A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

de clientela) affluence. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig. to post up. (peiorativ) trafficker. notice board ailuenta s.) insider dealing/trading ~ bancare . 1.) ordinary business ~ olandeza . 1. airport afacere s. paying/going concern/bargain. (pm de afaceri) businessman afilia v.f.f. (negot) trade.crown poster ~ mic .r. (incheiatd si reusita) bargain.good stroke of business ~ cinstita . bill.bad stroke/piece of business. businesslike manner afacerist s. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.n.(asigurdri de afaceri. poster. to bill afi§are s.f. business. to affiliate v.state affair ~ dubioasa .remunerative business.loss maker ~ rentabila . billboard ~ mare . (judiciara) case. wildcatting afaceri ale initiatilor . plenty 2.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara .family business ~ de stat . (de lume.n.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata .n. deal.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit.f.to go into business a se lansa in ~ . bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi . shady business 2.m.ADU-AFL 25 ~ generala anuala .adventure. (belsug) affluence.civil case/suit ~ de familie . lawsuit ~ banoasa .) chartering business ~ maritime . capital stroke of business ~ riscanta .t.rush ~ a ofertelor de vanzare .business prospects a intra in ~ . (peiorativ) profiteering.potentiale/posibile . commerce.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita .(directori de societdti.moneymaker ~ buna .(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta . 1. (articol de fond. to be affiliated afi§ s.straight dealing ~ civila .(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s.handbill ~ publicitar . racketeer 2.selling pressure . to affiliate.to establish oneself in business afacerism s.shady deal/affair ~ necinstita . gamble. bill sticking afisier s.show bill afisa v.t. shipping business . {in sens general) affair 2.long-winded business ~ de navlosire .maritime affairs/ business. (tranzactie) transaction 3.legislative assembly ~ statutara .(mar. 1.n.

) broker.f. clienti.advertising/publicity agent ~ de schimb .) beachman ~ comisionar .) chartering.(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator. to freight. (de schimb.) chartering agent/broker.) owner's agent ~ al carausului . (ordine de zi) agenda. ship's chandler ~ de asigurare . (de mdrfuri) mercantile broker.) inflow. affreightment. mdrfuri etc. n.t.) charterer's agent.(mar.shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama .consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler.(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate . 1. (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: . running broker. (comis-voiajor) travelling salesman. (intermediar) go-between. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig. middleman 2. (cornet) note/pocket book 2.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri .press agent ~ de primire .) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime . freight forwarder ~ de export .to charter space afretare s.) stockbroker.loading contractor ~ de incarcare si expeditie . bursa etc.(mar. 1. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire .money manager ~ de incasari .m.exciseman ~ de companie . (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier . (de capital. to fix ~ cu navlu forfetar/global .to charter for lump sum ~ spatiu pe nava . mar.(bur. (comisionar) mercantile agent.collecting agent ~ de Tncarcare .clearance/ clearing agent.(mar. (de cambii) cambist. fixture agenda s. (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor . agent. (substantd) agent ~ al armatorului .) to charter. freightage.bookmaker ~ de presa . (SUA) commission broker. (mar.) abandonee.marine insurance broker ~ de bursa .(mar. medium. influx afreta v. canvasser.(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare .commission agent ~ consular . (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar.(asig.discharging contractor ~ de expeditie . (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd .f.insurance agent/ broker. (mar.) company's agent ~ de cumparare .commercial agent.26 AFL-AGE aflux s. mar.(a mdrfurilor) forwarding agent.import agent ~ de investitii . order of the day agent s. to affreight. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial .unloading agent ~ de descarcare-primire .carrier's agent ~ al navlositorului .export agent ~ de import .

(care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific .real estate agent/ operator. (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj..tax collector. agio/stockjobber agitare s. 2.subscription agent ~ de transfer .ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export ./' agen. (despre piata bursieru} excited agrar adj. agiotage agiotor.u' niasouici acli':uutea econciii[(.shipping agency ~ de plasare . agency ~ de bilete . (uti/a]) (engine) unit. :"-seinbly. {indicts. estate agent.Mic ci.shipping and forwarding agent ~ de tranzitari . exacter.customs agency agio s. agrarian agregat s.n u ii/ici tan') a^gre^ti^ .! cme .press agency ~ de publicitate .maritime agency ~ portuara .employment agency/ bureau ~ de presa .circulating medium ~ pentru brevete .ship sale broker ~ de vanzari .foreign exchange broker/dealer ~ de scont .del credere agent ~ electoral ..canvasser ~ fiscal .government agency ~ imobiliara .discount broker.paying agent ~ sanitar .n.port agency ~ vamala .travel/tourist agency ~ guvernamentala . {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.) agio. (bur.selling agent.export credit agency ~ de informatii de credit .f.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport . to speculate on the stock exchange..transport agent ~ de transport si expeditie . (SUA) realtor ~ intermediar .(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj .AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar . bill broker ~ de subscriere . plani.t.health officer agentie A. cooling agent.. exactor. (de expeditie) shipping agent ~ monetar . to job.) husband ~ imobiliar .(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie .n i. to bull and bear agiotaj s.news agency ~ de verificare a solvabilitatii .patent agent ~ platitor . fin.transit agent ~ de vanzare a navei . premium agiota v.rating agency ~ de recuperare a datoriilor .credit reference agency ~ de informatii financiare . refrigerant ~ frigorific lichid .marine agent.(mar.advertising agency ~ de rating .estate agency ~ maritima . ship agent/ broker.:' siati. sales agent/representative ~ del credere .cold carrier..debt-recovery agency ~ de stiri .m.refrigerant fluid ~ general al armatorului . geiieratsng sc.n. unit.)1.(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim .y.

sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare .(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva . agronomics. farm practices agrozootehnica s.f.monetary aggregate agricol adj. (material) to support.f. in momentui convertirii obligatiunilor. (la) 1. aid.macroeconomic aggregate ~ monetar .(bur.to fall due ~ la un compromis .(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala .intensive agriculture.(sumd rezultatd. to assist.f. agrobiology.f. agriculture agrotehnica s. (adjunct) adjunct. agrochemistry. ~ a salariilor . (la nevoie) relief. (alocatie) benefit s.m. land surveying agrobiologie s. agriculture. aid.charge hand ~ de na§tere . adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire . agricultural chemistry agroindustrie s.extensive agriculture ~ intensiva . eve ~ al lichidarii . agrotechnics. agronomy.28 AGR-AJU ~ macroeconomic . to aid.wage adjustment ~ a valorii . agronomist agronomic s. adjoint ~ de boala . assistant 2. (loctiitor) deputy. agricultural zootechnics ajun s.t.n.i. to back up.t.(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export .(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s.f. agricultural agricultor s. (material) support. farming.f.n. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului .(cu creditorii) to compound ajusta v. (tdran) peasant agricultura s. 1. (la) to adjust (to) ajustare s.) value adjustment ~ conjuncturala . farmer.m. agricultural biology agrochimie s. agricultural engineering. (la nevoie) to relieve ajutor s. (bdnesc) allowance. cultivator.m.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families .m. agriculturist.death grant ~ de maistru .f. to arrive (at) 2.f.border tax adjustments ajuta v. land use. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta .f.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont.) name day ajunge v.mechanized agriculture ~ mixta . (asistentd) assistance. land surveyor agrimensura s. high farming ~ mecanizata . agribusiness agronoms. (a sustine) to sustain.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat .

f.f.f.allotment of shares ~ de sarcini specifice .(fast foods. (ajutor bdnesc) allowance. mtr-o economic.t.f. (cu combustibil) to fuel 3. food. (a anexd) to annex.t. (a compara) to compare.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s.f. benefit.t. choice.(serviciile bancare. (dr.f. (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor .m.mutual aid ~ pentru comert . alliance aliena v. to add/to adjoin/to subjoin to. a redacta) to draw up 2. appropriation ~ a activelor . to allocate.here enclosed.) to supply. (a destina) to earmark alocare s.social security benefit alatura v. random alegator s. de publicitate. (un deviz) to estimate aleatoriu adj. (piata) to supply alimentara s. provision/food store aliniere s.n. aleatory. alienable alienare s. to feed. (a celei mai bune alternative) (man. (a selecta) to select. pi.) screening 2. selection. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid . 1. 1. to assign. (a schita. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. to allot. voter.financial assistance ~ mutual . transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social .asset allocation ~ a capitalului . to choose.t. elector alege v. assignment. 1.sample book alcatui v. allotment. (yotare) election.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale . allocation. asigurdri. decupaje etc. polling alianta s. allocation. enclosed aici ~ . 1. allotment. (anexat) annexed.t. resources allocation ~ de actiuni .foreign aid ~ financiar . compensation.n. to join. (pentru articole. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v.budget dole . dole ~ economic .) to alienate alienabil adj.(distribuirea resurselor.economic assistance ~ extern . {intr-un post) to vote in alegere s. assignment. foodstuff. album. (a pune aldturi) to lay by. energie electricd etc. to screen 2.) alienation aliment s. (intr-un plic) to enclose 2. (din buget) to budget. herewith album s. \. (a colationa) to collate alaturat adj. grant-in-aid ~ bugetara .(din costui total) cost allocation ~ a resurselor .unemployment allowance/benefit/pay. (dr. to vote 3.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v.) scrap book ~ de mostre .f. (CM apd. to nourish 2. (a confruntd) to confront.AJU-ALO 29 ~ de §omaj . (a vota) to elect.t.

wrapping. to secure. wrapper ambasada s.child benefit ~ pentru grevi§ti .blister pack ambalare s.) adjournment 3.f. alternative alternative nonmonetare . to ransom amaneta v.dole ~ individuals . (in Idzi.returnable package ~ transparent .working fastening amana v.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor . 1. overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului .(pentru copii) family allowance ~ de hrana . to lay over. strapping ~ pentru mare .t. (incdrcdtura navel) (mar. embassy . (in Idzi. sacking. destinatd andosdrilor succesive) allonge.) to adjourn.adjournment sine die ambala v.securing for sea ~ temporara . 1.seaworthy packing ~ necorespunzator . to pawn.w.fit packing ~ refolosit .t. to alternate alternative s. (a pdsui) to reprieve.t.f. wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export . (in sad) to bag. postponement.30 ALO-AMB ~ de familie . to postpone. to wrap up. pawn a da/a lasa ~ . (dr. to package. (in sad) bagging. (pdsuire) respite. (in baluri) to bale.capitation grant ~ pentru copil . (mar. to put in pawn amanetare s. to fasten. (pagina atasatd unei cambii.making fast.to take out of pawn. crating. fastening.t. packing.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. packing.strike benefit/pay alonja s. to bind amarare v.export packing ~ de ma§ina .second-hand package ~ returnabil . delay 2.f.food/victualling allowance ~ de tmbarcare . unsound package ~ neinclus in pret . packer. to pack up.t.packing extra ~ inclus in pret . fixing. pack. to put off. to fix.packing not included ~ pentru cadouri .t.f. rider alterna v.waterproof packing ~ facturat separat .machine packing ~ defectuos . cutii) to encase.giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment. (in baluri) baling.n.n. (a intdrzia) to delay 2.) to lash. ciitii) encasement. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s.) lashing. grace ~ sine die . pawnage amara v.to pawn a scoate de la ~ . to respite amanare s.inadequate packing. (dr. to redeem. to continue 3. binding ~ a caricului/incarcaturii .packing included ~ maritim .(mar.f.f. securing.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta .kraft paper ~ etan§/impermeabil .) shipping allocation ~ de §omaj . package. (de cadouri) giftwrapping ambalator^.

arrangement.t. (a imbundtdti) to amend.t. to sink. (a unei datorii) amortization. to improve. fittings. site.accounting year ~ cu vin de calitate .academic year ani de munca .vintage year ~ curent .working year ~ de referinta .f.forest management ~ portuara . to site. sinking 2.f.(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists. analyst .fiscal year ~ .m.t. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit. to better ameliorare s.peak year ~ universitar . betterment ~ a solului . (cont.cattle fittings ~ pentru cereale . to dispose. penalty. 1. to penalize amendamenti-. penalty amiralitate s.civil/calendar year ~ comercial . 1. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj.record/de varf. admiralty amnistia v. to make better.m. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. to clear off.current year ~ de productie . fine. facilities ~ de santier . (o casa) to fit up.grain fittings ~ pentru pasageri . to locate amplasament^. depreciable amortizare s. 1. to improve. (o lege) to amend 2. pi. {ale navei) accommodations. survenitd in cursul perioadei de functionare. 1. to arrange. itinerant.straight-line depreciation ~ in sume fixe .t.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar .soil improvement amenaja v. amendment amenda s. to appropriate.plenipotentiary ambulant adj. accommodation 2.construction management ~ forestiera .AMB-ANA 31 ambasador s. year ~ civil/calendaristic . to write off 2. 1. (un oras) to plan.accumulated depreciation ~ fixa . to lay out.t. strolling ameliora v.berthing facilities.n.accelerated depreciation ~ cumulata . wear and tear ~ accelerata . to place.commercial business ~ contabil . to amnesty amortiza v.f.fixed depreciation ~ in cote egale .level payment amortization ~ libera .t. ambassador ~ plenipotentiar . (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. location an s. (a echipa) to fit out.m.n.f. (a pune la amenda} to fine. improvement.f. berth fittings ~ pentru animale .) depreciation.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v. (a mobila) to furnish 2.passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v.harbour accommodation amenajari de dana . {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize.

debtor age analysis ~ asociata .(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar .) risk analysis ~ a riscului politic .(cont. in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa . depdseascd pragul de rentabilitate.due date analysis ~ a seriilor cronologice .(evaluat de un investitor.quality survey ~ a cheltuielilor de capital . publicitate etc. to analyse.(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului . (a defaica) to break down analiza s.capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .f.breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului . tabele) chartist ~ de investitii .(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so. adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.(cont.sales analysis. fin.) break- -even analysis ~ a preturilor . stocuri.} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .(care intocmeste grafice.t.(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .job breakdown ~ a concurentei . breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.a valorii . analysis. (defalcare) breakdown ~ a breselor ..(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .accounting analysis .(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic .) transaction analysis .) funds-flow analysis ~ a investitiei .(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .investment analyst analiza v.assay ~ a tranzactiei .(fin.

endorsement in blank ~ neconditionata .macroeconomic analysis ~ marginala .bulk analysis ~ incrementala . 1.) to dock.field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .measure analysis ancheta s.(a unei ramuri industriale. to drydock andosa v. (un efect de comert) to endorse.t.incorrect endorsement ~ facultativa .f.(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics .endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .financial analysis ~ globala .(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.f.market survey ~ de teren . de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .t.) portfolio analysis ~ de trend . (sociald etc.marginal analysis ~ pe categorii . to back andosabil adj.unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .) strategic analysis ~ structurala .) inquest.qualified endorsement ~ de complezenta .sample survey ~ sociala .(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .) investigation.percentage analysis ~ statistics . a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.ANA-AND 33 ~ cost .incremental analysis ~ intrare-iesire . inquiry. investigation 2.factorial analysis ~ financiara .statistical analysis ~ strategics . (studiu) survey ~ de opinie .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect. profitui etc.economic analysis ~ factorials . (dr.beneficiu . andosator andosare s. endorsable andosant v.procuration endorsement .category analysis ~ procentuala .(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata .facultative endorsement ~ in alb .opinion survey ~ de piata . a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .accommodation endorsement ~ defectuoasa .market analysis ~ de portofoliu . (mar.umpire analysis ~ de grup .social investigation andoca v. endorsement ~ completa .(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.

f.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. to go into service ~ raspunderea .regular endorsement ~ restrictiva . to employ. (a implied} to involve v.(in avaria comund) (asig. wholesale angrosist s.previous endorser ~ ulterior . annex. (datorie. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd. (o nava) to book.beast of draught ~ producator de lana . to indenture 2. to join.t.outstanding liability ~ scris . pdstrdnd un anumit stoc de marfd. backer ~ precedent . pasiv) liability ~ de contributie . to pledge/to bind oneself (to) 2. to hire (on). ensemble. pedigree stock ~ vii . (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^./n. full-time employee angro adv. person engaged/employed ~ cu norma intreaga .wool bearer animate de reproductie . pledge.34 AND-ANS ~ reglementara . animal . endorser. (la un document} rider. hire. employment.t. dependency. (in plic) enclosure 2.de povara . to fix 3.) escrow angajare s. {dependinta} annex. 1. (ca ucenic) to indent.annexed herewith ~ la prezenta . aggregate . {obligatie) obligation.restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^. wholesale dealer/ merchant.n. (intr-un serviciu) to become employed. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor. mar. engagement. wholesaler. to hire. to annex.subsequent endorser al doilea ~ . annexed.f.to pledge the liability of angajament s.attached hereto anexa s. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to).n.rn. appurtenance angaja v. commitment.) average bond ~ de garantie . to take in one's service. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s.rn. 1.bloodstock. endorsee andosator-y.second endorser anex adj.whole timer. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . (alaturat) enclosed ~ alaturat .contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant .s-. annexed.pack animal. {intr-un plic) to enclose anexat adj. beast of burden ~ de tractiune .r.rt. (de naturd contractuala) indenture 2.staffing angajat. to append. 1. n. schedule.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr. 1.suretyship ~ eventual . enclosed anexa v.m. liability.

public storehouse antrepozitare s. beforehand antidumping s.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj.bonded/customs warehouse.n.m.harbour warehouse ~ vamal .m. annually anuar s.haulage/cartage contractor.) landing coniractor ~ de incarcare .f.f. enterpriser.product mix antedata v.f.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity .advertising directory ~ statistic . preliminary/previous design/plan/project. entrepot ~ de consignatie . (asteptare.priority of invention aatets. warehousing antreprenor s. first draft anterior adj.t.inflationary expectations ~ rationale . anteriority. yearly.f. fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret . warehouse. transporter ~ general .catalogued data set ~ de elemente . n.(a mdrfurilor) (mar.trade/commercial directory ~ de publicitate .consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . priority ~ a inventiei . prior (to) anterioritate s.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati. antedate anteproiect s. to anticipate.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate .wharfinger ~ de constructii . yearbook. entrepreneur. to foredate antedata s.statistical yearbook anuitate s. v.price expectations ~ inflationiste .(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte .warehouse ashore .loading contractor ~ de pompe funebre .n. undertaking. contract for a work a da in ~ .undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi .f.. to antedate.prime/chief contractor antrepriza s. anticipated adv.to put out to contract a lua in ~ . annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor . to take by contract anual adj. (SUA) tariff reformer antitrust adj. anterior (to).i. yearly.n. storehouse. previousness.to contract for.f. work by contract.t. antidumping antiinflationist adj. expectativa) expectation ~ si temporizare . contractor. antitrust antrepozit s. enterprise. heading of a letter. anti-inflationary antiprotectionist s.housing development ~ de produse . anticipation.master-builder. building contractor ~ de descarcare-primire . annual adv. letterhead anticipa v.portuar . directory ~ comercial/al societatilor comerciale .n. undertaker ~ de chei . to forestall anticipare s.

appliance.) invalidation. (in ziar) advertisement. defeasance.f. (fluturas. apathy ~ la cumparare . vacatable anulare s. (afis) bill. (a contramanda) to call off. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata . to announce. un testament etc. notification. announcement.to advertise in a newspaper. disannulment. (dr.) to write off 2. (o lege. sampling device aparatura s. to put an advertisement anunta v.polluted water ~ potabila . (o comandd. (in ziar.maritime waters ~ nationale . flat. to void. to disannul. (printr-un afis) to bill.f.drinking/potable water ape continentale . 1. voidance anunt s.inland waters .t. voidance. to reverse.t. a casa) to overrule.industrial waters ~ interioare . (o datorie) (cont. to vacate. (instrument) instrument. (a respinge.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens .(as ig. equipment ~ electrocasnica .f.) to advertise aparat s. apparatus.n.fishing waters ~ industriale .(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar . (marina) machine. (mecanism) gear.continental waters ~ costiere . to undo. to annul. apparatus.s'.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s. water ~ poluata . device. commercial.production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler.) (abrogare) nullification.congested waters ~ de pescuit .(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v. annulment. (informatie apdrutd in ziar) insertion.international waters ~ inchise . (a unei comenzi.) reversionary annuity ~ sigura/la termen . (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar .36 ANU-APE ~ aleatorie .(asig. 1. to void.white goods apartament.(asig. un credit etc. anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama .f.) withdrawal. avoidance. (dr. cancellable.) (a abrogd) to nullify.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime .n.newspaper advertisement ~ publicitar . voidable. (a unei datorii) remittal. (reziliere) cancellation.) deferred annuity ~ perpetua . suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. (a rezilia) to cancel. a unui credit etc.) to render void. notice.) to withdraw.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast. la radio etc.(a unei polite de asigurare de viatd. (a unui testament etc.) terminable annuity ~ prin reversiune . to repeal anulabil adj.intemal/interior/inland waters ~ Internationale .perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata . to notify. mechanism ~ de productie . (a revoca) to revoke.f. write-off 2.

o stampild) to append. to supply.friendly arrangement aratura s. (o semndtura.) to convert apropriere s. assessment 2.) appeal ~ de sinistru .) to overstock ~ insuficient . to cater for v. plaintiff in appeal aplana v.t.f. to approve.to understock aprovizionare s. to buy in.navigable waters ~ portuare . 1. (arat) ploughing.t.) to appreciate apreciere s. (furnizare) furnishing.) to stock. ( cu alimente) to provision.) conversion aproviziona v.t. call 2. to appropriate 2. (a furniza) to furnish.contribution of capital aprecia v. 1. to sanction. (un conflict) to settle aplica v.) appreciation ~ a capacitatii .(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup .n.t. to till arabil adj. to affix apart s.r.m. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita .waste waters.. 1. contribution ~ de capital .to lay/to lodge an appeal. evaluation.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt . ( cu materiale. 1. to victual. (un diferend) to umpire arbitraj s.f. tilling 2.harbour/port waters ~ reziduale/uzate . cont. (dr.short-run supply ar s. ploughland. (unitate de mdsurd) are ara v. effluents ~ teritoriale .assessment of market prospects ~ a unei valute .(bur. victualling. (a ratified) to ratify. to take/to lay in a stock/supply.territorial waters apel s. catering ~ institutionalizata . (cu alimente) provisioning. 1. cont.(fin. (bur.) covered interest arbitrage ~ de indici . to estimate. to provide oneself ~ excesiv — (o piatd.. (dr. to arbitrate. supply.r. piese etc. (dr.t.) index arbitrage . appealing party. (o lege) to enforce 2.fin.n. 1. to assess v. (a valorii unui activ) (bur.planning permission apropria v. un magazin etc. settlement ~ amical . (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s.n.n.t.f..t. approval ~ a cadastrului . tillage arbitra v. fin. (intelegere) agreement. appropriation 2.t.m. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v.APE-ARE 37 ~ navigable . (dr.f. tillable aranjament s.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .f.) appellant.{mar.. arrangement.) distress/SOS call a declara ~ . to reclaim apelant s. to plough. arable. to evaluate. (evaluare) appraisal. (a evalua) to appraise. estimate.

) shipowner.m.s'.tenant at will ~ in cota indiviza . (o nava) to fit out. 1. (mar. (dotare cu echipament si materiale) fitting out. area.m.tenant from year to year .rack-rent . liiigoiiri . expanse ~ a vanzarilor . tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an .n.n. (dare sau luare in arenda) lease. keeper of the records arhivas.»{ na\ lositor .standard/ sterling silver arhivar s.38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ . lessee.(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.arbitrage in/of exchange. overdue debt arima v.to lake on lease ar^mts. (intindere) extent. exchange arbitrage arbitru s. leasing.) 1.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^. stowing. records arhivele statului . leaseholder.silver bullion ~ monetar/cu titlu legal . silver -• in. (siiprafatd) surface. (luare in arenda) tenancy arenda? s. archives.a-honai. (zond) zone. archivist.tenant for life.f.managing owner ~ al navei de linie . to rent.supiimentara .i 1.f. tree ~ de decizie . arbiter arbore s. (drept) lease.tenant in common ~ pe viata . nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s. arbitrator. life tenant arenda s.t. (a da sau a Ilia in arenda) to lease. (d!fe"te' . stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta . (incadrare cu echipaj) manning armatorA'.t.speculative arbitrage ~ valutar . [a luu in arenda} to tenant arendare s.perpetual lease .f.e} to harmonize 2.public records arie s.f.sound stowage arma v.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ .) decision tree arenda v. (plata) rent -. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare . commission 2. outfit.to grant/to iet out on lease a lua in ~ ./H.fara contract -. owner ~ administrator .m.m.Inchirietor chartered/freight contractor .owner and charterer armoniza v. to outfit.excesiva ./ (mar. (afrxa incdrcdtura unei. to commission 2. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r.f. arrear.pe viata .berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp .t.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ .

export ~ de fond .window dressing ~ mestesugareasca . (de ziur) article 2. {mdrfnn. handicraftsman.taxable article ~ patentat .!. artisan.t. returns inwards ~ sanitare . to cast/to throw overboard ariincare . wares ~ contabil .) suspense entry ~ de virament . {de lege) article.(cont.) compound entry ~ vandut in pierdere .{cont. (comercial) article.(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man. leading article ~ de import . ':e:.sanitary articles ~ semifabricate . oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale . materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.'.m. hamionization ~ a taxelor vamale .semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ .(vdnzdtorului} saSes returns.small ware ~ de mercerie .(in ziar) city article ~ fara cautare . commodity.consumer goods ~ de lana .proprietary article ~ recapitulativ .household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului . art ~ a decorarii vitrinelor . pi.paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.staple exports .haberdashery ~ de moda .) transfer entry ~ debitor .(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice .woodenware ~ de menaj .c.best buy artizan s. handicraft arunca v. item ~ de export .) to jettison.{editorial) leader.best seller ~ garantat .n. foreigner ~ de inchidere .. goods. 1. extraordinary items ~ returnate .f.{cont. bord) (mar ) ieUison .(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat .woollen goods ~ de lemn .handicraft.de fierarie .entry. item 3. handmade artizanatj-. necessaries ~ de sezon .{cont.(cont.) debit entry ~ economic .) closing entry ~ de lux.) exceptional items ~ extraordinare .{cont.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot.luxury article ~ de ordine ./' {a incarcutiin.) strategic fit arta s.{cont.{ca origine) genuine article ~ impozabil .ironmongery ~ de larg consum .n.import.f. craftsmanship articol s.fancy goods ~ de papetarie . craftsman artizan al adj.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s.

) freight insurance ~ a raspunderii . (o miastind) to reclaim.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! .automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . (impotriva accidentelor. to normalize 3.livestock insurance ~ a calitatii . mar.uneployment insurance .(asig. to take out an insurance (against) asigurabil adj. a pierderilor) insurance.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor . to ensure. (a imbundtdti.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate .third-party insurance. ensuring. (o proprietate maritimd) to underwrite v.hull insurance ~ colectiva . o baltd) to drain 2. assurance 2.t. (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare . a redresa) to improve.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase .group insurance ~ concurenta . (a da cele necesare) to provide 2. (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2. (un rise) to cover. (tin lac.m. (a garanta) to secure. (maritimd) underwriting ~ a animalelor . mar. to assure 3.f. to give earnest (money) for asambia v. (a unui rise) cover. a adevdrului de cdtre un asigurat etc. to assemble asana v.40 ARU-ASI arvuna s. mar.(mar. 1. 1.) running/sailing trim asigura v.quality assurance ~ a caricului/incarcaturii .(asig. insurable asigurare s.(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export .t. 1. earnest (money). advance (money).life annuity insurance ~ de somaj .liability insurance ~ auto . handsel a da ~ . cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor . (impotriva) to insure (against). (impotriva) to insure oneself (against). public liability insurance ~ de raspundere personala .f. {de viatd) assurance.r. (finantele) to reorganize ascundere s.) concealment asesor^.bank deposit insurance ~ a garantiei .to bind a bargain arvuni v.t.f.property insurance ~ de raspundere civila . (a activelor de cdtre un falit.export credit insurance ~ a depozitului bancar .personal liability insurance ~ de renta viagera .(mar.) outfit insurance ~ de la depozit la depozit . securing. (dr.insurance of cargo.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului .) operating trim ~ de mar§ .) assessor asieta s.t. \.f.

) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic . mar.(asig.insurance against damages ~ Impotriva furtului .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .ASI-ASI 41 ~ de viata .life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .) insurance free from particular average ~ flotanta .movable property insurance ~ mutuala .fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor . payroll deduction insurance ~ dubia .partial insurance ~ pe viata .mutual insurance ~ partiala .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.engineering insurance ~ pentru toate riscurile .whole life insurance.(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.all-risks insurance .marine/sea insurance ~ mobiliara . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .river insurance ~ generala .(asig.voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .floating/open insurance ~ fluviala .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks. war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc . mar.insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .

. mar.senior partner ~ putin cunoscut .de intrajutorare . i relief ^.Lloyd ..cargo underwriter -.social welfare. ~ economica . {anuor} assistance.il earicului .state/national insurance .principal .m.?.(asig. insured person.) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara .. conferit de structura elerogend a acesieia. (socielate) society 2.social . (cu) to associate (with). assistant -.[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane. to enter into partnership (with) asocial.42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .nominal partner ~ principal .technical assistance asocia v..f.' . (asig.m.r.fully insured asigurator s./.sole trader a lua pe cineva ca ..active/acting partner .f.) underwriter .family firm nonprofit unicorporated . insured s. mar.economic assistance ~ juridica .(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare .maritime pe caile navigabile interioare .inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj. (economica) partnership ~ de asigurare mutuala .casco .welfare/social worker asistenta s. aici. associate.issociation -• patronalii .(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala . partner ~ activ . tc.marine underwriter . partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar . 1.m.de navlu .administrator .Lloyd's underwriter . cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.to take smb.managing partner ~ cu numele .trade' association prolesionala/necomerciai.quasi-partner ~ in participate .mutual insurance association ~ de economii si credite . welfare work ~ tehnica . fin.de stat .(comanditar.legal aid ~ maritima/pe mare .} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur.additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate . 1.medical/health insurance .leading underwnter asimetrie .•. association. asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica . into partnership asociatie s.freight underwriter . insurer..junior partner ~ unic .{at corpuhd navei} hull underwriter .(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .».development assistance ~ sociala . insurance carrier integral .(SUA) savings and loan association .maritini .

(economica) partnership ~ fara contract . variety ~ de e§antionare . to suit.f.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'.''.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist.t. 1.i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man.f.(mar. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer .military attache atelier s. shop ~ de montaj .(referitor la valoarea viitoare a unei variahile."' works atesta r t.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un.machine shop ~ meste§ugaresc . certificate .m.waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile .) repair ship/vessel. to attest. range.de recomandare .sales mix asumare s.n.f. in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s. estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de. waiting 2.. (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic . to assort.) assortment.''".pragul de rentabiSitate . (un scop} to achie'\ e. workshop ship/vessel. attache ~ cultural .commercial attache ~ militar .small plan! operation ~ plutitor .testimonial atinge v.(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s. floating facton. {a realiza) to achieve .to breai< even atin^ere A/.ASO-ATI 43 ~ voluntara . optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats.variety of patterns ~ in vanzare . (speri.fodder rotation asorta v. association.) grounding atltudine s. 1. (un nivel) to reach. to gain.n. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops. o suma) to run to 2.to average ~.) expectancy ~ la descarcare . to fit 2.'n. (') cifrd. 1. to attain.) (but./•?.n.partnership at will asolament s. salanat cnn.t.assumption of credit risk asa adv.(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta . workshop. attitude . to sort: to match.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (. to certify atestat s.cultural attache ~ comercial . (cum) as ~ cum este prezentat . (corn. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit .Tn medie .

autarchy.(al unui produs) salient attribute atributie s.standard gold ~ nemonetar . (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori. audit ~ al resurselor . prerogative.banking audit ~ casnic .(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s.44 ATI-AUT ~ in fata riscului . bus. gold ~ afectat.f. competence. to assign atribuire s. gold-bearing austeritate s. bulk lorry . function atributii de serviciu . (la notarial) to notarize autoaprindere s. autarky ~ economica . austerity autarhie s. tank lorry/truck.home audit ~ de marketing .motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s.n. (de serviciu) duty. authenticity. (automotive/motor) truck ~ cu remorca .functions audienta s.allotment of shares atribut^. attribute ~ evident/caracteristic . to authenticate.t. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s. auto-ignition autobuz s..n.continuous audit ~ social .f.f.f.marketing audit ~ detaliat . authentic.t. genuine.nonstandard gold aurifer adj.n.) resource audit ~ bancar .(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern . audience ~ captiv . to allot.f. (motor) lorry. assigning ~ a actiunilor . auriferous. to certify. genuineness autentifica v./in custodie .n. to legalize.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s. allotment. obligation.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal .f.economic self-sufficiency autentic adj. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s. fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man.f.f.detailed audit ~ ecologic . road tank car/tanker.n. (insdrcinare) task. in procesul ludrii deciziilor. .(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s.environmental audit ~ extern .f.(felul in care diferite persoane se raporteazd. n.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent . (despre o copie) certified ~ si valabil . (pentru curse lungi) coach autocamion s.

automatic machine.n.n. self-financing.harbour/port authorities ~ vamale . authorization ~ de retragere . motor vehicle.7!. ziare etc. truck/motor lorry and trailer. (motor) car.) general average deposit . authorization. earnest (money). advance (money). truck crane automat adj. to warrant. self-service 2.maritime authority autoritati portuare .{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s. utility car/vehicle autovehicul s. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee. tourer autoutilitara s. authority ~ civila .authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar. automatic s. truck haul(ing) autotren s. (pentru vdnzarea de bilete.f. trailer truck autoturism s. (a either a o licentd/autorizatie) to licence. to authorize.f.test car autoritate s.f. outer harbour/port.n.m. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s.vicarious authority ~ executiva .n.n. power-driven vehicle aval s. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need.line authority ~ maritima . licence ~ de brevet .f.AVT-A^A autoconsum 5. tigdri.n.executive authority ~ fiscala . self-taxation automacara s.f. expressway autotransport s.f. crane tmck.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare . (publicarea in presd) to release autorizare s. touring car.n. guarantor avaliza v.) slot/vending machine automatizare s.t. (a gira o cambje) to guarantee.civil authority ~ delegata . mar.revenue authority ~ ierarhica . (magazin) self-service store autostrada s.t. to warrant avanport s. automation automobil s.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere .f.f. (SUA) automobile ~ de proba .n. motorway. outside port avans s. permit.export licence ~ de import .n.selling licence ~ scrisa .patent licence ~ de export . (motor) car. to permit. handsel. internal financing autoimpunere s.f.) victualling bill autoservire s. {a imputernici) to empower.f.f. surety for a bill of exchange avalist s. (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig. (a permite) to allow. sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s.customs authorities autoriza v. (a impunerii. 1.

fortei de mimed etc. mar. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv .(asig. to pay in advance.wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare .) freight advance ~ in contui marfurilor . to make an advance payment v.) particular average ~ produsa .) damage through grounding/stranding ~ de manipulare . to be promoted avantaj s.t. mar. 1.(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale. (defectiune) breakdown.} hidden damage ~ comuna . advantageous. (bani) to advance.) collision damage ~ de e§uare . beneficial avaria v. mar. mar. (in junctie) to advance.(asig.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje .(asig.n.chafing damage ~ produsa de sudatie .assets and drawbacks avantaj os adj. 1.i.f. mar..(mar.account of payment ~ in numerar . (asig. pi.de tmprumut maritim . damage.(asig.accidental damage ~ anticipata/probabila . fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd. mar.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava .damage by handling ~ evaluabila . favourable. damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile .) average 2. profitable.) foreign general average ~ comuna $i salvare .heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars . (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut .) general average and salvage ~ de abordaj .{asig. 1.advance on bottomry ~ din navlu .anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata . (pe cinevd) to promote 2.t.(asig. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals . to damage avariat adj. advantage 2. mar.') general/gross average ~ comuna in strainatate .(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s.cash advance avansa v.46 AVA-AVA '. mar.advance against goods ~ in contui platii .sweat damage .(asig.damage done/incurred ~ produsa de apa marii .

AVA-AV1 47 produsa de valuri .) advice of shipment.) agreed and liquidated damages avants.advice of dispatch.wave damage. allotment letter ~ de concediere .passenger aircraft. aircraft ~ charter . air carrier aviz s. (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport .movable property. immovables.to have the first refusal ~ legatura cu .(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri.m.civil aviation avicultor s.n. chattels (personal).(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa .) berth note ~ de atribuire a actiunilor . advice: notification 2.commercial/transport aircraft. personalty ~ mobiliara si imobiliara .(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s.(de spatiu pe nava) (mar. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere . mar.n.to be in the red ~ cont deschis la banca .f.) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.f. wealth ~ imobiliara immovable property.) apparent damage avarii acceptate si evaluate .(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie .trust fund a face ~ . poultry farmer/breeder avicultura s. (pdrere) opinion ~ competent . forwarding agent's notice.to make fortune avers s.f.f.expert advice/opinion ~ de angajament .to get the best of the bargain ~ cautare . notice. mar.t. 1. (mar.airliner ~ de pasageri . (economic) boom avea v.letter of allotment.(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut . fortune. note.to be in request/demand.charter plane ~ de linie/curse regulate .n.n. to have.(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit .to have a connection/ relation to avere s. aversion ~ fata de rise . acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement.notice of dismissal ~ de confirmare . (al unei monede) obverse aversiune s. (sfat) advice.(asig. to go off/through ~ cent debitor .to bank at/with ~ drept de optiune . chattels real. poultry farming avion s. confirmation slip ~ de convocare . (air)plane. reality ~ mobiliara . shipping advice .(asig. aviation ~ civila . movables. damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila .movable and immovable property ~ sub tutela .

rich. ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s. notification ~ a interesului asigurat . n. (despre close) propertied.sailing advice ~ de incasare . notice.48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare .(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s. a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava .notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v.national wealth axa s. billboard avocat s. bar avut adj. notice/poster board.(mar.(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata . advice.) notice of interest declared ~ a tncasarii ..delivery advice ~ de nava .to take legal advice avocatura s. legal/lawyer's profession.(mar.collection advice ~ de incarcare si expeditie .(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului .(mar.f. wealth.public wealth/property avutie s.notice to pay ~ a sosirii .) sailing notice ~ a scadentei .f.) notice of readiness ~ de nava .) stem note avizier s. axis ~ temporala .gata de operare" .f. lawyer. asylum.(asig. proprietary s.) shipping note ~ de incetare a platilor . wealth ~ nationala .(in teoria subiectivd a consumatorului individual.m.f. to give smb.(navei.n.demand note ~ de primire . (a instiinta) to inform. well-off.advice of collection ~ a plecarii . (pentru bdtrdni. advocate.(mar. to advise.f.gata de operare" acceptat .n. (in instantele superioare) barrister.la rand" . assumption ~ a preferintelor revelate . sdraci) almshouse . to notify.attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ .notice to suspend payments ~ de livrare .(navei) (mar. property ~ public . attorney (-at-law). able in estate. (in instantele inferioare) solicitor. notice.. (a avertizd) to warn avizare s..t. wealthy. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta .) accepted notice of readiness ~ de neonorare .

gravel sand bed. fin.) departure ballast balasta v.t.bale. ballast. to tip smb. money bani activi .balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare .balance of trade.f.wrapped bale ~ de bumbac . (c.(mar. tip.(cont. (cont. (load) pack ~ cu invelis . to give smb. bagaj s. (monedd) coin 2.f. (cdntar) balance.decimal weighing machine balast s. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati . a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana . bale.cotton bale balansa v. to ballast baleniera s.) balance ~ a concesiilor . ballot. (balot de marfa) bale. ballot.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila . load pack balotaj s.m.n. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala . pack. 1.n. douceur a da cuiva un ~ .to give smb. pi. ballotage ban s.B bac§i§ s.(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati .n. (pair of) scales. 1. (un cont) to balance.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta .) trial balance ~ financiara .n. weighing machine 2. package ~ de bumbac ..t.) metal ballast.(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala . baggage bal s. to even up balanta s.(situatia financiara.(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala .n. baksheesh.balance of concessions ~ comerciala .f. (mar. lastage ~ la plecare .cotton bale ~ de marfa .(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica . smth. for himself. a gratuity. gratuity.n. tie vote. whaleboat balot s.) (shingle) ballast.steelyard. luggage.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor .

credit bank ~ de date .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.agent . . administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola . small change/coin/money.housekeeping money ~ de hartie .paper money ~ de plastic .to get value for one's money bancar adj. bank.50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita . banca s.(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money.checkable money ~ scumpi .(numerar intrat in casierie) cash-in.(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati .f.to hoard up money a-si valorifica .{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .central/national bank.data bank ~ de depuneri .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa .corespondent .clearing bank ~ de concentrare .bank of deposit. land bank ~ beneficiara .to lend (out) money at/on interest a strange ~ .public funds ~ reprezentativi .bank of commerce. black money ~ neinvestiti .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari .agricultural bank.cash.(institutu financiare.(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring .dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .smart money ~ potriviti . ready money ~ marunti .. bankers'/parent bank ~ comerciala .. band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii . deposit bank ~ de economii .real money ~ expediati .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti . money squeeze a da ~ cu dobanda . bank ~ .(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi . cash-in-hand ~ lichizi . commercial/trade/trading/merchant bank ~ . banking. (in Marea Britanie.savings bank.remittance ~ faisi .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici .change.(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .(desemnata de un consortiu bancar so.(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont .consortium bank ~ de credit .

banker.state bank ~ de virament .(a Casei de Compensate din Londra sail.BAN-BAR similare bdncilor.f.bank of issue. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale . (SUA) cashomat bancruta s.f. note issuing bank ~ de investitii . note. mar. barrier.) railway gate. (un cec) to cross barare s. automatic teller machine. (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra .f.f.n.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s. care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune .s-.w. bank note.f.nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s.general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere . entrance barriers ~ netarifare .f. paper currency. (unitate de capacitate) barrel barja s.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare . exit barriers ~ de intrare . (c.floating barge container . cash dispenser. (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj. (a unui cec) crossing ~ generala . (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s.(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra .(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare .f.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara . (unitate de capacitate) bushel bara v. poduri etc. barge ~ .investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat .f. bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s.t.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor . care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig. railwaycrossing barrier. financier bancnota s. in SUA.container .(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit. soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate .(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.) toll bar/gate.m.f.) barratry bariera s. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii .trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari . (SUA) bill.

agregat monetar care include activele monetare lichide. to profit (by).inner dock bacan s. (meserie) grocery trade banesc adj.f. activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala .(al unei cambii.export dock ~ portuar deschis .n. harbour/port basin. (al unei plati.. to coin.(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior . to turn smth.dock (basin).m. grocer.air base ~ de active .supply base ~ de impunere .(asig.commercial dock ~ portuar cu maree . beneficiary. to account. grocery 2.) dry dock ~ pentru petroliere . coinage bazar s. (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2.coal basin/field ~ de manevra .(mar. al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati .n.technical and material resources/supplies bazin^. (bogdtie) wealth. basin ~ carbonifer . numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale.(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export . 1. yielding money. al unui cec) alternative payee ~ de venituri . harbo(u)rage ~ portuar comercial . to strike.basis of assessment/ taxation.sports base/grounds ~ tehnico-materiala . to emboss. barometer ~ al pietei .m.in abundance.52 BAR-BEN barometru s.. opulence din ~ .(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana . to stamp batere s.n. to derive profit (from).baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s. plentifully beneficia v. profitable. harbour.(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere. existente in medie mtr-o perioadd de timp.f. baza(a)r ~ de binefacere .n.production basis ~ militara . pecuniary banos adj. money. paying.n. plenty. moneymaking.military base ~ monetara . precum rezervele bdncilor comerciale. 1.income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal . remunerative. (de pe urma) to derive advantage (from). pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar. base..) annuitant ~ al unui drept de retentie .lien holder ~ alternativ .asset base ~ de aprovizionare .oil dock ~ portuar .) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac . tax assessment/base ~ de productie . basis ~ a profitului .t. (magazin) grocer's (shop).) barter bate v. lucrative bel$ug s.naval base ~ sportiva .(mar.barometer of the market barter s. (de moneda) mintage. (moneda) to mint.i. (co/n. provision dealer/ merchant bacanie s. abundance.(mar.'\ bulk handling cargo dock ~ de radub . to benefit (by) beneficiar s.f.

(corn. revenues.reinforced/steel concrete ~ de ciment .operating profits ~ de pensionare .) (railway) ticket. (dr. to sum up bilateral adj. biannual.retirement benefits ~ descrescande .{c.) joint beneficiary beneficiu s. shot crete betona v. privilege ~ aleatoriu . bilateral bilateralism s.) bilateralism bilet s. statement ~ consolidat . proceeds.gunite.heavy naphtha ~ usoara . • (SUA) gas(oline).) benefit.diminishing profits ~ reduse .BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig.gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura .n. semiannual bilant s. return 2. benefit.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.n.{c. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .) half-fare ticket . petrol. theatre ticket. 1.f.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .) contingent beneficiary ~ fictiv .f.n.to come out of the red benzina s. {la teatru) (admission) ticket. {cu sens figuraf) to survey. to (build with) concrete bianual adj. concrete ~ armat .(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui .f.considerable/ hefty profits ~ de exploatare . gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea . intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu . earnings.{bilantui unui grup.built-up concrete ~ torcretat . (contabil) balance sheet 2.profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ .) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .t.passive balance ~ social . (pentru un mijioc de transport in comun) fare.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar . {c. (raport) report. to review.n.general balance sheet ~ de lichidare . 1.light naphtha beton s. (profit) profit. gain.to share in the profits a realiza un beneficiu .surplus earnings beneflcii considerabile .f.to make a profit a se solda cu ~ .contingent profit ~ brut .scanty profits ~ scontate .cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat .(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit .n.to draw up/to strike the balance of.(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat .

fortnightly bimetalism s.f. frozen boala s.f. (fin.f. 1. red tapist birocratic adj.' office automation birou s. credite) to block.) bimetallism. (conturi.tourist ticket ~ de peron . paper money ~ de banca falsificat .mortgage registry ~ de mesagerie .demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume .) to lock away/up blocada s.customs office blancheta s. well-off/'-to-do: able iii .{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus .) through ticket ~ dus-intors .f.f. biotechnology birocrat s. bureaucrat. (economic.receiving house/ office. bioeconomics biotehnologie s. (casa) apartment house. (un capital intr-o investitie nerentabild etc.f.to fill up a form bloc s.n. bureaucracy.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj .(c./ block.site/job office ~ de verificare a solvabilitatii .} transfer ticket bilunar adj.(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui.f. bimonthly. block 2.travel bureau ~ vamal . block (of flats) 3. freeze ~ a contului .platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c. politic} bloc.(c.inquiry office. (despre conturi. illness. coalition ~ de agregat . (de dwatu) disease profesionala .n.s'.54 B1L-BOG ~ de banca .m. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere .f. to block. bureaucratic biroeratie s.return ticket ~ in circuit .illiquidity blocare .{c.account's obstruction •" a creditelor . (avtit) wcaithv.promissory note. (blank) form a completa o ~ . nch.dud note ~ de credit .residential building bloca v.credit squeeze blocat adj. double standard biodegradabil adj.) single ticket ~ valabil/de corespondenta .military blockade bloca j s.bank note.) weekend ticket ~ direct .f. (cu hani) moneyed. semimonthly. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/. parcel office de plasare .n.circular/round-trip ticket ~ intreg . blockade ~ economica .industrial/ occupational/trade disease bogat adj.full-fare ticket ~ la ordin . block ~ Hnanciar .employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier . \./.unit ~ de locuinte . (departament) bureau ~ de informatii .economic blockade ~ militara . to freeze.f. office. biodegradable bioeconomie s. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit . credite) blocked. information bureau/office ~ de ipoteci .n.

ticket. memorandum of contents.) schedule. sphere.) schedule of prices ~ de schimb valutar . (bogatii) the rich (people).(bur. (abundenf) abundant. riches. the upper crust a deveni ~ . (despre close) proprietary 2.scrip bonifica v.t. discount.) allowance. plentiful. (tie cartela) coupon. the well-to-do. financial reliability bonus s.f.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar.de preturi .note of expenses ~ de decontari . list. branch.check list ~ de cheltuieli . bonus ~ comerciala .natural wealth boicots.(din magazie) issue voucher ~ de livrare . the wealthy/moneyed classes.trade discount ~ la cantitate . bolshevism bon s.reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar .f. freight release ~ de masa .vuiuinc discount ~ la pretui convenit . to make up/good bonificatie s. heavy s. (corn.de ataceri . means 2.n. boycotting bol$evism s. creditworthiness. (ai navei) board ~ la bord . docket. bovmes. rich man.f.BOG-BRA 55 estate. (chitantd) receipt ~ de casa .sale note/sheet bovine s. to make money bogatie s.settlement check ~ de expeditie . reduction. bill of delivery.) broker's contract note .national wealth bogatii naturale .n. pi. [corn. line. 1. rebate.(mod de acoslare) (mar.(titlu de stat.f.delivery order. voucher.extra allowance/discount bonitate s. (doineniu} domain. bill. area (of activity1 '. chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar. side by side. (horned) cattle bransa s. (la receptia marfurilor) tally sheet.cash discount ~ suplimentara/speciala .) timber freeboard borderou s.n. (detailed) memorandum.) broker's return ~ al brokerului . boycott boicota v.ime of business . note.} alongside.to become rich. bonus bord s. profusion ~ nationals . (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon.exchange contract ~ de vanzare .(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur .t. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . {avere) wealth. (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s.de cecuri .waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric.n. (abundenta) abundance.n.n.j'.f.cash voucher ~ de ie§ire .m. pi. order.(corn. to boycott.(mar. bordereau.

shipbroker ~ neoficial .to take out a patent breveta v. (despre produse) proprietary brigadier s.insurance broker. (parte) part. courtage ~ maritim .sworn broker brokeraj s. unfinished 2. booklet.t. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire . (sef de brigadd) brigade/team leader.f.f.m. budget ~ de austeritate .forester. (neprelucrat) crude. unmanufactured.interim budget ~ local .(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ . cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari . guild.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget .full-service broker ~ cu titlu neoficial .family budget ~ de marketing . raw.n. patenting ~ preemptiva/de blocare .flexible budget ~ general consolidat . (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar. 1.f.curb/outside broker. patent.commodity broker ~ maritim . (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic .marketing budget ~ de numerar/trezorerie .to apply for a patent a exploata un ~ . portion.(care define actiuni inregistrate pe numele sdu. brokerage.capital budget ~ de familie .preliminary budget ~ promotional .) freight broker ~ la bursa de marfuri .n.local budget ~ preliminar .m.ship brokerage brosura s. forest keeper/ranger broker s.balanced budget ~ flexibil . licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie . bit. certificate.(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj.) fathom breasia s. (pe cinevd) to grant a patent/certificate to.n.incomes and expenditure budget ~ deficitar . patented.pilot's licence ~ neutilizat .56 BRA-BUG brat s.adverse budget ~ echilibrat . kerb(-stone) broker.to be issued a patent a obtine un ~ . corporation.f. leaflet brut adj. si nu pe eel al clientului. outsider ~ oficial/autorizat . (o inventie) to (protect by) patent brevetare s. broker ~ cu atributii complete . (despre profit) gross bucata s. appointed by letters patent. (fragment) fragment buget-y.consolidated general budget ~ interimar .production budget ~ de publicitate . prospectus.austerity budget ~ de capital .(letters) patent ~ de pilot .n.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli .(mar.advertising budget ~ de stat . piece. craft brevet s.to work a patent a i se acorda un ~ .(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie .

vata cotton wool bun adj.) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam.final goods ~ fungibile .to introduce the budget.to pass the budget bugetar adj. pi.BUG-BUN 57 ~ variabil . (proprietate funciard) landed property ~ incorporale .daruri ale naturii".) indivisum estate ~ intermediare .dispatch note ~ de stiri . (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan. cdldura cosmicd etc.commodity goods ~ materiale .) order form ~ de expeditie .(in special nova) derelict ~ alienabil .n. real estate.(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale . good s. fortune. volumul tranzactiilor etc.(dr.(dr.customs bill of entry bumbac-y. market report ~ de comanda . cotton ~ brut . (mobile) goods ~ abandonat .) tangible property .(active fixe..(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi . to bring in the estimates a vota ~ .unalienable property ~ salvat .(dr. 1.(mar.) intangible property ~ indivize .economic goods ~ finale .variable budget a prezenta bugetui .) free goods ~ marfare .(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare . printed exchanges.consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice .) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu .(cu date despre cursurile zilnice. dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere .) exchange bulletin/list.(dr.alienable property ~ inalienabil . ligan ~ complementare .voting paper.news bulletin ~ de vot .cotton bale ~ . immovable/fixed property.) corporeal property ~ de capital .(asa-numitele .(supuse unor transformdri.consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .(cow. cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.(dr.n. budgetary billeting. estate 2.(mar.) chattels real. (avere) property./!. ballot ~ meteorologic . list of quotations.weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor . bulletin ~ bursier/de bursa . bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum . (care s-au scufundat) jettison. jetsam.

goods and chattels ~ nefungibile .f.58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .n. universitard) scholarship (grant).metal exchange ~ de optiuni .economic welfare ~ nationals .(SUA) wheat pit ~ de marfuri .. (^colara.stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare . (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii . (imitate bushel butic .) future estate bunastare s. capacitate} (mare} butt.s'. welfare.foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.public goods ~ substituibile .public welfare bursa s. cask: (mic) barrel.(dr. street market ~ oficiala .commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale . keg. hogshead. bursary.corn/grain exchange ~ de grau . kilderkin. boutique to speculate on the de hutoi s.organized exchange ~ valutara . (inetalic) drum .m. 1.kerb(-stone) market.bear market ~ maritima .f.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale ./. msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente . tun.) ownerless property ~ viitoare .private goods ~ publice .(dr. (hac) vat.substitute goods ~ vacante .(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private .(dr.} actual assets ~ primare . well-being. movables.(dr. prosperity ~ colectiva . bursarship 2.) chattels personal.bull market ~ in scadere .collective welfare ~ economica .(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole .(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.produce exchange ~ de valori .shipping exchange ~ neoficiala . personal property/effects.

de alcatuire a bu^eiului.pattern book ~ de sarcini .tonnage/vuinri.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs . telephone booth cabotaj s. coastal shipping/trade/ traffic/transportation. (writing) book ~ de mostre .actuarial calculation ~ al pretului de cost . cadastral cadastre.rough estimate ~ economic rational . to make the cadastre of. cadastral registry.. cure pi^nc .capitation ~ si plata la casa .natural calamity.f.) coaster.h. home trade cabotier s.n. (note de livrare) terms of supply.specification conditions. coastwise shipping/trade.) cabotage.tax assessment ~ a tarei . coastwise ship/vessel.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat. (de vagon de dormit) berth ~ telefonica . cabin.t.n. inshore trade.unit costing ~ aproximativ . computation. berth.managing staff caiet s. articles and conditions. computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i. to reckon ~ gresit . (mar.. calciiiatitin .n.advertising gift cadre s. real estate re nster) cadastru s. calculation. coastal/coasting ship/vessel cadastra v. (mar. personnel ~ de conducere .C cabina s. present. staff.. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. box.n.t.n. to compute. horse ~ -putere .n.foreign trade ~ intern . annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .} act of God calcul s. coasting/home trade. gift .survey. (de vapor) cabin.taring ~ a tonajuiui . (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar.n. stateroom. de la premisa iinui buvet inexisteiit . land ~ publicitar . reckoning.costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie . to calculate.f.call box.to average calculare s. job specifications cal s. pi.m. calamity. calculation.process costing ~ al pretului de cost pe loturi .(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v.rational economics calculation ~ pe cap de locuitor .f.horse power calamitate s.media . coast trade ship/vessel.to miscalculate .short haul ~ extern . coast navigation. cadou s. calculus ~ actuarial . short-haul vessel.. to survey and value cadastral adj. disaster ~ naturala . aflate in man diferite) great coasting trade.

/n.(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar .chamber of shipping ~ de valori/tezaur .chamber of commerce and industry ~ de navigatie .waiting room ~ de comert . room ~ agricola .chamber of commerce ~ basculant . carman. light lorry/truck. (pentru livrdri) delivery car/van campanie s.period/time bill ~ la termen conform uzantei .(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna .short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .(platibild in strdindtate) foreign bill. cartage (service).(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .currency bill cambii de incasat .sola (of exchange) ~ la cerere . carting.demand bill ~ la termen .n.blank bill ~ inlocuita .f.bonded carman camionaj s.third of exchange camera s.petrol bulk lorry ~ de mutari . haulage camioneta s.chamber of agriculture ~ de asteptare .f. (de mobila) van ~ pentru scontare .refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .usance bill ~ la vedere .platforma .marketing campaign ~ de vanzari .bills receivable/for collection ~ de platit . (SUA) truck.cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s.CAM-CAM 61 ~ externa .n. lorry. selling campaign ~ electorala . dump truck ~ -cisterna de benzina . campaign ~ a la baisse .(bur.) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur.sight bill ~ onorata .sales campaign/drive.f.documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .) bull campaign ~ de marketing . pickup (truck).(intr-o banca) (safety) vault. strongroom ~ frigorifica .bills in a set ~ de comert $i industrie .bills payable ~ in mai multe exemplare .removal van ~ frigorific .election/electoral campaign .long (-dated) bill ~ pe termen scurt . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale . (SUA) external bill ~ Herbinte .platform lorry camionagiu^.tip/tipping lorry.documents-against-payment bill ~ pe termen lung . chamber.bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .

f.n. chancellor candidat s. specifications of charge ~ de vite . quantity.seaway (canal).shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport . applicant (for a post) 2. (limitd superioard impusd dobdnzii. navigation channel. ability ~ a magaziei . amount ~ de marfa . 1.fair quantity ~ totala . (de locuitor) head 2.) hold capacity ~ a navei .railway terminal.to nominate a candidate candidature s.landed quantity. (rigold) gutter.waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila . (la un post) candidate. (check) weigher ~ oficial/autorizat . (de sciirgere) drain.capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte .de linie .(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata .n. (artificial) canal 2.haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata . nomination canibalizare s.) counts of the charge/indictment.f. (in alegeri) nominee. capacity. terminus capete de acuzare . maritime canal. (competentd) competence 3. volume 2.) underdeck capacity .(dr. 1.economic comandata . distribution channel ~ de irigatie . qualification. (dr.advertising campaign/ drive. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s.) capacity.n.w. (volum) capacity. 1.irrigation canal ~ de navigatie .chief . publicity campaign canal s.less-than-truck load ~ suficienta . (la un examen) candidate a propune un ~ . (natural) channel.heads of cattle capac s. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin.f. 3.river channel ~ maritim . ship canal/channel cancelar^.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara .ship canal/channel.sworn weigher cantitate s. (colector) sewer.gross amount ~ vagonabila .waggon-load cantitativ adj. 1.(mar.available quantity . (de televiziune) channel ~ de distributee .62 CAM-CAP ~ organizational. legal competence/ capacity.m. (§ef) head. shipway ~ fluvial . facilitate) ability. outturn ~ disponibila .(mar. amount of cargo ~ de marfa transportata . candidate 3. (din case) sewer. quantitative cap s.quantity of goods. railhead.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution. head.m.) cap capacitate s. capability. (aptitudine.f.

carrying / net/ payload capacity.) deadweight cargo capacity.idle capacity .gross capacity ~ contractuala . effective deadweight ~ excedentara .capacity in bulk ~ jurisdictionala .ability to pay. ability to make a will .productive/ production capacity.(a navei) weight-carrying capacity. payment capacity. capacity for work ~ de operare a portului . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .(dr.(dr. cargo capacity/ deadweight.de transport a marfurilor de volum .ore cargo capacity ~ de indatorare .nominal capacity ~ succesorala .(dr. ability ~ navlosita .nominala .(a navei) passengers in berth ~ in vrac .(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .storage capacity ~ de deservire a docului .traffic capacity ~ de transport .stowage capacity ~ de tancare .working capacity.(mar.) testamentary capacity.) debt capacity ~ de munca .) legal competence/ capacity.) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.freezing capacity ~ de depozitare .(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.) capacity to sue ~ legala . de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire .CAP-CAP 63 . cargo capacity.volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar. paying / useful deadweight ~ neutilizata . in consecintd. operating efficiency ~ de refrigerare . loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage.carrying capacity '. fata de cerere) overcapacity ~ in baluri .port capacity ~ de plata . burden. solvency ~ de productie .(mar.(mar.) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .) ability to inherit ~ testamentara .dock capacity ~ de finantare .(dr.earning capacity ~ de congelare .(dr.tankage capacity ~ de trafic .excess capacity.financing capacity ~ de incarcare .cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .bruta . (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.(posibilitatea de a plati prin cambii fi.(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere .) cargo/cubic capacity. lastage.

activul net) capital employed/ owned ~ autohton . consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .f.64 CAP-CAP ~ volumetrica .issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale .n.(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix .lockaway.(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute. capital of reserve ~ de rise . lockup. cubic capacity/content capa s. frozen assets ~ circulant/de rulment . physical capital ~ fix specific . principal. dar neemis .preference capital ~ fictiv . capital.(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie .autorizat. meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei .domestic capital ~ autorizat .(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza . al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului .(al unei band) surplus reserve. ~ activ . essential s.(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.banking capital ~ blocat/imobilizat .(capitalul utilizat intr-o afacere.principal ~ de dotare .(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat . chief.investment capital ~ de rezerva .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital .stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis .(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat .(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie.(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital . permanent assets.) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s. capital. trap capcana lichiditatilor .authorized but unissued capital ~ bancar .(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj.(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.f.measurement capacity. {mar.

unpaid capital ~ nominal .liquid capital ~ .share capital.CAP-CAP 65 ~ global .total capital ~ inactiv/neproductiv .unavailable capital ~ industrial . principal ~ investit . n.productive capital ~ propriu/al actionarilor .commodity capital ~ neemis .f. capitalist(ic) s.free capital ~ lichid .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic . company equity.(detindtori de actiuni comune) equity. si economica) funk money ~ uman . equity of a company. in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .industrial capital ~ initial .principal and interest ~ transferal in strainatate .m.cash capital ~ liber .corporate capitalism ~ de stat .contemporary capitalism ~ corporatist .variable capital ~ varsat . capitalist .human capital ~ variabil .in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital.wild capitalism capitalist adj.state capitalism ~ monopolist .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .sau de parti sociale . equity capital. (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .dead/ unproductive capital ~ nevarsat .initial/opening/seed capital.paid-up/deposit capital capitala s.(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .invested capital ~ imprumutat .(platibile in rate de actionari) {bur.(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.{din motive de instabilitate politico. capitalism ~ contemporan .marfa .unissued share capital ~ mort/neproductiv .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .loan capital ~ in actiuni . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate . (pras) capital capitalism s.(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit .(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .unissued capital ~ in numerar .in cazul societdtilor pe actiuni . shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential . care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .

66 CAP-CAR capitaliza v. general cargo carrier/ship/ vessel ~ .n. cargo boat/carrier/ship/ vessel. freight boat/camer/ship/vessel.n. (plastic) card ~ bancar . (bur.oceanic . cargou cargocontainer s.grain cargo ~ de cherestea . mixed cargo ~ aruncat in mare .bank card ~ cu cip .(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet .n. fin.) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa .(folosit la bancomate) cash card cargobot v.timber cargo.(cargo) liner ~ de marfuri usoare . freighter.f..final stowage plan ~ preliminar .live load ~ de cabotaj .light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .coasting cargo } ~ de cereale ..n.t. scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.') capitalization .a rezervelor . (SUA) lumber cargo .) to capitalize capitalizare s. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn.n. (bur.containerizable cargo ~ cu fardaj . charge. shipload. head/poll tax caracteristica s.n.tentative cargo plan cargou s.dunnage cargo ~ cu miros specific .balance cargo.chip card ~ cu microprocesor . (mar.f.container . capitation (tax). floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile.(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare . all-cargo ship/vessel caric s.f. fin. freight container cargoplan s.) cargo.commodity type stowage plan ~ final . data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s. (mar. shipment.coastwise freighter ~ de linie . load. carat carburant^.) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s.(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . full cargo/ load./M.container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj . burden.(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard . shipful ~ containerizabil .general-purpose cargo vessel.smart card ~ de numerar .sea lorry ~ mixt . fuel card s.penalty cargo ~ de animale vii . characteristic (feature). freight.standard cargo ship/vessel ~ universal .

oil/petrol/petroleum cargo. (stone) pit 2.clean cargo ~ de produse negre . outward cargo/freight ~ de produse albe . to have a good record a imbratisa o ~ .bale cargo ~ in butoaie . 1. (SUA) canned meat ~ cruda .liquid cargo .black/dirty cargo ~ de punte . career a face ~ — to work one's way up.mixed cargo .mixt .incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .bottom cargo ~ in lazi .tinned/preserved/potted meat.{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid .measurement cargo ~ deplasabil .general cargo ~ de petrol .barrel cargo.f.white meat ~ congelata .n.dry cargo ~ uscat in vrac . home freight.smoked/smoke-dried meat ~ alba .damaged cargo ~ incompatibil .distress cargo ~ in saci .{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri . careerist. eleemosynary carne s.inbound cargo/freight. bulk cargo/freight. cargo in bulk.raw meat . cargo liable to be broached ~ deteriorat . charitable.cargo/shipment in bulk. (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .CAR-CAR ~ de import .berth cargo ~ de materiale lemnoase . nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical .frozen meat ~ conservata .(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .deck cargo/load.stowed cargo ~ strivit .bagged cargo ~ in stare buna . outbound freight.nerujat . shipment on deck ~ de umplutura .departure loading.v.m. cargo oil ~ de plecare . homeward cargo/freight.filler cargo ~ de volum/cubaj .{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .wood cargo ~ de marfuri generale . office/place hunter caritabil adj. 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.(pe magaza) even load cargo ~ uscat . careerism carierist s. (de piatrd) quarry. return cargo/freight/load ~ de linie . loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .case cargo ~ in pericol .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat .(mugaziile pline .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii.dangerous cargo ~ plin si complet .transit freight ~ in vrac .to take up a career carierism s.f.shifting cargo. inward cargo/freight.(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat . barrelled cargo/goods ~ in cala .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .

w. (specific.packing cardboard ~ de esantioane .shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .deposit book ~ de economii .) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie .(cont. seaman's passport ~ de membru .union card ~ de sofer .telephone directory ~ de vizita .) bear pool ~ al speculantilor a la hausse .residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale . (SUA) checkbook ~ de depozit . 1.driver's licence carte s.business card ~ de vizita cu specimen de semnatura .(cent.traffic pool ~ de optiuni .postal card ~ tehnica . trustification cartela s.) bull pool ~ de companii de navigatie . to paste cartonaj s. district. section.credit card ~ de debit .f.address book ~ de cecuri .(bur. (act) card.debit card ~ de mare succes . to cartelize. cartel.workers' (residential) district/quarter cartofor.{bur.n. book ~ de credit . cartelization.y.signature card ~ funciara .option pool ~ de stabilire a navlurilor .) quarter ~ de locuinte .tenement district ~ elegant . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente .68 CAR-CAR ~ proaspata .) freight conference ~ maritim .f. (cartonare) pasteboard work 2.n.best seller ~ de munca . ring.food card cartier s. (permis) licence ~ de adrese .f.brownstone district ~ muncitoresc .t.(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .(colectie de materials textile) sample card cartona v.red meat carnet s.) subsidiary ledgers cartel s.n. 1.council estate ~ de locuinte ieftine . to bind in boards. (mucava) pasteboard. (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj . syndicate ~ al armatorilor .workman's pass ~ de registru . pool.fresh/butcher's meat ~ ro§ie . savings book ~ de marinar .sailor's pass.(mar.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice .n.patent pool cartela v.cheque book. to trustify cartelare s.instruction book cartea mare .n.land/cadastral register. (SUA) land office ~ postala . industrial etc.passbook. (pentru note) note book 2. ward.t.membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist . (obiecte de carton) pasteboard goods/wares . to cartel. gambler carton s.

natural/plant rubber ~ sintetic . ale muncitorilor etc.social and professional category/class categorii de impozite . (casierie) cash office.f. (India) rubber 2.baggage room. 1. (de autovehicul) tyre.(corn. (de salarizare. habitation 2.clearing house ~ de economii . (locuintd) dwelling.lodging house ~ cu dependinte . order.tax schedules cauciuc s. collateral 2. (lista) list 2. (de corner!) house 3. (garanfie. (la cinema. (clasa) class.synthetic rubber cautiune s.quality of bills of exchange ~ de salarizare .pawnshop ~ de asigurari sociale .(bancomat) automatic teller machine casierie s.m.m.) paymaster. (fisier) card index 2.) inventory. (menajer) household catalog s. guarantee. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat . money box. 1. cash register.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani. cash department. 1. 1.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal .commission house ~ de comert . (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat .) denomination ~ socioprofesionala .post-office savings bank ~ de inregistrare .f. (SUA) tire ~ natural . (dr.t. to quash. catalogue. catalogue ~ comercial .CAR-CAU 69 cartoteca s. cashier. cloakroom ~ de bani ..social insurance fund ~ de bagaje . strongbox.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta . 1. impozitare) bracket ~ a cambiilor . 1. warranty.safe. sort.tenement house ~ de schimb valutar . teatru) box office ~ de broken .) to annul.n. to catalogue. {in magazin) desk.f. (corn.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . (pentru bani) cashbox. till. home-made. (la banca) teller.f.) bail ~ legala . cataloguer.n. pay desk/office. greutdti etc. to put/to enter into a catalogue catalogator^. gaj) security. cash/cashier's/money office. pay/paying office.f.business/commercial/ trading house ~ de compensatie . cataloguist categorie s. category. vault ~ de bilete . house.booking office. (pentru bijuterii) casket.mail-order catalogue cataloga v.discount house ~ mica .f..legal/compulsory guarantee .) cash register ~ de raport .petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s.trade catalogue ~ comercial cu adrese . (incapere) filing cabinet casa v.) messuage ~ de ajutor reciproc .. (dr. grade 2. (pentru instrumente) case easier s. desk office casnic adj. (care plateste salariile militarilor. (de casa) home. to reverse casa s.(dr. (fel) kind.t.exchange office ~ de scont .

/. usurious camatarie s. extortionate practice(s) a face ~ . to be/to go touring. money lender. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar.round trip/voyage . (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga .{mar. usury. captain of long course ~ de doc . a scoate pe cineva din ~ .(dr.) to sue/to summon smb. {motiv) reason.n. ground 2.nver master ~ maritim . (cu destinatie precisu) journey. (fara a wdica destinatia) to travel (about). (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord .' {de port) harbour master's office . (jzidiciar) criminal/identification record calator s. captain 2. cauza s.s'. 1. accommodation cazier s.to practise usury capitan s. to be/to go on one's travels. contingency caza v.foreign-trade master.) loaded voyage/passage ~ de agrement .f. (CM bilef) fare. lawsuit. out of court ca'is.regular traveller calatori v. traveller.) captain. {twist) tourist ~ cu abonament .to go bail for smb.m.) to rule smb. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey. (pasager) passenger.m.) delivery voyage ~ dus-intors .in balast/neproductiva . skipper. 1. case.to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri .n.harbour/port master.circular tour ~ pentru probe de receptie . to lodge cazare s.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva . {care da imprumut pe amanet) pawnbroker.) acceptance trial trip camatar s. act of God ~ fortuit . to accommodate. light/unloaded passage ~ in circuit . trial ~ proxima .t.f. (de obice'i mai lungd) travel.dock master . (dr. (pe mare) voyager 2. {intdmplare) event -• de forta majora . {mar. trip.fortuitous event ~ in speta .i.to travel on business ~ pe mare . cause.fluvial .f.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage. sea captain. excursion.sea master capitanie .case of emergency.f.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ .) (legal) case. (pe apd) to voyage '. (pe mare) voyage. pawnee camataresc adj.(dr.cu trenul . (scurta) tour.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event.de port . \. usurer.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. to voyage calatorie s. passage out ~ de inapoiere .(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage.m. captain of the port -.{mar.to go/to travel by sea.pleasure trip ~ de ducere .

(dr. profit. (cargo) carrier. haulage. lignite ~ ./.f. (mangaT) charcoal ~ brun .pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.t. icteric} prize.suplimentar . vanzarea activelor de capital) capita' gains .m.'('. (posta!d) post-office box catlike s. pi.n balance. (..nedistribuit . [la ciirsele de cai} stake .} nonconference carrier ~ maritim . handcuffs ~ de aur .bulgari .de capital . 1. proceeds. (mineral) (mineral) coal.steelyard a pierde la ~ .to weigh heavily cantari .•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings . (pair of) scales: (pentru greutdti. revenue. (un premiu)• to carry off 2.sea carrier ~ ulterior .(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur .to outweigh.f carriage. man') weighing lever machine ~ decimal .(termen general pentrn companii de navigatie. earnings .f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile .(mar.(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat . to overbalance ca$tig s. carter..caked coal ~ marunt small/slack coal ~ .n.(profitii! obtimit da.centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man.coal powder. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun .} on-can'ier carau^ies.lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat . retum(s).) recovery o^ judgement .'.f.brown coal.de cauza .{mar.\' share .CAR-CA§ 71 carau$ s. portage carbune s.pe actiune .windthL (profit) -.earnings per share .to lose (in the) weight a trage la ~ .m. to gain: to win: {prin munca} to earn.(in uivulende) retainc. (dintr-o afacere. profit'} benefit.disponibil . gain. dross of coal casuta s. \a dobdndi} to acquire. (prm muncd) eamings-(yeriii) income.praf.) golden handcuffs cantar s.perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons .suplirncntare -. (beneficiu. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat . {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .

m.continuous customary dispatch centrala s. cheque to bearer ~ marcat .order cheque.power station ~ hidroelectrica .nonpar cheque ~ -corespondenta .(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat . (a unei case de comert.hydroelectric power station ~ telefonica .telephone exchange ~ termica .(de bancd) certified cheque ~ anulat .f.) assignor.steam-generating station centralism s.port speed ~ uzuala . (dr. (SUA) check ~ acceptat/vizat .f. cheque.delivery speed ~ de operare a portului .) celerity ~ de livrare/predare . financiar etc.) profit centre ~ turistic .canceled cheque ~ bancar . to assign ~ si unul si altui .traveller's cheque ~ de retragere . to give up.producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.stale cheque ~ fals . cheque to order ~ la purtator .tourist centre cemor s.paid cheque ~ refuzat .(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat .(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat .to split the difference cedents.correspondence cheque ~ cu limita de suma . to yield (up).bogus cheque ~ fara acoperire .bearer cheque.blank cheque ~ la ordin . (comercial.n.72 CEC-CER cec s.bank cheque ~ barat .downtown ~ comercial commercial/shopping centre. circle. a unei firme etc.) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica . (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua . releasor celeritate s.t.dud/bad cheque ~ m alb .n.business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .m. (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .returned cheque ceda v.crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .n. (mar.) centralization centru s. auditor cere s. emporium ~ de afaceri .) centre ~ al orasului .f.open/uncrossed cheque ~ expirat .uncleared cheque ~ personal .n. centralism ~ economic state planning centralizare s. to surrender.raised cheque ~ de calatorie . (directie) central/head office.limited cheque ~ cu suma falsificata .

control.research and development ~ motivationala . corn dealer cerere s. destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile . application. demand for substituible goods ~ atipica .media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing .market research ~ -dezvoltare .) demand.(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala .(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd.. official examination.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand .(pvdz. 1. 1. porumb.cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj..f. examination. run. (corn. hearing 2. (scrisa) petition.pure/fundamental/desk research cercetator^.bulk grain ~ livrate in buna stare . grain carrier/ship. claim.(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand. to ask (for). exaction 2. (corn. demand. (a necesita) to require.attitude research ~ a mijioacelor de reclama . inspection.to claim damages. 1. (stiintificd) research 3. to necessitate v. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare . (un pret) to charge. cereal.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . grain.) (anchetd) judicial inquiry.n.marketing research ~ de piata .) to be in request/demand ~ despagubiri . (a revendicd) to claim. to call for. cereals. seminte de bumbac .(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s. pi. (a pretinde) to exact.delivered sound grain ~ usoare . corn. (dr.CER-CER 73 ~ vicios inflationist .to undercharge cereale s. suit 3..scientific research ~ teoretica .consumer demand ~ agregata . grain ~ furajere .f.) operational research ~ publicitara .w. (stiintific) researcher cere v.fodder grain ~ grele .f. cereal plants. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . request. s.m.. orz.. grain-carrying ship/vessel cerealist s.t. analysis ~ a audientei . to request.(grdu.to overcharge ~ un pret mai mic . cereal carrier.advertising research ~ §tiintifica . {plata unei datorii} to call in 2. to demand. (audiere) trial. secard) heavy grain ~ in vrac .{man.r.

sluggish demand -~ sezoniera .• . despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre ...sporita — increased demand ~.<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i./' i bankruptcy petition.{u vruai^eic'' de .TinU.constanta .speculative .N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj .damage cl.supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.. [necesiiate) necessity.. tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .'.direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica ..:'>'(.•'.f.(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .seasonal demand .(a platii) petition for respite ..dc amanare ..(mar. (exi^entd} ^cquircnient . petition in DanKmptcy th. .n.iu! 'md cc e.controlata ."u'^('/f^. daim for damages de declarare in stare de faliment -(r.ve oh-ria . maija — (garantie qfenfd lie did'i.domestic demand .speculative demand ~ spontana .(bur. 'i•ol'•el•llit.reala . if.§i oferta .lenuer demand w i't:sra^r. cargo booking ~ de valuta .leniaMd -• cu.l.ale iiilei activilati -. (nevoie) want.. fi/.usiy.^i) {l>iu\) margin call'nouc.individual demand ~ intermitenta .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie.steady demand ~.. need. demand tor complementary goods .n.^ls .) counterclaim ~ redusa .pent-up demand '.concurentiala .) shipping request..elastic demand ~ individuals .{in economic) credit demand de daune/despagubiri .situations wanted cerinta s.previzibila — anticipated demand .-.) buyers over cereri de serviciu .demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata .d'c cotare/listare .spontaneous demand . .^'i•^r!l[.) application ior quotation/listing de credite .) indent for space ~ de transport .effective demand ~ reconventionala .slack demand .10 '•.? indtlin^yita} replacenient .74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .slaba .(mar.1 anes- .(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand.intermittent demand ~ interna .(dr. :. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa .

patent letter ~ de investitor . prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. mar. certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge.(al navei. average certificate .(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta .CER-CER ~ american de depozit .inspection certificate ~ de control vamal . (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.bond certificate .) jerque note ~ de depozit . (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.') certificai.certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .. classification/class certificate ~ de control . survey certificate ~ de garantie .) certificate of damage. (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .dc origine .investment certificate ~ de inregistrare .(a navel) certificate of classification.(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit. pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping . insurance certificate ~ de avarie .certificate of ' insurance."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ .de cabotaj .clearance certificate. unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation.(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion .share/stock certificate ~ de analiza .nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni .(a mdrfurilor de .(mar. quality/grade certificate ~ de cantarire .(mar.(acordat de instanta unui falit.(asig.weight certificate ~ de clasa . certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate .dividend righi certificate ~ de economii .coasting certificate ~ de calitate certificate of quality.(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare .(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza . ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni . (pentru navele iii. clearing bill ~ de nationalitate . (1'.: of seaworthiness. damage certificate.(a actiuniloi nominate) certificate of inscription.(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama . discharge/ landinu certificate ~ de dividende .

) certificate of / measurement. assignment.f.assignment of obligations ~ fara notificare .sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .tonnage certificate.assignment of lien ~ de creante .(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar . actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata .overentry certificate cesiona v.(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture.voluntary conveyance/ consequence/disposition . assignee.(de actiuni) registered certificate ~ notarial .) to assign.m. scrip ~ nominal . {dr.stowage/stowing certificate ~ de testare .notarial certificate ~ partial de actiuni .{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala . cdnd.ownership certificate ~ de receptie .(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .) cession.excise permit ~ de proprietate . transfer certificate ~ de trezorerie .assignment affected by novation ~ voluntara .76 CER-CES ~ de participare .assignment of debts ~ de obligatii . {dr. to convey cesionar s.clearing bill ~ de stivuire . measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer. transfer. conveyance ~ a dreptului de retentie .t.(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale .{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .(de actiuni. to transfer. obligafiuni) interim certificate.(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb .(bur. transferee cesiune s.(pentru o parte de actiune.{a produselor) test certificate ~ de tonaj .) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale . in cazul fuziunii a doud societdti.{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie . debenture bond ~ de sarcini . (mar. to surrender.acceptance certificate ~ de recuperare .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu .

to overspend cheltuiala s.n.lighterage wharf ~ pentru petroliere . fin. expense.dummy. wharf ~ de descarcare .survey expenses ~ de exploatare . (a risipi) to waste. outlay.operating costs/expenses. quay. to lay out. forwarding charges. pierage chelar s. citizen cetatenie s. wharfage. citizenship cheis. (banf) to disburse.prepaid expenses ~ bugetare .storage charges ~ de descarcare .distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees.) capital charges ~ de calatorie/deplasare .CET-CHE 77 cetatean s. loading wharf ~ de marfuri .repair jetty ~ fluvial . working charges/ expenses . waste cheltuieli administrative administrative expenses.bulk-handling cargo quay ~ de operare .(asig. (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues.n.insurance charges ~ de avarie comuna .discharging expenses ~ de distribute .(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare .customs wharf.petroleum wharf. charges.warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare .wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare . outgoings. wine cooper cheltui v. to spend ~ excesiv .(incarcare.passenger quay ~ de petrol .f. charges forward ~ de expertiza . pi.t.(/acute la un activ depreciat.) general average expenditure/expenses ~ de capital . pier.discharging quay. cost.management expenses ~ de ambalare .(de productie) running costs/expenses ~ de administratie . oil jetty/pier/quay ~ de reparatii .f. (risipa) thriftlessness. to spend. legal quay cheiaj s.terminal ~ de pasageri .i.shipping pier. administration costs/expenses ~ anticipate .m.(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .. queyage.dock/docking charges ~ de antrepozitare . to expend. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente . expenditure. descarcare) freight terminal ~ de operare specializat . (speze) disbursement.m. to squander v.tanker jetty ~ plutitor .government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare .package/packing expenses ~ de amortizare . mar.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .(cont.depreciation expenses ~ de andocare . floating bulkhead/ jetty ~ vamal . cargo terminal ~ de incarcare .cargo quay ~ de marfuri in vrac .

overheads ~ initiale/de instalare . production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare . terminals ~ de mutare .{mar.) terminal charges/costs. fortnightly . initial costs ~ in sarcina .law costs.public expenditure ~ reprezentand dobanda . thriftless. m.entertainment expenses.publice .fixed/standing charges/expenses ~ generale . overheads ~ de reprezentare .overhead expenses/charges.cost of recruitment ~ postale .standard costs ~ suplimentare .) expenses for refloating ~ de regie . to get back one's money a-si reduce ~ . sundries ~ estimative .stowage expenses.78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.interest expenses ~ speciale . departmental charges ~ standard . (in statia terminus) (c.staff costs ~ de productie .heavy expenses ~ marunte .delivery charges ~ de manipulare .estimated expenses ~ extraordinare .(a unei societdti) preliminary expenses . table money ~ de salvare .carriage charges/expenses.to defray expenses a-si acoperi ~ .petty expenses.extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .extras ~ si incasari . transport charges. spendthrift. maintenance charges/costs/expenses.special charges. stevedoring charges ~ de timbrare .sundry charges/expenses.cost taxable to ~ mari . (mar.variable expenses/costs a face ~ .to incur expenses a lua toate ~ asupra sa .general expenses. on-cost charges.postal charges .preliminare/de infiintare .to cover one's expenses. petties ~ neprevazute .) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .removal expenses ~ de personal .expenditure and receipts ~ vamale .stamp charges ~ de transport . legal charges/expenses ~ de livrare .f. unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite .(a mdrfii) handling costs. freight charges/costs. squanderer chenzinal adj.ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .) salvage charges/expenses ~ de stivuire .customs charges ~ variabile .factory/ manufacturing/systematic costs.initial/first outlays. upkeep expenses ~ de judecata . wasteful s. spendthrift.(mar.contingent/incidental expenses.selling costs/expenses ~ diverse .to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj. costs of upkeep.

rack-rent ~ standard moarta . lease chenzina s.f.to let out on hire/lease a lua cu ~ . rent. chitanta s. cash ~ de ziare . quittance (lucky) bargain acknowledgment. timber.to take on hire/lease a sta cu .f.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.f.tenant for life.(valabil un anumit ~ neverificata . (ghereta) booth ~ de plata . questionnaire. bookstand. indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ . receipt book ~ fara contract . hire.f.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s. chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare . ~ diferentiala . hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt . voucher. quintal. life tenant chirie s.CHE-CIB 79 ~ contractuala . converted timber. collection.n.good receipt ~ cu contract valabil un an .unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila . list/set unei mine.to make out a receipt from year to year chitantier s.tenant at will cibernetica s.receipt for payment. release a umbia dupa chilipiruri ..n.receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract .voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare .sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata .n. receipt.(mai mare decdt esie sawn timber/wood.f. stall.(in vamd) deposr assayer receipt chintals.m.tenant a elibera o ~ . (fortnightly) . fortnight.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar . paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale . cybernetics ~ pe viata .contractual rent ~ de wages navlosire .to fill in a questionnaire cheta s.(pe timp) (mar.to hunt for ~ contabila . {locator) lodger.(c.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata .n.docket chirias s.binding chimist^. chance purchase/bargain.m.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s. tenant.formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie ./i. (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase . ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .bookstall.de primire . (banii) takings a umbia a da cu ~ .to live in a cu cheta .} charter hire cherestea s.f.

daily turnover citric adj. (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara . figure. (expressed) by figures circuit s.f.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ . (Id) to amount/to come/to figure to. reservoir cita v. cistern. feroviard etc.total turnover ~ de afaceri zilnica .binary digit ~ de afaceri .turnover ~ de afaceri totala/globala .stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire . in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala .(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man. number.) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile . documente false) to utter cisterna s.accounting information processing cycle ~ de productie .delivery cycle ~ de munca .n. (monetard. 1. (dr.y.t. (rutierd.f.money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor .fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret .f. circuit ~ economic .agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate .production cycle ~ de viata al familiei .r.(divizarea pietei pe sectoare.inclusive tour circulara s.industrial life cycle ~ economic .(bani faisi.business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare .(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v. cyclic(al) ciclu.work cycle ~ de afaceri . de mdrfuri) circulation ~ a banilor . numerical. circular (letter) circulatie s.f. n. (martori) to subpoena .fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare .(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier .(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational .80 CIC-CIT ciclic adj. tank. cycle ~ agricol .) traffic 2. to cite.) to summon.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier . to run into cifra s.

(a documentelor mtr-o arhivd. running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig. to class.the ruling class ~ economica . greutdti etc. (pe mijioacele de transport) class 5. annulment clasa s. dimensiune) sizing. (sort) grade 4. (a clasificd) to classify. 1. to rate clasificare s. (sortare dupd calitate) grading.) collision clause. 1. (dupd calitate) grading. (sortare dupd mdrime. (a navelor) class (of ships).) {a respinge o actiune) to dismiss. to class.product class ~ de unitati . to class. (dupd mdrime.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard .) (respingere a unei actiuni) dismissal.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii .) both . mar.t.working class ~ turistica/a doua .quality grade ~ de conturi . summons. warranty. (a scri-sorilor) docketing.job classification ~ a navelor . (sociald) class 3. terms clauza abandonului (asig. (a casd) to quash clasare s.decimal classification clauza s.f.classification of ships. unfisier) to file.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor . dimensiune) to size 2. (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor . clause.wealth-owning classes. (categoric) class.(asig.to .blame collision clause . specification.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala . category 2.t. pi.the lower classes clasifica v.f.quality of bills of exchange ~ de calitate . classification. (dr. (docu-mente mtr-o arhivd. (dr.f. mar. to classify.first class ~ muncitoare .f. unfisier) filing.) writ(of summons). ships' classification ~ a obligatiunilor . (casare) cassation. (dupd calitate) grading. classification. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar. (dr. provision. mar.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels. (a sorta dupd mdrime. (a sorta dupd calitate) to grade. ship's class ~ de produse .accounts class ~ de nave .) denomination clasele bogate/avute .(pentru bani.(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . rate (of ships) clasa de mijioc . dimensiune) sizing 2. 1. (dupd mdrime. (scrisori) to docket.f. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading.CIT-CLA 81 citatie s. dimensiune) sizing.) to classify.middle class ~ dominanta/conducatoare . the moneyed classes ~ de jos . (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v.

. mar.(de o obligatie contractuald) (dr.(asig.fara raspundere pentru spargeri" .(mar.) perils of the sea clause ~ ..fara captura §i sechestrare" (asig.(asig.) grounding clause ~ evaluarii .(mar..free of breakage clause ~ garantiei . mar.strike clause ~ ineflcientei .) sister-ship clause ~ navlului .most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri .) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .tender clause ~ .) escape clause ~ devierii ..) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.(abaterii de la drum) (mar.(a^/g..(asig.) freight collision clause ~ confidentialitatii .up-price clause ~ danei/.avariilor de mare" .(fin.(asig. mar.lipsei de marfa" . war.penalty clause ~ pericolelor marii .) noncumulative clause <-~ neglijentei .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii . mar.) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.) turn berth clause ~ pavilionului .lien clause ~ esuarii .warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .permanent in stare de plutire" (mar. mar.(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .(asig.operarii la rand" ..) berth/ berthing clause ~ danei pregatite . mar. clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei .) flag clause ~ penalizarii .(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord . mar. mar.policy proof of interest clause .freight clause ~ necumularii avariilor .(mar.la rand" .(mar..) free of capture and seizure clause ~ .(asig..) cargo-worthy clause ~ .} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat ..) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .(mar.(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .) anchor and chain clause ~ -aur .(asig.) ready berth clause ~ .(asig.) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .navei de serie" . mar.(mar.

transit clause ~ valorii furnizate .arbitration clause ~ de asigurare . dreadage ~ de paritate .(asig.CLA-CLA 83 ~ .) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .predarii navei" .(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .) salvage clause ~ scaderii preturilor .price clause ~ razboiului .marine insurance clause ~ de daune-interese .) war clause ~ reasigurarii .) excess clause ~ timpului nefavorabil .insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .) escape clause ~ de exonerare — exoneration.) parity/par clause ~ de renuntare .(asig.(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului . mar.(mtr-un contract de siibscriere.) call provision ~ de salvare/siguranta .(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.) frustration clause clauza aditionala .) nonliability clause ~ de garantie . mar. mar.(la un contract) rider ~ compromisorie .reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.covenant ~ de arbitraj . in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin..value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn. exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig.proviso ~ contractuala .escalator clause ~ salvarii .) sue and labour clause ~ de evadare .warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig.down price clause ~ surplusului .(asig.) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala . mar. mar.(asig. mar.(asig.(asig.(prevedere a unui acord comercial care ii permite .) risk of capture and seizure clause ~ rosie . care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin.) weather permitting clause ~ tranzitului .penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .(fin.

(dr. joint purchase coalitie s. instalafii etc. building.(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig. (local) club house ~ de asigurare mutuala .implied term ~ ipotecara negativa .f.boating club ~ turistic .transshipment clause ~ de urgentare .bank clearing dona s.trustworthy customer a fi clientui .) residuary clause ~ rezolutorie . (cu \'fcn.haggler ~ dubios .doubtful client ~ obisnuit/permanent . connection. (cartel ring .regular/ permanent customer ~ potential . defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara .(care prevede cd. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .f.(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula .cash customer ~ care se tocmeste mult .(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s.) client ~ care plateste in numerar . (asociafie) club 2.f.) insurance club ~ de investitii . (pbisnuita) custom.{unui magazin) to deal at clientela s.) avoidance clause. (al unui avocat.n. shopper.f. toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita .(privitoare la legatarul universal) (dr. (produs identic cu altui) clone club s. mar. (de medic sau avocat) practice.cease clause ~ de subrogare .subrogation clause ~ de transbordare .n.safe customer ~ solvabil .void/invalid clause ~ restrictiva .office building client s. coalition.84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare . clientele. (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei. customer.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) . dacd o datorie nu este achitatd la timp. 1.f.) premises ~ administrativa/cu birouri . clientage.to build up a connection cliring s.restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta . union.(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic .potential/prospective customer ~ sigur/serios .m. al unui arhitect etc. clientele a-si crea o ~ .touring club coachizitie s.

(pe un produs) bar code ~ de procedura penala . coke works. coinsurance coasociat s. (SUA) zip code ~ silvic .COA-COI 85 ~ a comerciantilor .wage rates cofondator s. joint partner coca s.m.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj .f. joint manager coeficient s.) joint/part owner coasigurare s.m.f.f.m. joint creditor cocserie s.t.forest code/laws coduri de conduita . (corp de navd si aeronava) (asig.f. copartner.load/cargo coefficient ~ de indatorare . code ~ al muncii .fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare . joint debtor codirector s.labour code ~ civil .(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui.output coefficient/ factor ~ de rise .tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare .postal code. prevdzut de lege.commercial code ~ de bare .civil code ~ comercial .m.f.) hull cocreditor s. (mate-riala) incentive ~ financiara . drawing in.(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.code of criminal procedure ~ fiscal . ratio. rate.m. (mar.n. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera . factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .(la bancomaf) personal identification number ~ postal . joint management cointeresa v.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s. joint founder cogestiune s.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament . coking plant cods.m. coefficient.financial incentive .m.working coefficient ~ de incarcare . a joint interest in an affair cointeresare s. (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb.

sea captain ~ de pescador . having/sharing a joint interest in smth. •nai ales din.to make a collection.f.de nava maritima .(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. collection ~ a impozitelor . package ~ cu tara calculata .i. collective farmer colectiviza v.tarer ~ cu valoare declarata .post parcel a expedia un ~ . group. colonial colonialism s. to get in colectare s. merchant captain . collector colets.t. n.) debit column ~ diverse . taxe) to collect. master mariner.f. collective. sirainatate} indent .to send away for comandant. (impozite.) sundries column colonial adj.t.berthing collision ~ la remorca .sea collision coloana s. to raise a subscription/collection colectiv adj. staff.inevitable/inherent collision ~ la acostare .n.skipper ~ de nava comerciala .w.f.) order.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal .n. {corner} mdrunt) dicker coluziune s.s'./n. colony.shipmaster. {dar nelivrut) on order comanda s.f.) collision.to collapse colecta v. settlement colorant s.editorial staff colectivism s. to raise.) assets side ~ a debitului . collection ~ de mostre .registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata .imminent impact ~ inevitabila .food colours colportaj s. {mdrfun) to indent ~ prin po§ta .m.t.f.(cont. parcel post/deSivery/traffic coliziune s.(cont. colaps s. captain. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! . collapse a intra in ~ .m.sample assortment/ collection.f. to collectivize colectie s.accidental collision ~ iminenta .f. (asezare) colony. joint s. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v. commander. column ~ a activelor . collection/set of samples colectiona v. collectivist. dyestuff.to post a parcel coletarie s. to order. (coin. captain ~ brevetat .skipper comandat adj.n. to collect colectionar^.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor . colouring matter coloranti alimentari .collision in tow ~ pe fluviu . colonialism colonie s. encounter.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier . collective (body).n.f. parcel delivery service. mar. (asig. parcel.tax collection colecta s. abordage.f. subscription a face o ~ .{cont. personnel ~ de redactie . (de marfa.river collision ~ pe mare .n. collectivism colectivist s. collection.

ic^ .heavy order ~ neexecutata . to combat.u . intesrarea prodnclsi..custom-built/'-make comanditar s.order in writing ~ speciala .f. ' ' ..rush/pressing order comenzi inutile . riscuri) to pool comasare s.f.) split order ~ externa . fighting ~ a contrabandei .i. control. donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s.repeat order ~ scrisa .coi'jvcntionai hies . inter ese." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj.n.m.(mar. to control.(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed. riscuri) pooling combate v.. foiiduri..to place an order facut pe ~ .odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s.verticaia . -1 .u's'ii..special order ~ urgenta . structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor .backlog/unfilled order ~ permanenta .direct order ~ discretionara/la apreciere .mail order ~ repetata .'. actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta .cunvciitional . combustible s. in limita sumei la dispozitie.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda .) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur. fondun.antiinflarnabij .f.open indent ~ mare .•jc rue. aclive/aclinp/workin. opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.contraband control ~ a mirosurilor nedorite .foreign order ~ ferma .cort! isiei .m.(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv. iiuu!i"i/0i! h. to fight against combatere s.l!•.(cdtre broker de a cwnpdra.il.Qe carbuni .ie!l•K•i••l(Ou'-i.t.COM-COM 87 ~ acceptata . ruei .h'^ergolic fuel .) indent for space ~ directa .trial/sample order ~ de tonaj .iuei oli. combination ~ a factorilor de productie .definite/firm order ~ generala/nespecificata .blanket order ~ guvernamentaia/de stat .'"1-. (de beneficii. (beneficii. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .:. interese.order in hand ~ de proba .(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard.order for government account.t. ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.

timber trade ~ de contrabands .wholesale/direct trade ~ colonial ..greengrocery ~ de marfuri in vrac .domestic/intemal/home trade.m.) outward/overseas trade ~ ilicit .corn/grain trade ~ cu materiale navale . peddlery ~ angro/cu ridicata .second-hand dealer ~ de marfuri generale .vintner comert s. echipament) outfitter ~ afiliat . (angrosist.export trade ~ de import .drapery ~ cu vinuri . (in magazin) shopkeeping ~ ambulant . trader. trade.retail trade ~ cu articole de lux .(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie .. to merchandise comercializare s. (care vinde in rate/pe credit) tallyman. {mar.tally system/trade ~ infloritor .barter trade ~ de stat .commission merchant ~ cu amanuntui .illicit trade ~ interior .solid fuel comercial adj.lawful trade ~ Umitrof/de frontiers .. mercantile comercializa v.) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international . commerce. (de imbrdcdminte.coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea .frontier trade traffic ~ local/regional .colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu . business.(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s..foreign/external trade.local trade .. tradesman.f. dealer. mai ales in relatiile cu strdindtatea.(cu amanuntui) corn chandler.88 CAL-CAM ~ solid .free trade ~ licit . trade.(SUA) interstate commerce ~ invizibil .compensation trade ~ in rate/pe credit . retailer ~ cu livrarea imediata a marfii . commercial. marketing.t. sau detaiUst) merchant.import trade ~ de legume si fructe . to commercialize.vintnery ~ de cabotaj .spot trader ~ cu retea de distribute .state/govemment/public trade ~ de tranzit . (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar .luxury trade ~ cu cereale .bulk trade ~ de schimb .flourishing trade ~ liber .n. (mar.merchant member ~ angrosist .(de mdruntisuri) pedlary.chain merchant ~ de cereale . shopman. to market.draper ~ de vinuri .general dealer ~ de textile . commercialization..warehouseman.retail dealer.contraband/ smuggling trade ~ de export . traffic. trading.transit/entrepot trade ~ exterior .ship chandlery ~ cu textile . merchandising ~ experimentala . (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie . (cu magazin) shopkeeper.international trade ~ interstatal .

examining board.del credere commission ~ pentru mandatare .agency fee ~ de subscriere .(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta .kerb trade ~ trilateral .conflict/dispute committee ~ de lucru .bank commission ~ de adresa .selling brokerage/ commission ~ del credere . allowance. (SUA) committee of ways and means ~ comuna .to trade in a face ~ cu marunti§uri .) address commission ~ de asigurare .credentials committee ~ de redactare .dicker ~ mondial . investigation committee.editing panel ~ electorala .trust cost ~ pentru terti .(asig.budget committee.seasonal trade ~ stradal .f.election committee ~ financiara .(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar. {de intermediere) factorage 2.m.trilateral trade ~ triunghiular . commission. board of examiners ~ de litigii . commercial traveller. commission. (insdrcinare) errand.(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.m.to haberdash a face ~ intens .brokerage commission ~ de navlosire .unauthorized trade ~ pasiv .(mar.CAM-COM 89 ~ maritim . travelling salesman.(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .committee of inquiry.standing committee comision s.to peddle a face ~ angro .) charter commission.. mar.(SUA) committee of supply ~ mixta . committee. maritime commerce/trade.postal trade ~ sezonier . fact-finding board ~ de cenzori .) passive commerce ~ prin po$ta . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face. 1.to deal wholesale a face ~ cu .) average agent/commissioner comisie s.underwriting commission ~ de vanzari .control commission/ committee ~ de examen .commission past us . message ~ bancar . commissioner ~ de avarie . ship brokerage ~ de reprezentare .audit(ing) committee ~ de control .world trade ~ multilateral .n.to (carry on) trade a face ~ ambulant . sea/seabome trade ~ marunt .multilateral trade ~ neautorizat . drummer comisars.(tranzactie switch fdcutd la export. board ~ bugetara .working party ~ de mandate .to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.parliamentary committee ~ permanenta .(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara .commercial shipping.

(pentrii) to com-peiisate (for).in.river shipping company ~ de navigatie maritima .n-niiupie dr.isio'i c'''iJ.strike committee ~ de initiativa .interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent ..de stivuire .o''i company ..(filiala iinui holding) operating company .l .' i 'r."eiu'l^tr. board ~ consultativ ..comerciala . (intermediar) factor. to countervail. express company ~ de nave de linie .to make good a loss compensare .(SUA) committee of ways and means . coheir./'.(mar.petroliera .to take orders on commission a merge cu un ~ . 1.(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .raiiv/."..to go on errand comisionar s. joint heir.n.) towage company ~ de saivare .de remorcaj .holding company ~. street porter ~ de export . re"-':U'nsos .msurai'u.s^.90 COM-COM ~ per lot . (curler.editorial board ~ executiv .secundara . to mdemr)ify(tor) 2. {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere .tanker company ".trading company -.(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v.".executive/managing committee ~ de greva . (o chitone) to set off.f.liner company ~ de navigatie .standing committee ~ provizoriu .operationala .trade-union committee.orientata spre productia realizabila -.unpa''v " -^\ ^^t ferasc .ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .s'•.financiar . (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ .t. parcener companie s. committee./.i"):iny • <i': .(.(mar.'n.interimar .^ .temporary committee -.steering committee ~ de redactie .cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1.f.parcel delivery company.airlines.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene ..shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala . persoand care face diverse servicii) commissionaire. a contrubalansa) to counterbalance.) stevedoring company ~ de transport de mobila .'••.to sit on/to be on the committee como$tenitor s. i conipensaiion.sea trading company ~ de petroliere . . 1.} salvage company . (a echilibra.executive committee . (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear. to offset 3.advisory board' commission .s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '. (commission) agent 2. company '.de conducere .(mar. middleman. (bdiat) eirand boy.export commission agent ~ portuar — runner comitets.. airways ~ holding .sindical .

) average bond computer s. (iin cec) to write out. compensatory compensatie s. competition ~ pura/perfecta .competitive behaviour ~ organizational . dater -" de bilete .f.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca . complex ~ comercial . settlement. indemnification. remedy.decision making ~ distinctiva {man.) competence. compromise: arrangement. competence.cheque clearing.f. give-and-take.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s.industrial complex ~ portuar . numbering machine. compensation.n.n.port complex comportament^. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie .n. to supplement: (o suma.pure competition complementar adj.consumer behaviour ~ al producatorului .(asig.f. competent. complementary complet adj.severance pay competent adj. proficient competenta s.) average agreement ~ de avarie comuna .credit clearing compensator(iu) adj. proficiency. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat . communism coniunitate s. behaviour. competitiveness competitie s.organizational behaviour ~ strategic . la vdnzare. competitive competitivitate s.COM-COM datoriilor) setoff. dating stamp. (oficial) official statement ~ de presa .f. reparations 2.n. ~ interbancara a creditelor . to (make) complete. agreement. (ohstesc) communal comunal adj. 1.trading estate ~ industrial . (un document. composite compromis s. (dr. communal comunicat s. conduct ~ corecta . complete adv. efficient. pi. im cec) to fill in.) distinctive competence competitiv adj. 11. common. mar. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor .{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v. behaviour ~ al consumatorului ./i./i.producer behaviour ~ competitiv .f.{in afaceri) fair dealing compostor s. {cliring) clearing ~ executorie . competency. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man. conimunitv .{asig.t.ticket nipper compozit adj. consideration. o cantilute) to make up. completely ~ asamblat {despre utilaje care. mar.t. ability 2.handout comunismi'.f. 1. computer computeriza v.) core competence ~ de decizie . {SUA) to fill out complex s. indemnity. to computerize comun adj.

communal estate.t. (yacanta) holiday(s).f. concession a face concesii cuiva . amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.Concentration of capital ~ a cumparatorilor .business community ~ de bunuri . concessionnaire. to license concesionar s.summary dismissal ~ nejustificata/ilegala . concept concern s. to word. (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s. concern concesie s. to dismiss.(forma de concentrare. grantee.n.n.holidays with pay.statutory undertaker .sick leave ~ de odihna .) concentration of industry ~ a livrarilor . discharge.to meet smb.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei . crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei . to grant.(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara . profilul pietelor etc. disparitie.t. (SUA) vacation ~ cu plata .f.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v. (a imagind) to conceive. (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara .wrongful dismissal concediu s. community property/regime ~ de interese . leave (of absence). paid/privilege leave ~ de boala .production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie.f.m.annual leave ~ fara plata .92 COM-CON ~ de afaceri . fu-ziuni.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s. to discharge. dismissal.t. half-way a face ~ reciproce . (a schita) to draft concept s. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului .(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v.to make mutual concessions.(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei .community of interests ~ de natiuni . licensee ~ de servicii publice . (a formula) to formulate. n. to give and take concesiona v. cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc.

1. rival s.null and void condition ~ prealabila .) settlement terms .prerequisite ~ rezolutorie . convict. competitor.CON-CON 93 concesiune s. (dr. licenser conciliere s.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera .m. private arrangement.conditions of contract ~ convenite/stabilite .cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta .(dr. competitive.credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare . book of entry.unfair competition ~ perfecta . legal settlement. rivalry ~ agresiva .implied condition ~ legala legal condition ~ nula .(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive .free competition ~ loiala . (la plata despdgubirilor.i. competitive condamna v.^/.m.) terms of an issue ~ americane . license ~ a unei cai ferate .) condition subsequent ~ suspensiva .f.to register conditie s.) to convict.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .m.book of complaints. register ~ de prezenta .(la o asociatie.) deed of arrangement/assignment.terms of acceptance ~ ale unei emisiuni . conditions agreed upon ~ de adeziune .perfect competition concurential adj. grant. grantor.railway concession ~ de prospectiune .prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei . (sociald) status. competition.fair terms ~ actuale . situation 2.n.(fin. bankrupt's certificate concura v. (cu) to compete (with) concurent adj.attractive terms ~ contractuale . rival concurenta s. (acord cu creditorii) {dr.) condition precedent conditii acceptabile . scheme of composition/arrangement between debtor and creditors.f. composition. (in contu-macie) defaulter condica s. requests book a trece in ~ .timber claim ~ miniera .quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare . terms 3.(dr. concession. stipulation. (clauzd) condition. (la amendd) to fine.f.knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba .t. situatie) condition.) conditions of membership ~ de calitate . conciliation concordat s.attendance book ~ de reclamatii . un club etc.imperfect competition ~ libera .f.agreed terms. acordarea de daune-interese) to cast condamnat s.(bur.mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s.f. to sentence. lease. (stare. franchise. rank ~ implicita .

) rye terms ~ de munca .to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions.(mar. running 2.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .general management ~ gresita .(mar.payment terms.usual terms ~ variabile .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives . leadership.draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .varying terms ~ vechi/existente .t. (a administra) to manage.preferential terms ~ tehnice . to make one's terms conditiona v. management.conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale . specifications for delivery.discount terms ~ de vanzare .t. (o afacere) to carry on. terms of payment ~ de plata a tratei . to direct.to preside over/to chair a meeting conducere s.delivery terms.old terms a conveni asupra ~ .inclusive terms ~ de scont .middle management ~ prin eliminare .technical regulations ~ tehnice de calitate .working conditions ~ de navlosire .integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala .94 COTM-CON ~ de linie .) chartering terms ~ de operare la chei . (supraveghere) supervision.) quay terms ~ de plata .unacceptable terms ~ in vigoare . 1. managership.quality specifications.centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral . (cadre) staff ~ a uzinei .terms of sale ~ generate de livrare .mismanagement ~ ierarhica (man. superintendence. trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar. terms of delivery. (a unei afaceri) carriage. to run ~ o adunare .terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive .) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti . (administrare) administration.first-line management ~ la nivel mediu . (a supraveghea) to supervise. to superintend.) berth/liner terms ~ de livrare . (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade.f. to condition conduce v.to come to terms a pune ~ .works management ~ centralizata . specifications of quality ~ uzuale .general delivery terms ~ inacceptabile .(mar.

conflict of interests ~ de legi . in asemenea situatii.adversity/conflict of laws ~ de munca . (discurs) lecture.acknowledgement of receipt confisca v.top management ~ unica .editorship ~ superioara . corresponding (to) prep. pipeline ~ de ape reziduale/uzate .(a unui angajat.advice of deal ~ de primire .f.conference call a tine o ~ .(dr.(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs. store clothes. meeting. (grad universitar) lectureship ~ de instruire .participative management ~ redactionala .f. confidentially.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese . {a fabrica) to manufacture. sea pipe conduita s. conduct ~ extrem de rea . 1. (adunare) conference. este demis imediat) (man. according (to). (secret) secret adv. according to. .(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline.as per account rendered ~ copiei anexate . n.) gross misconduct confectii s.as per copy enclosed .advice of credit ~ a greutatii .t. (cu) conformable (to).press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica . care.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei .to acknowledge the receipt of a letter confirmare s.briefing conference ~ de presa .f. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5.to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori . in conformity/ compliance with.one-man/Caesar management conducta s.acknowledgement of order ~ a creditului . privately confidentialitate s. congress 3. in accordance/ keeping/agreement with. speech 2. true (to). (datoritd) owing to ~ avizului .f. confidential.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis . wearing apparel confectiona v.waste pipe ~ submarina . to confiscate. pipe.t.f.to give/to deliver a lecture confidential adj. to acknowledge ~ o §tire . to seize confiscare s. acknowledgement ~ a comenzii . ready-made/'-to-wear clothes.) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare . confidentiality conHrma v.CON-CON 95 ~ prin participare .industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj.t. confiscation.f. to work conferinta s. confirmation.f. conflict ~ de competenta/jurisdictie . pi. to confirm. wear.

(bani) to deposit 2.market condition/position conosament s.) bill of lading. adviser.m. to tin conserve s. board . (mar.corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate .f.as per sample. depositor consignatie s.river bill of lading ~ fractional .(corn.economic adviser ~ fiscal . consignor.(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni .quick freezing conglomerat s.t.f.(marfuri recepfionate.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni .tax consultant ~ juridic . depository consignator s. to write down conserva v.n. refrigeration ~ rapida .) as customary conforma v.r.f.ocean bill of lading ~ original .legal/law adviser ~ tehnic .town councillor ~ economic . (SUA) canned food consignatar s.(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal . up to sample ~ planului .n. 1.as per invoice ~ legii .technical adviser consiliu s. consultant 2. pi. to freeze. consignee.fresh bill of lading ~ oceanic .order/port bill of lading ~ la purtator .t. a da marfuri spre pdstrare) to consign 3.straight bill of lading ~ nou .original bill of lading ~ partial . (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal .outward bill of lading ~ pentru marfuri de import .inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate . (economicd) conjuncture ~ a pietei . dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .96 CON-CON ~ cu originalul .(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip .clean bill of lading ~ de linie . depositary.n. consigner.uniform bill of lading consemna v.m. freight document ~ colectiv .according to the law ~ mostrei . council.n.direct/through bill of lading ~ fluvial .f. (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.delivery/landing order ~ la ordin . (forma de concentrare. tinned food.according to plan ~ uzului . to comply with congela v.m. to record. congress conjunctura s. freezing.t. (a inregistrd) to register.as per statement enclosed ~ facturii . 1.liner bill of lading ~ de primire . (in cutii de conserve) to can. de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress. (a incredinta. to refrigerate congelare s.

(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara .civil engineering ~ navale . (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri . engineering .company formation ~ a unui fond de rezerva . abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3. to engineer construire s.m. (restricfie) restriction 2. to oblige. (dr.district council ~ valutar . a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. (fin. ship construction.) (a datoriilor) funding.t.f.f.) to consolidate consolidare s. (aforfa) to compel. consortium.civil shipbuilding construi v. naval architect/constructor constructie s. constructor.) to coerce. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont.board of directors.(a navei) restraint and detainment constructor s. structure./?. building. construction. (construire) building.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie . to build. to constitute. to construct. compulsion.marine engineer ~ naval .budget constraint ~ si retinere . (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti . to strenghten 2. to consolidate. (a datoriei publice) consolidation 2. 1. (a centraliza. (cladire) building.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati . restraint. constitution.formation of a reserve fund constituit adj. 1. to bind over constrangere s. (legald) coercition. naval construction/ architecture ~ navale civile .f. (fin. a infiinta) to form constituire s. 1.board of trustees ~ districtual/regional . incorporated constrange v.r. binding over 3.t. infiintare) formation ~ a unei societati . (antreprenor) building contractor ~ de masini navale .road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . (stabilizarea cursului actiunilor} (bur.t.currency board consolida v. 1. to force 2. 1.) consolidation 4. syndicate constitui v. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur.shipbuilder. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea. managing board.) consolidation consor(iu. (formare. (a forma. construction 2.shipbuilding. builder. in aceeasi persoand. (a sili) to constrain. (centralizare. construction./. directorate ~ de arbitraj . (despre cursul actiunilor) (bur.?.(care vdnd la termen fard acoperire.f. constraint. (datoria publicd) to consolidate 3.conciliation board ~ de tutela .f.) to consolidate v.) (p datorie) to fund.

t.n.(cont. (SUA) checking account ~ de accepte .domestic/home consumption ~ intraramuri .98 CON-CON ~ a unei pozitii .(nemotivat de necesitdti.daily consumption consuma v.current account.national consumption ~ neproductiv .creditor account ~ curent . (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts.financial counselling ~ in sectorul promovarilor .) career counselling consultativ adj. stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat . consumerism constientizare s. final/ultimate consumer ~ progresist . to use up 3.unproductive consumption ~ ostentativ .capital consumption ~ de combustibil . consulting s.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final .f./i.private consumption ~ productiv . consular office ~ general .(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur. 1.to be present in an advisory capacity.public consumption ~ specific . consultative.management consultant consultants s. consular consulat s. adviser ~ managerial . consumer.consulate general consultant adj. consultant. counselling ~ financiara . m. n. (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account.(de operatiuni) active account ~ administrat .f. to have advisory vote ~ public .blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor . (a risipi) to waste 2. account ~ activ .consul general consular adj.n.progressive consumer consumerism s.fuel consumption ~ final/de produse finale .specific consumption ~ zilnic . (a epuiza) to spend.m. (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume.) position building consuls.bank/banking account ~ blocat .end-user. consulting.final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern .acceptance account . consulate. advisory a avea vot ~ . account current.productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca .(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului .client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire .) intrabranch consumption ~ national .m. (a folosi) to use. (energie) to consume.short account ~ bancar . consul ~ general .(intr-o firmd) (man. consumption ~ de capital . to exhaust consumator s.

foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.sales account.inactive/dormant/dead account ~ interimar .deschis .sight deposit account ~ de economii .noninterest bearing account ~ fiduciar . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .suspense account ~ in valuta .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .cash account ~ de cheltuieli .consignment account ~ de control/rectificare .sundries/sundry account ~ fara dobanda .reserve account ~ de lichidare/decontare .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .profit/gain and loss account ~ de vanzari .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .bad debts account ~ de credit .deferred payment account ~ de productie .trust/trustee account ~ inactiv .production account ~ de profit §i pierderi .depreciation account ~ de buget . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .capital account ~ de casa .transfer account .) monthly account .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .charges account ~ de curing .overdraft ~ detaliat .interim account ~ in credit .ledger account ~ diverse .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .CON-CON 99 ~ de achizitii .(corn.(corn.clearing account ~ de compensatie .) credit account.(in baza unui credit) open account ~ descoperit .offset account ~ de concentrare .custody account ~ de depozit . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .deposit account ~ de depozit la termen .savings account.detailed/specified account ~ din cartea mare .income and expediture account ~ de virament .purchases account ~ de activ .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .

's account contabil-y.numbered account ~ particular .integrated accounting ~ in partida dubia . accounting.certified accountant.merger accounting ~ creatoare .outstandings ~ impersonale .inflation accounting ~ fara cifre .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .m.(SUA) certified public accountant contabilitate s.consolidated accounts ~ de creante .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .public accountant ~ public atestat/autorizat . accountancy 2.depreciation accounting .transferable account ~ vostro .(bazatd pe simboluri.f.(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .accounts receivable ~ de datorii . bookkeeper.to carry to account a trece in contui cuiva .unbalanced account ~ nostro .financial accounting ~ integrata .private account ~ personal .special/separate account ~ specificat .to place/to carry to smb.de inflatie .account rendered ~ special/separat .100 CON-CON ~ nesoldat . bookkeeping.impersonal accounts ~ manageriale .real accounts ~ spontane .management accounts ~ nominale .itemized account ~ transferabil .nominal accounts ~ pe doua rubrici . planificarea. sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .two-sided accounts ~ reale . accountant ~ atestat/autorizat .provisional account ~ remis . (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .accounts payable ~ de grup .personal/private account. (serviciu) accounting department ~ a costurilor .annual accounts ~ consolidate . 1.(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara . in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.single-entry bookkeeping ~ manageriala .national accounting .creative accounting ~ de amortizare .group accounts ~ de plata a impozitelor .(date in baza cdrora se asigurd conducerea.

(a unei obligatiuni.sound quality ~ comerciala .membership ~ dubia .) shipped quality ~ medie .inland waterway ~ ferata .accepted bill ~ andosata . fineness ~ totala .ways and means calendar s.poor quality ~ standard . qualitative calm s. calendar calfa s.) total quality ~ vandabila .sea road. finance bill ~ comerciala .f.stipulated quality ~ superioara . (w . care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului . (pepiata bursiera) doldrums camata s.prime/superior/high first quality.lines of communication ~ si mijioace .backed/endorsed bill ~ bancara . bill.(despre grdu) fair average quality ~ mediocra . grade 3.f. characteristic 2. means ~ de apa navigabila . qualified. skilled calitate s. seaway ~ maritima costiera . two-name paper ~ cu scadenta depa§ita . (SUA) railroad ~ ferata uzinala . cale s.low/cheap quality ~ ireprosabila .commercial/trade bill. (caracteristica) (distinctive) feature.n. 1.domiciled bill . street. prime/respectable bill ~ de complezenta . property.accommodation bill.f.rail. (mijioc) way.partnership ~ de membru . qualification. kind.commercial quality/ grade ~ conform mostrei .se/iy abstract) way. usury cambial adj. cambie s. course 3. (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca . path.) dual capacity ~ functionala .standard quality/grade ~ stipulata/convenita .n.quality as per sample ~ de asociat/partener .overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .. asset.functional quality ~ inferioara .fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai . (fel) sort.navigable waterway ~ de navigatie interioara .perfect quality ~ la incarcare .f.training at the job calificat adj. (ruta) route 2.coastwise sea lane cai de comunicatie .fine bank/trade bill.medium/average quality ~ medie buna .bank/banker's bill.60 CAL-CAM.{mar.product quality ~ a vietii .(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur.(man. kite ~ de investitie . railway. (msusire) quality.quality of life ~ acceptabila .yard track..merchantable quality calitativ adj.f. bill (of exchange) ~ acceptata .fair quality ~ buna . (drum) road. journeyman calificare s. works/factory railway ~ maritima .f. 1. attribute.investment bill ~ domiciliata .

to containerize containerizabil adj. to put a claim in issue contingent s. containerization ~ . (a caricului.tariff quota contingentare s. pand la urmdtoarea lichidare.f.pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma .tank container containeriza v. (corn.demountable container ~ deschis/fara capac .(a mdrfurilor) dust damage contango s. la bursa de mdrfuri.CON-CON 101 ~ prudenta . disputed claims office.) subject to quota restrictions . lift van ~ fara marfa .to dispute a debt.(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .n. contentious s.empty container ~ flexibil .floating barge container ~ .n.refrigerated container ~ izotermic .t. claim department..(pentru lichide) flexible container ~ frigorific .stowable cargo container ~ -slep . to contest.van container ~ demontabil .packaged container ~ pentru paleti .export quota ~ de import . (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export . amdnarea achitdrii unei datorii.standardized/ISO container ~ stivuibil .watertight container. pollution ~ cu praf.sealed container ~ standardizat . to contaminate. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat . (corn. continuation contencios adj. m special cu apd de mare) (asig.single-trip/disposal container ~ pentru lichide .t. containerizable containerizare s.transfer container ~ de tranzit .dry freight container ~ pentru pachete .(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu .n.cargo/freight container ~ de transbordare .platform container ~ returnabil .f.(mar. (la bursa de valori. legal/law department contesta v.chei la chei" .) pier-to-pier containerization contamina v.) quota system contingentat adj.tanc .bulk container ~ pentru marfa uscata .van container ~ de marfa . container ~ celular .noncaptive van container ~ de vagon .reversing container ~ sigilat .conservative accounting ~ tabulara .fluid container ~ pentru marfa m vrac .t.f. to pollute contaminare s.returnable container ~ reversibil . to dispute ~ o creanta .import quota ~ tarifar .n.insulated container ~ nereturnabil .to keep the books container s. prin plata unei dobanzi. mar.tabular bookkeeping a tine contabilitatea .all-aluminium container ~ de mare capacitate .) contamination.

f.on receipt ~ numerar la predare . (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta . contract..tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa .consensual contract ~ cu clauze restrictive .occasional contraband a face.to smuggle.) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .lease . covenant ~ aleatoriu .deed of assignment ~ de colaborare .bootlegger contracambie s.water meter ~ de gaze .f. n.bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .respondentia bond ~ de mchiriere .(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.) foreign agreement ~ de tmprumut maritim .skeleton contract ~ colectiv de munca .collective labour agreement ~ consensual .(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate .lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima .marine insurance contract ~ de asociere . deed. agreement.) against all risks contrabands s.m. (actiune) smuggling.) ship's/shipping articles.) aleatory contract ~ anulabil . against ~ chitanta . redraft contracont s. counter.contract of agency ~ de arendare .nude/naked contract ~ de angajare . contraband (trade).articles/deed of partnership.purchase deed ~ de depunere in consignatie . (mar.bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .n.n.102 CON-CON contort. (cont.) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .{corn. smuggler.cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .bootlegging ~ de razboi . contraband of war ~ ocazionala .publishing agreement ~ de emisiune .gun running ~ de bauturi spirtoase .war contraband.absolute contraband ~ de arme . partnership deed ~ de cesiune .freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .(asig. illicit trade 2.(asig. articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .employment contract. meter ~ de apa . (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.commission contract ~ de cumparare . contrabandist ~ de alcool .(mar. 1.) contra contract s.(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .gas meter ~ electric — electric meter. mar. to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision .

futures contract .time charter . carriage/shipping contract.agency contract ~ de societate .gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar . private treaty ~ de vanzare in rate .) charter ~ de inchiriere a navei nude .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.direct contract ~ divizibil .) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .) charter. freight contract/agreement ~ de navlosire brut .CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .(mar.(mar.executed contract ~ executoriu .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare . deed of conveyance.bargain and sale.underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .de navlosire pe voiaj .(mar. charter party. deed of trust ~ formal .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.easy terms.monopoly contract ~ de munca .(mar. articles of apprenticeship ~ de vanzare .formal contract ~ futures .round-trip charter ~ de navlosire pe termen . contract of affreightment/carriage.(mar. demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .uniform charter ~ de reprezentanta .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .) trust deed/ instrument.) fraudulent contract ~ executat/terminat .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .enforceable/executory contract ~ fiduciar . hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .licence contract ~ de monopol .fixed job contract ~ de navlosire .(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .public contract ~ subscriere .) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .memorandum of association ~ de stat .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .) ore charter ~ de ucenicie .clean charter ~ de navlosire dus-intors .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .(dr.indenture.) charter by demise.(dr.

counteroffer.t. to adulterate. pi. contracting party. counterfeit.f. to cancel. (un imprumut. to fake up contrafacere s.t.t. to incur.f. specialty ~ -tip .) consideration ~ executorie .unilateral/one-sided contract ~ verbal . fake.spot contract ~ sub sigiliu privat . to call off contramandare s. to countermand.demurrage incurred. counterfoil. counterfeit(ed).executory consideration contrasemna v.(mar.to be under articles a incheia un ~ .package deal ~ implicit/tacit . weight equalizer. privy contractual adj. countermand.contract by deed/under seal.f.t. counterpoise contramanda v.f.(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare . (dr. incurred demurrage contratrata s. redraft .ra. (corn.oppressive contract ~ principal de inchiriere . to counterfeit. stipulated by contract contraface v.104 CON-CON ~ global .) uniform charter ~ unilateral . (o obligatie) to lay oneself under contractant s.) countertrade contraprestatie s.f.m.standard agreement ~ -tip de navlosire .f.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract . heel contraoferta s. adulteration.to enter into/to conclude an agreement contracta v. contractual. countersignature contrastalii s. contractor.null and void contract ~ oneros .. to forge. o datorie) to contract. check. balance weight. cancellation contramarca s. fake contrafacut adj.void contract ~ secundar .(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat . (penalizdri) (mar.subcontract ~ spot/pentru disponibil .running contract ~ in vigoare . spurious contragarantie s.i.forward contract ~ nul si neavenit . surety for a surety contragreutate s.(contracte de vdnzare sau cumpa. to countersign contrasemnatura s. forged.f. forgery.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse .(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen .valid contract ~ la termen .verbal contract contracte actuale .f. special contract. (la licitatie) counterbid contrapartida s.onerous contract ~ opresiv .f.f.f. v.implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza .) demurrage ~ contractuale .

quality control ~ de pescaj .f.(asig. equivalent value contravenient s.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar .standard batch control ~ prin imputerniciti . (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate .(c. (a verified) to verify.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei .mandatory control ~ statistic . to check up.t. average bond/payment ~ la coliziune . (al unei activitdti etc. trespasser contraventie s.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .price control ~ al salariilor si al preturilor .) draft/draught survey ~ operativ . ratepayer.administrative control ~ al creditelor . (supraveghere) supervision 2.) supervisor. (a examina) to examine. 1. trespass contribuabil s.statistical control ~ tehnic .(mar.wage and price control ~ al statului . contravention.(asig. 1. contributor. inspector. (examinare) examination.f.state control ~ al venitului/averii .superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s. surveyor 2. checking. infringement. to control. taxpayer. vamal etc.) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie .f. contribution.m. tax bearer contribui v. (a supraveghea) to supervise 2. (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . comptroller ~ al cantitatii . contravener.) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v.CON-CON 105 contravaloare s.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard .surveyor of weights and measures .inspector ~ de masuri si greutati .) general average contribution. mar.m. (conturi) to audit 3. mar. 1. (financiar.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete .) ticket collector. transgressor.customs examination/ inspection/search. (director economic) controller.n.m.audit ~ de calitate .budgetary control ~ contabil . (mar. (bdneascd) share.f. offender. examiner.i. (a inspecta) to inspect.technical control ~ vamal . checkup. to contribute contributie s.to hold the market controlor s. (revizor contabil) auditor 3. infringer.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare . (inspectie) inspection. (yerificare) check. quota ~ la avaria comuna . (masa monetard) to squeeze ~ piata .) control.

n.i.f. convertible ~ in numerar .(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v. 1.f. to assemble.n. conversion ~ in numerar . treaty 2.luggage inspector continut s. calling together. cooperative bank .f. assembling.to call a meeting ~ un sindicat bancar . conversiune conversiune s. searcher.f. \o convert ~ m numerar — {active.agricultural cooperative.) conversion . cooperative s. toll/trunk call coopera v. talk ~ telefonica .cooperative farm ~ de consum . (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut.domestic limited convertibility convertire s.(mar.f.f.a imprumutului in titluri de valoare . (fin. admissible conventie s. cooperation cooperatist adj.m.f.long-distance call.(c.cooperative shop/store.postal convention " scrisa .) truck train ~ fluvial . titluri de valoare) realizable convertibilitate s.credit union/cooperative. conveyor.(despre active. landwaiter ~ vamal de bagaje . (al unui document) tenor ~ de umiditate . conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj.preventive officer. {al unui recipient) content(s).) offshore convoy ~ de tragere .treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala . to summon ~ o intrunire/§edinta .(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s. (la) to cooperate (in) cooperare s. (concordat.n. titluri de valoare) to realize convertibil adj. (bandd transportoare) conveyer.) to convene. cooperative society ~ agricola . conversation. cooperative farmer cooperativa s.de larg . conurbation conveier s. (despre preturi) fair.f. (adundri. 1.moisture content conurbatie s. convoy .f convening.external convertibility ~ limitata interna .) convertibility ~ externa .t.telephone conversation ~ telefonica interurbana . summons convoi s. sedinte etc.agreement in writing conversie v.) composition ~ colectiva de munca . emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin. consumers' cooperative society ~ de credit . (capacitate) capacity 2. agreement.f. (acceptable acceptable. a titlurilor de valoare) realization convoca v.collective labour agreement .106 CON-COO ~ vamal .de reasigurare . acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr.river convoy ~ maritim . convention.maritime convoy convorbire s. to call together.t.(a activelor. communal agricultural organization ~ agricola de productie .

f.) corporation aggregate ~ exclusiva . to correlate corelare s. cu personalitate juridicd.??. (constituit sub forma unei corporatii) corporate. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2.5-. (referitor la o corporate) corporative.f.international corporation ~ inchisa . cooperative system copartaja v.t. coownership. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s.t. copy. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr.m.(asig.m. mar.f correspondence: (postd) mail . a a'iibalajului unuiprodus.teaching staff ~ diplomatic .incoming mail corp. to adjust corela v.f correlation ~ a nivelului salarizarii .fair/true copy ~ legalizata . to share jointly copartener s.coo-cos ~ de credit local .business/commercial correspondence ~ sosita . tenor.(asig. joint possession/property corecta v.f.?.m.f. to amend. cost . corporatist corporativ adj. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. {a mitiii) to bribe coruptie s.(titular.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela . (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost. joint/part owner coproprietate s.t.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.m. (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar.certified/attested/office copy coproprietar s.) hull and machinery ~ si materiale . mar.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat .) hull and materials corporatism^. a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s./?. cooperativization cooperatie s. corruption cosmetizare s. corporate 2. copartner coparticipare s.f.{coca) hull (of a..) corporation sole ~ internationala . 1. (a unui magazin.f coproprietorship.(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala . (breasld) craft (guild). 1.multinational corporation ~ profesionala . body ~ de nava .local financial cooperative cooperativizare s.cornerciaia .f 1. corporatism corporatist adj.(mar.f.".t. counterpart. corporative corporatie s. (duplicat) duplicate.wage level adjustment corespondent s.diplomatic corps ~ si masini . (a unui document) draft ~ de conosament . to correct. ship) 107 ~ didactic . coproprietor. guild 2.

asigurare.production/prime/ flat/first cost ~ direct .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost. asigurare.issue cost ~ de inlocuire .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii . commission and interest ~ .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor . freight and exchange ~ comun .lot-quality cost ~ al capitalului . transfer earnings ~ de penurie .bond issue cost ~ al fortei de munca .) current cost ~ de achizitie . freight.cost of downtime ~ al transportului .cost of living ~ . navlu si diferenta de curs de schimb .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .cost.cost of labour. asigurare.(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .carriage. freight and landed ~ .cost of recruitment ~ al reformei .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot . asigurare. insurance. insurance.(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate .actual cost . cartage ~ al unei calatorii/curse . insurance. comision si dobanda .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului . navlu si descarcat cost.) (cont.(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv .(cont. freight ~ . navlu.shortage cost ~ de productie .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii .bid cost ~ al opririi productiei .) charterage ~ al noilor actiuni comune . insurance. navlu . navlu si comision cost.cost of equity ~ al creditului . wage costs ~ al intretinerii .fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia .cost of new common equity ~ al ofertei de pret .direct cost ~ economic .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .(atribuibil mai multor produse etc.maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii . asigurare.cost.(al unui activ) replacement cost ~ de lansare .(mar. freight and commission ~ .cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .) common cost ~ constant .cost.cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat . insurance.

to be expensive. (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare .(cheltuieli de regie. currency basket cota v. alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.(stock) exchange quotation.average fixed cost ~ mediu variabil .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald.COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .cost and freight ~ total al stocurilor .extra cost..(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.real cost ~ recurent .t.recurrent cost ~ standard .fixed cost.(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .f. to cost ~ scump . actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .dual listing ~ la bursa .(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.cost and insurance ~ si navlu .(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.n.managed costs ~ sociale . quoteworthy cotare s.indirect cost ~ initial .unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .original cost ~ istoric .working costs ~ de reprezentare/mandat .budgeted cost ~ real . (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .time cost ~ planificat . to come high co$ s.decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare . (la bursa) to quote cotabil adj.(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .) quotation.social costs costa v. exchange listing . neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect .) cost per thousand ~ marginal/incremental . basket ~ valutar .standard cost ~ suplimentar . (bur.".(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor . ascultdtori etc. to cost dear.average variable cost ~ neabsorbit .estimative/ estimated cost ~ fix . listing ~ dubia . (la bursa) quotable.

(contramarcd.stock exchange crash.import quota ~ de profit .f.commercial/trade credit . subscription. wine cellar/vault. loan 2.share of profit ~ de vanzari .f.f. daily s.) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar. m.closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .claims and liabilities creare s. crash. price ~ anterioara .f.i.share.) general cargo rate.previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva .n.member fee ~ individuals .debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta . share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor .(bur. talon. (bur. stub crah s. quota ~ parte din beneficii . creation ~ a marcii .nominal quotation ~ oficiala .n. quota.marrying price ~ de tnchidere .share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe . cellar creanta s. de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ . depusd in aur.financial crash crama s.redemption quota ~ de export . (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont. debt.assignable debt ~ contabila . to subscribe.agricultural credit ~ bancar . levy ~ de inscriere . generals rate ~ de amortizare . heel. de participare.consecutive quotation ~ de deschidere .(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .110 COT-CRE ~ pentru disponibil . freight rate ~ a navlurilor de linie .n.(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol . mated) check.outstanding claim/debt creante $i angajamente . counterfoil.entrance fee ~ de membru .(mar. credit.branding ~ de credite .) quotation. (corn.n. bankruptcy. 1.(mar.parte . due.) rate of freight.taxable quota ~ in aur — (cota. fee. market crash ~ financiar . daily paper cotiza v.debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei .(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.) credit (side) 3.export quota ~ de import .book debt ~ garantata prin ipoteca .f. claim ~ cesionabila .official quotation cota s.tax-free quota cotidian adj.spot quotation cotatie s.) market maker credit s.f.(in economic) credit creation creator s. creator ~ de piata .) trust ~ acordat brokerului . failure ~ bursier .bank credit ~ comercial . maker.

(utilizabil.(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .CRE-CRE 111 ~ cumparator .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe .unlimited credit ~ neperformant .foreign credit ~ fara garantie . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta . credit on mortgage.credit on real estate ~ international .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .mortgage credit.(reputafia unei persoane. in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .long-term credit ~ pe termen mediu . la alegere. (SUA) current account credit ~ lombard .export credit ~ de investitii .documentary credit ~ extern .discount credit ~ documentar .domestic credit ~ ipotecar .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .working capital credit ~ de export .credit on personal property ~ multivalutar .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.produce advance/loan ~ personal . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .medium-term credit ~ pe termen scurt .refinancing credit ~ de scont .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .investment credit ~ de refinantare .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .international credit ~ intern .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .

despre preturi) to .mortgagee.(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier . 1.revolving credit ~ scump . encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie .pledgee ~ garantat prin obligatiuni . (animate) to breed. to cultivate. to rear. to increase. (puternic.(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit .to carry to smb.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by .. (de vite. to credit ~ excesiv . credit. a lua cu ~ .swing credit ~ reinnoit automat .to be a sound man a cumpara pe ~ . to raise. a avea ~ pe piata .t. to go up.transferable credit a avea ~ la cineva . to raise v...m.bond creditor ~ general .') accounts payable ~ comercial . lender. stockbreeder creste v.creditors under commission of bankruptcy crescator s.installment credit ~ reciproc negarantat .(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri .(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate . to increase.to take on credit a trece in creditui cuiva . (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2.to have credit with smb.m. (despre preturi) to advance.(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat .secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist .to buy on trust a deschide cuiva un ~ .dun ~ ipotecar . mortgage creditor. to rise. stockman.'s credit creditav.sau a Bdncii Nafionale .112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public . creditor.public credit ~ .execution creditor ~ in ultima instanta . (cont.care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil .?.to open a credit/an account with smb. s.(despre o banca) to overlend creditor adj. animate domestice) breeder ~ de vite . 1. to escalate.cattle breeder. (preturi) to advance 2.(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent .punte/de legatura . loaner.trade creditor ~ cu garantie . (plante) to grow..

steady state growth path of nominal income ~ temporara .) with particular average ~ aviz .under advice ~ barare generala . (a se acumula. crisis.expansion of production ~ a riscului . with 2.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ .f.overproduction crisis ~ economics .financial crisis ~ petroliera . mar.(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.) cum ~ cu alt proprietar . nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor .f.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie .(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.(despre cec) cheque crossed generally .petroleum crisis ~ structurala . (a pietei) stringency ~ de lichiditati . imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal .) with average ~ avarie particulars . mar.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica . 1. fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei .(asig. (a se amplified. upswing. (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep. increment. in special despre dobandd) to accrue.cattle breeding ~ de capital . (a afacerilor) stagnation. increase.to come down croaziera s. cruise ~ in jurul lumii .economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila .percentage growth ~ spontana a valorii .sustainable economic growth ~ economics zero . (acumulare. growth. (a prefurilor) advance.under new ownership ~ avarie . (bur.(asig.structural crisis a fi in ~ financiara .(asig. in special despre decalaje) to widen cre§tere s.CRE-CRO 113 soar. (continud) (cont.animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata .global/world cruise cronometror s. rise. upturn.(funciare.) accrual ~ a animalelor .(a preturilor) boomlet a fi in ~ . mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion.periodical increment ~ procentuala .(a cursului) {bur. (despre cursuri bursiere) to trade up.f.) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor . (depresiune) depression.economic crisis ~ financiara . boost.increase in demand ~ a productivitatii .) to bull criza s.(a capitalului social) capital increase ~ economica .m.

(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .collection on delivery ~ raspundere limitata .(mar.mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie .under will ~ titlu de imprumut . to grow 2.) at risk ~ taxa zero .by the day cuantums.(by) piecemeal. to till.carriage forward ~ protest . farming ~ a terenurilor fara irigatii . by the piece.) cum all ~ transportui platit .catchcrop ~ mixta .) corporate culture culturi cerealiere .columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.) cum coupon ~ data de .n.(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .) subject open ~ conditia sosirii sigure .(bur. (in special cereale) to crop. (pdmdntui) to cultivate.(asig.) under protest ~ ramburs .duty-paid ~ taxele vamale neachitate .(de dividende etc.under deed ~ cupon .cum dividend.cereal crops .delivered docks ~ personal insuficient . grower. to raise. quantum ~ al despagubirii . culture 2. to farm.(bur.(bur.) cum capitalization ~ cu bucata .claused ~ coloane .(despre piata bursiera) bearish ~ testament .dry farming cultivator s.) subject to safe arrival ~ contract . registre etc.duty-unpaid ~ tendinta de crestere . (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.as loan ~ titlu oneros .ratal cultiva v.cum interest ~ drepturi . 1. cultivation.for value ~ toate beneficiile . crop ~ alternativa/intercalata . 1.(clauza de navlosire) (mar. farmer cultura s.) cum distribution ~ dividend .(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .limited ~ raspundere limitata si capital redus .carriage paid home ~ ziua .under the date of ~ destinatia . piece by piece ~ clauze .114 CRO-CUL ~ barare speciala .as from ~ lichidare la mijiocul lunii .(despre calendare.f.) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .limited and reduced ~ rise .(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .(bur.(bur.) loose-leaf ~ tncepere de la data .(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate . (SUA) dividend on ~ dobanda .) bound for ~ distribuire .measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .f. m.(despre o plata) (dr. (agricola) culture.) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .t.

instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur.(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .to buy retail ~ cu facilitati de plata .) vendee ~ eventual/potential .) averaging in ~ de articole de uz curent .hire purchase.purchase on credit ~ sub impulsul momentului .(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.retail purchase ~ cu plata in numerar . to purchase 2.(a preturilor.to buy wholesale ~ avantajos/ieftin . purchaser.(a cursului) (bur.) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .t.) (SUA) wash sale ~ in rate . shopper.forage crops ~ tehnice/industriale . 1.angro/cu ridicata .speculative buying comparator s.(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere .f. incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .impulse buying cumparari de sustinere . buyer.(bur.buyout . buying.wholesale purchase ~ cu amanuntui . (actiuni ale unei societati.employee buyout ~ a unei societati .) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur.to buy cheap/low ~ cu amanuntui . (dr.possible/ prospective buyer ~ ferm .) to overbuy ~ in rate . (toate actiunile unei societati) to buy out.purchase on commission ~ pe credit . (actiuni ale unei societati) to buy into. purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur. to buy.firm buyer .to buy on easy terms ~ cu plata in numerar .catalogue buying ~ pe baza de comision . purchasing.m.to buy by auction ~ la termen .technical/ industrial crops cumpara v.) supporting purchases ~ speculative .high-repeat purchase ~ de proba .CUL-CUM 115 ~ furajere .cash purchase.to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .(bur.to buy for future delivery cumparare s. a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie . purchase ~ a la hausse .to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man .

cumulative cunoastere s.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot .security price ~ al zilei . (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin. (al unui document) tenor curat adj.n.n.(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .f. 1. (bur.(bur. (de functii) holding more than one office/appointment. purchase.m.) denomination unit cupon s.market price/rate ~ al titlurilor de valoare .116 CUM-CUR ~ important . river course 2.heavy purchaser ~ impulsiv . 1.) yield curve ~ atipica a ofertei de munca .) buyers no sellers cumparatura s.interest warrant ~ de piata .f. curve ~ a acceptarii .) instant. (tabla.) undisclosed buyer ~ pe o piata . errand/office boy curs s. (serie de lectii) course ~ al actiunilor . (despre monedd) legal. (valutar/de schimb) rate of exchange.production curve ~ a randamentului . (despre lund) (corn. (despre preturi) current.t.consumption curve ~ a indiferentei .to go shopping cumul s. shopping a face cumparaturi . si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta .supply curve ~ a productiei .f.f. (zilnic) daily 2.demand curve ~ a consumului .(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin.n. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s.(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.(bur.n. knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. (de stofd) remnant ~ de dividende . price 4. (despre an etc.central exchange rate . 1. de materii) summary 2.downward curve ~ normala de randament .) coupon 2.impulse buyer ~ nenominalizat . (fin.) present.quotation of the day ~ central . exchange rate 3.(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon. 1.payment coupon ~ valoric . plurality of offices cumula v. trading stamp cuprins s.share price ~ al cecului . (despre cheltuieli) running curier s. messenger. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj. courier.marketer cumparatori fara vanzatori .(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii . current.) quotation.(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei . pi. (de apd) watercourse.dividend warrant ~ de dobanda .

n.) bid/buying price ~ de deschidere .f.court of arbitration.audit office ~ suprema .supreme court curtier s.{mar.{mar. word .) court ~ de apel . quasi-money.) wide price ~ de cumparare .) long course. {ladd) case. courtage. deep-sea/distant trade.{de guvern) peg ~ de tranzactie .official exchange rate ~ de schimb real .fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant . {a navei) (sea) voyage.court of appeal. distant cruise ~ regulata .n.nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai .{serviciu bancar) safe custody cutie s.managed exchange rate ~ de schimb fix .) middle price/rate ~ neoiicial de schimb .. stockbroking curte s. brokerage. quasi-contract cvasimonopol^. course (of a ship) 2.{bur.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat . {a unui vehicuf) drive.real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut .) trade curtaj s.{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .issue price ~ de interventie .m. (parcurs) haul ~ lunga . bin.) panic price ~ de schimb/valutar .) closing price ~ de panica/foarte scazut . 1.{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur.court of cassation ~ de conturi . fin.{bur.CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial . nearmoney cvasicontract^.multiple exchange rates cursa s. appellate court ~ de arbitraj .{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen . custodian.kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu . pi.f. quasi-monopoly cuvant^.) opening price ~ de emisiune . custody ~ sigura .m.(bur.n.{al valutei) selling rate ~ direct .{bur.f.n. {dr. broker custode^.{la bancd) safe deposit box cvasibani s.{bur.f.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere .rate of exchange ~ de schimb dirijat .unofficial rate of exchange ~ nominal . box. arbitration court ~ de casatie . ride.freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .m.{bur.) trading price ~ de vanzare . {de conserve) tin. can ~ metalica pentru depozitarea de valori . caretaker custodie s.

fi.to have a quorum a constitui un ~ .118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.to form a quorum . quomm a avea ~.

date as postmark ~ a scadentei .(a contractului) cancelling date ~ de expediere . present.n. delivery date '. berth space . giving ~ de seama . due date ~ contractuala .(oil) tanker berth . (ceva furat) to restore 5.passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .alongside date ~ de anulare/reziliere . bani) to allow. (a o/er. to date data s.t.invoice typist dactilografia v.(pentru operarea navel) good/safe berth dar s. (cdrtile de joc) to deal 8.quay berth .f. t.date of delivery.de facturi . {(imp.ready berth ~ sigura .un acont — to pay an account . (o sentintd) to adjudicate. typewriting dana s.pentru §lepuri .plutitoare .f.f.t. (relatare) account (rendered).(a mdrfii) (mar.de plata . (mar.) to offer 2.date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing. to type dactilografie s. data ~ a intrarii in vigoare .date of maturity. cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum.loading berth ~ de minereu .limita . sailing date ~ de sosire .date of loading.lighter berth -. pi. to award .D da v.(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf . gift dara s. (protocol. (a inmdna) to hand over 4.quay berth ' de antrepozitare .discharging berth ~ de incarcare .f. (limita) term 3.effective date ~ a po$tei . v.contract date ~ de acostare la dana . to give.f.term day .to commission .to give/to provide security .ore berth ~ de pasageri .f.(a navei) date of arrival ~ .ajutor . (taro) tare dare s.entry date ~ de livrare . (oara) time 4. pier barge pregatita .. (mapoi) to give back. (calendaristica) date 2. mooring berth.to receipt ~ faliment . (a acordd) to bestow/to confer upon smb.to render assistance ~ chitanta .) stem/stemming date ~ de inregistrare ..) minutes.in exploatare . to return. 1.un aviz competent .i.de chei .to go bankrupt/into liquidation ~ garantie .de descarcare . (notiune fundamentala.de acostare . berth. (statistics) (official) returns. (gratis) to give away 6. to grant 3.date of invoice ~ -de incarcare .to give an expert opinion dactilografa s. typist . statement of accounts data v.) date of shipment ~ de facturare . (o recolta) to yield 7.(cdtre un superior) report. 1.landing stage.

owing. to owe datorat adj. debt. (ipoteca) encumbrance ~ consolidata .stale debt ~ curenta .statistical data ~ tabulare .t. maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa .(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.expected discharging date date compuse . 1.unclaimable/undue debt ~ insolvabila . domenii) composites ~ la dispozitia conducerii .doubtful debt ~ neta .barred debt ~ publica . (involved) in debt 2.f.to be in debt datora v. in caz de faliment.outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche . indebtedness.backlog of debts .(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara .120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila .statute . old--standing debt datorii acumulate/restante . obliged (to) a fi ~ .(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat .debt of old standing. bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila .mortgage debt ~ neconsolidata . (arierate.piramidala .external debt ~ flotanta . indebted (to).official data ~ statistice .internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta .irrecoverable debt ~ nesigura . datorii restante) arrears 2. 1. owed. (angajat fafd de) under an obligation (to). due datorie s. owing money.public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna .unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata .tabular data dator adj.debt of honour.current debt ~ de onoare . (obligafie) obligation.(care grupeazd informatii din mai multe sectoare. honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a .net debt '. liability 3.

m. damages ~ morale .to be out of debt a se achita de ~ .DAT-DEA 121 ~ de razboi . harm 2. compensation. (dr.(asig.(stabiHte de instanta) damages at large.on sale.general/ordinary damages ~ indirecte .to sue for damages a obtine ~ . with.) tort 3. above . debtor dauna s. deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile .(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .on sale or return ~ serviciu .(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ . liquidated damages ~ evaluate subiectiv . unliquidated damages ~ neinsemnate/nule . 1. 1.nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .penalty for nonperformance of contract. (paguba) damage. under offer dealer s.(dr.damage to persons ~ delictuala .to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .to run into debt. (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala .(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .to get out of debt datornics.after date ~ ocazie second-hand ~ proba .dealer in securities deasviprsi prep. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure .(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .to recover damages deprep.war debts ~ externe . (pierdere) loss. pi. for. m.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord .(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice.damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale .) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive . of 2.damage to property ~ pretinsa .moral prejudice ~ necontractuale . {prejudicing prejudice.(a bunurilor navel) (mar.on duty ~ vanzare .prospective damages a acorda ~ . to incur debts a fi inglodat in ~ .f.malicious damage ~ materiala .recovery of damages. (despdgubire) indemnification.) exemplary damages ~ generale .(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese .authorized dealer ~ de titluri de valoare .) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor . through ~ -a lungul bordului navei . dealer ~ autorizat .

decision. (mdrfuri) to unload. discharge debita v. 1. mortgagor ~ in incapacitate de plata .pledger. (de curs de apd) flow.i. to discharge.} judgement. (dr.deflationary gap ~ economic . to debit smb. (fonduri) to unfreeze.t. (din drepturi) (dr.n. mortgager.f. decimal decizie s. 1.bad debtor ~ solvabil . (datorie) debit 2..to be in the red debloca v.t. (corn. : ~ liniei . debit. red 3. debtor. (declarat de instantd) judgement debtor.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:.technological gap decadea v. :. (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4.t. gap. (un premiii) to award (to. s.-.f.) i.122 DEA-D. (tutungerie) tobacco shop. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s. (coloana din partea stangd a nnui cont. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ.(a unu. lapse decadere s. sentence.) market.. to smb. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v. prima clasa) {bur.group decision .principal/chief/primadebtor ~ rau platnic . 1.to find a market decalaj s. (un titlu) to confer (on) decimal adj. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth.) yield gap ~ deflationist .mortgage debtor. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva . respectiv reducerile de pasiv) {cont.sundry debtors a fi debitor .m. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj .f. with 2.solvent debtor debitori diverse .economic gap ~ tehnologic .'s account. award. wharf debit s..(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat .n.n. time lag ~ de randament .n. to sell by retail debitor adj. lapse decerna v.insolvent debtor ~ ipotecar . (pasageri) to land.) debit side. (eliberare) releas. pledger ~ insolvabil .(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist . release deblocare s. (din drepturi) (dr incapacity. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential .(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi. landing stage/pier/ place. to unship. to disembark. tobacconist's. (a vinde cu amanuntui) to retail.: unfreezing ~ de fonduri . to set/to put ashore.release of funds debu§eu s.potential market/outlet a gasi un ~ . resolutior2.t. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori .debtor -default ~ principal . (de ziare) news stall/stand 5.

m.(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment .to appeal declarant s.postentry . 1.) notice of abandonment ~ de bagaje .f.strategic economic decision ~ economica tactica .) affidavit ~ a carausului . (in vama) to enter.(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine . bill of entry ~ vamala de import .) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .imperfect/ preliminary/sight entry.) to declare general average ~ nul si neavenit .) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare .) acknowledg(e)ment ~ consulara . to invalidate.final/closing declaration ~ vamala initiala .(mar. tax return. (venitui) to return ~ avarie comuna . (scrisd. entry outwards ~ vamala de intrare/sosire .adjudication of bankruptcy declaratie s. to declare.return of income.economic decision ~ economica strategica .prime entry ~ vamala preliminara .import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .decision beyond/past recall declara v.consular declaration ~ de abandon . declaration ~ a avariei comune .to declare null and void.(mar. captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie .entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare . statement 2.DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.tactic economic decision ~ irevocabila .) inwards entry. declaration.entry.free entry ~ vamala . entry inwards.t.vamala finala .(mar. mar.) distringas ~ definitiva .custom-house/customs broker declarare s.entry of goods ~ in stare de faliment .declaration of value ~ falsa .bill of sight ~ vamala suplinientara .f. declaration of duty.. dr.(asig.(asig.) outwards entry.ultimate decision ~ economica . subjurdmdnt) (dr. mar.misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale . declarant ~ vamal .declaration of solvency ~ de valoare .(mar. customs declaration ~ vamala a echipajului .home value declaration ~ autentificata (dr. earnings statement ~ de solvabilitate . to annul ~ recurs .declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri .

out-of-repair. (despre buget) adverse. imperfect adv.) deflator deflatie s. (dintr-un intreg) to deduct 2.(mar. out-of-order. short.t.balance of trade deficit. {dintr-un intreg) deduction 2. executive order decreta v. 1.n.decree law.n. in disrepair ~ ascuns . definition ~ a obiectivelor .to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ .f.balance of payments deficit ~ bugetar . deficient. (analizare. m. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj. fault detection defectuos adj.n. defect. flaw detector defectoscopie s.n. defining. (despre mdrfuri) scarce.f. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament . defective.settlement by transfer decorator s. al productiei etc. (a legifera) to enact decupla v. faulty. 1. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli . reserve deficiency ~ de tonaj . fault detector/finder/ locator.f. to decree.) deflation. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale . deficit.f. m. deflationary. (al activitdtii economice.f. (despre un contract) to run on deduce v.tare allowance defaica v. (o instalatie) to shut down decuplare s. defective.f.latent defect ~ de fabricatie . external deficit ~ al balantei de plati . to settle decontare s. fault.) goal definition deflator s.defraying of expenses. failure. charter. deduction ~ a dobanzii .to be in short supply definire s. shortage.to have a deficit. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves.t. to charter.f.interest deduction ~ a tarei .n. (neajuns) drawback. breakdown deficienta s.) shipping deficit deficite gemene .) twin deficits a acoperi un deficit . (fin.fault of fabrication defectoscop s.standard deduction defect s.job breakdown ~ forfetara . to deduct deducere s.f. decree.(man. deficiency deficit s. (fin.n. (despre un an agricol) lean a fi ~ . shortfall 2. deduction. shortcoming adj.t. decorator ~ de vitrine window dresser decret s.t.f. out-of-work decurge v.f. disinflation deflationist adj. to be in the red deficitar adj. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului .i.(fin.) decline decont s. disinflationary . (a analiza. 1. faultily. (legiferare) enactment ~ -lege . defectively defectiune s.budget deficit ~ de rezerve . reimbursement decontav.124 DEC-DEF declin s.

r. defrauder. embezzler.t. to remit. reclamation. (de sarcini ipotecare.f.i. (loctiitor) deputy. (retragere din circulatie a unei bancnote.f. de gaj) to disencumber degrevare s.f.t. a unei monede) demonetization 2. denomination ~ a firmei . (corn. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. o monedd) to demonetize v. 1. to resign. (a unei pdduri) clearing degrada v. peculation delapidator s. to dismiss. to embezzle. (imputernicit) mandatory. to grub. vacating. to defalcate.m.f.to resign.(a firmei) registered name depanav.m.firm/trade name ~ a marcii . delinquency. (mandat) commission. (a retrage din circulatie o bancnotd.trade mission delict s. (de sarcini ipotecare. defaulter. to delegate. to democratize democratic s. defrauder. grubbing.t. resignation a-i da/a-§i inainta demisia .n. mandate. m. to embezzle. defalcator. authorization.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v. to defraud. defalcation. to discharge (from function/office) demitere s. (de obligatu. to denominate denumire s. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere . (opddure) to clear defrisare s. (misiune) mission 2.tightness ~ in gramada . (reprezentant) representative delegatie s.t.r.t.t.f.brand name ~ a marfii . embezzler. delegation.devolution of authority ~ economics . (yn teren) to clear.) del credere delega v. (devalorizare) devaluation densitate s. degressive degreva v. datorii) relief.f.t.n. (financiar) delinquency demisie s. name.wrongful dismissal democratiza v.bulk weight denumi v.f. resigner demite v. density ~ de stivuire . 1.DEF-DEP 125 defrauda v. democracy ~ industrials . offence. (de obligatu. (document) certificate ~ de autoritate . to repair . to reclaim. dismissal ~ nejustificata/injusta .t. resigning. delegate. embezzlement. to defalcate.f.f. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5. to name.f.f. (a unui teren) clearing. to depute delegat s.t. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s. misdemeanour. (grup) delegation 3. to peculate delapidare s. peculator defri§a v. (despre calitate) to go down degresiv adj. datorii) to relieve. remission. peculator delcredere s. to remove. to quit.m. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. to peculate defraudator s. to defraud.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata .

breakdown mechanic departament.storage vessel. (SUA lumberyard ~ de marfa .(asig. (dr.roundhouse ~ de tramvaie . furnizare de materii prime etc.) general average depositor deport s.) backwardation deposeda v. (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar.) (man. dependence ~ de resurse . repair 2.n. to exceed.f dispossession.entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber . (ilegald) disseisin depou s. depot.timber yard. demanc.t.s. importator ca forma.dock storage.deposit at loot notice ~ pe termen scurt .open depo: ~ m valuta .banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen .(cerute . warehouse.n.t.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .warehouse ~ de materiale .n. floatMBi storage/warehouse ~ portuar . storehouse.quay warehouse ~ pe termen lung . (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna . repository.m.wholesale warehouse ~ bancar .f. qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile . (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2.foreign deposit ~ la cerere .(asistentd financiard. o cifrd) to top.sight deposit ~ pe chei . 1.supply depot ~ de minereuri . call deposit ~ la import .bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea .) profit centre ~ central/de coordonare . (contui in bancd) to overdraw dependents s.time/term deposit ~ la vedere . o perioadd de timp) to overstay. mar. (bur.) resource dependence deponent s.) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.tramway shed depozit s. (o suma. 1. (ilegal) to disseise (of) deposedare s. departmental depa§i v. storage yard. 1. (concedinl.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj. (bancar) (bank) deposit 3. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.f. breakdown service depanator s. depot ~ de locomotive .deposit at call. (de tranzit) entrepot 2.n. (de) to dispossess (of).) consignor/shipping depot ~ angro . (serviciu) emergency repairs.DEP-DEP depanare s.staff department ~ de control . a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare .m.ore yard ~ de tranzit .deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor .(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar .

to put/to deposit money in the bank. (a unei plangeri. to disvalue.currency/monetary depreciation depresiune s. un protest) to lodge. (a unei decla-ratii vamale) entering. (a tim-brelor) defacement ~ monetara . to file 3.temporary storage depozitat adj. 1. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca . (in antrepozite vamale) bonded. (devalorizare) depreciation.. evidence. (subevah-iare) undervaluation.) deposition.sight deposit . to cancel depreciere s. demand/ call deposit ~ la vedere . 1. (moneda prin aliere etc. to consign 2. (consignatar) depositary.to enter outwards ~ garantie . devaluation. consignment 2.f.wharfage ~ temporara .long-term storage ~ de marfuri paletizate . to enter. to testify depunere s.t.to give evidence.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere . deposited.to wharf depozitar s.bulk storage ~ pe chei . notice deposit ~ la cerere deposit at call.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare .m. (o declaratie vamala) to enter.) debasement. to deposit.palletized storage ~ externa/pe termen . (in antrepozite vamale) to bond 2. (monetard prin aliere etc.w.slumpflation depunator^. (o cerere) to hand in. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. (de bani in banca) deposit.(de mar/a.f. storage. to stock.t.f.transit storage ~ in vrac . entering 3. despre functionari) to be sworn in 4. (jiirdmdntid. storing. (timbre) to deface. forward buying ~ in tranzit . 1. a unui protest) lodging.to give a bail/guarantee. (dr. (o plangere. testimony. 1. to recede. to warehouse. to store. stored.) field warehousing ~ in aer liber . bailee 2.t.f. depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . depositor depune v.t. (a devaloriza) to depreciate.r. to devaluate. (acte. to underrate v. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei . v. to devalue.container storage ~ in stoc . (a subevalud) to undervalue. (bani in banca) to deposit. materii prime) buying forward. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . warehousing ~ de lunga durata . to bank. underrating. to deposit a guarantee ~ marturie .f.) to debase.DEP-DEP 127 depozita v. in-bond depozitie s.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s.

(in cont. unloading. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr.) disqualification descarca v.) loading aperture/opening ~ de tonaj . lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire . a rdsturna) to dump. unloader. discharged.f.) to unroll. to decentralize deschidere s.n. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. to spread out.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v.128 DEP-DES dereglementare s. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie . afloat discharge ~ partiala .t. (basculare) dumping 3. landed ~ in minus .) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala . to disembark.partial unloading ~ peste bord . unshipment.(guri de magazie.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . (a bascula.(fata de documente) short-landed descarcator s.t.gross terms discharge ~ in plus . un document etc. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr. (a unei nave etc.f.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . to unreel. to unload.f. saborduri in bordaj) (mar. (un cabin) to unwind.patent specification ~ a postului .n.) discharge. (a plati.m.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta .(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . 3.overboard discharge descarcat adj.f.(man. (navd abandonatd) derelict derivat s. 1. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului . o afacere) to carry on descalifica v. unshipped. to unship.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description .offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire . achitare) discharge ~ de marfa in minus . discharging.f. a achita) to absolve.(a navL^ discharge afloat.t. (un contract. 1.to discharge afloat descarcare s.f. 1. discharger. (o navd etc.unsecured overdraft descriere s. disembarkation.port discharge ~ in rada . to uncoil 2. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj.t.) to disqualify descalificare s. (exonerare) exoneration.t. (a absolvi. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s. 1. unloaded. (o hartd. description ~ a brevetului . landing 2. (docher) docker. stevedore descentraliza v. to discharge.) to discharge. (absolvire. opening ~ catre public . (a exonera) to exonerate. to land 2.

recovery in kind ~ legala . to nominate desemnare s.t. rescission 2.industrial design designer s.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . (neambalat. amends. to market desfacere s. (daune) damages. to requite. a unei instalatii) service. (a unui contract de munca) severance 2.t. (o activitate) to carry on. (pentru servicii) remuneration. (un utilaj. 1. cutii) to uncase despagubi v. designer despacheta v.(asig. requital. annulment.. indemnification. (a unui cartel) decartelization. (un contract de munca) to sever 2. o instalatie) to service. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. (baloturi de mar/a) to unbale.pecuniary compensation ~ in natura . to handle deservire s. (un cartel) to decartelize.n. (a anula) to cancel. nomination deservi v. (pentru cheltuielf) reimbursement. to void. to indemnify. to repeal. (pentru daune. 1. (a unui contract) cancellation.t.war reparations . (abrogare) abrogation. designation. to suppress. 1. despre unele mdrfurf) loose desfasura v. service 2. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare .) average as customary ~ baneasca/pecuniara . (legala) remedy.DES-DES 129 desemna v.f. to unpack. annulment.t. \.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . to annul. repeal.) spreadsheet desfiinta v. (intr-un post. to refund. m. 1. (din Idzi. suppression. (pentru servicii) to remunerate. to rescind 2. refund. compensation. (a etala) to display. o functie) appointment. to abolish. to compensate. indemnity. (yanzare) sale desfacut adj.t. prejudicil) to make amends to despagubire s. to unfold desfasurator s. (cont.n.t. to annul. undoing. (intr-un post. (a vinde) to sell. ofunctie) to appoint.f.remedy by judicial process despagubiri contractuale . 1.f. (a abroga) to abrogate. (pentru cheltuieli) to reimburse. abolishment.f. to undo. (anulare) cancellation. reparations ~ a pagubelor de avarie .f. {un contract) to cancel. design ~ de mediu .t. mar. (populatia) to serve 2. (a unui utilaj. recovery.vindictive damages ~ de razboi . 1.ca de obicei" . (o corporate) to disincorporate desfiintare s. to designate. to show 2.

to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj.radioactive wastes ~ reciclabile . (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s. to convince.m.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau .(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii .t. retail dealer. incomplete destinatar s. v.f.(man. (al unei remiteri) remittee. remnant. (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor .f. (a stabili. 1. small trader detalia v. to discharge destituire s.) goal setting . i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont. paper refuse ~ industriale . (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac .f.off-cuts. to deteriorate.offal wheat ~ de hartie . (constatare} ascertainment. a unui cec) defacement ~ a capitalului . (a stabili. a constata) to ascertain. impairment. retailer. to damage. refuse. a enumera) to itemize deta§a v. (consignatar) consignee destinatie s.f.f.t.n. to impair. destination ~ finala ultimate destination destitui v.130 DES-DET ~ necontractuale . discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v.m. to unstow destivuire s. (convingere} persuasion.) to adjust ~ calitatea unei marfi . (rebut) scrap. recipient.(stabilite de instanta) damages at large. (daunele) (asig. a fixa. to dismiss.to force down prices determinare s. waste. (al unei plati) payee. (a daunelor) (asig. conviction.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor .reducible wastes ~ refolosibile . 1. to detail. wastage.to force up prices ~ scaderea preturilor . schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v. not paired. (fata unei bancnote.f. (a convinge) to persuade. (a specified. damage. unliquidated damages a cere ~ . (constr anger e\ binding over 2.r.t. a decide) to determine. a unui cec) to deface deteriorare s.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . deterioration. dismissal. (stabilire.t. (a obliga) to bind over 2.industrial wastes ~ radioactive .(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare .utility refuse/wastes detailist s. (a fetei unei bancnote.crushing damage determina v. fixare'i determination. (transfer..cotton wastes ~ de cherestea .t. (despre un articol) odd. t. addressee.

(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj. foreign exchange/ currency ~ de cliring .) to devaluate. 1. (moneda etc.specification ~ estimativ .rough estimate ~ centralizator .t.(al unei cambii) holder for value detine v. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate . holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man.(de acfiuni.f. to own. cost estimate. (de fonduri) defalcation.estimate of costs.t.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. depreciation. (neajuns) drawback.f. dissent dezarima v.n. (monetard etc. bill of quantities ~ exagerat . holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen . to depreciate. business (done) devize.f. estimate ~ aproximativ .(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente .s'. (a poseda) to possess. (a ieftini) to mark down devalorizare s. (o pozitie. to embezzle. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . (fonduri) to defalcate. (despre un articol) odd. pi. (moneda prin aliere etc. (mar.t. to hold. embezzlement.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s.t.) devaluation.n.) detinue ~ reciproca de actiuni . (mar.f. incomplete dezavantaj s. commonage dever s. 1.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v. not paired.to hold an office detinere s. misappropriation. common stockholder ~ de certificate provizorii .(dr.clearing foreign exchange dezacords.equity holder. to disadvantage .summarized estimate ~ descriptiv .) debasement 2. fraudulent conversion detinator.average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa ./n.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd.franchiser ~ de actiuni comune . disadvantage.overestimate devize s.) termor ~ al politei de asigurare . reciprocal shareholding devaloriza v.(dr. disagreement.) to debase 2.f.-shortcoming dezavantaj a v. (rate of) turnover. to peculate.f.licensee ~ al unei fransize .DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .n. (a unei monede prin aliere etc. (leftinire) marking down ~ monetara . n.t. to misappropriate deturnare s.) to break out/bulk dezarimare s. o situatie) to hold ~ un post/o functie . to devalue. peculation.

t.f. obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2.economic development ~ economica durabila . argument . (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin.) disinflation ~ competitiva .f.n. disequilibrium. odour removal dezvalui v. disagreement. disinheritance dezodorizare s.human development diagrama s. de exemplu handle.f.process chart.operating process chart ~ a procesului tehnologic .sustainable economic development ~ organica/structurala .f.product development ~ economica . to develop.f. deindustrial-ization dezinflatie s.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s. want/lack of balance. development: improvement.n.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s. growth ~ a gamei sortimentale . 1.(a unei firme) (man.) organic growth ~ umana . to disclose dezvaluire s.f. (pferire de informatii complete. diagram.f. difference-dispute.procedure chart ~ a organizarii .) imbalance. to disinherit dezmostenire s.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s.organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate .(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare .132 DEZ-DIF dezechilibru s. (al balantei comerciale. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati . sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v.f. diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor . dezvoltare s.f.t.t.(mar. (procesul prin care intermediarii financiari. chart ~ a activitatii . de plati etc. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie .

(in naturd. differential. dam. 1.assistant/deputy manager . in parte) metayage. v.t. peasant on quitrent.DIF-DIR 133 diferenta s.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui .f.m. dynamic(al) dinamica s.m.f. rent paid in corn a lucra in ~ . directive. straits. (vdndut din. despre mdrfuri) (corn. (la bursa de mdrfuri.f. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3.) ex ~ depozit . to diminish. cu titlu universitar) graduate. (titrat.ex warehouse ~ doc/chei .) draft/draught/trim difference ~ de plata . difference 2.r. dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures.f. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate . to become differentiated diferential adj.(asietd) (mar. instruction director s. difficulty 2. head manager. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde. stringency dig s.container dimensions diminua v.(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . to slacken diminuare s. (in bani) quitrent.to sharecrop diluare s.difference to pay ~ de pret . managing director.f. breakwater dijmas s. sharecropper dijma s. dike.f.(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur.overall dimensions ~ standard de container . 1.difference in quality ~ de pescaj . (executiv) executive (manager) ~ adjunct . diminution. graduated s.m. manager. (discriminatoriu.f. preferential) discriminating diferentiere s. to decrease.ex factory/mill/works dinamic adj. dilution ~ a capitalului propriu . (mdrime) size ~ speciala .difference in price ~ de salariu . diplomat(ist) directiva s. dimension.t. to differentiate.economic dynamics diplomat adj. differentiation ~ a produselor .) dilution of equity ~ a fortei de munca .f. (in grdne) terrage. (la ware) jetty. (jend financiard) embarrassment. embankment. seawall.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s..for and on behalf of ~ uzina .product differentiation dificultate s.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit . slackening din prep. decrease. dynamics ~ economica . to differentiate v.difference over or under diferentia v.n. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. direction.f.r.

/!. a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. (centrala) head office dirija v.proprietar . state interference disagio s. to discriminate discriminare s. sau un titlu de valoare) disagio discipline s.t. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare.editor. directorship directie s. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor. (a administra. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda. discretionary discrimina v.executive manager.membru in consiliul de admi-nistratie .(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar .owner-manager ~ regional .(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate .general manager ~ interimar acting manager ~ .n. (comerciald.employment discrimination ~ comerciala .registrar of companies ~ al serviciului de personal .investment manager ~ de productie . discriminatory . piata etc.(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic . (despre tarife. discipline ~ financiara financial discipline discont s. preturi etc. (decalaj) gap ~ dintre costuri .executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ . to manage. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s. (SUA) publisher ~ executiv .f. (conducere\ management 2.(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. evolutia costurilor. 1. a conduces to direct.f. (SUA) chief executive ~ general .production manager ~ de produse . (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa .n.business/sales/ commercial manager.trade discrimination ~ de varsta .n.) to control dirijism s. to control 2.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert .f.t. discrepancy. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .art director/editor ~ comercial . (moneda. 1.staff manager ~ artistic .f.f. tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .) discriminating.chief/head engineer directorate.

ready.f.f.) severance (of causes) disociere s.(a postei) special delivery ~ gratuita . available. disposable.) unbundling dispasa s.immediate availability dispozitie s. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. (a activelor de cdtre un falit. saved time dispecer s.cash at bank disponibilitate s.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe .average adjustment/statement ~ de avarie comuna . 1. resurse) to command distanta s. to deal/to give/to share out.export availability ~ imediata . (expert de evaluare a avariei) (asig.m.f. to absolve (from) dispensa s. statement ~ conform legilor straine .f.) concealment disjungere s.f.) dispatch.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru . (prevedere) provision.i. controller. (a aranja) to dispose. (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin. (suplimentar.t. despre o lege) to enjoin 3.(fdrd mar/a) (mar.n.) average adjuster/stater/taker dispatch s. mar.f.) chargeable distance ~ in mile . (proportionald) apportionment ~ a resurselor .yardage ~ parcursa in balast . 1.) available/liquid assets.resource allocation ~ expresa/urgenta . to set v.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars . 1.f. to arrange. to set out. (active lichide) (fin. (a mai multor procese) (dr. exemption.t. to exempt (from). destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie . (despre un spatiu) vacatable. (de) to dispense (from). (proportional) to apportion distribuire s. (ordin) order 2.) adjustment. to dispose. (de bani.m. dispatcher dispensa v. pi. (cu livrare imediata) spot s. pi. (declarable de avarie) (asig. excedentar) spare 2. disposition ~ de incasare .n. (a aseza) to place. to distribute.f. distribution. (a ordona) to order.(scrisd) job order ~ de plata . spot goods ~ de numerar in banca . availability 2. (a decide) to decide 2.mileage ~ in iarzi .t. mar. (speciala) licence disponibil adj. asezare) disposal.payment order ~ de virament .DIS-DIS 135 disimulare s. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc.f. (a prevedea.) dead mileage distribui v.free delivery . disposable funds ~ de export .(din portid de descdrcare. stipulation.particular average adjustment/statement dispasor s. dispensation.transfer order ~ testamentara . to put. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar.(mar. distance ~ de calcul al navlului .stringent regulations dispune v. (dispunere. \.

) divisionalization ~ a actiunii .(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •.n. insd prin divizarea celor existentf' . sundry.t. miscellaneous s. pi. varied. daily fee/allowance divers adj.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat .(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin.f. a pietelor de comercializare. distributor ~ automat .risk diversification ~ ineficienta . multifarious. (rubricd de ziar) miscellaneous column.(a produselor. sundries diverse si neprevazute .f.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative . diverse. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final . various. (a liniei de produse.product diversification ~ a riscului . news items 2.m. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor .(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial . (regiune) region.income distribution ~ cu amanuntui . penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s.) superfluous diversification dividend s.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat . destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s. not. a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse .retail distribution district s.robot distributor.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s.f. (cheltuieli diverse) sundry expenses.f.f. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man.136 D1S-DIV ~ selectiva . (a una societdti) demerger. division 2. to vary diversificare s. dividend ~ -actiune . n. to diversify. 1.r. district..f.line filling ~ a produselor . 1.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. area distrugere s. v.

t.division of labour ~ sociala a muncii .f.D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati . (mar. harbour/port basin . (bazin portuar) dock (basin). (parlamentui. interest ~ bancara .(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara . divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s.bank/banking interest ~ bruta .day-to-day rate ~ la vedere . to disincorporate dizolvare s.(care nu este incd scadentd. division diviziunea muncii .n.(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta . 1. to obtain.running interest ~ de asigurare .accrued interest ~ camatareasca . disincorporation dobanda s.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.f.(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta .social division of labour dizolva v. (o companie) to dissolve. 1.t. (constructie de andocare) dock 2. to acquire doc s. a unei adundri) dissolution 2. (a unei companii) dissolution.interbank rate ~ intermediara . calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare .to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v. calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .penalty interest ~ reala . (a parlamentului.(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s.(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare .(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta .simple/ ordinary interest a aduce ~ .mortgage interest ~ la conturile de depozit .net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare . to get.gross interest ~ capitalizata .(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata .f. fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital.usury ~ compusa . o adunare) to dissolve 2.f.) 1.

estate.shipbuilding dock ~ plutitor . shoreman. loader. dockhand.demesne 2. documentary documentatie s. idr activitate) branch ~ inrudit .) (cont.loading documents: (mar.m. docker. act. docksman.{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare .to undock docher s.. landed property. note de plata etc. »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile.economic doctrine document s.customs documents/papers documentar adj.f.shipping documents ~ negociabile .classified document ~ original . to reside.stevedore doctrina s.138 DOC-DOM ~ comercial . scope.corn porter ~ de cherestea .hatchman. dollar ~ -marfa .commercial documents ~ contra acceptare . quay-side worker ~ pe puntea navei . (stiintific) field. mar.commodity dollar domeniu s. documentation ~ de credit . longshoreman. 1.wharfman.) shipping documents ~ de incarcare .negotiable documents instruments ~ vamale .m.f.crown land domicilia v.) source document documente ale navei .public property ~ regal/al coroanei . lumper.related field ~ public . act and deed.) shipper's papers ~ de lichidare in vama . (juridic) deed.dry dock. document. (dr..clearance papers ~ de transport .export documents: (mar. supporting document ~ oflcial secret .(facturi.carriage documents ~ de transport maritim .n.master copy ~ -sursa . concrete/graving dock a iesi din docuri . instrument ~ insotitor . i average papers ~ de expeditie .commercial dock ~ de constructii navale .deal porter ~ de magazie .accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ . (proprietate.dockman on deck ~ specializat .documents against presentation ~ de avarie comuna .ship's documents/papers ~ comerciale .n. porter ~ de cereale .(asig.loan submission do\ar s. 1.document in proof. to dwell 2.(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata . to domiciliate .forwarding documents ~ de export .sideman ~ pe chei . doctrine ~ economica .floating/flooding dock ~ uscat . mosic domain. hatchwayman ~ la copastie . dock/waterside worker.

apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage . record. 1.m. (o institute) to endow 2.f.banking law ~ cambial .active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual . (a echipa) to equip.right of action ~ de a bate moneda .free coinage ~ de a executa . (a unei institutii) endowment 2.f. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales .civil law ~ comercial . (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.contract law ~ contractual de retentie . grant.t.contract lien ~ de a actiona in judecata . (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s.domicile of origin ~ fiscal . abode.m.f. to grant.copyright ~ de azil . to give donatar s.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual . residence. (amenajdri) appointments dovada s.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie .(a mdrfii) dock receipt dozare s. law ~ bancar .(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun .DOM-DRE 139 domiciliatar s.(mar.residence for tax purposes ~ stabil . (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida . giver donatie s. donee.permanent residence dona v. charter 2.address for service ~ de origine .) right of angary ~ de autor . to fit out dotare s. (echipare) equipment. dossier 2.f. 1. (privilegiu) privilege.personnel files/records dota v. (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta . residence 2. pi.individual file dosare ale salariatilor .(mar. grantor.(a pdmdntului. (certificat) certificate ~ a originii . donation.f. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s. file. to donate.t.fluid dram drastic adj.exchange law ~ civil .) right of inspection/search ~ de conversiune . donor. gift dosar s.(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare .right of sanctuary ~ de control/vizita . 1. dosing ~ in greutate . evidence.f. 1. proof.m.n. right. 1. grantee donators. dwelling place.n.n. (despre reduceri bugetare) swingeing drept s.(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire .weight feed drahma s. 1. (legal) domicile 2.

right of fishery.bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .proprietary right. (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .right to work ~ de negociere . cand cumpdrdtorul achitd integral.(mar.(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului . ~ de retentie al armatorului .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor .right to strike ~ de mostenire .right of option ~ de pescuit .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc. proprietorship.real estate lien ~ de greva .right of repurchase. cargo lien ~ de retentie asupra navei .(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien .hia on shares ~ de retentie asupra marHi . transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .equitable lies ~ de retentie general .shipbuilding lien ~ de proprietate .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .) preemptive right.140 DRE-l ~ de gaj .general lien ~ de retentie pentru navlu .(mar^ salvage bond/lien . fishing right. ownership ~ de rascumparare .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .(pass.lien OB cargo.legal lien ~ de gaj fara deposedare . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .heirdom ~ de mostenire limitat .(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil . pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor . right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .

international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere .m.sea route.merchant shipping law.succession law drepturi civile .marine/maritime/sea law.shipping lane/route ~ maritim costier .civil rights ~ de brevet . law of merchant shipping ~ maritim de priza .(taxe duble sau multiple.ocean passage. (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .coastwise sea lane ~ oceanic . (sosed) highway.voting power/right ~ de vot diferential .equity ~ nerevendicat .patent rights ~ de subscriptie .(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale .(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.(instrument monetar international creat de FMI. seaway ~ maritim comercial .) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare .n.public law ~ roman .yielding law ~ exclusiv .unclaimed right ~ penal . law of the sea ~ maritim comercial . (strada) street. prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s.site road ~ maritim . (mar.(pe o proprietate) wayleave.criminal/coercive law ~ preferential . lane route drumar s.Roman law ~ scris . folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.DRE-DUM 141 ~ de returnare .(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.statutory law ~ succesoral .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil .preferential right ~ privat . road. (ruta) route ~ de §antier .n. double dubia impunere .(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law.(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot . roadman dublu adj.unalienable right ~ incorporal .(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale . rights issue ~ fractionare . (artera) thoroughfare. law of nations ~ maritim .private law ~ public .

duplicate.(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura . tenor.(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal . (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s. duration.duration of copyright ~ a exercitarii .n.f.(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .downstream dumping ~ valutar .(bazat pe decalajul creat mtre cursul.shipping time ~ de depozitare . existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep. 1.n.duplicate of exchange durata s.(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .useful life duzina s.(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare .(cow. al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu . life expectancy ~ probabila de descarcare . useful/working life.n. scadenta} term ~ a dreptului de autor .period of service.mare . ditto ~ al unei cambii .) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare .expectation of life. (termen.to dump duopol s. micsorat intentional. period 2.round dozen . as ~ cum se vede .(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana .wear life ~ de mare functionare .long life ~ medie de viata . working service/time ~ de functionare .contract horizon ~ de exploatare/utilizare .f. (piatd pe care cererea este restrdnsd.(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.(service) life ~ de operare . dozen ~ completa .

enlisted crew ~ vechi . balance ~ al consumatorului . (al unei aeronave) (air) crew ~ complet .(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v. outfit ~ de productie .(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s.(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol . to outfit.narrow gauge echilibra v.(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential . (un buget) to balance echilibrare s.(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.reduced complement ~ strain .full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala . domeniu etc.(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn. hands.competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd.(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd.t. to equilibrate. equilibrium. to equip.n.n. (o nava) to man.market equilibrium ~ al producatorului .{stare de concordantd relativd dintre cantitatea. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial .rail(way) gauge ~ mgust . equilibration ~ a cererii .E ecarts. complement. to fit out echipaj s.foreign crew ~ temporar . fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane . deviation.) credit gap ~ inflationist .) partial equilibrium ~ valutar . protective clothing/outfit . equipment. dintr-un anumit sector.n.t.overall.n. (de nava) crew. (decalaf) gap ~ de credit .old commission echipament^. structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .shipping personnel ~ redus . gauge ~ de cale ferata .(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei .f.productive equipment ~ de protectie .M.

(cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional .i. group.forest economy ~ involuntara . sparing. venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export .barter economy ~ deschisa . 1. pi.f. economical economic s.equity of taxation ~ fiscala .space saving ~ de timp .m. sparings.mixed economy ~ mondiala .t.(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata .mathematical economics ~ mixta .managerial economics ~ matematica .transition economy ~ de troc . ecologist.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri.exchange economy ~ de spatiu . team. spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata .m. statism ~ clasica .domestic science. home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy. (cu) equivalent (to) s.(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica .m.export-oriented economy ~ de jaf . environmentalist econom adj. to equate.war economy ~ de schimb . (referitor la economic) economic 2./equation. {econom) thrifty.(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere. bursar econometrician s.money/monetary economy . econometrician econometric s.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! .comparative economics ~ cu suma zero .(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general .f. (administrator) treasurer.f. ecodevelopment ecologic adj. (schimb) shift echitate s.world economy ~ monetara . equity ~ a impozitarii .applied economics ~ autocentrata . (intendent) steward. economy. equivalent ~ al numerarului . squad.time saving ~ de tranzitie .feudal economy ~ forestiera . 1.capitalist economy ~ casnica . savings. to equalize v. economical s.f. etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s.classical economics ~ comparata . (stiinfe economice) economics 2. thrifty.closed economy ~ manageriala . ecological. environmental ecologist s.fiscal equity echivala v.(livrat la comanda) optional equipment echipa s. econometrics economic adj. equalization echivalent adj.descriptive economics ~ feudala .f.m.open economy ~ descriptiva .market economy ~ de razboi . saving.

political economy/ economics ~ reala .(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare . asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica . to economize. to issue editor s. economist ecosistem. to publish. firmele.collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata .(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard.) external scale economies ~ fortate . (dr.n.natural/barter economy ~ nationals .f. leader.t. editorial s.real economy ~ regionala . to save. publishing house editie s.(a unui ziar) special (edition).m. to set by. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii .(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala . pi.t. editorialist editura s.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale.(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope. scale economies ~ externe de scara .forced savings economisi v.national economy ~ negociata . (bani) to put aside/away/ by. scope economies ~ de scara . edition. (de comer f} commercial paper. ecosystem ~ industrial . extra efect s. (al unei cdrti) editor editorial adj.stagnant economy ~ subterana . m. saving. financiard .{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui. husbandry ~ simbolica . infrastructura etc. publisher.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald. leading article editorialist s. economization.social market economy ~ socialista . goods (and chattels) 3. issue ~ bibliofila .(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect . editorial.de capital -.s'.industrial ecosystem edita v.ECO-EFE 145 ~ naturala . {bunuri mobiliare} chattels personal.regional economy ~ rurala/agricola . m.n. to spare economisire s.) consequence.f. result 2.hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica .rural economy. sparing economist s.voluntary saving economii de gama . personal property/effects.pure economics ~ traditionala . valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata .f. movables. application.n. 1.socialist economy ~ stagnanta . progresul tehnic. effect.traditional economy ~ voluntara .

s. effectuation.(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului .cc -effective ~ de substitute .f.(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin.(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.(dr. (paritate) parit ~ a sacrificiului .second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor . performance ~ a serviciului datoriei . efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv .) temporary effect efectiv adj.ecologic efficiency ~ economica .n.) leverage ~ de prag .146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .) constituting effect ~ de clientela .to service efectuare s. mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil . effective ~ sub aspectui costurilor . pro forma bill ~ de comert la purtator . (a intreprinde) t carry out ~ o plata .) gearing ~ de parghie .rediscount ~ de levier . equalitarianism egalitate s.! accomplishment.f.f.(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia .(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat . » accomplish.equality of rights .(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin.economic efficiency ~ productiva .) clientele effect ~ de comert . equality.bearer paper ~ de comert necorespunzator . real efectua v.production efficiency eforts.) best effort egalitarism.finance bill ~ real . effort i efortui eel mai avantajos . effective.) material effect ~ retroactiv . cecul.servicing eficient adj.t. efficient. to effectuate.(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv .(dr. to effect.(dr. to perform.price effect ~ asupra salariilor .(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar . actual.wage push ~ asupra venitului .(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s. to bring about.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .(cambia.(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin.) suspensory effect ~ tranzitoriu . to carry in« effect./!.(dr.

documente comerciale etc.elasticity of supply ~ a pretului la cerere . to evade embargo s. (pe cautiune) to bail out 2. (facturi.chain elevator ~ de cereale . (de titluri de valoare.grain elevator ~ de containere . to free. to equalize. (un certificat. to take off/to raise the embargo emisiune s.f.emission of paper money ~ de obligatiuni .f.precast unit elevator s.hostile embargo ~ pasnic . obligatii.caterpillar elevator ~ plutitor . n. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii . (de bancnote) emission. to disengage.) to issue. hoist. to lay an embargo upon a ridica embargoul . (radiofonica. to exonerate 5.f. equalization. (de datorii.price elasticity of demand ~ a pretului la oferta .pacific embargo a institui un ~ asupra .EGA-EM1 147 egaliza v.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe .container lift ~ de marfa . to release. un program) to draw up elasticitate s. (un cecfard acoperire) to overdraw 6. de ban!) issue.f. sarcini) to release. (un plan.to disembargo. 1.elasticity of demand ~ a impunerii .cargo/freight elevator.sampling element ~ prefabricat din beton . un document) to make out 4.elevator stacker ~ pe senile .price elasticity of supply ~ a preturilor .to embargo. (a remite) to remit. element ~ de esantionare .elasticity of production ~ a veniturilor .civil embargo ~ ostil .floating elevator elibera v. to liberate. n.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei . to equate egalizare s.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .pallet elevator ~ de stivuire .income elasticity element s. de televiziune) broadcast 2. 1.(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite . t.(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s.bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant .(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. to elude. to deliver 3. embargo ~ civil . (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii . to relieve. elevator.elasticity of taxation ~ a ofertei . to work out.t. to privilege. to elaborate.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . hoister ~ de paleti . (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului . equation ~ fiscala . lift ~ cu banda . (din mchisoare) to set free/at liberty.t. n.bond issue in default .t.

human engineering ergoterapie s.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare . ergonometrics ergonomie s.t.monetary issue ~ noua .m.foreign bond issue ~ de titluri de stat . (pepuncte) to itemize. 1. to estimate. issuing authority. calcula. cheat.(de acfiuni) public issue emite v. depletion 2. (greseald) mistake ~ de calcul .f.f. (defertilizare) impoverishment epuizat adj. to cheat.f.) depletion 3. swindler. (bani faisi etc. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . a capitalulu erosion escala s. (a trage o cambie) to draw emitent adj. 1. occupational therapy eroare s.issue by tender ~ publica . \.t.mistake in the person ~ de specificatii . ergonomics.f.(anumite cla dintr-un contract. error.m. stocuri) to run low epuizare s. obligatiuni) new issue. to fake up escrocherie s. (ship)wrek epuiza v. a stabili) to rate. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water. 1.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v. (amdnuntit) to specify epava s. fonduri) to exhaust.^ value. persoand care a emis o cambie. to swindle. (resurse. to valuate.) essence ~ a unui contract . (a cheltui tot) to spend 2. care trebuie ir. (bancnote) to emit. bani) to issue. (obligatiuni) to float. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v.f. (actiuni nominale) to inscribe. (a solului.live broadcast ~ monetara . (a pret stabili pretut) to price. (din stoc) out-of-stock.f.f.t. to prize .) to utter. to deplete.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara .misnomer ~ de persoana . swindle. un cec) drawer adresati-va emitentului . reissue ~ prin adjudecare . issuer.(de actiuni. (tragdtor.specification error ~ operativa/activa .fiduciary issue ~ in direct . (a defertiliza) to impoverish v. rook. to enumerate. fake esenta s.r.f. (dr. issuing s. to appraise. to evaluate. (titluri de valoare. (a folosi la maximum) to work up.sampling error ~ de masurare . (pprire) call escroc s. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. (al unui bilet la ordin) maker. (despre rezerve.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2.t.f. (a resurselor.f. {un cec) to make out 2.error of measurement ~ de nume .} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s.t. (a consuma complet) to use up. a fondurilor) exhaustion. cheat escroca v.

lingouri .) stranding.) to strand. 1. exposure.lottery sampling ~ reprezentativa . grounding.) automatic standard ~ de lucru/verificare . standard ~ al pretului .representative sampling ~ simpla .random sampling ~ cu faze multiple .f. (stabilire a pretului) pricing estimari omogene . to sample esantionare s.quota sampling ~ prin tragere la sorti . frustration of the adventure e$ua v. (aproximativ.) homogeneous expectations estimativ adj. {a negocierilor) falling through ~ accidentala .acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote . {mar.negligent aground ~ fortuita .to shipwreck e§uare s. (mar.working standard ~ de referinta .n.t.f.accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta . produse) exhibition. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s.n. estimative. valuation.f. to run aground 2.. (yacantele. rater e§alona v.) rating. (mdrfuri.t.fortuitous stranding ~ voluntara . in cifre rotunde) round estimator 5.) failure of the voyage.standard of value ~ -devize . generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. to defer 3.cluster sample ~ reprezentativ . m. fin. (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare .t./.multistage sampling ~ la receptie . sampling ~ aleatorie .(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin.reference standard ~ de valoare . estimated.gold standard ~ aur . (de mdrfuri. estimate. 1.EST-ETA 149 estimare s.foreign currency standard .multiphase sampling ~ cvasialeatorie . appraisal.. (asig. running aground 2.(fin. failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor. estimation. display etalons. pattern ~ concentrat .single sampling ~ succesiva . to ground.differential sampling ~ in trepte . (plati) to spread out.f. sample.standard of price ~ -argint . estimator.silver standard ~ -aur .n.gold-bullion standard ~ automat . a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2.devize .(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v.type sample e§antiona v. 1. to expose.sequential sampling esec. programul de lucru etc. to get aground/on the ground. (a spatia.quota/representative sample ~ -tip . produse) to exhibit. to display etalare s.quasi-random sampling ~ diferentiala .gold-exchange standard ~ aur .

to evaluate. valuation.address label ~ de ambalaj .t. to appraise. (la) to put (at) evaluabil adj. evaluation. bagaje) tally. (asig. step ~ de fabricatie . {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing.adhesive label ~ cu adresa . assessable: rat(e)able evaluare s. Euromarket eurovaluta s.(fin. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe . a stabili pretui) to price. Eurocheque eurocrat s.f. a asigurdrilor) assessment.(fin.) rating. to value. label. labelling.f. to nationalize etatizare s. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket. (o marfa) to ticket (up).f. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor. (mobild) tag. fin.n. Eurocredit eurodolars. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket. (a pretui. Eurodollar euroobligatiune s.(fin.job evaluation. nationalization eticheta v. a stabili) to rate.n.processing stage -delucru-job step etatiza v. Eurocard eurocec.t. {atasatd la mdrfuri. estimate. (a unei avert funciare) (dr. to valuate. labof'1 grading j ~ a postului .m. to standardize etapa s.single standard ~ monetar . (cu preful) ticket.) fiduciary standard ~ -hartie . Euromoney evalua v. Eurobond europiata s.s. estimation.) paper standard ~ -marfa .(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation ..150 ETA-EVA ~ dublu/paralel .m.f.monetary standard etalona v.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii .n. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s.f.(fin. (a daunelor) adjustment. to label./i.m. to estimate. (a unei mdrfi) ticketing. Eurocurrency. (stabilire a pretului) pricing.t.f. sticker ~ colanta . Eurocapital eurocard^. appraisable.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii . stage. (daune) to adjust.) double/parallel standard ~ fictiv .packing label euro s. (a calcula. to prize.) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati . a asi-gurdrilor) to assess.f.) commodity standard ~ metalic unic .) fiat standard ~ fiduciar .f. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s.(fin.t. appraisal.

a unui comision) fulfilment 2.sales record ~ contabila .f. evasion ~ fiscala ..multiple costing ~ prudenta . to fulfil 2. overplus. to perform. estimate ~ standard a pretului •:. excess.f. surplus. to discharge.f. a unui contract) execution. cost standard costing ~ si optimizare .{de agentia turisticd) package tour executa v.budget excess/surplus ~ de greutate . tour.credit history excedent 5. (plata impozitelor) to dodge evolutie s. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului . (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala . iin comision) to fill 3. supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj.evaluation and optimization evaluator s.(mar.t. un contract) to execute. 1. discharge. spare. (de marfd pe piatd. exclusive excursie s. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s. valuator. (o obligatie.rat(e)able value ~ multipla a costului .(fin. (a mdeplini) to carry out/through. (fiscal) tax dodger evaziune s. (punere a unui sechestru) distrainment. to carry into effect.taxable surplus ~ valoric . performance. to exclude..t. to avoid. to expel.EVA-EXE 151 ~ a riscului .(cont.n. rater.conservative.stock/inventory valuation ~ actuariala ..surplus stock ~ impozabil . (un debitor) to distrain.export surplus ~ al importurilor . (o comandd. (a unei comenzi.actuarial calculation ~ cadastrala . evolution ~ in timp a creditului .) basic books evita v.fiscal drag ~ al exporturilor .overweight. excess. record.to rummage executare s.tax evasion/dodging evidenta s.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal .f. appraiser.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor .accounting.import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar .f. to evade. to escape. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv . (a eluda) to elude. excursion ~ cu itinerar prestabilit . (disponibil) spare exclude v.) to rerummage ~ revizia vamala .m. (a unei obligatii.(la un credit) payment record ~ a vanzarilor .(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor.(asig.books of account ~ primare . (situatie) situation ~ a platilor . 1.) estimate of the risk ~ a riscului de tara .m. valuer.t. (din baron) to disbar exclusiv adj. overbalance ~ de stocuri . bookkeeping evidente contabile .

instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. to dischai to disburden ~ de raspundere .152 EXE-E ipotecat. daune e swingeing expansiune s. period under review ~ urmator . exercise ~ bugetar .(fin.f. (despre impozite. datorii) exactable. pattern 2. accounting period/year. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc . enforceable exemplar s.to exonerate fi responsibility/liability.f. (dr. 1. (a unei functii) tenure ~ anticipata .f.) executory. practice. demandable.m.(dintr-o anumitd t in strdindtate.m. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . to practise.f. 1. expectation i expedia v. (mdrfurS forward.) executory.t. expansion ~ orizontala . (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy. tax/taxable year ~ trecut . to pursue.m.(fin. to exonerate.execution debt enforcement. executive 2. hea steep. exile ~ din motive fiscale .t.n. (a practica) to exercise.t. exorbitant.) copy 3.officer of the court. enforceable executor s. to follow exercitare s. claimable. (o profesie) to practise.) next account exigibil adj. payable. (executoriu) (dr.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s.budgetary year ~ financiar/fiscal . executor.n.) past year. payability exilat^. due exigibilitate s. cauzat de infli accentuatd.executor executoriu adj.) to express. . to send (off). (bani) to remit. exigible. (mdrfuri in consignati^ consign. (de carte etc. (prin po^ to post. (model) sample. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei . official receiver ~ testamentar . din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita .financial year. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s.n.single bill exercita v.(a unui drept) anticipation exercitiu s. (a unei profesii) exercise. to relieve responsibility/liability exorbitant adj.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. (ram scrisoare etc. (despre impozite. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. (urgent) to dispatch.

n.f. (a unui termen etc.(cont. surveyor. 1. to turn to one's account/profit. to expire.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj .) expiration. shipping agent expeditie s. (urgentd) dispatch.i.one-side survey expira v.marine/maritime adventure.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala .valuation survey ~ profesionala . expert. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . (al unei scrisori etc. mar. specialist.f. (de bani) remittance. (muncitorii) to sweat 5. (a pdmdntului) farming 3. adjuster ~ de evaluare a avariei . (SUA) certified public accountant ~ de evaluare .field experiment expert s. (consignator) consignor. expertise. to recover.) sender.f. (a unui articol din registru) (cont.charges prepaid expediter s. (pe cale maritima) to ship expediere s.f. (a unei cdi . (un utilaj) to run 4.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. sending.) express. (rapidd a unei scrisori etc. (prin mesagerie) (SUA) express. addresser. dispatch. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . (prin postd) post.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s.) narration exploata v. (cdrbune) to get.t. 1. expert appraisement/examination 2. (p mind. appraiser. to win 2.(mar. (despre o politd de asigurare) to lapse.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala .) assessor.control/joint survey ~ de avarie .less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . oversea(s) expedition experiment s. to survey expertiza s.f.(asig. (in interes propriu) to exploit. (o cale feratd. shipping ~ recomandata . survey. forwarding ~ maritima . un zdcdmdnt) to exploit.) professional valuation ~ unilaterala . (a unei mine.chartered accountant.t. (pe mare) shipper.legal expert ~ maritim/naval .) to operate.oil actuary ~ juridic .) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor .sworn surveyor ~ vamal . to farm 3. forwarding agent. (despre un contract) to fall in.customs appraiser expertiza v. (de mdrfuri) forwarding.f. working.appraiser.assay master ~ contabil . (de mdrfuri in consignatie) consignment. dispatcher. (de cdrbune) getting. to work(off).m. surveyor ~ autorizat .value work done ~ contradictorie .qualified expert ~ care declara un titru . (de mar/a) (freight) forwarder. experiment ~ la scara naturala . 1.damage survey ~ de evaluare . a unui zdcdmdnt) exploitation. o navd etc. (a cultiva) to cultivate.actuary ~ in statistica petroliera . winning 2. (pe mare) shipment. sending.m. expiry. (a daunelor) (asig.

produse) exhibit. {a preturilor) boom ~ a preturilor . fdrd plata taxelor vamale.t. (c..(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil . (despre preturi) to boom explora v.i.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii. 1.fishery exploda v. (a sondd) to probe. exhibition.forestry operation.) operation. (mar.sweating system ~ piscicola .r. to show.f.(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie .industrial exhibition ~ itinerants .f. (prospectiune) exploration.n. to display.intea rate exposure externalitati s. display 2. export(s) 2.154 EXP-E: ferate.(export de marfuri) visible exports a face export . (exportare) exportation ~ de capital . probe explozie s.direct export ~ global .capital export ~ direct .f.f. to lay < v. dispossess expropriere s.n. logging.agricultural exhibition ~ comerciala . exhibitor expozitie s. (de marfuri. {a prospecta) to explore.mining ~ patronala .to do export trade exporta v. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .travelling exhibition ~ specializata . {a unui utilaj) running 4.trade exhibition ~ cu vanzare .n. exhibit export s.f. 1. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile .) to fathom explorare s.sole exporter expozant^.motor show ~ industrials . (marfuri. m. a unei nave etc.t. to export exportator adj. (SUA) lumbering ~ miniera .world exhibition expres adj.f.f. (sondare) probing.t. pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum . prodie exhibition. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. (unui rise) to incur. (desi scrisori) posthaste expresie s.f.open quarrying ~ forestiera .price boom exponats. expropriatu dispossession. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v.) express adv.sales exhibition ~ de automobile . show.(export de servicit) invisible exports ~ provizorii . (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii . to expropriate.total exports exporturi invizibile . exporting s. fair ~ agricola . show.specialized exhibitio ~ universala . exporter ~ exclusiv .t. to expose expunere s.

EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v. expansion. to extend. (al continutului unui document} docket ~ de cont . to extort.t.r. bank statement ~ de cont de reconciliere . to extend.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse .n. to expand.oil production extrafin adj. production ~ de petrol .(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe .f. superior 155 extrabugetar adj. extractive extractie s. extract.f.abstract/extract/statement of account.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar .land register extract .descriptive statement ~ de titlu de proprietate . swindle extra adj.sampling range extorca v. extraction. (piata de desfacere) to widen v. extension. (despre o afacere) to branch out extindere s.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv . extrafine.f. to swindle extorcare s. superfine extras s. to widen.line extension ~ a prelevarii de mostre .(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati . extortion. widening ~ a cererii . abstract. outside the budget extractiv adj.t.

t.f.to make up inventory.f.F fabrica v.export incentivt facsimile.(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .to st full particulars ~ datorii . to facilitate | facilitate s. to fabricate. producer. brickyard ~ de cherestea . facility ~ de credit . to coin.computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare . incur debts ~ escala . manufacture.textile factory/mill face v.facsimile signat ~ de sigiliu . {de bani) mintage.m.to audit ~ o scurta vizita .shoe factory ~ de mobila .large scale/series/ serialized production/manufacture. to manufacture.to render null i void ~ o revizie contabila . (mai mare) works. (SUA) lumbermill ~ de confectii . to produce. factory owner. cannery ~ de hartie . canning factory. facsimile ~ de semnatura .to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare .packing plant.timber mill. plant ~ de here .to get/to run into debts. mill. factory. a produce) to make.ready-made clothing factory ~ de conserve . to manufacture.to overtime ~ propaganda electorala . comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare . easy payment/terms ~ de plata a impozitelor .finished products factory ~ de textile .to shop ~ cunoscute toate detaliile . (a executd) to perform.to call ~ fata competitiei .to mass-produce fabricant s. 1.t.?!. to take stock ~ mentiuni . coinage ~ asistata de calculator . wholesale manufacture fabrica s.printing plant ~ de incaltaminte .brickworks.f.to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v. to effect ~ afaceri cu . enterprise.facilities payment.credit facility facilitati de plata . (bani) to mint.to canva ~ reclama/publicitate . production. (here) to brew ~ in serie . (a fabrica.facsimile stamp .(despre un ag.to commission business ~ comert cu . fabrication.to deal with ~ afaceri pe baza de comision .to deal in ~ cumparaturi .brewery ~ de caramizi . (de here) brewer fabricare s. manufacturer.t.furniture factory ~ de produse finite .paper mill ~ de imprimeuri .(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit .tax bra ~ pentru export .

care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii.fraudulent bankruptcy a da ~ .final invoice ~ detaliata .(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata . decisionmaking factor ~ de incarcare . bankrupt a se declara in stare de ~ .customs invoice facturier s. letter carrier ~ alfa .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur.consignment invoice ~ de cumparare .(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .to overinvoice facturare s. to collapse a declara pe cineva in stare de ~ . defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd. billing ~ descriptive . insolvent s. ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat .supplier's invoice ~ comerciala .discharged bankrupt . invoicing.to go/to mm bankrupt. to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus . factor. insolvent falit adj.commercial invoice ~ consulara .provisional invoice ~ vamala . crash ~ fraudulos . (institute financiard care se anga-jeazd. (metodd de finantare prin care o societate transferd.descriptive billing ~ in minus .) beta factor ~ ciclic . (cornet) invoice/sales book s. to fail.consular invoice ~ de consignatie . to go into liquidation.FAC-FAL 157 a reproduce in ~ .n.t. invoice. (postal) postman. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s. insolvency.purchase invoice ~ de navlu .n.use factor factori de nemultumire .factors of production factoring s. to invoice. carriage and delivery factor s. contra unui comision. in schimbul oferirii unui comision. bankruptcy.m.original invoice ~ pro forma .f. bill ~ a furnizorului .to file one's petition in bankruptcy falimentar adj. to fold up.n.decision maker.sale invoice ~ definitiva .(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie . bankrupt.to adjuge smb.f.loading factor ~ de rise .) alpha factor ~ beta .m.m.to facsimile factaj s. coefficient 2. (colaps) collapse.certified invoice ~ originala . bankrupt.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare .underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica . to cease payments. 1.itemized invoice ~ interna .risk factor ~ de siguranta .(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur. failure. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.cycle billing factura s.cyclical factor ~ de decizie . sd preia creantele clientilor) factor 3. bankrupt.safety factor ~ de utilizare .f.

m. (de bancnote. (despre monede.(asig. (bur. sham. (a unei cambii. metale) base. fake. (document fals) dud falsifica v. registre etc.) to tamper with. metale) to debase. (bancnote. spurious. (de bani) forger. registre etc. counterfeit. counterfeiter. mar. (avers al unei monede) obverse 2. metale) debasement.n. false. fin.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat ..) ex. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii.f. (a situatiei financiare. family ~ cu doua venituri .undischarged bankrupt fals adj. documente) to forge. coiner. numai daca esl cauzata de . obligafii. to misrepresent falsificare s.f.) free < stem/turn ~ avarie .(asig.) adulteration 2. registre etc. auspicious. (despre actiuni.(mar free from alongside ~ angajament .) free of (al average ~ avarie comuna .) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului . (de documente) forger.) tampering. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3. mar. mar free of/from particular average ~ avarie particulars. documente) forgery. easy fara prep. mar.t.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. (alimente etc.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare .(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare . (de alimente etc.(asig. ~ a mai intarzia . fake. bogus. to counterfeit.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn.) to adulterate 2. mar. a unui bilant) window dressing. fake(d).) free < general average ~ avarie particulars . without 2.free of all cranage . (a denatura) to distort. falsification. forgery. (con-turi. to falsify.without nirth< delay ~ acoperire .(asig.) tamperer.(formula pe un cec) n effects/funds.(la incarcaa sau descdrcare) (mar.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . falsifier. misrepresentation ~ de moneda . (raspundere.free ( capture and seizure ~ caric . 1. to fake up. 1. (de monede. dud. (de conturi. 1. (de alimente etc.coinage offence falsificator s. spurious. phon(e)y. (de conturi. false.) adulterator familie s. (denaturare) distortion. pharmaceutical fata s. counterfeit. 1. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei . (despre o bancnotd. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. (avantajos) advantageous. un document} forged. favourable.f. (monede. (artificial) artificial s.

ownerless fezabilitate s.f.freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri .) free of address commission ~ recurs/regres . {dr.flawless fel s. to make fertile ~ profit . casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate .dairy farm nava) gearless ~ industrials . no par value federatie s.nonreciprocity ~ comision de adresa (mar.(despre ~ de vaci de lapte .) trust ./«.intestate. {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead.m.{despre actiuni) ~ datorii . reliability noting ~ operationala . sort. {gospoddrie ~ impozit pe venit . (pe ~ garantii/acoperire . ab intestat of freight brokerage ~ cont . workable ~ proprietar . workability ~ protest . federation (despre o afacere) afloat ~ de state . debtless. railwayman ~ pierderi . ferryboat. feasible.passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer .ex coupon ~ valoare nominala .carferry. bogus.small holding condition.operational reliability ~ raspundere .m.(formula pe o cambie) no fiabilitate s.free of losses fertil adj.no commercial account value ~ cupon .(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii . productive ~ prima de salvare .free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .{mar. to fertilize.superferry ~ drepturi .} free cambie) without recourse ~ testament .?.(formula pe.free from liability fictiv adj.railway ferry ~ dobanda capitalizata .clear of debts.f.ex interest feribot s. o ~ comision de brokeraj .factory farm ~ marfa .hoverferry. mar.(pe piata de ~ de automobile . fertile. ~ dividend .t.ex dividend. farm.f.(preferentiale la o noud ~ de marfuri .livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier. railway s. grade.f. farmyard.n. feasibility. farmer transport) clean feroviar adj.(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala . car float capital) flat ~ de mare tonaj .(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s.free of income tax tdrdneascd.(despre nava) light-ship ~ mica .(asig.poultry farm ~ instalatii de incarcare .) without benefit of salvage fertiliza v. fictitious.commonwealth ~ defect . sham Hdeicomis s. ferry craft/vessel ~ cu cale ferata . no-cargo condition ~ zootehnica . {SUA) description dividend off ~ dobanda .n. (soi) kind.ex all fezabil adj.

branch (office).haul(i)l ~ dominanta . pi. inland revenue ' fiscal adj.n. (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter.scrap iron filantropic adj. spinning mill/works filiala s. philanthropic(al).muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .wrought iron ~ vechi .f. to finish finisaj s.managerial finana ~ publice .outside financing ~ interimara .project financing ~ a vanzarilor in rate .f. sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere .bond financing ~ spontana .forwarding house ~ de export . financial finanta v.n. financing.f.f. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s. 1.t.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna .(finantare.t. 1. (insert signboard ~ cu sucursale multiple .(institutie finana care se angajeazd.deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii .backdoor financing ~ prin conturile de creante .high/superior finish firma s. finish ~ superior .single-line firm ~ -tinta . funding ~ a deficitului bugetar . fish < fisc s. subsidiary (company) financiar adj.reliable firm.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni . house (of business) 2.f.f. fiduciary Her s. eleemosynary filatura s.export house ~ de factoring . cum ar fi creditui comercial.) trusteeship fidelitate s. to fund Hnantare s. safe hoia ~ solvabila .company/ corporate finance ~ mascata .trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse .f. finance(s) ~ manageriale .n.mail-order house ~ de brokeri . iron ~ -beton .brand loyalty fiduciar adj. contra i comision.160 FID fideicomisiune s. care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa . to finance.commission house ~ de expeditii .f.(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s.internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii .instalment sales financing ~ externa . (loialitate) loyalty ~ fata de marca .dominant firm ~ recalcitranta .{firma.reinforcing iron/bars ~ forjat . (comerciala) (commen firm. (dr.public finance finisa v. fiscal .

(cu date despre studii. settlement. floating flotare s. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup .record ~ tehnologica . (catalog.) floating ~ a cursurilor valutare .flexibility of taxation ~ a preturilor .(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru .) fixing. 1. to secure. (un termen.) to fix. a despdgubirilor) to assess 2. (a unui termen. to state. (a unui pret etc. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . (al cursurilor de schimb.n.fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple . price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director . (a unei date.f. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. slip. to nominate.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . to stipulate.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. \. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . fiscality. time card/sheet ~ personala .operation sheet fisic s.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari . a unei date) appointment. sheet. experienfd.(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s. taxation policy/system fisa s. o sarcind) to assign. (de conditii.t. to fasten.f. (de bani) roll of money ' Hsier s. a unei sarcini) assignment. to settle.n. nomination. cartoteca) card index 2.n. (fin. (conditii.economic adaptiveness flotant adj. clause) stipulation.price leadership ~ a pretului la discretie . a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj .) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului .f.wage flexibility ~ economica .pricing. o data) to appoint. (o data. fastening. to fix Hxare s.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta .f.f. 1. (un pret etc. (de cartoteca) (index) card. to set forth. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s. (suma impozitelor.register card ~ de identificare .FIS-FLO 161 fiscalitate s. clauze) to lay down.price flexibility ~ a salariului . (a sumei assessment 2. flexibility ~ a impozitarii .(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state. calificare etc. securing.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet.

fluctuating.wage drift ~ sezoniera .refrigerated shipping ~ de pescuit .m. flow ~ brut de numerar . market fluctuations ~ ciclice . (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca . in ambele sensuri.world fleet/shipping ~ oceanica . fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.fishing fleet ~ de pescuit oceanic .{flu.(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental .coastal/coastwise fleet ~ de linie .price fluctuation' movement ~ dirijata .cadi inflow ~ de numerar .maritime/sea fleet ~ mondiala .(transferul continuu.barge fleet ~ de transport .trawler fleet ~ de vrachiere . handbill flux^. fleet ~ aeriana .liner fleet ~ de mineraliere .i.shipping.ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice . de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow . deosebitd de profit contabil.slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei .f. (care se distribute in magazine. varying fluctuatie s. variation./?.labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor .merchant fleet/service.cash outflow ~ de intrare de numerar . cash flow/generation ~ de numerar actualizat . pe stradd etc.deep-sea fishing fleet ~ de petroliere .economic fluctuations a suferi ~ .flow of work ~ de fonduri .cargo shipping ~ de traulere . marine ~ de cabotaj .{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala . to fluctuate fluctuant adj.gross cash flow ~ circular .fluctuations of the market.f. care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.tanker fleet ~ de remorchere .162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata . swing.flow of funds ~ de iesire de numerar .seasonal fluctuation ~ usoara .air fleet ~ comerciala .(yaloarea netd reaW de numerar.) throwaway.(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard.to undergo fluctuations fluturas s.towing/tug fleet ~ de slepuri .ocean (-going) fleet fluctua v.bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .cyclical fluctuations ~ economice . de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate . fluctuation. commercial fleet ~ comerciala maritima .

time card/sheet/ticket ~ de reclama .insurance fund ~ de asigurari sociale .(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic . (coala) sheet. to employ ~ o cambie de complezenta .to kite folosire s.economic flow ~ financiar .) compensation fund ~ de dezvoltare . (pagina) page 2.delivery bill/note ~ de pontaj .f.guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt .coupon sheet ~ de drum route sheet.equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds. utilization. (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .development fund ~ de garantie . fund. 1. cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont.de hartie de ambalaj . to utilize.wrapper sheet ~ de livrare .pool ~ de ajutor/asistenta .(pentru investitii) reserve fund ~ circulant . (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane . capital ~ acumulat/de rezerva .financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s.full employment ~ ilegala a fortei de munca .(active intangibile ale uneifirme.welfare/ provident fund ~ de compensare (bur.) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .n. (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie .t.sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v.(atdt in valori mobiliare.FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar . employment ~ a unei cambii de complezenta .docket .(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .f.kite flying ~ completa a fortei de munca . calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.

(care invest proportional in actiuni comune.go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .(in tern contabili.capital assets/goods .trust fund ~ forestier .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .standing timber ~ funciar . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .wage fund ~ de stabilizare .equity fund. trust company.164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .statutory fund fonduri ale actionarilor .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis . common stock fund ~ mutual de castig .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar . (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .land resources ~ inactiv/neproductiv .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .net working capital ~ de salarii .disposable/available funds ~ fixe .risk moa ~ statutar .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid . floating/circulating assets ~ de rulment net .municipal bond fund ~ mutual de schimb .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .liability reserve ~ de rulment . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .unemployed fund ~ mutual .circulating/working capital.(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal . unit trust.mutual fund.(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .{care emite in r.(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .

(print/printed) form.t.to syndicate ~ un monopol . formation 2. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii .loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta . 1.. (blancheta) (paper) blank ~ administrativ . foundation.form of proxy ~ de repartizare a actiunilor .statutory formality formalitati vamale .exploration/ wildcat drilling.off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix . lump forma v.pooling ~ bruta de capital fix .to comer formalitate s.company promoter fora v. to establish.(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare .n.t.(pe care o firmd trebuie so. formal procedure ~ legala .net fixed capital formation ~ profesionala .regular size formular s.f.FON-FOR 165 ~ proprii . establishment. drilling ~ de prospectiune ..vocational training format s. executive development ~ a capitalului propriu .m. founder.. formality..equity capital formation ~ a unui cartel .n. pregdtire) training ~ a cadrelor .subscription form ~ de telegrama .f. forest. Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.order form ~ de declaratie de venituri . to found. to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel .cheque form ~ de cerere . promoter ~ al unei societati .customs clearance.tax form ~ de oferta .form of application.f.(la licitatie) form of tender ~ de procura . application form ~ de cerere de credit . to set up fondare s. size. promotion fondator s.share allotment form ~ de subscriere .office form ~ de cec . to promote.offshore/deep-sea drilling forestier adj.gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca .to pool ~ un consortiu/sindicat patronal .form of receipt ~ de comanda . to drill foraj s.telegram form ~ din ziua declararii numelor .de impunere . procedure of customs formare s.(pentru impunere) form of return .(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului . (instruire.n.personnel training ~ a cadrelor de conducere management training. (de carte) format ~ obisnuit . forfetar adj.

free border ~ in bazinul portuar .free into store.m. (cesionar al unei fransize) (corn.(ca urmare a circulatiei.air consignment note/ waybill franca v.labour force.a eficientei . refrigerationist s front s.carriage free ~ vagon .t. freight document ~ aerian .free on rail/truck fran§izat s.f.free on board and free trimmed ~ camion .m. postpaid. waybill. refrigerating machine.(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj. (corn.free on ship/ vessel ~ peste bord .act of God. frontage ~ de abataj . berthing space ~ de exploatare . force ~ de munca . breakable fraht s.f. front.m. postage paid ~ insuficient .surplus labour ~ de munca exploatata .casual labour ~ majora .free alongside quay ~ de-a lungul navei .free overboard/overside ~ §lep .berthage.quayage.free dock ~ nava .(intr-o cariert quarry face frontiers s.) name-ticket forta s. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s. defalcation fraudulos adj.free delivered/domicile ~ frontiera . ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s. (corn. cause beyond control forte de productie .sweated labour ~ de munca ieftina .n. (cedent al unei fransize} (corn. border ~. refrigeration frigotehnist^. 1.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat .) manufacturer's agent fransiza s.f. abrasion ~ a monedei .n. to prepay.n.free into barge ~ transport .free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare . fraud. to frank.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.free on truck ~ carau§ .unskilled/ common labour ~ de munca temporara .productive/ production forces fragil adj.f.face of workings ~ de dane . to stamp francat adj. free entrepot ~ domiciliu .cheap labour ~ de munca necalificata . refrigeration plant frigotehnica s.) franchise 2. consignment note.f. dar peste care trebuie so. frontier. fraudulent frecare s.free carrier ~ chei . valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.free alongside ship/vessel ~ depozit . fructifero<< .f. manpower ~ de munca excedentara . face ~ al cheiurilor .) franchiser frauda s.) free ~ bord . fruit-bearing. embezzlement.(despre o scrisoare) shortpaid franco adv. (in asigurdrile maritime.

1. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s. to purvey (for).intermediar . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci .m. van. (comercial.t. land(ed).(dr. pi. 1. to furnish (with). civil. to purvey.f.public relations officer ~ superior . (de alimente) victualler.production function ~ de stimulare a vanzarilor . to function 2. obiecte furnizate) supply of goods/materials. provider ~ de alimente .victualler ~ de alimente si servicii .f.ship chandlery furniza v. (institutie) endowed establishment/institution..supply schedule ~ amovibila . functional functionar s. purveyance. functionary. forage.subcontractor ~ maritim/naval . office bearer/holder.i. (mai ales de mobila) furnisher..public office ~ superioara . functie s. ecleziastic. position. supplies.caterer . officer of state. (supply) contractor. trimmings. (a jefui) to rob.revocable post ~ de consum . theft. n. (mdrunt) pilferage 2.f.(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate .demand schedule ~ a ofertei .revenue/customs officer. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s.ship chandler furt s. {de birou) office worker.m. furnishings ~ de birou ... secretar) clerk ~ inferior/subaltern .n.t.f. (dr. (post) post.FUN-FUR 167 funciar adj.utility function ~ publica . {textile) appurtenances. (slujbd) job. to work functional adj. official. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s. (public. (a livrd) to deliver v.) larceny ~ calificat .shoplifting . 1.departmental functions functiona v.public/civil servant. (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor . office ~ a cererii .m.office stationery ~ maritime .managership ~ de productie . (rechizite) requisites.f.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul . utility car/vehicle. foundation funt s. {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal . (despre o marina) to run. function 2.bank teller ~ la oficiul postal . ground.mail teller ~ public/de stat .i. supply.high official. fodder furgoneta s.consumption function ~ de manager . executive officer. (de staf) public/civil servant. (de alimente si servicii) catering furnizor s. {de echipamenf) outfitter. searcher fundatie s. (mar/a. (jaf) robbery. endowment.) aggravated theft ~ din magazin .seniority functii pe servicii . to supply. (livrare) delivery. purveyor. secretar) officer. supplier. furnishing.. to thieve. to steal.

) petty larceny ~ peste o anumita valoare .) grand larceny ~ prin efractie .'. fusion ~ congenera .(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .f. care produc acelasi tip de bunuri .) theft and pilferage fuss.(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala ..1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala .(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii.burglary furturi §i furti§aguri . nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat .168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr.(dr. amalgamation. to amalgamate.hour/time zone fuziona v.(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala . to fuse fuziune s. merger. merging. to merge.(fuziunea a doua fir. shaft ~ orar .n.{asig.

to secure. (de dama) hosiery galon s. o tranzactie) cover.M. fin.) platd) (colateral. (acord.(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate .unredeemed pledge ~ fara deposedare .f.. (de guarantee.pledge of real property garantie s. (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. (de bdrbat) men's haberdashery. to go/to become bail/security for garantat adj. (prdvalie) haberdasher's. pledge.government security ~ imobiliara . (bur. 1.to redeem a pledge. to warrant.. (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money.) to cover ~ pentru .bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export .n. (cerutd exportatorilor) tender guarantee.) warranty of seaworthiness ~ exagerata . guarantor. fin. to put in pledge a scoate din ~ .n. coverage.export risk guarantee ~ corespunzatoare . (cautiune) bail 2. secured.redeemed pledge a da/a pune in ~ .(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta . guaranty.express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa . shop window/front. showcase galanterie s. galantar s.) covered ~ prin obligatiuni .excessive guarantee ~ expresa . hosier's 2. warranty. bondsman a fi ~ pentru . (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut. guaranteed. warrantor. bail.product mix/range garant s.adequate security ~ de calitate . pledge.n. (obiecte) narrow goods.to stand surety for garanta v. surety. to take out of pledge. garantie pentru . contract de garantie de platd) bond ~ bancara .f. extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala .to stand security for.bonded (de calitate etc. (a executdrii unui contract) pledge. range ~ de preturi .(dreptui creditorului guaranty. lien ~ cu deposedare . to gage. overall size/dimension ~ al marfii stivuite . un imprumut) collateral.(mar. warranted. scale.G gabarit^. to guarantee. gage.scale of prices ~ de produse .range/portfolio of products ~ sortimentala .(mar.m. surety.) stowing dimension gaj s.to pledge.warranty of quality ~ de executare .t.f. 1. (bur.

to run.passive income generator geodezie s.continuing guarantee ~ reala . gas ~ Uchefiat .170 GAR-GH1 ~ implicita . (incluzand toate cheltuielile. to administrate.additional security ~ unica . geodetics geografie s.f. 1. geodesy.f.t. (global) overall.(asig.liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat . management ~ a activelor .to warrant gara s.parcel/ packet station ~ de frontiera . generating s.m. to administer. (persoana) guide s.budget/budgetary administration ~ economica .reliable guarantee ~ suplimentara .liquefied gas ~ natural . (railway) station.n.n.risk management ~ a stocurilor . riscurile etc. handbook. (SUA) checkroom gazs. global 2. terminus garderoba s.(dr. cloakroom. generator ~ de venit pasiv .data management ~ a datoriei .(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .f.liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .border/frontier station ~ de marfuri .economic geography gera v.goods station ~ de tranzit .single guarantee a da ~ . to manage.commercial geography ~ economica . de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier . to accommodate general adj. administration. geography ~ comerciala .natural gas ~ natural lichefiat .harbour station ~ terminus ./ control ~ bugetara . managing gestiona v. general.enterprise management ~ a lichiditatilor .mismanagement ghid s.roadbook .t.) corporal security ~ serioasa .) all-in generator adj.passenger station ~ de coletarie/mesagerie .terminal.credit management ~ a datelor . to manage gestiune s.stock administration.economic administration/management ~ financiara . (SUA) depot ~ de calatori . to administrate gerant adj. (care cuprinde unitatile monetare.) implied warranty ~ mobiliara .f. to lodge.(dr.cash management ~ a riscurilor .t.pledge of movables. guide(book).n.inventory administration/control ~ a intreprinderii .liquid petroleum gas gazdui v.transit station ~ de triaj .financial management ~ gre§ita .asset management ~ a creditelor . to administer.f.trustworthy guarantee ~ solidara .marshalling yard ~ maritima . personal security ~ nula .debt management ~ a inventarului . to house.) joint guarantee/ surety ~ solida .

to administer v.f. pi.n.f.GHI-GRA 171 ~ turistic . (bun administrator) good manager gospodari v. aggregate. {c.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. gratuitousness gramada s.rate of wear grafic s. (rang) rank.n.m. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat . menage 3. total.n. 1. gratis. {spatiu gol.) shipping schedule granita s. {menaj) housekeeping. {despre preturi.rate of work ~ de tranzactionare .f. (andosant. household 2.f. chart.) (booking-office) window.. border.idle/slack time. vid) emptiness.t. {administrate. gratuitous.priority schedule ~ de transport .m. without payment. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb .{bur. (a conduce. overall. (a andosd) to endorse 2.{mar. globalisation glont s. gross. to manage a household v. bottleneck gospodar adj.f.n. global. free (of charge).demand schedule ~ cu baloane . cheltuieli) overhead. (andosatar) endorsee global adj. {cereale) cereals . profitgraph ~ al cererii .n.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca .r. to set up house gospodarie s. chargeless. corn.extent of the damage ~ de fiscalitate . (de apreciere) extent.communal husbandry. wicket. gratuitously gratuitate s. frontier gratificatie s.m.tourist guidebook. 1. housekeeper grad s. costless. free of charge gratuit adj. void ~ de productie . counter.n.) marketability ~ de uzura .individual farm gospodina s. a admi-nistrd) to manage. diagram.f. town management. bonus. graph. tehnicd etc.state farm ~ comunala/municipala . utility ~ individuals .blank endorsement gira v. grain. at no charge adv. 1. traveller's handbook ghiseu s. for free. 1. (in matematicd. level ~ de avarie . pay desk/ office.t. all-round/-in globalizare s. bounty gratis adv. to guarantee girant s. fin.information desk girs. andosator) endorser giratar^. (a garanta) to warrant.f. householder 2. degree 3.i. (econom) thrifty s. rate. gratis. {vrac) bulk grane s. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s.diagram of loading ~ de operatii .) degree 2.f. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . to keep house.operation chart ~ de prioritate . active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare .f.

lightweight tonnage.consumer strike ~ a cumparatorilor . test weight ~ excedentara .) weight.) light displacement/weight.carcass weight ~ a caricului .(a unui vehicul. corn grefa s.) to encumber.bulk weight ~ a marfii incarcate .(mar. (dr.usual tare ~ . (eroare) error ~ de copiere . a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat .m. (dr.clear/real tare ~ specifica .f.weight allowed free ~ neta .overweight ~ in livre .net tare ~ neta efectiva/reala .estimated tare ~ -etalon .extra weight ~ si continut necunoscute .land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac .172 GRA-GRE grau s.) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara . light ship/vessel.) clerk of the court. weight.weight by volume.outturn weight ~ estimata . valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.loaded weight ~ a navei goale . (incdrcdturd) load ~ moarta . (dr.(mentiune intr-un conosament) (mar.f.unit weight ~ utila . recorder greseala s.cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa . work stoppage.) shipped weight ~ legala a tarei .) weight and content unknown ~ totala .) office of the clerk of the court.(mar.(care nu aduce navlii) {mar.clerical error ~ de tipar .useful weight ~ uzuala a tarei .(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant .standard of weight.) outturn (weight) ~ neta a tarei .weight of parcel ~ a marfii descarcate .delivered weight ~ proprie . wheat. grain.) deadweight ~ monetara . record office grefier s.warrant weight ~ cu ambalaj . sole weight ~ reala a tarei .total weight ~ unitara .(mar. clerk of the court's office.printer's error greutate s.buyers' strike .weight empty.nummary weight ~ netaxata .f. (sarcind) burden.net weight ~ neta a caricului descarcat .f. to burden greva s. unloaded displacement ~ bruta . industrial action ~ a consumatorilor .n. suspension of work.i.(mar.poundage ~ in minus .legal tare ~ maxima . mistake.net net weight ~ predata . walkout. bulk density greva v. strike.(la predare) short weight ~ incarcata . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .packed weight ~ de sacrificare .slaughter weight ~ descarcata/predata .estimated weight ~ estimata a ambalajului .specific gravity ~ stabilita de incarcator .all-up weight ~ proprie/fara incarcatura .

striker.GRE-GUV 173 ~ a foamei .governor general .hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare . to govern ~ prost .m.unofficial strike.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .pay/salary scale ~ manageriala . government guverna v.i. group. to walk out. collar gulere albastre .income group guler-s-.n. grid.(economice) vested interests.sympathetic striKe ~ -fulger/spontana . (categoric de salarizare.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.coulisse ~ de interese .w.general strike ~ italiana/la locul de munca . 1.to come out on strike grevist s.socioeconomic grade ~ strategic .to (go on) strike. work(man) on strike grila s.(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s.sit--down/-in strike ~ neautorizata . mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .f.aspirational group ~ socioeconomic .f. to stop work a fi in ~ . group.to be on strike a intra in ~ .to call a strike a face ~ .(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest . governor ~ general .n. cluster 2. grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi. impozitare} bracket ~ de venituri .to misgovern guvernator^./i. (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali .protest strike ~ Ae siAiAaritate .(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.to call out a declara ~ . (corporatie.(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare . scale ~ de aprovizionare .go-slow (strike) a chema la ~ .lightning strike ~ generala .

weei hebdomadal.f. inn hangar s. horticulturist horticultura s.second-hand market hamal s. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori .) stevedore.vegetable market ~ de pe§te .n. hyperinflat runaway inflation holding s. wa /moisture-repellent hidrotghmca s.(fin.f.fish market ~ de vechituri ./!. WE (magazine) hectare. (rise) risk ~ moral .f. horticulture hotarare s.m. sentec (arbitrald) award . din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur. map.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.printing paper ~ de ziar . hazard. water-pos plant hidrofil adj.m.dock/port shed ~ portuar de marfuri . innkeeper harta s.export sheed.) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit . hydrophobic.news paper ~ indigo/carbon . (decret) decree.stamped paper ~ velina . porter 2. hJdrotechnics hiperinflatie s.m.f.sea/nautical chart hazard s.cadastral map ~ geografica . chart ~ cadastrala . (judeca r eased) judg(e)ment. 1.n.transit shed. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export .note/letter paper ~ de tipar . hydroelec (power)' plant/station.n.) securities hebdomadar adj. (mar. (in piatd) market house/hall.n. hebdomadary s. hall 2. (decizie) decision. shed. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri.) moral hazard hartie s.f.long hedging ~ valutar .meat market ~ de legume .currency hedging hidrocentrala s.(wire-) wove paper hartii de valoare .security paper ~ timbrata .n.geographical map ~ marina . (mar.f. paper ~ de ambalaj/impachetat . holding (company) horticultor^. (ora order. water-retaining hidrofob adj. 1. hectare hedging s.freight shed hangiu s. (despre unele mdrf hydrophilic.f. n. hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures .f.H hala s.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . longshoreman han s.. shed for passing goods ~ portuar .copy paper ~ -moneda . covered market ~ de carne .

sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .decree in bankruptcy. adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .HOT-HOV ~ a administratiei locale .replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .by(e)-law ~ judecatoreasca .judg(e)ment.

{dr.residential hotel hotelier adj. s.passenger hovercraft .(dr.. hotelman hovercraft s.t./?..) to decide. nava pe pernd de aer) hovercraft. air-cushion ship/vessel ~ costier .) to deal with a case ~ in fond . hotel ~ -pensiune .n. (aeroglisor.175 hotart v. (o penalitate. to rule. o plata) to award ~ asupra unei spete .m. {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper. hotel.coaster hovercraft ~ pentru pasageri .) to decide on the merits of the case hotels. (dr.

1 impact s. through the usual channels ierarhie s. illicit. (cladire) build (cu teren. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s.f. hierarchy. marcd) mintage ~ a corporatiei . identity ~ a corporatiei .n. 1. inexpensive ieftinatate s.f. immigrant imobil s. image 2.f. illicit adv. illicitly iluzie s.) corpc image ~ a marcii . illusion ~ monetara . zitioneazd un produs) involvement import s. odd imperialism^.(man. cheap.brand(ed) image imigra v.t.f.w. inexpensiveness ieftini v. unlawfully ilegalitate s. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. unlawfulness 2. (caracter ilegal) illegality.I iard s.f. n.f. to immigrate imigrant. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s. unlawful. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c.i. import.tax impact impar adj. 1.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj. (act) unlawful act.f.f. to tie up.s'.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports . hierarchical adv.n. (un capital) immobilize.(man.?!. impact ~ al impozitului .f.t.(a unui produs) automatic identification identitate s. to implement implicare s. immovable imobiliza v.total import ~ interzis . to fall in price.economic imperialism implementa v. illegal. to lock away.industrial health/ hygiene ignorat adj. (imprimatur monedd. illegally. identification ~ automata . n. real. hygiene igiena muncii . chain of command ierarhizare s. unlawful adv. illegal. house.t.f. secret/underground activity ilicit adj. levels of authority. to reduce/to diminish the price ofv. hierarchically. cheapness. imperialism ~ economic . instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj.r.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s. to come/to go down ierarhic adj. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global .

property tax ~ pe salarii . supertax ~ pe unitate/unitar . targuri etc.excess profits tax.interest tax ~ pe donatie .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin .wealth tax ~ pe cap de locuitor .profit/revenue tax.) tollable impozit s. in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .(import de mdrfuri) visible imports importa v.real estate tax ~ indirect . head/poll tax ~ pe capital .stamp duty ~ funciar . tax on capital ~ pe ca§tigul de capital . (referitor la accize) excisable.deferred tax ~ anual .turnover tax.hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor . leviable. tax on consumption ~ pe dividende .dividend tax ~ pe dobanda . (taxa rutierd. assessable. impozit perceput in piete. importer ~ independent .capital tax.(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ .capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv . targuri etc.processing tax ~ auto . tax.m.) dutiable.(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate . (referitor la taxele rutiere.degressive tax ~ direct .land/ground tax ~ global/forfetar .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .salary tax ~ pe supraprofit .receipts tax ~ pe lux .f. (despre o proprietate) rat(e)able. (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj.lump-sum tax ~ imobiliar .donation/gift duty ~ pe incasari .independent importer impostura s.total income tax ~ pe venitui personal .(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile .capitation(tax).unit tax ~ pe venit . impost.t. (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit . contribution.) toll ~ amanat . duty.council/local/ municipal tax ~ pe chirii .direct tax ~ echitabil .income tax.IMP-IMP 177 ~ paralele .equitable tax ~ extraordinar . (referitor la taxele vamale etc.rent tax ~ pe cifra de afaceri .n. tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor . (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .(transfer de venit.emergency tax ~ fiscal/pe timbru . taxele percepute in piete. to import importator s.consumption/ expenditure tax.personal income tax .luxury tax ~ pe profit .indirect tax ~ local/municipal . taxable. de la cei bogati la cei sdraci.

taxes and dues impozita v. print matter/paper imprimerie s. (stagn dullness inalienabil adj. disability. to assess.n. (o proprietate) to rate.f.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa ..withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax.) list inactivitate s. printing office/ works/house 2.diplomatic privilege ~ fiscala .f. to inaugurate.f. taxation ~ la sursa a venitului . (a unei sarcini) assignment 2. assessment ~ excesiva .social security taxes ~ si taxe . incapacity ~ de a actiona in justitie .f. (fiscal) to tax.t. to levy taxes on impozitare s. (juridica) disability.f.f. imposing.tax franchise ~ parlamentara . (de tesaturi) printery impune v.regressive tax ~ represiv . printed s. (formular) form pi. print. (nefolosit) unemployed. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform .t. immunity ~ diplomatics . 1.178 ~ progresiv . (despre o piata) sluggish.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia . to tax.duty-free import imunizare s. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin.graduated income tax ~ regresiv ..disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property . (de mu.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati . (tesaturi) to (im)print.flat tax impozite de asigurari sociale . (fdrd tranzactii) (bur. 1. succession duty.f.progressive tax ~ proportional cu venitui . 1.overtaxation ~ nejustificata ./n.t. inactive. (prin apdsare cu sigiliul. a consumului) repressive tax ~ restant . printed works. (frc to charge imputare s. (bani) to deduct. irremovable inamovibilitate s.t.t.) immunization inactiv adj. irremovability inaugura v. inactivity. to impose: (o sarcina) to assign 2.disabilit sue ~ de a mcheia contracte .ability-to-pay taxation impresar^. (plata accizelor) to excise ~ excesiv . inalien< unassignable inamovibil adj.to overtax impunere s. 1.(pentru franarea investitiilsr. (in bani) charge imunitate s. impresario imprima v. (a unei proprietdti) rating.f. (fiscala) taxation.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v. (stagnant) (neproductiv) dormant.parliamenta immunity ~ vamala . (legald) (If. 1. stampild) to emboss imprimat adj.f. deschide) to open incapacitate s. (invaliditate) inval 2. (a tipdri) to print 2.

dismissal compensation/pay/wage.n.f.foreign allowance ~ de reprezentare .f.f. allowance ~ de boala .family allowance ~ parlamentara .(asig.t. (alocatie) allowance. indexation . subsistence allowance/money. (a inserd) to insert 2. undecipherable.training allowance ~ de greva .dole ~ familiala .) dispatch money ~ de concediere . (despdgubire) indemnity. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v.temporary disability incaso s.t.dependants' benefit ~ personala . tarife) inclusive (of) adv. indecipherable. fire 2.sick allowance/benefit/ pay. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj.entertainment allowance ~ de §omaj .perquisite independenta s. to indict.) arson incendiu s. to charge.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s.speciala .inclusive of all charges incorporal adj. (costut) to figure in inclusiv adj. 1. collection of payments ~ documentar .t. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire .(in interes de serviciu) travel/travelling allowance. inclusive. setting on fire ~ premeditata .inability to pay debts ~ temporara de munca . to contain. inclusively. (despre preturi. terminal wages ~ de concediu .) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . (de drum etc.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate . (provocat) (asig. pay.n. benefit. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig. sickness benefit ~ de celeritate .vacation allowance. to inculpate indemniza v. (intr-un plic) to enclose. 1.f. included ~ cheltuielile .f. to include. (dr.} pay. statutory sick pay.) death benefit ~ de deplasare .member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man. to requite indemnizatie s. to add in. (ilizibil) illegible indexare s. compensation. to comprise.) arson incertitudine s. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money. to indemnify.) incorporeal inculpa v.(mar.personal allowance .charges included ~ toate cheltuielile .INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor .

hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(. ~ frigului .(fin.quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii .industry ~ miniera . m. industrialism industrializa v. individual.refrigerating industry.general price index ~ individual al preturilor .home/cottage/ family industry ~ cauciucului .street directory ~ al variatiilor sezoniere . n.weighted in^ es individual adj.car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry .paper industry | • ~ hoteliera . industrialist industrie s.180 IND-IND indicator s.wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .m. (dr.the rubber industry ~ ceramica .) solvency ratio ~ de uzura . (dr. index ~ al costului vietii .aggregate price index indici ponderati .mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera . industrial industrialism s.wear index ~ financiar . index ~ al strazilor .) undivided.(fin.cost-of-living index ~ al preturilor .f. indicator.food industry ~ casnica/artizanala .rectified index ~ de cantitate .index adjusted for seasonal variations.financial ratio ~ general al preturilor . (personal) personal 2. (dr.oil/petroleum industry ~ poligrafica . to industrialize industrial 5.railway indicator/ pole indicatori economici . cold! storage trade • ~ grea . index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor . industry industria alimentara .t.individual price index ~ sintetic al preturilor .(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index.(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .financial indicators indice s.packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile .) joint ownership/ tenancy industrial adj.n.. 1.economic indicators ~ financtari .heavy industry | ~ hartiei .pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor .price index ~ al preturilor de consum . index adjusted seasonally ~ de cale ferata .) liquidity ratio ~ de solvabilitate .printing industry . joint indiviziune s.) several indiviz adj.f.

f. runaway inflation ~ lenta/taratoare .IND-INF 181 ~ prelucratoare . not due inferior adj. inflation ~ anticipata .m.{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor . short squeeze ~ galopanta .capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .pent-up inflation ~ de crestere .f. (despre metale etc.infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica .show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .f informatics ~ de gestiune . n. information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie . inertia ~ industrials .tourist trade ~ u$oara .handicraft industry ~ noua . agricultura etc.creeping inflation ~ prin cerere .(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.wine industry industrie-cheie/de baza .hidden inflation ~ controlata . (adept al inflationismului) inflationist influenta s.light industry ~ viticola . undue. inflationary s. influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.hyperinflation.textile industry ~ timpului liber . in anumite conditii si proportii.suppressed inflation inflationism s.process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui. inexigible.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .(situatie in care inflatia. inflationism inflationist adj. poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie .) primary industry ~ secundara . poor.(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .f.business/administrative data processing informatie s. (despre calitate) low.) undue influence informatica s.key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .related industries inertie s.(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj.structural inflation ~ suprimata .(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala .) base inflatie s.(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .f.subsidized industry industrii conexe .local industry ~ meste$ugareasca .

political uncertainty instalatie s. maritime surveyor ~ de tonaj .customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru .customs inspection/survey instabil adj. malfeasance.process engineer inginerie s.f. to inspect. inspector.f. unstable.(mar. loan administrator/officer ~ de registru/clasificare ..credit officer. infrastructure.agricultural engineer. examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica . agronomist ~ constructor . offence.refrigerating/cold-storage plant. sanitary inspector ~ silvic . breaking/infringement of the law. survey.(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica .f.(mar.m.civil engineer ~ consultant .} (classification) surveyor.f. outfit.government civil engineer ~ electrician . (fluctuant) wide instabilitate s..forester ~ vamal .f. engineer ~ agronom .financial engineering ~ tehnica . instability.operating/works engineer ~ de poduri si sosele .electrical engineer ~ mecanic .mechanical engineer ~ minier .outdoor plant .) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac .chief engineer ~ tehnolog .f. ship's/marine. installation.plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar. social (overhead) capital inginer s. equipment.technical inspection/survey ~ vamala . plant ~ de apa .inspector general ~ sanitar officer of health. to examine inspector s.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar .silvicultural/forestry expert ~ -sef.naval architect ~ de exploatare . surveyor. (despre piata bursierd) volatile.m. freezer ~ in aer liber/deschisa . inspectorate ~ maritim .) deck gear ~ frigorifica .) bulk cargo handling facility ~ de punte .(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite . (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .consulting engineer ~ de constructii navale .tax inspector. inspector of taxes ~ general .f.182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica . transgression infrastructura s. insolvent insolvabilitate s. insolvency inspecta v. to survey. (inspection) officer ~ de asigurari .(mar.land waiter inspectorate. inspection. engineering ~ financiara . n.(mar.economic information infractiune s.marine board inspectie s.engineering insolvabil adj.mining engineer ~ silvic .

n.(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie. forbiddance.economic integration ~ orizontala . insufficient. prohibition ~ a importului .(fin.engineer regulations instrui v.monetary instrument instrumente de control .civil court ~ penala .(mar.charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat . training ~ in cadrul intreprinderii . (despre bani.public office ~ mandatata . implement.site facilities ~ portuare .instrument of payment ~ financiar/de credit . to institute. to train instruire s.(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s. to lay an embargo institute. direction. institute ~ de cercetari . court (of justice) ~ civila .f. (despre stocuri. instruction.t.public interest .import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s. descdrcare) shipping facilities instanta s.) negotiable instruments/securities.design institute institutie s.criminal court institui v. institution. integration ~ economics . (dispozitiv) device 2. (unealta) tool. institutional institutionalism s.credit instrument ~ incomplet de plata . instrument.corporate trustee institutional adj. 1. rezerve) low.harbour/port facilities ~ portuare de operare . deficient. in-house training instrument s. Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala . interest ~ asigurabil .t. scarce. short.f.sanitary installation instalatii de santier . (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata . establishment ~ bugetara .f. capitaluri) stringent integrare s.(incdrcare.to put a lien on ~ un embargo .INS-INT 183 ~ sanitara .service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit .) shipowner's directions ~ de asigurare . to set up. to establish ~ retentie asupra .n.insurable interest ~ public .inspection tools ~ negociabile .f.to embargo. institutionalism instructiune s.budgetary institution ~ de binefacere . (dr.f.social integration ~ verticals .training within industry. intensity ~ a capitalului .research institute • ~ de proiectare . trad(e)able instruments insuficient adj. interdiction.') instance. instruction.{cambia) inchoate instrument ~ monetar . law court.n.f. ban.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .working instructions ~ de folosire .insurance instructions ~ de exploatare . to instruct.f. order instructiuni ale armatorului .

f.n. interior. (al unui stat) inland. (o clauza) to put in inunda v. (piata cu o marfd) to glut invalida v. (tard) home intermediar adj.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc.(mentinut la zi) (con perpetual inventory . bargain maker ~ al fuziunii .lot-size inventory ~ periodic .physical inventory ~ mort .n.f.) periodic inventory ~ permanent . propuneri etc.(dr.) forcible entry ~ in vigoare .(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri .i. intermediary s. to ban interzicere s.) intervention ~ a statului .) entry.informal interview ~ prin telefon . to intervene interventie s. (a insera} to insert. provisional. domestic. entering. (inregistrare in cont) (cont.(pentru sustinerea cursului). schedule ~ agricol . invalidity.t. (intre) to deal (between) intermediere s. disablement ~ totala . entrance 3. interview ~ nedirijat/nestandardizat . factor. ad interim mterimats. ban intraprenoriat s. prohibition. to introduce.agricultural implements ~ continuu . interior. interim interior adj. (is posesie) (dr.t.financial intermediation interministerial adj. intermediate. home interstatal adj. inventory.) to invalidate invaliditate s.stockjobbery. entrance 2. forbiddance. internal.(cont. (marfuri.184 interimar adj.n. taking up duties ~ in posesie . agent. entrance ~ in posesie prin fbrta .) ttt bring in.financial intermediary ~ in comertui angro .f. banking support interventionist s. to interview interviu s. to inundate 2. go-between.state/government interference ~ bancara . stocktaking (lista) list.) entry ~ in functie . (a statului in economic.m. bill.f.m.exchange jobber ~ financiar . (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v.telephone interview interzice v.f.complete disability inventar s. intermediary. to interdict. to flood. interstate interveni v.produce broker a fi ~ . 1.t. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . stockjobbing ~ financiara .merger broker ~ de schimburi valutare . temporary. internal. to prohibit. intermediate. 1.packing list/note/sheet/sUj ~ fizic . inner s.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri . middleman.) entry. (dr.to intermediate.n. interdepartmental intern adj. 1. (a unei afaceri.t.t. acting.n.continuous inventory ~ de lada . interior. to forbid. intermediation. inside 2.coming into force/effect introduce v. (promo varea call. interdiction.assumption of an office. disability.(dr.

(organisme care dispun de resurse importante. precum companiile de asigurdri. (gaj) pledge .f.(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .planned investment ~ privata . negative investment ~ neta .w.financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara . to vest. to invest.international/ overseas investment ~ necorespunzatoare . investor ~ institutional . (a plasa) to place.disinvestment.non-monetary investment ~ in strainatate . to put out ~ excesiv . to mortgage. to inventory investi v. placing ~ aducatoare de profit . to take stock of an inventory inventaria v. care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.gross investment ~ comerciala . (go/are) pledging ipoteca s. to hypothecate. lockaway. fondurile de pensii si investitii. to draw up an inventory.private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura . ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta .conservative investment ~ de capital . t. (plasament) placement.(septel) livestock a face un ~ .small investor investitie s. hypothecation.community investment ~ cu rise scazut .direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa .(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v. mortgage. mortgage. mortgaging. cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare .net investment ~ pe termen lung long-term investment. (a gaja) to pledge ipotecar adj.to inventory.foreign investment ~ financiara .(constant si sigur) true investment ~ autonoma .capital investment ~ directa . investment.portfolio investments ~ induse .to be bound by mortgage ipotecare s.1NV-IPO 185 ~ viu . lockup ~ planificata .t. hypothec.f.to overinvest investitor^.(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei.unsuitability ~ negativa .(investitor strategic) big investor ~ mic .safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . hypothecary a fi obligat ~ .t.f. handle) institutional investors ~ mare .(in stocuri de mar/a.

spa .economic history itinerar s.mortgage by order of the court ~ legala . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara . way. (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.n. to squander.chattel mortgage ~ preferentiala .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .t.f.(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi .(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara . itinerary.to encumber an estate with mortgage irosi v.n.aircraft mortgage ~ asiguratorie . alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .endowment mortgage ~ contributiva/colectiva . history ~ economica .186 IPO-IZV ~ aeronautica .(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala . route.blanket mortgage ~ globala .(SUA) leasehold mortgage ~ principals . to waste istorie s.senior mortgage ~ prin inchiriere .maritime/ ship mortgage ~ maximala .head mortgage a face o ~ . spring ~ de ape minerale .residential mortgage ~ in bani .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila .to mortgage.(ipoteca data unui singur creditor.legal mortgage ~ maritima/navala .capital mortgage ~ invaluitoare .

>2 tren) to entrain 3.t. allotment. to take aboard. (reformd agrara) land reform imprumut s. (defalcare.land improvement/betterment. to haul on board 2. loan. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . scindare) breakdown. (in avion) to enplane v. (repartizare a unui rise) (asig. to share (out).) (persoane) to embark. (a alocd) to allot./\ imbarca v. (pomana) lo dole.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung. embarkment. to put (a region) under timber imparti v. (a repartiza un rise) (asig. 1.) to spread. assignment.market sharing ~ a timpului de folosire .f. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. apportionment.) ballastage imbogati v.n. (cifre) (la) to divide (by) impartire s. (in tren) entraining 2.f. between).f.t. (de marfuri) shipment. improvement. (cu datorii. to put in possession of land. (a inveli) to wrap (up) impachetare s.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . (distribute) distribution. responsabilitati) to saddle impovarator adj. accomodation. (mar. sharing. (f?i avion) to enplane imbarcare . 1. advance. (alocare) allotment. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . (oneros) burdensome tmproprietari v. to make rich/wealthy. (a parcela) to parcel out. packing. to better 2.t. (invelire) wrapping impaduri v. (in tren) to entrain 3.t.?.t. (wearing) apparel ~ de protectie .t. (mar. clothes. 1. to appropriate land to improprietarire s. to afforest.to strike it rich imbogatire s. to pack (up). a scinda) to break down.t. (a defaica. (a distribui) to distribute. (mar. (. (marfuri) to ship. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan . package. to package. (in avion) enplaning ~ de balast . (intre) to partition.r. to divide (among./ 1.f. impozite. (carftle de joc) to deal out.f. to enrich oneself. to apportion.) to embark. money-making imbracaminte s. enriching. to give out. (credit) credit. enrichment.time sharing impovara v.to reclaim impacheta v.protective clothing imbunatati v. shipping (of goods) 2.r. to go aboard a ship 2. reclamation a face ~ funciare .(mar. (man.f. division. appropriation. (scrisori) to deliver. to improve.t. to enrich v. wear.) (de persoane) embarkation.) spread ~ a pietei . clothing.

(finantare interimard.to grant a loan a emite un ~ .long (term) loan ~ pe termen scurt .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate .money at call and short notice ~ reciproc .hard loan ~ rambursabil la cerere .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal . rambursabil is \ rate lunare. in special salariati.straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil . loan against collateral/security ~ de asistenta . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .warehouse receipt loan ~ ipotecar . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .stopgap loan ~ pentru o saptamana .(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen . pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .aid loan ~ de razboi .call/loan demand.to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .(cu ipotecarea nave!) bottomry.(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .time/term loan ~ maritim .secured loan ~ garantat cu un stoc .syndicated/ participating loan ~ sintetic .collateral loan.to issue a loan a face un ~ . acordat persoanelor fizice.war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .to float a loan .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money.(credit. dayto-day loan/money.188 IMP-IMP ~ contra semnatura .

1.f.on joint account ~ contrapartida .(mar.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun . commission.for account of ~ contui avariei comune .) as per contra ~ contui .) bound for ~ drum spre tara . (a trimite) to send 2.on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie .high commissioner incadra v. takings.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr.with effect from inainta v. to empower.t.m. procurator. cashing.t. (de impozite) collection.gross receipts ~ din vanzari . pi. (reprezentant) representative inprep. (cu personal) to staff.t.over or under ~ strainatate .in relative terms ~ tranzit . to submit.(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig.i.) on account and risk of shippers ~ drum spre . proxy.) on account of general average ~ contui beneficiarului .in the trade/line ~ calitate de . encashment.) homeward-bound ~ garantie . proxy. o reclamatie) to lodge. effectual ~ vigoare de la data . (a da cu imprumut) to lend.(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . attorney (-in-fact) 2. returns. (mandatar) mandatory.in transit ~ vigoare . (impozite) to collect. mandate.) to cash.abroad ~ suspensie . warrant.acting as ~ comision . (dr. (de datorii) recovery. (in numerar) to cash. (procura) power/warrant of attorney. (a delegd) to depute tmputernicire s. (sume) receipts. (cu personal) staffing.f. 1. un mandat postal etc.sales revenue . to promote inalt adj. to encash incasare s.(cont. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal .(asig. on the staff. (intr-o categoric) to grade incadrare s.in cash ~ plus sau in minus .t.1MP-INC 189 imprumuta v. to raise. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v. trust. (intr-un post) to take smb. (datorii) to recover v. to man 2. (o plangere.effective. mar. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2. (un cec. to commission.) to warrant. (authorized) agent. (despre functie. 1.in real terms ~ termeni relativi . raising. (bani) to accommodate with ~ cu camata .(mar.f. 1. (o cerere) to forward. manning 2.) passive/bare/dry trust imputernicit s. in ~ bransa . (a promova) to advance.) abeyant ~ termeni reali . to encash.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v. incomings incasari brute/globale . rang) high ~ comisar . (a lua cu imprumut) to borrow. 1.(dr.to lend upon usury imprumutat s.m.t. mar. power.

prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative . to break incalcare s.incomings and outgoings.(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata .f. (la plata) to overcharge incarcare s.estimated receipts ~ fiscale/din impozite .breach of contract ~ a drepturilor de brevet .(mar. (a unei nave) freightage.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului .patent infringement ~ a regulamentului . (drepturi) to violate. shipping 2. payee.(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca .(serviciu bancar oferit exportatorului. shipment.190 INC-INC ~ documentare .lightl) laden ~ cu marfuri generale .(mar.flat-sided. exacter.hand loading ~ maxima . (o lege. (la plata) overcharging ~ compacta .f.) shipper's load and account ~ in vrac . breach ~ a contractului .internal revenue.(mar. loading in turn ~ manuala . (de drepturi) violation. (de impozite. (a unei legi.loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor .daily receipts incasator s.t. agent fiscal) receiver. load: and tally in shipper's account incarcat adj. 1.) shipper's load and tally. 1.shipped. to lade.laden wit generals ~ in minus .load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului . un contract etc) to infringe.unsuitable loading/shipping ~ paletizata .t. collector. a unui contract) infringement. tax revenue/receipts ~ marunte . receipts and expenses/ expenditure ~ si plati .net receipts ~ si cheltuieli .machine loading ~ necorespunzatoare . loading. (despre nava) laden.m.turn loading/shipping. 1. to burden.(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac . to ship 2.lighterage ~ per unitate de spatiu .breach of the regulations incarca v. waterbome ~ pe punte . overladen .loading on the berth ~ la rand .receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice .unit loading ~ pe slepuri . inland revenue/receipts. lading.loading in bulk ~ la dana . (o proprietate) to trespass (on/upon) 2. 1. to load. exactor ~ de impozite .) gross terms loading ~ in contui incarcatorului . loaded condition ~ cu balast .laden in bulk ~ pe nava .petty cash ~ nete .! shipped. (a unei proprietdti) trespassing 2.tax collector incaka v. (o nava) to freight.

shipload. loader.bale cargo ~ in butoaie .barrel(led) cargo ~ in lazi .elevating loader ~ de marfa in vrac .composite/mixed cargo ~ neamarata .working cargo.distress cargo ~ in saci .frozen cargo ~ containerizabila . lading.inflammable cargo ~ in bale .case cargo ~ in primejdie .animal load ~ de cabotaj .containerized cargo ~ cu miros specific . loose bulk cargo ~ lichida .liquid cargo ~ maxima . carrying load ~ de tranzit .safe load ~ nerujata .INC-INC 191 ~ .(de pe o nava in pericol.filler cargo ~ de valoare .timber-deck cargo ~ de export . lade.palletized cargo . consignment ~ fluida . avionul sau autovehiculut) cargo. (transportatd cu nava.penalty cargo ~ de animale vii .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale .commercial load ~ completa .bulk loader ~ de nava .hydraulic loader ~ mobil .coasting cargo ~ de cherestea .noxious cargo ~ paletizata .untrimmed cargo ~ neta .f. ship loader ~ hidraulic .outbound shipment.full and down condition incarcator s.damaged cargo ~ comerciala .(a navei) shipfull. shipment ~ alterabila .(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .valuable cargo ~ de volum/cubaj .outbound cargo ~ de import . freight.shipper.m.broachable cargo ~ amestecata . care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .underloading ~ inflamabila .clean cargo ~ de produse negre .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord . (instalatie) loader. burden.black/dirty cargo ~ de transportat -.fluid cargo ~ grea .plin si la marca" .shipload. (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte .general cargo ~ de palet .. loading installation ~ cu platforma . loading.bag(ged) cargo ~ in stare buna .timber cargo.containerizable cargo ~ contain erizata .cargo in good condition ~ in vrac .measurement cargo ~ expediata .perishable cargo ~ ambalata violabila .incoming cargo ~ de intoarcere .deadweight cargo ~ incompleta . shipment ~ a navei . full load ~ congelata .unsecured cargo ~ nepericuloasa .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe . load. in-transit shipment ~ de umplutura . handler.portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.bulk cargo/freight.net load ~ nociva .pallet load ~ de petrol/titei .ultimate load ~ mixta .

(un avion. rush shipment ~ uscata .) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . (a maga-zinului) shutting up 3.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa . (p afacere) to conclude. (un bilant contabil) to make up.default a intra in ~ de plata . (leasing) leasing 2. to stop.unit load ~ periculoasa . to knock off incetare s. (a da cu chirie) to hire out. to discontinue.permissible load ~ prafoasa . hiring. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata .tenant 4.trimmed cargo ~ salvata .) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata . to close with. shutting 2. (luare cu chirie) tenancy 4.specified load ~ rubricata .f.(ciment. (un contract) to contract. to close.dry cargo ~ utila .f.t. pay/useful load tnceta v.overtime cargo. 1. chartering ~ a navei nude .) to shut off tnchidere s. closing.to default incetinire s. (dare sau luare cu chirie) lease.stowed cargo ~ transportata cu avionul .(fdrd echipaj) (mar. a unei nave) charterage.) demise charter ~ de echipament . payload.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate .f. (lucrul) to leave off. (un cont) to rule off incheiat adj. to cease.) to compound 3. (a activitdtii. to settle. to clinch.moist/wet cargo ~ uniforma . electricitatea etc. o unitate economica) to close down. 1.) to underwrite. 1. a electricitdtii etc. despre o mtreprindere. renting.subject cargo ~ rujata . (un contract de asigurare maritimd etc. shutdown. (o mtreprindere) to close/to shut down. (un tdrg) to bargain. to let (off/out) 3.saved cargo.dangerous/hazardous cargo ~ permisa .192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. o navd etc. o unitate economica) closedown 2. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v.f. despre o mtreprindere. (a unei intreprinderi) closedown. (spre un anumit comportament economic) propensity .(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . ceasing. (a unei obligatii) (dr.f. cu volum mare.air cargo ~ umeda .plant leasing inclinatie s. (a tdia gazele. 1. (activitatea.t. letting 3. hire. (a ritmului de lucru de catre muncitori. to. (un concordat) (dr. (magazinul) to shut up 3. to rent 2.t. (a unui avion. to strike 2. (tdiere a gaze-lor. (a da sau a lua cu chirie) to lease.) to charter tnchiriere s.uniform cargo ~ urgenta . negru defum etc. material lemnos) deck cargo/load. (despre socoteli) even inchide v. salvage ~ stivuita .(care aduce navlu) paying load. (a lua cu chirie) to hire. 1. to shut 2.) dirty cargo ~ presupusa .t. mangal. shutting down. cessation. 1. (dare cu chirie) let.(SUA) bank holiday inchiria v.

to warehouse inmatricula v. a unui automobil. salarii. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat . o corpo-ratie) to incorporate infiintare s.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum .r. (a unui contract.wage freeze Tnlatura v.) freeze.m.f.) employees' amenities inlocuire s. to honour. setting up. to facilitate.propensity to invest Tndatora v.t. carrying out. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. pi.(a obligatiilor contractuale. (o societate comer-ciald) to float. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation.f.ship's registry inmana v. facility.t. o navd etc) to register Tnmatriculare s. a unui angajament) performance. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. execution ~ partiala . to form. foundation.t. establishment.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum .(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v. a sala-riilor. a conturilor etc. to found. (un contract.) to freeze inghetare s. to establish.inventory turnover inlocuitor s.f. (a preturilor. bonificatii etc. registry ~ a navei . discharge. to hand over. o obligatie.propensity to save ~ spre import . deputy. to discharge.) registration. to store. un angajament) to perform. indebted indeplini v.propensity to consume ~ spre economic .f. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . to make easier inlesnire s. commutation ~ de inventar uzat .t. a unei obligatii. handbook.«. to set up.t. replacement.average propensity to save ~ spre consum . substitute.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate . accommodation 2. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^. to deliver ~ cuiva o citatie .t. to be in debt mdatorat adj.(transport gratuit. to carry out. to fulfil(l). formation. (p societate.f. (preturi.f. a unei corporatii) incorporation mgheta v. (un concurenf) to forestall inlesni v. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale .propensity to import ~ spre investitie .to fulfil(l) customs formalities indeplinire s. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor . a unei nave etc. (a unei societdti.average propensity to consume ~ medie spre economic . substitution.to serve writ on . un auto-mobil. 1.t. (a unei societdti.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . credite etc.f. to meet. guide indrumare s. (o societate.t.

r. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert .t.f. to record.t.(cont.t. siloing.f.registration of mortgages ~ suplimentara (cont.) to make up the average ~ o factura .t. to total. to totalize. to register.to place/to put on the agenda inscriere s.) to draw up. (documente intr-o arhiva. (intr-un registru) booking. (documente intr-o arhiva. registering. (pe o lista} enlistment. a nota) to record.f. (pe o lista) to enlist. writing down. a nota) to write down.tnregistra v. to set down. (numele. to toi up insela v. cheat. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi . to sign in ~ gresit . (intr-un registru) to book. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. (intr-un registru) booking. to fake up. appointment intocmi v. notare) record.(cont. registration. to enter (up). (consemnare. fake.) misentry ~ ipotecara .(de avarie comunS^ (asig. (la hotel) to check in.) postentry insacui v. to commission. entry.t.) closing entry ~ gresita .f. certificate.n. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare . entry. al unui document) to docket v. entry. document.mortgage note insiloza v. (intr-un registru) to book. (a escrocd) to swindle. (un document. un fisier) filing.f. to write down. enrol(l)ment.) supplementary entry ~ ulterioara . double dealing. registry.t. (un plan. to rook. (nutret) to ensile insilozare s.t. (a consemna. record. al unui document) docketing. (inregistrare) registration. to enter (up).book entry ~ finala (cont. entry. note ~ ipotecar . (la hotel) checking in.r. check-in ~ contabila .o dispasa . (pe o lista) to enlist.(in documente) false entry ~ ipotecara . setting down. (de nutret) ensilage instraina v. to sow insarcina v.) full reach and burden . to enrol(l). to bag. (dr. (consemnare.to lag behind inregistrare s. notare} writing down. to sack insamanta v. to draft . (escrocherie) swindle intalnire s. to cheat. deed. to bill.) to alienate insuma v.t.registration of trade marks ~ falsa . fraud. (co/»j plet) complete. (a consemna. (pe o lista) enlistment. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. (de afaceri) meeting. un protect^. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. to bill. full.to make up 4 statement of account I intreg adj. (a amdgi) to deceive in§elatorie s.(indusi^ punted) (mar. entire. to silo. whole. un fisier) to file. to charge.to make out an invoice ~ un extras de cont . to set down. to enrol(l).) to misenter ~ restante . setting down. to enter (up). un bilanf etc. enrollment.(cont.t. to enter (up). (a mregistra) to register.registration of mortgages inscris s. mar.

(societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . a initia. assembly. a siispenda) to suspend.vocational education ~ superior .(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii .state (-owned) enterprise ~ deschisa . gaze etc. industrial unit. to assemble. (brusc) to break off. (actiune. (alocatie) allowance.f. (societate. {in bund stare) to keep in repair/good condition 3.f. initia-tivd) undertaking. (predare) teaching ~ la distanta .secondary education ~ profesional . service ~ periodica .primary/elementary education ~ mediu .to vest rights in smb.t. reunion. learning.ni.to vest smb.higher/university education ~ tehnic . {in sedintd) to sit.{afacere riscanta) adventure. to gather. enterprise.f. {antrepriza) enterprise 2.technical/engineering education invechire s. (a cuiva) maintenance.f. 1.large company ~ mica . to ivest/to vest (in. to keep 2. with power ~ pe cineva cu drepturi . plant. wildcat ~ sindicalizata . {tehnicd) maintenance.INT-INV 195 intreprinde v. com-panie. 1.r. (morald) obsolescence ~ tehnologica . meeting.r. education ~ elementar . (fabrica) factory.f. firmd) company. (a pdstra) to keep.t. ~ pe cineva intr-o functie . a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s. (conditii. cerinte) to meet.distance learning Tnvatamanti'. revival . (a afacerilor. (alimentarea cu apd. to revive Tnviorare s. (politico) rally invatare s.private enterprise ~ riscanta . support. entrepreneur intrerupe v.) to cut off intretine v. to support.to vest smb. to correspond to v. upkeep. alimony 2. (pe cineva.preventive maintenance ~ §i reparatii . o familie) to mantain. to discontinue. activitdti) to rally. (corespondentd) to keep up intretinere s. to interrupt.t. (despre o comisie) to meet intrunire s.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare .maintenance and repair ~ $i reparatii curente . with) ~ pe cineva . 1. establishment.t. undertaking. firm. with a function Tnviora v. (functionarea.operating maintenance Tntruni v.t.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa .small company/business ~ particulars .technological obsolescence investi v.f. a activitdtilor) rally. (a sista.small and medium-sized companies intreprinzator^.n. {despre afaceri. (a intreprinde. exploatarea) to shut down. shop. corporation.

(deces in familie etc.f. leave (of absence). (a permite) to permit.} to furnish . to give one's consent.to conclude/to make.t. to come to terms/an agreement invoire s. to give smb. bargain a cadea la ~ . (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. (a con-. to allow 4.r. 1.) compassionate leave inzestra v. agreement 2. 1. (cufonduri etc. (a se tdrgui) to bargain.196 iNV-PsZ mvoi v. to haggle 3. casual leave ~ pentru motive personale . (reciproc) to agree. leave v.f. to endow.t.s'/wri) to consent. to come to an agreement/understanding 2. to settle/to strike a bargain.

at law/in court.business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man.) to bull. to try.to default ~ un apel .} to bear.stock exchange speculations ~ Ae management .n.director's tally joc s. jurisconsult..to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie . to adjudicate. jurist. judecator s. adjudication. to speculate on a rise ~ la bursa .half time ~ -jumatate . gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere .t. sentence ~ contencioasa . jury(men) juridic adj. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur. counter. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .n.J jena s. judicial. (proces} trial.half-and-half jurat s.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun.YA.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta .) to judge. asignee in bankruptcy jumatate s.f. legal adviser/expert . (a juca jocuri) to game./.. magistrate ~ asesor . (sentintd^ ^A^^ms. (dr.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~.) end game joint venture s.game of chance.associate judge ~ de instructie . to proceed against smb.f.m. juryman. juridical. judg(e)ment. straits. fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'.challenged judge ~ sindic . (dr. to pass sentence on ~ in contumacie .m. straitened circumstances jeton s.to put in the lottery judeca v. juror.to hear an appeal judecata s. game ~ de bursa .management game ~ de noroc .examining judge ~ recuzat . legal jurisconsult s.contractual .m.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie . (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur.) moiety ~ de norma .to sue/to summon smb.receiver (in bankruptcy). pi. (financiard) embarrassment. half. to sentence.tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie .f. judge.n.

exclusive jurisdiction ~ maritima .maritime jurisdiction ~ penala . the precedents of a case ~ constanta .customs territory jurisprudents s. jurisdiction ~ consulara .criminal jurisdiction ~ simultana . the practice of the courts.f.summary jurisdiction ~ vamala .well-established jurisprudence .f.concurrent jurisdiction ~ sumara .198 jurisdictie s.appellate jurisdiction ~ exclusiva .contentious jurisdiction ~ de apel . case/statute/judge-made law. jurisprudence.consular jurisdiction ~ contencioasa .

) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .(cant. (cotidian) daily paper. (cont^ journal.f. {local) sheet.B>| institute legal proceedings against smb- .| cash receipts journal ~ de casa .(cont.) books of first? original/ prime entry a trece in ~ .fashion magazine/journal ~ order . justice a deferi pe cineva justitiei .(conl.JUR-JL'S jurnal s.(conl.n. (news)paper. (monitor oficial) gazette 2. book ~ al incasarilor in numerar .) to journalize justitie s. 1. journal.

(hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft .PZ.kilowatt-hour recorder.m.n.K kilogram S. kraft s. kilogram(me) kilolitru s.m. mileage tachometer kilowatt s. kilowatt ~ -ora .n. kilolitre kilometraj s.

ashipboard ~ eel mai bun curs/pret . (o subscriptie) to start. (piata de desfacere) to widen.(despre o platd) (in) due course ~ vedere . case. milkman laptarie s.) at best ~ cerere . (pentru muncitori} wage(s) leasing s. dairyman.m.assay office lada s. (o companie.L \aprep.) seller's option ~ balustrada navei .) value chain laptar s. to issue. wool lanarie s.) at or better ~ data (cont.chain of command ~ voluntar .(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite. to raise.amidships ~ noroc . un produs etc.f (pentru intelectuali si functionari) salary.n.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur. n.at maturity.at sight laboratory. (cutie) box ~ de ambalaj .at (the) market ~ scadenta .) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit .(bur.f.f. at ~ alegerea vanzatorului . (un imprumut) to float.n. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii .packing case lansa v. laboratory ~ pentru analize de titru .f. (un plan. aboardship. mar. (fermd) dairy largi v.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man. 1.per cent ~ si de la .) as at ~ distanta/respect . (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing . bin.t. o navd etc.ashore ~ mijiocul navei . chain ~ de conducere . when due ~ suta . to extend lana s.(asig. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare .) to launch 2.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar.on delivery ~ mal/tarm . (magazin) milkshop. wool-spinnmg mill leafa s.) at par ~ pretui pietei .(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun .(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist. to enlarge.on demand.aboard. (cu capac) chest. cu multd publicitate) to break lants.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur.) at ship's rail ~ bord/pe nava .t.f.

skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . legislative legislatie s. un titlu) sound legalitate s.general legatee/devisee.t. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii . law.insolvent law ~ fondului funciar .yielding law ~ economica economic law ~ electorala . finance/capital lease ~ operational .m.f. (a unei constructii) timberwork 2. vegetable growing. rightful.trade relations lege s.financial leasing. relation legaturi comerciale .dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor . link.LEA-LEV 201 ~ de echipament .equipment leasing ~ financiar/de finantare . (imobiliar) devise legatar s.statute of limitation a aplica o lege . (dr. (lemne) wood.f. lawful.merchant marine act ~ pescuitului . leverage .to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .f. (despre un drept. market gardening lemn s.antitrust legislation legitim adj. (legal) legal legumicultura s. lawfulness legaliza v.t. (SUA) lumber lemnarie s.n.) (mobiliar) legacy.to evade the law a pune o ~ in vigoare .f. law in force ~ neaplicata . (cherestea) timber.f.f. 1. connection. (cherestea) timber.t. to attest.election law ~ in vigoare . to bequeath legal adj. act. (depozit) wood yard 3.(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v.general law of supply ~ marinei comerciale . wood.patent law ~ cererii si a ofertei . (a testa) (dr. 1. legal. (dr. (la notarial) to notarize legat s.n. enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust . to tie up 2. (legitim) legitimate.labour legislation ~ societatilor comerciale .to give effect to a law legifera v. to certify.n. (a autentifica) to legalize.antitrust law ~ -cadru . legality. (lege emisd de parlament) statute. legitimate.law of supply and demand ~ falimentului . to enact legislativ adj. residuary/sole legatee legatura s. woodcutting \evier s. to authenticate.company legislation legislatie antitrust .fishing law ~ prescriptiei . (prin contract. ' (meserie) carpentry.land law ~ generala a cererii .active law.) to legate.general law of demand ~ generala a ofertei .) (de bunuri mobiliare) legatee.to possess force of law a eluda ~ .particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . to legislate. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular . timbering. angajamente legale) to bind.

free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare. 1. varsat.i/of charges. (independent) independent. inclusiv lucrul in magazii .) operating leverage leza v.free in and out.(asig.w. free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare . (desfdcut. {despre persoane) free. stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire . (despre un drum) clear.. bookseller librarie s.free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit .free in and stowage/stowed ~ de orice avarie .free of all risks and expenses to the vessel '.f.economic freedom librar^.t.free on board and (free) stowed ~ -profesionist . (disponibil) available. {despre un post) void 4.) free of all average ~ de orice cheltuieli . inclusiv stivuirea si rujarea .free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.freelance ~ schimb . unengaged. disengaged.n.202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin. (gratuit) gratis. freedom ~ contractuala . free. liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s.freedom of action ~ economica . exclusiv rujarea . reputatia) to injure. mar.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare.free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei .free froi.f. (interesele) to endanger. 1. in vrac) loose ~ de cheltuieli .free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire . inclusiv rujarea .(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. liberalism liberalizare s. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . n.free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa . (despre zi) off. libret5'.de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare.free initiative liberalism s.free trade ~ si fara sarcini . to be detrimental to liber adj.f. (in afara orelor de serviciii) off duty 5. open.free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare . (neocupat) vacant. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade.freedom of contract ~ de actiune . free (of charge) 3.la bord . free on board ~ la bord si rujat . {imagined. bookselling .free (of) lighterage ~ de cheltuieli . (autonom} autonomous 2.

secondary/high school ~ industrial .(bur. (a unei societdti) winding up. liquidation.enforced/forced liquidation ~ voluntara .(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie .table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local . ready.import licence ~ de prospectiune .) succeeding account/settlement a fi in lichidare .(preluarea controlului asupra unei companii.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu . fluid 2.) clearance inwards ~ judiciara . (bur.) clearance ~ a activelor . {in vamd) (mar. 1.) to settle. (o afacere. clearing ~ in vama la plecare . degree 2. windingup by the court ~ silita . (permis) permit ~ de export . to wipe off/out. exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor. fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor . (acliitare) liquidation.to be in liquidation a intra in ~ .creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur.) to clear lichidare s.clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii . 1.(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor .(mar.compulsory winding-up.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa .) settlement.t. to close out. quick lichida v.off-licence liceu5'.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare . operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor . to clear off.to go into liquidation .) liquid.) settlement of succession ~ curenta . (fin. to pay up. (vdnzare integrald) sellout. (a soldo) to clear. (o societate) to wind up. liquid. settlement. (soldare) clearance (sale).«.LIC-LIC 203 licenta s. a unei tranzactii etc. (autorizatie.export licence ~ de import . closeout.) settling.) current settlement ~ in numerar .f. o tranzactie etc.) clearance outwards ~ in vama la sosire .(bur. (stocul de mdrfuri) to sell out/up.(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down.trade school lichid adj. (o datorie) to liquidate.in vama (mar. to liquidate. (diploma) licence.(dr.(mar.) cash settlement . (a iinei afaceri. (in vamd) (mar.f.) (ship's) clearance. brevet} licence.

(a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s.m. liquid funds/assets ~ a firmei .i. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune. (despre socoteli) even 2. acliondu intr-un anumit domeniu.) liquidity.m. (a participa la licitatie) to bid.(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie .firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala .n. (fin. mar. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s.(asig.closed auction ~ publica . servicii.) liquidator. insolvency practitioner. conservator ~ de avarie . (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn. bidder.) cleared lichidator s. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza .) open outcry ~ englezeasca . to restrict. 1.t. to abridge. leader 2.market leader ~ de pret — (firma care.opinion leader ~ de piata .m.) average adjuster/stater/taker . (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s. (mflatia) to curb .to bring/to put/to sen to the hammer lider s. lawful.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ . language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice . public sale (pentru obtinerea unui contract tender. to limit.(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . auction. licit licita v. leader ~ de cost . receiver in bankruptcy. (pentru furnizarea de mdrfuri.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis. (w vama) (mar. (drep.provizorm .public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' .coming business oriented language | limita v.f. auction ~ mchisa .t.provisional liquidator lichiditate s. executarea de lucrdri) to tender v.204 LIC-LIN lichidat adj.f.{bur. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj.m. 1. official receiver. (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s.

LIM-LIN 205 limitare s.(man. sovereign risk limit ~ de uzura .river line ~ de navigatie oceanica .) line of command ~ de credit . mint fine bars linie s. credit line ~ de credit bancara speciala . restriction. load waterline ~ de navigatie . bar. (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal .(linie de credit ce poate fi utilizatd. ingot.) floor ~ legala de creditare . intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou .upper limit. restraint.(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .communication line ~ de transport .(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit .f. (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor .fine bullion lingouri monetare .f.(asig.dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii . (de drepturi) abridg(e)ment.airline.bus line/service ~ de cabotaj .assembly line ~ de autobuz .ocean line ~ de productie . airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .line of credit.{mar.transport line .ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur . line lima pietei de capital . a salariilor etc.credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin.) country limit.yard line ~ de distributie .legal lending limit ~ superioara .) selling limit ~ de varsta .n.(de aur sail argint monetar) standard bullion. ceiling lingou s.special bank credit plan ~ de credit multivalutara .f.product line.{bur.production line ~ de produse . limitation.(mar.) chain of distribution ~ de incarcare .(corn. la alegere. restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.) limitation of liability clause ~ a dividendelor . (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii . limit.) leadline. range ~ de telecomunicatii .railway line ~ de comanda .lower limit. (a preturilor. limited.wearing limit ~ de vanzare .(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .shipping line ~ de navigatie fluviala .(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].) coastal line. coastwise sea lane ~ de cale ferata .(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .

money pressure/scarcity/ stringency.process/operation line ~ telefonica .to give short weight a duce ~ de ./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .resourcelessness ~ de titlu de proprietate .t.) illiquidity ~ de marfuri .(unbarcati pe o . shortfall. ] list/current.bill of materials ~ de marfuri .transatlantic line lipsa s.206 ~ de transport de marfa de mare viteza .check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur. dearth./) blind/dead-end track ~ regulata . (din instanta) (dr.) schedule ~ a marfurilor de export . (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .) no dealings ~ de utilitate . (de preturi.railway siding ~ moarta .(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate .(bur.) short. (a cotd) (bur.to be scarce of lira s. (indisponibilitate) unavailability.slack business ~ de bani .(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti . stringency. shop bill. lira. (neajuns) drawback. (necesar. sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi .(dr. (absenta) absence.'ri .) quotation lis quote sheet ~ de echipaj .) run ~ de curs'. (dintr-o cantitate. nevoie.f.waiting lii ~ de control .telephone line ~ transatlantica .list of goods ~ de marfuri interzise .f.) sellers no buyers ~ de lichiditati .disutility ~ din continut .) want of title ~ de tranzactii .(dr. unavailableness 2.(dr.banned list ~ de marfuri nevamuibile .(bur. list.) short of stock ~ de afaceri . (deficienta) deficiency.want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .) to list lista s.(fin.) cause list .scarcity of labour ~ de numerar . insuficienta) lack.(mar.f.(c.(bur.short weight. bill. shortage in weight ~ la livrare . shortage.free list] ~ de pasageri .import list i ~ a scadentelor debitorilor .schedule of prices. (penurie) scarcity.(bur.(c.short delivery a da ~ la cantar . 1.priority list ~ de procese .) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .) default ~ de actiuni/acoperire .(dr.agi] schedule ~ civila . (sterlina) pound sterling lista v. scarcity of money ~ de capital .cash shortage ~ de resurse .) tail male ~ succesorala femeiasca . dintr-o marfa etc. wantage.(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale .export list . want. ~ a marfurilor de import .(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca . produse^ etc.scarcity of capital ~ de cumparatori .) tail female ~ tehnologica .

seashore. delivery.prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus .) sales literature ~ de brevete de inventii .(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva . (imitate de masura pentru greittate) pound livret^.delivery on call '. taxele vamale platite .) delivered/delivery alongside ship ~ partiala . delivered ~ contra warant .delivered at frontier ~ . seaboard.) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale . to supply ~ gresit . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .patent documents litigios adj.n.(reclame. book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.poll ~ oficiala .misdelivery ~ expresa/rapida .) official list literatura s.cash on delivery ~ cu intarziere . litigation. cataloage etc.full delivery ~ completa in bune conditii .f. brosuri. supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna .LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale .staggered deliveries livrat adj.customary delivery ~ contra ramburs .la termen forward/future delivery .t.delivery on acceptance ~ la bordul navei . debatable litigiu s.to litigate literal s.delivered duty paid livra s.langa nava/sotto palanco .f.part/partial delivery ~ peste bord . seaside.delivered sound ~ la frontiera .(mar.?!.express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu .(mar.delivery free domicile ~ imediata . contention. contentious.) delivery on board ~ la cerere . (a furnizu) to furnish.(care confine cursurile zilnice) (bur. taxele vamale neplatite .contract supplies ~ esalonate .(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa . outstanding.table of allowances ~ de subscript!! .f.stored terms ~ in bune conditii .(marfa transportata) to deliver in full livrare s. to deliver.f.actual delivery ~ eronata/gresita . orchard livra v. dispute at law a fi in ~ .(mar. (furnizare) furnishing. n. littoral livada s.safe and full delivery ~ conform uzului . litigious.subscription list ~ electorala . literature ~ comerciala .delivered duty unpaid ~ .to misdeliver ~ in intregime .short delivery ~ la acceptare .delayed delivery ~ defectuoasa .

inhabitant ~ de pe coasta . logistics ~ a companiei . (dr. parcel.f. logogram ~ de corporatie . banking engine ~ pentru trenuri de marfa .f taking ~ de decizii .n. living.n.) messuage locuitor^. minimum! unit of trading I loterie s.n.) round lot ~ de marfuri .bank locomotive. (chirias) tenant locativ adj.place of employment/ work ~ de plata .) round lot..(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim . lottery loto s.n.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® . tenant's. (mic) strip. loyalty ~ a consumatorului . {restaurant) restaurant.f. (de actiuni) lot 2.administration location ~ de vagoane .n. pub localizare s. (cladire) building. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet .decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk .place of payment/ performance.truck hire. lottery ticket luare s. la hotel} accommodation ~ de destinatie .f./n.place of call ~ de livrare . lot.) premises 2.place of destination ~ de escala .(dr. hire.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur.f. (de mdrfuri) batch.f.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar. demurrage charge. lodging. lodger. (de teren} plot. renting. lotto loxs.(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur. instalatii etc. 1.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca . in parlament etc. (la teatru..(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s. location ~ de gestiune . delivery point ~ de munca . (despre valoare) rental locatie s. (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta . abode. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s.residence local adj. caretaker. engine ~ de manevra .) wharf demurrage locomotiva s.yard locomotive ~ impingatoare .f. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s.f. deputy.f. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital . hiring.f.. 1.corporate logo (gram) loialitate s.m. locum tenens locuinta s. parcel.m.lot/parcel of goods ~ de proba . place.shoreman logistica s.) tenement ~ cu dependinte .(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar .place of delivery. dwelling place.208 LOC-LUA loc s. public house.) seat. locomotive.company/business logistics logograma s. spot.freight locomotive loctiitor s. (cladire cu teren. house. (in vehicul. local s.

joumeywork ~ de mana .(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa .expert workman lucru s.m.handwork a cauta de ~ . 1. to cultivate 2.) chattels.. to underwork ~ putin/insuficient . outside worker ~ pe cont propriu .outwork ~ manual .entry lucra v. struggle ~ a mandatarilor . to labour. workman ~ cu ziua . (pcupatie) employment.to be out of work lunar adj.to work on one's own ~ peste program . sample taking ~ in consideratie . to work.profusion of details a trai in ~ .odd month ~ curenta .(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist . (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima .(calendar) month ~ cu 31 de zile . luxurious . to labour 2.piecework ~ cu ziua .to work overtime ~ prost/de mantuiala . (activitate) activity.debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune .to lie down on the job.preliminary work lucrari ale conferintei .present month lupta s.public works ~ restante .taking into account/consideration ~ in posesie . (pamdntui) to till.f.to live in luxury luxos adj.LUA-LUX 209 ~ de probe .arrears of work lucrativ adj.daywork.team work ~ in regie .contract work ~ pregatitoare . un utilaj) to work.i.n.graduation/ diploma paper ~ in antrepriza .sampling.force account ~ la domiciliu .t.to look for a job a da de ~ muncitorilor . adv. working.n.to underwork lucrare s.repair works ~ in executie .f. s. thing. monthly luna s. 1.work in progress ~ publice . (slujba) ]ob ~ cu bucata . gainful. lucrative.to work at/to capacity ~ mai repede/bine .exploration works ~ de reparatie . things.to employ workers a nu avea de ~ .class struggle/warfare lux s. working. (calendaristica) month ~ calendaristica . to run v. object.(decaf) to outwork ~ pe cont propriu .handiwork ~ in echipa . pi. (a functiond) to function.. luxury ~ de amanunte . paying. work ~ de diploma/stat . 1.outworker. work. (despre o marina.. (efecte personate} (dr. worker. (mimed) work. remuneratory lucrator adj. fight.(zilier) day labourer ~ la domiciliu . (a trudi) to toil. belongings 2.f.

) ledger magazie s. 1.) refrigerated/freezing hold magazin s.general-purpose crane macaragiu s. magistracy.f. scrap/waste paper maestru s.m.speciality shop 5 ~ universal .(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua . storing (of goods) 2. (de marfuri) warehouse. magistrateship . periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv . (S UA) store 2. crane ~ de chei . repository. 1./ macroeconomic stabilisation maculatura s. judge magistratura s. (cont.plant depot/yard ~ frigorifica . (de nava) hold ~ de materiale si utilaje .. magistrate. crane attendant/driver/operator macroeconomic adj. (depozitare} warehousing.retail shop ~ cu autoservire . storehouse. storekeeper J magistral s.rail crane ~ plutitoare .n.multiple/chain store ~ specializat .(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central .'>. storeman. (mar. craner.(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general . warehouseman. depot. macroeconomic macroeconomie s. shop.f.titan crane ~ pe senile ..f.cargo reefer space.m.department(al)/general | store. warehouse keeper. (revista) magazine. emporium. crane ship ~ -turn .f. macromarketing macrostabilizare . baza(a)r magazinaj s.m.second-hand shop ~ de solduri .n.caterpillar/crawler crane ~ pe sine .n.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda .derrick/tower crane ~ umversaia .(dockside/quay) crane ~ de transbordare .(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui .m.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse .transshipment crane ~ grea . magistrature.gift shop ~ de cartier . macroeconomics macromarketing s.f.variety shop ~ in retea .float/floating crane. (taxa) storage charges magaziner s.M macara s.

account management ~ al datoriilor .debt management ~ al distributiei lizice .business management ~ al contului .educational management ~ financiar .{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin. (de preturi.{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .two-third's majority ~ de voturi . (despre preturi} to advance majorare s.wage rise majoritate s.) to increase.relative majority ~ simpla .f.) asset management ~ al activitatii de birou .office management ~ al afacerii .to secure a majority management^. transport. (preturi) to advance. salarii etc.price advance. financiar) tycoon maistru s.portfolio management ~ descentralizat .t. salarii etc.majority of votes ~ relativa . (a scumpi) to put up/to increase the price ofv. depozitare etc.crisis management ~ de marketing .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about . rise. vizdnd probleme legate de ambalare.resource management ~ al riscurilor .(a mdrfurilor.brand management ~ al pasivelor .f.decentralized management ~ educational .foreman of production majora v.participatory management ~.operations management ~ participativ . management ~ al activelor .(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei .specified majority ~ de doua treimi .(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .m.) physical distribution management ~ al marcii .prin eliminare .m.financial management ~ operational .marketing management ~ de portofoliu .project management ~ al resurselor . to raise./?.MAG-MAN 211 magnat s. (de preturi) advance ~ a preturilor . increase in prices ~ a salariilor . foreman ~ de exploatare .risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal . magnate. raise. (preturi.product management ~ al proiectului .foreman of development ~ de productie . majority ~ absoluta .r.simple majority a obtine o ~ .production management ~ al produsului .absolute majority ~ calificata . (industrial.) increase.

t.n. handling. s.shipper's manifest ~ al incarcaturii .principal and agent mandat s. manual. manipulation. to manipulate. to handle.n. proxy. mandatary. to handle. guide. ~ de marfuri .m.cargo loading manifold manipula v.human-resource/personnel management manager s.transit manifest manifold s.n.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit . (o marina. (ghid) handbook.member's (electoral) mandate ~ de perchezitie ..fund manager managerial adj.) manifest ~ al mcarcatorului . distribuit) leaflet 2. to manufacture .order to offender. (manual) to manhandle ~ piata . masind. un utilaj) operating.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare . proxy.m.n. to manipulate. m. 1. hand.outward manifest ~ de import . manageable. attorney (-in-fact). 1. (o marina. (carnet de note.ship's manifest ~ de bord . (o nava) to manoeuvre. manager ~ al unui fond mutual . un utilaj) to operate. (de arestare. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare .(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v. (o. (vagoane) to shunt. to run.safe handling ~ si transport de marfa .summary of bills of lading ~ de export .warrant for arrest ~ de deputat .(bani) to remit mandatar s. facturi cu color) manifold 2.f. 1. (hamaldc) porterage.search warrant ~ postal .cargo handling ~ manuala .money/postal/post-office order ~ postal international . de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v. (imputernicit) procurator.t. working | ~ a materialelor .international/ foreign money order ~ postal telegrafic . (procuro) procuration. workable manifest s. to run. mandatory. curator) trustee ~ pasiv .material's handling .manual handling. (postal) money/postal order ~ de aducere .to rig the market manipulare s. perchezitie etc. un utilaj) to operate. to work. (yagoane de mar/a) to marshal.cargo manifest ~ al navei .212 MAN-MAN managementui calitatii .mechanical handling ~ sigura/fara pericol . (program) manifesto: (aruncat.r. (administrator.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ . deficiency.t.. to work.total quality management ~ resurselor umane .quality management ~ calitatii totale . mandate. (car cuprinde unitdtile monetare. manual.inward manifest ~ de marfa incarcata .. witness to appear ~ de arestare . manhandling ~ mecanica .shortage in the cash mandants. shortage ~ de casa .} warrant 2. (lista a incdrcdturii navel) (mar. to handle manevrabil adj.freigl handling manual adj. principal ~ si mandatar . managerial manco s.

cargo. commodity.globala .(mar.containerized cargo/freight ~ cu defect . merchandise.heavy (-weight) cargo. (tip.) to stamp. 1.(mar. (transportata) freight.mark of origin ~ de port .seasonal cargo ~ de umplere . marfuri etc.(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc .(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj .(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard . to mark.manufacturer's brand/ mark. (un obiect de metal pretios) to hallmark. (metale. goods ~ ambalata .adjacent/ littoral/marginal sea marfar s. (la metale pretioase) plate mark. registered mark.large-size freight ~ de punte .grea . (a bifa) to (mark with a) check marca s. mark.(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate .(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar.eterogena .heavy bulk cargo ~ incompatibila .t.weight mark ~ de grup . sea ~ continentala/interioara .bona vacantia .packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine .f.n.f.mint mark ~ de dimensiuni . (mar.(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .seller ~ containerizata .(mar. (pretui) to ticket up.global brand ~ inregistrata . (a matrita) to stencil.f. trade name ~ noua .) filler cargo.trademark.clean cargo ~ de cabotaj .intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala .group mark ~ de identificare .f. de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii .(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar.(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare .flaw ~ cu proprietar necunoscut . model) brand 3.MAN-MAR 213 manufacture s. to put a mark on.) outward cargo ~ de import . (cu tin semn distinctly) to earmark.(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo .unprotected cargo ~ fara proprietar . (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie . freightliner marfa s.) inward cargo ~ de mare gabarit . goods/freight train. (fabrica) manufactory marca v. manufacture.waif ~ curata .new brand ~ superioara/de calitate .continental/inland sea ". pi.) deck cargo ~ de sezon .choice brand mare s.) deadweight cargo ~ grea in vrac . trademark ~ a monetariei .intercontinentala .(mar. hallmark 2. small stowage ~.) coastal/coastwise freight ~ de export .assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ".standard brand ~ de thru .

liquid bulk cargo ~ nesortata. durables ~ de folosinta scurta .actuals. firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands . staple ~ de baza ale exportului .low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .goods on approval ~ de uz curent .fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .swap ~ solida in vrac . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.futures ~ cu miros specific . generals ~ impuse .(mar. trading stock.nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum . unit load ~ paletizata .(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods. physicals ~ cu livrare la termen .finished goods ~ fragile .) kentledge goods ~ de baza .taxed goods.insulated cargo ~ lichida in vrac .general goods.durable goods.(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .unitized cargo/load.(din lipsd de spatiu) (mar.214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat . stock-in-trade.impulse goods ~ de balast .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .consumer goods ~ de lux .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .staple exports ~ de calitate inferioara .ascertained goods ~ industriale .) short shipment ~ pachetizata .industrial goods .primary goods.odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .miscellanec goods ~ fabricate in tara .slow goods.low-duty goods ~ cu volum redus .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .palletized cargo ~ pretentioasa .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .middle goods ~ de calitate superioara .(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .buikpik ~ neincarcata .frozen goods ~ cu livrare imediata .superior/ prime goods. (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .solid bulk cargo ~ transportata pe mare .best-paying cargo ~ schimbata prin troc .fragile goods ~ generate .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .

goods on consignment ~ in legaturi . seaman.in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .waterbome goods ~ umede .f.shoaler necalificat/stagiar . yard goods ~ transbordate . sea.returns ~ returnabile .perishable goods.{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide .excisable goods ~ textile .goods on hand ~ periculoase . sea farming marin adj.loose/ unpacked goods ~ nedeciarate . land etc.f.(furnizorului) unsolds ~ rubricate . textile etc.unclaimed goods ~ neridicate in termen .bale goods ~ in comision .goods supplied on deferred payments .) dry goods ~ u§oare .?.straine/de import . marine.realizable/marketable goods ~ vamuibile .marcate .textiles.bonded goods ~ in vrac .(grdne.piece fabric/goods. nisip.dangerous/hazardous goods ~ perisabile .distrained goods .undelivered goods ~ neridicate .(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute . sailor.dusted goods ~ prohibite .light goods ~ vandabile ..dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .MAR-MAR 215 ~ inerte . mariner ~ brevetat ..bundle goods ". bumbac. maritime marinar.. marine .».) inert goods inflamabile .inflammable/ flammable goods ~ in baluri .wet goods '•.foreign goods ~ supuse accizelor .no goods exchanged maricultura s.moist goods ~ uscate .ordinary seaman marina s.(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate .goods on commission ~ in consignatie .goods making up a parcel ~ in tranzit . perishables ~ prafuite .(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate .bulk goods ~ insacuite .transit goods -" in vama . mariculture.(minereuri.transshipment goods ~ transportate pe apa .unrealizable goods ~ nevamuibile ..lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .overtime goods ~ nevandabile . soft goods ~ textile cu metraj in bucata .able-bodied seaman ~ de cabotaj .licite .bagged goods ~ la moda .

writing table.security printer | ~ postala de francat . heel.typewriter ~ de serviciu .(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .navy. stub material adj. packer ~ de asamblat . (bur. marine.216 MAR-MAT ~ comerciala .substitute material .. (mdncare) meal. cont. merchant shipping ~ militara . 1.company car ~ de sortare . safety margin marketing A.nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului . ~ deficitar . material ~ de ambalare .social marketing marxism s.assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat .shortage material I .(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social .versatile machine matca s..f.(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .n.]) green fodder masina s.) mass ~ de joc .official board. table 2.f. corn.accounting machine ~ de ambalat/impachetat .bulk weight ~ si casa .postal franking J machine ~ -unealta . sack-filling machine ~ de scris .. naval forces maritim adj. fin.Marxism-Leninism masa s.labeller ~ de facturat .) margin of safety.seagoing marja s. green table: (fur a.) gross margin ~ de contributie .package wrapping machine.sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de. (color.) contribution margin ~ de profit . machine.direct marketing ~ in retea . talon) counterfoil.network marketing ~ nonprofit .) margin ~ a dobanzii .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci . Marxism ~ -leninism . valoare . engine.gambling table ~ de sens . (in fizicd etc.net profit margin ~ de siguranta .f. desk ~ monetara .money supply ~ specifica aparenta . merchant marine/navy.profit margin ~ de profit net .(pensiune) board and lodging ~ verde .packing material ~ de inlocuire . n. maritime.sack packer.(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.f. n. fare 3. marketing ~ comun .incentive marketing ~ direct .bulk density ~ specifica in vrac .(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin.machine tool ~ universala . seaborne. (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat . s.(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta .(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn..commercial/mercantile marine.

(care foloseste ca imitate piciorul . (pretui. (a preturilor etc.) to raise v. to increase marime s. (despre bani) loose maruntis s.f.profit maximization maxim(um) s. (cantitate) quantity. upper limit mari v.) to enhance.wood.{la imbrdcdminte) outsize . valoarea etc. to boost. salarii etc.dry measure ~ de cherestea . pi. loose cash/change/money 2.t.r.cherestea) board measure ~ -etalon .f \. maximum maximiza v.increase of capital marunt adj. material ~ prima . upturn. (a spori. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului .n. to maximize maximizare s. 1. maximization ~ a profitului .reusable materials ~ textile .f.f.inflammable/flammable material ~ lemnos . (corn.advertising/publicity material. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara .) increase. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente . (bani mdrunti) (small) change. (scadenta) maturity a ajunge la ~ .(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale.measure of capacity. (intindere) extent. (mdrfuri) small goods.sticker ~ publicitar postal .(c. upswing. small coin/money. fitting ~ de capacitate . a create) to increase.mailshot ~ rulant . (preturi.raw/working material. timber.ullaging masura s. petty/small wares masurare s. (despre cheltuieli) petty.to mature maxim(al) adj.MAT-MAS 217 ~ inflamabil . (preturi) to mark up.) size.standard of measurement ~ foarte mare . boost.f. measure. cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s.plastics ~ publicitar . to push up.t.n. to enlarge.f. (masurare) measurement. amount 2.) rolling stock. maximum. matrix ~ de conducere .building materials ~ refolosibile . (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .f. promotion matter ~ publicitar colant . size ~ obisnuita/curenta .strategic raw material matrice s.scarce raw material ~ prima strategics .f.textiles materie s. railway vehicles materiale de constructie . raise ~ a capitalului social .f.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente . (in industria petrochimica) feedstock.(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s.

mechanism.engine operator/ driver.anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .f. medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala . gear ~ al economiei de piata .veterinary surgeon medicament s.t.n.arithmetical mean ~ de lucru .f. machinery.f.emergency measures ~ deflationiste . drug.family doctor ~ igienist . environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera .forensic expert ~ veterinar . medicine ~ a muncii .strong measures ~ represive . hand ~ de lucru .working mean ~ neponderata .exchange rate mechanism ~ de echilibrare .f. physician.natural environment ~ social .decimal measure ~ provizorie/temporara .to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru .) deck engineer ~ -masinist .m. labour (force).stopgap masuri antiinflationiste .218 MAS-MED ~ metrica/zecimala . doctor ~ chirurg .de punte .manpower.financial environment ~ natural . device. mechanic.surgeon ~ de medicina generala .(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic . (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur.m. chief engineer mecanism s. mechanical s. average.retaliatory measures ~ restrictive .n.(mar.firm'! business environment ~ economic .to be short of hands mecanic adj.weighted average mediere s.engineer ~ -sef .over-the-counter drug medicina s.free hand.industrial/occupational medicine ~ legala . engineman .deflationary measures ~ energice .restrictive measures ~ §i greutati . medicine.n. engineer ~ brevetat.health officer ~ legist .) certified engineer ~ de locomotiva .social environme background/milieu .price mechanism ~ al ratei de schimb .unweighted average ~ ponderata . hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .weights and measures mana s. mean ~ aritmetica . full authority a avea ~ libera .economic mechanism mecaniza v.forensic medicine medic s. to mechanize medic s.] averaging mediu s.(mar.market economy mechanism ~ al preturilor .economic environment ~ financiar .master mechanic.

ferrous metallurgy ~ neferoaselor . housewifery 2. 1.f.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor . procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare . tradesman mestesugaresc adj.m.n. menu.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator . n. (prdvalie) small-ware shop mercurial s.ordinary mensual adj.f.cartelist ~ al unui consiliu . meniu s.(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului . to mention. to make mention of. mercery. (in post) to keep one's job mentiona v. (articole) haberdashery. n..) fellow.r..n.(guvernamentale.(cont. bill of fare ~ fix . metallurgy.acting/deputy member a fi ~ in . 1. small wares 2.MEM-MAR 219 membru s. craft 2. 1. (profesie) profession.. (listd de preturi) price current/list meserias s.t. 1. (profesie) profession.to sit in/on memorandum s.) straight-line method ~ compararii factorilor .councillor ~ al unui sindicat .floor member ~ al consiliului de administratie (company) director. metalurgie s. vocation ~ calificata . (gospoddrie) household menaj er adj. craftsman. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie . handmade.n. mercantilism merceologie s. handicraftsman.m. metallurgical engineering metalurgia feroaselor .n. (intr-un contract) to set forth.t. (de partid. (a specified) to specify mercantil adj. member. trustee ~ al unei comisii . to maintain v. science of commodities mercerie s.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s.active member ~ al bursei . craftsman. handicraft. tradesman meserie s.f. memorandum ~ al acordului . monthly mentine v. (meserie) trade. housekeeping. artisan. (artd) craftsmanship mestesugar s.foundation/charter member.m. domestic.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont. (al unei societdti stiintifice etc. (pricepere) skill 4. household.outside director ~ onorific/de onoare .f.nonferrous metallurgy metoda s.skilled trade mestesug s. trade. handicraft. mercantile mercantilism s. member of the board. method. handicraft. (despre preturi} to keep up.) spreadsheet approach . de sindicat) cardholder ~ activ ..f. craft 2. vocation 3.honorary member ~ supleant . handicraftsman. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel .

{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont.standard metre ~ patrat .small(-scale) productioni ~ publicitate .m. (metoda) methi (cale) way. pi.(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade.discharge facilitie ~ de incarcare .(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului .f.method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor . {despre preturi) to sink migratie s.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini.doci facilities ~ de antrepozitare .loading facilities .(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont.f.f.f. 1. abate.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali . metropolitan. to decrease.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala . intermediate levd of economy mic adj.classific advertisement microeconomie s.job ranking method ~ de incercare/testare .) inventory costing method ~ de finantare . to decrease. 1. sausage factory 2. to cut. small 2. to abate. {preturi) to p down v. 144 de obiecte) small gross mica burghezie . microeconomics micsora v. to reduce. underground. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s. 1.square metre mezelarie s.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare . (despre venituri. metric metrologie s.f.r. metrology metropola s. means.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii .testing method. salarii etc. metre ~ cub .n. test procedure metric adj. a facilities mijioace de andocare .f.petty bourgeois ~ cabotaj . beneficii) poor ~ -burghez .) percentage of sales method metoda de amortizare .) lower.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie . middle 2.accrual basis/concept ~ procentului din vanzari . small(-coast) trade.cubic metre ~ -etalon . metropolis metrou s. {SUA) subway metru s. {instrument) instrume {resursa) resource 3.small industry ~ productie . to diminish.n. migration ~ a capitalului .migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros .f. (preturi. {mod actiune) means. diminish.

n.ore-oil tanker minereu s.means of production.nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra . (Anglia) Home .n. (cariera) quarry ~ de aur . (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne . (din minele de carbuni} collier mineral adj. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren . (SUA) billionaire milion^.advertising media mijioci v.train mile miliard s.crude/mine ore ~ -bulgari . capital/investment goods. n.w. minimum ~ de subzistenta/trai . s.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor .n. mining negativ) pander. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs.m. millionaire mina s. ore ~ brut .. colliery miner s.n.local resources ~ plutitoare . million milionar^.t.ore-grain carrier ~ -petrolier .n. means of conveyance ~ fixe .docking/harbour facilities ~ publicitare . to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. bonanza ~ de carbuni . ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier .lump ore ~ in vrac . mine.ore-coal carrier ~ -cerealier . intermediary.f. multimillionaire. (Anglia) Foreign Office.ore in bulk minerits.cargo handling facilities ~ de plata . (si in sens negativ) go-between. (in negocierf) negotiator. to minimize.floating equipment ~ portuare .(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata .means of subsistence/living. livelihood ~ de transport . ministry./z. bulk-ore carrier.legal tender ~ legale limitate de plata . medium of exchange ~ de productie . s. procurer mila s. (a media) to mediate. payment media. mediator.m. to belittle.fixed assets. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica . circulating medium. (a subaprecia) to disparage minimum s. mineral mineralier s. milliard.transport facilities.f. pit.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica . (SUA) billion miliardar s.limited legal tender ~ locale .gold mine.t.means of payment. board. producer(s)/ production goods ~ de trai .minimum living standard minimaliza v. (put) mine. minimum minister s.m. (Anglia) office. miner.Ministry of Internal/Home Affairs.coal mine/pit. physical capital ~ independente de trai .land/British mile..n.n.

j traffic management ~ a capitalului . (SUA) Department of Justice ~ Educatiei .i.Ministry of Justice. appointments.m.Minister for Finance. (Anglici) Chancellor of the Exchequer. motion.trade-union movement mita s. bribery.Ministi Plenipotentiary minus s. to bribe.Minister for Foreign Affairs.Ministry of Education.f. mill ~ de apa . stake. (SUA) Secretary of State. (Anglid) Foreign Secretary.f.Minister for Internal Affairs. (Anglid) Home Secretary.f. (Anglid) Lord Chancellor. v. marfa) short miscare s.t. (revoltd) revolt. (a amenaja) to furnish mobila s.n. to stake.Ministry of Public Health ministru s.(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. joint. State Secretary ~ al afacerilor interne . compound .(SUA) Defense Department ~ Comertului . mix ~ de distributie . mixed. (Anglid} 'Board of Trade. (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie . (combine composite.t. (concret) bribe mitui v.) civil commotion ~ grevista . movement (activitate) activity 3. (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii .f.deputy minister. minister.m. (Anglid) Exchequer. furniture.t.Ministry of Finance. 1. (Anglid) secretary of state ~ adjunct . illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. n. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii . (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie . miza v.Ministry of Trade.water mill mobila v. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe . upheaval.(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing ..capital movement ~ civila . bribe giver. ric commotion.strike movement ~ portuara . gamble moara s.revolutionai movement ~ sindicala . uprising 4. (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu .dock traffic ~ revolutionara .Minister of Commerce. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante .Minister of Justice. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante . (de marto? tamperer mix s. (c. (sociali movement.f. minus. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului . to gamble \ miza s.M1N-MO Office.(Anglid) Board of Agriculture Apararii . I articol separaf) piece of furniture .(care provoacd dawv (asig. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s.Minister without portofolio ~ plenipotentiar .

customs wharf monarhie s. specie.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s. pattern ~ al cresterii economice .full-bodied currency ~ dirijata . (la zi.lawful currency. world(-wide) mondoeconomie s. beneficii) poor mol s.oil pier ~ cu dane pentru marfuri .MOB-MON 223 mobiliar adj.adjustable/elastic currency ~ falsa .unconvertible currency ~ stabila .commodity money ~ metalica .money of account. (dr.f. (despre venituri. mobility ~ a capitalului .false/bad coin. divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva .coin of legal fineness ~ curenta .real money ~ elastica .fractional currency/money.n. model.currency.f.collection pattern ~ de cec . current money ~ de cont . money ~ bancara/scripturala . metallic currency ~ neconvertibila . actualizat) up-to-date modest adj. style ~ de consum . pier. legal tender ~ -marfa . furniture.mobility of capital. mole ~ cu dana de petrol .constitutional/ limited monarchy mondial adj. (metalicd) coin. token money ~ Huctuanta . accounting currency ~ de hartie .n. appointments mobilitate s.f. monarchy ~ absoluta .forced currency ~ cu titlu legal .absolute monarchy ~ constitutionals .cargo pier ~ vamal . fashion model s. (imitate monetard a unei tdri) currency. manner.stable/sound currency ~ -tip . hard money. capital mobility ~ a fortei de munca . counterfeit coin/money.) nonphysical/deposit money ~ -cheie .coin.key currency ~ convertibila .f. base coinage ~ fictiva .n.managed currency/money ~ divizionara/de bilon . paper currency/money.fiat money ~ Hduciara .standard coin . personal mobilier s.fiduciary note.paper currency/money ~ din aur sail argint . world economy moneda s.econometric model ~ economic . mode.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare .economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj. labour mobility ~ profesionala .) movable.convertible currency ~ cu curs fortat . modern. way.n.mobility of labour.model of economic growth ~ al incasarii debitorilor.staff-pattem ~ econometric .floating currency ~ legala .(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor .f.(depozite bancare etc.

(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita .n.unilateral monopoly monopolist adj./M. sample. hei (legatar) legatee. n.absolute monopoly ~ asupra vanzarilor . heirdom. inheritance.heir-at-law .selling monopoly ~ bilateral . inheritor.f. single standard monopols. currency.n.f.random sample ~ de control .heir apparent ~ legitim/de drept . (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony. nummular monetarism s.t. mint.. security printing office monocultura s.outturn sampi ~ fara valoare . heiress mostenitor s.perfect monopoly ~ unilateral .(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total . heritagi hereditament.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu .n.residual bequest/legacy ~ neasteptata .windfall ~ vacanta . one/single-crop system monometalism s.t.check sample ~ de valoare . nummary.(al statului) fiscal monopoly ~ institutional .free sample. moratorium mostra s.vacant succession mostenitoare s.m. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. (de bunuri inn biliare) devisee.master sample a lua o ~ .f. miller ( moratoriu s.m.commercial/supplier's monopoly ~ de stat . monopsonist morar s.n.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa . monetary. <J to engross.f. buyer's monopoly monopsonist^.) monometallism.sample of value ~ din marfa preluata ..224 MON- monetar adj.representatm adequate sample ~ statistics .(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial .f. monopolistic monopolist monopoliza v. to inherit mostenire s. (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal . (J material textil) swatch ~ aleatorie . (pferitd i scop promotional) handout ~ medie .. actiuni) to cor monopson s.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural . (succesor} successor ~ aparent . monopoly ~ absolut . to monopolize.to take a sample mosteni v. monetarism monetarie s. monoculture. pattern.discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . {mdrfuri.

homework ~ manuala manual work/labour.heir presumptive ~ subsecvent .n. {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica . motivation ~ a consumatorului . (corn.shift work/ labour ~ la domiciliu . vote ~ de incredere .(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara .(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .office/clerical work ~ de mantuiala .manual labour.(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta . motel. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar .intellectual/brain work ~ in acord -job/task work. motion.f.(legatar} heir testamentary motel s.(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s.unskilled work.follow-up work ~ conform graficului . multinational multiplicator^-.work by the day.to carry a vote mulgere s.m. 1.whole-/full--time work ~ cu ziua .consumer's motivation ~ de profit . work at piece rates/by the job.vote of confidence ~ de neincredere . labour. work ~ a copiilor . toil 2.} indirect labour ~ intelectuala .n. (grea) sweat.labour of love ~ grea/istovitoare hard work. handiwork ~ necalificata . {ocupatie} job. work.n. (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .skilled work ~ concreta . multimillionaire multinational adj. piecework. motor hotel motivatie s.schedule work ~ cu norma intreaga .) multilateralism multimilionar s.by(e)-work ~ calificata .profit motivation motiune s. want-of-confidence vote a adopta o ~ .f.f.) multiplier ~ bugetar . multilateral multilateralism s. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate. day labour ~ de birou . intretinere etc.f.(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. (inferioard} underwork .w.remainderman ~ testamentar . physical work ~ gratuita .MO§-MUN 225 ~ prezumptiv . (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj. (fin.teamwork ~ in schimburi/ture .vote of no-confidence.

mountain ~ de pietate . to work piecemeal muncitor adj.(care are cloud servicii.forest worker.season(al) worker muncitori esentiali . (municipal corporation.longshoreman. (harnic) industrious. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd. \. mutual I . surplus labour munci v.wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp . to toil.) peripheral workers ~ sindicalizati .m. (SUA) railroader ~ forestier . lumberman ~ industrial . pieceworker ~ necaliHcat . workman ~ agricol .floater. pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus . job/task worker.work at time rates ~ suplimentara .semiskilled worker ~ sezonier .unskilled worker.industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord . active. (pe chei) quayman ~ semicalificat .skilled worker ~ care determina norma .m.unproductive/wasted work ~ ocazionala . railwayman. stevedore.pawnshop. practicatd de obicei noaptea. mont-det -piete I mutual adj.organized/union labour municipal adj. to work.odd work/job ~ platita/salariata .factory worker ~ evazionist .to do piece work.) core workers ~ nesindicalizati .t.half-timer/'-time worker.licensed worker ~ calificat . working 2. occasional hand ~ portuar .(mutati in interes dt serviciu] (man. (a trudi) to labour. hard-working s.(ore suplimentare) overtime (work). pacer. (SL'A} lumberjack.free labour ~ periferici . worker. overwork. municipal municipalitate s. municipality municipal authority. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat . field/farm hand ~ autorizat .f.(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man.pacemaker. part-time work ~ cu ziua .i. loader. to sweat. (ocazional) to job v. corporate town munte s. dock(side)/watersidt worker.226 MUN-MLT ~ neproductiva . labourer ~ ocazional .sweatee ~ feroviar railman.day labourer ~ de fabrica . to work by the piece. lumper. (pdmantuT) to till ~ in acord .agricultural worker.jobber.

coaster. short-haul ship/vessel. character ~ §i grad al avariei .liner. intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO .N natura s.pollution control ship/vessel ~ de control vamal . trade ship/vessel. lake-type vessel. trading ship/vessel.commercial ship/ vessel.subdivided ship ~ de cabotaj . watercraft ~ abandonata .) nature and extent of the damage a plati in ~ .(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi .survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie .lake craft.f. inshore vessel ~ de cabotaj national . sea disaster nava s. ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 . ship. long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica .repairing ship ~ -baza . merchant ship/vessel.(yamal.tank ship/vessel. vessel. shoaler de cabotaj mic .(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel.abandoned ship/vessel.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga . (/e/) kind. freighter.to pay in kind nationaliza v. tanker ~ combinata .leading vessel ~ -cisterna . to nationalize naufragia v.(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore.n.coastal/coasting ship. distress.accommodation/base ship.t.short-sea ship/vessel. derelict ~ -atelier . (marine) casualty. shipwreck. regular trader ~ de lacuri . home trader ~ de canal . tender ~ ca parte contractanta . examination vessel ~ de control al poluarii . cargo boat ~ compartimentata . foreign-going ship/vessel.canal boat .de cartel maritim .day-service ship ~ de curse regulate/linie .conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice . to (suffer) shipwreck naufragiu s.customs/revenue ship ~ de croaziera .i. 1.f. (de mic tonaj) craft. coast trade ship/vessel.(asig.oversea(s) ship/ vessel. trader. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel. boat. coastwise ship/vessel.(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala .large ship/vessel . (CM diferite sensuri) nature 2. laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel.home-trade ship/vessel.(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control .

fishing boat/ship/vessel ~ de rada . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te .car carrier.bulk carrier/trader ~ de mic tonaj . sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare .meat carrier/ship/vessel.chartered ship/vessel.inland navigation ship/vessel ~ de pasageri .hovercraft ~ pentru animale vii .river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel. combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel.cargo boat/carrier.ore carrier/ship/vessel mixta .shiplet ~ de transport carrier.bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate .ocean liner ~ pe perna de aer . grain carrier/ship. seagoing ship/vessel ~ mineraliera .pallet carrier/ship/vessel.(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel. reefer (ship) ~ frigorifica de carne .228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara .roads ship/vessel.(salvage) lifting craft/ship ~ de serie . laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.) industrial carrier ~ pentru marfuri .dual--purpose vessel. pallet-carrying ship/ vessel . vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale . timber-carrying vessel ~ pentru ciment .cereal carrier. idle ship/vessel.nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda .cattleship ~ pentru autovehicule .serial/series-built vessel. grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea .ship in commission/service ~ incarcata .timber carrier/ ship/vessel.leviathan ~ de tonaj foarte mic .time-chartered ship/vessel ~ necartelata .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica . car-transport ship/vessel.passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .(minereuri. carrying vessel ~ de transport combinat .cement carrier ~ pentru materii prime .refrigerated fish carrier ~ in balast .general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele . freighter ~ pentru marfuri generale .ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie . cargo-and-passenger ship/vessel. cargo (-carrying) ship/vessel.ship in laden condition. contract carrier ~ navlosita pe termen .(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare . ship out-of-commission ~ fluviala . roader ~ de ranfluare . titei etc.heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac . freight carrier. (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita . intermediate/mixed vessel. sea ship.

dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate .f. short-sea shipping.coast(al)/coastwise navigation.maritima .tramp liner .general-purpose tramp ~ -uzina .m.commercial navigation/ shipping ~ costiera .slurry carrier ~ petroliera .oil carrier/ship/vessel/ tanker.air navigation ~ comerciala . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum..long-distance/deep-sea navigation.cabotage. lump sum chartering ~ partiala .harbour/port ship ~ remorcata . shipping ~ aeriana . to navigate. oiler.-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v.to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .i. .inland/inner/inside navigation.) to charter. un aiiiobuz etc.(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel.part chartering ~ pe termen .long-distance navigation/shipping.to lay up a ship naveta s. (c. to sail.t.) chartering.f. internal shipping -.v. freightage.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.time chartering .to rim to and fro. sailing.to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare . regular traveller naviga v. tank ship/vessel.river navigation ~ interioara . (mar.f. passable navigatie s. (SUA) commutation a face naveta . to affreight ~ cu navlu forfetar/global .towing ship/vessel ~ sechestrata . tanker ~ portuara . short-range navigation ~ regulata/de linie . (despre o nava.f.to charter space navlosire s.maritime/marine navigation.short-distance navigation/shipping.) down-and-up-train.(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ .foreign ship/vessel. foreigner ~ tip RO-RO . tramper ~ -tramp de linie . sea navigation/shipping ~ oceanica . inshore navigation ~ de cursa lunga . navigation. to run shuttle service. oil-carrying ship/vessel. long-range navigation ~ pe distanta scurta . affreightment ~ a navei nude . (despre nave comerciale) to trade navigabil adj.tramp universala . foreign trade ~ fluviala . coasting ~ de cabotaj .roro" ship/vessel '.arrested ship ~ sub pavilion nationa! .national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain .standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate .line/liner shipping ~ -tramp . to freight.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard . (mar.ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga .. navigable.) to ply navetist.

230 NAV-NAV ~ pe termen lung .double freight ~ .lump sum freight ~ intreg/total .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .net freight ~ oceanic .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat . charter money.freight at risk/payable at destination .voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .. (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .chartered/disponent owner.pending freight ~ net .charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .out-and-home freight ~ egal .on deadweight basis freight ~ castigat oricum . (mar. seaborne/seagoing freight ~ ad valorem . port of call freight ~ maritim .time charterer ~ principal .ocean freight ~ pe distanta .destination freight.single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.charter/time freight ~ pe voiaj .coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .m.freight forward ~ contractual . freight contractor navlu s.full freight ~ la cubaj/volum .dus-intors" .n.aggregate freight ~ de cartel .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .estimated freight ~ excesiv .through freight ~ dublu .single-voyage chartering ~ simpla . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .package freight ~ pentru marfuri in tranzit .distance freight ~ pe timp .long-term chartering ~ pe voiaj .(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .freight by measurement ~ la destinatie . affreighter.) charterer. freighter ~ pe termen . portage.

(contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. unpacked. uninsurable neasigurat adj. needful. to require necesitate s. default of acceptance ~ a unei cambii . inadequate necostisitor adj.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . (bur. (cerut) required. unconfirmed. unskilled necatalogat adj. essential.) unlisted. unconditional.f. undisbursed .freight and cost ~ -tramp . unpaid. uncatalogued necesar adj. (sub forma unei corporatii) (SU.) margin dishono(u)r neachitat adj.4) unincorporated neconvertibil adj.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur. requisite s. unquoted nedatat adj.tramp/shipping freight neacceptare s. mar. (indispefisabi!) indispensable.distress/low freight ~ suplimentar .) bare requirement necesita v. absolute.additional/extra freight.f. impolite} delinquent.t. a unei cambii) neautorizat adj. unqualified. unassured. undated nedebursat adj. to necessitate.f. need. necessity. inconvertible necorespunzator adj.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . unredeemable neamortizat adj. unsettled. unauthorized. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj.n. unconvertible. uncancelled neaprobat adj. nonpayment. dateless. wantage. overfreight ~ $i contrastalii . unspent necomercial adj. unreceipted. want.f. want.high freight ~ scazut . (restant) outstanding neacoperire s. (despre taxe. loose neamortizabil adj.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. (asig. inexpensive necotat adj. (fard conditii) termless neconfirrnat adj. uninsured. (despre vdrsaminte. necessary. undamaged neavizat adj. unlicensed necalificat adj. (in alb) blank neconditionat adj. unapproved neasigurabil adj. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. (cerinta) requirement necheltuit adj. (despre datorii) uncleared. (nespecificat) unstipulated.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . plati) unacknowledged neconsemnat adj. irredeemable. unendorsed neanulat adj.capital requirement ~ de marja . requirement ~ de capital . unredeemed neandosat adj. unlicensed neavariat adj. (neonorare a unui cec. wantage. nonacceptance.freight and demurrage ~ §i cost .

merchant. (a unui imputernicit) procuration. ofertd etc. to hold negotiations/talks negociabil adj.t.m.wholesale/direct trader.f.n. to negociate v. negrevat adj. (de mdruntisuri. commerce a face ~ cu . wasteful neeconomicitate s.) contributory negligence negocia v. unfavourable nefertil adj. (despre bduturd) unadulterated. to trade in smth. de bdcdnie) chandler ~ ambulant . a incepe ~ . undistributed.. (a reclamatiei in termen legal) (dr.) outcry ~ dure .f.f.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata .greengrocer ~ de marunti§uri . unwarranted negativ adj. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. unvalued.negotiations in progress. nonfulfilment ~ a unui contract . on-going negotiations ~ la nivel inalt .to hold talks negots. (de fructe. obligatiuni) unissued neevaluat adj.summit talks. negligence ~ culpabila . (despre un contract) open-ended nedepunere s.to deal in smth. negative neglijenta adj. uneconomic.) inelastic neemis adj. (despre un contract.m. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s. unappropriated neeconomic adj. genuine nefavorabil adj.hard bargain ~ in curs . bagman. nonexecution. trade.to enter into/to open negotiations a purta . nonperformance.f.. itinerant dealer. negotiable. (despre sol) poor nefolosit adj. {despre cerere.haberdasher . bargaining.(asig.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale . talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. unemployed negarantat adj. legume.pedlar. negotiator negociere s. shopman.to be in negotiations with smb.) nonclaim nedisponibil adj. pi. unassessed. dealer. peste etc. unavailable nedistribuit adj. (in cuvinte compose) monger. top (-level) negotiations ~ salariale . with smb. unrated neexecutare s. {despre actiuni. unsecured.i.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . undivided. (despre titluri de valoare) marketable. (cu magazin) shopkeeper. negotiation. transferable negociator^. hawker.232 NED-NEC nedefinitivat adj.wool stapler ~ de legume §i fructe . wholesaler ~ de .wage negotiations a fi in ~ cu cineva . (dezeconomie) diseconomy neelastic adj.

raw. failure to pay.f. neoperativ) unemployed. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. lawless nelichidat adj. default. (nevdndut) unplaced neplata s. failure to observe. tax-exempt/-free. idle neproductivitate s.f. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj. unmanufactured. unmortgaged.f. (despre metale) base neprevazut adj.f. (in instantd) default. irredeemable.f. unprofitable. nonfulfilment. nonpayment. nonprofessional neprofesionist adj. unnegotiable neoficial adj.f. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale .livestock/cattle dealer negustorie s. unnavigable nenavigabilitate s. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . untaxable neipotecat adj.f. unprofitable. expendable nerecuperat adj. unofficial neonorare s. nondelivery. nonreimbursable nerecuperabil adj. nonobservance.fishmonger ~ de vinuri . (despre un bun) dormant . unrecovered nerentabil adj.f. unforeseen. not liable to taxation. (a unui cec. free from encumbrance nemcasat adj. unprofitableness nerepartizat adj. nonperfonnance.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. crude.f. nonprofessional neprofitabil adj. failure to deliver nelivrat adj. profitless nerambursabil adj. unentered nelegal adj. unclaimed. unredeemable. profitless. (mar.NEG-NER 233 ~ de mercerie . (fard termen final) termless nelivrare s. (neasteptat) unexpected neprezentare s. (neutilizat. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. (a unei nave maritime. nonworking nemuncit adj. trade.) nonfeasance nemregistrat adj. unearned nenavigabil adj. (mar.f. unlicensed neplasat adj. unregistered. impozite) uncollected nemcarcat adj.) no-cargo condition neindeplinire s. unappropriated nerespectare s. nonexecution. undistributed. unfinished nepretios adj. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. (despre capital) dormant.f. unproductive. (despre sol) poor. irrecoverable. unproductiveness. (despre taxe. nonrecoverable. nonappearance neproductiv adj. undelivered nelucrator adj.wine merchant ~ de vite . unrein unerative nerentabilitate s. nonretumable. commerce.) unchartered nenegociabil adj. failure nerevendicat adj. fluviale) unseaworthiness. nonproductivity neprofesional adj.mercer ~ de pe$te . (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj.(dr.

1. rate setting/fixing normator s.m.t.(ace! sislem ds iinpunere. unsaleable. nei.) work load ~ de consum . unverified. want. (necesitate) need.minim al ucui pret . uncustomed. output level ~ al salariilor .m. taskmaster.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui .f. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. unmerchantable. a unui serviciu etc.(al cursului actiunilor) resistance level .tariff level ~ de cheltuieli prevazute . straitened circumstances ~ dc bunuri competitive . sateless nevamuit adj. (a unui salariat.n.) knot nomenclator s. (in constructii) quantity surveyor norma s.standard of living. clear netaxat adj. unmatured nesigur adj.de subzistenta . normalization. desdtute s.competitive need ni§a s.trade terms ~ de export . nominal norma v.rate of consumption. standard. norm. (de productie. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj.level of economic development ~ de rezistenta .f.n. undue. unsubsidized net adj.customs nomenclature nominal adj. (lipsd) need. necessity 2. unsafe.bankruptcy level ~ al preturilor .niche market nivel s.price level . net neutiSizat adj. (specificatie. needy.f. standardization. destitution 3. needy person nevoie s. unsettled nesubscris adj. (sdrdcie) poverty.ceiling ~ minim al salariilor . 1.n. unchecked.cost standards ~ de dezvoltare economica . uncalled nesolutionat adj. (jend financiard) straits. schedule ~ comercia! .bill/list of export goods. neutrality ~ fiscala . dubios) doubtful nesindicalizat adj. uncleared neverificat adj. nomenclature ~ vamala . export list ~ de marfuri . (imitate. scale ~ acceptabil de calitate . (indoielnic. living standard ~ maxim. rate setter/fixer. unrealizable.f. consum etc.) rate. to standardize. level.scale of production.f. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj. poor.234 NES-NOR nescadent adj. unemployed idle neutraiitate s. de musurd penlru viteza) (mar. standard.wage floor -. prescriptie') specification 2.bill/list of goods nomenclatura s. unrated neto adv. to normalize normare s.f. standardizer. consumption rate .{controluf) price iloor nod s.subsistence level ~ de trai .wage level ~ al tarifelor . nonunion nesoldat adj. unbalanced nesolicitat adj. niche ~ de piata . classified list. (reguld) rule.al productiei . unmarketable.

) hatch(way) speed norme de livrare .loose standard ~ orara . to give notice notificare s.port efficiency ~ de pierderi admise .rate of production.m.(a marfurilor) handling rate ~ de operare .f.standard specifications a depasi norma .to smash the target notars.debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu . account.part-time work ~ pe gura de magazie . memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor . notarial notariats.(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum.f. safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .rate of transport ~ fixata zilnic .f.notice of readiness nova tie s.n..) rules of procedure ~ de receptie .notary public notarial adj.hourly rate ~ partiala .) advice note ~ de avizare a scadentei . novatie . to notify.t.(corn.notice of cancellation ~ de credit .loading rate ~ de lucru . notary ~ public .flexible working hours ~ intreaga .to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ . cash note ~ de reinnoire .unsecured note ~ de debitare .specifications for delivery ~ de procedura .(dr. note.prompt note ~ de comanda .acceptance specifications ~ de securitatea muncii . fin. notification.nava gata de incarcare" .time standard ~ de transport . output standard ~ de timp .. (dr. notary's office nota s.note of fees ~ de plata .(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .credit note ~ de . notice ~ de anulare .) novation novatiune v..loss allowance ~ de productie .bill (of costs). diplomatic note notifica v. job rate ~ de manipulare .labour safety rules.(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .whole-/riill-time work ~ nerigida .NOR-NOV 235 ~ de descarcare .order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.nava gata de operare" .rate of work.stem note ~ de .(a navei) handling rate ~ de operare a portului .(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .discharge rate.) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .(mar. unloading/lading rate ~ de descarcare a navei .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .

f.) null 2.available/spare cash ~ in casa .fractional number ~ impar/fara sot . nomination. of no value ~ si neavenit .to pay in cash numerota v.fractionar .fictitious name . (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj. (dr. (far a valoare) null. no pay ~ se cere .t.) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig. forage.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare . worthless.s'.full name numerar s. (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare . to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v. (i/itr-m post) to place numire s.n. mar.n. no ~ salvezi.. (cifrd} figure 2. (la imbrdcaminte) size 3.whole number ~ multiplu .f. to nominate.) nullity.cash in hand a plati m ~ . name ". to assign.f.even number numere cu doua cifre .multiple (quantity) ~ par/cu sot . invalidity "-' de drept . ready/effective money ~ contra documente -. (intr-o functie) appointment. assignment. a socoti) to compute. to count (up).running number ". to appoint.null and void militate s. to reckon nume s. (dr.(conditie de baza a contractului de salvare) (mar.n.(de la 10 la 99) double figures numara v. voidness.corporal name. (a calcula. fodder .odd number ~ intreg .registration number ~ de ordine .actual nullity ~ de fond . mar.236 NU-NL'T nil adv.fictiv . nu platesc .(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai . only ~ daca este cauzat de . 1.t.(despre actiuni) (bur. name of a firm/company ~ si prenume .family name •.business name. (la garderoba) check.name of the payee by ~ la comanda .t.de securitate al cardului .construed nullify numai adv.} no cure.) no bid nud adj. numismatics. (incadrare intr-un post) placement numismatica s.prompt cash against documents ~ disponibil .unless caused ~.n. (inlr-o fiinctie) to name. number. to number.social . style ~ de familie -.(asig. cash.nullity in law ~ de fapt .to order only ~ pierderea totala .) constructive total loss only niimar s.a! beneficiarului . numismatology nutret.card security number ~ de serie/fabricatie . 1.substantive nullity ~ virtuala .

) bond ~ activa .taxable article ~ al litigiului . bond.de familie . (industrial) industrial unit/project ~ final . to compel. binding obligatie s. a constrdnge) to oblige.accrued liabilities obligatiune s.f. debitor) obligor obligatar adj.) deed poll ~ viitoare .) cross liabilities ~ sporite .(dr. (articol. 1.. indebted s. (de studhi) subject (matter). corporal sau incorporat) property asset (dr.onus ~ solidara .) absolute liability ~ oneroasa .ultimate goal obliga v.r. to force. objective. thing 2.subject matter insured ~ in rise .) joint and several obligation ~ unilaterala .(asig.valuables obiectiv adj.operative obligation ~ financiara .(dr. (fin.odd-come-shorts ~ pierdute .purpose of a contract ~ al impunerii . object. 1.) vicarious liability ~ consensuala .) consensual obligation ~ contractuala . compulsory. produs) article.) to bind v. (de serviciu) duty ~ asigurat . (interes) interest 4. purpose 2. (a! wiei cercetdri) object. constrans) forced. obligatoriu adj.n. design.insurable interest ~ al contractului .financial liability ~ neconditionata .(cu dobdndd fixa) active bond . (persoana care se obliga. unbiassed s. goods ~ al asigurarii . obligation.prospective obligation obligatii fiscale ..n. (prin contract. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr.(care se transmit din generatie in generatie) (dr. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract.(dr.subject of an action ~ al proprietatii . (mdatorat) obliged.(element constitntiv al activului patrimonial. 1. compelled 2.handicraft . to coerce 2. identificabil si mdsurabil. creditor) obligee obligat adj. (prin contract) bound 3.(dr. to oblige/to bind oneself obligant s.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare .n. item. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum . {de activitate al unei societdti) object 3.m.tax liabilities ~ reciproce .m.0 obiceis.contractual obligation ~ executorie . (a sili.consumption habits obiect s. (scop) goal.) interest at risk obiecte de artizanat . obligatory. fair. prin contract. 1. object. impartial. (silit.f. (legala) (legal) obligation.(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. pi.t. aim. (rdspundere) liability.) heirloom ~ desperecheate/disparate .

care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.Treasury bond ~ directa .interchangeable bond ~ ipotecara .government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa .(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila .debenture bond ~ cu dobanda variabila .238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .(titlu emis pe baza de scant.) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila . in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri . mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.(instrument de indatorare pe termen lung.lottery/prize bond.(dr.(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur . inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t . cu alte titluri.(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero .escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .(care. (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie . la scadentd. oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila .mortgage bond . fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii . in anumite conditii.(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata . poate fi schimbatd.savings bond ~ de reorganizare . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .

(a angaja) to employ. to busy 2. occasional.(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. (comenzi.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize .t. un brevet) to take out ocazional ad]. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit . impediment. obstacle. n. (un certificat. (profit) to realize.unified bond ~ yankee .(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala .(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator .) to secure.currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa .currency bond ~ purtatoare de venit . inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila . cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. occupier .transferable bond ~ unificata/consolidata . to engage.registered bond ~ participativa . to take hold/possession of 4. (a lua in posesie) to occupy. (un post) to occupy.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond. fonduri) to raise. 1.callable bond ~ samurai .(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila .m. (in mod ilegal/abuziv iin teren. drag.t. (barierd) barrier ~ fiscal .(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie .special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua . beneficii etc.OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara . incidental.(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare .(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii . o locuintd) to squat ocupants. to fill 3.(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii .(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva .(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat.(de platd) single bond ~ transmisibila . to come in. to obtain. (a dobdndi) to acquire. (capital. (despre muncd) odd ocupa v. to get.

(licitanf) bidder. (a unui post) occupancy 3. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract . (ilegald/abuzivd a unui teren. servicii) to tender 4. (licitare) bid. al unei locuinte) squatter ocupare s.) to furnish ~ mai mult decat cineva . to present 2. (de actiuni) tender offer ~ de livrar : .full employment ~ temporara . fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara .(al unui teren. (in plic inchis.trial offer ~ de plata .supply of securities ~ de transport maritim . 1.(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital .alternative offer ~ atractiva .f.(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare . cdtre parti sd aibd . to put up/to expose for sale 3. 1.'s offer ofertant s.(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate.shipping bid ~ de valuta .(fdcutd furnizorului.tender of payment ~ de preluare . probe etc. astfel incut acceptarea mtocmai de.f. servicii) tenderer oferta s.tender of delivery ~ de moncda .(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. termene etc. taking hold/ possession 4. (a da) to offer. bidding.obiect. -.(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala .(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . servicii) tender 2.reasonable offer ~ agregata/globala . (pentru furnizarea de mdrfuri. angrosistului) purchase offer. referinte. la licitatie) ticket ~ acceptabila .employment ~ deplina a fortei de munca .attractive offer ~ avantajoasa . supply.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata .(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v.capital supply ~ de cumparare .to improve on smb. pret.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite . (luare in posesie) occupancy. (angajare) employment 2. 1. offerer. (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri.240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv . {pentru furnizarea de mdrfuri.t. (explicatii. (a pune in vdnzare) to offer. oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere.m. {a licitd) to bid. to exhibit. offer. a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca .

collusive oligopoly oligopson s.f. intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala . mate ~ de vama . (sediu al unei firme} office.verbal offer oferte comune . sealed tender ~ incruci^ata . o controleze.n.acceptance house ~ postal . (master's) mate oleoduc s. (birou) office.low offer ~ nespecificata . job center ofiter^.block offer ~ inchisa .to withdraw an offer oficiu s. bureau. labour exchange.n.(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita .(la navele comerciale) chief mate/officer.blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .(coluziune.sample offer ~ la pret scazut .public offer ~ publica de cumparare . sd rdscumpere. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun. oligarchy oligopol s. pipe-line oligarhie s.(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala . (al unei administratii) office.cross offer ~ insotita de mostre . impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .n.situations vacant. (agentie) agency ~ de brevete .firm offer ~ m bloc . simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu . sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune . actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb . acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara . (forma a pietei cu o concurenta imperfectd.customs officer ~ secund .(stabilite prin coluziune.mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer.clearing house ~ de cliring bancar .(la licitatie) ticketing.(care depdseste cerered) excess offer. officer ~ de marina comerciala .to make an offer a retrage o ~ . help/hands wanted a face o oferta .m.n. first mate/officer.banker's clearing house ~ de scont .post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau.(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati. la un pret superior celui cotat la bursa. pe care doreste so.patent office ~ de cliring . (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs.

financial operations ~ in numerar . niimitd prima) premium deal ~ de acoperire . 1.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj.) trader operatic s. fee.n. bursiera) operation.t. operative. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .f. reckoning 3. effective. stock market trading ~ de leasing . 1. (de onoare) honorary.(bur.banking operations ~ bursiere . efficient operativitate s.) market maker ~ independent .dealings for cash ~ in virament . to manipulate 2.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate.(]->entru un avocat) retainer onorific adj.stock exchange transactions. 1.f. m. action 2. work. transbordare) portwork operatii a la baisse . (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s.OM-OPE oms. efficacy operator s.commodity futures . (o cambie. of honour 2. onerous. homo oeconomicus oneros adj. honorarium.noncash transactions ~ la termen . to meet onorariu s.even deal ~ fiduciara . burdensome onora v. descdrcare.) to honour. un cec etc. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere . (neretribuit) honorary opera v. pay ~ de angajare .) dealings for a rise ~ bancare .f. efficiency.(pe cont propriu) (bur. (a manipula.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei.(incdrcare. operator ~ care face piata . (hicrare) operation.economic man.leasing operations '. speculation. stivuire) cargo work ~ defectuoasa . manipiilare.(fin.economic operations ~ financiare .businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic . man ~ de afaceri . marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch . (financiard. deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans. operation ~ de marfuri . descdrcare.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni . ci la o data ulterioard. devize.m. (calciil) calculation.) substitution (price) bond swap ~ economice .t.de masa .(bur.(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring.(incdrcare. a actiona un utilaj) to operate.titluri.fiduciary transaction ~ portuara .) dealings for a fall ~ a la hausse . transaction.(bur. fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri .

dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare. to optimize optimizare s. stoppage. devize sau actiuni. operational oportun adj.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare.f. to discontinue.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei . call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double.foreign exchange transactions ~ valutare la termen . well-timed oportunitate s.de apel/cumparare .forward exchange/deals ~ valutare la vedere . timely.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor . {incetare) cease.spot exchange/ deals operational adj. opportunity opri v. to break ~ platile . discontinuity.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) .(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative . fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s. la o data si un pret fixate anterior. (intrerupere) interruption ~ a functionarii . put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . metale pretioase etc.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei . (a incetd) to cease.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. descdrcare.stock-ratio optimization ~ a valorii . stivuire) handling procedure ~ la vedere . in conditii stabilite anticipat. transbordare. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double. metale pretioase.out-of-the-money option . un anumit volum de marfuri. opportune. ceasing.) stop loss ~ in tranzit .f.(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v.t. (a intrerupe) to interrupt.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei . in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare.t. optimization ~ a raportului dintre stocuri . (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni.speculative operations ~ valutare .f.f. stop.to cease payments oprire s. to stop.

timetable ora$ s.summer time.) broker's order ~ cu plata in numerar . in SUA.n. town.fixed-working hours ~ lucratoare/de productie .) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .{mar.(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option.(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala . oras mare.(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s.(a unei societdti insolvabile.office/official liours ~ de lucru .(bur. hour.{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize . overwork. hourly s. optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.(la radio si televiziune.) market order ~ de administrare ..frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd.(bur.{corn.) order to buy. (in Anglia. standard time ~ -om .(stelaj.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .stock exchange order ~ de cumparare . (program) schedule. strap ~ unica . extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta . pentru publicitate) prime time ~ de vara . hour.(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate .(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate . order ~ al agentului de Tncarcare .local time ~ -nava .closing time/hour ~ de maxima audienta ..(care da drept fie de cumparare. time ~ de Tnchidere . furnizare de cdldurd etc.. (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase .f.maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit .(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare .n. ca alternativd la lichidarea ei) (dr.244 OPT-ORA ~ de plata .warehouse order .overtime (work). (SUA) daylight saving time ~ de varf. fie de vdnzare) single option orar adj. straddle ~ europeana .peak/rush/throng hour ~ locala .day-to-day option ~ tripla .) administration order ~ de bursa .working hours ~ suplimentare .n.official hour.) company town ~ maritim .trade town ~ de frontiera .(bur. orice oras) city ~ comercial .

table of organization. authority ~ de conducere . diagram organiza v.(dr. order. care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s.) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur.t. writ of attachment ~ de vanzare .f.order to transfer ~ deschis . agenda. distress warrant. pay order issued ~ de punere in posesie .(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare .) organization and methods.(a unor conturi.) garnishee order. autoiitafe) body. device.(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale.n 1.) decree. succession ~ a prioritatii . (serviciu de consultantci pe .(dr. selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen .order of payment.payment order.) ship's/freight release ~ de plata . (mar.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor .statutory order '. (/uridicd./n.order of priority ~ de zi . sequence.f. (fin.f. organization chart.financial body ~ legislativ .) to order.delivery order. to pass for payment ordonanta s. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii. principal organ s.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man.(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur.legislative body organigrama s. to organize organizare s. agregat) mechanism.order/business of the day. a unor fondiiri) stop order ~ de plata . (prezentatd in scris) order paper ordonanta v.} limited order ~ permanent .(bur.) order to sell.de blocare .managing body ~ de control . ordinance ~ cu putere de lege .f.) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru .(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'.') open order ~ legat/conditionat . order for payment/to pay. unit 2. financiara) order. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.t.) time order ~ de virament . (dr.control authority ~ executiv . departmental organization ~ ierarhica .writ of possession ~ de punere sub sechestru .de ridicare a sechestrului . (dispozitiv.(bur.executive body ~ financiar . flow-process chart. (organizatie.

(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .) flexible organization ~ nonprofit .246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s. association.f. society. organization.nonprofit corporation ~ orizontala .(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj. body ~ -corespondent .(man. organizational .

cast ingot/steel otelar.n. guidance 2.n.(pe 5-10 ani} planning horizon otels.vocational guidance orixonts.hoop iron ~ calit . (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala . horizon ~ de planificare .f.hardened steel ~ inoxidabil . steel ~ aliat .w.y. orientation.f. 1. steelworks .ORG-OTE orientare s.stainless steel ~ turnat . direction. steelworker otelarie s.alloy steel ~ -balot/de bandaje .

panic/flurry on the stock exchange panou s.n.f. circa 100 de actiuni. stock . (articole) stationery 2. utilaj.material/property damage ~ prin aruncarea peste bord .f. stationer papetarie s. (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.) pagini galbene/nationale . 90 sau 100 de cuvinte) (dr. avarie) failure ~ de curent . (mar.la bursa . paradox ~ economic . (pierdere) loss ~ accidentals .damage done/incurred pallet.warehouse pallet ~ de stivuire . panic .damage by handling ~ prin poluare cu titei .malicious damage paleta s.) damage by jettison ~ prill contaminare .(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s. prejudice.damage by fire ~ prin manipulare . parameter parametri de exploatare .f. block.f.stevedoring pallet ~ specializata .(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu . pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .operating data ~ de functionare . pallet operation pana . panel.(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni ./.bill/poster hoarding ~ de cotatii . (defectiune.incomplet de actiuni . page ~ dactilografiata .) quotation board ~ publicitar . (magazin) stationer's shop par adj. mecanism) breakdown.accidental damage ~ materials .m.) lot.economic paradox parametru s.n. (cu sot) even paradisA'. packet ~ complet de actiuni .) folio ~ produsa de raufacatori .(bur. cu 72.advertisement hoarding papetar s m.(a unui document.purpose-made pallet.(bur.f.) palletization. cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .' (de marina. parachute . damage.broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni . (avizier) board ~ de afise .f.oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata .p packet s.operational factors para§uta s. (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s.controlling interests pagina s.f.n.(pentru actiuni. pack.general-puipose pallet paletizare s.(a bunuriior navei) (mar.failure of electricity panica s.s'.n. \. package. special-puq^ose pallet ~ universala .

exchange parity.n. covenanter ~ indiviza .party to a case ~ in culpa . lot. to lot (out).f. 1. waggon yard/park parcela v. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2. parking place 2. redactat de unii manager! pentru ei insisi. part. 1. partner. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa .i. (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . (fin.n. to bet.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului .(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire . {bucatd) piece.truck fleet ~ de vagoane .{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s. to plot parcela s. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. plot. par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ . care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man.gliding parity ~ indirecta .concerned party.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata .t. to wager. parcel. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial. stock. privy ~ in cauza .f.(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s. {care revine cuiva) share.t.party at fault ~ in drept . party to a contract. run. party concerned. bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. to parcel (out).contracting party.empty haul ~ in mile . (o lista) to look down. (a miza) to gamble paritate s.party entitled ~ in litigiu . portion. {dr.share in coownership ~ interesata . associate. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. {data in arendd unei familii) allotment parcurge v. to cover.) contra .f.party to a dispute ~ prejudiciata . (documented to go over. (loc de stationare a autovehiculelor) car park.(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd.) party ~ adjudecatara .f.) golden parachute pare s.fixed parity ~ glisanta .gold parity ~ de schimb . care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^.aur/metalica ./n. wager. 1.n. lot. fragment 2. to run through parcurs s. (o distanta) to run.insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta . contractor. 1.rolling stock depot.signatory ~ sociala .prejudiced party ~ semnatara . park ~ de autocamioane .mileage paria v. sharing 2.) parity.

n.direct hand ~ la profit . participation. to licence patentat adj. passenger. passport ~ de serviciu .clandestine passenger. licence.n.) employee involvement/participation ~ directa . passivity.f.business partner parteneriat^. licensed patenta s.} stowaway ~ de clasa turistica . 1. salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri .(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s. sharing.) regular lot ~ vagonala de marfuri .n.consumer resistance pasaport^.minority interests particular adj. characteristic (feature).f. licence patenta v.contingent liabilities ~ net . to patent.majority interests ~ minoritara . part(ial)ly pasager s.net liabilities ~ pe termen lung . patrimonial.transit passenger pasa s. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune .profit sharing ~ optionala a salariatilor .deposit liabilities pasivitate s.tourist passport patent s. private particularitate s./?. (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor . waterway pasibil adj. resistance ~ a consumatorilor .service passport ~ pentru marinari . partnership participare s.long-term liabilities ~ pe termen scurt .) clean bill of health patrimonial adj. (cont.tourist-class passenger ~ in tranzit .(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara . tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man. proprietary.) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar.t. (forma de asociere) partnership 2.f.PAR-PAT ~ care iese din firma .f. (de) liable to pasiv. partial adv. navigation/ship channel. (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin . peculiarity. (de navigatie) fairway.current liabilities ~ neprevazut . 1. batch.(bur.f.seaman's passport ~ turistic . certificate ~ de sanatate . consignment 2.short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite .(mar.(mar. (de marfd) parcel/lot of goods.f.?.carload lot partial adj.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent .f. patent(ed). patent. (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri . patent. {la o afacere.) liabilities ~ acceptabil . (mar.m.) bill of health. real .

overleaf.zi lucratoare .per man-hour ~ riscul destinatarului . grace ~ de iuta/de sac . (association of) employers pauperism s.market penetration panza s.f. (albituri) white goods.cont propriu .) flag ~ al navei .for one's own account ~ credit . (amenda) fine. to beggar pavilion s. loser pagubi v.ashore ~ verso .t.n.n.f. to pauperize.consignee's risk ~ tona .national flag/colours ~ strain . moneyed.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth. (mar.n. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s. penetration ~ pe piata . pecuniary. to reprieve. ashipboard ~ om-ora . penalty.t.f.(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj.n. to grant smb. patrimony patron s.customs/revenue flag pacali v.de ambalaj .i. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda . (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava . to impoverish. penal penalitate s. boss patronat s.f. fuel/black/buming oil paguba$ s. (proprietate) land.packing cloth/linen ~ de doc .(la bord) aboardship. jute canvas ~ de prelata .t. soil science penal adj. (mosie) estate ~ arabil . (teren) ground.f. per diem .n.f. monetary pedologie s. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit. respite.250 PAT-PEN patrimoniu s.drill ~ dc in . a delay pasuire s. penalization.t.f pedology. on the back ~ zi .burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie . pauperism pauperiza v. to cause/to do damage to pamant s. linen.per day.on credit ~ luna — per month.foreign flag ~ vamal . sacking.company/house flag .plough land pasui v.f. proprietor. to respite.m. (sol) soil. 1. delay. (camp) field. patruiidere s.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v.national . (a amenda) to fine penalizare s. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. linen peprep.t.(despre twine} bespoke .m.per ton ~ uscat . (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile . cloth -.registry ~ avantajos . reprieve. employer.tarpaulin canvas panzeturi s. pi.flag of convenience/ necessity ~ de armator . mar.) at sea. to lose v. to penalize.

f.m.m.t.to be in abeyance pensie s. period ~ analizata . obsolete.to be pensioned off. pensionary.(fin. abeyant.(bur. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara .n.) for the account penurie s.to pension (off) pensiona v. scarcity.navigational danger. penury. hazard. 1. to pension (off).f. to retire (upon a pension). pension.state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s. (rise) risk ~ de intrare pe piata . (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala .(la fondul de pensii. pending.natural danger perima v.disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta . superannuation. pensioner. tax collector/gatherer perfecta v.) to lapse. (de impolite) (tax) levy perceptor s. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2. superannuation ~ pentru limita de varsta .r. undecided.r. ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii . outdated. outstanding a fi ~ .(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj. out-of-date.) period under review ~ de amortizare .oil(-producing) area perioada s.eamings--related pensions a ie§i la pensie . retirement. shortage percepe v. un acord) to conclude pericol s.po7.exploration lease ~ petrolifer . to retire (upon a pension) a scoate la ~ .(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie .t. danger. (im.n. to go on pension.alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca .f. danger to navigation/shipping ~ natural .payoff period ~ de conversie a stocurilor . 1.t.old age/ retiring pension ~ viagera .(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . peril. mandatory retirement pentrvi prep. (un contract.PEN-PER 251 acestuid) fine 2. (dr. to collect. perimeter.contract penalty ~ pentru cheiaj .retirement on account of age/pension. (dr.life pension/annuity pensii necontributive . for ~ numerar .ite) to levy. to superannuate v. retiree ~ de stat .) for money ~ ziua de lichidare .(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. to grant a pension.f. to gather. to superannuate pensionar s. pi.on-cycle . superseded 2.f. contributia nefiind pidtitd de salariat.) lapsed perimetru s. area ~ de explorare . to become out-of-date perimat adj. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s.

grace period ~ de inactivitate .slack period ~ de subscriptie . (de incarcare.) bill of sufferance.tax holiday '-.) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie . perishableness permanent adj. always ~ in stare de piutire .(mar.shipping note ~ de incarcare . licence.navigation permit ~ de pescuit .subscription period ~ de tranzitie .period/days of grace.transition period ~ medie de colectare . allowed.) average collection period perisabil adj.252 PER-PER ~ de gratie .) standing adv. shipping bill.) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar. (a unui angajat) probationary period .) land/landing order .(conditie de navlosire) (mar. release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate .(mar.(a wiei. pass of goods ~ de scoatere din vama .export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare . permanently.(din depozit) demand pass. authorisation. perishability. permitted s. perishable perisabilitate s. {de liber a trecere) pass.warehouse withdrawal permit. warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare . livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite .) always afloat •.outage ~ de maturitate .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit . entry out . un contract etc. descdrcare etc. permanent.trial period. permit to lade.always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura .vamal de eliberare a marfii din depozit .n.(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .loading permit.(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .in stare de piutire sau esuat fara pericol . permit to unlade ~ de export .f.(mar.) dandy/pricking note ~ de munca .(timpul dintre comandd . (mar.discharging permit.transit permit ~ vamal customs permit.(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.landing permit ~ de descarcare . (despre un comitet.de stagnare .always safely afloat permis adj.de reaprovizionare .) release ~ de aprovizionare .y. cambii) tenor ~ de proba . transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare .fishing licence ~ de plecare .(fdra plata taxelor vamale) (mar.) jerk/jerque/stamp note. permit.

improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .odd hand/man ~ care face o oferta .office/ clerical staff calificat .operating personnel ~ de supraveghere .outdoor staff ~ de conducere .f. to allow peron s. staff ~ administrativ/de birou . (individual) individual. personal.(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul .) perpetuity persoana s.(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza . legal entity.private person ~ scutita .arrival platform perpetuitate s.(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .supervisory personnel .(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.(actiuni. mdrfuri) (bur. (particular) private s.leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica . (client al unei band) corporate customer ~ numita .defaulter ~ care preia ilegal un teren . corporate body.managing staff ~ de exploatare/deservire .n.) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.intestate ~ deposedata ilegal .(de impozite etc.skilled personnel.) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular .offeree ~ careia ii revine o parte .) nominee ~ foarte importanta .exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .(intr-o functie) appointee ~ oficiala .allottee ~ careia i se face o oferta .disseisee ~ fizica .(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur. platform ~ de sosire .offerer.) request note permite v.exempt personnel ~ cu serviciu exterior .PER-PER 253 ~ vamal special .legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.t. licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale . to permit.official ~ particulars .claim-jumper ~ care renunta .n.(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .f. person. body corporate.) exempt personal adj. personnel. (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.very important person ~ impozabila . individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar . qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .

fishing trade ~ maritim . petrodollars petrol s. (cu ndvodul) to seine. deadwood ~ tehnic .ballast draft/draught ~ mare . fishing cutter/vessel pescaj s. (SUA) draft ~ admisibil . fishery ~ comercial .field personnel ~ functionaresc . (mineral) oil..freeboard draft/draught ~ de exploatare . reduced draft/draught pescar s. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj. oil-carrying ship/vessel .permissible draft/ draught. (cu traulul) to trawl. (balene) to whale pescuit s. (cherhana) fishery pescui v. allowable draft/draught ~ de bord liber .f. heavy draft/draught ~ proiectat .river fishery ~ industrial .(fish) trawling ~ sezonier .n.redundant personnel. above ~ balustrada navei .) draught.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata . (mar.m. (cu unditd) angler.easy draft/draught. solicitor petrochimic adj. fisherman. urmat de plata in rate) down petitie s. service draft/draught ~ de mcarcare . in ready money.seafaring personnel ~ permanent .deep draft/draught. pelagic fishing ~ pe platoul continental . application a face o ~ ./.f. tank ship/vessel. in cash..m.whale fishery. (cu unditd) to angle.n. petrochemistry petrodolari s. above par pesin adv.technical personnel personalitate s. petrochemical petrochimie s.to submit an application petitionar s. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene . 1. (de coasta) shoreman pescarie s. fishing.full-load draft/draught ~ in balast .offshore fishery ~ prin traulare .permanent/regular personnel ~ portuar .operating draft/ draught.254 PER-PET ~ de teren . s.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar.f. petroleum carrier/ship/tanker. (in special despre un avans.no-load draft/draught.) supra pari.port personnel ~ supranumerar .sailing draft/draught ~ de plina mcarcare . (negot) fish trade. oil.coast(ing) fishery.n.n. (produse) fish 4.deep-sea fishery/ fishing.clerical personnel ~ imbarcat/navigant . (oil) tanker.f.m. (piata de peste) fish market 3.season fishing peste prep. pelagic fishing ~ oceanic/in larg .) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur. over. whaling ~ fluvial .commercial fishing ~ costier . petitioner. petition.marine/sea fishery.legal status "< pescador s. personalty ~ juridica . (pescuit) fishing 2.designed draft/draught ~ redus .n. to fish. applicant. petroleum. light draft/draught ~ de plecare . pi.

(mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier. de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie .labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere . large capacity tanker ~ de tonaj mediu .wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare.black products tanker. petrocurrency pfund s. astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.PET-PIA 255 ~ combinat .(peste 160000 tdw} very large crude carrier. (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina . inshore oil-tank ~ de cabotaj mic .. superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .chemical tanker ~ de produse negre .f.goods and services market ~ a creditelor .crude oil carrier/tanker ~ .large crude carrier.inshore oil-tank ~ de produse albe .product market ~ a scontului neoficial . market ~ a acceptelor ..competitive market controlata/inchisa .gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj .intermediate tanker ~ de titei .tanker-container ship/vessel ~ universal .general-purpose/versatile tanker petrolifer adj. (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.(piata cu activitate legald.(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.credit market ~ a cumparatorului .(fin. dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .m. oil(-bearing) petrovaluta s. fin. astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.(fin.} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .f.mamut" .white products tanker.one-man market . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn.a fortei de munca .call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur.(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.active/lively/brisk market ~ angro/generala . insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.factor market . refined products carrier ~ de produse chimice .portcontainer .) buyer's market ~ a emisiunilor .ocean-going tanker ~ . clean products ship/vessel.} grey market ~ concurentiala .(petrol-minereu) oil-ore carrier.acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor .) issue market ~ a factorilor de productie .coastal tanker.) seller's market ~ activa .) open discount market ~ a vanzatorului . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s.f.(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .

(fin. {bur.unofficial/outside market.free market ~ lichida .global/mass market ~ imobiliara .intemal/home/dome market ~ ipotecara .{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.black/underground market ~ neoHciala .256 PIA- ~ cu cotatii bune .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .freight market ~ de obligatiuni .real estate market ~ imperfecta . {bur.international market ~ interna .{sub forma.external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .national market ~ neagra .interbank market ~ internationala .) bear market ~ in regresie .(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .grain/corn market ~ de desfacere .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .organized market ~ paralela .) liquid market ~ moarta .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .{la preturi mai ridicaie.\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .interbancara . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .discount/bill market ~ deschisa/libera .closed market ~ la termen .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .open market ~ externa .world market ~ monetara .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .potential market ~ primara . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .dead market ~ mondiala .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .mortgage market ~ in crestere . de lingourl) bullion market ~ de navluri .{piatd pe care sunt tran. {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.shrinking market ~ inchisa .{atdt la vdnzare.institutional market ~.(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .depressed? sagging/down market.

) overbought market ~ supraincarcata .steady market ~ supraevaluata .market overt ^ restransa/Iimitata . ocazia etc. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market.(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba . waste.weak market ~ specializata . picket ~ de greva — strike picket pichetare s. 1.board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v.target market ~ unica .accidental damage ~ aditionala . fie pentru cumpdrare) (bur.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .(prin incdicarea unui contract) forfeit./i.(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .t.single market ~ valutara .n.(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept . (pe care unui sail mai imilti.) one-sided/-way market ~ specifica .(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue . forfeiture -' accidentals .) narrow/thin market ~ secundara .to raid into the market pichet^. (trenul.(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic .T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta . (de cdtre grevisti.specific market ~ speculative . (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. loss. (pagiibd) damage ~ a navlului .speculative market ~ spot/a disponibilului . demonstranti) picketing picior s. to lose pierdere s. (la jocuri de noroc) to gamble away 4. to lose.(bur. (bani prin investitii nerentabile) to sink 3.glutted market ~ tertiara .f.f. wastage.forward exchange market piete complete .foreign exchange market ~ valutara la termen .stringent/ limited market.) to miss.(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss . (drept'ul la) to forfeit v. (timpiil) to waste 2.) complete markets ~ consolidate geografic .i. (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea .to make a market a provoca panica pe ~ .

(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an.(asig.) general average loss ~ in avaria particulars .leakage loss. mar. (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .f.258 ~ de bani .(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate . part.(despre nava.reala .) partial loss ~ pe hartie .) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat .succeeding losses pierdut adj.) particular average loss ~ mare/grava . (specimens specimen.f.) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere .) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .storage losses ~ neasteptate .« timpul transportului) (asig.maritime loss ~ pe ultimul an . prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .(as ig. 1. ~ naturala/inerenta .(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin.severe/heavy loss. fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela .) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig.loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca .(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta .(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .f.natural wastage ~ nerecuperabila . (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s. piece 2.(.weight loss ~ de translatie . practical de fisc pentru o societatc falimentard.f. vault . cellar. mar.wearing part pinta s.) lost or not lost piesa s.) translation loss ~ deliberata/intentionata .net loss ~ partiala .(asig.total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig.operating losses ~ la depozitare . mar/a) (asig. lost ~ sau nepierdut . mar.(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .(asig.cred^i losses ~ succesive .(asig. (exemplar) copy 3. loss due to leakage .) pilferage ~ de exploatare .(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila .(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .windfall losses ~ prin credite neperformante . mar. mar.

) capacity/tonnage plan ~ anual .(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.f.debt ceiling ~ al preturilor .(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii . to plan.n.credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit . (a programa) to schedule planificare s. draught.saving/thrift plan ~.f.(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .(a navei) deadweight plan ~ de invatamant .) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan . to limit plaja s.staffing schedule ~ de perspective . 1.) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala . loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .general plan/outline. schedule ~ al capacitatii de incarcare . planning ~ a productiei .(mar. doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s. pensii.occupational pension scheme ~ de personal .retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional .vamala .investment plan.schedule of delivery ~ de marketing .cadastral survey ~ cincinal .long-term plan ~ de productie . (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare .(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu .strategic plan planifica v. beach 2.curriculum ~ de livrari .t. draft.contributory pension scheme ~ de pensionare . expenditure capital plan ~ de incarcare .PIV-PLA -. (protect) project.) cargo plan.n.t. asigiirdri de sdndtate etc.redemption table ~ de amplasare . design.production planning ~ a sortimentului de produse product planning .five-year plan ~ de activitati zilnice .planned unit development . {interval intre doua mdsuri. (program) program(me).de economii .price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .(cargoplaii) (mar. scheme.bonded vaults plafon s.marketing plan ~ de pensii .de investitii .production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri . plan.pension scheme ~ de pensii contributiv .annual/year-to-year plan ~ cadastral .(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v.de stimulare . {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit.

family planning ~ globala .(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .scheduling ~ centralizata .(a personalului unei companii) (man.f.outward payment ~ excesiva .f.full payment.» sharehawking.f.(de titluri de valoare.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans . plant ~ furajera fodder plant '.paymeni against documents ~ contra ramburs .payment forward ~ contramandata .(mar.f.budgetary planning ~ calendaristica .[in mina) yardage ~ in alimente .) organization planning ~ a structurii profesionale . jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar . disbursement.) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s. sale ~ de actiuni lipsite de valoare .aggregate planning ~ strategics . to forge plastografie s. forgei-y plata s. payment in full ~ in acord pe iard de inaintare . (a vinde) to sell plasament s.) career planning ~ bugetara .short-term/'-dated investment ~ privat .paynient of balance ~ anticipata .sinking ~ direct . defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor . investment ~ avantajos .f. placement.oleaginoasa .eligible investment ~ dezavantajos .central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .advance paymeni. (investitie) placement.(bur.payment in driblets ~ graduala a ipotecii .advance payment-payment in advance ~ contra documente .overpayment ~ fractionata . (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .n.mortgage graduated payment ~ imediata in numerar . pay. payment.payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua .t.strategic planning plantatie s.industrial plant ~ textila . (a investi bani) to place.time wages ~ dupa livrare .260 ~ a structurii organizatorice . to invest.oil plant ~ tehnica/industriala .spot cash ~ integrala . t. sharepushing plastografia v.payment after delivery ~ efectuata . (a imei datorii) discharge.textile plant plasa v. (vdnzare) selling.truck system ~ a soldului . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal.(man. plantation planta s.

to discharge. {SUA) time pa^Tnent . to disburse.payment in kind ~ in numerar .f. to pay.warehouse storage area ~ de foraj . cashless payment ~ progresiva . payment in arrear .(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte . to make up.weekly payment ~ simbolica .majora . (a unei datorii) payment on account .periodical payments ~ preferentiale .saptamanala . v. ajutoare de f. to pay ~ anticipat .drilling rig ~ de foraj marin .payments received platforma s.) transfer payments . (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .external payments ~ internationale .pentru antrepozitare .overdue/outstanding payment.la livrare .) preferential payments ~ primite .l cuvenit .payment in cash.(regulaf) to pay in .international payments ~ periodice .J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay .overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .cash against documents ~ in rate . to clear. stowage ~ in natura . platform ~ de antrepozitare .cash with order -.) stevedorage.payment by instalments.PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire . plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v.payment in due course . to liquidate.externe .i.to pay in advance.(a unei cambii) payment for honour/'.pentru onoare/sub protest .omaj etc.progress payment ~ restanta .payment by transfer.dirty money/pay ..(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment. to prepay ~ cotizatii .? upra protest ~ pentru ore suplimentare . to defray.cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii..trimestriala .in numerar la livrare .pan/parti a) payment.delivery on payment .la tennenu. (un onorariu) to fee.(efectuate din averea unuifalif) (dr.pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila . ~ partiala . payment in part.(mar.f.warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment . (o datorie) to settle.offshore drilling rig placuta s.

(la cerere) callable ~ cu anticipate .demand policy ~ a nivelului de trai . extra.f.standard of iii^ policy ~ a ocuparii . pentru a actiona asupra masei mor. stamp ~ de titlu .payable at sight ~ prin andosare .to pay in kind.payable by instalments ~ la cerere .) cash-and-carry platitor s.(tarif. addition.n. adundri) plenary plenipotentiar adj.payable on presentation ~ la purtator .(tarif.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.f.to pay on account ~ in natura . full ~ si la marca .(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central. to cash ~ in rate .ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.) plea.to pay out ~ la livrare .payable to order ~ la prezentare .m.m.to pay by instalments ~ in rate mici .(corn. surplus ~ de casa . to pay/to put down.- zilor) open-market policy ~ usilor deschise .payable at maturity ~ la vedere .f. policy. (despre sedinte. plutocracy poanson s. valoare) to underpay platibil adj. ploughman plus^.window envelope ~ cu salariul .surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .payable net cash ~ in rate .to pay up ~ peste .m. surplus value ~ absoluta .to pay in ~ in contui datoriei .to pay by cheque ~ sub . folder plic s. envelope ~ cu fereastra . (salarii) to tmck ~ in numerar . (ca sistem) politics politica liberului schimb . payable.f. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s .payable in advance ~ in numerar fara reducere . viniculturist.payable as per endorsement platit adj. paid ~ anticipat . (dr. prospectus.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .cash shorts and overs plusvaloare s. plenipotentiary pliant s.(in numerar.262 PLA-POL ~ daune/despagubiri .free-trade policy ~ pietei deschise .f.(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii .absolute surplus value ~ relativa .payable on demand ~ la livrare .to pay in full.(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^. payer pledoarie s.to pay damages ~ integral .n.n.relative surplus value plutocratic s. winegrower. valoare} to overpay ~ prin cec .payable to bearer ~ la scadenta .to pay on delivery ~ la timp ./i. to pay off ~ in cont curent . vintner podgorie s.payable on delivery ~ la ordin .to pay(in) cash. vineyard politica s. pleading plenar adj.

insurance policy.anti-inflation policy ~ antitrust . (cambie) bill of exchange 2. disinflationary policy ~ economica .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .fiscal policy ~ industrials . {de asigurare} policy ~ de asigurare .agricultural policy ~ antiinflationista .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .de preturi .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .household policy ~ de asigurare a navei .antitrust policy .industrial policy ~ inflationista .de marketing .policy of retrenchment ~ de stabilizare .policy of inflation.income policy ~ deflationists .supply-side policy ~ agresiva de vanzari .pricing policy ~ de relansare .foreign policy ~ fiscala .trade policy ~ concurentiala .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .bugetara .monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .economic policy. 1.de venituri .environmental policy ~ de personal .tariff policy polita s.budgetary policy ~ comerciala .aggressive sales policy ~ agricola .de austeritate .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .austerity policy ~ de creditare a bancii . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.marketing policy .investment policy -.builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate . inflationary policy ~ interna .internal/home policy ~ monetara .collective policy .policy of deflation.POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .(politico comerciala) wait-and-see policy .de mediu . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .dividend policy ~ de expectativa .hull policy ~ de asigurare colectiva .stabilization policy .f.(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .

'.) traveller's policy ~ de asigurare de viata . mar.(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip . fruit-growing .(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v.t.all-risks policy ~ de asigurare in bloc.(care r.(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy. to pollute poluare s.marine pollution pomana s.(asig. mar. duratd) chronic pollution ~ fluviala .time policy ~ de asigurare pe voiaj .reinsurance policy.river pollution ~ marina . impotriva furtului etc.) honour/wager/gaming policy.open policy/cover ~ de asigurare evaluata .standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig.marine insurance policy.(cauzatd de tin accident major) business interruption policy. (pentru mai multe voiaje) (asig.) valued policy ~ de asigurare flotanta . floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy. charity. voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale . functie de modi/lean Ie intervenite ir. alms.fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii .u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata . (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor . consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy. pollution ~ a apei . underwriter's policy ~ de asigurare mixta .named policy ~ de asigurare pe termen .(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima . mar.(repetatd si de hingi. care primele sunt revizuite periodic ir.without-profits policy ~ de asigurare deschisa .) block policy ~ de asigurare limitata .medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor . running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune . mar.264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald. handout pomicol adj.{:r.water pollution ~ cronica .(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare .{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.mixed policy ~ de asigurare neevaluata .f. riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala .(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy. policy proof of interest ~ de reasigurare .f. policy of reinsurance ~ mixta .

sequestration populatie s.equipped port ~ cu rafinarie .t.port of arrival/entry ~ de transbordare . sailing port ~ de refugiu . pomp.bunkering/fueling port ~ de canal . clocking.passenger terminal ~ de plecare . fruit growing/farming pompa s.(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import . cursele de cai etc. tallying ~ defectuos .open harbour/port. (de prezenta) time clerk/keeper.i.transshipment port ~ de tranzit . port ~ aglomerat .dock harbour/port ~ de buncherare .tally of discharge ~ la incarcare . (marfuri) to tally v.port of distress/ necessity/refage ~ de sosire . harbour. fruit grower/farmer.port ofadjudication ~ exterior .port of delivery ~ de marfuri .lading/loading/ shipping port ~ de lacuri . funeral furnishers pont s. to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s.shipbuilding port ~ de andocare .port of call ~ de expediere .PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s. pump 2. booking. (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda .f. to clock. ceremony pompe funebre .lake port ~ de livrare . garnishment.undertaking. tallyman popas s.faulty tallying ~ la descarcare .refinery port ~ cu santier naval .cargo port ~ de minereu .) tip.tally of loading pontator s.floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa .canal harbour/port ~ de descarcare .continental port ~ cu maree . 1. to distrain.discharging port ~ de destinatie .m. (in forma fie confidentiala la bursd.n.n.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .port of entry ~ de incarcare .n. to tally.congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .f.f. population ~ activa .transit port ~ deschis .rn.(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal . hint. (ban) inn popri v.n.(tin salariat} to book in pontaj s.active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta .t. to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire .port of departure.resident population ~ totala total population port s. (de marfuri) tally. (de marfuri) tally clerk/keeper.outer harbour/port . cue ponta v.f.ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri . orchardist pomicultura s. to book.

Eegirinia . (fin.f. (shijba)]ob .de investitii .n.to possession of.. (mijioace) means. possibility 2 M.pe termen nelim'tat .port of entry portabilitate s. ~ de revocare . free port/zone portuar adj.m. owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit .m.mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant . to repossess posesor s.vamal . (ca most eni tor e'. vor pfinn beneficiile) portability portofe! s.river-maritime port ~ industrial . (resurse) resourca? .' possession.perpetu.n.s-. appointrr. possessor..risk portfolio ~ eficient . 1..(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .) efficient portfolio porto-franco s.f.sigur -..1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara .lawful possession .agresiv .river harbour/port ~ nuvio-maritim .to give possession of a lua in ~ .industrial port ~ interior .fishing/fishery harbour ~ petrolier .(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri .to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .to take possession of a pune pe cineva in ~ .t./.. porumb s. Indian (SUA) corn ~ in vrae . to QW! define) to hold posesie .(propiictciie .(de pe frontiera eficientei) (fin.dere al operam} safe port ~ terminus .occupancy ". place. (pentru bancnote.terminal port ~. (delmere) hokling --' de fapt .foreign (trade) zone ~ maritim .(din punctui de ve. la un pret speci^-cait.exchangeability post s. O\\"GC tenure. carti de credit etc. maize..} wallet portofoliu s. sea harbour/port ~ pescaresc .de active .n. fara a schimba sn^sa de undo iff.. j inainte de maturitate) call fefians.266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial .inland/inner port ~ liber .investment portfolio ~ de piata .bulk maize poseda v. callability ~ de schimb .n.backlog/ stock of orders .asset portfolio ~ de comenzi neonorate .maritime port.precara . to possess. harbour.c »1 institute a intra in posesia .temporara — (inchiriere. post.precarious tenure .cardholder posibilitate s.(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare.actual possession ~ incorporala . (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca.oil harbour/port ~ sezonier .seasonal port .c occupancy a da m ~ .) portfolio ".n' .to property in smb. port. arer.

threshold ~ de rentabilitate . (aplicat) applied 2. to put into practice. (ampla-sament) situation. use.electronic mail ~ interna .economic potential povara s. post. to practise. condition 4.productive potential ~ de vanzare . (stagiar) improver practica s. site 3.vacant post/job..f. (uzantd) practice.m. (priceput) experienced. [stare. method ~ comerciala commercialism. postal.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur. practical.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . probationer. to employ ~ o profesie . s. (SUA) (care ot) general delivery postal adj. in cadrid iinm portofoliu de titluri. numdru! de titluri ale aceleiasi societati. usage. (afolosi) to use. \.t. trade practice ~ de navigatie .navigational/sailing practice ~ in productie . (metoda) practice. n. matter--of-fact. skilled practica v. m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd.) technical position practic adj. (oficiu) post office ~ aeriana .unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags.inland mail ~ rapida .f. status. iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . 1.) accruals postdata v.express mail potential adj. potential ~ al pietei . vacancy ~ liber temporar .(cont.n.market potential ~ de productie . mail.) creditor position ~ descoperita .prospective potential ~ economic .part-time job ~ liber/vacant . (folositor. paste restante..cele care . sold al limit cont. to postdate.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur.. burden.n.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s. status.f. condition ~ tehnica . cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur.to practise a profession practicant s.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile.) synthetic position ~ sociala .sales potential ~ de viitor . (greutate) weight ~ a datoriei . (sociala) standing. po§ta s. (corespondentd) mail.air mail ~ electronica . position 2.n. to date forward poster s.social standing.plant practice practici comerciale neloiale . (despre o persoana) practical (-minded). poster post-restant s. practice.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor. util) useful.casual vacancy posturi tranzitorii .(cont.t.) short position/ covering ~ pe piata . or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare . to backdate. load. post.f.full-time job ~ cu norma partiala .

(price platd efecfuata de cdtre un debitor.f. to deliver.-y '•"' tran.short delivery '.(mar. previous. pole.f.) preemption prefabrica v. (la) predisposed inclined to ~ la accidente . (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj.t. to hand over.n.customary delivery ~ de la bord .(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate .poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail.268 nu reprezintd iefire de immerar . (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch.free delivery ~ imediata . handing over. preferred preferinta s.de saracie .actual delivery ~ eronata/gresita .o'verdue delivery ~ la bordu! navei .f. to prepack preaviz . (a incredinta) to commit. n. warning ~ de concediere .consumer preference ~ frauduloasa . predisposino-propensity ~ strategical .f.) cash breakeven point . board . (din beton) precast s. to prefabricate prefabricat adj.a week's notice a da im ~ . entrusting with ~ altei nave . previous. (remitere) consignment.warning for discharge ~ de o saptamana . ~ franco -.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala .to break even prajiisa s.landed predispozitie s.exacta .) management threshold ~ diferential .(mar.accident-prone preemptiune s. (incredintare) commitment.) o^. preceding preambala v. delivery. (previous) notice. delivered ~ 111 ininus .Tntarziata ./. .din costurile fixe) (fin. in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.i. (dr.deiive.(fata de documenreie it' transport) .(mar.right and true deliver).'sfer ~ urgenta .) delivery •~v.t.to give notice precapitalist adj.f.(tendmia unei societal..prompt delivery ~ in minus .express delivury predat adj.) alongside delivery strategic predisposition predispus adj.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.2.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco . precontract preda v. (a remite) to consign. (in constructii} prefabricated part. to entrust with predare s. precapitalistic precedent adj. prior precontract s.shon.) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1.'ers-A delive"y. preference ~ a consumatorilor ..(mar. de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului .(fata de documente!^ df trafiSpof •t) . preferential.misdelivery ~. precast unit preferential adj. 1. discharging overside ~ priii t'ransbordare .'.

to assume/to take a risk preluare s. (a reinnoi} to renew. datorii etc.t.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila . detriment. to take samples prelevare s.f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii . (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre . (afaceri.training within industry. (a . valabilitatea} to extend. (pagiibd} damage. (viza. (dr.to do a prejudice/an injury preleva v. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur.to jump a claim ~ o afacere/firma . (a lezd) to injure prejudiciu s.(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur.t. (a uzind) to tool prelucrare s.t. to work. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s.in grup .} takeover.multistage sampling ~ de mostre pe grupuri . datorii etc. combination ~ a controlului asupra unei societati . (mecanic} to machine. (dr.f. la un anumit pret.automatic data processing ~ integrata a datelor .group training .f.n.} warehousing ~ ferma .t.desk training prejudicia v. to process. to prejudice. (absorbtie. (mecanica) machining. (un termen} to prolong.f.t.} to continue.} to take over ~ un rise .PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr.to take an office preia. (uzinare) tooling ~ automata a datelor . loss. (mostre) to sample.random sampling ~ de mostre in trepte .) fraudulent preference ~ pentru lichiditati .integrated data processing prelungi v.la locul de munca -job training ~ teoretica .} continuation. (de afaceri.f. (a unui termen) prolongation. to be prejudicial/detrimental to.cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v. processing.to succed to a business ~ o functie . (moral} injury a cauza un ~ .(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren . totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. disadvantage. m-house training '. (a amdna} to delay prelungire s. prejudice.

) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr. direction. specification 2. (nelegald.inventory pressure ~ fiscala . 1.charm price ~ brut .(bur. bounty presa v.t.pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse .extension of a credit premia v.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus .bad claim ~ rezonabila . (al unei adundri.m. (a rdspldti. (reinnoire) renewal.f.f. a valabiUtdtii) extension.contract price ~ convenabil . freight rate ~ al pietei .) bear run ~ a speculantilor a la hausse . (distinctie. titlu etc.to claim damages pret s.technical specifications presiune s.fair claim pretinde v. (rasplatd.t.) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva .f.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit . to claim.single fare ~ al marfii la descarcare .) to give/to award a bonus to premiu s. a zori) to urge.claim for damage ~ nefondata . (a cere) to require ~ despagubiri .f.(mar.duty-paid price ~ cerut .market price ~ al zilei . (amdnare) delay ~ a unei cambii .) award. (cheltuiald) charge. (tarif) rate ~ ajustabil .) landed price ~ al navlului .fair/reasonable price vizei.) bull run ~ a stocurilor de marfuri . president.price asked.n. price. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual .t.n. nefondatd) exaction ~ de despagubire . (a indemna. carrying out .) duress ~ a cererii .day's price ~ atractiv . chairmanship pretentie s.{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr.(dr. recompensa) reward.charter money/rate. a recompensa) to reward.270 PRE-PRE prestari de servicii . al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s. bonus.sliding scale price ~ al biletului dus-intors . 1. al unui comitet. (cerdnd bani) to dun prescriptie s. (cost) cost. demand.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s. prize. pressure 2. (la salariii un functionar etc.) prescription ~ achizitiva/pozitiva . demand price. to award a prize to. (dr. claim.f.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice .(bur.providing services presedinte s. regulation. presidency. (la salariu) premium.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale . (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr.

cash price ~ cu reducere/rabat .administered price ~ informativ .export price ~ de fabrica .discount price ~ cu ridicata .invoice price fix/stabil .flat cost ~ de cumparare .convenit/stabilit .(de tranzactionare a actiunilor) (bur.(.total cost ~ de cost uniform .knockout price ~ efectiv .precalculated cost price ~ de cost brut .agreed price ~ cu amanuntui .(a titluriior de valoare.cost price.book/accounting cost ~ de cost efectiv .wholesale price ~ curent .purchase price ~ de dumping .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .de emisiune ~ {a titluriior) issue price .informative price .) offering price ~ de producator . la un pret specificat.(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .de exercitiu .sale/bargain price ~ de subscriptie .manufacturer's price .de revocare .) exercise/strike price ~ de export .gross cost ~ de cost contabil .force account rate .hedonic .de rascumparare .racking/unreasonable price ~ facturat .stocktaking price ~ de livrare .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .overall cost.subscription price ~ de soc/reclama .dumping price ".blanket/flat price ~ global/forfetar .equilibrium price '.) actual price ~ exorbitant .supply price.current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .retail price ~.de echilibru .PRE-PRE PRE-PRE 271 .(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.single cost ~ de cost total .selling price ~ derizoriu .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .cu amanuntui recomandat . net cost ~ de cost antecalculat .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .catalogue/list price ~ de conversie .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .actual/real cost ~ de cost integral . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .basis price ~ de catalog .monopoly price ~ de oferta .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .factory/prime/ first cost ~ de inventar . lump sum price .

extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat .price on rail ~ la tnchidere . bidding.ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .(stabilit de guvern.special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .low price ~ special .loaded price ~ la deschidere .) opening price ~ la incarcarea in vagoane .breakeven price ~ la termen .nominal price ~ oferit .free market price ~ -limita/-prag .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc. (SUA) upset price ~ integral .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .high price ~ maximal . tariff/scale rate ~ .inclusive terms ~ in crestere .) close price ~ suplimentar .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.272 PRE-PRE ~ initial/de strigare . permis de o lege) maximum price ~ mediu .support subsidized price ~ tarifar/de referinta .(la Ucitatie) bid (price).plafon .(bur.(bur.average/mean price ~ minimal .full price ~ intern/de transfer .{bur.(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .) transfer price ~ in antrepozitele vamale .(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .tariff scheduled price.umbra .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .flat price ~ unitar .net price ~ nominal . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .(la Ucitatie) starting/reserve price.prohibitive price ~ putin scazut .inclusive price ~ .marked price ~ mare/ridicat .floor price.hire-purchase price ~ . cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.unit price pretui eel mai bun/avantajos . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .forward price ~ liber/nefixat .open price ~ liber de piata .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .) shadow price ~ unic .bottom price .tinta .rising price ~ incarcat/exagerat .(dupd inchiderea bursei) after-hours price. i best price ~ eel mai scazut .

to chair v. (cu fonduri) to furnish. (evahiator) valuer.semestru .seller's prices ~ sezoniere . (oferta pentru furn izarea de marfuri. first out .seasonal prices pretui v. presumptive prezumptie s. probe etc. 1. referinte. {in bugef) to budget previziune s. first served prima s.f. to valuate. (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact .(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare .(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent. contract) to covenant.to submit a plan for approval prezentare s. to provide. rater.market averages ~ mondiale .first mortgage ~ prima . (a stipula) to stipulate.) first in. to forecast 2. to display.(bur. primul operat . presentation. to preside at/over.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare .) first call primul esalon de conducere . to present: (a oferi) to offer.(speci-fice unui post) (man.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar. (expiiiiere) exhibition.m.t.t. to estimate.) to furnish. display ~ a sarcinilor si a cerintelor .) first come.f.(asig. (gratificaiie.) outlook prezenta v.i. (a da) to give. (oferta) offer.to set the price/value at ~ putin .statutory meeting ~ ipoteca .to deliver credentials ~ un cec spre incasare ..presumption of law prim num. to appraise ~ la .(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata . to value. first prima adunare generala a actionarilor .) first-half year ~ sosit.) prices afloat ~ diferentiale . gratuity. estimator.) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama . (subventie .conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt . servicii) tender.t. (prin. (prognozd) forecast.f. (explicatii.to set a low value on pretuitor s. (a cursului actiunilor) (bur. (estimaf) constructive prezumptiv adj. to foresee. adj.t. sosirii) (mar. primul iesit .(al unei cambii) first of exchange ~ intrat.(navele sunt operate in ordinea.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar .) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur.) presumption ~ absoluta . (dr. appraiser prevedea v.presumption of fact ~ legala . cont.f. (a expune) to exhibit. bonificatie) bonus. premium. dm raporf) to make.world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator .(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v. to be in/to take the chair prezumat adj..

(bur.) marketability premium ~ de optiune .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .) premium for the put ~ in actiuni .) deferred premium ~ globala . a cimentului etc. pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .premium on an issue/on shares ~ de export .(fin) market risk premium ~ de stimulare . surcharge primarie s.(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .dispatch money ~ de eficienta .cash bonus ~ necastigata .) risk premium ~ de rise de piata . extra/loaded premium.) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.f.) additional. town/city hall .) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .share bonus ~ in numerar .274 guvernamentala acordald agriculturii.(mar.(as ig.insurance premium ~ de celeritate .) premium for the call ~ esalonata .) gross premium ~ integrals ~ (asig.(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.(asig. unor sectoare industriale.redemption premium ~ de reinnoire .(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .(bur. incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .production bonus ~ de rascumparare .premium pay.(asig.

receipt on account principal adj. (incercare) trial. foreclosure privat adj. personal privatiza v. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. principle principiul exceptiei . \.f. 1.) to foreclose privare s. o capacitate legala) (dr.(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate . receiving.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj.f. (verificare. preferential/preferred claim 2.{management prin eliminare.) conversion privilege ~ de emisiune . privilege. control) verification. to accept primire s.{dr. specimen 3. reception.(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare .) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . main. (de un drept/o capacitate legala) (dr. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . deprivation 2.t.first refusal ~ la descarcare .(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s. principal. control 2.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr. test. to privatize privatizare s.t.management buy-in privilegiat adj. priority ~ a ofertei . mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. receipt ~ in cont .') incapacitation. (dovada) proof.f. (de un drept. preferential. (de) to deprieve (of) 2. a unei firme etc.n. (mostrd) sample. evidence ~ de accept . to get. asigurat in grup.PR1-PRO 275 primi v. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata . \. preference.f.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment .(dreptui unui individ.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta .control test . so. 1. private.n. leading principiu s.t.issue power ~ de plata anticipate . proof. to receive. chief.unloading priority priva v. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s. preferred privilegiu s.f.) charter ~ de conversie . (a metalelor) assay. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.

(obiect al wiei discutii. to bring/to enter an action against smb.operating process. procedure. proxy.economic process .qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare .) action a: law. percentage proces s. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v.(official) report. procuration. case.special/particular power (of attorney) producator adj.industrial .(dr. fusion process .to be at law with smb.n.industrial run ~ penal .(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare .-verbal . (tnandatar) procurator.criminal trial.t. a intenta un ~ cuiva .damage suit ~ de identificare . question. rate (per cent) ~ al impunerii . proceeding. (bani) to raise.(in indiistria te.n.purchase trial ~ la scara naturala .arbitration procedure ~ de faliment . power of attorney. to obtain.check/duplicate sample -~ medie . case ~ tehnologic .average sample ~ testimonials . yielding. (law) suit ~ de daune . to get. (chesfiiine) matter.i. (civil) (law) suit. producer. (dr.summary proceeding ~ vamala . procura v.acceptance test/trial ~ de predare . to go on (to) procedeu s. process 2.(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1. percentage. record a fi in ~ cu cineva .civil case. method procedura s. trust deed/instrument ~ de administrare .trust for sale ~ speciala ..-martor . .m. problem.de receptie . to law.acceptance delivery test ~ la cumparare .feasibility test ~ de lucru .n.ci) sample of fabric/work ~ de omologare .procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara . procedure.reject rate ~ ridicat .n. proceeding. to procure.economic .field experinient .f. 1.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate . to institute/to take legal proceedings against smb.procedure of customs procent s. to act.heavy percentage procentaj s.xti1. (penan criminal trial ~ civil .{a navel} delivery trial .de productie . flow . to find procurator s. spectacole.) proof by witness problema s.m.f. practice ~ de arbitraj . warrant/warranty of attorney. producing. (la) to proceed (to). (de jilrne.substantive issue. letter of attorney procuration.f. al unei con'troversc) issue ~ de fond . to obtain. proxy procura s. manufacturer..to bring smb. productive s.production process .tax rate ~ de rebuturi .

private producer produce v. (profit. harvest ~ artizanala/la domiciliu .to produce on the line ".g5obala .crop capacity.permanent output ~ de calitate superioara . harvest ~ agricola . (o recolta} to yield ~ m serie . to yield. productivity.a muncii productivity of labour.mass/quantity/serial production .in serie mica/discontinua . payable productivitate s.prea in'iilt fata de .physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ".market output ~ maxima .net production ~ nominala .'i'azuta} to overproduce . to produce.average output ~ me§te$ugareasca .f.productivity of capital a capitalului fix .(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala .in flux/pe banda .gross/aggregate output ~ indirecta .{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj.marginal cost producer ~ particular . productive.(cerere sent cantitatea pre.peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora . {agricola) yield. manufacture.small-scale production ~ la hectar . output.efectiva/reala ./ capacity output ~ modulara . outturn. dobdndd) to return. repetitive manufacturing '. production. 1. yield production ~ -marfa .cottage production ~ continua .PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual . belt system of production ~ in flux continuu .commodity production ~ de serie .t.sub .effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production .industrial outpui/ production interna indigenous/home production . working efficiency ~ globala . efficiency .standard production. efficient.output per man-shift productie s.f.agricultural/farm production.rated output ~ orara .to mass-produce . to manufacture 2.individual producer ~ la costuri marginale .flow/line production. tereiwrif pay.pe handa rulanta .maximum/peak/ultimate.handicraft industry ~ neta . {despre zacammte.hourly output/production .(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima . gainful.output per man-hour ~ pe om-schimb .quality production ~ de marfuri .continuous flow production ~ in serie/masa .modular production ~ medie .a capitalului .

crude product. in general una singurd) throwaway ~ agricol . {natural sail agricol) produce.green product ~ farmaceutic .faulty product ~ cu implicare puternica .weekly output/ production ~ secundara .reduced output ~ saptamanala .agricultural/farm produce ~ brut .pharmaceutical ~ final .gross domestic producr ~ intern net .(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.by(e)-product ~ sintetic . (care se aruncd dupd mtrebuintare.(bunuri de consum mai scumpe. (nefinisat) raw product ~ cu defect .end product ~ finit .marginal social product ~ social total . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .nonperishable product ~ oferit gratuit .net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .n.(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil . (marfd) commodity.net national product ~ neperisabil .output per man-hour ~ pe om-schimb .batch production ~ pe om-ora .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .food products-foodstuffs ~ chimice .record output ~ redusa . celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .primary product.substitution product ~ ecologic .per capita output ~ pe loturi .final/terminal product ~ inferior .daily output/production produs s. {artificial sail natural) product.output per man-shift ~ potentials .perishable product ~ principal/de baza .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .social total product produse alimentare .synthetic product ~ social marginal .gross national product ~ national net . (articol) article.(a iinui an) vintage ~ zilnica .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute . oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .

earned surplus .de culoare rosie .dairy produce meste^ugaresti handiworks.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol .admis .(bunuri de consum. handmade goods ~ petroliere albe/curate . motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase . return. unappropriated profit/earnings. pacurd.(bunuri de consu'n. con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . retentions...disposable goods. profession.gross profit.i. v. professionalism profesionist adj.consumer durables. benefit. proceeds. (vdndute ca material) soft goods profesa v.n. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie . precum articolele de vestimematie.') brown goods ~ de culoare portocalie . inlocuite in ritm moderat) orange goods ~.atribuibil .customer profile ~ aE concurentei .) (SUA) goods in progress ~ iactate . s.(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase . professional profil s. hard goods . professional. revenues ~ acumulat/nedistribuit . clean/light oils ~ petroliere negre . ielevizoare etc.home products -'•' de folosinta imediata . occupational profesionalism s. vocational.consumer nondurables -.(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man. terebentme.n. gain.f.(profitui net) admitted profit . to profess. profile ~ al clientelei .de imica foiosinta .PRO-PRO 279 ~ de culoare maro . molorina speciala) white products oil. earnings. precum cele alimentare. to practice profesie s.taxable profit. occupation profesional adj.(titei.m. profit.de folosinta indelungata •.textile goods. (din exploatare) trading profit ~ contabil . chargeable gain .(benzine.) attributable profit ~ brut .economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil .de fabricatie interna .monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.f.book/accounting profit ~ de capital . after-tax profit ~ economic .(conf.competitive profile ~ al consumatorilor .consumer profile profit s.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri.n. undistributed profit/earnings.(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile . vocation.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings.

to program(me). to plan. to take advantage of.loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .trend forecast ~ economics . to prohibit. estimates o o J ~ de contract . progressive prohibi v.public bill ~ de lege financiara . to ban prohibitiv adj.draft contract ~ de lege . prohibitive.normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid .extra profit a aduce ~ .f.to drive benefit/ advantage from profita v. fin. forecast ~ a fluxului de fonduri .ont. profitable.personnel plan ~ de amortizare . moneymaking. bill ~ de lege de interes public .broken time ~ de ree$alonare a ipotecii . remunerative.mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza .m.loan schedule ~ de mcarcare .(c.draft budget.flexibile working hours ~ redus de lucru .economic forecast ~ pe termen lung .draft law. to yield a permite/a rezulta 1111 ~ .subcontract programme ~ flexibil de lucru . lucrative. design.long-term/-range forecast ~ pe termen scurt .draft articles .280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes.short-time working.quick returns ~ scriptic/teoretic . program(me).economic progress ~ tehnic . schedule.t. (politic) platform ~ al salariatilor .n. before-tax profit ~ legal .to leave a profit a trage un ~ din . gainful. progress ~ continuu/sustinut . scheme.fund flow forecast ~ a profitului . beneficial.paper profit ~ suplimentar . short day a lucra cu ~ redus .profit forecast ~ a vanzarilor .to bring in profit. prohibitory prohibitie s. plan.) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare .(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut .f.technical progress progresiv adj.short-term/-range forecast program s. to trade on/upon profitabil adj.to be on short time programa v. (plan) schedule.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend . advantageous.discharging schedule ~ de e$alonare a creditului . (de document) draft ~ de buget .t.. {de) to profit by. (orar) timetable.t.i. profiteer prognoza v.n. prohibition proiect s. to schedule progress.steady progress ~ economic . rewarding profitor adj. to forecast prognoza s.net/clear profit ~ normal ./?. profiteering s.legal profit ~ net . project.

m.(asupra brevetelor. percentage proportional adj. (o sentintd) to pass. s.t. to deliver propasi v. football pool/coupons pronunta v.wharfinger ~ de magazin .reputed owner/ proprietor ~ riveran -. proportional proprietar s. o marcd etc.) to promote.'. to enact pronosport s.resource owner ~ de ziar .storekeeper ~ de nava . promotional promova v. proletariat proletariza v.real estate/property. to promulgate. promoter promotional adj. (trdsdturd. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii .sole owner/proprietor proprietate s. to proletarianize promoter s. (intens un produs. to plan proiectant s.(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci .sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati .(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara . (interese) to advance.absolute ownership ~ comuna .undivided property ~ industrials . calitate) property. able property. several property ~ indiviza .t.corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara .severally.) industrial property .landowner ~ prezumtiv .berth owner ~ de resurse .m.t.brand promotion ~ a vanzarilor .fee. to project. planner. designer. immo.personality promotion promulga v.(SUA) publisher ~ funciar .(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple.land(ed) property.t.riparian ~ unic . proletarian proletariat s.cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts . interese etc. owner.n.derelict ~ absoluta . possessor.chief designer proletar adj. property.shipowner ~ de nava de linie .(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei . to thrive proportie s.cooperative property ~ corporala . ratio. heir land ~ funciara .m.f. promotion ~ a reactiei directe .f. immovables ~ inalienabila . holder. realty. (initiative. 1.n. estate ~ funciara absoluta .f. proportion. draftsman ~ -sef. freehold ~ funciara limitata . mdrcilor etc. (posesiune. 1..technical design proiecta v.tehnic .mortmain ~ individuala/nesolidara . (in grad. to prosper.) to boost 2. infunctie) to raise promovare s. proprietor. quality ~ a unui absenteist ..absentee ownership ~ abandonata pe mare .m.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista .PRO-PRO 281 . detinere) ownership 2.t. to flourish. to design.

(o Industrie.public/state ownership. un sector economic) to safeguard protest s.f. protectionism ~ administrativ .incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa .i. formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar .(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata .(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor. thriving prospera v.private ownership/property ~ pe viata .life estate ~ publica/de stat . protective s. protest 2. protection protectia muncii .personal estate/property.embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina . prosperous.n.accident prevention ~ prin brevetare . clear estate ~ mobiliara . personalty ~ necorporala . (cambiaH protest ~ de munca . to protect. (brosurd) leaflet ~ de emisiune .m. m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar .(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj.labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .(cu ocuparea unui local.n.n. norme sanitare etc.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s.collective ownership/ property ~ ocupata temporar .leasehold (property). mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp. a unui spatiu} sit-in . ownership without usufruct ~ obsteasca .industrial action ~ pentru neacceptare .(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum.intellectual property ~ ipotecata . letting. to prosper. 1.t. thrivingness protectie s.process/ processing properties prospect s. tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances.environment protection ~ contra accidentelor .employment protection ~ a mediului . prospectus.unassessed property ~ nuda . flourishing. public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina .f.tail male proprietati tehnologice . {adept al protectionismului) protectionist proteja v.bare ownership. (a sprijini) to support.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social . to flourish.282 PRO-PRO ~ intelectuala . prosperity.issue prospectus prosper adj.(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata . to thrive prosperitate s.

ethical advertising ~ industrials .f.t. {aiidienta) audience ~ captiv .f..informative advertising ~ institution ala . {de pe ordinea de zi) item 3. showplace ~ de aur la import .persuasive advertising ~ primara . menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals . n.comparative advertising ~ comuna/colectiva .digest publicitate s.trading post ~ critic al rentabilitatii .n. (/oc) point. to issue. publication.f. public. state. (periodicd) periodical.n.breakeven point ~ de atractie turistica . (revista) magazine ~ bihmara . paragraj) item.f.(reclamd pentru tin produs. to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar . provision. s.national advertising ~ persuasiva . (impotriva) to protest (against) v. temporary prudenta s.to have a bill protested prototip s.f.to get in provisions provizion s. post. provisional.combative advertising ~ comparativa .n. public.{a unei firme.loan loss provision provizoriu adj. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont.subliminala . publicity.(fin.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare .) prudence psihografie s.sightseeing spot. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite . place.. spot ~ comercial . (articol.) import gold/specie point .fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa .to protest a bill of exchange. psychographics psihologie s.subliminal advertising punct s.f. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s. point 2.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica . 1. {de stat} public.f. (o cambie) to protest ~ o cambie . to publish. store. fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere . advertising ~ combativa . supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ .poster advertising promotionala promotional advertising . prototype provizie s.PRO-PUN 283 protesta v. industrial psychology public adj.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v.t.business-to-business advertising ~ informativa .i. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s.

(sub care reduccrea tarifelor v.umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .delivery point ~ electronic de vanzare -.litigios de drept .points at issue ~ pe ordinea de zi .executive authority ~ fiscala . scoring ~ de bonitate .electronic point of sale ~ in litigiu .(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .spokesman putere .limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.credit scoring purtator s. bearer ~ de cuvant .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .customs house puncte de aur .(dr.(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .s'.) issue -. authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .de monopol .(dr.(dr.(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere . power 2.(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .) gold/specie points ~ in discutie .284 PUN-PUT ~ de baza ./ 1.) issue of law ~ litigios de fapt .items on the agenda punctaj s.money purchasing power .m.n.

t. reduction (in price) ~ comercial .R rabat s. (amortizabil) redeemable rambursare s. to discharge ~ din barou .(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! . refinery ~ de petrol . reimbursement.loading ramp/stage ramura s.(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s.) yield magazin) department ~ de solduri .n. raid raidul din zori . to pay back.industrial branch.economic branch ~ industriala . allowance.f.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage.(la un mare magazin) contract department .(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. volume discount/rebate ~ la greutate .f.) aggregate rebate ~ la cantitate . (a chelluielilor) defrayal.tax refunding integrala 5a scadenta . (plata) payment rambursa v. return. to refine rafinarie s.t.f. branch ~ de afaceri .n. (a amortiza) to redeem rambursabil adj.n.n.cash discount ~ de sfar§it de an .quantity discount/ rebate. district 2. repayable.to disbar radiat adj. (fin. (de pe o listd. output.f. \. dintr-nn registru) to strike off. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . defrayable. industry randament s. outturn.freight rebate radia v.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar . reimbursable. repayment 2. discount. 1.bargain basement/counter ~ de vanzare angro . (a sterge) to erase. to refund. to cross off.end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. repayment. defrayment. to remove 2. to reimburse. (rambursare) reimbursement.t. (cheltuieli) to defray.line of branch ~ economica . stage. (amortizare) redemption ~ a unui impozit . to repay. (intr-un ramburs s. (o datorie.weight allowance ~ la navlu .) dawn raid raion s. ramp. o ipotecd) to cancel. 1. refunding. {din registrul de comert) defunct rafina v.petroleum/oil refinery raid s.f.n. efficiency. branching ~ limitata . rebate.

mortgage priority raport s. 1. account.capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei . (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .(fin.(fin.) asset turnover ~ al actiunilor .) basic yield ~ economic . 1.(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .peak efficiency ~ mediu .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.economic efficiency ~ efectiv . connection 2.) average yield ~ net .return on shares ~ al capitalului .(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului . (dare de seamd) report.(fin.(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.) effective yield ~ invariabil . position. status 2.yield on investment ~ al pretului de cost .(indicele de profilabilitate'} benefit .national accounts ~ al cenzorilor .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .marginal efficiency of investment ~ maxim . yield to maturity ~ pana la revocare .bond yield ~ al unui titlu de valoare .annual return.n.) fair yield ~ curent .cost ratio ~ bimetalic .cost .) net yield ~ nominal . statement ~ al bugetului de stat .(fin.n.(fin. (relatie) relation. final accounts ~ beneficiu .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat . rank.auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui .(fin.(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni .marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .} gross yield ~ bun .cost efficiency ~ al profitului .rated output ~ pana la maturitate . efficiency of capital ~ al castigului de capital .return on capital. (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar . (proportie) ratio 3.286 RAN-RAP ~ al activelor .

survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .condensed report ~ confidential . rate.operating ratio ~ dintre depozite §i credite .credit report ~ de evaluare .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat . ratio ~ a absenteismului . 1.capital propriu .cargo damage report ~ de cheltuieli . rapporteurs--^'' rata s.lending ratio ~ financiar .. prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .) turnover ratio ~ a cre^terii .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor .situation report ~ de audit .legal relationship a trece in raport .(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .capital-output ratio ~ valoare de piata .active fixe .{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.growth rate.(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei .business connections/intercourse/relationship ~ juridice . corn.(asig.(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import. rate of interest .work report ~ de afaceri .end-of-day report raportui capital propriu .f.(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri . exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .interest rate. procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor . instalment^.m.audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .to enter on the record • -t n + TTey raportor s.{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .valoare contabila .(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont. pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .confidential report ~ de activitate .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie . (fortei de muncd.debt-equity ratio "•• investitie .statement of expenses ~ de conversie .productie .appraisal report ~ de expertiza .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .

effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.) capitalization rate ~ de concentrare . quick asset ratio ~ contabila a profitului .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .rate of surplus value ~ a profitului .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .(raportui active lichide .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .unemployment rate ~ a testului acid .(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .) acid test ratio. fin.bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.rate of profit.(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite . oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .) hedge ratio ~ de capital ..death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.

(relalie care pune in evidentd.pret .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .) risk-free rate ~ fixa de schimb .private rate of discount ~ nominala a dobanzii .) reserve ratio ~ de schimb .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.) historical rate of return ~ legala a dobanzii .(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin.legal interest rate ~ lombarda .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.(de piatd al unei actiuni) dividend . in pasivul bilantului unei societati.(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .) nonconference rate ~ de participare . in raport cu ECU) central rate .floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .) debt ratio ~ de lichiditate .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .human capital rate of return ~ de retentie . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.(fin.average interest rate ~ minima a dobanzii . tax rate ~ de tndatorare .effective rate of interest ~ fara rise .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .nominal interest rate ~ -pivot .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont . (intr-o fuziune. rate of exchange.RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .{mar. parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.exchange rate.) participation rate ~ de plata a dividendelor .(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate.price ratio ~ efectiva a dobanzii .

bond redemption raspundere s.f. solicitare de concedii etc. to repurchase. redemption. to allowance rascoala s. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back. (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile .t.(in caz de coliziune) (asig.{asig.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .) fight reaction real adj.(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante .) rating ~ de tara . (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin.) (man.(despre cecuri) genuine and valid .) several liability ~ integrals .trade war ~ economic .short ration/allowance ~ zilnica . actual.daily ration/allowance rationaliza v.real rate of interest ratifica v. to approve.country rating ratie s.(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala .(dr.) riots and civil commotions rascumpara v. allowance ~ redusa . ration.annual percentage rate ~ procentuala anualizata .(asig.primary liability ~ solidara §i individuala .(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj. buyback. mar.n.) joint and several liability ~ unica . contraargumente etc. (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii .n.f.) secondary liability ~ individuala .total liability ~ limitata . (la licitatie) to buy in.) single liability raspunderi reciproce . reaction ~ de cedare/plecare .290 RAT-REA ~ procentuala anuala . repurchase.(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni . real.(dr.economic war ~ tarifar/vamal .t. bad ~ platnic . war ~ al preturilor .bad payer razbois. mar.t.redemption of mortgage ~ de actiuni .tariff/rate war reactie s.f. answerable/accountable (for).) {man. (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s. to redeem.f.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta . (pentru) responsible (for).price war ~ comercial . to rationalize.f responsibility.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes. liability ~ conditionata/secundara . liable (for) rau adj. effective ~ $i valabil . to ratify. to confirm rating s.

f.f. {un magazin) to restock reasigura v. (mjudecatd) to sue at law reclamant s.dock warrant. (pe cinevd) to denounce.) to exact 2. receiver (of goods) 2.s\w.t.economic recession rechizitiona v. warehouse warrant reciproc adj.f.population census recenzor s. spoilage. (plata unei taxe etc. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v. a unui plan etc.job retraining. t. carrying out/through. reciprocal. 1. to reject.REA-REC 291 realiza v. (lucru realizat) achievement reambala v. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2.t.baggage check ~ de depozitare pe chei .(deposit) warrant. to carry out/through. to throw away recalificare s. census ~ al populatiei .f. (un profit) to realize.t. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi . to necessitate 3. (a unei obligatii. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v.cargo reception. mutual reclama v. to achieve.t.n. claimant. to scrap. warehouse receipt ~ de bagaje .f.t.to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie .) plaintiff.t. 1. a pretinde) to claim.clean receipt ~ de primire a marfii . census taker receptie s. to put in a claim for. (a necesita) to require. possible. (a face o cerere/petitie pentru.m. (dr. receipt.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de . reinsurance ~ facultativa . tin contract) to fulfil ~ beneficii normale .wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere . claim er.delivery receipt ~ de livrare . to replenish.receipt for goods ~ postala . recession ~ economics .delivery receipt ~ de livrare neta . (de cdtre un inspector) acceptance 3.to clear realizabil adj. to reinsure reasigurare s. reinsurer rebut s.n.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport . 1.t. (o obligatie.m. (a unui profit. a unui contract) fulfilment 2. (factory) reject. petitioner .) realization. a solicita) to lay claim to. voucher ~ de antrepozitare . (profesionala) retraining ~ profesionala . to recycle recipisa s. waste (product). to requisition recicia v.t. (personal) to restaff reaproviziona v. to check and sign for receptionare s.warant . scrap.t. (marfa) to take delivery. (la hotel) reception desk receptiona v.f. (despre un plan) workable realizare s.postal/post-office receipt ~ vamala . 1. to recapitalize recensamant^.f.t. reception ~ a marfii . feasible.customs warrant ~ .facultative reinsurance reasigurator.m.order clerk recesiune s. (a cere. taking over/delivery of goods receptioner s. to repack reangaja v. a solicita.

(anunt publicitar) advertisement.(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta . (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta . to gather/to get in recolta s.f. testimonial.staff recruitment rectifica v.to recover a debt .f. 1. objection. crop(s).travelling display ~ pe pancarte .double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport . (un cont) to adjust. to recondition.n.nesecerata/in lan . requital reconditiona v.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii .f.subsequent claim reclama s.illuminated sign . record. (dr. to recover.informative advertising ~ ingenioasa . request.boom recolta v.f.f.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar .(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara . to amend recunoastere s. to recompense. to righten. to set right. recompense.failure of the crop recomandare s.t.t. recommendation.standing crop. crop on the root.t. to reward. complaint. borrower's note recupera v. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta . si nu consumului personal) cash crop ~. (de productie) peak output recruta v. reward.f.to recover the damages ~ o datorie . (]niblicitate) advertising.) claim 2.subliminal advertisement ~ zgomotoasa .) graduate recruitment ~ de personal . character. (de personal) recruitment ~ de absolventi .(politico de recrutare a fortei de munca) (man. to crop. (la hectar) yield ~ bogata . comfort rccompensa v.f. to renew reconversie s.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese .) to rectify. /\ (personal) to recruit recrutare s. (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi. publicity. commercial 2. to harvest. to retrieve.(.t. (bugetui etc. to regain.t.infbrmativa .claim for damages ~ ulterioara . (a corecta) to correct. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. to requite recompensa s.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina .catchy advertisement ~ iluminata . 1. protest. on-the-root harvest/yield ~ proasta . (a rascumpara) to redeem ~ daunele .direct mail subliminala . harvest.292 REC-REC reclamatie s. acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt.f.

retrieve. recoverable.income redistribution redobandi v.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics . to lessen. editorial redeventa s. retrenchment.) appeal 2.) replevin ~ a cheltuiclilor .f. cutting down. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare . to regain. impozite) . diminution. to scale down. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v. lowering. {taxe. {dr.f. to draft. (redactare) editorship redactional adj. to knock down/ off. terenuri etc.) to abate.t. regain. {preturi) to lower. to get back redresa v. {de carte sau la un ziar) editor.{dr.f. redistribution ~ a veniturilor . {de preturi) cut. recovery ~ a afacerilor . recovery.{cheltuieli. to redistribute redistribuire s. chietymanaging editor redactie s. to diminish. to diminish. {economic) to recover.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil . {sediu) editorial office 2. {cheltiiieli') to curtail. redeemable recuperare s.) to ease off/up ~ drastic .REC-RED 293 recuperabil adj.) redhibition redistribui v. to decrease.) petition for review redacts v. to reduce. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr. {regres. {de reclame. redhibitory redhibitiune s. reduction.r. lessening. 1.) action for cancellation ~ in revizuire .m. anuntwi) copywriter ~ economic . to turn oneself about redresare s. to word.t. to draw up.f. to retrench.debt recover) ~ a datoriiior prescrise . (a mic§ora) to decrease. 1. retrieval.(de ziar) editor-in-chief.f. {de taxe.t. (prefuri) to slash ~ putin . {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine. {f'manciar) to recuperate.n. reduction. {de cheltuieli) curtailment.f. to lessen. impOzite etc. retrievable.r. to cut down.bad debt recovery ~ a daunelor . {micsorare) decrease. {coleciiv de redacfie) editorial staff.recovery of expenses ~ a datoriilor . sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr.f.recovery of damages ~ a de$eurilor .economic recovery reduce v. {despre valoarea actiunilor) {bur. to send down. to work out. to recover.{dr. bugete) to ax(e).t.waste recovery recurs s. {un contract) to make out redactor s.(prefuri) to shade reducere s.

staff reduction ~ drastica .age relief/allowance ~ salariale .rebate of freight ~ a preturilor .t. reappraisal.294 RED-REE abatement. (despre venituri.t.f. a salariilor etc.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . to republish. to reassess reevaluare s. to rediscount reesalona v.(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export .(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction. reassessment ~ a activelor . to reexport reexportator^.) full terms redus adj.(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. reexporter .(de cheltideli. impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale . (rabat comercial) discount. rediscount reesconta v.shorter hours ~ de capital .wage cuts ~ uzuale de navlu {mar.price reduction/cut. entrepot trade reexporta v.discount for cash ~ prin amortizare . to reappraise.(a preturilor.t. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala . beneficii) poor.n. tarife) low.(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate .) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta .export-tax relief ~ a masei monetare . revaluation. allowance. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar . (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . to revalue. relief. rebate. (despre preturi. reexport. (a retipdri) to reprint reescont^. (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal .revaluation of assets reexport s.contraction of money supply ~ a navlului . t.n.t.m.f. reduced. (insufficient) scanty reedita v. drawback. rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v. bugete) ax(e). to reschedule reesalonare s. to reissue.tare allowance ~ a zilei de munca . reduction in/of the prices ~ a tarei .(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule .

postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate . registry.) to repudiate regie s. ship's register ~ al actionarilor . register. control ~ autonoma . al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . system.f.bargain book ~ de cadastru . book.n.foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara . reform ~ a taxelor vamale .(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi .inventory book ~ de livrare .f.t.t.n.register of members.(a unui cec.public corporation regim s. (o ofertd) to turn down.bank/banker's reference referinte comerciale . (a respinge) to reject.cash book/journal. (un stoc de marfuri) to restock referinta s.tariff reform ~ agrara . refusal.(al unui utilaj. to restore.n.property register ~ de cambii . reference. {regulament) regulation 3. trade register ~ de evidenta a francarii .register of companies. (indeplinirea unei obligatii contractuale. shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi .agrarian/land reform ~ economica . to refuse. rental ~ contabil . vamal etc. (a innoi) to renew reforma s. {a imbundtdti) to improve. plata unei datorii etc. a unei cambii) wrongful dishonour refuza v.economic reform ~ fiscala . registry of shipping.monetary/currency reform refuz s. to refinance reflatie s. 1. register/ registration/record office registru s. administration.tariff system ~ vamal . (societate de clasificare) (mar.f. to decline. {contabil) (account) book 2.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii . al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars .) classification society. to reform.rent-roll.columnar cash book ~ de cecuri .(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare .cargo book ~ de inventar . 1.t. cash paid/received book ~ de casa cu coloane . {de operare al unui utilaj.delivery book ~ de magazie . to remake.customs regime registratura s.tax reform ~ monetara .order book ~ de comert .f.) reflation reforma v. (fin.t.bill book ~ de casa .trade references refinanta v. (despre cineva) character ~ a bancii . (forma de guverndmdnt) government 2.private ownership ~ tarifar .purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii . (de a mdeplini o obligatie contractuald etc. record.) repudiation ~ nejustificat de onorare .(marfuri in depozit) stock book . (social. politic.) regime.REF-REG 295 reface v.check register ~ de cheltuieli marunte .f.

classification society. control.gold field ~ centrala .) ledger ~ de proceseverbale .f.(de tranzactii) waste book regiune s. prevederile administrative ce trebuie aplicate.296 REG-REG ~ de marfa .inland ~ industrial^ . region.regulation of monopoly ~ a pietei . to control.(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie. regulation.exchange control regres s. area.wine district reglementa v.(cont.) tonnage regulations .n. registry of shipping. regulations.forestry ~ viticola .(asig. regular. rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei . n. returns inwards book ~ de partizi . to bring under regulation.regulation of the market ~ a preturilor .signature book ~ de solduri .rent control ~ a diferendului/litigiului . (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.severe/strict regulations ~ vamal .port shipping register ~ tabular .flood land ~ impadurita .) technical regulations regula s.(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont. mar.) sundries ledger ~ naval/maritim .register of mortgages ~ de semnaturi autorizate .tabular book ~ temporar .) sales returns book. zone.books of receipts and expenditures ~ diverse . statute ~ de avarie comuna .(cont.(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari .minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .port/harbour regulations ~ strict .f. to regularize. settlement ~ a chiriilor .t. to regulate.internal regulations ~ de serviciu .tare and tret reguli de calculare a tarei .industrial area ~ inundabila .settlement of dispute ~ a monopolurilor .customs regulations regulamente tehnice .taring regulations ~ de calculare a tonajului .f.price regulation ~ a schimbului valutar . terminologia si abrevierile standard etc. district ~ aurifera .sales book ~ de venituri si cheltuieli . to settle reglementar adj.) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara . maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate .balance book ~ de transfer . cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s. statutory reglementare s.(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .(mar.service regulations ~ intern de function are . regulile de ambalare si etichetare.

towage. to send.public relations ~ cu salariatii . (ambarcatiuni) to haul. (un articol intr-un cont) (cont.t.t. to tow. pulling ~ costier .n.investor relations ~ cu publicul/publice . towing. recovery ~ economica .REI-REM 297 reimpune v.diplomatic relations ~ economice . delivery.t.) to reenter relansare s.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v.t. (masini) to trail. {contact) contact 2. to consign. (de masini) trailing. (documente) to surrender remitere s. to reinvest ~ profitui .f. productive relations ~ diplomatice . relation.t. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. dealings. reintegrare) reinstatement. reducere) rebate. (intr-o functie anterioara) to restore smb. relations. to resume.(a unei legi) revival reinvesti v.) half--commission man remorca v.f. to hand over. (a reimpozita) to reassess reimpunere s. pi.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie . corn. to report.f.to resume work remite v. (prin mandat postal) remittance.privity of contract ~ cu clientii .) drawing. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s.) half commission remizier s. intercourse.f. (repunere in drepturi. to renew ~ lucrul . despre ziaristi) to cover relatie s.t. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala . (prin mandat postal) to remit. evenimente. reduction.f. corn. allowance 2. (legdtura) connection.f.customer relations ~ cu investitorii . (de ambarcatiuni) haulage.trade relations./) to draw. (to his position/post/office) reintegrare s.to plough back reipotecare s.f. (comision) (bur.m.) recaption ~ in vigoare . hauling. (un contract. (c.relations of production. to tug.) to renew retnscrie v. to tow. relationship. (rabat.privity monetare internationale international monetary relations relua v. handing over.f.coastal towage . towing.t. (bur. second mortgage remnoi v. towage. to deliver.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice . to pull remorcaj s.direct contact relatii comerciale .bank remittance remiza s.. consignment. (a repune in drepturi. revival. a reintegrd) to reinstate..t.t.business relations ~ de munca . (c. (stiri. to state. tuggage. (reimpozitare) reassessment reintegra v. 1. 1. un abonament etc.employee relations ~ de afaceri . (de documente) surrender ~ bancara . sending.f. commercial intercourse ~ contractuale directe .

(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari.) situation rent ~ funciara . vessel towed. emolument.timber carriage remorcher s. profitableness. (mar.sea towage ~. nesubsti-tuibili.return on investment a atinge pragul de ~ . lucrative rentabilitate s. moneymaking.dock-working tug ~ de canal .t..ocean (-going) tug remunera v.(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor . pusher ~ maritim .') tow.annuity due ~ de abilitate .land/ground rent ~ m natura .f.push-towing remorca s. pay.warping tug ~ de impingere §i tractiune .rent in kind ~ nominala .n. consideration renavlosi v. inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate . remunerative..push tug.) tug. reglementdri vamale si tarifare etc. gainful.t.f. remuneration.(renta.peppercorn rent ~ viagera .tank-trailer ~ de autocamion .monopolul natural sau artificial. deep-sea tug ~ oceanic .canal service tug ~ de halaj . remuneratory 2. return. gainful.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei .river towage ~ maritim .(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii .) scarcity rent ~ diferentiala .298 REM-REN ~ de avarie . earning power ~ a activelor . obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd . (vehicul) trailer ~ basculanta . (rentabil) profitable.waggon ~ -cisterna .to break even renta s. gainfulness. mai bine amplasat etc.push-and-tow tug ~ de manevre portuare . to remunerate remunerativ adj. paying. to renegotiate renta v. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj. (anuald) annuity.dock/ harbour tug ~ de salvare . unearned income ~ anuala datorata .oceanic — ocean towage ~ prin impingere .{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil. profitable. yield.life annuity . rewarding remuneratie s.f.truck trailer ~ pentru bu§teni lungi . rent. (mar. 1.(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol .) to recharter renegocia v. remunerative. to bring profit. (mar. towboat ~ costier . rewarding.coastal tug ~ de andocare .f.river tug ~ -Tmpingator .emergency towage ~ fluvial .salvage/rescue tug ~ fluvial . t.sea(going) tug. tugboat.

) average adjustment ~ a cheltuielilor . remission. division. a cesiond) to surrender. (a unui rise) (asig. (un rise) (asig. (proportional) to apportion 2. partial .allotment of profit ~ a responsabilitatilor .temporary repair repartiza v.distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . to mend. 1.funciara . (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. (projitui.running repair/service. renunciation.) to spread 3.) to trim repartizare s.t. revizie) overhaul 2. to share out. capitalurile investite) to repatriate report s.i.f.preventive repair ~ provizorie . to distribute. fin. fin. indemnification.weight distribution ~ a profitului . to reorganize repara v. (a compensa) to make up for reparatie s.f.n. (la) to renounce. turnover job ~ curenta/de intretinere . rentier. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. allotment.m. 1. cesionare) surrender.(general) overhaul. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2.implied waiver reorganiza v. trimming ~ a avariei .to waive a right renuntare s.) spread 3.(de asigurare) waiver of premium ~ tacita . to allot. allocation. (a rectified) to rectify.f. (la bursa de valori. to repair. (a ceda. (masini.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor .(man.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v.) (trecerea unei sume .t. to divide. 1. (de fonduri) appropriation. (la un drepf) disclaimer.REN-REP 299 rentier s. (generald. distribution. to assign.) allocation of responsibilities ~ a resurselor . aparate) to overhaul 2. assignment. (cont. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept . sharing out.t. (proportionals) apportionment 2.) trim. (incdrcdtura sau balastui) (mar. to waive. 1.waiver of claim ~ la prime . to sign off.total. (despdgiibire) compensation.itemized appropriation of funds .. 1. to allocate. t. Friii .) risk spread ~ detaliata a fondurilor . legal remedy ~ capitala/generala .. (cedare. repair. mar. fund holder. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v. (la un drepf) to disclaim. amuharea achitarii iinei dator':i.(asig. waiver.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie . operating repair ~ preventiva .din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over.

f. representative agent ~ al fabricii furnizoare .f. (p obiectie.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general .f.f.simpia .w.bad reputation respecta v. (o clauza) to comply with.t.resident minister ~ exclusiv/unic .ii de productie la scam economiei r.to retaliate on represiv adj.to fail to meet one's obligations respinge v. to stand for reprezentant.authorized/appointed agent ~ comercial .300 REP-RES plata unei dobdnzi. (economice. (lilerar) reportage reporter s.m.(a unei firme) refloating m drepturi .t. (un apel) to dismiss. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. (pretentii. la bursa de mdrfuri.) to carry forward/over.serviceman ~ autorizat . to restore. agency.duly authorized representative reprezentanta s. restoration ~ in activitate .) posting reporta v.(a unei legi) revival reputatie s.auonale\ reproduction ~ largita ./. (care ia interviuri) interviewer. reputation ~ buna . salesman. (o motiune) to vote down responsabil adj. (cor. business/commercial agent ~ diplomatic .•anzdri) area manager . (o obligatie.t. to repulse. representation.) reprisals. pi.) to continue reportaj s. (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s. (bur. (o propunere.y. cereri) to disallow. representation ~ sindicala/a salariatilor . pdnd la nrmd-toarea lichidare. correspondent. retaliation.m. to keep to. (leged) to abide by.f. retaliaiory measures. o propunere) to overrule. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale .sales agent/ representative.f. to observe. o oferta) to reject. {in cartea mare) to post 2. 1. vamale etc. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. measures of retaliation a aplica . to decline. executive.to refloat a company repunere s. (pe cinevd) to represent.trade agency/ representation ~ exclusiva . representative office ~ comerciala .t.impotriva . to act for. to repel. activitate) to refloat ~ in activitate o companie .reinstatement.simple reproduction repune v.reentry ~ in vigoare . (in drepturi'} to reinstate. (//. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont. restoring.n. official. trade representative.sole agency reprczentare s. restoration ~ in poscsie .to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile .t.employee representation reproductie s. (reluarea continud a procesuli. (de represalii) retaliatory reprezenta v.general agent ~ imputernicit legal .enlarged reproduction .(de •. to observe. reporter. coverage.good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea . to turn down. manager ~ de zona .

(mgrddire. limited. limitare) restraining. diminution. backlog. (a reduce) to reduce.ax(e) ~ calitative . refunding ~ a bunurilor sechestrate .quota restrictions ~ discriminatorii . (a creditelor) tightening.dividend limitation/ restraint ~ a pietelor .) to contract.f. to limit. accountability.trade-union leader/ organizer responsabilitate s. (arierate) arrears restante salariale .limited liability ~ sociala .f. (a cheltuielilor. qualification.trade restrictions.) contraction. a afacerilor etc.f. (creditele) to tighten restrangere s. restrangere) restraint. (a micsora) to diminish. resources.t. back. proprietati) to restore. reduction.(dr.n. restricted.f. resource.(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s.customs drawback restrange v. limitation.f. (deposit ca termen) overdue restanta s.exchange restrictions restructura v.line man ~ in mod solidar . (despre piata financiara) stringent restrictiv adj.(dr.RES-RES 301 ~ ierarhic . (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor .wage restraints ~ valutare .discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export .) jointly and severally liable ~ sindical .return of premium ~ a taxelor vamale . liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala . ability . rest. (bani) to return. (de bunuri.tax refund ~ a primei de asigurare . (salariala) back pay. afaceri etc. restriction. to reorganize resursa s.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor . (despre o clauzd) saving restrictie s. restrictive. (de bani) return. (in bani) change restant adj. outstanding.export restrictions ~ la import . proprietati) restoration. to give/to hand back. to restructure. remaining. (mgrddire.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj. (a ingrddi) to restrain. means. restriction. limitation. 1.legal constraint restrictii bugetare severe . restraint of trade ~ de contingentare .arrears of wages restitui v.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata .quantitative restrictions ~ comerciale . pi. constraint ~ legala .qualitative restrictions ~ cantitative . stringency. (de bunuri. owing.import restrictions ~ salariale . refund. restitution. limiting. to refund restituire s.t.) replevin ~ a impozitului . responsibility. to restrict. remainder 2.t.f. (cheltuieli.

(de depuneri.302 RES-REU resurse de materii prime . afaceri) retirement ~ a actiunii . (feroviard.'. (sechestru) distress.f. (in) to succeed (in). (bani din circulatie) retirement. to withhold.) withdrawal.pipe system ~ de magazine .f.to be successful in business .f. returnable retea s. 1. (locuri.t. to hold back.) deductions from pay. (o suma din fonduri. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2.(a cotizatiilor sindicale) checkoff. reunion. (bani din circulate} to retire.t. (adunare) assembly. (din afaceri.water-power resources ~ naturale . (o suma) to keep back. to withhold. de drumuri etc. deduction. demotion returna v.chain store ~ de sucursale .f.t.trading network ~ de alimentare cu apa . (pentru plata impozitelor. to recede.human resources resedinta s. distraint retrage v. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s. to remunerate.railway system/network.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. economii) drawing. (o camera) to engage. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj. chain ~ comerciala . mdrfuri etc. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2.resources. (comerciald.(despre legi) to retroact retroceda v. rutierd. to be successful (in) ~ in afaceri .f. economii) to draw.) network.branch network ~ de sosele/drumuri . (din activitate.) system.t. to send back returnabil adj. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v. (SUA) railroad system ~ rutiera .computer network ~ de conducte . bilete) to book. draw. (depuneri. to give up retragere s. (a se pensiona) to retire 2.) to retain. to draw back. domicile. funds ~ hidroenergetice .economic resources ~ financiare . (. retroactive a avea efect. to retrocede retrograda v.natural resources ~ umane .(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu .road network retine v..highway system ~ feroviara . to bespeak retinere s. retention ~ de salariu .primary resources ~ economice . residence. to deduct. meeting reusi v. to reconvey.supply system/network ~ de calculatoare . (salariul etc.r. (o suma din fonduri. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare .. 1.f. a asigurdrilor sociale etc.f. lien. dwelling place retentie s. remuneration.) to withdraw. 1.(injustitie) nonsuit ~ de numerar . withholding.t. to pay retributie s. activitate) to retire. de mdrfuri etc. abode. electricd etc.f.

magazine.stop payment revolutie s. revocable.auditor revizui v.f.capital reserve. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. to inspect. to re-equip revaloriza v. cancellation 2. reserve. qualification.t. overhaul(ing) 2.technical inspection/' revision. (tehnica) inspection.f. (a unui ambasador din post) recall 3. 1.trade journal ~ interna . (bilunara) fortnightly. 1.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere .(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida . (destituire) dismissal. (lunard) monthly. to claim. (in monede si lingouri) coin and bullion . journal. stock of capital.t. clauzd limitativa) reserve. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde .audit ~ generala .) review ~ a presei . control. maintenance inspection reviior s. stock.specialized review ~ economics .(fin.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . periodical.wage claims revinde v. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj. resale revendica v.) to audit revoca v. claim.(a unei firme) house magazine revizie s. (restrictie. (de drepturi) assertion revendicari salariale . revision.t. callable revocare s. stiintd etc.press review ~ de anunturi/reclame . to request.advertiser ~ de specialitate .t. (a destitui) to dismiss. condition.gold reserve ~ de capital .to fail in reutila v. (a anula) to repeal.f.m.f.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in .t. 1. 1. to control. (cant. 1. conditie. examination. deposit 2. to resell. (tehnic) to overhaul 2. to revoke.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . inspector.) revaluation reserve ~ extraordinara . (mai ales de literaturd. (fin. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata . (contabila) audit ~ contabila .) (in lingouri) bullion reserve. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s. request. (anulare) repeal.f.t. controller ~ contabil .) reserve. (drepturi) to assert revendicare s. (sdptdmdnala) weekly. to demand. stipulation ~ de aur . to cancel 2.(a activelor) (cont. to sell again revista s. (provizion) provision 3.stock of cash ~ din reevaluare . to retool.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. (a unei band) surplus reserve ~ de numerar .(general) overhaul ~ tehnica . revocation.f. demand.f.

to heave.{mentionate in bilantui contabil) {cont.304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara .budget reserves ~ excedentare . residual 2. annulment. resistance 2.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate .(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii . (un contract.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete .to move/to submit/to table a resolution rezuma v.f. to brief. remnant rezilia v. to terminate. o conventie) to cancel.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice . dissolution rezistenta s. {a mdri) to increase.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. to dissolve reziliere s. to sum up.f. cancellation. to remove 3.wear resistance rezolutie s.) visible reserves a constitui ~ .t.n.t.bank reserves ~ bugetare .to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ .n. brief. {restrictii} to withdraw. resume ~ al principalelor $tiri . residence rezidual adj. to hoist 2. {greiitdti) to lift. to summarize rezamats.strength of materials ~ la cumparare .) hidden/inner/secret reserves ~ bancare .to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s.{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare . 1.{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura . to annul. termination. to undo. (a suspendu) to suspend. residue.{la radio.vault cash ~ legale . 1. voidance.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont. {dr.) residuary reziduu s. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor .strategic stocks ~ valutare §i de aur . to raise. . to void. summary.m. 1. resolution a adopta o ~ .reserve currency rezerve ale societatii . residuum.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar .f. resident rezidenta s.f. rescission.consumer resistance ~ a materialelor . dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare .t. televiziune) headlines ridica v. to rescind.

(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil .inflation risk ~ al incarcatorului .to raise claims ~ preturile fortat/artificial .commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd.wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s. (de greutdti) lifting. to scale up.(asig.(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate . to skyrocket ~ obiectii .owner's risk ~ al carau§ului .) adventure ~ acoperit . (brusc. mar. (imbu-ndtdtire) improvement.to force up the prices ridicare s.to raise/to make objections ~ pretentii . (suspen-dare) suspension. risk.fire risk ~ de incetare de plata . mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura .insured risk. mar. (crestere) growth. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor . hazard.(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk. unde actioneazd agentil) ring rise s. (de restrictii) withdrawal.r. 1. (asig.) common adventure ~ corporativ . (/a) to amount/to come to. risk insured ~ comercial .) business risk ~ de frauda . removal 3. to put up 4. despre preturi) to zoom up.(asig.fraud risk ~ de flirt .default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig. -hoisting 2.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile . (incintd circulard din sala bursei. mar. heaving.n. mar.(asig.(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii .) ice risk ~ de incendiu . mar.) risk of collision ~ de credit .can'ier's risk ~ al cumparatorului .RID-RIS 305 (preturi) to raise.) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor . 1.n.insurable risk ~ asigurat . risk of boats/craft ~ de tranzactie . cat yi pentru caric) (asig.f. mar.credit risk ~ de firma . acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei. to run into 2.) third-party risk ~ de spargere .) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj .(asig.(la alocarea capi-talului.business risk ~ al armatorului .theft risk ~ de gheturi .(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin. (mdrire) increase. raising.buyer's risk ~ al inflatiei . (o sedinta) to break up v.

{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi. fruit-bearing.i.(acea parte din riscul unui titlu de valoare. (dr.) ship's ledger/ articles. to disperse.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin. (bani. muster roll/book .rate of turnover ~ de cre$tere economica . contention riveran adj. return.f.(asig.(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii. cauzat de factori caracteristici aces-teia.) deferred rebate ~ de prima . thriftlessness risipi v.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara .. docket.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar . rich rol s.) incalculable risk ~ intrinsec .(fin. (din mar/a) to spill 2.f. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational . (de bani.m. s.f.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin.) operating risk ~ politic .) moral hazard ~ neasigurabil . rival rivalitate s. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent . risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. squanderer.(mar. m. robotics rodi v. riparian.(asig.) premium refund ritms.to incur a risk risca v.) extra/ additional risk ~ total . to risk.m. 1. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur. 1. fertile. dividende preferentiale. fin.(asig. timp etc.) squander. timp etc.rate of production rival adj.t.) to waste.(asig. river (-side) s.n. riverain. marine/maritime risk.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic . thriftless s. riverside resident robot s.m. to squander (away) risipitor adj. rate ~ de circulatie a marfurilor .) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure. wastage. spendthrift risturna s. list.(asig.(mar.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ . spendthrift. waste.f. wasteful. riverain. to bear/to yield fruits.. riparian.economic growth rate ~ de productie .political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. to scatter. roll. (concurentd) rivalry. robot robotica s.n.) (de procese) cause list. fruitful 2.) country risk ~ descoperit/neacoperit .) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar . to venture. rebate ~ de navlu . (calendar de termene) calendar ~ de echipaj . refund. to fruit roditor adj. 1.t.) immediate risk ~ incalculabil . (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s. register 2.

/) fast freight line ~ directa . {calcule. (cifra de afaceri.to reroute rutier adj.(c.(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.f. rotatie 2.(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole .m. (despre cifre) round. (de negocieri) round rural adj.(un proces) {dr.overland route ~ oceanica . (cont.inland route ~ maritima .. (incdrcdtura uhei nave. . {bani.f.direct route ~ fluviala . way ~ comerciala .t.f..ROL-RUT ~ de impozite . course. randament) turnover ~ a activelor fixe . cifre} to round off ruina v.(raportui dintre vdnzari si activele fixe.t.sea route ~ terestra .t. rural ruta s..trade route ~ de navigatie .assessment roll a trece pe ~ .t.ocean lane a schimba ruta . (falit) broken ruja v.n. trim.fin.f. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza . shipping/sailing route. trimmer rujare s. route.rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor .) turnover runda s. road. (despre o sumd de bani) even rotunji v. (afalimentd} to break 307 ruin at adj.) to docket rotatie s. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . fondtiri) to circulate rulaj s. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s. 1.(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului .(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor . trimming rula v.(shipping) lane.

net . (camera. mcdpere) room. stipendiary. (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man. office worker.n. paying a salary to.t. to pay (salary to). (renmnerat.weekly wage ~ tarifar .gross wage ~ colectiv . (animale) to slaughter. to kill salariat adj.de hartie . (despre oameni) wage-earning.time wage ~ permanent/'regulat . salaried worker.minim/de subzistenta .going wages ~ direct productive .permanent employee salariu s. to remunerate ~ insuficient .collective wage ~ de baza .paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic . the salariat ~ pensionat . fall-back pay ~ minim de cre§tere .waiting room -.piece wage/rate. retribuit) remunerated.f.basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .lunar . (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .wage expectations ~ indirect . wage earner.(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt.slack bag sacrifica v.m.plastic bag ".differential pay. prestarea de servicii) wage(s).s sac s. (despre oameni sau posturi) salaried.t.sack '~. wages pay. (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary.board room .regular salary " platit prin cec .monthly wage . take-home pay ~ nominal . pay ~ brut . mai ales intr-o cladire publicd) hall. de man me standard) bag.pittance ~ diterential . (mare. wageworking. (pentru marfd.de audiente . munca prestata) indirect wage ~ in acord .fair wage . (despre munca) paid s.minimum growing wage .(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor .m. salary earner.f.wages and salaries salariza v.minimum/ subsistence/living wage.tariff wage/rate salarii curente . (functionar la stat) civil servant.net wage. remuneration of sala s. mecanizatd. job/task wage ~ in natura .productive wages ~ progresive . pi. wage differential ~ direct .real wage ~ saptamanal .(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri .retired employee ~ permanent . (muncitor salariat) wage-worker.to underpay salarizare s.audience chamber ~ de consiliu .nominal wage ~ pe unitatea de timp .truck wage ~ just . (pentru munca manuald.neumplut .paycheck ~ real .

lack. weekly. to sanction 2. sarcina s. imposition.book hall ~ principals . mart ~ de vanzare de bilete . health. burden. strdmtorat) moneyless. sanction. overalls. ipoteca) encumbrance. needy.f.m.(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea .working week sarac adj. (mdatorire) assignment. (incarcatura) load.critical load ~ de exploatare . poor/ indigent person. (impolite.tax burden ~ pe active .market saturation sanatate s. forfeiture 2. payload sarcini fiscale . burden. taxes. impuner'i) charges.SAL-SAR 309 ~ de expozitie .safe load ~ neta .)]db satisfaction saturare . hard-up.) charge 4. impecunious. custodie.. (a aprobu) to sanction. (nevoia^) destituite. (a pauperiza) to pauperize v.f. sanitary.auction room.effective load ~ fixa . scarcity.absolute poverty . burden of proof .rated load ~ partiala/incompleta . pauper saraci v. (greutate) weight 2.(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. dearth.operating/service load ~ efectiva . to penalize. (nevoie) destitution. approval sanctiuni economice .f. onus./i. (aprobare) sanction.charges on assets ~ prioritare .•>. poor.ultimate load ~ maxima . paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta .admisa/admisibila . 1.t.economic/trade sanctions sanitar adj. to beggar. hebdomadary^. poverty.f. responsabilitate. to become impoverished saracie s. imposts ~ a probelor . (jam barn.full/total load ~ utila/comerciala . task.mortgage charge ~ limita .underload ~ totala ..f.net load ~ nominala . taxe./ saturation ~ a pietei .showroom. pi. redus) scanty s. hebdomadal. to impoverish.assembly hall -de licitatie .public health saptamanal adj. to make poor.useful/service load. penalty.maximum/peak load ~ maxima admisa . to agree to sanctiune s. coveralls sanctiona v. (pentm incalcarea unui contract) forfeit. necessity.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s. week ~ de lucru .'.. exhibition room ~ de tntruniri . 1. (obligate) obligation 5. weekly (publication) saptamana s.(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . (garantie.f.heavy lift ~ ipotecara .) onus probandi. indigent. 1.allowable' permissible load ~ critica . (lips a) want. (obligatie) charge. need(iness). health ~ publica .f. to grow/to become poor. (ms-pundere. (sdrdcdcios.t. approbation. tutela) (dr. satisfaction ~ a muncii . charge 3.(a unei burse) floor salopeta s.(dr.

reduction in turnover ~ a cursului . (pretui) to mark down 2.i. tarife) to lower. schedule 2. (a activitdtii economice) downturn. rest day. (scald) scale ~ de impozite . to go down. 1.310 SAL-SCH ~ relativa . (santier) oilfield schema s. (de cifre) subtraction 2.) sliding trend ~ u§oara a preturilor .f. term.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback. maturity. (despre cursuri bursiere) to trade down.(bur. (barter) barter 2.legal/public/statutory holiday. (zi nelncrdtoare) day of rest. (despre pretiiri. a diminua) to lessen.f. diagram. to slump scadere s. 1. mature a fi ~ .fire escape ~ de normare .stowage diagram schimb s.to fall due scadenta s. (reducere. (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala . downswink ~ a cifrei de afaceri . micsorare.to fall due. to diminish. to decline. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare . (a unei cambii) tenor ~ comuna . 1.n.f. due date/day. hierarchy ~ mobila .rolling/moving stairway scadea v. lowering.) draught/draft scale ~ de serviciu .collapse of prices scazut adj. (despre preturi.rating scale ~ de pescaj . markdown ~ accentuata a preturilor . (mobild) ladder 2. chart.relative poverty sarbatoare s.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie .(bur. tarife) low.scale of ranks. to fall. (troc) truck.decline in prices. to diminish. 1. to decrease. (de lucru) shift ~ de actiuni . (falling) due.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . to lower v. (sondd) oil derrick. 1. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . (zi liberd la scoala) play day 2. to sag.f. to weaken. 1. high day. (care se prdznuieste) holiday. to mature. (bruscd) slump ~ a preturilor .back stairs ~ grafica . exchange. (de personal) establishment.(mar. to sink. profituri) to fall off.loading chart. staircase. (a reduce. diminuare) reduction. decline. (fixd) stairs.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor . weak schela s.tax scale ~ de incendiu . to figure out. (pentru band) bank holiday scadent adj.(de venituri.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica .t. (despre o datorie) to fall in scara s. (cifre) to subtract. decrease.f.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares . prompt date. feast. (despre incasdri. a micsora. diminution. scheme.f. scheme of loading ~ de stivuire .

t.(intre doud tdri.to derive large profits from ~ din doc . to unbox 3.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza . valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect .twilight shift ~ de zi . to change. (a modified} to modify. aim.day shift ~ dublu . alteration. in schimbul unui alt activ.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile .bank/banker's discount sconta v.f letter . swapping ~ la paritate . modification.t.to undock ~ din functiune . 1.afternoon/swing shift ~ de experienta . to discount.shift in the function scoate v. cutii) to uncase.(intre doud tdri.n. (a face schimb de) to exchange 2. to obtain ~ bani de la banca . (bani in unitdti subdivizionare) to break. o instalatie) to shut down ~ din vama . {un utilaj. to shift. prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^. schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta. (din Idzi.exchange of goods/ commodities ~ de noapte . (a cdstiga.to cover one's expenses scont5\/2. 1. un act) to take out 4. purpose scriptic adj. a obtine) to get. shift ~ a preturilor . nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii . (un certificat.variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil.working shift ~ de lucru divizat . (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia.f.f. changing.t. (a inlocui) to replace.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma . (bani) to change.(troc) swap.exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru . on the staff scrisoare s.foreign exchange ~ valutar direct . to alter. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v. discount ~ comercial . detinute de o banca.(cedarea unor creante.exchange at parity ~ valutar .to disable. exchange.(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante . (a convert!) to convert schimbare s.m.(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri . a unui frigider etc. to take on discount scontare s. to take/to draw/to pull out 2.night shift ~ de seara . discounter scop s. change. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura . goal.

(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare . to grow/to get dearer.anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .circular letter of credit ~ de credit comerciala . to rise/to increase/to advance/to go up in price .insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr. waybill ~ tnchisa . dearth scumpi v. deamess.r.undated letter ~ recomandata .letter of credit ~ de credit anticipate .f.letter of introduction/recommendation ~ de renuntare . dear scumpete s.set form of a letter scrisori de acreditare .t.tip .) letter of lien ~ de apel .letter of intent ~ de msotire .sealed letter ~ neconfirmata . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta .covering letter ~ de numire . {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze .letter of reminder ~ de recomandare .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare . costliness.312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata . to raise/to put up the price of v.traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere . expensiveness.(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .(a rnarfii) letter of indemnity.(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .registered letter.follow-up letter ~ de credit .unacknowledged letter ~ nedatata .(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire .dead letter ~ .(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie . backward/back letter.commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .letters of credence scump adj.(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .letter of hypothecation ~ de garantie . (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note. expensive.(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare .letter of advice.

(o navd) to arrest sechestru s. sequester.) to privilege. o obligatie etc. garnishment. rye secatui v.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie .rn.f. confidential s.pe .banking secrecy ~ comercial/industrial .execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar .SCU-SEC 313 scurgere s. to deplete. wastage 2. birou) secretariat 2. attachment. (a exonera) to exonerate.t.Secretary of State ~ general .exempt from taxation ~ de navlu . (a sdrdci) to impoverish sechestra v. distrainment. freedom from tax. distraint. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage. (printr-o crdpdturd. 1.exemption from duty scutit adj.tax-exempt/-free ~ de impunere . (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite . sequestration. 1.) immunity.) to sequester. district ~ corporativ/al corporatiilor . leaking. secret. impozite etc.n. flowing. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor . (functie) secretaryship sector s. exempt (from). spartura) leakage. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac .(mar.Secretary-General ~ particular .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s.trade secret ~ profesional professional secret secretar.f. (de o sarcind. seizure.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor .key sector of the economy ~ institutional .n.seizure under legal process a pune. to distrain. to attach. (de taxe.rent-free. tax exemption ~ de taxe vamale . free (of) ~ de chirie sau arenda . (de impozite partial sau total} to derate scutire s.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector .post-free ~ de taxe vamale duty-free. to exhaust. to exempt.t. sector.to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . secrecy ~ bancar . to sequestrate.leakage from bag scuti v.) free of freight ~ de taxe postale . exemption. free of duty secara s. 1. secret.t. free of rent ~ de impozite . secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat . (serviciu. department 2.n.n. (exonerare) exoneration.f.exemption from taxation. to seize. (dr.to replevy secret adj.s-.

public sector sectie s. semimanufactured s. subscriber semnatura s.) screening selectie s. sowing machine semicalificat adj.n. signer. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products.private sector ~ public/de stat .f. to sign.to sign jointly ~ in numele cuiva . (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar .t.n.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare . to subscribe 2. 1.(marketingul niselor de piata. intermediate goods/ products semipreparate s. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.market share segmentare s. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.half-height/ open-top container semifabricat adj.(pentru doctoral) graduate school securitate s. selection. 1. semiskilled semicontainer s. section. (al unei firme) office. (a celei mat bune alternative) (man. (intr-o uzind) workshop ~ de politic .labour safety ~ alimentara .bogus signature . segment ~ de piata .n.f. safe (deposit). security ~ a muncii . strongbox. (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac .314 SEC-SEM ~ mixt .t. to seed. coffer ~ de noapte .f.social security sediu s.f.(la intrarea in serviciu) to sign in.to sign per proxy semnat adj. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb . taxation authorities ~ postuniversitara . signatory s. (al unui holding) group headquarters ~ social .n. (in randuri) to drill semanatoare s.registered office segment s. vault. pi.polling station ~ financiara . pi.balanced sample semana v. signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta .f.to sign on behalf of smb. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s. semifinished.f. signatory.food security ~ sociala .market segmentation ~ concentrata . {central) headquarters ~ central/principal . segmentation ~ a pietei .n. head/home office.to endorse ~ prin procura .(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band. department.f. safety.m. division 2.headquarters.(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer .portfolio selection ~ ponderata . ~ pe verso .oil area/land/zone ~ privat . (culinare) readyto-cook foods semna v.tax administration.n. choice ~ de portofoliu . to sow.to sign in blank ~ in condica .

n. decision. (a jiidecdtorului) judgement.signature of the firm sentinta s.correspondence department ~ de credite .t.legal department ~ de corespondenta .accounting/accounts department ~ contractual . 1. to wait on serviciu s.SEM-SER 315 ~ falsa .f. decree.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera . service. (a juratilor) verdict.advisory service ~ contabil . (un client) to serve. grave. (facut cuiva) service rendered 5.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila . o chestiune) serious.decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ .(totalitatea obligatiilor de.. to attend to. (despre o oferta) bona-fide. platd externe.judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere .final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .remand ~ definitiva/executorie . 1.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici. decurgand din datoria ptiblicd.sales department ~ consultativ . (set) set ~ de cambii .to pass/to give/to deliver a sentence. deservire) attendance 3. job.signature by procuration/proxy ~ sociala .research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios .contract service ~ cu norma intreaga .set of bills of exchange ~ de conosamente .credit department .adjournment ~ de desistare . (ingrijire..authograph ~ prin procura . (pbligatie de serviciu) duty 2. service ~ al datoriei externe .set of bills of lading series adj. (de obiecte) set. (despre un cumpdrdtor) genuine.blank signature ~ neautorizata . (de arbitral) to make an award serie s.full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus . series 2. sentence. employment. derivate din datoria externa. (despre o persoana) serious-minded.illegible signature ~ in alb . pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice . servi v. (a unui arbitru) award ~ de amanare .unauthorized signature ~ originala . servire.f. (sectie) department 4. pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari .judgement by default ~ irevocabila . (despre o sitiiatie.(intr-un hotel) room service ~ de cercetare .

commercial services ~ de asistenta medicala . attendant servitute s.set of bills of lading ~ de oportunitate .collection department ~ de intretinere . servant. m.complaint section ~ de reconciliere a conturilor .discount department ~ de stivuire .f.social overheads ~ publice .navigation/shipping season ~ de pescuit .n. set ~ de cambii .social service ~ statistic .occupational health sendee ~ de mesagerie . easement sets.telephone service ~. pescuit) open season ~ mort .f.fishing season ~ deschis (de vanatoare.mail/postal service ~ sezonier .advertising/publicity department ~ de reclamatii .periferic . season '" de navigatie .weather service .} direct services ~ edilitare/municipale .din usa in usa" .de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont . (pentru documente.) opportunity set ~ de scule .parcel delivery/post/ service.(serviciu bancar) transit department '.after-sales service ~ postal .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service .hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .engineering department ~ telefonic .(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .n. portfolio. service agreement ~ de medicina muncii .tool kit/outfit/set sezons.dispatch/forwarding department ~ de Tncasari . (dr.basic banking ~ comerciale .valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s. de avocat) briefcase servitor. (diplomat} attache case.stevedore service ~ de transport .statistical department ~ tehnic .personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate .regular employment ~ postvanzare/de intretinere .(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin. offseason/-time .dead/'slaclc/dull/iow season.) servitude. functionari etc.{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .seasonal employment ~ social .9.transport service ~ . (SUA) expressage ~ de personal .de expeditii . avocati.health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale. mdeplinite de medici.repair/maintenance service.316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor ..finance department hidrografic .set of bills of exchange ~ de conosamente .

lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s. forester silvicultura s. trade unionist 2. trade unionism 2.sphere of influence ~ de productie .(corn.marine syndicate ~ de credit .loan syndicate . domain ~ a afacerilor . forest../i. sylviculture.operating safety/ reliability si\ozs. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal . seasonal sfarsit5.n. 1..end of the financial year ~ de luna .m. (de incredere) reliable. trustworthy 3. monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s. syndicalistic sindicalism s. (in sigurantd) secure. (patronal) syndicalism ~ de sistem . branch ~ de influenta . field.t. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s.sphere/field of activity. quarter..sphere/field of production.arbitrage syndicate ~ bancar .f.de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s.rush/peak/throng season ~ turistic . trade-union. forestry simbol^. output area sfert s.sphere/line of business ~ de activitate . symbol ~. sylviculturist.n.M. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri .f. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'. (domeniu) sphere. silviculture. (patronal syndicalist sindicaliza v. to form a trade-union organization 2.f. 1. metallurgy of iron and steel sigila v. safe 2. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare .cargo syndicate ~ al feroviarilor .(man. silviculturist.high season sezonier adj.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf .f. 2.) ultimo sfera s. silvicultor s.banking syndicate ~ controlat de patronat .) quartern ~ de dolar . 1.r. 1. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s. 1. (trade) union. organized labour 2.(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist.f.craft union ~ arbitrajist .. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar .customs seal sigur adj. 1.n.) dramatization sindical adj. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .(american sou Canadian.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate . (de pintu. safety.m..company union ~ de asiguratori maritimi ./?.n. end. iincie etc. bur. (grain) silo silvic adj. (patronal) syndical(ist).

trade/trading association sinecura s.accounting system ~ contabil fara registre .market economy system ~ al economiei nationale .speed-up system ~ de livrari complexe .work--on-thebonus system ~ de munca in acord .(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis .bond syndicate ~ deschis .company union ~ profesional .(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .voucher system ~ de alimentare cu apa .cooperative system ~ de acte justificative .waterworks ~ de calcul .computing system ~ de clasare/clasificare .syndicate.to stop payment/a cheque sistem^.banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .t. consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .filing system ~ de cliring .) book entry system ~ de exploatare .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe . sinecurist sista v.fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec .correspondence banking ~ bancar dual .uniform system of accounts ~ cooperatist .n.piece rate system .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar . (livrari. system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata . to stop. servicii.w.operating system ~ de exploatare intensive .(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .(materiale.(cont. plati etc.(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .industrial union ~ de subscriere . to withhold ~ livrarea . employers' association ~ pe societate .) to cease.(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .f.bancar .national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism . file posting ~ contabil uniform . to suspend.ledgerless accounting. sinecure sinecurist-y.

(cont. position 2.) cash statement ~ financiara .) statement of costs ~ a pietei . dare de seamd) report.premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .t.tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune . (cont.competitive situation ~ critica .f.provident scheme ~ de prevenire timpurie .(cont.measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .tabulating system ~ tarifar .(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi . (stare) situation.decimal coinage ~ monetar unificat .economic system ~ economic capitalist .(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular . (urband) town planning situatie s. (cont.) general average condition ~ de casa . budget account ~ economic . 1.emergency.(cont.metric system ~ monetar .account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system. coinage ~ monetar decimal .bonus scheme ~ de salarizare . case of emergency ~ de avarie comuna .SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente .) operating statement ~ a costurilor .(a unei societdti.financial position. to systematize sistematizare s.capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric .competence . rates schedule ~ vamal protectionist .(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .(asig.unified monetary system ~ stimulativ .(cont.) income statement ~ anuala .) statement ~ a activului si a pasivului .monetary system. condition.common prices system ~ de prevederi sociale . mar. account.wage system ~ de salarizare cu prime .) financial statement ~ financiara certificata . 1.tariff/rating system.f.concurentiala .) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor . cerutd de registrul comerfului) annual return .forecasting and control system ~ de prime .zone price plan sistematiza v. (raport.(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna . systematization 2.condition of the market ~ a veniturilor .protective system ~ zecimal .

scientific socialism ~ utopic . (despre activitdti economice) slack.insurance company ~ de asigurari de viata . 1. (full) member. status. (asociatie) association 2. underwriting association ~ de binefacere . standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.guild socialism ~ stiintific . associate societate s. {corporate) corporation ~ capitalists . group accounts slab adj.. (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol . hire-purchase company. society.) listed company ~ cu raspundere limitata .communist society ~ -conglomerat .f. socialist societar^. registry of shipping.n.(trading) company.marine insurance company.) consolidated financial statements.Utopian socialism socialist adj.rural credit society ~ de credit comercial .m. business ~ comunista . social ~ -democrat .mutual benefit society ~ de asigurari . firm. employment. firm.f.(a navelor) ship's register.loss maker ~ comerciala . to fill a post a solicita o ~ .commercial credit company . (despre piatd etc.f. service. job.merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista .to leave one's post. post a detine o ~ .life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime . to resign one's office slumpflatie s. business. (comerciald) company. (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj.320 SIT-SOC ~ sociala .cooperative society ~ cotata/listata . s.(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.to apply/to compete for a post a-si lasa slujba .social democracy socialism s.chain company ~ de ajutor reciproc . socialism ~ corporatist .limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple .n. catchphrase slujba s.social condition.friendship/friendly society ~ de clasificare .shipbuilding company ~ de consum .consumption-society ~ de credit .(bur.) weak slogan s.social democrat ~ -democratic .to hold a situation.conglomerate company ~ constituita prin fuziune .m. classification society ~ de constructii navale .capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi . (publicitar) slogan.

land ~ arabil . investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale . (Jdcturd.leasing company ~ de servicii publice . sale/reduced goods. (rasd de vite ameliorata) grade sol s.joint-stock company.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .bogus company.defunct company . counting. job line/lot ~ al contului curent .parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals . m. sort. sociologist sociologie s.(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama .particular partnership ~ inchisa . nota de plata) account.sleeping/limited partnership.(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj. (societate neoperantd. residue.) unlisted company ~ pe actiuni .-sora . computation.public company ~ radiata . (rasa) breed.) surplus stock. 1.tillable soil ~ fertil . socioeconomic sociology. check soi s. bill.n. (cont. general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat . account 2.f.fixed trust ~ de leasing .(bur. category. 1.multinational corporation ~ necotata/nelistata .bubble company ~ fara scop lucrativ . carrier ~ de transport de mobila .nonprofit company ~ fictiva . paper/trust company. sociology socoteala s.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala . calculation. grade. (calitate) quality 2. 1.international company ~ in comandita .n.SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . partnership firm ~ in participate . (fel) kind.n. crop in rotation sold s.f. (specie) species. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv .(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust.transport/carrying company.furniture removers ~ -fantoma . infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica .f. {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica .) balance 2.{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare .public utility company ~ de transport .general/ordinary partnership. soil. pi.current balance .rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s. {corn.(in orice sector) flexible trust.

(sigur.f. to close out soldare s. (de cdrti) remainder sale. claimant solicitare s. balance due ~ final . petitioner. settlement 2. clearing-out sale. mdrfuri) clearance. trustworthiness.balance brought forward -.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont .t. to sell off. reclamant) claimer. trustworthy. (un cont) to balance. to settle 2.debit balance.statement balance ~ creditor . to settle ~ un litigiu pe cale amiabila .f.opening balance ~ in banca . jointly ~ si individual .f. (rdspunzdtor. (de. joint. to solve.t.speculativ . (a unui cont) balancing. solvabil. (dr. solicitant. balance in/on hand ~ de beneficiu . survey. sound.call on shares solid adj. to summon.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . creditworthiness. (a unei rate.bank balance . 1. (formald) notice /de evacuare . despre o firmd) sound. (e^antionare) sampling ~ de opinie .f.t. solvable. solicitation. to require.opinion poll . (un debitor) to call on/upon somatic s.end-of-season sale solda s.f.(dr. to ask/to apply fy.notice to pay. applicant.n.profit balance ~ de casa . able to pay ~ pana la suma de . (de despdgubiri. demand.to settle a dispute amicably solvabil adj.safe for a credit of solvabilitate s.notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata . to demand. writ. summons. pasibiT) liable adv.dormant balance ~ initial . scadente) call somptuar adj. (mdrfuri) to clear.undisbursed balance ~ net . sumptuary sondaj s. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj.credit balance. to^ request.nedebursat . request.nil balance ~ reportat .) joint responsibility solutiona v. paying capacity soma v.net balance ~ nul .f. (de despdgubiri) claim.m. solvency. requirement. to solicit.(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. 1. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon . bargain sale. (military) pay solicita v. application. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor . (voturi) /to canvass for solicitant s. solvent. closeout.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . (despdgubiri) to claim.t.statement balance ~ inactiv .) joint(ly) and several(ly) solidaritate s.

to undertake a survey/study of the market sonda s.) arrivals and sailings spargere s. prospecting hole.gasser ~ de titei .w. sorter sortiment s. (dupa mdrime. (mar. yellow labour special adj. (foraj) well ~ de exploatare . blackleg. space ~ comercial . specialist.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar. dimensiune) sizing.(cu plinurile consumate) (mar.sorting by consignee sortator.(c.mort/nefolosit/pierdut .economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat . housebreaking.f.(a navei) safe arrival ~ probabila . shipping room/space ~ de incarcare pe punte .sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie . special.) arrivals and departures.blank ~ liber/neincarcat . laundering.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata .) cargo/loading space.m. wildcat well ~ de foraj .(mar. sortable sortare s. (furt prin efractie) burglary.f. sorting. particular 2.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil . breaking.n. 1.} loaded arrival ~ in balast .(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar.) deductible space ~ economic . (SUA) commercial precint ~ de depozitare . housebreaker ~ de greva strikebreaker. burglarious attempt spatiu s. breakage 2.f. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj .(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage. (dupa mdrime.t.drill/bore hole ~ de gaze .(la parterul unei cladiri) floor space. washing ~ de bani . 1.f.development well ~ de explorare .waste area ~ de incarcare .f. to assort.m. dimensiune) to size. lost/waste space ~ pentru marfuri .variety of patterns ~ variat .oil well sorta v. consultant .(mar. to sort.open space ' ~ locativ living space '.storage space ~ de descarcare/deversare . range (of goods/commodities) ~ de esantionare .(mar.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s.f. assortment. (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space. expert. to grade sortabil adj.varied selection lines sosire s. sort.y.(a navei) expected arrival sosiri si plecari .) noneaming spaces spalare s. (oil) derrick. (despre rata unei dobdnzi.test well/hole. care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s. arrival ~ cu incarcatura .n. (care comite flirt prin efractie) burglar.} ballast arrival ~ in bune conditii .

) bear ~ a la baisse cu acoperire .m.specialism ~ internationala a economiilor nationale . autograph/sample signature specula v.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa . (agiotaj) agiotage ~ a la baisse . n. wildcatter ~ a la baisse . open trade speranta s.international specialization of the national economies specifica v.) covered bear ~ a la hausse . to specify. (marfuri) to speculate in 2. profiteering.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie .) to speculate/to operate for a rise.t.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs .) to speculate/to operate for a fall. 1. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig. specification 2.(bur.(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile.324 SPE-SPE ~ compensator . speculator. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .player. to detail specificatie s. stock adventurer ~ pe piata neagra . speculation. speculative speculatie s.f. 1. (un cont) to itemize.(bur. (asteptare) expectation. to go a bear ~ a la hausse .f. (domeniu principal de activitate) speciality 2.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard .f.t. expectancy ~ de viata . 1. (lista) list ~ a conditiilor contractuale . 1.(bur. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4.pollster specialitate s.black marketeer speculativ adj.f.the specification of contract terms ~ a incarcaturii . (afixa data. (a profita de) to profiteer by v.freight note ~ de greutate .{bur.) to speculate in differences speculant s.life expectancy .standard specifications ~ tehnice . (pe puncte) to itemize 5. (la bursd) to play the market.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse .r.) bull ~ de bilete — (la cinema.. pretui etc.f.t. {in) to specialize (in) specializare s. stag. (produs principal) special(i)ty specializa v. speculation.(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs . specimen ~ de semnatura specimen of signature.(bur.) tampering with the market specula s. profiteer.f.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur. racketeer. to particularize 2. to stag. specialization ~ excesiva/ingusta .i. v.) to name 3.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s.

(fmanciar) backing stabil adj. data etc. (pretiil.transitory increase spori v.wage increase ~ de salariu descrescand .to set the pace stabilire s.costing. increment. (de duratd) durable.a politicii . (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza .policy formation ~ a pretului .warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere . extras spionaj s. standing. 1.n. (a pretului. (nn termen) to appoint. (despre preturi) fixed. (o data. principii) to lay down 3.to assess/to lay damages ~ o ora .n. danger money ~ de salariu .f. spying ~ industrial .t. to step up spot s. a datei) settlement. charges.to appoint an hour ~ ritmul de munca . spiral ~ inflationista . expenses ~ bancare .back charges ~ suplimentare . firm.senionty wages ~ de periclitate . to sponsor sponsorizare s.f.industrial espionage/ spying spirala s. (a unui termen) appointment 2. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s. espionage.average life expectancy speze s.bonus for special risk.charges forward ~ restante . (permanent) permanent.cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu . (a unei date.storing charges. yardage ~ de inmagazinare .additional charges. to state.to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune .n. (ajutor) aid.) to settle.SPE-STA ~ medie de viata .transport charges ~ la destinatar .e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing . (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor .a pretuiui de cost marginal -marginal costing . (recomandare) comfort.service increment ~ temporar . to establish 2.goal setting . 1.f. lasting.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii . o sarcind) to assign. stable. to increase.inflationary spiral ~ salarii . a unei sarcini) assignment.preturi . to fix.maintenance charges ~ de transport . 1. (in mtrcprifiderile profilai.banking charges ~ de depozitare . pi. setting. steady stabili v.t.t. fixing. {reguli.m.f.pricing ~ a pretului de cost . (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2. increase ~ de fidelitate . to set. assistance. support.wage-price spiral sponsor s. sponsorship spor^. sponsor sponsoriza v.n.

m.326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului . (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays. (economica.economic stability stabiliza v. (SUA) level of living standarde contabile .price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare . (de cursuri.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus . lay/ laying/ ship's days ~ contractuale . (fdrd comandd speciald.engineering standards ~ universale de intretinere . (crizd economica) depression ~ a afacerilor .f. standardization .currency stabilization ~ a preturilor . stabilization.loading days ~ ireversibile .irreversible laydays ~ reversibile . (time of) probation 2. (despre afaceri.(stagflatie) stagflation stalii s.(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune .credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare .slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie .t.fixed laydays ~ de incarcare fixe . (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . pi. a afacerilor) stagnation. eel mat mare fund tdiat) (corn. to slacken stagnant adj.fly pitch ~ de carti . \. laytime.to be on probation stagna v.i.n.n.bookstall. preturi) to peg. to standardize standai-dizare s.state standard ~ de viata . stability. improver stagiu s. bookstand ~ expozitional . stall.reversible laydays stand s.(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice . {economic) stabilizer stabilizatori automati .(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble . preturi) pegging ~ a monedei . (inactivitate a pietei) dullness. standard. to stabilize.f.price stability ~ economica .m.f.f.f.n.t.universal maintenance standards standardiza v. slackness. (de muncu) length of service a-si face stagiul .living standard. slack stagnare s. stagnancy.automatic stabilizers stagflatie s. of instruction.accounting standards ~ de credit .price stabilization stabilizator s. despre un produs) off-the-shelfj'. on probation s. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj. (fluctuatii.target return pricing ~ a preturilor .) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. stagnant.exhibition stand standard adj. activitdti economice) to stagnate. (cursuri. probationer.(pe etichctd. stand ~ ambulant .f. standard ~ de stat . piata) to steady stabilizare s.

staffing schedule.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate .) goods station ~ de radio .) (railway) station. fluviale) seaworthiness.(a mdrfii.STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials .vital statistics ~ economica . regulations.wireless/radio station ~ de triaj .weather base/station ~ -nod . personal establishment.(c. statutory static s.the providential state statistic adj. a navei etc. statistician.corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ".m.) damaged condition ~ buna . fluviale) unseaworthiness.f.) abeyance ~ exterioara .(c. (de tramvai.n.payroll.industrial standardization stare s.condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata . {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta . statistic(al) adv.(c.(a unei nave maritime. (c.f.n.f.f) shunting/spotting station.providenta .petrol-filling station ~ de destinatie .trade statistics ~ comparata .(dr. 1. state.economic statistics statistician s. paylist. headquarters statui bunastarii .f. (stare/conditie sociala) status statut s.general staff. terminal station. station 2. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina . 1. 1.civil status ~ de incarcare completa .f. statistics ~ a grupelor de activitati . (situatie sociala) social standing. rules. state 2.comparative statistics ~ demografica . (SUA) tables of organization ~ de salarii .{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats. autobuz) stop.record of service ~ major .n.{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila .station of destination ~ de emisie . statute. (/a o societate de asigurdri) actuary status s. wages sheet ~ de serviciu . statistically statistics s. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare . (railway) yard ~ meteorologica .the welfare state ~ .de functii/personal .f.job classification statistics ~ a sperantei de viata . (al unei societdti) articles of association statutar adj.prime condition ~ si conditie aparent bune .) (railway) junction .(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate . (finala) terminus. condition 2. list ~ corporatist . status ~ a caricului/incarcaturii . transmitter ~ de marfuri .life tables ~ comerciala .transmitting station. stage.

holiday/ health resort ~ experimentala . to quash stingere s.group incentives ~ pentru export .f.t. to stack.export incentives ~ pentru vanzari . pile stivui v.f. {pentru mar/a) rack(ing). (amortizare) sinking. stipulation.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. rack stack 2. (pe randuri/ siruri) tiering.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara . (vdnzdtor) dealer in glass 3. to possess. (un proces. liquidation. to pay off. stimulus. 1. (climaterica) resort ~ agricola . to stevedore ~ in magazie .correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . (a amortiza tin impriimut) to sink. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s.t. (a unei datorii) extinction.f.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale .f. (geamgiu) glazier sticlarie s. 1.spa.experimental station stapani v. 1. condition stiva s.t.pitching up ~ compacta .seaside/ bathing resort ~ de iarna . 1. (o ipoteca) to redeem. (o datorie) to extinguish. stevedoring ~ a sacilor m picioare . provision. (pe randuri/siruri) to tier. (manipulari maritime) stowage. to stimulate. 1.) to stow. to cancel. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur.) straddle.f.firm/tight stowage ~ corecta . style. stipend stipula v.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v.n. (mar. to condition. (a unei ipoteci) redemption. (a anula) to annul. (a unei obligatu) termination 2. to push forward.n. incentive stimulent s. 1. o actiune) to extinguish. to covenant stipulatie s.m. to stipulate.winter resort ~ de odihna/climaterica .deep stowage . to hold stanjen s. (a poseda. (de mar/a) stack. (a unui proces.extinction of the national debt stipendiu s. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil . stowing. way ~ de conducere . (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe .328 STA-STI statiune s. cancellation. (o obligatie) to terminate 2.movable/ shifting rack sticlar s.f.n. (mod) manner.wage incentives stinge v. watering place ~ de litoral/maritima .agricultural station ~ balneara . glass blower 2. a define) to own.n. to provide (that/for). to liquidate. (anulare) annullment. (fabricd) glass manufactory/house/works 2. fillip. (fabricare) manufacture of glass 3. tier. to pile up. station 2.t.t. to dynamize.m. (articole) glassware stil s. stacking. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. quittance.

to hoard strada s.funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa . (utilaj) stacker. protective inventory stoca v. supply. store. to get in. (mar. strategy ~ a dezvoltarii . squeeze ~ a profitului .push-and-pull strategy ~ comunicationala .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta .f.) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .f.market segmentation strategy ~ a urmaritorului .stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient .(a unei piete) penetration strategy ~ de produs . stacker. returns ~ . street ~ comerciala .(cont.stock-in-trade. strategic strategic s.finished goods inventory ~ de rezerva .fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare .deck stowage ~ transversala .tampon/de siguranta . inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica . lift. goods in stock.development strategy ~ a diferentierii produsului .n. stock. to stockpile.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei. (rezerva) reserve ~ ciclic .t.(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .remainder.vertical stacker stoarcere s.shopping street strategic adj. to stock. trading stock ~ de marfuri diverse .product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei . stockpile.capital stock ~ de materiale .low stock ~ la inventariere .) stevedore. stower 2.f.profit squeeze stoc s.product strategy ~ de promovare .(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1.platform truck lift ~ de paleti . industrial truck ~ cu furca .pallet stacker ~ pe verticals .(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .ST1-STR 329 ~ pe punte . a Uvrdrilor etc.economic strategy .deadstock ~ nevandut .(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.inventory ~ de marfuri .) closing stock ~ nevandabil . to store.(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare . hoard.cycle stock ~ de capital .varied stock ~ de produse finite .{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man.) buffer/safety stock.reserve stock ~ disponibil .

) book value weights ~ a varstei . (din altd tara) foreign. structural structure s.(fin. study.shipping pattern ~ a personalului . amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .f. foreigner strange v.(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca . un sector industrial etc. to amass.n.capital structure ~ a comertului exterior .(man. to hoard.to make one's fortune structural adj.) pyramiding structure studiu s.market research/survey ~ de proiect . (a adund) to gather (up).) functional structure ~ ierarhica . to gather/to get in. to reap 2.national economy pattern ~ a flotei de transport . research ~ al amplasarii uzinei .credit structure ~ a economiei nationale .time study ~ de audienta .STR-STU strain adj.financial structure ~ functionala .market structure ~ a preturilor .plant layout study ~ al metodelor . pattern ~ a activelor .m.(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz . to collect.(man.(angajatilor dintr-o firmd.{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale .staff pattern ~ a pietei .feasibility study' survey ~ de marketing .cost structure ~ a creditului .planning and design work ~ de timp si miscare .) organizational structure ~ piramidala/ierarhica . alien s. 1.development study ~ de fezabilitate .(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor .(man.(man. (a economist} to lay/to put by 3. analysis.t.industry structure ~ a valorii de inventar . structure.marketing research ~ de mediu .(man. (recolta) to harvest.) asset structure ~ a capitalului .) case study ~ de dezvoltare .price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta . to raise ~ bani .) hierarchical structure ~ organizationala .) age profile ~ bancara . survey.foreign trade pattern ~ a costului . examination.(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont.(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study . (a percepe impozite) to levy.

m. to underload subinchiria v. undertenancy. subtenant. (dr. to underlet. undertenancy. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur.i.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat . to underestimate. underlease.t. to underrate. derivative lease subnavlosi v./H. to underestimate. (a semnu) to sign.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. subletting. to sublease. to subcontract subcontractant^. to undersign. to subcharter.t. to underlet subarendare s. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar.f. to underlease. (»/i activ) (cont.m.) subcharterer subproductie s.t. undertenant subcomisie s. underdevelopment subdezvoltat adj.t. submortgage subincarca v. sublessee.f. to undervalue. to underlease.) under ship's derrick. subtenancy. subsidiary account subcontract 5'. subleasing.subject to alteration subaltern adj.f. chartered contractor subasigura v. underling subantreprenor s. underlessee. subordinate s. underproduction subroga v.m. underconsumption subcont s. to sublet submchiriere s.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic .i.w.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor .) to subrogate subscrie v.t./i.f underlease. n. undertenant subarmator s.) to write down subfurnizor^. to sublet. subletting. to underquote. subleasing.f. subcontractor subipoteca s. to underrate subevalua v. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale.STU-SUB 331 ~ pe model . subcontract subcontracta v.) subaccount. sublessee.t. subaltern. sublease. subcontractor subaprecia v.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. .i. subcommittee subconsum^. to recharter subnavlositor^. to underquote. under ~ linie .m. sub part ~ rezerva aprobarii . subtenant. subtenancy. sublease. (mar. subcommission subcomitet^-. to underwrite v. derivative lease subarendas s. to undervalue subarenda v.t. to sublease. {mar./i. subcontractor subdezvoltare s.m. underlessee.t.m.') below par.model analysis ~ -pilot . undercapitalized subchiria§ s. to underinsure subcapitalizat adj.t.) to underfreight. (cont.f. underdeveloped subestima v.n. [a coliza.

quota subscription ~ excedentara .farm subsidies ~ de exploatare . subsidy. state grant. a agriculturii etc. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s. {pentru stimularea industriei. subscription subscris adj.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie.harmful substance ~ inflamabila .f.de stat .state-/graiit-aided.f. matter. material ~ daunatoare .(acordate de stat pentru un produs. suburban suburbaniza v. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui . subscription. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s.m. subsidy subsoil. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard.m.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe.t.f.f.) bounty.operating subsidies ~ in amonte .oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur. grant. n.f./?!. support ~ a preturilor -. subscribed. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. grant.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale .t.inflammable substance ~ otravitoare . undersecretary subsidiu5\M. substitution ~ a factorilor de productie . to subsidize.f subsidy.f. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat .(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie. substitute substituti ai banilor . o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. to grant. state-p.public/government subsidy. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export .f. subsoil substanta s.tid . a comertului. underwriting ~ a unei cote-parti . suburb subutilizare s. subsidized . subvention.) multiple application subscriitor s.export bounty/subsidy subventii agricole .substitute money suburban adj. substance.price support subventionat adi.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s.

(al unui film.branch bank sudatie s.specific amount ~ evaluata .) sweat.f.) heiress succesor s. success. hereditament ~ a porturilor .heir presumptive ~ subsecvent .invoice amount ~ globala/forfetara .(unui contract) memorandum suma s. al unui spectacol) box-office success a avea ~ . amount ~ a creditului .(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ . 1. subsidiary (company) ~ bancara . basic needs. successional.f.amount to be invested ~ cumulata a anuitatii . devisee succesoral adj. (legatar) devisee ~ prezumptiv . heir. successor 2. series 2. summary ~ al articolelor . i. afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa .sum in words/at length ~ incasata .(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat . mijioace de trai) livelihood.sum payable. (pierderi. condensed moisture ~ a marfii .) intestate succession.remainderman ~ testamentar .(dr. branch. abstract.) testate succession succesoare s.embezzlement ~ determinata . intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui . (la) to succeed (to) succes s. to fail succesiune s. 1.n.t. sustenance succeda v. (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar.(de un client din bancomat.m. succession. (dr.(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare . inheritance.) successor.sum due ~ de bani in casa . sweating.lump/inclusive sum ~ in litere .f. to sustain ~ avarii . to suffer.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata .) succession.cargo sweat suferi v. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare . (neasteptat) bonanza ~ de casa . (intretinere. sum.f. subsistence.bankruptcy level .accumulate amount of annuity ~ datorata .SUB-SUM 333 subzistenta s.gross amount ~ ce urmeaza a fi investita .estimate ~ facturata .amount stated ~ delapidata . inheritable sucursala s.debit amount ~ declarata/specificata .to be/to prove a failure.f. (dr. (dr.to sustain damages sumar s.(dintr-o vdnzare. inheritor.heir testamentary.n.f. pagube) to incur.(dr.sum insured ~ bruta .odd money ~ de plata . intestacy ~ testata .

to overestimate.takings a fi sub suma prevazuta . (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s.face amount ~ nula .) principal sum ~ rambursabila . to overvalue. (calculatd in acri) acreage .t. supplement.even money ~ subscrisa . superior. (in functie.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig.f. (de actiuni) overissue supraestima v.total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat .amount repayable ~ reportata . not included in the budget supracapitaliza v. outsized supraemisiune s.to fall short of the amount sumisionar s. (de calitate supe-.t.) tenderer superior adj. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr. in. addition ~ de bilet .extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa . supplementary.) excess fare ~ de plata . chief supermarket s. extra suporta v.) amount brought/carried forward ~ rotunda . area. to overestimate.work area . (cheltideli) to bear supraasigura v.uncertain amount ~ nominala .t. in grad) senior s.m.t. high-grade 2.) excess ticket suplimenta v.de lucru .) to write up.t.(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata .receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante .f.) zero sum ~ oferita . extraordinary. sum total ~ totala a cheltuielilor . (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj.rioard) of superior/the highest quality.total amount.(c. additional. 1. surface.amount subscribed ~ totala . (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^.extra/additional payment ~ de pret . to supplement suplimentar adj.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin.(c.t. to overinsure suprabugetar adj.(report) (cont. (nn activ) (cont.f.334 SUM-SUP ~ minima din depozit . to overcapitalize supradimensionat adj.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .f. to overrate.(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate .amount paid out ~ principala/totala .m. to overvalue supraevalua v. supermarket.n.

superintendent. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s. superprofit.overentry .f. to overbid. overproduction.) alien duty. (la) subject/liable (to) deteriorarii . overstock suprastoca v. to outbid. to overburden 2. overweight supraimpozita v.f.n. excess. to surcharge suprataxa s.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri . flag surtax ~ postala/de francare .excess weight ~ de lichiditati . succedaneum surplus s. overcharge.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . (supralicitatie) overbid. overseer. surplus production supraprofit s. to superintend. surplus. (un vehicul) to overload. supernumerary supraoferta s. la un pret dat.f.t.n.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun. overload suprastoc^-.n. overbid. overbidder. oversupply./i.m.t.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber . higher bid suprapret s.t.f. (mar. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s. to supervise.n.) overfreight supranumerar adj. to oversee. black market price supraproductie s.f. to surtax. to bid over supralicitant s.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable.f.t. s. supertax. to supertax.n. surtax. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului . oversubscription suprataxa v. (un pret) to overcharge 3.import surcharge ~ de pavilion .f. 1. better offer.m. supervisor.. excess price.subject to deterioration. to overtax supraimpunere s. extra tax.additional postage supraveghea v. surcharge ~ de import .) excess of freeboard ~ de greutate . Ie procurd unui individ.t. liable to damage ~ restrictiilor .f. supplementary taxation ~ fiscala .^.(mar. to overstock suprasubscriere s.t.f. overplus. substitute. higher bid supranavlu s. dutiable surogat^. to control supraveghere s. supervision.warehouse floorage supragreutate s.net rentable area ~ utila a depozitului .tax surcharge supraincarca v. outbidder supralicitatie s. excess/ surplus profit suprasarcina s.(mar. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului . (pepiata) supremacy supus adj.f. (muncitori) to overwork supralicita v.

) delisting sustrage v. swap de datorii. (piata. (o rezolutie) to second. 1. (a afirma) to affirm. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. preturile) to peg.} to boost 2. plata impozitelor etc. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. aforesaid suspenda v. '1. (de idei.t. (swap valutar. elusion ~ din marfa transportata . theft.f. swap al ratelor dobdnzii. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor. livrdri) to suspend.f. to steal. (plati. to avoid. (idei.n. (o candidaturd.t. to support. intr-o economic liherd. (a unui functionar) suspension. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj.r.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont.t. opinii) to advocate. pilferage 2. (un acord) to terminate suspendare s. a livrd-rilor) suspension. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur.) to evade. opinii) upholder 2. to elude sustragere s. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . (o sedintd) to adjourn. abovementioned sus-numit adj. to pilfer v. purloining. to stop. to purloin. 1.f. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen.m.SL'R-SWA ~ impozabil . o marcd etc.f.liability swap ~ de valute . supporter. to assert suveranitate s.debt equity swap ~ de obligatii . to endorse. avoidance. o opinie etc. to second. to uphold. source ~ de aprovizionare . (al familiei) breadwinner sustine v. (de la indeplinirea obligatiilor.) evasion. (a promova un plan) to forward. sustainer. (de la indeplinirea obligatiilor.currency swap . to take away. plata impozitelor etc. (a unui acord) termination 2. (intens un produs. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . 1. (financiar) to back.n.) to back. (a unei sedinte) adjournment. (din punct de vedere financiar) backer.t. (un functionar) to suspend. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale.pilfering of cargo sustinator s. above-named/ mentioned. (a platilor. (al unei piete) marketeer.taxable surplus sursa s.) sources and uses of funds sursarj s.

sales manager ~ al serviciului financiar .m. (in magazie) (mar. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu .shipbuilding facilities sarpe s. development ~ de constructie . (director) manager. (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii . yardmaster ~ de oficiu portuar .(minister's) principal private secretary ~ de catedra .t.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager. {dr. leading hand. (superior) superior.sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin. boat.council board ~ -fulger .equal opportunities santaj s. boss. to blackmail santier s. chance sanse egale .first-line manager. (de docheri) foreman.head of service. departmental manager .informal think-in ~ publica .commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s. principiul .paymaster general ~ de atelier .m.to sit. chief.construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .head of chair/ department ~ de echipa .n. meeting. school ~ comerciala .station manager..shipyard. (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari .repair dockyard santiere si uzine navale .sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite.$ salupa s.f. head. motorboat ~ vamala .) snake scoala s.shop foreman ~ de birou . blackmail santaja v. to be sitting sef s.revenue cutter Sansa s.chief/head/senior clerk ~ de cabinet .) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu .(banca . dockyard.. (sarpe monetar. (conducdtor) leader ~ al contenciosului .n. site.f sitting.f. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie .f.) hatch foreman ~ de fila .port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker.open meeting a fi in ~ .

prin reorganizare.(datorat structurii economics.grain cargo barge ~ pentru cherestea .338 §EF-$OM ~ de santier .cement barge ~ pentru marfuri generale . (partial) to work (on) short hours somaj s. si-a redus capitalul) and reduced sir s. barge. denumitd tehnofobd.canal barge ~ de carbuni .hidden unemployment ~ ciclic . to be unemployed. unemployment ~ ascuns/mascat .(cuvinte care apar dupd numele unei companii care. superintendent of work ~ de triaj/manevra . necalificatd. pass ~ navigabil . (pe fluvhi) keel ~ de depoluare .. abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei.(determinat de intreruperea activitdtii unei firme.) structural unemployment ~ tehnic .underemployment. fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier ..(de vdnzdri) area manager senal^.ore barge ~ portuar . derivat din dezechilibrul cerere-ofertd. bargee.lumber/timber barge ~ pentru ciment . bargeman. row.(sau keynesian.bunkering barge. rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s.clerk of (the) works.f.harbour/utility barge ~ -tanc .tank(barge) ~ -tanc petrolier . succession.coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal . de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar ./!.river barge ~ frigorific . half time. line.skimming barge. and ~ compania ./!.navigation channel septel .log barge ~ pentru cereale .barge carrier ~ fluvial . fairway.cargo barge ~ de transport .barge tank slepar s.chain of endorsements slefuire s. (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj . barger.refrigerated barge ~ maritim .cyclical unemployment ~ de inadaptare .n. to be on the dole. formelor de proprietate. lighter ~ de buncherare . chain.n. livestock si con/'. (serie) series ~ de andosari .n. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd. channel. amplasdrii geografice etc. oil recovery barge ~ de marfa .and company ~ cu capital redus . to be out of work/job.general cargo barge ~ pentru minereu .seasonal unemployment ~ structural . din lipsa comenzilor) technical unemployment .m.yardmaster ~ de zona . cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial .s'.(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active. de obicei pe o perioadd determinatd.coal barge. lighterman soma v.seagoing barge ~ pentru busteni .

weight stamp ~ cu data .f.(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar .voluntary unemployment §omer adj. a unui cec etc.cantarit" .) to deface $tiinta s. part-time worker $osea s.rubber stamp ~ de control/garantie . science §tiinte economice . by-road ~ nationala .date stamp ~ cu semnatura .inspection stamp ~ de numar curent . to stamp. (scrisori) to postmark 339 §tampila s.received stamp $tanta s.numbering stamp/machine ~ po§tala . pi. unemployed worker.local/country road.worker on short hours.. (high) road ~ cu taxa . (pentru bdtut monede) stamp §terge v.. {a deteriora fata unei bancnote. unemployed.primit" .t. stamp.state highway §tampila v.company/corporate/ common seal ~ . (sigiliu) signet.t. the unemployed ~ partial .economics .f. out-of-work/place s.m. seal ~ a firmei .signature stamp ~ de cauciuc .(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .postmark ~ . highway.f.toll road ~ locala .§OM-§TI ~ tehnologic .f.

panel ~ al conturilor .) chart of accounts ~ de comanda . scale ~ casnic . (in piata) market stall tara s. schedule.n.control panel ~ de distribute . chart 2. oil-carrying ship/ vessel. percentage taraba s.normal tare ~ standard .customs/legal tare.n. tank ship/vessel. bulk-oil carrier tantiema s.insurance note/slip ~ valeric gratuit .domestic rate ~ compus/mixt .customary tare a calcula tara . petroleum carrier/ship/ tanker. cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s. tabular tabulare s.T tabel s.n. (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon.table of interest ~ tarifar . booth.custom-built container ~ suplimentara .going rate .f.to tare tarif s. (lista) list ~ centralizat . emolument.n.f. rate. tabulation ~ fhiala/recapitulativa .t.f.cross tabulation tabulator s. stub 2.n. (tabel) table.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna . tare assumed by the customs ~ medie . table. tabulator.(din cartea mare) (cont.(oferit de un magazin. tariff. (de comanda) board.master tabulation ~ incrucisata .(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent . (de chitantd. to tabulate. share. (corn.average tare -~ normala .mean tare ~ conform tarifului vamal . 1. schedule.summarized table ~ de conversie/transformari .n. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa . to tabularize tabular adj. (petrolier) (oil) tanker.) counterfoil. tabulating machine talie s.table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor .use tare ~ efectiva/reala .f.switchboard tabula v. coupon. chart.tariff schedule tablou s.supertare ~ uzuala .f.) size talon s. (rezervor) tank 2.(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata .(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati . cec etc.estimated tare ~ legala/vamala .(SUA) schedule tare ~ conform uzantei . 1. price list. 1. renewal coupon ~ de asigurare .

m.patent fee/tax ~ de camion a j .) fee.piecework rate ~ postal .railway rate ~ fiscal .) underwriting rate ~ de baza . (in tramvai.basis rate ~ de coletarie/mesagerie .) conference rate ~ de navlu necartelat .maximum tariff ~ mobil . rate .consular fee.differential/graduated tariff ~ feroviar . scheduled taxa v.(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .) toll. dues. autobuz etc.goods rate ~ pentru munca in acord . la piatd etc.) charter rate ~ de navlu cartelat .protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone . (mar. charge. roadtax •.customs tariff ~ vamal comun .t. to tariff tarifar adj.f.(mar.single tariff ~ uniform .truckage ~ de cantarire .(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .) nonconference rate ~ de noapte .prime (lending) rate ~ auto/de drumuri .restricted tariff ~ intern .tariff in force ~ intreg/fara reducere . (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater.inland rate ~ in vigoare .) duty.consuiara .) conductor ~ pentru drumuri sail poduri . (vamala etc. tariff.scale of commission ~ de curtaj/brokeraj .time-of-day tariff ~ diferential . postage ~ postal pentru corespondenta interna .transit tariff ~ de zi .rate of insurance. to charge 2. appraiser 2.flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate .zone tariff tarifa v..night charge ~ de tranzit .tax disc/token.revenue tariff ~ forfetar . t.(mar.preferential tariff ~ vamal protectionist . insurance tariff. (^colara etc.weighing charges ~ de donatie .commission rate ~ de inchiriere a utilajelor ..flat rate ~ vamal .full rate ~ maximal . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet .most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential .mileage ~ pentru calatori . (a impune) to tax. tax. pi. 1. to impose a tax on taxator s. (tarif) tariff.retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .toll collector/keeper ~ vamal . valuer. (rutierd.open rate ~ pe mila .(mar.nift tax .TAR-TAX 341 ~ de asigurare . contribution.plant hire rate ~ de navlu . 1.inland postage ~ unic ..a scontului la cambiile de clasa intai .customs appraiser taxa s. (incasator) collector 3.sliding scale tariff ~ neuniform .passenger rate ~ pentru marfuri .parcel rate ~ de comision .postal tariff.

discount rate.import duty ~ vamala de represalii .cranage ~ de magazinaj .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului . wharfage .{in functie de greutatea.retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.preferential duty ~ vamala prohibitive .(SUA) federal discount rate ~ fiscala .fee ~ uniforma/forfetara .reciprocal duty ~ vamala restituita .toll traverse ~ somptuara .rediscount rate ~ de rezervare .fiscal duty ~ ipotecara .(vamala etc.capital transfer tax ~ federala de scont .return duty.prohibitive duty ~ vamala protectionista . pierage.sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .export duty ~ de import .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues. rate of discount ~ de timbru .(a locului) reservation fee ~ de scont .protective duty ~ vamala reciproca .admission/entrance fee.standard charge ~ vamala . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala . door money ~ de macara .storage charges ~ de mesagerie . legacy duty ~ $colara .import duty ~ de intrare .additional duty taxe de andocare . quayage.(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .dock dues ~ de antrepozitare .matching duty ~ vamala comunitara .customs duty ~ vamala compensatorie .cash on delivery fee ~ de redeventa . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .royalty fee ~ de reescont .342 TAX-TAX ~ de expertiza .survey fee ~ de export .) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .succession/inheritance tax.

(centru comercial) emporium 2.canal tolls ~ fluviale . (piatd) market (place).. (cumpdrdturi) shopping 2.f.world fair targui v.time study engineer tehnocrat^. sample fair.cargo dues ~ portuare . to haggle targuiala s. technocracy tehnolog s.r.'. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v.m. to buy. 1. haggling.fair ~ de mostre .tariff rates ~ vamale de protejare . (vite) to slaughter tarie s.t.t. technical tehnica s. technological tehnologie s. fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials . (tocmeald) haggle. (burg) borough 4. safe procedure. small town. technician.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate .m. (ordsel) market town.river charges/dues ~ locale/comunale . (oras) town. technologist tehnologic adj. (periodic) fair 3.(mar. bargain a face targuieli/cumparaturi .factor analysis chart technique • ~ metodelor .to go shopping tehnic adj.cattle market. industrial safety. (tocmeald) haggle. security means tehnica de analiza si evaluare grafica . technocrat tehnocratie s. 1.) methods engineering ~ securitatii muncii . buying. townlet.f.f.(man.high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala .transit dues ~ de trecere prin canal .f.tonnage dues ~ de tranzit .f. technology.(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale .product engineering ~ de mare performanta .) shipping and handling charges ~ de navigatie . (afacere) bargain. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs . stock fair/market ~ universal .harbour dues/fees. to purchase v. haggling. purchasing.navigation dues ~ de tonaj .TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare .m.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s.information technology .differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v.trade fair show. technical expert. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca . technics. (a se tocmi) to bargain. (comert) trade.n. (normald a alcoohilui) proof targ s. business ~ anual . exhibition ~ de vite . (metodd. (a cumpdra) to buy.rates ~ notariale .labour safety engineering.rates and taxes ~ tarifare/vamale . port charges/dues ~ si impozite .

trend ~ a pietei . 1.inflationary trends teorie s.n.m. stockyard ~ forestier . delay (granted). (ciivant) term 5. television ~ cu taxa/abonament . time.". (limita) time limit.) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie .game theory ~ preturilor . (sol) soil.underconsumption theory terera s. tendency. term. delivery date .344 TEJ-TER tejghea s.term of guarantee. (de constructie) site ~ agricol .downward tendency/ trend. court day. dealer buyer.running term ~ de apel .f. provisional. guarantee period.upward tendency/trend.real business cycle theory ~ cresterii . {conditii contractuale) tenns ~ comercial . (despre munca) odd tendinta s.trust territory termen s. (dr. theory teoria abstinentei .n.abstinence theory ~ asteptarilor . pi. counterman telal s.arable/tillable land ~ aurifer .f.storage yard. communication activity/service televiziune s. date.decision-making theory ~ jocurilor .oil field/land teritoriu s.) day of appearance.gold field ~ cultivat . land.price theory ~ subconsumului . territory ~ situat departe de granita sau de mare . old-clothes man. uptrend ~ de crestere a preturilor .(dr.downtrend in prices.general trend tendinte antiinflationiste . counter tejghetar^.growth theory ~ deciziei . ground.tillage land ~ de depozitare .pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj. (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala . {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie .f. (SUA) junkman telecomunicatie s.(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare .business term ~ curent .timber land ~ necultivat . deadline 2.economic trends ~ inflationiste .n.fallow (ground/land). (fixat} fixed/appointed/stated date. waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer . downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor .f.time of deliver. respite 3.w.uptrend in prices. (pasuire) time allowed. period.anti-inflationary trends ~ economice .expectation theory ~ bunastarii . temporary.market trend ~ ascendenta/de crestere .inland ~ sub tutela/mandat . chemare in judecata} summons 4. field.welfare theory ~ ciclului real de afaceri .f. (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere . telecommunication. (citatie.farmland ~ arabil .

n.to die testate a revoca un ~ .test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale . completion. (a incerca.(corn. testamentary testare s.product test ~ a produsului prin plasare .m. (a unui bun mobiliar) bequest.) testator.to make one's will testamentar adj.) direct skip .) concept testing ~ a produsului .port terminal terminare s. textile textila s. prompt date ~ de posesiune .(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s.t.tanker terminal ~ maritim . 1. (un bun imobiliar) to devise testament s. devising ~ a conceptului .) end of a risk terts. drapery .TER-TEX 345 ~ de plata .(al unei cambii) holder in due course ~ proprit . to legate..container terminal ~ de decontare a cecurilor .(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa .(dr.to leave a will a muri lasand ~ .n.fractionata .f.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie .contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare . (a unui bun imobiliar) devise. terminal ~ bancar . s.credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj. testing 2.(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr. will.to open a will a lasa un ~ .to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui . (de bunuri imobiliare) devisor textil adj. (pentru bunuri mobiliare) bequest. test. (a Idsa ceva prin testament) to will.(asig.f.m. (un bun mobiliar) to bequeath.f.n.) prescription period ~ de valabilitate a brevetului .fmal/latest/extreme term.) testatrix testator s. 1. testament.f. textile. termination. third party/person ~ detinator .term of payment.ferry deck/rack ~ de petroliere . a proba) to test 2.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s.(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata . finishing. closing date. (dr. (de bunuri mobiliare) legator. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali . end ~ a unui rise .cheque cashing machine ~ de feribot .(bancomaf) cash dispenser ~ de containere . (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ . bequeathing. test testa v.to contest a will a deschide un ~ .marine terminal ~ portuar . (dr.patent life/period ~ final/-limita .

1. strongroom tezauriza v. (document) title. to treasure (up).used stamp timp s.'/. (de . (model) mark 2. (cladire) treasury. type.(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .t.circulation and readership titlu s.(despre preturi) to tend downwards tip s. ticket.n.production time ~ total . mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time.n. deed 3.working hours ~ de nefunctionare a masinii .astronomic(al) time ~ de asteptare . spare time ~ local .(la magaziile navel) hatch hours ~ universal .local time ~ mort . (de stat) treasury 2. to print tipogratie s. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine .t.n. \.346 TEZ-TIT tezaur s.outage time ~ economisit . type tip art v. to hoard (up). nor) headline 2. to tend ~ sa creasca . number of copies printed. typography ~ de bancnote . stamp ~ adeziv .postage stamp ~ sec . pressrun. to amass tichet s.(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar.(despre masini. sort. (al periodicelor) circulation.) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar. timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare .n.f.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca .impressed stamp.receipt stamp ~ fiscal .bread coupon timbra v.n. to stamp timbru s. (de bani etc. (arta tiparuiui) (art of) printing. utilaje) to idle over tinde v.Greenwitch mean time a avea timpi morti . (editie) edition ~ si grad de citire . downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie .leisure. (camera de valori) safety vault.n. (din motive tehnice) machine down time ~ de operare . treasure.t.works/establishment 2. 1.) dispatch loading only ~ liber .(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a .i. (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office.(in gestiunea stocurilor. (de carte) title.n. embossed press ~ stampilat/obliterat . (.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal . (fel) kind. 1.security printing office tiraj s.idle/dead/lost time.adhesive stamp ~ de chitanta .(din lipsd de materiale.} hoard. time ~ astronomic . (standard) standard.

clear title ~ de proprietate restrans . note. (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian . paper.registered security ~ de valoare preferential . title to property. (actiuni) stock 4. (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar . titre.defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .oneros .) pus-alive title .gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .} valuable consideration ~ putativ . debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate . document of title.dated security ~ de valoare necotat/nelistat . (actiuni) stock.qualified title ~ de valoare .(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu . paper. note. si im pret specificat) stock option. option stock ~ de valoare de calitate/sigur .(dr. certificate.) writ of execution . fineness.bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international .(cu plata prioritard a dividendelor) senior security. vested interest ~ de proprietate absolut .dollar stock ~ de valoare convertibil .title (deed).standard of alloy ~ al monedei .(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . certificate.(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security.loan note. (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal .TIT-TIT 347 valoare) security.standard of coinage ~ de creanta . deed of property. (titru) title. standard ~ al aliajului . (emis de stat sau de municipalitate) stock. la optiunea titularului.(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd.(dr.order security ~ de valoare la purtator . floater ~ de valoare la termen . in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa .legal/sound title ~ de proprietate negrevat .(dr.bearer security.absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect .security.fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data. (emis de stat sau de municipalitate) stock.

refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime .(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj. shipping space ~ al navelor de linie .policy holder ~ al unui brevet/patent . to hire on. {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.m. al unei functii) occupant.f.(asig.coastal tonnage . allowance. dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele .de cabotaj -.) holder.tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. 1.t. (al unei licente.) all perils.n. {al unui post. title titular adj.merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage.all rights reserved.de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight .trip-charter tonnage ~ al navelor mici .seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj . (mar. primejdiile si acciden-tele de mare . copyright reserved ~ pericolele.ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp . all toate celelalte pericole .(la petroliere) clean tonnage . over). (a comanda) to order v.f. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre. titular.tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut . snipping availability .r.prompt tonnage. (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.gross tonnage ~ curat .(asig.n. (a angaja in slujba) to engage.) all other perils ~ drepturile rezervate .) all loss or damage ~ riscurile .laid-up tonnage ~ al navelor oceanice . al unui cont etc. mar.licensee ~ al unei polite de asigurare .ileadvveight tonnage disponibil .348 TIT-TON titru s.patentee. margin.account holder.(asig.passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice . limit: (a litriilui unei monocle) remedy.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri . haggle. mar. (pentru o treaba) to hire on 2. titulary s. (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente . name of an account ~ precedent .) tonnage ~ al flotei comerciale .) all risks whatsoever tocmeala s. (suplinit al unei functii) titular. to traffic (for) a se ~ mult . patent owner ~ al unui cont .) all risks ~ riscurile. mar.to drive a hard bargain tocmire s. haggling tocmi v. (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate . oricare ar fi acestea -(asig.small tonnage ~ al navelor neexploatate .(asig.

tonnage under deck ~ zilnic de incarcare .gross register ton. ship's registered tonnage ~ -registru brut .farm tractor ~ cu roti .n. to total. to tot up. totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului . topography.) all time saved both ends total adj. aggregate. surveyor topografie s.caterpillar tractor ~ -remorcher .metric ton.(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti .dry cargo tonnage ~ pierdut/mort .deplasament .international tonnage ~ mondial . survey tot adj.wheel tractor ~ pe senile . total.i. to figure up v. total.world tonnage ~ navlosit . (global} gross. to total tracta v. topographer.net tonnage ~ pentru cereale .(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global .(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net . stall.total liabilities totaliza v. entire.TON-TRA 349 ~ excesiv . to totalize. (a aduna) to add up.f. all ~ intr-unul .rateable ton ~ metrica .deadweight ton ~ . n. to add up.gross/brutto register tonnage. whole.shipping ton ~ de navlu/volum .American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare . (total) amount ~ al datoriei . to cast up. vessel ton ~ -registru net . to haul tractor s. gross measurement ~ -registru net .register/measurement tonnage. net measurement ~ sub punte . aggregate. stand ~ de ziare . t.(SUA) revenue ton toneta s.universal/all-purpose tractor .daily tonnage allocation tona s.English/long ton ~ impozabila .displacement ton ~ engleza/lunga . tractor ~ agricol .charter/freight tonnage ~ nefolosit . overall s.cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight . ton ~ americana/scurta . tonne ~ -registru .(la camioane) lorry tractor ~ universal .net register tonnage.t.(de operare) (mar.register ton ~ -registru brut .refrigeration ton ~ de incarcare/transport .f.newsstand topograf^.f. to sum up. whole.(unui magazin.waste tonnage ~ -registru .gross debt ~ al despagubirii .aggregate tonnage ~ international .cash on hand ~ al incasarilor .underdeck tonnage. (suma totala) sum (total).m.grain tonnage ~ pentru marfuri uscate .net register ton ~ vamala .all-in ~ timpul economisit in ambele porturi .

t. (transport pe mare cu nave .transshipment bond note transborda v. transfer 2. a unei trate) drawing 2. traffic ~ aerian .(bur.wangler trage v. (container de transbordare) transcontainer transcrie v.m.) to register 3. (corn.passenger traffic ~ de tranzit . to reload transbordare s. transshipment ~ vamal .goods/merchandise/ freight traffic. {corner} ilegal) traffic. (in cartea mare) (cont.n. to transcribe 2.regular traffic traficant s. intercession ~ de marfuri .n. (in cartea mare) (cont. 1. trader.f. shipping ~ maritim de coasta . illicit trading 2.tramp) tramping transatlantic adj. transshipment.i rutier) joint traffic ~ comercial .(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante . 1.dock/harbour traffic ~ regulat . (a scrie. transatlantic s.transfer of debts ~ de fonduri . 1.to derive benefit from ~ la sorti .superliner ~ rapid .air traffic ~ combinat . 1. reloading. 1.(feroviar ^.liner shipping ~ oceanic .t. pressure.wangle(s). transfer ~ de marfuri . a unui cec. 1.registration of mortgage transfer s.t.f.n.) transfer. trading. (de proprietate) conveyance cec.) to post transcriere s.350 TRA-TRA trafic s.(de marfuri) express traffic ~ feroviar .bank transfer ~ de actiuni .coastal traffic ~ maritim de linie . to transship.n. trafficker 2. (cesiune) assignment.to draw lots ~ autorizat de actiuni .funds transfer . {la loterie) drawing tramping s.ship-to-ship transfer transcontainer s. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj .share transfer ~ de capital . o tratd) to draw ~ foloase de pe urma .marine/maritime/sea/ seaborne traffic.crack liner transbord s. (peiorativ) speculator.) traffic.) certified transfer ~ bancar prin virament .passenger transshipment ~ intre nave .heavy traffic ~ maritim .n.perishable traffic ~ de pasageri . a emite o cambie. tin tragere s. (a unei cambii.) registration. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac . profiteer ~ de influenta .ocean traffic ~ portuar . transcription 2.bulk traffic ~ de marfuri perisabile .parcel traffic ~ de influenta . traffic in transit ~ expres .goods transshipment ~ de pasageri .f. (dr.railway traffic ~ intens/aglomerat .n. transatlantic ship/vessel.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie .) posting ~ ipotecara .transit traffic. (dr. (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr. registering 3.

electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . (cesionare) assignment.n.t. 1. (de mdrfuri pe apa.to decimalize ~ un activ in numerar .) transfer. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj. to deliver. (a ceda. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian . numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic . (cdrdusie) haulage 2. to make over. (cesionabit) assignable transforma v. delivery. to release. carriage.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit . 1.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni. a cesiond) to assign.(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. (de mdrfuri pe apa) freight. (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize. trucking. cargo shipping.) bad delivery ~ prin vanzare . (dr. transnational transport s.{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos . transferable transmite v. transmissible. transferable.) to transfer. (expediere de bani) remittance 2.{a actiunilor) (bur. (a inmdnd) to hand over. (a unei proprietdti) conveyance. (dr.t. (inmdnare) handing over. (o proprietate) to convey. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. (o cambie.electronic data transfer ~ electronic de fonduri . (a ceda.) to transfer.f. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight. (o proprietate) to convey.to liquidate transmisibil adj. (a unei cambii.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. transportation. freightage.automotive/motor transport . to transfer 2. (transfer) transfer. conveyance. to release.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. (dr.technology transfer ~ de venituri .air transport ~ auto . a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate .income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . (a transfera) to transfer. a cesiond) to assign. (prin testament) demise 2.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie . (prin mandat) to remit 2.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal . 1. 1. (transportare) transport. (cu vagonul sau camionuJ) truckage.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri . (prin testament) to demise 3.transfer of ownership ~ necorespunzatoare .(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . to make over. to transform. to convert ~ in bani/numerar .TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta .t.

transaction. to transport.carriage of contraband ~ de mare viteza .transit transport ~ in vrac . carried ~ pe apa .short haul ~ pe uscat . (portabil) portable transportat adj.(c.(cotd de participare.seaborne transportator s.waterbome ~ pe calea aerului . transportable. transporter.tramp shipping '-' cu §lepuri . load-carrying transport.logging ~ de cabotaj . depusd in aur.) refrigerated shipping ~ de pasageri . freightage ~ de marfuri lichide . dealing.ocean shipping ~ pe apa . overland carriage/transport.passenger service/transport. (SUA) to railroad ~ prin conducta . (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata . railage.f.) coastwise/coastal shipping ~ de cereale .mass transit ~ . agreement. de cdtre un stat . to carry. to convey.lighterage ~ de animate vii . transported. (a unui imprumut) tranche ~ in aur .) time freight '.(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic .goods transport/ carriage/traffic. conveyed.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier . (marfuri pe apa) to freight. (contract) carrier.land carriage/transport.cu nava-to ship ~ cu §lepuri .airborne ~ pe fluviu . (SUA) railroad transport ~ fluvial .TRA-TRA ~ cu nave-tramp .f.) passenger shipping ~ de produse petroliere .to truck ~ pe calea ferata . (marfuri pe apa. 1. (mar.cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .f. (mar. settlement .river transport ~ in tranzit .(mar. rail carriage/transport.water carriage/transport/ haul.to ferry ~.to pipe transportabil adj.road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl .t.charges prepaid transporta v.to rail.') cargo/merchant shipping.marine/maritime transport. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight.grain transport ~ de contrabands . sea shipping/carriage.(mar.membru al FMI) gold tranche tranzactie s. bargain. transport by land ~ public . waterage ~ pe ape interioare .to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul .m.railway transport.riverborne ~ pe mare .de marfuri .carriage in bulk ~ maritim . carriage by sea ~ nevagonabil . (financiara) operation 2. (rutier) (road) haulier tran§a s.tanker trade ~ de marfuri refrigerate .(cu auto cister ne) oil trucking.waterway traffic ~ pe distanta scurta . deal. cargo shipping.

t.compensation deal ~ in lant .(bur. privilege ~ cu plata in numerar . talks.i.fair/square deal ~ cu marfa disponibila . to trade tranzactionare s.} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc .no-book transaction ~ nemonetara .(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie .(dr.TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.f. transit. dealing. to convey in transit v.monetary transaction ~ necinstita . treaty.(la export.t.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .commercial/trade treaty ~ de navigatie .{bur.(la bursa) commodity trading tranzit s. inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.spot deal/transaction ~ cu optiune .m.) option business' dealing.(In livrare) spot deal/transaction.(bur.bogus/fraudulent transaction.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring .deal on joint account ~ la termen .f. to deal. (acord) agreement ~ comercial . conveying in transit tranzitie s.) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data .transition to a market economy tras s. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .chain transaction ~ in participate .barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza .forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta .n.n. negotiations .) time bargain ~ monetara . jumdtate pe credit) (bur. (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s.f. through traffic tranzita v.f. trading ~ de marfuri . pi. unfair deal ~ neinregistrata contabil .) bear transaction ~ a la hausse . to transit. to transit tranzitare s.S7 pret specificat) (bur.(directori de societdti.nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch . convention.) computer-aided/'-assisted trading ~ futures .speculative operations tranzactiona v.navigation treaty/ convention tratative s. cash transaction ~ de barter/in contrapartida . transit.clearing transactions ~ la termen . transition ~ la economia de piata .

train ~ de calatori .(la scadentd) dishonoured draft trauler s.to clear to the customs tren s. tribunal.sea water ~ -uzina .presentation/sight draft ~ neacceptata . scale.t.industrial tribunal ~ de salarizare mobila .trade negotiations/talks ~ in curs .court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata . 1. (SUA) freight train ~ direct . treasury trezorierj'. (pe o listd etc.sliding wage scale . (rang) rank ~ de cotatie .f.to proceed with the business of the day ~ prin vama .m.refrigerating trawler ~ maritim .passenger train ~ de marfa .unaccepted draft ~ neonorata .n. (de containere) freightliner. degree.log train ~ local .arbitration tribunal ~ de munca . bill of exchange ~ bancara .(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier .passenger/slow train. court (of justice/law) ~ administrativ .(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen . to carry on/to conduct negotiations trata s.goods/cargo train.) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .n. (etapd) stage.(cont.local (train).f.time draft ~ la vedere .wage scale.through/nonstop train ~ forestier .) to enter 2.(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory. (o lege) to pass ~ in cont .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj .to be in negotiation with smb.inshore trawler ~ frigorific .negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt . draft. express (train) ~ rutier .354 TRA-TRI ~ comerciale .fast train. (a inregistra) to register. treasurer tribunal s./n.(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s.to hold negotiations/talks. trawler (ship) ~ de pescuit . (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.underdealings a fi in ~ cu cineva . law court. (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .n.bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .(bur. (SUA) accommodation train ~ rapid .civil court ~ comercial commercial court ~ competent .to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ .f. scale of wages trece v.administrative tribunal ~ civil .) tick ~ de salarizare .top-level talks ~ neoficiale .deep-/distant . a incepe ~ .court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala . processing trawler tragator s.

wardship.m. tourism. (mdrfuri etc. (care functioneazd dupd introducerea monedei. (asupra unei averi) trust ~ activa . mandatar) administrator. (diplomatic) envoy.court of original jurisdiction ~ districtual/regional .district court ~ maritim . travel ~ in afara sezonului .maritime/naval court ~ militar . (al treilea exemplar) triplicate.n.n.off-season tourism twist s. trusteeship. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar . (prin posta) to post. trimestrial trimestru s.to circularize ~ in consignatie .m. to mail.f. (administrator. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s. to dicker. truck. trust.f. quarterly. third copy troc s. to swap.) to forward ~ circulare . to dispatch. tutor 2.tool kit/outfit/set trust s.t. a cartelei etc. (reprezentant. swapping. 1.M.) guardianship.working shift ~ de noapte . (dr. dicker.constructive trust ~ testamentara .military court ~ suprem .testamentary trust tutore s. kit ~ de scule .day shift turism-y. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu .TRI-TUT 355 ~ de prima instanta .(mdrfuri) to consign triplicat s.f.tourer turnichet s. delegaf) representative. quarter (of year).envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v.discretionary trust ~ executorie .night shift ~ de zi . swop. swap.n.n.active trust ~ discretionara . trimester. to send (off). tourist ~ . barter a face ~ . (scalar) term trimis s.n.automobilist . trustee .to truck. (curator) guardian.) paygate tutela s.Supreme Court trimestrial adj.double shift ~ de lucru . to barter trusa s.executory trust ~ prezumata/implicita .f.

f. {contabilitatea.transit country ~ debitoare . to administer 4.exporting country ~ maritima .n. to act as cashier ~ contabilitatea . to mantain ~ casa .T tara s.) to keep the cash.member country tari dezvoltate economic. crude oil/petroleum. (meserie.developed countries ~ industrializate . (a pastrd) to keep.m.f.to keep the accounts/books.to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta . petroleum ~ brut .to deliver/to make a speech tinta s. evidenta) to keep 2. light fuel (oil) tol s.{a mdrfii) country of destination ~ de origine .maritime country ~ -membra .to hold a meeting ~ seama de .underdeveloped/less developed countries tesatorie s.dead oil ~ greu . (imitate de mdsura pentru lungime) inch .(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit . 1.f. nation ~ creditoare . (a refine) to retain 3.t.developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate . artd) weaving.'s disposal ~ la pret . (a intretine) to keep up.light crude oil.to take into account ~ un discurs .red country ~ exportatoare . to do the bookkeeping ~ inflatia sub control . country.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie .industrial countries ~ in curs de dezvoltare .to hold at smb.to curb the inflation ~ in buna stare . {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep. petroleum crude ~ fara gaze . 1. (atelier) weaving mill tine v.crude/raw oil.(corn.heavy crude oil ~ usor .to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva . (a administrd) to manage. to hold.to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin . weaver's trade 2. (obiectiv) target titei s.

(fuziune) merging.) last-in. to be bound apprentice (to a trade).consumption unit ~ de cont . to consolidate unifica v. primul iesit . (working) tool.agricultural unit of account ~ de consum .f. last. to amalgamate.(bur. to apprentice (to). in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . unit ~ agricola de cont .to bind apprentice (to).) freight unit ~ de plata .(despre morar) to toll ulaj s. to put apprentice (to). pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere.payment unit . (termen ce semnificd ultima zi a lunii.unit of measure ~ de navlu . to consolidate v.(metodd de control al stocurilor. to consolidate unificare s. apprentice. (la moara) toll a-si lua uiumul . to amalgamate. beneficii etc.cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura . utensil.f.(mar.fluid ounce unealta s. prenticehood a da la ~ (la) .m.t.closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare . closing ultima citire .) last trading day ultimul curs . to be indentured'articled ucenicie s. (intr-unfond comun capitaluri.u ucenics.t. merger.n. (a fuziona.r.to be apprenticed (to a trade).(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd.final price ~ termen . {a fuziona) to merge. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont. amalgamation.final date ultimo adv. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare.(a profitului unei societdti.f. final. sub forma dividendelor. consolidation unitate s.f. {companii) to amalgamate.n. first-out ~ pret .r.agricultural/farming implements uni v. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida . instrument unelte agricole .closing price ~ intrat. fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare . implement. folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s. apprenticeship. ultimate.f. to indent (to) uium s.unit of account ~ de cost . improver a intra (ca) ~ .) to pool v. despre companii} to merge.

urbanist.production unit ~ de produs .358 UNI-UTI ~ de productie . (mar. to bring an action against. money of account ~ monetara europeana . (despre cursuri bursiere) to trade up.postal union ~ vamala . town planner urbanistica s.f.accounting currency. gaze.m.docking facility. (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator . prosecution ~ in caz de faliment . 1.unit of value ~ decizionala . utility.economic union ~ monetara . employment . confederation ~ economica . facility ~ agricol . to use utilizare . to fit out utilaj s.t. world-wide 2.f.farm equipment./ utilization.t.customs/tariff union universal adj. usefulness 2.f.debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului . (a spori) to increase urgenta v. machinery. pi. agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear. town/city/municipal planning urbanist s.debt collection for realization of pledged property urmator adj..European Unit of Account ~ monetara . lawsuit. equipment.oil equipment ~ portuar .n. to utilize. town planning urbaniza v. electricitate etc. (a creste) to rise. subsequent. (judiciara) action.t. to urbanize urea v.) utilities utilitati publice .subsequent holder utila v. 1. 1. to go up.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont .to speed up delivery urmari v. port equipment utilitara s. union 2.n. (servicii publice de apa.(man.monetary unit ~ monetara de cont .stevedore equipment ~ petrolier .f. universal.t. following. (a accelera) to accelerate. to equip. next.. all-/general-purpose urbanism s.) towage/towing equipment ~ de stivuire . plant (stock)..public utilities utiliza v. (in justitie) to sue. package car utilitate s.monetary union ~ postala . use.European Currency Unit ~ monetara oficiala .f.t.s'. commercial car/vehicle. (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea . to take proceedings against urmarire s.product item ~ de valoare . to speed up.) decision-making unit ~ economica cu deficit .(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri .(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man.) strategic business unit ~ volumetrica .cubic measure uniune s.

usufructuary s.(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala .f. customary uzucapiune s.(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata . wear (and tear). usufructuary. attrition ~ fizica . (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa . usual. to use. user ~ final . beneficial owner uzura s. (dr.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent . practice of trade.unauthorized use utilizator^.i.professional practices uzina v. practice.t. plant.) usucaption.commercial custom/ usage. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului .(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing . commercialism uzante ale profesiunii . (fabricu) factory. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage.custom of the port ~ comerciala .f. beneficial ownership/interest ~ viager .f.supply plant ~ metalurgica . usucapio.r.) usufruct. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr. custom 2. acquisitive prescription uzufruct s. 1.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix. (prescriptie achitizivd. (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind.) life interest uzufructuar adj.(dr. usucapion. wearing.m.f.n. to utilize v.UTI-UZU 359 ~ anterioara .power station ~ furnizoare . urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation.waterworks ~ electrica .(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v. trade custom/usage.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare .metal works. works. to make use of. iron and steel plant uzual adj. to tool uzina s. to wear uzanta s.m. capital consumption ~ morala .

prosperous business.) validity.timber tmck ~ plin/complet . (SUA) street car. in vigoare) valid.menta. 1. (despre un post) void 2. effectuamess. validity valid adj. (despre monede) current. (post vacant) vacancy vad s. un Joe etc.sleeping car ~ de marfa .f. holiday(s).present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si . in vigoare) valid valida v.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money. lorry. trolley(car) 3. (autentic) authentic 3. un argument etc. effectual.part truckload ~ -platforma . coach. despre buiuiri.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie .mail van/car ~ -restaurant . shop with a large custom vagon s.tank waggon/car ~ de calatori . judiciara) vacation. (despre un post.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite . available. available.f.parcel car ~ de dormit . freighter ~ frigorific . 1. money value ~ a politei de asigurare . (dr. (a unui bilet.) good custom.ru. 1. (a ratified) to ratify.) vacant. (dr. (acoperif) van. (SUA) carload ~ . value. availability.truckload ~ postal . (de mar/a) waggon. (universitara. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s. (de tramvai) tramcar. good valabilitate s. railway carriage. (un document) to authenticate valoare s. judiciara) recess 2.n. (valabil. (loc frecventat de clientele!) place of great resort.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor . \. (incdrcdturd) waggon load. to validate.) valid 2. car. (pret) worth ~ a activelor . passable. good.v vacant adj.income value ~ actuala . (despre bilete) valid. 1.t.dining/restaurant car valabil adj.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului .platform waggon. (platforma) truck 2. truck.(goods) waggon. effective. a unui pasaport) availability. (corn. force 2.f. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii .cisterna . (despre un titlii. (SUA) freight car.n.) (activ. (fard proprietar.refrigerated waggon ~ incomplet . (parla.asset value ~ a activelor pe actiune .

(asig.(cont.customs/tariff value ~ in ziua primirii .economic value ~ efectiva/reala . owner's equity ~ neta a profitului .extrinsic value ~ facturata . amount of insurance ~ bruta .(cont.estimated/appraised value ~ extrinseca .net value.(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .(a unei monede. (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.net profit value ~ neta actualizata .rental value ~ (locativa) impozabila .end value ~ fiscala/impozabila .commercial/sales/ market value ~ compensata .tax/taxable value ~ furnizata .purchase value ~ de inventar .exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .hypothecation value ~ de piata .) net sound value ~ neta realizabila .value in earning power ~ de revanzare .average/mean value ~ neta .rat(e)able value ~ maxima .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .) intrinsic value ~ in cont .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .market value ~ de plasament/portofoliu . a unui produs etc.maximum/peak value ~ medie -.invoice/invoiced value ~ finala .value in account ~ in rise .book value ~ contractuala .) net realizable value .value day of receipt ~ intreaga . dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.value here and there ~ contabila .(a uniii activ. luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin. value added ~ anuala .effective value ~ estimata .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.resale value ~ de schimb .insurance/insured value.value given ~ intrinseca .full value ~ locativa .insurance value ~ de cumparare .) net present value ~ neta in stare buna .(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .(in vama) declared value ~ economica .(asig.contract value ~ convenita .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .gross value ~ bursiera .) annual value ~ asigurata .

o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta . {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate. (de:..f.soil ciirrency pentru di.iaai iiiult 'leclti. foreign exchange ~ blocata . valuta s. to turn to good account.(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets. (o rnla^tind.l.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv ..(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .set value ~ primita .unstable currency ~ internationala .to be worils liilie valorifica v.362 VAL-VAL ~ nominala . to render profitable/valuable. currency.reserve currency ~ efectiva .(terenuri. in problemele de alocare a capitalului.. money.t'4. to make good use of.) residual value.putsn .{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva .) real estate/property ~ mobiliare .fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont.brand values ~ imobiliare -. movables.hard currency ~ instabila . valuable.»"i. to be worrh.€?i ii'.account currency ~ de referinta . negotiable instruments Ysiora v. (foreign) currency.i..totala .(sumd exigibild inscrisd pe un titlu. imobile etc.aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale.effective currency ~ forte .mult ..o outvalue 1 ".) salvage value .io be wonli misch -. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii . intr-o perioadd determinatd de timp.freely convertibie currency ~ inixta . (de^euri) to recover valoros adj.(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont .remainder value ~ reala . ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin.(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .t.actual/real/true value ~ reala de piata . precious valutar adj. un teren viran) to reclaim.. •.international currency.pre wim) to exchange for '. world money ~ liber convertibiSa .

wholesale sale ~ combinata .(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro . (mar.demand variation ~ a preturilor ..(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata . semis^ ~ a bunurilor sub sechestru .conditional sale... administratie) customs.cash sale.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara .t.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. to charge custom duties for. changeable.t. fluctuation ~ a cererii . sal(e)able.across-the-counter ~ in totalitate .) averaging out ~ de albituri/panza de in .m. vendible.distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta . to go off slowly a fi usor ~ . unsteady. toll. variable.office hunter vandut adj. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^. to sell off readily.m.f. customs. sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu .trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba .trading down ~ din disponibil .sold-out vanzare s. (cladire. sold ~ in magazin/cu amanuntui . to vary. vendibility. Sdic. 1.retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen . (instabil) unstable.direct sale/selling -•' fara acoperire . customs officer.to command a ready sale. hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii .f. clearance vamuit adj. payment ~ la darea comenzii . sediu) custom(s) house 2.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe .) to clear vamuire s. v. {taxa) duty. marketability varia v. merchantable. (institutie.spot sale ~ din fabrica .payment order vanator s.to be hard to sell. to be quick of sale vandabilitate s.f.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar . realizable a fi greu ~ . charging custom duties for.VAM-VAN 363 vamal adj.n.price variation/ fluctuation vamui v.i. ex bond varsa v. to change variabil adj. sal(e)ability.factory sale ~ directa/fara intermediari . variation.f. (fluctuant) fluctuating variatie s. (mar.) clearing. duty-paid. searcher vandabil adj. pi.f. collector of customs. customs vames s. vama s. marketable. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii .{de actiuni sa" .t.

saleslady.stocktaking sale ~ la licitatie .(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision .fictitious sale.slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva .newsagent ~ ferm . shopman.(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur.la inventar .sale by private treaty ~ pe baza de mostre . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .indirect sale ~ publica .sacrifice sale .f.(lichidare) clearance sale ~ inertiala .voluntary sale vanzari masive .) selling short. sale by auction ~ la sfar§it de sezon .(prin licitatie) compulsory sale.(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig.m.) wash sale ~ fortata/nedorita .) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .364 VAN-VAR inca) (bur.sale by/on commission ~ in pierdere .} sale for the account/settlement ~ lenta .In rate .instalment rate '.net sales ~ prin telefon .telephone selling ~ speculative . saleswoman. age ~ admisa . (bur. (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant .public sale. shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva . (in magazin) shop assistant. seller.f.firm seller ~ in posesia marfii .pedlar.soft selling ~ ocazionala . 1. salesclerk 3. peddler. to put up for sale.to put on the market.auction sale.(bur. salesman. vendor 2.) age admitted .sale by sealed tender ~ pe credit .ready/quick sale ~ silita .credit sale. short sale.heavy sales ~ nete . sale on credit ~ prin intermediar .sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa . salesgirl.forward/time sale. to expose/to offer for sale vanzatoare s. shopgirl.occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat . auction sale ~ rapida/u$oara . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina .speculative selling a pune in vanzare .seller in possession ~ marginal .(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen . shop assistant vanzator s.end-of-season sale ~ la sosire . (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat .) undisclosed seller varsta s. huckster.

t.(rente. (al statului din taxe §i impozite) revenue. respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati. proceeds ~ activ .retiring/pensionable age vechime s. (incasdri.perquisite ~ ordinar .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv .notional income verifica v. ajutoare de ^ornaj etc.(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie. (registre contabile) to audit .expected income ~ anual .VAR-VER 365 ~ de pensionare .(din salariii) active income ~ anticipat . in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix . dobdnzi etc.annual revenue. vehicle.income in kind ~ marginal .f.tax/inland revenue ~ fix .) financial income ~ fiscal .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar .supplementary income ~ supranumerar .supernumerary income ~ teoretic/imaginar .«. dobdnzi.n. annual/ yearly income.operating income ~ din inchirieri .fee income ~ din diverse surse . pittance ~ national .public revenue ~ real . to check up.ordinary income ~ din comisioane .national income ~ nemuncit . pi.(a unui utilaj) replacement age vehiculj'. (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut .passive income ~ permanent . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .) transfer income ~ din activitatea curenta .small income.net income ~ nominal .commercial vehicle/car venit s.(dividende.fixed income ~ funciar .(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus .regular income ~ ocazional .(exprimat in preturi curente. profit) receipts. to verify. (a controla) to control. conveyance ~ comercial/utilitar . income.real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar .permanent income ~ public .gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national .earned income ~ discretionar .miscellaneous income ~ din exploatare .taxable/assessable income ~ in natura . (a examina) to examine. din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .transitory income ~ net . dividende) investment/unearned income ~ nepermanent .rental income ~ din salariu .pensii.revenue from land ~ impozabil . {in munca) length/years of service.

vicepresedinte s. via viager adj. verso.mulled wine ~ frantuzesc .to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu . (al unui comitet. life.to sell out ~ la greutate .to sell at/by auction.n.red wine ~ sec .white wine ~ de calitate . to sell (by) wholesale ~ contra numerar . check. (contabild.r. (a face vdnzare.to sell at a low price .m. fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s. (examinare) examination. holidaymaker vms.to sell over the counter ~ in vrac .m. to sell. (nefalsificat) unadulterated.to retail.sparkling wine ~ tare . to sell ~ angro/cu ridicata .to give effect to a law vilegiaturist^.to wholesale.to sell in bulk ~ intregul stoc . pure.to sell on commission ~ cu profit .) effect. to sell(by) retail ~ cu comision .sherry ~ spumos . deputy chairman viciu s.to sell for cash ~ cu acoperire .i. (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati .dry wine ~ spaniol . to discount ~ de proba . to auction (off) ~ la solduri .hock ~ duice . to clear off ~ la pret scazut .to come into effect/force.n.old wine vinde v. to become effective. al unui consilhi) vice-chairman. to take effect a pune o lege in ~ . (dr.to sell cheap ~ in pierdere .. wine ~ acru . genuine. lifelong. force a fi in ~ .(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto . to bargain away ~ in magazin .to sell at a profit ~ cu reducere/rabat . checking.(unei mdrfi) inherent vice vigoare s.neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou .vintage ~ de masa ..sweet wine ~ fiert .to sell by weight ~ la licitatie . (autentic) authentic verso s.. controller.) to vend v.to run a intra in ~ .366 VER-VIN ~ greutatea monedelor . reverse via prep.strong wine ~ vechi . to sacrifice. back.to sell on trial ~ din disponibil .n.to sell short ~ ieftin .claret ~ gol . inspector.(la monetdrie) to pound verificare s. veritable.tart/sourish wine ~ alb .to sell off.(dr. a fi de vdnzare) to sell v.to sell at a loss/sacrifice. (dr.to sell for spot delivery ~ fara acoperire .m.t. checkup.to sell at a discount.f.f.inspector of weights and measures veritabil adj. vice ~ de forma . vice-president.. real.new wine ~ rosu . checker.port (wine) ~ de Rin ..) flaw ~ inerent . verification. (control) control.

to overfund a se ~ bine/usor .tourist visa vizita v. (o proprietate. shop front. winegrower viticultura s. (legea) to infringe.(categoric de marfa) live cattle viteza s.f.) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala .f. • viniculturist. showcase. visa ~ consulara .blood/breeding stock.to sell dear ~ sub pretui de cost . cattle ~ cornute . (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos .to sell well/readily. (bani) to transfer virament s. (apune o vizdpe} to visa viza s.(mar. to find a ready market a se ~ cu . shopwindow. to undercut ~ mai mult .) to sell afloat ~ pe baza de comision . (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor . ofrontiera) to trespass vira v. de afaceri) to pay/to make a call on. winegrowing vitrina s.m.to sell by/on sample ~ pe credit . (in interes profesional.to sell forward ~ liber . viniculture vinificatie s.store cattle ~ de rasa .asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.small cattle ~ vii . to break.n. transfer (of funds) ~ bancar . velocity ~ comerciala/de exploatare . (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass .inventory turnover viticultor s.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat .t.homed cattle ~ de carne .(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .to undersell.(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret .{mar.t. viticulture.f. show. to go off/through.t.(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money.contract speed ~ de rotatie .draught cattle ~ mici/marunte .to sell on credit ~ scump . wine preparation/making/production viola v.t. window.bank transfer vite s.f.f.to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj. window case viza v.f.entry visa ~ de tranzit .accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor .f.to sell on commission ~ pe baza de mostre . vinicultural vinicultura s. speed. pedigree cattle ~ de tractiune . to pay a visit to. vinification. pi. to visit.transit visa ~ turistica .to sell at best ~ la termen .consular visa ~ de intrare .(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .

f. visit.n.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent . out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta . volume.coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere . to tour. freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam . to journey. tour.consultative/advisory vote ~ dus-intors .commercial traveller.(vote by) ballot.n. capacity. (profesionald.(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ .ocean voyage voiaj a v. (carte) volume 2.(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii . secret ballot/voting.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ .vote of censure ~ de incredere .contract voyage ~ de cabotaj . suffrage.daily turnover ~ de marfuri transportate . vote.repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei . to travel. (votare) voting ~ consultativ . (pe mare) to voyage voiaj or s. traveller. (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial .round voyage/trip.size of the capital ~ al exporturilor .to go to the poll(s).vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri.368 VIZ-VOT vizita s.total volume of production \ots.al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri .open vote ~ prin delegat/mandat .(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca .actual market volume ~ total al productiei . (SUA) salesman volum s. afaceri) (official) call voiaj s.show of hands ~ reprezentativ .volume of exports ~ al importurilor .universal suffrage a avea ~ deliberativ .) foreign/ outward voyage ~ oceanic .extent of business ~ de marfuri operat zilnic . (pe apd sail in aer) voyage.m. to vote a proceda la ~ .) ballast voyage ~ in circuit . cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis .volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade . {in special pe uscat) journey.card vote ~ prin reprezentare .to take the vote . (mdrime) size ~ al capitalului .tour ~ in strainatate .(a navel) homeward voyage ~ de predare . travel.(la adundrile sindicale) block vote ~ secret . trip.cargo performance.i. 1. to go touring.(mar. (pe mare) sail ~ contractual .(mar.(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast . poll ~ universal .n.

standard bulk carrier ~ universal .n.bulk-cum-ore carrier ~.t. (in parlament) to come to a division ~ bugetui . 00 carrier ~ specializat . to vote. OBO carrier ~ mixt .m. (a alege) to elect.to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini .n. (pentru) to vote (for). bulk vrachier s.specialized bulk carrier ~ standard .ore-oil carrier. (impotriva) to vote (against). bulk freighter/trader 369 ~ combinat . (im proiect de lege in parlamenf} to pass.VOT-VRA vota v.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri .to pass the budget ~ pentru parlament . oil-bulk-ore carrier.general-purpose/ universal bulk carrier . (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier. dry bulk carrier. to poll for.to vote by (a) show of hands votants. to give one's vote.pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere . (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel. voter •vracs.(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier. to carry v.i.

w .

n.m. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor.f. watt-hour meter x xenodolari s. n. pi. {titluri de valoare pe piata americand. servind ca titlu de valoare. watt-hour wattormetru s. (dolari pe piete xerox s. transmisibil si negociabil. actiuni ale companiilor americane} Yankees .n. pi.warant s. wattmeter wattora s. xerox strdine) xenodollars xeroxa v.m.t. to xerox Y yankei s. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s.m.

(data) date ~ calendaristica .nonbusiness/red-letter day.) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .(bur.) declaration day ~ de depunere . deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .carry-over day ~ de sarbatoare . weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite .pay gravel ~ de carbuni .work-day unit ~ nelucratoare . moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera .{din cauza iinui conflict de mimed) lost days .z zacamants.(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .holiday.(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore . (in sport) nil.) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday. (in matematicd) zero.(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute .n.petroleum deposit.day off. workday.maturity date . (la termometru) zero. oil field zero num.) running days ~ de contrastalii .) demurrage/ overlay days ~ de gratie . ore bed ~ de petrol .(bur.(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . (din cursul sdptdmdnii.f.ore/mineral deposit..calendar day ~ cu program scurt .(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare . s. (punct de inghet) freezing point zi s.coal deposit ~ de minereuri .legala . red-letter day ~ de scadenta . off day ~ lucratoare/de lucru . (la telefon) o.(m contarea staliilor) {mar. (pentru band) bank holiday zile consecutive .market day .n.de targ. day.(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur. fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2. \. (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala .quarter/term day ~ de report .(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare .{mar.(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.working/ business/black-letter day.cumulative days ~ curgatoare .

customs area. (corespondent) correspondent zilier s.(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .trading estate ~ costiera .(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar. region zona dolarului .morning paper ~ de seara .free banking area ~ comerciala/industriala . (cotidian) daily (paper).sea waters ~ maritima speciala/vamala .harvest hand zonal adj.fishing area/ground/ place. area.transit zone ~ deservita .(incdrcare.port area ~ (petrolifera) productiva .free-trade area ~ de literal .free-trade zone ~ maritima .flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert . zonare s.French franc area ~ lirei sterline . journeyman ~ angajat la recoltat .(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .(cu plata datoriilor) to have no arrears.(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .navigation area ~ de operare . zonation zona s. saracie etc.coastal area/zone. piscary ~ de proprietate comuna . tariff zone zone de bord liber .littoral area/zone ~ de navigatie . journalist.valutare .(somaj. transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit .) depressed area ~ agricola ..(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .) area of supply ~ economica exclusiva . (news)paper. payable area/zone ~ suburbana .(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila . fish ground.to advertise in a newspaper ziarist s. newspaperman.suburban area ~ vamala . day labourer/worker.expropriation zone ~ de investitii directe .n. descdrcare.development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere .f.dollar area ~ francului francez .to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ .f. pressman. (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame .evening paper ~ economic . zone.(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s. offshore area/zone ~ de dezvoltare . zone.advertiser ~ de dimineata . zonal.(in operarea navel} dispatch days ~ libere .currency areas . journal.(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare .(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •.agricultural area ~ bancara libera .{corn. newsman..pay area/zone.m.) clear days a fi la zi .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port .sterling area zona afectata de criza .trade paper/journal a da la ~ . (reporter) reporter.m.

peste adj. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . 1.abandon v. (dr.) a anula.avut. resurse 2.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj. pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. (dr. a abandona (nova. in suspensie. şlefuire ~ of coin . 1.t. (asig. calificat 2.t.încărcătura etc. 1. nerezolvat ability s. suspendare temporară.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi. posibilităţi. de mai sus ~ . a reduce. la/pe bordul aboardship adv.menţionat/amintit mai sus ~ .a ft pendinte abeyant adj. la/pe bord prep. reşedinţă above adv. capacitate. situaţie neclară to be in ~ . competent.of action . abandonat ~ goods . 1.navă abandonată abandonee s. deasupra prep.marinar brevetat . abreviere abeyance s.mentioned . mai sus menţionat/amintit.sus-numit ~ par . deasupra. mar. fară stăpân (despre bunuri) 2. (dr. vacant. pe navă abode s.solvabil aboard adv.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s. frecare. solvabilitate 3.(.(bur. (dr. impozite etc. (mar. domiciliu. solvabil . abater abbreviation s. capabil.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3.bodied) seaman .renunţare la o acţiune judiciară abate v.named .) la bord. bogat ~ to pay .) supra pan. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj. (asig.(asig. abandon ~ clause .) clauza abandonului .) 2. a desfiinţa abattoir s.) stare de suspendare.) 1. mar.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel .) capacitate legală ~ to pay principle .frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de . a micsora (preţuri.) 2.in estate .

absenteist . absent 2. 1. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. a abroga (o lege) absence s.t. în străinătate abrogate v.(ca urmare a circulaţiei. lipsă absentee s. absenţă.

prosperitate aburton adv. a elibera. dacă o datorie nu este achitată la timp.(dr.valoare absolută/intrinsecă (a unei monede. accept . total.) acceptable adj.. forţei de muncă etc.proprietate a unui absenteist absenteeism s.andosare necondi-ţionată . a fura ~ of account .t.(fin. a rezuma.majority .abuz de functie acceleration s.ownership . belşug. fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement . a abuza de . abundenţă. o ofertă etc.(dr. 1. bogăţie.extras de cont abundance s.avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals.monopoly .liability . 1.) drept absolut .proprietate absolută .quality level .primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle .monopol absolut .rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi.) pierdere totală reală ~ value . acceptabil .(dr. a absolvi. acceptare 2.(asig. surplus 2.majoritate absolută .nivel acceptabil de calitate acceptance s. absolut. procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj. a dispensa de (datorii. extras. sumar v.of administrative authority .abuz de putere .teoria abstinenţei abstract s. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s. a sustrage. a unui produs) absolve v.principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v. accelerare.t.total loss . 1. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s. toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium .risk aversion . a accepta (o cambie.) titlu absolut de proprietate .of confidence/trust .) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title .t. întrebuinţare excesivă 2. absorbţie. 1. practică ilegală v. rezumat.absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership . necondiţionat .16 ABS-ACC ~ landlord . urgentare ~ clause .t.advantage .) obligaţie necondi-ţionată . abuz.interest . abuz.clauză de urgentare (care prevede că. a extrage esenţialul din 2. absenteism -rate . obligaţii) absorption s.abuz de încredere ~ of office . abstinenţă ~ theory .

(cambie acceptată/andosată banco.cont de accepte de o .) ~ account .

persoană care a avut multe accidente accidental adj.bancă/oficiu de scont -certificate . împrumut ~ acceptance/bill/note . .against documents . notă de plată 4. 1.).in case of need . adaos.predispus la accidente ~ . accidental .acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank . 1.norme de recepţie ~ supra protest . suplimentare.rata creşterii (forţei de muncă.andosare de complezenţă ~ train .sampling .insurance .prone .collision . calcul. a caza. exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s. birou 2.(SUA) tren personal account s.endorsement . a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4. pi.certificat de recepţie .accept ~ delivery test . a potrivi 3. creştere. potrivire 3.t. acceptant ~ for honour . mar. 1. a ajusta. client 5.) coliziune accidentală accommodate v. pe o navă etc. ajustare.acceptare în alb ~ market .eşantionare la recepţie.acceptare pentru onoare .credit .accept. acumulare ~ rate . probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj. cazare.acceptant sub protest (al unei cambii) accession s. a gazdui 2.for honour .probă de recepţie-predare . acceptat ~ bill . amenajări (la bordul navei). accident .(asig.acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest .frequency rate . cont 3. a împrumuta (bani) accommodation s. control statistic de calitate .repeater .trial .cambie de complezenţă . loc (la hotel. cambie acceptată acceptor s.specifications .acceptare sub protest .piaţa acceptelor .probă de recepţie (a unei nave noi). factură.ACC 17 .asigurare împotriva accidentelor ~ prevention .norme de tehnica securităţii muncii ~ .rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) . socoteală 2.acceptare contra documente ~ bank/house .

situaţie a cheltuielilor .registru contabil ~ current .management al contului .bilanţ ~ book .cont curent ~ day .titular de cont .(bur.siruatie.management . dare de seamă ~ balance . raport.manager . care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .) zi de lichidare ~ director .administrator de cont .of expenses .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.

evidenţă contabilă 2. cunoştinţă.) rata testului acid (raportul active lichide .sales . 1. posturi tranzitorii ~ basis/concept . (cont. animat de dorinţa de câştig .finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover .viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj. acceptare 3.cont remis . creştere (continuă). creştere. realizator (categoric de consumatori) acid adj. recunoaştere. a se acumula accumulation s. cumulativ ~ dividends .(fin. exact -description .exerciţiu financiar ~ standards . acaparator.18 ACC-ACQ I ~ payee . răspunzător. acid ~ test ratio .standarde contabile ~ system .s receivable financing . a creste.descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s.exerciţiu financiar ~ reconcilement service .serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered .maşină contabilă de calcul.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period . debitor . acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s.dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj. 1. acumulare 2. strângător.preţ de cost contabil ~ currency . maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year .(cont. acumulare ~ of capital . confirmare (de primire) 2.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s. (dr.i.confirmare de primire acquaintance s.managementul achiziţiei acquisitive adj. contabilitate ~ cost . responsabil accountancy s.cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management . achiziţie ~ cost . relaţii (de afaceri) acquisition s.cont de vânzări ~ s department . contabilitate accounting s.) conturi de creanţe.) conturi de datorii. serviciu contabil .recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt . pi.) declaraţie autentificată.metoda posturilor tranzitorii accrue v. serviciu contabil ~ equation .egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine .sistem contabil accretion 5. corect.(cont.contabilitate.contabilitate.acumulare de capital accumulative adj.s payable . cer-tificat ~ of debt . creditor ~ s receivable .) 1.unitate monetară de cont ~ department .

.

legal.) tutelă activă actual adj.oficial.(asig.venit activ/din salariu ~ law .delegaţie. acquittance acquittance s. document 3.the-counter sales .the-board tariff reductions .forţă majoră.dosar activ/în folosinţă ~ income . acţiune 2. 1.(bur. vândut în magazin/cu amănuntul ~ .preţ de cost efectiv ~ delivery .balanţă (comercială. lege ~ and deed .administrator delegat.(dr.document juridic ~ in law .) posesie de fapt ~ price . efectiv s.(bur.vânzări cu amănuntul act s.market . acru (unitate de suprafaţă) acreage s.) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj. scoatere de sub acuzaţie 2. pi.predare reală/definitivă . chitanţă de plată (integrate) acre s. 1.circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file . graţiere . suprafaţă (calculată în acri) across prep.comanditat ~ population . real.act de război acting adj. peste.) pierdere reală ~ possession .comanditat action s. sete de câştig acquit v.bond . acţiune judiciară.the-board -general.ADJ. interimar ~ manager .acţiune judiciară ~ for damages . achitare. act.(dr. o persoană) acquittal v.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust . proces . achitare (de datorii). a achita (o datorie.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie.the-counter .reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ .AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s. acţiune 2.) active productive (care aduc dobândă) ~ balance . de plăţi) activă .at law .acţiune judiciară pentru daune ~ in rem . deasupra ~ .of Parliament .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .populaţie activă ~ shares . 1.lege m vigoare .loss .) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .(mar. pe toată linia ~ .capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .(fin.lege ~ of war . actuals. mandat ~ partner .cont activ (de operaţiuni) ~ assets .membru supleant ~ order .act legal ~ of God .) piaţă activă ~ money . director interimar ~ member . contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost .t. activ ~ account .bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner . act. (mar. dorinţă de acaparare.

actuarial ~ calculation .i.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax . adaugat .value .fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance .(asig.garantie suplimentara .) pierdere totala reala actuarial adj.asigurare suplimentara ~ postage . aditional.) rise suplimentar ~ security .~ tare .t.tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss . a contribui la added adj. a aduna. a pune la socoteala 3. (in) a include.suprataxa postala/de francare ~ premium .taxa • pe valoarea adaugata additional adj.(asig.prima suplimentara de asigurare ~ risk . 1. actuar. estimatd in functie de mai multi factori) add v. suplimentar ~ duty . flexibil ~ expectations . 1.taxa vamala suplimentara ~ funds needed .perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile. a face o adunare 2. (up) a totaliza v.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s. expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj. (to) a se adauga la. a adauga 2.

a rectifica 4. a corecta. suspendare ~ sine die .mostra reprezentativa ~ security . 1. adresa v.law . mar. adecvat. (asig. a amana.(dr. judecare (a unui proces). aranjare. fupon) a da o sentinta cu privire la.t.address s. corespunzator ~ sample .timbru adeziv adjective adj.camet de adrese ~ commission .t. a se pronun^a asupra adjudication s. sistematizare .(mar.label .declarare m stare de faliment adjust v. a da (o sentintd) v.moneda elastica ~ rate mortgage .eticheta cu adresa addressee s. destinatar addresser s.) specialist compensator.t. (asig. a aranja.eticheta colanta ~ stamp . sentinta. a judeca (un proces). hotarare judecatoreasca ~ order .) a determina.ipoteca cu dobanda variabila adjuster s.t. a adapta 3. a sistematiza 2. expeditor adequate adj. a ajusta. variabil ~ currency . 1. a suspenda (o sedinfd) adjournment s. a adresa ~ book .) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label .garantie corespunzatoare adhesive adj. adeziv . (asig. anex .amanare sine die adjudicate v. a evalua (daunele) adjustable adj.) dispasor adjustments.i. accesoriu.) procedura adjourn v. amanare. ajustabil.

ajustare. adaptare 3.2. rectificare (a .

admitere . tutore. avans.i.buget deficitar .(dr. a contraface adj.panou publicitar . (dr.freight . imprumut 4.fee . a da un anunt advertisement s. crestere. acont. gestionare.ADJ-ADV 21 unui cont) 4.acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5.avans de imprumut maritim adventure s.cheltuieli administrative/de regie .) v. administrator 2. administrativ ~ control .mila marina engleza admission s. a falsifica.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism .tribunal maritim -jurisdiction .taxa de intrare .balance of trade . a avansa (bani) 4. a face reclama/publicitate. a creste. mar. 1. contrafacere . a majora (preturi) 3. majorare (de prefuri) 3.) rise adverse adj.t.of estates .jurisdictie maritima ~ law .cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal . (asig. falsificat.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile.) uzucapiune advertise v.against goods .money .) cont de control/ rectificare ~ bond . intreprindere/afacere riscanta 2.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order .tribunal administrativ administrator s. a anunta (in ziar. contrafacut adulteration s.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v.of coinage .avans in contul marfurilor . arvuna adj. mar. 1.informatica de gestiune ~ expenses/overheads . intrare. conducere. amiralitate ~ court . administrare. a creste. administrator admiralty s. guvern ~ costs/expenses . (asig.drept maritim ~ mile . ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj.(asig. avansare (in functie) 2.t. regulament de avarie comuna ~ account .mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .) ~ hoarding . a avansa (in functie) 2. 1. falsificare.t.balanta comerciala pasiva/deficitara .(dr. 1. a promova (interese) v. 1.navlu platit anticipat . acceptare . anunt (in ziar etc.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s.budget . acces 2. la radio etc. a avansa (pe cineva) 2. arvuna .falsificare/depreciere a monedei advance v.(cont.on bottomry . (asig. a se majora (despre preturi) s.acont. administratie. 1. acceptare. nefavorabil . (platit) in avans . reclama.) determinare.control administrativ ~ data processing . 1.to quotation .i. advers. evaluare (a daunelor) 5.possession .) dispasa. gerare 2. mar.) executor testamentar.(dr.curve .

) aviz de expediţie ~ of shipment .agency .aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch .(com. a afreta affreighter s. sus-numit after prep. pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2. afaceri affidavit s.agenţie de publicitate ~ agent . după ~ date . a primi ca membru. consultant advisory adj.(mar.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s.(com. avocat (pledant) affair s. (mar. consultativ ~ committee . semnătura. (mar. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s. a se afilia affix v.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards . problemă. publicitate .) a navlosi.serviciu consultativ advocate s.t. 1.) navlosi tor affreightment s. a recunoaste ca filială v.t.de la data . ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s..L a se asocia.şef al departamentului de publicitate . pi. sub jurământ affiliate s.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit . aviz ~ note .) afidavit.22 ADV-AGE ~ rates . (dr. filială v.appropriation . 1. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj. asociat. (mar. afretare afloat adv.alocare de fonduri pentru publicitate .confirmare a creditului ~ of delivery .budget . consilier.) navlosire. afiliat. a afilia.t. a împăduri affreight v.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .t. a aplica (ştampila. advertorial (articol de fond.agent de publicitate . fin.mijloace publicitare ~ research . a pune.anuar de publicitate ~ manager .comitet consultativ ~ service . afacere. depoziţie.figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory .media .) aviz de expediţie adviser s. timbrul) afforest v.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s.

service. împotriva ~ all risks .profit impozitat against prep.discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .hours price .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei . vârstă .preţ neoficial/după închiderea bursei ~ .tax profit .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .(asig.sales service . mar.limită de vârstă (pentru pensionare) . contra..sight .(asig. serviciu postvânzare/de întreţinere .după prezentare ~ .~ .) contra tuturor riscurilor age s.hours dealings .admitted .

convenit.reform .reformă agrară agree v. convenţie. energic.planificare globală ~ rebate .AGE-AGR 23 ~ profile .) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio .contract de reprezentaţă ~ costs . (fin.convenţie de vânzare la .comision de repre/entare ~ problem . reprezentanţă.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s. a corespunde. agent.) agiotaj agrarian adj. agent.macroeconomie ~ demand . 1.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . a conveni 2. stabilit . agresiv.ofertă globală aggressive adj.(com. a se potrivi agreed adj. a fi de acord.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy .structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă. agenda. agrar s. reprez. activ ~ asset . înţelegere .politică agresivă de vânzări agio s.condiţii convenite/stabilite.to sell .and liquidated damages . a consimti. (fin. ordine de zi agent s. 1.i.factori de producţie aggregate adj.entant 2.preţ convenit/stabilit .costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere. agenţie.(bur. un sector industrial etc.(asig. total — analysis . acord.) agency s. acţionari şi creditori) ~ fee .producţie globală/totală ~ planning .terms . mar. global.) avarii acceptate şi evaluate . termeni contractuali agreement s. adept al reformelor agrare .) agio agiotage s. reprezentare ~ contract .cerere globală ~ output . factor ~ bank .) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply .price .

expoziţie agricolă .termen agricultural adj.inginer agronom .credit agricol ~ economics . agronomie agroindustry s. 1.agronomie .agrochimie .agrobiologie . agricultură 2.unit of account .cooperativă agricolă .bancă agricolă .exhibition .credit .engineer .engineering .utilaj agricol . agricol ~ area . agroindustrie .zonă agricolă .biology .agrotehnică .imitate agricolă de cont agriculture s.machinery .chemistry .cooperative .bank .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date . (mar.preţ mediu .propensity to consume .probă medie ~ tare . sentinţă judecătorească.certificat de avarie .tară medie ~ tax rate .clause .venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .rata medie a impozitului ~ value .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .) avizo avoid v.cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ . anulare.) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .înclinaţie medie de a economisi .contribuţie la avaria comună. aviaţie ~ broker .cost pricing .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in . a rezilia (un contract) avoidable adj.agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance .clauză rezolutorie avoirdupois s.(fin.pierdere in avaria comună ~ output . premiu 2. care poate fi înlăturat . decizie arbitrală (a unui .producţie medie ~ price .quality .calitate medie ~ revenue . compromis de avarie comună ~ certificate . evitabil. (bur.vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .scadenţă medie ~ loss .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out . 1. avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s. a anula.32 AVA-AX ~ bond .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.clauza avariei ~ collection period .t.valoare medie averaging s.înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .asigurare aviatică ~ shares .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.costuri variabile avoidance s. reziliere ~ clause .costs .

a da (o sentinţă). reducere drastică (a cheltuielilor). cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s. restricţii bugetare severe v. a reduce drastic (cheltuieli.tribunal de arbitraj) v. o plată). a hotărî (o penalitate. la acorda (un premiu) 2.t. bugete) .t. a arbitra awareness s. conştientizare.

) scrisoare de garanţie backwardation s. a postdata backed adj.cambie andosată .portofoliu de comenzi neonorate backward adj. transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.comenzi vechi/restante ~ pay . restant v. bancher.rău platnic ~ stowage-.to-back loan . 1. sprijinit (financiar) 2. andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s. 1.reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin .of currency . susţinător. sprijin. susţinut.(mar. 1.debitor rău platnic ~ debts account . întârziat ~ integration .obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers .note . copil ~ bonds . 1.) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . a susţine. a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .) navlu de înapoiere ~ letter .restanţă (de salariu) ~ . verso adj. andosat ~ bill .efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer . a sprijini (financiar) 2.(mar.speze restante ~ freight .of debts .(mar.t.baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s. backwardation bad adj.) acoperire . înapoiat.(bur.datorii acumulate ~ of orders . (bur.împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v. prost ~ claim . andosator. ajutor 2.(mar.încărcătură de înapoiere ~ orders .datorie neperformanta ~ debtor . restanţă . financiar 2.) bon de livrare backer s.monedă falsa .B baby 5. 1.) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper .) scrisoare de garanţie ~ load .acoperire a monedei backlog. rău.t.) deport backwardization v.?.stivuire incorectă/ne- .integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .(cont.debt . (fin. invers 2.

poliţă de asigurare a bagaj elor . sac.declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .t.caric/încărcătură în saci baggage s. pungă v.recipisă de bagaj e ~ declaration .corespunzătoare bag s. bagaj ~ check . a însăcui — cargo .

caric/incarcatura in baluri . balon ~ payment . ~ sample . 1.) sold v. imbarcare de balast 2.34 BAG-BAN ~ room .sold debitor ~ in/on hand . actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .of payments . bal. garant v.t. 1. depunere (de marfuri) pe baza de contract.) permis vamal de bagaje bail 5. (cont. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5.) 1. echilibrat ~ budget .pescaj in balast ~ passage/voyage . a echilibra (un buget) ~ book . a elibera pe cautiune 2.capacitate in baluri (a novel) ~ cargo .t. (§i -out) 1. balot v. a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic .t. balastare.declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught . a balansa (un cont) 2.(mar. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s.crestere echilibrata ~ (issue) load . balast v.sold reportat ~ due .calatorie/voiaj in balast ballastage s.goods .(cont.a chezasui.balanta concesiilor .) s.registru de solduri ~ brought forward . cautiune. a incarca cu balast ~ declaration . cantar 2.selectie ponderata bale s.casa de bagaje ~ sufferance . eliberare pe cautiune 2.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui .marfuri in baluri ballast (mar.caric/incarcatura complet(a) . a garanta pentru bailable adj.sold creditor ~ of accounts .buget balansat/echilibrat ~ fund . portarel bailment s. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.balanta de plati ~ of trade .balanta de conturi ~ of concessions . taxa de balastare balloon s. (mar.balanta comerciala ~ sheet . a balasta (o nava). balanta. act de depozit in garantie bailor s.) bilant balanced adj. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . garantie 2. 1.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune. 1.t.

titluri de renta consolidata ~ balance .carnet/livret de banca . a depune la banca v. a interzice. a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .i.clerk .cliring bancar . interzicere.accept/cambie bancar(a) ~ account . a fi bancher. a avea cont la banca 2.comision bancar ~ clearing . banca v. 1.charges/commission .imprumuf) ban s.depozit bancar ~ discount .easier (de banca) ~ credit . a prohibi bank s.scont comercial ~ draft trata bancara 1 .cont bancar ~ annuities .t.credit bancar ~ deposit .t.sold in banca ~ book . interdic|ie v.

nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition . faliment. lingou ~ code .tmprumut bancar ~ note . debitor insolvabil adj.activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s.(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays .(dr. activitate bancara 2. legislate bancara .instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj.control al gestiunii bancii ~ guarantee .dobanda bancara ~ lending policy . lege bancara.t.scont comercial ~'s enquiry/reference . fara asigurare ~ boat .taxa de scont ~ reserves .banca de emisiune ~ overdraft . 1.support . \.cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .) concordat to go ~ .trata bancara ~'s clearing house .sarbatori legale ~ insolvency . bancruta ~ level .oficiu de cliring bancar ~s' deposits .depasire a contului din banca. falit. servicii bancare -account .banca centrala ~'s cheque/draft .interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate . gol.drept bancar.lichiditate bancara ~ loan .a da faliment bankruptcy s. care poate fi acceptat de o banca ~ asset . amplasare 51 dimensiune) .bancnota ~ of commerce . director de banca ~'s acceptance/bill .cont bancar ~ law .ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s.insolvabilitate bancara ~ interest .structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.referin^a a bancii ~'s order .sindicat bancar -system.banca comerciala ~ of deposit .structure .garantie bancara ~ holiday . 1.extras de cont ~ sweep arrangements .politica de creditare a bancii ~ liquidity .nava nuda (navlositd ford echipaj) .(dr. credit prin cont descoperit ~ rate . bancher 2. falit. insolvabil v.cod de bare (pe un produs) bare adj. a falimenta ~'s certificate .accept/cambie bancar(a) ~s' bank . 1.sistem bancar bankrupt s.BAN-BAR 35 ~ examination . bara 2. afaceri bancare.banca de depuneri ~ of issue .) cerere de declarare In stare de faliment bar s.rezerve bancare ~ run . a duce la faliment. neasigurat.depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount . nud (despre o nova fora echipaj) 2.

bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit .transaction . baril (unitate de capacitate) ~ cargo . obisnuit. (corn.36 BAR-BAS ~ .and sale . 1. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s. banking fundamental.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. ponton cu biga de marfa ~ port . bariera.port cu alimbare ~ tank . misit ~ prices . a face o afacere . bargee barometer s. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade .barometru barrator s. butoias 2.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj. tranzactie. cumparare avantajoasa.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . membru al echipajului unui slep bargeman v. contract de navlosire a navei nude ~ trust .intermediar. fals (despre monede) basic adj. salanda ~ derrick .acord de barter . invoiala.raion de solduri ~ hunter . persoana vinovata de baraterie barratry s. baria. mahona. mar.t. avocat (in instantele superioare) barter s. a mcheia un targ. soldare to be a ~ . targuiala 3. butoi.a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s. barometru ~ stock .bariera comerciala barrister s.) actiuni . slepar.) evidente primare ~ earning power ratio .slep cu biga. targ 2. restrictie ~ to entry . negociere ~ power . 1.tranzactie de barter/in contrapartida base adj. 1. a negocia.salariu tarifar/de baza basis s.(dr. chilipir v. (away) a vinde tn pierdere v.baza de impunere . (asig.pole charter navlosire a navei nude.persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker . de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books . a cadea la invoiala.rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry .preturi de sold ~ sale .lichidare a stocului.(bur. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation .drept de negociere (a unui contract) barge s.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s.) barter ~ agreement/arrangement .hull/. punct de plecare 2.i.industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage .a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s .(cont. nepretios (despre metale).slep-tanc petrolier bargee s. a se targui pentru 2. 1. slep.caric/incarcatura in butoaie barrier s. baza.boat/. afacere.

in scadere v. cersetor v. 1. a saraci.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire. beneficiu. de scadere.. alocatie v. cos ~ of currencies .pret/tarif de baza basket 5.my-neighbour policy . obligafiuni) la purtator ~ securities . lot. a trage foloase/profit ~ association/club/society . a folosi.(fin. purtator ~ bond .certificat provizoriu (de acfiuni. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale. folos 2.) uzufruct ~ owner . a pauperiza ~ .) raport beneficiu-cost.efect de comert la purtator ~ scrip .campanie/ speculate a la baisse ~ market . sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line .) s.BAS-BEN 37 ~ point . cu excepfia publicitdfii in mass media) .pia^a in scadere ~ pool ./.t. bazar (oriental) 2. a beneficia.) sub pari.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper .(fin.(dr.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . adj. apar^inator (tip de consumator) adj. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep. a aduce beneficii v. a cauta sa provoace o scadere (a cursului) . 1. indice de profitabilitate . obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction .) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s..sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. anticipat beggar s.productie in serie mica/discontinua baza(a)r s.politica .t. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio .titluri de valoare la purtator beneficial adj. magazin universal 3. castig.run . avantajos ~ interest -(dr. serie (de mar/a) ~ production . profitabil.) uzufructuar beneficiary s. devalorizare competitivd etc. indemnizatie. inainte de ~ .t.cartel al speculantilor a la baisse below prep. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares . beneficiar benefit s.tranzactie a la baisse bearer s.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze .account/position .cersetorul. bazar de binefacere bear (bur.) belonger s.(bur. ajutor.tax profit .profit neimpozitat beforehand adv. sub ~ par .acfiuni la purtator bearish adj. partida.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate .

1.i. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. v. eel mai bun s.coalite a licitan^ilor bilateral adj. testament 2. lista.caric de linie ~ charge . (dr.coalitie a hcitan^ilor bidding s. licitare. oferta. 1. afis. articol foarte cautat bet s. pariu v.) cerere.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price .taxa de dana ~ charter . adv.proprietar de nava de linie ~ terms .. (corn.plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . a testa.t. pret oferit (la licitafie) ~ ring . 1.price . licitant -s'ring .(fin. imbunata^ire. maxim ~ buy . amelio-rare.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic .. certificat 3.la rand" ~ freights/rates . factura. a participa la licitatie ~ -asked spread . a paria beta s. a licita. (over) a supralicita 3.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s. a da. a . a acosta la dana ~ cargo . front de dane.coefficient/factor .costuri ale ofertei de pre^ . pret oferit (la licitafie) v. ofertant. 1. oferta.cota navlurilor de linie ~ owner . inventar.(bur. superior ~ offer supraoferta betterment s. (SUA) bancnota 7.i. declarable. cambie 5.acorduri comerciale bilaterale bilateralism s.t. plangere 6. dezvoltare ~ levy . dana 2. bilateral ~ contract .) bilateralism bill s.monopol bilateral ~ trade agreements . 1. mai bun. mostenire berth s. nota de plata 4. proiect de lege 2.t. spatiu de receptionare a marfurilor 2. a lasa prin testament bequest s. beta .. a oferi (un pre{ la licitafie) 2.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly . licitare.transport de linie neregulat berthage s. reclamafie. petitie.clauza danei/.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v.taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. anun^ v.i. 1.t.38 BEN-BIL ~ in kind . taxa de stationare la dana bespoke adj. pe comanda (despre haine) best adj.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller .) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause .eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort . cuseta v.(bur.carte de mare succes.

broker .of entry . a obliga.) bimetalism bin s.declaratie vamala provizorie ~ of store .factura. aflsare. (over) a obliga.fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v. spargator de greva blackmail s.autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount .set de cambii ~ of fare .scrisoare de credit. biotehnologie black 5.lista de materiale . biodegradabil biotechnology s.registru de cambii ~ .piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s.t.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster . avizier.of exchange .coated workers .taxa de scont ~ s for collection .cambii de platit ~ s receivable .cambii pentru Tncasare .bon de livrare.conosament ~ of materials .piata de scont ~ of adventure .) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs .bani murdari ~ payment .(mar. (out) a da la ucenicie 3.speculant pe piata neagra ~ money . act de insotire ~ of quantities . cutie (pentru unele alimente.t.cambie ~ of exchange in a set .agent de scont ~ market .BIL-BLA 39 inregistra. negru v. angajamente Ie gale) 2. lista de mancaruri ~ of goods . a anunta (printr-un afi§) 3. (fin. lada. anuntare ~ clerk . 1.nota de cheltuieli de judecata . 1.deviz estimativ ~ of sale .nomenclator de marfuri ~ of health . produse) ~ card .masina de facturat bimetallism s.cambii pentru scontare ~ s payable . a santaja.cambii de Tncasat billboard s. a factura ~ book . contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj. acreditiv ~ of delivery .lipitor de afise ~ rate .of credit . a lega (prin contract.(mar. facturare 2.patenta/certificat de sanatate ~ of lading .contract de vanzare ~ of sight/view . a constrange binder s. a determina. extorcare v. a extorca ~ of sufferance .t. a trece pe o lista 2.functionari ~ economy . factura . a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ . santaj.meniu.declaratie vamala la sosire .facturier ~ machine . panou de afise billing s.of parcels .economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer . adj.

prezentare . dulap 2.societate fictiva ~ signature . bloc (economic). bord (al unei nave etc.semnatura Tn alb ~ transfer .room . blister ~ pack . scandura. 1.foot .t. in alb s. masa 5.cambie In alb ~ bill of lading . 1.actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ . organizatie ~ copy . albastru ~ chips .comanda generala/nespecificata ~ price . grupare (politico) block s.tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote . 1.sala de consiliu body s. blocada v.asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage .masa si casa.oferta Tn bloc ~ trading . ipoteca generala/totala ~ order . a tine Tn pensiune ~ and lodging .cec fals ~ company .t. consiliu. departament.collar workers . (bur.andosare Tn alb ~ signature . 1.pref. panou. -organ. comisie.consiliu de administratie . minister 4.picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors . (SUA) cvartal 2. a urea la bord 2.persoanajuridica ~ language .40 BLA-BOG blank adj. spa^iu gol/necompletat 2.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj. general/unic blister s. fictiv ~ cheque . pensiune ~ chairman . fals.transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ . blancheta ~ acceptance/bill . general. mancare.conosament la purtator ~ cheque .reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente).ambalaj transparent bloc s.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement .) 3.semnatura de complezenta .) pachet de actiuni v. bloc.vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s.cec Tn alb ~ credit . a supune unei blocade blue adj.asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer .text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate .acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s. avizier v.t.sky laws .presedinte al consiliului de administratie . fbrmular. necompletat. global ~ insurance . a bloca (un cont) ~ insurance .

valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults .permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating . prima. (off.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. (dr. depozitat in antrepozit vamal ~ carman .finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue . mina de aur 2. de carte 2. spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. bilete) 3.) sistem de evident a intrarilor ~ profit .pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s.t.marfuri in vama ~ stores .creditor garantat prin obligatiuni ~ dues . garantat prin obligatiuni 2.certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor . 1. care rezulta din registrul contabil.) garant bondwashing 5'.actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme .tranzac^ie necinstita bolshevism s.creanta contabila ~ entry .(cont. (in) a ponta (un salariat) la venire 4.sistem de prime book s. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares .inregistrare contabila ~ entry system . contabil v.BOG-BOO 41 ~ transaction . carte.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms . pi.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing .clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . registru (contabil) adj.registre/evidente contabile . bolsevism bonanza s. (fin.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse . detinator de obligatiuni bondsman s. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods .pret de cost contabil ~ debt . a retine (locuri.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2. 1. in vama.cu livrare din antrepozit vamal ~ value . (asig.) obligatiune. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . Tmprumut obligatar ~ loan . 1. 1.t.) contract de garantie v. a inregistra. a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate . obligatiuni la purtator 2. 1. a trece Tntr-un registru 2. 1. succes in afaceri bond s. angajament formal de plata 3. 1. volum 2.profit contabil ~ s of account .tmprumut obligatar ~ market .emisiune de obligatiuni. garanfie.pia^a titlurilor de stat ~ note .

a creste. agent de pariuri bookseller s.) booth s. butic boycott s.casa de bilete bookkeeper s.t. minim.i. 1. bookstall boom s. contabil bookkeeping s.) fund de nava. 1.42 ~ s of first/original/prime entry jumal. eel mat scazut ~ price .t. categorie. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond . a Tmprumuta. 1. debitor boss s. a progresa. boicot v.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . boom 2. patron bottleneck s. a prospera 2. 1. rezervare (de locuri. grupa (de salarizare. o marcd etc. impozitare) ~ creep . nava adj. (dr. contabilitate booklet s. prosperitate. bilete) ~ clerk . boss. conjuctura economica favorabila 2. librar bookshop s. Tnregistrare. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. 1. bookmaker. sef. grani^a ~ station .t. gol de productie ~ inflation . librarie bookstall s.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s.sala de vanzare de bilete ~ note . marire (a preturilor) v.easier (la casa de bilete) ~ hall .) obligat. frontiera. 1. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -.(cont. scurta perioada de avant economic. persoana care ia cu imprumut. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s.alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . (mar. avant (economic).) (for) cu destinatia. taraba. constrans 2.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. clasa. a boicota bracket s. a sus^ine intens (un produs.gara de frontiera ~ tax adjustments .trade .{mar. brosura bookmaker s. baza 2. chiosc de ziare bookstand v. retinere. prima. carena. a promova.a tine contabilitatea booking s. perioada de succes (al unui produs) 3.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. I. (mar.contract de Tmprumut maritim ~ lien . imprumutat. a mari (preturi) 2. gatuire a productiei.valoare contabila ~ value weights . Tn drum spre bounty s. timp mort tn fluxul tehnologic.} aviz de angajament/ navlosire ~ office . explozie (a preturilor) v. a lua cu Tmprumut borrower s. crestere rapida. crestere.industria earth ~ value . chiosc border s. trecere in registru 2. fund. stand de carfi. crestere temporara (a preturilor) boost s.

analiza ~ clause . (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking . a incaica.depanare brew V. a clasifica. domeniu. avarie.i. fragil.retea de sucursale brand s.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . 1. divizare. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . a da faliment 2.t. a analiza 6. 1.valuation . defalcare. deteriorare 2. luare sau dare de mita bridge s.even chart . (up) a ridica (o sedintd) v.incalcare a contractului ~ of trust . fabrica de bere bribe s. 1. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) .grafic al pragului de rentabilitate ~ . ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate. creare a marcii breach s. un produs) cu multa publicitate 5.t.abuz de Tncredere ~ of warranty .imprumut-punte/de legatura. punte .nerespectare a secretului . marca ~ acceptance .management al marcii ~ name . bransa. ramura.valori ale marcii branding s. sfera de activitate 2. mituire.clauza ineficientei (navei) ~ of prices . sucursala v. brainstorming branch s.loialitate/fidelitate fata de marca ~ management . feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ . incalcare.loan .L a fabrica bere brewer s. a corupe bribery s. a falimenta.i.(cont. a defaica. spargere. defectiune 2. nerespectare ~ of confidence/security .even point . clasificare3. a mitui. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. ~ . mita v.punct critic al rentabilitatii breakable adj. a lansa (o companie.BRA-BRI 43 brainstorming s. 1.analiza a preturilor ~ service .of contract . casabil breakage s.activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager .even analysis .director de filiala/ sucursala ~ network .acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti. branding. (off) a tntrerupe (relatii). tmpartire. pod.denumire a marcii . a rupe (un contract) 7. a diviza. fabricant de bere brewery s. a ruina 3. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. 1. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3.imagine a marcii ~ loyalty .indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . filiala. a rupe 2.incalcare a unei clauze contractuale break v.

1.) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). construcţie ~ contractor . marfâ m vrac ~ analysis . bugetar ~ control . falit. a repartiza (din buget) v.t.i. vrac.) bubble s.caric/încărcăturâ în vrac » .credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe .) borderou al agentului de încărcare brokerage s.antreprenor. intermediar ~'s lien . minat ~ amount/lot . (bur. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v.stoc-tampon building s.(bur.societate-fantomă budget s. incomplet 4.cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente).drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan .) dosar (aZ MHMÎ' proces).policy . grămadâ. curtaj brown adj.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order . a expune pe scurt 2. întocmire a bugetului buffer s. societate ipotecară bulk s.(mar.t. constmctor ~ loan . 1. .) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ .piaţă activă broken adj. activ. active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. (dr. nerespectat 3. a aloca.articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage .) pachet incomplet de acţiuni ~ lots.) ordin al agentului de încărcare ~'s return .bancă de economii şi societate de construcţii. scurt. material de umplutură ~ time . a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart .44 BRI-BUL brief adj.politică bugetară budgeting s. 'curtier. viu ~ market .control bugetar ~ deficit .grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor. buget v.deficit bugetar . 1.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company . 1. brokeraj. broker.(mar.) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line . a prevedea în buget ~ account . maro ~ goods . rupt.analiză globală ~ cargo/freight . rezumat 2. asigurări etc. rezuma. televizoare etc. spart 2.a aproba/a vota bugetul budgetary adj. concis s.).(mar. încălcat. tampon ~ stock .society/and loan association .radiouri. bulă 2. (com. agent (de bursă.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s.produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro .

reprezentant comercial ~ card .caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods .of proof (dr.asigurare contra furtului bursary s.handling cargo dock . cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. de afaceri. navă de mărfuri în vrac ~ container .acoperire excedentară ~ campaign .pool .vrachier.) capacitate de încărcare de marfa 4.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader . activitate comercială 2. comercial ~ agent .încărcătură amestecată.) s.agent de buncherare ~ port . 1. birocrat burglary 5. oneros bureau s. profesie. agenţie. ocupaţie. marfă nesortată ~ production .autocistemă ~ .chei de mărfuri în vrac ~ lorry .tanc petrolier ~ . buldog ~ bonds . obligaţie (contractuală). în creştere v. greutate. de creştere. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) . (mar.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction . afacere. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj. (fin.mărfuri în vrac ~ . buşel.oil carrier . baniţă (unitate de capacitaîe) business s. afaceri. birou. a încărca .) rezervă metalică bullish adj.) sarcina probatiunii.cerealier ~ .obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s.grain carrier .(fin.carte de vizită . (cont. a dezarima bulkhead s. meserie adj.mineralier ~ pile . sarcină. lingou (de aur sau argint) ~ reserve .account/position . firmă.) cheltuieli de regie v. referitor la afaceri. birocraţie bureaucrat s. societate comercială 4. mare. proiect 3.t. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s.) buncherare ~ agent . răspundere.marfa voluminoasâ bull (bur. problemă.piaţă în creştere .ore carrier . furt prin efracţie ~ insurance .depozitare în vrac ~ weight .t. (mar.masă specifîcă în vrac. ofîciu. împovărător. de studii) ~ market . încărcătură 2.container pentru marfa în vrac ~ dry cargo . 1.a începe descărcarea. onusprobandi burdensome adj. responsabiliate 3.tranzactie â la hausse bulldog s. bursă (universitară.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run . voluminos ~ goods .port de buncherare burden s. densitate în grămadă to break ~ .producţie în serie/de masă ~ storage . departament bureaucracy s.

fturnover) a realiza (vânzâri mari. cumpărare. a răscumpăra (la licitaţie) 4.faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours .) cumpărători fâră vânzători .concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit . (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'. răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.(/m.ordine de zi ~ plan .concentration .business advertising .) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings . de afaceri. om de afaceri buy s.poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .casă de comert ~ interruption policy .comert ~ failure . (in) a stoca (materiale). lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .profit din activitatea curentă ~ risk .termen comercial ~ . cumpărător . (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi).46 BUS-BUY .plan de afaceri ~ profit . însâ cu profit minim) 8.a călători în interes de afaceri businesslike adj.i.corespondenţă comercială ~ cycle . cumpărărătură v. (off.ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing . 1. referitor la afaceri.program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .(bur.to . fback) a răscumpăra 3.strategie de afaceri ~ term .economii/rezerve ale firmei ~ strategy . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5.director comercial ~ of the day . a cumpăra 2.credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers .drept comercial ~ management .t.a intra în afaceri to travel on ~ .infbrmatică de gestiune ~ day . a face cumpărături buyback s.centre . 1.(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist. cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s. a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1. over) a mitui 6.zi lucrătoare ~ economics .centru de afaceri ~ correspondence .managementul întreprinderii ~ manager . practic businessman s. a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v.publicitate industrială ~ unionism .

(bur.piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .BUY-BY -s' market .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .(bur.surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .grevă a cumpărătorilor buygrid s.risc al cumpărătorului ~'s surplus . grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.monopson ~'s option to double . cumpărare .s over .

work . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.~ cycle .stocare.product .law .(bur. auxiliar ~ (e) .putere de cumpărare ~ round . depozitare în stoc (de marfâ. materii prime) ~ long . secundar. derivat ~ .produs secundar/auxiliar. decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ .muncâ suplimentară/accesorie .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s.ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .hotărâre a administraţiei locale.) cumpărare â la hausse ~ power .

solicitare de achitare a acţiunilor ~ option . vizită (profesională. a scoate din circulatie (bani) 4.) opţiune telefon v. a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .ridicare cadastrală cadastre s.) escală v.t.adresă telegrafîcă ~ order .) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) . a aduna. a înscrie în calendar. de afaceri) 5. a convoca 3. rol 3.i.carte funciară ~ survey . (mar.comandă telegrafică ~ rate .primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . (dr.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare. la un preţ specificat.(bur.t.depozit la vedere ~ feature . apel/convorbire telefonică 2. cerere. 1. (fin.transfer telegrafic cablegram s. telegramă v. solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. 1.) cabotaj cadaster v.i.zi calendaristică ~ year . revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ .c cable s. . cablogramă • cabotage s. a înregistra ~ day .premium . (up) a chema la . cadastru calendar s.hartă cadastrală ~ register .more option . upon) a soma (un debitor). (on. 1. (mt) a chema la grevă 6. call 5. cablogramă. cadastral ~ map . (in) a cere plata (unei datorii). a chema 2. a telegrafia ~ address .scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq. înainte de maturitate) ~ letter . apel.) calendar de termene. (oft) a anula. a contramanda 5.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares . calendar 2. cablu 2. cadastre cadastral adj.of .deposit .cabină telefonică . 1.privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare.(bur. (mar.curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer .împrumut rambursabil la cerere ~ market .an calendaristic call s. (bur.

capital 2.ecluză de canal ~ regulations . a conserva. căuş (bazin portuar mic) cambist ^. canistră.t. examinare. a tăia. principal. (com. (dr. canal (artificial) ~ barge . propagandă electorală v. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v. fundamental . (fin. agent comercial.dobândă pentru depozitele la vedere.factor de capacitate/utilizare -. a bifa 2. literă mare adj.in bulk . specialist în schimburile financiare 3. revocabil (înainte de scadenţă). a prospecta (piaţa). a pune în cutii de conserve canal s. a realiza (un act.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . capitală (oraş) 3. 1 a căuta comenzi 2. productivitate. a şterge. volum 2.port de canal ~ lock .rezervări anulabile ~ contract . 1. a analiza 2. 1. analiză 2. o comandă). de măsură ale mai multor ţări) campaign s.) can s. l. 1. a contramanda (o întrevedere. bidon. limită superioară (impusă dobânzii.i. 1.restanţe la achitarea acţiunilor callability s.clauză de revocare . ghid (care cuprinde unităţile monetare.capacitate în vrac ~ production .) capacitate de a contracta to work at/to ~ .obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks .CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision .pod-canal ~ dues/tolls . anulabil ~ bookings . a examina.şlep de canal ~ boat .account .in bales . comis-voiajor 2.productivitate normală ~ to contract . a vizita. capac.navă de canal . randament 3. a anula.capacitate în baluri/ baloturi -.(dr.(cont.) cap. 1.t. manual. 1.reguli de trecere prin canal cancel v. capital.t. cană v.agent de schimb (de cambii) 2.(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s. agent electoral cap s. cutie de conserve 2. un contract)'.) capacitate legală ~ factor . canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. a face propagandă electorală canvasser s. ~ bridge . (fin. o ipotecâ). 1. majusculă. a revoca (a hotărâre) cancellable adj.a lucra la capacitatea maximâ capital s. campanie (publicitară. a radia (o datorie. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. capacitate. plătibil (la cerere) ~ bond . a anula.) cont de capital .contract anulabil cannery s. fabrică de conserve cannibalization s. de presă etc.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . prospectare (a pieţei) 3.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj.rate .

leasing financiar ~ levy . mijloace de productie ~ impairment .cheltuieli de investiţie ~ flight .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .intensive industry .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .impozit pe capital ~ loss .randament al câştigului de capital ~ goods .capital investit ~ investment'.piaţă de capital net) .issue . activul ~ -intensive .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.buget de capital ~ budgeting .amortizare ~ employed/owned .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .acumulare de capital ~ adequacy .50 CAP ~ accumulation/formation .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances ..facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .(cont. fin.intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .bunuri de capital.câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.locaţie financiară/de capital.industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .investiţii în mijloace de producţie .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .deepening .capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .reducere a capitalului .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .emitere de acţiuni ~ lease . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .

capitalist capitalization s.total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax . impozit pe cap de locuitor captain s.protest de mare captive adj.t.auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover .valoare capitalizată ~ widening .linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers . fin.cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.răspundere a comandantului ~'s protest .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .rezerve de capital.capitaţie. comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .) capitalizare 2.CAP 51 ~ market line .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .transfer de capital (între două ţari) ~ . 1. (bur. calcul pe cap de locuitor 2.fonduri proprii ~ stock .) a capitaliza capitation s.output ratio .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). capitaţie.primă a comandantului ~'s copy . 1.structură a capitalului ~ sum . structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .. capitalism ~ rate .. (bur. impozit pe cap de locuitor ~ fee .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements .fin. (SUA) capital social ~ structure .rotaţia capitalului ~ value .necesar de capital ~ reserves . captiv ~ audience .raport investiţie-producţie ~ profit .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.

(SUA) capital social ~ structure .capitaţie. fin.linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .necesar de capital ~ reserves .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover .. 1.rezerve de capital.stock .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) . comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty .sum .raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund . 1.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .output ratio .fee ..market line . impozit pe cap de locuitor captain s. capitalist capitalization s.protest de mare captive adj.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction . stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .valoare capitalizată ~ widening .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . capitalism ~ grant . calcul pe cap de locuitor 2.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). impozit pe cap de locuitor .raport investiţie-producţie ~ profit . (bur„fin. captiv ~ audience .) a capitaliza capitation s.profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .structură a capitalului .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements . (bur.transfer de capital (între două ţări) ~ .) capitalizare 2.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .primă a comandantului ~'s copy .răspundere a comandantului ~'s protest .fonduri proprii .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v. capitaţie.rotaţia capitalului ~ value .t.reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s.

carierism.carrier . 1. carat carcase v. 1.) caric 2.având calitatea de membru (al unui partid.(man. navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book .navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .handling . vagon (de tren.capacitate de încărcare de marfa .of general delivery .vot prin delegat/mandat cardholder s. posesor al unei cărti de credit care s.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare. cargobot.and-passenger ship .caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) . 1.taxe pe mărfurile operate .caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report . fişier ~ vote . al unui sindicat) 2. arivism cargo ^.registru de evidenţă a mărfurilor încărcate . cargobot ~ coeffîcient .pescaj de încărcare.capacitate netă/utilă de încărcare . card 3.deadweight tonnage .cartotecă. (mar.manipulare de marfuri ~ in bulk . cartelă. transportator.carrying .raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight .cărăuş.tonaj net. conservare 2. carieră.capacity .cargou.întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of .fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel . 1.in good condition .prin grija/bunăvoinţa .52 CAP-CAR ~ market . grijă.container de marfâ ~ covered by bill . carcass carcass s.coeficient de încărcare ~ container . carcasă ~ weight . capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .şlep de marfă ~ battens .greutate a animalului tăiat şi curăţat card s.) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s. automobil. autoturism 2.femeie interesată de reuşita profesională ~ planning . camet de membru ~ . carte (de crediî). întreţinere. al unui sindicat) careerism s.magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman . membru (al unui partid.impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s. fişă 2. profesie ~ counselling . coţadă de marfa ~ dues . încărcătură.(SUA) post-restant career 5'. bunăvoinţă ~ and maintenance . 1. tramvai) ~ tax . de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet .catalog pe fişe ~ index . marfa ~ .caric în vrac .) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge .(man.

franco taxe de transport ~ paid .CAR 53 ~ insurance policy . 1.cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift . votare (a unui proi'ect de lege) 4.) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s.cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free .tonă de navlu/volum ~ tonnage .cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold . adoptare (a unei propuneri). aducere la îndeplinire.operare de mărfuri ~ . transportator 2.risc al cărăuşului ~'s statement .cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s. administrare.(asig.transport maritim. cost al transportului 3. mar.tonaj de încărcare ~ train . cărăuş.cargoplan ~ reception . trafic de mărfari ~ plan . executare. flotă de transport ~ space .asigurător al caricului ~ work .spaţiu de încărcare ~ sweat . transport. societate de transport ~ bag .worthy clause .declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .voiaj al navei încărcate ~ performance .deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping .cheltuieli de transport ~ forward .tren de marfa ~ paid home .privilegiu de încărcare.pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation . 1.magazie frigorifică ~ sheet .partidă vagonală de mărfuri carman s. (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner .proprietar al mărfii ~ passage . 1.sudaţie a mârfii ~ syndicate .trafic de mărfuri.agent al cărăuşului ~'s lien . vatman carriage s.drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk . cifră de afaceri ~ underwriter . camionagiu 2.documente de transport ~ expenses .caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -.linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .manifold de încărcare ~ movement . şofer. conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .volum de mărfuri transportate.deplasare a caricului (în magazie) ~ owner . cărăuşie 2.recepţionare a mărfîi ~ reefer space .poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .

. adept al cartelării cartelization s.antreprenor de trans-porturi ~ note . fon^ a conduce.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ .acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle . 1. a ambala în lăzi/cutii ~ law .(com. through) a îndeplini.) bonificaţie în numerar.(man.zi de report cartage ^. cutie.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar.) studiu de caz cash s.) report ~ day . a realiza carry-forward v.at bank . ovw) a reporta 5.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit .) cash-and-carry.and-carry .) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare . a administra (o afacere).) primâ în numerar ~ breakeven point . cartel cartelist s.recoltă destinată vânzării (.plată în numerar înainte de livrare ~ bonus . cascadă ~ tax . cartelare cartelize v.before delivery . a continua (tratative. (asig. (oft) a câştiga (unpremiu) 6.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . a transporta 2.credit de casă/descoperit ~ crop . a adopta (o propunere). a plăti în numerar ~ account . proces. ladă 2.port cu alimbare ~ service .(bur.cont de casă ~ accounting . a ţine. plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets . 1. caz v.cele care nu reprezintă ieşire de numerar .sold de casă .54 CAR-CAS carry v. a cartela cascade s.(fin.t.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s. (forward.jurispmdenţă ~ study . 1. camionaj 3. carry-over carry-over s. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă.t. negocieri) 1. cost al transportului ~ contractor .t. a avea de vânzare (despre un magazin) 3.din costurilefixe) ~ budget/forecast . transport.client care plăteşte în numerar . 1.şi nu consumului personal) ~ customer . a vota ('MH proiect de lege) 4.contabilitate financiară ~ advance . numerar. bur. cărăuşie (cu tracţiune animală) 2. (cont. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port . bani lichizi v. a încasa (un cec). (out.disponibil de numerar în bancă ~ balance .active lichide .t.camionaj cartel s. membm al unui cartel 2.

(.dividende în numerar .preţ cu plata în numerar ~ purchase .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book . a totaliza .~ department . (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3. registru de conturi cashbox s.deposit) ratio .flux de intrare de numerar ~ issue .(com.) jumalul încasârilor în numerar ~ register . (up) a aduna.taxâ de ramburs ~ order .) lichidare în numerar ~ shorts and overs .paper . casierie ~ on delivery ..poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow .plata la livrare ~ equivalent .casierie .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .(cont. care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .cec.registru de casâ ~ keeper . (SUA) bancomat casing s.t. învelitoare.(bur.casierie cashomat s.piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .) situaţie de casă ~ surrender (value) . (dr. ambalaj . casier ~'s cheque .in-transit policy .echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .vânzare contra numerar ~ settlement .on delivery fee .) casă de înregistrare ~ reserve .bancomat ~ dividends .casier ~ management account .) platâ în numerar la livrare.casâ. deosebitâ de profitul contabil.notă de plată ~ office .) a condamna la plata despâgubirilor 2.(cont.rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .) ordin cu plata în numerar ~ outflow . livrare contra ramburs ~ price . tratâ bancarâ ~'s office .flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.with order . casetâ pentru bani cashier s.down .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .(com.(com.hârtie de ambalaj cask s. butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .(com.emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .bon de casâ .) plată în numerar la comandă cashbook s.casâ . având diferite mâsuri) cast v.registru de casâ ~ discount .bani în casâ .plusuri şi minusuri de casâ ~ statement . 1.rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .

limită superioară ~ price . catalogator cataloguist v. pivniţă.preţ de catalog . cauză. catalog.post liber temporar casualty s. motiv 2. 1. central ~ bank .târg de vite ~ traffic/transport .t.reclamă atrăgă-toare category s. cataloguer catchcrop s. listă (de preţuri.i.a opri plăţile. a opri.planificare centralizată . a se opri ~ clause .t. încetare. precauţie 2. ieftin s.planning . camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s.i.magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . 1. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price . avertisment (dat unui lucrător) v. sistare v. decisiv ~ vote . cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj.transport de animale vii cattleship s. a avertiza ~ money . catalogue catalogue s. slogan (publicitar) catchy adj. caz. a cauza. plafon.profit ocazional ~ vacancy .arendă de vite ! ~ market . nivel maxim. categorie.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări.business district .t.fortă majoră ~ list . fumizor de alimente şi servicii cattle s.Ora Europei Centrale . a sista v.listă de procese. păstrare/depozitare în pivniţe 2.nutreţ pentru vite ~ lease .store . a pricinui ~ beyond control .preţ maxim cellar ^. plată pentru depozitare în pivniţe census s. a fumiza alimente şi servicii caterer s. 1. produse etc.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s. persoană angajată temporar ~ labour .daună cauzată de accident catalog v. prevedere. a da faliment ceiling s. cramă cellarage 5. (asig. vite. ocazional.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss . recensământ central adj.clauză de sistare to ~ payments .t. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . proces v. oprire.învoire ~ profit . temporar 5'. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj. marfă ieftinâ catchphrase s.centru comer-cial/de afaceri Central European Time . captivant.) v. clasă cater v.bancă centrală/naţională .56 CAS-CEN casting adj. rol caution s. a înceta.negustor de vite ~ food . atrăgător ~ adverstisement .

autorizat.certificat de clasă (al navei) ~ of insurance .certificat de greutate (a mărfii) certified adj. adeverinţă.certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .) ~ of health/pratique . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s. a elibera un certificat ~ of acceptance .) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight . a atesta 2.certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s. atestat. financiar etc.(mar.certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification . 1. care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificat de depozit ~ of enrollment . 1.dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit .certificat de garanţie ~ cheque . mar.graminee.cec acceptat/vizat (de bancâ) . certificat de actiuni v.contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt . verificat ~ accountant .certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .certificat de asigurare ~ of inward clearance . cultură de cereale certificate s. ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .) certificat de navigabilitate ~ of shares .certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation .) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin .certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription . a certifica.(bur.carrier . centru (comercial. ci de un accident) ~ of clearance . centralism centralization s. cerealier.(asig. de cereale .certificat de expertiză ~ of transfer .î.) certificat de avarie ~ of delivery . cereale adj.cerealier. atestat 2.CEN-CER 57 centralism s.(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence .falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness . navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops .certificat de calitate ~ of registration/registry .certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. certificat.certificat de acţiuni ~ of survey .(mar.certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness .

chaldron (unitate de capacitate) cession s.factură legalizată ~ mail . (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s. pl. uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. a se schimba.a merge pe cale ierarhică . mijloc.) frecare. cancelar Chancellor of the Exchequer -. canal (natural)-.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer .) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements . impozit cessation s.preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . cesiune. canal.of trade . preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . sistem 2. schimbare 2. sursă ~ captain . cesionar chafe s.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v. negustor. cale.CER-CHA ~ copy .şir de andosări ~ store . a se modifica channel s.(com.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . bani mămnţi. comerciant change s.t.cameră de comert ~ of commerce and industry .t.) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. reţea. schimb v. preşedinţie chaldron s. (dr. lanţ (de masurări topografice) ~ company . a atesta cess s.şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . cesionare cessionary s.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution .(bur. (dr.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s . mărunţiş. sistare cesser s. pasă de navigaţie. fabricant de lumînări 2.magazin m reţea chairman ^.(man.of shipping .situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice .i. în caz de câştig. 1. (asig. birouri: I cabinet al judecătorului . funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.societate cu sucursale multiple ~ of command . oprire. cameră 2. a schimba (bani) v.public accountant .of commerce . şenal 2. 1. 1.camerâ de navigaţie . primeşte o parte din suma disputată) chancellor s.) conducere ierarhică ~ of distribution . lumânărar. încetare.camera comerciantilor champerty s.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant .raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s. a certifica.copie legalizată ~ financial statement . 1. rest 3.camerâ de comerţ şi industrie . 1.

navlositor principal .navlu contractual chartering s. diagramă. a taxa 4.) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s. 1. (cont. încărcătură 2. o maşină) ~ accountant . 1.hand .order . afretare. a cere plata 2.agent al navlositorului ~'s freight . misiune 3. drept.expert contabil ~ company . a acorda (un drept sau privilegiu) 2.avion charter ~ rate . contract de navlosire v.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included . închiriat (despre un avion. privilegiat. (mar.t.ship/vessel . a trece/a reprezenta pe hartă 2.t.contract de navlosire ~ plane .comision de navlosire ~ freight . titlu de gaj 5.account .contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission . a face graficul ~ of accounts .) navlosire.navlu contractual ~ owner . preţ al transportului pe mare ~ party .CHA 59 chapel s. 1. cost al navlosirii/închirierii chartered adj. răspundere. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s.) a debita 5.membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. 1. a încărca 2. statuat (printr-un decret).piaţa navlosirilor şi a închirierilor . 1. grafic v.tonaj navlosit charterage s. a sfâtui.) a navlosi.(SUA) cont în credit . confirmat.agent/curtier de navlosire ~ business .gain . 1. a fixa (un preţ). afretare. lcont. impozabil . autorizat 2.navă navlosită charterer s. a închiria (un avion. navlosire. a unei maşini) 1. a decreta.) navlositor ~'s agent .navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market . navlosire.societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor .cont de cheltuieli ~ s forward . a cere. speze 4.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member .ordin de navlosire ~ terms . închiriere ~ agent/broker . (mar. sarcină. cartă.ajutor de maistru ~ s account . (\v\th) a acuza (de) v.inclusiv cheltuielile ~ s on assets .subarmator ~ freight .) debit 6.tarif de navlu ~ tonnage .condiţii (contractuale) de navlosire .sarcini pe active ~ s prepaid . însărcinare. închiriere (a unui avion. preţ.i. 1. o maşină) ~ by demise . hartă marină 2. atelier de tipografie.by demise . navlosit.navlu contractual ~ market .navlu. privilegiu 2.t. decret.profit impozabil chart s. afretat. a trece în cont . 1. (mar. a afreta. a însărcina 3.afaceri de navlosire . lege. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v. cheltuieli. acuzatie (în dreptul penal) 7. 1.(cont.

listă de control. chitanţă (la depunerea bagajelor). devalorizat.(cont. analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice.ipotecă mobiliară ~ mortgage bond . 1. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv. a încasa un cec (la bancă) 3. 1. de control/verificare v. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s. la preţ convenabil ~ labour .persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer .calitate inferioară ~ ticket . garderobă.v. înregistrare ~ account .cu barare specială ~ form . bifare 3. principal ~ clerk .mostră de control. control.inginer-şef ~ executive offîcer .compensare a cecurilor ~ crossed generally . (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v.credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality . verificare 2.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer .debitor principal ~ designer .antreprenor general ~ debtor . a face verificări 4. ieftinătate check s. control. 1. fup on) a controla. ('m) a se înregistra (la hotel).bunuri imobiliare cheap adj. probă-martor checkbook s. tabele) charwoman s.(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal . verificare cheque . viză.t. 1.(SUA) director executiv ~ mate/offîcer . fwith^ a corespunde ~ list .(SUA) cont curent checkoff s.cec la ordin chief^. număr (la garderobâ)'. contramarcă. (SUA) cec adj. a se prezenta (la aeroport. verificare 2. 1.bunuri mobiliare .bilet cu preţ redus cheapness s. (SUA) camet de cecuri checking s.i.cu barare generală ~ crossed specially . cotor 4. oră de plecare (de la hotel) 2. cec ~ account . reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s.s real . borderou de cecuri ~ register . a verifica 2. la serviciu) 2.) registru de cecuri ~ sample .şef de birou ~ contractor .cec la purtător ~ to order . ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . vestiar checkup s. bun mobiliar 2.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . a face verificări.forţă de muncă ieftină ~ money .formular de cec ~ rate .(SUA) director operativ . control.cont curent ~ book . (outJ a pleca (de la hotel etc. femeie cu ziua. (şi ~ up) a controla. şefadj. ştampilă de control.proiectant-şef ~ engineer . 1.60 CHA-CHI chartist s. achitând nota de plată). 1. ieftin 2. ieftin. verificare 3. control.camet de cecuri ~ cashing machine . acareturi ~ mortgage .ofiţer secund. servitoare chattel s.

mijloc de plată/schimb.tiraj şi grad de citire citizen s.articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council . chinezesc ~ auction . răspândire.călătorie în circuit circularize v.) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court .)'.circulară ~ letter of credit . a difuza v. cetăţenie city s.muncă a copiilor.t.licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .drepturi civile ~ servant .) cerere . a răspândi.i.t.redactor economic (al unui ziar).) 1.proces civil ~ code . tiraj ~ and readership .inspector-şef de registru (naval) child s. asortiment adj.listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .tribunal civil ~ embargo . de mărfurî) 1. circulaţie (monetard.inginer constructor ~ engineering . de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter . circulant ~ assets . a avea răspândire circulating adj.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .constmcţii civile ~ law .(asig. a circula.flux circular (transferul continuu.bilet în circuit ~ tour . circular s.ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor .active circulante/curente ~ capital . selecţionat. a trimite circulare circulate v. 1. circulară ~ flow .an civil/calendaristic claim s. alegere. difuzare.stare civilă ~ year .drept civil ~ list .administraţie de stat/ publică ~ status . cerere (de despăgubire) 1. cetăţean citizenship s. selecţie 2.embargou civil ~ engineer . superior ~ brand .funcţionar public/de stat ~ service .marcă superioară/de calitate circular adj. în ambele sensuri. a pune în circulaţie (bani etc.scrisoare de credit circulară ~ ticket . (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall . ales.alocaţie pentru copil ~ labour .cod civil ~ commotion . (asig. copil ~ allowance .ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s. (dr. folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj.urbanism civil adj.capital circulant/de lucru ~ medium . unitate monetară circulation s. oraş ~ article .primărie ~ planning .reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit .consiliu municipal ~ edition . civil ~ case . 1.

t. categorie 2. spaţiu liber v.) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj.(mar. curat. 1. revendicabil claimant s.(mar.t. a lichida. clasă socială v. a clasa •.recipisâ de livrare netă ~ ship . clauză. 1.pagini naţionale (anuar) classify v.creanţe şi angaja-mente ~ s book . a solda (mârfuri) 3. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment . marfă curată ~ charter . drept (de a solicita ceva) 3.) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit .patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading . curat. clasificat ~ advertisement . a clasifica clause s.certificat de clasă (a navei) ~ of ships .caric/încărcătură de „produse albe". cu clauze ~ bill of lading .(asig.t. net s.) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities . clairnant class s.cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health . 1.acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare .CVA-CLE (îndreptâţitâ).inspector de registru/clasificare classified adj. solicitant.a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ .şomaj clasic classification s.(mar. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance . stipulaţie (în contract) claused adj. registru naval/maritim ~ surveyor .credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt . concesiune (minieră) v.registru de reclamatii to jump a ~ . petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s . prevedere.luptă de clasă classical adj.) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo . a revendica ~ for damages .action . a clasifica.navâ curată (după carantină). articol. a cere.clasificare a navelor ~ society . clasă.persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge .accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange .mica publicitate ~ common stock . reclamant claimer v. clasificare ~ certificate .document oficial secret ~ telephone directory . exigibil.) cerere reconventională ~ -jumper .t. a .societate de clasificare.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document . a lichida (o navâ) în vamâ 2.a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages . liber 2.(asig.a formula pretenţii claimable adj.) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr. a pretinde.

sfârşit v.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate . a încheia 2.greutate reală a tarei clearance s.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj.grefier ~ (of the court)'s offîce . 1. 1.i.out sale . (down) a înceta (activiîatea).grefa ~ of (the) works . a încheia (o afacere) ~ company .i. (fin.(fin. apropiat s.lichidare a soldurilor.t.muncă de birou clerk s. casă de bagaje clone s.) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v. fimcţionar (de birou) 2.profit net ~ tare .documente de lichidare în vamă ~ sale . 1.lichidare a soldurilor.) cliring. fwith^ a accepta (o ofertâ).zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts . (mar.(cont.acord de cliring ~ bank . (mar.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price .end fund . clientele clientele s.şefde şantier client s. a închide.societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy .fond mutual închis (care emite un numâr limitat de . a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) .tranzacţii în cliring clerical adj. L închis 2. a plăti (o datorie) 6. 1. defrişare ~ account .certificat de lichidare în vamă ~ iirwards . a solda (mărfuri) v. a defrişa (un teren) v.cont de cliring ~ agent .) lichidare în vamă 3.bancă de cliring ~ house casă de compensaţie.) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute .fâră datorii ~ profit . clonă (produs identic cu altul) close adj. închis ~ company .sistem de cliring ~ transactions . client ~ account . a lua măsuri represive împotriva 3. (out) a lichida.(bur. garderobă 2. (SUA) vânzător ~ of the court .CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4. ofîciu de cliring ~ .economie închisă/ autarhică ~ . compensaţie 2.t. a reprima. slrâns. soldare ~ system . încheiere.agent de lichidare în vamă ~ agreement .) lichidare în vamă 2. de birou ~ error .days .) cont al clientului clientage v. soldare clearing s. soldare (de mărfuri) ~ agent .greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work . a încheia (o afacere) cloakroom s.lichidare în vamă la plecare ~ papers .lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars . a realiza un beneficiu net de 5. 1. clientelă ~ effect . lichidare.

64 CLO-COA acţiuni. pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market .up fund .ship .i. de coastă. soldare (de mărfuri) closing s. navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s.mărfuri de cabotaj.navă de cabotaj. tranzacţionate prin bursâ. transport de cabotaj. gmp ~ analysis . coastă.navă de coastă pe pemă deaer ~ line .i. de cabotaj adv.comert de cabotaj . navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft .termen final ~ declaration . întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv.întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union . costier. a face plinul de cărbuni. de cabotaj ~ fleet . încheiere.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample . sfârşit ~ bid .navă de cărbuni.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) . navigaţie costieră.trade .şlep maritim costier ~ cargo .preţ la închiderea bursei.pescuit costier ~ ship/vessel .down sale .sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ .certificat de cabotaj . închis ~ held corporation .eşantion concentrat coal s. ultima licitare ~ date . a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer. nave de cabotaj ~ tonnage .entry .fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi. cabotaj .(cont.voyage .barge . strâns.) oră de închidere cluster s.) articol de închidere ~ price .freight . cabotier coasting s. închidere. cărbune v.mare închisă/interioară ~ shop .(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.flotă de cabotaj .ultimul preţ oferit (la licitaţie). litoral v.voiaj de cabotaj coastwise adj.cabotaj.linie de cabotaj ~ ship/vessel .tonaj de cabotaj . navă de cabotaj.(com.) stoc la inventariere ~ time . cabotier ~ shipping .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate .(conî.piaţă închisă ~ sea . zăcământ de cărbuni ~ mine/pit . de-a lungul coastei .comerţ de cabotaj ~ traftîc . lichidare. ultimul curs ~ stock . a naviga de-a lungul coastei coastal adj.mină de cărbuni .navă de cabotaj.declaraţie vamală finală ~ .ape costiere coaster s.cabotaj. ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s.fishery . trafic maritim costier ~ waters . cabotier ~ trade . carbonier coaler s. încetare a activităţii. costier.

i.(fin.comerţ de cabotaj ~ voyage . factor coemption s. chetă 3. a intra în colaps.cargou de cabotaj ~ sea lane . colecjie ~ advice . secundar.serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu . coeficient.ship/vessel .serviciu de încasări ~ of payments . 1. cod. colaps. a strânge. colectare (a impozitelor.colecţie de mostre ~ on delivery . garanţie colaterală. acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y.housing unit . colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance .navă de cabotaj. faliment v. linie de cabotaj .monedă cu titlu legal coinage s.garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond . sistem de semnalizare ~ s of conduct . transport de cabotaj.agent frigorific ~ room . cod.(fin.(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v.negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract .aviz de încasare ~ and delivery .cabotaj. coasigurare cold adj. 1.cu ramburs ~ order .pattern .drum maritim costier.flotă de cabotaj ~ freighter . monedă v. seif coin s. auxihar s.industria frigului ~ store . 1. colateral.) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security .acord colectiv ~ bargaining .contract colectiv ~ farm . nave de cabotaj . a taxelor).t.circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness . încasare 2.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan . colectă. falsificator de bani coinsurance s. fabricare/batere de monede 2. v.cameră frigorifică ~ storage .incaso ~ of samples . l. a colecţiona adj.colectivist .coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s. indice.voiaj de cabotaj code s. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . a bate (monedâ) ~ and bullion . colectiv ~ agreement . corp de legi 2..COA-COL 65 ~ fleet .conservare prin frig .imobil cu locuinţe . frig ~ carrier .model al încasării debitorilor collective adj. cifru. a da faliment collateral adj.department .trade .t.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation .împrumut cu garanţie colaterală ~ note . rece s. taxe) 1. sistem monetar coiner s.storage trade . strângere. a colecta (impozite.i.antrepozit frigorific collapse s. cabotier ~ shipping .dispoziţie de încasare .

navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . comerţ commercial adj. 1. uniune. cu coloane ~ cash book . (mar. a intra în grevă 6.convenţie colectivă de muncă ~ ownership .scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. coluziune.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj. (to) a se ridica la. (into) a intra în (vigoare. a dispune de (bani. sprijin.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj.poliţă de asigurare colectivă collectivism s.) abordaj ~ clause . 1.publicitate combativă/ persuasivă combination s.registru de casă cu coloane combative adj. 1. agent fiscal. comandă.i.agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor . a fi în criză/jenă fmanciara.avarie de abordaj ~ risk .minereu) come v.t.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . perceptor.proprietate colectivă ~ policy . rubrică.) coloană 2. mar. recomandare ~ letter . combinat ~ carrier .petrol sau cărbune . (mt) a apărea.66 COL-COM ~ labour agreement . (cont. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial . a colectiviza collector s. (do\vn) a se ieftini. colonial ~ market . fuzionare. colonie column s. posesie etc. reclamă. a se cifra la comfort s.vrachier combinat (minereu . resurse etc.piaţă colonială ~ trade . combativ ~ advertising . a veni. încasator 2. anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2.agent fiscal collier s.) clauza abordajului ~ damage .minereu şi minereu . a fi publicat (despre cârţi. a ajunge 2. miner (din minele de cărbuni) 2.t. 1. pl. asociaţie 2.agenţie comercialâ ~ assets .comert colonial colonialism s. navă de cărbuni. a-i merge rău afacerile 3.(asig.active comerciale/de exploatare ~ agent .ataşat comercial . a aduce (un câştig. ciocnire. a ordona 2. colonialism colony s. ziare). stabilit prin coluziune ~ oligopoly . carbonier colliery s. ordin v. (in) a intra într-o funcţie. articol (de ziar) columnar adj. a comanda.risc de abordaj collusion s. a ocupa un post 4.agency . colectivism collectivize v. mină de cărbuni collision s. colectionar ~ of customs .) 5. despre o marfâ) 3. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. 1. 1.economie centralizată/ planificată commerce s.) ~ economy . comercial s. 1. coliziune. absorbţie.vameş ~ of taxes .

expresie folosită în limbajul comercial commercialize v. armare (a unei nave) v.litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court . 1.trafic comercial .servicii comerciale set .scrisoare de credit nmercial •load . comisar.efect de comert fprecint .navă comercială ~ shipping .fisc committee s.contract de comision ~ house . împutemicire. împutemicit ~ s of inland revenue . comitet.(SUA) agent de bursă ~ contract . a comercializa commission s.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ .calitate comercială harbour/port . comisie 2. 1.port comercial house casă de comerţ invoice . curier.vânzare pe bază de comision to carry out a ~ . delegat.flotă comercială geography . delegare. 1. parlamentare) 2.)M 67 aviation . a arma (o navâ) ~ agent . a delega.(mar.comerciant comisionar ~ past us .şcoală comercială Services . mercantilism 2. practică/uzanţă comercială 3.credit comercial credit company .tribunal comercial credit . mandat.t.factură comercială hw .valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.vehicul comercial/ alitar. comision 4. a împutemici. a numi într-o funcţie 2.tratat comercial ~ value .traveller . comisie ~ of management . 1. membru al unei comisii (guvemamentale.comisionar ~ broker .t.monopol comercial •yaper . utilitară cause .a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ . comert maritim ~ speed .drept comercial tetter of credit .Barine .comis-voiajor ~ treaty .viteză comercială ~ traffîc .comision pentru terti ~ sale .flotă comercială.doc comercial fleet .aviaţie civilă bank bancă comercială bill .casă/firmâ de brokeri ~ merchant .uzanţă comercială directory . delegaţie 3.geografie comercială grade .a îndeplini un mandat to do ~ business .încărcătură comercială lanager director comercial . spirit comercial.societate de credit Mnercial custom/usage . comisionar comipissioner s.) set de documente comerciale •ship/vessel .anuar al societătilor xnerciale dock .cambie comercială car/vehicle .risc comercial school .comitet de direcţie . a mandata.(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk .a vinde pe bază de comision commissionaire s.marină comercială •lonopoly .

general 2. comun. 1.capital-marfâ ~ circulation . ~ production .acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker . comunal 2.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means .fortă de muncă necalificată .(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff . 1.circulaţie a mărfurilor ~ dollar . 1.monedă-marfâ ~ paper .coope-rativă agricolă communication s.operaţii la termen cu mărfuri ~ market .(fîn.sistem de preţuri comune ~ pricing .(asig. oferte comune (stabilite pentru coluziune. legătură 2. obştesc. a păşunilor). drept de folosinţă comună/obştească (a pământului.) ~ customs tariff . telecomunicaţii 3.stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa).limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier .tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements . federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj.) . comunitate de naţiuni.(SUA) comisie bugetarâ commodity s.) avarie particulară ~ business oriented language .producţie de mărfuri ~ rates . comun.(asig.taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour . pl. drept de folosinţă în comun (a pământului. produs. mesaj. obştesc. cât şi pentru caric) ~ average . bun (de larg consum) ~ cost . mar. comunicare.(mar.broker la bursa de mărfuri ~ capital . a păşunilor).drept cutumiar Common Market .Piaţa Comună ~ ownership . mar.) etalon-marfâ common adj. devălmăşie commonwealth s. public s. comunitar ~ agricultural organization . informaţie.proprietate socială/obştească .law . şosele etc.) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard .bursă de mărfuri .piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money .68 COM ~ of supply .acţiuni comune ~ stock fund .ştampilă a firmei ~ shares/stock .) cost comun (atribuibil mai multor produse etc. colectiv. marfâ.) risc comun (atâtpentru navâ. căi de comunicaţie (căiferate. transmitere.cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal . pământ/păşune comun(ă). pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .prices system . pl.futures .fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s.dolar-marfă ~ exchange .(cont.

comunitate de interese commutation s.statistică comparată compassionate adj. telecomunicaţii ~ line .î.reduceri de compensaţie ale taxelor vamale .investiţie comunitară/ obştească ~ of interest . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1. plin de compasiune.comert în compensaţie compensatory adj. compensaţie. 1. autobu?. despă-gubire ~ deal . comunitate 2. comu-nitate.linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy .avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.) ~ union .finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur.funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter . posesiune în comun ~ chest .risc al cărâuşului ~ town . 1. 1. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren.daune compensatorii ~ fînance .legislatia societăţilor comerciale ~ meeting . a compensa 2.fondator al unei societăţi ~ reserves . sindicat controlat de patronat comparative adj.activity . companie ~ car maşină de serviciu ~ director . compensator. compătimitor .sindicat pe societate.strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way .cale de comunicaţie communism s. comunism community s.COM 69 .oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă.leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v.) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade .membru al consiliului de administraţie ~ equity .rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .) company s. societate.capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .adunarea acţionarilor ~ officer . a despăgubi compesation s.economie comparată ~ statistics .publicitate compara-tivă ~ economics . furnizare de câldurâ etc. în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .trafic de informaţii.ştampilă a firmei ~ store . comparativ ~ advantage .magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk . compensatoriu ~ damages .constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .(SUA) fonduri de binefacere ~ investment .

ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj. complementar ~ demand . compozit. competitiv.nevoie de bunuri competitive ~ pricing . combinaţie. competitivitate ~ knocked down .cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .(fin. iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. complet. consimţământ.cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply .). combinat s. regulilor etc.70 compete v. sunt gata de folosinţă imediată) .examination .i. 1.concurs. competenţă.invaliditate totală ~ markets .complet asamblat (despre utilaje care.supply .echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding . (dr. a termina . aprobare ~ examination .strategie de luptâ împotriva concurenţei .î. ~ breakdown .i. situatie materialâ bună competition s.complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s. pricepere.politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s. concurenţă ~ policy . la vdm.stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation .licitaţie competitivă ~ demand . reclamaţie ~ book .a face faţâ concurenţei competitive adj.strategy .situaţie concurenţială .inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v. complet. amestec. concurential ~ advantage . conformitate. (with) a se conforma (cerinţelor. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market . a concura. mixt.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance . acord. date compuse (care grupează . total v.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s.piaţâ concurenţială ~ need .) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. calificare 2.registm de reclamaţii ~ section .) competenţă 3. pl.serviciu de reclamaţii complementary adj. a-şi da consimţământul la composite adj. compus.are. a încheia. concurent ~ analysis .ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate. în întregime ~ built up . a consimţi să/la. a fi în concurenţă competence s.scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability .

i. calculator.concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de .(bur.licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s. computer .ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy . a combina. sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj..poliţă de asigurare generală ~ sale . v. concentrat .cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply . a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3.) articol recapitulativ ~ interest . ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train .COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare. controller compulsion s. (dr. a estima computer s. marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. stmctură alcâtuire 2.(cont. a alcătui 2. a ajunge la un compromis (cu creditorii). obligatoriu. disimulare (a activelor de catre un falit.t.lichidare judiciară compute v. a adevărului de câtre un asigurat etc.segmentation . concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată).i.aided/. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence . ascundere.î. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account . a calcula. cuprinzător ~ offer .) tranzactii asistate de calculator computerize v.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ .l.segmentare concentrată. 1.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie. a computeriza concealment s. compus.bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry .dobândă compusă ~ tariff .(asig.aided/assisted trading .cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank .tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj. silit. constrângere compulsory adj.. compus v. a evalua.) concentrated adj.) convenţie.) primă compusă ~ entry .vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .t. a încheia un concordat ~ bonus . mixt s.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . domeniî) ~ cargo . a achita partial (o datorie) v.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v. fortat. a compune. compoziţie.

interes.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates .consiliu de arbitraj conciliator 5'.(dr.) ~ ratio . conferinţă. concem. 1. legătură. conductor 3.i. 1. conducere. 1.t.report . a conchide. condiţie 2. confidenţial ~ clerk .conditii di adeziune ~ s of sale . administrare v. 1.72________________________ sursele de materii prime. 1.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. poziţie socială 4. a conduce.a pune condiţii. taxator. profilul pieţelor etc. clauză. director. a stipula o condiţie ~ of cargo .navluri de linie ~ ship/vessel . cartel maritim ~ call . participare (într-o afacere) 3. administrato) 2.(com. relaţie 2. congres convenţie 2.funcţionar de încredere . decizie fmală condition s. societate concession s. a dirija.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) . stipulatie (a unei convenţii) v. a stipula v. 1. concesie 2.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . confidenţialitate ~ clause . a semna (un contract) 3. l administra ~ money . s.andosare condiţio nală ~ sale .conferinţă telefonică ~ carrier . sfârşti 2. ghid. însoţitor conference s. a condiţiona 2. prevedere.. stare. terminare. a prevedea. concesionar concessionary adj. încheiere (a unei afaceri). conjunctură ~ precedent .stare a caricului/ încărcăturii .starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent .condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj.(com.raport confidenţial confidentiality x.navâ de cartel maritim ~ terms . concesiune concessionaire s. conciliere. a termina. mediator conclude v.(dr.) testare a conceptului concern s. concept. situaţie 3. conditional ^ ~ acceptance .rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. 1.t. idee ~ testing . a deduce conclusion s.(dr. 1. a încheia (o afacere). concluzie.î.situaţie pe piaţă.of contents unknown . semnare (a unui contract) 3.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement . arbitraj ~ board .) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s. arbitru.vânzare condiţională conduct s. concesionar conciliation s. dirijare. întreprindere.condiţii contractuale ~ s of membership . a sfârşi 2.condiţii convenite ~ s of contract .) condiţie suspensivă ~ bond .) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon .

atestat. paznic 2. succesiv ~ days . care decurge/ rezultă ~ damages . 1. conglomerat ~ amalgamation/merger . 1.(cont. 1. validat ~ irrevocable credit .conflict de legi. plată. considerent. conflict. confirmat.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. a valida confîrmed adj. ratificat.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii.CON 73 confirm v.contract consensual ~ obligation .factură de consignaţie ~ note .pe riscul destinatarului consigner v. a ratifica.antrepozit de consignaţie .) cont de consignaţie ~ invoice . a fi în conflict/ contradictie. a încredinţa. scrisoare de trăsură ~ warehouse . 1.conflict de interese ~ of laws . lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3. compensaţie 4. incompatibilitate v.obligaţie consensualâ consequential adj. a preda. destinatar. considerare.of interests . consideraţie.t. 1.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. a confisca. custode.i. prudent. adeverit 2.evaluare pmdentă ~ investment .zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . a adeveri 2. contradiţie. tutore consideration s.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . a depune (o sumă) consignee s. a confirma. a consemna 3. combinat ~ analysis . poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. a fi incompatibil . 1. moderat . lot/încărcătură expediat(ă). congener ~ merger . stimă 2. contradictie între legi congeneric adj.) contraprestaţie ~ for sale .acreditiv confirmat confiscate v. consecutiv. 1. remuneraţie. a remite. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2.fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s. conservator 2. consignor consignment s. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . a expedia (mărfuri).bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account . consignatar. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party .daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. a sechestra conflict s.contabilitate pmdentă ~ estimate . studiere. asociat. partidă de mărfuri 2. (dr.t. consensual ~ 's risk .accounting . motiv 3. congres conjoint adj.preţ de vânzare consign v.t.poliţă de asigurare indirectă a pierderii.fraht. a atesta. conştiinţă ~ money .(com.

(dr. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj. consignator. constructiv 2 consolidată dedus.consum ostentativ ~ visa .viză consulară consulate adj.cost constant/fix .(dr.termen de execuţie (a une^ -accounts . construire.total loss .poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2.) consolidare (stingere consulage s.taxe consulare lidată .jurisdiction .agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification .annuities/stock . în aceeaşi persoanâ.) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^. consuetudinar. vădit consulat) ~ consumption .legalizare consulară proprietar) ~ declaration . consolidat ~ time .(cont. construo| consignor s. consolidare (a datoriei ~ general . a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .conturi consolidate lucrâri de construcţie) .consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj.cost . 1. unor societăţi).titluri de rentă constructive adj.(asig. 1. stabil ~ capital .pasager repatriat (prif conspicuous adj.declaraţie consularâ consols s. pl.amenajare de şantied unifica (societăţi). a aborda în grup (o ~ of ships .) situaţii ~ trust .şantier de construcţie consolidated adj. ostentativ. a ~ management . consular întrunirea. abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law . unificare (a consuetudinary adj.preţuri stabile construction s.capital constant .bilanţ consolidat ~ possession . a ~ agent .consulat ~ bank .jurisdicţie consulară ~ agreement . mar.t. 1.factură consularâ consortium s. întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor . clădire 2.invoice . fuziune.) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' .financial statpments . a consolida. consortiu . 1. prezumat. consulat (nemotivat de necesităţi. expeditor (al ţie. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry . consul contabile) 2. titluri de rentă conso~ fees .) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup. estimat ~ balance sheet .bancă de consortiu ~ passenger .acord de consorţiu ~ office . (dr. consolidare.industria construcţiilor consolidate v.consul general publice) 3.drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls.construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy . constant. slimulat de ~ general .~ prices .

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a
mărfii)

~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating - rating de ţară ~ risk - (fin.) risc de ţară

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, garanţie 2. asigurare, acoperire (a unui risc) 3. public, acoperire (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj publicitar în timpul unei cwnpanii) 4. reportaje, comentarii (despre un eveniment) covered adj. acoperit, asigurat ~ bear - (bur.) speculant ă la baisse cu acoperire (care deţine suficiente acţiuni pentru a-şi îndeplini obligaţiile, nefiind obligat sa cumpere pe o piaţâ în creştere) ~ interest arbitrage - (fin.) ar