A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

ADU-AFL 25 ~ generala anuala . to be affiliated afi§ s.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports.maritime affairs/ business.show bill afisa v.straight dealing ~ civila . (tranzactie) transaction 3.n. wildcatting afaceri ale initiatilor .good stroke of business ~ cinstita .civil case/suit ~ de familie .(asigurdri de afaceri. 1. lawsuit ~ banoasa .(directori de societdti. to affiliate.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata .remunerative business.crown poster ~ mic .f. de clientela) affluence. to post up.loss maker ~ rentabila . (negot) trade. (pm de afaceri) businessman afilia v.(mar.legislative assembly ~ statutara . 1.t.handbill ~ publicitar .moneymaker ~ buna .n. commerce. poster.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . racketeer 2. to affiliate v. (articol de fond.t. (judiciara) case. notice board ailuenta s.business prospects a intra in ~ . plenty 2. airport afacere s. (incheiatd si reusita) bargain.to go into business a se lansa in ~ .bad stroke/piece of business. (de lume.) chartering business ~ maritime .(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta .to establish oneself in business afacerism s.n. businesslike manner afacerist s.r. {in sens general) affair 2.adventure.state affair ~ dubioasa . 1.shady deal/affair ~ necinstita . bill. capital stroke of business ~ riscanta . 1.f.potentiale/posibile . shipping business . inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.long-winded business ~ de navlosire . bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi . billboard ~ mare . (peiorativ) trafficker.selling pressure . paying/going concern/bargain.f. shady business 2. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit.n.(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s.family business ~ de stat .rush ~ a ofertelor de vanzare . to bill afi§are s.m.) ordinary business ~ olandeza . gamble. business.f. bill sticking afisier s. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig. deal.) insider dealing/trading ~ bancare . (belsug) affluence.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative . (peiorativ) profiteering.

(cornet) note/pocket book 2.(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare .to charter for lump sum ~ spatiu pe nava . mar. affreightment.m. (mar.(mar.clearance/ clearing agent.commission agent ~ consular .press agent ~ de primire .insurance agent/ broker.unloading agent ~ de descarcare-primire .(mar. to fix ~ cu navlu forfetar/global .marine insurance broker ~ de bursa . (SUA) commission broker. (mar.(asig. ship's chandler ~ de asigurare . (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar. to affreight. middleman 2. medium.t.26 AFL-AGE aflux s.f. order of the day agent s.) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime . mar. (comis-voiajor) travelling salesman. fixture agenda s. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd .) chartering.exciseman ~ de companie .f. influx afreta v. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig.(mar. 1. (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: . (ordine de zi) agenda. (de cambii) cambist.) owner's agent ~ al carausului . running broker.(a mdrfurilor) forwarding agent.commercial agent.bookmaker ~ de presa .(bur. to freight.) stockbroker. bursa etc.(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate .) abandonee.shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama . (de schimb. (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor .discharging contractor ~ de expeditie .to charter space afretare s. (substantd) agent ~ al armatorului . freight forwarder ~ de export .) charterer's agent.collecting agent ~ de Tncarcare .) broker. clienti. 1.) beachman ~ comisionar .money manager ~ de incasari .) inflow.export agent ~ de import . (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier . (de mdrfuri) mercantile broker.import agent ~ de investitii .(mar. freightage. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire . (intermediar) go-between.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri . mdrfuri etc.(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator.advertising/publicity agent ~ de schimb .carrier's agent ~ al navlositorului . agent.) company's agent ~ de cumparare .loading contractor ~ de incarcare si expeditie . n.) chartering agent/broker. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial . (comisionar) mercantile agent. canvasser. (de capital.consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler.) to charter.

. refrigerant ~ frigorific lichid .transport agent ~ de transport si expeditie .cold carrier. exacter. (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific .selling agent. sales agent/representative ~ del credere ..(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport .AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar .real estate agent/ operator. plani. ship agent/ broker.refrigerant fluid ~ general al armatorului .(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj . premium agiota v.advertising agency ~ de rating .export credit agency ~ de informatii de credit . (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj. (bur.n.rating agency ~ de recuperare a datoriilor .del credere agent ~ electoral ./' agen. 2..) agio.subscription agent ~ de transfer . estate agent. agency ~ de bilete . bill broker ~ de subscriere .credit reference agency ~ de informatii financiare . to speculate on the stock exchange. :"-seinbly. agrarian agregat s.patent agent ~ platitor . {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.f.(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie .(mar. agio/stockjobber agitare s.estate agency ~ maritima . (de expeditie) shipping agent ~ monetar .n.t.transit agent ~ de vanzare a navei . exactor.ship sale broker ~ de vanzari .employment agency/ bureau ~ de presa . unit.discount broker.press agency ~ de publicitate ..shipping agency ~ de plasare .paying agent ~ sanitar .customs agency agio s.port agency ~ vamala .m.)1.debt-recovery agency ~ de stiri .news agency ~ de verificare a solvabilitatii .marine agent.n i.) husband ~ imobiliar . to bull and bear agiotaj s.foreign exchange broker/dealer ~ de scont .u' niasouici acli':uutea econciii[(.tax collector. (SUA) realtor ~ intermediar . (uti/a]) (engine) unit.Mic ci. cooling agent.shipping and forwarding agent ~ de tranzitari .travel/tourist agency ~ guvernamentala . (despre piata bursieru} excited agrar adj. fin.n u ii/ici tan') a^gre^ti^ .health officer agentie A.! cme .canvasser ~ fiscal .maritime agency ~ portuara .ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export .:' siati.y..government agency ~ imobiliara . geiieratsng sc. {indicts. to job. agiotage agiotor.(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim .circulating medium ~ pentru brevete .

(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export . cultivator.charge hand ~ de na§tere . (bdnesc) allowance. (material) to support.border tax adjustments ajuta v. to assist. agronomist agronomic s.to fall due ~ la un compromis . agricultural engineering.intensive agriculture.f. aid. assistant 2. in momentui convertirii obligatiunilor.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families . agricultural agricultor s. (a sustine) to sustain.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala . land surveyor agrimensura s. (la) to adjust (to) ajustare s.f.f. agricultural zootechnics ajun s. agriculture. land surveying agrobiologie s.macroeconomic aggregate ~ monetar . (tdran) peasant agricultura s. agrobiology.death grant ~ de maistru .sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare . (alocatie) benefit s.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont.(bur. adjoint ~ de boala .m.n. to arrive (at) 2. farming. agrochemistry.f.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s.m.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat . din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului . agronomy. (la nevoie) relief.28 AGR-AJU ~ macroeconomic . 1.m.f.) name day ajunge v. (loctiitor) deputy. to back up.wage adjustment ~ a valorii . agribusiness agronoms.(sumd rezultatd.f.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva .t. eve ~ al lichidarii .f. agriculturist. high farming ~ mecanizata . agricultural biology agrochimie s.f.mechanized agriculture ~ mixta .t. (la nevoie) to relieve ajutor s. to aid. (la) 1. (adjunct) adjunct.monetary aggregate agricol adj. farm practices agrozootehnica s. aid. agricultural chemistry agroindustrie s. (material) support. ~ a salariilor . agronomics.n.m.i. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta . farmer.f. (asistentd) assistance. land use. agriculture agrotehnica s.(cu creditorii) to compound ajusta v.extensive agriculture ~ intensiva . adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire .) value adjustment ~ conjuncturala . agrotechnics.

(piata) to supply alimentara s. allotment. aleatory.(serviciile bancare. foodstuff.t.financial assistance ~ mutual . choice. appropriation ~ a activelor . (a pune aldturi) to lay by. (a schita. (a anexd) to annex.) alienation aliment s. food.(fast foods.social security benefit alatura v. alliance aliena v.f.m. enclosed aici ~ . dole ~ economic .mutual aid ~ pentru comert .) to supply. (a colationa) to collate alaturat adj. (CM apd.f. to allocate. energie electricd etc. 1.) scrap book ~ de mostre .t. to assign.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale . (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . resources allocation ~ de actiuni . (un deviz) to estimate aleatoriu adj. 1. assignment. (cu combustibil) to fuel 3. 1. {intr-un post) to vote in alegere s.(din costui total) cost allocation ~ a resurselor . to join.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v.unemployment allowance/benefit/pay.n. to nourish 2. (a destina) to earmark alocare s. (yotare) election.f.f. herewith album s.f. to allot. benefit.f. to screen 2. (pentru articole. random alegator s. (a vota) to elect. selection. grant-in-aid ~ bugetara .n.sample book alcatui v. (a celei mai bune alternative) (man.AJU-ALO 29 ~ de §omaj . allocation. album.) screening 2. (dr. (a selecta) to select. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. allocation.t. (anexat) annexed. \. voter. polling alianta s.t. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social . to choose. allotment. elector alege v. (ajutor bdnesc) allowance.) to alienate alienabil adj. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid .f. asigurdri. to feed. assignment.foreign aid ~ financiar .(distribuirea resurselor. compensation.budget dole . (a confruntd) to confront. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. (intr-un plic) to enclose 2.asset allocation ~ a capitalului . decupaje etc. pi.here enclosed.t. (a compara) to compare.allotment of shares ~ de sarcini specifice . (din buget) to budget. a redacta) to draw up 2.economic assistance ~ extern . provision/food store aliniere s. 1. mtr-o economic. to vote 3. (dr.t. to add/to adjoin/to subjoin to. de publicitate. alienable alienare s.

delay 2.dole ~ individuals .fit packing ~ refolosit .(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets.) to lash. postponement. ciitii) encasement.30 ALO-AMB ~ de familie .n. pawn a da/a lasa ~ .) adjournment 3.seaworthy packing ~ necorespunzator .packing extra ~ inclus in pret .blister pack ambalare s. (a pdsui) to reprieve.child benefit ~ pentru grevi§ti . pack.t.packing not included ~ pentru cadouri . to wrap up.f.strike benefit/pay alonja s.) lashing. fastening.giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta .n. (in sad) to bag. (in baluri) baling.f.inadequate packing. to put off.t. wrapper ambasada s. (de cadouri) giftwrapping ambalator^.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor . (in Idzi.t. to pack up. packer. (in sad) bagging. to continue 3. wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export .food/victualling allowance ~ de tmbarcare . destinatd andosdrilor succesive) allonge. (pdsuire) respite. to bind amarare v.export packing ~ de ma§ina . to redeem.(mar. 1. (mar.t. (a intdrzia) to delay 2. (dr.t. to respite amanare s.(pentru copii) family allowance ~ de hrana . sacking.f. packing.f. (dr. 1. to secure. (pagina atasatd unei cambii.making fast. (in Idzi.working fastening amana v. securing. grace ~ sine die .t. (incdrcdtura navel) (mar. to lay over. to fix. crating.capitation grant ~ pentru copil . cutii) to encase. strapping ~ pentru mare . to fasten.machine packing ~ defectuos . package. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s. to postpone.adjournment sine die ambala v.) to adjourn. alternative alternative nonmonetare .securing for sea ~ temporara . rider alterna v. to ransom amaneta v. pawnage amara v.waterproof packing ~ facturat separat . wrapping. to alternate alternative s.to take out of pawn.packing included ~ maritim . unsound package ~ neinclus in pret .) shipping allocation ~ de §omaj . packing. fixing. to package.returnable package ~ transparent . embassy .second-hand package ~ returnabil .w.to pawn a scoate de la ~ .kraft paper ~ etan§/impermeabil . (in baluri) to bale. to pawn.f.f. binding ~ a caricului/incarcaturii . to put in pawn amanetare s. overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului .

(cont.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar .peak year ~ universitar .cattle fittings ~ pentru cereale . to site. 1.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v.(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists.accelerated depreciation ~ cumulata .vintage year ~ curent . admiralty amnistia v.working year ~ de referinta . to place. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. penalty. (a unei datorii) amortization.f. wear and tear ~ accelerata .f. to improve. 1.t.f.f.construction management ~ forestiera . (a pune la amenda} to fine. site. (o casa) to fit up.accounting year ~ cu vin de calitate . (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit. to better ameliorare s. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. year ~ civil/calendaristic .m. ambassador ~ plenipotentiar . to penalize amendamenti-. berth fittings ~ pentru animale .passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v. location an s. analyst .AMB-ANA 31 ambasador s.plenipotentiary ambulant adj.level payment amortization ~ libera . to sink. to write off 2.m.berthing facilities. to dispose.record/de varf.accumulated depreciation ~ fixa .straight-line depreciation ~ in sume fixe . {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize. to improve.n. amendment amenda s. strolling ameliora v. penalty amiralitate s. fine.current year ~ de productie . to amnesty amortiza v. (o lege) to amend 2. pi.academic year ani de munca . itinerant. (a imbundtdti) to amend.grain fittings ~ pentru pasageri . (a echipa) to fit out. 1. to arrange.m. (a mobila) to furnish 2.t.harbour accommodation amenajari de dana . to locate amplasament^.) depreciation.civil/calendar year ~ comercial . facilities ~ de santier . fittings.f.soil improvement amenaja v.t. to make better. to lay out. to clear off. improvement.t. depreciable amortizare s. to appropriate. {ale navei) accommodations. 1. betterment ~ a solului . ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj.forest management ~ portuara .commercial business ~ contabil .t. (un oras) to plan.t.n. sinking 2. accommodation 2. survenitd in cursul perioadei de functionare.fixed depreciation ~ in cote egale . 1. arrangement.fiscal year ~ .

(cont. depdseascd pragul de rentabilitate.breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului . (a defaica) to break down analiza s.) transaction analysis .(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa . (defalcare) breakdown ~ a breselor .} shop audit ~ a vanzarilor in adancime . breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar . stocuri. fin.quality survey ~ a cheltuielilor de capital .sales analysis. to analyse.investment analyst analiza v. adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont. in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului . publicitate etc.assay ~ a tranzactiei .(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.debtor age analysis ~ asociata .accounting analysis .(evaluat de un investitor.a valorii .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic ..(fin. analysis.(cont.investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .due date analysis ~ a seriilor cronologice .) risk analysis ~ a riscului politic . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor . tabele) chartist ~ de investitii .(care intocmeste grafice.f.) break- -even analysis ~ a preturilor .capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .) funds-flow analysis ~ a investitiei .t.system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .job breakdown ~ a concurentei .32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .

ANA-AND 33 ~ cost . to drydock andosa v.beneficiu .procuration endorsement .economic analysis ~ factorials .financial analysis ~ globala . inquiry.market survey ~ de teren .(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants . (mar.(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.t.(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate. andosator andosare s.marginal analysis ~ pe categorii .qualified endorsement ~ de complezenta . 1. endorsable andosant v.(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics .f.incremental analysis ~ intrare-iesire . (studiu) survey ~ de opinie . endorsement ~ completa . a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .bulk analysis ~ incrementala .market analysis ~ de portofoliu .t.opinion survey ~ de piata .(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.accommodation endorsement ~ defectuoasa .) to dock.macroeconomic analysis ~ marginala .factorial analysis ~ financiara .endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .facultative endorsement ~ in alb .percentage analysis ~ statistics . (sociald etc.category analysis ~ procentuala . to back andosabil adj.social investigation andoca v.) investigation.measure analysis ancheta s.(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata .f.incorrect endorsement ~ facultativa . a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.) portfolio analysis ~ de trend .unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .) inquest.umpire analysis ~ de grup . de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .(a unei ramuri industriale. (un efect de comert) to endorse.(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics . investigation 2.field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .) strategic analysis ~ structurala . (dr.endorsement in blank ~ neconditionata .sample survey ~ sociala .statistical analysis ~ strategics . profitui etc.

beast of draught ~ producator de lana .{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. annexed. {dependinta} annex.m. pedigree stock ~ vii . to pledge/to bind oneself (to) 2. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s.f.annexed herewith ~ la prezenta . (ca ucenic) to indent.staffing angajat. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^.regular endorsement ~ restrictiva .pack animal. to append.(in avaria comund) (asig. appurtenance angaja v. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . wholesale angrosist s. pledge. {obligatie) obligation. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd. (datorie. (intr-un serviciu) to become employed.bloodstock.s-. dependency. annexed. annex./n. hire. (o nava) to book. ensemble. to hire (on).second endorser anex adj.rn. enclosed anexa v. aggregate . to indenture 2.r. to fix 3. 1. pdstrdnd un anumit stoc de marfd. (alaturat) enclosed ~ alaturat .f. animal . to annex. wholesale dealer/ merchant. (a implied} to involve v. liability.de povara .outstanding liability ~ scris .attached hereto anexa s. mar.34 AND-ANS ~ reglementara .restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^. (in plic) enclosure 2.previous endorser ~ ulterior . 1. (de naturd contractuala) indenture 2. (la un document} rider.) average bond ~ de garantie . to employ.rn.to pledge the liability of angajament s. endorser. {intr-un plic) to enclose anexat adj.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant . backer ~ precedent . to go into service ~ raspunderea .subsequent endorser al doilea ~ . (a se obligd) (sd) to engage oneself (to). pasiv) liability ~ de contributie . to hire. schedule. full-time employee angro adv. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor.rt. beast of burden ~ de tractiune . n.t. commitment. 1.suretyship ~ eventual .wool bearer animate de reproductie . person engaged/employed ~ cu norma intreaga .n.t. endorsee andosator-y. to take in one's service. 1.whole timer. employment. wholesaler.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr. to join.) escrow angajare s.n. engagement.

anterior (to). letterhead anticipa v.prime/chief contractor antrepriza s.advertising directory ~ statistic . warehousing antreprenor s.product mix antedata v.. annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor . beforehand antidumping s.inflationary expectations ~ rationale .harbour warehouse ~ vamal .f.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati.portuar . work by contract. to anticipate. antidumping antiinflationist adj. yearly. priority ~ a inventiei .catalogued data set ~ de elemente . to foredate antedata s.n.warehouse ashore .(a mdrfurilor) (mar.n.i.wharfinger ~ de constructii . expectativa) expectation ~ si temporizare . prior (to) anterioritate s.consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm .f. to antedate.loading contractor ~ de pompe funebre .) landing coniractor ~ de incarcare .n. public storehouse antrepozitare s.f.f.to put out to contract a lua in ~ .t.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity . to forestall anticipare s.master-builder.undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi . anticipation.f. building contractor ~ de descarcare-primire .m.priority of invention aatets.to contract for. contract for a work a da in ~ .t. entrepreneur.n. first draft anterior adj.m.statistical yearbook anuitate s. entrepot ~ de consignatie . warehouse. storehouse. yearbook. n. antedate anteproiect s.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate . (SUA) tariff reformer antitrust adj. annually anuar s. fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret . enterprise.trade/commercial directory ~ de publicitate . yearly. antitrust antrepozit s.f. undertaker ~ de chei .(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj. directory ~ comercial/al societatilor comerciale . annual adv. transporter ~ general .housing development ~ de produse . anticipated adv. to take by contract anual adj. heading of a letter. undertaking. enterpriser.bonded/customs warehouse. contractor. (asteptare. preliminary/previous design/plan/project. anti-inflationary antiprotectionist s.price expectations ~ inflationiste . anteriority. previousness. v.haulage/cartage contractor.(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte .

to void.to advertise in a newspaper. to vacate. (o lege.newspaper advertisement ~ publicitar .congested waters ~ de pescuit .(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v. (a unei comenzi. to put an advertisement anunta v.f.) to render void. a casa) to overrule.polluted water ~ potabila . suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s.n. mechanism ~ de productie . (dr. (o datorie) (cont. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar .t.perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata . 1.) reversionary annuity ~ sigura/la termen .f. (reziliere) cancellation.fishing waters ~ industriale .(pentru navigatie) closed waters ~ maritime . (a revoca) to revoke.36 ANU-APE ~ aleatorie . voidance. to undo.continental waters ~ costiere .) (abrogare) nullification.(as ig. appliance.) to write off 2. apparatus. to reverse. (marina) machine. to repeal anulabil adj.) to advertise aparat s.) withdrawal.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens .production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler.) (a abrogd) to nullify. to disannul. sampling device aparatura s. (in ziar. annulment. un testament etc. (a rezilia) to cancel.(asig.) terminable annuity ~ prin reversiune . a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata . (a respinge. voidance anunt s. apparatus.maritime waters ~ nationale . to announce.) to withdraw. (dr. disannulment.) deferred annuity ~ perpetua . notification. cancellable. vacatable anulare s.s'. (fluturas. voidable. (in ziar) advertisement.) invalidation.f. equipment ~ electrocasnica . announcement. (instrument) instrument.t. (printr-un afis) to bill.white goods apartament. to void. apathy ~ la cumparare . device.n. defeasance.drinking/potable water ape continentale . (informatie apdrutd in ziar) insertion. to annul.f. a unui credit etc.intemal/interior/inland waters ~ Internationale .(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar . flat. commercial. (o comandd. la radio etc. avoidance.inland waters .(asig. write-off 2.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s.international waters ~ inchise . notice. anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama . un credit etc. (a contramanda) to call off. 1. (a unui testament etc.industrial waters ~ interioare .f.(a unei polite de asigurare de viatd. (afis) bill. (mecanism) gear.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast. (a unei datorii) remittal. to notify. water ~ poluata .

contribution ~ de capital .to understock aprovizionare s.territorial waters apel s. (dr. to reclaim apelant s.short-run supply ar s. cont. to assess v. to appropriate 2. to evaluate.f. tillable aranjament s. appealing party. to sanction. arable.(bur.n.t.n. fin. to supply. cont. o stampild) to append. ( cu materiale.to lay/to lodge an appeal. to arbitrate.m.f. (dr.APE-ARE 37 ~ navigable . 1.t. estimate. assessment 2. (a evalua) to appraise. victualling. effluents ~ teritoriale . (unitate de mdsurd) are ara v. (evaluare) appraisal. arrangement.friendly arrangement aratura s. call 2.fin. to till arabil adj. to victual.t. evaluation.t.) to stock.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt . (un conflict) to settle aplica v. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s.. to take/to lay in a stock/supply.waste waters. settlement ~ amical . (o semndtura. ( cu alimente) to provision.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . (dr.r. catering ~ institutionalizata . appropriation 2.) appellant.) index arbitrage .) appeal ~ de sinistru . piese etc.assessment of market prospects ~ a unei valute .{mar. tillage arbitra v. to buy in.navigable waters ~ portuare ..t. 1..) distress/SOS call a declara ~ . to provide oneself ~ excesiv — (o piatd. (cu alimente) provisioning.) to convert apropriere s. (dr. tilling 2.m.contribution of capital aprecia v. 1.) covered interest arbitrage ~ de indici .harbour/port waters ~ reziduale/uzate ..t.planning permission apropria v. to plough. un magazin etc.n.) to appreciate apreciere s. to estimate.) conversion aproviziona v. approval ~ a cadastrului .f. to cater for v. (arat) ploughing. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita . 1. (a furniza) to furnish. 1.) to overstock ~ insuficient .r. (un diferend) to umpire arbitraj s. to affix apart s.t. supply.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .f. (a valorii unui activ) (bur. (bur. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2. 1. to approve. (o lege) to enforce 2.) appreciation ~ a capacitatii .n. ploughland. (furnizare) furnishing. (a ratified) to ratify.t. (intelegere) agreement.f. plaintiff in appeal aplana v.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v.(fin.

overdue debt arima v. tree ~ de decizie . (intindere) extent.e} to harmonize 2.t. owner ~ administrator . (dotare cu echipament si materiale) fitting out.s'. (a da sau a Ilia in arenda) to lease.rack-rent . leasing.tenant for life. archivist.f. to outfit. (zond) zone. lessee. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an . arbitrator.a-honai.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^.tenant at will ~ in cota indiviza .tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ . (afrxa incdrcdtura unei. keeper of the records arhivas. exchange arbitrage arbitru s.Inchirietor chartered/freight contractor .i 1.n. arbiter arbore s. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r. to rent. expanse ~ a vanzarilor .standard/ sterling silver arhivar s. liiigoiiri .m.supiimentara .excesiva . [a luu in arenda} to tenant arendare s.) decision tree arenda v.m./H.berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp . (a incadra cu echipaj o navd) to man armare .f.tenant in common ~ pe viata .m. life tenant arenda s. silver -• in. (incadrare cu echipaj) manning armatorA'. records arhivele statului . (dare sau luare in arenda) lease. (drept) lease. (o nava) to fit out.to grant/to iet out on lease a lua in ~ .perpetual lease . to commission 2. (d!fe"te' . area.t.sound stowage arma v. (plata) rent -. archives.managing owner ~ al navei de linie . (mar. stowing.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ .(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.n.m.»{ na\ lositor . 1.arbitrage in/of exchange. (siiprafatd) surface. (luare in arenda) tenancy arenda? s.f. commission 2.) shipowner.f.f.) 1.speculative arbitrage ~ valutar .fara contract -.t./ (mar.tenant from year to year .owner and charterer armoniza v. arrear.public records arie s. outfit.38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ . nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s.pe viata . leaseholder. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta .to lake on lease ar^mts.silver bullion ~ monetar/cu titlu legal .

best buy artizan s.luxury article ~ de ordine .) strategic fit arta s.consumer goods ~ de lana . pi.) exceptional items ~ extraordinare .) compound entry ~ vandut in pierdere .woollen goods ~ de lemn . bord) (mar ) ieUison .woodenware ~ de menaj . extraordinary items ~ returnate . ':e:.n. goods. materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.staple exports .!. wares ~ contabil .{ca origine) genuine article ~ impozabil .ironmongery ~ de larg consum .handicraft.haberdashery ~ de moda ./' {a incarcutiin.export ~ de fond . (comercial) article. handicraft arunca v. craftsmanship articol s.import. necessaries ~ de sezon .paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului . handmade artizanatj-.{cont.small ware ~ de mercerie . {de lege) article.n. artisan. foreigner ~ de inchidere . leading article ~ de import . craftsman artizan al adj.(cont.best seller ~ garantat .seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot.f. to cast/to throw overboard ariincare .c.f.) closing entry ~ de lux. {mdrfnn.t. 1. art ~ a decorarii vitrinelor .(in ziar) city article ~ fara cautare . handicraftsman. (de ziur) article 2.{editorial) leader. item 3.window dressing ~ mestesugareasca .(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man. hamionization ~ a taxelor vamale .entry.{cont.semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ .) transfer entry ~ debitor .'.(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice .sanitary articles ~ semifabricate .(cont. item ~ de export . oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale .{cont.fancy goods ~ de papetarie .de fierarie .{cont.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s.proprietary article ~ recapitulativ .m.{cont.) to jettison.(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat .(vdnzdtorului} saSes returns. returns inwards ~ sanitare . commodity.taxable article ~ patentat .) debit entry ~ economic .) suspense entry ~ de virament ..

f.(mar. (a da cele necesare) to provide 2.) operating trim ~ de mar§ . to normalize 3. to give earnest (money) for asambia v.(asig.(mar. (a activelor de cdtre un falit. (a unui rise) cover. 1. a adevdrului de cdtre un asigurat etc.) concealment asesor^.personal liability insurance ~ de renta viagera . mar. (impotriva) to insure oneself (against). handsel a da ~ .group insurance ~ concurenta . (un rise) to cover. 1.(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export .life annuity insurance ~ de somaj .f. advance (money). mar.r. a redresa) to improve.bank deposit insurance ~ a garantiei .t. (o miastind) to reclaim. (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare .t.quality assurance ~ a caricului/incarcaturii .liability insurance ~ auto . ensuring. (finantele) to reorganize ascundere s. o baltd) to drain 2.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig.f. mar. to ensure.40 ARU-ASI arvuna s. (a imbundtdti. (dr. public liability insurance ~ de raspundere personala . securing.) assessor asieta s. (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2.to bind a bargain arvuni v.third-party insurance.automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . assurance 2. to assure 3. 1.property insurance ~ de raspundere civila .t. (o proprietate maritimd) to underwrite v. earnest (money).) freight insurance ~ a raspunderii .) outfit insurance ~ de la depozit la depozit . (impotriva) to insure (against).(asig.) running/sailing trim asigura v.insurance of cargo.m.uneployment insurance .livestock insurance ~ a calitatii . \.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase . (tin lac.hull insurance ~ colectiva .f. (a garanta) to secure.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor .t. a pierderilor) insurance. to assemble asana v. to take out an insurance (against) asigurabil adj.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor .(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! . insurable asigurare s. (impotriva accidentelor. (maritimd) underwriting ~ a animalelor . {de viatd) assurance.export credit insurance ~ a depozitului bancar .guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului .

) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .mutual insurance ~ partiala .) insurance free from particular average ~ flotanta .(asig.theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .river insurance ~ generala . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.marine/sea insurance ~ mobiliara .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .movable property insurance ~ mutuala .whole life insurance. mar. war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii .life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .partial insurance ~ pe viata .ASI-ASI 41 ~ de viata .third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance. payroll deduction insurance ~ dubia .all-risks insurance .(asig.fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .floating/open insurance ~ fluviala .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .engineering insurance ~ pentru toate riscurile . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.insurance against damages ~ Impotriva furtului .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa . mar.

} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur. mar.fully insured asigurator s.de intrajutorare .de stat . 1.state/national insurance .development assistance ~ sociala . 1.Lloyd .[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.il earicului .mutual insurance association ~ de economii si credite .. association. i relief ^. tc. into partnership asociatie s.?.) underwriter . insured s.(SUA) savings and loan association .senior partner ~ putin cunoscut . (economica) partnership ~ de asigurare mutuala . (cu) to associate (with).social welfare.r. mar. aici.marine underwriter . {anuor} assistance.».managing partner ~ cu numele .maritime pe caile navigabile interioare .inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj.leading underwnter asimetrie .Lloyd's underwriter .(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala . insurer..nominal partner ~ principal . assistant -. fin.{at corpuhd navei} hull underwriter .issociation -• patronalii .(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .legal aid ~ maritima/pe mare . to enter into partnership (with) asocial..freight underwriter .•.additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate .(asig.family firm nonprofit unicorporated .casco .trade' association prolesionala/necomerciai.42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea ..principal .m.technical assistance asocia v. insurance carrier integral .(comanditar.(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare .sole trader a lua pe cineva ca .economic assistance ~ juridica . conferit de structura elerogend a acesieia.maritini . (asig.f.. partner ~ activ . partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar .) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara .m./.medical/health insurance .f.welfare/social worker asistenta s. insured person.de navlu . asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica .m. welfare work ~ tehnica .quasi-partner ~ in participate . (socielate) society 2.cargo underwriter -. associate. ~ economica ..social .administrator .' .junior partner ~ unic . cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.to take smb.active/acting partner .

(cum) as ~ cum este prezentat .i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man. (un nivel) to reach. to gain."' works atesta r t.fodder rotation asorta v.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile.cultural attache ~ comercial .inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un.) assortment. to fit 2./•?.Tn medie .n. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit . to sort: to match.waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile .commercial attache ~ militar . 1.assumption of credit risk asa adv.testimonial atinge v. range. 1.(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta . (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops.variety of patterns ~ in vanzare .. (corn. to attest.military attache atelier s.ASO-ATI 43 ~ voluntara . workshop. (un scop} to achie'\ e.t. shop ~ de montaj . in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats. variety ~ de e§antionare . crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer .n.) grounding atltudine s. attache ~ cultural .to average ~.t. to suit.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist. (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s. floating facton.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (. attitude . waiting 2. (economica) partnership ~ fara contract . (speri.sales mix asumare s. salanat cnn.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'.f. to attain.small plan! operation ~ plutitor .assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic .partnership at will asolament s. association.n.(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s. certificate . workshop ship/vessel. to certify atestat s. o suma) to run to 2.machine shop ~ meste§ugaresc .) (but.de recomandare .f. 1.(mar.) expectancy ~ la descarcare . (') cifrd.''".''.f.) repair ship/vessel.m. to assort.'n.pragul de rentabiSitate . {a realiza) to achieve . estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de.to breai< even atin^ere A/.

(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s. assigning ~ a actiunilor . la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern . austerity autarhie s. bulk lorry . (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition. auto-ignition autobuz s.(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man. (automotive/motor) truck ~ cu remorca . tank lorry/truck. to assign atribuire s. genuine. fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v./in custodie . gold ~ afectat.. function atributii de serviciu .f.f. to certify.(felul in care diferite persoane se raporteazd. autarchy.marketing audit ~ detaliat .n. prerogative. (de serviciu) duty. audience ~ captiv . competence.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s.nonstandard gold aurifer adj.f.n. in procesul ludrii deciziilor. (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori.n. attribute ~ evident/caracteristic . (motor) lorry. . gold-bearing austeritate s.f.n. allotment. n.(al unui produs) salient attribute atributie s.home audit ~ de marketing .banking audit ~ casnic .f.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent .standard gold ~ nemonetar . to legalize. genuineness autentifica v. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s.functions audienta s. (despre o copie) certified ~ si valabil .continuous audit ~ social .gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal .f. authenticity.allotment of shares atribut^.f.t. (insdrcinare) task.t.n.f.44 ATI-AUT ~ in fata riscului . bus. road tank car/tanker. authentic. to allot. (la notarial) to notarize autoaprindere s.economic self-sufficiency autentic adj. to authenticate. (pentru curse lungi) coach autocamion s. audit ~ al resurselor . autarky ~ economica .motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s. obligation.environmental audit ~ extern . auriferous.detailed audit ~ ecologic .f.) resource audit ~ bancar .

f. tigdri. ziare etc.n.n.7!. outer harbour/port.export licence ~ de import .t.maritime authority autoritati portuare . expressway autotransport s.AVT-A^A autoconsum 5.selling licence ~ scrisa . (a gira o cambje) to guarantee. permit. self-service 2. to authorize. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee.vicarious authority ~ executiva .authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar.f. (pentru vdnzarea de bilete.f.n.n.n.n.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere . automation automobil s. (magazin) self-service store autostrada s. automatic machine. truck/motor lorry and trailer. (publicarea in presd) to release autorizare s.) victualling bill autoservire s. to warrant. outside port avans s.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare .patent licence ~ de export .n. truck haul(ing) autotren s.t. authority ~ civila . internal financing autoimpunere s.f. authorization ~ de retragere . to warrant avanport s.) general average deposit .line authority ~ maritima . utility car/vehicle autovehicul s. surety for a bill of exchange avalist s. crane tmck. (a permite) to allow. tourer autoutilitara s.revenue authority ~ ierarhica . (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need.n. earnest (money). to permit. guarantor avaliza v.test car autoritate s. automatic s. motorway.m.) slot/vending machine automatizare s.n. (a either a o licentd/autorizatie) to licence.f.{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s. trailer truck autoturism s.harbour/port authorities ~ vamale . sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s. authorization. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s.executive authority ~ fiscala . (motor) car.f.civil authority ~ delegata . power-driven vehicle aval s.f.f. self-taxation automacara s.f. 1. advance (money). truck crane automat adj. touring car. handsel. self-financing.customs authorities autoriza v. motor vehicle. licence ~ de brevet . (SUA) automobile ~ de proba .f. (motor) car. mar. (a impunerii. {a imputernici) to empower.f. (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig.

to be promoted avantaj s. advantageous.account of payment ~ in numerar . (in junctie) to advance. profitable. 1.(asig.46 AVA-AVA '. to pay in advance.advance on bottomry ~ din navlu . mar.) average 2. 1. (pe cinevd) to promote 2.(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv . to damage avariat adj..assets and drawbacks avantaj os adj. mar.i. damage. (bani) to advance.damage by handling ~ evaluabila .{asig.de tmprumut maritim .(mar.(asig. 1. mar.(asig.) foreign general average ~ comuna $i salvare . mar.(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale.anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata .} hidden damage ~ comuna .chafing damage ~ produsa de sudatie . mar. (asig.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje .sweat damage .(asig.') general/gross average ~ comuna in strainatate . fortei de mimed etc. pi. damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile . advantage 2. to make an advance payment v.(asig.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava . fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd. favourable. mar. beneficial avaria v.) damage through grounding/stranding ~ de manipulare .f. (defectiune) breakdown.) collision damage ~ de e§uare .accidental damage ~ anticipata/probabila . (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut .wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare .) general average and salvage ~ de abordaj . mar.advance against goods ~ in contui platii .cash advance avansa v. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals .damage done/incurred ~ produsa de apa marii .n. mar.) freight advance ~ in contui marfurilor .) particular average ~ produsa .t.heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars .t.(asig.

) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.n.(asig. poultry farmer/breeder avicultura s.to have a connection/ relation to avere s.n.to be in request/demand. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere . immovables.charter plane ~ de linie/curse regulate .(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut .airliner ~ de pasageri .) berth note ~ de atribuire a actiunilor . personalty ~ mobiliara si imobiliara . aircraft ~ charter . chattels (personal). confirmation slip ~ de convocare .civil aviation avicultor s.letter of allotment. aviation ~ civila . 1. reality ~ mobiliara .t. notice. aversion ~ fata de rise .(asig.to have the first refusal ~ legatura cu . allotment letter ~ de concediere . (air)plane. shipping advice . wealth ~ imobiliara immovable property.f.to be in the red ~ cont deschis la banca .f.to bank at/with ~ drept de optiune .commercial/transport aircraft.movable and immovable property ~ sub tutela . air carrier aviz s.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa .to make fortune avers s. movables. forwarding agent's notice.AVA-AV1 47 produsa de valuri .) apparent damage avarii acceptate si evaluate . advice: notification 2.trust fund a face ~ . fortune.movable property.(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit .(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie . mar.(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s.n.m. (al unei monede) obverse aversiune s.(de spatiu pe nava) (mar. chattels real.to get the best of the bargain ~ cautare . (sfat) advice. (economic) boom avea v. (pdrere) opinion ~ competent . acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement.(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri. poultry farming avion s.n.) agreed and liquidated damages avants. to go off/through ~ cent debitor . (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport . to have. (mar.f. damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila .advice of dispatch.expert advice/opinion ~ de angajament .passenger aircraft. mar.f.wave damage.) advice of shipment. note.notice of dismissal ~ de confirmare .

demand note ~ de primire .national wealth axa s. rich. asylum. attorney (-at-law).attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ .f. wealth.(mar. n.public wealth/property avutie s.(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .) shipping note ~ de incetare a platilor . (in instantele superioare) barrister.(mar.t.(asig.. to advise.delivery advice ~ de nava .) accepted notice of readiness ~ de neonorare .notice to suspend payments ~ de livrare .f. ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s. (pentru bdtrdni.f..f. sdraci) almshouse . wealth ~ nationala .48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare .(mar.(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului . (in instantele inferioare) solicitor.n.(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s. (a avertizd) to warn avizare s. advice. to give smb.(in teoria subiectivd a consumatorului individual. a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava .to take legal advice avocatura s.sailing advice ~ de incasare .la rand" . property ~ public .(mar.gata de operare" . advocate.n.collection advice ~ de incarcare si expeditie .) notice of interest declared ~ a tncasarii .notice to pay ~ a sosirii . legal/lawyer's profession.(navei. notification ~ a interesului asigurat . assumption ~ a preferintelor revelate . notice. (a instiinta) to inform. (despre close) propertied. billboard avocat s. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta .gata de operare" acceptat . wealthy.advice of collection ~ a plecarii . proprietary s. to notify. lawyer..) sailing notice ~ a scadentei . notice.) notice of readiness ~ de nava .) stem note avizier s. notice/poster board.m. able in estate. well-off.notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v.f. bar avut adj.(navei) (mar. axis ~ temporala .

(pair of) scales. ballast. 1.f. to give smb.) balance ~ a concesiilor . tip. (c. (un cont) to balance. (mar.to give smb. pack. (cdntar) balance. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana . lastage ~ la plecare . to tip smb.(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica . fin. luggage.) metal ballast.B bac§i§ s.(mar. (load) pack ~ cu invelis .) trial balance ~ financiara .t.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta .(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati .wrapped bale ~ de bumbac .f.(cont. (cont. for himself.(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala .) (shingle) ballast. tie vote. bale.m.) departure ballast balasta v.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare . ballot..steelyard. weighing machine 2.n.cotton bale ~ de marfa .financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila . (balot de marfa) bale. (monedd) coin 2. baggage bal s. money bani activi .n. gratuity. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati .f. package ~ de bumbac .cotton bale balansa v.(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala . whaleboat balot s.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor .n. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala .n. load pack balotaj s.(situatia financiara. to even up balanta s.n.bale. gravel sand bed. ballotage ban s. bagaj s. ballot.decimal weighing machine balast s.balance of trade.n. a gratuity. baksheesh. smth. douceur a da cuiva un ~ . 1. to ballast baleniera s. pi.t.balance of concessions ~ comerciala .

clearing bank ~ de concentrare . bankers'/parent bank ~ comerciala .f.{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi . small change/coin/money.consortium bank ~ de credit . commercial/trade/trading/merchant bank ~ .change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici . land bank ~ beneficiara .savings bank.to get value for one's money bancar adj.(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money.(institutu financiare.public funds ~ reprezentativi .remittance ~ faisi . banking.(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .to hoard up money a-si valorifica .change. black money ~ neinvestiti .data bank ~ de depuneri . banca s. cash-in-hand ~ lichizi . (in Marea Britanie.(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .paper money ~ de plastic .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont .bank of commerce.agricultural bank. loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari .(desemnata de un consortiu bancar so.bank of deposit. bank ~ .(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati .dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .corespondent .agent .to lend (out) money at/on interest a strange ~ .cash.(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring . ready money ~ marunti . bank.50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita .(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi ..(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash. . band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .central/national bank.(numerar intrat in casierie) cash-in.checkable money ~ scumpi .housekeeping money ~ de hartie .real money ~ expediati . deposit bank ~ de economii . money squeeze a da ~ cu dobanda ..credit bank ~ de date . administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala .smart money ~ potriviti .

BAN-BAR similare bdncilor. railwaycrossing barrier. bank note. (c.state bank ~ de virament . (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale . automatic teller machine. exit barriers ~ de intrare .(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra . in SUA.f. care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune . soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate .(a unei firme pe o piatd) barriers to entry. (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s.bank of issue.general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s. barrier.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra .) barratry bariera s.f. bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s.container .) railway gate.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd.nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari . note issuing bank ~ de investitii .(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher .investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat .(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare .f. (unitate de capacitate) barrel barja s.f.floating barge container . barge ~ .reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor . banker. poduri etc. financier bancnota s.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara . paper currency.f. entrance barriers ~ netarifare .(a Casei de Compensate din Londra sail.s-. cash dispenser.n.t. (un cec) to cross barare s. note. (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s. (SUA) cashomat bancruta s.f.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere . care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig. (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele.) toll bar/gate. mar. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii .f.w. (a unui cec) crossing ~ generala . (SUA) bill.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare .f. (unitate de capacitate) bushel bara v. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.f.m.

sports base/grounds ~ tehnico-materiala .f. basin ~ carbonifer .n.(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior . to coin.n.baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s. lucrative bel$ug s. harbour.n. abundance. agregat monetar care include activele monetare lichide.(asig. grocery 2. baza(a)r ~ de binefacere . (al unei plati.lien holder ~ alternativ . harbo(u)rage ~ portuar comercial .dock (basin).(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export . to stamp batere s.f.) dry dock ~ pentru petroliere . beneficiary.(mar.(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana ... provision dealer/ merchant bacanie s.(mar.n. (de pe urma) to derive advantage (from). to profit (by). to emboss. plentifully beneficia v. opulence din ~ .) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac .barometer of the market barter s. (de moneda) mintage.air base ~ de active . (co/n.production basis ~ militara .) annuitant ~ al unui drept de retentie .technical and material resources/supplies bazin^. to turn smth. harbour/port basin. base.military base ~ monetara .income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal . activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala .(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere. 1. money.oil dock ~ portuar . yielding money. (moneda) to mint. moneymaking.t. coinage bazar s. to account.naval base ~ sportiva . to strike.in abundance. basis ~ a profitului . pecuniary banos adj. remunerative. pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar. al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati .coal basin/field ~ de manevra .basis of assessment/ taxation..m. existente in medie mtr-o perioadd de timp.'\ bulk handling cargo dock ~ de radub . (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2. precum rezervele bdncilor comerciale. (meserie) grocery trade banesc adj.export dock ~ portuar deschis . grocer. to benefit (by) beneficiar s.52 BAR-BEN barometru s.supply base ~ de impunere . profitable. 1. to derive profit (from).m. tax assessment/base ~ de productie . numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale.asset base ~ de aprovizionare .n. barometer ~ al pietei .(al unei cambii.inner dock bacan s. paying. al unui cec) alternative payee ~ de venituri . plenty.) barter bate v.(mar.f. (magazin) grocer's (shop).i. (bogdtie) wealth.commercial dock ~ portuar cu maree .

intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu . benefit.n. to (build with) concrete bianual adj.n.(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat .n. biannual.) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .to draw up/to strike the balance of.light naphtha beton s. (profit) profit. privilege ~ aleatoriu .operating profits ~ de pensionare .to make a profit a se solda cu ~ .n. to sum up bilateral adj. petrol. (dr.retirement benefits ~ descrescande .) bilateralism bilet s.f.passive balance ~ social .surplus earnings beneflcii considerabile . theatre ticket.general balance sheet ~ de lichidare . (corn.gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura . (contabil) balance sheet 2. revenues. gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea . return 2. gain.) contingent beneficiary ~ fictiv .reinforced/steel concrete ~ de ciment .f.) (railway) ticket. concrete ~ armat .) joint beneficiary beneficiu s.to come out of the red benzina s. {cu sens figuraf) to survey. 1. statement ~ consolidat .f.(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit . bilateral bilateralism s.{c.diminishing profits ~ reduse . (raport) report.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.heavy naphtha ~ usoara . shot crete betona v.BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig. semiannual bilant s.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .) half-fare ticket .n. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus . • (SUA) gas(oline).{c. (pentru un mijioc de transport in comun) fare.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .contingent profit ~ brut .to share in the profits a realiza un beneficiu .considerable/ hefty profits ~ de exploatare . {la teatru) (admission) ticket. proceeds.profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ . 1.) benefit. {c.scanty profits ~ scontate .cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat .{bilantui unui grup.t.built-up concrete ~ torcretat . earnings.gunite.f.(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui . to review.

bank note. biodegradable bioeconomie s.tourist ticket ~ de peron . to freeze.f.f. bureaucratic biroeratie s.f. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit . block ~ Hnanciar .(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui. office.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus . 1. blockade ~ economica .} transfer ticket bilunar adj.promissory note. information bureau/office ~ de ipoteci .site/job office ~ de verificare a solvabilitatii . (casa) apartment house. credite) to block.mortgage registry ~ de mesagerie ./. frozen boala s.(c./ block. nch.) weekend ticket ~ direct .{c.travel bureau ~ vamal . (fin.return ticket ~ in circuit .receiving house/ office.f. block 2.f.54 B1L-BOG ~ de banca . \. illness. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere . double standard biodegradabil adj.f. parcel office de plasare .(c.s'. (de dwatu) disease profesionala . bureaucrat.residential building bloca v. bureaucracy. bioeconomics biotehnologie s.platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c.f.credit squeeze blocat adj. well-off/'-to-do: able iii . (conturi.demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume .) to lock away/up blocada s. politic} bloc.to fill up a form bloc s. bimonthly.n. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/. (economic.customs office blancheta s.economic blockade ~ militara . credite) blocked. (blank) form a completa o ~ .) through ticket ~ dus-intors . block (of flats) 3. coalition ~ de agregat . (cu hani) moneyed. (departament) bureau ~ de informatii . (despre conturi.account's obstruction •" a creditelor .industrial/ occupational/trade disease bogat adj.n.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj .f.n. paper money ~ de banca falsificat .f. to block.f.) single ticket ~ valabil/de corespondenta . semimonthly.m. (avtit) wcaithv. biotechnology birocrat s.' office automation birou s.n.military blockade bloca j s.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier . (un capital intr-o investitie nerentabild etc.illiquidity blocare .inquiry office. freeze ~ a contului .full-fare ticket ~ la ordin .unit ~ de locuinte .dud note ~ de credit .circular/round-trip ticket ~ intreg .) bimetallism. red tapist birocratic adj. fortnightly bimetalism s.

(chitantd) receipt ~ de casa .t. boycotting bol$evism s. financial reliability bonus s. note.delivery order. bovmes.cash discount ~ suplimentara/speciala .national wealth bogatii naturale . (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s.n.settlement check ~ de expeditie .de preturi . area (of activity1 '.cash voucher ~ de ie§ire . (despre close) proprietary 2.) allowance.) broker's return ~ al brokerului . (corn.f.natural wealth boicots. bonus bord s.(bur.) schedule of prices ~ de schimb valutar .) timber freeboard borderou s.n. creditworthiness. side by side.(mod de acoslare) (mar. line.f. [corn.to become rich. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon. chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar.de cecuri .scrip bonifica v.check list ~ de cheltuieli .extra allowance/discount bonitate s.n.(din magazie) issue voucher ~ de livrare . to make money bogatie s. (ai navei) board ~ la bord .note of expenses ~ de decontari . voucher. the well-to-do.f. (tie cartela) coupon. (abundenf) abundant. (doineniu} domain. the upper crust a deveni ~ . bolshevism bon s. reduction. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . bonus ~ comerciala .f. freight release ~ de masa . list.f. order. bill of delivery.(titlu de stat. 1.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur .) broker's contract note .ime of business .de ataceri . means 2. {avere) wealth. docket. plentiful.n. boycott boicota v. pi. to boycott. rich man. (detailed) memorandum.j'. (bogatii) the rich (people).reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar . rebate. sphere.(corn. discount.(mar. profusion ~ nationals .exchange contract ~ de vanzare . (horned) cattle bransa s. memorandum of contents.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar.trade discount ~ la cantitate .waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~. to make up/good bonificatie s. ticket. (abundenta) abundance.t.BOG-BRA 55 estate.n.n. branch. (la receptia marfurilor) tally sheet. bill. the wealthy/moneyed classes.) schedule. pi.vuiuinc discount ~ la pretui convenit .} alongside. bordereau. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric.m. heavy s. riches.sale note/sheet bovine s.

(letters) patent ~ de pilot . piece.adverse budget ~ echilibrat .pilot's licence ~ neutilizat .n. si nu pe eel al clientului. appointed by letters patent.(mar. unfinished 2.full-service broker ~ cu titlu neoficial .balanced budget ~ flexibil .ship brokerage brosura s. craft brevet s. bit. patent. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire .sworn broker brokeraj s. (fragment) fragment buget-y. outsider ~ oficial/autorizat .(pentru publicitatea unui produs) promotional budget .f. (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic .n.forester.(care define actiuni inregistrate pe numele sdu.f.preliminary budget ~ promotional . corporation.advertising budget ~ de stat . (parte) part. unmanufactured.f.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . guild. portion. booklet. prospectus. leaflet brut adj. certificate.austerity budget ~ de capital .local budget ~ preliminar .) freight broker ~ la bursa de marfuri .m.interim budget ~ local .(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj.marketing budget ~ de numerar/trezorerie . kerb(-stone) broker. patented.n. 1.to be issued a patent a obtine un ~ .family budget ~ de marketing . raw. (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar. (pe cinevd) to grant a patent/certificate to. broker ~ cu atributii complete .(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .production budget ~ de publicitate .56 BRA-BUG brat s.commodity broker ~ maritim . (sef de brigadd) brigade/team leader.capital budget ~ de familie .shipbroker ~ neoficial . courtage ~ maritim . brokerage.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie .to take out a patent breveta v.n.to apply for a patent a exploata un ~ . (despre produse) proprietary brigadier s.consolidated general budget ~ interimar . (despre profit) gross bucata s. (neprelucrat) crude.) fathom breasia s.t.insurance broker.flexible budget ~ general consolidat . budget ~ de austeritate . (o inventie) to (protect by) patent brevetare s.to work a patent a i se acorda un ~ . cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari . licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie . patenting ~ preemptiva/de blocare .f.incomes and expenditure budget ~ deficitar .curb/outside broker.m. forest keeper/ranger broker s.

daruri ale naturii".(active fixe.(cow.economic goods ~ finale .to pass the budget bugetar adj./!.(cu date despre cursurile zilnice. volumul tranzactiilor etc. cdldura cosmicd etc. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum . bulletin ~ bursier/de bursa .(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .BUG-BUN 57 ~ variabil .to introduce the budget. ligan ~ complementare .customs bill of entry bumbac-y.) exchange bulletin/list. to bring in the estimates a vota ~ . budgetary billeting. (mobile) goods ~ abandonat .(dr.) order form ~ de expeditie .final goods ~ fungibile . dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere . printed exchanges. market report ~ de comanda .vata cotton wool bun adj. pi.(mar. (avere) property.dispatch note ~ de stiri .voting paper. good s.) tangible property .) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu .(mar. list of quotations.(in special nova) derelict ~ alienabil .) corporeal property ~ de capital . fortune.(dr.news bulletin ~ de vot . estate 2. (proprietate funciard) landed property ~ incorporale . immovable/fixed property..) indivisum estate ~ intermediare .n.(dr.) free goods ~ marfare .consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata . cotton ~ brut .) chattels real.consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice . (care s-au scufundat) jettison.cotton bale ~ .(asa-numitele .unalienable property ~ salvat .(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale . (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan. jetsam.(supuse unor transformdri.(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare .commodity goods ~ materiale . real estate.) intangible property ~ indivize . ballot ~ meteorologic .(dr.n.variable budget a prezenta bugetui . 1.weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor .(dr.) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam. cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.alienable property ~ inalienabil .

/.economic welfare ~ nationals .commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale . prosperity ~ colectiva .) ownerless property ~ viitoare .(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private . (inetalic) drum .kerb(-stone) market.58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .private goods ~ publice .substitute goods ~ vacante . (hac) vat.public welfare bursa s. bursarship 2.} actual assets ~ primare .bear market ~ maritima .shipping exchange ~ neoficiala . street market ~ oficiala .f. bursary.produce exchange ~ de valori .corn/grain exchange ~ de grau . kilderkin. (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii .labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale . (^colara.(SUA) wheat pit ~ de marfuri .n.s'.f. welfare.bull market ~ in scadere . cask: (mic) barrel. hogshead.(dr. boutique to speculate on the de hutoi s. capacitate} (mare} butt.) future estate bunastare s. (imitate bushel butic .(dr. 1.(dr. keg. msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente .foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.collective welfare ~ economica . movables.stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare . universitard) scholarship (grant). tun.public goods ~ substituibile .(dr. well-being.organized exchange ~ valutara .(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole . goods and chattels ~ nefungibile .m..(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.metal exchange ~ de optiuni .) chattels personal. personal property/effects.

to miscalculate . computation.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs . home trade cabotier s.foreign trade ~ intern .t. calculation.survey. calamity. aflate in man diferite) great coasting trade. pi. (note de livrare) terms of supply.n. cure pi^nc .managing staff caiet s..media .. telephone booth cabotaj s.process costing ~ al pretului de cost pe loturi .horse power calamitate s.n. (mar.taring ~ a tonajuiui . coast navigation. staff. gift . articles and conditions.f. de alcatuire a bu^eiului. to reckon ~ gresit . calciiiatitin . horse ~ -putere .actuarial calculation ~ al pretului de cost . cabin. computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i.n.. disaster ~ naturala .unit costing ~ aproximativ . berth. (de vapor) cabin.rough estimate ~ economic rational . (de vagon de dormit) berth ~ telefonica . cadastral registry.) coaster.} act of God calcul s. calculus ~ actuarial . calculation.pattern book ~ de sarcini . short-haul vessel.short haul ~ extern .to average calculare s.h. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions.n.costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie . job specifications cal s. stateroom.t.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului . coast trade ship/vessel.C cabina s.specification conditions. cadou s. to calculate. (writing) book ~ de mostre . to make the cadastre of.(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v.call box.natural calamity. land ~ publicitar . coastwise shipping/trade. de la premisa iinui buvet inexisteiit .f. coastal/coasting ship/vessel cadastra v.advertising gift cadre s. real estate re nster) cadastru s.. coastwise ship/vessel.tonnage/vuinri.n.m. present.tax assessment ~ a tarei . to compute. (mar.n. box.f. reckoning.rational economics calculation ~ pe cap de locuitor . to survey and value cadastral adj. coastal shipping/trade/ traffic/transportation. (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar. inshore trade. coasting/home trade. cadastral cadastre.capitation ~ si plata la casa .n. personnel ~ de conducere .) cabotage.

(bur. (SUA) truck.discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .chamber of commerce ~ basculant .n. room ~ agricola .bills in a set ~ de comert $i industrie . dump truck ~ -cisterna de benzina .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar . (de mobila) van ~ pentru scontare .) bull campaign ~ de marketing .short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .f.sight bill ~ onorata .f.CAM-CAM 61 ~ externa .third of exchange camera s.(platibild in strdindtate) foreign bill.documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .blank bill ~ inlocuita .(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna .period/time bill ~ la termen conform uzantei . carman.chamber of commerce and industry ~ de navigatie .platform lorry camionagiu^. strongroom ~ frigorifica .demand bill ~ la termen . (pentru livrdri) delivery car/van campanie s. haulage camioneta s.f.tip/tipping lorry.cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s. chamber.sales campaign/drive.documents-against-payment bill ~ pe termen lung . (SUA) external bill ~ Herbinte . cartage (service).chamber of shipping ~ de valori/tezaur .refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .long (-dated) bill ~ pe termen scurt . selling campaign ~ electorala .petrol bulk lorry ~ de mutari .bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .removal van ~ frigorific . carting.election/electoral campaign . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale .usance bill ~ la vedere .currency bill cambii de incasat .) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur./n. light lorry/truck.platforma .bills payable ~ in mai multe exemplare . campaign ~ a la baisse .sola (of exchange) ~ la cerere .bonded carman camionaj s.chamber of agriculture ~ de asteptare . pickup (truck).marketing campaign ~ de vanzari .bills receivable/for collection ~ de platit . lorry.n.waiting room ~ de comert .(intr-o banca) (safety) vault.

w. (din case) sewer. 3. nomination canibalizare s. (la un post) candidate. (dr. publicity campaign canal s.f.capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte .) hold capacity ~ a navei .waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila . 1. head.de linie .railway terminal. distribution channel ~ de irigatie .) counts of the charge/indictment.waggon-load cantitativ adj.advertising campaign/ drive. (in alegeri) nominee.chief . (check) weigher ~ oficial/autorizat .(mar. (rigold) gutter. amount of cargo ~ de marfa transportata .n. (volum) capacity. applicant (for a post) 2. qualification.available quantity .landed quantity.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata .m. 1. quantitative cap s. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin.shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport . shipway ~ fluvial .f.heads of cattle capac s. ship canal/channel cancelar^.quantity of goods.f. (§ef) head.) capacity. terminus capete de acuzare .62 CAM-CAP ~ organizational.river channel ~ maritim .seaway (canal). (competentd) competence 3.to nominate a candidate candidature s. amount ~ de marfa . (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s. outturn ~ disponibila .f. capability. capacity.gross amount ~ vagonabila . ability ~ a magaziei .(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution.ship canal/channel. (colector) sewer. quantity. navigation channel.) cap capacitate s.less-than-truck load ~ suficienta .(dr. (artificial) canal 2.n.(mar. candidate 3. (natural) channel.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara . (de televiziune) channel ~ de distributee . railhead.fair quantity ~ totala . maritime canal.irrigation canal ~ de navigatie . volume 2.n.) underdeck capacity . (la un examen) candidate a propune un ~ . (de locuitor) head 2. chancellor candidat s.m. facilitate) ability.haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata .economic comandata . specifications of charge ~ de vite . 1.sworn weigher cantitate s. (de sciirgere) drain. legal competence/ capacity. (aptitudine. 1. (limitd superioard impusd dobdnzii.

excess capacity.(dr. cargo capacity/ deadweight.tankage capacity ~ de trafic .stowage capacity ~ de tancare . loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .storage capacity ~ de deservire a docului .de transport a marfurilor de volum .(dr.(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere .) debt capacity ~ de munca .) legal competence/ capacity. carrying / net/ payload capacity. solvency ~ de productie .port capacity ~ de plata .) cargo/cubic capacity.capacity in bulk ~ jurisdictionala .earning capacity ~ de congelare .grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .) ability to inherit ~ testamentara .nominal capacity ~ succesorala . operating efficiency ~ de refrigerare .dock capacity ~ de finantare .gross capacity ~ contractuala .ore cargo capacity ~ de indatorare .(mar.) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage.CAP-CAP 63 .(a navei) weight-carrying capacity.(dr.bruta .carrying capacity '. paying / useful deadweight ~ neutilizata .) testamentary capacity. ability to make a will .productive/ production capacity.(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar. de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire .traffic capacity ~ de transport .(dr.(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin. lastage.(mar.) capacity to sue ~ legala . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .working capacity.idle capacity .cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit . cargo capacity. (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri . fata de cerere) overcapacity ~ in baluri .ability to pay. ability ~ navlosita . burden.(dr.financing capacity ~ de incarcare . payment capacity.) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .(mar.(posibilitatea de a plati prin cambii fi.) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .) deadweight cargo capacity. capacity for work ~ de operare a portului .freezing capacity ~ de depozitare . in consecintd. effective deadweight ~ excedentara .nominala .) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.(a navei) passengers in berth ~ in vrac .

consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial . essential s. dar neemis .(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis . permanent assets.(al unei band) surplus reserve. lockup. meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei . physical capital ~ fix specific .lockaway.measurement capacity. principal. chief. {mar.autorizat.64 CAP-CAP ~ volumetrica .f.principal ~ de dotare . al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital .(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat . ~ activ .(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie. capital.authorized but unissued capital ~ bancar .(capitalul utilizat intr-o afacere.(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix . capital of reserve ~ de rise . activul net) capital employed/ owned ~ autohton .(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital . trap capcana lichiditatilor .(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie .investment capital ~ de rezerva .banking capital ~ blocat/imobilizat .f.n.(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat .) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s.(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute. capital. frozen assets ~ circulant/de rulment . cubic capacity/content capa s.issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale .(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza .domestic capital ~ autorizat .(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj.preference capital ~ fictiv .

(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .state capitalism ~ monopolist .unavailable capital ~ industrial .industrial capital ~ initial . n.inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .loan capital ~ in actiuni .(platibile in rate de actionari) {bur.unissued capital ~ in numerar .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .unpaid capital ~ nominal .in cazul societdtilor pe actiuni .in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital. capitalist .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale. equity capital.(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .corporate capitalism ~ de stat .wild capitalism capitalist adj.human capital ~ variabil .share capital.cash capital ~ liber . in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda . shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential . care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit . (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .sau de parti sociale . capitalist(ic) s. (pras) capital capitalism s.principal and interest ~ transferal in strainatate .initial/opening/seed capital.m. si economica) funk money ~ uman . principal ~ investit .CAP-CAP 65 ~ global .(detindtori de actiuni comune) equity.total capital ~ inactiv/neproductiv .paid-up/deposit capital capitala s.productive capital ~ propriu/al actionarilor . company equity.contemporary capitalism ~ corporatist .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .variable capital ~ varsat . equity of a company.unissued share capital ~ mort/neproductiv .invested capital ~ imprumutat .marfa .{din motive de instabilitate politico.liquid capital ~ .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .f.(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.commodity capital ~ neemis . capitalism ~ contemporan . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .dead/ unproductive capital ~ nevarsat .free capital ~ lichid .

standard cargo ship/vessel ~ universal . (bur.dunnage cargo ~ cu miros specific . shipload.tentative cargo plan cargou s.) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s. carat carburant^.container .sea lorry ~ mixt .(cargo) liner ~ de marfuri usoare . salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn. cargou cargocontainer s. freight. shipful ~ containerizabil .a rezervelor . burden.) cargo.t.n.f. freight boat/camer/ship/vessel.f. scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne. (plastic) card ~ bancar .commodity type stowage plan ~ final . floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard .containerizable cargo ~ cu fardaj .(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves. (SUA) lumber cargo .general-purpose cargo vessel.balance cargo. load.n. fin. capitation (tax).penalty cargo ~ de animale vii .bank card ~ cu cip . shipment. cargo boat/carrier/ship/ vessel.oceanic .coastwise freighter ~ de linie .n.(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . fuel card s.) to capitalize capitalizare s. fin. full cargo/ load. head/poll tax caracteristica s.live load ~ de cabotaj ./M. characteristic (feature).grain cargo ~ de cherestea .. (bur.light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet . freight container cargoplan s.) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa .coasting cargo } ~ de cereale .container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj . mixed cargo ~ aruncat in mare .n.final stowage plan ~ preliminar .(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare . (mar.. all-cargo ship/vessel caric s.chip card ~ cu microprocesor .66 CAP-CAR capitaliza v.n.') capitalization . data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s.smart card ~ de numerar . charge.n. (mar. general cargo carrier/ship/ vessel ~ .(folosit la bancomate) cash card cargobot v.timber cargo. freighter.f.

cargo in bulk.{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .v.clean cargo ~ de produse negre .oil/petrol/petroleum cargo.distress cargo ~ in saci . 1.{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .CAR-CAR ~ de import . shipment on deck ~ de umplutura . (SUA) canned meat ~ cruda . cargo oil ~ de plecare . outbound freight.(pe magaza) even load cargo ~ uscat .mixt .bale cargo ~ in butoaie .raw meat .transit freight ~ in vrac .black/dirty cargo ~ de punte .to take up a career carierism s.(mugaziile pline . homeward cargo/freight.deck cargo/load.m. (stone) pit 2. barrelled cargo/goods ~ in cala .measurement cargo ~ deplasabil .stowed cargo ~ strivit .dry cargo ~ uscat in vrac . loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .wood cargo ~ de marfuri generale .mixed cargo .berth cargo ~ de materiale lemnoase .bottom cargo ~ in lazi .nerujat .general cargo ~ de petrol . inward cargo/freight.barrel cargo.bagged cargo ~ in stare buna . charitable.f.cargo/shipment in bulk. to have a good record a imbratisa o ~ . outward cargo/freight ~ de produse albe .dangerous cargo ~ plin si complet .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid . cargo liable to be broached ~ deteriorat .shifting cargo.untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat . eleemosynary carne s. (de piatrd) quarry. careerism carierist s.case cargo ~ in pericol .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .f.filler cargo ~ de volum/cubaj . return cargo/freight/load ~ de linie .frozen meat ~ conservata .damaged cargo ~ incompatibil .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii.(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit . bulk cargo/freight. careerist.incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .departure loading. nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical .tinned/preserved/potted meat. career a face ~ — to work one's way up.palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .inbound cargo/freight. home freight.smoked/smoke-dried meat ~ alba .liquid cargo . office/place hunter caritabil adj. (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .n. 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.white meat ~ congelata .

book ~ de credit .) bull pool ~ de companii de navigatie .(bur.driver's licence carte s. (obiecte de carton) pasteboard goods/wares .) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.n.residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale .address book ~ de cecuri .packing cardboard ~ de esantioane . (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj .(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon . (SUA) land office ~ postala .) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice . (permis) licence ~ de adrese . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente .t. to cartel. (cartonare) pasteboard work 2. (pentru note) note book 2.{bur.red meat carnet s.business card ~ de vizita cu specimen de semnatura . trustification cartela s. 1.t.telephone directory ~ de vizita . syndicate ~ al armatorilor .food card cartier s.passbook.n.) bear pool ~ al speculantilor a la hausse .traffic pool ~ de optiuni .option pool ~ de stabilire a navlurilor . savings book ~ de marinar .) quarter ~ de locuinte .land/cadastral register. district.best seller ~ de munca .(cent. ward. (specific. industrial etc.signature card ~ funciara .y.workers' (residential) district/quarter cartofor.n.deposit book ~ de economii .membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist . (SUA) checkbook ~ de depozit .n. cartel.sailor's pass.n. (mucava) pasteboard.f.tenement district ~ elegant . ring.(colectie de materials textile) sample card cartona v. cartelization.68 CAR-CAR ~ proaspata .workman's pass ~ de registru .f.credit card ~ de debit . seaman's passport ~ de membru . to trustify cartelare s.(cont.patent pool cartela v. pool.brownstone district ~ muncitoresc . section.postal card ~ tehnica .) subsidiary ledgers cartel s.shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie .shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .w.instruction book cartea mare .debit card ~ de mare succes .) freight conference ~ maritim . 1.f.fresh/butcher's meat ~ ro§ie .union card ~ de sofer .cheque book. to bind in boards. to paste cartonaj s. (act) card. to cartelize.(mar.council estate ~ de locuinte ieftine . gambler carton s.

legal/compulsory guarantee .CAR-CAU 69 cartoteca s. (menajer) household catalog s.f. (de corner!) house 3. cataloguist categorie s.(corn.lodging house ~ cu dependinte .f.business/commercial/ trading house ~ de compensatie . catalogue.) paymaster.trade catalogue ~ comercial cu adrese . to quash.f. pay desk/office.(dr. desk office casnic adj.) to annul. {in magazin) desk.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal .natural/plant rubber ~ sintetic . cash register. money box. habitation 2. impozitare) bracket ~ a cambiilor . 1. category. (lista) list 2. (la cinema. (incapere) filing cabinet casa v.clearing house ~ de economii .. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat .mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . (dr. home-made. pay/paying office. (SUA) tire ~ natural .) inventory.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani.petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s. ale muncitorilor etc. greutdti etc. cataloguer. (corn. order.post-office savings bank ~ de inregistrare . (fel) kind.m. to catalogue. strongbox.) denomination ~ socioprofesionala . collateral 2. 1. (pentru instrumente) case easier s. (fisier) card index 2..pawnshop ~ de asigurari sociale . to reverse casa s.quality of bills of exchange ~ de salarizare . cloakroom ~ de bani .n. (dr. till. (pentru bani) cashbox.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta . (locuintd) dwelling.t. 1.) bail ~ legala .f.m. house.commission house ~ de comert .safe.tenement house ~ de schimb valutar . (pentru bijuterii) casket.(bancomat) automatic teller machine casierie s.) cash register ~ de raport . (de salarizare. (casierie) cash office. (India) rubber 2.f. to put/to enter into a catalogue catalogator^. vault ~ de bilete . catalogue ~ comercial .tax schedules cauciuc s. teatru) box office ~ de broken .baggage room. cashier.exchange office ~ de scont .mail-order catalogue cataloga v. 1. (de casa) home. (clasa) class.f. warranty.n.discount house ~ mica .social and professional category/class categorii de impozite . grade 2.) messuage ~ de ajutor reciproc . (garanfie. gaj) security. 1. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat ..social insurance fund ~ de bagaje . cash/cashier's/money office. sort. 1.t.booking office. (de autovehicul) tyre. (care plateste salariile militarilor. cash department. guarantee. (la banca) teller.synthetic rubber cautiune s.

fortuitous event ~ in speta .s'. lawsuit.to practise usury capitan s.cu trenul .to travel on business ~ pe mare . (de obice'i mai lungd) travel. skipper. (pasager) passenger. {motiv) reason.(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage.dock master .) captain.) to sue/to summon smb.case of emergency. (dr.) delivery voyage ~ dus-intors .f. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar. passage out ~ de inapoiere . captain 2.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ . light/unloaded passage ~ in circuit .regular traveller calatori v. (fara a wdica destinatia) to travel (about). (pe mare) voyage. to be/to go touring. {mar.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva .n.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. extortionate practice(s) a face ~ .sea master capitanie .) to rule smb.) loaded voyage/passage ~ de agrement . to voyage calatorie s. act of God ~ fortuit .(dr. to accommodate.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage. cauza s. usurious camatarie s. accommodation cazier s. captain of the port -.to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri .) (legal) case.nver master ~ maritim . (jzidiciar) criminal/identification record calator s. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker. pawnee camataresc adj. usury. 1.in balast/neproductiva .concrete case ~ neprevazut — unforeseen event. captain of long course ~ de doc . to lodge cazare s. usurer.' {de port) harbour master's office . (pe mare) voyager 2. trip. {twist) tourist ~ cu abonament . (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord . ground 2.(dr. (pe apd) to voyage '.m. case.harbour/port master.pleasure trip ~ de ducere .f.{mar. sea captain. money lender. traveller. {intdmplare) event -• de forta majora .round trip/voyage . to be/to go on one's travels. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga .{mar. cause. out of court ca'is.t. 1.m.circular tour ~ pentru probe de receptie .) acceptance trial trip camatar s.fluvial . (cu destinatie precisu) journey. trial ~ proxima ./. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey.to go/to travel by sea.f.foreign-trade master. (scurta) tour. \.m.de port . contingency caza v. excursion. a scoate pe cineva din ~ . (CM bilef) fare.n.i.f.to go bail for smb.

(un premiu)• to carry off 2. (. handcuffs ~ de aur . icteric} prize.(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v.lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat .m.\' share .) recovery o^ judgement . \a dobdndi} to acquire.de cauza . lignite ~ .centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .to lose (in the) weight a trage la ~ .'('. carter. haulage. gain.n balance.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur .suplimentar .earnings per share . to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat . proceeds. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat .f.(mar.windthL (profit) -.) golden handcuffs cantar s. 1. (posta!d) post-office box catlike s.nedistribuit .suplirncntare -.CAR-CA§ 71 carau$ s.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man.bulgari .caked coal ~ marunt small/slack coal ~ . profit'} benefit. retum(s). dross of coal casuta s.f.. (cargo) carrier. vanzarea activelor de capital) capita' gains .perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons .de capital . (pair of) scales: (pentru greutdti.•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings . profit..pe actiune .praf.{mar.sea carrier ~ ulterior . {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .(in uivulende) retainc.disponibil . (mangaT) charcoal ~ brun .'. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun .f carriage. to overbalance ca$tig s.f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile .n./.to outweigh. to gain: to win: {prin munca} to earn.(termen general pentrn companii de navigatie. (prm muncd) eamings-(yeriii) income.} nonconference carrier ~ maritim . (mineral) (mineral) coal.m.} on-can'ier carau^ies. (beneficiu.to weigh heavily cantari .t.(profitii! obtimit da.coal powder. pi.steelyard a pierde la ~ . earnings . portage carbune s.(dr.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.brown coal. revenue. man') weighing lever machine ~ decimal . (dintr-o afacere. [la ciirsele de cai} stake .

hydroelectric power station ~ telefonica .canceled cheque ~ bancar .f.paid cheque ~ refuzat .returned cheque ceda v. to assign ~ si unul si altui .delivery speed ~ de operare a portului .open/uncrossed cheque ~ expirat .(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat .f. (mar.) centralization centru s.(de bancd) certified cheque ~ anulat .) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .bogus cheque ~ fara acoperire . financiar etc.traveller's cheque ~ de retragere . releasor celeritate s.(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat . auditor cere s.producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.dud/bad cheque ~ m alb .telephone exchange ~ termica .raised cheque ~ de calatorie . (a unei case de comert. circle. a unei firme etc.crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala . cheque.limited cheque ~ cu suma falsificata . (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .stale cheque ~ fals .(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat .downtown ~ comercial commercial/shopping centre.n. to surrender. emporium ~ de afaceri .order cheque.) profit centre ~ turistic .t.bearer cheque. cheque to bearer ~ marcat .correspondence cheque ~ cu limita de suma . (comercial.f.tourist centre cemor s. to yield (up).power station ~ hidroelectrica .nonpar cheque ~ -corespondenta . (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.uncleared cheque ~ personal . (directie) central/head office.) assignor.72 CEC-CER cec s.port speed ~ uzuala .customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua . to give up. (dr. cheque to order ~ la purtator .business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .n. centralism ~ economic state planning centralizare s.) centre ~ al orasului .steam-generating station centralism s.n.m.bank cheque ~ barat .) celerity ~ de livrare/predare .continuous customary dispatch centrala s. (SUA) check ~ acceptat/vizat .m.n.blank cheque ~ la ordin .to split the difference cedents.

fodder grain ~ grele . s.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . control.) demand.research and development ~ motivationala .w.consumer demand ~ agregata . grain carrier/ship.) (anchetd) judicial inquiry.m. inspection. official examination.media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing . cereals.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand . orz. request. 1. corn dealer cerere s.. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . demand. grain. to ask (for). cereal plants.marketing research ~ de piata .delivered sound grain ~ usoare ..) to be in request/demand ~ despagubiri .{man.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd.CER-CER 73 ~ vicios inflationist .pure/fundamental/desk research cercetator^. exaction 2. (corn. (dr. to call for.attitude research ~ a mijioacelor de reclama . grain ~ furajere .r. pi. porumb. (un pret) to charge.(pvdz. claim.scientific research ~ teoretica .(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand. run. destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile . examination. secard) heavy grain ~ in vrac . to request. (corn.. cereal carrier.f. {plata unei datorii} to call in 2. (audiere) trial. application. corn.t..f.(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s. (scrisa) petition.to overcharge ~ un pret mai mic . suit 3..f.market research ~ -dezvoltare . 1. (stiintific) researcher cere v. cereal.to undercharge cereale s. to necessitate v. hearing 2.n.bulk grain ~ livrate in buna stare . (a necesita) to require. (a pretinde) to exact. grain-carrying ship/vessel cerealist s.(grdu. (stiintificd) research 3. analysis ~ a audientei . to demand. seminte de bumbac . (a revendicd) to claim.to claim damages. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare . 1. demand for substituible goods ~ atipica .) operational research ~ publicitara .(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala .advertising research ~ §tiintifica .cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj.

(mar.§i oferta .1 anes- ...) counterclaim ~ redusa .individual demand ~ intermitenta .{in economic) credit demand de daune/despagubiri ..dc amanare .) shipping request.^ls .) buyers over cereri de serviciu .slack demand .situations wanted cerinta s. despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre .{u vruai^eic'' de .(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand.previzibila — anticipated demand .n.(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .• .demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata .constanta .iu! 'md cc e. daim for damages de declarare in stare de faliment -(r.speculative .-.spontaneous demand .sporita — increased demand ~.TinU.speculative demand ~ spontana .pent-up demand '.N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj ./' i bankruptcy petition. need.leniaMd -• cu. fi/. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.usiy..effective demand ~ reconventionala . if. :..? indtlin^yita} replacenient . .10 '•.direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .lenuer demand w i't:sra^r. ..'. 'i•ol'•el•llit. (nevoie) want.^'i•^r!l[.slaba .controlata .domestic demand ...steady demand ~.seasonal demand .(mar..<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .intermittent demand ~ interna . tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .ale iiilei activilati -. demand tor complementary goods .sluggish demand -~ sezoniera .l.•'. [necesiiate) necessity.) application ior quotation/listing de credite . petition in DanKmptcy th.f.reala .supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.elastic demand ~ individuals .damage cl.d'c cotare/listare .^i) {l>iu\) margin call'nouc.(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa . maija — (garantie qfenfd lie did'i..ve oh-ria .) indent for space ~ de transport .:'>'(.n. (exi^entd} ^cquircnient .(a platii) petition for respite .(bur.(dr.iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie."u'^('/f^. cargo booking ~ de valuta .concurentiala .

quality/grade certificate ~ de cantarire .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama . damage certificate.de cabotaj .certificate of ' insurance. classification/class certificate ~ de control ."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ .(mar. unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation. (1'.(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion . insurance certificate ~ de avarie . certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge. average certificate . prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni .) certificate of damage. (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document. survey certificate ~ de garantie . pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .(a navel) certificate of classification.(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza .CER-CER ~ american de depozit .') certificai.coasting certificate ~ de calitate certificate of quality.(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.: of seaworthiness.(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare . mar.share/stock certificate ~ de analiza .clearance certificate.dc origine .) jerque note ~ de depozit . (pentru navele iii.bond certificate . discharge/ landinu certificate ~ de dividende .(a actiuniloi nominate) certificate of inscription.certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator . ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni . certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate .weight certificate ~ de clasa .(a mdrfurilor de .(acordat de instanta unui falit.(mar. clearing bill ~ de nationalitate .(asig.investment certificate ~ de inregistrare ..(al navei. (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.inspection certificate ~ de control vamal . (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta .dividend righi certificate ~ de economii .patent letter ~ de investitor .

voluntary conveyance/ consequence/disposition . scrip ~ nominal .) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale .overentry certificate cesiona v. {dr. {dr.(de actiuni) registered certificate ~ notarial .assignment of lien ~ de creante .acceptance certificate ~ de recuperare . transferee cesiune s. actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata . debenture bond ~ de sarcini . to convey cesionar s. measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer.clearing bill ~ de stivuire .assignment of debts ~ de obligatii .assignment affected by novation ~ voluntara . to transfer.{a produselor) test certificate ~ de tonaj .t.(pentru o parte de actiune.) to assign.ownership certificate ~ de receptie .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu . in cazul fuziunii a doud societdti.f.notarial certificate ~ partial de actiuni .stowage/stowing certificate ~ de testare .(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb .(bur. assignee.) certificate of / measurement.(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar . transfer certificate ~ de trezorerie . to surrender.sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala . conveyance ~ a dreptului de retentie .{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala .) cession.tonnage certificate.{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie .(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .excise permit ~ de proprietate . (mar. obligafiuni) interim certificate.{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor . assignment.76 CER-CES ~ de participare .(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture.assignment of obligations ~ fara notificare . cdnd.m. transfer.(de actiuni.(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale .

cost. expense.(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare . to spend ~ excesiv .survey expenses ~ de exploatare . citizen cetatenie s. (speze) disbursement. wharfage.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare . to lay out. cargo terminal ~ de incarcare .cargo quay ~ de marfuri in vrac .prepaid expenses ~ bugetare .warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare . outlay.passenger quay ~ de petrol .f. legal quay cheiaj s.to overspend cheltuiala s.insurance charges ~ de avarie comuna . waste cheltuieli administrative administrative expenses. (a risipi) to waste.management expenses ~ de ambalare . queyage. mar.(cont.wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare .discharging expenses ~ de distribute .f.terminal ~ de pasageri .petroleum wharf. (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues. wharf ~ de descarcare . outgoings.operating costs/expenses.n..tanker jetty ~ plutitor .(de productie) running costs/expenses ~ de administratie .(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare . floating bulkhead/ jetty ~ vamal .package/packing expenses ~ de amortizare .shipping pier.(incarcare.i.storage charges ~ de descarcare .) capital charges ~ de calatorie/deplasare . pier. forwarding charges. charges forward ~ de expertiza .dock/docking charges ~ de antrepozitare . charges. to spend.discharging quay. oil jetty/pier/quay ~ de reparatii .CET-CHE 77 cetatean s. descarcare) freight terminal ~ de operare specializat .m.(/acute la un activ depreciat.distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees. working charges/ expenses .) general average expenditure/expenses ~ de capital . to squander v. (banf) to disburse.n. loading wharf ~ de marfuri . citizenship cheis. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente . pierage chelar s.(asig. to expend. pi.bulk-handling cargo quay ~ de operare .repair jetty ~ fluvial .m.government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare . wine cooper cheltui v. (risipa) thriftlessness. administration costs/expenses ~ anticipate .t. fin.depreciation expenses ~ de andocare .dummy.customs wharf. expenditure.lighterage wharf ~ pentru petroliere . quay.

petty expenses.) expenses for refloating ~ de regie . table money ~ de salvare . stevedoring charges ~ de timbrare . spendthrift.extras ~ si incasari .interest expenses ~ speciale .preliminare/de infiintare . production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare .to defray expenses a-si acoperi ~ . petties ~ neprevazute . terminals ~ de mutare .expenditure and receipts ~ vamale .(a unei societdti) preliminary expenses .special charges. initial costs ~ in sarcina .contingent/incidental expenses.carriage charges/expenses. maintenance charges/costs/expenses. thriftless. sundries ~ estimative .factory/ manufacturing/systematic costs.to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj.postal charges .law costs.removal expenses ~ de personal .) terminal charges/costs.selling costs/expenses ~ diverse .(mar.to incur expenses a lua toate ~ asupra sa .cost taxable to ~ mari . to get back one's money a-si reduce ~ . costs of upkeep.publice .fixed/standing charges/expenses ~ generale . freight charges/costs.estimated expenses ~ extraordinare .variable expenses/costs a face ~ . fortnightly .) salvage charges/expenses ~ de stivuire .heavy expenses ~ marunte . spendthrift. on-cost charges.customs charges ~ variabile .sundry charges/expenses.f.delivery charges ~ de manipulare .cost of recruitment ~ postale . legal charges/expenses ~ de livrare . overheads ~ initiale/de instalare .stowage expenses. (mar. upkeep expenses ~ de judecata .staff costs ~ de productie . m.standard costs ~ suplimentare .public expenditure ~ reprezentand dobanda .general expenses.78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.to cover one's expenses. squanderer chenzinal adj.ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor . (in statia terminus) (c. wasteful s.initial/first outlays.) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .{mar.(a mdrfii) handling costs. departmental charges ~ standard .stamp charges ~ de transport . overheads ~ de reprezentare . transport charges.overhead expenses/charges.extraordinary expenditure/expenses ~ fixe . unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite .entertainment expenses.

receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar .formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie .tenant a elibera o ~ .tenant for life.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s.tenant at will cibernetica s. {locator) lodger.(valabil un anumit ~ neverificata .n.receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract . (ghereta) booth ~ de plata .good receipt ~ cu contract valabil un an . chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare .(mai mare decdt esie sawn timber/wood. questionnaire.receipt for payment. quittance (lucky) bargain acknowledgment. fortnight. timber. (fortnightly) . rent.} charter hire cherestea s.(pe timp) (mar.n.voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare .contractual rent ~ de wages navlosire . stall.de primire .f.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata . cybernetics ~ pe viata . ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .f. (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase ..docket chirias s. hire.f.sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata . ~ diferentiala .binding chimist^.n.to hunt for ~ contabila .to fill in a questionnaire cheta s. lease chenzina s. bookstand. receipt.to make out a receipt from year to year chitantier s. chitanta s. (banii) takings a umbia a da cu ~ .f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac. collection.m. converted timber.f.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila . cash ~ de ziare .to let out on hire/lease a lua cu ~ .f.to take on hire/lease a sta cu . life tenant chirie s. list/set unei mine. paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale .(c. tenant. voucher.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s.CHE-CIB 79 ~ contractuala .(in vamd) deposr assayer receipt chintals. hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt .m.f.bookstall. receipt book ~ fara contract . quintal. indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ ./i. chance purchase/bargain. release a umbia dupa chilipiruri .rack-rent ~ standard moarta .n.to live in a cu cheta .

(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ .t.daily turnover citric adj. to run into cifra s. (expressed) by figures circuit s. (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara . to cite.f. de mdrfuri) circulation ~ a banilor . reservoir cita v. figure.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier .) traffic 2.accounting information processing cycle ~ de productie . (monetard.f.agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate .80 CIC-CIT ciclic adj. in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala . (martori) to subpoena .industrial life cycle ~ economic .) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile .y. feroviard etc.money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor . (rutierd.binary digit ~ de afaceri .turnover ~ de afaceri totala/globala . cistern. documente false) to utter cisterna s.(divizarea pietei pe sectoare.inclusive tour circulara s. cyclic(al) ciclu.(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational .f. numerical.delivery cycle ~ de munca . 1.(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man. circular (letter) circulatie s.work cycle ~ de afaceri . n. tank.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier .(bani faisi. (Id) to amount/to come/to figure to. (dr.) to summon.fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret .f.total turnover ~ de afaceri zilnica .stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire .business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare .production cycle ~ de viata al familiei . number.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare . cycle ~ agricol . circuit ~ economic .n.(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.r.

(scrisori) to docket. to classify. (a documentelor mtr-o arhivd.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels.quality of bills of exchange ~ de calitate . (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor . (dr. terms clauza abandonului (asig. 1. to rate clasificare s. (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v.) (respingere a unei actiuni) dismissal. (a casd) to quash clasare s.f. (casare) cassation. (sortare dupd calitate) grading. (pe mijioacele de transport) class 5.middle class ~ dominanta/conducatoare . to class.f.) to classify. classification.) {a respinge o actiune) to dismiss. dimensiune) sizing 2.first class ~ muncitoare . (a scri-sorilor) docketing. the moneyed classes ~ de jos . (dupd calitate) grading. dimensiune) sizing. (dupd mdrime. category 2. specification.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii .) both .decimal classification clauza s. running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig. warranty.quality grade ~ de conturi . dimensiune) sizing. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard .standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala . summons. unfisier) filing.) collision clause. (a clasificd) to classify.(pentru bani. ship's class ~ de produse .) denomination clasele bogate/avute . (sociald) class 3.wealth-owning classes.job classification ~ a navelor . (a sorta dupd calitate) to grade. mar. classification. greutdti etc. 1. mar. annulment clasa s. ships' classification ~ a obligatiunilor .the lower classes clasifica v.CIT-CLA 81 citatie s. mar. pi.to .blame collision clause . (dr.the ruling class ~ economica .classification of ships.t. (a sorta dupd mdrime. (sort) grade 4.(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . (dupd mdrime. dimensiune) to size 2.f. to class. unfisier) to file. 1. provision.product class ~ de unitati . (categoric) class. (dupd calitate) grading. to class. (sortare dupd mdrime.accounts class ~ de nave .f.t. (docu-mente mtr-o arhivd. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading.working class ~ turistica/a doua . rate (of ships) clasa de mijioc . (dr.f.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor .(asig. clause. (a navelor) class (of ships).) writ(of summons).

) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .(asig..) noncumulative clause <-~ neglijentei ..free of breakage clause ~ garantiei .permanent in stare de plutire" (mar.operarii la rand" .) freight collision clause ~ confidentialitatii .) grounding clause ~ evaluarii .(asig.(a^/g.(navei) breakdown/off-hire clause ~ .(asig.(de o obligatie contractuald) (dr.warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .) sister-ship clause ~ navlului . mar.(asig.(asig.) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .policy proof of interest clause .) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .) ready berth clause ~ .fara raspundere pentru spargeri" ..82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului . clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei .la rand" ..) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .(asig.) escape clause ~ devierii .tender clause ~ ...(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.freight clause ~ necumularii avariilor .) berth/ berthing clause ~ danei pregatite ..(mar.) free of capture and seizure clause ~ .(asig..strike clause ~ ineflcientei .(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord . mar.lipsei de marfa" .) anchor and chain clause ~ -aur . mar. mar. mar..avariilor de mare" . mar. war.) flag clause ~ penalizarii .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .(mar.(fin.(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .navei de serie" . mar.(mar.(asig. mar.) turn berth clause ~ pavilionului .up-price clause ~ danei/.} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .(mar.(mar.) cargo-worthy clause ~ .lien clause ~ esuarii .fara captura §i sechestrare" (asig.) perils of the sea clause ~ . mar.(mar.(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .(abaterii de la drum) (mar.penalty clause ~ pericolelor marii .) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri .

reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.marine insurance clause ~ de daune-interese .down price clause ~ surplusului . mar.) risk of capture and seizure clause ~ rosie .) sue and labour clause ~ de evadare .(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .covenant ~ de arbitraj .escalator clause ~ salvarii . in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .(asig.(asig.value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.predarii navei" .(asig.(mtr-un contract de siibscriere.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .) salvage clause ~ scaderii preturilor .(asig. mar.) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .transit clause ~ valorii furnizate ..proviso ~ contractuala .(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .) escape clause ~ de exonerare — exoneration.(la un contract) rider ~ compromisorie .CLA-CLA 83 ~ .(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie . care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin. dreadage ~ de paritate .) nonliability clause ~ de garantie . mar.) parity/par clause ~ de renuntare .) war clause ~ reasigurarii . mar. exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig.(fin.arbitration clause ~ de asigurare .(prevedere a unui acord comercial care ii permite .) call provision ~ de salvare/siguranta . mar.) frustration clause clauza aditionala .) weather permitting clause ~ tranzitului .(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig.penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .price clause ~ razboiului . mar.) excess clause ~ timpului nefavorabil .(asig.(asig.(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .

touring club coachizitie s.f.f.{unui magazin) to deal at clientela s.trustworthy customer a fi clientui .) premises ~ administrativa/cu birouri .) client ~ care plateste in numerar .cease clause ~ de subrogare .implied term ~ ipotecara negativa . building.(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s. (asociafie) club 2. (al unui avocat.n. defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara .f. (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei.) insurance club ~ de investitii .transshipment clause ~ de urgentare . instalafii etc.cash customer ~ care se tocmeste mult . (de medic sau avocat) practice. 1. shopper.f.(dr.potential/prospective customer ~ sigur/serios .safe customer ~ solvabil .(care prevede cd.void/invalid clause ~ restrictiva . mar.doubtful client ~ obisnuit/permanent .restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta . (produs identic cu altui) clone club s. dacd o datorie nu este achitatd la timp.boating club ~ turistic .) avoidance clause.bank clearing dona s. clientage.n. al unui arhitect etc. (pbisnuita) custom. customer. clientele.) residuary clause ~ rezolutorie .haggler ~ dubios . (local) club house ~ de asigurare mutuala .(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula .subrogation clause ~ de transbordare .f.m. joint purchase coalitie s. connection. (cartel ring .(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic . toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita .84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare . pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar . clientele a-si crea o ~ . union. coalition.(privitoare la legatarul universal) (dr.office building client s.(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig.regular/ permanent customer ~ potential .to build up a connection cliring s. (cu \'fcn.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .

coking plant cods.) hull cocreditor s.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s.f.civil code ~ comercial . code ~ al muncii .m. joint founder cogestiune s.output coefficient/ factor ~ de rise .code of criminal procedure ~ fiscal . copartner.(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare . a joint interest in an affair cointeresare s.f.tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare . ratio.f.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament . joint creditor cocserie s.(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.) joint/part owner coasigurare s. rate. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera . coinsurance coasociat s.t. (corp de navd si aeronava) (asig.m. (mar.n. prevdzut de lege. (SUA) zip code ~ silvic . coke works. joint partner coca s. coefficient.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui.m.working coefficient ~ de incarcare .postal code.f.fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare .f.m.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala .financial incentive . joint manager coeficient s.labour code ~ civil . joint management cointeresa v.m. factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .forest code/laws coduri de conduita .m.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj .commercial code ~ de bare . (mate-riala) incentive ~ financiara .m. drawing in.(la bancomaf) personal identification number ~ postal . joint debtor codirector s.load/cargo coefficient ~ de indatorare . (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb.COA-COI 85 ~ a comerciantilor .wage rates cofondator s.

(de marfa. (asezare) colony. collapse a intra in ~ .) debit column ~ diverse . commander.f. group.t.n.f. parcel. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! . to raise a subscription/collection colectiv adj.imminent impact ~ inevitabila .sample assortment/ collection.skipper comandat adj. {corner} mdrunt) dicker coluziune s.food colours colportaj s. subscription a face o ~ . package ~ cu tara calculata .editorial staff colectivism s. colouring matter coloranti alimentari .f. captain ~ brevetat .tax collection colecta s.to post a parcel coletarie s.t.) collision.accidental collision ~ iminenta . having/sharing a joint interest in smth. (asig.n. colaps s. collection ~ de mostre .collision in tow ~ pe fluviu . to raise.(cont.sea collision coloana s. parcel post/deSivery/traffic coliziune s. colony.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier . master mariner.post parcel a expedia un ~ . staff. column ~ a activelor .n. sirainatate} indent . collector colets. captain. to order. {dar nelivrut) on order comanda s. collective farmer colectiviza v. (coin.river collision ~ pe mare .to send away for comandant.to collapse colecta v.n.m.f.skipper ~ de nava comerciala . taxe) to collect.i. mar. (impozite. collection/set of samples colectiona v. colonialism colonie s. n.(cont. to get in colectare s.m. collective. parcel delivery service. •nai ales din. collectivism colectivist s.to make a collection.tarer ~ cu valoare declarata .inevitable/inherent collision ~ la acostare .t. joint s. to collectivize colectie s. dyestuff.f.de nava maritima .shipmaster.s'.) sundries column colonial adj. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v. collectivist.f.f.berthing collision ~ la remorca . collective (body). collection ~ a impozitelor .86 COI-COM ~ financiara a salariatilor .f. collection. to collect colectionar^.w.) assets side ~ a debitului .{cont./n.n. personnel ~ de redactie . colonial colonialism s. merchant captain .uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal .registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata . abordage. settlement colorant s.sea captain ~ de pescador .(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. {mdrfun) to indent ~ prin po§ta . encounter.f.) order.

•jc rue.m.f.(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv.order for government account.order in hand ~ de proba .(cdtre broker de a cwnpdra.coi'jvcntionai hies . control.'. -1 .. fondun.t.(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.mail order ~ repetata .f.rush/pressing order comenzi inutile . ruei .cunvciitional . opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.ic^ . inter ese. iiuu!i"i/0i! h. donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s... fighting ~ a contrabandei .) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur.:. intesrarea prodnclsi.ie!l•K•i••l(Ou'-i. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui . aclive/aclinp/workin. to fight against combatere s.backlog/unfilled order ~ permanenta .l!•.'"1-.verticaia .blanket order ~ guvernamentaia/de stat .order in writing ~ speciala .foreign order ~ ferma .heavy order ~ neexecutata .u .(mar.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda ..(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta . interese. ' ' . structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor .n.h'^ergolic fuel .il.Qe carbuni .cort! isiei .antiinflarnabij . (beneficii.open indent ~ mare .i.repeat order ~ scrisa . actiunile pe care acesta Ie alege) (bur. foiiduri. to control.(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard. in limita sumei la dispozitie.trial/sample order ~ de tonaj ..special order ~ urgenta .f.direct order ~ discretionara/la apreciere . (de beneficii. ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.to place an order facut pe ~ .contraband control ~ a mirosurilor nedorite .COM-COM 87 ~ acceptata .custom-built/'-make comanditar s. riscuri) pooling combate v.iuei oli. combination ~ a factorilor de productie . to combat. combustible s. riscuri) to pool comasare s.) indent for space ~ directa .u's'ii.) split order ~ externa .definite/firm order ~ generala/nespecificata .t." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj.m.odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s.

retail dealer.colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu . (de imbrdcdminte. merchandising ~ experimentala . trade. echipament) outfitter ~ afiliat . shopman. retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .greengrocery ~ de marfuri in vrac .drapery ~ cu vinuri .transit/entrepot trade ~ exterior .local trade .international trade ~ interstatal .frontier trade traffic ~ local/regional . mercantile comercializa v.corn/grain trade ~ cu materiale navale ..n. (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar .barter trade ~ de stat . business. (mar.warehouseman.(de mdruntisuri) pedlary.foreign/external trade. traffic.) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international .timber trade ~ de contrabands . (angrosist.vintner comert s. (care vinde in rate/pe credit) tallyman. peddlery ~ angro/cu ridicata .f..flourishing trade ~ liber . tradesman.draper ~ de vinuri .m. commerce. trading. (in magazin) shopkeeping ~ ambulant .contraband/ smuggling trade ~ de export .ship chandlery ~ cu textile . mai ales in relatiile cu strdindtatea. (cu magazin) shopkeeper.(cu amanuntui) corn chandler.coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea .spot trader ~ cu retea de distribute . sau detaiUst) merchant. marketing.(SUA) interstate commerce ~ invizibil .vintnery ~ de cabotaj . trade.. trader. {mar.chain merchant ~ de cereale ..domestic/intemal/home trade.compensation trade ~ in rate/pe credit .state/govemment/public trade ~ de tranzit . (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie . to commercialize. to market.88 CAL-CAM ~ solid .merchant member ~ angrosist .export trade ~ de import .. commercial.(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s.bulk trade ~ de schimb .(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie .second-hand dealer ~ de marfuri generale .lawful trade ~ Umitrof/de frontiers .commission merchant ~ cu amanuntui .) outward/overseas trade ~ ilicit . to merchandise comercializare s. dealer.retail trade ~ cu articole de lux .general dealer ~ de textile . commercialization.import trade ~ de legume si fructe .illicit trade ~ interior .free trade ~ licit .solid fuel comercial adj..wholesale/direct trade ~ colonial .luxury trade ~ cu cereale .tally system/trade ~ infloritor .t.

(insdrcinare) errand.(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.trust cost ~ pentru terti . drummer comisars.editing panel ~ electorala .election committee ~ financiara . (SUA) committee of ways and means ~ comuna . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.budget committee.examining board. 1. message ~ bancar . mar.commission past us . {de intermediere) factorage 2.to trade in a face ~ cu marunti§uri .standing committee comision s.n.(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.committee of inquiry.selling brokerage/ commission ~ del credere .to haberdash a face ~ intens .) address commission ~ de asigurare .) average agent/commissioner comisie s.(asig.to (carry on) trade a face ~ ambulant . allowance.(mar.postal trade ~ sezonier . fact-finding board ~ de cenzori . investigation committee.agency fee ~ de subscriere .working party ~ de mandate .) passive commerce ~ prin po$ta .control commission/ committee ~ de examen .unauthorized trade ~ pasiv .m. travelling salesman. board of examiners ~ de litigii .brokerage commission ~ de navlosire .(tranzactie switch fdcutd la export. maritime commerce/trade. ship brokerage ~ de reprezentare .f.kerb trade ~ trilateral .world trade ~ multilateral . commercial traveller.(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .audit(ing) committee ~ de control .underwriting commission ~ de vanzari . sea/seabome trade ~ marunt .(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara . committee.multilateral trade ~ neautorizat .m.bank commission ~ de adresa .seasonal trade ~ stradal .trilateral trade ~ triunghiular .to deal wholesale a face ~ cu .) charter commission.(SUA) committee of supply ~ mixta .CAM-COM 89 ~ maritim .credentials committee ~ de redactare .del credere commission ~ pentru mandatare .to peddle a face ~ angro .. commission.commercial shipping.to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta . board ~ bugetara . commission.conflict/dispute committee ~ de lucru . commissioner ~ de avarie .parliamentary committee ~ permanenta .dicker ~ mondial .

} salvage company .(filiala iinui holding) operating company . (intermediar) factor.interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent .to make good a loss compensare .operationala .strike committee ~ de initiativa .(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ . (curler.(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v..secundara .unpa''v " -^\ ^^t ferasc .orientata spre productia realizabila -.de conducere .isio'i c'''iJ.sea trading company ~ de petroliere .n-niiupie dr.export commission agent ~ portuar — runner comitets.. (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ . (bdiat) eirand boy.executive committee .". i conipensaiion.^ . (pentrii) to com-peiisate (for).raiiv/. company '. a contrubalansa) to counterbalance. {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere .(mar.financiar . joint heir.to sit on/to be on the committee como$tenitor s.'••.. 1.s^.) towage company ~ de saivare .f.s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '.executive/managing committee ~ de greva .f./.trading company -. street porter ~ de export .cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1.de remorcaj .msurai'u. coheir.s'•..airlines. (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .de stivuire . to countervail. (o chitone) to set off. re"-':U'nsos . parcener companie s.tanker company ".n.t.river shipping company ~ de navigatie maritima .sindical .'n.advisory board' commission .petroliera ..temporary committee -. . persoand care face diverse servicii) commissionaire.liner company ~ de navigatie ."eiu'l^tr.parcel delivery company.i"):iny • <i': .) stevedoring company ~ de transport de mobila . board ~ consultativ .editorial board ~ executiv .(SUA) committee of ways and means . (commission) agent 2. to mdemr)ify(tor) 2.comerciala . express company ~ de nave de linie . 1.(mar.trade-union committee.interimar .' i 'r. to offset 3.(.90 COM-COM ~ per lot .". airways ~ holding .to go on errand comisionar s. committee.steering committee ~ de redactie .shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala .standing committee ~ provizoriu .o''i company .(mar.to take orders on commission a merge cu un ~ .in.holding company ~.l . (a echilibra./'.. middleman.ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .

producer behaviour ~ competitiv . {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie . {SUA) to fill out complex s.trading estate ~ industrial .f. behaviour. {cliring) clearing ~ executorie .) average bond computer s.n. proficiency.pure competition complementar adj.competitive behaviour ~ organizational . 11.t. ability 2.n. competition ~ pura/perfecta .industrial complex ~ portuar . communal comunicat s. la vdnzare. communism coniunitate s. behaviour ~ al consumatorului . efficient. agreement./i. conduct ~ corecta . competitiveness competitie s. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor . proficient competenta s.(asig.t. to (make) complete.consumer behaviour ~ al producatorului . consideration./i.f. give-and-take. ~ interbancara a creditelor . 1. competent. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat . conimunitv .f.{asig.) distinctive competence competitiv adj.cheque clearing. mar. computer computeriza v. to supplement: (o suma.ticket nipper compozit adj.) competence.decision making ~ distinctiva {man. (dr.organizational behaviour ~ strategic . (ohstesc) communal comunal adj. (un document. compensatory compensatie s.) average agreement ~ de avarie comuna . common.f. complex ~ comercial . competitive competitivitate s. indemnity. indemnification.COM-COM datoriilor) setoff. (iin cec) to write out.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s.n. composite compromis s. o cantilute) to make up. 1. completely ~ asamblat {despre utilaje care. complete adv. settlement.{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man.credit clearing compensator(iu) adj. dating stamp.) core competence ~ de decizie .executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca . dater -" de bilete .n. competency. compensation. to computerize comun adj. remedy. numbering machine. mar.port complex comportament^. competence. compromise: arrangement. pi. (oficial) official statement ~ de presa .handout comunismi'.f.f. complementary complet adj.{in afaceri) fair dealing compostor s. im cec) to fill in. reparations 2.severance pay competent adj.

commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v. concept concern s.communal estate.annual leave ~ fara plata . (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului . crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei . to give and take concesiona v.92 COM-CON ~ de afaceri .t.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara . to license concesionar s. disparitie.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s. concession a face concesii cuiva .to make mutual concessions. fu-ziuni.Concentration of capital ~ a cumparatorilor .n. grantee. to dismiss. (SUA) vacation ~ cu plata .holidays with pay.f.business community ~ de bunuri .f. half-way a face ~ reciproce .community of interests ~ de natiuni .t. concessionnaire. concern concesie s. dismissal.(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei . (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara . cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc. (a schita) to draft concept s. to discharge.n.sick leave ~ de odihna .to meet smb. paid/privilege leave ~ de boala . profilul pietelor etc.f. amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie. (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s.summary dismissal ~ nejustificata/ilegala .) concentration of industry ~ a livrarilor .(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v. (yacanta) holiday(s). n.m.t. licensee ~ de servicii publice . (a imagind) to conceive. discharge. to word. community property/regime ~ de interese .(forma de concentrare. to grant. (a formula) to formulate.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei . leave (of absence).wrongful dismissal concediu s.statutory undertaker .

(dr.free competition ~ loiala .unfair competition ~ perfecta .credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare .agreed terms.f. (stare. situatie) condition.) settlement terms .to register conditie s.CON-CON 93 concesiune s. (sociald) status.m.mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .implied condition ~ legala legal condition ~ nula .i. terms 3.f. grant. competitive condamna v.) condition precedent conditii acceptabile . license ~ a unei cai ferate . book of entry.^/. rival concurenta s. bankrupt's certificate concura v.conditions of contract ~ convenite/stabilite . acordarea de daune-interese) to cast condamnat s.) terms of an issue ~ americane .m.cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta .n.(la o asociatie.) condition subsequent ~ suspensiva .(bur. (in contu-macie) defaulter condica s. grantor. rival s. stipulation. competitor.) to convict.f. (la amendd) to fine. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors. rivalry ~ agresiva .(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive . (cu) to compete (with) concurent adj. to sentence. conciliation concordat s.prerequisite ~ rezolutorie . (acord cu creditorii) {dr.perfect competition concurential adj. (dr. competition.m. licenser conciliere s. (la plata despdgubirilor.(dr.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera .attractive terms ~ contractuale . franchise.attendance book ~ de reclamatii . conditions agreed upon ~ de adeziune . composition.) conditions of membership ~ de calitate . register ~ de prezenta .imperfect competition ~ libera .) deed of arrangement/assignment.quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare . rank ~ implicita .timber claim ~ miniera . private arrangement. requests book a trece in ~ . legal settlement. (clauzd) condition.terms of acceptance ~ ale unei emisiuni .f.book of complaints. situation 2. 1. un club etc. convict. competitive.t.null and void condition ~ prealabila .f.(fin.knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba .railway concession ~ de prospectiune . concession.prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei .fair terms ~ actuale . lease.

(pentru o eficientd sporitd) management by objectives . running 2.old terms a conveni asupra ~ .middle management ~ prin eliminare . (o afacere) to carry on.) quay terms ~ de plata .f.terms of sale ~ generate de livrare . 1. trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar.unacceptable terms ~ in vigoare .to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions.quality specifications.94 COTM-CON ~ de linie .integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala . (administrare) administration.t. to superintend. (a administra) to manage.technical regulations ~ tehnice de calitate .inclusive terms ~ de scont . specifications of quality ~ uzuale .working conditions ~ de navlosire .works management ~ centralizata . (a unei afaceri) carriage.to come to terms a pune ~ .usual terms ~ variabile .general management ~ gresita . (supraveghere) supervision. leadership.general delivery terms ~ inacceptabile . superintendence.(mar. to make one's terms conditiona v.to preside over/to chair a meeting conducere s.(mar. management.centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral .) rye terms ~ de munca . (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade.conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale . to condition conduce v.) berth/liner terms ~ de livrare . managership. specifications for delivery.varying terms ~ vechi/existente . to direct.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .) chartering terms ~ de operare la chei .draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .first-line management ~ la nivel mediu . terms of payment ~ de plata a tratei .(mar.terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive . to run ~ o adunare .mismanagement ~ ierarhica (man.) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti . terms of delivery.preferential terms ~ tehnice . (a supraveghea) to supervise.discount terms ~ de vanzare .t.payment terms. (cadre) staff ~ a uzinei .delivery terms.

to seize confiscare s. privately confidentialitate s. store clothes.f. congress 3. acknowledgement ~ a comenzii . true (to).(a unui angajat.conflict of interests ~ de legi .conference call a tine o ~ .editorship ~ superioara .(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese . pipeline ~ de ape reziduale/uzate . care.t. pi.(dr.acknowledgement of receipt confisca v.) gross misconduct confectii s.top management ~ unica . confidentially.acknowledgement of order ~ a creditului . confidentiality conHrma v. sea pipe conduita s.f. speech 2. n.f.waste pipe ~ submarina . .t. este demis imediat) (man. {a fabrica) to manufacture.as per copy enclosed . (datoritd) owing to ~ avizului .to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori .(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs.one-man/Caesar management conducta s.to give/to deliver a lecture confidential adj. according (to).industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj.f. wearing apparel confectiona v. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5. according to.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline.f. conduct ~ extrem de rea . confidential.press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica . in conformity/ compliance with. pipe. confirmation. (cu) conformable (to).f.as per account rendered ~ copiei anexate . (adunare) conference.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis . (discurs) lecture. wear. to confirm.advice of credit ~ a greutatii . in accordance/ keeping/agreement with. corresponding (to) prep. (secret) secret adv. to acknowledge ~ o §tire .briefing conference ~ de presa .t. to work conferinta s.advice of deal ~ de primire . confiscation. to confiscate.to acknowledge the receipt of a letter confirmare s.) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare . conflict ~ de competenta/jurisdictie . ready-made/'-to-wear clothes.participative management ~ redactionala .(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei .CON-CON 95 ~ prin participare . 1.adversity/conflict of laws ~ de munca . meeting.f. in asemenea situatii. (grad universitar) lectureship ~ de instruire .

river bill of lading ~ fractional . consultant 2. depositary. (forma de concentrare. consignee.fresh bill of lading ~ oceanic .(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .quick freezing conglomerat s.(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal .town councillor ~ economic . (in cutii de conserve) to can.m. (mar. council.original bill of lading ~ partial .as per sample.r. to record. (a incredinta.f.straight bill of lading ~ nou .uniform bill of lading consemna v. freight document ~ colectiv .f. 1. a da marfuri spre pdstrare) to consign 3.legal/law adviser ~ tehnic .(corn. freezing.delivery/landing order ~ la ordin .market condition/position conosament s.clean bill of lading ~ de linie .inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .n.corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate . 1. up to sample ~ planului .96 CON-CON ~ cu originalul . de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress.) bill of lading. to tin conserve s.outward bill of lading ~ pentru marfuri de import . (economicd) conjuncture ~ a pietei . (de marfuri) consignment (of goods) consilier s. refrigeration ~ rapida .n. board .t. pi. to refrigerate congelare s.ocean bill of lading ~ original . to write down conserva v.m.(marfuri recepfionate.as per statement enclosed ~ facturii . dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni .order/port bill of lading ~ la purtator . (SUA) canned food consignatar s.according to the law ~ mostrei . congress conjunctura s.(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip . (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal .as per invoice ~ legii .) as customary conforma v. (a inregistrd) to register. adviser.blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni .economic adviser ~ fiscal .n. depository consignator s.m.technical adviser consiliu s. to comply with congela v.n.direct/through bill of lading ~ fluvial . to freeze.f. depositor consignatie s.according to plan ~ uzului .liner bill of lading ~ de primire . (bani) to deposit 2.t. consigner.f. tinned food. consignor.tax consultant ~ juridic .t.

CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie . infiintare) formation ~ a unei societati . 1.t.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati .shipbuilder. engineering . (datoria publicd) to consolidate 3.board of directors.f. constraint. to build. constructor. to constitute.f. 1. (restricfie) restriction 2. binding over 3. (cladire) building.shipbuilding. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale .company formation ~ a unui fond de rezerva . to engineer construire s. (a sili) to constrain.) to coerce. incorporated constrange v. construction.t.f. directorate ~ de arbitraj .f./. (a forma. construction.civil shipbuilding construi v. 1. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont.civil engineering ~ navale .t. managing board.board of trustees ~ districtual/regional .(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara . (dr. to strenghten 2.) consolidation 4. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate. (fin. to oblige. 1. syndicate constitui v. (centralizare. constitution. (a centraliza. a infiinta) to form constituire s. restraint. structure.f. in aceeasi persoand./?.) consolidation consor(iu. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur.budget constraint ~ si retinere . (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea.(care vdnd la termen fard acoperire. (aforfa) to compel. to construct. builder. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur. 1.currency board consolida v. ship construction.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . compulsion.) to consolidate consolidare s. (a datoriei publice) consolidation 2. naval architect/constructor constructie s. to consolidate. naval construction/ architecture ~ navale civile . to bind over constrangere s.conciliation board ~ de tutela . (fin.) (p datorie) to fund. to force 2. (construire) building.) (a datoriilor) funding.formation of a reserve fund constituit adj. building.district council ~ valutar .(a navei) restraint and detainment constructor s.r. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3.m.marine engineer ~ naval . (legald) coercition. (formare.?. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri . (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti .) to consolidate v. (despre cursul actiunilor) (bur. construction 2. consortium.

(cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts. account ~ activ .end-user.progressive consumer consumerism s.to be present in an advisory capacity. consular office ~ general . consultative. consulting.current account. (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume. advisory a avea vot ~ .capital consumption ~ de combustibil . consultant. to exhaust consumator s.unproductive consumption ~ ostentativ .consulate general consultant adj.) position building consuls. consul ~ general .final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern .public consumption ~ specific .creditor account ~ curent . 1. to use up 3.(cont.n.(de operatiuni) active account ~ administrat .f.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final . consumption ~ de capital .acceptance account . adviser ~ managerial . stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat .) intrabranch consumption ~ national .t.management consultant consultants s.(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului .fuel consumption ~ final/de produse finale .specific consumption ~ zilnic .f.98 CON-CON ~ a unei pozitii . (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account.financial counselling ~ in sectorul promovarilor ./i.consul general consular adj. final/ultimate consumer ~ progresist . consulate.blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor .m. (a epuiza) to spend. to have advisory vote ~ public . consular consulat s. (a risipi) to waste 2. consumerism constientizare s.m. consumer.(nemotivat de necesitdti.private consumption ~ productiv .(intr-o firmd) (man.) career counselling consultativ adj.national consumption ~ neproductiv . n. counselling ~ financiara .bank/banking account ~ blocat .productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca .short account ~ bancar . (a folosi) to use.client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire .(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur. consulting s.daily consumption consuma v.domestic/home consumption ~ intraramuri . (SUA) checking account ~ de accepte . m.n. (energie) to consume. account current.

offset account ~ de concentrare .inactive/dormant/dead account ~ interimar .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .cash account ~ de cheltuieli .sundries/sundry account ~ fara dobanda .deschis .noninterest bearing account ~ fiduciar . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .ledger account ~ diverse .) monthly account .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .overdraft ~ detaliat .income and expediture account ~ de virament .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .) credit account.reserve account ~ de lichidare/decontare . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .(corn.(corn.CON-CON 99 ~ de achizitii .purchases account ~ de activ .transfer account .capital account ~ de casa .suspense account ~ in valuta .depreciation account ~ de buget .custody account ~ de depozit .charges account ~ de curing .interim account ~ in credit .deferred payment account ~ de productie .clearing account ~ de compensatie .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .trust/trustee account ~ inactiv .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .bad debts account ~ de credit .detailed/specified account ~ din cartea mare .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .sight deposit account ~ de economii .production account ~ de profit §i pierderi .profit/gain and loss account ~ de vanzari .savings account.(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .deposit account ~ de depozit la termen . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .consignment account ~ de control/rectificare .sales account.

real accounts ~ spontane .(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare . planificarea.consolidated accounts ~ de creante .depreciation accounting .(SUA) certified public accountant contabilitate s. in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric .financial accounting ~ integrata . bookkeeping. sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.to carry to account a trece in contui cuiva .creative accounting ~ de amortizare .(bazatd pe simboluri.nominal accounts ~ pe doua rubrici . accounting.outstandings ~ impersonale .'s account contabil-y. accountancy 2.private account ~ personal .numbered account ~ particular .special/separate account ~ specificat .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .merger accounting ~ creatoare . 1. (serviciu) accounting department ~ a costurilor .group accounts ~ de plata a impozitelor .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .m.(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .single-entry bookkeeping ~ manageriala .impersonal accounts ~ manageriale .certified accountant. bookkeeper.public accountant ~ public atestat/autorizat .integrated accounting ~ in partida dubia .transferable account ~ vostro .accounts payable ~ de grup .to place/to carry to smb.two-sided accounts ~ reale .inflation accounting ~ fara cifre . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara .national accounting .accounts receivable ~ de datorii .f.unbalanced account ~ nostro .(date in baza cdrora se asigurd conducerea. accountant ~ atestat/autorizat .personal/private account.management accounts ~ nominale .100 CON-CON ~ nesoldat .account rendered ~ special/separat . (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .provisional account ~ remis .annual accounts ~ consolidate .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .itemized account ~ transferabil . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .de inflatie .

calendar calfa s.inland waterway ~ ferata . works/factory railway ~ maritima . journeyman calificare s.commercial/trade bill. (w .60 CAL-CAM.membership ~ dubia .(man. qualified.accepted bill ~ andosata .accommodation bill.f.se/iy abstract) way.f. kite ~ de investitie .. seaway ~ maritima costiera .rail. means ~ de apa navigabila .domiciled bill .standard quality/grade ~ stipulata/convenita . (fel) sort.prime/superior/high first quality.partnership ~ de membru .) total quality ~ vandabila .quality as per sample ~ de asociat/partener .ways and means calendar s. grade 3.n.lines of communication ~ si mijioace .medium/average quality ~ medie buna .fair quality ~ buna .bank/banker's bill.coastwise sea lane cai de comunicatie . (ruta) route 2. railway.{mar.yard track.fine bank/trade bill.overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai .(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur. 1. (drum) road.) dual capacity ~ functionala . course 3. street.training at the job calificat adj.merchantable quality calitativ adj.commercial quality/ grade ~ conform mostrei . cambie s.f. qualitative calm s.) shipped quality ~ medie .f.product quality ~ a vietii .(despre grdu) fair average quality ~ mediocra .low/cheap quality ~ ireprosabila .poor quality ~ standard . kind. characteristic 2. cale s.n.navigable waterway ~ de navigatie interioara .f.sea road.investment bill ~ domiciliata . two-name paper ~ cu scadenta depa§ita . bill.functional quality ~ inferioara . bill (of exchange) ~ acceptata . fineness ~ totala . qualification.sound quality ~ comerciala . (caracteristica) (distinctive) feature. (pepiata bursiera) doldrums camata s. property. care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului .f. finance bill ~ comerciala .stipulated quality ~ superioara .backed/endorsed bill ~ bancara . prime/respectable bill ~ de complezenta . (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca . (msusire) quality. 1. (mijioc) way.. usury cambial adj. attribute.perfect quality ~ la incarcare . (a unei obligatiuni. asset. path. skilled calitate s. (SUA) railroad ~ ferata uzinala .quality of life ~ acceptabila .

container ~ celular . containerization ~ .floating barge container ~ . pollution ~ cu praf. (la bursa de valori. legal/law department contesta v.n. pand la urmdtoarea lichidare.(pentru lichide) flexible container ~ frigorific .packaged container ~ pentru paleti . lift van ~ fara marfa . claim department. to contaminate. continuation contencios adj.conservative accounting ~ tabulara .tabular bookkeeping a tine contabilitatea .n.van container ~ de marfa .f.sealed container ~ standardizat .single-trip/disposal container ~ pentru lichide . amdnarea achitdrii unei datorii.stowable cargo container ~ -slep .CON-CON 101 ~ prudenta .chei la chei" .tariff quota contingentare s.pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma .noncaptive van container ~ de vagon .t.all-aluminium container ~ de mare capacitate .returnable container ~ reversibil .cargo/freight container ~ de transbordare .import quota ~ tarifar .dry freight container ~ pentru pachete .(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? . to pollute contaminare s.to dispute a debt.bulk container ~ pentru marfa uscata .(a mdrfurilor) dust damage contango s. (corn.export quota ~ de import .insulated container ~ nereturnabil . (corn.demountable container ~ deschis/fara capac .transfer container ~ de tranzit .n. to dispute ~ o creanta .van container ~ demontabil . to contest.refrigerated container ~ izotermic .standardized/ISO container ~ stivuibil .) subject to quota restrictions .. mar. prin plata unei dobanzi.t.to keep the books container s. (a caricului.(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu . to put a claim in issue contingent s.n.fluid container ~ pentru marfa m vrac .(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat . (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export . contentious s. m special cu apd de mare) (asig.) pier-to-pier containerization contamina v.(mar.f.tanc .empty container ~ flexibil . la bursa de mdrfuri.) quota system contingentat adj. containerizable containerizare s. to containerize containerizabil adj.reversing container ~ sigilat .platform container ~ returnabil .f. disputed claims office.tank container containeriza v. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.watertight container.) contamination.t.

articles of agreement ~ de angajare pe voiaj . n.tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa .(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision .purchase deed ~ de depunere in consignatie .bootlegger contracambie s.) against all risks contrabands s. contraband (trade).bootlegging ~ de razboi . contract.consensual contract ~ cu clauze restrictive .employment contract.occasional contraband a face.nude/naked contract ~ de angajare . illicit trade 2. covenant ~ aleatoriu .{corn.cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .) aleatory contract ~ anulabil .bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru . 1.n.(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .f. to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.collective labour agreement ~ consensual .war contraband.freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic . redraft contracont s.(asig.articles/deed of partnership.(asig.m. smuggler. mar.) contra contract s.lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima .gas meter ~ electric — electric meter. (cont. contrabandist ~ de alcool .n.) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .publishing agreement ~ de emisiune . deed.contract of agency ~ de arendare .marine insurance contract ~ de asociere .102 CON-CON contort. against ~ chitanta . (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta .f.bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .deed of assignment ~ de colaborare .(mar.tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.) foreign agreement ~ de tmprumut maritim .commission contract ~ de cumparare . agreement.to smuggle.gun running ~ de bauturi spirtoase . contraband of war ~ ocazionala .skeleton contract ~ colectiv de munca .on receipt ~ numerar la predare .respondentia bond ~ de mchiriere .) ship's/shipping articles. counter. partnership deed ~ de cesiune .absolute contraband ~ de arme ..lease . (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate .water meter ~ de gaze . (mar. meter ~ de apa . (actiune) smuggling.(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .

charter party.) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .licence contract ~ de monopol .memorandum of association ~ de stat .formal contract ~ futures .CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.) ore charter ~ de ucenicie .easy terms.(dr. deed of trust ~ formal .fixed job contract ~ de navlosire .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare . private treaty ~ de vanzare in rate .) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.de navlosire pe voiaj .(mar.(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv . freight contract/agreement ~ de navlosire brut . articles of apprenticeship ~ de vanzare .clean charter ~ de navlosire dus-intors .(mar.bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .bargain and sale.) fraudulent contract ~ executat/terminat .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .) trust deed/ instrument.) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.) charter by demise.futures contract .gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar . hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .public contract ~ subscriere .) charter.) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .monopoly contract ~ de munca . contract of affreightment/carriage.(dr.enforceable/executory contract ~ fiduciar .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .agency contract ~ de societate .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .indenture. carriage/shipping contract.(mar.(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .uniform charter ~ de reprezentanta .) charter ~ de inchiriere a navei nude .executed contract ~ executoriu .round-trip charter ~ de navlosire pe termen .direct contract ~ divizibil . demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .(mar.(mar.time charter . deed of conveyance.lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .

counterfoil. spurious contragarantie s. stipulated by contract contraface v.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract .oppressive contract ~ principal de inchiriere . contracting party. countersignature contrastalii s. cancellation contramarca s. counterfeit.t. to countermand.f. to countersign contrasemnatura s. (corn. forgery.null and void contract ~ oneros . (un imprumut.104 CON-CON ~ global .standard agreement ~ -tip de navlosire .f. balance weight. counterpoise contramanda v. forged.spot contract ~ sub sigiliu privat . to forge. fake. to fake up contrafacere s. fake contrafacut adj. adulteration.m. specialty ~ -tip .liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse . privy contractual adj. to call off contramandare s. redraft . to counterfeit. check. to incur. surety for a surety contragreutate s. (penalizdri) (mar.unilateral/one-sided contract ~ verbal . countermand. counterfeit(ed).f.t.running contract ~ in vigoare .to be under articles a incheia un ~ ..) countertrade contraprestatie s.(mar.onerous contract ~ opresiv . v. o datorie) to contract.forward contract ~ nul si neavenit . weight equalizer.verbal contract contracte actuale .t.f. contractual. to adulterate. special contract. incurred demurrage contratrata s.) consideration ~ executorie .f. to cancel. pi. (o obligatie) to lay oneself under contractant s.f.(contracte de vdnzare sau cumpa.t.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen . (la licitatie) counterbid contrapartida s.demurrage incurred. counteroffer.f.package deal ~ implicit/tacit .f.to enter into/to conclude an agreement contracta v. heel contraoferta s.void contract ~ secundar . contractor.i.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat .implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza .f.(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare .valid contract ~ la termen .subcontract ~ spot/pentru disponibil .) uniform charter ~ unilateral .contract by deed/under seal.f.f. (dr.) demurrage ~ contractuale .ra.executory consideration contrasemna v.

(conturi) to audit 3. (masa monetard) to squeeze ~ piata . contributor. contribution.i.m.f. (director economic) controller. mar.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard . to check up.wage and price control ~ al statului .f.m.surveyor of weights and measures .mandatory control ~ statistic .(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei .(asig. (financiar. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate .customs examination/ inspection/search. (a examina) to examine. (al unei activitdti etc. to contribute contributie s. trespass contribuabil s. taxpayer.standard batch control ~ prin imputerniciti . average bond/payment ~ la coliziune . ratepayer. transgressor. contravener.) ticket collector. (yerificare) check.administrative control ~ al creditelor . (a inspecta) to inspect.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar . infringement.) control.(c. (revizor contabil) auditor 3. surveyor 2. (mar. (inspectie) inspection. vamal etc.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s.(mar.inspector ~ de masuri si greutati . infringer. checking.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare . 1. examiner. mar. inspector.audit ~ de calitate .) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie .) supervisor. (examinare) examination. (bdneascd) share. 1.f.CON-CON 105 contravaloare s. contravention.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .(asig.t.to hold the market controlor s. (a verified) to verify.m. tax bearer contribui v. offender.f.) general average contribution.state control ~ al venitului/averii . (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . quota ~ la avaria comuna . equivalent value contravenient s. trespasser contraventie s.price control ~ al salariilor si al preturilor . (supraveghere) supervision 2.technical control ~ vamal .) draft/draught survey ~ operativ . to control. checkup.quality control ~ de pescaj .(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete . (a supraveghea) to supervise 2. comptroller ~ al cantitatii .statistical control ~ tehnic .n. 1.budgetary control ~ contabil .) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v.

sedinte etc. to call together. talk ~ telefonica .f.agreement in writing conversie v.t.n. titluri de valoare) realizable convertibilitate s.f.de larg . (concordat. (acceptable acceptable. (al unui document) tenor ~ de umiditate .(c. (bandd transportoare) conveyer.cooperative shop/store. 1.luggage inspector continut s.m.n. agreement. searcher. conversiune conversiune s. (la) to cooperate (in) cooperare s.) convertibility ~ externa . admissible conventie s.(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s.f. to assemble.f convening.de reasigurare .moisture content conurbatie s.(a activelor. landwaiter ~ vamal de bagaje . cooperation cooperatist adj. communal agricultural organization ~ agricola de productie . convention. toll/trunk call coopera v.f. calling together.) offshore convoy ~ de tragere .domestic limited convertibility convertire s. cooperative society ~ agricola .f.(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v.) to convene.river convoy ~ maritim . convoy . summons convoi s.cooperative farm ~ de consum .n.i.t.maritime convoy convorbire s.) composition ~ colectiva de munca . convertible ~ in numerar .f. (despre preturi) fair.telephone conversation ~ telefonica interurbana .preventive officer. conveyor.(mar. conurbation conveier s. cooperative bank .treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala .agricultural cooperative. (adundri.f.long-distance call. treaty 2.) truck train ~ fluvial . \o convert ~ m numerar — {active. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr. to summon ~ o intrunire/§edinta .collective labour agreement . conversation. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj. conversion ~ in numerar . 1.to call a meeting ~ un sindicat bancar . (fin.a imprumutului in titluri de valoare . {al unui recipient) content(s). assembling.(despre active. cooperative s.f. cooperative farmer cooperativa s. (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut.external convertibility ~ limitata interna . emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin. (capacitate) capacity 2.f.postal convention " scrisa . consumers' cooperative society ~ de credit . a titlurilor de valoare) realization convoca v.106 CON-COO ~ vamal . titluri de valoare) to realize convertibil adj.) conversion .credit union/cooperative.

corporate 2. 1. {a mitiii) to bribe coruptie s. (a unui magazin.{coca) hull (of a.t. corporatism corporatist adj.(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala . ship) 107 ~ didactic . to correct. mar.f.f.wage level adjustment corespondent s.f correspondence: (postd) mail .teaching staff ~ diplomatic .m. (duplicat) duplicate.5-. mar.(asig.) hull and materials corporatism^. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost. counterpart.f.f.??. corporatist corporativ adj.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela . al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr.) corporation sole ~ internationala .?. coownership.coo-cos ~ de credit local . body ~ de nava .m. to adjust corela v.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat .f coproprietorship. joint/part owner coproprietate s. a a'iibalajului unuiprodus. copy. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. to amend.f correlation ~ a nivelului salarizarii . al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s.multinational corporation ~ profesionala .) corporation aggregate ~ exclusiva .(titular. (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar. 1.f 1. (referitor la o corporate) corporative.) hull and machinery ~ si materiale .". corporative corporatie s.certified/attested/office copy coproprietar s. to share jointly copartener s.m..t. joint possession/property corecta v. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2. cooperative system copartaja v./?.f.business/commercial correspondence ~ sosita .local financial cooperative cooperativizare s. a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. corruption cosmetizare s. (constituit sub forma unei corporatii) corporate.incoming mail corp.international corporation ~ inchisa .m.(mar. guild 2. (a unui document) draft ~ de conosament .(asig. coproprietor.t.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.fair/true copy ~ legalizata . copartner coparticipare s.t. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr.cornerciaia . (breasld) craft (guild). cost . to correlate corelare s.f. cooperativization cooperatie s. tenor.diplomatic corps ~ si masini . cu personalitate juridicd.

cost of downtime ~ al transportului . navlu si comision cost.constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii .) (cont. freight and landed ~ .cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .direct cost ~ economic .actual cost .bid cost ~ al opririi productiei . comision si dobanda .cost of equity ~ al creditului .(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost. freight and commission ~ .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei . insurance.cost.production/prime/ flat/first cost ~ direct .issue cost ~ de inlocuire . asigurare.(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu . cartage ~ al unei calatorii/curse .) charterage ~ al noilor actiuni comune .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .cost. insurance. insurance.(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .(cont. freight and exchange ~ comun .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor . navlu si descarcat cost. navlu .cost of recruitment ~ al reformei . transfer earnings ~ de penurie .) current cost ~ de achizitie .cost of living ~ . insurance. freight.alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii . insurance.carriage. asigurare.cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat . asigurare.cost of new common equity ~ al ofertei de pret .cost of labour.) common cost ~ constant .shortage cost ~ de productie .(mar.bond issue cost ~ al fortei de munca .(atribuibil mai multor produse etc. navlu. commission and interest ~ .fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia .cost. wage costs ~ al intretinerii .lot-quality cost ~ al capitalului . navlu si diferenta de curs de schimb . asigurare.maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii .(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv . asigurare. freight ~ .(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .

(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda . (la bursa) quotable.(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.f. neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp .(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.extra cost. to cost dear.(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.. quoteworthy cotare s.time cost ~ planificat .".(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect . (bur. (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .managed costs ~ sociale .t. ascultdtori etc. alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.real cost ~ recurent .original cost ~ istoric .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald.) cost per thousand ~ marginal/incremental .decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare . actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .to be expensive.cost and freight ~ total al stocurilor .cost and insurance ~ si navlu .estimative/ estimated cost ~ fix .indirect cost ~ initial . currency basket cota v.budgeted cost ~ real .standard cost ~ suplimentar . to cost ~ scump . (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .n.fixed cost.(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .) quotation.(stock) exchange quotation. listing ~ dubia .(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .recurrent cost ~ standard . basket ~ valutar .(cheltuieli de regie.variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .average fixed cost ~ mediu variabil .working costs ~ de reprezentare/mandat . exchange listing .average variable cost ~ neabsorbit .unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .social costs costa v. (la bursa) to quote cotabil adj. to come high co$ s.COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .dual listing ~ la bursa .

(bur.agricultural credit ~ bancar . wine cellar/vault. due. daily paper cotiza v.financial crash crama s. claim ~ cesionabila . subscription. depusd in aur.f.(mar. stub crah s.previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva .i.taxable quota ~ in aur — (cota. generals rate ~ de amortizare . bankruptcy.(mar.official quotation cota s. (contramarcd. counterfoil.f. levy ~ de inscriere . mated) check.n.entrance fee ~ de membru . loan 2. (corn.bank credit ~ comercial .n.closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .) market maker credit s.export quota ~ de import .n.assignable debt ~ contabila .outstanding claim/debt creante $i angajamente .) general cargo rate.) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar. fee.(in economic) credit creation creator s. (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.(bur.member fee ~ individuals .nominal quotation ~ oficiala .spot quotation cotatie s. daily s. quota.f. maker.tax-free quota cotidian adj. crash.f. market crash ~ financiar . price ~ anterioara .n.branding ~ de credite . m.) quotation.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .f.debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta .claims and liabilities creare s.110 COT-CRE ~ pentru disponibil .import quota ~ de profit .(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol . de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ . cellar creanta s.book debt ~ garantata prin ipoteca .stock exchange crash.share. talon. share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor . credit. creation ~ a marcii . freight rate ~ a navlurilor de linie . quota ~ parte din beneficii .f. to subscribe.(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.) rate of freight. heel.) credit (side) 3.redemption quota ~ de export .commercial/trade credit .) trust ~ acordat brokerului . failure ~ bursier .consecutive quotation ~ de deschidere .marrying price ~ de tnchidere .debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei . creator ~ de piata .share of profit ~ de vanzari . 1. debt. de participare.share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe .parte .

(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .international credit ~ intern .produce advance/loan ~ personal .unlimited credit ~ neperformant .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .credit on personal property ~ multivalutar .mortgage credit.(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .credit on real estate ~ international .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .working capital credit ~ de export .export credit ~ de investitii .discount credit ~ documentar .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta . la alegere.short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .CRE-CRE 111 ~ cumparator . credit on mortgage.refinancing credit ~ de scont .domestic credit ~ ipotecar .(utilizabil. (SUA) current account credit ~ lombard .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .medium-term credit ~ pe termen scurt .investment credit ~ de refinantare .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .foreign credit ~ fara garantie .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .long-term credit ~ pe termen mediu .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .documentary credit ~ extern .(reputafia unei persoane.(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .

punte/de legatura .to be a sound man a cumpara pe ~ . (preturi) to advance 2.. to go up.(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent .(despre o banca) to overlend creditor adj.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public .creditors under commission of bankruptcy crescator s. to escalate.trade creditor ~ cu garantie . to increase.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by .(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier .installment credit ~ reciproc negarantat . to rear. 1.cattle breeder.'s credit creditav.to buy on trust a deschide cuiva un ~ .transferable credit a avea ~ la cineva .to have credit with smb..dun ~ ipotecar . to raise v. 1.to take on credit a trece in creditui cuiva . (plante) to grow.. (animate) to breed. loaner. s.m.swing credit ~ reinnoit automat . to credit ~ excesiv .sau a Bdncii Nafionale ..m.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist .(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate .?. stockbreeder creste v.(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit . (despre preturi) to advance. a lua cu ~ .mortgagee. to raise. to increase.(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri . lender.to open a credit/an account with smb.t. to rise. encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie . (puternic.public credit ~ . despre preturi) to . (cont.execution creditor ~ in ultima instanta .(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat . (de vite.to carry to smb.') accounts payable ~ comercial . mortgage creditor. to cultivate.revolving credit ~ scump . animate domestice) breeder ~ de vite .pledgee ~ garantat prin obligatiuni . creditor.care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil .bond creditor ~ general . (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2. credit. a avea ~ pe piata . stockman.

(asig. (continud) (cont.(a capitalului social) capital increase ~ economica . (acumulare.financial crisis ~ petroliera .petroleum crisis ~ structurala . mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion. (a prefurilor) advance.) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor . nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor . growth.sustainable economic growth ~ economics zero . (depresiune) depression. (a se amplified. (a se acumula. rise. (a pietei) stringency ~ de lichiditati .f. mar. in special despre decalaje) to widen cre§tere s.global/world cruise cronometror s.(despre cec) cheque crossed generally .m. (a afacerilor) stagnation.(a cursului) {bur.(funciare.(asig.expansion of production ~ a riscului . 1.percentage growth ~ spontana a valorii . increment. with 2.economic crisis ~ financiara . (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica . boost.cattle breeding ~ de capital . (bur.) cum ~ cu alt proprietar . in special despre dobandd) to accrue.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ . (despre cursuri bursiere) to trade up.(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante. crisis. fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei . upturn. mar.(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.CRE-CRO 113 soar.to come down croaziera s.) with particular average ~ aviz .f.) accrual ~ a animalelor .under advice ~ barare generala . upswing.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie .) with average ~ avarie particulars . increase.(asig.periodical increment ~ procentuala .structural crisis a fi in ~ financiara . imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal .f.under new ownership ~ avarie .economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila . cruise ~ in jurul lumii .increase in demand ~ a productivitatii .animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata .overproduction crisis ~ economics .steady state growth path of nominal income ~ temporara .) to bull criza s.(a preturilor) boomlet a fi in ~ .

under deed ~ cupon .(despre o plata) (dr.(bur.114 CRO-CUL ~ barare speciala .by the day cuantums.n.) cum all ~ transportui platit .(clauza de navlosire) (mar. quantum ~ al despagubirii . (SUA) dividend on ~ dobanda .duty-unpaid ~ tendinta de crestere .f.t.f.(bur. piece by piece ~ clauze .(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .(despre calendare.(asig.claused ~ coloane .) cum capitalization ~ cu bucata .(bur. m. (in special cereale) to crop.(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie .carriage forward ~ protest .) cum coupon ~ data de . to grow 2.carriage paid home ~ ziua . culture 2.as loan ~ titlu oneros .dry farming cultivator s.(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .cum interest ~ drepturi .limited and reduced ~ rise .(despre piata bursiera) bearish ~ testament . grower. 1.delivered docks ~ personal insuficient .(bur.ratal cultiva v. to till.) subject open ~ conditia sosirii sigure .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man. farming ~ a terenurilor fara irigatii .as from ~ lichidare la mijiocul lunii .duty-paid ~ taxele vamale neachitate . (ca dijmas) to sharecrop cultivare s. cultivation. crop ~ alternativa/intercalata .collection on delivery ~ raspundere limitata .) at risk ~ taxa zero .cereal crops .(de dividende etc. 1. (agricola) culture.catchcrop ~ mixta .(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .) bound for ~ distribuire .) loose-leaf ~ tncepere de la data .measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .under the date of ~ destinatia . by the piece. to raise.) subject to safe arrival ~ contract .) under protest ~ ramburs .(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .cum dividend.) corporate culture culturi cerealiere . (pdmdntui) to cultivate. to farm.(mar.columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar. farmer cultura s.under will ~ titlu de imprumut .) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .limited ~ raspundere limitata si capital redus . registre etc.for value ~ toate beneficiile .) cum distribution ~ dividend .(bur.(by) piecemeal.

(a cursului) (bur.m.impulse buying cumparari de sustinere .possible/ prospective buyer ~ ferm .to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man . to buy.forage crops ~ tehnice/industriale .) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur.hire purchase. (actiuni ale unei societati) to buy into.to buy for future delivery cumparare s.cash purchase.catalogue buying ~ pe baza de comision .(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere .) (SUA) wash sale ~ in rate .(a preturilor.purchase on commission ~ pe credit . incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro . to purchase 2. purchasing.to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.purchase on credit ~ sub impulsul momentului .(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .f.firm buyer .CUL-CUM 115 ~ furajere . 1.wholesale purchase ~ cu amanuntui .buyout .to buy retail ~ cu facilitati de plata . purchaser.) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur.) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .(bur.to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .(bur.) supporting purchases ~ speculative . (dr.to buy cheap/low ~ cu amanuntui .) vendee ~ eventual/potential .) averaging in ~ de articole de uz curent . (toate actiunile unei societati) to buy out. purchase ~ a la hausse .high-repeat purchase ~ de proba .) to overbuy ~ in rate .employee buyout ~ a unei societati . shopper. instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .to buy on easy terms ~ cu plata in numerar . (actiuni ale unei societati.technical/ industrial crops cumpara v. a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie . buying. buyer.angro/cu ridicata .to buy by auction ~ la termen .retail purchase ~ cu plata in numerar .speculative buying comparator s.t. purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.

(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot .production curve ~ a randamentului .) yield curve ~ atipica a ofertei de munca .) quotation. 1.(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.n. 1.f.m.market price/rate ~ al titlurilor de valoare . current. (al unui document) tenor curat adj. (despre lund) (corn.f.f. (valutar/de schimb) rate of exchange. errand/office boy curs s.to go shopping cumul s.share price ~ al cecului .) denomination unit cupon s. shopping a face cumparaturi .heavy purchaser ~ impulsiv .demand curve ~ a consumului .n. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta .) present. exchange rate 3. (de apd) watercourse.supply curve ~ a productiei .marketer cumparatori fara vanzatori .(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii . plurality of offices cumula v. messenger. (despre preturi) current. (despre monedd) legal. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj.) coupon 2. purchase.payment coupon ~ valoric . (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin. (zilnic) daily 2. (de stofd) remnant ~ de dividende . (despre cheltuieli) running curier s.security price ~ al zilei .(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei . 1. trading stamp cuprins s.(bur. 1. (despre an etc. river course 2. (serie de lectii) course ~ al actiunilor . curve ~ a acceptarii . pi. (tabla. price 4.t.) undisclosed buyer ~ pe o piata .(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin. (fin.impulse buyer ~ nenominalizat .interest warrant ~ de piata .quotation of the day ~ central .downward curve ~ normala de randament . (bur.(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon.(bur.) instant.dividend warrant ~ de dobanda . de materii) summary 2. courier. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s.consumption curve ~ a indiferentei .(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .) buyers no sellers cumparatura s.116 CUM-CUR ~ important . knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s.central exchange rate .f.n. (de functii) holding more than one office/appointment. cumulative cunoastere s.n.

custody ~ sigura .) closing price ~ de panica/foarte scazut .court of cassation ~ de conturi .f.{mar.) wide price ~ de cumparare . broker custode^.kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu .court of arbitration. arbitration court ~ de casatie .n. (parcurs) haul ~ lunga . ride.{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur.n. fin.rate of exchange ~ de schimb dirijat . quasi-monopoly cuvant^.{mar. can ~ metalica pentru depozitarea de valori . {ladd) case.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere . course (of a ship) 2.) trading price ~ de vanzare . quasi-money.{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial .court of appeal. {a unui vehicuf) drive. custodian.freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .) middle price/rate ~ neoiicial de schimb . box. caretaker custodie s.{bur.managed exchange rate ~ de schimb fix .f.) bid/buying price ~ de deschidere .CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .{serviciu bancar) safe custody cutie s.issue price ~ de interventie .) opening price ~ de emisiune .m.) court ~ de apel .nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai . distant cruise ~ regulata .f. word .supreme court curtier s. 1. deep-sea/distant trade.{de guvern) peg ~ de tranzactie . brokerage.m.) panic price ~ de schimb/valutar . appellate court ~ de arbitraj .real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut .{al valutei) selling rate ~ direct .official exchange rate ~ de schimb real .{bur. nearmoney cvasicontract^.{la bancd) safe deposit box cvasibani s.{bur..{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala . quasi-contract cvasimonopol^.(bur.audit office ~ suprema .n. {de conserve) tin. courtage. bin.) trade curtaj s.multiple exchange rates cursa s.) long course. stockbroking curte s. pi. {a navei) (sea) voyage.floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat .f.{bur.n.{bur.fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant .unofficial rate of exchange ~ nominal .m.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera . {dr.

118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.fi.to form a quorum .to have a quorum a constitui un ~ . quomm a avea ~.

gift dara s.landing stage. (relatare) account (rendered).quay berth ' de antrepozitare .f.n.i.(a mdrfii) (mar.de chei .date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing. present.f. (mapoi) to give back.lighter berth -..f.to render assistance ~ chitanta .ore berth ~ de pasageri . to give.) stem/stemming date ~ de inregistrare .f. berth space . data ~ a intrarii in vigoare .t.(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf .de descarcare . (oara) time 4.date as postmark ~ a scadentei .f. cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum.un acont — to pay an account .date of invoice ~ -de incarcare . 1.de facturi .date of delivery.(oil) tanker berth .ready berth ~ sigura . to return. typewriting dana s.loading berth ~ de minereu . berth. (protocol. (ceva furat) to restore 5.term day .un aviz competent . (o sentintd) to adjudicate. typist . v.quay berth .invoice typist dactilografia v. 1.plutitoare .date of loading. (a o/er. {(imp. pi.(a navei) date of arrival ~ . (statistics) (official) returns.pentru §lepuri .) minutes. pier barge pregatita .(cdtre un superior) report.(a contractului) cancelling date ~ de expediere . (calendaristica) date 2.entry date ~ de livrare .in exploatare . (gratis) to give away 6. (a acordd) to bestow/to confer upon smb. mooring berth.) date of shipment ~ de facturare .effective date ~ a po$tei .limita .alongside date ~ de anulare/reziliere . to grant 3.to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . to date data s.de plata . giving ~ de seama .t. (o recolta) to yield 7..passenger berth/wharf ~ pentru petroliere . delivery date '. t. (cdrtile de joc) to deal 8. (a inmdna) to hand over 4.discharging berth ~ de incarcare . to type dactilografie s.to commission . bani) to allow. sailing date ~ de sosire .to give/to provide security .to receipt ~ faliment .de acostare .) to offer 2.(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.f. (limita) term 3. (notiune fundamentala.contract date ~ de acostare la dana . (taro) tare dare s.ajutor .to give an expert opinion dactilografa s.D da v. (mar. to award . due date ~ contractuala . statement of accounts data v.date of maturity.

1.doubtful debt ~ neta .120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare .debt of old standing. owing money. owed.debt of honour.piramidala .tabular data dator adj.unclaimable/undue debt ~ insolvabila . 1. (arierate.t. indebtedness.net debt '. maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa .statistical data ~ tabulare . due datorie s.to be in debt datora v.outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche . bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila .backlog of debts . to owe datorat adj. liability 3. datorii restante) arrears 2.(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna .external debt ~ flotanta .mortgage debt ~ neconsolidata . domenii) composites ~ la dispozitia conducerii . (involved) in debt 2.(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat . indebted (to).current debt ~ de onoare . debt.unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila . (obligafie) obligation. obliged (to) a fi ~ . (ipoteca) encumbrance ~ consolidata . honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a . (angajat fafd de) under an obligation (to).internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta .irrecoverable debt ~ nesigura . owing. in caz de faliment. old--standing debt datorii acumulate/restante .(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara .f.official data ~ statistice .stale debt ~ curenta .expected discharging date date compuse .(care grupeazd informatii din mai multe sectoare.(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.barred debt ~ publica .(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .statute .unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata .

debtor dauna s.damage to property ~ pretinsa . unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ . above . pi.penalty for nonperformance of contract.dealer in securities deasviprsi prep.(a bunurilor navel) (mar.(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ . harm 2.on duty ~ vanzare .(stabiHte de instanta) damages at large.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord . dealer ~ autorizat . compensation. 1.f. with.on sale.damage to persons ~ delictuala . damages ~ morale . (dr. {prejudicing prejudice.(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ . (paguba) damage. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure .moral prejudice ~ necontractuale .DAT-DEA 121 ~ de razboi .recovery of damages.) exemplary damages ~ generale . for. of 2.m. (despdgubire) indemnification. 1. liquidated damages ~ evaluate subiectiv .(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice.(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese .(asig.) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .to recover damages deprep. to incur debts a fi inglodat in ~ .prospective damages a acorda ~ .after date ~ ocazie second-hand ~ proba . (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala .to be out of debt a se achita de ~ . m.general/ordinary damages ~ indirecte . through ~ -a lungul bordului navei .to sue for damages a obtine ~ .(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .authorized dealer ~ de titluri de valoare .to get out of debt datornics.) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive .damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale . deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile .to run into debt.on sale or return ~ serviciu .malicious damage ~ materiala . under offer dealer s. (pierdere) loss.) tort 3.war debts ~ externe .(dr.

(mdrfuri) to unload. (din drepturi) (dr. mortgager. (corn.n. (coloana din partea stangd a nnui cont.t.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat . (din drepturi) (dr incapacity. (a vinde cu amanuntui) to retail.mortgage debtor. decimal decizie s.pledger.f.t. prima clasa) {bur. lapse decerna v. 1.insolvent debtor ~ ipotecar . wharf debit s.m.n.(a unu.n.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic . :. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential .-. (tutungerie) tobacco shop. to set/to put ashore. (pasageri) to land.) debit side. s.potential market/outlet a gasi un ~ . to disembark. (de curs de apd) flow.i.. to smb. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v. debit. resolutior2. (datorie) debit 2. (de ziare) news stall/stand 5.t.: unfreezing ~ de fonduri . in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ.) market. discharge debita v.f. tobacconist's.sundry debtors a fi debitor . lapse decadere s. (un premiii) to award (to. to unship. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s.to find a market decalaj s.release of funds debu§eu s. to discharge. landing stage/pier/ place. to sell by retail debitor adj. pledger ~ insolvabil .to be in the red debloca v.solvent debtor debitori diverse . with 2.) yield gap ~ deflationist . to debit smb. (fonduri) to unfreeze.122 DEA-D. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori .(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:. (eliberare) releas. (declarat de instantd) judgement debtor. mortgagor ~ in incapacitate de plata . (dr.debtor -default ~ principal ..n. respectiv reducerile de pasiv) {cont.group decision .deflationary gap ~ economic .} judgement.bad debtor ~ solvabil . release deblocare s. debtor.(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist . gap. (un titlu) to confer (on) decimal adj. 1. time lag ~ de randament . !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj . red 3.f.t.. 1. (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4.) i.economic gap ~ tehnologic .'s account. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva . (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth. : ~ liniei . award. sentence. decision.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi.technological gap decadea v.

to declare null and void.imperfect/ preliminary/sight entry.economic decision ~ economica strategica .) declaration of general average ~ a marfurilor in vama . customs declaration ~ vamala a echipajului .return of income.entry.custom-house/customs broker declarare s.prime entry ~ vamala preliminara . entry inwards. captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie .(mar. mar. to annul ~ recurs .home value declaration ~ autentificata (dr.) distringas ~ definitiva .) affidavit ~ a carausului . statement 2.import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .declaration of solvency ~ de valoare .free entry ~ vamala . 1. (scrisd.(mar.f. dr.consular declaration ~ de abandon .(mar. subjurdmdnt) (dr. mar. earnings statement ~ de solvabilitate . entry outwards ~ vamala de intrare/sosire .entry of goods ~ in stare de faliment . (venitui) to return ~ avarie comuna .misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur. tax return.adjudication of bankruptcy declaratie s.postentry .strategic economic decision ~ economica tactica . to invalidate.to appeal declarant s. declaration.entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare . m.declaration of value ~ falsa . declaration of duty.f.vamala finala . bill of entry ~ vamala de import .t.) inwards entry. to declare.bill of sight ~ vamala suplinientara .tactic economic decision ~ irevocabila .(asig.declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri .(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment .(asig. declaration ~ a avariei comune .) outwards entry.decision beyond/past recall declara v. (in vama) to enter.) acknowledg(e)ment ~ consulara .ultimate decision ~ economica . declarant ~ vamal .) notice of abandonment ~ de bagaje .(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine .final/closing declaration ~ vamala initiala ..) to declare general average ~ nul si neavenit .(mar.) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare .

n. defective.decree law. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului . shortage.tare allowance defaica v.124 DEC-DEF declin s. reserve deficiency ~ de tonaj . out-of-repair. deflationary. short. to be in the red deficitar adj.n. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale . to decree.interest deduction ~ a tarei . to charter. external deficit ~ al balantei de plati . (o instalatie) to shut down decuplare s. defining.) shipping deficit deficite gemene . decorator ~ de vitrine window dresser decret s. (dintr-un intreg) to deduct 2. to settle decontare s.t. (despre un an agricol) lean a fi ~ .to be in short supply definire s. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament . imperfect adv.job breakdown ~ forfetara .n. faultily.budget deficit ~ de rezerve . (legiferare) enactment ~ -lege . shortfall 2.t.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves. (al activitdtii economice. fault.(man. disinflation deflationist adj. (a legifera) to enact decupla v. fault detection defectuos adj. deduction. 1.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ . m. deficiency deficit s. {dintr-un intreg) deduction 2. (despre mdrfuri) scarce.latent defect ~ de fabricatie . disinflationary .) decline decont s. (a analiza.i.balance of trade deficit. deficit.f. flaw detector defectoscopie s. charter.f. (neajuns) drawback. defect.(mar. deduction ~ a dobanzii .) deflation. executive order decreta v.n.balance of payments deficit ~ bugetar .f. (despre un contract) to run on deduce v.defraying of expenses.t. failure. reimbursement decontav. out-of-order.f. (fin. al productiei etc. (fin. fault detector/finder/ locator. definition ~ a obiectivelor .settlement by transfer decorator s.f.fault of fabrication defectoscop s.f.) twin deficits a acoperi un deficit .(fin.t. defective. shortcoming adj.f.) deflator deflatie s. 1.n. out-of-work decurge v.f. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli . in disrepair ~ ascuns . (despre buget) adverse.) goal definition deflator s.f. deficient.n.f. m. decree.to have a deficit.standard deduction defect s. to deduct deducere s. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj. breakdown deficienta s. faulty. defectively defectiune s. (analizare. 1.

t.f. (yn teren) to clear. delegate.f. (de sarcini ipotecare.to resign. (opddure) to clear defrisare s. to embezzle.tightness ~ in gramada . o monedd) to demonetize v.t.r.brand name ~ a marfii . resignation a-i da/a-§i inainta demisia . to resign. remission. defalcator. to defraud. delinquency. to quit.n. (loctiitor) deputy.) del credere delega v. to depute delegat s. to peculate defraudator s. (a retrage din circulatie o bancnotd. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. a unei monede) demonetization 2. to peculate delapidare s.bulk weight denumi v. (corn. to name. to denominate denumire s. vacating. (mandat) commission. to defalcate. authorization. name.t.i. to defraud. peculator delcredere s.(a firmei) registered name depanav.trade mission delict s.t.wrongful dismissal democratiza v.f. resigning.devolution of authority ~ economics . defaulter. (a unui teren) clearing.n.t.f.DEF-DEP 125 defrauda v. misdemeanour. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere .r. offence. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5. (de obligatu. defalcation.f. datorii) to relieve. to reclaim.m. to defalcate. reclamation. delegation. grubbing. denomination ~ a firmei . density ~ de stivuire . peculation delapidator s. democracy ~ industrials . to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. m. (despre calitate) to go down degresiv adj.t.t.f. (a unei pdduri) clearing degrada v. to repair . to dismiss. (grup) delegation 3. (financiar) delinquency demisie s. embezzler. (misiune) mission 2. embezzlement. peculator defri§a v. dismissal ~ nejustificata/injusta . (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v.firm/trade name ~ a marcii .f.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata .f. 1. to remit.f. resigner demite v. embezzler.t. (devalorizare) devaluation densitate s. (document) certificate ~ de autoritate . defrauder.m. (retragere din circulatie a unei bancnote.t.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v. degressive degreva v. (reprezentant) representative delegatie s. to democratize democratic s. to embezzle. defrauder. to remove. de gaj) to disencumber degrevare s. datorii) relief. (de sarcini ipotecare.m. (de obligatu.f. to delegate. 1. mandate.f. (imputernicit) mandatory. to discharge (from function/office) demitere s. to grub.

entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber . a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare . 1.dock storage. (contui in bancd) to overdraw dependents s. warehouse.t.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar .f.timber yard.) backwardation deposeda v.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .f dispossession. (de tranzit) entrepot 2.quay warehouse ~ pe termen lung .f.deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor . (bancar) (bank) deposit 3. demanc. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.sight deposit ~ pe chei .deposit at call. importator ca forma.foreign deposit ~ la cerere .time/term deposit ~ la vedere .n. (ilegald) disseisin depou s. (ilegal) to disseise (of) deposedare s. to exceed. (bur.deposit at loot notice ~ pe termen scurt . (o suma.staff department ~ de control .n. (dr. furnizare de materii prime etc.warehouse ~ de materiale .tramway shed depozit s. (SUA lumberyard ~ de marfa . (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar.DEP-DEP depanare s. breakdown mechanic departament. mar. departmental depa§i v. repository.) general average depositor deport s.t.(cerute . 1.n. call deposit ~ la import .bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea .supply depot ~ de minereuri .roundhouse ~ de tramvaie .(asig. o perioadd de timp) to overstay.s.) resource dependence deponent s. depot.open depo: ~ m valuta . breakdown service depanator s. (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna .(asistentd financiard.m. (serviciu) emergency repairs.) consignor/shipping depot ~ angro .ore yard ~ de tranzit . qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen . (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2.m.wholesale warehouse ~ bancar . storehouse. storage yard. (concedinl.n. repair 2.) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.storage vessel. floatMBi storage/warehouse ~ portuar . (de) to dispossess (of). dependence ~ de resurse .) profit centre ~ central/de coordonare . 1. depot ~ de locomotive . o cifrd) to top.) (man.

materii prime) buying forward. to enter. to underrate v. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . (subevah-iare) undervaluation. (consignatar) depositary. a unui protest) lodging. (in antrepozite vamale) bonded.palletized storage ~ externa/pe termen .f.currency/monetary depreciation depresiune s.) field warehousing ~ in aer liber . (a unei decla-ratii vamale) entering.long-term storage ~ de marfuri paletizate . 1. to recede. depositor depune v. bailee 2. testimony.. (devalorizare) depreciation. storing.slumpflation depunator^. to deposit. to consign 2. 1. (de bani in banca) deposit. notice deposit ~ la cerere deposit at call. to cancel depreciere s.to give a bail/guarantee. (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. to file 3.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere .to enter outwards ~ garantie . devaluation. (a subevalud) to undervalue. to stock. 1.w.m.sight deposit . evidence.DEP-DEP 127 depozita v. to warehouse. to disvalue. (in antrepozite vamale) to bond 2. un protest) to lodge. (timbre) to deface.t. (a unei plangeri.t. to deposit a guarantee ~ marturie . (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca . (a tim-brelor) defacement ~ monetara .f.temporary storage depozitat adj. stored. entering 3. despre functionari) to be sworn in 4. (dr. (monetard prin aliere etc.) deposition.(de mar/a. warehousing ~ de lunga durata . (o cerere) to hand in. forward buying ~ in tranzit . valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei . to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . v. (o declaratie vamala) to enter.t. 1. (o plangere. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice. to testify depunere s. (a devaloriza) to depreciate. (acte. storage.f.f. demand/ call deposit ~ la vedere . (jiirdmdntid. (moneda prin aliere etc. to devalue.to give evidence.r. to store.t. to devaluate. deposited.f.) to debase.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin.wharfage ~ temporara . underrating.container storage ~ in stoc .to put/to deposit money in the bank. depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . in-bond depozitie s.bulk storage ~ pe chei .transit storage ~ in vrac .to wharf depozitar s.) debasement. to bank. (bani in banca) to deposit. consignment 2.

short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s.(guri de magazie. 1. (absolvire.to discharge afloat descarcare s.) disqualification descarca v. saborduri in bordaj) (mar.128 DEP-DES dereglementare s. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie . to unreel. stevedore descentraliza v.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului . 3.) to discharge. landing 2.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . description ~ a brevetului .) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala .offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire .f.(fata de documente) short-landed descarcator s. disembarkation. to spread out. (a plati. (o navd etc.) to disqualify descalificare s. (un contract. 1.n. afloat discharge ~ partiala . to uncoil 2. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr. unshipment.gross terms discharge ~ in plus .m.(a navL^ discharge afloat. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj.port discharge ~ in rada . (a absolvi.t.f. to decentralize deschidere s. unloading. un document etc.t.f. a achita) to absolve.patent specification ~ a postului .) loading aperture/opening ~ de tonaj .(man. discharged.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . (a unei nave etc. unloaded. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr. achitare) discharge ~ de marfa in minus .) to unroll. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. unshipped. to unship.t. 1. landed ~ in minus . a rdsturna) to dump.f.unsecured overdraft descriere s. (o hartd.overboard discharge descarcat adj.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . to disembark.partial unloading ~ peste bord . (a exonera) to exonerate. to unload. (exonerare) exoneration. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s. discharging. opening ~ catre public .t. o afacere) to carry on descalifica v. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v. (a bascula.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description . (navd abandonatd) derelict derivat s.) discharge.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v. 1.f.t. (un cabin) to unwind. (in cont. to discharge. discharger. to land 2. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire . (docher) docker. (basculare) dumping 3. unloader.n.f.

to annul.) spreadsheet desfiinta v. (yanzare) sale desfacut adj.t. amends. (din Idzi. (pentru daune. to market desfacere s.t. annulment. o functie) appointment. m. {un contract) to cancel. to undo.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . indemnity. (pentru servicii) to remunerate.n.f. (a unui contract) cancellation. (a abroga) to abrogate. to handle deservire s. 1.(asig.industrial design designer s.f. (pentru cheltuielf) reimbursement. (o activitate) to carry on. requital. to annul.recovery in kind ~ legala . to show 2. to suppress. \. (pentru servicii) remuneration.t. (pentru cheltuieli) to reimburse. (daune) damages. to nominate desemnare s. to requite. to unpack. (a vinde) to sell. (un contract de munca) to sever 2. 1. refund.pecuniary compensation ~ in natura . to compensate. (un cartel) to decartelize. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. to refund. designer despacheta v. (intr-un post. to abolish. (cont.n. (anulare) cancellation. rescission 2.ca de obicei" .f.t. 1. ofunctie) to appoint. to indemnify. (o corporate) to disincorporate desfiintare s. repeal. nomination deservi v. design ~ de mediu . cutii) to uncase despagubi v. to designate. to repeal. 1.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare .t. to void.t.) average as customary ~ baneasca/pecuniara . mar. compensation. recovery.remedy by judicial process despagubiri contractuale . designation. to rescind 2. suppression. (a unui cartel) decartelization. (intr-un post.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . (neambalat.t. despre unele mdrfurf) loose desfasura v.war reparations . (a unui utilaj.f. (un utilaj. o instalatie) to service. indemnification. (a etala) to display. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. reparations ~ a pagubelor de avarie . undoing. 1. prejudicil) to make amends to despagubire s. (populatia) to serve 2. service 2.vindictive damages ~ de razboi . to unfold desfasurator s. (abrogare) abrogation.. (baloturi de mar/a) to unbale. abolishment. (a unui contract de munca) severance 2. (a anula) to cancel.f. 1. a unei instalatii) service.DES-DES 129 desemna v. (legala) remedy. annulment.

impairment.crushing damage determina v. (a stabili. (a daunelor) (asig. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v. (transfer.f. a unui cec) to deface deteriorare s.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . to detail. waste. refuse. deterioration. a decide) to determine.cotton wastes ~ de cherestea . recipient..off-cuts. (a fetei unei bancnote. (consignatar) consignee destinatie s. (al unei remiteri) remittee. incomplete destinatar s. small trader detalia v. retail dealer. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont. (despre un articol) odd. conviction. (al unei plati) payee.f. a fixa. dismissal. a constata) to ascertain. wastage. to deteriorate.offal wheat ~ de hartie . to unstow destivuire s.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii . a enumera) to itemize deta§a v.f. destination ~ finala ultimate destination destitui v. 1. damage. (constatare} ascertainment. v. not paired.) to adjust ~ calitatea unei marfi . to discharge destituire s.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . to impair. (a obliga) to bind over 2.130 DES-DET ~ necontractuale .m.m.t.to force down prices determinare s.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . (fata unei bancnote.f.f.f.t. to convince.radioactive wastes ~ reciclabile . addressee.t.to force up prices ~ scaderea preturilor . (stabilire. discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v. retailer. (daunele) (asig. t.r.t. (a specified. (constr anger e\ binding over 2.n. to damage.t.(stabilite de instanta) damages at large. (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s.industrial wastes ~ radioactive . (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac . (rebut) scrap. (a convinge) to persuade. (a stabili. 1. paper refuse ~ industriale . a unui cec) defacement ~ a capitalului . fixare'i determination. remnant. unliquidated damages a cere ~ .) goal setting .reducible wastes ~ refolosibile .(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare .utility refuse/wastes detailist s.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor .(man. to dismiss. (convingere} persuasion.

cost estimate. to depreciate. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . to hold.licensee ~ al unei fransize . (a poseda) to possess.f.clearing foreign exchange dezacords.(al unei cambii) holder for value detine v. to peculate.f.to hold an office detinere s.f. business (done) devize. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate . estimate ~ aproximativ .currency devaluation/ depreciation devalma§ie s.franchiser ~ de actiuni comune . disagreement.estimate of costs.t.(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente . commonage dever s.t. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen .(de acfiuni.s'. to disadvantage .f. (leftinire) marking down ~ monetara .specification ~ estimativ .equity holder. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man. (monetard etc. peculation.f.summarized estimate ~ descriptiv . pi. 1. dissent dezarima v.average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa .n.overestimate devize s.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. (mar. (a unei monede prin aliere etc.) debasement 2. embezzlement.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v. misappropriation. depreciation. incomplete dezavantaj s.) termor ~ al politei de asigurare .) to break out/bulk dezarimare s.(dr.rough estimate ~ centralizator . n.f. common stockholder ~ de certificate provizorii .t.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd. (o pozitie. (de fonduri) defalcation.) to debase 2.DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .t. disadvantage. fraudulent conversion detinator. (moneda etc. (fonduri) to defalcate. to embezzle.) to devaluate. (moneda prin aliere etc. foreign exchange/ currency ~ de cliring . (neajuns) drawback. not paired. to devalue. reciprocal shareholding devaloriza v. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj. to own. (mar.(dr.) devaluation. (a ieftini) to mark down devalorizare s.t. o situatie) to hold ~ un post/o functie . (despre un articol) odd. 1./n.-shortcoming dezavantaj a v.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding. (rate of) turnover. bill of quantities ~ exagerat . to misappropriate deturnare s.n.n.) detinue ~ reciproca de actiuni .

operating process chart ~ a procesului tehnologic .procedure chart ~ a organizarii . argument .organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .(a unei firme) (man.process chart.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate . (pferire de informatii complete.132 DEZ-DIF dezechilibru s.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor . to disinherit dezmostenire s. deindustrial-ization dezinflatie s.f.f. chart ~ a activitatii .(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare . diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v. want/lack of balance.t. difference-dispute.f.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s.economic development ~ economica durabila .t. disinheritance dezodorizare s.f.human development diagrama s. odour removal dezvalui v.f. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie .n. de plati etc. to develop.(mar. to disclose dezvaluire s. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati . obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2. diagram.n.f.f.product development ~ economica .) organic growth ~ umana . disagreement.sustainable economic development ~ organica/structurala .t. dezvoltare s. growth ~ a gamei sortimentale . disequilibrium.f.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s.f. 1.) disinflation ~ competitiva . development: improvement.) imbalance. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v. (procesul prin care intermediarii financiari. de exemplu handle. (al balantei comerciale.

(titrat..product differentiation dificultate s. (in bani) quitrent. cu titlu universitar) graduate.t. dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures.r. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate . dynamic(al) dinamica s. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3. (in naturd. to become differentiated diferential adj. differential. 1. rent paid in corn a lucra in ~ . head manager.) ex ~ depozit . difficulty 2.(asietd) (mar. (in grdne) terrage. to decrease.f.f.f. in parte) metayage.difference to pay ~ de pret . dam. straits. sharecropper dijma s.to sharecrop diluare s.m.difference in quality ~ de pescaj .f.ex factory/mill/works dinamic adj. to diminish.r.m. managing director. dynamics ~ economica . (jend financiard) embarrassment. to differentiate v. despre mdrfuri) (corn.difference in price ~ de salariu .economic dynamics diplomat adj. 1. differentiation ~ a produselor . preferential) discriminating diferentiere s.overall dimensions ~ standard de container .assistant/deputy manager .t. (discriminatoriu. dilution ~ a capitalului propriu . stringency dig s.ex warehouse ~ doc/chei . (mdrime) size ~ speciala .f. direction.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit . (la bursa de mdrfuri. manager.(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . dike.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s.) dilution of equity ~ a fortei de munca . (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde. instruction director s.difference over or under diferentia v.container dimensions diminua v. v.for and on behalf of ~ uzina .f.f. to slacken diminuare s. graduated s. difference 2. diplomat(ist) directiva s. decrease.f.m. dimension. (executiv) executive (manager) ~ adjunct . to differentiate. slackening din prep.n. seawall. (la ware) jetty. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. breakwater dijmas s. peasant on quitrent. directive.) draft/draught/trim difference ~ de plata .(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur.DIF-DIR 133 diferenta s. embankment. (vdndut din.f.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui . diminution.

ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare.owner-manager ~ regional .investment manager ~ de productie . care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .f.f. (a administra.n. piata etc. sau un titlu de valoare) disagio discipline s. directorship directie s.n. discrepancy. to manage. preturi etc.executive manager. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor.proprietar . discretionary discrimina v.general manager ~ interimar acting manager ~ .f. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic .(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar .) to control dirijism s.(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.membru in consiliul de admi-nistratie .art director/editor ~ comercial . (centrala) head office dirija v.t. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s.editor.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ .trade discrimination ~ de varsta .(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. (decalaj) gap ~ dintre costuri .business/sales/ commercial manager.f.t. discipline ~ financiara financial discipline discont s.production manager ~ de produse .f.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.chief/head engineer directorate. (SUA) publisher ~ executiv . to discriminate discriminare s. state interference disagio s.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert .employment discrimination ~ comerciala . tarifard) discrimination ~ a fortei de munca . a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. (moneda. (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa .registrar of companies ~ al serviciului de personal . discriminatory . a conduces to direct.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate . 1. (SUA) chief executive ~ general .staff manager ~ artistic . (conducere\ management 2. 1.) discriminating. to control 2. (comerciald. evolutia costurilor./!. (despre tarife.n.

(prevedere) provision. (ordin) order 2.) severance (of causes) disociere s.f.average adjustment/statement ~ de avarie comuna . controller.t. (a aseza) to place.) concealment disjungere s.) available/liquid assets. dispensation. to absolve (from) dispensa s.t. \. (a activelor de cdtre un falit. to set out. to dispose. to exempt (from). to put.) unbundling dispasa s. (a ordona) to order.n. (de) to dispense (from). to distribute. (a aranja) to dispose.n. to deal/to give/to share out.(fdrd mar/a) (mar.) dead mileage distribui v.t. (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin. spot goods ~ de numerar in banca . dispatcher dispensa v.export availability ~ imediata .f. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar. (dispunere.(mar. (a mai multor procese) (dr. pi.(a postei) special delivery ~ gratuita . excedentar) spare 2.f.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru .mileage ~ in iarzi . distribution. (de bani. 1. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots.f.f. ready.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars . mar.yardage ~ parcursa in balast . (despre un spatiu) vacatable. (proportional) to apportion distribuire s. (declarable de avarie) (asig.(scrisd) job order ~ de plata . statement ~ conform legilor straine .devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe . available. (active lichide) (fin.particular average adjustment/statement dispasor s. exemption.f. (a decide) to decide 2.payment order ~ de virament . disposable funds ~ de export . despre o lege) to enjoin 3.f. disposable. (a prevedea. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. distance ~ de calcul al navlului . (cu livrare imediata) spot s. saved time dispecer s.m. disposition ~ de incasare . stipulation. availability 2. to set v.cash at bank disponibilitate s. (suplimentar. to arrange.) dispatch. resurse) to command distanta s.f. (speciala) licence disponibil adj.) adjustment.DIS-DIS 135 disimulare s.stringent regulations dispune v.i.immediate availability dispozitie s.) chargeable distance ~ in mile . destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie . 1.f. (proportionald) apportionment ~ a resurselor .(din portid de descdrcare. (expert de evaluare a avariei) (asig. pi.transfer order ~ testamentara .resource allocation ~ expresa/urgenta . mar.free delivery .) average adjuster/stater/taker dispatch s.m. 1. asezare) disposal.

a pietelor de comercializare.(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial .(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. to diversify. v.f.136 D1S-DIV ~ selectiva . (regiune) region. various. (a liniei de produse.f. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative .robot distributor.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final .(a produselor. a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse .n. sundries diverse si neprevazute .) divisionalization ~ a actiunii . n. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor .(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •.f. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s.(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin.f.risk diversification ~ ineficienta .m. district. news items 2.) superfluous diversification dividend s. daily fee/allowance divers adj. not.income distribution ~ cu amanuntui . to vary diversificare s. pi. sundry. insd prin divizarea celor existentf' .f.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat . area distrugere s.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man. dividend ~ -actiune . miscellaneous s. varied. distributor ~ automat . (a una societdti) demerger. multifarious. 1.r.t. diverse.. (rubricd de ziar) miscellaneous column.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat .line filling ~ a produselor .f. (cheltuieli diverse) sundry expenses. 1. division 2. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors.retail distribution district s.product diversification ~ a riscului .

to get. 1. division diviziunea muncii .(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare .interbank rate ~ intermediara . 1. interest ~ bancara . (parlamentui.(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s. fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital. harbour/port basin .day-to-day rate ~ la vedere .running interest ~ de asigurare .usury ~ compusa .social division of labour dizolva v. (a unei companii) dissolution.net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare . calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta .(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata .(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara .to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.f. (bazin portuar) dock (basin).mortgage interest ~ la conturile de depozit . (mar. calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare .accrued interest ~ camatareasca . disincorporation dobanda s.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.f.n. a unei adundri) dissolution 2.division of labour ~ sociala a muncii .simple/ ordinary interest a aduce ~ . (o companie) to dissolve. o adunare) to dissolve 2.bank/banking interest ~ bruta . to disincorporate dizolvare s. to acquire doc s.(care nu este incd scadentd.t.(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta .t.interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta .f.penalty interest ~ reala . (a parlamentului.f. (constructie de andocare) dock 2.gross interest ~ capitalizata .(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .) 1. divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s.D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati . to obtain.

(proprietate. »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile. to reside.commercial documents ~ contra acceptare . longshoreman. to dwell 2. doctrine ~ economica .demesne 2. idr activitate) branch ~ inrudit .m.hatchman.economic doctrine document s. docksman. note de plata etc. landed property. shoreman. (juridic) deed. (stiintific) field. documentation ~ de credit .) shipping documents ~ de incarcare .negotiable documents instruments ~ vamale . document.public property ~ regal/al coroanei .loan submission do\ar s.(asig. act. 1.) source document documente ale navei .floating/flooding dock ~ uscat ..shipping documents ~ negociabile .crown land domicilia v.dry dock.wharfman. i average papers ~ de expeditie .ship's documents/papers ~ comerciale .dockman on deck ~ specializat . 1. dockhand.forwarding documents ~ de export .commodity dollar domeniu s. hatchwayman ~ la copastie .accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ . loader. lumper.n.stevedore doctrina s. estate.loading documents: (mar.f. mosic domain.customs documents/papers documentar adj.master copy ~ -sursa .(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata .clearance papers ~ de transport .m. concrete/graving dock a iesi din docuri .corn porter ~ de cherestea .n. mar.) shipper's papers ~ de lichidare in vama . docker. porter ~ de cereale . quay-side worker ~ pe puntea navei .sideman ~ pe chei . instrument ~ insotitor ..export documents: (mar. act and deed.{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare . supporting document ~ oflcial secret . (dr.related field ~ public .classified document ~ original .document in proof. to domiciliate .to undock docher s.138 DOC-DOM ~ comercial .(facturi. dollar ~ -marfa .f.deal porter ~ de magazie .documents against presentation ~ de avarie comuna . documentary documentatie s.carriage documents ~ de transport maritim .) (cont.shipbuilding dock ~ plutitor . dock/waterside worker. scope.commercial dock ~ de constructii navale .

grantee donators.f.copyright ~ de azil . law ~ bancar .exchange law ~ civil . (echipare) equipment. charter 2. to grant. (certificat) certificate ~ a originii . to fit out dotare s.f. 1.) right of angary ~ de autor .contract lien ~ de a actiona in judecata .right of action ~ de a bate moneda . dwelling place. dosing ~ in greutate . (despre reduceri bugetare) swingeing drept s.address for service ~ de origine .f.active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual .) right of inspection/search ~ de conversiune .weight feed drahma s. donor.m.personnel files/records dota v. grantor. donation. 1. 1.(mar.domicile of origin ~ fiscal . residence 2. evidence. (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s. (o institute) to endow 2. (amenajdri) appointments dovada s. to donate. 1. file.banking law ~ cambial .(a mdrfii) dock receipt dozare s. proof. (legal) domicile 2. record.f.individual file dosare ale salariatilor .residence for tax purposes ~ stabil .civil law ~ comercial .(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire .n. grant. gift dosar s. 1.m. giver donatie s. dossier 2.f.f. right. (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.t.(a pdmdntului.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie .contract law ~ contractual de retentie .permanent residence dona v. donee. abode.m. (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta .(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare .free coinage ~ de a executa . (privilegiu) privilege.n.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun . (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales .right of sanctuary ~ de control/vizita .fluid dram drastic adj. 1. apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage .n. (a echipa) to equip.t.DOM-DRE 139 domiciliatar s. (a unei institutii) endowment 2. residence. to give donatar s.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual .(mar. (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida . pi.

{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca .140 DRE-l ~ de gaj .senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .heirdom ~ de mostenire limitat . fishing right. (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare . ownership ~ de rascumparare .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .lien OB cargo.(mar^ salvage bond/lien . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .right of repurchase.tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare . ~ de retentie al armatorului . cand cumpdrdtorul achitd integral.legal lien ~ de gaj fara deposedare . proprietorship.shipbuilding lien ~ de proprietate .(pass.camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .hia on shares ~ de retentie asupra marHi . cargo lien ~ de retentie asupra navei .right of option ~ de pescuit .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor .general lien ~ de retentie pentru navlu .equitable lies ~ de retentie general .(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien . transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .(mar.right to strike ~ de mostenire .) preemptive right.real estate lien ~ de greva .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .right to work ~ de negociere . pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.right of fishery. right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .proprietary right.

criminal/coercive law ~ preferential .yielding law ~ exclusiv . (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .site road ~ maritim . prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s.Roman law ~ scris .unalienable right ~ incorporal . seaway ~ maritim comercial .marine/maritime/sea law.m.DRE-DUM 141 ~ de returnare . law of nations ~ maritim .(instrument monetar international creat de FMI.ocean passage.(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare . double dubia impunere .(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere .shipping lane/route ~ maritim costier .(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.sea route.n. rights issue ~ fractionare . folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.(pe o proprietate) wayleave.n. law of the sea ~ maritim comercial . law of merchant shipping ~ maritim de priza .(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot .(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale . lane route drumar s. (ruta) route ~ de §antier .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil . (mar. (artera) thoroughfare.civil rights ~ de brevet .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law.succession law drepturi civile . international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .private law ~ public .statutory law ~ succesoral . roadman dublu adj.(taxe duble sau multiple.equity ~ nerevendicat . (strada) street.voting power/right ~ de vot diferential .coastwise sea lane ~ oceanic . (sosed) highway.patent rights ~ de subscriptie .preferential right ~ privat .(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.merchant shipping law.public law ~ roman . road.(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .unclaimed right ~ penal .

(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.useful life duzina s.(bazat pe decalajul creat mtre cursul.(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana . duration.downstream dumping ~ valutar . useful/working life.n. period 2. existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep.contract horizon ~ de exploatare/utilizare .142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare . dozen ~ completa . 1.f. ditto ~ al unei cambii .period of service.f. tenor.duplicate of exchange durata s. micsorat intentional. scadenta} term ~ a dreptului de autor .round dozen . duplicate.expectation of life.long life ~ medie de viata .to dump duopol s.(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal .duration of copyright ~ a exercitarii . (piatd pe care cererea este restrdnsd. al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu .mare . working service/time ~ de functionare . (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s.shipping time ~ de depozitare .n.n. life expectancy ~ probabila de descarcare .wear life ~ de mare functionare .(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare .(service) life ~ de operare .(cow. (termen.(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura . as ~ cum se vede .

fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential .(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s. complement. to equip. (de nava) crew.n.overall. (un buget) to balance echilibrare s.market equilibrium ~ al producatorului . (o nava) to man.t.n.) partial equilibrium ~ valutar . protective clothing/outfit .(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei . hands.enlisted crew ~ vechi . (decalaf) gap ~ de credit . equilibration ~ a cererii .f. (al unei aeronave) (air) crew ~ complet . to fit out echipaj s.full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala .(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn.(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.) credit gap ~ inflationist .foreign crew ~ temporar .competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd. to equilibrate. outfit ~ de productie . structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar . balance ~ al consumatorului . gauge ~ de cale ferata .{stare de concordantd relativd dintre cantitatea.old commission echipament^.(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie. domeniu etc.productive equipment ~ de protectie .(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v.t. to outfit. deviation.n. dintr-un anumit sector.reduced complement ~ strain .(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd.rail(way) gauge ~ mgust .M.shipping personnel ~ redus .(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol .n. equilibrium.narrow gauge echilibra v.E ecarts. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial . equipment.

(intendent) steward. thrifty. etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s.world economy ~ monetara . statism ~ clasica . equalization echivalent adj.mixed economy ~ mondiala . (cu) equivalent (to) s. econometrics economic adj. to equate.descriptive economics ~ feudala .war economy ~ de schimb . spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata . group.t. saving. bursar econometrician s. economy.(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata .closed economy ~ manageriala .f.transition economy ~ de troc . (referitor la economic) economic 2.(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general . 1.domestic science.time saving ~ de tranzitie .comparative economics ~ cu suma zero .forest economy ~ involuntara .f. {econom) thrifty.mathematical economics ~ mixta .m.exchange economy ~ de spatiu .f. environmental ecologist s.feudal economy ~ forestiera . (stiinfe economice) economics 2./equation. economical s. 1.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional . venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export .m. (administrator) treasurer.i. to equalize v.(livrat la comanda) optional equipment echipa s. (schimb) shift echitate s.equity of taxation ~ fiscala . sparing.classical economics ~ comparata .space saving ~ de timp .(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere. equity ~ a impozitarii .open economy ~ descriptiva . economical economic s.f. ecodevelopment ecologic adj. savings.(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica .m.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! . home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy.managerial economics ~ matematica . team.m.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri. ecological. econometrician econometric s.applied economics ~ autocentrata .capitalist economy ~ casnica .barter economy ~ deschisa .fiscal equity echivala v. environmentalist econom adj.f.market economy ~ de razboi . pi.money/monetary economy . (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^. sparings. equivalent ~ al numerarului . squad. ecologist.export-oriented economy ~ de jaf .

(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope.s'. asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica .(a unui ziar) special (edition). goods (and chattels) 3. personal property/effects. (de comer f} commercial paper. ecosystem ~ industrial .(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect . (dr.f.forced savings economisi v. extra efect s. edition. (bani) to put aside/away/ by. firmele.) consequence. editorial.t. publisher. application. effect. to save.n.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale.political economy/ economics ~ reala . to publish.m.natural/barter economy ~ nationals .industrial ecosystem edita v.traditional economy ~ voluntara . to economize.regional economy ~ rurala/agricola .social market economy ~ socialista .collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata . m. 1.national economy ~ negociata .socialist economy ~ stagnanta .real economy ~ regionala .voluntary saving economii de gama . sparing economist s.f. issue ~ bibliofila . {bunuri mobiliare} chattels personal. scale economies ~ externe de scara . financiard . m.ECO-EFE 145 ~ naturala . (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii . to issue editor s. pi.hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . husbandry ~ simbolica . economist ecosistem. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata . editorialist editura s. scope economies ~ de scara . to set by.de capital -.t. result 2. (al unei cdrti) editor editorial adj.f. editorial s.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare .rural economy. leader.(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard.{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui.n.pure economics ~ traditionala . progresul tehnic.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald.(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala . economization. infrastructura etc. saving.stagnant economy ~ subterana .) external scale economies ~ fortate .n. publishing house editie s. movables. to spare economisire s. leading article editorialist s.

f. to effect.rediscount ~ de levier . to bring about. equalitarianism egalitate s.(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin.(dr.to service efectuare s.(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv . » accomplish.cc -effective ~ de substitute .n.(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor . pro forma bill ~ de comert la purtator .production efficiency eforts.(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat .ecologic efficiency ~ economica .) gearing ~ de parghie .bearer paper ~ de comert necorespunzator .) best effort egalitarism.(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar .(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi . effort i efortui eel mai avantajos .economic efficiency ~ productiva .f.s.(dr.(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv .(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia .(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului . actual.) material effect ~ retroactiv .! accomplishment.f./!.(cambia.) constituting effect ~ de clientela .) leverage ~ de prag . efficient.t. (a intreprinde) t carry out ~ o plata . cecul.) temporary effect efectiv adj. (paritate) parit ~ a sacrificiului .(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin.(dr. performance ~ a serviciului datoriei . effective. to perform. equality. mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .wage push ~ asupra venitului . effective ~ sub aspectui costurilor . efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin.second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.) suspensory effect ~ tranzitoriu .146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei . to effectuate.price effect ~ asupra salariilor .servicing eficient adj.equality of rights .finance bill ~ real . effectuation. real efectua v. to carry in« effect.) clientele effect ~ de comert .(dr.

equation ~ fiscala . to elude. equalization. (radiofonica.to disembargo.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v.t.f. (un cecfard acoperire) to overdraw 6. to exonerate 5.elasticity of taxation ~ a ofertei .price elasticity of supply ~ a preturilor . to work out.hostile embargo ~ pasnic . de televiziune) broadcast 2. (din mchisoare) to set free/at liberty. documente comerciale etc. lift ~ cu banda .elevator stacker ~ pe senile . (facturi. to equalize. (de bancnote) emission.precast unit elevator s. 1.(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite .chain elevator ~ de cereale . n.elasticity of supply ~ a pretului la cerere . (un certificat.container lift ~ de marfa . (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s. to evade embargo s.floating elevator elibera v.sampling element ~ prefabricat din beton .caterpillar elevator ~ plutitor .(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. element ~ de esantionare . (un plan. to privilege. de ban!) issue. un program) to draw up elasticitate s.cargo/freight elevator. to disengage. to deliver 3. hoister ~ de paleti .f. 1.income elasticity element s. un document) to make out 4. to lay an embargo upon a ridica embargoul .civil embargo ~ ostil .elasticity of demand ~ a impunerii . (flexibilitate) elasticity ~ a cererii . to take off/to raise the embargo emisiune s.bond issue in default .pacific embargo a institui un ~ asupra . n.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote .elasticity of production ~ a veniturilor .conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe .pallet elevator ~ de stivuire .price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . embargo ~ civil . (a remite) to remit. (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii . to elaborate. (pe cautiune) to bail out 2. to release.emission of paper money ~ de obligatiuni . n.(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare .grain elevator ~ de containere . hoist. to equate egalizare s.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .f. t.) to issue. sarcini) to release.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei . (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului .EGA-EM1 147 egaliza v.to embargo.f.t. (de datorii. obligatii. (de titluri de valoare.bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant . to free. to liberate. elevator.t. to relieve.

{un cec) to make out 2. to enumerate. occupational therapy eroare s.) essence ~ a unui contract . (ship)wrek epuiza v.f. (obligatiuni) to float.(de actiuni. to cheat.error of measurement ~ de nume . to fake up escrocherie s. care trebuie ir. swindle.f. (titluri de valoare.t. (dr.t.fiduciary issue ~ in direct . issuing authority.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v.(anumite cla dintr-un contract. cheat.r. swindler. to prize .live broadcast ~ monetara . (greseald) mistake ~ de calcul . obligatiuni) new issue. to evaluate. depletion 2. (al unui bilet la ordin) maker. issuing s.f. persoand care a emis o cambie. (a resurselor.t. (actiuni nominale) to inscribe. issuer. fonduri) to exhaust. to estimate. (a folosi la maximum) to work up. (a trage o cambie) to draw emitent adj.) to utter. \.monetary issue ~ noua . (defertilizare) impoverishment epuizat adj. un cec) drawer adresati-va emitentului . stocuri) to run low epuizare s. bani) to issue.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. (a defertiliza) to impoverish v. (a pret stabili pretut) to price. (bani faisi etc. (despre rezerve. reissue ~ prin adjudecare . (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water. rook. (din stoc) out-of-stock.f.) depletion 3. (pprire) call escroc s. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr. to swindle.^ value.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara .f. ergonometrics ergonomie s. (pepuncte) to itemize. (a solului.f.f. 1. (amdnuntit) to specify epava s. calcula. 1.sampling error ~ de masurare . a capitalulu erosion escala s.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . (bancnote) to emit.t. fake esenta s.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare .f. error.(de acfiuni) public issue emite v. human engineering ergoterapie s.misnomer ~ de persoana . (a cheltui tot) to spend 2. 1.m. a stabili) to rate.f. ergonomics. cheat escroca v.foreign bond issue ~ de titluri de stat . to appraise.f.t. (a consuma complet) to use up.issue by tender ~ publica . (resurse.mistake in the person ~ de specificatii .specification error ~ operativa/activa . (tragdtor. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2. a fondurilor) exhaustion. to deplete. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont.m. to valuate.

sample. standard ~ al pretului .lingouri . fin.silver standard ~ -aur .t. estimated.cluster sample ~ reprezentativ .lottery sampling ~ reprezentativa .negligent aground ~ fortuita .f.working standard ~ de referinta . generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2..accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta . estimation.random sampling ~ cu faze multiple . failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor. (asig. (de mdrfuri.type sample e§antiona v.gold-bullion standard ~ automat . grounding.multiphase sampling ~ cvasialeatorie . to ground. to sample esantionare s. to expose. produse) exhibition. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s.f. to defer 3. m. valuation. {a negocierilor) falling through ~ accidentala .t.quota/representative sample ~ -tip . to display etalare s..f.(fin. {mar.differential sampling ~ in trepte . rater e§alona v.to shipwreck e§uare s.EST-ETA 149 estimare s. exposure.reference standard ~ de valoare . in cifre rotunde) round estimator 5. (a spatia.) failure of the voyage.(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin.representative sampling ~ simpla .(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v.) homogeneous expectations estimativ adj. (plati) to spread out.devize . (yacantele.) stranding.t.fortuitous stranding ~ voluntara .multistage sampling ~ la receptie . appraisal. 1. 1. frustration of the adventure e$ua v. programul de lucru etc. estimator.gold standard ~ aur . estimative. sampling ~ aleatorie .standard of price ~ -argint .gold-exchange standard ~ aur . display etalons. estimate.sequential sampling esec. to get aground/on the ground. (mar. produse) to exhibit. pattern ~ concentrat .n.) to strand.) automatic standard ~ de lucru/verificare . 1.standard of value ~ -devize . (mdrfuri.n.single sampling ~ succesiva . (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare .f.foreign currency standard .acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote .n.quasi-random sampling ~ diferentiala ./. (stabilire a pretului) pricing estimari omogene .) rating. to run aground 2. running aground 2.quota sampling ~ prin tragere la sorti . (aproximativ.

. sticker ~ colanta .t. (a unei mdrfi) ticketing. to label. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii .s. labelling. (a unei avert funciare) (dr. Eurocredit eurodolars.f.f.) fiduciary standard ~ -hartie .) double/parallel standard ~ fictiv . to nationalize etatizare s. appraisal.(fin. (o marfa) to ticket (up).f. to evaluate.) rating. Eurocurrency.adhesive label ~ cu adresa . valuation. to appraise.) paper standard ~ -marfa .m. Eurocard eurocec. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket. a asigurdrilor) assessment.t.packing label euro s. to standardize etapa s.monetary standard etalona v.(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation . Euromarket eurovaluta s. to value. evaluation. a stabili) to rate.n. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s./i. a asi-gurdrilor) to assess. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing.m.t.t.f.) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati . appraisable. to estimate.) fiat standard ~ fiduciar . fin. assessable: rat(e)able evaluare s. Eurocapital eurocard^. (daune) to adjust. (a calcula. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals.(fin. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket.job evaluation.single standard ~ monetar . to valuate. stage. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^. Euromoney evalua v. Eurodollar euroobligatiune s.) commodity standard ~ metalic unic . (a daunelor) adjustment.(fin.(fin.n.f.processing stage -delucru-job step etatiza v. to prize. step ~ de fabricatie . estimate.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe .150 ETA-EVA ~ dublu/paralel . estimation. bagaje) tally.f. (la) to put (at) evaluabil adj. Eurobond europiata s.f. (mobild) tag.address label ~ de ambalaj . nationalization eticheta v. (a pretui.(fin. label. (asig. (cu preful) ticket. labof'1 grading j ~ a postului . {atasatd la mdrfuri. (stabilire a pretului) pricing. Eurocheque eurocrat s.m. a stabili pretui) to price.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii .n.f.

to exclude. cost standard costing ~ si optimizare .(asig. valuer. valuator. 1. surplus. excursion ~ cu itinerar prestabilit .m. to escape. (din baron) to disbar exclusiv adj. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului .stock/inventory valuation ~ actuariala .f.. to fulfil 2. (o obligatie.export surplus ~ al importurilor . (de marfd pe piatd. discharge.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal .credit history excedent 5.sales record ~ contabila .(fin. to discharge.) estimate of the risk ~ a riscului de tara .t.tax evasion/dodging evidenta s..n. to avoid.accounting.taxable surplus ~ valoric .f. a unui contract) execution.) basic books evita v.budget excess/surplus ~ de greutate . spare. (o comandd.EVA-EXE 151 ~ a riscului . appraiser.f. (punere a unui sechestru) distrainment.to rummage executare s. 1. (a mdeplini) to carry out/through. (a unei obligatii.(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor.books of account ~ primare .) to rerummage ~ revizia vamala . (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s.f. (disponibil) spare exclude v. to expel. performance. excess.import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar . evolution ~ in timp a creditului . (un debitor) to distrain. a unui comision) fulfilment 2. bookkeeping evidente contabile . to evade. supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj.t. to perform. exclusive excursie s. (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala ..(mar. iin comision) to fill 3. (a unei comenzi.multiple costing ~ prudenta . (fiscal) tax dodger evaziune s. evasion ~ fiscala . estimate ~ standard a pretului •:.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor . (situatie) situation ~ a platilor . to carry into effect. overbalance ~ de stocuri .(cont.surplus stock ~ impozabil .actuarial calculation ~ cadastrala . excess.evaluation and optimization evaluator s.{de agentia turisticd) package tour executa v.conservative.m.(la un credit) payment record ~ a vanzarilor .f.t. (a eluda) to elude.rat(e)able value ~ multipla a costului . record. rater.overweight. (plata impozitelor) to dodge evolutie s. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv . tour.fiscal drag ~ al exporturilor . un contract) to execute. overplus.

f. . payability exilat^.) past year. exercise ~ bugetar .executor executoriu adj. expectation i expedia v.(fin. (despre impozite. enforceable executor s. exigible.) executory. to pursue. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy. (o profesie) to practise. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. to exonerate.m. exorbitant. expansion ~ orizontala .m.(a unui drept) anticipation exercitiu s.(fin. (model) sample. accounting period/year. 1.n. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc .single bill exercita v.t.officer of the court. daune e swingeing expansiune s. tax/taxable year ~ trecut . (de carte etc. to dischai to disburden ~ de raspundere . (a unei profesii) exercise.t. payable. practice. to send (off). official receiver ~ testamentar .m.) executory. period under review ~ urmator . (urgent) to dispatch. executor. (executoriu) (dr. (ram scrisoare etc. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita .(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. (prin po^ to post. (bani) to remit. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s. due exigibilitate s. cauzat de infli accentuatd.) copy 3. claimable. (mdrfuri in consignati^ consign. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v.financial year.(dintr-o anumitd t in strdindtate.f.to exonerate fi responsibility/liability. 1.) to express. (a practica) to exercise. (dr. to practise. enforceable exemplar s. pattern 2.) next account exigibil adj.t.f.n.152 EXE-E ipotecat. (mdrfurS forward.execution debt enforcement. to follow exercitare s.f.budgetary year ~ financiar/fiscal . (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei . demandable.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s. to relieve responsibility/liability exorbitant adj.n. datorii) exactable. hea steep. (a unei functii) tenure ~ anticipata . (despre impozite. executive 2. exile ~ din motive fiscale .

(a cultiva) to cultivate.f. (de cdrbune) getting. dispatch. dispatcher.f.t.f. (despre un contract) to fall in.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. (prin mesagerie) (SUA) express.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala . (de mdrfuri) forwarding. expert. surveyor ~ autorizat .value work done ~ contradictorie . un zdcdmdnt) to exploit. expert appraisement/examination 2.oil actuary ~ juridic . a unui zdcdmdnt) exploitation. to turn to one's account/profit.legal expert ~ maritim/naval . (al unei scrisori etc.(cont.control/joint survey ~ de avarie .t.one-side survey expira v. shipping agent expeditie s. n.appraiser. o navd etc.) expiration. working. (cdrbune) to get.actuary ~ in statistica petroliera . expiry. forwarding ~ maritima .f.marine/maritime adventure. (consignator) consignor.) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor . to expire.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala . (a unui articol din registru) (cont. (muncitorii) to sweat 5. to farm 3. experiment ~ la scara naturala . mar.sworn surveyor ~ vamal .field experiment expert s. 1. expertise. (pe cale maritima) to ship expediere s. (rapidd a unei scrisori etc. (in interes propriu) to exploit.i. to survey expertiza s. (SUA) certified public accountant ~ de evaluare . 1.) assessor. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s. (a pdmdntului) farming 3.) sender. (de mdrfuri in consignatie) consignment.) professional valuation ~ unilaterala . (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s. adjuster ~ de evaluare a avariei . (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . (prin postd) post.) narration exploata v. surveyor. (a unui termen etc.(asig.m. specialist. (urgentd) dispatch.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . sending.assay master ~ contabil . winning 2.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .(mar.m.) express.f. sending. forwarding agent.chartered accountant. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. addresser. (un utilaj) to run 4. (de bani) remittance.damage survey ~ de evaluare .qualified expert ~ care declara un titru . to work(off). shipping ~ recomandata . to win 2. (pe mare) shipment.) to operate. (de mar/a) (freight) forwarder. 1. (a unei cdi .f. appraiser. (p mind. (a daunelor) (asig.valuation survey ~ profesionala .) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj .customs appraiser expertiza v. (a unei mine. survey. (o cale feratd. to recover.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . (despre o politd de asigurare) to lapse.charges prepaid expediter s. oversea(s) expedition experiment s. (pe mare) shipper.

1.(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil . fair ~ agricola .direct export ~ global . ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile . show. fdrd plata taxelor vamale. (marfuri.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii.travelling exhibition ~ specializata . (mar.n. (desi scrisori) posthaste expresie s.specialized exhibitio ~ universala .r. (a sondd) to probe. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v.n.total exports exporturi invizibile .t. {a unui utilaj) running 4.n.world exhibition expres adj. (unui rise) to incur..f.capital export ~ direct . pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum . to expose expunere s.(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .to do export trade exporta v.t.sole exporter expozant^. exporter ~ exclusiv . to expropriate.i. export(s) 2.(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie .industrial exhibition ~ itinerants .sweating system ~ piscicola . probe explozie s. show. display 2.price boom exponats. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. to export exportator adj. produse) exhibit.) express adv. (despre preturi) to boom explora v.open quarrying ~ forestiera . a unei nave etc. dispossess expropriere s. (c.f.(export de marfuri) visible exports a face export .t.agricultural exhibition ~ comerciala . exhibitor expozitie s.sales exhibition ~ de automobile . 1.f. to lay < v. prodie exhibition. to show.forestry operation. (de marfuri.trade exhibition ~ cu vanzare .f. m.154 EXP-E: ferate. to display. {a prospecta) to explore.f.motor show ~ industrials .f. logging.fishery exploda v.intea rate exposure externalitati s. (sondare) probing.t.mining ~ patronala .) operation. exhibit export s. (exportare) exportation ~ de capital . (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii . expropriatu dispossession.f.) to fathom explorare s.f. exhibition. (prospectiune) exploration. (SUA) lumbering ~ miniera . {a preturilor) boom ~ a preturilor . (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi . exporting s.

extractive extractie s. to widen.EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v.r.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . (al continutului unui document} docket ~ de cont .n. (despre o afacere) to branch out extindere s. widening ~ a cererii . to expand.f.(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe .f.t. expansion.sampling range extorca v. to swindle extorcare s.descriptive statement ~ de titlu de proprietate . swindle extra adj. abstract. extract.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar .abstract/extract/statement of account.t. (piata de desfacere) to widen v.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati . superfine extras s. extension. outside the budget extractiv adj. extortion. superior 155 extrabugetar adj. to extort. to extend. production ~ de petrol .land register extract .line extension ~ a prelevarii de mostre . bank statement ~ de cont de reconciliere .f.oil production extrafin adj. extrafine. extraction.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv . to extend.

mill.brewery ~ de caramizi . to produce. brickyard ~ de cherestea . cannery ~ de hartie . manufacture. enterprise. comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare . 1. to coin. (de here) brewer fabricare s.to deal in ~ cumparaturi . to manufacture.facsimile stamp .to commission business ~ comert cu .brickworks.to deal with ~ afaceri pe baza de comision . a produce) to make.shoe factory ~ de mobila .furniture factory ~ de produse finite . (mai mare) works. (bani) to mint. facsimile ~ de semnatura .(despre o nova) to clear ou ~ inventarul . {de bani) mintage.m.facilities payment. to facilitate | facilitate s.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit .to shop ~ cunoscute toate detaliile .export incentivt facsimile.t. fabrication. factory.f.f. factory owner. to fabricate.to audit ~ o scurta vizita .to call ~ fata competitiei .printing plant ~ de incaltaminte . plant ~ de here .finished products factory ~ de textile . (here) to brew ~ in serie .to overtime ~ propaganda electorala .t.to st full particulars ~ datorii .computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare .to canva ~ reclama/publicitate .facsimile signat ~ de sigiliu .large scale/series/ serialized production/manufacture.ready-made clothing factory ~ de conserve .to render null i void ~ o revizie contabila . canning factory. to manufacture. to effect ~ afaceri cu .tax bra ~ pentru export .f. to take stock ~ mentiuni . manufacturer.to make up inventory. easy payment/terms ~ de plata a impozitelor . production. (a fabrica. (a executd) to perform.to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v. incur debts ~ escala .to get/to run into debts.textile factory/mill face v. (SUA) lumbermill ~ de confectii .timber mill. coinage ~ asistata de calculator .to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare . wholesale manufacture fabrica s.(despre un ag.to mass-produce fabricant s.paper mill ~ de imprimeuri .packing plant. producer.F fabrica v.?!. facility ~ de credit .t.credit facility facilitati de plata .

(colaps) collapse. contra unui comision. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s.to facsimile factaj s. insolvency. bankrupt.certified invoice ~ originala . defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd.factors of production factoring s. factor. bankruptcy.loading factor ~ de rise . invoicing.(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur. decisionmaking factor ~ de incarcare .FAC-FAL 157 a reproduce in ~ .final invoice ~ detaliata .m.safety factor ~ de utilizare . carriage and delivery factor s.original invoice ~ pro forma .customs invoice facturier s. to collapse a declara pe cineva in stare de ~ . invoice.n.decision maker. in schimbul oferirii unui comision. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata . bankrupt. bankrupt.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica .to go/to mm bankrupt. to fold up. to go into liquidation. (cornet) invoice/sales book s. ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat .freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare .discharged bankrupt . to fail. (metodd de finantare prin care o societate transferd. sd preia creantele clientilor) factor 3. bill ~ a furnizorului .cycle billing factura s.to file one's petition in bankruptcy falimentar adj.fraudulent bankruptcy a da ~ .risk factor ~ de siguranta . to cease payments.commercial invoice ~ consulara .consignment invoice ~ de cumparare .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur. billing ~ descriptive .f. coefficient 2.itemized invoice ~ interna .descriptive billing ~ in minus . bankrupt a se declara in stare de ~ .f.) alpha factor ~ beta .(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie .m.m.supplier's invoice ~ comerciala .sale invoice ~ definitiva .to adjuge smb.n. care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii. (postal) postman.to overinvoice facturare s.n.consular invoice ~ de consignatie . letter carrier ~ alfa . to invoice.cyclical factor ~ de decizie .) beta factor ~ ciclic . failure.use factor factori de nemultumire . 1.f. insolvent falit adj. to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus .t.(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie . crash ~ fraudulos .purchase invoice ~ de navlu . insolvent s.provisional invoice ~ vamala . (institute financiard care se anga-jeazd.

(bancnote. documente) forgery.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj. to falsify. forgery. (avantajos) advantageous. (de bani) forger.undischarged bankrupt fals adj. false.without nirth< delay ~ acoperire .) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului . mar. without 2.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare . pharmaceutical fata s.f. to counterfeit. obligafii.(asig. registre etc. favourable. (a unei cambii. (despre actiuni.f.(mar free from alongside ~ angajament . (avers al unei monede) obverse 2. false. (alimente etc. bogus. misrepresentation ~ de moneda . falsifier. (con-turi. 1. (de conturi.) tampering.) adulteration 2. 1.) adulterator familie s.) free < general average ~ avarie particulars . marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. coiner.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare .(asig.) free < stem/turn ~ avarie . numai daca esl cauzata de .n. falsification. (a situatiei financiare. family ~ cu doua venituri . mar. un document} forged. mar. (raspundere.(la incarcaa sau descdrcare) (mar. fake.(asig. dud. registre etc. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei .) tamperer. easy fara prep. (de alimente etc.) free of (al average ~ avarie comuna . (de alimente etc. (document fals) dud falsifica v. (denaturare) distortion.free ( capture and seizure ~ caric . ~ a mai intarzia .(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . (de conturi. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3. metale) debasement. 1. 1. metale) to debase.free of all cranage . counterfeiter. mar. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. spurious. a unui bilant) window dressing. fake. mar free of/from particular average ~ avarie particulars. (de bancnote. (de documente) forger. (despre monede. (de monede. counterfeit. (despre o bancnotd.(formula pe un cec) n effects/funds. spurious.) to adulterate 2. metale) base. (a denatura) to distort. (monede. (artificial) artificial s. registre etc. to misrepresent falsificare s.(asig. documente) to forge. counterfeit.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn.coinage offence falsificator s.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat . fin. (bur.f.) to tamper with. to fake up.) ex. sham.m. fake(d).t. phon(e)y.. auspicious.

poultry farm ~ instalatii de incarcare .livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier.factory farm ~ marfa .{despre actiuni) ~ datorii .(despre nava) light-ship ~ mica . no-cargo condition ~ zootehnica .operational reliability ~ raspundere . no par value federatie s. {gospoddrie ~ impozit pe venit .) free of address commission ~ recurs/regres . {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead. reliability noting ~ operationala . o ~ comision de brokeraj .(pe piata de ~ de automobile .{mar. casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate . farmyard./«. railway s. workability ~ protest . railwayman ~ pierderi .small holding condition. farmer transport) clean feroviar adj.(despre ~ de vaci de lapte . mar.nonreciprocity ~ comision de adresa (mar. debtless. ab intestat of freight brokerage ~ cont .intestate.ex coupon ~ valoare nominala .flawless fel s. to make fertile ~ profit . workable ~ proprietar .?.} free cambie) without recourse ~ testament .railway ferry ~ dobanda capitalizata . {dr. feasibility.n.f.commonwealth ~ defect .f.t.hoverferry.(formula pe o cambie) no fiabilitate s.(formula pe. feasible.carferry.free of losses fertil adj.FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii .freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri .) trust . bogus. ferry craft/vessel ~ cu cale ferata .m. farm.passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer .f.f.no commercial account value ~ cupon . ferryboat. federation (despre o afacere) afloat ~ de state .dairy farm nava) gearless ~ industrials . to fertilize.ownerless fezabilitate s.(preferentiale la o noud ~ de marfuri .m. sort. fertile.superferry ~ drepturi .) without benefit of salvage fertiliza v. car float capital) flat ~ de mare tonaj .(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .ex all fezabil adj. ~ dividend .(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .clear of debts.free of income tax tdrdneascd.ex interest feribot s.ex dividend.free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .n. fictitious.(asig. productive ~ prima de salvare . sham Hdeicomis s.free from liability fictiv adj. (soi) kind. {SUA) description dividend off ~ dobanda .(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s. grade. (pe ~ garantii/acoperire .

deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii . financing. philanthropic(al). care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa .n. fiduciary Her s.f. pi.f.managerial finana ~ publice .f.scrap iron filantropic adj.t. eleemosynary filatura s. fiscal .outside financing ~ interimara .haul(i)l ~ dominanta . spinning mill/works filiala s. iron ~ -beton . (comerciala) (commen firm.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna . fish < fisc s. cum ar fi creditui comercial. finance(s) ~ manageriale .forwarding house ~ de export . 1. contra i comision. funding ~ a deficitului bugetar . 1.{firma. (dr.t.n.project financing ~ a vanzarilor in rate . (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter. subsidiary (company) financiar adj.wrought iron ~ vechi .internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii .commission house ~ de expeditii . inland revenue ' fiscal adj.(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s.brand loyalty fiduciar adj.f. (loialitate) loyalty ~ fata de marca .reinforcing iron/bars ~ forjat . rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s.bond financing ~ spontana .trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse . house (of business) 2. finish ~ superior .company/ corporate finance ~ mascata . financial finanta v.dominant firm ~ recalcitranta . safe hoia ~ solvabila .backdoor financing ~ prin conturile de creante .160 FID fideicomisiune s.instalment sales financing ~ externa . to fund Hnantare s. (insert signboard ~ cu sucursale multiple .f.n.(finantare.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni .muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .f. branch (office). to finish finisaj s. to finance.export house ~ de factoring .f. sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere .single-line firm ~ -tinta .) trusteeship fidelitate s.high/superior finish firma s.mail-order house ~ de brokeri .f.reliable firm.(institutie finana care se angajeazd.public finance finisa v.

to state. (un termen.fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple . (un pret etc. clause) stipulation. fiscality. experienfd.) floating ~ a cursurilor valutare . 1. a unei sarcini) assignment.FIS-FLO 161 fiscalitate s. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup .economic adaptiveness flotant adj.) fixing. (o data. taxation policy/system fisa s. (a sumei assessment 2.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating .(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta .f. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . to secure. fastening. 1. a unei date) appointment. calificare etc.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor. clauze) to lay down.price leadership ~ a pretului la discretie .n.record ~ tehnologica . care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . to fix Hxare s. (suma impozitelor.f. cartoteca) card index 2.register card ~ de identificare .f. floating flotare s. (de cartoteca) (index) card.f.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari .) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului .(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru . to settle. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj .pricing. \. to set forth. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director .(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet. settlement. to nominate. time card/sheet ~ personala . flexibility ~ a impozitarii . (de conditii. (conditii.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s. (fin.n. o data) to appoint. securing. slip.) to fix. sheet. (al cursurilor de schimb. a despdgubirilor) to assess 2. o sarcind) to assign.(cu date despre studii.flexibility of taxation ~ a preturilor .(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state.f.wage flexibility ~ economica . to fasten.operation sheet fisic s. (dulap) filing/card index cabinet fixa v.(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s. (a unei date.t.price flexibility ~ a salariului . (de bani) roll of money ' Hsier s. (catalog.n. nomination. to stipulate. (a unui pret etc. (a unui termen.

flow ~ brut de numerar .cash outflow ~ de intrare de numerar . marine ~ de cabotaj .i. handbill flux^.cadi inflow ~ de numerar .maritime/sea fleet ~ mondiala .tanker fleet ~ de remorchere .m.labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor .merchant fleet/service. pe stradd etc.(transferul continuu.towing/tug fleet ~ de slepuri .) throwaway.price fluctuation' movement ~ dirijata .162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata . varying fluctuatie s.flow of work ~ de fonduri . fleet ~ aeriana .cargo shipping ~ de traulere .air fleet ~ comerciala . deosebitd de profit contabil.(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei .(yaloarea netd reaW de numerar. de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate . to fluctuate fluctuant adj.flow of funds ~ de iesire de numerar .shipping.coastal/coastwise fleet ~ de linie . de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .gross cash flow ~ circular .economic fluctuations a suferi ~ . fluctuating.(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard. (care se distribute in magazine. cash flow/generation ~ de numerar actualizat .{flu. market fluctuations ~ ciclice . fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.seasonal fluctuation ~ usoara .deep-sea fishing fleet ~ de petroliere ./?.refrigerated shipping ~ de pescuit .liner fleet ~ de mineraliere .{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala .world fleet/shipping ~ oceanica . in ambele sensuri.cyclical fluctuations ~ economice .ocean (-going) fleet fluctua v. (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca .to undergo fluctuations fluturas s.ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice . swing.bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .trawler fleet ~ de vrachiere .fluctuations of the market. care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.f. fluctuation.wage drift ~ sezoniera .barge fleet ~ de transport . variation.f. commercial fleet ~ comerciala maritima .fishing fleet ~ de pescuit oceanic .

to kite folosire s.equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.insurance fund ~ de asigurari sociale .n. calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .de hartie de ambalaj .time card/sheet/ticket ~ de reclama . to employ ~ o cambie de complezenta .kite flying ~ completa a fortei de munca .(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.docket . fund.(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts .welfare/ provident fund ~ de compensare (bur.) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt . (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane . (coala) sheet.financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s. (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie . employment ~ a unei cambii de complezenta .(active intangibile ale uneifirme.f.coupon sheet ~ de drum route sheet. utilization.(atdt in valori mobiliare.FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar .t.delivery bill/note ~ de pontaj . to utilize.sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v.development fund ~ de garantie .wrapper sheet ~ de livrare .full employment ~ ilegala a fortei de munca . capital ~ acumulat/de rezerva .(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic .) compensation fund ~ de dezvoltare .pool ~ de ajutor/asistenta .economic flow ~ financiar . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont. (pagina) page 2. 1.(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .f. (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .

(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal . trust company.capital assets/goods .trust fund ~ forestier . (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .circulating/working capital.mutual fund. floating/circulating assets ~ de rulment net .net working capital ~ de salarii .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .liability reserve ~ de rulment . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .wage fund ~ de stabilizare . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .disposable/available funds ~ fixe .164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .statutory fund fonduri ale actionarilor .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .land resources ~ inactiv/neproductiv . common stock fund ~ mutual de castig .standing timber ~ funciar .{care emite in r.(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .municipal bond fund ~ mutual de schimb .(care invest proportional in actiuni comune.risk moa ~ statutar .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .unemployed fund ~ mutual .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .equity fund.(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt . unit trust.(in tern contabili.

founder.to pool ~ un consortiu/sindicat patronal .t.(la licitatie) form of tender ~ de procura .net fixed capital formation ~ profesionala . to set up fondare s. to promote. application form ~ de cerere de credit .n. forest.loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta . (print/printed) form.tax form ~ de oferta .n. lump forma v..subscription form ~ de telegrama .share allotment form ~ de subscriere . (de carte) format ~ obisnuit .FON-FOR 165 ~ proprii . to found.f.. size.company promoter fora v.n.form of receipt ~ de comanda .offshore/deep-sea drilling forestier adj. Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.m. to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel .de impunere . promoter ~ al unei societati .statutory formality formalitati vamale . foundation..(pentru impunere) form of return .personnel training ~ a cadrelor de conducere management training. 1.telegram form ~ din ziua declararii numelor . formation 2. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii .cheque form ~ de cerere . forfetar adj.pooling ~ bruta de capital fix .equity capital formation ~ a unui cartel . procedure of customs formare s.(pe care o firmd trebuie so.t. (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .f.(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului . executive development ~ a capitalului propriu .to syndicate ~ un monopol . pregdtire) training ~ a cadrelor .office form ~ de cec .gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca . to drill foraj s.vocational training format s. (instruire.f.to comer formalitate s.form of application. formal procedure ~ legala .form of proxy ~ de repartizare a actiunilor .customs clearance.order form ~ de declaratie de venituri . to establish.exploration/ wildcat drilling. drilling ~ de prospectiune . formality.(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare . establishment.off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix .. promotion fondator s.regular size formular s.

to stamp francat adj.free delivered/domicile ~ frontiera .f. (cedent al unei fransize} (corn.f. valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare .labour force.free border ~ in bazinul portuar .free alongside ship/vessel ~ depozit .) free ~ bord .f. (cesionar al unei fransize) (corn.n.free on board and free trimmed ~ camion .(ca urmare a circulatiei. fruit-bearing.cheap labour ~ de munca necalificata . manpower ~ de munca excedentara . force ~ de munca .) franchiser frauda s.) manufacturer's agent fransiza s.m. fraudulent frecare s. to frank.n.free alongside quay ~ de-a lungul navei .free carrier ~ chei .(intr-o cariert quarry face frontiers s.f. refrigerating machine.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat . postage paid ~ insuficient . waybill. fraud.surplus labour ~ de munca exploatata . ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s. free entrepot ~ domiciliu . freight document ~ aerian .berthage. embezzlement. border ~. 1.free on ship/ vessel ~ peste bord . fructifero<< . refrigeration plant frigotehnica s.) name-ticket forta s.sweated labour ~ de munca ieftina .t.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.face of workings ~ de dane .(despre o scrisoare) shortpaid franco adv. front. refrigeration frigotehnist^.f. cause beyond control forte de productie .f.m. dar peste care trebuie so. (corn. face ~ al cheiurilor . frontier. breakable fraht s.free into store. consignment note. to prepay. abrasion ~ a monedei . refrigerationist s front s.a eficientei . (in asigurdrile maritime.act of God.n.quayage. postpaid.free on truck ~ carau§ . berthing space ~ de exploatare .m.free into barge ~ transport .) franchise 2. frontage ~ de abataj .free overboard/overside ~ §lep .productive/ production forces fragil adj. defalcation fraudulos adj.free on rail/truck fran§izat s.air consignment note/ waybill franca v.casual labour ~ majora .unskilled/ common labour ~ de munca temporara .(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj.carriage free ~ vagon .free dock ~ nava . (corn.

.victualler ~ de alimente si servicii .f. secretar) clerk ~ inferior/subaltern . office bearer/holder. purveyance. (rechizite) requisites.) larceny ~ calificat .office stationery ~ maritime . functional functionar s. official.f. utility car/vehicle. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s.m.public relations officer ~ superior .ship chandlery furniza v. supply. to furnish (with). functionary.mail teller ~ public/de stat .supply schedule ~ amovibila . land(ed). (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s. n.) aggravated theft ~ din magazin . {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal .ship chandler furt s. (post) post.revocable post ~ de consum . (mdrunt) pilferage 2.(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate . searcher fundatie s.n. function 2.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul .intermediar .. to purvey.f.demand schedule ~ a ofertei .. 1. (jaf) robbery.i.i. pi. functie s.departmental functions functiona v. supplier. foundation funt s. (de alimente si servicii) catering furnizor s. 1. office ~ a cererii . (public. purveyor. officer of state. furnishing.shoplifting .managership ~ de productie . 1. (supply) contractor. (mar/a. to steal.m. furnishings ~ de birou .revenue/customs officer. obiecte furnizate) supply of goods/materials.public/civil servant. to work functional adj. ecleziastic. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s. {de birou) office worker.public office ~ superioara .. (dr.bank teller ~ la oficiul postal . {textile) appurtenances. to thieve. endowment.production function ~ de stimulare a vanzarilor . (a livrd) to deliver v.high official. (despre o marina) to run. (de alimente) victualler. to purvey (for). (a jefui) to rob. position. to function 2.utility function ~ publica . theft. secretar) officer. (mai ales de mobila) furnisher. ground. (institutie) endowed establishment/institution. forage.t. civil. provider ~ de alimente .seniority functii pe servicii . supplies.m.f.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . van. (comercial.t. (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v. (de staf) public/civil servant. trimmings.(dr. to supply.caterer . executive officer.subcontractor ~ maritim/naval .f. (slujbd) job.consumption function ~ de manager .. (livrare) delivery.FUN-FUR 167 funciar adj. fodder furgoneta s. {de echipamenf) outfitter.

(dr.) grand larceny ~ prin efractie . care produc acelasi tip de bunuri .) theft and pilferage fuss.. shaft ~ orar . nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat . to fuse fuziune s. merging.(fuziunea a doua fir.(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr.{asig.1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala .(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala . fusion ~ congenera . merger. to merge.(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .'.hour/time zone fuziona v.) petty larceny ~ peste o anumita valoare .n. to amalgamate.f.burglary furturi §i furti§aguri . amalgamation.

(unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s.) warranty of seaworthiness ~ exagerata . shop window/front.redeemed pledge a da/a pune in ~ . bondsman a fi ~ pentru ..(mar.n.to redeem a pledge. (de guarantee. to go/to become bail/security for garantat adj. (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut. warranted.G gabarit^.) platd) (colateral.bonded (de calitate etc. fin. (a executdrii unui contract) pledge.warranty of quality ~ de executare . 1. (bur. garantie pentru . lien ~ cu deposedare . o tranzactie) cover. to put in pledge a scoate din ~ .adequate security ~ de calitate . pledge. to warrant. (cerutd exportatorilor) tender guarantee. guarantor.to pledge. guaranty. gage. range ~ de preturi . fin.to stand security for.n.) stowing dimension gaj s.government security ~ imobiliara .) to cover ~ pentru .unredeemed pledge ~ fara deposedare . hosier's 2. warranty.m. extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala . (de dama) hosiery galon s. warrantor.to stand surety for garanta v.(dreptui creditorului guaranty.pledge of real property garantie s. to take out of pledge.export risk guarantee ~ corespunzatoare . (obiecte) narrow goods. (prdvalie) haberdasher's. bail. galantar s.M. overall size/dimension ~ al marfii stivuite .(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta .. 1.scale of prices ~ de produse . (cautiune) bail 2.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export . to secure. surety.n. secured.) covered ~ prin obligatiuni .(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate . (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. (acord. coverage.(mar.excessive guarantee ~ expresa . pledge. to guarantee. showcase galanterie s. surety.product mix/range garant s.f. (de bdrbat) men's haberdashery. contract de garantie de platd) bond ~ bancara .range/portfolio of products ~ sortimentala . to gage. (bur. guaranteed.express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa .f.t. scale. un imprumut) collateral.f.

geodesy. guide(book).(asig. to lodge. to manage gestiune s. generating s. managing gestiona v.n. gas ~ Uchefiat .) all-in generator adj.financial management ~ gre§ita .f. (persoana) guide s.(dr. geography ~ comerciala .transit station ~ de triaj .t. to administer.) corporal security ~ serioasa .f. cloakroom.f.additional security ~ unica . de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier .roadbook .mismanagement ghid s.trustworthy guarantee ~ solidara .reliable guarantee ~ suplimentara . (care cuprinde unitatile monetare.border/frontier station ~ de marfuri . (SUA) depot ~ de calatori .stock administration.) implied warranty ~ mobiliara .n. to house.cash management ~ a riscurilor . to accommodate general adj./ control ~ bugetara . (incluzand toate cheltuielile. personal security ~ nula . 1.natural gas ~ natural lichefiat . (global) overall.inventory administration/control ~ a intreprinderii .harbour station ~ terminus .terminal.enterprise management ~ a lichiditatilor .credit management ~ a datelor .(dr.asset management ~ a creditelor . generator ~ de venit pasiv .passenger station ~ de coletarie/mesagerie .risk management ~ a stocurilor . (SUA) checkroom gazs. to administer.m.to warrant gara s. terminus garderoba s.single guarantee a da ~ .economic geography gera v.t.economic administration/management ~ financiara .continuing guarantee ~ reala .commercial geography ~ economica . to administrate.pledge of movables.goods station ~ de tranzit . (railway) station.n.liquefied gas ~ natural . riscurile etc.liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .passive income generator geodezie s. administration. geodetics geografie s.liquid petroleum gas gazdui v.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .marshalling yard ~ maritima . general. global 2. handbook.liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat .f.) joint guarantee/ surety ~ solida .data management ~ a datoriei . management ~ a activelor .f. to administrate gerant adj.t. to run.debt management ~ a inventarului .170 GAR-GH1 ~ implicita .budget/budgetary administration ~ economica .parcel/ packet station ~ de frontiera . to manage.

(rang) rank. tehnicd etc. 1..{mar. {menaj) housekeeping.m.idle/slack time. costless.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. to guarantee girant s.rate of wear grafic s.information desk girs.f. graph. bottleneck gospodar adj. (a conduce. gratuitousness gramada s.operation chart ~ de prioritate . {c. 1. for free. at no charge adv.f.m. corn. to set up house gospodarie s. frontier gratificatie s. degree 3. (bun administrator) good manager gospodari v.m. to manage a household v. profitgraph ~ al cererii . chart.n. pi. vid) emptiness. {spatiu gol.individual farm gospodina s. aggregate.demand schedule ~ cu baloane .) shipping schedule granita s.{bur. householder 2. free (of charge).extent of the damage ~ de fiscalitate . gratuitously gratuitate s. 1. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat .diagram of loading ~ de operatii . bonus. rate. (andosant.priority schedule ~ de transport . (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . utility ~ individuals . total. to administer v.n.) degree 2.rate of work ~ de tranzactionare . {despre preturi.GHI-GRA 171 ~ turistic . traveller's handbook ghiseu s. void ~ de productie .i. {administrate.f.) marketability ~ de uzura . household 2. without payment.communal husbandry.tourist guidebook. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s. chargeless.f.) (booking-office) window. global. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare .f. gratis. gratis.t. to keep house.f.t.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca . housekeeper grad s.f. (econom) thrifty s.n. gratuitous. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart. counter. {cereale) cereals . pay desk/ office. grain. (andosatar) endorsee global adj. free of charge gratuit adj. border.blank endorsement gira v. globalisation glont s. town management. (a andosd) to endorse 2. bounty gratis adv.r.f.n.f.n. level ~ de avarie . (a garanta) to warrant. (de apreciere) extent. menage 3. cheltuieli) overhead. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb . all-round/-in globalizare s. {vrac) bulk grane s. a admi-nistrd) to manage. 1. wicket.n. gross. fin.state farm ~ comunala/municipala . (in matematicd. overall. diagram. andosator) endorser giratar^.

f.net tare ~ neta efectiva/reala .land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac . (incdrcdturd) load ~ moarta .f.all-up weight ~ proprie/fara incarcatura .slaughter weight ~ descarcata/predata .net weight ~ neta a caricului descarcat . (dr. recorder greseala s.) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara .(a unui vehicul.carcass weight ~ a caricului . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica . (dr. grain.weight of parcel ~ a marfii descarcate . (eroare) error ~ de copiere .estimated weight ~ estimata a ambalajului .warrant weight ~ cu ambalaj .cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa .net net weight ~ predata . wheat.clear/real tare ~ specifica .delivered weight ~ proprie .(mar. unloaded displacement ~ bruta .(mar.) light displacement/weight.(mar. weight. walkout.) office of the clerk of the court.weight empty. (dr. (sarcind) burden. valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.) weight and content unknown ~ totala .f. light ship/vessel.buyers' strike . strike. a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat . bulk density greva v.weight allowed free ~ neta .n.total weight ~ unitara .(care nu aduce navlii) {mar.outturn weight ~ estimata .poundage ~ in minus . suspension of work.standard of weight. corn grefa s.clerical error ~ de tipar .m. lightweight tonnage.weight by volume. mistake.bulk weight ~ a marfii incarcate .legal tare ~ maxima . clerk of the court's office.) outturn (weight) ~ neta a tarei . work stoppage. sole weight ~ reala a tarei . record office grefier s.estimated tare ~ -etalon .f.(la predare) short weight ~ incarcata .) weight. industrial action ~ a consumatorilor .packed weight ~ de sacrificare .useful weight ~ uzuala a tarei .(mar.extra weight ~ si continut necunoscute .) to encumber.) shipped weight ~ legala a tarei . test weight ~ excedentara .nummary weight ~ netaxata .) deadweight ~ monetara .(mentiune intr-un conosament) (mar.loaded weight ~ a navei goale .unit weight ~ utila .consumer strike ~ a cumparatorilor .(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant .usual tare ~ .172 GRA-GRE grau s.specific gravity ~ stabilita de incarcator .printer's error greutate s.overweight ~ in livre . to burden greva s.i.) clerk of the court.

/i.m. government guverna v. grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi.go-slow (strike) a chema la ~ .general strike ~ italiana/la locul de munca . (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata .f.to be on strike a intra in ~ .lightning strike ~ generala . collar gulere albastre .sit--down/-in strike ~ neautorizata .(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.coulisse ~ de interese .(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest .income group guler-s-.(economice) vested interests.unofficial strike.aspirational group ~ socioeconomic . (corporatie.n. impozitare} bracket ~ de venituri .lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor . group. striker.f. 1.to misgovern guvernator^.sympathetic striKe ~ -fulger/spontana . scale ~ de aprovizionare .w.to (go on) strike. group.socioeconomic grade ~ strategic . mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune . governor ~ general .(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.n.i. grid. (categoric de salarizare. to stop work a fi in ~ .protest strike ~ Ae siAiAaritate . to govern ~ prost .to call out a declara ~ . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali .pay/salary scale ~ manageriala .to call a strike a face ~ . cluster 2.(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare .GRE-GUV 173 ~ a foamei . work(man) on strike grila s.(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s. to walk out.governor general .hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare .to come out on strike grevist s.

situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. hyperinflat runaway inflation holding s. hJdrotechnics hiperinflatie s. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export .geographical map ~ marina . hydrophobic.n. (decizie) decision.n. porter 2. holding (company) horticultor^.transit shed.f.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. (rise) risk ~ moral .freight shed hangiu s.currency hedging hidrocentrala s.export sheed.sea/nautical chart hazard s. map.f. water-retaining hidrofob adj.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori . horticulturist horticultura s.) stevedore. covered market ~ de carne .note/letter paper ~ de tipar . (in piatd) market house/hall.news paper ~ indigo/carbon . (mar. din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur. (mar. longshoreman han s.long hedging ~ valutar . innkeeper harta s.f.stamped paper ~ velina .cadastral map ~ geografica . (decret) decree. hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures . inn hangar s.f. chart ~ cadastrala . (ora order. water-pos plant hidrofil adj. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri. sentec (arbitrald) award . wa /moisture-repellent hidrotghmca s. paper ~ de ambalaj/impachetat .meat market ~ de legume . n.f.f.f.H hala s. hydroelec (power)' plant/station.n. 1. hebdomadary s.printing paper ~ de ziar .copy paper ~ -moneda .second-hand market hamal s. shed.) securities hebdomadar adj.) moral hazard hartie s.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . (despre unele mdrf hydrophilic. hazard. WE (magazine) hectare.fish market ~ de vechituri .(fin.n. hectare hedging s.m.dock/port shed ~ portuar de marfuri .f.vegetable market ~ de pe§te .m. 1.security paper ~ timbrata . shed for passing goods ~ portuar .m.(wire-) wove paper hartii de valoare . hall 2.n. weei hebdomadal. horticulture hotarare s. (judeca r eased) judg(e)ment./!..) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit .

decree in bankruptcy. adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .judg(e)ment.replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .by(e)-law ~ judecatoreasca . sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .HOT-HOV ~ a administratiei locale .

) to decide on the merits of the case hotels. to rule.n.t. s.m. hotel.{dr.passenger hovercraft . (aeroglisor. (o penalitate. hotel ~ -pensiune . air-cushion ship/vessel ~ costier .) to deal with a case ~ in fond . {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper./?. (dr.(dr.residential hotel hotelier adj. hotelman hovercraft s...) to decide. o plata) to award ~ asupra unei spete .175 hotart v. nava pe pernd de aer) hovercraft.coaster hovercraft ~ pentru pasageri .

(unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s.f. illicitly iluzie s.f. zitioneazd un produs) involvement import s. to implement implicare s. hierarchy. image 2. n. illicit adv.t.brand(ed) image imigra v. marcd) mintage ~ a corporatiei . inexpensive ieftinatate s. immigrant imobil s. unlawful adv. cheap. unlawfully ilegalitate s.n. secret/underground activity ilicit adj.1 impact s. (caracter ilegal) illegality. levels of authority.t. illusion ~ monetara .n. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c.f. to come/to go down ierarhic adj. (cladire) build (cu teren.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s.I iard s. hierarchically. to tie up. hierarchical adv. (imprimatur monedd.f.i. import. to fall in price.w. chain of command ierarhizare s.s'. hygiene igiena muncii .t. 1. impact ~ al impozitului . identity ~ a corporatiei . (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. unlawful. n. (un capital) immobilize. immovable imobiliza v. to reduce/to diminish the price ofv.total import ~ interzis .f.f.tax impact impar adj.) corpc image ~ a marcii .(a unui produs) automatic identification identitate s. (act) unlawful act. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global .(man. real.f. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj.industrial health/ hygiene ignorat adj.f.f. imperialism ~ economic .f. illegally. illicit.(man.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports . house. inexpensiveness ieftini v. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s. identification ~ automata . to lock away.r. odd imperialism^. unlawfulness 2. cheapness.economic imperialism implementa v. to immigrate imigrant.?!. illegal.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj. through the usual channels ierarhie s. illegal. 1.

(SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit .rent tax ~ pe cifra de afaceri .f.wealth tax ~ pe cap de locuitor . (taxa rutierd.capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv . contribution.interest tax ~ pe donatie . impost.land/ground tax ~ global/forfetar .lump-sum tax ~ imobiliar .processing tax ~ auto .n. (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj.turnover tax. tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ .emergency tax ~ fiscal/pe timbru .real estate tax ~ indirect .total income tax ~ pe venitui personal . taxele percepute in piete.indirect tax ~ local/municipal .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .independent importer impostura s.(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin .property tax ~ pe salarii . tax on consumption ~ pe dividende .receipts tax ~ pe lux .) tollable impozit s. de la cei bogati la cei sdraci.direct tax ~ echitabil .dividend tax ~ pe dobanda . to import importator s.income tax. (referitor la accize) excisable. (referitor la taxele vamale etc.unit tax ~ pe venit .capital tax.t. leviable.(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate . assessable.donation/gift duty ~ pe incasari .(import de mdrfuri) visible imports importa v.council/local/ municipal tax ~ pe chirii . targuri etc. impozit perceput in piete.(transfer de venit.m. head/poll tax ~ pe capital .excess profits tax. tax. duty. targuri etc. taxable.) toll ~ amanat .salary tax ~ pe supraprofit .equitable tax ~ extraordinar . in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere . (despre o proprietate) rat(e)able.IMP-IMP 177 ~ paralele .profit/revenue tax.) dutiable. supertax ~ pe unitate/unitar .hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor .(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile .capitation(tax). (referitor la taxele rutiere.stamp duty ~ funciar .luxury tax ~ pe profit .degressive tax ~ direct .personal income tax .consumption/ expenditure tax.deferred tax ~ anual . (SUA) federal income tax ~ pe venitui global . tax on capital ~ pe ca§tigul de capital . importer ~ independent .

t. (o proprietate) to rate.regressive tax ~ represiv . (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin.t. (fdrd tranzactii) (bur.) list inactivitate s.178 ~ progresiv .f. printing office/ works/house 2..ability-to-pay taxation impresar^. (prin apdsare cu sigiliul.f.t. (juridica) disability. (formular) form pi. (de tesaturi) printery impune v. 1.n. taxation ~ la sursa a venitului . (fiscal) to tax.f. disability. (legald) (If.f.f.. succession duty. inalien< unassignable inamovibil adj.parliamenta immunity ~ vamala .f.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax.f. (a tipdri) to print 2.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v.to overtax impunere s. (de mu.social security taxes ~ si taxe . 1.f. a consumului) repressive tax ~ restant .taxes and dues impozita v. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform . (tesaturi) to (im)print.tax franchise ~ parlamentara . 1. to levy taxes on impozitare s./n. (a unei proprietdti) rating. to assess.progressive tax ~ proportional cu venitui . irremovable inamovibilitate s. print matter/paper imprimerie s.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa . stampild) to emboss imprimat adj. (in bani) charge imunitate s.f.disabilit sue ~ de a mcheia contracte . inactivity.duty-free import imunizare s. (bani) to deduct.graduated income tax ~ regresiv . incapacity ~ de a actiona in justitie .t.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property . immunity ~ diplomatics . 1. (a unei sarcini) assignment 2.flat tax impozite de asigurari sociale . (stagn dullness inalienabil adj. to tax. (despre o piata) sluggish.overtaxation ~ nejustificata . (nefolosit) unemployed. assessment ~ excesiva .t. (frc to charge imputare s.(pentru franarea investitiilsr. 1.diplomatic privilege ~ fiscala . to inaugurate. inactive. printed works. to impose: (o sarcina) to assign 2. imposing.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia . deschide) to open incapacitate s.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati . (stagnant) (neproductiv) dormant. (fiscala) taxation.) immunization inactiv adj. impresario imprima v. (invaliditate) inval 2. irremovability inaugura v. (plata accizelor) to excise ~ excesiv . printed s. print.

f. setting on fire ~ premeditata .dole ~ familiala . to indemnify.dependants' benefit ~ personala . pay.entertainment allowance ~ de §omaj .) incorporeal inculpa v. (de drum etc.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man. terminal wages ~ de concediu . benefit. (a inserd) to insert 2.t.f.f. fire 2.inability to pay debts ~ temporara de munca .} pay.speciala .dismissal compensation/pay/wage. (intr-un plic) to enclose. collection of payments ~ documentar . 1. to indict. undecipherable.sick allowance/benefit/ pay. indexation .(mar. inclusive. (despdgubire) indemnity. (dr.inclusive of all charges incorporal adj. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v. (costut) to figure in inclusiv adj.f.INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor .) death benefit ~ de deplasare . compensation. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj.training allowance ~ de greva . subsistence allowance/money. (despre preturi.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s. inclusively.f.t. 1.(asig. tarife) inclusive (of) adv.charges included ~ toate cheltuielile .) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat .strike benefit/pay ~ de munca in strainatate . to comprise. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig.family allowance ~ parlamentara . to charge. allowance ~ de boala . to add in. included ~ cheltuielile . to contain. (alocatie) allowance.perquisite independenta s.) arson incendiu s.n. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire . sickness benefit ~ de celeritate . (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money.temporary disability incaso s.vacation allowance. to include. to inculpate indemniza v.foreign allowance ~ de reprezentare .personal allowance . indecipherable.) arson incertitudine s. (provocat) (asig.) dispatch money ~ de concediere .t.(in interes de serviciu) travel/travelling allowance. statutory sick pay.n. to requite indemnizatie s. (ilizibil) illegible indexare s.

oil/petroleum industry ~ poligrafica . n.) solvency ratio ~ de uzura . indicator. (dr.) several indiviz adj. index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor .general price index ~ individual al preturilor .financial ratio ~ general al preturilor . (dr.n. industrialism industrializa v.t. to industrialize industrial 5. industrial industrialism s.home/cottage/ family industry ~ cauciucului . index adjusted seasonally ~ de cale ferata . ~ frigului . index ~ al costului vietii .quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii .) liquidity ratio ~ de solvabilitate .180 IND-IND indicator s. 1.hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(.mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera .industry ~ miniera .aggregate price index indici ponderati .the rubber industry ~ ceramica .price index ~ al preturilor de consum .street directory ~ al variatiilor sezoniere .weighted in^ es individual adj.(fin.wear index ~ financiar . joint indiviziune s.f. (personal) personal 2.heavy industry | ~ hartiei .wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .railway indicator/ pole indicatori economici .pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor .refrigerating industry..m.) undivided.paper industry | • ~ hoteliera . cold! storage trade • ~ grea .cost-of-living index ~ al preturilor .printing industry . industry industria alimentara .packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile .(fin.(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index.(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .f.car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry .) joint ownership/ tenancy industrial adj.food industry ~ casnica/artizanala . index ~ al strazilor .rectified index ~ de cantitate .financial indicators indice s. (dr.index adjusted for seasonal variations. industrialist industrie s.individual price index ~ sintetic al preturilor . m. individual.economic indicators ~ financtari .

subsidized industry industrii conexe . in anumite conditii si proportii.f. inflation ~ anticipata .f. inexigible.{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor .(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata . poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie . information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .business/administrative data processing informatie s. (despre metale etc.structural inflation ~ suprimata .forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .textile industry ~ timpului liber . agricultura etc. undue.tourist trade ~ u$oara .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica .(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation. influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.creeping inflation ~ prin cerere . not due inferior adj.) base inflatie s.related industries inertie s.suppressed inflation inflationism s.(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala . poor.capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .m.IND-INF 181 ~ prelucratoare .(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda . (adept al inflationismului) inflationist influenta s.f informatics ~ de gestiune .infant industry ~ principals staple industry ~ protejata . short squeeze ~ galopanta .pent-up inflation ~ de crestere . (despre calitate) low. inflationary s.) undue influence informatica s.(situatie in care inflatia. inertia ~ industrials .local industry ~ meste$ugareasca .) primary industry ~ secundara .process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui. runaway inflation ~ lenta/taratoare .light industry ~ viticola .show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .f.wine industry industrie-cheie/de baza .handicraft industry ~ noua .hidden inflation ~ controlata . inflationism inflationist adj.(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj.f.key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .hyperinflation. n.

) deck gear ~ frigorifica .182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica . n. agronomist ~ constructor . infrastructure.land waiter inspectorate.mining engineer ~ silvic .government civil engineer ~ electrician . maritime surveyor ~ de tonaj .chief engineer ~ tehnolog .inspector general ~ sanitar officer of health. ship's/marine.) bulk cargo handling facility ~ de punte .m. inspector.f.(mar.(mar. unstable. malfeasance.mechanical engineer ~ minier .outdoor plant .(mar.electrical engineer ~ mecanic . to examine inspector s. outfit.forester ~ vamal . (fluctuant) wide instabilitate s.operating/works engineer ~ de poduri si sosele . engineering ~ financiara . (inspection) officer ~ de asigurari .marine board inspectie s.. loan administrator/officer ~ de registru/clasificare .civil engineer ~ consultant .engineering insolvabil adj.financial engineering ~ tehnica . survey. inspection. offence. insolvent insolvabilitate s. inspector of taxes ~ general . (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .naval architect ~ de exploatare .f.credit officer. installation.technical inspection/survey ~ vamala .consulting engineer ~ de constructii navale . equipment. transgression infrastructura s.(mar.plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar.tax inspector.f.economic information infractiune s.political uncertainty instalatie s. (despre piata bursierd) volatile.f. inspectorate ~ maritim . breaking/infringement of the law.} (classification) surveyor. instability.f. plant ~ de apa . engineer ~ agronom . surveyor. insolvency inspecta v. examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica .agricultural engineer. to inspect.customs inspection/survey instabil adj.f. social (overhead) capital inginer s. sanitary inspector ~ silvic ..silvicultural/forestry expert ~ -sef.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar .process engineer inginerie s.m.f. to survey. freezer ~ in aer liber/deschisa .(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite .(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica .) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac .refrigerating/cold-storage plant.customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru .

capitaluri) stringent integrare s. insufficient.service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit . trad(e)able instruments insuficient adj.monetary instrument instrumente de control .public interest .import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s.t.criminal court institui v. to train instruire s. prohibition ~ a importului . establishment ~ bugetara . (dispozitiv) device 2. rezerve) low.to put a lien on ~ un embargo . 1.f. n. in-house training instrument s. (despre bani.instrument of payment ~ financiar/de credit .engineer regulations instrui v. short.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s.f. interest ~ asigurabil . institute ~ de cercetari .corporate trustee institutional adj. law court.design institute institutie s. instruction. descdrcare) shipping facilities instanta s.) negotiable instruments/securities. to establish ~ retentie asupra . direction. forbiddance.economic integration ~ orizontala . integration ~ economics .budgetary institution ~ de binefacere .insurance instructions ~ de exploatare .civil court ~ penala . institution. implement.f. instruction. Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala . ban. to lay an embargo institute. deficient. to institute. (unealta) tool.insurable interest ~ public .public office ~ mandatata .(fin.') instance. to instruct.n. instrument.f.f.t. institutionalism instructiune s.) shipowner's directions ~ de asigurare .to embargo. order instructiuni ale armatorului .f. (dr.social integration ~ verticals . (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .site facilities ~ portuare .sanitary installation instalatii de santier .{cambia) inchoate instrument ~ monetar . intensity ~ a capitalului . to set up.working instructions ~ de folosire .research institute • ~ de proiectare .(incdrcare.f.harbour/port facilities ~ portuare de operare . (despre stocuri. training ~ in cadrul intreprinderii .inspection tools ~ negociabile .(mar. scarce. court (of justice) ~ civila .n. interdiction.INS-INT 183 ~ sanitara .training within industry.(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s.charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat .(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .credit instrument ~ incomplet de plata . institutional institutionalism s.

t.(pentru sustinerea cursului).f.) to invalidate invaliditate s. interior. forbiddance. inside 2.m. domestic. stockjobbing ~ financiara . entrance 2. to forbid. to intervene interventie s. interdepartmental intern adj. banking support interventionist s. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . 1.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri .) entry. home interstatal adj. entering. (intre) to deal (between) intermediere s.t. (is posesie) (dr. middleman.physical inventory ~ mort . disablement ~ totala .| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s. interdiction.) intervention ~ a statului .(dr.f. agent. schedule ~ agricol . (tard) home intermediar adj.merger broker ~ de schimburi valutare .f. prohibition.(dr.to intermediate.) forcible entry ~ in vigoare .f. (a unei afaceri.exchange jobber ~ financiar . internal.complete disability inventar s. (dr.financial intermediary ~ in comertui angro .i. intermediate. entrance ~ in posesie prin fbrta . to inundate 2. ban intraprenoriat s.) entry. interior.telephone interview interzice v. (piata cu o marfd) to glut invalida v. 1. 1.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri .184 interimar adj. intermediation. intermediary s. (inregistrare in cont) (cont. bill.t. inventory. bargain maker ~ al fuziunii . acting. interstate interveni v.n. to interview interviu s. invalidity.financial intermediation interministerial adj. stocktaking (lista) list. inner s.n. (al unui stat) inland. temporary. interview ~ nedirijat/nestandardizat .t. taking up duties ~ in posesie . a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc.n. to ban interzicere s. go-between. to introduce. factor. interior.) periodic inventory ~ permanent .(mentinut la zi) (con perpetual inventory .coming into force/effect introduce v. (promo varea call.) ttt bring in. internal.t.stockjobbery.f.m.assumption of an office. (o clauza) to put in inunda v. intermediary. (a insera} to insert. (marfuri.agricultural implements ~ continuu . (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v. intermediate.n.state/government interference ~ bancara . provisional. entrance 3.n.) entry ~ in functie . propuneri etc.continuous inventory ~ de lada . (a statului in economic. to flood. ad interim mterimats.packing list/note/sheet/sUj ~ fizic .(cont. to prohibit.produce broker a fi ~ . interim interior adj. to interdict. disability.informal interview ~ prin telefon .lot-size inventory ~ periodic .

mortgaging.conservative investment ~ de capital .to overinvest investitor^. cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . fondurile de pensii si investitii. hypothecation.(investitor strategic) big investor ~ mic .gross investment ~ comerciala .unsuitability ~ negativa . hypothec. ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta .financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara . (a plasa) to place.f.foreign investment ~ financiara . lockup ~ planificata . to put out ~ excesiv . handle) institutional investors ~ mare .small investor investitie s.to inventory. investment.1NV-IPO 185 ~ viu .international/ overseas investment ~ necorespunzatoare . to draw up an inventory. lockaway.(constant si sigur) true investment ~ autonoma .f. precum companiile de asigurdri.t.(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .community investment ~ cu rise scazut .net investment ~ pe termen lung long-term investment. (go/are) pledging ipoteca s.portfolio investments ~ induse . to take stock of an inventory inventaria v. investor ~ institutional .w. (gaj) pledge .(septel) livestock a face un ~ .direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa .private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura .(organisme care dispun de resurse importante.(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei. care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu .disinvestment.planned investment ~ privata . to hypothecate. placing ~ aducatoare de profit .t. (plasament) placement.(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v. to inventory investi v.(in stocuri de mar/a.f. mortgage. to vest. t. to invest. (a gaja) to pledge ipotecar adj. hypothecary a fi obligat ~ .non-monetary investment ~ in strainatate . mortgage. to mortgage.capital investment ~ directa . negative investment ~ neta .to be bound by mortgage ipotecare s.

(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara . to waste istorie s. to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .n.(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara .(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi .to encumber an estate with mortgage irosi v.head mortgage a face o ~ .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .n.to mortgage.senior mortgage ~ prin inchiriere . way.legal mortgage ~ maritima/navala .endowment mortgage ~ contributiva/colectiva .blanket mortgage ~ globala .spa . to squander.residential mortgage ~ in bani .aircraft mortgage ~ asiguratorie .186 IPO-IZV ~ aeronautica .graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala .chattel mortgage ~ preferentiala .t.mortgage by order of the court ~ legala .(ipoteca data unui singur creditor. history ~ economica .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior . spring ~ de ape minerale .f. alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva . route. (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila . itinerary.maritime/ ship mortgage ~ maximala .capital mortgage ~ invaluitoare .economic history itinerar s.(SUA) leasehold mortgage ~ principals .

(f?i avion) to enplane imbarcare .f. sharing.protective clothing imbunatati v. (distribute) distribution. scindare) breakdown. to apportion. (mar. enriching. between). (oneros) burdensome tmproprietari v. (defalcare. assignment. to haul on board 2. to divide (among. to give out. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan . (mar. (in avion) to enplane v. loan. improvement.>2 tren) to entrain 3. to take aboard.) ballastage imbogati v. (marfuri) to ship./\ imbarca v. (de marfuri) shipment. to package.market sharing ~ a timpului de folosire . (carftle de joc) to deal out. accomodation.) (persoane) to embark.f. to enrich oneself./ 1. reclamation a face ~ funciare . to improve. (invelire) wrapping impaduri v.r. division. (a alocd) to allot. (in tren) to entrain 3. to pack (up). (alocare) allotment.t. (cu datorii.t. (reformd agrara) land reform imprumut s. to share (out).t. clothing. (a inveli) to wrap (up) impachetare s. package. packing. to appropriate land to improprietarire s. to enrich v. apportionment.to strike it rich imbogatire s. shipping (of goods) 2. (repartizare a unui rise) (asig.) to spread. appropriation.f.time sharing impovara v. allotment. wear. 1.t. (intre) to partition. embarkment. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . to put in possession of land.(mar. enrichment.n.) spread ~ a pietei . impozite.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . (credit) credit. (a parcela) to parcel out. (wearing) apparel ~ de protectie .t. to make rich/wealthy.t. to go aboard a ship 2.?. (. clothes. (a repartiza un rise) (asig.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung. advance. a scinda) to break down.r. to better 2. money-making imbracaminte s. (a defaica. (cifre) (la) to divide (by) impartire s. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s.) to embark. responsabilitati) to saddle impovarator adj.to reclaim impacheta v. (mar. (pomana) lo dole.t. 1. (scrisori) to deliver.t.f.) (de persoane) embarkation.f.land improvement/betterment. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . to put (a region) under timber imparti v. (a distribui) to distribute. (man. to afforest. 1. (in avion) enplaning ~ de balast .f. (in tren) entraining 2.

mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie .long (term) loan ~ pe termen scurt . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .188 IMP-IMP ~ contra semnatura . in special salariati.syndicated/ participating loan ~ sintetic .money at call and short notice ~ reciproc .secured loan ~ garantat cu un stoc . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .call/loan demand.to issue a loan a face un ~ .(cu ipotecarea nave!) bottomry.(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .stopgap loan ~ pentru o saptamana .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate .(finantare interimard.(credit.(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .aid loan ~ de razboi . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .to float a loan .collateral loan. pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat . loan against collateral/security ~ de asistenta .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money. acordat persoanelor fizice. dayto-day loan/money.warehouse receipt loan ~ ipotecar .hard loan ~ rambursabil la cerere .time/term loan ~ maritim .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .to grant a loan a emite un ~ . rambursabil is \ rate lunare.straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil .

(cont. to encash incasare s. (authorized) agent.t. returns. (intr-un post) to take smb.) passive/bare/dry trust imputernicit s.(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . rang) high ~ comisar . takings. mar.gross receipts ~ din vanzari .(mar. procurator.on joint account ~ contrapartida . on the staff.to lend upon usury imprumutat s. to submit. to commission.in real terms ~ termeni relativi .(mar. (cu personal) to staff.) to cash.i. mandate. (un cec. effectual ~ vigoare de la data . (dr. (o cerere) to forward.(dr. attorney (-in-fact) 2. (procura) power/warrant of attorney.t.) homeward-bound ~ garantie . to raise. (impozite) to collect. manning 2. (o plangere.t. (cu personal) staffing. raising.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr.in the trade/line ~ calitate de . cashing. (mandatar) mandatory.abroad ~ suspensie .t. proxy.) bound for ~ drum spre tara .high commissioner incadra v. (a trimite) to send 2.with effect from inainta v.over or under ~ strainatate .(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig. encashment. (a delegd) to depute tmputernicire s. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v. mar.f. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2. proxy.on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie . pi. (datorii) to recover v.m.m.in cash ~ plus sau in minus . 1.) on account and risk of shippers ~ drum spre .f.effective.for account of ~ contui avariei comune . (de impozite) collection. (in numerar) to cash. in ~ bransa .t. (reprezentant) representative inprep. 1. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa .1MP-INC 189 imprumuta v. trust. (bani) to accommodate with ~ cu camata . to promote inalt adj. (sume) receipts. power. 1. (a lua cu imprumut) to borrow. (intr-o categoric) to grade incadrare s. un mandat postal etc.(asig. to encash.sales revenue .) to warrant. incomings incasari brute/globale . commission. (despre functie. (a da cu imprumut) to lend. to man 2. (de datorii) recovery. warrant. (a promova) to advance.f. (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal .flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v.) abeyant ~ termeni reali . to empower.in relative terms ~ tranzit .(despre o navd) under liner terms ~ cont comun .) as per contra ~ contui . o reclamatie) to lodge. 1.acting as ~ comision .) on account of general average ~ contui beneficiarului . 1.in transit ~ vigoare .

1. overladen . (o proprietate) to trespass (on/upon) 2.) gross terms loading ~ in contui incarcatorului . lading.t.(mar. tax revenue/receipts ~ marunte . (o nava) to freight.) shipper's load and tally. load: and tally in shipper's account incarcat adj.laden in bulk ~ pe nava . loading in turn ~ manuala .loading in bulk ~ la dana .flat-sided. shipment.m. receipts and expenses/ expenditure ~ si plati . (a unei nave) freightage.turn loading/shipping.f.net receipts ~ si cheltuieli . waterbome ~ pe punte . to load.(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac . exacter.! shipped. breach ~ a contractului .unsuitable loading/shipping ~ paletizata .loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor . (despre nava) laden. collector. agent fiscal) receiver. to break incalcare s.(serviciu bancar oferit exportatorului. (a unei proprietdti) trespassing 2.) shipper's load and account ~ in vrac .machine loading ~ necorespunzatoare .patent infringement ~ a regulamentului .190 INC-INC ~ documentare . (la plata) overcharging ~ compacta .lighterage ~ per unitate de spatiu .breach of the regulations incarca v. (de drepturi) violation. 1.laden wit generals ~ in minus . exactor ~ de impozite .t.f. inland revenue/receipts.lightl) laden ~ cu marfuri generale . 1.daily receipts incasator s.(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata . (de impozite.load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului .loading on the berth ~ la rand .petty cash ~ nete .(mar.estimated receipts ~ fiscale/din impozite .incomings and outgoings. (a unei legi.internal revenue.unit loading ~ pe slepuri . un contract etc) to infringe. loaded condition ~ cu balast .(mar.tax collector incaka v. to ship 2.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului . (drepturi) to violate.receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice .(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca . loading. payee. (o lege.breach of contract ~ a drepturilor de brevet . prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative . a unui contract) infringement. (la plata) to overcharge incarcare s. 1.hand loading ~ maxima . shipping 2. to lade.shipped. to burden.

.palletized cargo .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale .safe load ~ nerujata .m.bulk loader ~ de nava .barrel(led) cargo ~ in lazi .hydraulic loader ~ mobil .plin si la marca" .commercial load ~ completa .noxious cargo ~ paletizata .(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .coasting cargo ~ de cherestea .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe .valuable cargo ~ de volum/cubaj .shipper.deadweight cargo ~ incompleta . in-transit shipment ~ de umplutura .f.pallet load ~ de petrol/titei . avionul sau autovehiculut) cargo.fluid cargo ~ grea .ultimate load ~ mixta .(a navei) shipfull. burden. handler. shipment ~ a navei .outbound shipment.timber-deck cargo ~ de export .shipload.unsecured cargo ~ nepericuloasa .bulk cargo/freight.bale cargo ~ in butoaie . loading. care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .(de pe o nava in pericol.general cargo ~ de palet .containerized cargo ~ cu miros specific .penalty cargo ~ de animale vii .frozen cargo ~ containerizabila . loose bulk cargo ~ lichida .underloading ~ inflamabila .broachable cargo ~ amestecata .clean cargo ~ de produse negre .incoming cargo ~ de intoarcere .distress cargo ~ in saci . carrying load ~ de tranzit .animal load ~ de cabotaj . ship loader ~ hidraulic . (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte . loader.cargo in good condition ~ in vrac . consignment ~ fluida .elevating loader ~ de marfa in vrac . load. (instalatie) loader.untrimmed cargo ~ neta .liquid cargo ~ maxima . lade.inflammable cargo ~ in bale .containerizable cargo ~ contain erizata .bag(ged) cargo ~ in stare buna . (transportatd cu nava.composite/mixed cargo ~ neamarata .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord . freight.black/dirty cargo ~ de transportat -.INC-INC 191 ~ .net load ~ nociva . loading installation ~ cu platforma .perishable cargo ~ ambalata violabila .working cargo.measurement cargo ~ expediata . shipload.timber cargo.portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s. lading.case cargo ~ in primejdie . shipment ~ alterabila .outbound cargo ~ de import .full and down condition incarcator s. full load ~ congelata .filler cargo ~ de valoare .damaged cargo ~ comerciala .

tenant 4.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate . (a da cu chirie) to hire out. (magazinul) to shut up 3. shutting 2.specified load ~ rubricata . hire. hiring. 1.dry cargo ~ utila . shutting down. to.) to shut off tnchidere s. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v. (p afacere) to conclude. (un contract) to contract. (a da sau a lua cu chirie) to lease. rush shipment ~ uscata . (un cont) to rule off incheiat adj. pay/useful load tnceta v. letting 3.f. to strike 2. o navd etc.) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata .(SUA) bank holiday inchiria v. 1. 1.(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor .) dirty cargo ~ presupusa . closing.trimmed cargo ~ salvata .(fdrd echipaj) (mar.(care aduce navlu) paying load.subject cargo ~ rujata .permissible load ~ prafoasa .saved cargo.(ciment.t. (un tdrg) to bargain.plant leasing inclinatie s. electricitatea etc.unit load ~ periculoasa .air cargo ~ umeda . to discontinue. payload. (tdiere a gaze-lor. to stop.default a intra in ~ de plata .) demise charter ~ de echipament . negru defum etc. (a unui avion. to knock off incetare s. to let (off/out) 3.dangerous/hazardous cargo ~ permisa .uniform cargo ~ urgenta . o unitate economica) to close down. (lucrul) to leave off. (a ritmului de lucru de catre muncitori. chartering ~ a navei nude . despre o mtreprindere. (un bilant contabil) to make up. shutdown.) to underwrite. to close with. (un contract de asigurare maritimd etc. (dare cu chirie) let. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata . (a unei obligatii) (dr. to shut 2.f. (un avion.to default incetinire s. (activitatea.) to charter tnchiriere s. (leasing) leasing 2. a unei nave) charterage.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . ceasing.) to compound 3. (dare sau luare cu chirie) lease.f. (a tdia gazele. to settle. 1.t. (luare cu chirie) tenancy 4. (o mtreprindere) to close/to shut down. (a maga-zinului) shutting up 3.t.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. 1. mangal.f. (despre socoteli) even inchide v.t. o unitate economica) closedown 2. (a activitdtii. cu volum mare.stowed cargo ~ transportata cu avionul . a electricitdtii etc. (un concordat) (dr.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa . to close.f.moist/wet cargo ~ uniforma . to clinch. to rent 2. (spre un anumit comportament economic) propensity . cessation. (a lua cu chirie) to hire. (a unei intreprinderi) closedown. salvage ~ stivuita . renting. 1.overtime cargo. to cease. material lemnos) deck cargo/load. despre o mtreprindere.

wage freeze Tnlatura v. to fulfil(l). (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat . to set up. replacement. (o societate.propensity to invest Tndatora v. a unui angajament) performance. setting up. to honour.(transport gratuit. o navd etc) to register Tnmatriculare s. 1. a unei obligatii. formation.average propensity to consume ~ medie spre economic .f. pi. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt.t. substitution. to warehouse inmatricula v.f. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^.f.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum .(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v.) registration.r.f. to hand over.t.«.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate .) freeze. to found. discharge.t.) to freeze inghetare s.f. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation. guide indrumare s.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor .inventory turnover inlocuitor s. commutation ~ de inventar uzat .propensity to consume ~ spre economic . indebted indeplini v. handbook. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . (a unei societdti. a unei corporatii) incorporation mgheta v. registry ~ a navei . deputy. (a unei societdti. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. un angajament) to perform. establishment. to make easier inlesnire s. un auto-mobil. (a preturilor. (un concurenf) to forestall inlesni v. (p societate. to meet. bonificatii etc.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s. credite etc. to be in debt mdatorat adj. foundation. accommodation 2. salarii.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum . o corpo-ratie) to incorporate infiintare s.t. a conturilor etc. (un contract.t.ship's registry inmana v. to carry out.t. a unei nave etc. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale . facility.to serve writ on . (preturi.propensity to import ~ spre investitie . freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor . to deliver ~ cuiva o citatie .propensity to save ~ spre import .f. substitute. a sala-riilor.(a obligatiilor contractuale. to form. to facilitate.t. execution ~ partiala . (o societate comer-ciald) to float. (a unui contract. carrying out. to establish. to discharge. a unui automobil. to store.f. o obligatie.) employees' amenities inlocuire s.average propensity to save ~ spre consum .m.t.

f.t. to enter (up). entry.t.) to alienate insuma v. certificate. to write down. double dealing.f. (escrocherie) swindle intalnire s. check-in ~ contabila . (de nutret) ensilage instraina v. to toi up insela v. (consemnare. (documente intr-o arhiva.(de avarie comunS^ (asig. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. (la hotel) checking in.(cont. appointment intocmi v. to sow insarcina v. setting down. entry. a nota) to record. (dr. cheat.) full reach and burden . setting down.) to misenter ~ restante .book entry ~ finala (cont. (a consemna. notare) record.) misentry ~ ipotecara . to totalize. (documente intr-o arhiva.) supplementary entry ~ ulterioara .t.tnregistra v. (pe o lista) to enlist. (un plan.registration of mortgages ~ suplimentara (cont. (pe o lista} enlistment.mortgage note insiloza v.t. deed. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare .t. (intr-un registru) booking. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. un fisier) filing. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi . to enter (up). (a mregistra) to register. to charge.f. notare} writing down. (intr-un registru) to book.to place/to put on the agenda inscriere s.) to make up the average ~ o factura . to commission. (un document. entire. (la hotel) to check in. to sack insamanta v. record. entry. to enrol(l).to make out an invoice ~ un extras de cont .(cont. to fake up.registration of mortgages inscris s. registering. to draft .t. registry. un protect^. un bilanf etc.registration of trade marks ~ falsa .(indusi^ punted) (mar. entry.n. registration.to lag behind inregistrare s. (consemnare. to rook. enrol(l)ment. enrollment. (pe o lista) to enlist. (a escrocd) to swindle.(in documente) false entry ~ ipotecara . (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. fraud.t.f.) postentry insacui v. document.r. to record. to enter (up). to bag. al unui document) to docket v. to silo. to enter (up). a nota) to write down. to set down.o dispasa . writing down. (a consemna. (numele. (a amdgi) to deceive in§elatorie s. al unui document) docketing. full. (intr-un registru) booking. to cheat. (co/»j plet) complete.t. un fisier) to file.(cont. whole. to register.) closing entry ~ gresita . to total. note ~ ipotecar .f. (de afaceri) meeting. to set down. siloing. to enrol(l).t. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert . to sign in ~ gresit . fake. mar. (nutret) to ensile insilozare s.r.) to draw up. (pe o lista) enlistment.to make up 4 statement of account I intreg adj. to bill. (intr-un registru) to book. to bill. (inregistrare) registration.

with) ~ pe cineva .t. alimony 2. plant. to support. initia-tivd) undertaking.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare . (conditii.state (-owned) enterprise ~ deschisa . firmd) company. corporation. (pe cineva.f.r. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . a activitdtilor) rally. undertaking. gaze etc. (a pdstra) to keep. (predare) teaching ~ la distanta . {antrepriza) enterprise 2.) to cut off intretine v. (despre o comisie) to meet intrunire s.small and medium-sized companies intreprinzator^. 1.INT-INV 195 intreprinde v.f. revival .technological obsolescence investi v. service ~ periodica .higher/university education ~ tehnic .f.to vest rights in smb.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa . (societate.{afacere riscanta) adventure. (a afacerilor.small company/business ~ particulars .preventive maintenance ~ §i reparatii . (alimentarea cu apd.t. to assemble. reunion. with a function Tnviora v.ni. cerinte) to meet.f. (brusc) to break off. to ivest/to vest (in. (morald) obsolescence ~ tehnologica .operating maintenance Tntruni v. to interrupt. (alocatie) allowance. to correspond to v.large company ~ mica . establishment. a initia.t.r. shop. a siispenda) to suspend. com-panie.to vest smb. learning.f. {tehnicd) maintenance. 1. support. ~ pe cineva intr-o functie . firm. (a intreprinde. (actiune. (corespondentd) to keep up intretinere s. meeting. upkeep. to revive Tnviorare s. o familie) to mantain. 1.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii . (a sista. industrial unit. to discontinue.primary/elementary education ~ mediu .f. to keep 2. wildcat ~ sindicalizata .distance learning Tnvatamanti'. {despre afaceri. (a cuiva) maintenance. assembly.to vest smb. activitdti) to rally. {in sedintd) to sit. {in bund stare) to keep in repair/good condition 3.private enterprise ~ riscanta .t. with power ~ pe cineva cu drepturi . a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s.maintenance and repair ~ $i reparatii curente . exploatarea) to shut down. to gather.secondary education ~ profesional . education ~ elementar . (politico) rally invatare s.technical/engineering education invechire s.vocational education ~ superior . (fabrica) factory.t. entrepreneur intrerupe v. (functionarea.n. enterprise.

agreement 2. casual leave ~ pentru motive personale . (reciproc) to agree. leave (of absence).(deces in familie etc. (a se tdrgui) to bargain.r. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. leave v.t. to haggle 3.to conclude/to make. 1.t. to endow. (cufonduri etc.s'/wri) to consent. to give smb.f. to give one's consent. (a permite) to permit. to settle/to strike a bargain. bargain a cadea la ~ . to allow 4.) compassionate leave inzestra v.196 iNV-PsZ mvoi v. to come to an agreement/understanding 2. to come to terms/an agreement invoire s. (a con-. 1.f.} to furnish .

fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'. juror. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur. to try.m. (dr.to default ~ un apel . asignee in bankruptcy jumatate s. judg(e)ment.YA. to proceed against smb. judicial.f. to sentence. half.J jena s. juryman. jury(men) juridic adj.) moiety ~ de norma .tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie .) end game joint venture s.m.to sue/to summon smb.receiver (in bankruptcy).game of chance.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~.. straits. (sentintd^ ^A^^ms.n. legal jurisconsult s.} to bear.f.associate judge ~ de instructie . jurist.half-and-half jurat s. legal adviser/expert . to speculate on a rise ~ la bursa .half time ~ -jumatate . game ~ de bursa . sentence ~ contencioasa . pi. jurisconsult. judecator s. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '.examining judge ~ recuzat .director's tally joc s.contractual . (a juca jocuri) to game. at law/in court.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie . straitened circumstances jeton s. (dr. to pass sentence on ~ in contumacie . magistrate ~ asesor .to put in the lottery judeca v..challenged judge ~ sindic . adjudication.management game ~ de noroc .judg(e)ment by default ~ in ultima instanta .) to judge./.m. judge. counter.to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie .f. (proces} trial.t. to adjudicate.n. (financiard) embarrassment.) to bull.to hear an appeal judecata s.stock exchange speculations ~ Ae management .n. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta . gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere . to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur.business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man. juridical.

concurrent jurisdiction ~ sumara .customs territory jurisprudents s.maritime jurisdiction ~ penala .consular jurisdiction ~ contencioasa . jurisdiction ~ consulara .198 jurisdictie s. case/statute/judge-made law.appellate jurisdiction ~ exclusiva .well-established jurisprudence . the practice of the courts.f.summary jurisdiction ~ vamala .contentious jurisdiction ~ de apel . jurisprudence.exclusive jurisdiction ~ maritima .criminal jurisdiction ~ simultana .f. the precedents of a case ~ constanta .

(conl. (monitor oficial) gazette 2. journal.) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .) books of first? original/ prime entry a trece in ~ . book ~ al incasarilor in numerar . (news)paper.(cant.n.(cont. (cotidian) daily paper.B>| institute legal proceedings against smb- .fashion magazine/journal ~ order . (cont^ journal. {local) sheet.) to journalize justitie s.| cash receipts journal ~ de casa .JUR-JL'S jurnal s.f.(conl. justice a deferi pe cineva justitiei . 1.

kilogram(me) kilolitru s.K kilogram S.PZ.kilowatt-hour recorder. kilolitre kilometraj s.n.n.m. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft . kilowatt ~ -ora . mileage tachometer kilowatt s.m. kraft s.

n. laboratory ~ pentru analize de titru . bin.amidships ~ noroc .) at ship's rail ~ bord/pe nava .) at par ~ pretui pietei .packing case lansa v. o navd etc.per cent ~ si de la .at sight laboratory.f (pentru intelectuali si functionari) salary.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite.m.) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit .aboard. (cutie) box ~ de ambalaj .) seller's option ~ balustrada navei .) to launch 2. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing . to extend lana s. (cu capac) chest. dairyman.on delivery ~ mal/tarm .(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur. case.assay office lada s.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.) value chain laptar s. chain ~ de conducere . (magazin) milkshop. 1. aboardship. (fermd) dairy largi v. to issue.L \aprep.chain of command ~ voluntar .n. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun .n.f.t. (piata de desfacere) to widen. mar.t. ashipboard ~ eel mai bun curs/pret . to raise.f.at maturity.) as at ~ distanta/respect . (un plan. when due ~ suta .(bur.(asig.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar. milkman laptarie s. wool lanarie s. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare .f. un produs etc.at (the) market ~ scadenta .f.(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist. (pentru muncitori} wage(s) leasing s.) at or better ~ data (cont. (o companie.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man.on demand. wool-spinnmg mill leafa s. cu multd publicitate) to break lants.ashore ~ mijiocul navei .at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur. (o subscriptie) to start. to enlarge.) at best ~ cerere . (un imprumut) to float. at ~ alegerea vanzatorului . in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii .(despre o platd) (in) due course ~ vedere .

residuary/sole legatee legatura s.to evade the law a pune o ~ in vigoare . 1. (lemne) wood.n.m. (imobiliar) devise legatar s.n. legislative legislatie s.general legatee/devisee.trade relations lege s. (a unei constructii) timberwork 2. legitimate.patent law ~ cererii si a ofertei .) to legate. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii .active law. enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust .(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v. (lege emisd de parlament) statute. link.law of supply and demand ~ falimentului .t. (cherestea) timber.f. angajamente legale) to bind.f. (legal) legal legumicultura s.company legislation legislatie antitrust . to authenticate. rightful. 1. legal. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular .statute of limitation a aplica o lege . woodcutting \evier s.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor .general law of demand ~ generala a ofertei .t. timbering. law in force ~ neaplicata . law.equipment leasing ~ financiar/de finantare .f. (depozit) wood yard 3. (a autentifica) to legalize.f. market gardening lemn s.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . to enact legislativ adj. (dr. (legitim) legitimate.general law of supply ~ marinei comerciale . lawful.f.yielding law ~ economica economic law ~ electorala .) (mobiliar) legacy. act.insolvent law ~ fondului funciar .LEA-LEV 201 ~ de echipament . to certify. to bequeath legal adj. (SUA) lumber lemnarie s.n. ' (meserie) carpentry. relation legaturi comerciale . (a testa) (dr.t.antitrust legislation legitim adj.merchant marine act ~ pescuitului . leverage .to possess force of law a eluda ~ . lawfulness legaliza v.f.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . un titlu) sound legalitate s.to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .election law ~ in vigoare . legality.) (de bunuri mobiliare) legatee. finance/capital lease ~ operational . to attest. (prin contract.antitrust law ~ -cadru .financial leasing. (despre un drept. (dr. (cherestea) timber.labour legislation ~ societatilor comerciale . to tie up 2. wood. (la notarial) to notarize legat s. connection.fishing law ~ prescriptiei . to legislate.to give effect to a law legifera v. vegetable growing.land law ~ generala a cererii .

stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire . inclusiv rujarea .(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. n. free (of charge) 3. (in afara orelor de serviciii) off duty 5.f. (gratuit) gratis.free of all risks and expenses to the vessel '. open. libret5'.free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei . varsat. (interesele) to endanger. (despre zi) off. {despre un post) void 4.t.free in and stowage/stowed ~ de orice avarie . (despre un drum) clear. inclusiv stivuirea si rujarea .) operating leverage leza v.free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa . freedom ~ contractuala .i/of charges. bookseller librarie s. 1. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade. liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s.de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare.free trade ~ si fara sarcini .free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit . (autonom} autonomous 2. free. (desfdcut. liberalism liberalizare s.la bord . inclusiv lucrul in magazii .free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare. free on board ~ la bord si rujat . {imagined. unengaged.free on board and (free) stowed ~ -profesionist . disengaged. 1.free initiative liberalism s. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook. (neocupat) vacant. free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare .free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire .freelance ~ schimb . bookselling . mar.free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare .202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare. (independent) independent. reputatia) to injure. (disponibil) available.free (of) lighterage ~ de cheltuieli .freedom of contract ~ de actiune .free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare.freedom of action ~ economica .w.free froi. {despre persoane) free.economic freedom librar^. to be detrimental to liber adj. in vrac) loose ~ de cheltuieli .(asig. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . exclusiv rujarea .f.f..) free of all average ~ de orice cheltuieli .free in and out.n.

(autorizatie. to clear off.(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor .trade school lichid adj.) current settlement ~ in numerar . (acliitare) liquidation.t.to be in liquidation a intra in ~ . to close out. windingup by the court ~ silita .(bur. fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor . degree 2. to pay up.) liquid. exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor. {in vamd) (mar. (stocul de mdrfuri) to sell out/up. (diploma) licence. 1. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu .table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local . (a unei societdti) winding up. o tranzactie etc.) settlement.) clearance outwards ~ in vama la sosire . liquid. brevet} licence. (fin.) settlement of succession ~ curenta .(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei.to go into liquidation . (in vamd) (mar.compulsory winding-up.) clearance inwards ~ judiciara .(dr. operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor . (soldare) clearance (sale).(preluarea controlului asupra unei companii. to wipe off/out.) settling.in vama (mar.import licence ~ de prospectiune . secondary/high school ~ industrial . (a iinei afaceri.f. clearing ~ in vama la plecare .«.(mar.(bur. to liquidate. closeout. a unei tranzactii etc. (bur.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare . (vdnzare integrald) sellout. (o afacere. fluid 2. (permis) permit ~ de export .) (ship's) clearance. ready.) succeeding account/settlement a fi in lichidare .LIC-LIC 203 licenta s. settlement.export licence ~ de import .(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa .enforced/forced liquidation ~ voluntara .(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie .(mar. 1.f.) to settle.) clearance ~ a activelor .) to clear lichidare s.clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii .creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur.) cash settlement .off-licence liceu5'. (o societate) to wind up. liquidation. (a soldo) to clear. quick lichida v. (o datorie) to liquidate.

) average adjuster/stater/taker . (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn.(asig.t.204 LIC-LIN lichidat adj.(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice .m. receiver in bankruptcy. (pentru furnizarea de mdrfuri. auction ~ mchisa .firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala .f.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ .(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie . public sale (pentru obtinerea unui contract tender. (fin.m. (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s. insolvency practitioner.t.) open outcry ~ englezeasca . bidder.m. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr. to abridge.market leader ~ de pret — (firma care.) liquidity.f.m.) cleared lichidator s. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s. licit licita v. (a participa la licitatie) to bid. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj.coming business oriented language | limita v. mar.n. official receiver. (despre socoteli) even 2.to bring/to put/to sen to the hammer lider s. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza . (mflatia) to curb . liquid funds/assets ~ a firmei . (drep.opinion leader ~ de piata . 1.{bur.provisional liquidator lichiditate s. to limit. leader ~ de cost . leader 2.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' .(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis. auction. acliondu intr-un anumit domeniu. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s.) liquidator. conservator ~ de avarie .i. lawful. to restrict. servicii.provizorm . (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s.closed auction ~ publica . executarea de lucrdri) to tender v. (w vama) (mar.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune. 1.

airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj . line lima pietei de capital . coastwise sea lane ~ de cale ferata .assembly line ~ de autobuz . (de drepturi) abridg(e)ment.upper limit.credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin. ceiling lingou s.) selling limit ~ de varsta .{bur. la alegere.(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].) chain of distribution ~ de incarcare .{mar.(asig.airline.) limitation of liability clause ~ a dividendelor .n.line of credit.(de aur sail argint monetar) standard bullion. range ~ de telecomunicatii .ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur . (a preturilor.) floor ~ legala de creditare .) coastal line.f. bar. restraint. (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii . intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou .yard line ~ de distributie . limit.f.product line.ocean line ~ de productie .LIM-LIN 205 limitare s.production line ~ de produse . restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s. credit line ~ de credit bancara speciala .(man. restriction. sovereign risk limit ~ de uzura .(linie de credit ce poate fi utilizatd.fine bullion lingouri monetare .) leadline.f.(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit .) line of command ~ de credit .wearing limit ~ de vanzare .lower limit. (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor .transport line .shipping line ~ de navigatie fluviala . load waterline ~ de navigatie .special bank credit plan ~ de credit multivalutara . ingot. (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal .(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii . a salariilor etc.communication line ~ de transport . limitation. mint fine bars linie s.bus line/service ~ de cabotaj .legal lending limit ~ superioara .(corn.) country limit. limited.(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .railway line ~ de comanda .river line ~ de navigatie oceanica .(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .(mar.

) default ~ de actiuni/acoperire .export list . nevoie.(dr.'ri .t.resourcelessness ~ de titlu de proprietate .) run ~ de curs'.) want of title ~ de tranzactii .) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .) sellers no buyers ~ de lichiditati .(bur.cash shortage ~ de resurse . (dintr-o cantitate.(bur.list of goods ~ de marfuri interzise .banned list ~ de marfuri nevamuibile .slack business ~ de bani .f. produse^ etc. (indisponibilitate) unavailability. (necesar.waiting lii ~ de control .) no dealings ~ de utilitate .f.free list] ~ de pasageri .(c.) tail male ~ succesorala femeiasca .(c. want.) to list lista s. unavailableness 2. insuficienta) lack.(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate .) schedule ~ a marfurilor de export .(bur.) quotation lis quote sheet ~ de echipaj .short weight. scarcity of money ~ de capital . shop bill. wantage. shortage.check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur. sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi .schedule of prices. dearth.(dr.want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .priority list ~ de procese .railway siding ~ moarta . (absenta) absence.206 ~ de transport de marfa de mare viteza .) short of stock ~ de afaceri .) tail female ~ tehnologica .(fin. dintr-o marfa etc.process/operation line ~ telefonica .(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti .import list i ~ a scadentelor debitorilor .disutility ~ din continut . bill.) illiquidity ~ de marfuri .(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale .(bur.) short.) cause list .scarcity of capital ~ de cumparatori .short delivery a da ~ la cantar . list. (neajuns) drawback. (deficienta) deficiency. 1.(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca . (penurie) scarcity. shortfall.transatlantic line lipsa s.bill of materials ~ de marfuri . (sterlina) pound sterling lista v. stringency./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .(mar.(unbarcati pe o . (de preturi.(dr.to give short weight a duce ~ de . (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati . (din instanta) (dr. lira./) blind/dead-end track ~ regulata . ~ a marfurilor de import . ] list/current.telephone line ~ transatlantica .scarcity of labour ~ de numerar .agi] schedule ~ civila .(dr. shortage in weight ~ la livrare .money pressure/scarcity/ stringency.f.to be scarce of lira s. (a cotd) (bur.

prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus .misdelivery ~ expresa/rapida .stored terms ~ in bune conditii . seaside.) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale .delivered at frontier ~ . litigious.t. contention.) official list literatura s.cash on delivery ~ cu intarziere .delayed delivery ~ defectuoasa . seashore. delivered ~ contra warant . supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna .) delivery on board ~ la cerere .f.express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu . cataloage etc. dispute at law a fi in ~ .customary delivery ~ contra ramburs .actual delivery ~ eronata/gresita .) delivered/delivery alongside ship ~ partiala .(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva .to litigate literal s. littoral livada s.short delivery ~ la acceptare .?!. orchard livra v. debatable litigiu s. brosuri. taxele vamale platite .(mar. to supply ~ gresit . delivery. n.to misdeliver ~ in intregime .delivery on acceptance ~ la bordul navei . book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.(care confine cursurile zilnice) (bur.contract supplies ~ esalonate .(mar.part/partial delivery ~ peste bord .(marfa transportata) to deliver in full livrare s.table of allowances ~ de subscript!! .safe and full delivery ~ conform uzului . to deliver.poll ~ oficiala .subscription list ~ electorala .patent documents litigios adj.(mar. (imitate de masura pentru greittate) pound livret^.delivery on call '.) sales literature ~ de brevete de inventii .(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa .la termen forward/future delivery . contentious.f. taxele vamale neplatite . (furnizare) furnishing. literature ~ comerciala .n.delivered duty unpaid ~ .langa nava/sotto palanco . outstanding.(reclame.full delivery ~ completa in bune conditii . (a furnizu) to furnish.f. seaboard.delivered sound ~ la frontiera . litigation.delivery free domicile ~ imediata .staggered deliveries livrat adj.LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .delivered duty paid livra s.f.

place of employment/ work ~ de plata .) round lot.freight locomotive loctiitor s.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® .) wharf demurrage locomotiva s.place of destination ~ de escala . dwelling place.f taking ~ de decizii .m.208 LOC-LUA loc s. locum tenens locuinta s.lot/parcel of goods ~ de proba . in parlament etc.n. (mic) strip.) round lot ~ de marfuri . pub localizare s. locomotive.) tenement ~ cu dependinte . hiring. minimum! unit of trading I loterie s.) messuage locuitor^.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca .f.f. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital ..(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar . abode. hire.n.place of delivery. lodging.shoreman logistica s. lotto loxs. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s..) seat. place. deputy. caretaker. banking engine ~ pentru trenuri de marfa . 1./n. logistics ~ a companiei .n. tenant's.(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur. location ~ de gestiune .f. spot.f.truck hire. inhabitant ~ de pe coasta .f. (chirias) tenant locativ adj. (dr. renting.f.yard locomotive ~ impingatoare . (de actiuni) lot 2. {restaurant) restaurant.(dr. lodger. (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta . (la teatru. parcel. (in vehicul.) premises 2. (cladire cu teren. lottery ticket luare s.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk . (de mdrfuri) batch.(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim . (de teren} plot.corporate logo (gram) loialitate s. living. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet .place of call ~ de livrare .f.residence local adj. (despre valoare) rental locatie s.place of payment/ performance.f.n. local s.m. lot.administration location ~ de vagoane . public house.. lottery loto s. engine ~ de manevra . logogram ~ de corporatie . demurrage charge.bank locomotive. instalatii etc. house. delivery point ~ de munca .capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar.n. parcel.company/business logistics logograma s. (cladire) building. 1. la hotel} accommodation ~ de destinatie . loyalty ~ a consumatorului .f. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s.

work.outworker.(zilier) day labourer ~ la domiciliu .n. to work.to live in luxury luxos adj. (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima . (despre o marina. outside worker ~ pe cont propriu .entry lucra v. (efecte personate} (dr. adv. sample taking ~ in consideratie .present month lupta s.(calendar) month ~ cu 31 de zile .handwork a cauta de ~ . to run v.handiwork ~ in echipa . (slujba) ]ob ~ cu bucata .expert workman lucru s.) chattels.t. worker.arrears of work lucrativ adj.to work overtime ~ prost/de mantuiala . s. joumeywork ~ de mana . object. to labour 2.public works ~ restante .to work at/to capacity ~ mai repede/bine .repair works ~ in executie . working.daywork. monthly luna s. 1. lucrative. (pamdntui) to till. work ~ de diploma/stat . 1.n. gainful. fight. luxury ~ de amanunte .taking into account/consideration ~ in posesie . remuneratory lucrator adj.LUA-LUX 209 ~ de probe . luxurious .f. thing. (a functiond) to function.piecework ~ cu ziua .to work on one's own ~ peste program . to labour. belongings 2.f.i. (activitate) activity.preliminary work lucrari ale conferintei . paying.force account ~ la domiciliu . to underwork ~ putin/insuficient . pi.class struggle/warfare lux s.outwork ~ manual .sampling. struggle ~ a mandatarilor . to cultivate 2.team work ~ in regie .(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist . un utilaj) to work.to underwork lucrare s. workman ~ cu ziua .to look for a job a da de ~ muncitorilor ..odd month ~ curenta .work in progress ~ publice .profusion of details a trai in ~ . things.debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune .graduation/ diploma paper ~ in antrepriza .to lie down on the job.exploration works ~ de reparatie .to employ workers a nu avea de ~ . 1.to be out of work lunar adj.f. (pcupatie) employment. (calendaristica) month ~ calendaristica . (mimed) work.(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa .(decaf) to outwork ~ pe cont propriu ..m. working.. (a trudi) to toil.contract work ~ pregatitoare .

titan crane ~ pe senile . depot.f. magistrate.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . magistrateship . crane ship ~ -turn . (revista) magazine. macroeconomic macroeconomie s.m. baza(a)r magazinaj s. magistracy.(dockside/quay) crane ~ de transbordare .(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua .(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui .second-hand shop ~ de solduri .caterpillar/crawler crane ~ pe sine .m.m.retail shop ~ cu autoservire . (cont. macroeconomics macromarketing s. storeman. shop. periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv .n. magistrature.general-purpose crane macaragiu s.f.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda .M macara s.) ledger magazie s. (mar. macromarketing macrostabilizare .department(al)/general | store. storehouse.variety shop ~ in retea ...(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general .f.multiple/chain store ~ specializat . craner. (taxa) storage charges magaziner s. (depozitare} warehousing. (de marfuri) warehouse. emporium. 1. 1. storing (of goods) 2.rail crane ~ plutitoare .n.transshipment crane ~ grea .cargo reefer space. crane attendant/driver/operator macroeconomic adj. repository. warehouseman. storekeeper J magistral s. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje .m.gift shop ~ de cartier . scrap/waste paper maestru s.float/floating crane.(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central .'>. warehouse keeper.f. (S UA) store 2.derrick/tower crane ~ umversaia .n./ macroeconomic stabilisation maculatura s.plant depot/yard ~ frigorifica .speciality shop 5 ~ universal .f. judge magistratura s. crane ~ de chei .) refrigerated/freezing hold magazin s.

f.) increase. (de preturi. (de preturi) advance ~ a preturilor .operations management ~ participativ . financiar) tycoon maistru s.marketing management ~ de portofoliu .to secure a majority management^.portfolio management ~ descentralizat .f.{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.educational management ~ financiar .specified majority ~ de doua treimi .product management ~ al proiectului . rise.foreman of development ~ de productie .r.simple majority a obtine o ~ .crisis management ~ de marketing .project management ~ al resurselor .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about . management ~ al activelor .) asset management ~ al activitatii de birou .wage rise majoritate s.foreman of production majora v.t.relative majority ~ simpla . depozitare etc.m. foreman ~ de exploatare .majority of votes ~ relativa .{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .production management ~ al produsului . majority ~ absoluta . magnate.m.financial management ~ operational .brand management ~ al pasivelor .resource management ~ al riscurilor .(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei .(a mdrfurilor. vizdnd probleme legate de ambalare.business management ~ al contului .risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .prin eliminare .debt management ~ al distributiei lizice .participatory management ~./?. transport. (preturi.MAG-MAN 211 magnat s.price advance.) physical distribution management ~ al marcii . (preturi) to advance.absolute majority ~ calificata . (industrial. (despre preturi} to advance majorare s.two-third's majority ~ de voturi .account management ~ al datoriilor . to raise.) to increase.decentralized management ~ educational .office management ~ al afacerii . increase in prices ~ a salariilor . salarii etc. salarii etc. raise. (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.

212 MAN-MAN managementui calitatii . facturi cu color) manifold 2. (o marina.n.shipper's manifest ~ al incarcaturii . (carnet de note. manageable. to handle. (postal) money/postal order ~ de aducere . de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v.fund manager managerial adj. proxy.) manifest ~ al mcarcatorului . (de arestare..mechanical handling ~ sigura/fara pericol .. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare . (lista a incdrcdturii navel) (mar.safe handling ~ si transport de marfa . handling.cargo loading manifold manipula v.outward manifest ~ de import . masind. to manipulate. 1.warrant for arrest ~ de deputat . (ghid) handbook. mandatary. manipulation. curator) trustee ~ pasiv .material's handling .ship's manifest ~ de bord .cargo manifest ~ al navei . manual.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit . principal ~ si mandatar . (o marina. manager ~ al unui fond mutual . manual. to work. workable manifest s..member's (electoral) mandate ~ de perchezitie . (vagoane) to shunt.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ . to work.n. (o.human-resource/personnel management manager s. s. witness to appear ~ de arestare . 1. managerial manco s.total quality management ~ resurselor umane .freigl handling manual adj.t. un utilaj) operating. un utilaj) to operate. deficiency. to run. (yagoane de mar/a) to marshal. hand.(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare .shortage in the cash mandants.summary of bills of lading ~ de export .m. (manual) to manhandle ~ piata .(bani) to remit mandatar s. 1. manhandling ~ mecanica . attorney (-in-fact). (imputernicit) procurator. to run. (car cuprinde unitdtile monetare. mandatory. (procuro) procuration. to manufacture . to handle. distribuit) leaflet 2.manual handling.search warrant ~ postal . (hamaldc) porterage.inward manifest ~ de marfa incarcata . (o nava) to manoeuvre.quality management ~ calitatii totale . ~ de marfuri . to manipulate.money/postal/post-office order ~ postal international .r. perchezitie etc.cargo handling ~ manuala . (administrator. working | ~ a materialelor .t.transit manifest manifold s.m.n. shortage ~ de casa . guide. proxy.n.international/ foreign money order ~ postal telegrafic .order to offender.} warrant 2. to handle manevrabil adj. (program) manifesto: (aruncat.t. mandate.to rig the market manipulare s. m.principal and agent mandat s.f. un utilaj) to operate.

de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii . to mark.choice brand mare s.standard brand ~ de thru .flaw ~ cu proprietar necunoscut .(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj . (tip. freightliner marfa s.manufacturer's brand/ mark. goods ~ ambalata .mint mark ~ de dimensiuni . hallmark 2.group mark ~ de identificare . model) brand 3. (pretui) to ticket up. (a bifa) to (mark with a) check marca s.n.heavy (-weight) cargo.containerized cargo/freight ~ cu defect . pi.globala . (transportata) freight.) deck cargo ~ de sezon .) deadweight cargo ~ grea in vrac . merchandise.seasonal cargo ~ de umplere .(mar.(mar.t.continental/inland sea ".new brand ~ superioara/de calitate .mark of origin ~ de port .) to stamp.large-size freight ~ de punte . manufacture. cargo. trade name ~ noua . to put a mark on. (un obiect de metal pretios) to hallmark. mark. marfuri etc.seller ~ containerizata .(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare .) inward cargo ~ de mare gabarit .(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar.intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala .assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ".f.f.weight mark ~ de grup . (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie .(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine . (mar.f. goods/freight train. (fabrica) manufactory marca v.(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate .(mar.(mar.adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard .unprotected cargo ~ fara proprietar . (a matrita) to stencil. (metale. sea ~ continentala/interioara .) coastal/coastwise freight ~ de export .) outward cargo ~ de import .MAN-MAR 213 manufacture s.intercontinentala .) filler cargo. (la metale pretioase) plate mark.(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar.(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc . registered mark. trademark ~ a monetariei .f.packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine .bona vacantia . 1.eterogena .grea .clean cargo ~ de cabotaj . (cu tin semn distinctly) to earmark.global brand ~ inregistrata .(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo .heavy bulk cargo ~ incompatibila . small stowage ~.waif ~ curata .trademark. commodity.

actuals. generals ~ impuse .primary goods.finished goods ~ fragile .durable goods.(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .buikpik ~ neincarcata .superior/ prime goods.nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .consumer goods ~ de lux .low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului . durables ~ de folosinta scurta .(din lipsd de spatiu) (mar.general goods.impulse goods ~ de balast .solid bulk cargo ~ transportata pe mare . trading stock. staple ~ de baza ale exportului .low-duty goods ~ cu volum redus .insulated cargo ~ lichida in vrac .futures ~ cu miros specific . firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands . stock-in-trade.unitized cargo/load.miscellanec goods ~ fabricate in tara .best-paying cargo ~ schimbata prin troc .staple exports ~ de calitate inferioara .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .taxed goods. goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.middle goods ~ de calitate superioara .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite . unit load ~ paletizata .(mar.) kentledge goods ~ de baza .frozen goods ~ cu livrare imediata .swap ~ solida in vrac .liquid bulk cargo ~ nesortata.palletized cargo ~ pretentioasa . physicals ~ cu livrare la termen .slow goods.goods on approval ~ de uz curent .ascertained goods ~ industriale . (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .) short shipment ~ pachetizata .(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .fragile goods ~ generate .(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods.industrial goods .(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .

goods on commission ~ in consignatie .free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .perishable goods.overtime goods ~ nevandabile . yard goods ~ transbordate .bundle goods ".bale goods ~ in comision .loose/ unpacked goods ~ nedeciarate ..straine/de import . sailor.in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide . sea. marine .transit goods -" in vama .».lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .no goods exchanged maricultura s.(minereuri.(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute . sea farming marin adj.goods making up a parcel ~ in tranzit . textile etc. bumbac.distrained goods .) dry goods ~ u§oare .goods supplied on deferred payments . perishables ~ prafuite .piece fabric/goods.goods on consignment ~ in legaturi .inflammable/ flammable goods ~ in baluri .(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate .f.dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .marcate .ordinary seaman marina s.able-bodied seaman ~ de cabotaj .textiles. marine.(grdne.unrealizable goods ~ nevamuibile .) inert goods inflamabile .shoaler necalificat/stagiar .excisable goods ~ textile . mariculture.light goods ~ vandabile .(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate ..bonded goods ~ in vrac .waterbome goods ~ umede .MAR-MAR 215 ~ inerte . seaman.returns ~ returnabile . land etc.realizable/marketable goods ~ vamuibile .bagged goods ~ la moda .moist goods ~ uscate .. maritime marinar.undelivered goods ~ neridicate . nisip.goods on hand ~ periculoase .unclaimed goods ~ neridicate in termen .bulk goods ~ insacuite .dangerous/hazardous goods ~ perisabile .(furnizorului) unsolds ~ rubricate .transshipment goods ~ transportate pe apa .dusted goods ~ prohibite ..licite .?.(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate .wet goods '•.f. soft goods ~ textile cu metraj in bucata .foreign goods ~ supuse accizelor . mariner ~ brevetat .

direct marketing ~ in retea .commercial/mercantile marine.accounting machine ~ de ambalat/impachetat .) margin ~ a dobanzii .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .shortage material I . n. table 2..machine tool ~ universala .security printer | ~ postala de francat .profit margin ~ de profit net . machine.substitute material ..216 MAR-MAT ~ comerciala . (color. (in fizicd etc. ~ deficitar . fare 3.incentive marketing ~ direct .f.package wrapping machine.bulk weight ~ si casa . (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat .) mass ~ de joc .) contribution margin ~ de profit .gambling table ~ de sens .official board.. (bur. marketing ~ comun .versatile machine matca s. Marxism ~ -leninism .packing material ~ de inlocuire . maritime.) gross margin ~ de contributie .n. heel. seaborne.]) green fodder masina s.(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare . desk ~ monetara . sack-filling machine ~ de scris . safety margin marketing A.assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat .. 1. cont.(pensiune) board and lodging ~ verde . valoare .company car ~ de sortare .Marxism-Leninism masa s. talon) counterfoil. material ~ de ambalare .f. green table: (fur a.network marketing ~ nonprofit .(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social . merchant marine/navy.(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .postal franking J machine ~ -unealta . packer ~ de asamblat .(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin. s.typewriter ~ de serviciu .bulk density ~ specifica in vrac .sack packer. marine.(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta . corn.(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn. (mdncare) meal.nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului . merchant shipping ~ militara .sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin. engine.f. fin.money supply ~ specifica aparenta .navy. naval forces maritim adj.) margin of safety. n. stub material adj.labeller ~ de facturat .net profit margin ~ de siguranta .social marketing marxism s.writing table.seagoing marja s.f.

measure of capacity. maximum maximiza v. raise ~ a capitalului social .(care foloseste ca imitate piciorul .n. (a spori. (cantitate) quantity.f.inflammable/flammable material ~ lemnos . material ~ prima . (corn. petty/small wares masurare s. railway vehicles materiale de constructie .{la imbrdcdminte) outsize . loose cash/change/money 2.t. (a preturilor etc.r. (preturi) to mark up. to increase marime s. boost.f.dry measure ~ de cherestea . small coin/money.standard of measurement ~ foarte mare . (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic . timber.) to raise v. to maximize maximizare s.ullaging masura s. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente . measure.profit maximization maxim(um) s.sticker ~ publicitar postal .f. (in industria petrochimica) feedstock.(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale. size ~ obisnuita/curenta . 1. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara .wood.advertising/publicity material.) increase.f. upturn. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului . (despre cheltuieli) petty. maximization ~ a profitului .n.to mature maxim(al) adj.) size.f. (despre bani) loose maruntis s. to boost.MAT-MAS 217 ~ inflamabil .strategic raw material matrice s. upper limit mari v. matrix ~ de conducere . fitting ~ de capacitate .plastics ~ publicitar .building materials ~ refolosibile .increase of capital marunt adj.scarce raw material ~ prima strategics . amount 2.f.f.f.textiles materie s.raw/working material. (bani mdrunti) (small) change.cherestea) board measure ~ -etalon .) rolling stock. (intindere) extent. pi.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente . (mdrfuri) small goods. (pretui. a create) to increase.reusable materials ~ textile . (masurare) measurement. salarii etc.f \. (scadenta) maturity a ajunge la ~ . (preturi. cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s.) to enhance. valoarea etc.(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s. upswing. promotion matter ~ publicitar colant .(c. to enlarge.mailshot ~ rulant . to push up. maximum.t.

price mechanism ~ al ratei de schimb .master mechanic. to mechanize medic s. device.forensic expert ~ veterinar .economic mechanism mecaniza v.(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .arithmetical mean ~ de lucru .family doctor ~ igienist . hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata . physician.free hand.working mean ~ neponderata . mechanic.] averaging mediu s.f.market economy mechanism ~ al preturilor .skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera .manpower.n. environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei . doctor ~ chirurg . medicine.m.forensic medicine medic s.health officer ~ legist .strong measures ~ represive .exchange rate mechanism ~ de echilibrare .economic environment ~ financiar .f.de punte . mean ~ aritmetica . gear ~ al economiei de piata . engineman . medicine ~ a muncii .veterinary surgeon medicament s.social environme background/milieu . chief engineer mecanism s.f.n.to be short of hands mecanic adj.engineer ~ -sef .weighted average mediere s.f.surgeon ~ de medicina generala .218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta . mechanism.decimal measure ~ provizorie/temporara .weights and measures mana s.retaliatory measures ~ restrictive . engineer ~ brevetat. machinery. hand ~ de lucru .(mar. labour (force).stopgap masuri antiinflationiste .natural environment ~ social . medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala . drug.restrictive measures ~ §i greutati .t. average.emergency measures ~ deflationiste .industrial/occupational medicine ~ legala .financial environment ~ natural . full authority a avea ~ libera .to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru .engine operator/ driver.) deck engineer ~ -masinist .n.(mar.m.) certified engineer ~ de locomotiva .deflationary measures ~ energice .unweighted average ~ ponderata . mechanical s.firm'! business environment ~ economic . (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur.over-the-counter drug medicina s.

(al unei societdti stiintifice etc.outside director ~ onorific/de onoare . tradesman meserie s.) fellow. bill of fare ~ fix .(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului . (artd) craftsmanship mestesugar s. meniu s.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director.n. vocation 3.t. (despre preturi} to keep up. craft 2. handicraft. memorandum ~ al acordului . (a specified) to specify mercantil adj. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel .f. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare .f.n.(cont. craft 2.m.n. (gospoddrie) household menaj er adj.nonferrous metallurgy metoda s.acting/deputy member a fi ~ in .honorary member ~ supleant . housekeeping.(guvernamentale.to sit in/on memorandum s. menu. 1. craftsman. (listd de preturi) price current/list meserias s.cartelist ~ al unui consiliu . (in post) to keep one's job mentiona v. (profesie) profession. de sindicat) cardholder ~ activ .councillor ~ al unui sindicat .f. to mention.) spreadsheet approach . n. science of commodities mercerie s.t. trustee ~ al unei comisii . method. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie .n. artisan.ordinary mensual adj. monthly mentine v.foundation/charter member..memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor .m.MEM-MAR 219 membru s. housewifery 2. metallurgy. (intr-un contract) to set forth. to make mention of. mercantilism merceologie s.r.. handicraftsman.. trade. handmade. (articole) haberdashery. (pricepere) skill 4. small wares 2.m. metalurgie s. craftsman..active member ~ al bursei . handicraft. metallurgical engineering metalurgia feroaselor . domestic. member.f. (de partid. 1. (meserie) trade. handicraftsman. tradesman mestesugaresc adj. (prdvalie) small-ware shop mercurial s. vocation ~ calificata . (profesie) profession. household. 1. member of the board.ferrous metallurgy ~ neferoaselor .f. mercery. handicraft.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. mercantile mercantilism s. 1. n.skilled trade mestesug s.) straight-line method ~ compararii factorilor . to maintain v.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator .(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont.

test procedure metric adj.small industry ~ productie . 1.testing method.classific advertisement microeconomie s. salarii etc.n. metre ~ cub .m. beneficii) poor ~ -burghez . small 2.f.migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s. to diminish.accrual basis/concept ~ procentului din vanzari . abate. sausage factory 2. pi. metrology metropola s.f.) percentage of sales method metoda de amortizare . to decrease.small(-scale) productioni ~ publicitate . means. to cut.doci facilities ~ de antrepozitare .n. underground.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie .cubic metre ~ -etalon . metropolis metrou s.(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont.) inventory costing method ~ de finantare .(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului .(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade.standard metre ~ patrat . inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros .r.f.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini.{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont.f.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare . 144 de obiecte) small gross mica burghezie . {mod actiune) means. {despre preturi) to sink migratie s. metropolitan.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali . middle 2. migration ~ a capitalului .discharge facilitie ~ de incarcare .job ranking method ~ de incercare/testare .f. intermediate levd of economy mic adj. (preturi. to abate.loading facilities . metric metrologie s.f. diminish.petty bourgeois ~ cabotaj . (metoda) methi (cale) way.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala . {SUA) subway metru s. 1.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . small(-coast) trade. to reduce. (despre venituri. 1. a facilities mijioace de andocare .square metre mezelarie s.method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor . {instrument) instrume {resursa) resource 3.) lower. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s.f. {preturi) to p down v. to decrease. microeconomics micsora v.

minimum ~ de subzistenta/trai . mine. (Anglia) office.land/British mile.t. multimillionaire.f. (si in sens negativ) go-between. board.floating equipment ~ portuare .n.means of payment.minimum living standard minimaliza v. ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier .limited legal tender ~ locale . (a media) to mediate.ore-oil tanker minereu s.local resources ~ plutitoare . bulk-ore carrier.n.crude/mine ore ~ -bulgari .fixed assets. millionaire mina s./z. (a subaprecia) to disparage minimum s.m.means of subsistence/living.. colliery miner s. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s.cargo handling facilities ~ de plata . mediator.advertising media mijioci v. medium of exchange ~ de productie .ore-coal carrier ~ -cerealier . capital/investment goods.n. pit.f. to belittle. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren .. (Anglia) Foreign Office. procurer mila s.Ministry of Internal/Home Affairs.n.n.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica .coal mine/pit.n. (din minele de carbuni} collier mineral adj. intermediary. milliard.lump ore ~ in vrac . mining negativ) pander. payment media.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor .ore in bulk minerits.transport facilities. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra . circulating medium. livelihood ~ de transport . physical capital ~ independente de trai .n.train mile miliard s.ore-grain carrier ~ -petrolier . (cariera) quarry ~ de aur . s. million milionar^. producer(s)/ production goods ~ de trai .docking/harbour facilities ~ publicitare . means of conveyance ~ fixe . (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne . miner. s. (Anglia) Home . n.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata . ministry. mineral mineralier s. minimum minister s. (in negocierf) negotiator. bonanza ~ de carbuni .gold mine.w. (put) mine. ore ~ brut .nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj.legal tender ~ legale limitate de plata .m. (SUA) billionaire milion^. (SUA) billion miliardar s.m. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica . to minimize.t. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs.means of production.

(SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului . (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate.f. I articol separaf) piece of furniture . compound . (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu .(Anglid) Board of Agriculture Apararii . upheaval. uprising 4. gamble moara s. (Anglid} 'Board of Trade. (combine composite. appointments. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe . v.n. mill ~ de apa .Minister of Commerce.Minister for Internal Affairs.Ministry of Finance. (Anglid) secretary of state ~ adjunct . (concret) bribe mitui v. (revoltd) revolt. to gamble \ miza s.m.water mill mobila v.t.Ministry of Education.) civil commotion ~ grevista . furniture. (Anglid) Home Secretary.m. minister.(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. (de marto? tamperer mix s.trade-union movement mita s.t.Ministry of Justice.dock traffic ~ revolutionara .. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money. miza v.f. (Anglid) Exchequer.(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing . stake.Ministi Plenipotentiary minus s.M1N-MO Office. 1. movement (activitate) activity 3.Minister of Justice.j traffic management ~ a capitalului . mix ~ de distributie . to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s.Ministry of Trade. (Anglid) Lord Chancellor.strike movement ~ portuara . State Secretary ~ al afacerilor interne .capital movement ~ civila . minus. marfa) short miscare s.Ministry of Public Health ministru s.deputy minister. (Anglici) Chancellor of the Exchequer. (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii .(SUA) Defense Department ~ Comertului . (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii . joint. motion. to stake. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie . n. ric commotion.f.f.Minister for Foreign Affairs.i.f.revolutionai movement ~ sindicala . mixed. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante .(care provoacd dawv (asig. bribe giver.t. (SUA) Secretary of State. to bribe. bribery.Minister without portofolio ~ plenipotentiar . (SUA) Department of Commerce ~ de Finante . (c. (Anglid) Foreign Secretary. (SUA) Department of Justice ~ Educatiei . (sociali movement. (a amenaja) to furnish mobila s. (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie .Minister for Finance.

absolute monarchy ~ constitutionals .fiat money ~ Hduciara .convertible currency ~ cu curs fortat .stable/sound currency ~ -tip .constitutional/ limited monarchy mondial adj.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s. pattern ~ al cresterii economice . model. furniture. accounting currency ~ de hartie . token money ~ Huctuanta . modern. world economy moneda s.forced currency ~ cu titlu legal . actualizat) up-to-date modest adj. way. hard money.staff-pattem ~ econometric . style ~ de consum . paper currency/money. base coinage ~ fictiva .money of account.f.currency.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare .standard coin .f.mobility of capital.key currency ~ convertibila . (imitate monetard a unei tdri) currency.econometric model ~ economic . beneficii) poor mol s.) movable. (dr.MOB-MON 223 mobiliar adj.adjustable/elastic currency ~ falsa .lawful currency. specie. (la zi.coin of legal fineness ~ curenta .customs wharf monarhie s. (metalicd) coin. monarchy ~ absoluta . legal tender ~ -marfa .full-bodied currency ~ dirijata . pier.n. counterfeit coin/money.real money ~ elastica . money ~ bancara/scripturala .mobility of labour. capital mobility ~ a fortei de munca .oil pier ~ cu dane pentru marfuri .n.unconvertible currency ~ stabila .) nonphysical/deposit money ~ -cheie . metallic currency ~ neconvertibila . mode.floating currency ~ legala .specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor .f.(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.n. current money ~ de cont .(depozite bancare etc.fiduciary note.coin.economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj. manner. appointments mobilitate s. divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva . mole ~ cu dana de petrol .commodity money ~ metalica .cargo pier ~ vamal . labour mobility ~ profesionala . personal mobilier s. (despre venituri.managed currency/money ~ divizionara/de bilon .false/bad coin.f.model of economic growth ~ al incasarii debitorilor.n. world(-wide) mondoeconomie s.fractional currency/money.collection pattern ~ de cec . mobility ~ a capitalului . fashion model s.paper currency/money ~ din aur sail argint .f.

selling monopoly ~ bilateral .(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural . (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony..unilateral monopoly monopolist adj. monopoly ~ absolut .f.m. actiuni) to cor monopson s.outturn sampi ~ fara valoare .to take a sample mosteni v.representatm adequate sample ~ statistics .224 MON- monetar adj. heirdom.random sample ~ de control ./M.t.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial .perfect monopoly ~ unilateral . (J material textil) swatch ~ aleatorie . (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. sample. n. {mdrfuri.free sample. monoculture.f. heiress mostenitor s.windfall ~ vacanta .(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa . inheritance.absolute monopoly ~ asupra vanzarilor . hei (legatar) legatee. (de bunuri inn biliare) devisee.discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal .n.(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita . currency.n. monetarism monetarie s.f.heir apparent ~ legitim/de drept . to monopolize.m. single standard monopols. (succesor} successor ~ aparent . miller ( moratoriu s. buyer's monopoly monopsonist^.master sample a lua o ~ . monopsonist morar s.f.check sample ~ de valoare . (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal .t.sample of value ~ din marfa preluata . monopolistic monopolist monopoliza v. mint.residual bequest/legacy ~ neasteptata .(al statului) fiscal monopoly ~ institutional . one/single-crop system monometalism s.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu . nummular monetarism s.n. <J to engross. heritagi hereditament. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie . nummary. to inherit mostenire s.commercial/supplier's monopoly ~ de stat .) monometallism. security printing office monocultura s. monetary.n.. pattern.. moratorium mostra s.(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total .heir-at-law .vacant succession mostenitoare s. inheritor.f.

profit motivation motiune s.n.MO§-MUN 225 ~ prezumptiv .n. (corn.f.consumer's motivation ~ de profit .schedule work ~ cu norma intreaga . work at piece rates/by the job.labour of love ~ grea/istovitoare hard work. multilateral multilateralism s.w.) multilateralism multimilionar s. (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj. multimillionaire multinational adj.skilled work ~ concreta . want-of-confidence vote a adopta o ~ .rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica .} indirect labour ~ intelectuala .vote of confidence ~ de neincredere .f.f. motel. motor hotel motivatie s.n.unskilled work. motivation ~ a consumatorului . physical work ~ gratuita .(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s.m.shift work/ labour ~ la domiciliu .(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta . 1.to carry a vote mulgere s.whole-/full--time work ~ cu ziua . motion. multinational multiplicator^-. labour. (inferioard} underwork . overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate.f. work.homework ~ manuala manual work/labour.by(e)-work ~ calificata .(legatar} heir testamentary motel s.(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie . fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar . (fin.heir presumptive ~ subsecvent . (grea) sweat.follow-up work ~ conform graficului .office/clerical work ~ de mantuiala .teamwork ~ in schimburi/ture .remainderman ~ testamentar . piecework. toil 2.work by the day.) multiplier ~ bugetar .intellectual/brain work ~ in acord -job/task work.vote of no-confidence. day labour ~ de birou . (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. handiwork ~ necalificata .manual labour. {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s. intretinere etc. {ocupatie} job. vote ~ de incredere . work ~ a copiilor .(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara .

(municipal corporation. (a trudi) to labour.jobber. to toil. to work by the piece. (harnic) industrious. (pdmantuT) to till ~ in acord . overwork. dock(side)/watersidt worker. stevedore.to do piece work.m.free labour ~ periferici . working 2.work at time rates ~ suplimentara .wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp . mutual I . lumper. municipality municipal authority. to sweat. lumberman ~ industrial .factory worker ~ evazionist . corporate town munte s. workman ~ agricol .unproductive/wasted work ~ ocazionala . (SUA) railroader ~ forestier .(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man.226 MUN-MLT ~ neproductiva . (pe chei) quayman ~ semicalificat . mountain ~ de pietate .day labourer ~ de fabrica . \. mont-det -piete I mutual adj. labourer ~ ocazional . pacer. (ocazional) to job v. active. occasional hand ~ portuar .half-timer/'-time worker.t.longshoreman.pacemaker.floater.) peripheral workers ~ sindicalizati . pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus . railwayman.(care are cloud servicii. (SL'A} lumberjack.m.organized/union labour municipal adj. pieceworker ~ necaliHcat . part-time work ~ cu ziua .(mutati in interes dt serviciu] (man.) core workers ~ nesindicalizati . worker. hard-working s.forest worker. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd. municipal municipalitate s.unskilled worker. to work piecemeal muncitor adj.i.industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord .semiskilled worker ~ sezonier .pawnshop.season(al) worker muncitori esentiali .odd work/job ~ platita/salariata . field/farm hand ~ autorizat .sweatee ~ feroviar railman.(ore suplimentare) overtime (work).skilled worker ~ care determina norma . job/task worker. loader. to work. surplus labour munci v.licensed worker ~ calificat .agricultural worker.f. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat . practicatd de obicei noaptea.

(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi . to nationalize naufragia v. (CM diferite sensuri) nature 2. regular trader ~ de lacuri .i. intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO . home trader ~ de canal .N natura s. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel. trader. boat.oversea(s) ship/ vessel. ship. short-haul ship/vessel.(asig. trade ship/vessel. foreign-going ship/vessel.customs/revenue ship ~ de croaziera . merchant ship/vessel. sea disaster nava s.f. examination vessel ~ de control al poluarii . (/e/) kind.(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control .pollution control ship/vessel ~ de control vamal . cargo boat ~ compartimentata . to (suffer) shipwreck naufragiu s. character ~ §i grad al avariei . tanker ~ combinata .survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie . 1. (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel. coast trade ship/vessel. laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 . inshore vessel ~ de cabotaj national .canal boat .(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala .day-service ship ~ de curse regulate/linie . tender ~ ca parte contractanta .cruise ship/vessel ~ de cursa lunga . long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica .accommodation/base ship.t.abandoned ship/vessel. coastwise ship/vessel.repairing ship ~ -baza .f. (de mic tonaj) craft.to pay in kind nationaliza v. (marine) casualty. watercraft ~ abandonata .home-trade ship/vessel.leading vessel ~ -cisterna .subdivided ship ~ de cabotaj . vessel.short-sea ship/vessel. distress.(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore. freighter.commercial ship/ vessel. shipwreck. coaster.liner.n. derelict ~ -atelier . lake-type vessel.large ship/vessel .de cartel maritim . trading ship/vessel.(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel.conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice .(yamal.lake craft.) nature and extent of the damage a plati in ~ .coastal/coasting ship. shoaler de cabotaj mic .tank ship/vessel.

reefer (ship) ~ frigorifica de carne .serial/series-built vessel. idle ship/vessel. grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea .refrigerated fish carrier ~ in balast . sea ship.passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit . carrying vessel ~ de transport combinat . titei etc.bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate . grain carrier/ship.) industrial carrier ~ pentru marfuri . seagoing ship/vessel ~ mineraliera .(salvage) lifting craft/ship ~ de serie .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda .cement carrier ~ pentru materii prime . vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale .(minereuri. (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica .general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele .heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac . contract carrier ~ navlosita pe termen . roader ~ de ranfluare . freighter ~ pentru marfuri generale . timber-carrying vessel ~ pentru ciment .hovercraft ~ pentru animale vii .ship in laden condition.shiplet ~ de transport carrier.inland navigation ship/vessel ~ de pasageri . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te .ocean liner ~ pe perna de aer . combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel.ore carrier/ship/vessel mixta .river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel.cargo boat/carrier. sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare . intermediate/mixed vessel. pallet-carrying ship/ vessel .cattleship ~ pentru autovehicule .roads ship/vessel.chartered ship/vessel.fishing boat/ship/vessel ~ de rada . freight carrier.meat carrier/ship/vessel.small/noncapital ship ~ de navigatie interioara .car carrier.timber carrier/ ship/vessel.ship in commission/service ~ incarcata .228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel. cargo (-carrying) ship/vessel.pallet carrier/ship/vessel.bulk carrier/trader ~ de mic tonaj .cereal carrier.leviathan ~ de tonaj foarte mic .time-chartered ship/vessel ~ necartelata . ship out-of-commission ~ fluviala .(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare . car-transport ship/vessel. laden vessel ~ maritima ~ marine vessel. cargo-and-passenger ship/vessel.ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie .dual--purpose vessel.

roro" ship/vessel '.f.) down-and-up-train.f. to sail.part chartering ~ pe termen .cabotage. lump sum chartering ~ partiala .) to charter. . affreightment ~ a navei nude . (c.maritima . sea navigation/shipping ~ oceanica . inshore navigation ~ de cursa lunga . (despre nave comerciale) to trade navigabil adj.to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava . long-range navigation ~ pe distanta scurta . to run shuttle service.towing ship/vessel ~ sechestrata .) to ply navetist. (mar.to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare .f. tanker ~ portuara .harbour/port ship ~ remorcata . un aiiiobuz etc. to freight. short-range navigation ~ regulata/de linie .(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ .dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate . coasting ~ de cabotaj .tramp liner .long-distance/deep-sea navigation.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum.to lay up a ship naveta s.(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel. foreigner ~ tip RO-RO .time chartering .river navigation ~ interioara .. regular traveller naviga v.-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.) chartering. passable navigatie s.ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga . foreign trade ~ fluviala .national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain . shipping ~ aeriana .i. short-sea shipping. tank ship/vessel. oiler.slurry carrier ~ petroliera .inland/inner/inside navigation. navigable.oil carrier/ship/vessel/ tanker.line/liner shipping ~ -tramp .air navigation ~ comerciala .tramp universala .standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate . to navigate.(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v. tramper ~ -tramp de linie . to affreight ~ cu navlu forfetar/global . internal shipping -.to charter space navlosire s.foreign ship/vessel.f.m.to rim to and fro.v.maritime/marine navigation. sailing. (despre o nava. (mar.general-purpose tramp ~ -uzina .short-distance navigation/shipping.arrested ship ~ sub pavilion nationa! . oil-carrying ship/vessel. freightage. navigation.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.commercial navigation/ shipping ~ costiera ..t.coast(al)/coastwise navigation.long-distance navigation/shipping. (SUA) commutation a face naveta .

freight by measurement ~ la destinatie ..outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct . freighter ~ pe termen . charter money.through freight ~ dublu .aggregate freight ~ de cartel .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s. (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.full freight ~ la cubaj/volum .(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .single-voyage chartering ~ simpla .m.ocean freight ~ pe distanta .charter/time freight ~ pe voiaj .package freight ~ pentru marfuri in tranzit .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat . affreighter.trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem . port of call freight ~ maritim .voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj . portage.(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .chartered/disponent owner.(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .lump sum freight ~ intreg/total .dus-intors" .double freight ~ .n.) charterer.destination freight.out-and-home freight ~ egal .time charterer ~ principal .freight at risk/payable at destination .long-term chartering ~ pe voiaj . freight contractor navlu s.freight forward ~ contractual .net freight ~ oceanic . (mar.on deadweight basis freight ~ castigat oricum .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .230 NAV-NAV ~ pe termen lung .distance freight ~ pe timp .pending freight ~ net .estimated freight ~ excesiv .

) unlisted. (sub forma unei corporatii) (SU. (fard conditii) termless neconfirrnat adj. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. unendorsed neanulat adj. mar. (despre vdrsaminte. unredeemed neandosat adj. inexpensive necotat adj. absolute. (neonorare a unui cec.freight and cost ~ -tramp . unconditional.) margin dishono(u)r neachitat adj.n. unreceipted. to necessitate. nonpayment. (restant) outstanding neacoperire s. want.f.t. undisbursed . wantage. (cerinta) requirement necheltuit adj. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. essential.capital requirement ~ de marja .NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . dateless. inconvertible necorespunzator adj.tramp/shipping freight neacceptare s. to require necesitate s. unpaid. undated nedebursat adj. necessary.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional .(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . overfreight ~ $i contrastalii . (despre datorii) uncleared. (nespecificat) unstipulated.f. unredeemable neamortizat adj. needful. irredeemable. inadequate necostisitor adj.f. requisite s. unlicensed neavariat adj.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. unauthorized. uncancelled neaprobat adj. unlicensed necalificat adj. wantage. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. (despre taxe. plati) unacknowledged neconsemnat adj. nonacceptance. unconvertible.distress/low freight ~ suplimentar . loose neamortizabil adj. unquoted nedatat adj.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur. unpacked.high freight ~ scazut . (bur. uninsurable neasigurat adj. unspent necomercial adj. unskilled necatalogat adj. (cerut) required. unqualified. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj. (indispefisabi!) indispensable.freight and demurrage ~ §i cost .additional/extra freight. want. unapproved neasigurabil adj.f. requirement ~ de capital . undamaged neavizat adj.) bare requirement necesita v.4) unincorporated neconvertibil adj. (in alb) blank neconditionat adj. need. unassured. (asig. default of acceptance ~ a unei cambii . necessity. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. a unei cambii) neautorizat adj. unconfirmed. uncatalogued necesar adj. uninsured. unsettled. impolite} delinquent.

transferable negociator^.i. negotiable. (despre sol) poor nefolosit adj. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur. undivided.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . trade. genuine nefavorabil adj.m.greengrocer ~ de marunti§uri . hawker. negrevat adj.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale . top (-level) negotiations ~ salariale . to trade in smth. undistributed. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj. (a unui imputernicit) procuration. a incepe ~ .negotiations in progress.. bargaining. commerce a face ~ cu . (despre titluri de valoare) marketable.t. peste etc. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s. (despre un contract) open-ended nedepunere s. (cu magazin) shopkeeper. (a reclamatiei in termen legal) (dr. (despre bduturd) unadulterated.f. negotiation.to be in negotiations with smb. obligatiuni) unissued neevaluat adj.) nonclaim nedisponibil adj. bagman. shopman. unrated neexecutare s. {despre actiuni. (de fructe. unappropriated neeconomic adj. itinerant dealer.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. wholesaler ~ de .m.232 NED-NEC nedefinitivat adj. negative neglijenta adj.f. nonperformance. negotiator negociere s.(asig. unvalued.wage negotiations a fi in ~ cu cineva .) contributory negligence negocia v.summit talks. to hold negotiations/talks negociabil adj.f.hard bargain ~ in curs . (despre un contract. (in cuvinte compose) monger.wool stapler ~ de legume §i fructe . {despre cerere. dealer. unsecured.to hold talks negots. with smb. pi.n. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. negligence ~ culpabila .) inelastic neemis adj. wasteful neeconomicitate s.pedlar. unavailable nedistribuit adj.. nonfulfilment ~ a unui contract .f. (de mdruntisuri. unemployed negarantat adj. unwarranted negativ adj. on-going negotiations ~ la nivel inalt . merchant. nonexecution. legume.wholesale/direct trader.haberdasher .) outcry ~ dure . uneconomic. to negociate v. ofertd etc.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata . unassessed.to deal in smth.to enter into/to open negotiations a purta . de bdcdnie) chandler ~ ambulant . unfavourable nefertil adj.

unclaimed. (in instantd) default. failure to observe. unproductive. unrein unerative nerentabilitate s. unentered nelegal adj. (despre taxe. not liable to taxation. commerce.f. free from encumbrance nemcasat adj. undistributed. unredeemable. undelivered nelucrator adj.f.(dr. (despre sol) poor. unproductiveness.mercer ~ de pe$te . unforeseen.) nonfeasance nemregistrat adj. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj.f. untaxable neipotecat adj. (despre un bun) dormant . nonobservance. (nevdndut) unplaced neplata s. idle neproductivitate s. (a unui cec. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. (fard termen final) termless nelivrare s. (mar. (mar. failure nerevendicat adj. (a unei nave maritime. unprofitable. impozite) uncollected nemcarcat adj. unmanufactured.f. tax-exempt/-free. trade. unnegotiable neoficial adj. failure to deliver nelivrat adj. unappropriated nerespectare s. unofficial neonorare s. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . fluviale) unseaworthiness. lawless nelichidat adj. (neutilizat. unmortgaged.f.) no-cargo condition neindeplinire s.fishmonger ~ de vinuri . (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. unfinished nepretios adj. nonprofessional neprofitabil adj. (despre capital) dormant. nonappearance neproductiv adj.f. raw. unlicensed neplasat adj. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj.livestock/cattle dealer negustorie s. nonpayment. unrecovered nerentabil adj.f. nonprofessional neprofesionist adj. (neasteptat) unexpected neprezentare s. unearned nenavigabil adj.f.NEG-NER 233 ~ de mercerie .default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. profitless. irredeemable. nonreimbursable nerecuperabil adj. neoperativ) unemployed. unnavigable nenavigabilitate s. irrecoverable.f. nondelivery. nonfulfilment. unprofitableness nerepartizat adj. nonperfonnance. (despre metale) base neprevazut adj. nonretumable.) unchartered nenegociabil adj. nonexecution. default. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. crude.f. unprofitable.wine merchant ~ de vite . (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . profitless nerambursabil adj. unregistered. failure to pay. nonrecoverable. expendable nerecuperat adj.f. nonproductivity neprofesional adj. nonworking nemuncit adj.

acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. destitution 3. (in constructii) quantity surveyor norma s. unmarketable.wage level ~ al tarifelor . export list ~ de marfuri . consumption rate . (sdrdcie) poverty. normalization. 1. uncustomed. scale ~ acceptabil de calitate .wage floor -. (a unui salariat. norm. (indoielnic.) work load ~ de consum . niche ~ de piata .bill/list of goods nomenclatura s.bill/list of export goods. net neutiSizat adj.competitive need ni§a s. de musurd penlru viteza) (mar.trade terms ~ de export . uncleared neverificat adj. unrealizable.t. poor.scale of production. (necesitate) need. needy person nevoie s. want. desdtute s. classified list. (jend financiard) straits. unemployed idle neutraiitate s.f.f.f.cost standards ~ de dezvoltare economica .customs nomenclature nominal adj. output level ~ al salariilor .) knot nomenclator s. to normalize normare s. sateless nevamuit adj.niche market nivel s.price level .tariff level ~ de cheltuieli prevazute . rate setting/fixing normator s.234 NES-NOR nescadent adj. (imitate. standard.(ace! sislem ds iinpunere. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj. unsubsidized net adj. 1. straitened circumstances ~ dc bunuri competitive . unmerchantable.m.f.n. needy. taskmaster. unbalanced nesolicitat adj. prescriptie') specification 2. nominal norma v.m.rate of consumption.standard of living.f.ceiling ~ minim al salariilor .subsistence level ~ de trai . standard. (de productie. consum etc. living standard ~ maxim. (specificatie. nomenclature ~ vamala . unverified.f. neutrality ~ fiscala .bankruptcy level ~ al preturilor . clear netaxat adj.{controluf) price iloor nod s.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . uncalled nesolutionat adj. dubios) doubtful nesindicalizat adj. unsettled nesubscris adj.minim al ucui pret . (lipsd) need. standardizer.level of economic development ~ de rezistenta . unrated neto adv. unchecked. nonunion nesoldat adj. (reguld) rule. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj. a unui serviciu etc. level. schedule ~ comercia! . to standardize. unmatured nesigur adj.) rate.de subzistenta .n.al productiei . standardization. nei. unsaleable. rate setter/fixer. necessity 2.n. unsafe.(al cursului actiunilor) resistance level . undue.

notice of cancellation ~ de credit .(a marfurilor) handling rate ~ de operare .m.time standard ~ de transport .standard specifications a depasi norma . fin. to give notice notificare s.(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum. account.(corn.unsecured note ~ de debitare ..) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .acceptance specifications ~ de securitatea muncii .) advice note ~ de avizare a scadentei .prompt note ~ de comanda .NOR-NOV 235 ~ de descarcare .t.rate of production.nava gata de incarcare" .f.n. notification. cash note ~ de reinnoire .credit note ~ de .) rules of procedure ~ de receptie .notary public notarial adj.nava gata de operare" . to notify.note of fees ~ de plata . novatie .order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn..debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu . diplomatic note notifica v.rate of transport ~ fixata zilnic . (dr.to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .flexible working hours ~ intreaga .part-time work ~ pe gura de magazie .to smash the target notars.loose standard ~ orara .(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila . unloading/lading rate ~ de descarcare a navei . job rate ~ de manipulare .) hatch(way) speed norme de livrare .hourly rate ~ partiala .(dr.) novation novatiune v.(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare . notary's office nota s. memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor . output standard ~ de timp .loss allowance ~ de productie .labour safety rules. notarial notariats.rate of work.(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .stem note ~ de ..port efficiency ~ de pierderi admise .loading rate ~ de lucru .notice of readiness nova tie s.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare . note. notary ~ public .(mar.whole-/riill-time work ~ nerigida .f.bill (of costs). safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .discharge rate.f.(a navei) handling rate ~ de operare a portului . notice ~ de anulare .specifications for delivery ~ de procedura .

(intr-o functie) appointment.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai . 1.(conditie de baza a contractului de salvare) (mar. cash.fractionar .registration number ~ de ordine . name ". nomination. (la garderoba) check.(asig.n.n.. to count (up).construed nullify numai adv.family name •.name of the payee by ~ la comanda .(despre actiuni) (bur.to order only ~ pierderea totala .s'. to nominate.nullity in law ~ de fapt .) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig.multiple (quantity) ~ par/cu sot .) null 2. to reckon nume s. no pay ~ se cere . (dr. (dr.236 NU-NL'T nil adv.cash in hand a plati m ~ .) constructive total loss only niimar s.card security number ~ de serie/fabricatie .} no cure.odd number ~ intreg . of no value ~ si neavenit . forage.fractional number ~ impar/fara sot .full name numerar s.null and void militate s.(de la 10 la 99) double figures numara v. mar. invalidity "-' de drept .serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare .de securitate al cardului . fodder .n. to assign. number. (la imbrdcaminte) size 3. (cifrd} figure 2.f. to appoint.business name. ready/effective money ~ contra documente -. no ~ salvezi. numismatology nutret.t.prompt cash against documents ~ disponibil .corporal name.even number numere cu doua cifre . to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v.) no bid nud adj.fictiv . (a calcula.t.n. only ~ daca este cauzat de . a socoti) to compute. (i/itr-m post) to place numire s.f. to number. voidness.unless caused ~.substantive nullity ~ virtuala . (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj.to pay in cash numerota v. (inlr-o fiinctie) to name. 1. (far a valoare) null.fictitious name .actual nullity ~ de fond . name of a firm/company ~ si prenume . (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare . numismatics.running number ".f. assignment. (incadrare intr-un post) placement numismatica s. style ~ de familie -.) nullity.whole number ~ multiplu .available/spare cash ~ in casa . mar.social .a! beneficiarului .t. nu platesc . worthless.

m.(care se transmit din generatie in generatie) (dr. creditor) obligee obligat adj. binding obligatie s.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare .valuables obiectiv adj. 1.f.purpose of a contract ~ al impunerii . obligatoriu adj. object. object. to force. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract. identificabil si mdsurabil.) cross liabilities ~ sporite . (rdspundere) liability.odd-come-shorts ~ pierdute .r.) absolute liability ~ oneroasa . (de studhi) subject (matter). (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum . prin contract. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr. goods ~ al asigurarii .m.) bond ~ activa .(asig. (legala) (legal) obligation.(dr. (persoana care se obliga. to oblige/to bind oneself obligant s. thing 2.(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. indebted s.t.0 obiceis. bond. (de serviciu) duty ~ asigurat .(dr.consumption habits obiect s. purpose 2. corporal sau incorporat) property asset (dr.(dr.operative obligation ~ financiara .) heirloom ~ desperecheate/disparate . {de activitate al unei societdti) object 3. 1.f. (a sili.n.subject matter insured ~ in rise .(element constitntiv al activului patrimonial. compulsory.prospective obligation obligatii fiscale . 1.) deed poll ~ viitoare . impartial.insurable interest ~ al contractului .) interest at risk obiecte de artizanat .subject of an action ~ al proprietatii . constrans) forced. 1. (prin contract) bound 3. aim. (mdatorat) obliged. pi. a constrdnge) to oblige.handicraft . (interes) interest 4. (scop) goal. fair. (fin. (a! wiei cercetdri) object. (articol.tax liabilities ~ reciproce .) vicarious liability ~ consensuala .) to bind v.n. item.contractual obligation ~ executorie .financial liability ~ neconditionata . objective. (industrial) industrial unit/project ~ final . obligation.(dr. debitor) obligor obligatar adj.) consensual obligation ~ contractuala .de familie . to coerce 2. design.. unbiassed s.ultimate goal obliga v. to compel. (prin contract.taxable article ~ al litigiului .(cu dobdndd fixa) active bond .n. produs) article.onus ~ solidara .accrued liabilities obligatiune s.) joint and several obligation ~ unilaterala . compelled 2.. obligatory. (silit.

lottery/prize bond.government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat . oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila .) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila .(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.Treasury bond ~ directa .purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii .(titlu emis pe baza de scant. inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .debenture bond ~ cu dobanda variabila . poate fi schimbatd.(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie .escalator bond ~ cu ipoteca prioritara . mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.(care.(dr. (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .(instrument de indatorare pe termen lung.(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.mortgage bond . in anumite conditii. actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila . in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri .238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .savings bond ~ de reorganizare . la scadentd. fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare . cu alte titluri.(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.interchangeable bond ~ ipotecara . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero .

(profit) to realize. (despre muncd) odd ocupa v. occasional.m.(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat. (comenzi. to engage.(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii . to get. (barierd) barrier ~ fiscal .(de platd) single bond ~ transmisibila .(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare . (in mod ilegal/abuziv iin teren. drag.registered bond ~ participativa . to busy 2. (un post) to occupy.unified bond ~ yankee . to obtain. cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit .OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara .(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie . beneficii etc.t. (un certificat.) to secure. to take hold/possession of 4.(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii . occupier .(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila .(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator . n.(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond.t. (capital. inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila . incidental.callable bond ~ samurai .currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa .currency bond ~ purtatoare de venit . o locuintd) to squat ocupants. fonduri) to raise.transferable bond ~ unificata/consolidata . obstacle.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua . un brevet) to take out ocazional ad].(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva . to come in. 1.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize . impediment.(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala . (a angaja) to employ. to fill 3. (a lua in posesie) to occupy. (a dobdndi) to acquire.

) to furnish ~ mai mult decat cineva . offer.tender of delivery ~ de moncda . astfel incut acceptarea mtocmai de.supply of securities ~ de transport maritim . (a da) to offer. al unei locuinte) squatter ocupare s. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital . pret. (ilegald/abuzivd a unui teren. (pentru furnizarea de mdrfuri. servicii) tender 2.trial offer ~ de plata .reasonable offer ~ agregata/globala . taking hold/ possession 4.to improve on smb. {a licitd) to bid. angrosistului) purchase offer. supply. oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata . (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri.attractive offer ~ avantajoasa .(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. la licitatie) ticket ~ acceptabila .(fdcutd furnizorului.alternative offer ~ atractiva . (de actiuni) tender offer ~ de livrar : .(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala . cdtre parti sd aibd . 1. probe etc. (angajare) employment 2.f. to exhibit. to present 2. 1. (licitanf) bidder. offerer. referinte.(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate. -.f. bidding. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara .shipping bid ~ de valuta . {pentru furnizarea de mdrfuri. to put up/to expose for sale 3.(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare . servicii) tenderer oferta s. 1.full employment ~ temporara .240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv .employment ~ deplina a fortei de munca .m.(al unui teren. servicii) to tender 4.capital supply ~ de cumparare .'s offer ofertant s. (luare in posesie) occupancy.(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v.t.(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca . (a pune in vdnzare) to offer. (licitare) bid.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative .tender of payment ~ de preluare .(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite . termene etc. (in plic inchis. (a unui post) occupancy 3.obiect. (explicatii. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract .

m. impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly.clearing house ~ de cliring bancar .low offer ~ nespecificata .verbal offer oferte comune .situations vacant.(la navele comerciale) chief mate/officer.n.block offer ~ inchisa .mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau.(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati. oligarchy oligopol s. simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu . (agentie) agency ~ de brevete . (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs. labour exchange. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .sample offer ~ la pret scazut . intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .public offer ~ publica de cumparare . first mate/officer. sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune .OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara . (sediu al unei firme} office. (birou) office.n.f. job center ofiter^.(stabilite prin coluziune.collusive oligopoly oligopson s.(coluziune. o controleze. la un pret superior celui cotat la bursa. pipe-line oligarhie s.firm offer ~ m bloc . officer ~ de marina comerciala .to withdraw an offer oficiu s. actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb . mate ~ de vama . pe care doreste so.n. (forma a pietei cu o concurenta imperfectd.acceptance house ~ postal . sd rdscumpere.patent office ~ de cliring .n. sealed tender ~ incruci^ata . help/hands wanted a face o oferta . bureau.customs officer ~ secund .(la licitatie) ticketing. (master's) mate oleoduc s.banker's clearing house ~ de scont . acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita .(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala .cross offer ~ insotita de mostre .to make an offer a retrage o ~ . (al unei administratii) office.(care depdseste cerered) excess offer. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun.blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .

operation ~ de marfuri .commodity futures .(bur. fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri . m.(]->entru un avocat) retainer onorific adj.m.stock exchange transactions.t. honorarium.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate.(incdrcare.f. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch . man ~ de afaceri .OM-OPE oms. pay ~ de angajare . operator ~ care face piata .) dealings for a fall ~ a la hausse .(bur. transbordare) portwork operatii a la baisse .) market maker ~ independent . 1.(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring. of honour 2. bursiera) operation.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei. ci la o data ulterioard. deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans.noncash transactions ~ la termen .de masa .f. (calciil) calculation. speculation. (a manipula.even deal ~ fiduciara . (o cambie.(fin.) trader operatic s.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic . transaction.n. efficiency. efficient operativitate s. un cec etc.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni .economic operations ~ financiare . reckoning 3.) to honour. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere .t. a actiona un utilaj) to operate. to manipulate 2. onerous. manipiilare.f.financial operations ~ in numerar .titluri. (de onoare) honorary. effective. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire . stivuire) cargo work ~ defectuoasa .) dealings for a rise ~ bancare .(bur. descdrcare.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj.leasing operations '. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s. fee. operative.economic man. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard . devize.dealings for cash ~ in virament . to meet onorariu s. efficacy operator s.) substitution (price) bond swap ~ economice . stock market trading ~ de leasing . work. 1. 1. (financiard.(incdrcare. action 2. (neretribuit) honorary opera v.(pe cont propriu) (bur. burdensome onora v. homo oeconomicus oneros adj. (hicrare) operation. descdrcare.fiduciary transaction ~ portuara .banking operations ~ bursiere .

to stop. stop.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor .foreign exchange transactions ~ valutare la termen .OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare.t.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur. {incetare) cease. in conditii stabilite anticipat. to optimize optimizare s. un anumit volum de marfuri. to discontinue.to cease payments oprire s. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s. stivuire) handling procedure ~ la vedere .) stop loss ~ in tranzit . to break ~ platile . timely.f.out-of-the-money option . call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double. opportunity opri v.(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative .{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei .speculative operations ~ valutare .forward exchange/deals ~ valutare la vedere .de apel/cumparare . optimization ~ a raportului dintre stocuri .t. descdrcare.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei .stock-ratio optimization ~ a valorii . (a intrerupe) to interrupt.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei . metale pretioase.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. discontinuity. metale pretioase etc. operational oportun adj. (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni. (intrerupere) interruption ~ a functionarii . devize sau actiuni. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare.f. transbordare. well-timed oportunitate s. dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare. opportune. (a incetd) to cease. la o data si un pret fixate anterior.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) .f. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double. ceasing.(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v.f. stoppage.spot exchange/ deals operational adj.

(in Anglia.(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare .official hour. orice oras) city ~ comercial . hour. (SUA) daylight saving time ~ de varf. optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.overtime (work). time ~ de Tnchidere .(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option. hour. straddle ~ europeana .(la radio si televiziune.closing time/hour ~ de maxima audienta .(bur.peak/rush/throng hour ~ locala .fixed-working hours ~ lucratoare/de productie .(a unei societdti insolvabile.) administration order ~ de bursa .{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize . in SUA.(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate .(bur.{mar.working hours ~ suplimentare .n.stock exchange order ~ de cumparare .) broker's order ~ cu plata in numerar . (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase .day-to-day option ~ tripla . strap ~ unica .(stelaj.trade town ~ de frontiera .(care da drept fie de cumparare.n.warehouse order .(bur.244 OPT-ORA ~ de plata .maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit . furnizare de cdldurd etc.. oras mare.{corn.) company town ~ maritim .. fie de vdnzare) single option orar adj.n. timetable ora$ s.(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala ..currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta . pentru publicitate) prime time ~ de vara .office/official liours ~ de lucru .summer time. extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s.f.) order to buy. order ~ al agentului de Tncarcare . hourly s. overwork.local time ~ -nava .) market order ~ de administrare .) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate .(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta . town.frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd. ca alternativd la lichidarea ei) (dr. standard time ~ -om . (program) schedule.

) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur.(a unor conturi.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare . organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii. order for payment/to pay. device./n. agenda.(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale. distress warrant.financial body ~ legislativ . flow-process chart.(dr.legislative body organigrama s. financiara) order. order.order to transfer ~ deschis .f. to pass for payment ordonanta s.order of priority ~ de zi . (dispozitiv. (prezentatd in scris) order paper ordonanta v. agregat) mechanism. a unor fondiiri) stop order ~ de plata .f.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man.(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur. table of organization.) order to sell.f. (dr. unit 2. (organizatie. writ of attachment ~ de vanzare . pay order issued ~ de punere in posesie .managing body ~ de control . selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen .t.} limited order ~ permanent .') open order ~ legat/conditionat .) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru .executive body ~ financiar .) time order ~ de virament .control authority ~ executiv .f.n 1.(dr.) organization and methods. authority ~ de conducere .ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor . care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'. succession ~ a prioritatii .order of payment. departmental organization ~ ierarhica . (serviciu de consultantci pe . (fin. diagram organiza v.(bur. sequence. organization chart.) decree. (mar.de blocare . to organize organizare s. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~. (/uridicd. autoiitafe) body.) garnishee order. principal organ s.(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur.statutory order '. ordinance ~ cu putere de lege .order/business of the day.delivery order.payment order.) ship's/freight release ~ de plata .) to order.writ of possession ~ de punere sub sechestru .(bur.t.de ridicare a sechestrului .

246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s.(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .nonprofit corporation ~ orizontala .) flexible organization ~ nonprofit .f. association. society. body ~ -corespondent . organizational .(man. organization.

alloy steel ~ -balot/de bandaje . 1.n.f.stainless steel ~ turnat .ORG-OTE orientare s. steelworker otelarie s.y. orientation. guidance 2.n. direction. steelworks .(pe 5-10 ani} planning horizon otels.cast ingot/steel otelar.w.vocational guidance orixonts. steel ~ aliat .hardened steel ~ inoxidabil .f. horizon ~ de planificare . (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala .hoop iron ~ calit .

n.damage by handling ~ prin poluare cu titei . packet ~ complet de actiuni .m.failure of electricity panica s.panic/flurry on the stock exchange panou s.operating data ~ de functionare .broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni .s'.(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu . (pierdere) loss ~ accidentals . parameter parametri de exploatare . package.f.purpose-made pallet. block.) pagini galbene/nationale . (defectiune. mecanism) breakdown.advertisement hoarding papetar s m. utilaj.f. (cu sot) even paradisA'. (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.p packet s. special-puq^ose pallet ~ universala . avarie) failure ~ de curent .(bur. stationer papetarie s.f.accidental damage ~ materials . (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s. stock .(a unui document. panel. page ~ dactilografiata .) lot. pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .f.) folio ~ produsa de raufacatori .(a bunuriior navei) (mar.f.) quotation board ~ publicitar . paradox ~ economic . (magazin) stationer's shop par adj. (avizier) board ~ de afise . pack.bill/poster hoarding ~ de cotatii .' (de marina.damage by fire ~ prin manipulare .damage done/incurred pallet.(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s./.malicious damage paleta s. prejudice.la bursa . parachute .incomplet de actiuni .n.economic paradox parametru s.(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni .f.oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata .n.) damage by jettison ~ prill contaminare . 90 sau 100 de cuvinte) (dr.(bur.operational factors para§uta s. damage. (mar.n.f.warehouse pallet ~ de stivuire . circa 100 de actiuni. \. cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .stevedoring pallet ~ specializata .(pentru actiuni.general-puipose pallet paletizare s.) palletization.material/property damage ~ prin aruncarea peste bord . panic .controlling interests pagina s. (articole) stationery 2. cu 72. pallet operation pana .

parking place 2. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial. par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ .empty haul ~ in mile . (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului . {data in arendd unei familii) allotment parcurge v.prejudiced party ~ semnatara . partner. park ~ de autocamioane . lot. wager. parcel.gliding parity ~ indirecta .aur/metalica . (fin.gold parity ~ de schimb .(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s.) contra .f.f.mileage paria v.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s. portion. {care revine cuiva) share. waggon yard/park parcela v. stock. to plot parcela s. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin./n.i. (documented to go over. (loc de stationare a autovehiculelor) car park. 1.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed. plot. (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . {dr.f. bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. part.concerned party.t.(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire .) golden parachute pare s. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. contractor. to bet. party to a contract.insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta . {bucatd) piece. to wager. run. lot. fragment 2.) parity. 1. 1. 1. (o distanta) to run. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa . sharing 2.truck fleet ~ de vagoane .n. to cover.exchange parity.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata . associate. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2.fixed parity ~ glisanta .contracting party. (a miza) to gamble paritate s.share in coownership ~ interesata .party to a dispute ~ prejudiciata . party concerned. to lot (out). privy ~ in cauza .t.n. to run through parcurs s.party entitled ~ in litigiu .rolling stock depot.party to a case ~ in culpa .signatory ~ sociala .(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. (o lista) to look down.f. care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man.party at fault ~ in drept .n. covenanter ~ indiviza . to parcel (out).) party ~ adjudecatara . redactat de unii manager! pentru ei insisi.

consumer resistance pasaport^. proprietary. (de marfd) parcel/lot of goods.carload lot partial adj. to licence patentat adj. {la o afacere. licence.net liabilities ~ pe termen lung .t. private particularitate s. (mar. to patent.deposit liabilities pasivitate s.contingent liabilities ~ net .profit sharing ~ optionala a salariatilor . characteristic (feature).transit passenger pasa s.f.) liabilities ~ acceptabil . (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor . tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man. navigation/ship channel.) clean bill of health patrimonial adj.m. peculiarity. licence patenta v.(mar.(mar.) bill of health.f. (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri .long-term liabilities ~ pe termen scurt . (forma de asociere) partnership 2.(bur.minority interests particular adj. patent. patent. patrimonial.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri .tourist passport patent s.f.f. partial adv. passivity. partnership participare s. part(ial)ly pasager s. batch. certificate ~ de sanatate . salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s. patent(ed). sharing. n.f. (de) liable to pasiv.current liabilities ~ neprevazut . (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin . resistance ~ a consumatorilor .f.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent .clandestine passenger.seaman's passport ~ turistic .) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar. participation.) employee involvement/participation ~ directa .} stowaway ~ de clasa turistica .n. licensed patenta s.?.PAR-PAT ~ care iese din firma .) regular lot ~ vagonala de marfuri .direct hand ~ la profit .short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite . 1.tourist-class passenger ~ in tranzit . 1. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune .(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara .(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s.n. consignment 2. waterway pasibil adj./?. passport ~ de serviciu . (de navigatie) fairway.majority interests ~ minoritara . passenger. (cont.service passport ~ pentru marinari . real .f.business partner parteneriat^.

overleaf. penalty.per man-hour ~ riscul destinatarului .company/house flag . cloth -.n. patruiidere s.t. to cause/to do damage to pamant s. jute canvas ~ de prelata .customs/revenue flag pacali v. delay. to grant smb. to beggar pavilion s.for one's own account ~ credit . 1.(despre twine} bespoke .flag of convenience/ necessity ~ de armator .(la bord) aboardship. (amenda) fine.f pedology.plough land pasui v. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit. to penalize.t.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth. pauperism pauperiza v. penetration ~ pe piata .packing cloth/linen ~ de doc .cont propriu . on the back ~ zi . linen. (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava . ashipboard ~ om-ora . pecuniary. patrimony patron s. (proprietate) land. to respite. mar. respite. (camp) field. (association of) employers pauperism s.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie . (a amenda) to fine penalizare s.per ton ~ uscat .drill ~ dc in . boss patronat s. (albituri) white goods. penal penalitate s.250 PAT-PEN patrimoniu s. soil science penal adj. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s. (mosie) estate ~ arabil .per day.registry ~ avantajos .national flag/colours ~ strain . to reprieve. to lose v.n.t.de ambalaj .f.market penetration panza s. to pauperize.f. pi. monetary pedologie s.on credit ~ luna — per month. a delay pasuire s. fuel/black/buming oil paguba$ s.national . linen peprep.t.) at sea.f.f.zi lucratoare .n.) flag ~ al navei . (sol) soil.t.ashore ~ verso .n. to impoverish. per diem . proprietor. loser pagubi v.m.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v.consignee's risk ~ tona . employer. (teren) ground.f. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda . sacking.tarpaulin canvas panzeturi s.f.foreign flag ~ vamal . reprieve. grace ~ de iuta/de sac . penalization. (mar.(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj.i. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. moneyed.m.f. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile .n.

(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie . penury. peril.) for the account penurie s. (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala . shortage percepe v. to pension (off).on-cycle .po7.alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . retiree ~ de stat . outdated. out-of-date. to grant a pension.t. retirement.) period under review ~ de amortizare .) for money ~ ziua de lichidare . to collect.) to lapse. 1. (dr. (un contract.state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s. to go on pension. pi.f.to pension (off) pensiona v. mandatory retirement pentrvi prep. (dr. contributia nefiind pidtitd de salariat.eamings--related pensions a ie§i la pensie . pending.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . scarcity. superseded 2.f. outstanding a fi ~ .life pension/annuity pensii necontributive . (de impolite) (tax) levy perceptor s.retirement on account of age/pension. abeyant. un acord) to conclude pericol s. to superannuate v. perimeter.f.oil(-producing) area perioada s.to be pensioned off. (rise) risk ~ de intrare pe piata .r. superannuation ~ pentru limita de varsta .(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj.) lapsed perimetru s. to superannuate pensionar s.n. (im. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara . to retire (upon a pension). period ~ analizata .old age/ retiring pension ~ viagera .(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2. for ~ numerar . to gather. obsolete. to become out-of-date perimat adj. undecided. to retire (upon a pension) a scoate la ~ .(bur. tax collector/gatherer perfecta v.t.natural danger perima v.to be in abeyance pensie s.disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta . area ~ de explorare .(la fondul de pensii.m.payoff period ~ de conversie a stocurilor .PEN-PER 251 acestuid) fine 2.ite) to levy. 1. danger.f. pension. superannuation. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s. hazard.n.f.navigational danger. danger to navigation/shipping ~ natural .r.contract penalty ~ pentru cheiaj .exploration lease ~ petrolifer . pensionary.m.(fin. pensioner. ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii .t.

fishing licence ~ de plecare . perishability. permit.) release ~ de aprovizionare . pass of goods ~ de scoatere din vama . permanent. permitted s.navigation permit ~ de pescuit .always safely afloat permis adj.(mar.(timpul dintre comandd .252 PER-PER ~ de gratie .) jerk/jerque/stamp note.y.(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm. warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .) standing adv. perishableness permanent adj.n. permanently.shipping note ~ de incarcare .) bill of sufferance.export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare .) average collection period perisabil adj.loading permit.trial period. un contract etc.) land/landing order . (de incarcare. licence.) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar. perishable perisabilitate s.(fdra plata taxelor vamale) (mar.discharging permit.landing permit ~ de descarcare .(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor . entry out .transition period ~ medie de colectare .tax holiday '-.period/days of grace. (mar. transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare .de reaprovizionare .) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare . release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate . descdrcare etc.(mar. permit to lade. (despre un comitet.(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit .vamal de eliberare a marfii din depozit .warehouse withdrawal permit.in stare de piutire sau esuat fara pericol . authorisation.(din depozit) demand pass. allowed. always ~ in stare de piutire .(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .outage ~ de maturitate .transit permit ~ vamal customs permit.slack period ~ de subscriptie . {de liber a trecere) pass. cambii) tenor ~ de proba . shipping bill.(mar.(conditie de navlosire) (mar.de stagnare .always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura . permit to unlade ~ de export .subscription period ~ de tranzitie . grace period ~ de inactivitate .) always afloat •.f.(a wiei.) dandy/pricking note ~ de munca . livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite . (a unui angajat) probationary period .

legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul .) nominee ~ foarte importanta . (individual) individual.(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.offeree ~ careia ii revine o parte .offerer. legal entity.very important person ~ impozabila . corporate body.(de impozite etc.defaulter ~ care preia ilegal un teren . individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar .private person ~ scutita .(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar.n.(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza . to permit. qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale . mdrfuri) (bur.arrival platform perpetuitate s.n.exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca . platform ~ de sosire .leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .office/ clerical staff calificat . (particular) private s.) exempt personal adj. personnel.t.skilled personnel.(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.outdoor staff ~ de conducere . staff ~ administrativ/de birou .(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .intestate ~ deposedata ilegal . personal.f. (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin. person.) request note permite v.odd hand/man ~ care face o oferta .(actiuni.exempt personnel ~ cu serviciu exterior .official ~ particulars .) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular .managing staff ~ de exploatare/deservire .natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati .claim-jumper ~ care renunta .allottee ~ careia i se face o oferta .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.(intr-o functie) appointee ~ oficiala .operating personnel ~ de supraveghere .) perpetuity persoana s.supervisory personnel .(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament . (client al unei band) corporate customer ~ numita .) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .f.PER-PER 253 ~ vamal special .disseisee ~ fizica . body corporate. to allow peron s.

to submit an application petitionar s. above ~ balustrada navei .(fish) trawling ~ sezonier .f.river fishery ~ industrial .f.operating draft/ draught.m. pelagic fishing ~ oceanic/in larg . application a face o ~ .) draught.designed draft/draught ~ redus . (in special despre un avans.n.marine/sea fishery. deadwood ~ tehnic .m. (cu unditd) to angle. (piata de peste) fish market 3. fishing cutter/vessel pescaj s.whale fishery. oil. (balene) to whale pescuit s. reduced draft/draught pescar s. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene .clerical personnel ~ imbarcat/navigant . petrodollars petrol s. petrochemistry petrodolari s.n.legal status "< pescador s. pi. (mineral) oil. (oil) tanker..n. urmat de plata in rate) down petitie s.ballast draft/draught ~ mare .n.offshore fishery ~ prin traulare .fishing trade ~ maritim .. fishery ~ comercial . (cu unditd) angler.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata .full-load draft/draught ~ in balast .port personnel ~ supranumerar . petrochemical petrochimie s. (cherhana) fishery pescui v.254 PER-PET ~ de teren .no-load draft/draught. (negot) fish trade. petition.freeboard draft/draught ~ de exploatare . petroleum. tank ship/vessel. 1. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj. petroleum carrier/ship/tanker.season fishing peste prep.permissible draft/ draught. fisherman. to fish. (cu traulul) to trawl. in ready money. (produse) fish 4. light draft/draught ~ de plecare .f.commercial fishing ~ costier . in cash.redundant personnel. whaling ~ fluvial . personalty ~ juridica . (de coasta) shoreman pescarie s.f. service draft/draught ~ de mcarcare . (pescuit) fishing 2. (cu ndvodul) to seine. (mar. fishing. oil-carrying ship/vessel . petitioner. applicant. (SUA) draft ~ admisibil . allowable draft/draught ~ de bord liber . over.m.deep-sea fishery/ fishing. pelagic fishing ~ pe platoul continental .seafaring personnel ~ permanent .) supra pari. s.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare .technical personnel personalitate s.) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur.easy draft/draught.field personnel ~ functionaresc . solicitor petrochimic adj.coast(ing) fishery. heavy draft/draught ~ proiectat .permanent/regular personnel ~ portuar . above par pesin adv.deep draft/draught.n./.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar.

astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.general-purpose/versatile tanker petrolifer adj. clean products ship/vessel. insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri. market ~ a acceptelor .mamut" .call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur. oil(-bearing) petrovaluta s. superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .portcontainer .) open discount market ~ a vanzatorului .(piata cu activitate legald.} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .(petrol-minereu) oil-ore carrier. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s.ocean-going tanker ~ .) seller's market ~ activa .factor market .inshore oil-tank ~ de produse albe .} grey market ~ concurentiala .(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj .) buyer's market ~ a emisiunilor .one-man market . (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier. fin.goods and services market ~ a creditelor . (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina .credit market ~ a cumparatorului ..tanker-container ship/vessel ~ universal . large capacity tanker ~ de tonaj mediu .active/lively/brisk market ~ angro/generala .labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere .chemical tanker ~ de produse negre .crude oil carrier/tanker ~ .coastal tanker.acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor .large crude carrier. dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .f.intermediate tanker ~ de titei .f. astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.black products tanker.PET-PIA 255 ~ combinat ..competitive market controlata/inchisa . refined products carrier ~ de produse chimice .white products tanker.(fin.a fortei de munca . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn.) issue market ~ a factorilor de productie .m. petrocurrency pfund s. (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .(peste 160000 tdw} very large crude carrier.(fin.wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare. inshore oil-tank ~ de cabotaj mic .product market ~ a scontului neoficial .f. de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie .(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.

{bur.free market ~ lichida .{sub forma.(sales) outlet ~ de desfacere de proba . de lingourl) bullion market ~ de navluri .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .freight market ~ de obligatiuni .world market ~ monetara .discount/bill market ~ deschisa/libera .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .interbancara .256 PIA- ~ cu cotatii bune .closed market ~ la termen .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .interbank market ~ internationala .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .potential market ~ primara .organized market ~ paralela .) bear market ~ in regresie .{atdt la vdnzare.mortgage market ~ in crestere .) liquid market ~ moarta .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.dead market ~ mondiala .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .grain/corn market ~ de desfacere .unofficial/outside market.{la preturi mai ridicaie.(fin.international market ~ interna .global/mass market ~ imobiliara .real estate market ~ imperfecta .open market ~ externa .intemal/home/dome market ~ ipotecara .shrinking market ~ inchisa .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .{piatd pe care sunt tran. {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.black/underground market ~ neoHciala .depressed? sagging/down market.institutional market ~.(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market . {bur.external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .national market ~ neagra .

) one-sided/-way market ~ specifica .(bur.t.glutted market ~ tertiara . 1. (de cdtre grevisti.(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta .foreign exchange market ~ valutara la termen .stringent/ limited market.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.weak market ~ specializata . to lose pierdere s. to lose.(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin. loss.(prin incdicarea unui contract) forfeit. ocazia etc.) complete markets ~ consolidate geografic .(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba . (bani prin investitii nerentabile) to sink 3.f. (pagiibd) damage ~ a navlului .) to miss.to raid into the market pichet^.(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic .(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept .) narrow/thin market ~ secundara .) overbought market ~ supraincarcata .i.(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .f. forfeiture -' accidentals .n. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .to make a market a provoca panica pe ~ .speculative market ~ spot/a disponibilului .single market ~ valutara .forward exchange market piete complete . (trenul.additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .accidental damage ~ aditionala .(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue . (drept'ul la) to forfeit v.T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila . picket ~ de greva — strike picket pichetare s. (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. (pe care unui sail mai imilti.board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v. (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea ./i. fie pentru cumpdrare) (bur. waste. (timpiil) to waste 2.steady market ~ supraevaluata .(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss . wastage. demonstranti) picketing picior s. (la jocuri de noroc) to gamble away 4.market overt ^ restransa/Iimitata .specific market ~ speculative .target market ~ unica .

(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin.) pilferage ~ de exploatare . cellar.net loss ~ partiala .windfall losses ~ prin credite neperformante .storage losses ~ neasteptate . vault .) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere . part.maritime loss ~ pe ultimul an .) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .(asig.(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela . mar.(as ig.f.) translation loss ~ deliberata/intentionata . mar. mar.) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat .) partial loss ~ pe hartie .(.« timpul transportului) (asig. 1.) lost or not lost piesa s. (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an.(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate . ~ naturala/inerenta .total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig. mar. (specimens specimen.leakage loss. mar/a) (asig.(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta .severe/heavy loss.(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .258 ~ de bani .) general average loss ~ in avaria particulars . lost ~ sau nepierdut .natural wastage ~ nerecuperabila .(asig. loss due to leakage .cred^i losses ~ succesive .(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila .f.) particular average loss ~ mare/grava .weight loss ~ de translatie .f.(despre nava.) constructive/presumptive total loss ~ totala reala . mar. prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .operating losses ~ la depozitare .(asig.succeeding losses pierdut adj.(asig.reala . (exemplar) copy 3.(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig.f.loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca . fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s. practical de fisc pentru o societatc falimentard.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare . (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s. piece 2.wearing part pinta s.

to limit plaja s. planning ~ a productiei .n. {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit.credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit .cadastral survey ~ cincinal .) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan .occupational pension scheme ~ de personal .t. scheme.staffing schedule ~ de perspective .five-year plan ~ de activitati zilnice .contributory pension scheme ~ de pensionare .general plan/outline.redemption table ~ de amplasare . design.t. {interval intre doua mdsuri.) cargo plan. to plan.f.(cargoplaii) (mar.planned unit development .de stimulare . 1. beach 2.strategic plan planifica v.bonded vaults plafon s.(a navei) deadweight plan ~ de invatamant .curriculum ~ de livrari . draft.de economii . plan.) capacity/tonnage plan ~ anual .PIV-PLA -.(mar.production planning ~ a sortimentului de produse product planning . asigiirdri de sdndtate etc.n.f.(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu .production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri .marketing plan ~ de pensii .long-term plan ~ de productie .(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional .annual/year-to-year plan ~ cadastral .(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v. schedule ~ al capacitatii de incarcare . (protect) project. pensii. loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .pension scheme ~ de pensii contributiv .debt ceiling ~ al preturilor . (program) program(me).) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala . draught.price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .vamala .de investitii .day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare .saving/thrift plan ~.investment plan. (a programa) to schedule planificare s. doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.schedule of delivery ~ de marketing . (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei . expenditure capital plan ~ de incarcare .(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii .(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.

spot cash ~ integrala .f.) career planning ~ bugetara .payment after delivery ~ efectuata .n. (a investi bani) to place.textile plant plasa v.) organization planning ~ a structurii profesionale .(man.260 ~ a structurii organizatorice .payment forward ~ contramandata .mortgage graduated payment ~ imediata in numerar . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal. (vdnzare) selling.(de titluri de valoare. forgei-y plata s.(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s. (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results . plant ~ furajera fodder plant '.f.advance payment-payment in advance ~ contra documente . investment ~ avantajos .overpayment ~ fractionata .payment in driblets ~ graduala a ipotecii . t. (a vinde) to sell plasament s.strategic planning plantatie s.short-term/'-dated investment ~ privat . defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor . to invest.industrial plant ~ textila .time wages ~ dupa livrare .f. (a imei datorii) discharge. to forge plastografie s.oil plant ~ tehnica/industriala . jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .f. pay.t. sale ~ de actiuni lipsite de valoare . sharepushing plastografia v.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .(mar. payment in full ~ in acord pe iard de inaintare .oleaginoasa .f.scheduling ~ centralizata .[in mina) yardage ~ in alimente .budgetary planning ~ calendaristica .(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .eligible investment ~ dezavantajos . plantation planta s.(bur. (investitie) placement. payment.full payment.truck system ~ a soldului .outward payment ~ excesiva . placement.central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .aggregate planning ~ strategics .paynient of balance ~ anticipata .family planning ~ globala .sinking ~ direct .advance paymeni. disbursement.paymeni against documents ~ contra ramburs .» sharehawking.payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua .(a personalului unei companii) (man.) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .

(un onorariu) to fee.quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii.J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay . to make up. payment in part. to defray.overdue/outstanding payment.payment in due course .(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra . ~ partiala .progress payment ~ restanta .pan/parti a) payment. payment in arrear .cash with order -.payment in cash.) stevedorage. (o datorie) to settle.payments received platforma s.cash against documents ~ in rate . stowage ~ in natura .. platform ~ de antrepozitare .to pay in advance.overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament . to discharge.periodical payments ~ preferentiale .drilling rig ~ de foraj marin .) transfer payments .in numerar la livrare . to clear.(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment. (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .trimestriala ..la tennenu.dirty money/pay .cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor . to pay ~ anticipat .) preferential payments ~ primite .warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment .? upra protest ~ pentru ore suplimentare .pentru antrepozitare .i.omaj etc. plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v.international payments ~ periodice . ajutoare de f. to pay. v.externe .(regulaf) to pay in .payment by instalments.PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire . to liquidate.la livrare . cashless payment ~ progresiva .(mar. to disburse.external payments ~ internationale .majora .l cuvenit .weekly payment ~ simbolica .(a unei cambii) payment for honour/'.(efectuate din averea unuifalif) (dr.payment in kind ~ in numerar .f. (a unei datorii) payment on account .pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila .pentru onoare/sub protest .(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .offshore drilling rig placuta s.payment by transfer. to prepay ~ cotizatii . {SUA) time pa^Tnent .delivery on payment .saptamanala .f.warehouse storage area ~ de foraj .

addition.payable on presentation ~ la purtator .window envelope ~ cu salariul .to pay in full. vineyard politica s. pleading plenar adj.f. stamp ~ de titlu .m.to pay by cheque ~ sub . winegrower./i. pentru a actiona asupra masei mor.to pay damages ~ integral .standard of iii^ policy ~ a ocuparii .to pay out ~ la livrare .ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.m.demand policy ~ a nivelului de trai .262 PLA-POL ~ daune/despagubiri . to cash ~ in rate .(tarif.f. prospectus.payable by instalments ~ la cerere . plenipotentiary pliant s. valoare) to underpay platibil adj.(in numerar.(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s .payable at sight ~ prin andosare .(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^.m.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.n.payable in advance ~ in numerar fara reducere .to pay by instalments ~ in rate mici .n. envelope ~ cu fereastra .payable as per endorsement platit adj. (salarii) to tmck ~ in numerar . to pay off ~ in cont curent . (despre sedinte.f. full ~ si la marca .surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise .to pay up ~ peste .to pay in kind.f.absolute surplus value ~ relativa . payer pledoarie s. vintner podgorie s. (dr. adundri) plenary plenipotentiar adj.to pay on account ~ in natura .prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator . surplus value ~ absoluta .payable on demand ~ la livrare .payable at maturity ~ la vedere . (la cerere) callable ~ cu anticipate .to pay(in) cash.relative surplus value plutocratic s. extra. payable.payable to bearer ~ la scadenta . folder plic s.) plea. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.to pay in ~ in contui datoriei .payable net cash ~ in rate . ploughman plus^. viniculturist. plutocracy poanson s.payable on delivery ~ la ordin .(tarif.f.cash shorts and overs plusvaloare s. (ca sistem) politics politica liberului schimb .n. to pay/to put down.payable to order ~ la prezentare . paid ~ anticipat .) cash-and-carry platitor s.free-trade policy ~ pietei deschise .(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii .(corn. valoare} to overpay ~ prin cec . surplus ~ de casa .(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central.to pay on delivery ~ la timp . policy.

de marketing .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .antitrust policy .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .pricing policy ~ de relansare .internal/home policy ~ monetara .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .industrial policy ~ inflationista .austerity policy ~ de creditare a bancii . 1.supply-side policy ~ agresiva de vanzari .collective policy .economic policy.marketing policy .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .budgetary policy ~ comerciala . {de asigurare} policy ~ de asigurare .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .f. disinflationary policy ~ economica .dividend policy ~ de expectativa .aggressive sales policy ~ agricola .policy of retrenchment ~ de stabilizare .policy of deflation.monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .insurance policy.foreign policy ~ fiscala .de venituri . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului . (cambie) bill of exchange 2.(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.investment policy -.de mediu .de preturi .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .(politico comerciala) wait-and-see policy . inflationary policy ~ interna .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .household policy ~ de asigurare a navei .anti-inflation policy ~ antitrust .income policy ~ deflationists .hull policy ~ de asigurare colectiva .fiscal policy ~ industrials .tariff policy polita s.agricultural policy ~ antiinflationista .environmental policy ~ de personal .bugetara . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .stabilization policy .de austeritate .trade policy ~ concurentiala .policy of inflation. (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .

standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig.) traveller's policy ~ de asigurare de viata .) block policy ~ de asigurare limitata .(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune . consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy.open policy/cover ~ de asigurare evaluata .marine pollution pomana s.river pollution ~ marina .f. functie de modi/lean Ie intervenite ir. policy proof of interest ~ de reasigurare . pollution ~ a apei .(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare .t. riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala .f.'.without-profits policy ~ de asigurare deschisa .marine insurance policy. mar.{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.(asig. underwriter's policy ~ de asigurare mixta .water pollution ~ cronica . floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy. duratd) chronic pollution ~ fluviala .time policy ~ de asigurare pe voiaj .named policy ~ de asigurare pe termen . mar. fruit-growing .(care r.(repetatd si de hingi. alms.(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v.all-risks policy ~ de asigurare in bloc. voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale . charity.u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata .(cauzatd de tin accident major) business interruption policy.(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima .(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip . care primele sunt revizuite periodic ir. (pentru mai multe voiaje) (asig. (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor . running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor . policy of reinsurance ~ mixta . impotriva furtului etc.) honour/wager/gaming policy. handout pomicol adj.mixed policy ~ de asigurare neevaluata .medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor . mar.fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii .) valued policy ~ de asigurare flotanta .(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy.{:r.reinsurance policy. mar. to pollute poluare s.

active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta . (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda .f. booking.faulty tallying ~ la descarcare .port of delivery ~ de marfuri .i. pomp.cargo port ~ de minereu . harbour.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala . (in forma fie confidentiala la bursd. to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire . (marfuri) to tally v.port of distress/ necessity/refage ~ de sosire .port of call ~ de expediere . clocking. orchardist pomicultura s. to tally.PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s.shipbuilding port ~ de andocare .t. sequestration populatie s. to book. cursele de cai etc.lake port ~ de livrare .floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa .n. funeral furnishers pont s. to clock.ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri .) tip.port of arrival/entry ~ de transbordare . population ~ activa .outer harbour/port . ceremony pompe funebre .discharging port ~ de destinatie . pump 2.m.f.canal harbour/port ~ de descarcare .refinery port ~ cu santier naval .passenger terminal ~ de plecare . tallyman popas s.resident population ~ totala total population port s.port ofadjudication ~ exterior .tally of discharge ~ la incarcare . (de marfuri) tally.bunkering/fueling port ~ de canal .(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import .continental port ~ cu maree .(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal .open harbour/port.rn. fruit grower/farmer.f. sailing port ~ de refugiu . (ban) inn popri v. (de marfuri) tally clerk/keeper. 1.n. garnishment. hint.t.equipped port ~ cu rafinarie .transshipment port ~ de tranzit . (de prezenta) time clerk/keeper.port of departure. fruit growing/farming pompa s.n.tally of loading pontator s. cue ponta v.dock harbour/port ~ de buncherare . port ~ aglomerat .(tin salariat} to book in pontaj s. to distrain.transit port ~ deschis .congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental . to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s.f. tallying ~ defectuos .undertaking.lading/loading/ shipping port ~ de lacuri .port of entry ~ de incarcare .n.

to property in smb.occupancy ".266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial . to possess..n.. (ca most eni tor e'.bulk maize poseda v.(propiictciie . to QW! define) to hold posesie .1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara .industrial port ~ interior .t.c occupancy a da m ~ .precarious tenure .n. owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit ..maritime port.seasonal port . (mijioace) means. ~ de revocare .river harbour/port ~ nuvio-maritim .s-.backlog/ stock of orders .terminal port ~.precara .oil harbour/port ~ sezonier .(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .n.f.fishing/fishery harbour ~ petrolier .} wallet portofoliu s.n' .asset portfolio ~ de comenzi neonorate .de active . arer.dere al operam} safe port ~ terminus .mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant . port. O\\"GC tenure.. (shijba)]ob . post.foreign (trade) zone ~ maritim . appointrr.sigur -.m. 1./. fara a schimba sn^sa de undo iff.n.f.) efficient portfolio porto-franco s. free port/zone portuar adj. (resurse) resourca? ..actual possession ~ incorporala . (pentru bancnote.pe termen nelim'tat .(de pe frontiera eficientei) (fin. maize. callability ~ de schimb . place.cardholder posibilitate s.agresiv . porumb s. carti de credit etc. la un pret speci^-cait.to take possession of a pune pe cineva in ~ .port of entry portabilitate s. (delmere) hokling --' de fapt .investment portfolio ~ de piata .m.to give possession of a lua in ~ . sea harbour/port ~ pescaresc . Indian (SUA) corn ~ in vrae . to repossess posesor s.) portfolio ".inland/inner port ~ liber . harbour.exchangeability post s.perpetu.' possession..risk portfolio ~ eficient .temporara — (inchiriere. possibility 2 M.(din punctui de ve.lawful possession . j inainte de maturitate) call fefians. (fin.river-maritime port ~ industrial ..c »1 institute a intra in posesia . vor pfinn beneficiile) portability portofe! s.Eegirinia .vamal .(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri .de investitii . possessor.to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ . (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca.(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare.to possession of.

m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur. n. util) useful. post. status.market potential ~ de productie . (uzantd) practice.inland mail ~ rapida .) technical position practic adj. numdru! de titluri ale aceleiasi societati.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . (aplicat) applied 2.n.) synthetic position ~ sociala .) accruals postdata v. practical. post.electronic mail ~ interna .f. 1.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s.air mail ~ electronica . to practise.t. (metoda) practice.sales potential ~ de viitor .unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags. threshold ~ de rentabilitate .vacant post/job. (oficiu) post office ~ aeriana . [stare.) short position/ covering ~ pe piata .cele care . (sociala) standing. potential ~ al pietei .(cont. site 3.. (despre o persoana) practical (-minded). paste restante.social standing.. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor. (SUA) (care ot) general delivery postal adj.t. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare . skilled practica v. probationer. po§ta s. to put into practice. sold al limit cont. condition ~ tehnica .part-time job ~ liber/vacant . trade practice ~ de navigatie . poster post-restant s. practice.m. to employ ~ o profesie .) creditor position ~ descoperita .. (ampla-sament) situation.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile.f.n. load.n.navigational/sailing practice ~ in productie .(ydnzare fdrd aco-perire) (bur. position 2. (greutate) weight ~ a datoriei . to backdate.prospective potential ~ economic . (afolosi) to use. iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare .economic potential povara s. usage.(cont.f.full-time job ~ cu norma partiala . method ~ comerciala commercialism. \. (folositor. (priceput) experienced.plant practice practici comerciale neloiale . (stagiar) improver practica s. use.productive potential ~ de vanzare . (corespondentd) mail. to date forward poster s. in cadrid iinm portofoliu de titluri. s.to practise a profession practicant s. matter--of-fact. vacancy ~ liber temporar . status. condition 4.express mail potential adj.casual vacancy posturi tranzitorii . to postdate. postal. burden. mail.f.

(in constructii} prefabricated part.) cash breakeven point . discharging overside ~ priii t'ransbordare .-y '•"' tran. to prefabricate prefabricat adj.(mar.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco . board . to deliver. previous.prompt delivery ~ in minus .din costurile fixe) (fin.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala .poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail. precast unit preferential adj.2.landed predispozitie s.(fata de documente!^ df trafiSpof •t) ..a week's notice a da im ~ .consumer preference ~ frauduloasa . (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj. previous.t. (a incredinta) to commit.) delivery •~v. 1. delivered ~ 111 ininus . precontract preda v. preceding preambala v.) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1.) o^.f.f.(mar.deiive.accident-prone preemptiune s.short delivery '.exacta .shon.f. precapitalistic precedent adj. (incredintare) commitment. (remitere) consignment.(tendmia unei societal.express delivury predat adj.(mar.) preemption prefabrica v.268 nu reprezintd iefire de immerar .'sfer ~ urgenta . preferential.f.free delivery ~ imediata . handing over.t. n.'ers-A delive"y.(mar.. in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.(fata de documenreie it' transport) . (previous) notice.(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate ./. (din beton) precast s.to give notice precapitalist adj. entrusting with ~ altei nave .misdelivery ~. preference ~ a consumatorilor . (la) predisposed inclined to ~ la accidente .) alongside delivery strategic predisposition predispus adj. to hand over. prior precontract s. predisposino-propensity ~ strategical . (dr.actual delivery ~ eronata/gresita . delivery. (a remite) to consign. . de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului .warning for discharge ~ de o saptamana .de saracie .f.Tntarziata .to break even prajiisa s. pole. ~ franco -. preferred preferinta s. (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch.) management threshold ~ diferential . to entrust with predare s.n. to prepack preaviz .o'verdue delivery ~ la bordu! navei .right and true deliver).'.customary delivery ~ de la bord .(price platd efecfuata de cdtre un debitor. warning ~ de concediere .i.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.

to process.desk training prejudicia v. to prejudice.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v.la locul de munca -job training ~ teoretica .} warehousing ~ ferma . totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. (afaceri.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr.n. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption.to do a prejudice/an injury preleva v.} to take over ~ un rise . (pagiibd} damage. (a lezd) to injure prejudiciu s.f. datorii etc. (a amdna} to delay prelungire s. (viza. (a unui termen) prolongation. processing.f. (a reinnoi} to renew.to succed to a business ~ o functie . (a uzind) to tool prelucrare s.} takeover.} continuation.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren .) fraudulent preference ~ pentru lichiditati . (de afaceri.f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii .integrated data processing prelungi v.automatic data processing ~ integrata a datelor .training within industry.in grup .multistage sampling ~ de mostre pe grupuri .t. to be prejudicial/detrimental to. datorii etc.t. (mecanic} to machine. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur. (moral} injury a cauza un ~ . prejudice. to work.t.(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur. (dr. loss.t.f. m-house training '. detriment. (dr. (a . (un termen} to prolong.group training .} to continue. to take samples prelevare s. la un anumit pret. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre .to take an office preia. (uzinare) tooling ~ automata a datelor .[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s. valabilitatea} to extend. combination ~ a controlului asupra unei societati . (absorbtie. disadvantage.to assume/to take a risk preluare s.to jump a claim ~ o afacere/firma .random sampling ~ de mostre in trepte . (mostre) to sample. (mecanica) machining.f.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila .cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v.t.

n.contract price ~ convenabil .market price ~ al zilei . (distinctie. (cerdnd bani) to dun prescriptie s.(bur.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus .n. (amdnare) delay ~ a unei cambii . (cheltuiald) charge. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual . recompensa) reward. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s.duty-paid price ~ cerut . freight rate ~ al pietei . direction.) bear run ~ a speculantilor a la hausse .to claim damages pret s. chairmanship pretentie s.m. bonus. (tarif) rate ~ ajustabil .sliding scale price ~ al biletului dus-intors . (la salariu) premium. a zori) to urge.t. to claim.inventory pressure ~ fiscala . president. bounty presa v.technical specifications presiune s.extension of a credit premia v. (rasplatd.claim for damage ~ nefondata .fair/reasonable price vizei.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit .charter money/rate.) bull run ~ a stocurilor de marfuri . claim.f.(bur. (dr. titlu etc. (a indemna.f. (cost) cost.) prescription ~ achizitiva/pozitiva . specification 2. presidency. (a cere) to require ~ despagubiri .) landed price ~ al navlului .) duress ~ a cererii .bad claim ~ rezonabila .270 PRE-PRE prestari de servicii .pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse .t. (la salariii un functionar etc.) to give/to award a bonus to premiu s. a recompensa) to reward.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice . to award a prize to. carrying out . (a rdspldti.(mar.charm price ~ brut .) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva .fair claim pretinde v.(dr.f.price asked. (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr. a valabiUtdtii) extension. pressure 2. (nelegald.single fare ~ al marfii la descarcare .) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr. demand price. 1.t. 1.f. al unui comitet. (reinnoire) renewal. demand. price.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr. nefondatd) exaction ~ de despagubire . prize.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s.day's price ~ atractiv .) award. (al unei adundri.f.providing services presedinte s. regulation.

total cost ~ de cost uniform .blanket/flat price ~ global/forfetar . lump sum price .invoice price fix/stabil .de emisiune ~ {a titluriior) issue price . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.basis price ~ de catalog .export price ~ de fabrica . net cost ~ de cost antecalculat .PRE-PRE PRE-PRE 271 .flat cost ~ de cumparare .dumping price ".manufacturer's price .single cost ~ de cost total .knockout price ~ efectiv .factory/prime/ first cost ~ de inventar . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .(de tranzactionare a actiunilor) (bur.de echilibru .discount price ~ cu ridicata .wholesale price ~ curent .stocktaking price ~ de livrare .monopoly price ~ de oferta .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .) actual price ~ exorbitant .(.(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .convenit/stabilit .force account rate .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .precalculated cost price ~ de cost brut .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .hedonic .informative price .(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.book/accounting cost ~ de cost efectiv .cu amanuntui recomandat .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .retail price ~.racking/unreasonable price ~ facturat .cost price.administered price ~ informativ .selling price ~ derizoriu .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .) offering price ~ de producator .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .actual/real cost ~ de cost integral .subscription price ~ de soc/reclama .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .de exercitiu .) exercise/strike price ~ de export .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie . la un pret specificat.purchase price ~ de dumping .catalogue/list price ~ de conversie .supply price.de rascumparare .sale/bargain price ~ de subscriptie .gross cost ~ de cost contabil .de revocare .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .overall cost.(a titluriior de valoare.agreed price ~ cu amanuntui .equilibrium price '.cash price ~ cu reducere/rabat .

hire-purchase price ~ .net price ~ nominal .rising price ~ incarcat/exagerat .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.umbra .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .plafon .forward price ~ liber/nefixat .(la Ucitatie) starting/reserve price.) close price ~ suplimentar .ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .tinta .support subsidized price ~ tarifar/de referinta .open price ~ liber de piata . permis de o lege) maximum price ~ mediu . tariff/scale rate ~ .) opening price ~ la incarcarea in vagoane .breakeven price ~ la termen . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .loaded price ~ la deschidere .prohibitive price ~ putin scazut .(la Ucitatie) bid (price).(dupd inchiderea bursei) after-hours price.(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.) transfer price ~ in antrepozitele vamale .unit price pretui eel mai bun/avantajos .low price ~ special .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .inclusive terms ~ in crestere .nominal price ~ oferit .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat .inclusive price ~ .) shadow price ~ unic . cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.tariff scheduled price.special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.(bur. bidding. (SUA) upset price ~ integral . i best price ~ eel mai scazut .marked price ~ mare/ridicat .{bur.(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .floor price.flat price ~ unitar .free market price ~ -limita/-prag .price on rail ~ la tnchidere .high price ~ maximal .bottom price .(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .(bur.(stabilit de guvern.average/mean price ~ minimal . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .full price ~ intern/de transfer .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .

to foresee.) first come.first mortgage ~ prima .world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator . (dr. to value. to forecast 2. (gratificaiie. (prin. referinte. rater. estimator.) first-half year ~ sosit. presumptive prezumptie s.t.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur. presentation.(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare .f..) presumption ~ absoluta .f.m.(asig.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar . to display.statutory meeting ~ ipoteca .t. (explicatii.) first call primul esalon de conducere . first out . to present: (a oferi) to offer. adj.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare .) to furnish.f. primul operat .t.(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v.i.to deliver credentials ~ un cec spre incasare .to set a low value on pretuitor s. (evahiator) valuer. gratuity. to chair v.) outlook prezenta v. (a stipula) to stipulate. to estimate. appraiser prevedea v. cont. bonificatie) bonus.t. servicii) tender. to provide.seller's prices ~ sezoniere .(speci-fice unui post) (man. (a cursului actiunilor) (bur.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat. to preside at/over. (oferta pentru furn izarea de marfuri. contract) to covenant.f. to appraise ~ la . first prima adunare generala a actionarilor . sosirii) (mar.market averages ~ mondiale . (cu fonduri) to furnish. {in bugef) to budget previziune s. (prognozd) forecast. display ~ a sarcinilor si a cerintelor .(navele sunt operate in ordinea. (expiiiiere) exhibition.(bur.semestru . (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact .(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata . to be in/to take the chair prezumat adj. dm raporf) to make. (oferta) offer.presumption of fact ~ legala . (a da) to give.seasonal prices pretui v.) first in.to submit a plan for approval prezentare s.to set the price/value at ~ putin .) prices afloat ~ diferentiale . probe etc..) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama . (estimaf) constructive prezumptiv adj.(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.presumption of law prim num. premium. first served prima s. primul iesit .conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt . (subventie . to valuate.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar. (a expune) to exhibit. 1.

dispatch money ~ de eficienta .premium pay. pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .) risk premium ~ de rise de piata . extra/loaded premium.(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .redemption premium ~ de reinnoire .) marketability premium ~ de optiune .export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.(bur.premium on an issue/on shares ~ de export .(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara . town/city hall .(asig.(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.) deferred premium ~ globala .time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .production bonus ~ de rascumparare .274 guvernamentala acordald agriculturii.(as ig. surcharge primarie s. unor sectoare industriale.(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .) premium for the put ~ in actiuni . a cimentului etc. incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .) additional.(bur.(fin) market risk premium ~ de stimulare .(mar.insurance premium ~ de celeritate .share bonus ~ in numerar .(asig.) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .) gross premium ~ integrals ~ (asig.) premium for the call ~ esalonata .f.efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .cash bonus ~ necastigata .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .

receipt on account principal adj.(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare . (de un drept. principle principiul exceptiei . mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. \.{management prin eliminare. leading principiu s.t. (dovada) proof. private. (mostrd) sample. personal privatiza v. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s.(dreptui unui individ. 1. (de) to deprieve (of) 2. control 2. to get.f. receiving.f. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei .f.f.management buy-in privilegiat adj. priority ~ a ofertei . \.) conversion privilege ~ de emisiune . test. asigurat in grup. main. a unei firme etc. so. evidence ~ de accept .) to foreclose privare s.n. preference. deprivation 2.{dr. control) verification. (verificare. foreclosure privat adj.) charter ~ de conversie .n.') incapacitation. to accept primire s. 1.first refusal ~ la descarcare .(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s. preferential.t.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment . (incercare) trial. preferred privilegiu s.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . to privatize privatizare s.unloading priority priva v. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. receipt ~ in cont .(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate . reception. (a metalelor) assay.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata .(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr.t.PR1-PRO 275 primi v. principal. proof. specimen 3. chief. preferential/preferred claim 2. o capacitate legala) (dr. privilege. to receive.issue power ~ de plata anticipate .control test .f. (de un drept/o capacitate legala) (dr. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta .

feasibility test ~ de lucru .f.n.(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare . case ~ tehnologic .(dr.acceptance delivery test ~ la cumparare .purchase trial ~ la scara naturala . yielding. procedure.m. (bani) to raise. flow .economic . process 2. proceeding.heavy percentage procentaj s. rate (per cent) ~ al impunerii . procura v. proceeding.industrial run ~ penal .-verbal . spectacole. (tnandatar) procurator.n.industrial .) proof by witness problema s. case. (dr.to be at law with smb. (la) to proceed (to). practice ~ de arbitraj .(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1. percentage proces s. to find procurator s.average sample ~ testimonials . (chesfiiine) matter. 1.n. procuration. warrant/warranty of attorney. (civil) (law) suit.(official) report. method procedura s. (penan criminal trial ~ civil .to bring smb.i.criminal trial. .) action a: law.de receptie . power of attorney.production process . letter of attorney procuration. to obtain. (de jilrne. to bring/to enter an action against smb.f.acceptance test/trial ~ de predare .economic process . (obiect al wiei discutii.{a navel} delivery trial .. procedure.operating process. to get.procedure of customs procent s. to act.ci) sample of fabric/work ~ de omologare . proxy procura s.arbitration procedure ~ de faliment . trust deed/instrument ~ de administrare . productive s.trust for sale ~ speciala .special/particular power (of attorney) producator adj.n. problem.procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara .reject rate ~ ridicat .civil case.check/duplicate sample -~ medie . (law) suit ~ de daune . to obtain.de productie . producer.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate .t. record a fi in ~ cu cineva .m. to go on (to) procedeu s.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare . to institute/to take legal proceedings against smb. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v.f. producing. percentage.field experinient .xti1.damage suit ~ de identificare . question. proxy. manufacturer.-martor . to law.tax rate ~ de rebuturi . to procure.summary proceeding ~ vamala . a intenta un ~ cuiva .(in indiistria te. al unei con'troversc) issue ~ de fond . fusion process .substantive issue..

f. to manufacture 2.a muncii productivity of labour. dobdndd) to return. working efficiency ~ globala . productivity.industrial outpui/ production interna indigenous/home production .to mass-produce .flow/line production.t. to yield. gainful.maximum/peak/ultimate.physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ".market output ~ maxima .continuous flow production ~ in serie/masa .{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj. harvest ~ artizanala/la domiciliu . output.crop capacity. (o recolta} to yield ~ m serie . {agricola) yield.mass/quantity/serial production .in flux/pe banda .small-scale production ~ la hectar .(cerere sent cantitatea pre. to produce. production.output per man-shift productie s. 1.permanent output ~ de calitate superioara .'i'azuta} to overproduce .effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production . harvest ~ agricola . belt system of production ~ in flux continuu .average output ~ me§te$ugareasca .agricultural/farm production. {despre zacammte.PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual . tereiwrif pay.in serie mica/discontinua .hourly output/production .efectiva/reala .productivity of capital a capitalului fix .marginal cost producer ~ particular . yield production ~ -marfa .output per man-hour ~ pe om-schimb .quality production ~ de marfuri . outturn.g5obala .cottage production ~ continua . efficiency .individual producer ~ la costuri marginale .prea in'iilt fata de . payable productivitate s.private producer produce v.rated output ~ orara . manufacture.sub .peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora .pe handa rulanta . productive.a capitalului ./ capacity output ~ modulara .standard production.net production ~ nominala .gross/aggregate output ~ indirecta . repetitive manufacturing '.commodity production ~ de serie .(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala . efficient. (profit.(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .f.handicraft industry ~ neta .modular production ~ medie .to produce on the line ".

oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .batch production ~ pe om-ora .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .green product ~ farmaceutic .per capita output ~ pe loturi .(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .net national product ~ neperisabil . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.agricultural/farm produce ~ brut .n.marginal social product ~ social total .output per man-hour ~ pe om-schimb .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .faulty product ~ cu implicare puternica .synthetic product ~ social marginal .primary product.record output ~ redusa .gross domestic producr ~ intern net . (nefinisat) raw product ~ cu defect .gross national product ~ national net .daily output/production produs s.substitution product ~ ecologic .food products-foodstuffs ~ chimice .pharmaceutical ~ final . in general una singurd) throwaway ~ agricol .(a iinui an) vintage ~ zilnica .output per man-shift ~ potentials .(bunuri de consum mai scumpe.final/terminal product ~ inferior .weekly output/ production ~ secundara .crude product. (care se aruncd dupd mtrebuintare.potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .end product ~ finit .nonperishable product ~ oferit gratuit .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola . {artificial sail natural) product.reduced output ~ saptamanala .perishable product ~ principal/de baza .net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.by(e)-product ~ sintetic . (articol) article. celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods . {natural sail agricol) produce.social total product produse alimentare . (marfd) commodity.chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .

(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri.monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.') brown goods ~ de culoare portocalie . proceeds. hard goods .(titei.competitive profile ~ al consumatorilor .f. (din exploatare) trading profit ~ contabil .consumer nondurables -. pacurd.de fabricatie interna . undistributed profit/earnings. chargeable gain . occupation profesional adj. to profess.n. (vdndute ca material) soft goods profesa v.consumer durables. earnings.. precum articolele de vestimematie.taxable profit. profile ~ al clientelei .(profitui net) admitted profit .(bunuri de consu'n. return.) (SUA) goods in progress ~ iactate . professional. revenues ~ acumulat/nedistribuit .home products -'•' de folosinta imediata .book/accounting profit ~ de capital .economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil . retentions.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings. profit. inlocuite in ritm moderat) orange goods ~.(conf.. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie .disposable goods.n. gain.m. con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . vocation. vocational. clean/light oils ~ petroliere negre . handmade goods ~ petroliere albe/curate .customer profile ~ aE concurentei .f.(bunuri de consum.gross profit.textile goods. profession. to practice profesie s.(benzine. motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase . terebentme. earned surplus .de culoare rosie .(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man.) attributable profit ~ brut . molorina speciala) white products oil.(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile .de imica foiosinta . ielevizoare etc. after-tax profit ~ economic .de folosinta indelungata •. benefit. professionalism profesionist adj. v. unappropriated profit/earnings.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol . s.consumer profile profit s.admis .n. precum cele alimentare. professional profil s.dairy produce meste^ugaresti handiworks.(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase .PRO-PRO 279 ~ de culoare maro .i. occupational profesionalism s.atribuibil .

prohibitory prohibitie s. forecast ~ a fluxului de fonduri . beneficial.fund flow forecast ~ a profitului .draft budget.short-time working.t. fin./?.long-term/-range forecast ~ pe termen scurt .draft law..i. rewarding profitor adj.t.paper profit ~ suplimentar .f.profit forecast ~ a vanzarilor . prohibition proiect s. profitable. (politic) platform ~ al salariatilor .legal profit ~ net .broken time ~ de ree$alonare a ipotecii . remunerative.ont.technical progress progresiv adj. progress ~ continuu/sustinut . (orar) timetable. {de) to profit by. to yield a permite/a rezulta 1111 ~ . to prohibit.normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid . to ban prohibitiv adj.f.n.t.to be on short time programa v.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend . advantageous. before-tax profit ~ legal . project. gainful. to schedule progress.public bill ~ de lege financiara . to take advantage of.subcontract programme ~ flexibil de lucru . program(me).draft contract ~ de lege .n.trend forecast ~ economics . moneymaking.to bring in profit. lucrative.) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare .(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut . to program(me).flexibile working hours ~ redus de lucru . to forecast prognoza s.to drive benefit/ advantage from profita v.short-term/-range forecast program s.steady progress ~ economic .loan schedule ~ de mcarcare . scheme.quick returns ~ scriptic/teoretic . progressive prohibi v.net/clear profit ~ normal .economic forecast ~ pe termen lung . schedule. (de document) draft ~ de buget . (plan) schedule. profiteering s. profiteer prognoza v.to leave a profit a trage un ~ din .m. estimates o o J ~ de contract .280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes.draft articles .loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi . prohibitive.extra profit a aduce ~ . plan.(c. short day a lucra cu ~ redus . to plan. to trade on/upon profitabil adj.mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza .economic progress ~ tehnic . design. bill ~ de lege de interes public .personnel plan ~ de amortizare .discharging schedule ~ de e$alonare a creditului .

undivided property ~ industrials .real estate/property.corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara .land(ed) property.tehnic . owner.n. football pool/coupons pronunta v. (in grad.reputed owner/ proprietor ~ riveran -.) to promote.fee. to proletarianize promoter s. (initiative. to project. heir land ~ funciara . immo.f. to enact pronosport s.landowner ~ prezumtiv . promotional promova v. to plan proiectant s. infunctie) to raise promovare s.personality promotion promulga v.(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple.f. proportion. able property. property. (interese) to advance.(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei . calitate) property. possessor. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii .absentee ownership ~ abandonata pe mare . (trdsdturd. ratio. holder. promoter promotional adj.) industrial property . immovables ~ inalienabila .(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci .t.storekeeper ~ de nava . promotion ~ a reactiei directe .. s.'.sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati . to deliver propasi v.wharfinger ~ de magazin .severally.chief designer proletar adj. to design.technical design proiecta v. proletariat proletariza v. proletarian proletariat s.riparian ~ unic .resource owner ~ de ziar . o marcd etc. proprietor.t. planner. (intens un produs. estate ~ funciara absoluta . to thrive proportie s.(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara .t.absolute ownership ~ comuna .PRO-PRO 281 . several property ~ indiviza .berth owner ~ de resurse . percentage proportional adj.) to boost 2. draftsman ~ -sef. mdrcilor etc. to prosper.sole owner/proprietor proprietate s. quality ~ a unui absenteist .m. proportional proprietar s. 1.derelict ~ absoluta . detinere) ownership 2.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista .cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts . freehold ~ funciara limitata . (posesiune.m. to promulgate.m.f. interese etc.n. realty.(SUA) publisher ~ funciar ..t.t.shipowner ~ de nava de linie . designer.(asupra brevetelor.cooperative property ~ corporala .mortmain ~ individuala/nesolidara . (o sentintd) to pass. to flourish.m. 1.brand promotion ~ a vanzarilor .

protectionism ~ administrativ .(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social .industrial action ~ pentru neacceptare .f.process/ processing properties prospect s. thrivingness protectie s.n. 1. to prosper.n.(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata .public/state ownership.i.n. (a sprijini) to support.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s. ownership without usufruct ~ obsteasca .282 PRO-PRO ~ intelectuala . {adept al protectionismului) protectionist proteja v.unassessed property ~ nuda . clear estate ~ mobiliara .t. (brosurd) leaflet ~ de emisiune . tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances.f.m. prospectus. personalty ~ necorporala . protective s.labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .bare ownership.life estate ~ publica/de stat .intellectual property ~ ipotecata .environment protection ~ contra accidentelor . a unui spatiu} sit-in . protection protectia muncii .embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata . (o Industrie.(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor. letting.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj. formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar .issue prospectus prosper adj.leasehold (property).(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum. un sector economic) to safeguard protest s. mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp. prosperous.(cu ocuparea unui local. norme sanitare etc.employment protection ~ a mediului .collective ownership/ property ~ ocupata temporar .tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina .tail male proprietati tehnologice .private ownership/property ~ pe viata . (cambiaH protest ~ de munca . to flourish.incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa . to thrive prosperitate s. public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina . thriving prospera v. to protect. protest 2. prosperity. flourishing.accident prevention ~ prin brevetare .personal estate/property.(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata . m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar .

point 2.n. (/oc) point.poster advertising promotionala promotional advertising . psychographics psihologie s.(reclamd pentru tin produs.f. spot ~ comercial . place. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s.f.f.comparative advertising ~ comuna/colectiva . provisional.sightseeing spot. (periodicd) periodical.(fin.national advertising ~ persuasiva .t. to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar . (impotriva) to protest (against) v.informative advertising ~ institution ala .) prudence psihografie s.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica . publication. provision.n.f. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s.f. to publish.loan loss provision provizoriu adj. (revista) magazine ~ bihmara . advertising ~ combativa . s. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals . public.f.i. (o cambie) to protest ~ o cambie .persuasive advertising ~ primara . public..t.subliminala .business-to-business advertising ~ informativa . publicity. fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere .to have a bill protested prototip s. store. {de stat} public.n. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ .to get in provisions provizion s. {aiidienta) audience ~ captiv .subliminal advertising punct s. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite . post.) import gold/specie point .{a unei firme. n. prototype provizie s.trading post ~ critic al rentabilitatii .. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont. (articol.fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa . to issue.ethical advertising ~ industrials .digest publicitate s. showplace ~ de aur la import .(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare .breakeven point ~ de atractie turistica . 1. industrial psychology public adj. {de pe ordinea de zi) item 3.combative advertising ~ comparativa . temporary prudenta s. state.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v.PRO-PUN 283 protesta v.to protest a bill of exchange.f. paragraj) item.

(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .executive authority ~ fiscala .284 PUN-PUT ~ de baza . scoring ~ de bonitate .(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .delivery point ~ electronic de vanzare -.) issue of law ~ litigios de fapt .monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .electronic point of sale ~ in litigiu . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin./ 1.money purchasing power .m.points at issue ~ pe ordinea de zi .spokesman putere .customs house puncte de aur .(sub care reduccrea tarifelor v.de monopol .) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .(dr.(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.) gold/specie points ~ in discutie .credit scoring purtator s.(dr.s'.(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .litigios de drept .items on the agenda punctaj s.(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .n.umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal . power 2.) issue -.(dr. authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor . bearer ~ de cuvant .

t. industry randament s. raid raidul din zori .tax refunding integrala 5a scadenta . dintr-nn registru) to strike off.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! . defrayment.) yield magazin) department ~ de solduri .R rabat s. to refund. allowance. branch ~ de afaceri .industrial branch. (rambursare) reimbursement.economic branch ~ industriala .n.(la un mare magazin) contract department . outturn.f. to repay. defrayable. efficiency. (o datorie. \. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage. (amortizare) redemption ~ a unui impozit . to refine rafinarie s. (fin. repayable. (plata) payment rambursa v. branching ~ limitata . (amortizabil) redeemable rambursare s.f. stage.n. repayment 2.line of branch ~ economica .to disbar radiat adj.f.petroleum/oil refinery raid s.cash discount ~ de sfar§it de an .t. {din registrul de comert) defunct rafina v. (cheltuieli) to defray. (a amortiza) to redeem rambursabil adj.end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. reimbursement.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. 1. repayment. ramp.n. o ipotecd) to cancel. to reimburse.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar . district 2. output.weight allowance ~ la navlu .) aggregate rebate ~ la cantitate .) dawn raid raion s. refunding.t.(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s.bargain basement/counter ~ de vanzare angro .loading ramp/stage ramura s. discount.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s. (a chelluielilor) defrayal. to cross off. return.n. (de pe o listd.quantity discount/ rebate.freight rebate radia v.f.n. (a sterge) to erase. 1. to pay back. (intr-un ramburs s. to discharge ~ din barou . volume discount/rebate ~ la greutate . to remove 2. refinery ~ de petrol .f. rebate. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . reimbursable. reduction (in price) ~ comercial .

(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui . connection 2.cost . 1. rank.return on capital.capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei . efficiency of capital ~ al castigului de capital .) asset turnover ~ al actiunilor .(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .rated output ~ pana la maturitate .(indicele de profilabilitate'} benefit .(fin.cost efficiency ~ al profitului .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s. (dare de seamd) report. (proportie) ratio 3.(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza .cost ratio ~ bimetalic .(fin. 1.) average yield ~ net .annual return.peak efficiency ~ mediu .yield on investment ~ al pretului de cost .(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului .} gross yield ~ bun . position.(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni .) fair yield ~ curent .(fin.(fin.(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .bond yield ~ al unui titlu de valoare . yield to maturity ~ pana la revocare .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.(fin. account.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat . status 2. (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .economic efficiency ~ efectiv .) net yield ~ nominal .marginal efficiency of investment ~ maxim .) basic yield ~ economic . final accounts ~ beneficiu . (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .) effective yield ~ invariabil .n.(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.n. (relatie) relation.national accounts ~ al cenzorilor .(fin.return on shares ~ al capitalului . statement ~ al bugetului de stat .286 RAN-RAP ~ al activelor .mortgage priority raport s.

end-of-day report raportui capital propriu .growth rate.appraisal report ~ de expertiza .. ratio ~ a absenteismului .survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.(asig.cargo damage report ~ de cheltuieli .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .lending ratio ~ financiar .business connections/intercourse/relationship ~ juridice . exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .debt-equity ratio "•• investitie .m.credit report ~ de evaluare .legal relationship a trece in raport .to enter on the record • -t n + TTey raportor s.{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.work report ~ de afaceri . rapporteurs--^'' rata s.RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat . pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .valoare contabila .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .situation report ~ de audit .(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.statement of expenses ~ de conversie . (fortei de muncd.{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont. corn.) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor . procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .operating ratio ~ dintre depozite §i credite .audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .condensed report ~ confidential . rate of interest .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .interest rate.) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig. 1.(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei .active fixe . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .productie .confidential report ~ de activitate . instalment^.) turnover ratio ~ a cre^terii .capital propriu .capital-output ratio ~ valoare de piata . rate.f.(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .

(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .) acid test ratio.(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .rate of surplus value ~ a profitului .(raportui active lichide .(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .. oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin. quick asset ratio ~ contabila a profitului .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.) capitalization rate ~ de concentrare .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .) hedge ratio ~ de capital .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .rate of profit.(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.) current ratio ~ a lichiditatii monetare .prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor . fin.bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.unemployment rate ~ a testului acid .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .

nominal interest rate ~ -pivot .) debt ratio ~ de lichiditate . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont . in raport cu ECU) central rate . rate of exchange.natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin.average interest rate ~ minima a dobanzii . in pasivul bilantului unei societati.floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica . parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.legal interest rate ~ lombarda .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.(relalie care pune in evidentd.(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .effective rate of interest ~ fara rise .(fin. (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .human capital rate of return ~ de retentie .{mar.(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .) risk-free rate ~ fixa de schimb .exchange rate.fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .private rate of discount ~ nominala a dobanzii .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.pret . tax rate ~ de tndatorare .(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate. (intr-o fuziune.) historical rate of return ~ legala a dobanzii .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .) reserve ratio ~ de schimb .) nonconference rate ~ de participare .(de piatd al unei actiuni) dividend .price ratio ~ efectiva a dobanzii .) participation rate ~ de plata a dividendelor .

trade war ~ economic .annual percentage rate ~ procentuala anualizata . to allowance rascoala s.real rate of interest ratifica v. to redeem.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes.) several liability ~ integrals . effective ~ $i valabil . contraargumente etc.) fight reaction real adj. reaction ~ de cedare/plecare . to rationalize.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni .f. (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s. (la licitatie) to buy in. ration. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back.f responsibility. (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile .daily ration/allowance rationaliza v. to confirm rating s.bond redemption raspundere s. repurchase.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate.290 RAT-REA ~ procentuala anuala . answerable/accountable (for).) secondary liability ~ individuala .f. war ~ al preturilor .(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .(dr. liability ~ conditionata/secundara .(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj.t. redemption. to repurchase.n. mar.) single liability raspunderi reciproce .primary liability ~ solidara §i individuala .annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .redemption of mortgage ~ de actiuni . allowance ~ redusa .) joint and several liability ~ unica .n. actual.short ration/allowance ~ zilnica .(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante . to approve.{asig. mar.(asig.economic war ~ tarifar/vamal . (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii . to ratify. real. solicitare de concedii etc. buyback. liable (for) rau adj.(in caz de coliziune) (asig.f.(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala . (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin.(despre cecuri) genuine and valid .) {man.f.) rating ~ de tara . bad ~ platnic .bad payer razbois.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta .t.) riots and civil commotions rascumpara v.tariff/rate war reactie s.(dr. (pentru) responsible (for).country rating ratie s.t.price war ~ comercial .total liability ~ limitata .) (man.

(factory) reject.baggage check ~ de depozitare pe chei . to reinsure reasigurare s. feasible.to clear realizabil adj. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2. to recycle recipisa s.warant . (a face o cerere/petitie pentru. t. to throw away recalificare s.t. {un magazin) to restock reasigura v.delivery receipt ~ de livrare neta .) realization.m. to check and sign for receptionare s. reinsurer rebut s. a unui contract) fulfilment 2. to achieve.REA-REC 291 realiza v.f. (despre un plan) workable realizare s.t. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. 1.f.clean receipt ~ de primire a marfii . recession ~ economics .(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport .cargo reception. 1.f. (marfa) to take delivery.order clerk recesiune s.n. a unui plan etc.(deposit) warrant.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de .n. a solicita) to lay claim to.t.t. receiver (of goods) 2. mutual reclama v. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v.job retraining.customs warrant ~ . (a unui profit.t. (a cere. to carry out/through. 1. to put in a claim for.population census recenzor s. (profesionala) retraining ~ profesionala . (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi . reinsurance ~ facultativa . voucher ~ de antrepozitare .dock warrant. to repack reangaja v. (a necesita) to require. possible.f. carrying out/through.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere .s\w.t.) plaintiff.postal/post-office receipt ~ vamala . scrap. reciprocal. census ~ al populatiei .facultative reinsurance reasigurator. census taker receptie s. to reject. a pretinde) to claim. reception ~ a marfii .f. (mjudecatd) to sue at law reclamant s. (o obligatie.t. (plata unei taxe etc. warehouse receipt ~ de bagaje .t. claim er. claimant.f. waste (product). (un profit) to realize. 1. petitioner . (personal) to restaff reaproviziona v. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . (lucru realizat) achievement reambala v.receipt for goods ~ postala . taking over/delivery of goods receptioner s. (dr. warehouse warrant reciproc adj.to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie .) to exact 2. a solicita. to recapitalize recensamant^. spoilage. (a unei obligatii.economic recession rechizitiona v.t. (pe cinevd) to denounce. receipt.f. to requisition recicia v. (de cdtre un inspector) acceptance 3.delivery receipt ~ de livrare .m. to replenish. to scrap. to necessitate 3.t. (la hotel) reception desk receptiona v.m.

recompense. to gather/to get in recolta s.informative advertising ~ ingenioasa . to set right.f. 1.staff recruitment rectifica v. request. crop on the root.n. (la hectar) yield ~ bogata . si nu consumului personal) cash crop ~. on-the-root harvest/yield ~ proasta .t. /\ (personal) to recruit recrutare s.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar . (]niblicitate) advertising.f.t. (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi.f.to recover a debt .travelling display ~ pe pancarte . (dr. to renew reconversie s. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta .claim for damages ~ ulterioara .t. recommendation.catchy advertisement ~ iluminata .f.f. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta . to retrieve. to recondition.failure of the crop recomandare s. requital reconditiona v. objection. to reward. (de personal) recruitment ~ de absolventi . to harvest. to righten.(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta . (a corecta) to correct.f.double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport .boom recolta v. 1. (bugetui etc.standing crop.illuminated sign .direct mail subliminala . to crop.subsequent claim reclama s.subliminal advertisement ~ zgomotoasa .) graduate recruitment ~ de personal . comfort rccompensa v. acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt. protest. (anunt publicitar) advertisement.t. commercial 2. (un cont) to adjust.) claim 2.) to rectify. publicity.to recover the damages ~ o datorie .(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara . to amend recunoastere s.(politico de recrutare a fortei de munca) (man. character.nesecerata/in lan . recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. to recover.infbrmativa .f.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese .rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . crop(s).(. harvest. (a rascumpara) to redeem ~ daunele . testimonial.f. to requite recompensa s.292 REC-REC reclamatie s.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina . to recompense.t. reward. borrower's note recupera v. (de productie) peak output recruta v. to regain. complaint. record.

{cheltuieli. {cheltiiieli') to curtail. to retrench. 1.n. {sediu) editorial office 2. to regain.f. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v. to work out. {preturi) to lower. to send down.) redhibition redistribui v. {de cheltuieli) curtailment.) action for cancellation ~ in revizuire .income redistribution redobandi v. chietymanaging editor redactie s.f.t. {de preturi) cut. {micsorare) decrease. redhibitory redhibitiune s.f. {f'manciar) to recuperate. {despre valoarea actiunilor) {bur.) to abate.) appeal 2. impOzite etc. to knock down/ off. {de carte sau la un ziar) editor. to redistribute redistribuire s. {coleciiv de redacfie) editorial staff. reduction.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil . regain. to turn oneself about redresare s. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine. to lessen. recovery.f. to cut down. to reduce. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj.debt recover) ~ a datoriiior prescrise . redeemable recuperare s. to draw up. to get back redresa v. reduction.m. recoverable. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. retrievable. cutting down. to lessen. redistribution ~ a veniturilor . to recover. to diminish. retrieve.(de ziar) editor-in-chief. to draft. to scale down.{dr. to decrease. lowering.recovery of damages ~ a de$eurilor .) replevin ~ a cheltuiclilor . editorial redeventa s. recovery ~ a afacerilor .economic recovery reduce v.REC-RED 293 recuperabil adj. diminution.r. {de reclame. {dr.t. {un contract) to make out redactor s. (prefuri) to slash ~ putin .t.f. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics . cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare .f.) petition for review redacts v. to word. lessening. (a mic§ora) to decrease.r. (redactare) editorship redactional adj. anuntwi) copywriter ~ economic .t.) to ease off/up ~ drastic .{dr.(prefuri) to shade reducere s. {de taxe.bad debt recovery ~ a daunelor . 1. {regres. {economic) to recover.f. terenuri etc.recovery of expenses ~ a datoriilor . to diminish. impozite) . retrenchment. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr. {taxe. bugete) to ax(e). retrieval.waste recovery recurs s.

relief. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar . entrepot trade reexporta v.t. drawback. (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal .discount for cash ~ prin amortizare .price reduction/cut.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor . reexporter .294 RED-REE abatement. to reappraise. to reassess reevaluare s. rebate. (despre venituri.n. beneficii) poor.staff reduction ~ drastica . rediscount reesconta v.shorter hours ~ de capital .m.age relief/allowance ~ salariale .small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export .wage cuts ~ uzuale de navlu {mar.tare allowance ~ a zilei de munca . (a retipdri) to reprint reescont^. (despre preturi.export-tax relief ~ a masei monetare . revaluation. (rabat comercial) discount. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala .) full terms redus adj. allowance. reappraisal. rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v. to reexport reexportator^. to republish.(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. bugete) ax(e).revaluation of assets reexport s. impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale .(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs. (insufficient) scanty reedita v. a salariilor etc.t.(a preturilor.contraction of money supply ~ a navlului .f.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta .t. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . to rediscount reesalona v.n. to reissue. to reschedule reesalonare s.t.f.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici .rebate of freight ~ a preturilor . reexport. t. reduction in/of the prices ~ a tarei .(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule .(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate .(de cheltideli. reassessment ~ a activelor . tarife) low.(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction. reduced. to revalue.

register.order book ~ de comert .f.delivery book ~ de magazie .) classification society.t.cash book/journal. (indeplinirea unei obligatii contractuale.) repudiation ~ nejustificat de onorare . al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars .public corporation regim s. reform ~ a taxelor vamale . (societate de clasificare) (mar.economic reform ~ fiscala .columnar cash book ~ de cecuri .agrarian/land reform ~ economica . {contabil) (account) book 2. reference.foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara .(al unui utilaj. (forma de guverndmdnt) government 2. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . to remake.n. a unei cambii) wrongful dishonour refuza v.f.customs regime registratura s. (o ofertd) to turn down.t.private ownership ~ tarifar .t. (un stoc de marfuri) to restock referinta s.register of members. to refinance reflatie s.(marfuri in depozit) stock book . register/ registration/record office registru s.trade references refinanta v. to restore. record. (de a mdeplini o obligatie contractuald etc.property register ~ de cambii .purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .bank/banker's reference referinte comerciale . plata unei datorii etc. ship's register ~ al actionarilor . vamal etc.monetary/currency reform refuz s. (a respinge) to reject.) reflation reforma v.n.rent-roll. registry. administration.bill book ~ de casa . to decline. 1. refusal.) regime.(a unui cec. registry of shipping. 1.check register ~ de cheltuieli marunte . {regulament) regulation 3.) to repudiate regie s.tax reform ~ monetara .postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate . trade register ~ de evidenta a francarii .REF-REG 295 reface v. (despre cineva) character ~ a bancii . to refuse.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii . shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi .t. cash paid/received book ~ de casa cu coloane . rental ~ contabil .f.tariff system ~ vamal . {a imbundtdti) to improve. (fin. control ~ autonoma .tariff reform ~ agrara . system.inventory book ~ de livrare .bargain book ~ de cadastru .f.cargo book ~ de inventar . to reform. (social. {de operare al unui utilaj.f. (a innoi) to renew reforma s.register of companies. book.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare .n. politic.(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi .

(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar . regular.wine district reglementa v. regulation.f. returns inwards book ~ de partizi .taring regulations ~ de calculare a tonajului .industrial area ~ inundabila .(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.customs regulations regulamente tehnice .regulation of the market ~ a preturilor . to regularize. terminologia si abrevierile standard etc.tare and tret reguli de calculare a tarei . mar.forestry ~ viticola .) technical regulations regula s.settlement of dispute ~ a monopolurilor . area. rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei . maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate .(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari . n.service regulations ~ intern de function are .inland ~ industrial^ .) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara . settlement ~ a chiriilor .tabular book ~ temporar .port/harbour regulations ~ strict . (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor. prevederile administrative ce trebuie aplicate.(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .(cont.price regulation ~ a schimbului valutar .rent control ~ a diferendului/litigiului .gold field ~ centrala .n.) ledger ~ de proceseverbale .signature book ~ de solduri . zone.(de tranzactii) waste book regiune s.regulation of monopoly ~ a pietei .severe/strict regulations ~ vamal . district ~ aurifera .flood land ~ impadurita .(mar.port shipping register ~ tabular .) sundries ledger ~ naval/maritim .(cont.) sales returns book.register of mortgages ~ de semnaturi autorizate .books of receipts and expenditures ~ diverse . to settle reglementar adj.f. regulations.(asig. to regulate.t. region.f. statute ~ de avarie comuna . to bring under regulation.internal regulations ~ de serviciu . to control. registry of shipping.exchange control regres s.) tonnage regulations .balance book ~ de transfer .296 REG-REG ~ de marfa . cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s. regulile de ambalare si etichetare. statutory reglementare s.sales book ~ de venituri si cheltuieli . control.classification society.

f. towage.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice . pi. (ambarcatiuni) to haul.f.public relations ~ cu salariatii . second mortgage remnoi v.relations of production.) to renew retnscrie v. to renew ~ lucrul .. (bur.f.) recaption ~ in vigoare .direct contact relatii comerciale . consignment. to reinvest ~ profitui .t. 1. intercourse. to state. (rabat. to report. (c. handing over.t. to pull remorcaj s.t. (reimpozitare) reassessment reintegra v. reducere) rebate.t.REI-REM 297 reimpune v. relationship.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v.customer relations ~ cu investitorii . (repunere in drepturi.diplomatic relations ~ economice . a reintegrd) to reinstate.) drawing. (stiri. pulling ~ costier . commercial intercourse ~ contractuale directe . reintegrare) reinstatement.coastal towage .n. (un articol intr-un cont) (cont. (intr-o functie anterioara) to restore smb.(a unei legi) revival reinvesti v.privity of contract ~ cu clientii .) half--commission man remorca v.f. towage.t. (comision) (bur.f. (de ambarcatiuni) haulage. towing. (to his position/post/office) reintegrare s. (a repune in drepturi.to resume work remite v. corn.f.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie . (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s. to tug.employee relations ~ de afaceri . tuggage.t. (c. to resume. revival. (un contract. reduction. productive relations ~ diplomatice . delivery.privity monetare internationale international monetary relations relua v. 1.) half commission remizier s. recovery ~ economica . to hand over. (documente) to surrender remitere s. dealings. (masini) to trail.f. relations. evenimente. to consign. allowance 2.f. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala .trade relations.) to reenter relansare s. despre ziaristi) to cover relatie s. sending./) to draw.t.f. to deliver. to tow. to tow.t.m. un abonament etc.bank remittance remiza s.to plough back reipotecare s. (prin mandat postal) to remit.t.business relations ~ de munca . to send. corn. hauling. towing. (de masini) trailing. relation. (de documente) surrender ~ bancara .investor relations ~ cu publicul/publice . (legdtura) connection. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. (prin mandat postal) remittance. (a reimpozita) to reassess reimpunere s. {contact) contact 2..

gainfulness.river tug ~ -Tmpingator .emergency towage ~ fluvial .(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii . remunerative.) tug. paying.land/ground rent ~ m natura . (anuald) annuity.salvage/rescue tug ~ fluvial .monopolul natural sau artificial. earning power ~ a activelor ..n. reglementdri vamale si tarifare etc. gainful.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei . to remunerate remunerativ adj. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj.t. rewarding remuneratie s.sea(going) tug.return on investment a atinge pragul de ~ . gainful.river towage ~ maritim ..push-towing remorca s. inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate .to break even renta s. profitable. unearned income ~ anuala datorata . remunerative.f. return. vessel towed. tugboat.waggon ~ -cisterna . remuneratory 2.peppercorn rent ~ viagera . 1. profitableness.ocean (-going) tug remunera v.) scarcity rent ~ diferentiala .rent in kind ~ nominala . (rentabil) profitable.dock-working tug ~ de canal . rewarding.dock/ harbour tug ~ de salvare . nesubsti-tuibili.annuity due ~ de abilitate .oceanic — ocean towage ~ prin impingere .sea towage ~. remuneration. to bring profit. (mar. (mar.f.coastal tug ~ de andocare .{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil. pay.warping tug ~ de impingere §i tractiune .life annuity .298 REM-REN ~ de avarie . t. (vehicul) trailer ~ basculanta . yield.f.) situation rent ~ funciara .f. moneymaking. rent. (mar.timber carriage remorcher s. lucrative rentabilitate s.push tug.') tow.(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor . to renegotiate renta v. pusher ~ maritim .canal service tug ~ de halaj .push-and-tow tug ~ de manevre portuare . mai bine amplasat etc. deep-sea tug ~ oceanic .) to recharter renegocia v. emolument.tank-trailer ~ de autocamion .(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari. consideration renavlosi v.(renta.truck trailer ~ pentru bu§teni lungi .t. towboat ~ costier . obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol .

funciara . (a rectified) to rectify.) spread 3. waiver. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. operating repair ~ preventiva .(asig.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over.) risk spread ~ detaliata a fondurilor . aparate) to overhaul 2. renunciation.) (trecerea unei sume . to repair.) to trim repartizare s. (a ceda. trimming ~ a avariei . rentier. (un rise) (asig. fin. (proportional) to apportion 2. (generald. (la bursa de valori. assignment.to waive a right renuntare s. fin. turnover job ~ curenta/de intretinere . (a compensa) to make up for reparatie s. 1.allotment of profit ~ a responsabilitatilor . to mend.preventive repair ~ provizorie .REN-REP 299 rentier s.t. to share out. (la) to renounce.) allocation of responsibilities ~ a resurselor . (cont. Friii . (cedare. a cesiond) to surrender. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept . to distribute. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2. (incdrcdtura sau balastui) (mar. mar. partial . 1. remission. allotment.m.f. (masini.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie . sharing out. to reorganize repara v. fund holder. (la un drepf) to disclaim.i. to waive. legal remedy ~ capitala/generala ..) to spread 3. indemnification.total. to sign off.f. to divide. to assign. revizie) overhaul 2.t. (la un drepf) disclaimer.temporary repair repartiza v.waiver of claim ~ la prime .(general) overhaul.) trim. to allot. distribution. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v.distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii .t.(de asigurare) waiver of premium ~ tacita .implied waiver reorganiza v. (proportionals) apportionment 2. 1. repair.f. (de fonduri) appropriation.. amuharea achitarii iinei dator':i. allocation. 1. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. to allocate.(man.) average adjustment ~ a cheltuielilor . cesionare) surrender.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor .itemized appropriation of funds . t.running repair/service. (projitui. (a unui rise) (asig.weight distribution ~ a profitului . capitalurile investite) to repatriate report s. (despdgiibire) compensation.n. division. 1.

to stand for reprezentant.) posting reporta v. trade representative. representation. (de represalii) retaliatory reprezenta v.f.authorized/appointed agent ~ comercial .serviceman ~ autorizat .simple reproduction repune v.w. retaliation. representative office ~ comerciala . (reluarea continud a procesuli. to act for. (p obiectie.f. (in drepturi'} to reinstate. (o motiune) to vote down responsabil adj./. (o propunere. (un apel) to dismiss.f.t.general agent ~ imputernicit legal . 1.t.f.simpia .to fail to meet one's obligations respinge v. (cor. to observe.m. retaliaiory measures. (pe cinevd) to represent.auonale\ reproduction ~ largita . (economice.(a unei firme) refloating m drepturi .y. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. to repulse. vamale etc.reentry ~ in vigoare .(a unei legi) revival reputatie s. restoration ~ in poscsie . (o clauza) to comply with. (pretentii.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general . to repel. o oferta) to reject. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale . measures of retaliation a aplica .to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile . to turn down. pdnd la nrmd-toarea lichidare.•anzdri) area manager .good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea .bad reputation respecta v.m.reinstatement. (bur.) to continue reportaj s.n.resident minister ~ exclusiv/unic .to refloat a company repunere s.enlarged reproduction . agency. reputation ~ buna .sole agency reprczentare s. executive. coverage.sales agent/ representative.t. to restore. restoring. restoration ~ in activitate . to observe. manager ~ de zona . activitate) to refloat ~ in activitate o companie . (//. reporter.duly authorized representative reprezentanta s. (o obligatie. (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s. o propunere) to overrule.300 REP-RES plata unei dobdnzi. representative agent ~ al fabricii furnizoare . correspondent. to keep to. cereri) to disallow. (care ia interviuri) interviewer. (lilerar) reportage reporter s.trade agency/ representation ~ exclusiva . representation ~ sindicala/a salariatilor .f.impotriva .to retaliate on represiv adj. official.t.f. (leged) to abide by. {in cartea mare) to post 2.t.employee representation reproductie s. business/commercial agent ~ diplomatic .) to carry forward/over. pi. la bursa de mdrfuri.(de •. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. to decline.) reprisals. salesman.ii de productie la scam economiei r.

backlog. reduction. liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala .dividend limitation/ restraint ~ a pietelor . (mgrddire. (a cheltuielilor. remainder 2. proprietati) restoration.(dr. (a creditelor) tightening.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj. (bani) to return. (mgrddire.trade restrictions. (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor .f. (a micsora) to diminish.quantitative restrictions ~ comerciale .legal constraint restrictii bugetare severe . (de bunuri.f.export restrictions ~ la import .import restrictions ~ salariale . stringency.customs drawback restrange v.f. rest.(dr. (deposit ca termen) overdue restanta s. back. to reorganize resursa s. restriction.f.) to contract. restitution.limited liability ~ sociala . ability . restricted.) jointly and severally liable ~ sindical .f. restrangere) restraint. remaining. (de bani) return. limitare) restraining. refunding ~ a bunurilor sechestrate . restraint of trade ~ de contingentare . (despre o clauzd) saving restrictie s.t. to give/to hand back. (in bani) change restant adj. limitation. pi.) contraction. (despre piata financiara) stringent restrictiv adj.exchange restrictions restructura v. limitation. (a ingrddi) to restrain. (arierate) arrears restante salariale .wage restraints ~ valutare .qualitative restrictions ~ cantitative .return of premium ~ a taxelor vamale . (creditele) to tighten restrangere s. to restrict.t. resource.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata . accountability.RES-RES 301 ~ ierarhic . refund. resources.line man ~ in mod solidar .f. (salariala) back pay. diminution.trade-union leader/ organizer responsabilitate s.quota restrictions ~ discriminatorii . outstanding.n. (a reduce) to reduce. to restructure. means. to refund restituire s. to limit.(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s. limiting.arrears of wages restitui v.) replevin ~ a impozitului . owing. (de bunuri. responsibility. restrictive.tax refund ~ a primei de asigurare . afaceri etc. qualification. proprietati) to restore.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export .business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor . constraint ~ legala . restriction.ax(e) ~ calitative . 1. a afacerilor etc. (cheltuieli.t. limited.

f.pipe system ~ de magazine .f. de drumuri etc.r. (SUA) railroad system ~ rutiera . a asigurdrilor sociale etc. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2. to send back returnabil adj. economii) to draw.) network. 1. returnable retea s.human resources resedinta s.f. to deduct.primary resources ~ economice .'. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s.302 RES-REU resurse de materii prime .. rutierd. 1. to be successful (in) ~ in afaceri . (adunare) assembly.t.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. funds ~ hidroenergetice . afaceri) retirement ~ a actiunii . (feroviard. to withhold. to remunerate. (pentru plata impozitelor.resources. (depuneri. to hold back.f. activitate) to retire. demotion returna v.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare . economii) drawing.(despre legi) to retroact retroceda v. withholding.chain store ~ de sucursale . (o camera) to engage. (in) to succeed (in). (o suma) to keep back. distraint retrage v. 1. (. to withhold. (bani din circulate} to retire.branch network ~ de sosele/drumuri . {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v. (o suma din fonduri.economic resources ~ financiare . abode. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2.f. lien. (locuri. chain ~ comerciala .(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu . meeting reusi v. mdrfuri etc. to recede.trading network ~ de alimentare cu apa . residence. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s. (salariul etc.f.supply system/network ~ de calculatoare . to give up retragere s. to retrocede retrograda v. retroactive a avea efect.t.f. to bespeak retinere s. (sechestru) distress. (din activitate. to reconvey. dwelling place retentie s. bilete) to book.) to withdraw.water-power resources ~ naturale . (bani din circulatie) retirement.computer network ~ de conducte . remuneration. (o suma din fonduri. (din afaceri. electricd etc. retention ~ de salariu . draw.(a cotizatiilor sindicale) checkoff.to be successful in business .) withdrawal. domicile.highway system ~ feroviara .t. (a se pensiona) to retire 2. de mdrfuri etc.) to retain.road network retine v.) deductions from pay.f. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj. (comerciald.t.railway system/network..t.(injustitie) nonsuit ~ de numerar . to draw back. (de depuneri. to pay retributie s.) system. deduction. reunion.natural resources ~ umane .

to demand.stop payment revolutie s.technical inspection/' revision.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in . (destituire) dismissal.) revaluation reserve ~ extraordinara . (de drepturi) assertion revendicari salariale . revocation. overhaul(ing) 2.f. to claim. (in monede si lingouri) coin and bullion . stock. demand. (tehnic) to overhaul 2.t. deposit 2.t. to inspect. magazine. to request. condition. reserve. stock of capital. qualification. (restrictie. stipulation ~ de aur . conditie. resale revendica v. (sdptdmdnala) weekly. to resell. (anulare) repeal.) reserve. (contabila) audit ~ contabila .specialized review ~ economics .f. (tehnica) inspection. 1.(a activelor) (cont. control.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza.gold reserve ~ de capital .t.f. revocable. cancellation 2.f.press review ~ de anunturi/reclame .) (in lingouri) bullion reserve.) review ~ a presei . 1. (a anula) to repeal. (fin. 1.t. to sell again revista s. to revoke. maintenance inspection reviior s. controller ~ contabil .trade journal ~ interna . 1.t.(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida . request. (drepturi) to assert revendicare s.) to audit revoca v. (a unei band) surplus reserve ~ de numerar . (cant. to control. (bilunara) fortnightly.f. clauzd limitativa) reserve.f.t.m.wage claims revinde v. journal. (a destitui) to dismiss. (provizion) provision 3.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere .stock of cash ~ din reevaluare . to retool.audit ~ generala .(fin. callable revocare s. stiintd etc. (mai ales de literaturd. revision. (a unui ambasador din post) recall 3. periodical.(a unei firme) house magazine revizie s.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala .(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . inspector. examination. to cancel 2. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s.advertiser ~ de specialitate . in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s.capital reserve.to fail in reutila v. to re-equip revaloriza v. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj.auditor revizui v. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde . claim.(general) overhaul ~ tehnica . 1. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata .f. (lunard) monthly.

to dissolve reziliere s.to move/to submit/to table a resolution rezuma v.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont. o conventie) to cancel. (un contract.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii . to void.) visible reserves a constitui ~ .strength of materials ~ la cumparare . rescission.f.t. termination. {restrictii} to withdraw. resident rezidenta s.wear resistance rezolutie s. to brief. televiziune) headlines ridica v.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ . dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare . .vault cash ~ legale .m. to summarize rezamats.n. residue.to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s.t. residence rezidual adj.304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara .n. resolution a adopta o ~ .f. voidance.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. annulment. to annul. {dr. residuum.) hidden/inner/secret reserves ~ bancare . brief.budget reserves ~ excedentare . 1. to heave. to hoist 2. remnant rezilia v.reserve currency rezerve ale societatii . cancellation.) residuary reziduu s. summary. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor . resistance 2.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete . to rescind.strategic stocks ~ valutare §i de aur . {greiitdti) to lift. to sum up. to undo.bank reserves ~ bugetare . 1.f. residual 2.t. resume ~ al principalelor $tiri . to remove 3.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice .consumer resistance ~ a materialelor .{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura .gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate . {a mdri) to increase.f. to terminate. dissolution rezistenta s.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar .{mentionate in bilantui contabil) {cont. 1.{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare . to raise.{la radio. (a suspendu) to suspend.

) ice risk ~ de incendiu .credit risk ~ de firma . mar. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor .(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk. to skyrocket ~ obiectii . despre preturi) to zoom up. heaving.theft risk ~ de gheturi .) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor .) adventure ~ acoperit . 1. (o sedinta) to break up v. (de restrictii) withdrawal.(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii .r.) third-party risk ~ de spargere .to raise/to make objections ~ pretentii . mar.RID-RIS 305 (preturi) to raise.(asig. 1.inflation risk ~ al incarcatorului . cat yi pentru caric) (asig. -hoisting 2. (crestere) growth. (de greutdti) lifting.) risk of collision ~ de credit . mar. (mdrire) increase. (brusc. mar.fire risk ~ de incetare de plata . risk of boats/craft ~ de tranzactie .n. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura .) common adventure ~ corporativ .commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd. (incintd circulard din sala bursei. removal 3. risk. (/a) to amount/to come to.(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil .insurable risk ~ asigurat . to run into 2.buyer's risk ~ al inflatiei .business risk ~ al armatorului .to raise claims ~ preturile fortat/artificial .(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate . hazard.can'ier's risk ~ al cumparatorului . (imbu-ndtdtire) improvement. risk insured ~ comercial . to put up 4. raising.owner's risk ~ al carau§ului .(asig. mar.n. unde actioneazd agentil) ring rise s.(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin.(asig.fraud risk ~ de flirt .wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s.to force up the prices ridicare s. mar.) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj .default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig. to scale up. (suspen-dare) suspension.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile . (asig.(la alocarea capi-talului.f.(asig. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei.insured risk.) business risk ~ de frauda .

return. squanderer. thriftless s. m. fruitful 2.n. timp etc.f. wasteful.) moral hazard ~ neasigurabil .(asig.f.(mar.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic .(fin. waste. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational . river (-side) s. cauzat de factori caracteristici aces-teia. to squander (away) risipitor adj. rival rivalitate s.rate of turnover ~ de cre$tere economica . 1. marine/maritime risk. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s.) to waste.) operating risk ~ politic . (bani. contention riveran adj. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent .m. riparian. spendthrift risturna s.f. riverside resident robot s.) (de procese) cause list. wastage. (de bani. (dr. spendthrift.rate of production rival adj.n. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin. to risk.m. timp etc. robotics rodi v. 1.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi. riparian.) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar .) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure.(asig.(acea parte din riscul unui titlu de valoare. muster roll/book .) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. thriftlessness risipi v.t. register 2.) deferred rebate ~ de prima . rebate ~ de navlu .) ship's ledger/ articles.. 1.) country risk ~ descoperit/neacoperit .(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii.(asig.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara . fertile.to incur a risk risca v. s. fruit-bearing.i. roll. to venture. docket.(asig. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj . to bear/to yield fruits. riverain.) immediate risk ~ incalculabil . dividende preferentiale.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata .(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin. (din mar/a) to spill 2. (concurentd) rivalry.) squander.economic growth rate ~ de productie . refund..(mar.f. to scatter. rich rol s. fin. robot robotica s. to fruit roditor adj.) premium refund ritms.) incalculable risk ~ intrinsec . riverain.t. to disperse.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar . rate ~ de circulatie a marfurilor .m. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.(asig.) extra/ additional risk ~ total . list.

m.f.t. cifre} to round off ruina v..) turnover runda s.to reroute rutier adj. (afalimentd} to break 307 ruin at adj. rural ruta s. randament) turnover ~ a activelor fixe .(shipping) lane./) fast freight line ~ directa . fondtiri) to circulate rulaj s. trimming rula v.t. (incdrcdtura uhei nave.(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole . way ~ comerciala .f. (cifra de afaceri.) to docket rotatie s.fin.f. (falit) broken ruja v. route.(raportui dintre vdnzari si activele fixe. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s. trim. (de negocieri) round rural adj.rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor . navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza .t. (despre cifre) round. road.assessment roll a trece pe ~ .overland route ~ oceanica . course..(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.n..ocean lane a schimba ruta .sea route ~ terestra . (cont.(c. trimmer rujare s. rotatie 2. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . 1.trade route ~ de navigatie .direct route ~ fluviala .ROL-RUT ~ de impozite .f. . {bani. {calcule.(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului .(un proces) {dr.inland route ~ maritima .(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor . shipping/sailing route. (despre o sumd de bani) even rotunji v.t.

office worker. (camera. wage differential ~ direct . take-home pay ~ nominal .productive wages ~ progresive . to kill salariat adj. (functionar la stat) civil servant.pittance ~ diterential .paycheck ~ real .wage expectations ~ indirect .minimum/ subsistence/living wage.wages and salaries salariza v.plastic bag ".time wage ~ permanent/'regulat .f. pi.n.gross wage ~ colectiv .regular salary " platit prin cec . mcdpere) room. the salariat ~ pensionat . mecanizatd. paying a salary to. (pentru marfd.weekly wage ~ tarifar .paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic .(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt.neumplut .minimum growing wage . (despre munca) paid s.to underpay salarizare s.fair wage . munca prestata) indirect wage ~ in acord . job/task wage ~ in natura .m.sack '~. mai ales intr-o cladire publicd) hall. salary earner. to remunerate ~ insuficient . fall-back pay ~ minim de cre§tere . stipendiary. wage earner. (muncitor salariat) wage-worker.(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor .collective wage ~ de baza .basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .real wage ~ saptamanal . (pentru munca manuald.lunar .going wages ~ direct productive . (despre oameni) wage-earning.retired employee ~ permanent .waiting room -. pay ~ brut .piece wage/rate.de audiente . salaried worker.permanent employee salariu s. (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .f. (animale) to slaughter.(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri .net wage.m. wageworking.differential pay.board room .tariff wage/rate salarii curente . (despre oameni sau posturi) salaried. (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man. to pay (salary to).truck wage ~ just .nominal wage ~ pe unitatea de timp .s sac s. de man me standard) bag.net . remuneration of sala s.audience chamber ~ de consiliu . (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary.monthly wage .minim/de subzistenta .slack bag sacrifica v. wages pay. (mare.de hartie .t. prestarea de servicii) wage(s). retribuit) remunerated. (renmnerat.t.

(incarcatura) load. sarcina s.) charge 4.public health saptamanal adj.allowable' permissible load ~ critica . taxes. poverty. 1. (impolite. (garantie.f.admisa/admisibila . sanitary. needy./ saturation ~ a pietei .rated load ~ partiala/incompleta .underload ~ totala .auction room. burden. lack.working week sarac adj.'. indigent. redus) scanty s. poor/ indigent person. weekly. health.absolute poverty . hebdomadary^. 1.book hall ~ principals . paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta .assembly hall -de licitatie .f. tutela) (dr.market saturation sanatate s.charges on assets ~ prioritare .mortgage charge ~ limita . to penalize. necessity. custodie.effective load ~ fixa . (jam barn. pi. week ~ de lucru .. (ms-pundere. imposition. (aprobare) sanction. task.m. to make poor. charge 3. (nevoie) destitution. (mdatorire) assignment.f.net load ~ nominala .critical load ~ de exploatare .(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . to agree to sanctiune s.t.heavy lift ~ ipotecara . to impoverish. need(iness). (greutate) weight 2. to sanction 2. health ~ publica .(dr..(a unei burse) floor salopeta s. approval sanctiuni economice . impecunious. coveralls sanctiona v. (a pauperiza) to pauperize v. (obligatie) charge.. impuner'i) charges.)]db satisfaction saturare . dearth. (nevoia^) destituite. responsabilitate.f.maximum/peak load ~ maxima admisa .•>./i. to beggar.full/total load ~ utila/comerciala .tax burden ~ pe active . payload sarcini fiscale .t.SAL-SAR 309 ~ de expozitie .(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . poor. 1.useful/service load. satisfaction ~ a muncii . (pentm incalcarea unui contract) forfeit. scarcity. sanction. overalls. burden of proof . (lips a) want.ultimate load ~ maxima . ipoteca) encumbrance.) onus probandi. approbation. pauper saraci v. (a aprobu) to sanction. imposts ~ a probelor .economic/trade sanctions sanitar adj.f.f. weekly (publication) saptamana s.safe load ~ neta . (sdrdcdcios. mart ~ de vanzare de bilete . onus. hard-up. strdmtorat) moneyless. to become impoverished saracie s. burden. forfeiture 2.(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. hebdomadal. (obligate) obligation 5. taxe. exhibition room ~ de tntruniri .(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s. to grow/to become poor. penalty.operating/service load ~ efectiva .showroom.f.

due date/day. (despre pretiiri. (a activitdtii economice) downturn. a micsora. to sink. micsorare. staircase. to go down. decline. 1. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare . to diminish. markdown ~ accentuata a preturilor .rating scale ~ de pescaj . to fall. (bruscd) slump ~ a preturilor . (de lucru) shift ~ de actiuni . rest day.(mar.reduction in turnover ~ a cursului . (de personal) establishment.(bur. diminution. (despre o datorie) to fall in scara s. (pentru band) bank holiday scadent adj. 1. (care se prdznuieste) holiday. (troc) truck. chart.f.) draught/draft scale ~ de serviciu . maturity. (mobild) ladder 2. diminuare) reduction.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . high day. lowering.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback.f. (scald) scale ~ de impozite .collapse of prices scazut adj.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor .rolling/moving stairway scadea v. (pretui) to mark down 2.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ .scale of ranks. to figure out. (despre incasdri. downswink ~ a cifrei de afaceri . (zi liberd la scoala) play day 2. (falling) due.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares . (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala .(bur.tax scale ~ de incendiu . tarife) to lower. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . a diminua) to lessen.fire escape ~ de normare . (cifre) to subtract. to mature.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . 1.) sliding trend ~ u§oara a preturilor .i.to fall due.loading chart. weak schela s. (sondd) oil derrick. decrease. to weaken. tarife) low. (fixd) stairs. to diminish. prompt date. (a reduce. 1.to fall due scadenta s.f.(de venituri. term. (de cifre) subtraction 2. (despre preturi. scheme. exchange. 1. (reducere.310 SAL-SCH ~ relativa . to decline. (zi nelncrdtoare) day of rest.n.decline in prices. feast. to lower v. (despre cursuri bursiere) to trade down. diagram.f.f.stowage diagram schimb s.f.relative poverty sarbatoare s. hierarchy ~ mobila . to slump scadere s. scheme of loading ~ de stivuire .back stairs ~ grafica . to decrease. schedule 2.t. (a unei cambii) tenor ~ comuna . to sag. 1. (barter) barter 2. profituri) to fall off.legal/public/statutory holiday. (santier) oilfield schema s. mature a fi ~ .

aim. to discount.f. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia. {un utilaj. (a face schimb de) to exchange 2. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii . to shift. prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^. to take on discount scontare s. (bani in unitdti subdivizionare) to break.day shift ~ dublu .t.twilight shift ~ de zi . to change. purpose scriptic adj. (a cdstiga.to cover one's expenses scont5\/2.exchange of goods/ commodities ~ de noapte . modification.t. on the staff scrisoare s. (un certificat.exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru .(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri .afternoon/swing shift ~ de experienta .f.m. cutii) to uncase. swapping ~ la paritate .foreign exchange ~ valutar direct .working shift ~ de lucru divizat . change.f letter . 1.shift in the function scoate v. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile . changing. a unui frigider etc.to derive large profits from ~ din doc .(intre doud tdri. o instalatie) to shut down ~ din vama . shift ~ a preturilor . 1.(cedarea unor creante. (din Idzi.exchange at parity ~ valutar . (bani) to change.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza . schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta. discount ~ comercial .(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante . (a modified} to modify. goal.variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma . alteration.night shift ~ de seara .(troc) swap. to unbox 3. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura . un act) to take out 4. detinute de o banca.t. to alter. valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect . (a inlocui) to replace. a obtine) to get.(intre doud tdri.n. exchange. discounter scop s.to disable. to take/to draw/to pull out 2.to undock ~ din functiune . (a convert!) to convert schimbare s. to obtain ~ bani de la banca . in schimbul unui alt activ.bank/banker's discount sconta v.

covering letter ~ de numire .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare . expensive. deamess. to rise/to increase/to advance/to go up in price .(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note.letter of reminder ~ de recomandare .set form of a letter scrisori de acreditare .r.commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .tip .(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .letter of credit ~ de credit anticipate .(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .letter of introduction/recommendation ~ de renuntare . expensiveness.letter of intent ~ de msotire .unacknowledged letter ~ nedatata .anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .letters of credence scump adj. costliness.(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .undated letter ~ recomandata . dear scumpete s. dearth scumpi v.traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere . (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze .(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare . waybill ~ tnchisa .letter of hypothecation ~ de garantie .(a rnarfii) letter of indemnity. {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta .sealed letter ~ neconfirmata .dead letter ~ .t.follow-up letter ~ de credit . to raise/to put up the price of v.) letter of lien ~ de apel .f.(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .registered letter.insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr.circular letter of credit ~ de credit comerciala .letter of advice. backward/back letter. to grow/to get dearer.(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire .

exemption from duty scutit adj.tax-exempt/-free ~ de impunere . birou) secretariat 2. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite . free (of) ~ de chirie sau arenda .n. tax exemption ~ de taxe vamale .t. to sequestrate. distraint.f.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s. flowing. (de taxe. free of duty secara s.Secretary of State ~ general . to exhaust. rye secatui v. (de impozite partial sau total} to derate scutire s. sequester. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat .rent-free. exempt (from).banking secrecy ~ comercial/industrial . o obligatie etc. sector. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage. distrainment.s-.Secretary-General ~ particular . attachment. to exempt.exempt from taxation ~ de navlu .SCU-SEC 313 scurgere s.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector . district ~ corporativ/al corporatiilor . confidential s. 1. spartura) leakage.to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . (dr.n. leaking. (de o sarcind. 1. exemption.t.) immunity.f.to replevy secret adj.(mar. secrecy ~ bancar .seizure under legal process a pune. wastage 2.) to privilege. to attach. (serviciu. 1.rn.) to sequester. (exonerare) exoneration. to deplete. secret. (a sdrdci) to impoverish sechestra v. to seize. secret.n. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor . (functie) secretaryship sector s.) free of freight ~ de taxe postale . (o navd) to arrest sechestru s. (a exonera) to exonerate.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor .post-free ~ de taxe vamale duty-free. impozite etc.n. to distrain. freedom from tax. department 2.trade secret ~ profesional professional secret secretar. free of rent ~ de impozite .pe .key sector of the economy ~ institutional .execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . (printr-o crdpdturd. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac .(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie . seizure. garnishment.leakage from bag scuti v.exemption from taxation.t.f. sequestration.

head/home office.to sign per proxy semnat adj. subscriber semnatura s.f.bogus signature . taxation authorities ~ postuniversitara . segmentation ~ a pietei . segment ~ de piata .t.market segmentation ~ concentrata . to sign. signatory s.n.market share segmentare s. to sow.f. division 2.polling station ~ financiara .(pentru doctoral) graduate school securitate s.balanced sample semana v. signer.(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer . selection. (in randuri) to drill semanatoare s.n. choice ~ de portofoliu . to subscribe 2.to sign jointly ~ in numele cuiva .f. sowing machine semicalificat adj.f.f.public sector sectie s.to sign in blank ~ in condica . (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac .314 SEC-SEM ~ mixt .(la intrarea in serviciu) to sign in. safe (deposit). to seed.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products. (a celei mat bune alternative) (man. coffer ~ de noapte .portfolio selection ~ ponderata . pi.f.headquarters.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare .half-height/ open-top container semifabricat adj. ~ pe verso .n.n.m. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar . signatory. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s. 1.to endorse ~ prin procura . vault.) screening selectie s. semimanufactured s.n.registered office segment s. semifinished. (culinare) readyto-cook foods semna v.(marketingul niselor de piata.private sector ~ public/de stat . section. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.oil area/land/zone ~ privat . semiskilled semicontainer s.f. 1. security ~ a muncii .food security ~ sociala . {central) headquarters ~ central/principal .labour safety ~ alimentara .tax administration. signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta . department. (al unui holding) group headquarters ~ social . intermediate goods/ products semipreparate s.n. strongbox. safety. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb .social security sediu s. (intr-o uzind) workshop ~ de politic .t. pi. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.to sign on behalf of smb. (al unei firme) office.

decree.research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios . (despre o persoana) serious-minded. derivate din datoria externa.n. service ~ al datoriei externe .t. decision.legal department ~ de corespondenta .illegible signature ~ in alb . grave. (sectie) department 4. (facut cuiva) service rendered 5. service.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera .to pass/to give/to deliver a sentence. servire.set of bills of lading series adj.advisory service ~ contabil .decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . deservire) attendance 3.authograph ~ prin procura .contract service ~ cu norma intreaga . pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice .(intr-un hotel) room service ~ de cercetare . 1.sales department ~ consultativ .(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici.signature by procuration/proxy ~ sociala .blank signature ~ neautorizata . employment.f. (set) set ~ de cambii .credit department .. to wait on serviciu s.f.accounting/accounts department ~ contractual .(totalitatea obligatiilor de. (a unui arbitru) award ~ de amanare .full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus . platd externe. (de arbitral) to make an award serie s. to attend to.judgement by default ~ irevocabila . o chestiune) serious.judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere . (de obiecte) set. (pbligatie de serviciu) duty 2.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila . (un client) to serve. 1. (despre un cumpdrdtor) genuine.signature of the firm sentinta s. job.remand ~ definitiva/executorie .set of bills of exchange ~ de conosamente . pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari . servi v.SEM-SER 315 ~ falsa . (ingrijire.unauthorized signature ~ originala . (despre o oferta) bona-fide. sentence. (despre o sitiiatie. decurgand din datoria ptiblicd. series 2. (a jiidecdtorului) judgement.correspondence department ~ de credite ..final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .adjournment ~ de desistare . (a juratilor) verdict.

stevedore service ~ de transport . functionari etc.regular employment ~ postvanzare/de intretinere .dispatch/forwarding department ~ de Tncasari .commercial services ~ de asistenta medicala .de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .statistical department ~ tehnic .navigation/shipping season ~ de pescuit .occupational health sendee ~ de mesagerie .fishing season ~ deschis (de vanatoare. set ~ de cambii .periferic . servant.) opportunity set ~ de scule .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.de expeditii .social service ~ statistic . (SUA) expressage ~ de personal .complaint section ~ de reconciliere a conturilor .seasonal employment ~ social . easement sets.{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .mail/postal service ~ sezonier .f.f.parcel delivery/post/ service.discount department ~ de stivuire . (dr.set of bills of exchange ~ de conosamente .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale.9.) servitude.collection department ~ de intretinere .transport service ~ .telephone service ~.n.finance department hidrografic .engineering department ~ telefonic .dead/'slaclc/dull/iow season. season '" de navigatie .set of bills of lading ~ de oportunitate .(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin.(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service . service agreement ~ de medicina muncii . (diplomat} attache case. (pentru documente.hydrographic department/'service/office ~ meteorologic . m. avocati. mdeplinite de medici.tool kit/outfit/set sezons. offseason/-time .(serviciu bancar) transit department '. pescuit) open season ~ mort .din usa in usa" . attendant servitute s.after-sales service ~ postal .weather service .social overheads ~ publice .basic banking ~ comerciale . portfolio.valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .n.advertising/publicity department ~ de reclamatii .. de avocat) briefcase servitor.} direct services ~ edilitare/municipale .repair/maintenance service.

sylviculturist. to form a trade-union organization 2.craft union ~ arbitrajist . (grain) silo silvic adj.f.f.sphere of influence ~ de productie .sphere/field of activity.. syndicalistic sindicalism s.high season sezonier adj. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'.cargo syndicate ~ al feroviarilor .sphere/line of business ~ de activitate . field. quarter. metallurgy of iron and steel sigila v. end./i. forester silvicultura s.n.f.M. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s.) quartern ~ de dolar .end of the financial year ~ de luna .marine syndicate ~ de credit . seasonal sfarsit5. silvicultor s. (domeniu) sphere. trade unionism 2. trade unionist 2. (patronal) syndicalism ~ de sistem ..(man.(corn.f.. symbol ~. (patronal syndicalist sindicaliza v. branch ~ de influenta . safe 2.. safety.(american sou Canadian. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri . (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal . silviculturist. (de pintu.r. trustworthy 3. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric . 1.m.company union ~ de asiguratori maritimi .) dramatization sindical adj. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s. monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s. 1.(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist. sylviculture.operating safety/ reliability si\ozs. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare .m. 1.arbitrage syndicate ~ bancar .) ultimo sfera s./?. lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate . trade-union.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf .t.n. silviculture..loan syndicate .de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s. organized labour 2.f. bur. 1. iincie etc. (patronal) syndical(ist). forest. (de incredere) reliable.customs seal sigur adj.sphere/field of production. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar .rush/peak/throng season ~ turistic .banking syndicate ~ controlat de patronat . (trade) union. 2. domain ~ a afacerilor .n. 1. output area sfert s.n. (in sigurantd) secure. forestry simbol^. 1.

national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism .bancar .accounting system ~ contabil fara registre .ledgerless accounting.speed-up system ~ de livrari complexe .banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .industrial union ~ de subscriere .(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .trade/trading association sinecura s.f. consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec .filing system ~ de cliring . to stop.work--on-thebonus system ~ de munca in acord .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .cooperative system ~ de acte justificative .market economy system ~ al economiei nationale .t. employers' association ~ pe societate .syndicate. system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata . plati etc. to suspend.n.operating system ~ de exploatare intensive .to stop payment/a cheque sistem^.fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .piece rate system . sinecurist sista v.waterworks ~ de calcul . (livrari.) book entry system ~ de exploatare .correspondence banking ~ bancar dual .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .bond syndicate ~ deschis .(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar .company union ~ profesional . servicii.computing system ~ de clasare/clasificare . to withhold ~ livrarea .w.(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .voucher system ~ de alimentare cu apa .(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis . file posting ~ contabil uniform . sinecure sinecurist-y.(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .(cont.uniform system of accounts ~ cooperatist .(materiale.) to cease.clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .

(stare) situation.f.measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord . systematization 2.decimal coinage ~ monetar unificat .) income statement ~ anuala .tariff/rating system.competitive situation ~ critica .concurentiala .tabulating system ~ tarifar . (cont. mar.wage system ~ de salarizare cu prime .bonus scheme ~ de salarizare .monetary system. (urband) town planning situatie s. coinage ~ monetar decimal .condition of the market ~ a veniturilor .task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system.capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric . (raport.financial position.(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi .(cont. rates schedule ~ vamal protectionist .premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .f.provident scheme ~ de prevenire timpurie .) general average condition ~ de casa . dare de seamd) report.) statement ~ a activului si a pasivului .) operating statement ~ a costurilor .economic system ~ economic capitalist .(cont. account.zone price plan sistematiza v.competence .forecasting and control system ~ de prime . cerutd de registrul comerfului) annual return .account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.t.protective system ~ zecimal . (cont.(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .common prices system ~ de prevederi sociale . case of emergency ~ de avarie comuna .(asig.metric system ~ monetar .(a unei societdti. to systematize sistematizare s. 1.) cash statement ~ financiara .) financial statement ~ financiara certificata .) statement of costs ~ a pietei . position 2. 1.(cont.SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente .(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna . budget account ~ economic .) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor .unified monetary system ~ stimulativ .tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .(cont.emergency. condition.

registry of shipping. catchphrase slujba s.(bur. associate societate s. service. underwriting association ~ de binefacere . socialism ~ corporatist . post a detine o ~ . standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.) listed company ~ cu raspundere limitata .rural credit society ~ de credit comercial .social democrat ~ -democratic . {corporate) corporation ~ capitalists .merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista .communist society ~ -conglomerat .limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple . (despre piatd etc.(trading) company. (asociatie) association 2.Utopian socialism socialist adj.f.cooperative society ~ cotata/listata . business ~ comunista . job. social ~ -democrat .mutual benefit society ~ de asigurari .commercial credit company . (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj.f.capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi . business.loss maker ~ comerciala . firm.) consolidated financial statements. employment. firm.to apply/to compete for a post a-si lasa slujba . s.friendship/friendly society ~ de clasificare .(a navelor) ship's register.marine insurance company. (despre activitdti economice) slack. group accounts slab adj. (full) member. (publicitar) slogan.m. to resign one's office slumpflatie s.guild socialism ~ stiintific .conglomerate company ~ constituita prin fuziune .) weak slogan s. hire-purchase company. (comerciald) company.(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.insurance company ~ de asigurari de viata . (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol .social condition. to fill a post a solicita o ~ .life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime .to hold a situation.320 SIT-SOC ~ sociala .f.social democracy socialism s.shipbuilding company ~ de consum .consumption-society ~ de credit .scientific socialism ~ utopic . status.n.m.. 1. classification society ~ de constructii navale . society.to leave one's post. socialist societar^.n.chain company ~ de ajutor reciproc .

1. sociology socoteala s.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala .sleeping/limited partnership. socioeconomic sociology.furniture removers ~ -fantoma .{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare . {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . paper/trust company. crop in rotation sold s.public utility company ~ de transport .transport/carrying company.defunct company . 1. investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale . general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat .) surplus stock. check soi s. pi. (Jdcturd. (calitate) quality 2.tillable soil ~ fertil .n.) balance 2. (societate neoperantd.bubble company ~ fara scop lucrativ .nonprofit company ~ fictiva . account 2. sale/reduced goods. sort.joint-stock company. infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica . 1.international company ~ in comandita . (specie) species. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv . category. m.fixed trust ~ de leasing .general/ordinary partnership.bogus company. (rasd de vite ameliorata) grade sol s. residue. sociologist sociologie s. counting. (rasa) breed. carrier ~ de transport de mobila . bill.(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust.(in orice sector) flexible trust. partnership firm ~ in participate .public company ~ radiata .(bur. computation.leasing company ~ de servicii publice .f.f.multinational corporation ~ necotata/nelistata . soil.SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . calculation.) unlisted company ~ pe actiuni .particular partnership ~ inchisa . land ~ arabil .parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals .(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama .f.rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s. (cont. nota de plata) account. (fel) kind.n.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .current balance . job line/lot ~ al contului curent .-sora . {corn.(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj.n. grade.

notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata .) joint(ly) and several(ly) solidaritate s.safe for a credit of solvabilitate s. to demand. solvabil.m. to require.t. balance due ~ final . (voturi) /to canvass for solicitant s.f. (despdgubiri) to claim. solicitant. solvent. to summon.statement balance ~ creditor . (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj.dormant balance ~ initial .speculativ . (a unei rate.notice to pay.t. pasibiT) liable adv.f. (sigur. jointly ~ si individual . (de cdrti) remainder sale.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . (de. despre o firmd) sound. survey. writ. (un debitor) to call on/upon somatic s. settlement 2. clearing-out sale. demand.t. (mdrfuri) to clear. bargain sale. to close out soldare s. requirement. creditworthiness.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont . petitioner.undisbursed balance ~ net . summons. 1. paying capacity soma v. to^ request. (dr.nedebursat . to solicit.f.f. sumptuary sondaj s.statement balance ~ inactiv . sound. applicant.opinion poll . (military) pay solicita v.debit balance.f. reclamant) claimer.(dr. application. 1.call on shares solid adj. to sell off. (un cont) to balance. (rdspunzdtor. to solve.profit balance ~ de casa . closeout. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon . (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor .n. (formald) notice /de evacuare . trustworthy. claimant solicitare s.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . (e^antionare) sampling ~ de opinie . balance in/on hand ~ de beneficiu .to settle a dispute amicably solvabil adj. (de despdgubiri.(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. (a unui cont) balancing. scadente) call somptuar adj.balance brought forward -.end-of-season sale solda s. solvable. solvency. mdrfuri) clearance.t.) joint responsibility solutiona v. joint.opening balance ~ in banca . solicitation.nil balance ~ reportat . able to pay ~ pana la suma de . trustworthiness. request. (de despdgubiri) claim.f.bank balance . to settle 2. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila .net balance ~ nul . to ask/to apply fy.credit balance.

oil well sorta v.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat .variety of patterns ~ variat .) cargo/loading space. (care comite flirt prin efractie) burglar.f.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar.(a navei) safe arrival ~ probabila . dimensiune) sizing.development well ~ de explorare .(la parterul unei cladiri) floor space. expert.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil . sorting.m.mort/nefolosit/pierdut . blackleg.waste area ~ de incarcare . grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj .(cu plinurile consumate) (mar. to grade sortabil adj. particular 2.f.w. shipping room/space ~ de incarcare pe punte . prospecting hole.storage space ~ de descarcare/deversare . housebreaking. (foraj) well ~ de exploatare . (oil) derrick. (despre rata unei dobdnzi.(mar. special.(mar.varied selection lines sosire s.sorting by consignee sortator.f. sort. consultant . wildcat well ~ de foraj . yellow labour special adj. (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space.m. laundering.gasser ~ de titei .t.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s. care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s. (dupa mdrime.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata .(a navei) expected arrival sosiri si plecari . (SUA) commercial precint ~ de depozitare . washing ~ de bani .f.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie .} loaded arrival ~ in balast .blank ~ liber/neincarcat . (mar. to sort. 1.) arrivals and departures.(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar.n.drill/bore hole ~ de gaze .) deductible space ~ economic . dimensiune) to size.f.n.open space ' ~ locativ living space '. lost/waste space ~ pentru marfuri . burglarious attempt spatiu s.test well/hole. specialist. housebreaker ~ de greva strikebreaker.y.to undertake a survey/study of the market sonda s.f.} ballast arrival ~ in bune conditii .(c. to assort. range (of goods/commodities) ~ de esantionare . assortment. (furt prin efractie) burglary. breaking. arrival ~ cu incarcatura . sorter sortiment s. 1. space ~ comercial .) arrivals and sailings spargere s.) noneaming spaces spalare s. (dupa mdrime.(mar.(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage. sortable sortare s. breakage 2.

standard specifications ~ tehnice .(bur. 1. to particularize 2. speculation. specialization ~ excesiva/ingusta .t.) to speculate/to operate for a fall.) to speculate/to operate for a rise.specialism ~ internationala a economiilor nationale .{bur. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse . racketeer.324 SPE-SPE ~ compensator .(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile. speculator.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs . (lista) list ~ a conditiilor contractuale .i. v.(bur. to go a bear ~ a la hausse .(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur. stock adventurer ~ pe piata neagra . 1. (marfuri) to speculate in 2. 1. specification 2.f. to specify.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard .international specialization of the national economies specifica v. (pe puncte) to itemize 5. {in) to specialize (in) specializare s. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse . n. (asteptare) expectation.f. to stag. specimen ~ de semnatura specimen of signature.f. profiteering. speculative speculatie s. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4. (un cont) to itemize.(bur. (a profita de) to profiteer by v. to detail specificatie s.f.black marketeer speculativ adj.) covered bear ~ a la hausse .(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur.f.the specification of contract terms ~ a incarcaturii . stag. (afixa data.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie . expectancy ~ de viata . competitii sportive) ticket tout ~ la bursa . (la bursd) to play the market.) to name 3.t. speculation. 1.(bur.life expectancy .) bull ~ de bilete — (la cinema. (domeniu principal de activitate) speciality 2.pollster specialitate s.player.f.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse .) tampering with the market specula s.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur. profiteer.. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs .m. open trade speranta s. pretui etc. autograph/sample signature specula v. wildcatter ~ a la baisse . nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur.) to speculate in differences speculant s.freight note ~ de greutate .r.) bear ~ a la baisse cu acoperire .t. (produs principal) special(i)ty specializa v.

stable.to assess/to lay damages ~ o ora . lasting. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza .t. fixing. spiral ~ inflationista . to set.a politicii .to appoint an hour ~ ritmul de munca .maintenance charges ~ de transport . (de duratd) durable.charges forward ~ restante . o sarcind) to assign.transport charges ~ la destinatar . (a unui termen) appointment 2. (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2.f. 1. support. extras spionaj s.pricing ~ a pretului de cost . danger money ~ de salariu . spying ~ industrial . increment.a pretuiui de cost marginal -marginal costing . sponsorship spor^.transitory increase spori v.m. pi. (fmanciar) backing stabil adj.wage-price spiral sponsor s. to increase. (despre preturi) fixed.n. (permanent) permanent.senionty wages ~ de periclitate .wage increase ~ de salariu descrescand .) to settle.average life expectancy speze s. (ajutor) aid. to sponsor sponsorizare s.additional charges. sponsor sponsoriza v. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s.bonus for special risk. (in mtrcprifiderile profilai.f. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor . a datei) settlement.f. 1. {reguli.t. assistance.t.f. principii) to lay down 3. (pretiil.to set the pace stabilire s.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing .back charges ~ suplimentare . increase ~ de fidelitate .n.policy formation ~ a pretului . (nn termen) to appoint. to state.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere .banking charges ~ de depozitare .to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune . to fix. to step up spot s.preturi . (a pretului. standing.SPE-STA ~ medie de viata . yardage ~ de inmagazinare . (o data.cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu . a unei sarcini) assignment.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii . 1. espionage. steady stabili v.n.storing charges. expenses ~ bancare . data etc.costing. setting.industrial espionage/ spying spirala s. to establish 2. (a unei date.inflationary spiral ~ salarii .n. (recomandare) comfort.goal setting . charges.service increment ~ temporar . firm.

slackness.f.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble .(stagflatie) stagflation stalii s. stagnant. stall.living standard.loading days ~ ireversibile .f. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . improver stagiu s. \. (cursuri.) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. (crizd economica) depression ~ a afacerilor .f. stagnancy. of instruction. (economica. (de cursuri.slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie .automatic stabilizers stagflatie s. slack stagnare s.irreversible laydays ~ reversibile . {economic) stabilizer stabilizatori automati .to be on probation stagna v.fixed laydays ~ de incarcare fixe . standard. (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays.price stability ~ economica . to slacken stagnant adj.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare .f.engineering standards ~ universale de intretinere .universal maintenance standards standardiza v. eel mat mare fund tdiat) (corn. probationer.f. to standardize standai-dizare s.accounting standards ~ de credit . (fluctuatii. stand ~ ambulant . stabilization. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj.n.(pe etichctd.reversible laydays stand s.economic stability stabiliza v. standard ~ de stat . on probation s. pi. (despre afaceri.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus .t.f. lay/ laying/ ship's days ~ contractuale .n. despre un produs) off-the-shelfj'. standardization . bookstand ~ expozitional .m.exhibition stand standard adj.t.i.(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice . laytime. m. piata) to steady stabilizare s. (SUA) level of living standarde contabile .target return pricing ~ a preturilor . (fdrd comandd speciald. preturi) pegging ~ a monedei . stability. (de muncu) length of service a-si face stagiul .price stabilization stabilizator s. activitdti economice) to stagnate. preturi) to peg.fly pitch ~ de carti .currency stabilization ~ a preturilor .state standard ~ de viata . (inactivitate a pietei) dullness.credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare .326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului .(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune .bookstall.n. a afacerilor) stagnation. (time of) probation 2. to stabilize.

wages sheet ~ de serviciu .{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.general staff. 1.life tables ~ comerciala .condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata .petrol-filling station ~ de destinatie . statutory static s.m. statistician.comparative statistics ~ demografica . headquarters statui bunastarii .staffing schedule. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare .payroll.(dr.n.) abeyance ~ exterioara .{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats. (stare/conditie sociala) status statut s.(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate . autobuz) stop.) (railway) station. (SUA) tables of organization ~ de salarii .weather base/station ~ -nod . condition 2. terminal station.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila .n. statistically statistics s. 1. transmitter ~ de marfuri . (finala) terminus.STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials .) goods station ~ de radio .f) shunting/spotting station. regulations.(a unei nave maritime. statute.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate .n.vital statistics ~ economica .industrial standardization stare s. station 2.providenta .(c. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina .job classification statistics ~ a sperantei de viata . {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta .the providential state statistic adj. list ~ corporatist .corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ".) (railway) junction . (railway) yard ~ meteorologica .record of service ~ major .the welfare state ~ . (c. state 2.transmitting station.f.prime condition ~ si conditie aparent bune .f.(a mdrfii. statistics ~ a grupelor de activitati . stage.) damaged condition ~ buna . status ~ a caricului/incarcaturii .de functii/personal .f. (de tramvai. (situatie sociala) social standing. rules. paylist. (/a o societate de asigurdri) actuary status s.trade statistics ~ comparata . fluviale) seaworthiness.civil status ~ de incarcare completa . personal establishment.wireless/radio station ~ de triaj . fluviale) unseaworthiness.(c.station of destination ~ de emisie . a navei etc.f. 1.f. (al unei societdti) articles of association statutar adj. state.f.(c.economic statistics statistician s. statistic(al) adv.

to push forward. fillip. (fabricare) manufacture of glass 3. provision. stevedoring ~ a sacilor m picioare .m. to stevedore ~ in magazie . a define) to own.holiday/ health resort ~ experimentala .(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale .f. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. (fabricd) glass manufactory/house/works 2. glass blower 2.pitching up ~ compacta . to liquidate. (un proces. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil .f. stowing. cancellation. 1. (a unei datorii) extinction. stipulation. o actiune) to extinguish. (o ipoteca) to redeem.t. to stack. to cancel.328 STA-STI statiune s.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v.n. (a poseda. (pe randuri/ siruri) tiering. stimulus.t.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. (a anula) to annul.experimental station stapani v. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur.agricultural station ~ balneara . pile stivui v. (a amortiza tin impriimut) to sink. watering place ~ de litoral/maritima .) straddle. (o datorie) to extinguish. to covenant stipulatie s. (articole) glassware stil s. (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe . incentive stimulent s. stipend stipula v.movable/ shifting rack sticlar s. to stimulate. to possess. {pentru mar/a) rack(ing). station 2.firm/tight stowage ~ corecta . style. (mar. quittance.m. 1. (climaterica) resort ~ agricola . to hold stanjen s. (o obligatie) to terminate 2. 1. liquidation. to dynamize. to stipulate.f.t.f. (a unei ipoteci) redemption.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare .export incentives ~ pentru vanzari . 1.t.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara . (manipulari maritime) stowage. to pay off. (anulare) annullment.n. (mod) manner.n.t. (geamgiu) glazier sticlarie s.seaside/ bathing resort ~ de iarna .spa. 1.n.f.f. condition stiva s.) to stow. to quash stingere s.extinction of the national debt stipendiu s. (amortizare) sinking.group incentives ~ pentru export . (vdnzdtor) dealer in glass 3. to pile up. (pe randuri/siruri) to tier. (de mar/a) stack. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . tier. stacking. to provide (that/for). rack stack 2. (a unui proces. (a unei obligatu) termination 2.wage incentives stinge v. way ~ de conducere .deep stowage . 1. to condition. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s.winter resort ~ de odihna/climaterica .

shopping street strategic adj. street ~ comerciala . protective inventory stoca v. industrial truck ~ cu furca .reserve stock ~ disponibil .inventory ~ de marfuri .(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .) closing stock ~ nevandabil .economic strategy .cycle stock ~ de capital . inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica . squeeze ~ a profitului . (mar.funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa . to hoard strada s.remainder.low stock ~ la inventariere .(a unei piete) penetration strategy ~ de produs .stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient . supply.n.f.product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei . (utilaj) stacker. hoard. goods in stock.capital stock ~ de materiale .{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man. stock.(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare .deck stowage ~ transversala .t. lift. stockpile.(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare .varied stock ~ de produse finite .(cont.vertical stacker stoarcere s.f. trading stock ~ de marfuri diverse . to store.) stevedore.product strategy ~ de promovare . strategic strategic s. store.push-and-pull strategy ~ comunicationala . (rezerva) reserve ~ ciclic .finished goods inventory ~ de rezerva .(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1.market segmentation strategy ~ a urmaritorului .development strategy ~ a diferentierii produsului .platform truck lift ~ de paleti . to stock.) buffer/safety stock.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei.pallet stacker ~ pe verticals .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta .acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .ST1-STR 329 ~ pe punte . to get in. returns ~ .tampon/de siguranta . a Uvrdrilor etc. stacker.deadstock ~ nevandut .stock-in-trade.profit squeeze stoc s. to stockpile. strategy ~ a dezvoltarii . stower 2.f.

development study ~ de fezabilitate . examination.(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor . research ~ al amplasarii uzinei . to amass.staff pattern ~ a pietei .financial structure ~ functionala .feasibility study' survey ~ de marketing . analysis.(man.market structure ~ a preturilor . to collect. structure.(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .) age profile ~ bancara .(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .) book value weights ~ a varstei . to hoard.(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .shipping pattern ~ a personalului . to raise ~ bani .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont. amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .marketing research ~ de mediu .capital structure ~ a comertului exterior .(man.(angajatilor dintr-o firmd.foreign trade pattern ~ a costului .industry structure ~ a valorii de inventar .(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor . (recolta) to harvest.STR-STU strain adj.(man. (a percepe impozite) to levy.(man. (a adund) to gather (up).time study ~ de audienta .) organizational structure ~ piramidala/ierarhica .plant layout study ~ al metodelor .m.(fin.price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta .national economy pattern ~ a flotei de transport .(man.to make one's fortune structural adj.{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale . to reap 2. alien s.) hierarchical structure ~ organizationala . foreigner strange v.cost structure ~ a creditului .t.n. un sector industrial etc.) pyramiding structure studiu s.(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. to gather/to get in. study.f.(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz . survey. structural structure s.market research/survey ~ de proiect . (a economist} to lay/to put by 3.) functional structure ~ ierarhica .credit structure ~ a economiei nationale . 1. (din altd tara) foreign.planning and design work ~ de timp si miscare . pattern ~ a activelor .) asset structure ~ a capitalului .) case study ~ de dezvoltare .

STU-SUB 331 ~ pe model . underdevelopment subdezvoltat adj.) under ship's derrick. subtenant.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep.) subcharterer subproductie s.m. (a semnu) to sign. subcontractor subdezvoltare s. to sublet. sub part ~ rezerva aprobarii . sublease. to underrate subevalua v. .t. to undervalue subarenda v. to underlease.) subaccount.f.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat . derivative lease subarendas s. subtenancy. (cont.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic .t.m. subcontract subcontracta v. (dr. to sublet submchiriere s. underlease. to underload subinchiria v./H.m.n. subletting. {mar. subleasing. to underlease. to underquote.) to subrogate subscrie v. subcommission subcomitet^-. to underquote. subtenancy.') below par.w.f. sublessee. to undersign. subleasing. to recharter subnavlositor^. underling subantreprenor s.t. to subcharter. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale.m.m. (mar.m.f underlease. sublease.f. undertenant subcomisie s. to underrate. [a coliza. underdeveloped subestima v.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net.t. to underestimate. n.t.f./i. undercapitalized subchiria§ s. to sublease. to underlet subarendare s.t. chartered contractor subasigura v. to underwrite v. to underinsure subcapitalizat adj. underlessee. to underestimate. under ~ linie .) to underfreight. undertenant subarmator s. subletting.) to write down subfurnizor^. undertenancy. underlessee. undertenancy.subject to alteration subaltern adj. to underlet.t. subordinate s. submortgage subincarca v.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . to undervalue. underproduction subroga v.i.t. to sublease. subtenant.i. sublessee. to subcontract subcontractant^. subaltern. underconsumption subcont s. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur. subcommittee subconsum^.f. subcontractor subipoteca s. derivative lease subnavlosi v.t. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar. (»/i activ) (cont. subsidiary account subcontract 5'./i.model analysis ~ -pilot . subcontractor subaprecia v.i.

subsidized . suburban suburbaniza v. subscription.f. state grant. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export .de stat .f.public/government subsidy.farm subsidies ~ de exploatare .m. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. {pentru stimularea industriei. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s.f. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s.) multiple application subscriitor s. subscription subscris adj.f subsidy.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale . to grant. a comertului.(acordate de stat pentru un produs.tid .(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui . (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s. subsoil substanta s. subsidy subsoil. undersecretary subsidiu5\M. to subsidize.state-/graiit-aided. a agriculturii etc. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat .m. grant. grant.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie.t. n.f. substitution ~ a factorilor de productie .export bounty/subsidy subventii agricole .oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe. substitute substituti ai banilor . subscribed. support ~ a preturilor -. underwriting ~ a unei cote-parti .t. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s. o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v.price support subventionat adi. matter.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s.harmful substance ~ inflamabila . material ~ daunatoare . underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. state-p.quota subscription ~ excedentara .) bounty.operating subsidies ~ in amonte .substitute money suburban adj./?!.f.inflammable substance ~ otravitoare . subsidy.f. suburb subutilizare s. substance. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s. subvention.f.

series 2.specific amount ~ evaluata .) testate succession succesoare s. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare . al unui spectacol) box-office success a avea ~ .remainderman ~ testamentar . intestacy ~ testata .(unui contract) memorandum suma s.accumulate amount of annuity ~ datorata . inheritor. inheritance.m. intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui . heir. to sustain ~ avarii . afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa . condensed moisture ~ a marfii . hereditament ~ a porturilor .) sweat. to fail succesiune s. successor 2.amount to be invested ~ cumulata a anuitatii . summary ~ al articolelor . (dr.to sustain damages sumar s. (pierderi. amount ~ a creditului .amount stated ~ delapidata . 1.odd money ~ de plata . (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar.(dintr-o vdnzare.(dr.(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat . subsidiary (company) ~ bancara .debit amount ~ declarata/specificata .estimate ~ facturata .f.SUB-SUM 333 subzistenta s.) heiress succesor s. (la) to succeed (to) succes s. devisee succesoral adj. success.t. branch. pagube) to incur.heir testamentary. mijioace de trai) livelihood.sum insured ~ bruta . i.f.f.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata .bankruptcy level .to be/to prove a failure. (dr.gross amount ~ ce urmeaza a fi investita . to suffer.(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare .f. inheritable sucursala s.sum payable. (neasteptat) bonanza ~ de casa .lump/inclusive sum ~ in litere .embezzlement ~ determinata . sweating.f. subsistence. (dr.) intestate succession.sum in words/at length ~ incasata .n. basic needs.heir presumptive ~ subsecvent . (intretinere.(de un client din bancomat.cargo sweat suferi v. sustenance succeda v. sum.(dr.invoice amount ~ globala/forfetara . abstract.f.(al unui film.) successor. 1.sum due ~ de bani in casa . successional. succession.branch bank sudatie s.n.(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ .) succession. (legatar) devisee ~ prezumptiv .

supermarket. (calculatd in acri) acreage . (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s.) principal sum ~ rambursabila . area. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj.face amount ~ nula . to overcapitalize supradimensionat adj.t. (cheltideli) to bear supraasigura v.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .) tenderer superior adj.work area . outsized supraemisiune s. in grad) senior s.(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata .f. (de actiuni) overissue supraestima v. surface.n. superior.rioard) of superior/the highest quality. chief supermarket s. supplementary. high-grade 2. (nn activ) (cont.) excess ticket suplimenta v. extraordinary.amount paid out ~ principala/totala . additional.m. to overestimate. 1.t.) amount brought/carried forward ~ rotunda . extra suporta v.(c. to overvalue. to overestimate.334 SUM-SUP ~ minima din depozit .(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig.f. to supplement suplimentar adj. to overvalue supraevalua v. sum total ~ totala a cheltuielilor . (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^. to overrate. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr. addition ~ de bilet . in.total amount.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin.m.f.t.f.t.(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate .t. (in functie.t.even money ~ subscrisa .) excess fare ~ de plata .(report) (cont.extra/additional payment ~ de pret . to overinsure suprabugetar adj.takings a fi sub suma prevazuta .(c.de lucru .amount subscribed ~ totala . (de calitate supe-.amount repayable ~ reportata .total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat . not included in the budget supracapitaliza v.uncertain amount ~ nominala .to fall short of the amount sumisionar s. supplement.) zero sum ~ oferita .) to write up.extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa .receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante .

overplus. la un pret dat. oversupply. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s. overseer. extra tax. succedaneum surplus s. to superintend. overstock suprastoca v.excess weight ~ de lichiditati .additional postage supraveghea v. to outbid.^. liable to damage ~ restrictiilor .m. substitute. dutiable surogat^.f.t.n.) alien duty. to overburden 2.f. supertax. s. oversubscription suprataxa v. better offer. to supertax. superintendent.warehouse floorage supragreutate s.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri . control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s. overweight supraimpozita v. overbid. overload suprastoc^-.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . flag surtax ~ postala/de francare . (un pret) to overcharge 3. overbidder.n.(mar.f. excess price. surcharge ~ de import .subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable.(mar.t. higher bid supranavlu s. to bid over supralicitant s.) excess of freeboard ~ de greutate .f. excess/ surplus profit suprasarcina s.tax surcharge supraincarca v.t. (mar. (supralicitatie) overbid.f. supernumerary supraoferta s.f. surplus production supraprofit s. to control supraveghere s.t.f. overcharge.t. to surtax. to overstock suprasubscriere s.t. to supervise. (un vehicul) to overload. to oversee. surtax. black market price supraproductie s. higher bid suprapret s. to overbid. superprofit. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului . Ie procurd unui individ.m..f./i.subject to deterioration. to surcharge suprataxa s. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului . outbidder supralicitatie s. (pepiata) supremacy supus adj.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber .import surcharge ~ de pavilion . (muncitori) to overwork supralicita v. overproduction. 1.n. excess. (la) subject/liable (to) deteriorarii . supplementary taxation ~ fiscala .f.n. surplus.net rentable area ~ utila a depozitului .(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun. supervisor.f. supervision.overentry . to overtax supraimpunere s.n.) overfreight supranumerar adj.

(a afirma) to affirm. (de idei. to take away. livrdri) to suspend. to assert suveranitate s. to uphold. (intens un produs.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu .f. intr-o economic liherd. to purloin. o opinie etc. 1.n. opinii) to advocate. source ~ de aprovizionare . preturile) to peg. to endorse. plata impozitelor etc. (o sedintd) to adjourn. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur. (al unei piete) marketeer.t.taxable surplus sursa s.) sources and uses of funds sursarj s.n. opinii) upholder 2. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. '1. (a unui functionar) suspension. (un acord) to terminate suspendare s. pilferage 2. (a promova un plan) to forward. o marcd etc. to avoid. above-named/ mentioned. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor.pilfering of cargo sustinator s.) evasion. purloining. a livrd-rilor) suspension. theft.t.t. (de la indeplinirea obligatiilor. (de la indeplinirea obligatiilor. (a unei sedinte) adjournment.liability swap ~ de valute . (swap valutar. to stop. elusion ~ din marfa transportata .t. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj.f.} to boost 2. to steal. sustainer. to elude sustragere s. swap al ratelor dobdnzii. 1.currency swap . abovementioned sus-numit adj. (a platilor. avoidance. (financiar) to back. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. (un functionar) to suspend. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale.f.SL'R-SWA ~ impozabil .) delisting sustrage v. (idei.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont. (a unui acord) termination 2. 1. (plati.debt equity swap ~ de obligatii . infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. to support.m. to pilfer v. (o rezolutie) to second. (din punct de vedere financiar) backer. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . supporter. plata impozitelor etc. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. (o candidaturd.) to back. swap de datorii. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit.r.) to evade.f. aforesaid suspenda v. to second. (al familiei) breadwinner sustine v. (piata.

first-line manager. (sarpe monetar.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager.sales manager ~ al serviciului financiar . {dr. leading hand. site. school ~ comerciala . (conducdtor) leader ~ al contenciosului . motorboat ~ vamala .station manager.n. to be sitting sef s.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu .(banca .n.) hatch foreman ~ de fila .construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval . boss. chance sanse egale .sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin.m.council board ~ -fulger .port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie . (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari . boat.chief/head/senior clerk ~ de cabinet . to blackmail santier s. chief. (de docheri) foreman. principiul . (director) manager. yardmaster ~ de oficiu portuar .f.t.f. dockyard.shop foreman ~ de birou .head of chair/ department ~ de echipa .shipbuilding facilities sarpe s. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu .m.$ salupa s. (superior) superior.(minister's) principal private secretary ~ de catedra .sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite. head. (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii .equal opportunities santaj s. blackmail santaja v. departmental manager .f sitting.to sit.open meeting a fi in ~ . meeting. (in magazie) (mar..informal think-in ~ publica .) snake scoala s.f.repair dockyard santiere si uzine navale . development ~ de constructie .head of service.revenue cutter Sansa s..paymaster general ~ de atelier .shipyard.

si-a redus capitalul) and reduced sir s.f.ore barge ~ portuar .barge tank slepar s.(de vdnzdri) area manager senal^.underemployment. (pe fluvhi) keel ~ de depoluare . bargee. succession.tank(barge) ~ -tanc petrolier . half time.bunkering barge.(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active. din lipsa comenzilor) technical unemployment .(cuvinte care apar dupd numele unei companii care.and company ~ cu capital redus . unemployment ~ ascuns/mascat .coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal .seasonal unemployment ~ structural . barger. denumitd tehnofobd.m.lumber/timber barge ~ pentru ciment .navigation channel septel . oil recovery barge ~ de marfa .general cargo barge ~ pentru minereu . short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd./!.) structural unemployment ~ tehnic .cyclical unemployment ~ de inadaptare . (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj .river barge ~ frigorific . cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial . (partial) to work (on) short hours somaj s. pass ~ navigabil .grain cargo barge ~ pentru cherestea .cement barge ~ pentru marfuri generale . superintendent of work ~ de triaj/manevra .yardmaster ~ de zona . de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar . to be on the dole.n.(sau keynesian.barge carrier ~ fluvial .skimming barge. necalificatd. lighterman soma v..s'. bargeman.n. chain.coal barge. fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier . abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei..hidden unemployment ~ ciclic .chain of endorsements slefuire s.(datorat structurii economics.cargo barge ~ de transport . prin reorganizare. row.(determinat de intreruperea activitdtii unei firme./!. barge. derivat din dezechilibrul cerere-ofertd. and ~ compania .n. fairway.harbour/utility barge ~ -tanc .seagoing barge ~ pentru busteni .clerk of (the) works.log barge ~ pentru cereale . to be unemployed. livestock si con/'. to be out of work/job. rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s. (serie) series ~ de andosari . line.refrigerated barge ~ maritim .canal barge ~ de carbuni .338 §EF-$OM ~ de santier . de obicei pe o perioadd determinatd. channel. formelor de proprietate. amplasdrii geografice etc. lighter ~ de buncherare .

pi.f.state highway §tampila v. science §tiinte economice . a unui cec etc.(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .numbering stamp/machine ~ po§tala . unemployed worker.(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar ..worker on short hours. (high) road ~ cu taxa . unemployed. the unemployed ~ partial .company/corporate/ common seal ~ .f.) to deface $tiinta s.t. seal ~ a firmei .signature stamp ~ de cauciuc . stamp. out-of-work/place s.m.toll road ~ locala .primit" . (sigiliu) signet. {a deteriora fata unei bancnote.received stamp $tanta s.rubber stamp ~ de control/garantie .date stamp ~ cu semnatura . part-time worker $osea s.cantarit" . (scrisori) to postmark 339 §tampila s.§OM-§TI ~ tehnologic .economics . (pentru bdtut monede) stamp §terge v.inspection stamp ~ de numar curent .weight stamp ~ cu data .f.postmark ~ . to stamp.local/country road. by-road ~ nationala ..voluntary unemployment §omer adj. highway.f.t.

(rezervor) tank 2.master tabulation ~ incrucisata .control panel ~ de distribute . (de chitantd.summarized table ~ de conversie/transformari . tank ship/vessel. 1.estimated tare ~ legala/vamala . booth.) size talon s.n. tare assumed by the customs ~ medie . tabulator.f.(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent . (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon. tabular tabulare s.f.domestic rate ~ compus/mixt . emolument.custom-built container ~ suplimentara . scale ~ casnic .mean tare ~ conform tarifului vamal . panel ~ al conturilor .) chart of accounts ~ de comanda .(oferit de un magazin.table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor .(din cartea mare) (cont.n.f.going rate .n. schedule.insurance note/slip ~ valeric gratuit . chart 2. to tabulate. coupon.n. share. rate.customary tare a calcula tara .cross tabulation tabulator s. bulk-oil carrier tantiema s. petroleum carrier/ship/ tanker. table.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna .(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati . tabulating machine talie s. percentage taraba s. 1. cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s. 1.supertare ~ uzuala .t. (petrolier) (oil) tanker.customs/legal tare. schedule. (lista) list ~ centralizat .to tare tarif s.T tabel s.switchboard tabula v.f.use tare ~ efectiva/reala .(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata .n. (de comanda) board.) counterfoil. renewal coupon ~ de asigurare .normal tare ~ standard . (tabel) table.average tare -~ normala . chart. to tabularize tabular adj. stub 2. cec etc. oil-carrying ship/ vessel. tabulation ~ fhiala/recapitulativa .tariff schedule tablou s. tariff. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa .(SUA) schedule tare ~ conform uzantei .table of interest ~ tarifar .f. (corn.n. (in piata) market stall tara s. price list.

inland postage ~ unic . la piatd etc.time-of-day tariff ~ diferential .inland rate ~ in vigoare . insurance tariff.) conductor ~ pentru drumuri sail poduri .customs appraiser taxa s.(mar.) charter rate ~ de navlu cartelat . (a impune) to tax. tariff. scheduled taxa v. 1. contribution.patent fee/tax ~ de camion a j . pi.differential/graduated tariff ~ feroviar .flat rate ~ vamal .preferential tariff ~ vamal protectionist .night charge ~ de tranzit . to impose a tax on taxator s.(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .tax disc/token. (^colara etc. valuer.TAR-TAX 341 ~ de asigurare .) underwriting rate ~ de baza . (mar.protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone . (rutierd.sliding scale tariff ~ neuniform .m.flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate .customs tariff ~ vamal comun . autobuz etc. to tariff tarifar adj.railway rate ~ fiscal .restricted tariff ~ intern .(mar. (incasator) collector 3..nift tax .) nonconference rate ~ de noapte .a scontului la cambiile de clasa intai .parcel rate ~ de comision .passenger rate ~ pentru marfuri . (vamala etc.truckage ~ de cantarire .tariff in force ~ intreg/fara reducere .) conference rate ~ de navlu necartelat .f.postal tariff.maximum tariff ~ mobil .retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil . rate .commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .basis rate ~ de coletarie/mesagerie .) fee.) duty.(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .full rate ~ maximal .consuiara . t.weighing charges ~ de donatie .t. 1. postage ~ postal pentru corespondenta interna .rate of insurance. (tarif) tariff.transit tariff ~ de zi .toll collector/keeper ~ vamal .most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential . (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater.single tariff ~ uniform . (in tramvai. charge.. to charge 2. dues.scale of commission ~ de curtaj/brokeraj .(mar.) toll.prime (lending) rate ~ auto/de drumuri . tax..mileage ~ pentru calatori . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet .goods rate ~ pentru munca in acord . roadtax •.plant hire rate ~ de navlu .piecework rate ~ postal .revenue tariff ~ forfetar .consular fee.zone tariff tarifa v.open rate ~ pe mila . appraiser 2.

sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .rediscount rate ~ de rezervare .fiscal duty ~ ipotecara .reciprocal duty ~ vamala restituita .survey fee ~ de export .prohibitive duty ~ vamala protectionista .preferential duty ~ vamala prohibitive .import duty ~ de intrare .customs duty ~ vamala compensatorie . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.return duty.) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .export duty ~ de import .cash on delivery fee ~ de redeventa .storage charges ~ de mesagerie .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.dock dues ~ de antrepozitare . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .royalty fee ~ de reescont . pierage.capital transfer tax ~ federala de scont .toll traverse ~ somptuara .admission/entrance fee.succession/inheritance tax.import duty ~ vamala de represalii . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .342 TAX-TAX ~ de expertiza .matching duty ~ vamala comunitara .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs . quayage.standard charge ~ vamala .(vamala etc.{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .fee ~ uniforma/forfetara .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .protective duty ~ vamala reciproca .additional duty taxe de andocare .cranage ~ de magazinaj .discount rate.(SUA) federal discount rate ~ fiscala .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import .{in functie de greutatea. rate of discount ~ de timbru . wharfage .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului . legacy duty ~ $colara . door money ~ de macara .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .(a locului) reservation fee ~ de scont .

rates and taxes ~ tarifare/vamale .river charges/dues ~ locale/comunale . technics.factor analysis chart technique • ~ metodelor . small town. (afacere) bargain. exhibition ~ de vite .m. sample fair. 1.f. (comert) trade.t. fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials .evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s..(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale .(mar.f.time study engineer tehnocrat^. haggling. port charges/dues ~ si impozite . (a cumpdra) to buy. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca .rates ~ notariale . 1. technical expert.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare . (oras) town.navigation dues ~ de tonaj . (a se tocmi) to bargain. buying. (burg) borough 4. technologist tehnologic adj. (metodd. to haggle targuiala s.'.m.(man.to go shopping tehnic adj.r.high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala .fair ~ de mostre .trade fair show. (piatd) market (place).tonnage dues ~ de tranzit . (tocmeald) haggle.f. industrial safety.f. security means tehnica de analiza si evaluare grafica . engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs . (cumpdrdturi) shopping 2. stock fair/market ~ universal .f. safe procedure. (normald a alcoohilui) proof targ s. technical tehnica s.) shipping and handling charges ~ de navigatie . bargain a face targuieli/cumparaturi . to buy. technological tehnologie s.tariff rates ~ vamale de protejare . (periodic) fair 3. to purchase v. technology.n.transit dues ~ de trecere prin canal . business ~ anual .notarial charges/fees ~ pe marfurile operate .information technology . (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v. (tocmeald) haggle.canal tolls ~ fluviale .t. (centru comercial) emporium 2. purchasing. haggling.harbour dues/fees. technician.labour safety engineering. (vite) to slaughter tarie s.m.product engineering ~ de mare performanta .differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v.cargo dues ~ portuare . technocrat tehnocratie s. technocracy tehnolog s. townlet.) methods engineering ~ securitatii muncii . (ordsel) market town.world fair targui v.cattle market.

1.) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie .storage yard.m.downtrend in prices.344 TEJ-TER tejghea s. (dr.n.uptrend in prices.general trend tendinte antiinflationiste .n.term of guarantee.welfare theory ~ ciclului real de afaceri . tendency.w. old-clothes man.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj. provisional.farmland ~ arabil . land.) day of appearance. guarantee period.arable/tillable land ~ aurifer .(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare . stockyard ~ forestier . field.inland ~ sub tutela/mandat . ground.downward tendency/ trend. television ~ cu taxa/abonament . court day.oil field/land teritoriu s.price theory ~ subconsumului .business term ~ curent .expectation theory ~ bunastarii . downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor . counterman telal s. temporary.decision-making theory ~ jocurilor .n.abstinence theory ~ asteptarilor .f.underconsumption theory terera s. (limita) time limit. (sol) soil.f. (fixat} fixed/appointed/stated date. delay (granted). counter tejghetar^.running term ~ de apel . uptrend ~ de crestere a preturilor .tillage land ~ de depozitare . {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie .market trend ~ ascendenta/de crestere .f. date. {conditii contractuale) tenns ~ comercial . waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer .upward tendency/trend.trust territory termen s. territory ~ situat departe de granita sau de mare .timber land ~ necultivat . communication activity/service televiziune s. time. deadline 2.(dr. (de constructie) site ~ agricol . (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala .anti-inflationary trends ~ economice . (citatie.fallow (ground/land). (pasuire) time allowed. period.growth theory ~ deciziei . trend ~ a pietei . (despre munca) odd tendinta s. (SUA) junkman telecomunicatie s. pi. respite 3.". theory teoria abstinentei . chemare in judecata} summons 4.inflationary trends teorie s. telecommunication. delivery date .f. (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere .game theory ~ preturilor .real business cycle theory ~ cresterii .time of deliver.gold field ~ cultivat . (ciivant) term 5.f. term.economic trends ~ inflationiste . dealer buyer.

(a Idsa ceva prin testament) to will. testing 2. termination.cheque cashing machine ~ de feribot . devising ~ a conceptului .contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare .n. (a unui bun imobiliar) devise.m.credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj.product test ~ a produsului prin plasare . end ~ a unui rise .n. (un bun mobiliar) to bequeath.) testatrix testator s. third party/person ~ detinator .f. to legate. (a incerca.to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui . deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali .. s.f.fractionata .(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr. completion.container terminal ~ de decontare a cecurilor . (a unui bun mobiliar) bequest. (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .(asig.fmal/latest/extreme term.(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s.to contest a will a deschide un ~ .(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s. 1.(dr.to die testate a revoca un ~ .TER-TEX 345 ~ de plata .) prescription period ~ de valabilitate a brevetului .(corn.f.) end of a risk terts. closing date.(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .(bancomaf) cash dispenser ~ de containere .(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie .(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa .t.to leave a will a muri lasand ~ . textile textila s.port terminal terminare s.test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale .f. (dr.term of payment.marine terminal ~ portuar . bequeathing. (de bunuri imobiliare) devisor textil adj.(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata . testament. (de bunuri mobiliare) legator.tanker terminal ~ maritim .to open a will a lasa un ~ . a proba) to test 2. (pentru bunuri mobiliare) bequest. terminal ~ bancar . (un bun imobiliar) to devise testament s. textile.m. 1. (dr. finishing. test testa v.ferry deck/rack ~ de petroliere . will.) concept testing ~ a produsului .) direct skip .) testator.n.patent life/period ~ final/-limita . testamentary testare s. drapery . prompt date ~ de posesiune .to make one's will testamentar adj. test.

mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time. type. typography ~ de bancnote . to stamp timbru s.Greenwitch mean time a avea timpi morti . nor) headline 2.used stamp timp s. (cladire) treasury.n.idle/dead/lost time. embossed press ~ stampilat/obliterat . to tend ~ sa creasca .) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar.) dispatch loading only ~ liber . (al periodicelor) circulation. spare time ~ local . to treasure (up). ticket. to amass tichet s. sort.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal . stamp ~ adeziv .346 TEZ-TIT tezaur s.'/.} hoard. 1. \. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine . treasure.(despre masini. (de . (de stat) treasury 2.security printing office tiraj s.leisure.receipt stamp ~ fiscal .(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada . deed 3. (de bani etc. pressrun.i. to hoard (up). timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare .impressed stamp.working hours ~ de nefunctionare a masinii . utilaje) to idle over tinde v.circulation and readership titlu s.(despre preturi) to tend downwards tip s.postage stamp ~ sec .works/establishment 2.n.astronomic(al) time ~ de asteptare .n.outage time ~ economisit . (din motive tehnice) machine down time ~ de operare .(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a . (. strongroom tezauriza v.n. downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie . (de carte) title. 1. to print tipogratie s. (standard) standard.(din lipsd de materiale.local time ~ mort .production time ~ total .t.n.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca .t. time ~ astronomic . (camera de valori) safety vault.t. (arta tiparuiui) (art of) printing.n. 1.adhesive stamp ~ de chitanta .bread coupon timbra v.f.(in gestiunea stocurilor.(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar. (fel) kind. (model) mark 2.(la magaziile navel) hatch hours ~ universal . (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office.n. type tip art v. (document) title. number of copies printed. (editie) edition ~ si grad de citire .

bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international .(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . option stock ~ de valoare de calitate/sigur . debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate . (actiuni) stock. (titru) title. certificate. note.bearer security.} valuable consideration ~ putativ .order security ~ de valoare la purtator . title to property.registered security ~ de valoare preferential .fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data. si im pret specificat) stock option. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa . (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal .(dr.(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security. (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar .(dr. (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian .qualified title ~ de valoare .standard of alloy ~ al monedei . (emis de stat sau de municipalitate) stock.oneros . deed of property. titre.defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu .absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect .dated security ~ de valoare necotat/nelistat . (actiuni) stock 4.gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .) writ of execution . paper. vested interest ~ de proprietate absolut . (emis de stat sau de municipalitate) stock. fineness. standard ~ al aliajului .loan note.(cu plata prioritard a dividendelor) senior security. note.security.standard of coinage ~ de creanta . floater ~ de valoare la termen .clear title ~ de proprietate restrans .TIT-TIT 347 valoare) security. document of title.(dr.dollar stock ~ de valoare convertibil .(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd.) pus-alive title .title (deed). paper. certificate.legal/sound title ~ de proprietate negrevat . la optiunea titularului.

allowance.f. oricare ar fi acestea -(asig.small tonnage ~ al navelor neexploatate . margin.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri . limit: (a litriilui unei monocle) remedy. over).) all other perils ~ drepturile rezervate . mar.n. (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente .tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut .de cabotaj -. name of an account ~ precedent .n.t.account holder. (a angaja in slujba) to engage.ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp .(asig. (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.) all risks whatsoever tocmeala s.de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight . (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate .(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj.) all perils. mar. dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele . (al unei licente. al unei functii) occupant. to hire on.) all risks ~ riscurile. titulary s. copyright reserved ~ pericolele.gross tonnage ~ curat .tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. to traffic (for) a se ~ mult . snipping availability . (suplinit al unei functii) titular. (a comanda) to order v.348 TIT-TON titru s. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre.(asig.ileadvveight tonnage disponibil .) tonnage ~ al flotei comerciale . titular.laid-up tonnage ~ al navelor oceanice .passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice . (pentru o treaba) to hire on 2.(asig.(la petroliere) clean tonnage .(asig. haggling tocmi v.to drive a hard bargain tocmire s. title titular adj. {al unui post. {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about. 1.patentee. patent owner ~ al unui cont .merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage. haggle.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime .coastal tonnage .r. mar.all rights reserved. primejdiile si acciden-tele de mare .trip-charter tonnage ~ al navelor mici .f.policy holder ~ al unui brevet/patent . shipping space ~ al navelor de linie .) holder. all toate celelalte pericole .seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj .prompt tonnage.) all loss or damage ~ riscurile .licensee ~ al unei polite de asigurare . (mar. al unui cont etc.m.

aggregate.universal/all-purpose tractor .net tonnage ~ pentru cereale . ton ~ americana/scurta .total liabilities totaliza v. all ~ intr-unul .aggregate tonnage ~ international .wheel tractor ~ pe senile .deplasament . surveyor topografie s. entire.(unui magazin. tonne ~ -registru . to tot up. to total. n. survey tot adj.f. ship's registered tonnage ~ -registru brut . whole. to add up. t.(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti . tractor ~ agricol .deadweight ton ~ .f. total. net measurement ~ sub punte . to cast up. (a aduna) to add up.caterpillar tractor ~ -remorcher .(de operare) (mar.) all time saved both ends total adj.metric ton. to total tracta v. overall s.newsstand topograf^.net register ton ~ vamala .waste tonnage ~ -registru .farm tractor ~ cu roti .TON-TRA 349 ~ excesiv .i.n.gross debt ~ al despagubirii .world tonnage ~ navlosit .(SUA) revenue ton toneta s.(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global .cash on hand ~ al incasarilor . to figure up v.underdeck tonnage.cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight . to sum up. (global} gross.charter/freight tonnage ~ nefolosit .all-in ~ timpul economisit in ambele porturi .register ton ~ -registru brut .international tonnage ~ mondial .daily tonnage allocation tona s.net register tonnage. aggregate.f. total. totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului .American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare .(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net . (suma totala) sum (total).t.grain tonnage ~ pentru marfuri uscate .refrigeration ton ~ de incarcare/transport . whole. stand ~ de ziare . topographer.shipping ton ~ de navlu/volum .gross register ton.English/long ton ~ impozabila . stall.m. to totalize.rateable ton ~ metrica . vessel ton ~ -registru net . tonnage under deck ~ zilnic de incarcare .(la camioane) lorry tractor ~ universal .gross/brutto register tonnage.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort . to haul tractor s. topography. (total) amount ~ al datoriei .register/measurement tonnage.displacement ton ~ engleza/lunga . gross measurement ~ -registru net .

illicit trading 2. transatlantic ship/vessel.) posting ~ ipotecara .transit traffic. pressure. (a scrie. trader. 1. transshipment. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj . a unei trate) drawing 2. (de proprietate) conveyance cec.regular traffic traficant s.f.f.) to register 3.) certified transfer ~ bancar prin virament . 1.goods/merchandise/ freight traffic.350 TRA-TRA trafic s. tin tragere s. (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr.to derive benefit from ~ la sorti .wangle(s).n. intercession ~ de marfuri . transfer ~ de marfuri . (dr.(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante .) transfer.liner shipping ~ oceanic .n. (peiorativ) speculator. to reload transbordare s. a emite o cambie.funds transfer . {la loterie) drawing tramping s. transshipment ~ vamal . (in cartea mare) (cont. a unui cec. (cesiune) assignment.ocean traffic ~ portuar . traffic ~ aerian .bulk traffic ~ de marfuri perisabile . transcription 2.wangler trage v. shipping ~ maritim de coasta . trading. 1. profiteer ~ de influenta .parcel traffic ~ de influenta .air traffic ~ combinat . (in cartea mare) (cont.perishable traffic ~ de pasageri .share transfer ~ de capital . trafficker 2. (dr.goods transshipment ~ de pasageri . 1.registration of mortgage transfer s.crack liner transbord s.n.(feroviar ^.i rutier) joint traffic ~ comercial .t.t. traffic in transit ~ expres .to draw lots ~ autorizat de actiuni .transfer of debts ~ de fonduri .coastal traffic ~ maritim de linie . to transship.superliner ~ rapid .bank transfer ~ de actiuni . 1. (transport pe mare cu nave . to transcribe 2.railway traffic ~ intens/aglomerat . (corn.passenger traffic ~ de tranzit .n. reloading.transshipment bond note transborda v.heavy traffic ~ maritim .(bur. transfer 2. 1. registering 3.n.) to post transcriere s. o tratd) to draw ~ foloase de pe urma .t. (container de transbordare) transcontainer transcrie v. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac .ship-to-ship transfer transcontainer s. transatlantic s.) traffic.passenger transshipment ~ intre nave .f.marine/maritime/sea/ seaborne traffic.tramp) tramping transatlantic adj.n. (a unei cambii.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie .dock/harbour traffic ~ regulat .) registration.m. {corner} ilegal) traffic.(de marfuri) express traffic ~ feroviar .

(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . to convert ~ in bani/numerar . (inmdnare) handing over.to liquidate transmisibil adj. (dr. (cu vagonul sau camionuJ) truckage.to decimalize ~ un activ in numerar . transportation.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta .) transfer. to deliver.f.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal .technology transfer ~ de venituri . (dr. to make over. to transfer 2. (expediere de bani) remittance 2. (a unei cambii.transfer of ownership ~ necorespunzatoare .(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit .) bad delivery ~ prin vanzare . (cdrdusie) haulage 2.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni. (prin testament) demise 2. (cesionare) assignment. (a inmdnd) to hand over. (a unei proprietdti) conveyance. (a ceda. 1.{a actiunilor) (bur. to release. to release. trucking.electronic data transfer ~ electronic de fonduri . freightage.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri . transferable transmite v.electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . conveyance.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare .{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos . to transform. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. 1. (prin mandat) to remit 2. transnational transport s. (a transfera) to transfer.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie . (cesionabit) assignable transforma v. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s.(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj.n. (a ceda.t. 1. delivery. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian . cargo shipping. to make over.automotive/motor transport . (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize.) to transfer.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. transmissible. numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic . a cesiond) to assign. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj.t. (transportare) transport. a cesiond) to assign. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight. (dr. (de mdrfuri pe apa.t.) to transfer. (o proprietate) to convey. a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate . (prin testament) to demise 3. (o cambie. (transfer) transfer. carriage. 1.air transport ~ auto . (de mdrfuri pe apa) freight. transferable. (o proprietate) to convey.

tramp shipping '-' cu §lepuri . transaction. load-carrying transport.water carriage/transport/ haul.to ferry ~.to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul . conveyed.) time freight '. (rutier) (road) haulier tran§a s. (marfuri pe apa) to freight.(mar. (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata . to transport. deal.road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .ocean shipping ~ pe apa .(c.waterbome ~ pe calea aerului .passenger service/transport.t.carriage in bulk ~ maritim .charges prepaid transporta v.short haul ~ pe uscat . agreement. freightage ~ de marfuri lichide . (marfuri pe apa.TRA-TRA ~ cu nave-tramp .carriage of contraband ~ de mare viteza .land carriage/transport.logging ~ de cabotaj . transportable. dealing.transit transport ~ in vrac .f.railway transport.marine/maritime transport. transported.to truck ~ pe calea ferata .(cu auto cister ne) oil trucking.to pipe transportabil adj. rail carriage/transport.river transport ~ in tranzit . (financiara) operation 2. depusd in aur. cargo shipping. transport by land ~ public .to rail. de cdtre un stat .lighterage ~ de animate vii . uscat sou calea aerului) (SUA) to freight.f.tanker trade ~ de marfuri refrigerate .(cotd de participare. waterage ~ pe ape interioare .cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .m.) refrigerated shipping ~ de pasageri .(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic . (contract) carrier.airborne ~ pe fluviu .waterway traffic ~ pe distanta scurta . (SUA) to railroad ~ prin conducta .membru al FMI) gold tranche tranzactie s.goods transport/ carriage/traffic. sea shipping/carriage.) passenger shipping ~ de produse petroliere . (a unui imprumut) tranche ~ in aur . carriage by sea ~ nevagonabil . overland carriage/transport. (mar.f.grain transport ~ de contrabands . settlement .(mar. carried ~ pe apa . (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl . (mar.riverborne ~ pe mare . (SUA) railroad transport ~ fluvial . to convey. (portabil) portable transportat adj.de marfuri . bargain.) coastwise/coastal shipping ~ de cereale .') cargo/merchant shipping. to carry. 1.mass transit ~ . railage.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier .cu nava-to ship ~ cu §lepuri . transporter.seaborne transportator s.

fair/square deal ~ cu marfa disponibila .(directori de societdti.) computer-aided/'-assisted trading ~ futures .) option business' dealing.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring .forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.) bear transaction ~ a la hausse .clearing transactions ~ la termen . to transit. transit.(bur. transit.f. treaty.) insider dealings/trading ~ asistate de calculator . to convey in transit v. jumdtate pe credit) (bur.TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.) time bargain ~ monetara . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor . trading ~ de marfuri . negotiations .f.speculative operations tranzactiona v. to transit tranzitare s.n. transition ~ la economia de piata . pi.spot deal/transaction ~ cu optiune .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc .(dr. (acord) agreement ~ comercial .f.no-book transaction ~ nemonetara . dealing.navigation treaty/ convention tratative s.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie .barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza .i.) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta . to deal.(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data . cash transaction ~ de barter/in contrapartida . unfair deal ~ neinregistrata contabil .commercial/trade treaty ~ de navigatie .n.bogus/fraudulent transaction.t.{bur.compensation deal ~ in lant . privilege ~ cu plata in numerar . talks.(la bursa) commodity trading tranzit s.f.m. (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s.(In livrare) spot deal/transaction.nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .chain transaction ~ in participate .deal on joint account ~ la termen . through traffic tranzita v. to trade tranzactionare s.t. inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. convention.(bur.S7 pret specificat) (bur.transition to a market economy tras s.monetary transaction ~ necinstita .(la export. conveying in transit tranzitie s.

degree.local (train).goods/cargo train.) tick ~ de salarizare .top-level talks ~ neoficiale . processing trawler tragator s. trawler (ship) ~ de pescuit .deep-/distant .to clear to the customs tren s.negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt .354 TRA-TRI ~ comerciale .log train ~ local .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj . bill of exchange ~ bancara .through/nonstop train ~ forestier .sliding wage scale .civil court ~ comercial commercial court ~ competent .to be in negotiation with smb.fast train.(cont./n. train ~ de calatori .to proceed with the business of the day ~ prin vama . scale of wages trece v. treasury trezorierj'.f.(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s. a incepe ~ .(la scadentd) dishonoured draft trauler s.(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory. treasurer tribunal s.underdealings a fi in ~ cu cineva .wage scale. (SUA) accommodation train ~ rapid .n.) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .time draft ~ la vedere .) to enter 2. law court.trade negotiations/talks ~ in curs .f. to carry on/to conduct negotiations trata s.passenger train ~ de marfa . (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal . express (train) ~ rutier .inshore trawler ~ frigorific . (rang) rank ~ de cotatie .m.(bur.arbitration tribunal ~ de munca .n. (pe o listd etc.to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ .refrigerating trawler ~ maritim . (a inregistra) to register. scale. tribunal. (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.administrative tribunal ~ civil .unaccepted draft ~ neonorata . (SUA) freight train ~ direct .passenger/slow train.(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen .n.industrial tribunal ~ de salarizare mobila .t.f.court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .presentation/sight draft ~ neacceptata .to hold negotiations/talks. draft.court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier . (etapd) stage. court (of justice/law) ~ administrativ . (o lege) to pass ~ in cont .bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .sea water ~ -uzina . (de containere) freightliner. 1.

day shift turism-y.M. to dispatch. dicker.tool kit/outfit/set trust s.discretionary trust ~ executorie .f. to barter trusa s.active trust ~ discretionara .court of original jurisdiction ~ districtual/regional . wardship.military court ~ suprem .to circularize ~ in consignatie . swop.n. quarterly. trimester. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar . (mdrfuri etc.(mdrfuri) to consign triplicat s. third copy troc s. trust. (al treilea exemplar) triplicate.constructive trust ~ testamentara . (diplomatic) envoy. (prin posta) to post.Supreme Court trimestrial adj.automobilist .n. trimestrial trimestru s. tourism. quarter (of year). to send (off).) to forward ~ circulare . pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s.off-season tourism twist s.n.district court ~ maritim .executory trust ~ prezumata/implicita .working shift ~ de noapte . swap. to dicker. trustee . (scalar) term trimis s. truck. delegaf) representative. to mail.testamentary trust tutore s.n. tutor 2.to truck. barter a face ~ .double shift ~ de lucru . (care functioneazd dupd introducerea monedei.m.f.t.) paygate tutela s. trusteeship. mandatar) administrator. (curator) guardian. (dr.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v.m. tourist ~ .TRI-TUT 355 ~ de prima instanta . to swap. swapping. (asupra unei averi) trust ~ activa .f.night shift ~ de zi . a cartelei etc.) guardianship. kit ~ de scule . (administrator.f.maritime/naval court ~ militar .tourer turnichet s. 1. travel ~ in afara sezonului .n. (reprezentant. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu .

petroleum crude ~ fara gaze . (a intretine) to keep up.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit .t. weaver's trade 2.(corn.heavy crude oil ~ usor . 1.to curb the inflation ~ in buna stare . {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep.transit country ~ debitoare . {contabilitatea.member country tari dezvoltate economic.crude/raw oil.m. country. (obiectiv) target titei s.light crude oil.to keep the accounts/books. evidenta) to keep 2.'s disposal ~ la pret .underdeveloped/less developed countries tesatorie s. (atelier) weaving mill tine v.dead oil ~ greu .to deliver/to make a speech tinta s. (imitate de mdsura pentru lungime) inch .f.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie .to hold at smb.to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva .red country ~ exportatoare . (a pastrd) to keep.f.f. to hold.to take into account ~ un discurs . to do the bookkeeping ~ inflatia sub control . to administer 4.to hold a meeting ~ seama de .) to keep the cash.maritime country ~ -membra . crude oil/petroleum. artd) weaving. (a refine) to retain 3.exporting country ~ maritima . (a administrd) to manage. to mantain ~ casa . to act as cashier ~ contabilitatea .developed countries ~ industrializate . 1.developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate .to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin .industrial countries ~ in curs de dezvoltare . (meserie.T tara s. nation ~ creditoare .{a mdrfii) country of destination ~ de origine . light fuel (oil) tol s.n.to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta . petroleum ~ brut .

primul iesit . sub forma dividendelor.) last-in. implement. to apprentice (to). merger. to consolidate unificare s. to amalgamate. (termen ce semnificd ultima zi a lunii. to put apprentice (to). ultimate. despre companii} to merge.agricultural/farming implements uni v.closing price ~ intrat. (intr-unfond comun capitaluri. to amalgamate.(a profitului unei societdti.cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura . (a fuziona. amalgamation. improver a intra (ca) ~ . first-out ~ pret . (la moara) toll a-si lua uiumul . {a fuziona) to merge.f.(bur.r. to indent (to) uium s. apprenticeship.n. (working) tool.fluid ounce unealta s. to be indentured'articled ucenicie s. consolidation unitate s.f.final date ultimo adv.payment unit .) to pool v.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd.f.closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare .consumption unit ~ de cont .m.u ucenics. apprentice.t. beneficii etc. final. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere.) freight unit ~ de plata .unit of account ~ de cost . pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj.n. last. fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare . {companii) to amalgamate. prenticehood a da la ~ (la) .agricultural unit of account ~ de consum .final price ~ termen .r. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida . to consolidate unifica v.t. utensil.(mar. unit ~ agricola de cont .to bind apprentice (to).(despre morar) to toll ulaj s.) last trading day ultimul curs . closing ultima citire .unit of measure ~ de navlu .(metodd de control al stocurilor. (fuziune) merging. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . to consolidate v. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare. to be bound apprentice (to a trade). folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s.f. instrument unelte agricole .to be apprenticed (to a trade).f. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont.

cubic measure uniune s.t. gaze. union 2. utility. usefulness 2./ utilization. urbanist.t. (a accelera) to accelerate. plant (stock).debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului .subsequent holder utila v.monetary unit ~ monetara de cont .accounting currency. (a creste) to rise.to speed up delivery urmari v.s'. facility ~ agricol . next.. port equipment utilitara s. employment .) utilities utilitati publice .product item ~ de valoare . lawsuit.production unit ~ de produs . prosecution ~ in caz de faliment . town/city/municipal planning urbanist s.n.European Currency Unit ~ monetara oficiala . 1.debt collection for realization of pledged property urmator adj.stevedore equipment ~ petrolier .f.(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri . to use utilizare .customs/tariff union universal adj. 1. equipment. package car utilitate s. to urbanize urea v. (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea . to equip.358 UNI-UTI ~ de productie .) towage/towing equipment ~ de stivuire . following.unit of value ~ decizionala .economic union ~ monetara .(man. (servicii publice de apa.) strategic business unit ~ volumetrica .monetary union ~ postala . electricitate etc. (despre cursuri bursiere) to trade up. (a spori) to increase urgenta v. to bring an action against. money of account ~ monetara europeana . town planner urbanistica s.n. town planning urbaniza v.f. (mar.(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man. machinery. to utilize. to go up. (judiciara) action. universal.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont .t.. (in justitie) to sue. commercial car/vehicle. to speed up.t. confederation ~ economica .f.t.f. 1.) decision-making unit ~ economica cu deficit .oil equipment ~ portuar .farm equipment.m.docking facility.European Unit of Account ~ monetara . (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator . to fit out utilaj s. world-wide 2. pi. subsequent.public utilities utiliza v. to take proceedings against urmarire s.. agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear. use.f.postal union ~ vamala . all-/general-purpose urbanism s.

m.UTI-UZU 359 ~ anterioara . (dr. to wear uzanta s.i.supply plant ~ metalurgica . wear (and tear). (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa . usufructuary s. plant. practice of trade.(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata . beneficial owner uzura s.n.f. usual. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr.unauthorized use utilizator^. to tool uzina s.(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala . iron and steel plant uzual adj.) usufruct. (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind.f. (fabricu) factory. user ~ final . acquisitive prescription uzufruct s. capital consumption ~ morala .f.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului . to make use of. attrition ~ fizica .f.commercial custom/ usage.power station ~ furnizoare . to use. wearing.) usucaption. usucapio.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage.professional practices uzina v. (prescriptie achitizivd. usucapion. custom 2.(dr. 1.m.waterworks ~ electrica . beneficial ownership/interest ~ viager .(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent . usufructuary. trade custom/usage. works. practice.(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing . urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . commercialism uzante ale profesiunii .) life interest uzufructuar adj.custom of the port ~ comerciala .t.metal works. customary uzucapiune s.r. to utilize v.

refrigerated waggon ~ incomplet .) validity. despre buiuiri. good valabilitate s. (despre bilete) valid. 1. force 2. to validate. available. lorry. in vigoare) valid valida v. available.) vacant. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . effective. (despre un titlii.cisterna .menta. (universitara. a unui pasaport) availability. (post vacant) vacancy vad s.f. (a ratified) to ratify. (incdrcdturd) waggon load.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor . holiday(s). (acoperif) van.sleeping car ~ de marfa . (valabil. passable. (SUA) carload ~ .mail van/car ~ -restaurant . (despre monede) current. (SUA) street car. railway carriage.) good custom.n.income value ~ actuala . (fard proprietar. effectual.dining/restaurant car valabil adj.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money.f. (de mar/a) waggon.platform waggon. (pret) worth ~ a activelor .part truckload ~ -platforma . un Joe etc. judiciara) vacation. (a unui bilet. freighter ~ frigorific .(goods) waggon. truck. 1. un argument etc.v vacant adj. shop with a large custom vagon s.f.timber tmck ~ plin/complet . prosperous business. (platforma) truck 2. validity valid adj. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s.t. money value ~ a politei de asigurare .) valid 2. (autentic) authentic 3. in vigoare) valid.parcel car ~ de dormit .(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite .present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si .) (activ. coach. (loc frecventat de clientele!) place of great resort. (de tramvai) tramcar.tank waggon/car ~ de calatori .ru.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie .n. 1. car.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului . effectuamess. (dr. 1.truckload ~ postal .asset value ~ a activelor pe actiune . (un document) to authenticate valoare s. (SUA) freight car. (corn. good. value. (despre un post) void 2. availability. trolley(car) 3. judiciara) recess 2. \. (dr. (parla. (despre un post.

dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .rental value ~ (locativa) impozabila .invoice/invoiced value ~ finala .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .net value. a unui produs etc.customs/tariff value ~ in ziua primirii .) net present value ~ neta in stare buna .(asig.) net realizable value .value day of receipt ~ intreaga .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.(asig.gross value ~ bursiera . owner's equity ~ neta a profitului .value here and there ~ contabila .tax/taxable value ~ furnizata .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.) net sound value ~ neta realizabila .commercial/sales/ market value ~ compensata .end value ~ fiscala/impozabila .estimated/appraised value ~ extrinseca .exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .rat(e)able value ~ maxima .insurance value ~ de cumparare . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.effective value ~ estimata .(cont.purchase value ~ de inventar . value added ~ anuala .) intrinsic value ~ in cont .maximum/peak value ~ medie -.value in account ~ in rise .hypothecation value ~ de piata .(cont. amount of insurance ~ bruta .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .economic value ~ efectiva/reala .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .value in earning power ~ de revanzare .insurance/insured value.(in vama) declared value ~ economica . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.contract value ~ convenita .value given ~ intrinseca .(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .resale value ~ de schimb .average/mean value ~ neta .market value ~ de plasament/portofoliu .(a uniii activ.extrinsic value ~ facturata .(a unei monede.book value ~ contractuala .net profit value ~ neta actualizata .) annual value ~ asigurata .full value ~ locativa .

reserve currency ~ efectiva .»"i.io be wonli misch -.. imobile etc.(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .pre wim) to exchange for '. valuta s.unstable currency ~ internationala . negotiable instruments Ysiora v. to turn to good account.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva .) real estate/property ~ mobiliare ..fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate.freely convertibie currency ~ inixta . to make good use of.aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale.international currency.actual/real/true value ~ reala de piata . currency.soil ciirrency pentru di. (de:.i.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .totala .(terenuri.(sumd exigibild inscrisd pe un titlu. movables.l.effective currency ~ forte .t. un teren viran) to reclaim.(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .putsn .) residual value. money.mult . to be worrh.. (o rnla^tind.remainder value ~ reala ..hard currency ~ instabila .to be worils liilie valorifica v. (de^euri) to recover valoros adj.€?i ii'.^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv . intr-o perioadd determinatd de timp. to render profitable/valuable..brand values ~ imobiliare -. precious valutar adj.t'4.account currency ~ de referinta . ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii .set value ~ primita . foreign exchange ~ blocata .f.362 VAL-VAL ~ nominala .o outvalue 1 ". valuable. o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta . world money ~ liber convertibiSa .iaai iiiult 'leclti.) salvage value . in problemele de alocare a capitalului.(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets..(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont . •. (foreign) currency.

(mar. sal(e)ability. toll.trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba .VAM-VAN 363 vamal adj.) averaging out ~ de albituri/panza de in . customs.(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro .across-the-counter ~ in totalitate . to sell off readily.wholesale sale ~ combinata ..t.t. sold ~ in magazin/cu amanuntui .t.f.demand variation ~ a preturilor .retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen . searcher vandabil adj.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar . clearance vamuit adj. unsteady. to vary. collector of customs.to be hard to sell.. customs officer. vendible.direct sale/selling -•' fara acoperire .spot sale ~ din fabrica . (cladire. v. pi. fluctuation ~ a cererii . (mar.cash sale. (instabil) unstable.m.price variation/ fluctuation vamui v. Sdic. semis^ ~ a bunurilor sub sechestru .f.factory sale ~ directa/fara intermediari . administratie) customs.f.i.office hunter vandut adj.to command a ready sale. payment ~ la darea comenzii . merchantable.) clearing.conditional sale.) to clear vamuire s. to go off slowly a fi usor ~ .. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii . to be quick of sale vandabilitate s. marketable.n. to change variabil adj.f. variation. (fluctuant) fluctuating variatie s. marketability varia v. variable. duty-paid. changeable. customs vames s.m. (institutie.trading down ~ din disponibil . to charge custom duties for.f. ex bond varsa v. vendibility. 1. sal(e)able.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara .distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta .(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata .sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe .{de actiuni sa" . charging custom duties for. hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii . realizable a fi greu ~ .sold-out vanzare s.payment order vanator s. vama s. sediu) custom(s) house 2. {taxa) duty. sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu .

) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .indirect sale ~ publica .soft selling ~ ocazionala . short sale.(bur.(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision .sale by sealed tender ~ pe credit . auction sale ~ rapida/u$oara .) undisclosed seller varsta s. seller.forward/time sale.In rate .firm seller ~ in posesia marfii . vendor 2.) wash sale ~ fortata/nedorita . sale on credit ~ prin intermediar .instalment rate '.newsagent ~ ferm . 1.m. salesman.ready/quick sale ~ silita .f. saleswoman. huckster. shopman.heavy sales ~ nete . to expose/to offer for sale vanzatoare s.slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva .f. saleslady.sacrifice sale . shop assistant vanzator s.(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig.) age admitted .sale by private treaty ~ pe baza de mostre .la inventar .364 VAN-VAR inca) (bur.telephone selling ~ speculative . (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina .(lichidare) clearance sale ~ inertiala .fictitious sale.public sale.voluntary sale vanzari masive .) selling short.(prin licitatie) compulsory sale. (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .pedlar.end-of-season sale ~ la sosire .net sales ~ prin telefon . sale by auction ~ la sfar§it de sezon . (bur.stocktaking sale ~ la licitatie . peddler.(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen .to put on the market.speculative selling a pune in vanzare . to put up for sale. age ~ admisa .seller in possession ~ marginal . (in magazin) shop assistant. salesgirl. shopgirl.(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur. (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat . salesclerk 3. (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant .} sale for the account/settlement ~ lenta . shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva .occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat .sale by/on commission ~ in pierdere .auction sale.sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa .credit sale.

pittance ~ national .notional income verifica v.(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus .) transfer income ~ din activitatea curenta . dobdnzi etc.income in kind ~ marginal . to check up. proceeds ~ activ .real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar .taxable/assessable income ~ in natura . (al statului din taxe §i impozite) revenue. respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.(exprimat in preturi curente.operating income ~ din inchirieri .(rente.) financial income ~ fiscal .miscellaneous income ~ din exploatare .«.annual revenue.ordinary income ~ din comisioane . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .revenue from land ~ impozabil .fee income ~ din diverse surse .permanent income ~ public .(din salariii) active income ~ anticipat . profit) receipts.rental income ~ din salariu .f.public revenue ~ real . pi.perquisite ~ ordinar . (incasdri.small income.commercial vehicle/car venit s. (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut . din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .n.(a unui utilaj) replacement age vehiculj'. conveyance ~ comercial/utilitar .regular income ~ ocazional .pensii.passive income ~ permanent .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national . (registre contabile) to audit .retiring/pensionable age vechime s.earned income ~ discretionar .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar . in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .national income ~ nemuncit .(dividende. to verify. dividende) investment/unearned income ~ nepermanent .net income ~ nominal .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv . vehicle. ajutoare de ^ornaj etc. annual/ yearly income. (a controla) to control.supernumerary income ~ teoretic/imaginar .fixed income ~ funciar . {in munca) length/years of service.VAR-VER 365 ~ de pensionare .tax/inland revenue ~ fix . (a examina) to examine. dobdnzi. income.supplementary income ~ supranumerar .transitory income ~ net .t.expected income ~ anual .

(contabild. to bargain away ~ in magazin . (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati . controller. pure.old wine vinde v.sparkling wine ~ tare .mulled wine ~ frantuzesc .to sell off.tart/sourish wine ~ alb . inspector.to sell for cash ~ cu acoperire .to come into effect/force.sweet wine ~ fiert . force a fi in ~ .white wine ~ de calitate . (a face vdnzare. vicepresedinte s.to sell short ~ ieftin . (dr. to sell(by) retail ~ cu comision .claret ~ gol .) to vend v. back. (nefalsificat) unadulterated. to become effective. to sell.n.) effect. vice-president.red wine ~ sec .) flaw ~ inerent .to sell at a low price . genuine.new wine ~ rosu ...to sell cheap ~ in pierdere .strong wine ~ vechi .to sell at a profit ~ cu reducere/rabat .m.vintage ~ de masa . verso.to sell out ~ la greutate .to sell at a loss/sacrifice..f. (control) control. wine ~ acru .f.inspector of weights and measures veritabil adj. checkup.to sell on trial ~ din disponibil .to sell on commission ~ cu profit .to sell in bulk ~ intregul stoc .m.to run a intra in ~ . via viager adj. veritable. checker.port (wine) ~ de Rin .r.sherry ~ spumos . to auction (off) ~ la solduri . lifelong.to sell for spot delivery ~ fara acoperire .n. to take effect a pune o lege in ~ .to sell at a discount. vice ~ de forma .. (examinare) examination. (autentic) authentic verso s. checking. check.i.(unei mdrfi) inherent vice vigoare s. to sell (by) wholesale ~ contra numerar ..hock ~ duice . life. (dr.neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou .t. to sacrifice.(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto .to retail.to wholesale. deputy chairman viciu s.to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu . holidaymaker vms. fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s.to sell by weight ~ la licitatie . to sell ~ angro/cu ridicata . to clear off ~ la pret scazut . (al unui comitet.m.(la monetdrie) to pound verificare s.to give effect to a law vilegiaturist^. al unui consilhi) vice-chairman.n. verification. reverse via prep.366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .to sell over the counter ~ in vrac .dry wine ~ spaniol . to discount ~ de proba .to sell at/by auction. a fi de vdnzare) to sell v. real.(dr.

t. transfer (of funds) ~ bancar . (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .homed cattle ~ de carne .draught cattle ~ mici/marunte .to sell by/on sample ~ pe credit . to pay a visit to.) to sell afloat ~ pe baza de comision . shop front.t. to undercut ~ mai mult .f.f.asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.tourist visa vizita v.f. (bani) to transfer virament s. de afaceri) to pay/to make a call on. winegrower viticultura s.to undersell.to sell forward ~ liber .t. visa ~ consulara . to visit. ofrontiera) to trespass vira v.n.to sell well/readily.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .m.(categoric de marfa) live cattle viteza s. (o proprietate.inventory turnover viticultor s.store cattle ~ de rasa .to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat . • viniculturist. wine preparation/making/production viola v. window case viza v. viticulture. pi.small cattle ~ vii .accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor .f.{mar. to go off/through.transit visa ~ turistica . to find a ready market a se ~ cu . winegrowing vitrina s.contract speed ~ de rotatie . cattle ~ cornute .to sell at best ~ la termen . showcase.bank transfer vite s.) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala .entry visa ~ de tranzit . speed. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass .(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret . vinicultural vinicultura s. (in interes profesional. pedigree cattle ~ de tractiune .to overfund a se ~ bine/usor . viniculture vinificatie s.VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos . window. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor . velocity ~ comerciala/de exploatare . (legea) to infringe.f. to break.(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj.f.to sell on commission ~ pe baza de mostre .(mar.f. shopwindow. show.(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money. vinification.consular visa ~ de intrare . (apune o vizdpe} to visa viza s.to sell dear ~ sub pretui de cost .t.blood/breeding stock.to sell on credit ~ scump .

(votare) voting ~ consultativ .(vote by) ballot.to take the vote . travel.(a navel) homeward voyage ~ de predare .f.contract voyage ~ de cabotaj . secret ballot/voting.m. suffrage. afaceri) (official) call voiaj s.consultative/advisory vote ~ dus-intors .n. trip.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent . cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis . to vote a proceda la ~ . (pe apd sail in aer) voyage.n.universal suffrage a avea ~ deliberativ . out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta .coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere .volume of exports ~ al importurilor .commercial traveller.vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri. poll ~ universal .extent of business ~ de marfuri operat zilnic . to tour.n.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ . traveller.card vote ~ prin reprezentare .size of the capital ~ al exporturilor . (carte) volume 2.) ballast voyage ~ in circuit . visit. volume. to go touring.actual market volume ~ total al productiei .al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri .volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade .show of hands ~ reprezentativ .(mar.) foreign/ outward voyage ~ oceanic . (profesionald.to go to the poll(s).open vote ~ prin delegat/mandat . (SUA) salesman volum s. vote.cargo performance.368 VIZ-VOT vizita s.(mar.vote of censure ~ de incredere .(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca .(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ . {in special pe uscat) journey. (mdrime) size ~ al capitalului . freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam . to journey. (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial .(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast . (pe mare) sail ~ contractual .(la adundrile sindicale) block vote ~ secret . tour. capacity.(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii .tour ~ in strainatate . 1.round voyage/trip.daily turnover ~ de marfuri transportate .repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei . (pe mare) to voyage voiaj or s.ocean voyage voiaj a v.total volume of production \ots. to travel.i.

n.i.to vote by (a) show of hands votants. to vote.to pass the budget ~ pentru parlament . bulk freighter/trader 369 ~ combinat .ore-oil carrier. oil-bulk-ore carrier.specialized bulk carrier ~ standard . (im proiect de lege in parlamenf} to pass. (impotriva) to vote (against). (in parlament) to come to a division ~ bugetui . (pentru) to vote (for). 00 carrier ~ specializat . to give one's vote. to carry v.m.(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier. bulk vrachier s.VOT-VRA vota v. (a alege) to elect.t.bulk-cum-ore carrier ~.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri .to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini . (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier. (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel. voter •vracs.pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere . to poll for.standard bulk carrier ~ universal .general-purpose/ universal bulk carrier . OBO carrier ~ mixt .n. dry bulk carrier.

w .

transmisibil si negociabil. actiuni ale companiilor americane} Yankees . watt-hour wattormetru s.m. pi. watt-hour meter x xenodolari s. to xerox Y yankei s.f. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. n. xerox strdine) xenodollars xeroxa v. servind ca titlu de valoare.n. (dolari pe piete xerox s. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse.m.m.warant s.n. wattmeter wattora s. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s. pi. {titluri de valoare pe piata americand.t.

market day . (data) date ~ calendaristica .z zacamants.petroleum deposit.coal deposit ~ de minereuri .) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .ore/mineral deposit. day.holiday. ore bed ~ de petrol .pay gravel ~ de carbuni .calendar day ~ cu program scurt .(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare . (in sport) nil.n.(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur.(bur.(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare .work-day unit ~ nelucratoare .) demurrage/ overlay days ~ de gratie . (punct de inghet) freezing point zi s. (pentru band) bank holiday zile consecutive .) running days ~ de contrastalii .nonbusiness/red-letter day. deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .cumulative days ~ curgatoare .de targ. weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite .{mar.day off.maturity date . workday.(m contarea staliilor) {mar.n. (din cursul sdptdmdnii. off day ~ lucratoare/de lucru . fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2.working/ business/black-letter day. s.) declaration day ~ de depunere .legala .(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute . red-letter day ~ de scadenta .f. (in matematicd) zero.(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . (la telefon) o.(bur. \.(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango . (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala .) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday. moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera .(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .carry-over day ~ de sarbatoare .quarter/term day ~ de report .{din cauza iinui conflict de mimed) lost days . (la termometru) zero..(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii. oil field zero num.

free-trade area ~ de literal .f.sterling area zona afectata de criza .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port . (corespondent) correspondent zilier s.navigation area ~ de operare .(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .morning paper ~ de seara .. area.(incdrcare.harvest hand zonal adj.f.m.) area of supply ~ economica exclusiva .sea waters ~ maritima speciala/vamala .free-trade zone ~ maritima .(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare . journalist.port area ~ (petrolifera) productiva . tariff zone zone de bord liber . payable area/zone ~ suburbana . zone.(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara .flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert . newsman. (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame . region zona dolarului .) clear days a fi la zi .dollar area ~ francului francez .(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar. zonation zona s. newspaperman.trading estate ~ costiera .m. pressman.n.(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .coastal area/zone.(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada . (cotidian) daily (paper). saracie etc.evening paper ~ economic . transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit .advertiser ~ de dimineata . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.(cu plata datoriilor) to have no arrears.expropriation zone ~ de investitii directe . journeyman ~ angajat la recoltat . piscary ~ de proprietate comuna .development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere . zone.fishing area/ground/ place.) depressed area ~ agricola . fish ground.pay area/zone.(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .trade paper/journal a da la ~ .free banking area ~ comerciala/industriala ..(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •.suburban area ~ vamala . zonare s.to advertise in a newspaper ziarist s. zonal.transit zone ~ deservita .agricultural area ~ bancara libera .French franc area ~ lirei sterline . day labourer/worker. (news)paper.littoral area/zone ~ de navigatie .(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit . (reporter) reporter.(in operarea navel} dispatch days ~ libere .currency areas . offshore area/zone ~ de dezvoltare .{corn.valutare .to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ .customs area. descdrcare.(somaj. journal.

reşedinţă above adv.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj. solvabilitate 3.abandon v.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3. (dr. 1. capabil.) a anula.in estate .renunţare la o acţiune judiciară abate v.) 1. pe navă abode s. fară stăpân (despre bunuri) 2. a desfiinţa abattoir s. 1.(bur. (dr. posibilităţi. de mai sus ~ .navă abandonată abandonee s.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi.(.) la bord. mar. in suspensie. bogat ~ to pay .mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel . abreviere abeyance s. abater abbreviation s. (dr. calificat 2. nerezolvat ability s. 1. mar. frecare. a reduce. situaţie neclară to be in ~ . deasupra.of action .named . a abandona (nova. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj. a micsora (preţuri. abandonat ~ goods . (mar. (asig. pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. peste adj.) capacitate legală ~ to pay principle . capacitate. vacant.) 2. competent.(asig.sus-numit ~ par .mentioned .menţionat/amintit mai sus ~ .) clauza abandonului .a ft pendinte abeyant adj.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s. resurse 2.t. la/pe bordul aboardship adv.avut. impozite etc. solvabil . mai sus menţionat/amintit. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . 1.bodied) seaman .) stare de suspendare.solvabil aboard adv. deasupra prep. abandon ~ clause . (dr. suspendare temporară.) supra pan.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de .încărcătura etc. la/pe bord prep.t.marinar brevetat . domiciliu.) 2. şlefuire ~ of coin . (asig.

în străinătate abrogate v. absenţă.t. absenteist . lipsă absentee s. a abroga (o lege) absence s. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. absent 2. 1.(ca urmare a circulaţiei.

absenteism -rate .) pierdere totală reală ~ value .primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle .of confidence/trust . 1. a dispensa de (datorii. dacă o datorie nu este achitată la timp.(dr.clauză de urgentare (care prevede că.liability . bogăţie.majority .andosare necondi-ţionată . 1. rezumat. necondiţionat .(fin.valoare absolută/intrinsecă (a unei monede.of administrative authority .) drept absolut . forţei de muncă etc. 1. absolut. a extrage esenţialul din 2.ownership .total loss . a rezuma. obligaţii) absorption s. prosperitate aburton adv.proprietate absolută .abuz de functie acceleration s. întrebuinţare excesivă 2. belşug. abstinenţă ~ theory .proprietate a unui absenteist absenteeism s.t. a elibera.) titlu absolut de proprietate . urgentare ~ clause . total.t. a fura ~ of account .t.extras de cont abundance s.majoritate absolută . abuz.avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals. acceptare 2. a unui produs) absolve v.quality level . a sustrage. absorbţie. abundenţă.t. acceptabil . a absolvi.interest . extras. a abuza de .advantage . sumar v.monopol absolut .rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi.monopoly . surplus 2. accelerare.risk aversion . preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s.) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title .nivel acceptabil de calitate acceptance s. abuz.abuz de încredere ~ of office .16 ABS-ACC ~ landlord . practică ilegală v.) acceptable adj. fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement .abuz de putere . toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium ..teoria abstinenţei abstract s.) obligaţie necondi-ţionată .(dr. o ofertă etc. 1.(asig.absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership .(dr. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s. accept . a accepta (o cambie. procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj.principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.

cont de accepte de o .) ~ account .(cambie acceptată/andosată banco.

cambie de complezenţă . a potrivi 3. a ajusta.(SUA) tren personal account s.) coliziune accidentală accommodate v. cazare. client 5. a împrumuta (bani) accommodation s. acceptat ~ bill .acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest .repeater .acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank .sampling . 1. exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s.acceptare pentru onoare . pi. loc (la hotel. socoteală 2. . a gazdui 2.for honour . ajustare.acceptare contra documente ~ bank/house . potrivire 3.predispus la accidente ~ . accidental . creştere.against documents . adaos.in case of need .t. împrumut ~ acceptance/bill/note .collision .endorsement . suplimentare. mar.credit .certificat de recepţie .bancă/oficiu de scont -certificate .norme de tehnica securităţii muncii ~ .accept ~ delivery test . birou 2. a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4. notă de plată 4. a caza.persoană care a avut multe accidente accidental adj. cambie acceptată acceptor s.trial .rata creşterii (forţei de muncă. probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj.rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) .(asig.ACC 17 .). 1. factură. control statistic de calitate . 1.probă de recepţie-predare . cont 3.asigurare împotriva accidentelor ~ prevention . accident .frequency rate .norme de recepţie ~ supra protest .piaţa acceptelor . pe o navă etc. amenajări (la bordul navei).insurance .prone .andosare de complezenţă ~ train . acumulare ~ rate .accept.specifications .acceptant sub protest (al unei cambii) accession s. calcul.probă de recepţie (a unei nave noi).eşantionare la recepţie.acceptare în alb ~ market . acceptant ~ for honour .acceptare sub protest .

siruatie.management .situaţie a cheltuielilor .titular de cont .manager .) zi de lichidare ~ director .registru contabil ~ current . raport.bilanţ ~ book .administrator de cont .management al contului . dare de seamă ~ balance .of expenses .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate. care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .cont curent ~ day .(bur.

acumulare de capital accumulative adj.recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt .cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered . cunoştinţă.contabilitate.cont de vânzări ~ s department .s receivable financing . a creste. posturi tranzitorii ~ basis/concept .) 1.preţ de cost contabil ~ currency .confirmare de primire acquaintance s. acid ~ test ratio .18 ACC-ACQ I ~ payee . maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year .sistem contabil accretion 5.) conturi de datorii. responsabil accountancy s. acceptare 3.exerciţiu financiar ~ reconcilement service .descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s. achiziţie ~ cost . 1.contabilitate.cont remis . acaparator. pi.managementul achiziţiei acquisitive adj.viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj. acumulare 2. cumulativ ~ dividends .) declaraţie autentificată.dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj. creştere.finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover . 1. răspunzător.metoda posturilor tranzitorii accrue v.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s. debitor .sales . recunoaştere.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period . acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s. acumulare ~ of capital . confirmare (de primire) 2. creditor ~ s receivable . realizator (categoric de consumatori) acid adj.egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine .exerciţiu financiar ~ standards . contabilitate accounting s. a se acumula accumulation s.(fin. serviciu contabil .unitate monetară de cont ~ department .maşină contabilă de calcul. corect.s payable . contabilitate ~ cost . evidenţă contabilă 2. serviciu contabil ~ equation . strângător.standarde contabile ~ system . creştere (continuă). cer-tificat ~ of debt .) rata testului acid (raportul active lichide .(cont. exact -description . relaţii (de afaceri) acquisition s.) conturi de creanţe.(cont.i. (cont. (dr. animat de dorinţa de câştig .

.

cont activ (de operaţiuni) ~ assets .(asig. director interimar ~ member .) tutelă activă actual adj.capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .populaţie activă ~ shares . acru (unitate de suprafaţă) acreage s.ADJ.preţ de cost efectiv ~ delivery . vândut în magazin/cu amănuntul ~ . lege ~ and deed .lege ~ of war . actuals.predare reală/definitivă .oficial. act. (mar. 1.loss .) posesie de fapt ~ price . deasupra ~ .acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .t. graţiere .delegaţie. peste.(dr.the-board tariff reductions . dorinţă de acaparare. interimar ~ manager .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital . 1.AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s.comanditat ~ population . de plăţi) activă .of Parliament . contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost . o persoană) acquittal v. pi.(bur.act legal ~ of God . suprafaţă (calculată în acri) across prep.comanditat action s. pe toată linia ~ .venit activ/din salariu ~ law . scoatere de sub acuzaţie 2. achitare.market .the-board -general.document juridic ~ in law .) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie.) active productive (care aduc dobândă) ~ balance .bond .membru supleant ~ order .acţiune judiciară pentru daune ~ in rem .lege m vigoare .balanţă (comercială.administrator delegat.reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ . chitanţă de plată (integrate) acre s.(mar. proces .at law .vânzări cu amănuntul act s.(dr.forţă majoră.) piaţă activă ~ money . acţiune 2. acţiune judiciară. 1. a achita (o datorie.) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj. efectiv s. legal. acţiune 2.(bur. mandat ~ partner .dosar activ/în folosinţă ~ income .circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file . acquittance acquittance s.the-counter sales . real.act de război acting adj.the-counter .bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner . document 3. act. achitare (de datorii).) pierdere reală ~ possession . sete de câştig acquit v.(fin. activ ~ account .acţiune judiciară ~ for damages .

(asig. 1. adaugat . actuarial ~ calculation . actuar. (up) a totaliza v.tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss . expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj.perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile.taxa • pe valoarea adaugata additional adj.i.prima suplimentara de asigurare ~ risk .(asig.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax .) pierdere totala reala actuarial adj. flexibil ~ expectations . suplimentar ~ duty .garantie suplimentara . a pune la socoteala 3.taxa vamala suplimentara ~ funds needed .asigurare suplimentara ~ postage .t.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s.fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance . a adauga 2. a aduna.~ tare . (in) a include. 1.suprataxa postala/de francare ~ premium .value . aditional. a face o adunare 2. estimatd in functie de mai multi factori) add v. a contribui la added adj.) rise suplimentar ~ security . (to) a se adauga la.

garantie corespunzatoare adhesive adj.(dr. adecvat.) a determina. a adapta 3.timbru adeziv adjective adj. destinatar addresser s. a suspenda (o sedinfd) adjournment s. a amana. a da (o sentintd) v.ipoteca cu dobanda variabila adjuster s.) specialist compensator.law . expeditor adequate adj. a sistematiza 2.t. hotarare judecatoreasca ~ order . 1. variabil ~ currency . sistematizare . corespunzator ~ sample . (asig. a evalua (daunele) adjustable adj. amanare. a aranja.declarare m stare de faliment adjust v.t. a judeca (un proces).) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label . aranjare.amanare sine die adjudicate v.t. adresa v. (asig. (asig.label . fupon) a da o sentinta cu privire la.eticheta colanta ~ stamp .mostra reprezentativa ~ security . a ajusta.moneda elastica ~ rate mortgage . 1. anex . judecare (a unui proces). a adresa ~ book . ajustabil.i. a rectifica 4. mar. a se pronun^a asupra adjudication s.) dispasor adjustments.camet de adrese ~ commission .t. sentinta. suspendare ~ sine die .eticheta cu adresa addressee s. accesoriu. adeziv .(mar. a corecta.address s.) procedura adjourn v.

rectificare (a . ajustare.2. adaptare 3.

avansare (in functie) 2. acont.avans de imprumut maritim adventure s. regulament de avarie comuna ~ account . mar.(dr. a avansa (in functie) 2. administrator 2.panou publicitar . a creste.) dispasa.) executor testamentar.t.taxa de intrare . la radio etc.(dr.avans in contul marfurilor . tutore. 1.freight . reclama. conducere.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order .against goods .t.navlu platit anticipat .) rise adverse adj.) uzucapiune advertise v. 1. (platit) in avans . a majora (preturi) 3.balanta comerciala pasiva/deficitara .on bottomry .acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5.t.mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s.) ~ hoarding . acceptare . contrafacere . avans. a face reclama/publicitate.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile.of coinage . arvuna adj.of estates . (asig.balance of trade . evaluare (a daunelor) 5.ADJ-ADV 21 unui cont) 4.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v. intreprindere/afacere riscanta 2. mar. administratie. falsificare. contrafacut adulteration s.curve . anunt (in ziar etc.cheltuieli administrative/de regie .i.(dr. advers. admitere .budget . administrativ ~ control . a se majora (despre preturi) s. 1. crestere.(asig.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .fee . (dr.tribunal administrativ administrator s. a avansa (bani) 4. nefavorabil . a falsifica.buget deficitar . intrare. (asig.falsificare/depreciere a monedei advance v. a avansa (pe cineva) 2. administrare. acceptare. arvuna . mar. a contraface adj. acces 2.drept maritim ~ mile .money . a creste. administrator admiralty s. 1.informatica de gestiune ~ expenses/overheads .acont. a promova (interese) v. gestionare.) determinare.tribunal maritim -jurisdiction .possession . 1.i. imprumut 4.jurisdictie maritima ~ law .(cont.) cont de control/ rectificare ~ bond .to quotation . (asig. guvern ~ costs/expenses . ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. a da un anunt advertisement s.control administrativ ~ data processing .(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism . amiralitate ~ court .mila marina engleza admission s. gerare 2.) v. 1. falsificat. a anunta (in ziar. 1. majorare (de prefuri) 3.

1.şef al departamentului de publicitate .) navlosire.22 ADV-AGE ~ rates . advertorial (articol de fond. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s.. a aplica (ştampila. consultativ ~ committee .anuar de publicitate ~ manager .) navlosi tor affreightment s. timbrul) afforest v. afretare afloat adv.t.mijloace publicitare ~ research .agency . a recunoaste ca filială v. a pune.comitet consultativ ~ service . după ~ date .tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s.budget .) aviz de expediţie ~ of shipment . publicitate . persoană care publică un anunţ/o reclamă 2.(mar. pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2.de la data .) a navlosi.alocare de fonduri pentru publicitate .t. a afreta affreighter s. a împăduri affreight v. afaceri affidavit s. ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s.t. (mar. sub jurământ affiliate s. 1. problemă.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character . a primi ca membru.) afidavit.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards .agenţie de publicitate ~ agent .(com. (dr.serviciu consultativ advocate s.L a se asocia.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch . depoziţie.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s. sus-numit after prep. asociat.t. consultant advisory adj.confirmare a creditului ~ of delivery .agent de publicitate . a se afilia affix v. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj. afiliat. consilier. afacere. a afilia.) aviz de expediţie adviser s. fin. semnătura.media . (mar. aviz ~ note .(com. pi. avocat (pledant) affair s. filială v. (mar.appropriation .) notă/scrisoare de avizare ~ of credit .figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory .

(asig.) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .) contra tuturor riscurilor age s.preţ neoficial/după închiderea bursei ~ .service.tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei . vârstă .după prezentare ~ .~ .discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .sales service .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination . mar.sight .(asig.admitted ..hours dealings .hours price . împotriva ~ all risks .limită de vârstă (pentru pensionare) . serviciu postvânzare/de întreţinere . contra.tax profit .profit impozitat against prep.

and liquidated damages .preţ convenit/stabilit . activ ~ asset .terms . a consimti. a se potrivi agreed adj. global.(asig.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s. reprez. reprezentare ~ contract .convenţie de vânzare la . convenţie.costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere. mar. un sector industrial etc. agenţie. agrar s.(com.(bur. termeni contractuali agreement s.structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă.factori de producţie aggregate adj. 1. adept al reformelor agrare . (fin.to sell .comision de repre/entare ~ problem . 1. agent. energic.producţie globală/totală ~ planning . total — analysis . ordine de zi agent s. agenda. a fi de acord.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production .) avarii acceptate şi evaluate .) agency s. înţelegere . agresiv.) agio agiotage s.contract de reprezentaţă ~ costs . stabilit .reformă agrară agree v.) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio .i.) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply .planificare globală ~ rebate . a corespunde. agent. acţionari şi creditori) ~ fee .cerere globală ~ output .) agiotaj agrarian adj. factor ~ bank . acord. a conveni 2.AGE-AGR 23 ~ profile . reprezentanţă.reform .portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy .entant 2. (fin.condiţii convenite/stabilite.politică agresivă de vânzări agio s.price .ofertă globală aggressive adj.macroeconomie ~ demand . convenit.

agrochimie . agronomie agroindustry s.agrobiologie .inginer agronom .bancă agricolă .cooperative .engineering .utilaj agricol .bank .credit .unit of account .engineer . agroindustrie .termen agricultural adj.agrotehnică . agricultură 2.credit agricol ~ economics .machinery . 1.imitate agricolă de cont agriculture s.expoziţie agricolă . agricol ~ area .cooperativă agricolă .chemistry .biology .zonă agricolă .agronomie .exhibition .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

quality . aviaţie ~ broker .clause .costs . avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s. 1.certificat de avarie .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .pierdere in avaria comună ~ output .valoare medie averaging s. a anula.costuri variabile avoidance s.t.preţ mediu . premiu 2.rata medie a impozitului ~ value .contribuţie la avaria comună. sentinţă judecătorească. anulare.determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up . reziliere ~ clause . (bur. decizie arbitrală (a unui .cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .tară medie ~ tax rate .) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .scadenţă medie ~ loss .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.asigurare aviatică ~ shares .venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample . a rezilia (un contract) avoidable adj.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out .clauza avariei ~ collection period .probă medie ~ tare .32 AVA-AX ~ bond .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.calitate medie ~ revenue .înclinaţie medie de a economisi . compromis de avarie comună ~ certificate .propensity to consume .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in . evitabil.) avizo avoid v.(fin.cost pricing . (mar.agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance . care poate fi înlăturat .clauză rezolutorie avoirdupois s.producţie medie ~ price .

a arbitra awareness s. o plată). restricţii bugetare severe v.t. cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s. a reduce drastic (cheltuieli. a da (o sentinţă). reducere drastică (a cheltuielilor). conştientizare. bugete) .t.tribunal de arbitraj) v. a hotărî (o penalitate. la acorda (un premiu) 2.

t.debt . sprijinit (financiar) 2. întârziat ~ integration . (bur.rău platnic ~ stowage-.t.) scrisoare de garanţie backwardation s.) navlu de înapoiere ~ letter . a postdata backed adj.cambie andosată .(mar.încărcătură de înapoiere ~ orders .) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper . invers 2.note . 1.?.of currency .monedă falsa .of debts . 1. susţinător.) scrisoare de garanţie ~ load . andosat ~ bill . restant v. 1.B baby 5. andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.) bon de livrare backer s.) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . backwardation bad adj. 1. susţinut.(mar.(bur. a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .) acoperire . financiar 2.restanţă (de salariu) ~ .(mar. copil ~ bonds . verso adj.împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v. andosator. înapoiat.(mar.(cont. ajutor 2. bancher.portofoliu de comenzi neonorate backward adj.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers . restanţă . a susţine.stivuire incorectă/ne- . 1. a sprijini (financiar) 2. prost ~ claim .datorii acumulate ~ of orders .reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin .acoperire a monedei backlog.debitor rău platnic ~ debts account .comenzi vechi/restante ~ pay . (fin. sprijin. rău.baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s.) deport backwardization v.datorie neperformanta ~ debtor . transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.speze restante ~ freight .to-back loan .efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer .

bagaj ~ check . a însăcui — cargo .caric/încărcătură în saci baggage s.recipisă de bagaj e ~ declaration .t. sac.poliţă de asigurare a bagaj elor .corespunzătoare bag s. pungă v.declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .

balanta concesiilor . (cont. 1.t. garant v.(cont.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui .balanta de conturi ~ of concessions . a echilibra (un buget) ~ book . cautiune. 1.casa de bagaje ~ sufferance .balanta de plati ~ of trade .of payments .t.registru de solduri ~ brought forward . 1.) s. ~ sample . a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic . a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for .crestere echilibrata ~ (issue) load . balastare. (§i -out) 1. a balasta (o nava). imbarcare de balast 2.) sold v.t.34 BAG-BAN ~ room .) 1. garantie 2. a garanta pentru bailable adj.marfuri in baluri ballast (mar.) bilant balanced adj. a balansa (un cont) 2.capacitate in baluri (a novel) ~ cargo . depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.sold creditor ~ of accounts . 1. actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .pescaj in balast ~ passage/voyage . depunere (de marfuri) pe baza de contract.sold debitor ~ in/on hand . (mar. portarel bailment s.sold reportat ~ due .balanta comerciala ~ sheet . care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5. cantar 2.caric/incarcatura in baluri .selectie ponderata bale s. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5. act de depozit in garantie bailor s.(mar. bal.buget balansat/echilibrat ~ fund . eliberare pe cautiune 2. balot v.) permis vamal de bagaje bail 5. balanta.t. a incarca cu balast ~ declaration . a elibera pe cautiune 2. balast v.a chezasui. taxa de balastare balloon s.caric/incarcatura complet(a) . echilibrat ~ budget .declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught .goods . balon ~ payment .calatorie/voiaj in balast ballastage s.

1.carnet/livret de banca . a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .depozit bancar ~ discount .titluri de renta consolidata ~ balance . interzicere. a fi bancher.t.cont bancar ~ annuities .sold in banca ~ book .cliring bancar .scont comercial ~ draft trata bancara 1 . a interzice.accept/cambie bancar(a) ~ account .charges/commission .imprumuf) ban s.t.i. a depune la banca v. a avea cont la banca 2. a prohibi bank s.clerk .easier (de banca) ~ credit . banca v.comision bancar ~ clearing . interdic|ie v.credit bancar ~ deposit .

ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s. 1. amplasare 51 dimensiune) .bancnota ~ of commerce .garantie bancara ~ holiday . neasigurat.support . lingou ~ code . director de banca ~'s acceptance/bill .depasire a contului din banca. insolvabil v. afaceri bancare.(dr.scont comercial ~'s enquiry/reference .banca centrala ~'s cheque/draft .taxa de scont ~ reserves .sistem bancar bankrupt s.cod de bare (pe un produs) bare adj.sarbatori legale ~ insolvency .banca de depuneri ~ of issue .structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.t. gol. \.banca comerciala ~ of deposit .(dr. 1.dobanda bancara ~ lending policy .structure .a da faliment bankruptcy s.) cerere de declarare In stare de faliment bar s. bancruta ~ level .nava nuda (navlositd ford echipaj) . servicii bancare -account . 1.(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays . falit.sindicat bancar -system.banca de emisiune ~ overdraft . falit. credit prin cont descoperit ~ rate .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s. care poate fi acceptat de o banca ~ asset .insolvabilitate bancara ~ interest . a falimenta ~'s certificate .referin^a a bancii ~'s order . lege bancara.instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj.drept bancar. a duce la faliment.tmprumut bancar ~ note .trata bancara ~'s clearing house .interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate .cont bancar ~ law .depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .oficiu de cliring bancar ~s' deposits . bara 2. bancher 2. legislate bancara .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .control al gestiunii bancii ~ guarantee .) concordat to go ~ .rezerve bancare ~ run . fara asigurare ~ boat .politica de creditare a bancii ~ liquidity .BAN-BAR 35 ~ examination . faliment. nud (despre o nova fora echipaj) 2.lichiditate bancara ~ loan .cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .extras de cont ~ sweep arrangements . activitate bancara 2. debitor insolvabil adj.accept/cambie bancar(a) ~s' bank .

contract de navlosire a navei nude ~ trust . a face o afacere . soldare to be a ~ .(bur.slep-tanc petrolier bargee s. (corn. negociere ~ power . bargee barometer s.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. avocat (in instantele superioare) barter s.barometru barrator s. fals (despre monede) basic adj. persoana vinovata de baraterie barratry s. 1.drept de negociere (a unui contract) barge s. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation . tranzactie.t.) actiuni . membru al echipajului unui slep bargeman v. de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books .industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage .contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . a negocia. slep. baril (unitate de capacitate) ~ cargo . mahona. bariera. targ 2. 1.a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s. a se targui pentru 2.slep cu biga.boat/.i. punct de plecare 2. mar.caric/incarcatura in butoaie barrier s. a cadea la invoiala. cumparare avantajoasa.36 BAR-BAS ~ . salanda ~ derrick . targuiala 3.pole charter navlosire a navei nude. 1. baria. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s.bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit .rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry . misit ~ prices .a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s . a mcheia un targ.bariera comerciala barrister s. butoi.transaction .hull/. invoiala.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s. butoias 2.(dr.port cu alimbare ~ tank .preturi de sold ~ sale . barometru ~ stock .) barter ~ agreement/arrangement . baza.tranzactie de barter/in contrapartida base adj. restrictie ~ to entry . slepar.and sale .baza de impunere .(cont.persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade . banking fundamental.raion de solduri ~ hunter .lichidare a stocului.intermediar. afacere. nepretios (despre metale). ponton cu biga de marfa ~ port .acord de barter . chilipir v.) evidente primare ~ earning power ratio . (asig.salariu tarifar/de baza basis s. obisnuit. 1.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj. (away) a vinde tn pierdere v.

beneficiar benefit s.campanie/ speculate a la baisse ~ market .(fin. profitabil. de scadere.profit neimpozitat beforehand adv.) sub pari. partida. a trage foloase/profit ~ association/club/society .(fin. castig.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire.cartel al speculantilor a la baisse below prep. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale.(dr. alocatie v.t. a saraci. 1.t. apar^inator (tip de consumator) adj. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep.account/position .BAS-BEN 37 ~ point . sub ~ par .tax profit .cersetorul.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line .t. lot.pia^a in scadere ~ pool .(bur.) s.run .) raport beneficiu-cost.) uzufructuar beneficiary s..tranzactie a la baisse bearer s. folos 2. cu excepfia publicitdfii in mass media) .efect de comert la purtator ~ scrip . a aduce beneficii v. a pauperiza ~ . beneficiu. indemnizatie.certificat provizoriu (de acfiuni. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import. purtator ~ bond .sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. a beneficia. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction . serie (de mar/a) ~ production .productie in serie mica/discontinua baza(a)r s. magazin universal 3. ajutor. bazar de binefacere bear (bur.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze .punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate . anticipat beggar s./.acfiuni la purtator bearish adj.my-neighbour policy . obligafiuni) la purtator ~ securities . inainte de ~ .) belonger s. indice de profitabilitate .politica .societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio .obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper . cos ~ of currencies .pret/tarif de baza basket 5..titluri de valoare la purtator beneficial adj. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares . a cauta sa provoace o scadere (a cursului) . adj. bazar (oriental) 2. avantajos ~ interest -(dr.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s. 1. in scadere v. devalorizare competitivd etc. a folosi. cersetor v.) uzufruct ~ owner .

pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s.coalitie a hcitan^ilor bidding s.t.taxa de dana ~ charter . inventar.. maxim ~ buy . a licita. adv. a da. 1.caric de linie ~ charge .price .taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. proiect de lege 2. a testa. 1.t. reclamafie.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly . 1. taxa de stationare la dana bespoke adj.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v. licitare. bilateral ~ contract .plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs .. front de dane.t. lista. plangere 6.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller . oferta.la rand" ~ freights/rates .) bilateralism bill s. certificat 3. superior ~ offer supraoferta betterment s. afis.cota navlurilor de linie ~ owner . 1.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price . testament 2.38 BEN-BIL ~ in kind .proprietar de nava de linie ~ terms . v. a lasa prin testament bequest s.(bur.coalite a licitan^ilor bilateral adj. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v.transport de linie neregulat berthage s. (SUA) bancnota 7.i. licitare. 1. declarable. (corn. ofertant. mai bun. a paria beta s. dezvoltare ~ levy . a acosta la dana ~ cargo .contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause . licitant -s'ring . dana 2.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort .(fin.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic .) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj. 1.i. mostenire berth s.(bur. anun^ v. beta .i. spatiu de receptionare a marfurilor 2. factura. a oferi (un pre{ la licitafie) 2.clauza danei/. a participa la licitatie ~ -asked spread . petitie. a . (dr. nota de plata 4. cuseta v. oferta. pe comanda (despre haine) best adj.coefficient/factor . (over) a supralicita 3.) cerere. pariu v. pret oferit (la licitafie) v.acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. imbunata^ire.monopol bilateral ~ trade agreements .t. amelio-rare.costuri ale ofertei de pre^ . articol foarte cautat bet s. cambie 5. eel mai bun s.carte de mare succes. pret oferit (la licitafie) ~ ring ..

a anunta (printr-un afi§) 3.lipitor de afise ~ rate .contract de vanzare ~ of sight/view . acreditiv ~ of delivery .t. panou de afise billing s.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster . factura . 1. a constrange binder s. angajamente Ie gale) 2. (over) a obliga. a lega (prin contract.lista de materiale . (out) a da la ucenicie 3.(mar. biodegradabil biotechnology s.nomenclator de marfuri ~ of health .cambii pentru scontare ~ s payable .bon de livrare. anuntare ~ clerk .BIL-BLA 39 inregistra.declaratie vamala la sosire .fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v.set de cambii ~ of fare . facturare 2.t.factura.of credit .coated workers .broker . spargator de greva blackmail s.bani murdari ~ payment .cambii de Tncasat billboard s. a extorca ~ of sufferance . lada. a determina.of parcels .meniu.scrisoare de credit.cambie ~ of exchange in a set . adj.masina de facturat bimetallism s.(mar. lista de mancaruri ~ of goods .declaratie vamala provizorie ~ of store . avizier.of exchange .piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s. a obliga.deviz estimativ ~ of sale .conosament ~ of materials . a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ . a santaja.) bimetalism bin s.of entry .agent de scont ~ market .cambii de platit ~ s receivable . a factura ~ book .functionari ~ economy . act de insotire ~ of quantities . produse) ~ card .taxa de scont ~ s for collection . santaj.t. (fin.cambii pentru Tncasare .autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount .facturier ~ machine . contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj. negru v.) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . biotehnologie black 5. a trece pe o lista 2.piata de scont ~ of adventure . cutie (pentru unele alimente.registru de cambii ~ . extorcare v.patenta/certificat de sanatate ~ of lading . aflsare.economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer .speculant pe piata neagra ~ money . 1.nota de cheltuieli de judecata .

-organ. fals.40 BLA-BOG blank adj.tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote .t.cec fals ~ company . grupare (politico) block s. in alb s.presedinte al consiliului de administratie .semnatura de complezenta . consiliu.transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.cec Tn alb ~ credit . a tine Tn pensiune ~ and lodging . general/unic blister s. bloc.societate fictiva ~ signature . fictiv ~ cheque . scandura.persoanajuridica ~ language .picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors .t. masa 5.acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s. a bloca (un cont) ~ insurance . blocada v.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente).semnatura Tn alb ~ transfer .limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj. (SUA) cvartal 2.asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer .actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ . global ~ insurance .reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s. minister 4.pref.sala de consiliu body s.consiliu de administratie . 1.room . avizier v.) 3. comisie. necompletat.text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate .cambie In alb ~ bill of lading . 1.) pachet de actiuni v. ipoteca generala/totala ~ order .foot . blancheta ~ acceptance/bill .andosare Tn alb ~ signature . 1. organizatie ~ copy .conosament la purtator ~ cheque . pensiune ~ chairman .asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage .oferta Tn bloc ~ trading . spa^iu gol/necompletat 2. panou. a supune unei blocade blue adj.t.ambalaj transparent bloc s.comanda generala/nespecificata ~ price . prezentare . blister ~ pack . fbrmular. (bur.collar workers . mancare. a urea la bord 2. bloc (economic).masa si casa. bord (al unei nave etc. dulap 2.sky laws . general.gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ . departament.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement . albastru ~ chips .vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s. 1.

(dr.) obligatiune.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate .finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue .sistem de prime book s.marfuri in vama ~ stores . (fin. registru (contabil) adj. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods .taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing . 1.permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating . 1. (in) a ponta (un salariat) la venire 4. a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate . garantat prin obligatiuni 2.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial. volum 2.emisiune de obligatiuni. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . (asig.inregistrare contabila ~ entry system .) garant bondwashing 5'.actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme . bolsevism bonanza s. bilete) 3. 1. detinator de obligatiuni bondsman s.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj.BOG-BOO 41 ~ transaction .pia^a titlurilor de stat ~ note .creditor garantat prin obligatiuni ~ dues .cu livrare din antrepozit vamal ~ value . obligatiuni la purtator 2. pi. (off. spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. 1. contabil v. carte.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms . 1. a retine (locuri. de carte 2.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse .pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s. angajament formal de plata 3.valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults . a inregistra.profit contabil ~ s of account . Tmprumut obligatar ~ loan . garanfie.tranzac^ie necinstita bolshevism s. prima. 1. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares .creanta contabila ~ entry . depozitat in antrepozit vamal ~ carman .t.tmprumut obligatar ~ market .) contract de garantie v.) sistem de evident a intrarilor ~ profit .registre/evidente contabile .certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor . a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2.pret de cost contabil ~ debt . in vama. 1. care rezulta din registrul contabil. succes in afaceri bond s. mina de aur 2.t. a trece Tntr-un registru 2.(cont.

I. categorie.industria earth ~ value . scurta perioada de avant economic. prosperitate.) booth s.casa de bilete bookkeeper s.a tine contabilitatea booking s. fund. a Tmprumuta. retinere.contract de Tmprumut maritim ~ lien .gara de frontiera ~ tax adjustments . constrans 2. trecere in registru 2. librarie bookstall s. bookmaker. eel mat scazut ~ price . gatuire a productiei. boss. a progresa. impozitare) ~ creep . a lua cu Tmprumut borrower s. bilete) ~ clerk . jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -. conjuctura economica favorabila 2. carena. 1. boom 2.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. (mar. Tnregistrare.alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . prima. frontiera.easier (la casa de bilete) ~ hall . marire (a preturilor) v. persoana care ia cu imprumut. contabilitate booklet s.t. chiosc de ziare bookstand v. librar bookshop s.} aviz de angajament/ navlosire ~ office . 1.sala de vanzare de bilete ~ note . explozie (a preturilor) v.(cont. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s. rezervare (de locuri. debitor boss s. (mar. chiosc border s.t. a mari (preturi) 2. bookstall boom s. 1. contabil bookkeeping s. Tn drum spre bounty s.) (for) cu destinatia.t.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. o marcd etc. boicot v. avant (economic). minim. 1.valoare contabila ~ value weights .pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. 1. a creste rapid (despre preturi) boomlet s.{mar. sef. perioada de succes (al unui produs) 3. crestere. a promova. a sus^ine intens (un produs. gol de productie ~ inflation . a boicota bracket s. timp mort tn fluxul tehnologic.trade . stand de carfi. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond .i.42 ~ s of first/original/prime entry jumal. crestere rapida.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. baza 2.) obligat. taraba.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . (dr. patron bottleneck s. imprumutat. grupa (de salarizare. butic boycott s. a creste.) fund de nava. crestere temporara (a preturilor) boost s. agent de pariuri bookseller s. 1. nava adj. clasa. a prospera 2. grani^a ~ station . brosura bookmaker s.

divizare.t. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking . ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate.BRA-BRI 43 brainstorming s. a analiza 6.valuation . domeniu.loialitate/fidelitate fata de marca ~ management .loan . luare sau dare de mita bridge s.of contract . a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. tmpartire. fabrica de bere bribe s. sucursala v.depanare brew V. clasificare3. a mitui. creare a marcii breach s.grafic al pragului de rentabilitate ~ . ramura. punte .retea de sucursale brand s. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3. mituire.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . (up) a ridica (o sedintd) v.nerespectare a secretului .management al marcii ~ name .analiza a preturilor ~ service .activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager . spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. mita v. filiala. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . fabricant de bere brewery s. avarie.even analysis .imagine a marcii ~ loyalty . defalcare. 1. a da faliment 2.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti. defectiune 2. a diviza. brainstorming branch s. 1. fragil. 1.i.abuz de Tncredere ~ of warranty . feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ . un produs) cu multa publicitate 5. incalcare. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) . sfera de activitate 2. (off) a tntrerupe (relatii). bransa.even point . a incaica. analiza ~ clause .valori ale marcii branding s. spargere.incalcare a unei clauze contractuale break v. nerespectare ~ of confidence/security . a defaica. casabil breakage s. deteriorare 2.indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image .(cont. 1.incalcare a contractului ~ of trust . a rupe (un contract) 7.even chart .clauza ineficientei (navei) ~ of prices .director de filiala/ sucursala ~ network .denumire a marcii .imprumut-punte/de legatura. marca ~ acceptance . a clasifica.punct critic al rentabilitatii breakable adj. a falimenta. branding.i. a corupe bribery s. 1.t. a rupe 2. pod. ~ . a lansa (o companie. a ruina 3.L a fabrica bere brewer s.

) borderou al agentului de încărcare brokerage s. concis s. broker. vrac. asigurări etc.antreprenor.piaţă activă broken adj. televizoare etc. întocmire a bugetului buffer s. brokeraj.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor. 1. construcţie ~ contractor .(mar.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan . rezuma. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . minat ~ amount/lot .) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). a repartiza (din buget) v. material de umplutură ~ time .policy . activ.caric/încărcăturâ în vrac » . tampon ~ stock . prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v. .) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line .(bur. 1. (dr. maro ~ goods .deficit bugetar .t. rupt.t.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ .societate-fantomă budget s.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order .articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage .politică bugetară budgeting s. incomplet 4. curtaj brown adj. viu ~ market . (bur. bugetar ~ control . nerespectat 3. a expune pe scurt 2. agent (de bursă.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company . (com.stoc-tampon building s. încălcat.) dosar (aZ MHMÎ' proces).analiză globală ~ cargo/freight . active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. grămadâ. a aloca. marfâ m vrac ~ analysis . constmctor ~ loan .(mar. a prevedea în buget ~ account . 'curtier. 1.bancă de economii şi societate de construcţii.control bugetar ~ deficit .produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro .society/and loan association . buget v.cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente).a aproba/a vota bugetul budgetary adj.) ordin al agentului de încărcare ~'s return .credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe . bulă 2. spart 2.radiouri.) bubble s.i.44 BRI-BUL brief adj. 1. societate ipotecară bulk s. falit. scurt. intermediar ~'s lien .(mar.) pachet incomplet de acţiuni ~ lots.). rezumat 2.

t.carte de vizită . baniţă (unitate de capacitaîe) business s.) sarcina probatiunii. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj.port de buncherare burden s.of proof (dr.mărfuri în vrac ~ . sarcină.piaţă în creştere . buşel. activitate comercială 2.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. ocupaţie. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj. birocraţie bureaucrat s. încărcătură 2.handling cargo dock . de studii) ~ market .oil carrier .ore carrier .tanc petrolier ~ .a începe descărcarea.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods .container pentru marfa în vrac ~ dry cargo . (fin.account/position . buldog ~ bonds . a încărca . firmă.acoperire excedentară ~ campaign .autocistemă ~ .chei de mărfuri în vrac ~ lorry . navă de mărfuri în vrac ~ container .(fin.grain carrier .masă specifîcă în vrac. birocrat burglary 5. de afaceri.tranzactie â la hausse bulldog s.vrachier.producţie în serie/de masă ~ storage . marfă nesortată ~ production . lingou (de aur sau argint) ~ reserve .mineralier ~ pile .încărcătură amestecată. proiect 3.pool .agent de buncherare ~ port . (mar. mare. 1.depozitare în vrac ~ weight . obligaţie (contractuală).) rezervă metalică bullish adj. bursă (universitară. problemă.) buncherare ~ agent .) s.) capacitate de încărcare de marfa 4. densitate în grămadă to break ~ . (mar. comercial ~ agent . împovărător. societate comercială 4. agenţie.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run . profesie.marfa voluminoasâ bull (bur. furt prin efracţie ~ insurance . (cont. ofîciu.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s.cerealier ~ .BUL-BUS 45 ~ carrier/trader . a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) . de creştere. meserie adj.t. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s. 1. oneros bureau s. departament bureaucracy s. afacere.obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. în creştere v.reprezentant comercial ~ card . voluminos ~ goods . birou. afaceri.asigurare contra furtului bursary s. onusprobandi burdensome adj.) cheltuieli de regie v. referitor la afaceri.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction . greutate. responsabiliate 3. a dezarima bulkhead s. răspundere.

a intra în afaceri to travel on ~ . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s.plan de afaceri ~ profit .economii/rezerve ale firmei ~ strategy . practic businessman s.managementul întreprinderii ~ manager . a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1.) cumpărători fâră vânzători .concentration .business advertising .profit din activitatea curentă ~ risk . însâ cu profit minim) 8. fturnover) a realiza (vânzâri mari.centru de afaceri ~ correspondence . 1. 1. fback) a răscumpăra 3. de afaceri.zi lucrătoare ~ economics . (off.t.concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit .centre . lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ . a cumpăra 2. (in) a stoca (materiale). (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi). om de afaceri buy s. a răscumpăra (la licitaţie) 4.ordine de zi ~ plan . referitor la afaceri.termen comercial ~ . cumpărare.poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .a călători în interes de afaceri businesslike adj. cumpărător .46 BUS-BUY .) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings .program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .i.casă de comert ~ interruption policy . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5.credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers .drept comercial ~ management .ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing . răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.comert ~ failure .strategie de afaceri ~ term .corespondenţă comercială ~ cycle . cumpărărătură v.(/m.(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.(bur. over) a mitui 6.publicitate industrială ~ unionism .to .infbrmatică de gestiune ~ day .faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours . a face cumpărături buyback s. a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v. (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'.director comercial ~ of the day .

surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .grevă a cumpărătorilor buygrid s.(bur.risc al cumpărătorului ~'s surplus .s over .BUY-BY -s' market .monopson ~'s option to double .(bur.piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly . grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit . cumpărare .

auxiliar ~ (e) . depozitare în stoc (de marfâ.produs secundar/auxiliar. cumpărare/preluare a unei societâţi by adj. decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ .hotărâre a administraţiei locale. materii prime) ~ long .ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .law .) cumpărare â la hausse ~ power .putere de cumpărare ~ round .~ cycle .product . secundar. derivat ~ .work .muncâ suplimentară/accesorie .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s.(bur.stocare.

. cablogramă. call 5.(bur. (mar.(bur. a scoate din circulatie (bani) 4. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4.) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) . (fin.an calendaristic call s.privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare. de afaceri) 5.carte funciară ~ survey . 1. upon) a soma (un debitor). (dr. apel/convorbire telefonică 2.) escală v. cadastru calendar s.scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq.c cable s.premium .) cabotaj cadaster v.cabină telefonică .) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares .împrumut rambursabil la cerere ~ market . solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. a chema 2. a contramanda 5. a aduna. calendar 2.t.) calendar de termene. 1. rol 3. (mar. cerere.hartă cadastrală ~ register . (up) a chema la .more option .adresă telegrafîcă ~ order . cadastral ~ map . (bur.deposit . (oft) a anula.t.zi calendaristică ~ year . a telegrafia ~ address . (mt) a chema la grevă 6. telegramă v. a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .depozit la vedere ~ feature . cablu 2.i. 1. (on.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ . cadastre cadastral adj. 1. apel.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare. a înregistra ~ day .curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer .transfer telegrafic cablegram s. (in) a cere plata (unei datorii).comandă telegrafică ~ rate .) opţiune telefon v. vizită (profesională. la un preţ specificat.i. cablogramă • cabotage s.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option . a înscrie în calendar.primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . a convoca 3. înainte de maturitate) ~ letter .of .ridicare cadastrală cadastre s.

1. a analiza 2. fabrică de conserve cannibalization s. 1 a căuta comenzi 2.in bulk . (fin.productivitate normală ~ to contract . a şterge. examinare. (com. literă mare adj.navă de canal . capacitate.(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s.(dr. limită superioară (impusă dobânzii.(cont. a vizita. a face propagandă electorală canvasser s. a tăia.) cont de capital . agent electoral cap s. de presă etc. a examina. ~ bridge .obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks . comis-voiajor 2.rezervări anulabile ~ contract . productivitate. campanie (publicitară.reguli de trecere prin canal cancel v.account .a lucra la capacitatea maximâ capital s.capacitate în baluri/ baloturi -.i.port de canal ~ lock . anulabil ~ bookings . principal.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port .rate . a anula.agent de schimb (de cambii) 2. bidon. propagandă electorală v. a revoca (a hotărâre) cancellable adj.) cap. ghid (care cuprinde unităţile monetare.) can s. canal (artificial) ~ barge . analiză 2. l.) capacitate legală ~ factor .) capacitate de a contracta to work at/to ~ . un contract)'. (dr. a contramanda (o întrevedere. 1.dobândă pentru depozitele la vedere.clauză de revocare . a bifa 2.in bales . randament 3. a radia (o datorie. de măsură ale mai multor ţări) campaign s. capac. a prospecta (piaţa).) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . o ipotecâ). cutie de conserve 2. a pune în cutii de conserve canal s. specialist în schimburile financiare 3.şlep de canal ~ boat . volum 2. majusculă. a realiza (un act.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . cană v. plătibil (la cerere) ~ bond . capital 2. o comandă). 1. a anula. căuş (bazin portuar mic) cambist ^. 1.pod-canal ~ dues/tolls .t. manual. 1. prospectare (a pieţei) 3. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v. (fin. agent comercial. revocabil (înainte de scadenţă).contract anulabil cannery s. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. 1. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. fundamental .t.ecluză de canal ~ regulations .t.factor de capacitate/utilizare -.restanţe la achitarea acţiunilor callability s. a conserva. 1.capacitate în vrac ~ production . capital. capitală (oraş) 3. canistră.

alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains ..uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .investiţii în mijloace de producţie .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .piaţă de capital net) . fin. activul ~ -intensive .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.capital investit ~ investment'.exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.50 CAP ~ accumulation/formation .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .issue .acumulare de capital ~ adequacy .deepening .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .cheltuieli de investiţie ~ flight .intensive industry .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .amortizare ~ employed/owned .locaţie financiară/de capital.capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment . mijloace de productie ~ impairment .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .emitere de acţiuni ~ lease .bunuri de capital.reducere a capitalului .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .buget de capital ~ budgeting . leasing financiar ~ levy .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .(cont.impozit pe capital ~ loss .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .randament al câştigului de capital ~ goods .

cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements .t.auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) . capitalism ~ rate .transfer de capital (între două ţari) ~ . (bur. capitalist capitalization s.declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund . (SUA) capital social ~ structure .capitaţie.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing ..extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s.) capitalizare 2.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). capitaţie.necesar de capital ~ reserves .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .CAP 51 ~ market line .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.primă a comandantului ~'s copy . fin. calcul pe cap de locuitor 2.linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers . 1.profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .fonduri proprii ~ stock . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .output ratio .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . impozit pe cap de locuitor captain s.valoare capitalizată ~ widening .structură a capitalului ~ sum . (bur. impozit pe cap de locuitor ~ fee .raport investiţie-producţie ~ profit .răspundere a comandantului ~'s protest .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant .. structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .) a capitaliza capitation s.protest de mare captive adj.rotaţia capitalului ~ value .fin. 1.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.rezerve de capital. captiv ~ audience .

valoare capitalizată ~ widening .transfer de capital (între două ţări) ~ .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements .sum ..capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).market line .structură a capitalului . capitalist capitalization s. 1.declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .stock .output ratio .primă a comandantului ~'s copy . (SUA) capital social ~ structure .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio . captiv ~ audience . calcul pe cap de locuitor 2.auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) .) a capitaliza capitation s.rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.raport investiţie-producţie ~ profit . 1.linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .protest de mare captive adj.capitaţie.. (bur„fin.fee . impozit pe cap de locuitor captain s.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . (bur.reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s. impozit pe cap de locuitor .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .t.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing . capitaţie.raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund . fin.) capitalizare 2.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover .necesar de capital ~ reserves .rezerve de capital. capitalism ~ grant .răspundere a comandantului ~'s protest . comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty .rotaţia capitalului ~ value .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s.fonduri proprii .cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft . stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .

(mar.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .handling . carcasă ~ weight . conservare 2.(man.) caric 2.caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) .(man. cartelă.capacity . bunăvoinţă ~ and maintenance . cargobot ~ coeffîcient .of general delivery . capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .carrying . al unui sindicat) careerism s. grijă.raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight . carte (de crediî).pescaj de încărcare.coeficient de încărcare ~ container .cartotecă. 1.taxe pe mărfurile operate .container de marfâ ~ covered by bill .caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report .impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s. carieră.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare. 1.manipulare de marfuri ~ in bulk . autoturism 2. de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet .prin grija/bunăvoinţa . profesie ~ counselling .întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of . încărcătură.magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman .caric în vrac . tramvai) ~ tax . transportator.carrier . vagon (de tren. carcass carcass s. 1. al unui sindicat) 2. arivism cargo ^. carierism.capacitate de încărcare de marfa . fişier ~ vote . card 3.fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel . 1.(SUA) post-restant career 5'. automobil. marfa ~ .tonaj net.având calitatea de membru (al unui partid.) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s. navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book .vot prin delegat/mandat cardholder s.52 CAP-CAR ~ market . coţadă de marfa ~ dues . întreţinere.) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge . posesor al unei cărti de credit care s.femeie interesată de reuşita profesională ~ planning . membru (al unui partid. fişă 2.greutate a animalului tăiat şi curăţat card s.cargou.cărăuş. cargobot.şlep de marfă ~ battens . camet de membru ~ .in good condition .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate .deadweight tonnage . 1.catalog pe fişe ~ index .and-passenger ship . carat carcase v.capacitate netă/utilă de încărcare .

mar. 1. transportator 2. trafic de mărfari ~ plan .(asig.) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s.franco taxe de transport ~ paid .partidă vagonală de mărfuri carman s.trafic de mărfuri. drept de retenţie asupra mărfii ~ line -.transport maritim. administrare. conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .recepţionare a mărfîi ~ reefer space .agent al cărăuşului ~'s lien .caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien . transport. cifră de afaceri ~ underwriter . aducere la îndeplinire.deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner . şofer.linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free . 1.spaţiu de încărcare ~ sweat . vatman carriage s.cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold .poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .cargoplan ~ reception . cărăuşie 2.sudaţie a mârfii ~ syndicate .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton . flotă de transport ~ space . executare.proprietar al mărfii ~ passage . 1. adoptare (a unei propuneri). camionagiu 2.risc al cărăuşului ~'s statement .manifold de încărcare ~ movement . cărăuş.CAR 53 ~ insurance policy .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .deplasare a caricului (în magazie) ~ owner .voiaj al navei încărcate ~ performance .tonaj de încărcare ~ train .cheltuieli de transport ~ forward . cost al transportului 3.sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .magazie frigorifică ~ sheet .drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk .cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.documente de transport ~ expenses .worthy clause . societate de transport ~ bag .tonă de navlu/volum ~ tonnage .tren de marfa ~ paid home .cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift .stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation .asigurător al caricului ~ work . votare (a unui proi'ect de lege) 4.volum de mărfuri transportate.privilegiu de încărcare.operare de mărfuri ~ .

jurispmdenţă ~ study . (out. 1.t. 1.(fin.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s. cascadă ~ tax . 1.54 CAR-CAS carry v.(com. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă. proces.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port .active lichide . (forward. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s. a continua (tratative.at bank . a adopta (o propunere).) primâ în numerar ~ breakeven point .port cu alimbare ~ service . through) a îndeplini.(man.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar. caz v. camionaj 3. carry-over carry-over s. numerar.) studiu de caz cash s.credit de casă/descoperit ~ crop .zi de report cartage ^. ovw) a reporta 5.camionaj cartel s.) report ~ day . a cartela cascade s. 1.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare .and-carry .(bur. a ţine. ladă 2.contabilitate financiară ~ advance . a realiza carry-forward v. negocieri) 1.cele care nu reprezintă ieşire de numerar .cont de casă ~ accounting . (oft) a câştiga (unpremiu) 6.din costurilefixe) ~ budget/forecast . transport. a încasa (un cec).) cash-and-carry.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit .t. (asig.before delivery .acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle . a ambala în lăzi/cutii ~ law . a transporta 2..client care plăteşte în numerar . cartelare cartelize v. plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets . bani lichizi v.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . a administra (o afacere). membm al unui cartel 2. cutie. fon^ a conduce.disponibil de numerar în bancă ~ balance .t. bur.t. cărăuşie (cu tracţiune animală) 2. adept al cartelării cartelization s. cartel cartelist s. a plăti în numerar ~ account .plată în numerar înainte de livrare ~ bonus . a avea de vânzare (despre un magazin) 3.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ .) bonificaţie în numerar.recoltă destinată vânzării (.antreprenor de trans-porturi ~ note .sold de casă .şi nu consumului personal) ~ customer . cost al transportului ~ contractor . (cont. a vota ('MH proiect de lege) 4.

deosebitâ de profitul contabil..) plată în numerar la comandă cashbook s.(cont. a totaliza .notă de plată ~ office . care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand . (dr.with order .hârtie de ambalaj cask s.dividende în numerar .bon de casâ . tratâ bancarâ ~'s office .casier ~ management account .cec.piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .flux de intrare de numerar ~ issue .) platâ în numerar la livrare. având diferite mâsuri) cast v. (SUA) bancomat casing s.casâ .registru de casâ ~ keeper .on delivery fee .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale . livrare contra ramburs ~ price .(com.plusuri şi minusuri de casâ ~ statement .(com.(com.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation . învelitoare.in-transit policy .(bur.t.) a condamna la plata despâgubirilor 2. casetâ pentru bani cashier s. 1. (up) a aduna.paper .) casă de înregistrare ~ reserve .) situaţie de casă ~ surrender (value) .deposit) ratio .bancomat ~ dividends .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow .) jumalul încasârilor în numerar ~ register .plata la livrare ~ equivalent .(cont. ambalaj .down . registru de conturi cashbox s.registru de casâ ~ discount .) ordin cu plata în numerar ~ outflow .(com.vânzare contra numerar ~ settlement .casierie cashomat s.bani în casâ . (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.casâ.preţ cu plata în numerar ~ purchase .casierie .taxâ de ramburs ~ order . casier ~'s cheque .) lichidare în numerar ~ shorts and overs . casierie ~ on delivery .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .~ department . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .(.

a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price .magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. nivel maxim.centru comer-cial/de afaceri Central European Time .Ora Europei Centrale .i.preţ maxim cellar ^. caz. categorie. catalog. atrăgător ~ adverstisement .store . slogan (publicitar) catchy adj. decisiv ~ vote . a se opri ~ clause .daună cauzată de accident catalog v.post liber temporar casualty s. (asig.preţ de catalog . prevedere. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s.profit ocazional ~ vacancy . bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . a înceta. a avertiza ~ money . ieftin s. fumizor de alimente şi servicii cattle s.t. a cauza. 1. a pricinui ~ beyond control . păstrare/depozitare în pivniţe 2. central ~ bank . a da faliment ceiling s. a fumiza alimente şi servicii caterer s. catalogator cataloguist v.fortă majoră ~ list .negustor de vite ~ food .planificare centralizată . cramă cellarage 5.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . plată pentru depozitare în pivniţe census s. cataloguer catchcrop s. cauză.planning .a opri plăţile.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări.t.56 CAS-CEN casting adj. produse etc.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s.) v.listă de procese.t. motiv 2.transport de animale vii cattleship s. vite.business district . persoană angajată temporar ~ labour .nutreţ pentru vite ~ lease . 1. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj. încetare.reclamă atrăgă-toare category s.târg de vite ~ traffic/transport . plafon. proces v. oprire. a sista v. rol caution s.arendă de vite ! ~ market .clauză de sistare to ~ payments . precauţie 2. sistare v. a opri. listă (de preţuri. pivniţă. avertisment (dat unui lucrător) v. recensământ central adj. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. marfă ieftinâ catchphrase s.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss . ocazional.i. captivant.bancă centrală/naţională .învoire ~ profit . cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj. catalogue catalogue s. clasă cater v. limită superioară ~ price . 1. temporar 5'.t.

mar. adeverinţă.cec acceptat/vizat (de bancâ) .certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .certificat de acţiuni ~ of survey .certificat de greutate (a mărfii) certified adj. cerealier.graminee.certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .certificat de clasă (al navei) ~ of insurance .certificat de expertiză ~ of transfer . 1.certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis . certificat.î.(mar.falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt .(mar.certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness .certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription . a certifica. ci de un accident) ~ of clearance . care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.) certificat de navigabilitate ~ of shares . navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops .cerealier.) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight . atestat 2.certificat de calitate ~ of registration/registry . certificat de actiuni v.(bur. ci de un accident) ~ of guarantee/warranty . cultură de cereale certificate s. a atesta 2.certificat de depozit ~ of enrollment . autorizat.certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. cereale adj.CEN-CER 57 centralism s.certificat de asigurare ~ of inward clearance .dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit .certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness . a elibera un certificat ~ of acceptance . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s. financiar etc. verificat ~ accountant .certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .) ~ of health/pratique .certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification . 1.) certificat de avarie ~ of delivery .(asig.(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence . centru (comercial.certificat de garanţie ~ cheque . atestat. centralism centralization s.carrier . de cereale .) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin .certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s.

camera comerciantilor champerty s.) frecare. pl. (asig.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s.(man.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements .camerâ de comerţ şi industrie . reţea. 1.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v.şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict .preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . (dr. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.CER-CHA ~ copy . cesionar chafe s.cameră de comert ~ of commerce and industry . bani mămnţi. canal. cesionare cessionary s. cale.i. lumânărar. sistare cesser s.public accountant .(bur. cameră 2.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s . a schimba (bani) v. 1. cancelar Chancellor of the Exchequer -. a certifica. rest 3. uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. pasă de navigaţie. mijloc. a se modifica channel s. fabricant de lumînări 2. oprire. sursă ~ captain . 1. şenal 2. (dr.societate cu sucursale multiple ~ of command . canal (natural)-.of trade .magazin m reţea chairman ^. mărunţiş.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant .(com.t.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution .) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . 1. lanţ (de masurări topografice) ~ company .copie legalizată ~ financial statement .camerâ de navigaţie . preşedinţie chaldron s.of shipping . comerciant change s. a atesta cess s. birouri: I cabinet al judecătorului . primeşte o parte din suma disputată) chancellor s. schimb v. 1. chaldron (unitate de capacitate) cession s.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . negustor. a se schimba.) conducere ierarhică ~ of distribution .of commerce . cesiune.şir de andosări ~ store . în caz de câştig. impozit cessation s.t.situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice . (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s.raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s.a merge pe cale ierarhică . încetare. sistem 2.factură legalizată ~ mail . schimbare 2.

account .cont de cheltuieli ~ s forward . însărcinare.tarif de navlu ~ tonnage . lege. încărcătură 2.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market . a sfâtui. 1. (mar. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. hartă marină 2. a cere.) debit 6. impozabil . a afreta.t. a închiria (un avion.societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor . misiune 3.ship/vessel .afaceri de navlosire .profit impozabil chart s.navă navlosită charterer s. 1. afretare. a încărca 2. 1. a acorda (un drept sau privilegiu) 2.membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . preţ.ordin de navlosire ~ terms .CHA 59 chapel s. statuat (printr-un decret). 1. privilegiu 2.agent al navlositorului ~'s freight . a decreta. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s. (\v\th) a acuza (de) v.navlu contractual ~ owner .avion charter ~ rate . navlosire. navlosit.tonaj navlosit charterage s. 1.navlu. 1. închiriat (despre un avion. navlosire. privilegiat.subarmator ~ freight .by demise . a însărcina 3.) navlosire.i. lcont. diagramă. a trece în cont . a taxa 4.) a navlosi. închiriere (a unui avion. a unei maşini) 1. cost al navlosirii/închirierii chartered adj.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member .contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission . titlu de gaj 5. a fixa (un preţ).expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v.expert contabil ~ company . contract de navlosire v. o maşină) ~ by demise . sarcină.(cont. (mar.hand .) navlositor ~'s agent .order . speze 4. a face graficul ~ of accounts .t. preţ al transportului pe mare ~ party .condiţii (contractuale) de navlosire .navlu contractual chartering s.navlositor principal . afretare.piaţa navlosirilor şi a închirierilor . cheltuieli. a cere plata 2. cartă.comision de navlosire ~ freight . autorizat 2. drept.(SUA) cont în credit . (cont. închiriere ~ agent/broker . atelier de tipografie.) a debita 5.inclusiv cheltuielile ~ s on assets .) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s. 1.ajutor de maistru ~ s account .t. 1.agent/curtier de navlosire ~ business . (mar. confirmat. acuzatie (în dreptul penal) 7. afretat.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included . decret.navlu contractual ~ market .sarcini pe active ~ s prepaid . grafic v.gain . 1. a trece/a reprezenta pe hartă 2.contract de navlosire ~ plane . răspundere. o maşină) ~ accountant .

camet de cecuri ~ cashing machine . (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. şefadj.cont curent ~ book . a face verificări.) registru de cecuri ~ sample .curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer .cec la ordin chief^.(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal . servitoare chattel s.ofiţer secund. vestiar checkup s.i. principal ~ clerk .bunuri imobiliare cheap adj. ieftin.listă de control.v.mostră de control. control. control. bun mobiliar 2. viză.compensare a cecurilor ~ crossed generally . verificare 2. femeie cu ziua.cec la purtător ~ to order . 1. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s. (SUA) cec adj. a verifica 2. (outJ a pleca (de la hotel etc.inginer-şef ~ executive offîcer .forţă de muncă ieftină ~ money . cec ~ account . la serviciu) 2. cotor 4. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s. chitanţă (la depunerea bagajelor).antreprenor general ~ debtor . a încasa un cec (la bancă) 3.bunuri mobiliare . devalorizat. control. ('m) a se înregistra (la hotel). 1.ipotecă mobiliară ~ mortgage bond .(SUA) cont curent checkoff s. 1.formular de cec ~ rate . înregistrare ~ account .s real . borderou de cecuri ~ register .şef de birou ~ contractor . verificare 3. fup on) a controla.debitor principal ~ designer .t. achitând nota de plată). control. de control/verificare v. bifare 3. număr (la garderobâ)'. la preţ convenabil ~ labour . probă-martor checkbook s. (SUA) camet de cecuri checking s. acareturi ~ mortgage .persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer .proiectant-şef ~ engineer . analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice.cu barare generală ~ crossed specially . oră de plecare (de la hotel) 2.(SUA) director executiv ~ mate/offîcer .(SUA) director operativ . 1. 1. 1. (şi ~ up) a controla. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . fwith^ a corespunde ~ list . ieftinătate check s.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . contramarcă.calitate inferioară ~ ticket .60 CHA-CHI chartist s. tabele) charwoman s.cu barare specială ~ form . a face verificări 4. 1. garderobă. a se prezenta (la aeroport. ştampilă de control.credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality .(cont. verificare cheque . ieftin 2. verificare 2.bilet cu preţ redus cheapness s.

(dr. copil ~ allowance . unitate monetară circulation s. de mărfurî) 1.tribunal civil ~ embargo .) cerere . chinezesc ~ auction . tiraj ~ and readership . circulant ~ assets . ales.constmcţii civile ~ law .administraţie de stat/ publică ~ status . civil ~ case . 1.inginer constructor ~ engineering . răspândire.t. oraş ~ article . a răspândi. selecţionat.scrisoare de credit circulară ~ ticket .reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit .muncă a copiilor.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .primărie ~ planning .proces civil ~ code .) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court .ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .) 1. cetăţean citizenship s. circulaţie (monetard.active circulante/curente ~ capital . 1. (asig.stare civilă ~ year .marcă superioară/de calitate circular adj.)'.bilet în circuit ~ tour . selecţie 2. circular s.an civil/calendaristic claim s.tiraj şi grad de citire citizen s.consiliu municipal ~ edition .funcţionar public/de stat ~ service . alegere.ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s. difuzare.urbanism civil adj. a circula.flux circular (transferul continuu. a trimite circulare circulate v. în ambele sensuri.mijloc de plată/schimb. a difuza v.embargou civil ~ engineer .articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council .alocaţie pentru copil ~ labour . folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj.i.circulară ~ letter of credit .(asig.drepturi civile ~ servant .drept civil ~ list . asortiment adj. circulară ~ flow .listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights . a avea răspândire circulating adj. superior ~ brand . de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter . (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall .t.călătorie în circuit circularize v. cerere (de despăgubire) 1.inspector-şef de registru (naval) child s. a pune în circulaţie (bani etc.redactor economic (al unui ziar).capital circulant/de lucru ~ medium . cetăţenie city s.cod civil ~ commotion .

t.a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ .t.certificat de clasă (a navei) ~ of ships .) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo .cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health . spaţiu liber v. a solda (mârfuri) 3. clairnant class s.a formula pretenţii claimable adj.creanţe şi angaja-mente ~ s book .societate de clasificare. a revendica ~ for damages .) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit . clauză.(mar. clasificat ~ advertisement .persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge .action . a lichida. clasificare ~ certificate . registru naval/maritim ~ surveyor . clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment .credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt . reclamant claimer v. clasă. stipulaţie (în contract) claused adj.(mar. prevedere. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj.(mar.caric/încărcătură de „produse albe".patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading . revendicabil claimant s. 1. curat.) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr. net s.inspector de registru/clasificare classified adj. categorie 2.document oficial secret ~ telephone directory .t. a clasifica.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s . 1.luptă de clasă classical adj.recipisâ de livrare netă ~ ship . cu clauze ~ bill of lading . exigibil. a lichida (o navâ) în vamâ 2. articol.) cerere reconventională ~ -jumper . a pretinde. clasă socială v. a cere.mica publicitate ~ common stock .(asig. solicitant.(asig.pagini naţionale (anuar) classify v. a clasa •. liber 2.registru de reclamatii to jump a ~ . a clasifica clause s.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document .) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj.şomaj clasic classification s.clasificare a navelor ~ society . drept (de a solicita ceva) 3. curat.) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities . a .accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange .a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages . concesiune (minieră) v.acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare .CVA-CLE (îndreptâţitâ). 1.navâ curată (după carantină). marfă curată ~ charter . fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance .t.

fond mutual închis (care emite un numâr limitat de .i. a realiza un beneficiu net de 5. a încheia (o afacere) cloakroom s. clonă (produs identic cu altul) close adj.certificat de lichidare în vamă ~ iirwards .(bur.fâră datorii ~ profit .days . încheiere.CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4. a plăti (o datorie) 6. 1.zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts . a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) . soldare (de mărfuri) ~ agent . soldare ~ system . defrişare ~ account . apropiat s.) cont al clientului clientage v.tranzacţii în cliring clerical adj. slrâns. a defrişa (un teren) v.documente de lichidare în vamă ~ sale . (mar.lichidare în vamă la plecare ~ papers .) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v. de birou ~ error . 1. client ~ account .) lichidare în vamă 2. 1.) cliring.t.t. a încheia 2. sfârşit v. clientele clientele s. (SUA) vânzător ~ of the court .cont de cliring ~ agent .lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars . compensaţie 2.sistem de cliring ~ transactions . soldare clearing s.societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy . (fin.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price . a solda (mărfuri) v.acord de cliring ~ bank .) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute . fwith^ a accepta (o ofertâ). lichidare. (mar. a reprima. închis ~ company . ofîciu de cliring ~ . casă de bagaje clone s.bancă de cliring ~ house casă de compensaţie.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj. 1.grefa ~ of (the) works .şefde şantier client s.end fund . a încheia (o afacere) ~ company .profit net ~ tare . 1.grefier ~ (of the court)'s offîce . (down) a înceta (activiîatea). fimcţionar (de birou) 2.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate .out sale . a închide.) lichidare în vamă 3. L închis 2. clientelă ~ effect .greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work .i.(cont. a lua măsuri represive împotriva 3.muncă de birou clerk s.lichidare a soldurilor.agent de lichidare în vamă ~ agreement .(fin.economie închisă/ autarhică ~ . garderobă 2. (out) a lichida.greutate reală a tarei clearance s.lichidare a soldurilor.

navă de coastă pe pemă deaer ~ line . cărbune v.freight . carbonier coaler s.(com.(cont.fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi.piaţă închisă ~ sea .analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample . de cabotaj ~ fleet .sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ . navigaţie costieră. cabotier coasting s.mare închisă/interioară ~ shop . ultimul curs ~ stock .comert de cabotaj .cabotaj.(conî.barge . de-a lungul coastei .navă de cabotaj. încetare a activităţii.entry . sfârşit ~ bid . navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft .) oră de închidere cluster s.pescuit costier ~ ship/vessel .64 CLO-COA acţiuni.(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.linie de cabotaj ~ ship/vessel . costier.ship .fishery . coastă. cabotier ~ trade . trafic maritim costier ~ waters . zăcământ de cărbuni ~ mine/pit .navă de cabotaj.ape costiere coaster s.i.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) . de coastă.declaraţie vamală finală ~ .eşantion concentrat coal s.tonaj de cabotaj .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate . ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s. de cabotaj adv. a face plinul de cărbuni.termen final ~ declaration .comerţ de cabotaj ~ traftîc .cabotaj. navă de cabotaj. lichidare. navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s.preţ la închiderea bursei. nave de cabotaj ~ tonnage .voiaj de cabotaj coastwise adj. a naviga de-a lungul coastei coastal adj. gmp ~ analysis .up fund . litoral v.întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .i. întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv.) stoc la inventariere ~ time .voyage . pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market . a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer. strâns. cabotaj .ultimul preţ oferit (la licitaţie).down sale .flotă de cabotaj . soldare (de mărfuri) closing s. transport de cabotaj. încheiere. închis ~ held corporation .) articol de închidere ~ price . ultima licitare ~ date .mărfuri de cabotaj. închidere.navă de cărbuni.şlep maritim costier ~ cargo . costier.certificat de cabotaj . cabotier ~ shipping . tranzacţionate prin bursâ.trade .mină de cărbuni .

fabricare/batere de monede 2.dispoziţie de încasare .ship/vessel .cabotaj. transport de cabotaj. chetă 3.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation . nave de cabotaj . rece s. indice.aviz de încasare ~ and delivery .housing unit .serviciu de încasări ~ of payments .acord colectiv ~ bargaining .(fin.(fin. linie de cabotaj . colateral.conservare prin frig . corp de legi 2.trade .model al încasării debitorilor collective adj. colecjie ~ advice . a colecţiona adj. falsificator de bani coinsurance s.monedă cu titlu legal coinage s.drum maritim costier. 1.department . auxihar s.cargou de cabotaj ~ sea lane .negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract . a bate (monedâ) ~ and bullion .serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu . încasare 2. factor coemption s.(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s. sistem de semnalizare ~ s of conduct .storage trade . colectă.coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s. faliment v.t.circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness .comerţ de cabotaj ~ voyage . a colecta (impozite. 1. seif coin s.COA-COL 65 ~ fleet . colectiv ~ agreement .t. secundar. v. frig ~ carrier .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security . cabotier ~ shipping .garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond .incaso ~ of samples .flotă de cabotaj ~ freighter . coasigurare cold adj. a da faliment collateral adj.imobil cu locuinţe . a taxelor).contract colectiv ~ farm . colectare (a impozitelor. strângere.agent frigorific ~ room . cifru.navă de cabotaj. a intra în colaps.cu ramburs ~ order .antrepozit frigorific collapse s. taxe) 1. a strânge. 1. sistem monetar coiner s.împrumut cu garanţie colaterală ~ note .colecţie de mostre ~ on delivery .voiaj de cabotaj code s.gospodărie agricolă colectivă ~ farmer .i.colectivist . garanţie colaterală. colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance . acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y.cameră frigorifică ~ storage . coeficient. cod.pattern .industria frigului ~ store . colaps. cod..accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan . monedă v. l.i.

66 COL-COM ~ labour agreement .publicitate combativă/ persuasivă combination s.t.vameş ~ of taxes . 1. mar. agent fiscal.ataşat comercial . a colectiviza collector s.risc de abordaj collusion s.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s.vrachier combinat (minereu . anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. (in) a intra într-o funcţie. rubrică. despre o marfâ) 3. a dispune de (bani. a ajunge 2. colonial ~ market .oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj. coliziune.active comerciale/de exploatare ~ agent . a fi publicat (despre cârţi. absorbţie.comert colonial colonialism s.proprietate colectivă ~ policy . (cont. miner (din minele de cărbuni) 2. a intra în grevă 6. colonialism colony s.) coloană 2. încasator 2. stabilit prin coluziune ~ oligopoly . fuzionare. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial .agency . a comanda.minereu) come v. cu coloane ~ cash book .) abordaj ~ clause . coluziune. navă de cărbuni. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. reclamă. comerţ commercial adj.avarie de abordaj ~ risk . a fi în criză/jenă fmanciara.registru de casă cu coloane combative adj.petrol sau cărbune . 1. colectivism collectivize v. a-i merge rău afacerile 3.) ~ economy . (into) a intra în (vigoare. 1.convenţie colectivă de muncă ~ ownership . a se cifra la comfort s. ordin v. uniune. 1.agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor .(asig.poliţă de asigurare colectivă collectivism s. recomandare ~ letter . a veni. combativ ~ advertising . a aduce (un câştig. 1.) clauza abordajului ~ damage . articol (de ziar) columnar adj. (do\vn) a se ieftini.economie centralizată/ planificată commerce s. colonie column s. carbonier colliery s. (mt) a apărea.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . pl.t. ziare).agenţie comercialâ ~ assets . a ocupa un post 4.) 5. mină de cărbuni collision s. asociaţie 2. (mar. 1. 1. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj.piaţă colonială ~ trade . colectionar ~ of customs . comandă. resurse etc. (to) a se ridica la. comercial s.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . a ordona 2. combinat ~ carrier .marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . sprijin. posesie etc.i. ciocnire.agent fiscal collier s. perceptor.minereu şi minereu .

a comercializa commission s.tribunal comercial credit .traveller .Barine . comisie ~ of management . a numi într-o funcţie 2.societate de credit Mnercial custom/usage . comisar.)M 67 aviation . împutemicire.(mar.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ .t.(SUA) agent de bursă ~ contract .flotă comercială geography .monopol comercial •yaper .comisionar ~ broker . parlamentare) 2.scrisoare de credit nmercial •load . comision 4.factură comercială hw . delegare.servicii comerciale set .cambie comercială car/vehicle .trafic comercial .credit comercial credit company .încărcătură comercială lanager director comercial .litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court .viteză comercială ~ traffîc .fisc committee s.comis-voiajor ~ treaty .risc comercial school . 1. a mandata.şcoală comercială Services . curier. mercantilism 2.tratat comercial ~ value .a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ .valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.aviaţie civilă bank bancă comercială bill . mandat.marină comercială •lonopoly .comerciant comisionar ~ past us .contract de comision ~ house . 1. împutemicit ~ s of inland revenue . armare (a unei nave) v.anuar al societătilor xnerciale dock .navă comercială ~ shipping .casă/firmâ de brokeri ~ merchant . spirit comercial. practică/uzanţă comercială 3. membru al unei comisii (guvemamentale. comisie 2.port comercial house casă de comerţ invoice .efect de comert fprecint . 1.comision pentru terti ~ sale .vehicul comercial/ alitar. comisionar comipissioner s. 1. comert maritim ~ speed .(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk . a arma (o navâ) ~ agent .vânzare pe bază de comision to carry out a ~ . comitet.calitate comercială harbour/port .geografie comercială grade . utilitară cause .t.doc comercial fleet . delegaţie 3. expresie folosită în limbajul comercial commercialize v. a împutemici.a vinde pe bază de comision commissionaire s. a delega.a îndeplini un mandat to do ~ business .uzanţă comercială directory .) set de documente comerciale •ship/vessel .flotă comercială.drept comercial tetter of credit . delegat.comitet de direcţie .

ştampilă a firmei ~ shares/stock . mar.(asig. drept de folosinţă comună/obştească (a pământului.operaţii la termen cu mărfuri ~ market . comunitate de naţiuni.prices system .monedă-marfâ ~ paper . legătură 2.drept cutumiar Common Market . cât şi pentru caric) ~ average .) avarie particulară ~ business oriented language .cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal .law . comun.acţiuni comune ~ stock fund . pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .bursă de mărfuri .(fîn.sistem de preţuri comune ~ pricing . obştesc.fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. produs.coope-rativă agricolă communication s. comunal 2.broker la bursa de mărfuri ~ capital .) risc comun (atâtpentru navâ. marfâ. drept de folosinţă în comun (a pământului.(cont.stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa). mar.taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour .Piaţa Comună ~ ownership . pl. a păşunilor).) etalon-marfâ common adj. federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj. ~ production . obştesc. comunitar ~ agricultural organization . pământ/păşune comun(ă).fortă de muncă necalificată . comunicare. şosele etc.producţie de mărfuri ~ rates .(asig.proprietate socială/obştească . public s. 1. general 2.68 COM ~ of supply .) ~ customs tariff .futures .dolar-marfă ~ exchange .limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier . 1.(mar. mesaj. transmitere.acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker . bun (de larg consum) ~ cost . informaţie. telecomunicaţii 3. comun. pl.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means .circulaţie a mărfurilor ~ dollar .) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard .) . 1.) cost comun (atribuibil mai multor produse etc. colectiv. oferte comune (stabilite pentru coluziune.(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff .tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements .(SUA) comisie bugetarâ commodity s. căi de comunicaţie (căiferate. devălmăşie commonwealth s. a păşunilor).piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money .capital-marfâ ~ circulation .

telecomunicaţii ~ line .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur.reduceri de compensaţie ale taxelor vamale .adunarea acţionarilor ~ officer .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way .capital propriu (al unei societâţî) ~ formation . comparativ ~ advantage .activity .publicitate compara-tivă ~ economics .) company s.î. societate.finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions .comert în compensaţie compensatory adj.funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .legislatia societăţilor comerciale ~ meeting .sindicat pe societate.avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.risc al cărâuşului ~ town . sindicat controlat de patronat comparative adj.economie comparată ~ statistics . a compensa 2. companie ~ car maşină de serviciu ~ director . compătimitor .ştampilă a firmei ~ store . comu-nitate. 1. compensatoriu ~ damages . 1.investiţie comunitară/ obştească ~ of interest .(SUA) fonduri de binefacere ~ investment . posesiune în comun ~ chest .rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă.magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .cale de comunicaţie communism s.linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy . a despăgubi compesation s.COM 69 . compensaţie. 1. despă-gubire ~ deal . în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade . furnizare de câldurâ etc. comunitate 2. plin de compasiune. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren.leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v. compensator.statistică comparată compassionate adj.trafic de informaţii.membru al consiliului de administraţie ~ equity . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1.daune compensatorii ~ fînance . comunism community s.) ~ union . autobu?.fondator al unei societăţi ~ reserves .constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .comunitate de interese commutation s.

nevoie de bunuri competitive ~ pricing .ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj. în întregime ~ built up .ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate.cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s. complet.serviciu de reclamaţii complementary adj. a-şi da consimţământul la composite adj. conformitate. complementar ~ demand .i. iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. reclamaţie ~ book .).inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v.(fin. la vdm. a termina . (dr. amestec. competitivitate ~ knocked down .strategy .) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. mixt. concurenţă ~ policy .politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s.cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply . consimţământ. complet. a fi în concurenţă competence s. compozit.are. pricepere.scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability .70 compete v. sunt gata de folosinţă imediată) .invaliditate totală ~ markets . calificare 2. combinat s. 1.registm de reclamaţii ~ section . pl. (with) a se conforma (cerinţelor.complet asamblat (despre utilaje care.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance .licitaţie competitivă ~ demand .echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding . situatie materialâ bună competition s. date compuse (care grupează . total v.concurs. concurent ~ analysis . a consimţi să/la. acord.examination .) competenţă 3.a face faţâ concurenţei competitive adj. combinaţie. a concura. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market .piaţâ concurenţială ~ need .supply .situaţie concurenţială . competitiv.strategie de luptâ împotriva concurenţei . regulilor etc. ~ breakdown . a încheia.i. concurential ~ advantage . aprobare ~ examination .stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation . compus.î. competenţă.complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s.

i.bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry . obligatoriu. concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată). compus v.concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de . impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence .aided/.lichidare judiciară compute v.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s.) articol recapitulativ ~ interest .î. stmctură alcâtuire 2. a combina.(cont. a computeriza concealment s. calculator.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.poliţă de asigurare generală ~ sale .i. a alcătui 2. a compune. disimulare (a activelor de catre un falit.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy .) convenţie. controller compulsion s.. ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj. a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3.) primă compusă ~ entry .aided/assisted trading .) tranzactii asistate de calculator computerize v. cuprinzător ~ offer . concentrat . mixt s. fortat. compoziţie. compus. ascundere.cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank . a încheia un concordat ~ bonus . computer . 1. domeniî) ~ cargo . v.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare. a estima computer s.(bur.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ . a calcula. a evalua. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account .l.segmentare concentrată. a achita partial (o datorie) v.t. a ajunge la un compromis (cu creditorii).segmentation .tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj. marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply .t.(asig.dobândă compusă ~ tariff . silit.) concentrated adj.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v. constrângere compulsory adj. (dr. a adevărului de câtre un asigurat etc.. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train .

situaţie 3. însoţitor conference s. arbitraj ~ board . conjunctură ~ precedent . administrato) 2.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s. conciliere. mediator conclude v.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. conditional ^ ~ acceptance . 1. concesiune concessionaire s. decizie fmală condition s.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) . a condiţiona 2. confidenţialitate ~ clause . confidenţial ~ clerk . conducere. a deduce conclusion s.î. legătură.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . ghid. l administra ~ money . sfârşti 2.(dr. terminare.i.andosare condiţio nală ~ sale . conferinţă. stipulatie (a unei convenţii) v. concept.vânzare condiţională conduct s.raport confidenţial confidentiality x. încheiere (a unei afaceri).cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . concluzie. conductor 3. arbitru.navluri de linie ~ ship/vessel . taxator.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . relaţie 2.72________________________ sursele de materii prime. a semna (un contract) 3.a pune condiţii. concesie 2. 1. congres convenţie 2..t. a încheia (o afacere). clauză.condiţii convenite ~ s of contract . 1. a sfârşi 2. condiţie 2. a termina. profilul pieţelor etc.) ~ ratio .conditii di adeziune ~ s of sale .situaţie pe piaţă. administrare v.consiliu de arbitraj conciliator 5'. 1.starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent .funcţionar de încredere . 1.stare a caricului/ încărcăturii .) condiţie suspensivă ~ bond . 1. s.t. prevedere. poziţie socială 4. concem. 1. idee ~ testing . dirijare.(com.navâ de cartel maritim ~ terms .report . societate concession s. 1.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement .rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s.(com. stare. cartel maritim ~ call . a dirija. a conchide. a stipula o condiţie ~ of cargo .condiţii contractuale ~ s of membership . participare (într-o afacere) 3.) testare a conceptului concern s.(dr. a conduce. întreprindere.(dr. interes. concesionar conciliation s. a prevedea. semnare (a unui contract) 3. a stipula v. director. concesionar concessionary adj.of contents unknown .conferinţă telefonică ~ carrier .

considerent. a expedia (mărfuri). 1. validat ~ irrevocable credit . compensaţie 4. consensual ~ 's risk .t. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2.fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. a confisca. (dr.conflict de legi.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii. a valida confîrmed adj. 1. scrisoare de trăsură ~ warehouse . paznic 2.contabilitate pmdentă ~ estimate . 1. consecutiv.acreditiv confirmat confiscate v. a depune (o sumă) consignee s. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s.accounting . a încredinţa.evaluare pmdentă ~ investment . ratificat. 1. atestat.t.conflict de interese ~ of laws .i. conştiinţă ~ money . a consemna 3.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. congener ~ merger . moderat . contradiţie. care decurge/ rezultă ~ damages .(cont. asociat.CON 73 confirm v. 1. adeverit 2. consideraţie.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s. consignatar. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit .) contraprestaţie ~ for sale . custode. a adeveri 2. incompatibilitate v.obligaţie consensualâ consequential adj.) cont de consignaţie ~ invoice . destinatar. combinat ~ analysis .antrepozit de consignaţie . considerare. a fi în conflict/ contradictie.contract consensual ~ obligation .t. a ratifica. lot/încărcătură expediat(ă). studiere. conflict.(com. 1. remuneraţie. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . a atesta.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. a confirma. motiv 3. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party . a remite. stimă 2. consignor consignment s. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account . prudent. congres conjoint adj.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . a preda. a sechestra conflict s. plată.fraht.pe riscul destinatarului consigner v. 1. conservator 2. conglomerat ~ amalgamation/merger . contradictie între legi congeneric adj. a fi incompatibil . succesiv ~ days .preţ de vânzare consign v. confirmat.daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. tutore consideration s.factură de consignaţie ~ note . partidă de mărfuri 2.of interests .

consignator.pasager repatriat (prif conspicuous adj. construo| consignor s. pl.(asig.(dr. (dr.şantier de construcţie consolidated adj. fuziune. 1. 1.declaraţie consularâ consols s.amenajare de şantied unifica (societăţi).jurisdiction .termen de execuţie (a une^ -accounts .construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy .titluri de rentă constructive adj.(dr.consulat ~ bank .jurisdicţie consulară ~ agreement . a consolida. vădit consulat) ~ consumption .bancă de consortiu ~ passenger . 1. consolidare.industria construcţiilor consolidate v.poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2.consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj.) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup. constant.legalizare consulară proprietar) ~ declaration . consular întrunirea. 1.cost constant/fix . estimat ~ balance sheet . a ~ agent . titluri de rentă conso~ fees . slimulat de ~ general . a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .t. unor societăţi).consul general publice) 3.) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^. întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor .taxe consulare lidată .~ prices .annuities/stock .) consolidare (stingere consulage s. în aceeaşi persoanâ. abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law .acord de consorţiu ~ office .consum ostentativ ~ visa . stabil ~ capital . a ~ management .financial statpments . unificare (a consuetudinary adj.(cont. a aborda în grup (o ~ of ships . construire. consulat (nemotivat de necesităţi.total loss . ostentativ.cost .conturi consolidate lucrâri de construcţie) .capital constant . consolidat ~ time .invoice . constructiv 2 consolidată dedus. consolidare (a datoriei ~ general . expeditor (al ţie.drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls. consul contabile) 2. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry .viză consulară consulate adj. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj. clădire 2.) situaţii ~ trust . prezumat. consuetudinar. consortiu .factură consularâ consortium s.bilanţ consolidat ~ possession .) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' . mar.agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification .preţuri stabile construction s.

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a
mărfii)

~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating - rating de ţară ~ risk - (fin.) risc de ţară

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, garanţie 2. asigurare, acoperire (a unui risc) 3. public, acoperire (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un mesaj publicitar în timpul unei cwnpanii) 4. reportaje, comentarii (despre un eveniment) covered adj. acoperit, asigurat ~ bear - (bur.) speculant ă la baisse cu acoperire (care deţine suficiente acţiuni pentru a-şi îndeplini obligaţiile, nefiind obligat sa cumpere pe o piaţâ în creştere) ~ interest arbitrage - (fin.) arbitraj cu dobândă acoperitâ ~ option - (bur.) opţiune acoperită (contr