A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi .rush ~ a ofertelor de vanzare .long-winded business ~ de navlosire . notice board ailuenta s.to go into business a se lansa in ~ . (belsug) affluence.to establish oneself in business afacerism s.shady deal/affair ~ necinstita . to bill afi§are s.f.m. racketeer 2. wildcatting afaceri ale initiatilor . bill sticking afisier s. (de lume. (pm de afaceri) businessman afilia v.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita .civil case/suit ~ de familie .crown poster ~ mic . to affiliate v.) ordinary business ~ olandeza .t. to affiliate.handbill ~ publicitar .n. shady business 2. 1.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara .n.good stroke of business ~ cinstita .(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta . (articol de fond. 1.) insider dealing/trading ~ bancare . paying/going concern/bargain. bill.f.straight dealing ~ civila . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports. de clientela) affluence.f.adventure.maritime affairs/ business. (negot) trade.ADU-AFL 25 ~ generala anuala . altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig. to be affiliated afi§ s.loss maker ~ rentabila . poster.business prospects a intra in ~ . lawsuit ~ banoasa .selling pressure . businesslike manner afacerist s.n.(directori de societdti.potentiale/posibile .legislative assembly ~ statutara . 1. (peiorativ) trafficker. airport afacere s. capital stroke of business ~ riscanta . deal.(asigurdri de afaceri.family business ~ de stat .show bill afisa v.state affair ~ dubioasa .moneymaker ~ buna . plenty 2.) chartering business ~ maritime . shipping business .banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata . (peiorativ) profiteering. {in sens general) affair 2.bad stroke/piece of business.(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s. commerce.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative .n. business. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit. 1. (tranzactie) transaction 3.(mar. gamble.t.f. (incheiatd si reusita) bargain. (judiciara) case.r. billboard ~ mare .remunerative business. to post up. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.

to affreight.) broker.) beachman ~ comisionar . 1. n. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial .) abandonee.(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator. (ordine de zi) agenda. mar.shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama .f.press agent ~ de primire .carrier's agent ~ al navlositorului .(a mdrfurilor) forwarding agent.import agent ~ de investitii .money manager ~ de incasari .) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime .collecting agent ~ de Tncarcare . (mar. (de schimb. (substantd) agent ~ al armatorului .to charter for lump sum ~ spatiu pe nava . ship's chandler ~ de asigurare . middleman 2. freightage.unloading agent ~ de descarcare-primire . fixture agenda s. medium. (comis-voiajor) travelling salesman.26 AFL-AGE aflux s.(bur. mar. (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier . freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire .exciseman ~ de companie . (intermediar) go-between. (de mdrfuri) mercantile broker. order of the day agent s.marine insurance broker ~ de bursa .t.insurance agent/ broker. (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar.export agent ~ de import .) stockbroker.clearance/ clearing agent. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig.commission agent ~ consular .discharging contractor ~ de expeditie .) inflow. (cornet) note/pocket book 2.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri . (comisionar) mercantile agent. (de cambii) cambist.(mar. (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor . influx afreta v. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd .loading contractor ~ de incarcare si expeditie .advertising/publicity agent ~ de schimb . freight forwarder ~ de export .(mar.commercial agent.) company's agent ~ de cumparare .(asig.) charterer's agent. affreightment. (mar.f. running broker. agent.) to charter.m.) chartering agent/broker.) owner's agent ~ al carausului . canvasser. (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: . to freight.bookmaker ~ de presa .(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare .(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate . bursa etc.consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler. mdrfuri etc. (de capital. clienti.(mar.) chartering. 1. to fix ~ cu navlu forfetar/global .to charter space afretare s.(mar. (SUA) commission broker.

geiieratsng sc. exacter.tax collector.del credere agent ~ electoral . agrarian agregat s.n. to speculate on the stock exchange.:' siati.n. ship agent/ broker.shipping agency ~ de plasare .foreign exchange broker/dealer ~ de scont .paying agent ~ sanitar .Mic ci.marine agent.! cme .credit reference agency ~ de informatii financiare .shipping and forwarding agent ~ de tranzitari .maritime agency ~ portuara . estate agent.ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export . (bur.government agency ~ imobiliara .) agio..estate agency ~ maritima .port agency ~ vamala . to job. exactor. refrigerant ~ frigorific lichid .circulating medium ~ pentru brevete .customs agency agio s.employment agency/ bureau ~ de presa .AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar .n u ii/ici tan') a^gre^ti^ . fin. agency ~ de bilete . :"-seinbly. (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific .cold carrier..debt-recovery agency ~ de stiri .(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj . premium agiota v.y. unit.) husband ~ imobiliar .t. cooling agent.patent agent ~ platitor ..(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim .f. {indicts.subscription agent ~ de transfer . plani.)1.rating agency ~ de recuperare a datoriilor .transit agent ~ de vanzare a navei .(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie . (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj. {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.export credit agency ~ de informatii de credit ..m.advertising agency ~ de rating .ship sale broker ~ de vanzari . 2.n i.real estate agent/ operator.u' niasouici acli':uutea econciii[(.news agency ~ de verificare a solvabilitatii . (de expeditie) shipping agent ~ monetar .press agency ~ de publicitate . agiotage agiotor..selling agent.refrigerant fluid ~ general al armatorului .health officer agentie A. (SUA) realtor ~ intermediar . (uti/a]) (engine) unit./' agen.canvasser ~ fiscal . to bull and bear agiotaj s.travel/tourist agency ~ guvernamentala .(mar.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport . sales agent/representative ~ del credere . agio/stockjobber agitare s. bill broker ~ de subscriere . (despre piata bursieru} excited agrar adj.transport agent ~ de transport si expeditie .discount broker.

aid.f. agricultural agricultor s. to back up.m.t. land use.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala . assistant 2.m.mechanized agriculture ~ mixta . (asistentd) assistance.f.i.border tax adjustments ajuta v. cultivator.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s.monetary aggregate agricol adj. agrobiology.(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export . to assist.extensive agriculture ~ intensiva . (bdnesc) allowance. adjoint ~ de boala . agricultural zootechnics ajun s.m. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului .(bur.n. (la nevoie) relief. (la nevoie) to relieve ajutor s. agricultural biology agrochimie s. agronomics. agricultural engineering. (alocatie) benefit s. land surveyor agrimensura s. (a sustine) to sustain. agriculturist.n.f.death grant ~ de maistru . agrotechnics.m. high farming ~ mecanizata .f.f.f. (loctiitor) deputy.macroeconomic aggregate ~ monetar . adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire .) name day ajunge v. agronomy. in momentui convertirii obligatiunilor.f.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families . (material) to support.wage adjustment ~ a valorii .f. agricultural chemistry agroindustrie s.(sumd rezultatd.28 AGR-AJU ~ macroeconomic . (tdran) peasant agricultura s. (material) support. farm practices agrozootehnica s. agriculture agrotehnica s. farmer.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva . ~ a salariilor .charge hand ~ de na§tere . farming. 1. to aid. agrochemistry. to arrive (at) 2.(cu creditorii) to compound ajusta v.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat . (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta . agronomist agronomic s. agribusiness agronoms. eve ~ al lichidarii . (adjunct) adjunct.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont. (la) to adjust (to) ajustare s.) value adjustment ~ conjuncturala .to fall due ~ la un compromis . agriculture. land surveying agrobiologie s.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare . aid. (la) 1.intensive agriculture.f.t.

asigurdri. aleatory.AJU-ALO 29 ~ de §omaj . {intr-un post) to vote in alegere s. resources allocation ~ de actiuni . to vote 3. de publicitate. (a anexd) to annex. to choose. (intr-un plic) to enclose 2. (yotare) election. to allocate. (dr. (a compara) to compare.here enclosed. provision/food store aliniere s. (piata) to supply alimentara s.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v. appropriation ~ a activelor . compensation. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social .(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale . (ajutor bdnesc) allowance. \. (a celei mai bune alternative) (man. choice. to join.f. 1. (pentru articole.t.) to supply. (a selecta) to select.(fast foods. dole ~ economic . assignment. to screen 2.t.) screening 2. (a pune aldturi) to lay by. to allot. 1. random alegator s.) alienation aliment s.t. 1.t.f. allocation. herewith album s. assignment. energie electricd etc.(distribuirea resurselor. album. pi.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s.f. (a colationa) to collate alaturat adj.t. (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . food. (a schita. foodstuff. selection.f. decupaje etc. (dr. (din buget) to budget.social security benefit alatura v. (CM apd.foreign aid ~ financiar .(din costui total) cost allocation ~ a resurselor . grant-in-aid ~ bugetara . (anexat) annexed.(serviciile bancare. alienable alienare s. elector alege v. (a confruntd) to confront.n. (a vota) to elect.unemployment allowance/benefit/pay.) scrap book ~ de mostre .f.n. to add/to adjoin/to subjoin to.t. allotment.financial assistance ~ mutual .asset allocation ~ a capitalului . a redacta) to draw up 2. polling alianta s.f. allocation. (un deviz) to estimate aleatoriu adj.m. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v.sample book alcatui v. enclosed aici ~ . allotment. 1. alliance aliena v. (cu combustibil) to fuel 3.mutual aid ~ pentru comert . to assign.economic assistance ~ extern . benefit. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. to feed.allotment of shares ~ de sarcini specifice .) to alienate alienabil adj. (a destina) to earmark alocare s. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid .budget dole . mtr-o economic. to nourish 2.f. voter.

overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului .t.f.) shipping allocation ~ de §omaj . packer.giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment. to wrap up. to alternate alternative s. (incdrcdtura navel) (mar.strike benefit/pay alonja s. (in baluri) baling. (in Idzi.to take out of pawn.kraft paper ~ etan§/impermeabil . embassy . 1. delay 2. to fix. cutii) to encase. rider alterna v. (in Idzi.) adjournment 3. pawnage amara v.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta . to package. to pack up. to redeem.t.seaworthy packing ~ necorespunzator . 1.making fast.30 ALO-AMB ~ de familie . (mar.t.second-hand package ~ returnabil . to secure. fastening. to ransom amaneta v. package. (dr.f. (in baluri) to bale. pawn a da/a lasa ~ .w. wrapper ambasada s. to put in pawn amanetare s.) to adjourn. (pdsuire) respite. wrapping.export packing ~ de ma§ina . crating. to postpone.capitation grant ~ pentru copil . to continue 3. to put off.t.f. grace ~ sine die .f.packing extra ~ inclus in pret . to lay over.blister pack ambalare s. destinatd andosdrilor succesive) allonge.waterproof packing ~ facturat separat .n. ciitii) encasement.fit packing ~ refolosit .(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets.machine packing ~ defectuos . (a intdrzia) to delay 2. to pawn. binding ~ a caricului/incarcaturii .packing included ~ maritim .adjournment sine die ambala v. fixing.returnable package ~ transparent .f. pack. securing. (pagina atasatd unei cambii.dole ~ individuals .inadequate packing.(mar. sacking.child benefit ~ pentru grevi§ti .to pawn a scoate de la ~ .t. packing. to fasten. to respite amanare s. to bind amarare v.) lashing.f. (de cadouri) giftwrapping ambalator^.t. (in sad) bagging. postponement.securing for sea ~ temporara .working fastening amana v. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s.(pentru copii) family allowance ~ de hrana . packing. wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export .n.packing not included ~ pentru cadouri . (a pdsui) to reprieve. alternative alternative nonmonetare .(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor . (dr. (in sad) to bag. strapping ~ pentru mare . unsound package ~ neinclus in pret .) to lash.food/victualling allowance ~ de tmbarcare .

analyst .berthing facilities. facilities ~ de santier .t. accommodation 2. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj. location an s. to write off 2. to better ameliorare s. year ~ civil/calendaristic . (o lege) to amend 2. penalty amiralitate s. site.n. berth fittings ~ pentru animale . (a echipa) to fit out. ambassador ~ plenipotentiar .harbour accommodation amenajari de dana . 1. to improve.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v.f. fine. to appropriate.peak year ~ universitar . (a unei datorii) amortization.m. 1. to improve. to amnesty amortiza v. {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize.vintage year ~ curent . to penalize amendamenti-. {ale navei) accommodations. (a imbundtdti) to amend. wear and tear ~ accelerata . betterment ~ a solului . to lay out.f. improvement.cattle fittings ~ pentru cereale .forest management ~ portuara .) depreciation.level payment amortization ~ libera . 1.straight-line depreciation ~ in sume fixe .f.f. pi. to make better. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit. 1.t. (o casa) to fit up. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s.grain fittings ~ pentru pasageri .current year ~ de productie . to site. to place.commercial business ~ contabil .soil improvement amenaja v.m. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix.t.accounting year ~ cu vin de calitate .AMB-ANA 31 ambasador s. penalty. to sink. sinking 2.fixed depreciation ~ in cote egale . 1. depreciable amortizare s. to arrange. arrangement.academic year ani de munca .(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists. fittings. to clear off.accelerated depreciation ~ cumulata .working year ~ de referinta .f.construction management ~ forestiera .t.accumulated depreciation ~ fixa . (a mobila) to furnish 2. (a pune la amenda} to fine.passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v. (un oras) to plan. survenitd in cursul perioadei de functionare. to dispose. to locate amplasament^.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar .t.m. amendment amenda s.record/de varf. itinerant. (cont.plenipotentiary ambulant adj. strolling ameliora v.civil/calendar year ~ comercial .fiscal year ~ .n.t. admiralty amnistia v.

(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa . in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .(care intocmeste grafice.(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic .accounting analysis .breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului .(cont. breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.quality survey ~ a cheltuielilor de capital .investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so. depdseascd pragul de rentabilitate.debtor age analysis ~ asociata .(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar . (a defaica) to break down analiza s.due date analysis ~ a seriilor cronologice .) break- -even analysis ~ a preturilor . (defalcare) breakdown ~ a breselor .32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs. tabele) chartist ~ de investitii . publicitate etc. fin. stocuri.) transaction analysis .(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii . analysis.job breakdown ~ a concurentei .(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor . to analyse.(fin.capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .t..investment analyst analiza v.) risk analysis ~ a riscului politic . adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .a valorii .(cont.f.sales analysis.) funds-flow analysis ~ a investitiei .(evaluat de un investitor.assay ~ a tranzactiei .

endorsable andosant v.incorrect endorsement ~ facultativa . profitui etc.macroeconomic analysis ~ marginala .incremental analysis ~ intrare-iesire .facultative endorsement ~ in alb .f.(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics . (sociald etc.) portfolio analysis ~ de trend .qualified endorsement ~ de complezenta .(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.bulk analysis ~ incrementala .t.category analysis ~ procentuala .unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura . (mar.) strategic analysis ~ structurala .statistical analysis ~ strategics .field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata . (studiu) survey ~ de opinie .market survey ~ de teren .ANA-AND 33 ~ cost . andosator andosare s.financial analysis ~ globala .market analysis ~ de portofoliu . inquiry.endorsement in blank ~ neconditionata . (dr.accommodation endorsement ~ defectuoasa .beneficiu . (un efect de comert) to endorse. to drydock andosa v.) to dock.economic analysis ~ factorials .(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .sample survey ~ sociala .opinion survey ~ de piata .(a unei ramuri industriale.(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.f. a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .procuration endorsement .factorial analysis ~ financiara .percentage analysis ~ statistics . investigation 2. to back andosabil adj.) inquest.endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .) investigation.t. 1. endorsement ~ completa .measure analysis ancheta s. a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.social investigation andoca v. de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .umpire analysis ~ de grup .marginal analysis ~ pe categorii .(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.

(intr-un serviciu) to become employed.(in avaria comund) (asig.r./n. (o nava) to book. enclosed anexa v. wholesale angrosist s.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. {intr-un plic) to enclose anexat adj. pedigree stock ~ vii . backer ~ precedent . 1. to employ.previous endorser ~ ulterior . to take in one's service.beast of draught ~ producator de lana .f. full-time employee angro adv.t.rt.second endorser anex adj. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . commitment. liability. to annex. beast of burden ~ de tractiune . in schimbul unor bonificatii) stockist animal s.pack animal. animal .to pledge the liability of angajament s.suretyship ~ eventual . {obligatie) obligation. person engaged/employed ~ cu norma intreaga .subsequent endorser al doilea ~ . mar.outstanding liability ~ scris . 1. wholesale dealer/ merchant. 1.n. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to).de povara .attached hereto anexa s. (la un document} rider.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr. endorsee andosator-y. appurtenance angaja v.34 AND-ANS ~ reglementara . annexed.n.regular endorsement ~ restrictiva . pdstrdnd un anumit stoc de marfd. to hire (on). to join. dependency. hire. to hire. to fix 3.) average bond ~ de garantie . (alaturat) enclosed ~ alaturat . (in plic) enclosure 2. (a implied} to involve v.rn.s-.rn. wholesaler. to pledge/to bind oneself (to) 2. (ca ucenic) to indent. employment. 1.t. engagement. schedule. (datorie.annexed herewith ~ la prezenta . {dependinta} annex.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant .restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^. to go into service ~ raspunderea . to indenture 2. to append. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd. ensemble. aggregate . (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor. pasiv) liability ~ de contributie . n. annex.wool bearer animate de reproductie . (de naturd contractuala) indenture 2.whole timer. pledge. annexed. endorser.staffing angajat.) escrow angajare s.m.f.bloodstock.

f. to foredate antedata s. work by contract.haulage/cartage contractor. (SUA) tariff reformer antitrust adj. fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret .f.wharfinger ~ de constructii . storehouse. priority ~ a inventiei . enterprise.trade/commercial directory ~ de publicitate . heading of a letter. to take by contract anual adj.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity . antidumping antiinflationist adj. entrepot ~ de consignatie .f.n. to antedate. building contractor ~ de descarcare-primire .loading contractor ~ de pompe funebre . antitrust antrepozit s. to anticipate. v. transporter ~ general .f.n. previousness. n. yearbook. public storehouse antrepozitare s.portuar .i. contractor.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj.(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte .warehouse ashore .undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi .price expectations ~ inflationiste .prime/chief contractor antrepriza s. yearly. anterior (to). entrepreneur.t. undertaker ~ de chei . annual adv.bonded/customs warehouse. prior (to) anterioritate s.statistical yearbook anuitate s.) landing coniractor ~ de incarcare .product mix antedata v. antedate anteproiect s.(a mdrfurilor) (mar.to put out to contract a lua in ~ .priority of invention aatets. to forestall anticipare s.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate . warehousing antreprenor s.m.harbour warehouse ~ vamal .n.f.m. undertaking.consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . enterpriser.advertising directory ~ statistic . annually anuar s. expectativa) expectation ~ si temporizare . directory ~ comercial/al societatilor comerciale . letterhead anticipa v.housing development ~ de produse .inflationary expectations ~ rationale . anticipation. beforehand antidumping s.master-builder.t. anti-inflationary antiprotectionist s. warehouse. yearly.n. annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor . (asteptare. anticipated adv. first draft anterior adj.to contract for.catalogued data set ~ de elemente .. preliminary/previous design/plan/project. anteriority.f. contract for a work a da in ~ .

voidable.f.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar . apathy ~ la cumparare .fishing waters ~ industriale .) (a abrogd) to nullify.inland waters . (o lege. to notify. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata . (reziliere) cancellation. un testament etc.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens . anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama .intemal/interior/inland waters ~ Internationale .) terminable annuity ~ prin reversiune .production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler. (informatie apdrutd in ziar) insertion.) to write off 2. write-off 2. commercial. (in ziar. (in ziar) advertisement.) to advertise aparat s.) to render void. 1.) invalidation. 1. (o datorie) (cont. (a respinge. to disannul. voidance. to put an advertisement anunta v.(asig. (a contramanda) to call off. voidance anunt s. la radio etc. (printr-un afis) to bill.white goods apartament. (a rezilia) to cancel. flat.(a unei polite de asigurare de viatd. to vacate. (marina) machine. device.n. to void. to undo. sampling device aparatura s.to advertise in a newspaper.drinking/potable water ape continentale .newspaper advertisement ~ publicitar . (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar .36 ANU-APE ~ aleatorie . annulment.f. a casa) to overrule. (instrument) instrument. to announce. (afis) bill. disannulment.t. (mecanism) gear. water ~ poluata . notification. announcement.perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata .(as ig. (fluturas.international waters ~ inchise . apparatus.t.) to withdraw. to void.maritime waters ~ nationale .(in ciuda reclame!) sales apathy apa s. equipment ~ electrocasnica . to reverse.(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v.f.polluted water ~ potabila .) withdrawal.continental waters ~ costiere . vacatable anulare s.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast. notice.s'. defeasance. (a revoca) to revoke. (dr.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime . (a unui testament etc.) reversionary annuity ~ sigura/la termen . (a unei datorii) remittal.(asig.) (abrogare) nullification. (o comandd.f. mechanism ~ de productie . (a unei comenzi. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s.f. un credit etc.n. cancellable. apparatus.congested waters ~ de pescuit . to annul. a unui credit etc. appliance. (dr. avoidance.industrial waters ~ interioare .) deferred annuity ~ perpetua . to repeal anulabil adj.

) appreciation ~ a capacitatii . to provide oneself ~ excesiv — (o piatd.t.planning permission apropria v. (a ratified) to ratify.(bur. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s.) covered interest arbitrage ~ de indici . arrangement. to assess v.short-run supply ar s.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei . piese etc. appealing party.territorial waters apel s.fin.f. (un diferend) to umpire arbitraj s. to cater for v.t.f. evaluation.r.to lay/to lodge an appeal.to understock aprovizionare s. plaintiff in appeal aplana v.n. tillable aranjament s. (dr. approval ~ a cadastrului . 1. tillage arbitra v. (a furniza) to furnish. contribution ~ de capital . ( cu alimente) to provision.. (unitate de mdsurd) are ara v. tilling 2. to approve. (bur. ploughland.(fin. catering ~ institutionalizata ..f. 1. to till arabil adj.) to overstock ~ insuficient .t. arable.waste waters.) distress/SOS call a declara ~ .) to appreciate apreciere s.r. call 2. o stampild) to append. 1. settlement ~ amical . to appropriate 2. (furnizare) furnishing. (arat) ploughing. cont.assessment of market prospects ~ a unei valute . (a valorii unui activ) (bur.navigable waters ~ portuare .n.n. supply.t..) to stock. effluents ~ teritoriale . (dr.t. to take/to lay in a stock/supply. (a evalua) to appraise.{mar. (evaluare) appraisal.n.m. appropriation 2. estimate. (dr. 1. to supply. (intelegere) agreement. victualling. (o lege) to enforce 2. fin.m.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt .friendly arrangement aratura s.t.) appeal ~ de sinistru . to reclaim apelant s. to buy in. cont.) appellant. to affix apart s. to plough. to victual. (cu alimente) provisioning. (dr. to arbitrate. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2. assessment 2. 1.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita .harbour/port waters ~ reziduale/uzate .) conversion aproviziona v.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . ( cu materiale..) to convert apropriere s. un magazin etc. (o semndtura.f. to evaluate.contribution of capital aprecia v. to estimate.t.t. (un conflict) to settle aplica v.APE-ARE 37 ~ navigable .f.) index arbitrage . to sanction. 1.

overdue debt arima v. owner ~ administrator .public records arie s.pe viata .f. liiigoiiri .»{ na\ lositor .perpetual lease .t. (dotare cu echipament si materiale) fitting out. (intindere) extent.to grant/to iet out on lease a lua in ~ .m.i 1. records arhivele statului .) 1.fara contract -. expanse ~ a vanzarilor . (d!fe"te' .s'. (o nava) to fit out.tenant for life. arbiter arbore s.tenant at will ~ in cota indiviza . nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s.f. (a da sau a Ilia in arenda) to lease. silver -• in.standard/ sterling silver arhivar s.Inchirietor chartered/freight contractor ./ (mar. (zond) zone.managing owner ~ al navei de linie . tree ~ de decizie .n. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an ./H.berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp . leasing. exchange arbitrage arbitru s.(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.f.to lake on lease ar^mts. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta . (afrxa incdrcdtura unei. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r. (drept) lease.f. life tenant arenda s. keeper of the records arhivas. (mar.tenant in common ~ pe viata . (luare in arenda) tenancy arenda? s.tenant from year to year . leaseholder.) decision tree arenda v. to outfit.f. (incadrare cu echipaj) manning armatorA'.e} to harmonize 2. area. (siiprafatd) surface.m.38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ .sound stowage arma v. outfit. archivist. stowing. archives.speculative arbitrage ~ valutar .rack-rent .excesiva .t. [a luu in arenda} to tenant arendare s.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^. to commission 2. (dare sau luare in arenda) lease.m.) shipowner. 1. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare .m. to rent.arbitrage in/of exchange.t.owner and charterer armoniza v.n. arbitrator.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ . commission 2.supiimentara . (plata) rent -.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ .a-honai.silver bullion ~ monetar/cu titlu legal . lessee. arrear.

handicraft arunca v.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s.'.(cont.ironmongery ~ de larg consum .luxury article ~ de ordine .m. goods.{cont.small ware ~ de mercerie .sanitary articles ~ semifabricate .(cont.best buy artizan s. (de ziur) article 2. item 3.woodenware ~ de menaj . necessaries ~ de sezon .proprietary article ~ recapitulativ .c.(in ziar) city article ~ fara cautare .f. returns inwards ~ sanitare .seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot.) suspense entry ~ de virament . craftsmanship articol s.haberdashery ~ de moda .(vdnzdtorului} saSes returns. craftsman artizan al adj.) strategic fit arta s. {de lege) article.window dressing ~ mestesugareasca . materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.fancy goods ~ de papetarie . {mdrfnn.household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului . to cast/to throw overboard ariincare ./' {a incarcutiin. hamionization ~ a taxelor vamale .staple exports .n.handicraft.best seller ~ garantat .import. bord) (mar ) ieUison . handicraftsman. leading article ~ de import . wares ~ contabil . extraordinary items ~ returnate .taxable article ~ patentat .{cont.) compound entry ~ vandut in pierdere . pi.de fierarie .. handmade artizanatj-.) exceptional items ~ extraordinare .{editorial) leader. item ~ de export . artisan. foreigner ~ de inchidere .(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice .consumer goods ~ de lana .) to jettison. oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale .) closing entry ~ de lux.{cont.export ~ de fond .t.semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ . 1. commodity.n. art ~ a decorarii vitrinelor . (comercial) article.!.{cont. ':e:.woollen goods ~ de lemn .(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.) transfer entry ~ debitor .entry.{ca origine) genuine article ~ impozabil .{cont.paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.) debit entry ~ economic .(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat .f.

(baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare . (maritimd) underwriting ~ a animalelor .(mar. 1.) running/sailing trim asigura v. (a garanta) to secure. \. a redresa) to improve. mar.f.(asig.third-party insurance.export credit insurance ~ a depozitului bancar . ensuring. (a imbundtdti.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor .f. (o miastind) to reclaim.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului . to take out an insurance (against) asigurabil adj.(asig. (a da cele necesare) to provide 2.) outfit insurance ~ de la depozit la depozit .) concealment asesor^.uneployment insurance .group insurance ~ concurenta . a pierderilor) insurance.t. insurable asigurare s. assurance 2.t. mar. (impotriva accidentelor. handsel a da ~ .(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! . to assemble asana v.livestock insurance ~ a calitatii . (tin lac. to give earnest (money) for asambia v.personal liability insurance ~ de renta viagera .to bind a bargain arvuni v.life annuity insurance ~ de somaj .) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig.f. advance (money). (a activelor de cdtre un falit. (un rise) to cover.m.f.) freight insurance ~ a raspunderii .) operating trim ~ de mar§ .property insurance ~ de raspundere civila . public liability insurance ~ de raspundere personala . 1.r. earnest (money).(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export . (dr.liability insurance ~ auto .t. (o proprietate maritimd) to underwrite v. (impotriva) to insure oneself (against). to assure 3. securing.(mar. to normalize 3. {de viatd) assurance.) assessor asieta s. a adevdrului de cdtre un asigurat etc.t. mar. cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor . (finantele) to reorganize ascundere s. (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2.quality assurance ~ a caricului/incarcaturii .personal accident and sickness insurance ~ de proprietate .40 ARU-ASI arvuna s. 1.hull insurance ~ colectiva . (a unui rise) cover.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase .insurance of cargo.automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . to ensure. o baltd) to drain 2.bank deposit insurance ~ a garantiei . (impotriva) to insure (against).

whole life insurance.(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.engineering insurance ~ pentru toate riscurile . mar.marine/sea insurance ~ mobiliara . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.(asig. (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.all-risks insurance .) insurance free from particular average ~ flotanta .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .(asig.life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .river insurance ~ generala .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .mutual insurance ~ partiala . payroll deduction insurance ~ dubia .ASI-ASI 41 ~ de viata . mar.) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .movable property insurance ~ mutuala . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .insurance against damages ~ Impotriva furtului .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .partial insurance ~ pe viata .floating/open insurance ~ fluviala .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .

r. cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s. mar..de intrajutorare .principal .m. into partnership asociatie s. partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar .) underwriter .f.managing partner ~ cu numele .m.family firm nonprofit unicorporated .»..' .development assistance ~ sociala . 1.Lloyd's underwriter .(asig. 1. {anuor} assistance. (asig.) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara . welfare work ~ tehnica .(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala . i relief ^. ~ economica ./. tc. assistant -.maritini .42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea . (cu) to associate (with).fully insured asigurator s.•.social welfare. insured person. fin.mutual insurance association ~ de economii si credite .{at corpuhd navei} hull underwriter . partner ~ activ . aici.sole trader a lua pe cineva ca .legal aid ~ maritima/pe mare .social .nominal partner ~ principal ..economic assistance ~ juridica .f.de navlu .?.de stat . associate. (economica) partnership ~ de asigurare mutuala . (socielate) society 2. association.} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur.cargo underwriter -.state/national insurance .quasi-partner ~ in participate .welfare/social worker asistenta s.trade' association prolesionala/necomerciai.additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate .marine underwriter .junior partner ~ unic ..il earicului .to take smb. insurance carrier integral . mar.administrator .Lloyd . to enter into partnership (with) asocial.(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare ..[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.medical/health insurance .m.maritime pe caile navigabile interioare .inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj.casco ..leading underwnter asimetrie .senior partner ~ putin cunoscut . conferit de structura elerogend a acesieia.(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .issociation -• patronalii . insured s.freight underwriter . insurer.active/acting partner .technical assistance asocia v.(SUA) savings and loan association .(comanditar. asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica .

to gain. to sort: to match.partnership at will asolament s. (un nivel) to reach. attache ~ cultural . (economica) partnership ~ fara contract .f. range.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'. to attest. workshop. certificate .''. 1."' works atesta r t. to attain.) (but./•?.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic .(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s. in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s. workshop ship/vessel.ASO-ATI 43 ~ voluntara .(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist. to fit 2. 1.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un.machine shop ~ meste§ugaresc .(referitor la valoarea viitoare a unei variahile.pragul de rentabiSitate .Tn medie . salanat cnn.m.i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man.f.to average ~. (speri.t.) assortment.fodder rotation asorta v.commercial attache ~ militar . {a realiza) to achieve .'n.f.n.to breai< even atin^ere A/. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer .variety of patterns ~ in vanzare .n.military attache atelier s.) grounding atltudine s. (un scop} to achie'\ e.assumption of credit risk asa adv. o suma) to run to 2.waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile . to suit. attitude .de recomandare .(mar.''". to certify atestat s. variety ~ de e§antionare . waiting 2. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit . (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s. (') cifrd. (corn..) repair ship/vessel.cultural attache ~ comercial .t. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats.) expectancy ~ la descarcare .n. to assort. 1.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (.small plan! operation ~ plutitor . (cum) as ~ cum este prezentat . shop ~ de montaj .(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta . estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de. association.testimonial atinge v.sales mix asumare s. floating facton.

gold-bearing austeritate s.f. authentic.n. (automotive/motor) truck ~ cu remorca . (insdrcinare) task. (de serviciu) duty.n. attribute ~ evident/caracteristic .f. (la notarial) to notarize autoaprindere s. n.n. prerogative.standard gold ~ nemonetar . bulk lorry . genuineness autentifica v. (despre o copie) certified ~ si valabil .gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal .functions audienta s. austerity autarhie s. tank lorry/truck.f.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s.n.(felul in care diferite persoane se raporteazd.(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s. to certify.f. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.environmental audit ~ extern . (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori. authenticity.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern . audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s. to authenticate.motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s. audit ~ al resurselor . audience ~ captiv . to allot. road tank car/tanker.f. auriferous.f. auto-ignition autobuz s.allotment of shares atribut^. (pentru curse lungi) coach autocamion s. .(al unui produs) salient attribute atributie s. allotment.detailed audit ~ ecologic . to legalize.44 ATI-AUT ~ in fata riscului ./in custodie . to assign atribuire s.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent ..n.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s. (motor) lorry.f.nonstandard gold aurifer adj.) resource audit ~ bancar .continuous audit ~ social . fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man.f. gold ~ afectat. autarky ~ economica . assigning ~ a actiunilor . function atributii de serviciu .t. in procesul ludrii deciziilor. obligation.marketing audit ~ detaliat .banking audit ~ casnic .economic self-sufficiency autentic adj.f.home audit ~ de marketing . bus. autarchy.t. genuine. competence.

automation automobil s.n.n. (motor) car.) victualling bill autoservire s.n. truck/motor lorry and trailer.f.n. truck crane automat adj. automatic machine. power-driven vehicle aval s.test car autoritate s. motorway. (pentru vdnzarea de bilete.f. internal financing autoimpunere s.n.f. (magazin) self-service store autostrada s.f. (a impunerii. sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need. mar.) general average deposit .f.f. outside port avans s. 1.f.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare . (publicarea in presd) to release autorizare s.n. {a imputernici) to empower.n. outer harbour/port. advance (money). tigdri. (a gira o cambje) to guarantee.export licence ~ de import .harbour/port authorities ~ vamale . (SUA) automobile ~ de proba .patent licence ~ de export . to authorize. trailer truck autoturism s. surety for a bill of exchange avalist s.7!.line authority ~ maritima . self-financing.executive authority ~ fiscala . authority ~ civila .n.f. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee.n. tourer autoutilitara s.selling licence ~ scrisa . authorization. ziare etc. licence ~ de brevet . self-taxation automacara s. truck haul(ing) autotren s.revenue authority ~ ierarhica .) slot/vending machine automatizare s.f. expressway autotransport s.maritime authority autoritati portuare .{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s. to warrant avanport s. utility car/vehicle autovehicul s. handsel.t.t.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere . crane tmck.vicarious authority ~ executiva .authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s. guarantor avaliza v. touring car. self-service 2. permit.f. automatic s. authorization ~ de retragere .civil authority ~ delegata . earnest (money). to permit.f. motor vehicle. (a permite) to allow. (a either a o licentd/autorizatie) to licence.m.AVT-A^A autoconsum 5.customs authorities autoriza v. (motor) car. to warrant. (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig.

i.f.(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale.advance on bottomry ~ din navlu .) damage through grounding/stranding ~ de manipulare . (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut . failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals . to be promoted avantaj s.) foreign general average ~ comuna $i salvare .') general/gross average ~ comuna in strainatate . (defectiune) breakdown.accidental damage ~ anticipata/probabila . damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile . mar.) particular average ~ produsa . mar.t.sweat damage . (asig.damage by handling ~ evaluabila . (in junctie) to advance.(mar. to pay in advance.n. profitable. mar.t. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv .assets and drawbacks avantaj os adj. advantageous.chafing damage ~ produsa de sudatie . to make an advance payment v.} hidden damage ~ comuna . mar.damage done/incurred ~ produsa de apa marii . mar. beneficial avaria v. pi. mar.(asig.(asig. damage. to damage avariat adj.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje ..) freight advance ~ in contui marfurilor .{asig.cash advance avansa v. mar.advance against goods ~ in contui platii .(asig. favourable. 1.) average 2.account of payment ~ in numerar . fortei de mimed etc.) general average and salvage ~ de abordaj .heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars . (pe cinevd) to promote 2.(asig.(asig.(asig.) collision damage ~ de e§uare . (bani) to advance.de tmprumut maritim . 1.46 AVA-AVA '. fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd. mar.wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare .(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava . advantage 2. 1.anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata .

air carrier aviz s. (al unei monede) obverse aversiune s. to have. chattels real.(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s. reality ~ mobiliara . immovables.(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut .commercial/transport aircraft.(de spatiu pe nava) (mar.) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.notice of dismissal ~ de confirmare . mar.m.expert advice/opinion ~ de angajament .to be in the red ~ cont deschis la banca . (pdrere) opinion ~ competent .f.(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri. mar.(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit .wave damage. poultry farmer/breeder avicultura s. chattels (personal).movable property. aversion ~ fata de rise . notice.civil aviation avicultor s. confirmation slip ~ de convocare .(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie . wealth ~ imobiliara immovable property.) apparent damage avarii acceptate si evaluate . 1.advice of dispatch. advice: notification 2.(asig. (sfat) advice. personalty ~ mobiliara si imobiliara . movables.n. (air)plane.f.trust fund a face ~ . (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport . forwarding agent's notice.letter of allotment.to bank at/with ~ drept de optiune . fortune.) advice of shipment.to have the first refusal ~ legatura cu .n.to have a connection/ relation to avere s.f. note. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere . aviation ~ civila .AVA-AV1 47 produsa de valuri . shipping advice .n.(asig.to be in request/demand. (economic) boom avea v.n.to make fortune avers s.f. damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila .t.charter plane ~ de linie/curse regulate . aircraft ~ charter . to go off/through ~ cent debitor . (mar.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa . acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement.passenger aircraft.airliner ~ de pasageri . poultry farming avion s.movable and immovable property ~ sub tutela .) agreed and liquidated damages avants. allotment letter ~ de concediere .) berth note ~ de atribuire a actiunilor .to get the best of the bargain ~ cautare .

proprietary s. bar avut adj. legal/lawyer's profession.f.delivery advice ~ de nava .(mar.(in teoria subiectivd a consumatorului individual. n. a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava . assumption ~ a preferintelor revelate .notice to suspend payments ~ de livrare .gata de operare" acceptat . to advise. to notify.notice to pay ~ a sosirii . able in estate.. (in instantele inferioare) solicitor. (a avertizd) to warn avizare s.) accepted notice of readiness ~ de neonorare .(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .(mar.(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului . lawyer.sailing advice ~ de incasare . (pentru bdtrdni.notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v.) notice of interest declared ~ a tncasarii .n. axis ~ temporala . wealth ~ nationala .(navei) (mar.m.48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare .collection advice ~ de incarcare si expeditie . wealth.) shipping note ~ de incetare a platilor .la rand" . well-off. ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s. billboard avocat s. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta . (a instiinta) to inform. advocate. (despre close) propertied. asylum.f. sdraci) almshouse .) stem note avizier s.) notice of readiness ~ de nava . notification ~ a interesului asigurat .t.to take legal advice avocatura s. attorney (-at-law).f.advice of collection ~ a plecarii .(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s.demand note ~ de primire .public wealth/property avutie s..(asig. (in instantele superioare) barrister. rich.attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ . to give smb.(mar. notice. notice/poster board.(mar. property ~ public .national wealth axa s.f.) sailing notice ~ a scadentei . wealthy. advice.(navei.f. notice..n.gata de operare" .

n.B bac§i§ s. (monedd) coin 2.) (shingle) ballast.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor .) balance ~ a concesiilor .) departure ballast balasta v.f.cotton bale ~ de marfa . 1. (balot de marfa) bale.(mar. lastage ~ la plecare .decimal weighing machine balast s. (load) pack ~ cu invelis .(situatia financiara. load pack balotaj s. a gratuity. smth.balance of concessions ~ comerciala . to tip smb. baksheesh.(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica .financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila . ballotage ban s. (un cont) to balance. 1.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta . for himself. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala .. douceur a da cuiva un ~ . (cont.(cont.t. tip. fin.(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala .bale. money bani activi . pi.wrapped bale ~ de bumbac . gravel sand bed. gratuity.n. pack.t.steelyard.(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala .f. ballot. package ~ de bumbac .balance of trade. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati . luggage. (cdntar) balance.cotton bale balansa v. whaleboat balot s. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana .(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati .n. weighing machine 2.to give smb. bale. to give smb. ballast. to ballast baleniera s. baggage bal s.n.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare .) metal ballast.n.f. (pair of) scales.n. (mar. ballot. to even up balanta s.) trial balance ~ financiara . (c.m. bagaj s. tie vote.

checkable money ~ scumpi . band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici . commercial/trade/trading/merchant bank ~ . banca s..bank of deposit.credit bank ~ de date .smart money ~ potriviti .corespondent .f.(institutu financiare.(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala .cash.agent . cash-in-hand ~ lichizi .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa . bank ~ .(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money.consortium bank ~ de credit . (in Marea Britanie.change.(desemnata de un consortiu bancar so. banking.to lend (out) money at/on interest a strange ~ .data bank ~ de depuneri .housekeeping money ~ de hartie . money squeeze a da ~ cu dobanda . ready money ~ marunti .to get value for one's money bancar adj. loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari . .(numerar intrat in casierie) cash-in.(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati .bank of commerce.dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash. land bank ~ beneficiara .50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita . deposit bank ~ de economii .remittance ~ faisi . bank.real money ~ expediati . small change/coin/money. black money ~ neinvestiti .public funds ~ reprezentativi .(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont ..to hoard up money a-si valorifica . administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola .agricultural bank.(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .paper money ~ de plastic .central/national bank.savings bank.clearing bank ~ de concentrare .{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi . bankers'/parent bank ~ comerciala .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi .

) barratry bariera s. note issuing bank ~ de investitii .w.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.f. exit barriers ~ de intrare .f. railwaycrossing barrier. in SUA.f.s-.container . poduri etc.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare .barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara . (unitate de capacitate) bushel bara v. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale . (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s.n. care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig.bank of issue. banker.general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s.f.(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher . care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune . (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere .BAN-BAR similare bdncilor. (SUA) cashomat bancruta s.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor . entrance barriers ~ netarifare .f. (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj. paper currency. automatic teller machine. barrier. barge ~ .) railway gate.investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat .f. (un cec) to cross barare s. bank note.f.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari .(a Casei de Compensate din Londra sail.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry. note. financier bancnota s.nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s.f. (SUA) bill. (c. (unitate de capacitate) barrel barja s.) toll bar/gate. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii .m.t. cash dispenser. (a unui cec) crossing ~ generala .transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra . bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s.(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra .state bank ~ de virament . mar.f.floating barge container . soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate .(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare .

grocery 2.oil dock ~ portuar .lien holder ~ alternativ .sports base/grounds ~ tehnico-materiala .52 BAR-BEN barometru s. agregat monetar care include activele monetare lichide.) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac .m. to benefit (by) beneficiar s.(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior . basis ~ a profitului .export dock ~ portuar deschis . plenty.(asig. lucrative bel$ug s.commercial dock ~ portuar cu maree . base.barometer of the market barter s. paying. (moneda) to mint.(al unei cambii. to turn smth.n.in abundance. abundance. to account.n. moneymaking. plentifully beneficia v. (al unei plati. profitable. to derive profit (from).basis of assessment/ taxation.m. 1.technical and material resources/supplies bazin^. al unui cec) alternative payee ~ de venituri .t.(mar. to stamp batere s.(mar.f.i. (co/n. to strike.naval base ~ sportiva .military base ~ monetara . 1.(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere. barometer ~ al pietei .) dry dock ~ pentru petroliere .(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export . yielding money. activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala .(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana .n. (bogdtie) wealth. (de pe urma) to derive advantage (from). beneficiary.(mar.n.) barter bate v.. basin ~ carbonifer .air base ~ de active . baza(a)r ~ de binefacere .inner dock bacan s. remunerative..asset base ~ de aprovizionare . (de moneda) mintage. money.coal basin/field ~ de manevra .) annuitant ~ al unui drept de retentie . tax assessment/base ~ de productie . precum rezervele bdncilor comerciale. coinage bazar s. numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale. to profit (by). pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar.f.supply base ~ de impunere . al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati .'\ bulk handling cargo dock ~ de radub .n. harbo(u)rage ~ portuar comercial .production basis ~ militara .. pecuniary banos adj. harbour/port basin.baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s. grocer.dock (basin). (magazin) grocer's (shop). existente in medie mtr-o perioadd de timp. to coin. (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2. (meserie) grocery trade banesc adj. harbour.income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal . opulence din ~ . to emboss. provision dealer/ merchant bacanie s.f.

(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar . revenues. bilateral bilateralism s.{c.passive balance ~ social . biannual. earnings. gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea .) benefit.) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .n. (profit) profit. proceeds. (contabil) balance sheet 2.n.to come out of the red benzina s. 1.retirement benefits ~ descrescande . {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit . privilege ~ aleatoriu .n.{c.t. petrol.diminishing profits ~ reduse .f.to draw up/to strike the balance of. {c.to share in the profits a realiza un beneficiu . 1.built-up concrete ~ torcretat .profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ .light naphtha beton s.reinforced/steel concrete ~ de ciment .heavy naphtha ~ usoara .operating profits ~ de pensionare . (corn.surplus earnings beneflcii considerabile .n.) joint beneficiary beneficiu s. to sum up bilateral adj.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.considerable/ hefty profits ~ de exploatare . {cu sens figuraf) to survey. (raport) report. gain. theatre ticket. concrete ~ armat .f.gunite.cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat . • (SUA) gas(oline).(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .{bilantui unui grup.f. shot crete betona v.n. to (build with) concrete bianual adj.scanty profits ~ scontate .) (railway) ticket.) bilateralism bilet s.gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura . benefit. (dr. intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu .general balance sheet ~ de lichidare . to review.) half-fare ticket . return 2.to make a profit a se solda cu ~ . (pentru un mijioc de transport in comun) fare.(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui .BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig.contingent profit ~ brut . {la teatru) (admission) ticket. statement ~ consolidat . semiannual bilant s.(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat .) contingent beneficiary ~ fictiv .f.

return ticket ~ in circuit . credite) to block.f.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier .{c.circular/round-trip ticket ~ intreg .f. \. illness.f.) weekend ticket ~ direct . semimonthly.f.54 B1L-BOG ~ de banca . specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit . (de dwatu) disease profesionala . block ~ Hnanciar . double standard biodegradabil adj. biotechnology birocrat s.f.f.full-fare ticket ~ la ordin . information bureau/office ~ de ipoteci . freeze ~ a contului . parcel office de plasare . fortnightly bimetalism s.n. block 2. (fin. paper money ~ de banca falsificat .' office automation birou s.industrial/ occupational/trade disease bogat adj.n. to freeze. block (of flats) 3. bureaucratic biroeratie s.f. (conturi.(c. biodegradable bioeconomie s. blockade ~ economica . red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/. credite) blocked. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere . (blank) form a completa o ~ . bureaucracy. 1. coalition ~ de agregat .residential building bloca v. bioeconomics biotehnologie s.promissory note.f.inquiry office. (despre conturi. bimonthly.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus .} transfer ticket bilunar adj.f. red tapist birocratic adj. nch.(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui.credit squeeze blocat adj.n. (departament) bureau ~ de informatii .customs office blancheta s.mortgage registry ~ de mesagerie .economic blockade ~ militara .unit ~ de locuinte .travel bureau ~ vamal . (cu hani) moneyed.) through ticket ~ dus-intors .) single ticket ~ valabil/de corespondenta .to fill up a form bloc s.) to lock away/up blocada s.illiquidity blocare . (casa) apartment house.n. to block.military blockade bloca j s. bureaucrat.demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume ./. politic} bloc.dud note ~ de credit .(c.platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c. well-off/'-to-do: able iii . office. frozen boala s.site/job office ~ de verificare a solvabilitatii .tourist ticket ~ de peron .bank note.receiving house/ office. (economic. (un capital intr-o investitie nerentabild etc.s'.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj .account's obstruction •" a creditelor .f. (avtit) wcaithv.m./ block.) bimetallism.

rich man. (la receptia marfurilor) tally sheet. profusion ~ nationals . memorandum of contents. boycott boicota v.cash voucher ~ de ie§ire .(mod de acoslare) (mar. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . riches.j'.n. bill. 1.} alongside.reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar . chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar.t. bill of delivery. {avere) wealth. (bogatii) the rich (people).) schedule. (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s. creditworthiness.de preturi .f. the upper crust a deveni ~ . freight release ~ de masa .) allowance. branch.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur . pi. the well-to-do. note. docket. (corn. ticket.) broker's return ~ al brokerului . pi.n.f.BOG-BRA 55 estate. sphere. heavy s. line. order.f. means 2. to boycott.n.scrip bonifica v. discount.de ataceri . (ai navei) board ~ la bord .check list ~ de cheltuieli . to make up/good bonificatie s. the wealthy/moneyed classes.m. to make money bogatie s.n. (abundenf) abundant.n. (detailed) memorandum.national wealth bogatii naturale .de cecuri . (horned) cattle bransa s. side by side. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon. bovmes.note of expenses ~ de decontari . area (of activity1 '.t. plentiful.(titlu de stat. [corn.) timber freeboard borderou s.f. bordereau.settlement check ~ de expeditie . instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric. (doineniu} domain.delivery order. (abundenta) abundance.(bur. (tie cartela) coupon.sale note/sheet bovine s.f.) broker's contract note .n.cash discount ~ suplimentara/speciala . (despre close) proprietary 2. voucher.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar.trade discount ~ la cantitate .) schedule of prices ~ de schimb valutar . rebate. list.to become rich. bolshevism bon s.(corn.ime of business . bonus ~ comerciala .vuiuinc discount ~ la pretui convenit .(mar.natural wealth boicots.extra allowance/discount bonitate s. boycotting bol$evism s. bonus bord s. reduction. (chitantd) receipt ~ de casa .exchange contract ~ de vanzare .(din magazie) issue voucher ~ de livrare . financial reliability bonus s.

f. corporation.n. (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget . broker ~ cu atributii complete . si nu pe eel al clientului.ship brokerage brosura s. booklet.t.) freight broker ~ la bursa de marfuri .n. bit.n.to take out a patent breveta v.preliminary budget ~ promotional . patent. outsider ~ oficial/autorizat .to apply for a patent a exploata un ~ .marketing budget ~ de numerar/trezorerie .commodity broker ~ maritim . portion.local budget ~ preliminar . (pe cinevd) to grant a patent/certificate to. unmanufactured.forester. (o inventie) to (protect by) patent brevetare s. cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari .m. 1. piece.incomes and expenditure budget ~ deficitar . (despre produse) proprietary brigadier s. certificate. unfinished 2.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli .to be issued a patent a obtine un ~ .pilot's licence ~ neutilizat . raw.56 BRA-BUG brat s. patented.f. (neprelucrat) crude.curb/outside broker.) fathom breasia s.insurance broker.full-service broker ~ cu titlu neoficial .(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .f. craft brevet s. appointed by letters patent. forest keeper/ranger broker s.advertising budget ~ de stat .sworn broker brokeraj s.balanced budget ~ flexibil . guild. brokerage. (parte) part.capital budget ~ de familie .(care define actiuni inregistrate pe numele sdu.m.consolidated general budget ~ interimar . licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie .family budget ~ de marketing .austerity budget ~ de capital .shipbroker ~ neoficial . prospectus.n.flexible budget ~ general consolidat .production budget ~ de publicitate .interim budget ~ local . (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire . courtage ~ maritim .(mar. patenting ~ preemptiva/de blocare . (despre profit) gross bucata s.(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj. (sef de brigadd) brigade/team leader.to work a patent a i se acorda un ~ . (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic . leaflet brut adj.f. budget ~ de austeritate .(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie . (fragment) fragment buget-y. kerb(-stone) broker.(letters) patent ~ de pilot .adverse budget ~ echilibrat .

dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere .(dr.to introduce the budget. immovable/fixed property.) free goods ~ marfare . list of quotations.) order form ~ de expeditie .variable budget a prezenta bugetui . budgetary billeting. jetsam. (avere) property. printed exchanges. cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.customs bill of entry bumbac-y. ballot ~ meteorologic ./!.weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor .(active fixe.(cu date despre cursurile zilnice.cotton bale ~ .final goods ~ fungibile . (proprietate funciard) landed property ~ incorporale .) intangible property ~ indivize .) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam.(mar.n.daruri ale naturii". market report ~ de comanda .) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu .(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi . 1.(mar.news bulletin ~ de vot .to pass the budget bugetar adj.alienable property ~ inalienabil . fortune.vata cotton wool bun adj.(asa-numitele .(supuse unor transformdri. real estate.. (mobile) goods ~ abandonat .(dr. good s.commodity goods ~ materiale . pi. volumul tranzactiilor etc.(dr.(cow.consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .voting paper. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum .) chattels real.BUG-BUN 57 ~ variabil .(in special nova) derelict ~ alienabil .(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare .dispatch note ~ de stiri . bulletin ~ bursier/de bursa .) indivisum estate ~ intermediare .(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale .) exchange bulletin/list.n.) tangible property . estate 2.consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice . cdldura cosmicd etc. (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan. to bring in the estimates a vota ~ . (care s-au scufundat) jettison.(dr. ligan ~ complementare .) corporeal property ~ de capital .economic goods ~ finale .unalienable property ~ salvat .(dr. cotton ~ brut .

private goods ~ publice .produce exchange ~ de valori .) future estate bunastare s. bursarship 2.kerb(-stone) market.commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale .stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare .shipping exchange ~ neoficiala . well-being.economic welfare ~ nationals .public welfare bursa s. 1.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale . goods and chattels ~ nefungibile . (^colara. msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente .foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.} actual assets ~ primare .(SUA) wheat pit ~ de marfuri .) chattels personal.n.(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private . tun.) ownerless property ~ viitoare .bull market ~ in scadere ./.(dr.(dr. boutique to speculate on the de hutoi s.58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare . prosperity ~ colectiva . hogshead. universitard) scholarship (grant). kilderkin. movables. (hac) vat.(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole .(dr. welfare.(dr.corn/grain exchange ~ de grau .substitute goods ~ vacante .f. (inetalic) drum .public goods ~ substituibile .s'. keg.m. street market ~ oficiala . (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii . personal property/effects. (imitate bushel butic .f.collective welfare ~ economica . capacitate} (mare} butt. bursary..(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.metal exchange ~ de optiuni . cask: (mic) barrel.bear market ~ maritima .organized exchange ~ valutara .

.n.taring ~ a tonajuiui .rational economics calculation ~ pe cap de locuitor . real estate re nster) cadastru s. to reckon ~ gresit . calculation.C cabina s.managing staff caiet s. to survey and value cadastral adj.horse power calamitate s. cadastral cadastre.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat.f. (writing) book ~ de mostre . stateroom. computation. cadou s. (mar.call box.h. coastal shipping/trade/ traffic/transportation.natural calamity. short-haul vessel. personnel ~ de conducere . gift . (mar.. coastwise shipping/trade. cadastral registry. coastal/coasting ship/vessel cadastra v. home trade cabotier s.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs .) cabotage.(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v.rough estimate ~ economic rational . annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .n..survey. box.t. pi.process costing ~ al pretului de cost pe loturi .n. calciiiatitin . staff. inshore trade.to average calculare s.m.n. computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i.tonnage/vuinri. de la premisa iinui buvet inexisteiit . calamity.t. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. coastwise ship/vessel.tax assessment ~ a tarei . present. (de vapor) cabin.short haul ~ extern .to miscalculate .foreign trade ~ intern . cabin.media . articles and conditions.advertising gift cadre s. cure pi^nc . coast trade ship/vessel.costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie .capitation ~ si plata la casa . to calculate.unit costing ~ aproximativ . calculus ~ actuarial .} act of God calcul s.n. land ~ publicitar . to make the cadastre of. (de vagon de dormit) berth ~ telefonica . calculation. (note de livrare) terms of supply. de alcatuire a bu^eiului.) coaster. reckoning.. disaster ~ naturala .f.specification conditions.n.n.pattern book ~ de sarcini .actuarial calculation ~ al pretului de cost . horse ~ -putere . aflate in man diferite) great coasting trade. berth. telephone booth cabotaj s. coasting/home trade. coast navigation.f. to compute. job specifications cal s. (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar.

strongroom ~ frigorifica .marketing campaign ~ de vanzari .currency bill cambii de incasat .chamber of shipping ~ de valori/tezaur . carting.sola (of exchange) ~ la cerere . pickup (truck). room ~ agricola .(bur.(intr-o banca) (safety) vault. dump truck ~ -cisterna de benzina .sales campaign/drive. haulage camioneta s.CAM-CAM 61 ~ externa .tip/tipping lorry.f.(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .n.petrol bulk lorry ~ de mutari .refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .bills payable ~ in mai multe exemplare .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar . carman.blank bill ~ inlocuita .n. (SUA) truck. lorry.discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare . chamber.bills receivable/for collection ~ de platit .long (-dated) bill ~ pe termen scurt .usance bill ~ la vedere .chamber of commerce ~ basculant . light lorry/truck.cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s.third of exchange camera s.chamber of agriculture ~ de asteptare .platforma . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale ./n.sight bill ~ onorata .documents-against-payment bill ~ pe termen lung .f.waiting room ~ de comert .(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna . cartage (service). campaign ~ a la baisse .bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ . (pentru livrdri) delivery car/van campanie s.bonded carman camionaj s.demand bill ~ la termen . (SUA) external bill ~ Herbinte . selling campaign ~ electorala .f.removal van ~ frigorific .election/electoral campaign .(platibild in strdindtate) foreign bill.documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .) bull campaign ~ de marketing .bills in a set ~ de comert $i industrie .short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .chamber of commerce and industry ~ de navigatie .) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur. (de mobila) van ~ pentru scontare .platform lorry camionagiu^.period/time bill ~ la termen conform uzantei .

chancellor candidat s. maritime canal.river channel ~ maritim . (colector) sewer. (de locuitor) head 2.f. 1. publicity campaign canal s. (aptitudine. volume 2. terminus capete de acuzare . (la un post) candidate.) cap capacitate s.sworn weigher cantitate s. (de televiziune) channel ~ de distributee .seaway (canal). 3. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s. (rigold) gutter.f.quantity of goods. railhead. outturn ~ disponibila . (artificial) canal 2. qualification.less-than-truck load ~ suficienta .(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata . (check) weigher ~ oficial/autorizat . (competentd) competence 3. 1. (volum) capacity.) capacity. navigation channel.waggon-load cantitativ adj.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution. applicant (for a post) 2.shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport .chief . (§ef) head.haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata . legal competence/ capacity.de linie .railway terminal. 1.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara .n. (de sciirgere) drain. capacity.advertising campaign/ drive. 1.gross amount ~ vagonabila .to nominate a candidate candidature s. facilitate) ability. candidate 3.) hold capacity ~ a navei . (in alegeri) nominee.w.(mar.m.f.) counts of the charge/indictment.f. quantity.irrigation canal ~ de navigatie . amount ~ de marfa .ship canal/channel.available quantity . head.m. (dr.waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila .heads of cattle capac s. ability ~ a magaziei . shipway ~ fluvial . (limitd superioard impusd dobdnzii. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin.n.landed quantity.n. ship canal/channel cancelar^.capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte . distribution channel ~ de irigatie .(dr. capability.) underdeck capacity . amount of cargo ~ de marfa transportata .62 CAM-CAP ~ organizational. (din case) sewer. specifications of charge ~ de vite .fair quantity ~ totala . (natural) channel.economic comandata . nomination canibalizare s. quantitative cap s. (la un examen) candidate a propune un ~ .(mar.

(a navei) weight-carrying capacity.port capacity ~ de plata .cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .(a navei) passengers in berth ~ in vrac .ore cargo capacity ~ de indatorare .capacity in bulk ~ jurisdictionala .(dr.) testamentary capacity.bruta . cargo capacity.) legal competence/ capacity.earning capacity ~ de congelare .(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri . capacity for work ~ de operare a portului . in consecintd.freezing capacity ~ de depozitare . de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire . effective deadweight ~ excedentara .(posibilitatea de a plati prin cambii fi.) ability to inherit ~ testamentara . cargo capacity/ deadweight. solvency ~ de productie .nominala .) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .dock capacity ~ de finantare .(mar.) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage. lastage.(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere . operating efficiency ~ de refrigerare .(dr. carrying / net/ payload capacity. ability ~ navlosita .) deadweight cargo capacity.(dr.nominal capacity ~ succesorala . loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .) cargo/cubic capacity.(mar. fata de cerere) overcapacity ~ in baluri . ability to make a will . burden. payment capacity.(mar.) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .ability to pay.(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.de transport a marfurilor de volum .grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar.CAP-CAP 63 . paying / useful deadweight ~ neutilizata .(dr.) capacity to sue ~ legala .traffic capacity ~ de transport .financing capacity ~ de incarcare . (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.) debt capacity ~ de munca .) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.gross capacity ~ contractuala .excess capacity.working capacity.(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .stowage capacity ~ de tancare .idle capacity .carrying capacity '.(dr.tankage capacity ~ de trafic .storage capacity ~ de deservire a docului .productive/ production capacity.

meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei .preference capital ~ fictiv . permanent assets.stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis . capital. consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial . physical capital ~ fix specific . frozen assets ~ circulant/de rulment .issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale . activul net) capital employed/ owned ~ autohton . capital.f. chief. cubic capacity/content capa s. al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului .(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza .(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie.(capitalul utilizat intr-o afacere.(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .(al unei band) surplus reserve. trap capcana lichiditatilor .autorizat. lockup.) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s. ~ activ .(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute.(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat . essential s.authorized but unissued capital ~ bancar . {mar.(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.domestic capital ~ autorizat .(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj. capital of reserve ~ de rise .(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat .(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets. principal.(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat .banking capital ~ blocat/imobilizat .f.measurement capacity.investment capital ~ de rezerva . dar neemis .principal ~ de dotare .n.64 CAP-CAP ~ volumetrica .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital .(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie .lockaway.(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix .

unissued share capital ~ mort/neproductiv .(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .m.commodity capital ~ neemis .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .unissued capital ~ in numerar .(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald. n.monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .variable capital ~ varsat .inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .marfa .free capital ~ lichid .in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital. shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .liquid capital ~ . capitalist .human capital ~ variabil .total capital ~ inactiv/neproductiv .in cazul societdtilor pe actiuni . principal ~ investit .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .(platibile in rate de actionari) {bur.cash capital ~ liber .f. equity of a company. equity capital. capitalism ~ contemporan .state capitalism ~ monopolist . (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris . si economica) funk money ~ uman .(detindtori de actiuni comune) equity. care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.CAP-CAP 65 ~ global .wild capitalism capitalist adj.contemporary capitalism ~ corporatist .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .share capital.loan capital ~ in actiuni .invested capital ~ imprumutat .{din motive de instabilitate politico. company equity. in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .unavailable capital ~ industrial .sau de parti sociale .corporate capitalism ~ de stat .industrial capital ~ initial . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .initial/opening/seed capital. capitalist(ic) s.dead/ unproductive capital ~ nevarsat .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit .paid-up/deposit capital capitala s.unpaid capital ~ nominal .principal and interest ~ transferal in strainatate .productive capital ~ propriu/al actionarilor . (pras) capital capitalism s.

') capitalization . salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn. burden..general-purpose cargo vessel.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard . (mar. freight. (SUA) lumber cargo .f. shipment. scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves. (plastic) card ~ bancar .penalty cargo ~ de animale vii .(cargo) liner ~ de marfuri usoare .balance cargo.oceanic .light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .containerizable cargo ~ cu fardaj . load.final stowage plan ~ preliminar .(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .(folosit la bancomate) cash card cargobot v. fin..chip card ~ cu microprocesor .a rezervelor .commodity type stowage plan ~ final . characteristic (feature). all-cargo ship/vessel caric s.(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet . freight boat/camer/ship/vessel. freighter.) to capitalize capitalizare s.coasting cargo } ~ de cereale .f.(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . head/poll tax caracteristica s.tentative cargo plan cargou s. freight container cargoplan s. (bur.n. floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile.t.) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s. shipful ~ containerizabil . general cargo carrier/ship/ vessel ~ .sea lorry ~ mixt . charge.coastwise freighter ~ de linie . shipload.timber cargo./M.smart card ~ de numerar .n.) cargo.grain cargo ~ de cherestea . carat carburant^.f.live load ~ de cabotaj . (mar.n.standard cargo ship/vessel ~ universal .container .66 CAP-CAR capitaliza v.dunnage cargo ~ cu miros specific . data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s. (bur. cargo boat/carrier/ship/ vessel.) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa .n.bank card ~ cu cip .n. fin. capitation (tax). fuel card s.n. full cargo/ load. mixed cargo ~ aruncat in mare .container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj . cargou cargocontainer s.

bottom cargo ~ in lazi .(mugaziile pline .mixt .dangerous cargo ~ plin si complet .white meat ~ congelata . home freight.v.smoked/smoke-dried meat ~ alba .nerujat .transit freight ~ in vrac .frozen meat ~ conservata . eleemosynary carne s. (de piatrd) quarry.clean cargo ~ de produse negre . outward cargo/freight ~ de produse albe . (SUA) canned meat ~ cruda . charitable.inbound cargo/freight.(pe magaza) even load cargo ~ uscat . barrelled cargo/goods ~ in cala .mixed cargo . 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.measurement cargo ~ deplasabil .black/dirty cargo ~ de punte .(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .f. loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .f.stowed cargo ~ strivit .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .n.deck cargo/load. career a face ~ — to work one's way up.m.cargo/shipment in bulk. (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata . careerism carierist s.departure loading.damaged cargo ~ incompatibil . outbound freight.wood cargo ~ de marfuri generale .oil/petrol/petroleum cargo.{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .shifting cargo. to have a good record a imbratisa o ~ . careerist. inward cargo/freight.berth cargo ~ de materiale lemnoase .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos . homeward cargo/freight.CAR-CAR ~ de import . nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical . shipment on deck ~ de umplutura . office/place hunter caritabil adj.tinned/preserved/potted meat. cargo liable to be broached ~ deteriorat . return cargo/freight/load ~ de linie . 1. cargo oil ~ de plecare .filler cargo ~ de volum/cubaj . bulk cargo/freight.incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .case cargo ~ in pericol .barrel cargo.distress cargo ~ in saci .raw meat .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii. cargo in bulk.general cargo ~ de petrol .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat .bale cargo ~ in butoaie .bagged cargo ~ in stare buna .dry cargo ~ uscat in vrac .to take up a career carierism s. (stone) pit 2.liquid cargo .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid .

industrial etc.option pool ~ de stabilire a navlurilor .f. 1.) quarter ~ de locuinte . (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj . cartelization. (pentru note) note book 2. (SUA) checkbook ~ de depozit .n.workman's pass ~ de registru . seaman's passport ~ de membru .n.) bear pool ~ al speculantilor a la hausse .patent pool cartela v. to cartel.t.driver's licence carte s. ward. to trustify cartelare s.tenement district ~ elegant . trustification cartela s.shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie . to bind in boards.debit card ~ de mare succes .sailor's pass.traffic pool ~ de optiuni .cheque book.address book ~ de cecuri . (mucava) pasteboard.residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale . (obiecte de carton) pasteboard goods/wares .{bur. (SUA) land office ~ postala .membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist . 1. to paste cartonaj s.telephone directory ~ de vizita .) bull pool ~ de companii de navigatie .business card ~ de vizita cu specimen de semnatura .red meat carnet s.fresh/butcher's meat ~ ro§ie .passbook.) subsidiary ledgers cartel s.credit card ~ de debit .food card cartier s.t.deposit book ~ de economii .(colectie de materials textile) sample card cartona v.68 CAR-CAR ~ proaspata . ring. district.shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse . syndicate ~ al armatorilor .) freight conference ~ maritim . section.signature card ~ funciara . savings book ~ de marinar .) ledger ~ mare impersonala/generala (cont. to cartelize.land/cadastral register.instruction book cartea mare .n.(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .workers' (residential) district/quarter cartofor. (specific. book ~ de credit .y. (cartonare) pasteboard work 2.(cent. cartel.(bur. (act) card.n.union card ~ de sofer .f.(cont.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice . pool.w.postal card ~ tehnica .n.brownstone district ~ muncitoresc .(mar. gambler carton s.council estate ~ de locuinte ieftine .f. (permis) licence ~ de adrese .best seller ~ de munca .packing cardboard ~ de esantioane . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente .

safe. 1.pawnshop ~ de asigurari sociale . cashier. to put/to enter into a catalogue catalogator^. (India) rubber 2. greutdti etc.tenement house ~ de schimb valutar .(bancomat) automatic teller machine casierie s.) paymaster. cash/cashier's/money office. 1. (la banca) teller. sort.f. pay/paying office.clearing house ~ de economii .provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal . to catalogue. pay desk/office. (pentru bijuterii) casket.CAR-CAU 69 cartoteca s. (pentru instrumente) case easier s. cataloguer.booking office. 1. to reverse casa s.business/commercial/ trading house ~ de compensatie . (clasa) class.quality of bills of exchange ~ de salarizare . catalogue ~ comercial . (de autovehicul) tyre. warranty.m. (pentru bani) cashbox. (de salarizare. impozitare) bracket ~ a cambiilor .exchange office ~ de scont . (SUA) tire ~ natural .tax schedules cauciuc s.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani. (incapere) filing cabinet casa v.synthetic rubber cautiune s.mail-order catalogue cataloga v. (de corner!) house 3.trade catalogue ~ comercial cu adrese . (la cinema. (de casa) home. (fisier) card index 2. to quash.f. (locuintd) dwelling. house.(corn.baggage room. home-made. category. guarantee. till. (dr.social insurance fund ~ de bagaje . (corn. 1.. (casierie) cash office. 1. desk office casnic adj. grade 2.discount house ~ mica .natural/plant rubber ~ sintetic . habitation 2. (care plateste salariile militarilor.social and professional category/class categorii de impozite . cash department.lodging house ~ cu dependinte .f.f.) inventory. order. (dr.legal/compulsory guarantee .f. cloakroom ~ de bani .m.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta . vault ~ de bilete .. ale muncitorilor etc. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat .) to annul. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat .) bail ~ legala .f. gaj) security.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . (lista) list 2. (fel) kind. cataloguist categorie s. catalogue. (menajer) household catalog s. (garanfie. cash register.) messuage ~ de ajutor reciproc .commission house ~ de comert . money box.t.n.. {in magazin) desk. collateral 2.n. 1.petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s.) cash register ~ de raport . strongbox.post-office savings bank ~ de inregistrare .t. teatru) box office ~ de broken .(dr.) denomination ~ socioprofesionala .

to travel on business ~ pe mare .t.' {de port) harbour master's office . lawsuit.s'.nver master ~ maritim .f.n.) delivery voyage ~ dus-intors . to be/to go touring. (cu destinatie precisu) journey.sea master capitanie . captain of long course ~ de doc . trial ~ proxima . (de obice'i mai lungd) travel.) to rule smb./.(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage. (pe apd) to voyage '. trip. a scoate pe cineva din ~ .m.f. accommodation cazier s.) loaded voyage/passage ~ de agrement . pawnee camataresc adj. (pasager) passenger.round trip/voyage .70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva .) to sue/to summon smb.to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri . captain 2.fluvial .in balast/neproductiva .pleasure trip ~ de ducere . out of court ca'is. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey.harbour/port master. case.i. (fara a wdica destinatia) to travel (about). {mar.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event.foreign-trade master.n. (scurta) tour. (dr. sea captain. {motiv) reason. contingency caza v.) (legal) case. (jzidiciar) criminal/identification record calator s. usurious camatarie s. ground 2.) captain. captain of the port -.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. usury.fortuitous event ~ in speta .f. cause. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga .de port . to voyage calatorie s. to lodge cazare s. \. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker.{mar.(dr.regular traveller calatori v. (CM bilef) fare. (pe mare) voyage.(dr. excursion.f. {twist) tourist ~ cu abonament . cauza s. to accommodate. act of God ~ fortuit .m. (pe mare) voyager 2.case of emergency.to practise usury capitan s. to be/to go on one's travels.to go bail for smb. traveller.{mar. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar. 1. (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord .) acceptance trial trip camatar s. usurer.dock master . 1.to go/to travel by sea. {intdmplare) event -• de forta majora .cu trenul .m. light/unloaded passage ~ in circuit . money lender.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage. passage out ~ de inapoiere .circular tour ~ pentru probe de receptie . extortionate practice(s) a face ~ . skipper.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ .

vanzarea activelor de capital) capita' gains . (mangaT) charcoal ~ brun . profit'} benefit...(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur . profit.to outweigh. lignite ~ .t. (beneficiu.praf.nedistribuit . {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .brown coal. to overbalance ca$tig s.) golden handcuffs cantar s.{mar. man') weighing lever machine ~ decimal . [la ciirsele de cai} stake .m.n. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat . gain. (prm muncd) eamings-(yeriii) income. (dintr-o afacere. retum(s).bulgari . contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun . carter.pe actiune .f carriage. (posta!d) post-office box catlike s.earnings per share ./.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.(in uivulende) retainc. portage carbune s. handcuffs ~ de aur .f. haulage. revenue.disponibil .caked coal ~ marunt small/slack coal ~ .centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .f.perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons .lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat .'.(dr.to weigh heavily cantari .to lose (in the) weight a trage la ~ . \a dobdndi} to acquire. icteric} prize. proceeds.de cauza .n balance.(mar. (un premiu)• to carry off 2.sea carrier ~ ulterior .suplimentar .CAR-CA§ 71 carau$ s. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat .m. (pair of) scales: (pentru greutdti.(profitii! obtimit da.•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings .(termen general pentrn companii de navigatie. (mineral) (mineral) coal. (cargo) carrier. pi.suplirncntare -.steelyard a pierde la ~ . (.) recovery o^ judgement .coal powder. dross of coal casuta s. earnings .(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v. 1.windthL (profit) -.} on-can'ier carau^ies. to gain: to win: {prin munca} to earn.f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile .\' share .} nonconference carrier ~ maritim .de capital .'('.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man.

delivery speed ~ de operare a portului .correspondence cheque ~ cu limita de suma .continuous customary dispatch centrala s.(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat .n.blank cheque ~ la ordin .traveller's cheque ~ de retragere . (dr.(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat . (SUA) check ~ acceptat/vizat . (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .dud/bad cheque ~ m alb .) assignor.m.producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. to give up.canceled cheque ~ bancar . to assign ~ si unul si altui .order cheque.steam-generating station centralism s. a unei firme etc.raised cheque ~ de calatorie .(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat .open/uncrossed cheque ~ expirat .bank cheque ~ barat .telephone exchange ~ termica .crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .) centralization centru s. cheque to order ~ la purtator . releasor celeritate s.tourist centre cemor s.bearer cheque.) centre ~ al orasului .to split the difference cedents.bogus cheque ~ fara acoperire .downtown ~ comercial commercial/shopping centre. financiar etc. circle. to surrender. cheque. (mar.) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .72 CEC-CER cec s.t.paid cheque ~ refuzat .hydroelectric power station ~ telefonica . cheque to bearer ~ marcat .n. emporium ~ de afaceri .port speed ~ uzuala .business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .f.limited cheque ~ cu suma falsificata . (directie) central/head office.n. (comercial. to yield (up).) profit centre ~ turistic .m.power station ~ hidroelectrica . centralism ~ economic state planning centralizare s. auditor cere s.customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .f. (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.nonpar cheque ~ -corespondenta .f.uncleared cheque ~ personal .(de bancd) certified cheque ~ anulat .n.stale cheque ~ fals . (a unei case de comert.returned cheque ceda v.) celerity ~ de livrare/predare .

f. to call for. (corn. (dr. (scrisa) petition.to overcharge ~ un pret mai mic ..(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand.{man. analysis ~ a audientei . inspection. demand for substituible goods ~ atipica . cereal.) operational research ~ publicitara .consumer demand ~ agregata . 1.fodder grain ~ grele .market research ~ -dezvoltare . exaction 2.to claim damages. cereal carrier.. hearing 2. to ask (for). seminte de bumbac .marketing research ~ de piata .. s.t.research and development ~ motivationala .delivered sound grain ~ usoare .) demand. (audiere) trial.m. destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile .(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd. (a revendicd) to claim. grain ~ furajere . grain. corn dealer cerere s. (a necesita) to require. to request. corn. application.(grdu. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare .advertising research ~ §tiintifica .scientific research ~ teoretica . secard) heavy grain ~ in vrac . official examination. (stiintificd) research 3.f.f.r. porumb. suit 3. control.cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj.(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s. 1. cereal plants.(pvdz.. examination. grain carrier/ship. grain-carrying ship/vessel cerealist s. {plata unei datorii} to call in 2.n. request.pure/fundamental/desk research cercetator^. to necessitate v.(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala . run.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . pi.) (anchetd) judicial inquiry. demand.w.to undercharge cereale s. to demand.bulk grain ~ livrate in buna stare .media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing .(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand . claim.attitude research ~ a mijioacelor de reclama .) to be in request/demand ~ despagubiri .. (un pret) to charge. (corn. (a pretinde) to exact. (stiintific) researcher cere v. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . orz. 1.CER-CER 73 ~ vicios inflationist . cereals.

steady demand ~./' i bankruptcy petition.domestic demand .§i oferta .seasonal demand ..ale iiilei activilati -.(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa .^'i•^r!l[.(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .leniaMd -• cu.(a platii) petition for respite .(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand..) counterclaim ~ redusa .(bur.10 '•..l.slack demand .(mar. [necesiiate) necessity. need. 'i•ol'•el•llit.• .supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.speculative .1 anes- .<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.d'c cotare/listare .reala ..:'>'(.{in economic) credit demand de daune/despagubiri . petition in DanKmptcy th. if.{u vruai^eic'' de .constanta . cargo booking ~ de valuta .•'.sluggish demand -~ sezoniera .direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica . despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre . (nevoie) want..? indtlin^yita} replacenient . .previzibila — anticipated demand .sporita — increased demand ~.lenuer demand w i't:sra^r.(dr..n."u'^('/f^..intermittent demand ~ interna . .) buyers over cereri de serviciu . constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.) application ior quotation/listing de credite .damage cl.controlata .situations wanted cerinta s. demand tor complementary goods .slaba .. daim for damages de declarare in stare de faliment -(r.elastic demand ~ individuals .n. (exi^entd} ^cquircnient .^ls ..pent-up demand '.iu! 'md cc e.usiy.'..^i) {l>iu\) margin call'nouc.iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie.f.effective demand ~ reconventionala .) shipping request.speculative demand ~ spontana .demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata .N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj . :.spontaneous demand . tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .individual demand ~ intermitenta .(mar. fi/.ve oh-ria .) indent for space ~ de transport .dc amanare .-. maija — (garantie qfenfd lie did'i.74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .concurentiala .TinU.

classification/class certificate ~ de control .(mar.(acordat de instanta unui falit.CER-CER ~ american de depozit . average certificate . (1'. pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .dividend righi certificate ~ de economii .(a mdrfurilor de .share/stock certificate ~ de analiza .{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta .(al navei. survey certificate ~ de garantie .') certificai. quality/grade certificate ~ de cantarire . mar.certificate of ' insurance. certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge. unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation..: of seaworthiness.(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.(a navel) certificate of classification. ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni .de cabotaj .(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ . clearing bill ~ de nationalitate . (pentru navele iii.(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza .dc origine .) certificate of damage.(asig.) jerque note ~ de depozit . prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. insurance certificate ~ de avarie .patent letter ~ de investitor . (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.weight certificate ~ de clasa .coasting certificate ~ de calitate certificate of quality.nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni . (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor. discharge/ landinu certificate ~ de dividende . certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate .(mar.bond certificate .(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama .inspection certificate ~ de control vamal .(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare .(a actiuniloi nominate) certificate of inscription. damage certificate.clearance certificate.investment certificate ~ de inregistrare . (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .

debenture bond ~ de sarcini .(de actiuni) registered certificate ~ notarial .{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala .(de actiuni.assignment affected by novation ~ voluntara .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu .) cession.) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale . transfer certificate ~ de trezorerie .assignment of debts ~ de obligatii .(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .) to assign. cdnd. {dr.clearing bill ~ de stivuire . assignment.excise permit ~ de proprietate .tonnage certificate. {dr. to convey cesionar s.sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala . transfer.stowage/stowing certificate ~ de testare .(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb .ownership certificate ~ de receptie .assignment of obligations ~ fara notificare . actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata .t.overentry certificate cesiona v. to surrender. measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer.(pentru o parte de actiune.76 CER-CES ~ de participare .(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar .(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale . to transfer.{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie .(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture. scrip ~ nominal . in cazul fuziunii a doud societdti.f. obligafiuni) interim certificate.) certificate of / measurement.{a produselor) test certificate ~ de tonaj . assignee.acceptance certificate ~ de recuperare .{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .m.voluntary conveyance/ consequence/disposition .notarial certificate ~ partial de actiuni .assignment of lien ~ de creante . transferee cesiune s.(bur. conveyance ~ a dreptului de retentie . (mar.

petroleum wharf.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .to overspend cheltuiala s. (a risipi) to waste. outgoings. wharfage.prepaid expenses ~ bugetare .customs wharf. pi. to squander v.(de productie) running costs/expenses ~ de administratie . floating bulkhead/ jetty ~ vamal . pier.wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare .n. expense.government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare .n.passenger quay ~ de petrol .dock/docking charges ~ de antrepozitare .storage charges ~ de descarcare . working charges/ expenses .i.) capital charges ~ de calatorie/deplasare .f.(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare . descarcare) freight terminal ~ de operare specializat . to spend ~ excesiv .f.dummy. oil jetty/pier/quay ~ de reparatii . outlay.(cont.cargo quay ~ de marfuri in vrac .package/packing expenses ~ de amortizare .discharging expenses ~ de distribute .terminal ~ de pasageri . to lay out. to spend. citizenship cheis.shipping pier. (risipa) thriftlessness. (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues. wine cooper cheltui v. expenditure. queyage.(incarcare. fin. waste cheltuieli administrative administrative expenses.distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees.survey expenses ~ de exploatare .depreciation expenses ~ de andocare . charges forward ~ de expertiza .discharging quay. citizen cetatenie s.) general average expenditure/expenses ~ de capital . de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente .warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare . (speze) disbursement. cost.management expenses ~ de ambalare .(asig. to expend. charges. loading wharf ~ de marfuri .(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare .t. (banf) to disburse. pierage chelar s. legal quay cheiaj s.insurance charges ~ de avarie comuna . mar..m.bulk-handling cargo quay ~ de operare . wharf ~ de descarcare .lighterage wharf ~ pentru petroliere .operating costs/expenses.CET-CHE 77 cetatean s.m. cargo terminal ~ de incarcare .repair jetty ~ fluvial .(/acute la un activ depreciat. forwarding charges. quay.tanker jetty ~ plutitor . administration costs/expenses ~ anticipate .

production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare . sundries ~ estimative .fixed/standing charges/expenses ~ generale .selling costs/expenses ~ diverse . table money ~ de salvare .variable expenses/costs a face ~ . stevedoring charges ~ de timbrare .law costs.publice .expenditure and receipts ~ vamale . spendthrift.to defray expenses a-si acoperi ~ .to incur expenses a lua toate ~ asupra sa .removal expenses ~ de personal .stamp charges ~ de transport . initial costs ~ in sarcina .contingent/incidental expenses.petty expenses.interest expenses ~ speciale .extraordinary expenditure/expenses ~ fixe . petties ~ neprevazute . squanderer chenzinal adj. to get back one's money a-si reduce ~ .preliminare/de infiintare . departmental charges ~ standard . legal charges/expenses ~ de livrare .) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere . on-cost charges.(mar. overheads ~ de reprezentare .(a unei societdti) preliminary expenses .) terminal charges/costs. m. overheads ~ initiale/de instalare .) expenses for refloating ~ de regie .public expenditure ~ reprezentand dobanda . unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite . costs of upkeep.entertainment expenses.ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .f.cost of recruitment ~ postale .standard costs ~ suplimentare .78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.customs charges ~ variabile .overhead expenses/charges.estimated expenses ~ extraordinare .to cover one's expenses.carriage charges/expenses. wasteful s. transport charges.sundry charges/expenses.general expenses. (in statia terminus) (c.staff costs ~ de productie .to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj. fortnightly .special charges.extras ~ si incasari . spendthrift. thriftless. freight charges/costs. maintenance charges/costs/expenses.) salvage charges/expenses ~ de stivuire .factory/ manufacturing/systematic costs. upkeep expenses ~ de judecata .heavy expenses ~ marunte .delivery charges ~ de manipulare .stowage expenses.initial/first outlays.{mar. terminals ~ de mutare .postal charges .(a mdrfii) handling costs. (mar.cost taxable to ~ mari .

cybernetics ~ pe viata . paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale .bookstall. chance purchase/bargain.n. ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .n.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s.tenant for life.(valabil un anumit ~ neverificata .to hunt for ~ contabila .binding chimist^.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac. quintal. rent.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila .to take on hire/lease a sta cu .(pe timp) (mar. release a umbia dupa chilipiruri .m.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata . receipt.f.(mai mare decdt esie sawn timber/wood.good receipt ~ cu contract valabil un an . chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare ./i.f. voucher.to live in a cu cheta . {locator) lodger.receipt for payment.f. timber.sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata .(c. hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt . ~ diferentiala .n.} charter hire cherestea s. questionnaire. cash ~ de ziare .tenant a elibera o ~ .de primire . lease chenzina s.to let out on hire/lease a lua cu ~ .contractual rent ~ de wages navlosire .receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract . bookstand.to fill in a questionnaire cheta s.f. collection. fortnight. indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ .(in vamd) deposr assayer receipt chintals.docket chirias s. list/set unei mine. (ghereta) booth ~ de plata . stall.m. quittance (lucky) bargain acknowledgment.tenant at will cibernetica s. (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase . (fortnightly) .formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie . hire. converted timber.CHE-CIB 79 ~ contractuala . chitanta s.to make out a receipt from year to year chitantier s.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.f.rack-rent ~ standard moarta .voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare .to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s. life tenant chirie s. (banii) takings a umbia a da cu ~ ..f. receipt book ~ fara contract . tenant.n.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar .

f.) traffic 2.(divizarea pietei pe sectoare.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier .t.(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.turnover ~ de afaceri totala/globala .money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor . de mdrfuri) circulation ~ a banilor . circuit ~ economic .n.80 CIC-CIT ciclic adj. 1. in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala . circular (letter) circulatie s.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare .f. (rutierd.delivery cycle ~ de munca . cyclic(al) ciclu.industrial life cycle ~ economic .business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare .stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire . numerical.total turnover ~ de afaceri zilnica .y. cycle ~ agricol .fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret . (martori) to subpoena . reservoir cita v.binary digit ~ de afaceri . to cite. (expressed) by figures circuit s.) to summon. (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara .work cycle ~ de afaceri .) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile . figure.f.production cycle ~ de viata al familiei .accounting information processing cycle ~ de productie . (Id) to amount/to come/to figure to.agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate .(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational .(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man. cistern. documente false) to utter cisterna s. (dr. feroviard etc. number.daily turnover citric adj.r.(bani faisi. to run into cifra s.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ . tank. (monetard.inclusive tour circulara s.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier . n.f.

the moneyed classes ~ de jos . dimensiune) sizing 2. ship's class ~ de produse . (a navelor) class (of ships).f.quality grade ~ de conturi . to rate clasificare s.t.blame collision clause .) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii .(pentru bani. (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor . provision. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading. (dupd mdrime.) {a respinge o actiune) to dismiss. 1. specification. unfisier) filing.product class ~ de unitati . dimensiune) sizing. (dr. (a clasificd) to classify.) denomination clasele bogate/avute . dimensiune) sizing.working class ~ turistica/a doua . greutdti etc.job classification ~ a navelor . pi.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard . mar.(asig.f. (sortare dupd calitate) grading. terms clauza abandonului (asig.classification of ships. rate (of ships) clasa de mijioc . (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar. (a sorta dupd mdrime. (sort) grade 4.) (respingere a unei actiuni) dismissal. summons. category 2.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala .CIT-CLA 81 citatie s.to . clause. mar.f. warranty. (a sorta dupd calitate) to grade. (a casd) to quash clasare s.the lower classes clasifica v. (pe mijioacele de transport) class 5.quality of bills of exchange ~ de calitate . (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v.wealth-owning classes. 1. running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig. (sortare dupd mdrime.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor . 1. to class.middle class ~ dominanta/conducatoare .(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai .) writ(of summons).first class ~ muncitoare .) both . (dupd calitate) grading. (docu-mente mtr-o arhivd. to class. mar. annulment clasa s.f.the ruling class ~ economica . classification. (casare) cassation.accounts class ~ de nave . (categoric) class.decimal classification clauza s. (dr. to classify. (a scri-sorilor) docketing. to class.f. unfisier) to file.t. (dupd calitate) grading. (scrisori) to docket. (a documentelor mtr-o arhivd. dimensiune) to size 2. classification.) collision clause.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels. ships' classification ~ a obligatiunilor . (sociald) class 3. (dr. (dupd mdrime.) to classify.

(asig.(mar..policy proof of interest clause .) sister-ship clause ~ navlului .(abaterii de la drum) (mar.) freight collision clause ~ confidentialitatii .navei de serie" .) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .) noncumulative clause <-~ neglijentei ...(asig. mar.lien clause ~ esuarii .) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .fara captura §i sechestrare" (asig. mar.operarii la rand" .(mar.(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord . mar.) escape clause ~ devierii .tender clause ~ .penalty clause ~ pericolelor marii .) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate ..) grounding clause ~ evaluarii . mar.fara raspundere pentru spargeri" ..(asig.permanent in stare de plutire" (mar.(asig.(mar.(a^/g.(asig.) flag clause ~ penalizarii .) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .free of breakage clause ~ garantiei . mar.) cargo-worthy clause ~ .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .) perils of the sea clause ~ ..) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .lipsei de marfa" .(mar.) anchor and chain clause ~ -aur .(asig.) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.avariilor de mare" .(fin.warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .) free of capture and seizure clause ~ .(mar. clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei . mar..strike clause ~ ineflcientei .(asig.. mar.(asig.82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .up-price clause ~ danei/.la rand" .most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri . mar.(de o obligatie contractuald) (dr. war.freight clause ~ necumularii avariilor . mar..) ready berth clause ~ .) turn berth clause ~ pavilionului .(mar.

(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .(fin.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum . mar.(prevedere a unui acord comercial care ii permite . exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig. in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.price clause ~ razboiului .) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.(la un contract) rider ~ compromisorie .arbitration clause ~ de asigurare .) war clause ~ reasigurarii . dreadage ~ de paritate .value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.(asig.) escape clause ~ de exonerare — exoneration.(mtr-un contract de siibscriere.covenant ~ de arbitraj .(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .(asig.insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig.down price clause ~ surplusului .) risk of capture and seizure clause ~ rosie . mar. mar.(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .predarii navei" . care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin.(asig.(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.escalator clause ~ salvarii . mar.penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .) sue and labour clause ~ de evadare .transit clause ~ valorii furnizate .) frustration clause clauza aditionala .) weather permitting clause ~ tranzitului .(asig.. mar.(asig.marine insurance clause ~ de daune-interese .) salvage clause ~ scaderii preturilor .CLA-CLA 83 ~ .) nonliability clause ~ de garantie .(asig.) parity/par clause ~ de renuntare .) excess clause ~ timpului nefavorabil .) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului . mar.) call provision ~ de salvare/siguranta .proviso ~ contractuala .(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.

) avoidance clause.bank clearing dona s. mar.(dr.f.(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s.boating club ~ turistic .office building client s.f. customer.touring club coachizitie s. instalafii etc. union.) insurance club ~ de investitii .exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) . (cartel ring . coalition.implied term ~ ipotecara negativa . (al unui avocat.{unui magazin) to deal at clientela s.) client ~ care plateste in numerar . (de medic sau avocat) practice. dacd o datorie nu este achitatd la timp.restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta .) premises ~ administrativa/cu birouri .f.to build up a connection cliring s.f.doubtful client ~ obisnuit/permanent .n. toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita . pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic .m. (cu \'fcn. shopper.void/invalid clause ~ restrictiva . al unui arhitect etc. clientele a-si crea o ~ .(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula .potential/prospective customer ~ sigur/serios . defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara .(care prevede cd.cease clause ~ de subrogare . (asociafie) club 2.(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig.subrogation clause ~ de transbordare . (local) club house ~ de asigurare mutuala . clientele.(privitoare la legatarul universal) (dr.f. (pbisnuita) custom. clientage. (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei.regular/ permanent customer ~ potential .cash customer ~ care se tocmeste mult . building. joint purchase coalitie s.transshipment clause ~ de urgentare .safe customer ~ solvabil .haggler ~ dubios .84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare .trustworthy customer a fi clientui . (produs identic cu altui) clone club s.) residuary clause ~ rezolutorie . connection. 1.n.

(mate-riala) incentive ~ financiara . joint creditor cocserie s.t. ratio. rate.financial incentive .f. joint partner coca s.tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare . a joint interest in an affair cointeresare s.m.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s. coefficient.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament .output coefficient/ factor ~ de rise . (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb. (mar.) joint/part owner coasigurare s.m.load/cargo coefficient ~ de indatorare . joint management cointeresa v. coke works.(la bancomaf) personal identification number ~ postal .f.(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare .m. (SUA) zip code ~ silvic . coking plant cods.f.fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare .risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj .labour code ~ civil . copartner. (corp de navd si aeronava) (asig.wage rates cofondator s.n.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala . factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.forest code/laws coduri de conduita . dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera .commercial code ~ de bare . coinsurance coasociat s.m.m.COA-COI 85 ~ a comerciantilor . prevdzut de lege.m.code of criminal procedure ~ fiscal . joint debtor codirector s.m.working coefficient ~ de incarcare .f.civil code ~ comercial . joint founder cogestiune s. drawing in.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui.) hull cocreditor s. code ~ al muncii .postal code.f. joint manager coeficient s.

collectivist.t. (asig.collision in tow ~ pe fluviu . •nai ales din. collective (body). collector colets.tax collection colecta s. collective farmer colectiviza v.(cont.{cont.registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata . {mdrfun) to indent ~ prin po§ta .n. settlement colorant s. column ~ a activelor .n.to collapse colecta v.(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. staff. (impozite.post parcel a expedia un ~ .(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier . master mariner. (coin.t.n.m.i. having/sharing a joint interest in smth.) debit column ~ diverse .skipper comandat adj. colony.shipmaster. to get in colectare s.) assets side ~ a debitului .imminent impact ~ inevitabila . group. to raise a subscription/collection colectiv adj. parcel. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v. mar. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! . collection/set of samples colectiona v. colonial colonialism s.accidental collision ~ iminenta .skipper ~ de nava comerciala . merchant captain .86 COI-COM ~ financiara a salariatilor .food colours colportaj s. (de marfa.) order. subscription a face o ~ .sample assortment/ collection. collection ~ a impozitelor . colaps s.) collision.f. n.f.sea captain ~ de pescador .sea collision coloana s. to raise. collective.t. dyestuff. {dar nelivrut) on order comanda s.de nava maritima .f.(cont. (asezare) colony. abordage.berthing collision ~ la remorca . taxe) to collect.tarer ~ cu valoare declarata . collectivism colectivist s. to collect colectionar^.editorial staff colectivism s.w.to make a collection. package ~ cu tara calculata .river collision ~ pe mare .m. collection ~ de mostre . commander. colonialism colonie s. {corner} mdrunt) dicker coluziune s. parcel post/deSivery/traffic coliziune s.f.f.n.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal . to collectivize colectie s.f. collection. encounter. sirainatate} indent . colouring matter coloranti alimentari .to post a parcel coletarie s.f. collapse a intra in ~ . parcel delivery service. captain ~ brevetat ./n. joint s. to order.s'. captain.f.n.f.inevitable/inherent collision ~ la acostare . personnel ~ de redactie .to send away for comandant.) sundries column colonial adj.

t. combination ~ a factorilor de productie .u ..cunvciitional .(mar.contraband control ~ a mirosurilor nedorite . control.order in hand ~ de proba .special order ~ urgenta . combustible s.odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s.ic^ .t.i. foiiduri. riscuri) to pool comasare s. to control.trial/sample order ~ de tonaj ..f.verticaia .•jc rue. iiuu!i"i/0i! h. structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor . fondun.l!•.il. ruei .blanket order ~ guvernamentaia/de stat .cort! isiei . actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.) split order ~ externa .foreign order ~ ferma . in limita sumei la dispozitie.repeat order ~ scrisa .(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv. aclive/aclinp/workin. interese.order for government account..custom-built/'-make comanditar s. to combat.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda .backlog/unfilled order ~ permanenta . intesrarea prodnclsi. riscuri) pooling combate v.n.m. opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard.rush/pressing order comenzi inutile . fighting ~ a contrabandei . public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .to place an order facut pe ~ ..f.ie!l•K•i••l(Ou'-i.f.(cdtre broker de a cwnpdra. ' ' .mail order ~ repetata .(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta .'"1-.h'^ergolic fuel .order in writing ~ speciala .iuei oli. -1 .open indent ~ mare . inter ese.direct order ~ discretionara/la apreciere . (beneficii." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj.m. donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s.definite/firm order ~ generala/nespecificata . ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur.:.coi'jvcntionai hies . to fight against combatere s.heavy order ~ neexecutata .COM-COM 87 ~ acceptata . (de beneficii..u's'ii.(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.Qe carbuni .'.) indent for space ~ directa .antiinflarnabij .

state/govemment/public trade ~ de tranzit .vintner comert s.corn/grain trade ~ cu materiale navale . to market.free trade ~ licit . mai ales in relatiile cu strdindtatea.lawful trade ~ Umitrof/de frontiers . tradesman. (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar . sau detaiUst) merchant. merchandising ~ experimentala . (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie . trader.coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea .(de mdruntisuri) pedlary.bulk trade ~ de schimb . {mar.flourishing trade ~ liber . marketing.(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s.. trade. shopman. business. (angrosist.t.(SUA) interstate commerce ~ invizibil .import trade ~ de legume si fructe .local trade .n.. traffic. trade.retail dealer.f.foreign/external trade.general dealer ~ de textile . (care vinde in rate/pe credit) tallyman. commercialization. echipament) outfitter ~ afiliat .colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu . to commercialize.(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie ..luxury trade ~ cu cereale .. commerce.(cu amanuntui) corn chandler.) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international . mercantile comercializa v. peddlery ~ angro/cu ridicata .wholesale/direct trade ~ colonial .solid fuel comercial adj.contraband/ smuggling trade ~ de export .ship chandlery ~ cu textile .frontier trade traffic ~ local/regional .vintnery ~ de cabotaj .warehouseman. commercial.greengrocery ~ de marfuri in vrac .88 CAL-CAM ~ solid .domestic/intemal/home trade.. (cu magazin) shopkeeper.illicit trade ~ interior .chain merchant ~ de cereale .retail trade ~ cu articole de lux ..merchant member ~ angrosist .tally system/trade ~ infloritor .transit/entrepot trade ~ exterior .drapery ~ cu vinuri .compensation trade ~ in rate/pe credit . to merchandise comercializare s. (in magazin) shopkeeping ~ ambulant . trading.draper ~ de vinuri .export trade ~ de import . (de imbrdcdminte.barter trade ~ de stat . (mar.m.) outward/overseas trade ~ ilicit .second-hand dealer ~ de marfuri generale .international trade ~ interstatal . retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .timber trade ~ de contrabands .commission merchant ~ cu amanuntui . dealer.spot trader ~ cu retea de distribute .

to peddle a face ~ angro . board ~ bugetara .to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.seasonal trade ~ stradal .selling brokerage/ commission ~ del credere . travelling salesman.(asig. fact-finding board ~ de cenzori .to trade in a face ~ cu marunti§uri . board of examiners ~ de litigii .to haberdash a face ~ intens .standing committee comision s.working party ~ de mandate . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.credentials committee ~ de redactare .(SUA) committee of supply ~ mixta .del credere commission ~ pentru mandatare .(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.f.(tranzactie switch fdcutd la export.budget committee..conflict/dispute committee ~ de lucru .audit(ing) committee ~ de control .) charter commission. 1.trilateral trade ~ triunghiular .CAM-COM 89 ~ maritim .parliamentary committee ~ permanenta .trust cost ~ pentru terti .examining board.agency fee ~ de subscriere . investigation committee.commercial shipping.world trade ~ multilateral .election committee ~ financiara . commission.) passive commerce ~ prin po$ta . ship brokerage ~ de reprezentare .(mar. commission.control commission/ committee ~ de examen .brokerage commission ~ de navlosire . allowance. commissioner ~ de avarie . maritime commerce/trade.editing panel ~ electorala .unauthorized trade ~ pasiv . drummer comisars.committee of inquiry.bank commission ~ de adresa .kerb trade ~ trilateral .) average agent/commissioner comisie s.m. commercial traveller. sea/seabome trade ~ marunt .commission past us . message ~ bancar .postal trade ~ sezonier . {de intermediere) factorage 2.dicker ~ mondial . committee. (SUA) committee of ways and means ~ comuna .underwriting commission ~ de vanzari .(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta .(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara .multilateral trade ~ neautorizat . mar.to deal wholesale a face ~ cu .m.(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .n.) address commission ~ de asigurare .to (carry on) trade a face ~ ambulant . (insdrcinare) errand.

".' i 'r.s'•. airways ~ holding .unpa''v " -^\ ^^t ferasc ..^ .parcel delivery company. {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere . 1.shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala . street porter ~ de export .t.editorial board ~ executiv .in. .(mar.to take orders on commission a merge cu un ~ . (o chitone) to set off.de stivuire .tanker company "./.n..strike committee ~ de initiativa .petroliera . committee. (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear.".advisory board' commission .. company '.(mar..liner company ~ de navigatie . a contrubalansa) to counterbalance. coheir. to countervail.ii\-'' ~ de factaj/mesagerie . i conipensaiion. to mdemr)ify(tor) 2. persoand care face diverse servicii) commissionaire."eiu'l^tr.) towage company ~ de saivare . 1..(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .to make good a loss compensare .interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent . (commission) agent 2.trade-union committee.orientata spre productia realizabila -.o''i company .secundara . board ~ consultativ ./'. to offset 3. (curler.airlines. parcener companie s.'n.export commission agent ~ portuar — runner comitets.steering committee ~ de redactie . (intermediar) factor.90 COM-COM ~ per lot .raiiv/.executive committee .trading company -.river shipping company ~ de navigatie maritima .msurai'u.n-niiupie dr.f.(filiala iinui holding) operating company .cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1.. (pentrii) to com-peiisate (for).} salvage company .to go on errand comisionar s.de conducere .to sit on/to be on the committee como$tenitor s.i"):iny • <i': .(mar. (a echilibra.(SUA) committee of ways and means . re"-':U'nsos .f.comerciala .executive/managing committee ~ de greva .s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '. (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ .'••.de remorcaj .standing committee ~ provizoriu .operationala .financiar .(. joint heir.temporary committee -.interimar . (bdiat) eirand boy.sea trading company ~ de petroliere .holding company ~. middleman.(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .l .sindical .s^.isio'i c'''iJ.) stevedoring company ~ de transport de mobila . express company ~ de nave de linie .

f.) competence. behaviour ~ al consumatorului . ~ interbancara a creditelor .{in afaceri) fair dealing compostor s.) core competence ~ de decizie . mar.port complex comportament^. dating stamp.f. complete adv.t. compensation. settlement.n. (dr.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s.f.(asig. to supplement: (o suma.t. mar.n.f. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor .industrial complex ~ portuar .producer behaviour ~ competitiv . complex ~ comercial .COM-COM datoriilor) setoff.trading estate ~ industrial . {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie . compensatory compensatie s. complementary complet adj. (iin cec) to write out. la vdnzare. common. completely ~ asamblat {despre utilaje care.f./i. pi. conduct ~ corecta .) average agreement ~ de avarie comuna . to (make) complete.n. remedy. give-and-take.n.f.) average bond computer s. (ohstesc) communal comunal adj. behaviour. numbering machine.handout comunismi'. computer computeriza v. dater -" de bilete . jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man. im cec) to fill in. agreement.{asig. reparations 2. compromise: arrangement. composite compromis s. competent. competitiveness competitie s.) distinctive competence competitiv adj. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat .severance pay competent adj. {SUA) to fill out complex s. (un document. competitive competitivitate s.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca .ticket nipper compozit adj. (oficial) official statement ~ de presa .competitive behaviour ~ organizational .consumer behaviour ~ al producatorului . indemnity. proficient competenta s. consideration. proficiency. efficient. competency.pure competition complementar adj. conimunitv . o cantilute) to make up. 1.organizational behaviour ~ strategic .{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v. 11./i. to computerize comun adj.cheque clearing. communal comunicat s. competition ~ pura/perfecta . {cliring) clearing ~ executorie . ability 2.decision making ~ distinctiva {man.credit clearing compensator(iu) adj. 1. communism coniunitate s. competence. indemnification.

sick leave ~ de odihna .) concentration of industry ~ a livrarilor .holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s. to dismiss.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei .production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie. concession a face concesii cuiva .to meet smb.(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime. community property/regime ~ de interese .f.f.m.holidays with pay. (a imagind) to conceive.t. (a schita) to draft concept s.business community ~ de bunuri . n.n. cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc.(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei . concern concesie s.92 COM-CON ~ de afaceri . discharge. half-way a face ~ reciproce . licensee ~ de servicii publice . to give and take concesiona v. crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei .commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v.t. fu-ziuni.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara . (SUA) vacation ~ cu plata .to make mutual concessions. to word. (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara .summary dismissal ~ nejustificata/ilegala . (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s.t. disparitie.annual leave ~ fara plata .(forma de concentrare. concessionnaire. grantee. profilul pietelor etc. dismissal. (yacanta) holiday(s).f. amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.community of interests ~ de natiuni . concept concern s.n.Concentration of capital ~ a cumparatorilor .statutory undertaker . to grant. paid/privilege leave ~ de boala . leave (of absence).wrongful dismissal concediu s. to discharge. to license concesionar s.communal estate.(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v. (a formula) to formulate. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului .

m.) conditions of membership ~ de calitate .CON-CON 93 concesiune s.) condition subsequent ~ suspensiva .quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare .(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive . bankrupt's certificate concura v.unfair competition ~ perfecta . situatie) condition.credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare . (in contu-macie) defaulter condica s.timber claim ~ miniera .f. legal settlement.conditions of contract ~ convenite/stabilite . (stare. terms 3. (dr. requests book a trece in ~ .m. acordarea de daune-interese) to cast condamnat s. convict.book of complaints.) deed of arrangement/assignment.) to convict. franchise.) terms of an issue ~ americane .(dr.prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei .attendance book ~ de reclamatii . concession.to register conditie s.fair terms ~ actuale .(dr. book of entry. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .(fin. (cu) to compete (with) concurent adj.agreed terms. grant. conciliation concordat s. competition.m. private arrangement.f.null and void condition ~ prealabila . (acord cu creditorii) {dr.n.free competition ~ loiala .mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera .railway concession ~ de prospectiune . competitive condamna v. grantor. situation 2. lease. un club etc.^/.f.prerequisite ~ rezolutorie .terms of acceptance ~ ale unei emisiuni . rivalry ~ agresiva . stipulation.(la o asociatie.i.f. composition. rival s.attractive terms ~ contractuale . license ~ a unei cai ferate .) settlement terms .perfect competition concurential adj. 1. rival concurenta s. to sentence. register ~ de prezenta . (la plata despdgubirilor. licenser conciliere s.f. (clauzd) condition.cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta .implied condition ~ legala legal condition ~ nula . (la amendd) to fine.knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba .) condition precedent conditii acceptabile . competitor.t.(bur. competitive. rank ~ implicita .imperfect competition ~ libera . (sociald) status. conditions agreed upon ~ de adeziune .

trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar.varying terms ~ vechi/existente . (o afacere) to carry on.terms of sale ~ generate de livrare . management.t.preferential terms ~ tehnice .) chartering terms ~ de operare la chei .terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive .first-line management ~ la nivel mediu .technical regulations ~ tehnice de calitate .discount terms ~ de vanzare .works management ~ centralizata .old terms a conveni asupra ~ .) quay terms ~ de plata . to direct. leadership.quality specifications.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives .middle management ~ prin eliminare .(mar.conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale . terms of payment ~ de plata a tratei . terms of delivery.f. specifications for delivery.) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti .(mar.to come to terms a pune ~ . 1.t.payment terms. specifications of quality ~ uzuale . (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade. to make one's terms conditiona v.94 COTM-CON ~ de linie .inclusive terms ~ de scont .to preside over/to chair a meeting conducere s.centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral .) berth/liner terms ~ de livrare . managership.to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions.general management ~ gresita . to condition conduce v.integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala .usual terms ~ variabile . (a unei afaceri) carriage.delivery terms.mismanagement ~ ierarhica (man.draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri . (administrare) administration. (cadre) staff ~ a uzinei . (supraveghere) supervision. to run ~ o adunare .(mar.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . (a supraveghea) to supervise.) rye terms ~ de munca .unacceptable terms ~ in vigoare . to superintend. running 2.general delivery terms ~ inacceptabile .working conditions ~ de navlosire . superintendence. (a administra) to manage.

) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare . according to.) gross misconduct confectii s.acknowledgement of receipt confisca v. n.f. . confidentiality conHrma v. meeting. pipe.advice of deal ~ de primire .f. to seize confiscare s. to confirm.(a unui angajat. conduct ~ extrem de rea . congress 3.press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica . 1. ready-made/'-to-wear clothes. acknowledgement ~ a comenzii .industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj. (secret) secret adv.acknowledgement of order ~ a creditului .as per copy enclosed . true (to).editorship ~ superioara . care. in accordance/ keeping/agreement with. confidentially. store clothes. wear. (adunare) conference.f.CON-CON 95 ~ prin participare .adversity/conflict of laws ~ de munca .participative management ~ redactionala .f. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5.f. pipeline ~ de ape reziduale/uzate .t. confiscation.(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs.briefing conference ~ de presa .t. confidential. este demis imediat) (man. corresponding (to) prep. to acknowledge ~ o §tire .t.to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori . in conformity/ compliance with. speech 2. sea pipe conduita s. to confiscate. (grad universitar) lectureship ~ de instruire .top management ~ unica .conflict of interests ~ de legi .conference call a tine o ~ . according (to). confirmation.one-man/Caesar management conducta s.to acknowledge the receipt of a letter confirmare s. privately confidentialitate s.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline. wearing apparel confectiona v.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese . {a fabrica) to manufacture.waste pipe ~ submarina .as per account rendered ~ copiei anexate . (datoritd) owing to ~ avizului . conflict ~ de competenta/jurisdictie . in asemenea situatii.(dr. (cu) conformable (to).f.to give/to deliver a lecture confidential adj. (discurs) lecture.f.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis .advice of credit ~ a greutatii . to work conferinta s. pi.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei .

(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal . freight document ~ colectiv . consultant 2. to refrigerate congelare s.n.town councillor ~ economic .as per invoice ~ legii . (economicd) conjuncture ~ a pietei .96 CON-CON ~ cu originalul .general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni .n. tinned food. to record.n.as per sample. depository consignator s.uniform bill of lading consemna v. (bani) to deposit 2.direct/through bill of lading ~ fluvial . (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.tax consultant ~ juridic .m.) bill of lading. dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .technical adviser consiliu s.f.blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni .original bill of lading ~ partial . depositor consignatie s.according to plan ~ uzului . congress conjunctura s.t.ocean bill of lading ~ original . to tin conserve s.quick freezing conglomerat s.m. (a incredinta.(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .f.corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate . to comply with congela v.m. adviser.outward bill of lading ~ pentru marfuri de import . consigner.t.(corn. up to sample ~ planului .legal/law adviser ~ tehnic . to freeze.(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip . 1. board .f. (mar. council.straight bill of lading ~ nou . 1.n.delivery/landing order ~ la ordin . (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal .inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .r. freezing.liner bill of lading ~ de primire . consignor.order/port bill of lading ~ la purtator . pi.as per statement enclosed ~ facturii .f. a da marfuri spre pdstrare) to consign 3. to write down conserva v. refrigeration ~ rapida . (forma de concentrare.t.market condition/position conosament s. depositary. de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress.fresh bill of lading ~ oceanic .economic adviser ~ fiscal .according to the law ~ mostrei .river bill of lading ~ fractional . (a inregistrd) to register.(marfuri recepfionate.clean bill of lading ~ de linie . (SUA) canned food consignatar s. (in cutii de conserve) to can. consignee.) as customary conforma v.

) to coerce. syndicate constitui v. (a sili) to constrain.m. (a datoriei publice) consolidation 2.(care vdnd la termen fard acoperire.marine engineer ~ naval .formation of a reserve fund constituit adj. to bind over constrangere s. construction 2.t. binding over 3. to build.) to consolidate v.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara .f. to strenghten 2. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur. to oblige. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3.conciliation board ~ de tutela . to consolidate.f. 1. naval architect/constructor constructie s. engineering . constraint.budget constraint ~ si retinere .f. (aforfa) to compel. 1. (formare. ship construction.) consolidation consor(iu.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . 1.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati .) to consolidate consolidare s. construction. constitution.f. directorate ~ de arbitraj .board of trustees ~ districtual/regional .CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie .currency board consolida v.t. infiintare) formation ~ a unei societati . (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri . to construct. (restricfie) restriction 2. 1. managing board. (fin. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate.) (p datorie) to fund. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont. to engineer construire s.) (a datoriilor) funding. (datoria publicd) to consolidate 3. construction.shipbuilding. compulsion. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale .) consolidation 4. (legald) coercition.shipbuilder. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti .t.f.?. (cladire) building. to constitute./.district council ~ valutar .r. (construire) building. (a forma. (dr./?.board of directors. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea. (a centraliza. (centralizare. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur. (despre cursul actiunilor) (bur.(a navei) restraint and detainment constructor s. restraint. a infiinta) to form constituire s. in aceeasi persoand. (fin. 1. structure. consortium. building.civil shipbuilding construi v. builder. naval construction/ architecture ~ navale civile .company formation ~ a unui fond de rezerva .civil engineering ~ navale . incorporated constrange v. constructor. to force 2.

n.short account ~ bancar .(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur. (a folosi) to use. consulting.end-user.final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern . n.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final .m.n.f. consumerism constientizare s.daily consumption consuma v. (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts.(cont.financial counselling ~ in sectorul promovarilor .acceptance account . stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat . consulate. (a risipi) to waste 2.) position building consuls.client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire .national consumption ~ neproductiv .capital consumption ~ de combustibil . (SUA) checking account ~ de accepte .consulate general consultant adj. consumer. (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account.fuel consumption ~ final/de produse finale .bank/banking account ~ blocat . 1.t.creditor account ~ curent . account current. to use up 3. consular consulat s.domestic/home consumption ~ intraramuri .current account. consultant.(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului .blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor . consultative.consul general consular adj.) intrabranch consumption ~ national . (a epuiza) to spend.m. advisory a avea vot ~ .) career counselling consultativ adj.management consultant consultants s.specific consumption ~ zilnic . consul ~ general . consular office ~ general .98 CON-CON ~ a unei pozitii .unproductive consumption ~ ostentativ . consulting s. counselling ~ financiara .(intr-o firmd) (man. to exhaust consumator s. account ~ activ .f. adviser ~ managerial . m.(de operatiuni) active account ~ administrat . (energie) to consume. consumption ~ de capital .progressive consumer consumerism s./i.to be present in an advisory capacity.private consumption ~ productiv . final/ultimate consumer ~ progresist .public consumption ~ specific . (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume. to have advisory vote ~ public .productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca .(nemotivat de necesitdti.

sight deposit account ~ de economii . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .ledger account ~ diverse .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .cash account ~ de cheltuieli .transfer account .profit/gain and loss account ~ de vanzari .savings account.income and expediture account ~ de virament .purchases account ~ de activ .reserve account ~ de lichidare/decontare .(corn.control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .) credit account.{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .depreciation account ~ de buget .CON-CON 99 ~ de achizitii .consignment account ~ de control/rectificare .deferred payment account ~ de productie .sundries/sundry account ~ fara dobanda .deposit account ~ de depozit la termen .(corn.clearing account ~ de compensatie .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .charges account ~ de curing .overdraft ~ detaliat .custody account ~ de depozit .suspense account ~ in valuta .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .offset account ~ de concentrare .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.fixed deposit account ~ de depozit la vedere .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .detailed/specified account ~ din cartea mare .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .inactive/dormant/dead account ~ interimar .noninterest bearing account ~ fiduciar .bad debts account ~ de credit .trust/trustee account ~ inactiv .capital account ~ de casa .sales account.) monthly account . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .deschis .interim account ~ in credit . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .production account ~ de profit §i pierderi .

cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .to carry to account a trece in contui cuiva . (serviciu) accounting department ~ a costurilor .personal/private account. 1.two-sided accounts ~ reale .impersonal accounts ~ manageriale . bookkeeper.itemized account ~ transferabil .transferable account ~ vostro .private account ~ personal .creative accounting ~ de amortizare .unbalanced account ~ nostro .financial accounting ~ integrata .provisional account ~ remis .(date in baza cdrora se asigurd conducerea.double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .nominal accounts ~ pe doua rubrici . accountant ~ atestat/autorizat .(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .inflation accounting ~ fara cifre .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale . in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric . (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .to place/to carry to smb.special/separate account ~ specificat .consolidated accounts ~ de creante .annual accounts ~ consolidate .management accounts ~ nominale .f. bookkeeping.group accounts ~ de plata a impozitelor .account rendered ~ special/separat .100 CON-CON ~ nesoldat .certified accountant.(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate. planificarea.(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .real accounts ~ spontane .accounts receivable ~ de datorii . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat . sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala .accounts payable ~ de grup .'s account contabil-y.public accountant ~ public atestat/autorizat . accountancy 2.m.integrated accounting ~ in partida dubia .merger accounting ~ creatoare .single-entry bookkeeping ~ manageriala .depreciation accounting .de inflatie .national accounting .numbered account ~ particular .(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici . accounting.outstandings ~ impersonale .(SUA) certified public accountant contabilitate s.(bazatd pe simboluri. pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara .

{mar.60 CAL-CAM. cale s. path.fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai . works/factory railway ~ maritima . usury cambial adj.yard track.membership ~ dubia . grade 3.sea road. (pepiata bursiera) doldrums camata s.ways and means calendar s.training at the job calificat adj. bill (of exchange) ~ acceptata . qualitative calm s. (fel) sort.prime/superior/high first quality.merchantable quality calitativ adj. cambie s.accommodation bill. (SUA) railroad ~ ferata uzinala . bill.(despre grdu) fair average quality ~ mediocra .) shipped quality ~ medie .f.) total quality ~ vandabila .domiciled bill .perfect quality ~ la incarcare . care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului .bank/banker's bill. railway.quality as per sample ~ de asociat/partener .(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur.standard quality/grade ~ stipulata/convenita . fineness ~ totala .n.n. kind. two-name paper ~ cu scadenta depa§ita .poor quality ~ standard . attribute.overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa . (w . qualification.low/cheap quality ~ ireprosabila .fine bank/trade bill.product quality ~ a vietii .rail.f.inland waterway ~ ferata .investment bill ~ domiciliata .quality of life ~ acceptabila . means ~ de apa navigabila . asset.. 1.commercial/trade bill.functional quality ~ inferioara .) dual capacity ~ functionala . skilled calitate s. street.f.coastwise sea lane cai de comunicatie .f.sound quality ~ comerciala . (drum) road. calendar calfa s.stipulated quality ~ superioara .navigable waterway ~ de navigatie interioara . (msusire) quality.(man.f.f..commercial quality/ grade ~ conform mostrei . (caracteristica) (distinctive) feature. (mijioc) way.partnership ~ de membru . property. (ruta) route 2.lines of communication ~ si mijioace . journeyman calificare s. 1.medium/average quality ~ medie buna . finance bill ~ comerciala .backed/endorsed bill ~ bancara .fair quality ~ buna . (a unei obligatiuni. kite ~ de investitie .accepted bill ~ andosata . characteristic 2. qualified. course 3. seaway ~ maritima costiera .se/iy abstract) way. (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca . prime/respectable bill ~ de complezenta .

packaged container ~ pentru paleti .t. to contaminate.(mar.tabular bookkeeping a tine contabilitatea .reversing container ~ sigilat . pand la urmdtoarea lichidare. claim department.import quota ~ tarifar .van container ~ de marfa . (corn..t.demountable container ~ deschis/fara capac .cargo/freight container ~ de transbordare .(a mdrfurilor) dust damage contango s. disputed claims office.tank container containeriza v. (corn.returnable container ~ reversibil .) quota system contingentat adj.t. to containerize containerizabil adj.refrigerated container ~ izotermic .) contamination.f.export quota ~ de import .sealed container ~ standardizat . containerization ~ .single-trip/disposal container ~ pentru lichide . to pollute contaminare s.standardized/ISO container ~ stivuibil .(pentru lichide) flexible container ~ frigorific .(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu . prin plata unei dobanzi.insulated container ~ nereturnabil .all-aluminium container ~ de mare capacitate . continuation contencios adj. containerizable containerizare s.stowable cargo container ~ -slep . mar.platform container ~ returnabil .bulk container ~ pentru marfa uscata .watertight container.n.to dispute a debt. la bursa de mdrfuri.van container ~ demontabil .dry freight container ~ pentru pachete . diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. contentious s.floating barge container ~ .to keep the books container s.tariff quota contingentare s.) pier-to-pier containerization contamina v.(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? . to contest. (a caricului.n.f. (la bursa de valori. to put a claim in issue contingent s.CON-CON 101 ~ prudenta . amdnarea achitdrii unei datorii.f.n.fluid container ~ pentru marfa m vrac . container ~ celular . to dispute ~ o creanta .conservative accounting ~ tabulara .transfer container ~ de tranzit . lift van ~ fara marfa . legal/law department contesta v.) subject to quota restrictions .empty container ~ flexibil .tanc . (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export .noncaptive van container ~ de vagon . m special cu apd de mare) (asig.pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma . pollution ~ cu praf.n.(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .chei la chei" .

tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.gas meter ~ electric — electric meter.bootlegging ~ de razboi . (cont. (actiune) smuggling. contract.) foreign agreement ~ de tmprumut maritim .on receipt ~ numerar la predare .) contra contract s.n. contraband of war ~ ocazionala .102 CON-CON contort.(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .) ship's/shipping articles.respondentia bond ~ de mchiriere . contrabandist ~ de alcool .(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate .lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima . meter ~ de apa . smuggler.bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .purchase deed ~ de depunere in consignatie .(mar.f. (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep. agreement.cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .lease .tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa . 1. against ~ chitanta . mar. redraft contracont s.) aleatory contract ~ anulabil .(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision .commission contract ~ de cumparare .m.employment contract.f.marine insurance contract ~ de asociere .bootlegger contracambie s.publishing agreement ~ de emisiune .to smuggle. partnership deed ~ de cesiune .(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare . articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .n.deed of assignment ~ de colaborare .(asig. to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.(asig. n.contract of agency ~ de arendare .) against all risks contrabands s.) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .war contraband. illicit trade 2. contraband (trade). covenant ~ aleatoriu .occasional contraband a face.freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .{corn. deed. counter.bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .articles/deed of partnership.absolute contraband ~ de arme .collective labour agreement ~ consensual .nude/naked contract ~ de angajare .skeleton contract ~ colectiv de munca .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .. (mar.consensual contract ~ cu clauze restrictive . (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta .water meter ~ de gaze .gun running ~ de bauturi spirtoase .

(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .direct contract ~ divizibil . private treaty ~ de vanzare in rate .fixed job contract ~ de navlosire . contract of affreightment/carriage.(mar. hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire . carriage/shipping contract.(dr.(mar. charter party.clean charter ~ de navlosire dus-intors .) ore charter ~ de ucenicie .) charter.de navlosire pe voiaj .bargain and sale.(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar . demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta . deed of conveyance.public contract ~ subscriere .monopoly contract ~ de munca .licence contract ~ de monopol .agency contract ~ de societate .enforceable/executory contract ~ fiduciar .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar .) trust deed/ instrument.single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .) charter by demise.memorandum of association ~ de stat .(dr. articles of apprenticeship ~ de vanzare .) fraudulent contract ~ executat/terminat .) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.(mar.uniform charter ~ de reprezentanta .formal contract ~ futures .(mar.absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare . freight contract/agreement ~ de navlosire brut .CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .round-trip charter ~ de navlosire pe termen .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .time charter .easy terms.) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.futures contract .indenture.) charter ~ de inchiriere a navei nude .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .(mar. deed of trust ~ formal .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .executed contract ~ executoriu .

) consideration ~ executorie .running contract ~ in vigoare .i.t.standard agreement ~ -tip de navlosire .spot contract ~ sub sigiliu privat . counterpoise contramanda v. contracting party.) countertrade contraprestatie s.t.ra.m. privy contractual adj. specialty ~ -tip .) demurrage ~ contractuale . to incur.104 CON-CON ~ global . (o obligatie) to lay oneself under contractant s.t. countermand.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse . to counterfeit.package deal ~ implicit/tacit .. to call off contramandare s.f.contract by deed/under seal.null and void contract ~ oneros .unilateral/one-sided contract ~ verbal . counteroffer. (penalizdri) (mar. counterfeit. to adulterate.t.f. adulteration. stipulated by contract contraface v.subcontract ~ spot/pentru disponibil .(mar. spurious contragarantie s.demurrage incurred. to fake up contrafacere s.f.f.f.f. special contract.f. o datorie) to contract.) uniform charter ~ unilateral .(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare . (dr.void contract ~ secundar . balance weight. counterfeit(ed). (corn.f.to enter into/to conclude an agreement contracta v.implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza . v.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract . forgery. check. surety for a surety contragreutate s.oppressive contract ~ principal de inchiriere . to countersign contrasemnatura s. cancellation contramarca s.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen .onerous contract ~ opresiv . incurred demurrage contratrata s.f.f.to be under articles a incheia un ~ . to countermand. to cancel. to forge.valid contract ~ la termen . contractor.verbal contract contracte actuale .forward contract ~ nul si neavenit . (la licitatie) counterbid contrapartida s. (un imprumut. heel contraoferta s. counterfoil. forged. fake contrafacut adj.executory consideration contrasemna v.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat . weight equalizer. pi. fake. countersignature contrastalii s.(contracte de vdnzare sau cumpa. contractual.f. redraft .

superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s. (conturi) to audit 3. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate . (supraveghere) supervision 2.inspector ~ de masuri si greutati . contravener. (yerificare) check. (inspectie) inspection.) general average contribution.(c.audit ~ de calitate . tax bearer contribui v. trespasser contraventie s.t.wage and price control ~ al statului . equivalent value contravenient s. 1. (a examina) to examine.) draft/draught survey ~ operativ . contravention.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .) ticket collector.) supervisor. to control. (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . (revizor contabil) auditor 3. (financiar. mar.budgetary control ~ contabil .surveyor of weights and measures . (examinare) examination. (al unei activitdti etc.(asig.i. (director economic) controller. (a verified) to verify.statistical control ~ tehnic . quota ~ la avaria comuna .(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar .to hold the market controlor s.m. checking.) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei .) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie . average bond/payment ~ la coliziune . mar. to check up.customs examination/ inspection/search.state control ~ al venitului/averii . transgressor. comptroller ~ al cantitatii . (a supraveghea) to supervise 2.f. (bdneascd) share.n.standard batch control ~ prin imputerniciti . inspector.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare .quality control ~ de pescaj . (a inspecta) to inspect. contributor.technical control ~ vamal . trespass contribuabil s.) control.administrative control ~ al creditelor . offender. 1.m.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard . (mar. surveyor 2.m.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete .f. taxpayer.(mar.mandatory control ~ statistic .price control ~ al salariilor si al preturilor . checkup.(asig. infringement. (masa monetard) to squeeze ~ piata . ratepayer.f. infringer. examiner. vamal etc. to contribute contributie s. 1.CON-CON 105 contravaloare s.f. contribution.

) offshore convoy ~ de tragere .t.n.n.f. summons convoi s.(a activelor.maritime convoy convorbire s.) to convene. admissible conventie s. a titlurilor de valoare) realization convoca v.) composition ~ colectiva de munca . titluri de valoare) to realize convertibil adj.credit union/cooperative.) conversion . 1.long-distance call.agricultural cooperative.to call a meeting ~ un sindicat bancar . agreement.106 CON-COO ~ vamal .domestic limited convertibility convertire s.(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala .f.de reasigurare . {al unui recipient) content(s).river convoy ~ maritim .(c. toll/trunk call coopera v. (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut.collective labour agreement . convention. communal agricultural organization ~ agricola de productie . searcher.moisture content conurbatie s. to summon ~ o intrunire/§edinta . to call together. titluri de valoare) realizable convertibilitate s.cooperative farm ~ de consum . cooperation cooperatist adj. calling together.) convertibility ~ externa .preventive officer. assembling. convoy .(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s. 1. \o convert ~ m numerar — {active. emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin. to assemble.n.luggage inspector continut s.f convening.a imprumutului in titluri de valoare . conversion ~ in numerar . (fin.) truck train ~ fluvial .cooperative shop/store. (concordat. (acceptable acceptable. (bandd transportoare) conveyer. (despre preturi) fair.f.i. (adundri. consumers' cooperative society ~ de credit .f. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr.de larg .f.f. sedinte etc.f.t. talk ~ telefonica . landwaiter ~ vamal de bagaje . cooperative farmer cooperativa s.external convertibility ~ limitata interna . cooperative s. cooperative society ~ agricola . conversation. (al unui document) tenor ~ de umiditate . (la) to cooperate (in) cooperare s. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj.agreement in writing conversie v. conveyor.telephone conversation ~ telefonica interurbana .(despre active. conversiune conversiune s. treaty 2. (capacitate) capacity 2.f.(mar.postal convention " scrisa . convertible ~ in numerar .m.f. conurbation conveier s. cooperative bank .

(breasld) craft (guild). coproprietor.coo-cos ~ de credit local .t.diplomatic corps ~ si masini . counterpart. body ~ de nava .m.f.) corporation sole ~ internationala .f 1. (constituit sub forma unei corporatii) corporate.multinational corporation ~ profesionala .wage level adjustment corespondent s.f.?.) hull and materials corporatism^.incoming mail corp..t.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela . corporatism corporatist adj. 1. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s.{coca) hull (of a. mar. to adjust corela v.t. (a unui document) draft ~ de conosament .public corporation transnationala transnational corporation corupe v.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat . {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2. cost . mar. cooperative system copartaja v.f correspondence: (postd) mail . corruption cosmetizare s. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost.t. joint possession/property corecta v. cooperativization cooperatie s.(asig. to correct.5-.) hull and machinery ~ si materiale .f. to correlate corelare s.local financial cooperative cooperativizare s.??.fair/true copy ~ legalizata . joint/part owner coproprietate s.(titular. corporate 2.m.certified/attested/office copy coproprietar s. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr.f. (referitor la o corporate) corporative.f. to amend. (duplicat) duplicate. to share jointly copartener s. coownership.(asig.cornerciaia . guild 2. cu personalitate juridicd. {a mitiii) to bribe coruptie s. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. a a'iibalajului unuiprodus./?. 1.f correlation ~ a nivelului salarizarii .(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala .(mar.business/commercial correspondence ~ sosita .f coproprietorship.f.) corporation aggregate ~ exclusiva . (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar. ship) 107 ~ didactic .m.international corporation ~ inchisa . (a unui magazin. a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. corporative corporatie s. corporatist corporativ adj.m. tenor.teaching staff ~ diplomatic .". copartner coparticipare s. copy.

constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent . navlu.bond issue cost ~ al fortei de munca . wage costs ~ al intretinerii . asigurare.cost of labour. navlu si diferenta de curs de schimb .cost of new common equity ~ al ofertei de pret .direct cost ~ economic .(cont. freight and exchange ~ comun .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .) charterage ~ al noilor actiuni comune .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .shortage cost ~ de productie .cost of living ~ . asigurare.(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost.(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune . commission and interest ~ .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal . comision si dobanda .maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii . freight and landed ~ .cost of equity ~ al creditului . freight.cost.) current cost ~ de achizitie . transfer earnings ~ de penurie .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii .cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat .cost.(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate .issue cost ~ de inlocuire .cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii .lot-quality cost ~ al capitalului .fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia . insurance. cartage ~ al unei calatorii/curse .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare .(mar. navlu si descarcat cost.) common cost ~ constant .bid cost ~ al opririi productiei .actual cost .cost of recruitment ~ al reformei .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .production/prime/ flat/first cost ~ direct . navlu si comision cost. insurance. navlu . insurance.(atribuibil mai multor produse etc. insurance. asigurare. asigurare.) (cont.(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor . asigurare.cost of downtime ~ al transportului .cost. freight and commission ~ . insurance.carriage. freight ~ .

(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .n.dual listing ~ la bursa . to come high co$ s.standard cost ~ suplimentar .decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .managed costs ~ sociale .budgeted cost ~ real .(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.extra cost.estimative/ estimated cost ~ fix .average variable cost ~ neabsorbit .". (la bursa) to quote cotabil adj. (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .to be expensive. alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.) quotation. basket ~ valutar .cost and insurance ~ si navlu .variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor .fixed cost. exchange listing . to cost ~ scump .cost and freight ~ total al stocurilor .(cheltuieli de regie.(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald.real cost ~ recurent .f.(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.(stock) exchange quotation.. listing ~ dubia . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie . (bur.(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .indirect cost ~ initial .t.working costs ~ de reprezentare/mandat .time cost ~ planificat .COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz . ascultdtori etc. (la bursa) quotable.original cost ~ istoric . actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .) cost per thousand ~ marginal/incremental . neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp . currency basket cota v.recurrent cost ~ standard .(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii . (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare .(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect . to cost dear.average fixed cost ~ mediu variabil . quoteworthy cotare s.social costs costa v.

debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei .f. wine cellar/vault.f.(mar. credit.110 COT-CRE ~ pentru disponibil .financial crash crama s.(mar.redemption quota ~ de export . mated) check.branding ~ de credite .import quota ~ de profit .f. stub crah s. cellar creanta s. loan 2.consecutive quotation ~ de deschidere .closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .marrying price ~ de tnchidere . share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor . de participare.n. 1. failure ~ bursier .claims and liabilities creare s.taxable quota ~ in aur — (cota. de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ . bankruptcy.) quotation. counterfoil. (bur. claim ~ cesionabila .book debt ~ garantata prin ipoteca .member fee ~ individuals . debt.f. creator ~ de piata . subscription.entrance fee ~ de membru . daily s. (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.(bur. m.i. creation ~ a marcii .tax-free quota cotidian adj.) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar.share.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .) rate of freight. levy ~ de inscriere . (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.) general cargo rate. (contramarcd. daily paper cotiza v.n.nominal quotation ~ oficiala . heel. freight rate ~ a navlurilor de linie .agricultural credit ~ bancar . due. market crash ~ financiar . (corn.(in economic) credit creation creator s.debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta . depusd in aur.) credit (side) 3.(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol .n. generals rate ~ de amortizare .f.outstanding claim/debt creante $i angajamente .assignable debt ~ contabila . crash.share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe . price ~ anterioara .commercial/trade credit . talon. maker.stock exchange crash.export quota ~ de import .f. quota ~ parte din beneficii .parte .) market maker credit s.n.bank credit ~ comercial . to subscribe.(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s. quota. fee.) trust ~ acordat brokerului .share of profit ~ de vanzari .official quotation cota s.previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva .spot quotation cotatie s.

(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .discount credit ~ documentar .international credit ~ intern . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .foreign credit ~ fara garantie .(utilizabil. la alegere.produce advance/loan ~ personal .long-term credit ~ pe termen mediu .unlimited credit ~ neperformant .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.medium-term credit ~ pe termen scurt .mortgage credit.(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .documentary credit ~ extern . (SUA) current account credit ~ lombard .(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .investment credit ~ de refinantare .(reputafia unei persoane.confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .export credit ~ de investitii . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .CRE-CRE 111 ~ cumparator .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .credit on personal property ~ multivalutar . credit on mortgage.bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .working capital credit ~ de export .domestic credit ~ ipotecar .refinancing credit ~ de scont .credit on real estate ~ international .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .

(animate) to breed.to open a credit/an account with smb. to go up.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist .') accounts payable ~ comercial . stockman.transferable credit a avea ~ la cineva . to escalate. to rear.care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil .pledgee ~ garantat prin obligatiuni .cattle breeder.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public . (cont.(despre o banca) to overlend creditor adj. to raise v.to carry to smb.revolving credit ~ scump . to increase.bond creditor ~ general . despre preturi) to .creditors under commission of bankruptcy crescator s.(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent . stockbreeder creste v. lender. (puternic..m. s. animate domestice) breeder ~ de vite . to increase.public credit ~ .m. (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2.sau a Bdncii Nafionale . a lua cu ~ .(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier .t.swing credit ~ reinnoit automat .trade creditor ~ cu garantie .(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat .to be a sound man a cumpara pe ~ .to have credit with smb. to cultivate.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate . (preturi) to advance 2. a avea ~ pe piata .(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri .seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by .(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit . (plante) to grow..dun ~ ipotecar . to rise. (despre preturi) to advance.installment credit ~ reciproc negarantat ..mortgagee.punte/de legatura . 1. credit. creditor.to buy on trust a deschide cuiva un ~ . loaner.execution creditor ~ in ultima instanta .'s credit creditav.?. encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie . (de vite.. to credit ~ excesiv . mortgage creditor. 1.to take on credit a trece in creditui cuiva . to raise.

rise. (a se acumula.steady state growth path of nominal income ~ temporara . (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep. 1.(a preturilor) boomlet a fi in ~ . (a prefurilor) advance. (acumulare.sustainable economic growth ~ economics zero .) to bull criza s.expansion of production ~ a riscului . boost. crisis.overproduction crisis ~ economics . mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion. (a pietei) stringency ~ de lichiditati . upturn.(funciare.periodical increment ~ procentuala .CRE-CRO 113 soar.cattle breeding ~ de capital . (a afacerilor) stagnation.(a cursului) {bur.(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila .) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor . in special despre decalaje) to widen cre§tere s.) with average ~ avarie particulars .animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata .) with particular average ~ aviz . with 2. mar.(despre cec) cheque crossed generally . fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei .under advice ~ barare generala .) cum ~ cu alt proprietar .f. increment.(asig. cruise ~ in jurul lumii .structural crisis a fi in ~ financiara . nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor . imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal .) accrual ~ a animalelor .percentage growth ~ spontana a valorii . in special despre dobandd) to accrue.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie .under new ownership ~ avarie .f. (continud) (cont.global/world cruise cronometror s. increase.petroleum crisis ~ structurala . (bur.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica .(asig. (depresiune) depression.f.economic crisis ~ financiara .increase in demand ~ a productivitatii .(asig. (despre cursuri bursiere) to trade up. (a se amplified. upswing.(a capitalului social) capital increase ~ economica . mar.financial crisis ~ petroliera . growth.m.to come down croaziera s.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ .

crop ~ alternativa/intercalata .under will ~ titlu de imprumut .) at risk ~ taxa zero .(by) piecemeal.cum dividend.delivered docks ~ personal insuficient .carriage paid home ~ ziua . (in special cereale) to crop.t.(bur.as loan ~ titlu oneros .by the day cuantums.(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .collection on delivery ~ raspundere limitata . (SUA) dividend on ~ dobanda . cultivation.(bur.(bur. 1.114 CRO-CUL ~ barare speciala .under the date of ~ destinatia .) cum distribution ~ dividend .) cum all ~ transportui platit .(mar.n.(despre o plata) (dr.) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri . m.) subject to safe arrival ~ contract .(bur.measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie .(despre piata bursiera) bearish ~ testament .(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .(asig.) bound for ~ distribuire .) subject open ~ conditia sosirii sigure . farmer cultura s.limited ~ raspundere limitata si capital redus . (agricola) culture. (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.(clauza de navlosire) (mar.for value ~ toate beneficiile .) corporate culture culturi cerealiere . 1. culture 2.(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului . by the piece.(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .carriage forward ~ protest .columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar. piece by piece ~ clauze .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.duty-unpaid ~ tendinta de crestere .(de dividende etc. (pdmdntui) to cultivate. to farm.) cum capitalization ~ cu bucata .f.) under protest ~ ramburs .claused ~ coloane . grower. to grow 2.(despre calendare.(bur.) loose-leaf ~ tncepere de la data . to raise.f.dry farming cultivator s.) cum coupon ~ data de . farming ~ a terenurilor fara irigatii .cum interest ~ drepturi . to till.cereal crops .) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .duty-paid ~ taxele vamale neachitate .under deed ~ cupon .limited and reduced ~ rise .(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .as from ~ lichidare la mijiocul lunii .ratal cultiva v. quantum ~ al despagubirii .catchcrop ~ mixta . registre etc.

f.) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur. to purchase 2.catalogue buying ~ pe baza de comision . buyer.to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere . (actiuni ale unei societati.(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .) supporting purchases ~ speculative . purchase ~ a la hausse .to buy for future delivery cumparare s.to buy retail ~ cu facilitati de plata . 1.CUL-CUM 115 ~ furajere .purchase on commission ~ pe credit . incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .m.hire purchase.) (SUA) wash sale ~ in rate .(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .to buy on easy terms ~ cu plata in numerar . (actiuni ale unei societati) to buy into.) vendee ~ eventual/potential .buyout .employee buyout ~ a unei societati .) averaging in ~ de articole de uz curent .possible/ prospective buyer ~ ferm .impulse buying cumparari de sustinere .to buy cheap/low ~ cu amanuntui .to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man . a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .cash purchase.to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .to buy by auction ~ la termen . buying.(a preturilor. to buy.) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur.to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .(a cursului) (bur.retail purchase ~ cu plata in numerar . purchasing.(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.technical/ industrial crops cumpara v.firm buyer .high-repeat purchase ~ de proba .t. shopper.(bur. (toate actiunile unei societati) to buy out.(bur. purchaser. (dr.speculative buying comparator s.) to overbuy ~ in rate . purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.angro/cu ridicata .) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .forage crops ~ tehnice/industriale .wholesale purchase ~ cu amanuntui .purchase on credit ~ sub impulsul momentului . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .

) present. (despre lund) (corn.demand curve ~ a consumului .(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .central exchange rate . (fara rezerve/mentiuni) clean curba s. purchase.payment coupon ~ valoric . (de functii) holding more than one office/appointment.m. (despre cheltuieli) running curier s. trading stamp cuprins s. (al unui document) tenor curat adj.) undisclosed buyer ~ pe o piata . (valutar/de schimb) rate of exchange. (de apd) watercourse. 1.production curve ~ a randamentului .) buyers no sellers cumparatura s. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj.f.heavy purchaser ~ impulsiv .(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei . (despre an etc. 1.impulse buyer ~ nenominalizat . messenger. shopping a face cumparaturi . (zilnic) daily 2. (de stofd) remnant ~ de dividende .marketer cumparatori fara vanzatori . exchange rate 3.share price ~ al cecului . (bur.supply curve ~ a productiei .(bur. (fin. 1.) quotation.n.(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.) yield curve ~ atipica a ofertei de munca .(bur.(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.quotation of the day ~ central . cumulative cunoastere s.(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin.f.t.n. price 4.market price/rate ~ al titlurilor de valoare .security price ~ al zilei . (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin.to go shopping cumul s.) denomination unit cupon s. errand/office boy curs s. de materii) summary 2.) instant.f. (tabla.116 CUM-CUR ~ important . knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. courier. curve ~ a acceptarii .(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii . (despre monedd) legal. (despre preturi) current.(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon.downward curve ~ normala de randament . current. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta .dividend warrant ~ de dobanda .) coupon 2.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot .n.interest warrant ~ de piata .consumption curve ~ a indiferentei . (serie de lectii) course ~ al actiunilor .n. plurality of offices cumula v. 1. river course 2. pi.f.

{bur.nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai . fin.rate of exchange ~ de schimb dirijat . caretaker custodie s..court of arbitration. distant cruise ~ regulata .m.issue price ~ de interventie .f. (parcurs) haul ~ lunga .m.n.official exchange rate ~ de schimb real . can ~ metalica pentru depozitarea de valori . deep-sea/distant trade. pi.n. nearmoney cvasicontract^.{bur.{al valutei) selling rate ~ direct .) bid/buying price ~ de deschidere . {ladd) case.kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu .f. broker custode^.floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat .{serviciu bancar) safe custody cutie s.) opening price ~ de emisiune . custody ~ sigura . {de conserve) tin. appellate court ~ de arbitraj . arbitration court ~ de casatie . courtage.) middle price/rate ~ neoiicial de schimb . word .(bur.CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .{la bancd) safe deposit box cvasibani s.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .freely floating exchange rates ~ de schimb multiple . quasi-contract cvasimonopol^.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere .n.{bur.court of cassation ~ de conturi .) trading price ~ de vanzare . bin.{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant . course (of a ship) 2.{mar. quasi-money. {a unui vehicuf) drive.supreme court curtier s.) wide price ~ de cumparare . box. custodian.{bur.{bur. quasi-monopoly cuvant^.f. 1.managed exchange rate ~ de schimb fix .) trade curtaj s. {a navei) (sea) voyage. brokerage. stockbroking curte s.real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut .multiple exchange rates cursa s.n.) closing price ~ de panica/foarte scazut .) court ~ de apel .{de guvern) peg ~ de tranzactie .f.{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial .m.court of appeal.audit office ~ suprema .{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur. {dr.) long course.unofficial rate of exchange ~ nominal . ride.) panic price ~ de schimb/valutar .{mar.

fi.118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums. quomm a avea ~.to form a quorum .to have a quorum a constitui un ~ .

de acostare . (limita) term 3.quay berth .date of maturity. delivery date '. cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum. (a inmdna) to hand over 4. (notiune fundamentala.contract date ~ de acostare la dana .to render assistance ~ chitanta .f.(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.ready berth ~ sigura . (o sentintd) to adjudicate..discharging berth ~ de incarcare . (oara) time 4.un aviz competent .f.(cdtre un superior) report.date of delivery.landing stage.de chei . to type dactilografie s. (relatare) account (rendered).) minutes. 1. to give.effective date ~ a po$tei .(oil) tanker berth . data ~ a intrarii in vigoare . pi.) stem/stemming date ~ de inregistrare .to give an expert opinion dactilografa s.f. sailing date ~ de sosire .loading berth ~ de minereu . to award . pier barge pregatita . to return.n. (statistics) (official) returns. (protocol. (ceva furat) to restore 5. gift dara s.ore berth ~ de pasageri . typist . to grant 3.un acont — to pay an account .to commission .(a navei) date of arrival ~ . berth space . (calendaristica) date 2.alongside date ~ de anulare/reziliere .lighter berth -. mooring berth.limita . berth.D da v.date of loading. bani) to allow. typewriting dana s.in exploatare .f.de plata .de descarcare .to receipt ~ faliment .date of invoice ~ -de incarcare . {(imp.(a contractului) cancelling date ~ de expediere . (a acordd) to bestow/to confer upon smb. 1. (a o/er. (cdrtile de joc) to deal 8.(a mdrfii) (mar.term day .to give/to provide security .de facturi .invoice typist dactilografia v.t.entry date ~ de livrare .date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing.date as postmark ~ a scadentei . (mar.f. statement of accounts data v.quay berth ' de antrepozitare . (taro) tare dare s.(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf . to date data s.to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . t.plutitoare .) date of shipment ~ de facturare .ajutor . (gratis) to give away 6. due date ~ contractuala .t.i. giving ~ de seama .f.passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .. (mapoi) to give back. (o recolta) to yield 7.pentru §lepuri . v.) to offer 2. present.

tabular data dator adj.expected discharging date date compuse . (ipoteca) encumbrance ~ consolidata .unclaimable/undue debt ~ insolvabila . owing.doubtful debt ~ neta .barred debt ~ publica . to owe datorat adj. 1.stale debt ~ curenta . due datorie s. (arierate. obliged (to) a fi ~ .net debt '. domenii) composites ~ la dispozitia conducerii .to be in debt datora v.(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale . 1.piramidala . bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila .(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara . maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa . honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a .t.debt of old standing.statute .irrecoverable debt ~ nesigura .(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche . in caz de faliment.internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta . indebted (to). (obligafie) obligation.public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna . (angajat fafd de) under an obligation (to).(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat .(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.(care grupeazd informatii din mai multe sectoare. indebtedness.current debt ~ de onoare .official data ~ statistice .mortgage debt ~ neconsolidata .debt of honour. (involved) in debt 2.unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila . old--standing debt datorii acumulate/restante . owing money.unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata .external debt ~ flotanta . debt. datorii restante) arrears 2. owed.f.120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare . liability 3.statistical data ~ tabulare .backlog of debts .

) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive .war debts ~ externe . (pierdere) loss.penalty for nonperformance of contract.(asig.on sale or return ~ serviciu . for. with. 1.to be out of debt a se achita de ~ . 1. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure . unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .DAT-DEA 121 ~ de razboi .recovery of damages.on duty ~ vanzare .moral prejudice ~ necontractuale . liquidated damages ~ evaluate subiectiv .(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore . damages ~ morale .nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.to get out of debt datornics. (despdgubire) indemnification.prospective damages a acorda ~ . (dr.(a bunurilor navel) (mar. to incur debts a fi inglodat in ~ .(stabiHte de instanta) damages at large.(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .damage to property ~ pretinsa . (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala . harm 2. compensation.(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ . dealer ~ autorizat . of 2.to recover damages deprep.to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .authorized dealer ~ de titluri de valoare .damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale . above .(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice.) exemplary damages ~ generale .damage to persons ~ delictuala .f. m. under offer dealer s. through ~ -a lungul bordului navei .m.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord .(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese .) tort 3.general/ordinary damages ~ indirecte .dealer in securities deasviprsi prep.to sue for damages a obtine ~ .(dr. deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile . {prejudicing prejudice.to run into debt.after date ~ ocazie second-hand ~ proba .on sale. pi. (paguba) damage. debtor dauna s.malicious damage ~ materiala .

1. (a vinde cu amanuntui) to retail.) i.m. (un premiii) to award (to.} judgement. s.n.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi. landing stage/pier/ place. (un titlu) to confer (on) decimal adj. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori .. release deblocare s.t. to disembark.f.f. resolutior2. lapse decerna v. (dr. debtor.pledger. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva . tobacconist's.'s account.release of funds debu§eu s.) debit side. respectiv reducerile de pasiv) {cont.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat . (coloana din partea stangd a nnui cont. wharf debit s. (tutungerie) tobacco shop.122 DEA-D. sentence. (din drepturi) (dr incapacity. lapse decadere s. (pasageri) to land. time lag ~ de randament . (datorie) debit 2.insolvent debtor ~ ipotecar .i.group decision . (mdrfuri) to unload.debtor -default ~ principal . parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v..solvent debtor debitori diverse . (corn.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:.n. to debit smb. (fonduri) to unfreeze. gap. (declarat de instantd) judgement debtor. discharge debita v. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj .) yield gap ~ deflationist . (din drepturi) (dr. pledger ~ insolvabil . :.mortgage debtor.bad debtor ~ solvabil . award.t.to be in the red debloca v.n.to find a market decalaj s. decimal decizie s. to sell by retail debitor adj.(a unu. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s.n.) market. prima clasa) {bur. decision. (de ziare) news stall/stand 5. to smb. to set/to put ashore. (de curs de apd) flow. red 3.f.t. to discharge. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ. mortgager..deflationary gap ~ economic .principal/chief/primadebtor ~ rau platnic . (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential . debit.: unfreezing ~ de fonduri .-. mortgagor ~ in incapacitate de plata .sundry debtors a fi debitor .economic gap ~ tehnologic .t. (eliberare) releas. : ~ liniei .potential market/outlet a gasi un ~ . 1. with 2. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth. 1.(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist .technological gap decadea v. to unship.

import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .) inwards entry.custom-house/customs broker declarare s.bill of sight ~ vamala suplinientara .consular declaration ~ de abandon .economic decision ~ economica strategica .) outwards entry.(mar.) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare . earnings statement ~ de solvabilitate .ultimate decision ~ economica .vamala finala . (in vama) to enter.t. entry inwards. declaration of duty. declaration. declarant ~ vamal .imperfect/ preliminary/sight entry.(mar.declaration of solvency ~ de valoare . mar.to declare null and void.) notice of abandonment ~ de bagaje .(mar.) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri .prime entry ~ vamala preliminara .(asig.entry. (venitui) to return ~ avarie comuna . mar. tax return.entry of goods ~ in stare de faliment . to annul ~ recurs .f.(mar. declaration ~ a avariei comune .to appeal declarant s.(asig.misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .f.final/closing declaration ~ vamala initiala .strategic economic decision ~ economica tactica .) affidavit ~ a carausului . statement 2. dr.) distringas ~ definitiva .home value declaration ~ autentificata (dr. m.. captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie . to invalidate. to declare.free entry ~ vamala . subjurdmdnt) (dr. customs declaration ~ vamala a echipajului . (scrisd. bill of entry ~ vamala de import .) to declare general average ~ nul si neavenit .decision beyond/past recall declara v.adjudication of bankruptcy declaratie s.) acknowledg(e)ment ~ consulara .entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare . entry outwards ~ vamala de intrare/sosire .tactic economic decision ~ irevocabila .(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment . 1.return of income.(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine .declaration of value ~ falsa .postentry .

f. deficient.f. fault detector/finder/ locator. (despre un an agricol) lean a fi ~ . {dintr-un intreg) deduction 2.n.standard deduction defect s. (despre mdrfuri) scarce. defective.t.t.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ .) shipping deficit deficite gemene . fault detection defectuos adj. al productiei etc. (fin. (despre un contract) to run on deduce v. (dintr-un intreg) to deduct 2. executive order decreta v.) goal definition deflator s. shortcoming adj. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului .f. out-of-work decurge v.(mar.) decline decont s.f. short. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj. deficit. 1.f. defective.to have a deficit. disinflation deflationist adj. to settle decontare s. (despre buget) adverse.n.n. (analizare. m. decree.latent defect ~ de fabricatie .) deflator deflatie s. flaw detector defectoscopie s. out-of-repair. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s. deduction. 1. out-of-order. faultily.fault of fabrication defectoscop s.n.to be in short supply definire s.(man. defect. m.f. in disrepair ~ ascuns . faulty. defining.budget deficit ~ de rezerve . (al activitdtii economice.decree law. reimbursement decontav. decorator ~ de vitrine window dresser decret s. to deduct deducere s. disinflationary . (o instalatie) to shut down decuplare s. to be in the red deficitar adj. deduction ~ a dobanzii .n.settlement by transfer decorator s.f. breakdown deficienta s. fault.job breakdown ~ forfetara . reserve deficiency ~ de tonaj . discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli . (legiferare) enactment ~ -lege .f.t. (fin.tare allowance defaica v.balance of trade deficit.interest deduction ~ a tarei .f. deflationary.n.) deflation. 1. imperfect adv. to decree.124 DEC-DEF declin s. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale . (a analiza.defraying of expenses. definition ~ a obiectivelor . deficiency deficit s.(fin. charter. failure.f. (a legifera) to enact decupla v.) twin deficits a acoperi un deficit . shortfall 2. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament .t.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves. shortage.balance of payments deficit ~ bugetar .i. external deficit ~ al balantei de plati . to charter. (neajuns) drawback. defectively defectiune s.

wrongful dismissal democratiza v. embezzler.m.r. peculator defri§a v. (imputernicit) mandatory. authorization. (corn. delegate.devolution of authority ~ economics . delegation.t.to resign. peculator delcredere s. to remove.trade mission delict s. to embezzle.(a firmei) registered name depanav. offence. (retragere din circulatie a unei bancnote. (misiune) mission 2. to remit. to defalcate. to name.f. to embezzle. (a retrage din circulatie o bancnotd. de gaj) to disencumber degrevare s. to delegate.f.n. to resign.DEF-DEP 125 defrauda v. dismissal ~ nejustificata/injusta . peculation delapidator s. to depute delegat s.f.firm/trade name ~ a marcii . (grup) delegation 3.m. 1. democracy ~ industrials . to quit. datorii) to relieve. density ~ de stivuire .f.t. 1. a unei monede) demonetization 2. (mandat) commission. datorii) relief.f.f. defrauder.) del credere delega v. embezzlement. to denominate denumire s. to peculate delapidare s.t. vacating. to discharge (from function/office) demitere s.n. (de obligatu. name. (financiar) delinquency demisie s. (despre calitate) to go down degresiv adj.m.tightness ~ in gramada . misdemeanour. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s.t. reclamation.f. defalcation.r. (de sarcini ipotecare.t. delinquency. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5. to grub. (yn teren) to clear. resigning. to democratize democratic s. remission.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata .t. to defalcate. to defraud.t. degressive degreva v.f. (devalorizare) devaluation densitate s. embezzler. mandate.f. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. to dismiss. resignation a-i da/a-§i inainta demisia . (a unei pdduri) clearing degrada v. (de sarcini ipotecare.t. denomination ~ a firmei . m. (opddure) to clear defrisare s. (de obligatu.t. (a unui teren) clearing. resigner demite v. o monedd) to demonetize v. defrauder. (loctiitor) deputy.f. defalcator. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere .f.i. grubbing. to peculate defraudator s. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. to defraud. to reclaim.brand name ~ a marfii .bulk weight denumi v. (reprezentant) representative delegatie s.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v. defaulter. to repair . (document) certificate ~ de autoritate .

dependence ~ de resurse . mar. floatMBi storage/warehouse ~ portuar . (concedinl. (dr.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj.warehouse ~ de materiale .(cerute . (ilegal) to disseise (of) deposedare s. call deposit ~ la import .) profit centre ~ central/de coordonare . departmental depa§i v. (bancar) (bank) deposit 3. (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2.open depo: ~ m valuta . importator ca forma. 1.supply depot ~ de minereuri .m.) resource dependence deponent s. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. depot ~ de locomotive . o perioadd de timp) to overstay.n. (ilegald) disseisin depou s. breakdown mechanic departament.n. (bur.storage vessel.) consignor/shipping depot ~ angro . (o suma.(asistentd financiard.time/term deposit ~ la vedere .timber yard. (SUA lumberyard ~ de marfa . 1. (de tranzit) entrepot 2.foreign deposit ~ la cerere . furnizare de materii prime etc. storage yard.bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea .roundhouse ~ de tramvaie .f dispossession.m.) (man. 1.deposit at loot notice ~ pe termen scurt . (de) to dispossess (of). demanc. a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare . depot.wholesale warehouse ~ bancar .) backwardation deposeda v.dock storage. repair 2. o cifrd) to top.deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor .s. (contui in bancd) to overdraw dependents s.staff department ~ de control .(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar . (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar.deposit at call.) general average depositor deport s.ore yard ~ de tranzit . storehouse. qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .DEP-DEP depanare s.n. breakdown service depanator s.t.entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber . repository.tramway shed depozit s.f. warehouse.t.n.f.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .(asig.banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen . (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna . to exceed. (serviciu) emergency repairs.quay warehouse ~ pe termen lung .sight deposit ~ pe chei .) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.

(agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. (de bani in banca) deposit. (subevah-iare) undervaluation.to enter outwards ~ garantie . notice deposit ~ la cerere deposit at call. testimony.DEP-DEP 127 depozita v.to put/to deposit money in the bank. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca . depositor depune v. to disvalue.t. (o plangere. (dr. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei . depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie .f. (consignatar) depositary.long-term storage ~ de marfuri paletizate .f. evidence. consignment 2. (a subevalud) to undervalue. (in antrepozite vamale) bonded. (a tim-brelor) defacement ~ monetara . to recede. (timbre) to deface. un protest) to lodge. 1.temporary storage depozitat adj.f. demand/ call deposit ~ la vedere . (acte. to underrate v.sight deposit . to cancel depreciere s. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice. 1. (a devaloriza) to depreciate. deposited.f. 1. (o declaratie vamala) to enter. storing. stored. to testify depunere s. to deposit.transit storage ~ in vrac .) deposition. (moneda prin aliere etc.container storage ~ in stoc .m. to deposit a guarantee ~ marturie . (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. devaluation.t. despre functionari) to be sworn in 4. (in antrepozite vamale) to bond 2. to file 3. (bani in banca) to deposit.(de mar/a. underrating. (a unei decla-ratii vamale) entering. to devalue.f.to wharf depozitar s. in-bond depozitie s. to stock.) field warehousing ~ in aer liber . (devalorizare) depreciation. v.to give a bail/guarantee. entering 3.slumpflation depunator^.w.to give evidence.t.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. to enter.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . warehousing ~ de lunga durata . to warehouse. to store. (jiirdmdntid. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . storage. to consign 2. to bank.palletized storage ~ externa/pe termen . (a unei plangeri.bulk storage ~ pe chei .outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere .) debasement.) to debase.t. (monetard prin aliere etc.wharfage ~ temporara . forward buying ~ in tranzit .. a unui protest) lodging. bailee 2. materii prime) buying forward. (o cerere) to hand in.r. 1. to devaluate.currency/monetary depreciation depresiune s.

) to unroll.n. unloader.f.(guri de magazie. o afacere) to carry on descalifica v. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj.overboard discharge descarcat adj. to unship. (o navd etc.) to discharge.t. (docher) docker.partial unloading ~ peste bord . afloat discharge ~ partiala . to decentralize deschidere s. discharging.) to disqualify descalificare s.f. 3.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . (un zdcdmdnt) to strike descoperire s.offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire . (un cabin) to unwind.patent specification ~ a postului . unloaded. achitare) discharge ~ de marfa in minus . (absolvire.(a navL^ discharge afloat. 1. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s.port discharge ~ in rada . description ~ a brevetului . un document etc.) disqualification descarca v. stevedore descentraliza v. (a bascula. a achita) to absolve.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . 1. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr. (exonerare) exoneration.f. (a unei nave etc. (basculare) dumping 3.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala . (a exonera) to exonerate.n.t. saborduri in bordaj) (mar. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. 1. to unreel. landing 2. (a plati. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie .(a unui produs intr-o reclamd) accurate description .(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . (o hartd.m. a rdsturna) to dump. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire . 1. disembarkation. to spread out.) loading aperture/opening ~ de tonaj .t.gross terms discharge ~ in plus . discharger. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr.unsecured overdraft descriere s. to uncoil 2.t.to discharge afloat descarcare s. to discharge. to land 2. opening ~ catre public . to disembark. to unload. (un contract. (navd abandonatd) derelict derivat s.f.128 DEP-DES dereglementare s. unshipment.(man.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v. landed ~ in minus . unshipped.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului . (a absolvi.) discharge.t. unloading. (in cont.f.(fata de documente) short-landed descarcator s. discharged.f.

\. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. refund.f. (populatia) to serve 2. o instalatie) to service. to rescind 2. (a unui contract) cancellation. suppression.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . m.) spreadsheet desfiinta v. to handle deservire s.t. (cont. (a anula) to cancel. (un contract de munca) to sever 2.industrial design designer s.DES-DES 129 desemna v.t. amends. (o activitate) to carry on. (baloturi de mar/a) to unbale. recovery. (un utilaj. to requite. to suppress. designation. to undo.t. to abolish. reparations ~ a pagubelor de avarie . (abrogare) abrogation.war reparations . (pentru servicii) to remunerate. to refund. design ~ de mediu . mar. compensation. designer despacheta v. indemnity. abolishment.t. 1.n. 1.) average as customary ~ baneasca/pecuniara . despre unele mdrfurf) loose desfasura v.ca de obicei" . (a vinde) to sell. (a unui cartel) decartelization. (daune) damages. requital. o functie) appointment. to market desfacere s. (yanzare) sale desfacut adj..(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . to show 2. ofunctie) to appoint. (a etala) to display.remedy by judicial process despagubiri contractuale . to annul. 1. 1.vindictive damages ~ de razboi .legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . 1.t. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. (anulare) cancellation. (pentru cheltuielf) reimbursement. service 2. (a unui contract de munca) severance 2. a unei instalatii) service. to indemnify. annulment. 1.(asig. annulment. repeal. to repeal. to compensate. to unpack. cutii) to uncase despagubi v. to unfold desfasurator s. (legala) remedy.n.recovery in kind ~ legala . indemnification. (intr-un post.f. (a unui utilaj. (neambalat.f. (pentru cheltuieli) to reimburse. rescission 2. {un contract) to cancel.pecuniary compensation ~ in natura . to annul. (un cartel) to decartelize. to designate.t. prejudicil) to make amends to despagubire s. undoing. (pentru servicii) remuneration. (a abroga) to abrogate. to nominate desemnare s. nomination deservi v. (pentru daune.f. (o corporate) to disincorporate desfiintare s. (intr-un post. (din Idzi.t. to void.f.

(fata unei bancnote. to deteriorate. fixare'i determination. discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare .(man.t. paper refuse ~ industriale . (a stabili. (al unei plati) payee.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . (despre un articol) odd. (a specified. (stabilire.130 DES-DET ~ necontractuale .(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii .f. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v. to unstow destivuire s.n.to force up prices ~ scaderea preturilor . to discharge destituire s.(stabilite de instanta) damages at large. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac .off-cuts.t. dismissal. recipient. (a stabili.industrial wastes ~ radioactive . (a fetei unei bancnote. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont.t. (a daunelor) (asig. to impair. incomplete destinatar s.t.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . (consignatar) consignee destinatie s.f. (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s. (a convinge) to persuade. t. a unui cec) to deface deteriorare s.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . to dismiss. impairment. (rebut) scrap. a enumera) to itemize deta§a v. (transfer. a constata) to ascertain. (convingere} persuasion.f.m. waste. a fixa.m. v. refuse. damage. retail dealer. conviction. wastage. to damage. a unui cec) defacement ~ a capitalului . (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj.utility refuse/wastes detailist s.) to adjust ~ calitatea unei marfi . deterioration. (al unei remiteri) remittee. to convince.f.r. (daunele) (asig.radioactive wastes ~ reciclabile . retailer.crushing damage determina v. a decide) to determine. destination ~ finala ultimate destination destitui v. (constr anger e\ binding over 2.reducible wastes ~ refolosibile .. 1. addressee.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor .f.to force down prices determinare s. (a obliga) to bind over 2. (constatare} ascertainment. 1. not paired.cotton wastes ~ de cherestea .offal wheat ~ de hartie .) goal setting . to detail. small trader detalia v.t.f. unliquidated damages a cere ~ . remnant.

equity holder.overestimate devize s.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s. (leftinire) marking down ~ monetara .f.t. business (done) devize.estimate of costs.f. misappropriation. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man.t. n. 1. (despre un articol) odd. disagreement. (de fonduri) defalcation.average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa .n.) to devaluate.) to debase 2. bill of quantities ~ exagerat .t. not paired./n.f. (mar.) devaluation.franchiser ~ de actiuni comune . to embezzle.) termor ~ al politei de asigurare .cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v. incomplete dezavantaj s. (a unei monede prin aliere etc. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen .summarized estimate ~ descriptiv . fraudulent conversion detinator. to peculate. (mar. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate .-shortcoming dezavantaj a v.DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .rough estimate ~ centralizator .f. (monetard etc. to own. reciprocal shareholding devaloriza v. o situatie) to hold ~ un post/o functie . pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . (moneda prin aliere etc.specification ~ estimativ .(de acfiuni. dissent dezarima v. to disadvantage . (a ieftini) to mark down devalorizare s.f. to depreciate. (rate of) turnover.) to break out/bulk dezarimare s.) debasement 2.to hold an office detinere s. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj.n. estimate ~ aproximativ . common stockholder ~ de certificate provizorii .) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd.(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente . (moneda etc.t. foreign exchange/ currency ~ de cliring . to misappropriate deturnare s.(dr.f. disadvantage.licensee ~ al unei fransize . (fonduri) to defalcate.n. (a poseda) to possess. peculation. commonage dever s. to hold. 1. embezzlement.clearing foreign exchange dezacords.t.s'. (o pozitie.) detinue ~ reciproca de actiuni . depreciation. pi.(al unei cambii) holder for value detine v.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. cost estimate. (neajuns) drawback. to devalue.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding.(dr.

flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie . want/lack of balance.(mar. dezvoltare s. (al balantei comerciale.f. disinheritance dezodorizare s.product development ~ economica .human development diagrama s.(a unei firme) (man. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v.f.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s.economic development ~ economica durabila . deindustrial-ization dezinflatie s.f.t.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s. to disclose dezvaluire s.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate .f.f.organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii . sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v. odour removal dezvalui v.) imbalance. diagram. development: improvement. obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2.sustainable economic development ~ organica/structurala .n. 1.) organic growth ~ umana .(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare .132 DEZ-DIF dezechilibru s. argument .operating process chart ~ a procesului tehnologic . (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin. to disinherit dezmostenire s. disequilibrium. de plati etc. (pferire de informatii complete. difference-dispute. chart ~ a activitatii . de exemplu handle.t.f. to develop.f.t.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s. growth ~ a gamei sortimentale .) disinflation ~ competitiva .process chart. (procesul prin care intermediarii financiari. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati . disagreement.n.f.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor .procedure chart ~ a organizarii . diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.f.

f.to sharecrop diluare s. (in bani) quitrent. 1. differentiation ~ a produselor .difference to pay ~ de pret . straits. difficulty 2.economic dynamics diplomat adj. (la ware) jetty.ex factory/mill/works dinamic adj.r.(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus .ex warehouse ~ doc/chei .m. breakwater dijmas s.container dimensions diminua v.f. dynamic(al) dinamica s.(asietd) (mar. to become differentiated diferential adj. to differentiate v.f. embankment. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde.for and on behalf of ~ uzina . 1.n. dilution ~ a capitalului propriu .DIF-DIR 133 diferenta s. to decrease. difference 2. dike. differential. (executiv) executive (manager) ~ adjunct . despre mdrfuri) (corn.f.m. rent paid in corn a lucra in ~ .f. diplomat(ist) directiva s. manager.) draft/draught/trim difference ~ de plata . seawall. (titrat.f. managing director.m. preferential) discriminating diferentiere s. (jend financiard) embarrassment. (mdrime) size ~ speciala . slackening din prep.f. (discriminatoriu.product differentiation dificultate s.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui . to slacken diminuare s. decrease.) dilution of equity ~ a fortei de munca . in parte) metayage. (in grdne) terrage. cu titlu universitar) graduate.overall dimensions ~ standard de container . sharecropper dijma s. direction. (vdndut din. dam. dynamics ~ economica .) ex ~ depozit .(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit . peasant on quitrent.(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur.. dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures. graduated s.assistant/deputy manager . head manager.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate .difference in price ~ de salariu .t. diminution. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3.r. (la bursa de mdrfuri. to differentiate. directive.difference over or under diferentia v. (in naturd.f.f.difference in quality ~ de pescaj . v. to diminish. instruction director s. dimension. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. stringency dig s.t.

membru in consiliul de admi-nistratie . discipline ~ financiara financial discipline discont s.(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.production manager ~ de produse .executive manager. state interference disagio s.n. 1.(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj.chief/head engineer directorate.trade discrimination ~ de varsta .f./!. evolutia costurilor. piata etc.f.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate . to control 2.registrar of companies ~ al serviciului de personal .f. (centrala) head office dirija v.t. tarifard) discrimination ~ a fortei de munca . discretionary discrimina v.) to control dirijism s.n. (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa . to manage.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ . (comerciald. sau un titlu de valoare) disagio discipline s. a conduces to direct. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda. (despre tarife. (SUA) chief executive ~ general .staff manager ~ artistic . (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s.owner-manager ~ regional .n. discrepancy.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor.) discriminating. (moneda. a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s.f. directorship directie s.business/sales/ commercial manager.(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar . care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii . (SUA) publisher ~ executiv .proprietar .f.t.art director/editor ~ comercial . (conducere\ management 2.general manager ~ interimar acting manager ~ . discriminatory . to discriminate discriminare s. 1.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert .district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic . preturi etc.investment manager ~ de productie .employment discrimination ~ comerciala . ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare. (a administra. (decalaj) gap ~ dintre costuri .editor.

collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru .devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe .) severance (of causes) disociere s. (proportional) to apportion distribuire s. (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin. (proportionald) apportionment ~ a resurselor .) dead mileage distribui v. asezare) disposal.resource allocation ~ expresa/urgenta . destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie .) unbundling dispasa s. mar. statement ~ conform legilor straine . (despre un spatiu) vacatable. ready.m.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars . pi. (a mai multor procese) (dr.export availability ~ imediata . (a prevedea. to dispose. to deal/to give/to share out.t.) dispatch. (de) to dispense (from). stipulation. to set out. pi. availability 2.transfer order ~ testamentara .) concealment disjungere s.(scrisd) job order ~ de plata . (dispunere. disposable funds ~ de export . dispatcher dispensa v.average adjustment/statement ~ de avarie comuna . to absolve (from) dispensa s. (a activelor de cdtre un falit.f. to set v.f. (expert de evaluare a avariei) (asig. (active lichide) (fin. (ordin) order 2.mileage ~ in iarzi . to put.(a postei) special delivery ~ gratuita .DIS-DIS 135 disimulare s. 1.f.immediate availability dispozitie s. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar.stringent regulations dispune v.f. (a aseza) to place. 1.f. disposition ~ de incasare . (speciala) licence disponibil adj.) available/liquid assets. (a decide) to decide 2. spot goods ~ de numerar in banca .yardage ~ parcursa in balast . distribution. 1.) average adjuster/stater/taker dispatch s. (prevedere) provision. available. controller.f.(din portid de descdrcare. (a ordona) to order.free delivery . disposable. mar. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. exemption.particular average adjustment/statement dispasor s.(fdrd mar/a) (mar.) adjustment. \. dispensation. (cu livrare imediata) spot s.(mar.n. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. to arrange. (declarable de avarie) (asig.i.m.t.f. excedentar) spare 2.t. resurse) to command distanta s. (de bani.n. saved time dispecer s. distance ~ de calcul al navlului .f. (a aranja) to dispose. to distribute.payment order ~ de virament .) chargeable distance ~ in mile .cash at bank disponibilitate s. despre o lege) to enjoin 3.f. (suplimentar. to exempt (from).

not. sundries diverse si neprevazute .product diversification ~ a riscului . division 2.(a produselor. insd prin divizarea celor existentf' . daily fee/allowance divers adj.f. distributor ~ automat .unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat . (regiune) region.m.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative . news items 2..136 D1S-DIV ~ selectiva .income distribution ~ cu amanuntui . pi. various. a pietelor de comercializare. varied.(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin.retail distribution district s. v. 1.(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial . (rubricd de ziar) miscellaneous column. 1.f.) superfluous diversification dividend s.f.) divisionalization ~ a actiunii . dividend ~ -actiune . a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse .f. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s.risk diversification ~ ineficienta . (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man.line filling ~ a produselor . sundry.n.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat .f. (a liniei de produse.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final . multifarious.f.robot distributor. to diversify. (cheltuieli diverse) sundry expenses. area distrugere s.t. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor . district. (a una societdti) demerger.r. to vary diversificare s. diverse. miscellaneous s.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s. n.(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors.

interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta . (parlamentui.) 1.f. (mar.(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta . division diviziunea muncii . calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .day-to-day rate ~ la vedere .(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .f. 1. to acquire doc s. harbour/port basin .f.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale. interest ~ bancara .simple/ ordinary interest a aduce ~ .n. (a unei companii) dissolution. to disincorporate dizolvare s.bank/banking interest ~ bruta .(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s.division of labour ~ sociala a muncii . calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare . fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital. to get. (constructie de andocare) dock 2. 1.usury ~ compusa .f.gross interest ~ capitalizata .interbank rate ~ intermediara . o adunare) to dissolve 2.D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati . (o companie) to dissolve.net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare .social division of labour dizolva v.accrued interest ~ camatareasca .mortgage interest ~ la conturile de depozit . disincorporation dobanda s.t.(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare .(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara . to obtain.running interest ~ de asigurare . (a parlamentului. a unei adundri) dissolution 2.(care nu este incd scadentd.t. divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s.(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata . (bazin portuar) dock (basin).(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta .to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.penalty interest ~ reala .

i average papers ~ de expeditie .commercial documents ~ contra acceptare . documentary documentatie s.customs documents/papers documentar adj. dock/waterside worker.documents against presentation ~ de avarie comuna .forwarding documents ~ de export .commodity dollar domeniu s.n. docksman. supporting document ~ oflcial secret . (dr.) shipper's papers ~ de lichidare in vama .stevedore doctrina s. to reside.) (cont.master copy ~ -sursa . porter ~ de cereale .shipping documents ~ negociabile .economic doctrine document s.public property ~ regal/al coroanei .document in proof.) shipping documents ~ de incarcare . hatchwayman ~ la copastie .accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ .clearance papers ~ de transport . »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile. doctrine ~ economica .sideman ~ pe chei . scope. longshoreman. docker. note de plata etc.dry dock. (proprietate. act and deed. mar.export documents: (mar.crown land domicilia v. dollar ~ -marfa ... documentation ~ de credit . shoreman. lumper. quay-side worker ~ pe puntea navei .138 DOC-DOM ~ comercial .classified document ~ original .wharfman.m. estate. to dwell 2.related field ~ public .(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata .to undock docher s.m.loading documents: (mar. (juridic) deed.n. landed property. to domiciliate . 1. idr activitate) branch ~ inrudit .dockman on deck ~ specializat .{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare . concrete/graving dock a iesi din docuri . act.corn porter ~ de cherestea .demesne 2.commercial dock ~ de constructii navale .(asig. mosic domain. (stiintific) field.) source document documente ale navei .f. instrument ~ insotitor .hatchman.negotiable documents instruments ~ vamale .carriage documents ~ de transport maritim .floating/flooding dock ~ uscat . loader.loan submission do\ar s. 1. dockhand.f.deal porter ~ de magazie . document.(facturi.shipbuilding dock ~ plutitor .ship's documents/papers ~ comerciale .

law ~ bancar . (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s.f.m. dossier 2. (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta . evidence. pi.personnel files/records dota v.n.m. 1.(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire .domicile of origin ~ fiscal . (de platd al unei cambii) domicile ~ ales . (echipare) equipment. grantor. file.free coinage ~ de a executa . donor. (legal) domicile 2. donee. grantee donators.right of action ~ de a bate moneda .t. to donate.address for service ~ de origine . (a unei institutii) endowment 2. 1. (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.(mar. grant. dosing ~ in greutate . gift dosar s. residence.permanent residence dona v.) right of inspection/search ~ de conversiune .contract lien ~ de a actiona in judecata . (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida . apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage .civil law ~ comercial . right. charter 2. 1. record.f.individual file dosare ale salariatilor .fluid dram drastic adj.m.t. proof. abode.banking law ~ cambial .(mar.(a mdrfii) dock receipt dozare s.n. 1. giver donatie s. (amenajdri) appointments dovada s. to grant.n.(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare .weight feed drahma s.contract law ~ contractual de retentie .exchange law ~ civil .f.DOM-DRE 139 domiciliatar s. to give donatar s.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun . to fit out dotare s.(a pdmdntului.f.residence for tax purposes ~ stabil .active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual .f. residence 2.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie . (privilegiu) privilege.right of sanctuary ~ de control/vizita .) right of angary ~ de autor . 1. (certificat) certificate ~ a originii . dwelling place. (a echipa) to equip. 1. (o institute) to endow 2. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s.copyright ~ de azil .commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual . (despre reduceri bugetare) swingeing drept s.f. donation.

right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .proprietary right. fishing right. (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .right of fishery. proprietorship.senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor .right to strike ~ de mostenire .right to work ~ de negociere .lien OB cargo.equitable lies ~ de retentie general . ownership ~ de rascumparare .hia on shares ~ de retentie asupra marHi .right of option ~ de pescuit .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .(mar.camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .heirdom ~ de mostenire limitat .bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .(mar^ salvage bond/lien .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.legal lien ~ de gaj fara deposedare . cand cumpdrdtorul achitd integral. cargo lien ~ de retentie asupra navei .140 DRE-l ~ de gaj . transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului . pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .real estate lien ~ de greva . right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .right of repurchase.) preemptive right.(pass.general lien ~ de retentie pentru navlu .(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.shipbuilding lien ~ de proprietate .right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune . ~ de retentie al armatorului .

(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights. double dubia impunere .civil rights ~ de brevet .(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .m. (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .merchant shipping law. (ruta) route ~ de §antier .(taxe duble sau multiple.unalienable right ~ incorporal .(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot . law of nations ~ maritim .voting power/right ~ de vot diferential .n. law of merchant shipping ~ maritim de priza .(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .unclaimed right ~ penal .private law ~ public . (mar.(pe o proprietate) wayleave.site road ~ maritim .(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere . prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s.DRE-DUM 141 ~ de returnare . law of the sea ~ maritim comercial .(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .coastwise sea lane ~ oceanic . roadman dublu adj.(instrument monetar international creat de FMI.succession law drepturi civile .Roman law ~ scris .statutory law ~ succesoral .patent rights ~ de subscriptie .(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil . lane route drumar s.sea route.n.) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law.marine/maritime/sea law. seaway ~ maritim comercial .yielding law ~ exclusiv .(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale . road.equity ~ nerevendicat . rights issue ~ fractionare . folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.preferential right ~ privat . international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .ocean passage.shipping lane/route ~ maritim costier .criminal/coercive law ~ preferential . (strada) street. (artera) thoroughfare. (sosed) highway.public law ~ roman .

mare . duration.f.round dozen .n. tenor.duplicate of exchange durata s.(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .expectation of life.142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare . scadenta} term ~ a dreptului de autor .(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.wear life ~ de mare functionare .(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura .f. life expectancy ~ probabila de descarcare .downstream dumping ~ valutar . ditto ~ al unei cambii .(bazat pe decalajul creat mtre cursul. (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s.) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract . dozen ~ completa .(cow. micsorat intentional.(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana .(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal .useful life duzina s. duplicate. period 2.period of service. working service/time ~ de functionare . as ~ cum se vede .to dump duopol s.(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .shipping time ~ de depozitare . al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu . 1. existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep.n.(service) life ~ de operare .long life ~ medie de viata . (piatd pe care cererea este restrdnsd.n.duration of copyright ~ a exercitarii .(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare . useful/working life. (termen.contract horizon ~ de exploatare/utilizare .

f.productive equipment ~ de protectie . hands. protective clothing/outfit . balance ~ al consumatorului .overall. domeniu etc. complement. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial .full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala . (al unei aeronave) (air) crew ~ complet . (un buget) to balance echilibrare s.n.competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd.narrow gauge echilibra v.) credit gap ~ inflationist .E ecarts. to equip. equipment. to outfit.enlisted crew ~ vechi .(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei .old commission echipament^.market equilibrium ~ al producatorului . dintr-un anumit sector.) partial equilibrium ~ valutar . to fit out echipaj s.(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential .(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v. gauge ~ de cale ferata .shipping personnel ~ redus .(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s.reduced complement ~ strain . equilibrium. to equilibrate.(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.t.{stare de concordantd relativd dintre cantitatea. (o nava) to man.t.n. structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie.(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn.rail(way) gauge ~ mgust . outfit ~ de productie . equilibration ~ a cererii . (de nava) crew.n. (decalaf) gap ~ de credit .foreign crew ~ temporar . fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd.n. deviation.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol .M.

ecodevelopment ecologic adj.(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere. (cu) equivalent (to) s.descriptive economics ~ feudala .(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! . team. savings.managerial economics ~ matematica . econometrician econometric s.exchange economy ~ de spatiu .f. equivalent ~ al numerarului .t. {econom) thrifty.world economy ~ monetara . ecological. to equalize v.barter economy ~ deschisa .domestic science.f.open economy ~ descriptiva .comparative economics ~ cu suma zero . sparing. home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy.i.f.applied economics ~ autocentrata .m.forest economy ~ involuntara .equity of taxation ~ fiscala . environmentalist econom adj. (schimb) shift echitate s. economy.space saving ~ de timp . bursar econometrician s.(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general . to equate. etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s. (stiinfe economice) economics 2.(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica .(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata . (referitor la economic) economic 2. (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^.f. 1.mixed economy ~ mondiala . spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata . squad.(livrat la comanda) optional equipment echipa s. sparings. economical s.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri. econometrics economic adj.m.fiscal equity echivala v.m. equalization echivalent adj. ecologist. venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export .f. pi. equity ~ a impozitarii ./equation. economical economic s.feudal economy ~ forestiera .market economy ~ de razboi .classical economics ~ comparata .money/monetary economy . statism ~ clasica .mathematical economics ~ mixta .export-oriented economy ~ de jaf .capitalist economy ~ casnica . (administrator) treasurer. saving.time saving ~ de tranzitie .144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional . thrifty.m. 1.transition economy ~ de troc .closed economy ~ manageriala . group.war economy ~ de schimb . (intendent) steward. environmental ecologist s.

editorial s. publisher. editorial. application.natural/barter economy ~ nationals .n. scope economies ~ de scara .(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala . personal property/effects. m. economization. husbandry ~ simbolica .(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale. financiard . sparing economist s. asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica .f.f. to publish. to issue editor s.m.real economy ~ regionala . scale economies ~ externe de scara .forced savings economisi v. issue ~ bibliofila .f. infrastructura etc.regional economy ~ rurala/agricola . (de comer f} commercial paper. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata .{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui. progresul tehnic. extra efect s.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare . ecosystem ~ industrial . edition. leader.n. result 2.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald.social market economy ~ socialista . pi.pure economics ~ traditionala . to spare economisire s.n.t. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii . to economize. 1. {bunuri mobiliare} chattels personal.(a unui ziar) special (edition).rural economy. firmele. (dr. to save. editorialist editura s. saving.hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . economist ecosistem.ECO-EFE 145 ~ naturala . goods (and chattels) 3.) consequence.collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata .voluntary saving economii de gama .stagnant economy ~ subterana .s'. publishing house editie s.political economy/ economics ~ reala .(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard.de capital -. leading article editorialist s.t. (al unei cdrti) editor editorial adj. m.(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect . to set by. movables. effect.traditional economy ~ voluntara .national economy ~ negociata .industrial ecosystem edita v.) external scale economies ~ fortate . (bani) to put aside/away/ by.socialist economy ~ stagnanta .

to perform.(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor .n.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .) best effort egalitarism.) clientele effect ~ de comert . performance ~ a serviciului datoriei .(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin. cecul.rediscount ~ de levier .! accomplishment.(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin. efficient.ecologic efficiency ~ economica .second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper. effectuation.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv . pro forma bill ~ de comert la purtator .f.economic efficiency ~ productiva ./!.t.(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.f.) constituting effect ~ de clientela .(dr. to bring about. (a intreprinde) t carry out ~ o plata . effective ~ sub aspectui costurilor .finance bill ~ real .(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar .(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .(dr.(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s. actual.cc -effective ~ de substitute .servicing eficient adj.equality of rights .(dr. to effect.) gearing ~ de parghie .(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului . to effectuate.(cambia. effort i efortui eel mai avantajos .(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin.f.) leverage ~ de prag .(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv .wage push ~ asupra venitului .price effect ~ asupra salariilor .to service efectuare s. equalitarianism egalitate s.) material effect ~ retroactiv .) suspensory effect ~ tranzitoriu . real efectua v.bearer paper ~ de comert necorespunzator .(dr.) temporary effect efectiv adj. (paritate) parit ~ a sacrificiului .146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei . equality.(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat . efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .s. to carry in« effect. effective.(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia . » accomplish. mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .production efficiency eforts.

to disengage.elasticity of production ~ a veniturilor .(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei .emission of paper money ~ de obligatiuni .bond issue in default .(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii . obligatii. to take off/to raise the embargo emisiune s.chain elevator ~ de cereale .t. n. (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s. (un cecfard acoperire) to overdraw 6. elevator. (pe cautiune) to bail out 2.f.elevator stacker ~ pe senile .cargo/freight elevator.t. 1. (a remite) to remit.) to issue. to work out.price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . t. lift ~ cu banda . n. to lay an embargo upon a ridica embargoul . to equate egalizare s. (un plan. (de datorii. de ban!) issue.pallet elevator ~ de stivuire . n. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii .pacific embargo a institui un ~ asupra . element ~ de esantionare .bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .income elasticity element s. (de bancnote) emission.price elasticity of supply ~ a preturilor . 1.caterpillar elevator ~ plutitor .hostile embargo ~ pasnic . to evade embargo s. to relieve. (de titluri de valoare.sampling element ~ prefabricat din beton .(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v. equation ~ fiscala . to release.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . hoist.elasticity of demand ~ a impunerii .EGA-EM1 147 egaliza v.elasticity of taxation ~ a ofertei .to embargo. de televiziune) broadcast 2. to elude. (din mchisoare) to set free/at liberty. un document) to make out 4.f.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe . documente comerciale etc. to exonerate 5. embargo ~ civil . to privilege. equalization.f.floating elevator elibera v.precast unit elevator s. (un certificat.f.container lift ~ de marfa .(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite . to liberate. (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului . to equalize. un program) to draw up elasticitate s.bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant .civil embargo ~ ostil .grain elevator ~ de containere .elasticity of supply ~ a pretului la cerere . hoister ~ de paleti .to disembargo. (radiofonica. sarcini) to release.t. (facturi. to elaborate. to deliver 3. to free.

fonduri) to exhaust. to prize .) depletion 3. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water. issuing authority. \.t. 1. (a pret stabili pretut) to price.misnomer ~ de persoana .(de acfiuni) public issue emite v.f. (al unui bilet la ordin) maker.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v. to valuate.mistake in the person ~ de specificatii . (tragdtor. to deplete.f.m.(de actiuni. a capitalulu erosion escala s.t.r.f.f.(anumite cla dintr-un contract. 1. cheat escroca v. (actiuni nominale) to inscribe. to evaluate.) to utter. (dr.m. occupational therapy eroare s.f. (obligatiuni) to float.f. swindler. (bancnote) to emit. rook. ergonomics. a stabili) to rate. ergonometrics ergonomie s. issuing s. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. reissue ~ prin adjudecare . to appraise. bani) to issue.fiduciary issue ~ in direct .^ value. care trebuie ir. (titluri de valoare. (amdnuntit) to specify epava s. issuer. (despre rezerve. 1. obligatiuni) new issue. a fondurilor) exhaustion. to cheat. (a folosi la maximum) to work up. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont.error of measurement ~ de nume . to estimate. to fake up escrocherie s. cheat.f.) essence ~ a unui contract . (din stoc) out-of-stock.issue by tender ~ publica . (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. depletion 2.t. (bani faisi etc.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . swindle.sampling error ~ de masurare . (a defertiliza) to impoverish v. persoand care a emis o cambie. human engineering ergoterapie s.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare . (resurse. {un cec) to make out 2. calcula. to enumerate. (a solului.t. (a consuma complet) to use up. (a resurselor. (pepuncte) to itemize. to swindle. (defertilizare) impoverishment epuizat adj.live broadcast ~ monetara . un cec) drawer adresati-va emitentului . stocuri) to run low epuizare s.f. fake esenta s. (a trage o cambie) to draw emitent adj.foreign bond issue ~ de titluri de stat . (loc) place of call/suppi port of call/supply 2.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. error.monetary issue ~ noua .t. (pprire) call escroc s.specification error ~ operativa/activa .issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara . (ship)wrek epuiza v.f. (a cheltui tot) to spend 2.f. (greseald) mistake ~ de calcul .

lottery sampling ~ reprezentativa .) to strand. pattern ~ concentrat .) stranding.n.accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta . programul de lucru etc.random sampling ~ cu faze multiple .) rating. exposure. to display etalare s.f. {mar.cluster sample ~ reprezentativ . (de mdrfuri./. failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor. 1. to defer 3. (mar.multiphase sampling ~ cvasialeatorie . generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar.f. produse) exhibition.type sample e§antiona v.quota sampling ~ prin tragere la sorti .quota/representative sample ~ -tip . 1.quasi-random sampling ~ diferentiala . to run aground 2.gold standard ~ aur .lingouri . appraisal.(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin. (a spatia. estimative. (asig. (stabilire a pretului) pricing estimari omogene . a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2.f. estimated. rater e§alona v.) failure of the voyage.to shipwreck e§uare s.f.reference standard ~ de valoare . standard ~ al pretului .t. fin. estimate. valuation.gold-bullion standard ~ automat .) automatic standard ~ de lucru/verificare .differential sampling ~ in trepte . running aground 2.negligent aground ~ fortuita .silver standard ~ -aur .. (yacantele. to get aground/on the ground.) homogeneous expectations estimativ adj.t. to ground.multistage sampling ~ la receptie .acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote . display etalons.single sampling ~ succesiva .t. sampling ~ aleatorie .n.standard of value ~ -devize . estimator. (mdrfuri..sequential sampling esec. produse) to exhibit.(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v. to expose. (aproximativ. {a negocierilor) falling through ~ accidentala .EST-ETA 149 estimare s. to sample esantionare s. estimation. in cifre rotunde) round estimator 5.(fin.gold-exchange standard ~ aur .n. 1. m. frustration of the adventure e$ua v. grounding. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s.foreign currency standard . sample.devize . (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare .standard of price ~ -argint .working standard ~ de referinta .fortuitous stranding ~ voluntara . (plati) to spread out.representative sampling ~ simpla .

(cu preful) ticket.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii . (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s.f.(fin.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel . to standardize etapa s.(fin. to label./i. Eurocard eurocec. to appraise. (o marfa) to ticket (up).single standard ~ monetar .) double/parallel standard ~ fictiv .(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe .n.t.) fiduciary standard ~ -hartie . step ~ de fabricatie .s.t.m. appraisable. to prize. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii . Eurocredit eurodolars.) fiat standard ~ fiduciar . (a calcula.) paper standard ~ -marfa . a asigurdrilor) assessment. to estimate.address label ~ de ambalaj . Eurocheque eurocrat s.f.n.t. (a unei mdrfi) ticketing. (mobild) tag.f. to valuate. bagaje) tally. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^. estimation. Euromoney evalua v. Euromarket eurovaluta s. sticker ~ colanta . (unitate monetard europeand) euro eurocapitals.job evaluation.) rating. (stabilire a pretului) pricing. (daune) to adjust. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket. stage.(fin. {atasatd la mdrfuri.m.(fin. (la) to put (at) evaluabil adj. to nationalize etatizare s. evaluation. labof'1 grading j ~ a postului .processing stage -delucru-job step etatiza v. nationalization eticheta v.. a stabili pretui) to price.(fin.f.m. appraisal. assessable: rat(e)able evaluare s.monetary standard etalona v. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor.adhesive label ~ cu adresa . Eurobond europiata s. to value.f.n. (a unei avert funciare) (dr. Eurocurrency.(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation .f.) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati . estimate.f.t. label. a asi-gurdrilor) to assess. fin. valuation. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s. Eurocapital eurocard^. to evaluate.f. a stabili) to rate. Eurodollar euroobligatiune s. (a pretui. (a daunelor) adjustment. (asig. labelling.packing label euro s.) commodity standard ~ metalic unic .

stock/inventory valuation ~ actuariala .actuarial calculation ~ cadastrala . bookkeeping evidente contabile . rater. 1..t.to rummage executare s. discharge. excess. (un debitor) to distrain. iin comision) to fill 3. overbalance ~ de stocuri .) basic books evita v. excess. (punere a unui sechestru) distrainment.) to rerummage ~ revizia vamala . estimate ~ standard a pretului •:. spare. overplus. record. 1. evolution ~ in timp a creditului .f. surplus. exclusive excursie s.(fin. (a unei obligatii.fiscal drag ~ al exporturilor . excursion ~ cu itinerar prestabilit . a unui contract) execution. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s.n. (de marfd pe piatd. cost standard costing ~ si optimizare . (a eluda) to elude. appraiser. performance.) estimate of the risk ~ a riscului de tara .overweight. to escape. (situatie) situation ~ a platilor . to expel. to carry into effect. (din baron) to disbar exclusiv adj. (fiscal) tax dodger evaziune s.f.f.sales record ~ contabila . (disponibil) spare exclude v.export surplus ~ al importurilor .. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului . valuator.books of account ~ primare .(cont. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv . to discharge. tour.credit history excedent 5.(mar. (a unei comenzi. to evade.accounting.rat(e)able value ~ multipla a costului .(la un credit) payment record ~ a vanzarilor . (plata impozitelor) to dodge evolutie s. valuer.(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor.multiple costing ~ prudenta . (o obligatie.t.EVA-EXE 151 ~ a riscului .evaluation and optimization evaluator s. to perform.taxable surplus ~ valoric . (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala . to exclude. a unui comision) fulfilment 2.budget excess/surplus ~ de greutate .import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar .f.m. to avoid.(asig.m. (o comandd.tax evasion/dodging evidenta s.conservative. to fulfil 2.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal .t.{de agentia turisticd) package tour executa v.f. evasion ~ fiscala . supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj. (a mdeplini) to carry out/through. un contract) to execute.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor .surplus stock ~ impozabil ..

(dintr-o anumitd t in strdindtate.financial year. to practise.t. (a practica) to exercise.) next account exigibil adj.(a unui drept) anticipation exercitiu s. exercise ~ bugetar .(fin. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita . to pursue. official receiver ~ testamentar . practice.f.) executory.single bill exercita v.officer of the court.n.f. (mdrfuri in consignati^ consign. (bani) to remit.) past year. 1. (executoriu) (dr. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc . claimable.executor executoriu adj.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s.t. (dr.) copy 3.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s. exigible. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. expectation i expedia v. datorii) exactable.n. (model) sample. (despre impozite.budgetary year ~ financiar/fiscal . (o profesie) to practise. (urgent) to dispatch.execution debt enforcement. (despre impozite.) executory. . 1. pattern 2.f.(fin. cauzat de infli accentuatd. (de carte etc. (mdrfurS forward. enforceable executor s. exorbitant.f. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei . demandable. expansion ~ orizontala . hea steep.n. to relieve responsibility/liability exorbitant adj. (prin po^ to post. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj.152 EXE-E ipotecat. payable. to dischai to disburden ~ de raspundere . executor. (a unei profesii) exercise.to exonerate fi responsibility/liability.) to express. daune e swingeing expansiune s. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy. to send (off). period under review ~ urmator . (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . accounting period/year. to follow exercitare s.m. executive 2.t. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s.m. exile ~ din motive fiscale . (ram scrisoare etc. enforceable exemplar s. tax/taxable year ~ trecut . payability exilat^.m. to exonerate. due exigibilitate s. (a unei functii) tenure ~ anticipata .

t. to win 2. to farm 3. (de bani) remittance. sending. (al unei scrisori etc. o navd etc. (p mind. experiment ~ la scara naturala . forwarding agent. survey.m. un zdcdmdnt) to exploit. to expire.) professional valuation ~ unilaterala .less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . (SUA) certified public accountant ~ de evaluare .) sender. mar.damage survey ~ de evaluare .(mar.) narration exploata v. (pe mare) shipper.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala . (de mar/a) (freight) forwarder. shipping ~ recomandata . (prin postd) post. (consignator) consignor.(cont.f.m.f. (despre o politd de asigurare) to lapse. (muncitorii) to sweat 5.) to operate.valuation survey ~ profesionala . surveyor. (de mdrfuri in consignatie) consignment. to turn to one's account/profit. dispatch. n.f. to survey expertiza s.) expiration. dispatcher.f.appraiser. (a unui termen etc. 1. to recover. specialist. (cdrbune) to get.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. to work(off).f. (un utilaj) to run 4.field experiment expert s. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s. (a daunelor) (asig. appraiser. (de mdrfuri) forwarding.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj .(asig.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala . surveyor ~ autorizat . expiry.sworn surveyor ~ vamal .assay master ~ contabil . (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s.chartered accountant.t. working.) assessor. (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s.value work done ~ contradictorie .actuary ~ in statistica petroliera .i. oversea(s) expedition experiment s.customs appraiser expertiza v. (pe mare) shipment. (prin mesagerie) (SUA) express.f.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .qualified expert ~ care declara un titru . (o cale feratd. (urgentd) dispatch.legal expert ~ maritim/naval . forwarding ~ maritima . (de cdrbune) getting. (pe cale maritima) to ship expediere s. expert. winning 2. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . (a unei cdi . (a pdmdntului) farming 3.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial .oil actuary ~ juridic . adjuster ~ de evaluare a avariei . (in interes propriu) to exploit.) express.) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor . (rapidd a unei scrisori etc. 1.control/joint survey ~ de avarie . 1. (a cultiva) to cultivate. (despre un contract) to fall in.one-side survey expira v. (a unui articol din registru) (cont. expert appraisement/examination 2. (a unei mine. sending. expertise. shipping agent expeditie s.charges prepaid expediter s. addresser.marine/maritime adventure. a unui zdcdmdnt) exploitation.

i.motor show ~ industrials . exhibition. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v. 1. show. produse) exhibit.sweating system ~ piscicola .fishery exploda v. (unui rise) to incur. to expose expunere s.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii. (despre preturi) to boom explora v.trade exhibition ~ cu vanzare .mining ~ patronala . (de marfuri. to show.sales exhibition ~ de automobile .to do export trade exporta v. export(s) 2. exporter ~ exclusiv .sole exporter expozant^. (mar. dispossess expropriere s.f.f. prodie exhibition. exhibit export s.n.f. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii . {a preturilor) boom ~ a preturilor .agricultural exhibition ~ comerciala .) express adv.total exports exporturi invizibile . (prospectiune) exploration. (sondare) probing.f. {a unui utilaj) running 4.price boom exponats.travelling exhibition ~ specializata .r. fair ~ agricola .specialized exhibitio ~ universala .capital export ~ direct .f.open quarrying ~ forestiera .intea rate exposure externalitati s. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile . show.t. fdrd plata taxelor vamale.forestry operation. probe explozie s. exhibitor expozitie s.f. to lay < v.t. (c.(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .n.n.direct export ~ global . (marfuri.world exhibition expres adj. a unei nave etc. exporting s. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .154 EXP-E: ferate. to expropriate.t. m.industrial exhibition ~ itinerants . pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum . display 2..(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie . logging. (a sondd) to probe. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. to export exportator adj. expropriatu dispossession.f.) to fathom explorare s.(export de marfuri) visible exports a face export . (exportare) exportation ~ de capital .) operation. (SUA) lumbering ~ miniera . {a prospecta) to explore.f.(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil .t. 1. (desi scrisori) posthaste expresie s. to display.

expansion.t.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati . extortion. superior 155 extrabugetar adj.sampling range extorca v. to widen. production ~ de petrol . bank statement ~ de cont de reconciliere . (al continutului unui document} docket ~ de cont .f.EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v.f. extension. extractive extractie s.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv . superfine extras s. abstract. extract.t.descriptive statement ~ de titlu de proprietate . (piata de desfacere) to widen v. (despre o afacere) to branch out extindere s. to extend.land register extract . extraction. to swindle extorcare s.oil production extrafin adj.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar .f. to expand.line extension ~ a prelevarii de mostre .(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . to extend. swindle extra adj. widening ~ a cererii .abstract/extract/statement of account.r.(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe . to extort. outside the budget extractiv adj.n. extrafine.

f.facsimile signat ~ de sigiliu .to audit ~ o scurta vizita . mill.computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare . cannery ~ de hartie .to commission business ~ comert cu . factory owner. a produce) to make. to take stock ~ mentiuni .(despre un ag. to manufacture.facsimile stamp . fabrication. manufacture.finished products factory ~ de textile . (de here) brewer fabricare s.to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare . brickyard ~ de cherestea . incur debts ~ escala .to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v.brewery ~ de caramizi . (mai mare) works. wholesale manufacture fabrica s. coinage ~ asistata de calculator . to produce.to make up inventory. manufacturer.t.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit . to fabricate. {de bani) mintage.to canva ~ reclama/publicitate .ready-made clothing factory ~ de conserve .to deal with ~ afaceri pe baza de comision .packing plant.to overtime ~ propaganda electorala . facility ~ de credit . easy payment/terms ~ de plata a impozitelor .to deal in ~ cumparaturi .f.brickworks. to facilitate | facilitate s.to get/to run into debts.textile factory/mill face v.to call ~ fata competitiei .F fabrica v. plant ~ de here .printing plant ~ de incaltaminte .export incentivt facsimile. to effect ~ afaceri cu .shoe factory ~ de mobila .t. comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare . (bani) to mint. factory.?!.(despre o nova) to clear ou ~ inventarul . enterprise.to shop ~ cunoscute toate detaliile . facsimile ~ de semnatura . to manufacture. (here) to brew ~ in serie .t. canning factory. 1. (a executd) to perform.tax bra ~ pentru export .m.to st full particulars ~ datorii .credit facility facilitati de plata . to coin.large scale/series/ serialized production/manufacture. production. (a fabrica. producer.facilities payment.timber mill.to mass-produce fabricant s.paper mill ~ de imprimeuri . (SUA) lumbermill ~ de confectii .to render null i void ~ o revizie contabila .f.furniture factory ~ de produse finite .

crash ~ fraudulos .factors of production factoring s.) beta factor ~ ciclic . bankrupt. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v. bankruptcy.FAC-FAL 157 a reproduce in ~ . decisionmaking factor ~ de incarcare .to go/to mm bankrupt. failure. to go into liquidation. to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus . sd preia creantele clientilor) factor 3.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare .cycle billing factura s.purchase invoice ~ de navlu .m.f. bankrupt. to fold up. invoice. factor. to invoice. carriage and delivery factor s.supplier's invoice ~ comerciala . contra unui comision. care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii. to collapse a declara pe cineva in stare de ~ .f.final invoice ~ detaliata .safety factor ~ de utilizare . ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat . to cease payments. defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd.risk factor ~ de siguranta .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur.to file one's petition in bankruptcy falimentar adj. (colaps) collapse. bankrupt.use factor factori de nemultumire . (metodd de finantare prin care o societate transferd. invoicing.m. coefficient 2.n.) alpha factor ~ beta . letter carrier ~ alfa .m.discharged bankrupt .(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie .to facsimile factaj s. bankrupt a se declara in stare de ~ .n. billing ~ descriptive .to overinvoice facturare s.(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata . insolvent falit adj. insolvency.t. (institute financiard care se anga-jeazd.to adjuge smb.fraudulent bankruptcy a da ~ .certified invoice ~ originala . bill ~ a furnizorului . to fail.commercial invoice ~ consulara .(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur.cyclical factor ~ de decizie .decision maker.descriptive billing ~ in minus .n.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica . insolvent s.provisional invoice ~ vamala . in schimbul oferirii unui comision.f.consular invoice ~ de consignatie .customs invoice facturier s.consignment invoice ~ de cumparare . 1.(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie . (postal) postman.itemized invoice ~ interna .original invoice ~ pro forma . (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s.loading factor ~ de rise .sale invoice ~ definitiva . (cornet) invoice/sales book s.

false. (de conturi. mar. bogus. metale) base. registre etc. (de conturi. registre etc. counterfeiter. (a denatura) to distort. to falsify. fake. (bur. ~ a mai intarzia .t. fake(d).coinage offence falsificator s. metale) debasement. (a unei cambii. obligafii.without nirth< delay ~ acoperire . counterfeit. fake.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj. to fake up. (avantajos) advantageous. misrepresentation ~ de moneda .ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. (avers al unei monede) obverse 2..(formula pe un cec) n effects/funds.(asig. (de alimente etc. (alimente etc. 1.) free < general average ~ avarie particulars . family ~ cu doua venituri . documente) to forge. (con-turi.) free of (al average ~ avarie comuna . documente) forgery. (de alimente etc. (de bancnote.) ex. a unui bilant) window dressing. spurious. numai daca esl cauzata de . mar. mar free of/from particular average ~ avarie particulars. sham. favourable. falsifier.) tamperer.) adulterator familie s. counterfeit. without 2.) tampering.f. metale) to debase.free of all cranage . (denaturare) distortion.) to adulterate 2. (a situatiei financiare.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare .(asig. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. mar. to misrepresent falsificare s. (de monede. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei .) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . un document} forged. (monede. easy fara prep. pharmaceutical fata s.) to tamper with. (document fals) dud falsifica v. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3. 1. false. (despre o bancnotd.) free < stem/turn ~ avarie . to counterfeit. (despre monede.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului . falsification. auspicious.f. fin. (raspundere. mar.) adulteration 2.(asig. spurious. (bancnote.(mar free from alongside ~ angajament .undischarged bankrupt fals adj. (despre actiuni. (de documente) forger.f.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat . 1.free ( capture and seizure ~ caric . a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. forgery.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare .n.(asig. registre etc. phon(e)y.m. (artificial) artificial s. dud. 1. coiner.(la incarcaa sau descdrcare) (mar. (de bani) forger.

to make fertile ~ profit .poultry farm ~ instalatii de incarcare . bogus. o ~ comision de brokeraj . mar.{mar.railway ferry ~ dobanda capitalizata .ownerless fezabilitate s. {gospoddrie ~ impozit pe venit ./«. (pe ~ garantii/acoperire .(pe piata de ~ de automobile . farmer transport) clean feroviar adj. (soi) kind.nonreciprocity ~ comision de adresa (mar.) trust . farmyard.free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .clear of debts.intestate. to fertilize.(asig.operational reliability ~ raspundere .(despre ~ de vaci de lapte .f.f. productive ~ prima de salvare .factory farm ~ marfa . ferry craft/vessel ~ cu cale ferata . casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate . no-cargo condition ~ zootehnica . workability ~ protest .ex dividend.(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s. workable ~ proprietar .n.m.free of losses fertil adj. {SUA) description dividend off ~ dobanda .passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer . no par value federatie s.(formula pe o cambie) no fiabilitate s. ~ dividend . grade. sort.livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier. car float capital) flat ~ de mare tonaj .freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri . reliability noting ~ operationala . railwayman ~ pierderi .(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala . ab intestat of freight brokerage ~ cont . sham Hdeicomis s. feasibility.hoverferry.{despre actiuni) ~ datorii .) free of address commission ~ recurs/regres .} free cambie) without recourse ~ testament .t. feasible. fictitious.carferry. farm.?. federation (despre o afacere) afloat ~ de state .dairy farm nava) gearless ~ industrials . railway s.FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii . {dr. debtless.ex all fezabil adj.flawless fel s.n.(preferentiale la o noud ~ de marfuri .ex coupon ~ valoare nominala .(formula pe. fertile.no commercial account value ~ cupon .free of income tax tdrdneascd.f. ferryboat.superferry ~ drepturi .(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .small holding condition.m.f.ex interest feribot s.commonwealth ~ defect .free from liability fictiv adj. {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead.) without benefit of salvage fertiliza v.(despre nava) light-ship ~ mica .

f.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni . fiscal .backdoor financing ~ prin conturile de creante .trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse .n.outside financing ~ interimara . (loialitate) loyalty ~ fata de marca .(institutie finana care se angajeazd.public finance finisa v.brand loyalty fiduciar adj. fish < fisc s. cum ar fi creditui comercial. 1.160 FID fideicomisiune s. branch (office).f.company/ corporate finance ~ mascata . funding ~ a deficitului bugetar . (insert signboard ~ cu sucursale multiple .deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii .(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna .internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii .f. to finish finisaj s. house (of business) 2. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s. eleemosynary filatura s. (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter.n.f. (comerciala) (commen firm.f.dominant firm ~ recalcitranta . to fund Hnantare s. iron ~ -beton .forwarding house ~ de export . to finance.managerial finana ~ publice .commission house ~ de expeditii . care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa . spinning mill/works filiala s.f.wrought iron ~ vechi .(finantare.single-line firm ~ -tinta .t. fiduciary Her s. financial finanta v.mail-order house ~ de brokeri .muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .bond financing ~ spontana .f.n.high/superior finish firma s.{firma. subsidiary (company) financiar adj.instalment sales financing ~ externa .scrap iron filantropic adj.t. pi. (dr.f.export house ~ de factoring .) trusteeship fidelitate s. 1. inland revenue ' fiscal adj.reinforcing iron/bars ~ forjat .project financing ~ a vanzarilor in rate . financing. safe hoia ~ solvabila . contra i comision.haul(i)l ~ dominanta . philanthropic(al). finish ~ superior . sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere .reliable firm. finance(s) ~ manageriale .

to set forth.price leadership ~ a pretului la discretie . clause) stipulation. \. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . fastening. sheet. experienfd. fiscality.(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru . to fasten. (a unei date. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . clauze) to lay down. slip.register card ~ de identificare . 1. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. a unei date) appointment. (fin. to settle. settlement. (o data. to nominate. (al cursurilor de schimb.(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state. (de cartoteca) (index) card. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . (de conditii. to secure. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . cartoteca) card index 2.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. (catalog. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup .price flexibility ~ a salariului . al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s. (un termen.t.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari .f. a despdgubirilor) to assess 2.fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple .(cu date despre studii.pricing. nomination. (a unui termen.f. to stipulate. (suma impozitelor.operation sheet fisic s.n. securing.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . o sarcind) to assign. 1. floating flotare s. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director .(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta . flexibility ~ a impozitarii .) floating ~ a cursurilor valutare .) to fix.economic adaptiveness flotant adj.) fixing. a unei sarcini) assignment.wage flexibility ~ economica .) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului .f.flexibility of taxation ~ a preturilor .record ~ tehnologica .f. (a sumei assessment 2.n. calificare etc.FIS-FLO 161 fiscalitate s. (conditii. taxation policy/system fisa s. (un pret etc.f. (de bani) roll of money ' Hsier s. time card/sheet ~ personala . o data) to appoint.n.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet. to fix Hxare s. (a unui pret etc. to state.

ocean (-going) fleet fluctua v.(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard.{flu. commercial fleet ~ comerciala maritima .towing/tug fleet ~ de slepuri .cash outflow ~ de intrare de numerar . care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds. flow ~ brut de numerar .gross cash flow ~ circular .cadi inflow ~ de numerar .i. de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow . fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.deep-sea fishing fleet ~ de petroliere .m.f. cash flow/generation ~ de numerar actualizat .wage drift ~ sezoniera . deosebitd de profit contabil./?.fluctuations of the market.tanker fleet ~ de remorchere .cyclical fluctuations ~ economice .to undergo fluctuations fluturas s.barge fleet ~ de transport .seasonal fluctuation ~ usoara .(yaloarea netd reaW de numerar.price fluctuation' movement ~ dirijata .merchant fleet/service. de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .world fleet/shipping ~ oceanica .f.(transferul continuu.ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice . handbill flux^.fishing fleet ~ de pescuit oceanic .bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .) throwaway.trawler fleet ~ de vrachiere .labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor . market fluctuations ~ ciclice . (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca . fluctuation. in ambele sensuri.liner fleet ~ de mineraliere .flow of work ~ de fonduri . fluctuating. fleet ~ aeriana . pe stradd etc. to fluctuate fluctuant adj.flow of funds ~ de iesire de numerar . marine ~ de cabotaj . variation.refrigerated shipping ~ de pescuit .shipping.slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei .162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata . swing.coastal/coastwise fleet ~ de linie .economic fluctuations a suferi ~ .maritime/sea fleet ~ mondiala .air fleet ~ comerciala .{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala . varying fluctuatie s.(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental . (care se distribute in magazine.cargo shipping ~ de traulere .

kite flying ~ completa a fortei de munca .) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .pool ~ de ajutor/asistenta . to utilize. utilization.(atdt in valori mobiliare.insurance fund ~ de asigurari sociale . (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie .) compensation fund ~ de dezvoltare .delivery bill/note ~ de pontaj . (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari . fund.(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts .f. capital ~ acumulat/de rezerva .time card/sheet/ticket ~ de reclama . (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v. (pagina) page 2.de hartie de ambalaj .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt .FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar . (coala) sheet. to employ ~ o cambie de complezenta .financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s.(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic .n.unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.docket .to kite folosire s.t. calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .full employment ~ ilegala a fortei de munca .coupon sheet ~ de drum route sheet.development fund ~ de garantie . 1.(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund. employment ~ a unei cambii de complezenta .f. cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont.welfare/ provident fund ~ de compensare (bur.wrapper sheet ~ de livrare .economic flow ~ financiar .(active intangibile ale uneifirme.

unemployed fund ~ mutual .circulating/working capital. valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .land resources ~ inactiv/neproductiv .{care emite in r.(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .(care invest proportional in actiuni comune. common stock fund ~ mutual de castig .statutory fund fonduri ale actionarilor .(in tern contabili.unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa . (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .equity fund.risk moa ~ statutar .mutual fund. floating/circulating assets ~ de rulment net .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal . trust company.(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .trust fund ~ forestier .municipal bond fund ~ mutual de schimb .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .liability reserve ~ de rulment .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .disposable/available funds ~ fixe .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .wage fund ~ de stabilizare .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .capital assets/goods .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune . unit trust.net working capital ~ de salarii .standing timber ~ funciar .

formal procedure ~ legala . to establish.. forfetar adj.share allotment form ~ de subscriere .(la licitatie) form of tender ~ de procura ..statutory formality formalitati vamale . to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel . to drill foraj s.cheque form ~ de cerere . (de carte) format ~ obisnuit .f.n.f.to comer formalitate s.n.(pentru impunere) form of return . application form ~ de cerere de credit . executive development ~ a capitalului propriu . founder. lump forma v.f.(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului .net fixed capital formation ~ profesionala . (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix .loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta .form of proxy ~ de repartizare a actiunilor .tax form ~ de oferta ..FON-FOR 165 ~ proprii . 1..(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare .de impunere .n. forest. formation 2.offshore/deep-sea drilling forestier adj.gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca .form of receipt ~ de comanda . establishment. promoter ~ al unei societati .regular size formular s.form of application.to pool ~ un consortiu/sindicat patronal . promotion fondator s. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii . (print/printed) form.personnel training ~ a cadrelor de conducere management training.subscription form ~ de telegrama . formality.t.(pe care o firmd trebuie so. procedure of customs formare s. to set up fondare s.t.m.order form ~ de declaratie de venituri . pregdtire) training ~ a cadrelor .equity capital formation ~ a unui cartel .company promoter fora v. size. to promote.office form ~ de cec .vocational training format s.to syndicate ~ un monopol . foundation. (instruire.telegram form ~ din ziua declararii numelor . to found. drilling ~ de prospectiune .customs clearance.exploration/ wildcat drilling.pooling ~ bruta de capital fix . Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.

free dock ~ nava . consignment note. frontier.(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.t.m.) free ~ bord . fraudulent frecare s.(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj. frontage ~ de abataj . cause beyond control forte de productie .free on rail/truck fran§izat s. refrigeration plant frigotehnica s.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat .(ca urmare a circulatiei.surplus labour ~ de munca exploatata . to prepay. (cedent al unei fransize} (corn. postage paid ~ insuficient . 1.) franchise 2.cheap labour ~ de munca necalificata . free entrepot ~ domiciliu . refrigerationist s front s.free on ship/ vessel ~ peste bord . manpower ~ de munca excedentara .f.n.free into store.casual labour ~ majora . embezzlement.air consignment note/ waybill franca v.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur. waybill.free border ~ in bazinul portuar .m.f.free delivered/domicile ~ frontiera . ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.n. force ~ de munca . border ~. refrigeration frigotehnist^.face of workings ~ de dane .f.free carrier ~ chei . berthing space ~ de exploatare . fruit-bearing.) manufacturer's agent fransiza s.free alongside ship/vessel ~ depozit .unskilled/ common labour ~ de munca temporara . freight document ~ aerian . breakable fraht s. (corn.berthage.labour force.) franchiser frauda s.m. (in asigurdrile maritime.) name-ticket forta s.free on board and free trimmed ~ camion .free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare . front. fructifero<< . valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.free overboard/overside ~ §lep . abrasion ~ a monedei .free on truck ~ carau§ .f.act of God.productive/ production forces fragil adj.sweated labour ~ de munca ieftina . defalcation fraudulos adj.quayage.f. face ~ al cheiurilor . to frank. dar peste care trebuie so.n. postpaid.free into barge ~ transport . fraud. (corn.f. to stamp francat adj. (cesionar al unei fransize) (corn.carriage free ~ vagon .a eficientei . refrigerating machine.free alongside quay ~ de-a lungul navei .(intr-o cariert quarry face frontiers s. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s.

(a jefui) to rob.f.f. {de birou) office worker. (dr. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s...caterer . (jaf) robbery. supply.. (rechizite) requisites.m.mail teller ~ public/de stat .f.revocable post ~ de consum .subcontractor ~ maritim/naval . to function 2.(dr.public relations officer ~ superior . furnishings ~ de birou .supply schedule ~ amovibila . (de alimente) victualler. theft.m.FUN-FUR 167 funciar adj. 1. purveyor.i. (mdrunt) pilferage 2.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul . ecleziastic. secretar) officer. (mai ales de mobila) furnisher. officer of state. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s.ship chandler furt s. (institutie) endowed establishment/institution. (de staf) public/civil servant. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s.high official. to furnish (with). to purvey (for).victualler ~ de alimente si servicii . {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal .bank teller ~ la oficiul postal . executive officer. 1.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . to supply. (mar/a. (livrare) delivery. provider ~ de alimente . 1.) larceny ~ calificat . office ~ a cererii . (slujbd) job. (comercial. functional functionar s. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v. n.shoplifting .managership ~ de productie . forage. (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor . trimmings. civil.intermediar .revenue/customs officer. purveyance.. ground.consumption function ~ de manager . searcher fundatie s. to work functional adj. land(ed). function 2.f. official.public office ~ superioara . {textile) appurtenances.i. (supply) contractor. endowment.f. to steal. supplier. to thieve. van. (despre o marina) to run.demand schedule ~ a ofertei . (post) post.t.ship chandlery furniza v. (a livrd) to deliver v.office stationery ~ maritime . secretar) clerk ~ inferior/subaltern . (de alimente si servicii) catering furnizor s. fodder furgoneta s.departmental functions functiona v.production function ~ de stimulare a vanzarilor .seniority functii pe servicii . office bearer/holder. to purvey. {de echipamenf) outfitter.public/civil servant. functionary. foundation funt s. utility car/vehicle.(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate .. obiecte furnizate) supply of goods/materials.t.utility function ~ publica .m. functie s.) aggravated theft ~ din magazin . position. supplies. (public.n. pi. furnishing.

f.burglary furturi §i furti§aguri .'.{asig. to merge.(dr.1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala ..(fuziunea a doua fir.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala . nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat .) petty larceny ~ peste o anumita valoare . fusion ~ congenera .(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii. to fuse fuziune s. to amalgamate. shaft ~ orar . amalgamation.) theft and pilferage fuss.168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr.hour/time zone fuziona v.) grand larceny ~ prin efractie . merging. merger. care produc acelasi tip de bunuri .n.(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .

) to cover ~ pentru . warrantor. 1. (acord.government security ~ imobiliara . (cautiune) bail 2. overall size/dimension ~ al marfii stivuite .(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta . guarantor. scale. to gage. o tranzactie) cover.(dreptui creditorului guaranty. (obiecte) narrow goods. galantar s.(mar.) covered ~ prin obligatiuni .) platd) (colateral. warranty.) warranty of seaworthiness ~ exagerata .(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate .m. to put in pledge a scoate din ~ . guaranteed. lien ~ cu deposedare .to stand surety for garanta v.adequate security ~ de calitate .export risk guarantee ~ corespunzatoare .range/portfolio of products ~ sortimentala .bonded (de calitate etc. (prdvalie) haberdasher's. contract de garantie de platd) bond ~ bancara .n.M. bail. (cerutd exportatorilor) tender guarantee.excessive guarantee ~ expresa . gage.warranty of quality ~ de executare . un imprumut) collateral.scale of prices ~ de produse ..f.product mix/range garant s. to go/to become bail/security for garantat adj. pledge. coverage. surety. 1.unredeemed pledge ~ fara deposedare . surety.f. warranted.n.to pledge. guaranty. extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala .bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export .G gabarit^.) stowing dimension gaj s. (bur. bondsman a fi ~ pentru .n.to stand security for.t. (de dama) hosiery galon s. range ~ de preturi .(mar. (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut. pledge.pledge of real property garantie s.to redeem a pledge. secured. fin.redeemed pledge a da/a pune in ~ . to warrant. hosier's 2. (de guarantee.f. (bur. to take out of pledge. (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. fin. to secure. (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. garantie pentru . shop window/front..express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa . (a executdrii unui contract) pledge. showcase galanterie s. to guarantee. (de bdrbat) men's haberdashery.

) joint guarantee/ surety ~ solida . managing gestiona v.commercial geography ~ economica .t. management ~ a activelor .(dr.economic geography gera v. geography ~ comerciala . to accommodate general adj.debt management ~ a inventarului . administration. to administer.mismanagement ghid s.stock administration.n.risk management ~ a stocurilor .f. generating s. general.f.f.inventory administration/control ~ a intreprinderii .financial management ~ gre§ita .cash management ~ a riscurilor . (persoana) guide s.harbour station ~ terminus .trustworthy guarantee ~ solidara .budget/budgetary administration ~ economica .n. generator ~ de venit pasiv .transit station ~ de triaj .liquid petroleum gas gazdui v. to administrate gerant adj.m. geodesy.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .f. to administrate.asset management ~ a creditelor . (global) overall.terminal.pledge of movables.economic administration/management ~ financiara . (incluzand toate cheltuielile. (SUA) checkroom gazs.f. to manage. to administer. de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier . global 2.roadbook .n. cloakroom. handbook. (SUA) depot ~ de calatori .passive income generator geodezie s.t. to lodge.liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .data management ~ a datoriei .(dr.t.170 GAR-GH1 ~ implicita .reliable guarantee ~ suplimentara .continuing guarantee ~ reala . personal security ~ nula .liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat . to run.goods station ~ de tranzit .natural gas ~ natural lichefiat . to manage gestiune s.additional security ~ unica .parcel/ packet station ~ de frontiera .) implied warranty ~ mobiliara .enterprise management ~ a lichiditatilor . riscurile etc.border/frontier station ~ de marfuri .) all-in generator adj.marshalling yard ~ maritima .passenger station ~ de coletarie/mesagerie .to warrant gara s. terminus garderoba s.(asig. (railway) station. 1.) corporal security ~ serioasa .single guarantee a da ~ . to house.credit management ~ a datelor ./ control ~ bugetara . (care cuprinde unitatile monetare. geodetics geografie s.liquefied gas ~ natural . guide(book). gas ~ Uchefiat .

operation chart ~ de prioritate . householder 2. vid) emptiness.communal husbandry.) marketability ~ de uzura . to keep house.rate of wear grafic s. to guarantee girant s. total. fin.extent of the damage ~ de fiscalitate . free of charge gratuit adj. (andosant.tourist guidebook. corn.demand schedule ~ cu baloane .n. (a garanta) to warrant.{mar. gratuitousness gramada s.) shipping schedule granita s.state farm ~ comunala/municipala ..f.n. to manage a household v.rate of work ~ de tranzactionare .f. {menaj) housekeeping.f. diagram. a admi-nistrd) to manage. without payment. gratis. (de apreciere) extent. globalisation glont s. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s. chart. {cereale) cereals .m.) (booking-office) window. {spatiu gol. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . (a andosd) to endorse 2. aggregate. for free. overall.{bur. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart. costless.n. andosator) endorser giratar^.n.individual farm gospodina s. housekeeper grad s. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb .m. to set up house gospodarie s. rate. traveller's handbook ghiseu s. level ~ de avarie .f. bounty gratis adv. 1.n. cheltuieli) overhead. {c. frontier gratificatie s.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca . all-round/-in globalizare s. counter.diagram of loading ~ de operatii . household 2. menage 3.f.f.GHI-GRA 171 ~ turistic .idle/slack time. (bun administrator) good manager gospodari v. gratis.blank endorsement gira v. (a conduce. graph. 1.priority schedule ~ de transport . gratuitously gratuitate s. town management.t. bonus. free (of charge). wicket. (rang) rank. chargeless. border. utility ~ individuals .information desk girs.r. bottleneck gospodar adj. global. void ~ de productie . degree 3. tehnicd etc.) degree 2. {despre preturi. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare .f. (andosatar) endorsee global adj. pi. 1. at no charge adv. gross.m.t. (econom) thrifty s. 1.f. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat . grain. gratuitous.i. {administrate. (in matematicd. to administer v. {vrac) bulk grane s.f. pay desk/ office.n.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. profitgraph ~ al cererii .

) weight and content unknown ~ totala .) outturn (weight) ~ neta a tarei .(care nu aduce navlii) {mar. (dr. suspension of work. clerk of the court's office.usual tare ~ . industrial action ~ a consumatorilor .consumer strike ~ a cumparatorilor .) weight.(mar.(mar.) office of the clerk of the court.) deadweight ~ monetara . test weight ~ excedentara .net weight ~ neta a caricului descarcat .(la predare) short weight ~ incarcata . (eroare) error ~ de copiere . (dr.legal tare ~ maxima .specific gravity ~ stabilita de incarcator .loaded weight ~ a navei goale .(mentiune intr-un conosament) (mar.outturn weight ~ estimata . valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar. bulk density greva v.f.(mar. a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat .n.weight of parcel ~ a marfii descarcate . work stoppage.(a unui vehicul.overweight ~ in livre . lightweight tonnage.unit weight ~ utila .clear/real tare ~ specifica .) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara .net net weight ~ predata .clerical error ~ de tipar . walkout.172 GRA-GRE grau s.poundage ~ in minus .delivered weight ~ proprie . (incdrcdturd) load ~ moarta .weight empty. (sarcind) burden.buyers' strike . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .useful weight ~ uzuala a tarei .(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant .nummary weight ~ netaxata .m.estimated weight ~ estimata a ambalajului .weight by volume. to burden greva s.slaughter weight ~ descarcata/predata . light ship/vessel.f.) light displacement/weight.total weight ~ unitara .all-up weight ~ proprie/fara incarcatura . recorder greseala s.) shipped weight ~ legala a tarei .i. unloaded displacement ~ bruta .printer's error greutate s.estimated tare ~ -etalon .f. wheat. record office grefier s.warrant weight ~ cu ambalaj . mistake.) to encumber.land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac . grain. strike.(mar.carcass weight ~ a caricului .cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa . corn grefa s.bulk weight ~ a marfii incarcate .extra weight ~ si continut necunoscute .weight allowed free ~ neta .f.packed weight ~ de sacrificare .) clerk of the court. (dr. weight.standard of weight.net tare ~ neta efectiva/reala . sole weight ~ reala a tarei .

governor general .f.aspirational group ~ socioeconomic . mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .n.(economice) vested interests.socioeconomic grade ~ strategic . (corporatie.hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare . to stop work a fi in ~ . cluster 2.pay/salary scale ~ manageriala . governor ~ general .to call a strike a face ~ . 1.income group guler-s-. scale ~ de aprovizionare ./i.m.protest strike ~ Ae siAiAaritate . (categoric de salarizare.general strike ~ italiana/la locul de munca . group.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .w. grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi.(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest . collar gulere albastre . striker.go-slow (strike) a chema la ~ .(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.sympathetic striKe ~ -fulger/spontana .GRE-GUV 173 ~ a foamei .to be on strike a intra in ~ . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali . group.(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare . (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata .f.to call out a declara ~ .n.to misgovern guvernator^. work(man) on strike grila s.unofficial strike. impozitare} bracket ~ de venituri .coulisse ~ de interese .lightning strike ~ generala .to (go on) strike.(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s. to walk out.i.to come out on strike grevist s. grid. government guverna v.(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.sit--down/-in strike ~ neautorizata . to govern ~ prost .

pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori . hectare hedging s.n. (decret) decree. (ora order.f.fish market ~ de vechituri . longshoreman han s. din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur. porter 2. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.m. chart ~ cadastrala .cadastral map ~ geografica .n.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . hydroelec (power)' plant/station.m.) moral hazard hartie s.vegetable market ~ de pe§te .) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit . water-pos plant hidrofil adj.export sheed. wa /moisture-repellent hidrotghmca s.note/letter paper ~ de tipar .sea/nautical chart hazard s. (in piatd) market house/hall.geographical map ~ marina . hyperinflat runaway inflation holding s.f. hydrophobic./!.f. hJdrotechnics hiperinflatie s. map.(fin..transit shed.n.dock/port shed ~ portuar de marfuri .security paper ~ timbrata .m.copy paper ~ -moneda .printing paper ~ de ziar .) securities hebdomadar adj. n. (decizie) decision. shed for passing goods ~ portuar . hazard.f.(wire-) wove paper hartii de valoare . paper ~ de ambalaj/impachetat . 1.meat market ~ de legume . horticulturist horticultura s.f. innkeeper harta s. shed. water-retaining hidrofob adj.H hala s. holding (company) horticultor^.) stevedore. covered market ~ de carne . WE (magazine) hectare.n.f. weei hebdomadal. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export .f. hall 2.f. (mar. sentec (arbitrald) award .freight shed hangiu s.stamped paper ~ velina . horticulture hotarare s.second-hand market hamal s.currency hedging hidrocentrala s.n. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri. 1. (mar. (despre unele mdrf hydrophilic. inn hangar s.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.news paper ~ indigo/carbon . hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures .long hedging ~ valutar . (rise) risk ~ moral . (judeca r eased) judg(e)ment. hebdomadary s.

decree in bankruptcy.HOT-HOV ~ a administratiei locale .replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence . sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment . adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .judg(e)ment.by(e)-law ~ judecatoreasca .

.) to deal with a case ~ in fond .) to decide..) to decide on the merits of the case hotels.passenger hovercraft . to rule. (o penalitate. air-cushion ship/vessel ~ costier .residential hotel hotelier adj.m.coaster hovercraft ~ pentru pasageri . hotelman hovercraft s. hotel ~ -pensiune . (dr.t.175 hotart v. s.n. (aeroglisor. o plata) to award ~ asupra unei spete .(dr./?. {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper.{dr. hotel. nava pe pernd de aer) hovercraft.

chain of command ierarhizare s. to come/to go down ierarhic adj. real. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global . hierarchical adv. immigrant imobil s.I iard s.f.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s.1 impact s. illicit adv. illegal. cheap.w.f.(man.(a unui produs) automatic identification identitate s. house. zitioneazd un produs) involvement import s. (imprimatur monedd. to immigrate imigrant. hygiene igiena muncii . to lock away.f.f. to tie up.) corpc image ~ a marcii . unlawful. identification ~ automata . instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj.economic imperialism implementa v.industrial health/ hygiene ignorat adj. unlawfully ilegalitate s.n.r.f. unlawfulness 2. illusion ~ monetara .?!.s'.f. to fall in price.f. to implement implicare s. (caracter ilegal) illegality. to reduce/to diminish the price ofv.total import ~ interzis . (act) unlawful act. levels of authority. inexpensive ieftinatate s. hierarchically. 1.(man. n.t. imperialism ~ economic . through the usual channels ierarhie s. odd imperialism^. inexpensiveness ieftini v. illegally. (un capital) immobilize.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports . (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s.f.f. unlawful adv. secret/underground activity ilicit adj. illicitly iluzie s. image 2. n.f.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj.brand(ed) image imigra v. cheapness. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s. illicit.n.i. hierarchy. (cladire) build (cu teren. identity ~ a corporatiei .tax impact impar adj. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c.t. import. 1. immovable imobiliza v. marcd) mintage ~ a corporatiei .t. impact ~ al impozitului . illegal.

capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv .capitation(tax). (despre o proprietate) rat(e)able.(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin .rent tax ~ pe cifra de afaceri .excess profits tax.(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate .direct tax ~ echitabil .lump-sum tax ~ imobiliar .receipts tax ~ pe lux .profit/revenue tax.capital tax.turnover tax. targuri etc.unit tax ~ pe venit .f. de la cei bogati la cei sdraci.luxury tax ~ pe profit .deferred tax ~ anual . to import importator s.consumption/ expenditure tax. assessable. leviable.interest tax ~ pe donatie .(import de mdrfuri) visible imports importa v. (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit . taxele percepute in piete. head/poll tax ~ pe capital .council/local/ municipal tax ~ pe chirii .wealth tax ~ pe cap de locuitor . tax. taxable.equitable tax ~ extraordinar .processing tax ~ auto .independent importer impostura s.m.property tax ~ pe salarii . supertax ~ pe unitate/unitar .n. (referitor la taxele rutiere. (taxa rutierd.) toll ~ amanat . duty.(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor .(transfer de venit. importer ~ independent .donation/gift duty ~ pe incasari .real estate tax ~ indirect .) tollable impozit s. (referitor la taxele vamale etc.land/ground tax ~ global/forfetar . in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .income tax.t. (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj. tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor . tax on consumption ~ pe dividende . targuri etc.emergency tax ~ fiscal/pe timbru .stamp duty ~ funciar . (referitor la accize) excisable.) dutiable. tax on capital ~ pe ca§tigul de capital .personal income tax .total income tax ~ pe venitui personal . impozit perceput in piete. (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .degressive tax ~ direct . impost.indirect tax ~ local/municipal .(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile .IMP-IMP 177 ~ paralele .dividend tax ~ pe dobanda .(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ . contribution.salary tax ~ pe supraprofit .

inalien< unassignable inamovibil adj.disabilit sue ~ de a mcheia contracte . 1. (prin apdsare cu sigiliul.parliamenta immunity ~ vamala . (stagnant) (neproductiv) dormant. (tesaturi) to (im)print. printed s. irremovability inaugura v.t.t.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property ..178 ~ progresiv . incapacity ~ de a actiona in justitie . (a tipdri) to print 2.t. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin. a consumului) repressive tax ~ restant . (stagn dullness inalienabil adj. 1.f. 1.f.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v. (a unei proprietdti) rating.taxes and dues impozita v. to levy taxes on impozitare s. inactivity. 1. (fiscala) taxation. (invaliditate) inval 2. (bani) to deduct. (legald) (If.duty-free import imunizare s. to assess. print. irremovable inamovibilitate s.social security taxes ~ si taxe .flat tax impozite de asigurari sociale . (juridica) disability.graduated income tax ~ regresiv .t.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati . (frc to charge imputare s. deschide) to open incapacitate s. (nefolosit) unemployed. 1. (a unei sarcini) assignment 2. printed works. immunity ~ diplomatics . assessment ~ excesiva .overtaxation ~ nejustificata . (despre o piata) sluggish.f. printing office/ works/house 2. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform . impresario imprima v. to impose: (o sarcina) to assign 2.ability-to-pay taxation impresar^.f.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa .) list inactivitate s. imposing. (o proprietate) to rate.f. to tax.) immunization inactiv adj.(pentru franarea investitiilsr. succession duty. (in bani) charge imunitate s. disability./n. (plata accizelor) to excise ~ excesiv .diplomatic privilege ~ fiscala .f.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia .n.t.. inactive.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax.tax franchise ~ parlamentara .f. (formular) form pi. stampild) to emboss imprimat adj. taxation ~ la sursa a venitului . (fiscal) to tax. (de mu.f.progressive tax ~ proportional cu venitui .to overtax impunere s.regressive tax ~ represiv . (de tesaturi) printery impune v. to inaugurate. (fdrd tranzactii) (bur. print matter/paper imprimerie s.f.

benefit.speciala . 1.f. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire . (provocat) (asig. to add in. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money. included ~ cheltuielile .vacation allowance.f.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man. (ilizibil) illegible indexare s. fire 2.foreign allowance ~ de reprezentare .) death benefit ~ de deplasare .dismissal compensation/pay/wage.entertainment allowance ~ de §omaj . (costut) to figure in inclusiv adj. compensation. to indict.training allowance ~ de greva . subsistence allowance/money.f.t. indexation . allowance ~ de boala .f.) dispatch money ~ de concediere . to contain.n.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s.perquisite independenta s.) arson incendiu s. (intr-un plic) to enclose.charges included ~ toate cheltuielile . (despre preturi. statutory sick pay. indecipherable.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate . pay. (alocatie) allowance.t. (a inserd) to insert 2.sick allowance/benefit/ pay. inclusively. undecipherable.dependants' benefit ~ personala .personal allowance .temporary disability incaso s.(in interes de serviciu) travel/travelling allowance.INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor . sickness benefit ~ de celeritate . to requite indemnizatie s. (despdgubire) indemnity. (dr.(asig.t. 1.dole ~ familiala .) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . tarife) inclusive (of) adv. to comprise. to include. setting on fire ~ premeditata .inability to pay debts ~ temporara de munca . holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig.family allowance ~ parlamentara . to indemnify.) incorporeal inculpa v.(mar.) arson incertitudine s. to charge.f. (de drum etc. terminal wages ~ de concediu .} pay. collection of payments ~ documentar . to inculpate indemniza v.inclusive of all charges incorporal adj. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v. inclusive.n.

index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor .pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor .refrigerating industry.car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry .cost-of-living index ~ al preturilor .financial indicators indice s. industrial industrialism s.home/cottage/ family industry ~ cauciucului .the rubber industry ~ ceramica .) joint ownership/ tenancy industrial adj.) several indiviz adj.wear index ~ financiar . to industrialize industrial 5. m.general price index ~ individual al preturilor .railway indicator/ pole indicatori economici . index ~ al costului vietii .t.f.hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(.packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile . joint indiviziune s. indicator.) undivided.mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera . (dr.) solvency ratio ~ de uzura .printing industry .180 IND-IND indicator s.financial ratio ~ general al preturilor .street directory ~ al variatiilor sezoniere . industrialist industrie s.economic indicators ~ financtari .individual price index ~ sintetic al preturilor .(fin.heavy industry | ~ hartiei . (dr.(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index.wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .) liquidity ratio ~ de solvabilitate . cold! storage trade • ~ grea .aggregate price index indici ponderati .index adjusted for seasonal variations. (personal) personal 2. ~ frigului . n.(fin. index adjusted seasonally ~ de cale ferata .paper industry | • ~ hoteliera . (dr..weighted in^ es individual adj. index ~ al strazilor . individual. industry industria alimentara .food industry ~ casnica/artizanala .rectified index ~ de cantitate .price index ~ al preturilor de consum . 1.quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii .n.industry ~ miniera .f. industrialism industrializa v.oil/petroleum industry ~ poligrafica .m.

(despre metale etc. not due inferior adj.related industries inertie s. inflation ~ anticipata . poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie .(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala .hidden inflation ~ controlata .light industry ~ viticola .(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .f.handicraft industry ~ noua .f.(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .(situatie in care inflatia. n. agricultura etc.business/administrative data processing informatie s.) primary industry ~ secundara .{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor . inflationary s. poor.creeping inflation ~ prin cerere . inflationism inflationist adj.suppressed inflation inflationism s. information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui. short squeeze ~ galopanta . inertia ~ industrials .f.) base inflatie s. influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .hyperinflation. (adept al inflationismului) inflationist influenta s.m.wine industry industrie-cheie/de baza .IND-INF 181 ~ prelucratoare .show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .subsidized industry industrii conexe . (despre calitate) low.pent-up inflation ~ de crestere . undue.infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica .) undue influence informatica s.key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj. runaway inflation ~ lenta/taratoare .local industry ~ meste$ugareasca .f informatics ~ de gestiune .tourist trade ~ u$oara . inexigible.f. in anumite conditii si proportii.structural inflation ~ suprimata .textile industry ~ timpului liber .

f.consulting engineer ~ de constructii navale .tax inspector. malfeasance.mining engineer ~ silvic . ship's/marine.engineering insolvabil adj. inspector of taxes ~ general .process engineer inginerie s.marine board inspectie s.political uncertainty instalatie s. plant ~ de apa . social (overhead) capital inginer s. unstable.182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica .credit officer.} (classification) surveyor. breaking/infringement of the law. outfit.economic information infractiune s.(mar. n.agricultural engineer.f. agronomist ~ constructor .(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite .inspector general ~ sanitar officer of health.f. inspection.chief engineer ~ tehnolog . engineering ~ financiara . examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica . (fluctuant) wide instabilitate s..) deck gear ~ frigorifica .land waiter inspectorate. installation. surveyor.f.electrical engineer ~ mecanic .f.customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru . sanitary inspector ~ silvic . inspector.m.) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac . survey.silvicultural/forestry expert ~ -sef. insolvent insolvabilitate s. offence.(mar.(mar. (inspection) officer ~ de asigurari . loan administrator/officer ~ de registru/clasificare . equipment.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar .customs inspection/survey instabil adj.f.refrigerating/cold-storage plant. instability. (despre piata bursierd) volatile. to survey. infrastructure. insolvency inspecta v.) bulk cargo handling facility ~ de punte .financial engineering ~ tehnica . (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .forester ~ vamal .technical inspection/survey ~ vamala .civil engineer ~ consultant . to examine inspector s.operating/works engineer ~ de poduri si sosele .plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar.m.mechanical engineer ~ minier . freezer ~ in aer liber/deschisa ..naval architect ~ de exploatare . maritime surveyor ~ de tonaj .outdoor plant .(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica . engineer ~ agronom . to inspect. transgression infrastructura s.f.(mar.government civil engineer ~ electrician . inspectorate ~ maritim .

harbour/port facilities ~ portuare de operare .training within industry.(fin. trad(e)able instruments insuficient adj. descdrcare) shipping facilities instanta s. interest ~ asigurabil .import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s.) shipowner's directions ~ de asigurare .sanitary installation instalatii de santier .public interest .to put a lien on ~ un embargo .n. instruction.(incdrcare. order instructiuni ale armatorului .corporate trustee institutional adj. institutionalism instructiune s.instrument of payment ~ financiar/de credit . scarce. ban.t. establishment ~ bugetara . n. to train instruire s.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .) negotiable instruments/securities. (dispozitiv) device 2. in-house training instrument s. to set up. to lay an embargo institute.public office ~ mandatata .(mar. short.civil court ~ penala .{cambia) inchoate instrument ~ monetar . training ~ in cadrul intreprinderii .service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit . (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .INS-INT 183 ~ sanitara .f. direction.charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat .f. intensity ~ a capitalului . capitaluri) stringent integrare s.f.working instructions ~ de folosire . (unealta) tool. instruction. instrument. integration ~ economics . institute ~ de cercetari .to embargo. to institute.insurance instructions ~ de exploatare .criminal court institui v. 1.') instance.n.site facilities ~ portuare .f.budgetary institution ~ de binefacere .(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s. implement.insurable interest ~ public .design institute institutie s. institutional institutionalism s.economic integration ~ orizontala . forbiddance. (despre stocuri.f.engineer regulations instrui v.f. to instruct. to establish ~ retentie asupra .monetary instrument instrumente de control . law court.credit instrument ~ incomplet de plata .(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s. court (of justice) ~ civila . interdiction. (despre bani.inspection tools ~ negociabile .t. insufficient. deficient. (dr. Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala . prohibition ~ a importului . institution.social integration ~ verticals .f. rezerve) low.(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie.research institute • ~ de proiectare .

interior.t. to interdict.i.f. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . (marfuri.(pentru sustinerea cursului). (a statului in economic.t.stockjobbery.assumption of an office. interview ~ nedirijat/nestandardizat . agent. interdiction.f.) periodic inventory ~ permanent . (intre) to deal (between) intermediere s. to introduce. middleman.n.produce broker a fi ~ . to ban interzicere s.packing list/note/sheet/sUj ~ fizic .state/government interference ~ bancara . schedule ~ agricol . (a insera} to insert. disablement ~ totala . (is posesie) (dr.exchange jobber ~ financiar . taking up duties ~ in posesie .) to invalidate invaliditate s.coming into force/effect introduce v.m.informal interview ~ prin telefon . internal.agricultural implements ~ continuu . (o clauza) to put in inunda v.) entry ~ in functie . 1.merger broker ~ de schimburi valutare .n.n. to forbid.f. interim interior adj. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v. (a unei afaceri. intermediary. stockjobbing ~ financiara .) entry.) forcible entry ~ in vigoare .n. ban intraprenoriat s. to flood.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri .) intervention ~ a statului . (piata cu o marfd) to glut invalida v. intermediation. inside 2. acting. stocktaking (lista) list.f. entering. ad interim mterimats. bargain maker ~ al fuziunii .to intermediate. domestic.n.(cont. entrance ~ in posesie prin fbrta . disability. provisional. entrance 3.t.f. to inundate 2. invalidity.lot-size inventory ~ periodic .physical inventory ~ mort . interior.(dr.financial intermediary ~ in comertui angro .(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri .t. forbiddance.) ttt bring in. (dr. factor. intermediate.complete disability inventar s. home interstatal adj. prohibition. temporary. bill. to intervene interventie s. interstate interveni v. inner s. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc.t.financial intermediation interministerial adj. to prohibit. propuneri etc.continuous inventory ~ de lada .(dr. (inregistrare in cont) (cont. (promo varea call.) entry. intermediate. entrance 2. go-between. 1. to interview interviu s. intermediary s. interior. inventory.(mentinut la zi) (con perpetual inventory . interdepartmental intern adj. internal.telephone interview interzice v. 1. (tard) home intermediar adj. (al unui stat) inland.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s.184 interimar adj. banking support interventionist s.m.

net investment ~ pe termen lung long-term investment. to take stock of an inventory inventaria v.(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v.(investitor strategic) big investor ~ mic . hypothecary a fi obligat ~ .disinvestment.planned investment ~ privata .to be bound by mortgage ipotecare s.(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .f.to inventory.foreign investment ~ financiara . to put out ~ excesiv . mortgage. lockup ~ planificata .private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura .(constant si sigur) true investment ~ autonoma .direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa .community investment ~ cu rise scazut . t.1NV-IPO 185 ~ viu . to hypothecate.(septel) livestock a face un ~ . investment. to vest. mortgage.f. placing ~ aducatoare de profit .non-monetary investment ~ in strainatate . to mortgage. (gaj) pledge .gross investment ~ comerciala . cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . (plasament) placement. fondurile de pensii si investitii. to inventory investi v.(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei. lockaway. (go/are) pledging ipoteca s.f. handle) institutional investors ~ mare . hypothecation.portfolio investments ~ induse . to invest. precum companiile de asigurdri. negative investment ~ neta .to overinvest investitor^.small investor investitie s. care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.t.(in stocuri de mar/a. to draw up an inventory.financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara .international/ overseas investment ~ necorespunzatoare .capital investment ~ directa .safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta . hypothec.conservative investment ~ de capital . (a plasa) to place. investor ~ institutional . (a gaja) to pledge ipotecar adj.unsuitability ~ negativa .t.w.(organisme care dispun de resurse importante. mortgaging.

itinerary.mortgage by order of the court ~ legala .legal mortgage ~ maritima/navala .t.(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala .maritime/ ship mortgage ~ maximala .n. way. (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.capital mortgage ~ invaluitoare .economic history itinerar s.n.endowment mortgage ~ contributiva/colectiva .186 IPO-IZV ~ aeronautica .chattel mortgage ~ preferentiala . route.residential mortgage ~ in bani . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi .spa . history ~ economica . to waste istorie s.aircraft mortgage ~ asiguratorie .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila .(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara .to encumber an estate with mortgage irosi v. to squander.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara .blanket mortgage ~ globala . spring ~ de ape minerale .(ipoteca data unui singur creditor.head mortgage a face o ~ .f.senior mortgage ~ prin inchiriere . alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .to mortgage.(SUA) leasehold mortgage ~ principals .graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .

to give out. package.(mar. 1.land improvement/betterment. (defalcare.) ballastage imbogati v. (mar. (.time sharing impovara v.) spread ~ a pietei . apportionment. (man. to put in possession of land./\ imbarca v. to package.t.f.t. (a repartiza un rise) (asig.t.to reclaim impacheta v.f.r. (de marfuri) shipment. (in tren) entraining 2.r. (reformd agrara) land reform imprumut s. (intre) to partition. to share (out). advance. (repartizare a unui rise) (asig. (alocare) allotment.t. shipping (of goods) 2. money-making imbracaminte s. (pomana) lo dole. 1.>2 tren) to entrain 3. loan.n. appropriation. (carftle de joc) to deal out. division. enriching.protective clothing imbunatati v. to go aboard a ship 2. clothes. (a alocd) to allot. (credit) credit.t. assignment. embarkment. to take aboard. to put (a region) under timber imparti v. (cifre) (la) to divide (by) impartire s. to divide (among. to haul on board 2. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . (scrisori) to deliver. (a inveli) to wrap (up) impachetare s. (mar. (a distribui) to distribute.f. allotment. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan . to afforest. packing.t.t. (cu datorii.f.) to spread. to appropriate land to improprietarire s.) (de persoane) embarkation. (in avion) enplaning ~ de balast . (marfuri) to ship. to pack (up). (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . sharing.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . to enrich v.f. (distribute) distribution.market sharing ~ a timpului de folosire . responsabilitati) to saddle impovarator adj. a scinda) to break down. (wearing) apparel ~ de protectie . (oneros) burdensome tmproprietari v. wear. accomodation. scindare) breakdown.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung. clothing. improvement. (in tren) to entrain 3. to improve. (a parcela) to parcel out. (in avion) to enplane v. enrichment.t. (a defaica. to enrich oneself.to strike it rich imbogatire s. (mar. (invelire) wrapping impaduri v. impozite.?.f.) to embark.) (persoane) to embark. 1. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. to better 2./ 1. (f?i avion) to enplane imbarcare . to make rich/wealthy. between). to apportion. reclamation a face ~ funciare .

acordat persoanelor fizice.188 IMP-IMP ~ contra semnatura .long (term) loan ~ pe termen scurt . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .(cu ipotecarea nave!) bottomry.straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil .secured loan ~ garantat cu un stoc . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .hard loan ~ rambursabil la cerere .money at call and short notice ~ reciproc .syndicated/ participating loan ~ sintetic . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .aid loan ~ de razboi .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money. imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .to float a loan .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen . dayto-day loan/money.(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .collateral loan.dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .to issue a loan a face un ~ . rambursabil is \ rate lunare.to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie . in special salariati.war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat .time/term loan ~ maritim .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate .stopgap loan ~ pentru o saptamana .to grant a loan a emite un ~ .(finantare interimard.(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat .(credit. pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila . loan against collateral/security ~ de asistenta .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .warehouse receipt loan ~ ipotecar .call/loan demand.

) to warrant. (o cerere) to forward. proxy. (intr-un post) to take smb.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun . warrant. (bani) to accommodate with ~ cu camata . (impozite) to collect. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v.t. (mandatar) mandatory.(dr. (a da cu imprumut) to lend. to submit. mar.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v.t. commission.m. 1.f. manning 2. (a trimite) to send 2.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr. to man 2. 1.acting as ~ comision . trust.) on account of general average ~ contui beneficiarului . to raise.gross receipts ~ din vanzari . proxy.) bound for ~ drum spre tara .in relative terms ~ tranzit . (reprezentant) representative inprep.) as per contra ~ contui . mandate. (datorii) to recover v. to empower.in real terms ~ termeni relativi .) to cash. (a promova) to advance.) passive/bare/dry trust imputernicit s. cashing. (in numerar) to cash. to commission. (de impozite) collection.(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . mar.t. raising.) abeyant ~ termeni reali . attorney (-in-fact) 2.(asig. (cu personal) staffing. to promote inalt adj.t. in ~ bransa . (o plangere. takings.i. 1.(mar. (intr-o categoric) to grade incadrare s. 1.effective.high commissioner incadra v.on joint account ~ contrapartida . (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal .f. (sume) receipts. (a delegd) to depute tmputernicire s.to lend upon usury imprumutat s.(cont. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2. effectual ~ vigoare de la data . rang) high ~ comisar .on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie . procurator. (despre functie. power.in transit ~ vigoare . o reclamatie) to lodge.in the trade/line ~ calitate de .t.for account of ~ contui avariei comune .m.(mar. to encash.) homeward-bound ~ garantie . (de datorii) recovery. (dr.over or under ~ strainatate . encashment.in cash ~ plus sau in minus . deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . pi.sales revenue .) on account and risk of shippers ~ drum spre .with effect from inainta v. 1. (procura) power/warrant of attorney. returns.f. (cu personal) to staff. un mandat postal etc. (un cec. (authorized) agent. incomings incasari brute/globale .1MP-INC 189 imprumuta v.(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig. to encash incasare s.abroad ~ suspensie . on the staff. (a lua cu imprumut) to borrow.

(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca . (o nava) to freight.flat-sided. 1. exactor ~ de impozite .loading on the berth ~ la rand . waterbome ~ pe punte . 1.lightl) laden ~ cu marfuri generale . agent fiscal) receiver.t.machine loading ~ necorespunzatoare .f.laden wit generals ~ in minus .petty cash ~ nete .patent infringement ~ a regulamentului . (a unei nave) freightage.laden in bulk ~ pe nava .receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice .(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac . (o lege. (despre nava) laden.loading in bulk ~ la dana .net receipts ~ si cheltuieli . exacter. (drepturi) to violate.! shipped. load: and tally in shipper's account incarcat adj. to lade. (de impozite. a unui contract) infringement.(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata .f. (de drepturi) violation. to burden. shipment.turn loading/shipping. to load.t. tax revenue/receipts ~ marunte .breach of contract ~ a drepturilor de brevet . to ship 2. (a unei proprietdti) trespassing 2. overladen .hand loading ~ maxima . (la plata) overcharging ~ compacta .190 INC-INC ~ documentare .unit loading ~ pe slepuri . receipts and expenses/ expenditure ~ si plati .loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor .shipped.load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului .tax collector incaka v.(mar. to break incalcare s.(serviciu bancar oferit exportatorului.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului . prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative . loaded condition ~ cu balast .lighterage ~ per unitate de spatiu .(mar. (la plata) to overcharge incarcare s.estimated receipts ~ fiscale/din impozite . (o proprietate) to trespass (on/upon) 2. lading.(mar.) shipper's load and tally.internal revenue. collector. inland revenue/receipts.incomings and outgoings. un contract etc) to infringe.breach of the regulations incarca v. loading in turn ~ manuala . (a unei legi.m. loading.daily receipts incasator s. payee. breach ~ a contractului . shipping 2.) shipper's load and account ~ in vrac . 1.unsuitable loading/shipping ~ paletizata .) gross terms loading ~ in contui incarcatorului . 1.

carrying load ~ de tranzit .liquid cargo ~ maxima .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord .composite/mixed cargo ~ neamarata .underloading ~ inflamabila .f.ultimate load ~ mixta .commercial load ~ completa .safe load ~ nerujata .shipload. load. handler.filler cargo ~ de valoare .working cargo.broachable cargo ~ amestecata .frozen cargo ~ containerizabila .unsecured cargo ~ nepericuloasa .black/dirty cargo ~ de transportat -. lade. loose bulk cargo ~ lichida .cargo in good condition ~ in vrac .pallet load ~ de petrol/titei .portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.elevating loader ~ de marfa in vrac .penalty cargo ~ de animale vii .perishable cargo ~ ambalata violabila . (instalatie) loader.inflammable cargo ~ in bale .coasting cargo ~ de cherestea .untrimmed cargo ~ neta .(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare . avionul sau autovehiculut) cargo. shipment ~ alterabila . lading.bag(ged) cargo ~ in stare buna .case cargo ~ in primejdie . full load ~ congelata ..timber-deck cargo ~ de export .timber cargo.bulk cargo/freight. loading installation ~ cu platforma .(a navei) shipfull. in-transit shipment ~ de umplutura . shipload.bulk loader ~ de nava .plin si la marca" . freight.outbound shipment.general cargo ~ de palet .INC-INC 191 ~ .animal load ~ de cabotaj .barrel(led) cargo ~ in lazi .m.bale cargo ~ in butoaie .incoming cargo ~ de intoarcere .damaged cargo ~ comerciala .noxious cargo ~ paletizata .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe .full and down condition incarcator s.distress cargo ~ in saci .hydraulic loader ~ mobil . burden.measurement cargo ~ expediata .valuable cargo ~ de volum/cubaj .clean cargo ~ de produse negre . shipment ~ a navei . loading.outbound cargo ~ de import .net load ~ nociva .containerizable cargo ~ contain erizata .fluid cargo ~ grea . (transportatd cu nava. ship loader ~ hidraulic . care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .shipper. (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte .deadweight cargo ~ incompleta . consignment ~ fluida .(de pe o nava in pericol.containerized cargo ~ cu miros specific . loader.palletized cargo .

electricitatea etc. (un tdrg) to bargain. to discontinue. (a da cu chirie) to hire out.(ciment. (un avion. to close.dangerous/hazardous cargo ~ permisa .saved cargo. (un bilant contabil) to make up. 1. (un contract de asigurare maritimd etc. letting 3. to knock off incetare s. (a activitdtii. a electricitdtii etc. to.f.) demise charter ~ de echipament . shutdown.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . to rent 2. (a unei obligatii) (dr. (p afacere) to conclude. despre o mtreprindere. shutting down. to settle. 1. to cease. negru defum etc.dry cargo ~ utila .t. (tdiere a gaze-lor. (activitatea. (a maga-zinului) shutting up 3. (un concordat) (dr. cu volum mare. ceasing. closing. o unitate economica) closedown 2. salvage ~ stivuita . (a unei intreprinderi) closedown. payload. to clinch.uniform cargo ~ urgenta .plant leasing inclinatie s. (dare sau luare cu chirie) lease. 1. chartering ~ a navei nude .f. (a unui avion.(fdrd echipaj) (mar.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. o navd etc.) to underwrite.) dirty cargo ~ presupusa . cessation. to stop.(care aduce navlu) paying load. 1.f.specified load ~ rubricata . (a lua cu chirie) to hire.subject cargo ~ rujata .overtime cargo. to shut 2. mangal. (un cont) to rule off incheiat adj.default a intra in ~ de plata . to close with. (a ritmului de lucru de catre muncitori.to default incetinire s. hire. renting. 1.t.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate .tenant 4. (lucrul) to leave off.stowed cargo ~ transportata cu avionul .) to shut off tnchidere s. despre o mtreprindere. to strike 2. (un contract) to contract. pay/useful load tnceta v. hiring.f. rush shipment ~ uscata . material lemnos) deck cargo/load. (o mtreprindere) to close/to shut down.) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata .unit load ~ periculoasa . a unei nave) charterage.t.moist/wet cargo ~ uniforma . (dare cu chirie) let.trimmed cargo ~ salvata .air cargo ~ umeda . (a tdia gazele. (despre socoteli) even inchide v.t. (magazinul) to shut up 3. (leasing) leasing 2.) to compound 3.) to charter tnchiriere s.(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . (luare cu chirie) tenancy 4. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v.permissible load ~ prafoasa . (spre un anumit comportament economic) propensity .assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa .f. shutting 2. to let (off/out) 3. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata . 1. (a da sau a lua cu chirie) to lease. o unitate economica) to close down.(SUA) bank holiday inchiria v.

(a unui contract. a conturilor etc. replacement.average propensity to save ~ spre consum . counselling profesionala vocational counselling inHinta v. to honour. (a unei societdti. to meet.) employees' amenities inlocuire s. (un contract.average propensity to consume ~ medie spre economic .t.propensity to import ~ spre investitie . to hand over. bonificatii etc. foundation. pi. carrying out.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s.t. a sala-riilor. to discharge. credite etc.(a obligatiilor contractuale.f. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati .f. formation. execution ~ partiala . (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat . to carry out. a unui automobil.propensity to invest Tndatora v.t.m. handbook.f.t.t.f. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale . (o societate. to form.) freeze. o obligatie. a unui angajament) performance. indebted indeplini v. 1. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor .credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . to fulfil(l). (a unei societdti. to set up. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^.f.«.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate .t.(transport gratuit. to deliver ~ cuiva o citatie .(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v. to be in debt mdatorat adj. o corpo-ratie) to incorporate infiintare s. establishment.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum .t.inventory turnover inlocuitor s. to found. registry ~ a navei .f. setting up.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum .to serve writ on .f. salarii. to make easier inlesnire s. substitution.wage freeze Tnlatura v. o navd etc) to register Tnmatriculare s. (o societate comer-ciald) to float. guide indrumare s.propensity to save ~ spre import . to store. to establish. a unei corporatii) incorporation mgheta v. to facilitate.) to freeze inghetare s. (a preturilor.propensity to consume ~ spre economic .ship's registry inmana v.) registration.r. (preturi. to warehouse inmatricula v. a unei nave etc. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. discharge. accommodation 2. (un concurenf) to forestall inlesni v. (p societate. facility. un auto-mobil. deputy. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation. a unei obligatii. substitute. commutation ~ de inventar uzat . un angajament) to perform.t.

to draft . to rook.tnregistra v.f. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare .to make up 4 statement of account I intreg adj. to sign in ~ gresit . (intr-un registru) to book. enrollment.t. (co/»j plet) complete.) to misenter ~ restante .f.(cont.r.) to make up the average ~ o factura . notare} writing down. (intr-un registru) booking. al unui document) docketing. record. notare) record.registration of mortgages ~ suplimentara (cont.(in documente) false entry ~ ipotecara . to sow insarcina v. (la hotel) to check in. setting down. setting down. to write down. registry. un fisier) to file. registration. (numele. (un plan. (la hotel) checking in. (pe o lista) to enlist. to enter (up). to enrol(l). to register. (a escrocd) to swindle.to make out an invoice ~ un extras de cont . siloing.book entry ~ finala (cont. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri.) to alienate insuma v.r. to totalize. (a mregistra) to register. (a consemna. un bilanf etc. to enrol(l). deed.(cont.) closing entry ~ gresita .f.) postentry insacui v. document. registering. (de afaceri) meeting. to bag. (consemnare. (pe o lista) enlistment. to sack insamanta v. double dealing. a nota) to record.to lag behind inregistrare s. to toi up insela v. to bill. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. (escrocherie) swindle intalnire s.) misentry ~ ipotecara . to charge.f. (intr-un registru) booking.mortgage note insiloza v. entry. certificate. note ~ ipotecar . to set down.t. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. to set down.registration of mortgages inscris s.t. whole. to cheat. al unui document) to docket v. to commission.) supplementary entry ~ ulterioara . entire. to total.(indusi^ punted) (mar.registration of trade marks ~ falsa . fake. (de nutret) ensilage instraina v. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi . (pe o lista) to enlist. to enter (up). entry.t. writing down. (a amdgi) to deceive in§elatorie s.o dispasa . (consemnare.f.t. fraud.t. (nutret) to ensile insilozare s. cheat. to enter (up). (pe o lista} enlistment. (un document.t.(de avarie comunS^ (asig. check-in ~ contabila . to bill. mar. to record. (documente intr-o arhiva. (inregistrare) registration. to enter (up). (a consemna. (dr.) to draw up. entry. a nota) to write down.(cont. un fisier) filing. full. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert .) full reach and burden .t. entry. to silo.t. appointment intocmi v. to fake up. enrol(l)ment. (intr-un registru) to book. un protect^.n. (documente intr-o arhiva.to place/to put on the agenda inscriere s.

firm. activitdti) to rally. to ivest/to vest (in.technical/engineering education invechire s. alimony 2. (politico) rally invatare s. (alimentarea cu apd.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare .to vest smb. (despre o comisie) to meet intrunire s. 1. to support. {despre afaceri. (pe cineva.INT-INV 195 intreprinde v. gaze etc. {tehnicd) maintenance.n. corporation. wildcat ~ sindicalizata . reunion.) to cut off intretine v. (actiune. exploatarea) to shut down.t.vocational education ~ superior . (a afacerilor.f. a initia. 1. (conditii. revival .operating maintenance Tntruni v.to vest rights in smb. (a sista. (functionarea.ni. (morald) obsolescence ~ tehnologica . (brusc) to break off. to correspond to v. entrepreneur intrerupe v.r. assembly. ~ pe cineva intr-o functie . learning. {in bund stare) to keep in repair/good condition 3.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa . to discontinue. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s.f. (societate.f. enterprise. to assemble.t. meeting. initia-tivd) undertaking. establishment.state (-owned) enterprise ~ deschisa .t. (a pdstra) to keep. undertaking. to interrupt.f.maintenance and repair ~ $i reparatii curente . (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . cerinte) to meet. (a cuiva) maintenance. with) ~ pe cineva . a activitdtilor) rally. (alocatie) allowance.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii . service ~ periodica .small company/business ~ particulars . upkeep.f. with a function Tnviora v. 1. (corespondentd) to keep up intretinere s. plant. support.t. shop.technological obsolescence investi v. with power ~ pe cineva cu drepturi .distance learning Tnvatamanti'. education ~ elementar .small and medium-sized companies intreprinzator^. {in sedintd) to sit. {antrepriza) enterprise 2. to keep 2. (fabrica) factory.primary/elementary education ~ mediu . com-panie.large company ~ mica . a siispenda) to suspend.private enterprise ~ riscanta .f.to vest smb.{afacere riscanta) adventure.t. o familie) to mantain. firmd) company.secondary education ~ profesional .preventive maintenance ~ §i reparatii .higher/university education ~ tehnic . (a intreprinde. to gather. (predare) teaching ~ la distanta .r. industrial unit. to revive Tnviorare s.

t.f. (a con-. to come to an agreement/understanding 2. to give smb. agreement 2. leave (of absence). 1.s'/wri) to consent. bargain a cadea la ~ . to give one's consent. (a permite) to permit. 1.) compassionate leave inzestra v.t.196 iNV-PsZ mvoi v. (a se tdrgui) to bargain.f. to settle/to strike a bargain. casual leave ~ pentru motive personale . to haggle 3. (cufonduri etc. (reciproc) to agree. leave v.} to furnish . to allow 4. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. to come to terms/an agreement invoire s. to endow.to conclude/to make.(deces in familie etc.r.

jurisconsult.m. pi.half-and-half jurat s. to sentence.half time ~ -jumatate . legal jurisconsult s. gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere . straitened circumstances jeton s.m.) to bull. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur. (a juca jocuri) to game. straits./. judecator s. (sentintd^ ^A^^ms. at law/in court.m. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta . fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'. judg(e)ment.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun.f. judge.to default ~ un apel . judicial.to sue/to summon smb..YA.management game ~ de noroc .stock exchange speculations ~ Ae management .to put in the lottery judeca v.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~. juridical.) to judge. (financiard) embarrassment.examining judge ~ recuzat . to speculate on a rise ~ la bursa . (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie .business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man.) moiety ~ de norma .associate judge ~ de instructie .to hear an appeal judecata s. counter.challenged judge ~ sindic . to try. jury(men) juridic adj. magistrate ~ asesor . to pass sentence on ~ in contumacie .n.receiver (in bankruptcy).} to bear.f. legal adviser/expert . asignee in bankruptcy jumatate s. adjudication. (dr. half.J jena s.n.contractual . (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur.. (dr. jurist. to proceed against smb.f.director's tally joc s. to adjudicate.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta . (proces} trial.game of chance.t. sentence ~ contencioasa .tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie .) end game joint venture s.to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie . game ~ de bursa . juror. juryman.n.

the practice of the courts.well-established jurisprudence .f.consular jurisdiction ~ contencioasa . jurisdiction ~ consulara .criminal jurisdiction ~ simultana . the precedents of a case ~ constanta .customs territory jurisprudents s.exclusive jurisdiction ~ maritima . jurisprudence.f.concurrent jurisdiction ~ sumara .appellate jurisdiction ~ exclusiva .198 jurisdictie s. case/statute/judge-made law.summary jurisdiction ~ vamala .maritime jurisdiction ~ penala .contentious jurisdiction ~ de apel .

B>| institute legal proceedings against smb- . book ~ al incasarilor in numerar . justice a deferi pe cineva justitiei . (monitor oficial) gazette 2.fashion magazine/journal ~ order .(conl.) to journalize justitie s.(conl.(cant. (cont^ journal. (cotidian) daily paper.) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .(cont.| cash receipts journal ~ de casa . (news)paper.JUR-JL'S jurnal s. 1.f. {local) sheet. journal.n.) books of first? original/ prime entry a trece in ~ .

n. kraft s. kilowatt ~ -ora .K kilogram S. kilolitre kilometraj s.m. kilogram(me) kilolitru s. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft .kilowatt-hour recorder. mileage tachometer kilowatt s.m.n.PZ.

f (pentru intelectuali si functionari) salary. n.amidships ~ noroc . to extend lana s. to issue.f.n.n. wool-spinnmg mill leafa s.) to launch 2. wool lanarie s.) at or better ~ data (cont. (cu capac) chest.f. aboardship. at ~ alegerea vanzatorului .packing case lansa v.on demand.on delivery ~ mal/tarm .t. when due ~ suta .(despre o platd) (in) due course ~ vedere . laboratory ~ pentru analize de titru . (o companie. (pentru muncitori} wage(s) leasing s. milkman laptarie s.(bur. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun . (fermd) dairy largi v.) at par ~ pretui pietei . mar.) as at ~ distanta/respect .(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.f.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man.at sight laboratory. case. to raise.per cent ~ si de la . (un plan.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur. ashipboard ~ eel mai bun curs/pret . 1.chain of command ~ voluntar .ashore ~ mijiocul navei . (un imprumut) to float. o navd etc.assay office lada s.(asig.at (the) market ~ scadenta .(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist. (o subscriptie) to start. (magazin) milkshop.) at best ~ cerere .t. to enlarge.(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur.) value chain laptar s.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite. cu multd publicitate) to break lants.f.m.) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit .(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar. (cutie) box ~ de ambalaj .) seller's option ~ balustrada navei . (piata de desfacere) to widen. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii .) at ship's rail ~ bord/pe nava . un produs etc.L \aprep. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing .aboard. chain ~ de conducere . cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare . bin.at maturity. dairyman.

wood. 1.election law ~ in vigoare . to attest. (prin contract.m. law.yielding law ~ economica economic law ~ electorala .antitrust legislation legitim adj. (imobiliar) devise legatar s.company legislation legislatie antitrust . un titlu) sound legalitate s.patent law ~ cererii si a ofertei . rightful. legal.f.merchant marine act ~ pescuitului . law in force ~ neaplicata . (SUA) lumber lemnarie s.statute of limitation a aplica o lege .) (de bunuri mobiliare) legatee.active law. to authenticate.to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ . residuary/sole legatee legatura s. legality. (a unei constructii) timberwork 2.n.to possess force of law a eluda ~ . (a autentifica) to legalize.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor .) to legate. (cherestea) timber. legitimate.land law ~ generala a cererii . (legal) legal legumicultura s. to enact legislativ adj. finance/capital lease ~ operational . legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii . (lege emisd de parlament) statute. timbering. leverage .(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v.) (mobiliar) legacy. (dr. market gardening lemn s. lawfulness legaliza v. act.n. ' (meserie) carpentry.t.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . (cherestea) timber. (a testa) (dr.insolvent law ~ fondului funciar . to certify. to tie up 2.equipment leasing ~ financiar/de finantare . (legitim) legitimate.f. link.trade relations lege s.f.t. (la notarial) to notarize legat s.n.f. to bequeath legal adj.fishing law ~ prescriptiei .general law of supply ~ marinei comerciale .law of supply and demand ~ falimentului .general legatee/devisee. (depozit) wood yard 3.f. (dr. (lemne) wood. lawful.f.financial leasing. vegetable growing. relation legaturi comerciale . woodcutting \evier s. 1.labour legislation ~ societatilor comerciale .general law of demand ~ generala a ofertei . angajamente legale) to bind. to legislate. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular .t.LEA-LEV 201 ~ de echipament .to give effect to a law legifera v. (despre un drept.antitrust law ~ -cadru .skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . legislative legislatie s.to evade the law a pune o ~ in vigoare . enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust . connection.

varsat. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade.w. (gratuit) gratis. inclusiv rujarea .free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare .free in and out. open.de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare.free froi. (independent) independent.free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa . liberalism liberalizare s. (interesele) to endanger.economic freedom librar^. disengaged. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.f.free on board and (free) stowed ~ -profesionist . exclusiv rujarea . {despre un post) void 4. (disponibil) available.n.freedom of action ~ economica . to be detrimental to liber adj.free of all risks and expenses to the vessel '. {despre persoane) free. (in afara orelor de serviciii) off duty 5.free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei . free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare .free in and stowage/stowed ~ de orice avarie . (neocupat) vacant. free (of charge) 3. (desfdcut.freelance ~ schimb .) free of all average ~ de orice cheltuieli .i/of charges. free on board ~ la bord si rujat . in vrac) loose ~ de cheltuieli .(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire . freedom ~ contractuala .free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit . inclusiv stivuirea si rujarea .f.free (of) lighterage ~ de cheltuieli . mar. inclusiv lucrul in magazii . libret5'.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare. bookselling .202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin.freedom of contract ~ de actiune .t. 1.) operating leverage leza v. (despre un drum) clear. free. (autonom} autonomous 2. (despre zi) off.la bord . deposit/depositor's book ~ de economii savings book . 1. reputatia) to injure.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare.free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire .free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare. n.free initiative liberalism s.. unengaged. {imagined.free trade ~ si fara sarcini . bookseller librarie s. liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s.(asig.f.

to be in liquidation a intra in ~ . (stocul de materii prime sau produse finite) to run down.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa . operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor .) succeeding account/settlement a fi in lichidare . (stocul de mdrfuri) to sell out/up.export licence ~ de import .) current settlement ~ in numerar .«. {in vamd) (mar.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu .t. (a unei societdti) winding up.) clearance outwards ~ in vama la sosire .creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur. (a soldo) to clear. fluid 2.(preluarea controlului asupra unei companii. ready.in vama (mar.(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie .(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei. (acliitare) liquidation. (o societate) to wind up. exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor. clearing ~ in vama la plecare . secondary/high school ~ industrial . (permis) permit ~ de export .to go into liquidation . liquid.) settlement of succession ~ curenta .) liquid. closeout. to liquidate.) clearance ~ a activelor .) settlement.import licence ~ de prospectiune .(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor .clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii . fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor . brevet} licence. o tranzactie etc. to close out.f.) to settle. (a iinei afaceri. (bur. (o datorie) to liquidate. quick lichida v.) cash settlement .(dr. a unei tranzactii etc.) to clear lichidare s. 1.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local .off-licence liceu5'.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare . to pay up. (diploma) licence.) clearance inwards ~ judiciara .(bur. settlement. (o afacere.f. (in vamd) (mar.LIC-LIC 203 licenta s.(mar. to clear off. (autorizatie. degree 2.) settling.(mar. (vdnzare integrald) sellout.enforced/forced liquidation ~ voluntara .(bur.trade school lichid adj. (soldare) clearance (sale). to wipe off/out. windingup by the court ~ silita . (fin. 1.) (ship's) clearance.compulsory winding-up. liquidation.

mar.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' .t.coming business oriented language | limita v. lawful. auction.f.provisional liquidator lichiditate s. language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice .closed auction ~ publica . conservator ~ de avarie .f. executarea de lucrdri) to tender v.m.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis.i.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune. 1.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ .(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie .(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . (pentru furnizarea de mdrfuri. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr.) liquidity.{bur. to limit.) average adjuster/stater/taker . 1. bidder. leader 2.n. (despre socoteli) even 2. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. (a participa la licitatie) to bid. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn.204 LIC-LIN lichidat adj.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala .) cleared lichidator s. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s.to bring/to put/to sen to the hammer lider s. insolvency practitioner. public sale (pentru obtinerea unui contract tender. (mflatia) to curb . (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s.) open outcry ~ englezeasca . official receiver. (w vama) (mar. receiver in bankruptcy. servicii. leader ~ de cost . to restrict.m.t. (fin.provizorm .m. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s.opinion leader ~ de piata . liquid funds/assets ~ a firmei .market leader ~ de pret — (firma care.m. to abridge. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza . (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s.(asig. auction ~ mchisa . (drep.) liquidator. licit licita v. acliondu intr-un anumit domeniu.

load waterline ~ de navigatie .) floor ~ legala de creditare . restriction.(linie de credit ce poate fi utilizatd. credit line ~ de credit bancara speciala . limit.f.product line.lower limit.(man.LIM-LIN 205 limitare s.railway line ~ de comanda .fine bullion lingouri monetare . intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou . ceiling lingou s. bar.) limitation of liability clause ~ a dividendelor .(asig.production line ~ de produse .ocean line ~ de productie . limitation.wearing limit ~ de vanzare .credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin. (de drepturi) abridg(e)ment.(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit . a salariilor etc. range ~ de telecomunicatii .) selling limit ~ de varsta .transport line . restraint. restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.communication line ~ de transport .) line of command ~ de credit . line lima pietei de capital .yard line ~ de distributie . sovereign risk limit ~ de uzura .(corn. airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana . (a preturilor.airline.{bur. limited.) country limit. coastwise sea lane ~ de cale ferata .) chain of distribution ~ de incarcare .) coastal line. ingot.assembly line ~ de autobuz . (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal . (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor .(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .legal lending limit ~ superioara .dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii .(mar.n.{mar.upper limit.bus line/service ~ de cabotaj .f.shipping line ~ de navigatie fluviala .line of credit.special bank credit plan ~ de credit multivalutara .f.) leadline. (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii . mint fine bars linie s.(de aur sail argint monetar) standard bullion.river line ~ de navigatie oceanica .(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].(pentru pensionare) age limit ~ inferioara . la alegere.ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur .

shop bill.(mar. want.free list] ~ de pasageri .f.(bur. bill. 1.transatlantic line lipsa s.bill of materials ~ de marfuri .agi] schedule ~ civila .f.) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .disutility ~ din continut .(fin. (sterlina) pound sterling lista v.(bur.(bur. (neajuns) drawback. produse^ etc. ~ a marfurilor de import .slack business ~ de bani .) tail female ~ tehnologica . unavailableness 2.(dr. dintr-o marfa etc. shortfall.resourcelessness ~ de titlu de proprietate .) run ~ de curs'. (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .export list .railway siding ~ moarta .import list i ~ a scadentelor debitorilor .) schedule ~ a marfurilor de export .) to list lista s.) sellers no buyers ~ de lichiditati .cash shortage ~ de resurse .(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale .(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate . ] list/current.) default ~ de actiuni/acoperire . shortage.(unbarcati pe o .check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur. insuficienta) lack.(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca .'ri .short weight.to give short weight a duce ~ de .) cause list . scarcity of money ~ de capital .206 ~ de transport de marfa de mare viteza .) tail male ~ succesorala femeiasca . (din instanta) (dr.scarcity of labour ~ de numerar . sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi .priority list ~ de procese . (necesar.) no dealings ~ de utilitate .waiting lii ~ de control .(bur.to be scarce of lira s.banned list ~ de marfuri nevamuibile . (de preturi.(c.money pressure/scarcity/ stringency. wantage.schedule of prices. (a cotd) (bur.scarcity of capital ~ de cumparatori . (deficienta) deficiency. (penurie) scarcity. dearth.(dr.t. (indisponibilitate) unavailability.telephone line ~ transatlantica .f.) short.(c.) short of stock ~ de afaceri . stringency.(dr. shortage in weight ~ la livrare . (dintr-o cantitate. (absenta) absence. nevoie.(dr./) blind/dead-end track ~ regulata .short delivery a da ~ la cantar .) want of title ~ de tranzactii .process/operation line ~ telefonica .list of goods ~ de marfuri interzise . list.) illiquidity ~ de marfuri ./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .) quotation lis quote sheet ~ de echipaj .(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti . lira.

(furnizare) furnishing.misdelivery ~ expresa/rapida .t.express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu . literature ~ comerciala . seaboard.(mar. (imitate de masura pentru greittate) pound livret^. littoral livada s.?!.) delivery on board ~ la cerere .delivery free domicile ~ imediata . seaside.la termen forward/future delivery .stored terms ~ in bune conditii .(care confine cursurile zilnice) (bur.staggered deliveries livrat adj.(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva .to misdeliver ~ in intregime . taxele vamale neplatite . to deliver. supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna . brosuri.full delivery ~ completa in bune conditii . litigation.(marfa transportata) to deliver in full livrare s.f.short delivery ~ la acceptare .safe and full delivery ~ conform uzului .delivery on acceptance ~ la bordul navei .prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus .n. cataloage etc. book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.cash on delivery ~ cu intarziere .delivered duty unpaid ~ . outstanding.(reclame.delivery on call '.delivered sound ~ la frontiera .delivered duty paid livra s.to litigate literal s.) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale .poll ~ oficiala . litigious.langa nava/sotto palanco .(mar.delivered at frontier ~ .) delivered/delivery alongside ship ~ partiala . delivery. contentious. to supply ~ gresit . seashore.contract supplies ~ esalonate . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .customary delivery ~ contra ramburs .(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa . contention. delivered ~ contra warant . (a furnizu) to furnish. dispute at law a fi in ~ .) official list literatura s. orchard livra v. taxele vamale platite .f.f.f.patent documents litigios adj.table of allowances ~ de subscript!! .delayed delivery ~ defectuoasa .LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale .) sales literature ~ de brevete de inventii . debatable litigiu s.part/partial delivery ~ peste bord .(mar. n.actual delivery ~ eronata/gresita .subscription list ~ electorala .

dwelling place.. tenant's.) messuage locuitor^. {restaurant) restaurant. lodging.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk .) round lot.n.n. (de mdrfuri) batch.m.residence local adj.company/business logistics logograma s. la hotel} accommodation ~ de destinatie .f taking ~ de decizii . spot. inhabitant ~ de pe coasta .shoreman logistica s.administration location ~ de vagoane .) wharf demurrage locomotiva s. caretaker. place. (in vehicul. (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta . deputy. local s. locomotive..yard locomotive ~ impingatoare . location ~ de gestiune . logistics ~ a companiei . in parlament etc. abode. (cladire cu teren. lodger.f.) tenement ~ cu dependinte . (dr. (la teatru.(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur.(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar .decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® . (despre valoare) rental locatie s.f. lottery ticket luare s.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar.bank locomotive.corporate logo (gram) loialitate s. 1. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s. hiring.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s.f. living. instalatii etc.n. (chirias) tenant locativ adj.place of destination ~ de escala .n. (mic) strip. parcel.) premises 2. (cladire) building. banking engine ~ pentru trenuri de marfa .truck hire. renting..f.lot/parcel of goods ~ de proba . lot.n.place of call ~ de livrare .208 LOC-LUA loc s.) round lot ~ de marfuri . minimum! unit of trading I loterie s. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital .(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca .m.f. pub localizare s. hire. public house.place of payment/ performance. lottery loto s. locum tenens locuinta s. 1. house. (de actiuni) lot 2.(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim . demurrage charge. parcel. (de teren} plot. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet .place of delivery.place of employment/ work ~ de plata .(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur./n. engine ~ de manevra .freight locomotive loctiitor s.f.) seat.f. delivery point ~ de munca .f. logogram ~ de corporatie . localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s. loyalty ~ a consumatorului . lotto loxs.f.(dr.

struggle ~ a mandatarilor .odd month ~ curenta . fight. lucrative. belongings 2.work in progress ~ publice . things. (efecte personate} (dr. luxurious .) chattels. to labour 2. to work. (despre o marina.expert workman lucru s.f.f. adv. outside worker ~ pe cont propriu .(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist . gainful. working.exploration works ~ de reparatie .f.class struggle/warfare lux s. un utilaj) to work.profusion of details a trai in ~ . paying. thing. joumeywork ~ de mana .handwork a cauta de ~ . (a trudi) to toil. 1.preliminary work lucrari ale conferintei ... remuneratory lucrator adj. pi.repair works ~ in executie . (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima . sample taking ~ in consideratie .to look for a job a da de ~ muncitorilor .force account ~ la domiciliu . work.m.graduation/ diploma paper ~ in antrepriza . (a functiond) to function. luxury ~ de amanunte .to lie down on the job. s.team work ~ in regie . monthly luna s. worker.debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune .(zilier) day labourer ~ la domiciliu .to work on one's own ~ peste program .piecework ~ cu ziua .contract work ~ pregatitoare . (calendaristica) month ~ calendaristica . to labour.outworker.to live in luxury luxos adj.entry lucra v.(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa . to cultivate 2. (pamdntui) to till.present month lupta s.handiwork ~ in echipa .(calendar) month ~ cu 31 de zile . (activitate) activity. (mimed) work.daywork.to work overtime ~ prost/de mantuiala .n.to underwork lucrare s. work ~ de diploma/stat .LUA-LUX 209 ~ de probe .to employ workers a nu avea de ~ . object.arrears of work lucrativ adj. 1.t. to run v. (pcupatie) employment.taking into account/consideration ~ in posesie . (slujba) ]ob ~ cu bucata .(decaf) to outwork ~ pe cont propriu .n.to work at/to capacity ~ mai repede/bine . 1.i..to be out of work lunar adj. workman ~ cu ziua .outwork ~ manual .sampling. to underwork ~ putin/insuficient .public works ~ restante . working.

m. shop. 1. storehouse.m.caterpillar/crawler crane ~ pe sine .) refrigerated/freezing hold magazin s.f. (cont.n. magistrature.(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general .m.titan crane ~ pe senile .self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . crane ~ de chei . periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv .rail crane ~ plutitoare . warehouse keeper.float/floating crane.f.f. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje . storing (of goods) 2.cargo reefer space.general-purpose crane macaragiu s. 1.(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui . macromarketing macrostabilizare .plant depot/yard ~ frigorifica .. emporium..(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central . repository.f. storekeeper J magistral s.speciality shop 5 ~ universal ./ macroeconomic stabilisation maculatura s.n. (de marfuri) warehouse. storeman. magistrate.derrick/tower crane ~ umversaia . craner. crane attendant/driver/operator macroeconomic adj.n.variety shop ~ in retea .(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua . magistrateship . crane ship ~ -turn . macroeconomics macromarketing s. judge magistratura s.M macara s.transshipment crane ~ grea . scrap/waste paper maestru s. warehouseman.multiple/chain store ~ specializat . depot.f. (depozitare} warehousing. (taxa) storage charges magaziner s. (mar.(dockside/quay) crane ~ de transbordare .'>.) ledger magazie s. baza(a)r magazinaj s. (S UA) store 2. magistracy.retail shop ~ cu autoservire .second-hand shop ~ de solduri . (revista) magazine.department(al)/general | store.m.gift shop ~ de cartier .discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda . macroeconomic macroeconomie s.

participatory management ~. (de preturi. management ~ al activelor .m.) increase.financial management ~ operational . (despre preturi} to advance majorare s./?. rise.{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin. (industrial.) physical distribution management ~ al marcii .) to increase.absolute majority ~ calificata .(a mdrfurilor. (preturi) to advance. financiar) tycoon maistru s.relative majority ~ simpla .MAG-MAN 211 magnat s. (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.resource management ~ al riscurilor .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about .wage rise majoritate s.prin eliminare .educational management ~ financiar .debt management ~ al distributiei lizice . magnate.operations management ~ participativ .(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei . increase in prices ~ a salariilor .account management ~ al datoriilor .product management ~ al proiectului . to raise.project management ~ al resurselor . foreman ~ de exploatare .(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .office management ~ al afacerii .foreman of development ~ de productie .risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .foreman of production majora v. raise.marketing management ~ de portofoliu . salarii etc. vizdnd probleme legate de ambalare.price advance.two-third's majority ~ de voturi .simple majority a obtine o ~ .to secure a majority management^. majority ~ absoluta .decentralized management ~ educational . salarii etc.portfolio management ~ descentralizat . transport.crisis management ~ de marketing .f. (de preturi) advance ~ a preturilor . depozitare etc.{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .f.t.m.majority of votes ~ relativa .r.production management ~ al produsului .business management ~ al contului . (preturi.brand management ~ al pasivelor .) asset management ~ al activitatii de birou .specified majority ~ de doua treimi .

cargo manifest ~ al navei . shortage ~ de casa . workable manifest s. working | ~ a materialelor . (de arestare.t.manual handling.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit . managerial manco s.) manifest ~ al mcarcatorului .cargo handling ~ manuala . proxy. to run..material's handling .order to offender. (procuro) procuration.t.m..outward manifest ~ de import . (hamaldc) porterage. 1. to run. m. distribuit) leaflet 2. (imputernicit) procurator. 1. un utilaj) to operate. (administrator.quality management ~ calitatii totale .r. (yagoane de mar/a) to marshal.shortage in the cash mandants. principal ~ si mandatar . deficiency. to manipulate. to handle. un utilaj) to operate.t.member's (electoral) mandate ~ de perchezitie . (postal) money/postal order ~ de aducere . to handle manevrabil adj.(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v. handling. curator) trustee ~ pasiv .n. masind. de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v.transit manifest manifold s. attorney (-in-fact). manipulation.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ .safe handling ~ si transport de marfa .inward manifest ~ de marfa incarcata .summary of bills of lading ~ de export . witness to appear ~ de arestare .total quality management ~ resurselor umane . (ghid) handbook. to handle. manual.fund manager managerial adj.m. to manipulate. (carnet de note.search warrant ~ postal .warrant for arrest ~ de deputat .} warrant 2. to work.shipper's manifest ~ al incarcaturii . (o marina.212 MAN-MAN managementui calitatii .to rig the market manipulare s. ~ de marfuri . to work. (o nava) to manoeuvre.n.principal and agent mandat s.cargo loading manifold manipula v. (program) manifesto: (aruncat. mandatary. (lista a incdrcdturii navel) (mar. manhandling ~ mecanica .human-resource/personnel management manager s. to manufacture .n. (vagoane) to shunt. facturi cu color) manifold 2.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare . manual. manageable. (o marina. (car cuprinde unitdtile monetare.mechanical handling ~ sigura/fara pericol . 1.money/postal/post-office order ~ postal international . un utilaj) operating.ship's manifest ~ de bord . guide. s. mandatory. manager ~ al unui fond mutual . hand. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare ..n. perchezitie etc.f. (manual) to manhandle ~ piata . (o.freigl handling manual adj.(bani) to remit mandatar s.international/ foreign money order ~ postal telegrafic . proxy. mandate.

(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar. (transportata) freight.(mar.mark of origin ~ de port .(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate .weight mark ~ de grup . (a bifa) to (mark with a) check marca s. cargo.(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo . pi. hallmark 2. goods ~ ambalata .group mark ~ de identificare .globala .manufacturer's brand/ mark.) outward cargo ~ de import .heavy bulk cargo ~ incompatibila . (la metale pretioase) plate mark. (mar.(mar.) to stamp.MAN-MAR 213 manufacture s. trade name ~ noua .bona vacantia .(mar.) deck cargo ~ de sezon .(mar.unprotected cargo ~ fara proprietar . trademark ~ a monetariei .new brand ~ superioara/de calitate .waif ~ curata .) filler cargo.f.containerized cargo/freight ~ cu defect .continental/inland sea ".(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine . (metale.t. small stowage ~.mint mark ~ de dimensiuni . marfuri etc.packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine . de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii . merchandise. 1.(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard . (tip.trademark. (un obiect de metal pretios) to hallmark.) inward cargo ~ de mare gabarit .f.(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc . goods/freight train.intercontinentala .(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare . commodity.large-size freight ~ de punte .clean cargo ~ de cabotaj .eterogena .n. (cu tin semn distinctly) to earmark. (pretui) to ticket up.f.seasonal cargo ~ de umplere .flaw ~ cu proprietar necunoscut .intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala .adjacent/ littoral/marginal sea marfar s. mark.f. (fabrica) manufactory marca v.) deadweight cargo ~ grea in vrac . (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie .seller ~ containerizata . (a matrita) to stencil.(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar. sea ~ continentala/interioara . freightliner marfa s.(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj . to put a mark on. manufacture.) coastal/coastwise freight ~ de export .global brand ~ inregistrata .choice brand mare s. registered mark.heavy (-weight) cargo.assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ". model) brand 3.grea .standard brand ~ de thru . to mark.

actuals.domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods. unit load ~ paletizata .best-paying cargo ~ schimbata prin troc .finished goods ~ fragile . trading stock.liquid bulk cargo ~ nesortata.swap ~ solida in vrac .fragile goods ~ generate .superior/ prime goods.(mar.odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .slow goods. firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .industrial goods .taxed goods.miscellanec goods ~ fabricate in tara .consumer goods ~ de lux .insulated cargo ~ lichida in vrac .) kentledge goods ~ de baza . generals ~ impuse .staple exports ~ de calitate inferioara .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .) short shipment ~ pachetizata .(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .general goods.low-duty goods ~ cu volum redus .(din lipsd de spatiu) (mar.fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .middle goods ~ de calitate superioara . physicals ~ cu livrare la termen .primary goods.goods on approval ~ de uz curent . durables ~ de folosinta scurta .durable goods. (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .ascertained goods ~ industriale .solid bulk cargo ~ transportata pe mare .frozen goods ~ cu livrare imediata .buikpik ~ neincarcata .palletized cargo ~ pretentioasa . stock-in-trade. goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .futures ~ cu miros specific .unitized cargo/load.seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .impulse goods ~ de balast . staple ~ de baza ale exportului .214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat .

goods on commission ~ in consignatie .overtime goods ~ nevandabile . sea.(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate . mariner ~ brevetat .unclaimed goods ~ neridicate in termen .transshipment goods ~ transportate pe apa .shoaler necalificat/stagiar .no goods exchanged maricultura s.(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate . marine.f.bundle goods "...MAR-MAR 215 ~ inerte .excisable goods ~ textile . maritime marinar.dangerous/hazardous goods ~ perisabile .(minereuri.{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide .bagged goods ~ la moda .straine/de import .goods supplied on deferred payments . land etc.(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate . soft goods ~ textile cu metraj in bucata .unrealizable goods ~ nevamuibile .moist goods ~ uscate .bonded goods ~ in vrac .?.light goods ~ vandabile .wet goods '•.(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute . seaman.bale goods ~ in comision . sailor.realizable/marketable goods ~ vamuibile .piece fabric/goods.dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .able-bodied seaman ~ de cabotaj .waterbome goods ~ umede ..foreign goods ~ supuse accizelor .goods on hand ~ periculoase .goods on consignment ~ in legaturi .». marine .returns ~ returnabile . bumbac.perishable goods.) dry goods ~ u§oare .free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .transit goods -" in vama . yard goods ~ transbordate .undelivered goods ~ neridicate .f.bulk goods ~ insacuite .textiles.dusted goods ~ prohibite .ordinary seaman marina s.goods making up a parcel ~ in tranzit . perishables ~ prafuite .(grdne.loose/ unpacked goods ~ nedeciarate . nisip. sea farming marin adj.marcate ..in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .(furnizorului) unsolds ~ rubricate . textile etc.licite .distrained goods . mariculture.inflammable/ flammable goods ~ in baluri .) inert goods inflamabile .

) gross margin ~ de contributie . fin.216 MAR-MAT ~ comerciala . merchant shipping ~ militara .security printer | ~ postala de francat . desk ~ monetara .writing table.bulk density ~ specifica in vrac . n..commercial/mercantile marine.(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .Marxism-Leninism masa s. stub material adj.social marketing marxism s. ~ deficitar .(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn. (mdncare) meal.f.(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta . (color.company car ~ de sortare .) contribution margin ~ de profit . marine.labeller ~ de facturat .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci . sack-filling machine ~ de scris .nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului . (in fizicd etc. maritime.machine tool ~ universala . 1.official board.(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin..(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin.net profit margin ~ de siguranta ..sack packer. (bur.typewriter ~ de serviciu . corn. engine.substitute material .n.assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat .package wrapping machine.) mass ~ de joc .versatile machine matca s.profit margin ~ de profit net . merchant marine/navy. table 2. material ~ de ambalare . safety margin marketing A.postal franking J machine ~ -unealta .navy. n. marketing ~ comun .(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social . machine.sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.direct marketing ~ in retea . naval forces maritim adj. green table: (fur a. fare 3.(pensiune) board and lodging ~ verde .]) green fodder masina s.shortage material I . valoare .. s.packing material ~ de inlocuire . cont.accounting machine ~ de ambalat/impachetat .bulk weight ~ si casa . talon) counterfoil. Marxism ~ -leninism .(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .f.gambling table ~ de sens .f.) margin ~ a dobanzii .seagoing marja s. heel. (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat . packer ~ de asamblat .incentive marketing ~ direct .) margin of safety.f.money supply ~ specifica aparenta . seaborne.network marketing ~ nonprofit .

upper limit mari v.) to enhance. to boost.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente . (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .f.wood. (despre cheltuieli) petty. petty/small wares masurare s.f. (corn.measure of capacity. maximum. (bani mdrunti) (small) change. pi. (preturi) to mark up.{la imbrdcdminte) outsize . small coin/money.mailshot ~ rulant . (pretui.strategic raw material matrice s. to push up.(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s. (masurare) measurement.f.cherestea) board measure ~ -etalon .f \. salarii etc. amount 2.building materials ~ refolosibile .f.reusable materials ~ textile . railway vehicles materiale de constructie .(care foloseste ca imitate piciorul . matrix ~ de conducere .(c.) rolling stock.MAT-MAS 217 ~ inflamabil .inflammable/flammable material ~ lemnos .f. timber. to enlarge.) increase. size ~ obisnuita/curenta . cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s.ullaging masura s.) to raise v. maximum maximiza v.plastics ~ publicitar .to mature maxim(al) adj. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului . a create) to increase. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara . (intindere) extent.scarce raw material ~ prima strategics . raise ~ a capitalului social .standard of measurement ~ foarte mare .raw/working material.(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale. fitting ~ de capacitate .dry measure ~ de cherestea . maximization ~ a profitului . (a spori. upturn. loose cash/change/money 2.f.n. (a preturilor etc.profit maximization maxim(um) s. (cantitate) quantity. (despre bani) loose maruntis s.f. valoarea etc.t. measure. (scadenta) maturity a ajunge la ~ .) size. material ~ prima . to increase marime s.f.n. (preturi.r.sticker ~ publicitar postal .advertising/publicity material. 1. (mdrfuri) small goods.increase of capital marunt adj.textiles materie s. to maximize maximizare s.t. upswing. boost. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente . promotion matter ~ publicitar colant . (in industria petrochimica) feedstock.

f.to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru .decimal measure ~ provizorie/temporara . environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .strong measures ~ represive .financial environment ~ natural . medicine ~ a muncii .natural environment ~ social .218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .surgeon ~ de medicina generala .emergency measures ~ deflationiste . average. engineman .arithmetical mean ~ de lucru .market economy mechanism ~ al preturilor .master mechanic.manpower. mechanic.m. medicine.veterinary surgeon medicament s.m. device.social environme background/milieu . (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur.n. mechanical s.family doctor ~ igienist .(mar.engine operator/ driver. hand ~ de lucru .f. hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata . gear ~ al economiei de piata . mean ~ aritmetica .working mean ~ neponderata .deflationary measures ~ energice . doctor ~ chirurg . drug.restrictive measures ~ §i greutati .de punte .f.to be short of hands mecanic adj.f.stopgap masuri antiinflationiste .) certified engineer ~ de locomotiva .(mar. machinery. engineer ~ brevetat.retaliatory measures ~ restrictive .n.) deck engineer ~ -masinist .economic environment ~ financiar .industrial/occupational medicine ~ legala .free hand. medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala . chief engineer mecanism s.exchange rate mechanism ~ de echilibrare .health officer ~ legist .firm'! business environment ~ economic . to mechanize medic s. labour (force).forensic expert ~ veterinar .unweighted average ~ ponderata .n.] averaging mediu s.skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera .weighted average mediere s. physician.over-the-counter drug medicina s.(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .weights and measures mana s.price mechanism ~ al ratei de schimb .forensic medicine medic s.anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .engineer ~ -sef . mechanism.t.economic mechanism mecaniza v. full authority a avea ~ libera .

handicraft.f. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie . household.m. memorandum ~ al acordului .floor member ~ al consiliului de administratie (company) director.(cont. to mention.) fellow. mercery. (profesie) profession.f..councillor ~ al unui sindicat . n. trustee ~ al unei comisii . metalurgie s. craftsman. artisan. vocation ~ calificata . meniu s.t.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator .acting/deputy member a fi ~ in . member.m. craftsman. (al unei societdti stiintifice etc. metallurgical engineering metalurgia feroaselor .MEM-MAR 219 membru s. metallurgy.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont.foundation/charter member.honorary member ~ supleant . mercantile mercantilism s. (artd) craftsmanship mestesugar s.n.) spreadsheet approach . 1. handicraft. (gospoddrie) household menaj er adj. domestic. menu. vocation 3. (prdvalie) small-ware shop mercurial s.(guvernamentale.outside director ~ onorific/de onoare . 1. to make mention of. method. (a specified) to specify mercantil adj. member of the board.. tradesman meserie s. science of commodities mercerie s. small wares 2. monthly mentine v.. (pricepere) skill 4. (in post) to keep one's job mentiona v.m. handmade. (intr-un contract) to set forth.) straight-line method ~ compararii factorilor . (articole) haberdashery.active member ~ al bursei . housewifery 2. housekeeping.to sit in/on memorandum s.n. tradesman mestesugaresc adj. to maintain v. n. craft 2.ferrous metallurgy ~ neferoaselor .skilled trade mestesug s. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel . bill of fare ~ fix . trade. de sindicat) cardholder ~ activ .. 1.(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului . (de partid.r.f. handicraftsman.ordinary mensual adj. 1. (listd de preturi) price current/list meserias s.f.cartelist ~ al unui consiliu . (despre preturi} to keep up.n. craft 2. handicraftsman.n.f.nonferrous metallurgy metoda s.t. handicraft.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor . (profesie) profession.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. mercantilism merceologie s. (meserie) trade. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare .

diminish.n.n.testing method.accrual basis/concept ~ procentului din vanzari . beneficii) poor ~ -burghez .f. metre ~ cub .square metre mezelarie s.doci facilities ~ de antrepozitare .m. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros .(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade.) percentage of sales method metoda de amortizare .depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala .f. metropolis metrou s. to reduce. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . metropolitan.job ranking method ~ de incercare/testare . to decrease.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini. abate.r. 144 de obiecte) small gross mica burghezie . salarii etc. migration ~ a capitalului . {mod actiune) means.standard metre ~ patrat . means. {preturi) to p down v.loading facilities .discharge facilitie ~ de incarcare . small(-coast) trade. to diminish.) inventory costing method ~ de finantare .classific advertisement microeconomie s. (metoda) methi (cale) way.f. sausage factory 2.(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului . intermediate levd of economy mic adj.migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s. {despre preturi) to sink migratie s.f. to decrease.cubic metre ~ -etalon . microeconomics micsora v. a facilities mijioace de andocare . {SUA) subway metru s. {instrument) instrume {resursa) resource 3. middle 2. to abate.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie . to cut. 1.petty bourgeois ~ cabotaj . small 2. 1.method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor .(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont.) lower.small industry ~ productie .f.f. (despre venituri. (preturi.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali . 1.f.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare .small(-scale) productioni ~ publicitate . metric metrologie s. metrology metropola s. test procedure metric adj.{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont. underground. pi.

.transport facilities. milliard. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica . bonanza ~ de carbuni . (cariera) quarry ~ de aur .train mile miliard s.n. (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne . (SUA) billion miliardar s. (Anglia) Foreign Office. millionaire mina s.docking/harbour facilities ~ publicitare . mining negativ) pander./z.minimum living standard minimaliza v.n. payment media. (din minele de carbuni} collier mineral adj.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica . (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren . intermediary. million milionar^. (put) mine. multimillionaire.fixed assets.crude/mine ore ~ -bulgari . producer(s)/ production goods ~ de trai .t. (a media) to mediate.nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj.Ministry of Internal/Home Affairs. procurer mila s. to minimize.means of payment.ore-oil tanker minereu s. (si in sens negativ) go-between.cargo handling facilities ~ de plata .means of subsistence/living.t. (SUA) billionaire milion^. colliery miner s. physical capital ~ independente de trai .n.f. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s.n.local resources ~ plutitoare .land/British mile. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs. minimum minister s.f.means of production.n.m. ore ~ brut .limited legal tender ~ locale .w. mine. ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier . circulating medium. pit.lump ore ~ in vrac . n. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra . capital/investment goods. (in negocierf) negotiator. s.gold mine. minimum ~ de subzistenta/trai .(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata . means of conveyance ~ fixe .n.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor . (Anglia) office. bulk-ore carrier. livelihood ~ de transport . mineral mineralier s.floating equipment ~ portuare . (a subaprecia) to disparage minimum s.advertising media mijioci v. (Anglia) Home .m. s.ore-coal carrier ~ -cerealier .n.ore-grain carrier ~ -petrolier . mediator.. to belittle.legal tender ~ legale limitate de plata . ministry. miner. medium of exchange ~ de productie .ore in bulk minerits.m. board.coal mine/pit.

(SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului .f.water mill mobila v. to stake. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie . (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii . (c.capital movement ~ civila .j traffic management ~ a capitalului . mill ~ de apa . appointments. (Anglid) Home Secretary.Ministry of Trade. I articol separaf) piece of furniture . (Anglid) secretary of state ~ adjunct .(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj.deputy minister.Ministry of Public Health ministru s. State Secretary ~ al afacerilor interne .Ministry of Education. upheaval. mixed.Minister for Foreign Affairs. gamble moara s.(SUA) Defense Department ~ Comertului .(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing . furniture. (sociali movement. motion. bribe giver. (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii . (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu . (Anglici) Chancellor of the Exchequer. uprising 4. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money. compound .t. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s. ric commotion. (Anglid) Exchequer.Ministry of Justice.Minister of Justice. n. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe . (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante . (de marto? tamperer mix s.f. (Anglid) Foreign Secretary.strike movement ~ portuara . v.Ministry of Finance. (revoltd) revolt.revolutionai movement ~ sindicala . to gamble \ miza s. (SUA) Secretary of State. (SUA) Department of Justice ~ Educatiei .m.) civil commotion ~ grevista . (combine composite. bribery.Minister of Commerce.M1N-MO Office. (a amenaja) to furnish mobila s.t. mix ~ de distributie .f. (Anglid) Lord Chancellor.(care provoacd dawv (asig. minister.dock traffic ~ revolutionara . marfa) short miscare s..f.Minister for Internal Affairs. (concret) bribe mitui v. joint.t.trade-union movement mita s. minus. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. movement (activitate) activity 3.n.(Anglid) Board of Agriculture Apararii .f.Minister for Finance. 1.Ministi Plenipotentiary minus s.m. (Anglid} 'Board of Trade. miza v. to bribe. stake.Minister without portofolio ~ plenipotentiar .i. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante . (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie .

MOB-MON 223 mobiliar adj.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare .model of economic growth ~ al incasarii debitorilor. pattern ~ al cresterii economice .fractional currency/money.adjustable/elastic currency ~ falsa .f.customs wharf monarhie s. world economy moneda s.absolute monarchy ~ constitutionals .econometric model ~ economic . monarchy ~ absoluta .specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor . style ~ de consum .key currency ~ convertibila .coin.staff-pattem ~ econometric .(depozite bancare etc. actualizat) up-to-date modest adj.n. labour mobility ~ profesionala . personal mobilier s. mole ~ cu dana de petrol .f.f. paper currency/money. (metalicd) coin. model.real money ~ elastica .unconvertible currency ~ stabila . furniture. way.currency.paper currency/money ~ din aur sail argint . (imitate monetard a unei tdri) currency. legal tender ~ -marfa . metallic currency ~ neconvertibila . capital mobility ~ a fortei de munca .) nonphysical/deposit money ~ -cheie .fiat money ~ Hduciara .floating currency ~ legala .(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s. (dr. token money ~ Huctuanta .n.n.full-bodied currency ~ dirijata .f. hard money.lawful currency.forced currency ~ cu titlu legal . fashion model s.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s. modern. pier.constitutional/ limited monarchy mondial adj. base coinage ~ fictiva .mobility of capital.false/bad coin. divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva .mobility of labour. money ~ bancara/scripturala . mode. accounting currency ~ de hartie . (la zi.stable/sound currency ~ -tip .) movable. mobility ~ a capitalului .cargo pier ~ vamal . (despre venituri.coin of legal fineness ~ curenta .oil pier ~ cu dane pentru marfuri .commodity money ~ metalica .money of account.economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj. manner. world(-wide) mondoeconomie s.collection pattern ~ de cec . specie. appointments mobilitate s.standard coin .n.managed currency/money ~ divizionara/de bilon .f. counterfeit coin/money.convertible currency ~ cu curs fortat .fiduciary note. beneficii) poor mol s. current money ~ de cont .

(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .(al statului) fiscal monopoly ~ institutional .perfect monopoly ~ unilateral . (pferitd i scop promotional) handout ~ medie .m. monopoly ~ absolut .outturn sampi ~ fara valoare .random sample ~ de control .f. (succesor} successor ~ aparent ./M. (de bunuri inn biliare) devisee.m. nummular monetarism s.n.n.unilateral monopoly monopolist adj. pattern. (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.free sample.f. currency. monoculture.check sample ~ de valoare .. to inherit mostenire s.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa .public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu . (J material textil) swatch ~ aleatorie .heir-at-law . miller ( moratoriu s.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial .master sample a lua o ~ .selling monopoly ~ bilateral .n.heir apparent ~ legitim/de drept .sample of value ~ din marfa preluata .f.f. mint..residual bequest/legacy ~ neasteptata . n. single standard monopols.f. one/single-crop system monometalism s. monopolistic monopolist monopoliza v.commercial/supplier's monopoly ~ de stat .t. inheritor. <J to engross. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. heritagi hereditament. monopsonist morar s. nummary. moratorium mostra s. inheritance. {mdrfuri. buyer's monopoly monopsonist^.vacant succession mostenitoare s. actiuni) to cor monopson s.) monometallism.224 MON- monetar adj.n. security printing office monocultura s. monetarism monetarie s. to monopolize.(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita .windfall ~ vacanta . hei (legatar) legatee. heiress mostenitor s.absolute monopoly ~ asupra vanzarilor .to take a sample mosteni v. heirdom.(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total .discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal ..representatm adequate sample ~ statistics . monetary.t. sample.

n.(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s. {ocupatie} job. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate. day labour ~ de birou . labour. multilateral multilateralism s. 1. want-of-confidence vote a adopta o ~ .by(e)-work ~ calificata . handiwork ~ necalificata .schedule work ~ cu norma intreaga .skilled work ~ concreta . piecework. toil 2.work by the day.whole-/full--time work ~ cu ziua .f.manual labour.office/clerical work ~ de mantuiala .to carry a vote mulgere s.homework ~ manuala manual work/labour.n.shift work/ labour ~ la domiciliu .f. work at piece rates/by the job. work.(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. (grea) sweat.f.teamwork ~ in schimburi/ture . fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar . (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv . multimillionaire multinational adj. intretinere etc.rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica .labour of love ~ grea/istovitoare hard work.n. multinational multiplicator^-.(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta .m. motel.(legatar} heir testamentary motel s. (corn.intellectual/brain work ~ in acord -job/task work.consumer's motivation ~ de profit . {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.) multilateralism multimilionar s.MO§-MUN 225 ~ prezumptiv . motion.heir presumptive ~ subsecvent .unskilled work.w.profit motivation motiune s.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara .remainderman ~ testamentar .f.vote of confidence ~ de neincredere . (fin. physical work ~ gratuita . vote ~ de incredere .} indirect labour ~ intelectuala .follow-up work ~ conform graficului . motor hotel motivatie s. (inferioard} underwork . (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj. work ~ a copiilor . motivation ~ a consumatorului .) multiplier ~ bugetar .(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .vote of no-confidence.

factory worker ~ evazionist .unproductive/wasted work ~ ocazionala .t. surplus labour munci v.season(al) worker muncitori esentiali .skilled worker ~ care determina norma . workman ~ agricol . active. (harnic) industrious. mutual I . job/task worker. dock(side)/watersidt worker.pawnshop. (a trudi) to labour.m. lumper. loader.forest worker. to work piecemeal muncitor adj. railwayman. practicatd de obicei noaptea.pacemaker. (pdmantuT) to till ~ in acord .i.) peripheral workers ~ sindicalizati . part-time work ~ cu ziua . hard-working s.) core workers ~ nesindicalizati .(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man. (ocazional) to job v. \.to do piece work. (pe chei) quayman ~ semicalificat . municipality municipal authority.work at time rates ~ suplimentara .half-timer/'-time worker. pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus . pacer. (municipal corporation. to toil.industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord . field/farm hand ~ autorizat . fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat . stevedore.day labourer ~ de fabrica . corporate town munte s. worker.longshoreman.f. labourer ~ ocazional . municipal municipalitate s. to sweat.semiskilled worker ~ sezonier .(mutati in interes dt serviciu] (man. lumberman ~ industrial . (SL'A} lumberjack. working 2.licensed worker ~ calificat . mountain ~ de pietate .(care are cloud servicii. pieceworker ~ necaliHcat .floater. occasional hand ~ portuar . veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd.organized/union labour municipal adj. overwork.agricultural worker.m.jobber.(ore suplimentare) overtime (work).unskilled worker.odd work/job ~ platita/salariata . mont-det -piete I mutual adj.free labour ~ periferici . to work by the piece.226 MUN-MLT ~ neproductiva .wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp . to work. (SUA) railroader ~ forestier .sweatee ~ feroviar railman.

customs/revenue ship ~ de croaziera . inshore vessel ~ de cabotaj national .(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel.(asig. cargo boat ~ compartimentata .f.tank ship/vessel.) nature and extent of the damage a plati in ~ .t.subdivided ship ~ de cabotaj . foreign-going ship/vessel.leading vessel ~ -cisterna .f.(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control .cruise ship/vessel ~ de cursa lunga . intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO . long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica .day-service ship ~ de curse regulate/linie .survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie . (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel. lake-type vessel. laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj .abandoned ship/vessel.lake craft. to nationalize naufragia v. distress.(yamal. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel.pollution control ship/vessel ~ de control vamal . to (suffer) shipwreck naufragiu s. short-haul ship/vessel. boat. watercraft ~ abandonata .N natura s.liner. (CM diferite sensuri) nature 2. ship. (/e/) kind. tender ~ ca parte contractanta . shipwreck. coast trade ship/vessel.coastal/coasting ship.n. trader.de cartel maritim . merchant ship/vessel. freighter. regular trader ~ de lacuri . trading ship/vessel. sea disaster nava s. trade ship/vessel.large ship/vessel . tanker ~ combinata .conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice . (de mic tonaj) craft.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi .canal boat .(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore. shoaler de cabotaj mic . coaster.short-sea ship/vessel. ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 .commercial ship/ vessel. character ~ §i grad al avariei .i. examination vessel ~ de control al poluarii . derelict ~ -atelier . (marine) casualty. coastwise ship/vessel.accommodation/base ship.home-trade ship/vessel.to pay in kind nationaliza v.(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala . 1.repairing ship ~ -baza . vessel.oversea(s) ship/ vessel. home trader ~ de canal .

ore carrier/ship/vessel mixta .ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie .chartered ship/vessel. pallet-carrying ship/ vessel . grain carrier/ship.car carrier. combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel. contract carrier ~ navlosita pe termen .leviathan ~ de tonaj foarte mic . sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare . cargo (-carrying) ship/vessel. roader ~ de ranfluare .ocean liner ~ pe perna de aer .hovercraft ~ pentru animale vii .inland navigation ship/vessel ~ de pasageri .cargo boat/carrier.cattleship ~ pentru autovehicule .river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel.heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac .) industrial carrier ~ pentru marfuri .cereal carrier. (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita .meat carrier/ship/vessel. freighter ~ pentru marfuri generale .ship in commission/service ~ incarcata .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda . sea ship.dual--purpose vessel.228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .time-chartered ship/vessel ~ necartelata . timber-carrying vessel ~ pentru ciment . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te . titei etc. grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea .(minereuri.bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate .(salvage) lifting craft/ship ~ de serie . idle ship/vessel. carrying vessel ~ de transport combinat .roads ship/vessel.small/noncapital ship ~ de navigatie interioara .shiplet ~ de transport carrier. freight carrier. car-transport ship/vessel.cement carrier ~ pentru materii prime .fishing boat/ship/vessel ~ de rada .pallet carrier/ship/vessel.general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele . reefer (ship) ~ frigorifica de carne .ship in laden condition.(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica .passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit . intermediate/mixed vessel. laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare . ship out-of-commission ~ fluviala .bulk carrier/trader ~ de mic tonaj . cargo-and-passenger ship/vessel.refrigerated fish carrier ~ in balast .(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel.serial/series-built vessel. vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale .timber carrier/ ship/vessel. seagoing ship/vessel ~ mineraliera .

commercial navigation/ shipping ~ costiera .river navigation ~ interioara ..(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v. long-range navigation ~ pe distanta scurta . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum.t. .long-distance/deep-sea navigation.cabotage. to freight. passable navigatie s. to navigate.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard .to lay up a ship naveta s.maritime/marine navigation. (SUA) commutation a face naveta . to sail.m. oiler.f. short-range navigation ~ regulata/de linie . regular traveller naviga v.) to ply navetist.to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare . un aiiiobuz etc.-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate . sea navigation/shipping ~ oceanica . lump sum chartering ~ partiala .inland/inner/inside navigation. short-sea shipping.. oil-carrying ship/vessel.harbour/port ship ~ remorcata . internal shipping -.air navigation ~ comerciala .line/liner shipping ~ -tramp .) down-and-up-train.slurry carrier ~ petroliera .coast(al)/coastwise navigation. foreign trade ~ fluviala .tramp universala .f. to affreight ~ cu navlu forfetar/global .arrested ship ~ sub pavilion nationa! .maritima .oil carrier/ship/vessel/ tanker.) to charter. (despre o nava. to run shuttle service.part chartering ~ pe termen .i. navigable. coasting ~ de cabotaj . (mar.long-distance navigation/shipping.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.f.towing ship/vessel ~ sechestrata .to rim to and fro. (despre nave comerciale) to trade navigabil adj. (mar.tramp liner .foreign ship/vessel. freightage. inshore navigation ~ de cursa lunga . sailing.to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ . tramper ~ -tramp de linie .dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate .v. shipping ~ aeriana . navigation.roro" ship/vessel '. (c.general-purpose tramp ~ -uzina .short-distance navigation/shipping.f.ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga . tank ship/vessel. foreigner ~ tip RO-RO .) chartering. affreightment ~ a navei nude .(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel. tanker ~ portuara .national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain .time chartering .to charter space navlosire s.

charter money.(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .230 NAV-NAV ~ pe termen lung .net freight ~ oceanic . (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.pending freight ~ net .full freight ~ la cubaj/volum .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie . (mar.) charterer.package freight ~ pentru marfuri in tranzit . port of call freight ~ maritim .charter/time freight ~ pe voiaj .destination freight.aggregate freight ~ de cartel .(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .ocean freight ~ pe distanta .freight at risk/payable at destination .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .freight by measurement ~ la destinatie .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .freight forward ~ contractual .dus-intors" .trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .estimated freight ~ excesiv .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .distance freight ~ pe timp .voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj .through freight ~ dublu .(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .chartered/disponent owner.single-voyage chartering ~ simpla .lump sum freight ~ intreg/total .m.time charterer ~ principal .n. freighter ~ pe termen . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem . freight contractor navlu s.long-term chartering ~ pe voiaj ..out-and-home freight ~ egal .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s. affreighter.on deadweight basis freight ~ castigat oricum .double freight ~ .(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut . portage.

(nespecificat) unstipulated. unauthorized. requisite s.tramp/shipping freight neacceptare s. inadequate necostisitor adj.4) unincorporated neconvertibil adj. unpaid. inexpensive necotat adj. want. (sub forma unei corporatii) (SU. undamaged neavizat adj. absolute. necessity. necessary. unendorsed neanulat adj. uninsurable neasigurat adj. (indispefisabi!) indispensable. dateless. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj.high freight ~ scazut . (despre datorii) uncleared. unreceipted. uninsured. (despre taxe. to require necesitate s. default of acceptance ~ a unei cambii . (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. want. unsettled. loose neamortizabil adj. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. wantage.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat .capital requirement ~ de marja .f. unconvertible. mar. (asig.additional/extra freight. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. unlicensed neavariat adj.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . (cerut) required.freight and demurrage ~ §i cost . unskilled necatalogat adj.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur.f.distress/low freight ~ suplimentar . unqualified. (neonorare a unui cec. unassured. uncancelled neaprobat adj.n. a unei cambii) neautorizat adj. plati) unacknowledged neconsemnat adj. irredeemable. (fard conditii) termless neconfirrnat adj.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . need.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. wantage. nonacceptance.freight and cost ~ -tramp . (in alb) blank neconditionat adj. to necessitate. (cerinta) requirement necheltuit adj. (bur. unconditional.t. undisbursed . (despre vdrsaminte. impolite} delinquent. unapproved neasigurabil adj. needful.) bare requirement necesita v. uncatalogued necesar adj. undated nedebursat adj. essential. requirement ~ de capital . unpacked. (restant) outstanding neacoperire s.) unlisted. unlicensed necalificat adj.f. unredeemed neandosat adj. unquoted nedatat adj.) margin dishono(u)r neachitat adj. nonpayment. unconfirmed.f. unspent necomercial adj. inconvertible necorespunzator adj. unredeemable neamortizat adj. overfreight ~ $i contrastalii .

) contributory negligence negocia v. unvalued. nonperformance. ofertd etc. (de mdruntisuri. on-going negotiations ~ la nivel inalt .greengrocer ~ de marunti§uri .) nonclaim nedisponibil adj..wholesale/direct trader. peste etc. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur. top (-level) negotiations ~ salariale . to negociate v. {despre cerere. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj. itinerant dealer.f. obligatiuni) unissued neevaluat adj.f.232 NED-NEC nedefinitivat adj. hawker. unappropriated neeconomic adj. unsecured.hard bargain ~ in curs .to be in negotiations with smb. trade. (a unui imputernicit) procuration.f.t. de bdcdnie) chandler ~ ambulant . unemployed negarantat adj. to hold negotiations/talks negociabil adj. (despre un contract) open-ended nedepunere s. unavailable nedistribuit adj. (despre titluri de valoare) marketable. (de fructe. negotiable. with smb.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj.) inelastic neemis adj.. (a reclamatiei in termen legal) (dr. bagman. merchant. undivided.) outcry ~ dure . nonexecution. dealer.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . commerce a face ~ cu .dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale .to deal in smth.(asig. unwarranted negativ adj. uneconomic. unrated neexecutare s.n.m. negligence ~ culpabila . negative neglijenta adj. pi. nonfulfilment ~ a unui contract . undistributed. (despre un contract. (despre sol) poor nefolosit adj. negrevat adj. to trade in smth. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. (despre bduturd) unadulterated.f. wholesaler ~ de . (in cuvinte compose) monger. transferable negociator^. genuine nefavorabil adj. unfavourable nefertil adj.m. shopman. negotiator negociere s. (cu magazin) shopkeeper. wasteful neeconomicitate s.negotiations in progress. bargaining. negotiation.wage negotiations a fi in ~ cu cineva . legume.wool stapler ~ de legume §i fructe . unassessed.to enter into/to open negotiations a purta .pedlar. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s. a incepe ~ .i.haberdasher .summit talks.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata . {despre actiuni.to hold talks negots.

mercer ~ de pe$te . (a unei nave maritime. nonprofessional neprofesionist adj. not liable to taxation. unprofitableness nerepartizat adj.f. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj.livestock/cattle dealer negustorie s. nonobservance.fishmonger ~ de vinuri . (despre capital) dormant. unregistered.f. (neasteptat) unexpected neprezentare s. unredeemable. tax-exempt/-free. (in instantd) default. nonworking nemuncit adj. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. irredeemable. (despre sol) poor. undelivered nelucrator adj. irrecoverable.f. unearned nenavigabil adj. default. fluviale) unseaworthiness. unmanufactured. (nevdndut) unplaced neplata s. nonreimbursable nerecuperabil adj. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. (mar. unproductive. commerce.) unchartered nenegociabil adj.f. unentered nelegal adj. (neutilizat.f. profitless nerambursabil adj. undistributed. neoperativ) unemployed. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. (despre taxe. nonprofessional neprofitabil adj.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s.f. unclaimed.f. unnegotiable neoficial adj. unproductiveness. lawless nelichidat adj. nonpayment. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . unnavigable nenavigabilitate s.f.f.(dr. failure to observe. unprofitable. (a unui cec. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj.) nonfeasance nemregistrat adj. unfinished nepretios adj. unmortgaged. expendable nerecuperat adj. unforeseen. nonexecution.f. failure to deliver nelivrat adj. nonappearance neproductiv adj.wine merchant ~ de vite . profitless. failure nerevendicat adj.) no-cargo condition neindeplinire s. nonretumable. impozite) uncollected nemcarcat adj. nonproductivity neprofesional adj. unprofitable. idle neproductivitate s. untaxable neipotecat adj. unlicensed neplasat adj. (fard termen final) termless nelivrare s. nondelivery.NEG-NER 233 ~ de mercerie . free from encumbrance nemcasat adj. (despre metale) base neprevazut adj. nonperfonnance. raw. (despre un bun) dormant . (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . nonfulfilment. unofficial neonorare s. (mar. unappropriated nerespectare s. unrecovered nerentabil adj. unrein unerative nerentabilitate s. crude.f. nonrecoverable. trade. failure to pay.

f.subsistence level ~ de trai . unchecked. uncleared neverificat adj. sateless nevamuit adj. unsaleable. prescriptie') specification 2. (lipsd) need. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj. poor.t.) rate.{controluf) price iloor nod s. dubios) doubtful nesindicalizat adj.ceiling ~ minim al salariilor . undue. needy. niche ~ de piata . (a unui salariat. level.f. norm.de subzistenta . (indoielnic. unrated neto adv.bankruptcy level ~ al preturilor .f. taskmaster.234 NES-NOR nescadent adj. standardizer. (sdrdcie) poverty.n. unmerchantable. (reguld) rule. classified list. standard. unmarketable.customs nomenclature nominal adj. neutrality ~ fiscala .f. unsafe. nominal norma v. unsubsidized net adj. uncalled nesolutionat adj. living standard ~ maxim.f.n.competitive need ni§a s. unrealizable.cost standards ~ de dezvoltare economica .) work load ~ de consum . straitened circumstances ~ dc bunuri competitive . de musurd penlru viteza) (mar. (jend financiard) straits. unverified. standard. clear netaxat adj. a unui serviciu etc. scale ~ acceptabil de calitate . necessity 2.level of economic development ~ de rezistenta . want. desdtute s. export list ~ de marfuri . standardization. consum etc.wage floor -.(ace! sislem ds iinpunere.niche market nivel s.m.bill/list of goods nomenclatura s.f.scale of production. (specificatie. nei. rate setter/fixer.m. unemployed idle neutraiitate s. 1. nomenclature ~ vamala . unsettled nesubscris adj.) knot nomenclator s. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. (necesitate) need. (in constructii) quantity surveyor norma s.trade terms ~ de export .n.price level .acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui .rate of consumption.bill/list of export goods. net neutiSizat adj. 1.standard of living. nonunion nesoldat adj. to normalize normare s.al productiei . schedule ~ comercia! . rate setting/fixing normator s. uncustomed. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj. destitution 3.wage level ~ al tarifelor .(al cursului actiunilor) resistance level . unmatured nesigur adj. normalization.minim al ucui pret . (imitate.tariff level ~ de cheltuieli prevazute . output level ~ al salariilor . (de productie. needy person nevoie s. to standardize. consumption rate . unbalanced nesolicitat adj.

(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare . to give notice notificare s.specifications for delivery ~ de procedura .n. memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor .f. notarial notariats.) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .(corn.flexible working hours ~ intreaga .f. novatie . notary's office nota s.nava gata de operare" . fin.rate of transport ~ fixata zilnic . notice ~ de anulare .m..NOR-NOV 235 ~ de descarcare .prompt note ~ de comanda . unloading/lading rate ~ de descarcare a navei .(dr.note of fees ~ de plata . job rate ~ de manipulare .rate of production.credit note ~ de .hourly rate ~ partiala .labour safety rules.t.) rules of procedure ~ de receptie .rate of work. account.loss allowance ~ de productie .loading rate ~ de lucru .acceptance specifications ~ de securitatea muncii .time standard ~ de transport .) hatch(way) speed norme de livrare . diplomatic note notifica v.port efficiency ~ de pierderi admise . safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .notice of cancellation ~ de credit .loose standard ~ orara .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu .to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .(a navei) handling rate ~ de operare a portului .part-time work ~ pe gura de magazie .(a marfurilor) handling rate ~ de operare .(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .) novation novatiune v.. notary ~ public .(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .bill (of costs). cash note ~ de reinnoire .standard specifications a depasi norma . (dr.discharge rate.) advice note ~ de avizare a scadentei . to notify.notice of readiness nova tie s.stem note ~ de . output standard ~ de timp ..nava gata de incarcare" . notification.unsecured note ~ de debitare .whole-/riill-time work ~ nerigida .notary public notarial adj.f.(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum.to smash the target notars. note.order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.(mar.

to order only ~ pierderea totala . ready/effective money ~ contra documente -. of no value ~ si neavenit .. only ~ daca este cauzat de .(despre actiuni) (bur.} no cure. fodder .running number ".to pay in cash numerota v. (intr-o functie) appointment.236 NU-NL'T nil adv.f. worthless. to nominate.substantive nullity ~ virtuala .unless caused ~.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare . (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare .nullity in law ~ de fapt . (far a valoare) null.corporal name. (i/itr-m post) to place numire s. to count (up).f. numismatics.fractional number ~ impar/fara sot . name ". (inlr-o fiinctie) to name.a! beneficiarului .n. a socoti) to compute.(de la 10 la 99) double figures numara v.) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig.fictiv . numismatology nutret. 1. name of a firm/company ~ si prenume .whole number ~ multiplu . cash.odd number ~ intreg .business name.t. to number.t. invalidity "-' de drept .) no bid nud adj.n. forage. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v.(conditie de baza a contractului de salvare) (mar.f. (a calcula.null and void militate s.cash in hand a plati m ~ . assignment.registration number ~ de ordine .actual nullity ~ de fond . (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj. (la garderoba) check. (incadrare intr-un post) placement numismatica s. (la imbrdcaminte) size 3.) nullity. (dr.family name •.name of the payee by ~ la comanda .s'.n.available/spare cash ~ in casa .fractionar . no ~ salvezi.fictitious name .de securitate al cardului .card security number ~ de serie/fabricatie . style ~ de familie -.social . voidness. nu platesc .full name numerar s.) null 2. no pay ~ se cere . (cifrd} figure 2.(asig.prompt cash against documents ~ disponibil . to assign. mar. number.n.construed nullify numai adv.multiple (quantity) ~ par/cu sot . to appoint.even number numere cu doua cifre . mar.t. 1.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai . nomination.) constructive total loss only niimar s. (dr. to reckon nume s.

item. (interes) interest 4. 1.consumption habits obiect s. goods ~ al asigurarii .(cu dobdndd fixa) active bond .odd-come-shorts ~ pierdute . (a! wiei cercetdri) object.0 obiceis. (de serviciu) duty ~ asigurat . impartial.valuables obiectiv adj. 1.r. (prin contract. corporal sau incorporat) property asset (dr.subject of an action ~ al proprietatii . {de activitate al unei societdti) object 3. aim.) consensual obligation ~ contractuala .(dr. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr. binding obligatie s. 1..(dr. object. (a sili. pi. prin contract. bond.financial liability ~ neconditionata .tax liabilities ~ reciproce . (articol.subject matter insured ~ in rise . (fin.t.n. obligatoriu adj. purpose 2.) vicarious liability ~ consensuala . (persoana care se obliga. thing 2.accrued liabilities obligatiune s.n.) deed poll ~ viitoare . (scop) goal.(dr. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum .(asig.purpose of a contract ~ al impunerii . fair. 1.m. to coerce 2.m.(element constitntiv al activului patrimonial.handicraft .operative obligation ~ financiara .(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare .) interest at risk obiecte de artizanat . creditor) obligee obligat adj. objective.(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. (industrial) industrial unit/project ~ final . (de studhi) subject (matter). object.(dr. debitor) obligor obligatar adj. identificabil si mdsurabil.) heirloom ~ desperecheate/disparate . (legala) (legal) obligation. (mdatorat) obliged. to compel. unbiassed s.) joint and several obligation ~ unilaterala . obligation. produs) article. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract.n. constrans) forced. design. compulsory.taxable article ~ al litigiului .f. a constrdnge) to oblige.) cross liabilities ~ sporite ..) to bind v. (prin contract) bound 3.) absolute liability ~ oneroasa .(care se transmit din generatie in generatie) (dr.ultimate goal obliga v.prospective obligation obligatii fiscale .contractual obligation ~ executorie . compelled 2.f.insurable interest ~ al contractului .) bond ~ activa .de familie . (silit. to oblige/to bind oneself obligant s.onus ~ solidara . to force. obligatory. indebted s. (rdspundere) liability.

purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii .lottery/prize bond. in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri .(care. oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila . cu alte titluri. (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .(dr.mortgage bond . mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie. care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune . poate fi schimbatd.(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .debenture bond ~ cu dobanda variabila .(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie .238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare . inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .interchangeable bond ~ ipotecara .government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata . fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare . la scadentd.Treasury bond ~ directa . in anumite conditii.(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat .(instrument de indatorare pe termen lung.(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.(titlu emis pe baza de scant.) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila .savings bond ~ de reorganizare .

to take hold/possession of 4.t. inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila . to engage.(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie . occupier . (despre muncd) odd ocupa v. cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v.(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator . o locuintd) to squat ocupants. to obtain. (a lua in posesie) to occupy. n.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua . (a angaja) to employ. occasional. (barierd) barrier ~ fiscal . to get.) to secure.(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala. (profit) to realize.m.(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala .unified bond ~ yankee .(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize .(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii . incidental. obstacle.currency bond ~ purtatoare de venit . (in mod ilegal/abuziv iin teren. beneficii etc.registered bond ~ participativa . corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit . un brevet) to take out ocazional ad]. fonduri) to raise.(de platd) single bond ~ transmisibila .t. impediment.(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond. (a dobdndi) to acquire.(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat. drag. (un post) to occupy. (un certificat. 1. (capital.transferable bond ~ unificata/consolidata .(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii .(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva . to busy 2. to fill 3.(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare .(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila .OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara . (comenzi.currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa . to come in.callable bond ~ samurai .

(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. 1. termene etc. 1.(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v. (de actiuni) tender offer ~ de livrar : .) to furnish ~ mai mult decat cineva . {pentru furnizarea de mdrfuri.f. oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere. pret. (pentru furnizarea de mdrfuri.to improve on smb. referinte. angrosistului) purchase offer.(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. (ilegald/abuzivd a unui teren. offerer. (a da) to offer. probe etc.'s offer ofertant s. taking hold/ possession 4. a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca . fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara . (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri.(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare . iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital .reasonable offer ~ agregata/globala . (explicatii.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata . offer.employment ~ deplina a fortei de munca . (licitanf) bidder. 1. la licitatie) ticket ~ acceptabila .(al unui teren.t.tender of delivery ~ de moncda . supply. cdtre parti sd aibd . to present 2.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . (luare in posesie) occupancy. to exhibit.tender of payment ~ de preluare . {a licitd) to bid. (angajare) employment 2.alternative offer ~ atractiva .trial offer ~ de plata .capital supply ~ de cumparare .f. servicii) tenderer oferta s.shipping bid ~ de valuta .(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala . (a pune in vdnzare) to offer. (in plic inchis.full employment ~ temporara .(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite .(fdcutd furnizorului.obiect. (a unui post) occupancy 3.attractive offer ~ avantajoasa .m.(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate. servicii) to tender 4. -.supply of securities ~ de transport maritim . astfel incut acceptarea mtocmai de.240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv . al unei locuinte) squatter ocupare s. bidding. (licitare) bid. to put up/to expose for sale 3. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract . servicii) tender 2.

bureau.situations vacant.patent office ~ de cliring .verbal offer oferte comune .OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara .customs officer ~ secund . (sediu al unei firme} office.to make an offer a retrage o ~ . (al unei administratii) office.cross offer ~ insotita de mostre . (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs. oligarchy oligopol s.firm offer ~ m bloc . help/hands wanted a face o oferta .mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer.(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati.(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala .post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau.(coluziune. (master's) mate oleoduc s. pe care doreste so. o controleze. (birou) office.n.(la navele comerciale) chief mate/officer.(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita . impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly. job center ofiter^. sd rdscumpere.sample offer ~ la pret scazut .blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .block offer ~ inchisa . simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu .(la licitatie) ticketing. (agentie) agency ~ de brevete .(stabilite prin coluziune. officer ~ de marina comerciala .n. labour exchange.clearing house ~ de cliring bancar .public offer ~ publica de cumparare .f.to withdraw an offer oficiu s. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun. (forma a pietei cu o concurenta imperfectd. mate ~ de vama .(care depdseste cerered) excess offer. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma . sealed tender ~ incruci^ata . first mate/officer. intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .m. sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune . pipe-line oligarhie s.n.banker's clearing house ~ de scont .n. actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb . la un pret superior celui cotat la bursa.low offer ~ nespecificata .acceptance house ~ postal . acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .collusive oligopoly oligopson s.

efficacy operator s.noncash transactions ~ la termen .commodity futures . manipiilare.banking operations ~ bursiere .businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic . transbordare) portwork operatii a la baisse .(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring. of honour 2. deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans.fiduciary transaction ~ portuara . descdrcare.(bur. (o cambie.n.(fin.t.) trader operatic s. burdensome onora v. 1. m. devize. (neretribuit) honorary opera v.t. homo oeconomicus oneros adj. stock market trading ~ de leasing .) to honour.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere .f. work.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni .(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei. man ~ de afaceri . efficient operativitate s.titluri.) substitution (price) bond swap ~ economice . (a manipula. onerous.) market maker ~ independent . honorarium. pay ~ de angajare .de masa .f. ci la o data ulterioard. operation ~ de marfuri . niimitd prima) premium deal ~ de acoperire . (de onoare) honorary.stock exchange transactions. (hicrare) operation. descdrcare. 1.OM-OPE oms. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch .f. fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri .economic man.(incdrcare. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s. operator ~ care face piata .) dealings for a fall ~ a la hausse .(pe cont propriu) (bur. to meet onorariu s. (financiard. fee.economic operations ~ financiare .(bur. stivuire) cargo work ~ defectuoasa . effective. action 2. bursiera) operation.(incdrcare. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .(]->entru un avocat) retainer onorific adj.even deal ~ fiduciara .(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate. operative.dealings for cash ~ in virament . speculation.leasing operations '. (calciil) calculation. 1. to manipulate 2.(bur. un cec etc.m.) dealings for a rise ~ bancare . efficiency. transaction. a actiona un utilaj) to operate.financial operations ~ in numerar . reckoning 3.

foreign exchange transactions ~ valutare la termen . devize sau actiuni.t. (a incetd) to cease. stop.f. timely. operational oportun adj. stoppage.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur. metale pretioase.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei .f.f. opportune. (intrerupere) interruption ~ a functionarii . transbordare. stivuire) handling procedure ~ la vedere . to break ~ platile . to discontinue.to cease payments oprire s. to optimize optimizare s. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. (a intrerupe) to interrupt.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor .out-of-the-money option . opportunity opri v. to stop.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) .(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v.(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative .de apel/cumparare .t. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . discontinuity. well-timed oportunitate s.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei .stock-ratio optimization ~ a valorii . (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni.) stop loss ~ in tranzit . dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double.f. in conditii stabilite anticipat. metale pretioase etc. un anumit volum de marfuri. call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double.speculative operations ~ valutare . descdrcare.forward exchange/deals ~ valutare la vedere . dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare. la o data si un pret fixate anterior. in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare. ceasing.spot exchange/ deals operational adj. optimization ~ a raportului dintre stocuri . {incetare) cease.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei .

244 OPT-ORA ~ de plata .frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd.(care da drept fie de cumparare.n.office/official liours ~ de lucru . optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.n.(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate .(stelaj..(a unei societdti insolvabile.fixed-working hours ~ lucratoare/de productie . overwork.(bur.) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate .{mar.) order to buy. orice oras) city ~ comercial . standard time ~ -om . ca alternativd la lichidarea ei) (dr.(bur.stock exchange order ~ de cumparare . hour.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare .f.maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit . extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s. order ~ al agentului de Tncarcare . straddle ~ europeana . strap ~ unica .) broker's order ~ cu plata in numerar .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala .(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s.(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita . (in Anglia.trade town ~ de frontiera .peak/rush/throng hour ~ locala .(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option.warehouse order . fie de vdnzare) single option orar adj. hourly s. timetable ora$ s.) administration order ~ de bursa ..currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta .n. (program) schedule. in SUA. (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase .closing time/hour ~ de maxima audienta .local time ~ -nava .) company town ~ maritim . (SUA) daylight saving time ~ de varf.) market order ~ de administrare . time ~ de Tnchidere .working hours ~ suplimentare .day-to-day option ~ tripla .(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta . oras mare. hour. furnizare de cdldurd etc. town.{corn.summer time.{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize . pentru publicitate) prime time ~ de vara .overtime (work).official hour.) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei ..(bur.(la radio si televiziune.

pay order issued ~ de punere in posesie . (dispozitiv. order.statutory order '. flow-process chart. principal organ s. table of organization.order/business of the day.(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur.t. writ of attachment ~ de vanzare .(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale.(bur. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.order of priority ~ de zi .de blocare .ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor .) time order ~ de virament . sequence.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man.payment order.) order to sell.f. selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen . distress warrant. unit 2. authority ~ de conducere . autoiitafe) body.executive body ~ financiar .f.(dr.financial body ~ legislativ . (organizatie.managing body ~ de control .order of payment. organization chart. diagram organiza v.control authority ~ executiv .) to order. (mar.f.n 1.(a unor conturi. to pass for payment ordonanta s. departmental organization ~ ierarhica . agregat) mechanism. ordinance ~ cu putere de lege . agenda. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii. (/uridicd.legislative body organigrama s.order to transfer ~ deschis ./n. order for payment/to pay. financiara) order. care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'.(dr.) decree.) garnishee order.) ship's/freight release ~ de plata . (fin. (dr.(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur. a unor fondiiri) stop order ~ de plata . succession ~ a prioritatii . (serviciu de consultantci pe .) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur.writ of possession ~ de punere sub sechestru .(bur.') open order ~ legat/conditionat .t.de ridicare a sechestrului .) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru .} limited order ~ permanent .f.delivery order. device.) organization and methods. to organize organizare s.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare . (prezentatd in scris) order paper ordonanta v.

(man. organizational .(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj.246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s. association.f. society. body ~ -corespondent . organization.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .) flexible organization ~ nonprofit .nonprofit corporation ~ orizontala .

cast ingot/steel otelar.hoop iron ~ calit .f. steelworks .f.(pe 5-10 ani} planning horizon otels.stainless steel ~ turnat . direction. guidance 2. steelworker otelarie s.y.n.ORG-OTE orientare s.w. orientation. steel ~ aliat .n.alloy steel ~ -balot/de bandaje . horizon ~ de planificare . 1.vocational guidance orixonts.hardened steel ~ inoxidabil . (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala .

(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s. (pierdere) loss ~ accidentals . prejudice. circa 100 de actiuni.purpose-made pallet. (avizier) board ~ de afise .general-puipose pallet paletizare s.n.f.s'.(a bunuriior navei) (mar. page ~ dactilografiata .(pentru actiuni. damage. packet ~ complet de actiuni . package. avarie) failure ~ de curent . stationer papetarie s.economic paradox parametru s.panic/flurry on the stock exchange panou s.n. (defectiune. pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .p packet s.) damage by jettison ~ prill contaminare .' (de marina. panic .) pagini galbene/nationale .stevedoring pallet ~ specializata .(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu .accidental damage ~ materials .n.f.warehouse pallet ~ de stivuire . cargo platform/stage/tray ~ de depozitare . panel. block.f. (articole) stationery 2.) palletization. (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s. stock . parachute .(bur.damage done/incurred pallet. (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata . (mar.) quotation board ~ publicitar ./.failure of electricity panica s.broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni .m.material/property damage ~ prin aruncarea peste bord . cu 72.damage by fire ~ prin manipulare .bill/poster hoarding ~ de cotatii .operating data ~ de functionare .damage by handling ~ prin poluare cu titei . special-puq^ose pallet ~ universala .(a unui document.(bur.f. parameter parametri de exploatare .) folio ~ produsa de raufacatori .controlling interests pagina s. \. (cu sot) even paradisA'.f.la bursa . pallet operation pana .operational factors para§uta s. utilaj.(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni .malicious damage paleta s.) lot.advertisement hoarding papetar s m.f.incomplet de actiuni . pack. 90 sau 100 de cuvinte) (dr. paradox ~ economic .n.f. mecanism) breakdown. (magazin) stationer's shop par adj.

{intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. redactat de unii manager! pentru ei insisi.(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd.rolling stock depot. 1.empty haul ~ in mile . (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa . to run through parcurs s.t. stock.t. care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man.) parity.n. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. privy ~ in cauza .(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s. party to a contract. par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ . {data in arendd unei familii) allotment parcurge v. (fin. associate. to parcel (out). fragment 2.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s.party to a dispute ~ prejudiciata .{la licitatii) purchasing party ~ asigurata . covenanter ~ indiviza .n. {dr.aur/metalica .) party ~ adjudecatara .f. (a miza) to gamble paritate s. to bet.exchange parity.fixed parity ~ glisanta . (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2. (loc de stationare a autovehiculelor) car park.f.contracting party. to cover.party at fault ~ in drept . party concerned.share in coownership ~ interesata . (o distanta) to run.party to a case ~ in culpa . wager.gold parity ~ de schimb . portion. parcel. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului ./n. (documented to go over. {bucatd) piece. to wager. part. plot.prejudiced party ~ semnatara . parking place 2.concerned party. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^. contractor.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed.signatory ~ sociala . to plot parcela s.insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta .) golden parachute pare s.mileage paria v. run. 1. (o lista) to look down.n.gliding parity ~ indirecta .f. park ~ de autocamioane .party entitled ~ in litigiu . waggon yard/park parcela v. to lot (out).truck fleet ~ de vagoane . bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial. sharing 2.i. 1.) contra . lot. partner. 1. lot.f. {care revine cuiva) share.(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire .

clandestine passenger. patent. 1.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara .f.net liabilities ~ pe termen lung . private particularitate s.direct hand ~ la profit . to patent. n. passenger. peculiarity.} stowaway ~ de clasa turistica .business partner parteneriat^.minority interests particular adj.deposit liabilities pasivitate s. (cont.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . waterway pasibil adj. certificate ~ de sanatate .) clean bill of health patrimonial adj. (de navigatie) fairway. (mar. passport ~ de serviciu .contingent liabilities ~ net .t. tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man. patent. part(ial)ly pasager s. navigation/ship channel.PAR-PAT ~ care iese din firma . proprietary. licence patenta v. passivity.f.transit passenger pasa s.f. 1. (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri . (de marfd) parcel/lot of goods.long-term liabilities ~ pe termen scurt .short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite .m.) bill of health.seaman's passport ~ turistic .?.profit sharing ~ optionala a salariatilor .tourist passport patent s. patent(ed). {la o afacere. sharing. characteristic (feature).(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s.carload lot partial adj.(mar. licence. to licence patentat adj.(bur. (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin .n. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune .majority interests ~ minoritara .(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent .current liabilities ~ neprevazut ./?. batch.f. (de) liable to pasiv. patrimonial.) employee involvement/participation ~ directa . licensed patenta s.) liabilities ~ acceptabil . real . partnership participare s. salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s. resistance ~ a consumatorilor .(mar.) regular lot ~ vagonala de marfuri . participation.consumer resistance pasaport^.f.f.service passport ~ pentru marinari . (forma de asociere) partnership 2.f. consignment 2. partial adv.) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar. (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor .tourist-class passenger ~ in tranzit .n.

per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda .national . pauperism pauperiza v.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie . (mar.flag of convenience/ necessity ~ de armator . loser pagubi v. (proprietate) land.company/house flag .f pedology. to penalize.f.plough land pasui v. (teren) ground. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. (association of) employers pauperism s.) at sea. to reprieve.m. (amenda) fine. reprieve. per diem . to respite. penalization.i. (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava .f. respite.on credit ~ luna — per month. linen.m. grace ~ de iuta/de sac .n.national flag/colours ~ strain .drill ~ dc in .(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth. cloth -.f.) flag ~ al navei . patruiidere s.for one's own account ~ credit .n.f.per ton ~ uscat .t.n.n.tarpaulin canvas panzeturi s. 1.t. moneyed.zi lucratoare . monetary pedologie s.t.f.market penetration panza s.(la bord) aboardship. penetration ~ pe piata .n. jute canvas ~ de prelata .t.250 PAT-PEN patrimoniu s. (mosie) estate ~ arabil .f. to impoverish. to grant smb. (albituri) white goods. proprietor. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit. pi.(despre twine} bespoke . (camp) field.overleaf.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v. a delay pasuire s.t.registry ~ avantajos .per day. (sol) soil. to pauperize. employer. soil science penal adj.de ambalaj .consignee's risk ~ tona . linen peprep. pecuniary. delay. ashipboard ~ om-ora .packing cloth/linen ~ de doc .ashore ~ verso . to lose v. mar.customs/revenue flag pacali v. on the back ~ zi . to cause/to do damage to pamant s. penal penalitate s.f. sacking. patrimony patron s. boss patronat s. penalty. fuel/black/buming oil paguba$ s. (a amenda) to fine penalizare s.cont propriu . (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s.per man-hour ~ riscul destinatarului .(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile . to beggar pavilion s.foreign flag ~ vamal .

to go on pension.to pension (off) pensiona v.(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj. penury.PEN-PER 251 acestuid) fine 2.eamings--related pensions a ie§i la pensie . to superannuate v.f. abeyant. superannuation. (un contract. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2.) period under review ~ de amortizare . (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s.to be pensioned off. 1. (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala .oil(-producing) area perioada s. danger.r.(la fondul de pensii.life pension/annuity pensii necontributive . pension. to pension (off). for ~ numerar . superseded 2. 1. to retire (upon a pension) a scoate la ~ .) for money ~ ziua de lichidare . retirement. scarcity.disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta .retirement on account of age/pension.contract penalty ~ pentru cheiaj .f. pending.ite) to levy. to gather. perimeter.n.n. undecided.(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. to collect.natural danger perima v.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . hazard. pi.to be in abeyance pensie s.on-cycle .f.t.) for the account penurie s.(fin.f. out-of-date. (dr. superannuation ~ pentru limita de varsta . to superannuate pensionar s.old age/ retiring pension ~ viagera . tax collector/gatherer perfecta v.) to lapse.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie .state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s. to retire (upon a pension). un acord) to conclude pericol s.exploration lease ~ petrolifer .r. (de impolite) (tax) levy perceptor s. period ~ analizata . (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara .f. area ~ de explorare . mandatory retirement pentrvi prep. to grant a pension.navigational danger.t. contributia nefiind pidtitd de salariat. to become out-of-date perimat adj. outdated.) lapsed perimetru s. (im.(bur. peril. (dr.po7. (rise) risk ~ de intrare pe piata . shortage percepe v. obsolete. pensionary. ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii .m. outstanding a fi ~ .t. danger to navigation/shipping ~ natural .alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . pensioner. retiree ~ de stat .m.payoff period ~ de conversie a stocurilor .

always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura . shipping bill.slack period ~ de subscriptie .) bill of sufferance.tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit .) always afloat •.loading permit.always safely afloat permis adj. allowed.subscription period ~ de tranzitie . grace period ~ de inactivitate . livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite .(a wiei.(mar.(timpul dintre comandd . warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare . (a unui angajat) probationary period . (mar. entry out . licence. permit to unlade ~ de export .navigation permit ~ de pescuit .) land/landing order . perishable perisabilitate s.) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar.252 PER-PER ~ de gratie .de stagnare .y.(mar.de reaprovizionare .(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.(din depozit) demand pass. {de liber a trecere) pass. descdrcare etc.(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .) release ~ de aprovizionare .(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie . release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate . (de incarcare.) average collection period perisabil adj. permanently. permanent.trial period. perishability.warehouse withdrawal permit.) standing adv.f. authorisation.(mar. always ~ in stare de piutire . (despre un comitet.(fdra plata taxelor vamale) (mar.vamal de eliberare a marfii din depozit . permitted s.) dandy/pricking note ~ de munca . transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare .discharging permit.in stare de piutire sau esuat fara pericol . perishableness permanent adj.outage ~ de maturitate . permit to lade.shipping note ~ de incarcare .export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare .landing permit ~ de descarcare .) jerk/jerque/stamp note.tax holiday '-.n. permit.) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .transition period ~ medie de colectare . pass of goods ~ de scoatere din vama .fishing licence ~ de plecare . un contract etc.(conditie de navlosire) (mar. cambii) tenor ~ de proba .transit permit ~ vamal customs permit.period/days of grace.

(actiuni.(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .) nominee ~ foarte importanta .t.) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza .(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar.f. personnel.allottee ~ careia i se face o oferta .disseisee ~ fizica .supervisory personnel . to allow peron s.office/ clerical staff calificat .managing staff ~ de exploatare/deservire . legal entity. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul .arrival platform perpetuitate s. mdrfuri) (bur.offeree ~ careia ii revine o parte .(intr-o functie) appointee ~ oficiala . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale . personal. corporate body.skilled personnel.n. staff ~ administrativ/de birou .very important person ~ impozabila .(de impozite etc.outdoor staff ~ de conducere .private person ~ scutita .defaulter ~ care preia ilegal un teren .n.natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati . person. to permit.PER-PER 253 ~ vamal special .legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.f. (individual) individual.) exempt personal adj.official ~ particulars . (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .odd hand/man ~ care face o oferta .) request note permite v.(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.operating personnel ~ de supraveghere . body corporate. (client al unei band) corporate customer ~ numita . (particular) private s.) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular .exempt personnel ~ cu serviciu exterior .leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .claim-jumper ~ care renunta .) perpetuity persoana s. individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar .offerer.casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser. platform ~ de sosire . qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .intestate ~ deposedata ilegal .

petroleum carrier/ship/tanker.m.f. pi. over. solicitor petrochimic adj.n.seafaring personnel ~ permanent .n.254 PER-PET ~ de teren .freeboard draft/draught ~ de exploatare .river fishery ~ industrial . (balene) to whale pescuit s.) supra pari. pelagic fishing ~ pe platoul continental . deadwood ~ tehnic . above par pesin adv. to fish.f..permissible draft/ draught. (negot) fish trade. in ready money. (cu unditd) angler. fishing cutter/vessel pescaj s. s.full-load draft/draught ~ in balast . (mineral) oil.f. whaling ~ fluvial . reduced draft/draught pescar s.season fishing peste prep.) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur. (produse) fish 4.port personnel ~ supranumerar .designed draft/draught ~ redus .. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj. applicant. above ~ balustrada navei .m. (SUA) draft ~ admisibil . (cu traulul) to trawl.to submit an application petitionar s.f. (mar. personalty ~ juridica . (cherhana) fishery pescui v. petrochemistry petrodolari s. allowable draft/draught ~ de bord liber .n.m. (de coasta) shoreman pescarie s.n. petrodollars petrol s. light draft/draught ~ de plecare .offshore fishery ~ prin traulare . heavy draft/draught ~ proiectat .deep-sea fishery/ fishing. (cu unditd) to angle.(fish) trawling ~ sezonier . petitioner. service draft/draught ~ de mcarcare . urmat de plata in rate) down petitie s. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene . fisherman.) draught.field personnel ~ functionaresc . (in special despre un avans.coast(ing) fishery.commercial fishing ~ costier . (cu ndvodul) to seine.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare .whale fishery. application a face o ~ .cargo draft/draught ~ de nava neincarcata . tank ship/vessel.legal status "< pescador s. (piata de peste) fish market 3.ballast draft/draught ~ mare .operating draft/ draught.deep draft/draught. petroleum.easy draft/draught.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar. fishing.technical personnel personalitate s.permanent/regular personnel ~ portuar .redundant personnel. fishery ~ comercial . oil./.n. petition.no-load draft/draught. oil-carrying ship/vessel .fishing trade ~ maritim . pelagic fishing ~ oceanic/in larg . petrochemical petrochimie s. in cash. (pescuit) fishing 2.clerical personnel ~ imbarcat/navigant .marine/sea fishery. (oil) tanker. 1.

f.gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj .. large capacity tanker ~ de tonaj mediu .(peste 160000 tdw} very large crude carrier.a fortei de munca .m.) open discount market ~ a vanzatorului .factor market .(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor. petrocurrency pfund s.call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur.labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere . market ~ a acceptelor .f.intermediate tanker ~ de titei .(fin.) issue market ~ a factorilor de productie .general-purpose/versatile tanker petrolifer adj.product market ~ a scontului neoficial . de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie .goods and services market ~ a creditelor .portcontainer .competitive market controlata/inchisa .inshore oil-tank ~ de produse albe . (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s. astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur. fin. clean products ship/vessel.coastal tanker.mamut" .active/lively/brisk market ~ angro/generala . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s.} grey market ~ concurentiala .PET-PIA 255 ~ combinat . astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.chemical tanker ~ de produse negre .(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .(fin.wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare.(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor. dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare . refined products carrier ~ de produse chimice . oil(-bearing) petrovaluta s.ocean-going tanker ~ ..tanker-container ship/vessel ~ universal . insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri. (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier.one-man market .white products tanker.crude oil carrier/tanker ~ . superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .(piata cu activitate legald.) seller's market ~ activa .black products tanker. inshore oil-tank ~ de cabotaj mic .acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor . (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina .large crude carrier.(petrol-minereu) oil-ore carrier. piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn.credit market ~ a cumparatorului .) buyer's market ~ a emisiunilor .} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .f.

uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .(fin.\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .mortgage market ~ in crestere .discount/bill market ~ deschisa/libera .{la preturi mai ridicaie.closed market ~ la termen . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .depressed? sagging/down market.unofficial/outside market.free market ~ lichida .freight market ~ de obligatiuni . {bur. {bur.test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .black/underground market ~ neoHciala .) bear market ~ in regresie .{piatd pe care sunt tran.{cu tendinta de create a preturilor) rising market.interbank market ~ internationala .grain/corn market ~ de desfacere .intemal/home/dome market ~ ipotecara .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .institutional market ~.) liquid market ~ moarta .{atdt la vdnzare.) baBi market j ~ in depresiune/scadere .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .international market ~ interna . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .national market ~ neagra .organized market ~ paralela .{sub forma.dead market ~ mondiala .{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .interbancara .real estate market ~ imperfecta .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .potential market ~ primara .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .open market ~ externa .world market ~ monetara .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .256 PIA- ~ cu cotatii bune .(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta . de lingourl) bullion market ~ de navluri .shrinking market ~ inchisa .global/mass market ~ imobiliara .

steady market ~ supraevaluata . picket ~ de greva — strike picket pichetare s.(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin.stringent/ limited market.accidental damage ~ aditionala .(prin incdicarea unui contract) forfeit. (timpiil) to waste 2. loss. (pagiibd) damage ~ a navlului . wastage.(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic .single market ~ valutara . (bani prin investitii nerentabile) to sink 3.forward exchange market piete complete . (de cdtre grevisti.) one-sided/-way market ~ specifica .t.glutted market ~ tertiara .to make a market a provoca panica pe ~ . waste.n.T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .foreign exchange market ~ valutara la termen .speculative market ~ spot/a disponibilului .) narrow/thin market ~ secundara . to lose pierdere s. ocazia etc. (drept'ul la) to forfeit v. (la jocuri de noroc) to gamble away 4.) overbought market ~ supraincarcata . 1.market overt ^ restransa/Iimitata . demonstranti) picketing picior s.specific market ~ speculative . to lose.(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue ./i.additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .f.f. forfeiture -' accidentals . producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market. (trenul.(bur.to raid into the market pichet^.target market ~ unica .(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .i.(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept .) complete markets ~ consolidate geografic . (pe care unui sail mai imilti. (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea .board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v.weak market ~ specializata . (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. fie pentru cumpdrare) (bur.) to miss.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba .(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss .(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta .(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .

loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca .(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .(as ig. (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s. fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.) translation loss ~ deliberata/intentionata .maritime loss ~ pe ultimul an . 1.succeeding losses pierdut adj.(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate .operating losses ~ la depozitare . vault . loss due to leakage .) particular average loss ~ mare/grava .(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .(asig.(asig. mar.(asig.storage losses ~ neasteptate . practical de fisc pentru o societatc falimentard. part.(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila . (exemplar) copy 3.f. (specimens specimen.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta .leakage loss.cred^i losses ~ succesive . piece 2. prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .f.total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig.weight loss ~ de translatie .) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat .(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig.severe/heavy loss.(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin.f.) partial loss ~ pe hartie . mar/a) (asig.natural wastage ~ nerecuperabila . (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .net loss ~ partiala .(despre nava.« timpul transportului) (asig.) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere . lost ~ sau nepierdut .windfall losses ~ prin credite neperformante .(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela . mar. mar.258 ~ de bani .reala .f.(asig.) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an.) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .) lost or not lost piesa s. cellar.) pilferage ~ de exploatare . ~ naturala/inerenta . mar.wearing part pinta s.) general average loss ~ in avaria particulars . mar.(.

saving/thrift plan ~.f. schedule ~ al capacitatii de incarcare .staffing schedule ~ de perspective . draught. (a programa) to schedule planificare s.de stimulare . (program) program(me).(cargoplaii) (mar.curriculum ~ de livrari . (protect) project. expenditure capital plan ~ de incarcare .(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.n. beach 2.) capacity/tonnage plan ~ anual .) cargo plan. draft. to limit plaja s.five-year plan ~ de activitati zilnice .de investitii . asigiirdri de sdndtate etc.contributory pension scheme ~ de pensionare . pensii. design.credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit . to plan.day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare .bonded vaults plafon s.investment plan.annual/year-to-year plan ~ cadastral . loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .f. doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.pension scheme ~ de pensii contributiv . {interval intre doua mdsuri.vamala .t.) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan . (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .PIV-PLA -. {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit.(mar.(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu . planning ~ a productiei . 1.(a navei) deadweight plan ~ de invatamant .(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .t.redemption table ~ de amplasare .(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii .production planning ~ a sortimentului de produse product planning . scheme.cadastral survey ~ cincinal .debt ceiling ~ al preturilor .price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .planned unit development .production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri .marketing plan ~ de pensii .long-term plan ~ de productie .general plan/outline. plan.de economii .) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala .strategic plan planifica v.occupational pension scheme ~ de personal .(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v.schedule of delivery ~ de marketing .n.retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional .

outward payment ~ excesiva . (vdnzare) selling.mortgage graduated payment ~ imediata in numerar .260 ~ a structurii organizatorice . (a investi bani) to place. sale ~ de actiuni lipsite de valoare .(a personalului unei companii) (man.(man.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .f.aggregate planning ~ strategics . sharepushing plastografia v.t. pay. (investitie) placement.textile plant plasa v. disbursement. investment ~ avantajos .(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s.short-term/'-dated investment ~ privat . forgei-y plata s.time wages ~ dupa livrare . defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor .) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .(mar.) organization planning ~ a structurii profesionale .f.payment in driblets ~ graduala a ipotecii .spot cash ~ integrala .central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .full payment.strategic planning plantatie s.paymeni against documents ~ contra ramburs . to invest.truck system ~ a soldului .paynient of balance ~ anticipata .budgetary planning ~ calendaristica .payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua .oil plant ~ tehnica/industriala .[in mina) yardage ~ in alimente .f.(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .overpayment ~ fractionata .f.f. plant ~ furajera fodder plant '.payment after delivery ~ efectuata .scheduling ~ centralizata .» sharehawking. jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar . payment in full ~ in acord pe iard de inaintare .advance paymeni.eligible investment ~ dezavantajos . to forge plastografie s.payment forward ~ contramandata . t.(bur.n. (a imei datorii) discharge. payment. (a vinde) to sell plasament s. plantation planta s.advance payment-payment in advance ~ contra documente .industrial plant ~ textila .oleaginoasa . (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .family planning ~ globala .sinking ~ direct . placement.) career planning ~ bugetara . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal.(de titluri de valoare.

overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .warehouse storage area ~ de foraj .periodical payments ~ preferentiale . to clear.cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .drilling rig ~ de foraj marin .(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .. stowage ~ in natura .PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire .external payments ~ internationale .payment by transfer.cash with order -.payments received platforma s.externe .la tennenu.to pay in advance. to make up.payment in due course .weekly payment ~ simbolica .international payments ~ periodice .dirty money/pay .f.saptamanala .in numerar la livrare . plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v.(efectuate din averea unuifalif) (dr.(a unei cambii) payment for honour/'.) preferential payments ~ primite . ~ partiala .payment in kind ~ in numerar .payment in cash.overdue/outstanding payment.(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .pentru onoare/sub protest .pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila .. (un onorariu) to fee.(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment. payment in arrear . to pay.payment by instalments. ajutoare de f.warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment . to prepay ~ cotizatii .(regulaf) to pay in .) transfer payments .f.? upra protest ~ pentru ore suplimentare .progress payment ~ restanta . payment in part.offshore drilling rig placuta s. to discharge. cashless payment ~ progresiva . v.cash against documents ~ in rate .) stevedorage.J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay . to disburse. {SUA) time pa^Tnent . (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii.l cuvenit . to defray.trimestriala .i.(mar.pan/parti a) payment.la livrare . to liquidate.delivery on payment .pentru antrepozitare . to pay ~ anticipat . (o datorie) to settle.omaj etc. (a unei datorii) payment on account .majora . platform ~ de antrepozitare .

full ~ si la marca . to pay/to put down.payable to order ~ la prezentare .free-trade policy ~ pietei deschise . valoare) to underpay platibil adj.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator . paid ~ anticipat .(tarif.payable by instalments ~ la cerere .to pay on account ~ in natura .payable on demand ~ la livrare . prospectus. policy. pleading plenar adj.(corn./i. (la cerere) callable ~ cu anticipate . payable.(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s .payable net cash ~ in rate .payable in advance ~ in numerar fara reducere .f. viniculturist. vintner podgorie s. surplus value ~ absoluta .to pay in full.demand policy ~ a nivelului de trai .f. surplus ~ de casa . winegrower.payable on presentation ~ la purtator .f. (dr.n. folder plic s.to pay by cheque ~ sub .n.payable at maturity ~ la vedere .m.to pay(in) cash. vineyard politica s.(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^.m.(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central. (ca sistem) politics politica liberului schimb . payer pledoarie s.to pay in ~ in contui datoriei .cash shorts and overs plusvaloare s. ploughman plus^. extra.to pay in kind. plenipotentiary pliant s.relative surplus value plutocratic s.to pay damages ~ integral . adundri) plenary plenipotentiar adj.standard of iii^ policy ~ a ocuparii . envelope ~ cu fereastra . (despre sedinte. to pay off ~ in cont curent . to cash ~ in rate .to pay up ~ peste .to pay by instalments ~ in rate mici . valoare} to overpay ~ prin cec .to pay out ~ la livrare .payable at sight ~ prin andosare .surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii . pentru a actiona asupra masei mor.- zilor) open-market policy ~ usilor deschise .f.) plea.absolute surplus value ~ relativa .) cash-and-carry platitor s.(in numerar.262 PLA-POL ~ daune/despagubiri . incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.payable to bearer ~ la scadenta .ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.(tarif.window envelope ~ cu salariul . (salarii) to tmck ~ in numerar .payable as per endorsement platit adj.n. plutocracy poanson s.to pay on delivery ~ la timp .m. addition.f. stamp ~ de titlu .payable on delivery ~ la ordin .

foreign policy ~ fiscala .supply-side policy ~ agresiva de vanzari .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.policy of inflation.de preturi . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .industrial policy ~ inflationista . 1.bugetara .policy of retrenchment ~ de stabilizare .hull policy ~ de asigurare colectiva .fiscal policy ~ industrials .dividend policy ~ de expectativa .monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .anti-inflation policy ~ antitrust .(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .austerity policy ~ de creditare a bancii .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .trade policy ~ concurentiala .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .agricultural policy ~ antiinflationista .pricing policy ~ de relansare .household policy ~ de asigurare a navei . inflationary policy ~ interna .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .de marketing .stabilization policy .aggressive sales policy ~ agricola .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .(politico comerciala) wait-and-see policy .de venituri . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .antitrust policy .investment policy -.income policy ~ deflationists .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .policy of deflation. {de asigurare} policy ~ de asigurare .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .marketing policy .budgetary policy ~ comerciala .de austeritate .f.insurance policy. (cambie) bill of exchange 2.vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .economic policy. (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa . disinflationary policy ~ economica .internal/home policy ~ monetara .tariff policy polita s.collective policy .environmental policy ~ de personal .de mediu .

264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.mixed policy ~ de asigurare neevaluata .standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig. consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy.{:r.(asig. handout pomicol adj.(repetatd si de hingi.time policy ~ de asigurare pe voiaj . voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale . policy of reinsurance ~ mixta .(cauzatd de tin accident major) business interruption policy. floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy.open policy/cover ~ de asigurare evaluata .{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig. mar.without-profits policy ~ de asigurare deschisa .marine insurance policy.reinsurance policy. fruit-growing .named policy ~ de asigurare pe termen . (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor .(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy.river pollution ~ marina . underwriter's policy ~ de asigurare mixta .) valued policy ~ de asigurare flotanta .u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata . pollution ~ a apei .(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare . riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala . care primele sunt revizuite periodic ir. to pollute poluare s.) block policy ~ de asigurare limitata . alms.water pollution ~ cronica .medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor . mar.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune . impotriva furtului etc.f. charity. mar.'.f.all-risks policy ~ de asigurare in bloc.(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima .) traveller's policy ~ de asigurare de viata .fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii . policy proof of interest ~ de reasigurare .(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v.(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip .(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy.(care r. duratd) chronic pollution ~ fluviala .marine pollution pomana s. functie de modi/lean Ie intervenite ir. running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .) honour/wager/gaming policy. (pentru mai multe voiaje) (asig. mar.t.

port of arrival/entry ~ de transbordare .undertaking. pomp.dock harbour/port ~ de buncherare .m. fruit growing/farming pompa s.n.f.f. booking.port of call ~ de expediere . garnishment.i. sailing port ~ de refugiu . tallyman popas s. to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s. to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire .active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta . 1. (de prezenta) time clerk/keeper. to tally.equipped port ~ cu rafinarie .port of departure. hint. harbour.n.cargo port ~ de minereu .continental port ~ cu maree .discharging port ~ de destinatie . (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda . ceremony pompe funebre .tally of discharge ~ la incarcare .transit port ~ deschis . (marfuri) to tally v. (de marfuri) tally. to distrain.congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental . pump 2.resident population ~ totala total population port s. orchardist pomicultura s. to clock.port of distress/ necessity/refage ~ de sosire . funeral furnishers pont s.refinery port ~ cu santier naval .f.(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal . sequestration populatie s.(tin salariat} to book in pontaj s.faulty tallying ~ la descarcare .lake port ~ de livrare .PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s. (in forma fie confidentiala la bursd.passenger terminal ~ de plecare .t.port of delivery ~ de marfuri .lading/loading/ shipping port ~ de lacuri .outer harbour/port . fruit grower/farmer.canal harbour/port ~ de descarcare .floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa . port ~ aglomerat .port of entry ~ de incarcare .t. clocking.tally of loading pontator s.n. population ~ activa .port ofadjudication ~ exterior . cursele de cai etc.shipbuilding port ~ de andocare . to book.(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import .bunkering/fueling port ~ de canal . tallying ~ defectuos .f.n.open harbour/port. (de marfuri) tally clerk/keeper.rn.transshipment port ~ de tranzit .) tip.ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri . cue ponta v.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala . (ban) inn popri v.

cardholder posibilitate s.seasonal port .(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri .m.river-maritime port ~ industrial ... callability ~ de schimb .occupancy ". (shijba)]ob .mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant . 1.inland/inner port ~ liber .actual possession ~ incorporala . place..c »1 institute a intra in posesia .. (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca. possessor. maize. (pentru bancnote.foreign (trade) zone ~ maritim .(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare.lawful possession ..backlog/ stock of orders .de active .oil harbour/port ~ sezonier . porumb s.river harbour/port ~ nuvio-maritim .f. to QW! define) to hold posesie .} wallet portofoliu s.to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .temporara — (inchiriere.. owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit . carti de credit etc.. (delmere) hokling --' de fapt . fara a schimba sn^sa de undo iff.' possession.bulk maize poseda v.) efficient portfolio porto-franco s. sea harbour/port ~ pescaresc .(din punctui de ve. port. la un pret speci^-cait. harbour. appointrr.terminal port ~. post.port of entry portabilitate s.perpetu./.exchangeability post s.s-. vor pfinn beneficiile) portability portofe! s. free port/zone portuar adj. (fin. (mijioace) means. O\\"GC tenure.(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .t.to property in smb.sigur -.vamal .to give possession of a lua in ~ .n.asset portfolio ~ de comenzi neonorate .risk portfolio ~ eficient . ~ de revocare . (ca most eni tor e'.) portfolio ".to take possession of a pune pe cineva in ~ . j inainte de maturitate) call fefians.de investitii . to repossess posesor s. to possess.f.to possession of.m.n.precarious tenure .investment portfolio ~ de piata .maritime port. (resurse) resourca? .Eegirinia .n.fishing/fishery harbour ~ petrolier .(propiictciie .n. arer.266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial .1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara .n' .c occupancy a da m ~ . Indian (SUA) corn ~ in vrae . possibility 2 M.dere al operam} safe port ~ terminus .industrial port ~ interior .precara .(de pe frontiera eficientei) (fin.agresiv .pe termen nelim'tat .

condition ~ tehnica . (aplicat) applied 2.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur.n. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare .vacant post/job. n. (ampla-sament) situation. skilled practica v. in cadrid iinm portofoliu de titluri.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s...social standing.casual vacancy posturi tranzitorii . status.express mail potential adj. (stagiar) improver practica s.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor.plant practice practici comerciale neloiale . po§ta s.(cont.. method ~ comerciala commercialism. postal. poster post-restant s. (sociala) standing. to practise.f.market potential ~ de productie . [stare. trade practice ~ de navigatie .f.to practise a profession practicant s.(cont.air mail ~ electronica . to date forward poster s. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur. usage. load. (uzantd) practice. practical. (corespondentd) mail.f.f. threshold ~ de rentabilitate . site 3.) creditor position ~ descoperita . (SUA) (care ot) general delivery postal adj. paste restante.) accruals postdata v. post. to employ ~ o profesie . (priceput) experienced. numdru! de titluri ale aceleiasi societati. (oficiu) post office ~ aeriana . util) useful.sales potential ~ de viitor . to put into practice.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile. condition 4. m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd. (folositor. (afolosi) to use.t. post. burden.part-time job ~ liber/vacant . position 2.t. status.cele care .unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags. to backdate.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . (metoda) practice. \.m. potential ~ al pietei .) synthetic position ~ sociala . s. (greutate) weight ~ a datoriei .n. practice. probationer. matter--of-fact.electronic mail ~ interna . use.economic potential povara s.prospective potential ~ economic .navigational/sailing practice ~ in productie . vacancy ~ liber temporar . mail. iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . to postdate.) short position/ covering ~ pe piata .n. sold al limit cont. (despre o persoana) practical (-minded).productive potential ~ de vanzare . 1.full-time job ~ cu norma partiala .inland mail ~ rapida .) technical position practic adj.

) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1.poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail. previous.f. (previous) notice.-y '•"' tran.(mar. prior precontract s.warning for discharge ~ de o saptamana . to deliver.customary delivery ~ de la bord .t.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco .o'verdue delivery ~ la bordu! navei . (din beton) precast s.to give notice precapitalist adj. discharging overside ~ priii t'ransbordare .right and true deliver).) delivery •~v. delivery. n. to entrust with predare s.) alongside delivery strategic predisposition predispus adj. predisposino-propensity ~ strategical .f.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.(mar..Tntarziata .i. preceding preambala v. to prepack preaviz .(fata de documente!^ df trafiSpof •t) .exacta .deiive.prompt delivery ~ in minus .n.f. (la) predisposed inclined to ~ la accidente .short delivery '. precontract preda v.(tendmia unei societal. ~ franco -.f.t. de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului .actual delivery ~ eronata/gresita . precapitalistic precedent adj. preferred preferinta s.(price platd efecfuata de cdtre un debitor.. preference ~ a consumatorilor . (remitere) consignment. (a remite) to consign. handing over. (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj. (incredintare) commitment. delivered ~ 111 ininus . precast unit preferential adj. board . to hand over.) preemption prefabrica v.'. preferential.consumer preference ~ frauduloasa .(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala . (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch.f. .) o^.268 nu reprezintd iefire de immerar .(mar. (dr.(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate .din costurile fixe) (fin.misdelivery ~. pole.) cash breakeven point . previous. entrusting with ~ altei nave .2. (a incredinta) to commit.a week's notice a da im ~ . 1.(mar.shon.to break even prajiisa s.express delivury predat adj. in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.) management threshold ~ diferential . to prefabricate prefabricat adj.de saracie .'sfer ~ urgenta .landed predispozitie s.free delivery ~ imediata . (in constructii} prefabricated part.(fata de documenreie it' transport) ./.accident-prone preemptiune s.'ers-A delive"y. warning ~ de concediere .

datorii etc.la locul de munca -job training ~ teoretica .group training .n.} to take over ~ un rise .[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s. processing.to succed to a business ~ o functie . to process. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre . (a . datorii etc. (a reinnoi} to renew. (a uzind) to tool prelucrare s.multistage sampling ~ de mostre pe grupuri . m-house training '.integrated data processing prelungi v. (un termen} to prolong.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila . to take samples prelevare s. (a amdna} to delay prelungire s.f. loss.to assume/to take a risk preluare s.f. (de afaceri. (a lezd) to injure prejudiciu s. (viza. (dr. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur. disadvantage. la un anumit pret.desk training prejudicia v. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption. to work.in grup .(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur.training within industry. (mecanica) machining.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren .t. (moral} injury a cauza un ~ .random sampling ~ de mostre in trepte . to prejudice.to do a prejudice/an injury preleva v. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. (uzinare) tooling ~ automata a datelor . (absorbtie.f.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v. (afaceri. prejudice. (mostre) to sample. detriment.t.} to continue. (mecanic} to machine.} warehousing ~ ferma . (pagiibd} damage.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr.f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii .} continuation. combination ~ a controlului asupra unei societati .t.to jump a claim ~ o afacere/firma .to take an office preia.t.t. (dr. to be prejudicial/detrimental to.cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v. valabilitatea} to extend.automatic data processing ~ integrata a datelor .} takeover. (a unui termen) prolongation.f.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati .

regulation. (amdnare) delay ~ a unei cambii . (a cere) to require ~ despagubiri . (nelegald. bonus.) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr.f. president.to claim damages pret s.f. bounty presa v.bad claim ~ rezonabila . to claim.) duress ~ a cererii . price.) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva . (rasplatd.fair/reasonable price vizei.) bull run ~ a stocurilor de marfuri .duty-paid price ~ cerut .gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .) landed price ~ al navlului . pressure 2. claim.) prescription ~ achizitiva/pozitiva . titlu etc.fair claim pretinde v.day's price ~ atractiv . nefondatd) exaction ~ de despagubire . (la salariu) premium. (a indemna. a zori) to urge.charter money/rate.t. demand.technical specifications presiune s.providing services presedinte s. a valabiUtdtii) extension.) to give/to award a bonus to premiu s. (dr. presidency.f. to award a prize to. recompensa) reward. (reinnoire) renewal. freight rate ~ al pietei .(bur.f.t.n. (la salariii un functionar etc. 1.m.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus .f.contract price ~ convenabil . demand price. carrying out .(dr. specification 2.market price ~ al zilei .claim for damage ~ nefondata .sliding scale price ~ al biletului dus-intors . (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual . (al unei adundri. direction.inventory pressure ~ fiscala .(bur. (cost) cost. (cheltuiald) charge.charm price ~ brut . (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr.price asked.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit . (cerdnd bani) to dun prescriptie s. al unui comitet. (tarif) rate ~ ajustabil . 1.(mar.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice .pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse . chairmanship pretentie s.) bear run ~ a speculantilor a la hausse . al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s. prize.270 PRE-PRE prestari de servicii .{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr. (a rdspldti.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s.n.extension of a credit premia v.single fare ~ al marfii la descarcare .t. (distinctie.) award. a recompensa) to reward.

cu amanuntui recomandat .de revocare .basis price ~ de catalog .total cost ~ de cost uniform .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .gross cost ~ de cost contabil .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .) actual price ~ exorbitant .book/accounting cost ~ de cost efectiv .de echilibru .invoice price fix/stabil .supply price.(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie . net cost ~ de cost antecalculat .force account rate .) offering price ~ de producator .export price ~ de fabrica .equilibrium price '.(a titluriior de valoare.convenit/stabilit .de exercitiu .(.actual/real cost ~ de cost integral . la un pret specificat.(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .purchase price ~ de dumping .sale/bargain price ~ de subscriptie .) exercise/strike price ~ de export .administered price ~ informativ .(de tranzactionare a actiunilor) (bur. (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.blanket/flat price ~ global/forfetar .overall cost.selling price ~ derizoriu .discount price ~ cu ridicata .wholesale price ~ curent .dumping price ".racking/unreasonable price ~ facturat .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .precalculated cost price ~ de cost brut .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .cash price ~ cu reducere/rabat .(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.PRE-PRE PRE-PRE 271 .catalogue/list price ~ de conversie .retail price ~.stocktaking price ~ de livrare .flat cost ~ de cumparare . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .cost price.knockdown price ~ de vanzare/desfacere .factory/prime/ first cost ~ de inventar .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .informative price .manufacturer's price .subscription price ~ de soc/reclama .agreed price ~ cu amanuntui .monopoly price ~ de oferta .single cost ~ de cost total .knockout price ~ efectiv .de emisiune ~ {a titluriior) issue price . lump sum price .hedonic .de rascumparare .

low price ~ special .forward price ~ liber/nefixat .net price ~ nominal .breakeven price ~ la termen .free market price ~ -limita/-prag . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .high price ~ maximal .(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .inclusive price ~ .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.open price ~ liber de piata .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei. tariff/scale rate ~ .(la Ucitatie) starting/reserve price.) transfer price ~ in antrepozitele vamale .) shadow price ~ unic .average/mean price ~ minimal .(stabilit de guvern.{bur. bidding.unit price pretui eel mai bun/avantajos .tariff scheduled price.hire-purchase price ~ .tinta .prohibitive price ~ putin scazut .umbra .plafon .(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .full price ~ intern/de transfer . permis de o lege) maximum price ~ mediu . (SUA) upset price ~ integral .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil .(dupd inchiderea bursei) after-hours price.extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat .marked price ~ mare/ridicat .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.) close price ~ suplimentar .flat price ~ unitar .inclusive terms ~ in crestere . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .(la Ucitatie) bid (price).loaded price ~ la deschidere . i best price ~ eel mai scazut .(bur.rising price ~ incarcat/exagerat .floor price.nominal price ~ oferit .) opening price ~ la incarcarea in vagoane .bottom price .price on rail ~ la tnchidere .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile . cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.support subsidized price ~ tarifar/de referinta .(bur.(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .

first prima adunare generala a actionarilor .(asig. sosirii) (mar.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar.to submit a plan for approval prezentare s.presumption of fact ~ legala .f.(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare . to be in/to take the chair prezumat adj.market averages ~ mondiale .) prices afloat ~ diferentiale . gratuity.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare . 1.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar .. presentation.) first-half year ~ sosit. cont.to deliver credentials ~ un cec spre incasare . to estimate. (evahiator) valuer.to set a low value on pretuitor s. to value.t.seasonal prices pretui v.(bur.presumption of law prim num.seller's prices ~ sezoniere . display ~ a sarcinilor si a cerintelor ..) to furnish. first out . (gratificaiie.) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama .(navele sunt operate in ordinea.) presumption ~ absoluta .) first in. (a cursului actiunilor) (bur.t. (a da) to give. to chair v. servicii) tender.(speci-fice unui post) (man.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat.f. (oferta pentru furn izarea de marfuri. presumptive prezumptie s. appraiser prevedea v. first served prima s. premium. probe etc. (estimaf) constructive prezumptiv adj. (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact .world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator . (prognozd) forecast.statutory meeting ~ ipoteca .f.to set the price/value at ~ putin .(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v.t. to display. to foresee. to valuate. adj. {in bugef) to budget previziune s. to appraise ~ la .) outlook prezenta v.m. referinte. (a expune) to exhibit. to provide.i.) first come. primul iesit .first mortgage ~ prima . contract) to covenant. bonificatie) bonus. (dr. (a stipula) to stipulate.semestru .(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent. (cu fonduri) to furnish.f. rater.) first call primul esalon de conducere . to present: (a oferi) to offer. estimator. to preside at/over. (expiiiiere) exhibition.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt . (explicatii. (oferta) offer. primul operat .(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata . dm raporf) to make.t. (prin. to forecast 2. (subventie .

(as ig.share bonus ~ in numerar .(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .) premium for the call ~ esalonata .(bur.) risk premium ~ de rise de piata .efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .(bur.dispatch money ~ de eficienta . extra/loaded premium.(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .production bonus ~ de rascumparare .(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise . town/city hall .(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.premium on an issue/on shares ~ de export .(fin) market risk premium ~ de stimulare .) marketability premium ~ de optiune .) deferred premium ~ globala . unor sectoare industriale.time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .274 guvernamentala acordald agriculturii.insurance premium ~ de celeritate .redemption premium ~ de reinnoire .) additional. incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .(mar.) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.f. pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune . surcharge primarie s.premium pay.(asig. a cimentului etc.) premium for the put ~ in actiuni .cash bonus ~ necastigata .) gross premium ~ integrals ~ (asig.(asig.

) charter ~ de conversie .n. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. foreclosure privat adj.f. (de un drept. chief. test.management buy-in privilegiat adj.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. receiving.{dr. (dovada) proof. preferential.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment . 1. proof. reception. leading principiu s. preference. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata .') incapacitation.(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare . control 2. (verificare. evidence ~ de accept .unloading priority priva v. deprivation 2.(dreptui unui individ. asigurat in grup. to receive.f. to privatize privatizare s.(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate . \.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta . preferential/preferred claim 2.f.first refusal ~ la descarcare .receipt on account principal adj.) to foreclose privare s. (de) to deprieve (of) 2. to accept primire s. private.) conversion privilege ~ de emisiune . principle principiul exceptiei . main.issue power ~ de plata anticipate .t.f. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . specimen 3.PR1-PRO 275 primi v. personal privatiza v.f. priority ~ a ofertei .(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s.t. (incercare) trial. receipt ~ in cont . privilege. control) verification.n. o capacitate legala) (dr. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati.{management prin eliminare. (a metalelor) assay. a unei firme etc. so.t. 1. (mostrd) sample. principal. to get. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s. (de un drept/o capacitate legala) (dr.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr.control test . \. preferred privilegiu s.

. percentage.feasibility test ~ de lucru .(dr. practice ~ de arbitraj . (dr.industrial run ~ penal .to be at law with smb. flow .industrial . record a fi in ~ cu cineva .to bring smb. to find procurator s.(official) report.f. (civil) (law) suit. to get. (de jilrne.) proof by witness problema s.tax rate ~ de rebuturi .{a navel} delivery trial .(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1.field experinient .276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate . manufacturer.summary proceeding ~ vamala .trust for sale ~ speciala . question. (obiect al wiei discutii.t.m. (la) to proceed (to). trust deed/instrument ~ de administrare .n.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare . letter of attorney procuration.de productie . method procedura s. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v.-martor . procedure. to procure.(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare .acceptance test/trial ~ de predare . fusion process . producing. (chesfiiine) matter.heavy percentage procentaj s.check/duplicate sample -~ medie .purchase trial ~ la scara naturala .civil case.special/particular power (of attorney) producator adj.de receptie . productive s.procedure of customs procent s.(in indiistria te.reject rate ~ ridicat . (penan criminal trial ~ civil . proxy. procedure.xti1. (law) suit ~ de daune . problem. yielding.production process .economic . procuration.acceptance delivery test ~ la cumparare . producer. proceeding. to obtain. spectacole.criminal trial.arbitration procedure ~ de faliment . process 2. to go on (to) procedeu s. to bring/to enter an action against smb. (tnandatar) procurator. al unei con'troversc) issue ~ de fond . to law.) action a: law.n. procura v.-verbal .f..f. to institute/to take legal proceedings against smb.n.procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara .. a intenta un ~ cuiva . rate (per cent) ~ al impunerii .economic process . warrant/warranty of attorney.substantive issue.ci) sample of fabric/work ~ de omologare . case.m. proxy procura s. to act.n. percentage proces s. proceeding.i. to obtain.damage suit ~ de identificare . power of attorney. 1.operating process. (bani) to raise.average sample ~ testimonials . case ~ tehnologic .

production. manufacture. working efficiency ~ globala .sub . harvest ~ agricola .flow/line production.net production ~ nominala .market output ~ maxima .private producer produce v.continuous flow production ~ in serie/masa . efficiency . gainful.modular production ~ medie .average output ~ me§te$ugareasca . productivity.t. output. belt system of production ~ in flux continuu .(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .permanent output ~ de calitate superioara .maximum/peak/ultimate. (profit.productivity of capital a capitalului fix .crop capacity.individual producer ~ la costuri marginale .marginal cost producer ~ particular .gross/aggregate output ~ indirecta .to produce on the line ". (o recolta} to yield ~ m serie . {despre zacammte. to yield. yield production ~ -marfa . outturn. harvest ~ artizanala/la domiciliu . repetitive manufacturing '.effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production .efectiva/reala . 1.standard production.small-scale production ~ la hectar . to manufacture 2.peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora .mass/quantity/serial production . tereiwrif pay.rated output ~ orara . efficient.agricultural/farm production.g5obala .commodity production ~ de serie . {agricola) yield. dobdndd) to return.to mass-produce .output per man-hour ~ pe om-schimb .a muncii productivity of labour.(cerere sent cantitatea pre.physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ".pe handa rulanta .a capitalului . payable productivitate s.{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj.prea in'iilt fata de ./ capacity output ~ modulara .industrial outpui/ production interna indigenous/home production .PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual .f.in flux/pe banda .'i'azuta} to overproduce .cottage production ~ continua . productive.in serie mica/discontinua .hourly output/production .(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala .quality production ~ de marfuri .f.handicraft industry ~ neta . to produce.output per man-shift productie s.

(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .social total product produse alimentare .n. {artificial sail natural) product. (articol) article.perishable product ~ principal/de baza .reduced output ~ saptamanala .daily output/production produs s.end product ~ finit .green product ~ farmaceutic . in general una singurd) throwaway ~ agricol .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .gross domestic producr ~ intern net .marginal social product ~ social total .faulty product ~ cu implicare puternica .weekly output/ production ~ secundara .nonperishable product ~ oferit gratuit .batch production ~ pe om-ora .output per man-shift ~ potentials .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .gross national product ~ national net .substitution product ~ ecologic . (marfd) commodity. (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.final/terminal product ~ inferior .per capita output ~ pe loturi .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil . (nefinisat) raw product ~ cu defect . (care se aruncd dupd mtrebuintare.synthetic product ~ social marginal .net national product ~ neperisabil .primary product.(a iinui an) vintage ~ zilnica .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .record output ~ redusa . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .output per man-hour ~ pe om-schimb .pharmaceutical ~ final . celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .(bunuri de consum mai scumpe.food products-foodstuffs ~ chimice . oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .crude product. {natural sail agricol) produce.by(e)-product ~ sintetic .agricultural/farm produce ~ brut .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .

(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man.(profitui net) admitted profit .(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile . v.(bunuri de consu'n.home products -'•' de folosinta imediata . undistributed profit/earnings. (din exploatare) trading profit ~ contabil . occupational profesionalism s.dairy produce meste^ugaresti handiworks. inlocuite in ritm moderat) orange goods ~. to profess. to practice profesie s. profit.customer profile ~ aE concurentei .gross profit.n.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol . professional profil s.consumer profile profit s.textile goods. professionalism profesionist adj. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie .n. molorina speciala) white products oil. ielevizoare etc. handmade goods ~ petroliere albe/curate .consumer durables.de folosinta indelungata •.f. earnings.(bunuri de consum.') brown goods ~ de culoare portocalie .monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri. terebentme.economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil .n..disposable goods. unappropriated profit/earnings.) (SUA) goods in progress ~ iactate . (vdndute ca material) soft goods profesa v.competitive profile ~ al consumatorilor .(benzine. proceeds.atribuibil . motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase .consumer nondurables -.(titei.book/accounting profit ~ de capital .m. s. profile ~ al clientelei . retentions.(conf. vocation.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings. gain. con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . precum articolele de vestimematie.i.taxable profit. precum cele alimentare.PRO-PRO 279 ~ de culoare maro .de imica foiosinta . vocational.) attributable profit ~ brut .de fabricatie interna .(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase . hard goods . chargeable gain . profession. professional. return. earned surplus .. pacurd. after-tax profit ~ economic .f.de culoare rosie . benefit.admis . clean/light oils ~ petroliere negre . occupation profesional adj. revenues ~ acumulat/nedistribuit .

) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare .t. to plan. estimates o o J ~ de contract .flexibile working hours ~ redus de lucru . to yield a permite/a rezulta 1111 ~ .t.f.quick returns ~ scriptic/teoretic . remunerative.draft articles . profiteer prognoza v.normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid . profiteering s.fund flow forecast ~ a profitului . to schedule progress.. scheme. progressive prohibi v. to ban prohibitiv adj. moneymaking.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend .n. prohibitive.n.subcontract programme ~ flexibil de lucru .long-term/-range forecast ~ pe termen scurt . bill ~ de lege de interes public . design.to bring in profit. prohibitory prohibitie s.mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza .short-term/-range forecast program s. plan.economic progress ~ tehnic . schedule. rewarding profitor adj. program(me). to program(me). short day a lucra cu ~ redus . fin.(c. project.broken time ~ de ree$alonare a ipotecii . to take advantage of. progress ~ continuu/sustinut . (de document) draft ~ de buget .draft law.loan schedule ~ de mcarcare . before-tax profit ~ legal . beneficial.f.net/clear profit ~ normal .(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut .paper profit ~ suplimentar .short-time working.trend forecast ~ economics .steady progress ~ economic .economic forecast ~ pe termen lung . forecast ~ a fluxului de fonduri .public bill ~ de lege financiara . profitable.draft contract ~ de lege .to drive benefit/ advantage from profita v.personnel plan ~ de amortizare .280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes. (politic) platform ~ al salariatilor . (orar) timetable.i. (plan) schedule.t.discharging schedule ~ de e$alonare a creditului .to leave a profit a trage un ~ din .technical progress progresiv adj. to prohibit.profit forecast ~ a vanzarilor . to forecast prognoza s. lucrative./?. advantageous.m.to be on short time programa v. prohibition proiect s. gainful.draft budget. to trade on/upon profitabil adj.legal profit ~ net .extra profit a aduce ~ .loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .ont. {de) to profit by.

t.. 1. o marcd etc.(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple.riparian ~ unic .f. property.absentee ownership ~ abandonata pe mare .f.) to promote. (in grad.sole owner/proprietor proprietate s. ratio. draftsman ~ -sef. planner.derelict ~ absoluta .resource owner ~ de ziar .) to boost 2. percentage proportional adj. promotion ~ a reactiei directe .severally. football pool/coupons pronunta v. proletarian proletariat s.m. proportional proprietar s. (initiative.cooperative property ~ corporala . promoter promotional adj. promotional promova v.t. infunctie) to raise promovare s. to design. detinere) ownership 2. estate ~ funciara absoluta . proletariat proletariza v.m.wharfinger ~ de magazin .. calitate) property.absolute ownership ~ comuna .shipowner ~ de nava de linie . immo.landowner ~ prezumtiv .real estate/property. interese etc. s. realty.(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara .t. mdrcilor etc. to flourish.land(ed) property. to project.cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts . to deliver propasi v.n.t. to enact pronosport s. to plan proiectant s. (interese) to advance.t. possessor.berth owner ~ de resurse .personality promotion promulga v. several property ~ indiviza .sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati . (posesiune.brand promotion ~ a vanzarilor .(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci .f.(asupra brevetelor.storekeeper ~ de nava . holder. quality ~ a unui absenteist . to promulgate.(SUA) publisher ~ funciar .corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara .n. freehold ~ funciara limitata .undivided property ~ industrials .'.mortmain ~ individuala/nesolidara . proprietor. able property. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii . proportion.) industrial property . heir land ~ funciara . to thrive proportie s.chief designer proletar adj.technical design proiecta v. owner. immovables ~ inalienabila .m.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista .(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei . to prosper. to proletarianize promoter s.fee.PRO-PRO 281 .tehnic . (trdsdturd.m. designer. 1.reputed owner/ proprietor ~ riveran -. (intens un produs. (o sentintd) to pass.

prosperous.life estate ~ publica/de stat . to thrive prosperitate s.collective ownership/ property ~ ocupata temporar .public/state ownership.(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum.(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata .environment protection ~ contra accidentelor . protection protectia muncii .patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s. to flourish. ownership without usufruct ~ obsteasca . protest 2. 1.i.process/ processing properties prospect s.(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata . thriving prospera v. thrivingness protectie s.unassessed property ~ nuda . tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances. prosperity. (a sprijini) to support.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social . formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar . m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar .f. public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina . (brosurd) leaflet ~ de emisiune .intellectual property ~ ipotecata .(cu ocuparea unui local.t. protectionism ~ administrativ . (cambiaH protest ~ de munca . a unui spatiu} sit-in .issue prospectus prosper adj.n.n. personalty ~ necorporala .bare ownership.private ownership/property ~ pe viata .leasehold (property).labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa . clear estate ~ mobiliara .n.(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor.personal estate/property. prospectus. flourishing.employment protection ~ a mediului .accident prevention ~ prin brevetare . letting.industrial action ~ pentru neacceptare . un sector economic) to safeguard protest s. to prosper.tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina . norme sanitare etc. (o Industrie. to protect.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj.282 PRO-PRO ~ intelectuala . {adept al protectionismului) protectionist proteja v. protective s. mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp.f.m.tail male proprietati tehnologice .embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .

1.trading post ~ critic al rentabilitatii . post.f.(reclamd pentru tin produs.sightseeing spot. {de pe ordinea de zi) item 3.t. (o cambie) to protest ~ o cambie . (revista) magazine ~ bihmara .poster advertising promotionala promotional advertising . advertising ~ combativa . (in monitorul oficial) to gazette publicatie s.i. prototype provizie s.national advertising ~ persuasiva . (periodicd) periodical. provision.f. publicity. public.n.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare ..to protest a bill of exchange.breakeven point ~ de atractie turistica .(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica .f. to issue.f.fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa . fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere . provisional. state. place.f. to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar . public.) import gold/specie point . psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s.subliminala .informative advertising ~ institution ala .n. point 2. to publish.business-to-business advertising ~ informativa .. paragraj) item.combative advertising ~ comparativa . store.ethical advertising ~ industrials . showplace ~ de aur la import .f. {aiidienta) audience ~ captiv .) prudence psihografie s. spot ~ comercial .subliminal advertising punct s.t.PRO-PUN 283 protesta v. publication. n. temporary prudenta s.(fin.persuasive advertising ~ primara .to get in provisions provizion s. industrial psychology public adj. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals .loan loss provision provizoriu adj.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont.n. s.digest publicitate s.to have a bill protested prototip s.comparative advertising ~ comuna/colectiva . supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ . {de stat} public. (impotriva) to protest (against) v. (/oc) point. psychographics psihologie s.f. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite . (articol.{a unei firme.

) gold/specie points ~ in discutie . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin./ 1.litigios de drept .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .284 PUN-PUT ~ de baza .s'.) issue -.(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .n. bearer ~ de cuvant .(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .(dr.de monopol .customs house puncte de aur .(dr.(dr.delivery point ~ electronic de vanzare -.points at issue ~ pe ordinea de zi .credit scoring purtator s. scoring ~ de bonitate .(sub care reduccrea tarifelor v.money purchasing power .spokesman putere .umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal . power 2.) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital . authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .items on the agenda punctaj s.) issue of law ~ litigios de fapt .monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.executive authority ~ fiscala .electronic point of sale ~ in litigiu .m.

freight rebate radia v. repayable.(la un mare magazin) contract department .line of branch ~ economica .trade discount ~ comercial pentru plata in numerar . (a amortiza) to redeem rambursabil adj.end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. to remove 2. (de pe o listd. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . raid raidul din zori . (cheltuieli) to defray. (amortizabil) redeemable rambursare s.weight allowance ~ la navlu . branching ~ limitata . repayment. to cross off.cash discount ~ de sfar§it de an .tax refunding integrala 5a scadenta . \. reimbursement.t. to repay. district 2.f. o ipotecd) to cancel.n. (amortizare) redemption ~ a unui impozit .t.n. (a chelluielilor) defrayal.bargain basement/counter ~ de vanzare angro .industrial branch. output.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. allowance. reduction (in price) ~ comercial . to pay back. 1.f.n. {din registrul de comert) defunct rafina v. (a sterge) to erase.f. (rambursare) reimbursement. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage. ramp. return.quantity discount/ rebate. to refine rafinarie s.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! .f.economic branch ~ industriala . defrayable. discount. rebate.loading ramp/stage ramura s. stage.) aggregate rebate ~ la cantitate . to refund. refinery ~ de petrol . (intr-un ramburs s.) yield magazin) department ~ de solduri . (fin. defrayment. volume discount/rebate ~ la greutate . dintr-nn registru) to strike off. branch ~ de afaceri . (plata) payment rambursa v. repayment 2.) dawn raid raion s. reimbursable. 1. industry randament s.f.n.to disbar radiat adj.(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s.t.petroleum/oil refinery raid s. to reimburse. (o datorie.R rabat s. efficiency.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s. outturn.n. refunding. to discharge ~ din barou .

(indicele de profilabilitate'} benefit .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.peak efficiency ~ mediu .(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului . (dare de seamd) report.cost efficiency ~ al profitului . yield to maturity ~ pana la revocare .national accounts ~ al cenzorilor .mortgage priority raport s. (relatie) relation.) fair yield ~ curent .capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei . position. (proportie) ratio 3.(fin.(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni .n. (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .} gross yield ~ bun . connection 2.(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.marginal efficiency of investment ~ maxim .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .) net yield ~ nominal .marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .return on capital. final accounts ~ beneficiu .) effective yield ~ invariabil .cost .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield. 1.286 RAN-RAP ~ al activelor .yield on investment ~ al pretului de cost .economic efficiency ~ efectiv .(fin. (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .bond yield ~ al unui titlu de valoare .auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui . 1.(fin. statement ~ al bugetului de stat .) asset turnover ~ al actiunilor .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat . rank.(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .return on shares ~ al capitalului .cost ratio ~ bimetalic .annual return.) basic yield ~ economic .(fin.(fin. account.n. efficiency of capital ~ al castigului de capital .(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .(fin.) average yield ~ net . status 2.rated output ~ pana la maturitate .

growth rate. 1.active fixe .(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .lending ratio ~ financiar .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.f.interest rate.productie .business connections/intercourse/relationship ~ juridice . (fortei de muncd.situation report ~ de audit .{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.equity-to-fixed assets ratio ~ datorie . corn.debt-equity ratio "•• investitie .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor . rate.legal relationship a trece in raport .operating ratio ~ dintre depozite §i credite .credit report ~ de evaluare .appraisal report ~ de expertiza .end-of-day report raportui capital propriu . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb . rapporteurs--^'' rata s.valoare contabila .survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont.(asig. exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului . instalment^.condensed report ~ confidential .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor .audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .to enter on the record • -t n + TTey raportor s.(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.. ratio ~ a absenteismului .capital propriu .cargo damage report ~ de cheltuieli . rate of interest . pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .statement of expenses ~ de conversie .work report ~ de afaceri .m.) turnover ratio ~ a cre^terii .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .confidential report ~ de activitate .(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei .capital-output ratio ~ valoare de piata . procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .

(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .unemployment rate ~ a testului acid .) hedge ratio ~ de capital .(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .rate of profit.(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .) capitalization rate ~ de concentrare .rate of surplus value ~ a profitului .) acid test ratio.accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii . oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .(raportui active lichide .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii . quick asset ratio ~ contabila a profitului .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.prime (lending) rate ~ a dobanzii efective . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara . fin.(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .) current ratio ~ a lichiditatii monetare ..

in raport cu ECU) central rate .price ratio ~ efectiva a dobanzii . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului . tax rate ~ de tndatorare .human capital rate of return ~ de retentie .(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .legal interest rate ~ lombarda .) debt ratio ~ de lichiditate . rate of exchange.economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.effective rate of interest ~ fara rise .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .(de piatd al unei actiuni) dividend . parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.) historical rate of return ~ legala a dobanzii .floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .nominal interest rate ~ -pivot .private rate of discount ~ nominala a dobanzii .) reserve ratio ~ de schimb .) participation rate ~ de plata a dividendelor .(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate.(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.) risk-free rate ~ fixa de schimb .(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman .average interest rate ~ minima a dobanzii .(fin.(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .exchange rate. (intr-o fuziune.(relalie care pune in evidentd.{mar.(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin. in pasivul bilantului unei societati.(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .) nonconference rate ~ de participare .pret .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin.natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .

country rating ratie s.t.economic war ~ tarifar/vamal .short ration/allowance ~ zilnica . to allowance rascoala s. ration.n. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back.n. contraargumente etc.) joint and several liability ~ unica . (pentru) responsible (for).) {man.redemption of mortgage ~ de actiuni . (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii . redemption.f. repurchase. (la licitatie) to buy in.f.t.trade war ~ economic . (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile . to redeem.(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala . bad ~ platnic . answerable/accountable (for).f responsibility. to ratify. to approve.) several liability ~ integrals . mar.f.) rating ~ de tara .f.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta .) (man. to repurchase. war ~ al preturilor .(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .(asig. mar.290 RAT-REA ~ procentuala anuala . effective ~ $i valabil . reaction ~ de cedare/plecare . to rationalize.) secondary liability ~ individuala .(despre cecuri) genuine and valid . buyback.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes. liable (for) rau adj.(in caz de coliziune) (asig.annual percentage rate ~ procentuala anualizata .primary liability ~ solidara §i individuala . liability ~ conditionata/secundara .) single liability raspunderi reciproce .(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante . actual.total liability ~ limitata .(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate.t. (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s. to confirm rating s. solicitare de concedii etc.bad payer razbois.) fight reaction real adj.bond redemption raspundere s.(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj.(dr.{asig.daily ration/allowance rationaliza v. allowance ~ redusa .tariff/rate war reactie s.real rate of interest ratifica v.price war ~ comercial .) riots and civil commotions rascumpara v. (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin.(dr. real.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni .

m. warehouse warrant reciproc adj. to recapitalize recensamant^.) plaintiff. (dr.delivery receipt ~ de livrare . (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v. (lucru realizat) achievement reambala v. to recycle recipisa s. mutual reclama v. possible.REA-REC 291 realiza v. t.dock warrant.f. claim er.customs warrant ~ . to check and sign for receptionare s.warant . 1. claimant. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi .cargo reception.(deposit) warrant. taking over/delivery of goods receptioner s.postal/post-office receipt ~ vamala . spoilage.t. reinsurer rebut s.facultative reinsurance reasigurator. voucher ~ de antrepozitare . (o obligatie.order clerk recesiune s. scrap. (a face o cerere/petitie pentru.f. feasible.receipt for goods ~ postala .t. a unui plan etc.economic recession rechizitiona v. waste (product).t. warehouse receipt ~ de bagaje .wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere . to reject.t.f.) realization. a pretinde) to claim.t. (mjudecatd) to sue at law reclamant s. 1. (profesionala) retraining ~ profesionala . a unui contract) fulfilment 2. (la hotel) reception desk receptiona v. reinsurance ~ facultativa . to achieve. to scrap. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . a solicita.t.to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie .to cash in on a deal ~ un beneficiu net de . to reinsure reasigurare s. (de cdtre un inspector) acceptance 3.m.m.n. to carry out/through. carrying out/through.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport . reciprocal.t.job retraining. (personal) to restaff reaproviziona v.baggage check ~ de depozitare pe chei . receipt.f.t.clean receipt ~ de primire a marfii . to throw away recalificare s. {un magazin) to restock reasigura v.f. petitioner . to requisition recicia v. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. to necessitate 3. (un profit) to realize. (despre un plan) workable realizare s. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2.t. census ~ al populatiei .) to exact 2. census taker receptie s. receiver (of goods) 2.to clear realizabil adj. (marfa) to take delivery. (pe cinevd) to denounce. (a unui profit. a solicita) to lay claim to. (plata unei taxe etc. 1.n. recession ~ economics .delivery receipt ~ de livrare neta .f.t.population census recenzor s. (a necesita) to require. (factory) reject. to replenish.s\w. (a cere. (a unei obligatii.f. to put in a claim for. reception ~ a marfii . to repack reangaja v. 1.

catchy advertisement ~ iluminata . (]niblicitate) advertising.(politico de recrutare a fortei de munca) (man. character.(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara . 1.failure of the crop recomandare s. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta . objection.t.(. to reward. acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt.f. on-the-root harvest/yield ~ proasta . to crop. /\ (personal) to recruit recrutare s. harvest.f.direct mail subliminala .(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta .t. (a corecta) to correct.292 REC-REC reclamatie s. to harvest.t.subsequent claim reclama s. to righten.) to rectify. (de productie) peak output recruta v.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar .n. requital reconditiona v. complaint. to retrieve.f.subliminal advertisement ~ zgomotoasa . (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi. publicity.staff recruitment rectifica v.infbrmativa .f.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese .) claim 2. protest. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta . (de personal) recruitment ~ de absolventi . to recondition. to recompense.to recover a debt .claim for damages ~ ulterioara .t.informative advertising ~ ingenioasa .standing crop. 1. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. (a rascumpara) to redeem ~ daunele . (un cont) to adjust.illuminated sign .double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport . to renew reconversie s.f. comfort rccompensa v.f. crop on the root. commercial 2.to recover the damages ~ o datorie . (dr.) graduate recruitment ~ de personal . recommendation. to set right. reward.t. testimonial.travelling display ~ pe pancarte . request. to gather/to get in recolta s. to requite recompensa s. borrower's note recupera v. to regain. to amend recunoastere s. to recover. (bugetui etc. si nu consumului personal) cash crop ~.f.f.boom recolta v.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . (la hectar) yield ~ bogata . (anunt publicitar) advertisement. recompense. crop(s).(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina . record.nesecerata/in lan .

reduction. recovery ~ a afacerilor . anuntwi) copywriter ~ economic . to redistribute redistribuire s. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. {taxe.economic recovery reduce v.recovery of damages ~ a de$eurilor . {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v.) to ease off/up ~ drastic .) petition for review redacts v. (redactare) editorship redactional adj. to knock down/ off. {despre valoarea actiunilor) {bur. 1.income redistribution redobandi v. {micsorare) decrease. {sediu) editorial office 2.f. retrievable.r. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr. to send down.f. impozite) . to turn oneself about redresare s. redhibitory redhibitiune s. to diminish. {de cheltuieli) curtailment.n. retrieve.) to abate. (a mic§ora) to decrease.m.REC-RED 293 recuperabil adj. to cut down. regain. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj. {f'manciar) to recuperate.) redhibition redistribui v. to reduce. redistribution ~ a veniturilor . {de taxe. 1.t. terenuri etc. to retrench. {coleciiv de redacfie) editorial staff.f.{dr. to regain.waste recovery recurs s. {un contract) to make out redactor s. recovery.recovery of expenses ~ a datoriilor . to diminish. retrieval. to recover.(prefuri) to shade reducere s. to get back redresa v.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics . {economic) to recover. diminution. lessening. {preturi) to lower. cutting down. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr. to word.f. retrenchment.r.bad debt recovery ~ a daunelor .f. to work out. impOzite etc.f. redeemable recuperare s. {dr. recoverable. (prefuri) to slash ~ putin . {de carte sau la un ziar) editor.{cheltuieli. {de preturi) cut. {cheltiiieli') to curtail.t.f. to lessen. to decrease. chietymanaging editor redactie s. to scale down. editorial redeventa s. reduction. {de reclame.{dr.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil .) appeal 2.(de ziar) editor-in-chief.t. bugete) to ax(e). to lessen.t. to draw up. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare . lowering. {regres.) action for cancellation ~ in revizuire .) replevin ~ a cheltuiclilor .debt recover) ~ a datoriiior prescrise . {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine. to draft.

wage cuts ~ uzuale de navlu {mar.(a preturilor.t.m.(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs. rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v.t. to reissue. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . rediscount reesconta v.staff reduction ~ drastica . tarife) low.n. reduction in/of the prices ~ a tarei .shorter hours ~ de capital .discount for cash ~ prin amortizare .) full terms redus adj. reappraisal.export-tax relief ~ a masei monetare . to reassess reevaluare s.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta . to republish. reduced. t. to reappraise. bugete) ax(e). to revalue. a salariilor etc.(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule .(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. entrepot trade reexporta v.revaluation of assets reexport s.age relief/allowance ~ salariale . reexporter .contraction of money supply ~ a navlului . (insufficient) scanty reedita v.rebate of freight ~ a preturilor .small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export . relief.(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction. (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal .price reduction/cut. to reexport reexportator^. reassessment ~ a activelor . drawback. (despre preturi.f.n. rebate.t.t. reexport. to rediscount reesalona v. to reschedule reesalonare s. revaluation. (a retipdri) to reprint reescont^. (despre venituri. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar . (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala . beneficii) poor.tare allowance ~ a zilei de munca .294 RED-REE abatement.(de cheltideli. allowance.f.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale .(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate . (rabat comercial) discount.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .

) regime.tariff reform ~ agrara . (indeplinirea unei obligatii contractuale.n. reference.bill book ~ de casa .check register ~ de cheltuieli marunte . 1. (fin. to decline.tax reform ~ monetara .postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate .purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .property register ~ de cambii . 1. (forma de guverndmdnt) government 2. (societate de clasificare) (mar.f.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii .f.register of members.register of companies. to refuse. book.cargo book ~ de inventar .t.foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara . {de operare al unui utilaj. to refinance reflatie s. registry of shipping.t. (a respinge) to reject. (despre cineva) character ~ a bancii .) reflation reforma v.) repudiation ~ nejustificat de onorare . trade register ~ de evidenta a francarii .f. administration. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . to reform.f. vamal etc. (o ofertd) to turn down. record. ship's register ~ al actionarilor .t. register. cash paid/received book ~ de casa cu coloane .rent-roll. to remake.trade references refinanta v.(a unui cec.order book ~ de comert .monetary/currency reform refuz s.columnar cash book ~ de cecuri .(al unui utilaj.cash book/journal. {a imbundtdti) to improve. (a innoi) to renew reforma s. control ~ autonoma . register/ registration/record office registru s. system.delivery book ~ de magazie . registry. (un stoc de marfuri) to restock referinta s.REF-REG 295 reface v. refusal. plata unei datorii etc.bargain book ~ de cadastru . (social.customs regime registratura s.n.tariff system ~ vamal .agrarian/land reform ~ economica .public corporation regim s.n.(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi .private ownership ~ tarifar . (de a mdeplini o obligatie contractuald etc.(marfuri in depozit) stock book . {regulament) regulation 3. politic. reform ~ a taxelor vamale . {contabil) (account) book 2.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare . a unei cambii) wrongful dishonour refuza v.economic reform ~ fiscala . shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi . al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars . rental ~ contabil .) classification society.inventory book ~ de livrare . to restore.f.) to repudiate regie s.t.bank/banker's reference referinte comerciale .

) technical regulations regula s.service regulations ~ intern de function are . terminologia si abrevierile standard etc.industrial area ~ inundabila .customs regulations regulamente tehnice .f.wine district reglementa v.port/harbour regulations ~ strict .gold field ~ centrala .flood land ~ impadurita . to regularize. cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s.) sundries ledger ~ naval/maritim . (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.f.(cont.(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie. prevederile administrative ce trebuie aplicate. regulile de ambalare si etichetare. settlement ~ a chiriilor .t.classification society.296 REG-REG ~ de marfa .inland ~ industrial^ .) tonnage regulations . regulations. to bring under regulation.severe/strict regulations ~ vamal .) sales returns book.balance book ~ de transfer . to settle reglementar adj.regulation of monopoly ~ a pietei .settlement of dispute ~ a monopolurilor .port shipping register ~ tabular .internal regulations ~ de serviciu . to regulate.minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .rent control ~ a diferendului/litigiului . area. zone. maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate .(asig. control. rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei .f.(cont.(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara .sales book ~ de venituri si cheltuieli . statute ~ de avarie comuna .taring regulations ~ de calculare a tonajului .tabular book ~ temporar .regulation of the market ~ a preturilor . statutory reglementare s.exchange control regres s. regular. returns inwards book ~ de partizi . registry of shipping.) ledger ~ de proceseverbale . regulation.(de tranzactii) waste book regiune s.(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari . to control.books of receipts and expenditures ~ diverse .forestry ~ viticola . district ~ aurifera .n. mar.tare and tret reguli de calculare a tarei .register of mortgages ~ de semnaturi autorizate .price regulation ~ a schimbului valutar . region.(mar.signature book ~ de solduri . n.

corn.(a unei legi) revival reinvesti v.. (ambarcatiuni) to haul.diplomatic relations ~ economice . a reintegrd) to reinstate. delivery. towing..t. (masini) to trail.f. tuggage.customer relations ~ cu investitorii .to resume work remite v. to report.) to renew retnscrie v. revival. intercourse. {contact) contact 2. corn. reduction.f. to send. 1. 1. (stiri.) half--commission man remorca v. (c. (legdtura) connection. evenimente. (a repune in drepturi. (rabat. allowance 2. relations. (intr-o functie anterioara) to restore smb.t. (reimpozitare) reassessment reintegra v. (a reimpozita) to reassess reimpunere s.t. relation. reducere) rebate. consignment. pi.direct contact relatii comerciale . to tow. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala .t. towing.) half commission remizier s. (de documente) surrender ~ bancara .f.) recaption ~ in vigoare .(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie .privity of contract ~ cu clientii . to reinvest ~ profitui .m. to resume.business relations ~ de munca . second mortgage remnoi v.privity monetare internationale international monetary relations relua v.) to reenter relansare s.f.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v.trade relations. to state.f. pulling ~ costier . to deliver. (c. reintegrare) reinstatement. un abonament etc. (de masini) trailing.f.t. (un contract.relations of production.employee relations ~ de afaceri .coastal towage . (prin mandat postal) to remit.public relations ~ cu salariatii .f. to hand over. to renew ~ lucrul .f.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice .) drawing. (to his position/post/office) reintegrare s. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s. to tug.f.n. commercial intercourse ~ contractuale directe .t. dealings. towage. (repunere in drepturi. despre ziaristi) to cover relatie s./) to draw. to consign.t. towage. (un articol intr-un cont) (cont. handing over. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. (bur.t.bank remittance remiza s.to plough back reipotecare s. productive relations ~ diplomatice . (comision) (bur.investor relations ~ cu publicul/publice . sending. to tow.t. relationship. (prin mandat postal) remittance. to pull remorcaj s. (documente) to surrender remitere s.REI-REM 297 reimpune v. recovery ~ economica . (de ambarcatiuni) haulage. hauling.

inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate .truck trailer ~ pentru bu§teni lungi . remunerative. gainfulness. rewarding.') tow.push-and-tow tug ~ de manevre portuare .. gainful.t.sea(going) tug. profitable. remuneration. to renegotiate renta v.) tug. gainful.) to recharter renegocia v.dock-working tug ~ de canal .push-towing remorca s.) situation rent ~ funciara .(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei .oceanic — ocean towage ~ prin impingere . return.(renta. towboat ~ costier . pay.peppercorn rent ~ viagera . reglementdri vamale si tarifare etc. (mar. to bring profit. nesubsti-tuibili. deep-sea tug ~ oceanic .salvage/rescue tug ~ fluvial . obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .298 REM-REN ~ de avarie . t.waggon ~ -cisterna .dock/ harbour tug ~ de salvare .canal service tug ~ de halaj . (mar. remunerative.timber carriage remorcher s.t.) scarcity rent ~ diferentiala . earning power ~ a activelor .(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor . tugboat. (rentabil) profitable. rent.push tug.n. lucrative rentabilitate s.to break even renta s. unearned income ~ anuala datorata .return on investment a atinge pragul de ~ . emolument.ocean (-going) tug remunera v.annuity due ~ de abilitate .(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol .river tug ~ -Tmpingator . paying.coastal tug ~ de andocare .sea towage ~.rent in kind ~ nominala . mai bine amplasat etc. (vehicul) trailer ~ basculanta .f. 1. remuneratory 2.f.emergency towage ~ fluvial ..(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari. consideration renavlosi v. profitableness.(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii .land/ground rent ~ m natura .f. moneymaking.warping tug ~ de impingere §i tractiune . rewarding remuneratie s. vessel towed.tank-trailer ~ de autocamion .river towage ~ maritim .life annuity . (anuald) annuity.monopolul natural sau artificial.{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil. to remunerate remunerativ adj. (mar. pusher ~ maritim . yield.f. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj.

(general) overhaul. to divide. aparate) to overhaul 2. cesionare) surrender.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. operating repair ~ preventiva . (la) to renounce.) (trecerea unei sume . (un rise) (asig. 1. fund holder. to share out. to allocate.to waive a right renuntare s. trimming ~ a avariei .(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. (de fonduri) appropriation. (projitui. (despdgiibire) compensation.t.) trim.(asig. revizie) overhaul 2.) to spread 3.f. 1.(man. (incdrcdtura sau balastui) (mar. sharing out. (cont. remission. division.i.f. fin.) to trim repartizare s.f. rentier. repair. allocation.total. (a ceda. waiver.preventive repair ~ provizorie . (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. to sign off..) allocation of responsibilities ~ a resurselor . (masini.running repair/service. to assign. legal remedy ~ capitala/generala . (la bursa de valori. (a unui rise) (asig. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v. to distribute.. assignment. indemnification. allotment.) spread 3. to waive.distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . (la un drepf) disclaimer. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2.implied waiver reorganiza v.allotment of profit ~ a responsabilitatilor .weight distribution ~ a profitului . (a rectified) to rectify. (proportionals) apportionment 2.m.waiver of claim ~ la prime .(de asigurare) waiver of premium ~ tacita . mar.itemized appropriation of funds . (generald. to repair. capitalurile investite) to repatriate report s. (cedare. 1. partial . a cesiond) to surrender. turnover job ~ curenta/de intretinere . fin.funciara . t.t.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept . 1.n. to reorganize repara v. (a compensa) to make up for reparatie s. to allot. Friii . (proportional) to apportion 2.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor . amuharea achitarii iinei dator':i. distribution. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie .) risk spread ~ detaliata a fondurilor . (la un drepf) to disclaim. to mend.temporary repair repartiza v.) average adjustment ~ a cheltuielilor . renunciation. 1.t.REN-REP 299 rentier s.

coverage.f.f.serviceman ~ autorizat .sales agent/ representative. executive. restoring. activitate) to refloat ~ in activitate o companie . (o obligatie. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. restoration ~ in poscsie . (o motiune) to vote down responsabil adj. (de represalii) retaliatory reprezenta v.) to continue reportaj s.m.general agent ~ imputernicit legal . (p obiectie. agency.m. to observe. retaliaiory measures.f. (bur. official. pi. reputation ~ buna . (reluarea continud a procesuli. (pretentii.to retaliate on represiv adj. retaliation. (un apel) to dismiss.reinstatement. pdnd la nrmd-toarea lichidare. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale . cereri) to disallow.t. representative office ~ comerciala .sole agency reprczentare s. to keep to. manager ~ de zona .bad reputation respecta v. vamale etc.) reprisals.) to carry forward/over.resident minister ~ exclusiv/unic . to turn down.t.(de •.f. measures of retaliation a aplica .(a unei firme) refloating m drepturi ./.ii de productie la scam economiei r. la bursa de mdrfuri.impotriva . reporter. salesman. correspondent.300 REP-RES plata unei dobdnzi.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general . to decline. to restore. to repel.to fail to meet one's obligations respinge v. o oferta) to reject. to act for. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. trade representative.f.to refloat a company repunere s.t. (lilerar) reportage reporter s. to observe. (cor.(a unei legi) revival reputatie s. representation. 1.trade agency/ representation ~ exclusiva .t.employee representation reproductie s. (in drepturi'} to reinstate.t.enlarged reproduction . (care ia interviuri) interviewer.good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea .•anzdri) area manager . to stand for reprezentant.n. (leged) to abide by. (o propunere. (pe cinevd) to represent. restoration ~ in activitate .w. (//. to repulse. representation ~ sindicala/a salariatilor . representative agent ~ al fabricii furnizoare .simpia .authorized/appointed agent ~ comercial . (economice.reentry ~ in vigoare . (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s.auonale\ reproduction ~ largita .) posting reporta v. {in cartea mare) to post 2.y. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont.f.simple reproduction repune v.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile .duly authorized representative reprezentanta s. business/commercial agent ~ diplomatic . o propunere) to overrule. (o clauza) to comply with.

f. stringency.(dr. afaceri etc.f.arrears of wages restitui v. limitation. restraint of trade ~ de contingentare . reduction. to reorganize resursa s. backlog.t. pi.n.) jointly and severally liable ~ sindical .trade restrictions. to give/to hand back.qualitative restrictions ~ cantitative . (de bunuri. restrictive. means. constraint ~ legala . (despre o clauzd) saving restrictie s. diminution.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor .ax(e) ~ calitative .return of premium ~ a taxelor vamale .exchange restrictions restructura v. to refund restituire s.legal constraint restrictii bugetare severe . (mgrddire.tax refund ~ a primei de asigurare . limiting. 1. (a ingrddi) to restrain. (a creditelor) tightening.line man ~ in mod solidar .(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s. restitution. (a reduce) to reduce. (mgrddire.import restrictions ~ salariale . accountability. remainder 2. limitare) restraining. (creditele) to tighten restrangere s.f. proprietati) to restore. resource.export restrictions ~ la import . back. responsibility. (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor .t. restriction.f.f. remaining. (de bani) return. qualification. refunding ~ a bunurilor sechestrate . restricted.f. refund. (arierate) arrears restante salariale .discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export . (salariala) back pay. (a cheltuielilor.quota restrictions ~ discriminatorii .dividend limitation/ restraint ~ a pietelor .quantitative restrictions ~ comerciale .wage restraints ~ valutare . proprietati) restoration. rest. liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala .) replevin ~ a impozitului . restrangere) restraint.trade-union leader/ organizer responsabilitate s.(dr. owing. (de bunuri.customs drawback restrange v. restriction. limited. (cheltuieli. (despre piata financiara) stringent restrictiv adj.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata . resources.) to contract. (deposit ca termen) overdue restanta s. to restrict. (a micsora) to diminish. a afacerilor etc. (bani) to return. limitation.RES-RES 301 ~ ierarhic . to limit.t.) contraction.limited liability ~ sociala . to restructure. outstanding. ability . (in bani) change restant adj.

withholding. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2.t. (adunare) assembly.t.primary resources ~ economice . a asigurdrilor sociale etc. dwelling place retentie s. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v. returnable retea s.economic resources ~ financiare . electricd etc. to withhold. to send back returnabil adj. (salariul etc. reunion. to recede.f. (bani din circulatie) retirement. afaceri) retirement ~ a actiunii .(a cotizatiilor sindicale) checkoff.f. domicile.resources. (a se pensiona) to retire 2. to withhold. (comerciald.) system. meeting reusi v. (depuneri. (feroviard.human resources resedinta s.t. (o suma) to keep back.road network retine v.(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu . mdrfuri etc..) deductions from pay. 1. (o suma din fonduri.pipe system ~ de magazine . 1. (sechestru) distress.) network.) withdrawal. (de depuneri. to be successful (in) ~ in afaceri .'. rutierd. (o camera) to engage.(injustitie) nonsuit ~ de numerar .t.t. funds ~ hidroenergetice . to hold back. (din activitate.f. de drumuri etc. 1.f. activitate) to retire. to remunerate. deduction.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare . to draw back. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2.branch network ~ de sosele/drumuri . lien. (in) to succeed (in). economii) to draw. (din afaceri.computer network ~ de conducte . (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s.trading network ~ de alimentare cu apa . to reconvey.railway system/network.(despre legi) to retroact retroceda v. distraint retrage v.f.supply system/network ~ de calculatoare . (SUA) railroad system ~ rutiera .highway system ~ feroviara .f.) to retain. residence.f.water-power resources ~ naturale .natural resources ~ umane .) to withdraw.to be successful in business . retention ~ de salariu . to retrocede retrograda v.302 RES-REU resurse de materii prime . de mdrfuri etc. (locuri. to pay retributie s. (pentru plata impozitelor.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. demotion returna v. to give up retragere s. remuneration. (. draw. retroactive a avea efect.. (o suma din fonduri. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s. to bespeak retinere s.chain store ~ de sucursale .r. to deduct. bilete) to book. economii) drawing.f. chain ~ comerciala . abode. (bani din circulate} to retire. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj.

press review ~ de anunturi/reclame .(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. (provizion) provision 3. revocable. stock of capital.) reserve. journal. (contabila) audit ~ contabila .to fail in reutila v. 1.f. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s. periodical. (tehnica) inspection. deposit 2.) (in lingouri) bullion reserve. to re-equip revaloriza v. control. (destituire) dismissal. to sell again revista s. callable revocare s. to revoke. clauzd limitativa) reserve. (fin. (a destitui) to dismiss. (restrictie.capital reserve.f. (a anula) to repeal.f. (a unei band) surplus reserve ~ de numerar .gold reserve ~ de capital .) review ~ a presei .(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata . request. qualification. examination.(fin. 1. to claim. to demand.) revaluation reserve ~ extraordinara . to cancel 2. reserve.t. magazine. to resell.t. (cant.audit ~ generala .stop payment revolutie s. conditie. (a unui ambasador din post) recall 3. (sdptdmdnala) weekly.f.) to audit revoca v.(a activelor) (cont.auditor revizui v.t. stock. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde .REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere .(a unei firme) house magazine revizie s. (in monede si lingouri) coin and bullion .t. to retool. to control. overhaul(ing) 2. (tehnic) to overhaul 2. (anulare) repeal.t. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. stiintd etc. maintenance inspection reviior s. (de drepturi) assertion revendicari salariale . condition. (mai ales de literaturd. inspector.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in .f. claim. stipulation ~ de aur .advertiser ~ de specialitate .(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . resale revendica v. cancellation 2.technical inspection/' revision. demand. (drepturi) to assert revendicare s.m. (lunard) monthly. to request. 1. revocation. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj.trade journal ~ interna .specialized review ~ economics .(general) overhaul ~ tehnica . 1. (bilunara) fortnightly.stock of cash ~ din reevaluare . 1.f.(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida .t. controller ~ contabil . revision.wage claims revinde v. to inspect.f.

t. to summarize rezamats. to dissolve reziliere s. televiziune) headlines ridica v. (un contract.) residuary reziduu s.f.) hidden/inner/secret reserves ~ bancare . {dr. summary. to sum up.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ . rescission. {a mdri) to increase. to void. to heave.m. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor .consumer resistance ~ a materialelor .{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice . annulment. to hoist 2.strength of materials ~ la cumparare . . to brief. to raise.f. {greiitdti) to lift.304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara . residue.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate .f.t.{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare .n. 1.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont. resistance 2.t. residence rezidual adj. to terminate. voidance.to move/to submit/to table a resolution rezuma v.budget reserves ~ excedentare . to annul. 1. to rescind.wear resistance rezolutie s.n.bank reserves ~ bugetare .{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura . 1.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii . resident rezidenta s. cancellation.strategic stocks ~ valutare §i de aur .) visible reserves a constitui ~ . remnant rezilia v. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare .{la radio. brief.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete . termination. to remove 3. residual 2. resolution a adopta o ~ .vault cash ~ legale . o conventie) to cancel. resume ~ al principalelor $tiri . dissolution rezistenta s. (a suspendu) to suspend.{mentionate in bilantui contabil) {cont. to undo.reserve currency rezerve ale societatii .f.to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. {restrictii} to withdraw.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . residuum.

hazard. to skyrocket ~ obiectii . betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor .(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil . (crestere) growth. 1.buyer's risk ~ al inflatiei .(asig.insurable risk ~ asigurat .insured risk.) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj .(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii . (de restrictii) withdrawal.to raise claims ~ preturile fortat/artificial . (mdrire) increase. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei. (asig. risk of boats/craft ~ de tranzactie . (suspen-dare) suspension. (brusc.n. (o sedinta) to break up v. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura .RID-RIS 305 (preturi) to raise.r.(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate . heaving.) risk of collision ~ de credit .theft risk ~ de gheturi . mar. mar. mar.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile . mar. risk.credit risk ~ de firma .(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin. (de greutdti) lifting.(asig.(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk.to force up the prices ridicare s.) ice risk ~ de incendiu .(asig. (/a) to amount/to come to.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig. mar. mar. 1. to put up 4. cat yi pentru caric) (asig.(asig.) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor . to scale up.commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd.) business risk ~ de frauda .) adventure ~ acoperit .f.to raise/to make objections ~ pretentii .business risk ~ al armatorului . -hoisting 2.wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s.can'ier's risk ~ al cumparatorului .fire risk ~ de incetare de plata .fraud risk ~ de flirt .n. to run into 2. despre preturi) to zoom up.owner's risk ~ al carau§ului .) common adventure ~ corporativ . (imbu-ndtdtire) improvement. unde actioneazd agentil) ring rise s.) third-party risk ~ de spargere . raising.(la alocarea capi-talului.inflation risk ~ al incarcatorului . (incintd circulard din sala bursei. risk insured ~ comercial . removal 3.

to squander (away) risipitor adj. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s. marine/maritime risk.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic .t. wasteful. riverain.(asig.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata . fin. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj . spendthrift risturna s.(fin. to disperse. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur.(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii. muster roll/book .. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent .) premium refund ritms. rival rivalitate s.) incalculable risk ~ intrinsec . to scatter. list. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. docket.m.m. to venture.) (de procese) cause list. fertile.f.n. to bear/to yield fruits. thriftlessness risipi v. rebate ~ de navlu . riverain. rich rol s. spendthrift.(mar. fruit-bearing. robotics rodi v. (dr.m. fruitful 2. 1. riverside resident robot s.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi.t. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. return. dividende preferentiale. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational . riparian. to fruit roditor adj. cauzat de factori caracteristici aces-teia.) immediate risk ~ incalculabil .(asig. thriftless s.to incur a risk risca v.economic growth rate ~ de productie .) squander. to risk. (de bani. (bani.(asig. 1.(asig. wastage.) to waste.) ship's ledger/ articles. squanderer.(acea parte din riscul unui titlu de valoare.) deferred rebate ~ de prima . rate ~ de circulatie a marfurilor . timp etc.f. river (-side) s. riparian.) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure.rate of turnover ~ de cre$tere economica .f. contention riveran adj.(mar. (din mar/a) to spill 2.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar . 1. refund.rate of production rival adj.(asig.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ .n. waste..306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara .i.) operating risk ~ politic .) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar .) moral hazard ~ neasigurabil .) extra/ additional risk ~ total . m. (concurentd) rivalry.) country risk ~ descoperit/neacoperit . s. robot robotica s. timp etc.f. roll. register 2.

(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului .) to docket rotatie s. (cifra de afaceri.(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor .f.(raportui dintre vdnzari si activele fixe. trim.ROL-RUT ~ de impozite . (despre cifre) round. (cont.overland route ~ oceanica . (afalimentd} to break 307 ruin at adj.fin.) turnover runda s. course.assessment roll a trece pe ~ . (de negocieri) round rural adj.ocean lane a schimba ruta ..to reroute rutier adj.t. .direct route ~ fluviala . {bani. randament) turnover ~ a activelor fixe .rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor . fondtiri) to circulate rulaj s.trade route ~ de navigatie .inland route ~ maritima .f. trimmer rujare s.(c.(un proces) {dr.. (despre o sumd de bani) even rotunji v./) fast freight line ~ directa . a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s. way ~ comerciala .(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole .f.(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.. {calcule.(shipping) lane.t.t. rotatie 2. (incdrcdtura uhei nave.sea route ~ terestra . shipping/sailing route. rural ruta s. trimming rula v. 1. (falit) broken ruja v.f. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza .n. road. route. cifre} to round off ruina v.t.m. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total .

regular salary " platit prin cec . wages pay. (despre oameni) wage-earning.fair wage .permanent employee salariu s.n.time wage ~ permanent/'regulat . (despre oameni sau posturi) salaried. (renmnerat.collective wage ~ de baza . (functionar la stat) civil servant.gross wage ~ colectiv .basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu . de man me standard) bag.t.net wage.nominal wage ~ pe unitatea de timp .minimum growing wage . (despre munca) paid s.differential pay.m. paying a salary to. wage earner. (mare.monthly wage .(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri .net . remuneration of sala s.board room .truck wage ~ just . mai ales intr-o cladire publicd) hall. wageworking.(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt. (muncitor salariat) wage-worker.minimum/ subsistence/living wage. mcdpere) room. take-home pay ~ nominal . (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .paycheck ~ real .sack '~.lunar .to underpay salarizare s.plastic bag ".m. to kill salariat adj. munca prestata) indirect wage ~ in acord . mecanizatd.productive wages ~ progresive . prestarea de servicii) wage(s).wage expectations ~ indirect .tariff wage/rate salarii curente .real wage ~ saptamanal .audience chamber ~ de consiliu . (pentru munca manuald.going wages ~ direct productive . to remunerate ~ insuficient . office worker.retired employee ~ permanent . salaried worker.piece wage/rate.neumplut .f. to pay (salary to). job/task wage ~ in natura . fall-back pay ~ minim de cre§tere .waiting room -.slack bag sacrifica v.de hartie .weekly wage ~ tarifar .s sac s. (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary. retribuit) remunerated. stipendiary. (animale) to slaughter.paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic . pi. (pentru marfd.pittance ~ diterential . (camera.f. (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man. wage differential ~ direct .de audiente .t. the salariat ~ pensionat .(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor .minim/de subzistenta . pay ~ brut . salary earner.wages and salaries salariza v.

operating/service load ~ efectiva . weekly. weekly (publication) saptamana s.) onus probandi. (a aprobu) to sanction. to penalize. to sanction 2.t. indigent.f.f. imposition.f. hebdomadary^. to beggar.maximum/peak load ~ maxima admisa . scarcity. poverty. exhibition room ~ de tntruniri . (sdrdcdcios.critical load ~ de exploatare .working week sarac adj.tax burden ~ pe active .economic/trade sanctions sanitar adj.f. burden of proof .(a unei burse) floor salopeta s. tutela) (dr. necessity. dearth.safe load ~ neta . pi.. to agree to sanctiune s. (incarcatura) load./i.ultimate load ~ maxima .f.f. to impoverish. week ~ de lucru . (ms-pundere.SAL-SAR 309 ~ de expozitie . poor. approval sanctiuni economice . sanitary.) charge 4.'.assembly hall -de licitatie .absolute poverty . (mdatorire) assignment.underload ~ totala . (nevoie) destitution. payload sarcini fiscale . hebdomadal. onus. (aprobare) sanction.m.f. imposts ~ a probelor .mortgage charge ~ limita . 1.(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . needy. paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta . health ~ publica . to become impoverished saracie s. charge 3. need(iness). pauper saraci v. sarcina s. penalty.full/total load ~ utila/comerciala .(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. custodie. (impolite. (obligatie) charge. (pentm incalcarea unui contract) forfeit.)]db satisfaction saturare .•>.rated load ~ partiala/incompleta . responsabilitate.useful/service load. overalls. taxe. 1. health.book hall ~ principals .net load ~ nominala . (nevoia^) destituite.. sanction. task. satisfaction ~ a muncii .charges on assets ~ prioritare .public health saptamanal adj. impuner'i) charges.(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . (obligate) obligation 5. lack. redus) scanty s. mart ~ de vanzare de bilete .effective load ~ fixa . burden. impecunious. (greutate) weight 2.t. ipoteca) encumbrance.auction room. (lips a) want. poor/ indigent person.heavy lift ~ ipotecara . burden.admisa/admisibila .market saturation sanatate s. 1. (jam barn.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s./ saturation ~ a pietei . taxes. (garantie. to make poor. strdmtorat) moneyless.. approbation.(dr. coveralls sanctiona v. (a pauperiza) to pauperize v.allowable' permissible load ~ critica . hard-up.showroom. to grow/to become poor. forfeiture 2.

(fixd) stairs. to weaken. 1. to figure out.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . tarife) low. term. a micsora. to mature.(de venituri. (mobild) ladder 2. to sag. weak schela s. (sondd) oil derrick. mature a fi ~ . to lower v. to fall.f. profituri) to fall off. (despre incasdri.reduction in turnover ~ a cursului . to slump scadere s. to diminish. 1.(bur.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares .to fall due. (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala .f. scheme of loading ~ de stivuire . exchange. rest day. (despre cursuri bursiere) to trade down. (cifre) to subtract.f.f. decline. schedule 2.rolling/moving stairway scadea v. diminution. diagram. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare . (a reduce.(bur. (despre pretiiri.to fall due scadenta s.i. to decline. (pretui) to mark down 2.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor . to go down.loading chart. maturity.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . to sink. (santier) oilfield schema s. (barter) barter 2.back stairs ~ grafica . (zi nelncrdtoare) day of rest. scheme.t. (scald) scale ~ de impozite . feast. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . (zi liberd la scoala) play day 2.f. micsorare.fire escape ~ de normare . tarife) to lower.310 SAL-SCH ~ relativa . (troc) truck. (despre preturi. hierarchy ~ mobila . (bruscd) slump ~ a preturilor . decrease. markdown ~ accentuata a preturilor . (reducere.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback. 1. lowering. downswink ~ a cifrei de afaceri . a diminua) to lessen. (despre o datorie) to fall in scara s.relative poverty sarbatoare s.n. due date/day. staircase. high day. diminuare) reduction. to diminish.rating scale ~ de pescaj .tax scale ~ de incendiu .f. 1.decline in prices. (pentru band) bank holiday scadent adj.(mar. (a unei cambii) tenor ~ comuna .scale of ranks. (falling) due. chart. (de cifre) subtraction 2. 1.) sliding trend ~ u§oara a preturilor . (a activitdtii economice) downturn.legal/public/statutory holiday.) draught/draft scale ~ de serviciu .stowage diagram schimb s. (de lucru) shift ~ de actiuni .collapse of prices scazut adj. 1. to decrease. (care se prdznuieste) holiday. (de personal) establishment.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . prompt date.

goal.night shift ~ de seara .(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri . 1. in schimbul unui alt activ.f. to alter. (a inlocui) to replace.to derive large profits from ~ din doc .bank/banker's discount sconta v.t. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura .to cover one's expenses scont5\/2.exchange at parity ~ valutar . detinute de o banca.exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru . (a face schimb de) to exchange 2. to obtain ~ bani de la banca .to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile . (a convert!) to convert schimbare s. on the staff scrisoare s. a obtine) to get. (a cdstiga. cutii) to uncase. modification.to disable. aim.(cedarea unor creante. swapping ~ la paritate . to shift.t. discount ~ comercial . prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^.shift in the function scoate v.exchange of goods/ commodities ~ de noapte . to take on discount scontare s.(troc) swap.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma . (a modified} to modify.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza .(intre doud tdri. shift ~ a preturilor . folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii .day shift ~ dublu . schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta.afternoon/swing shift ~ de experienta .foreign exchange ~ valutar direct .n. changing.m. (din Idzi. change. {un utilaj.variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil. to change. exchange. a unui frigider etc. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia.f letter . valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect .twilight shift ~ de zi . alteration.f. 1. (un certificat. discounter scop s. to unbox 3. to discount. (bani) to change. o instalatie) to shut down ~ din vama . purpose scriptic adj. un act) to take out 4.to undock ~ din functiune . to take/to draw/to pull out 2.t.(intre doud tdri. (bani in unitdti subdivizionare) to break.working shift ~ de lucru divizat .(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante .

traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere .covering letter ~ de numire .(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .letter of intent ~ de msotire . to raise/to put up the price of v.insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr.letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare . expensive.set form of a letter scrisori de acreditare .anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze .letter of hypothecation ~ de garantie .letter of credit ~ de credit anticipate .r. expensiveness.follow-up letter ~ de credit .(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare .(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj . (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .sealed letter ~ neconfirmata .tip .commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .registered letter. {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului . dearth scumpi v.unacknowledged letter ~ nedatata .(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note. waybill ~ tnchisa .undated letter ~ recomandata .(a rnarfii) letter of indemnity.) letter of lien ~ de apel . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta . to grow/to get dearer. to rise/to increase/to advance/to go up in price .dead letter ~ .circular letter of credit ~ de credit comerciala .(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire . dear scumpete s. deamess.letter of reminder ~ de recomandare .t.(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .f.letter of advice. backward/back letter.(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare . costliness.(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .letters of credence scump adj.

rye secatui v.n. secrecy ~ bancar . sequestration.) immunity. birou) secretariat 2. attachment. (de o sarcind. to exempt. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac . wastage 2.banking secrecy ~ comercial/industrial . free (of) ~ de chirie sau arenda .leakage from bag scuti v. distrainment. distraint. (printr-o crdpdturd. to exhaust. spartura) leakage. department 2. (de taxe. district ~ corporativ/al corporatiilor . impozite etc. 1. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat . secret.) to privilege. freedom from tax.SCU-SEC 313 scurgere s.f. to seize.) free of freight ~ de taxe postale .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s. exemption.exemption from duty scutit adj. (serviciu.seizure under legal process a pune.key sector of the economy ~ institutional .f.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie .trade secret ~ profesional professional secret secretar.rent-free. free of duty secara s.rn.execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . free of rent ~ de impozite . (a exonera) to exonerate. (dr. exempt (from). to attach.tax-exempt/-free ~ de impunere .to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ .t.pe .post-free ~ de taxe vamale duty-free. garnishment. 1. to sequestrate.to replevy secret adj. secret.) to sequester. (exonerare) exoneration.t. to distrain. leaking.n.t. sequester.Secretary of State ~ general . to deplete.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector .s-.n.exemption from taxation.(mar.n. confidential s. (o navd) to arrest sechestru s. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage. (de impozite partial sau total} to derate scutire s. 1. (a sdrdci) to impoverish sechestra v.Secretary-General ~ particular . tax exemption ~ de taxe vamale . seizure. (functie) secretaryship sector s.f. flowing. o obligatie etc. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor .exempt from taxation ~ de navlu . sector. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite .personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor .

(intr-o uzind) workshop ~ de politic .f. (al unui holding) group headquarters ~ social . semifinished/ half-finished/unfinished goods/products. safety. security ~ a muncii . to seed. semimanufactured s.headquarters.(la intrarea in serviciu) to sign in.balanced sample semana v. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.n.registered office segment s.polling station ~ financiara .portfolio selection ~ ponderata . signatory. {central) headquarters ~ central/principal . department.(pentru doctoral) graduate school securitate s. segmentation ~ a pietei . sowing machine semicalificat adj.) screening selectie s.oil area/land/zone ~ privat .f. (al unei firme) office.f. strongbox.to sign in blank ~ in condica .to sign on behalf of smb.t.market segmentation ~ concentrata . signer. taxation authorities ~ postuniversitara . subscriber semnatura s.(marketingul niselor de piata.to sign jointly ~ in numele cuiva . (in randuri) to drill semanatoare s.n. 1. semiskilled semicontainer s.food security ~ sociala .police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare .n.n. section. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb .social security sediu s.half-height/ open-top container semifabricat adj.private sector ~ public/de stat .(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer . (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac .f. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s. ~ pe verso . to sow. coffer ~ de noapte . vault. intermediate goods/ products semipreparate s. head/home office.314 SEC-SEM ~ mixt . (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar .n. 1. signatory s. division 2. choice ~ de portofoliu .t.labour safety ~ alimentara . segment ~ de piata . pi.m.tax administration.to sign per proxy semnat adj.market share segmentare s. semifinished.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band. (a celei mat bune alternative) (man.bogus signature . to subscribe 2.f.public sector sectie s. selection.n. pi. (culinare) readyto-cook foods semna v. safe (deposit).f. to sign.f. signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta .to endorse ~ prin procura .

(despre o oferta) bona-fide.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila .f.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera . (despre un cumpdrdtor) genuine. (pbligatie de serviciu) duty 2.blank signature ~ neautorizata . series 2. (de arbitral) to make an award serie s. (un client) to serve..final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie . (sectie) department 4. deservire) attendance 3.unauthorized signature ~ originala . (despre o sitiiatie. to attend to. decree.. (de obiecte) set.signature of the firm sentinta s.illegible signature ~ in alb .set of bills of exchange ~ de conosamente .judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere . o chestiune) serious.research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios .set of bills of lading series adj. pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari .SEM-SER 315 ~ falsa . sentence.to pass/to give/to deliver a sentence.decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ .full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus . (a jiidecdtorului) judgement.contract service ~ cu norma intreaga .authograph ~ prin procura .adjournment ~ de desistare .sales department ~ consultativ . (a juratilor) verdict.credit department .judgement by default ~ irevocabila . pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice . to wait on serviciu s. 1.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici. platd externe. servi v. decurgand din datoria ptiblicd. (despre o persoana) serious-minded. job.advisory service ~ contabil . grave.correspondence department ~ de credite .signature by procuration/proxy ~ sociala . (facut cuiva) service rendered 5.(totalitatea obligatiilor de. employment. servire.remand ~ definitiva/executorie . 1.accounting/accounts department ~ contractual . (a unui arbitru) award ~ de amanare . service.t. decision.(intr-un hotel) room service ~ de cercetare . (set) set ~ de cambii .f. (ingrijire.legal department ~ de corespondenta . derivate din datoria externa.n. service ~ al datoriei externe .

seasonal employment ~ social .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale. functionari etc.) servitude.finance department hidrografic .din usa in usa" . (dr. portfolio.discount department ~ de stivuire .dispatch/forwarding department ~ de Tncasari ..navigation/shipping season ~ de pescuit .transport service ~ . servant.valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .after-sales service ~ postal .fishing season ~ deschis (de vanatoare. attendant servitute s. offseason/-time .complaint section ~ de reconciliere a conturilor .weather service .tool kit/outfit/set sezons.(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin.regular employment ~ postvanzare/de intretinere .parcel delivery/post/ service.advertising/publicity department ~ de reclamatii .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service .basic banking ~ comerciale .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.9. (diplomat} attache case.periferic .set of bills of lading ~ de oportunitate . avocati.) opportunity set ~ de scule . (SUA) expressage ~ de personal .de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .} direct services ~ edilitare/municipale . service agreement ~ de medicina muncii .f.repair/maintenance service.personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate .hydrographic department/'service/office ~ meteorologic . mdeplinite de medici.(serviciu bancar) transit department '.stevedore service ~ de transport . pescuit) open season ~ mort . m.de expeditii .collection department ~ de intretinere . set ~ de cambii . easement sets.social service ~ statistic .set of bills of exchange ~ de conosamente .occupational health sendee ~ de mesagerie . (pentru documente.commercial services ~ de asistenta medicala .statistical department ~ tehnic .mail/postal service ~ sezonier . de avocat) briefcase servitor.dead/'slaclc/dull/iow season.telephone service ~.engineering department ~ telefonic . season '" de navigatie .316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .f.n.social overheads ~ publice .{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .n.

banking syndicate ~ controlat de patronat . trade unionist 2.customs seal sigur adj. output area sfert s. 1. (de incredere) reliable. organized labour 2. sylviculturist.) ultimo sfera s. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal . trade unionism 2.) dramatization sindical adj. end.f. silviculture. trustworthy 3. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri . (de pintu.n. seasonal sfarsit5. domain ~ a afacerilor .de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s.company union ~ de asiguratori maritimi . 1. (domeniu) sphere.sphere/field of production. 1.. iincie etc. field.sphere of influence ~ de productie . (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate . (in sigurantd) secure.loan syndicate ..end of the financial year ~ de luna . (patronal) syndicalism ~ de sistem .sphere/field of activity. sylviculture.(man. symbol ~.operating safety/ reliability si\ozs.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf .n.r. forestry simbol^. (patronal) syndical(ist).rush/peak/throng season ~ turistic . 1. safe 2.) quartern ~ de dolar .m.high season sezonier adj..marine syndicate ~ de credit .cargo syndicate ~ al feroviarilor . lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s. monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s.craft union ~ arbitrajist .(corn. quarter. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s.m. safety. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s.t. branch ~ de influenta .f. syndicalistic sindicalism s. silvicultor s.n.sphere/line of business ~ de activitate . to form a trade-union organization 2.M. (trade) union. bur.arbitrage syndicate ~ bancar .f.(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist../?. 2. forest./i. (grain) silo silvic adj.(american sou Canadian. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar .n.. metallurgy of iron and steel sigila v. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare . 1. (patronal syndicalist sindicaliza v.f. trade-union.f. 1. silviculturist. forester silvicultura s.

sinecure sinecurist-y. (livrari.(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar . to stop.) book entry system ~ de exploatare .speed-up system ~ de livrari complexe .accounting system ~ contabil fara registre .to stop payment/a cheque sistem^.voucher system ~ de alimentare cu apa .) to cease.banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .market economy system ~ al economiei nationale .operating system ~ de exploatare intensive . servicii.(materiale. employers' association ~ pe societate .(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .industrial union ~ de subscriere .work--on-thebonus system ~ de munca in acord . file posting ~ contabil uniform .ledgerless accounting.correspondence banking ~ bancar dual .bancar .company union ~ profesional .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .trade/trading association sinecura s. sinecurist sista v.n.piece rate system .national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism .syndicate.cooperative system ~ de acte justificative .waterworks ~ de calcul .computing system ~ de clasare/clasificare .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime . to suspend.(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis . plati etc.(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .uniform system of accounts ~ cooperatist .(cont.fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu . to withhold ~ livrarea .w.filing system ~ de cliring .t.clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .f.bond syndicate ~ deschis .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .

economic system ~ economic capitalist . to systematize sistematizare s.) statement ~ a activului si a pasivului . 1.forecasting and control system ~ de prime .decimal coinage ~ monetar unificat .) financial statement ~ financiara certificata .tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .f.(cont. budget account ~ economic .unified monetary system ~ stimulativ . case of emergency ~ de avarie comuna .(asig.emergency.(cont. mar.premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice . condition.monetary system.condition of the market ~ a veniturilor .) statement of costs ~ a pietei .task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system.measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .tariff/rating system. account.common prices system ~ de prevederi sociale .) cash statement ~ financiara .(a unei societdti.metric system ~ monetar . position 2.t. (cont. (stare) situation.(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .(cont.account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor .provident scheme ~ de prevenire timpurie .wage system ~ de salarizare cu prime .capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric . (cont.SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente .(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .protective system ~ zecimal .f.zone price plan sistematiza v. (raport.(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi .competitive situation ~ critica .competence .) operating statement ~ a costurilor . 1.financial position. dare de seamd) report. systematization 2.(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna . cerutd de registrul comerfului) annual return .concurentiala .) general average condition ~ de casa .bonus scheme ~ de salarizare .tabulating system ~ tarifar . coinage ~ monetar decimal . (urband) town planning situatie s.) income statement ~ anuala . rates schedule ~ vamal protectionist .(cont.

(full) member. classification society ~ de constructii navale .to leave one's post.. society. s.scientific socialism ~ utopic . {corporate) corporation ~ capitalists .conglomerate company ~ constituita prin fuziune .shipbuilding company ~ de consum . business.) weak slogan s. status.merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista .n. catchphrase slujba s.) consolidated financial statements. socialist societar^.to apply/to compete for a post a-si lasa slujba . socialism ~ corporatist . firm.(trading) company.(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house. standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont. hire-purchase company.rural credit society ~ de credit comercial . (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj.commercial credit company .cooperative society ~ cotata/listata .320 SIT-SOC ~ sociala .Utopian socialism socialist adj.f. group accounts slab adj.limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple . to fill a post a solicita o ~ . 1.capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi . (comerciald) company.f. firm. registry of shipping. service.to hold a situation. employment.n.social democrat ~ -democratic .communist society ~ -conglomerat . post a detine o ~ . associate societate s.insurance company ~ de asigurari de viata .loss maker ~ comerciala .social democracy socialism s.marine insurance company. (asociatie) association 2.life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime .(a navelor) ship's register.friendship/friendly society ~ de clasificare . underwriting association ~ de binefacere . (publicitar) slogan.consumption-society ~ de credit . (despre activitdti economice) slack. to resign one's office slumpflatie s.) listed company ~ cu raspundere limitata .guild socialism ~ stiintific . social ~ -democrat .chain company ~ de ajutor reciproc .f. business ~ comunista . (despre piatd etc.mutual benefit society ~ de asigurari . (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol .m.social condition.(bur.m. job.

(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust. 1. account 2.tillable soil ~ fertil . infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica .{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare . 1. category. paper/trust company.particular partnership ~ inchisa .(bur. residue. land ~ arabil .(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama .) unlisted company ~ pe actiuni . {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv .) balance 2.fixed trust ~ de leasing .-sora .nonprofit company ~ fictiva .general/ordinary partnership. sociologist sociologie s.bogus company.transport/carrying company. computation. general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat . sort. pi.defunct company .international company ~ in comandita .(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj. soil. (specie) species.f. (cont. (Jdcturd. {corn.joint-stock company.parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals . calculation.n. bill. (rasa) breed. (calitate) quality 2. job line/lot ~ al contului curent . partnership firm ~ in participate .current balance .(in orice sector) flexible trust.n.) surplus stock.leasing company ~ de servicii publice .rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s.multinational corporation ~ necotata/nelistata .public company ~ radiata . carrier ~ de transport de mobila .public utility company ~ de transport . (fel) kind. m. check soi s.furniture removers ~ -fantoma .SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . sociology socoteala s.n.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala .{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite . counting. socioeconomic sociology. grade.bubble company ~ fara scop lucrativ .sleeping/limited partnership. sale/reduced goods. nota de plata) account.f. 1. crop in rotation sold s. investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale . (rasd de vite ameliorata) grade sol s.f. (societate neoperantd.

(un cont) to balance.notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata . sumptuary sondaj s. joint. clearing-out sale.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor .credit balance. summons. petitioner. application.notice to pay. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor . reclamant) claimer. to close out soldare s. (dr.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . solicitation. to solicit.t. to require. (de despdgubiri) claim.undisbursed balance ~ net . creditworthiness. (sigur. 1. able to pay ~ pana la suma de . demand.speculativ . (un debitor) to call on/upon somatic s. (de. to summon. solicitant.(dr. (a unei rate. (voturi) /to canvass for solicitant s.dormant balance ~ initial . (formald) notice /de evacuare .nil balance ~ reportat . (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon . scadente) call somptuar adj. to settle 2. (mdrfuri) to clear. (a unui cont) balancing. solvent. (military) pay solicita v.opening balance ~ in banca .nedebursat . (de cdrti) remainder sale. despre o firmd) sound. bargain sale.net balance ~ nul . survey.t.f. balance in/on hand ~ de beneficiu . to^ request.f.f.debit balance.(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. requirement. pasibiT) liable adv.bank balance . (rdspunzdtor. settlement 2. (de despdgubiri. trustworthy.n.to settle a dispute amicably solvabil adj. request. (despdgubiri) to claim. writ.safe for a credit of solvabilitate s.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont .) joint(ly) and several(ly) solidaritate s. jointly ~ si individual . paying capacity soma v. mdrfuri) clearance. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila . solvabil. to sell off. balance due ~ final .f.) joint responsibility solutiona v.opinion poll .t. to ask/to apply fy. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj.m. claimant solicitare s.f. solvency. to solve. (e^antionare) sampling ~ de opinie .end-of-season sale solda s. trustworthiness. closeout.t.balance brought forward -. solvable.f. sound. to demand.statement balance ~ inactiv .statement balance ~ creditor . applicant.call on shares solid adj. 1.profit balance ~ de casa .

(de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space.varied selection lines sosire s.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s. laundering.mort/nefolosit/pierdut . sort. care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s. (foraj) well ~ de exploatare . (SUA) commercial precint ~ de depozitare .f. sortable sortare s.(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar. shipping room/space ~ de incarcare pe punte . special.w.(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage. (oil) derrick.sorting by consignee sortator.blank ~ liber/neincarcat . expert.storage space ~ de descarcare/deversare . (dupa mdrime. dimensiune) sizing.f.) arrivals and sailings spargere s.y. blackleg.(mar.(mar. space ~ comercial .waste area ~ de incarcare . to grade sortabil adj. 1.f. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj .sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie .oil well sorta v.(cu plinurile consumate) (mar.m. to sort.f. dimensiune) to size.t. consultant . housebreaking.n. washing ~ de bani .) arrivals and departures. burglarious attempt spatiu s.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar. to assort. assortment.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata . arrival ~ cu incarcatura .} loaded arrival ~ in balast .) cargo/loading space.f.n. breaking. (care comite flirt prin efractie) burglar.) noneaming spaces spalare s. sorter sortiment s.drill/bore hole ~ de gaze . (furt prin efractie) burglary.to undertake a survey/study of the market sonda s.test well/hole. wildcat well ~ de foraj .m. housebreaker ~ de greva strikebreaker.development well ~ de explorare . range (of goods/commodities) ~ de esantionare .f. 1.(la parterul unei cladiri) floor space. particular 2.(a navei) expected arrival sosiri si plecari . (despre rata unei dobdnzi. (dupa mdrime.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat . prospecting hole. (mar. yellow labour special adj.variety of patterns ~ variat .(c. lost/waste space ~ pentru marfuri .} ballast arrival ~ in bune conditii .) deductible space ~ economic .(a navei) safe arrival ~ probabila . breakage 2.open space ' ~ locativ living space '. specialist. sorting.gasser ~ de titei .(mar.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil .

(un cont) to itemize. wildcatter ~ a la baisse .) tampering with the market specula s. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse .i. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa .standard specifications ~ tehnice .) bear ~ a la baisse cu acoperire . specialization ~ excesiva/ingusta .the specification of contract terms ~ a incarcaturii .f.) to speculate/to operate for a rise.{bur. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur.t. to go a bear ~ a la hausse .f.) to name 3.(bur. speculative speculatie s. (afixa data.f.f. to detail specificatie s. speculator.(bur. profiteer. specimen ~ de semnatura specimen of signature.freight note ~ de greutate .(bur.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard .(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse . (domeniu principal de activitate) speciality 2.m. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4. 1.life expectancy . v.black marketeer speculativ adj. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse . 1. to stag.f.) covered bear ~ a la hausse . (produs principal) special(i)ty specializa v.) bull ~ de bilete — (la cinema.(bur.specialism ~ internationala a economiilor nationale .switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur.f.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur.324 SPE-SPE ~ compensator .) to speculate in differences speculant s. 1. autograph/sample signature specula v. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs . {in) to specialize (in) specializare s. open trade speranta s. specification 2. speculation.player. stock adventurer ~ pe piata neagra . (a profita de) to profiteer by v. pretui etc.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie ..international specialization of the national economies specifica v.) to speculate/to operate for a fall.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs .(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile.t.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s. (marfuri) to speculate in 2. n. to specify. (la bursd) to play the market. profiteering. 1. to particularize 2.pollster specialitate s. speculation.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig.t.r. (asteptare) expectation. (pe puncte) to itemize 5. expectancy ~ de viata . stag. racketeer. (lista) list ~ a conditiilor contractuale .

1. spiral ~ inflationista . charges. extras spionaj s. 1. sponsorship spor^.f. firm. to increase.to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune . (ajutor) aid.bonus for special risk.t. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s. (a unei date. {reguli.t.a politicii . (fmanciar) backing stabil adj.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere . a datei) settlement.costing.preturi .n.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii . sponsor sponsoriza v.additional charges.to set the pace stabilire s.m. assistance.n. (pretiil.maintenance charges ~ de transport . (despre preturi) fixed. spying ~ industrial . danger money ~ de salariu . fixing. stable. increase ~ de fidelitate .f.cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu .policy formation ~ a pretului . (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2. pi.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing .SPE-STA ~ medie de viata . (a unui termen) appointment 2. to state.transport charges ~ la destinatar . espionage. to establish 2. principii) to lay down 3. a unei sarcini) assignment. setting. expenses ~ bancare .n.inflationary spiral ~ salarii .t. lasting. to sponsor sponsorizare s. 1.f.banking charges ~ de depozitare . steady stabili v.goal setting .to assess/to lay damages ~ o ora .wage-price spiral sponsor s.pricing ~ a pretului de cost .a pretuiui de cost marginal -marginal costing . (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor . yardage ~ de inmagazinare .back charges ~ suplimentare . (in mtrcprifiderile profilai.wage increase ~ de salariu descrescand .storing charges. (recomandare) comfort. to step up spot s. (de duratd) durable.) to settle.average life expectancy speze s. (a pretului. data etc.industrial espionage/ spying spirala s. o sarcind) to assign. support.to appoint an hour ~ ritmul de munca . (o data. increment.f.senionty wages ~ de periclitate . to set. to fix. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza .service increment ~ temporar .charges forward ~ restante .transitory increase spori v. (nn termen) to appoint. (permanent) permanent. standing.n.

stability. (SUA) level of living standarde contabile . slackness. (economica.exhibition stand standard adj. probationer. stall.engineering standards ~ universale de intretinere .economic stability stabiliza v.accounting standards ~ de credit .product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus .t. improver stagiu s. stagnancy. preturi) to peg. activitdti economice) to stagnate.326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului . (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj.credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare . (fluctuatii.t. slack stagnare s. stand ~ ambulant . to standardize standai-dizare s.target return pricing ~ a preturilor . (crizd economica) depression ~ a afacerilor .automatic stabilizers stagflatie s.currency stabilization ~ a preturilor .f.loading days ~ ireversibile .bookstall. stagnant. lay/ laying/ ship's days ~ contractuale . standard.state standard ~ de viata . (fdrd comandd speciald. on probation s. (de muncu) length of service a-si face stagiul .reversible laydays stand s. eel mat mare fund tdiat) (corn.price stability ~ economica .(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice .f.n. a afacerilor) stagnation.(stagflatie) stagflation stalii s. (cursuri. stabilization.slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie . (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays. (time of) probation 2.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble . m.f. piata) to steady stabilizare s.(pe etichctd. standard ~ de stat . to slacken stagnant adj. (de cursuri. despre un produs) off-the-shelfj'. {economic) stabilizer stabilizatori automati .living standard.universal maintenance standards standardiza v.price stabilization stabilizator s. preturi) pegging ~ a monedei . to stabilize.fly pitch ~ de carti .m.irreversible laydays ~ reversibile . (inactivitate a pietei) dullness.f. of instruction.f. standardization .f. (despre afaceri. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . laytime.(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune .) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s.i. \. bookstand ~ expozitional .to be on probation stagna v.fixed laydays ~ de incarcare fixe .n.n.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare . pi.

(a mdrfurilor} sound condition ~ civila . (railway) yard ~ meteorologica .de functii/personal .general staff. list ~ corporatist . wages sheet ~ de serviciu .comparative statistics ~ demografica . 1. fluviale) seaworthiness.(c.(a mdrfii. state 2.m.(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate . statistically statistics s.) (railway) junction .industrial standardization stare s.n.) damaged condition ~ buna .{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime. (c.payroll.the providential state statistic adj.providenta .prime condition ~ si conditie aparent bune .corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ". autobuz) stop.f.station of destination ~ de emisie .(a unei nave maritime. station 2. personal establishment. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare . paylist. (stare/conditie sociala) status statut s. (situatie sociala) social standing.transmitting station. rules. {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta .) (railway) station.f. (/a o societate de asigurdri) actuary status s.f) shunting/spotting station.life tables ~ comerciala .condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata .vital statistics ~ economica .(dr. statistic(al) adv.economic statistics statistician s.(c. terminal station.(c. status ~ a caricului/incarcaturii . 1. 1.n.f.) abeyance ~ exterioara . a navei etc.f. state. stage.job classification statistics ~ a sperantei de viata .record of service ~ major .{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats. (finala) terminus.f.the welfare state ~ . (SUA) tables of organization ~ de salarii . condition 2.) goods station ~ de radio .trade statistics ~ comparata . fluviale) unseaworthiness. statistics ~ a grupelor de activitati .STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials . statutory static s.f. regulations.wireless/radio station ~ de triaj . (de tramvai.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate . (al unei societdti) articles of association statutar adj. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina .n. statute.weather base/station ~ -nod . headquarters statui bunastarii . statistician.petrol-filling station ~ de destinatie . transmitter ~ de marfuri .staffing schedule.civil status ~ de incarcare completa .

1. incentive stimulent s. (anulare) annullment.f.t. {pentru mar/a) rack(ing). double/put-and-call option ~ mobil/demontabil . stipend stipula v.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v.t. stipulation. to pile up. (fabricd) glass manufactory/house/works 2.m. liquidation. (pe randuri/ siruri) tiering.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale .agricultural station ~ balneara .328 STA-STI statiune s. glass blower 2. (amortizare) sinking. provision.extinction of the national debt stipendiu s.n. fillip. condition stiva s.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara . (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe .movable/ shifting rack sticlar s.group incentives ~ pentru export . a define) to own.winter resort ~ de odihna/climaterica . (manipulari maritime) stowage. to possess. stimulus. to liquidate.n.f. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s.t.f.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. cancellation. 1.experimental station stapani v.pitching up ~ compacta . 1. to hold stanjen s.firm/tight stowage ~ corecta . (a unei ipoteci) redemption.f.f. to pay off. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. tier. 1.t.) straddle. (climaterica) resort ~ agricola .) to stow. (a unei obligatu) termination 2. (pe randuri/siruri) to tier.m. (o ipoteca) to redeem.n. (a unei datorii) extinction.seaside/ bathing resort ~ de iarna .spa.t. (articole) glassware stil s. (o datorie) to extinguish. (a anula) to annul. stowing. o actiune) to extinguish. (mod) manner. station 2. to stack. (a poseda. to covenant stipulatie s. 1. (mar. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . to stipulate. to cancel. (a amortiza tin impriimut) to sink. to stimulate.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . 1. (a unui proces. (o obligatie) to terminate 2. stevedoring ~ a sacilor m picioare .export incentives ~ pentru vanzari . stacking. to push forward. to provide (that/for). to stevedore ~ in magazie . watering place ~ de litoral/maritima .f.holiday/ health resort ~ experimentala . pile stivui v. to condition. way ~ de conducere . (vdnzdtor) dealer in glass 3. (fabricare) manufacture of glass 3. style. quittance. (un proces. (de mar/a) stack. to quash stingere s. to dynamize.wage incentives stinge v. rack stack 2. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur.n.deep stowage . (geamgiu) glazier sticlarie s.

f.product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei . protective inventory stoca v. stower 2. (mar.(cont.f.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei.fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare .n. (utilaj) stacker.vertical stacker stoarcere s.reserve stock ~ disponibil .low stock ~ la inventariere . lift. to store.(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare . to hoard strada s. squeeze ~ a profitului .shopping street strategic adj.push-and-pull strategy ~ comunicationala .f.acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .deadstock ~ nevandut . to stockpile.) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri . industrial truck ~ cu furca . street ~ comerciala . hoard.cycle stock ~ de capital . stacker. stock.inventory ~ de marfuri .pallet stacker ~ pe verticals .(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare . store.profit squeeze stoc s.deck stowage ~ transversala .{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man.finished goods inventory ~ de rezerva .capital stock ~ de materiale .platform truck lift ~ de paleti .ST1-STR 329 ~ pe punte . stockpile. goods in stock.(a unei piete) penetration strategy ~ de produs .) closing stock ~ nevandabil . returns ~ . strategic strategic s.stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient .economic strategy .t. trading stock ~ de marfuri diverse .remainder.) buffer/safety stock.tampon/de siguranta .(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1. to stock. supply. a Uvrdrilor etc.funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa .(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.development strategy ~ a diferentierii produsului .(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .) stevedore. (rezerva) reserve ~ ciclic . to get in.product strategy ~ de promovare .market segmentation strategy ~ a urmaritorului .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta .stock-in-trade. inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica . strategy ~ a dezvoltarii .varied stock ~ de produse finite .

development study ~ de fezabilitate .capital structure ~ a comertului exterior . research ~ al amplasarii uzinei .(fin.(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.STR-STU strain adj. (a economist} to lay/to put by 3. to hoard.shipping pattern ~ a personalului .planning and design work ~ de timp si miscare .financial structure ~ functionala .(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor .market research/survey ~ de proiect . un sector industrial etc. analysis. to raise ~ bani .m.n.) hierarchical structure ~ organizationala . structural structure s. alien s.) asset structure ~ a capitalului . foreigner strange v.time study ~ de audienta . to reap 2.(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca . examination. structure.market structure ~ a preturilor .(man. (a percepe impozite) to levy. survey.(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .credit structure ~ a economiei nationale .) book value weights ~ a varstei .(man.t.{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale . to amass. to collect.(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .(man. (din altd tara) foreign.price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta .) organizational structure ~ piramidala/ierarhica .(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor . 1.cost structure ~ a creditului .plant layout study ~ al metodelor . (a adund) to gather (up).) functional structure ~ ierarhica .(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz .feasibility study' survey ~ de marketing .f. pattern ~ a activelor .staff pattern ~ a pietei .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont.) pyramiding structure studiu s.foreign trade pattern ~ a costului . (recolta) to harvest.(man.) case study ~ de dezvoltare .(man. to gather/to get in. study.marketing research ~ de mediu .national economy pattern ~ a flotei de transport .(angajatilor dintr-o firmd.) age profile ~ bancara . amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .industry structure ~ a valorii de inventar .to make one's fortune structural adj.

m.) to subrogate subscrie v. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. underlease. {mar. to sublet.) under ship's derrick.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. to sublet submchiriere s.t. subcontractor subdezvoltare s.m. to underrate. subletting. subsidiary account subcontract 5'. undertenancy. [a coliza. submortgage subincarca v. underlessee.w.i.m.) to write down subfurnizor^. underconsumption subcont s. subtenant. to sublease. derivative lease subarendas s.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic . to underload subinchiria v. sublessee. underdevelopment subdezvoltat adj./i./H.n. undertenancy. chartered contractor subasigura v.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. sublessee. n.') below par. to underwrite v. under ~ linie .t. to underinsure subcapitalizat adj. (a semnu) to sign. to sublease. to underquote. to underestimate.f. to underestimate. subletting. .i. subleasing. to underquote.f.m.t.i. to underlet.t.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor ./i. undertenant subcomisie s. to underrate subevalua v. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur. to underlet subarendare s. underlessee. (mar.m.) subcharterer subproductie s. subordinate s.m. subleasing.t.STU-SUB 331 ~ pe model .) to underfreight.f. subtenant. sub part ~ rezerva aprobarii .f. derivative lease subnavlosi v. to subcontract subcontractant^.t. (»/i activ) (cont. sublease.model analysis ~ -pilot .t. to underlease. to recharter subnavlositor^.t. underdeveloped subestima v. subcommission subcomitet^-. to subcharter. (dr. subcontractor subipoteca s.) subaccount. subcommittee subconsum^. (cont.subject to alteration subaltern adj. subaltern. to undersign. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar. subtenancy. subcontractor subaprecia v.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat . to underlease. underling subantreprenor s.f underlease. subtenancy.f. undercapitalized subchiria§ s. underproduction subroga v. undertenant subarmator s. to undervalue.t. subcontract subcontracta v. to undervalue subarenda v. sublease.

(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie. suburban suburbaniza v. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui .f.m. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s.price support subventionat adi. substitution ~ a factorilor de productie . state grant.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard.f subsidy. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export ./?!.export bounty/subsidy subventii agricole .{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie.tid .poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s.t.f. suburb subutilizare s. a agriculturii etc. material ~ daunatoare . grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat . undersecretary subsidiu5\M.f. grant. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s.m.) multiple application subscriitor s.quota subscription ~ excedentara .f.farm subsidies ~ de exploatare . subvention. grant.f. to subsidize. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. subscription subscris adj. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s. substitute substituti ai banilor .state-/graiit-aided. n.operating subsidies ~ in amonte . {pentru stimularea industriei.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale . substance.t. subscription. to grant. underwriting ~ a unei cote-parti .(acordate de stat pentru un produs. support ~ a preturilor -.de stat . subsidized . matter. subsidy subsoil. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s. state-p.inflammable substance ~ otravitoare .harmful substance ~ inflamabila . (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s. o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. subsoil substanta s.f.f.oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur. subsidy. subscribed.substitute money suburban adj. a comertului.public/government subsidy.) bounty.

to be/to prove a failure. (dr. (la) to succeed (to) succes s. mijioace de trai) livelihood. al unui spectacol) box-office success a avea ~ .n. 1.(dintr-o vdnzare. (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar.) succession.) sweat.f.) intestate succession.(dr. intestacy ~ testata . subsidiary (company) ~ bancara . succession.(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ .m.(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare .(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata .cargo sweat suferi v. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare .) testate succession succesoare s.) successor.sum payable.f. successional. (intretinere. basic needs.heir testamentary.f.sum in words/at length ~ incasata . to suffer.amount stated ~ delapidata . branch.f.f.SUB-SUM 333 subzistenta s. sum. (pierderi.specific amount ~ evaluata .f. 1.amount to be invested ~ cumulata a anuitatii . intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui .remainderman ~ testamentar . to fail succesiune s.sum due ~ de bani in casa .estimate ~ facturata . afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa . hereditament ~ a porturilor . heir. inheritor. subsistence. successor 2. sustenance succeda v. (dr.(unui contract) memorandum suma s.t. summary ~ al articolelor . series 2. sweating.n.(al unui film. to sustain ~ avarii .sum insured ~ bruta .odd money ~ de plata .branch bank sudatie s.(dr.debit amount ~ declarata/specificata .(de un client din bancomat. (dr.accumulate amount of annuity ~ datorata .to sustain damages sumar s. condensed moisture ~ a marfii . devisee succesoral adj. (neasteptat) bonanza ~ de casa . inheritable sucursala s.bankruptcy level .heir presumptive ~ subsecvent . success. i.embezzlement ~ determinata .lump/inclusive sum ~ in litere . abstract. (legatar) devisee ~ prezumptiv . amount ~ a creditului .(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat . inheritance.) heiress succesor s. pagube) to incur.gross amount ~ ce urmeaza a fi investita .invoice amount ~ globala/forfetara .

to overestimate. surface. 1.) tenderer superior adj. in grad) senior s. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^.t. not included in the budget supracapitaliza v. (de calitate supe-.extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa . extra suporta v. area.m. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj.takings a fi sub suma prevazuta . supplement.f.extra/additional payment ~ de pret . to overrate.n. superior. addition ~ de bilet . outsized supraemisiune s.face amount ~ nula .(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate .amount subscribed ~ totala .amount paid out ~ principala/totala .) excess ticket suplimenta v.total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat . (calculatd in acri) acreage .t.f.even money ~ subscrisa .(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita . to overestimate.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin.) zero sum ~ oferita .f.t.(c. additional.t.receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante .m.) to write up.f.(report) (cont.) excess fare ~ de plata .(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata . (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s. to supplement suplimentar adj. sum total ~ totala a cheltuielilor .) amount brought/carried forward ~ rotunda .t.334 SUM-SUP ~ minima din depozit .de lucru .uncertain amount ~ nominala . in. supplementary. (cheltideli) to bear supraasigura v.total amount.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig.) principal sum ~ rambursabila .(c. to overvalue. to overinsure suprabugetar adj.work area . (in functie. supermarket.amount repayable ~ reportata . (nn activ) (cont.to fall short of the amount sumisionar s. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr. (de actiuni) overissue supraestima v.t. chief supermarket s. to overcapitalize supradimensionat adj. high-grade 2. extraordinary. to overvalue supraevalua v.rioard) of superior/the highest quality.

overplus.t. (un pret) to overcharge 3.t.net rentable area ~ utila a depozitului . s. excess/ surplus profit suprasarcina s.) alien duty. (la) subject/liable (to) deteriorarii . superprofit. (mar. (pepiata) supremacy supus adj. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului . to control supraveghere s. overload suprastoc^-. oversubscription suprataxa v. oversupply. surcharge ~ de import . to overburden 2. la un pret dat. supervision. supertax./i. to bid over supralicitant s. (muncitori) to overwork supralicita v. excess price.(mar.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable.n.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri . overbidder.n. liable to damage ~ restrictiilor . 1. higher bid suprapret s.f.additional postage supraveghea v. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s.tax surcharge supraincarca v.f.f.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber . to overstock suprasubscriere s.subject to deterioration.excess weight ~ de lichiditati . excess. to outbid.t. substitute. surplus. better offer. overstock suprastoca v. supernumerary supraoferta s. overweight supraimpozita v.) overfreight supranumerar adj.f.. black market price supraproductie s. Ie procurd unui individ. surplus production supraprofit s. to overbid.import surcharge ~ de pavilion . to surtax.m. to superintend.t. flag surtax ~ postala/de francare . higher bid supranavlu s.f.f.m.n.overentry .f.t.n. overbid. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului . to oversee.t.f. succedaneum surplus s. outbidder supralicitatie s. dutiable surogat^. to supertax. to surcharge suprataxa s.warehouse floorage supragreutate s. to supervise. to overtax supraimpunere s. (supralicitatie) overbid.f.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . overproduction.^. (un vehicul) to overload.(mar. superintendent.) excess of freeboard ~ de greutate . overseer. overcharge.n. supervisor.f. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s. extra tax. surtax. supplementary taxation ~ fiscala .

opinii) to advocate.f. (a afirma) to affirm.) to back. (financiar) to back. to endorse. abovementioned sus-numit adj.SL'R-SWA ~ impozabil . to avoid.n. elusion ~ din marfa transportata . (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur.t. swap al ratelor dobdnzii.t. (a unui acord) termination 2. (de idei. to second. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . (a platilor. pilferage 2. (swap valutar. o opinie etc. 1. (idei. to elude sustragere s. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. opinii) upholder 2.f. theft. (al unei piete) marketeer.} to boost 2. 1. (a promova un plan) to forward. sustainer.) delisting sustrage v. aforesaid suspenda v. livrdri) to suspend. plata impozitelor etc. o marcd etc. plata impozitelor etc. purloining. supporter. (un acord) to terminate suspendare s. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. (un functionar) to suspend. above-named/ mentioned. to stop. (intens un produs.currency swap . sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor. (de la indeplinirea obligatiilor. (o sedintd) to adjourn. to assert suveranitate s. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta.t. swap de datorii.taxable surplus sursa s.r.liability swap ~ de valute . bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. (o rezolutie) to second. to pilfer v. to steal. preturile) to peg.) evasion. (piata.) to evade.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont. intr-o economic liherd. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit.debt equity swap ~ de obligatii . (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. to uphold.n. (de la indeplinirea obligatiilor.f. 1.t. (a unui functionar) suspension.) sources and uses of funds sursarj s. '1.pilfering of cargo sustinator s. (plati. (din punct de vedere financiar) backer.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . source ~ de aprovizionare . (a unei sedinte) adjournment. avoidance. to support. (al familiei) breadwinner sustine v. a livrd-rilor) suspension.f. to take away. (o candidaturd. to purloin.m.

f.) snake scoala s.informal think-in ~ publica . (de docheri) foreman.first-line manager. school ~ comerciala .paymaster general ~ de atelier .sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie .head of chair/ department ~ de echipa . principiul .n. (sarpe monetar.to sit.(banca .(minister's) principal private secretary ~ de catedra . (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari .construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .f.shipyard. leading hand. yardmaster ~ de oficiu portuar .shop foreman ~ de birou . head. (conducdtor) leader ~ al contenciosului . dockyard.council board ~ -fulger .$ salupa s. departmental manager .sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite.open meeting a fi in ~ . blackmail santaja v.m. boat.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager.. development ~ de constructie .) hatch foreman ~ de fila . chance sanse egale ..n. to be sitting sef s.shipbuilding facilities sarpe s.station manager.head of service. site.revenue cutter Sansa s. motorboat ~ vamala .port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker. (director) manager. (superior) superior. to blackmail santier s.m. (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii .) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu .chief/head/senior clerk ~ de cabinet .repair dockyard santiere si uzine navale . {dr. meeting. (in magazie) (mar. chief.t. boss. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu .f.f sitting.equal opportunities santaj s.sales manager ~ al serviciului financiar .

seagoing barge ~ pentru busteni .tank(barge) ~ -tanc petrolier . superintendent of work ~ de triaj/manevra .n..log barge ~ pentru cereale . bargeman.(determinat de intreruperea activitdtii unei firme.underemployment. lighter ~ de buncherare .(cuvinte care apar dupd numele unei companii care.(sau keynesian.river barge ~ frigorific . cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial . prin reorganizare.and company ~ cu capital redus . de obicei pe o perioadd determinatd.yardmaster ~ de zona . channel. pass ~ navigabil . (serie) series ~ de andosari . abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei./!.cement barge ~ pentru marfuri generale .navigation channel septel . oil recovery barge ~ de marfa .seasonal unemployment ~ structural . barger.lumber/timber barge ~ pentru ciment .n. succession. chain.n.skimming barge.coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal . row. si-a redus capitalul) and reduced sir s.refrigerated barge ~ maritim . necalificatd. din lipsa comenzilor) technical unemployment . fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier . rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s.(de vdnzdri) area manager senal^.barge carrier ~ fluvial . amplasdrii geografice etc. fairway.m. (pe fluvhi) keel ~ de depoluare .s'. lighterman soma v. livestock si con/'. derivat din dezechilibrul cerere-ofertd. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd.f.. and ~ compania .general cargo barge ~ pentru minereu .cyclical unemployment ~ de inadaptare . to be on the dole.grain cargo barge ~ pentru cherestea .clerk of (the) works. barge.338 §EF-$OM ~ de santier .chain of endorsements slefuire s. line.barge tank slepar s. bargee.bunkering barge.canal barge ~ de carbuni .harbour/utility barge ~ -tanc .coal barge.(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active. to be unemployed.(datorat structurii economics. to be out of work/job./!. half time.hidden unemployment ~ ciclic . (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj . formelor de proprietate. de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar . denumitd tehnofobd. unemployment ~ ascuns/mascat . (partial) to work (on) short hours somaj s.) structural unemployment ~ tehnic .cargo barge ~ de transport .ore barge ~ portuar .

a unui cec etc.f. by-road ~ nationala .(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .f.. {a deteriora fata unei bancnote. highway.worker on short hours.economics .rubber stamp ~ de control/garantie .m.) to deface $tiinta s.f. the unemployed ~ partial . (high) road ~ cu taxa . science §tiinte economice .(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar . (pentru bdtut monede) stamp §terge v.company/corporate/ common seal ~ .postmark ~ ..numbering stamp/machine ~ po§tala . unemployed.date stamp ~ cu semnatura . pi.t.received stamp $tanta s.f. out-of-work/place s. stamp.state highway §tampila v.signature stamp ~ de cauciuc .local/country road.primit" .weight stamp ~ cu data .toll road ~ locala . unemployed worker. to stamp. (sigiliu) signet.§OM-§TI ~ tehnologic .cantarit" . (scrisori) to postmark 339 §tampila s.t. part-time worker $osea s.inspection stamp ~ de numar curent . seal ~ a firmei .voluntary unemployment §omer adj.

1.T tabel s.estimated tare ~ legala/vamala .(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati . (de comanda) board.(oferit de un magazin.master tabulation ~ incrucisata .f. renewal coupon ~ de asigurare .f. petroleum carrier/ship/ tanker. bulk-oil carrier tantiema s.n. scale ~ casnic . (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon.table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor .f.table of interest ~ tarifar . chart. chart 2.n. cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s.f. (tabel) table.(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata .(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna .going rate . schedule. stub 2. tank ship/vessel. tabulating machine talie s. (lista) list ~ centralizat . oil-carrying ship/ vessel. 1.tariff schedule tablou s.to tare tarif s.t.switchboard tabula v.control panel ~ de distribute . rate.normal tare ~ standard .) chart of accounts ~ de comanda . tariff.supertare ~ uzuala . cec etc.insurance note/slip ~ valeric gratuit .summarized table ~ de conversie/transformari .custom-built container ~ suplimentara .(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent .use tare ~ efectiva/reala .n. tabulation ~ fhiala/recapitulativa . 1.customs/legal tare.(din cartea mare) (cont. tare assumed by the customs ~ medie .) counterfoil. tabular tabulare s. share.customary tare a calcula tara . table.mean tare ~ conform tarifului vamal . to tabulate. tabulator. percentage taraba s. (petrolier) (oil) tanker.(SUA) schedule tare ~ conform uzantei .n.n. coupon. price list. booth.f.) size talon s. schedule. (de chitantd. (rezervor) tank 2.n. emolument. panel ~ al conturilor . to tabularize tabular adj.domestic rate ~ compus/mixt .cross tabulation tabulator s. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa . (corn. (in piata) market stall tara s.average tare -~ normala .

flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate .. (mar. tax. rate .parcel rate ~ de comision .nift tax . charge.t.piecework rate ~ postal . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet . 1. valuer. (a impune) to tax.(mar.night charge ~ de tranzit .) charter rate ~ de navlu cartelat .m.time-of-day tariff ~ diferential . (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater.consular fee. to charge 2..weighing charges ~ de donatie .prime (lending) rate ~ auto/de drumuri . t.most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential . roadtax •.flat rate ~ vamal . postage ~ postal pentru corespondenta interna . to tariff tarifar adj. contribution.) nonconference rate ~ de noapte . scheduled taxa v.truckage ~ de cantarire .inland rate ~ in vigoare .maximum tariff ~ mobil . (rutierd.rate of insurance.single tariff ~ uniform . (^colara etc. to impose a tax on taxator s.f.) underwriting rate ~ de baza .railway rate ~ fiscal . (vamala etc.revenue tariff ~ forfetar .goods rate ~ pentru munca in acord .passenger rate ~ pentru marfuri .) duty.) conductor ~ pentru drumuri sail poduri .customs appraiser taxa s.(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .(mar.zone tariff tarifa v. 1. pi. (incasator) collector 3. (tarif) tariff. dues.) conference rate ~ de navlu necartelat .sliding scale tariff ~ neuniform .consuiara .toll collector/keeper ~ vamal . tariff.. insurance tariff.TAR-TAX 341 ~ de asigurare .plant hire rate ~ de navlu .retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .a scontului la cambiile de clasa intai .customs tariff ~ vamal comun . appraiser 2.mileage ~ pentru calatori .preferential tariff ~ vamal protectionist .transit tariff ~ de zi .protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone . la piatd etc.tax disc/token.patent fee/tax ~ de camion a j .) fee.inland postage ~ unic .differential/graduated tariff ~ feroviar . autobuz etc.full rate ~ maximal .tariff in force ~ intreg/fara reducere .basis rate ~ de coletarie/mesagerie .(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .postal tariff.commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .(mar. (in tramvai.) toll.open rate ~ pe mila .restricted tariff ~ intern .scale of commission ~ de curtaj/brokeraj .

retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import. lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .(SUA) federal discount rate ~ fiscala .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .customs duty ~ vamala compensatorie .fee ~ uniforma/forfetara .fiscal duty ~ ipotecara .return duty.(a locului) reservation fee ~ de scont .protective duty ~ vamala reciproca .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .additional duty taxe de andocare .royalty fee ~ de reescont .cranage ~ de magazinaj .342 TAX-TAX ~ de expertiza .dock dues ~ de antrepozitare .cash on delivery fee ~ de redeventa .{in functie de greutatea. infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala . wharfage .export duty ~ de import .import duty ~ de intrare .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .reciprocal duty ~ vamala restituita . pierage.import duty ~ vamala de represalii .(vamala etc.rediscount rate ~ de rezervare .sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .survey fee ~ de export .toll traverse ~ somptuara .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului . rate of discount ~ de timbru .capital transfer tax ~ federala de scont .succession/inheritance tax.prohibitive duty ~ vamala protectionista . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .storage charges ~ de mesagerie .discount rate.admission/entrance fee.preferential duty ~ vamala prohibitive .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.standard charge ~ vamala .matching duty ~ vamala comunitara .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj . quayage. door money ~ de macara .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import . legacy duty ~ $colara .

stock fair/market ~ universal . (periodic) fair 3.f. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca .(mar.m.) methods engineering ~ securitatii muncii . to purchase v. security means tehnica de analiza si evaluare grafica .canal tolls ~ fluviale .cattle market. technocracy tehnolog s. (cumpdrdturi) shopping 2. 1. sample fair. (tocmeald) haggle.) shipping and handling charges ~ de navigatie .'. technical expert. purchasing. (vite) to slaughter tarie s. (normald a alcoohilui) proof targ s.navigation dues ~ de tonaj . (comert) trade.r. industrial safety. (oras) town.f. to buy.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare . engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs .evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v. fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials . small town.world fair targui v.(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale . 1. (tocmeald) haggle. (a se tocmi) to bargain.f. (ordsel) market town.trade fair show.product engineering ~ de mare performanta ..high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala .time study engineer tehnocrat^.tonnage dues ~ de tranzit .t. (afacere) bargain.m. technician. (a cumpdra) to buy. technology.labour safety engineering. (metodd.rates and taxes ~ tarifare/vamale .river charges/dues ~ locale/comunale . technical tehnica s. exhibition ~ de vite .information technology .f. port charges/dues ~ si impozite . safe procedure.to go shopping tehnic adj. to haggle targuiala s.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate .transit dues ~ de trecere prin canal . haggling.f. buying. townlet.harbour dues/fees.n.factor analysis chart technique • ~ metodelor . business ~ anual .tariff rates ~ vamale de protejare . technocrat tehnocratie s. (piatd) market (place).cargo dues ~ portuare . technics. technological tehnologie s.(man. bargain a face targuieli/cumparaturi .fair ~ de mostre . technologist tehnologic adj. (centru comercial) emporium 2.differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v.rates ~ notariale . (burg) borough 4. haggling.t.m.

field.downtrend in prices.tillage land ~ de depozitare . land.f. delivery date .fallow (ground/land). counter tejghetar^.n. (fixat} fixed/appointed/stated date. communication activity/service televiziune s.downward tendency/ trend.) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie . stockyard ~ forestier . (pasuire) time allowed.f.inflationary trends teorie s.running term ~ de apel .) day of appearance.w. {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie . uptrend ~ de crestere a preturilor .trust territory termen s. date.expectation theory ~ bunastarii . term.growth theory ~ deciziei .anti-inflationary trends ~ economice . (despre munca) odd tendinta s. (SUA) junkman telecomunicatie s.timber land ~ necultivat . respite 3. (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere . tendency. pi. television ~ cu taxa/abonament . waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer . ground.general trend tendinte antiinflationiste .inland ~ sub tutela/mandat . provisional.n.m.oil field/land teritoriu s. delay (granted).". (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala .price theory ~ subconsumului .arable/tillable land ~ aurifer .(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare . territory ~ situat departe de granita sau de mare .underconsumption theory terera s. deadline 2.f.term of guarantee. {conditii contractuale) tenns ~ comercial . counterman telal s.f.uptrend in prices.decision-making theory ~ jocurilor . old-clothes man. temporary.n.gold field ~ cultivat .abstinence theory ~ asteptarilor .farmland ~ arabil . guarantee period. time. (dr.344 TEJ-TER tejghea s. (ciivant) term 5. trend ~ a pietei .upward tendency/trend.welfare theory ~ ciclului real de afaceri .business term ~ curent . court day. chemare in judecata} summons 4.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj.(dr. dealer buyer.game theory ~ preturilor .storage yard.time of deliver.f.economic trends ~ inflationiste . telecommunication. (sol) soil. 1.market trend ~ ascendenta/de crestere . downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor . theory teoria abstinentei . period. (citatie. (de constructie) site ~ agricol .real business cycle theory ~ cresterii . (limita) time limit.

(pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ . finishing. testament.(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata . (de bunuri mobiliare) legator.(bancomaf) cash dispenser ~ de containere .test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale .marine terminal ~ portuar .to contest a will a deschide un ~ . (dr.f.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare .credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj.to die testate a revoca un ~ .fractionata . textile textila s. s. devising ~ a conceptului .(corn.) prescription period ~ de valabilitate a brevetului . (a Idsa ceva prin testament) to will.to make one's will testamentar adj. (dr.) direct skip .(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .m. third party/person ~ detinator . 1.m.product test ~ a produsului prin plasare .TER-TEX 345 ~ de plata .ferry deck/rack ~ de petroliere .to leave a will a muri lasand ~ ..f.to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui . a proba) to test 2. will.) concept testing ~ a produsului .(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s.) testator. 1.port terminal terminare s.f.t.fmal/latest/extreme term. test.container terminal ~ de decontare a cecurilor .n. bequeathing.(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa . prompt date ~ de posesiune . (a unui bun imobiliar) devise.) testatrix testator s. closing date.n. testamentary testare s. (un bun imobiliar) to devise testament s.(dr. (pentru bunuri mobiliare) bequest. (un bun mobiliar) to bequeath.) end of a risk terts.term of payment. (a unui bun mobiliar) bequest.(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr. terminal ~ bancar . test testa v.patent life/period ~ final/-limita . end ~ a unui rise . (a incerca. textile.n. termination.cheque cashing machine ~ de feribot . completion. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali .to open a will a lasa un ~ . drapery . testing 2. (de bunuri imobiliare) devisor textil adj.(asig.(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie .tanker terminal ~ maritim . to legate.f.

n. (de carte) title. downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie .security printing office tiraj s. to treasure (up). (fel) kind. 1.'/.(despre preturi) to tend downwards tip s.bread coupon timbra v. (de . (al periodicelor) circulation.outage time ~ economisit . mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time.idle/dead/lost time. ticket.(la magaziile navel) hatch hours ~ universal . treasure. utilaje) to idle over tinde v.n. to print tipogratie s. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine .(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar. timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare . (editie) edition ~ si grad de citire . type tip art v. type.i. embossed press ~ stampilat/obliterat .f. \.n. number of copies printed. to amass tichet s.used stamp timp s.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca .(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .works/establishment 2. deed 3.(despre masini. 1.t.leisure. (standard) standard.n.production time ~ total .t. sort.Greenwitch mean time a avea timpi morti . pressrun. (camera de valori) safety vault.) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar. (cladire) treasury. spare time ~ local . (model) mark 2.postage stamp ~ sec .(din lipsd de materiale. (document) title. (din motive tehnice) machine down time ~ de operare . to tend ~ sa creasca . (. (de stat) treasury 2.(in gestiunea stocurilor. nor) headline 2.} hoard. strongroom tezauriza v.local time ~ mort .) dispatch loading only ~ liber .n. (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office. typography ~ de bancnote .fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal .n.receipt stamp ~ fiscal . to hoard (up). (arta tiparuiui) (art of) printing.n.(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a .working hours ~ de nefunctionare a masinii .t.circulation and readership titlu s.adhesive stamp ~ de chitanta .impressed stamp.346 TEZ-TIT tezaur s. (de bani etc. to stamp timbru s. time ~ astronomic .astronomic(al) time ~ de asteptare . stamp ~ adeziv . 1.

si im pret specificat) stock option. (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal . (actiuni) stock 4.dollar stock ~ de valoare convertibil . (emis de stat sau de municipalitate) stock. paper.clear title ~ de proprietate restrans .title (deed). document of title.gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca . option stock ~ de valoare de calitate/sigur .fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data. (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian . floater ~ de valoare la termen .registered security ~ de valoare preferential .defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .order security ~ de valoare la purtator .(dr. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa . la optiunea titularului. note. certificate. deed of property. certificate.absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect .security.(dr.bearer security. paper. title to property.(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security. (titru) title. (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar . standard ~ al aliajului . (emis de stat sau de municipalitate) stock. fineness. note. titre.dated security ~ de valoare necotat/nelistat .(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu .legal/sound title ~ de proprietate negrevat .} valuable consideration ~ putativ .bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international . (actiuni) stock.(cu plata prioritard a dividendelor) senior security.standard of alloy ~ al monedei .) writ of execution . debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate .loan note.standard of coinage ~ de creanta .) pus-alive title .(dr. vested interest ~ de proprietate absolut .TIT-TIT 347 valoare) security.(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd.qualified title ~ de valoare .(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin .oneros .

(la petroliere) clean tonnage .(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri . shipping space ~ al navelor de linie .) all loss or damage ~ riscurile .de cabotaj -.ileadvveight tonnage disponibil .licensee ~ al unei polite de asigurare . (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate . to hire on. titulary s.(asig.) all perils. (al unei licente. haggling tocmi v.small tonnage ~ al navelor neexploatate . margin. limit: (a litriilui unei monocle) remedy.account holder.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj .tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut .policy holder ~ al unui brevet/patent . dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele .t. to traffic (for) a se ~ mult .ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp . haggle.(asig. over). {al unui post. mar.tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre. 1.) all risks ~ riscurile.(asig.merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage. (suplinit al unei functii) titular. snipping availability .laid-up tonnage ~ al navelor oceanice .) all other perils ~ drepturile rezervate .trip-charter tonnage ~ al navelor mici .passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice . name of an account ~ precedent . (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente .patentee.f. title titular adj. patent owner ~ al unui cont .prompt tonnage.) all risks whatsoever tocmeala s. {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about. (mar.to drive a hard bargain tocmire s.all rights reserved.n. mar. al unei functii) occupant.) tonnage ~ al flotei comerciale . allowance. (a comanda) to order v.f. (pentru o treaba) to hire on 2. mar. all toate celelalte pericole .n.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime . (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.348 TIT-TON titru s. copyright reserved ~ pericolele. al unui cont etc. primejdiile si acciden-tele de mare . titular.de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight . oricare ar fi acestea -(asig.coastal tonnage .gross tonnage ~ curat . (a angaja in slujba) to engage.r.(asig.m.) holder.

gross/brutto register tonnage. to total.refrigeration ton ~ de incarcare/transport . to totalize.English/long ton ~ impozabila .grain tonnage ~ pentru marfuri uscate . gross measurement ~ -registru net .daily tonnage allocation tona s. (global} gross.(unui magazin. tonne ~ -registru . (total) amount ~ al datoriei . whole.shipping ton ~ de navlu/volum . n.deadweight ton ~ .net tonnage ~ pentru cereale .American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare .f.cash on hand ~ al incasarilor . total.displacement ton ~ engleza/lunga . ton ~ americana/scurta . to figure up v. total.f.world tonnage ~ navlosit .t.gross debt ~ al despagubirii . to tot up.i. (a aduna) to add up.wheel tractor ~ pe senile .underdeck tonnage.universal/all-purpose tractor . entire. topographer. to add up. survey tot adj. to haul tractor s. aggregate. overall s.n. to total tracta v. aggregate. stand ~ de ziare . tonnage under deck ~ zilnic de incarcare .f.international tonnage ~ mondial .newsstand topograf^.aggregate tonnage ~ international .caterpillar tractor ~ -remorcher .(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti .total liabilities totaliza v. net measurement ~ sub punte .deplasament .m.TON-TRA 349 ~ excesiv .register ton ~ -registru brut .net register tonnage. whole.all-in ~ timpul economisit in ambele porturi . to sum up.(SUA) revenue ton toneta s. topography.rateable ton ~ metrica .(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net .cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight . vessel ton ~ -registru net .net register ton ~ vamala .waste tonnage ~ -registru .gross register ton. to cast up. surveyor topografie s. ship's registered tonnage ~ -registru brut .) all time saved both ends total adj.farm tractor ~ cu roti .(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global . stall.(de operare) (mar.metric ton.(la camioane) lorry tractor ~ universal . tractor ~ agricol .register/measurement tonnage. t.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort . totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului .charter/freight tonnage ~ nefolosit . (suma totala) sum (total). all ~ intr-unul .

1. pressure.liner shipping ~ oceanic . (in cartea mare) (cont.) registration. o tratd) to draw ~ foloase de pe urma .to draw lots ~ autorizat de actiuni . (dr.regular traffic traficant s.goods/merchandise/ freight traffic. (peiorativ) speculator. shipping ~ maritim de coasta .n. traffic in transit ~ expres . (cesiune) assignment.t. (dr. transatlantic ship/vessel. (a scrie.crack liner transbord s. trading.n.) transfer.t.ocean traffic ~ portuar .bulk traffic ~ de marfuri perisabile . (de proprietate) conveyance cec.heavy traffic ~ maritim . registering 3.funds transfer .n.) certified transfer ~ bancar prin virament .tramp) tramping transatlantic adj. {la loterie) drawing tramping s.bank transfer ~ de actiuni . 1.passenger traffic ~ de tranzit . (a unei cambii. (corn.) traffic.n. {corner} ilegal) traffic.n. tin tragere s. 1.n. (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr. a emite o cambie.transfer of debts ~ de fonduri . reloading.(de marfuri) express traffic ~ feroviar .wangle(s).m.coastal traffic ~ maritim de linie .(bur. transshipment. traffic ~ aerian . transatlantic s. to transship.wangler trage v.) to register 3.share transfer ~ de capital . 1. transfer ~ de marfuri .(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante .(feroviar ^. transcription 2. 1.) to post transcriere s.f. trafficker 2. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj .marine/maritime/sea/ seaborne traffic.superliner ~ rapid . (container de transbordare) transcontainer transcrie v.goods transshipment ~ de pasageri .350 TRA-TRA trafic s.transit traffic.i rutier) joint traffic ~ comercial . transshipment ~ vamal .f. to transcribe 2.air traffic ~ combinat .to derive benefit from ~ la sorti .perishable traffic ~ de pasageri .railway traffic ~ intens/aglomerat . to reload transbordare s. illicit trading 2.) posting ~ ipotecara .dock/harbour traffic ~ regulat .passenger transshipment ~ intre nave . (in cartea mare) (cont. (transport pe mare cu nave .parcel traffic ~ de influenta .registration of mortgage transfer s. a unui cec. intercession ~ de marfuri .transshipment bond note transborda v. transfer 2. trader.ship-to-ship transfer transcontainer s.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie . cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac . profiteer ~ de influenta . 1. a unei trate) drawing 2.f.t.

(dr.automotive/motor transport . (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize.air transport ~ auto . (o proprietate) to convey.) transfer. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization.transfer of ownership ~ necorespunzatoare .) bad delivery ~ prin vanzare . a cesiond) to assign. (a ceda. (cdrdusie) haulage 2.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit . numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic .(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. (cesionare) assignment. cargo shipping. to transform.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni.{a actiunilor) (bur. (de mdrfuri pe apa. 1. 1. delivery. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian .n.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal .TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . (de mdrfuri pe apa) freight. (prin mandat) to remit 2.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr. (prin testament) demise 2.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie .to liquidate transmisibil adj. (a transfera) to transfer.f. trucking. transferable transmite v.) to transfer. (transportare) transport.(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . a cesiond) to assign. a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate . (inmdnare) handing over. (dr. (dr. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight. (a ceda. 1.{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos .electronic data transfer ~ electronic de fonduri . transnational transport s. (cesionabit) assignable transforma v. 1.) to transfer. conveyance.t. transportation.electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . (a unei cambii. transferable. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. (prin testament) to demise 3.to decimalize ~ un activ in numerar . to release. (a unei proprietdti) conveyance.t. to make over. (o cambie. (transfer) transfer.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj. carriage. freightage. to transfer 2. (o proprietate) to convey. (a inmdnd) to hand over. to make over.technology transfer ~ de venituri . to release. to convert ~ in bani/numerar . (cu vagonul sau camionuJ) truckage. (expediere de bani) remittance 2. to deliver. transmissible.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri .t.

transporter.lighterage ~ de animate vii .(cu auto cister ne) oil trucking. to convey. conveyed.f.riverborne ~ pe mare . transported.land carriage/transport.tanker trade ~ de marfuri refrigerate . (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata .railway transport.f.to truck ~ pe calea ferata .(mar. transport by land ~ public .to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul .TRA-TRA ~ cu nave-tramp .short haul ~ pe uscat . (marfuri pe apa.cu nava-to ship ~ cu §lepuri .) refrigerated shipping ~ de pasageri .water carriage/transport/ haul.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier . carriage by sea ~ nevagonabil . waterage ~ pe ape interioare .logging ~ de cabotaj . to carry. to transport. transaction. dealing. (SUA) to railroad ~ prin conducta .river transport ~ in tranzit .grain transport ~ de contrabands . de cdtre un stat . railage. rail carriage/transport. (marfuri pe apa) to freight.membru al FMI) gold tranche tranzactie s. transportable.goods transport/ carriage/traffic.(cotd de participare. settlement . load-carrying transport.passenger service/transport. (SUA) railroad transport ~ fluvial . sea shipping/carriage. (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl .m.waterway traffic ~ pe distanta scurta . (portabil) portable transportat adj.(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic .de marfuri .waterbome ~ pe calea aerului .ocean shipping ~ pe apa . freightage ~ de marfuri lichide . (mar. deal. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight. bargain. (a unui imprumut) tranche ~ in aur . overland carriage/transport. depusd in aur.transit transport ~ in vrac .road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .(c.mass transit ~ . (rutier) (road) haulier tran§a s.t. cargo shipping.carriage in bulk ~ maritim .to pipe transportabil adj.(mar.carriage of contraband ~ de mare viteza .to ferry ~. 1.) coastwise/coastal shipping ~ de cereale . (financiara) operation 2. carried ~ pe apa .marine/maritime transport. (mar.f. agreement.airborne ~ pe fluviu .') cargo/merchant shipping.) passenger shipping ~ de produse petroliere .seaborne transportator s.tramp shipping '-' cu §lepuri .charges prepaid transporta v.to rail. (contract) carrier.cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .) time freight '.

to transit tranzitare s. inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.f.) insider dealings/trading ~ asistate de calculator . to trade tranzactionare s. negotiations .clearing transactions ~ la termen .fair/square deal ~ cu marfa disponibila .no-book transaction ~ nemonetara .) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta . through traffic tranzita v.(la bursa) commodity trading tranzit s. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .navigation treaty/ convention tratative s.n.n. trading ~ de marfuri .speculative operations tranzactiona v.f. (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s.(la export.(bur. privilege ~ cu plata in numerar . treaty.compensation deal ~ in lant .TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.f. unfair deal ~ neinregistrata contabil .(bur.) bear transaction ~ a la hausse . to deal.t.nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .bogus/fraudulent transaction.(dr.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring . talks.t.forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar. convention.) computer-aided/'-assisted trading ~ futures .) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .f.i.} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc . transit. pi.) option business' dealing. jumdtate pe credit) (bur. transition ~ la economia de piata . (acord) agreement ~ comercial .monetary transaction ~ necinstita .spot deal/transaction ~ cu optiune .deal on joint account ~ la termen .barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza .(In livrare) spot deal/transaction.(directori de societdti.S7 pret specificat) (bur.(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data . to transit.chain transaction ~ in participate . to convey in transit v.m. transit.{bur.commercial/trade treaty ~ de navigatie . cash transaction ~ de barter/in contrapartida .(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie .) time bargain ~ monetara . dealing. conveying in transit tranzitie s.transition to a market economy tras s.

trawler (ship) ~ de pescuit . express (train) ~ rutier . (de containere) freightliner.refrigerating trawler ~ maritim .f.civil court ~ comercial commercial court ~ competent .time draft ~ la vedere . tribunal. (SUA) accommodation train ~ rapid . a incepe ~ . (o lege) to pass ~ in cont .sea water ~ -uzina . (a inregistra) to register.trade negotiations/talks ~ in curs . treasury trezorierj'.presentation/sight draft ~ neacceptata .sliding wage scale .top-level talks ~ neoficiale . treasurer tribunal s. scale of wages trece v.n.administrative tribunal ~ civil .f./n. processing trawler tragator s.passenger train ~ de marfa . (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .through/nonstop train ~ forestier .to proceed with the business of the day ~ prin vama .deep-/distant .to hold negotiations/talks. (SUA) freight train ~ direct .passenger/slow train.unaccepted draft ~ neonorata .bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .to clear to the customs tren s.(bur.(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier . court (of justice/law) ~ administrativ .log train ~ local .(cont.(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory. (persoand care emite o cambie) drawer treapta s. 1.underdealings a fi in ~ cu cineva . (pe o listd etc. draft.wage scale. law court.court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .t. (etapd) stage.inshore trawler ~ frigorific .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj . scale.) tick ~ de salarizare .arbitration tribunal ~ de munca .(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen . bill of exchange ~ bancara .m.) to enter 2. (rang) rank ~ de cotatie .(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s. degree.n.industrial tribunal ~ de salarizare mobila .goods/cargo train.) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi . train ~ de calatori .to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ .fast train.court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .354 TRA-TRI ~ comerciale .local (train).n.f.(la scadentd) dishonoured draft trauler s. to carry on/to conduct negotiations trata s.negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt .to be in negotiation with smb.

(curator) guardian. quarterly.) to forward ~ circulare . trusteeship. trimestrial trimestru s.off-season tourism twist s.M. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu . swop.) paygate tutela s. to mail.tourer turnichet s. kit ~ de scule .military court ~ suprem .(mdrfuri) to consign triplicat s.to truck. (care functioneazd dupd introducerea monedei. swapping.night shift ~ de zi .active trust ~ discretionara .n. mandatar) administrator. swap.court of original jurisdiction ~ districtual/regional . barter a face ~ . to send (off). (scalar) term trimis s. (mdrfuri etc. (diplomatic) envoy.t. (prin posta) to post.maritime/naval court ~ militar .automobilist . (dr.) guardianship. to barter trusa s. tourist ~ . quarter (of year).n. to swap.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v.f. dicker. trustee .f.m. truck. to dispatch.constructive trust ~ testamentara . (administrator. wardship.n.to circularize ~ in consignatie . (al treilea exemplar) triplicate. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar . 1.f. travel ~ in afara sezonului .n. trust. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s.discretionary trust ~ executorie .m.Supreme Court trimestrial adj.district court ~ maritim .day shift turism-y. (reprezentant. to dicker. trimester.testamentary trust tutore s. delegaf) representative. (asupra unei averi) trust ~ activa . a cartelei etc.executory trust ~ prezumata/implicita . third copy troc s.tool kit/outfit/set trust s. tutor 2.TRI-TUT 355 ~ de prima instanta .double shift ~ de lucru .n.f.working shift ~ de noapte . tourism.

n. to mantain ~ casa . petroleum ~ brut .to hold a meeting ~ seama de .t. (a pastrd) to keep.f.transit country ~ debitoare . petroleum crude ~ fara gaze . country. to act as cashier ~ contabilitatea .T tara s.crude/raw oil. {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep. 1.developed countries ~ industrializate . (obiectiv) target titei s.dead oil ~ greu . (a refine) to retain 3. artd) weaving. weaver's trade 2.to hold at smb. to administer 4.to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva .to deliver/to make a speech tinta s. (meserie. (a administrd) to manage.'s disposal ~ la pret . light fuel (oil) tol s.m. 1.industrial countries ~ in curs de dezvoltare .to curb the inflation ~ in buna stare . (a intretine) to keep up.developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate .to take into account ~ un discurs . nation ~ creditoare .red country ~ exportatoare .f.to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin .exporting country ~ maritima .heavy crude oil ~ usor .(corn. {contabilitatea.) to keep the cash. evidenta) to keep 2. crude oil/petroleum.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit . to do the bookkeeping ~ inflatia sub control . to hold.maritime country ~ -membra .to keep the accounts/books.underdeveloped/less developed countries tesatorie s.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie .{a mdrfii) country of destination ~ de origine .light crude oil.to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta .f. (imitate de mdsura pentru lungime) inch . (atelier) weaving mill tine v.member country tari dezvoltate economic.

beneficii etc. (fuziune) merging.f.) freight unit ~ de plata . care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont.(bur.) to pool v. instrument unelte agricole . last.final date ultimo adv. apprenticeship.consumption unit ~ de cont .unit of account ~ de cost .r.unit of measure ~ de navlu . fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare . (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare. (intr-unfond comun capitaluri. to consolidate unificare s. merger. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire .closing price ~ intrat.f. utensil.) last trading day ultimul curs . to indent (to) uium s.(metodd de control al stocurilor. to amalgamate.to bind apprentice (to).n.agricultural/farming implements uni v. apprentice. folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s.agricultural unit of account ~ de consum . (la moara) toll a-si lua uiumul .to be apprenticed (to a trade). to amalgamate. primul iesit .f.cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura . (a fuziona. closing ultima citire .final price ~ termen .t. implement.f.fluid ounce unealta s.(despre morar) to toll ulaj s.payment unit . to be indentured'articled ucenicie s.f. prenticehood a da la ~ (la) . to consolidate v.u ucenics.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd. first-out ~ pret .m. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj.(mar.r. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida . (working) tool.) last-in. to consolidate unifica v. ultimate. to be bound apprentice (to a trade). despre companii} to merge. (termen ce semnificd ultima zi a lunii. sub forma dividendelor.t. to put apprentice (to).closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare . consolidation unitate s. {companii) to amalgamate. amalgamation. unit ~ agricola de cont .(a profitului unei societdti. final. {a fuziona) to merge. to apprentice (to).n. improver a intra (ca) ~ .

universal. gaze. to go up./ utilization. (judiciara) action.debt collection for realization of pledged property urmator adj.monetary union ~ postala . agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear.monetary unit ~ monetara de cont .f.public utilities utiliza v. confederation ~ economica .) towage/towing equipment ~ de stivuire .customs/tariff union universal adj. to equip. all-/general-purpose urbanism s.unit of value ~ decizionala . to take proceedings against urmarire s. town/city/municipal planning urbanist s. usefulness 2. to speed up.t.cubic measure uniune s... 1.m.n. following. employment . equipment.358 UNI-UTI ~ de productie . subsequent. world-wide 2.n. (a creste) to rise. urbanist.. next. use.accounting currency. to use utilizare . to bring an action against. (a spori) to increase urgenta v. to utilize.t.f. (despre cursuri bursiere) to trade up.docking facility. (in justitie) to sue. plant (stock). to urbanize urea v. facility ~ agricol . lawsuit.f. electricitate etc. machinery.t. (mar.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont . union 2.to speed up delivery urmari v.economic union ~ monetara . 1. town planning urbaniza v. port equipment utilitara s.) strategic business unit ~ volumetrica . (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator .oil equipment ~ portuar . (servicii publice de apa. commercial car/vehicle.) utilities utilitati publice .production unit ~ de produs .stevedore equipment ~ petrolier .s'. package car utilitate s. money of account ~ monetara europeana . 1.product item ~ de valoare .debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului .) decision-making unit ~ economica cu deficit .f.postal union ~ vamala . (a accelera) to accelerate. town planner urbanistica s.(man.t. to fit out utilaj s. prosecution ~ in caz de faliment . pi.f.t.farm equipment.(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri .(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man.European Unit of Account ~ monetara .subsequent holder utila v. (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea .European Currency Unit ~ monetara oficiala . utility.

to tool uzina s. customary uzucapiune s.f. custom 2.(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing . usufructuary s.f.(dr. wearing.custom of the port ~ comerciala .unauthorized use utilizator^.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix.supply plant ~ metalurgica .) usufruct.m. trade custom/usage.professional practices uzina v. 1. (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa . acquisitive prescription uzufruct s. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului .n. usufructuary. (dr.commercial custom/ usage.metal works.UTI-UZU 359 ~ anterioara . usual. (prescriptie achitizivd.waterworks ~ electrica . capital consumption ~ morala .m.r. works. (fabricu) factory. to utilize v. commercialism uzante ale profesiunii .(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v.f. plant. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr. attrition ~ fizica .(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala . practice. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage. beneficial owner uzura s.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . to make use of.) usucaption.i. usucapion. wear (and tear).(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata . beneficial ownership/interest ~ viager .(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent . practice of trade. usucapio.) life interest uzufructuar adj. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation. to wear uzanta s. iron and steel plant uzual adj.t. user ~ final .power station ~ furnizoare .f. to use.

asset value ~ a activelor pe actiune .railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie . (corn. truck. (platforma) truck 2. (SUA) street car. (loc frecventat de clientele!) place of great resort. availability. effective. money value ~ a politei de asigurare . (SUA) carload ~ . (despre un post. (dr. good.(goods) waggon.) good custom. judiciara) vacation.) validity.menta.refrigerated waggon ~ incomplet . to validate.n.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si .) (activ.f. (despre bilete) valid. holiday(s). prosperous business.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului . (valabil.tank waggon/car ~ de calatori .f. effectual. coach. (despre monede) current.n. 1. in vigoare) valid valida v. passable. effectuamess. lorry.platform waggon.t. un argument etc. judiciara) recess 2.truckload ~ postal . (dr. shop with a large custom vagon s.ru.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite . validity valid adj. (SUA) freight car. (pret) worth ~ a activelor . freighter ~ frigorific . 1. value. (despre un post) void 2. (parla. force 2. \. car. (incdrcdturd) waggon load. railway carriage.) vacant. (fard proprietar.f.cisterna . (de mar/a) waggon.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor . (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . a unui pasaport) availability.income value ~ actuala . (de tramvai) tramcar. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s. un Joe etc. trolley(car) 3. despre buiuiri. (un document) to authenticate valoare s.part truckload ~ -platforma . good valabilitate s. (universitara.v vacant adj. in vigoare) valid. (a unui bilet.timber tmck ~ plin/complet .) valid 2.parcel car ~ de dormit . available. available. (autentic) authentic 3.mail van/car ~ -restaurant . (despre un titlii. (post vacant) vacancy vad s.sleeping car ~ de marfa . (acoperif) van. 1. 1.dining/restaurant car valabil adj. (a ratified) to ratify.

book value ~ contractuala .contract value ~ convenita .market value ~ de plasament/portofoliu . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.invoice/invoiced value ~ finala .estimated/appraised value ~ extrinseca .effective value ~ estimata .end value ~ fiscala/impozabila . amount of insurance ~ bruta .) net sound value ~ neta realizabila .value in account ~ in rise .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.insurance value ~ de cumparare .economic value ~ efectiva/reala .(asig.extrinsic value ~ facturata .) annual value ~ asigurata .(in vama) declared value ~ economica .rat(e)able value ~ maxima .(cont.hypothecation value ~ de piata .value day of receipt ~ intreaga .(a uniii activ. dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .) net present value ~ neta in stare buna .insurance/insured value.maximum/peak value ~ medie -.value given ~ intrinseca .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .customs/tariff value ~ in ziua primirii .(cont.average/mean value ~ neta . owner's equity ~ neta a profitului . a unui produs etc. value added ~ anuala .net profit value ~ neta actualizata .(a unei monede.(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.(asig.full value ~ locativa .resale value ~ de schimb .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .gross value ~ bursiera .net value.(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .tax/taxable value ~ furnizata .value in earning power ~ de revanzare .) net realizable value .exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .value here and there ~ contabila .commercial/sales/ market value ~ compensata .rental value ~ (locativa) impozabila .) intrinsic value ~ in cont .purchase value ~ de inventar . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.

t.effective currency ~ forte .aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale. movables. (de^euri) to recover valoros adj.i. (de:. to render profitable/valuable.putsn . currency. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate. (o rnla^tind.. precious valutar adj. un teren viran) to reclaim.»"i. to make good use of.(terenuri.reserve currency ~ efectiva . world money ~ liber convertibiSa .pre wim) to exchange for '. (foreign) currency..o outvalue 1 ".to be worils liilie valorifica v.remainder value ~ reala .international currency.l. imobile etc. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii .) real estate/property ~ mobiliare .(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont . •.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .totala .) residual value. negotiable instruments Ysiora v.(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija . foreign exchange ~ blocata .) salvage value .(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets. valuable.362 VAL-VAL ~ nominala ..€?i ii'. valuta s.(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .f.set value ~ primita .account currency ~ de referinta . o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv . to be worrh..iaai iiiult 'leclti.brand values ~ imobiliare -.mult .unstable currency ~ internationala . ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin.io be wonli misch -..t'4. money..soil ciirrency pentru di. in problemele de alocare a capitalului.actual/real/true value ~ reala de piata .(sumd exigibild inscrisd pe un titlu. intr-o perioadd determinatd de timp.fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva . to turn to good account.freely convertibie currency ~ inixta .hard currency ~ instabila .

toll. to sell off readily.retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen . (fluctuant) fluctuating variatie s. sediu) custom(s) house 2.t. vendible.. (institutie. Sdic. (instabil) unstable.payment order vanator s.) clearing.f.wholesale sale ~ combinata .office hunter vandut adj.t. marketable. (mar. variable. administratie) customs. (cladire.m. clearance vamuit adj.price variation/ fluctuation vamui v.f. duty-paid.across-the-counter ~ in totalitate .cash sale.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara .direct sale/selling -•' fara acoperire .distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta .trading down ~ din disponibil . changeable. {taxa) duty. to vary. sal(e)able.i. vendibility. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii . vama s. hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii . marketability varia v.VAM-VAN 363 vamal adj.) to clear vamuire s.n.(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro . realizable a fi greu ~ . merchantable. 1.m. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^.. to be quick of sale vandabilitate s.f.trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba . pi.f.factory sale ~ directa/fara intermediari . (mar. sal(e)ability.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu . to change variabil adj. to charge custom duties for. searcher vandabil adj.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar . variation. customs vames s.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe . customs. collector of customs. payment ~ la darea comenzii . v.to command a ready sale.) averaging out ~ de albituri/panza de in .to be hard to sell. fluctuation ~ a cererii .demand variation ~ a preturilor . charging custom duties for.f. semis^ ~ a bunurilor sub sechestru .{de actiuni sa" . to go off slowly a fi usor ~ .sold-out vanzare s.t. unsteady. sold ~ in magazin/cu amanuntui . ex bond varsa v.conditional sale.. customs officer.spot sale ~ din fabrica .(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata .

m.seller in possession ~ marginal . (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.newsagent ~ ferm .fictitious sale.) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .) wash sale ~ fortata/nedorita . to put up for sale.In rate .f.firm seller ~ in posesia marfii .indirect sale ~ publica .sale by private treaty ~ pe baza de mostre .speculative selling a pune in vanzare .364 VAN-VAR inca) (bur.ready/quick sale ~ silita .end-of-season sale ~ la sosire .instalment rate '.heavy sales ~ nete .sacrifice sale .) undisclosed seller varsta s. (in magazin) shop assistant. sale by auction ~ la sfar§it de sezon . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .pedlar.telephone selling ~ speculative . age ~ admisa .f.sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa .voluntary sale vanzari masive . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara . peddler.auction sale. sale on credit ~ prin intermediar .) age admitted .forward/time sale.(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig.occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat . shopman.(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur.} sale for the account/settlement ~ lenta . shop assistant vanzator s.(bur. seller.) selling short.(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina . auction sale ~ rapida/u$oara .net sales ~ prin telefon .sale by/on commission ~ in pierdere .stocktaking sale ~ la licitatie .sale by sealed tender ~ pe credit .public sale.slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva .(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat .(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen . shopgirl. salesclerk 3. shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva . short sale. huckster.la inventar . 1. (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant . to expose/to offer for sale vanzatoare s.to put on the market. saleswoman.credit sale.soft selling ~ ocazionala . salesman.(lichidare) clearance sale ~ inertiala . vendor 2.(prin licitatie) compulsory sale. (bur. salesgirl. saleslady.(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision .

) transfer income ~ din activitatea curenta .operating income ~ din inchirieri . (incasdri.fee income ~ din diverse surse .(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus .gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national .n. pittance ~ national .supernumerary income ~ teoretic/imaginar . (a examina) to examine.commercial vehicle/car venit s.taxable/assessable income ~ in natura .net income ~ nominal . respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati. in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix . income.notional income verifica v.ordinary income ~ din comisioane . (a controla) to control. ajutoare de ^ornaj etc. proceeds ~ activ .miscellaneous income ~ din exploatare .permanent income ~ public .tax/inland revenue ~ fix . annual/ yearly income.VAR-VER 365 ~ de pensionare .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv .passive income ~ permanent .annual revenue. vehicle. pi.small income.) financial income ~ fiscal .«.(dividende. (al statului din taxe §i impozite) revenue. dobdnzi. to check up.(a unui utilaj) replacement age vehiculj'. (registre contabile) to audit .(rente. din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .public revenue ~ real .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.(din salariii) active income ~ anticipat . profit) receipts. to verify.retiring/pensionable age vechime s.income in kind ~ marginal .regular income ~ ocazional .fixed income ~ funciar . {in munca) length/years of service. dobdnzi etc.(exprimat in preturi curente.pensii.rental income ~ din salariu .f.transitory income ~ net . conveyance ~ comercial/utilitar .perquisite ~ ordinar .national income ~ nemuncit .revenue from land ~ impozabil . (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut .real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar .t.expected income ~ anual .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar .earned income ~ discretionar .supplementary income ~ supranumerar . dividende) investment/unearned income ~ nepermanent .

to come into effect/force. a fi de vdnzare) to sell v. checking.white wine ~ de calitate .sparkling wine ~ tare .to sell at a discount.n.new wine ~ rosu .to sell at a loss/sacrifice. (al unui comitet.) effect.to sell by weight ~ la licitatie .mulled wine ~ frantuzesc .to give effect to a law vilegiaturist^. (contabild. (nefalsificat) unadulterated. to sell ~ angro/cu ridicata . vice ~ de forma . to become effective. holidaymaker vms. (dr.) to vend v.to wholesale.(la monetdrie) to pound verificare s.to sell off. checkup.to sell at a low price .sherry ~ spumos .to run a intra in ~ . to bargain away ~ in magazin . (examinare) examination.vintage ~ de masa . life.to sell cheap ~ in pierdere . (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati . (a face vdnzare. to clear off ~ la pret scazut .hock ~ duice .(unei mdrfi) inherent vice vigoare s.to sell on commission ~ cu profit . vice-president. deputy chairman viciu s.to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu . lifelong. to sacrifice. pure.port (wine) ~ de Rin . real.n.red wine ~ sec . to sell. fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s. force a fi in ~ . wine ~ acru .m.to sell for cash ~ cu acoperire . inspector. controller.m.to sell for spot delivery ~ fara acoperire .to retail.to sell on trial ~ din disponibil . genuine.. to take effect a pune o lege in ~ .to sell at a profit ~ cu reducere/rabat .to sell out ~ la greutate . (autentic) authentic verso s.t. al unui consilhi) vice-chairman..to sell at/by auction. via viager adj.strong wine ~ vechi .f.) flaw ~ inerent .to sell over the counter ~ in vrac .f.tart/sourish wine ~ alb .old wine vinde v.dry wine ~ spaniol .(dr. to sell(by) retail ~ cu comision ..claret ~ gol .to sell in bulk ~ intregul stoc . verification. reverse via prep.sweet wine ~ fiert .inspector of weights and measures veritabil adj. veritable. verso.to sell short ~ ieftin . check. (control) control.neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou .i.m..366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .. to sell (by) wholesale ~ contra numerar . (dr. to discount ~ de proba .(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto . back. vicepresedinte s.r. to auction (off) ~ la solduri . checker.n.

window case viza v. (legea) to infringe.(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation. to visit.VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos . ofrontiera) to trespass vira v. viticulture. show. winegrower viticultura s.f. showcase. winegrowing vitrina s. (o proprietate.(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money.t.(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret .to sell forward ~ liber .bank transfer vite s.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor .t. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor . to break. speed.to sell well/readily.) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala . (in interes profesional.) to sell afloat ~ pe baza de comision .(categoric de marfa) live cattle viteza s. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass .blood/breeding stock. (bani) to transfer virament s.transit visa ~ turistica . • viniculturist. cattle ~ cornute .f. window. visa ~ consulara . pedigree cattle ~ de tractiune . vinicultural vinicultura s.contract speed ~ de rotatie .draught cattle ~ mici/marunte . pi.f. wine preparation/making/production viola v.small cattle ~ vii .f.to sell dear ~ sub pretui de cost .store cattle ~ de rasa .(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor . to pay a visit to. to undercut ~ mai mult .homed cattle ~ de carne .f.to sell at best ~ la termen .entry visa ~ de tranzit . de afaceri) to pay/to make a call on.inventory turnover viticultor s.f.{mar.to overfund a se ~ bine/usor .f. to go off/through. vinification. transfer (of funds) ~ bancar .(mar.n.tourist visa vizita v. to find a ready market a se ~ cu . (apune o vizdpe} to visa viza s.t.consular visa ~ de intrare . shopwindow.to sell on credit ~ scump . viniculture vinificatie s.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat .m.to undersell. (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .to sell on commission ~ pe baza de mostre .to sell by/on sample ~ pe credit . velocity ~ comerciala/de exploatare .t.to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj. shop front.

(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ . {in special pe uscat) journey.tour ~ in strainatate . traveller.n. afaceri) (official) call voiaj s. secret ballot/voting.) ballast voyage ~ in circuit .volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade . out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta .coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere . to vote a proceda la ~ .(mar.to go to the poll(s). trip.cargo performance.commercial traveller.volume of exports ~ al importurilor .vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri.(mar.368 VIZ-VOT vizita s. (profesionald. (votare) voting ~ consultativ .actual market volume ~ total al productiei .) foreign/ outward voyage ~ oceanic .total volume of production \ots.extent of business ~ de marfuri operat zilnic . to go touring. capacity.(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca .contract voyage ~ de cabotaj .universal suffrage a avea ~ deliberativ .(la adundrile sindicale) block vote ~ secret .volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent . to tour.open vote ~ prin delegat/mandat .i. volume.(a navel) homeward voyage ~ de predare .to take the vote .vote of censure ~ de incredere . tour. vote.repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei . to travel.(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii . to journey.size of the capital ~ al exporturilor .show of hands ~ reprezentativ .ocean voyage voiaj a v. travel.round voyage/trip.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ . (pe apd sail in aer) voyage. (SUA) salesman volum s.consultative/advisory vote ~ dus-intors . suffrage. (mdrime) size ~ al capitalului . (carte) volume 2.(vote by) ballot. 1.n. cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis .f. visit.card vote ~ prin reprezentare . (pe mare) to voyage voiaj or s. (pe mare) sail ~ contractual .daily turnover ~ de marfuri transportate . freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam .n.(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast .m. poll ~ universal .al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri . (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial .

general-purpose/ universal bulk carrier . (in parlament) to come to a division ~ bugetui . (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier.i. bulk freighter/trader 369 ~ combinat . dry bulk carrier. (pentru) to vote (for).standard bulk carrier ~ universal . to carry v. oil-bulk-ore carrier.pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere . (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel.to pass the budget ~ pentru parlament . 00 carrier ~ specializat .m. (im proiect de lege in parlamenf} to pass.specialized bulk carrier ~ standard .to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini .n.bulk-cum-ore carrier ~. to give one's vote.ore-oil carrier. bulk vrachier s. to poll for.VOT-VRA vota v.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri .to vote by (a) show of hands votants.n.t. to vote. voter •vracs. (impotriva) to vote (against).(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier. OBO carrier ~ mixt . (a alege) to elect.

w .

watt-hour wattormetru s. transmisibil si negociabil. n. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s.n. pi.m. to xerox Y yankei s.warant s.m. pi. xerox strdine) xenodollars xeroxa v.n.f. (dolari pe piete xerox s.m. servind ca titlu de valoare. wattmeter wattora s. actiuni ale companiilor americane} Yankees . (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. watt-hour meter x xenodolari s.t. {titluri de valoare pe piata americand. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse.

(pentru band) bank holiday zile consecutive . s.nonbusiness/red-letter day.carry-over day ~ de sarbatoare .calendar day ~ cu program scurt .maturity date ..) running days ~ de contrastalii .quarter/term day ~ de report .n. (in sport) nil.(bur.{din cauza iinui conflict de mimed) lost days .) declaration day ~ de depunere . (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala . workday. red-letter day ~ de scadenta .f.market day .n.legala .(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .holiday. (data) date ~ calendaristica .day off.(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute .pay gravel ~ de carbuni .(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.(m contarea staliilor) {mar.(bur. (la termometru) zero.) demurrage/ overlay days ~ de gratie .(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . off day ~ lucratoare/de lucru . day.cumulative days ~ curgatoare .(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare .(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .work-day unit ~ nelucratoare . moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera . \. oil field zero num.working/ business/black-letter day.ore/mineral deposit.(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur. (din cursul sdptdmdnii.) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie . deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur . (in matematicd) zero.{mar.) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday.(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .coal deposit ~ de minereuri . weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite .petroleum deposit. fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2. ore bed ~ de petrol . (punct de inghet) freezing point zi s.z zacamants.(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare . (la telefon) o.de targ.

(cotidian) daily (paper).(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •.f.free banking area ~ comerciala/industriala . zonation zona s. (reporter) reporter.(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .fishing area/ground/ place. saracie etc.French franc area ~ lirei sterline . (corespondent) correspondent zilier s.dollar area ~ francului francez ..(cu plata datoriilor) to have no arrears.trading estate ~ costiera .(somaj.flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert .to advertise in a newspaper ziarist s. (news)paper.trade paper/journal a da la ~ .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port .suburban area ~ vamala .f.pay area/zone. fish ground.expropriation zone ~ de investitii directe .coastal area/zone. zone. piscary ~ de proprietate comuna . zonare s. zonal. journalist..customs area.free-trade area ~ de literal . transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit .(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb . journal.) clear days a fi la zi .to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ .(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare .littoral area/zone ~ de navigatie .currency areas . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.(incdrcare.transit zone ~ deservita . newspaperman.{corn.advertiser ~ de dimineata .free-trade zone ~ maritima .(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .n. day labourer/worker.m. payable area/zone ~ suburbana .port area ~ (petrolifera) productiva .harvest hand zonal adj. (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame .agricultural area ~ bancara libera .(in operarea navel} dispatch days ~ libere .) depressed area ~ agricola . offshore area/zone ~ de dezvoltare .development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere . newsman.(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .m. pressman.sea waters ~ maritima speciala/vamala .morning paper ~ de seara . descdrcare.(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila . zone.) area of supply ~ economica exclusiva .sterling area zona afectata de criza . region zona dolarului .(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara . area.valutare .navigation area ~ de operare .(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar. tariff zone zone de bord liber .evening paper ~ economic . journeyman ~ angajat la recoltat .

încărcătura etc.in estate .named .t.of action .menţionat/amintit mai sus ~ .) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3.) capacitate legală ~ to pay principle . domiciliu.mentioned . 1. (dr. mai sus menţionat/amintit. peste adj.navă abandonată abandonee s.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj.) 2.) stare de suspendare. de mai sus ~ . şlefuire ~ of coin .) la bord. capacitate. 1.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi.(bur. (asig.bodied) seaman . resurse 2. posibilităţi. a micsora (preţuri.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel . abreviere abeyance s.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de . peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . situaţie neclară to be in ~ . pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. in suspensie.a ft pendinte abeyant adj.) supra pan. 1.(asig. abandon ~ clause . la/pe bordul aboardship adv. (asig. la/pe bord prep. mar. (mar. capabil. a desfiinţa abattoir s. bogat ~ to pay .abandon v. pe navă abode s.renunţare la o acţiune judiciară abate v.marinar brevetat . reşedinţă above adv. mar. frecare.) 1. a reduce.) 2. nerezolvat ability s. abandonat ~ goods . deasupra prep. suspendare temporară. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj. 1. fară stăpân (despre bunuri) 2.(.) a anula.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s.) clauza abandonului . abater abbreviation s. (dr. (dr. impozite etc. deasupra.sus-numit ~ par . solvabil . a abandona (nova. (dr.t.avut. calificat 2. vacant. solvabilitate 3.solvabil aboard adv. competent.

lipsă absentee s. a abroga (o lege) absence s. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv.t. absenţă.(ca urmare a circulaţiei. absent 2. 1. în străinătate abrogate v. absenteist .

extras de cont abundance s.t. absorbţie. 1. a elibera.abuz de putere . a sustrage. practică ilegală v.majority . absolut. a fura ~ of account .clauză de urgentare (care prevede că. toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium .) pierdere totală reală ~ value . a accepta (o cambie.(fin.principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.abuz de încredere ~ of office . a dispensa de (datorii.) acceptable adj. abundenţă. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s. dacă o datorie nu este achitată la timp. urgentare ~ clause . a absolvi.total loss . absenteism -rate . obligaţii) absorption s. accept .risk aversion . belşug.(dr. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s.) titlu absolut de proprietate .advantage .primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle .monopol absolut .majoritate absolută .16 ABS-ACC ~ landlord . necondiţionat . a abuza de . acceptabil . procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj.valoare absolută/intrinsecă (a unei monede.ownership . extras. acceptare 2. a unui produs) absolve v.(dr..andosare necondi-ţionată .) obligaţie necondi-ţionată . fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement .nivel acceptabil de calitate acceptance s.avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals. abuz.proprietate absolută .absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership .abuz de functie acceleration s. bogăţie. accelerare.t.(asig. total.liability .) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title . 1.) drept absolut .teoria abstinenţei abstract s. abstinenţă ~ theory .t. forţei de muncă etc. întrebuinţare excesivă 2.quality level .rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi. 1. a rezuma. prosperitate aburton adv. 1.of administrative authority .t.(dr. rezumat.of confidence/trust .monopoly . surplus 2. sumar v. a extrage esenţialul din 2. abuz.interest .proprietate a unui absenteist absenteeism s. o ofertă etc.

(cambie acceptată/andosată banco.cont de accepte de o .) ~ account .

repeater .acceptare contra documente ~ bank/house . accidental .prone .ACC 17 . a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4.) coliziune accidentală accommodate v. exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s. cazare. creştere.rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) . cambie acceptată acceptor s.in case of need . împrumut ~ acceptance/bill/note .accept. socoteală 2.acceptare pentru onoare . probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj. factură. ajustare.t.trial .acceptare în alb ~ market .endorsement .bancă/oficiu de scont -certificate . a potrivi 3.accept ~ delivery test .sampling .predispus la accidente ~ . 1.norme de tehnica securităţii muncii ~ .certificat de recepţie . potrivire 3. 1.(SUA) tren personal account s.probă de recepţie (a unei nave noi). 1. pi.asigurare împotriva accidentelor ~ prevention . notă de plată 4. a ajusta. cont 3. suplimentare. acceptat ~ bill .acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank .acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest .frequency rate . adaos. . control statistic de calitate .andosare de complezenţă ~ train .piaţa acceptelor .persoană care a avut multe accidente accidental adj.norme de recepţie ~ supra protest .acceptare sub protest .for honour . birou 2.specifications .). client 5.cambie de complezenţă .(asig. a gazdui 2.collision . calcul. pe o navă etc. a caza.credit . mar.rata creşterii (forţei de muncă.probă de recepţie-predare . acumulare ~ rate . loc (la hotel.against documents . a împrumuta (bani) accommodation s.insurance .eşantionare la recepţie.acceptant sub protest (al unei cambii) accession s. accident . amenajări (la bordul navei). acceptant ~ for honour .

(bur.titular de cont .siruatie.management al contului .management .bilanţ ~ book .cont curent ~ day .administrator de cont .situaţie a cheltuielilor . dare de seamă ~ balance . raport. care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .of expenses .registru contabil ~ current .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.manager .) zi de lichidare ~ director .

1. acumulare ~ of capital .i.acumulare de capital accumulative adj.) declaraţie autentificată. relaţii (de afaceri) acquisition s. realizator (categoric de consumatori) acid adj.confirmare de primire acquaintance s. cer-tificat ~ of debt . serviciu contabil ~ equation .(cont. achiziţie ~ cost .(fin. confirmare (de primire) 2. debitor .18 ACC-ACQ I ~ payee . posturi tranzitorii ~ basis/concept . cunoştinţă. acceptare 3.managementul achiziţiei acquisitive adj.unitate monetară de cont ~ department .s payable . exact -description . a se acumula accumulation s.maşină contabilă de calcul.contabilitate. recunoaştere. a creste. acid ~ test ratio . acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s.egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine . pi.exerciţiu financiar ~ standards .sales . acumulare 2. cumulativ ~ dividends . corect. acaparator.cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover .) 1.sistem contabil accretion 5.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period .descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s. evidenţă contabilă 2. maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year . responsabil accountancy s. (cont.) rata testului acid (raportul active lichide .standarde contabile ~ system .recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt . strângător. creştere.serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered . răspunzător.cont de vânzări ~ s department .(cont. (dr.exerciţiu financiar ~ reconcilement service .viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s.metoda posturilor tranzitorii accrue v.dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj.cont remis . 1.preţ de cost contabil ~ currency . contabilitate ~ cost .) conturi de datorii. creştere (continuă). serviciu contabil .contabilitate. contabilitate accounting s.) conturi de creanţe.s receivable financing . creditor ~ s receivable . animat de dorinţa de câştig .

.

achitare (de datorii).delegaţie.comanditat ~ population .comanditat action s. scoatere de sub acuzaţie 2. contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost .the-board -general.) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) . document 3.acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .(fin.(dr.(asig. efectiv s. act. dorinţă de acaparare. suprafaţă (calculată în acri) across prep. activ ~ account .reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital . achitare. lege ~ and deed .the-board tariff reductions .) posesie de fapt ~ price . graţiere .the-counter sales . chitanţă de plată (integrate) acre s.) piaţă activă ~ money .acţiune judiciară ~ for damages . o persoană) acquittal v.vânzări cu amănuntul act s. acru (unitate de suprafaţă) acreage s. acquittance acquittance s.dosar activ/în folosinţă ~ income . proces . acţiune 2.t. pi. acţiune 2. actuals.forţă majoră.preţ de cost efectiv ~ delivery . 1. interimar ~ manager . real. act.lege ~ of war .bond .cont activ (de operaţiuni) ~ assets .lege m vigoare .AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s.act de război acting adj.) active productive (care aduc dobândă) ~ balance .act legal ~ of God .acţiune judiciară pentru daune ~ in rem .of Parliament .ADJ.venit activ/din salariu ~ law .populaţie activă ~ shares .(bur.the-counter .) pierdere reală ~ possession . pe toată linia ~ .circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file .capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie.balanţă (comercială.bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner . 1.predare reală/definitivă .(bur. 1.oficial. peste. deasupra ~ . de plăţi) activă . a achita (o datorie.loss . (mar.at law .market .membru supleant ~ order .) tutelă activă actual adj.administrator delegat. vândut în magazin/cu amănuntul ~ . acţiune judiciară. sete de câştig acquit v. director interimar ~ member .(dr. legal. mandat ~ partner .(mar.document juridic ~ in law .

value . 1.prima suplimentara de asigurare ~ risk . expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj.t.) rise suplimentar ~ security .perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile. actuar. suplimentar ~ duty .taxa vamala suplimentara ~ funds needed .suprataxa postala/de francare ~ premium .(asig.fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance .valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax .(asig. flexibil ~ expectations .~ tare . a contribui la added adj.) pierdere totala reala actuarial adj. a aduna. a pune la socoteala 3. a adauga 2. (in) a include.tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss . a face o adunare 2. aditional.i. (to) a se adauga la. adaugat .asigurare suplimentara ~ postage .taxa • pe valoarea adaugata additional adj.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s.garantie suplimentara . estimatd in functie de mai multi factori) add v. (up) a totaliza v. actuarial ~ calculation . 1.

amanare sine die adjudicate v.eticheta colanta ~ stamp . amanare. a adapta 3. aranjare. 1. adeziv . anex .i.moneda elastica ~ rate mortgage . a judeca (un proces). a se pronun^a asupra adjudication s. judecare (a unui proces).law . hotarare judecatoreasca ~ order . (asig.) a determina.address s.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label . suspendare ~ sine die .garantie corespunzatoare adhesive adj. variabil ~ currency . accesoriu. expeditor adequate adj.) dispasor adjustments. 1. (asig.(dr.camet de adrese ~ commission .) specialist compensator. destinatar addresser s.t. ajustabil.t.timbru adeziv adjective adj. a adresa ~ book . adresa v.) procedura adjourn v. sistematizare . a ajusta.(mar.label .t. fupon) a da o sentinta cu privire la. a evalua (daunele) adjustable adj. a sistematiza 2. mar. a aranja. adecvat.mostra reprezentativa ~ security . sentinta.declarare m stare de faliment adjust v. a suspenda (o sedinfd) adjournment s. a rectifica 4.ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. a corecta.eticheta cu adresa addressee s. corespunzator ~ sample .t. (asig. a da (o sentintd) v. a amana.

2. rectificare (a . ajustare. adaptare 3.

acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5.) dispasa. intrare. arvuna adj. acceptare .control administrativ ~ data processing .tribunal administrativ administrator s.jurisdictie maritima ~ law . evaluare (a daunelor) 5.(dr. a face reclama/publicitate. a creste. administrator admiralty s. 1.tribunal maritim -jurisdiction . la radio etc. a se majora (despre preturi) s. 1.navlu platit anticipat . avans. imprumut 4. regulament de avarie comuna ~ account .possession .i. acont.) v.informatica de gestiune ~ expenses/overheads .t.of estates .mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .avans de imprumut maritim adventure s. intreprindere/afacere riscanta 2.) determinare.mila marina engleza admission s. 1.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s.i. administrator 2. a avansa (pe cineva) 2.t.freight .falsificare/depreciere a monedei advance v. anunt (in ziar etc.fee . a creste. 1. crestere. 1.(cont. acceptare. acces 2.ADJ-ADV 21 unui cont) 4. a falsifica. (asig.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .(dr.buget deficitar .on bottomry . (asig. avansare (in functie) 2. contrafacut adulteration s.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile.(asig. (platit) in avans . guvern ~ costs/expenses .budget . arvuna .curve . ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. amiralitate ~ court . a da un anunt advertisement s.to quotation . 1.acont. falsificare. a promova (interese) v.) executor testamentar.panou publicitar . (asig.drept maritim ~ mile . gestionare.cheltuieli administrative/de regie .against goods .money . a avansa (bani) 4.) ~ hoarding .balance of trade . (dr.) cont de control/ rectificare ~ bond .) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order .curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v. reclama. mar.of coinage . 1. administrare. advers.) rise adverse adj. administrativ ~ control . a anunta (in ziar. mar.t. gerare 2.avans in contul marfurilor . mar. conducere. admitere . contrafacere .) uzucapiune advertise v. a avansa (in functie) 2. a majora (preturi) 3. a contraface adj.(dr.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism .taxa de intrare . falsificat.balanta comerciala pasiva/deficitara . nefavorabil . tutore. majorare (de prefuri) 3. administratie.

1. afretare afloat adv.serviciu consultativ advocate s. a pune. ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s. a primi ca membru.appropriation . avocat (pledant) affair s.agenţie de publicitate ~ agent . semnătura.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .anuar de publicitate ~ manager . fin. a recunoaste ca filială v. publicitate .alocare de fonduri pentru publicitate . filială v.) aviz de expediţie adviser s.şef al departamentului de publicitate . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit . pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2.) afidavit.(com.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s. (mar. consultant advisory adj. afacere.de la data . a se afilia affix v. consilier.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards . aviz ~ note .t.budget .agent de publicitate .t.agency . a afreta affreighter s.t.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch . advertorial (articol de fond. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj. (mar.22 ADV-AGE ~ rates . asociat. afiliat. problemă.) navlosire.(mar.L a se asocia. a aplica (ştampila. sus-numit after prep.) aviz de expediţie ~ of shipment .t.) a navlosi.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s.mijloace publicitare ~ research . depoziţie. a împăduri affreight v. consultativ ~ committee . după ~ date . sub jurământ affiliate s..confirmare a creditului ~ of delivery . afaceri affidavit s. pi. a afilia.comitet consultativ ~ service .) navlosi tor affreightment s. 1. (mar. (dr.figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory . timbrul) afforest v.media .(com. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2.

reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .limită de vârstă (pentru pensionare) . împotriva ~ all risks .) contra tuturor riscurilor age s.(asig.preţ neoficial/după închiderea bursei ~ ..profit impozitat against prep.sight .sales service .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .(asig.discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei .tax profit .admitted . mar. vârstă .service. contra.hours dealings .~ .hours price . serviciu postvânzare/de întreţinere .după prezentare ~ .

politică agresivă de vânzări agio s. agenţie. reprez.contract de reprezentaţă ~ costs . energic. mar.ofertă globală aggressive adj.) agiotaj agrarian adj.preţ convenit/stabilit .) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio .factori de producţie aggregate adj.AGE-AGR 23 ~ profile . a fi de acord.structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy .) agio agiotage s. agent.) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply .) agency s. convenţie. convenit.producţie globală/totală ~ planning .convenţie de vânzare la . stabilit . (fin.reform .comision de repre/entare ~ problem .condiţii convenite/stabilite. agenda. 1. agent.price .i.reformă agrară agree v. factor ~ bank . activ ~ asset .terms .problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s. a consimti.costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere. agresiv.to sell .cerere globală ~ output . acord. total — analysis . termeni contractuali agreement s. a conveni 2. agrar s. ordine de zi agent s. înţelegere .entant 2.) avarii acceptate şi evaluate . a se potrivi agreed adj. reprezentanţă.planificare globală ~ rebate .and liquidated damages .(asig. 1. global. (fin.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . reprezentare ~ contract .(bur. acţionari şi creditori) ~ fee .macroeconomie ~ demand . un sector industrial etc. a corespunde. adept al reformelor agrare .(com.

credit .exhibition .zonă agricolă .biology .unit of account . agricol ~ area . agroindustrie .agrotehnică .agronomie .termen agricultural adj. 1.machinery .chemistry .bancă agricolă .utilaj agricol . agricultură 2.cooperativă agricolă .credit agricol ~ economics .bank .engineering . agronomie agroindustry s.imitate agricolă de cont agriculture s.inginer agronom .agrochimie .expoziţie agricolă .agrobiologie .cooperative .engineer .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s. a anula.contribuţie la avaria comună.preţ mediu .pierdere in avaria comună ~ output .agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance .32 AVA-AX ~ bond .quality . a rezilia (un contract) avoidable adj.rata medie a impozitului ~ value .producţie medie ~ price .costuri variabile avoidance s. reziliere ~ clause . compromis de avarie comună ~ certificate .clauză rezolutorie avoirdupois s.venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .cost pricing .t.determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .calitate medie ~ revenue . premiu 2. (mar.probă medie ~ tare .(fin. sentinţă judecătorească.clauza avariei ~ collection period .înclinaţie medie de a economisi .tară medie ~ tax rate . care poate fi înlăturat .) avizo avoid v.scadenţă medie ~ loss . evitabil.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out .clause . 1.) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .costs . aviaţie ~ broker . (bur.asigurare aviatică ~ shares . anulare.certificat de avarie . avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s. decizie arbitrală (a unui .vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.valoare medie averaging s.înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .propensity to consume .

conştientizare. reducere drastică (a cheltuielilor). restricţii bugetare severe v. a da (o sentinţă).t. a hotărî (o penalitate. a arbitra awareness s. cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s.t. a reduce drastic (cheltuieli. o plată). la acorda (un premiu) 2. bugete) .tribunal de arbitraj) v.

comenzi vechi/restante ~ pay .monedă falsa .încărcătură de înapoiere ~ orders .t.(cont.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter . bancher.) bon de livrare backer s.) scrisoare de garanţie ~ load . 1. a susţine. (fin.to-back loan . rău. backwardation bad adj.(bur.) navlu de înapoiere ~ letter . a sprijini (financiar) 2. sprijinit (financiar) 2.restanţă (de salariu) ~ .) deport backwardization v.(mar. andosator.) acoperire .debitor rău platnic ~ debts account . ajutor 2.(mar. întârziat ~ integration . transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.of debts .B baby 5. sprijin.debt .obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers .(mar. restanţă .) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper .of currency . a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . copil ~ bonds .datorii acumulate ~ of orders . înapoiat.acoperire a monedei backlog.reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin .note . susţinător.cambie andosată . verso adj. prost ~ claim . andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.portofoliu de comenzi neonorate backward adj. (bur. andosat ~ bill .) scrisoare de garanţie backwardation s. 1. 1.t. restant v.?.împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v. invers 2. a postdata backed adj. susţinut.rău platnic ~ stowage-. 1.(mar.efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer . 1.baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s. financiar 2.stivuire incorectă/ne- .datorie neperformanta ~ debtor .speze restante ~ freight .

corespunzătoare bag s.recipisă de bagaj e ~ declaration . a însăcui — cargo .t. pungă v.poliţă de asigurare a bagaj elor . bagaj ~ check .caric/încărcătură în saci baggage s.declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy . sac.

casa de bagaje ~ sufferance .t.sold reportat ~ due . taxa de balastare balloon s. balast v.calatorie/voiaj in balast ballastage s. imbarcare de balast 2. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.buget balansat/echilibrat ~ fund .) bilant balanced adj. cautiune. a balansa (un cont) 2. 1. 1. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5.) sold v. depunere (de marfuri) pe baza de contract.sold creditor ~ of accounts . 1.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune. a elibera pe cautiune 2.) 1.(mar.t.t. a garanta pentru bailable adj. act de depozit in garantie bailor s.balanta concesiilor . depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s.declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught .balanta comerciala ~ sheet .crestere echilibrata ~ (issue) load . garantie 2. eliberare pe cautiune 2. a incarca cu balast ~ declaration .goods .capacitate in baluri (a novel) ~ cargo .caric/incarcatura in baluri .registru de solduri ~ brought forward . cantar 2. balastare. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . balanta. a echilibra (un buget) ~ book . (§i -out) 1. bal.marfuri in baluri ballast (mar.t. a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic . balot v.balanta de conturi ~ of concessions .caric/incarcatura complet(a) . actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .(cont.) s.sold debitor ~ in/on hand .of payments . (mar. 1. (cont. portarel bailment s.) permis vamal de bagaje bail 5.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui .pescaj in balast ~ passage/voyage .a chezasui. a balasta (o nava).selectie ponderata bale s.34 BAG-BAN ~ room . echilibrat ~ budget .balanta de plati ~ of trade . garant v. ~ sample . balon ~ payment .

depozit bancar ~ discount .titluri de renta consolidata ~ balance .imprumuf) ban s.sold in banca ~ book .scont comercial ~ draft trata bancara 1 .easier (de banca) ~ credit .cont bancar ~ annuities .carnet/livret de banca . a avea cont la banca 2.accept/cambie bancar(a) ~ account . 1. interzicere. interdic|ie v.comision bancar ~ clearing . a depune la banca v.clerk . a fi bancher.charges/commission .t. a prohibi bank s.cliring bancar . banca v. a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .t. a interzice.credit bancar ~ deposit .i.

faliment.interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate . 1. activitate bancara 2.nava nuda (navlositd ford echipaj) .(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays .sindicat bancar -system. a falimenta ~'s certificate . \.oficiu de cliring bancar ~s' deposits .rezerve bancare ~ run . director de banca ~'s acceptance/bill . bancruta ~ level . insolvabil v. lege bancara. afaceri bancare.banca de depuneri ~ of issue .) concordat to go ~ .banca de emisiune ~ overdraft .instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj. servicii bancare -account .(dr.banca centrala ~'s cheque/draft .politica de creditare a bancii ~ liquidity .structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.cod de bare (pe un produs) bare adj.cont bancar ~ law . neasigurat.bancnota ~ of commerce .BAN-BAR 35 ~ examination .) cerere de declarare In stare de faliment bar s.ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s.a da faliment bankruptcy s.lichiditate bancara ~ loan . 1.tmprumut bancar ~ note .scont comercial ~'s enquiry/reference .sarbatori legale ~ insolvency . falit.depasire a contului din banca. falit.trata bancara ~'s clearing house .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s.insolvabilitate bancara ~ interest .(dr.accept/cambie bancar(a) ~s' bank . fara asigurare ~ boat . credit prin cont descoperit ~ rate . debitor insolvabil adj. amplasare 51 dimensiune) . bancher 2.nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition . bara 2. 1.referin^a a bancii ~'s order .taxa de scont ~ reserves .control al gestiunii bancii ~ guarantee . gol.structure . care poate fi acceptat de o banca ~ asset . lingou ~ code .drept bancar. nud (despre o nova fora echipaj) 2.extras de cont ~ sweep arrangements .banca comerciala ~ of deposit . a duce la faliment.dobanda bancara ~ lending policy .garantie bancara ~ holiday .sistem bancar bankrupt s.cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .support .t. legislate bancara .

barometru barrator s. baria. soldare to be a ~ .a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s.slep cu biga. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade . punct de plecare 2. butoias 2. (asig. barometru ~ stock .salariu tarifar/de baza basis s. restrictie ~ to entry . persoana vinovata de baraterie barratry s.preturi de sold ~ sale .i.tranzactie de barter/in contrapartida base adj. afacere. mar.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s.and sale . care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s.boat/.lichidare a stocului. targ 2.transaction . salanda ~ derrick . avocat (in instantele superioare) barter s. (corn.) barter ~ agreement/arrangement .hull/. ponton cu biga de marfa ~ port .raion de solduri ~ hunter . mahona. a face o afacere . 1. slepar.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj. bariera. bargee barometer s.bariera comerciala barrister s. cumparare avantajoasa.(bur.intermediar. 1.bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit . targuiala 3.industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage .acord de barter . chilipir v.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . banking fundamental.drept de negociere (a unui contract) barge s. contract de navlosire a navei nude ~ trust . diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation .persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker . 1.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. membru al echipajului unui slep bargeman v. obisnuit. slep.baza de impunere .) evidente primare ~ earning power ratio .(dr.port cu alimbare ~ tank . a mcheia un targ.(cont.36 BAR-BAS ~ . a cadea la invoiala.slep-tanc petrolier bargee s. misit ~ prices .caric/incarcatura in butoaie barrier s.pole charter navlosire a navei nude. a se targui pentru 2.) actiuni . de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books .rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry . 1. baza. negociere ~ power . invoiala. tranzactie. baril (unitate de capacitate) ~ cargo . nepretios (despre metale). (away) a vinde tn pierdere v.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s . a negocia. butoi. fals (despre monede) basic adj.t.

anticipat beggar s.my-neighbour policy . de scadere. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares .(fin.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . indice de profitabilitate . cersetor v. inainte de ~ .t.) s. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction .t.) uzufruct ~ owner . apar^inator (tip de consumator) adj.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze .account/position . parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale. cos ~ of currencies . devalorizare competitivd etc.. 1. indemnizatie. folos 2. a trage foloase/profit ~ association/club/society . castig. in scadere v. lot.tranzactie a la baisse bearer s. a pauperiza ~ . profitabil. a beneficia.BAS-BEN 37 ~ point . bazar de binefacere bear (bur..constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire.sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. adj. avantajos ~ interest -(dr.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate ./.(dr. sub ~ par . alocatie v. beneficiar benefit s.t.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio .obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper .certificat provizoriu (de acfiuni. ajutor. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line .acfiuni la purtator bearish adj. bazar (oriental) 2.(fin.pia^a in scadere ~ pool . a cauta sa provoace o scadere (a cursului) .) uzufructuar beneficiary s. magazin universal 3.productie in serie mica/discontinua baza(a)r s. beneficiu.) raport beneficiu-cost. serie (de mar/a) ~ production . 1. cu excepfia publicitdfii in mass media) . a folosi.cersetorul.) belonger s.pret/tarif de baza basket 5. a saraci.tax profit . partida.(bur.cartel al speculantilor a la baisse below prep. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep.efect de comert la purtator ~ scrip .campanie/ speculate a la baisse ~ market .) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s.politica .titluri de valoare la purtator beneficial adj.run .) sub pari. a aduce beneficii v. purtator ~ bond . obligafiuni) la purtator ~ securities .profit neimpozitat beforehand adv.

(SUA) bancnota 7.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price .(bur.monopol bilateral ~ trade agreements .i. amelio-rare. cuseta v. (dr. nota de plata 4. oferta. afis. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v.clauza danei/. 1.i. licitare. pariu v.coalitie a hcitan^ilor bidding s. licitant -s'ring . pe comanda (despre haine) best adj. testament 2. adv.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause . articol foarte cautat bet s.cota navlurilor de linie ~ owner .plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs .acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. cambie 5. oferta.. front de dane.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s. beta . dana 2. factura. eel mai bun s. declarable. bilateral ~ contract . dezvoltare ~ levy . a participa la licitatie ~ -asked spread .t.38 BEN-BIL ~ in kind .i. a oferi (un pre{ la licitafie) 2.coalite a licitan^ilor bilateral adj. mai bun. a paria beta s.caric de linie ~ charge .price .costuri ale ofertei de pre^ .) bilateralism bill s. mostenire berth s. pret oferit (la licitafie) v. anun^ v.carte de mare succes. superior ~ offer supraoferta betterment s.(bur.transport de linie neregulat berthage s. 1.taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. 1. petitie. proiect de lege 2. lista. a licita. pret oferit (la licitafie) ~ ring .) cerere. spatiu de receptionare a marfurilor 2. plangere 6.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic .) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj. certificat 3.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly . ofertant.taxa de dana ~ charter .. a testa. v. a .coefficient/factor . (corn.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v. taxa de stationare la dana bespoke adj. a lasa prin testament bequest s. inventar.t.proprietar de nava de linie ~ terms .) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller .la rand" ~ freights/rates .(fin. a acosta la dana ~ cargo . 1.t. a da.. 1. imbunata^ire. reclamafie. (over) a supralicita 3.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort .t. maxim ~ buy . licitare. 1.

lada. adj. a factura ~ book .economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer .cambii de platit ~ s receivable .(mar.of parcels . a obliga.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster .piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s.autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount . (out) a da la ucenicie 3.fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v. a trece pe o lista 2.factura.scrisoare de credit.t.contract de vanzare ~ of sight/view . a constrange binder s. acreditiv ~ of delivery .declaratie vamala provizorie ~ of store .of entry . lista de mancaruri ~ of goods . negru v.registru de cambii ~ .nomenclator de marfuri ~ of health . (fin. a lega (prin contract. act de insotire ~ of quantities . santaj.agent de scont ~ market .bon de livrare.speculant pe piata neagra ~ money .) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . 1.set de cambii ~ of fare . factura . biotehnologie black 5.patenta/certificat de sanatate ~ of lading . a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ . a determina.lista de materiale .) bimetalism bin s. spargator de greva blackmail s.broker . panou de afise billing s. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj.of credit . avizier.facturier ~ machine .functionari ~ economy .(mar. 1.declaratie vamala la sosire .cambii de Tncasat billboard s.masina de facturat bimetallism s. (over) a obliga.t. a santaja. cutie (pentru unele alimente. anuntare ~ clerk . angajamente Ie gale) 2.bani murdari ~ payment .lipitor de afise ~ rate .conosament ~ of materials .deviz estimativ ~ of sale . produse) ~ card .meniu. extorcare v.cambii pentru Tncasare .cambie ~ of exchange in a set . a extorca ~ of sufferance . biodegradabil biotechnology s. aflsare.nota de cheltuieli de judecata .BIL-BLA 39 inregistra.taxa de scont ~ s for collection .t.piata de scont ~ of adventure .of exchange .coated workers .cambii pentru scontare ~ s payable . facturare 2. a anunta (printr-un afi§) 3.

limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente).comanda generala/nespecificata ~ price . (SUA) cvartal 2.cec Tn alb ~ credit . organizatie ~ copy .oferta Tn bloc ~ trading .foot . -organ. albastru ~ chips .text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate . a bloca (un cont) ~ insurance . a urea la bord 2.) pachet de actiuni v.asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage . general/unic blister s.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement .pref. departament. masa 5.picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors .cec fals ~ company .masa si casa.collar workers .actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ . ipoteca generala/totala ~ order .gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ . 1. spa^iu gol/necompletat 2. comisie.sala de consiliu body s.reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s. in alb s. fictiv ~ cheque . 1. bloc (economic).) 3.sky laws .ambalaj transparent bloc s. blancheta ~ acceptance/bill . avizier v. dulap 2. 1.andosare Tn alb ~ signature . fbrmular.cambie In alb ~ bill of lading . fals. pensiune ~ chairman . prezentare . blocada v.room . 1.semnatura Tn alb ~ transfer . scandura.transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.conosament la purtator ~ cheque .t. consiliu.t.societate fictiva ~ signature . a supune unei blocade blue adj.vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s. a tine Tn pensiune ~ and lodging .acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s.t. bloc.tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote . panou. blister ~ pack . bord (al unei nave etc.consiliu de administratie . general. necompletat.presedinte al consiliului de administratie . global ~ insurance . minister 4. (bur.persoanajuridica ~ language .semnatura de complezenta .asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer . mancare.40 BLA-BOG blank adj. grupare (politico) block s.

certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor .pia^a titlurilor de stat ~ note .pret de cost contabil ~ debt .) garant bondwashing 5'. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2.tranzac^ie necinstita bolshevism s.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate . 1.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing .permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating . a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate .sistem de prime book s. garantat prin obligatiuni 2. succes in afaceri bond s. contabil v. bilete) 3. 1.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. volum 2. angajament formal de plata 3. in vama.pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s. care rezulta din registrul contabil.registre/evidente contabile . carte. garanfie.) obligatiune.) contract de garantie v. (asig.tmprumut obligatar ~ market .camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse . pi.t. 1. bolsevism bonanza s.actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme .t. spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s.marfuri in vama ~ stores . (fin. a trece Tntr-un registru 2. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost .inregistrare contabila ~ entry system .) sistem de evident a intrarilor ~ profit .fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial. a retine (locuri. prima.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue . (off. registru (contabil) adj. detinator de obligatiuni bondsman s. de carte 2. (in) a ponta (un salariat) la venire 4. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods .(cont. mina de aur 2.cu livrare din antrepozit vamal ~ value . 1. (dr.creanta contabila ~ entry . 1.BOG-BOO 41 ~ transaction . depozitat in antrepozit vamal ~ carman .profit contabil ~ s of account . bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares .provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms .emisiune de obligatiuni.creditor garantat prin obligatiuni ~ dues . obligatiuni la purtator 2. 1. 1. a inregistra. Tmprumut obligatar ~ loan .valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults .

explozie (a preturilor) v. (mar. debitor boss s. patron bottleneck s.} aviz de angajament/ navlosire ~ office . frontiera. chiosc de ziare bookstand v. sef. butic boycott s. a Tmprumuta.easier (la casa de bilete) ~ hall . a sus^ine intens (un produs.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. a promova. crestere rapida. nava adj. grani^a ~ station . rezervare (de locuri. impozitare) ~ creep . bookstall boom s.valoare contabila ~ value weights . imprumutat. Tn drum spre bounty s. conjuctura economica favorabila 2. 1. prosperitate. a lua cu Tmprumut borrower s. 1. brosura bookmaker s. constrans 2.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. boicot v.) obligat.) booth s.sala de vanzare de bilete ~ note .42 ~ s of first/original/prime entry jumal. I.i. crestere temporara (a preturilor) boost s.trade . contabil bookkeeping s.) fund de nava.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . crestere.casa de bilete bookkeeper s. fund.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s. boom 2. categorie. trecere in registru 2. a prospera 2. marire (a preturilor) v. prima. (mar. grupa (de salarizare. a mari (preturi) 2.alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . taraba. persoana care ia cu imprumut. 1. 1. clasa.{mar. 1. a progresa. gatuire a productiei. timp mort tn fluxul tehnologic. o marcd etc.t. bilete) ~ clerk . perioada de succes (al unui produs) 3. eel mat scazut ~ price .t. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. chiosc border s. baza 2. agent de pariuri bookseller s. Tnregistrare.t. scurta perioada de avant economic. gol de productie ~ inflation . Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond .a tine contabilitatea booking s. librar bookshop s.gara de frontiera ~ tax adjustments .inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. minim. (dr. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -. avant (economic).industria earth ~ value . contabilitate booklet s. a boicota bracket s.contract de Tmprumut maritim ~ lien . 1. stand de carfi. retinere. carena. librarie bookstall s.) (for) cu destinatia. boss.(cont. a creste. bookmaker.

(out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking . 1.(cont. branding. brainstorming branch s.punct critic al rentabilitatii breakable adj.imagine a marcii ~ loyalty . mita v.incalcare a unei clauze contractuale break v. creare a marcii breach s. ~ .even chart . a clasifica. a ruina 3. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. a lansa (o companie.analiza a preturilor ~ service .retea de sucursale brand s. un produs) cu multa publicitate 5. 1. 1. 1. punte . avarie. fabrica de bere bribe s. mituire.BRA-BRI 43 brainstorming s. bransa. a diviza. a da faliment 2. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3. marca ~ acceptance .even point . clasificare3.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . a defaica.management al marcii ~ name . 1. fragil.abuz de Tncredere ~ of warranty .i. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . domeniu.of contract . deteriorare 2.t. analiza ~ clause .nerespectare a secretului . a rupe 2. a rupe (un contract) 7. a mitui. sfera de activitate 2. divizare. pod.t. a corupe bribery s. defalcare.even analysis .clauza ineficientei (navei) ~ of prices .indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. casabil breakage s.L a fabrica bere brewer s.imprumut-punte/de legatura. spargere. ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate. a falimenta. luare sau dare de mita bridge s.valuation . a incaica.denumire a marcii .loialitate/fidelitate fata de marca ~ management .activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager . (up) a ridica (o sedintd) v. ramura. fabricant de bere brewery s.incalcare a contractului ~ of trust .valori ale marcii branding s. incalcare.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti. a analiza 6.loan . nerespectare ~ of confidence/security . filiala.grafic al pragului de rentabilitate ~ . sucursala v.depanare brew V. (off) a tntrerupe (relatii). tmpartire.director de filiala/ sucursala ~ network . feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ . defectiune 2.i. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) .

(mar. minat ~ amount/lot .bancă de economii şi societate de construcţii.policy .produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro .stoc-tampon building s. buget v.politică bugetară budgeting s.44 BRI-BUL brief adj.caric/încărcăturâ în vrac » . (dr. grămadâ. rezumat 2.(bur.) ordin al agentului de încărcare ~'s return .t. 1. 1.) borderou al agentului de încărcare brokerage s. nerespectat 3.) dosar (aZ MHMÎ' proces). material de umplutură ~ time . 1. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . a prevedea în buget ~ account . 1.).radiouri.credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe . întocmire a bugetului buffer s.a aproba/a vota bugetul budgetary adj. incomplet 4. a expune pe scurt 2.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor. activ. societate ipotecară bulk s.piaţă activă broken adj. marfâ m vrac ~ analysis . curtaj brown adj. active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. .analiză globală ~ cargo/freight .control bugetar ~ deficit .antreprenor. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company .) pachet incomplet de acţiuni ~ lots.societate-fantomă budget s. broker. construcţie ~ contractor .) bubble s. a aloca.articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . vrac. falit.t. brokeraj. viu ~ market .i. 'curtier. televizoare etc. asigurări etc. bulă 2.deficit bugetar . concis s. rupt. intermediar ~'s lien .(mar. constmctor ~ loan .(mar. maro ~ goods . bugetar ~ control .cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente).drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan .linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order . rezuma. (com. spart 2. (bur. încălcat. agent (de bursă.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s. scurt.) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire).) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ .society/and loan association . tampon ~ stock .) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line . a repartiza (din buget) v.

producţie în serie/de masă ~ storage . în creştere v. sarcină.container pentru marfa în vrac ~ dry cargo .piaţă în creştere . buldog ~ bonds .depozitare în vrac ~ weight . buşel. activitate comercială 2.obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. densitate în grămadă to break ~ .asigurare contra furtului bursary s.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s. societate comercială 4. voluminos ~ goods .) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) . furt prin efracţie ~ insurance . 1.cerealier ~ .a începe descărcarea.) buncherare ~ agent . afacere.handling cargo dock .chei de mărfuri în vrac ~ lorry .caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods . afaceri.vrachier.agent de buncherare ~ port .t. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.of proof (dr. navă de mărfuri în vrac ~ container .tanc petrolier ~ . referitor la afaceri. a încărca . problemă.) s.) sarcina probatiunii.ore carrier . de studii) ~ market . mare. lingou (de aur sau argint) ~ reserve . a dezarima bulkhead s. departament bureaucracy s. onusprobandi burdensome adj. (mar.mineralier ~ pile . de afaceri. răspundere.) cheltuieli de regie v.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction .grain carrier .) capacitate de încărcare de marfa 4. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj. responsabiliate 3.(fin. (cont. ocupaţie.t.încărcătură amestecată.marfa voluminoasâ bull (bur.masă specifîcă în vrac. birocrat burglary 5.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader . comercial ~ agent . de creştere. ofîciu.) rezervă metalică bullish adj. (mar. birou. (fin. birocraţie bureaucrat s. agenţie. proiect 3. marfă nesortată ~ production . baniţă (unitate de capacitaîe) business s.reprezentant comercial ~ card . bursă (universitară. profesie. firmă. greutate. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj.carte de vizită .port de buncherare burden s.pool . oneros bureau s. meserie adj.oil carrier . încărcătură 2.tranzactie â la hausse bulldog s.autocistemă ~ .account/position . 1. obligaţie (contractuală).acoperire excedentară ~ campaign .cartel al speculanţilor â la hausse ~ run . împovărător.mărfuri în vrac ~ .

publicitate industrială ~ unionism . a răscumpăra (la licitaţie) 4. însâ cu profit minim) 8. finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5. cumpărărătură v.) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings .zi lucrătoare ~ economics . lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law . over) a mitui 6. cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s.ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing .ordine de zi ~ plan .termen comercial ~ .strategie de afaceri ~ term .(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.casă de comert ~ interruption policy . a cumpăra 2. practic businessman s.(/m.drept comercial ~ management .faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours .business advertising . (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi).a călători în interes de afaceri businesslike adj.plan de afaceri ~ profit . răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.director comercial ~ of the day . de afaceri. om de afaceri buy s. cumpărare.economii/rezerve ale firmei ~ strategy .comert ~ failure . referitor la afaceri.concentration .i. (off.46 BUS-BUY . (in) a stoca (materiale).a intra în afaceri to travel on ~ . cumpărător .to .program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .centru de afaceri ~ correspondence .centre . a face cumpărături buyback s. a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1. fturnover) a realiza (vânzâri mari. a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v.(bur. fback) a răscumpăra 3.corespondenţă comercială ~ cycle .infbrmatică de gestiune ~ day .) cumpărători fâră vânzători . (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'.profit din activitatea curentă ~ risk . 1.t. 1.managementul întreprinderii ~ manager .concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit .credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers .

) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .monopson ~'s option to double .(bur.risc al cumpărătorului ~'s surplus . grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .grevă a cumpărătorilor buygrid s.(bur.piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .BUY-BY -s' market . cumpărare .) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .s over .

auxiliar ~ (e) .~ cycle . decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ . derivat ~ .(bur.putere de cumpărare ~ round .ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward . depozitare în stoc (de marfâ.produs secundar/auxiliar. secundar.law .work .) cumpărare â la hausse ~ power . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.stocare.product .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s.muncâ suplimentară/accesorie . materii prime) ~ long .hotărâre a administraţiei locale.

(on. solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3.an calendaristic call s.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option .premium .t.(bur. a chema 2. a scoate din circulatie (bani) 4. cablogramă. a telegrafia ~ address . (up) a chema la .depozit la vedere ~ feature . upon) a soma (un debitor).carte funciară ~ survey . (dr. (mar. a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box . cadastral ~ map . (bur.adresă telegrafîcă ~ order . a înregistra ~ day . la un preţ specificat. cadastru calendar s.) escală v.i. cadastre cadastral adj.curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer .privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare. calendar 2. cablogramă • cabotage s. (in) a cere plata (unei datorii).) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) . 1.transfer telegrafic cablegram s.) calendar de termene. call 5.(bur. 1. a aduna.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ . apel. cablu 2. de afaceri) 5. telegramă v.comandă telegrafică ~ rate . 1. (fin. (mar. (oft) a anula.zi calendaristică ~ year .c cable s. apel/convorbire telefonică 2.primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege .ridicare cadastrală cadastre s.) cabotaj cadaster v. .cabină telefonică .of .hartă cadastrală ~ register .more option .i. înainte de maturitate) ~ letter .) opţiune telefon v.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. vizită (profesională.împrumut rambursabil la cerere ~ market . cerere.deposit . revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4. a înscrie în calendar. 1.t. rol 3. (mt) a chema la grevă 6.scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare. a contramanda 5.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares . a convoca 3.

a pune în cutii de conserve canal s.rate . capital 2. agent electoral cap s.port de canal ~ lock .) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj.agent de schimb (de cambii) 2. a vizita. a anula.(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s. de presă etc. randament 3. a radia (o datorie.in bulk . a tăia. 1. 1. 1.rezervări anulabile ~ contract . 1. a examina. 1. 1. (dr.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks . canistră.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . a bifa 2. (com.restanţe la achitarea acţiunilor callability s. prospectare (a pieţei) 3. o comandă).(dr. a analiza 2. a conserva. cutie de conserve 2.pod-canal ~ dues/tolls . limită superioară (impusă dobânzii. fundamental . de măsură ale mai multor ţări) campaign s. analiză 2.clauză de revocare . a şterge. specialist în schimburile financiare 3. (fin. 1. fabrică de conserve cannibalization s.ecluză de canal ~ regulations .) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . căuş (bazin portuar mic) cambist ^.) capacitate de a contracta to work at/to ~ . canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. volum 2.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . capitală (oraş) 3. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v.) cap. propagandă electorală v. productivitate. a prospecta (piaţa). revocabil (înainte de scadenţă).capacitate în vrac ~ production .factor de capacitate/utilizare -. un contract)'. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s.contract anulabil cannery s. a revoca (a hotărâre) cancellable adj. (fin.t.capacitate în baluri/ baloturi -. o ipotecâ).(cont. ~ bridge . anulabil ~ bookings .şlep de canal ~ boat . literă mare adj. a contramanda (o întrevedere.t.account . principal. cană v.) capacitate legală ~ factor . ghid (care cuprinde unităţile monetare. manual. 1 a căuta comenzi 2. a realiza (un act. capacitate.a lucra la capacitatea maximâ capital s. l. plătibil (la cerere) ~ bond .navă de canal .dobândă pentru depozitele la vedere. agent comercial. examinare.i.) can s. majusculă. capital.in bales . canal (artificial) ~ barge . capac. a anula. a face propagandă electorală canvasser s.t.reguli de trecere prin canal cancel v. comis-voiajor 2.) cont de capital . bidon.productivitate normală ~ to contract . campanie (publicitară.

reducere a capitalului .buget de capital ~ budgeting .capital investit ~ investment'.alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains . leasing financiar ~ levy .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .investiţii în mijloace de producţie .bunuri de capital.emitere de acţiuni ~ lease .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .piaţă de capital net) .intensive industry .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .acumulare de capital ~ adequacy ..punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .issue .(cont.amortizare ~ employed/owned .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.deepening . mijloace de productie ~ impairment .50 CAP ~ accumulation/formation .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances .cheltuieli de investiţie ~ flight .locaţie financiară/de capital.deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .impozit pe capital ~ loss .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity . fin.capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset . activul ~ -intensive .randament al câştigului de capital ~ goods .

capitalism ~ rate . capitaţie.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .primă a comandantului ~'s copy .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover . (bur.rotaţia capitalului ~ value . impozit pe cap de locuitor captain s.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund .transfer de capital (între două ţari) ~ . calcul pe cap de locuitor 2.capitaţie.profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .răspundere a comandantului ~'s protest .structură a capitalului ~ sum . impozit pe cap de locuitor ~ fee . captiv ~ audience .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements . (SUA) capital social ~ structure ..) capitalizare 2.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant . (bur.declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability . structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves . 1.valoare capitalizată ~ widening .raport investiţie-producţie ~ profit . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .necesar de capital ~ reserves .fin.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .fonduri proprii ~ stock .rezerve de capital. 1. capitalist capitalization s.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s.protest de mare captive adj.CAP 51 ~ market line . fin..capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .output ratio .t.) a capitaliza capitation s.

total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .structură a capitalului . 1.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover .rezerve de capital.raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund .) a capitaliza capitation s. captiv ~ audience .. (SUA) capital social ~ structure .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) .necesar de capital ~ reserves . capitaţie.protest de mare captive adj.declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .fee .transfer de capital (între două ţări) ~ . (bur.sum .linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .valoare capitalizată ~ widening . fin.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .răspundere a comandantului ~'s protest .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .primă a comandantului ~'s copy .output ratio . (bur„fin.cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft . comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty . capitalism ~ grant . impozit pe cap de locuitor captain s.market line .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .raport investiţie-producţie ~ profit .reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s.rotaţia capitalului ~ value .. profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .t.fonduri proprii . calcul pe cap de locuitor 2. 1. stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s.stock .) capitalizare 2. capitalist capitalization s.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements . impozit pe cap de locuitor .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .capitaţie.

and-passenger ship . vagon (de tren. carte (de crediî).fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel .tonaj net. carieră.container de marfâ ~ covered by bill .prin grija/bunăvoinţa .cargou. 1. carcass carcass s. navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book .handling . întreţinere. profesie ~ counselling .in good condition .manipulare de marfuri ~ in bulk .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate . cartelă.of general delivery .pescaj de încărcare.) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge .navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .şlep de marfă ~ battens .(man. carat carcase v. autoturism 2. fişă 2. transportator.cartotecă. arivism cargo ^.catalog pe fişe ~ index .capacitate netă/utilă de încărcare .coeficient de încărcare ~ container . membru (al unui partid.magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman . posesor al unei cărti de credit care s.taxe pe mărfurile operate .capacity . 1. marfa ~ . camet de membru ~ . grijă.caric în vrac . al unui sindicat) careerism s.caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) .vot prin delegat/mandat cardholder s.cărăuş.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare. automobil. 1.caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report .impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s.(SUA) post-restant career 5'.capacitate de încărcare de marfa .carrying . bunăvoinţă ~ and maintenance . fişier ~ vote .(man. al unui sindicat) 2.52 CAP-CAR ~ market . cargobot. carcasă ~ weight . conservare 2.) caric 2. card 3.raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight . de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet .) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s. (mar. capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught . tramvai) ~ tax . cargobot ~ coeffîcient . coţadă de marfa ~ dues . carierism.carrier .întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of .femeie interesată de reuşita profesională ~ planning . 1. încărcătură.având calitatea de membru (al unui partid. 1.greutate a animalului tăiat şi curăţat card s.deadweight tonnage .

sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .sudaţie a mârfii ~ syndicate .deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping . cărăuş. cifră de afaceri ~ underwriter . vatman carriage s. (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner .(asig.franco taxe de transport ~ paid .documente de transport ~ expenses .manifold de încărcare ~ movement . administrare. şofer.stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .operare de mărfuri ~ .cheltuieli de transport ~ forward . trafic de mărfari ~ plan .agent al cărăuşului ~'s lien . 1.partidă vagonală de mărfuri carman s.deplasare a caricului (în magazie) ~ owner .cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.proprietar al mărfii ~ passage . conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .trafic de mărfuri.pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation . votare (a unui proi'ect de lege) 4.drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -. cost al transportului 3. cărăuşie 2.tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .tonaj de încărcare ~ train .spaţiu de încărcare ~ sweat .cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold . transport.recepţionare a mărfîi ~ reefer space .cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift . executare.) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s.CAR 53 ~ insurance policy .volum de mărfuri transportate.tren de marfa ~ paid home . flotă de transport ~ space .privilegiu de încărcare. aducere la îndeplinire.caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien . adoptare (a unei propuneri).risc al cărăuşului ~'s statement .poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .voiaj al navei încărcate ~ performance .linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .transport maritim. camionagiu 2.worthy clause . 1. transportator 2.fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .magazie frigorifică ~ sheet .cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free . mar.asigurător al caricului ~ work . 1.tonă de navlu/volum ~ tonnage .cargoplan ~ reception .declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) . societate de transport ~ bag .

(man. carry-over carry-over s. (out.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă.contabilitate financiară ~ advance .camionaj cartel s.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit .recoltă destinată vânzării (. adept al cartelării cartelization s. 1. cartelare cartelize v. bur.) studiu de caz cash s. membm al unui cartel 2. (asig. transport. (cont. a ambala în lăzi/cutii ~ law . cutie.before delivery .active lichide . lansându-se apoi pe alte pieţe) case s.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle . a continua (tratative.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s. a cartela cascade s.. a încasa (un cec).t.cele care nu reprezintă ieşire de numerar .) primâ în numerar ~ breakeven point . proces. 1. a ţine.(fin. a plăti în numerar ~ account . cărăuşie (cu tracţiune animală) 2.şi nu consumului personal) ~ customer .) bonificaţie în numerar. a adopta (o propunere).din costurilefixe) ~ budget/forecast . ovw) a reporta 5.at bank . cascadă ~ tax .(com.) report ~ day . caz v. plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets . numerar. (oft) a câştiga (unpremiu) 6. bani lichizi v.t.client care plăteşte în numerar .port cu alimbare ~ service . 1.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare .sold de casă .credit de casă/descoperit ~ crop . fon^ a conduce. a realiza carry-forward v. cartel cartelist s.antreprenor de trans-porturi ~ note .cont de casă ~ accounting . a avea de vânzare (despre un magazin) 3. ladă 2.t.zi de report cartage ^. camionaj 3.disponibil de numerar în bancă ~ balance .permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port .buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . through) a îndeplini.plată în numerar înainte de livrare ~ bonus .(bur. a administra (o afacere).and-carry .54 CAR-CAS carry v. a vota ('MH proiect de lege) 4. negocieri) 1. cost al transportului ~ contractor .) cash-and-carry.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ . (forward. a transporta 2.t. 1.jurispmdenţă ~ study .

(cont.rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .preţ cu plata în numerar ~ purchase .(.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .vânzare contra numerar ~ settlement .~ department . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.plata la livrare ~ equivalent .(cont. având diferite mâsuri) cast v.casierie .plusuri şi minusuri de casâ ~ statement .in-transit policy .registru de casâ ~ discount .cec. 1. casetâ pentru bani cashier s.) jumalul încasârilor în numerar ~ register . (up) a aduna.(com.deposit) ratio .down .(bur. registru de conturi cashbox s.casâ . ambalaj . (dr. care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .casierie cashomat s.dividende în numerar .on delivery fee .) platâ în numerar la livrare.(com. casier ~'s cheque .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .) situaţie de casă ~ surrender (value) . livrare contra ramburs ~ price .registru de casâ ~ keeper .rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .flux de intrare de numerar ~ issue . a totaliza .bon de casâ .paper .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .t.poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow .) a condamna la plata despâgubirilor 2.) plată în numerar la comandă cashbook s. (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3. tratâ bancarâ ~'s office .bancomat ~ dividends .taxâ de ramburs ~ order .casier ~ management account .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .) ordin cu plata în numerar ~ outflow .notă de plată ~ office .hârtie de ambalaj cask s.casâ.flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.(com.bani în casâ . casierie ~ on delivery . învelitoare.with order .) lichidare în numerar ~ shorts and overs .. deosebitâ de profitul contabil.cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .) casă de înregistrare ~ reserve . (SUA) bancomat casing s.(com.cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .

negustor de vite ~ food . rol caution s.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s. catalog. (asig. persoană angajată temporar ~ labour . cataloguer catchcrop s. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . 1.t. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. atrăgător ~ adverstisement . a avertiza ~ money .post liber temporar casualty s.) v. captivant.fortă majoră ~ list . cramă cellarage 5.preţ de catalog .centru comer-cial/de afaceri Central European Time .preţ maxim cellar ^. sistare v.business district . plată pentru depozitare în pivniţe census s. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj. listă (de preţuri. recensământ central adj. cauză.profit ocazional ~ vacancy . ieftin s. prevedere. ocazional.listă de procese. 1.târg de vite ~ traffic/transport .transport de animale vii cattleship s. categorie. limită superioară ~ price .i.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . a pricinui ~ beyond control . marfă ieftinâ catchphrase s. precauţie 2. plafon. proces v. fumizor de alimente şi servicii cattle s.arendă de vite ! ~ market .t.56 CAS-CEN casting adj. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj.clauză de sistare to ~ payments . a fumiza alimente şi servicii caterer s. catalogue catalogue s.a opri plăţile. a sista v.planning . catalogator cataloguist v.t.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări. pivniţă. central ~ bank . clasă cater v. a se opri ~ clause .t. a da faliment ceiling s. temporar 5'.învoire ~ profit .nutreţ pentru vite ~ lease . a opri. decisiv ~ vote . avertisment (dat unui lucrător) v. oprire. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price .magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. încetare. 1.store .planificare centralizată .i. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s. păstrare/depozitare în pivniţe 2.daună cauzată de accident catalog v. slogan (publicitar) catchy adj. a cauza. produse etc. motiv 2.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss .reclamă atrăgă-toare category s. a înceta. vite. caz. nivel maxim.bancă centrală/naţională .Ora Europei Centrale .

ci de un accident) ~ of guarantee/warranty . atestat 2.(asig.) certificat de avarie ~ of delivery .) ~ of health/pratique .(bur.certificat de greutate (a mărfii) certified adj. autorizat.graminee.certificat de acţiuni ~ of survey .cerealier.CEN-CER 57 centralism s.contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt .certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis . a atesta 2.certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription .certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .certificat de clasă (al navei) ~ of insurance . atestat. financiar etc.certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s.certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .) certificat de navigabilitate ~ of shares .certificat de garanţie ~ cheque . verificat ~ accountant . a elibera un certificat ~ of acceptance .certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation . cultură de cereale certificate s. 1.) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin .falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă. certificat.carrier .(mar. care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. adeverinţă.certificat de depozit ~ of enrollment .certificat de expertiză ~ of transfer . cerealier.(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence . centralism centralization s. 1. a certifica.î. cereale adj. navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops .certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness . centru (comercial.(mar. centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s. certificat de actiuni v.certificat de asigurare ~ of inward clearance . mar.certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness .certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification . ci de un accident) ~ of clearance .dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit .certificat de calitate ~ of registration/registry .) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight .cec acceptat/vizat (de bancâ) . de cereale .

) frecare.magazin m reţea chairman ^.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . sistare cesser s. 1. a atesta cess s. în caz de câştig.raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s. 1. cesionare cessionary s. comerciant change s. bani mămnţi.şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . schimb v.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer .(man. primeşte o parte din suma disputată) chancellor s. fabricant de lumînări 2. a certifica.camerâ de navigaţie . canal (natural)-.copie legalizată ~ financial statement . negustor.of shipping . sistem 2.cameră de comert ~ of commerce and industry . oprire. cesiune. rest 3.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s .camera comerciantilor champerty s.societate cu sucursale multiple ~ of command . cameră 2.i.camerâ de comerţ şi industrie .situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice . cesionar chafe s. cancelar Chancellor of the Exchequer -. (dr.) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi. birouri: I cabinet al judecătorului . (asig. 1. 1.şir de andosări ~ store .) conducere ierarhică ~ of distribution .) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements . lanţ (de masurări topografice) ~ company .t. pasă de navigaţie. pl.(bur. sursă ~ captain .of commerce . chaldron (unitate de capacitate) cession s.(com.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution . mijloc.factură legalizată ~ mail .a merge pe cale ierarhică .of trade . a se schimba. impozit cessation s. preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . cale.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v. a se modifica channel s. canal. mărunţiş. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s. 1. preşedinţie chaldron s.CER-CHA ~ copy . schimbare 2. lumânărar.public accountant . a schimba (bani) v. încetare. reţea. uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant .preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . (dr.t. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. şenal 2.

) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s.navlositor principal .) debit 6.t. hartă marină 2. 1.ship/vessel .ajutor de maistru ~ s account . a cere plata 2. autorizat 2.piaţa navlosirilor şi a închirierilor . a trece în cont . 1. a face graficul ~ of accounts . (mar.) navlositor ~'s agent . drept.subarmator ~ freight . a însărcina 3. acuzatie (în dreptul penal) 7. lege. a acorda (un drept sau privilegiu) 2. preţ al transportului pe mare ~ party . a trece/a reprezenta pe hartă 2. 1. confirmat. speze 4. grafic v. 1.condiţii (contractuale) de navlosire . a închiria (un avion. navlosit. a unei maşini) 1. misiune 3. 1. 1.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market .expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. o maşină) ~ by demise . lcont. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. răspundere. încărcătură 2. însărcinare. sarcină.(cont. atelier de tipografie. impozabil . a decreta. a fixa (un preţ). (cont. privilegiu 2. 1. (mar.by demise .CHA 59 chapel s. afretare. a taxa 4.sarcini pe active ~ s prepaid .afaceri de navlosire . (mar. a încărca 2.hand . cheltuieli.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included .agent/curtier de navlosire ~ business .(SUA) cont în credit . închiriat (despre un avion.i. navlosire. afretare. închiriere (a unui avion. navlosire.navlu contractual ~ market .t. diagramă.navlu contractual ~ owner . privilegiat. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s.gain . a afreta.membru fondator (al unei organizaţii) ~ money .cont de cheltuieli ~ s forward . (\v\th) a acuza (de) v. o maşină) ~ accountant . preţ. contract de navlosire v. a sfâtui.t.order .account . a cere.) navlosire.avion charter ~ rate .navlu contractual chartering s.contract de navlosire ~ plane .societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor . 1.tarif de navlu ~ tonnage . 1.contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission .) a debita 5.agent al navlositorului ~'s freight .ordin de navlosire ~ terms .piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . titlu de gaj 5. afretat.expert contabil ~ company .tonaj navlosit charterage s.profit impozabil chart s. statuat (printr-un decret). cartă.inclusiv cheltuielile ~ s on assets .navlu. închiriere ~ agent/broker . discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v. cost al navlosirii/închirierii chartered adj.navă navlosită charterer s.) a navlosi. decret.comision de navlosire ~ freight .

cec la purtător ~ to order . verificare 3. fwith^ a corespunde ~ list . vestiar checkup s. a face verificări 4.60 CHA-CHI chartist s.ofiţer secund. (outJ a pleca (de la hotel etc.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer . acareturi ~ mortgage . probă-martor checkbook s.mostră de control. ('m) a se înregistra (la hotel). analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice. (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. verificare 2.cont curent ~ book . contramarcă.v.bilet cu preţ redus cheapness s. oră de plecare (de la hotel) 2. a verifica 2. 1. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv.camet de cecuri ~ cashing machine .ipotecă mobiliară ~ mortgage bond . ştampilă de control. cec ~ account .t.calitate inferioară ~ ticket .i.s real . înregistrare ~ account . a se prezenta (la aeroport.(SUA) cont curent checkoff s. cotor 4. 1.(SUA) director executiv ~ mate/offîcer . chitanţă (la depunerea bagajelor). verificare 2. 1. control.şef de birou ~ contractor . ieftin. control. a face verificări.cu barare specială ~ form . fup on) a controla. 1. 1. (SUA) cec adj. la serviciu) 2.(cont. principal ~ clerk . ieftinătate check s.debitor principal ~ designer . viză.) registru de cecuri ~ sample . control.proiectant-şef ~ engineer .forţă de muncă ieftină ~ money . calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s.credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality .bunuri mobiliare .(SUA) director operativ .terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s. număr (la garderobâ)'.cu barare generală ~ crossed specially . (şi ~ up) a controla. a încasa un cec (la bancă) 3. tabele) charwoman s. bifare 3.cec la ordin chief^.bunuri imobiliare cheap adj.(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal . de control/verificare v. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer .curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer . garderobă. şefadj. la preţ convenabil ~ labour .listă de control. borderou de cecuri ~ register . control. verificare cheque . femeie cu ziua. devalorizat. ieftin 2.compensare a cecurilor ~ crossed generally .formular de cec ~ rate . bun mobiliar 2.inginer-şef ~ executive offîcer . 1. 1. (SUA) camet de cecuri checking s. servitoare chattel s.antreprenor general ~ debtor . achitând nota de plată).

scrisoare de credit circulară ~ ticket .consiliu municipal ~ edition . circulaţie (monetard.urbanism civil adj. asortiment adj. a pune în circulaţie (bani etc. folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .tiraj şi grad de citire citizen s.circulară ~ letter of credit . difuzare. copil ~ allowance .active circulante/curente ~ capital .) cerere . de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter . (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall . cetăţenie city s.i.t. selecţionat. chinezesc ~ auction . selecţie 2. răspândire.primărie ~ planning .cod civil ~ commotion . (dr.) 1. circulară ~ flow .alocaţie pentru copil ~ labour . circulant ~ assets . 1.inginer constructor ~ engineering .proces civil ~ code . de mărfurî) 1. a răspândi.drepturi civile ~ servant . a circula.an civil/calendaristic claim s. circular s. cetăţean citizenship s.articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council . tiraj ~ and readership .drept civil ~ list .marcă superioară/de calitate circular adj.constmcţii civile ~ law .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls . alegere. civil ~ case .embargou civil ~ engineer .stare civilă ~ year . a trimite circulare circulate v. ales. superior ~ brand .ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor .flux circular (transferul continuu. 1. oraş ~ article .listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .t.bilet în circuit ~ tour .redactor economic (al unui ziar). unitate monetară circulation s. a difuza v.administraţie de stat/ publică ~ status .(asig.reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit .mijloc de plată/schimb.capital circulant/de lucru ~ medium . în ambele sensuri. a avea răspândire circulating adj.funcţionar public/de stat ~ service .) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court . (asig. cerere (de despăgubire) 1.)'.inspector-şef de registru (naval) child s.călătorie în circuit circularize v.ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s.tribunal civil ~ embargo .muncă a copiilor.

a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ .) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities .t. a clasa •. stipulaţie (în contract) claused adj. curat. a clasifica clause s. 1.credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt .acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare .t.a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages .(asig. net s. curat. a . a cere. cu clauze ~ bill of lading .) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr.patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading .navâ curată (după carantină).) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit .recipisâ de livrare netă ~ ship .document oficial secret ~ telephone directory . a pretinde. drept (de a solicita ceva) 3. reclamant claimer v. spaţiu liber v. liber 2. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance .action . 1.a formula pretenţii claimable adj.şomaj clasic classification s. clairnant class s.inspector de registru/clasificare classified adj. revendicabil claimant s.CVA-CLE (îndreptâţitâ). a revendica ~ for damages . concesiune (minieră) v.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s .caric/încărcătură de „produse albe". a lichida. marfă curată ~ charter . 1.registru de reclamatii to jump a ~ .mica publicitate ~ common stock . a lichida (o navâ) în vamâ 2. exigibil. clauză.t.) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo . petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj. articol.(asig.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document . registru naval/maritim ~ surveyor .pagini naţionale (anuar) classify v. solicitant.(mar. clasă. a clasifica. a solda (mârfuri) 3.) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj.certificat de clasă (a navei) ~ of ships .(mar.luptă de clasă classical adj.societate de clasificare.clasificare a navelor ~ society . clasificare ~ certificate .creanţe şi angaja-mente ~ s book . clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment .persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge .) cerere reconventională ~ -jumper . clasă socială v.(mar. categorie 2. prevedere. clasificat ~ advertisement .cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health .accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange .t.

a plăti (o datorie) 6. L închis 2. 1. închis ~ company .) cont al clientului clientage v. 1. 1. (mar.muncă de birou clerk s. clonă (produs identic cu altul) close adj.t. de birou ~ error .zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts .end fund . soldare (de mărfuri) ~ agent .cont de cliring ~ agent . a lua măsuri represive împotriva 3.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj.lichidare a soldurilor.agent de lichidare în vamă ~ agreement .CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4. clientelă ~ effect . (down) a înceta (activiîatea).greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work . a realiza un beneficiu net de 5. defrişare ~ account . clientele clientele s. apropiat s.) lichidare în vamă 2.grefa ~ of (the) works . garderobă 2. casă de bagaje clone s.fâră datorii ~ profit .economie închisă/ autarhică ~ .fond mutual închis (care emite un numâr limitat de . soldare ~ system .societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price . a solda (mărfuri) v.lichidare a soldurilor. 1. slrâns. client ~ account . fwith^ a accepta (o ofertâ).(fin.grefier ~ (of the court)'s offîce . (out) a lichida.bancă de cliring ~ house casă de compensaţie.lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars .t.certificat de lichidare în vamă ~ iirwards . a încheia (o afacere) cloakroom s.profit net ~ tare . încheiere.şefde şantier client s. (SUA) vânzător ~ of the court .tranzacţii în cliring clerical adj.days . a încheia (o afacere) ~ company . a încheia 2.i.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate . ofîciu de cliring ~ .greutate reală a tarei clearance s.) lichidare în vamă 3. fimcţionar (de birou) 2. sfârşit v.societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy .lichidare în vamă la plecare ~ papers . lichidare. a reprima.) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v.acord de cliring ~ bank . a închide.(bur. (fin.) cliring. soldare clearing s. compensaţie 2. a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) .out sale .) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute .(cont.documente de lichidare în vamă ~ sale . (mar. 1.sistem de cliring ~ transactions .i. a defrişa (un teren) v.

ship . sfârşit ~ bid . navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft . navigaţie costieră.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample .i. navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s. ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s. costier. încheiere.entry . nave de cabotaj ~ tonnage .64 CLO-COA acţiuni.mină de cărbuni . cabotier ~ trade . navă de cabotaj. strâns.întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .eşantion concentrat coal s.navă de cărbuni. închidere.navă de cabotaj. coastă. transport de cabotaj.piaţă închisă ~ sea .lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) . costier.certificat de cabotaj . cabotier coasting s.sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ . de cabotaj adv. lichidare. carbonier coaler s.fishery . cabotier ~ shipping .barge .cabotaj. a face plinul de cărbuni.fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi.navă de coastă pe pemă deaer ~ line .comert de cabotaj .) oră de închidere cluster s.termen final ~ declaration .voyage .voiaj de cabotaj coastwise adj.up fund . a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer.(com.cabotaj.comerţ de cabotaj ~ traftîc . cărbune v.ape costiere coaster s. zăcământ de cărbuni ~ mine/pit . ultimul curs ~ stock . litoral v.) stoc la inventariere ~ time .i. gmp ~ analysis . a naviga de-a lungul coastei coastal adj.navă de cabotaj.ultimul preţ oferit (la licitaţie). tranzacţionate prin bursâ. pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market . cabotaj .linie de cabotaj ~ ship/vessel .trade .preţ la închiderea bursei. soldare (de mărfuri) closing s.down sale .pescuit costier ~ ship/vessel .) articol de închidere ~ price . de-a lungul coastei . de coastă.(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.mare închisă/interioară ~ shop . ultima licitare ~ date . încetare a activităţii. întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv. de cabotaj ~ fleet .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate .şlep maritim costier ~ cargo .(conî.declaraţie vamală finală ~ . trafic maritim costier ~ waters .tonaj de cabotaj .mărfuri de cabotaj.flotă de cabotaj .freight . închis ~ held corporation .(cont.

coeficient.comerţ de cabotaj ~ voyage . 1. a strânge.colecţie de mostre ~ on delivery . a intra în colaps. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.agent frigorific ~ room . frig ~ carrier . cod. colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance .i. taxe) 1. a da faliment collateral adj.acord colectiv ~ bargaining .incaso ~ of samples . a taxelor). factor coemption s.monedă cu titlu legal coinage s.antrepozit frigorific collapse s.i.imobil cu locuinţe .COA-COL 65 ~ fleet .împrumut cu garanţie colaterală ~ note . indice.(fin.cu ramburs ~ order .voiaj de cabotaj code s. nave de cabotaj .coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s. strângere. cifru. colectă. falsificator de bani coinsurance s. colaps.drum maritim costier.trade . v. corp de legi 2.gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . sistem de semnalizare ~ s of conduct .pattern .serviciu de încasări ~ of payments .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. a colecta (impozite.t.dispoziţie de încasare . transport de cabotaj. colectare (a impozitelor. colecjie ~ advice .cabotaj. l.negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract . chetă 3.colectivist .accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan . 1.industria frigului ~ store .) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation . fabricare/batere de monede 2. încasare 2.(fin. colectiv ~ agreement . sistem monetar coiner s. coasigurare cold adj.model al încasării debitorilor collective adj.navă de cabotaj.conservare prin frig .cargou de cabotaj ~ sea lane .garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security . a bate (monedâ) ~ and bullion .t. seif coin s.housing unit .aviz de încasare ~ and delivery . monedă v. colateral. secundar.flotă de cabotaj ~ freighter .circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness .. cod. acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y. cabotier ~ shipping . faliment v.serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu . rece s.department . auxihar s. a colecţiona adj. 1.storage trade .ship/vessel . linie de cabotaj .cameră frigorifică ~ storage .contract colectiv ~ farm . garanţie colaterală.

) abordaj ~ clause . 1. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj. ziare). carbonier colliery s. ordin v. a-i merge rău afacerile 3.avarie de abordaj ~ risk . fuzionare.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . reclamă.risc de abordaj collusion s. sprijin. ciocnire.vameş ~ of taxes . 1.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. despre o marfâ) 3. a aduce (un câştig. uniune. cu coloane ~ cash book . posesie etc. anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. pl. miner (din minele de cărbuni) 2.convenţie colectivă de muncă ~ ownership . acţiuni ale societăţilor cu profil comercial . combativ ~ advertising .vrachier combinat (minereu . mină de cărbuni collision s. 1. a dispune de (bani. agent fiscal.) coloană 2.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — .) clauza abordajului ~ damage . rubrică.minereu) come v. comandă.(asig. a ajunge 2. a ordona 2. combinat ~ carrier . absorbţie.t.66 COL-COM ~ labour agreement .t. colonie column s. (mt) a apărea. colonial ~ market . comercial s.ataşat comercial . (in) a intra într-o funcţie. a fi publicat (despre cârţi. încasator 2. articol (de ziar) columnar adj.i. colonialism colony s.minereu şi minereu . a veni. a comanda.agency . coliziune.proprietate colectivă ~ policy . 1. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. a intra în grevă 6. a se cifra la comfort s. (into) a intra în (vigoare. 1. perceptor. (cont.petrol sau cărbune . (do\vn) a se ieftini. colectivism collectivize v. comerţ commercial adj. recomandare ~ letter .publicitate combativă/ persuasivă combination s. resurse etc. navă de cărbuni.economie centralizată/ planificată commerce s. mar. (mar. colectionar ~ of customs .oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . stabilit prin coluziune ~ oligopoly .piaţă colonială ~ trade .active comerciale/de exploatare ~ agent . 1.agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor . a ocupa un post 4.poliţă de asigurare colectivă collectivism s. 1. a colectiviza collector s.agenţie comercialâ ~ assets . (to) a se ridica la. coluziune.) 5.agent fiscal collier s.registru de casă cu coloane combative adj.) ~ economy .comert colonial colonialism s. a fi în criză/jenă fmanciara. asociaţie 2.

comision pentru terti ~ sale .geografie comercială grade .cambie comercială car/vehicle .casă/firmâ de brokeri ~ merchant .anuar al societătilor xnerciale dock . utilitară cause . comitet.scrisoare de credit nmercial •load .comerciant comisionar ~ past us .flotă comercială.efect de comert fprecint .uzanţă comercială directory .t.t. comisie ~ of management .a îndeplini un mandat to do ~ business . comisionar comipissioner s.flotă comercială geography .(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk . spirit comercial. comision 4. a comercializa commission s. a arma (o navâ) ~ agent . armare (a unei nave) v. mercantilism 2.tratat comercial ~ value .comis-voiajor ~ treaty . împutemicit ~ s of inland revenue .valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.comisionar ~ broker .litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court .a scoate o navă din exploatare to sell on ~ .a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ . curier. mandat. practică/uzanţă comercială 3.doc comercial fleet .Barine .fisc committee s. comisar.trafic comercial .contract de comision ~ house .comitet de direcţie .drept comercial tetter of credit . delegaţie 3.(SUA) agent de bursă ~ contract .calitate comercială harbour/port .) set de documente comerciale •ship/vessel . parlamentare) 2. membru al unei comisii (guvemamentale.credit comercial credit company . 1.port comercial house casă de comerţ invoice .risc comercial school .viteză comercială ~ traffîc .vehicul comercial/ alitar.factură comercială hw . împutemicire.marină comercială •lonopoly .aviaţie civilă bank bancă comercială bill . a mandata. 1.)M 67 aviation . comisie 2. delegare.navă comercială ~ shipping . comert maritim ~ speed .monopol comercial •yaper .încărcătură comercială lanager director comercial .vânzare pe bază de comision to carry out a ~ . a împutemici.tribunal comercial credit .(mar. delegat. a delega.servicii comerciale set . 1.şcoală comercială Services .traveller . a numi într-o funcţie 2. expresie folosită în limbajul comercial commercialize v. 1.a vinde pe bază de comision commissionaire s.societate de credit Mnercial custom/usage .

căi de comunicaţie (căiferate. ~ production . 1.operaţii la termen cu mărfuri ~ market .ştampilă a firmei ~ shares/stock .proprietate socială/obştească .broker la bursa de mărfuri ~ capital .dolar-marfă ~ exchange .) risc comun (atâtpentru navâ. drept de folosinţă comună/obştească (a pământului.Piaţa Comună ~ ownership .(SUA) comisie financiară ~ of ways and means .(SUA) comisie bugetarâ commodity s. informaţie. comunicare. general 2.law .68 COM ~ of supply .monedă-marfâ ~ paper .) cost comun (atribuibil mai multor produse etc. legătură 2.) etalon-marfâ common adj. a păşunilor).coope-rativă agricolă communication s.taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour . mar. telecomunicaţii 3. oferte comune (stabilite pentru coluziune. colectiv.circulaţie a mărfurilor ~ dollar . mar. pl. comunal 2. comun. mesaj. pl.(fîn.prices system . şosele etc. devălmăşie commonwealth s. marfâ. transmitere.cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal .) avarie particulară ~ business oriented language .(asig. comunitar ~ agricultural organization . bun (de larg consum) ~ cost .acţiuni comune ~ stock fund .limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier .drept cutumiar Common Market . cât şi pentru caric) ~ average .(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff .futures .capital-marfâ ~ circulation . produs. 1.tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements . obştesc. pământ/păşune comun(ă). comun.stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa). 1.acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker . comunitate de naţiuni. obştesc.fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj. a păşunilor).) .piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money .(cont.bursă de mărfuri .producţie de mărfuri ~ rates . drept de folosinţă în comun (a pământului. public s.(mar.sistem de preţuri comune ~ pricing .) ~ customs tariff . pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .(asig.fortă de muncă necalificată .) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard .

furnizare de câldurâ etc. a compensa 2.ştampilă a firmei ~ store .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way . a despăgubi compesation s.(SUA) fonduri de binefacere ~ investment .finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions . autobu?. comu-nitate. plin de compasiune.) ~ union .membru al consiliului de administraţie ~ equity . posesiune în comun ~ chest . telecomunicaţii ~ line .activity . în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .COM 69 .î. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren.legislatia societăţilor comerciale ~ meeting . 1.comert în compensaţie compensatory adj. societate.magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .) company s.publicitate compara-tivă ~ economics . compensator. companie ~ car maşină de serviciu ~ director .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur. compensatoriu ~ damages .daune compensatorii ~ fînance .) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade . comparativ ~ advantage .statistică comparată compassionate adj.fondator al unei societăţi ~ reserves .trafic de informaţii.oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă.sindicat pe societate. despă-gubire ~ deal . compensaţie.avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.investiţie comunitară/ obştească ~ of interest . 1.reduceri de compensaţie ale taxelor vamale . comunism community s. înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1.rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal . sindicat controlat de patronat comparative adj.cale de comunicaţie communism s.linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy .adunarea acţionarilor ~ officer .economie comparată ~ statistics . compătimitor .leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v.comunitate de interese commutation s. comunitate 2.funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter . 1.risc al cărâuşului ~ town .capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .

reclamaţie ~ book .i.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding .cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ . (with) a se conforma (cerinţelor. situatie materialâ bună competition s. pricepere.complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s.stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation . regulilor etc. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market .). iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. calificare 2. compozit. concurenţă ~ policy .politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v. a concura.strategie de luptâ împotriva concurenţei .ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.registm de reclamaţii ~ section . complet. concurential ~ advantage . a termina .piaţâ concurenţială ~ need . a-şi da consimţământul la composite adj. compus.invaliditate totală ~ markets . combinat s. (dr. în întregime ~ built up .avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance . competenţă. competitiv.(fin. sunt gata de folosinţă imediată) . ~ breakdown . combinaţie. pl. conformitate.ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate. date compuse (care grupează .i.are. acord. competitivitate ~ knocked down . complet.scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability .serviciu de reclamaţii complementary adj.) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv.supply .strategy . mixt.a face faţâ concurenţei competitive adj.) competenţă 3. la vdm. total v.nevoie de bunuri competitive ~ pricing . concurent ~ analysis . aprobare ~ examination .cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply . a încheia. a consimţi să/la.situaţie concurenţială . consimţământ.concurs. amestec.examination . a fi în concurenţă competence s.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s.licitaţie competitivă ~ demand . complementar ~ demand .70 compete v. 1.complet asamblat (despre utilaje care.î.

compus. a alcătui 2. 1.segmentation .lichidare judiciară compute v.poliţă de asigurare generală ~ sale .(cont. sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj. marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. (dr.) concentrated adj.l. computer .. stmctură alcâtuire 2. concentrat . a achita partial (o datorie) v.i. domeniî) ~ cargo .concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de .cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank .) convenţie.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account . ascundere.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy . concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată).) tranzactii asistate de calculator computerize v. a ajunge la un compromis (cu creditorii).i.bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry .caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . a evalua.segmentare concentrată.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ ..tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v. mixt s.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply . constrângere compulsory adj. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train .aided/. calculator. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence . a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3. a încheia un concordat ~ bonus . disimulare (a activelor de catre un falit.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj. controller compulsion s.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .) articol recapitulativ ~ interest . a estima computer s. cuprinzător ~ offer .(bur.t.(asig. compoziţie. obligatoriu.î.dobândă compusă ~ tariff .) primă compusă ~ entry . compus v.licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s. silit. a calcula. v. ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere.t. a compune. fortat.aided/assisted trading . a adevărului de câtre un asigurat etc. a combina. a computeriza concealment s.

a sfârşi 2.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . a deduce conclusion s. a stipula v. a condiţiona 2.condiţii convenite ~ s of contract . încheiere (a unei afaceri).report . clauză. conditional ^ ~ acceptance .rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. stipulatie (a unei convenţii) v. a semna (un contract) 3. mediator conclude v.(com.condiţii contractuale ~ s of membership .) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s. arbitru.(dr.t. a termina. s.raport confidenţial confidentiality x. societate concession s.t. întreprindere. dirijare.conferinţă telefonică ~ carrier . poziţie socială 4. a prevedea. stare. concesionar conciliation s. 1. a încheia (o afacere). relaţie 2..obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement . conferinţă.starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent . concluzie. 1. legătură. prevedere. concept. l administra ~ money . conducere.navluri de linie ~ ship/vessel . 1. administrare v.conditii di adeziune ~ s of sale .cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . congres convenţie 2. 1. confidenţialitate ~ clause . profilul pieţelor etc. situaţie 3. concesie 2.navâ de cartel maritim ~ terms . decizie fmală condition s.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . 1.) condiţie suspensivă ~ bond . confidenţial ~ clerk .vânzare condiţională conduct s. condiţie 2. a stipula o condiţie ~ of cargo . conductor 3. terminare.consiliu de arbitraj conciliator 5'.of contents unknown . conjunctură ~ precedent .î.) testare a conceptului concern s. cartel maritim ~ call . taxator.(dr. administrato) 2.funcţionar de încredere .condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj. idee ~ testing . concem. participare (într-o afacere) 3. a dirija. a conchide. 1.situaţie pe piaţă. 1.(com.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) .condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. 1.i. sfârşti 2. interes. ghid. a conduce.(dr. conciliere.) ~ ratio . concesionar concessionary adj.a pune condiţii. însoţitor conference s. concesiune concessionaire s. director.stare a caricului/ încărcăturii .andosare condiţio nală ~ sale .72________________________ sursele de materii prime. arbitraj ~ board . semnare (a unui contract) 3.

conflict de interese ~ of laws . moderat . stimă 2. paznic 2.preţ de vânzare consign v. a expedia (mărfuri). a trimite (mârfuri) m consignaţie 2.(com.fraht.fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. custode. lot/încărcătură expediat(ă). a sechestra conflict s.i. tutore consideration s. congres conjoint adj. a încredinţa. a valida confîrmed adj. considerent. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. atestat. 1. a adeveri 2.antrepozit de consignaţie . consignor consignment s. 1. a ratifica. considerare. partidă de mărfuri 2.(cont. congener ~ merger .t. ratificat. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party . 1. consensual ~ 's risk .accounting . 1. scrisoare de trăsură ~ warehouse . nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy .CON 73 confirm v. succesiv ~ days . a confirma. validat ~ irrevocable credit .obligaţie consensualâ consequential adj. a fi în conflict/ contradictie. remuneraţie. a confisca. 1. a fi incompatibil . a preda. adeverit 2. consecutiv. consignatar. care decurge/ rezultă ~ damages .of interests . studiere. asociat.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. motiv 3. 1.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit .evaluare pmdentă ~ investment .zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . a remite.contabilitate pmdentă ~ estimate .contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. compensaţie 4.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s. confirmat. a depune (o sumă) consignee s. a consemna 3.conflict de legi.t. plată.) contraprestaţie ~ for sale . conservator 2. conglomerat ~ amalgamation/merger . (dr.factură de consignaţie ~ note .acreditiv confirmat confiscate v.t. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3. conflict.contract consensual ~ obligation . contradictie între legi congeneric adj. conştiinţă ~ money . incompatibilitate v. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. combinat ~ analysis .pe riscul destinatarului consigner v.daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. destinatar. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account .fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii. a atesta. consideraţie.) cont de consignaţie ~ invoice .bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. contradiţie. 1. prudent.

taxe consulare lidată .) situaţii ~ trust . unor societăţi). abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law . constant. titluri de rentă conso~ fees .construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy . stabil ~ capital .amenajare de şantied unifica (societăţi). (dr.bilanţ consolidat ~ possession . 1.jurisdicţie consulară ~ agreement .~ prices . consolidat ~ time .consul general publice) 3.) consolidare (stingere consulage s.poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2.şantier de construcţie consolidated adj. consuetudinar.agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification .(dr. a consolida. a ~ management . vădit consulat) ~ consumption . consul contabile) 2.) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' .t. 1.drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls. în aceeaşi persoanâ.termen de execuţie (a une^ -accounts .acord de consorţiu ~ office . interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry . a ~ agent . construo| consignor s.) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup. constructiv 2 consolidată dedus. 1.cost .(dr.conturi consolidate lucrâri de construcţie) .(cont. prezumat. fuziune. consignator.legalizare consulară proprietar) ~ declaration .capital constant . mar.consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj.annuities/stock . consular întrunirea.viză consulară consulate adj. construire. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj. a aborda în grup (o ~ of ships . slimulat de ~ general .cost constant/fix .jurisdiction . întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor . a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .declaraţie consularâ consols s.invoice .total loss .bancă de consortiu ~ passenger . consolidare (a datoriei ~ general .preţuri stabile construction s.factură consularâ consortium s. estimat ~ balance sheet . consulat (nemotivat de necesităţi. clădire 2.) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^. pl. 1.industria construcţiilor consolidate v.titluri de rentă constructive adj. expeditor (al ţie. consortiu . ostentativ.(asig. unificare (a consuetudinary adj.consum ostentativ ~ visa .consulat ~ bank .financial statpments .pasager repatriat (prif conspicuous adj. consolidare.

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a
mărfii)

~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating - rating de ţară ~ risk - (fin.) risc de ţară

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, garanţie 2. asigurare, acoperire (a unui risc) 3. public, acoperire (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj publicitar în timpul unei cwnpanii) 4. reportaje, comentarii (despre un eveniment) covered adj. acoperit, asigurat ~ bear - (bur.) speculant ă la baisse cu acoperire (care deţine suficiente acţiuni pentru a-şi îndeplini obligaţiile, nefiind obligat sa cumpere pe o piaţâ în creştere) ~ interest arbitrage - (fin.) arbitraj cu dobândă acoperitâ ~ option - (bur.) opţiune acoperită (contract de opţiune garantat cu acţiunile unui titlu de valoare suport) coverage s. 1. acoperire, asigurare; riscuri acoperite/asigurate 2. public (al unei staţii de radio sau televiziune); cititori, ascultători etc. (