.account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .competitive situation ~ critica .(a unei societdti.f.wage system ~ de salarizare cu prime .) statement ~ a activului si a pasivului .) general average condition ~ de casa .common prices system ~ de prevederi sociale .competence . position 2.concurentiala . budget account ~ economic . coinage ~ monetar decimal .emergency.) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor . 1. (stare) situation.capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric .tabulating system ~ tarifar .economic system ~ economic capitalist .(asig.unified monetary system ~ stimulativ .measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord . (urband) town planning situatie s.) statement of costs ~ a pietei . account.f.provident scheme ~ de prevenire timpurie .) financial statement ~ financiara certificata .tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi .(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .(cont. condition.t. systematization 2.financial position.protective system ~ zecimal .tariff/rating system. (cont. (raport. dare de seamd) report.decimal coinage ~ monetar unificat . to systematize sistematizare s. rates schedule ~ vamal protectionist .(cont. (cont.condition of the market ~ a veniturilor .(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna .) income statement ~ anuala .forecasting and control system ~ de prime . cerutd de registrul comerfului) annual return .task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system. case of emergency ~ de avarie comuna .bonus scheme ~ de salarizare .zone price plan sistematiza v.(cont.metric system ~ monetar .

service.(bur. catchphrase slujba s. (publicitar) slogan. s. hire-purchase company.social condition.cooperative society ~ cotata/listata . business ~ comunista .capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi . society.friendship/friendly society ~ de clasificare .communist society ~ -conglomerat . social ~ -democrat .consumption-society ~ de credit .Utopian socialism socialist adj. {corporate) corporation ~ capitalists . group accounts slab adj.commercial credit company .life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime .scientific socialism ~ utopic . (despre activitdti economice) slack.mutual benefit society ~ de asigurari .f.m. (full) member.to leave one's post. classification society ~ de constructii navale .shipbuilding company ~ de consum .social democrat ~ -democratic .marine insurance company.f. post a detine o ~ .) consolidated financial statements. registry of shipping. associate societate s.320 SIT-SOC ~ sociala . socialism ~ corporatist .to apply/to compete for a post a-si lasa slujba .f.insurance company ~ de asigurari de viata . to resign one's office slumpflatie s.rural credit society ~ de credit comercial .(trading) company. (comerciald) company.) weak slogan s.social democracy socialism s.(a navelor) ship's register. (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj.to hold a situation. socialist societar^.conglomerate company ~ constituita prin fuziune . status. job. employment. (despre piatd etc.) listed company ~ cu raspundere limitata . (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol . standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house. to fill a post a solicita o ~ .merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista .chain company ~ de ajutor reciproc .loss maker ~ comerciala . business. (asociatie) association 2.n.limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple . firm. 1. underwriting association ~ de binefacere .m.. firm.n.guild socialism ~ stiintific .

{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .international company ~ in comandita .general/ordinary partnership.public utility company ~ de transport . soil.(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj. (Jdcturd. 1.(bur.parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals .f. infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica . (calitate) quality 2. m. (rasa) breed.joint-stock company. land ~ arabil . carrier ~ de transport de mobila . counting.leasing company ~ de servicii publice . bill.-sora . grade. (societate neoperantd.furniture removers ~ -fantoma .n. check soi s. 1. sort. partnership firm ~ in participate . socioeconomic sociology. sociologist sociologie s. residue.SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . (fel) kind.current balance .) surplus stock.) balance 2.n. (cont.nonprofit company ~ fictiva .multinational corporation ~ necotata/nelistata .fixed trust ~ de leasing .bubble company ~ fara scop lucrativ .(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust.rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s.) unlisted company ~ pe actiuni .particular partnership ~ inchisa . category. {corn. paper/trust company. account 2.f.transport/carrying company. general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat .defunct company . computation. {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . sale/reduced goods.tillable soil ~ fertil .(in orice sector) flexible trust.bogus company.{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare .(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala .n.(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama . job line/lot ~ al contului curent . calculation. 1. investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale . sociology socoteala s. pi.f. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv . (rasd de vite ameliorata) grade sol s.public company ~ radiata . crop in rotation sold s. (specie) species.sleeping/limited partnership. nota de plata) account.

statement balance ~ inactiv . trustworthiness.dormant balance ~ initial . (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor .credit balance.bank balance . pasibiT) liable adv. to^ request.f.opening balance ~ in banca . (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj.t.speculativ .(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. (a unei rate.f. solvent. (military) pay solicita v. requirement. demand. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila . jointly ~ si individual . settlement 2. to demand.profit balance ~ de casa .t. (despdgubiri) to claim.net balance ~ nul . survey.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont . balance due ~ final . (a unui cont) balancing. solicitation. reclamant) claimer. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon . to settle 2. closeout.nedebursat . solvency.statement balance ~ creditor .f.n.opinion poll . able to pay ~ pana la suma de . paying capacity soma v.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv .(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . bargain sale.f. (de cdrti) remainder sale.f. (de despdgubiri.to settle a dispute amicably solvabil adj. (rdspunzdtor. (sigur. balance in/on hand ~ de beneficiu . scadente) call somptuar adj.balance brought forward -. despre o firmd) sound. (formald) notice /de evacuare . (de despdgubiri) claim.safe for a credit of solvabilitate s. petitioner. clearing-out sale. sumptuary sondaj s. claimant solicitare s. writ. to close out soldare s. (dr. (voturi) /to canvass for solicitant s.end-of-season sale solda s. to solicit. to summon. mdrfuri) clearance. 1. applicant. 1. sound.call on shares solid adj.nil balance ~ reportat . application. (de. (un debitor) to call on/upon somatic s. creditworthiness.f.) joint(ly) and several(ly) solidaritate s.undisbursed balance ~ net . solicitant. to require. (e^antionare) sampling ~ de opinie . request.t.t. solvable. to solve. summons. joint.notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata .(dr.notice to pay.debit balance. (mdrfuri) to clear. to sell off. (un cont) to balance. solvabil. trustworthy. to ask/to apply fy.) joint responsibility solutiona v.m.

mort/nefolosit/pierdut .) noneaming spaces spalare s.to undertake a survey/study of the market sonda s.) arrivals and sailings spargere s. yellow labour special adj. breakage 2.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie .f. sort.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat . sorter sortiment s. arrival ~ cu incarcatura .(mar.storage space ~ de descarcare/deversare . wildcat well ~ de foraj .n.f. (despre rata unei dobdnzi. blackleg.y.sorting by consignee sortator. (dupa mdrime. sortable sortare s. to grade sortabil adj. prospecting hole.blank ~ liber/neincarcat . (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space.) deductible space ~ economic .drill/bore hole ~ de gaze . burglarious attempt spatiu s.(a navei) safe arrival ~ probabila .f.(c.variety of patterns ~ variat .} ballast arrival ~ in bune conditii . housebreaker ~ de greva strikebreaker.varied selection lines sosire s.f. expert.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar.(mar.gasser ~ de titei .) cargo/loading space.waste area ~ de incarcare .) arrivals and departures.f. to assort. shipping room/space ~ de incarcare pe punte .(cu plinurile consumate) (mar. to sort.m.oil well sorta v. (SUA) commercial precint ~ de depozitare . grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj . laundering.development well ~ de explorare . lost/waste space ~ pentru marfuri .(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage.test well/hole.(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar. range (of goods/commodities) ~ de esantionare . space ~ comercial .) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil . care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s.(mar.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata .m. housebreaking. breaking. 1. particular 2. washing ~ de bani . (furt prin efractie) burglary. sorting.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s.(a navei) expected arrival sosiri si plecari .t.} loaded arrival ~ in balast .(la parterul unei cladiri) floor space.w. (oil) derrick. specialist.f. special.n. (dupa mdrime. (care comite flirt prin efractie) burglar. consultant . dimensiune) sizing. dimensiune) to size. (mar. 1. (foraj) well ~ de exploatare .open space ' ~ locativ living space '. assortment.

to particularize 2.) covered bear ~ a la hausse . specialization ~ excesiva/ingusta . pretui etc. speculator. (produs principal) special(i)ty specializa v.f. (lista) list ~ a conditiilor contractuale .specialism ~ internationala a economiilor nationale . 1. n. (un cont) to itemize. v.(bur. 1.t.(bur.player. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4. (pe puncte) to itemize 5. to go a bear ~ a la hausse .(bur.the specification of contract terms ~ a incarcaturii . speculative speculatie s. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs . autograph/sample signature specula v.freight note ~ de greutate .f.i. profiteering. specimen ~ de semnatura specimen of signature.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur. speculation.(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile. (marfuri) to speculate in 2.f.) bull ~ de bilete — (la cinema. {in) to specialize (in) specializare s.black marketeer speculativ adj.international specialization of the national economies specifica v. stag. (domeniu principal de activitate) speciality 2.r. 1.m. stock adventurer ~ pe piata neagra . (asteptare) expectation.. (la bursd) to play the market.) to speculate/to operate for a fall.f.pollster specialitate s.324 SPE-SPE ~ compensator . (afixa data.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur. expectancy ~ de viata . (a profita de) to profiteer by v.f. to detail specificatie s.t.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard . to stag.t.) to speculate in differences speculant s. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse .(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa .) to speculate/to operate for a rise. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .) bear ~ a la baisse cu acoperire . nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie . open trade speranta s. specification 2.{bur.standard specifications ~ tehnice .life expectancy . 1.f. profiteer.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse . speculation.(bur. wildcatter ~ a la baisse .(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur.) tampering with the market specula s.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs . racketeer.) to name 3. to specify.

a datei) settlement. (despre preturi) fixed. yardage ~ de inmagazinare .) to settle.policy formation ~ a pretului . danger money ~ de salariu .a politicii . 1.to assess/to lay damages ~ o ora .senionty wages ~ de periclitate .to set the pace stabilire s. charges. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s. sponsorship spor^.f.n.to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune . steady stabili v.a pretuiui de cost marginal -marginal costing . (permanent) permanent. lasting. principii) to lay down 3.n. espionage. firm. to sponsor sponsorizare s. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor . (in mtrcprifiderile profilai. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza .average life expectancy speze s.f. a unei sarcini) assignment.transport charges ~ la destinatar . extras spionaj s. expenses ~ bancare .n. (a unei date. (fmanciar) backing stabil adj. to step up spot s. to set. stable. (a pretului. o sarcind) to assign.maintenance charges ~ de transport . (nn termen) to appoint. increment. (recomandare) comfort.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing . assistance. 1. to fix.goal setting .service increment ~ temporar .transitory increase spori v. increase ~ de fidelitate .m.SPE-STA ~ medie de viata .banking charges ~ de depozitare . to increase.wage-price spiral sponsor s.storing charges.costing.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii . spiral ~ inflationista . to state.t. (ajutor) aid. to establish 2. data etc.pricing ~ a pretului de cost .t. spying ~ industrial . (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2.preturi . setting.back charges ~ suplimentare .n.charges forward ~ restante . fixing.cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu .industrial espionage/ spying spirala s.inflationary spiral ~ salarii . (o data. (pretiil.bonus for special risk.to appoint an hour ~ ritmul de munca .wage increase ~ de salariu descrescand .f. sponsor sponsoriza v. {reguli. standing. (de duratd) durable.t.f.additional charges. (a unui termen) appointment 2.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere . support. 1. pi.

(zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays.credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare .engineering standards ~ universale de intretinere . of instruction.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare .i.t. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj. (cursuri. stagnancy. stability.f.n. on probation s. {economic) stabilizer stabilizatori automati . (crizd economica) depression ~ a afacerilor .326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului .economic stability stabiliza v.living standard. preturi) pegging ~ a monedei .loading days ~ ireversibile .fixed laydays ~ de incarcare fixe . (time of) probation 2. (SUA) level of living standarde contabile .(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice . m. slack stagnare s.) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s.n. activitdti economice) to stagnate. (de cursuri. improver stagiu s.f.f. eel mat mare fund tdiat) (corn. to slacken stagnant adj.target return pricing ~ a preturilor .f. stand ~ ambulant .price stability ~ economica . bookstand ~ expozitional .reversible laydays stand s. stabilization. despre un produs) off-the-shelfj'.(stagflatie) stagflation stalii s. (despre afaceri. \.fly pitch ~ de carti . to standardize standai-dizare s. lay/ laying/ ship's days ~ contractuale . (fluctuatii.state standard ~ de viata .exhibition stand standard adj. stall.n.(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune . laytime. standardization .f. to stabilize.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus . a afacerilor) stagnation. standard ~ de stat . (de muncu) length of service a-si face stagiul .f.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble .(pe etichctd. (fdrd comandd speciald. preturi) to peg. slackness.slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie .automatic stabilizers stagflatie s. piata) to steady stabilizare s. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor .to be on probation stagna v. (inactivitate a pietei) dullness. probationer.irreversible laydays ~ reversibile . pi.m.universal maintenance standards standardiza v. standard.t.accounting standards ~ de credit . (economica.bookstall.price stabilization stabilizator s.currency stabilization ~ a preturilor . stagnant.

(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate .f.) (railway) junction .economic statistics statistician s.(a unei nave maritime. terminal station. condition 2. fluviale) unseaworthiness.comparative statistics ~ demografica .wireless/radio station ~ de triaj .n.f.job classification statistics ~ a sperantei de viata . {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta . statistically statistics s. statistician. (SUA) tables of organization ~ de salarii .station of destination ~ de emisie .m.vital statistics ~ economica . rules. (finala) terminus. (/a o societate de asigurdri) actuary status s. (situatie sociala) social standing. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare .providenta . headquarters statui bunastarii . list ~ corporatist . (de tramvai. regulations.transmitting station.f. 1. transmitter ~ de marfuri .record of service ~ major .de functii/personal .the providential state statistic adj.life tables ~ comerciala .the welfare state ~ . wages sheet ~ de serviciu .f. statistic(al) adv.(a mdrfii. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina .(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate .f) shunting/spotting station.prime condition ~ si conditie aparent bune . statute. state 2.(c. (railway) yard ~ meteorologica .trade statistics ~ comparata .civil status ~ de incarcare completa .payroll.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila .petrol-filling station ~ de destinatie . station 2. 1. (al unei societdti) articles of association statutar adj.f. autobuz) stop. personal establishment.(c.industrial standardization stare s.(dr.{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats. a navei etc.corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ".f.{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials .staffing schedule. 1. fluviale) seaworthiness.n. (stare/conditie sociala) status statut s. status ~ a caricului/incarcaturii .) goods station ~ de radio . statistics ~ a grupelor de activitati .condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata .(c. paylist. statutory static s.weather base/station ~ -nod .) abeyance ~ exterioara .) damaged condition ~ buna . state.general staff.) (railway) station. stage. (c.n.

stipulation. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil .agricultural station ~ balneara . stevedoring ~ a sacilor m picioare . to pile up. (a unei obligatu) termination 2.f. a define) to own. (a unei ipoteci) redemption. (a amortiza tin impriimut) to sink.) straddle.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale .n. (a poseda. {pentru mar/a) rack(ing). (un proces. to hold stanjen s.f.extinction of the national debt stipendiu s.experimental station stapani v. watering place ~ de litoral/maritima . (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s. to possess.t. (a unui proces.winter resort ~ de odihna/climaterica . a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale .bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara . (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur. station 2. (o datorie) to extinguish. to liquidate. fillip. (a unei datorii) extinction.n.firm/tight stowage ~ corecta . to condition.group incentives ~ pentru export . provision.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare .t. (mar. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. to cancel.seaside/ bathing resort ~ de iarna .t.m.deep stowage . (articole) glassware stil s.spa.f. stacking. pile stivui v. to stack. to quash stingere s. to covenant stipulatie s. tier.t. stimulus. to stimulate. quittance. (amortizare) sinking.n. 1. to dynamize. to push forward. (o obligatie) to terminate 2.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v. 1. (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe . o actiune) to extinguish.export incentives ~ pentru vanzari . (mod) manner.wage incentives stinge v.m.f. cancellation.f. condition stiva s. (climaterica) resort ~ agricola . (vdnzdtor) dealer in glass 3. 1. to stipulate. stipend stipula v. 1.pitching up ~ compacta . 1.holiday/ health resort ~ experimentala . (pe randuri/ siruri) tiering. style. stowing. 1. (anulare) annullment. (manipulari maritime) stowage. glass blower 2.328 STA-STI statiune s.) to stow. (geamgiu) glazier sticlarie s. incentive stimulent s. (pe randuri/siruri) to tier. rack stack 2. (a anula) to annul.movable/ shifting rack sticlar s.n. to provide (that/for). to pay off.f. liquidation. (de mar/a) stack. way ~ de conducere .t. (fabricare) manufacture of glass 3. (fabricd) glass manufactory/house/works 2. to stevedore ~ in magazie .(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. (o ipoteca) to redeem.

returns ~ . (utilaj) stacker.remainder. (rezerva) reserve ~ ciclic .varied stock ~ de produse finite .(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs. lift.(a unei piete) penetration strategy ~ de produs .product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei .ST1-STR 329 ~ pe punte . a Uvrdrilor etc. (mar.deadstock ~ nevandut .t.shopping street strategic adj.deck stowage ~ transversala .f.) stevedore. stock. stockpile.economic strategy . strategic strategic s.development strategy ~ a diferentierii produsului .finished goods inventory ~ de rezerva . trading stock ~ de marfuri diverse . to stock.cycle stock ~ de capital .(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare . inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica . to stockpile. goods in stock. protective inventory stoca v.inventory ~ de marfuri .stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient .f. to get in. stower 2.market segmentation strategy ~ a urmaritorului . industrial truck ~ cu furca .(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare .) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa . to store.(cont.reserve stock ~ disponibil . to hoard strada s.stock-in-trade.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei.acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .profit squeeze stoc s.pallet stacker ~ pe verticals .f.n. squeeze ~ a profitului .product strategy ~ de promovare .push-and-pull strategy ~ comunicationala .) closing stock ~ nevandabil . supply. street ~ comerciala .low stock ~ la inventariere . strategy ~ a dezvoltarii .{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man.capital stock ~ de materiale . stacker.(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1.vertical stacker stoarcere s.tampon/de siguranta .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta . hoard.platform truck lift ~ de paleti .) buffer/safety stock.(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare . store.

cost structure ~ a creditului .(man.) hierarchical structure ~ organizationala .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont. 1.(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .foreign trade pattern ~ a costului .) asset structure ~ a capitalului .n. (a adund) to gather (up).market research/survey ~ de proiect . un sector industrial etc. (recolta) to harvest.financial structure ~ functionala . to reap 2. study. to hoard.(man.(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .plant layout study ~ al metodelor .feasibility study' survey ~ de marketing .t. to amass.national economy pattern ~ a flotei de transport .capital structure ~ a comertului exterior .to make one's fortune structural adj.STR-STU strain adj.(angajatilor dintr-o firmd.(man.credit structure ~ a economiei nationale . to gather/to get in.staff pattern ~ a pietei .) case study ~ de dezvoltare .industry structure ~ a valorii de inventar .(man.shipping pattern ~ a personalului .(fin. foreigner strange v. to collect. pattern ~ a activelor .development study ~ de fezabilitate .(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz . amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .) age profile ~ bancara . (a economist} to lay/to put by 3.time study ~ de audienta . structural structure s.) book value weights ~ a varstei . survey.(man.{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale .planning and design work ~ de timp si miscare . (din altd tara) foreign. structure.(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor . to raise ~ bani .marketing research ~ de mediu . research ~ al amplasarii uzinei . examination. analysis. alien s. (a percepe impozite) to levy.price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta .(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .market structure ~ a preturilor .f.) organizational structure ~ piramidala/ierarhica .(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.m.) functional structure ~ ierarhica .) pyramiding structure studiu s.

/i. (a semnu) to sign.) subaccount. to underquote.t. undertenant subcomisie s.t. derivative lease subnavlosi v.t.) under ship's derrick. to sublease.t.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . to underestimate. undertenant subarmator s.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep.model analysis ~ -pilot . subaltern. to sublet. subleasing.f. to underrate. subtenant. underdevelopment subdezvoltat adj. [a coliza. subcontractor subdezvoltare s.n.f underlease. sublessee. subtenancy. to sublet submchiriere s. under ~ linie . undertenancy.f./H. underlessee.m.') below par.subject to alteration subaltern adj.) subcharterer subproductie s.i. to underlet subarendare s. underlease. sub part ~ rezerva aprobarii . sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur. sublessee. subcontract subcontracta v. to underrate subevalua v. to subcontract subcontractant^.i. derivative lease subarendas s.) to write down subfurnizor^. to recharter subnavlositor^. to underlet. subletting.t. sublease.STU-SUB 331 ~ pe model .f. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar. to sublease.m.) to underfreight. subordinate s.m. to underinsure subcapitalizat adj. (dr. subsidiary account subcontract 5'.t. to subcharter. (mar. underdeveloped subestima v. to underwrite v.w. undertenancy. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. to underquote.i. to underload subinchiria v.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat . subleasing. to underlease. to underlease. subcontractor subaprecia v.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. underlessee.m. underling subantreprenor s. (cont.t.m. . n.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic . undercapitalized subchiria§ s. underconsumption subcont s. (»/i activ) (cont. to undersign. subcontractor subipoteca s. to undervalue subarenda v.t. subcommittee subconsum^. to underestimate. to undervalue. subtenancy. {mar.m. subcommission subcomitet^-.) to subrogate subscrie v. chartered contractor subasigura v./i. sublease. submortgage subincarca v.f. subletting.t.f. subtenant. underproduction subroga v.

o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat . underwriting ~ a unei cote-parti . n. subsidy.f. subscription. substitute substituti ai banilor .(acordate de stat pentru un produs. support ~ a preturilor -. a agriculturii etc.tid .de stat .{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s.f. a comertului.f. subsidy subsoil.harmful substance ~ inflamabila .t.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale . undersecretary subsidiu5\M. substance. grant.farm subsidies ~ de exploatare .poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s.price support subventionat adi. to subsidize. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s. state-p.t.f subsidy. suburb subutilizare s. subsoil substanta s. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s./?!.oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur.public/government subsidy. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. state grant. material ~ daunatoare .(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie.f.state-/graiit-aided.quota subscription ~ excedentara . subvention.operating subsidies ~ in amonte .f. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s. suburban suburbaniza v. subscription subscris adj.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s.f. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export .m.inflammable substance ~ otravitoare . to grant. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui .f. matter.substitute money suburban adj. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. {pentru stimularea industriei. subsidized . substitution ~ a factorilor de productie .) bounty.) multiple application subscriitor s.export bounty/subsidy subventii agricole . subscribed. grant.m.

f. condensed moisture ~ a marfii .specific amount ~ evaluata .gross amount ~ ce urmeaza a fi investita .sum due ~ de bani in casa .heir presumptive ~ subsecvent . (intretinere. afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa .to be/to prove a failure.sum insured ~ bruta .embezzlement ~ determinata . hereditament ~ a porturilor .odd money ~ de plata . subsistence.f.n. subsidiary (company) ~ bancara .heir testamentary. sustenance succeda v.n.amount stated ~ delapidata .branch bank sudatie s.debit amount ~ declarata/specificata .remainderman ~ testamentar . to sustain ~ avarii . amount ~ a creditului . series 2.(de un client din bancomat.) testate succession succesoare s.) heiress succesor s. intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui .t.(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ . (neasteptat) bonanza ~ de casa .amount to be invested ~ cumulata a anuitatii .(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare . (la) to succeed (to) succes s.(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat .) intestate succession.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata . inheritable sucursala s. success.f. pagube) to incur.accumulate amount of annuity ~ datorata . abstract. inheritor.sum payable. sweating.SUB-SUM 333 subzistenta s. (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar. (pierderi.(al unui film. inheritance.lump/inclusive sum ~ in litere .) succession. successional. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare .f. branch.cargo sweat suferi v. sum. devisee succesoral adj. (dr. (legatar) devisee ~ prezumptiv .bankruptcy level . to fail succesiune s. mijioace de trai) livelihood.(dr. successor 2. summary ~ al articolelor . i.) sweat.sum in words/at length ~ incasata . to suffer. 1. intestacy ~ testata . 1.) successor.to sustain damages sumar s. basic needs. heir.(dintr-o vdnzare.f. succession.f. (dr.(dr. (dr.(unui contract) memorandum suma s.m.estimate ~ facturata .invoice amount ~ globala/forfetara . al unui spectacol) box-office success a avea ~ .

(de actiuni) overissue supraestima v.t. in.takings a fi sub suma prevazuta .receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante .extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa . (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr. supermarket.uncertain amount ~ nominala . supplementary. outsized supraemisiune s.(c.) excess fare ~ de plata . 1.) excess ticket suplimenta v.t.extra/additional payment ~ de pret . to overestimate.face amount ~ nula . to overcapitalize supradimensionat adj.t. area. supplement.total amount. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj. (cheltideli) to bear supraasigura v.work area .(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin.even money ~ subscrisa . to overinsure suprabugetar adj.to fall short of the amount sumisionar s.n. extra suporta v. (de calitate supe-.t.f.) amount brought/carried forward ~ rotunda . addition ~ de bilet . (in functie.(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata .de lucru .) zero sum ~ oferita .amount repayable ~ reportata .f.334 SUM-SUP ~ minima din depozit .total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat . to supplement suplimentar adj. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^.t.(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate . superior.m.m. (nn activ) (cont. not included in the budget supracapitaliza v.f. chief supermarket s.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig. sum total ~ totala a cheltuielilor .amount subscribed ~ totala . (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s. extraordinary.rioard) of superior/the highest quality.amount paid out ~ principala/totala . to overestimate.) tenderer superior adj. high-grade 2.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita . to overvalue supraevalua v. surface. to overrate.(c. in grad) senior s. to overvalue.(report) (cont.f.t. additional.) to write up.) principal sum ~ rambursabila . (calculatd in acri) acreage .

f. oversupply.) excess of freeboard ~ de greutate . to overburden 2.f. dutiable surogat^. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s. better offer. excess/ surplus profit suprasarcina s. overbid. black market price supraproductie s. excess price.f. Ie procurd unui individ. (un pret) to overcharge 3.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . la un pret dat. excess.t. supplementary taxation ~ fiscala .n. succedaneum surplus s. to bid over supralicitant s. extra tax. liable to damage ~ restrictiilor .) overfreight supranumerar adj.n. to surcharge suprataxa s. superintendent.t.f. (pepiata) supremacy supus adj.t. (la) subject/liable (to) deteriorarii .(mar. superprofit.f.f.(mar. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului . overstock suprastoca v. flag surtax ~ postala/de francare . overplus.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri .import surcharge ~ de pavilion . surplus production supraprofit s. to superintend. overweight supraimpozita v. oversubscription suprataxa v. supervision. to surtax.n. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s.n. to oversee. (muncitori) to overwork supralicita v.t.additional postage supraveghea v. 1.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable. outbidder supralicitatie s. supernumerary supraoferta s. to overbid.net rentable area ~ utila a depozitului . higher bid suprapret s. (supralicitatie) overbid.warehouse floorage supragreutate s. overbidder. higher bid supranavlu s.f. overcharge. substitute.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber .m.f.) alien duty. to supertax. surtax. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului ./i.subject to deterioration. overproduction.^.t. surplus. to overstock suprasubscriere s. (un vehicul) to overload. overload suprastoc^-.m. supervisor. overseer.f.excess weight ~ de lichiditati . to supervise.t. to overtax supraimpunere s. surcharge ~ de import .f.n.. to control supraveghere s. (mar. to outbid. supertax. s.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun.overentry .tax surcharge supraincarca v.

debt equity swap ~ de obligatii . (pe un timbni) surcharge sur§arja v. to pilfer v.taxable surplus sursa s. source ~ de aprovizionare .currency swap . (intens un produs. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. preturile) to peg. to take away. (al familiei) breadwinner sustine v. supporter. a livrd-rilor) suspension. (a promova un plan) to forward. (swap valutar. intr-o economic liherd. to stop.t. 1. theft. to endorse. (o candidaturd. sustainer.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont.) delisting sustrage v. to support.SL'R-SWA ~ impozabil .liability swap ~ de valute .t.r. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. opinii) to advocate. to second. swap al ratelor dobdnzii. (o rezolutie) to second. avoidance.) to evade. (de idei. (a unei sedinte) adjournment. aforesaid suspenda v. (piata.f. opinii) upholder 2. livrdri) to suspend. plata impozitelor etc. pilferage 2.} to boost 2. (a unui functionar) suspension. elusion ~ din marfa transportata . asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. (o sedintd) to adjourn. (de la indeplinirea obligatiilor.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . o opinie etc. (al unei piete) marketeer. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . to avoid. to purloin. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur. (a unui acord) termination 2.f.f. above-named/ mentioned. (un acord) to terminate suspendare s. purloining.pilfering of cargo sustinator s. (idei.) to back. (financiar) to back. 1. (plati. (de la indeplinirea obligatiilor. o marcd etc. to uphold.n. plata impozitelor etc. (a platilor.n. swap de datorii.f. (a afirma) to affirm. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale.t. to steal. '1. to elude sustragere s. abovementioned sus-numit adj. (din punct de vedere financiar) backer. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor.) sources and uses of funds sursarj s. 1.m.) evasion.t. to assert suveranitate s. (un functionar) to suspend.

n.shop foreman ~ de birou .head of chair/ department ~ de echipa . (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari . meeting. (director) manager..f sitting.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu .informal think-in ~ publica . development ~ de constructie .equal opportunities santaj s.shipyard. to be sitting sef s.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s.to sit. (de docheri) foreman.chief/head/senior clerk ~ de cabinet .t. (conducdtor) leader ~ al contenciosului .f.head of service.revenue cutter Sansa s. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie . school ~ comerciala .m. (superior) superior.m.council board ~ -fulger .) snake scoala s.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager. head.repair dockyard santiere si uzine navale .sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin.paymaster general ~ de atelier .f.construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .n. to blackmail santier s.$ salupa s. boat.) hatch foreman ~ de fila . motorboat ~ vamala . chance sanse egale . boss. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu .open meeting a fi in ~ .shipbuilding facilities sarpe s..sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite. yardmaster ~ de oficiu portuar . chief. dockyard. leading hand.port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker.f.(minister's) principal private secretary ~ de catedra .first-line manager. principiul . blackmail santaja v. (in magazie) (mar. (sarpe monetar.station manager. {dr. departmental manager .sales manager ~ al serviciului financiar .(banca . (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii . site.

barge carrier ~ fluvial . row. de obicei pe o perioadd determinatd. to be out of work/job. (serie) series ~ de andosari . rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s. lighter ~ de buncherare .. din lipsa comenzilor) technical unemployment . pass ~ navigabil .coal barge..ore barge ~ portuar .n. fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier . (partial) to work (on) short hours somaj s. barge.harbour/utility barge ~ -tanc .yardmaster ~ de zona .(sau keynesian. to be on the dole. lighterman soma v. oil recovery barge ~ de marfa . chain.refrigerated barge ~ maritim .river barge ~ frigorific .lumber/timber barge ~ pentru ciment . abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei. bargeman. and ~ compania .(datorat structurii economics. livestock si con/'./!.hidden unemployment ~ ciclic .canal barge ~ de carbuni . (pe fluvhi) keel ~ de depoluare .cargo barge ~ de transport .grain cargo barge ~ pentru cherestea .(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active.barge tank slepar s.underemployment.clerk of (the) works.chain of endorsements slefuire s.m. half time.338 §EF-$OM ~ de santier ./!.s'. si-a redus capitalul) and reduced sir s.cyclical unemployment ~ de inadaptare .and company ~ cu capital redus . channel.n.(determinat de intreruperea activitdtii unei firme.general cargo barge ~ pentru minereu . (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj . derivat din dezechilibrul cerere-ofertd. bargee.log barge ~ pentru cereale .skimming barge.coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal .navigation channel septel .cement barge ~ pentru marfuri generale . de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar .(cuvinte care apar dupd numele unei companii care. formelor de proprietate. amplasdrii geografice etc. unemployment ~ ascuns/mascat . line. barger. cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial .seasonal unemployment ~ structural . to be unemployed. succession.seagoing barge ~ pentru busteni . superintendent of work ~ de triaj/manevra .bunkering barge.tank(barge) ~ -tanc petrolier . denumitd tehnofobd. prin reorganizare. necalificatd. fairway.f. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd.(de vdnzdri) area manager senal^.n.) structural unemployment ~ tehnic .

local/country road.worker on short hours.f.§OM-§TI ~ tehnologic . pi. part-time worker $osea s. the unemployed ~ partial . to stamp.state highway §tampila v.f. science §tiinte economice . {a deteriora fata unei bancnote. seal ~ a firmei ..(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .economics .weight stamp ~ cu data .rubber stamp ~ de control/garantie .m. (scrisori) to postmark 339 §tampila s.t.. stamp.primit" .signature stamp ~ de cauciuc .received stamp $tanta s. unemployed.numbering stamp/machine ~ po§tala .voluntary unemployment §omer adj. highway. out-of-work/place s.cantarit" .f.(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar .f. a unui cec etc. (high) road ~ cu taxa .toll road ~ locala .date stamp ~ cu semnatura .inspection stamp ~ de numar curent .company/corporate/ common seal ~ . (pentru bdtut monede) stamp §terge v.t.postmark ~ . by-road ~ nationala .) to deface $tiinta s. unemployed worker. (sigiliu) signet.

t. table. (lista) list ~ centralizat .) chart of accounts ~ de comanda . chart. oil-carrying ship/ vessel. schedule. petroleum carrier/ship/ tanker. tabulating machine talie s.master tabulation ~ incrucisata . tabular tabulare s. tariff.going rate . tabulation ~ fhiala/recapitulativa .(oferit de un magazin.n.n. share.tariff schedule tablou s. chart 2.n. (de chitantd. (petrolier) (oil) tanker. cec etc.(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata .insurance note/slip ~ valeric gratuit . (rezervor) tank 2.normal tare ~ standard . panel ~ al conturilor .) size talon s. tank ship/vessel.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna . bulk-oil carrier tantiema s.f.n. emolument. booth. percentage taraba s. to tabularize tabular adj.control panel ~ de distribute . (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon.use tare ~ efectiva/reala .(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent . stub 2.n. (corn. (de comanda) board.custom-built container ~ suplimentara . tabulator.f.estimated tare ~ legala/vamala . schedule. 1.T tabel s.to tare tarif s.domestic rate ~ compus/mixt .f.) counterfoil. rate. cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s. renewal coupon ~ de asigurare .table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor .switchboard tabula v.customs/legal tare.summarized table ~ de conversie/transformari .cross tabulation tabulator s.(din cartea mare) (cont.supertare ~ uzuala .mean tare ~ conform tarifului vamal .f. to tabulate. price list.average tare -~ normala . 1. tare assumed by the customs ~ medie .f. 1.table of interest ~ tarifar .customary tare a calcula tara .n. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa . coupon. (tabel) table. scale ~ casnic .(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati .(SUA) schedule tare ~ conform uzantei . (in piata) market stall tara s.

zone tariff tarifa v. roadtax •.preferential tariff ~ vamal protectionist .) nonconference rate ~ de noapte . to charge 2.railway rate ~ fiscal . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet .piecework rate ~ postal .tax disc/token.scale of commission ~ de curtaj/brokeraj . (mar.patent fee/tax ~ de camion a j .m.differential/graduated tariff ~ feroviar .consuiara .transit tariff ~ de zi .most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential .sliding scale tariff ~ neuniform .(mar..mileage ~ pentru calatori . insurance tariff.(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii . (^colara etc. t.retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .) conference rate ~ de navlu necartelat .(mar. 1. valuer.(mar.) fee.customs appraiser taxa s.prime (lending) rate ~ auto/de drumuri .consular fee.commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .inland rate ~ in vigoare . rate .night charge ~ de tranzit .rate of insurance.) underwriting rate ~ de baza . (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater. autobuz etc.passenger rate ~ pentru marfuri .postal tariff.f.maximum tariff ~ mobil . (vamala etc. (rutierd.parcel rate ~ de comision .truckage ~ de cantarire .t.toll collector/keeper ~ vamal . pi. tax..basis rate ~ de coletarie/mesagerie . appraiser 2.goods rate ~ pentru munca in acord . (a impune) to tax.(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .open rate ~ pe mila . postage ~ postal pentru corespondenta interna .nift tax .inland postage ~ unic . dues. (incasator) collector 3.) conductor ~ pentru drumuri sail poduri .revenue tariff ~ forfetar .plant hire rate ~ de navlu .customs tariff ~ vamal comun .flat rate ~ vamal .flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate .) toll. la piatd etc.protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone .restricted tariff ~ intern .tariff in force ~ intreg/fara reducere .single tariff ~ uniform .) duty. 1. tariff.full rate ~ maximal .TAR-TAX 341 ~ de asigurare . (tarif) tariff.time-of-day tariff ~ diferential .weighing charges ~ de donatie . contribution. to tariff tarifar adj. to impose a tax on taxator s. charge.) charter rate ~ de navlu cartelat .. scheduled taxa v.a scontului la cambiile de clasa intai . (in tramvai.

mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .royalty fee ~ de reescont .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .cranage ~ de magazinaj .prohibitive duty ~ vamala protectionista .{in functie de greutatea.) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .return duty.capital transfer tax ~ federala de scont .import duty ~ de intrare . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .toll traverse ~ somptuara .reciprocal duty ~ vamala restituita .protective duty ~ vamala reciproca .succession/inheritance tax. rate of discount ~ de timbru .additional duty taxe de andocare .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.stamp duty/tax ~ de transfer de capital .standard charge ~ vamala . quayage.(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .preferential duty ~ vamala prohibitive .matching duty ~ vamala comunitara .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.storage charges ~ de mesagerie .discount rate. infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .dock dues ~ de antrepozitare .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .admission/entrance fee.customs duty ~ vamala compensatorie .(a locului) reservation fee ~ de scont . door money ~ de macara .(SUA) federal discount rate ~ fiscala .fiscal duty ~ ipotecara . pierage. (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .import duty ~ vamala de represalii . legacy duty ~ $colara .rediscount rate ~ de rezervare .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import .cash on delivery fee ~ de redeventa .survey fee ~ de export .342 TAX-TAX ~ de expertiza .fee ~ uniforma/forfetara .(vamala etc.export duty ~ de import . wharfage .

to purchase v. (tocmeald) haggle.) shipping and handling charges ~ de navigatie . technical tehnica s. technocrat tehnocratie s.cargo dues ~ portuare .differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v.product engineering ~ de mare performanta .rates and taxes ~ tarifare/vamale .tonnage dues ~ de tranzit .fair ~ de mostre . (piatd) market (place). technics.tariff rates ~ vamale de protejare . to haggle targuiala s. safe procedure.world fair targui v. purchasing. (comert) trade.) methods engineering ~ securitatii muncii .canal tolls ~ fluviale .t. (tocmeald) haggle.(man. industrial safety.m.m. (cumpdrdturi) shopping 2.navigation dues ~ de tonaj .time study engineer tehnocrat^. 1. exhibition ~ de vite . port charges/dues ~ si impozite .rates ~ notariale . townlet. fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials . small town.trade fair show.to go shopping tehnic adj. technocracy tehnolog s. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca . haggling. buying.transit dues ~ de trecere prin canal .f.m. technologist tehnologic adj.high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala . technical expert.r.factor analysis chart technique • ~ metodelor . sample fair. (a cumpdra) to buy. (ordsel) market town.f. (centru comercial) emporium 2. technology. (a se tocmi) to bargain.river charges/dues ~ locale/comunale .f.cattle market.harbour dues/fees. 1. (metodd. (vite) to slaughter tarie s.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare .n. to buy. security means tehnica de analiza si evaluare grafica .labour safety engineering. technician.(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale . stock fair/market ~ universal . bargain a face targuieli/cumparaturi .f.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate . (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v. (burg) borough 4. (oras) town.t. (normald a alcoohilui) proof targ s.f.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s. business ~ anual .. haggling.'.(mar.information technology . (periodic) fair 3. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs . technological tehnologie s. (afacere) bargain.

television ~ cu taxa/abonament . land. {conditii contractuale) tenns ~ comercial . (sol) soil.arable/tillable land ~ aurifer .n. telecommunication.real business cycle theory ~ cresterii .growth theory ~ deciziei .timber land ~ necultivat .f.abstinence theory ~ asteptarilor .time of deliver. guarantee period. court day.term of guarantee.oil field/land teritoriu s. term.underconsumption theory terera s.inland ~ sub tutela/mandat . tendency.expectation theory ~ bunastarii . (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere . stockyard ~ forestier . uptrend ~ de crestere a preturilor .(dr.w. counter tejghetar^.f.storage yard. (SUA) junkman telecomunicatie s.n. (despre munca) odd tendinta s. temporary. time. territory ~ situat departe de granita sau de mare .tillage land ~ de depozitare . period. counterman telal s. respite 3.trust territory termen s. communication activity/service televiziune s.downward tendency/ trend.inflationary trends teorie s. (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala .n.344 TEJ-TER tejghea s.gold field ~ cultivat .upward tendency/trend.general trend tendinte antiinflationiste .farmland ~ arabil . field. (de constructie) site ~ agricol . dealer buyer.(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare . {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie .price theory ~ subconsumului .f. deadline 2.business term ~ curent .economic trends ~ inflationiste . ground. (limita) time limit.game theory ~ preturilor . 1. (ciivant) term 5.welfare theory ~ ciclului real de afaceri . (dr. waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer . theory teoria abstinentei . provisional. chemare in judecata} summons 4.) day of appearance.downtrend in prices.m.running term ~ de apel .) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie .market trend ~ ascendenta/de crestere .fallow (ground/land). pi.decision-making theory ~ jocurilor . delivery date . (fixat} fixed/appointed/stated date.f. old-clothes man. (pasuire) time allowed.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj. downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor . delay (granted). date.f.anti-inflationary trends ~ economice .uptrend in prices.". trend ~ a pietei . (citatie.

marine terminal ~ portuar .(bancomaf) cash dispenser ~ de containere . 1. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali . drapery .) testator.) prescription period ~ de valabilitate a brevetului . test. (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .ferry deck/rack ~ de petroliere . end ~ a unui rise .) concept testing ~ a produsului .(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .m. testing 2.test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale . closing date.to die testate a revoca un ~ .(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie . (de bunuri imobiliare) devisor textil adj. textile textila s. (dr.TER-TEX 345 ~ de plata . (a Idsa ceva prin testament) to will.f. termination. (a unui bun mobiliar) bequest.credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj. to legate. prompt date ~ de posesiune .n. finishing.(asig.to contest a will a deschide un ~ .to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui .(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s. third party/person ~ detinator .product test ~ a produsului prin plasare .(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa . bequeathing.n.(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata .to open a will a lasa un ~ .container terminal ~ de decontare a cecurilor .) direct skip ..patent life/period ~ final/-limita .f. (un bun mobiliar) to bequeath.cheque cashing machine ~ de feribot .f.) testatrix testator s.to make one's will testamentar adj.f.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare . will.fractionata . textile.(corn. 1. terminal ~ bancar . (a unui bun imobiliar) devise. (de bunuri mobiliare) legator.) end of a risk terts.m. completion.t. testamentary testare s. devising ~ a conceptului .to leave a will a muri lasand ~ . (a incerca. (un bun imobiliar) to devise testament s.tanker terminal ~ maritim .fmal/latest/extreme term. test testa v.port terminal terminare s. (pentru bunuri mobiliare) bequest.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s.(dr. testament. s.(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr.term of payment. a proba) to test 2. (dr.n.

(de . strongroom tezauriza v.t.n. (cladire) treasury. treasure. pressrun.local time ~ mort .(din lipsd de materiale. \. (.impressed stamp. deed 3.n. utilaje) to idle over tinde v.postage stamp ~ sec . typography ~ de bancnote . mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time. ticket. downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie . time ~ astronomic . sort. embossed press ~ stampilat/obliterat .) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal . type.receipt stamp ~ fiscal .n.adhesive stamp ~ de chitanta .} hoard. to treasure (up).(despre preturi) to tend downwards tip s.astronomic(al) time ~ de asteptare . to hoard (up). (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office.n. (model) mark 2.(la magaziile navel) hatch hours ~ universal . 1.) dispatch loading only ~ liber .(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca . spare time ~ local . number of copies printed.(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .works/establishment 2.outage time ~ economisit .leisure. (camera de valori) safety vault.bread coupon timbra v. 1.(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a . (din motive tehnice) machine down time ~ de operare .n.t. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine . to print tipogratie s. (document) title. to amass tichet s.(despre masini.working hours ~ de nefunctionare a masinii . timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare . (al periodicelor) circulation. (standard) standard. nor) headline 2.used stamp timp s.(in gestiunea stocurilor.(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar.f. to tend ~ sa creasca . (editie) edition ~ si grad de citire .idle/dead/lost time.346 TEZ-TIT tezaur s. type tip art v.n. stamp ~ adeziv .security printing office tiraj s.n.i.circulation and readership titlu s. (fel) kind.production time ~ total .t. (de bani etc.Greenwitch mean time a avea timpi morti . 1.'/. (arta tiparuiui) (art of) printing. to stamp timbru s. (de carte) title. (de stat) treasury 2.

title (deed).} valuable consideration ~ putativ .(dr. standard ~ al aliajului . paper.dated security ~ de valoare necotat/nelistat .registered security ~ de valoare preferential .qualified title ~ de valoare . paper. vested interest ~ de proprietate absolut .fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data.(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . titre. (emis de stat sau de municipalitate) stock.gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .clear title ~ de proprietate restrans .loan note. certificate. fineness.) writ of execution . si im pret specificat) stock option. (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian .TIT-TIT 347 valoare) security. (actiuni) stock. (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal . (actiuni) stock 4. title to property. option stock ~ de valoare de calitate/sigur .bearer security.absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect . certificate.standard of coinage ~ de creanta .standard of alloy ~ al monedei .security.bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international . note. floater ~ de valoare la termen .defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .) pus-alive title .legal/sound title ~ de proprietate negrevat . (titru) title. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa .dollar stock ~ de valoare convertibil .(cu plata prioritard a dividendelor) senior security. (emis de stat sau de municipalitate) stock.(dr. note. document of title.order security ~ de valoare la purtator . deed of property. la optiunea titularului. (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar .(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu .oneros .(dr.(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security.(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd. debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate .

name of an account ~ precedent .patentee.de cabotaj -. oricare ar fi acestea -(asig.) all perils.) tonnage ~ al flotei comerciale . (pentru o treaba) to hire on 2.to drive a hard bargain tocmire s.prompt tonnage. margin.(asig.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri .ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp .f. (suplinit al unei functii) titular.tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut .) holder. (al unei licente.348 TIT-TON titru s. shipping space ~ al navelor de linie .(asig. mar. limit: (a litriilui unei monocle) remedy.policy holder ~ al unui brevet/patent .t. (a comanda) to order v. haggle.) all risks whatsoever tocmeala s.de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight . mar.(la petroliere) clean tonnage .account holder.passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice . {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.r. mar.small tonnage ~ al navelor neexploatate .merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage. allowance.(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj. haggling tocmi v. dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele . (mar.ileadvveight tonnage disponibil . al unui cont etc. over).coastal tonnage . (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.f. to traffic (for) a se ~ mult . (a angaja in slujba) to engage. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre.gross tonnage ~ curat .trip-charter tonnage ~ al navelor mici .tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. to hire on.) all loss or damage ~ riscurile .) all risks ~ riscurile. {al unui post.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj .) all other perils ~ drepturile rezervate . snipping availability .all rights reserved. titulary s. title titular adj. patent owner ~ al unui cont . (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate . (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente . titular.n. 1.m.licensee ~ al unei polite de asigurare . primejdiile si acciden-tele de mare .n.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime .(asig. copyright reserved ~ pericolele.laid-up tonnage ~ al navelor oceanice .(asig. all toate celelalte pericole . al unei functii) occupant.

vessel ton ~ -registru net . aggregate. to cast up.(de operare) (mar.TON-TRA 349 ~ excesiv . aggregate.rateable ton ~ metrica . whole.underdeck tonnage.charter/freight tonnage ~ nefolosit . topographer. to totalize. surveyor topografie s. to tot up.net tonnage ~ pentru cereale . gross measurement ~ -registru net .shipping ton ~ de navlu/volum . (total) amount ~ al datoriei .English/long ton ~ impozabila . to total. stall.cash on hand ~ al incasarilor .total liabilities totaliza v. (global} gross. total.register ton ~ -registru brut . (a aduna) to add up. total. whole. to haul tractor s.register/measurement tonnage.grain tonnage ~ pentru marfuri uscate .all-in ~ timpul economisit in ambele porturi . overall s.gross/brutto register tonnage. tractor ~ agricol .gross register ton. entire.waste tonnage ~ -registru . stand ~ de ziare .f.deadweight ton ~ .f.daily tonnage allocation tona s. to sum up. n.m.caterpillar tractor ~ -remorcher . net measurement ~ sub punte .) all time saved both ends total adj.(SUA) revenue ton toneta s. to figure up v.international tonnage ~ mondial . t.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort .wheel tractor ~ pe senile .i. tonne ~ -registru .cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight .(unui magazin.net register tonnage.metric ton. to add up. tonnage under deck ~ zilnic de incarcare . totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului . (suma totala) sum (total).t.world tonnage ~ navlosit .(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti .n.newsstand topograf^.displacement ton ~ engleza/lunga .American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare .(la camioane) lorry tractor ~ universal .aggregate tonnage ~ international . ton ~ americana/scurta . to total tracta v.gross debt ~ al despagubirii . ship's registered tonnage ~ -registru brut . topography.net register ton ~ vamala .f.deplasament .refrigeration ton ~ de incarcare/transport .(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net . survey tot adj.universal/all-purpose tractor . all ~ intr-unul .farm tractor ~ cu roti .(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global .

transfer 2. (corn.) posting ~ ipotecara .transfer of debts ~ de fonduri . trader.liner shipping ~ oceanic .ocean traffic ~ portuar .to derive benefit from ~ la sorti . pressure.) transfer.t. 1.funds transfer . (container de transbordare) transcontainer transcrie v. traffic ~ aerian . {la loterie) drawing tramping s. transshipment ~ vamal . tin tragere s.n.coastal traffic ~ maritim de linie . reloading. transfer ~ de marfuri . (in cartea mare) (cont. a unei trate) drawing 2.crack liner transbord s.goods/merchandise/ freight traffic. (de proprietate) conveyance cec. transshipment. (a unei cambii.(de marfuri) express traffic ~ feroviar . {corner} ilegal) traffic.n.ship-to-ship transfer transcontainer s. (peiorativ) speculator.registration of mortgage transfer s.superliner ~ rapid .transshipment bond note transborda v.marine/maritime/sea/ seaborne traffic. (a scrie.) to post transcriere s. (cesiune) assignment.350 TRA-TRA trafic s.t. a emite o cambie.n.m.parcel traffic ~ de influenta . transatlantic s. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj .air traffic ~ combinat .transit traffic.n. (transport pe mare cu nave . 1.regular traffic traficant s.f. 1. to transship. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac .wangle(s). o tratd) to draw ~ foloase de pe urma .) to register 3.perishable traffic ~ de pasageri . traffic in transit ~ expres .) traffic. transcription 2. 1. (in cartea mare) (cont.to draw lots ~ autorizat de actiuni . 1. to transcribe 2.wangler trage v.f. (dr.bulk traffic ~ de marfuri perisabile .(feroviar ^.passenger traffic ~ de tranzit .) certified transfer ~ bancar prin virament .commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie .t.n. trafficker 2. (dr. 1. intercession ~ de marfuri .bank transfer ~ de actiuni .) registration.share transfer ~ de capital .heavy traffic ~ maritim . illicit trading 2.f. trading.dock/harbour traffic ~ regulat .railway traffic ~ intens/aglomerat . profiteer ~ de influenta .n.(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante . a unui cec.goods transshipment ~ de pasageri . registering 3. to reload transbordare s. transatlantic ship/vessel.tramp) tramping transatlantic adj. shipping ~ maritim de coasta . (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr.(bur.passenger transshipment ~ intre nave .i rutier) joint traffic ~ comercial .

numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic .(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. (o cambie.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal .(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . conveyance. (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize. transferable. trucking. transportation. (prin testament) demise 2.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri .t. (dr. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. 1.to decimalize ~ un activ in numerar . (prin testament) to demise 3. a cesiond) to assign. (a unei cambii. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr. to transfer 2. delivery.air transport ~ auto . to convert ~ in bani/numerar .f. transmissible.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie . un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. freightage. (a ceda. (a unei proprietdti) conveyance. (inmdnare) handing over.t. (cu vagonul sau camionuJ) truckage. to release. to release. (de mdrfuri pe apa) freight. (expediere de bani) remittance 2. 1. to transform. (transfer) transfer. transferable transmite v.to liquidate transmisibil adj.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. (de mdrfuri pe apa. transnational transport s. (o proprietate) to convey. (a transfera) to transfer. to make over. (cesionare) assignment. 1.transfer of ownership ~ necorespunzatoare . to make over. (cesionabit) assignable transforma v.t. (prin mandat) to remit 2.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit . to deliver. carriage.automotive/motor transport .electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate .interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj.n. (o proprietate) to convey.electronic data transfer ~ electronic de fonduri . (dr.) to transfer. (transportare) transport. (cdrdusie) haulage 2.) bad delivery ~ prin vanzare . a cesiond) to assign.) transfer.{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos . cargo shipping. 1. (dr.) to transfer. (a ceda.{a actiunilor) (bur.technology transfer ~ de venituri .income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . (cu tractiune animald) cartage ~ aerian .TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . (a inmdnd) to hand over.

(prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl . cargo shipping.railway transport. to convey.passenger service/transport.to ferry ~.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier . transportable.to pipe transportabil adj. bargain. waterage ~ pe ape interioare .land carriage/transport. conveyed.to truck ~ pe calea ferata .') cargo/merchant shipping.carriage of contraband ~ de mare viteza .to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul . freightage ~ de marfuri lichide .cattle traffic/ transport ~ de bu^teni . (financiara) operation 2.carriage in bulk ~ maritim .to rail. (marfuri pe apa) to freight.waterway traffic ~ pe distanta scurta .(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic . sea shipping/carriage.logging ~ de cabotaj . transporter. carriage by sea ~ nevagonabil . to transport. railage.lighterage ~ de animate vii .road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . settlement .airborne ~ pe fluviu .) time freight '.t.seaborne transportator s. load-carrying transport.cu nava-to ship ~ cu §lepuri . rail carriage/transport.short haul ~ pe uscat .(mar.(cotd de participare. 1.mass transit ~ .f. (mar. depusd in aur.de marfuri .f. (marfuri pe apa. transport by land ~ public .goods transport/ carriage/traffic.(cu auto cister ne) oil trucking.f.) coastwise/coastal shipping ~ de cereale .water carriage/transport/ haul.river transport ~ in tranzit .tramp shipping '-' cu §lepuri . transaction. de cdtre un stat .tanker trade ~ de marfuri refrigerate .transit transport ~ in vrac . (portabil) portable transportat adj.waterbome ~ pe calea aerului . deal.ocean shipping ~ pe apa . (mar.grain transport ~ de contrabands .(mar. (SUA) railroad transport ~ fluvial . (a unui imprumut) tranche ~ in aur . agreement. (rutier) (road) haulier tran§a s.(c. (SUA) to railroad ~ prin conducta . (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata .riverborne ~ pe mare .) passenger shipping ~ de produse petroliere .m. (contract) carrier. overland carriage/transport. transported. to carry. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight.) refrigerated shipping ~ de pasageri .membru al FMI) gold tranche tranzactie s. carried ~ pe apa .TRA-TRA ~ cu nave-tramp .marine/maritime transport. dealing.charges prepaid transporta v.

to transit tranzitare s.(directori de societdti.S7 pret specificat) (bur.t. to transit.compensation deal ~ in lant .monetary transaction ~ necinstita . inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.f.f.) option business' dealing.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring . privilege ~ cu plata in numerar .) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .(bur.fair/square deal ~ cu marfa disponibila . transit. to trade tranzactionare s. treaty. transition ~ la economia de piata . cash transaction ~ de barter/in contrapartida .barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza . (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s.) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta . conveying in transit tranzitie s. dealing.forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.m.no-book transaction ~ nemonetara .deal on joint account ~ la termen .(bur.i.t.bogus/fraudulent transaction. negotiations .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc .spot deal/transaction ~ cu optiune .TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.(In livrare) spot deal/transaction.(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data .commercial/trade treaty ~ de navigatie .) bear transaction ~ a la hausse . trading ~ de marfuri .) computer-aided/'-assisted trading ~ futures . talks. (acord) agreement ~ comercial .chain transaction ~ in participate .{bur. through traffic tranzita v.) time bargain ~ monetara .nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .f. to convey in transit v.clearing transactions ~ la termen . to deal. unfair deal ~ neinregistrata contabil .navigation treaty/ convention tratative s. pi. convention.transition to a market economy tras s.speculative operations tranzactiona v.n.(dr.f. jumdtate pe credit) (bur.n.(la bursa) commodity trading tranzit s. transit.(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .(la export.

civil court ~ comercial commercial court ~ competent .court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata . (o lege) to pass ~ in cont .refrigerating trawler ~ maritim ./n. to carry on/to conduct negotiations trata s. processing trawler tragator s.log train ~ local . law court.to be in negotiation with smb.(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen . a incepe ~ .354 TRA-TRI ~ comerciale . (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal . bill of exchange ~ bancara . (SUA) freight train ~ direct .f.sea water ~ -uzina .t.(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s.unaccepted draft ~ neonorata .(la scadentd) dishonoured draft trauler s. (SUA) accommodation train ~ rapid .passenger/slow train.inshore trawler ~ frigorific .(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier .time draft ~ la vedere .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj .trade negotiations/talks ~ in curs .underdealings a fi in ~ cu cineva .wage scale.m. (etapd) stage. treasurer tribunal s.) to enter 2.to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ .n.bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .(cont.local (train).presentation/sight draft ~ neacceptata . scale. trawler (ship) ~ de pescuit .goods/cargo train.fast train.n. (a inregistra) to register.f.court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .passenger train ~ de marfa .to clear to the customs tren s.to hold negotiations/talks. train ~ de calatori . treasury trezorierj'. degree. scale of wages trece v.) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory.sliding wage scale .arbitration tribunal ~ de munca .(bur. express (train) ~ rutier . (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.industrial tribunal ~ de salarizare mobila .administrative tribunal ~ civil .negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt . tribunal. 1. (de containere) freightliner.) tick ~ de salarizare .f. (rang) rank ~ de cotatie . draft.n.deep-/distant .top-level talks ~ neoficiale .to proceed with the business of the day ~ prin vama .through/nonstop train ~ forestier . court (of justice/law) ~ administrativ . (pe o listd etc.

day shift turism-y. barter a face ~ .active trust ~ discretionara .f. (prin posta) to post.n.maritime/naval court ~ militar .M.to circularize ~ in consignatie .court of original jurisdiction ~ districtual/regional . delegaf) representative. travel ~ in afara sezonului . kit ~ de scule . to swap. trimester.executory trust ~ prezumata/implicita .n. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s.night shift ~ de zi .(mdrfuri) to consign triplicat s. (reprezentant. to barter trusa s. truck.Supreme Court trimestrial adj.double shift ~ de lucru . (asupra unei averi) trust ~ activa .n. (dr. tourist ~ . wardship.automobilist .working shift ~ de noapte . (care functioneazd dupd introducerea monedei.n. third copy troc s. mandatar) administrator. quarterly. trusteeship. to dicker.off-season tourism twist s. dicker. 1.f. to send (off). trust. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu . (curator) guardian. (al treilea exemplar) triplicate.discretionary trust ~ executorie . (diplomatic) envoy. swapping.TRI-TUT 355 ~ de prima instanta .) paygate tutela s.) to forward ~ circulare . tourism. (scalar) term trimis s. trimestrial trimestru s. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar . to dispatch. swop.district court ~ maritim .m. to mail. (administrator.tourer turnichet s.testamentary trust tutore s.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v.m. (mdrfuri etc.f.) guardianship.n. a cartelei etc. trustee .military court ~ suprem .constructive trust ~ testamentara . tutor 2.t.to truck. swap.f.tool kit/outfit/set trust s. quarter (of year).

) to keep the cash. (a administrd) to manage. crude oil/petroleum.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie . (atelier) weaving mill tine v.developed countries ~ industrializate .{a mdrfii) country of destination ~ de origine .crude/raw oil. petroleum ~ brut . evidenta) to keep 2. to act as cashier ~ contabilitatea .member country tari dezvoltate economic.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit .heavy crude oil ~ usor .T tara s.industrial countries ~ in curs de dezvoltare . artd) weaving.n.to curb the inflation ~ in buna stare . (a refine) to retain 3. nation ~ creditoare . (a pastrd) to keep.(corn.exporting country ~ maritima .dead oil ~ greu .red country ~ exportatoare .transit country ~ debitoare . country.'s disposal ~ la pret .to keep the accounts/books. petroleum crude ~ fara gaze . (meserie.f.f. 1.light crude oil.t. {contabilitatea.developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate .to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva . {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep.to deliver/to make a speech tinta s. light fuel (oil) tol s. (imitate de mdsura pentru lungime) inch .maritime country ~ -membra . 1. to do the bookkeeping ~ inflatia sub control .to hold a meeting ~ seama de .to hold at smb.f. to administer 4.to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin . weaver's trade 2. to hold. (a intretine) to keep up.to take into account ~ un discurs . to mantain ~ casa .to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta .m. (obiectiv) target titei s.underdeveloped/less developed countries tesatorie s.

to be indentured'articled ucenicie s.t. to amalgamate. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont.(a profitului unei societdti.(bur.final date ultimo adv.f. apprentice.agricultural unit of account ~ de consum .f. despre companii} to merge. utensil.closing price ~ intrat.) last trading day ultimul curs .n.to be apprenticed (to a trade).f.f. ultimate. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj. last. (a fuziona.cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura .r.) freight unit ~ de plata . closing ultima citire . apprenticeship. {a fuziona) to merge. beneficii etc. to consolidate v.(metodd de control al stocurilor. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere.consumption unit ~ de cont . in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . instrument unelte agricole . (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida . to indent (to) uium s. amalgamation. (intr-unfond comun capitaluri. improver a intra (ca) ~ . to apprentice (to).) to pool v. final.r. to put apprentice (to). implement.n.unit of measure ~ de navlu . (working) tool. primul iesit .payment unit .) last-in.agricultural/farming implements uni v. to consolidate unificare s. folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s. (termen ce semnificd ultima zi a lunii.to bind apprentice (to). to amalgamate. merger.unit of account ~ de cost .fluid ounce unealta s.final price ~ termen .(mar. consolidation unitate s. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare. to be bound apprentice (to a trade). to consolidate unifica v. first-out ~ pret .f. prenticehood a da la ~ (la) . (fuziune) merging. (la moara) toll a-si lua uiumul . unit ~ agricola de cont .t.u ucenics.m. fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare .(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd.closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare .(despre morar) to toll ulaj s. {companii) to amalgamate. sub forma dividendelor.

) towage/towing equipment ~ de stivuire .(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri . 1. next. commercial car/vehicle. 1.f.(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man. to bring an action against.customs/tariff union universal adj.n.f. (a creste) to rise.cubic measure uniune s.European Unit of Account ~ monetara . (a accelera) to accelerate.European Currency Unit ~ monetara oficiala .stevedore equipment ~ petrolier .postal union ~ vamala . facility ~ agricol . urbanist. to speed up. to equip.accounting currency.economic union ~ monetara . utility. (judiciara) action..farm equipment. agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear. to take proceedings against urmarire s. package car utilitate s. 1.public utilities utiliza v. to utilize.t.monetary union ~ postala . town planner urbanistica s.) utilities utilitati publice . town/city/municipal planning urbanist s.) strategic business unit ~ volumetrica .t. universal./ utilization.subsequent holder utila v.monetary unit ~ monetara de cont .(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont .production unit ~ de produs . world-wide 2.f.n. union 2. plant (stock).oil equipment ~ portuar . (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator .t. (mar. town planning urbaniza v.product item ~ de valoare .debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului . use.) decision-making unit ~ economica cu deficit . confederation ~ economica . electricitate etc. machinery. (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea .f. (a spori) to increase urgenta v.docking facility. equipment. to urbanize urea v. (despre cursuri bursiere) to trade up. to fit out utilaj s. lawsuit.(man. money of account ~ monetara europeana .t. (in justitie) to sue.unit of value ~ decizionala .to speed up delivery urmari v..debt collection for realization of pledged property urmator adj.s'. to use utilizare .t.m. employment . following.f. pi. all-/general-purpose urbanism s. gaze.. subsequent. usefulness 2.358 UNI-UTI ~ de productie . prosecution ~ in caz de faliment . (servicii publice de apa. to go up. port equipment utilitara s.

practice. to utilize v.f.(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala .custom of the port ~ comerciala .t. (dr. iron and steel plant uzual adj.) life interest uzufructuar adj. plant. beneficial owner uzura s.UTI-UZU 359 ~ anterioara . trade custom/usage.supply plant ~ metalurgica . usufructuary. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation. customary uzucapiune s. usucapion. usufructuary s.waterworks ~ electrica . to tool uzina s.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr.i. beneficial ownership/interest ~ viager . practice of trade. attrition ~ fizica .m.professional practices uzina v. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage.r. wearing.power station ~ furnizoare .(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix.(dr. usual. (prescriptie achitizivd.) usucaption. (fabricu) factory. to make use of.metal works. capital consumption ~ morala . user ~ final . to use.f.m.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent . custom 2.) usufruct.f. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa . to wear uzanta s. 1.(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing .(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata .unauthorized use utilizator^. usucapio.n.f. acquisitive prescription uzufruct s. wear (and tear). potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului .commercial custom/ usage. works. commercialism uzante ale profesiunii .

availability.f. in vigoare) valid. (corn. (fard proprietar. (dr.refrigerated waggon ~ incomplet .n. effectuamess. truck. (despre monede) current. judiciara) recess 2.) (activ.) vacant. holiday(s).dining/restaurant car valabil adj. (platforma) truck 2. validity valid adj. (a ratified) to ratify. \.timber tmck ~ plin/complet .platform waggon. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s.asset value ~ a activelor pe actiune .) validity.mail van/car ~ -restaurant . effective. a unui pasaport) availability. (despre bilete) valid. (pret) worth ~ a activelor . (incdrcdturd) waggon load. (post vacant) vacancy vad s.ru. freighter ~ frigorific . 1.) good custom.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului . lorry. (un document) to authenticate valoare s. (autentic) authentic 3. (de mar/a) waggon. railway carriage.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite .f. un Joe etc. (a unui bilet. good. available.truckload ~ postal . (dr.parcel car ~ de dormit . value.tank waggon/car ~ de calatori . un argument etc.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money.income value ~ actuala . car. (valabil. (parla.) valid 2.v vacant adj.menta. shop with a large custom vagon s. passable. good valabilitate s.f. (despre un titlii. (loc frecventat de clientele!) place of great resort. despre buiuiri. to validate. (de tramvai) tramcar.t.cisterna . judiciara) vacation. (acoperif) van. available.n. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . (universitara. trolley(car) 3. money value ~ a politei de asigurare . in vigoare) valid valida v. 1. prosperous business. 1.(goods) waggon. coach. (SUA) carload ~ .cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor . (SUA) freight car. (SUA) street car. 1. (despre un post) void 2.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie . (despre un post.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si . force 2.part truckload ~ -platforma . effectual.sleeping car ~ de marfa .

extrinsic value ~ facturata .commercial/sales/ market value ~ compensata .value here and there ~ contabila .purchase value ~ de inventar . amount of insurance ~ bruta .net profit value ~ neta actualizata .effective value ~ estimata .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .maximum/peak value ~ medie -.value in earning power ~ de revanzare .insurance value ~ de cumparare .(cont.) annual value ~ asigurata .value in account ~ in rise .customs/tariff value ~ in ziua primirii .book value ~ contractuala .contract value ~ convenita .economic value ~ efectiva/reala .(cont.stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala . dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .hypothecation value ~ de piata .estimated/appraised value ~ extrinseca .(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .end value ~ fiscala/impozabila .invoice/invoiced value ~ finala .tax/taxable value ~ furnizata .gross value ~ bursiera .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .market value ~ de plasament/portofoliu .value day of receipt ~ intreaga . a unui produs etc.VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.rat(e)able value ~ maxima .) net realizable value .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.(in vama) declared value ~ economica .exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .(asig.insurance/insured value.full value ~ locativa . owner's equity ~ neta a profitului .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata. (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.net value.resale value ~ de schimb .rental value ~ (locativa) impozabila . value added ~ anuala .(asig.(a uniii activ.) net sound value ~ neta realizabila .(a unei monede.value given ~ intrinseca .) intrinsic value ~ in cont .) net present value ~ neta in stare buna .average/mean value ~ neta .

to turn to good account. in problemele de alocare a capitalului..putsn .reserve currency ~ efectiva . valuable. (foreign) currency.l.effective currency ~ forte .t'4. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate. to be worrh.remainder value ~ reala .brand values ~ imobiliare -. negotiable instruments Ysiora v. imobile etc.to be worils liilie valorifica v.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets.(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .€?i ii'. •.hard currency ~ instabila .) real estate/property ~ mobiliare .actual/real/true value ~ reala de piata .) residual value.. un teren viran) to reclaim.f. money.) salvage value . movables. intr-o perioadd determinatd de timp.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva .(sumd exigibild inscrisd pe un titlu. ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin.mult . (de^euri) to recover valoros adj.o outvalue 1 ". valuta s.(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont ..totala .(terenuri.account currency ~ de referinta .t.aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale.iaai iiiult 'leclti. to make good use of..i. precious valutar adj. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii . currency.fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont.pre wim) to exchange for '.set value ~ primita . foreign exchange ~ blocata .. (de:.»"i.io be wonli misch -.362 VAL-VAL ~ nominala . o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta . to render profitable/valuable.(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .freely convertibie currency ~ inixta .international currency. world money ~ liber convertibiSa . (o rnla^tind..^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv .soil ciirrency pentru di.unstable currency ~ internationala .

searcher vandabil adj. pi. to be quick of sale vandabilitate s. to vary. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^. (fluctuant) fluctuating variatie s. (mar. collector of customs. hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii .f. administratie) customs. (mar. changeable.sold-out vanzare s. clearance vamuit adj.n.t.distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta . vendible.across-the-counter ~ in totalitate . charging custom duties for. realizable a fi greu ~ . to change variabil adj. toll. (institutie.payment order vanator s.price variation/ fluctuation vamui v. sal(e)able.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe .{de actiuni sa" . unsteady.f.t..sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. to charge custom duties for.to be hard to sell. marketability varia v. variation..m.(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro . semis^ ~ a bunurilor sub sechestru .i.retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen .cash sale.wholesale sale ~ combinata . v. (instabil) unstable. (cladire.) to clear vamuire s. ex bond varsa v. to sell off readily.m. vama s.office hunter vandut adj.t. marketable.f.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara .spot sale ~ din fabrica .(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar .(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata . customs.direct sale/selling -•' fara acoperire ..factory sale ~ directa/fara intermediari . duty-paid. Sdic. customs officer. customs vames s. merchantable. sal(e)ability. fluctuation ~ a cererii . payment ~ la darea comenzii .conditional sale. {taxa) duty. 1.) averaging out ~ de albituri/panza de in .f.f.) clearing. sold ~ in magazin/cu amanuntui .to command a ready sale. sediu) custom(s) house 2. vendibility.demand variation ~ a preturilor .trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba . {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii .trading down ~ din disponibil . variable. sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu . to go off slowly a fi usor ~ .VAM-VAN 363 vamal adj.

(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision .(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat .stocktaking sale ~ la licitatie . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .telephone selling ~ speculative .credit sale.firm seller ~ in posesia marfii .sale by private treaty ~ pe baza de mostre . shopgirl.instalment rate '.ready/quick sale ~ silita .net sales ~ prin telefon . shopman. seller.newsagent ~ ferm .) undisclosed seller varsta s.m. shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .f. salesclerk 3. huckster.) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil . to expose/to offer for sale vanzatoare s.(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina . vendor 2. (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant .In rate . (bur. (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur. peddler.(prin licitatie) compulsory sale. shop assistant vanzator s.) age admitted .(bur.sale by/on commission ~ in pierdere .speculative selling a pune in vanzare .occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat . age ~ admisa .forward/time sale.) wash sale ~ fortata/nedorita .(lichidare) clearance sale ~ inertiala . auction sale ~ rapida/u$oara .fictitious sale.soft selling ~ ocazionala . salesman. 1.to put on the market.auction sale. short sale.pedlar.indirect sale ~ publica .} sale for the account/settlement ~ lenta .slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva .sacrifice sale .public sale.end-of-season sale ~ la sosire .(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig.sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa . saleslady. (in magazin) shop assistant.la inventar .f. to put up for sale.(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur.sale by sealed tender ~ pe credit .voluntary sale vanzari masive . saleswoman. sale on credit ~ prin intermediar .heavy sales ~ nete .364 VAN-VAR inca) (bur. salesgirl.) selling short. sale by auction ~ la sfar§it de sezon .seller in possession ~ marginal .(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen .

fee income ~ din diverse surse . proceeds ~ activ .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.supplementary income ~ supranumerar . annual/ yearly income. (incasdri.(dividende. (a controla) to control. (al statului din taxe §i impozite) revenue.ordinary income ~ din comisioane .tax/inland revenue ~ fix . ajutoare de ^ornaj etc. dobdnzi etc. to verify.(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus .pensii.operating income ~ din inchirieri .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv .notional income verifica v.transitory income ~ net .rental income ~ din salariu .retiring/pensionable age vechime s.permanent income ~ public .(rente. pi.fixed income ~ funciar .annual revenue.national income ~ nemuncit .public revenue ~ real . pittance ~ national .commercial vehicle/car venit s. dobdnzi. (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut . (a examina) to examine.(a unui utilaj) replacement age vehiculj'.f.revenue from land ~ impozabil . to check up.miscellaneous income ~ din exploatare .) financial income ~ fiscal .net income ~ nominal .perquisite ~ ordinar .VAR-VER 365 ~ de pensionare .income in kind ~ marginal .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar .) transfer income ~ din activitatea curenta . respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati. din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .passive income ~ permanent .small income. vehicle.(din salariii) active income ~ anticipat . profit) receipts.regular income ~ ocazional .(exprimat in preturi curente.«.expected income ~ anual .gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national . {in munca) length/years of service.supernumerary income ~ teoretic/imaginar .real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar . (registre contabile) to audit .taxable/assessable income ~ in natura .n. conveyance ~ comercial/utilitar . income.earned income ~ discretionar .t. dividende) investment/unearned income ~ nepermanent . in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .

pure.to sell at a low price . verification.to sell at/by auction.f. (examinare) examination. (contabild. checkup.sherry ~ spumos . fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s.t. (autentic) authentic verso s.m. veritable.to sell over the counter ~ in vrac . to auction (off) ~ la solduri . deputy chairman viciu s. to become effective. force a fi in ~ . wine ~ acru .to come into effect/force.f. verso. to sell. check.to sell at a loss/sacrifice.tart/sourish wine ~ alb . to sacrifice. (dr.(la monetdrie) to pound verificare s.to sell at a profit ~ cu reducere/rabat .to sell off.to retail.to sell for spot delivery ~ fara acoperire . to take effect a pune o lege in ~ .m.(unei mdrfi) inherent vice vigoare s.) effect.m. holidaymaker vms.vintage ~ de masa ..inspector of weights and measures veritabil adj.to sell cheap ~ in pierdere .to wholesale. to sell(by) retail ~ cu comision . checking.claret ~ gol . via viager adj. genuine. to sell ~ angro/cu ridicata .mulled wine ~ frantuzesc . reverse via prep. to sell (by) wholesale ~ contra numerar .(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto . (nefalsificat) unadulterated.red wine ~ sec .to sell for cash ~ cu acoperire . lifelong.to sell out ~ la greutate ..to sell on commission ~ cu profit .hock ~ duice . a fi de vdnzare) to sell v.r.n.to sell at a discount. vice-president.sweet wine ~ fiert . (al unui comitet.366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .white wine ~ de calitate .i. checker. (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati .sparkling wine ~ tare .to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu .. al unui consilhi) vice-chairman. to clear off ~ la pret scazut . vicepresedinte s. (control) control.to run a intra in ~ .(dr.neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou . to discount ~ de proba . to bargain away ~ in magazin .) flaw ~ inerent .dry wine ~ spaniol .) to vend v.to sell in bulk ~ intregul stoc .. vice ~ de forma .to sell by weight ~ la licitatie .to sell on trial ~ din disponibil .old wine vinde v.port (wine) ~ de Rin .to give effect to a law vilegiaturist^.n. (a face vdnzare.strong wine ~ vechi .new wine ~ rosu . inspector. (dr..to sell short ~ ieftin . back. controller. life.n. real.

vinification.n. to break.to sell dear ~ sub pretui de cost . pi.t.store cattle ~ de rasa . showcase. (bani) to transfer virament s.f. show. • viniculturist. velocity ~ comerciala/de exploatare . (in interes profesional. transfer (of funds) ~ bancar .entry visa ~ de tranzit .tourist visa vizita v. winegrower viticultura s.t.to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj. wine preparation/making/production viola v. shopwindow. (apune o vizdpe} to visa viza s.) to sell afloat ~ pe baza de comision .to sell well/readily.f.f.VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos .consular visa ~ de intrare .bank transfer vite s. to pay a visit to. to find a ready market a se ~ cu .transit visa ~ turistica . viticulture. de afaceri) to pay/to make a call on.to sell on credit ~ scump . speed.f. visa ~ consulara .(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .(categoric de marfa) live cattle viteza s. (legea) to infringe. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass .to sell forward ~ liber . to visit. window case viza v.to sell at best ~ la termen . viniculture vinificatie s. (o proprietate.to undersell.) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala . winegrowing vitrina s. vinicultural vinicultura s. window. shop front.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat . (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .inventory turnover viticultor s.{mar.small cattle ~ vii .m.to overfund a se ~ bine/usor . (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor .to sell by/on sample ~ pe credit .f. to go off/through.draught cattle ~ mici/marunte .homed cattle ~ de carne . ofrontiera) to trespass vira v. pedigree cattle ~ de tractiune .(mar.f.blood/breeding stock. cattle ~ cornute .asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor .(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money.t.contract speed ~ de rotatie .t.(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret .to sell on commission ~ pe baza de mostre .f. to undercut ~ mai mult .(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .

volume.card vote ~ prin reprezentare .vote of censure ~ de incredere . (pe mare) sail ~ contractual . {in special pe uscat) journey.(la adundrile sindicale) block vote ~ secret .) ballast voyage ~ in circuit . to travel. (pe mare) to voyage voiaj or s.round voyage/trip.total volume of production \ots.universal suffrage a avea ~ deliberativ . afaceri) (official) call voiaj s.(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca .coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere . (profesionald.al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri . trip.repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei .consultative/advisory vote ~ dus-intors . secret ballot/voting.368 VIZ-VOT vizita s. (mdrime) size ~ al capitalului .commercial traveller.tour ~ in strainatate . travel.to go to the poll(s).show of hands ~ reprezentativ . to go touring. poll ~ universal .n. out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta .(a navel) homeward voyage ~ de predare .volume of exports ~ al importurilor . to journey.i.size of the capital ~ al exporturilor . (SUA) salesman volum s. cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis . (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial . tour.m.n.n.cargo performance.to take the vote .contract voyage ~ de cabotaj .(vote by) ballot.actual market volume ~ total al productiei .(mar. visit.open vote ~ prin delegat/mandat . suffrage.(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii . to vote a proceda la ~ .(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast . vote. traveller.) foreign/ outward voyage ~ oceanic . (carte) volume 2. freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam .vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri.volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade . to tour.(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ .f. (pe apd sail in aer) voyage.daily turnover ~ de marfuri transportate .(mar. 1. capacity.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ . (votare) voting ~ consultativ .extent of business ~ de marfuri operat zilnic .ocean voyage voiaj a v.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent .

ore-oil carrier.general-purpose/ universal bulk carrier . OBO carrier ~ mixt . bulk freighter/trader 369 ~ combinat . to carry v. dry bulk carrier. (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier.m. to vote. 00 carrier ~ specializat .specialized bulk carrier ~ standard .to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini .n. bulk vrachier s. (in parlament) to come to a division ~ bugetui .to vote by (a) show of hands votants. (a alege) to elect. to give one's vote.standard bulk carrier ~ universal . voter •vracs.i.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri .VOT-VRA vota v. (im proiect de lege in parlamenf} to pass.n. (impotriva) to vote (against). oil-bulk-ore carrier. to poll for.t.to pass the budget ~ pentru parlament . (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel.(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier. (pentru) to vote (for).bulk-cum-ore carrier ~.pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere .

w .

watt-hour meter x xenodolari s. to xerox Y yankei s.m. (dolari pe piete xerox s. transmisibil si negociabil. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s. watt-hour wattormetru s. actiuni ale companiilor americane} Yankees . wattmeter wattora s.m.warant s. pi. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. pi. {titluri de valoare pe piata americand. xerox strdine) xenodollars xeroxa v. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. servind ca titlu de valoare.n.f.m. n.n.t.

work-day unit ~ nelucratoare .(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .de targ.(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca .n. (pentru band) bank holiday zile consecutive .{mar. (punct de inghet) freezing point zi s. oil field zero num.(bur. moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera . (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala .maturity date . (la termometru) zero.carry-over day ~ de sarbatoare .market day .legala .z zacamants.(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.(m contarea staliilor) {mar. (in sport) nil.(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur.n.cumulative days ~ curgatoare . workday.) running days ~ de contrastalii .(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .pay gravel ~ de carbuni .(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute . \.f. weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite .(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .calendar day ~ cu program scurt . (in matematicd) zero. (data) date ~ calendaristica . deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur . red-letter day ~ de scadenta .holiday. day.ore/mineral deposit.) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday.petroleum deposit.) demurrage/ overlay days ~ de gratie .) declaration day ~ de depunere .) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare . (din cursul sdptdmdnii.. off day ~ lucratoare/de lucru .nonbusiness/red-letter day.day off.{din cauza iinui conflict de mimed) lost days .(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare . fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2. s.(bur.coal deposit ~ de minereuri .quarter/term day ~ de report .working/ business/black-letter day. ore bed ~ de petrol . (la telefon) o.

zonare s. tariff zone zone de bord liber .free-trade area ~ de literal . (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame .trading estate ~ costiera . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s. piscary ~ de proprietate comuna . (cotidian) daily (paper). descdrcare.flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert . zone. pressman.littoral area/zone ~ de navigatie . zone. day labourer/worker.sterling area zona afectata de criza .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port .development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere .f.valutare . area.) area of supply ~ economica exclusiva . offshore area/zone ~ de dezvoltare .navigation area ~ de operare .(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .customs area. (reporter) reporter. saracie etc. (corespondent) correspondent zilier s.m.m.n.fishing area/ground/ place. journal.f.French franc area ~ lirei sterline .(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb . newspaperman.harvest hand zonal adj. region zona dolarului .) clear days a fi la zi . (news)paper.evening paper ~ economic .transit zone ~ deservita .(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .suburban area ~ vamala .free-trade zone ~ maritima .(cu plata datoriilor) to have no arrears.expropriation zone ~ de investitii directe .(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •.{corn.(incdrcare.(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar.(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare .sea waters ~ maritima speciala/vamala .port area ~ (petrolifera) productiva . payable area/zone ~ suburbana .trade paper/journal a da la ~ . newsman.to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ .coastal area/zone.advertiser ~ de dimineata .pay area/zone..(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .currency areas . zonation zona s. transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit ..morning paper ~ de seara . journalist.agricultural area ~ bancara libera .free banking area ~ comerciala/industriala . fish ground. journeyman ~ angajat la recoltat . zonal.(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara .) depressed area ~ agricola .to advertise in a newspaper ziarist s.(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .dollar area ~ francului francez .(in operarea navel} dispatch days ~ libere .(somaj.

şlefuire ~ of coin . mai sus menţionat/amintit.) supra pan. fară stăpân (despre bunuri) 2.bodied) seaman .renunţare la o acţiune judiciară abate v.încărcătura etc. peste adj. solvabil .(bur. (dr. mar. abreviere abeyance s.avut.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de .mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel . mar. 1. (asig. (dr. resurse 2. capacitate. deasupra. abater abbreviation s.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s.a ft pendinte abeyant adj. capabil. a desfiinţa abattoir s. calificat 2.) 2. 1. frecare. abandon ~ clause . bogat ~ to pay .) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3. a abandona (nova. pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. (asig. solvabilitate 3. posibilităţi. 1. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj. suspendare temporară.solvabil aboard adv.t.sus-numit ~ par .in estate . la/pe bord prep.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi.) 1.of action .t. la/pe bordul aboardship adv.named . nerezolvat ability s.navă abandonată abandonee s.mentioned . abandonat ~ goods . pe navă abode s. de mai sus ~ . a micsora (preţuri.) a anula.abandon v. a reduce.) stare de suspendare.) 2. competent. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . (dr. deasupra prep. situaţie neclară to be in ~ . impozite etc. (mar.(asig.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj. domiciliu. 1. in suspensie. vacant.) clauza abandonului . (dr. reşedinţă above adv.marinar brevetat .menţionat/amintit mai sus ~ .) capacitate legală ~ to pay principle .) la bord.(.

în străinătate abrogate v. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. absenţă.t. absent 2.(ca urmare a circulaţiei. a abroga (o lege) absence s. 1. absenteist . lipsă absentee s.

extras.majoritate absolută . a sustrage. abuz.abuz de putere .rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi. sumar v.andosare necondi-ţionată . surplus 2.) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title . belşug.of administrative authority . absolut.16 ABS-ACC ~ landlord . rezumat. abuz.) acceptable adj. bogăţie.clauză de urgentare (care prevede că.teoria abstinenţei abstract s. a rezuma.interest . a extrage esenţialul din 2.(dr. a accepta (o cambie. a abuza de . preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s. absenteism -rate . accelerare.of confidence/trust . a dispensa de (datorii. o ofertă etc.t.monopoly .(asig.abuz de încredere ~ of office . toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium . accept . absorbţie.) drept absolut . 1. 1.proprietate absolută . urgentare ~ clause . procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj.absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership . abstinenţă ~ theory . total.t. fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement . 1. a absolvi. abundenţă. forţei de muncă etc.t.liability . a elibera.total loss .abuz de functie acceleration s.(dr.monopol absolut . obligaţii) absorption s. acceptabil . practică ilegală v.risk aversion . a fura ~ of account .valoare absolută/intrinsecă (a unei monede. întrebuinţare excesivă 2.advantage .principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.proprietate a unui absenteist absenteeism s.) pierdere totală reală ~ value .) obligaţie necondi-ţionată . acceptare 2.. prosperitate aburton adv.nivel acceptabil de calitate acceptance s. a unui produs) absolve v. necondiţionat .(fin. 1.majority .avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals.ownership .quality level . transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s.extras de cont abundance s.(dr.t. dacă o datorie nu este achitată la timp.primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle .) titlu absolut de proprietate .

(cambie acceptată/andosată banco.) ~ account .cont de accepte de o .

cont 3.specifications .accept ~ delivery test .acceptant sub protest (al unei cambii) accession s.against documents .acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank . ajustare.repeater . accident .norme de tehnica securităţii muncii ~ . calcul.frequency rate . a gazdui 2.insurance .acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest . . potrivire 3.prone . pi. socoteală 2. a potrivi 3. cazare.endorsement .for honour .collision . probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj. 1. control statistic de calitate . acceptat ~ bill .credit . 1. accidental .probă de recepţie-predare . creştere.ACC 17 . 1. exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s. acceptant ~ for honour .acceptare pentru onoare .sampling .t. a caza.andosare de complezenţă ~ train .norme de recepţie ~ supra protest .asigurare împotriva accidentelor ~ prevention . amenajări (la bordul navei).(asig. pe o navă etc.rata creşterii (forţei de muncă.trial .piaţa acceptelor .acceptare sub protest . suplimentare.(SUA) tren personal account s.rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) .acceptare în alb ~ market . acumulare ~ rate . mar.persoană care a avut multe accidente accidental adj.in case of need . loc (la hotel. client 5. a împrumuta (bani) accommodation s. notă de plată 4.) coliziune accidentală accommodate v.accept.certificat de recepţie . a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4. adaos. cambie acceptată acceptor s.eşantionare la recepţie.probă de recepţie (a unei nave noi).predispus la accidente ~ .bancă/oficiu de scont -certificate . împrumut ~ acceptance/bill/note . birou 2.).cambie de complezenţă . factură.acceptare contra documente ~ bank/house . a ajusta.

siruatie.) zi de lichidare ~ director .management .(bur.cont curent ~ day .administrator de cont .situaţie a cheltuielilor .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.bilanţ ~ book .titular de cont .registru contabil ~ current . care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .of expenses . raport. dare de seamă ~ balance .manager .management al contului .

sistem contabil accretion 5.dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj. creştere (continuă). 1.) 1. serviciu contabil ~ equation .managementul achiziţiei acquisitive adj. a se acumula accumulation s.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period .serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered . răspunzător.cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .standarde contabile ~ system .i.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s.exerciţiu financiar ~ reconcilement service . creştere. (dr. serviciu contabil .18 ACC-ACQ I ~ payee . pi. relaţii (de afaceri) acquisition s.cont remis . contabilitate accounting s.cont de vânzări ~ s department . strângător. cer-tificat ~ of debt . realizator (categoric de consumatori) acid adj. cunoştinţă. posturi tranzitorii ~ basis/concept .) rata testului acid (raportul active lichide .recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt . acumulare ~ of capital .acumulare de capital accumulative adj.) declaraţie autentificată. creditor ~ s receivable .) conturi de creanţe. (cont. achiziţie ~ cost .s payable . evidenţă contabilă 2. exact -description .(fin.maşină contabilă de calcul.contabilitate.unitate monetară de cont ~ department .confirmare de primire acquaintance s.) conturi de datorii. maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year .viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj. recunoaştere. a creste. cumulativ ~ dividends . acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s. animat de dorinţa de câştig .egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine . contabilitate ~ cost . confirmare (de primire) 2. acid ~ test ratio .sales .(cont. 1.finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover .s receivable financing .metoda posturilor tranzitorii accrue v. responsabil accountancy s. acumulare 2. acceptare 3. acaparator. debitor .(cont.exerciţiu financiar ~ standards . corect.descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s.contabilitate.preţ de cost contabil ~ currency .

.

document 3.act legal ~ of God .vânzări cu amănuntul act s.(asig. acru (unitate de suprafaţă) acreage s. interimar ~ manager . proces . chitanţă de plată (integrate) acre s.forţă majoră. acţiune 2.the-board tariff reductions . director interimar ~ member .t.(dr.at law .bond .AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s.) posesie de fapt ~ price . o persoană) acquittal v.oficial. a achita (o datorie. vândut în magazin/cu amănuntul ~ .) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie. achitare. peste.capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .) pierdere reală ~ possession .document juridic ~ in law .lege ~ of war . deasupra ~ .) piaţă activă ~ money . pe toată linia ~ .balanţă (comercială. 1. sete de câştig acquit v. lege ~ and deed . de plăţi) activă . graţiere . 1.(dr. scoatere de sub acuzaţie 2. act.reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ .loss .populaţie activă ~ shares .the-counter .market .(bur.circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file .) tutelă activă actual adj.bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner .membru supleant ~ order .) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .comanditat ~ population . acquittance acquittance s. real.(mar. efectiv s. acţiune 2.) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj.the-board -general.act de război acting adj. actuals. dorinţă de acaparare. achitare (de datorii).comanditat action s. act. activ ~ account .of Parliament .) active productive (care aduc dobândă) ~ balance .(fin.cont activ (de operaţiuni) ~ assets . legal. 1. contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost .acţiune judiciară pentru daune ~ in rem .delegaţie. acţiune judiciară. suprafaţă (calculată în acri) across prep.preţ de cost efectiv ~ delivery .predare reală/definitivă .dosar activ/în folosinţă ~ income . (mar.lege m vigoare .the-counter sales . mandat ~ partner . pi.acţiune judiciară ~ for damages .ADJ.venit activ/din salariu ~ law .(bur.administrator delegat.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .

suplimentar ~ duty . a adauga 2.garantie suplimentara . (up) a totaliza v.i. 1. aditional. adaugat .tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss .calcul/evaluare actuarial(a) actuary s. flexibil ~ expectations .taxa vamala suplimentara ~ funds needed .fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance .) pierdere totala reala actuarial adj. (in) a include.(asig. actuar.(asig. actuarial ~ calculation .prima suplimentara de asigurare ~ risk . estimatd in functie de mai multi factori) add v.perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile.) rise suplimentar ~ security . a pune la socoteala 3. expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj. a face o adunare 2. (to) a se adauga la.value .taxa • pe valoarea adaugata additional adj. a contribui la added adj.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax .t. a aduna.~ tare .asigurare suplimentara ~ postage . 1.suprataxa postala/de francare ~ premium .

variabil ~ currency .declarare m stare de faliment adjust v.amanare sine die adjudicate v. (asig. a rectifica 4. expeditor adequate adj.) procedura adjourn v.) specialist compensator.mostra reprezentativa ~ security . (asig.) dispasor adjustments. adecvat. mar. accesoriu.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label . sentinta. a corecta.moneda elastica ~ rate mortgage . a aranja.(mar. hotarare judecatoreasca ~ order . fupon) a da o sentinta cu privire la.eticheta cu adresa addressee s. a ajusta.i. sistematizare . suspendare ~ sine die .label . amanare. corespunzator ~ sample . a sistematiza 2.camet de adrese ~ commission .address s.timbru adeziv adjective adj.ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. a se pronun^a asupra adjudication s. 1. a evalua (daunele) adjustable adj.t.law . adresa v. ajustabil.) a determina.garantie corespunzatoare adhesive adj. adeziv . a suspenda (o sedinfd) adjournment s. a adapta 3. a adresa ~ book . anex . destinatar addresser s. aranjare. a amana. (asig.t.(dr. judecare (a unui proces). a da (o sentintd) v.t. 1. a judeca (un proces).eticheta colanta ~ stamp .t.

ajustare. adaptare 3.2. rectificare (a .

1. arvuna . reclama. 1. falsificare. a avansa (in functie) 2.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v. a da un anunt advertisement s. anunt (in ziar etc.balanta comerciala pasiva/deficitara . 1.control administrativ ~ data processing . evaluare (a daunelor) 5.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .) dispasa. a avansa (bani) 4.taxa de intrare .panou publicitar . acont.tribunal maritim -jurisdiction .ADJ-ADV 21 unui cont) 4. contrafacere . a avansa (pe cineva) 2.navlu platit anticipat .i.t.buget deficitar .) ~ hoarding . acceptare. administratie.possession .) determinare. 1. la radio etc. (dr.) uzucapiune advertise v. (platit) in avans . nefavorabil . majorare (de prefuri) 3.balance of trade . 1.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order . conducere. gestionare. administrator 2. acceptare .tribunal administrativ administrator s. contrafacut adulteration s.on bottomry .t. 1.avans de imprumut maritim adventure s.jurisdictie maritima ~ law . a falsifica. (asig.avans in contul marfurilor . (asig.fee .mila marina engleza admission s.acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5. guvern ~ costs/expenses .) executor testamentar.drept maritim ~ mile .budget .informatica de gestiune ~ expenses/overheads . a creste. a se majora (despre preturi) s. avansare (in functie) 2.(dr.(dr. regulament de avarie comuna ~ account . intreprindere/afacere riscanta 2. mar. a promova (interese) v.(asig. administrator admiralty s. a contraface adj. advers.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism . mar. crestere.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s. (asig. a face reclama/publicitate. amiralitate ~ court .curve .(cont.of coinage .t. gerare 2. avans. acces 2.of estates .freight .i. arvuna adj. mar.cheltuieli administrative/de regie . 1.to quotation . a anunta (in ziar.mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .money . administrativ ~ control . administrare. falsificat. a majora (preturi) 3.against goods . a creste.acont. admitere . tutore.falsificare/depreciere a monedei advance v.) v. imprumut 4. intrare.(dr.) cont de control/ rectificare ~ bond .) rise adverse adj. ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj.

agenţie de publicitate ~ agent . a împăduri affreight v.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .agent de publicitate .) navlosire.) aviz de expediţie adviser s. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s. publicitate . timbrul) afforest v. 1.22 ADV-AGE ~ rates . a afilia. (mar. depoziţie. aviz ~ note . consultant advisory adj.appropriation . a recunoaste ca filială v.) navlosi tor affreightment s. consultativ ~ committee . problemă.t. (mar.t.de la data . a se afilia affix v. afacere.. pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2.agency .confirmare a creditului ~ of delivery . semnătura.L a se asocia. advertorial (articol de fond.t.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s.media . avocat (pledant) affair s. consilier. afretare afloat adv.budget . (dr. fin.figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory .) a navlosi. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2.(com. a aplica (ştampila. după ~ date . a primi ca membru.) afidavit.mijloace publicitare ~ research . fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj.t.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit . afiliat. filială v.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards .(mar. sub jurământ affiliate s. sus-numit after prep.(com. afaceri affidavit s. ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s. a afreta affreighter s. 1. a pune.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch .) aviz de expediţie ~ of shipment . pi. (mar.alocare de fonduri pentru publicitate .comitet consultativ ~ service .serviciu consultativ advocate s.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s. asociat.şef al departamentului de publicitate .anuar de publicitate ~ manager .

hours price .după prezentare ~ .~ .(asig.preţ neoficial/după închiderea bursei ~ . vârstă . contra. mar.sight .admitted .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei . împotriva ~ all risks .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .sales service .hours dealings .) contra tuturor riscurilor age s.tax profit .(asig. serviciu postvânzare/de întreţinere ..profit impozitat against prep.discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .service.limită de vârstă (pentru pensionare) .

activ ~ asset .producţie globală/totală ~ planning .contract de reprezentaţă ~ costs . agenţie. acord. agent.comision de repre/entare ~ problem . agent. (fin. reprez. ordine de zi agent s.entant 2.convenţie de vânzare la .bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . un sector industrial etc.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy . înţelegere .(com. termeni contractuali agreement s.reformă agrară agree v.i.reform . 1. (fin. stabilit .(bur. 1.factori de producţie aggregate adj. acţionari şi creditori) ~ fee .) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio .terms . convenit. agrar s. factor ~ bank .costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere. a fi de acord.AGE-AGR 23 ~ profile . convenţie.ofertă globală aggressive adj.) agiotaj agrarian adj.) agency s. total — analysis .preţ convenit/stabilit .condiţii convenite/stabilite. energic. a consimti. agenda.planificare globală ~ rebate . reprezentare ~ contract .) agio agiotage s. a corespunde.structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă. a conveni 2. a se potrivi agreed adj.and liquidated damages . reprezentanţă. agresiv.) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply .(asig.) avarii acceptate şi evaluate .politică agresivă de vânzări agio s. mar.cerere globală ~ output . global.to sell .macroeconomie ~ demand . adept al reformelor agrare .problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s.price .

agricol ~ area .agrobiologie .expoziţie agricolă .termen agricultural adj.zonă agricolă . agroindustrie .cooperativă agricolă .credit agricol ~ economics . 1.utilaj agricol .engineering .machinery .chemistry . agronomie agroindustry s.cooperative .imitate agricolă de cont agriculture s.credit .unit of account .exhibition .agrotehnică .inginer agronom .agronomie .biology .bancă agricolă .agrochimie . agricultură 2.engineer .bank .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

care poate fi înlăturat .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.clause . aviaţie ~ broker .venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.producţie medie ~ price .valoare medie averaging s.vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .pierdere in avaria comună ~ output .cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .32 AVA-AX ~ bond .tară medie ~ tax rate .) avizo avoid v.) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .calitate medie ~ revenue .clauză rezolutorie avoirdupois s. evitabil.înclinaţie medie de a economisi . a anula.cost pricing .contribuţie la avaria comună.asigurare aviatică ~ shares .certificat de avarie .costs . decizie arbitrală (a unui . 1. anulare.t. (bur.(fin.rata medie a impozitului ~ value .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .clauza avariei ~ collection period .costuri variabile avoidance s. reziliere ~ clause . compromis de avarie comună ~ certificate .propensity to consume .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .preţ mediu .agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out . sentinţă judecătorească.probă medie ~ tare . avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s.quality .scadenţă medie ~ loss . (mar. a rezilia (un contract) avoidable adj. premiu 2.

reducere drastică (a cheltuielilor).t. a arbitra awareness s. bugete) . la acorda (un premiu) 2.tribunal de arbitraj) v. a hotărî (o penalitate. a da (o sentinţă). restricţii bugetare severe v. conştientizare.t. cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s. o plată). a reduce drastic (cheltuieli.

andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.portofoliu de comenzi neonorate backward adj.împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v. 1. copil ~ bonds . restant v.efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer . a andosa (un efect de comerţ) ~ charges . bancher.t.datorie neperformanta ~ debtor . financiar 2.monedă falsa .reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin . andosator.baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s.cambie andosată .datorii acumulate ~ of orders .(mar.) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper . întârziat ~ integration .B baby 5. invers 2. a postdata backed adj.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .comenzi vechi/restante ~ pay . susţinător.) scrisoare de garanţie backwardation s.(bur.) navlu de înapoiere ~ letter .) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . 1. a sprijini (financiar) 2. restanţă .restanţă (de salariu) ~ . (bur.to-back loan .(mar. rău.acoperire a monedei backlog.stivuire incorectă/ne- .debt .) acoperire . transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.note .speze restante ~ freight .obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers . sprijin. a susţine. ajutor 2. 1. susţinut.(mar. sprijinit (financiar) 2.încărcătură de înapoiere ~ orders . verso adj. backwardation bad adj.t. andosat ~ bill .) deport backwardization v.?. prost ~ claim .(cont.debitor rău platnic ~ debts account .of debts . 1.rău platnic ~ stowage-. (fin. înapoiat.) bon de livrare backer s. 1.) scrisoare de garanţie ~ load .of currency .(mar.

declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .caric/încărcătură în saci baggage s.recipisă de bagaj e ~ declaration . a însăcui — cargo . sac. bagaj ~ check .corespunzătoare bag s.t. pungă v.poliţă de asigurare a bagaj elor .

casa de bagaje ~ sufferance . garant v.caric/incarcatura complet(a) . balanta. a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic .plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui . a balasta (o nava).buget balansat/echilibrat ~ fund . depunere (de marfuri) pe baza de contract.caric/incarcatura in baluri .crestere echilibrata ~ (issue) load .t. garantie 2.) sold v. portarel bailment s.sold debitor ~ in/on hand . a echilibra (un buget) ~ book .) 1.calatorie/voiaj in balast ballastage s. (cont.a chezasui.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.) permis vamal de bagaje bail 5. echilibrat ~ budget . balast v.sold reportat ~ due . 1.) s. a elibera pe cautiune 2. ~ sample . cautiune. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5. a balansa (un cont) 2. balastare.sold creditor ~ of accounts .pescaj in balast ~ passage/voyage . 1. bal. imbarcare de balast 2. cantar 2.t.balanta de conturi ~ of concessions .(mar. 1.t. balon ~ payment .of payments .marfuri in baluri ballast (mar. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for .declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught . act de depozit in garantie bailor s.selectie ponderata bale s.capacitate in baluri (a novel) ~ cargo .balanta de plati ~ of trade . eliberare pe cautiune 2.34 BAG-BAN ~ room .registru de solduri ~ brought forward . actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth . a incarca cu balast ~ declaration . (§i -out) 1. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5.t. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s. (mar.(cont. taxa de balastare balloon s.) bilant balanced adj.balanta comerciala ~ sheet . 1. balot v. a garanta pentru bailable adj.goods .balanta concesiilor .

credit bancar ~ deposit .i.charges/commission .sold in banca ~ book . interzicere.t.clerk . a depune la banca v. banca v.accept/cambie bancar(a) ~ account .cliring bancar .comision bancar ~ clearing . a avea cont la banca 2. interdic|ie v. a interzice.depozit bancar ~ discount . a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .cont bancar ~ annuities .t.imprumuf) ban s.scont comercial ~ draft trata bancara 1 .easier (de banca) ~ credit .titluri de renta consolidata ~ balance . 1.carnet/livret de banca . a prohibi bank s. a fi bancher.

1. bancher 2.politica de creditare a bancii ~ liquidity . credit prin cont descoperit ~ rate .) cerere de declarare In stare de faliment bar s.insolvabilitate bancara ~ interest .sindicat bancar -system.bancnota ~ of commerce .support . bancruta ~ level .lichiditate bancara ~ loan . director de banca ~'s acceptance/bill .sistem bancar bankrupt s.extras de cont ~ sweep arrangements .oficiu de cliring bancar ~s' deposits .dobanda bancara ~ lending policy .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s.banca comerciala ~ of deposit . fara asigurare ~ boat . a duce la faliment.nava nuda (navlositd ford echipaj) .cod de bare (pe un produs) bare adj. legislate bancara .banca de emisiune ~ overdraft .ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s. afaceri bancare. insolvabil v. neasigurat.(dr. \.depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .structure .sarbatori legale ~ insolvency .trata bancara ~'s clearing house . a falimenta ~'s certificate . 1.a da faliment bankruptcy s.scont comercial ~'s enquiry/reference . lege bancara.cont bancar ~ law . falit. nud (despre o nova fora echipaj) 2.banca centrala ~'s cheque/draft .control al gestiunii bancii ~ guarantee .taxa de scont ~ reserves . lingou ~ code .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays .depasire a contului din banca.referin^a a bancii ~'s order . servicii bancare -account . activitate bancara 2. gol.tmprumut bancar ~ note .rezerve bancare ~ run .(dr. amplasare 51 dimensiune) . debitor insolvabil adj.instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj.interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate . care poate fi acceptat de o banca ~ asset . bara 2.t. faliment.structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. 1.) concordat to go ~ . falit.garantie bancara ~ holiday .accept/cambie bancar(a) ~s' bank .banca de depuneri ~ of issue .cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .drept bancar.BAN-BAR 35 ~ examination .

) evidente primare ~ earning power ratio . (away) a vinde tn pierdere v.(bur. a face o afacere . membru al echipajului unui slep bargeman v.36 BAR-BAS ~ . ponton cu biga de marfa ~ port . obisnuit.(cont.acord de barter .transaction . a negocia. slepar. nepretios (despre metale). fals (despre monede) basic adj.boat/.slep-tanc petrolier bargee s. de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books . bargee barometer s. mahona.preturi de sold ~ sale .industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage .tranzactie de barter/in contrapartida base adj.raion de solduri ~ hunter . invoiala. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade . misit ~ prices .slep cu biga.) actiuni .pole charter navlosire a navei nude. cumparare avantajoasa. baril (unitate de capacitate) ~ cargo . a se targui pentru 2. butoias 2.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s . restrictie ~ to entry . negociere ~ power . barometru ~ stock .persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker .i. mar.rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry .caric/incarcatura in butoaie barrier s. persoana vinovata de baraterie barratry s. butoi.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s. 1.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . afacere. targuiala 3. baria.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation .and sale . 1. chilipir v.bariera comerciala barrister s.drept de negociere (a unui contract) barge s. punct de plecare 2. salanda ~ derrick . 1.a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s. bariera. (asig.intermediar.(dr. soldare to be a ~ .t.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj. contract de navlosire a navei nude ~ trust . banking fundamental.lichidare a stocului. a mcheia un targ. tranzactie. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s. targ 2. baza. (corn.salariu tarifar/de baza basis s. 1. slep. avocat (in instantele superioare) barter s.hull/.baza de impunere .) barter ~ agreement/arrangement .port cu alimbare ~ tank .bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit . a cadea la invoiala.barometru barrator s.

cartel al speculantilor a la baisse below prep. de scadere.titluri de valoare la purtator beneficial adj.my-neighbour policy . cos ~ of currencies . obligafiuni) la purtator ~ securities .) s. sub ~ par . vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction . ajutor./. alocatie v.politica .t. magazin universal 3.t. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line .. a cauta sa provoace o scadere (a cursului) .productie in serie mica/discontinua baza(a)r s.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate .pret/tarif de baza basket 5.account/position .presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze . profitabil. in scadere v. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale. serie (de mar/a) ~ production . bazar de binefacere bear (bur. bazar (oriental) 2.acfiuni la purtator bearish adj. 1. indice de profitabilitate . apar^inator (tip de consumator) adj.(fin.profit neimpozitat beforehand adv. adj.(bur. anticipat beggar s. devalorizare competitivd etc.run .constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s.certificat provizoriu (de acfiuni. a saraci. a beneficia.) sub pari.BAS-BEN 37 ~ point . a trage foloase/profit ~ association/club/society .campanie/ speculate a la baisse ~ market . lot.cersetorul. cu excepfia publicitdfii in mass media) . cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep.) uzufruct ~ owner . castig.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio .(dr. cersetor v.sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net.t.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . purtator ~ bond .efect de comert la purtator ~ scrip . a aduce beneficii v. avantajos ~ interest -(dr.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper .. 1. partida. beneficiu. folos 2.pia^a in scadere ~ pool . a folosi.tranzactie a la baisse bearer s.tax profit .(fin. inainte de ~ . indemnizatie. a pauperiza ~ .) uzufructuar beneficiary s.) belonger s.) raport beneficiu-cost. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares . beneficiar benefit s.

petitie.coefficient/factor .(fin.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort . 1.(bur. a licita. 1.cota navlurilor de linie ~ owner . ofertant.(bur.transport de linie neregulat berthage s.plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . declarable. beta . oferta.coalitie a hcitan^ilor bidding s.t. imbunata^ire. licitare.carte de mare succes.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj. a participa la licitatie ~ -asked spread . mai bun. plangere 6. mostenire berth s.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller .. 1. front de dane.taxa de dana ~ charter . bilateral ~ contract . dezvoltare ~ levy .taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. (corn. (SUA) bancnota 7. dana 2. licitant -s'ring . pe comanda (despre haine) best adj.monopol bilateral ~ trade agreements .i. a da. proiect de lege 2. pariu v. testament 2. lista.) cerere. eel mai bun s.caric de linie ~ charge . (dr. nota de plata 4. taxa de stationare la dana bespoke adj.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause .conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic . reclamafie.38 BEN-BIL ~ in kind . adv.i. licitare.clauza danei/. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. (over) a supralicita 3. anun^ v. articol foarte cautat bet s.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly .beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v.costuri ale ofertei de pre^ . a testa.i.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price . a acosta la dana ~ cargo . a . a paria beta s.t. spatiu de receptionare a marfurilor 2. certificat 3. pret oferit (la licitafie) v. v..pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s. afis. maxim ~ buy .la rand" ~ freights/rates . superior ~ offer supraoferta betterment s. oferta. 1.. a oferi (un pre{ la licitafie) 2.proprietar de nava de linie ~ terms . cuseta v.) bilateralism bill s. amelio-rare.price . 1. 1.acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. a lasa prin testament bequest s.t. pret oferit (la licitafie) ~ ring . inventar.t. cambie 5. factura.coalite a licitan^ilor bilateral adj.

nota de cheltuieli de judecata .speculant pe piata neagra ~ money .bon de livrare. anuntare ~ clerk . a lega (prin contract. a santaja. a trece pe o lista 2.cambii de Tncasat billboard s. biotehnologie black 5. a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .lipitor de afise ~ rate .declaratie vamala provizorie ~ of store . panou de afise billing s.of entry .t. santaj.registru de cambii ~ . adj.of credit .of parcels .) bimetalism bin s.nomenclator de marfuri ~ of health .contract de vanzare ~ of sight/view .cambii pentru Tncasare . (out) a da la ucenicie 3. produse) ~ card .deviz estimativ ~ of sale . cutie (pentru unele alimente.conosament ~ of materials . acreditiv ~ of delivery .coated workers .fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v. spargator de greva blackmail s. avizier.facturier ~ machine .) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster . a constrange binder s. biodegradabil biotechnology s.economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer . act de insotire ~ of quantities .piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s.autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount .patenta/certificat de sanatate ~ of lading .cambie ~ of exchange in a set .set de cambii ~ of fare . factura . a determina. a factura ~ book .t.factura.) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . 1. angajamente Ie gale) 2.BIL-BLA 39 inregistra.cambii de platit ~ s receivable .of exchange .piata de scont ~ of adventure .cambii pentru scontare ~ s payable .(mar.declaratie vamala la sosire .broker .lista de materiale . aflsare. a obliga. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj. facturare 2. a extorca ~ of sufferance . a anunta (printr-un afi§) 3. (over) a obliga. lista de mancaruri ~ of goods .(mar.bani murdari ~ payment . negru v. 1.meniu.functionari ~ economy . (fin.t. lada.taxa de scont ~ s for collection .masina de facturat bimetallism s.scrisoare de credit.agent de scont ~ market . extorcare v.

tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote . pensiune ~ chairman . general/unic blister s.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj.transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj. dulap 2.acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s. ipoteca generala/totala ~ order . 1.cec Tn alb ~ credit . masa 5.cambie In alb ~ bill of lading .comanda generala/nespecificata ~ price . scandura.t.t.vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s.asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer .(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement .consiliu de administratie .semnatura de complezenta . blocada v.persoanajuridica ~ language . a urea la bord 2.collar workers . (SUA) cvartal 2. general. organizatie ~ copy .sala de consiliu body s.t.ambalaj transparent bloc s.) pachet de actiuni v.societate fictiva ~ signature . a tine Tn pensiune ~ and lodging . consiliu. 1. bloc (economic). 1. comisie. bord (al unei nave etc. spa^iu gol/necompletat 2. bloc.40 BLA-BOG blank adj. necompletat.room .reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s.foot .gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ . a bloca (un cont) ~ insurance .masa si casa. panou. -organ.conosament la purtator ~ cheque .ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente). a supune unei blocade blue adj.text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate . global ~ insurance . fals. (bur.cec fals ~ company . mancare.asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage . grupare (politico) block s.oferta Tn bloc ~ trading . in alb s. minister 4.) 3.sky laws .actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ .semnatura Tn alb ~ transfer . avizier v.picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors . fbrmular.presedinte al consiliului de administratie . 1. departament. fictiv ~ cheque .andosare Tn alb ~ signature . blister ~ pack .pref. prezentare . blancheta ~ acceptance/bill . albastru ~ chips .

a inregistra. 1. care rezulta din registrul contabil.marfuri in vama ~ stores . detinator de obligatiuni bondsman s. Tmprumut obligatar ~ loan .actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme . 1. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . (dr. 1. bilete) 3.tmprumut obligatar ~ market .) obligatiune. succes in afaceri bond s.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing .(cont.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse . garanfie.) contract de garantie v. a retine (locuri. (in) a ponta (un salariat) la venire 4.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial. 1.BOG-BOO 41 ~ transaction . bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares . taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods . angajament formal de plata 3.pret de cost contabil ~ debt .pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s. contabil v. de carte 2.tranzac^ie necinstita bolshevism s.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . (fin. registru (contabil) adj.registre/evidente contabile .cu livrare din antrepozit vamal ~ value .permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating .certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor . volum 2.sistem de prime book s.valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults .creditor garantat prin obligatiuni ~ dues . a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate . prima.t. depozitat in antrepozit vamal ~ carman . in vama. (asig. 1. spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. carte.inregistrare contabila ~ entry system .profit contabil ~ s of account .) garant bondwashing 5'. (off. mina de aur 2. 1.) sistem de evident a intrarilor ~ profit . pi.emisiune de obligatiuni. bolsevism bonanza s. a trece Tntr-un registru 2.pia^a titlurilor de stat ~ note .provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms . obligatiuni la purtator 2.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. garantat prin obligatiuni 2.creanta contabila ~ entry . 1. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2.t.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue .

) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s .i. conjuctura economica favorabila 2. a lua cu Tmprumut borrower s. persoana care ia cu imprumut. a promova. brosura bookmaker s. eel mat scazut ~ price . crestere.42 ~ s of first/original/prime entry jumal. a progresa. avant (economic). prima. retinere. 1. gol de productie ~ inflation .easier (la casa de bilete) ~ hall . I. categorie. chiosc de ziare bookstand v. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond . sef. timp mort tn fluxul tehnologic. marire (a preturilor) v.industria earth ~ value . librar bookshop s. fund. clasa.trade . scurta perioada de avant economic. debitor boss s.t. nava adj. carena. bilete) ~ clerk . perioada de succes (al unui produs) 3.) obligat.} aviz de angajament/ navlosire ~ office .alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . impozitare) ~ creep .sala de vanzare de bilete ~ note . boom 2. stand de carfi. (mar. baza 2. Tnregistrare.) fund de nava. crestere rapida. imprumutat.{mar. grani^a ~ station . explozie (a preturilor) v.casa de bilete bookkeeper s. boicot v. grupa (de salarizare. contabilitate booklet s. taraba. boss. patron bottleneck s. a sus^ine intens (un produs. a Tmprumuta.(cont. rezervare (de locuri. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. prosperitate.) booth s. agent de pariuri bookseller s. 1. contabil bookkeeping s. Tn drum spre bounty s. (dr.contract de Tmprumut maritim ~ lien .drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. bookmaker. librarie bookstall s. crestere temporara (a preturilor) boost s. 1. chiosc border s.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v.) (for) cu destinatia. constrans 2. 1. 1.valoare contabila ~ value weights .t.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. minim. a mari (preturi) 2. a boicota bracket s. bookstall boom s. 1. butic boycott s. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -. frontiera. trecere in registru 2. (mar. a prospera 2.a tine contabilitatea booking s. o marcd etc. a creste.t.gara de frontiera ~ tax adjustments . gatuire a productiei.

depanare brew V. creare a marcii breach s.L a fabrica bere brewer s. un produs) cu multa publicitate 5. clasificare3. a corupe bribery s. a ruina 3. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking . 1. 1. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s.grafic al pragului de rentabilitate ~ .of contract .loan . a rupe (un contract) 7. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) .incalcare a unei clauze contractuale break v. a mitui. domeniu.t.director de filiala/ sucursala ~ network . sucursala v.clauza ineficientei (navei) ~ of prices . a diviza. defalcare.retea de sucursale brand s. tmpartire.abuz de Tncredere ~ of warranty . 1. avarie.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . (up) a ridica (o sedintd) v. bransa. divizare.i. a defaica. a incaica.BRA-BRI 43 brainstorming s. a da faliment 2. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3.valori ale marcii branding s.t.imprumut-punte/de legatura. incalcare. sfera de activitate 2.indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . punte .even chart . a lansa (o companie.denumire a marcii . mita v.punct critic al rentabilitatii breakable adj. a falimenta.even point .i. pod. nerespectare ~ of confidence/security . mituire. filiala.loialitate/fidelitate fata de marca ~ management .even analysis . ~ . analiza ~ clause . a analiza 6. casabil breakage s.incalcare a contractului ~ of trust . fragil. spargere.management al marcii ~ name .analiza a preturilor ~ service . fabricant de bere brewery s. 1. marca ~ acceptance .imagine a marcii ~ loyalty . 1.activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager .nerespectare a secretului .valuation .evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate. branding.(cont. ramura. fabrica de bere bribe s. deteriorare 2. (off) a tntrerupe (relatii). brainstorming branch s. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. defectiune 2. a rupe 2. a clasifica. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ . luare sau dare de mita bridge s.

a aloca.caric/încărcăturâ în vrac » . a prevedea în buget ~ account . televizoare etc. maro ~ goods . scurt.cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente).grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order .(mar.society/and loan association . a expune pe scurt 2.politică bugetară budgeting s.(mar. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . intermediar ~'s lien .) ordin al agentului de încărcare ~'s return . 1.) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line .) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire).deficit bugetar .) pachet incomplet de acţiuni ~ lots.stoc-tampon building s. activ.t. încălcat. întocmire a bugetului buffer s.credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe .) dosar (aZ MHMÎ' proces). buget v. spart 2. bulă 2.a aproba/a vota bugetul budgetary adj. grămadâ. vrac.(bur. 'curtier. (bur. 1.).articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . asigurări etc.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan . 1. (com.44 BRI-BUL brief adj. agent (de bursă.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company . viu ~ market . (dr. rezuma. material de umplutură ~ time .control bugetar ~ deficit . brokeraj. tampon ~ stock .(mar.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ .radiouri. bugetar ~ control .i. curtaj brown adj. concis s.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s. marfâ m vrac ~ analysis . rupt.) borderou al agentului de încărcare brokerage s.societate-fantomă budget s. rezumat 2. 1.analiză globală ~ cargo/freight . broker. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v. construcţie ~ contractor .t. minat ~ amount/lot . a repartiza (din buget) v.policy .antreprenor. incomplet 4.piaţă activă broken adj. active sau cota de piaţâ) brisk aJ/.produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro . nerespectat 3.bancă de economii şi societate de construcţii. constmctor ~ loan .) bubble s. . falit. societate ipotecară bulk s.

t.) s.piaţă în creştere . sarcină. baniţă (unitate de capacitaîe) business s.agent de buncherare ~ port . onusprobandi burdensome adj. lingou (de aur sau argint) ~ reserve . ocupaţie. de studii) ~ market . agenţie. activitate comercială 2.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader .container pentru marfa în vrac ~ dry cargo .) rezervă metalică bullish adj.oil carrier .acoperire excedentară ~ campaign .vrachier. 1. a dezarima bulkhead s. buldog ~ bonds . problemă.grain carrier . a încărca . 1. referitor la afaceri. încărcătură 2. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj. afacere.mărfuri în vrac ~ . firmă. (cont. (mar.ore carrier . societate comercială 4.obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s.a începe descărcarea. marfă nesortată ~ production .handling cargo dock .account/position .tranzactie â la hausse bulldog s. proiect 3. navă de mărfuri în vrac ~ container . de afaceri. în creştere v. densitate în grămadă to break ~ .producţie în serie/de masă ~ storage .încărcătură amestecată. birocraţie bureaucrat s. ofîciu.t.depozitare în vrac ~ weight .cartel al speculanţilor â la hausse ~ run . comercial ~ agent .) buncherare ~ agent . (fin. răspundere.carte de vizită . bursă (universitară. afaceri. mare. voluminos ~ goods . profesie.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) .chei de mărfuri în vrac ~ lorry .(fin. împovărător.pool . (mar. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.marfa voluminoasâ bull (bur. buşel. furt prin efracţie ~ insurance .) cheltuieli de regie v. greutate.masă specifîcă în vrac.asigurare contra furtului bursary s.of proof (dr. meserie adj.port de buncherare burden s. birocrat burglary 5. birou.reprezentant comercial ~ card . de creştere.) capacitate de încărcare de marfa 4.) sarcina probatiunii.autocistemă ~ .tanc petrolier ~ . obligaţie (contractuală).mineralier ~ pile . speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj. departament bureaucracy s. oneros bureau s.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods .cerealier ~ . responsabiliate 3.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction .

1.(bur.to .centre .(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.profit din activitatea curentă ~ risk . over) a mitui 6. fturnover) a realiza (vânzâri mari.a intra în afaceri to travel on ~ . cumpărător .(/m. finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5.publicitate industrială ~ unionism .concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit . de afaceri.concentration . fback) a răscumpăra 3. referitor la afaceri.) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings .poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law . 1. a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1.business advertising .faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours . (off.ordine de zi ~ plan .credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers .comert ~ failure .plan de afaceri ~ profit .zi lucrătoare ~ economics . practic businessman s.) cumpărători fâră vânzători . cumpărărătură v. om de afaceri buy s.t. (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'.centru de afaceri ~ correspondence . lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ . răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.infbrmatică de gestiune ~ day . a face cumpărături buyback s.program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .corespondenţă comercială ~ cycle .economii/rezerve ale firmei ~ strategy .drept comercial ~ management . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s. însâ cu profit minim) 8.managementul întreprinderii ~ manager .strategie de afaceri ~ term . cumpărare.a călători în interes de afaceri businesslike adj.termen comercial ~ .casă de comert ~ interruption policy .director comercial ~ of the day . a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v.ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing . a cumpăra 2.46 BUS-BUY . (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi). a răscumpăra (la licitaţie) 4.i. (in) a stoca (materiale).

surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .BUY-BY -s' market .) cererea mai mare decât oferta ~'s risk . cumpărare .grevă a cumpărătorilor buygrid s.piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .s over .(bur.risc al cumpărătorului ~'s surplus .monopson ~'s option to double .(bur. grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.

secundar.) cumpărare â la hausse ~ power .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s.(bur.work .putere de cumpărare ~ round .product .ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .stocare. materii prime) ~ long . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.~ cycle . derivat ~ . auxiliar ~ (e) .produs secundar/auxiliar.law . depozitare în stoc (de marfâ.hotărâre a administraţiei locale.muncâ suplimentară/accesorie . decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ .

cadastre cadastral adj.i.) calendar de termene.hartă cadastrală ~ register .) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares . a convoca 3. call 5.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. upon) a soma (un debitor).scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq.zi calendaristică ~ year . a chema 2. a telegrafia ~ address . la un preţ specificat. a înscrie în calendar.curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer . calendar 2. (on. (mt) a chema la grevă 6. (bur. vizită (profesională.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare.carte funciară ~ survey . cablogramă • cabotage s. (up) a chema la . cablu 2.i.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option .ridicare cadastrală cadastre s.primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . (mar.cabină telefonică .an calendaristic call s. (oft) a anula. cablogramă.adresă telegrafîcă ~ order . a contramanda 5. (dr.(bur. a înregistra ~ day .) opţiune telefon v.depozit la vedere ~ feature . 1. solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3. (mar. cerere.) escală v.t. înainte de maturitate) ~ letter . de afaceri) 5. rol 3.(bur. 1. cadastral ~ map .premium . apel.t. 1. cadastru calendar s. (in) a cere plata (unei datorii).of . (fin.more option .comandă telegrafică ~ rate .deposit .) cabotaj cadaster v. apel/convorbire telefonică 2.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ . a scoate din circulatie (bani) 4. telegramă v. a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) .transfer telegrafic cablegram s.împrumut rambursabil la cerere ~ market . revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4. a aduna.privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare.c cable s. . 1.

propagandă electorală v.dobândă pentru depozitele la vedere.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks . 1 a căuta comenzi 2. de presă etc. prospectare (a pieţei) 3.i. 1.) capacitate de a contracta to work at/to ~ . comis-voiajor 2.navă de canal . ghid (care cuprinde unităţile monetare.(cont. a anula. cutie de conserve 2. specialist în schimburile financiare 3. capital.) cap.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears .reguli de trecere prin canal cancel v. un contract)'. fundamental . de măsură ale mai multor ţări) campaign s.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . a revoca (a hotărâre) cancellable adj. a bifa 2. a anula. productivitate. capitală (oraş) 3. agent electoral cap s. a analiza 2.şlep de canal ~ boat .rate . majusculă. agent comercial.restanţe la achitarea acţiunilor callability s.t.) cont de capital .agent de schimb (de cambii) 2. a pune în cutii de conserve canal s.in bales .port de canal ~ lock . plătibil (la cerere) ~ bond .in bulk . 1. 1. a examina. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v.ecluză de canal ~ regulations . volum 2. ~ bridge . capital 2.t. analiză 2.) can s. a radia (o datorie.rezervări anulabile ~ contract . fabrică de conserve cannibalization s. literă mare adj.productivitate normală ~ to contract .) capacitate legală ~ factor .capacitate în baluri/ baloturi -. capac. revocabil (înainte de scadenţă). principal.factor de capacitate/utilizare -. randament 3.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj. căuş (bazin portuar mic) cambist ^. 1. capacitate. a vizita. (dr. limită superioară (impusă dobânzii. 1.t.(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s.(dr. 1. a face propagandă electorală canvasser s. canistră. l. 1. bidon. o comandă). mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. a conserva. examinare. manual. a realiza (un act.clauză de revocare .contract anulabil cannery s. (com.pod-canal ~ dues/tolls . o ipotecâ). campanie (publicitară.capacitate în vrac ~ production . canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. (fin. (fin. a tăia. a şterge. canal (artificial) ~ barge .taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . a contramanda (o întrevedere.a lucra la capacitatea maximâ capital s. a prospecta (piaţa). cană v.account . anulabil ~ bookings .

activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .(cont.locaţie financiară/de capital.intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .piaţă de capital net) .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment . leasing financiar ~ levy .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .impozit pe capital ~ loss .amortizare ~ employed/owned .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .reducere a capitalului .50 CAP ~ accumulation/formation . mijloace de productie ~ impairment .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .intensive industry .acumulare de capital ~ adequacy . fin.industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .. activul ~ -intensive .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .deepening .randament al câştigului de capital ~ goods .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .emitere de acţiuni ~ lease .cheltuieli de investiţie ~ flight .bunuri de capital.cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .investiţii în mijloace de producţie .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .issue .buget de capital ~ budgeting .capital investit ~ investment'.

protest de mare captive adj.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).valoare capitalizată ~ widening .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s. (bur..răspundere a comandantului ~'s protest .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant .capitaţie. impozit pe cap de locuitor captain s. impozit pe cap de locuitor ~ fee .auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) . calcul pe cap de locuitor 2.fin.structură a capitalului ~ sum .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s. structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .necesar de capital ~ reserves .t.) capitalizare 2.raport investiţie-producţie ~ profit .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .transfer de capital (între două ţari) ~ .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax . capitalism ~ rate .CAP 51 ~ market line .rezerve de capital. (bur.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover . capitaţie. captiv ~ audience . 1.fonduri proprii ~ stock . fin.rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .) a capitaliza capitation s.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .primă a comandantului ~'s copy .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund . capitalist capitalization s. comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources ..rotaţia capitalului ~ value .linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers . (SUA) capital social ~ structure .output ratio . 1.declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .

capitaţie..răspundere a comandantului ~'s protest .stock .rezerve de capital. impozit pe cap de locuitor .capitaţie.market line .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability . 1. (bur.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). capitalism ~ grant .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover .) a capitaliza capitation s.sum .reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s.) capitalizare 2.auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) .linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .fonduri proprii .primă a comandantului ~'s copy .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v. captiv ~ audience .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges . calcul pe cap de locuitor 2.raport investiţie-producţie ~ profit .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .rotaţia capitalului ~ value .output ratio .necesar de capital ~ reserves .raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund . fin.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s. 1.t. profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .valoare capitalizată ~ widening .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing . (bur„fin.protest de mare captive adj. impozit pe cap de locuitor captain s. capitalist capitalization s.transfer de capital (între două ţări) ~ . (SUA) capital social ~ structure .cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax . stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements . comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty .fee .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .structură a capitalului ..

vagon (de tren.(man.capacitate de încărcare de marfa .pescaj de încărcare.) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s. cartelă.taxe pe mărfurile operate . carte (de crediî). navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book .52 CAP-CAR ~ market .cargou.capacitate netă/utilă de încărcare .coeficient de încărcare ~ container .in good condition .şlep de marfă ~ battens .(man. 1.of general delivery . membru (al unui partid.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate .carrying .container de marfâ ~ covered by bill .carrier . capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught . al unui sindicat) careerism s. tramvai) ~ tax .manipulare de marfuri ~ in bulk . posesor al unei cărti de credit care s.capacity . 1. fişă 2.caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report . camet de membru ~ .cartotecă. al unui sindicat) 2.) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge . card 3. cargobot ~ coeffîcient . 1.femeie interesată de reuşita profesională ~ planning .impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s.(SUA) post-restant career 5'.prin grija/bunăvoinţa .caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) . marfa ~ .fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel . profesie ~ counselling .) caric 2. carat carcase v.având calitatea de membru (al unui partid. coţadă de marfa ~ dues . întreţinere.catalog pe fişe ~ index . transportator.vot prin delegat/mandat cardholder s. autoturism 2. încărcătură. de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet . carierism. conservare 2.raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight . 1.handling . automobil. (mar.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare. 1.greutate a animalului tăiat şi curăţat card s.and-passenger ship .magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman .cărăuş. cargobot. carcasă ~ weight . carieră. grijă.întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of .deadweight tonnage . fişier ~ vote .tonaj net. bunăvoinţă ~ and maintenance . carcass carcass s.caric în vrac . arivism cargo ^.

votare (a unui proi'ect de lege) 4.proprietar al mărfii ~ passage .linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .CAR 53 ~ insurance policy .poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .risc al cărăuşului ~'s statement . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner .spaţiu de încărcare ~ sweat .) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s.cargoplan ~ reception .cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free . şofer.transport maritim.recepţionare a mărfîi ~ reefer space . transport. camionagiu 2. cost al transportului 3. flotă de transport ~ space . mar. trafic de mărfari ~ plan .caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation . 1. 1.operare de mărfuri ~ .deplasare a caricului (în magazie) ~ owner .(asig.volum de mărfuri transportate. aducere la îndeplinire.voiaj al navei încărcate ~ performance .sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank . cărăuşie 2.cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.magazie frigorifică ~ sheet .tren de marfa ~ paid home . executare.stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .privilegiu de încărcare. transportator 2.trafic de mărfuri.sudaţie a mârfii ~ syndicate .cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift .agent al cărăuşului ~'s lien .drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk .partidă vagonală de mărfuri carman s.manifold de încărcare ~ movement .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .cheltuieli de transport ~ forward .franco taxe de transport ~ paid . cifră de afaceri ~ underwriter .documente de transport ~ expenses . vatman carriage s. conducere (a unei afaceri) ~ docume^its . cărăuş. administrare.tonă de navlu/volum ~ tonnage . 1.tonaj de încărcare ~ train . societate de transport ~ bag .asigurător al caricului ~ work . adoptare (a unei propuneri).worthy clause .cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold .deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -.

54 CAR-CAS carry v.cont de casă ~ accounting .t. (oft) a câştiga (unpremiu) 6.at bank .t. ovw) a reporta 5. plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets .impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s. a realiza carry-forward v. cartel cartelist s.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ . (cont.sold de casă .) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare .permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port .avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar.) report ~ day . cărăuşie (cu tracţiune animală) 2. (out. ladă 2.credit de casă/descoperit ~ crop . 1.jurispmdenţă ~ study . proces. bur. cost al transportului ~ contractor . cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă.t. cartelare cartelize v. a plăti în numerar ~ account . camionaj 3.(man.cele care nu reprezintă ieşire de numerar . 1.) studiu de caz cash s.antreprenor de trans-porturi ~ note . (asig.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle .din costurilefixe) ~ budget/forecast . numerar.and-carry .recoltă destinată vânzării (.) primâ în numerar ~ breakeven point .(bur.plată în numerar înainte de livrare ~ bonus . (forward. through) a îndeplini. a avea de vânzare (despre un magazin) 3.client care plăteşte în numerar . membm al unui cartel 2. a transporta 2. negocieri) 1. a ambala în lăzi/cutii ~ law . a ţine. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s. a încasa (un cec). a continua (tratative.) cash-and-carry. cascadă ~ tax .(fin. a vota ('MH proiect de lege) 4.contabilitate financiară ~ advance . cutie. bani lichizi v. transport. 1. fon^ a conduce. 1.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit .camionaj cartel s.before delivery . a cartela cascade s. a administra (o afacere). caz v.active lichide ..) bonificaţie în numerar. a adopta (o propunere).disponibil de numerar în bancă ~ balance .şi nu consumului personal) ~ customer . adept al cartelării cartelization s.(com. carry-over carry-over s.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares .zi de report cartage ^.port cu alimbare ~ service .t.

) a condamna la plata despâgubirilor 2..cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .casierie cashomat s.piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .preţ cu plata în numerar ~ purchase .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .) situaţie de casă ~ surrender (value) . casierie ~ on delivery .in-transit policy .(cont.plusuri şi minusuri de casâ ~ statement .paper .registru de casâ ~ discount .casâ.casier ~ management account .bani în casâ . (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.) jumalul încasârilor în numerar ~ register .poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow . care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .t. (SUA) bancomat casing s.~ department .flux de intrare de numerar ~ issue .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .registru de casâ ~ keeper .rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .dividende în numerar .) platâ în numerar la livrare. a totaliza . registru de conturi cashbox s. deosebitâ de profitul contabil.(bur.flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.) casă de înregistrare ~ reserve .plata la livrare ~ equivalent . livrare contra ramburs ~ price .vânzare contra numerar ~ settlement .casâ .down . 1.deposit) ratio . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin. (dr. având diferite mâsuri) cast v.(.(com.rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .(com.cec.) lichidare în numerar ~ shorts and overs . casier ~'s cheque .notă de plată ~ office . casetâ pentru bani cashier s.with order .bon de casâ . învelitoare.flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .(com.casierie . ambalaj . (up) a aduna.bancomat ~ dividends .) plată în numerar la comandă cashbook s.(cont.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .taxâ de ramburs ~ order .) ordin cu plata în numerar ~ outflow . tratâ bancarâ ~'s office .on delivery fee .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .hârtie de ambalaj cask s.(com.

sistare v. marfă ieftinâ catchphrase s.t. catalogue catalogue s.fortă majoră ~ list . categorie.centru comer-cial/de afaceri Central European Time .garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s. a se opri ~ clause . cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj. cauză.listă de procese.i.a opri plăţile. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s.Ora Europei Centrale . încetare.daună cauzată de accident catalog v. păstrare/depozitare în pivniţe 2. listă (de preţuri.t. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price . catalogator cataloguist v.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss .transport de animale vii cattleship s. slogan (publicitar) catchy adj.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . 1. cataloguer catchcrop s.arendă de vite ! ~ market .nutreţ pentru vite ~ lease .t. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s.preţ de catalog .56 CAS-CEN casting adj.planning . prevedere. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj. a fumiza alimente şi servicii caterer s.profit ocazional ~ vacancy .planificare centralizată .reclamă atrăgă-toare category s. clasă cater v. nivel maxim. motiv 2.post liber temporar casualty s. 1. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . a cauza.clauză de sistare to ~ payments . a înceta.târg de vite ~ traffic/transport . avertisment (dat unui lucrător) v. produse etc. persoană angajată temporar ~ labour .vot decisiv (al preşedintelui unei adunări.negustor de vite ~ food . decisiv ~ vote . (asig. a avertiza ~ money .magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. precauţie 2. oprire. a opri. a pricinui ~ beyond control . catalog. pivniţă. limită superioară ~ price . plată pentru depozitare în pivniţe census s. captivant. a da faliment ceiling s.preţ maxim cellar ^. central ~ bank . rol caution s. proces v. ocazional. ieftin s. temporar 5'.store . fumizor de alimente şi servicii cattle s. caz. recensământ central adj.t.învoire ~ profit . vite.i. atrăgător ~ adverstisement . cramă cellarage 5. 1.business district .) v. plafon. a sista v.bancă centrală/naţională .

certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription .) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin . de cereale .certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality . autorizat.certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness . centru (comercial. a elibera un certificat ~ of acceptance . certificat de actiuni v.certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune . atestat 2.certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness . cereale adj.cerealier. 1. a certifica.certificat de asigurare ~ of inward clearance . 1.graminee. centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s.) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight .(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence .certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s.cec acceptat/vizat (de bancâ) . a atesta 2. atestat. financiar etc.certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificat de depozit ~ of enrollment .) certificat de avarie ~ of delivery .(mar.certificat de acţiuni ~ of survey . verificat ~ accountant .certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation .î.carrier .CEN-CER 57 centralism s.certificat de clasă (al navei) ~ of insurance . certificat.dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit . ci de un accident) ~ of guarantee/warranty . centralism centralization s.certificat de greutate (a mărfii) certified adj.(mar.certificat de expertiză ~ of transfer . ci de un accident) ~ of clearance .certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis .certificat de garanţie ~ cheque .) certificat de navigabilitate ~ of shares .(bur.(asig.) ~ of health/pratique .certificat de calitate ~ of registration/registry . cultură de cereale certificate s. navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops . adeverinţă.falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă. mar.contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt . care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. cerealier.

reţea. rest 3.) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi. sistare cesser s. a se modifica channel s.preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . bani mămnţi. canal (natural)-.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant .raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s. impozit cessation s. fabricant de lumînări 2.factură legalizată ~ mail . (dr.camerâ de comerţ şi industrie . 1. în caz de câştig.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s .of commerce .(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) .situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice . mijloc.) conducere ierarhică ~ of distribution .(bur. cale. chaldron (unitate de capacitate) cession s. a atesta cess s. mărunţiş. încetare. a se schimba. (asig. cesionare cessionary s. preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors .conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution .şir de andosări ~ store . (dr. 1. cameră 2.camera comerciantilor champerty s. a schimba (bani) v. cesionar chafe s.i. canal. sistem 2. schimbare 2. a certifica. şenal 2. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s.camerâ de navigaţie .t.CER-CHA ~ copy . schimb v.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer .public accountant . comerciant change s. 1.societate cu sucursale multiple ~ of command .(man.) frecare.cameră de comert ~ of commerce and industry . primeşte o parte din suma disputată) chancellor s. cesiune.copie legalizată ~ financial statement . pasă de navigaţie.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements .of shipping .şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict .t. lanţ (de masurări topografice) ~ company .a merge pe cale ierarhică . oprire. lumânărar.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. pl. sursă ~ captain . 1. negustor. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.magazin m reţea chairman ^. uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. 1.of trade . preşedinţie chaldron s. cancelar Chancellor of the Exchequer -.(com. birouri: I cabinet al judecătorului .) transfer (de acţiuni) autorizat certify v.

a decreta.gain . închiriere ~ agent/broker . cheltuieli.piaţa navlosirilor şi a închirierilor . (mar. a trece în cont . diagramă. o maşină) ~ accountant . drept. statuat (printr-un decret). a taxa 4. privilegiu 2.ajutor de maistru ~ s account . decret. însărcinare.) a navlosi.navlu contractual ~ market . acuzatie (în dreptul penal) 7.societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor . încărcătură 2.subarmator ~ freight . a unei maşini) 1. 1.sarcini pe active ~ s prepaid . 1. navlosit.by demise .contract de navlosire ~ plane .comision de navlosire ~ freight .order . lcont. 1. a trece/a reprezenta pe hartă 2. a sfâtui.contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission .(SUA) cont în credit .afaceri de navlosire . închiriat (despre un avion. a face graficul ~ of accounts . afretat.navlu.agent al navlositorului ~'s freight . preţ al transportului pe mare ~ party . asociaţie a muncitorilor tipografi charge s.ship/vessel . cost al navlosirii/închirierii chartered adj. hartă marină 2. afretare. răspundere. închiriere (a unui avion.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market . sarcină. a însărcina 3. cartă. 1. a cere.i. (cont.navlositor principal . atelier de tipografie.t. 1.CHA 59 chapel s. a fixa (un preţ).(cont.condiţii (contractuale) de navlosire .membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . autorizat 2.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. privilegiat.expert contabil ~ company .piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . 1.hand .account . a închiria (un avion.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included .) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s. confirmat. titlu de gaj 5.t. grafic v. (mar. (mar. 1. a afreta. navlosire.tonaj navlosit charterage s. speze 4.) a debita 5. navlosire.profit impozabil chart s.avion charter ~ rate .) navlositor ~'s agent .navă navlosită charterer s. 1.tarif de navlu ~ tonnage . impozabil .navlu contractual ~ owner . afretare. a acorda (un drept sau privilegiu) 2.inclusiv cheltuielile ~ s on assets .) navlosire. preţ.navlu contractual chartering s. a cere plata 2.agent/curtier de navlosire ~ business .ordin de navlosire ~ terms . 1. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v. contract de navlosire v. a încărca 2.t.) debit 6. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6.cont de cheltuieli ~ s forward . o maşină) ~ by demise . misiune 3. (\v\th) a acuza (de) v. lege.

(SUA) camet de cecuri checking s. 1. a verifica 2. (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. 1.listă de control.proiectant-şef ~ engineer .inginer-şef ~ executive offîcer . bun mobiliar 2. 1. control. verificare 2. oră de plecare (de la hotel) 2. verificare 2. vestiar checkup s. garderobă. 1.debitor principal ~ designer .cec la ordin chief^. cotor 4.bilet cu preţ redus cheapness s.antreprenor general ~ debtor . principal ~ clerk . contramarcă.formular de cec ~ rate . control. fwith^ a corespunde ~ list . servitoare chattel s. (şi ~ up) a controla.ofiţer secund.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer . acareturi ~ mortgage . ('m) a se înregistra (la hotel). 1.bunuri imobiliare cheap adj.(SUA) cont curent checkoff s.bunuri mobiliare . la preţ convenabil ~ labour . a se prezenta (la aeroport. 1. ieftinătate check s.(SUA) director executiv ~ mate/offîcer . calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s.v.forţă de muncă ieftină ~ money .credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality . a face verificări 4. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s. tabele) charwoman s. a încasa un cec (la bancă) 3.cont curent ~ book . analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice. înregistrare ~ account .(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal .60 CHA-CHI chartist s. verificare 3.calitate inferioară ~ ticket . devalorizat.t. control. ştampilă de control.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer . fup on) a controla.) registru de cecuri ~ sample . bifare 3. probă-martor checkbook s.i. la serviciu) 2.(cont. (outJ a pleca (de la hotel etc. număr (la garderobâ)'.mostră de control. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . verificare cheque .cu barare generală ~ crossed specially .ipotecă mobiliară ~ mortgage bond .compensare a cecurilor ~ crossed generally . ieftin 2.cec la purtător ~ to order .cu barare specială ~ form . ieftin. control.(SUA) director operativ .terminal de decontare a cecurilor ~ clearing .şef de birou ~ contractor . şefadj. chitanţă (la depunerea bagajelor). 1. (SUA) cec adj. borderou de cecuri ~ register . de control/verificare v. viză. cec ~ account . a face verificări. achitând nota de plată). femeie cu ziua.camet de cecuri ~ cashing machine .s real . cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv.

) cerere .mijloc de plată/schimb.inginer constructor ~ engineering . oraş ~ article . circular s. tiraj ~ and readership .alocaţie pentru copil ~ labour . superior ~ brand . copil ~ allowance .stare civilă ~ year .t. în ambele sensuri.active circulante/curente ~ capital . civil ~ case . circulant ~ assets .) 1. de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter . a trimite circulare circulate v. 1. asortiment adj.funcţionar public/de stat ~ service . cetăţenie city s.cod civil ~ commotion . folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj.scrisoare de credit circulară ~ ticket . a avea răspândire circulating adj. 1. (dr. cetăţean citizenship s. ales.călătorie în circuit circularize v.administraţie de stat/ publică ~ status .CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .i. unitate monetară circulation s.embargou civil ~ engineer .drepturi civile ~ servant .flux circular (transferul continuu.primărie ~ planning .)'. (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall .ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor .redactor economic (al unui ziar).proces civil ~ code .capital circulant/de lucru ~ medium .ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s. circulară ~ flow . circulaţie (monetard. (asig.t.constmcţii civile ~ law . răspândire.inspector-şef de registru (naval) child s. alegere.licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .drept civil ~ list . selecţionat.tiraj şi grad de citire citizen s.an civil/calendaristic claim s.circulară ~ letter of credit .consiliu municipal ~ edition . de mărfurî) 1.tribunal civil ~ embargo .listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .(asig.reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit . cerere (de despăgubire) 1. a circula.muncă a copiilor. a răspândi. chinezesc ~ auction .articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council . a pune în circulaţie (bani etc. difuzare. selecţie 2.urbanism civil adj.marcă superioară/de calitate circular adj.bilet în circuit ~ tour .) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court . a difuza v.

) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit .certificat de clasă (a navei) ~ of ships .luptă de clasă classical adj.t.a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages .creanţe şi angaja-mente ~ s book . 1. drept (de a solicita ceva) 3. a pretinde.t.inspector de registru/clasificare classified adj. clasă socială v. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj. curat. clairnant class s.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s .şomaj clasic classification s. exigibil.t.accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange . reclamant claimer v. articol. a cere.) cerere reconventională ~ -jumper . clauză.(mar.a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ . a lichida.action .CVA-CLE (îndreptâţitâ).(mar. marfă curată ~ charter . registru naval/maritim ~ surveyor . cu clauze ~ bill of lading .(mar. net s. clasă.cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health .(asig.pagini naţionale (anuar) classify v.) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment . spaţiu liber v. a revendica ~ for damages .t. categorie 2. concesiune (minieră) v.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document .clasificare a navelor ~ society . 1.mica publicitate ~ common stock .) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities . a clasa •.(asig.persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge .registru de reclamatii to jump a ~ . a solda (mârfuri) 3.document oficial secret ~ telephone directory .caric/încărcătură de „produse albe".credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt .societate de clasificare.) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr. a . a clasifica clause s.patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading . curat. revendicabil claimant s. solicitant. prevedere.navâ curată (după carantină). 1. clasificare ~ certificate . clasificat ~ advertisement . a clasifica.a formula pretenţii claimable adj. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance . liber 2.) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo .acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare . stipulaţie (în contract) claused adj.recipisâ de livrare netă ~ ship . a lichida (o navâ) în vamâ 2.

documente de lichidare în vamă ~ sale . de birou ~ error . (mar.zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts . (mar.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate .i. a defrişa (un teren) v.grefier ~ (of the court)'s offîce . a încheia 2.lichidare a soldurilor. soldare (de mărfuri) ~ agent . soldare ~ system . 1.(bur.i.cont de cliring ~ agent .) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute .economie închisă/ autarhică ~ . închis ~ company . sfârşit v. a lua măsuri represive împotriva 3.(cont. a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) . L închis 2.days . (SUA) vânzător ~ of the court . încheiere. (fin.profit net ~ tare .) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v.fâră datorii ~ profit .lichidare a soldurilor.) cliring. (out) a lichida. slrâns.grefa ~ of (the) works . garderobă 2. a încheia (o afacere) ~ company . clonă (produs identic cu altul) close adj. 1.end fund .(fin.t. client ~ account .societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price .certificat de lichidare în vamă ~ iirwards .lichidare în vamă la plecare ~ papers .) lichidare în vamă 3.CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4. fwith^ a accepta (o ofertâ). 1. a închide.agent de lichidare în vamă ~ agreement . a solda (mărfuri) v.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de .sistem de cliring ~ transactions .greutate reală a tarei clearance s.societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy .tranzacţii în cliring clerical adj. lichidare. a realiza un beneficiu net de 5. (down) a înceta (activiîatea).şefde şantier client s. clientelă ~ effect .) lichidare în vamă 2.muncă de birou clerk s. soldare clearing s. defrişare ~ account . apropiat s. a reprima.) cont al clientului clientage v. fimcţionar (de birou) 2.acord de cliring ~ bank . clientele clientele s.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj.lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars . 1. a plăti (o datorie) 6. compensaţie 2.t. ofîciu de cliring ~ .greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work .out sale . a încheia (o afacere) cloakroom s. 1.bancă de cliring ~ house casă de compensaţie. casă de bagaje clone s.

sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ .comert de cabotaj . lichidare. gmp ~ analysis .cabotaj.barge .) stoc la inventariere ~ time . soldare (de mărfuri) closing s. cărbune v.voyage .entry . carbonier coaler s. navă de cabotaj. a face plinul de cărbuni.(conî. cabotier ~ trade . de-a lungul coastei .pescuit costier ~ ship/vessel .tonaj de cabotaj . transport de cabotaj. navigaţie costieră.ultimul preţ oferit (la licitaţie). trafic maritim costier ~ waters .(cont.freight . ultimul curs ~ stock . întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv. ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s. închidere.trade .mare închisă/interioară ~ shop . a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer. închis ~ held corporation .voiaj de cabotaj coastwise adj. ultima licitare ~ date .(com.mină de cărbuni . navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s.linie de cabotaj ~ ship/vessel .ape costiere coaster s. pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market . sfârşit ~ bid .navă de cărbuni.) oră de închidere cluster s.declaraţie vamală finală ~ .navă de coastă pe pemă deaer ~ line .64 CLO-COA acţiuni. de cabotaj ~ fleet . încheiere.termen final ~ declaration .) articol de închidere ~ price .fishery .mărfuri de cabotaj. costier. zăcământ de cărbuni ~ mine/pit .up fund .comerţ de cabotaj ~ traftîc .şlep maritim costier ~ cargo . strâns. de coastă. litoral v.flotă de cabotaj .certificat de cabotaj .down sale . navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft . tranzacţionate prin bursâ.eşantion concentrat coal s. costier. cabotier coasting s.preţ la închiderea bursei.navă de cabotaj.întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .piaţă închisă ~ sea .ship . coastă.navă de cabotaj.(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi. cabotier ~ shipping . a naviga de-a lungul coastei coastal adj. încetare a activităţii.i.i.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) . nave de cabotaj ~ tonnage .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate .cabotaj. de cabotaj adv. cabotaj .analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample .

t.acord colectiv ~ bargaining . cod. monedă v.colectivist . linie de cabotaj . transport de cabotaj.dispoziţie de încasare . acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y. colateral. garanţie colaterală. chetă 3. a da faliment collateral adj.model al încasării debitorilor collective adj.gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . corp de legi 2. a strânge.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security . secundar. sistem monetar coiner s.i.conservare prin frig . colectiv ~ agreement ..negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract .storage trade .comerţ de cabotaj ~ voyage .flotă de cabotaj ~ freighter . auxihar s. taxe) 1. 1. colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance . rece s. seif coin s. colaps.garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond .agent frigorific ~ room .serviciu de încasări ~ of payments .coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s.serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu . încasare 2.drum maritim costier.cargou de cabotaj ~ sea lane .t.antrepozit frigorific collapse s.COA-COL 65 ~ fleet .pattern . indice.voiaj de cabotaj code s. colecjie ~ advice .incaso ~ of samples .ship/vessel .contract colectiv ~ farm .împrumut cu garanţie colaterală ~ note .cu ramburs ~ order . sistem de semnalizare ~ s of conduct .industria frigului ~ store . v. fabricare/batere de monede 2. a taxelor).trade .imobil cu locuinţe . nave de cabotaj .navă de cabotaj. a colecţiona adj. colectă. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.monedă cu titlu legal coinage s.colecţie de mostre ~ on delivery . cabotier ~ shipping . 1. 1.circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness . factor coemption s. cifru.cabotaj.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan . a bate (monedâ) ~ and bullion .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. strângere.(fin. coasigurare cold adj. faliment v.housing unit . l. colectare (a impozitelor. cod.i. a colecta (impozite.cameră frigorifică ~ storage .aviz de încasare ~ and delivery . falsificator de bani coinsurance s.department .(fin. frig ~ carrier . coeficient. a intra în colaps.

(asig. a-i merge rău afacerile 3. (cont. carbonier colliery s. 1. sprijin.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore .piaţă colonială ~ trade . a fi în criză/jenă fmanciara.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s.agent fiscal collier s. resurse etc. a comanda. rubrică.comert colonial colonialism s. (mt) a apărea. colectionar ~ of customs .registru de casă cu coloane combative adj.i.publicitate combativă/ persuasivă combination s. asociaţie 2. (into) a intra în (vigoare. a ocupa un post 4. perceptor. 1. a dispune de (bani. a se cifra la comfort s. stabilit prin coluziune ~ oligopoly .oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . navă de cărbuni.) abordaj ~ clause . ordin v. coliziune. colonialism colony s. fuzionare.poliţă de asigurare colectivă collectivism s. recomandare ~ letter .) 5. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj.avarie de abordaj ~ risk .minereu) come v. coluziune. colonial ~ market . a aduce (un câştig.convenţie colectivă de muncă ~ ownership . (do\vn) a se ieftini.vameş ~ of taxes . mină de cărbuni collision s. 1.economie centralizată/ planificată commerce s.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj. (mar.) ~ economy .agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor . combinat ~ carrier . colectivism collectivize v. agent fiscal. posesie etc. (to) a se ridica la. miner (din minele de cărbuni) 2.t.vrachier combinat (minereu . absorbţie. anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . (in) a intra într-o funcţie.risc de abordaj collusion s. încasator 2.petrol sau cărbune .) clauza abordajului ~ damage . comandă. uniune. comercial s.t. reclamă. a intra în grevă 6. articol (de ziar) columnar adj.minereu şi minereu . comerţ commercial adj. 1. colonie column s. a veni. despre o marfâ) 3.ataşat comercial . ziare).) coloană 2.proprietate colectivă ~ policy .agency . acţiuni ale societăţilor cu profil comercial . a ordona 2.66 COL-COM ~ labour agreement .agenţie comercialâ ~ assets . cu coloane ~ cash book . 1. ciocnire. 1. pl. a colectiviza collector s. mar.active comerciale/de exploatare ~ agent . a ajunge 2. combativ ~ advertising . a fi publicat (despre cârţi. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. 1.

delegaţie 3.trafic comercial .t. delegat.factură comercială hw .scrisoare de credit nmercial •load .comitet de direcţie . a mandata. expresie folosită în limbajul comercial commercialize v.comerciant comisionar ~ past us .comisionar ~ broker .litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court . comisar.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ . a arma (o navâ) ~ agent . 1.a vinde pe bază de comision commissionaire s.servicii comerciale set . a numi într-o funcţie 2.a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ . armare (a unei nave) v.cambie comercială car/vehicle . împutemicire.contract de comision ~ house .vânzare pe bază de comision to carry out a ~ . mercantilism 2. curier.drept comercial tetter of credit . comision 4.traveller .vehicul comercial/ alitar.flotă comercială. a împutemici.valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.flotă comercială geography . spirit comercial. comisionar comipissioner s.doc comercial fleet . 1.comis-voiajor ~ treaty .a îndeplini un mandat to do ~ business .anuar al societătilor xnerciale dock .) set de documente comerciale •ship/vessel .)M 67 aviation .şcoală comercială Services .încărcătură comercială lanager director comercial .efect de comert fprecint .marină comercială •lonopoly .uzanţă comercială directory . comisie 2.credit comercial credit company . comert maritim ~ speed . comitet.port comercial house casă de comerţ invoice .casă/firmâ de brokeri ~ merchant .comision pentru terti ~ sale .(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk . delegare.fisc committee s.(SUA) agent de bursă ~ contract . parlamentare) 2. membru al unei comisii (guvemamentale.viteză comercială ~ traffîc .(mar.t.tribunal comercial credit .aviaţie civilă bank bancă comercială bill . utilitară cause .monopol comercial •yaper . a comercializa commission s.calitate comercială harbour/port .societate de credit Mnercial custom/usage .geografie comercială grade .Barine . 1. practică/uzanţă comercială 3. a delega. mandat.tratat comercial ~ value .navă comercială ~ shipping . comisie ~ of management . 1.risc comercial school . împutemicit ~ s of inland revenue .

1. comunitate de naţiuni.Piaţa Comună ~ ownership . produs. devălmăşie commonwealth s. obştesc.futures .(mar.(cont. 1. comunitar ~ agricultural organization .68 COM ~ of supply .producţie de mărfuri ~ rates . comunicare. general 2.(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff .fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. mar.cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal . drept de folosinţă comună/obştească (a pământului. obştesc. şosele etc.) ~ customs tariff .(asig. mar.(asig.tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements .stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa).taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour .dolar-marfă ~ exchange .acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker . colectiv.) avarie particulară ~ business oriented language .bursă de mărfuri .circulaţie a mărfurilor ~ dollar . comun.piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money . a păşunilor).prices system . informaţie. telecomunicaţii 3. comunal 2. mesaj.ştampilă a firmei ~ shares/stock . drept de folosinţă în comun (a pământului.monedă-marfâ ~ paper .) risc comun (atâtpentru navâ. pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .) etalon-marfâ common adj. oferte comune (stabilite pentru coluziune.(fîn.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier .capital-marfâ ~ circulation . bun (de larg consum) ~ cost . pl.broker la bursa de mărfuri ~ capital . transmitere.) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard . pământ/păşune comun(ă).fortă de muncă necalificată .(SUA) comisie bugetarâ commodity s. marfâ.proprietate socială/obştească . comun.) . federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj. căi de comunicaţie (căiferate.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means .coope-rativă agricolă communication s. public s.law .operaţii la termen cu mărfuri ~ market .) cost comun (atribuibil mai multor produse etc. cât şi pentru caric) ~ average . a păşunilor).drept cutumiar Common Market . legătură 2. pl. ~ production .acţiuni comune ~ stock fund .sistem de preţuri comune ~ pricing . 1.

membru al consiliului de administraţie ~ equity . 1.avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.fondator al unei societăţi ~ reserves . telecomunicaţii ~ line .COM 69 .comert în compensaţie compensatory adj. compensatoriu ~ damages . societate. compătimitor . companie ~ car maşină de serviciu ~ director . posesiune în comun ~ chest .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur. despă-gubire ~ deal . comu-nitate. a compensa 2. sindicat controlat de patronat comparative adj.constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .legislatia societăţilor comerciale ~ meeting . 1.funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way .rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .î. a despăgubi compesation s.capital propriu (al unei societâţî) ~ formation . plin de compasiune.ştampilă a firmei ~ store .adunarea acţionarilor ~ officer . comunitate 2. autobu?.leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v.linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy .activity .) company s.publicitate compara-tivă ~ economics .investiţie comunitară/ obştească ~ of interest . comunism community s.reduceri de compensaţie ale taxelor vamale . în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .) ~ union . compensator.daune compensatorii ~ fînance .) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade . comparativ ~ advantage .cale de comunicaţie communism s.statistică comparată compassionate adj.comunitate de interese commutation s.magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .trafic de informaţii. furnizare de câldurâ etc.economie comparată ~ statistics .oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă.(SUA) fonduri de binefacere ~ investment . 1. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren.sindicat pe societate. compensaţie.risc al cărâuşului ~ town . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1.

serviciu de reclamaţii complementary adj. a consimţi să/la.). amestec. a fi în concurenţă competence s. pricepere. a termina . calificare 2. concurent ~ analysis .) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. ~ breakdown . competitiv.ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj. complet.complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s. complementar ~ demand .are. sunt gata de folosinţă imediată) .(fin.registm de reclamaţii ~ section . (with) a se conforma (cerinţelor. a concura.situaţie concurenţială .i. regulilor etc.piaţâ concurenţială ~ need .strategie de luptâ împotriva concurenţei .concurs. mixt.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v.invaliditate totală ~ markets . (dr. consimţământ. la vdm. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market . conformitate. competenţă. situatie materialâ bună competition s.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s.nevoie de bunuri competitive ~ pricing .complet asamblat (despre utilaje care. total v.î. pl.examination . complet.politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s.) competenţă 3. combinat s. competitivitate ~ knocked down .stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation . compozit. concurential ~ advantage . combinaţie. aprobare ~ examination .avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance . a încheia.70 compete v.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding . concurenţă ~ policy .scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability .cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply . acord.strategy .supply . date compuse (care grupează .i. în întregime ~ built up .a face faţâ concurenţei competitive adj. compus. a-şi da consimţământul la composite adj.licitaţie competitivă ~ demand . iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. reclamaţie ~ book . 1.ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate.cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .

i. disimulare (a activelor de catre un falit. cuprinzător ~ offer .l.) convenţie. (dr.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand .lichidare judiciară compute v.tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj. ascundere. a adevărului de câtre un asigurat etc.) concentrated adj.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply . a alcătui 2. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account .vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s. controller compulsion s.) tranzactii asistate de calculator computerize v.(asig.(cont.dobândă compusă ~ tariff . a achita partial (o datorie) v. sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj. a combina. calculator. concentrat . computer .î.t. obligatoriu.aided/assisted trading ..ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de . concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată). v. a încheia un concordat ~ bonus . a compune. domeniî) ~ cargo . a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3. a computeriza concealment s.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v.cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank . ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere. compus v.segmentare concentrată..aided/. fortat.i.t. marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. compus. a calcula.poliţă de asigurare generală ~ sale . impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence . silit.(bur. mixt s.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ .segmentation . 1. a ajunge la un compromis (cu creditorii).) articol recapitulativ ~ interest . fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train .) primă compusă ~ entry . constrângere compulsory adj. a evalua.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy . stmctură alcâtuire 2.bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry .COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare. compoziţie. a estima computer s.

funcţionar de încredere .(com. profilul pieţelor etc. a conduce. a semna (un contract) 3.stare a caricului/ încărcăturii .cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates .navluri de linie ~ ship/vessel . concesiune concessionaire s. cartel maritim ~ call . a conchide. concem.raport confidenţial confidentiality x. concesionar concessionary adj. 1. congres convenţie 2. a încheia (o afacere). concluzie. interes.starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent .conditii di adeziune ~ s of sale .(com. conditional ^ ~ acceptance . legătură. ghid.of contents unknown . administrare v.(dr. conferinţă.) ~ ratio .72________________________ sursele de materii prime.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement . concesionar conciliation s. 1. a sfârşi 2. s. conductor 3.consiliu de arbitraj conciliator 5'. prevedere. a stipula o condiţie ~ of cargo .report .t. decizie fmală condition s.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market .condiţii convenite ~ s of contract .(dr. terminare. semnare (a unui contract) 3. 1.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s.î. arbitru.situaţie pe piaţă.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . situaţie 3. 1.rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. taxator.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj.(dr. 1. arbitraj ~ board . a dirija. confidenţialitate ~ clause .. mediator conclude v. întreprindere. însoţitor conference s. relaţie 2. l administra ~ money . 1.i.andosare condiţio nală ~ sale . concept. încheiere (a unei afaceri).) testare a conceptului concern s.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj. a prevedea. a deduce conclusion s. a termina.conferinţă telefonică ~ carrier .) condiţie suspensivă ~ bond .a pune condiţii.t. conjunctură ~ precedent . condiţie 2.vânzare condiţională conduct s. clauză. dirijare. a condiţiona 2. idee ~ testing . sfârşti 2. participare (într-o afacere) 3. 1. 1. stare. poziţie socială 4. concesie 2. director. conducere. conciliere.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) . a stipula v. confidenţial ~ clerk . administrato) 2.navâ de cartel maritim ~ terms .condiţii contractuale ~ s of membership . stipulatie (a unei convenţii) v. societate concession s.

nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. care decurge/ rezultă ~ damages . a confirma.of interests . a remite.conflict de interese ~ of laws . 1. consecutiv. a valida confîrmed adj.obligaţie consensualâ consequential adj. (dr.factură de consignaţie ~ note . consignor consignment s. ratificat. considerare. motiv 3. a depune (o sumă) consignee s. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3. a atesta.t. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. scrisoare de trăsură ~ warehouse . a preda. studiere. succesiv ~ days .investiţ-ie cu risc scăzut conservator s. contradiţie. atestat. remuneraţie.pe riscul destinatarului consigner v. partidă de mărfuri 2. a consemna 3. validat ~ irrevocable credit . tutore consideration s.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s.) cont de consignaţie ~ invoice . incompatibilitate v. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . congres conjoint adj.i. 1. consignatar. conflict. consideraţie. stimă 2.t. 1. a confisca.acreditiv confirmat confiscate v. conservator 2.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . a fi în conflict/ contradictie.fraht.(com.accounting . a adeveri 2. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2.t. conglomerat ~ amalgamation/merger .evaluare pmdentă ~ investment . a ratifica.daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. 1. custode. 1. a sechestra conflict s.preţ de vânzare consign v. confirmat.conflict de legi.) contraprestaţie ~ for sale . adeverit 2.antrepozit de consignaţie . prudent.CON 73 confirm v. 1. moderat . expediere (de marfa) în consignaţie ~ account . paznic 2.contabilitate pmdentă ~ estimate . 1.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. lot/încărcătură expediat(ă). consensual ~ 's risk .) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . contradictie între legi congeneric adj. a expedia (mărfuri). plată. a fi incompatibil .fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. destinatar. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party .contract consensual ~ obligation .(cont. congener ~ merger . conştiinţă ~ money . considerent. combinat ~ analysis . compensaţie 4. a încredinţa. asociat.

) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^. a aborda în grup (o ~ of ships .jurisdicţie consulară ~ agreement .~ prices . în aceeaşi persoanâ.declaraţie consularâ consols s. (dr.consum ostentativ ~ visa .) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup.cost constant/fix .) consolidare (stingere consulage s.taxe consulare lidată . consuetudinar. a ~ agent .(dr. a ~ management . consular întrunirea.) situaţii ~ trust .invoice .(cont.poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2.(dr. mar.preţuri stabile construction s.factură consularâ consortium s.(asig. consortiu . 1.agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification . consolidat ~ time . constant.consulat ~ bank .conturi consolidate lucrâri de construcţie) . expeditor (al ţie.amenajare de şantied unifica (societăţi). unor societăţi). unificare (a consuetudinary adj. stabil ~ capital .total loss . 1. consulat (nemotivat de necesităţi. a consolida.viză consulară consulate adj.annuities/stock .drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls.termen de execuţie (a une^ -accounts .t. clădire 2.financial statpments . prezumat. 1. construo| consignor s.consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj.capital constant .titluri de rentă constructive adj.bilanţ consolidat ~ possession . abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law .pasager repatriat (prif conspicuous adj.legalizare consulară proprietar) ~ declaration . constructiv 2 consolidată dedus. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj. consignator. titluri de rentă conso~ fees .şantier de construcţie consolidated adj. slimulat de ~ general . întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor . pl.cost . estimat ~ balance sheet . a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site . fuziune.construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy . consul contabile) 2.acord de consorţiu ~ office .) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' .bancă de consortiu ~ passenger . construire. 1.consul general publice) 3.industria construcţiilor consolidate v. ostentativ. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry .jurisdiction . consolidare. vădit consulat) ~ consumption . consolidare (a datoriei ~ general .

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a
mărfii)

~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating - rating de ţară ~ risk - (fin.) risc de ţară

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, garanţie 2. asigurare, acoperire (a unui risc) 3. public, acoperire (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj publicitar în timpul unei cwnpanii) 4. reportaje, comentarii (despre un eveniment) covered adj. acoperit, asigurat ~ bear - (bur.) speculant ă la baisse cu acoperire (care deţine suficiente acţiuni pentru a-şi îndeplini obligaţiile, nefiind obligat sa cumpere pe o piaţâ în creştere) ~ interest arbitrage - (fin.) arbitraj cu dobândă acoperitâ ~ option - (bur.) opţiune acoperită (contract de opţiune garantat cu acţiunile unui titlu de valoare suport) coverage s. 1. acoperire, asigurare; riscuri acoperite/asigurate 2. public (al unei staţii de radio sau televiziune); cititori, ascultători etc. (ai unor reclame) 3. reportaj, comentariu covering s. acoperire (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) ~ letter - scr