A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

(mar.(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta .remunerative business.long-winded business ~ de navlosire .maritime affairs/ business.business prospects a intra in ~ . to affiliate v.r. bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi . racketeer 2. to affiliate.n.ADU-AFL 25 ~ generala anuala . (tranzactie) transaction 3.rush ~ a ofertelor de vanzare .f. airport afacere s. poster. to bill afi§are s. (judiciara) case. (peiorativ) trafficker.family business ~ de stat .potentiale/posibile .(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s. shipping business .loss maker ~ rentabila .straight dealing ~ civila . (de lume.(directori de societdti. 1.adventure.) ordinary business ~ olandeza . altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig. plenty 2.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara . (articol de fond. notice board ailuenta s. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit. de clientela) affluence. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports. (pm de afaceri) businessman afilia v. (negot) trade.f.good stroke of business ~ cinstita .n. bill sticking afisier s.civil case/suit ~ de familie .selling pressure .legislative assembly ~ statutara . {in sens general) affair 2.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . business.handbill ~ publicitar .) insider dealing/trading ~ bancare . wildcatting afaceri ale initiatilor . deal.to establish oneself in business afacerism s. businesslike manner afacerist s. billboard ~ mare . (belsug) affluence.moneymaker ~ buna .) chartering business ~ maritime .(asigurdri de afaceri. 1.shady deal/affair ~ necinstita . gamble. 1.state affair ~ dubioasa .bad stroke/piece of business.show bill afisa v.m.f.to go into business a se lansa in ~ .t. shady business 2. to post up.crown poster ~ mic .(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative .f. (peiorativ) profiteering. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. 1. bill.t. (incheiatd si reusita) bargain. paying/going concern/bargain. to be affiliated afi§ s. capital stroke of business ~ riscanta . commerce.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata . lawsuit ~ banoasa .n.n.

(bur. (mar.(mar. (ordine de zi) agenda. to fix ~ cu navlu forfetar/global . (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: . (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar.f. clienti.advertising/publicity agent ~ de schimb .unloading agent ~ de descarcare-primire . 1.) company's agent ~ de cumparare .shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama .press agent ~ de primire .26 AFL-AGE aflux s.commercial agent.bookmaker ~ de presa .marine insurance broker ~ de bursa .(mar. n. (de capital. canvasser.) broker.(a mdrfurilor) forwarding agent.) stockbroker.discharging contractor ~ de expeditie . mar. freight forwarder ~ de export .export agent ~ de import . (SUA) commission broker.) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime . freightage. running broker.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri . medium. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig.) beachman ~ comisionar .clearance/ clearing agent. order of the day agent s.) abandonee.loading contractor ~ de incarcare si expeditie . middleman 2.m.(mar.) to charter.to charter for lump sum ~ spatiu pe nava . ship's chandler ~ de asigurare . (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor .) inflow. (comisionar) mercantile agent. (cornet) note/pocket book 2.) chartering. (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier . (de cambii) cambist. mdrfuri etc.(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator.f.t. to freight.) charterer's agent.(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate . (substantd) agent ~ al armatorului . (comis-voiajor) travelling salesman.money manager ~ de incasari . mar.carrier's agent ~ al navlositorului . (mar.(mar.commission agent ~ consular . freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire . 1.insurance agent/ broker.collecting agent ~ de Tncarcare . bursa etc.exciseman ~ de companie .(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare . charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial .to charter space afretare s. influx afreta v. (intermediar) go-between.import agent ~ de investitii . to affreight. fixture agenda s.consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler. (de schimb. affreightment. agent. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd . (de mdrfuri) mercantile broker.) owner's agent ~ al carausului .(asig.) chartering agent/broker.

geiieratsng sc. (uti/a]) (engine) unit. to speculate on the stock exchange. plani. agency ~ de bilete .maritime agency ~ portuara .transit agent ~ de vanzare a navei .AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar .(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim .canvasser ~ fiscal .) agio. bill broker ~ de subscriere . (de expeditie) shipping agent ~ monetar . to bull and bear agiotaj s..)1.del credere agent ~ electoral .subscription agent ~ de transfer .credit reference agency ~ de informatii financiare . sales agent/representative ~ del credere .customs agency agio s. fin. 2.(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj .) husband ~ imobiliar ..advertising agency ~ de rating .health officer agentie A.! cme .news agency ~ de verificare a solvabilitatii .government agency ~ imobiliara .. agio/stockjobber agitare s.discount broker.f. estate agent. exacter.. agrarian agregat s. {indicts.:' siati.debt-recovery agency ~ de stiri . (bur.press agency ~ de publicitate .cold carrier.transport agent ~ de transport si expeditie . (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific .export credit agency ~ de informatii de credit .t. {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.shipping agency ~ de plasare .(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie . ship agent/ broker. :"-seinbly.y. exactor. (SUA) realtor ~ intermediar .ship sale broker ~ de vanzari .u' niasouici acli':uutea econciii[(.real estate agent/ operator. premium agiota v.travel/tourist agency ~ guvernamentala . unit.refrigerant fluid ~ general al armatorului . refrigerant ~ frigorific lichid . agiotage agiotor.Mic ci.ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export .employment agency/ bureau ~ de presa .estate agency ~ maritima .marine agent. (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj.circulating medium ~ pentru brevete .n. (despre piata bursieru} excited agrar adj.patent agent ~ platitor .tax collector.n i.n u ii/ici tan') a^gre^ti^ .shipping and forwarding agent ~ de tranzitari . to job.n.foreign exchange broker/dealer ~ de scont .port agency ~ vamala ./' agen.. cooling agent.selling agent.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport .m.paying agent ~ sanitar .rating agency ~ de recuperare a datoriilor .(mar.

28 AGR-AJU ~ macroeconomic .m. agronomics. aid.monetary aggregate agricol adj.(cu creditorii) to compound ajusta v. (bdnesc) allowance. cultivator.f. (tdran) peasant agricultura s. assistant 2.intensive agriculture.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families . din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului . agricultural zootechnics ajun s.f.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare . (la nevoie) relief.t.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont. agricultural agricultor s.) name day ajunge v.m. land use.n.t. (alocatie) benefit s.mechanized agriculture ~ mixta .(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s. ~ a salariilor . aid.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala .f. farming. (la nevoie) to relieve ajutor s.(sumd rezultatd.border tax adjustments ajuta v.death grant ~ de maistru . agrotechnics.m. eve ~ al lichidarii . farmer. land surveying agrobiologie s.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva .f. agricultural engineering.macroeconomic aggregate ~ monetar . agricultural chemistry agroindustrie s.wage adjustment ~ a valorii . to arrive (at) 2. agriculture. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta .m. in momentui convertirii obligatiunilor. agrochemistry. (a sustine) to sustain. (asistentd) assistance.f. agriculturist. (la) to adjust (to) ajustare s. agronomy.i. agriculture agrotehnica s.f.(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export . agronomist agronomic s. (adjunct) adjunct. 1.f. adjoint ~ de boala .f. agribusiness agronoms.f.(bur. (material) to support.n. agrobiology. high farming ~ mecanizata . land surveyor agrimensura s.extensive agriculture ~ intensiva . adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire . to back up.) value adjustment ~ conjuncturala . farm practices agrozootehnica s.to fall due ~ la un compromis . to assist. (loctiitor) deputy. to aid.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat . agricultural biology agrochimie s. (material) support.charge hand ~ de na§tere . (la) 1.

benefit.f. (un deviz) to estimate aleatoriu adj.t.allotment of shares ~ de sarcini specifice . de publicitate. (cu combustibil) to fuel 3.social security benefit alatura v.financial assistance ~ mutual .t.n.f. to add/to adjoin/to subjoin to.) alienation aliment s. 1. to nourish 2. to join. foodstuff.) screening 2. {intr-un post) to vote in alegere s.n. 1. (a selecta) to select. compensation. (a anexd) to annex. (dr. (din buget) to budget. 1.) scrap book ~ de mostre .(din costui total) cost allocation ~ a resurselor .t.t. (ajutor bdnesc) allowance. provision/food store aliniere s. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid . mtr-o economic. asigurdri.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale . to screen 2.here enclosed. assignment.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v. (a vota) to elect. (a confruntd) to confront. (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . alliance aliena v. grant-in-aid ~ bugetara . alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. decupaje etc.) to alienate alienabil adj. assignment. to choose. allotment.mutual aid ~ pentru comert . energie electricd etc. random alegator s. to assign. food.foreign aid ~ financiar . 1. (a schita. polling alianta s.) to supply. album.f. appropriation ~ a activelor .(serviciile bancare. allocation.f. (a compara) to compare.economic assistance ~ extern . (a pune aldturi) to lay by.asset allocation ~ a capitalului .AJU-ALO 29 ~ de §omaj . herewith album s. (intr-un plic) to enclose 2. selection. pi.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s.(distribuirea resurselor. alienable alienare s.f. a redacta) to draw up 2. resources allocation ~ de actiuni . transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social . dole ~ economic .sample book alcatui v. (piata) to supply alimentara s.t. choice. (yotare) election. allocation. \.f.unemployment allowance/benefit/pay. enclosed aici ~ . to feed. (dr. to allot.m. (CM apd. (pentru articole. allotment. voter. (a colationa) to collate alaturat adj.t. (a celei mai bune alternative) (man.(fast foods. elector alege v. to allocate.budget dole . (a destina) to earmark alocare s. (anexat) annexed. to vote 3.f. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. aleatory.

sacking.n.strike benefit/pay alonja s.t. wrapping. pack.packing included ~ maritim .) adjournment 3.) to adjourn.food/victualling allowance ~ de tmbarcare . (a intdrzia) to delay 2. (incdrcdtura navel) (mar. fastening.t.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets.fit packing ~ refolosit .f.giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment. to secure. binding ~ a caricului/incarcaturii . to respite amanare s.returnable package ~ transparent .(pentru copii) family allowance ~ de hrana .(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor .f. (pdsuire) respite.t. destinatd andosdrilor succesive) allonge. to postpone. to package. pawn a da/a lasa ~ . (dr.dole ~ individuals . grace ~ sine die .f.kraft paper ~ etan§/impermeabil .inadequate packing.t. (mar. (in Idzi. to continue 3. ciitii) encasement.machine packing ~ defectuos . overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului . to wrap up.to take out of pawn. delay 2. (in baluri) baling. (in baluri) to bale. cutii) to encase. securing.packing extra ~ inclus in pret .child benefit ~ pentru grevi§ti .making fast. (pagina atasatd unei cambii. to fasten.f. to pawn. postponement.capitation grant ~ pentru copil . alternative alternative nonmonetare .w. to bind amarare v.) shipping allocation ~ de §omaj .f. unsound package ~ neinclus in pret . package. (in sad) to bag.second-hand package ~ returnabil . strapping ~ pentru mare . packing.(mar. to redeem. to put off. to put in pawn amanetare s. embassy . (a pdsui) to reprieve.blister pack ambalare s. to fix. (de cadouri) giftwrapping ambalator^.adjournment sine die ambala v.f. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s. rider alterna v.securing for sea ~ temporara .t. 1.) lashing. to pack up. to lay over. packer.) to lash. wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export .n. packing.export packing ~ de ma§ina . pawnage amara v. 1.working fastening amana v.to pawn a scoate de la ~ .deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta . (in Idzi. (dr.t. to alternate alternative s.30 ALO-AMB ~ de familie . fixing.seaworthy packing ~ necorespunzator .packing not included ~ pentru cadouri . (in sad) bagging. to ransom amaneta v. wrapper ambasada s. crating.waterproof packing ~ facturat separat .

betterment ~ a solului .straight-line depreciation ~ in sume fixe . survenitd in cursul perioadei de functionare.accelerated depreciation ~ cumulata .commercial business ~ contabil .grain fittings ~ pentru pasageri .m. itinerant.peak year ~ universitar .t.accounting year ~ cu vin de calitate .level payment amortization ~ libera .academic year ani de munca .) depreciation.passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v.t. (a unei datorii) amortization. to site. to better ameliorare s. to write off 2.record/de varf. penalty. amendment amenda s. to lay out. (a mobila) to furnish 2. 1. wear and tear ~ accelerata .plenipotentiary ambulant adj.f. berth fittings ~ pentru animale .fixed depreciation ~ in cote egale . location an s. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj.AMB-ANA 31 ambasador s.civil/calendar year ~ comercial . strolling ameliora v. (a echipa) to fit out.f.t.t. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s.t. to arrange.accumulated depreciation ~ fixa . to amnesty amortiza v. to improve. {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize. 1. site. to appropriate. to place. improvement.f.vintage year ~ curent .n. accommodation 2. (cont.current year ~ de productie .(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists. to dispose. {ale navei) accommodations.soil improvement amenaja v. analyst .berthing facilities. to make better. ambassador ~ plenipotentiar . (un oras) to plan.construction management ~ forestiera . admiralty amnistia v.harbour accommodation amenajari de dana . to improve. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. depreciable amortizare s.fiscal year ~ . sinking 2. 1. 1. arrangement. fittings. pi. facilities ~ de santier . penalty amiralitate s.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v.f. to penalize amendamenti-. (a pune la amenda} to fine.working year ~ de referinta . fine.cattle fittings ~ pentru cereale . (o lege) to amend 2. to sink. 1.n.f.t.forest management ~ portuara . to clear off. (o casa) to fit up. to locate amplasament^. (a imbundtdti) to amend. year ~ civil/calendaristic .m.m.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar .

} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .sales analysis. breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.) transaction analysis .a valorii . analysis. publicitate etc.(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .(cont.(fin.) funds-flow analysis ~ a investitiei .(care intocmeste grafice.(cont. depdseascd pragul de rentabilitate. stocuri.assay ~ a tranzactiei .. (defalcare) breakdown ~ a breselor .(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .) break- -even analysis ~ a preturilor .due date analysis ~ a seriilor cronologice .breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului .(evaluat de un investitor.t.accounting analysis .system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .job breakdown ~ a concurentei . (a defaica) to break down analiza s.quality survey ~ a cheltuielilor de capital .(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului .32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .) risk analysis ~ a riscului politic . to analyse. fin.(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar . tabele) chartist ~ de investitii .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic .debtor age analysis ~ asociata .(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.investment analyst analiza v. adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont. in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.f.(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .

to drydock andosa v.marginal analysis ~ pe categorii .economic analysis ~ factorials . to back andosabil adj.social investigation andoca v.factorial analysis ~ financiara .unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .financial analysis ~ globala . andosator andosare s.t.field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .ANA-AND 33 ~ cost .macroeconomic analysis ~ marginala .facultative endorsement ~ in alb .measure analysis ancheta s. (mar.(a unei ramuri industriale. de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics .statistical analysis ~ strategics .f.) portfolio analysis ~ de trend .market analysis ~ de portofoliu .) strategic analysis ~ structurala .f.endorsement in blank ~ neconditionata .) investigation. a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica . endorsable andosant v.) to dock.accommodation endorsement ~ defectuoasa . endorsement ~ completa . (sociald etc.bulk analysis ~ incrementala .procuration endorsement .t. inquiry.endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve . (dr. 1.sample survey ~ sociala .) inquest. profitui etc.category analysis ~ procentuala .incremental analysis ~ intrare-iesire .(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata .umpire analysis ~ de grup .percentage analysis ~ statistics .(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.opinion survey ~ de piata . (studiu) survey ~ de opinie . (un efect de comert) to endorse.market survey ~ de teren .incorrect endorsement ~ facultativa .beneficiu . investigation 2. a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.qualified endorsement ~ de complezenta .

wholesale angrosist s. {obligatie) obligation. {dependinta} annex.suretyship ~ eventual .whole timer. (in plic) enclosure 2.) escrow angajare s. to employ. commitment. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^.t.f. annex. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . (a implied} to involve v. appurtenance angaja v.staffing angajat.de povara . to take in one's service.beast of draught ~ producator de lana .contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant .pack animal.n. annexed. to hire. (la un document} rider. full-time employee angro adv.rn.subsequent endorser al doilea ~ .annexed herewith ~ la prezenta . endorsee andosator-y. to pledge/to bind oneself (to) 2. (de naturd contractuala) indenture 2.) average bond ~ de garantie . person engaged/employed ~ cu norma intreaga .bloodstock. (intr-un serviciu) to become employed. hire.previous endorser ~ ulterior . wholesale dealer/ merchant. mar. (ca ucenic) to indent. engagement.34 AND-ANS ~ reglementara . pledge.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s.regular endorsement ~ restrictiva . liability.s-. {intr-un plic) to enclose anexat adj. to append.(in avaria comund) (asig. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor. 1.wool bearer animate de reproductie . to annex. animal . in schimbul unor bonificatii) stockist animal s.restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^. annexed. schedule. 1. (o nava) to book.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr.rn. 1. to indenture 2.to pledge the liability of angajament s. pdstrdnd un anumit stoc de marfd.n. n. to go into service ~ raspunderea . to hire (on). ensemble.r. pasiv) liability ~ de contributie . backer ~ precedent . (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd.t. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to). endorser.outstanding liability ~ scris . enclosed anexa v. beast of burden ~ de tractiune .rt./n. 1.f.attached hereto anexa s.second endorser anex adj. to join. (alaturat) enclosed ~ alaturat . dependency. to fix 3. pedigree stock ~ vii . wholesaler. (datorie. aggregate .m. employment.

annually anuar s. undertaking.to contract for.f.consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . building contractor ~ de descarcare-primire .n. anti-inflationary antiprotectionist s.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity .catalogued data set ~ de elemente . work by contract.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate . warehouse.prime/chief contractor antrepriza s. transporter ~ general . antidumping antiinflationist adj. priority ~ a inventiei .(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj.housing development ~ de produse . directory ~ comercial/al societatilor comerciale .haulage/cartage contractor.n. beforehand antidumping s. yearly. v. anteriority.(a mdrfurilor) (mar.f.f.t.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati. contract for a work a da in ~ .. n. annual adv.i. prior (to) anterioritate s. previousness. contractor. preliminary/previous design/plan/project.n.priority of invention aatets. expectativa) expectation ~ si temporizare .harbour warehouse ~ vamal . enterprise.loading contractor ~ de pompe funebre . undertaker ~ de chei . anticipated adv.(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte . to anticipate. storehouse. to forestall anticipare s. (asteptare.undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi . (SUA) tariff reformer antitrust adj. antitrust antrepozit s. enterpriser.wharfinger ~ de constructii .m.m. yearbook.) landing coniractor ~ de incarcare .advertising directory ~ statistic . letterhead anticipa v. to foredate antedata s.inflationary expectations ~ rationale .price expectations ~ inflationiste . heading of a letter.f.product mix antedata v. entrepreneur. anticipation.t.bonded/customs warehouse. to antedate.master-builder. yearly. fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret . public storehouse antrepozitare s.n. antedate anteproiect s. first draft anterior adj.f. entrepot ~ de consignatie . warehousing antreprenor s.trade/commercial directory ~ de publicitate .to put out to contract a lua in ~ . to take by contract anual adj.warehouse ashore . anterior (to). annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor .statistical yearbook anuitate s.f.portuar .

(o lege. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata . defeasance. to put an advertisement anunta v.f.f. notice. (afis) bill.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar . un testament etc. (a rezilia) to cancel. disannulment.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s.continental waters ~ costiere .drinking/potable water ape continentale . apparatus. (a unui testament etc. a unui credit etc. write-off 2.industrial waters ~ interioare . to disannul.) deferred annuity ~ perpetua . anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama .perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata .) to write off 2.maritime waters ~ nationale .n. equipment ~ electrocasnica . cancellable.) (a abrogd) to nullify. (dr. voidable. commercial. to void. to vacate.(a unei polite de asigurare de viatd. (o comandd.inland waters .congested waters ~ de pescuit . device.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens . 1.to advertise in a newspaper.international waters ~ inchise . a casa) to overrule.intemal/interior/inland waters ~ Internationale .white goods apartament.) to render void. vacatable anulare s.fishing waters ~ industriale .(asig.36 ANU-APE ~ aleatorie . to void. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar .) to withdraw. flat. (printr-un afis) to bill.polluted water ~ potabila . (fluturas.) invalidation. (a contramanda) to call off.t.newspaper advertisement ~ publicitar . (reziliere) cancellation. (a respinge. water ~ poluata .) withdrawal. to annul. (in ziar. (a revoca) to revoke. mechanism ~ de productie .t. (instrument) instrument. (o datorie) (cont. (in ziar) advertisement. un credit etc.production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler.) terminable annuity ~ prin reversiune .(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast. notification. (a unei comenzi.f. apathy ~ la cumparare . announcement. voidance anunt s. (marina) machine. sampling device aparatura s.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime . to undo. la radio etc. (dr. to reverse.) (abrogare) nullification. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. to notify.(asig. annulment.s'. (mecanism) gear.) to advertise aparat s. 1. to announce. voidance.) reversionary annuity ~ sigura/la termen . (informatie apdrutd in ziar) insertion. appliance. apparatus.f.(as ig.n. to repeal anulabil adj. (a unei datorii) remittal. avoidance.f.

f.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . estimate.(bur.n. contribution ~ de capital .fin. to appropriate 2. cont. o stampild) to append. effluents ~ teritoriale . piese etc.m.t. 1. settlement ~ amical .n. (a valorii unui activ) (bur.t.t. approval ~ a cadastrului . (un conflict) to settle aplica v. ( cu alimente) to provision. appropriation 2.territorial waters apel s. tilling 2.. supply.f. (arat) ploughing. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita . to arbitrate. (bur.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt . to assess v. to till arabil adj. cont. to take/to lay in a stock/supply. (o lege) to enforce 2. (un diferend) to umpire arbitraj s. (furnizare) furnishing. (a evalua) to appraise..n. plaintiff in appeal aplana v. (cu alimente) provisioning. to victual. to provide oneself ~ excesiv — (o piatd.n.f. to cater for v. arable.t.t. catering ~ institutionalizata . evaluation. victualling.(fin.) to appreciate apreciere s.planning permission apropria v.f. ploughland.) distress/SOS call a declara ~ .APE-ARE 37 ~ navigable . appealing party.assessment of market prospects ~ a unei valute . tillable aranjament s.) index arbitrage . (dr.contribution of capital aprecia v.) to overstock ~ insuficient .friendly arrangement aratura s. 1.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei . to estimate. (dr.t.m.) to stock. ( cu materiale..harbour/port waters ~ reziduale/uzate .navigable waters ~ portuare . un magazin etc.) appeal ~ de sinistru . 1. (a ratified) to ratify. (dr. tillage arbitra v.) conversion aproviziona v. call 2.t. (evaluare) appraisal. to supply.r. fin.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v.f. to affix apart s.to understock aprovizionare s. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s.r. to plough. to approve.short-run supply ar s. to buy in. arrangement. to reclaim apelant s. (intelegere) agreement.) to convert apropriere s.) appreciation ~ a capacitatii . 1. (o semndtura. assessment 2.) covered interest arbitrage ~ de indici . (unitate de mdsurd) are ara v. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2.to lay/to lodge an appeal. to evaluate. (dr. to sanction.{mar. 1. (a furniza) to furnish. 1.) appellant..waste waters.t.

commission 2. exchange arbitrage arbitru s. (dare sau luare in arenda) lease.n. (incadrare cu echipaj) manning armatorA'.to lake on lease ar^mts. arbiter arbore s.pe viata .) decision tree arenda v.t.arbitrage in/of exchange. (a da sau a Ilia in arenda) to lease.f./ (mar.standard/ sterling silver arhivar s.fara contract -.excesiva .sound stowage arma v.to grant/to iet out on lease a lua in ~ . (intindere) extent. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s.silver bullion ~ monetar/cu titlu legal .f. (luare in arenda) tenancy arenda? s. archives. 1.38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ .n. area.Inchirietor chartered/freight contractor . leasing. (zond) zone./H. leaseholder.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta . (dotare cu echipament si materiale) fitting out. (drept) lease.) 1.speculative arbitrage ~ valutar . outfit. arrear.t.tenant at will ~ in cota indiviza .t. liiigoiiri .f.supiimentara . overdue debt arima v. (siiprafatd) surface. silver -• in.»{ na\ lositor .(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.f. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an . (a incadra cu echipaj o navd) to man armare . records arhivele statului . to commission 2. stowing.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ . (o nava) to fit out. [a luu in arenda} to tenant arendare s. to outfit.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ .rack-rent .) shipowner.tenant from year to year .s'.tenant in common ~ pe viata .i 1. (d!fe"te' .f.m. lessee.e} to harmonize 2.a-honai. owner ~ administrator .berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp . keeper of the records arhivas. to rent. arbitrator.m.managing owner ~ al navei de linie .perpetual lease .m. (mar.public records arie s. expanse ~ a vanzarilor . (afrxa incdrcdtura unei. (plata) rent -.tenant for life.owner and charterer armoniza v. archivist. life tenant arenda s. tree ~ de decizie .m. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r.

) closing entry ~ de lux.(vdnzdtorului} saSes returns.{cont. hamionization ~ a taxelor vamale . ':e:.) strategic fit arta s. handicraftsman. handmade artizanatj-.export ~ de fond .(cont.(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot.c.{cont.haberdashery ~ de moda . artisan.de fierarie .{ca origine) genuine article ~ impozabil .best buy artizan s. extraordinary items ~ returnate ./' {a incarcutiin.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s. pi. item ~ de export .) debit entry ~ economic . leading article ~ de import . 1.best seller ~ garantat .(cont. goods. craftsmanship articol s. foreigner ~ de inchidere .f.paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.(in ziar) city article ~ fara cautare .{cont.{cont.) to jettison.n.{editorial) leader. materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.consumer goods ~ de lana .taxable article ~ patentat .(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat .window dressing ~ mestesugareasca .m. (de ziur) article 2.'.luxury article ~ de ordine . handicraft arunca v. {de lege) article.woodenware ~ de menaj . oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale .t.fancy goods ~ de papetarie . returns inwards ~ sanitare .) exceptional items ~ extraordinare .household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului .f. {mdrfnn. necessaries ~ de sezon .!.import.proprietary article ~ recapitulativ .) suspense entry ~ de virament .sanitary articles ~ semifabricate .small ware ~ de mercerie .) transfer entry ~ debitor . bord) (mar ) ieUison . to cast/to throw overboard ariincare . art ~ a decorarii vitrinelor .ironmongery ~ de larg consum .(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice . craftsman artizan al adj.{cont.handicraft..woollen goods ~ de lemn . commodity.staple exports .n. (comercial) article.) compound entry ~ vandut in pierdere .semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ . wares ~ contabil .entry. item 3.

insurance of cargo. a redresa) to improve.t. 1. 1.(mar.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . to assure 3.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase . (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2.(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export . (a activelor de cdtre un falit.) assessor asieta s. (o miastind) to reclaim.r. ensuring. handsel a da ~ . mar.40 ARU-ASI arvuna s. (maritimd) underwriting ~ a animalelor .guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului . to give earnest (money) for asambia v.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor .f. to normalize 3.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! . (impotriva accidentelor.liability insurance ~ auto . a adevdrului de cdtre un asigurat etc. (o proprietate maritimd) to underwrite v. (impotriva) to insure (against). (impotriva) to insure oneself (against). cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor . insurable asigurare s.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig.property insurance ~ de raspundere civila . o baltd) to drain 2.export credit insurance ~ a depozitului bancar .uneployment insurance . \.) operating trim ~ de mar§ .) running/sailing trim asigura v.personal liability insurance ~ de renta viagera . (dr.livestock insurance ~ a calitatii . a pierderilor) insurance. 1.) outfit insurance ~ de la depozit la depozit .(mar.f. to ensure. securing.t.group insurance ~ concurenta .t. mar.(asig. (a garanta) to secure. earnest (money). public liability insurance ~ de raspundere personala .f.bank deposit insurance ~ a garantiei .to bind a bargain arvuni v. {de viatd) assurance. advance (money).(asig.automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . (a da cele necesare) to provide 2.t. (finantele) to reorganize ascundere s.) freight insurance ~ a raspunderii . (a unui rise) cover. (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare .f.third-party insurance.m. (tin lac.quality assurance ~ a caricului/incarcaturii . (a imbundtdti.life annuity insurance ~ de somaj .hull insurance ~ colectiva . mar. assurance 2. (un rise) to cover. to take out an insurance (against) asigurabil adj. to assemble asana v.) concealment asesor^.

payroll deduction insurance ~ dubia . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare. mar. war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii .fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .floating/open insurance ~ fluviala .river insurance ~ generala .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .) insurance free from particular average ~ flotanta .life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .whole life insurance.insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor . mar.movable property insurance ~ mutuala .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .(asig.ASI-ASI 41 ~ de viata .(asig.marine/sea insurance ~ mobiliara .third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.insurance against damages ~ Impotriva furtului .) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .engineering insurance ~ pentru toate riscurile .mutual insurance ~ partiala .(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.all-risks insurance .(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.partial insurance ~ pe viata .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .

active/acting partner . 1./. asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica .maritini .) underwriter .(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare .mutual insurance association ~ de economii si credite .medical/health insurance ..inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj.».leading underwnter asimetrie .cargo underwriter -. ~ economica .(SUA) savings and loan association ..' .legal aid ~ maritima/pe mare .{at corpuhd navei} hull underwriter ..development assistance ~ sociala . welfare work ~ tehnica .sole trader a lua pe cineva ca .welfare/social worker asistenta s..quasi-partner ~ in participate . (economica) partnership ~ de asigurare mutuala .to take smb.economic assistance ~ juridica .managing partner ~ cu numele .m.marine underwriter .issociation -• patronalii .additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate .f.family firm nonprofit unicorporated .social . fin.senior partner ~ putin cunoscut .de stat . insured person..(comanditar. into partnership asociatie s. conferit de structura elerogend a acesieia. partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar .fully insured asigurator s. insurance carrier integral .(asig.freight underwriter .} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur.maritime pe caile navigabile interioare .Lloyd's underwriter .de intrajutorare .Lloyd ..state/national insurance . association. {anuor} assistance. 1. (asig.trade' association prolesionala/necomerciai. partner ~ activ . i relief ^. associate.il earicului .junior partner ~ unic .social welfare.) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara .(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .de navlu . insurer. tc. to enter into partnership (with) asocial.principal . assistant -.42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea . mar.nominal partner ~ principal . (socielate) society 2.m.r. mar.administrator .(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala . insured s. (cu) to associate (with). aici.casco .technical assistance asocia v.f.?.m.[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane. cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.•.

range. 1.(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta . floating facton.) grounding atltudine s.) repair ship/vessel.(mar. (un scop} to achie'\ e.n.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un. association.fodder rotation asorta v. salanat cnn. estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile. (corn.military attache atelier s.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist.n. attache ~ cultural .n. (economica) partnership ~ fara contract . (un nivel) to reach. o suma) to run to 2.t. to assort. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'. to sort: to match.partnership at will asolament s. (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s. to attest. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer ..cultural attache ~ comercial . to suit.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (. variety ~ de e§antionare . {a realiza) to achieve .de recomandare .ASO-ATI 43 ~ voluntara . workshop ship/vessel.to breai< even atin^ere A/.) expectancy ~ la descarcare .assumption of credit risk asa adv. 1. (cum) as ~ cum este prezentat .sales mix asumare s.''". to attain.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic . 1. in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s. (') cifrd.i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man.m. workshop.pragul de rentabiSitate .f. shop ~ de montaj .waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile .f.'n. (speri.variety of patterns ~ in vanzare .commercial attache ~ militar .) assortment.to average ~.(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s.) (but.testimonial atinge v.''.small plan! operation ~ plutitor .machine shop ~ meste§ugaresc ."' works atesta r t.f. to gain. to certify atestat s./•?. to fit 2. waiting 2. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats. certificate . attitude .t.Tn medie . assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit .

f.n.n.marketing audit ~ detaliat . bulk lorry .standard gold ~ nemonetar . in procesul ludrii deciziilor. attribute ~ evident/caracteristic .detailed audit ~ ecologic . obligation.environmental audit ~ extern .f.f.home audit ~ de marketing .(felul in care diferite persoane se raporteazd. allotment. genuineness autentifica v.44 ATI-AUT ~ in fata riscului . audit ~ al resurselor . to allot. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s. to certify. (la notarial) to notarize autoaprindere s.allotment of shares atribut^.(al unui produs) salient attribute atributie s. to authenticate.nonstandard gold aurifer adj. (insdrcinare) task.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal .(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s.n.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent . (despre o copie) certified ~ si valabil . (automotive/motor) truck ~ cu remorca .functions audienta s. audience ~ captiv .banking audit ~ casnic . to assign atribuire s.t.f.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s.n. gold ~ afectat.motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s.f. authentic. autarchy. road tank car/tanker.f.f.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern .(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s.. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.t.n. prerogative./in custodie . fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v.continuous audit ~ social . to legalize.economic self-sufficiency autentic adj. auto-ignition autobuz s.f. gold-bearing austeritate s. assigning ~ a actiunilor . competence. function atributii de serviciu .f. (de serviciu) duty. (pentru curse lungi) coach autocamion s. . bus. autarky ~ economica . genuine. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s. tank lorry/truck. (motor) lorry. auriferous. authenticity.) resource audit ~ bancar . austerity autarhie s. (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori. n.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man.

n. truck crane automat adj.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar.selling licence ~ scrisa . ziare etc.7!. power-driven vehicle aval s. earnest (money). guarantor avaliza v. utility car/vehicle autovehicul s.f. tigdri.AVT-A^A autoconsum 5.f. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s.f. self-service 2.n. automatic machine.f. (a permite) to allow.t.n.f.customs authorities autoriza v.f.harbour/port authorities ~ vamale .n.f. (a either a o licentd/autorizatie) to licence. motorway. tourer autoutilitara s.f. surety for a bill of exchange avalist s. handsel.n. (a gira o cambje) to guarantee. permit.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere . to warrant avanport s. (pentru vdnzarea de bilete. to warrant. truck/motor lorry and trailer.f. mar. (magazin) self-service store autostrada s. 1. authorization. self-financing.) general average deposit .(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare .{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s. sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s. expressway autotransport s. touring car. internal financing autoimpunere s. crane tmck.n.f.maritime authority autoritati portuare .export licence ~ de import . (a impunerii.n.patent licence ~ de export . automation automobil s.n.t. (SUA) automobile ~ de proba .) slot/vending machine automatizare s. to permit. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need.vicarious authority ~ executiva .revenue authority ~ ierarhica .civil authority ~ delegata . self-taxation automacara s.f.test car autoritate s. to authorize. (motor) car. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee. {a imputernici) to empower. (publicarea in presd) to release autorizare s.n. motor vehicle. truck haul(ing) autotren s. authorization ~ de retragere . licence ~ de brevet . (motor) car. advance (money). (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig. authority ~ civila .executive authority ~ fiscala .line authority ~ maritima . outer harbour/port.) victualling bill autoservire s. automatic s. outside port avans s. trailer truck autoturism s.m.

) damage through grounding/stranding ~ de manipulare . fortei de mimed etc.account of payment ~ in numerar . fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd.{asig.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje . mar.) collision damage ~ de e§uare .anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata .advance on bottomry ~ din navlu .t.cash advance avansa v. mar. 1. advantageous. 1. mar. mar. (pe cinevd) to promote 2.(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s.f. mar.) foreign general average ~ comuna $i salvare .} hidden damage ~ comuna .(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale. damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile . mar.(asig. (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut .i. (in junctie) to advance.advance against goods ~ in contui platii .(asig.) average 2.(mar. favourable.(asig. profitable. damage. mar.t.chafing damage ~ produsa de sudatie .damage by handling ~ evaluabila .damage done/incurred ~ produsa de apa marii . (bani) to advance.') general/gross average ~ comuna in strainatate . 1.de tmprumut maritim . mar.) freight advance ~ in contui marfurilor . to be promoted avantaj s. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals .n..heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars . to make an advance payment v. pi.wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare .assets and drawbacks avantaj os adj.) particular average ~ produsa .) general average and salvage ~ de abordaj . beneficial avaria v. (defectiune) breakdown.sweat damage . to damage avariat adj. to pay in advance.accidental damage ~ anticipata/probabila .(asig. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv .(asig. advantage 2.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava . (asig.(asig.46 AVA-AVA '.

air carrier aviz s.(asig.commercial/transport aircraft. mar.) berth note ~ de atribuire a actiunilor . note.wave damage.charter plane ~ de linie/curse regulate . confirmation slip ~ de convocare . poultry farming avion s. damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila . wealth ~ imobiliara immovable property.AVA-AV1 47 produsa de valuri . aircraft ~ charter .) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.n. forwarding agent's notice.expert advice/opinion ~ de angajament . (air)plane.) advice of shipment. (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport .movable and immovable property ~ sub tutela . aversion ~ fata de rise . chattels real.n.to make fortune avers s. 1.civil aviation avicultor s. notice. advice: notification 2.(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut .n.airliner ~ de pasageri .n. acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement.f.movable property.to get the best of the bargain ~ cautare .trust fund a face ~ .to be in request/demand. reality ~ mobiliara . chattels (personal).letter of allotment.) apparent damage avarii acceptate si evaluate . (mar. to have. personalty ~ mobiliara si imobiliara . (sfat) advice.m.(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie .passenger aircraft. aviation ~ civila .f.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa . movables. (al unei monede) obverse aversiune s. poultry farmer/breeder avicultura s. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere .t.notice of dismissal ~ de confirmare .(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s.to bank at/with ~ drept de optiune .to be in the red ~ cont deschis la banca .f.(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit . (pdrere) opinion ~ competent .advice of dispatch.(asig.f.to have the first refusal ~ legatura cu . (economic) boom avea v.) agreed and liquidated damages avants.to have a connection/ relation to avere s.(de spatiu pe nava) (mar. shipping advice . mar. immovables. fortune. to go off/through ~ cent debitor . allotment letter ~ de concediere .(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri.

advice.notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v.public wealth/property avutie s. notification ~ a interesului asigurat .. assumption ~ a preferintelor revelate . attorney (-at-law).(mar. ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s. wealthy.n.gata de operare" acceptat .(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .) sailing notice ~ a scadentei .demand note ~ de primire . property ~ public . (pentru bdtrdni.to take legal advice avocatura s.f.n.m.) notice of interest declared ~ a tncasarii .48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare . (in instantele superioare) barrister.f.(mar.(mar.(navei) (mar. notice.f.) notice of readiness ~ de nava . to give smb.national wealth axa s. rich. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta . billboard avocat s.f. (in instantele inferioare) solicitor. sdraci) almshouse . able in estate.notice to suspend payments ~ de livrare . notice/poster board.t. n. wealth.) stem note avizier s. a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava .) shipping note ~ de incetare a platilor .sailing advice ~ de incasare .attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ . lawyer. wealth ~ nationala .advice of collection ~ a plecarii . bar avut adj. asylum.(navei. (a avertizd) to warn avizare s. legal/lawyer's profession..(mar. notice.notice to pay ~ a sosirii . well-off.(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului . (a instiinta) to inform.(asig.delivery advice ~ de nava .(in teoria subiectivd a consumatorului individual. advocate..(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s. proprietary s. axis ~ temporala . (despre close) propertied.) accepted notice of readiness ~ de neonorare . to notify.f.gata de operare" .la rand" .collection advice ~ de incarcare si expeditie . to advise.

ballot. pack. whaleboat balot s. package ~ de bumbac . a gratuity.n.decimal weighing machine balast s.bale.f. baggage bal s.n. bale.) (shingle) ballast. ballotage ban s.) balance ~ a concesiilor . (balot de marfa) bale.(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati .t.f. tie vote. luggage. gratuity. to ballast baleniera s.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila .m. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala . weighing machine 2. (cdntar) balance.cotton bale balansa v. ballast.wrapped bale ~ de bumbac .to give smb.balance of trade.steelyard. baksheesh. (mar.n. smth.B bac§i§ s.t.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare . to even up balanta s.balance of concessions ~ comerciala .(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala . fin.(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala .. load pack balotaj s. to tip smb. bagaj s. (c.(situatia financiara.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor .f. for himself. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana . pi. (monedd) coin 2.(mar. to give smb. (pair of) scales. 1. ballot.(cont.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta .n. lastage ~ la plecare . (un cont) to balance.cotton bale ~ de marfa . gravel sand bed.) trial balance ~ financiara . 1. douceur a da cuiva un ~ . trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati .n. money bani activi . (load) pack ~ cu invelis .(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica . (cont.n.) metal ballast. tip.) departure ballast balasta v.

public funds ~ reprezentativi . deposit bank ~ de economii .agricultural bank.change.false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .corespondent .bank of commerce. .(desemnata de un consortiu bancar so.f.paper money ~ de plastic .to get value for one's money bancar adj.consortium bank ~ de credit .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.central/national bank. small change/coin/money.clearing bank ~ de concentrare . banca s.(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi .bank of deposit.savings bank.(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont . bankers'/parent bank ~ comerciala .(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati .agent .50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita . land bank ~ beneficiara .dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta . money squeeze a da ~ cu dobanda .smart money ~ potriviti . banking..{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring . black money ~ neinvestiti .. (in Marea Britanie. administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola .change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici . bank ~ .housekeeping money ~ de hartie .(institutu financiare. cash-in-hand ~ lichizi .to lend (out) money at/on interest a strange ~ .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .remittance ~ faisi . ready money ~ marunti . band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii . bank.(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa .to hoard up money a-si valorifica . commercial/trade/trading/merchant bank ~ .data bank ~ de depuneri .credit bank ~ de date .cash.checkable money ~ scumpi .real money ~ expediati .(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala .(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money.(numerar intrat in casierie) cash-in.

(c.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara . exit barriers ~ de intrare . (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s. (a unui cec) crossing ~ generala .f.f. (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele. (unitate de capacitate) bushel bara v.f. (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj. paper currency.general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale .f. (SUA) cashomat bancruta s.(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher . barge ~ .barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd.BAN-BAR similare bdncilor.(a Casei de Compensate din Londra sail. care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig. (un cec) to cross barare s.container .n. note issuing bank ~ de investitii .f.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s. note. soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate . financier bancnota s. poduri etc.(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra .w.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare .f. bank note.m.) barratry bariera s.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere . (SUA) bill. bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s.s-.floating barge container . in SUA. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.) toll bar/gate.) railway gate.state bank ~ de virament . mar.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra .nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s. cash dispenser.t.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari . railwaycrossing barrier.bank of issue. banker.investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat .f. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii .(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare . care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune . (unitate de capacitate) barrel barja s. automatic teller machine.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor . entrance barriers ~ netarifare . barrier.f.f.

(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior . pecuniary banos adj.52 BAR-BEN barometru s.) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac .coal basin/field ~ de manevra . al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati .(mar.asset base ~ de aprovizionare .inner dock bacan s.n. (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2. lucrative bel$ug s. (bogdtie) wealth.oil dock ~ portuar . (co/n.f. al unui cec) alternative payee ~ de venituri .technical and material resources/supplies bazin^. plentifully beneficia v. plenty. 1. (magazin) grocer's (shop).(al unei cambii.(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere.air base ~ de active . to benefit (by) beneficiar s..t. to coin. barometer ~ al pietei . to account.military base ~ monetara .export dock ~ portuar deschis .n. provision dealer/ merchant bacanie s. coinage bazar s. base. (al unei plati. abundance.) barter bate v.(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export .(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana .basis of assessment/ taxation.income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal . money. to derive profit (from).n.'\ bulk handling cargo dock ~ de radub .(asig. harbo(u)rage ~ portuar comercial . numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale. basis ~ a profitului .in abundance. existente in medie mtr-o perioadd de timp. agregat monetar care include activele monetare lichide. (de pe urma) to derive advantage (from). moneymaking.sports base/grounds ~ tehnico-materiala .supply base ~ de impunere . activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala . precum rezervele bdncilor comerciale.i.) annuitant ~ al unui drept de retentie .production basis ~ militara .commercial dock ~ portuar cu maree .barometer of the market barter s. pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar.. to turn smth.) dry dock ~ pentru petroliere . to emboss. remunerative.n. profitable. to strike. 1. (de moneda) mintage.. baza(a)r ~ de binefacere . (meserie) grocery trade banesc adj. to profit (by).(mar. harbour/port basin.m. opulence din ~ . grocery 2.naval base ~ sportiva .baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s.(mar. tax assessment/base ~ de productie .f. beneficiary. to stamp batere s. yielding money. basin ~ carbonifer .dock (basin).f. paying.n. harbour.m. grocer.lien holder ~ alternativ . (moneda) to mint.

gain.to come out of the red benzina s. bilateral bilateralism s.passive balance ~ social .to share in the profits a realiza un beneficiu .t.contingent profit ~ brut .) joint beneficiary beneficiu s.f. revenues. {la teatru) (admission) ticket.n. (raport) report. proceeds.{bilantui unui grup. gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea . • (SUA) gas(oline).f. (profit) profit. to review.n.scanty profits ~ scontate . {cu sens figuraf) to survey. intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu .) benefit. 1.n. petrol.f.profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ .general balance sheet ~ de lichidare .) half-fare ticket .reinforced/steel concrete ~ de ciment .built-up concrete ~ torcretat .gunite. 1.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .surplus earnings beneflcii considerabile .BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .) (railway) ticket. earnings.diminishing profits ~ reduse . {c.operating profits ~ de pensionare . concrete ~ armat .) bilateralism bilet s. to (build with) concrete bianual adj.n.light naphtha beton s. benefit. (dr.cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat . (corn. theatre ticket. (contabil) balance sheet 2.n.(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit .{c.(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui .(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .retirement benefits ~ descrescande . biannual.to make a profit a se solda cu ~ .(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat .heavy naphtha ~ usoara .) cheap ticket ~ cu pret redus 50% . (pentru un mijioc de transport in comun) fare. return 2.considerable/ hefty profits ~ de exploatare .f. privilege ~ aleatoriu .{c.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.to draw up/to strike the balance of. semiannual bilant s.) contingent beneficiary ~ fictiv . statement ~ consolidat . shot crete betona v.gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura . to sum up bilateral adj.

f. 1.f. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit .m. biotechnology birocrat s. red tapist birocratic adj. block (of flats) 3. (despre conturi. biodegradable bioeconomie s. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere .(c. \. freeze ~ a contului .f.demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume .f.to fill up a form bloc s. well-off/'-to-do: able iii . bureaucracy.f.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus ./. to freeze. (conturi. double standard biodegradabil adj./ block. politic} bloc.} transfer ticket bilunar adj. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/.n.f. frozen boala s. (economic.s'.customs office blancheta s. block ~ Hnanciar .f. block 2. (casa) apartment house. (fin.n.unit ~ de locuinte .full-fare ticket ~ la ordin .illiquidity blocare .mortgage registry ~ de mesagerie . office.travel bureau ~ vamal . (de dwatu) disease profesionala .) weekend ticket ~ direct .(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui.platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c.circular/round-trip ticket ~ intreg . blockade ~ economica . illness. bureaucratic biroeratie s. parcel office de plasare .economic blockade ~ militara . (un capital intr-o investitie nerentabild etc. coalition ~ de agregat .residential building bloca v.) to lock away/up blocada s.site/job office ~ de verificare a solvabilitatii .(c. bureaucrat. information bureau/office ~ de ipoteci .account's obstruction •" a creditelor .) single ticket ~ valabil/de corespondenta . credite) to block.promissory note.) bimetallism. (blank) form a completa o ~ .f. credite) blocked.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier .(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj .receiving house/ office.n. (departament) bureau ~ de informatii .n.dud note ~ de credit . paper money ~ de banca falsificat .) through ticket ~ dus-intors .{c.return ticket ~ in circuit .military blockade bloca j s.tourist ticket ~ de peron . nch. semimonthly. to block. bimonthly.f. (cu hani) moneyed. (avtit) wcaithv.industrial/ occupational/trade disease bogat adj.credit squeeze blocat adj.54 B1L-BOG ~ de banca .inquiry office. bioeconomics biotehnologie s.bank note.f.' office automation birou s. fortnightly bimetalism s.

means 2.note of expenses ~ de decontari .t.f. (abundenf) abundant. the well-to-do. (ai navei) board ~ la bord . voucher.n.exchange contract ~ de vanzare . reduction.settlement check ~ de expeditie . discount.de preturi . (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s. sphere.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar. order. (tie cartela) coupon. bonus bord s. bolshevism bon s. plentiful.n.to become rich.scrip bonifica v. profusion ~ nationals .BOG-BRA 55 estate.national wealth bogatii naturale .ime of business . rich man. to boycott.f. financial reliability bonus s. boycotting bol$evism s. (bogatii) the rich (people).) schedule. line.f. chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar. bovmes. heavy s. memorandum of contents. area (of activity1 '. 1. (chitantd) receipt ~ de casa .sale note/sheet bovine s. [corn.cash voucher ~ de ie§ire .) schedule of prices ~ de schimb valutar .(bur.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~.) broker's contract note . the wealthy/moneyed classes. pi. ticket.f.n. bordereau.(din magazie) issue voucher ~ de livrare . to make up/good bonificatie s.n.check list ~ de cheltuieli .(corn. (detailed) memorandum. boycott boicota v. riches. list.n. side by side.delivery order.m.de cecuri .cash discount ~ suplimentara/speciala .) timber freeboard borderou s. the upper crust a deveni ~ . bill. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon. {avere) wealth.t. creditworthiness. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric.(titlu de stat. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . note. (doineniu} domain.f. rebate.) allowance.natural wealth boicots.} alongside. freight release ~ de masa .extra allowance/discount bonitate s. bill of delivery.vuiuinc discount ~ la pretui convenit .j'.) broker's return ~ al brokerului . (corn.(mod de acoslare) (mar.de ataceri . (despre close) proprietary 2. (abundenta) abundance.(mar. to make money bogatie s.n.trade discount ~ la cantitate . (la receptia marfurilor) tally sheet.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur .reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar . pi. bonus ~ comerciala . (horned) cattle bransa s. branch. docket.

f. bit. kerb(-stone) broker. (neprelucrat) crude. (sef de brigadd) brigade/team leader.production budget ~ de publicitate .(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .n. patent.austerity budget ~ de capital .family budget ~ de marketing .incomes and expenditure budget ~ deficitar .n.56 BRA-BUG brat s. broker ~ cu atributii complete .pilot's licence ~ neutilizat .m. budget ~ de austeritate .n. (o inventie) to (protect by) patent brevetare s. brokerage. (pe cinevd) to grant a patent/certificate to. leaflet brut adj. booklet.to work a patent a i se acorda un ~ . craft brevet s.n.(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget .to apply for a patent a exploata un ~ .f. (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic .forester.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie . unfinished 2. certificate.t.flexible budget ~ general consolidat .sworn broker brokeraj s. corporation.consolidated general budget ~ interimar .interim budget ~ local . (despre profit) gross bucata s. unmanufactured.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . patenting ~ preemptiva/de blocare .m.advertising budget ~ de stat .to be issued a patent a obtine un ~ . guild.full-service broker ~ cu titlu neoficial .f.insurance broker. prospectus. outsider ~ oficial/autorizat . raw. cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari .(letters) patent ~ de pilot . patented.preliminary budget ~ promotional .to take out a patent breveta v.shipbroker ~ neoficial . courtage ~ maritim .f.balanced budget ~ flexibil .capital budget ~ de familie .curb/outside broker. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire . (fragment) fragment buget-y.(care define actiuni inregistrate pe numele sdu. appointed by letters patent. piece. si nu pe eel al clientului. licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie .) freight broker ~ la bursa de marfuri .marketing budget ~ de numerar/trezorerie .(mar.ship brokerage brosura s. (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar. forest keeper/ranger broker s.local budget ~ preliminar .adverse budget ~ echilibrat .) fathom breasia s. (parte) part. (despre produse) proprietary brigadier s. 1. portion.commodity broker ~ maritim .

) tangible property .n.(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale .(supuse unor transformdri. cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.(in special nova) derelict ~ alienabil .(dr. immovable/fixed property.BUG-BUN 57 ~ variabil . printed exchanges.(active fixe. pi.(cu date despre cursurile zilnice.consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice .alienable property ~ inalienabil .voting paper. (care s-au scufundat) jettison.news bulletin ~ de vot .(mar. ligan ~ complementare .) free goods ~ marfare .(dr. good s. fortune.) order form ~ de expeditie . (mobile) goods ~ abandonat . (avere) property. cdldura cosmicd etc.(dr.) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu . estate 2.) corporeal property ~ de capital .) intangible property ~ indivize .vata cotton wool bun adj. budgetary billeting. 1.(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare . (proprietate funciard) landed property ~ incorporale ./!. cotton ~ brut .(asa-numitele .(dr.dispatch note ~ de stiri .n.final goods ~ fungibile .weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor .) exchange bulletin/list. jetsam. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum .(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .to introduce the budget.cotton bale ~ . ballot ~ meteorologic . volumul tranzactiilor etc.economic goods ~ finale .consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .) indivisum estate ~ intermediare .variable budget a prezenta bugetui . real estate. market report ~ de comanda .) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam.customs bill of entry bumbac-y. (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan.daruri ale naturii".to pass the budget bugetar adj.(dr.) chattels real.. dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere .unalienable property ~ salvat . list of quotations. to bring in the estimates a vota ~ . bulletin ~ bursier/de bursa .(mar.(cow.commodity goods ~ materiale .

.economic welfare ~ nationals .(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole . (^colara. hogshead. (imitate bushel butic . bursarship 2. (inetalic) drum .private goods ~ publice .) ownerless property ~ viitoare .metal exchange ~ de optiuni .m. street market ~ oficiala .produce exchange ~ de valori .(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.n.58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .f.(dr.corn/grain exchange ~ de grau .} actual assets ~ primare . universitard) scholarship (grant). (hac) vat. boutique to speculate on the de hutoi s.(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private .shipping exchange ~ neoficiala .s'. welfare.collective welfare ~ economica . goods and chattels ~ nefungibile . tun.bear market ~ maritima . 1.public welfare bursa s.(dr.(SUA) wheat pit ~ de marfuri .public goods ~ substituibile . bursary.(dr.substitute goods ~ vacante .foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s. well-being. (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii . prosperity ~ colectiva .commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale .f. kilderkin.(dr.bull market ~ in scadere . movables.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale . cask: (mic) barrel.organized exchange ~ valutara .stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare . keg.kerb(-stone) market. capacitate} (mare} butt.) future estate bunastare s./.) chattels personal. msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente . personal property/effects.

specification conditions.n. (de vapor) cabin.call box. pi. (note de livrare) terms of supply.(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v.foreign trade ~ intern .costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie .to miscalculate . gift .capitation ~ si plata la casa .n. short-haul vessel. to survey and value cadastral adj. real estate re nster) cadastru s.taring ~ a tonajuiui . de la premisa iinui buvet inexisteiit . coastwise shipping/trade. coastwise ship/vessel.) coaster. to compute. calciiiatitin . (de vagon de dormit) berth ~ telefonica . coastal/coasting ship/vessel cadastra v.pattern book ~ de sarcini . telephone booth cabotaj s. (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar. stateroom. coast trade ship/vessel. computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i. (mar.. cure pi^nc .h.horse power calamitate s. cadastral cadastre. coast navigation. de alcatuire a bu^eiului. job specifications cal s. staff. land ~ publicitar . berth.} act of God calcul s. calculation. to make the cadastre of.tonnage/vuinri. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions.managing staff caiet s.m. cadastral registry. disaster ~ naturala . inshore trade.unit costing ~ aproximativ . aflate in man diferite) great coasting trade..f. to reckon ~ gresit .. to calculate.media .n. articles and conditions. calculus ~ actuarial ..n.t.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat.f.rough estimate ~ economic rational .natural calamity.process costing ~ al pretului de cost pe loturi . cadou s.advertising gift cadre s.n.short haul ~ extern .tax assessment ~ a tarei .n.rational economics calculation ~ pe cap de locuitor . (writing) book ~ de mostre .C cabina s. horse ~ -putere . annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .to average calculare s. cabin. box. home trade cabotier s. reckoning. calculation. (mar.n.t. calamity.survey.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs . personnel ~ de conducere . present.) cabotage.actuarial calculation ~ al pretului de cost . computation. coastal shipping/trade/ traffic/transportation. coasting/home trade.f.

demand bill ~ la termen .refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ . pickup (truck).marketing campaign ~ de vanzari .sola (of exchange) ~ la cerere .documents-against-payment bill ~ pe termen lung . (SUA) external bill ~ Herbinte .(bur.chamber of shipping ~ de valori/tezaur .cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s. carting.election/electoral campaign . campaign ~ a la baisse .(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb . light lorry/truck.CAM-CAM 61 ~ externa .(platibild in strdindtate) foreign bill.short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize . room ~ agricola . dump truck ~ -cisterna de benzina .tip/tipping lorry. strongroom ~ frigorifica . selling campaign ~ electorala .f. (pentru livrdri) delivery car/van campanie s.(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna .period/time bill ~ la termen conform uzantei .f. cartage (service).) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur./n. trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar . (de mobila) van ~ pentru scontare . (SUA) truck.chamber of commerce and industry ~ de navigatie .sight bill ~ onorata .chamber of commerce ~ basculant .long (-dated) bill ~ pe termen scurt .documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .chamber of agriculture ~ de asteptare .) bull campaign ~ de marketing .blank bill ~ inlocuita .bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .f.waiting room ~ de comert . chamber.currency bill cambii de incasat .n. lorry.bills payable ~ in mai multe exemplare .sales campaign/drive.petrol bulk lorry ~ de mutari .platforma .platform lorry camionagiu^.removal van ~ frigorific .bonded carman camionaj s.usance bill ~ la vedere .discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare . carman.n.bills receivable/for collection ~ de platit .third of exchange camera s. haulage camioneta s.bills in a set ~ de comert $i industrie .(intr-o banca) (safety) vault.

economic comandata .f.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata . 1.f.62 CAM-CAP ~ organizational.) underdeck capacity . (competentd) competence 3. (de sciirgere) drain. candidate 3. (din case) sewer.de linie .) capacity. maritime canal.(mar.sworn weigher cantitate s. 1. quantity.landed quantity. quantitative cap s.(dr. volume 2. (rigold) gutter.quantity of goods.n. (de locuitor) head 2. navigation channel. (de televiziune) channel ~ de distributee . (natural) channel. (limitd superioard impusd dobdnzii. (la un post) candidate. amount of cargo ~ de marfa transportata .f.chief .fair quantity ~ totala . capability. ability ~ a magaziei .capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte .(mar. 1. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s. 3. distribution channel ~ de irigatie . facilitate) ability.irrigation canal ~ de navigatie .railway terminal.river channel ~ maritim .to nominate a candidate candidature s. ship canal/channel cancelar^. qualification.m. shipway ~ fluvial . (in alegeri) nominee. (dr. chancellor candidat s.seaway (canal).n. (colector) sewer.) counts of the charge/indictment. (volum) capacity.) cap capacitate s. (check) weigher ~ oficial/autorizat .m. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin. (aptitudine. amount ~ de marfa . (§ef) head.n. capacity.shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport . railhead. 1. applicant (for a post) 2.advertising campaign/ drive. outturn ~ disponibila .w. (la un examen) candidate a propune un ~ .) hold capacity ~ a navei .haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata .f. specifications of charge ~ de vite .waggon-load cantitativ adj. publicity campaign canal s.ship canal/channel.heads of cattle capac s. nomination canibalizare s.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara .less-than-truck load ~ suficienta . terminus capete de acuzare .available quantity . (artificial) canal 2.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution. head.gross amount ~ vagonabila . legal competence/ capacity.waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila .

traffic capacity ~ de transport . in consecintd.(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .working capacity.) debt capacity ~ de munca . payment capacity.) deadweight cargo capacity.stowage capacity ~ de tancare . solvency ~ de productie .) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .(posibilitatea de a plati prin cambii fi.idle capacity .nominala .bruta .) capacity to sue ~ legala .ore cargo capacity ~ de indatorare .(mar.excess capacity. cargo capacity/ deadweight.(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .(a navei) weight-carrying capacity. paying / useful deadweight ~ neutilizata .capacity in bulk ~ jurisdictionala .freezing capacity ~ de depozitare .CAP-CAP 63 .carrying capacity '.de transport a marfurilor de volum .ability to pay.port capacity ~ de plata .(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage.) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .) ability to inherit ~ testamentara .productive/ production capacity.grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu . cargo capacity.(a navei) passengers in berth ~ in vrac . operating efficiency ~ de refrigerare .(dr.) testamentary capacity. (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.) cargo/cubic capacity.dock capacity ~ de finantare .storage capacity ~ de deservire a docului .gross capacity ~ contractuala .(mar. lastage.nominal capacity ~ succesorala . ability to make a will .(dr.cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare . carrying / net/ payload capacity. de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire . ability ~ navlosita .(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.tankage capacity ~ de trafic . fata de cerere) overcapacity ~ in baluri .financing capacity ~ de incarcare .volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar. burden. loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte . effective deadweight ~ excedentara . capacity for work ~ de operare a portului .) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.) legal competence/ capacity.earning capacity ~ de congelare .(dr.(dr.(dr.(mar.

lockaway. activul net) capital employed/ owned ~ autohton .investment capital ~ de rezerva . trap capcana lichiditatilor . capital of reserve ~ de rise . capital.(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat . lockup.domestic capital ~ autorizat .(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute.issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale . cubic capacity/content capa s.) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s. ~ activ .(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.n. {mar.(al unei band) surplus reserve.(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj. physical capital ~ fix specific . dar neemis . permanent assets.64 CAP-CAP ~ volumetrica .f. consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial . al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului .(capitalul utilizat intr-o afacere.(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie. essential s.f.(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital .autorizat. frozen assets ~ circulant/de rulment .banking capital ~ blocat/imobilizat .(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .authorized but unissued capital ~ bancar .stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis . chief.(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie . capital.preference capital ~ fictiv .(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza .measurement capacity.(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat .principal ~ de dotare . meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei . principal.(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .

unissued share capital ~ mort/neproductiv .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit . principal ~ investit . n. company equity.unpaid capital ~ nominal .in cazul societdtilor pe actiuni . capitalist(ic) s.(platibile in rate de actionari) {bur.paid-up/deposit capital capitala s.share capital.liquid capital ~ .(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital.cash capital ~ liber .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic . (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .variable capital ~ varsat .corporate capitalism ~ de stat . capitalist .dead/ unproductive capital ~ nevarsat .(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .marfa .state capitalism ~ monopolist . equity of a company.industrial capital ~ initial . si economica) funk money ~ uman .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .total capital ~ inactiv/neproductiv .wild capitalism capitalist adj.invested capital ~ imprumutat .contemporary capitalism ~ corporatist .f.(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .principal and interest ~ transferal in strainatate . capitalism ~ contemporan .unavailable capital ~ industrial .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social . care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .CAP-CAP 65 ~ global . (pras) capital capitalism s.productive capital ~ propriu/al actionarilor . shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .commodity capital ~ neemis .unissued capital ~ in numerar .m.sau de parti sociale .(detindtori de actiuni comune) equity.(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale. in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .{din motive de instabilitate politico.free capital ~ lichid .initial/opening/seed capital.human capital ~ variabil .loan capital ~ in actiuni . equity capital.

(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare ..n.container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj .ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard . (SUA) lumber cargo . capitation (tax).tentative cargo plan cargou s. full cargo/ load. shipload.penalty cargo ~ de animale vii . mixed cargo ~ aruncat in mare .n. data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s.66 CAP-CAR capitaliza v.) cargo. floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile.(cargo) liner ~ de marfuri usoare .') capitalization . (bur.standard cargo ship/vessel ~ universal . salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn. freight boat/camer/ship/vessel.f. shipment.(folosit la bancomate) cash card cargobot v. freight container cargoplan s.(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel .(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves.general-purpose cargo vessel. head/poll tax caracteristica s.t.coasting cargo } ~ de cereale .n.container .smart card ~ de numerar .chip card ~ cu microprocesor .. shipful ~ containerizabil .dunnage cargo ~ cu miros specific .) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa .bank card ~ cu cip .f.) to capitalize capitalizare s. fuel card s.commodity type stowage plan ~ final .) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s. (mar.light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .sea lorry ~ mixt .final stowage plan ~ preliminar . (plastic) card ~ bancar .timber cargo. freighter.oceanic .n. cargo boat/carrier/ship/ vessel. fin.live load ~ de cabotaj .n.coastwise freighter ~ de linie . general cargo carrier/ship/ vessel ~ .grain cargo ~ de cherestea . freight. burden. (mar. (bur. all-cargo ship/vessel caric s.n.a rezervelor . charge. fin.f./M. cargou cargocontainer s. load.containerizable cargo ~ cu fardaj . scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet .balance cargo. carat carburant^. characteristic (feature).

general cargo ~ de petrol . (de piatrd) quarry. nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical .v.frozen meat ~ conservata .liquid cargo . barrelled cargo/goods ~ in cala .bagged cargo ~ in stare buna .shifting cargo. careerist.f.dry cargo ~ uscat in vrac .black/dirty cargo ~ de punte . (SUA) canned meat ~ cruda .nerujat .white meat ~ congelata .deck cargo/load.smoked/smoke-dried meat ~ alba .mixed cargo . shipment on deck ~ de umplutura .berth cargo ~ de materiale lemnoase .{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .transit freight ~ in vrac .CAR-CAR ~ de import . (stone) pit 2.cargo/shipment in bulk.clean cargo ~ de produse negre .m. outbound freight.bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii.oil/petrol/petroleum cargo. careerism carierist s. 1.barrel cargo. cargo oil ~ de plecare .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .measurement cargo ~ deplasabil . homeward cargo/freight. return cargo/freight/load ~ de linie .wood cargo ~ de marfuri generale . charitable.(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit . loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .(pe magaza) even load cargo ~ uscat .to take up a career carierism s.(mugaziile pline .case cargo ~ in pericol .n.distress cargo ~ in saci .filler cargo ~ de volum/cubaj .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat . eleemosynary carne s.stowed cargo ~ strivit .departure loading.f. cargo in bulk. outward cargo/freight ~ de produse albe .inbound cargo/freight.raw meat .mixt .bottom cargo ~ in lazi . office/place hunter caritabil adj. to have a good record a imbratisa o ~ .dangerous cargo ~ plin si complet . home freight. cargo liable to be broached ~ deteriorat . (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata . bulk cargo/freight.damaged cargo ~ incompatibil . inward cargo/freight.tinned/preserved/potted meat.{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid . career a face ~ — to work one's way up.bale cargo ~ in butoaie . 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .

tenement district ~ elegant . syndicate ~ al armatorilor .) quarter ~ de locuinte .t. (SUA) land office ~ postala .postal card ~ tehnica .red meat carnet s.residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale .68 CAR-CAR ~ proaspata .sailor's pass.n. to trustify cartelare s. 1. (SUA) checkbook ~ de depozit .(cent. seaman's passport ~ de membru .traffic pool ~ de optiuni .n.workman's pass ~ de registru . cartel. (mucava) pasteboard.debit card ~ de mare succes .packing cardboard ~ de esantioane . gambler carton s. pool.option pool ~ de stabilire a navlurilor .(bur.business card ~ de vizita cu specimen de semnatura . to cartelize.land/cadastral register.f.brownstone district ~ muncitoresc .patent pool cartela v. 1. to paste cartonaj s. district.) freight conference ~ maritim .shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .food card cartier s. (obiecte de carton) pasteboard goods/wares .fresh/butcher's meat ~ ro§ie .(mar.) bull pool ~ de companii de navigatie .signature card ~ funciara .{bur. (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj .(colectie de materials textile) sample card cartona v.n.instruction book cartea mare .union card ~ de sofer .y. (permis) licence ~ de adrese .w. savings book ~ de marinar .credit card ~ de debit .f.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice .) ledger ~ mare impersonala/generala (cont. (specific.telephone directory ~ de vizita .cheque book. to bind in boards.) bear pool ~ al speculantilor a la hausse .f. (pentru note) note book 2.address book ~ de cecuri .) subsidiary ledgers cartel s. (act) card.shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie . (cartonare) pasteboard work 2.(cont.n.best seller ~ de munca .driver's licence carte s. book ~ de credit . to cartel.t.workers' (residential) district/quarter cartofor. cartelization. ring. industrial etc.deposit book ~ de economii . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente . trustification cartela s. ward.(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist .n.passbook.council estate ~ de locuinte ieftine . section.

CAR-CAU 69 cartoteca s.f.n.t. cashier. warranty. (de salarizare. guarantee.m. {in magazin) desk. (incapere) filing cabinet casa v. cataloguer.baggage room.post-office savings bank ~ de inregistrare . (la cinema.natural/plant rubber ~ sintetic . (dr. strongbox. cash register.) cash register ~ de raport .social insurance fund ~ de bagaje . (pentru bijuterii) casket. sort. category. (de autovehicul) tyre.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani. (pentru bani) cashbox. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat .(bancomat) automatic teller machine casierie s. pay/paying office.tax schedules cauciuc s. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat .) to annul.quality of bills of exchange ~ de salarizare . cataloguist categorie s. 1. (casierie) cash office.commission house ~ de comert . (SUA) tire ~ natural .safe.clearing house ~ de economii . greutdti etc. 1.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . impozitare) bracket ~ a cambiilor . pay desk/office. (pentru instrumente) case easier s.trade catalogue ~ comercial cu adrese .) messuage ~ de ajutor reciproc . collateral 2. vault ~ de bilete . 1. (lista) list 2. (de casa) home.discount house ~ mica . (corn.) paymaster. (fel) kind.lodging house ~ cu dependinte . to put/to enter into a catalogue catalogator^.f.f.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta . (locuintd) dwelling. till. (garanfie.) inventory.tenement house ~ de schimb valutar .. (de corner!) house 3. habitation 2. catalogue ~ comercial . to reverse casa s. (fisier) card index 2. (clasa) class. catalogue. (India) rubber 2.m. desk office casnic adj.) bail ~ legala .t.pawnshop ~ de asigurari sociale . cash department.booking office.mail-order catalogue cataloga v.. (care plateste salariile militarilor. 1.petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s.exchange office ~ de scont .f. (la banca) teller. to catalogue. house.(dr.business/commercial/ trading house ~ de compensatie . (menajer) household catalog s. 1. grade 2. teatru) box office ~ de broken .synthetic rubber cautiune s.) denomination ~ socioprofesionala .f. gaj) security.f.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal .n. cash/cashier's/money office.. money box. home-made.(corn. order. cloakroom ~ de bani .legal/compulsory guarantee .social and professional category/class categorii de impozite . 1. to quash. (dr. ale muncitorilor etc.

) to sue/to summon smb.(dr. a scoate pe cineva din ~ . (scurta) tour. excursion.{mar.) delivery voyage ~ dus-intors . usurious camatarie s.cu trenul . cauza s.t.sea master capitanie .(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ .{mar.foreign-trade master.case of emergency.n. captain of long course ~ de doc . {motiv) reason. skipper. traveller.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva . {mar.) to rule smb. out of court ca'is. (cu destinatie precisu) journey.s'.f. (jzidiciar) criminal/identification record calator s. (pe mare) voyager 2. {intdmplare) event -• de forta majora . (pe mare) voyage.circular tour ~ pentru probe de receptie . \.de port . contingency caza v. sea captain. {twist) tourist ~ cu abonament . (pe apd) to voyage '.regular traveller calatori v.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event. (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord .harbour/port master.m. to be/to go on one's travels.fortuitous event ~ in speta ./.fluvial .round trip/voyage . case.in balast/neproductiva . captain of the port -.n. usury. 1.m.) loaded voyage/passage ~ de agrement .) acceptance trial trip camatar s. extortionate practice(s) a face ~ . accommodation cazier s. (pasager) passenger. passage out ~ de inapoiere . to be/to go touring. cause.to go bail for smb.i. (fara a wdica destinatia) to travel (about).m.nver master ~ maritim .to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri . act of God ~ fortuit .f. light/unloaded passage ~ in circuit .(dr.f. to lodge cazare s. lawsuit. trip.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage.' {de port) harbour master's office .(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage. (de obice'i mai lungd) travel. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga . to voyage calatorie s.) (legal) case. to accommodate.to travel on business ~ pe mare .f.) captain. (dr.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage.dock master . {care da imprumut pe amanet) pawnbroker. pawnee camataresc adj.to go/to travel by sea. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey.to practise usury capitan s. trial ~ proxima . (CM bilef) fare. ground 2. usurer. 1.pleasure trip ~ de ducere . captain 2. money lender.

carter. dross of coal casuta s.to outweigh./.suplimentar . icteric} prize. vanzarea activelor de capital) capita' gains . gain.sea carrier ~ ulterior .perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons . (mangaT) charcoal ~ brun .praf. (un premiu)• to carry off 2.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur .m.f.(mar.de cauza .disponibil .brown coal.CAR-CA§ 71 carau$ s. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat . profit'} benefit.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man. [la ciirsele de cai} stake . earnings .nedistribuit .(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v. lignite ~ .n.caked coal ~ marunt small/slack coal ~ . man') weighing lever machine ~ decimal .steelyard a pierde la ~ . (posta!d) post-office box catlike s. (.f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile . retum(s). (beneficiu.coal powder. (mineral) (mineral) coal.de capital .(profitii! obtimit da.earnings per share . {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage . 1.) recovery o^ judgement .} nonconference carrier ~ maritim . revenue. profit.bulgari .centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .f carriage.(termen general pentrn companii de navigatie.to lose (in the) weight a trage la ~ . handcuffs ~ de aur .•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings .{mar.windthL (profit) -.m.t. to gain: to win: {prin munca} to earn.'. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun .f.(dr. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat .to weigh heavily cantari .'('.. (prm muncd) eamings-(yeriii) income.lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat . haulage.n balance.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h..suplirncntare -. proceeds. (dintr-o afacere. portage carbune s.\' share .} on-can'ier carau^ies. to overbalance ca$tig s.pe actiune . (pair of) scales: (pentru greutdti. (cargo) carrier.(in uivulende) retainc.) golden handcuffs cantar s. \a dobdndi} to acquire. pi.

(procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.n. circle.) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .f.correspondence cheque ~ cu limita de suma .f.customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .blank cheque ~ la ordin .t. cheque to bearer ~ marcat . auditor cere s.stale cheque ~ fals . (directie) central/head office.(de bancd) certified cheque ~ anulat .m.n.tourist centre cemor s.limited cheque ~ cu suma falsificata .steam-generating station centralism s.producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat .uncleared cheque ~ personal . to give up.bank cheque ~ barat . (dr. to assign ~ si unul si altui .n.) assignor. cheque to order ~ la purtator . (a unei case de comert.traveller's cheque ~ de retragere . releasor celeritate s. (mar.power station ~ hidroelectrica . to surrender.m. emporium ~ de afaceri . cheque.raised cheque ~ de calatorie .business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .f.n.returned cheque ceda v.dud/bad cheque ~ m alb . (SUA) check ~ acceptat/vizat .nonpar cheque ~ -corespondenta .delivery speed ~ de operare a portului .hydroelectric power station ~ telefonica . centralism ~ economic state planning centralizare s.paid cheque ~ refuzat .72 CEC-CER cec s. (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .) centralization centru s.canceled cheque ~ bancar .telephone exchange ~ termica . a unei firme etc.continuous customary dispatch centrala s.) centre ~ al orasului .order cheque. to yield (up).(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat .downtown ~ comercial commercial/shopping centre.to split the difference cedents. (comercial.bearer cheque.crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .) profit centre ~ turistic .) celerity ~ de livrare/predare . financiar etc.bogus cheque ~ fara acoperire .port speed ~ uzuala .(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat .open/uncrossed cheque ~ expirat .

(stiintific) researcher cere v.w.(pvdz. cereals. to call for.f. grain-carrying ship/vessel cerealist s. (corn. request. 1. demand. application.) to be in request/demand ~ despagubiri . seminte de bumbac .pure/fundamental/desk research cercetator^.bulk grain ~ livrate in buna stare ..f.) demand. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare . to ask (for).(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.delivered sound grain ~ usoare . grain ~ furajere . grain.n.market research ~ -dezvoltare .(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand . grain carrier/ship. 1.. inspection.scientific research ~ teoretica . orz. {plata unei datorii} to call in 2. exaction 2.fodder grain ~ grele .advertising research ~ §tiintifica . run.(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand.CER-CER 73 ~ vicios inflationist .media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing . to demand. corn dealer cerere s. control. secard) heavy grain ~ in vrac .cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj.attitude research ~ a mijioacelor de reclama . hearing 2.consumer demand ~ agregata .) (anchetd) judicial inquiry.to overcharge ~ un pret mai mic . claim. pi. cereal. s. (a revendicd) to claim.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd.. cereal plants. cereal carrier.f. destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile .r. (scrisa) petition. official examination. (audiere) trial. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . (a pretinde) to exact.(grdu.to undercharge cereale s. (a necesita) to require. to request.to claim damages. porumb.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . examination. demand for substituible goods ~ atipica . analysis ~ a audientei .marketing research ~ de piata . (un pret) to charge.. suit 3.research and development ~ motivationala .(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala .) operational research ~ publicitara . (stiintificd) research 3.t.m.{man. (dr.. to necessitate v. corn. (corn. 1.

{u vruai^eic'' de .? indtlin^yita} replacenient .n.1 anes- .iu! 'md cc e. daim for damages de declarare in stare de faliment -(r.ve oh-ria .(dr.spontaneous demand .domestic demand .{in economic) credit demand de daune/despagubiri . need. (exi^entd} ^cquircnient .speculative .. demand tor complementary goods ./' i bankruptcy petition.intermittent demand ~ interna .sluggish demand -~ sezoniera . despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre .previzibila — anticipated demand .sporita — increased demand ~.) counterclaim ~ redusa .. [necesiiate) necessity.supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.lenuer demand w i't:sra^r.(mar. if.) application ior quotation/listing de credite .dc amanare .<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa .(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand . ."u'^('/f^..l. 'i•ol'•el•llit.(mar.:'>'(.seasonal demand .demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata .§i oferta .) shipping request.74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand. cargo booking ~ de valuta .constanta .speculative demand ~ spontana . maija — (garantie qfenfd lie did'i.) indent for space ~ de transport .usiy.•'.elastic demand ~ individuals .direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .steady demand ~.10 '•. tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .) buyers over cereri de serviciu .• ..slack demand ..ale iiilei activilati -.slaba .pent-up demand '.concurentiala .^'i•^r!l[.. petition in DanKmptcy th.situations wanted cerinta s..damage cl.^i) {l>iu\) margin call'nouc.leniaMd -• cu. (nevoie) want..(bur.d'c cotare/listare .(a platii) petition for respite ..N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj .individual demand ~ intermitenta .effective demand ~ reconventionala .f. fi/.-.^ls .'. :. .reala .TinU.iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie..controlata .n. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.

(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.(acordat de instanta unui falit. ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni .(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion . (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .(a navel) certificate of classification.inspection certificate ~ de control vamal .nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni .(mar.CER-CER ~ american de depozit . discharge/ landinu certificate ~ de dividende .{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta .(a mdrfurilor de .(mar.(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama . quality/grade certificate ~ de cantarire .bond certificate . (1'. mar. pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .clearance certificate.certificate of ' insurance.) certificate of damage.(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza . clearing bill ~ de nationalitate .dc origine .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit. unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation. classification/class certificate ~ de control . (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.(al navei.) jerque note ~ de depozit .investment certificate ~ de inregistrare .(asig.coasting certificate ~ de calitate certificate of quality. survey certificate ~ de garantie . insurance certificate ~ de avarie . (pentru navele iii. damage certificate."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ . prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.share/stock certificate ~ de analiza .dividend righi certificate ~ de economii .de cabotaj .weight certificate ~ de clasa .: of seaworthiness.') certificai. certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge.certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .patent letter ~ de investitor .(a actiuniloi nominate) certificate of inscription. average certificate .. (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare . certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate .

in cazul fuziunii a doud societdti.(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar .(de actiuni. measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer.(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture.m. conveyance ~ a dreptului de retentie .assignment of debts ~ de obligatii .sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .) to assign.{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie .overentry certificate cesiona v.assignment of obligations ~ fara notificare .(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale . actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata . (mar. to surrender.stowage/stowing certificate ~ de testare .{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala .voluntary conveyance/ consequence/disposition .notarial certificate ~ partial de actiuni .76 CER-CES ~ de participare . assignee. transferee cesiune s.acceptance certificate ~ de recuperare .{a produselor) test certificate ~ de tonaj . transfer certificate ~ de trezorerie .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu . assignment.assignment of lien ~ de creante .(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .excise permit ~ de proprietate .{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor . to transfer. to convey cesionar s.clearing bill ~ de stivuire .(bur.ownership certificate ~ de receptie .) certificate of / measurement.(pentru o parte de actiune. {dr.t.) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale .(de actiuni) registered certificate ~ notarial . debenture bond ~ de sarcini .) cession.assignment affected by novation ~ voluntara . cdnd. transfer.(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb . obligafiuni) interim certificate.tonnage certificate.f. scrip ~ nominal . {dr.

(banf) to disburse.n.government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare .operating costs/expenses.t.prepaid expenses ~ bugetare .survey expenses ~ de exploatare .depreciation expenses ~ de andocare . fin.i.(incarcare. to expend. citizen cetatenie s.f. queyage. pier. cargo terminal ~ de incarcare . floating bulkhead/ jetty ~ vamal . wharf ~ de descarcare .dock/docking charges ~ de antrepozitare . working charges/ expenses . charges. outgoings.bulk-handling cargo quay ~ de operare .discharging expenses ~ de distribute .storage charges ~ de descarcare .discharging quay.m. forwarding charges.shipping pier.CET-CHE 77 cetatean s. cost. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente . (risipa) thriftlessness. quay.dummy.) general average expenditure/expenses ~ de capital . to lay out. wharfage.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .customs wharf.petroleum wharf. oil jetty/pier/quay ~ de reparatii . mar.(cont.warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare . administration costs/expenses ~ anticipate . (speze) disbursement. waste cheltuieli administrative administrative expenses.f. to spend ~ excesiv .(/acute la un activ depreciat.insurance charges ~ de avarie comuna .lighterage wharf ~ pentru petroliere .tanker jetty ~ plutitor .(asig.n.repair jetty ~ fluvial .distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees. citizenship cheis.passenger quay ~ de petrol .(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare . descarcare) freight terminal ~ de operare specializat . outlay. to spend.m. (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues. to squander v.terminal ~ de pasageri . legal quay cheiaj s. pi.to overspend cheltuiala s.(de productie) running costs/expenses ~ de administratie . loading wharf ~ de marfuri ..package/packing expenses ~ de amortizare . charges forward ~ de expertiza . pierage chelar s. wine cooper cheltui v. expenditure. expense.management expenses ~ de ambalare .wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare .cargo quay ~ de marfuri in vrac . (a risipi) to waste.) capital charges ~ de calatorie/deplasare .

terminals ~ de mutare . transport charges.staff costs ~ de productie . freight charges/costs. petties ~ neprevazute .initial/first outlays. thriftless.) salvage charges/expenses ~ de stivuire . (mar.ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .entertainment expenses. squanderer chenzinal adj.stowage expenses.delivery charges ~ de manipulare . wasteful s. overheads ~ de reprezentare . spendthrift.(a unei societdti) preliminary expenses .) expenses for refloating ~ de regie . upkeep expenses ~ de judecata . table money ~ de salvare .to incur expenses a lua toate ~ asupra sa .special charges. departmental charges ~ standard .general expenses. unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite .variable expenses/costs a face ~ .extras ~ si incasari .78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.(a mdrfii) handling costs.removal expenses ~ de personal .standard costs ~ suplimentare . on-cost charges.factory/ manufacturing/systematic costs.to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj.cost taxable to ~ mari .law costs.overhead expenses/charges.public expenditure ~ reprezentand dobanda . overheads ~ initiale/de instalare . legal charges/expenses ~ de livrare .to cover one's expenses. (in statia terminus) (c. to get back one's money a-si reduce ~ .customs charges ~ variabile . stevedoring charges ~ de timbrare .cost of recruitment ~ postale .stamp charges ~ de transport .extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .carriage charges/expenses. costs of upkeep.{mar.publice .petty expenses. m.contingent/incidental expenses.) terminal charges/costs.heavy expenses ~ marunte .to defray expenses a-si acoperi ~ . sundries ~ estimative . initial costs ~ in sarcina . maintenance charges/costs/expenses. production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare .selling costs/expenses ~ diverse .sundry charges/expenses.(mar.expenditure and receipts ~ vamale . spendthrift.estimated expenses ~ extraordinare .) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .interest expenses ~ speciale .fixed/standing charges/expenses ~ generale . fortnightly .preliminare/de infiintare .postal charges .f.

formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie . quintal.receipt for payment. ~ diferentiala .bookstall.f.to live in a cu cheta . tenant. timber.tenant for life.(mai mare decdt esie sawn timber/wood. indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ . cash ~ de ziare .f.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila . bookstand.rack-rent ~ standard moarta . receipt. voucher.n.sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata .to make out a receipt from year to year chitantier s. hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt . receipt book ~ fara contract .(in vamd) deposr assayer receipt chintals. stall.binding chimist^.(c.f.m.to take on hire/lease a sta cu .m..contractual rent ~ de wages navlosire .(valabil un anumit ~ neverificata .tenant a elibera o ~ .good receipt ~ cu contract valabil un an .receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract .n. chance purchase/bargain.CHE-CIB 79 ~ contractuala . collection. questionnaire. rent. (banii) takings a umbia a da cu ~ .f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac. life tenant chirie s. fortnight. chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare . paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale .receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar .} charter hire cherestea s.(pe timp) (mar.f.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s. {locator) lodger. release a umbia dupa chilipiruri . quittance (lucky) bargain acknowledgment.voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare .to fill in a questionnaire cheta s.f. (ghereta) booth ~ de plata .f.to let out on hire/lease a lua cu ~ . lease chenzina s.de primire .(platibild pentru conce-sionarea chestionar s.to hunt for ~ contabila . (fortnightly) . hire.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s. (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase .n. list/set unei mine.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata . ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .n. converted timber.docket chirias s.tenant at will cibernetica s./i. cybernetics ~ pe viata . chitanta s.

to cite.(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational .business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare .turnover ~ de afaceri totala/globala . tank. feroviard etc. (monetard. (Id) to amount/to come/to figure to. circular (letter) circulatie s. (dr. number.80 CIC-CIT ciclic adj. n.f.f.f.(bani faisi.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier . figure.accounting information processing cycle ~ de productie . documente false) to utter cisterna s. 1.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier . cistern.daily turnover citric adj. cyclic(al) ciclu.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare . (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara .binary digit ~ de afaceri . in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala .production cycle ~ de viata al familiei . circuit ~ economic .(divizarea pietei pe sectoare.fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret . (martori) to subpoena .delivery cycle ~ de munca .stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire . cycle ~ agricol .) traffic 2.r.y.agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate .) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile . to run into cifra s.n. numerical.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ .(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man.t. (rutierd.) to summon.work cycle ~ de afaceri .total turnover ~ de afaceri zilnica .money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor . de mdrfuri) circulation ~ a banilor . (expressed) by figures circuit s.(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v. reservoir cita v.f.inclusive tour circulara s.industrial life cycle ~ economic .

(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor . unfisier) to file.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala . (a casd) to quash clasare s. mar.CIT-CLA 81 citatie s. rate (of ships) clasa de mijioc . greutdti etc. (dupd mdrime. provision.) to classify. (dupd calitate) grading.the ruling class ~ economica .blame collision clause . the moneyed classes ~ de jos .first class ~ muncitoare . (categoric) class.working class ~ turistica/a doua .(pentru bani. (casare) cassation. summons. (scrisori) to docket.t.quality of bills of exchange ~ de calitate . (dr.quality grade ~ de conturi .) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii . (a sorta dupd calitate) to grade.(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . dimensiune) sizing 2. (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor . (docu-mente mtr-o arhivd.f.job classification ~ a navelor . annulment clasa s. (a clasificd) to classify. (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v. (a scri-sorilor) docketing.(asig. (sort) grade 4. ships' classification ~ a obligatiunilor .decimal classification clauza s.t. to classify. (pe mijioacele de transport) class 5. classification. mar.) writ(of summons). dimensiune) sizing. (a sorta dupd mdrime. to class. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading. clause.f.f. classification. warranty.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard . ship's class ~ de produse . category 2. (dr.product class ~ de unitati . running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig.to . unfisier) filing. dimensiune) sizing. terms clauza abandonului (asig.) {a respinge o actiune) to dismiss.f. 1. (dr.classification of ships. 1. (dupd calitate) grading. dimensiune) to size 2.) collision clause.accounts class ~ de nave . (dupd mdrime.f. (sortare dupd calitate) grading. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar.the lower classes clasifica v. specification.) (respingere a unei actiuni) dismissal. (a navelor) class (of ships). to class. (a documentelor mtr-o arhivd. 1. pi.) denomination clasele bogate/avute . mar.) both . (sociald) class 3. to rate clasificare s. to class.middle class ~ dominanta/conducatoare .wealth-owning classes.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels. (sortare dupd mdrime.

la rand" .up-price clause ~ danei/.operarii la rand" .most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri . mar.) free of capture and seizure clause ~ .(fin.) flag clause ~ penalizarii .) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .) ready berth clause ~ .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ . mar.(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .(asig.(asig.) turn berth clause ~ pavilionului .) sister-ship clause ~ navlului .penalty clause ~ pericolelor marii .free of breakage clause ~ garantiei . mar.policy proof of interest clause .) perils of the sea clause ~ .strike clause ~ ineflcientei .(asig..) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .(mar.) grounding clause ~ evaluarii .navei de serie" .permanent in stare de plutire" (mar.(mar.) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei . mar.(mar.) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .) escape clause ~ devierii .(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord . mar.lipsei de marfa" . clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei ..fara raspundere pentru spargeri" . war.(a^/g.(abaterii de la drum) (mar..tender clause ~ . mar.(mar.) freight collision clause ~ confidentialitatii ..(asig. mar.) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .(asig.(asig.(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor ..) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur..(asig.(mar.lien clause ~ esuarii .warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei ..avariilor de mare" ..fara captura §i sechestrare" (asig.freight clause ~ necumularii avariilor . mar.) cargo-worthy clause ~ .(mar.) anchor and chain clause ~ -aur . mar.(de o obligatie contractuald) (dr.82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .) noncumulative clause <-~ neglijentei .(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.(asig..) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .

(asig. mar.proviso ~ contractuala .) salvage clause ~ scaderii preturilor .escalator clause ~ salvarii .insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .) risk of capture and seizure clause ~ rosie .(la un contract) rider ~ compromisorie .value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere. mar.) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.(asig.) call provision ~ de salvare/siguranta . exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig. in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin. mar.. mar.(prevedere a unui acord comercial care ii permite .) weather permitting clause ~ tranzitului .reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.transit clause ~ valorii furnizate .) sue and labour clause ~ de evadare .(asig.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .predarii navei" .(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .) excess clause ~ timpului nefavorabil .marine insurance clause ~ de daune-interese . care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin.(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig.) frustration clause clauza aditionala .(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .penalty clause ~ de diminuare a pagubelor . mar.(asig.) escape clause ~ de exonerare — exoneration.(asig.) nonliability clause ~ de garantie .covenant ~ de arbitraj .CLA-CLA 83 ~ .) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .) war clause ~ reasigurarii .(fin.(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie . dreadage ~ de paritate .arbitration clause ~ de asigurare .down price clause ~ surplusului .(mtr-un contract de siibscriere.price clause ~ razboiului . mar.) parity/par clause ~ de renuntare .(asig.

(dr.doubtful client ~ obisnuit/permanent . clientele a-si crea o ~ .potential/prospective customer ~ sigur/serios .safe customer ~ solvabil .m.subrogation clause ~ de transbordare .regular/ permanent customer ~ potential .84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare .touring club coachizitie s.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) . mar. (cartel ring . al unui arhitect etc. (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei. building.f.n.restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta .cash customer ~ care se tocmeste mult .(care prevede cd.(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic . (produs identic cu altui) clone club s. (pbisnuita) custom.implied term ~ ipotecara negativa .f.haggler ~ dubios .f. (local) club house ~ de asigurare mutuala .cease clause ~ de subrogare .) residuary clause ~ rezolutorie . customer.to build up a connection cliring s.bank clearing dona s.n.(privitoare la legatarul universal) (dr. coalition.) client ~ care plateste in numerar . shopper. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar . dacd o datorie nu este achitatd la timp.) premises ~ administrativa/cu birouri .f. (cu \'fcn.(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula . connection.trustworthy customer a fi clientui .{unui magazin) to deal at clientela s.void/invalid clause ~ restrictiva . (asociafie) club 2.boating club ~ turistic .(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s. union.office building client s. instalafii etc. (al unui avocat.) insurance club ~ de investitii .transshipment clause ~ de urgentare . joint purchase coalitie s.f. (de medic sau avocat) practice.) avoidance clause.(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig. clientele. 1. defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara . clientage. toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita .

output coefficient/ factor ~ de rise .f.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament . (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb. joint debtor codirector s. code ~ al muncii . (mar. coking plant cods.(la bancomaf) personal identification number ~ postal . dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera .(pe un produs) bar code ~ de procedura penala .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui. joint manager coeficient s.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s. copartner.code of criminal procedure ~ fiscal . coefficient. rate.f. factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta . (SUA) zip code ~ silvic .commercial code ~ de bare . joint founder cogestiune s.m.f.load/cargo coefficient ~ de indatorare .t.m.) joint/part owner coasigurare s.m.wage rates cofondator s.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj . joint management cointeresa v. joint creditor cocserie s.fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare .working coefficient ~ de incarcare . (corp de navd si aeronava) (asig.n. ratio.(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare .m.f.forest code/laws coduri de conduita . joint partner coca s.financial incentive . (mate-riala) incentive ~ financiara .m. coke works. a joint interest in an affair cointeresare s.labour code ~ civil .m.f.postal code.civil code ~ comercial .) hull cocreditor s.COA-COI 85 ~ a comerciantilor .tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare .(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s. coinsurance coasociat s.m. drawing in. prevdzut de lege.

f. collection ~ de mostre . (impozite. colouring matter coloranti alimentari .f.f.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor . (coin.n. joint s.collision in tow ~ pe fluviu .f. having/sharing a joint interest in smth.post parcel a expedia un ~ .f. {corner} mdrunt) dicker coluziune s. mar. to raise.tarer ~ cu valoare declarata . parcel delivery service.skipper comandat adj. to collectivize colectie s.river collision ~ pe mare .berthing collision ~ la remorca . collection./n. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! . (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v.n.imminent impact ~ inevitabila . colony. settlement colorant s. (asig. dyestuff.t.to send away for comandant.f. parcel.i.n.to make a collection. parcel post/deSivery/traffic coliziune s.s'. staff. collapse a intra in ~ . abordage. package ~ cu tara calculata .f.(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. n.registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata .food colours colportaj s.w. master mariner. group.editorial staff colectivism s. collectivist.) collision. (de marfa. personnel ~ de redactie .to post a parcel coletarie s.f. collector colets. to get in colectare s.accidental collision ~ iminenta . collective. colonial colonialism s. collectivism colectivist s. colonialism colonie s.) assets side ~ a debitului .n.t. captain ~ brevetat .) order.) sundries column colonial adj. collective farmer colectiviza v. collection/set of samples colectiona v.t.sea collision coloana s. {mdrfun) to indent ~ prin po§ta . to order. •nai ales din.f.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal .) debit column ~ diverse . column ~ a activelor .skipper ~ de nava comerciala . taxe) to collect. captain. merchant captain .inevitable/inherent collision ~ la acostare .m. {dar nelivrut) on order comanda s. commander.shipmaster. to collect colectionar^. subscription a face o ~ . sirainatate} indent .m.(cont.(cont.{cont. colaps s. to raise a subscription/collection colectiv adj. (asezare) colony.to collapse colecta v. encounter.tax collection colecta s.n.de nava maritima . collection ~ a impozitelor . collective (body).(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier .sea captain ~ de pescador .sample assortment/ collection.

foreign order ~ ferma .(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv.u's'ii.:.Qe carbuni .(cdtre broker de a cwnpdra.l!•. combination ~ a factorilor de productie .order for government account.m. intesrarea prodnclsi.) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur. (de beneficii.f. donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s. -1 . iiuu!i"i/0i! h.f. foiiduri.blanket order ~ guvernamentaia/de stat .n. aclive/aclinp/workin. riscuri) pooling combate v.u . fondun. riscuri) to pool comasare s.cort! isiei . to control. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .heavy order ~ neexecutata .i.COM-COM 87 ~ acceptata .. to fight against combatere s.(mar.to place an order facut pe ~ .special order ~ urgenta .•jc rue.repeat order ~ scrisa . inter ese..t. opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.definite/firm order ~ generala/nespecificata .iuei oli..contraband control ~ a mirosurilor nedorite .custom-built/'-make comanditar s." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda .il. interese.'.odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s.mail order ~ repetata .backlog/unfilled order ~ permanenta .order in writing ~ speciala .direct order ~ discretionara/la apreciere . control. actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard.(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.coi'jvcntionai hies . ruei .f.t.cunvciitional .order in hand ~ de proba . (beneficii.verticaia ..h'^ergolic fuel . ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.ie!l•K•i••l(Ou'-i.m. in limita sumei la dispozitie. fighting ~ a contrabandei . structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor .trial/sample order ~ de tonaj . combustible s.antiinflarnabij .(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta ..rush/pressing order comenzi inutile .) indent for space ~ directa .open indent ~ mare .ic^ .'"1-.) split order ~ externa . ' ' . to combat.

flourishing trade ~ liber .luxury trade ~ cu cereale . trading. mercantile comercializa v.chain merchant ~ de cereale .barter trade ~ de stat . merchandising ~ experimentala . (cu magazin) shopkeeper.(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie .bulk trade ~ de schimb .coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea . commerce. retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .n.) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international . trader.colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu .(de mdruntisuri) pedlary.vintnery ~ de cabotaj ..88 CAL-CAM ~ solid .solid fuel comercial adj.spot trader ~ cu retea de distribute .general dealer ~ de textile . (angrosist.commission merchant ~ cu amanuntui . tradesman. to market. sau detaiUst) merchant. trade..free trade ~ licit ..import trade ~ de legume si fructe . (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar .(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s.compensation trade ~ in rate/pe credit . peddlery ~ angro/cu ridicata .contraband/ smuggling trade ~ de export .domestic/intemal/home trade.export trade ~ de import .state/govemment/public trade ~ de tranzit .t.warehouseman. business.. (de imbrdcdminte.ship chandlery ~ cu textile .second-hand dealer ~ de marfuri generale . commercial.. trade. shopman. mai ales in relatiile cu strdindtatea. echipament) outfitter ~ afiliat .foreign/external trade.transit/entrepot trade ~ exterior .timber trade ~ de contrabands . marketing. to merchandise comercializare s.illicit trade ~ interior .corn/grain trade ~ cu materiale navale .) outward/overseas trade ~ ilicit .international trade ~ interstatal .draper ~ de vinuri .drapery ~ cu vinuri . traffic. {mar. (mar.(cu amanuntui) corn chandler. dealer.retail trade ~ cu articole de lux .tally system/trade ~ infloritor . (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie ..vintner comert s.f.(SUA) interstate commerce ~ invizibil .local trade .m. commercialization.retail dealer.merchant member ~ angrosist .greengrocery ~ de marfuri in vrac . (in magazin) shopkeeping ~ ambulant .frontier trade traffic ~ local/regional .lawful trade ~ Umitrof/de frontiers . to commercialize. (care vinde in rate/pe credit) tallyman.wholesale/direct trade ~ colonial .

committee. investigation committee.m. sea/seabome trade ~ marunt .(tranzactie switch fdcutd la export.unauthorized trade ~ pasiv .commercial shipping. commission.) passive commerce ~ prin po$ta .world trade ~ multilateral .credentials committee ~ de redactare .) address commission ~ de asigurare .m.dicker ~ mondial .election committee ~ financiara . board of examiners ~ de litigii .del credere commission ~ pentru mandatare .conflict/dispute committee ~ de lucru .) average agent/commissioner comisie s.to haberdash a face ~ intens .bank commission ~ de adresa .to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.) charter commission.(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta . travelling salesman. (SUA) committee of ways and means ~ comuna .postal trade ~ sezonier .editing panel ~ electorala .selling brokerage/ commission ~ del credere . {de intermediere) factorage 2.multilateral trade ~ neautorizat .underwriting commission ~ de vanzari . board ~ bugetara .trust cost ~ pentru terti .(SUA) committee of supply ~ mixta .to trade in a face ~ cu marunti§uri .(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar. ship brokerage ~ de reprezentare .trilateral trade ~ triunghiular .budget committee.audit(ing) committee ~ de control .(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .CAM-COM 89 ~ maritim . message ~ bancar . commission.parliamentary committee ~ permanenta . maritime commerce/trade.standing committee comision s.agency fee ~ de subscriere .committee of inquiry. commercial traveller.seasonal trade ~ stradal .commission past us .kerb trade ~ trilateral ..(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara .examining board.to deal wholesale a face ~ cu . fact-finding board ~ de cenzori . 1. mar.f.(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.n. allowance.(mar.to peddle a face ~ angro .control commission/ committee ~ de examen . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.working party ~ de mandate .brokerage commission ~ de navlosire .to (carry on) trade a face ~ ambulant . (insdrcinare) errand.(asig. drummer comisars. commissioner ~ de avarie .

(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v.petroliera .(.executive committee .financiar . a contrubalansa) to counterbalance..to take orders on commission a merge cu un ~ . (bdiat) eirand boy.comerciala .. (intermediar) factor.'n.) towage company ~ de saivare . (o chitone) to set off."."eiu'l^tr.interimar .msurai'u.trade-union committee.n. coheir.90 COM-COM ~ per lot .o''i company . to offset 3. committee.advisory board' commission .orientata spre productia realizabila -.holding company ~.l .ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .executive/managing committee ~ de greva . street porter ~ de export .(mar.(mar. middleman.parcel delivery company.(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ ..cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1.liner company ~ de navigatie .de stivuire . re"-':U'nsos .^ ./'. (a echilibra.(mar.tanker company ".to sit on/to be on the committee como$tenitor s.f.de remorcaj .river shipping company ~ de navigatie maritima .secundara .to make good a loss compensare .in.s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '. .temporary committee -.operationala . i conipensaiion. 1. (curler.to go on errand comisionar s. (pentrii) to com-peiisate (for). board ~ consultativ .'••.s^. (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ . express company ~ de nave de linie . 1.i"):iny • <i': . company '.) stevedoring company ~ de transport de mobila .steering committee ~ de redactie . parcener companie s.editorial board ~ executiv .export commission agent ~ portuar — runner comitets.interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent . airways ~ holding .airlines.".n-niiupie dr. joint heir.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .(SUA) committee of ways and means . to mdemr)ify(tor) 2.isio'i c'''iJ.. to countervail.t. {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere .f. (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear..trading company -.(filiala iinui holding) operating company .sea trading company ~ de petroliere .s'•.' i 'r./.unpa''v " -^\ ^^t ferasc .} salvage company .raiiv/.strike committee ~ de initiativa .de conducere .. (commission) agent 2. persoand care face diverse servicii) commissionaire.standing committee ~ provizoriu .shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala .sindical .

) average bond computer s.COM-COM datoriilor) setoff.ticket nipper compozit adj. (oficial) official statement ~ de presa .severance pay competent adj.consumer behaviour ~ al producatorului . composite compromis s.decision making ~ distinctiva {man.organizational behaviour ~ strategic .) distinctive competence competitiv adj. to computerize comun adj. ability 2.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat . {SUA) to fill out complex s. competency.f. competent.) average agreement ~ de avarie comuna . mar. settlement. ~ interbancara a creditelor . (iin cec) to write out. compromise: arrangement. behaviour ~ al consumatorului . conduct ~ corecta . to supplement: (o suma./i. communism coniunitate s. {cliring) clearing ~ executorie . compensation. 1. competition ~ pura/perfecta .) core competence ~ de decizie . 1.n.f. compensatory compensatie s. numbering machine. proficiency.f.cheque clearing. give-and-take. complex ~ comercial . dater -" de bilete .f. pi.f. efficient. (dr.producer behaviour ~ competitiv . la vdnzare. behaviour.pure competition complementar adj. complete adv. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie ./i.f.trading estate ~ industrial . consideration. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man. complementary complet adj.industrial complex ~ portuar .t. agreement.{asig.port complex comportament^. remedy. indemnity.n. common.n.) competence.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca . (un document. conimunitv . dating stamp.handout comunismi'. o cantilute) to make up. im cec) to fill in.{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v.t.competitive behaviour ~ organizational . completely ~ asamblat {despre utilaje care. competitive competitivitate s.(asig. proficient competenta s.credit clearing compensator(iu) adj. indemnification. competitiveness competitie s. reparations 2. competence. communal comunicat s. 11.{in afaceri) fair dealing compostor s. to (make) complete. mar. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor . computer computeriza v. (ohstesc) communal comunal adj.n.

t.wrongful dismissal concediu s. leave (of absence). to give and take concesiona v. cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc.92 COM-CON ~ de afaceri .(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v. paid/privilege leave ~ de boala . concept concern s.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v. concession a face concesii cuiva . (SUA) vacation ~ cu plata . to license concesionar s. grantee. (yacanta) holiday(s). (a formula) to formulate.m. crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei .statutory undertaker . to word. concern concesie s. profilul pietelor etc. n. licensee ~ de servicii publice .business community ~ de bunuri . dismissal.(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.t. community property/regime ~ de interese .sick leave ~ de odihna .(forma de concentrare. concessionnaire.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei . (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului .n. (a schita) to draft concept s. discharge.holidays with pay. to discharge. (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s. to dismiss. (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara .to make mutual concessions.f.f.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara .(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei .) concentration of industry ~ a livrarilor .f.community of interests ~ de natiuni . amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.t.production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie.summary dismissal ~ nejustificata/ilegala . disparitie.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s. fu-ziuni.to meet smb. (a imagind) to conceive. to grant.n. half-way a face ~ reciproce .Concentration of capital ~ a cumparatorilor .annual leave ~ fara plata .communal estate.

unfair competition ~ perfecta .) condition precedent conditii acceptabile .) conditions of membership ~ de calitate .t. requests book a trece in ~ . acordarea de daune-interese) to cast condamnat s. concession.) deed of arrangement/assignment. competitive. 1. (clauzd) condition. (in contu-macie) defaulter condica s.f.^/. book of entry.book of complaints.null and void condition ~ prealabila .free competition ~ loiala . lease. rivalry ~ agresiva . grantor.(la o asociatie.agreed terms.timber claim ~ miniera .f.fair terms ~ actuale .imperfect competition ~ libera . situation 2.attendance book ~ de reclamatii . (cu) to compete (with) concurent adj.(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive .to register conditie s. rank ~ implicita . license ~ a unei cai ferate .cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta .fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei . register ~ de prezenta . situatie) condition. competitor. (dr.(dr. (sociald) status. competition. to sentence.m. (la plata despdgubirilor.(dr. terms 3.knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba . rival concurenta s.) settlement terms . (la amendd) to fine.railway concession ~ de prospectiune .credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare . conditions agreed upon ~ de adeziune .attractive terms ~ contractuale . licenser conciliere s. rival s.quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare .f. private arrangement. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors.prerequisite ~ rezolutorie . stipulation. un club etc.conditions of contract ~ convenite/stabilite . competitive condamna v. conciliation concordat s. bankrupt's certificate concura v.(fin. (acord cu creditorii) {dr.n.(bur.m. composition.mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s. (stare. legal settlement.f.CON-CON 93 concesiune s.f. grant.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera .terms of acceptance ~ ale unei emisiuni .) condition subsequent ~ suspensiva . franchise.) terms of an issue ~ americane .implied condition ~ legala legal condition ~ nula .perfect competition concurential adj.) to convict. convict.m.i.

) berth/liner terms ~ de livrare . managership. to direct. terms of delivery. trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar.) rye terms ~ de munca . (supraveghere) supervision.general delivery terms ~ inacceptabile . (a administra) to manage.to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions. specifications of quality ~ uzuale .general management ~ gresita . (cadre) staff ~ a uzinei .draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .discount terms ~ de vanzare . 1. to make one's terms conditiona v.usual terms ~ variabile .unacceptable terms ~ in vigoare .(mar.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade. specifications for delivery.) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti .94 COTM-CON ~ de linie . superintendence.mismanagement ~ ierarhica (man. management.works management ~ centralizata . leadership.middle management ~ prin eliminare .first-line management ~ la nivel mediu .(mar. running 2.f.t.quality specifications. (administrare) administration. terms of payment ~ de plata a tratei .payment terms. to condition conduce v.delivery terms. (o afacere) to carry on. (a unei afaceri) carriage.working conditions ~ de navlosire . to run ~ o adunare .integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala . to superintend.technical regulations ~ tehnice de calitate .centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral .varying terms ~ vechi/existente .inclusive terms ~ de scont .to come to terms a pune ~ .conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale .) chartering terms ~ de operare la chei .terms of sale ~ generate de livrare .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives .to preside over/to chair a meeting conducere s.) quay terms ~ de plata .t.preferential terms ~ tehnice .(mar.old terms a conveni asupra ~ .terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive . (a supraveghea) to supervise.

t. n. wearing apparel confectiona v. to work conferinta s.advice of credit ~ a greutatii .to give/to deliver a lecture confidential adj. to seize confiscare s. {a fabrica) to manufacture.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei .f.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis . store clothes. (datoritd) owing to ~ avizului .to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori . seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5. conduct ~ extrem de rea . ready-made/'-to-wear clothes. 1.participative management ~ redactionala .f. corresponding (to) prep.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese . acknowledgement ~ a comenzii .press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica .t. .waste pipe ~ submarina . in conformity/ compliance with.briefing conference ~ de presa .as per account rendered ~ copiei anexate . according to. este demis imediat) (man.acknowledgement of order ~ a creditului .(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs. (discurs) lecture.) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare .top management ~ unica .as per copy enclosed . wear. to confiscate.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline.acknowledgement of receipt confisca v. confirmation. in asemenea situatii. true (to). (secret) secret adv. speech 2. confidential. pi.t.to acknowledge the receipt of a letter confirmare s. in accordance/ keeping/agreement with.adversity/conflict of laws ~ de munca .f.editorship ~ superioara .) gross misconduct confectii s. privately confidentialitate s. care.industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj. (grad universitar) lectureship ~ de instruire . according (to).f. confidentially.f.CON-CON 95 ~ prin participare . pipeline ~ de ape reziduale/uzate .(a unui angajat. pipe.(dr. confidentiality conHrma v.conflict of interests ~ de legi . (cu) conformable (to). conflict ~ de competenta/jurisdictie . congress 3. (adunare) conference. confiscation.f. sea pipe conduita s. to acknowledge ~ o §tire . to confirm.advice of deal ~ de primire . meeting.f.conference call a tine o ~ .one-man/Caesar management conducta s.

(bani) to deposit 2.quick freezing conglomerat s.according to plan ~ uzului . depositary.river bill of lading ~ fractional . (economicd) conjuncture ~ a pietei .original bill of lading ~ partial . freight document ~ colectiv .f.legal/law adviser ~ tehnic .liner bill of lading ~ de primire . to write down conserva v.technical adviser consiliu s.(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export . (a inregistrd) to register.straight bill of lading ~ nou .as per invoice ~ legii . (forma de concentrare.t.as per sample. (in cutii de conserve) to can.economic adviser ~ fiscal . (mar. congress conjunctura s.f. freezing. consignee.according to the law ~ mostrei . refrigeration ~ rapida .general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni . dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct . tinned food. to refrigerate congelare s. pi.m. 1. up to sample ~ planului .(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip . de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress.ocean bill of lading ~ original .(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal .fresh bill of lading ~ oceanic .town councillor ~ economic . (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.m.order/port bill of lading ~ la purtator . adviser. (SUA) canned food consignatar s.market condition/position conosament s. a da marfuri spre pdstrare) to consign 3. 1. to tin conserve s.corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate . council.(marfuri recepfionate. (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal .r.n. board .f. consignor.t. consigner.direct/through bill of lading ~ fluvial . to comply with congela v.n. consultant 2.inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .outward bill of lading ~ pentru marfuri de import .blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni . to record.) bill of lading.delivery/landing order ~ la ordin .uniform bill of lading consemna v. depository consignator s. to freeze.t.n.tax consultant ~ juridic .(corn. (a incredinta.n.96 CON-CON ~ cu originalul .f.as per statement enclosed ~ facturii .) as customary conforma v.m. depositor consignatie s.clean bill of lading ~ de linie .

building. (centralizare.t. 1. in aceeasi persoand. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate. infiintare) formation ~ a unei societati . managing board.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati .) (a datoriilor) funding.civil engineering ~ navale .conciliation board ~ de tutela . a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3. 1. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur. to force 2.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie .civil shipbuilding construi v. a infiinta) to form constituire s.) to consolidate consolidare s. constitution. (formare.budget constraint ~ si retinere . (construire) building. compulsion. to consolidate. (aforfa) to compel.) to consolidate v. (despre cursul actiunilor) (bur. 1. restraint. to build.district council ~ valutar .shipbuilding. (a forma. structure.board of trustees ~ districtual/regional . constructor. (fin.f. incorporated constrange v. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti . construction. ship construction. construction 2.board of directors. (a centraliza./. (dr.company formation ~ a unui fond de rezerva .f. (cladire) building.) to coerce.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . (antreprenor) building contractor ~ de masini navale .(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara . syndicate constitui v.t. to construct. binding over 3./?.) consolidation consor(iu. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur. naval architect/constructor constructie s. to constitute. consortium. 1.t.currency board consolida v.f. (a sili) to constrain. constraint. (restricfie) restriction 2.m.formation of a reserve fund constituit adj. to bind over constrangere s. to engineer construire s.?. construction.) consolidation 4.f.(a navei) restraint and detainment constructor s. (fin. (a datoriei publice) consolidation 2. (legald) coercition. to strenghten 2. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri . (datoria publicd) to consolidate 3.f. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont.marine engineer ~ naval . directorate ~ de arbitraj . to oblige.shipbuilder.r.(care vdnd la termen fard acoperire. naval construction/ architecture ~ navale civile . engineering . 1.) (p datorie) to fund. builder.

management consultant consultants s.fuel consumption ~ final/de produse finale .) intrabranch consumption ~ national .f./i. account ~ activ .bank/banking account ~ blocat . counselling ~ financiara . consular consulat s.n.final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern .consulate general consultant adj.(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur.domestic/home consumption ~ intraramuri . to use up 3.public consumption ~ specific . to exhaust consumator s.m. (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account. consulate. consul ~ general .t.consul general consular adj.) position building consuls.specific consumption ~ zilnic .) career counselling consultativ adj.private consumption ~ productiv .progressive consumer consumerism s.short account ~ bancar . (energie) to consume. adviser ~ managerial . consumerism constientizare s.n.creditor account ~ curent . stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat .daily consumption consuma v.(intr-o firmd) (man. consultative.(nemotivat de necesitdti.f. consulting s. 1. account current. (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts. consulting.98 CON-CON ~ a unei pozitii .to be present in an advisory capacity.m. (a folosi) to use. (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume. (a risipi) to waste 2. to have advisory vote ~ public . consumption ~ de capital . n.client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire .productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca . (SUA) checking account ~ de accepte . m.national consumption ~ neproductiv . consular office ~ general .(de operatiuni) active account ~ administrat .financial counselling ~ in sectorul promovarilor .blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor .(cont.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final . consultant. (a epuiza) to spend. final/ultimate consumer ~ progresist .(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului .acceptance account .end-user. consumer. advisory a avea vot ~ .unproductive consumption ~ ostentativ .current account.capital consumption ~ de combustibil .

transfer account .cash account ~ de cheltuieli .sales account.inactive/dormant/dead account ~ interimar . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.overdraft ~ detaliat .) monthly account .depreciation account ~ de buget . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .bad debts account ~ de credit .interim account ~ in credit .savings account.production account ~ de profit §i pierderi .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .capital account ~ de casa .deposit account ~ de depozit la termen .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .(corn.profit/gain and loss account ~ de vanzari .charges account ~ de curing .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .CON-CON 99 ~ de achizitii .detailed/specified account ~ din cartea mare .deschis . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .(corn.clearing account ~ de compensatie .reserve account ~ de lichidare/decontare .deferred payment account ~ de productie .sundries/sundry account ~ fara dobanda .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .custody account ~ de depozit .consignment account ~ de control/rectificare .sight deposit account ~ de economii .ledger account ~ diverse .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .noninterest bearing account ~ fiduciar .offset account ~ de concentrare .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .income and expediture account ~ de virament .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .suspense account ~ in valuta .) credit account. cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .trust/trustee account ~ inactiv .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .purchases account ~ de activ .

financial accounting ~ integrata .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .transferable account ~ vostro .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .real accounts ~ spontane .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .itemized account ~ transferabil .(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici . (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .management accounts ~ nominale .(bazatd pe simboluri.account rendered ~ special/separat .f.consolidated accounts ~ de creante .provisional account ~ remis .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.two-sided accounts ~ reale . accountant ~ atestat/autorizat .impersonal accounts ~ manageriale .group accounts ~ de plata a impozitelor .personal/private account. sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala . bookkeeper. bookkeeping.nominal accounts ~ pe doua rubrici . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat . 1.to carry to account a trece in contui cuiva .numbered account ~ particular .single-entry bookkeeping ~ manageriala .unbalanced account ~ nostro .private account ~ personal . accountancy 2.accounts payable ~ de grup . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara .to place/to carry to smb.inflation accounting ~ fara cifre .de inflatie .(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .annual accounts ~ consolidate .outstandings ~ impersonale .creative accounting ~ de amortizare . planificarea.public accountant ~ public atestat/autorizat . accounting.certified accountant.merger accounting ~ creatoare .m.accounts receivable ~ de datorii . in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric . (serviciu) accounting department ~ a costurilor .national accounting .100 CON-CON ~ nesoldat .(date in baza cdrora se asigurd conducerea.'s account contabil-y.(SUA) certified public accountant contabilitate s.integrated accounting ~ in partida dubia .special/separate account ~ specificat .depreciation accounting .

sound quality ~ comerciala .accommodation bill.stipulated quality ~ superioara . care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului .sea road.coastwise sea lane cai de comunicatie .merchantable quality calitativ adj.prime/superior/high first quality..f.f. bill. calendar calfa s. qualification. works/factory railway ~ maritima .lines of communication ~ si mijioace .fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai . cale s. two-name paper ~ cu scadenta depa§ita .60 CAL-CAM. path. property.backed/endorsed bill ~ bancara . kite ~ de investitie . (a unei obligatiuni.low/cheap quality ~ ireprosabila .n. street.{mar.) total quality ~ vandabila . 1. (w .training at the job calificat adj. (drum) road.bank/banker's bill.standard quality/grade ~ stipulata/convenita .yard track.se/iy abstract) way.navigable waterway ~ de navigatie interioara .f. (ruta) route 2. skilled calitate s. cambie s.medium/average quality ~ medie buna .f. (pepiata bursiera) doldrums camata s.commercial quality/ grade ~ conform mostrei . course 3.quality as per sample ~ de asociat/partener .fair quality ~ buna . attribute.functional quality ~ inferioara . means ~ de apa navigabila . (SUA) railroad ~ ferata uzinala . prime/respectable bill ~ de complezenta . (caracteristica) (distinctive) feature. qualitative calm s. grade 3.fine bank/trade bill. 1.(man. (mijioc) way. asset. fineness ~ totala .. kind.n.) shipped quality ~ medie . bill (of exchange) ~ acceptata . usury cambial adj. railway.f. (fel) sort. journeyman calificare s.rail. (msusire) quality. seaway ~ maritima costiera .commercial/trade bill.ways and means calendar s.investment bill ~ domiciliata .domiciled bill .poor quality ~ standard . characteristic 2.membership ~ dubia .accepted bill ~ andosata . (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca .f.quality of life ~ acceptabila .overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .inland waterway ~ ferata . finance bill ~ comerciala .perfect quality ~ la incarcare .(despre grdu) fair average quality ~ mediocra . qualified.product quality ~ a vietii .(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur.partnership ~ de membru .) dual capacity ~ functionala .

.transfer container ~ de tranzit .to keep the books container s. container ~ celular .) quota system contingentat adj. la bursa de mdrfuri.(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .tank container containeriza v.export quota ~ de import . mar.reversing container ~ sigilat . (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export . to contaminate.chei la chei" .dry freight container ~ pentru pachete .fluid container ~ pentru marfa m vrac . to contest.(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu .cargo/freight container ~ de transbordare .n.(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .t.f.t. amdnarea achitdrii unei datorii.packaged container ~ pentru paleti .insulated container ~ nereturnabil .n.empty container ~ flexibil .standardized/ISO container ~ stivuibil .bulk container ~ pentru marfa uscata .van container ~ de marfa .) contamination.van container ~ demontabil . pollution ~ cu praf.to dispute a debt. prin plata unei dobanzi. disputed claims office.f. m special cu apd de mare) (asig.all-aluminium container ~ de mare capacitate . legal/law department contesta v.noncaptive van container ~ de vagon . (corn.demountable container ~ deschis/fara capac .CON-CON 101 ~ prudenta .import quota ~ tarifar .sealed container ~ standardizat . pand la urmdtoarea lichidare.tabular bookkeeping a tine contabilitatea .) subject to quota restrictions . diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. to containerize containerizabil adj. (corn.(mar.refrigerated container ~ izotermic . claim department.watertight container.tariff quota contingentare s. to dispute ~ o creanta .floating barge container ~ . to put a claim in issue contingent s.n.(a mdrfurilor) dust damage contango s.tanc . containerization ~ .) pier-to-pier containerization contamina v.conservative accounting ~ tabulara . (la bursa de valori.stowable cargo container ~ -slep .t. (a caricului.f.(pentru lichide) flexible container ~ frigorific . lift van ~ fara marfa . continuation contencios adj. to pollute contaminare s. contentious s.pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma .n. containerizable containerizare s.returnable container ~ reversibil .platform container ~ returnabil .single-trip/disposal container ~ pentru lichide .

gas meter ~ electric — electric meter. (mar.nude/naked contract ~ de angajare .lease .to smuggle.marine insurance contract ~ de asociere .) foreign agreement ~ de tmprumut maritim . contrabandist ~ de alcool .(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .{corn. contraband (trade).lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima .f. illicit trade 2. (actiune) smuggling. (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta . redraft contracont s.deed of assignment ~ de colaborare .freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .collective labour agreement ~ consensual .) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .102 CON-CON contort.tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa ..(asig. (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.on receipt ~ numerar la predare . deed.absolute contraband ~ de arme . 1.employment contract. partnership deed ~ de cesiune .bootlegging ~ de razboi . smuggler.tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.respondentia bond ~ de mchiriere .n.articles/deed of partnership.(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .n.war contraband.purchase deed ~ de depunere in consignatie .) ship's/shipping articles.(asig. contraband of war ~ ocazionala .contract of agency ~ de arendare .m.commission contract ~ de cumparare . counter. to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.f.consensual contract ~ cu clauze restrictive . contract.) contra contract s.cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .gun running ~ de bauturi spirtoase . n. articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .skeleton contract ~ colectiv de munca .bootlegger contracambie s.(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate .publishing agreement ~ de emisiune .water meter ~ de gaze . against ~ chitanta . meter ~ de apa .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .) against all risks contrabands s.(mar. agreement. (cont.occasional contraband a face. covenant ~ aleatoriu .bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision .) aleatory contract ~ anulabil . mar.bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .

) fraudulent contract ~ executat/terminat .public contract ~ subscriere .agency contract ~ de societate .round-trip charter ~ de navlosire pe termen .(mar.indenture.(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .memorandum of association ~ de stat .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar . private treaty ~ de vanzare in rate .bargain and sale.de navlosire pe voiaj .(mar.(dr. hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire . charter party.(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .direct contract ~ divizibil . contract of affreightment/carriage.) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare .executed contract ~ executoriu .time charter .(mar. articles of apprenticeship ~ de vanzare .licence contract ~ de monopol . deed of trust ~ formal .easy terms.lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni . freight contract/agreement ~ de navlosire brut .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.uniform charter ~ de reprezentanta .(mar.CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .) trust deed/ instrument. carriage/shipping contract.clean charter ~ de navlosire dus-intors .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .) ore charter ~ de ucenicie .) charter.) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .formal contract ~ futures .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .) charter ~ de inchiriere a navei nude .(dr.fixed job contract ~ de navlosire .monopoly contract ~ de munca .enforceable/executory contract ~ fiduciar .(mar.futures contract . deed of conveyance.) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.) charter by demise.absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare . demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .

f. forgery. counterfeit. to countermand.t. to fake up contrafacere s. (corn.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract . (dr.f. check. o datorie) to contract.oppressive contract ~ principal de inchiriere . counterfoil.demurrage incurred.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen .(mar. contractor.f. forged.f.null and void contract ~ oneros .) uniform charter ~ unilateral . incurred demurrage contratrata s.onerous contract ~ opresiv .t. spurious contragarantie s. to incur.i. countermand.to be under articles a incheia un ~ . redraft . contractual. fake contrafacut adj. counteroffer. counterpoise contramanda v.contract by deed/under seal.t.f.(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare .f. fake.f.) demurrage ~ contractuale .void contract ~ secundar . v. (un imprumut.f.ra. (o obligatie) to lay oneself under contractant s. to cancel.m.unilateral/one-sided contract ~ verbal . heel contraoferta s. (la licitatie) counterbid contrapartida s.f. countersignature contrastalii s.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse .(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat .f.(contracte de vdnzare sau cumpa. cancellation contramarca s.forward contract ~ nul si neavenit . balance weight. surety for a surety contragreutate s. to countersign contrasemnatura s.subcontract ~ spot/pentru disponibil .to enter into/to conclude an agreement contracta v. specialty ~ -tip . to adulterate.spot contract ~ sub sigiliu privat .standard agreement ~ -tip de navlosire .t.valid contract ~ la termen . stipulated by contract contraface v. to counterfeit. adulteration. to call off contramandare s. special contract.running contract ~ in vigoare .package deal ~ implicit/tacit . counterfeit(ed).verbal contract contracte actuale .) consideration ~ executorie . privy contractual adj.104 CON-CON ~ global . contracting party.implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza . pi. (penalizdri) (mar. to forge.f.) countertrade contraprestatie s. weight equalizer..executory consideration contrasemna v.

inspector.f.(mar. checking. (director economic) controller. contributor. checkup.mandatory control ~ statistic . trespasser contraventie s.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare . 1. tax bearer contribui v. (financiar. examiner.technical control ~ vamal .audit ~ de calitate . mar.) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v.) general average contribution. average bond/payment ~ la coliziune . (al unei activitdti etc. (a supraveghea) to supervise 2.) ticket collector. ratepayer.) control.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s.) supervisor.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard .(c.standard batch control ~ prin imputerniciti . contribution. (inspectie) inspection. to check up.m. (conturi) to audit 3.) draft/draught survey ~ operativ . trespass contribuabil s. taxpayer.quality control ~ de pescaj . (examinare) examination.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar . (bdneascd) share. (a examina) to examine.(asig. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate .CON-CON 105 contravaloare s. (a verified) to verify.surveyor of weights and measures . 1. to control. contravention.i. (yerificare) check. equivalent value contravenient s. mar.wage and price control ~ al statului . infringement.customs examination/ inspection/search. quota ~ la avaria comuna . 1. offender. surveyor 2.budgetary control ~ contabil .state control ~ al venitului/averii .(asig.to hold the market controlor s. transgressor.administrative control ~ al creditelor .(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .f.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete .statistical control ~ tehnic .m. (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . (supraveghere) supervision 2. (masa monetard) to squeeze ~ piata . (mar.n. contravener. (revizor contabil) auditor 3.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei . infringer.f. (a inspecta) to inspect.f.) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie . vamal etc.inspector ~ de masuri si greutati .price control ~ al salariilor si al preturilor . to contribute contributie s. comptroller ~ al cantitatii .t.m.

cooperative shop/store. (fin.f.f. sedinte etc.agricultural cooperative. summons convoi s. calling together.telephone conversation ~ telefonica interurbana . convertible ~ in numerar . (al unui document) tenor ~ de umiditate .long-distance call. cooperation cooperatist adj. conversion ~ in numerar .) conversion .f. cooperative s.f.(despre active.(a activelor. {al unui recipient) content(s).) to convene.n.f. cooperative society ~ agricola .cooperative farm ~ de consum .f convening. admissible conventie s. titluri de valoare) realizable convertibilitate s.(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s. communal agricultural organization ~ agricola de productie . conversation. cooperative bank . (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut. (despre preturi) fair. assembling.m.luggage inspector continut s.de larg . to call together. titluri de valoare) to realize convertibil adj.to call a meeting ~ un sindicat bancar .moisture content conurbatie s.i.) truck train ~ fluvial . treaty 2. cooperative farmer cooperativa s. (concordat.106 CON-COO ~ vamal .) convertibility ~ externa .n.t. convention.maritime convoy convorbire s. 1.a imprumutului in titluri de valoare .(mar.(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v.f. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj. consumers' cooperative society ~ de credit . toll/trunk call coopera v.agreement in writing conversie v.external convertibility ~ limitata interna .f.(c. (acceptable acceptable. (adundri. (bandd transportoare) conveyer. (la) to cooperate (in) cooperare s. talk ~ telefonica . conversiune conversiune s. conveyor.f.de reasigurare .) offshore convoy ~ de tragere .preventive officer.credit union/cooperative. a titlurilor de valoare) realization convoca v. 1.postal convention " scrisa .t.river convoy ~ maritim . landwaiter ~ vamal de bagaje . conurbation conveier s. to summon ~ o intrunire/§edinta .f. \o convert ~ m numerar — {active. convoy .collective labour agreement . searcher. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala . to assemble. emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin.n.domestic limited convertibility convertire s.) composition ~ colectiva de munca . agreement. (capacitate) capacity 2.

t.f.incoming mail corp.) hull and materials corporatism^. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr.local financial cooperative cooperativizare s. {a mitiii) to bribe coruptie s. corporative corporatie s. corporatism corporatist adj.m. coownership. cost . counterpart.5-.m.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela . (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar.m. (a unui document) draft ~ de conosament .. 1. ship) 107 ~ didactic .(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala .{coca) hull (of a. corruption cosmetizare s. guild 2.) corporation aggregate ~ exclusiva .f. to correlate corelare s.f coproprietorship.(mar.t.??. corporatist corporativ adj. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s.t. to share jointly copartener s.business/commercial correspondence ~ sosita . 1.(titular.".coo-cos ~ de credit local .(asig.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.t. cooperativization cooperatie s. joint/part owner coproprietate s. cooperative system copartaja v. tenor.f. (breasld) craft (guild).f correlation ~ a nivelului salarizarii .?. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr. copy. (referitor la o corporate) corporative.m. coproprietor. (constituit sub forma unei corporatii) corporate.wage level adjustment corespondent s. to adjust corela v. (a unui magazin.multinational corporation ~ profesionala .f correspondence: (postd) mail .certified/attested/office copy coproprietar s. to correct. a a'iibalajului unuiprodus. mar. to amend. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. joint possession/property corecta v.diplomatic corps ~ si masini .international corporation ~ inchisa .f. (duplicat) duplicate.f.f 1.f./?. a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. corporate 2.fair/true copy ~ legalizata .(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat .teaching staff ~ diplomatic . mar. body ~ de nava .cornerciaia .) hull and machinery ~ si materiale . copartner coparticipare s.(asig. cu personalitate juridicd. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2.) corporation sole ~ internationala .

freight and landed ~ . comision si dobanda .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .bid cost ~ al opririi productiei .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare . insurance. asigurare. navlu si descarcat cost.(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .production/prime/ flat/first cost ~ direct . freight ~ .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu . cartage ~ al unei calatorii/curse .cost of new common equity ~ al ofertei de pret .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost.(cont. navlu si diferenta de curs de schimb . navlu .actual cost .cost of recruitment ~ al reformei .cost of downtime ~ al transportului .) common cost ~ constant .cost of equity ~ al creditului . insurance. asigurare.cost.alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii .) charterage ~ al noilor actiuni comune .cost.cost of living ~ .fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii .shortage cost ~ de productie .carriage.(atribuibil mai multor produse etc.issue cost ~ de inlocuire . transfer earnings ~ de penurie .(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot . asigurare. navlu. insurance.(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate . freight.direct cost ~ economic . freight and exchange ~ comun . navlu si comision cost.maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii .) (cont.cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat .lot-quality cost ~ al capitalului . insurance.(mar.(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv . commission and interest ~ . wage costs ~ al intretinerii .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent .cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .cost of labour. freight and commission ~ . asigurare.bond issue cost ~ al fortei de munca . insurance. asigurare.) current cost ~ de achizitie .cost.

decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .. alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.real cost ~ recurent . currency basket cota v.(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu . neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp .n. to cost dear. basket ~ valutar .social costs costa v. (la bursa) to quote cotabil adj.original cost ~ istoric .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald. actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii . ascultdtori etc.) cost per thousand ~ marginal/incremental .t.working costs ~ de reprezentare/mandat .(cheltuieli de regie.(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.average variable cost ~ neabsorbit . (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare .budgeted cost ~ real .indirect cost ~ initial .average fixed cost ~ mediu variabil .(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .to be expensive.fixed cost. (la bursa) quotable.cost and freight ~ total al stocurilor .cost and insurance ~ si navlu . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .standard cost ~ suplimentar .dual listing ~ la bursa .(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .recurrent cost ~ standard . (bur.f.(stock) exchange quotation.) quotation. exchange listing . to cost ~ scump . listing ~ dubia .". quoteworthy cotare s.estimative/ estimated cost ~ fix . (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.time cost ~ planificat .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect .variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor .(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere . to come high co$ s.COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .managed costs ~ sociale .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .extra cost.

financial crash crama s.outstanding claim/debt creante $i angajamente .parte . freight rate ~ a navlurilor de linie .debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei . share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor . talon. claim ~ cesionabila . daily paper cotiza v.spot quotation cotatie s.export quota ~ de import . stub crah s.marrying price ~ de tnchidere .(in economic) credit creation creator s.) credit (side) 3. levy ~ de inscriere . maker.110 COT-CRE ~ pentru disponibil . mated) check.official quotation cota s.closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .branding ~ de credite . subscription. (bur.i. m. heel. daily s.) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar. price ~ anterioara .) market maker credit s. de participare. (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.claims and liabilities creare s.) trust ~ acordat brokerului .f.bank credit ~ comercial .(mar.n.(bur.taxable quota ~ in aur — (cota. (contramarcd. bankruptcy.f.f.stock exchange crash.f.share of profit ~ de vanzari .consecutive quotation ~ de deschidere . cellar creanta s.f.commercial/trade credit .member fee ~ individuals . market crash ~ financiar . due. loan 2. credit. debt. wine cellar/vault. crash.entrance fee ~ de membru .share. failure ~ bursier .tax-free quota cotidian adj. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.n. counterfoil.debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta .redemption quota ~ de export .nominal quotation ~ oficiala .book debt ~ garantata prin ipoteca .) quotation.assignable debt ~ contabila . quota ~ parte din beneficii .n.f. to subscribe.n.import quota ~ de profit . fee.(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s.agricultural credit ~ bancar .(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol .) rate of freight. generals rate ~ de amortizare . 1. creation ~ a marcii . (corn.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva . de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ .(mar.) general cargo rate. quota.share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe . depusd in aur. creator ~ de piata .

(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .produce advance/loan ~ personal .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .credit on real estate ~ international .CRE-CRE 111 ~ cumparator . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .export credit ~ de investitii .domestic credit ~ ipotecar .working capital credit ~ de export .long-term credit ~ pe termen mediu .(reputafia unei persoane.asset-backed loan ~ ieftin/avantajos . (SUA) current account credit ~ lombard . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .foreign credit ~ fara garantie .(utilizabil.international credit ~ intern .investment credit ~ de refinantare .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .unlimited credit ~ neperformant .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal . la alegere.credit on personal property ~ multivalutar .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe .discount credit ~ documentar .mortgage credit. credit on mortgage.documentary credit ~ extern .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .medium-term credit ~ pe termen scurt .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .refinancing credit ~ de scont .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .

(puternic. s..'s credit creditav. (plante) to grow. (despre preturi) to advance.execution creditor ~ in ultima instanta .punte/de legatura .(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit .transferable credit a avea ~ la cineva . creditor.creditors under commission of bankruptcy crescator s. (animate) to breed. stockbreeder creste v. despre preturi) to .to open a credit/an account with smb. mortgage creditor. encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie . to increase. (preturi) to advance 2. to raise..(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier .seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by . loaner. 1. to rise.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public . (cont.(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri .public credit ~ . lender.revolving credit ~ scump .sau a Bdncii Nafionale .m. (de vite.trade creditor ~ cu garantie .t..dun ~ ipotecar .(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent .cattle breeder. animate domestice) breeder ~ de vite .. (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist . to cultivate. to credit ~ excesiv .to take on credit a trece in creditui cuiva .(despre o banca) to overlend creditor adj.?.care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil .to be a sound man a cumpara pe ~ . to escalate. to raise v. to rear.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate .(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat . to increase.installment credit ~ reciproc negarantat . a avea ~ pe piata .m. stockman.swing credit ~ reinnoit automat . credit.to have credit with smb.mortgagee.bond creditor ~ general . to go up. a lua cu ~ . 1.to buy on trust a deschide cuiva un ~ .pledgee ~ garantat prin obligatiuni .') accounts payable ~ comercial .to carry to smb.

(a cursului) {bur. (continud) (cont.structural crisis a fi in ~ financiara .petroleum crisis ~ structurala .CRE-CRO 113 soar.under new ownership ~ avarie .f.) accrual ~ a animalelor .economic crisis ~ financiara . upturn. (a afacerilor) stagnation.) to bull criza s. (a se amplified.periodical increment ~ procentuala .(despre cec) cheque crossed generally .financial crisis ~ petroliera .) with average ~ avarie particulars .overproduction crisis ~ economics . boost.(asig.expansion of production ~ a riscului .under advice ~ barare generala .f. increase.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie . (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep.) cum ~ cu alt proprietar . (acumulare. fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei . 1. growth.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica . in special despre decalaje) to widen cre§tere s. mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion. crisis.sustainable economic growth ~ economics zero .(a capitalului social) capital increase ~ economica .(funciare. upswing.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ .m. imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal .(a preturilor) boomlet a fi in ~ . in special despre dobandd) to accrue. mar.(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante. with 2. (bur. mar. (a prefurilor) advance.increase in demand ~ a productivitatii . (despre cursuri bursiere) to trade up.(asig.cattle breeding ~ de capital . increment.animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata . cruise ~ in jurul lumii . (a se acumula.global/world cruise cronometror s. (depresiune) depression.f.) with particular average ~ aviz .to come down croaziera s.economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila .) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor .(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan. (a pietei) stringency ~ de lichiditati .steady state growth path of nominal income ~ temporara .percentage growth ~ spontana a valorii .(asig. rise. nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor .

limited ~ raspundere limitata si capital redus . to grow 2. m.under the date of ~ destinatia .) bound for ~ distribuire .under will ~ titlu de imprumut .carriage paid home ~ ziua .(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .114 CRO-CUL ~ barare speciala .cum interest ~ drepturi . farmer cultura s. 1.claused ~ coloane .for value ~ toate beneficiile . grower. to till.under deed ~ cupon . (agricola) culture.(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.(clauza de navlosire) (mar.(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .by the day cuantums.limited and reduced ~ rise .(by) piecemeal.f.(bur.) corporate culture culturi cerealiere .) under protest ~ ramburs .duty-unpaid ~ tendinta de crestere . crop ~ alternativa/intercalata .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .dry farming cultivator s. (in special cereale) to crop.) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .) loose-leaf ~ tncepere de la data . by the piece. farming ~ a terenurilor fara irigatii .delivered docks ~ personal insuficient .ratal cultiva v.catchcrop ~ mixta . cultivation.) subject open ~ conditia sosirii sigure . (pdmdntui) to cultivate.(bur. quantum ~ al despagubirii . 1.understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie .carriage forward ~ protest . registre etc.) cum distribution ~ dividend .(despre calendare.cereal crops .collection on delivery ~ raspundere limitata .) cum all ~ transportui platit .(de dividende etc.duty-paid ~ taxele vamale neachitate .(mar.) at risk ~ taxa zero .(asig.cum dividend.as loan ~ titlu oneros .(despre o plata) (dr. (SUA) dividend on ~ dobanda .n.(bur.) cum capitalization ~ cu bucata .as from ~ lichidare la mijiocul lunii . to farm.(bur.measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .f. piece by piece ~ clauze . to raise. (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.(bur. culture 2.(despre piata bursiera) bearish ~ testament .(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .) subject to safe arrival ~ contract .t.) cum coupon ~ data de .

to buy by auction ~ la termen .(bur.(a cursului) (bur.to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man .(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .(a preturilor.technical/ industrial crops cumpara v.(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .angro/cu ridicata .to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur. 1. (dr.) averaging in ~ de articole de uz curent .high-repeat purchase ~ de proba .to buy on easy terms ~ cu plata in numerar .f.(bur.to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere .) (SUA) wash sale ~ in rate .(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur. (actiuni ale unei societati.purchase on commission ~ pe credit .CUL-CUM 115 ~ furajere . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .cash purchase. to purchase 2.) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia . buying.buyout . buyer.) supporting purchases ~ speculative .to buy for future delivery cumparare s.possible/ prospective buyer ~ ferm .retail purchase ~ cu plata in numerar .employee buyout ~ a unei societati .speculative buying comparator s.to buy retail ~ cu facilitati de plata . (toate actiunile unei societati) to buy out.catalogue buying ~ pe baza de comision .t. purchaser. shopper.to buy cheap/low ~ cu amanuntui .m.) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur.wholesale purchase ~ cu amanuntui .hire purchase.) to overbuy ~ in rate . purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur. purchase ~ a la hausse . to buy. a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .forage crops ~ tehnice/industriale .purchase on credit ~ sub impulsul momentului . incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .) vendee ~ eventual/potential . (actiuni ale unei societati) to buy into.to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .firm buyer . purchasing.impulse buying cumparari de sustinere .

) undisclosed buyer ~ pe o piata . river course 2.) instant.(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii . (de functii) holding more than one office/appointment.f. curve ~ a acceptarii . (zilnic) daily 2. 1. (de stofd) remnant ~ de dividende .(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon.(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.impulse buyer ~ nenominalizat . (valutar/de schimb) rate of exchange.n.) buyers no sellers cumparatura s.n. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta .f. exchange rate 3. courier. price 4.(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .t. trading stamp cuprins s. messenger.supply curve ~ a productiei . current.(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin. (despre lund) (corn. (serie de lectii) course ~ al actiunilor .(bur.(bur.dividend warrant ~ de dobanda .demand curve ~ a consumului . (fara rezerve/mentiuni) clean curba s.quotation of the day ~ central . (de apd) watercourse.marketer cumparatori fara vanzatori . 1.n. (tabla.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot . (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj. 1. de materii) summary 2.n.m. pi.(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei .payment coupon ~ valoric . (fin.f.) denomination unit cupon s.) present.116 CUM-CUR ~ important . (despre an etc.heavy purchaser ~ impulsiv .downward curve ~ normala de randament .central exchange rate .security price ~ al zilei .) yield curve ~ atipica a ofertei de munca . (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin. errand/office boy curs s. knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. plurality of offices cumula v.(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.interest warrant ~ de piata .production curve ~ a randamentului .) coupon 2. (despre monedd) legal.consumption curve ~ a indiferentei .f. (despre preturi) current. shopping a face cumparaturi . (bur.) quotation. purchase. 1. (despre cheltuieli) running curier s. cumulative cunoastere s. (al unui document) tenor curat adj.market price/rate ~ al titlurilor de valoare .share price ~ al cecului .to go shopping cumul s.

course (of a ship) 2.managed exchange rate ~ de schimb fix .floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat .. word . {ladd) case.{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur. quasi-money.official exchange rate ~ de schimb real . caretaker custodie s. {de conserve) tin.court of arbitration. (parcurs) haul ~ lunga .{de guvern) peg ~ de tranzactie .n.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere .{bur.m.n.) middle price/rate ~ neoiicial de schimb .multiple exchange rates cursa s. courtage.kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu .{mar.{serviciu bancar) safe custody cutie s.) bid/buying price ~ de deschidere . 1.) long course.audit office ~ suprema . stockbroking curte s. broker custode^.freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .court of cassation ~ de conturi .nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai .) court ~ de apel .{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial .f.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .{bur.rate of exchange ~ de schimb dirijat .real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut .supreme court curtier s.{al valutei) selling rate ~ direct .issue price ~ de interventie .{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .f.unofficial rate of exchange ~ nominal . nearmoney cvasicontract^.) trading price ~ de vanzare . deep-sea/distant trade.n. brokerage. {dr. custodian.court of appeal. ride.(bur. appellate court ~ de arbitraj . can ~ metalica pentru depozitarea de valori .) opening price ~ de emisiune .{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .) trade curtaj s.{la bancd) safe deposit box cvasibani s.m. {a navei) (sea) voyage.f. fin.) closing price ~ de panica/foarte scazut . quasi-contract cvasimonopol^. quasi-monopoly cuvant^.{bur. {a unui vehicuf) drive. pi.CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare . custody ~ sigura .{mar.) panic price ~ de schimb/valutar .fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant .{bur.) wide price ~ de cumparare . box.m. distant cruise ~ regulata . bin.f. arbitration court ~ de casatie .{bur.n.

fi. quomm a avea ~.to have a quorum a constitui un ~ .to form a quorum .118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.

to go bankrupt/into liquidation ~ garantie .term day .(a mdrfii) (mar. (o recolta) to yield 7. v.D da v.(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf . gift dara s.passenger berth/wharf ~ pentru petroliere . (cdrtile de joc) to deal 8.ajutor .(oil) tanker berth . (a acordd) to bestow/to confer upon smb. berth.alongside date ~ de anulare/reziliere . (ceva furat) to restore 5. data ~ a intrarii in vigoare . present.) minutes.de chei . (o sentintd) to adjudicate.invoice typist dactilografia v.date of delivery.(cdtre un superior) report.ready berth ~ sigura . (taro) tare dare s.) to offer 2. {(imp.f. (relatare) account (rendered).i. to grant 3.quay berth ' de antrepozitare .date as postmark ~ a scadentei . (notiune fundamentala. (a inmdna) to hand over 4. due date ~ contractuala .landing stage.. 1. pier barge pregatita . to give.plutitoare .to receipt ~ faliment .) stem/stemming date ~ de inregistrare ..f.loading berth ~ de minereu .de acostare . mooring berth.date of maturity.in exploatare .date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing.(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.limita . (gratis) to give away 6.t. (mapoi) to give back.entry date ~ de livrare . bani) to allow.ore berth ~ de pasageri .f.date of invoice ~ -de incarcare .f.quay berth . 1.f. typewriting dana s.to give an expert opinion dactilografa s.(a contractului) cancelling date ~ de expediere .) date of shipment ~ de facturare . to date data s.to give/to provide security . sailing date ~ de sosire . berth space . cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum. statement of accounts data v. (statistics) (official) returns.de facturi . (calendaristica) date 2.pentru §lepuri .de descarcare .de plata .contract date ~ de acostare la dana .n.effective date ~ a po$tei . to return. t. to type dactilografie s.to commission .un aviz competent . typist .f.(a navei) date of arrival ~ .lighter berth -. pi. (mar. to award . (protocol.un acont — to pay an account .discharging berth ~ de incarcare . (oara) time 4.date of loading. (limita) term 3. delivery date '. giving ~ de seama .t.to render assistance ~ chitanta . (a o/er.

expected discharging date date compuse . (involved) in debt 2.statistical data ~ tabulare .to be in debt datora v.(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale . domenii) composites ~ la dispozitia conducerii .backlog of debts . owing.(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.net debt '. indebtedness.outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche . honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a .(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara . (obligafie) obligation.irrecoverable debt ~ nesigura .statute .public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna . datorii restante) arrears 2. bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila .f. owed.current debt ~ de onoare .barred debt ~ publica . indebted (to). due datorie s.piramidala .debt of honour. owing money.stale debt ~ curenta . debt. obliged (to) a fi ~ .(care grupeazd informatii din mai multe sectoare. 1.internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta . in caz de faliment.tabular data dator adj. liability 3. 1. maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa . (angajat fafd de) under an obligation (to).official data ~ statistice .120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare .mortgage debt ~ neconsolidata .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila .unclaimable/undue debt ~ insolvabila .debt of old standing. to owe datorat adj.t.unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata .(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat .doubtful debt ~ neta . (arierate.external debt ~ flotanta . (ipoteca) encumbrance ~ consolidata . old--standing debt datorii acumulate/restante .(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.

to get out of debt datornics.f.(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice.(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese . 1. pi.DAT-DEA 121 ~ de razboi .nominal damages ~ partiale — (prin risipirea. of 2. debtor dauna s.to recover damages deprep.to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .alleged damage ~ prin aruncarea peste bord . for. harm 2. compensation.) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive .to be out of debt a se achita de ~ . dealer ~ autorizat .(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ .(asig.moral prejudice ~ necontractuale .(dr.war debts ~ externe .prospective damages a acorda ~ . unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .recovery of damages.to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .authorized dealer ~ de titluri de valoare . deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile .to sue for damages a obtine ~ .malicious damage ~ materiala .general/ordinary damages ~ indirecte .) tort 3.after date ~ ocazie second-hand ~ proba . damages ~ morale .on sale or return ~ serviciu . (paguba) damage.(stabiHte de instanta) damages at large.) exemplary damages ~ generale . (despdgubire) indemnification.(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .on sale.) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .(a bunurilor navel) (mar. through ~ -a lungul bordului navei . (dr. under offer dealer s.penalty for nonperformance of contract. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure .damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale . above . (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala .(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .m. 1. with. (pierdere) loss. m.to run into debt.damage to persons ~ delictuala .damage to property ~ pretinsa .on duty ~ vanzare . {prejudicing prejudice. liquidated damages ~ evaluate subiectiv .dealer in securities deasviprsi prep. to incur debts a fi inglodat in ~ .

to sell by retail debitor adj.} judgement. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva .t.f.-.potential market/outlet a gasi un ~ . (declarat de instantd) judgement debtor.: unfreezing ~ de fonduri .122 DEA-D.sundry debtors a fi debitor . (datorie) debit 2. to smb. 1. wharf debit s.release of funds debu§eu s. (coloana din partea stangd a nnui cont. respectiv reducerile de pasiv) {cont.solvent debtor debitori diverse . award. tobacconist's. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential . (de curs de apd) flow.pledger. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj . parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v.mortgage debtor. time lag ~ de randament . debtor. (tutungerie) tobacco shop.. (corn.insolvent debtor ~ ipotecar .(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist .economic gap ~ tehnologic . 1. (un premiii) to award (to.group decision .) i. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth.t. decision.to be in the red debloca v. to debit smb.i.) debit side.m.t. (mdrfuri) to unload. (pasageri) to land. release deblocare s. landing stage/pier/ place. (a vinde cu amanuntui) to retail.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi. to discharge. s. debit. (de ziare) news stall/stand 5..to find a market decalaj s.n.technological gap decadea v. resolutior2.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat . 1. (dr.'s account. to disembark. to unship. red 3.deflationary gap ~ economic . lapse decerna v. prima clasa) {bur. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori .. (un titlu) to confer (on) decimal adj. lapse decadere s.bad debtor ~ solvabil . with 2. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ.n. gap. pledger ~ insolvabil .(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s.) market. sentence.n. (eliberare) releas. :.t.(a unu.n. mortgager. (din drepturi) (dr incapacity. discharge debita v.debtor -default ~ principal . (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4. (din drepturi) (dr. decimal decizie s. (fonduri) to unfreeze.f.) yield gap ~ deflationist . mortgagor ~ in incapacitate de plata .f. : ~ liniei .principal/chief/primadebtor ~ rau platnic . to set/to put ashore.

ultimate decision ~ economica .) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .) notice of abandonment ~ de bagaje .) outwards entry.vamala finala . mar. declaration.return of income.declaration of solvency ~ de valoare .(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine .custom-house/customs broker declarare s.) to declare general average ~ nul si neavenit . 1.to appeal declarant s.economic decision ~ economica strategica .t.(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment ..decision beyond/past recall declara v.entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare .) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare .(asig.declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri . entry inwards. bill of entry ~ vamala de import .postentry .consular declaration ~ de abandon .import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .declaration of value ~ falsa .home value declaration ~ autentificata (dr. declaration ~ a avariei comune .) affidavit ~ a carausului . to annul ~ recurs .final/closing declaration ~ vamala initiala .entry.DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.) inwards entry. statement 2.imperfect/ preliminary/sight entry.(mar. customs declaration ~ vamala a echipajului .(asig.) acknowledg(e)ment ~ consulara .(mar. declaration of duty. tax return.strategic economic decision ~ economica tactica . declarant ~ vamal . captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie .misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .bill of sight ~ vamala suplinientara . entry outwards ~ vamala de intrare/sosire .adjudication of bankruptcy declaratie s.) distringas ~ definitiva .tactic economic decision ~ irevocabila . m. (venitui) to return ~ avarie comuna . (in vama) to enter.prime entry ~ vamala preliminara . dr. earnings statement ~ de solvabilitate .f. mar.entry of goods ~ in stare de faliment . (scrisd. to declare. subjurdmdnt) (dr.(mar.(mar.f.free entry ~ vamala .to declare null and void. to invalidate.

reserve deficiency ~ de tonaj .n. (despre un contract) to run on deduce v.f. definition ~ a obiectivelor .f.t. (neajuns) drawback. out-of-order. (al activitdtii economice.) goal definition deflator s.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves. (despre buget) adverse.) shipping deficit deficite gemene .job breakdown ~ forfetara .t. {dintr-un intreg) deduction 2. reimbursement decontav. in disrepair ~ ascuns .f.) deflation. (despre mdrfuri) scarce.n.t. disinflationary .) decline decont s.f.) deflator deflatie s. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli .(fin. disinflation deflationist adj. deduction. defining. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj. (o instalatie) to shut down decuplare s. 1. defectively defectiune s.n. faulty. al productiei etc.decree law. deficiency deficit s. (a analiza. to settle decontare s.defraying of expenses.f.f. breakdown deficienta s.latent defect ~ de fabricatie .n. (legiferare) enactment ~ -lege . decree.interest deduction ~ a tarei . deduction ~ a dobanzii .to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ . fault detection defectuos adj. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale .124 DEC-DEF declin s. (dintr-un intreg) to deduct 2.tare allowance defaica v.standard deduction defect s. to decree. failure.budget deficit ~ de rezerve . out-of-repair. 1. charter. (fin.i.(mar. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament .n. to deduct deducere s. executive order decreta v. m. defective. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului . out-of-work decurge v. shortage.to have a deficit.f.balance of trade deficit.f. defective. to be in the red deficitar adj. decorator ~ de vitrine window dresser decret s. shortcoming adj.settlement by transfer decorator s. short. (a legifera) to enact decupla v. external deficit ~ al balantei de plati . deficit. deficient. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s. shortfall 2.t.f. to charter. defect.n. (despre un an agricol) lean a fi ~ . fault.balance of payments deficit ~ bugetar . 1.f. m.fault of fabrication defectoscop s.(man. faultily. (analizare. deflationary. (fin.to be in short supply definire s. fault detector/finder/ locator. imperfect adv.) twin deficits a acoperi un deficit . flaw detector defectoscopie s.

dismissal ~ nejustificata/injusta . (a unei pdduri) clearing degrada v. delegation.f. defalcation. reclamation. to denominate denumire s. de gaj) to disencumber degrevare s. (a unui teren) clearing.to resign. embezzlement.t.bulk weight denumi v. to grub. a unei monede) demonetization 2. vacating.f.r.DEF-DEP 125 defrauda v. (grup) delegation 3. datorii) relief. authorization.tightness ~ in gramada . (financiar) delinquency demisie s. (despre calitate) to go down degresiv adj.f. remission.trade mission delict s. resigner demite v. democracy ~ industrials .m. to dismiss. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. name.f. density ~ de stivuire .f. 1. resigning.t. to defraud. resignation a-i da/a-§i inainta demisia . (de sarcini ipotecare. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5. m. (de sarcini ipotecare. to defalcate.t. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. to name. mandate.r. to repair . to delegate.t.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v.t.n.f. (devalorizare) devaluation densitate s. (de obligatu.f.f. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s. to defalcate. (document) certificate ~ de autoritate .n. (de obligatu.t. grubbing. (opddure) to clear defrisare s.t. (retragere din circulatie a unei bancnote. defrauder. to depute delegat s.wrongful dismissal democratiza v.m. delegate. (mandat) commission. (a retrage din circulatie o bancnotd.i. to remove. peculator defri§a v. delinquency. misdemeanour. (imputernicit) mandatory. embezzler.f. to embezzle. (reprezentant) representative delegatie s. to quit. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere .t. embezzler. (misiune) mission 2.) del credere delega v.f. 1.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata . to peculate delapidare s.t. (yn teren) to clear. (loctiitor) deputy. defaulter. degressive degreva v. peculator delcredere s.devolution of authority ~ economics . to defraud. to resign.m. to embezzle. (corn. to democratize democratic s. to peculate defraudator s.(a firmei) registered name depanav.brand name ~ a marfii . to discharge (from function/office) demitere s. datorii) to relieve. defrauder.firm/trade name ~ a marcii . to reclaim. o monedd) to demonetize v. peculation delapidator s. denomination ~ a firmei . defalcator. offence.f. to remit.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v.

sight deposit ~ pe chei .s. floatMBi storage/warehouse ~ portuar . department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. (de) to dispossess (of).staff department ~ de control .supply depot ~ de minereuri .entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber .deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor . call deposit ~ la import . (bancar) (bank) deposit 3.n.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .wholesale warehouse ~ bancar .storage vessel. warehouse. 1.ore yard ~ de tranzit . (contui in bancd) to overdraw dependents s. 1.banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen .) resource dependence deponent s.deposit at loot notice ~ pe termen scurt . a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare . depot. (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar.timber yard.n.(asistentd financiard. (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2.(cerute .) (man.roundhouse ~ de tramvaie . breakdown service depanator s. demanc. importator ca forma.quay warehouse ~ pe termen lung . storehouse. (serviciu) emergency repairs. (ilegald) disseisin depou s.) backwardation deposeda v.) consignor/shipping depot ~ angro .) general average depositor deport s.dock storage. 1.foreign deposit ~ la cerere .f. (concedinl.) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.m.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj.(asig. qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile . o cifrd) to top.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar . depot ~ de locomotive .bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea .) profit centre ~ central/de coordonare . (o suma.tramway shed depozit s. (SUA lumberyard ~ de marfa . (ilegal) to disseise (of) deposedare s.t. (bur.open depo: ~ m valuta . storage yard. repository. o perioadd de timp) to overstay. to exceed. dependence ~ de resurse .n. breakdown mechanic departament.DEP-DEP depanare s.time/term deposit ~ la vedere .deposit at call. (de tranzit) entrepot 2.warehouse ~ de materiale . furnizare de materii prime etc.t. mar. departmental depa§i v.f.n. (dr.m. repair 2.f dispossession. (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna .

storing.f. to underrate v. in-bond depozitie s. (monetard prin aliere etc. stored. (dr.to wharf depozitar s.to enter outwards ~ garantie . entering 3. to recede. (a subevalud) to undervalue. (moneda prin aliere etc.f. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca . (in antrepozite vamale) to bond 2. (o plangere.m. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei . testimony. (jiirdmdntid. notice deposit ~ la cerere deposit at call. (a unei plangeri.(de mar/a. (a tim-brelor) defacement ~ monetara . (a unei decla-ratii vamale) entering.f.sight deposit .f.f.) field warehousing ~ in aer liber . to consign 2. 1.transit storage ~ in vrac . despre functionari) to be sworn in 4. demand/ call deposit ~ la vedere . 1.t.container storage ~ in stoc .wharfage ~ temporara . (bani in banca) to deposit.to give evidence. to enter. consignment 2. (timbre) to deface. (consignatar) depositary.to give a bail/guarantee. (subevah-iare) undervaluation.temporary storage depozitat adj. 1. storage. (de bani in banca) deposit. to stock. materii prime) buying forward. evidence. 1. depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. (o cerere) to hand in. to store. (o declaratie vamala) to enter.palletized storage ~ externa/pe termen .t.currency/monetary depreciation depresiune s.slumpflation depunator^. to devaluate. (in antrepozite vamale) bonded.t.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere . (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice.w. warehousing ~ de lunga durata . deposited. (acte. a unui protest) lodging. to deposit a guarantee ~ marturie . underrating. to warehouse.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare .) debasement.bulk storage ~ pe chei . v. to cancel depreciere s.DEP-DEP 127 depozita v. (devalorizare) depreciation.) to debase.r. depositor depune v. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v.t.to put/to deposit money in the bank. to testify depunere s.long-term storage ~ de marfuri paletizate . to deposit. to bank.) deposition. devaluation. bailee 2. forward buying ~ in tranzit . un protest) to lodge. to file 3. (a devaloriza) to depreciate. to disvalue.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. to devalue..

(o navd etc.(a navL^ discharge afloat. discharged. to decentralize deschidere s.(man. un document etc.t. unloaded. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s. (a absolvi.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei .) discharge.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . (docher) docker. saborduri in bordaj) (mar.gross terms discharge ~ in plus . (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s. (a exonera) to exonerate. unshipped.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description . o afacere) to carry on descalifica v. 1.overboard discharge descarcat adj.unsecured overdraft descriere s. achitare) discharge ~ de marfa in minus . a achita) to absolve.) loading aperture/opening ~ de tonaj . (in cont. to unload.t. to disembark. unshipment.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port .t.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v.partial unloading ~ peste bord . to unship. discharging.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala . (basculare) dumping 3. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie .) to unroll.f. (un contract.t.m. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. (o hartd.f. (a bascula. landing 2. to discharge. (navd abandonatd) derelict derivat s. description ~ a brevetului .patent specification ~ a postului . afloat discharge ~ partiala .) to disqualify descalificare s.n.128 DEP-DES dereglementare s.f. 1. a rdsturna) to dump.f.) to discharge. 1.to discharge afloat descarcare s. unloader.f. disembarkation. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj.offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire .port discharge ~ in rada .(guri de magazie. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr. 3. to uncoil 2. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului .f.t. unloading. to spread out. discharger. (a unei nave etc. opening ~ catre public . (absolvire. (un cabin) to unwind. 1. to land 2. (exonerare) exoneration. landed ~ in minus .(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare .(fata de documente) short-landed descarcator s. to unreel.) disqualification descarca v. stevedore descentraliza v.n. (a plati. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire .

compensation. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. (a unui contract) cancellation. (populatia) to serve 2.) spreadsheet desfiinta v. suppression. recovery. (pentru servicii) to remunerate. 1.t. abolishment. 1.(asig. (a abroga) to abrogate. requital.t. to rescind 2.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . designation.f.f. to refund. 1. to market desfacere s. to unpack. (pentru cheltuieli) to reimburse. (legala) remedy. amends. to show 2. designer despacheta v. nomination deservi v. 1. to abolish. refund. (cont. (baloturi de mar/a) to unbale.t. (a etala) to display. to indemnify. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. to repeal. undoing.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . to void. to annul. prejudicil) to make amends to despagubire s.n. annulment. (a vinde) to sell. to annul. ofunctie) to appoint. (intr-un post. to compensate.f. (o corporate) to disincorporate desfiintare s. (a anula) to cancel. cutii) to uncase despagubi v.industrial design designer s. (a unui cartel) decartelization. indemnification.t. (abrogare) abrogation. to designate. o instalatie) to service. (un cartel) to decartelize. (a unui utilaj. (din Idzi.remedy by judicial process despagubiri contractuale . \. 1. (o activitate) to carry on. (a unui contract de munca) severance 2. mar. to nominate desemnare s. (anulare) cancellation.f. (pentru cheltuielf) reimbursement. (neambalat.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial .n.t. annulment. (intr-un post. m. to suppress. to requite. reparations ~ a pagubelor de avarie . service 2.) average as customary ~ baneasca/pecuniara .t. 1. (pentru daune.pecuniary compensation ~ in natura .ca de obicei" . to undo. {un contract) to cancel. (daune) damages. despre unele mdrfurf) loose desfasura v.DES-DES 129 desemna v.war reparations . a unei instalatii) service.vindictive damages ~ de razboi . (pentru servicii) remuneration. design ~ de mediu .f. o functie) appointment. repeal. (yanzare) sale desfacut adj. (un utilaj.recovery in kind ~ legala . to handle deservire s. rescission 2. (un contract de munca) to sever 2. to unfold desfasurator s..t. indemnity.

addressee.industrial wastes ~ radioactive .f. to deteriorate.130 DES-DET ~ necontractuale . to detail.f. paper refuse ~ industriale . refuse. destination ~ finala ultimate destination destitui v. discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v. incomplete destinatar s. (a stabili. (al unei remiteri) remittee. (despre un articol) odd.m. a constata) to ascertain. (stabilire. a fixa.utility refuse/wastes detailist s. (a fetei unei bancnote. t. to dismiss. (constatare} ascertainment. a unui cec) defacement ~ a capitalului .t.(stabilite de instanta) damages at large. retailer. impairment. (transfer.f.t. (al unei plati) payee. a decide) to determine. (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s. dismissal. (rebut) scrap.. (fata unei bancnote.t. (a specified.f.t. (consignatar) consignee destinatie s. not paired.) goal setting . (a stabili. wastage. a unui cec) to deface deteriorare s. small trader detalia v. recipient.cotton wastes ~ de cherestea . fixare'i determination.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . 1. a enumera) to itemize deta§a v.(man. 1. to impair.n.r. (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s. (a daunelor) (asig.to force down prices determinare s.to force up prices ~ scaderea preturilor . (a convinge) to persuade. to convince.t.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj. conviction. damage. (convingere} persuasion.f.off-cuts.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . waste. (constr anger e\ binding over 2.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . deterioration.radioactive wastes ~ reciclabile .to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor .f. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac .(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii .reducible wastes ~ refolosibile . to unstow destivuire s.m. unliquidated damages a cere ~ . (a obliga) to bind over 2. to discharge destituire s. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v.offal wheat ~ de hartie . v. retail dealer. to damage. remnant. (daunele) (asig.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau .crushing damage determina v.) to adjust ~ calitatea unei marfi . i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont.

peculation.overestimate devize s. 1. bill of quantities ~ exagerat . incomplete dezavantaj s.to hold an office detinere s. fraudulent conversion detinator.) termor ~ al politei de asigurare . (moneda prin aliere etc. (rate of) turnover. embezzlement. to peculate.t.) devaluation. commonage dever s. (mar.t. (monetard etc. to embezzle.f. (a ieftini) to mark down devalorizare s.) detinue ~ reciproca de actiuni . o situatie) to hold ~ un post/o functie .(de acfiuni. n. common stockholder ~ de certificate provizorii . (leftinire) marking down ~ monetara . estimate ~ aproximativ . disadvantage.f./n. dissent dezarima v. to disadvantage . (a unei monede prin aliere etc.clearing foreign exchange dezacords.n. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj. (de fonduri) defalcation.f.estimate of costs.) to debase 2.-shortcoming dezavantaj a v.f.DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .f.(al unei cambii) holder for value detine v.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s. (o pozitie. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun .average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa . 1. (mar.(dr. to hold.) to break out/bulk dezarimare s. (a poseda) to possess. (fonduri) to defalcate.(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente .equity holder. foreign exchange/ currency ~ de cliring . to misappropriate deturnare s. disagreement. to depreciate.s'.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. business (done) devize.licensee ~ al unei fransize . cost estimate. misappropriation. pi. not paired.) debasement 2.) to devaluate.franchiser ~ de actiuni comune .t. to own. depreciation. reciprocal shareholding devaloriza v.f.t.specification ~ estimativ . to devalue.(dr. (despre un articol) odd.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding.n.n.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen .rough estimate ~ centralizator .t. (moneda etc. (neajuns) drawback.summarized estimate ~ descriptiv . obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate . holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man.

process chart.(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare .sustainable economic development ~ organica/structurala . (pferire de informatii complete.t.organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .f. (procesul prin care intermediarii financiari.(a unei firme) (man. deindustrial-ization dezinflatie s. obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor .) disinflation ~ competitiva .f. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate . to develop.) imbalance.t.(mar. dezvoltare s.human development diagrama s.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v. difference-dispute. chart ~ a activitatii .t. de exemplu handle. to disclose dezvaluire s. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati .f.f.f. (al balantei comerciale.n.procedure chart ~ a organizarii . disequilibrium.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie . growth ~ a gamei sortimentale . disinheritance dezodorizare s.operating process chart ~ a procesului tehnologic . de plati etc.f.f.product development ~ economica .f.132 DEZ-DIF dezechilibru s. want/lack of balance.n. diagram. development: improvement. disagreement. argument . (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s.) organic growth ~ umana . to disinherit dezmostenire s.economic development ~ economica durabila . diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.f. 1. odour removal dezvalui v.

peasant on quitrent. 1. (la bursa de mdrfuri. dimension.f.f. diplomat(ist) directiva s.difference over or under diferentia v.) dilution of equity ~ a fortei de munca . embankment.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s. seawall.f.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit . directive.) ex ~ depozit . difference 2.m. straits. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate . (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui . dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures. dike.t. graduated s. despre mdrfuri) (corn. to differentiate v. to become differentiated diferential adj. dynamic(al) dinamica s. sharecropper dijma s. cu titlu universitar) graduate. slackening din prep.f.m.f. in parte) metayage. dynamics ~ economica . direction.for and on behalf of ~ uzina .difference in price ~ de salariu . breakwater dijmas s.(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur. (titrat. to decrease. (in grdne) terrage.r.f.f.difference in quality ~ de pescaj . decrease. to slacken diminuare s. instruction director s. (la ware) jetty. differential.difference to pay ~ de pret .(asietd) (mar. dam. to diminish.n.economic dynamics diplomat adj.f.(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus .DIF-DIR 133 diferenta s.t.product differentiation dificultate s.container dimensions diminua v.r. difficulty 2. (discriminatoriu. managing director.m. dilution ~ a capitalului propriu .to sharecrop diluare s.ex warehouse ~ doc/chei . diminution.overall dimensions ~ standard de container . (mdrime) size ~ speciala .) draft/draught/trim difference ~ de plata .assistant/deputy manager . (vdndut din. rent paid in corn a lucra in ~ .ex factory/mill/works dinamic adj. v. manager.. 1. to differentiate. preferential) discriminating diferentiere s. (in naturd. head manager. differentiation ~ a produselor . dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. (in bani) quitrent.f. (executiv) executive (manager) ~ adjunct . (jend financiard) embarrassment. stringency dig s.

) discriminating.f.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ . piata etc. tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .f. (decalaj) gap ~ dintre costuri . 1. (centrala) head office dirija v.proprietar .f. (SUA) publisher ~ executiv .(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.owner-manager ~ regional .business/sales/ commercial manager. directorship directie s. (SUA) chief executive ~ general .staff manager ~ artistic .employment discrimination ~ comerciala . a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. (comerciald. (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa .(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar . a conduces to direct.t.membru in consiliul de admi-nistratie . discipline ~ financiara financial discipline discont s. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .production manager ~ de produse .art director/editor ~ comercial .n.f.registrar of companies ~ al serviciului de personal .(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare. to manage.trade discrimination ~ de varsta . (conducere\ management 2.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert . 1.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate. (a administra. discretionary discrimina v. (moneda. to discriminate discriminare s. sau un titlu de valoare) disagio discipline s.f. evolutia costurilor. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda.n.) to control dirijism s.t.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate .executive manager. to control 2. state interference disagio s. (despre tarife.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic .investment manager ~ de productie . preturi etc./!.general manager ~ interimar acting manager ~ .chief/head engineer directorate. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor.editor. discrepancy. discriminatory .n.

collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru . excedentar) spare 2.f.yardage ~ parcursa in balast . a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. ready. 1.) concealment disjungere s. controller.t.f. available. (a activelor de cdtre un falit. 1.f. (a decide) to decide 2.particular average adjustment/statement dispasor s.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe . (a prevedea.t.export availability ~ imediata .m. (speciala) licence disponibil adj.) chargeable distance ~ in mile .cash at bank disponibilitate s. (suplimentar. disposable.n.(fdrd mar/a) (mar.n.resource allocation ~ expresa/urgenta . dispensation.) average adjuster/stater/taker dispatch s.) unbundling dispasa s. saved time dispecer s.f. to put.immediate availability dispozitie s. (cu livrare imediata) spot s. (expert de evaluare a avariei) (asig. pi. asezare) disposal.transfer order ~ testamentara .) adjustment. resurse) to command distanta s. (ordin) order 2. exemption. despre o lege) to enjoin 3. to arrange. (de bani. (proportional) to apportion distribuire s.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars . distribution. (dispunere.f.) available/liquid assets. to exempt (from). mar.) severance (of causes) disociere s.i. to deal/to give/to share out. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. (proportionald) apportionment ~ a resurselor .m.f.DIS-DIS 135 disimulare s. dispatcher dispensa v. (prevedere) provision.) dispatch. 1. disposition ~ de incasare . pi. distance ~ de calcul al navlului . (a aranja) to dispose. mar. (declarable de avarie) (asig. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar. stipulation. availability 2. destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie . (active lichide) (fin. (a aseza) to place.f. to distribute. to absolve (from) dispensa s. to set out.free delivery . \.mileage ~ in iarzi . to dispose. (a mai multor procese) (dr. to set v.(scrisd) job order ~ de plata .f. disposable funds ~ de export .t. (a ordona) to order. (de) to dispense (from). (despre un spatiu) vacatable.payment order ~ de virament .(a postei) special delivery ~ gratuita .average adjustment/statement ~ de avarie comuna .stringent regulations dispune v.f.(din portid de descdrcare.(mar. spot goods ~ de numerar in banca . (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin.) dead mileage distribui v. statement ~ conform legilor straine .

insd prin divizarea celor existentf' . miscellaneous s. to vary diversificare s.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat .f.(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin. v. (cheltuieli diverse) sundry expenses.f.r.line filling ~ a produselor . destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s.(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •.(a produselor. news items 2.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat .(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial . to diversify. a pietelor de comercializare. sundry. various. (a una societdti) demerger.136 D1S-DIV ~ selectiva .(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s. not. (rubricd de ziar) miscellaneous column. distributor ~ automat .income distribution ~ cu amanuntui . penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s. sundries diverse si neprevazute . (a liniei de produse. pi.f.m. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor . (regiune) region. area distrugere s. diverse.robot distributor.f. multifarious. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors.t.retail distribution district s. district.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final . 1.product diversification ~ a riscului . a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse .) divisionalization ~ a actiunii .(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative . division 2.f. daily fee/allowance divers adj.n. dividend ~ -actiune . n.risk diversification ~ ineficienta .) superfluous diversification dividend s.f. 1.. varied. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man.

(constructie de andocare) dock 2.f.gross interest ~ capitalizata .bank/banking interest ~ bruta .(care nu este incd scadentd. (mar.f.interbank rate ~ intermediara .(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s. fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital. divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s.(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata . (o companie) to dissolve.(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare .f.to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v. calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare .net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare .interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta .(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta . (a parlamentului. o adunare) to dissolve 2. to disincorporate dizolvare s. to obtain.f.penalty interest ~ reala . (bazin portuar) dock (basin). a unei adundri) dissolution 2. (parlamentui.simple/ ordinary interest a aduce ~ .running interest ~ de asigurare . to acquire doc s.) 1. (a unei companii) dissolution. harbour/port basin .(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale. interest ~ bancara . disincorporation dobanda s. 1.(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara . division diviziunea muncii .usury ~ compusa .mortgage interest ~ la conturile de depozit . 1.n.social division of labour dizolva v.(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa . to get.t.(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta .accrued interest ~ camatareasca .t.day-to-day rate ~ la vedere . calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .division of labour ~ sociala a muncii .

) shipping documents ~ de incarcare . mar.wharfman. hatchwayman ~ la copastie .carriage documents ~ de transport maritim . to domiciliate . note de plata etc. dock/waterside worker.dry dock.f.to undock docher s.sideman ~ pe chei .documents against presentation ~ de avarie comuna .related field ~ public . i average papers ~ de expeditie .customs documents/papers documentar adj. dollar ~ -marfa .negotiable documents instruments ~ vamale .corn porter ~ de cherestea . longshoreman. to reside. loader. supporting document ~ oflcial secret .export documents: (mar.n. »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile. quay-side worker ~ pe puntea navei . to dwell 2.demesne 2. documentary documentatie s.) source document documente ale navei .accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ .{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare .n. instrument ~ insotitor . 1.138 DOC-DOM ~ comercial .. document.crown land domicilia v.public property ~ regal/al coroanei .(facturi.master copy ~ -sursa .m. documentation ~ de credit .shipping documents ~ negociabile .classified document ~ original .loan submission do\ar s. act and deed.floating/flooding dock ~ uscat .ship's documents/papers ~ comerciale . dockhand.forwarding documents ~ de export .deal porter ~ de magazie .shipbuilding dock ~ plutitor . scope. concrete/graving dock a iesi din docuri . estate. shoreman. mosic domain.f. landed property. lumper.m. (proprietate. (stiintific) field. porter ~ de cereale . (dr. docker.hatchman.(asig.document in proof.stevedore doctrina s. act.) shipper's papers ~ de lichidare in vama .commodity dollar domeniu s.) (cont..commercial dock ~ de constructii navale .loading documents: (mar. (juridic) deed.dockman on deck ~ specializat .(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata .economic doctrine document s.commercial documents ~ contra acceptare . doctrine ~ economica .clearance papers ~ de transport . idr activitate) branch ~ inrudit . docksman. 1.

(mar. dosing ~ in greutate . (echipare) equipment.) right of angary ~ de autor . 1.f.n.right of action ~ de a bate moneda . dossier 2. law ~ bancar .(a pdmdntului. dwelling place.personnel files/records dota v. 1.active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual . (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida . (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta . to give donatar s.DOM-DRE 139 domiciliatar s. right. file.fluid dram drastic adj.address for service ~ de origine .individual file dosare ale salariatilor .(a mdrfii) dock receipt dozare s.n. (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s.f. (despre reduceri bugetare) swingeing drept s.right of sanctuary ~ de control/vizita . donor. to donate.permanent residence dona v.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie .f.contract lien ~ de a actiona in judecata .free coinage ~ de a executa . record. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s. (legal) domicile 2.t. giver donatie s. grantor.exchange law ~ civil . residence 2. (o institute) to endow 2.residence for tax purposes ~ stabil . proof.m.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun . residence.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual . grantee donators. (amenajdri) appointments dovada s.(mar.weight feed drahma s.domicile of origin ~ fiscal .copyright ~ de azil . grant. to grant.m. donee. 1. (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.banking law ~ cambial .f. donation. 1.(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare .t. pi. gift dosar s. abode. 1.f. (a unei institutii) endowment 2. apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage . (certificat) certificate ~ a originii .contract law ~ contractual de retentie .(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire . (a echipa) to equip. charter 2.civil law ~ comercial .m. (privilegiu) privilege. 1. evidence. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales .) right of inspection/search ~ de conversiune . to fit out dotare s.n.f.

right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .equitable lies ~ de retentie general .(mar.proprietary right.senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare . pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca .{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .right to strike ~ de mostenire .) preemptive right.(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien . ownership ~ de rascumparare .(mar^ salvage bond/lien .hia on shares ~ de retentie asupra marHi .shipbuilding lien ~ de proprietate .140 DRE-l ~ de gaj .heirdom ~ de mostenire limitat . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .right of repurchase.right of fishery.lien OB cargo.right of option ~ de pescuit . (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.real estate lien ~ de greva .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .(pass. cargo lien ~ de retentie asupra navei .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .right to work ~ de negociere . transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar . ~ de retentie al armatorului .general lien ~ de retentie pentru navlu . fishing right.legal lien ~ de gaj fara deposedare . proprietorship. cand cumpdrdtorul achitd integral.

double dubia impunere .succession law drepturi civile .n. law of merchant shipping ~ maritim de priza .public law ~ roman .m.coastwise sea lane ~ oceanic . seaway ~ maritim comercial .shipping lane/route ~ maritim costier . folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale .voting power/right ~ de vot diferential . (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .DRE-DUM 141 ~ de returnare .(instrument monetar international creat de FMI. (sosed) highway. prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s. road.civil rights ~ de brevet .(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .ocean passage. (artera) thoroughfare.yielding law ~ exclusiv .site road ~ maritim . lane route drumar s. law of the sea ~ maritim comercial . rights issue ~ fractionare .private law ~ public . (strada) street. (mar.(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot .n. international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .preferential right ~ privat .sea route.criminal/coercive law ~ preferential .(pe o proprietate) wayleave.(taxe duble sau multiple.unalienable right ~ incorporal . law of nations ~ maritim .(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.marine/maritime/sea law.(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere .(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .merchant shipping law.(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .Roman law ~ scris .patent rights ~ de subscriptie .unclaimed right ~ penal .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law.statutory law ~ succesoral . roadman dublu adj.equity ~ nerevendicat .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil . (ruta) route ~ de §antier .) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare .

(bazat pe decalajul creat mtre cursul.(service) life ~ de operare .(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura .n.(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare .round dozen .n.f.(cow. (piatd pe care cererea este restrdnsd.useful life duzina s. duration. al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu .long life ~ medie de viata . 1. tenor. ditto ~ al unei cambii . working service/time ~ de functionare .downstream dumping ~ valutar .(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal .wear life ~ de mare functionare . existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep. life expectancy ~ probabila de descarcare .period of service.(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana . duplicate.n. period 2.f. (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s. as ~ cum se vede . scadenta} term ~ a dreptului de autor . micsorat intentional.(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.expectation of life. (termen.to dump duopol s. useful/working life. dozen ~ completa .(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .duration of copyright ~ a exercitarii .mare .142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare .shipping time ~ de depozitare .contract horizon ~ de exploatare/utilizare .duplicate of exchange durata s.

t. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial .) credit gap ~ inflationist . fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .f. (decalaf) gap ~ de credit .(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential .productive equipment ~ de protectie . equilibrium.n. balance ~ al consumatorului .old commission echipament^. to equilibrate.foreign crew ~ temporar .(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie.narrow gauge echilibra v. gauge ~ de cale ferata .E ecarts. complement.n. domeniu etc. to outfit. to equip.overall. to fit out echipaj s. (de nava) crew.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol .full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala . protective clothing/outfit .t. structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v.(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn.(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei .(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd.(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s.rail(way) gauge ~ mgust . dintr-un anumit sector. (un buget) to balance echilibrare s.{stare de concordantd relativd dintre cantitatea.market equilibrium ~ al producatorului .M.) partial equilibrium ~ valutar .reduced complement ~ strain .enlisted crew ~ vechi . deviation.n. (o nava) to man.shipping personnel ~ redus .competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd. outfit ~ de productie . equipment.n. equilibration ~ a cererii . hands. (al unei aeronave) (air) crew ~ complet .

econometrician econometric s.space saving ~ de timp . {econom) thrifty.exchange economy ~ de spatiu . saving. squad.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional . sparings.(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica .money/monetary economy .f. (cu) equivalent (to) s.classical economics ~ comparata .applied economics ~ autocentrata . 1. economical s.domestic science.m. economy.war economy ~ de schimb . econometrics economic adj. equity ~ a impozitarii . (referitor la economic) economic 2. ecological.open economy ~ descriptiva .m.time saving ~ de tranzitie .(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general .(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri. (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^.capitalist economy ~ casnica . (schimb) shift echitate s. statism ~ clasica . equalization echivalent adj. home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy. (administrator) treasurer.(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata .market economy ~ de razboi .fiscal equity echivala v.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! .barter economy ~ deschisa .f. ecodevelopment ecologic adj. bursar econometrician s.i. environmentalist econom adj.equity of taxation ~ fiscala .mixed economy ~ mondiala . spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata . team. (stiinfe economice) economics 2. etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s.t./equation.f.m. thrifty. to equate.closed economy ~ manageriala . ecologist.(livrat la comanda) optional equipment echipa s. group.world economy ~ monetara . venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export . (intendent) steward.(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere. economical economic s.comparative economics ~ cu suma zero . savings.f.mathematical economics ~ mixta .descriptive economics ~ feudala .feudal economy ~ forestiera . environmental ecologist s.transition economy ~ de troc . equivalent ~ al numerarului . pi.forest economy ~ involuntara .m.f.managerial economics ~ matematica . 1. sparing.export-oriented economy ~ de jaf . to equalize v.

to economize. editorial s.f. publisher. application. to spare economisire s. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii .(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale. economist ecosistem.t.(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala . to publish.voluntary saving economii de gama . (dr.f.national economy ~ negociata .stagnant economy ~ subterana . effect. (al unei cdrti) editor editorial adj. movables.industrial ecosystem edita v. economization. pi. firmele.n. edition. {bunuri mobiliare} chattels personal.traditional economy ~ voluntara .social market economy ~ socialista .pure economics ~ traditionala . scale economies ~ externe de scara .m. asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica .n. to set by.natural/barter economy ~ nationals .hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . (bani) to put aside/away/ by. progresul tehnic. leading article editorialist s. extra efect s.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect . leader. to issue editor s.(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope. (de comer f} commercial paper. financiard . editorialist editura s. result 2. m. to save.t. scope economies ~ de scara . husbandry ~ simbolica .rural economy. 1. issue ~ bibliofila .s'.political economy/ economics ~ reala . publishing house editie s.f.ECO-EFE 145 ~ naturala . valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata .) consequence. ecosystem ~ industrial . sparing economist s.real economy ~ regionala .regional economy ~ rurala/agricola . saving.(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald.{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui.socialist economy ~ stagnanta .collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata . m.) external scale economies ~ fortate . infrastructura etc. personal property/effects. editorial.n.(a unui ziar) special (edition).forced savings economisi v. goods (and chattels) 3.de capital -.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare .

(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar . to effectuate. effort i efortui eel mai avantajos . (a intreprinde) t carry out ~ o plata .) suspensory effect ~ tranzitoriu .production efficiency eforts.(dr.) constituting effect ~ de clientela .) clientele effect ~ de comert .n. (paritate) parit ~ a sacrificiului .servicing eficient adj.(dr. efficient.(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin. to effect. to perform.(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat .t.) temporary effect efectiv adj. cecul.(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin. to carry in« effect./!.to service efectuare s.) gearing ~ de parghie . equality.(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s.equality of rights .f.economic efficiency ~ productiva .price effect ~ asupra salariilor .) material effect ~ retroactiv .rediscount ~ de levier . actual.146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .! accomplishment.finance bill ~ real . performance ~ a serviciului datoriei .f.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei . equalitarianism egalitate s.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv .wage push ~ asupra venitului .(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia .) best effort egalitarism.(cambia. pro forma bill ~ de comert la purtator .f. » accomplish.(dr. effective.s. effectuation.second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin. to bring about.bearer paper ~ de comert necorespunzator .(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.(dr.) leverage ~ de prag . real efectua v. effective ~ sub aspectui costurilor .(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului .ecologic efficiency ~ economica . mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv . efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor .(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .cc -effective ~ de substitute .

(de titluri de valoare.f.(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . element ~ de esantionare .t.t.pallet elevator ~ de stivuire . to free.to disembargo.to embargo. elevator. (a remite) to remit. sarcini) to release.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . un program) to draw up elasticitate s.grain elevator ~ de containere . obligatii. (radiofonica. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii . embargo ~ civil .emission of paper money ~ de obligatiuni . to equalize. to release. to elude.elasticity of production ~ a veniturilor . 1. n.chain elevator ~ de cereale .price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . to take off/to raise the embargo emisiune s.elasticity of demand ~ a impunerii .) to issue. (de datorii. (un cecfard acoperire) to overdraw 6.caterpillar elevator ~ plutitor . (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii . un document) to make out 4.(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite . hoister ~ de paleti . (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s.civil embargo ~ ostil .hostile embargo ~ pasnic .f.price elasticity of supply ~ a preturilor . n.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei .precast unit elevator s. (un plan.elasticity of supply ~ a pretului la cerere . n. (pe cautiune) to bail out 2. (din mchisoare) to set free/at liberty. to privilege.t.pacific embargo a institui un ~ asupra .elevator stacker ~ pe senile .cargo/freight elevator. (de bancnote) emission.(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. (un certificat. equation ~ fiscala . to equate egalizare s. to work out. to liberate. to exonerate 5. documente comerciale etc. to disengage. (facturi. de televiziune) broadcast 2. 1. to evade embargo s.bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant . equalization. de ban!) issue. to lay an embargo upon a ridica embargoul .income elasticity element s.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .bond issue in default .EGA-EM1 147 egaliza v.container lift ~ de marfa . hoist. to elaborate. (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului .f.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe .sampling element ~ prefabricat din beton .f.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v.floating elevator elibera v.elasticity of taxation ~ a ofertei . to deliver 3. to relieve. lift ~ cu banda . t.

specification error ~ operativa/activa .t. cheat. (a trage o cambie) to draw emitent adj.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . care trebuie ir.foreign bond issue ~ de titluri de stat . (a resurselor. to appraise.monetary issue ~ noua . (titluri de valoare.(anumite cla dintr-un contract.error of measurement ~ de nume . reissue ~ prin adjudecare . (bancnote) to emit. \. {un cec) to make out 2.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v. (din stoc) out-of-stock. (pprire) call escroc s. obligatiuni) new issue. (tragdtor. a stabili) to rate. 1. (despre rezerve.issue by tender ~ publica .f.f. (a folosi la maximum) to work up. (dr. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2.f.t. fake esenta s. to prize .fiduciary issue ~ in direct . issuing authority.(de acfiuni) public issue emite v.f. occupational therapy eroare s. bani) to issue. to swindle.mistake in the person ~ de specificatii .f.m. cheat escroca v.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare . 1.f. fonduri) to exhaust.m. (actiuni nominale) to inscribe. (amdnuntit) to specify epava s.) essence ~ a unui contract .t. ergonomics.) to utter.^ value. to deplete. (a defertiliza) to impoverish v.sampling error ~ de masurare .f. ergonometrics ergonomie s.f.) depletion 3.live broadcast ~ monetara . (defertilizare) impoverishment epuizat adj.misnomer ~ de persoana . rook. stocuri) to run low epuizare s. human engineering ergoterapie s. issuer.r. issuing s.f.(de actiuni. swindler. (greseald) mistake ~ de calcul . (al unui bilet la ordin) maker. (pepuncte) to itemize. to fake up escrocherie s.t. error. a capitalulu erosion escala s. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water. (a pret stabili pretut) to price. calcula. (obligatiuni) to float. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. to evaluate. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. (a consuma complet) to use up. (a cheltui tot) to spend 2. (resurse. (a solului.f. to cheat. un cec) drawer adresati-va emitentului . to estimate. 1. (ship)wrek epuiza v. (bani faisi etc. swindle. to enumerate.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. a fondurilor) exhaustion. depletion 2.t.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr. persoand care a emis o cambie. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara . to valuate.

multiphase sampling ~ cvasialeatorie . rater e§alona v. estimation.) automatic standard ~ de lucru/verificare .acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote . estimator. 1. fin.cluster sample ~ reprezentativ . {mar. failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor.standard of price ~ -argint .lottery sampling ~ reprezentativa .(fin.f. programul de lucru etc.t.devize . estimate./. to ground. (plati) to spread out.foreign currency standard .gold standard ~ aur .quota/representative sample ~ -tip . exposure..negligent aground ~ fortuita .random sampling ~ cu faze multiple .sequential sampling esec. (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare . 1. valuation.n.. generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. estimative.lingouri .accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta . m.(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin. estimated. sample.n.gold-bullion standard ~ automat . astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s. to get aground/on the ground.t.quasi-random sampling ~ diferentiala . to defer 3. {a negocierilor) falling through ~ accidentala . grounding.quota sampling ~ prin tragere la sorti .) homogeneous expectations estimativ adj. display etalons. frustration of the adventure e$ua v.silver standard ~ -aur . (yacantele. in cifre rotunde) round estimator 5.(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v.n. a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2. (stabilire a pretului) pricing estimari omogene . to run aground 2. appraisal.single sampling ~ succesiva . (mdrfuri. sampling ~ aleatorie .) to strand. (asig.working standard ~ de referinta . pattern ~ concentrat .f. 1.gold-exchange standard ~ aur .f. (a spatia.) failure of the voyage.differential sampling ~ in trepte . produse) exhibition. to display etalare s. (de mdrfuri. to expose.multistage sampling ~ la receptie . (aproximativ. to sample esantionare s.EST-ETA 149 estimare s. (mar. standard ~ al pretului .fortuitous stranding ~ voluntara .f.to shipwreck e§uare s.) rating.standard of value ~ -devize .reference standard ~ de valoare .representative sampling ~ simpla . running aground 2.) stranding. produse) to exhibit.t.type sample e§antiona v.

t.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel . (a unei mdrfi) ticketing. Eurocard eurocec. a asigurdrilor) assessment. nationalization eticheta v.) paper standard ~ -marfa .(fin.(fin. Euromarket eurovaluta s.(fin.f. to appraise. (a daunelor) adjustment. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s. (asig. Eurocheque eurocrat s.f.. (stabilire a pretului) pricing.m. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket. label.) double/parallel standard ~ fictiv ./i.m. to valuate.s.n. Eurocurrency. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe . evaluation. (daune) to adjust.) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati .) rating. {atasatd la mdrfuri.f.processing stage -delucru-job step etatiza v. to evaluate. labof'1 grading j ~ a postului .n.) fiat standard ~ fiduciar . stage. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals. to standardize etapa s.t. to label. estimation.f. step ~ de fabricatie . valuation.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii . appraisal. assessable: rat(e)able evaluare s. Eurodollar euroobligatiune s. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s. (a calcula. (cu preful) ticket. fin.n. to nationalize etatizare s. a stabili) to rate.adhesive label ~ cu adresa .job evaluation.(fin. Eurobond europiata s. labelling.single standard ~ monetar . Eurocapital eurocard^. bagaje) tally.address label ~ de ambalaj .f.packing label euro s. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor. to estimate.f.t.) commodity standard ~ metalic unic . Euromoney evalua v.) fiduciary standard ~ -hartie . estimate. a asi-gurdrilor) to assess. to prize. (o marfa) to ticket (up). sticker ~ colanta . (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor.(fin.m.monetary standard etalona v.f. (la) to put (at) evaluabil adj.f. (a pretui. (mobild) tag.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii . (a unei avert funciare) (dr. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket. Eurocredit eurodolars.(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation .t. to value. a stabili pretui) to price. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing. appraisable.

bookkeeping evidente contabile . iin comision) to fill 3.f.taxable surplus ~ valoric .stock/inventory valuation ~ actuariala .to rummage executare s. valuer. a unui comision) fulfilment 2. surplus. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului . cost standard costing ~ si optimizare . tour. to avoid.books of account ~ primare . (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala .(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor.) estimate of the risk ~ a riscului de tara .import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar .m.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor . excess. exclusive excursie s. (un debitor) to distrain. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv .f. (plata impozitelor) to dodge evolutie s. to discharge.overweight.EVA-EXE 151 ~ a riscului . (a unei obligatii.credit history excedent 5.accounting.fiscal drag ~ al exporturilor . valuator. excursion ~ cu itinerar prestabilit . estimate ~ standard a pretului •:.n. rater. performance.tax evasion/dodging evidenta s.budget excess/surplus ~ de greutate . to expel. evasion ~ fiscala .conservative.f.(fin.{de agentia turisticd) package tour executa v. (o obligatie..sales record ~ contabila .f. (a eluda) to elude. appraiser. discharge.m.f. 1. to perform. record.t.export surplus ~ al importurilor .(la un credit) payment record ~ a vanzarilor .surplus stock ~ impozabil .excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal . (fiscal) tax dodger evaziune s. to fulfil 2. overplus.. to evade.t. un contract) to execute. supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj. to escape. (o comandd. (punere a unui sechestru) distrainment.) basic books evita v.. (de marfd pe piatd. spare. excess.evaluation and optimization evaluator s.actuarial calculation ~ cadastrala . to exclude. (din baron) to disbar exclusiv adj.multiple costing ~ prudenta . evolution ~ in timp a creditului . to carry into effect. (situatie) situation ~ a platilor .t. a unui contract) execution. 1.(asig.(cont. (a unei comenzi. overbalance ~ de stocuri . (disponibil) spare exclude v. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s.) to rerummage ~ revizia vamala . (a mdeplini) to carry out/through.rat(e)able value ~ multipla a costului .(mar.

(scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . demandable. (executoriu) (dr. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc .m. . (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. datorii) exactable. (urgent) to dispatch.) executory. to dischai to disburden ~ de raspundere .(a unui drept) anticipation exercitiu s. (bani) to remit. accounting period/year. 1.(dintr-o anumitd t in strdindtate. expectation i expedia v.(fin.(fin.f.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s. (a practica) to exercise. (de carte etc. to relieve responsibility/liability exorbitant adj. executor. (mdrfurS forward. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy.f.financial year. to follow exercitare s. enforceable executor s.f.t.n. exercise ~ bugetar . period under review ~ urmator .single bill exercita v. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei .execution debt enforcement. 1.) next account exigibil adj.to exonerate fi responsibility/liability. to pursue. (despre impozite.n.m. expansion ~ orizontala . instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. exorbitant. enforceable exemplar s. (dr. (a unei profesii) exercise. exigible. (a unei functii) tenure ~ anticipata . official receiver ~ testamentar . hea steep.) copy 3. (model) sample. due exigibilitate s. cauzat de infli accentuatd. payability exilat^. to send (off). to practise.f. (ram scrisoare etc. pattern 2. claimable. (o profesie) to practise. to exonerate. daune e swingeing expansiune s.t. tax/taxable year ~ trecut . din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita .executor executoriu adj.t. exile ~ din motive fiscale .budgetary year ~ financiar/fiscal .) executory. payable.) to express. (despre impozite. practice.m. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s.) past year.152 EXE-E ipotecat. (mdrfuri in consignati^ consign. executive 2.n.officer of the court.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. (prin po^ to post.

to win 2. experiment ~ la scara naturala .f.chartered accountant. expiry. (a cultiva) to cultivate.qualified expert ~ care declara un titru . to work(off).(a unei scrisori) registration ~ subvagonala . (a unui articol din registru) (cont.(asig.sworn surveyor ~ vamal . appraiser. to turn to one's account/profit. (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s. forwarding agent. (prin postd) post. (de cdrbune) getting.valuation survey ~ profesionala . mar.customs appraiser expertiza v. shipping agent expeditie s.oil actuary ~ juridic . dispatch.control/joint survey ~ de avarie . winning 2. (de bani) remittance. adjuster ~ de evaluare a avariei .(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala . surveyor ~ autorizat .damage survey ~ de evaluare .f. dispatcher. (de mdrfuri in consignatie) consignment. expert appraisement/examination 2.assay master ~ contabil . expert. (p mind. o navd etc.) assessor.actuary ~ in statistica petroliera . expertise.) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor .field experiment expert s. (pe cale maritima) to ship expediere s. (cdrbune) to get. addresser. survey. (a unui termen etc. un zdcdmdnt) to exploit.charges prepaid expediter s. (rapidd a unei scrisori etc. 1. oversea(s) expedition experiment s. (de mdrfuri) forwarding. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari .value work done ~ contradictorie . forwarding ~ maritima .appraiser. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s.t.f. sending. (a daunelor) (asig.) expiration. (muncitorii) to sweat 5. surveyor. (pe mare) shipment. 1. n. (de mar/a) (freight) forwarder. shipping ~ recomandata . (o cale feratd. specialist. 1.marine/maritime adventure.f. (SUA) certified public accountant ~ de evaluare .marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial .) express.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . to farm 3.i. (consignator) consignor. (urgentd) dispatch. (despre o politd de asigurare) to lapse.) professional valuation ~ unilaterala . to expire. (a pdmdntului) farming 3.) to operate.m. working.f. (al unei scrisori etc.one-side survey expira v. (prin mesagerie) (SUA) express.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj . (a unei mine. (despre un contract) to fall in.(mar.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .(cont. (in interes propriu) to exploit.) narration exploata v.f. to recover.m.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. (un utilaj) to run 4. (pe mare) shipper.) sender.legal expert ~ maritim/naval . to survey expertiza s. (a unei cdi . a unui zdcdmdnt) exploitation.t. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. sending.

capital export ~ direct . to display.fishery exploda v.total exports exporturi invizibile .(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil .sole exporter expozant^.price boom exponats.t. exporter ~ exclusiv . to expose expunere s.direct export ~ global .f.) operation.to do export trade exporta v.t.open quarrying ~ forestiera . prodie exhibition. exporting s.(export de marfuri) visible exports a face export .(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .f. fdrd plata taxelor vamale.travelling exhibition ~ specializata . logging.) to fathom explorare s. to expropriate. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v.industrial exhibition ~ itinerants .(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie . {a preturilor) boom ~ a preturilor .f.n. (despre preturi) to boom explora v. exhibitor expozitie s. (de marfuri. show. pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum .world exhibition expres adj. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile . to export exportator adj.agricultural exhibition ~ comerciala . exhibit export s. (mar. (exportare) exportation ~ de capital .motor show ~ industrials . {a unui utilaj) running 4.f.i. m. (unui rise) to incur.trade exhibition ~ cu vanzare . (SUA) lumbering ~ miniera . to show.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii. 1. (desi scrisori) posthaste expresie s.sales exhibition ~ de automobile . fair ~ agricola .specialized exhibitio ~ universala .f.n.. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .f. expropriatu dispossession.r.154 EXP-E: ferate. a unei nave etc.f.n.t.forestry operation. (prospectiune) exploration. (marfuri. probe explozie s. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. (c. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii . dispossess expropriere s. display 2. produse) exhibit. show. export(s) 2. exhibition.sweating system ~ piscicola . (sondare) probing. {a prospecta) to explore. to lay < v. 1.f.intea rate exposure externalitati s.t.) express adv. (a sondd) to probe.mining ~ patronala .

to swindle extorcare s. widening ~ a cererii .oil production extrafin adj. abstract.r. extractive extractie s. bank statement ~ de cont de reconciliere .(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse .sampling range extorca v. (piata de desfacere) to widen v. expansion. to extend.t.f. extraction.EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v.descriptive statement ~ de titlu de proprietate . (al continutului unui document} docket ~ de cont .t. superfine extras s. swindle extra adj. superior 155 extrabugetar adj. to extend.line extension ~ a prelevarii de mostre . to expand.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati . to extort.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv .land register extract . extortion. to widen. production ~ de petrol . outside the budget extractiv adj.abstract/extract/statement of account. extrafine.f.(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe .(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar .n. extension. extract.f. (despre o afacere) to branch out extindere s.

facility ~ de credit .f.large scale/series/ serialized production/manufacture. 1.to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare .tax bra ~ pentru export . to facilitate | facilitate s. (SUA) lumbermill ~ de confectii .printing plant ~ de incaltaminte .packing plant. to coin.F fabrica v.to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v.to render null i void ~ o revizie contabila .(despre un ag.timber mill. factory. (bani) to mint. to take stock ~ mentiuni .to get/to run into debts.t.to commission business ~ comert cu .(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .?!. to fabricate.facilities payment. {de bani) mintage. to effect ~ afaceri cu .to st full particulars ~ datorii .t.to audit ~ o scurta vizita . production.to shop ~ cunoscute toate detaliile . facsimile ~ de semnatura . wholesale manufacture fabrica s.to call ~ fata competitiei . manufacture. a produce) to make.facsimile signat ~ de sigiliu . producer. comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare .to overtime ~ propaganda electorala .textile factory/mill face v. to manufacture. incur debts ~ escala .t. plant ~ de here .f.to canva ~ reclama/publicitate .computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare .f.facsimile stamp .paper mill ~ de imprimeuri .ready-made clothing factory ~ de conserve .brickworks. to produce. canning factory.brewery ~ de caramizi .furniture factory ~ de produse finite .to deal with ~ afaceri pe baza de comision . to manufacture.to mass-produce fabricant s.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit .export incentivt facsimile. (mai mare) works.shoe factory ~ de mobila . (a executd) to perform.to make up inventory.to deal in ~ cumparaturi . (de here) brewer fabricare s. (a fabrica. coinage ~ asistata de calculator . fabrication. manufacturer.credit facility facilitati de plata . cannery ~ de hartie . (here) to brew ~ in serie .m. easy payment/terms ~ de plata a impozitelor . factory owner.finished products factory ~ de textile . brickyard ~ de cherestea . mill. enterprise.

m.use factor factori de nemultumire .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur.final invoice ~ detaliata .to file one's petition in bankruptcy falimentar adj. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s.supplier's invoice ~ comerciala . factor. (metodd de finantare prin care o societate transferd. letter carrier ~ alfa .f.m.f.to facsimile factaj s.decision maker.) alpha factor ~ beta .factors of production factoring s.consignment invoice ~ de cumparare .loading factor ~ de rise . to collapse a declara pe cineva in stare de ~ .safety factor ~ de utilizare . bankrupt a se declara in stare de ~ .) beta factor ~ ciclic .cycle billing factura s. (institute financiard care se anga-jeazd.to overinvoice facturare s. coefficient 2.customs invoice facturier s.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie . creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.descriptive billing ~ in minus . in schimbul oferirii unui comision.certified invoice ~ originala . sd preia creantele clientilor) factor 3.sale invoice ~ definitiva .f. to go into liquidation. to invoice.FAC-FAL 157 a reproduce in ~ . to cease payments.(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur.t. care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii. insolvency.fraudulent bankruptcy a da ~ . (colaps) collapse.original invoice ~ pro forma . (cornet) invoice/sales book s.(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie . failure.discharged bankrupt .commercial invoice ~ consulara . defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd.provisional invoice ~ vamala .to adjuge smb. to fold up. bankruptcy. (postal) postman. bankrupt. billing ~ descriptive .underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica . to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus .itemized invoice ~ interna .n. carriage and delivery factor s. ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat .n. bill ~ a furnizorului . 1.to go/to mm bankrupt.cyclical factor ~ de decizie .consular invoice ~ de consignatie .m. insolvent s. bankrupt. insolvent falit adj.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare . bankrupt. to fail. decisionmaking factor ~ de incarcare .(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata . invoicing.risk factor ~ de siguranta . invoice.n. contra unui comision.purchase invoice ~ de navlu . crash ~ fraudulos .

~ a mai intarzia . fake.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn.) adulterator familie s.coinage offence falsificator s. mar.without nirth< delay ~ acoperire . registre etc.) tamperer. counterfeit. (de alimente etc.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat . to misrepresent falsificare s. fake. (de alimente etc.(formula pe un cec) n effects/funds.. (artificial) artificial s. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. 1.(asig. spurious. (raspundere.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj. (de monede. pharmaceutical fata s. (despre monede.) ex. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3. falsification. phon(e)y. 1.m.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . family ~ cu doua venituri . (a denatura) to distort.t.f. mar.f.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . metale) debasement.(mar free from alongside ~ angajament . (a situatiei financiare. sham. (de conturi. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei . forgery.) tampering.(asig.free of all cranage . (bur. (document fals) dud falsifica v. (con-turi. 1. (despre actiuni. (a unei cambii. misrepresentation ~ de moneda . (de bani) forger.) free of (al average ~ avarie comuna .n.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare . false.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului . metale) base.) free < stem/turn ~ avarie .(asig. mar. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj.) to tamper with. (de bancnote. without 2. (avantajos) advantageous. (despre o bancnotd. false. falsifier. counterfeiter. (de documente) forger.free ( capture and seizure ~ caric . numai daca esl cauzata de .(la incarcaa sau descdrcare) (mar. metale) to debase. documente) to forge. fin. (bancnote. (alimente etc. mar. documente) forgery. obligafii.(asig. 1. bogus.) adulteration 2. to counterfeit. auspicious. (monede. coiner.) to adulterate 2. (avers al unei monede) obverse 2. dud. spurious. (denaturare) distortion. counterfeit. a unui bilant) window dressing. to fake up. to falsify.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. mar free of/from particular average ~ avarie particulars. registre etc. favourable. registre etc. easy fara prep. (de conturi.) free < general average ~ avarie particulars . un document} forged. fake(d).f.undischarged bankrupt fals adj.

(asig.commonwealth ~ defect .m.f.ex all fezabil adj. (pe ~ garantii/acoperire . ~ dividend . bogus.(preferentiale la o noud ~ de marfuri .no commercial account value ~ cupon .passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer . productive ~ prima de salvare .free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .intestate.flawless fel s.hoverferry. {gospoddrie ~ impozit pe venit .poultry farm ~ instalatii de incarcare . federation (despre o afacere) afloat ~ de state . fictitious.ex interest feribot s.) without benefit of salvage fertiliza v.(despre ~ de vaci de lapte .railway ferry ~ dobanda capitalizata . sham Hdeicomis s. feasibility.n. farmyard. to fertilize. no par value federatie s.} free cambie) without recourse ~ testament . fertile. farm.clear of debts.t.(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala ./«.f.(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s.(formula pe o cambie) no fiabilitate s. {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead. car float capital) flat ~ de mare tonaj . workability ~ protest .ownerless fezabilitate s. no-cargo condition ~ zootehnica .f. casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate .carferry.{despre actiuni) ~ datorii .?.) trust .factory farm ~ marfa . {SUA) description dividend off ~ dobanda .freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri . o ~ comision de brokeraj . workable ~ proprietar .m. debtless. ferryboat. grade. ab intestat of freight brokerage ~ cont .dairy farm nava) gearless ~ industrials . railwayman ~ pierderi . farmer transport) clean feroviar adj.superferry ~ drepturi .(despre nava) light-ship ~ mica .nonreciprocity ~ comision de adresa (mar.(pe piata de ~ de automobile . mar.f.free of losses fertil adj. railway s. ferry craft/vessel ~ cu cale ferata .) free of address commission ~ recurs/regres .(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .free from liability fictiv adj. sort. reliability noting ~ operationala .free of income tax tdrdneascd.livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier.(formula pe. (soi) kind.ex dividend. {dr.n. to make fertile ~ profit . feasible.ex coupon ~ valoare nominala .operational reliability ~ raspundere .small holding condition.{mar.FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii .

spinning mill/works filiala s.t.reinforcing iron/bars ~ forjat . finish ~ superior .f. care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa .instalment sales financing ~ externa .export house ~ de factoring .n. fiduciary Her s.project financing ~ a vanzarilor in rate .f.public finance finisa v. eleemosynary filatura s. (comerciala) (commen firm.f. house (of business) 2.f. to finish finisaj s.n.(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s. pi.managerial finana ~ publice .internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii .f.forwarding house ~ de export . (dr.outside financing ~ interimara .scrap iron filantropic adj.) trusteeship fidelitate s. inland revenue ' fiscal adj. philanthropic(al). subsidiary (company) financiar adj. funding ~ a deficitului bugetar .f.{firma.backdoor financing ~ prin conturile de creante . financing.reliable firm.deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii . rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s. fish < fisc s.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni .high/superior finish firma s.single-line firm ~ -tinta . (loialitate) loyalty ~ fata de marca .trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse . fiscal .commission house ~ de expeditii . to fund Hnantare s. branch (office).company/ corporate finance ~ mascata . to finance. 1.mail-order house ~ de brokeri .bond financing ~ spontana . iron ~ -beton .f.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna . (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter. 1.dominant firm ~ recalcitranta .(institutie finana care se angajeazd.n.(finantare. sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere . finance(s) ~ manageriale . safe hoia ~ solvabila .f. cum ar fi creditui comercial. contra i comision. (insert signboard ~ cu sucursale multiple .t.wrought iron ~ vechi . financial finanta v.brand loyalty fiduciar adj.160 FID fideicomisiune s.haul(i)l ~ dominanta .muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .

) floating ~ a cursurilor valutare .f. to secure.) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului . (de bani) roll of money ' Hsier s.f. to stipulate. taxation policy/system fisa s. (un termen.(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s.operation sheet fisic s.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet. (conditii.) fixing. to fix Hxare s. cartoteca) card index 2.pricing. a unei date) appointment. a despdgubirilor) to assess 2. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata .(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari . slip. securing. clauze) to lay down. to settle. to nominate. floating flotare s. nomination.(cu date despre studii.n.) to fix. 1.f.register card ~ de identificare .f. o sarcind) to assign. (de conditii.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . fastening. (a unui pret etc. to set forth. experienfd. (fin.FIS-FLO 161 fiscalitate s.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare.flexibility of taxation ~ a preturilor .f. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . (o data. (dulap) filing/card index cabinet fixa v.record ~ tehnologica . time card/sheet ~ personala .economic adaptiveness flotant adj. o data) to appoint. fiscality. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s. calificare etc. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . 1. (de cartoteca) (index) card. flexibility ~ a impozitarii . sheet.price flexibility ~ a salariului . (suma impozitelor. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . (un pret etc.price leadership ~ a pretului la discretie .fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple .(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup .wage flexibility ~ economica . settlement. to fasten.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state. (a sumei assessment 2. to state. (a unui termen. (catalog.n.(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru . \.n. (al cursurilor de schimb. clause) stipulation. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director .t.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta . a unei sarcini) assignment. (a unei date.

wage drift ~ sezoniera .tanker fleet ~ de remorchere .) throwaway./?. (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca .bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .flow of work ~ de fonduri . de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .m. handbill flux^.to undergo fluctuations fluturas s.(yaloarea netd reaW de numerar. care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.cash outflow ~ de intrare de numerar .refrigerated shipping ~ de pescuit . fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.trawler fleet ~ de vrachiere . deosebitd de profit contabil. market fluctuations ~ ciclice .towing/tug fleet ~ de slepuri . to fluctuate fluctuant adj.fluctuations of the market. in ambele sensuri. marine ~ de cabotaj .barge fleet ~ de transport .shipping.(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental . (care se distribute in magazine.ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice .flow of funds ~ de iesire de numerar . varying fluctuatie s. flow ~ brut de numerar .{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala .labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor . swing.ocean (-going) fleet fluctua v.air fleet ~ comerciala . fluctuation. commercial fleet ~ comerciala maritima .gross cash flow ~ circular .world fleet/shipping ~ oceanica .deep-sea fishing fleet ~ de petroliere . de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .f.merchant fleet/service. variation.cyclical fluctuations ~ economice .liner fleet ~ de mineraliere . cash flow/generation ~ de numerar actualizat .price fluctuation' movement ~ dirijata .i.(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard. fleet ~ aeriana .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei .fishing fleet ~ de pescuit oceanic .seasonal fluctuation ~ usoara . fluctuating.cargo shipping ~ de traulere .{flu.f.(transferul continuu.162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata .economic fluctuations a suferi ~ . pe stradd etc.coastal/coastwise fleet ~ de linie .maritime/sea fleet ~ mondiala .cadi inflow ~ de numerar .

economic flow ~ financiar .unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.delivery bill/note ~ de pontaj .insurance fund ~ de asigurari sociale .de hartie de ambalaj .pool ~ de ajutor/asistenta . (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane .equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului . employment ~ a unei cambii de complezenta .(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.docket . (coala) sheet.(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts .time card/sheet/ticket ~ de reclama .sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v. (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .f.) compensation fund ~ de dezvoltare .financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s.coupon sheet ~ de drum route sheet.(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic .n.wrapper sheet ~ de livrare .t. (pagina) page 2. to employ ~ o cambie de complezenta .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont. (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie .(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt . to utilize. capital ~ acumulat/de rezerva .to kite folosire s. calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .(active intangibile ale uneifirme.welfare/ provident fund ~ de compensare (bur.kite flying ~ completa a fortei de munca .f. fund.development fund ~ de garantie . utilization.full employment ~ ilegala a fortei de munca . 1.(atdt in valori mobiliare.FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar .

disposable/available funds ~ fixe .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .net working capital ~ de salarii .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile . floating/circulating assets ~ de rulment net .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .municipal bond fund ~ mutual de schimb .standing timber ~ funciar .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .{care emite in r.(care invest proportional in actiuni comune.risk moa ~ statutar .mutual fund.wage fund ~ de stabilizare . common stock fund ~ mutual de castig .liability reserve ~ de rulment . (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .land resources ~ inactiv/neproductiv .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .circulating/working capital.capital assets/goods .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .trust fund ~ forestier .statutory fund fonduri ale actionarilor .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat . trust company. valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .unemployed fund ~ mutual .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .(in tern contabili.performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .equity fund. unit trust.

subscription form ~ de telegrama . (de carte) format ~ obisnuit . founder. (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .n.form of proxy ~ de repartizare a actiunilor . (print/printed) form. Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.form of application. pregdtire) training ~ a cadrelor .share allotment form ~ de subscriere .. formation 2.(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare . formal procedure ~ legala . foundation.f.de impunere . promotion fondator s. (instruire. application form ~ de cerere de credit .net fixed capital formation ~ profesionala .f.off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix . establishment. formality.f.personnel training ~ a cadrelor de conducere management training.statutory formality formalitati vamale .exploration/ wildcat drilling. 1.to syndicate ~ un monopol .form of receipt ~ de comanda .vocational training format s. to set up fondare s.customs clearance.to comer formalitate s.offshore/deep-sea drilling forestier adj. promoter ~ al unei societati .company promoter fora v.(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului .m. to drill foraj s.t.cheque form ~ de cerere .gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca . procedure of customs formare s. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii . drilling ~ de prospectiune . forest. lump forma v.pooling ~ bruta de capital fix . to found.(pentru impunere) form of return . size.(la licitatie) form of tender ~ de procura .FON-FOR 165 ~ proprii .to pool ~ un consortiu/sindicat patronal . to establish.(pe care o firmd trebuie so.equity capital formation ~ a unui cartel .n. executive development ~ a capitalului propriu .telegram form ~ din ziua declararii numelor . to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel ...n.t. forfetar adj.regular size formular s.loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta . to promote.office form ~ de cec .order form ~ de declaratie de venituri ..tax form ~ de oferta .

air consignment note/ waybill franca v.casual labour ~ majora . border ~.free overboard/overside ~ §lep .free carrier ~ chei . fructifero<< . force ~ de munca .) name-ticket forta s.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.cheap labour ~ de munca necalificata .f.m. refrigerationist s front s.free into store.act of God.free border ~ in bazinul portuar . abrasion ~ a monedei . embezzlement. refrigeration plant frigotehnica s. fruit-bearing. (in asigurdrile maritime.(intr-o cariert quarry face frontiers s.n.free dock ~ nava .f.free delivered/domicile ~ frontiera .f.(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.carriage free ~ vagon . fraudulent frecare s.f. refrigerating machine. (corn. (cesionar al unei fransize) (corn.quayage.) free ~ bord .free alongside quay ~ de-a lungul navei .) franchiser frauda s.sweated labour ~ de munca ieftina . frontier.) manufacturer's agent fransiza s. to stamp francat adj. cause beyond control forte de productie .free alongside ship/vessel ~ depozit .productive/ production forces fragil adj. consignment note. ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s. free entrepot ~ domiciliu .f.) franchise 2. to frank.free on rail/truck fran§izat s. face ~ al cheiurilor .n.(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj. waybill.labour force.unskilled/ common labour ~ de munca temporara .free on truck ~ carau§ . fraud. freight document ~ aerian .free on board and free trimmed ~ camion . to prepay.m. berthing space ~ de exploatare . (corn. breakable fraht s. valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s.free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare .m.berthage.a eficientei .f. dar peste care trebuie so.t.free into barge ~ transport .(ca urmare a circulatiei. postage paid ~ insuficient . defalcation fraudulos adj. front. refrigeration frigotehnist^. manpower ~ de munca excedentara .free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat .n. frontage ~ de abataj . 1.free on ship/ vessel ~ peste bord .face of workings ~ de dane . (cedent al unei fransize} (corn. postpaid.surplus labour ~ de munca exploatata .

seniority functii pe servicii . 1.f.mail teller ~ public/de stat .supply schedule ~ amovibila .subcontractor ~ maritim/naval . {de echipamenf) outfitter. secretar) officer. functionary.departmental functions functiona v.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal .victualler ~ de alimente si servicii .m. (a jefui) to rob. to function 2. van. (rechizite) requisites. to purvey. fodder furgoneta s.m. (slujbd) job. (livrare) delivery. (post) post. theft.) aggravated theft ~ din magazin .public office ~ superioara .(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate . to thieve.production function ~ de stimulare a vanzarilor . furnishing. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s. to purvey (for). ecleziastic.managership ~ de productie .f.ship chandlery furniza v..bank teller ~ la oficiul postal . foundation funt s. executive officer.revenue/customs officer. pi. supply. (dr.shoplifting . {textile) appurtenances. (jaf) robbery. searcher fundatie s. officer of state.public/civil servant.t. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul .i.) larceny ~ calificat . (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s.n. land(ed). (mdrunt) pilferage 2. (mar/a.utility function ~ publica . (a livrd) to deliver v. civil. (comercial.f. (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor ..FUN-FUR 167 funciar adj. utility car/vehicle.f. endowment. n.public relations officer ~ superior . (despre o marina) to run.i. (public.. ground.m. 1.. provider ~ de alimente .consumption function ~ de manager . (supply) contractor.f. obiecte furnizate) supply of goods/materials.t. purveyor.high official. to steal. (mai ales de mobila) furnisher. function 2.revocable post ~ de consum . (de alimente) victualler.caterer . functional functionar s. official. secretar) clerk ~ inferior/subaltern . to supply. office ~ a cererii . functie s.(dr. (de alimente si servicii) catering furnizor s. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s. trimmings. to furnish (with).demand schedule ~ a ofertei .office stationery ~ maritime .ship chandler furt s.intermediar . forage. (de staf) public/civil servant. furnishings ~ de birou . supplies. purveyance. office bearer/holder. position. 1.. {de birou) office worker. to work functional adj. (institutie) endowed establishment/institution. supplier.

(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala . care produc acelasi tip de bunuri . merger.(fuziunea a doua fir.{asig.) petty larceny ~ peste o anumita valoare .(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala .168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr. fusion ~ congenera .f. nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat .(dr.hour/time zone fuziona v.(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii.'. amalgamation.burglary furturi §i furti§aguri .) theft and pilferage fuss.1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala . merging. to merge. to fuse fuziune s.. to amalgamate. shaft ~ orar .) grand larceny ~ prin efractie .n.

range/portfolio of products ~ sortimentala . galantar s.f.government security ~ imobiliara .t. gage.product mix/range garant s. (de dama) hosiery galon s.) platd) (colateral. (cerutd exportatorilor) tender guarantee.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export .excessive guarantee ~ expresa . (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. (a executdrii unui contract) pledge. fin.to redeem a pledge. showcase galanterie s. range ~ de preturi . surety.(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate . shop window/front. o tranzactie) cover. to secure.n..unredeemed pledge ~ fara deposedare . extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala .m.) to cover ~ pentru . bondsman a fi ~ pentru . pledge. (obiecte) narrow goods. to take out of pledge. to warrant. bail. warrantor. to gage. 1.n.) stowing dimension gaj s. fin.) covered ~ prin obligatiuni . (acord. guaranty. garantie pentru .(mar.redeemed pledge a da/a pune in ~ . scale. (bur.warranty of quality ~ de executare .M. overall size/dimension ~ al marfii stivuite . (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut. (de bdrbat) men's haberdashery.G gabarit^.(mar. warranted.(dreptui creditorului guaranty.f.f. 1. to put in pledge a scoate din ~ .to pledge.to stand surety for garanta v.n. guaranteed.scale of prices ~ de produse . (cautiune) bail 2.) warranty of seaworthiness ~ exagerata . pledge.adequate security ~ de calitate .pledge of real property garantie s. guarantor.to stand security for. coverage. warranty. (de guarantee.express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa .. un imprumut) collateral. to go/to become bail/security for garantat adj. (bur. hosier's 2.bonded (de calitate etc. secured.export risk guarantee ~ corespunzatoare . lien ~ cu deposedare . surety. (prdvalie) haberdasher's. to guarantee.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta . (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. contract de garantie de platd) bond ~ bancara .

border/frontier station ~ de marfuri .pledge of movables.budget/budgetary administration ~ economica . global 2.to warrant gara s.economic administration/management ~ financiara .stock administration. to lodge. (railway) station.reliable guarantee ~ suplimentara .debt management ~ a inventarului . general. geodesy.liquefied gas ~ natural ./ control ~ bugetara .liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat .170 GAR-GH1 ~ implicita . to manage gestiune s.economic geography gera v.commercial geography ~ economica .n.t.goods station ~ de tranzit .additional security ~ unica . geodetics geografie s. handbook.credit management ~ a datelor . to administrate.enterprise management ~ a lichiditatilor .data management ~ a datoriei .liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .m.cash management ~ a riscurilor .single guarantee a da ~ . terminus garderoba s.f. to run.continuing guarantee ~ reala .t. personal security ~ nula . to administrate gerant adj.financial management ~ gre§ita . (incluzand toate cheltuielile.transit station ~ de triaj .f. management ~ a activelor . (global) overall. cloakroom. riscurile etc.passenger station ~ de coletarie/mesagerie .trustworthy guarantee ~ solidara .terminal. to administer.liquid petroleum gas gazdui v. generator ~ de venit pasiv . administration.f.mismanagement ghid s.) corporal security ~ serioasa .passive income generator geodezie s. to manage. to accommodate general adj. to house.natural gas ~ natural lichefiat .t. (care cuprinde unitatile monetare. (SUA) depot ~ de calatori . 1.marshalling yard ~ maritima .f.harbour station ~ terminus . to administer.) implied warranty ~ mobiliara . geography ~ comerciala .) all-in generator adj. gas ~ Uchefiat .(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta . managing gestiona v.roadbook . (SUA) checkroom gazs.n.n.asset management ~ a creditelor . (persoana) guide s.inventory administration/control ~ a intreprinderii .(asig. generating s.(dr.parcel/ packet station ~ de frontiera .risk management ~ a stocurilor .(dr. guide(book). de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier .f.) joint guarantee/ surety ~ solida .

f.blank endorsement gira v. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . wicket. a admi-nistrd) to manage.priority schedule ~ de transport .. without payment. free (of charge). gratis. all-round/-in globalizare s.demand schedule ~ cu baloane . to guarantee girant s. (rang) rank.tourist guidebook. {spatiu gol. corn.n.rate of work ~ de tranzactionare .n.t. border. graph.diagram of loading ~ de operatii . chart. housekeeper grad s.n.communal husbandry. (andosant.state farm ~ comunala/municipala .m.extent of the damage ~ de fiscalitate . town management. frontier gratificatie s.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca . 1.f. to set up house gospodarie s. to manage a household v. (a garanta) to warrant. (econom) thrifty s. {c. void ~ de productie . bounty gratis adv. {administrate. bonus.f.{mar. (a andosd) to endorse 2.f. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat .t.idle/slack time.f.f.GHI-GRA 171 ~ turistic . bottleneck gospodar adj. to administer v.{bur. 1. degree 3. householder 2. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart.f. gross. vid) emptiness. fin. {cereale) cereals .information desk girs.individual farm gospodina s. grain. (andosatar) endorsee global adj. (de apreciere) extent. 1. free of charge gratuit adj. for free. (a conduce.f. gratuitous. diagram. cheltuieli) overhead. 1.rate of wear grafic s. menage 3.n.operation chart ~ de prioritate .) degree 2.i. (in matematicd. {despre preturi. profitgraph ~ al cererii . tehnicd etc. andosator) endorser giratar^. overall. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s.) shipping schedule granita s. globalisation glont s.n. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb .{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare . aggregate.m.) (booking-office) window. to keep house. (bun administrator) good manager gospodari v. {vrac) bulk grane s. {menaj) housekeeping. gratis. chargeless. utility ~ individuals . level ~ de avarie . rate. costless. gratuitously gratuitate s. traveller's handbook ghiseu s.f. counter.m. pi. pay desk/ office.) marketability ~ de uzura . household 2. total. gratuitousness gramada s.r. global.n. at no charge adv.

cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa .legal tare ~ maxima . record office grefier s.f.carcass weight ~ a caricului .(a unui vehicul. walkout.net weight ~ neta a caricului descarcat .packed weight ~ de sacrificare .estimated weight ~ estimata a ambalajului .) weight and content unknown ~ totala . (dr.slaughter weight ~ descarcata/predata .(mar. suspension of work.weight allowed free ~ neta . a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat . strike.f.nummary weight ~ netaxata .usual tare ~ .net tare ~ neta efectiva/reala .i. to burden greva s.extra weight ~ si continut necunoscute .f. unloaded displacement ~ bruta .all-up weight ~ proprie/fara incarcatura .total weight ~ unitara .standard of weight.) office of the clerk of the court.weight by volume.overweight ~ in livre .) deadweight ~ monetara . valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.outturn weight ~ estimata .warrant weight ~ cu ambalaj .net net weight ~ predata .) clerk of the court.(mar. test weight ~ excedentara . industrial action ~ a consumatorilor .) outturn (weight) ~ neta a tarei . (incdrcdturd) load ~ moarta . wheat. light ship/vessel. (dr.weight of parcel ~ a marfii descarcate . (sarcind) burden. (dr. work stoppage.weight empty. grain.loaded weight ~ a navei goale .) light displacement/weight.) shipped weight ~ legala a tarei .estimated tare ~ -etalon .bulk weight ~ a marfii incarcate .(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant . bulk density greva v.poundage ~ in minus .(la predare) short weight ~ incarcata . recorder greseala s.m. value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica . clerk of the court's office. weight. mistake.consumer strike ~ a cumparatorilor .(mentiune intr-un conosament) (mar.delivered weight ~ proprie .172 GRA-GRE grau s.buyers' strike .clear/real tare ~ specifica . corn grefa s.(mar. sole weight ~ reala a tarei .useful weight ~ uzuala a tarei .land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac .) weight.f.(mar.(care nu aduce navlii) {mar.unit weight ~ utila .n.printer's error greutate s. (eroare) error ~ de copiere .) to encumber.clerical error ~ de tipar .) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara .specific gravity ~ stabilita de incarcator . lightweight tonnage.

cluster 2.pay/salary scale ~ manageriala . group.i.(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest .to call a strike a face ~ .to call out a declara ~ . striker. grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi. 1. governor ~ general .sit--down/-in strike ~ neautorizata .socioeconomic grade ~ strategic . mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .n.hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare . to walk out.to be on strike a intra in ~ .aspirational group ~ socioeconomic .protest strike ~ Ae siAiAaritate . group. collar gulere albastre .go-slow (strike) a chema la ~ . to govern ~ prost .(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.to (go on) strike. work(man) on strike grila s./i.(economice) vested interests.GRE-GUV 173 ~ a foamei . government guverna v.unofficial strike. (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata . (corporatie.w.governor general .coulisse ~ de interese .f.to come out on strike grevist s.(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s. scale ~ de aprovizionare . impozitare} bracket ~ de venituri .(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare .m.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .lightning strike ~ generala .f.income group guler-s-.general strike ~ italiana/la locul de munca . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali . (categoric de salarizare.to misgovern guvernator^. to stop work a fi in ~ . grid.sympathetic striKe ~ -fulger/spontana .n.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.

din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur.(wire-) wove paper hartii de valoare .paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote .geographical map ~ marina .freight shed hangiu s. hazard.f. 1. shed for passing goods ~ portuar . sentec (arbitrald) award .sea/nautical chart hazard s. hectare hedging s. hJdrotechnics hiperinflatie s. horticulture hotarare s. inn hangar s. hyperinflat runaway inflation holding s. shed.f. (ora order. map.printing paper ~ de ziar . hydroelec (power)' plant/station.m. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export .(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.vegetable market ~ de pe§te . covered market ~ de carne .n.fish market ~ de vechituri .cadastral map ~ geografica . (rise) risk ~ moral . paper ~ de ambalaj/impachetat .H hala s.) moral hazard hartie s. porter 2. water-retaining hidrofob adj. n. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri. (mar. water-pos plant hidrofil adj.n.security paper ~ timbrata .dock/port shed ~ portuar de marfuri . hall 2.currency hedging hidrocentrala s. (decret) decree.f.m.n.) securities hebdomadar adj.m.transit shed. weei hebdomadal.) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit . WE (magazine) hectare. (decizie) decision. (despre unele mdrf hydrophilic. wa /moisture-repellent hidrotghmca s. 1. (in piatd) market house/hall.f.copy paper ~ -moneda .long hedging ~ valutar .f. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.f.export sheed.f.n./!.stamped paper ~ velina . hebdomadary s.note/letter paper ~ de tipar .meat market ~ de legume ..f. longshoreman han s. (judeca r eased) judg(e)ment. holding (company) horticultor^. hydrophobic. (mar.news paper ~ indigo/carbon . hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures . horticulturist horticultura s.n. innkeeper harta s.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori .(fin.) stevedore.second-hand market hamal s. chart ~ cadastrala .

replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence . sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .HOT-HOV ~ a administratiei locale .judg(e)ment. adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .decree in bankruptcy.by(e)-law ~ judecatoreasca .

passenger hovercraft . o plata) to award ~ asupra unei spete .175 hotart v. nava pe pernd de aer) hovercraft. hotelman hovercraft s.n./?.(dr.residential hotel hotelier adj.) to deal with a case ~ in fond . (o penalitate. (aeroglisor.. air-cushion ship/vessel ~ costier . s. (dr.) to decide on the merits of the case hotels.t. {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper.{dr.coaster hovercraft ~ pentru pasageri .) to decide. to rule.m. hotel. hotel ~ -pensiune ..

hygiene igiena muncii . zitioneazd un produs) involvement import s.f. illusion ~ monetara .n. 1. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global .(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s.I iard s. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. 1.s'. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c. through the usual channels ierarhie s.) corpc image ~ a marcii .brand(ed) image imigra v.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj. to come/to go down ierarhic adj.i.industrial health/ hygiene ignorat adj. odd imperialism^. identity ~ a corporatiei .r. unlawfulness 2. illicit adv. to fall in price. marcd) mintage ~ a corporatiei . secret/underground activity ilicit adj. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s.(man. cheap.total import ~ interzis .t.t.economic imperialism implementa v.?!.f. to reduce/to diminish the price ofv. illegally. inexpensiveness ieftini v. image 2.n.tax impact impar adj. n.f. (cladire) build (cu teren.f. illicitly iluzie s.f.1 impact s.t. impact ~ al impozitului .(a unui produs) automatic identification identitate s. (caracter ilegal) illegality. illegal. unlawful adv. hierarchically. levels of authority. chain of command ierarhizare s. real.f. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj. hierarchical adv.f. (imprimatur monedd. hierarchy.w. n. to tie up. (act) unlawful act.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports . illicit. imperialism ~ economic . import. unlawfully ilegalitate s. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s. house. immigrant imobil s.f. illegal.(man.f. (un capital) immobilize. identification ~ automata . immovable imobiliza v. cheapness.f. to lock away. to implement implicare s. unlawful. inexpensive ieftinatate s. to immigrate imigrant.

supertax ~ pe unitate/unitar . in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .deferred tax ~ anual . de la cei bogati la cei sdraci.dividend tax ~ pe dobanda .income tax.salary tax ~ pe supraprofit . taxele percepute in piete. duty.total income tax ~ pe venitui personal .equitable tax ~ extraordinar .(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ .n. (referitor la accize) excisable.interest tax ~ pe donatie .receipts tax ~ pe lux .direct tax ~ echitabil .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin .personal income tax .luxury tax ~ pe profit .profit/revenue tax.capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv .turnover tax.(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate . tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .wealth tax ~ pe cap de locuitor .(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile . tax on capital ~ pe ca§tigul de capital . (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit .) toll ~ amanat .property tax ~ pe salarii .donation/gift duty ~ pe incasari .stamp duty ~ funciar .independent importer impostura s.(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .t.m. tax. (referitor la taxele vamale etc. assessable. targuri etc.capitation(tax). to import importator s. leviable. (SUA) federal income tax ~ pe venitui global . contribution.) tollable impozit s. head/poll tax ~ pe capital .emergency tax ~ fiscal/pe timbru .f. tax on consumption ~ pe dividende . (taxa rutierd.hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor . impozit perceput in piete.lump-sum tax ~ imobiliar .degressive tax ~ direct .rent tax ~ pe cifra de afaceri . (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj. (referitor la taxele rutiere.real estate tax ~ indirect .IMP-IMP 177 ~ paralele . targuri etc.land/ground tax ~ global/forfetar . taxable.(transfer de venit. (despre o proprietate) rat(e)able.unit tax ~ pe venit .(import de mdrfuri) visible imports importa v.consumption/ expenditure tax.council/local/ municipal tax ~ pe chirii .excess profits tax.) dutiable.capital tax. impost. importer ~ independent .indirect tax ~ local/municipal .processing tax ~ auto .

graduated income tax ~ regresiv . disability. inactive.f.progressive tax ~ proportional cu venitui . (nefolosit) unemployed. taxation ~ la sursa a venitului . (a unei sarcini) assignment 2. imposing. print matter/paper imprimerie s. to inaugurate.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia .f. (juridica) disability. (invaliditate) inval 2.regressive tax ~ represiv . impresario imprima v.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property . assessment ~ excesiva .n. (despre o piata) sluggish.overtaxation ~ nejustificata .f. (frc to charge imputare s.diplomatic privilege ~ fiscala .taxes and dues impozita v. (legald) (If. stampild) to emboss imprimat adj. to impose: (o sarcina) to assign 2. (in bani) charge imunitate s. (stagn dullness inalienabil adj.to overtax impunere s.parliamenta immunity ~ vamala .f.t. print. (fiscal) to tax.f. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin. printed s.) list inactivitate s. (formular) form pi.(pentru franarea investitiilsr.f. 1. immunity ~ diplomatics . (de tesaturi) printery impune v.t. (de mu. 1./n. to assess. (plata accizelor) to excise ~ excesiv . (fiscala) taxation.duty-free import imunizare s. (fdrd tranzactii) (bur. (o proprietate) to rate. inalien< unassignable inamovibil adj.f. 1. (prin apdsare cu sigiliul.. to levy taxes on impozitare s. irremovable inamovibilitate s.t.disabilit sue ~ de a mcheia contracte . irremovability inaugura v. 1.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa . deschide) to open incapacitate s. succession duty. printed works.f. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform .f.flat tax impozite de asigurari sociale . (stagnant) (neproductiv) dormant. a consumului) repressive tax ~ restant . 1..178 ~ progresiv . (a unei proprietdti) rating.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati . to tax.tax franchise ~ parlamentara . incapacity ~ de a actiona in justitie .t. (a tipdri) to print 2. inactivity.) immunization inactiv adj. (bani) to deduct. (tesaturi) to (im)print. printing office/ works/house 2.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v.ability-to-pay taxation impresar^.t.social security taxes ~ si taxe .

(costut) to figure in inclusiv adj. tarife) inclusive (of) adv.n.f. undecipherable.(mar.INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor . (provocat) (asig.} pay.) death benefit ~ de deplasare .personal allowance .t.foreign allowance ~ de reprezentare .member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s.) arson incendiu s.entertainment allowance ~ de §omaj . to add in. to comprise. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire .) dispatch money ~ de concediere . 1.(asig. (a inserd) to insert 2. (ilizibil) illegible indexare s.dole ~ familiala . (de drum etc. to inculpate indemniza v. to include.dismissal compensation/pay/wage.charges included ~ toate cheltuielile .dependants' benefit ~ personala .family allowance ~ parlamentara . to contain. inclusive.vacation allowance.f. to requite indemnizatie s.) arson incertitudine s.inclusive of all charges incorporal adj. (despre preturi.(in interes de serviciu) travel/travelling allowance. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj.f. included ~ cheltuielile .training allowance ~ de greva .t.n. to indemnify.speciala .temporary disability incaso s. (intr-un plic) to enclose.t. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money. collection of payments ~ documentar . indexation . fire 2. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig. (alocatie) allowance. indecipherable.f. pay. inclusively. compensation.inability to pay debts ~ temporara de munca . to indict. statutory sick pay. terminal wages ~ de concediu . allowance ~ de boala .sick allowance/benefit/ pay. 1. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v. (dr.) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . to charge. sickness benefit ~ de celeritate .) incorporeal inculpa v. subsistence allowance/money. benefit.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate . setting on fire ~ premeditata .f.perquisite independenta s. (despdgubire) indemnity.

food industry ~ casnica/artizanala . n. industry industria alimentara .aggregate price index indici ponderati . individual.quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii .) undivided.f.refrigerating industry.financial indicators indice s. m.rectified index ~ de cantitate .economic indicators ~ financtari . index ~ al strazilor .pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor .railway indicator/ pole indicatori economici .wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .printing industry . (personal) personal 2. ~ frigului .wear index ~ financiar . index adjusted seasonally ~ de cale ferata .car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry . industrialist industrie s. industrialism industrializa v.cost-of-living index ~ al preturilor .packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile .(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index.the rubber industry ~ ceramica .f. index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor .paper industry | • ~ hoteliera .) joint ownership/ tenancy industrial adj.individual price index ~ sintetic al preturilor . industrial industrialism s.t.home/cottage/ family industry ~ cauciucului .financial ratio ~ general al preturilor .(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .heavy industry | ~ hartiei . joint indiviziune s.price index ~ al preturilor de consum .mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera . indicator.index adjusted for seasonal variations. cold! storage trade • ~ grea .general price index ~ individual al preturilor .) liquidity ratio ~ de solvabilitate .(fin..m.industry ~ miniera . to industrialize industrial 5. index ~ al costului vietii .n.oil/petroleum industry ~ poligrafica . (dr.(fin.hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(. 1.street directory ~ al variatiilor sezoniere . (dr. (dr.) solvency ratio ~ de uzura .weighted in^ es individual adj.) several indiviz adj.180 IND-IND indicator s.

f. poor.IND-INF 181 ~ prelucratoare .hyperinflation. inflation ~ anticipata .suppressed inflation inflationism s.) undue influence informatica s.textile industry ~ timpului liber .light industry ~ viticola .creeping inflation ~ prin cerere .key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .subsidized industry industrii conexe .local industry ~ meste$ugareasca . inertia ~ industrials .business/administrative data processing informatie s.process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui.tourist trade ~ u$oara . inflationary s. undue.f. in anumite conditii si proportii. poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie . (despre calitate) low. (adept al inflationismului) inflationist influenta s. inflationism inflationist adj.) primary industry ~ secundara .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica .(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .(situatie in care inflatia.(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .hidden inflation ~ controlata . influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala .(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj. not due inferior adj.related industries inertie s.) base inflatie s.show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .pent-up inflation ~ de crestere .structural inflation ~ suprimata . information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .infant industry ~ principals staple industry ~ protejata . n.wine industry industrie-cheie/de baza .handicraft industry ~ noua . short squeeze ~ galopanta . agricultura etc. (despre metale etc.f.f informatics ~ de gestiune .{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor . runaway inflation ~ lenta/taratoare . inexigible.f.m.

to examine inspector s.) bulk cargo handling facility ~ de punte . insolvent insolvabilitate s. (despre piata bursierd) volatile.(mar. inspector of taxes ~ general . instability.mining engineer ~ silvic .(mar.f. transgression infrastructura s.engineering insolvabil adj.customs inspection/survey instabil adj.mechanical engineer ~ minier . insolvency inspecta v.naval architect ~ de exploatare . (fluctuant) wide instabilitate s. plant ~ de apa . engineer ~ agronom . engineering ~ financiara .(mar.electrical engineer ~ mecanic .m. (inspection) officer ~ de asigurari .refrigerating/cold-storage plant.f.f.forester ~ vamal . social (overhead) capital inginer s. agronomist ~ constructor . sanitary inspector ~ silvic .operating/works engineer ~ de poduri si sosele .silvicultural/forestry expert ~ -sef. outfit.) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac .) deck gear ~ frigorifica .(mar. maritime surveyor ~ de tonaj .(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica . offence. breaking/infringement of the law.tax inspector.(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite .f.agricultural engineer...economic information infractiune s. inspector. freezer ~ in aer liber/deschisa .f. infrastructure.political uncertainty instalatie s.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar . equipment.credit officer. malfeasance.inspector general ~ sanitar officer of health.customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru .f. surveyor.consulting engineer ~ de constructii navale . (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .outdoor plant .financial engineering ~ tehnica .chief engineer ~ tehnolog .process engineer inginerie s. to inspect. unstable.technical inspection/survey ~ vamala . to survey. n.plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar. inspection.land waiter inspectorate.civil engineer ~ consultant . examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica . loan administrator/officer ~ de registru/clasificare .} (classification) surveyor.m.government civil engineer ~ electrician .f.182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica . ship's/marine. installation. inspectorate ~ maritim .marine board inspectie s. survey.

training within industry. instruction.f.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s. to set up.civil court ~ penala . institution.(mar. (dispozitiv) device 2. insufficient.t.engineer regulations instrui v. institutionalism instructiune s. interest ~ asigurabil .research institute • ~ de proiectare . order instructiuni ale armatorului .INS-INT 183 ~ sanitara . n.credit instrument ~ incomplet de plata .(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice . trad(e)able instruments insuficient adj.f.f. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .inspection tools ~ negociabile .n. law court.public interest . intensity ~ a capitalului . to lay an embargo institute. to train instruire s. deficient.import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s.(incdrcare. training ~ in cadrul intreprinderii . ban.t. institutional institutionalism s. scarce.public office ~ mandatata .charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat .to put a lien on ~ un embargo . instrument. institute ~ de cercetari .') instance. (despre stocuri.(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie.n. to institute.instrument of payment ~ financiar/de credit .(fin.insurance instructions ~ de exploatare .f.social integration ~ verticals . (despre bani.design institute institutie s.corporate trustee institutional adj. to establish ~ retentie asupra . instruction.working instructions ~ de folosire . forbiddance.(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s.to embargo.economic integration ~ orizontala .monetary instrument instrumente de control . rezerve) low. prohibition ~ a importului . integration ~ economics .site facilities ~ portuare .criminal court institui v. to instruct. establishment ~ bugetara .) negotiable instruments/securities.harbour/port facilities ~ portuare de operare .f. in-house training instrument s.f. interdiction.insurable interest ~ public .sanitary installation instalatii de santier . (dr. implement.{cambia) inchoate instrument ~ monetar . direction. (unealta) tool. descdrcare) shipping facilities instanta s.budgetary institution ~ de binefacere .f. short. 1. capitaluri) stringent integrare s. Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala .) shipowner's directions ~ de asigurare . court (of justice) ~ civila .service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit .

) entry ~ in functie .exchange jobber ~ financiar .financial intermediary ~ in comertui angro .t.physical inventory ~ mort . to interview interviu s. intermediate. factor. home interstatal adj. acting.assumption of an office.) periodic inventory ~ permanent . inside 2.t. (a insera} to insert. interstate interveni v. inner s.lot-size inventory ~ periodic . (intre) to deal (between) intermediere s. temporary.) entry.n. (tard) home intermediar adj. stockjobbing ~ financiara . 1.n.) forcible entry ~ in vigoare . disability. internal. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . (is posesie) (dr. (dr. interim interior adj. schedule ~ agricol . internal.informal interview ~ prin telefon . (promo varea call. (al unui stat) inland. provisional. inventory.(pentru sustinerea cursului).complete disability inventar s.(cont. middleman.produce broker a fi ~ .agricultural implements ~ continuu . to forbid.to intermediate. to introduce. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v.f. propuneri etc.f. to intervene interventie s.184 interimar adj.t. go-between. stocktaking (lista) list. (piata cu o marfd) to glut invalida v.packing list/note/sheet/sUj ~ fizic .merger broker ~ de schimburi valutare . 1. banking support interventionist s. intermediary s.state/government interference ~ bancara . domestic. 1.(dr. bargain maker ~ al fuziunii . (o clauza) to put in inunda v. entrance 2.t. interior.f.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s. to ban interzicere s.) ttt bring in. ban intraprenoriat s. to prohibit.stockjobbery.) to invalidate invaliditate s.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri . intermediation.f.financial intermediation interministerial adj. intermediate.(dr. interior. ad interim mterimats. (a statului in economic.m.telephone interview interzice v.(mentinut la zi) (con perpetual inventory . to flood.i.n. interview ~ nedirijat/nestandardizat .n. (inregistrare in cont) (cont. entrance ~ in posesie prin fbrta . (a unei afaceri. to inundate 2.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri .) intervention ~ a statului . entrance 3. forbiddance. entering. (marfuri.) entry.m. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc. invalidity. interior.continuous inventory ~ de lada .f. disablement ~ totala . bill.coming into force/effect introduce v. interdiction. intermediary. interdepartmental intern adj.t. agent.n. to interdict. prohibition. taking up duties ~ in posesie .

lockaway. mortgage.capital investment ~ directa .to be bound by mortgage ipotecare s.(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .f.(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei. to vest.(organisme care dispun de resurse importante.to inventory. investment. to invest.planned investment ~ privata .community investment ~ cu rise scazut .net investment ~ pe termen lung long-term investment. precum companiile de asigurdri.f.conservative investment ~ de capital .financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara . to put out ~ excesiv . fondurile de pensii si investitii. care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.f. placing ~ aducatoare de profit . mortgage. (gaj) pledge .international/ overseas investment ~ necorespunzatoare . (go/are) pledging ipoteca s. to draw up an inventory.private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura .t. t. to take stock of an inventory inventaria v.(in stocuri de mar/a.1NV-IPO 185 ~ viu .non-monetary investment ~ in strainatate . hypothecary a fi obligat ~ .foreign investment ~ financiara . hypothecation. lockup ~ planificata . negative investment ~ neta .unsuitability ~ negativa . to inventory investi v. to hypothecate.direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa .portfolio investments ~ induse . (a gaja) to pledge ipotecar adj.(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v.t.w.disinvestment. mortgaging.gross investment ~ comerciala .small investor investitie s.(investitor strategic) big investor ~ mic .to overinvest investitor^.(septel) livestock a face un ~ . hypothec. handle) institutional investors ~ mare . investor ~ institutional .(constant si sigur) true investment ~ autonoma .safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . (a plasa) to place. ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta . cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . (plasament) placement. to mortgage.

residential mortgage ~ in bani .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila .senior mortgage ~ prin inchiriere .n.capital mortgage ~ invaluitoare .spa . route.graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .n. history ~ economica .186 IPO-IZV ~ aeronautica . alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .chattel mortgage ~ preferentiala .to mortgage. to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala .economic history itinerar s.head mortgage a face o ~ .aircraft mortgage ~ asiguratorie .t.endowment mortgage ~ contributiva/colectiva .mortgage by order of the court ~ legala .(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi . to waste istorie s.(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara .(SUA) leasehold mortgage ~ principals . way. spring ~ de ape minerale .f.blanket mortgage ~ globala .to encumber an estate with mortgage irosi v.(ipoteca data unui singur creditor.maritime/ ship mortgage ~ maximala . itinerary. (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .legal mortgage ~ maritima/navala .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior . to squander.

/ 1.t. (a parcela) to parcel out. shipping (of goods) 2. enrichment. packing. to take aboard. advance. package. (de marfuri) shipment.(mar. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . enriching. 1. appropriation.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare .n. (invelire) wrapping impaduri v./\ imbarca v. (cu datorii.f.time sharing impovara v. wear. (scrisori) to deliver.f.?.to strike it rich imbogatire s.t. money-making imbracaminte s.) to spread. between). acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan . to put in possession of land. 1. to divide (among.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung. (a distribui) to distribute.) spread ~ a pietei .f. (distribute) distribution. assignment.to reclaim impacheta v. (a repartiza un rise) (asig.f. sharing.t. impozite.t. (in tren) to entrain 3. to pack (up). to share (out). to haul on board 2.protective clothing imbunatati v. (a defaica.t. (f?i avion) to enplane imbarcare .market sharing ~ a timpului de folosire .) (de persoane) embarkation. (in avion) to enplane v.r.t.) ballastage imbogati v. a scinda) to break down. clothes. (mar. to package. (repartizare a unui rise) (asig. to apportion. (pomana) lo dole. to appropriate land to improprietarire s. (carftle de joc) to deal out.t. to give out. (intre) to partition. (oneros) burdensome tmproprietari v. accomodation. 1.) (persoane) to embark. (defalcare.f.>2 tren) to entrain 3.r. (in avion) enplaning ~ de balast . to afforest. embarkment. (alocare) allotment. (cifre) (la) to divide (by) impartire s. (wearing) apparel ~ de protectie .f.land improvement/betterment. improvement. (a inveli) to wrap (up) impachetare s. to better 2. (man. reclamation a face ~ funciare . (mar. (mar. allotment. responsabilitati) to saddle impovarator adj. (a alocd) to allot. (credit) credit. to put (a region) under timber imparti v. to enrich oneself. division. (reformd agrara) land reform imprumut s. apportionment. loan. to go aboard a ship 2. scindare) breakdown. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . clothing.t. to enrich v. (in tren) entraining 2.) to embark. to improve. (marfuri) to ship. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. (. to make rich/wealthy.

(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .aid loan ~ de razboi .straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .hard loan ~ rambursabil la cerere .warehouse receipt loan ~ ipotecar .call/loan demand. rambursabil is \ rate lunare.to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ . pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .to float a loan .(finantare interimard.short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .188 IMP-IMP ~ contra semnatura .money at call and short notice ~ reciproc . acordat persoanelor fizice.war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money.time/term loan ~ maritim .long (term) loan ~ pe termen scurt .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .syndicated/ participating loan ~ sintetic . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .secured loan ~ garantat cu un stoc .(cu ipotecarea nave!) bottomry. loan against collateral/security ~ de asistenta . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz . in special salariati.collateral loan. dayto-day loan/money.(credit.(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat .stopgap loan ~ pentru o saptamana .to issue a loan a face un ~ . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .to grant a loan a emite un ~ .dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .

(despre functie.i.to lend upon usury imprumutat s. raising. rang) high ~ comisar . (intr-o categoric) to grade incadrare s. un mandat postal etc. (o plangere. 1.high commissioner incadra v. (de impozite) collection. proxy.1MP-INC 189 imprumuta v. pi. (a delegd) to depute tmputernicire s. 1.in relative terms ~ tranzit . (bani) to accommodate with ~ cu camata .(mar.) on account of general average ~ contui beneficiarului .acting as ~ comision . (de datorii) recovery.(mar.) bound for ~ drum spre tara . (cu personal) to staff. (impozite) to collect.over or under ~ strainatate . (authorized) agent. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2. attorney (-in-fact) 2. to raise.on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie .t.t. commission. 1.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr.in cash ~ plus sau in minus . (a lua cu imprumut) to borrow.f. (intr-un post) to take smb. (mandatar) mandatory.) homeward-bound ~ garantie . cashing. manning 2. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . (in numerar) to cash.in real terms ~ termeni relativi .with effect from inainta v. procurator. to encash. mar.(asig.on joint account ~ contrapartida . power. (o cerere) to forward. takings. (reprezentant) representative inprep. (procura) power/warrant of attorney.(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar .effective.in the trade/line ~ calitate de .m.gross receipts ~ din vanzari .(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig.(cont. mandate. (un cec. returns.) to warrant. (datorii) to recover v.) as per contra ~ contui .abroad ~ suspensie . (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal . on the staff. trust. effectual ~ vigoare de la data . proxy. (a promova) to advance. to commission. to promote inalt adj.) abeyant ~ termeni reali .f. (a trimite) to send 2.m.t. incomings incasari brute/globale . warrant.for account of ~ contui avariei comune . (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v.sales revenue .) to cash. o reclamatie) to lodge.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v. to empower.) on account and risk of shippers ~ drum spre . to encash incasare s. to submit.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun . encashment.f. 1.) passive/bare/dry trust imputernicit s. (cu personal) staffing.t. (a da cu imprumut) to lend. in ~ bransa . 1. mar.t. to man 2. (sume) receipts.in transit ~ vigoare . (dr.(dr.

inland revenue/receipts.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului .loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor . (la plata) overcharging ~ compacta . exactor ~ de impozite .hand loading ~ maxima . 1.internal revenue.(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac .flat-sided.load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului . to ship 2.t. breach ~ a contractului . un contract etc) to infringe.net receipts ~ si cheltuieli .f.estimated receipts ~ fiscale/din impozite .petty cash ~ nete . shipping 2. (despre nava) laden.f.loading in bulk ~ la dana . prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative . (o lege.(mar. to load.(serviciu bancar oferit exportatorului.machine loading ~ necorespunzatoare . 1. to break incalcare s.laden in bulk ~ pe nava .) shipper's load and account ~ in vrac . (la plata) to overcharge incarcare s.190 INC-INC ~ documentare .(mar. exacter. (o nava) to freight. (a unei nave) freightage. load: and tally in shipper's account incarcat adj.(mar. collector.incomings and outgoings.m.unit loading ~ pe slepuri .laden wit generals ~ in minus .loading on the berth ~ la rand .unsuitable loading/shipping ~ paletizata . tax revenue/receipts ~ marunte .daily receipts incasator s. (a unei legi. (a unei proprietdti) trespassing 2.lightl) laden ~ cu marfuri generale . loading. to lade. payee. 1.receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice . to burden.(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca . loaded condition ~ cu balast .! shipped. loading in turn ~ manuala . shipment.(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata . 1.shipped.) gross terms loading ~ in contui incarcatorului . overladen . (de impozite.patent infringement ~ a regulamentului .breach of the regulations incarca v.) shipper's load and tally. (de drepturi) violation. a unui contract) infringement.lighterage ~ per unitate de spatiu .t.tax collector incaka v. lading. (drepturi) to violate. receipts and expenses/ expenditure ~ si plati . (o proprietate) to trespass (on/upon) 2.turn loading/shipping. waterbome ~ pe punte .breach of contract ~ a drepturilor de brevet . agent fiscal) receiver.

load.safe load ~ nerujata .hydraulic loader ~ mobil .containerized cargo ~ cu miros specific .bale cargo ~ in butoaie .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord .untrimmed cargo ~ neta .INC-INC 191 ~ .general cargo ~ de palet .clean cargo ~ de produse negre . loading installation ~ cu platforma .measurement cargo ~ expediata .case cargo ~ in primejdie . carrying load ~ de tranzit .(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .plin si la marca" .valuable cargo ~ de volum/cubaj .commercial load ~ completa . shipment ~ alterabila . handler.bulk loader ~ de nava .incoming cargo ~ de intoarcere .timber-deck cargo ~ de export . burden.filler cargo ~ de valoare .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale . (instalatie) loader.(a navei) shipfull. care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .liquid cargo ~ maxima . lade.cargo in good condition ~ in vrac . lading. consignment ~ fluida . shipload. freight.portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.barrel(led) cargo ~ in lazi .outbound cargo ~ de import .(de pe o nava in pericol.underloading ~ inflamabila .broachable cargo ~ amestecata .palletized cargo .elevating loader ~ de marfa in vrac .frozen cargo ~ containerizabila .f.full and down condition incarcator s. (transportatd cu nava.animal load ~ de cabotaj .bulk cargo/freight.ultimate load ~ mixta . shipment ~ a navei . in-transit shipment ~ de umplutura .inflammable cargo ~ in bale . loader.deadweight cargo ~ incompleta . avionul sau autovehiculut) cargo. full load ~ congelata . loose bulk cargo ~ lichida .black/dirty cargo ~ de transportat -.damaged cargo ~ comerciala .pallet load ~ de petrol/titei .working cargo.shipper.unsecured cargo ~ nepericuloasa .perishable cargo ~ ambalata violabila .outbound shipment.m.net load ~ nociva .noxious cargo ~ paletizata .coasting cargo ~ de cherestea .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe .containerizable cargo ~ contain erizata . (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte ..distress cargo ~ in saci .fluid cargo ~ grea .timber cargo.bag(ged) cargo ~ in stare buna .shipload.penalty cargo ~ de animale vii . ship loader ~ hidraulic .composite/mixed cargo ~ neamarata . loading.

t. renting. cu volum mare.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa . to clinch.unit load ~ periculoasa . to discontinue. electricitatea etc.(ciment. (lucrul) to leave off. pay/useful load tnceta v. (un concordat) (dr. (spre un anumit comportament economic) propensity . o unitate economica) closedown 2. 1.(fdrd echipaj) (mar.to default incetinire s. (a da sau a lua cu chirie) to lease.t.) to shut off tnchidere s.permissible load ~ prafoasa . (un avion.t. to close. (un contract) to contract. hire.tenant 4. o unitate economica) to close down. (a maga-zinului) shutting up 3. to settle. (despre socoteli) even inchide v. chartering ~ a navei nude . ceasing.) to compound 3. despre o mtreprindere.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase.plant leasing inclinatie s. (o mtreprindere) to close/to shut down.dangerous/hazardous cargo ~ permisa . (a ritmului de lucru de catre muncitori. (un cont) to rule off incheiat adj. shutting 2. payload.(SUA) bank holiday inchiria v.(care aduce navlu) paying load. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata . hiring. salvage ~ stivuita . to. 1. (a tdia gazele. (luare cu chirie) tenancy 4. (a unui avion. to shut 2. to let (off/out) 3.subject cargo ~ rujata . material lemnos) deck cargo/load. (leasing) leasing 2. (dare cu chirie) let. (a da cu chirie) to hire out. letting 3.saved cargo. to stop. shutdown.dry cargo ~ utila .f. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v. shutting down. to strike 2.stowed cargo ~ transportata cu avionul . (a activitdtii.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate .(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . (un tdrg) to bargain. (magazinul) to shut up 3.f. (dare sau luare cu chirie) lease.) demise charter ~ de echipament .f.t.) to charter tnchiriere s.) dirty cargo ~ presupusa . negru defum etc. (activitatea. (a unei obligatii) (dr. (a lua cu chirie) to hire. 1.f.air cargo ~ umeda . o navd etc.overtime cargo. (p afacere) to conclude.specified load ~ rubricata .) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata . 1. (a unei intreprinderi) closedown. (un contract de asigurare maritimd etc. 1. (tdiere a gaze-lor.f. a unei nave) charterage. cessation.uniform cargo ~ urgenta . a electricitdtii etc.trimmed cargo ~ salvata . closing.default a intra in ~ de plata . despre o mtreprindere. to knock off incetare s.moist/wet cargo ~ uniforma . to cease. to close with. to rent 2.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . (un bilant contabil) to make up. mangal.) to underwrite. 1. rush shipment ~ uscata .

a conturilor etc.t. foundation. un angajament) to perform. accommodation 2.«.inventory turnover inlocuitor s. a unei nave etc. un auto-mobil. replacement. establishment.t. (a unei societdti. to honour. deputy.(transport gratuit. to establish. to fulfil(l). (a unei societdti.f.) freeze. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. a unui automobil. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation.t.f. (un concurenf) to forestall inlesni v. setting up. to warehouse inmatricula v. to discharge.f. to found.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum .propensity to import ~ spre investitie .1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum . to hand over.f. facility. credite etc. o navd etc) to register Tnmatriculare s.r. counselling profesionala vocational counselling inHinta v.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s. pi.to serve writ on .t. (o societate comer-ciald) to float.f. (preturi.) to freeze inghetare s.m.propensity to save ~ spre import . to meet. execution ~ partiala .average propensity to consume ~ medie spre economic . (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat .(a obligatiilor contractuale.) employees' amenities inlocuire s.t. substitution.t. substitute. a sala-riilor. to form.wage freeze Tnlatura v. (a preturilor.average propensity to save ~ spre consum . salarii.ship's registry inmana v.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate . discharge. formation. a unui angajament) performance. o obligatie. to store. carrying out. bonificatii etc. to make easier inlesnire s.) registration. (o societate. handbook. to carry out. to be in debt mdatorat adj. a unei corporatii) incorporation mgheta v. to facilitate. (a unui contract.f. registry ~ a navei . o corpo-ratie) to incorporate infiintare s.propensity to invest Tndatora v. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . (un contract. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor . 1. guide indrumare s.t.f.t.propensity to consume ~ spre economic . to set up.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . to deliver ~ cuiva o citatie . a unei obligatii. commutation ~ de inventar uzat . indebted indeplini v. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale . (p societate.(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^.

to commission. entry. to enter (up). un protect^. check-in ~ contabila . to set down. to sack insamanta v. to sign in ~ gresit .f.r.f. document. (de nutret) ensilage instraina v. (intr-un registru) to book. enrollment. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert . setting down. registering.) misentry ~ ipotecara . to toi up insela v. to sow insarcina v.f. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi .registration of mortgages inscris s.to lag behind inregistrare s. double dealing. (la hotel) to check in. (intr-un registru) booking.to place/to put on the agenda inscriere s.mortgage note insiloza v.(de avarie comunS^ (asig.r. a nota) to write down. entry. enrol(l)ment.registration of mortgages ~ suplimentara (cont. to silo.o dispasa . (consemnare. (a mregistra) to register. fake. to cheat. siloing. (intr-un registru) booking. al unui document) docketing.) to make up the average ~ o factura .) postentry insacui v.) to draw up. notare} writing down. to fake up. un fisier) filing. to record.t. notare) record. to bill. (documente intr-o arhiva. to enter (up). writing down. (dr.) to alienate insuma v. registry.tnregistra v.f. record. (co/»j plet) complete. entry. whole. to set down.n.book entry ~ finala (cont. registration. to enter (up). fraud. (documente intr-o arhiva. to bag. to total.t.t. (un document.t. (un plan. appointment intocmi v. (a consemna. (numele. to draft . to totalize.t. (consemnare. (intr-un registru) to book. full.t. (pe o lista) to enlist.(in documente) false entry ~ ipotecara .) supplementary entry ~ ulterioara .to make out an invoice ~ un extras de cont . (de afaceri) meeting. (inregistrare) registration. to enrol(l). note ~ ipotecar . deed.registration of trade marks ~ falsa .(indusi^ punted) (mar. a nota) to record. (la hotel) checking in.(cont. cheat. (a escrocd) to swindle. (pe o lista) enlistment. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. certificate. (a consemna. mar. to rook. to write down.(cont. (pe o lista} enlistment. to register. entire. un bilanf etc. (pe o lista) to enlist. entry. (escrocherie) swindle intalnire s.t.t. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri.) closing entry ~ gresita . to enter (up).f. to enrol(l). (nutret) to ensile insilozare s. al unui document) to docket v. un fisier) to file. (a amdgi) to deceive in§elatorie s.(cont.to make up 4 statement of account I intreg adj.t. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. to charge. setting down.) to misenter ~ restante . to bill. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare .) full reach and burden .

initia-tivd) undertaking. establishment.f. to support.f. {despre afaceri. a initia.vocational education ~ superior .t.) to cut off intretine v.small and medium-sized companies intreprinzator^.secondary education ~ profesional . shop.f. com-panie. (despre o comisie) to meet intrunire s. enterprise. to interrupt.operating maintenance Tntruni v. (predare) teaching ~ la distanta . learning. 1.small company/business ~ particulars . {in bund stare) to keep in repair/good condition 3. revival . reunion. {tehnicd) maintenance. to assemble. industrial unit.t. with) ~ pe cineva .(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare . (corespondentd) to keep up intretinere s.f. (alocatie) allowance. upkeep.technical/engineering education invechire s.f. {in sedintd) to sit.private enterprise ~ riscanta .technological obsolescence investi v. (alimentarea cu apd. (functionarea. with a function Tnviora v. (actiune. ~ pe cineva intr-o functie . to gather.preventive maintenance ~ §i reparatii . a siispenda) to suspend. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s. alimony 2. o familie) to mantain. {antrepriza) enterprise 2.ni.maintenance and repair ~ $i reparatii curente . (a intreprinde. gaze etc. (a pdstra) to keep. (societate. 1. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat .INT-INV 195 intreprinde v. 1. undertaking.n. firmd) company.distance learning Tnvatamanti'.to vest smb. (pe cineva.large company ~ mica .{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa . a activitdtilor) rally. to keep 2.t.r.state (-owned) enterprise ~ deschisa . plant. (brusc) to break off. to ivest/to vest (in.f.t. entrepreneur intrerupe v. service ~ periodica . corporation. activitdti) to rally. (a afacerilor. (a sista. to correspond to v.to vest smb. cerinte) to meet. exploatarea) to shut down. (conditii. (a cuiva) maintenance. meeting.{afacere riscanta) adventure. (fabrica) factory. education ~ elementar . support.t.r. wildcat ~ sindicalizata . assembly. firm. to revive Tnviorare s.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii . (politico) rally invatare s. to discontinue.primary/elementary education ~ mediu . with power ~ pe cineva cu drepturi .to vest rights in smb.higher/university education ~ tehnic . (morald) obsolescence ~ tehnologica .

agreement 2. to give smb.196 iNV-PsZ mvoi v. to haggle 3.to conclude/to make.t. to allow 4. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. leave (of absence). 1.t. (cufonduri etc.) compassionate leave inzestra v. (a permite) to permit. to come to an agreement/understanding 2.f. (a se tdrgui) to bargain.s'/wri) to consent. bargain a cadea la ~ . to come to terms/an agreement invoire s.} to furnish . 1. (reciproc) to agree. to give one's consent.(deces in familie etc. (a con-. to settle/to strike a bargain.f.r. casual leave ~ pentru motive personale . to endow. leave v.

juryman.YA. to proceed against smb. to speculate on a rise ~ la bursa .m. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man.examining judge ~ recuzat . to try.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~. (financiard) embarrassment. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '.n.management game ~ de noroc ./. to sentence.to default ~ un apel . game ~ de bursa .judg(e)ment by default ~ in ultima instanta . to pass sentence on ~ in contumacie . adjudication. straitened circumstances jeton s.to put in the lottery judeca v. legal jurisconsult s. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur. (sentintd^ ^A^^ms. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur. juror.receiver (in bankruptcy).f. magistrate ~ asesor .half time ~ -jumatate . juridical.) moiety ~ de norma . (proces} trial. straits.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie .J jena s.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun. jurist.n.tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie .f.) to bull.contractual .t. legal adviser/expert . to adjudicate. fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'..m.half-and-half jurat s. pi. judicial. sentence ~ contencioasa .} to bear. at law/in court. judg(e)ment.to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie .m.) to judge.n..stock exchange speculations ~ Ae management .) end game joint venture s. (dr.challenged judge ~ sindic . counter. jury(men) juridic adj. (a juca jocuri) to game.director's tally joc s. asignee in bankruptcy jumatate s. half. (dr. judge. judecator s.game of chance.to sue/to summon smb. gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere .associate judge ~ de instructie . jurisconsult.f.to hear an appeal judecata s.

summary jurisdiction ~ vamala . the precedents of a case ~ constanta .concurrent jurisdiction ~ sumara . case/statute/judge-made law.maritime jurisdiction ~ penala .198 jurisdictie s. jurisdiction ~ consulara .criminal jurisdiction ~ simultana .exclusive jurisdiction ~ maritima .contentious jurisdiction ~ de apel .consular jurisdiction ~ contencioasa .well-established jurisprudence .customs territory jurisprudents s.f. the practice of the courts.appellate jurisdiction ~ exclusiva . jurisprudence.f.

(news)paper.(cont.| cash receipts journal ~ de casa . (monitor oficial) gazette 2.B>| institute legal proceedings against smb- . (cont^ journal. journal.) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .(conl.) books of first? original/ prime entry a trece in ~ . 1. book ~ al incasarilor in numerar .JUR-JL'S jurnal s. (cotidian) daily paper. {local) sheet.(cant.fashion magazine/journal ~ order .) to journalize justitie s.(conl.n. justice a deferi pe cineva justitiei .f.

PZ.m.n. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft . kilolitre kilometraj s. kilowatt ~ -ora . kraft s.kilowatt-hour recorder.m. mileage tachometer kilowatt s.K kilogram S.n. kilogram(me) kilolitru s.

f (pentru intelectuali si functionari) salary. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun . aboardship. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare . (fermd) dairy largi v. mar.(bur. wool lanarie s.f.) value chain laptar s. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing .n. to enlarge. bin. milkman laptarie s.) at best ~ cerere . wool-spinnmg mill leafa s.at maturity.) at ship's rail ~ bord/pe nava .t.packing case lansa v. (cu capac) chest.at (the) market ~ scadenta .(despre o platd) (in) due course ~ vedere . n.) as at ~ distanta/respect .) at or better ~ data (cont. (o subscriptie) to start.n. at ~ alegerea vanzatorului .assay office lada s. to raise.on delivery ~ mal/tarm .at sight laboratory. cu multd publicitate) to break lants. un produs etc. 1.t. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii .(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man.) at par ~ pretui pietei .per cent ~ si de la .(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist. (magazin) milkshop.aboard.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar. (o companie. (un plan.(asig.chain of command ~ voluntar .f.f.m. laboratory ~ pentru analize de titru .) to launch 2.L \aprep. (pentru muncitori} wage(s) leasing s. dairyman. when due ~ suta .) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit . to extend lana s.) seller's option ~ balustrada navei . to issue. (piata de desfacere) to widen. (cutie) box ~ de ambalaj .on demand.amidships ~ noroc . o navd etc. ashipboard ~ eel mai bun curs/pret .(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur. case.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur.ashore ~ mijiocul navei . (un imprumut) to float.f. chain ~ de conducere .

lawfulness legaliza v. law in force ~ neaplicata . (cherestea) timber.f.t.f. relation legaturi comerciale .to possess force of law a eluda ~ .patent law ~ cererii si a ofertei . (la notarial) to notarize legat s.) (de bunuri mobiliare) legatee. wood. (legal) legal legumicultura s.f. (a testa) (dr.statute of limitation a aplica o lege . (a unei constructii) timberwork 2. legislative legislatie s.) to legate.election law ~ in vigoare .n.LEA-LEV 201 ~ de echipament .merchant marine act ~ pescuitului . (dr.company legislation legislatie antitrust .yielding law ~ economica economic law ~ electorala .f.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor . residuary/sole legatee legatura s. (lemne) wood. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii .equipment leasing ~ financiar/de finantare .fishing law ~ prescriptiei . ' (meserie) carpentry.insolvent law ~ fondului funciar . timbering. legality. rightful. leverage . to bequeath legal adj. (imobiliar) devise legatar s.t.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva .f.general law of demand ~ generala a ofertei .n. (prin contract. act. (lege emisd de parlament) statute.antitrust legislation legitim adj.(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v.general legatee/devisee. market gardening lemn s. 1.land law ~ generala a cererii . to certify. (cherestea) timber. (despre un drept. to enact legislativ adj.) (mobiliar) legacy. to authenticate.antitrust law ~ -cadru .financial leasing. un titlu) sound legalitate s. (depozit) wood yard 3. to legislate. enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust .general law of supply ~ marinei comerciale .t. woodcutting \evier s.active law. (a autentifica) to legalize. (dr.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal .to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .to give effect to a law legifera v.law of supply and demand ~ falimentului .to evade the law a pune o ~ in vigoare . link. law. legal. connection.labour legislation ~ societatilor comerciale . to tie up 2. 1. vegetable growing. angajamente legale) to bind.m. to attest. lawful.f. legitimate.trade relations lege s.n. (legitim) legitimate. finance/capital lease ~ operational . (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular . (SUA) lumber lemnarie s.

1.f. (in afara orelor de serviciii) off duty 5.free froi.free in and stowage/stowed ~ de orice avarie . stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire .free trade ~ si fara sarcini .freedom of action ~ economica .) operating leverage leza v. unengaged. bookseller librarie s.free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare.202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin. (independent) independent. disengaged. free (of charge) 3.de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare. inclusiv stivuirea si rujarea .free initiative liberalism s..free of all risks and expenses to the vessel '. (disponibil) available. (desfdcut. (interesele) to endanger.(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. inclusiv lucrul in magazii . libret5'. (neocupat) vacant. (gratuit) gratis. to be detrimental to liber adj. {despre persoane) free.free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei . varsat. n. 1.free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire . free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare .freedom of contract ~ de actiune .i/of charges. in vrac) loose ~ de cheltuieli . reputatia) to injure.freelance ~ schimb . free.f. {imagined.economic freedom librar^. deposit/depositor's book ~ de economii savings book .n. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade.la bord . (despre zi) off. open. free on board ~ la bord si rujat .free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare . (autonom} autonomous 2.free (of) lighterage ~ de cheltuieli . mar. freedom ~ contractuala . inclusiv rujarea .free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare.free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit . bookselling .free on board and (free) stowed ~ -profesionist .t.f. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.) free of all average ~ de orice cheltuieli . liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s. exclusiv rujarea . liberalism liberalizare s.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare. {despre un post) void 4.free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa .free in and out.(asig. (despre un drum) clear.w.

on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu . liquid. brevet} licence.(mar. to pay up.t.(bur. (a unei societdti) winding up. (autorizatie.) clearance ~ a activelor .) to settle. operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor .enforced/forced liquidation ~ voluntara . closeout.(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor .LIC-LIC 203 licenta s. settlement. {in vamd) (mar.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare . (o datorie) to liquidate. ready.creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur. (o societate) to wind up. (vdnzare integrald) sellout. (bur.) settlement of succession ~ curenta . secondary/high school ~ industrial . windingup by the court ~ silita .in vama (mar. (permis) permit ~ de export .compulsory winding-up.(bur. to clear off.) succeeding account/settlement a fi in lichidare . (o afacere.trade school lichid adj. (acliitare) liquidation.(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei.f. to wipe off/out.clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii .to be in liquidation a intra in ~ . fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor .table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local . (a soldo) to clear. exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor. (stocul de mdrfuri) to sell out/up.) settlement.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa .(mar. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down. quick lichida v.) current settlement ~ in numerar . fluid 2. to close out.(preluarea controlului asupra unei companii.to go into liquidation .) clearance inwards ~ judiciara . 1.off-licence liceu5'.) (ship's) clearance.(dr.(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie . (soldare) clearance (sale).«.import licence ~ de prospectiune . (fin. a unei tranzactii etc.) to clear lichidare s.) liquid.) cash settlement .) clearance outwards ~ in vama la sosire . clearing ~ in vama la plecare . (a iinei afaceri. degree 2.export licence ~ de import . o tranzactie etc.) settling. to liquidate. liquidation. (in vamd) (mar. (diploma) licence.f. 1.

(numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr. licit licita v.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ .n.i. bidder.(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie .market leader ~ de pret — (firma care.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala .) liquidity.m. leader ~ de cost . (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune.provizorm . liquid funds/assets ~ a firmei .) average adjuster/stater/taker . (drep. auction.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' .(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis.opinion leader ~ de piata . (fin.(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa .) liquidator.204 LIC-LIN lichidat adj. lawful.(asig.) cleared lichidator s.to bring/to put/to sen to the hammer lider s. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn. public sale (pentru obtinerea unui contract tender. auction ~ mchisa .t. (a participa la licitatie) to bid. mar.) open outcry ~ englezeasca . receiver in bankruptcy.closed auction ~ publica .m. 1. language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice .coming business oriented language | limita v. (w vama) (mar.t. official receiver. acliondu intr-un anumit domeniu. (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s. to limit. servicii. insolvency practitioner. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s. (pentru furnizarea de mdrfuri.m. (despre socoteli) even 2.m. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza . executarea de lucrdri) to tender v.{bur. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. 1. leader 2. conservator ~ de avarie .f. to restrict.provisional liquidator lichiditate s. (mflatia) to curb . to abridge.f.

ceiling lingou s.{bur. restriction. airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .line of credit. limitation. credit line ~ de credit bancara speciala .) line of command ~ de credit .wearing limit ~ de vanzare . intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou . line lima pietei de capital .LIM-LIN 205 limitare s. limit. limited.transport line . load waterline ~ de navigatie .(de aur sail argint monetar) standard bullion.assembly line ~ de autobuz .(asig.) leadline.airline.(mar.(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit .product line. bar.n.fine bullion lingouri monetare . restraint. range ~ de telecomunicatii .) chain of distribution ~ de incarcare .) selling limit ~ de varsta .(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .yard line ~ de distributie .ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur .railway line ~ de comanda .) limitation of liability clause ~ a dividendelor .shipping line ~ de navigatie fluviala . coastwise sea lane ~ de cale ferata .upper limit.(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii . la alegere.) coastal line. (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii . sovereign risk limit ~ de uzura .f.(corn.river line ~ de navigatie oceanica . restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.ocean line ~ de productie . (de drepturi) abridg(e)ment.(man.) country limit.(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].special bank credit plan ~ de credit multivalutara .credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin.legal lending limit ~ superioara .lower limit.bus line/service ~ de cabotaj . mint fine bars linie s.f. (a preturilor. ingot.f. a salariilor etc.(linie de credit ce poate fi utilizatd.(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .production line ~ de produse . (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal .communication line ~ de transport .{mar. (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor .) floor ~ legala de creditare .

waiting lii ~ de control .) illiquidity ~ de marfuri . sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi . lira.export list .to be scarce of lira s./) blind/dead-end track ~ regulata .(dr.) to list lista s. (sterlina) pound sterling lista v. ] list/current.) short of stock ~ de afaceri .(dr.(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca . insuficienta) lack. (a cotd) (bur.list of goods ~ de marfuri interzise .f. (din instanta) (dr.(bur.(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate . (neajuns) drawback.priority list ~ de procese .) tail male ~ succesorala femeiasca . nevoie.'ri .railway siding ~ moarta .cash shortage ~ de resurse .schedule of prices.f.) want of title ~ de tranzactii .t. dearth. (dintr-o cantitate. shortage in weight ~ la livrare .) no dealings ~ de utilitate . list.) quotation lis quote sheet ~ de echipaj .process/operation line ~ telefonica . (indisponibilitate) unavailability.(c. wantage.) sellers no buyers ~ de lichiditati .resourcelessness ~ de titlu de proprietate .agi] schedule ~ civila . (necesar. 1.telephone line ~ transatlantica .transatlantic line lipsa s.want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .(bur.(bur.short weight.(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti . (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati . (absenta) absence. (deficienta) deficiency.(dr.banned list ~ de marfuri nevamuibile .(bur.) short. (de preturi. stringency. want. shop bill. produse^ etc.206 ~ de transport de marfa de mare viteza .(fin.bill of materials ~ de marfuri .money pressure/scarcity/ stringency. shortfall.(unbarcati pe o . dintr-o marfa etc.) tail female ~ tehnologica .) run ~ de curs'.to give short weight a duce ~ de .scarcity of capital ~ de cumparatori ./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur.short delivery a da ~ la cantar .disutility ~ din continut .(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale . unavailableness 2.(c.) schedule ~ a marfurilor de export . scarcity of money ~ de capital .) default ~ de actiuni/acoperire .) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .(mar.slack business ~ de bani . (penurie) scarcity.) cause list . ~ a marfurilor de import .import list i ~ a scadentelor debitorilor .(dr.f.scarcity of labour ~ de numerar .free list] ~ de pasageri . shortage. bill.

) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale . contention. supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna .contract supplies ~ esalonate .langa nava/sotto palanco .cash on delivery ~ cu intarziere .f. delivered ~ contra warant . litigious. brosuri.safe and full delivery ~ conform uzului .poll ~ oficiala .stored terms ~ in bune conditii .misdelivery ~ expresa/rapida . to supply ~ gresit .short delivery ~ la acceptare .) official list literatura s.) sales literature ~ de brevete de inventii . (a furnizu) to furnish.LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale .?!. to deliver. taxele vamale neplatite .staggered deliveries livrat adj.) delivered/delivery alongside ship ~ partiala .(mar.delayed delivery ~ defectuoasa . contentious.) delivery on board ~ la cerere .(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa . (imitate de masura pentru greittate) pound livret^.(reclame. book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook. seaside.delivery free domicile ~ imediata . litigation.(mar. debatable litigiu s. outstanding. littoral livada s.f. taxele vamale platite .customary delivery ~ contra ramburs .to litigate literal s.delivered duty paid livra s.prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus .delivery on acceptance ~ la bordul navei .delivered sound ~ la frontiera . seaboard.(care confine cursurile zilnice) (bur.actual delivery ~ eronata/gresita . cataloage etc. dispute at law a fi in ~ .delivered at frontier ~ .full delivery ~ completa in bune conditii .to misdeliver ~ in intregime . n.part/partial delivery ~ peste bord .f.delivered duty unpaid ~ . delivery.la termen forward/future delivery .express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu .delivery on call '. orchard livra v.n. (furnizare) furnishing.patent documents litigios adj.(marfa transportata) to deliver in full livrare s.t. seashore.f.table of allowances ~ de subscript!! .(mar.subscription list ~ electorala .(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva . literature ~ comerciala . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .

engine ~ de manevra . parcel. (mic) strip. (cladire cu teren.n.(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar . hiring.f.n.f. lodger. (despre valoare) rental locatie s.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk .) premises 2.. banking engine ~ pentru trenuri de marfa . localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s.f. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s.administration location ~ de vagoane . hire. place.yard locomotive ~ impingatoare . lotto loxs.f. (cladire) building. loyalty ~ a consumatorului . dwelling place.corporate logo (gram) loialitate s. locum tenens locuinta s./n.n.) wharf demurrage locomotiva s. logogram ~ de corporatie .place of payment/ performance..freight locomotive loctiitor s.place of call ~ de livrare .(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur. inhabitant ~ de pe coasta . living. (de mdrfuri) batch.bank locomotive.n. {restaurant) restaurant.(dr.company/business logistics logograma s. public house. deputy. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet .(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim . parcel. (la teatru. instalatii etc. renting. (de actiuni) lot 2. in parlament etc.) tenement ~ cu dependinte .truck hire.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s. 1.) messuage locuitor^. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital . lottery ticket luare s. 1.) round lot. delivery point ~ de munca .f taking ~ de decizii . minimum! unit of trading I loterie s. demurrage charge. (in vehicul.f. lot. locomotive.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca . (chirias) tenant locativ adj. (de teren} plot. abode. lodging.f.residence local adj.place of destination ~ de escala .place of employment/ work ~ de plata .. pub localizare s. tenant's.m.f. la hotel} accommodation ~ de destinatie .decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® .lot/parcel of goods ~ de proba .) seat. lottery loto s. local s.f.f.shoreman logistica s.place of delivery.) round lot ~ de marfuri . caretaker.m.(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur. (dr. logistics ~ a companiei .208 LOC-LUA loc s. spot. (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta . location ~ de gestiune .n. house.

. things.to look for a job a da de ~ muncitorilor .to live in luxury luxos adj..) chattels. 1. (pcupatie) employment.graduation/ diploma paper ~ in antrepriza .n. (pamdntui) to till.f.(calendar) month ~ cu 31 de zile .(zilier) day labourer ~ la domiciliu .handwork a cauta de ~ . 1. 1. joumeywork ~ de mana . working. thing. pi.taking into account/consideration ~ in posesie .f.force account ~ la domiciliu .team work ~ in regie . (a trudi) to toil. luxury ~ de amanunte . worker.arrears of work lucrativ adj. luxurious .work in progress ~ publice .daywork.(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist .f. s. to labour. to labour 2. lucrative..debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune . (mimed) work. sample taking ~ in consideratie .i. (activitate) activity.outworker.(decaf) to outwork ~ pe cont propriu . to run v.to work at/to capacity ~ mai repede/bine .expert workman lucru s. object.contract work ~ pregatitoare .to underwork lucrare s.to work on one's own ~ peste program .exploration works ~ de reparatie . to cultivate 2.present month lupta s.entry lucra v. (despre o marina. remuneratory lucrator adj. working. adv. belongings 2.to lie down on the job.n.handiwork ~ in echipa . workman ~ cu ziua . gainful.t. un utilaj) to work.public works ~ restante . work ~ de diploma/stat .odd month ~ curenta .to employ workers a nu avea de ~ .class struggle/warfare lux s.to be out of work lunar adj. (slujba) ]ob ~ cu bucata .(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa . (calendaristica) month ~ calendaristica .preliminary work lucrari ale conferintei .LUA-LUX 209 ~ de probe .outwork ~ manual .piecework ~ cu ziua . paying. to work.profusion of details a trai in ~ .to work overtime ~ prost/de mantuiala . fight.m. outside worker ~ pe cont propriu .sampling. (efecte personate} (dr. (a functiond) to function. struggle ~ a mandatarilor . work. to underwork ~ putin/insuficient . (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima . monthly luna s.repair works ~ in executie .

rail crane ~ plutitoare .m. storeman. warehouse keeper.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua . (depozitare} warehousing. repository.transshipment crane ~ grea .) ledger magazie s.n.caterpillar/crawler crane ~ pe sine . shop.m.f.. magistrature. depot. magistrateship .(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui . storekeeper J magistral s.float/floating crane.) refrigerated/freezing hold magazin s. magistracy. storehouse. storing (of goods) 2.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . 1. (taxa) storage charges magaziner s.general-purpose crane macaragiu s.variety shop ~ in retea ./ macroeconomic stabilisation maculatura s.cargo reefer space. macromarketing macrostabilizare .discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda .m. macroeconomic macroeconomie s. 1.titan crane ~ pe senile .f. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje .f.f.derrick/tower crane ~ umversaia .n. (S UA) store 2. (cont.gift shop ~ de cartier .n.department(al)/general | store.speciality shop 5 ~ universal .plant depot/yard ~ frigorifica . emporium.second-hand shop ~ de solduri .multiple/chain store ~ specializat . (de marfuri) warehouse. macroeconomics macromarketing s.(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central .'>. baza(a)r magazinaj s.retail shop ~ cu autoservire . scrap/waste paper maestru s.(dockside/quay) crane ~ de transbordare .M macara s. crane attendant/driver/operator macroeconomic adj. crane ~ de chei . magistrate. (mar. crane ship ~ -turn . (revista) magazine.(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general .. judge magistratura s.m. periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv . warehouseman.f. craner.

production management ~ al produsului .foreman of development ~ de productie . (preturi.two-third's majority ~ de voturi .marketing management ~ de portofoliu .(a mdrfurilor.risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .f. (de preturi) advance ~ a preturilor .(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .financial management ~ operational .wage rise majoritate s.(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei . transport.MAG-MAN 211 magnat s.m.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about .) to increase. depozitare etc.specified majority ~ de doua treimi .majority of votes ~ relativa .participatory management ~.to secure a majority management^.absolute majority ~ calificata .) increase.decentralized management ~ educational . (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.operations management ~ participativ .portfolio management ~ descentralizat .brand management ~ al pasivelor ./?.f.{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . salarii etc.) physical distribution management ~ al marcii . increase in prices ~ a salariilor .office management ~ al afacerii .foreman of production majora v. magnate. to raise.r.resource management ~ al riscurilor .{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.debt management ~ al distributiei lizice .simple majority a obtine o ~ .product management ~ al proiectului .business management ~ al contului .prin eliminare . (industrial. rise. raise.m. vizdnd probleme legate de ambalare. (de preturi. management ~ al activelor .) asset management ~ al activitatii de birou .t. (despre preturi} to advance majorare s.account management ~ al datoriilor . majority ~ absoluta .educational management ~ financiar . foreman ~ de exploatare . salarii etc.price advance. (preturi) to advance.project management ~ al resurselor .crisis management ~ de marketing . financiar) tycoon maistru s.relative majority ~ simpla .

(postal) money/postal order ~ de aducere .warrant for arrest ~ de deputat . to handle. to manipulate.total quality management ~ resurselor umane .inward manifest ~ de marfa incarcata . distribuit) leaflet 2.f. perchezitie etc. un utilaj) to operate. masind. attorney (-in-fact).shipper's manifest ~ al incarcaturii . shortage ~ de casa . handling. deficiency. manual.ship's manifest ~ de bord . (imputernicit) procurator.t..(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v. manager ~ al unui fond mutual .n. (ghid) handbook. to run. (administrator.cargo loading manifold manipula v.} warrant 2. (o nava) to manoeuvre. 1. 1. un utilaj) operating. facturi cu color) manifold 2. ~ de marfuri . (o marina.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit . (carnet de note.shortage in the cash mandants. manhandling ~ mecanica . guide. manipulation.outward manifest ~ de import . (program) manifesto: (aruncat.) manifest ~ al mcarcatorului .212 MAN-MAN managementui calitatii .international/ foreign money order ~ postal telegrafic .member's (electoral) mandate ~ de perchezitie .t. to work.m. (lista a incdrcdturii navel) (mar. proxy. (o.money/postal/post-office order ~ postal international . (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare .human-resource/personnel management manager s.freigl handling manual adj. (car cuprinde unitdtile monetare.transit manifest manifold s.to rig the market manipulare s.safe handling ~ si transport de marfa .discharge/delivery' manifold ~ de incarcare . mandatary. to run.order to offender.. curator) trustee ~ pasiv .n.cargo manifest ~ al navei . manageable.n. witness to appear ~ de arestare . to work.m.t.n. principal ~ si mandatar . manual. 1.manual handling.search warrant ~ postal . to handle manevrabil adj.quality management ~ calitatii totale . (procuro) procuration.mechanical handling ~ sigura/fara pericol . (vagoane) to shunt. (manual) to manhandle ~ piata .material's handling .r. (hamaldc) porterage.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ . working | ~ a materialelor . to manufacture . m. (o marina.cargo handling ~ manuala . un utilaj) to operate. proxy. managerial manco s. hand. mandatory. to manipulate. mandate.summary of bills of lading ~ de export . de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v. workable manifest s. (yagoane de mar/a) to marshal.fund manager managerial adj.(bani) to remit mandatar s. s.principal and agent mandat s. (de arestare. to handle..

) inward cargo ~ de mare gabarit . (un obiect de metal pretios) to hallmark.(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar. 1. pi.eterogena . trademark ~ a monetariei . (a bifa) to (mark with a) check marca s. to put a mark on.new brand ~ superioara/de calitate . merchandise. (transportata) freight. goods/freight train.f.choice brand mare s.mint mark ~ de dimensiuni . registered mark.(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare . to mark. (pretui) to ticket up.globala .clean cargo ~ de cabotaj . mark. trade name ~ noua .f. sea ~ continentala/interioara .(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc .(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate .f.mark of origin ~ de port .heavy bulk cargo ~ incompatibila .assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ". (a matrita) to stencil.) to stamp.bona vacantia . (la metale pretioase) plate mark.f.(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj . (tip.unprotected cargo ~ fara proprietar .continental/inland sea ".) outward cargo ~ de import . (metale.group mark ~ de identificare .grea .) filler cargo.weight mark ~ de grup . (mar.intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala .(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard .large-size freight ~ de punte . commodity. goods ~ ambalata .flaw ~ cu proprietar necunoscut .(mar. cargo.waif ~ curata .(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .(mar. marfuri etc.seller ~ containerizata .(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo . (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie .adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.) deck cargo ~ de sezon .(mar.n. small stowage ~.t.manufacturer's brand/ mark.intercontinentala .) coastal/coastwise freight ~ de export .(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar. freightliner marfa s. de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii . manufacture.packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine . (fabrica) manufactory marca v. hallmark 2.MAN-MAR 213 manufacture s. (cu tin semn distinctly) to earmark.(mar.heavy (-weight) cargo.standard brand ~ de thru . model) brand 3.global brand ~ inregistrata .seasonal cargo ~ de umplere .containerized cargo/freight ~ cu defect .) deadweight cargo ~ grea in vrac .trademark.

best-paying cargo ~ schimbata prin troc . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba . unit load ~ paletizata .middle goods ~ de calitate superioara .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .palletized cargo ~ pretentioasa .frozen goods ~ cu livrare imediata .consumer goods ~ de lux .industrial goods .durable goods. stock-in-trade.(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .finished goods ~ fragile . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .superior/ prime goods.(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods.taxed goods. generals ~ impuse .primary goods. firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .fragile goods ~ generate .impulse goods ~ de balast .actuals.unitized cargo/load.miscellanec goods ~ fabricate in tara . physicals ~ cu livrare la termen .staple exports ~ de calitate inferioara .214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat .buikpik ~ neincarcata .slow goods. (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .insulated cargo ~ lichida in vrac .swap ~ solida in vrac .(din lipsd de spatiu) (mar. trading stock.solid bulk cargo ~ transportata pe mare .odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .low-duty goods ~ cu volum redus .) short shipment ~ pachetizata .futures ~ cu miros specific .liquid bulk cargo ~ nesortata.goods on approval ~ de uz curent .general goods.) kentledge goods ~ de baza .(mar. durables ~ de folosinta scurta .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .ascertained goods ~ industriale . staple ~ de baza ale exportului .

.(grdne.distrained goods .moist goods ~ uscate ...textiles.free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .excisable goods ~ textile .goods on consignment ~ in legaturi .in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .unrealizable goods ~ nevamuibile .(furnizorului) unsolds ~ rubricate .goods supplied on deferred payments . perishables ~ prafuite . textile etc. seaman.goods making up a parcel ~ in tranzit .marcate .undelivered goods ~ neridicate .shoaler necalificat/stagiar .». sailor.dusted goods ~ prohibite . mariner ~ brevetat .straine/de import .(minereuri.f.returns ~ returnabile .realizable/marketable goods ~ vamuibile .dangerous/hazardous goods ~ perisabile .(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .unclaimed goods ~ neridicate in termen .bagged goods ~ la moda . mariculture.lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .goods on commission ~ in consignatie .foreign goods ~ supuse accizelor ..bundle goods ".dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .licite .overtime goods ~ nevandabile . bumbac. maritime marinar.bulk goods ~ insacuite . soft goods ~ textile cu metraj in bucata .able-bodied seaman ~ de cabotaj .{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide .piece fabric/goods.) dry goods ~ u§oare .inflammable/ flammable goods ~ in baluri .(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate . marine.light goods ~ vandabile .transit goods -" in vama . sea farming marin adj.?.(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate .MAR-MAR 215 ~ inerte .waterbome goods ~ umede . land etc.perishable goods.goods on hand ~ periculoase .no goods exchanged maricultura s. nisip.bale goods ~ in comision .f.) inert goods inflamabile . marine . yard goods ~ transbordate .loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .transshipment goods ~ transportate pe apa .bonded goods ~ in vrac .ordinary seaman marina s.wet goods '•. sea.(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .

sack packer. s. (in fizicd etc. cont.substitute material .navy.216 MAR-MAT ~ comerciala .seagoing marja s. n.) gross margin ~ de contributie .sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.incentive marketing ~ direct .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.n.(pensiune) board and lodging ~ verde .machine tool ~ universala .shortage material I .(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social . green table: (fur a.money supply ~ specifica aparenta .versatile machine matca s. fare 3.typewriter ~ de serviciu .Marxism-Leninism masa s.labeller ~ de facturat .commercial/mercantile marine.(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin.) margin of safety.company car ~ de sortare . safety margin marketing A.(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .social marketing marxism s.f. 1. valoare .]) green fodder masina s. machine.accounting machine ~ de ambalat/impachetat .direct marketing ~ in retea .. merchant marine/navy.profit margin ~ de profit net . (mdncare) meal.) margin ~ a dobanzii .f.official board.writing table.(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta .security printer | ~ postala de francat . (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat .(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic . fin.. seaborne.network marketing ~ nonprofit . merchant shipping ~ militara . Marxism ~ -leninism .) contribution margin ~ de profit .postal franking J machine ~ -unealta .assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat . marketing ~ comun .nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului .gambling table ~ de sens .bulk weight ~ si casa . engine. stub material adj.packing material ~ de inlocuire . n.) mass ~ de joc . (color. heel. material ~ de ambalare . desk ~ monetara .(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn.f. ~ deficitar . (bur.net profit margin ~ de siguranta . talon) counterfoil. packer ~ de asamblat .bulk density ~ specifica in vrac .package wrapping machine.. sack-filling machine ~ de scris . maritime. marine. table 2. naval forces maritim adj. corn..f.

salarii etc.ullaging masura s. (cantitate) quantity. promotion matter ~ publicitar colant . (masurare) measurement. (scadenta) maturity a ajunge la ~ .(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s.f.f. matrix ~ de conducere .measure of capacity. to boost. (despre cheltuieli) petty. (intindere) extent. (despre bani) loose maruntis s. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic . upswing. (pretui.dry measure ~ de cherestea . (preturi. maximum. (in industria petrochimica) feedstock.f \.raw/working material.reusable materials ~ textile . cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s. railway vehicles materiale de constructie . measure. (a spori. boost. pi.MAT-MAS 217 ~ inflamabil . (a preturilor etc.f. valoarea etc. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente . upper limit mari v. 1.f.scarce raw material ~ prima strategics . size ~ obisnuita/curenta . loose cash/change/money 2.textiles materie s. (corn. maximization ~ a profitului .) size.f.f.cherestea) board measure ~ -etalon . amount 2.) rolling stock.r. material ~ prima .mailshot ~ rulant .{la imbrdcdminte) outsize .) to enhance.t.increase of capital marunt adj. maximum maximiza v. to push up. fitting ~ de capacitate . (preturi) to mark up. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara . measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului . to maximize maximizare s.building materials ~ refolosibile .advertising/publicity material.standard of measurement ~ foarte mare . to enlarge. upturn.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente .f. to increase marime s. timber.sticker ~ publicitar postal . small coin/money.to mature maxim(al) adj. (mdrfuri) small goods.(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale.n.) to raise v. (bani mdrunti) (small) change.(care foloseste ca imitate piciorul . petty/small wares masurare s.(c.profit maximization maxim(um) s.n.) increase.wood. raise ~ a capitalului social . a create) to increase.inflammable/flammable material ~ lemnos .f.strategic raw material matrice s.t.plastics ~ publicitar .

unweighted average ~ ponderata .working mean ~ neponderata .emergency measures ~ deflationiste .family doctor ~ igienist . drug.surgeon ~ de medicina generala . (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur.free hand. medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala .exchange rate mechanism ~ de echilibrare .n.retaliatory measures ~ restrictive .natural environment ~ social .strong measures ~ represive .social environme background/milieu .weighted average mediere s.(mar.arithmetical mean ~ de lucru .t.) deck engineer ~ -masinist . full authority a avea ~ libera . chief engineer mecanism s. to mechanize medic s. machinery.weights and measures mana s.) certified engineer ~ de locomotiva .market economy mechanism ~ al preturilor .forensic expert ~ veterinar .] averaging mediu s. hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .de punte .master mechanic.health officer ~ legist .m. physician.engine operator/ driver. hand ~ de lucru .to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru .(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .n.restrictive measures ~ §i greutati .f.f. average.stopgap masuri antiinflationiste .over-the-counter drug medicina s. mean ~ aritmetica .skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera . mechanism.economic environment ~ financiar . labour (force).financial environment ~ natural .firm'! business environment ~ economic .veterinary surgeon medicament s.anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .engineer ~ -sef . medicine.industrial/occupational medicine ~ legala . engineman .to be short of hands mecanic adj. environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .decimal measure ~ provizorie/temporara .price mechanism ~ al ratei de schimb .(mar. mechanic.n.m.manpower. mechanical s. device.f. engineer ~ brevetat.economic mechanism mecaniza v.f. gear ~ al economiei de piata . doctor ~ chirurg . medicine ~ a muncii .forensic medicine medic s.deflationary measures ~ energice .

household. n. handicraft. mercantile mercantilism s.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor .(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont.foundation/charter member.f. craft 2. metallurgy. handicraftsman. (in post) to keep one's job mentiona v. craftsman. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel .m.nonferrous metallurgy metoda s.n. (profesie) profession. handmade. domestic. metallurgical engineering metalurgia feroaselor . housewifery 2. handicraftsman.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director. (profesie) profession.outside director ~ onorific/de onoare . vocation ~ calificata . de sindicat) cardholder ~ activ . n. method.. (despre preturi} to keep up.. small wares 2.active member ~ al bursei . (a specified) to specify mercantil adj.f.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. to maintain v.n. science of commodities mercerie s. handicraft.m. housekeeping. tradesman mestesugaresc adj..(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului . monthly mentine v.MEM-MAR 219 membru s.t. artisan. (articole) haberdashery. to make mention of. bill of fare ~ fix . mercantilism merceologie s. (pricepere) skill 4.m.n.f. (prdvalie) small-ware shop mercurial s. tradesman meserie s. 1.f.cartelist ~ al unui consiliu . 1. meniu s.(cont. trade.f. vocation 3. member. mercery. member of the board. handicraft.) fellow.r. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare . memorandum ~ al acordului . menu. (gospoddrie) household menaj er adj.skilled trade mestesug s.councillor ~ al unui sindicat . trustee ~ al unei comisii .ordinary mensual adj. 1. (al unei societdti stiintifice etc. (intr-un contract) to set forth. (listd de preturi) price current/list meserias s. craft 2.(guvernamentale. (de partid.acting/deputy member a fi ~ in .t.honorary member ~ supleant . metalurgie s. (meserie) trade.ferrous metallurgy ~ neferoaselor .) straight-line method ~ compararii factorilor .. craftsman.) spreadsheet approach . to mention. (artd) craftsmanship mestesugar s.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator . (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie .n.to sit in/on memorandum s. 1.

(preturi. abate. to diminish. intermediate levd of economy mic adj.petty bourgeois ~ cabotaj .(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini.small(-scale) productioni ~ publicitate . (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s.f.f.) lower. to decrease.f. metric metrologie s.(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. microeconomics micsora v. to abate. small 2. beneficii) poor ~ -burghez .f. diminish.) inventory costing method ~ de finantare . to decrease. to reduce.standard metre ~ patrat . metropolis metrou s. salarii etc.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala .small industry ~ productie .method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor .cubic metre ~ -etalon .f. underground.f.n. sausage factory 2.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali .loading facilities .) percentage of sales method metoda de amortizare . means. 1. middle 2.(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului . 1. {SUA) subway metru s. metre ~ cub . {preturi) to p down v. metropolitan.m. small(-coast) trade. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros . {mod actiune) means.f. pi.r. metrology metropola s. 1.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare . (metoda) methi (cale) way. migration ~ a capitalului .n. (despre venituri. 144 de obiecte) small gross mica burghezie .discharge facilitie ~ de incarcare .{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont.square metre mezelarie s. {instrument) instrume {resursa) resource 3. test procedure metric adj. to cut.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie .migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s.job ranking method ~ de incercare/testare . a facilities mijioace de andocare .doci facilities ~ de antrepozitare .accrual basis/concept ~ procentului din vanzari .classific advertisement microeconomie s.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . {despre preturi) to sink migratie s.testing method.

procurer mila s.m. multimillionaire. (put) mine. (SUA) billionaire milion^.transport facilities.fixed assets.advertising media mijioci v.n. livelihood ~ de transport .f. (din minele de carbuni} collier mineral adj. colliery miner s. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren .coal mine/pit. (a subaprecia) to disparage minimum s.t.n. (in negocierf) negotiator.gold mine. to minimize. (Anglia) Foreign Office.cargo handling facilities ~ de plata . minimum ~ de subzistenta/trai .w.local resources ~ plutitoare .n. mineral mineralier s.n.. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs. (SUA) billion miliardar s.n.means of payment.f.nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj.t. mining negativ) pander.ore in bulk minerits.means of subsistence/living. ministry.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica .means of production. mediator.n. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. (Anglia) Home . producer(s)/ production goods ~ de trai . to belittle.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata .ore-grain carrier ~ -petrolier . capital/investment goods. minimum minister s. s.train mile miliard s. payment media. medium of exchange ~ de productie . mine.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor . (si in sens negativ) go-between. pit.legal tender ~ legale limitate de plata .land/British mile. million milionar^. s. physical capital ~ independente de trai .m. (Anglia) office.m. circulating medium. (cariera) quarry ~ de aur . (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra .docking/harbour facilities ~ publicitare .Ministry of Internal/Home Affairs.ore-coal carrier ~ -cerealier . (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica . bonanza ~ de carbuni ./z.lump ore ~ in vrac .ore-oil tanker minereu s. ore ~ brut .floating equipment ~ portuare .minimum living standard minimaliza v. n. intermediary.n. miner. millionaire mina s. (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne . milliard. means of conveyance ~ fixe . bulk-ore carrier.crude/mine ore ~ -bulgari . (a media) to mediate. ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier .. board.limited legal tender ~ locale .

(SUA) Department of Treasury ~ de Justitie .) civil commotion ~ grevista .f.Ministry of Public Health ministru s. I articol separaf) piece of furniture .(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing .t. to gamble \ miza s.Ministry of Trade. appointments. State Secretary ~ al afacerilor interne .(Anglid) Board of Agriculture Apararii . 1.Ministry of Education.Minister without portofolio ~ plenipotentiar . gamble moara s.revolutionai movement ~ sindicala . (Anglid) Foreign Secretary.f. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s. (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu .Minister for Foreign Affairs. bribery. (concret) bribe mitui v.trade-union movement mita s. to bribe. compound . uprising 4. (a amenaja) to furnish mobila s. marfa) short miscare s.(care provoacd dawv (asig. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante . movement (activitate) activity 3.n.Minister for Finance. furniture.f.(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii . miza v. mixed.Ministi Plenipotentiary minus s. (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii . (de marto? tamperer mix s.Ministry of Justice.i.strike movement ~ portuara . minus.Minister of Commerce. (Anglid} 'Board of Trade. n. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului .t. (c.dock traffic ~ revolutionara . upheaval. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante . (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate..f.Ministry of Finance. to stake.water mill mobila v. (revoltd) revolt. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie .M1N-MO Office.(SUA) Defense Department ~ Comertului .Minister for Internal Affairs. bribe giver.Minister of Justice. (Anglid) Exchequer. v. ric commotion. motion. (SUA) Secretary of State. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe . (Anglid) secretary of state ~ adjunct .m. joint. (Anglici) Chancellor of the Exchequer. mill ~ de apa .capital movement ~ civila . stake.f. (combine composite.m.j traffic management ~ a capitalului . (Anglid) Home Secretary. mix ~ de distributie . (sociali movement. (SUA) Department of Justice ~ Educatiei . (Anglid) Lord Chancellor.t.deputy minister. minister.

false/bad coin.unconvertible currency ~ stabila .collection pattern ~ de cec . (despre venituri. model.(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.(depozite bancare etc. legal tender ~ -marfa .constitutional/ limited monarchy mondial adj. capital mobility ~ a fortei de munca .paper currency/money ~ din aur sail argint .oil pier ~ cu dane pentru marfuri .absolute monarchy ~ constitutionals .specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor . personal mobilier s.) movable. metallic currency ~ neconvertibila .commodity money ~ metalica .full-bodied currency ~ dirijata . way.n. token money ~ Huctuanta .cargo pier ~ vamal .convertible currency ~ cu curs fortat .coin. mode.) nonphysical/deposit money ~ -cheie .economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.coin of legal fineness ~ curenta .n.fractional currency/money. counterfeit coin/money. pattern ~ al cresterii economice . style ~ de consum .staff-pattem ~ econometric . current money ~ de cont .f. monarchy ~ absoluta .econometric model ~ economic .MOB-MON 223 mobiliar adj. beneficii) poor mol s.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s.f.floating currency ~ legala .forced currency ~ cu titlu legal . (dr. labour mobility ~ profesionala .standard coin .real money ~ elastica . specie.key currency ~ convertibila . (la zi. (imitate monetard a unei tdri) currency.fiduciary note. mole ~ cu dana de petrol . furniture. pier.stable/sound currency ~ -tip .n.money of account. divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva .currency.f.mobility of labour. paper currency/money. appointments mobilitate s.lawful currency.fiat money ~ Hduciara . world economy moneda s. (metalicd) coin. fashion model s. accounting currency ~ de hartie .managed currency/money ~ divizionara/de bilon .customs wharf monarhie s. hard money.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare . actualizat) up-to-date modest adj.f.model of economic growth ~ al incasarii debitorilor. world(-wide) mondoeconomie s. money ~ bancara/scripturala . mobility ~ a capitalului . modern. base coinage ~ fictiva .f.adjustable/elastic currency ~ falsa . manner.mobility of capital.n.

monopoly ~ absolut .m. actiuni) to cor monopson s. hei (legatar) legatee. moratorium mostra s. miller ( moratoriu s. single standard monopols.absolute monopoly ~ asupra vanzarilor .t.sample of value ~ din marfa preluata .representatm adequate sample ~ statistics .free sample.. inheritor.random sample ~ de control . heiress mostenitor s. heirdom.n.224 MON- monetar adj. security printing office monocultura s. (de bunuri inn biliare) devisee.vacant succession mostenitoare s. (J material textil) swatch ~ aleatorie .t. monopolistic monopolist monopoliza v.check sample ~ de valoare .(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita .(al statului) fiscal monopoly ~ institutional . mint./M. one/single-crop system monometalism s.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa . to inherit mostenire s. <J to engross. (succesor} successor ~ aparent .n.(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total .windfall ~ vacanta . nummular monetarism s.residual bequest/legacy ~ neasteptata .to take a sample mosteni v.n.f.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .heir-at-law .selling monopoly ~ bilateral . to monopolize. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie . {mdrfuri.) monometallism.master sample a lua o ~ ..discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal . monopsonist morar s. heritagi hereditament. (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.f.f. inheritance.unilateral monopoly monopolist adj.m.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial .n. pattern.f.perfect monopoly ~ unilateral .outturn sampi ~ fara valoare . currency.. sample. monetary. monoculture. nummary. n. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin.commercial/supplier's monopoly ~ de stat .public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu . monetarism monetarie s.f.heir apparent ~ legitim/de drept . buyer's monopoly monopsonist^.

overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate. (fin. labour.work by the day.whole-/full--time work ~ cu ziua .n.homework ~ manuala manual work/labour.skilled work ~ concreta .) multilateralism multimilionar s. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar . multimillionaire multinational adj. {ocupatie} job.unskilled work. multilateral multilateralism s. (grea) sweat.schedule work ~ cu norma intreaga . (inferioard} underwork .consumer's motivation ~ de profit .manual labour. motion. (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj. want-of-confidence vote a adopta o ~ .(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta .to carry a vote mulgere s.) multiplier ~ bugetar .MO§-MUN 225 ~ prezumptiv .teamwork ~ in schimburi/ture .labour of love ~ grea/istovitoare hard work.w. multinational multiplicator^-.by(e)-work ~ calificata .(legatar} heir testamentary motel s. work at piece rates/by the job.office/clerical work ~ de mantuiala .vote of no-confidence. work ~ a copiilor .rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica .f.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara .follow-up work ~ conform graficului . vote ~ de incredere .profit motivation motiune s. motor hotel motivatie s.vote of confidence ~ de neincredere .shift work/ labour ~ la domiciliu . {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.f.f. motel.} indirect labour ~ intelectuala . handiwork ~ necalificata . (corn.(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. piecework.n.n. toil 2. 1.(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s.f. physical work ~ gratuita . day labour ~ de birou . motivation ~ a consumatorului .intellectual/brain work ~ in acord -job/task work. work.(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .heir presumptive ~ subsecvent . intretinere etc.remainderman ~ testamentar .m. (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .

semiskilled worker ~ sezonier . hard-working s.agricultural worker. (pe chei) quayman ~ semicalificat .work at time rates ~ suplimentara .(care are cloud servicii. job/task worker. (SL'A} lumberjack.m.floater.226 MUN-MLT ~ neproductiva . mountain ~ de pietate . occasional hand ~ portuar . pieceworker ~ necaliHcat .t. (harnic) industrious. labourer ~ ocazional . overwork. to work. (pdmantuT) to till ~ in acord . to sweat. (a trudi) to labour. \. lumper.jobber. railwayman.day labourer ~ de fabrica .longshoreman.pacemaker. corporate town munte s. worker.i.to do piece work. workman ~ agricol . fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat . municipal municipalitate s.free labour ~ periferici . mutual I . surplus labour munci v. pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus .industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord . municipality municipal authority. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd.organized/union labour municipal adj.unproductive/wasted work ~ ocazionala .(mutati in interes dt serviciu] (man. (municipal corporation.season(al) worker muncitori esentiali .) peripheral workers ~ sindicalizati . mont-det -piete I mutual adj.unskilled worker.) core workers ~ nesindicalizati .odd work/job ~ platita/salariata . part-time work ~ cu ziua .wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp .half-timer/'-time worker. stevedore. to toil.f. (SUA) railroader ~ forestier .sweatee ~ feroviar railman. (ocazional) to job v. to work piecemeal muncitor adj.m.(ore suplimentare) overtime (work). to work by the piece.forest worker. working 2.skilled worker ~ care determina norma . lumberman ~ industrial .licensed worker ~ calificat .(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man. field/farm hand ~ autorizat . dock(side)/watersidt worker.factory worker ~ evazionist . loader. active. pacer. practicatd de obicei noaptea.pawnshop.

lake craft. 1. laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . (/e/) kind.n. vessel. (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel. to nationalize naufragia v.f. tanker ~ combinata .subdivided ship ~ de cabotaj . lake-type vessel.(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore.t.canal boat .survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie .commercial ship/ vessel. short-haul ship/vessel. merchant ship/vessel.leading vessel ~ -cisterna . ship.repairing ship ~ -baza . distress.pollution control ship/vessel ~ de control vamal . trading ship/vessel.N natura s. regular trader ~ de lacuri .de cartel maritim . ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 .tank ship/vessel. tender ~ ca parte contractanta .(yamal. shipwreck.customs/revenue ship ~ de croaziera . cargo boat ~ compartimentata .accommodation/base ship. (de mic tonaj) craft.home-trade ship/vessel. boat.(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala . freighter. examination vessel ~ de control al poluarii . inshore vessel ~ de cabotaj national . (CM diferite sensuri) nature 2.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga . long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica .f.(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control .liner.day-service ship ~ de curse regulate/linie .conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice . to (suffer) shipwreck naufragiu s. character ~ §i grad al avariei . home trader ~ de canal .(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel.coastal/coasting ship.short-sea ship/vessel. intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO . coast trade ship/vessel.i.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi . sea disaster nava s. trader. shoaler de cabotaj mic . trade ship/vessel.(asig.to pay in kind nationaliza v. coastwise ship/vessel. foreign-going ship/vessel.) nature and extent of the damage a plati in ~ . watercraft ~ abandonata .oversea(s) ship/ vessel. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel.abandoned ship/vessel.large ship/vessel . coaster. derelict ~ -atelier . (marine) casualty.

shiplet ~ de transport carrier.dual--purpose vessel. titei etc. sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare . intermediate/mixed vessel.ship in commission/service ~ incarcata . contract carrier ~ navlosita pe termen .refrigerated fish carrier ~ in balast .ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie .(minereuri.roads ship/vessel.fishing boat/ship/vessel ~ de rada .bulk carrier/trader ~ de mic tonaj . idle ship/vessel.time-chartered ship/vessel ~ necartelata .serial/series-built vessel.bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate .(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare .(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel.cereal carrier. (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita .ocean liner ~ pe perna de aer .ore carrier/ship/vessel mixta .heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac . roader ~ de ranfluare .) industrial carrier ~ pentru marfuri . reefer (ship) ~ frigorifica de carne .leviathan ~ de tonaj foarte mic .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda .car carrier. car-transport ship/vessel.chartered ship/vessel.timber carrier/ ship/vessel.inland navigation ship/vessel ~ de pasageri . timber-carrying vessel ~ pentru ciment .passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit . cargo-and-passenger ship/vessel. carrying vessel ~ de transport combinat . sea ship.river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel. combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel.hovercraft ~ pentru animale vii . laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.cargo boat/carrier.general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele . freighter ~ pentru marfuri generale .cattleship ~ pentru autovehicule .meat carrier/ship/vessel. freight carrier. grain carrier/ship. frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica . seagoing ship/vessel ~ mineraliera .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara . pallet-carrying ship/ vessel .cement carrier ~ pentru materii prime .pallet carrier/ship/vessel.ship in laden condition. cargo (-carrying) ship/vessel. vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale . grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea .(salvage) lifting craft/ship ~ de serie . ship out-of-commission ~ fluviala .228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .

time chartering . tramper ~ -tramp de linie .tramp universala ..arrested ship ~ sub pavilion nationa! .(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel.tramp liner .long-distance/deep-sea navigation.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.towing ship/vessel ~ sechestrata .to charter space navlosire s.part chartering ~ pe termen .to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .m. affreightment ~ a navei nude . long-range navigation ~ pe distanta scurta . (mar. .harbour/port ship ~ remorcata . sailing. short-sea shipping.line/liner shipping ~ -tramp .to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare .i. (despre nave comerciale) to trade navigabil adj.river navigation ~ interioara . to freight.t.long-distance navigation/shipping.general-purpose tramp ~ -uzina . inshore navigation ~ de cursa lunga . to navigate. to run shuttle service.air navigation ~ comerciala . navigation.(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v. un aiiiobuz etc.cabotage.f. to affreight ~ cu navlu forfetar/global .NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard .maritime/marine navigation. freightage.(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ . lump sum chartering ~ partiala . (despre o nava. coasting ~ de cabotaj . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum..) chartering. passable navigatie s. to sail. internal shipping -. (SUA) commutation a face naveta .maritima .inland/inner/inside navigation. shipping ~ aeriana .) to ply navetist. navigable.f. foreigner ~ tip RO-RO .to lay up a ship naveta s. tanker ~ portuara .coast(al)/coastwise navigation.foreign ship/vessel. short-range navigation ~ regulata/de linie . foreign trade ~ fluviala .v.) to charter. (mar. sea navigation/shipping ~ oceanica .commercial navigation/ shipping ~ costiera .national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain . oiler. oil-carrying ship/vessel.short-distance navigation/shipping.slurry carrier ~ petroliera .) down-and-up-train.oil carrier/ship/vessel/ tanker.standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate .to rim to and fro.ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga .roro" ship/vessel '.-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.f. (c. tank ship/vessel.dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate .f. regular traveller naviga v.

conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .destination freight. freighter ~ pe termen .freight at risk/payable at destination .out-and-home freight ~ egal .charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.time charterer ~ principal . portage.trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .dus-intors" .double freight ~ .voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj .through freight ~ dublu .freight by measurement ~ la destinatie .chartered/disponent owner.coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .net freight ~ oceanic . (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.distance freight ~ pe timp .on deadweight basis freight ~ castigat oricum .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .package freight ~ pentru marfuri in tranzit .single-voyage chartering ~ simpla . port of call freight ~ maritim . charter money..ocean freight ~ pe distanta .) charterer.(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .230 NAV-NAV ~ pe termen lung . (mar.pending freight ~ net .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .long-term chartering ~ pe voiaj .n. seaborne/seagoing freight ~ ad valorem .m. gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .estimated freight ~ excesiv .aggregate freight ~ de cartel . freight contractor navlu s.(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .full freight ~ la cubaj/volum .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .charter/time freight ~ pe voiaj .freight forward ~ contractual . affreighter.sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .lump sum freight ~ intreg/total .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.

distress/low freight ~ suplimentar . (cerinta) requirement necheltuit adj.) margin dishono(u)r neachitat adj. requirement ~ de capital . (indispefisabi!) indispensable. unqualified.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s.tramp/shipping freight neacceptare s. unconditional. wantage. default of acceptance ~ a unei cambii . irredeemable. unlicensed necalificat adj. (fard conditii) termless neconfirrnat adj. want. (nespecificat) unstipulated. dateless. unskilled necatalogat adj. undisbursed . undamaged neavizat adj.f. (despre vdrsaminte. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. (bur. requisite s. uncatalogued necesar adj. inconvertible necorespunzator adj. essential. unpaid.capital requirement ~ de marja .NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . uninsured. nonacceptance.t. unsettled. a unei cambii) neautorizat adj. inadequate necostisitor adj.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . unspent necomercial adj. (despre datorii) uncleared. inexpensive necotat adj. needful. (cerut) required. uninsurable neasigurat adj. wantage. unconvertible. unapproved neasigurabil adj. nonpayment.) bare requirement necesita v. undated nedebursat adj. need. want. uncancelled neaprobat adj. to necessitate. unreceipted. overfreight ~ $i contrastalii . (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. unredeemed neandosat adj. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj.f. unendorsed neanulat adj.freight and cost ~ -tramp . (asig.freight and demurrage ~ §i cost .n. necessary. unlicensed neavariat adj. (restant) outstanding neacoperire s.high freight ~ scazut . impolite} delinquent.additional/extra freight. (neonorare a unui cec. necessity. (in alb) blank neconditionat adj. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. unconfirmed.f. unauthorized. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj. unredeemable neamortizat adj. unpacked.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat .f.) unlisted. mar. absolute. loose neamortizabil adj. plati) unacknowledged neconsemnat adj. to require necesitate s.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur. unquoted nedatat adj. unassured. (despre taxe.4) unincorporated neconvertibil adj. (sub forma unei corporatii) (SU.

nonperformance.t. (despre bduturd) unadulterated.f. unfavourable nefertil adj. {despre actiuni. unappropriated neeconomic adj. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . de bdcdnie) chandler ~ ambulant . negrevat adj.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata .f. a incepe ~ . genuine nefavorabil adj. undistributed. obligatiuni) unissued neevaluat adj. undivided. uneconomic. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj.to deal in smth. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur. negotiator negociere s. hawker.i.wholesale/direct trader. unsecured.) contributory negligence negocia v. nonexecution. unemployed negarantat adj.) outcry ~ dure .dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale . pi.to be in negotiations with smb. peste etc. to hold negotiations/talks negociabil adj.m. legume.232 NED-NEC nedefinitivat adj. top (-level) negotiations ~ salariale . bargaining. (de fructe.) nonclaim nedisponibil adj. unassessed.. negative neglijenta adj. (despre sol) poor nefolosit adj.haberdasher .) inelastic neemis adj. wasteful neeconomicitate s. trade. {despre cerere.m. unvalued. commerce a face ~ cu .f. (de mdruntisuri. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. transferable negociator^. negotiable. nonfulfilment ~ a unui contract . unwarranted negativ adj.pedlar. (in cuvinte compose) monger. (despre un contract) open-ended nedepunere s.wool stapler ~ de legume §i fructe . (despre un contract. dealer. with smb.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. bagman. wholesaler ~ de . unavailable nedistribuit adj.greengrocer ~ de marunti§uri .summit talks. (a unui imputernicit) procuration. shopman.to hold talks negots. (a reclamatiei in termen legal) (dr. merchant. negligence ~ culpabila .to enter into/to open negotiations a purta .n. to negociate v.negotiations in progress. on-going negotiations ~ la nivel inalt .f. unrated neexecutare s. negotiation.(asig. (despre titluri de valoare) marketable. (cu magazin) shopkeeper. ofertd etc.wage negotiations a fi in ~ cu cineva .. itinerant dealer. to trade in smth.hard bargain ~ in curs .

(medicare) breach ~ a obligatiilor luate . unnavigable nenavigabilitate s. unproductiveness.livestock/cattle dealer negustorie s. unprofitableness nerepartizat adj.f. undelivered nelucrator adj.f. unappropriated nerespectare s.f.NEG-NER 233 ~ de mercerie . nonrecoverable. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. nonprofessional neprofitabil adj. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. unprofitable. nonfulfilment. unmanufactured.f. free from encumbrance nemcasat adj. (a unui cec.f. unearned nenavigabil adj. (neutilizat. profitless. unentered nelegal adj. tax-exempt/-free. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. (fard termen final) termless nelivrare s. (mar. fluviale) unseaworthiness.f. (in instantd) default. impozite) uncollected nemcarcat adj. lawless nelichidat adj. unforeseen. nonperfonnance. nondelivery. (despre metale) base neprevazut adj. unrecovered nerentabil adj. idle neproductivitate s. default. unclaimed. failure to deliver nelivrat adj. nonworking nemuncit adj. nonexecution. failure to pay. unproductive. irredeemable. nonproductivity neprofesional adj. (nevdndut) unplaced neplata s. irrecoverable. nonappearance neproductiv adj. nonretumable.f. (despre un bun) dormant . nonprofessional neprofesionist adj.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. nonobservance.(dr. unregistered. commerce. unnegotiable neoficial adj.mercer ~ de pe$te .f.wine merchant ~ de vite .fishmonger ~ de vinuri . (despre capital) dormant. unrein unerative nerentabilitate s. unredeemable. untaxable neipotecat adj. raw. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. profitless nerambursabil adj. unlicensed neplasat adj. not liable to taxation. unofficial neonorare s. unmortgaged.f. crude.) no-cargo condition neindeplinire s. (despre taxe. (neasteptat) unexpected neprezentare s. unprofitable.) nonfeasance nemregistrat adj. nonreimbursable nerecuperabil adj. undistributed. (mar. (a unei nave maritime. nonpayment. neoperativ) unemployed. expendable nerecuperat adj.f. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale .f.) unchartered nenegociabil adj. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj. failure nerevendicat adj. trade. failure to observe. (despre sol) poor. unfinished nepretios adj.

unrated neto adv. de musurd penlru viteza) (mar. undue. unmerchantable.f.bankruptcy level ~ al preturilor . neutrality ~ fiscala . 1. destitution 3.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . (in constructii) quantity surveyor norma s. consumption rate . nomenclature ~ vamala .234 NES-NOR nescadent adj. needy. (reguld) rule.m. unchecked.f. net neutiSizat adj. unsaleable. unverified. schedule ~ comercia! .customs nomenclature nominal adj.niche market nivel s.) rate. uncustomed.al productiei . unmarketable. a unui serviciu etc. (sdrdcie) poverty. dubios) doubtful nesindicalizat adj.subsistence level ~ de trai .f. sateless nevamuit adj. want. 1. output level ~ al salariilor . taskmaster. consum etc. poor.f.level of economic development ~ de rezistenta . to standardize. (imitate. (specificatie. necessity 2. rate setter/fixer. niche ~ de piata .competitive need ni§a s.{controluf) price iloor nod s. unbalanced nesolicitat adj. needy person nevoie s.m. unsubsidized net adj. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj. (de productie. straitened circumstances ~ dc bunuri competitive . to normalize normare s. nonunion nesoldat adj.f.(al cursului actiunilor) resistance level . desdtute s. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj. rate setting/fixing normator s. standard. normalization. clear netaxat adj.wage level ~ al tarifelor . acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj.rate of consumption.trade terms ~ de export . unrealizable. (a unui salariat.bill/list of goods nomenclatura s. (indoielnic. unmatured nesigur adj.minim al ucui pret . standard.ceiling ~ minim al salariilor . export list ~ de marfuri . classified list.standard of living. standardization.f. uncalled nesolutionat adj.(ace! sislem ds iinpunere. unsettled nesubscris adj. (lipsd) need.price level . uncleared neverificat adj. unsafe.cost standards ~ de dezvoltare economica . standardizer. scale ~ acceptabil de calitate .wage floor -. (jend financiard) straits. (necesitate) need. living standard ~ maxim.) knot nomenclator s.de subzistenta .bill/list of export goods. nei. level.n. norm. unemployed idle neutraiitate s.) work load ~ de consum .t.scale of production.n.tariff level ~ de cheltuieli prevazute . nominal norma v.n. prescriptie') specification 2.

(a navei) handling rate ~ de operare a portului .f.order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn. notary ~ public .standard specifications a depasi norma .loss allowance ~ de productie .n.credit note ~ de . unloading/lading rate ~ de descarcare a navei . fin.rate of production. diplomatic note notifica v.f.rate of transport ~ fixata zilnic .(mar.(corn.) hatch(way) speed norme de livrare .to smash the target notars. (dr.nava gata de incarcare" . memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor .loose standard ~ orara . job rate ~ de manipulare .) rules of procedure ~ de receptie . notarial notariats.f. to give notice notificare s. account.m. notice ~ de anulare .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .part-time work ~ pe gura de magazie . to notify.prompt note ~ de comanda .time standard ~ de transport .t.stem note ~ de .bill (of costs).(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .note of fees ~ de plata .flexible working hours ~ intreaga .loading rate ~ de lucru .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu .) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .labour safety rules.port efficiency ~ de pierderi admise .acceptance specifications ~ de securitatea muncii . notary's office nota s.whole-/riill-time work ~ nerigida .notice of readiness nova tie s.) novation novatiune v.notice of cancellation ~ de credit .(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .(a marfurilor) handling rate ~ de operare ..) advice note ~ de avizare a scadentei .(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum. cash note ~ de reinnoire . notification.to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .discharge rate.rate of work.NOR-NOV 235 ~ de descarcare .(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .(dr. note.hourly rate ~ partiala .nava gata de operare" .specifications for delivery ~ de procedura . safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .unsecured note ~ de debitare .. output standard ~ de timp .. novatie .notary public notarial adj.

of no value ~ si neavenit .actual nullity ~ de fond . name of a firm/company ~ si prenume . to nominate. (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj. nomination. number.f. (a calcula.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare .a! beneficiarului . (dr. to number.) constructive total loss only niimar s. cash. no ~ salvezi. mar. style ~ de familie -.registration number ~ de ordine .whole number ~ multiplu .f. worthless. a socoti) to compute.odd number ~ intreg .full name numerar s.(despre actiuni) (bur.n.n. mar. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v.name of the payee by ~ la comanda .(asig.card security number ~ de serie/fabricatie . 1. to reckon nume s.f. to appoint.n. voidness. forage.) no bid nud adj. assignment.corporal name.t.fractionar .(de la 10 la 99) double figures numara v.} no cure.de securitate al cardului . to assign. (dr.null and void militate s. nu platesc . (la garderoba) check.n. 1.t. (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare .multiple (quantity) ~ par/cu sot . (la imbrdcaminte) size 3.fractional number ~ impar/fara sot .unless caused ~.. (incadrare intr-un post) placement numismatica s.even number numere cu doua cifre .to pay in cash numerota v. (inlr-o fiinctie) to name.fictitious name .(conditie de baza a contractului de salvare) (mar.social . fodder . numismatics. (cifrd} figure 2.t.construed nullify numai adv.s'. invalidity "-' de drept .) nullity.236 NU-NL'T nil adv.business name. (far a valoare) null. numismatology nutret.fictiv .available/spare cash ~ in casa . ready/effective money ~ contra documente -.) null 2.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai . to count (up). (i/itr-m post) to place numire s. no pay ~ se cere .nullity in law ~ de fapt .cash in hand a plati m ~ . only ~ daca este cauzat de . (intr-o functie) appointment.running number ".prompt cash against documents ~ disponibil .family name •.to order only ~ pierderea totala .substantive nullity ~ virtuala . name ".) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig.

purpose 2. obligatoriu adj.taxable article ~ al litigiului .n.purpose of a contract ~ al impunerii .financial liability ~ neconditionata .r.f. pi. object. corporal sau incorporat) property asset (dr. constrans) forced.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare . thing 2. (de serviciu) duty ~ asigurat . to force.(dr.onus ~ solidara .) consensual obligation ~ contractuala . object. compelled 2.) absolute liability ~ oneroasa . (persoana care se obliga. (silit.m. (interes) interest 4.(dr.handicraft . {de activitate al unei societdti) object 3.insurable interest ~ al contractului .(cu dobdndd fixa) active bond . bond.subject matter insured ~ in rise .consumption habits obiect s. a constrdnge) to oblige.subject of an action ~ al proprietatii .t.(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum .n. 1. fair. 1.valuables obiectiv adj.accrued liabilities obligatiune s.f. to coerce 2. binding obligatie s. design.. objective. (rdspundere) liability.) heirloom ~ desperecheate/disparate .contractual obligation ~ executorie . (a sili. (fin. (mdatorat) obliged.) joint and several obligation ~ unilaterala . obligatory. obligation.) deed poll ~ viitoare . impartial. produs) article. (a! wiei cercetdri) object.prospective obligation obligatii fiscale .(asig. (de studhi) subject (matter).tax liabilities ~ reciproce .(dr. to oblige/to bind oneself obligant s.n.(element constitntiv al activului patrimonial.m.(dr. (industrial) industrial unit/project ~ final . angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr.0 obiceis.) cross liabilities ~ sporite . 1. (legala) (legal) obligation. indebted s.de familie ..) bond ~ activa . (scop) goal. aim. compulsory. unbiassed s.(care se transmit din generatie in generatie) (dr.) to bind v. goods ~ al asigurarii . prin contract. to compel.) vicarious liability ~ consensuala . creditor) obligee obligat adj. identificabil si mdsurabil.ultimate goal obliga v.operative obligation ~ financiara . (articol.) interest at risk obiecte de artizanat . item. (prin contract. (prin contract) bound 3.odd-come-shorts ~ pierdute . debitor) obligor obligatar adj. 1. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract.

(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata . mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior. oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila .purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii .(titlu emis pe baza de scant. la scadentd.(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero .mortgage bond .debenture bond ~ cu dobanda variabila .(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat .(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.savings bond ~ de reorganizare .interchangeable bond ~ ipotecara . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie .(instrument de indatorare pe termen lung.escalator bond ~ cu ipoteca prioritara . in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri .lottery/prize bond.(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung. inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare . (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.Treasury bond ~ directa .(dr.) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila . poate fi schimbatd.(care.(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune . cu alte titluri.government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata . in anumite conditii.238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa . fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .

(a angaja) to employ. (profit) to realize.(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii . to engage. fonduri) to raise. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit .(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie . (barierd) barrier ~ fiscal .(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. (comenzi. (in mod ilegal/abuziv iin teren.unified bond ~ yankee . n. to fill 3. occasional. inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila .(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator .bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond. occupier .(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize .t. 1.transferable bond ~ unificata/consolidata . o locuintd) to squat ocupants.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva .special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua . to take hold/possession of 4.callable bond ~ samurai . drag. impediment.m.registered bond ~ participativa .) to secure. to get.(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila .(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii . (capital.(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare . beneficii etc.(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala . (a dobdndi) to acquire.(de platd) single bond ~ transmisibila .OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara . (despre muncd) odd ocupa v. (a lua in posesie) to occupy. (un post) to occupy. to busy 2.(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala.currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa .(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat. incidental. obstacle. to come in. cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. un brevet) to take out ocazional ad]. (un certificat.t. to obtain.currency bond ~ purtatoare de venit .

la licitatie) ticket ~ acceptabila . to exhibit. (luare in posesie) occupancy.(fdcutd furnizorului. (ilegald/abuzivd a unui teren. astfel incut acceptarea mtocmai de. a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca . {pentru furnizarea de mdrfuri. bidding.(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare . (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri. (licitare) bid. 1. angrosistului) purchase offer. -.tender of payment ~ de preluare .(al unui teren. termene etc.capital supply ~ de cumparare .obiect.shipping bid ~ de valuta . (licitanf) bidder. servicii) tenderer oferta s. to put up/to expose for sale 3. (a pune in vdnzare) to offer.(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. al unei locuinte) squatter ocupare s.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . cdtre parti sd aibd . (angajare) employment 2.f. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract .) to furnish ~ mai mult decat cineva . servicii) to tender 4. pret. offer.(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala . 1. (de actiuni) tender offer ~ de livrar : .trial offer ~ de plata .m.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite .full employment ~ temporara . supply. referinte.tender of delivery ~ de moncda . 1. (explicatii. {a licitd) to bid. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara . taking hold/ possession 4.reasonable offer ~ agregata/globala .t.(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. (a da) to offer. (in plic inchis.to improve on smb.attractive offer ~ avantajoasa .'s offer ofertant s.supply of securities ~ de transport maritim .{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata .(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate. to present 2. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital . oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere.employment ~ deplina a fortei de munca . servicii) tender 2. (a unui post) occupancy 3.(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v.f. (pentru furnizarea de mdrfuri.240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv .alternative offer ~ atractiva . probe etc. offerer.

public offer ~ publica de cumparare . officer ~ de marina comerciala .blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .clearing house ~ de cliring bancar . intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .n. sd rdscumpere.(la licitatie) ticketing.block offer ~ inchisa .(stabilite prin coluziune.(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala . actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb .mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer. mate ~ de vama . bureau. (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs. acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .collusive oligopoly oligopson s.acceptance house ~ postal . pipe-line oligarhie s.verbal offer oferte comune . job center ofiter^.n.m.f. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun.to withdraw an offer oficiu s. help/hands wanted a face o oferta .cross offer ~ insotita de mostre . (birou) office. labour exchange.patent office ~ de cliring . o controleze. (forma a pietei cu o concurenta imperfectd. pe care doreste so.n.OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara .(care depdseste cerered) excess offer.to make an offer a retrage o ~ . sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau. (agentie) agency ~ de brevete .sample offer ~ la pret scazut .customs officer ~ secund . impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly. (al unei administratii) office. (sediu al unei firme} office. la un pret superior celui cotat la bursa.(coluziune. oligarchy oligopol s.situations vacant. sealed tender ~ incruci^ata .n.(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita .(la navele comerciale) chief mate/officer.(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati.banker's clearing house ~ de scont .low offer ~ nespecificata . (master's) mate oleoduc s. simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu .firm offer ~ m bloc . sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune . first mate/officer.

efficiency. (financiard. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate. (o cambie. (a manipula.stock exchange transactions. descdrcare. stivuire) cargo work ~ defectuoasa . m.(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere . transbordare) portwork operatii a la baisse . honorarium. manipiilare.f.(fin. to meet onorariu s. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire .even deal ~ fiduciara . 1.(pe cont propriu) (bur.) substitution (price) bond swap ~ economice .) trader operatic s. onerous.commodity futures .f.(incdrcare.banking operations ~ bursiere .leasing operations '. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch .(bur. effective.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic .(bur.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj. to manipulate 2.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni . (de onoare) honorary. stock market trading ~ de leasing .(bur.) market maker ~ independent . homo oeconomicus oneros adj.(]->entru un avocat) retainer onorific adj.dealings for cash ~ in virament . man ~ de afaceri . fee. devize. bursiera) operation.t.OM-OPE oms.titluri. un cec etc. efficacy operator s. (neretribuit) honorary opera v. action 2. deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans.economic operations ~ financiare .de masa . operative.t. 1.financial operations ~ in numerar . operator ~ care face piata . (calciil) calculation. operation ~ de marfuri . fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri .fiduciary transaction ~ portuara . (hicrare) operation. transaction. efficient operativitate s. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s.economic man.n. reckoning 3.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei.) to honour. ci la o data ulterioard. burdensome onora v. a actiona un utilaj) to operate. work.(incdrcare. 1.noncash transactions ~ la termen . speculation. descdrcare. of honour 2.f.) dealings for a rise ~ bancare .) dealings for a fall ~ a la hausse . pay ~ de angajare .m.

metale pretioase. metale pretioase etc.f. to discontinue. (a intrerupe) to interrupt.f. opportunity opri v. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare. discontinuity. ceasing. call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double. in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare.t.out-of-the-money option .(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor .{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei . la o data si un pret fixate anterior. stop. {incetare) cease.f.) stop loss ~ in tranzit .(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative . well-timed oportunitate s. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana .spot exchange/ deals operational adj.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur.stock-ratio optimization ~ a valorii . to optimize optimizare s. in conditii stabilite anticipat.f.forward exchange/deals ~ valutare la vedere .de apel/cumparare .(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) . descdrcare.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei .on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei . stivuire) handling procedure ~ la vedere .speculative operations ~ valutare . (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni. operational oportun adj. dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare.to cease payments oprire s. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s. stoppage.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie.(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v. devize sau actiuni.foreign exchange transactions ~ valutare la termen . optimization ~ a raportului dintre stocuri .t. (a incetd) to cease. timely. transbordare. un anumit volum de marfuri. to break ~ platile . opportune. (intrerupere) interruption ~ a functionarii . to stop.

(program) schedule.(a unei societdti insolvabile. orice oras) city ~ comercial .overtime (work). (in Anglia.244 OPT-ORA ~ de plata . ca alternativd la lichidarea ei) (dr.{corn.local time ~ -nava . timetable ora$ s.) company town ~ maritim .f.maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit . straddle ~ europeana .(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare . (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase . in SUA. furnizare de cdldurd etc.) broker's order ~ cu plata in numerar .(la radio si televiziune.(care da drept fie de cumparare.working hours ~ suplimentare .(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s. town. oras mare.{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize . optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.) order to buy.) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate .n.) market order ~ de administrare . pentru publicitate) prime time ~ de vara . hourly s..(bur.stock exchange order ~ de cumparare ..frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd. extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.day-to-day option ~ tripla .(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita . hour.official hour. strap ~ unica .warehouse order .closing time/hour ~ de maxima audienta . fie de vdnzare) single option orar adj. hour. time ~ de Tnchidere . overwork.(bur.(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option.(bur. (SUA) daylight saving time ~ de varf.peak/rush/throng hour ~ locala .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala .(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate .fixed-working hours ~ lucratoare/de productie .{mar.n.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .trade town ~ de frontiera . order ~ al agentului de Tncarcare ..office/official liours ~ de lucru . standard time ~ -om .(stelaj.) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .summer time.n.) administration order ~ de bursa .currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta .

order to transfer ~ deschis .payment order. (/uridicd. (prezentatd in scris) order paper ordonanta v.financial body ~ legislativ .f. selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen . flow-process chart.managing body ~ de control .(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale.delivery order.order of priority ~ de zi .) ship's/freight release ~ de plata . (mar. (organizatie.(dr.) time order ~ de virament . care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s.(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur.) order to sell. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.executive body ~ financiar .(bur. order.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare . order for payment/to pay. device. succession ~ a prioritatii .t./n.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor .order of payment.} limited order ~ permanent . writ of attachment ~ de vanzare .(a unor conturi. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii.f.) decree. autoiitafe) body. departmental organization ~ ierarhica .) to order.legislative body organigrama s.') open order ~ legat/conditionat .) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur.(bur. (dr.t. (fin.statutory order '.de ridicare a sechestrului . pay order issued ~ de punere in posesie .) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru .(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur.f.) garnishee order. financiara) order. agenda. agregat) mechanism.de blocare . authority ~ de conducere .) organization and methods. to organize organizare s. organization chart. sequence. distress warrant.writ of possession ~ de punere sub sechestru . a unor fondiiri) stop order ~ de plata . to pass for payment ordonanta s.n 1. diagram organiza v. principal organ s.f.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man. unit 2.(dr.control authority ~ executiv . ordinance ~ cu putere de lege . table of organization.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'. (dispozitiv. (serviciu de consultantci pe .order/business of the day.

(man. organization.f. association. body ~ -corespondent .nonprofit corporation ~ orizontala .) flexible organization ~ nonprofit .(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s. society. organizational .(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj.

(pe 5-10 ani} planning horizon otels. steel ~ aliat .cast ingot/steel otelar.stainless steel ~ turnat .f. steelworker otelarie s.f. 1.ORG-OTE orientare s. orientation.y.hardened steel ~ inoxidabil . direction.vocational guidance orixonts. steelworks .hoop iron ~ calit .n.w. guidance 2. (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala .alloy steel ~ -balot/de bandaje .n. horizon ~ de planificare .

(pentru actiuni. paradox ~ economic .failure of electricity panica s.f.operational factors para§uta s.operating data ~ de functionare .) folio ~ produsa de raufacatori .n.stevedoring pallet ~ specializata . page ~ dactilografiata . block. (pierdere) loss ~ accidentals .purpose-made pallet. utilaj.f.general-puipose pallet paletizare s.) damage by jettison ~ prill contaminare .n.n.(a unui document.(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni .f. panic .(bur.(bur.warehouse pallet ~ de stivuire .(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu .) pagini galbene/nationale .incomplet de actiuni .f.bill/poster hoarding ~ de cotatii .damage by handling ~ prin poluare cu titei .p packet s./. parameter parametri de exploatare .controlling interests pagina s. pack. (avizier) board ~ de afise . special-puq^ose pallet ~ universala . \.(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s. damage. (magazin) stationer's shop par adj.s'. (defectiune. packet ~ complet de actiuni . (articole) stationery 2.damage by fire ~ prin manipulare .) lot.broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni .la bursa . package. (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s.n.' (de marina. circa 100 de actiuni.panic/flurry on the stock exchange panou s.advertisement hoarding papetar s m. cu 72. (mar. prejudice. pallet operation pana . 90 sau 100 de cuvinte) (dr. (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.f.economic paradox parametru s.) palletization. avarie) failure ~ de curent .m. parachute . pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .accidental damage ~ materials .material/property damage ~ prin aruncarea peste bord .damage done/incurred pallet.f. panel. mecanism) breakdown.) quotation board ~ publicitar .f. stock . cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .malicious damage paleta s. stationer papetarie s.(a bunuriior navei) (mar.oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata . (cu sot) even paradisA'.

privy ~ in cauza . fragment 2.) parity. to wager.signatory ~ sociala . parking place 2. to parcel (out). sharing 2. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^.empty haul ~ in mile . to plot parcela s.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata . covenanter ~ indiviza . lot.rolling stock depot. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial.(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd.) party ~ adjudecatara . contractor. wager.gliding parity ~ indirecta .f.mileage paria v.prejudiced party ~ semnatara . partner. 1. plot. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa . portion. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului . to bet. 1.party to a case ~ in culpa .) golden parachute pare s. par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ . to cover.n.n. run. lot.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s.concerned party.t. {dr. redactat de unii manager! pentru ei insisi. (documented to go over. waggon yard/park parcela v.truck fleet ~ de vagoane .(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s.t.party to a dispute ~ prejudiciata . (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet.(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire .insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta . {care revine cuiva) share. park ~ de autocamioane .aur/metalica . 1. stock.exchange parity. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin.party at fault ~ in drept . care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man.party entitled ~ in litigiu . to lot (out).f. party concerned. parcel. (a miza) to gamble paritate s. associate. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2.share in coownership ~ interesata . {data in arendd unei familii) allotment parcurge v.contracting party. (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. (o lista) to look down. {bucatd) piece.fixed parity ~ glisanta . (fin.gold parity ~ de schimb .f. (loc de stationare a autovehiculelor) car park. party to a contract./n. to run through parcurs s.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed. (o distanta) to run.) contra .f. part. 1.n.i.

f.direct hand ~ la profit . (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri .seaman's passport ~ turistic . part(ial)ly pasager s. patent.(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s.deposit liabilities pasivitate s. waterway pasibil adj.f. 1.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara ./?.n.) clean bill of health patrimonial adj. certificate ~ de sanatate . passport ~ de serviciu . tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man. to patent. sharing. resistance ~ a consumatorilor .carload lot partial adj.(mar.f.transit passenger pasa s.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . batch.short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite . consignment 2. (mar.) regular lot ~ vagonala de marfuri .f.service passport ~ pentru marinari . peculiarity. to licence patentat adj.(mar.t.) bill of health. {la o afacere. characteristic (feature).f.contingent liabilities ~ net .clandestine passenger. licence.f. 1. (de) liable to pasiv. (cont.(bur. partial adv. (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor .profit sharing ~ optionala a salariatilor .tourist passport patent s.consumer resistance pasaport^.net liabilities ~ pe termen lung .} stowaway ~ de clasa turistica . licence patenta v.) employee involvement/participation ~ directa .) liabilities ~ acceptabil . passenger.?.) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar. private particularitate s. licensed patenta s. partnership participare s. proprietary.n. participation. navigation/ship channel.m. (de marfd) parcel/lot of goods. patent(ed). real .PAR-PAT ~ care iese din firma . patent.majority interests ~ minoritara . patrimonial.long-term liabilities ~ pe termen scurt . (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin .(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent . passivity.tourist-class passenger ~ in tranzit .f. n.business partner parteneriat^. salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s. (forma de asociere) partnership 2.current liabilities ~ neprevazut .minority interests particular adj. (de navigatie) fairway. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune .

national . (pentru mcdicarea unui contract) forfeit. fuel/black/buming oil paguba$ s. pauperism pauperiza v. moneyed.f.t. cloth -.per ton ~ uscat . jute canvas ~ de prelata . (sol) soil. to beggar pavilion s.) flag ~ al navei . to cause/to do damage to pamant s.250 PAT-PEN patrimoniu s. (amenda) fine.market penetration panza s. linen peprep.on credit ~ luna — per month. (albituri) white goods. grace ~ de iuta/de sac . soil science penal adj. proprietor.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie . penalization. linen. delay.company/house flag . to grant smb. penal penalitate s.national flag/colours ~ strain . (mar. to respite. respite.plough land pasui v.per man-hour ~ riscul destinatarului .foreign flag ~ vamal .(la bord) aboardship. (association of) employers pauperism s.de ambalaj . sacking. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. (mosie) estate ~ arabil .f. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda . (teren) ground. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile .) at sea. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s.flag of convenience/ necessity ~ de armator . penetration ~ pe piata . reprieve.f.n. pi.(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj.m. boss patronat s.f pedology. on the back ~ zi . patruiidere s.zi lucratoare . to impoverish. mar. ashipboard ~ om-ora .f.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth.tarpaulin canvas panzeturi s. pecuniary.registry ~ avantajos . (proprietate) land. employer. to pauperize.f. 1.f.overleaf. to lose v.t.t.per day.n.n.i.ashore ~ verso . monetary pedologie s.n.consignee's risk ~ tona .n.drill ~ dc in .for one's own account ~ credit . (camp) field.t. to reprieve. penalty.customs/revenue flag pacali v.(despre twine} bespoke .f. patrimony patron s. (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava . to penalize.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v. a delay pasuire s.packing cloth/linen ~ de doc . loser pagubi v. per diem .t. (a amenda) to fine penalizare s.m.cont propriu .

n. to become out-of-date perimat adj. outdated.) for money ~ ziua de lichidare . danger to navigation/shipping ~ natural .state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s. (dr.f. hazard.payoff period ~ de conversie a stocurilor . to grant a pension. penury. (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala . contributia nefiind pidtitd de salariat.(fin. (dr. to pension (off). ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii .) lapsed perimetru s. pensioner.m. (un contract. period ~ analizata . 1. tax collector/gatherer perfecta v.(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj. to gather.navigational danger. to retire (upon a pension).t.retirement on account of age/pension.contract penalty ~ pentru cheiaj .(bur.eamings--related pensions a ie§i la pensie . obsolete.f.disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta .(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie . outstanding a fi ~ . pensionary.oil(-producing) area perioada s.f.to be in abeyance pensie s. shortage percepe v.to pension (off) pensiona v.r.on-cycle .old age/ retiring pension ~ viagera . retiree ~ de stat . mandatory retirement pentrvi prep.r. abeyant. (rise) risk ~ de intrare pe piata .) period under review ~ de amortizare . pension. scarcity.) for the account penurie s.life pension/annuity pensii necontributive .t. out-of-date. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara . 1. to go on pension. superseded 2.ite) to levy.exploration lease ~ petrolifer .alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2.n.f.f.to be pensioned off.po7. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s. superannuation. retirement. un acord) to conclude pericol s.t. to superannuate v. for ~ numerar . to retire (upon a pension) a scoate la ~ . (de impolite) (tax) levy perceptor s.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . pending.) to lapse.m.natural danger perima v. superannuation ~ pentru limita de varsta . (im. undecided. perimeter.PEN-PER 251 acestuid) fine 2. to superannuate pensionar s.(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. danger. to collect. pi.(la fondul de pensii. area ~ de explorare . peril.

(a unui angajat) probationary period .landing permit ~ de descarcare .) dandy/pricking note ~ de munca .navigation permit ~ de pescuit .) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .subscription period ~ de tranzitie . perishableness permanent adj. always ~ in stare de piutire .in stare de piutire sau esuat fara pericol .outage ~ de maturitate . permanently.always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura . release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate .warehouse withdrawal permit. entry out .f. cambii) tenor ~ de proba .shipping note ~ de incarcare . descdrcare etc.) land/landing order .(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .trial period.(din depozit) demand pass.) release ~ de aprovizionare . (mar. grace period ~ de inactivitate . licence.) always afloat •.fishing licence ~ de plecare . permit to unlade ~ de export . allowed.(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie .period/days of grace. warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .de stagnare .y. livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite . permit to lade.de reaprovizionare . authorisation.(mar.(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.discharging permit.(conditie de navlosire) (mar.loading permit.slack period ~ de subscriptie .) bill of sufferance.(timpul dintre comandd .) standing adv. permitted s.export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare . un contract etc.transit permit ~ vamal customs permit. perishability. (despre un comitet. pass of goods ~ de scoatere din vama . permanent. shipping bill.always safely afloat permis adj. transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare .transition period ~ medie de colectare .252 PER-PER ~ de gratie . {de liber a trecere) pass.vamal de eliberare a marfii din depozit .(mar.n.) jerk/jerque/stamp note. (de incarcare.) average collection period perisabil adj.tax holiday '-. permit.(a wiei.(fdra plata taxelor vamale) (mar. perishable perisabilitate s.(mar.) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar.(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit .

(flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.allottee ~ careia i se face o oferta .offeree ~ careia ii revine o parte .(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament . staff ~ administrativ/de birou .(actiuni.) nominee ~ foarte importanta .n.intestate ~ deposedata ilegal . personnel.(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele . to permit.offerer. mdrfuri) (bur.improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .office/ clerical staff calificat .leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica . body corporate.claim-jumper ~ care renunta .defaulter ~ care preia ilegal un teren .skilled personnel.t. legal entity. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul . (individual) individual.managing staff ~ de exploatare/deservire .) exempt personal adj. (client al unei band) corporate customer ~ numita .supervisory personnel .natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati . individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar .arrival platform perpetuitate s.n.operating personnel ~ de supraveghere .exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .outdoor staff ~ de conducere .disseisee ~ fizica .very important person ~ impozabila . person.(de impozite etc.(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur. platform ~ de sosire . (particular) private s.odd hand/man ~ care face o oferta . personal.(intr-o functie) appointee ~ oficiala . corporate body.(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza .) request note permite v.) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .f.(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.) perpetuity persoana s.official ~ particulars .) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular .private person ~ scutita .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.f.PER-PER 253 ~ vamal special .(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar. to allow peron s.exempt personnel ~ cu serviciu exterior . qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .

personalty ~ juridica . above par pesin adv. petrochemistry petrodolari s. (cu traulul) to trawl. 1.m.commercial fishing ~ costier . light draft/draught ~ de plecare .coast(ing) fishery. above ~ balustrada navei .) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur.f. (negot) fish trade.technical personnel personalitate s.n.legal status "< pescador s. pi.river fishery ~ industrial .cargo draft/draught ~ de nava neincarcata . (cherhana) fishery pescui v.easy draft/draught.f.redundant personnel.f.season fishing peste prep. allowable draft/draught ~ de bord liber . fisherman.254 PER-PET ~ de teren . in cash.port personnel ~ supranumerar .(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar.) supra pari./. s. tank ship/vessel. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene .fishing trade ~ maritim . oil. petition.(fish) trawling ~ sezonier . to fish.permissible draft/ draught.clerical personnel ~ imbarcat/navigant . pelagic fishing ~ oceanic/in larg . (SUA) draft ~ admisibil . (oil) tanker. petitioner. application a face o ~ . petrochemical petrochimie s.) draught. (mar. (piata de peste) fish market 3. fishing cutter/vessel pescaj s.no-load draft/draught. fishery ~ comercial .deep draft/draught.n.ballast draft/draught ~ mare . (balene) to whale pescuit s.whale fishery. whaling ~ fluvial .n. urmat de plata in rate) down petitie s.f.. pelagic fishing ~ pe platoul continental . deadwood ~ tehnic . heavy draft/draught ~ proiectat . over.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare . reduced draft/draught pescar s.m. petrodollars petrol s.seafaring personnel ~ permanent . (pescuit) fishing 2.to submit an application petitionar s.n.m.operating draft/ draught.offshore fishery ~ prin traulare . (cu unditd) angler. (cu unditd) to angle.freeboard draft/draught ~ de exploatare .designed draft/draught ~ redus . petroleum. solicitor petrochimic adj.n. applicant. service draft/draught ~ de mcarcare .deep-sea fishery/ fishing.. (produse) fish 4.field personnel ~ functionaresc .marine/sea fishery. (in special despre un avans. in ready money.permanent/regular personnel ~ portuar . (de coasta) shoreman pescarie s. oil-carrying ship/vessel . naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj. (mineral) oil.full-load draft/draught ~ in balast . (cu ndvodul) to seine. petroleum carrier/ship/tanker. fishing.

chemical tanker ~ de produse negre .coastal tanker.) issue market ~ a factorilor de productie . petrocurrency pfund s.) seller's market ~ activa .one-man market . insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.white products tanker.mamut" .(piata cu activitate legald. (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere .goods and services market ~ a creditelor .inshore oil-tank ~ de produse albe .competitive market controlata/inchisa . astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .active/lively/brisk market ~ angro/generala .PET-PIA 255 ~ combinat . refined products carrier ~ de produse chimice .m.(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .} grey market ~ concurentiala .) open discount market ~ a vanzatorului .. fin.f.large crude carrier. (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina .wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare.black products tanker. de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie . market ~ a acceptelor .(peste 160000 tdw} very large crude carrier.acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor .call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur.. superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .credit market ~ a cumparatorului .gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj . dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare . (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier.) buyer's market ~ a emisiunilor .portcontainer . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s. oil(-bearing) petrovaluta s. inshore oil-tank ~ de cabotaj mic .(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.(fin.crude oil carrier/tanker ~ .tanker-container ship/vessel ~ universal .a fortei de munca . large capacity tanker ~ de tonaj mediu . clean products ship/vessel.f.general-purpose/versatile tanker petrolifer adj.(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.product market ~ a scontului neoficial .intermediate tanker ~ de titei .(fin. piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn.f.factor market . astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.(petrol-minereu) oil-ore carrier.ocean-going tanker ~ .

freight market ~ de obligatiuni .) bear market ~ in regresie .world market ~ monetara .{atdt la vdnzare.real estate market ~ imperfecta . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .discount/bill market ~ deschisa/libera .institutional market ~.open market ~ externa .dead market ~ mondiala . {bur.(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .(fin.national market ~ neagra .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .grain/corn market ~ de desfacere .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .depressed? sagging/down market.{piatd pe care sunt tran.black/underground market ~ neoHciala .) liquid market ~ moarta .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .mortgage market ~ in crestere .{cu tendinta de create a preturilor) rising market. {bur.256 PIA- ~ cu cotatii bune .\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market .international market ~ interna .interbank market ~ internationala .organized market ~ paralela .closed market ~ la termen .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.shrinking market ~ inchisa .{la preturi mai ridicaie.(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .intemal/home/dome market ~ ipotecara .potential market ~ primara .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .unofficial/outside market. de lingourl) bullion market ~ de navluri .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .global/mass market ~ imobiliara .{sub forma.free market ~ lichida .interbancara .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .

(bani prin investitii nerentabile) to sink 3. (trenul.to make a market a provoca panica pe ~ .steady market ~ supraevaluata .f. waste.) to miss.glutted market ~ tertiara ./i.weak market ~ specializata .) narrow/thin market ~ secundara .n.forward exchange market piete complete .market overt ^ restransa/Iimitata .(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin. (drept'ul la) to forfeit v.) one-sided/-way market ~ specifica .) complete markets ~ consolidate geografic . picket ~ de greva — strike picket pichetare s. (timpiil) to waste 2.(bur.speculative market ~ spot/a disponibilului .T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila . loss. (la jocuri de noroc) to gamble away 4. ocazia etc. (pagiibd) damage ~ a navlului .target market ~ unica . (de cdtre grevisti.(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic . demonstranti) picketing picior s.(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss .(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept . (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur.(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba .t.to raid into the market pichet^. to lose.board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .foreign exchange market ~ valutara la termen . (pe care unui sail mai imilti. forfeiture -' accidentals . fie pentru cumpdrare) (bur. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market.single market ~ valutara .) overbought market ~ supraincarcata .(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta .(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica . 1.specific market ~ speculative . (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea .stringent/ limited market.(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue . wastage.(prin incdicarea unui contract) forfeit.i.f.accidental damage ~ aditionala . to lose pierdere s.

(imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s.f.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela .(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare . ~ naturala/inerenta .) translation loss ~ deliberata/intentionata .(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta .(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig.(. piece 2.f. fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an. mar/a) (asig. practical de fisc pentru o societatc falimentard.) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere . mar.severe/heavy loss.) partial loss ~ pe hartie .(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin.net loss ~ partiala .(asig. (exemplar) copy 3.reala .) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat .) pilferage ~ de exploatare .(asig.(despre nava.maritime loss ~ pe ultimul an . part.f.(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .(asig. vault .loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca . (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa . cellar.« timpul transportului) (asig. mar.leakage loss.natural wastage ~ nerecuperabila . mar.) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii . 1.(asig.weight loss ~ de translatie . (specimens specimen.succeeding losses pierdut adj.) general average loss ~ in avaria particulars .(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate .) lost or not lost piesa s.(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila .) constructive/presumptive total loss ~ totala reala . mar.(as ig. lost ~ sau nepierdut . prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .storage losses ~ neasteptate .wearing part pinta s. loss due to leakage . mar.windfall losses ~ prin credite neperformante .) particular average loss ~ mare/grava .operating losses ~ la depozitare .cred^i losses ~ succesive .258 ~ de bani .total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig.f.

cadastral survey ~ cincinal .n.day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare . pensii.price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .(cargoplaii) (mar. schedule ~ al capacitatii de incarcare .PIV-PLA -.) cargo plan.(mar.planned unit development .) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala .contributory pension scheme ~ de pensionare .debt ceiling ~ al preturilor .n.(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.annual/year-to-year plan ~ cadastral .investment plan. draft.) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan .credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit . (program) program(me).production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri . to limit plaja s. {interval intre doua mdsuri. design. doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.(a navei) deadweight plan ~ de invatamant . scheme.curriculum ~ de livrari .f.saving/thrift plan ~.strategic plan planifica v.bonded vaults plafon s.marketing plan ~ de pensii .redemption table ~ de amplasare .production planning ~ a sortimentului de produse product planning . (a programa) to schedule planificare s.de economii .(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .five-year plan ~ de activitati zilnice .t.long-term plan ~ de productie .pension scheme ~ de pensii contributiv .de investitii .retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional . (protect) project. {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit. beach 2. asigiirdri de sdndtate etc.(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii . draught. (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .vamala .general plan/outline.t. loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .de stimulare . plan.(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v.occupational pension scheme ~ de personal .) capacity/tonnage plan ~ anual . to plan. expenditure capital plan ~ de incarcare . planning ~ a productiei .f.schedule of delivery ~ de marketing .(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu .staffing schedule ~ de perspective . 1.

(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s.textile plant plasa v.short-term/'-dated investment ~ privat .payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua . (a vinde) to sell plasament s. to invest.industrial plant ~ textila .) organization planning ~ a structurii profesionale . disbursement.sinking ~ direct . plantation planta s.(bur. (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .260 ~ a structurii organizatorice . sharepushing plastografia v.paymeni against documents ~ contra ramburs . pay.overpayment ~ fractionata .f.(man. investment ~ avantajos .payment in driblets ~ graduala a ipotecii .(de titluri de valoare. placement. sale ~ de actiuni lipsite de valoare .mortgage graduated payment ~ imediata in numerar . (vdnzare) selling. to forge plastografie s.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .oil plant ~ tehnica/industriala .outward payment ~ excesiva . defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor .payment after delivery ~ efectuata .spot cash ~ integrala . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal.f.» sharehawking.aggregate planning ~ strategics .family planning ~ globala .advance paymeni.f. plant ~ furajera fodder plant '.f.budgetary planning ~ calendaristica . forgei-y plata s.) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .(a personalului unei companii) (man. jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .strategic planning plantatie s.time wages ~ dupa livrare .central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .oleaginoasa .(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt . payment in full ~ in acord pe iard de inaintare .truck system ~ a soldului .full payment.n. (investitie) placement. (a imei datorii) discharge.f.eligible investment ~ dezavantajos .scheduling ~ centralizata .advance payment-payment in advance ~ contra documente .t.paynient of balance ~ anticipata . (a investi bani) to place. t.(mar.) career planning ~ bugetara .payment forward ~ contramandata . payment.[in mina) yardage ~ in alimente .

v.la tennenu. ajutoare de f. to clear.(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte . payment in arrear ..externe .payment in due course .pan/parti a) payment. to make up.(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii.payments received platforma s.external payments ~ internationale .pentru onoare/sub protest . (un onorariu) to fee.warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment .la livrare .PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire . to pay. (o datorie) to settle.payment by transfer.(mar.J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay .trimestriala . to defray.cash against documents ~ in rate . to pay ~ anticipat .drilling rig ~ de foraj marin . to discharge.majora .overdue/outstanding payment. platform ~ de antrepozitare .in numerar la livrare .(regulaf) to pay in .payment by instalments. payment in part..(efectuate din averea unuifalif) (dr.f.cash with order -.(a unei cambii) payment for honour/'.i.periodical payments ~ preferentiale .international payments ~ periodice .offshore drilling rig placuta s.to pay in advance.omaj etc.pentru antrepozitare .) stevedorage.warehouse storage area ~ de foraj . to prepay ~ cotizatii .(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment.payment in cash. plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v.pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila .saptamanala . to disburse. (a unei datorii) payment on account .) preferential payments ~ primite .) transfer payments .dirty money/pay .l cuvenit .? upra protest ~ pentru ore suplimentare .payment in kind ~ in numerar .f. {SUA) time pa^Tnent . ~ partiala .weekly payment ~ simbolica . (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda . to liquidate. stowage ~ in natura . cashless payment ~ progresiva .cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .progress payment ~ restanta .overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .delivery on payment .

vineyard politica s.n.f.payable on presentation ~ la purtator .to pay on account ~ in natura .m.to pay by instalments ~ in rate mici .n.m. viniculturist. full ~ si la marca .(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^.m.n.surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .(corn.(tarif.free-trade policy ~ pietei deschise . pentru a actiona asupra masei mor.(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s ./i. surplus value ~ absoluta . plenipotentiary pliant s.standard of iii^ policy ~ a ocuparii . to pay off ~ in cont curent . folder plic s.(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central. plutocracy poanson s. policy. extra. surplus ~ de casa . to pay/to put down. envelope ~ cu fereastra .f.payable by instalments ~ la cerere . (salarii) to tmck ~ in numerar . to cash ~ in rate .) cash-and-carry platitor s.to pay out ~ la livrare . adundri) plenary plenipotentiar adj.demand policy ~ a nivelului de trai .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise . (despre sedinte.to pay in full.payable at maturity ~ la vedere .window envelope ~ cu salariul .to pay damages ~ integral . pleading plenar adj.payable at sight ~ prin andosare .payable on demand ~ la livrare . ploughman plus^.f.relative surplus value plutocratic s. (ca sistem) politics politica liberului schimb .(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii .payable to bearer ~ la scadenta .payable on delivery ~ la ordin .(tarif. valoare) to underpay platibil adj.to pay in ~ in contui datoriei .to pay on delivery ~ la timp .f. prospectus. payable.payable net cash ~ in rate . winegrower. payer pledoarie s.to pay in kind.absolute surplus value ~ relativa .cash shorts and overs plusvaloare s. paid ~ anticipat . (dr. stamp ~ de titlu . addition. (la cerere) callable ~ cu anticipate .ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.payable as per endorsement platit adj.to pay by cheque ~ sub . vintner podgorie s.262 PLA-POL ~ daune/despagubiri .(in numerar. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.to pay up ~ peste .to pay(in) cash.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .payable in advance ~ in numerar fara reducere .f. valoare} to overpay ~ prin cec .) plea.payable to order ~ la prezentare .

industrial policy ~ inflationista .austerity policy ~ de creditare a bancii .antitrust policy .bugetara .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului . inflationary policy ~ interna .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .pricing policy ~ de relansare .investment policy -.bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .de austeritate .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare . (cambie) bill of exchange 2.policy of retrenchment ~ de stabilizare . {de asigurare} policy ~ de asigurare .(politico comerciala) wait-and-see policy .marketing policy .supply-side policy ~ agresiva de vanzari . 1.foreign policy ~ fiscala .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.environmental policy ~ de personal . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .income policy ~ deflationists .hull policy ~ de asigurare colectiva .fiscal policy ~ industrials .insurance policy.economic policy.trade policy ~ concurentiala .policy of deflation.(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .internal/home policy ~ monetara . disinflationary policy ~ economica .budgetary policy ~ comerciala .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .anti-inflation policy ~ antitrust .policy of inflation.household policy ~ de asigurare a navei .aggressive sales policy ~ agricola .f.vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .dividend policy ~ de expectativa .de mediu .agricultural policy ~ antiinflationista .collective policy .de preturi .tariff policy polita s.cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .stabilization policy .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .de marketing .de venituri .

t.marine pollution pomana s. underwriter's policy ~ de asigurare mixta . duratd) chronic pollution ~ fluviala .{:r. impotriva furtului etc. functie de modi/lean Ie intervenite ir.) traveller's policy ~ de asigurare de viata .all-risks policy ~ de asigurare in bloc.) valued policy ~ de asigurare flotanta .mixed policy ~ de asigurare neevaluata .named policy ~ de asigurare pe termen . care primele sunt revizuite periodic ir.(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare .f. mar. floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy. charity. consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy.marine insurance policy.standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig. riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala .'.open policy/cover ~ de asigurare evaluata . voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale . mar.water pollution ~ cronica .time policy ~ de asigurare pe voiaj .medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor . to pollute poluare s. (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor . policy of reinsurance ~ mixta .{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip .(repetatd si de hingi.(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune .(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima . (pentru mai multe voiaje) (asig. handout pomicol adj.(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy.) honour/wager/gaming policy. pollution ~ a apei . fruit-growing . running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor . mar.river pollution ~ marina .fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii .without-profits policy ~ de asigurare deschisa .) block policy ~ de asigurare limitata .f.264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.(care r.reinsurance policy.(cauzatd de tin accident major) business interruption policy. mar. policy proof of interest ~ de reasigurare . alms.(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy.(asig.u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata .

(ban) inn popri v. (de prezenta) time clerk/keeper. (in forma fie confidentiala la bursd.rn. pump 2. to tally.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s.port of departure.faulty tallying ~ la descarcare .port of call ~ de expediere . funeral furnishers pont s. hint. fruit growing/farming pompa s.resident population ~ totala total population port s.passenger terminal ~ de plecare .canal harbour/port ~ de descarcare .f.active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta .congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .refinery port ~ cu santier naval .tally of loading pontator s.bunkering/fueling port ~ de canal .tally of discharge ~ la incarcare .n.n.transit port ~ deschis . tallying ~ defectuos .outer harbour/port .port of distress/ necessity/refage ~ de sosire . port ~ aglomerat . to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire . to clock. to distrain.port of delivery ~ de marfuri . sailing port ~ de refugiu .f.continental port ~ cu maree . fruit grower/farmer.discharging port ~ de destinatie . garnishment.port ofadjudication ~ exterior . harbour.lake port ~ de livrare . clocking. tallyman popas s.ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri .port of entry ~ de incarcare . (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda . booking. to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s.t. (de marfuri) tally clerk/keeper.open harbour/port. cursele de cai etc.n.equipped port ~ cu rafinarie . 1.(tin salariat} to book in pontaj s. ceremony pompe funebre .transshipment port ~ de tranzit . (de marfuri) tally.m.i.dock harbour/port ~ de buncherare .f.(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import .) tip. cue ponta v.lading/loading/ shipping port ~ de lacuri . orchardist pomicultura s.n.floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa . pomp. (marfuri) to tally v.undertaking.shipbuilding port ~ de andocare . sequestration populatie s.cargo port ~ de minereu . population ~ activa .(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal .port of arrival/entry ~ de transbordare . to book.t.f.

precara .perpetu.bulk maize poseda v.to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .dere al operam} safe port ~ terminus . free port/zone portuar adj. O\\"GC tenure. possessor.n' .lawful possession .n. to possess.oil harbour/port ~ sezonier .terminal port ~.(din punctui de ve. (fin.foreign (trade) zone ~ maritim .f. carti de credit etc. port.(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri .mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant .to possession of. la un pret speci^-cait.backlog/ stock of orders . (resurse) resourca? . appointrr.Eegirinia . to QW! define) to hold posesie .(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare.) efficient portfolio porto-franco s..266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial .de investitii .m.} wallet portofoliu s.c »1 institute a intra in posesia ..s-.pe termen nelim'tat . place.to property in smb. arer.actual possession ~ incorporala .f. (delmere) hokling --' de fapt .to take possession of a pune pe cineva in ~ . fara a schimba sn^sa de undo iff...vamal . porumb s.investment portfolio ~ de piata ./.maritime port.n.) portfolio ". vor pfinn beneficiile) portability portofe! s. 1.m.(propiictciie .risk portfolio ~ eficient .n.(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .temporara — (inchiriere.river harbour/port ~ nuvio-maritim ..' possession. owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit .agresiv . callability ~ de schimb .(de pe frontiera eficientei) (fin...1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara . (mijioace) means. ~ de revocare .sigur -.industrial port ~ interior .occupancy ".t.river-maritime port ~ industrial .asset portfolio ~ de comenzi neonorate . j inainte de maturitate) call fefians.seasonal port .port of entry portabilitate s. sea harbour/port ~ pescaresc .precarious tenure .cardholder posibilitate s. post. Indian (SUA) corn ~ in vrae . harbour. (ca most eni tor e'.fishing/fishery harbour ~ petrolier . to repossess posesor s.c occupancy a da m ~ . (shijba)]ob .to give possession of a lua in ~ . possibility 2 M. maize.exchangeability post s.de active .n.inland/inner port ~ liber . (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca. (pentru bancnote.

to put into practice. s.f.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga .. postal.air mail ~ electronica .(cont. method ~ comerciala commercialism. \. vacancy ~ liber temporar . iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare .(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur. probationer.to practise a profession practicant s. post.unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags. (afolosi) to use.) creditor position ~ descoperita ..cele care . (despre o persoana) practical (-minded).t.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s. (sociala) standing. status. numdru! de titluri ale aceleiasi societati. 1.) accruals postdata v.n. (ampla-sament) situation.part-time job ~ liber/vacant . load. (greutate) weight ~ a datoriei . condition ~ tehnica .navigational/sailing practice ~ in productie .(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile.f.) technical position practic adj. post. (aplicat) applied 2.full-time job ~ cu norma partiala .express mail potential adj. burden.vacant post/job.m. status.) synthetic position ~ sociala .social standing. practical.sales potential ~ de viitor . cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur. (uzantd) practice. (oficiu) post office ~ aeriana . n. to date forward poster s. poster post-restant s. skilled practica v. (SUA) (care ot) general delivery postal adj. potential ~ al pietei .prospective potential ~ economic . m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd. position 2. condition 4. (folositor. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare . util) useful. use.n.productive potential ~ de vanzare . sold al limit cont. practice.inland mail ~ rapida .t. trade practice ~ de navigatie . mail. (priceput) experienced.f.f. paste restante. to practise.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor.casual vacancy posturi tranzitorii . po§ta s.) short position/ covering ~ pe piata . matter--of-fact. to employ ~ o profesie .economic potential povara s. to backdate.market potential ~ de productie . in cadrid iinm portofoliu de titluri. site 3. to postdate. (corespondentd) mail.(cont. [stare.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur. usage.electronic mail ~ interna .plant practice practici comerciale neloiale .. threshold ~ de rentabilitate . (stagiar) improver practica s. (metoda) practice.n.

right and true deliver).prompt delivery ~ in minus .(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala .) management threshold ~ diferential ..n.(mar. (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj.consumer preference ~ frauduloasa . precast unit preferential adj. warning ~ de concediere .short delivery '.customary delivery ~ de la bord .) delivery •~v.shon. delivery. (remitere) consignment. to prefabricate prefabricat adj. in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit. ~ franco -.f.(fata de documente!^ df trafiSpof •t) .i.-y '•"' tran.) alongside delivery strategic predisposition predispus adj. discharging overside ~ priii t'ransbordare .(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate .'sfer ~ urgenta . to hand over. board .) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1.(mar.(price platd efecfuata de cdtre un debitor. (din beton) precast s.t.(mar. (previous) notice. (a incredinta) to commit. to deliver.f. previous.a week's notice a da im ~ .(mar. (a remite) to consign.accident-prone preemptiune s. precontract preda v.actual delivery ~ eronata/gresita . previous.to break even prajiisa s. entrusting with ~ altei nave .2.poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail.(fata de documenreie it' transport) .din costurile fixe) (fin. to entrust with predare s. de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului . preferential.free delivery ~ imediata . (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch.to give notice precapitalist adj. .f. prior precontract s.landed predispozitie s.express delivury predat adj.warning for discharge ~ de o saptamana .t.'.exacta .misdelivery ~.) o^./. preference ~ a consumatorilor . (incredintare) commitment.f. (in constructii} prefabricated part.de saracie .f. precapitalistic precedent adj. handing over.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco . pole. (dr.deiive. preferred preferinta s.. predisposino-propensity ~ strategical .(tendmia unei societal.Tntarziata .o'verdue delivery ~ la bordu! navei .necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.) cash breakeven point . preceding preambala v. n. to prepack preaviz . (la) predisposed inclined to ~ la accidente .'ers-A delive"y. delivered ~ 111 ininus .268 nu reprezintd iefire de immerar . 1.) preemption prefabrica v.

(moral} injury a cauza un ~ . datorii etc. (a unui termen) prolongation. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur. to take samples prelevare s.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila . (dr. la un anumit pret.in grup .} to continue.cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v. combination ~ a controlului asupra unei societati . valabilitatea} to extend. (afaceri.f. (pagiibd} damage.to succed to a business ~ o functie .f. to process. (uzinare) tooling ~ automata a datelor .(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren .to assume/to take a risk preluare s. (mostre) to sample. detriment.} takeover.to do a prejudice/an injury preleva v.training within industry. prejudice.integrated data processing prelungi v. (viza.t.t.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s.} to take over ~ un rise .n.f.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v. to work.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr. (a lezd) to injure prejudiciu s.desk training prejudicia v.random sampling ~ de mostre in trepte . m-house training '. (de afaceri. (mecanic} to machine. (a . loss.to take an office preia.la locul de munca -job training ~ teoretica .t. (a uzind) to tool prelucrare s.f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii .} warehousing ~ ferma .) fraudulent preference ~ pentru lichiditati . (a reinnoi} to renew.(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur. (dr. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption. (un termen} to prolong. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting.} continuation. disadvantage.automatic data processing ~ integrata a datelor .group training . datorii etc.t. processing.f. (a amdna} to delay prelungire s.multistage sampling ~ de mostre pe grupuri . (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre .to jump a claim ~ o afacere/firma .t. (mecanica) machining. (absorbtie. to prejudice. to be prejudicial/detrimental to.

(cost) cost. 1.(mar.extension of a credit premia v.t.f.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus . a valabiUtdtii) extension.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice . titlu etc. presidency.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s. claim. (cerdnd bani) to dun prescriptie s.) to give/to award a bonus to premiu s. (amdnare) delay ~ a unei cambii .claim for damage ~ nefondata . demand price.(bur.t. (al unei adundri. president. freight rate ~ al pietei .market price ~ al zilei . (reinnoire) renewal.) duress ~ a cererii .technical specifications presiune s. bonus.) bear run ~ a speculantilor a la hausse . (a cere) to require ~ despagubiri .contract price ~ convenabil .) award.inventory pressure ~ fiscala .m.day's price ~ atractiv . (a indemna. (tarif) rate ~ ajustabil .f. direction.) bull run ~ a stocurilor de marfuri .bad claim ~ rezonabila .n. (nelegald. chairmanship pretentie s. al unui comitet.fair claim pretinde v. (rasplatd. nefondatd) exaction ~ de despagubire . a recompensa) to reward.) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva . bounty presa v.charter money/rate. (a rdspldti. (la salariii un functionar etc.f.270 PRE-PRE prestari de servicii . specification 2.f.price asked.duty-paid price ~ cerut . a zori) to urge. pressure 2. (dr. (distinctie. to award a prize to.) prescription ~ achizitiva/pozitiva . prize. (cheltuiald) charge. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual .providing services presedinte s. recompensa) reward.) landed price ~ al navlului . regulation.{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr. price. to claim. (la salariu) premium.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit . demand.t.) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr.(dr. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s.fair/reasonable price vizei.pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse .(bur.charm price ~ brut .to claim damages pret s. carrying out .n. 1.single fare ~ al marfii la descarcare . (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr.f.sliding scale price ~ al biletului dus-intors .

factory/prime/ first cost ~ de inventar .total cost ~ de cost uniform .equilibrium price '.basis price ~ de catalog .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .de emisiune ~ {a titluriior) issue price .dumping price ".(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.subscription price ~ de soc/reclama .precalculated cost price ~ de cost brut .cash price ~ cu reducere/rabat .cu amanuntui recomandat .blanket/flat price ~ global/forfetar .manufacturer's price .(.ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .invoice price fix/stabil .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar . net cost ~ de cost antecalculat .administered price ~ informativ .) actual price ~ exorbitant .de echilibru .force account rate .actual/real cost ~ de cost integral .discount price ~ cu ridicata .purchase price ~ de dumping .flat cost ~ de cumparare .catalogue/list price ~ de conversie .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .racking/unreasonable price ~ facturat .informative price .overall cost.(a titluriior de valoare.hedonic . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .retail price ~.pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .de rascumparare . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.agreed price ~ cu amanuntui .monopoly price ~ de oferta .de revocare .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .supply price.knockout price ~ efectiv .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .sale/bargain price ~ de subscriptie .de exercitiu .stocktaking price ~ de livrare .gross cost ~ de cost contabil .PRE-PRE PRE-PRE 271 .) exercise/strike price ~ de export .selling price ~ derizoriu . lump sum price .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .cost price.wholesale price ~ curent .(de tranzactionare a actiunilor) (bur.single cost ~ de cost total .book/accounting cost ~ de cost efectiv .) offering price ~ de producator .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .convenit/stabilit . la un pret specificat.export price ~ de fabrica .

(bur.(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .) shadow price ~ unic .nominal price ~ oferit .tinta .bottom price .floor price.high price ~ maximal .(stabilit de guvern.(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net . i best price ~ eel mai scazut .plafon .(la Ucitatie) bid (price).full price ~ intern/de transfer .(la Ucitatie) starting/reserve price. permis de o lege) maximum price ~ mediu .(dupd inchiderea bursei) after-hours price.marked price ~ mare/ridicat .loaded price ~ la deschidere .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.unit price pretui eel mai bun/avantajos .flat price ~ unitar .tariff scheduled price.(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .umbra .(bur.(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile . (SUA) upset price ~ integral .low price ~ special .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .) opening price ~ la incarcarea in vagoane .average/mean price ~ minimal . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial . cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.price on rail ~ la tnchidere .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.inclusive price ~ .open price ~ liber de piata .{bur.(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .) transfer price ~ in antrepozitele vamale . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .) close price ~ suplimentar .rising price ~ incarcat/exagerat .hire-purchase price ~ .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat .prohibitive price ~ putin scazut .inclusive terms ~ in crestere . bidding.forward price ~ liber/nefixat .net price ~ nominal .support subsidized price ~ tarifar/de referinta .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.breakeven price ~ la termen .free market price ~ -limita/-prag .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil . tariff/scale rate ~ .

probe etc.world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator . to present: (a oferi) to offer..(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar . (dr. gratuity.presumption of law prim num. first served prima s.(speci-fice unui post) (man.seasonal prices pretui v. sosirii) (mar.t.first mortgage ~ prima .seller's prices ~ sezoniere . premium.t. primul iesit . to chair v. presumptive prezumptie s. to valuate. (a stipula) to stipulate.) to furnish. to foresee. (subventie .f.statutory meeting ~ ipoteca .conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt .) first call primul esalon de conducere .(al unei cambii) first of exchange ~ intrat.) first in. first prima adunare generala a actionarilor . to forecast 2. (gratificaiie. presentation. to be in/to take the chair prezumat adj.(navele sunt operate in ordinea.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata .(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare . (prognozd) forecast.) first-half year ~ sosit.) presumption ~ absoluta . (expiiiiere) exhibition. to estimate. rater.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar. (prin. referinte.) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama . primul operat . (oferta) offer. (a cursului actiunilor) (bur. (a da) to give. (oferta pentru furn izarea de marfuri.) first come.) prices afloat ~ diferentiale . cont.market averages ~ mondiale .f.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare .to set the price/value at ~ putin . appraiser prevedea v.m.presumption of fact ~ legala .i.(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent. bonificatie) bonus.(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v.to set a low value on pretuitor s. first out . adj. {in bugef) to budget previziune s.f. (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact . (a expune) to exhibit. to value. (estimaf) constructive prezumptiv adj. (evahiator) valuer.t. 1.to submit a plan for approval prezentare s. to display. estimator. to preside at/over. servicii) tender. (explicatii. to appraise ~ la .) outlook prezenta v.semestru ..) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur. to provide.(bur.t. contract) to covenant.to deliver credentials ~ un cec spre incasare .f.(asig. display ~ a sarcinilor si a cerintelor . (cu fonduri) to furnish. dm raporf) to make.

) deferred premium ~ globala .premium pay. surcharge primarie s.share bonus ~ in numerar .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .) premium for the call ~ esalonata .(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.dispatch money ~ de eficienta .f.(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .) gross premium ~ integrals ~ (asig.(asig.(asig.redemption premium ~ de reinnoire .) premium for the put ~ in actiuni .efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .(fin) market risk premium ~ de stimulare . incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .) additional. pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .(bur.(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie . town/city hall .(bur.) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin. extra/loaded premium.(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .insurance premium ~ de celeritate . a cimentului etc.production bonus ~ de rascumparare .(mar.) marketability premium ~ de optiune .time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.cash bonus ~ necastigata .) risk premium ~ de rise de piata .(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .premium on an issue/on shares ~ de export . unor sectoare industriale.(as ig.274 guvernamentala acordald agriculturii.

{dr. principal.f.f. deprivation 2. receiving.management buy-in privilegiat adj. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. personal privatiza v.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . (dovada) proof. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta . \. principle principiul exceptiei .f. preferred privilegiu s. a unei firme etc. (verificare. to privatize privatizare s.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment . o capacitate legala) (dr. to receive.n.t. preference. foreclosure privat adj. (mostrd) sample. receipt ~ in cont .) charter ~ de conversie .) to foreclose privare s.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. private. \.control test . preferential.f. (incercare) trial. reception.{management prin eliminare.(dreptui unui individ.receipt on account principal adj.) conversion privilege ~ de emisiune . (de) to deprieve (of) 2. priority ~ a ofertei . (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.f. so. specimen 3.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr. control) verification.') incapacitation. 1.PR1-PRO 275 primi v.(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s. main.(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate .(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare .t.n.t. to get. test. evidence ~ de accept . 1. (de un drept/o capacitate legala) (dr. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata . proof. asigurat in grup. leading principiu s.issue power ~ de plata anticipate . control 2. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . (a metalelor) assay. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. preferential/preferred claim 2. (de un drept.first refusal ~ la descarcare .unloading priority priva v. to accept primire s. privilege. chief.

n. productive s. 1.civil case.trust for sale ~ speciala .economic .m. (de jilrne. percentage proces s. percentage. to institute/to take legal proceedings against smb.-verbal .(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare .de receptie .(official) report.) action a: law. procuration. spectacole. letter of attorney procuration. proceeding. record a fi in ~ cu cineva .-martor ..feasibility test ~ de lucru .m. case.production process .f.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare .summary proceeding ~ vamala . to obtain.xti1. proxy.(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1. rate (per cent) ~ al impunerii .purchase trial ~ la scara naturala . to law. warrant/warranty of attorney. (law) suit ~ de daune . fusion process . flow .substantive issue. . fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v.. to get.industrial run ~ penal .n.de productie . process 2. to bring/to enter an action against smb. producing. question. proceeding.criminal trial.n. to procure. (obiect al wiei discutii. trust deed/instrument ~ de administrare . procedure. yielding. procura v.f. (bani) to raise. a intenta un ~ cuiva . to obtain.average sample ~ testimonials . manufacturer.(in indiistria te. problem. method procedura s.tax rate ~ de rebuturi . (dr.field experinient . (penan criminal trial ~ civil . practice ~ de arbitraj . proxy procura s.to bring smb.procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara .(dr. (la) to proceed (to). power of attorney.operating process. to go on (to) procedeu s.procedure of customs procent s. to act.f.i.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate .ci) sample of fabric/work ~ de omologare .n. producer.{a navel} delivery trial .economic process .) proof by witness problema s.heavy percentage procentaj s. (civil) (law) suit.to be at law with smb.special/particular power (of attorney) producator adj. al unei con'troversc) issue ~ de fond . (tnandatar) procurator.acceptance test/trial ~ de predare .damage suit ~ de identificare .check/duplicate sample -~ medie .arbitration procedure ~ de faliment . procedure.acceptance delivery test ~ la cumparare .t.industrial .reject rate ~ ridicat . to find procurator s. (chesfiiine) matter. case ~ tehnologic .

commodity production ~ de serie .standard production./ capacity output ~ modulara .maximum/peak/ultimate.physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ". to manufacture 2.(cerere sent cantitatea pre. manufacture. gainful.modular production ~ medie .handicraft industry ~ neta .in flux/pe banda . (profit. (o recolta} to yield ~ m serie .pe handa rulanta .flow/line production.net production ~ nominala .f. efficiency . to yield.PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual . tereiwrif pay.{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj.industrial outpui/ production interna indigenous/home production .efectiva/reala . to produce.hourly output/production .g5obala .effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production . output. {agricola) yield.sub . {despre zacammte.f.permanent output ~ de calitate superioara .quality production ~ de marfuri .a muncii productivity of labour.output per man-hour ~ pe om-schimb . harvest ~ artizanala/la domiciliu . yield production ~ -marfa .to produce on the line ". belt system of production ~ in flux continuu .market output ~ maxima . efficient. productive. working efficiency ~ globala .output per man-shift productie s.private producer produce v.continuous flow production ~ in serie/masa .t.crop capacity.gross/aggregate output ~ indirecta . productivity.individual producer ~ la costuri marginale .(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala . 1. outturn.in serie mica/discontinua . harvest ~ agricola .agricultural/farm production.productivity of capital a capitalului fix .'i'azuta} to overproduce . dobdndd) to return.to mass-produce . payable productivitate s.average output ~ me§te$ugareasca .rated output ~ orara .cottage production ~ continua .small-scale production ~ la hectar .peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora .(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .prea in'iilt fata de . repetitive manufacturing '. production.a capitalului .mass/quantity/serial production .marginal cost producer ~ particular .

(marfd) commodity.marginal social product ~ social total .daily output/production produs s.batch production ~ pe om-ora .(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .(bunuri de consum mai scumpe.reduced output ~ saptamanala .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .substitution product ~ ecologic .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record . in general una singurd) throwaway ~ agricol .food products-foodstuffs ~ chimice .perishable product ~ principal/de baza .per capita output ~ pe loturi .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .end product ~ finit .final/terminal product ~ inferior .(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara . (care se aruncd dupd mtrebuintare.record output ~ redusa .synthetic product ~ social marginal .(a iinui an) vintage ~ zilnica .pharmaceutical ~ final .gross domestic producr ~ intern net .net national product ~ neperisabil .weekly output/ production ~ secundara .primary product.nonperishable product ~ oferit gratuit .faulty product ~ cu implicare puternica .by(e)-product ~ sintetic .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .output per man-shift ~ potentials .net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd. oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar . (nefinisat) raw product ~ cu defect . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product. care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods . (articol) article.gross national product ~ national net .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil . {artificial sail natural) product.chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .crude product.social total product produse alimentare . celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .green product ~ farmaceutic . {natural sail agricol) produce.n.output per man-hour ~ pe om-schimb .agricultural/farm produce ~ brut .

terebentme.i. gain. (vdndute ca material) soft goods profesa v. return. professional.monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.) attributable profit ~ brut .competitive profile ~ al consumatorilor . chargeable gain . profile ~ al clientelei .dairy produce meste^ugaresti handiworks. precum articolele de vestimematie. revenues ~ acumulat/nedistribuit .(benzine.consumer durables.textile goods. (din exploatare) trading profit ~ contabil .disposable goods. handmade goods ~ petroliere albe/curate .home products -'•' de folosinta imediata . unappropriated profit/earnings.m.taxable profit.economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil .f.gross profit. undistributed profit/earnings. vocational. to profess. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie .admis .(bunuri de consum.') brown goods ~ de culoare portocalie . inlocuite in ritm moderat) orange goods ~..de fabricatie interna .(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man.de folosinta indelungata •.PRO-PRO 279 ~ de culoare maro .atribuibil .) (SUA) goods in progress ~ iactate . ielevizoare etc.n.(titei.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri. occupational profesionalism s.(bunuri de consu'n.book/accounting profit ~ de capital . s. molorina speciala) white products oil. vocation. v.consumer nondurables -.. profit. proceeds. professionalism profesionist adj.de culoare rosie . professional profil s.(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase . motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase . retentions. pacurd.(profitui net) admitted profit .consumer profile profit s.f. after-tax profit ~ economic .n. earnings.n. occupation profesional adj. hard goods . precum cele alimentare.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings. to practice profesie s. clean/light oils ~ petroliere negre . earned surplus .customer profile ~ aE concurentei .de imica foiosinta . con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . benefit. profession.(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile .(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol .(conf.

) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare . {de) to profit by.economic progress ~ tehnic .personnel plan ~ de amortizare .long-term/-range forecast ~ pe termen scurt . to ban prohibitiv adj.(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut .draft budget. forecast ~ a fluxului de fonduri .280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes.t. scheme.steady progress ~ economic . to forecast prognoza s. remunerative.paper profit ~ suplimentar .short-term/-range forecast program s.short-time working. progressive prohibi v. short day a lucra cu ~ redus . to program(me). gainful. to schedule progress.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend .t.draft articles .mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza .to bring in profit. before-tax profit ~ legal . (de document) draft ~ de buget . (orar) timetable.to be on short time programa v.ont. to take advantage of. project.technical progress progresiv adj.n.(c.n. prohibition proiect s.t. profiteering s.trend forecast ~ economics . schedule. progress ~ continuu/sustinut .f.broken time ~ de ree$alonare a ipotecii . prohibitive. (plan) schedule. profitable.profit forecast ~ a vanzarilor .loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .extra profit a aduce ~ .loan schedule ~ de mcarcare .m.discharging schedule ~ de e$alonare a creditului . lucrative. (politic) platform ~ al salariatilor . profiteer prognoza v.flexibile working hours ~ redus de lucru .subcontract programme ~ flexibil de lucru . to prohibit..public bill ~ de lege financiara . advantageous. to plan. program(me). plan. prohibitory prohibitie s.draft law.legal profit ~ net .economic forecast ~ pe termen lung .to drive benefit/ advantage from profita v./?.quick returns ~ scriptic/teoretic . moneymaking.f.draft contract ~ de lege . design.i. bill ~ de lege de interes public . beneficial. estimates o o J ~ de contract . to yield a permite/a rezulta 1111 ~ .to leave a profit a trage un ~ din .fund flow forecast ~ a profitului .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid . fin.net/clear profit ~ normal . to trade on/upon profitabil adj. rewarding profitor adj.

to deliver propasi v. to proletarianize promoter s. proletarian proletariat s.t. (intens un produs.undivided property ~ industrials . detinere) ownership 2.n.real estate/property.brand promotion ~ a vanzarilor .) to promote. to promulgate.PRO-PRO 281 .(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara .mortmain ~ individuala/nesolidara . holder. (in grad.t.technical design proiecta v. promotional promova v. ratio.) industrial property .(SUA) publisher ~ funciar .sole owner/proprietor proprietate s. interese etc. several property ~ indiviza . 1.(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple.f.(asupra brevetelor.n. owner.fee. infunctie) to raise promovare s.severally. percentage proportional adj..absentee ownership ~ abandonata pe mare .m. to design. estate ~ funciara absoluta .f. planner. s. proletariat proletariza v. to flourish.. realty. to enact pronosport s.(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci .t.resource owner ~ de ziar . 1. promotion ~ a reactiei directe . (interese) to advance. football pool/coupons pronunta v.absolute ownership ~ comuna . draftsman ~ -sef.t. to prosper. proprietor. (o sentintd) to pass. to plan proiectant s. promoter promotional adj. to project.m. proportion.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista .personality promotion promulga v. quality ~ a unui absenteist . calitate) property. property. immovables ~ inalienabila .berth owner ~ de resurse .landowner ~ prezumtiv . proportional proprietar s.tehnic .f.derelict ~ absoluta .sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati .corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara .cooperative property ~ corporala .m.) to boost 2.'.land(ed) property. heir land ~ funciara .t.chief designer proletar adj.(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei . (initiative. (trdsdturd.reputed owner/ proprietor ~ riveran -.storekeeper ~ de nava . able property. possessor. mdrcilor etc. freehold ~ funciara limitata . immo. o marcd etc.riparian ~ unic .wharfinger ~ de magazin .m. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii .cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts . designer. to thrive proportie s.shipowner ~ de nava de linie . (posesiune.

public/state ownership.(cu ocuparea unui local.leasehold (property).collective ownership/ property ~ ocupata temporar .(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata . prosperous. (o Industrie.process/ processing properties prospect s.(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum. clear estate ~ mobiliara .n. ownership without usufruct ~ obsteasca . m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar . to thrive prosperitate s. protection protectia muncii . tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances. (a sprijini) to support.tail male proprietati tehnologice . protectionism ~ administrativ .f. thriving prospera v.issue prospectus prosper adj.embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina .unassessed property ~ nuda . {adept al protectionismului) protectionist proteja v.(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor.i. flourishing.labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca . to protect. 1.282 PRO-PRO ~ intelectuala . to flourish. prospectus. protective s. (brosurd) leaflet ~ de emisiune . personalty ~ necorporala .(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata .t. formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar . (cambiaH protest ~ de munca .industrial action ~ pentru neacceptare .life estate ~ publica/de stat .incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa .personal estate/property.environment protection ~ contra accidentelor .m.n. letting.f. a unui spatiu} sit-in . public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina .accident prevention ~ prin brevetare .private ownership/property ~ pe viata .patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s. prosperity. thrivingness protectie s.bare ownership.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social . protest 2. to prosper.employment protection ~ a mediului . mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp.n. un sector economic) to safeguard protest s.intellectual property ~ ipotecata . norme sanitare etc.

(articol.) import gold/specie point .{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v. post.business-to-business advertising ~ informativa .digest publicitate s.n.to have a bill protested prototip s.loan loss provision provizoriu adj..t. {aiidienta) audience ~ captiv .f.persuasive advertising ~ primara . psychographics psihologie s. (/oc) point. point 2.(reclamd pentru tin produs. {de stat} public. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont.) prudence psihografie s. spot ~ comercial .. advertising ~ combativa . to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar . to issue. (o cambie) to protest ~ o cambie .f. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite . paragraj) item.ethical advertising ~ industrials . supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ . publication.f.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare . s.to protest a bill of exchange. 1.f. to publish. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s. (periodicd) periodical. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals . public. n. (impotriva) to protest (against) v. showplace ~ de aur la import .PRO-PUN 283 protesta v.n. temporary prudenta s.subliminala .f.(fin. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s.t.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica . publicity. prototype provizie s. provisional.informative advertising ~ institution ala . store.to get in provisions provizion s. {de pe ordinea de zi) item 3.breakeven point ~ de atractie turistica .n.{a unei firme. fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere .national advertising ~ persuasiva .trading post ~ critic al rentabilitatii .combative advertising ~ comparativa . public. industrial psychology public adj.comparative advertising ~ comuna/colectiva .i. (revista) magazine ~ bihmara .f.fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa .sightseeing spot. provision. place.subliminal advertising punct s.poster advertising promotionala promotional advertising . state.f.

limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .litigios de drept .) issue of law ~ litigios de fapt .(dr. in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere . bearer ~ de cuvant .m.) gold/specie points ~ in discutie .points at issue ~ pe ordinea de zi .(dr.credit scoring purtator s.de monopol .delivery point ~ electronic de vanzare -.n.customs house puncte de aur .s'.(sub care reduccrea tarifelor v.(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur. scoring ~ de bonitate . authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .money purchasing power ./ 1.umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .executive authority ~ fiscala .(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .284 PUN-PUT ~ de baza .(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie . power 2.electronic point of sale ~ in litigiu .(dr.items on the agenda punctaj s.(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .spokesman putere .) issue -.

(rambursare) reimbursement.end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. reimbursement. refunding.line of branch ~ economica . repayable. efficiency. dintr-nn registru) to strike off. o ipotecd) to cancel. rebate. reduction (in price) ~ comercial . \.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! . (amortizabil) redeemable rambursare s. (a sterge) to erase.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar .n. to refund.freight rebate radia v. 1.cash discount ~ de sfar§it de an . repayment. defrayment.n. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage.to disbar radiat adj.) aggregate rebate ~ la cantitate . output. (de pe o listd. district 2. to reimburse. repayment 2. return. (intr-un ramburs s.quantity discount/ rebate.f.f.f.t.f. refinery ~ de petrol . (amortizare) redemption ~ a unui impozit . to refine rafinarie s.) dawn raid raion s.n. (o datorie. to pay back.t.bargain basement/counter ~ de vanzare angro . discount. industry randament s.industrial branch. ramp.loading ramp/stage ramura s.f. to discharge ~ din barou . {din registrul de comert) defunct rafina v.R rabat s.) yield magazin) department ~ de solduri . outturn.t. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare .(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s.petroleum/oil refinery raid s. to remove 2. reimbursable. 1.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. defrayable. (plata) payment rambursa v.n.economic branch ~ industriala . branching ~ limitata . (fin.weight allowance ~ la navlu . (a chelluielilor) defrayal. (cheltuieli) to defray. raid raidul din zori . allowance.tax refunding integrala 5a scadenta . to repay. branch ~ de afaceri . stage. volume discount/rebate ~ la greutate .n. (a amortiza) to redeem rambursabil adj. to cross off.(la un mare magazin) contract department .(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s.

(fin.(fin. rank.) fair yield ~ curent . statement ~ al bugetului de stat .(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .return on capital.economic efficiency ~ efectiv . status 2. (dare de seamd) report.(indicele de profilabilitate'} benefit .marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .286 RAN-RAP ~ al activelor .rated output ~ pana la maturitate .bond yield ~ al unui titlu de valoare .(fin.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat .} gross yield ~ bun .) basic yield ~ economic .cost efficiency ~ al profitului .) net yield ~ nominal .) asset turnover ~ al actiunilor . 1. connection 2.) average yield ~ net .) effective yield ~ invariabil .annual return. (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .cost .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .marginal efficiency of investment ~ maxim .n.(fin.peak efficiency ~ mediu . yield to maturity ~ pana la revocare .(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report. efficiency of capital ~ al castigului de capital . position.cost ratio ~ bimetalic .mortgage priority raport s. (relatie) relation.(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni . 1.return on shares ~ al capitalului .capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei .(fin.(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui . (proportie) ratio 3. account.(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului .n.national accounts ~ al cenzorilor .(fin. (al unui plasamenf) annual yield ~ brut . final accounts ~ beneficiu .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.yield on investment ~ al pretului de cost .

capital propriu . exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont. ratio ~ a absenteismului .condensed report ~ confidential .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .situation report ~ de audit .productie .(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .) turnover ratio ~ a cre^terii .growth rate.m.valoare contabila .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor .confidential report ~ de activitate .operating ratio ~ dintre depozite §i credite . rapporteurs--^'' rata s.survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .lending ratio ~ financiar .end-of-day report raportui capital propriu .work report ~ de afaceri .business connections/intercourse/relationship ~ juridice . 1. rate of interest . instalment^.f. prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb . rate.(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .statement of expenses ~ de conversie . (fortei de muncd. pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .(asig.{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei .active fixe .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .capital-output ratio ~ valoare de piata .legal relationship a trece in raport .credit report ~ de evaluare .debt-equity ratio "•• investitie .cargo damage report ~ de cheltuieli ..appraisal report ~ de expertiza .delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .to enter on the record • -t n + TTey raportor s. procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor . corn.interest rate.

(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .) current ratio ~ a lichiditatii monetare ..(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .) acid test ratio. quick asset ratio ~ contabila a profitului .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie . oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .rate of profit.) hedge ratio ~ de capital .(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .(raportui active lichide . fin.rate of surplus value ~ a profitului .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .unemployment rate ~ a testului acid .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.) capitalization rate ~ de concentrare .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .

in pasivul bilantului unei societati.RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .(fin.(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.) historical rate of return ~ legala a dobanzii .) nonconference rate ~ de participare .average interest rate ~ minima a dobanzii .private rate of discount ~ nominala a dobanzii .(relalie care pune in evidentd. (intr-o fuziune.effective rate of interest ~ fara rise .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend . parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman . in raport cu ECU) central rate .(de piatd al unei actiuni) dividend .economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate.human capital rate of return ~ de retentie .{mar.(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin.) reserve ratio ~ de schimb . rate of exchange.) risk-free rate ~ fixa de schimb .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.pret .price ratio ~ efectiva a dobanzii .floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .) debt ratio ~ de lichiditate . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva . tax rate ~ de tndatorare .legal interest rate ~ lombarda .exchange rate.nominal interest rate ~ -pivot .) participation rate ~ de plata a dividendelor .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .

) (man. bad ~ platnic . redemption.(despre cecuri) genuine and valid .t.) riots and civil commotions rascumpara v.redemption of mortgage ~ de actiuni . mar.annual percentage rate ~ procentuala anualizata .country rating ratie s. (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin. (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s.(asig. (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile .n.f.bad payer razbois.price war ~ comercial .tariff/rate war reactie s.t.(dr. to redeem. ration. (la licitatie) to buy in.f. liability ~ conditionata/secundara .f responsibility.trade war ~ economic .) secondary liability ~ individuala .(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante .t.economic war ~ tarifar/vamal . real.(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .daily ration/allowance rationaliza v. contraargumente etc. to approve.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .(dr.) single liability raspunderi reciproce .) joint and several liability ~ unica . (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii . mar. (pentru) responsible (for). effective ~ $i valabil . war ~ al preturilor . reaction ~ de cedare/plecare . answerable/accountable (for).) several liability ~ integrals . liable (for) rau adj.bond redemption raspundere s.n. to confirm rating s.f.290 RAT-REA ~ procentuala anuala . repurchase.f.total liability ~ limitata .(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni . solicitare de concedii etc. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta .(in caz de coliziune) (asig.{asig.) fight reaction real adj.) {man. buyback.) rating ~ de tara .real rate of interest ratifica v. to allowance rascoala s. allowance ~ redusa . to rationalize.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes. to repurchase.(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala .short ration/allowance ~ zilnica .primary liability ~ solidara §i individuala . actual. to ratify.

voucher ~ de antrepozitare . (profesionala) retraining ~ profesionala . (a face o cerere/petitie pentru.clean receipt ~ de primire a marfii .t. warehouse warrant reciproc adj.t.m. (dr. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi .t. (mjudecatd) to sue at law reclamant s. (plata unei taxe etc. t.(deposit) warrant.) plaintiff. reinsurer rebut s.REA-REC 291 realiza v.to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie .t. to recycle recipisa s.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport .n. 1. claim er. to put in a claim for.t. a unui contract) fulfilment 2.t. spoilage. waste (product). (despre un plan) workable realizare s. to reinsure reasigurare s. (a unui profit.delivery receipt ~ de livrare neta . (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v. carrying out/through. claimant.customs warrant ~ .) realization. taking over/delivery of goods receptioner s.f. to reject.f.n. reception ~ a marfii . receiver (of goods) 2. reinsurance ~ facultativa .postal/post-office receipt ~ vamala . to check and sign for receptionare s.t.m.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de . to carry out/through.facultative reinsurance reasigurator.f.to clear realizabil adj.economic recession rechizitiona v. possible.delivery receipt ~ de livrare .) to exact 2. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . a pretinde) to claim. warehouse receipt ~ de bagaje .baggage check ~ de depozitare pe chei . to recapitalize recensamant^. feasible. to necessitate 3. petitioner . a unui plan etc.warant .receipt for goods ~ postala . {un magazin) to restock reasigura v. census taker receptie s.t.order clerk recesiune s.f.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere . reciprocal. 1. 1.t. to achieve. (de cdtre un inspector) acceptance 3.f. to replenish. (marfa) to take delivery.dock warrant.f. to scrap. 1. scrap. mutual reclama v. (la hotel) reception desk receptiona v.s\w. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. a solicita. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2. a solicita) to lay claim to. (o obligatie. (a cere. recession ~ economics . to throw away recalificare s. receipt.m.cargo reception. (factory) reject. (pe cinevd) to denounce. (a necesita) to require.t. to repack reangaja v. (un profit) to realize. to requisition recicia v. (personal) to restaff reaproviziona v. (lucru realizat) achievement reambala v.f.job retraining. census ~ al populatiei .population census recenzor s. (a unei obligatii.

protest.t.to recover a debt . to harvest.(.catchy advertisement ~ iluminata . to recover. to set right.f. (de personal) recruitment ~ de absolventi . (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar .travelling display ~ pe pancarte . crop(s).subsequent claim reclama s. (de productie) peak output recruta v.informative advertising ~ ingenioasa .f. to righten.t. to regain. request.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese .subliminal advertisement ~ zgomotoasa . recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. si nu consumului personal) cash crop ~.t.staff recruitment rectifica v. (a rascumpara) to redeem ~ daunele .double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport .(politico de recrutare a fortei de munca) (man.) graduate recruitment ~ de personal .f. (a corecta) to correct. (dr.nesecerata/in lan . (bugetui etc. publicity. 1.f.failure of the crop recomandare s.boom recolta v. to amend recunoastere s.direct mail subliminala . complaint.292 REC-REC reclamatie s.to recover the damages ~ o datorie . borrower's note recupera v. recommendation. (un cont) to adjust. to reward.(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta . acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt. 1. requital reconditiona v. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta .f.) claim 2.) to rectify. record. commercial 2.(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara .standing crop. objection. recompense.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina . (anunt publicitar) advertisement.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii .f.n. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta . (]niblicitate) advertising. comfort rccompensa v. harvest. to gather/to get in recolta s.t. character. to requite recompensa s.claim for damages ~ ulterioara . to recompense. /\ (personal) to recruit recrutare s. to renew reconversie s. to recondition. reward.f. to crop. on-the-root harvest/yield ~ proasta .f. (la hectar) yield ~ bogata . testimonial.t.infbrmativa . crop on the root.illuminated sign . to retrieve.

anuntwi) copywriter ~ economic .f.) to abate. to diminish.waste recovery recurs s.(prefuri) to shade reducere s. to send down. to knock down/ off. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr.r. to recover. chietymanaging editor redactie s. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v.f. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. redhibitory redhibitiune s.REC-RED 293 recuperabil adj. redistribution ~ a veniturilor .business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics . {coleciiv de redacfie) editorial staff. impOzite etc. {de taxe. to scale down. (a mic§ora) to decrease.recovery of expenses ~ a datoriilor .{cheltuieli. to draw up.) replevin ~ a cheltuiclilor . {un contract) to make out redactor s. to diminish.economic recovery reduce v. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj.t.f. {sediu) editorial office 2.debt recover) ~ a datoriiior prescrise . cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare . {regres. {dr. (prefuri) to slash ~ putin . to retrench.) redhibition redistribui v.{dr. retrieve.t.bad debt recovery ~ a daunelor . to lessen. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine.{dr. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr.f. regain. to regain. to turn oneself about redresare s. to work out.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil . reduction.) action for cancellation ~ in revizuire . editorial redeventa s. recovery. recovery ~ a afacerilor . (redactare) editorship redactional adj. to redistribute redistribuire s. lessening.n.t.) to ease off/up ~ drastic . retrieval.income redistribution redobandi v. {f'manciar) to recuperate. to get back redresa v. {taxe. 1. {economic) to recover.r. bugete) to ax(e). cutting down. to decrease. reduction. terenuri etc. impozite) . to reduce.(de ziar) editor-in-chief. {preturi) to lower. {micsorare) decrease. retrievable. {de cheltuieli) curtailment.t. 1. recoverable. to lessen.f. diminution.recovery of damages ~ a de$eurilor .f.) appeal 2. {de preturi) cut. to draft. retrenchment. {de carte sau la un ziar) editor. to cut down. redeemable recuperare s.) petition for review redacts v.m.f. {despre valoarea actiunilor) {bur. lowering. {de reclame. to word. {cheltiiieli') to curtail.

(despre preturi. reexporter . to rediscount reesalona v.revaluation of assets reexport s. reexport.(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs.contraction of money supply ~ a navlului .t.) full terms redus adj. to republish. (rabat comercial) discount.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor . entrepot trade reexporta v.f. rediscount reesconta v.discount for cash ~ prin amortizare .(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction. (despre venituri.(a preturilor. to revalue.t.(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v.m. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse .(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate .tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . to reexport reexportator^. bugete) ax(e). reassessment ~ a activelor .(de cheltideli.shorter hours ~ de capital .(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule . to reissue. reduction in/of the prices ~ a tarei .tare allowance ~ a zilei de munca . (insufficient) scanty reedita v.price reduction/cut.f.n. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala .staff reduction ~ drastica . to reappraise. to reassess reevaluare s. relief. revaluation. (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal . t.294 RED-REE abatement. reduced. impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale .age relief/allowance ~ salariale .export-tax relief ~ a masei monetare . a salariilor etc. reappraisal. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar . tarife) low.small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export .t. (a retipdri) to reprint reescont^. drawback.t. allowance.wage cuts ~ uzuale de navlu {mar. to reschedule reesalonare s. beneficii) poor.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta . rebate.rebate of freight ~ a preturilor .n.

customs regime registratura s. a unei cambii) wrongful dishonour refuza v. {regulament) regulation 3.public corporation regim s.trade references refinanta v. to reform. 1.bank/banker's reference referinte comerciale . administration.check register ~ de cheltuieli marunte .f.private ownership ~ tarifar . book.rent-roll.(a unui cec. (forma de guverndmdnt) government 2. to decline.) reflation reforma v.cargo book ~ de inventar . (o ofertd) to turn down. {de operare al unui utilaj. politic.agrarian/land reform ~ economica .t.register of members.t. {a imbundtdti) to improve. to restore.t.(marfuri in depozit) stock book . al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar .cash book/journal.delivery book ~ de magazie .order book ~ de comert .tax reform ~ monetara .economic reform ~ fiscala . (de a mdeplini o obligatie contractuald etc.foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara .purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii . control ~ autonoma . rental ~ contabil .n.) regime. system.inventory book ~ de livrare . register/ registration/record office registru s. (despre cineva) character ~ a bancii . record.register of companies.) classification society. ship's register ~ al actionarilor . to refuse. (social.) repudiation ~ nejustificat de onorare .tariff reform ~ agrara .monetary/currency reform refuz s. al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars .bargain book ~ de cadastru . refusal. (fin. (a respinge) to reject.columnar cash book ~ de cecuri . (indeplinirea unei obligatii contractuale. cash paid/received book ~ de casa cu coloane .(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi . (a innoi) to renew reforma s. {contabil) (account) book 2. registry of shipping.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii .f.postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate . reference. 1.property register ~ de cambii . trade register ~ de evidenta a francarii .tariff system ~ vamal . plata unei datorii etc.) to repudiate regie s.bill book ~ de casa . to refinance reflatie s.f. (societate de clasificare) (mar. reform ~ a taxelor vamale . shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi .f. to remake.REF-REG 295 reface v. registry.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare .n.n. vamal etc. register. (un stoc de marfuri) to restock referinta s.t.f.(al unui utilaj.

(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .regulation of the market ~ a preturilor .(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari . to regulate. control. returns inwards book ~ de partizi .tabular book ~ temporar .f. to regularize.(cont.balance book ~ de transfer .(asig.gold field ~ centrala . (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.price regulation ~ a schimbului valutar .(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.severe/strict regulations ~ vamal .taring regulations ~ de calculare a tonajului . cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s.wine district reglementa v.internal regulations ~ de serviciu .books of receipts and expenditures ~ diverse . regulation.industrial area ~ inundabila .) tonnage regulations .f.(de tranzactii) waste book regiune s.n.rent control ~ a diferendului/litigiului .register of mortgages ~ de semnaturi autorizate . mar. to settle reglementar adj.signature book ~ de solduri .f. n.classification society. to bring under regulation.(mar.(cont. registry of shipping.service regulations ~ intern de function are . regulile de ambalare si etichetare.t. district ~ aurifera .) ledger ~ de proceseverbale . zone. prevederile administrative ce trebuie aplicate.) sundries ledger ~ naval/maritim .regulation of monopoly ~ a pietei . regulations.exchange control regres s.port/harbour regulations ~ strict .inland ~ industrial^ . statute ~ de avarie comuna . to control.forestry ~ viticola . settlement ~ a chiriilor .port shipping register ~ tabular .(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara .flood land ~ impadurita . statutory reglementare s.sales book ~ de venituri si cheltuieli .tare and tret reguli de calculare a tarei . area.) sales returns book.minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .296 REG-REG ~ de marfa . rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei .) technical regulations regula s.customs regulations regulamente tehnice . terminologia si abrevierile standard etc. region. regular. maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate .settlement of dispute ~ a monopolurilor .

relationship. revival. (c. to report. (rabat. (intr-o functie anterioara) to restore smb. (ambarcatiuni) to haul. to consign. pi. (stiri. to tow.t. (de documente) surrender ~ bancara . (a repune in drepturi.relations of production. towage. (documente) to surrender remitere s. commercial intercourse ~ contractuale directe . to reinvest ~ profitui . (a reimpozita) to reassess reimpunere s.direct contact relatii comerciale . to send.) to reenter relansare s.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice . (prin mandat postal) remittance. relations. (legdtura) connection.f.privity of contract ~ cu clientii .) half--commission man remorca v. to pull remorcaj s. (comision) (bur.f. towing. evenimente. 1. (masini) to trail. second mortgage remnoi v. to renew ~ lucrul .) to renew retnscrie v. (c. to tow.t. (de masini) trailing.privity monetare internationale international monetary relations relua v.diplomatic relations ~ economice .. (to his position/post/office) reintegrare s. to resume.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v. reduction.) recaption ~ in vigoare . (bur.employee relations ~ de afaceri .REI-REM 297 reimpune v. pulling ~ costier . {contact) contact 2. to state.) half commission remizier s. (un articol intr-un cont) (cont.t. consignment.f.business relations ~ de munca . intercourse. (repunere in drepturi.t. relation. reintegrare) reinstatement. (prin mandat postal) to remit.t. (de ambarcatiuni) haulage.customer relations ~ cu investitorii . towing. corn.t. recovery ~ economica . un abonament etc. corn.public relations ~ cu salariatii .f.bank remittance remiza s. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. a reintegrd) to reinstate.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie . to tug.n.(a unei legi) revival reinvesti v. dealings./) to draw. (reimpozitare) reassessment reintegra v. tuggage.t.coastal towage . delivery.) drawing.t.f. despre ziaristi) to cover relatie s.f.f.t. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala . to deliver. to hand over. reducere) rebate. productive relations ~ diplomatice .investor relations ~ cu publicul/publice . 1. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s.f. (un contract.m. hauling.f.to plough back reipotecare s. allowance 2.trade relations. handing over.to resume work remite v.. towage. sending.

remunerative. vessel towed.timber carriage remorcher s.(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol . (vehicul) trailer ~ basculanta .f.emergency towage ~ fluvial . return. gainful. nesubsti-tuibili. deep-sea tug ~ oceanic .f. (rentabil) profitable. gainfulness.') tow..rent in kind ~ nominala .river towage ~ maritim . emolument.(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii . t.to break even renta s.coastal tug ~ de andocare .(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari. (anuald) annuity.oceanic — ocean towage ~ prin impingere . inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate .) situation rent ~ funciara .dock-working tug ~ de canal .t.) scarcity rent ~ diferentiala . towboat ~ costier . rent.298 REM-REN ~ de avarie .river tug ~ -Tmpingator . paying. unearned income ~ anuala datorata . lucrative rentabilitate s.land/ground rent ~ m natura .t.(renta. earning power ~ a activelor .n.f. rewarding.waggon ~ -cisterna . tugboat.f.push tug. profitable.(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor .life annuity . obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .push-towing remorca s. yield. pusher ~ maritim .(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei .ocean (-going) tug remunera v.) tug.push-and-tow tug ~ de manevre portuare . pay.salvage/rescue tug ~ fluvial . remuneratory 2. (mar. to renegotiate renta v.sea towage ~.tank-trailer ~ de autocamion . to bring profit. gainful.annuity due ~ de abilitate . remunerative. mai bine amplasat etc.monopolul natural sau artificial. (mar.{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil.truck trailer ~ pentru bu§teni lungi . (mar. to remunerate remunerativ adj.sea(going) tug. profitableness. reglementdri vamale si tarifare etc.canal service tug ~ de halaj .peppercorn rent ~ viagera .) to recharter renegocia v. remuneration.dock/ harbour tug ~ de salvare . consideration renavlosi v. moneymaking. 1.return on investment a atinge pragul de ~ .. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj. rewarding remuneratie s.warping tug ~ de impingere §i tractiune .

partial .. to divide.(asig. fin. capitalurile investite) to repatriate report s.funciara . fin. t.to waive a right renuntare s. remission.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin.t.implied waiver reorganiza v. 1. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie . to assign.) to spread 3. (un rise) (asig.allotment of profit ~ a responsabilitatilor .f. cesionare) surrender. (a ceda. (proportional) to apportion 2. (la un drepf) to disclaim. turnover job ~ curenta/de intretinere . (la) to renounce.) (trecerea unei sume . allocation.temporary repair repartiza v. (cedare. amuharea achitarii iinei dator':i.) allocation of responsibilities ~ a resurselor .(de asigurare) waiver of premium ~ tacita .) spread 3.running repair/service. rentier. (de fonduri) appropriation. a cesiond) to surrender. Friii ..din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. (generald. (a unui rise) (asig. division. revizie) overhaul 2. repair.REN-REP 299 rentier s.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor . operating repair ~ preventiva . (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. allotment. to waive. (masini. (proportionals) apportionment 2.waiver of claim ~ la prime .i. 1. 1.f. to allot. 1.f.) risk spread ~ detaliata a fondurilor . (incdrcdtura sau balastui) (mar. (a compensa) to make up for reparatie s. indemnification. mar. aparate) to overhaul 2.(general) overhaul.itemized appropriation of funds . renunciation. (projitui. to repair. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v.preventive repair ~ provizorie . to allocate. to distribute. sharing out. distribution.t. (la bursa de valori.(man. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept .distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . waiver.n. fund holder. to sign off. to reorganize repara v.) average adjustment ~ a cheltuielilor . legal remedy ~ capitala/generala . (cont. (a rectified) to rectify. 1.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand.) trim.) to trim repartizare s.t. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2. (despdgiibire) compensation. trimming ~ a avariei .weight distribution ~ a profitului .m.total. assignment. (la un drepf) disclaimer. to share out. to mend.

to keep to.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general .bad reputation respecta v. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale .to refloat a company repunere s.(a unei legi) revival reputatie s. reporter. (o propunere. business/commercial agent ~ diplomatic .300 REP-RES plata unei dobdnzi.to retaliate on represiv adj. (cor. to stand for reprezentant.n.f.) reprisals. representative agent ~ al fabricii furnizoare .resident minister ~ exclusiv/unic .general agent ~ imputernicit legal .good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea . pdnd la nrmd-toarea lichidare.enlarged reproduction . (un apel) to dismiss. (bur. (reluarea continud a procesuli.m.f.) to continue reportaj s. la bursa de mdrfuri. (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s.•anzdri) area manager .to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile .) posting reporta v. representation. (p obiectie. (lilerar) reportage reporter s. (economice. official. to restore. retaliation. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont. trade representative. to act for. representation ~ sindicala/a salariatilor .t.f.sole agency reprczentare s. {in cartea mare) to post 2.serviceman ~ autorizat . (care ia interviuri) interviewer.t. executive. correspondent.auonale\ reproduction ~ largita . restoration ~ in activitate . to turn down. (in drepturi'} to reinstate.t. manager ~ de zona .impotriva .(a unei firme) refloating m drepturi .reinstatement. to repel.duly authorized representative reprezentanta s. restoring.w. to decline.sales agent/ representative. to repulse. pi. (o clauza) to comply with. (o motiune) to vote down responsabil adj.f. coverage. (de represalii) retaliatory reprezenta v. representative office ~ comerciala . (pe cinevd) to represent. 1. o propunere) to overrule./.t. agency. to observe.ii de productie la scam economiei r.f.f. measures of retaliation a aplica . salesman. vamale etc. (//.(de •.t. cereri) to disallow.trade agency/ representation ~ exclusiva . to observe. activitate) to refloat ~ in activitate o companie .employee representation reproductie s. reputation ~ buna .simpia . (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. (pretentii.y. retaliaiory measures.m.to fail to meet one's obligations respinge v. restoration ~ in poscsie .) to carry forward/over. (o obligatie.authorized/appointed agent ~ comercial . o oferta) to reject.simple reproduction repune v.reentry ~ in vigoare . (leged) to abide by.

(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s.n. constraint ~ legala .) replevin ~ a impozitului . accountability.t. backlog. afaceri etc.quota restrictions ~ discriminatorii . (a cheltuielilor. responsibility.quantitative restrictions ~ comerciale . resources.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata .dividend limitation/ restraint ~ a pietelor . rest. to reorganize resursa s. (a micsora) to diminish.import restrictions ~ salariale . to restrict. refunding ~ a bunurilor sechestrate . (salariala) back pay. (a ingrddi) to restrain. (de bani) return.return of premium ~ a taxelor vamale .exchange restrictions restructura v.trade restrictions.f. (de bunuri. restrangere) restraint.) jointly and severally liable ~ sindical . means. (deposit ca termen) overdue restanta s.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export . qualification. owing.wage restraints ~ valutare .business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor . liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala .t. (creditele) to tighten restrangere s.tax refund ~ a primei de asigurare . (de bunuri. restrictive.) to contract.(dr.f.limited liability ~ sociala .export restrictions ~ la import . to give/to hand back. limitation. (in bani) change restant adj. (despre o clauzd) saving restrictie s. restriction.f. restitution. restricted. to refund restituire s. proprietati) restoration. remaining. to restructure. back. diminution. pi.f. stringency. refund.(dr.qualitative restrictions ~ cantitative .RES-RES 301 ~ ierarhic . (cheltuieli. ability .arrears of wages restitui v. limited. limitation. resource. outstanding. (despre piata financiara) stringent restrictiv adj.f.) contraction.customs drawback restrange v. proprietati) to restore. (mgrddire. remainder 2. restraint of trade ~ de contingentare . (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor . limiting. to limit. restriction. (arierate) arrears restante salariale . (a creditelor) tightening. (bani) to return. a afacerilor etc. (a reduce) to reduce.ax(e) ~ calitative . reduction.t.f.legal constraint restrictii bugetare severe .line man ~ in mod solidar . (mgrddire. 1.trade-union leader/ organizer responsabilitate s. limitare) restraining.

to remunerate. to recede. dwelling place retentie s. (SUA) railroad system ~ rutiera .f. (bani din circulatie) retirement.f. to be successful (in) ~ in afaceri . de mdrfuri etc.'. 1.. meeting reusi v. returnable retea s.) network. economii) to draw. (o camera) to engage. residence. draw. activitate) to retire. rutierd.to be successful in business .economic resources ~ financiare . (o suma din fonduri. to retrocede retrograda v. abode. (de depuneri.natural resources ~ umane . (adunare) assembly. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2.f. (din afaceri. (bani din circulate} to retire. to send back returnabil adj. economii) drawing.human resources resedinta s. (locuri.f. to give up retragere s.(a cotizatiilor sindicale) checkoff. (depuneri.(injustitie) nonsuit ~ de numerar .) system. to withhold. (.t. to draw back. (in) to succeed (in). pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj. to pay retributie s. chain ~ comerciala .pipe system ~ de magazine .chain store ~ de sucursale .resources. (sechestru) distress. 1. funds ~ hidroenergetice .t. remuneration. (a se pensiona) to retire 2. afaceri) retirement ~ a actiunii . (din activitate.computer network ~ de conducte . (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2.trading network ~ de alimentare cu apa . distraint retrage v.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare .) withdrawal. a asigurdrilor sociale etc. to bespeak retinere s.f. to reconvey.supply system/network ~ de calculatoare . to withhold.) deductions from pay. (feroviard.primary resources ~ economice . retention ~ de salariu . domicile. mdrfuri etc.(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu . reunion.f.road network retine v. deduction.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. electricd etc..highway system ~ feroviara .) to retain. withholding. lien. (pentru plata impozitelor. bilete) to book. 1.railway system/network. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s. to hold back.f. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s. (salariul etc. retroactive a avea efect.r. to deduct. (o suma din fonduri. demotion returna v.water-power resources ~ naturale . {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v.t. (comerciald.f. (o suma) to keep back.(despre legi) to retroact retroceda v.t.302 RES-REU resurse de materii prime . de drumuri etc.) to withdraw.branch network ~ de sosele/drumuri .t.

condition. (de drepturi) assertion revendicari salariale .audit ~ generala . to demand. (a unei band) surplus reserve ~ de numerar . (in monede si lingouri) coin and bullion . overhaul(ing) 2. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata . to cancel 2. to resell.to fail in reutila v. (fin.technical inspection/' revision. qualification.capital reserve.press review ~ de anunturi/reclame .stop payment revolutie s. journal. (a anula) to repeal. (tehnica) inspection.advertiser ~ de specialitate .) revaluation reserve ~ extraordinara .stock of cash ~ din reevaluare .(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida .f. (tehnic) to overhaul 2.f.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in . control. (sdptdmdnala) weekly. 1.t. to sell again revista s. (mai ales de literaturd.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. inspector. callable revocare s.) reserve. 1. stock.f. to revoke. conditie.f.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere . stiintd etc.(a activelor) (cont.wage claims revinde v.t.f. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde .(general) overhaul ~ tehnica . (cant.f. controller ~ contabil . stipulation ~ de aur .(fin. (restrictie.auditor revizui v. magazine. reserve. (a unui ambasador din post) recall 3.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . (lunard) monthly.m.) review ~ a presei . to retool. (destituire) dismissal. 1. cancellation 2. revocation.gold reserve ~ de capital .t. (drepturi) to assert revendicare s. stock of capital. demand. claim. to re-equip revaloriza v. to claim. maintenance inspection reviior s. clauzd limitativa) reserve. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. (bilunara) fortnightly.f. (a destitui) to dismiss. to control. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj.trade journal ~ interna . request. (anulare) repeal. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s.t. 1. to request. 1.specialized review ~ economics . resale revendica v.) to audit revoca v. (provizion) provision 3.t.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . examination.t. revision.) (in lingouri) bullion reserve. to inspect. revocable. deposit 2.(a unei firme) house magazine revizie s. (contabila) audit ~ contabila . periodical.

{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura .{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. to terminate. voidance.{mentionate in bilantui contabil) {cont.f.f. residence rezidual adj.budget reserves ~ excedentare .{la radio. residuum. to raise.wear resistance rezolutie s. . {a mdri) to increase. residual 2.n. to summarize rezamats. resolution a adopta o ~ . to rescind.vault cash ~ legale . to void.reserve currency rezerve ale societatii . 1.to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii . to annul.) residuary reziduu s. 1. remnant rezilia v.f.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ .n.304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara . rescission. resistance 2.t.strength of materials ~ la cumparare . annulment. televiziune) headlines ridica v. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare .strategic stocks ~ valutare §i de aur .(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete .gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate . {restrictii} to withdraw. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor .t. resident rezidenta s. (un contract. residue. resume ~ al principalelor $tiri . o conventie) to cancel. to remove 3. to hoist 2. to sum up. {dr.t.{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare . cancellation. {greiitdti) to lift.) hidden/inner/secret reserves ~ bancare . to heave.m. termination. to undo.f. to brief. to dissolve reziliere s.) visible reserves a constitui ~ .bank reserves ~ bugetare . 1.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . dissolution rezistenta s.to move/to submit/to table a resolution rezuma v. summary. brief. (a suspendu) to suspend.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice .consumer resistance ~ a materialelor .(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont.

1. mar.fire risk ~ de incetare de plata .(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk. mar. (suspen-dare) suspension. risk. risk insured ~ comercial . raising.(asig. (asig. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei.to raise claims ~ preturile fortat/artificial .n.insurable risk ~ asigurat .) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor .(asig. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor . hazard.inflation risk ~ al incarcatorului .) common adventure ~ corporativ . 1. unde actioneazd agentil) ring rise s.insured risk.business risk ~ al armatorului .(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii .(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate .commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd. mar.) business risk ~ de frauda . mar.fraud risk ~ de flirt . removal 3.(la alocarea capi-talului.f. (mdrire) increase.credit risk ~ de firma . (incintd circulard din sala bursei.theft risk ~ de gheturi .(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil .(asig. mar. to run into 2. (brusc.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig. (crestere) growth. to skyrocket ~ obiectii .r. to scale up. (o sedinta) to break up v. (de greutdti) lifting.n.(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin.) risk of collision ~ de credit . (de restrictii) withdrawal. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura .) third-party risk ~ de spargere .to raise/to make objections ~ pretentii .(asig.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile .RID-RIS 305 (preturi) to raise. cat yi pentru caric) (asig.) ice risk ~ de incendiu .can'ier's risk ~ al cumparatorului .) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj .wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s. despre preturi) to zoom up. (/a) to amount/to come to. (imbu-ndtdtire) improvement.to force up the prices ridicare s. mar. risk of boats/craft ~ de tranzactie .buyer's risk ~ al inflatiei . heaving.) adventure ~ acoperit . -hoisting 2.owner's risk ~ al carau§ului . to put up 4.

contention riveran adj.) squander.) moral hazard ~ neasigurabil .) extra/ additional risk ~ total . to scatter.t. fruitful 2. to disperse.(asig. (bani.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin.) immediate risk ~ incalculabil . timp etc. to fruit roditor adj.(mar.) ship's ledger/ articles. timp etc. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. docket.. cauzat de factori caracteristici aces-teia.m.rate of turnover ~ de cre$tere economica . robot robotica s. register 2. rebate ~ de navlu .f. rival rivalitate s.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic . rate ~ de circulatie a marfurilor . to risk.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin.to incur a risk risca v. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent . thriftlessness risipi v.) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar . m. refund. waste.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar . spendthrift risturna s. river (-side) s. riverain.) country risk ~ descoperit/neacoperit . roll. to venture. fertile.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi.(acea parte din riscul unui titlu de valoare. thriftless s. (din mar/a) to spill 2.) premium refund ritms.) deferred rebate ~ de prima . care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur. riverain. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. (concurentd) rivalry. s.f. muster roll/book .economic growth rate ~ de productie . robotics rodi v.m.(fin. rich rol s.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata . (dr.rate of production rival adj.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara . spendthrift.) to waste.n. fin.(asig. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s. 1. riparian.) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure.(mar. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj . fruit-bearing.) incalculable risk ~ intrinsec . riverside resident robot s. 1.) (de procese) cause list.(asig.(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii. riparian.. squanderer. wastage. to squander (away) risipitor adj.f. list. dividende preferentiale. 1. marine/maritime risk. return. to bear/to yield fruits.(asig.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ .i.m.) operating risk ~ politic .n. wasteful. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational .(asig. (de bani.t.f.

{calcule. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza .fin. cifre} to round off ruina v.(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului .ROL-RUT ~ de impozite . (incdrcdtura uhei nave. rotatie 2.(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole . (de negocieri) round rural adj.(raportui dintre vdnzari si activele fixe.) to docket rotatie s.overland route ~ oceanica .ocean lane a schimba ruta .f..(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor . a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s.direct route ~ fluviala . (cont. randament) turnover ~ a activelor fixe .(un proces) {dr. shipping/sailing route. .(shipping) lane..(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.inland route ~ maritima .trade route ~ de navigatie . road. (afalimentd} to break 307 ruin at adj..assessment roll a trece pe ~ .f.n.t. trimming rula v. trim. {bani.(c.) turnover runda s. trimmer rujare s./) fast freight line ~ directa . care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . route.sea route ~ terestra . 1. rural ruta s.to reroute rutier adj.f. way ~ comerciala . (cifra de afaceri.rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor .f.t.m. fondtiri) to circulate rulaj s. course. (despre cifre) round. (despre o sumd de bani) even rotunji v.t. (falit) broken ruja v.t.

(despre munca) paid s.minimum growing wage . wageworking. pi. remuneration of sala s.time wage ~ permanent/'regulat . mecanizatd.f.t. (muncitor salariat) wage-worker.f.plastic bag ".(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor .nominal wage ~ pe unitatea de timp .real wage ~ saptamanal . salary earner. the salariat ~ pensionat .gross wage ~ colectiv .s sac s. (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare . (pentru munca manuald. job/task wage ~ in natura . wage differential ~ direct . (animale) to slaughter.(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt.(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri .t.minimum/ subsistence/living wage.tariff wage/rate salarii curente .m.to underpay salarizare s.waiting room -.collective wage ~ de baza . mai ales intr-o cladire publicd) hall.piece wage/rate. to remunerate ~ insuficient .lunar .net wage.paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic . mcdpere) room. wage earner.retired employee ~ permanent . (camera.audience chamber ~ de consiliu .minim/de subzistenta . wages pay. stipendiary. salaried worker.paycheck ~ real .productive wages ~ progresive . take-home pay ~ nominal . (renmnerat. de man me standard) bag. munca prestata) indirect wage ~ in acord . to kill salariat adj. (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary. retribuit) remunerated. (despre oameni sau posturi) salaried.n. pay ~ brut . (despre oameni) wage-earning.regular salary " platit prin cec .pittance ~ diterential . fall-back pay ~ minim de cre§tere .differential pay. (pentru marfd.monthly wage . (functionar la stat) civil servant.de hartie .slack bag sacrifica v.m.permanent employee salariu s.going wages ~ direct productive . (mare.sack '~. paying a salary to.de audiente .wages and salaries salariza v. prestarea de servicii) wage(s).wage expectations ~ indirect .basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .board room . office worker.net .weekly wage ~ tarifar .truck wage ~ just . to pay (salary to). (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man.neumplut .fair wage .

market saturation sanatate s. taxe.. (obligate) obligation 5.f.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s. to sanction 2.(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. forfeiture 2. payload sarcini fiscale . lack.allowable' permissible load ~ critica . (nevoia^) destituite. hard-up. poor/ indigent person. health. weekly.m.effective load ~ fixa .f. (obligatie) charge. impecunious. to beggar.'. ipoteca) encumbrance.working week sarac adj. 1. hebdomadal.useful/service load.) onus probandi. indigent. (lips a) want. to impoverish.(dr. paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta .absolute poverty . exhibition room ~ de tntruniri .t.economic/trade sanctions sanitar adj.(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . (ms-pundere. (a pauperiza) to pauperize v. (a aprobu) to sanction. burden of proof .) charge 4. dearth. sanction. (greutate) weight 2.. needy.charges on assets ~ prioritare . sanitary.f. poverty. 1. weekly (publication) saptamana s.(a unei burse) floor salopeta s.assembly hall -de licitatie .ultimate load ~ maxima ./i.)]db satisfaction saturare . to grow/to become poor.f. (pentm incalcarea unui contract) forfeit. (nevoie) destitution. hebdomadary^. to make poor.operating/service load ~ efectiva . charge 3. (incarcatura) load.rated load ~ partiala/incompleta . taxes. coveralls sanctiona v. imposts ~ a probelor . (aprobare) sanction. strdmtorat) moneyless.underload ~ totala . pi. task.book hall ~ principals .f. week ~ de lucru . tutela) (dr. responsabilitate. mart ~ de vanzare de bilete .(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta .f.. (jam barn. burden. sarcina s. onus.showroom. burden. (impolite.heavy lift ~ ipotecara . approval sanctiuni economice . to become impoverished saracie s. poor./ saturation ~ a pietei .safe load ~ neta .tax burden ~ pe active .f.net load ~ nominala .t. health ~ publica .SAL-SAR 309 ~ de expozitie .public health saptamanal adj. satisfaction ~ a muncii . custodie. necessity. need(iness).auction room. pauper saraci v.•>. (sdrdcdcios.mortgage charge ~ limita . overalls. imposition. scarcity. (mdatorire) assignment. to penalize.critical load ~ de exploatare .full/total load ~ utila/comerciala . (garantie. redus) scanty s.admisa/admisibila .maximum/peak load ~ maxima admisa . impuner'i) charges. penalty. approbation. to agree to sanctiune s. 1.

(marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala . table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare . to go down.fire escape ~ de normare . (reducere.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor .legal/public/statutory holiday.collapse of prices scazut adj.decline in prices. markdown ~ accentuata a preturilor . feast. 1.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . 1. diminution. mature a fi ~ . downswink ~ a cifrei de afaceri . exchange. to diminish.(de venituri.tax scale ~ de incendiu .(mar. to mature. (cifre) to subtract.) sliding trend ~ u§oara a preturilor .to fall due.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback. decline. (despre incasdri. to decrease.f. (mobild) ladder 2.f. (zi nelncrdtoare) day of rest. to diminish.f. to sag. schedule 2. (pretui) to mark down 2.relative poverty sarbatoare s. scheme of loading ~ de stivuire . (a reduce.310 SAL-SCH ~ relativa .back stairs ~ grafica . tarife) to lower. (santier) oilfield schema s. term. to figure out. scheme. (despre pretiiri. (troc) truck. lowering. (zi liberd la scoala) play day 2. tarife) low. (de lucru) shift ~ de actiuni . high day. (pentru band) bank holiday scadent adj. to weaken. to lower v. due date/day. (de personal) establishment.f. (care se prdznuieste) holiday.scale of ranks. to sink.reduction in turnover ~ a cursului .(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . a micsora. (despre cursuri bursiere) to trade down. (despre o datorie) to fall in scara s. (a activitdtii economice) downturn. to fall. (scald) scale ~ de impozite .stowage diagram schimb s. 1. to slump scadere s.) draught/draft scale ~ de serviciu .rolling/moving stairway scadea v. chart. (despre preturi. to decline. a diminua) to lessen.n.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares . rest day.loading chart.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . weak schela s. maturity.f. decrease. (de cifre) subtraction 2. (barter) barter 2.(bur. (fixd) stairs. 1. (falling) due. diminuare) reduction. 1. prompt date.rating scale ~ de pescaj . 1. (a unei cambii) tenor ~ comuna . profituri) to fall off. (sondd) oil derrick. micsorare. staircase.t. diagram.f.(bur.i. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . hierarchy ~ mobila .to fall due scadenta s. (bruscd) slump ~ a preturilor .

f letter .t. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v.(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante .night shift ~ de seara . (a convert!) to convert schimbare s.f.t.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma . prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^.m. purpose scriptic adj. (a cdstiga. 1. on the staff scrisoare s. alteration. cutii) to uncase. 1.afternoon/swing shift ~ de experienta . in schimbul unui alt activ. to shift. (bani) to change. changing.(intre doud tdri. change. to change. a obtine) to get. to unbox 3.exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru .variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil. un act) to take out 4.t. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura .day shift ~ dublu .(intre doud tdri. exchange. goal. discount ~ comercial . (a face schimb de) to exchange 2. o instalatie) to shut down ~ din vama . (a inlocui) to replace. detinute de o banca.(troc) swap. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii . (a modified} to modify.exchange of goods/ commodities ~ de noapte . to take/to draw/to pull out 2. to take on discount scontare s.twilight shift ~ de zi .(cedarea unor creante.to derive large profits from ~ din doc . (din Idzi. (bani in unitdti subdivizionare) to break. modification. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia.f.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza . {un utilaj.n. swapping ~ la paritate .working shift ~ de lucru divizat . to alter.bank/banker's discount sconta v. shift ~ a preturilor . valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect . a unui frigider etc.to undock ~ din functiune . (un certificat.(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri .to disable. aim.to cover one's expenses scont5\/2. to discount. to obtain ~ bani de la banca . schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta.foreign exchange ~ valutar direct .exchange at parity ~ valutar .shift in the function scoate v.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile . discounter scop s.

commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .unacknowledged letter ~ nedatata .dead letter ~ .t.r.(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta .letter of credit ~ de credit anticipate .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare .(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .f. expensive.letter of intent ~ de msotire . expensiveness. (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .sealed letter ~ neconfirmata .(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr. deamess.traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere . to raise/to put up the price of v.(a rnarfii) letter of indemnity. waybill ~ tnchisa .) letter of lien ~ de apel .set form of a letter scrisori de acreditare .(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata . dearth scumpi v.letter of introduction/recommendation ~ de renuntare . dear scumpete s. to rise/to increase/to advance/to go up in price .letter of hypothecation ~ de garantie .circular letter of credit ~ de credit comerciala .follow-up letter ~ de credit . backward/back letter.(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note.(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire .letters of credence scump adj.registered letter.tip . to grow/to get dearer. {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului .covering letter ~ de numire .(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .letter of reminder ~ de recomandare .letter of advice. costliness.anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .undated letter ~ recomandata .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze .

) immunity.Secretary-General ~ particular .n. distraint.) free of freight ~ de taxe postale . to exempt.pe . distrainment. department 2. rye secatui v. 1. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat .rent-free. sector. (printr-o crdpdturd. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac . freedom from tax.seizure under legal process a pune. (de taxe.n.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s. spartura) leakage. (a exonera) to exonerate.exemption from taxation.banking secrecy ~ comercial/industrial . sequester. (a sdrdci) to impoverish sechestra v. garnishment. seizure. free (of) ~ de chirie sau arenda .f. to deplete. free of rent ~ de impozite . (o navd) to arrest sechestru s.t. 1. to exhaust.n. (dr.leakage from bag scuti v. (functie) secretaryship sector s.execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . tax exemption ~ de taxe vamale .to replevy secret adj. confidential s.to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . (de impozite partial sau total} to derate scutire s.t.key sector of the economy ~ institutional .(mar. flowing. district ~ corporativ/al corporatiilor . to distrain. to sequestrate.t. to attach.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor .) to privilege.Secretary of State ~ general . leaking.post-free ~ de taxe vamale duty-free.tax-exempt/-free ~ de impunere . secret. exempt (from). impozite etc. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage. wastage 2.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector .SCU-SEC 313 scurgere s. free of duty secara s. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite .trade secret ~ profesional professional secret secretar.exempt from taxation ~ de navlu .n. secret. to seize. 1.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie . exemption.exemption from duty scutit adj. attachment. (de o sarcind. (exonerare) exoneration.rn. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor . secrecy ~ bancar . sequestration.f. (serviciu.) to sequester. birou) secretariat 2.s-. o obligatie etc.f.

market share segmentare s. 1.(marketingul niselor de piata. department. (intr-o uzind) workshop ~ de politic . semiskilled semicontainer s.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare .(pentru doctoral) graduate school securitate s.f. to sow.food security ~ sociala .f. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.private sector ~ public/de stat .n.social security sediu s.registered office segment s.f.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band.half-height/ open-top container semifabricat adj.314 SEC-SEM ~ mixt . semimanufactured s. to seed. segmentation ~ a pietei .n. subscriber semnatura s.headquarters.f. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s.to endorse ~ prin procura . safe (deposit).n. selection. vault. (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac .tax administration.n.(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer . taxation authorities ~ postuniversitara .to sign jointly ~ in numele cuiva . section.f. signer. ~ pe verso . (culinare) readyto-cook foods semna v. (al unei firme) office.balanced sample semana v. security ~ a muncii . signatory s.labour safety ~ alimentara . intermediate goods/ products semipreparate s.bogus signature .market segmentation ~ concentrata . (a celei mat bune alternative) (man. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products.t. segment ~ de piata .oil area/land/zone ~ privat .n.f. head/home office.f. (in randuri) to drill semanatoare s. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.portfolio selection ~ ponderata . sowing machine semicalificat adj. strongbox. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb . division 2. to subscribe 2.m.to sign per proxy semnat adj.t.public sector sectie s. coffer ~ de noapte . signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta . safety. {central) headquarters ~ central/principal . signatory. pi. pi. 1. (al unui holding) group headquarters ~ social .to sign in blank ~ in condica . choice ~ de portofoliu .(la intrarea in serviciu) to sign in. semifinished.n. to sign.to sign on behalf of smb. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar .) screening selectie s.polling station ~ financiara .

signature of the firm sentinta s.. pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari .to pass/to give/to deliver a sentence. (sectie) department 4. decurgand din datoria ptiblicd.full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus .forged signature ~ ilizibila/indescifrabila .final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere . 1. pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice . (a juratilor) verdict. (set) set ~ de cambii . (a unui arbitru) award ~ de amanare . deservire) attendance 3.accounting/accounts department ~ contractual .n. service. (despre o oferta) bona-fide.legal department ~ de corespondenta . decision.adjournment ~ de desistare . to attend to.SEM-SER 315 ~ falsa . job.contract service ~ cu norma intreaga .(totalitatea obligatiilor de. employment.blank signature ~ neautorizata .judgement by default ~ irevocabila . derivate din datoria externa. (pbligatie de serviciu) duty 2. (despre un cumpdrdtor) genuine. (un client) to serve.credit department . service ~ al datoriei externe .illegible signature ~ in alb .set of bills of lading series adj.remand ~ definitiva/executorie .sales department ~ consultativ . grave.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici.(intr-un hotel) room service ~ de cercetare .part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera .correspondence department ~ de credite . servire. 1.f. (facut cuiva) service rendered 5.. servi v.signature by procuration/proxy ~ sociala . (de obiecte) set.advisory service ~ contabil . (de arbitral) to make an award serie s. (a jiidecdtorului) judgement.authograph ~ prin procura .decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ .t. (despre o persoana) serious-minded.research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios . o chestiune) serious. (despre o sitiiatie. platd externe. (ingrijire.f. series 2.set of bills of exchange ~ de conosamente . sentence.unauthorized signature ~ originala . decree. to wait on serviciu s.

(dr.) servitude. easement sets.316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .occupational health sendee ~ de mesagerie .9.finance department hidrografic .periferic .weather service . portfolio.complaint section ~ de reconciliere a conturilor .tool kit/outfit/set sezons.f.social service ~ statistic . season '" de navigatie .{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar . offseason/-time .hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s. attendant servitute s. set ~ de cambii .dead/'slaclc/dull/iow season.(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service .fishing season ~ deschis (de vanatoare. de avocat) briefcase servitor.repair/maintenance service. pescuit) open season ~ mort .commercial services ~ de asistenta medicala .(serviciu bancar) transit department '.n.discount department ~ de stivuire .telephone service ~. servant.engineering department ~ telefonic .de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont . functionari etc. m.navigation/shipping season ~ de pescuit .(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .dispatch/forwarding department ~ de Tncasari . service agreement ~ de medicina muncii .basic banking ~ comerciale . (SUA) expressage ~ de personal .mail/postal service ~ sezonier .de expeditii . mdeplinite de medici.transport service ~ .set of bills of lading ~ de oportunitate .personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate .regular employment ~ postvanzare/de intretinere .social overheads ~ publice . avocati.n.(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin.stevedore service ~ de transport .parcel delivery/post/ service.set of bills of exchange ~ de conosamente .after-sales service ~ postal ..} direct services ~ edilitare/municipale .collection department ~ de intretinere .valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .advertising/publicity department ~ de reclamatii . (diplomat} attache case.) opportunity set ~ de scule .din usa in usa" .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale.f. (pentru documente.statistical department ~ tehnic .seasonal employment ~ social .

n.f.sphere of influence ~ de productie . (domeniu) sphere.m. forester silvicultura s.cargo syndicate ~ al feroviarilor . 1. quarter./?.t.f. safety. bur.rush/peak/throng season ~ turistic . (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s.. silviculturist.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate . 1.n. forestry simbol^. 1. output area sfert s.craft union ~ arbitrajist . safe 2. (in sigurantd) secure. branch ~ de influenta . field. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare . trade unionist 2.) dramatization sindical adj. (grain) silo silvic adj. metallurgy of iron and steel sigila v. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'. trade-union. symbol ~. lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s.) ultimo sfera s. sylviculture.. trustworthy 3. organized labour 2. monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s. trade unionism 2. seasonal sfarsit5. silviculture. to form a trade-union organization 2. sylviculturist. (patronal) syndical(ist). forest. 1.company union ~ de asiguratori maritimi .) quartern ~ de dolar . iincie etc.(man.f. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri .m. (patronal) syndicalism ~ de sistem . 1.operating safety/ reliability si\ozs.loan syndicate . domain ~ a afacerilor . (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .sphere/field of production.sphere/field of activity.marine syndicate ~ de credit .end of the financial year ~ de luna . (trade) union.high season sezonier adj. (de pintu.sphere/line of business ~ de activitate . 2. 1. (de incredere) reliable.arbitrage syndicate ~ bancar . (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar .M. end../i.de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s.customs seal sigur adj.(corn.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf . (patronal syndicalist sindicaliza v.(american sou Canadian. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal . (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s.n.r.f. syndicalistic sindicalism s. silvicultor s.f..(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist.banking syndicate ~ controlat de patronat ..n.

(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor . employers' association ~ pe societate .waterworks ~ de calcul .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .) book entry system ~ de exploatare .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec .company union ~ profesional . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata . servicii. to suspend.w. plati etc.) to cease.(materiale.318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .correspondence banking ~ bancar dual .market economy system ~ al economiei nationale . (livrari.(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar . sinecurist sista v.clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .work--on-thebonus system ~ de munca in acord .bond syndicate ~ deschis .fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .ledgerless accounting.(cont.bancar . sinecure sinecurist-y.filing system ~ de cliring .t. to stop.(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis . to withhold ~ livrarea .banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .cooperative system ~ de acte justificative .(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism .n.voucher system ~ de alimentare cu apa .piece rate system .computing system ~ de clasare/clasificare .operating system ~ de exploatare intensive .uniform system of accounts ~ cooperatist .f.syndicate.trade/trading association sinecura s.(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal . file posting ~ contabil uniform .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .to stop payment/a cheque sistem^.accounting system ~ contabil fara registre .industrial union ~ de subscriere .speed-up system ~ de livrari complexe .

(cont.(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna . 1.premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .(cont.) financial statement ~ financiara certificata . (stare) situation.) general average condition ~ de casa . coinage ~ monetar decimal .) statement ~ a activului si a pasivului .tabulating system ~ tarifar . position 2.(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi .t.tariff/rating system.monetary system.f. condition.emergency.) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor .competitive situation ~ critica . (cont.) operating statement ~ a costurilor .(cont. (raport.concurentiala .(cont.decimal coinage ~ monetar unificat .measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .(asig. budget account ~ economic .condition of the market ~ a veniturilor . rates schedule ~ vamal protectionist . (urband) town planning situatie s. to systematize sistematizare s.f.bonus scheme ~ de salarizare . (cont.common prices system ~ de prevederi sociale .metric system ~ monetar .(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .(a unei societdti. case of emergency ~ de avarie comuna .) statement of costs ~ a pietei . cerutd de registrul comerfului) annual return .financial position.zone price plan sistematiza v.) income statement ~ anuala .competence .forecasting and control system ~ de prime . account.provident scheme ~ de prevenire timpurie .) cash statement ~ financiara .(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .economic system ~ economic capitalist . 1.wage system ~ de salarizare cu prime .unified monetary system ~ stimulativ . dare de seamd) report.SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente .capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric .account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont. mar.tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system. systematization 2.protective system ~ zecimal .

service.consumption-society ~ de credit .life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime .n.social democracy socialism s.to leave one's post. social ~ -democrat . catchphrase slujba s.chain company ~ de ajutor reciproc . (despre activitdti economice) slack. associate societate s.rural credit society ~ de credit comercial . (comerciald) company. post a detine o ~ .guild socialism ~ stiintific . (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj. registry of shipping. employment.scientific socialism ~ utopic .f. socialism ~ corporatist .m. (asociatie) association 2. job. (despre piatd etc.loss maker ~ comerciala .to apply/to compete for a post a-si lasa slujba .to hold a situation.) consolidated financial statements.(bur.insurance company ~ de asigurari de viata .merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista .(trading) company.) listed company ~ cu raspundere limitata . (publicitar) slogan. (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol . {corporate) corporation ~ capitalists . group accounts slab adj. firm. underwriting association ~ de binefacere .(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.f.cooperative society ~ cotata/listata .commercial credit company . business ~ comunista .limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple . standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont. business. firm.communist society ~ -conglomerat . classification society ~ de constructii navale .n. society.320 SIT-SOC ~ sociala . s.capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi .. to resign one's office slumpflatie s. status.(a navelor) ship's register. 1.mutual benefit society ~ de asigurari . socialist societar^.marine insurance company.friendship/friendly society ~ de clasificare .) weak slogan s.social condition. to fill a post a solicita o ~ .Utopian socialism socialist adj.f.social democrat ~ -democratic .shipbuilding company ~ de consum . (full) member. hire-purchase company.m.conglomerate company ~ constituita prin fuziune .

public company ~ radiata .tillable soil ~ fertil .(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust. category. (rasa) breed.f.(in orice sector) flexible trust. grade. (Jdcturd. (societate neoperantd.parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals .leasing company ~ de servicii publice . sociologist sociologie s.f.transport/carrying company. infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica . counting.joint-stock company. account 2. paper/trust company.public utility company ~ de transport .SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar .(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama .rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s.n.defunct company .(bur. crop in rotation sold s. land ~ arabil . check soi s.-sora .fixed trust ~ de leasing .current balance . (cont.general/ordinary partnership. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv . 1.furniture removers ~ -fantoma . (fel) kind.) balance 2.f.) unlisted company ~ pe actiuni .multinational corporation ~ necotata/nelistata .(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj. nota de plata) account. carrier ~ de transport de mobila . sort.) surplus stock. computation.bogus company. bill.international company ~ in comandita . 1.sleeping/limited partnership. sale/reduced goods. residue. {corn.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite . (calitate) quality 2. partnership firm ~ in participate .bubble company ~ fara scop lucrativ . sociology socoteala s.n.particular partnership ~ inchisa . investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale . {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . m. calculation.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala .{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare . soil.n. general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat . (specie) species.nonprofit company ~ fictiva . (rasd de vite ameliorata) grade sol s. socioeconomic sociology. 1. job line/lot ~ al contului curent . pi.

to summon.t. scadente) call somptuar adj. to solve.net balance ~ nul .statement balance ~ inactiv . summons.f. solicitation.nedebursat . (un cont) to balance.f. solvable. creditworthiness. to require. (un debitor) to call on/upon somatic s.f. (rdspunzdtor.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . application. (dr.statement balance ~ creditor . (a unui cont) balancing. to^ request. sound.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . to close out soldare s.n. writ. (de cdrti) remainder sale. closeout. (formald) notice /de evacuare . (sigur. sumptuary sondaj s. solvency.) joint(ly) and several(ly) solidaritate s.speculativ . (de despdgubiri) claim. reclamant) claimer. trustworthiness. despre o firmd) sound.f.nil balance ~ reportat .undisbursed balance ~ net . to sell off. applicant. (de.) joint responsibility solutiona v. trustworthy. bargain sale. petitioner. request. to demand. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor . paying capacity soma v. (de despdgubiri. (military) pay solicita v.t.dormant balance ~ initial .debit balance.(dr. requirement.profit balance ~ de casa . solvent.bank balance .to settle a dispute amicably solvabil adj. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj. (voturi) /to canvass for solicitant s. clearing-out sale. (a unei rate. solvabil. 1.opinion poll .f. able to pay ~ pana la suma de . (e^antionare) sampling ~ de opinie .notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata .safe for a credit of solvabilitate s. joint. (despdgubiri) to claim.call on shares solid adj.f. balance due ~ final . balance in/on hand ~ de beneficiu . survey.(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. solicitant.m.t. to solicit.balance brought forward -. to settle 2. mdrfuri) clearance.t. 1. claimant solicitare s. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon . settlement 2. pasibiT) liable adv. (mdrfuri) to clear. to ask/to apply fy.end-of-season sale solda s.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont .credit balance. demand.opening balance ~ in banca . jointly ~ si individual .notice to pay. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila .

n.(mar. particular 2.m. sort.) cargo/loading space. (SUA) commercial precint ~ de depozitare .y.mort/nefolosit/pierdut .open space ' ~ locativ living space '.f. range (of goods/commodities) ~ de esantionare .(a navei) safe arrival ~ probabila . housebreaker ~ de greva strikebreaker.) deductible space ~ economic . (furt prin efractie) burglary. (despre rata unei dobdnzi.(c.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar. consultant .(mar.(cu plinurile consumate) (mar. sortable sortare s.f.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil .storage space ~ de descarcare/deversare . dimensiune) to size.development well ~ de explorare . to grade sortabil adj.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat .variety of patterns ~ variat .(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage.) arrivals and sailings spargere s.) arrivals and departures. sorting.waste area ~ de incarcare . (foraj) well ~ de exploatare . (oil) derrick.test well/hole.varied selection lines sosire s. housebreaking. (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space.(a navei) expected arrival sosiri si plecari .} ballast arrival ~ in bune conditii .(la parterul unei cladiri) floor space. to assort.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie . special.f.gasser ~ de titei .sorting by consignee sortator.n. yellow labour special adj. wildcat well ~ de foraj . grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj .t.f. (dupa mdrime.} loaded arrival ~ in balast . to sort. sorter sortiment s. (care comite flirt prin efractie) burglar. space ~ comercial .SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata . care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s.(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar. laundering. blackleg. (dupa mdrime. assortment. arrival ~ cu incarcatura . washing ~ de bani .(mar. shipping room/space ~ de incarcare pe punte .) noneaming spaces spalare s.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s. dimensiune) sizing.to undertake a survey/study of the market sonda s. breaking.drill/bore hole ~ de gaze . prospecting hole. breakage 2.m. 1.w. expert. lost/waste space ~ pentru marfuri . (mar.f.blank ~ liber/neincarcat . burglarious attempt spatiu s.f.oil well sorta v. 1. specialist.

(un cont) to itemize.(bur. profiteer.(bur.324 SPE-SPE ~ compensator . speculation. open trade speranta s. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur. (afixa data. (pe puncte) to itemize 5. pretui etc. (a profita de) to profiteer by v.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie . to go a bear ~ a la hausse .) bull ~ de bilete — (la cinema. 1. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa .(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur.t. (lista) list ~ a conditiilor contractuale .r.. wildcatter ~ a la baisse .t. 1.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard . v.life expectancy . specimen ~ de semnatura specimen of signature. 1. n.m. (asteptare) expectation.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs . 1.i.) bear ~ a la baisse cu acoperire .f.f.(bur.f.f.) to name 3.) to speculate in differences speculant s. specialization ~ excesiva/ingusta .) covered bear ~ a la hausse . to detail specificatie s.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse .freight note ~ de greutate . to particularize 2.) tampering with the market specula s. profiteering.f. autograph/sample signature specula v. specification 2. expectancy ~ de viata .black marketeer speculativ adj.) to speculate/to operate for a fall. (domeniu principal de activitate) speciality 2.specialism ~ internationala a economiilor nationale .f. (la bursd) to play the market.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur. racketeer. speculation.t. {in) to specialize (in) specializare s.) to speculate/to operate for a rise.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur. speculator.player.{bur.the specification of contract terms ~ a incarcaturii . (marfuri) to speculate in 2. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4. (produs principal) special(i)ty specializa v.pollster specialitate s. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs .standard specifications ~ tehnice . to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .international specialization of the national economies specifica v.(bur. speculative speculatie s.(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse . to stag.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s. to specify. stock adventurer ~ pe piata neagra . stag.

stable.a politicii .t. setting.banking charges ~ de depozitare . (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2.m.transitory increase spori v.storing charges. to fix. data etc. a unei sarcini) assignment.cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu . spying ~ industrial . (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s.additional charges. (ajutor) aid. {reguli.policy formation ~ a pretului . (o data. 1. assistance. (pretiil.f.n. (de duratd) durable.n.service increment ~ temporar .maintenance charges ~ de transport . a datei) settlement.) to settle. (fmanciar) backing stabil adj. charges.wage-price spiral sponsor s.to set the pace stabilire s. extras spionaj s.f.preturi . principii) to lay down 3.a pretuiui de cost marginal -marginal costing . danger money ~ de salariu . (a unui termen) appointment 2. to set.transport charges ~ la destinatar . (in mtrcprifiderile profilai.charges forward ~ restante .wage increase ~ de salariu descrescand . sponsor sponsoriza v. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor . (recomandare) comfort. to establish 2.pricing ~ a pretului de cost . steady stabili v.inflationary spiral ~ salarii .to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune . sponsorship spor^.to assess/to lay damages ~ o ora . (a pretului. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza . spiral ~ inflationista .e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing .SPE-STA ~ medie de viata . yardage ~ de inmagazinare . 1.bonus for special risk. standing. to sponsor sponsorizare s. (permanent) permanent. to state. firm. to step up spot s.to appoint an hour ~ ritmul de munca . espionage.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii .f. increase ~ de fidelitate .industrial espionage/ spying spirala s.goal setting .back charges ~ suplimentare . to increase.costing. (despre preturi) fixed. fixing.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere . lasting.senionty wages ~ de periclitate .n. support. 1.average life expectancy speze s.t. (nn termen) to appoint.t. increment. (a unei date. expenses ~ bancare . o sarcind) to assign.n. pi.f.

price stabilization stabilizator s. preturi) pegging ~ a monedei . (economica. standardization . to stabilize. to slacken stagnant adj.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble . bookstand ~ expozitional . stagnancy. of instruction.engineering standards ~ universale de intretinere . on probation s. to standardize standai-dizare s.f.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare .(stagflatie) stagflation stalii s. standard ~ de stat .loading days ~ ireversibile . (de muncu) length of service a-si face stagiul .n. slack stagnare s.n.t. \. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor .state standard ~ de viata .price stability ~ economica .f. improver stagiu s. (de cursuri.automatic stabilizers stagflatie s. (fluctuatii. (inactivitate a pietei) dullness.to be on probation stagna v.fly pitch ~ de carti .) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. slackness. stability.currency stabilization ~ a preturilor .(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune .(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice . pi. despre un produs) off-the-shelfj'.slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie . laytime.i.irreversible laydays ~ reversibile .living standard.t.exhibition stand standard adj. stall. stabilization.(pe etichctd. standard. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj.universal maintenance standards standardiza v. stagnant.credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare . (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays. stand ~ ambulant . a afacerilor) stagnation. (cursuri.accounting standards ~ de credit . {economic) stabilizer stabilizatori automati .economic stability stabiliza v. (despre afaceri.f.f.reversible laydays stand s.326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului . activitdti economice) to stagnate.f.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus . lay/ laying/ ship's days ~ contractuale .target return pricing ~ a preturilor .f. eel mat mare fund tdiat) (corn. (fdrd comandd speciald.bookstall. preturi) to peg. piata) to steady stabilizare s. (SUA) level of living standarde contabile .n. (crizd economica) depression ~ a afacerilor . (time of) probation 2.m.fixed laydays ~ de incarcare fixe . probationer. m.

n. 1.) damaged condition ~ buna .f. statute. state. list ~ corporatist .) abeyance ~ exterioara . fluviale) seaworthiness.(a unei nave maritime. statistically statistics s.the providential state statistic adj.prime condition ~ si conditie aparent bune . (SUA) tables of organization ~ de salarii .f. paylist.economic statistics statistician s. statistician.station of destination ~ de emisie .) (railway) station. headquarters statui bunastarii . stage.payroll.industrial standardization stare s. (railway) yard ~ meteorologica .(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate . (de tramvai. (/a o societate de asigurdri) actuary status s.vital statistics ~ economica .{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata . (al unei societdti) articles of association statutar adj. statistic(al) adv.f) shunting/spotting station.(c. (stare/conditie sociala) status statut s.STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials .) (railway) junction .civil status ~ de incarcare completa . statutory static s.(dr. (finala) terminus.trade statistics ~ comparata .wireless/radio station ~ de triaj .the welfare state ~ . (situatie sociala) social standing.{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats.de functii/personal . terminal station.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila . autobuz) stop. state 2.comparative statistics ~ demografica . transmitter ~ de marfuri .petrol-filling station ~ de destinatie . fluviale) unseaworthiness.(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate .job classification statistics ~ a sperantei de viata . 1. personal establishment.corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ".(c. wages sheet ~ de serviciu .n. rules.weather base/station ~ -nod .f. condition 2.general staff.transmitting station.n.life tables ~ comerciala .(a mdrfii. (c.f. a navei etc.providenta .m.f. statistics ~ a grupelor de activitati . {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta .record of service ~ major . status ~ a caricului/incarcaturii . station 2.(c. regulations. 1. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare .staffing schedule. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina .f.) goods station ~ de radio .

o actiune) to extinguish. to pay off. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj.pitching up ~ compacta .bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara .f.n.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale . fillip.spa. quittance. way ~ de conducere .f. a define) to own. (articole) glassware stil s. to stimulate. to dynamize. (vdnzdtor) dealer in glass 3. (fabricare) manufacture of glass 3. (geamgiu) glazier sticlarie s.) to stow. to condition. 1. to stack. stacking. {pentru mar/a) rack(ing).t. (a unei ipoteci) redemption. (o ipoteca) to redeem.winter resort ~ de odihna/climaterica .holiday/ health resort ~ experimentala .n. condition stiva s. (mar. (mod) manner.f. pile stivui v.agricultural station ~ balneara . to stipulate. to liquidate. (pe randuri/siruri) to tier. provision.extinction of the national debt stipendiu s. (manipulari maritime) stowage. incentive stimulent s. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur. to provide (that/for). stevedoring ~ a sacilor m picioare . (de mar/a) stack.experimental station stapani v.n. liquidation. (un proces. (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe . to stevedore ~ in magazie . to push forward. 1. to covenant stipulatie s.f. (o datorie) to extinguish. glass blower 2. station 2. stipend stipula v.seaside/ bathing resort ~ de iarna . 1. (amortizare) sinking. stimulus.f.deep stowage .t.t.firm/tight stowage ~ corecta .movable/ shifting rack sticlar s. to quash stingere s. (a amortiza tin impriimut) to sink.328 STA-STI statiune s.group incentives ~ pentru export . (a unei datorii) extinction. style.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v. (a anula) to annul. watering place ~ de litoral/maritima . (fabricd) glass manufactory/house/works 2.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s.m.n. 1. stowing. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale .m.export incentives ~ pentru vanzari . (o obligatie) to terminate 2.t. (a poseda. stipulation. (pe randuri/ siruri) tiering. 1. to pile up.wage incentives stinge v. to possess.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare .f. to hold stanjen s. 1. to cancel. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil .) straddle. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s.t. (a unei obligatu) termination 2. tier. cancellation. rack stack 2. (climaterica) resort ~ agricola . (a unui proces. (anulare) annullment.

to stockpile.low stock ~ la inventariere .fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare . inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica .cycle stock ~ de capital .capital stock ~ de materiale .varied stock ~ de produse finite . stacker.remainder.stock-in-trade. trading stock ~ de marfuri diverse . street ~ comerciala .ST1-STR 329 ~ pe punte .acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.push-and-pull strategy ~ comunicationala . to store.pallet stacker ~ pe verticals .n.inventory ~ de marfuri .deck stowage ~ transversala . to stock.{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man.(cont.t. lift.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei. a Uvrdrilor etc.f.platform truck lift ~ de paleti . hoard.economic strategy .(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare .stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient . (utilaj) stacker. to hoard strada s.f. to get in.(a unei piete) penetration strategy ~ de produs . store.(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1.) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .vertical stacker stoarcere s.tampon/de siguranta . protective inventory stoca v.development strategy ~ a diferentierii produsului .(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare . industrial truck ~ cu furca . supply.product strategy ~ de promovare . stower 2. goods in stock. stock.product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta .f. strategy ~ a dezvoltarii . (rezerva) reserve ~ ciclic .shopping street strategic adj.) buffer/safety stock.funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa . strategic strategic s.market segmentation strategy ~ a urmaritorului .reserve stock ~ disponibil .) closing stock ~ nevandabil .profit squeeze stoc s. (mar. squeeze ~ a profitului . stockpile.(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .) stevedore.deadstock ~ nevandut . returns ~ .finished goods inventory ~ de rezerva .

price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta . foreigner strange v.(man. to collect.national economy pattern ~ a flotei de transport . 1. un sector industrial etc. study.f.) organizational structure ~ piramidala/ierarhica .(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor . to hoard. analysis. alien s.) age profile ~ bancara .(man. amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara . research ~ al amplasarii uzinei .industry structure ~ a valorii de inventar .(man.) book value weights ~ a varstei . (din altd tara) foreign.market research/survey ~ de proiect . to gather/to get in.(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca . examination.to make one's fortune structural adj.m. to reap 2.(fin.) functional structure ~ ierarhica .marketing research ~ de mediu . to raise ~ bani . (a adund) to gather (up).(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .development study ~ de fezabilitate . survey.feasibility study' survey ~ de marketing .(angajatilor dintr-o firmd.n.(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz .cost structure ~ a creditului .t.) case study ~ de dezvoltare .{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale . (recolta) to harvest. (a percepe impozite) to levy.) hierarchical structure ~ organizationala .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont.) asset structure ~ a capitalului .capital structure ~ a comertului exterior . pattern ~ a activelor .time study ~ de audienta .market structure ~ a preturilor . to amass.(man.credit structure ~ a economiei nationale .(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .plant layout study ~ al metodelor .(man.(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .shipping pattern ~ a personalului .) pyramiding structure studiu s. (a economist} to lay/to put by 3.STR-STU strain adj. structure. structural structure s.financial structure ~ functionala .foreign trade pattern ~ a costului .planning and design work ~ de timp si miscare .staff pattern ~ a pietei .

pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat .i. {mar. subcontractor subipoteca s.t. sublessee. underling subantreprenor s. undercapitalized subchiria§ s. to underquote. undertenancy. to underestimate. subletting. submortgage subincarca v. chartered contractor subasigura v.i.f.i. subcommission subcomitet^-.t.m.) to underfreight.) subcharterer subproductie s. to undervalue subarenda v.f underlease. derivative lease subnavlosi v. to underrate subevalua v. to underwrite v. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. to underlease.m.) subaccount.m. derivative lease subarendas s.m.f.t.m.t.t.t./i. subordinate s. subtenancy.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. to undersign.t. to subcharter. (a semnu) to sign.w.subject to alteration subaltern adj.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic . to underrate. to sublease. (dr. subtenant. underproduction subroga v. undertenant subarmator s. to underinsure subcapitalizat adj.t. to underlease. subsidiary account subcontract 5'.f.m. to sublet submchiriere s.model analysis ~ -pilot . undertenancy. (mar.) to write down subfurnizor^. subaltern. under ~ linie . subletting. subcontractor subdezvoltare s./H. (»/i activ) (cont. subleasing./i.) to subrogate subscrie v. underlessee. sublease. sublessee. to undervalue. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar.f. underlessee.t. subtenant. (cont. to underload subinchiria v. sub part ~ rezerva aprobarii .') below par.n. to underlet. subcontract subcontracta v. n. sublease. underdeveloped subestima v. . underlease. to underlet subarendare s. subtenancy. underconsumption subcont s. subleasing.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . to sublease. to underquote. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur. to recharter subnavlositor^.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. underdevelopment subdezvoltat adj. to subcontract subcontractant^.f. subcontractor subaprecia v.) under ship's derrick. [a coliza. subcommittee subconsum^. undertenant subcomisie s. to underestimate. to sublet.STU-SUB 331 ~ pe model .

substitution ~ a factorilor de productie .f.) bounty. subsidy subsoil. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export . grant.f.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale . n. undersecretary subsidiu5\M.f. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. subvention.state-/graiit-aided. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s. o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. substitute substituti ai banilor .f.harmful substance ~ inflamabila .farm subsidies ~ de exploatare . support ~ a preturilor -.t. subsidy. subscription subscris adj. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s. subscribed.de stat ./?!.inflammable substance ~ otravitoare . to grant. grant.(acordate de stat pentru un produs. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s.tid .price support subventionat adi. {pentru stimularea industriei.public/government subsidy. subscription. subsidized . to subsidize. a comertului.f. material ~ daunatoare .f subsidy.oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui . state grant. suburban suburbaniza v.f. subsoil substanta s. a agriculturii etc.substitute money suburban adj.m. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s.t. matter. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. underwriting ~ a unei cote-parti .operating subsidies ~ in amonte .332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe.) multiple application subscriitor s. suburb subutilizare s. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat .m. substance.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie.export bounty/subsidy subventii agricole .quota subscription ~ excedentara . state-p.(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie.f.

(dr. al unui spectacol) box-office success a avea ~ . to sustain ~ avarii . inheritable sucursala s.accumulate amount of annuity ~ datorata .(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare . (dr. (intretinere.amount to be invested ~ cumulata a anuitatii . (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar. heir.remainderman ~ testamentar .f. abstract.specific amount ~ evaluata . (la) to succeed (to) succes s. series 2.sum payable. (dr.(dr. branch.cargo sweat suferi v.) succession.f.estimate ~ facturata . succession. condensed moisture ~ a marfii . sustenance succeda v.to sustain damages sumar s. (neasteptat) bonanza ~ de casa . (legatar) devisee ~ prezumptiv .embezzlement ~ determinata .heir testamentary.n. sum.(al unui film.(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ . i. devisee succesoral adj.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata . subsistence. mijioace de trai) livelihood. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare .) testate succession succesoare s. success.to be/to prove a failure.(dr. 1.(unui contract) memorandum suma s.n.SUB-SUM 333 subzistenta s.f. successional. summary ~ al articolelor .bankruptcy level . basic needs. to suffer.t.sum in words/at length ~ incasata .f. intestacy ~ testata . intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui . to fail succesiune s. (pierderi.gross amount ~ ce urmeaza a fi investita . inheritance. inheritor. amount ~ a creditului .amount stated ~ delapidata .(dintr-o vdnzare.invoice amount ~ globala/forfetara . 1. afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa .) successor.branch bank sudatie s.) sweat. subsidiary (company) ~ bancara . successor 2.f.debit amount ~ declarata/specificata .(de un client din bancomat.f.) intestate succession. pagube) to incur.) heiress succesor s.heir presumptive ~ subsecvent .sum due ~ de bani in casa . sweating.sum insured ~ bruta .m.lump/inclusive sum ~ in litere .odd money ~ de plata .(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat . hereditament ~ a porturilor .

amount subscribed ~ totala .334 SUM-SUP ~ minima din depozit . to supplement suplimentar adj.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .de lucru . (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s. (cheltideli) to bear supraasigura v.) zero sum ~ oferita .m. to overvalue.(c. to overinsure suprabugetar adj.extra/additional payment ~ de pret . extra suporta v. area.f.f. high-grade 2.t. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr. to overestimate. additional.) excess ticket suplimenta v.total amount. supplement.to fall short of the amount sumisionar s.work area .) amount brought/carried forward ~ rotunda .t. to overcapitalize supradimensionat adj. (de calitate supe-. to overrate.uncertain amount ~ nominala . superior. (in functie.) principal sum ~ rambursabila .rioard) of superior/the highest quality.takings a fi sub suma prevazuta .face amount ~ nula .(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate . 1. not included in the budget supracapitaliza v.f. supermarket.(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata .total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat .t.) to write up. supplementary.m. (calculatd in acri) acreage . extraordinary.) excess fare ~ de plata . to overvalue supraevalua v.f. (nn activ) (cont.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig.t.n. in. in grad) senior s. outsized supraemisiune s. chief supermarket s.amount paid out ~ principala/totala .t.t.extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa .(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^. sum total ~ totala a cheltuielilor .(c. surface.amount repayable ~ reportata . addition ~ de bilet .) tenderer superior adj.receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante .(report) (cont. (de actiuni) overissue supraestima v. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj.even money ~ subscrisa . to overestimate.

t.t. liable to damage ~ restrictiilor .n.f. supplementary taxation ~ fiscala . overplus.n. overload suprastoc^-. overseer.n. supernumerary supraoferta s. (un pret) to overcharge 3.) alien duty. surplus production supraprofit s.f. extra tax.warehouse floorage supragreutate s.import surcharge ~ de pavilion . overweight supraimpozita v. higher bid suprapret s. 1. la un pret dat.t. (la) subject/liable (to) deteriorarii . (un vehicul) to overload. oversubscription suprataxa v.subject to deterioration. to control supraveghere s.f.n./i. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s. supervision. overcharge. surtax.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable. succedaneum surplus s. to overbid.overentry . (supralicitatie) overbid. to overtax supraimpunere s.n. better offer. to supervise. to superintend. overproduction. superintendent. (pepiata) supremacy supus adj. superprofit. overbid. overbidder. black market price supraproductie s. (mar. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului . substitute. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s. to outbid.excess weight ~ de lichiditati . Ie procurd unui individ. to surcharge suprataxa s.(mar.m. dutiable surogat^.t. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului . surcharge ~ de import .f.t. excess/ surplus profit suprasarcina s.) overfreight supranumerar adj.f.(mar.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber .additional postage supraveghea v.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri . flag surtax ~ postala/de francare . to overburden 2. s.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun. to overstock suprasubscriere s.f. oversupply. supervisor.. to supertax. to surtax.f. to oversee. supertax. higher bid supranavlu s.m. (muncitori) to overwork supralicita v.f.) excess of freeboard ~ de greutate . surplus.net rentable area ~ utila a depozitului .^.f. to bid over supralicitant s.f.tax surcharge supraincarca v. excess.t. overstock suprastoca v.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . excess price. outbidder supralicitatie s.

aforesaid suspenda v.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . abovementioned sus-numit adj.debt equity swap ~ de obligatii . elusion ~ din marfa transportata . sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor.r. o marcd etc. (un functionar) to suspend. to uphold. '1. to pilfer v. avoidance. pilferage 2.t.t. intr-o economic liherd.} to boost 2. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii .source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont.) to evade. (intens un produs. to assert suveranitate s. opinii) to advocate. o opinie etc. (piata. (a afirma) to affirm. swap de datorii.taxable surplus sursa s. (a platilor. to purloin. to elude sustragere s. source ~ de aprovizionare . 1. (de idei. (al unei piete) marketeer. (de la indeplinirea obligatiilor. (a unei sedinte) adjournment. theft. (a unui functionar) suspension. (swap valutar.) delisting sustrage v.m.SL'R-SWA ~ impozabil . to avoid. preturile) to peg. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur.pilfering of cargo sustinator s. plata impozitelor etc. a livrd-rilor) suspension. to endorse.f.f. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj. supporter. to support. (o candidaturd. to stop. above-named/ mentioned. to take away. (o sedintd) to adjourn.n. (financiar) to back.f.t. to steal.currency swap . to second. swap al ratelor dobdnzii. opinii) upholder 2. livrdri) to suspend. (din punct de vedere financiar) backer.n.liability swap ~ de valute . (un acord) to terminate suspendare s. (a promova un plan) to forward.f. (o rezolutie) to second. 1.) evasion. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. (idei.) to back. (al familiei) breadwinner sustine v.) sources and uses of funds sursarj s. (de la indeplinirea obligatiilor. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. sustainer. (plati. purloining. (a unui acord) termination 2.t. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. plata impozitelor etc. 1. (pe un timbni) surcharge sur§arja v.

shipyard.m.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager.station manager.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu .sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite. leading hand.to sit.m. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu .shipbuilding facilities sarpe s. (conducdtor) leader ~ al contenciosului .equal opportunities santaj s.shop foreman ~ de birou .n. departmental manager .f.head of service.. principiul .sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin. blackmail santaja v. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie . (sarpe monetar.f.port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker. boat. yardmaster ~ de oficiu portuar . (director) manager.f sitting.construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval . motorboat ~ vamala .revenue cutter Sansa s.n.first-line manager.chief/head/senior clerk ~ de cabinet . dockyard. (de docheri) foreman. to blackmail santier s.council board ~ -fulger .commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s.sales manager ~ al serviciului financiar .) hatch foreman ~ de fila .paymaster general ~ de atelier . (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari . head.informal think-in ~ publica . boss.repair dockyard santiere si uzine navale .f.. (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii . to be sitting sef s. school ~ comerciala . chief.head of chair/ department ~ de echipa . development ~ de constructie .t. (in magazie) (mar.open meeting a fi in ~ .) snake scoala s.$ salupa s.(banca . site. chance sanse egale . meeting. {dr.(minister's) principal private secretary ~ de catedra . (superior) superior.

cargo barge ~ de transport .grain cargo barge ~ pentru cherestea .seasonal unemployment ~ structural . derivat din dezechilibrul cerere-ofertd.yardmaster ~ de zona .underemployment. (partial) to work (on) short hours somaj s. din lipsa comenzilor) technical unemployment .general cargo barge ~ pentru minereu .(determinat de intreruperea activitdtii unei firme. and ~ compania . de obicei pe o perioadd determinatd.bunkering barge. denumitd tehnofobd.canal barge ~ de carbuni .chain of endorsements slefuire s.harbour/utility barge ~ -tanc . cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial .m.coal barge. barger.cyclical unemployment ~ de inadaptare . superintendent of work ~ de triaj/manevra . to be unemployed. livestock si con/'. necalificatd.(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active.seagoing barge ~ pentru busteni . barge.(sau keynesian.river barge ~ frigorific .n.and company ~ cu capital redus . row. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd.(cuvinte care apar dupd numele unei companii care. oil recovery barge ~ de marfa .f. to be on the dole. (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj . pass ~ navigabil . half time. fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier .clerk of (the) works. prin reorganizare.. abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei.skimming barge.navigation channel septel . fairway.coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal . unemployment ~ ascuns/mascat . to be out of work/job.lumber/timber barge ~ pentru ciment . (serie) series ~ de andosari . chain. formelor de proprietate. succession./!. line. (pe fluvhi) keel ~ de depoluare . rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s.barge tank slepar s. lighter ~ de buncherare . bargee.(datorat structurii economics./!. de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar .tank(barge) ~ -tanc petrolier .log barge ~ pentru cereale . lighterman soma v.n.s'.n.338 §EF-$OM ~ de santier .ore barge ~ portuar ..barge carrier ~ fluvial .) structural unemployment ~ tehnic .refrigerated barge ~ maritim . amplasdrii geografice etc. bargeman.cement barge ~ pentru marfuri generale .hidden unemployment ~ ciclic . si-a redus capitalul) and reduced sir s.(de vdnzdri) area manager senal^. channel.

unemployed. highway. part-time worker $osea s. (high) road ~ cu taxa . a unui cec etc.f.local/country road.rubber stamp ~ de control/garantie . (sigiliu) signet.date stamp ~ cu semnatura . (pentru bdtut monede) stamp §terge v.numbering stamp/machine ~ po§tala .§OM-§TI ~ tehnologic . unemployed worker.t.toll road ~ locala .received stamp $tanta s.voluntary unemployment §omer adj. to stamp.signature stamp ~ de cauciuc .. (scrisori) to postmark 339 §tampila s. stamp. science §tiinte economice .t.primit" .cantarit" .company/corporate/ common seal ~ .f.worker on short hours. {a deteriora fata unei bancnote. pi.weight stamp ~ cu data .) to deface $tiinta s.f. the unemployed ~ partial .. by-road ~ nationala .economics .m.inspection stamp ~ de numar curent . seal ~ a firmei .(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar . out-of-work/place s.postmark ~ .state highway §tampila v.(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .f.

) size talon s. tabulation ~ fhiala/recapitulativa . tare assumed by the customs ~ medie .average tare -~ normala . booth. renewal coupon ~ de asigurare .f.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna .t. to tabularize tabular adj.supertare ~ uzuala .n. tariff.f. 1.tariff schedule tablou s.) chart of accounts ~ de comanda .table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor .(SUA) schedule tare ~ conform uzantei . price list. (de chitantd.cross tabulation tabulator s.estimated tare ~ legala/vamala . tabular tabulare s. cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s. tank ship/vessel.table of interest ~ tarifar . (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon. emolument.f.n. stub 2. oil-carrying ship/ vessel.domestic rate ~ compus/mixt . schedule.to tare tarif s.(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent .(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata .f. share. (corn.(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati .n.n.f.mean tare ~ conform tarifului vamal . chart 2. cec etc.summarized table ~ de conversie/transformari . (lista) list ~ centralizat . to tabulate.use tare ~ efectiva/reala . (rezervor) tank 2.customs/legal tare. (in piata) market stall tara s. bulk-oil carrier tantiema s.n. rate. 1. tabulator.customary tare a calcula tara . scale ~ casnic .normal tare ~ standard .control panel ~ de distribute .(oferit de un magazin. (tabel) table. chart. 1. (petrolier) (oil) tanker. coupon. panel ~ al conturilor . (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa .T tabel s. schedule. percentage taraba s.master tabulation ~ incrucisata .switchboard tabula v.insurance note/slip ~ valeric gratuit . (de comanda) board.) counterfoil.n.(din cartea mare) (cont. table.going rate . tabulating machine talie s.custom-built container ~ suplimentara . petroleum carrier/ship/ tanker.

rate .zone tariff tarifa v.TAR-TAX 341 ~ de asigurare . t.retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .sliding scale tariff ~ neuniform . autobuz etc.flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate .) conference rate ~ de navlu necartelat .(mar.basis rate ~ de coletarie/mesagerie .) charter rate ~ de navlu cartelat .a scontului la cambiile de clasa intai . appraiser 2..) conductor ~ pentru drumuri sail poduri . (vamala etc. to tariff tarifar adj.preferential tariff ~ vamal protectionist .tariff in force ~ intreg/fara reducere .customs tariff ~ vamal comun .f.. (mar. roadtax •. tariff.inland postage ~ unic .scale of commission ~ de curtaj/brokeraj .inland rate ~ in vigoare . 1. to charge 2. charge.flat rate ~ vamal .transit tariff ~ de zi .patent fee/tax ~ de camion a j .tax disc/token.goods rate ~ pentru munca in acord .postal tariff.) fee.differential/graduated tariff ~ feroviar .full rate ~ maximal .prime (lending) rate ~ auto/de drumuri . (rutierd.protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet .commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .consular fee.truckage ~ de cantarire .) duty..(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii . la piatd etc.restricted tariff ~ intern . (^colara etc.single tariff ~ uniform .passenger rate ~ pentru marfuri .consuiara .most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential . scheduled taxa v. postage ~ postal pentru corespondenta interna . (a impune) to tax.plant hire rate ~ de navlu .rate of insurance.piecework rate ~ postal .) underwriting rate ~ de baza . valuer.weighing charges ~ de donatie . (tarif) tariff.revenue tariff ~ forfetar .railway rate ~ fiscal .(mar.(mar.open rate ~ pe mila .night charge ~ de tranzit .(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .) toll. (in tramvai. insurance tariff.toll collector/keeper ~ vamal .maximum tariff ~ mobil .time-of-day tariff ~ diferential . (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater. dues.customs appraiser taxa s. to impose a tax on taxator s. pi.) nonconference rate ~ de noapte . 1.m.mileage ~ pentru calatori . contribution. tax.parcel rate ~ de comision .nift tax . (incasator) collector 3.t.

mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import .survey fee ~ de export .standard charge ~ vamala .official discount rate ~ pe tmbunatatiri . legacy duty ~ $colara .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .fiscal duty ~ ipotecara .prohibitive duty ~ vamala protectionista .fee ~ uniforma/forfetara .cash on delivery fee ~ de redeventa .342 TAX-TAX ~ de expertiza .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .storage charges ~ de mesagerie .capital transfer tax ~ federala de scont .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .reciprocal duty ~ vamala restituita .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.(SUA) federal discount rate ~ fiscala .rediscount rate ~ de rezervare .return duty.sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .preferential duty ~ vamala prohibitive .succession/inheritance tax.) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .cranage ~ de magazinaj .additional duty taxe de andocare .matching duty ~ vamala comunitara .customs duty ~ vamala compensatorie .discount rate.(vamala etc.(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.admission/entrance fee.import duty ~ de intrare . rate of discount ~ de timbru .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .{in functie de greutatea. lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .royalty fee ~ de reescont .dock dues ~ de antrepozitare . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala . door money ~ de macara .import duty ~ vamala de represalii . pierage.toll traverse ~ somptuara .export duty ~ de import .protective duty ~ vamala reciproca . wharfage .(a locului) reservation fee ~ de scont . quayage.

navigation dues ~ de tonaj .differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v.cargo dues ~ portuare . (ordsel) market town.f. sample fair.(mar.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate . to haggle targuiala s. technological tehnologie s.f. (tocmeald) haggle.canal tolls ~ fluviale . to purchase v.rates and taxes ~ tarifare/vamale .high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala .product engineering ~ de mare performanta . technocrat tehnocratie s. (cumpdrdturi) shopping 2. (normald a alcoohilui) proof targ s.harbour dues/fees. technocracy tehnolog s.) methods engineering ~ securitatii muncii .cattle market.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s.n.trade fair show.tonnage dues ~ de tranzit . purchasing. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs . (comert) trade. (burg) borough 4. technology.river charges/dues ~ locale/comunale . technics. haggling.) shipping and handling charges ~ de navigatie . industrial safety. haggling. bargain a face targuieli/cumparaturi . small town. (centru comercial) emporium 2.r. fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials .information technology . (oras) town. buying. stock fair/market ~ universal . townlet. (a cumpdra) to buy.labour safety engineering.to go shopping tehnic adj. (afacere) bargain.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare .'. exhibition ~ de vite . technologist tehnologic adj.t.fair ~ de mostre . (a se tocmi) to bargain.m. (piatd) market (place).t. 1.m.time study engineer tehnocrat^. (metodd. (vite) to slaughter tarie s.tariff rates ~ vamale de protejare . (tocmeald) haggle. business ~ anual . technical expert. to buy. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v. (periodic) fair 3.rates ~ notariale .(man. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca .f. safe procedure. security means tehnica de analiza si evaluare grafica .m. 1. technician.f.(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale .. technical tehnica s.transit dues ~ de trecere prin canal .factor analysis chart technique • ~ metodelor .world fair targui v. port charges/dues ~ si impozite .f.

downtrend in prices. theory teoria abstinentei . counterman telal s.market trend ~ ascendenta/de crestere . time. 1.m. ground. territory ~ situat departe de granita sau de mare .decision-making theory ~ jocurilor .) day of appearance.n. provisional. (despre munca) odd tendinta s.f. (limita) time limit.price theory ~ subconsumului . guarantee period.general trend tendinte antiinflationiste .storage yard. counter tejghetar^.term of guarantee.". chemare in judecata} summons 4.f. (pasuire) time allowed.inflationary trends teorie s. downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor . stockyard ~ forestier .) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie .economic trends ~ inflationiste . court day.uptrend in prices. deadline 2. old-clothes man. (dr.expectation theory ~ bunastarii . (de constructie) site ~ agricol . trend ~ a pietei . uptrend ~ de crestere a preturilor .n. delay (granted).tillage land ~ de depozitare .farmland ~ arabil .game theory ~ preturilor . date. delivery date . (fixat} fixed/appointed/stated date. {conditii contractuale) tenns ~ comercial .arable/tillable land ~ aurifer . temporary.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj. term. tendency.f. (sol) soil.anti-inflationary trends ~ economice .f. dealer buyer.abstinence theory ~ asteptarilor .timber land ~ necultivat . waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer .downward tendency/ trend. telecommunication. (SUA) junkman telecomunicatie s. land.oil field/land teritoriu s. (ciivant) term 5.344 TEJ-TER tejghea s.w. communication activity/service televiziune s.f.fallow (ground/land).trust territory termen s. (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere .time of deliver.inland ~ sub tutela/mandat .(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare .growth theory ~ deciziei . period. {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie . field. pi.underconsumption theory terera s. respite 3.running term ~ de apel . (citatie.business term ~ curent .(dr.n.gold field ~ cultivat .upward tendency/trend. (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala . television ~ cu taxa/abonament .welfare theory ~ ciclului real de afaceri .real business cycle theory ~ cresterii .

termination. (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s.container terminal ~ de decontare a cecurilor .f. textile. s. prompt date ~ de posesiune .(corn.m. completion. test testa v.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s. bequeathing.n.) direct skip .test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale .to leave a will a muri lasand ~ . drapery .(bancomaf) cash dispenser ~ de containere .cheque cashing machine ~ de feribot . (a Idsa ceva prin testament) to will.f.(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .to make one's will testamentar adj. third party/person ~ detinator .marine terminal ~ portuar . (un bun imobiliar) to devise testament s.credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj. (a unui bun mobiliar) bequest. finishing.term of payment.) concept testing ~ a produsului . to legate.f.to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui . (dr.) prescription period ~ de valabilitate a brevetului .(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa .ferry deck/rack ~ de petroliere . (de bunuri imobiliare) devisor textil adj. terminal ~ bancar . deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali . devising ~ a conceptului . 1.(asig. testamentary testare s.) end of a risk terts. (un bun mobiliar) to bequeath. will.fractionata . testing 2. (pentru bunuri mobiliare) bequest.n. (a unui bun imobiliar) devise. (de bunuri mobiliare) legator. closing date.to contest a will a deschide un ~ .(dr. (a incerca.fmal/latest/extreme term..(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie .) testator. textile textila s. (dr.TER-TEX 345 ~ de plata .product test ~ a produsului prin plasare .tanker terminal ~ maritim .to open a will a lasa un ~ .port terminal terminare s. end ~ a unui rise .) testatrix testator s.n.m. a proba) to test 2. testament.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare . test.patent life/period ~ final/-limita . 1.to die testate a revoca un ~ .(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata .f.t.

(al periodicelor) circulation. (de bani etc. (camera de valori) safety vault. 1.security printing office tiraj s. (de carte) title. stamp ~ adeziv .346 TEZ-TIT tezaur s.used stamp timp s. 1.adhesive stamp ~ de chitanta .circulation and readership titlu s.n.(in gestiunea stocurilor.outage time ~ economisit . mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time.Greenwitch mean time a avea timpi morti .(despre masini. (cladire) treasury. (document) title.} hoard.working hours ~ de nefunctionare a masinii .leisure.t. (editie) edition ~ si grad de citire .(din lipsd de materiale. 1. typography ~ de bancnote . number of copies printed. (model) mark 2.production time ~ total .(la magaziile navel) hatch hours ~ universal .astronomic(al) time ~ de asteptare .receipt stamp ~ fiscal .local time ~ mort . time ~ astronomic . (arta tiparuiui) (art of) printing. sort. \. spare time ~ local . nor) headline 2.n.i. to tend ~ sa creasca . (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office.n.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca . to amass tichet s. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine . timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare .n. (. pressrun. (de stat) treasury 2. embossed press ~ stampilat/obliterat .(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a .n.impressed stamp. ticket.) dispatch loading only ~ liber .t.bread coupon timbra v.(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .(despre preturi) to tend downwards tip s. to stamp timbru s.idle/dead/lost time. utilaje) to idle over tinde v. (fel) kind.n.f. to print tipogratie s. to hoard (up). (de . type.n.'/. (din motive tehnice) machine down time ~ de operare . downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie .(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal . treasure.t.) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar. deed 3.works/establishment 2. type tip art v. (standard) standard. strongroom tezauriza v. to treasure (up).postage stamp ~ sec .

(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . la optiunea titularului. titre. (titru) title.bearer security. paper. (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar .(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu .oneros .standard of coinage ~ de creanta .loan note. (actiuni) stock. paper. fineness. (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian . (actiuni) stock 4.registered security ~ de valoare preferential .dollar stock ~ de valoare convertibil .) pus-alive title .legal/sound title ~ de proprietate negrevat .standard of alloy ~ al monedei .clear title ~ de proprietate restrans . certificate.(dr.(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security. (emis de stat sau de municipalitate) stock. standard ~ al aliajului .absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect .title (deed). (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal . vested interest ~ de proprietate absolut .(cu plata prioritard a dividendelor) senior security.(dr.bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international . title to property. note.defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .dated security ~ de valoare necotat/nelistat .(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd. document of title. option stock ~ de valoare de calitate/sigur . debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate . floater ~ de valoare la termen . in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa . (emis de stat sau de municipalitate) stock.order security ~ de valoare la purtator . si im pret specificat) stock option.security.) writ of execution .} valuable consideration ~ putativ .qualified title ~ de valoare . note.TIT-TIT 347 valoare) security.gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data.(dr. certificate. deed of property.

(asig.coastal tonnage . (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate .small tonnage ~ al navelor neexploatate . (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre. all toate celelalte pericole .passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice .ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp .f.t. titular.(asig.) tonnage ~ al flotei comerciale .patentee.) holder.(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj. (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente .all rights reserved.n. primejdiile si acciden-tele de mare .f.) all loss or damage ~ riscurile .gross tonnage ~ curat . haggle.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri . mar. {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about. al unui cont etc.) all risks ~ riscurile. limit: (a litriilui unei monocle) remedy.m.de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight .laid-up tonnage ~ al navelor oceanice . mar. (suplinit al unei functii) titular. shipping space ~ al navelor de linie . copyright reserved ~ pericolele.trip-charter tonnage ~ al navelor mici . titulary s. (a comanda) to order v. over).tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut .) all risks whatsoever tocmeala s.to drive a hard bargain tocmire s.prompt tonnage.n.348 TIT-TON titru s.r. to hire on. oricare ar fi acestea -(asig. (al unei licente. margin. name of an account ~ precedent .(asig.licensee ~ al unei polite de asigurare .merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage. {al unui post.de cabotaj -. mar. (mar.) all perils. dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele .(la petroliere) clean tonnage .account holder.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime . (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj . 1.(asig. patent owner ~ al unui cont .) all other perils ~ drepturile rezervate . (a angaja in slujba) to engage.ileadvveight tonnage disponibil .policy holder ~ al unui brevet/patent . title titular adj. to traffic (for) a se ~ mult . haggling tocmi v. allowance. (pentru o treaba) to hire on 2. snipping availability . al unei functii) occupant.

deadweight ton ~ . to tot up. to figure up v. to total. n. to total tracta v.i.caterpillar tractor ~ -remorcher . t.f.English/long ton ~ impozabila .t.displacement ton ~ engleza/lunga . net measurement ~ sub punte . surveyor topografie s. vessel ton ~ -registru net .universal/all-purpose tractor . (total) amount ~ al datoriei . aggregate.daily tonnage allocation tona s. (a aduna) to add up.all-in ~ timpul economisit in ambele porturi .refrigeration ton ~ de incarcare/transport . to cast up.farm tractor ~ cu roti .register ton ~ -registru brut .n.wheel tractor ~ pe senile .gross register ton.grain tonnage ~ pentru marfuri uscate . stand ~ de ziare . aggregate. topographer. whole.underdeck tonnage. whole.total liabilities totaliza v.shipping ton ~ de navlu/volum .(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net . survey tot adj. to sum up. total.deplasament . to add up.(unui magazin.charter/freight tonnage ~ nefolosit .(la camioane) lorry tractor ~ universal .newsstand topograf^.metric ton.gross debt ~ al despagubirii . to totalize.rateable ton ~ metrica . tonnage under deck ~ zilnic de incarcare .(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti . stall.) all time saved both ends total adj. entire. (global} gross.aggregate tonnage ~ international .world tonnage ~ navlosit . to haul tractor s.(SUA) revenue ton toneta s. tractor ~ agricol .(de operare) (mar. ship's registered tonnage ~ -registru brut .TON-TRA 349 ~ excesiv . topography.f. ton ~ americana/scurta . all ~ intr-unul .net tonnage ~ pentru cereale .gross/brutto register tonnage. totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului .f.net register tonnage.waste tonnage ~ -registru .net register ton ~ vamala .m.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort .(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global .register/measurement tonnage.cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight . total. gross measurement ~ -registru net .cash on hand ~ al incasarilor . overall s. tonne ~ -registru .American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare .international tonnage ~ mondial . (suma totala) sum (total).

liner shipping ~ oceanic . transshipment.) registration.) to register 3. tin tragere s. a emite o cambie. reloading.share transfer ~ de capital .marine/maritime/sea/ seaborne traffic.bank transfer ~ de actiuni . (corn. {corner} ilegal) traffic. trafficker 2.funds transfer .350 TRA-TRA trafic s.wangler trage v. 1.parcel traffic ~ de influenta .goods/merchandise/ freight traffic.transfer of debts ~ de fonduri . 1. (dr.) certified transfer ~ bancar prin virament .goods transshipment ~ de pasageri .tramp) tramping transatlantic adj. to transcribe 2. trader.n. registering 3.to draw lots ~ autorizat de actiuni .transit traffic.to derive benefit from ~ la sorti . (container de transbordare) transcontainer transcrie v.passenger traffic ~ de tranzit . o tratd) to draw ~ foloase de pe urma . (in cartea mare) (cont.(feroviar ^.) to post transcriere s.m.railway traffic ~ intens/aglomerat .n.air traffic ~ combinat .commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie . cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac . transatlantic ship/vessel.superliner ~ rapid .t.n. transfer ~ de marfuri . (cesiune) assignment. 1.t.ocean traffic ~ portuar . 1.regular traffic traficant s. shipping ~ maritim de coasta .registration of mortgage transfer s. (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr.f.n.transshipment bond note transborda v. {la loterie) drawing tramping s.heavy traffic ~ maritim .) traffic. (de proprietate) conveyance cec. a unui cec. to transship.n.f.f.perishable traffic ~ de pasageri . trading.t. (dr. (in cartea mare) (cont. illicit trading 2. transcription 2. (transport pe mare cu nave . 1.wangle(s). (a scrie. 1.bulk traffic ~ de marfuri perisabile .coastal traffic ~ maritim de linie .crack liner transbord s.passenger transshipment ~ intre nave . a unei trate) drawing 2. traffic in transit ~ expres . transatlantic s.(de marfuri) express traffic ~ feroviar .) posting ~ ipotecara . transshipment ~ vamal .n. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj .) transfer. pressure. to reload transbordare s. transfer 2.ship-to-ship transfer transcontainer s. traffic ~ aerian .dock/harbour traffic ~ regulat . profiteer ~ de influenta .(bur. intercession ~ de marfuri . (a unei cambii. (peiorativ) speculator.(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante .i rutier) joint traffic ~ comercial .

numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic . (a ceda. 1. cargo shipping.) to transfer. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian .to decimalize ~ un activ in numerar . (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj.(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize. (prin testament) to demise 3. 1. a cesiond) to assign. transportation. transnational transport s.) to transfer.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. (de mdrfuri pe apa) freight. (cdrdusie) haulage 2.t. (a unei proprietdti) conveyance. transferable transmite v. (a ceda. (cesionare) assignment. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight. (expediere de bani) remittance 2. to convert ~ in bani/numerar . a cesiond) to assign. to transfer 2. to release. (prin mandat) to remit 2. 1. transferable.technology transfer ~ de venituri . a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate .) transfer.electronic data transfer ~ electronic de fonduri .n. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. 1. (cesionabit) assignable transforma v.(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. (de mdrfuri pe apa.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri . (a inmdnd) to hand over.transfer of ownership ~ necorespunzatoare .to liquidate transmisibil adj. to transform. (transportare) transport. (a unei cambii.air transport ~ auto .automotive/motor transport . to release. freightage. trucking. transmissible. (dr. carriage. conveyance.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . (o proprietate) to convey.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . delivery.f. (a transfera) to transfer. (prin testament) demise 2.{a actiunilor) (bur. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. (o proprietate) to convey.) bad delivery ~ prin vanzare .(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit .electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . (transfer) transfer. to deliver. (dr. to make over. to make over.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie .{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos .t.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni.t.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal . (dr. (inmdnare) handing over.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr. (cu vagonul sau camionuJ) truckage. (o cambie.

(mar. to carry. railage. (SUA) to railroad ~ prin conducta .cu nava-to ship ~ cu §lepuri . depusd in aur. (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata .tramp shipping '-' cu §lepuri .') cargo/merchant shipping.riverborne ~ pe mare .river transport ~ in tranzit .carriage in bulk ~ maritim .charges prepaid transporta v. carried ~ pe apa .to rail.short haul ~ pe uscat .passenger service/transport.(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic .to truck ~ pe calea ferata . (rutier) (road) haulier tran§a s.f. transported. sea shipping/carriage.ocean shipping ~ pe apa .to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul . to transport.to ferry ~.mass transit ~ .cattle traffic/ transport ~ de bu^teni . bargain. (marfuri pe apa.t. waterage ~ pe ape interioare .m. settlement . transportable.tanker trade ~ de marfuri refrigerate .waterbome ~ pe calea aerului .to pipe transportabil adj. (SUA) railroad transport ~ fluvial . dealing. transaction.airborne ~ pe fluviu .water carriage/transport/ haul.(cu auto cister ne) oil trucking. (financiara) operation 2. to convey.de marfuri .logging ~ de cabotaj . transport by land ~ public . (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl .carriage of contraband ~ de mare viteza .land carriage/transport.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier .seaborne transportator s.) coastwise/coastal shipping ~ de cereale .road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . carriage by sea ~ nevagonabil . rail carriage/transport.lighterage ~ de animate vii . (a unui imprumut) tranche ~ in aur .railway transport.membru al FMI) gold tranche tranzactie s.(mar. agreement. (portabil) portable transportat adj.(mar.goods transport/ carriage/traffic.(c. (mar. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight. load-carrying transport.) refrigerated shipping ~ de pasageri .grain transport ~ de contrabands .marine/maritime transport. overland carriage/transport. (contract) carrier.f.waterway traffic ~ pe distanta scurta .f. (marfuri pe apa) to freight. deal.) passenger shipping ~ de produse petroliere . cargo shipping. 1. transporter.) time freight '.(cotd de participare. de cdtre un stat . freightage ~ de marfuri lichide . conveyed.TRA-TRA ~ cu nave-tramp .transit transport ~ in vrac .

t.commercial/trade treaty ~ de navigatie .f.t. (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s.(directori de societdti.(dr.(la bursa) commodity trading tranzit s. transit. to trade tranzactionare s. talks.deal on joint account ~ la termen .clearing transactions ~ la termen .) option business' dealing.fair/square deal ~ cu marfa disponibila .no-book transaction ~ nemonetara .monetary transaction ~ necinstita .(la export. to transit tranzitare s. privilege ~ cu plata in numerar .n.transition to a market economy tras s.speculative operations tranzactiona v.f.(bur.) computer-aided/'-assisted trading ~ futures . to transit.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .(In livrare) spot deal/transaction. (acord) agreement ~ comercial .f. to deal.S7 pret specificat) (bur. conveying in transit tranzitie s.spot deal/transaction ~ cu optiune . convention. through traffic tranzita v.n. transit.forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar. pi.(bur.) time bargain ~ monetara . inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring . cash transaction ~ de barter/in contrapartida .{bur. dealing. trading ~ de marfuri .) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie .(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data .compensation deal ~ in lant . treaty. negotiations . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .chain transaction ~ in participate .) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta .i.navigation treaty/ convention tratative s.TRA-TRA ~ a la baisse — (bur. unfair deal ~ neinregistrata contabil .) bear transaction ~ a la hausse .nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc .barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza .bogus/fraudulent transaction.m. jumdtate pe credit) (bur. transition ~ la economia de piata .f. to convey in transit v.

) to enter 2. draft.deep-/distant . treasury trezorierj'.(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory.n. degree. scale of wages trece v. to carry on/to conduct negotiations trata s.court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .unaccepted draft ~ neonorata .sea water ~ -uzina .354 TRA-TRI ~ comerciale .trade negotiations/talks ~ in curs .court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .top-level talks ~ neoficiale .to be in negotiation with smb.to clear to the customs tren s. treasurer tribunal s.presentation/sight draft ~ neacceptata .(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen .arbitration tribunal ~ de munca .f.industrial tribunal ~ de salarizare mobila . a incepe ~ .to proceed with the business of the day ~ prin vama . scale.to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ . (rang) rank ~ de cotatie .inshore trawler ~ frigorific .through/nonstop train ~ forestier . 1.(la scadentd) dishonoured draft trauler s. (SUA) freight train ~ direct .(bur.administrative tribunal ~ civil .bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .n. trawler (ship) ~ de pescuit . (SUA) accommodation train ~ rapid .passenger/slow train.) tick ~ de salarizare . (pe o listd etc.n. (de containere) freightliner.goods/cargo train./n. train ~ de calatori .log train ~ local .wage scale. tribunal.(cont. law court.time draft ~ la vedere .(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s. bill of exchange ~ bancara . court (of justice/law) ~ administrativ . processing trawler tragator s.t.(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier .fast train. express (train) ~ rutier .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj . (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.m.local (train).negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt . (etapd) stage.f.underdealings a fi in ~ cu cineva .f.refrigerating trawler ~ maritim . (a inregistra) to register. (o lege) to pass ~ in cont .) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .to hold negotiations/talks.civil court ~ comercial commercial court ~ competent .sliding wage scale .passenger train ~ de marfa . (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .

trusteeship. quarter (of year).n. travel ~ in afara sezonului . trimestrial trimestru s. 1. trust. (prin posta) to post. to dispatch.off-season tourism twist s. quarterly.f. dicker. (curator) guardian.) guardianship.constructive trust ~ testamentara .) paygate tutela s.t.executory trust ~ prezumata/implicita .working shift ~ de noapte .active trust ~ discretionara .day shift turism-y. to mail. a cartelei etc. (scalar) term trimis s. tourism. (administrator. trustee . third copy troc s. (asupra unei averi) trust ~ activa . (al treilea exemplar) triplicate.m. (care functioneazd dupd introducerea monedei.) to forward ~ circulare . mandatar) administrator. (reprezentant. (mdrfuri etc. wardship. to send (off).n.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v. trimester.tool kit/outfit/set trust s.tourer turnichet s.double shift ~ de lucru . swap.to truck.n.discretionary trust ~ executorie . kit ~ de scule .military court ~ suprem . truck. swapping.Supreme Court trimestrial adj. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s.testamentary trust tutore s.n. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu .n.f.f. tourist ~ . to dicker.automobilist . delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar .district court ~ maritim .f.m.court of original jurisdiction ~ districtual/regional .to circularize ~ in consignatie . swop. delegaf) representative.maritime/naval court ~ militar .(mdrfuri) to consign triplicat s.night shift ~ de zi . to swap. to barter trusa s. tutor 2.TRI-TUT 355 ~ de prima instanta .M. barter a face ~ . (diplomatic) envoy. (dr.

to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva .to deliver/to make a speech tinta s. (imitate de mdsura pentru lungime) inch . (meserie.member country tari dezvoltate economic.f.underdeveloped/less developed countries tesatorie s.f.(corn. 1. (a refine) to retain 3. (a administrd) to manage.exporting country ~ maritima . 1.heavy crude oil ~ usor . petroleum crude ~ fara gaze .developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate . light fuel (oil) tol s.to hold at smb.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie . to mantain ~ casa . nation ~ creditoare . country.{a mdrfii) country of destination ~ de origine . evidenta) to keep 2. crude oil/petroleum.transit country ~ debitoare . (a pastrd) to keep.f.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit .crude/raw oil. {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep.T tara s.n. artd) weaving.maritime country ~ -membra .to curb the inflation ~ in buna stare .light crude oil.to take into account ~ un discurs .red country ~ exportatoare .industrial countries ~ in curs de dezvoltare .to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin . petroleum ~ brut . (a intretine) to keep up. to do the bookkeeping ~ inflatia sub control .dead oil ~ greu .) to keep the cash. {contabilitatea. (atelier) weaving mill tine v.to hold a meeting ~ seama de .t. weaver's trade 2. to act as cashier ~ contabilitatea .to keep the accounts/books.developed countries ~ industrializate . (obiectiv) target titei s.m. to hold. to administer 4.to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta .'s disposal ~ la pret .

to consolidate unifica v.unit of measure ~ de navlu . first-out ~ pret .f.t.n. apprentice. (termen ce semnificd ultima zi a lunii. (fuziune) merging.(metodd de control al stocurilor.r.agricultural unit of account ~ de consum . (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida .(bur.to be apprenticed (to a trade).to bind apprentice (to).final price ~ termen .(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere. unit ~ agricola de cont .) freight unit ~ de plata . prenticehood a da la ~ (la) .(a profitului unei societdti. to consolidate unificare s.closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare .payment unit . {companii) to amalgamate. (intr-unfond comun capitaluri. implement. to be indentured'articled ucenicie s. last. improver a intra (ca) ~ .m. apprenticeship. merger. (working) tool. despre companii} to merge.t.r.f. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare. to apprentice (to). folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s. sub forma dividendelor. amalgamation. to put apprentice (to). to be bound apprentice (to a trade).unit of account ~ de cost . fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare . care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont.consumption unit ~ de cont . consolidation unitate s.n. primul iesit .) last-in.fluid ounce unealta s. to consolidate v. (la moara) toll a-si lua uiumul . utensil.f.final date ultimo adv.) last trading day ultimul curs .) to pool v.f.u ucenics.closing price ~ intrat. to indent (to) uium s. instrument unelte agricole . beneficii etc. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . to amalgamate.cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura . final. closing ultima citire . (a fuziona. {a fuziona) to merge.(despre morar) to toll ulaj s. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj.(mar.agricultural/farming implements uni v. ultimate. to amalgamate.f.

utility.European Currency Unit ~ monetara oficiala .f. (a spori) to increase urgenta v.f.. (a creste) to rise.(man. to go up. port equipment utilitara s.(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri . next.debt collection for realization of pledged property urmator adj. lawsuit.debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului .postal union ~ vamala . to use utilizare . to speed up. confederation ~ economica . to equip. gaze. (despre cursuri bursiere) to trade up. (mar. facility ~ agricol .monetary union ~ postala .public utilities utiliza v.to speed up delivery urmari v.docking facility.production unit ~ de produs . machinery. package car utilitate s. (servicii publice de apa.t. subsequent. following.n.) utilities utilitati publice . union 2.) towage/towing equipment ~ de stivuire . to take proceedings against urmarire s.m.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont .358 UNI-UTI ~ de productie . pi.(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man. (a accelera) to accelerate.monetary unit ~ monetara de cont . use.accounting currency.product item ~ de valoare . to fit out utilaj s. to utilize.customs/tariff union universal adj. equipment.t. electricitate etc. (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator . to urbanize urea v.t.f. (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea . town planning urbaniza v.subsequent holder utila v. world-wide 2. plant (stock). money of account ~ monetara europeana . town/city/municipal planning urbanist s. agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear.) strategic business unit ~ volumetrica . to bring an action against.f.n.farm equipment.oil equipment ~ portuar .. commercial car/vehicle.European Unit of Account ~ monetara .stevedore equipment ~ petrolier ./ utilization. employment . urbanist. (judiciara) action.t.s'. town planner urbanistica s. prosecution ~ in caz de faliment . universal.f.unit of value ~ decizionala . 1. (in justitie) to sue.. 1.) decision-making unit ~ economica cu deficit . usefulness 2.t. 1.economic union ~ monetara . all-/general-purpose urbanism s.cubic measure uniune s.

wear (and tear). usucapio. to tool uzina s. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr. attrition ~ fizica .ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare .f. usucapion. usual.supply plant ~ metalurgica . practice of trade. commercialism uzante ale profesiunii .f.t.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent .commercial custom/ usage.i.(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala .(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing .) usucaption.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix. beneficial ownership/interest ~ viager .n.) usufruct. works.custom of the port ~ comerciala . (fabricu) factory.UTI-UZU 359 ~ anterioara . 1.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage. acquisitive prescription uzufruct s.unauthorized use utilizator^.) life interest uzufructuar adj.f. trade custom/usage. usufructuary. custom 2.power station ~ furnizoare . capital consumption ~ morala .m. wearing.metal works. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation. beneficial owner uzura s.r. (prescriptie achitizivd. (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind. iron and steel plant uzual adj.waterworks ~ electrica . to use. plant.professional practices uzina v.(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata . practice.f. (dr. customary uzucapiune s. user ~ final . to wear uzanta s.m. usufructuary s. to utilize v. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa .(dr. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului . to make use of.

mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s. (despre monede) current. (SUA) freight car.sleeping car ~ de marfa . (post vacant) vacancy vad s.timber tmck ~ plin/complet .mail van/car ~ -restaurant . (universitara.menta.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului . to validate.dining/restaurant car valabil adj. (incdrcdturd) waggon load.f. (valabil. truck.income value ~ actuala . holiday(s).) vacant. (SUA) carload ~ . prosperous business. (autentic) authentic 3. (dr. 1. 1. effective. \. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . (a ratified) to ratify. lorry.f. passable. good. 1.(goods) waggon.parcel car ~ de dormit .bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money. (loc frecventat de clientele!) place of great resort.n. un argument etc.part truckload ~ -platforma . availability. judiciara) vacation.) good custom. (pret) worth ~ a activelor . in vigoare) valid valida v. (un document) to authenticate valoare s.cisterna . (despre un titlii. (a unui bilet. (despre bilete) valid. (SUA) street car. (fard proprietar. coach.tank waggon/car ~ de calatori .v vacant adj. validity valid adj.) (activ. 1.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si . value. (dr.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor . money value ~ a politei de asigurare .ru. available. (de mar/a) waggon. a unui pasaport) availability.) validity. (parla.platform waggon.truckload ~ postal . effectuamess. despre buiuiri.asset value ~ a activelor pe actiune . railway carriage. effectual. (de tramvai) tramcar.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite . (acoperif) van. (corn.n. available. un Joe etc. trolley(car) 3. (despre un post. shop with a large custom vagon s. (platforma) truck 2. good valabilitate s.f. in vigoare) valid. (despre un post) void 2.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie .refrigerated waggon ~ incomplet . judiciara) recess 2. car. force 2.t.) valid 2. freighter ~ frigorific .

luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .estimated/appraised value ~ extrinseca . value added ~ anuala .) net realizable value .(in vama) declared value ~ economica .value in account ~ in rise .) net sound value ~ neta realizabila .maximum/peak value ~ medie -.economic value ~ efectiva/reala .contract value ~ convenita .net profit value ~ neta actualizata .value in earning power ~ de revanzare .(a uniii activ.invoice/invoiced value ~ finala .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .(a unei monede.effective value ~ estimata . dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .resale value ~ de schimb .end value ~ fiscala/impozabila .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .average/mean value ~ neta .market value ~ de plasament/portofoliu .rat(e)able value ~ maxima .) annual value ~ asigurata .full value ~ locativa .(cont. (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.extrinsic value ~ facturata .value day of receipt ~ intreaga .purchase value ~ de inventar .value given ~ intrinseca .book value ~ contractuala .commercial/sales/ market value ~ compensata .customs/tariff value ~ in ziua primirii .(asig.(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.rental value ~ (locativa) impozabila .gross value ~ bursiera .(asig. owner's equity ~ neta a profitului .value here and there ~ contabila .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .(cont.hypothecation value ~ de piata .net value.(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .insurance/insured value. a unui produs etc.insurance value ~ de cumparare .tax/taxable value ~ furnizata . amount of insurance ~ bruta .) intrinsic value ~ in cont .) net present value ~ neta in stare buna .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.

(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets. o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale.mult .o outvalue 1 "..remainder value ~ reala .pre wim) to exchange for '. valuta s.i. in problemele de alocare a capitalului. to be worrh. precious valutar adj.) real estate/property ~ mobiliare . valuable..totala .soil ciirrency pentru di. negotiable instruments Ysiora v. movables. currency.set value ~ primita .effective currency ~ forte .fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont.international currency.(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont . money... •.t'4.l.362 VAL-VAL ~ nominala .putsn . impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii .io be wonli misch -. to make good use of.»"i.(terenuri.account currency ~ de referinta .freely convertibie currency ~ inixta . (de^euri) to recover valoros adj. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate. imobile etc.) salvage value .to be worils liilie valorifica v. to render profitable/valuable.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva . (foreign) currency.(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .actual/real/true value ~ reala de piata .brand values ~ imobiliare -.iaai iiiult 'leclti.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .f.(formula pe o cambie) received value ~ ramasa . un teren viran) to reclaim.t.unstable currency ~ internationala .€?i ii'.) residual value. (de:.^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv .reserve currency ~ efectiva .. world money ~ liber convertibiSa . foreign exchange ~ blocata ..hard currency ~ instabila .(sumd exigibild inscrisd pe un titlu. (o rnla^tind. intr-o perioadd determinatd de timp. ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin. to turn to good account.

to command a ready sale. pi.f.wholesale sale ~ combinata .across-the-counter ~ in totalitate . to charge custom duties for. variable.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar . (institutie. charging custom duties for. (cladire.f.distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta . (bani intr-un cont) to pay in varsamant^. realizable a fi greu ~ . vendible. collector of customs. variation.payment order vanator s. to go off slowly a fi usor ~ . sold ~ in magazin/cu amanuntui .sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara . to be quick of sale vandabilitate s. changeable.n.. (instabil) unstable.f.f. vendibility. unsteady. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii .direct sale/selling -•' fara acoperire . customs..white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe . sal(e)able.t. (fluctuant) fluctuating variatie s.spot sale ~ din fabrica . sal(e)ability.trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba . (mar. marketability varia v.t. toll. ex bond varsa v.f.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. v. to sell off readily. Sdic.to be hard to sell. marketable.conditional sale.retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen .) to clear vamuire s.VAM-VAN 363 vamal adj.{de actiuni sa" .m.sold-out vanzare s. vama s.) clearing.price variation/ fluctuation vamui v.factory sale ~ directa/fara intermediari . semis^ ~ a bunurilor sub sechestru .(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro . customs vames s.demand variation ~ a preturilor .m. fluctuation ~ a cererii . duty-paid. payment ~ la darea comenzii . {taxa) duty.) averaging out ~ de albituri/panza de in .i. (mar. 1.cash sale.trading down ~ din disponibil .office hunter vandut adj. merchantable. administratie) customs.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata . to vary. clearance vamuit adj. searcher vandabil adj.t. customs officer. sediu) custom(s) house 2.. hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii . sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu . to change variabil adj.

) selling short.(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision . saleslady. shopgirl.(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig.soft selling ~ ocazionala . sale on credit ~ prin intermediar .public sale.pedlar.364 VAN-VAR inca) (bur.la inventar .voluntary sale vanzari masive . 1.newsagent ~ ferm . peddler.slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva .(prin licitatie) compulsory sale.sacrifice sale . seller.net sales ~ prin telefon .to put on the market. salesclerk 3.(lichidare) clearance sale ~ inertiala .instalment rate '.) age admitted .(bur.f. vendor 2.(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur. (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur. to expose/to offer for sale vanzatoare s.speculative selling a pune in vanzare . (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant . (in magazin) shop assistant.) undisclosed seller varsta s.seller in possession ~ marginal . to put up for sale. shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva . age ~ admisa . (bur.occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat .f. salesman.auction sale. auction sale ~ rapida/u$oara .heavy sales ~ nete .) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .sale by private treaty ~ pe baza de mostre .(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen .(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina .end-of-season sale ~ la sosire .In rate .) wash sale ~ fortata/nedorita .fictitious sale.stocktaking sale ~ la licitatie . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .sale by/on commission ~ in pierdere . sale by auction ~ la sfar§it de sezon .firm seller ~ in posesia marfii . shop assistant vanzator s.sale by sealed tender ~ pe credit . huckster. saleswoman.indirect sale ~ publica .} sale for the account/settlement ~ lenta .(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat .m.sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa .credit sale.telephone selling ~ speculative . short sale. shopman. salesgirl.ready/quick sale ~ silita .forward/time sale.

) financial income ~ fiscal . dobdnzi.(a unui utilaj) replacement age vehiculj'.expected income ~ anual .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar . pi. in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix . respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.VAR-VER 365 ~ de pensionare .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.supplementary income ~ supranumerar .income in kind ~ marginal .t.net income ~ nominal . to check up.permanent income ~ public .tax/inland revenue ~ fix .revenue from land ~ impozabil .f.taxable/assessable income ~ in natura .real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar .rental income ~ din salariu .) transfer income ~ din activitatea curenta .fee income ~ din diverse surse . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national . (a examina) to examine. dividende) investment/unearned income ~ nepermanent .passive income ~ permanent .public revenue ~ real . to verify.transitory income ~ net .fixed income ~ funciar . vehicle.regular income ~ ocazional .«.retiring/pensionable age vechime s. {in munca) length/years of service. proceeds ~ activ .(exprimat in preturi curente. (incasdri.commercial vehicle/car venit s.perquisite ~ ordinar . (al statului din taxe §i impozite) revenue.(din salariii) active income ~ anticipat .pensii.(dividende.notional income verifica v.miscellaneous income ~ din exploatare .supernumerary income ~ teoretic/imaginar .(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv . ajutoare de ^ornaj etc. (registre contabile) to audit . annual/ yearly income.small income. conveyance ~ comercial/utilitar .annual revenue. profit) receipts. (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut . income.ordinary income ~ din comisioane .(rente. (a controla) to control.n.earned income ~ discretionar .national income ~ nemuncit . pittance ~ national .operating income ~ din inchirieri . dobdnzi etc. din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .

(a face vdnzare. to discount ~ de proba .dry wine ~ spaniol .to run a intra in ~ . veritable.i. checking.sherry ~ spumos . genuine.to come into effect/force. verification. via viager adj. reverse via prep.(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto .(unei mdrfi) inherent vice vigoare s.old wine vinde v. checker. to bargain away ~ in magazin .n. (dr. to auction (off) ~ la solduri . to sell. checkup. al unui consilhi) vice-chairman.to sell on trial ~ din disponibil . force a fi in ~ .claret ~ gol . (contabild. (autentic) authentic verso s. to take effect a pune o lege in ~ . to sacrifice. controller..to sell at a low price .strong wine ~ vechi .inspector of weights and measures veritabil adj.to give effect to a law vilegiaturist^.to sell in bulk ~ intregul stoc .to sell cheap ~ in pierdere .) effect.to sell at a profit ~ cu reducere/rabat .to sell by weight ~ la licitatie . verso. (dr. to sell(by) retail ~ cu comision . vice-president.to sell at a discount. (examinare) examination.sweet wine ~ fiert .t. a fi de vdnzare) to sell v.n..n. life.to retail. vice ~ de forma .m.to wholesale. inspector.(dr.to sell over the counter ~ in vrac . deputy chairman viciu s. holidaymaker vms.white wine ~ de calitate . check.(la monetdrie) to pound verificare s.vintage ~ de masa .to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu . real.) to vend v.f. back.. to become effective.mulled wine ~ frantuzesc .) flaw ~ inerent .r.tart/sourish wine ~ alb . (control) control.to sell at a loss/sacrifice. to sell ~ angro/cu ridicata ..port (wine) ~ de Rin .to sell on commission ~ cu profit . (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati . pure.sparkling wine ~ tare .to sell for spot delivery ~ fara acoperire . (al unui comitet.366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .. to sell (by) wholesale ~ contra numerar .hock ~ duice . (nefalsificat) unadulterated.new wine ~ rosu .red wine ~ sec .neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou . fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s.m.f.to sell out ~ la greutate .m. lifelong.to sell off.to sell for cash ~ cu acoperire . wine ~ acru .to sell at/by auction.to sell short ~ ieftin . vicepresedinte s. to clear off ~ la pret scazut .

blood/breeding stock. window case viza v.t.store cattle ~ de rasa .t. transfer (of funds) ~ bancar . (bani) to transfer virament s.f. vinicultural vinicultura s.to sell at best ~ la termen .n.f.to overfund a se ~ bine/usor .(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money.(mar. shopwindow. (in interes profesional. pi. to pay a visit to.to sell well/readily.contract speed ~ de rotatie . (o proprietate.to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor . speed. • viniculturist. (apune o vizdpe} to visa viza s. winegrowing vitrina s.to undersell. to undercut ~ mai mult .entry visa ~ de tranzit .VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos .t.t.consular visa ~ de intrare .f.f.to sell dear ~ sub pretui de cost .homed cattle ~ de carne .to sell on credit ~ scump . viniculture vinificatie s. pedigree cattle ~ de tractiune .draught cattle ~ mici/marunte .(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret . show.transit visa ~ turistica .asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.) to sell afloat ~ pe baza de comision . showcase. shop front.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor . cattle ~ cornute .m.f. winegrower viticultura s. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass .to sell forward ~ liber .to sell on commission ~ pe baza de mostre .(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .(categoric de marfa) live cattle viteza s. (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .bank transfer vite s. de afaceri) to pay/to make a call on. velocity ~ comerciala/de exploatare .tourist visa vizita v. to go off/through. ofrontiera) to trespass vira v. vinification. to break. wine preparation/making/production viola v. (legea) to infringe.to sell by/on sample ~ pe credit .f.) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala . to visit.{mar.inventory turnover viticultor s. viticulture. to find a ready market a se ~ cu . visa ~ consulara .to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat . window.f.small cattle ~ vii . (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor .

(a navel) homeward voyage ~ de predare .(la adundrile sindicale) block vote ~ secret .daily turnover ~ de marfuri transportate . 1.(vote by) ballot.(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ . (carte) volume 2.f.(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca .(mar. to tour. suffrage. secret ballot/voting. (mdrime) size ~ al capitalului .universal suffrage a avea ~ deliberativ . (profesionald.round voyage/trip.size of the capital ~ al exporturilor . freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam .vote of censure ~ de incredere . traveller.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ .repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei .volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade . to journey.to go to the poll(s). to travel.tour ~ in strainatate .) foreign/ outward voyage ~ oceanic .card vote ~ prin reprezentare .al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri . (pe mare) sail ~ contractual .(mar. tour.368 VIZ-VOT vizita s. to go touring.actual market volume ~ total al productiei . afaceri) (official) call voiaj s.coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere .commercial traveller.cargo performance.n.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent . vote.consultative/advisory vote ~ dus-intors . (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial . (SUA) salesman volum s.vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri. poll ~ universal .ocean voyage voiaj a v.n. to vote a proceda la ~ .volume of exports ~ al importurilor . (pe apd sail in aer) voyage. volume. out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta .n. capacity.i. {in special pe uscat) journey. (votare) voting ~ consultativ .extent of business ~ de marfuri operat zilnic .show of hands ~ reprezentativ . cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis .to take the vote .contract voyage ~ de cabotaj . (pe mare) to voyage voiaj or s.(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii .(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast .m. trip.total volume of production \ots.open vote ~ prin delegat/mandat . visit. travel.) ballast voyage ~ in circuit .

to give one's vote.to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini . to vote.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri .to pass the budget ~ pentru parlament . (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel.general-purpose/ universal bulk carrier . oil-bulk-ore carrier. OBO carrier ~ mixt . 00 carrier ~ specializat . (a alege) to elect.standard bulk carrier ~ universal . dry bulk carrier. (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier. voter •vracs. bulk vrachier s.i.pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere .VOT-VRA vota v.t. bulk freighter/trader 369 ~ combinat .(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier.n.specialized bulk carrier ~ standard . to carry v. (impotriva) to vote (against). (in parlament) to come to a division ~ bugetui .m.n. to poll for.ore-oil carrier. (pentru) to vote (for). (im proiect de lege in parlamenf} to pass.bulk-cum-ore carrier ~.to vote by (a) show of hands votants.

w .

pi. wattmeter wattora s.f.n. xerox strdine) xenodollars xeroxa v. n.m. to xerox Y yankei s.m.n. {titluri de valoare pe piata americand. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. pi.m. actiuni ale companiilor americane} Yankees . servind ca titlu de valoare. (dolari pe piete xerox s. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. transmisibil si negociabil. watt-hour wattormetru s. watt-hour meter x xenodolari s. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s.warant s.t.

carry-over day ~ de sarbatoare . \.calendar day ~ cu program scurt .) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday.maturity date .coal deposit ~ de minereuri .market day .(bur.) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .legala . (din cursul sdptdmdnii.quarter/term day ~ de report . s.{mar.(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .n.petroleum deposit.(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . day. ore bed ~ de petrol .nonbusiness/red-letter day.) demurrage/ overlay days ~ de gratie .(m contarea staliilor) {mar.working/ business/black-letter day.de targ.work-day unit ~ nelucratoare . (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala .(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare .(bur. oil field zero num. (data) date ~ calendaristica . (in sport) nil.(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare . (punct de inghet) freezing point zi s.ore/mineral deposit.(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur.(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.cumulative days ~ curgatoare . (la telefon) o.n.(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute .pay gravel ~ de carbuni . deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .) running days ~ de contrastalii .holiday. (la termometru) zero.f.) declaration day ~ de depunere . red-letter day ~ de scadenta . moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera .. workday. weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite .day off.(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango . (in matematicd) zero. (pentru band) bank holiday zile consecutive .z zacamants.{din cauza iinui conflict de mimed) lost days . fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2. off day ~ lucratoare/de lucru .

(cu plata datoriilor) to have no arrears. payable area/zone ~ suburbana .(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .sea waters ~ maritima speciala/vamala . tariff zone zone de bord liber . piscary ~ de proprietate comuna .trade paper/journal a da la ~ .(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .advertiser ~ de dimineata . zonation zona s.(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar.customs area. transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit .dollar area ~ francului francez .n. journal.(in operarea navel} dispatch days ~ libere . region zona dolarului . day labourer/worker.free-trade area ~ de literal . saracie etc.(somaj. (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame . offshore area/zone ~ de dezvoltare . (news)paper.(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •.free banking area ~ comerciala/industriala . (reporter) reporter.(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .trading estate ~ costiera . area.m.) area of supply ~ economica exclusiva .transit zone ~ deservita .flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert .{corn.valutare .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port ...evening paper ~ economic .sterling area zona afectata de criza . zone.to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ .port area ~ (petrolifera) productiva . newsman.) clear days a fi la zi .free-trade zone ~ maritima . pressman.coastal area/zone. zonare s. journeyman ~ angajat la recoltat . (cotidian) daily (paper).littoral area/zone ~ de navigatie .suburban area ~ vamala .French franc area ~ lirei sterline .(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.m.pay area/zone.morning paper ~ de seara . newspaperman.fishing area/ground/ place.currency areas . descdrcare.development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere . zonal.(incdrcare.agricultural area ~ bancara libera .) depressed area ~ agricola . journalist.harvest hand zonal adj.navigation area ~ de operare . (corespondent) correspondent zilier s.f.(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .to advertise in a newspaper ziarist s. fish ground.expropriation zone ~ de investitii directe .(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara . zone.f.

bogat ~ to pay .frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de .navă abandonată abandonee s. (asig. frecare. solvabil . abandonat ~ goods . fară stăpân (despre bunuri) 2. in suspensie.t.menţionat/amintit mai sus ~ . competent.) a anula. mar. abandon ~ clause . capacitate.) 2.named .) supra pan. posibilităţi.solvabil aboard adv. mai sus menţionat/amintit.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s. pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s.) 1. (asig. suspendare temporară. şlefuire ~ of coin . (dr. domiciliu. la/pe bord prep.a ft pendinte abeyant adj. abater abbreviation s.) capacitate legală ~ to pay principle . 1.(.) la bord. resurse 2. la/pe bordul aboardship adv.) clauza abandonului . situaţie neclară to be in ~ .bodied) seaman . peste adj.renunţare la o acţiune judiciară abate v. vacant.(bur. 1.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3. calificat 2. deasupra prep.marinar brevetat . impozite etc. mar.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line .t. (dr. a micsora (preţuri. (dr. solvabilitate 3.încărcătura etc.) stare de suspendare. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj.abandon v.(asig.in estate . a desfiinţa abattoir s. (mar. 1.mentioned . reşedinţă above adv. a reduce. deasupra. 1. a abandona (nova.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel . de mai sus ~ .of action .principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj.sus-numit ~ par .avut. pe navă abode s. abreviere abeyance s.) 2. nerezolvat ability s. (dr. capabil.

(ca urmare a circulaţiei. absent 2. 1. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. absenţă. lipsă absentee s.t. a abroga (o lege) absence s. absenteist . în străinătate abrogate v.

forţei de muncă etc.advantage .clauză de urgentare (care prevede că. absorbţie.teoria abstinenţei abstract s. urgentare ~ clause ..total loss .) drept absolut . întrebuinţare excesivă 2. a absolvi.) pierdere totală reală ~ value .avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals.proprietate a unui absenteist absenteeism s.t.majoritate absolută .abuz de încredere ~ of office . preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s. prosperitate aburton adv. acceptabil . surplus 2. fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement .) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title .liability . extras. abstinenţă ~ theory . accept . o ofertă etc.of confidence/trust . a rezuma.primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle .proprietate absolută . abundenţă. abuz. bogăţie.andosare necondi-ţionată .quality level . 1. acceptare 2. total. rezumat.of administrative authority .(dr. belşug. 1. a elibera. accelerare.rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi.risk aversion .t. absolut.t. a fura ~ of account .majority .t.absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership . a accepta (o cambie. a sustrage. procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj. necondiţionat .extras de cont abundance s.nivel acceptabil de calitate acceptance s.) titlu absolut de proprietate .valoare absolută/intrinsecă (a unei monede.16 ABS-ACC ~ landlord .ownership . toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium .monopoly .principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v. a dispensa de (datorii. dacă o datorie nu este achitată la timp. 1. a extrage esenţialul din 2.abuz de functie acceleration s.monopol absolut . 1.(asig. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s.(dr. a abuza de . obligaţii) absorption s.(fin. absenteism -rate .interest .abuz de putere . practică ilegală v. sumar v.) acceptable adj.) obligaţie necondi-ţionată . abuz.(dr. a unui produs) absolve v.

cont de accepte de o .(cambie acceptată/andosată banco.) ~ account .

for honour . a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4.ACC 17 . ajustare.andosare de complezenţă ~ train . a ajusta. cazare. loc (la hotel.acceptant sub protest (al unei cambii) accession s. suplimentare. 1. a caza. a împrumuta (bani) accommodation s. adaos. pi. cont 3. împrumut ~ acceptance/bill/note .).bancă/oficiu de scont -certificate .acceptare în alb ~ market . accidental .repeater .sampling . probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj.norme de tehnica securităţii muncii ~ .prone .t.endorsement .piaţa acceptelor . a potrivi 3. exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s.acceptare pentru onoare . acceptant ~ for honour .) coliziune accidentală accommodate v. amenajări (la bordul navei). potrivire 3. client 5.norme de recepţie ~ supra protest . 1.credit . pe o navă etc.cambie de complezenţă . cambie acceptată acceptor s.accept ~ delivery test .accept.in case of need .trial . socoteală 2.rata creşterii (forţei de muncă. accident .frequency rate .acceptare sub protest .predispus la accidente ~ .(asig. birou 2.asigurare împotriva accidentelor ~ prevention .probă de recepţie (a unei nave noi). acumulare ~ rate .acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest .rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) . 1.acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank .persoană care a avut multe accidente accidental adj.against documents . .acceptare contra documente ~ bank/house . notă de plată 4.collision .specifications . factură.certificat de recepţie .eşantionare la recepţie. mar. a gazdui 2. acceptat ~ bill .(SUA) tren personal account s. control statistic de calitate .probă de recepţie-predare . creştere.insurance . calcul.

raport. dare de seamă ~ balance .cont curent ~ day .bilanţ ~ book .management .) zi de lichidare ~ director .manager .registru contabil ~ current .situaţie a cheltuielilor .(bur.of expenses .management al contului .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.titular de cont .administrator de cont .siruatie. care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .

exerciţiu financiar ~ standards .exerciţiu financiar ~ reconcilement service . recunoaştere.cont de vânzări ~ s department . confirmare (de primire) 2.(cont.) conturi de datorii.egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine .recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt . creştere. maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year . 1. corect.) declaraţie autentificată.cont remis .acumulare de capital accumulative adj. (cont. acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s.descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s. acumulare 2.18 ACC-ACQ I ~ payee .contabilitate. a creste.) 1. acumulare ~ of capital .metoda posturilor tranzitorii accrue v. animat de dorinţa de câştig .s receivable financing .viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj. acceptare 3. contabilitate accounting s. achiziţie ~ cost .preţ de cost contabil ~ currency . acaparator. cumulativ ~ dividends .sales . răspunzător.contabilitate.confirmare de primire acquaintance s.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s. posturi tranzitorii ~ basis/concept . serviciu contabil . (dr.dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj.managementul achiziţiei acquisitive adj.(fin.sistem contabil accretion 5. cer-tificat ~ of debt . pi.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period . cunoştinţă.(cont. creştere (continuă). creditor ~ s receivable . debitor . contabilitate ~ cost . relaţii (de afaceri) acquisition s. exact -description . realizator (categoric de consumatori) acid adj.i. serviciu contabil ~ equation .cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .standarde contabile ~ system . responsabil accountancy s. acid ~ test ratio .) conturi de creanţe. strângător.maşină contabilă de calcul.unitate monetară de cont ~ department .s payable .serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered .finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover . evidenţă contabilă 2.) rata testului acid (raportul active lichide . 1. a se acumula accumulation s.

.

proces .at law . a achita (o datorie.(mar.bond . lege ~ and deed .(bur.act legal ~ of God . legal.acţiune judiciară pentru daune ~ in rem . achitare. suprafaţă (calculată în acri) across prep.capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file .) active productive (care aduc dobândă) ~ balance .(dr.lege ~ of war .ADJ.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie. 1.market . mandat ~ partner .) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj.lege m vigoare . 1. acţiune 2.) posesie de fapt ~ price .) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .preţ de cost efectiv ~ delivery . contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost .vânzări cu amănuntul act s.(bur.(asig.bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner . graţiere .reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ . document 3. real.) tutelă activă actual adj.acţiune judiciară ~ for damages .balanţă (comercială.(fin.the-counter sales .AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s. efectiv s. acquittance acquittance s.) pierdere reală ~ possession .populaţie activă ~ shares . activ ~ account . acţiune judiciară.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust . act. interimar ~ manager . achitare (de datorii).oficial. actuals.the-board -general.comanditat ~ population . vândut în magazin/cu amănuntul ~ . (mar. pe toată linia ~ .t.the-counter . sete de câştig acquit v. pi.membru supleant ~ order .act de război acting adj.(dr. scoatere de sub acuzaţie 2. acru (unitate de suprafaţă) acreage s.of Parliament .cont activ (de operaţiuni) ~ assets . deasupra ~ . acţiune 2.dosar activ/în folosinţă ~ income . dorinţă de acaparare.comanditat action s.forţă majoră.the-board tariff reductions . peste.document juridic ~ in law . o persoană) acquittal v.administrator delegat. 1. chitanţă de plată (integrate) acre s.predare reală/definitivă . de plăţi) activă .venit activ/din salariu ~ law .delegaţie. act. director interimar ~ member .loss .) piaţă activă ~ money .

(up) a totaliza v. flexibil ~ expectations .prima suplimentara de asigurare ~ risk .taxa • pe valoarea adaugata additional adj.fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance . adaugat .~ tare .garantie suplimentara .asigurare suplimentara ~ postage .i.perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile.taxa vamala suplimentara ~ funds needed . a contribui la added adj.tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss .suprataxa postala/de francare ~ premium .(asig. 1. suplimentar ~ duty .) rise suplimentar ~ security . aditional. expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj. actuar. (to) a se adauga la. a aduna. estimatd in functie de mai multi factori) add v. a pune la socoteala 3. 1. a adauga 2.(asig. actuarial ~ calculation .t. a face o adunare 2.value .calcul/evaluare actuarial(a) actuary s.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax .) pierdere totala reala actuarial adj. (in) a include.

1.law . hotarare judecatoreasca ~ order .) a determina. a amana.(mar. accesoriu. ajustabil.declarare m stare de faliment adjust v. a adresa ~ book .) procedura adjourn v. 1. variabil ~ currency . expeditor adequate adj.address s. judecare (a unui proces). aranjare. a ajusta. sentinta.ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. amanare.eticheta cu adresa addressee s.eticheta colanta ~ stamp . a aranja. sistematizare . a sistematiza 2.t.moneda elastica ~ rate mortgage .mostra reprezentativa ~ security .) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label .(dr. a judeca (un proces). a se pronun^a asupra adjudication s. a adapta 3.label .t. (asig. suspendare ~ sine die .) dispasor adjustments.amanare sine die adjudicate v. (asig. adecvat. anex .camet de adrese ~ commission . corespunzator ~ sample .garantie corespunzatoare adhesive adj. mar. a rectifica 4. a da (o sentintd) v. adeziv .t. a suspenda (o sedinfd) adjournment s.) specialist compensator. destinatar addresser s.i. a evalua (daunele) adjustable adj.t.timbru adeziv adjective adj. a corecta. fupon) a da o sentinta cu privire la. (asig. adresa v.

ajustare.2. rectificare (a . adaptare 3.

navlu platit anticipat . (asig.to quotation . mar. tutore.) v.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order .i. 1. nefavorabil .avans de imprumut maritim adventure s. administratie. intreprindere/afacere riscanta 2.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism . a anunta (in ziar. (asig.t.of coinage . amiralitate ~ court . (platit) in avans . intrare. avansare (in functie) 2.acont.freight .curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v. 1.(asig.) dispasa. administrator admiralty s.(dr.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s. acceptare.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .informatica de gestiune ~ expenses/overheads .fee .possession .jurisdictie maritima ~ law . administrare. arvuna adj.tribunal maritim -jurisdiction .balanta comerciala pasiva/deficitara .) determinare.acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5.mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .) uzucapiune advertise v. administrator 2. imprumut 4. a contraface adj.buget deficitar .against goods . mar. a creste.) rise adverse adj. admitere .i.taxa de intrare . acces 2. ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj.ADJ-ADV 21 unui cont) 4.of estates . majorare (de prefuri) 3. guvern ~ costs/expenses . advers. a face reclama/publicitate.on bottomry . 1.t.money .curve .) executor testamentar. falsificare. a creste. avans.budget . la radio etc. arvuna . crestere. gerare 2. regulament de avarie comuna ~ account . 1. (dr.t. a promova (interese) v.tribunal administrativ administrator s. a avansa (in functie) 2.mila marina engleza admission s. a falsifica. reclama.) cont de control/ rectificare ~ bond . gestionare.avans in contul marfurilor .) ~ hoarding . evaluare (a daunelor) 5. a avansa (pe cineva) 2. contrafacere .(cont. contrafacut adulteration s.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile. a se majora (despre preturi) s.falsificare/depreciere a monedei advance v. acont. falsificat.panou publicitar . 1.(dr. a avansa (bani) 4. a da un anunt advertisement s. 1.cheltuieli administrative/de regie . acceptare . anunt (in ziar etc.(dr.drept maritim ~ mile . (asig. a majora (preturi) 3. administrativ ~ control .control administrativ ~ data processing .balance of trade . mar. conducere. 1.

(com.figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory . filială v. avocat (pledant) affair s. consultant advisory adj. afacere. afaceri affidavit s. a recunoaste ca filială v. (mar. semnătura. pi.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .de la data .) a navlosi. ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s.) navlosi tor affreightment s.anuar de publicitate ~ manager . a se afilia affix v. a aplica (ştampila. aviz ~ note . a împăduri affreight v.budget .agency . problemă.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s. afretare afloat adv. pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2. după ~ date . a afreta affreighter s.) aviz de expediţie ~ of shipment .t. consultativ ~ committee .L a se asocia.(mar.t.) aviz de expediţie adviser s.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit . (mar. (dr.) navlosire. a pune.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards . fin. afiliat. sub jurământ affiliate s.media .22 ADV-AGE ~ rates . 1.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s.serviciu consultativ advocate s..appropriation .alocare de fonduri pentru publicitate . asociat. advertorial (articol de fond.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch .comitet consultativ ~ service . consilier. publicitate .(com. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj.şef al departamentului de publicitate .agenţie de publicitate ~ agent .confirmare a creditului ~ of delivery . 1. timbrul) afforest v.t. (mar. depoziţie.) afidavit. a afilia.t.agent de publicitate . a primi ca membru.mijloace publicitare ~ research . persoană care publică un anunţ/o reclamă 2. sus-numit after prep. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s.

limită de vârstă (pentru pensionare) . împotriva ~ all risks .discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .~ .) contra tuturor riscurilor age s.după prezentare ~ .profit impozitat against prep. mar.) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief . contra.admitted .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei ..(asig.(asig.service.sales service .tax profit . serviciu postvânzare/de întreţinere .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .hours dealings .preţ neoficial/după închiderea bursei ~ . vârstă .hours price .sight .

) agio agiotage s. (fin.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy .politică agresivă de vânzări agio s.convenţie de vânzare la .reformă agrară agree v. 1. total — analysis .preţ convenit/stabilit . agresiv.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . 1. energic. reprezentanţă.condiţii convenite/stabilite.ofertă globală aggressive adj.planificare globală ~ rebate .factori de producţie aggregate adj. un sector industrial etc. termeni contractuali agreement s. a se potrivi agreed adj.producţie globală/totală ~ planning . (fin.entant 2.) agiotaj agrarian adj. convenţie.terms .(asig. agent. ordine de zi agent s. convenit.) agency s.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s. factor ~ bank . a corespunde.and liquidated damages .to sell .(com. a fi de acord. agent. adept al reformelor agrare . reprez. activ ~ asset .structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă. stabilit . agenţie. mar. global.AGE-AGR 23 ~ profile .(bur.) avarii acceptate şi evaluate .i. acţionari şi creditori) ~ fee .macroeconomie ~ demand .cerere globală ~ output . acord.) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio . agenda. reprezentare ~ contract .reform .costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere.contract de reprezentaţă ~ costs . agrar s.comision de repre/entare ~ problem . a conveni 2.price .) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply . a consimti. înţelegere .

termen agricultural adj.inginer agronom .imitate agricolă de cont agriculture s.machinery . agroindustrie .agrotehnică .agrobiologie .engineering .utilaj agricol .cooperativă agricolă . agricol ~ area .agrochimie .credit agricol ~ economics .credit .agronomie .exhibition .bank . agricultură 2.chemistry .unit of account .cooperative . agronomie agroindustry s.expoziţie agricolă .bancă agricolă .engineer . 1.zonă agricolă .biology .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance .pierdere in avaria comună ~ output .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .înclinaţie medie de a economisi .probă medie ~ tare . reziliere ~ clause .clauza avariei ~ collection period .clauză rezolutorie avoirdupois s.(fin. evitabil. premiu 2.costuri variabile avoidance s.asigurare aviatică ~ shares .t.clause . (mar. anulare.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out .) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .producţie medie ~ price .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s. a anula.cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .contribuţie la avaria comună.costs . decizie arbitrală (a unui .propensity to consume .venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .) avizo avoid v.înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save . aviaţie ~ broker . (bur.vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .valoare medie averaging s. compromis de avarie comună ~ certificate . sentinţă judecătorească. care poate fi înlăturat .calitate medie ~ revenue .determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .scadenţă medie ~ loss .certificat de avarie . a rezilia (un contract) avoidable adj.rata medie a impozitului ~ value .quality .preţ mediu .tară medie ~ tax rate . avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s. 1.cost pricing .32 AVA-AX ~ bond .

cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s. restricţii bugetare severe v. a arbitra awareness s. o plată).t. a hotărî (o penalitate.tribunal de arbitraj) v. reducere drastică (a cheltuielilor). a da (o sentinţă). bugete) . a reduce drastic (cheltuieli.t. la acorda (un premiu) 2. conştientizare.

B baby 5.cambie andosată .note . 1. copil ~ bonds .monedă falsa . restanţă .) scrisoare de garanţie ~ load .rău platnic ~ stowage-.) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . rău. andosat ~ bill . prost ~ claim .comenzi vechi/restante ~ pay . (fin. 1. a postdata backed adj.of debts . înapoiat.(mar. ajutor 2.debitor rău platnic ~ debts account . restant v.) scrisoare de garanţie backwardation s. a sprijini (financiar) 2.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter . financiar 2.speze restante ~ freight . transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.?. andosator. sprijin.) deport backwardization v. bancher.stivuire incorectă/ne- .reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin .t.(cont.) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper .împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v.acoperire a monedei backlog. backwardation bad adj.to-back loan . 1.) acoperire . 1.portofoliu de comenzi neonorate backward adj. (bur.obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers . invers 2. verso adj.încărcătură de înapoiere ~ orders .debt . susţinător.datorii acumulate ~ of orders .efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer .restanţă (de salariu) ~ .datorie neperformanta ~ debtor . a susţine.(mar.of currency . susţinut.t. întârziat ~ integration . andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.(mar.baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s. 1.(mar.(bur.) navlu de înapoiere ~ letter . sprijinit (financiar) 2. a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .) bon de livrare backer s.

corespunzătoare bag s.declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .caric/încărcătură în saci baggage s.poliţă de asigurare a bagaj elor . a însăcui — cargo .t. bagaj ~ check .recipisă de bagaj e ~ declaration . sac. pungă v.

actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth . a balansa (un cont) 2.of payments .balanta concesiilor .caric/incarcatura in baluri . a echilibra (un buget) ~ book . depunere (de marfuri) pe baza de contract. eliberare pe cautiune 2.t. bal. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5.declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught .t.) s. 1. taxa de balastare balloon s.sold reportat ~ due .calatorie/voiaj in balast ballastage s. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune. cantar 2. (mar. (cont. a balasta (o nava).) 1.crestere echilibrata ~ (issue) load .goods .registru de solduri ~ brought forward . act de depozit in garantie bailor s.balanta de conturi ~ of concessions .balanta comerciala ~ sheet .t. 1. a garanta pentru bailable adj. echilibrat ~ budget . cautiune. a elibera pe cautiune 2. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.34 BAG-BAN ~ room .selectie ponderata bale s.pescaj in balast ~ passage/voyage . garant v. balot v.) bilant balanced adj.buget balansat/echilibrat ~ fund . (§i -out) 1. garantie 2.(cont. a incarca cu balast ~ declaration .balanta de plati ~ of trade . portarel bailment s.sold creditor ~ of accounts .(mar.t. imbarcare de balast 2. balanta. balastare.capacitate in baluri (a novel) ~ cargo .) permis vamal de bagaje bail 5.marfuri in baluri ballast (mar. ~ sample . 1. balon ~ payment . a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . balast v.casa de bagaje ~ sufferance .sold debitor ~ in/on hand . 1.a chezasui.caric/incarcatura complet(a) . a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic .plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui .) sold v.

a depune la banca v.sold in banca ~ book .depozit bancar ~ discount . a fi bancher.carnet/livret de banca .titluri de renta consolidata ~ balance . interzicere.t. a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .charges/commission .accept/cambie bancar(a) ~ account .clerk .cliring bancar .easier (de banca) ~ credit . banca v. interdic|ie v. a prohibi bank s.t. a avea cont la banca 2.credit bancar ~ deposit .i.scont comercial ~ draft trata bancara 1 . a interzice.comision bancar ~ clearing .cont bancar ~ annuities . 1.imprumuf) ban s.

cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj. neasigurat.banca centrala ~'s cheque/draft . credit prin cont descoperit ~ rate .tmprumut bancar ~ note .) cerere de declarare In stare de faliment bar s.taxa de scont ~ reserves . faliment.structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.(dr.nava nuda (navlositd ford echipaj) . a duce la faliment. director de banca ~'s acceptance/bill .banca comerciala ~ of deposit . 1.a da faliment bankruptcy s.referin^a a bancii ~'s order . afaceri bancare.garantie bancara ~ holiday . gol.accept/cambie bancar(a) ~s' bank .interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate .oficiu de cliring bancar ~s' deposits . falit.politica de creditare a bancii ~ liquidity .structure .cont bancar ~ law .sindicat bancar -system.support .lichiditate bancara ~ loan .rezerve bancare ~ run .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s. bancruta ~ level .bancnota ~ of commerce . nud (despre o nova fora echipaj) 2. legislate bancara . amplasare 51 dimensiune) .BAN-BAR 35 ~ examination .scont comercial ~'s enquiry/reference .(dr. a falimenta ~'s certificate .(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays .banca de emisiune ~ overdraft .sarbatori legale ~ insolvency .control al gestiunii bancii ~ guarantee .cod de bare (pe un produs) bare adj.depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount . debitor insolvabil adj. insolvabil v. 1.banca de depuneri ~ of issue .insolvabilitate bancara ~ interest .sistem bancar bankrupt s. servicii bancare -account .trata bancara ~'s clearing house .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .) concordat to go ~ .ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s. bara 2.depasire a contului din banca.t.extras de cont ~ sweep arrangements . lege bancara. \.dobanda bancara ~ lending policy . bancher 2. care poate fi acceptat de o banca ~ asset . falit. lingou ~ code . 1. fara asigurare ~ boat .drept bancar. activitate bancara 2.

) actiuni .caric/incarcatura in butoaie barrier s. baril (unitate de capacitate) ~ cargo . (away) a vinde tn pierdere v. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade .slep cu biga. 1. cumparare avantajoasa. (corn.pole charter navlosire a navei nude.acord de barter .intermediar.i.slep-tanc petrolier bargee s. afacere. misit ~ prices . diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation .boat/.(cont.bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit .industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage . baria.(dr. nepretios (despre metale). membru al echipajului unui slep bargeman v.) evidente primare ~ earning power ratio .) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj.lichidare a stocului. slepar. punct de plecare 2. (asig. persoana vinovata de baraterie barratry s. ponton cu biga de marfa ~ port . 1. targ 2. soldare to be a ~ . baza.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. butoias 2. a mcheia un targ. 1.drept de negociere (a unui contract) barge s. a cadea la invoiala.salariu tarifar/de baza basis s. a face o afacere . a negocia.36 BAR-BAS ~ . mar. butoi. obisnuit. invoiala. barometru ~ stock .(bur. restrictie ~ to entry . negociere ~ power .hull/. avocat (in instantele superioare) barter s.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s.t. salanda ~ derrick .tranzactie de barter/in contrapartida base adj.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter .baza de impunere . tranzactie. bariera.preturi de sold ~ sale .barometru barrator s.transaction .port cu alimbare ~ tank .and sale .bariera comerciala barrister s. mahona.raion de solduri ~ hunter .a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s . contract de navlosire a navei nude ~ trust .persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker . fals (despre monede) basic adj. targuiala 3. a se targui pentru 2. de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books .rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry .a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s.) barter ~ agreement/arrangement . slep. bargee barometer s. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s. 1. banking fundamental. chilipir v.

lot./.t. a beneficia.) belonger s. cu excepfia publicitdfii in mass media) .(fin. indemnizatie.) uzufruct ~ owner .sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. purtator ~ bond .campanie/ speculate a la baisse ~ market .titluri de valoare la purtator beneficial adj.tax profit . beneficiu.my-neighbour policy . bazar (oriental) 2. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction . magazin universal 3.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper . 1.(bur. cos ~ of currencies .presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze .pia^a in scadere ~ pool .t.profit neimpozitat beforehand adv. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line . sub ~ par .account/position . cersetor v.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio .run . a pauperiza ~ .(dr.cersetorul. apar^inator (tip de consumator) adj. devalorizare competitivd etc.) sub pari.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s.pret/tarif de baza basket 5.tranzactie a la baisse bearer s. in scadere v. 1. adj. alocatie v.politica . bazar de binefacere bear (bur..efect de comert la purtator ~ scrip . obligafiuni) la purtator ~ securities . a cauta sa provoace o scadere (a cursului) .. de scadere.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate . parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale. castig. beneficiar benefit s.cartel al speculantilor a la baisse below prep.certificat provizoriu (de acfiuni.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep. anticipat beggar s.BAS-BEN 37 ~ point . a saraci. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import.(fin. a trage foloase/profit ~ association/club/society .) uzufructuar beneficiary s. a aduce beneficii v. inainte de ~ . a folosi.t. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares .) s. partida. ajutor. serie (de mar/a) ~ production . folos 2. indice de profitabilitate . profitabil.acfiuni la purtator bearish adj.) raport beneficiu-cost.productie in serie mica/discontinua baza(a)r s.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire. avantajos ~ interest -(dr.

la rand" ~ freights/rates .caric de linie ~ charge . pe comanda (despre haine) best adj.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly . 1. declarable. (SUA) bancnota 7.clauza danei/. a lasa prin testament bequest s. front de dane. petitie.coefficient/factor .t.taxa de dana ~ charter . eel mai bun s. anun^ v. 1.) cerere. pret oferit (la licitafie) v. bilateral ~ contract . superior ~ offer supraoferta betterment s. nota de plata 4. plangere 6.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller . a . cambie 5. beta . licitare. certificat 3. licitare.(bur. (corn. 1.. mai bun. adv.. a paria beta s.costuri ale ofertei de pre^ .coalite a licitan^ilor bilateral adj.t. a oferi (un pre{ la licitafie) 2. (dr.monopol bilateral ~ trade agreements . 1. v. a da. ofertant. a acosta la dana ~ cargo . 1. reclamafie. factura. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. oferta. proiect de lege 2. a licita. inventar. amelio-rare.plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . (over) a supralicita 3. oferta.38 BEN-BIL ~ in kind .) bilateralism bill s.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause .taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. dana 2.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price . a testa.proprietar de nava de linie ~ terms . licitant -s'ring .t.transport de linie neregulat berthage s. 1. testament 2. imbunata^ire. lista.carte de mare succes. maxim ~ buy . taxa de stationare la dana bespoke adj.t. spatiu de receptionare a marfurilor 2. mostenire berth s.(fin.cota navlurilor de linie ~ owner . pariu v. dezvoltare ~ levy .. cuseta v.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s. articol foarte cautat bet s.coalitie a hcitan^ilor bidding s. afis. pret oferit (la licitafie) ~ ring .i.i.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v.i.price .acorduri comerciale bilaterale bilateralism s.(bur.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort . a participa la licitatie ~ -asked spread .conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic .

nomenclator de marfuri ~ of health .patenta/certificat de sanatate ~ of lading .of parcels . factura .functionari ~ economy .lista de materiale .t. anuntare ~ clerk .autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount . a anunta (printr-un afi§) 3.declaratie vamala provizorie ~ of store . spargator de greva blackmail s. lista de mancaruri ~ of goods . a trece pe o lista 2.cambii de Tncasat billboard s.speculant pe piata neagra ~ money .piata de scont ~ of adventure . biotehnologie black 5. 1.masina de facturat bimetallism s.taxa de scont ~ s for collection .economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer .(mar. a constrange binder s.conosament ~ of materials . a determina.) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . a extorca ~ of sufferance .scrisoare de credit.agent de scont ~ market .cambii pentru Tncasare . acreditiv ~ of delivery .piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s.) bimetalism bin s.fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v. a lega (prin contract.t.cambii pentru scontare ~ s payable .(mar. biodegradabil biotechnology s. (fin. avizier. a factura ~ book . lada. extorcare v. a obliga. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj.registru de cambii ~ .deviz estimativ ~ of sale . panou de afise billing s.nota de cheltuieli de judecata .lipitor de afise ~ rate . a santaja.BIL-BLA 39 inregistra.meniu.t.contract de vanzare ~ of sight/view . (over) a obliga.of entry . produse) ~ card . facturare 2. aflsare. cutie (pentru unele alimente.bon de livrare. (out) a da la ucenicie 3. act de insotire ~ of quantities . a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .bani murdari ~ payment .of credit .coated workers .of exchange .declaratie vamala la sosire .) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster . angajamente Ie gale) 2.set de cambii ~ of fare . santaj.cambie ~ of exchange in a set .facturier ~ machine . negru v. adj.cambii de platit ~ s receivable .factura. 1.broker .

cambie In alb ~ bill of lading . departament.tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote . a tine Tn pensiune ~ and lodging .oferta Tn bloc ~ trading .sky laws . global ~ insurance . a bloca (un cont) ~ insurance . 1. consiliu.vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s.sala de consiliu body s. albastru ~ chips . dulap 2.t.semnatura Tn alb ~ transfer . ipoteca generala/totala ~ order . a supune unei blocade blue adj. 1.comanda generala/nespecificata ~ price . 1. a urea la bord 2.ambalaj transparent bloc s. prezentare . spa^iu gol/necompletat 2. bloc (economic).ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente).limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj.conosament la purtator ~ cheque . avizier v.text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate .) 3. comisie.societate fictiva ~ signature .40 BLA-BOG blank adj. 1. pensiune ~ chairman .cec Tn alb ~ credit . grupare (politico) block s.t.masa si casa. panou. organizatie ~ copy . general. fals. fbrmular.pref.actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ . fictiv ~ cheque . mancare. bord (al unei nave etc. blancheta ~ acceptance/bill . in alb s. minister 4.acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s. -organ.) pachet de actiuni v. general/unic blister s.asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer .reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s. (bur.persoanajuridica ~ language .room . blocada v. bloc.consiliu de administratie .foot .andosare Tn alb ~ signature .transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj. blister ~ pack .cec fals ~ company . scandura.asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage . necompletat. (SUA) cvartal 2.picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors .t. masa 5.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement .collar workers .presedinte al consiliului de administratie .gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ .semnatura de complezenta .

care rezulta din registrul contabil. 1.tranzac^ie necinstita bolshevism s.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial.certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor . taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods .registre/evidente contabile .permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating . 1.t.valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults . pi. (fin.pret de cost contabil ~ debt . 1. carte. garanfie.) obligatiune. bolsevism bonanza s. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse . mina de aur 2.) contract de garantie v. garantat prin obligatiuni 2. angajament formal de plata 3.(cont.t.profit contabil ~ s of account .cu livrare din antrepozit vamal ~ value . a retine (locuri. (off. 1. (in) a ponta (un salariat) la venire 4. detinator de obligatiuni bondsman s. Tmprumut obligatar ~ loan . a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate .BOG-BOO 41 ~ transaction . a trece Tntr-un registru 2.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms .sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue .) garant bondwashing 5'.sistem de prime book s. obligatiuni la purtator 2.inregistrare contabila ~ entry system . in vama.creanta contabila ~ entry . depozitat in antrepozit vamal ~ carman . spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. 1.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing . prima. registru (contabil) adj.creditor garantat prin obligatiuni ~ dues .pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s. contabil v. bilete) 3. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares . out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . volum 2.emisiune de obligatiuni.actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme . a inregistra.pia^a titlurilor de stat ~ note . de carte 2. (dr.tmprumut obligatar ~ market .) sistem de evident a intrarilor ~ profit .clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . succes in afaceri bond s. 1. 1.marfuri in vama ~ stores . (asig.

) obligat. 1. taraba.) (for) cu destinatia.} aviz de angajament/ navlosire ~ office . explozie (a preturilor) v. bookstall boom s. boicot v. perioada de succes (al unui produs) 3. crestere.industria earth ~ value . grani^a ~ station . conjuctura economica favorabila 2. Tn drum spre bounty s. a boicota bracket s. carena. clasa. chiosc border s.t. scurta perioada de avant economic.i. avant (economic).casa de bilete bookkeeper s.) fund de nava.) booth s.valoare contabila ~ value weights . jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -.easier (la casa de bilete) ~ hall .) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . bilete) ~ clerk . 1. prima. a mari (preturi) 2. a progresa. trecere in registru 2.a tine contabilitatea booking s. contabilitate booklet s. prosperitate. retinere. boss. (mar. impozitare) ~ creep . imprumutat. a prospera 2. Tnregistrare.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. crestere temporara (a preturilor) boost s. eel mat scazut ~ price .alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . chiosc de ziare bookstand v. crestere rapida.(cont. agent de pariuri bookseller s.{mar.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. o marcd etc. a creste. (mar. minim. (dr. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. stand de carfi.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. persoana care ia cu imprumut. boom 2. librar bookshop s. a sus^ine intens (un produs. debitor boss s.gara de frontiera ~ tax adjustments . subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s. patron bottleneck s.42 ~ s of first/original/prime entry jumal. contabil bookkeeping s. 1. nava adj. 1. a Tmprumuta. gol de productie ~ inflation . 1.t. frontiera.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. constrans 2.t. marire (a preturilor) v. timp mort tn fluxul tehnologic. fund. categorie. a promova. librarie bookstall s. 1. sef.trade . butic boycott s. grupa (de salarizare. a lua cu Tmprumut borrower s.contract de Tmprumut maritim ~ lien . bookmaker. gatuire a productiei. baza 2. I. brosura bookmaker s. rezervare (de locuri.sala de vanzare de bilete ~ note . Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond .

domeniu.loialitate/fidelitate fata de marca ~ management . divizare.even analysis . a incaica. 1. a rupe 2.depanare brew V.of contract . analiza ~ clause . ramura.incalcare a unei clauze contractuale break v.valori ale marcii branding s. defectiune 2.activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager . creare a marcii breach s. casabil breakage s. a analiza 6. luare sau dare de mita bridge s. a corupe bribery s.imagine a marcii ~ loyalty . sucursala v.L a fabrica bere brewer s. avarie. spargere.i. ~ .BRA-BRI 43 brainstorming s. ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate. fragil. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. defalcare. a lansa (o companie.abuz de Tncredere ~ of warranty .valuation . (off) a tntrerupe (relatii).(cont. (up) a ridica (o sedintd) v.i. fabricant de bere brewery s. bransa. a rupe (un contract) 7. a falimenta.grafic al pragului de rentabilitate ~ . mituire.even chart . incalcare. 1. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index .clauza ineficientei (navei) ~ of prices . pod.denumire a marcii . a mitui. deteriorare 2. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking .imprumut-punte/de legatura. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) .acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti.incalcare a contractului ~ of trust . spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s.indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . 1. filiala. a diviza.analiza a preturilor ~ service . 1. mita v.director de filiala/ sucursala ~ network . sfera de activitate 2.nerespectare a secretului . marca ~ acceptance . a da faliment 2. fabrica de bere bribe s. brainstorming branch s. tmpartire. un produs) cu multa publicitate 5. clasificare3.loan .even point . 1. a defaica.retea de sucursale brand s. punte .t.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . branding. nerespectare ~ of confidence/security . a ruina 3. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ .punct critic al rentabilitatii breakable adj. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3.t. a clasifica.management al marcii ~ name .

agent (de bursă. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v.) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line . societate ipotecară bulk s. rezuma. tampon ~ stock .) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). intermediar ~'s lien .piaţă activă broken adj. vrac.) bubble s.).a aproba/a vota bugetul budgetary adj.credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe . 1. bugetar ~ control .(mar. brokeraj. televizoare etc.politică bugetară budgeting s. (dr. concis s.(mar. maro ~ goods . a expune pe scurt 2.) ordin al agentului de încărcare ~'s return .grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor.societate-fantomă budget s. curtaj brown adj. .articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . a aloca. viu ~ market . constmctor ~ loan . rupt. broker. spart 2. 1. a repartiza (din buget) v.i.bancă de economii şi societate de construcţii.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s. asigurări etc.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company .cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente). activ.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ . a prevedea în buget ~ account .control bugetar ~ deficit .(mar. incomplet 4. buget v. nerespectat 3. rezumat 2.(bur. 1.society/and loan association .) borderou al agentului de încărcare brokerage s. 'curtier.) pachet incomplet de acţiuni ~ lots.radiouri.44 BRI-BUL brief adj.) dosar (aZ MHMÎ' proces). falit. bulă 2.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order . 1. (com.deficit bugetar .t. minat ~ amount/lot . active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. întocmire a bugetului buffer s.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan . a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . încălcat.policy .stoc-tampon building s. scurt.analiză globală ~ cargo/freight . (bur.t. marfâ m vrac ~ analysis .antreprenor.produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro .caric/încărcăturâ în vrac » . construcţie ~ contractor . grămadâ. material de umplutură ~ time .

furt prin efracţie ~ insurance .presiune a speculanţilor â la hausse bushel s. birocrat burglary 5. ofîciu.a începe descărcarea. birou. agenţie.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run . (fin. 1.depozitare în vrac ~ weight . buşel.încărcătură amestecată.cerealier ~ . sarcină. navă de mărfuri în vrac ~ container .t.oil carrier .caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods .tanc petrolier ~ . meserie adj.pool . oneros bureau s. marfă nesortată ~ production .t. baniţă (unitate de capacitaîe) business s. răspundere. referitor la afaceri. în creştere v.of proof (dr.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s.) capacitate de încărcare de marfa 4. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj.mineralier ~ pile . densitate în grămadă to break ~ . profesie.producţie în serie/de masă ~ storage .reprezentant comercial ~ card .BUL-BUS 45 ~ carrier/trader . activitate comercială 2.) cheltuieli de regie v.autocistemă ~ . onusprobandi burdensome adj.grain carrier .) rezervă metalică bullish adj. proiect 3. firmă. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) .asigurare contra furtului bursary s. de afaceri. afaceri.tranzactie â la hausse bulldog s. greutate. a dezarima bulkhead s. (mar.ore carrier .) buncherare ~ agent . obligaţie (contractuală).chei de mărfuri în vrac ~ lorry . bursă (universitară. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s. problemă. de studii) ~ market . încărcătură 2.mărfuri în vrac ~ . societate comercială 4. de creştere. (mar.(fin. ocupaţie. voluminos ~ goods . a încărca . perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj. lingou (de aur sau argint) ~ reserve .agent de buncherare ~ port .marfa voluminoasâ bull (bur. (cont.account/position .) s.port de buncherare burden s.obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s.handling cargo dock . afacere.container pentru marfa în vrac ~ dry cargo .masă specifîcă în vrac.carte de vizită . mare. responsabiliate 3. 1. împovărător.) sarcina probatiunii. birocraţie bureaucrat s. departament bureaucracy s.vrachier.acoperire excedentară ~ campaign .piaţă în creştere . buldog ~ bonds . comercial ~ agent .campanie/speculatie â la hausse ~ transaction .

(/m.to . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5.a intra în afaceri to travel on ~ .infbrmatică de gestiune ~ day . (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'. 1. over) a mitui 6.t. practic businessman s.(bur.termen comercial ~ . cumpărător .) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings .ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing .poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s.drept comercial ~ management . a răscumpăra (la licitaţie) 4. (off. de afaceri. a cumpăra 2. referitor la afaceri.) cumpărători fâră vânzători .concentration .(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.corespondenţă comercială ~ cycle .program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house . 1.centru de afaceri ~ correspondence . cumpărare.ordine de zi ~ plan .strategie de afaceri ~ term .profit din activitatea curentă ~ risk .46 BUS-BUY .a călători în interes de afaceri businesslike adj.publicitate industrială ~ unionism .director comercial ~ of the day .concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit . a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1. fturnover) a realiza (vânzâri mari. însâ cu profit minim) 8. a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v.credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers . cumpărărătură v. (in) a stoca (materiale).zi lucrătoare ~ economics .centre .faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours .i. răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.economii/rezerve ale firmei ~ strategy .comert ~ failure .casă de comert ~ interruption policy .business advertising . a face cumpărături buyback s.managementul întreprinderii ~ manager . fback) a răscumpăra 3. (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi). om de afaceri buy s.plan de afaceri ~ profit . lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .

surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .monopson ~'s option to double .) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .BUY-BY -s' market .(bur. cumpărare .risc al cumpărătorului ~'s surplus .grevă a cumpărătorilor buygrid s. grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .s over .(bur.) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .

law .ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .hotărâre a administraţiei locale.work . auxiliar ~ (e) . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.produs secundar/auxiliar. materii prime) ~ long . depozitare în stoc (de marfâ.~ cycle .product .muncâ suplimentară/accesorie .putere de cumpărare ~ round .(bur.stocare.) cumpărare â la hausse ~ power . derivat ~ . secundar. decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s.

calendar 2. cablogramă • cabotage s.comandă telegrafică ~ rate .transfer telegrafic cablegram s. 1.) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) .curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer . (dr.deposit .) opţiune telefon v. (fin.an calendaristic call s. (in) a cere plata (unei datorii).c cable s.carte funciară ~ survey . .posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare.scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq. (up) a chema la . la un preţ specificat.adresă telegrafîcă ~ order . revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4.(bur.t.t. apel. 1. cadastral ~ map .piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ . rol 3. cadastru calendar s. (mar. apel/convorbire telefonică 2.) escală v.primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . a chema 2. a telegrafia ~ address .împrumut rambursabil la cerere ~ market . call 5.) cabotaj cadaster v. înainte de maturitate) ~ letter . a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .i. a convoca 3.hartă cadastrală ~ register .(bur. (mt) a chema la grevă 6. cablu 2. (mar. a scoate din circulatie (bani) 4. (oft) a anula.of . solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3.) calendar de termene. upon) a soma (un debitor). (bur. a contramanda 5. a înregistra ~ day . cadastre cadastral adj.ridicare cadastrală cadastre s. a aduna. 1. cablogramă.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares . 1.zi calendaristică ~ year .depozit la vedere ~ feature . telegramă v.premium . a înscrie în calendar.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. vizită (profesională.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option .privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare. (on.i. de afaceri) 5.cabină telefonică .more option . cerere.

t. de măsură ale mai multor ţări) campaign s. agent electoral cap s.capacitate în vrac ~ production . campanie (publicitară. specialist în schimburile financiare 3. ~ bridge .contract anulabil cannery s. agent comercial. limită superioară (impusă dobânzii. majusculă. 1 a căuta comenzi 2. prospectare (a pieţei) 3.ecluză de canal ~ regulations . o comandă).) can s. randament 3.) capacitate legală ~ factor .obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks . a prospecta (piaţa). capacitate.a lucra la capacitatea maximâ capital s. plătibil (la cerere) ~ bond . a anula.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj.şlep de canal ~ boat .) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . 1. comis-voiajor 2. anulabil ~ bookings . volum 2.pod-canal ~ dues/tolls .(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s. 1. a realiza (un act. a face propagandă electorală canvasser s.dobândă pentru depozitele la vedere.) cont de capital .) capacitate de a contracta to work at/to ~ .i. (dr. manual.in bulk . o ipotecâ).factor de capacitate/utilizare -. 1.navă de canal . canistră.t.(dr. ghid (care cuprinde unităţile monetare. un contract)'. 1. l. capitală (oraş) 3. fundamental . a radia (o datorie. bidon. (com. revocabil (înainte de scadenţă). canal (artificial) ~ barge . cană v.port de canal ~ lock . propagandă electorală v.) cap. cutie de conserve 2.account .restanţe la achitarea acţiunilor callability s. capac. a analiza 2.(cont.rezervări anulabile ~ contract . 1. a pune în cutii de conserve canal s. fabrică de conserve cannibalization s. a şterge. a examina. căuş (bazin portuar mic) cambist ^. literă mare adj.capacitate în baluri/ baloturi -. de presă etc. a conserva. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v. (fin.clauză de revocare .t. a contramanda (o întrevedere. a tăia. productivitate. analiză 2. 1. principal. capital 2.productivitate normală ~ to contract . a vizita. (fin.reguli de trecere prin canal cancel v. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . a anula. a bifa 2. a revoca (a hotărâre) cancellable adj. capital. examinare.in bales .taxe de trecere prin canal ~ harbour/port .rate . canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^.agent de schimb (de cambii) 2. 1.

.locaţie financiară/de capital.industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .randament al câştigului de capital ~ goods .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .(cont.intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .intensive industry .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .capital investit ~ investment'.amortizare ~ employed/owned . fin. mijloace de productie ~ impairment .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .acumulare de capital ~ adequacy .investiţii în mijloace de producţie .buget de capital ~ budgeting . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .cheltuieli de investiţie ~ flight . activul ~ -intensive .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .impozit pe capital ~ loss .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances . leasing financiar ~ levy .reducere a capitalului .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .deepening .bunuri de capital.creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.50 CAP ~ accumulation/formation .emitere de acţiuni ~ lease .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .issue .piaţă de capital net) .capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .

extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s. capitalism ~ rate .auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant . fin.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing . 1. (bur.alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .capitaţie.rezerve de capital.răspundere a comandantului ~'s protest .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .t.total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .protest de mare captive adj.) a capitaliza capitation s.raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund .transfer de capital (între două ţari) ~ .linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .valoare capitalizată ~ widening . (bur.fin.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).rotaţia capitalului ~ value .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .necesar de capital ~ reserves .structură a capitalului ~ sum .CAP 51 ~ market line .output ratio .raport investiţie-producţie ~ profit . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .fonduri proprii ~ stock . 1. impozit pe cap de locuitor captain s. capitalist capitalization s. impozit pe cap de locuitor ~ fee . (SUA) capital social ~ structure .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover . capitaţie. calcul pe cap de locuitor 2.) capitalizare 2. structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s. profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements ...primă a comandantului ~'s copy . captiv ~ audience .

rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.sum .fonduri proprii .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . calcul pe cap de locuitor 2. (bur.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . capitaţie.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing . capitalist capitalization s.reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s.capitaţie.declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .necesar de capital ~ reserves .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio . fin. stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .output ratio .raport investiţie-producţie ~ profit .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .răspundere a comandantului ~'s protest .t.total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .) capitalizare 2.market line .rezerve de capital.structură a capitalului .) a capitaliza capitation s.valoare capitalizată ~ widening .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover . capitalism ~ grant . (bur„fin.primă a comandantului ~'s copy . impozit pe cap de locuitor ..fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction . captiv ~ audience .linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers . 1.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .transfer de capital (între două ţări) ~ .rotaţia capitalului ~ value .stock . (SUA) capital social ~ structure . impozit pe cap de locuitor captain s.raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s.fee . 1.. comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) .protest de mare captive adj.

(mar.registru de evidenţă a mărfurilor încărcate . al unui sindicat) careerism s.caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) .and-passenger ship . cartelă. carcasă ~ weight .container de marfâ ~ covered by bill .capacity . 1. posesor al unei cărti de credit care s.având calitatea de membru (al unui partid. 1.carrying . coţadă de marfa ~ dues .raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight .caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report .cărăuş. 1.taxe pe mărfurile operate . fişier ~ vote .capacitate de încărcare de marfa .) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge . navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book . al unui sindicat) 2.carrier . cargobot.of general delivery .capacitate netă/utilă de încărcare .magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman .femeie interesată de reuşita profesională ~ planning . 1.întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of .greutate a animalului tăiat şi curăţat card s. conservare 2.manipulare de marfuri ~ in bulk . fişă 2. bunăvoinţă ~ and maintenance . profesie ~ counselling . cargobot ~ coeffîcient . carte (de crediî).in good condition . tramvai) ~ tax .catalog pe fişe ~ index .deadweight tonnage . membru (al unui partid.handling .) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s.pescaj de încărcare. carierism. vagon (de tren.(man. arivism cargo ^.impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare.cargou.52 CAP-CAR ~ market . transportator. încărcătură. întreţinere. de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet . 1.prin grija/bunăvoinţa .cartotecă.tonaj net.) caric 2. autoturism 2. grijă. automobil.(man.coeficient de încărcare ~ container . capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .vot prin delegat/mandat cardholder s. camet de membru ~ .(SUA) post-restant career 5'. card 3. marfa ~ .fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel .caric în vrac . carat carcase v.şlep de marfă ~ battens . carieră. carcass carcass s.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .

flotă de transport ~ space . mar. aducere la îndeplinire.cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift . cost al transportului 3.documente de transport ~ expenses . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -. 1.cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold .transport maritim. 1.volum de mărfuri transportate.cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s. executare.(asig. vatman carriage s.poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .CAR 53 ~ insurance policy . cărăuş. votare (a unui proi'ect de lege) 4.voiaj al navei încărcate ~ performance .cargoplan ~ reception . adoptare (a unei propuneri).proprietar al mărfii ~ passage . transportator 2.deplasare a caricului (în magazie) ~ owner . cifră de afaceri ~ underwriter . şofer.agent al cărăuşului ~'s lien .risc al cărăuşului ~'s statement .caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien .asigurător al caricului ~ work .partidă vagonală de mărfuri carman s. camionagiu 2.pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation .franco taxe de transport ~ paid .sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .trafic de mărfuri. conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .privilegiu de încărcare.) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s. (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner .spaţiu de încărcare ~ sweat .worthy clause .stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .manifold de încărcare ~ movement .sudaţie a mârfii ~ syndicate .declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .operare de mărfuri ~ .tonaj de încărcare ~ train .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping . transport. administrare.magazie frigorifică ~ sheet . societate de transport ~ bag . 1.cheltuieli de transport ~ forward .drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk . trafic de mărfari ~ plan .linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover . cărăuşie 2.tonă de navlu/volum ~ tonnage .recepţionare a mărfîi ~ reefer space .cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free .tren de marfa ~ paid home .

adept al cartelării cartelization s.zi de report cartage ^.disponibil de numerar în bancă ~ balance .t. a realiza carry-forward v.. (asig.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s.) studiu de caz cash s. ladă 2.sold de casă .t. cartel cartelist s. camionaj 3. membm al unui cartel 2. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s.(bur.recoltă destinată vânzării (. (forward. bur.antreprenor de trans-porturi ~ note . caz v.t. plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets . ovw) a reporta 5. (out. carry-over carry-over s.active lichide . a plăti în numerar ~ account .cont de casă ~ accounting . a ţine. 1.(com. a ambala în lăzi/cutii ~ law .permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port . a adopta (o propunere).ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit . cost al transportului ~ contractor .din costurilefixe) ~ budget/forecast . bani lichizi v. 1. numerar.) bonificaţie în numerar. a continua (tratative.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . a administra (o afacere). negocieri) 1. (cont. a încasa (un cec). fon^ a conduce.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar.) cash-and-carry.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ . 1.port cu alimbare ~ service . cascadă ~ tax . cartelare cartelize v. a cartela cascade s.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle .t. a avea de vânzare (despre un magazin) 3. a transporta 2. cărăuşie (cu tracţiune animală) 2.at bank . transport.(man.(fin.plată în numerar înainte de livrare ~ bonus . a vota ('MH proiect de lege) 4.before delivery .credit de casă/descoperit ~ crop .cele care nu reprezintă ieşire de numerar .contabilitate financiară ~ advance .) report ~ day . 1. through) a îndeplini.jurispmdenţă ~ study .and-carry .54 CAR-CAS carry v. (oft) a câştiga (unpremiu) 6.şi nu consumului personal) ~ customer . proces.camionaj cartel s.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare . cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă.client care plăteşte în numerar .) primâ în numerar ~ breakeven point . cutie.

(cont.vânzare contra numerar ~ settlement .paper .registru de casâ ~ discount . (dr.plata la livrare ~ equivalent .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .(cont.valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .~ department .in-transit policy .deposit) ratio .. butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.plusuri şi minusuri de casâ ~ statement .taxâ de ramburs ~ order . registru de conturi cashbox s. având diferite mâsuri) cast v.down . (SUA) bancomat casing s.) platâ în numerar la livrare. tratâ bancarâ ~'s office .casâ. a totaliza .rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar. (up) a aduna.dividende în numerar .poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow .cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .casierie .(com.bancomat ~ dividends .) lichidare în numerar ~ shorts and overs . casier ~'s cheque .(bur.casâ .(. (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .flux de intrare de numerar ~ issue .preţ cu plata în numerar ~ purchase .casier ~ management account . ambalaj . casierie ~ on delivery .) situaţie de casă ~ surrender (value) . deosebitâ de profitul contabil.) jumalul încasârilor în numerar ~ register .hârtie de ambalaj cask s.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .(com.registru de casâ ~ keeper .) ordin cu plata în numerar ~ outflow .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .(com.) a condamna la plata despâgubirilor 2.bani în casâ .rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .(com.emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .notă de plată ~ office .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .) plată în numerar la comandă cashbook s.) casă de înregistrare ~ reserve . livrare contra ramburs ~ price .with order .casierie cashomat s.on delivery fee . care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .cec.bon de casâ .t. învelitoare. 1. casetâ pentru bani cashier s.

ocazional. 1.post liber temporar casualty s.) v.bancă centrală/naţională . rol caution s. marfă ieftinâ catchphrase s. a înceta. ieftin s. vite. caz.t.nutreţ pentru vite ~ lease . a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price .negustor de vite ~ food .clauză de sistare to ~ payments .magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s.fortă majoră ~ list . central ~ bank . (asig. a pricinui ~ beyond control . plafon.store . plată pentru depozitare în pivniţe census s.planificare centralizată .business district .preţ de catalog .garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s.planning . cauză.centru comer-cial/de afaceri Central European Time . limită superioară ~ price . a se opri ~ clause . precauţie 2. categorie. oprire.învoire ~ profit .arendă de vite ! ~ market . a cauza. proces v. sistare v.a opri plăţile.56 CAS-CEN casting adj. persoană angajată temporar ~ labour . motiv 2. fumizor de alimente şi servicii cattle s. clasă cater v. avertisment (dat unui lucrător) v. decisiv ~ vote .t. catalogator cataloguist v. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. cataloguer catchcrop s.Ora Europei Centrale .) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss .târg de vite ~ traffic/transport .transport de animale vii cattleship s.t. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj. prevedere. a avertiza ~ money . slogan (publicitar) catchy adj.daună cauzată de accident catalog v. a opri. a sista v.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj. pivniţă. listă (de preţuri. 1.i. a da faliment ceiling s. 1. produse etc. catalog.preţ maxim cellar ^.profit ocazional ~ vacancy . catalogue catalogue s. cramă cellarage 5. nivel maxim. captivant.listă de procese.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări. încetare.i.reclamă atrăgă-toare category s.t. recensământ central adj. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s. atrăgător ~ adverstisement . a fumiza alimente şi servicii caterer s. temporar 5'. păstrare/depozitare în pivniţe 2.

certificat de acţiuni ~ of survey .) ~ of health/pratique .cerealier.) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin .) certificat de navigabilitate ~ of shares .(mar. cultură de cereale certificate s.cec acceptat/vizat (de bancâ) . financiar etc. a elibera un certificat ~ of acceptance . centru (comercial.dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit .certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune . adeverinţă. cerealier.certificat de depozit ~ of enrollment .certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s. a certifica.certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness . atestat.certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality . certificat.certificat de asigurare ~ of inward clearance .certificat de clasă (al navei) ~ of insurance .contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt .CEN-CER 57 centralism s. ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight .certificat de calitate ~ of registration/registry .certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification . de cereale .) certificat de avarie ~ of delivery . certificat de actiuni v.certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.graminee. a atesta 2. navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops . verificat ~ accountant .(asig. cereale adj.î.carrier .certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness .certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis . ci de un accident) ~ of clearance . 1. autorizat. 1. centralism centralization s.certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription .certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence . care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s.(mar.certificat de greutate (a mărfii) certified adj.(bur.certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation . atestat 2. mar.certificat de garanţie ~ cheque .certificat de expertiză ~ of transfer .falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.

impozit cessation s. cesionar chafe s. (dr. 1. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s. 1.factură legalizată ~ mail . uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. (asig.t. a se modifica channel s.şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . a certifica.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution .(bur. a schimba (bani) v. preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . canal. schimb v.raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s. lumânărar.i.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . cancelar Chancellor of the Exchequer -.copie legalizată ~ financial statement . canal (natural)-.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant . bani mămnţi.societate cu sucursale multiple ~ of command .şir de andosări ~ store . comerciant change s. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s.) frecare. lanţ (de masurări topografice) ~ company .of shipping .a merge pe cale ierarhică .camerâ de navigaţie . rest 3. încetare. 1. şenal 2.situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice .preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report .camera comerciantilor champerty s. preşedinţie chaldron s.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) .camerâ de comerţ şi industrie . pasă de navigaţie. primeşte o parte din suma disputată) chancellor s.(man.cameră de comert ~ of commerce and industry . cesiune. mărunţiş. reţea.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s . a atesta cess s.of trade . pl.) conducere ierarhică ~ of distribution . cameră 2.of commerce .) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi.t. cesionare cessionary s.public accountant . cale. mijloc. sistem 2. schimbare 2.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v. birouri: I cabinet al judecătorului . chaldron (unitate de capacitate) cession s. sursă ~ captain . 1.CER-CHA ~ copy . oprire.magazin m reţea chairman ^. a se schimba. (dr. sistare cesser s. 1. fabricant de lumînări 2.(com.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. negustor.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements . în caz de câştig.

a face graficul ~ of accounts .afaceri de navlosire . grafic v.piaţa navlosirilor şi a închirierilor . 1. diagramă.contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission . hartă marină 2.hand . a trece/a reprezenta pe hartă 2. preţ.ajutor de maistru ~ s account . o maşină) ~ accountant . impozabil . a încărca 2.ship/vessel .(cont.tonaj navlosit charterage s. afretare. (\v\th) a acuza (de) v.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included . încărcătură 2. a trece în cont . 1.navlu. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s. misiune 3. a sfâtui. 1.i. 1. a cere plata 2. 1. privilegiu 2. a taxa 4. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v. navlosire. a cere.cont de cheltuieli ~ s forward . preţ al transportului pe mare ~ party .) a navlosi.t. (cont. cost al navlosirii/închirierii chartered adj.agent/curtier de navlosire ~ business .ordin de navlosire ~ terms .navlu contractual chartering s.t. închiriat (despre un avion.navă navlosită charterer s.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . a fixa (un preţ). a unei maşini) 1.) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. închiriere (a unui avion.) a debita 5. navlosire. autorizat 2.navlositor principal . afretare. drept.account .contract de navlosire ~ plane .) navlosire. a afreta. însărcinare. 1. 1. 1. închiriere ~ agent/broker .navlu contractual ~ market . a acorda (un drept sau privilegiu) 2.inclusiv cheltuielile ~ s on assets .navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market .) navlositor ~'s agent .by demise .navlu contractual ~ owner . titlu de gaj 5. navlosit. (mar.membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . atelier de tipografie. a însărcina 3. privilegiat. răspundere. lcont.societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor .(SUA) cont în credit .subarmator ~ freight .agent al navlositorului ~'s freight .tarif de navlu ~ tonnage . cartă. speze 4. o maşină) ~ by demise .condiţii (contractuale) de navlosire .) debit 6.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. lege. sarcină. statuat (printr-un decret).comision de navlosire ~ freight . cheltuieli. decret.order . contract de navlosire v. 1. (mar.gain . confirmat. a decreta.sarcini pe active ~ s prepaid .t. (mar. afretat.profit impozabil chart s.CHA 59 chapel s.expert contabil ~ company . a închiria (un avion.avion charter ~ rate . acuzatie (în dreptul penal) 7.

cec la ordin chief^. control. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . verificare 3. 1. fwith^ a corespunde ~ list . achitând nota de plată). 1. tabele) charwoman s. devalorizat. a încasa un cec (la bancă) 3. 1.(cont.v. (SUA) camet de cecuri checking s. probă-martor checkbook s. număr (la garderobâ)'. a se prezenta (la aeroport.(SUA) director executiv ~ mate/offîcer .s real .forţă de muncă ieftină ~ money . la preţ convenabil ~ labour . verificare cheque . principal ~ clerk . femeie cu ziua. control.60 CHA-CHI chartist s.cu barare specială ~ form . chitanţă (la depunerea bagajelor). (şi ~ up) a controla. contramarcă. acareturi ~ mortgage .debitor principal ~ designer . garderobă.calitate inferioară ~ ticket . cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s.(SUA) cont curent checkoff s.(SUA) director operativ . fup on) a controla.inginer-şef ~ executive offîcer . a verifica 2.camet de cecuri ~ cashing machine . oră de plecare (de la hotel) 2.t. vestiar checkup s. (outJ a pleca (de la hotel etc.bunuri imobiliare cheap adj. (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. bun mobiliar 2. control. borderou de cecuri ~ register . servitoare chattel s.ofiţer secund.cec la purtător ~ to order . reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s.formular de cec ~ rate . ştampilă de control. ieftin 2. la serviciu) 2.cu barare generală ~ crossed specially .şef de birou ~ contractor .credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality . analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice. (SUA) cec adj.cont curent ~ book . verificare 2.bilet cu preţ redus cheapness s.bunuri mobiliare .compensare a cecurilor ~ crossed generally . bifare 3.) registru de cecuri ~ sample . şefadj.mostră de control. de control/verificare v.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer . ('m) a se înregistra (la hotel). 1. ieftin.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . cec ~ account .ipotecă mobiliară ~ mortgage bond . viză. verificare 2. ieftinătate check s. cotor 4.proiectant-şef ~ engineer .(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal . a face verificări 4. 1.listă de control.antreprenor general ~ debtor . 1. înregistrare ~ account . 1.i. a face verificări. control.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer .

scrisoare de credit circulară ~ ticket .) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court .active circulante/curente ~ capital . în ambele sensuri. tiraj ~ and readership .reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit .circulară ~ letter of credit .bilet în circuit ~ tour .administraţie de stat/ publică ~ status .) 1. a difuza v.inginer constructor ~ engineering .an civil/calendaristic claim s.muncă a copiilor.mijloc de plată/schimb.drepturi civile ~ servant .tribunal civil ~ embargo . circulant ~ assets .inspector-şef de registru (naval) child s.t.marcă superioară/de calitate circular adj.alocaţie pentru copil ~ labour .listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .tiraj şi grad de citire citizen s.capital circulant/de lucru ~ medium .articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council .i.drept civil ~ list . a răspândi. 1.primărie ~ planning .consiliu municipal ~ edition .t. circular s.embargou civil ~ engineer .ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s.)'. asortiment adj. difuzare. a pune în circulaţie (bani etc. (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall . oraş ~ article . civil ~ case . (asig.(asig. (dr.flux circular (transferul continuu. cerere (de despăgubire) 1.funcţionar public/de stat ~ service . circulaţie (monetard. răspândire. selecţie 2.constmcţii civile ~ law .redactor economic (al unui ziar).) cerere . 1. selecţionat. circulară ~ flow . cetăţenie city s.stare civilă ~ year . a trimite circulare circulate v. unitate monetară circulation s. alegere. a circula. de mărfurî) 1.proces civil ~ code . ales. cetăţean citizenship s. copil ~ allowance . de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter .cod civil ~ commotion .urbanism civil adj. a avea răspândire circulating adj. folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj. chinezesc ~ auction .CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .călătorie în circuit circularize v.ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor . superior ~ brand .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .

clauză.(mar.(mar.t. clasificare ~ certificate .) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance .accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange .credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt .CVA-CLE (îndreptâţitâ). petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj.certificat de clasă (a navei) ~ of ships . curat.recipisâ de livrare netă ~ ship . categorie 2. 1.caric/încărcătură de „produse albe". curat.pagini naţionale (anuar) classify v. solicitant. marfă curată ~ charter . clasă. spaţiu liber v.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document .luptă de clasă classical adj. 1.clasificare a navelor ~ society . a . a clasa •. concesiune (minieră) v. stipulaţie (în contract) claused adj. a lichida (o navâ) în vamâ 2.) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr.document oficial secret ~ telephone directory . reclamant claimer v.action .a formula pretenţii claimable adj.) cerere reconventională ~ -jumper . a cere.a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ . registru naval/maritim ~ surveyor . drept (de a solicita ceva) 3.t. net s. prevedere.t.(asig. clasă socială v.persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge . a lichida.registru de reclamatii to jump a ~ . cu clauze ~ bill of lading .mica publicitate ~ common stock .navâ curată (după carantină).patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading .a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages .t.creanţe şi angaja-mente ~ s book .şomaj clasic classification s. a clasifica clause s. clasificat ~ advertisement . a revendica ~ for damages . 1. a solda (mârfuri) 3.societate de clasificare. revendicabil claimant s.) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit . exigibil. a pretinde. a clasifica. articol.cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health .(mar.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s . clairnant class s. liber 2.acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare .) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo .inspector de registru/clasificare classified adj.(asig. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment .) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities .

fâră datorii ~ profit .societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy .tranzacţii în cliring clerical adj.agent de lichidare în vamă ~ agreement . 1.cont de cliring ~ agent . apropiat s. clientelă ~ effect .sistem de cliring ~ transactions . L închis 2. a solda (mărfuri) v.zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts . (mar. 1. casă de bagaje clone s.lichidare a soldurilor.) lichidare în vamă 2.t.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate . slrâns. sfârşit v. a încheia 2. a realiza un beneficiu net de 5.greutate reală a tarei clearance s. încheiere. garderobă 2.t.economie închisă/ autarhică ~ . de birou ~ error .certificat de lichidare în vamă ~ iirwards . 1.lichidare a soldurilor. soldare clearing s. a reprima.) cliring.out sale . 1.grefier ~ (of the court)'s offîce .CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4. 1.acord de cliring ~ bank . a plăti (o datorie) 6.) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v.i.(cont.greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work .profit net ~ tare . clientele clientele s. defrişare ~ account . fimcţionar (de birou) 2.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de .lichidare în vamă la plecare ~ papers . (out) a lichida.muncă de birou clerk s.bancă de cliring ~ house casă de compensaţie.documente de lichidare în vamă ~ sale . ofîciu de cliring ~ . a închide. soldare (de mărfuri) ~ agent .grefa ~ of (the) works . a defrişa (un teren) v. soldare ~ system .) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute . fwith^ a accepta (o ofertâ). a încheia (o afacere) ~ company .lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars .(fin.i.(bur. a lua măsuri represive împotriva 3. clonă (produs identic cu altul) close adj.days . (fin.end fund . a încheia (o afacere) cloakroom s. compensaţie 2. (SUA) vânzător ~ of the court . lichidare.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price . a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) .) lichidare în vamă 3. (down) a înceta (activiîatea). închis ~ company . client ~ account . (mar.) cont al clientului clientage v.şefde şantier client s.

a face plinul de cărbuni. costier.navă de cabotaj.barge . zăcământ de cărbuni ~ mine/pit . strâns.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) .ultimul preţ oferit (la licitaţie).) articol de închidere ~ price . a naviga de-a lungul coastei coastal adj.eşantion concentrat coal s. soldare (de mărfuri) closing s.sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ . de cabotaj ~ fleet .voiaj de cabotaj coastwise adj. carbonier coaler s.(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.(conî. navigaţie costieră.freight .fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi.caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate . transport de cabotaj. încheiere.i.navă de coastă pe pemă deaer ~ line .termen final ~ declaration . cabotier ~ trade . ultima licitare ~ date .navă de cabotaj.) oră de închidere cluster s. navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft .trade . de coastă.cabotaj.64 CLO-COA acţiuni.comerţ de cabotaj ~ traftîc . litoral v. închis ~ held corporation .fishery .linie de cabotaj ~ ship/vessel . pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market .declaraţie vamală finală ~ . coastă.şlep maritim costier ~ cargo .ape costiere coaster s. de-a lungul coastei . sfârşit ~ bid .flotă de cabotaj .(cont.up fund .mină de cărbuni .(com. navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s. cabotier coasting s. nave de cabotaj ~ tonnage . gmp ~ analysis .pescuit costier ~ ship/vessel .mărfuri de cabotaj. navă de cabotaj. încetare a activităţii.i.voyage . trafic maritim costier ~ waters . a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer. ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s. cabotier ~ shipping . tranzacţionate prin bursâ.ship . întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv.navă de cărbuni. ultimul curs ~ stock .preţ la închiderea bursei.mare închisă/interioară ~ shop .întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union . cărbune v. de cabotaj adv.comert de cabotaj .cabotaj.piaţă închisă ~ sea . cabotaj .down sale .entry .) stoc la inventariere ~ time . lichidare. costier.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample .tonaj de cabotaj .certificat de cabotaj . închidere.

serviciu de încasări ~ of payments .pattern .flotă de cabotaj ~ freighter . 1. chetă 3. a bate (monedâ) ~ and bullion .navă de cabotaj. sistem monetar coiner s.(fin. colectă. indice.cargou de cabotaj ~ sea lane . frig ~ carrier .colectivist .) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation . colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance .cu ramburs ~ order .antrepozit frigorific collapse s. corp de legi 2.housing unit .colecţie de mostre ~ on delivery .negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract . a colecta (impozite.trade .gospodărie agricolă colectivă ~ farmer .t. strângere. 1. a colecţiona adj. transport de cabotaj. a da faliment collateral adj.incaso ~ of samples .imobil cu locuinţe .garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond . coeficient. cifru. fabricare/batere de monede 2. faliment v. nave de cabotaj . colectare (a impozitelor. v.acord colectiv ~ bargaining . cod. 1.împrumut cu garanţie colaterală ~ note . acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y. a intra în colaps. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.aviz de încasare ~ and delivery .(fin. linie de cabotaj . colateral.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan . l. cabotier ~ shipping .conservare prin frig .dispoziţie de încasare . coasigurare cold adj.industria frigului ~ store . factor coemption s. seif coin s. colectiv ~ agreement . a taxelor).storage trade .department . încasare 2. rece s. falsificator de bani coinsurance s..i. colaps. auxihar s.circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness .t.cameră frigorifică ~ storage .serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security . a strânge.comerţ de cabotaj ~ voyage .coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s.contract colectiv ~ farm .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. monedă v. garanţie colaterală.agent frigorific ~ room . sistem de semnalizare ~ s of conduct .ship/vessel . taxe) 1.model al încasării debitorilor collective adj.i.monedă cu titlu legal coinage s.voiaj de cabotaj code s. secundar. colecjie ~ advice .drum maritim costier.COA-COL 65 ~ fleet .cabotaj. cod.

comercial s. combinat ~ carrier . uniune. ziare).vrachier combinat (minereu . 1. ordin v.66 COL-COM ~ labour agreement .) coloană 2.) abordaj ~ clause . a ordona 2.publicitate combativă/ persuasivă combination s. colonie column s.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . colonialism colony s. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj. ciocnire. colectionar ~ of customs . comerţ commercial adj. a comanda. stabilit prin coluziune ~ oligopoly . despre o marfâ) 3. agent fiscal.risc de abordaj collusion s. pl.petrol sau cărbune .t.comert colonial colonialism s.agency . posesie etc. 1. asociaţie 2. mar.active comerciale/de exploatare ~ agent . rubrică. combativ ~ advertising . absorbţie.avarie de abordaj ~ risk . 1. 1.minereu) come v. (do\vn) a se ieftini.piaţă colonială ~ trade . coliziune. (mar. (mt) a apărea. mină de cărbuni collision s. (in) a intra într-o funcţie. a aduce (un câştig.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . a intra în grevă 6.) 5. a dispune de (bani.) clauza abordajului ~ damage . a veni. (into) a intra în (vigoare.agenţie comercialâ ~ assets . (to) a se ridica la.registru de casă cu coloane combative adj. a-i merge rău afacerile 3. coluziune.convenţie colectivă de muncă ~ ownership . 1. 1.ataşat comercial . a se cifra la comfort s.vameş ~ of taxes . colectivism collectivize v.i. recomandare ~ letter . colonial ~ market . conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. resurse etc.) ~ economy . anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. perceptor.agent fiscal collier s. comandă.proprietate colectivă ~ policy . fuzionare. a fi în criză/jenă fmanciara. carbonier colliery s. cu coloane ~ cash book .poliţă de asigurare colectivă collectivism s. miner (din minele de cărbuni) 2. a fi publicat (despre cârţi.t.(asig. a ocupa un post 4. reclamă.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering .economie centralizată/ planificată commerce s. navă de cărbuni. 1. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial . articol (de ziar) columnar adj.minereu şi minereu . (cont. sprijin.agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor . a colectiviza collector s.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. încasator 2. a ajunge 2.

a arma (o navâ) ~ agent . a comercializa commission s.(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk .cambie comercială car/vehicle . a numi într-o funcţie 2.casă/firmâ de brokeri ~ merchant .tribunal comercial credit .societate de credit Mnercial custom/usage . comisar.comis-voiajor ~ treaty .(SUA) agent de bursă ~ contract . delegat. utilitară cause .)M 67 aviation .aviaţie civilă bank bancă comercială bill .vânzare pe bază de comision to carry out a ~ . comitet.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ .fisc committee s.geografie comercială grade . a împutemici. 1.a vinde pe bază de comision commissionaire s.tratat comercial ~ value .risc comercial school .şcoală comercială Services .comitet de direcţie .comisionar ~ broker .navă comercială ~ shipping .contract de comision ~ house .(mar. spirit comercial. membru al unei comisii (guvemamentale. 1.factură comercială hw .t.valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s. comert maritim ~ speed .efect de comert fprecint . împutemicit ~ s of inland revenue .) set de documente comerciale •ship/vessel . delegaţie 3.Barine . curier.marină comercială •lonopoly . practică/uzanţă comercială 3.monopol comercial •yaper .flotă comercială geography . mercantilism 2.uzanţă comercială directory .comerciant comisionar ~ past us .anuar al societătilor xnerciale dock . comisie 2. împutemicire.port comercial house casă de comerţ invoice . armare (a unei nave) v.a îndeplini un mandat to do ~ business .traveller .servicii comerciale set .calitate comercială harbour/port . delegare.viteză comercială ~ traffîc . expresie folosită în limbajul comercial commercialize v. comisionar comipissioner s.vehicul comercial/ alitar.credit comercial credit company .flotă comercială.doc comercial fleet .scrisoare de credit nmercial •load . comision 4.litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court . parlamentare) 2. 1.a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ . a delega.încărcătură comercială lanager director comercial .comision pentru terti ~ sale .t. a mandata. comisie ~ of management . mandat.trafic comercial . 1.drept comercial tetter of credit .

piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money .) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.dolar-marfă ~ exchange . 1.fortă de muncă necalificată .proprietate socială/obştească .) etalon-marfâ common adj.) .producţie de mărfuri ~ rates .) ~ customs tariff .(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff .acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker .monedă-marfâ ~ paper .(mar.futures .) risc comun (atâtpentru navâ. comun.stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa).(cont.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier . comunitar ~ agricultural organization . transmitere.taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour . marfâ. colectiv. comunitate de naţiuni. obştesc. legătură 2.bursă de mărfuri .law . informaţie.drept cutumiar Common Market .broker la bursa de mărfuri ~ capital . 1. general 2.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means .sistem de preţuri comune ~ pricing . telecomunicaţii 3. a păşunilor). obştesc. comunal 2. ~ production . căi de comunicaţie (căiferate. pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .(asig. mesaj.fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s.(asig. federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj. comun.operaţii la termen cu mărfuri ~ market . 1. oferte comune (stabilite pentru coluziune.coope-rativă agricolă communication s. mar. a păşunilor).capital-marfâ ~ circulation . cât şi pentru caric) ~ average . drept de folosinţă comună/obştească (a pământului. şosele etc. comunicare. public s.) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard . drept de folosinţă în comun (a pământului.tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements .68 COM ~ of supply .circulaţie a mărfurilor ~ dollar .acţiuni comune ~ stock fund .ştampilă a firmei ~ shares/stock . pl. devălmăşie commonwealth s. produs.(fîn.(SUA) comisie bugetarâ commodity s. pământ/păşune comun(ă). pl.Piaţa Comună ~ ownership .cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal .) avarie particulară ~ business oriented language .prices system . mar. bun (de larg consum) ~ cost .

capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .membru al consiliului de administraţie ~ equity . a despăgubi compesation s.adunarea acţionarilor ~ officer .) ~ union .cale de comunicaţie communism s. comparativ ~ advantage .rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal . sindicat controlat de patronat comparative adj. companie ~ car maşină de serviciu ~ director .) company s. autobu?.daune compensatorii ~ fînance .trafic de informaţii.investiţie comunitară/ obştească ~ of interest . compensator. comunism community s.avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way .statistică comparată compassionate adj. plin de compasiune. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren. compensaţie.magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .ştampilă a firmei ~ store . 1.reduceri de compensaţie ale taxelor vamale . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1.) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade . comunitate 2.sindicat pe societate. furnizare de câldurâ etc.fondator al unei societăţi ~ reserves .activity .oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă. societate.leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v.economie comparată ~ statistics .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur. telecomunicaţii ~ line . despă-gubire ~ deal . posesiune în comun ~ chest .funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .comert în compensaţie compensatory adj.legislatia societăţilor comerciale ~ meeting . în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .publicitate compara-tivă ~ economics .î. compensatoriu ~ damages . a compensa 2. 1. comu-nitate. compătimitor .risc al cărâuşului ~ town .comunitate de interese commutation s. 1.(SUA) fonduri de binefacere ~ investment .COM 69 .linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy .finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions .

reclamaţie ~ book .licitaţie competitivă ~ demand .supply . mixt. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market .complet asamblat (despre utilaje care. iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. concurential ~ advantage . 1.complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s. concurenţă ~ policy .nevoie de bunuri competitive ~ pricing . combinaţie.are. (dr. consimţământ. combinat s. compus. calificare 2.(fin. a fi în concurenţă competence s.serviciu de reclamaţii complementary adj.a face faţâ concurenţei competitive adj. complet. la vdm. pricepere. conformitate.stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation .cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ . în întregime ~ built up . regulilor etc. compozit.cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply .scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability .concurs.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s. ~ breakdown .) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. a concura.70 compete v.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v.strategie de luptâ împotriva concurenţei .i.).registm de reclamaţii ~ section . complet.strategy .avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance .invaliditate totală ~ markets . acord. amestec.) competenţă 3. a termina .situaţie concurenţială .piaţâ concurenţială ~ need . complementar ~ demand .î.i. sunt gata de folosinţă imediată) . competitiv. concurent ~ analysis . competitivitate ~ knocked down . situatie materialâ bună competition s. (with) a se conforma (cerinţelor. pl.examination . competenţă. date compuse (care grupează .politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s. a consimţi să/la. aprobare ~ examination .echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding .ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj. total v. a-şi da consimţământul la composite adj.ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate. a încheia.

a combina. fortat.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ . compoziţie. a estima computer s. compus.t. calculator.concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de . a alcătui 2.tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj.(asig.cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank .cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply .i. concentrat .i. obligatoriu. a compune. a ajunge la un compromis (cu creditorii). 1.(bur.dobândă compusă ~ tariff .) concentrated adj.) primă compusă ~ entry .licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s. a evalua. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train . marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. (dr. silit.poliţă de asigurare generală ~ sale .vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up . concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account . a calcula.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy .segmentation . a adevărului de câtre un asigurat etc.î. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence . ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere.segmentare concentrată.lichidare judiciară compute v. sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj. domeniî) ~ cargo .) tranzactii asistate de calculator computerize v. controller compulsion s.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare.. cuprinzător ~ offer . concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată). a computeriza concealment s.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand .aided/assisted trading .bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry . a achita partial (o datorie) v. a încheia un concordat ~ bonus . computer . disimulare (a activelor de catre un falit. compus v. v. constrângere compulsory adj.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v.(cont.t. stmctură alcâtuire 2. a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3.l. mixt s. ascundere.) articol recapitulativ ~ interest ..aided/.) convenţie.

însoţitor conference s.condiţii convenite ~ s of contract . prevedere.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . administrare v.conferinţă telefonică ~ carrier . conducere. concesiune concessionaire s. confidenţial ~ clerk . a stipula o condiţie ~ of cargo . 1. 1.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement .andosare condiţio nală ~ sale . 1.(dr. interes. conjunctură ~ precedent . congres convenţie 2. 1. sfârşti 2.(com. 1. arbitraj ~ board . relaţie 2.) ~ ratio . arbitru. a condiţiona 2. director. dirijare. stare. taxator.72________________________ sursele de materii prime. a deduce conclusion s. conditional ^ ~ acceptance .raport confidenţial confidentiality x.i.consiliu de arbitraj conciliator 5'.. a termina. concesionar concessionary adj.funcţionar de încredere .navâ de cartel maritim ~ terms . concesionar conciliation s. administrato) 2. profilul pieţelor etc. conciliere.(dr. concem. încheiere (a unei afaceri). a stipula v.(com. l administra ~ money . confidenţialitate ~ clause .a pune condiţii. a prevedea. idee ~ testing .condiţii contractuale ~ s of membership .report . a încheia (o afacere). terminare. 1. întreprindere.stare a caricului/ încărcăturii . a conduce.starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent .clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) . conferinţă.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj. poziţie socială 4. 1.t.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . mediator conclude v.t. concesie 2. a conchide. clauză. participare (într-o afacere) 3. a dirija. societate concession s. concluzie.) testare a conceptului concern s. situaţie 3. a sfârşi 2. semnare (a unui contract) 3.conditii di adeziune ~ s of sale .î. concept. legătură.of contents unknown . ghid. cartel maritim ~ call . s.situaţie pe piaţă. stipulatie (a unei convenţii) v.vânzare condiţională conduct s. 1.(dr. condiţie 2.rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. a semna (un contract) 3.navluri de linie ~ ship/vessel . conductor 3.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . decizie fmală condition s.) condiţie suspensivă ~ bond .

CON 73 confirm v. 1. conştiinţă ~ money .analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. a confisca.) cont de consignaţie ~ invoice .) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . studiere. a atesta. a ratifica.pe riscul destinatarului consigner v.(com. combinat ~ analysis . nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . 1. prudent. consideraţie.preţ de vânzare consign v. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account .fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii. 1.) contraprestaţie ~ for sale . compensaţie 4.antrepozit de consignaţie .contract consensual ~ obligation .of interests . custode.accounting . destinatar. tutore consideration s. lot/încărcătură expediat(ă). consensual ~ 's risk . conservator 2. confirmat. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. paznic 2.fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3. a expedia (mărfuri). consecutiv. a încredinţa. conflict. validat ~ irrevocable credit . care decurge/ rezultă ~ damages . ratificat.t. a fi în conflict/ contradictie. 1.i. a fi incompatibil . conglomerat ~ amalgamation/merger . contradiţie. (dr. consignor consignment s.t. moderat . contradictie între legi congeneric adj. partidă de mărfuri 2.acreditiv confirmat confiscate v. motiv 3. a consemna 3. congener ~ merger .conflict de legi.factură de consignaţie ~ note . primitor (al mărfii) ~ voyage charter party .(cont. scrisoare de trăsură ~ warehouse .t. a preda. plată. considerare.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s. a sechestra conflict s.evaluare pmdentă ~ investment . considerent. consignatar.daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. 1. 1. asociat.obligaţie consensualâ consequential adj. stimă 2. adeverit 2.contabilitate pmdentă ~ estimate . incompatibilitate v. atestat.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. a valida confîrmed adj.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. congres conjoint adj.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. succesiv ~ days . a depune (o sumă) consignee s. remuneraţie. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2. a confirma.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract .fraht. a remite. a adeveri 2.conflict de interese ~ of laws . 1.

declaraţie consularâ consols s.consum ostentativ ~ visa .factură consularâ consortium s.legalizare consulară proprietar) ~ declaration . stabil ~ capital .annuities/stock .jurisdicţie consulară ~ agreement .jurisdiction .industria construcţiilor consolidate v.viză consulară consulate adj.total loss . (dr. expeditor (al ţie. clădire 2. a aborda în grup (o ~ of ships .amenajare de şantied unifica (societăţi).conturi consolidate lucrâri de construcţie) .consulat ~ bank . abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law .preţuri stabile construction s.titluri de rentă constructive adj. ostentativ.drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls. 1.) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^. 1. consignator.capital constant .) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' . unificare (a consuetudinary adj. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry .cost . fuziune. a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .(asig. estimat ~ balance sheet . slimulat de ~ general . titluri de rentă conso~ fees . consortiu .consul general publice) 3. consul contabile) 2.acord de consorţiu ~ office .consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj.poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2.agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification . întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor . consolidat ~ time . a consolida.construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy . a ~ agent .financial statpments .bancă de consortiu ~ passenger . unor societăţi). construo| consignor s. consolidare (a datoriei ~ general . constant.t. consolidare. mar. consulat (nemotivat de necesităţi. pl. constructiv 2 consolidată dedus. vădit consulat) ~ consumption . a ~ management . 1.taxe consulare lidată . consular întrunirea. consuetudinar. în aceeaşi persoanâ.) situaţii ~ trust .invoice .bilanţ consolidat ~ possession .) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup. prezumat.~ prices .(dr.) consolidare (stingere consulage s.pasager repatriat (prif conspicuous adj.şantier de construcţie consolidated adj.cost constant/fix .termen de execuţie (a une^ -accounts . 1.(cont.(dr. construire.

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a