Dictionar Roman-Englez Termeni Economici

A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

business.bad stroke/piece of business.straight dealing ~ civila .(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s.adventure. de clientela) affluence.good stroke of business ~ cinstita . (incheiatd si reusita) bargain.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara . (pm de afaceri) businessman afilia v. billboard ~ mare . to affiliate. (negot) trade.(mar. businesslike manner afacerist s.r. (judiciara) case. commerce. (peiorativ) trafficker.selling pressure .legislative assembly ~ statutara .maritime affairs/ business.crown poster ~ mic .to establish oneself in business afacerism s.business prospects a intra in ~ .) chartering business ~ maritime .moneymaker ~ buna . (tranzactie) transaction 3.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata . shipping business . to bill afi§are s. (peiorativ) profiteering. (de lume.n. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig. poster.potentiale/posibile .shady deal/affair ~ necinstita .f.t.civil case/suit ~ de familie .(asigurdri de afaceri.f. to affiliate v.n.family business ~ de stat . 1.f.handbill ~ publicitar .loss maker ~ rentabila . capital stroke of business ~ riscanta .long-winded business ~ de navlosire .) ordinary business ~ olandeza .n.f. racketeer 2. plenty 2. lawsuit ~ banoasa . (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit.show bill afisa v. 1.m.(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta .rush ~ a ofertelor de vanzare .t.to go into business a se lansa in ~ . 1. bill sticking afisier s. to be affiliated afi§ s. bill. {in sens general) affair 2. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports. gamble. (articol de fond. to post up. bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi . notice board ailuenta s. paying/going concern/bargain. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. shady business 2. airport afacere s.n.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . deal.state affair ~ dubioasa .remunerative business.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative .ADU-AFL 25 ~ generala anuala . wildcatting afaceri ale initiatilor .) insider dealing/trading ~ bancare . (belsug) affluence.(directori de societdti. 1.

) inflow.) company's agent ~ de cumparare .(a mdrfurilor) forwarding agent. middleman 2. to fix ~ cu navlu forfetar/global .commercial agent.bookmaker ~ de presa . (mar.t.(mar.to charter for lump sum ~ spatiu pe nava .(mar.(mar. (de schimb. mar. (ordine de zi) agenda. influx afreta v. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire .) to charter.(bur.(asig. ship's chandler ~ de asigurare .) chartering.) stockbroker. bursa etc. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd . (intermediar) go-between. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig. (mar.) abandonee. clienti.f. fixture agenda s. order of the day agent s.exciseman ~ de companie . (comis-voiajor) travelling salesman.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri .) broker.) charterer's agent. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial .) chartering agent/broker. to freight. (de mdrfuri) mercantile broker.unloading agent ~ de descarcare-primire . (SUA) commission broker. (comisionar) mercantile agent.m.(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare . (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor .loading contractor ~ de incarcare si expeditie .shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama . freight forwarder ~ de export .carrier's agent ~ al navlositorului .(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator.advertising/publicity agent ~ de schimb .) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime .26 AFL-AGE aflux s.collecting agent ~ de Tncarcare .export agent ~ de import .press agent ~ de primire . affreightment. (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier . (de cambii) cambist. mar.marine insurance broker ~ de bursa . running broker. (substantd) agent ~ al armatorului .import agent ~ de investitii . (de capital. mdrfuri etc.money manager ~ de incasari . 1. (cornet) note/pocket book 2.commission agent ~ consular . 1.clearance/ clearing agent.(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate . n. canvasser.insurance agent/ broker.(mar. (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: . medium.) beachman ~ comisionar .consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler. agent. to affreight.to charter space afretare s.) owner's agent ~ al carausului . freightage.discharging contractor ~ de expeditie .f. (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar.

:' siati. estate agent.) agio. (despre piata bursieru} excited agrar adj.) husband ~ imobiliar .(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj .ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export .press agency ~ de publicitate .credit reference agency ~ de informatii financiare .. exactor.ship sale broker ~ de vanzari ./' agen.government agency ~ imobiliara .health officer agentie A.export credit agency ~ de informatii de credit .shipping and forwarding agent ~ de tranzitari . to bull and bear agiotaj s.t. (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific . agrarian agregat s. sales agent/representative ~ del credere . :"-seinbly.m. agiotage agiotor.refrigerant fluid ~ general al armatorului .Mic ci.circulating medium ~ pentru brevete .port agency ~ vamala .del credere agent ~ electoral .cold carrier.n.patent agent ~ platitor .AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar . (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj.transit agent ~ de vanzare a navei .foreign exchange broker/dealer ~ de scont .. bill broker ~ de subscriere . (de expeditie) shipping agent ~ monetar . to speculate on the stock exchange.discount broker.n.travel/tourist agency ~ guvernamentala .selling agent.canvasser ~ fiscal .subscription agent ~ de transfer .f. {indicts. to job.n u ii/ici tan') a^gre^ti^ .u' niasouici acli':uutea econciii[(..real estate agent/ operator. refrigerant ~ frigorific lichid .debt-recovery agency ~ de stiri .shipping agency ~ de plasare . ship agent/ broker.. (SUA) realtor ~ intermediar . (bur.rating agency ~ de recuperare a datoriilor . cooling agent. (uti/a]) (engine) unit.(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim . unit. 2.marine agent. agio/stockjobber agitare s.customs agency agio s. fin.y.paying agent ~ sanitar .estate agency ~ maritima .)1. {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.maritime agency ~ portuara . geiieratsng sc. exacter.tax collector.n i.(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie .employment agency/ bureau ~ de presa . plani. agency ~ de bilete .transport agent ~ de transport si expeditie . premium agiota v.advertising agency ~ de rating .! cme ..(mar.news agency ~ de verificare a solvabilitatii .(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport .

agronomics.(cu creditorii) to compound ajusta v.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont.charge hand ~ de na§tere . (loctiitor) deputy. agricultural agricultor s. (la nevoie) to relieve ajutor s. aid.f. farmer. agricultural biology agrochimie s. adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire . farming.macroeconomic aggregate ~ monetar .(sumd rezultatd. (la) 1. (alocatie) benefit s. to aid. agriculturist. adjoint ~ de boala . eve ~ al lichidarii . to assist.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s. agricultural chemistry agroindustrie s.f.(bur.f. (material) support.) value adjustment ~ conjuncturala .t. agronomist agronomic s.mechanized agriculture ~ mixta . agronomy. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta . (a sustine) to sustain.f. in momentui convertirii obligatiunilor.death grant ~ de maistru . agriculture agrotehnica s.) name day ajunge v.extensive agriculture ~ intensiva .m. land surveyor agrimensura s.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare . land surveying agrobiologie s. (tdran) peasant agricultura s. (bdnesc) allowance.f.f. ~ a salariilor .(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala .intensive agriculture.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families . agrochemistry.f.(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export . agrobiology. cultivator. agribusiness agronoms.monetary aggregate agricol adj. (asistentd) assistance.t. agriculture. agricultural engineering. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului .m. (adjunct) adjunct.m.f.to fall due ~ la un compromis . (material) to support. farm practices agrozootehnica s. to arrive (at) 2. (la nevoie) relief. assistant 2. land use.border tax adjustments ajuta v.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva . aid. (la) to adjust (to) ajustare s.wage adjustment ~ a valorii .28 AGR-AJU ~ macroeconomic . agricultural zootechnics ajun s. 1.n.i. to back up. high farming ~ mecanizata .m.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat .n.f. agrotechnics.

allocation. to feed. selection. (a schita. (un deviz) to estimate aleatoriu adj. 1.n. (a pune aldturi) to lay by. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. to allot. energie electricd etc.allotment of shares ~ de sarcini specifice .) alienation aliment s.f.t. album.financial assistance ~ mutual .f. resources allocation ~ de actiuni . voter.t. pi. random alegator s. elector alege v.(din costui total) cost allocation ~ a resurselor . alienable alienare s. 1. de publicitate.n. (CM apd. aleatory. allotment.foreign aid ~ financiar . foodstuff. (a destina) to earmark alocare s.mutual aid ~ pentru comert . decupaje etc. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social . (anexat) annexed. (a celei mai bune alternative) (man. to screen 2.f. allotment. food. to assign. 1. (dr.here enclosed.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s. enclosed aici ~ . (yotare) election.t. (a anexd) to annex. benefit. appropriation ~ a activelor . (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . a redacta) to draw up 2. (a confruntd) to confront. to add/to adjoin/to subjoin to. to choose. (intr-un plic) to enclose 2. \.social security benefit alatura v. dole ~ economic . assignment. (a selecta) to select.t.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale .AJU-ALO 29 ~ de §omaj . to vote 3.) to alienate alienabil adj. compensation. to allocate. grant-in-aid ~ bugetara .asset allocation ~ a capitalului . alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. (pentru articole.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v. (a colationa) to collate alaturat adj.(fast foods. (ajutor bdnesc) allowance.t. asigurdri.budget dole .(distribuirea resurselor. (piata) to supply alimentara s. herewith album s.unemployment allowance/benefit/pay.) to supply.f. to nourish 2. (a vota) to elect. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid .economic assistance ~ extern . {intr-un post) to vote in alegere s. (dr.(serviciile bancare. allocation.f. 1. (cu combustibil) to fuel 3.) scrap book ~ de mostre .) screening 2.t. (din buget) to budget.sample book alcatui v. choice.m. mtr-o economic. (a compara) to compare.f. alliance aliena v. provision/food store aliniere s. to join. polling alianta s. assignment.f.

waterproof packing ~ facturat separat .w.t. wrapping. to put off.returnable package ~ transparent . to wrap up. wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export .capitation grant ~ pentru copil .(mar. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s. crating. to lay over. alternative alternative nonmonetare . to respite amanare s.n.kraft paper ~ etan§/impermeabil .) shipping allocation ~ de §omaj .to pawn a scoate de la ~ . grace ~ sine die . (in baluri) baling.seaworthy packing ~ necorespunzator .t. to bind amarare v.giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment. embassy .n.to take out of pawn. to pack up.t. postponement. (pdsuire) respite. packing. (dr. to alternate alternative s. to redeem.fit packing ~ refolosit . packer. (in baluri) to bale.f.t.securing for sea ~ temporara . to postpone. sacking. (incdrcdtura navel) (mar.t. (dr. to fix.f. cutii) to encase. pack.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor . packing. (pagina atasatd unei cambii. ciitii) encasement.f.packing not included ~ pentru cadouri . to secure.f.t.food/victualling allowance ~ de tmbarcare . unsound package ~ neinclus in pret . to ransom amaneta v.(pentru copii) family allowance ~ de hrana . binding ~ a caricului/incarcaturii .child benefit ~ pentru grevi§ti .dole ~ individuals . package.strike benefit/pay alonja s. pawn a da/a lasa ~ . wrapper ambasada s. to package.f. (in sad) to bag.f.) adjournment 3. (in Idzi. delay 2.packing extra ~ inclus in pret .making fast. strapping ~ pentru mare .deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta . destinatd andosdrilor succesive) allonge. overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului . to pawn. (a pdsui) to reprieve.) to adjourn.export packing ~ de ma§ina . 1.) to lash. rider alterna v. securing.) lashing. to put in pawn amanetare s.inadequate packing.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. to fasten. (mar. (in sad) bagging. 1. pawnage amara v.machine packing ~ defectuos .second-hand package ~ returnabil . (in Idzi.adjournment sine die ambala v.30 ALO-AMB ~ de familie . to continue 3.blister pack ambalare s. (a intdrzia) to delay 2.working fastening amana v.packing included ~ maritim . fixing. fastening. (de cadouri) giftwrapping ambalator^.

(procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix.peak year ~ universitar .passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v. {ale navei) accommodations. (a mobila) to furnish 2.academic year ani de munca . (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s.accounting year ~ cu vin de calitate . to locate amplasament^. to make better.m. 1. (a imbundtdti) to amend. (o casa) to fit up. 1.n.commercial business ~ contabil .grain fittings ~ pentru pasageri .current year ~ de productie . (cont. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit.accelerated depreciation ~ cumulata .(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists. fine. amendment amenda s. berth fittings ~ pentru animale . to amnesty amortiza v. 1. admiralty amnistia v.accumulated depreciation ~ fixa .m. location an s. (a echipa) to fit out. to place. sinking 2. to lay out. betterment ~ a solului . to better ameliorare s.working year ~ de referinta .construction management ~ forestiera .t.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v. site. strolling ameliora v.t.straight-line depreciation ~ in sume fixe .soil improvement amenaja v. to dispose. penalty. to improve. itinerant.f. (o lege) to amend 2. to site.t. {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize. (a pune la amenda} to fine. to penalize amendamenti-.n. 1.t. analyst . to improve. (a unei datorii) amortization.f. to clear off.cattle fittings ~ pentru cereale . 1.t.fixed depreciation ~ in cote egale .level payment amortization ~ libera . survenitd in cursul perioadei de functionare. accommodation 2. depreciable amortizare s. to arrange. pi. penalty amiralitate s. year ~ civil/calendaristic .m.civil/calendar year ~ comercial . to write off 2.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar .record/de varf.fiscal year ~ . wear and tear ~ accelerata . ambassador ~ plenipotentiar . arrangement. to sink.f.harbour accommodation amenajari de dana .AMB-ANA 31 ambasador s.vintage year ~ curent .forest management ~ portuara . ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj.plenipotentiary ambulant adj. to appropriate.t.) depreciation.f. fittings. facilities ~ de santier .f. improvement.berthing facilities. (un oras) to plan.

due date analysis ~ a seriilor cronologice .job breakdown ~ a concurentei .32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere . fin.(care intocmeste grafice. (defalcare) breakdown ~ a breselor .quality survey ~ a cheltuielilor de capital .investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.debtor age analysis ~ asociata . depdseascd pragul de rentabilitate.(evaluat de un investitor.(cont.(fin.(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .a valorii .(cont.(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar . analysis.(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .accounting analysis .(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului .investment analyst analiza v.(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .) risk analysis ~ a riscului politic .) transaction analysis .(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .f.(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.sales analysis.(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului . to analyse.) funds-flow analysis ~ a investitiei . in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor . breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii ..t. tabele) chartist ~ de investitii .system analysis ~ a timpului necesar miscarilor . (a defaica) to break down analiza s.} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .assay ~ a tranzactiei .) break- -even analysis ~ a preturilor . publicitate etc. adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont. stocuri.

social investigation andoca v.) portfolio analysis ~ de trend .(a unei ramuri industriale.(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata .procuration endorsement .) inquest.(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.t.(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .incremental analysis ~ intrare-iesire .percentage analysis ~ statistics .marginal analysis ~ pe categorii .statistical analysis ~ strategics .economic analysis ~ factorials . a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .macroeconomic analysis ~ marginala . profitui etc.accommodation endorsement ~ defectuoasa .ANA-AND 33 ~ cost . inquiry.field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .beneficiu .(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics .qualified endorsement ~ de complezenta .sample survey ~ sociala .unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .factorial analysis ~ financiara .category analysis ~ procentuala .f.(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.) strategic analysis ~ structurala .f.financial analysis ~ globala .bulk analysis ~ incrementala .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.incorrect endorsement ~ facultativa . (sociald etc. (dr. (un efect de comert) to endorse. investigation 2.) investigation.market survey ~ de teren . de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .umpire analysis ~ de grup . endorsable andosant v. a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .market analysis ~ de portofoliu .endorsement in blank ~ neconditionata . (studiu) survey ~ de opinie .endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve . endorsement ~ completa .(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics . to back andosabil adj.) to dock.measure analysis ancheta s. (mar. andosator andosare s. to drydock andosa v.opinion survey ~ de piata .t. 1.facultative endorsement ~ in alb .

{intr-un plic) to enclose anexat adj.n. to annex. {obligatie) obligation. appurtenance angaja v.outstanding liability ~ scris .restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^. 1. pedigree stock ~ vii . (a se obligd) (sd) to engage oneself (to). 1. (la un document} rider.previous endorser ~ ulterior . (datorie. engagement. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd. person engaged/employed ~ cu norma intreaga . aggregate . (o nava) to book. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^. animal . wholesale dealer/ merchant.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. annex. to hire (on). ensemble.r.s-. endorser.subsequent endorser al doilea ~ .rt.second endorser anex adj.) average bond ~ de garantie .attached hereto anexa s. commitment.annexed herewith ~ la prezenta . (de naturd contractuala) indenture 2. employment.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr. mar. pasiv) liability ~ de contributie . endorsee andosator-y.regular endorsement ~ restrictiva .t. (in plic) enclosure 2. (a implied} to involve v.beast of draught ~ producator de lana .(in avaria comund) (asig.f.m. liability.bloodstock.whole timer. wholesaler. (intr-un serviciu) to become employed.to pledge the liability of angajament s. (ca ucenic) to indent.de povara . annexed. full-time employee angro adv. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor.pack animal.34 AND-ANS ~ reglementara .staffing angajat. to go into service ~ raspunderea . to pledge/to bind oneself (to) 2. to append. dependency. backer ~ precedent .wool bearer animate de reproductie . (alaturat) enclosed ~ alaturat . schedule.) escrow angajare s. to employ.t. enclosed anexa v. to indenture 2.rn.n. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal .rn./n. to fix 3. to take in one's service. {dependinta} annex. pledge. n. beast of burden ~ de tractiune . pdstrdnd un anumit stoc de marfd. annexed. to join.f. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant .suretyship ~ eventual . to hire. 1. 1. hire. wholesale angrosist s.

housing development ~ de produse . anti-inflationary antiprotectionist s. anteriority. contract for a work a da in ~ . yearbook. work by contract. directory ~ comercial/al societatilor comerciale . priority ~ a inventiei . (asteptare. expectativa) expectation ~ si temporizare .n. (SUA) tariff reformer antitrust adj. storehouse. beforehand antidumping s. annual adv.priority of invention aatets. entrepreneur.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj.t.master-builder. undertaker ~ de chei . anticipation. contractor.to contract for. previousness.wharfinger ~ de constructii .t.price expectations ~ inflationiste .warehouse ashore . to antedate.f.f. antedate anteproiect s. heading of a letter. warehouse.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati. anticipated adv.bonded/customs warehouse.consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . anterior (to). antidumping antiinflationist adj. to foredate antedata s.n. yearly. annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor .f.m.(a mdrfurilor) (mar.prime/chief contractor antrepriza s. annually anuar s.inflationary expectations ~ rationale .trade/commercial directory ~ de publicitate . first draft anterior adj. letterhead anticipa v. antitrust antrepozit s.to put out to contract a lua in ~ .n.) landing coniractor ~ de incarcare . enterpriser. n. public storehouse antrepozitare s.harbour warehouse ~ vamal .m. entrepot ~ de consignatie .f. to anticipate.(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity .f.loading contractor ~ de pompe funebre .catalogued data set ~ de elemente .. building contractor ~ de descarcare-primire . prior (to) anterioritate s.i. undertaking. transporter ~ general . preliminary/previous design/plan/project.product mix antedata v.f.(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte . warehousing antreprenor s.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate .haulage/cartage contractor.n. fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret . to forestall anticipare s.advertising directory ~ statistic .statistical yearbook anuitate s.undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi . yearly.portuar . enterprise. to take by contract anual adj. v.

(a respinge. (instrument) instrument. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar . voidance. (fluturas. device. notification. (mecanism) gear.production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler.(asig.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar . (o comandd.continental waters ~ costiere .n.t. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s.white goods apartament. to announce.inland waters . anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama . to void. (afis) bill. defeasance.) to withdraw. to repeal anulabil adj.) (a abrogd) to nullify.) terminable annuity ~ prin reversiune . (reziliere) cancellation. apparatus. (a rezilia) to cancel. (dr. 1.) to advertise aparat s. (a unei comenzi. la radio etc.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast.) (abrogare) nullification. to put an advertisement anunta v.maritime waters ~ nationale . (in ziar) advertisement. (a unei datorii) remittal.perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata .polluted water ~ potabila .coastal/offshore waters ~ cu trafic intens . to reverse.(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v. un testament etc. commercial. to void.36 ANU-APE ~ aleatorie .congested waters ~ de pescuit . to annul. apathy ~ la cumparare . announcement. a unui credit etc. (marina) machine. disannulment. cancellable. (in ziar. voidable. to notify.(a unei polite de asigurare de viatd. apparatus. mechanism ~ de productie . appliance. (informatie apdrutd in ziar) insertion. voidance anunt s.f.f. (o datorie) (cont. a casa) to overrule. (printr-un afis) to bill.drinking/potable water ape continentale .s'. flat. (a unui testament etc.intemal/interior/inland waters ~ Internationale .to advertise in a newspaper.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s. vacatable anulare s.(as ig.) invalidation.) to render void. equipment ~ electrocasnica .international waters ~ inchise . a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata . annulment.) deferred annuity ~ perpetua . un credit etc. 1.t.n. to disannul.f.) withdrawal. notice.newspaper advertisement ~ publicitar . write-off 2. to vacate.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime . sampling device aparatura s.f.) reversionary annuity ~ sigura/la termen . (dr.industrial waters ~ interioare .f. (a revoca) to revoke. water ~ poluata .) to write off 2. avoidance.fishing waters ~ industriale .(asig. (a contramanda) to call off. (o lege. to undo.

(dr. (bur.) index arbitrage . 1. (dr. (dr. evaluation.) to overstock ~ insuficient . to assess v. settlement ~ amical . (a valorii unui activ) (bur. (intelegere) agreement. (evaluare) appraisal. to buy in.n. victualling. to provide oneself ~ excesiv — (o piatd. estimate.harbour/port waters ~ reziduale/uzate .t.) to convert apropriere s. call 2. effluents ~ teritoriale ..f. to till arabil adj. (a evalua) to appraise. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita .n. piese etc. to appropriate 2.) covered interest arbitrage ~ de indici .r. (a ratified) to ratify. assessment 2.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v.) to stock. to victual.to lay/to lodge an appeal. to plough. (a furniza) to furnish. to arbitrate.f.territorial waters apel s.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt .t. (dr.{mar.t.assessment of market prospects ~ a unei valute . (o lege) to enforce 2.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .r.(fin.. un magazin etc.m.) distress/SOS call a declara ~ . (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2. to take/to lay in a stock/supply. to cater for v.to understock aprovizionare s..f.t. to evaluate.fin.t. arrangement. arable. to estimate.short-run supply ar s. to supply.m. (un conflict) to settle aplica v. cont. (unitate de mdsurd) are ara v. approval ~ a cadastrului .(bur. ( cu alimente) to provision. 1.contribution of capital aprecia v. to affix apart s. fin.n. appealing party. tilling 2. cont.) to appreciate apreciere s. (o semndtura. ploughland. 1.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . tillable aranjament s. (arat) ploughing.friendly arrangement aratura s. (un diferend) to umpire arbitraj s. (cu alimente) provisioning. (furnizare) furnishing. ( cu materiale. o stampild) to append. to reclaim apelant s.waste waters.f. 1. contribution ~ de capital . catering ~ institutionalizata .) conversion aproviziona v. 1.t.. 1.planning permission apropria v.t. to sanction. to approve.n.f. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s.APE-ARE 37 ~ navigable .) appellant.t. appropriation 2.) appeal ~ de sinistru . plaintiff in appeal aplana v. supply. tillage arbitra v.navigable waters ~ portuare .) appreciation ~ a capacitatii .

m. 1.speculative arbitrage ~ valutar . expanse ~ a vanzarilor . to rent. arbitrator. tree ~ de decizie ./H. (plata) rent -.m. (intindere) extent.t.i 1. outfit. (drept) lease.to grant/to iet out on lease a lua in ~ . [a luu in arenda} to tenant arendare s. (zond) zone./ (mar. (o nava) to fit out.berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp .public records arie s.) decision tree arenda v.e} to harmonize 2.(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.n. (d!fe"te' . life tenant arenda s.a-honai.sound stowage arma v.pe viata .silver bullion ~ monetar/cu titlu legal .f. records arhivele statului .to lake on lease ar^mts. area. leasing.fara contract -. lessee.tenant in common ~ pe viata .managing owner ~ al navei de linie .f.m. keeper of the records arhivas. liiigoiiri . exchange arbitrage arbitru s. owner ~ administrator .f.tenant from year to year .38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ .(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ .excesiva .perpetual lease .(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^. archives. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta . (incadrare cu echipaj) manning armatorA'. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s. stowing. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare . (luare in arenda) tenancy arenda? s. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an .m. (dare sau luare in arenda) lease. overdue debt arima v. arbiter arbore s. archivist.supiimentara . commission 2.owner and charterer armoniza v. (afrxa incdrcdtura unei.»{ na\ lositor .arbitrage in/of exchange.standard/ sterling silver arhivar s.) 1.s'.f.f. (dotare cu echipament si materiale) fitting out.tenant for life. leaseholder.rack-rent .tenant at will ~ in cota indiviza .Inchirietor chartered/freight contractor .) shipowner.t. silver -• in. to outfit. (siiprafatd) surface. to commission 2.t. arrear.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ .n. (mar. (a da sau a Ilia in arenda) to lease. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r.

consumer goods ~ de lana . hamionization ~ a taxelor vamale .{cont.handicraft.export ~ de fond .luxury article ~ de ordine . necessaries ~ de sezon . leading article ~ de import .{cont.) suspense entry ~ de virament .small ware ~ de mercerie . foreigner ~ de inchidere .sanitary articles ~ semifabricate .staple exports .) transfer entry ~ debitor ..woodenware ~ de menaj . artisan.entry. craftsmanship articol s.f.haberdashery ~ de moda . item ~ de export . oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale . commodity.) strategic fit arta s.) closing entry ~ de lux. extraordinary items ~ returnate .t.{editorial) leader.fancy goods ~ de papetarie .(vdnzdtorului} saSes returns.household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului .semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ . {de lege) article.) to jettison.(cont.paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials. art ~ a decorarii vitrinelor .n.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s. 1. returns inwards ~ sanitare .woollen goods ~ de lemn .seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot. {mdrfnn. handicraft arunca v.(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice .m.(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat .best buy artizan s.de fierarie .window dressing ~ mestesugareasca . goods. materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.(cont.taxable article ~ patentat .) compound entry ~ vandut in pierdere .c. bord) (mar ) ieUison .'.) debit entry ~ economic .{cont. handmade artizanatj-.best seller ~ garantat . handicraftsman. (de ziur) article 2. ':e:. wares ~ contabil .{cont.{cont.import.) exceptional items ~ extraordinare .f. to cast/to throw overboard ariincare .proprietary article ~ recapitulativ . craftsman artizan al adj.!. (comercial) article.(in ziar) city article ~ fara cautare .n.{ca origine) genuine article ~ impozabil ./' {a incarcutiin.(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man. item 3. pi.ironmongery ~ de larg consum .

o baltd) to drain 2. advance (money). (a imbundtdti.personal liability insurance ~ de renta viagera . (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare .(mar. (a garanta) to secure. (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2. (un rise) to cover. handsel a da ~ .liability insurance ~ auto .hull insurance ~ colectiva . public liability insurance ~ de raspundere personala .) operating trim ~ de mar§ .t.) assessor asieta s.automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . mar.life annuity insurance ~ de somaj .) outfit insurance ~ de la depozit la depozit . to assure 3. 1.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului .group insurance ~ concurenta . (o proprietate maritimd) to underwrite v.t.) running/sailing trim asigura v.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase .export credit insurance ~ a depozitului bancar . insurable asigurare s. (maritimd) underwriting ~ a animalelor . a redresa) to improve. \. to give earnest (money) for asambia v.m.r.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor . (impotriva accidentelor. to assemble asana v.livestock insurance ~ a calitatii . (tin lac. 1. earnest (money). {de viatd) assurance.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig.f. mar. securing. ensuring.40 ARU-ASI arvuna s. (finantele) to reorganize ascundere s.uneployment insurance . cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor .bank deposit insurance ~ a garantiei . to take out an insurance (against) asigurabil adj.) freight insurance ~ a raspunderii . (dr.) concealment asesor^.property insurance ~ de raspundere civila . (a activelor de cdtre un falit. a pierderilor) insurance. mar.(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export .personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . to ensure. (o miastind) to reclaim.insurance of cargo.(asig.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! . to normalize 3. (impotriva) to insure (against). assurance 2. (impotriva) to insure oneself (against).quality assurance ~ a caricului/incarcaturii .(mar.t.t. (a unui rise) cover. 1.third-party insurance. (a da cele necesare) to provide 2.to bind a bargain arvuni v.f.f.(asig.f. a adevdrului de cdtre un asigurat etc.

theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii .(asig.) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .ASI-ASI 41 ~ de viata .river insurance ~ generala .marine/sea insurance ~ mobiliara .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .mutual insurance ~ partiala .floating/open insurance ~ fluviala .(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance. (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .insurance against damages ~ Impotriva furtului .movable property insurance ~ mutuala .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .all-risks insurance . mar. mar.voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .engineering insurance ~ pentru toate riscurile . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .(asig.(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .whole life insurance.partial insurance ~ pe viata . payroll deduction insurance ~ dubia .) insurance free from particular average ~ flotanta .(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.

m.».?.} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur.m. ~ economica .Lloyd .m.. tc. assistant -.de intrajutorare .42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .(asig.{at corpuhd navei} hull underwriter . (economica) partnership ~ de asigurare mutuala .marine underwriter .maritini ..[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.economic assistance ~ juridica . mar.•.de navlu .casco .principal .social .state/national insurance .additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate . association. partner ~ activ .cargo underwriter -. {anuor} assistance.legal aid ~ maritima/pe mare .managing partner ~ cu numele .social welfare. (asig.(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare . associate.development assistance ~ sociala .active/acting partner .de stat . 1..mutual insurance association ~ de economii si credite .welfare/social worker asistenta s./. insurer.. insured s.issociation -• patronalii .inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj.f. (socielate) society 2.r.trade' association prolesionala/necomerciai. asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica .nominal partner ~ principal . 1.) underwriter . insurance carrier integral . aici.medical/health insurance .. (cu) to associate (with).administrator .' .freight underwriter . i relief ^. cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.il earicului . fin.) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara .maritime pe caile navigabile interioare .Lloyd's underwriter . welfare work ~ tehnica .(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala .junior partner ~ unic .leading underwnter asimetrie .to take smb.(comanditar.(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .technical assistance asocia v. insured person.f.quasi-partner ~ in participate .sole trader a lua pe cineva ca .fully insured asigurator s.(SUA) savings and loan association . to enter into partnership (with) asocial.family firm nonprofit unicorporated . partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar . into partnership asociatie s. mar. conferit de structura elerogend a acesieia..senior partner ~ putin cunoscut .

assumption of credit risk asa adv. (') cifrd. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats. association. variety ~ de e§antionare .) (but.commercial attache ~ militar . workshop.t. floating facton..testimonial atinge v."' works atesta r t.pragul de rentabiSitate .n. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer . (corn.fodder rotation asorta v.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un. 1.) assortment. to suit.to breai< even atin^ere A/.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic . workshop ship/vessel.f. 1. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops.f.partnership at will asolament s. (un nivel) to reach.i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man.military attache atelier s. to fit 2.to average ~. waiting 2. (economica) partnership ~ fara contract . (un scop} to achie'\ e. 1.(mar. to assort.) grounding atltudine s. estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de.small plan! operation ~ plutitor . (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s.''. to attain.waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile . in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s.n. certificate .n. to certify atestat s.machine shop ~ meste§ugaresc ./•?. o suma) to run to 2. attitude . shop ~ de montaj . (cum) as ~ cum este prezentat . salanat cnn.m. to attest.) expectancy ~ la descarcare . attache ~ cultural .) repair ship/vessel.sales mix asumare s.f.t. (speri.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (.'n.''".(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta .cultural attache ~ comercial . {a realiza) to achieve .(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile.ASO-ATI 43 ~ voluntara . to sort: to match. range. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit . to gain.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist.variety of patterns ~ in vanzare .de recomandare .Tn medie .

environmental audit ~ extern . bulk lorry .f. auriferous.f.functions audienta s.n. (pentru curse lungi) coach autocamion s.home audit ~ de marketing .f. fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v. to certify. autarky ~ economica . bus.f. to assign atribuire s.standard gold ~ nemonetar ..(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s.t. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s. authenticity. obligation. gold-bearing austeritate s.n.f. (motor) lorry.(felul in care diferite persoane se raporteazd.banking audit ~ casnic .n. .44 ATI-AUT ~ in fata riscului . autarchy. audit ~ al resurselor .(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent . authentic. in procesul ludrii deciziilor. (de serviciu) duty. audience ~ captiv . (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori.n.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man. austerity autarhie s.marketing audit ~ detaliat . competence.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s. tank lorry/truck.detailed audit ~ ecologic .t. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal . road tank car/tanker. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s./in custodie . to allot.allotment of shares atribut^. gold ~ afectat.(al unui produs) salient attribute atributie s. function atributii de serviciu .continuous audit ~ social .economic self-sufficiency autentic adj. n. prerogative. allotment.f.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern . genuineness autentifica v. (la notarial) to notarize autoaprindere s.f. auto-ignition autobuz s.) resource audit ~ bancar . attribute ~ evident/caracteristic .f.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s. to legalize. (despre o copie) certified ~ si valabil . (automotive/motor) truck ~ cu remorca .n.nonstandard gold aurifer adj. genuine. assigning ~ a actiunilor . (insdrcinare) task.motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s. to authenticate.f.

handsel. truck/motor lorry and trailer.maritime authority autoritati portuare .civil authority ~ delegata . to warrant.7!. 1.selling licence ~ scrisa . (a permite) to allow. to authorize. utility car/vehicle autovehicul s.f.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare .customs authorities autoriza v. authority ~ civila . (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s. (a either a o licentd/autorizatie) to licence.n. touring car.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar. (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee. automation automobil s.f.n. self-taxation automacara s.harbour/port authorities ~ vamale .export licence ~ de import . {a imputernici) to empower.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere . tigdri.) victualling bill autoservire s. (motor) car.f.vicarious authority ~ executiva .n. trailer truck autoturism s. mar. (SUA) automobile ~ de proba . earnest (money).t. authorization ~ de retragere . (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need.patent licence ~ de export . power-driven vehicle aval s. (pentru vdnzarea de bilete. authorization. truck haul(ing) autotren s.) slot/vending machine automatizare s. (motor) car.line authority ~ maritima . advance (money).{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s. motorway. (a gira o cambje) to guarantee. (magazin) self-service store autostrada s.n.n. (a impunerii. expressway autotransport s.f. surety for a bill of exchange avalist s. self-service 2.f. crane tmck. outside port avans s. to warrant avanport s.AVT-A^A autoconsum 5.revenue authority ~ ierarhica . guarantor avaliza v. truck crane automat adj. tourer autoutilitara s. internal financing autoimpunere s. to permit. motor vehicle. permit.f.f. ziare etc.t. sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s.test car autoritate s. outer harbour/port. automatic s. self-financing.f.) general average deposit .f.n.n.n.n.executive authority ~ fiscala .m.f.f. (publicarea in presd) to release autorizare s. licence ~ de brevet . automatic machine.

damage by handling ~ evaluabila .advance on bottomry ~ din navlu .heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars .wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare . mar.(asig.damage done/incurred ~ produsa de apa marii .(asig. mar.t..) foreign general average ~ comuna $i salvare .) particular average ~ produsa .chafing damage ~ produsa de sudatie .) collision damage ~ de e§uare . (defectiune) breakdown. advantageous. damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile . (bani) to advance.f.(mar.(asig. mar. fortei de mimed etc. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv .advance against goods ~ in contui platii .t.i.(asig.(asig.assets and drawbacks avantaj os adj. 1. mar. 1.(asig. favourable. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals . mar.(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s. advantage 2. to be promoted avantaj s.anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata . fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd. to damage avariat adj. mar.de tmprumut maritim .) damage through grounding/stranding ~ de manipulare .(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale.account of payment ~ in numerar . mar. (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut .) general average and salvage ~ de abordaj .') general/gross average ~ comuna in strainatate . beneficial avaria v.accidental damage ~ anticipata/probabila .) freight advance ~ in contui marfurilor .) average 2. to make an advance payment v.46 AVA-AVA '. pi. (in junctie) to advance.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje .n. mar. 1.{asig. damage. profitable.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava .sweat damage .} hidden damage ~ comuna . (pe cinevd) to promote 2.cash advance avansa v. to pay in advance. (asig.

n.charter plane ~ de linie/curse regulate . aversion ~ fata de rise . movables. allotment letter ~ de concediere . 1.(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut .to have a connection/ relation to avere s. aviation ~ civila . acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement. personalty ~ mobiliara si imobiliara .commercial/transport aircraft. poultry farming avion s. mar.) agreed and liquidated damages avants.trust fund a face ~ .(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere .n.(de spatiu pe nava) (mar.to get the best of the bargain ~ cautare . chattels real. reality ~ mobiliara . note.) apparent damage avarii acceptate si evaluate . (pdrere) opinion ~ competent .) advice of shipment.notice of dismissal ~ de confirmare . (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport .passenger aircraft. (sfat) advice.n.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa . to go off/through ~ cent debitor .expert advice/opinion ~ de angajament . chattels (personal).to be in the red ~ cont deschis la banca .n. immovables.to be in request/demand. damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila .to bank at/with ~ drept de optiune .(asig.t. air carrier aviz s.f.to have the first refusal ~ legatura cu .(asig.f. mar.civil aviation avicultor s.m. aircraft ~ charter . (mar. wealth ~ imobiliara immovable property.advice of dispatch. (air)plane.movable property.) berth note ~ de atribuire a actiunilor .(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s.letter of allotment.(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie . poultry farmer/breeder avicultura s. confirmation slip ~ de convocare . (al unei monede) obverse aversiune s. fortune.(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit .airliner ~ de pasageri .f. notice.AVA-AV1 47 produsa de valuri .) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.to make fortune avers s. shipping advice .movable and immovable property ~ sub tutela . advice: notification 2.wave damage.f. (economic) boom avea v. to have. forwarding agent's notice.

notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v.n.) shipping note ~ de incetare a platilor .t..(mar.delivery advice ~ de nava .notice to pay ~ a sosirii .. able in estate.national wealth axa s. wealth.. to give smb.gata de operare" .to take legal advice avocatura s.f.(navei. rich.f. (in instantele inferioare) solicitor. sdraci) almshouse . (in instantele superioare) barrister.(mar.attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ .(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului . notice.(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata . asylum. billboard avocat s. assumption ~ a preferintelor revelate .) stem note avizier s.) sailing notice ~ a scadentei . lawyer.(mar. (a avertizd) to warn avizare s. notification ~ a interesului asigurat .demand note ~ de primire . (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta .) notice of readiness ~ de nava . notice/poster board.(mar. notice. proprietary s. n.(navei) (mar.collection advice ~ de incarcare si expeditie . (pentru bdtrdni. to notify.n.f.public wealth/property avutie s.m. axis ~ temporala . attorney (-at-law).) notice of interest declared ~ a tncasarii . property ~ public .sailing advice ~ de incasare .notice to suspend payments ~ de livrare . advice.advice of collection ~ a plecarii .la rand" . wealth ~ nationala . wealthy.f. well-off. a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava .) accepted notice of readiness ~ de neonorare . (a instiinta) to inform. advocate.(asig. legal/lawyer's profession.f.(in teoria subiectivd a consumatorului individual.48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare .(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s. ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s.gata de operare" acceptat . bar avut adj. to advise. (despre close) propertied.

tip. baggage bal s. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala . (cdntar) balance.n. pi. (un cont) to balance. to ballast baleniera s.f.decimal weighing machine balast s. (c. baksheesh.(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala .B bac§i§ s. (load) pack ~ cu invelis .(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor ..(situatia financiara.m. 1. pack.bale. money bani activi .t.) trial balance ~ financiara .f. (balot de marfa) bale. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati .(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica . to tip smb.wrapped bale ~ de bumbac .n. ballot.steelyard.balance of concessions ~ comerciala .(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala . lastage ~ la plecare .(cont.cotton bale ~ de marfa .balance of trade.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta . to give smb.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare . a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana . a gratuity.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila .) (shingle) ballast. fin. for himself.f. 1.) balance ~ a concesiilor .to give smb. package ~ de bumbac .n.(mar. luggage. (cont. bagaj s.cotton bale balansa v. gravel sand bed.) metal ballast. tie vote. to even up balanta s. whaleboat balot s. (pair of) scales. douceur a da cuiva un ~ . bale. weighing machine 2.n.t.) departure ballast balasta v.n. (monedd) coin 2. gratuity. ballast. ballot. load pack balotaj s. smth. ballotage ban s.(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati .n. (mar.

small change/coin/money.(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi . land bank ~ beneficiara . black money ~ neinvestiti .to lend (out) money at/on interest a strange ~ .clearing bank ~ de concentrare .housekeeping money ~ de hartie .smart money ~ potriviti .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa .(desemnata de un consortiu bancar so.(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti . bank ~ .cash.(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati . bankers'/parent bank ~ comerciala .central/national bank.to get value for one's money bancar adj.paper money ~ de plastic .(numerar intrat in casierie) cash-in.public funds ~ reprezentativi .{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .agent .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita .real money ~ expediati .corespondent .(institutu financiare. band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii . money squeeze a da ~ cu dobanda ..to hoard up money a-si valorifica .(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont .credit bank ~ de date . .bank of commerce. deposit bank ~ de economii .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.change.(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money. ready money ~ marunti .(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu . banca s.remittance ~ faisi .checkable money ~ scumpi .. commercial/trade/trading/merchant bank ~ .dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta . banking. cash-in-hand ~ lichizi .savings bank.(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring . (in Marea Britanie.f.change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici .bank of deposit.consortium bank ~ de credit .data bank ~ de depuneri . bank. loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari . administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola .agricultural bank.

(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere .investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat . bank note. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari . (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele.f.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s.(a Casei de Compensate din Londra sail.) toll bar/gate. barge ~ . (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s.) railway gate. (a unui cec) crossing ~ generala .f. (SUA) bill.f. entrance barriers ~ netarifare . (c. cash dispenser.f. (un cec) to cross barare s. (unitate de capacitate) bushel bara v.n.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.t.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor . railwaycrossing barrier. note issuing bank ~ de investitii .BAN-BAR similare bdncilor. poduri etc. paper currency.f. (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj. barrier. (SUA) cashomat bancruta s.) barratry bariera s.container .state bank ~ de virament . note. exit barriers ~ de intrare .f.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare . automatic teller machine. care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune .instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara .m.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare . (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale .s-. financier bancnota s.f. (unitate de capacitate) barrel barja s.f.bank of issue.w.general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd.(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher . bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra . soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate .(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra .f. in SUA. care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii .nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s. mar. banker.floating barge container .

to benefit (by) beneficiar s. grocer. to emboss. to profit (by).sports base/grounds ~ tehnico-materiala . remunerative.) annuitant ~ al unui drept de retentie . beneficiary. (magazin) grocer's (shop). 1.commercial dock ~ portuar cu maree .export dock ~ portuar deschis .m. to account.t.(al unei cambii.barometer of the market barter s. abundance.naval base ~ sportiva .supply base ~ de impunere .(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export .(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior . pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar. lucrative bel$ug s. existente in medie mtr-o perioadd de timp.production basis ~ militara . pecuniary banos adj.(asig. to coin. yielding money.technical and material resources/supplies bazin^. (al unei plati.. basis ~ a profitului . (de moneda) mintage. to turn smth. precum rezervele bdncilor comerciale. provision dealer/ merchant bacanie s.baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s. plentifully beneficia v.inner dock bacan s. money.in abundance.air base ~ de active . 1.n. activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala .m. al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati . harbo(u)rage ~ portuar comercial .n. opulence din ~ .military base ~ monetara . base. (co/n.basis of assessment/ taxation. numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale. basin ~ carbonifer . (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2.n.) dry dock ~ pentru petroliere . plenty. paying. grocery 2.(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana .'\ bulk handling cargo dock ~ de radub .52 BAR-BEN barometru s. (bogdtie) wealth. to stamp batere s.i.) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac . (moneda) to mint.(mar. profitable.dock (basin).f.f.. (de pe urma) to derive advantage (from).n. moneymaking.(mar. harbour. al unui cec) alternative payee ~ de venituri . coinage bazar s. tax assessment/base ~ de productie .f. to derive profit (from).) barter bate v.asset base ~ de aprovizionare .income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal . (meserie) grocery trade banesc adj.n..lien holder ~ alternativ .coal basin/field ~ de manevra .(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere. to strike. barometer ~ al pietei . harbour/port basin.oil dock ~ portuar . baza(a)r ~ de binefacere .(mar. agregat monetar care include activele monetare lichide.

{cu sens figuraf) to survey. (raport) report.f.heavy naphtha ~ usoara .(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui .to share in the profits a realiza un beneficiu .) benefit.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig.profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ . concrete ~ armat . privilege ~ aleatoriu .passive balance ~ social .contingent profit ~ brut .to make a profit a se solda cu ~ .to draw up/to strike the balance of.n.) bilateralism bilet s.built-up concrete ~ torcretat .f. biannual. 1. {la teatru) (admission) ticket.light naphtha beton s.n. (profit) profit. proceeds.operating profits ~ de pensionare .gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura . (pentru un mijioc de transport in comun) fare. (contabil) balance sheet 2.surplus earnings beneflcii considerabile .scanty profits ~ scontate . gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea . {c. (dr. semiannual bilant s. (corn.reinforced/steel concrete ~ de ciment . {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit .) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .retirement benefits ~ descrescande . intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu .f.{bilantui unui grup. benefit.diminishing profits ~ reduse .) contingent beneficiary ~ fictiv . revenues.) (railway) ticket. 1. to (build with) concrete bianual adj.(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat .general balance sheet ~ de lichidare .n.considerable/ hefty profits ~ de exploatare .n.f. theatre ticket. earnings. gain.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar . shot crete betona v. statement ~ consolidat .{c.t.{c.to come out of the red benzina s. petrol.gunite. to sum up bilateral adj. • (SUA) gas(oline). return 2. to review.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar . bilateral bilateralism s.cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat .) joint beneficiary beneficiu s.n.) half-fare ticket .

block 2. bureaucrat.unit ~ de locuinte .platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c.economic blockade ~ militara . red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/.(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui.(c./.' office automation birou s. to freeze.) weekend ticket ~ direct .military blockade bloca j s.credit squeeze blocat adj.f.tourist ticket ~ de peron . (economic.inquiry office. 1.circular/round-trip ticket ~ intreg .(c. illness. bioeconomics biotehnologie s.site/job office ~ de verificare a solvabilitatii . well-off/'-to-do: able iii . red tapist birocratic adj.54 B1L-BOG ~ de banca .f. blockade ~ economica .to fill up a form bloc s. bimonthly.return ticket ~ in circuit . double standard biodegradabil adj.n.customs office blancheta s.) bimetallism. (conturi. freeze ~ a contului . (cu hani) moneyed.f.n./ block. (avtit) wcaithv.} transfer ticket bilunar adj. (blank) form a completa o ~ .demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume . (fin.promissory note.n. fortnightly bimetalism s. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit . coalition ~ de agregat . parcel office de plasare . office. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere .full-fare ticket ~ la ordin .f.m. frozen boala s.s'.illiquidity blocare . block (of flats) 3. (un capital intr-o investitie nerentabild etc. \.bank note. (casa) apartment house.f.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus . semimonthly.f. bureaucratic biroeratie s.residential building bloca v. block ~ Hnanciar .(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj . credite) blocked. nch. information bureau/office ~ de ipoteci .) to lock away/up blocada s.n. (departament) bureau ~ de informatii . (despre conturi.receiving house/ office.dud note ~ de credit .{c. biodegradable bioeconomie s.f.f.) through ticket ~ dus-intors . (de dwatu) disease profesionala .f.f.account's obstruction •" a creditelor . politic} bloc. bureaucracy.) single ticket ~ valabil/de corespondenta . biotechnology birocrat s. paper money ~ de banca falsificat .travel bureau ~ vamal .industrial/ occupational/trade disease bogat adj. to block.mortgage registry ~ de mesagerie .employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier . credite) to block.

de ataceri . instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric. (bogatii) the rich (people). reduction.t. (detailed) memorandum. heavy s.trade discount ~ la cantitate . freight release ~ de masa .scrip bonifica v. bovmes.n. voucher. rich man.) schedule of prices ~ de schimb valutar .check list ~ de cheltuieli . bill of delivery. line. boycotting bol$evism s.exchange contract ~ de vanzare .(din magazie) issue voucher ~ de livrare . order.j'. (ai navei) board ~ la bord .) allowance. financial reliability bonus s.ime of business . sphere. (abundenta) abundance. riches.) timber freeboard borderou s. the upper crust a deveni ~ . (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . pi.f. profusion ~ nationals . the well-to-do.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar. (abundenf) abundant. list.de preturi .waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~.sale note/sheet bovine s. (tie cartela) coupon.vuiuinc discount ~ la pretui convenit .) broker's return ~ al brokerului . (chitantd) receipt ~ de casa . rebate.delivery order. (la receptia marfurilor) tally sheet.settlement check ~ de expeditie .(bur.f. bill. (despre close) proprietary 2. side by side. memorandum of contents. to make money bogatie s. [corn.natural wealth boicots. bonus ~ comerciala . (doineniu} domain.} alongside. chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar. (corn. creditworthiness. bonus bord s. branch.(corn. the wealthy/moneyed classes. docket.extra allowance/discount bonitate s.n. to make up/good bonificatie s. bolshevism bon s. means 2.) schedule.f. (horned) cattle bransa s. to boycott.f.BOG-BRA 55 estate.de cecuri .reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar . ticket. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon.m.to become rich.) broker's contract note .t. bordereau. plentiful.(titlu de stat. {avere) wealth.national wealth bogatii naturale . discount.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur .n. area (of activity1 '. note.n.note of expenses ~ de decontari . 1.cash discount ~ suplimentara/speciala .n. pi.n.(mod de acoslare) (mar.(mar. boycott boicota v.f.cash voucher ~ de ie§ire .

(fragment) fragment buget-y.local budget ~ preliminar .n.capital budget ~ de familie .advertising budget ~ de stat . licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie .to apply for a patent a exploata un ~ . kerb(-stone) broker. (parte) part. (sef de brigadd) brigade/team leader.(letters) patent ~ de pilot .(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie . forest keeper/ranger broker s.family budget ~ de marketing . portion. courtage ~ maritim .ship brokerage brosura s. (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar.interim budget ~ local .sworn broker brokeraj s. 1. broker ~ cu atributii complete . unmanufactured.preliminary budget ~ promotional .(care define actiuni inregistrate pe numele sdu.insurance broker.f. outsider ~ oficial/autorizat .marketing budget ~ de numerar/trezorerie . cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari .(pentru publicitatea unui produs) promotional budget . guild.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . (despre produse) proprietary brigadier s.consolidated general budget ~ interimar . leaflet brut adj. unfinished 2. appointed by letters patent. patented.n.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ . raw. certificate.t. budget ~ de austeritate . si nu pe eel al clientului.f. (pe cinevd) to grant a patent/certificate to. craft brevet s.56 BRA-BUG brat s. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire .shipbroker ~ neoficial . corporation.m.curb/outside broker. piece.forester.n. booklet.to be issued a patent a obtine un ~ .incomes and expenditure budget ~ deficitar . prospectus.to work a patent a i se acorda un ~ .(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj.balanced budget ~ flexibil .f. (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic . brokerage.pilot's licence ~ neutilizat . (neprelucrat) crude. patenting ~ preemptiva/de blocare .) fathom breasia s.full-service broker ~ cu titlu neoficial .flexible budget ~ general consolidat . (despre profit) gross bucata s. bit.(mar.adverse budget ~ echilibrat . patent.to take out a patent breveta v.n.austerity budget ~ de capital .commodity broker ~ maritim .m. (o inventie) to (protect by) patent brevetare s.f.) freight broker ~ la bursa de marfuri .production budget ~ de publicitate .

cdldura cosmicd etc. budgetary billeting.voting paper. 1./!.alienable property ~ inalienabil .(dr.vata cotton wool bun adj.(mar.n.) indivisum estate ~ intermediare . good s. dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere . market report ~ de comanda . volumul tranzactiilor etc.economic goods ~ finale .. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum .dispatch note ~ de stiri . to bring in the estimates a vota ~ . estate 2. ligan ~ complementare . jetsam.(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu . fortune.) free goods ~ marfare . cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.(cow. (avere) property.commodity goods ~ materiale . (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan. ballot ~ meteorologic .n. bulletin ~ bursier/de bursa .) order form ~ de expeditie .(dr.daruri ale naturii".cotton bale ~ .consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .(mar.(cu date despre cursurile zilnice.unalienable property ~ salvat . printed exchanges.consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice .(supuse unor transformdri.(active fixe.(asa-numitele .to pass the budget bugetar adj. (proprietate funciard) landed property ~ incorporale .(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare .) exchange bulletin/list.) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam.(dr.to introduce the budget.(dr.) chattels real. immovable/fixed property. pi.(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale . list of quotations.) corporeal property ~ de capital . (care s-au scufundat) jettison.customs bill of entry bumbac-y. real estate.(dr.weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor .news bulletin ~ de vot . cotton ~ brut .) tangible property .final goods ~ fungibile .BUG-BUN 57 ~ variabil .) intangible property ~ indivize .variable budget a prezenta bugetui .(in special nova) derelict ~ alienabil . (mobile) goods ~ abandonat .

(dr.public goods ~ substituibile . hogshead. (hac) vat.(SUA) wheat pit ~ de marfuri .shipping exchange ~ neoficiala . msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente . tun.bear market ~ maritima .produce exchange ~ de valori .private goods ~ publice .(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.public welfare bursa s.foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.m. movables. (^colara.collective welfare ~ economica . goods and chattels ~ nefungibile .) chattels personal.organized exchange ~ valutara . (inetalic) drum .) ownerless property ~ viitoare . universitard) scholarship (grant). 1.bull market ~ in scadere . capacitate} (mare} butt. bursary. street market ~ oficiala .stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare .economic welfare ~ nationals . personal property/effects. kilderkin.(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private .s'.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale .58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .(dr. welfare.(dr. cask: (mic) barrel. bursarship 2.f.commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale .metal exchange ~ de optiuni .corn/grain exchange ~ de grau .substitute goods ~ vacante . (imitate bushel butic .) future estate bunastare s. boutique to speculate on the de hutoi s./.f.(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole .} actual assets ~ primare . keg..kerb(-stone) market.(dr.n. well-being. prosperity ~ colectiva . (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii .

calamity. coastal shipping/trade/ traffic/transportation. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat.f. pi. inshore trade.f.n. calciiiatitin .. coast navigation. (mar. calculation.n.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs . to compute.tax assessment ~ a tarei ..t. coastal/coasting ship/vessel cadastra v. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. de la premisa iinui buvet inexisteiit .n. (de vapor) cabin.. de alcatuire a bu^eiului.n.natural calamity. computation.horse power calamitate s.f.h. reckoning.media .tonnage/vuinri.pattern book ~ de sarcini . computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i. (note de livrare) terms of supply. staff. (mar.unit costing ~ aproximativ .advertising gift cadre s.to average calculare s. to reckon ~ gresit .survey.rough estimate ~ economic rational . (writing) book ~ de mostre . job specifications cal s. personnel ~ de conducere . disaster ~ naturala .specification conditions. to make the cadastre of. coastwise ship/vessel.managing staff caiet s.} act of God calcul s. cabin. stateroom. box. cadastral cadastre.n.foreign trade ~ intern . land ~ publicitar .costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie . to survey and value cadastral adj.(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v. coast trade ship/vessel. real estate re nster) cadastru s..n.t. coasting/home trade.C cabina s.) coaster. gift . calculation.process costing ~ al pretului de cost pe loturi . (de vagon de dormit) berth ~ telefonica . cadou s.short haul ~ extern . (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar.rational economics calculation ~ pe cap de locuitor . articles and conditions. horse ~ -putere . calculus ~ actuarial .taring ~ a tonajuiui . cadastral registry. to calculate.m. cure pi^nc . berth. coastwise shipping/trade. short-haul vessel. present. aflate in man diferite) great coasting trade. telephone booth cabotaj s.call box.to miscalculate . home trade cabotier s.actuarial calculation ~ al pretului de cost .) cabotage.n.capitation ~ si plata la casa .

chamber. haulage camioneta s.tip/tipping lorry.chamber of commerce and industry ~ de navigatie . lorry.f.n.) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur.(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .period/time bill ~ la termen conform uzantei . (pentru livrdri) delivery car/van campanie s.bills receivable/for collection ~ de platit .sales campaign/drive. room ~ agricola .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar .bills in a set ~ de comert $i industrie .(intr-o banca) (safety) vault.documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .bills payable ~ in mai multe exemplare .refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .chamber of shipping ~ de valori/tezaur . pickup (truck).chamber of commerce ~ basculant .(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna . (SUA) external bill ~ Herbinte .currency bill cambii de incasat . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale . strongroom ~ frigorifica .CAM-CAM 61 ~ externa .demand bill ~ la termen .(platibild in strdindtate) foreign bill.blank bill ~ inlocuita .sola (of exchange) ~ la cerere . campaign ~ a la baisse . light lorry/truck.documents-against-payment bill ~ pe termen lung .sight bill ~ onorata .) bull campaign ~ de marketing .long (-dated) bill ~ pe termen scurt .removal van ~ frigorific .cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s.platform lorry camionagiu^.f.discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare . carting.third of exchange camera s.petrol bulk lorry ~ de mutari . dump truck ~ -cisterna de benzina .f.chamber of agriculture ~ de asteptare .(bur.bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .platforma .waiting room ~ de comert .bonded carman camionaj s. (SUA) truck.short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize . carman. (de mobila) van ~ pentru scontare .usance bill ~ la vedere ./n.election/electoral campaign .marketing campaign ~ de vanzari . cartage (service). selling campaign ~ electorala .n.

specifications of charge ~ de vite .gross amount ~ vagonabila . railhead.n. maritime canal.(mar. outturn ~ disponibila .irrigation canal ~ de navigatie .(mar. (rigold) gutter. (dr. 1. (artificial) canal 2. (de televiziune) channel ~ de distributee .! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara . ability ~ a magaziei . (de locuitor) head 2. navigation channel. 1. (natural) channel. capability.f. (din case) sewer. distribution channel ~ de irigatie .shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport .capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte . (la un post) candidate. (la un examen) candidate a propune un ~ . quantitative cap s.) capacity. (competentd) competence 3.) counts of the charge/indictment.advertising campaign/ drive.ship canal/channel.sworn weigher cantitate s. (check) weigher ~ oficial/autorizat .w.) hold capacity ~ a navei . (§ef) head.available quantity . 3. applicant (for a post) 2. quantity.heads of cattle capac s. (limitd superioard impusd dobdnzii.) cap capacitate s.) underdeck capacity . chancellor candidat s.f.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution.(dr.m. volume 2.chief . amount of cargo ~ de marfa transportata . candidate 3. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin.m. 1. (volum) capacity.less-than-truck load ~ suficienta .n.f. 1. nomination canibalizare s. (aptitudine. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s.de linie .waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila . publicity campaign canal s.landed quantity.economic comandata . legal competence/ capacity. amount ~ de marfa .f. (in alegeri) nominee.river channel ~ maritim . qualification. (de sciirgere) drain. ship canal/channel cancelar^.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata . (colector) sewer.seaway (canal).n.fair quantity ~ totala . facilitate) ability.to nominate a candidate candidature s.quantity of goods. shipway ~ fluvial .railway terminal. head. capacity.waggon-load cantitativ adj. terminus capete de acuzare .haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata .62 CAM-CAP ~ organizational.

CAP-CAP 63 .) legal competence/ capacity. fata de cerere) overcapacity ~ in baluri . effective deadweight ~ excedentara . payment capacity. cargo capacity/ deadweight.(dr. cargo capacity. solvency ~ de productie .earning capacity ~ de congelare . (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.tankage capacity ~ de trafic .cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .dock capacity ~ de finantare .(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.ability to pay.gross capacity ~ contractuala . paying / useful deadweight ~ neutilizata .port capacity ~ de plata .(dr.(mar.carrying capacity '.(mar.freezing capacity ~ de depozitare . loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte . carrying / net/ payload capacity.de transport a marfurilor de volum .(mar.) debt capacity ~ de munca .working capacity.storage capacity ~ de deservire a docului .nominala .nominal capacity ~ succesorala .) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .ore cargo capacity ~ de indatorare .) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .(dr.) deadweight cargo capacity.(a navei) weight-carrying capacity.excess capacity. de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire . capacity for work ~ de operare a portului .stowage capacity ~ de tancare .) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar.traffic capacity ~ de transport .grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu . ability to make a will .(posibilitatea de a plati prin cambii fi.(dr. in consecintd.idle capacity .bruta . operating efficiency ~ de refrigerare . burden.(dr.) testamentary capacity.financing capacity ~ de incarcare .) cargo/cubic capacity.(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb . lastage.(a navei) passengers in berth ~ in vrac .) ability to inherit ~ testamentara .) capacity to sue ~ legala .capacity in bulk ~ jurisdictionala .(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .productive/ production capacity.(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage. ability ~ navlosita . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .

(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.investment capital ~ de rezerva . lockup. activul net) capital employed/ owned ~ autohton .f.(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .preference capital ~ fictiv .(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie.(capitalul utilizat intr-o afacere.issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale .(al unei band) surplus reserve.banking capital ~ blocat/imobilizat .(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix . dar neemis . chief.f.autorizat. frozen assets ~ circulant/de rulment . capital of reserve ~ de rise .(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat . ~ activ .(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat . al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului .lockaway. {mar. consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis .(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza . principal.) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s.(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj.(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie . permanent assets.principal ~ de dotare .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital . capital. physical capital ~ fix specific .n.64 CAP-CAP ~ volumetrica . capital.(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.authorized but unissued capital ~ bancar .(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute.measurement capacity.(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat . meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei . trap capcana lichiditatilor . essential s.domestic capital ~ autorizat . cubic capacity/content capa s.

principal and interest ~ transferal in strainatate .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit .unpaid capital ~ nominal .total capital ~ inactiv/neproductiv .marfa .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.CAP-CAP 65 ~ global .dead/ unproductive capital ~ nevarsat .state capitalism ~ monopolist .cash capital ~ liber . capitalist(ic) s.(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale. in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .contemporary capitalism ~ corporatist .industrial capital ~ initial .initial/opening/seed capital.unavailable capital ~ industrial . shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential . si economica) funk money ~ uman .(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital.in cazul societdtilor pe actiuni .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .productive capital ~ propriu/al actionarilor .loan capital ~ in actiuni . care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat . equity capital. company equity. equity of a company.free capital ~ lichid .invested capital ~ imprumutat .unissued share capital ~ mort/neproductiv .human capital ~ variabil . (pras) capital capitalism s.share capital.f. n.liquid capital ~ . principal ~ investit .{din motive de instabilitate politico.corporate capitalism ~ de stat .unissued capital ~ in numerar .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic . capitalism ~ contemporan .paid-up/deposit capital capitala s.inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid . (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .wild capitalism capitalist adj.(detindtori de actiuni comune) equity.m.variable capital ~ varsat .commodity capital ~ neemis .(platibile in rate de actionari) {bur. (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .sau de parti sociale . capitalist .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .

chip card ~ cu microprocesor .n.n. (mar.container . mixed cargo ~ aruncat in mare .t. shipload.f.n. (SUA) lumber cargo .light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .standard cargo ship/vessel ~ universal .) to capitalize capitalizare s.(folosit la bancomate) cash card cargobot v.containerizable cargo ~ cu fardaj . (bur.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard .grain cargo ~ de cherestea .oceanic . scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne. charge.) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa . salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn.n. freight boat/camer/ship/vessel.) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s. (mar. (plastic) card ~ bancar .general-purpose cargo vessel. cargou cargocontainer s.coasting cargo } ~ de cereale ./M. carat carburant^.a rezervelor . shipful ~ containerizabil .timber cargo. full cargo/ load.coastwise freighter ~ de linie . data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s.commodity type stowage plan ~ final .(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet . all-cargo ship/vessel caric s. floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile.n. cargo boat/carrier/ship/ vessel. fin. head/poll tax caracteristica s.dunnage cargo ~ cu miros specific .') capitalization .66 CAP-CAR capitaliza v.bank card ~ cu cip .(cargo) liner ~ de marfuri usoare ..(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare . load.penalty cargo ~ de animale vii .container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj .sea lorry ~ mixt .tentative cargo plan cargou s.n. burden.) cargo.live load ~ de cabotaj .final stowage plan ~ preliminar .(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . capitation (tax).(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves. shipment. freight. freight container cargoplan s.f.. general cargo carrier/ship/ vessel ~ .f. fin. characteristic (feature).smart card ~ de numerar . fuel card s. freighter.balance cargo. (bur.

inward cargo/freight. (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata . careerist.white meat ~ congelata .smoked/smoke-dried meat ~ alba .transit freight ~ in vrac . outbound freight. charitable. 1.n. office/place hunter caritabil adj.clean cargo ~ de produse negre .wood cargo ~ de marfuri generale .mixt . eleemosynary carne s.distress cargo ~ in saci .cargo/shipment in bulk. careerism carierist s.bale cargo ~ in butoaie . barrelled cargo/goods ~ in cala .(pe magaza) even load cargo ~ uscat . home freight.tinned/preserved/potted meat.inbound cargo/freight. (de piatrd) quarry. loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .oil/petrol/petroleum cargo. (stone) pit 2. to have a good record a imbratisa o ~ .black/dirty cargo ~ de punte .bagged cargo ~ in stare buna .nerujat .berth cargo ~ de materiale lemnoase . career a face ~ — to work one's way up.case cargo ~ in pericol . return cargo/freight/load ~ de linie . cargo in bulk.frozen meat ~ conservata .{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .f. shipment on deck ~ de umplutura .CAR-CAR ~ de import .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .stowed cargo ~ strivit . (SUA) canned meat ~ cruda .f.(mugaziile pline .to take up a career carierism s. nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical . outward cargo/freight ~ de produse albe . cargo liable to be broached ~ deteriorat .barrel cargo.filler cargo ~ de volum/cubaj .dry cargo ~ uscat in vrac .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat . 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .mixed cargo . homeward cargo/freight.damaged cargo ~ incompatibil .general cargo ~ de petrol . bulk cargo/freight.shifting cargo.liquid cargo .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii.{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .measurement cargo ~ deplasabil .dangerous cargo ~ plin si complet . cargo oil ~ de plecare .(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .departure loading.raw meat .m.v.bottom cargo ~ in lazi .deck cargo/load.{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid .

shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie .f. 1.deposit book ~ de economii .driver's licence carte s.(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .n.) freight conference ~ maritim .workers' (residential) district/quarter cartofor. cartelization.n.best seller ~ de munca . (SUA) checkbook ~ de depozit .union card ~ de sofer .f. 1.telephone directory ~ de vizita .membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist . to bind in boards. cartel.) bull pool ~ de companii de navigatie .patent pool cartela v. (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente .tenement district ~ elegant .cheque book.brownstone district ~ muncitoresc .passbook.traffic pool ~ de optiuni .land/cadastral register.) quarter ~ de locuinte . syndicate ~ al armatorilor .(cont. to cartelize.food card cartier s.sailor's pass.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice .n. (specific. (cartonare) pasteboard work 2. section. trustification cartela s.option pool ~ de stabilire a navlurilor . (act) card.(colectie de materials textile) sample card cartona v.signature card ~ funciara .workman's pass ~ de registru .debit card ~ de mare succes .t. district.f.packing cardboard ~ de esantioane .) bear pool ~ al speculantilor a la hausse . (permis) licence ~ de adrese . book ~ de credit . ring. industrial etc. (obiecte de carton) pasteboard goods/wares .68 CAR-CAR ~ proaspata .instruction book cartea mare .) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.business card ~ de vizita cu specimen de semnatura .) subsidiary ledgers cartel s. savings book ~ de marinar . ward. to paste cartonaj s.(bur. to trustify cartelare s. (pentru note) note book 2.residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale . to cartel.n. (SUA) land office ~ postala . (mucava) pasteboard. pool.red meat carnet s.(mar.council estate ~ de locuinte ieftine . gambler carton s.y.w. seaman's passport ~ de membru .{bur. (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj .address book ~ de cecuri .postal card ~ tehnica .fresh/butcher's meat ~ ro§ie .n.t.credit card ~ de debit .(cent.

to put/to enter into a catalogue catalogator^. (SUA) tire ~ natural . cash register. cataloguist categorie s.. order. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat . (pentru bani) cashbox.safe. (de salarizare. (de autovehicul) tyre. (dr. pay desk/office. greutdti etc. cash department. category.petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s.social and professional category/class categorii de impozite . vault ~ de bilete .trade catalogue ~ comercial cu adrese . ale muncitorilor etc.) messuage ~ de ajutor reciproc .f. warranty. (garanfie.tax schedules cauciuc s. catalogue.baggage room.f. (locuintd) dwelling.f. (casierie) cash office.t. (care plateste salariile militarilor. (la cinema. (pentru bijuterii) casket.) bail ~ legala .tenement house ~ de schimb valutar . pay/paying office. (dr. 1.(dr. cataloguer. (de casa) home.) to annul. till. strongbox. 1. home-made.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet .. (de corner!) house 3. (corn. (fel) kind. sort.natural/plant rubber ~ sintetic . house.trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta .discount house ~ mica . (fisier) card index 2.post-office savings bank ~ de inregistrare . 1. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat .quality of bills of exchange ~ de salarizare . {in magazin) desk. to catalogue.commission house ~ de comert . desk office casnic adj. habitation 2..) inventory.CAR-CAU 69 cartoteca s. (incapere) filing cabinet casa v. (menajer) household catalog s.lodging house ~ cu dependinte . cashier.synthetic rubber cautiune s. cash/cashier's/money office.) cash register ~ de raport . impozitare) bracket ~ a cambiilor . to reverse casa s.mail-order catalogue cataloga v. cloakroom ~ de bani .f. 1.(corn.n. (la banca) teller. money box.exchange office ~ de scont .pawnshop ~ de asigurari sociale . catalogue ~ comercial . gaj) security.social insurance fund ~ de bagaje .m.legal/compulsory guarantee .business/commercial/ trading house ~ de compensatie . to quash. (India) rubber 2. 1. collateral 2. (lista) list 2. (pentru instrumente) case easier s.) denomination ~ socioprofesionala . guarantee.f.n.booking office.clearing house ~ de economii . 1. (clasa) class.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal .salary bracket ~ de unitati — (pentru bani. grade 2.f.) paymaster.t. teatru) box office ~ de broken .m.(bancomat) automatic teller machine casierie s.

n.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage. cause.fluvial . 1.n.f. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey.) to rule smb. (scurta) tour.nver master ~ maritim .de port ./.pleasure trip ~ de ducere .cu trenul . (CM bilef) fare. (jzidiciar) criminal/identification record calator s.{mar. lawsuit.s'.(dr. captain of long course ~ de doc . passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar. a scoate pe cineva din ~ .round trip/voyage .m. to be/to go on one's travels. excursion. traveller.to practise usury capitan s.regular traveller calatori v. passage out ~ de inapoiere .70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva . captain of the port -.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. sea captain.' {de port) harbour master's office .(dr.) delivery voyage ~ dus-intors . (pasager) passenger.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event.) (legal) case.in balast/neproductiva . skipper. ground 2.harbour/port master. 1.) acceptance trial trip camatar s.) to sue/to summon smb. \.f.dock master . (de obice'i mai lungd) travel.) loaded voyage/passage ~ de agrement .to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri . (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord . out of court ca'is. to lodge cazare s.foreign-trade master. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga . trip. {twist) tourist ~ cu abonament .(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage. money lender.m.) captain. to voyage calatorie s.fortuitous event ~ in speta .f.f. usurious camatarie s. {intdmplare) event -• de forta majora . {motiv) reason.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ . (cu destinatie precisu) journey.circular tour ~ pentru probe de receptie . trial ~ proxima . usury. act of God ~ fortuit . (pe mare) voyage. (dr.sea master capitanie . to accommodate. pawnee camataresc adj.case of emergency.i.{mar.t. extortionate practice(s) a face ~ . case.to travel on business ~ pe mare . captain 2. accommodation cazier s.to go bail for smb.m. contingency caza v. {mar. (pe apd) to voyage '. (fara a wdica destinatia) to travel (about). cauza s. light/unloaded passage ~ in circuit . to be/to go touring. usurer. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker. (pe mare) voyager 2.to go/to travel by sea.

(mineral) (mineral) coal.centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .n balance. portage carbune s.} on-can'ier carau^ies. (mangaT) charcoal ~ brun .(mar. (prm muncd) eamings-(yeriii) income.caked coal ~ marunt small/slack coal ~ .disponibil . 1.) golden handcuffs cantar s. pi.'. revenue. handcuffs ~ de aur .sea carrier ~ ulterior .'('.} nonconference carrier ~ maritim . [la ciirsele de cai} stake .(in uivulende) retainc.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h. dross of coal casuta s.perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons . gain. profit'} benefit. (dintr-o afacere. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat .de capital .to outweigh. profit.(profitii! obtimit da. to overbalance ca$tig s.to lose (in the) weight a trage la ~ ..•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings . {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man.f.t.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur . contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun .f.praf. earnings . haulage.. vanzarea activelor de capital) capita' gains . (pair of) scales: (pentru greutdti.f carriage.suplimentar . lignite ~ .(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v.suplirncntare -.m. (un premiu)• to carry off 2. proceeds. (posta!d) post-office box catlike s.) recovery o^ judgement .nedistribuit ./. to gain: to win: {prin munca} to earn.pe actiune . man') weighing lever machine ~ decimal .\' share . (cargo) carrier.de cauza .lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat .earnings per share .f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile .to weigh heavily cantari . carter.(termen general pentrn companii de navigatie.brown coal.(dr. (beneficiu. \a dobdndi} to acquire.n.bulgari . retum(s). (.CAR-CA§ 71 carau$ s.{mar.windthL (profit) -.steelyard a pierde la ~ . icteric} prize.coal powder. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat .m.

auditor cere s.traveller's cheque ~ de retragere .(de bancd) certified cheque ~ anulat .to split the difference cedents. cheque to order ~ la purtator .producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.limited cheque ~ cu suma falsificata . financiar etc.bogus cheque ~ fara acoperire .) assignor. (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .f. (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.) centralization centru s. emporium ~ de afaceri . to assign ~ si unul si altui .n.blank cheque ~ la ordin .hydroelectric power station ~ telefonica . (SUA) check ~ acceptat/vizat .downtown ~ comercial commercial/shopping centre.n.delivery speed ~ de operare a portului .t.uncleared cheque ~ personal . (comercial. (dr.(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat .order cheque. circle.m. cheque.nonpar cheque ~ -corespondenta .n.power station ~ hidroelectrica .(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat .open/uncrossed cheque ~ expirat . to give up.(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat .steam-generating station centralism s. centralism ~ economic state planning centralizare s.paid cheque ~ refuzat .raised cheque ~ de calatorie .dud/bad cheque ~ m alb .f.stale cheque ~ fals .tourist centre cemor s.bearer cheque.crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .) profit centre ~ turistic . to surrender.) celerity ~ de livrare/predare .72 CEC-CER cec s.) centre ~ al orasului .correspondence cheque ~ cu limita de suma . releasor celeritate s.telephone exchange ~ termica .returned cheque ceda v.) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .n.port speed ~ uzuala .canceled cheque ~ bancar .bank cheque ~ barat .f. a unei firme etc.m.business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .continuous customary dispatch centrala s. to yield (up). (mar. cheque to bearer ~ marcat . (directie) central/head office. (a unei case de comert.customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .

) (anchetd) judicial inquiry. grain carrier/ship. cereals. demand. {plata unei datorii} to call in 2.scientific research ~ teoretica .(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand .marketing research ~ de piata .market research ~ -dezvoltare . (stiintific) researcher cere v. pi. examination.n. secard) heavy grain ~ in vrac .(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . (audiere) trial. 1.f.) to be in request/demand ~ despagubiri .advertising research ~ §tiintifica . (a pretinde) to exact.attitude research ~ a mijioacelor de reclama .bulk grain ~ livrate in buna stare .) demand. (a necesita) to require.CER-CER 73 ~ vicios inflationist . 1.cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj. claim..(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.to undercharge cereale s.m. (scrisa) petition. to request. (corn. exaction 2. (stiintificd) research 3. seminte de bumbac . (a revendicd) to claim. porumb..consumer demand ~ agregata . corn. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare . grain ~ furajere .pure/fundamental/desk research cercetator^.delivered sound grain ~ usoare .(grdu.(pvdz. cereal.media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing .t. to necessitate v. to call for.f. inspection. run. hearing 2.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd. cereal carrier.) operational research ~ publicitara . cereal plants. (corn. official examination..f.r. analysis ~ a audientei . s.to claim damages. application. (un pret) to charge.(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala . suit 3. grain-carrying ship/vessel cerealist s. demand for substituible goods ~ atipica .{man. request. grain.. to demand. destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile .to overcharge ~ un pret mai mic .w. orz. to ask (for). (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . 1.fodder grain ~ grele .research and development ~ motivationala . control. (dr. corn dealer cerere s..

controlata .spontaneous demand .speculative . constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>. [necesiiate) necessity.individual demand ~ intermitenta .) indent for space ~ de transport .§i oferta .• ..steady demand ~. 'i•ol'•el•llit.seasonal demand . tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj . .lenuer demand w i't:sra^r.direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .slack demand .-.(a platii) petition for respite . maija — (garantie qfenfd lie did'i.) counterclaim ~ redusa .. (exi^entd} ^cquircnient .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie..previzibila — anticipated demand .{in economic) credit demand de daune/despagubiri .damage cl.l.^i) {l>iu\) margin call'nouc.^'i•^r!l[.(dr.f.effective demand ~ reconventionala .10 '•.iu! 'md cc e.elastic demand ~ individuals .supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.intermittent demand ~ interna .? indtlin^yita} replacenient ./' i bankruptcy petition. need. cargo booking ~ de valuta .leniaMd -• cu.'.d'c cotare/listare .) shipping request.n.sluggish demand -~ sezoniera .(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa .•'.1 anes- .domestic demand ..situations wanted cerinta s.. fi/..(mar. daim for damages de declarare in stare de faliment -(r. despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre . :.n. petition in DanKmptcy th."u'^('/f^.slaba ... .(mar.concurentiala .demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata .speculative demand ~ spontana .pent-up demand '.{u vruai^eic'' de .usiy.<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.sporita — increased demand ~.ale iiilei activilati -..74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .^ls .(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .) application ior quotation/listing de credite .:'>'(.reala .ve oh-ria . if.) buyers over cereri de serviciu . (nevoie) want.(bur.constanta . demand tor complementary goods .dc amanare .(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand..TinU.

(dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor. (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare . survey certificate ~ de garantie .nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni . damage certificate.clearance certificate.weight certificate ~ de clasa .{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit. insurance certificate ~ de avarie .inspection certificate ~ de control vamal . average certificate . (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.(a navel) certificate of classification.) jerque note ~ de depozit .: of seaworthiness.de cabotaj . (pentru navele iii. prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii..dividend righi certificate ~ de economii .(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion . unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation.(acordat de instanta unui falit. mar.CER-CER ~ american de depozit . (1'."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ .(asig.investment certificate ~ de inregistrare . classification/class certificate ~ de control .(a mdrfurilor de .(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare .') certificai.(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama . clearing bill ~ de nationalitate .coasting certificate ~ de calitate certificate of quality.certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .bond certificate .) certificate of damage. certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge.patent letter ~ de investitor .dc origine .share/stock certificate ~ de analiza .(a actiuniloi nominate) certificate of inscription. quality/grade certificate ~ de cantarire .(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza . discharge/ landinu certificate ~ de dividende . ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni .(mar.(mar.certificate of ' insurance. certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate . pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.(al navei.

obligafiuni) interim certificate. actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata . to surrender. debenture bond ~ de sarcini .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu .{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie . (mar.notarial certificate ~ partial de actiuni . {dr.ownership certificate ~ de receptie . cdnd.tonnage certificate. assignment.voluntary conveyance/ consequence/disposition .) certificate of / measurement.assignment affected by novation ~ voluntara .sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .m.(de actiuni.76 CER-CES ~ de participare .) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale .overentry certificate cesiona v.stowage/stowing certificate ~ de testare .(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .) to assign. to transfer.acceptance certificate ~ de recuperare . transfer certificate ~ de trezorerie . scrip ~ nominal .f.{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala . measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer.assignment of debts ~ de obligatii .(pentru o parte de actiune.(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale .(bur.{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .assignment of lien ~ de creante .) cession. to convey cesionar s.(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar .(de actiuni) registered certificate ~ notarial .(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture. conveyance ~ a dreptului de retentie . assignee.t.(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb . in cazul fuziunii a doud societdti.clearing bill ~ de stivuire .assignment of obligations ~ fara notificare . transfer.{a produselor) test certificate ~ de tonaj . {dr. transferee cesiune s.excise permit ~ de proprietate .

charges forward ~ de expertiza .f.package/packing expenses ~ de amortizare .lighterage wharf ~ pentru petroliere . expenditure.government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare . cost.i.discharging expenses ~ de distribute .depreciation expenses ~ de andocare .wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare .(de productie) running costs/expenses ~ de administratie . wine cooper cheltui v.) capital charges ~ de calatorie/deplasare . working charges/ expenses . wharf ~ de descarcare .n.f.warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare . to squander v. wharfage.terminal ~ de pasageri .tanker jetty ~ plutitor .distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees. to expend.n. (risipa) thriftlessness. legal quay cheiaj s. administration costs/expenses ~ anticipate .insurance charges ~ de avarie comuna .(/acute la un activ depreciat.CET-CHE 77 cetatean s. to spend. (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues. outgoings.operating costs/expenses. citizenship cheis..management expenses ~ de ambalare . descarcare) freight terminal ~ de operare specializat .discharging quay.m.bulk-handling cargo quay ~ de operare .to overspend cheltuiala s. citizen cetatenie s. floating bulkhead/ jetty ~ vamal .(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare . (banf) to disburse. (a risipi) to waste.) general average expenditure/expenses ~ de capital .(incarcare. outlay. forwarding charges.customs wharf. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente . mar. waste cheltuieli administrative administrative expenses.(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .dummy.(cont.passenger quay ~ de petrol .(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare . pi. charges.prepaid expenses ~ bugetare .shipping pier. to spend ~ excesiv . fin.survey expenses ~ de exploatare . oil jetty/pier/quay ~ de reparatii .(asig. pier. to lay out. cargo terminal ~ de incarcare . loading wharf ~ de marfuri .t.storage charges ~ de descarcare . expense. queyage. pierage chelar s.cargo quay ~ de marfuri in vrac .dock/docking charges ~ de antrepozitare .petroleum wharf.m.repair jetty ~ fluvial . (speze) disbursement. quay.

thriftless.) terminal charges/costs.cost taxable to ~ mari .publice . costs of upkeep.78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.delivery charges ~ de manipulare .preliminare/de infiintare .stowage expenses. spendthrift.postal charges .extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .expenditure and receipts ~ vamale .petty expenses.(a unei societdti) preliminary expenses .carriage charges/expenses. (in statia terminus) (c. upkeep expenses ~ de judecata .customs charges ~ variabile . departmental charges ~ standard .ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor .contingent/incidental expenses.interest expenses ~ speciale .{mar. table money ~ de salvare .staff costs ~ de productie . legal charges/expenses ~ de livrare .overhead expenses/charges.(a mdrfii) handling costs. production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare .to incur expenses a lua toate ~ asupra sa . stevedoring charges ~ de timbrare .law costs.variable expenses/costs a face ~ .standard costs ~ suplimentare .heavy expenses ~ marunte . petties ~ neprevazute . (mar.special charges.to defray expenses a-si acoperi ~ .fixed/standing charges/expenses ~ generale . squanderer chenzinal adj.cost of recruitment ~ postale .) salvage charges/expenses ~ de stivuire .) expenses for refloating ~ de regie .sundry charges/expenses.public expenditure ~ reprezentand dobanda . spendthrift. freight charges/costs.entertainment expenses.estimated expenses ~ extraordinare .removal expenses ~ de personal .) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere . initial costs ~ in sarcina .extras ~ si incasari .general expenses. maintenance charges/costs/expenses. m.stamp charges ~ de transport . sundries ~ estimative .initial/first outlays.selling costs/expenses ~ diverse . transport charges.to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj. overheads ~ initiale/de instalare .to cover one's expenses. wasteful s. to get back one's money a-si reduce ~ .(mar. terminals ~ de mutare . on-cost charges.f. overheads ~ de reprezentare . fortnightly . unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite .factory/ manufacturing/systematic costs.

/i. bookstand.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s.formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie .f. cybernetics ~ pe viata . timber.f.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar .n.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac. lease chenzina s. cash ~ de ziare .to live in a cu cheta .(c. indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ .tenant for life. life tenant chirie s. paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale .to take on hire/lease a sta cu . (banii) takings a umbia a da cu ~ . list/set unei mine. (ghereta) booth ~ de plata . quittance (lucky) bargain acknowledgment. converted timber. (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase .n. receipt book ~ fara contract . receipt. collection.contractual rent ~ de wages navlosire .to fill in a questionnaire cheta s.docket chirias s.n.(in vamd) deposr assayer receipt chintals.(mai mare decdt esie sawn timber/wood.f.} charter hire cherestea s. hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt .sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata .m.(pe timp) (mar.bookstall.good receipt ~ cu contract valabil un an . {locator) lodger. hire. (fortnightly) .receipt for payment. ~ diferentiala .to make out a receipt from year to year chitantier s. chance purchase/bargain.de primire .tenant a elibera o ~ .to hunt for ~ contabila .to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s.m.(valabil un anumit ~ neverificata . chitanta s. release a umbia dupa chilipiruri .tenant at will cibernetica s.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata . stall.CHE-CIB 79 ~ contractuala . voucher. tenant. fortnight.rack-rent ~ standard moarta .to let out on hire/lease a lua cu ~ .voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare . quintal.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.binding chimist^.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila .f. ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract .f. rent.. chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare . questionnaire.n.f.

work cycle ~ de afaceri . circuit ~ economic .business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare . feroviard etc.) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile .f.delivery cycle ~ de munca . numerical. (Id) to amount/to come/to figure to.agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate .turnover ~ de afaceri totala/globala . (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara . to cite. 1.daily turnover citric adj.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare . in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala .(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man.f.accounting information processing cycle ~ de productie .) traffic 2. cycle ~ agricol .production cycle ~ de viata al familiei . (dr. (rutierd. cyclic(al) ciclu.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ .n.80 CIC-CIT ciclic adj.inclusive tour circulara s.(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier .total turnover ~ de afaceri zilnica . tank.) to summon.(divizarea pietei pe sectoare. circular (letter) circulatie s.(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational . figure.money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor . (martori) to subpoena . cistern. (monetard.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier .t.f.fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret .industrial life cycle ~ economic . n. documente false) to utter cisterna s. de mdrfuri) circulation ~ a banilor . reservoir cita v.y. (expressed) by figures circuit s.f.(bani faisi.r. number.stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire . to run into cifra s.binary digit ~ de afaceri .

(a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading.first class ~ muncitoare . (a scri-sorilor) docketing.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala .) to classify.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii . (pe mijioacele de transport) class 5. (a navelor) class (of ships). rate (of ships) clasa de mijioc . (dupd mdrime.middle class ~ dominanta/conducatoare .t. provision. annulment clasa s. (casare) cassation. dimensiune) to size 2.(pentru bani.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor .(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai .) denomination clasele bogate/avute .product class ~ de unitati . (dupd mdrime. (dr. clause.wealth-owning classes. dimensiune) sizing. (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor . (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar. to class. 1. (dr.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard . summons. (scrisori) to docket. (docu-mente mtr-o arhivd. unfisier) to file. to class.to .f.blame collision clause . to rate clasificare s.) writ(of summons). terms clauza abandonului (asig.the ruling class ~ economica . (categoric) class. (dupd calitate) grading. (sociald) class 3. the moneyed classes ~ de jos . (a sorta dupd mdrime. greutdti etc. to classify. (dr. (a casd) to quash clasare s.) both . specification. (a sorta dupd calitate) to grade. dimensiune) sizing. (sortare dupd mdrime. classification. (dupd calitate) grading. mar. 1.f. (a clasificd) to classify. dimensiune) sizing 2.f. (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v. to class. (sortare dupd calitate) grading.quality of bills of exchange ~ de calitate .t. pi.(asig.f.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels. category 2.) collision clause. (sort) grade 4. classification. unfisier) filing.accounts class ~ de nave . mar. warranty.classification of ships.the lower classes clasifica v. mar. ship's class ~ de produse .) {a respinge o actiune) to dismiss. 1.f. running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig.job classification ~ a navelor .working class ~ turistica/a doua .quality grade ~ de conturi . ships' classification ~ a obligatiunilor .decimal classification clauza s. (a documentelor mtr-o arhivd.CIT-CLA 81 citatie s.) (respingere a unei actiuni) dismissal.

) turn berth clause ~ pavilionului .(asig.) perils of the sea clause ~ ..) cargo-worthy clause ~ .(asig.free of breakage clause ~ garantiei ..(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .up-price clause ~ danei/. clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei . mar.(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .) noncumulative clause <-~ neglijentei . mar..) flag clause ~ penalizarii .(mar.(mar.freight clause ~ necumularii avariilor .avariilor de mare" .policy proof of interest clause .(a^/g.82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .navei de serie" .lien clause ~ esuarii .(mar.) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .) escape clause ~ devierii .lipsei de marfa" .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .(abaterii de la drum) (mar. mar.tender clause ~ .. mar.(asig.most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri . war.) freight collision clause ~ confidentialitatii ..(asig.(mar.) ready berth clause ~ .strike clause ~ ineflcientei .warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .(asig.de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .operarii la rand" .permanent in stare de plutire" (mar.(de o obligatie contractuald) (dr.la rand" .penalty clause ~ pericolelor marii .) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .(asig..fara captura §i sechestrare" (asig.(fin.(asig. mar.) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat . mar.) sister-ship clause ~ navlului .) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .fara raspundere pentru spargeri" .) anchor and chain clause ~ -aur .) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei ..} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .(asig.. mar. mar. mar.(mar..) free of capture and seizure clause ~ .) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.(mar.(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord .) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .) grounding clause ~ evaluarii .

) escape clause ~ de exonerare — exoneration. mar.(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .(fin.(asig..price clause ~ razboiului .) weather permitting clause ~ tranzitului . mar.proviso ~ contractuala .) nonliability clause ~ de garantie . mar.covenant ~ de arbitraj .predarii navei" .) sue and labour clause ~ de evadare .) parity/par clause ~ de renuntare .CLA-CLA 83 ~ . exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .) frustration clause clauza aditionala .) excess clause ~ timpului nefavorabil .(prevedere a unui acord comercial care ii permite .) call provision ~ de salvare/siguranta .transit clause ~ valorii furnizate .(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .) war clause ~ reasigurarii .(asig.(la un contract) rider ~ compromisorie .escalator clause ~ salvarii .) risk of capture and seizure clause ~ rosie .(asig.(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.down price clause ~ surplusului . care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin. mar.reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.(asig.(asig. mar.(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .marine insurance clause ~ de daune-interese .(mtr-un contract de siibscriere.(asig. dreadage ~ de paritate . in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.) salvage clause ~ scaderii preturilor .arbitration clause ~ de asigurare .(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig. mar.value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .

(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula .boating club ~ turistic . 1.trustworthy customer a fi clientui .doubtful client ~ obisnuit/permanent .to build up a connection cliring s. building.) insurance club ~ de investitii .haggler ~ dubios . connection.f.void/invalid clause ~ restrictiva . joint purchase coalitie s.regular/ permanent customer ~ potential . dacd o datorie nu este achitatd la timp. union.cease clause ~ de subrogare . toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita .) avoidance clause.(privitoare la legatarul universal) (dr. shopper.potential/prospective customer ~ sigur/serios .exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .safe customer ~ solvabil . (produs identic cu altui) clone club s.office building client s.f. instalafii etc. customer. (local) club house ~ de asigurare mutuala .restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta . (cartel ring . (cu \'fcn. mar. clientele. (asociafie) club 2.implied term ~ ipotecara negativa .n.f.m. al unui arhitect etc.transshipment clause ~ de urgentare .cash customer ~ care se tocmeste mult .(care prevede cd.{unui magazin) to deal at clientela s. (pbisnuita) custom.) client ~ care plateste in numerar . defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara .84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare .f. (de medic sau avocat) practice.(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s.n.subrogation clause ~ de transbordare .(dr. clientele a-si crea o ~ . coalition.) premises ~ administrativa/cu birouri .bank clearing dona s.f. (al unui avocat.(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig. (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei.(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic . clientage.touring club coachizitie s.) residuary clause ~ rezolutorie . pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .

(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s. ratio.m.fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare . joint partner coca s.commercial code ~ de bare .f.labour code ~ civil .risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj . copartner.civil code ~ comercial .) joint/part owner coasigurare s.n.load/cargo coefficient ~ de indatorare . drawing in.tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare . prevdzut de lege.wage rates cofondator s.forest code/laws coduri de conduita . (SUA) zip code ~ silvic . coking plant cods. (mate-riala) incentive ~ financiara . (mar. coke works.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament .f. (corp de navd si aeronava) (asig.m.(la bancomaf) personal identification number ~ postal .working coefficient ~ de incarcare .f. joint debtor codirector s. rate.(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare .m. (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb.COA-COI 85 ~ a comerciantilor .t.f.postal code.m.code of criminal procedure ~ fiscal . a joint interest in an affair cointeresare s. coefficient. factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .(pe un produs) bar code ~ de procedura penala . joint creditor cocserie s.output coefficient/ factor ~ de rise . joint management cointeresa v.f.m. joint founder cogestiune s. coinsurance coasociat s. joint manager coeficient s.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui.financial incentive .) hull cocreditor s. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera .m. code ~ al muncii .m.(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.

(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier . colonial colonialism s. captain. n.f. settlement colorant s. column ~ a activelor .(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. to collect colectionar^.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor . captain ~ brevetat . (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! .to make a collection.sample assortment/ collection. collection ~ de mostre . to raise.f. package ~ cu tara calculata . collapse a intra in ~ . collector colets. commander.de nava maritima . sirainatate} indent . •nai ales din./n. collective (body).f. parcel. group. collective farmer colectiviza v. having/sharing a joint interest in smth. collection ~ a impozitelor .t. staff. dyestuff.to send away for comandant.) sundries column colonial adj. parcel post/deSivery/traffic coliziune s.to collapse colecta v.m. subscription a face o ~ . (coin.collision in tow ~ pe fluviu .s'.) order. colaps s. encounter.n.to post a parcel coletarie s.registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata . (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v.(cont.skipper comandat adj. {corner} mdrunt) dicker coluziune s. {dar nelivrut) on order comanda s.sea collision coloana s. joint s. collective.post parcel a expedia un ~ . master mariner. colony.sea captain ~ de pescador .accidental collision ~ iminenta .imminent impact ~ inevitabila . to get in colectare s.f.t. (asezare) colony. personnel ~ de redactie . (asig. merchant captain . abordage.n. (de marfa.river collision ~ pe mare . to raise a subscription/collection colectiv adj.) collision. {mdrfun) to indent ~ prin po§ta .(cont.n. collection/set of samples colectiona v.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal . mar.) debit column ~ diverse .{cont. collectivism colectivist s. taxe) to collect.f.berthing collision ~ la remorca . collectivist. collection. to order.f. colouring matter coloranti alimentari .) assets side ~ a debitului .t.f.skipper ~ de nava comerciala .tax collection colecta s.w.n.shipmaster.f.i. to collectivize colectie s. colonialism colonie s.m.editorial staff colectivism s.tarer ~ cu valoare declarata .inevitable/inherent collision ~ la acostare . (impozite.f. parcel delivery service.n.food colours colportaj s.

(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.t.) indent for space ~ directa .COM-COM 87 ~ acceptata .f. ' ' .(mar. (beneficii. aclive/aclinp/workin. opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.m.u's'ii.definite/firm order ~ generala/nespecificata .. iiuu!i"i/0i! h.'.backlog/unfilled order ~ permanenta . to control.m.verticaia .il..iuei oli.coi'jvcntionai hies .u .foreign order ~ ferma . to fight against combatere s.order for government account.Qe carbuni .ie!l•K•i••l(Ou'-i. donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s. in limita sumei la dispozitie.mail order ~ repetata .(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta .. combination ~ a factorilor de productie .t.direct order ~ discretionara/la apreciere .) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur.odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s.cort! isiei .custom-built/'-make comanditar s.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda .heavy order ~ neexecutata .special order ~ urgenta .(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv. actiunile pe care acesta Ie alege) (bur. ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v. structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor .f..to place an order facut pe ~ .order in hand ~ de proba .l!•. intesrarea prodnclsi. foiiduri. control. ruei .(cdtre broker de a cwnpdra. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui . riscuri) pooling combate v.i.) split order ~ externa . fondun.h'^ergolic fuel . inter ese.n.cunvciitional .open indent ~ mare .order in writing ~ speciala .repeat order ~ scrisa . combustible s.f. riscuri) to pool comasare s.trial/sample order ~ de tonaj .. fighting ~ a contrabandei . -1 .ic^ .'"1-. (de beneficii.•jc rue.blanket order ~ guvernamentaia/de stat .antiinflarnabij .(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj.:. interese. to combat.rush/pressing order comenzi inutile .contraband control ~ a mirosurilor nedorite .

.) outward/overseas trade ~ ilicit .draper ~ de vinuri . (care vinde in rate/pe credit) tallyman. traffic.ship chandlery ~ cu textile .barter trade ~ de stat .local trade .compensation trade ~ in rate/pe credit . mai ales in relatiile cu strdindtatea.frontier trade traffic ~ local/regional .vintnery ~ de cabotaj ..tally system/trade ~ infloritor . (in magazin) shopkeeping ~ ambulant . echipament) outfitter ~ afiliat .warehouseman.wholesale/direct trade ~ colonial . {mar. trade.t.retail trade ~ cu articole de lux .bulk trade ~ de schimb . shopman. tradesman. peddlery ~ angro/cu ridicata . commercial.f.transit/entrepot trade ~ exterior .timber trade ~ de contrabands . (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar .colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu . (cu magazin) shopkeeper.second-hand dealer ~ de marfuri generale .general dealer ~ de textile ..(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s. trading.(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie .commission merchant ~ cu amanuntui .n.state/govemment/public trade ~ de tranzit . to merchandise comercializare s.drapery ~ cu vinuri . business.free trade ~ licit .(cu amanuntui) corn chandler.lawful trade ~ Umitrof/de frontiers .illicit trade ~ interior .spot trader ~ cu retea de distribute .vintner comert s. merchandising ~ experimentala . (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie .. retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .chain merchant ~ de cereale .m. mercantile comercializa v. (angrosist. commercialization.(de mdruntisuri) pedlary.international trade ~ interstatal .domestic/intemal/home trade. commerce. sau detaiUst) merchant. trade.merchant member ~ angrosist .solid fuel comercial adj.export trade ~ de import . trader..foreign/external trade.greengrocery ~ de marfuri in vrac . marketing.contraband/ smuggling trade ~ de export . to commercialize. (de imbrdcdminte.88 CAL-CAM ~ solid .(SUA) interstate commerce ~ invizibil .) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international . dealer.corn/grain trade ~ cu materiale navale . (mar.. to market.luxury trade ~ cu cereale .flourishing trade ~ liber .import trade ~ de legume si fructe .retail dealer.coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea .

) charter commission. investigation committee.(asig.selling brokerage/ commission ~ del credere . mar. committee. sea/seabome trade ~ marunt .agency fee ~ de subscriere .working party ~ de mandate .parliamentary committee ~ permanenta .editing panel ~ electorala .to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.credentials committee ~ de redactare . message ~ bancar .(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta . (SUA) committee of ways and means ~ comuna . board ~ bugetara . commission.trust cost ~ pentru terti .unauthorized trade ~ pasiv .multilateral trade ~ neautorizat .examining board.(SUA) committee of supply ~ mixta . fact-finding board ~ de cenzori .(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .seasonal trade ~ stradal . commercial traveller. maritime commerce/trade.conflict/dispute committee ~ de lucru . drummer comisars.world trade ~ multilateral . board of examiners ~ de litigii .trilateral trade ~ triunghiular .dicker ~ mondial . travelling salesman.commercial shipping.postal trade ~ sezonier .commission past us .m.. (insdrcinare) errand. {de intermediere) factorage 2.m.) average agent/commissioner comisie s. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.election committee ~ financiara .to haberdash a face ~ intens .to (carry on) trade a face ~ ambulant .standing committee comision s.(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.control commission/ committee ~ de examen .(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.to peddle a face ~ angro .(tranzactie switch fdcutd la export.) address commission ~ de asigurare . commission. commissioner ~ de avarie .audit(ing) committee ~ de control .committee of inquiry. ship brokerage ~ de reprezentare .) passive commerce ~ prin po$ta . 1.f.bank commission ~ de adresa .underwriting commission ~ de vanzari .del credere commission ~ pentru mandatare .to trade in a face ~ cu marunti§uri .to deal wholesale a face ~ cu .brokerage commission ~ de navlosire .(mar.kerb trade ~ trilateral . allowance.n.budget committee.(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara .CAM-COM 89 ~ maritim .

(a echilibra.i"):iny • <i': .de remorcaj . joint heir. persoand care face diverse servicii) commissionaire.executive committee .l .(. board ~ consultativ .(mar. company '. parcener companie s.advisory board' commission . (bdiat) eirand boy.sindical .to sit on/to be on the committee como$tenitor s.temporary committee -.parcel delivery company. committee.s'•. to mdemr)ify(tor) 2.orientata spre productia realizabila -.river shipping company ~ de navigatie maritima .standing committee ~ provizoriu . to offset 3.executive/managing committee ~ de greva .} salvage company . .s^. (curler.to make good a loss compensare .trade-union committee. express company ~ de nave de linie .to take orders on commission a merge cu un ~ . coheir.shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala . (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear. {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere .".(filiala iinui holding) operating company .secundara .."eiu'l^tr.cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1.petroliera .(mar.de stivuire ..to go on errand comisionar s.o''i company .de conducere .". 1.f.isio'i c'''iJ. (pentrii) to com-peiisate (for).'n.steering committee ~ de redactie ./'.(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ ..airlines.^ . street porter ~ de export .(SUA) committee of ways and means .holding company ~.) towage company ~ de saivare .) stevedoring company ~ de transport de mobila .strike committee ~ de initiativa . (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ . i conipensaiion. a contrubalansa) to counterbalance.tanker company ".msurai'u.f.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene . to countervail.unpa''v " -^\ ^^t ferasc .in.90 COM-COM ~ per lot .editorial board ~ executiv . (commission) agent 2.sea trading company ~ de petroliere .(mar.trading company -.n-niiupie dr. re"-':U'nsos . middleman.' i 'r.financiar . airways ~ holding ..t.n.operationala ..(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v. (o chitone) to set off.liner company ~ de navigatie .export commission agent ~ portuar — runner comitets./. (intermediar) factor..interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent .ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .raiiv/.interimar .s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '.comerciala . 1.'••.

consumer behaviour ~ al producatorului . indemnity. communal comunicat s./i. {cliring) clearing ~ executorie . efficient. to computerize comun adj. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man.industrial complex ~ portuar .) core competence ~ de decizie .n.n. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor .cheque clearing.trading estate ~ industrial .producer behaviour ~ competitiv .f. settlement.) average bond computer s.f. consideration.t.n. competitiveness competitie s. 1. ability 2. dater -" de bilete . dating stamp. complementary complet adj.handout comunismi'.{in afaceri) fair dealing compostor s.) distinctive competence competitiv adj.credit clearing compensator(iu) adj. pi.n.) competence. ~ interbancara a creditelor . compromise: arrangement. conimunitv .decision making ~ distinctiva {man. numbering machine. reparations 2. behaviour. o cantilute) to make up. agreement. conduct ~ corecta . mar.competitive behaviour ~ organizational . compensatory compensatie s. completely ~ asamblat {despre utilaje care. proficient competenta s. to (make) complete. (dr.f. to supplement: (o suma. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie . common.COM-COM datoriilor) setoff. behaviour ~ al consumatorului .) average agreement ~ de avarie comuna . im cec) to fill in. mar.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca .severance pay competent adj. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat .t.port complex comportament^. complex ~ comercial ./i.(asig. give-and-take. communism coniunitate s. competent. computer computeriza v.organizational behaviour ~ strategic .ticket nipper compozit adj. 1. proficiency.pure competition complementar adj. 11. compensation. (ohstesc) communal comunal adj. competitive competitivitate s. competence.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s. indemnification. (un document.f. composite compromis s.{asig. la vdnzare.{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v. remedy. competition ~ pura/perfecta . (oficial) official statement ~ de presa . (iin cec) to write out. competency.f.f. {SUA) to fill out complex s. complete adv.

to discharge. discharge. profilul pietelor etc.f.community of interests ~ de natiuni . (SUA) vacation ~ cu plata . to word.) concentration of industry ~ a livrarilor .92 COM-CON ~ de afaceri .to make mutual concessions.summary dismissal ~ nejustificata/ilegala .business community ~ de bunuri . community property/regime ~ de interese . (a schita) to draft concept s. concessionnaire.sick leave ~ de odihna . (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului .production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s. (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara . leave (of absence). half-way a face ~ reciproce . cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc.t. concern concesie s. paid/privilege leave ~ de boala . dismissal.n. to give and take concesiona v.f. (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s. to grant. amplificare a sistemului partici-patiilor financiare. (a imagind) to conceive.(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v. concession a face concesii cuiva . concept concern s.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v.(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei .) conglomerate concentration of production ~ fmanciara .t. grantee.t.holidays with pay. to dismiss. to license concesionar s.f.n.(forma de concentrare. (yacanta) holiday(s).(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.to meet smb. disparitie. (a formula) to formulate.Concentration of capital ~ a cumparatorilor .communal estate.annual leave ~ fara plata . licensee ~ de servicii publice . n.wrongful dismissal concediu s.m.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei . fu-ziuni.statutory undertaker . crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei .

prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei .n.) deed of arrangement/assignment.) conditions of membership ~ de calitate .(bur. (sociald) status.quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare . private arrangement.f.t. (cu) to compete (with) concurent adj. (in contu-macie) defaulter condica s. register ~ de prezenta . scheme of composition/arrangement between debtor and creditors. (la amendd) to fine.m.imperfect competition ~ libera .free competition ~ loiala .implied condition ~ legala legal condition ~ nula .f. (stare.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera .agreed terms. concession.(dr. 1.credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare . franchise.m. legal settlement.terms of acceptance ~ ale unei emisiuni . (acord cu creditorii) {dr.null and void condition ~ prealabila . requests book a trece in ~ .knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba . grant.unfair competition ~ perfecta . to sentence.to register conditie s.) condition subsequent ~ suspensiva .fair terms ~ actuale . competitor. grantor. bankrupt's certificate concura v.) terms of an issue ~ americane . conciliation concordat s.attendance book ~ de reclamatii . un club etc.f. convict. competitive condamna v. book of entry.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .conditions of contract ~ convenite/stabilite . lease.) condition precedent conditii acceptabile . (la plata despdgubirilor.perfect competition concurential adj.) to convict.f. situatie) condition.cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta . (clauzd) condition.(la o asociatie. rivalry ~ agresiva . rival s.m.railway concession ~ de prospectiune .(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive . licenser conciliere s. (dr. acordarea de daune-interese) to cast condamnat s.i.timber claim ~ miniera . competitive.CON-CON 93 concesiune s.book of complaints.(fin. competition.mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s. rank ~ implicita .^/.) settlement terms . rival concurenta s. situation 2. license ~ a unei cai ferate .(dr. terms 3.attractive terms ~ contractuale . composition. stipulation. conditions agreed upon ~ de adeziune .f.prerequisite ~ rezolutorie .

first-line management ~ la nivel mediu .) berth/liner terms ~ de livrare . to run ~ o adunare .unacceptable terms ~ in vigoare .) rye terms ~ de munca .mismanagement ~ ierarhica (man. (administrare) administration.quality specifications.(mar.inclusive terms ~ de scont .usual terms ~ variabile . specifications of quality ~ uzuale . to condition conduce v. 1. (supraveghere) supervision. running 2.t.) quay terms ~ de plata .conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale .general delivery terms ~ inacceptabile . leadership. to direct. to make one's terms conditiona v.terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive .old terms a conveni asupra ~ . (a administra) to manage. to superintend.t.) chartering terms ~ de operare la chei .integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala .) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti .to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . specifications for delivery. (a unei afaceri) carriage. trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar.terms of sale ~ generate de livrare .technical regulations ~ tehnice de calitate .94 COTM-CON ~ de linie .general management ~ gresita . (cadre) staff ~ a uzinei . terms of delivery. (o afacere) to carry on.discount terms ~ de vanzare . management.(mar.centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral .payment terms. managership.to come to terms a pune ~ .delivery terms.f.to preside over/to chair a meeting conducere s.varying terms ~ vechi/existente .working conditions ~ de navlosire .preferential terms ~ tehnice .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives .middle management ~ prin eliminare . (a supraveghea) to supervise. superintendence.works management ~ centralizata .(mar. terms of payment ~ de plata a tratei . (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade.draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .

) gross misconduct confectii s.t. conflict ~ de competenta/jurisdictie .top management ~ unica .f.t. to confirm.f.adversity/conflict of laws ~ de munca . (cu) conformable (to).) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare . to seize confiscare s. to acknowledge ~ o §tire .acknowledgement of receipt confisca v.(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs.f. in conformity/ compliance with. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5. to confiscate. meeting. (grad universitar) lectureship ~ de instruire .as per copy enclosed . pipe. este demis imediat) (man. true (to). confidential.briefing conference ~ de presa .(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline.f.advice of credit ~ a greutatii . (adunare) conference. speech 2. pipeline ~ de ape reziduale/uzate .to give/to deliver a lecture confidential adj.conference call a tine o ~ .(a unui angajat. store clothes. according (to).participative management ~ redactionala . n.editorship ~ superioara .f. wear.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei . conduct ~ extrem de rea . 1.press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica . care. . confidentiality conHrma v. (secret) secret adv. pi.waste pipe ~ submarina . in accordance/ keeping/agreement with. corresponding (to) prep. wearing apparel confectiona v.conflict of interests ~ de legi .f. in asemenea situatii.advice of deal ~ de primire . sea pipe conduita s. congress 3. acknowledgement ~ a comenzii . confidentially.(dr.CON-CON 95 ~ prin participare . to work conferinta s.to acknowledge the receipt of a letter confirmare s.to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori . confiscation.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis . according to.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese .one-man/Caesar management conducta s.f. (discurs) lecture.t. ready-made/'-to-wear clothes. privately confidentialitate s.as per account rendered ~ copiei anexate . (datoritd) owing to ~ avizului .acknowledgement of order ~ a creditului . {a fabrica) to manufacture.industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj. confirmation.

t. consultant 2.order/port bill of lading ~ la purtator .) bill of lading.corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate .outward bill of lading ~ pentru marfuri de import .according to plan ~ uzului .n.96 CON-CON ~ cu originalul .market condition/position conosament s. (mar. consignee.(corn.economic adviser ~ fiscal . depository consignator s.t.quick freezing conglomerat s. to refrigerate congelare s. board .straight bill of lading ~ nou . up to sample ~ planului .tax consultant ~ juridic . dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .direct/through bill of lading ~ fluvial . (a inregistrd) to register. adviser.technical adviser consiliu s.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni . freezing. to write down conserva v.fresh bill of lading ~ oceanic .) as customary conforma v. to freeze. congress conjunctura s.ocean bill of lading ~ original .(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .f. council. 1.n. consigner.blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni . a da marfuri spre pdstrare) to consign 3.as per sample. 1.uniform bill of lading consemna v.clean bill of lading ~ de linie . (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal .m.t. (bani) to deposit 2. to tin conserve s.m.(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip . (in cutii de conserve) to can. (forma de concentrare.f.r.(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal . to comply with congela v.according to the law ~ mostrei . to record.inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate . refrigeration ~ rapida .legal/law adviser ~ tehnic .(marfuri recepfionate.liner bill of lading ~ de primire .n.f. (a incredinta. depositary.as per statement enclosed ~ facturii . (economicd) conjuncture ~ a pietei . de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress. (SUA) canned food consignatar s.delivery/landing order ~ la ordin .m.original bill of lading ~ partial . consignor. (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.as per invoice ~ legii . tinned food.river bill of lading ~ fractional .f. pi. depositor consignatie s.n. freight document ~ colectiv .town councillor ~ economic .

incorporated constrange v. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur.board of directors.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . (dr. (aforfa) to compel. consortium. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. constraint. to strenghten 2. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale .(a navei) restraint and detainment constructor s. construction.) (p datorie) to fund. to consolidate.) to consolidate consolidare s. (centralizare. to bind over constrangere s.conciliation board ~ de tutela .shipbuilding. 1. (formare. to construct. to constitute.) to consolidate v. structure.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara .f. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti . a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate.civil shipbuilding construi v. binding over 3. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri . (cladire) building.?./. (fin. directorate ~ de arbitraj . to build. 1. construction.f.currency board consolida v. 1. (despre cursul actiunilor) (bur. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea. construction 2.board of trustees ~ districtual/regional . building. builder. restraint. (datoria publicd) to consolidate 3. constructor.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati . (fin. (a centraliza. constitution.f. managing board.budget constraint ~ si retinere .m.f.r.t. (legald) coercition. a infiinta) to form constituire s. naval construction/ architecture ~ navale civile . abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie .) consolidation 4.shipbuilder./?. (a sili) to constrain. (a forma. to oblige. (construire) building. (restricfie) restriction 2. 1.company formation ~ a unui fond de rezerva . naval architect/constructor constructie s. syndicate constitui v.marine engineer ~ naval .(care vdnd la termen fard acoperire.district council ~ valutar . (a datoriei publice) consolidation 2. infiintare) formation ~ a unei societati . 1. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur.) to coerce.civil engineering ~ navale .f.formation of a reserve fund constituit adj. engineering . to engineer construire s.t.) (a datoriilor) funding. to force 2. ship construction. in aceeasi persoand. compulsion.) consolidation consor(iu.t.

account ~ activ ./i. consulting s.(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur.fuel consumption ~ final/de produse finale .management consultant consultants s.daily consumption consuma v. consulate. consulting.consulate general consultant adj. (SUA) checking account ~ de accepte .) intrabranch consumption ~ national . account current. to use up 3.(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului . n. (a risipi) to waste 2. consultative.current account.(de operatiuni) active account ~ administrat . consul ~ general . (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume.blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor .specific consumption ~ zilnic .to be present in an advisory capacity.) career counselling consultativ adj.n.f. stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat . (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account.bank/banking account ~ blocat . (a epuiza) to spend.f.n. m. consumerism constientizare s. to have advisory vote ~ public .) position building consuls.m.unproductive consumption ~ ostentativ .(nemotivat de necesitdti.consul general consular adj. adviser ~ managerial .client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire .(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final .98 CON-CON ~ a unei pozitii .end-user. consultant.public consumption ~ specific .national consumption ~ neproductiv . to exhaust consumator s.m. (energie) to consume. 1.t.(intr-o firmd) (man. final/ultimate consumer ~ progresist . counselling ~ financiara .final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern .creditor account ~ curent .short account ~ bancar . advisory a avea vot ~ . consular office ~ general .domestic/home consumption ~ intraramuri .(cont. (a folosi) to use. consumption ~ de capital .financial counselling ~ in sectorul promovarilor .private consumption ~ productiv . (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts.progressive consumer consumerism s.capital consumption ~ de combustibil . consumer. consular consulat s.acceptance account .productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca .

) monthly account . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .ledger account ~ diverse .income and expediture account ~ de virament .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .purchases account ~ de activ .sundries/sundry account ~ fara dobanda .cash account ~ de cheltuieli .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .depreciation account ~ de buget .savings account.noninterest bearing account ~ fiduciar .custody account ~ de depozit .deschis .CON-CON 99 ~ de achizitii .inactive/dormant/dead account ~ interimar .detailed/specified account ~ din cartea mare .capital account ~ de casa .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .offset account ~ de concentrare .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .transfer account .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .sales account.interim account ~ in credit .trust/trustee account ~ inactiv .reserve account ~ de lichidare/decontare .profit/gain and loss account ~ de vanzari .production account ~ de profit §i pierderi . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .overdraft ~ detaliat .deposit account ~ de depozit la termen .sight deposit account ~ de economii .(corn. account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .consignment account ~ de control/rectificare .deferred payment account ~ de productie . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .suspense account ~ in valuta .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .clearing account ~ de compensatie .bad debts account ~ de credit .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .charges account ~ de curing .) credit account.(corn.foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .

's account contabil-y. accountant ~ atestat/autorizat .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .nominal accounts ~ pe doua rubrici . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .consolidated accounts ~ de creante .creative accounting ~ de amortizare .merger accounting ~ creatoare .to carry to account a trece in contui cuiva .unbalanced account ~ nostro .accounts payable ~ de grup .group accounts ~ de plata a impozitelor .outstandings ~ impersonale .special/separate account ~ specificat .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .inflation accounting ~ fara cifre .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .depreciation accounting .(bazatd pe simboluri.(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .numbered account ~ particular .certified accountant. in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric . (serviciu) accounting department ~ a costurilor . bookkeeper.private account ~ personal .single-entry bookkeeping ~ manageriala .transferable account ~ vostro .real accounts ~ spontane .financial accounting ~ integrata .personal/private account.m. sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala .to place/to carry to smb.(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.management accounts ~ nominale . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara .public accountant ~ public atestat/autorizat . bookkeeping.annual accounts ~ consolidate .de inflatie .itemized account ~ transferabil .100 CON-CON ~ nesoldat .(date in baza cdrora se asigurd conducerea.(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont . accounting.f. planificarea.account rendered ~ special/separat .provisional account ~ remis .(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .(SUA) certified public accountant contabilitate s. accountancy 2.impersonal accounts ~ manageriale . (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .accounts receivable ~ de datorii . 1.two-sided accounts ~ reale .integrated accounting ~ in partida dubia .national accounting .

. seaway ~ maritima costiera . (w .(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur. bill (of exchange) ~ acceptata .) dual capacity ~ functionala . grade 3.membership ~ dubia .accepted bill ~ andosata .accommodation bill. (drum) road. property.partnership ~ de membru .) shipped quality ~ medie .f.functional quality ~ inferioara .) total quality ~ vandabila .medium/average quality ~ medie buna . (ruta) route 2.stipulated quality ~ superioara . (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca . cambie s. (mijioc) way. course 3. 1.n.f.commercial/trade bill. (a unei obligatiuni.{mar. cale s. attribute. (fel) sort.f.backed/endorsed bill ~ bancara . railway.overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa . skilled calitate s. path.standard quality/grade ~ stipulata/convenita .fair quality ~ buna . usury cambial adj.coastwise sea lane cai de comunicatie . works/factory railway ~ maritima .(man.inland waterway ~ ferata . prime/respectable bill ~ de complezenta . street. qualified. two-name paper ~ cu scadenta depa§ita .fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai .low/cheap quality ~ ireprosabila .60 CAL-CAM.rail.n.f.quality as per sample ~ de asociat/partener .perfect quality ~ la incarcare . qualification. finance bill ~ comerciala . 1. (pepiata bursiera) doldrums camata s.sea road.yard track. fineness ~ totala .merchantable quality calitativ adj.se/iy abstract) way..domiciled bill . calendar calfa s.ways and means calendar s.poor quality ~ standard .quality of life ~ acceptabila .bank/banker's bill.training at the job calificat adj.product quality ~ a vietii . care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului . kind. qualitative calm s.(despre grdu) fair average quality ~ mediocra . characteristic 2.fine bank/trade bill. means ~ de apa navigabila . bill. journeyman calificare s.commercial quality/ grade ~ conform mostrei .investment bill ~ domiciliata .sound quality ~ comerciala .f. kite ~ de investitie .lines of communication ~ si mijioace .prime/superior/high first quality. (caracteristica) (distinctive) feature. (SUA) railroad ~ ferata uzinala .navigable waterway ~ de navigatie interioara . (msusire) quality. asset.f.

van container ~ demontabil .dry freight container ~ pentru pachete . container ~ celular . (corn.t.tank container containeriza v. continuation contencios adj.(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu . (a caricului.import quota ~ tarifar .single-trip/disposal container ~ pentru lichide .tanc .all-aluminium container ~ de mare capacitate .stowable cargo container ~ -slep .chei la chei" .) contamination.tariff quota contingentare s. to put a claim in issue contingent s. (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export . (corn.van container ~ de marfa .transfer container ~ de tranzit . containerizable containerizare s. m special cu apd de mare) (asig.standardized/ISO container ~ stivuibil . disputed claims office. contentious s.. mar. (la bursa de valori.t. to contaminate.t.refrigerated container ~ izotermic . pollution ~ cu praf. to contest.n.export quota ~ de import .(a mdrfurilor) dust damage contango s.(mar.sealed container ~ standardizat .bulk container ~ pentru marfa uscata .tabular bookkeeping a tine contabilitatea .) subject to quota restrictions .pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma . legal/law department contesta v.CON-CON 101 ~ prudenta . la bursa de mdrfuri.fluid container ~ pentru marfa m vrac .platform container ~ returnabil . lift van ~ fara marfa .packaged container ~ pentru paleti . claim department. to dispute ~ o creanta . amdnarea achitdrii unei datorii.f.demountable container ~ deschis/fara capac .n.f.n. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.to dispute a debt.) pier-to-pier containerization contamina v.insulated container ~ nereturnabil .watertight container.f.n.returnable container ~ reversibil . containerization ~ .(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .) quota system contingentat adj.empty container ~ flexibil .to keep the books container s.conservative accounting ~ tabulara .(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .reversing container ~ sigilat . to containerize containerizabil adj.floating barge container ~ .(pentru lichide) flexible container ~ frigorific .noncaptive van container ~ de vagon . pand la urmdtoarea lichidare.cargo/freight container ~ de transbordare . prin plata unei dobanzi. to pollute contaminare s.

contract. redraft contracont s. partnership deed ~ de cesiune .) ship's/shipping articles.102 CON-CON contort.(asig. illicit trade 2.articles/deed of partnership.lease .occasional contraband a face.) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .on receipt ~ numerar la predare .) against all risks contrabands s. (actiune) smuggling.) aleatory contract ~ anulabil .(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie . contrabandist ~ de alcool .bootlegging ~ de razboi .(mar.(asig. (mar.respondentia bond ~ de mchiriere . articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .water meter ~ de gaze .n.war contraband.gas meter ~ electric — electric meter. 1. contraband (trade).) contra contract s. covenant ~ aleatoriu .f.absolute contraband ~ de arme .bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .commission contract ~ de cumparare . to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa . against ~ chitanta .n.bootlegger contracambie s.deed of assignment ~ de colaborare .marine insurance contract ~ de asociere . counter. agreement. deed.consensual contract ~ cu clauze restrictive . (cont.to smuggle.gun running ~ de bauturi spirtoase .purchase deed ~ de depunere in consignatie .(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate . meter ~ de apa .f. (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta . n.m. (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep. contraband of war ~ ocazionala . mar.nude/naked contract ~ de angajare .(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision .{corn.lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .) foreign agreement ~ de tmprumut maritim ..employment contract.tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.skeleton contract ~ colectiv de munca . smuggler.contract of agency ~ de arendare .publishing agreement ~ de emisiune .freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .collective labour agreement ~ consensual .

licence contract ~ de monopol .) charter ~ de inchiriere a navei nude . contract of affreightment/carriage.) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .futures contract . deed of conveyance.clean charter ~ de navlosire dus-intors .enforceable/executory contract ~ fiduciar . carriage/shipping contract. demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta . deed of trust ~ formal .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.) trust deed/ instrument.indenture.(mar.gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .direct contract ~ divizibil .public contract ~ subscriere .monopoly contract ~ de munca .(mar. private treaty ~ de vanzare in rate .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .agency contract ~ de societate .) charter.de navlosire pe voiaj .(dr.absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare .time charter .fixed job contract ~ de navlosire .executed contract ~ executoriu . charter party. articles of apprenticeship ~ de vanzare .uniform charter ~ de reprezentanta .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .formal contract ~ futures .(mar.lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .(mar.(dr.bargain and sale.) charter by demise. hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.(mar.memorandum of association ~ de stat .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut . freight contract/agreement ~ de navlosire brut .easy terms.round-trip charter ~ de navlosire pe termen .(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .) ore charter ~ de ucenicie .CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .) fraudulent contract ~ executat/terminat .

to cancel.f. (o obligatie) to lay oneself under contractant s.f.valid contract ~ la termen .t. adulteration. spurious contragarantie s. (un imprumut. fake contrafacut adj. incurred demurrage contratrata s. countersignature contrastalii s.demurrage incurred.running contract ~ in vigoare .f.f. counteroffer.contract by deed/under seal. privy contractual adj.(mar. counterfoil.i. contracting party.(contracte de vdnzare sau cumpa. (la licitatie) counterbid contrapartida s. (dr. counterfeit(ed). pi.) countertrade contraprestatie s.f.(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare . heel contraoferta s.) demurrage ~ contractuale .t.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen . specialty ~ -tip . to adulterate.to enter into/to conclude an agreement contracta v.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract .verbal contract contracte actuale . to fake up contrafacere s.unilateral/one-sided contract ~ verbal .f. v. to countermand.onerous contract ~ opresiv .) uniform charter ~ unilateral .executory consideration contrasemna v.f. stipulated by contract contraface v.package deal ~ implicit/tacit . o datorie) to contract.null and void contract ~ oneros .standard agreement ~ -tip de navlosire . special contract.spot contract ~ sub sigiliu privat .void contract ~ secundar . redraft .f.f.oppressive contract ~ principal de inchiriere . to counterfeit. to call off contramandare s.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse . (penalizdri) (mar. (corn. countermand.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat . forged.t. to forge. counterpoise contramanda v. forgery. counterfeit.t. balance weight. check.forward contract ~ nul si neavenit .m.. surety for a surety contragreutate s. to countersign contrasemnatura s.) consideration ~ executorie . cancellation contramarca s. contractor.f.f. fake.104 CON-CON ~ global .to be under articles a incheia un ~ .implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza . to incur.ra. weight equalizer. contractual.subcontract ~ spot/pentru disponibil .

) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie . contribution. 1. (examinare) examination. to check up.audit ~ de calitate . contravener.inspector ~ de masuri si greutati . (financiar.n.f.) ticket collector.surveyor of weights and measures . average bond/payment ~ la coliziune .(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei . vamal etc. infringer. (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . (supraveghere) supervision 2. (a examina) to examine. trespasser contraventie s. offender.technical control ~ vamal .f.) general average contribution.) draft/draught survey ~ operativ .(asig.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete .m. (a inspecta) to inspect.m.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s. checkup.to hold the market controlor s.(asig.(mar. (director economic) controller.t. quota ~ la avaria comuna . 1. (mar.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare . (yerificare) check.customs examination/ inspection/search. (revizor contabil) auditor 3. equivalent value contravenient s.administrative control ~ al creditelor .CON-CON 105 contravaloare s. mar. examiner.f.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard . (bdneascd) share.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar .quality control ~ de pescaj . (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate . checking.price control ~ al salariilor si al preturilor . (al unei activitdti etc. inspector.) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v. (inspectie) inspection. trespass contribuabil s. (a supraveghea) to supervise 2.mandatory control ~ statistic .) control.budgetary control ~ contabil . surveyor 2.state control ~ al venitului/averii .i. infringement. (a verified) to verify. comptroller ~ al cantitatii . (conturi) to audit 3. taxpayer. to contribute contributie s. 1. mar. (masa monetard) to squeeze ~ piata .statistical control ~ tehnic . contravention.m. tax bearer contribui v.(c. contributor. transgressor.f.standard batch control ~ prin imputerniciti .wage and price control ~ al statului .) supervisor. ratepayer. to control.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .

to summon ~ o intrunire/§edinta . convertible ~ in numerar . a titlurilor de valoare) realization convoca v.agreement in writing conversie v.(c.long-distance call.t.) convertibility ~ externa . conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj.i. conversiune conversiune s. conversion ~ in numerar . emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin. treaty 2. conversation. (bandd transportoare) conveyer.) to convene. summons convoi s.) truck train ~ fluvial . (despre preturi) fair.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala . titluri de valoare) to realize convertibil adj.t. convention. conurbation conveier s.moisture content conurbatie s. (al unui document) tenor ~ de umiditate .luggage inspector continut s. (la) to cooperate (in) cooperare s.) conversion .(despre active.) composition ~ colectiva de munca . (capacitate) capacity 2. talk ~ telefonica . toll/trunk call coopera v. communal agricultural organization ~ agricola de productie .f. cooperation cooperatist adj.n.credit union/cooperative. convoy .106 CON-COO ~ vamal .f convening.f.f.domestic limited convertibility convertire s. assembling. cooperative farmer cooperativa s. (adundri.f.f.m.de larg .external convertibility ~ limitata interna .to call a meeting ~ un sindicat bancar . calling together.river convoy ~ maritim .agricultural cooperative.(mar. (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut.(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s.f.f.postal convention " scrisa .telephone conversation ~ telefonica interurbana . \o convert ~ m numerar — {active.cooperative farm ~ de consum .f. {al unui recipient) content(s).n.cooperative shop/store. to assemble. sedinte etc. cooperative society ~ agricola .maritime convoy convorbire s.(a activelor. 1. admissible conventie s. consumers' cooperative society ~ de credit . (concordat.(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v. 1.n. conveyor.a imprumutului in titluri de valoare . titluri de valoare) realizable convertibilitate s. cooperative s.collective labour agreement . cooperative bank .) offshore convoy ~ de tragere . (acceptable acceptable. agreement. to call together. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr.de reasigurare . landwaiter ~ vamal de bagaje . searcher.f. (fin.preventive officer.

f 1. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr. corporative corporatie s.{coca) hull (of a.f.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat .diplomatic corps ~ si masini . counterpart.m. (constituit sub forma unei corporatii) corporate. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2.incoming mail corp. joint/part owner coproprietate s.(mar.(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala .) copy of bill of lading ~ exacta/fidela . 1. cu personalitate juridicd. a a'iibalajului unuiprodus. corporatist corporativ adj.". (a unui magazin. cooperative system copartaja v.m. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s. 1.wage level adjustment corespondent s. to correlate corelare s. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s.f coproprietorship. (referitor la o corporate) corporative. to correct. cooperativization cooperatie s.f. {a mitiii) to bribe coruptie s.f correlation ~ a nivelului salarizarii .public corporation transnationala transnational corporation corupe v. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr. to share jointly copartener s.t.f. coproprietor.?. mar.business/commercial correspondence ~ sosita .(titular.t.. copy.teaching staff ~ diplomatic . body ~ de nava .??.(asig.f.f. cost . mar.) corporation aggregate ~ exclusiva . (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar. joint possession/property corecta v.fair/true copy ~ legalizata .f. guild 2. corporatism corporatist adj. coownership. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost. corporate 2.cornerciaia .m. copartner coparticipare s.multinational corporation ~ profesionala . a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s./?.international corporation ~ inchisa .) hull and materials corporatism^.m. (duplicat) duplicate.) corporation sole ~ internationala . (breasld) craft (guild).local financial cooperative cooperativizare s.(asig.certified/attested/office copy coproprietar s.t. ship) 107 ~ didactic .5-. (a unui document) draft ~ de conosament .f correspondence: (postd) mail . to amend. tenor.t. to adjust corela v.) hull and machinery ~ si materiale . corruption cosmetizare s.coo-cos ~ de credit local .

asigurare. insurance.cost. freight and landed ~ . asigurare.(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor . asigurare. insurance. navlu si comision cost.fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia .) (cont.(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost. comision si dobanda .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii .cost.(cont.) current cost ~ de achizitie .cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat .bond issue cost ~ al fortei de munca .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .issue cost ~ de inlocuire . freight and commission ~ . insurance. cartage ~ al unei calatorii/curse .(atribuibil mai multor produse etc.constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent . freight and exchange ~ comun .cost of equity ~ al creditului .cost of recruitment ~ al reformei .actual cost . insurance. navlu si diferenta de curs de schimb .(mar.lot-quality cost ~ al capitalului .(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate . insurance. commission and interest ~ .direct cost ~ economic . asigurare.carriage.bid cost ~ al opririi productiei . navlu si descarcat cost. wage costs ~ al intretinerii . navlu .cost.cost of labour.) common cost ~ constant .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu .cost of living ~ . freight.production/prime/ flat/first cost ~ direct .cost of new common equity ~ al ofertei de pret .) charterage ~ al noilor actiuni comune . transfer earnings ~ de penurie .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii . navlu.cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv . asigurare.maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii .cost of downtime ~ al transportului .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .shortage cost ~ de productie . freight ~ .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .

(la bursa) quotable.decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .fixed cost.managed costs ~ sociale .(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect .cost and freight ~ total al stocurilor .recurrent cost ~ standard ..dual listing ~ la bursa . (la bursa) to quote cotabil adj.time cost ~ planificat .".(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere. to cost ~ scump .n.COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald.(cheltuieli de regie. (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului . actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .) quotation. listing ~ dubia .t.estimative/ estimated cost ~ fix . to cost dear.budgeted cost ~ real .(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil . alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie. ascultdtori etc.average fixed cost ~ mediu variabil . neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp .real cost ~ recurent . basket ~ valutar . to come high co$ s.(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies. currency basket cota v.original cost ~ istoric .extra cost. (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare . (bur.f.) cost per thousand ~ marginal/incremental .standard cost ~ suplimentar .(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.working costs ~ de reprezentare/mandat .indirect cost ~ initial . exchange listing .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .social costs costa v.(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu . quoteworthy cotare s. cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .average variable cost ~ neabsorbit .cost and insurance ~ si navlu .(stock) exchange quotation.(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .to be expensive.variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor .

outstanding claim/debt creante $i angajamente . loan 2.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .f. talon.) trust ~ acordat brokerului .n.(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol .n.export quota ~ de import .(mar. bankruptcy. market crash ~ financiar .i. levy ~ de inscriere .member fee ~ individuals . (bur. creation ~ a marcii .agricultural credit ~ bancar . wine cellar/vault.branding ~ de credite . claim ~ cesionabila . (corn. (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont. fee.) rate of freight. quota ~ parte din beneficii . de participare.) general cargo rate.commercial/trade credit .previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva . depusd in aur. price ~ anterioara . debt. subscription.(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s. heel.assignable debt ~ contabila .claims and liabilities creare s. to subscribe.consecutive quotation ~ de deschidere .f.share.book debt ~ garantata prin ipoteca .closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .tax-free quota cotidian adj. generals rate ~ de amortizare . cellar creanta s.) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar.debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei .taxable quota ~ in aur — (cota.redemption quota ~ de export .entrance fee ~ de membru . 1.110 COT-CRE ~ pentru disponibil . (contramarcd.stock exchange crash. due. daily s.) market maker credit s.f. crash.(in economic) credit creation creator s.debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta . credit.official quotation cota s.(bur. mated) check.n. freight rate ~ a navlurilor de linie .share of profit ~ de vanzari .financial crash crama s. counterfoil. failure ~ bursier .(mar.bank credit ~ comercial .import quota ~ de profit .nominal quotation ~ oficiala .share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe .) quotation.n.f. stub crah s.) credit (side) 3. creator ~ de piata . quota. daily paper cotiza v.parte . (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.f. share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor . de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ . m.spot quotation cotatie s.f. maker.marrying price ~ de tnchidere .

(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .mortgage credit.CRE-CRE 111 ~ cumparator .(reputafia unei persoane.(utilizabil.working capital credit ~ de export .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .produce advance/loan ~ personal .export credit ~ de investitii .medium-term credit ~ pe termen scurt . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe . la alegere.documentary credit ~ extern . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate . credit on mortgage.credit on real estate ~ international .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .credit on personal property ~ multivalutar .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .investment credit ~ de refinantare .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .discount credit ~ documentar .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .refinancing credit ~ de scont .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.domestic credit ~ ipotecar . (SUA) current account credit ~ lombard .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .foreign credit ~ fara garantie .long-term credit ~ pe termen mediu .unlimited credit ~ neperformant .international credit ~ intern .

transferable credit a avea ~ la cineva .bond creditor ~ general .to carry to smb.public credit ~ .mortgagee.?.m. credit. to increase. (puternic. (animate) to breed.care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil . lender. to rise. a avea ~ pe piata .') accounts payable ~ comercial .(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier . loaner.to buy on trust a deschide cuiva un ~ .to open a credit/an account with smb. (cont. to increase. to raise. (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist . (preturi) to advance 2. despre preturi) to .(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit . 1. to escalate.sau a Bdncii Nafionale .cattle breeder.to take on credit a trece in creditui cuiva . encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie .(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent . to go up.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate .(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat ..dun ~ ipotecar . to rear.swing credit ~ reinnoit automat .112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public . mortgage creditor.revolving credit ~ scump .(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri . to credit ~ excesiv .'s credit creditav.t... stockbreeder creste v.m. creditor.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by . (de vite.installment credit ~ reciproc negarantat . (plante) to grow. animate domestice) breeder ~ de vite .to have credit with smb.execution creditor ~ in ultima instanta . a lua cu ~ . to cultivate.creditors under commission of bankruptcy crescator s. s.(despre o banca) to overlend creditor adj.trade creditor ~ cu garantie . 1. to raise v.pledgee ~ garantat prin obligatiuni . stockman.punte/de legatura .to be a sound man a cumpara pe ~ . (despre preturi) to advance..

to be on the increase a incerca sa provoace o ~ .structural crisis a fi in ~ financiara .economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila . 1. mar.) with particular average ~ aviz . increment.m.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie .(funciare.(asig.) cum ~ cu alt proprietar . with 2. (continud) (cont.to come down croaziera s. nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor . upswing. fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei . (despre cursuri bursiere) to trade up.cattle breeding ~ de capital . (a se acumula. crisis.f. (a afacerilor) stagnation. growth.periodical increment ~ procentuala .) with average ~ avarie particulars .under new ownership ~ avarie .under advice ~ barare generala . (a pietei) stringency ~ de lichiditati .animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata . mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion.(a capitalului social) capital increase ~ economica .increase in demand ~ a productivitatii .percentage growth ~ spontana a valorii .global/world cruise cronometror s.petroleum crisis ~ structurala .) to bull criza s.(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.steady state growth path of nominal income ~ temporara .economic crisis ~ financiara .(a preturilor) boomlet a fi in ~ . (a se amplified. (depresiune) depression.(a cursului) {bur. (bur.(asig.f. boost.(despre cec) cheque crossed generally . cruise ~ in jurul lumii . imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal .(asig.sustainable economic growth ~ economics zero .) accrual ~ a animalelor . (acumulare.overproduction crisis ~ economics . (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep. mar. upturn. increase.financial crisis ~ petroliera . in special despre decalaje) to widen cre§tere s.expansion of production ~ a riscului .(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan. rise. in special despre dobandd) to accrue.f.CRE-CRO 113 soar.) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor .overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica . (a prefurilor) advance.

to farm.t.columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.(by) piecemeal.) cum distribution ~ dividend . cultivation.) under protest ~ ramburs .claused ~ coloane .catchcrop ~ mixta . farmer cultura s.(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .(de dividende etc.dry farming cultivator s.(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.carriage forward ~ protest .limited ~ raspundere limitata si capital redus .understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie .(despre o plata) (dr.(mar.under will ~ titlu de imprumut .) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii . quantum ~ al despagubirii .(bur.cum interest ~ drepturi . culture 2.(bur.f.(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .) cum coupon ~ data de . (pdmdntui) to cultivate.(despre piata bursiera) bearish ~ testament .) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri . piece by piece ~ clauze .) corporate culture culturi cerealiere .measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .limited and reduced ~ rise .) subject to safe arrival ~ contract . 1. crop ~ alternativa/intercalata .f.duty-paid ~ taxele vamale neachitate .as from ~ lichidare la mijiocul lunii .) subject open ~ conditia sosirii sigure .as loan ~ titlu oneros .collection on delivery ~ raspundere limitata .) bound for ~ distribuire . farming ~ a terenurilor fara irigatii .cum dividend.(clauza de navlosire) (mar.(bur.) cum all ~ transportui platit .n. (in special cereale) to crop. (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.under deed ~ cupon .cereal crops .(bur. to grow 2.114 CRO-CUL ~ barare speciala .ratal cultiva v.under the date of ~ destinatia . grower. to till. (agricola) culture.(despre calendare.) cum capitalization ~ cu bucata .for value ~ toate beneficiile .(bur.carriage paid home ~ ziua .) at risk ~ taxa zero . 1.duty-unpaid ~ tendinta de crestere . registre etc.by the day cuantums.) loose-leaf ~ tncepere de la data .(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile . by the piece.delivered docks ~ personal insuficient . m. (SUA) dividend on ~ dobanda .(asig. to raise.

m. shopper. buying.) averaging in ~ de articole de uz curent .(a preturilor.high-repeat purchase ~ de proba . 1.) (SUA) wash sale ~ in rate .to buy for future delivery cumparare s.speculative buying comparator s.) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur. to buy.technical/ industrial crops cumpara v. to purchase 2.purchase on credit ~ sub impulsul momentului . purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.retail purchase ~ cu plata in numerar . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .(bur.forage crops ~ tehnice/industriale .) vendee ~ eventual/potential .to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .possible/ prospective buyer ~ ferm .) to overbuy ~ in rate .) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur. purchase ~ a la hausse . (actiuni ale unei societati) to buy into. buyer.f.buyout .employee buyout ~ a unei societati .to buy retail ~ cu facilitati de plata .angro/cu ridicata .to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere . purchaser.wholesale purchase ~ cu amanuntui .cash purchase.to buy by auction ~ la termen .purchase on commission ~ pe credit .(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur. (toate actiunile unei societati) to buy out.impulse buying cumparari de sustinere .firm buyer .catalogue buying ~ pe baza de comision .CUL-CUM 115 ~ furajere .) supporting purchases ~ speculative .(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .to buy cheap/low ~ cu amanuntui . purchasing.t. (actiuni ale unei societati.to buy on easy terms ~ cu plata in numerar . (dr.hire purchase.to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man .(bur.(a cursului) (bur. incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro . a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .

payment coupon ~ valoric .f.central exchange rate .to go shopping cumul s. (bur.116 CUM-CUR ~ important . (serie de lectii) course ~ al actiunilor .(bur.) coupon 2.) present. current.f.downward curve ~ normala de randament .) instant. (de apd) watercourse. (de stofd) remnant ~ de dividende .market price/rate ~ al titlurilor de valoare .dividend warrant ~ de dobanda .(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei . trading stamp cuprins s. de materii) summary 2.interest warrant ~ de piata .security price ~ al zilei . (tabla. curve ~ a acceptarii . knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. courier. messenger.production curve ~ a randamentului . 1. cumulative cunoastere s.t. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s. (de functii) holding more than one office/appointment. (fin. plurality of offices cumula v.m.f. price 4.) buyers no sellers cumparatura s. shopping a face cumparaturi .) quotation.heavy purchaser ~ impulsiv .n.share price ~ al cecului . (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin.n.quotation of the day ~ central .(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin.(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii . si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta . exchange rate 3. errand/office boy curs s.(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj. 1.supply curve ~ a productiei . (despre monedd) legal.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot .) undisclosed buyer ~ pe o piata .f.demand curve ~ a consumului .impulse buyer ~ nenominalizat .(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei . (despre preturi) current.n. (despre an etc.marketer cumparatori fara vanzatori . purchase. (despre lund) (corn. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj. (al unui document) tenor curat adj. pi.(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon. (despre cheltuieli) running curier s.n.) yield curve ~ atipica a ofertei de munca . (zilnic) daily 2. river course 2. 1.(bur. 1.) denomination unit cupon s.(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.consumption curve ~ a indiferentei . (valutar/de schimb) rate of exchange.

n. course (of a ship) 2.m. quasi-contract cvasimonopol^. distant cruise ~ regulata .) bid/buying price ~ de deschidere .fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant . custodian. fin.m.f.audit office ~ suprema .{serviciu bancar) safe custody cutie s.floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat .{bur.{de guvern) peg ~ de tranzactie .managed exchange rate ~ de schimb fix .{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .{al valutei) selling rate ~ direct .{mar.{bur. appellate court ~ de arbitraj .nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai .f. courtage. box.) court ~ de apel . quasi-monopoly cuvant^.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera . broker custode^. pi.(bur.) trading price ~ de vanzare .) wide price ~ de cumparare .) trade curtaj s.n.n.supreme court curtier s.{la bancd) safe deposit box cvasibani s. word .) long course.freely floating exchange rates ~ de schimb multiple . caretaker custodie s.) opening price ~ de emisiune .n.) closing price ~ de panica/foarte scazut .unofficial rate of exchange ~ nominal .) middle price/rate ~ neoiicial de schimb .m.issue price ~ de interventie .multiple exchange rates cursa s.{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .{bur. deep-sea/distant trade.. (parcurs) haul ~ lunga .{mar. ride. {dr.CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .f. quasi-money.kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu .official exchange rate ~ de schimb real .) panic price ~ de schimb/valutar .rate of exchange ~ de schimb dirijat .{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur.court of arbitration.{bur.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere .court of cassation ~ de conturi . custody ~ sigura .{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial . {de conserve) tin. {a navei) (sea) voyage. stockbroking curte s.f.real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut . bin.{bur.court of appeal. arbitration court ~ de casatie . brokerage. 1. nearmoney cvasicontract^. {ladd) case. can ~ metalica pentru depozitarea de valori . {a unui vehicuf) drive.

fi.118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.to have a quorum a constitui un ~ .to form a quorum . quomm a avea ~.

.invoice typist dactilografia v. 1. typewriting dana s.date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing. to return.passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .f. (o sentintd) to adjudicate. (gratis) to give away 6.(a navei) date of arrival ~ .(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.) minutes. due date ~ contractuala .ajutor . (a inmdna) to hand over 4. (limita) term 3.date as postmark ~ a scadentei . t.n.ready berth ~ sigura .(a contractului) cancelling date ~ de expediere .limita .discharging berth ~ de incarcare ..un aviz competent . v.D da v. (cdrtile de joc) to deal 8. (relatare) account (rendered).t. (o recolta) to yield 7. to date data s. berth space . (protocol. data ~ a intrarii in vigoare . sailing date ~ de sosire . typist .(cdtre un superior) report.i. delivery date '.(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf .lighter berth -.ore berth ~ de pasageri .) stem/stemming date ~ de inregistrare .to give/to provide security . statement of accounts data v.pentru §lepuri .) to offer 2.de chei .date of maturity. to award . (a o/er.un acont — to pay an account .f. (mapoi) to give back.quay berth .(a mdrfii) (mar.t.) date of shipment ~ de facturare . pi. (calendaristica) date 2.f. (notiune fundamentala. (statistics) (official) returns. to type dactilografie s.plutitoare . to give.date of delivery.(oil) tanker berth .f.contract date ~ de acostare la dana .term day . present. (a acordd) to bestow/to confer upon smb. (mar. {(imp.de acostare .loading berth ~ de minereu .f.f. gift dara s.effective date ~ a po$tei .to give an expert opinion dactilografa s. (oara) time 4. to grant 3. pier barge pregatita .quay berth ' de antrepozitare .entry date ~ de livrare . bani) to allow.to render assistance ~ chitanta .de descarcare . (taro) tare dare s.date of invoice ~ -de incarcare .de facturi . mooring berth. 1.to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . (ceva furat) to restore 5.de plata . cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum.to commission .to receipt ~ faliment .landing stage. berth. giving ~ de seama .date of loading.alongside date ~ de anulare/reziliere .in exploatare .

current debt ~ de onoare .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila .expected discharging date date compuse . owing money.internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta . indebtedness.external debt ~ flotanta .irrecoverable debt ~ nesigura . owing. honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a .(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .piramidala .statute .public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna . (involved) in debt 2. bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila .official data ~ statistice . obliged (to) a fi ~ .(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara .(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.debt of old standing.120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare . 1.tabular data dator adj. (angajat fafd de) under an obligation (to). datorii restante) arrears 2. (ipoteca) encumbrance ~ consolidata . (obligafie) obligation. 1.mortgage debt ~ neconsolidata .net debt '. maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa . owed. (arierate.unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata . old--standing debt datorii acumulate/restante . in caz de faliment.doubtful debt ~ neta .(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat .debt of honour.t.stale debt ~ curenta .f. to owe datorat adj.outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .unclaimable/undue debt ~ insolvabila .statistical data ~ tabulare . due datorie s.(care grupeazd informatii din mai multe sectoare.backlog of debts . indebted (to). domenii) composites ~ la dispozitia conducerii .to be in debt datora v. debt.(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.barred debt ~ publica . liability 3.

deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile . under offer dealer s. compensation.) exemplary damages ~ generale . to incur debts a fi inglodat in ~ . (despdgubire) indemnification.(stabiHte de instanta) damages at large. liquidated damages ~ evaluate subiectiv .nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.to sue for damages a obtine ~ .to be out of debt a se achita de ~ .moral prejudice ~ necontractuale .general/ordinary damages ~ indirecte . through ~ -a lungul bordului navei .to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .dealer in securities deasviprsi prep.) tort 3. above .recovery of damages. m.to get out of debt datornics.on sale.after date ~ ocazie second-hand ~ proba . 1. harm 2. unliquidated damages ~ neinsemnate/nule . altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure .f.(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .damage to property ~ pretinsa .penalty for nonperformance of contract. of 2.to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .alleged damage ~ prin aruncarea peste bord .war debts ~ externe .m. (paguba) damage.on duty ~ vanzare . dealer ~ autorizat . debtor dauna s. {prejudicing prejudice. damages ~ morale . pi.(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ .DAT-DEA 121 ~ de razboi .to recover damages deprep.to run into debt. with.) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .authorized dealer ~ de titluri de valoare .on sale or return ~ serviciu .(a bunurilor navel) (mar.(dr. for.(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese .damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale .(asig. (pierdere) loss. (dr.damage to persons ~ delictuala .) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive . (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala . 1.(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice.prospective damages a acorda ~ .(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .malicious damage ~ materiala .

tobacconist's. (datorie) debit 2. (declarat de instantd) judgement debtor. debit. (mdrfuri) to unload. resolutior2.f.n.potential market/outlet a gasi un ~ . gap. lapse decadere s.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic . decimal decizie s. debtor. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v.debtor -default ~ principal .(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist . red 3.to find a market decalaj s. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva .) market.t.n. wharf debit s. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj . mortgager.i.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:.release of funds debu§eu s. to debit smb. (a vinde cu amanuntui) to retail. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori .n. (un premiii) to award (to. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s.group decision .insolvent debtor ~ ipotecar .solvent debtor debitori diverse . (dr..f.122 DEA-D. award.: unfreezing ~ de fonduri . to set/to put ashore. :. : ~ liniei .t. (fonduri) to unfreeze. (tutungerie) tobacco shop. to disembark. with 2. to unship. sentence. release deblocare s.. (din drepturi) (dr.deflationary gap ~ economic . mortgagor ~ in incapacitate de plata . to sell by retail debitor adj.f. s.'s account. 1.n. (din drepturi) (dr incapacity. to smb. (corn. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth. (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential .} judgement. (eliberare) releas.t. prima clasa) {bur. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ.m. respectiv reducerile de pasiv) {cont. 1..(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat .bad debtor ~ solvabil . lapse decerna v. pledger ~ insolvabil .pledger. decision.t. (un titlu) to confer (on) decimal adj.economic gap ~ tehnologic . to discharge.mortgage debtor. (pasageri) to land.technological gap decadea v. 1. landing stage/pier/ place. (de curs de apd) flow.to be in the red debloca v.) i. (coloana din partea stangd a nnui cont.-.sundry debtors a fi debitor . time lag ~ de randament . (de ziare) news stall/stand 5. discharge debita v.) debit side.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi.(a unu.) yield gap ~ deflationist .

bill of entry ~ vamala de import .to appeal declarant s.(asig. 1. dr. to annul ~ recurs .declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri . earnings statement ~ de solvabilitate .prime entry ~ vamala preliminara .return of income. (in vama) to enter. tax return.(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine .to declare null and void.bill of sight ~ vamala suplinientara .(mar.entry of goods ~ in stare de faliment .postentry .home value declaration ~ autentificata (dr.(mar. mar.ultimate decision ~ economica .(asig.f.(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment .) notice of abandonment ~ de bagaje .) outwards entry.) to declare general average ~ nul si neavenit . to invalidate.imperfect/ preliminary/sight entry. declaration. statement 2.free entry ~ vamala .final/closing declaration ~ vamala initiala . entry outwards ~ vamala de intrare/sosire .) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare .declaration of solvency ~ de valoare .(mar.f. mar. (venitui) to return ~ avarie comuna .misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .tactic economic decision ~ irevocabila .(mar. to declare. declaration of duty. declaration ~ a avariei comune .custom-house/customs broker declarare s.strategic economic decision ~ economica tactica .entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare .import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry . subjurdmdnt) (dr.) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .consular declaration ~ de abandon .declaration of value ~ falsa .) distringas ~ definitiva .DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.vamala finala .) affidavit ~ a carausului . captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie . declarant ~ vamal .economic decision ~ economica strategica . entry inwards.entry.t.adjudication of bankruptcy declaratie s.) acknowledg(e)ment ~ consulara .decision beyond/past recall declara v. customs declaration ~ vamala a echipajului .. m. (scrisd.) inwards entry.

t. al productiei etc.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves. imperfect adv. 1.tare allowance defaica v. deduction ~ a dobanzii .defraying of expenses. out-of-work decurge v. faultily. flaw detector defectoscopie s.f. deficient.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ . to charter. to deduct deducere s. (dintr-un intreg) to deduct 2.n. (legiferare) enactment ~ -lege . (a analiza. defining.interest deduction ~ a tarei .(mar.balance of payments deficit ~ bugetar . definition ~ a obiectivelor . out-of-order. (a legifera) to enact decupla v. deficiency deficit s. to decree. shortfall 2. (fin. {dintr-un intreg) deduction 2. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj. fault detector/finder/ locator. defectively defectiune s.124 DEC-DEF declin s. defective. shortage.t.) deflator deflatie s.) twin deficits a acoperi un deficit . disinflationary . (despre un contract) to run on deduce v. (o instalatie) to shut down decuplare s. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament .n. breakdown deficienta s. reimbursement decontav.f. 1. fault detection defectuos adj. charter. disinflation deflationist adj. in disrepair ~ ascuns .n.n.standard deduction defect s.settlement by transfer decorator s.(man.f.t. deficit.to be in short supply definire s. impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului .latent defect ~ de fabricatie . (fin. m.f. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s.) decline decont s. 1. (despre buget) adverse. to be in the red deficitar adj. defective. (al activitdtii economice. decorator ~ de vitrine window dresser decret s.i.budget deficit ~ de rezerve . to settle decontare s. shortcoming adj. out-of-repair.f.) deflation. executive order decreta v. m. deflationary. faulty. (despre mdrfuri) scarce.balance of trade deficit.n. (analizare. deduction. decree.fault of fabrication defectoscop s. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli .f.) shipping deficit deficite gemene . (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale .(fin.f.) goal definition deflator s. (despre un an agricol) lean a fi ~ . fault.job breakdown ~ forfetara .to have a deficit. failure. short.n.t.f.f. reserve deficiency ~ de tonaj .f. external deficit ~ al balantei de plati . defect.decree law. (neajuns) drawback.

bulk weight denumi v. to peculate defraudator s. to resign. 1. defaulter. de gaj) to disencumber degrevare s.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v. (a retrage din circulatie o bancnotd. to name.f. (corn. to defraud. to embezzle. to remit.(a firmei) registered name depanav. peculator defri§a v.devolution of authority ~ economics .n.n. (a unui teren) clearing.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v.t. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5. (yn teren) to clear. to defalcate. to peculate delapidare s.f. to discharge (from function/office) demitere s. to reclaim. vacating. resigner demite v. to denominate denumire s.firm/trade name ~ a marcii . grubbing.brand name ~ a marfii . to delegate. name. (retragere din circulatie a unei bancnote. (mandat) commission. (document) certificate ~ de autoritate . datorii) to relieve. to dismiss. degressive degreva v. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere . (devalorizare) devaluation densitate s. (de obligatu. democracy ~ industrials . (financiar) delinquency demisie s.f.t.DEF-DEP 125 defrauda v. (de sarcini ipotecare. (imputernicit) mandatory.t.wrongful dismissal democratiza v.to resign.r.m. embezzlement. to repair .f. (de sarcini ipotecare. to grub. defalcator. authorization. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s.t. delegate. resigning. peculation delapidator s. (reprezentant) representative delegatie s. to depute delegat s. delinquency. dismissal ~ nejustificata/injusta . (despre calitate) to go down degresiv adj.tightness ~ in gramada . to defraud. to quit. m.f. density ~ de stivuire .t. resignation a-i da/a-§i inainta demisia . remission. 1. to embezzle. (grup) delegation 3. (de obligatu.f. misdemeanour.trade mission delict s. embezzler. to democratize democratic s. (opddure) to clear defrisare s. to defalcate. (misiune) mission 2. to remove. (loctiitor) deputy. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. mandate. defrauder.m.t. offence.f.) del credere delega v. datorii) relief. embezzler. o monedd) to demonetize v. a unei monede) demonetization 2.t.t.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata .f. (a unei pdduri) clearing degrada v. denomination ~ a firmei . peculator delcredere s.r. reclamation.f.f.i. defrauder. defalcation. delegation.m.t.f.

to exceed. (bur.staff department ~ de control . 1.s. repository. depot. 1.t. storage yard.warehouse ~ de materiale . o perioadd de timp) to overstay.n.f.storage vessel.wholesale warehouse ~ bancar . (ilegal) to disseise (of) deposedare s. repair 2.roundhouse ~ de tramvaie . o cifrd) to top. 1. floatMBi storage/warehouse ~ portuar . demanc. (bancar) (bank) deposit 3.sight deposit ~ pe chei .n.(cerute .time/term deposit ~ la vedere . importator ca forma. (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna .tramway shed depozit s.deposit at call.n.DEP-DEP depanare s.banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen .) (man.ore yard ~ de tranzit .t.m.n.entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber . (o suma. (ilegald) disseisin depou s.f.dock storage.m.) resource dependence deponent s. (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar. qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile . (concedinl. departmental depa§i v. breakdown service depanator s.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar . (de tranzit) entrepot 2. (de) to dispossess (of).) backwardation deposeda v. a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare .(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj. furnizare de materii prime etc.) consignor/shipping depot ~ angro .quay warehouse ~ pe termen lung . call deposit ~ la import . department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. (SUA lumberyard ~ de marfa . (dr. storehouse.deposit at loot notice ~ pe termen scurt . mar. depot ~ de locomotive .timber yard. (serviciu) emergency repairs.bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea .(asig.(asistentd financiard. dependence ~ de resurse .(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .foreign deposit ~ la cerere . (contui in bancd) to overdraw dependents s.) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor . (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2.open depo: ~ m valuta .) profit centre ~ central/de coordonare . warehouse.supply depot ~ de minereuri . breakdown mechanic departament.f dispossession.) general average depositor deport s.

(agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. (bani in banca) to deposit. (devalorizare) depreciation. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca . to consign 2. (a tim-brelor) defacement ~ monetara .to enter outwards ~ garantie . depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . 1.f.r. forward buying ~ in tranzit . deposited. warehousing ~ de lunga durata . to store.container storage ~ in stoc .w.currency/monetary depreciation depresiune s. (dr. (acte.to give a bail/guarantee.f. (subevah-iare) undervaluation. testimony.long-term storage ~ de marfuri paletizate . to file 3.temporary storage depozitat adj.) debasement. notice deposit ~ la cerere deposit at call.f. (a subevalud) to undervalue.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere . un protest) to lodge. storage. 1.(de mar/a. (de bani in banca) deposit. depositor depune v. bailee 2. storing. (o cerere) to hand in. entering 3. (in antrepozite vamale) bonded.) deposition.wharfage ~ temporara . to deposit. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. (o plangere.transit storage ~ in vrac . to underrate v. in-bond depozitie s. 1.to give evidence.) to debase.to put/to deposit money in the bank.f.m. (timbre) to deface.t. to stock. (a unei decla-ratii vamale) entering.palletized storage ~ externa/pe termen .t. despre functionari) to be sworn in 4.DEP-DEP 127 depozita v. to warehouse.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. to bank.sight deposit .to wharf depozitar s. stored. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare .slumpflation depunator^. to cancel depreciere s. (a devaloriza) to depreciate. (moneda prin aliere etc. to disvalue. demand/ call deposit ~ la vedere . underrating. (consignatar) depositary. to enter. (in antrepozite vamale) to bond 2.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . consignment 2. materii prime) buying forward. (monetard prin aliere etc. (a unei plangeri. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei . 1. a unui protest) lodging.t.bulk storage ~ pe chei . to testify depunere s. evidence. to devalue. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice.) field warehousing ~ in aer liber .t. (jiirdmdntid.f. to recede.. to devaluate. devaluation. v. (o declaratie vamala) to enter. to deposit a guarantee ~ marturie .

(a plati.t.unsecured overdraft descriere s. to unreel. discharged.patent specification ~ a postului .t. to land 2.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala . (un contract. landed ~ in minus . saborduri in bordaj) (mar. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj.(a navL^ discharge afloat.(man. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr. (a absolvi.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului .) to discharge. (o navd etc. discharger. to unload.t. (docher) docker. to uncoil 2.n. (un cabin) to unwind. un document etc.f. to spread out. opening ~ catre public . unloader. disembarkation. 1. unshipped. (a bascula. (a exonera) to exonerate. (absolvire.) loading aperture/opening ~ de tonaj . stevedore descentraliza v. (basculare) dumping 3. to decentralize deschidere s. a achita) to absolve.(guri de magazie. 3. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire .) disqualification descarca v. (navd abandonatd) derelict derivat s.f.) discharge. description ~ a brevetului .f. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie . (a unei nave etc.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . (pierdere de drepturi civile si politico) (dr. landing 2. to unship. (exonerare) exoneration. (in cont. (o hartd.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port .to discharge afloat descarcare s.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v. unloading.m.partial unloading ~ peste bord .f.f. unshipment.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei . o afacere) to carry on descalifica v.128 DEP-DES dereglementare s.) to disqualify descalificare s. to disembark.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description .gross terms discharge ~ in plus .t.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta .n. 1.port discharge ~ in rada . 1.offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire .(fata de documente) short-landed descarcator s. 1.) to unroll. to discharge. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v. afloat discharge ~ partiala .f.overboard discharge descarcat adj. discharging. achitare) discharge ~ de marfa in minus .t. unloaded. a rdsturna) to dump.

(a unui contract) cancellation.) average as customary ~ baneasca/pecuniara . (pentru servicii) to remunerate. (un utilaj.(asig. amends.ca de obicei" . recovery.n.DES-DES 129 desemna v. to abolish. 1. ofunctie) to appoint. to suppress.remedy by judicial process despagubiri contractuale . to annul. o functie) appointment. (intr-un post. (legala) remedy.n. refund. (a unui utilaj. to annul.f. to undo.t. to unfold desfasurator s. requital. (un contract de munca) to sever 2. despre unele mdrfurf) loose desfasura v. to market desfacere s. (baloturi de mar/a) to unbale.t. 1. cutii) to uncase despagubi v. (o corporate) to disincorporate desfiintare s. to unpack. 1. prejudicil) to make amends to despagubire s. 1. (pentru daune.f.industrial design designer s. \. (yanzare) sale desfacut adj. (pentru cheltuielf) reimbursement. (neambalat. to refund.war reparations . (a vinde) to sell. (abrogare) abrogation. (a unui cartel) decartelization. rescission 2. annulment. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v.f.t.t.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . (a abroga) to abrogate. 1. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. service 2. to repeal. (un cartel) to decartelize.t. indemnification. (o activitate) to carry on. nomination deservi v.vindictive damages ~ de razboi . to requite.pecuniary compensation ~ in natura . (intr-un post. 1.) spreadsheet desfiinta v. reparations ~ a pagubelor de avarie . to show 2. (pentru servicii) remuneration.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial .f.t.. designer despacheta v. (a unui contract de munca) severance 2.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . designation. suppression. (a anula) to cancel.t. compensation. (din Idzi. to indemnify. (a etala) to display. to void. (anulare) cancellation. (daune) damages. (pentru cheltuieli) to reimburse. {un contract) to cancel. indemnity. (populatia) to serve 2. a unei instalatii) service. repeal.f. annulment. o instalatie) to service. to nominate desemnare s. to handle deservire s. design ~ de mediu . mar. abolishment. (cont. to rescind 2. to designate. m. to compensate.recovery in kind ~ legala . undoing.

to unstow destivuire s. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac .f. remnant. discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . (daunele) (asig.utility refuse/wastes detailist s.off-cuts. damage. a decide) to determine. refuse. to damage. to impair. 1.to force up prices ~ scaderea preturilor .) goal setting . deterioration. (al unei plati) payee.offal wheat ~ de hartie .130 DES-DET ~ necontractuale . (a specified.n. a unui cec) defacement ~ a capitalului .f.f.t. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont. paper refuse ~ industriale .(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire .crushing damage determina v.t. (constr anger e\ binding over 2. to detail. (al unei remiteri) remittee. conviction.m.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor . (fata unei bancnote. fixare'i determination. (stabilire.f. 1.. a unui cec) to deface deteriorare s. small trader detalia v. (constatare} ascertainment.m.(stabilite de instanta) damages at large. (consignatar) consignee destinatie s. incomplete destinatar s.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii . (a stabili.to force down prices determinare s.t.r. to convince. addressee. impairment. not paired. v. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v. (a obliga) to bind over 2. recipient. to discharge destituire s. (a fetei unei bancnote. (despre un articol) odd. (convingere} persuasion.cotton wastes ~ de cherestea . (transfer.radioactive wastes ~ reciclabile . (rebut) scrap. waste. (a convinge) to persuade.f. a constata) to ascertain. unliquidated damages a cere ~ . (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s. retailer. to deteriorate. (a stabili. to dismiss.(man. retail dealer.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . a enumera) to itemize deta§a v. t.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj. wastage.t.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . a fixa.f.industrial wastes ~ radioactive .reducible wastes ~ refolosibile . dismissal.t.) to adjust ~ calitatea unei marfi . destination ~ finala ultimate destination destitui v. (a daunelor) (asig. (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s.

1. common stockholder ~ de certificate provizorii .t. (leftinire) marking down ~ monetara . reciprocal shareholding devaloriza v./n. fraudulent conversion detinator. commonage dever s. to misappropriate deturnare s.licensee ~ al unei fransize .f. pi.equity holder.specification ~ estimativ . (a ieftini) to mark down devalorizare s.) breaking out/ bulk dezasamblat adj.estimate of costs. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj. (fonduri) to defalcate.to hold an office detinere s.overestimate devize s. to depreciate. (mar.) debasement 2.) detinue ~ reciproca de actiuni .f. (rate of) turnover. (despre un articol) odd.(dr.n.) termor ~ al politei de asigurare .-shortcoming dezavantaj a v. dissent dezarima v. n. not paired.t.n. to own.summarized estimate ~ descriptiv . (moneda etc.clearing foreign exchange dezacords. misappropriation.) to break out/bulk dezarimare s.(de acfiuni.n.average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa . o situatie) to hold ~ un post/o functie . estimate ~ aproximativ .(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding.) to devaluate. (mar. depreciation. (o pozitie.DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente .t. business (done) devize. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man. (monetard etc. peculation. embezzlement.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s. (a poseda) to possess. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate .f.) devaluation.rough estimate ~ centralizator .(al unei cambii) holder for value detine v. incomplete dezavantaj s.f.franchiser ~ de actiuni comune . 1.t.f.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd.s'. (moneda prin aliere etc. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . disadvantage. (de fonduri) defalcation. to devalue. (a unei monede prin aliere etc. to hold. to embezzle. cost estimate.(dr. to peculate. to disadvantage .t. (neajuns) drawback.) to debase 2.f.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v. bill of quantities ~ exagerat . holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen . foreign exchange/ currency ~ de cliring . disagreement.

operating process chart ~ a procesului tehnologic . to develop.sustainable economic development ~ organica/structurala .f. (pferire de informatii complete. to disclose dezvaluire s. de exemplu handle. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati .(a unei firme) (man.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate .(mar. dezvoltare s.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s. disinheritance dezodorizare s. development: improvement.f. (al balantei comerciale.f.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s.process chart.procedure chart ~ a organizarii .) imbalance. de plati etc. obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2. difference-dispute.n. argument . chart ~ a activitatii .product development ~ economica . diagram. to disinherit dezmostenire s.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s.f.f. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin.f.n.(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare . (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v.) disinflation ~ competitiva . (procesul prin care intermediarii financiari.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor . odour removal dezvalui v. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v.) organic growth ~ umana .human development diagrama s. want/lack of balance.organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .132 DEZ-DIF dezechilibru s.t. growth ~ a gamei sortimentale . disagreement.economic development ~ economica durabila .f. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie . diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.f.t.t. disequilibrium.f. deindustrial-ization dezinflatie s. 1.

cu titlu universitar) graduate.difference in price ~ de salariu . directive. difference 2.ex factory/mill/works dinamic adj. v.f.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit .t. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. (in bani) quitrent. stringency dig s. 1.) ex ~ depozit . diplomat(ist) directiva s. in parte) metayage.) dilution of equity ~ a fortei de munca . preferential) discriminating diferentiere s.f. differential. manager. 1. to differentiate. dimension. difficulty 2. differentiation ~ a produselor .difference in quality ~ de pescaj . (mdrime) size ~ speciala . to slacken diminuare s. dike. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate .DIF-DIR 133 diferenta s.difference over or under diferentia v. (in grdne) terrage. (discriminatoriu. dilution ~ a capitalului propriu . slackening din prep.m.f. (la ware) jetty. (executiv) executive (manager) ~ adjunct . direction. peasant on quitrent. despre mdrfuri) (corn.ex warehouse ~ doc/chei .(asietd) (mar.overall dimensions ~ standard de container .r. (titrat.f. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde. decrease.) draft/draught/trim difference ~ de plata . dynamics ~ economica .difference to pay ~ de pret . seawall.for and on behalf of ~ uzina .t. straits. dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures. (in naturd.to sharecrop diluare s. to decrease. dynamic(al) dinamica s.(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur.m. to diminish.(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . (vdndut din.f.f. dam.assistant/deputy manager .product differentiation dificultate s. to become differentiated diferential adj.m.n.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui . to differentiate v.f. graduated s. head manager. (jend financiard) embarrassment.economic dynamics diplomat adj. instruction director s. breakwater dijmas s.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s. managing director. embankment. rent paid in corn a lucra in ~ .r. (la bursa de mdrfuri.container dimensions diminua v..f. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3.f. diminution. sharecropper dijma s.

n. discipline ~ financiara financial discipline discont s. 1. (moneda.n. (despre tarife. discrepancy.owner-manager ~ regional .staff manager ~ artistic . a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.) discriminating. (SUA) chief executive ~ general . to control 2.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert .f.(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar .t.) to control dirijism s.t. discriminatory .art director/editor ~ comercial .(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda. directorship directie s. to discriminate discriminare s.(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare.general manager ~ interimar acting manager ~ . (comerciald. tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .f. piata etc.production manager ~ de produse . to manage. 1. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor.f.f. (conducere\ management 2. (decalaj) gap ~ dintre costuri .proprietar . evolutia costurilor.employment discrimination ~ comerciala . (SUA) publisher ~ executiv .editor. a conduces to direct.f.chief/head engineer directorate. (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa .business/sales/ commercial manager. preturi etc.registrar of companies ~ al serviciului de personal . discretionary discrimina v. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s.executive manager.investment manager ~ de productie . state interference disagio s.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic .trade discrimination ~ de varsta .134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate .executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ .membru in consiliul de admi-nistratie . (centrala) head office dirija v. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .n./!. sau un titlu de valoare) disagio discipline s. (a administra.

(proportionald) apportionment ~ a resurselor .f.n.(a postei) special delivery ~ gratuita .) dispatch. (ordin) order 2.) dead mileage distribui v.(scrisd) job order ~ de plata .average adjustment/statement ~ de avarie comuna . (de bani. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. saved time dispecer s.payment order ~ de virament .(din portid de descdrcare.cash at bank disponibilitate s. (cu livrare imediata) spot s. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar.f.t.mileage ~ in iarzi . \. (a decide) to decide 2. to put. exemption.) chargeable distance ~ in mile . despre o lege) to enjoin 3. asezare) disposal.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe . (despre un spatiu) vacatable. disposition ~ de incasare .general average adjustment/statement ~ de avarie particulars . to deal/to give/to share out. disposable funds ~ de export .f.f. mar. pi. ready. to absolve (from) dispensa s. 1. to dispose. (a mai multor procese) (dr.) adjustment.) severance (of causes) disociere s. (a activelor de cdtre un falit. (a ordona) to order. (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin.particular average adjustment/statement dispasor s. (a aranja) to dispose.free delivery . to set out.t. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. to distribute.resource allocation ~ expresa/urgenta .) average adjuster/stater/taker dispatch s. (proportional) to apportion distribuire s. (a prevedea. to set v.(mar. (prevedere) provision.immediate availability dispozitie s.m. dispensation. controller. resurse) to command distanta s.i. (active lichide) (fin. (de) to dispense (from). to arrange.) concealment disjungere s. distribution. spot goods ~ de numerar in banca . stipulation. (suplimentar. excedentar) spare 2. available.f.yardage ~ parcursa in balast .) unbundling dispasa s. distance ~ de calcul al navlului .(fdrd mar/a) (mar. statement ~ conform legilor straine . 1.f. dispatcher dispensa v. pi. (expert de evaluare a avariei) (asig.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru . to exempt (from).transfer order ~ testamentara . 1. disposable.f. mar. (declarable de avarie) (asig.t. (dispunere.DIS-DIS 135 disimulare s.f.f. (speciala) licence disponibil adj.stringent regulations dispune v.) available/liquid assets.export availability ~ imediata .n. destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie . availability 2.m. (a aseza) to place.

distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor .r. to vary diversificare s.m.136 D1S-DIV ~ selectiva . a pietelor de comercializare. varied. area distrugere s.f. daily fee/allowance divers adj. (a liniei de produse. (cheltuieli diverse) sundry expenses. various.f.) superfluous diversification dividend s.) divisionalization ~ a actiunii ..f. (regiune) region. sundries diverse si neprevazute . 1.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat .(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. not.product diversification ~ a riscului .(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s. diverse. (a una societdti) demerger. (rubricd de ziar) miscellaneous column.retail distribution district s. distributor ~ automat . miscellaneous s.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative . 1. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s.f. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man.(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin. insd prin divizarea celor existentf' . news items 2.(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •.t. sundry. district.f.n.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat . to diversify. division 2.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final .f. v. dividend ~ -actiune .risk diversification ~ ineficienta .robot distributor. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s.line filling ~ a produselor .income distribution ~ cu amanuntui .(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial . multifarious.(a produselor. pi. n. a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse .

f. 1. (constructie de andocare) dock 2. division diviziunea muncii .(care nu este incd scadentd. calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare . disincorporation dobanda s.f.penalty interest ~ reala .net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare .(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata .n. divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s.(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta . o adunare) to dissolve 2. (mar. calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .simple/ ordinary interest a aduce ~ .(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara .social division of labour dizolva v. to get.f. a unei adundri) dissolution 2.usury ~ compusa . fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital.f. (a unei companii) dissolution. (a parlamentului. to acquire doc s.) 1.interbank rate ~ intermediara .(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.division of labour ~ sociala a muncii .t. (bazin portuar) dock (basin). to disincorporate dizolvare s.(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .day-to-day rate ~ la vedere . 1.(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie . (parlamentui. (o companie) to dissolve.running interest ~ de asigurare .(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta . interest ~ bancara . harbour/port basin . to obtain.mortgage interest ~ la conturile de depozit .(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s.D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .bank/banking interest ~ bruta .interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta .t.accrued interest ~ camatareasca .to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.gross interest ~ capitalizata .(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare .

porter ~ de cereale .documents against presentation ~ de avarie comuna .master copy ~ -sursa .(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata .loan submission do\ar s.crown land domicilia v.hatchman. (proprietate. i average papers ~ de expeditie . mar.(asig. (dr. documentation ~ de credit . supporting document ~ oflcial secret . loader.stevedore doctrina s.) shipping documents ~ de incarcare .(facturi.wharfman. act.n. quay-side worker ~ pe puntea navei .ship's documents/papers ~ comerciale . (juridic) deed.dockman on deck ~ specializat .commercial documents ~ contra acceptare .. to reside. concrete/graving dock a iesi din docuri .public property ~ regal/al coroanei .shipbuilding dock ~ plutitor . dockhand. note de plata etc.commercial dock ~ de constructii navale . instrument ~ insotitor .{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare . (stiintific) field. docker.document in proof. act and deed.m.export documents: (mar.shipping documents ~ negociabile .) source document documente ale navei .clearance papers ~ de transport . shoreman.forwarding documents ~ de export .economic doctrine document s.dry dock. estate. longshoreman. 1.floating/flooding dock ~ uscat .sideman ~ pe chei .demesne 2. to dwell 2.negotiable documents instruments ~ vamale . landed property.) (cont. idr activitate) branch ~ inrudit . scope.f. dollar ~ -marfa . document.accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ . doctrine ~ economica .f. hatchwayman ~ la copastie . documentary documentatie s.loading documents: (mar. 1.corn porter ~ de cherestea .related field ~ public . lumper. dock/waterside worker.deal porter ~ de magazie . mosic domain.customs documents/papers documentar adj. docksman.commodity dollar domeniu s.n. to domiciliate .138 DOC-DOM ~ comercial .classified document ~ original .) shipper's papers ~ de lichidare in vama ..m.to undock docher s. »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile.carriage documents ~ de transport maritim .

commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual .(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare .m.right of action ~ de a bate moneda .permanent residence dona v.active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual .(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire .m. to fit out dotare s. gift dosar s. residence 2. grantee donators. donation.f. (amenajdri) appointments dovada s. charter 2.f. to donate.DOM-DRE 139 domiciliatar s.(a pdmdntului. (certificat) certificate ~ a originii . record.(mar. evidence. dosing ~ in greutate . giver donatie s.f. residence. (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta .(a mdrfii) dock receipt dozare s.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie . (despre reduceri bugetare) swingeing drept s. (o institute) to endow 2. (echipare) equipment.n.f.n. grant. right.copyright ~ de azil . file. (privilegiu) privilege. apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage . 1. donor.) right of angary ~ de autor . 1. (a unei institutii) endowment 2. 1.(mar. pi.f. 1.individual file dosare ale salariatilor .) right of inspection/search ~ de conversiune . grantor.domicile of origin ~ fiscal . law ~ bancar .right of sanctuary ~ de control/vizita .weight feed drahma s. (a echipa) to equip. (legal) domicile 2.residence for tax purposes ~ stabil .exchange law ~ civil .m. abode. dwelling place.contract lien ~ de a actiona in judecata .personnel files/records dota v.t.address for service ~ de origine . (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s.t.contract law ~ contractual de retentie . 1.civil law ~ comercial . (de platd al unei cambii) domicile ~ ales .banking law ~ cambial .fluid dram drastic adj. (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida . to grant. donee. 1.n.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun . dossier 2.free coinage ~ de a executa .f. to give donatar s. (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office. proof. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s.

(a unui contract) bargaining power ~ de optiune . ownership ~ de rascumparare . proprietorship.lien OB cargo.tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .proprietary right.heirdom ~ de mostenire limitat .real estate lien ~ de greva .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .hia on shares ~ de retentie asupra marHi .) preemptive right.senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .general lien ~ de retentie pentru navlu .right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .140 DRE-l ~ de gaj .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .(pass.{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .equitable lies ~ de retentie general .right to strike ~ de mostenire .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca .right of repurchase.legal lien ~ de gaj fara deposedare . right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .(mar^ salvage bond/lien . pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .(mar. cand cumpdrdtorul achitd integral.right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .right of option ~ de pescuit . fishing right.(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist. (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .right of fishery.(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .right to work ~ de negociere .shipbuilding lien ~ de proprietate .(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien . ~ de retentie al armatorului . cargo lien ~ de retentie asupra navei . transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .

(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.public law ~ roman . law of merchant shipping ~ maritim de priza .n.unclaimed right ~ penal . roadman dublu adj. (sosed) highway. rights issue ~ fractionare .(pe o proprietate) wayleave. road.Roman law ~ scris .(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot .(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere . double dubia impunere .patent rights ~ de subscriptie .merchant shipping law. (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .equity ~ nerevendicat .(taxe duble sau multiple.) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare . (artera) thoroughfare. (mar.maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law.m. lane route drumar s.voting power/right ~ de vot diferential .statutory law ~ succesoral . (strada) street.unalienable right ~ incorporal .(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .DRE-DUM 141 ~ de returnare .(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .private law ~ public .preferential right ~ privat .sea route.n.site road ~ maritim .civil rights ~ de brevet . international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .criminal/coercive law ~ preferential . seaway ~ maritim comercial .shipping lane/route ~ maritim costier . prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s.(instrument monetar international creat de FMI.yielding law ~ exclusiv .ocean passage. law of nations ~ maritim .succession law drepturi civile .marine/maritime/sea law.(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.coastwise sea lane ~ oceanic .(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale . folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s. (ruta) route ~ de §antier . law of the sea ~ maritim comercial .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil .

useful/working life. working service/time ~ de functionare .round dozen .f.(cow.n. scadenta} term ~ a dreptului de autor .(service) life ~ de operare .period of service. duplicate. tenor. micsorat intentional.to dump duopol s. duration.(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana .n.contract horizon ~ de exploatare/utilizare . (piatd pe care cererea este restrdnsd.useful life duzina s. 1. period 2.expectation of life.(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.shipping time ~ de depozitare .duration of copyright ~ a exercitarii . as ~ cum se vede .(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura . (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s. life expectancy ~ probabila de descarcare .(bazat pe decalajul creat mtre cursul.long life ~ medie de viata .duplicate of exchange durata s.mare . al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu .wear life ~ de mare functionare . existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep. ditto ~ al unei cambii .(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal .f.) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare .(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .n.downstream dumping ~ valutar . (termen. dozen ~ completa .142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare .

competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd.) credit gap ~ inflationist .n.t.) partial equilibrium ~ valutar . to equilibrate. balance ~ al consumatorului .market equilibrium ~ al producatorului .f.n. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial . (de nava) crew.enlisted crew ~ vechi . dintr-un anumit sector.n. equilibration ~ a cererii .(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.old commission echipament^. deviation.full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala .(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd. fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .overall. gauge ~ de cale ferata .(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie.(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential . complement. outfit ~ de productie . (un buget) to balance echilibrare s. structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .{stare de concordantd relativd dintre cantitatea. to fit out echipaj s. to outfit.M. hands.rail(way) gauge ~ mgust .(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v.narrow gauge echilibra v.reduced complement ~ strain . (decalaf) gap ~ de credit . to equip.productive equipment ~ de protectie .E ecarts. (al unei aeronave) (air) crew ~ complet . equilibrium.shipping personnel ~ redus .t. equipment.(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s. (o nava) to man.foreign crew ~ temporar .(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn. protective clothing/outfit .(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei . domeniu etc.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol .n.

forest economy ~ involuntara .f. (stiinfe economice) economics 2. sparing. statism ~ clasica . team. (schimb) shift echitate s. ecodevelopment ecologic adj. (intendent) steward. (cu) equivalent (to) s.exchange economy ~ de spatiu . environmentalist econom adj.equity of taxation ~ fiscala . 1.mathematical economics ~ mixta .(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional . equalization echivalent adj. group.descriptive economics ~ feudala . to equalize v.m. squad.f.m.transition economy ~ de troc .open economy ~ descriptiva .world economy ~ monetara . saving. savings.(livrat la comanda) optional equipment echipa s.classical economics ~ comparata .(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata . bursar econometrician s./equation. econometrician econometric s.managerial economics ~ matematica . venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export .fiscal equity echivala v. 1. pi. equity ~ a impozitarii . economical economic s. ecologist.f.t.(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere.domestic science.capitalist economy ~ casnica .(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general .(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! .(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica . home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy.f. (administrator) treasurer. environmental ecologist s. (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^.feudal economy ~ forestiera . etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s. sparings.time saving ~ de tranzitie .export-oriented economy ~ de jaf .comparative economics ~ cu suma zero .i. thrifty. econometrics economic adj. spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata . economical s.applied economics ~ autocentrata .market economy ~ de razboi . ecological.m.closed economy ~ manageriala .money/monetary economy .f.war economy ~ de schimb . {econom) thrifty.m.mixed economy ~ mondiala . equivalent ~ al numerarului . (referitor la economic) economic 2.barter economy ~ deschisa .space saving ~ de timp . to equate. economy.

scale economies ~ externe de scara .(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare .) consequence. to issue editor s. movables.pure economics ~ traditionala . editorial. personal property/effects.(a unui ziar) special (edition). to save. leading article editorialist s. progresul tehnic.rural economy.traditional economy ~ voluntara . to set by.social market economy ~ socialista . saving.f.n. (de comer f} commercial paper.socialist economy ~ stagnanta .regional economy ~ rurala/agricola . husbandry ~ simbolica . firmele.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald. m. effect. economization. editorialist editura s.n. ecosystem ~ industrial . (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii .s'.m. m.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale.forced savings economisi v.n.collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata .real economy ~ regionala .t.stagnant economy ~ subterana . leader.national economy ~ negociata . {bunuri mobiliare} chattels personal. extra efect s. economist ecosistem. edition.(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard. issue ~ bibliofila . asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica .political economy/ economics ~ reala .hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . (al unei cdrti) editor editorial adj. pi. (dr. publishing house editie s.de capital -. scope economies ~ de scara . to economize.{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui. to publish. infrastructura etc.industrial ecosystem edita v.f. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata .voluntary saving economii de gama .ECO-EFE 145 ~ naturala . result 2. editorial s.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect . to spare economisire s.natural/barter economy ~ nationals . (bani) to put aside/away/ by.(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope. sparing economist s.t.(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala .f. publisher. 1. financiard . goods (and chattels) 3.) external scale economies ~ fortate . application.

rediscount ~ de levier ./!.wage push ~ asupra venitului . effective ~ sub aspectui costurilor .(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia .) gearing ~ de parghie .second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.) leverage ~ de prag .(dr.(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv . (a intreprinde) t carry out ~ o plata .f. efficient.146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin. effective. to effect. efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin. to carry in« effect.) suspensory effect ~ tranzitoriu .) constituting effect ~ de clientela .(cambia.ecologic efficiency ~ economica .production efficiency eforts.(dr.(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat . pro forma bill ~ de comert la purtator . (paritate) parit ~ a sacrificiului .(dr.s.economic efficiency ~ productiva .price effect ~ asupra salariilor .to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .) best effort egalitarism.(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .f. effort i efortui eel mai avantajos .cc -effective ~ de substitute . effectuation.) material effect ~ retroactiv .finance bill ~ real . equality. performance ~ a serviciului datoriei . cecul.bearer paper ~ de comert necorespunzator .(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv .(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor .n.servicing eficient adj.(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.) clientele effect ~ de comert . equalitarianism egalitate s.(dr. » accomplish. real efectua v. to bring about.equality of rights .) temporary effect efectiv adj.(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin. actual. to perform. mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .to service efectuare s.(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului .f.t.! accomplishment. to effectuate.(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar .

(flexibilitate) elasticity ~ a cererii . t. (pe cautiune) to bail out 2.elasticity of production ~ a veniturilor .precast unit elevator s.floating elevator elibera v.t. to elaborate.price elasticity of supply ~ a preturilor . to elude. de televiziune) broadcast 2.income elasticity element s.elasticity of supply ~ a pretului la cerere .sampling element ~ prefabricat din beton .elasticity of demand ~ a impunerii . embargo ~ civil . (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii . (de bancnote) emission.hostile embargo ~ pasnic .f. to equalize. sarcini) to release. equalization.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .f. to deliver 3. un document) to make out 4. (din mchisoare) to set free/at liberty. to liberate.t. n.cargo/freight elevator.(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . (de titluri de valoare.elevator stacker ~ pe senile .to disembargo. un program) to draw up elasticitate s.pacific embargo a institui un ~ asupra . to relieve.chain elevator ~ de cereale . de ban!) issue.f. to take off/to raise the embargo emisiune s. to lay an embargo upon a ridica embargoul .bond issue in default . to work out.f. lift ~ cu banda .price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . (un certificat. (a remite) to remit.civil embargo ~ ostil . hoist.EGA-EM1 147 egaliza v. 1. (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului .(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . hoister ~ de paleti . elevator.t.) to issue.elasticity of taxation ~ a ofertei .caterpillar elevator ~ plutitor . to release.container lift ~ de marfa . n. to exonerate 5.grain elevator ~ de containere .emission of paper money ~ de obligatiuni .(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe . (facturi.(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. (radiofonica.to embargo. 1.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei . to free. equation ~ fiscala . n. documente comerciale etc. (de datorii. to equate egalizare s.bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant .pallet elevator ~ de stivuire . obligatii. (un cecfard acoperire) to overdraw 6. to disengage. (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s. (un plan.(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite . to privilege. to evade embargo s. element ~ de esantionare .

(resurse. to evaluate. to estimate. (a pret stabili pretut) to price. (bani faisi etc. fonduri) to exhaust. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water. a fondurilor) exhaustion.error of measurement ~ de nume . to cheat.) essence ~ a unui contract .f.) depletion 3. (defertilizare) impoverishment epuizat adj. to deplete.f.t. cheat escroca v. (pepuncte) to itemize. (a consuma complet) to use up.^ value.t. to fake up escrocherie s.(anumite cla dintr-un contract. (pprire) call escroc s. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. 1. (amdnuntit) to specify epava s.f.live broadcast ~ monetara . ergonomics. (a cheltui tot) to spend 2.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v.misnomer ~ de persoana .) to utter.f. to appraise.foreign bond issue ~ de titluri de stat .(de acfiuni) public issue emite v.monetary issue ~ noua . swindle.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr.t. human engineering ergoterapie s. swindler.f. to enumerate.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara .f. (ship)wrek epuiza v. un cec) drawer adresati-va emitentului .(de actiuni. (a trage o cambie) to draw emitent adj. (dr. (bancnote) to emit. care trebuie ir. (actiuni nominale) to inscribe.f.fiduciary issue ~ in direct . stocuri) to run low epuizare s. depletion 2. (a solului. 1.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . \. persoand care a emis o cambie. to prize . (tragdtor.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare . cheat. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2. (a resurselor.f.issue by tender ~ publica .specification error ~ operativa/activa . calcula. {un cec) to make out 2. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s.m. (a folosi la maximum) to work up.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. 1.r. reissue ~ prin adjudecare . (al unui bilet la ordin) maker. (din stoc) out-of-stock. (despre rezerve.sampling error ~ de masurare . (obligatiuni) to float. error. obligatiuni) new issue. issuer.t. (titluri de valoare. fake esenta s. ergonometrics ergonomie s. occupational therapy eroare s. to swindle. a capitalulu erosion escala s. bani) to issue. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont.f. (a defertiliza) to impoverish v. to valuate. issuing authority. (greseald) mistake ~ de calcul .mistake in the person ~ de specificatii .t. a stabili) to rate. issuing s.m.f. rook.

fortuitous stranding ~ voluntara .n. {mar.to shipwreck e§uare s. 1. grounding. 1. (mar.negligent aground ~ fortuita .) automatic standard ~ de lucru/verificare .acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote . standard ~ al pretului . 1. to run aground 2.(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v. m.quota/representative sample ~ -tip . valuation.quota sampling ~ prin tragere la sorti .) stranding. produse) exhibition.n.) homogeneous expectations estimativ adj.type sample e§antiona v.(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin. programul de lucru etc.gold-bullion standard ~ automat . failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor.foreign currency standard . (asig. estimative.quasi-random sampling ~ diferentiala .) failure of the voyage. to defer 3.f.representative sampling ~ simpla .accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta . estimate. (aproximativ.cluster sample ~ reprezentativ . exposure.silver standard ~ -aur . to ground. rater e§alona v.gold standard ~ aur .multistage sampling ~ la receptie . sampling ~ aleatorie .differential sampling ~ in trepte . a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2..f.EST-ETA 149 estimare s. to sample esantionare s. pattern ~ concentrat .. produse) to exhibit. generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. to expose.lingouri . frustration of the adventure e$ua v.standard of price ~ -argint . (mdrfuri.devize . fin.t.) to strand. sample.(fin.t.f.n. (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare .gold-exchange standard ~ aur .random sampling ~ cu faze multiple . (plati) to spread out. to display etalare s. (stabilire a pretului) pricing estimari omogene ./. display etalons. (a spatia.single sampling ~ succesiva .lottery sampling ~ reprezentativa .standard of value ~ -devize .f. running aground 2. {a negocierilor) falling through ~ accidentala .working standard ~ de referinta . to get aground/on the ground. appraisal. in cifre rotunde) round estimator 5.reference standard ~ de valoare .t.) rating. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s.sequential sampling esec. estimated. (de mdrfuri. (yacantele. estimator. estimation.multiphase sampling ~ cvasialeatorie .

address label ~ de ambalaj . (o proprietate pentru stabilirea impozitelor.m. to estimate. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket.monetary standard etalona v.n. Eurocredit eurodolars. (a daunelor) adjustment. labof'1 grading j ~ a postului . (stabilire a pretului) pricing. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing.f. to label. Eurocard eurocec. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals. Eurodollar euroobligatiune s.processing stage -delucru-job step etatiza v. Eurocheque eurocrat s.) fiduciary standard ~ -hartie . (asig. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor. (o marfa) to ticket (up). (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii . to nationalize etatizare s. to standardize etapa s.) double/parallel standard ~ fictiv .(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation . (la) to put (at) evaluabil adj.) fiat standard ~ fiduciar . Euromoney evalua v. to value.(fin. appraisable.) rating. (mobild) tag. (daune) to adjust. (a unei mdrfi) ticketing.f. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket. a asi-gurdrilor) to assess. fin.n.n.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii . step ~ de fabricatie .(fin.f./i.s.) paper standard ~ -marfa . (a pretui. stage.f. bagaje) tally. nationalization eticheta v.packing label euro s. to prize. appraisal.(fin.single standard ~ monetar .t. a stabili) to rate. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^.t. (cu preful) ticket.m. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s.(fin. to valuate. assessable: rat(e)able evaluare s. (a unei avert funciare) (dr.m.t. a stabili pretui) to price. estimation. a asigurdrilor) assessment. valuation.f.f. (a calcula.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe . Euromarket eurovaluta s.(fin.t. Eurocurrency..) commodity standard ~ metalic unic . evaluation. to appraise. label. sticker ~ colanta .) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati .f. estimate.job evaluation. {atasatd la mdrfuri.f.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel . Eurobond europiata s. Eurocapital eurocard^. labelling. to evaluate.adhesive label ~ cu adresa .

(pierderea dreptului debitorului asupra bunului .sales record ~ contabila . un contract) to execute. (o comandd.n.overweight. (a unei obligatii.(asig.to rummage executare s. (o obligatie. excursion ~ cu itinerar prestabilit .fiscal drag ~ al exporturilor .. performance.t.multiple costing ~ prudenta .t. (a eluda) to elude. a unui comision) fulfilment 2. (a unei comenzi. (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala .t. to discharge. surplus.(la un credit) payment record ~ a vanzarilor . exclusive excursie s. spare. iin comision) to fill 3. (plata impozitelor) to dodge evolutie s.books of account ~ primare . to exclude.(fin. to fulfil 2. evasion ~ fiscala . overplus.{de agentia turisticd) package tour executa v.export surplus ~ al importurilor . (din baron) to disbar exclusiv adj. (de marfd pe piatd. (fiscal) tax dodger evaziune s. to escape. excess. rater.surplus stock ~ impozabil . discharge.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal . to carry into effect.(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor. 1. bookkeeping evidente contabile .taxable surplus ~ valoric .f. (situatie) situation ~ a platilor . cost standard costing ~ si optimizare .) to rerummage ~ revizia vamala .import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar .f. (punere a unui sechestru) distrainment. supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj. to expel. valuator.conservative..tax evasion/dodging evidenta s. a unui contract) execution. (disponibil) spare exclude v. to avoid.budget excess/surplus ~ de greutate . tour.. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv . record. estimate ~ standard a pretului •:.) estimate of the risk ~ a riscului de tara .accounting.(mar. to perform.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor .stock/inventory valuation ~ actuariala . valuer. overbalance ~ de stocuri . evolution ~ in timp a creditului .m.EVA-EXE 151 ~ a riscului . (un debitor) to distrain.m. excess. 1.) basic books evita v. to evade.evaluation and optimization evaluator s.credit history excedent 5. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s.(cont.f.rat(e)able value ~ multipla a costului .actuarial calculation ~ cadastrala . (a mdeplini) to carry out/through. appraiser.f.f.

f.n. (mdrfurS forward. exorbitant. (o profesie) to practise. practice.) executory.) next account exigibil adj.) to express. (dr. demandable. (urgent) to dispatch.m. period under review ~ urmator . (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei .) copy 3. to follow exercitare s. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului .budgetary year ~ financiar/fiscal . due exigibilitate s. payable. expansion ~ orizontala .f. payability exilat^. to send (off).t. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s. to relieve responsibility/liability exorbitant adj.(a unui drept) anticipation exercitiu s.single bill exercita v. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy.to exonerate fi responsibility/liability. to practise. (a practica) to exercise. (de carte etc.(fin.t.financial year.officer of the court. accounting period/year. (despre impozite. (mdrfuri in consignati^ consign.f. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita . 1. (a unei profesii) exercise. datorii) exactable. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc . (executoriu) (dr.f. executive 2.(fin. exile ~ din motive fiscale .(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s.n. tax/taxable year ~ trecut . claimable. to dischai to disburden ~ de raspundere . enforceable exemplar s. cauzat de infli accentuatd. exigible. (despre impozite. enforceable executor s. exercise ~ bugetar . official receiver ~ testamentar . 1.n.152 EXE-E ipotecat.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s.) past year. daune e swingeing expansiune s.(dintr-o anumitd t in strdindtate.m. hea steep. (bani) to remit. to exonerate. executor.executor executoriu adj. (a unei functii) tenure ~ anticipata . to pursue. . (model) sample. expectation i expedia v. (ram scrisoare etc.) executory.execution debt enforcement. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. (prin po^ to post.m.t. pattern 2.

i.charges prepaid expediter s. 1. (rapidd a unei scrisori etc.) narration exploata v. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari .) express.legal expert ~ maritim/naval . to recover. to survey expertiza s.f.f.marine/maritime adventure. (urgentd) dispatch. (pe cale maritima) to ship expediere s.(cont. (a pdmdntului) farming 3. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s.field experiment expert s. expiry. (despre un contract) to fall in.f. surveyor ~ autorizat . (de bani) remittance.) expiration. n. forwarding agent.sworn surveyor ~ vamal . sending. forwarding ~ maritima .f. (de mar/a) (freight) forwarder. (de mdrfuri) forwarding.m. to work(off).valuation survey ~ profesionala . (prin mesagerie) (SUA) express.t. (o cale feratd.one-side survey expira v. winning 2. un zdcdmdnt) to exploit.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . surveyor.chartered accountant. dispatcher. (muncitorii) to sweat 5.) assessor. (un utilaj) to run 4. (a unei mine. (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s.control/joint survey ~ de avarie . (despre o politd de asigurare) to lapse. addresser.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala .damage survey ~ de evaluare .oil actuary ~ juridic . survey. 1. (de cdrbune) getting.f. shipping ~ recomandata .assay master ~ contabil . (a daunelor) (asig.(asig. (de mdrfuri in consignatie) consignment. mar. experiment ~ la scara naturala . working. oversea(s) expedition experiment s. (a unui termen etc. (SUA) certified public accountant ~ de evaluare . (consignator) consignor.) professional valuation ~ unilaterala . expertise. specialist. (prin postd) post.t.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj . o navd etc. to turn to one's account/profit.qualified expert ~ care declara un titru .EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. (in interes propriu) to exploit. (cdrbune) to get. (al unei scrisori etc.m.appraiser. (pe mare) shipment. (p mind. (pe mare) shipper. (a unui articol din registru) (cont. expert appraisement/examination 2.) to operate.(mar.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial .f. expert.value work done ~ contradictorie .truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .(a unei scrisori) registration ~ subvagonala . shipping agent expeditie s. to expire. (a unei cdi . appraiser.) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor .customs appraiser expertiza v.actuary ~ in statistica petroliera . sending. 1. adjuster ~ de evaluare a avariei . to farm 3. a unui zdcdmdnt) exploitation.) sender. (a cultiva) to cultivate. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s. dispatch. to win 2.

fair ~ agricola . to show. (mar. display 2. (despre preturi) to boom explora v. export(s) 2.f.industrial exhibition ~ itinerants . show.(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil . (SUA) lumbering ~ miniera . expropriatu dispossession. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii .. pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum .agricultural exhibition ~ comerciala .sole exporter expozant^. exporting s.n. exhibitor expozitie s. to expose expunere s.t.r. {a prospecta) to explore. {a preturilor) boom ~ a preturilor .total exports exporturi invizibile .direct export ~ global .world exhibition expres adj. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v.travelling exhibition ~ specializata .trade exhibition ~ cu vanzare . (de marfuri. to export exportator adj.f.154 EXP-E: ferate.(export de marfuri) visible exports a face export .mining ~ patronala . (unui rise) to incur. logging. exhibition. a unei nave etc. (exportare) exportation ~ de capital .n. {a unui utilaj) running 4.open quarrying ~ forestiera .(export de servicit) invisible exports ~ provizorii . to lay < v. m. to expropriate.) operation.t. prodie exhibition. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .capital export ~ direct . (c.n.f. 1.sweating system ~ piscicola .fishery exploda v.t. show.f. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v.) express adv. (marfuri.intea rate exposure externalitati s. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile . exhibit export s. dispossess expropriere s. (desi scrisori) posthaste expresie s.i. (sondare) probing.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii. (a sondd) to probe.specialized exhibitio ~ universala .f. to display.f.to do export trade exporta v.forestry operation.motor show ~ industrials .) to fathom explorare s.f. 1.t. exporter ~ exclusiv .price boom exponats.sales exhibition ~ de automobile . probe explozie s.(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie . fdrd plata taxelor vamale. (prospectiune) exploration. produse) exhibit.f.

n. superior 155 extrabugetar adj.descriptive statement ~ de titlu de proprietate . extension. (piata de desfacere) to widen v.land register extract .(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . to extend. extraction. expansion.t. swindle extra adj. widening ~ a cererii .sampling range extorca v.f. (despre o afacere) to branch out extindere s.abstract/extract/statement of account. extract.t. to widen.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar . extrafine. bank statement ~ de cont de reconciliere .f. to swindle extorcare s. abstract. to extend.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv .oil production extrafin adj.r.(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe . extortion. extractive extractie s.line extension ~ a prelevarii de mostre . to extort. production ~ de petrol . outside the budget extractiv adj. superfine extras s. (al continutului unui document} docket ~ de cont .EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v. to expand.f.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati .

(bani) to mint.computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare . manufacturer.to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare . comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare . to fabricate. (SUA) lumbermill ~ de confectii .?!.timber mill. to effect ~ afaceri cu .(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit . (de here) brewer fabricare s. brickyard ~ de cherestea .facsimile signat ~ de sigiliu .facsimile stamp .ready-made clothing factory ~ de conserve . incur debts ~ escala .export incentivt facsimile. to manufacture.large scale/series/ serialized production/manufacture.(despre un ag. enterprise.packing plant. facility ~ de credit .m.paper mill ~ de imprimeuri .f. manufacture.to shop ~ cunoscute toate detaliile .t.to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v. (a executd) to perform.to audit ~ o scurta vizita .to commission business ~ comert cu . coinage ~ asistata de calculator . 1.to overtime ~ propaganda electorala . (mai mare) works. facsimile ~ de semnatura .t. production.to deal in ~ cumparaturi . mill. fabrication.to make up inventory.furniture factory ~ de produse finite . to facilitate | facilitate s. a produce) to make.F fabrica v.to canva ~ reclama/publicitate .brickworks. producer. factory owner.to get/to run into debts. (a fabrica. to manufacture.t. easy payment/terms ~ de plata a impozitelor .textile factory/mill face v.credit facility facilitati de plata . to take stock ~ mentiuni .facilities payment. canning factory.to deal with ~ afaceri pe baza de comision . plant ~ de here .f. factory.to call ~ fata competitiei .brewery ~ de caramizi . to produce. cannery ~ de hartie .printing plant ~ de incaltaminte . to coin.to render null i void ~ o revizie contabila .(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .to mass-produce fabricant s.to st full particulars ~ datorii .tax bra ~ pentru export . {de bani) mintage.f.shoe factory ~ de mobila . wholesale manufacture fabrica s. (here) to brew ~ in serie .finished products factory ~ de textile .

provisional invoice ~ vamala . bankruptcy.n.(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .to facsimile factaj s. defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd.f.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie . (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s. ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat . (postal) postman.n. crash ~ fraudulos . letter carrier ~ alfa . (institute financiard care se anga-jeazd. to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus . to fail.sale invoice ~ definitiva .customs invoice facturier s.m.to overinvoice facturare s. contra unui comision. bankrupt a se declara in stare de ~ . to cease payments. insolvent falit adj. (colaps) collapse. bankrupt.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare . to fold up. care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii.decision maker. in schimbul oferirii unui comision.safety factor ~ de utilizare . invoicing. (metodd de finantare prin care o societate transferd.commercial invoice ~ consulara . sd preia creantele clientilor) factor 3.supplier's invoice ~ comerciala . to invoice.consignment invoice ~ de cumparare .(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur.) beta factor ~ ciclic .m. carriage and delivery factor s. (cornet) invoice/sales book s. factor. bankrupt.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica .m.to go/to mm bankrupt.) alpha factor ~ beta . invoice.cyclical factor ~ de decizie . insolvency.itemized invoice ~ interna . insolvent s. failure.descriptive billing ~ in minus .use factor factori de nemultumire . creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata .purchase invoice ~ de navlu .to file one's petition in bankruptcy falimentar adj.t.f. decisionmaking factor ~ de incarcare . 1.to adjuge smb. bill ~ a furnizorului .certified invoice ~ originala .final invoice ~ detaliata .discharged bankrupt . coefficient 2.risk factor ~ de siguranta .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur.factors of production factoring s. to go into liquidation. to collapse a declara pe cineva in stare de ~ . billing ~ descriptive . bankrupt.f.loading factor ~ de rise .original invoice ~ pro forma .cycle billing factura s.consular invoice ~ de consignatie .FAC-FAL 157 a reproduce in ~ .n.fraudulent bankruptcy a da ~ .

(avantajos) advantageous. (despre o bancnotd. to misrepresent falsificare s. (avers al unei monede) obverse 2.) free < general average ~ avarie particulars .) to adulterate 2.coinage offence falsificator s. (artificial) artificial s.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj.) free of (al average ~ avarie comuna .) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului .free of all cranage . easy fara prep. un document} forged. (con-turi. counterfeiter. mar. mar free of/from particular average ~ avarie particulars.) tampering. (denaturare) distortion. (de alimente etc.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. forgery. a unui bilant) window dressing.(mar free from alongside ~ angajament . counterfeit. metale) to debase. to counterfeit.) ex. (monede.(asig.. spurious. false. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei . bogus. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3. sham. (de bancnote.(la incarcaa sau descdrcare) (mar.(asig.) free < stem/turn ~ avarie . (bancnote. mar. to falsify.) adulterator familie s. registre etc.) tamperer. (a situatiei financiare. (document fals) dud falsifica v.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat . falsifier. (de documente) forger. fake. (despre monede.(asig. spurious. mar.n. false.(asig.f.f. coiner.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare .free ( capture and seizure ~ caric . (de monede. phon(e)y. (de conturi. fin.m.t. (alimente etc. registre etc. registre etc. pharmaceutical fata s. numai daca esl cauzata de .) to tamper with. 1. 1. obligafii. (de alimente etc. 1. falsification. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . to fake up. (raspundere.without nirth< delay ~ acoperire . a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. metale) base.(formula pe un cec) n effects/funds. fake(d). documente) forgery.) adulteration 2. documente) to forge. without 2. (despre actiuni. dud. 1.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn. (bur. metale) debasement. fake. family ~ cu doua venituri . (de conturi.undischarged bankrupt fals adj.f. (a denatura) to distort. mar. (a unei cambii.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . (de bani) forger. auspicious. favourable. counterfeit. misrepresentation ~ de moneda . ~ a mai intarzia .

hoverferry.freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri . no-cargo condition ~ zootehnica .passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer . debtless.free of losses fertil adj. to fertilize. ~ dividend .n. no par value federatie s.(pe piata de ~ de automobile .ex all fezabil adj.(formula pe.dairy farm nava) gearless ~ industrials .livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier. {gospoddrie ~ impozit pe venit .free from liability fictiv adj.(preferentiale la o noud ~ de marfuri . {SUA) description dividend off ~ dobanda .?.commonwealth ~ defect .(asig.poultry farm ~ instalatii de incarcare .) trust . railwayman ~ pierderi . workable ~ proprietar . workability ~ protest .f.factory farm ~ marfa . o ~ comision de brokeraj .t. bogus. (soi) kind.flawless fel s.intestate. sham Hdeicomis s.(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .no commercial account value ~ cupon .superferry ~ drepturi .railway ferry ~ dobanda capitalizata .small holding condition.free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate . sort. farmyard.clear of debts.free of income tax tdrdneascd. ab intestat of freight brokerage ~ cont . grade.ex dividend. {dr. to make fertile ~ profit . mar./«.ex interest feribot s.FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii . feasibility. fertile. fictitious.} free cambie) without recourse ~ testament .(formula pe o cambie) no fiabilitate s. ferry craft/vessel ~ cu cale ferata .m. railway s.operational reliability ~ raspundere . ferryboat.(despre nava) light-ship ~ mica .f. {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead.m. feasible.n.(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s. car float capital) flat ~ de mare tonaj .) without benefit of salvage fertiliza v. federation (despre o afacere) afloat ~ de state . farmer transport) clean feroviar adj. casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate .) free of address commission ~ recurs/regres .{mar.carferry.(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .(despre ~ de vaci de lapte . reliability noting ~ operationala . (pe ~ garantii/acoperire .nonreciprocity ~ comision de adresa (mar.f. productive ~ prima de salvare .{despre actiuni) ~ datorii .ex coupon ~ valoare nominala .ownerless fezabilitate s.f. farm.

f. pi.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna . (loialitate) loyalty ~ fata de marca . iron ~ -beton . fiscal .outside financing ~ interimara .f.(institutie finana care se angajeazd. house (of business) 2.scrap iron filantropic adj. financing. (insert signboard ~ cu sucursale multiple .bond financing ~ spontana . fish < fisc s.deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii .public finance finisa v.f. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s. branch (office). (comerciala) (commen firm.backdoor financing ~ prin conturile de creante .n.t.mail-order house ~ de brokeri . spinning mill/works filiala s. funding ~ a deficitului bugetar .n. contra i comision.reinforcing iron/bars ~ forjat .{firma. subsidiary (company) financiar adj.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni . 1. philanthropic(al). 1.wrought iron ~ vechi . sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere .commission house ~ de expeditii .brand loyalty fiduciar adj.forwarding house ~ de export .n.160 FID fideicomisiune s.internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii . safe hoia ~ solvabila .instalment sales financing ~ externa .dominant firm ~ recalcitranta . to fund Hnantare s. cum ar fi creditui comercial.reliable firm.f.trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse .f.high/superior finish firma s. inland revenue ' fiscal adj. financial finanta v. (dr. to finish finisaj s.f.managerial finana ~ publice .(finantare.project financing ~ a vanzarilor in rate .f.f.t.single-line firm ~ -tinta . to finance. (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter.haul(i)l ~ dominanta . finance(s) ~ manageriale . eleemosynary filatura s.) trusteeship fidelitate s.(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s. finish ~ superior . fiduciary Her s.export house ~ de factoring .company/ corporate finance ~ mascata . care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa .muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .

t.operation sheet fisic s. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . o data) to appoint. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului .pricing.(cu date despre studii.) fixing.f. (de bani) roll of money ' Hsier s.n. to nominate. (conditii. securing. a unei date) appointment. a unei sarcini) assignment. sheet. (un pret etc. to secure. (a unui pret etc. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . (fin. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta .f.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. to settle.flexibility of taxation ~ a preturilor . (a unei date.(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s.n.f.f.record ~ tehnologica .(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru . (o data. taxation policy/system fisa s.economic adaptiveness flotant adj. clauze) to lay down. (de conditii.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . to fix Hxare s. 1. clause) stipulation. to state. nomination. (a sumei assessment 2. cartoteca) card index 2.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state. (al cursurilor de schimb.FIS-FLO 161 fiscalitate s. 1. calificare etc.n. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup . to fasten.f. a despdgubirilor) to assess 2.) floating ~ a cursurilor valutare . experienfd.) to fix. to set forth. floating flotare s.fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple .(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet. fiscality. settlement. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director .) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului . (un termen. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj .wage flexibility ~ economica .register card ~ de identificare . flexibility ~ a impozitarii . slip. time card/sheet ~ personala .price leadership ~ a pretului la discretie .price flexibility ~ a salariului . o sarcind) to assign. to stipulate. (catalog. fastening.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor. (suma impozitelor. \. (a unui termen. (dulap) filing/card index cabinet fixa v.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari . (de cartoteca) (index) card.

variation.{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala . de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .fluctuations of the market.i. in ambele sensuri.trawler fleet ~ de vrachiere .162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata . (care se distribute in magazine.refrigerated shipping ~ de pescuit .f. flow ~ brut de numerar .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei . fluctuation.(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard.flow of work ~ de fonduri . fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.cyclical fluctuations ~ economice .gross cash flow ~ circular ./?.barge fleet ~ de transport .air fleet ~ comerciala .to undergo fluctuations fluturas s. fleet ~ aeriana .f. varying fluctuatie s.wage drift ~ sezoniera . deosebitd de profit contabil.coastal/coastwise fleet ~ de linie .ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice . commercial fleet ~ comerciala maritima .bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .towing/tug fleet ~ de slepuri . care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.price fluctuation' movement ~ dirijata . swing.(transferul continuu. cash flow/generation ~ de numerar actualizat . pe stradd etc.maritime/sea fleet ~ mondiala .liner fleet ~ de mineraliere .cash outflow ~ de intrare de numerar .labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor .seasonal fluctuation ~ usoara .merchant fleet/service. handbill flux^. fluctuating.flow of funds ~ de iesire de numerar . (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca . market fluctuations ~ ciclice .(yaloarea netd reaW de numerar.tanker fleet ~ de remorchere . marine ~ de cabotaj .ocean (-going) fleet fluctua v.economic fluctuations a suferi ~ .deep-sea fishing fleet ~ de petroliere .) throwaway.world fleet/shipping ~ oceanica .m.fishing fleet ~ de pescuit oceanic .cadi inflow ~ de numerar . to fluctuate fluctuant adj. de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .shipping.cargo shipping ~ de traulere .(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental .{flu.

unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic .to kite folosire s.equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .economic flow ~ financiar .FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar .pool ~ de ajutor/asistenta . calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun . to utilize.n.financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s. cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont. utilization. to employ ~ o cambie de complezenta .(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts .de hartie de ambalaj .kite flying ~ completa a fortei de munca .) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .t. employment ~ a unei cambii de complezenta .(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v. (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie .insurance fund ~ de asigurari sociale .coupon sheet ~ de drum route sheet.full employment ~ ilegala a fortei de munca . (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .docket . (pagina) page 2. capital ~ acumulat/de rezerva . (coala) sheet.(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.f.f.welfare/ provident fund ~ de compensare (bur. (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane .(active intangibile ale uneifirme. fund.time card/sheet/ticket ~ de reclama .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt .) compensation fund ~ de dezvoltare .(atdt in valori mobiliare.delivery bill/note ~ de pontaj . 1.development fund ~ de garantie .wrapper sheet ~ de livrare .

equity fund. acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .mutual fund. unit trust.(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal . trust company. (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .capital assets/goods .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .wage fund ~ de stabilizare .liability reserve ~ de rulment .circulating/working capital.(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .risk moa ~ statutar .164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .disposable/available funds ~ fixe .unemployed fund ~ mutual .(care invest proportional in actiuni comune.cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .statutory fund fonduri ale actionarilor .standing timber ~ funciar .(in tern contabili. constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid . common stock fund ~ mutual de castig .municipal bond fund ~ mutual de schimb . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .trust fund ~ forestier .{care emite in r.net working capital ~ de salarii . floating/circulating assets ~ de rulment net .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .land resources ~ inactiv/neproductiv .

to syndicate ~ un monopol . to found.subscription form ~ de telegrama .n.t.m.equity capital formation ~ a unui cartel . (blancheta) (paper) blank ~ administrativ . foundation.f.to comer formalitate s.t. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii . Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.(pe care o firmd trebuie so. executive development ~ a capitalului propriu .off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix .company promoter fora v.gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca .tax form ~ de oferta .(pentru impunere) form of return .de impunere . application form ~ de cerere de credit .n. lump forma v.office form ~ de cec .telegram form ~ din ziua declararii numelor . pregdtire) training ~ a cadrelor . establishment. to drill foraj s.to pool ~ un consortiu/sindicat patronal . formality. procedure of customs formare s.f.loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta . forest.form of proxy ~ de repartizare a actiunilor .form of application. size. to set up fondare s. drilling ~ de prospectiune .customs clearance. promoter ~ al unei societati .net fixed capital formation ~ profesionala . to promote. founder.pooling ~ bruta de capital fix .n.. (instruire. to establish. promotion fondator s.order form ~ de declaratie de venituri .regular size formular s.(la licitatie) form of tender ~ de procura . to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel ..cheque form ~ de cerere .f.vocational training format s. 1.exploration/ wildcat drilling.(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului .. formal procedure ~ legala .FON-FOR 165 ~ proprii ..(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare .statutory formality formalitati vamale . formation 2.share allotment form ~ de subscriere .offshore/deep-sea drilling forestier adj. (de carte) format ~ obisnuit . forfetar adj. (print/printed) form.personnel training ~ a cadrelor de conducere management training.form of receipt ~ de comanda .

fructifero<< . (corn.(despre o scrisoare) shortpaid franco adv. (cesionar al unei fransize) (corn. postpaid.free border ~ in bazinul portuar .cheap labour ~ de munca necalificata . to frank.t. valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.f.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat .casual labour ~ majora . to stamp francat adj.n. refrigerationist s front s.(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj. berthing space ~ de exploatare . free entrepot ~ domiciliu . 1.free alongside quay ~ de-a lungul navei .free carrier ~ chei .) franchiser frauda s. force ~ de munca .free on truck ~ carau§ . front. frontier.free dock ~ nava .free into barge ~ transport . freight document ~ aerian . fraudulent frecare s.face of workings ~ de dane .m.air consignment note/ waybill franca v.carriage free ~ vagon . fraud.) franchise 2. postage paid ~ insuficient .free on rail/truck fran§izat s. refrigeration frigotehnist^. refrigeration plant frigotehnica s. dar peste care trebuie so.free overboard/overside ~ §lep . to prepay.free on board and free trimmed ~ camion . (corn. breakable fraht s. (in asigurdrile maritime.surplus labour ~ de munca exploatata .(ca urmare a circulatiei.) manufacturer's agent fransiza s.f.f. abrasion ~ a monedei .sweated labour ~ de munca ieftina .free on ship/ vessel ~ peste bord .free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare .productive/ production forces fragil adj.free delivered/domicile ~ frontiera .quayage.) free ~ bord .f. defalcation fraudulos adj.n.unskilled/ common labour ~ de munca temporara .m. fruit-bearing.labour force. ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.m.free alongside ship/vessel ~ depozit . consignment note.free into store.n.) name-ticket forta s. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s.berthage.act of God. embezzlement. manpower ~ de munca excedentara . refrigerating machine. (cedent al unei fransize} (corn. face ~ al cheiurilor .f. border ~.f. cause beyond control forte de productie . waybill.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.(intr-o cariert quarry face frontiers s.a eficientei . frontage ~ de abataj .

f.office stationery ~ maritime . secretar) clerk ~ inferior/subaltern . furnishings ~ de birou . (rechizite) requisites. to furnish (with).ship chandler furt s. (jaf) robbery. {de birou) office worker. {textile) appurtenances. utility car/vehicle. (institutie) endowed establishment/institution.. to supply.) larceny ~ calificat .subcontractor ~ maritim/naval .demand schedule ~ a ofertei .production function ~ de stimulare a vanzarilor .public relations officer ~ superior . (comercial. land(ed).bank teller ~ la oficiul postal . to work functional adj. office ~ a cererii . pi.i.mail teller ~ public/de stat .supply schedule ~ amovibila .victualler ~ de alimente si servicii . official. (de alimente si servicii) catering furnizor s.m. (a jefui) to rob.f. position. foundation funt s. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s. {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul .revenue/customs officer.t. (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor ... (de staf) public/civil servant. purveyor. (a livrd) to deliver v. 1. (post) post. (supply) contractor. (public.ship chandlery furniza v. (mar/a. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s. theft.departmental functions functiona v. n.m.) aggravated theft ~ din magazin . 1. searcher fundatie s. trimmings.managership ~ de productie . (livrare) delivery. (mdrunt) pilferage 2. 1. function 2.caterer .(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate . van. endowment. furnishing.. officer of state. to purvey (for).f. (de alimente) victualler.f. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s. (dr.seniority functii pe servicii .consumption function ~ de manager . forage. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v. supply. functie s. supplies. functionary.public office ~ superioara .intermediar . to steal. civil.utility function ~ publica . obiecte furnizate) supply of goods/materials.m. secretar) officer. executive officer. (mai ales de mobila) furnisher.i.public/civil servant.high official.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . to purvey. functional functionar s. {de echipamenf) outfitter. office bearer/holder.(dr.n.t. provider ~ de alimente . (slujbd) job.revocable post ~ de consum . fodder furgoneta s. purveyance.FUN-FUR 167 funciar adj. ground.f. (despre o marina) to run. to function 2. supplier.. ecleziastic.shoplifting . to thieve.

merging.n. fusion ~ congenera . to amalgamate.hour/time zone fuziona v. amalgamation. shaft ~ orar . merger.(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala . to merge.{asig.) theft and pilferage fuss.f.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii.(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .burglary furturi §i furti§aguri .. care produc acelasi tip de bunuri .) grand larceny ~ prin efractie .(dr.168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr.) petty larceny ~ peste o anumita valoare . to fuse fuziune s.1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala .'. nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat .(fuziunea a doua fir.

(dreptui creditorului guaranty. overall size/dimension ~ al marfii stivuite .) to cover ~ pentru .bonded (de calitate etc.adequate security ~ de calitate . (obiecte) narrow goods. secured. guarantor. fin. (bur. to gage. scale. coverage.to stand surety for garanta v.) covered ~ prin obligatiuni .f.range/portfolio of products ~ sortimentala . to take out of pledge.scale of prices ~ de produse .express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa .(mar.unredeemed pledge ~ fara deposedare . 1. galantar s.pledge of real property garantie s. (de bdrbat) men's haberdashery. showcase galanterie s.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export .. (bur.m.t.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta . (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. warranty. bail. garantie pentru . (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut. pledge. (cerutd exportatorilor) tender guarantee.n. (de guarantee.G gabarit^. bondsman a fi ~ pentru . (acord. 1. extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala . (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. warrantor. lien ~ cu deposedare .redeemed pledge a da/a pune in ~ . guaranteed. surety. surety.product mix/range garant s.to pledge.n. shop window/front. guaranty.excessive guarantee ~ expresa .(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate . warranted.warranty of quality ~ de executare .M. contract de garantie de platd) bond ~ bancara . to warrant.) platd) (colateral. to put in pledge a scoate din ~ . to guarantee. pledge. (cautiune) bail 2.government security ~ imobiliara .f. un imprumut) collateral. (de dama) hosiery galon s. fin. to go/to become bail/security for garantat adj. gage.f.to stand security for. to secure.(mar.n. hosier's 2. (prdvalie) haberdasher's. range ~ de preturi . o tranzactie) cover.export risk guarantee ~ corespunzatoare .) stowing dimension gaj s. (a executdrii unui contract) pledge..) warranty of seaworthiness ~ exagerata .to redeem a pledge.

harbour station ~ terminus . (SUA) depot ~ de calatori .trustworthy guarantee ~ solidara .) corporal security ~ serioasa .t. gas ~ Uchefiat . 1./ control ~ bugetara .asset management ~ a creditelor . to accommodate general adj. administration. generating s.debt management ~ a inventarului .credit management ~ a datelor .n. to administrate gerant adj.) joint guarantee/ surety ~ solida .goods station ~ de tranzit .financial management ~ gre§ita . global 2.f.marshalling yard ~ maritima .t. geodesy.continuing guarantee ~ reala .mismanagement ghid s. geodetics geografie s. to lodge.n. managing gestiona v.budget/budgetary administration ~ economica . general.f. to administer.liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid . guide(book).terminal.natural gas ~ natural lichefiat . to manage.pledge of movables.f. de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier .border/frontier station ~ de marfuri . geography ~ comerciala . (SUA) checkroom gazs.liquefied gas ~ natural .(dr. to administer. handbook.f.t.economic administration/management ~ financiara . riscurile etc. personal security ~ nula .passenger station ~ de coletarie/mesagerie . to run.additional security ~ unica .reliable guarantee ~ suplimentara . (persoana) guide s. to house.m. to administrate.risk management ~ a stocurilor .stock administration.) all-in generator adj.n.(dr.roadbook .liquid petroleum gas gazdui v.data management ~ a datoriei .enterprise management ~ a lichiditatilor .cash management ~ a riscurilor . (care cuprinde unitatile monetare. generator ~ de venit pasiv . management ~ a activelor .(asig. terminus garderoba s.single guarantee a da ~ . (incluzand toate cheltuielile.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .) implied warranty ~ mobiliara .parcel/ packet station ~ de frontiera .to warrant gara s.transit station ~ de triaj .passive income generator geodezie s.170 GAR-GH1 ~ implicita .economic geography gera v.commercial geography ~ economica .inventory administration/control ~ a intreprinderii . cloakroom. to manage gestiune s. (railway) station. (global) overall.liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat .f.

priority schedule ~ de transport .communal husbandry. andosator) endorser giratar^.i. 1. pay desk/ office. free (of charge). utility ~ individuals . fin.GHI-GRA 171 ~ turistic .{bur. 1. to administer v.n. to guarantee girant s. (rang) rank. household 2. bonus.diagram of loading ~ de operatii . gratis. {menaj) housekeeping.f. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s.m.f. at no charge adv.t. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb .{mar. chargeless. {administrate. chart.rate of work ~ de tranzactionare .. void ~ de productie . menage 3.) (booking-office) window.t. a admi-nistrd) to manage.idle/slack time. graph. free of charge gratuit adj. gratuitously gratuitate s. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat .) marketability ~ de uzura . diagram.information desk girs.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca .f. to keep house. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . (bun administrator) good manager gospodari v. counter.f.f. profitgraph ~ al cererii . costless.) shipping schedule granita s. {c. (de apreciere) extent. degree 3. corn. wicket. 1.n. (a garanta) to warrant. aggregate. for free. tehnicd etc. gratuitous. to manage a household v.demand schedule ~ cu baloane . level ~ de avarie .m. (andosatar) endorsee global adj.state farm ~ comunala/municipala . gratis. pi.f.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. {spatiu gol. total.n. all-round/-in globalizare s.f. grain.n. (econom) thrifty s.tourist guidebook. cheltuieli) overhead. gross.individual farm gospodina s. frontier gratificatie s.n. overall. (in matematicd. traveller's handbook ghiseu s.f. bottleneck gospodar adj. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare . {vrac) bulk grane s.rate of wear grafic s. gratuitousness gramada s. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart. without payment.extent of the damage ~ de fiscalitate . housekeeper grad s.m.n.operation chart ~ de prioritate . {cereale) cereals .r. (a conduce. border. (a andosd) to endorse 2.) degree 2. vid) emptiness.blank endorsement gira v. to set up house gospodarie s. global. bounty gratis adv.f. town management. (andosant. {despre preturi. 1. rate. householder 2. globalisation glont s.

total weight ~ unitara .(mar.usual tare ~ . a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat .buyers' strike . weight. recorder greseala s. (eroare) error ~ de copiere . mistake.i. sole weight ~ reala a tarei .f.net tare ~ neta efectiva/reala . suspension of work.loaded weight ~ a navei goale .consumer strike ~ a cumparatorilor .bulk weight ~ a marfii incarcate .weight of parcel ~ a marfii descarcate . corn grefa s.outturn weight ~ estimata . work stoppage.net weight ~ neta a caricului descarcat .172 GRA-GRE grau s.(care nu aduce navlii) {mar. strike.f.carcass weight ~ a caricului . (incdrcdturd) load ~ moarta .clerical error ~ de tipar . grain.slaughter weight ~ descarcata/predata .printer's error greutate s.warrant weight ~ cu ambalaj . unloaded displacement ~ bruta .clear/real tare ~ specifica . bulk density greva v.(a unui vehicul.standard of weight. walkout.packed weight ~ de sacrificare . to burden greva s. wheat.) shipped weight ~ legala a tarei . valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.weight empty. value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .) deadweight ~ monetara .n.land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac .) weight.nummary weight ~ netaxata .(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant . light ship/vessel. record office grefier s.(mar.net net weight ~ predata .estimated weight ~ estimata a ambalajului .cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa . (dr.(mentiune intr-un conosament) (mar.(la predare) short weight ~ incarcata .useful weight ~ uzuala a tarei .weight allowed free ~ neta . industrial action ~ a consumatorilor .poundage ~ in minus .) outturn (weight) ~ neta a tarei .specific gravity ~ stabilita de incarcator . test weight ~ excedentara .all-up weight ~ proprie/fara incarcatura .(mar.unit weight ~ utila . (sarcind) burden.m.) clerk of the court.f.legal tare ~ maxima .weight by volume. lightweight tonnage.) light displacement/weight. clerk of the court's office.) to encumber. (dr.) weight and content unknown ~ totala .f.(mar.overweight ~ in livre .) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara .extra weight ~ si continut necunoscute .delivered weight ~ proprie .estimated tare ~ -etalon .) office of the clerk of the court. (dr.

lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .f.general strike ~ italiana/la locul de munca .sit--down/-in strike ~ neautorizata .to misgovern guvernator^. mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .to come out on strike grevist s.aspirational group ~ socioeconomic . striker.hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare .f. scale ~ de aprovizionare .coulisse ~ de interese . impozitare} bracket ~ de venituri . grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi.sympathetic striKe ~ -fulger/spontana .to (go on) strike.unofficial strike./i. group.m.(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest .to call out a declara ~ .w.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s. governor ~ general .protest strike ~ Ae siAiAaritate . grid.socioeconomic grade ~ strategic . to govern ~ prost .i.n.(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare .GRE-GUV 173 ~ a foamei . to stop work a fi in ~ .(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s. (categoric de salarizare. 1.n. collar gulere albastre .to be on strike a intra in ~ . cluster 2. to walk out. (corporatie.governor general .(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s. (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali . group.pay/salary scale ~ manageriala . government guverna v.(economice) vested interests.income group guler-s-. (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata .go-slow (strike) a chema la ~ .lightning strike ~ generala .to call a strike a face ~ . work(man) on strike grila s.

f.printing paper ~ de ziar .currency hedging hidrocentrala s. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri. weei hebdomadal./!. (in piatd) market house/hall. (mar. water-retaining hidrofob adj.cadastral map ~ geografica .n. porter 2.) securities hebdomadar adj.f. hydrophobic. hall 2. (decizie) decision. n.meat market ~ de legume .f.(wire-) wove paper hartii de valoare . water-pos plant hidrofil adj. hazard. shed for passing goods ~ portuar .(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.f.f.m. horticulture hotarare s.transit shed. shed. hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures . horticulturist horticultura s.dock/port shed ~ portuar de marfuri . hydroelec (power)' plant/station. wa /moisture-repellent hidrotghmca s. (decret) decree.sea/nautical chart hazard s.n.fish market ~ de vechituri . longshoreman han s. covered market ~ de carne . (despre unele mdrf hydrophilic. WE (magazine) hectare. 1. (ora order.(fin. hyperinflat runaway inflation holding s.m.) stevedore.) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit . hebdomadary s. din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.export sheed. holding (company) horticultor^. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export .security paper ~ timbrata ..H hala s. (rise) risk ~ moral .geographical map ~ marina . map.f.n.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . (judeca r eased) judg(e)ment. 1.long hedging ~ valutar .vegetable market ~ de pe§te .n. inn hangar s. chart ~ cadastrala .f.copy paper ~ -moneda . hectare hedging s.n. paper ~ de ambalaj/impachetat .second-hand market hamal s.) moral hazard hartie s. hJdrotechnics hiperinflatie s.note/letter paper ~ de tipar .m.freight shed hangiu s.stamped paper ~ velina . sentec (arbitrald) award . (mar.news paper ~ indigo/carbon .pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori . innkeeper harta s.f.

sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .by(e)-law ~ judecatoreasca .decree in bankruptcy.replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence . adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .HOT-HOV ~ a administratiei locale .judg(e)ment.

nava pe pernd de aer) hovercraft. s. hotelman hovercraft s. hotel.) to decide. hotel ~ -pensiune .. (aeroglisor.m./?. air-cushion ship/vessel ~ costier . {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper.) to decide on the merits of the case hotels. o plata) to award ~ asupra unei spete .passenger hovercraft .t. to rule.) to deal with a case ~ in fond .. (o penalitate.n.175 hotart v. (dr.residential hotel hotelier adj.{dr.coaster hovercraft ~ pentru pasageri .(dr.

house. odd imperialism^. hierarchically. to immigrate imigrant. illicit. (imprimatur monedd. unlawfulness 2. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. illicitly iluzie s.I iard s.r. 1. unlawful.f. to lock away. 1.f.n. hygiene igiena muncii .(man. unlawful adv. chain of command ierarhizare s. illicit adv. real.1 impact s. immigrant imobil s. to reduce/to diminish the price ofv. secret/underground activity ilicit adj. marcd) mintage ~ a corporatiei . through the usual channels ierarhie s.brand(ed) image imigra v. zitioneazd un produs) involvement import s. to implement implicare s. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj. (act) unlawful act.total import ~ interzis .f.i.industrial health/ hygiene ignorat adj.t. impact ~ al impozitului . illusion ~ monetara . image 2.) corpc image ~ a marcii .(man. cheap. unlawfully ilegalitate s. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s.f. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s.w.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj.f.?!. (caracter ilegal) illegality. n. illegally.n. import.s'. illegal.tax impact impar adj. inexpensive ieftinatate s.t. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c. hierarchical adv. identity ~ a corporatiei . illegal. to tie up. (cladire) build (cu teren. immovable imobiliza v.(a unui produs) automatic identification identitate s. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global . imperialism ~ economic .f.f.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s.f.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports . identification ~ automata .t. to fall in price.economic imperialism implementa v.f. n. (un capital) immobilize. inexpensiveness ieftini v. hierarchy. levels of authority.f. to come/to go down ierarhic adj. cheapness.

deferred tax ~ anual .) toll ~ amanat . (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .excess profits tax.f.(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate .capital tax. de la cei bogati la cei sdraci.total income tax ~ pe venitui personal .direct tax ~ echitabil . impost.income tax. (despre o proprietate) rat(e)able.council/local/ municipal tax ~ pe chirii . tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin . importer ~ independent .(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile .IMP-IMP 177 ~ paralele . (referitor la taxele rutiere. leviable.hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor .luxury tax ~ pe profit .) tollable impozit s.interest tax ~ pe donatie .dividend tax ~ pe dobanda .donation/gift duty ~ pe incasari .(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ .land/ground tax ~ global/forfetar .equitable tax ~ extraordinar .personal income tax .independent importer impostura s. to import importator s.property tax ~ pe salarii .emergency tax ~ fiscal/pe timbru . targuri etc. tax on consumption ~ pe dividende .degressive tax ~ direct .n.stamp duty ~ funciar .processing tax ~ auto .profit/revenue tax. taxable.t. supertax ~ pe unitate/unitar .unit tax ~ pe venit . impozit perceput in piete. duty.m. tax. (referitor la taxele vamale etc.indirect tax ~ local/municipal .salary tax ~ pe supraprofit .(import de mdrfuri) visible imports importa v. contribution. (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj. tax on capital ~ pe ca§tigul de capital . assessable. taxele percepute in piete.lump-sum tax ~ imobiliar .consumption/ expenditure tax.turnover tax.receipts tax ~ pe lux .(transfer de venit.capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv . head/poll tax ~ pe capital .capitation(tax).real estate tax ~ indirect . in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .) dutiable. targuri etc. (taxa rutierd. (referitor la accize) excisable. (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit .wealth tax ~ pe cap de locuitor .rent tax ~ pe cifra de afaceri .

to assess. (fdrd tranzactii) (bur. (stagn dullness inalienabil adj.) list inactivitate s. (in bani) charge imunitate s. disability. succession duty. (de mu. (formular) form pi. irremovable inamovibilitate s. print matter/paper imprimerie s. (fiscala) taxation. imposing. taxation ~ la sursa a venitului . stampild) to emboss imprimat adj. inactivity.flat tax impozite de asigurari sociale .progressive tax ~ proportional cu venitui .f. (invaliditate) inval 2. (de tesaturi) printery impune v. deschide) to open incapacitate s.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa . (plata accizelor) to excise ~ excesiv .diplomatic privilege ~ fiscala .f.taxes and dues impozita v. (bani) to deduct. (frc to charge imputare s. (a unei proprietdti) rating.f. to inaugurate. (juridica) disability.f.disabilit sue ~ de a mcheia contracte .graduated income tax ~ regresiv . inalien< unassignable inamovibil adj. incapacity ~ de a actiona in justitie .t. a consumului) repressive tax ~ restant .f.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v.ability-to-pay taxation impresar^.f.. 1.to overtax impunere s.) immunization inactiv adj.n. (nefolosit) unemployed. 1.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia .t. (a unei sarcini) assignment 2. 1. printed s. immunity ~ diplomatics .withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin. to levy taxes on impozitare s. printed works. irremovability inaugura v. printing office/ works/house 2.duty-free import imunizare s. 1. (stagnant) (neproductiv) dormant.tax franchise ~ parlamentara .f..disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property .social security taxes ~ si taxe . (legald) (If.(pentru franarea investitiilsr.overtaxation ~ nejustificata . to impose: (o sarcina) to assign 2. (fiscal) to tax./n. (o proprietate) to rate. (prin apdsare cu sigiliul. impresario imprima v. print.f.parliamenta immunity ~ vamala .multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati . (despre o piata) sluggish. (tesaturi) to (im)print.178 ~ progresiv .t. inactive. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform .regressive tax ~ represiv .t.t.f. to tax. assessment ~ excesiva . 1. (a tipdri) to print 2.

(dr. to include.INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor .f.(mar.f. to indemnify. allowance ~ de boala .n.dependants' benefit ~ personala .f. fire 2. compensation. to contain. (alocatie) allowance.charges included ~ toate cheltuielile . subsistence allowance/money. (provocat) (asig.speciala . (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire . statutory sick pay. pay. (de drum etc.inability to pay debts ~ temporara de munca .) dispatch money ~ de concediere .) arson incertitudine s.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s.training allowance ~ de greva . undecipherable. included ~ cheltuielile . indexation . sickness benefit ~ de celeritate . inclusive. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj. collection of payments ~ documentar . 1.family allowance ~ parlamentara . terminal wages ~ de concediu .} pay. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v. (ilizibil) illegible indexare s.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man.(asig. (costut) to figure in inclusiv adj. to inculpate indemniza v.vacation allowance. to indict.n.inclusive of all charges incorporal adj. (despre preturi. indecipherable.dismissal compensation/pay/wage. to charge.t.foreign allowance ~ de reprezentare .) death benefit ~ de deplasare .perquisite independenta s. (intr-un plic) to enclose. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money.personal allowance . to requite indemnizatie s. benefit. (a inserd) to insert 2.t.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate . to add in.) arson incendiu s.) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig. setting on fire ~ premeditata .f.t. tarife) inclusive (of) adv. 1.dole ~ familiala .entertainment allowance ~ de §omaj .temporary disability incaso s. (despdgubire) indemnity.f.) incorporeal inculpa v.sick allowance/benefit/ pay. to comprise. inclusively.(in interes de serviciu) travel/travelling allowance.

m. n.economic indicators ~ financtari . m. to industrialize industrial 5.pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor .) undivided.food industry ~ casnica/artizanala .street directory ~ al variatiilor sezoniere .(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate . joint indiviziune s. index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor . cold! storage trade • ~ grea .price index ~ al preturilor de consum .oil/petroleum industry ~ poligrafica .hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(. industrialism industrializa v.) several indiviz adj. (dr.printing industry .aggregate price index indici ponderati .f. (dr.home/cottage/ family industry ~ cauciucului . industrial industrialism s.quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii .(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index.railway indicator/ pole indicatori economici . 1.) liquidity ratio ~ de solvabilitate .wear index ~ financiar .refrigerating industry.wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .heavy industry | ~ hartiei .n.financial ratio ~ general al preturilor .industry ~ miniera .general price index ~ individual al preturilor .180 IND-IND indicator s.(fin.weighted in^ es individual adj.cost-of-living index ~ al preturilor .. ~ frigului . index adjusted seasonally ~ de cale ferata .) joint ownership/ tenancy industrial adj. index ~ al strazilor .individual price index ~ sintetic al preturilor .) solvency ratio ~ de uzura .(fin.f.index adjusted for seasonal variations. individual.paper industry | • ~ hoteliera .rectified index ~ de cantitate . indicator. industrialist industrie s. (dr.the rubber industry ~ ceramica .packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile . index ~ al costului vietii . (personal) personal 2.mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera .car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry .financial indicators indice s.t. industry industria alimentara .

short squeeze ~ galopanta .capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala . poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie .(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj.{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor .(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .hyperinflation. agricultura etc.structural inflation ~ suprimata .f.process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui.) primary industry ~ secundara .) base inflatie s.show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila . runaway inflation ~ lenta/taratoare .tourist trade ~ u$oara .related industries inertie s. in anumite conditii si proportii.pent-up inflation ~ de crestere . inexigible. inertia ~ industrials .business/administrative data processing informatie s.f informatics ~ de gestiune .light industry ~ viticola .suppressed inflation inflationism s. information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie . n. inflationism inflationist adj.(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala .wine industry industrie-cheie/de baza . undue. poor. influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.f.) undue influence informatica s. (despre calitate) low.key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs . (adept al inflationismului) inflationist influenta s.handicraft industry ~ noua .textile industry ~ timpului liber .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica . (despre metale etc.local industry ~ meste$ugareasca .creeping inflation ~ prin cerere .f. inflationary s.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .subsidized industry industrii conexe .(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation. not due inferior adj. inflation ~ anticipata .(situatie in care inflatia.m.f.hidden inflation ~ controlata .IND-INF 181 ~ prelucratoare .

naval architect ~ de exploatare .mining engineer ~ silvic . agronomist ~ constructor . instability. outfit.m.tax inspector.process engineer inginerie s. to examine inspector s.f.silvicultural/forestry expert ~ -sef. infrastructure. (despre piata bursierd) volatile. to inspect.refrigerating/cold-storage plant. insolvent insolvabilitate s. installation.electrical engineer ~ mecanic .plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar.financial engineering ~ tehnica . n.(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica .consulting engineer ~ de constructii navale .technical inspection/survey ~ vamala .chief engineer ~ tehnolog . (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .f. equipment.) deck gear ~ frigorifica .engineering insolvabil adj. inspection. survey. engineer ~ agronom . freezer ~ in aer liber/deschisa .) bulk cargo handling facility ~ de punte . inspector.forester ~ vamal .political uncertainty instalatie s. insolvency inspecta v.marine board inspectie s.m.. engineering ~ financiara .credit officer.(mar.f.government civil engineer ~ electrician . (fluctuant) wide instabilitate s.economic information infractiune s. (inspection) officer ~ de asigurari . to survey. inspectorate ~ maritim . ship's/marine. plant ~ de apa ..(mar.182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica .(mar.) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac .f.outdoor plant . sanitary inspector ~ silvic .mechanical engineer ~ minier .) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar .f. social (overhead) capital inginer s. malfeasance.civil engineer ~ consultant . inspector of taxes ~ general .} (classification) surveyor.customs inspection/survey instabil adj. surveyor.f.agricultural engineer.land waiter inspectorate.operating/works engineer ~ de poduri si sosele . maritime surveyor ~ de tonaj . unstable. breaking/infringement of the law.inspector general ~ sanitar officer of health. loan administrator/officer ~ de registru/clasificare .f. transgression infrastructura s.(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite . examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica .(mar. offence.customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru .

public interest . court (of justice) ~ civila .public office ~ mandatata .n.) negotiable instruments/securities.f. interest ~ asigurabil . training ~ in cadrul intreprinderii . prohibition ~ a importului .t. to institute. intensity ~ a capitalului . institution.budgetary institution ~ de binefacere .research institute • ~ de proiectare .f.social integration ~ verticals .monetary instrument instrumente de control .f.t.(mar. implement. scarce.training within industry.n.instrument of payment ~ financiar/de credit . insufficient. ban.(fin. institutional institutionalism s.service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit . order instructiuni ale armatorului . (despre bani. integration ~ economics . to train instruire s. 1.insurable interest ~ public . descdrcare) shipping facilities instanta s. to set up. (despre stocuri.to put a lien on ~ un embargo . capitaluri) stringent integrare s.civil court ~ penala . (dr.) shipowner's directions ~ de asigurare . institute ~ de cercetari . (dispozitiv) device 2.corporate trustee institutional adj. direction.charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat .working instructions ~ de folosire .(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie.{cambia) inchoate instrument ~ monetar .criminal court institui v.inspection tools ~ negociabile . instrument.credit instrument ~ incomplet de plata . establishment ~ bugetara .harbour/port facilities ~ portuare de operare . rezerve) low. to lay an embargo institute. forbiddance.(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s. institutionalism instructiune s. n. instruction.sanitary installation instalatii de santier .') instance. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .f.import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s. instruction.site facilities ~ portuare .insurance instructions ~ de exploatare . to instruct. law court. Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala .f.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s.economic integration ~ orizontala . deficient.to embargo.f. trad(e)able instruments insuficient adj. short.(incdrcare.f.design institute institutie s. to establish ~ retentie asupra .(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .INS-INT 183 ~ sanitara . interdiction. in-house training instrument s. (unealta) tool.engineer regulations instrui v.

) to invalidate invaliditate s. inside 2.) periodic inventory ~ permanent . interdepartmental intern adj.) ttt bring in. to prohibit.coming into force/effect introduce v.exchange jobber ~ financiar .184 interimar adj.m. (o clauza) to put in inunda v. (dr. go-between.) intervention ~ a statului . (is posesie) (dr.(mentinut la zi) (con perpetual inventory . interior. (a insera} to insert.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s. to forbid.produce broker a fi ~ . bargain maker ~ al fuziunii .n. (piata cu o marfd) to glut invalida v.t.) entry. to interdict. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc. interior. (inregistrare in cont) (cont.n. intermediary. (a statului in economic. inventory. ad interim mterimats. stocktaking (lista) list. to ban interzicere s. (tard) home intermediar adj. interview ~ nedirijat/nestandardizat .(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri . to interview interviu s.assumption of an office. (promo varea call. to flood. entering.financial intermediation interministerial adj. schedule ~ agricol . (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v.t. interior.physical inventory ~ mort .packing list/note/sheet/sUj ~ fizic .) entry. intermediate. intermediation. prohibition.complete disability inventar s.lot-size inventory ~ periodic .m. interstate interveni v. intermediate. (intre) to deal (between) intermediere s.f. banking support interventionist s. entrance ~ in posesie prin fbrta .(dr. (al unui stat) inland. internal.to intermediate.n. invalidity. interim interior adj.state/government interference ~ bancara . (marfuri.t.informal interview ~ prin telefon .f.i. provisional. propuneri etc.telephone interview interzice v.n.merger broker ~ de schimburi valutare .agricultural implements ~ continuu . domestic. taking up duties ~ in posesie . interdiction. to introduce.continuous inventory ~ de lada .(dr. disability. home interstatal adj.t.stockjobbery.) entry ~ in functie .financial intermediary ~ in comertui angro .) forcible entry ~ in vigoare . to intervene interventie s. ban intraprenoriat s. agent. inner s. acting.(cont. stockjobbing ~ financiara . internal. 1.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri .f.n. forbiddance. 1.f. entrance 3. intermediary s.t. factor. to inundate 2. bill. temporary. (a unei afaceri.(pentru sustinerea cursului).f. disablement ~ totala . entrance 2. middleman. 1. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera .

to invest.net investment ~ pe termen lung long-term investment.f.conservative investment ~ de capital .portfolio investments ~ induse .to overinvest investitor^.f.f. placing ~ aducatoare de profit .gross investment ~ comerciala .international/ overseas investment ~ necorespunzatoare .capital investment ~ directa . lockaway.planned investment ~ privata .to be bound by mortgage ipotecare s. hypothec.t. hypothecation. hypothecary a fi obligat ~ .(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v.(septel) livestock a face un ~ . to mortgage.(organisme care dispun de resurse importante. care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni. mortgage. handle) institutional investors ~ mare .non-monetary investment ~ in strainatate . mortgage.(investitor strategic) big investor ~ mic . (gaj) pledge . to put out ~ excesiv .1NV-IPO 185 ~ viu .private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura . to inventory investi v. lockup ~ planificata . (a gaja) to pledge ipotecar adj. investor ~ institutional .small investor investitie s.disinvestment.(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei.financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara .(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .unsuitability ~ negativa . negative investment ~ neta . t.direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa .t. mortgaging. to vest. to hypothecate. (go/are) pledging ipoteca s. to draw up an inventory. (plasament) placement. ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta .(constant si sigur) true investment ~ autonoma . cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . fondurile de pensii si investitii.foreign investment ~ financiara .to inventory.community investment ~ cu rise scazut . investment.(in stocuri de mar/a.safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . (a plasa) to place. precum companiile de asigurdri.w. to take stock of an inventory inventaria v.

(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila . to waste istorie s.n.head mortgage a face o ~ .endowment mortgage ~ contributiva/colectiva . to squander.legal mortgage ~ maritima/navala . itinerary.maritime/ ship mortgage ~ maximala . way.n.graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara .f.(SUA) leasehold mortgage ~ principals .residential mortgage ~ in bani . spring ~ de ape minerale .aircraft mortgage ~ asiguratorie . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .blanket mortgage ~ globala .to mortgage.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .capital mortgage ~ invaluitoare . alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara . (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.senior mortgage ~ prin inchiriere .(ipoteca data unui singur creditor.economic history itinerar s.to encumber an estate with mortgage irosi v.chattel mortgage ~ preferentiala . history ~ economica .spa . route.186 IPO-IZV ~ aeronautica .mortgage by order of the court ~ legala .(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara .t.(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi .

to take aboard. (. (invelire) wrapping impaduri v.?.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung. (a distribui) to distribute. (wearing) apparel ~ de protectie . clothing.to reclaim impacheta v. loan. (de marfuri) shipment.t. (alocare) allotment.t. package.t. (scrisori) to deliver. to put (a region) under timber imparti v. (a alocd) to allot. to afforest.) ballastage imbogati v. to enrich oneself.r. (pomana) lo dole. wear. (cifre) (la) to divide (by) impartire s.t. accomodation.t. apportionment. clothes. (mar. (defalcare. (reformd agrara) land reform imprumut s.f. (in tren) entraining 2. enriching. advance. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . to make rich/wealthy. (a inveli) to wrap (up) impachetare s.(mar. (in avion) enplaning ~ de balast .time sharing impovara v. (oneros) burdensome tmproprietari v. enrichment. to apportion. (credit) credit. (in tren) to entrain 3. to put in possession of land. a scinda) to break down.t.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . (cu datorii. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan .f. 1. to share (out). between). (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s.n.) to spread. (carftle de joc) to deal out. appropriation. (mar.t.f.t.r. division. 1.) (de persoane) embarkation. money-making imbracaminte s. to appropriate land to improprietarire s. sharing.f. 1. improvement. (intre) to partition. assignment. to give out.market sharing ~ a timpului de folosire . to package. (f?i avion) to enplane imbarcare .) to embark.to strike it rich imbogatire s. scindare) breakdown. (a defaica. packing. (a parcela) to parcel out./ 1. (in avion) to enplane v.land improvement/betterment. responsabilitati) to saddle impovarator adj. to haul on board 2. to better 2. (mar. (distribute) distribution. (man. to go aboard a ship 2. impozite.) (persoane) to embark. (repartizare a unui rise) (asig. shipping (of goods) 2. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . to enrich v./\ imbarca v. embarkment.f.) spread ~ a pietei . allotment.>2 tren) to entrain 3. (a repartiza un rise) (asig. to improve. to pack (up).f. to divide (among. (marfuri) to ship.protective clothing imbunatati v. reclamation a face ~ funciare .

long (term) loan ~ pe termen scurt .syndicated/ participating loan ~ sintetic . pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat .secured loan ~ garantat cu un stoc . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat . acordat persoanelor fizice.(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money.call/loan demand.to issue a loan a face un ~ .stopgap loan ~ pentru o saptamana .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .188 IMP-IMP ~ contra semnatura .to float a loan . dayto-day loan/money.to grant a loan a emite un ~ .collateral loan.(cu ipotecarea nave!) bottomry.short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .aid loan ~ de razboi . in special salariati. money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate .dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .hard loan ~ rambursabil la cerere .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii . rambursabil is \ rate lunare.time/term loan ~ maritim .(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila . loan against collateral/security ~ de asistenta .money at call and short notice ~ reciproc .(finantare interimard.war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .(credit.warehouse receipt loan ~ ipotecar .to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil .

returns.(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig.in relative terms ~ tranzit . 1. (reprezentant) representative inprep.high commissioner incadra v. (a lua cu imprumut) to borrow. (a trimite) to send 2.f. (dr. to encash. incomings incasari brute/globale . (un cec. (o plangere. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v. cashing. to encash incasare s.) bound for ~ drum spre tara .) homeward-bound ~ garantie . to submit. to empower.(mar.) on account and risk of shippers ~ drum spre .) as per contra ~ contui . to commission. (intr-o categoric) to grade incadrare s.in the trade/line ~ calitate de . (authorized) agent.) abeyant ~ termeni reali .t.t.t.t. (datorii) to recover v.with effect from inainta v.1MP-INC 189 imprumuta v. raising. (a da cu imprumut) to lend. proxy. warrant.in cash ~ plus sau in minus . (mandatar) mandatory. 1. to man 2. in ~ bransa . un mandat postal etc.) on account of general average ~ contui beneficiarului .) to warrant.(cont. power. (a delegd) to depute tmputernicire s. (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal . (despre functie. manning 2. (sume) receipts. on the staff.t. 1. mandate.for account of ~ contui avariei comune . (cu personal) to staff. (a promova) to advance.) to cash.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v. (bani) to accommodate with ~ cu camata .in transit ~ vigoare .express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr.m.i.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun .to lend upon usury imprumutat s. (in numerar) to cash.f. rang) high ~ comisar . attorney (-in-fact) 2. procurator.abroad ~ suspensie .on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie .(asig.on joint account ~ contrapartida . pi. o reclamatie) to lodge. takings. commission. (cu personal) staffing. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . trust.m. 1.in real terms ~ termeni relativi . (impozite) to collect. effectual ~ vigoare de la data .effective. (de impozite) collection. encashment. mar. (de datorii) recovery.gross receipts ~ din vanzari .sales revenue . (o cerere) to forward. proxy.) passive/bare/dry trust imputernicit s. mar.(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . to promote inalt adj. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2. to raise.acting as ~ comision . (procura) power/warrant of attorney. (intr-un post) to take smb.(dr.over or under ~ strainatate .(mar.f. 1.

1.net receipts ~ si cheltuieli . payee.flat-sided.tax collector incaka v.(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca .laden in bulk ~ pe nava .! shipped.(mar. shipping 2.m.lighterage ~ per unitate de spatiu . exactor ~ de impozite . waterbome ~ pe punte . (o nava) to freight.turn loading/shipping.(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac .unsuitable loading/shipping ~ paletizata . shipment. (despre nava) laden. un contract etc) to infringe. (o lege. prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative . (la plata) to overcharge incarcare s.incomings and outgoings. to ship 2. tax revenue/receipts ~ marunte . overladen . (a unei legi. 1. breach ~ a contractului . exacter.) gross terms loading ~ in contui incarcatorului . to burden.petty cash ~ nete . (drepturi) to violate.lightl) laden ~ cu marfuri generale .load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului .unit loading ~ pe slepuri .hand loading ~ maxima .f. loaded condition ~ cu balast . a unui contract) infringement.) shipper's load and account ~ in vrac . to lade.(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata .(mar. (de drepturi) violation.t. (de impozite.internal revenue. receipts and expenses/ expenditure ~ si plati . (a unei proprietdti) trespassing 2.receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice .machine loading ~ necorespunzatoare .estimated receipts ~ fiscale/din impozite . to load. (la plata) overcharging ~ compacta . 1.loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor .daily receipts incasator s. load: and tally in shipper's account incarcat adj.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului .) shipper's load and tally.loading on the berth ~ la rand .(mar.loading in bulk ~ la dana . inland revenue/receipts. (a unei nave) freightage.breach of the regulations incarca v.t. lading. 1. loading.breach of contract ~ a drepturilor de brevet .f.190 INC-INC ~ documentare . to break incalcare s.patent infringement ~ a regulamentului .laden wit generals ~ in minus .shipped. agent fiscal) receiver. (o proprietate) to trespass (on/upon) 2. loading in turn ~ manuala . collector.(serviciu bancar oferit exportatorului.

lade.safe load ~ nerujata .clean cargo ~ de produse negre .barrel(led) cargo ~ in lazi .composite/mixed cargo ~ neamarata .working cargo. loading. shipment ~ a navei . burden.net load ~ nociva .portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s. shipment ~ alterabila .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe .(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .perishable cargo ~ ambalata violabila . loading installation ~ cu platforma .measurement cargo ~ expediata .shipper. freight.bulk loader ~ de nava .black/dirty cargo ~ de transportat -.valuable cargo ~ de volum/cubaj .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale .distress cargo ~ in saci .bag(ged) cargo ~ in stare buna .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord .(a navei) shipfull.incoming cargo ~ de intoarcere .m.INC-INC 191 ~ .animal load ~ de cabotaj .underloading ~ inflamabila .full and down condition incarcator s. lading.commercial load ~ completa . ship loader ~ hidraulic .outbound shipment.fluid cargo ~ grea .frozen cargo ~ containerizabila . full load ~ congelata .timber-deck cargo ~ de export .unsecured cargo ~ nepericuloasa .(de pe o nava in pericol.coasting cargo ~ de cherestea . shipload.. consignment ~ fluida .penalty cargo ~ de animale vii . (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte . loose bulk cargo ~ lichida .pallet load ~ de petrol/titei .liquid cargo ~ maxima .timber cargo.outbound cargo ~ de import .untrimmed cargo ~ neta .plin si la marca" . care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata . in-transit shipment ~ de umplutura . load.cargo in good condition ~ in vrac .ultimate load ~ mixta .bulk cargo/freight.inflammable cargo ~ in bale .shipload.broachable cargo ~ amestecata .palletized cargo .general cargo ~ de palet .deadweight cargo ~ incompleta .case cargo ~ in primejdie .bale cargo ~ in butoaie .elevating loader ~ de marfa in vrac . carrying load ~ de tranzit . loader.damaged cargo ~ comerciala . avionul sau autovehiculut) cargo. handler.hydraulic loader ~ mobil .filler cargo ~ de valoare . (transportatd cu nava. (instalatie) loader.f.containerizable cargo ~ contain erizata .noxious cargo ~ paletizata .containerized cargo ~ cu miros specific .

dry cargo ~ utila .) to compound 3. chartering ~ a navei nude . (a unei obligatii) (dr. (a tdia gazele. (lucrul) to leave off. o unitate economica) to close down. to stop. (dare cu chirie) let. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v.to default incetinire s.tenant 4. shutdown. to close with. a electricitdtii etc. (tdiere a gaze-lor.t. 1. ceasing. (a activitdtii. (luare cu chirie) tenancy 4. (spre un anumit comportament economic) propensity . o unitate economica) closedown 2.) to charter tnchiriere s.plant leasing inclinatie s.(care aduce navlu) paying load.(fdrd echipaj) (mar. (un tdrg) to bargain. pay/useful load tnceta v. (p afacere) to conclude.stowed cargo ~ transportata cu avionul .) to underwrite. (a unei intreprinderi) closedown.(ciment.trimmed cargo ~ salvata . (un cont) to rule off incheiat adj. (a maga-zinului) shutting up 3.(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . (un contract) to contract. renting. to.unit load ~ periculoasa . (un avion. electricitatea etc.overtime cargo. hire.permissible load ~ prafoasa . rush shipment ~ uscata . (un concordat) (dr.subject cargo ~ rujata . to cease. to settle.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . (dare sau luare cu chirie) lease.) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata .) demise charter ~ de echipament . to discontinue. closing.moist/wet cargo ~ uniforma . letting 3.f.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa . (activitatea. to rent 2. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata . (a ritmului de lucru de catre muncitori.) to shut off tnchidere s. payload. (a lua cu chirie) to hire. to let (off/out) 3. mangal. cu volum mare. negru defum etc. 1. to clinch. 1.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate . (a unui avion. despre o mtreprindere.specified load ~ rubricata .(SUA) bank holiday inchiria v. 1. cessation.default a intra in ~ de plata . (un contract de asigurare maritimd etc. shutting 2.uniform cargo ~ urgenta .f.saved cargo.t. (leasing) leasing 2. (magazinul) to shut up 3. shutting down.f. to close.f. to shut 2. (a da cu chirie) to hire out. salvage ~ stivuita . to knock off incetare s. a unei nave) charterage.f. (despre socoteli) even inchide v.t.air cargo ~ umeda . material lemnos) deck cargo/load. o navd etc. hiring. (a da sau a lua cu chirie) to lease.dangerous/hazardous cargo ~ permisa .) dirty cargo ~ presupusa . to strike 2. 1.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. (un bilant contabil) to make up.t. (o mtreprindere) to close/to shut down. despre o mtreprindere. 1.

replacement. (o societate comer-ciald) to float.) registration. to establish. facility. (a unei societdti. formation. discharge. a unui automobil. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation. execution ~ partiala . o corpo-ratie) to incorporate infiintare s.f. (a unui contract. to found. o obligatie.wage freeze Tnlatura v. credite etc.f. commutation ~ de inventar uzat . to hand over.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum .m. establishment.f.average propensity to save ~ spre consum .average propensity to consume ~ medie spre economic .r. to facilitate. (o societate.propensity to import ~ spre investitie . to be in debt mdatorat adj.t.t. to fulfil(l).(a obligatiilor contractuale.propensity to save ~ spre import . a conturilor etc. to carry out.t.to serve writ on . (preturi. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt.t.) freeze. un auto-mobil.(transport gratuit. to meet. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat .to fulfil(l) customs formalities indeplinire s.f.t. deputy.) to freeze inghetare s. guide indrumare s. setting up. to form. to discharge. un angajament) to perform. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor .inventory turnover inlocuitor s. a unei nave etc. a unei corporatii) incorporation mgheta v. to set up. to store.t. registry ~ a navei . substitute.propensity to invest Tndatora v. bonificatii etc. carrying out. (a preturilor. to deliver ~ cuiva o citatie . (a unei societdti. o navd etc) to register Tnmatriculare s. a unui angajament) performance.ship's registry inmana v. to make easier inlesnire s. a unei obligatii.t. (un concurenf) to forestall inlesni v.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum .propensity to consume ~ spre economic .(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v. to honour.) employees' amenities inlocuire s.f. indebted indeplini v. (un contract. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . a sala-riilor. foundation. 1. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale . to warehouse inmatricula v.f. handbook. accommodation 2. salarii. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. substitution.t. (p societate.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor .f.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate . pi.«.

to lag behind inregistrare s.) to make up the average ~ o factura . (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. to register. a nota) to write down. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi . siloing.t. to commission. (intr-un registru) booking. to sack insamanta v. notare) record.t. to write down. (intr-un registru) booking. (a consemna. to enrol(l). (intr-un registru) to book. entry. to enter (up). (de nutret) ensilage instraina v.tnregistra v.) supplementary entry ~ ulterioara . document.t. to set down. to bill. note ~ ipotecar . (pe o lista} enlistment. enrollment. (numele.(cont.registration of mortgages inscris s.mortgage note insiloza v. (dr. to totalize. double dealing. to enter (up). to sign in ~ gresit . un fisier) filing. registry. (pe o lista) to enlist. (nutret) to ensile insilozare s. (pe o lista) to enlist. to enter (up). (a consemna. (documente intr-o arhiva. to toi up insela v.) to alienate insuma v. (a escrocd) to swindle. to cheat.t.book entry ~ finala (cont. deed. fake.to make up 4 statement of account I intreg adj. check-in ~ contabila .) to misenter ~ restante .(in documente) false entry ~ ipotecara .(de avarie comunS^ (asig. fraud. to total. notare} writing down. to bag.(cont. to record. (consemnare.t. (a amdgi) to deceive in§elatorie s. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. to enter (up). certificate.f. to charge. entry. to fake up. setting down. mar.) full reach and burden . un protect^. (la hotel) checking in. setting down.f. record. entire. (intr-un registru) to book. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert .r. (un plan.(cont.n.f. un fisier) to file. (escrocherie) swindle intalnire s. a nota) to record. entry. un bilanf etc.t. to enrol(l). entry.f. al unui document) to docket v. full. registration. (la hotel) to check in. cheat.(indusi^ punted) (mar.registration of trade marks ~ falsa . registering. to bill. (un document. whole. (a mregistra) to register. (consemnare. to rook. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare .) closing entry ~ gresita .) postentry insacui v. (inregistrare) registration.r.f. (documente intr-o arhiva.registration of mortgages ~ suplimentara (cont. to set down. (pe o lista) enlistment. to silo.t.to place/to put on the agenda inscriere s.t. (co/»j plet) complete. (de afaceri) meeting. appointment intocmi v. writing down.to make out an invoice ~ un extras de cont . to sow insarcina v.o dispasa . (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. enrol(l)ment.) to draw up. al unui document) docketing. to draft .t.) misentry ~ ipotecara .

(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare . entrepreneur intrerupe v. (a afacerilor. corporation.maintenance and repair ~ $i reparatii curente .t. com-panie. establishment.operating maintenance Tntruni v. initia-tivd) undertaking. activitdti) to rally.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii .large company ~ mica . a siispenda) to suspend. (pe cineva.ni. (a sista. alimony 2. (alocatie) allowance.small company/business ~ particulars . (morald) obsolescence ~ tehnologica .INT-INV 195 intreprinde v. o familie) to mantain. (conditii.small and medium-sized companies intreprinzator^. (alimentarea cu apd. support. {despre afaceri. {tehnicd) maintenance. gaze etc.r. with power ~ pe cineva cu drepturi . to discontinue. to keep 2. 1.t. undertaking. education ~ elementar . upkeep. 1.r. firm.f.distance learning Tnvatamanti'.to vest smb.private enterprise ~ riscanta .t. (predare) teaching ~ la distanta .t. wildcat ~ sindicalizata . (a pdstra) to keep. to revive Tnviorare s.) to cut off intretine v. {antrepriza) enterprise 2. reunion. exploatarea) to shut down.technical/engineering education invechire s.f. (brusc) to break off.vocational education ~ superior . (fabrica) factory.to vest rights in smb. meeting. a activitdtilor) rally.to vest smb. (functionarea.f. (actiune. (societate. plant.{afacere riscanta) adventure. firmd) company.state (-owned) enterprise ~ deschisa . (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . cerinte) to meet. enterprise. {in sedintd) to sit.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa .secondary education ~ profesional . 1. service ~ periodica . learning. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s. industrial unit.f. (politico) rally invatare s. (a intreprinde. assembly. a initia.f. (a cuiva) maintenance. with a function Tnviora v. with) ~ pe cineva .higher/university education ~ tehnic . to interrupt. shop. ~ pe cineva intr-o functie .primary/elementary education ~ mediu . {in bund stare) to keep in repair/good condition 3. to ivest/to vest (in.f. revival . to gather.n.technological obsolescence investi v.t. (despre o comisie) to meet intrunire s. to assemble.preventive maintenance ~ §i reparatii . to correspond to v. to support. (corespondentd) to keep up intretinere s.

to give one's consent. bargain a cadea la ~ .s'/wri) to consent. to come to terms/an agreement invoire s. 1.to conclude/to make. (a permite) to permit.(deces in familie etc. to endow. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s.r. to come to an agreement/understanding 2.f.196 iNV-PsZ mvoi v. to give smb.t. casual leave ~ pentru motive personale .t. leave (of absence). to allow 4. 1. (reciproc) to agree. to settle/to strike a bargain. (a se tdrgui) to bargain.} to furnish . to haggle 3. (cufonduri etc.) compassionate leave inzestra v. (a con-. leave v. agreement 2.f.

asignee in bankruptcy jumatate s. (a juca jocuri) to game. juryman. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '. juridical.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie . gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere .) moiety ~ de norma . (proces} trial. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur. (sentintd^ ^A^^ms.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~. judge. judicial.J jena s.stock exchange speculations ~ Ae management . pi. juror.m..n. legal adviser/expert .business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man. straitened circumstances jeton s. (dr.f. sentence ~ contencioasa .f.t.associate judge ~ de instructie .examining judge ~ recuzat . to sentence.management game ~ de noroc .director's tally joc s. magistrate ~ asesor . judecator s. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur.} to bear. to proceed against smb.challenged judge ~ sindic . (financiard) embarrassment.to sue/to summon smb.) to judge./. to try. jurist.n. jury(men) juridic adj.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta .to put in the lottery judeca v. legal jurisconsult s. to speculate on a rise ~ la bursa .YA.f. to adjudicate. counter.to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie . (dr. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun.half-and-half jurat s.n.) end game joint venture s.m. game ~ de bursa . judg(e)ment. at law/in court..contractual . straits. to pass sentence on ~ in contumacie .tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie .m. jurisconsult.half time ~ -jumatate . half.) to bull.game of chance.receiver (in bankruptcy). fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'. adjudication.to hear an appeal judecata s.to default ~ un apel .

jurisprudence.exclusive jurisdiction ~ maritima .customs territory jurisprudents s.198 jurisdictie s.maritime jurisdiction ~ penala .concurrent jurisdiction ~ sumara .f. jurisdiction ~ consulara .well-established jurisprudence . case/statute/judge-made law.consular jurisdiction ~ contencioasa . the precedents of a case ~ constanta .summary jurisdiction ~ vamala .contentious jurisdiction ~ de apel .appellate jurisdiction ~ exclusiva . the practice of the courts.f.criminal jurisdiction ~ simultana .

(cotidian) daily paper.f.| cash receipts journal ~ de casa .(cant.) to journalize justitie s. 1.(conl.(conl.JUR-JL'S jurnal s. (cont^ journal.fashion magazine/journal ~ order .) books of first? original/ prime entry a trece in ~ . justice a deferi pe cineva justitiei .) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .B>| institute legal proceedings against smb- . (news)paper. {local) sheet.(cont.n. (monitor oficial) gazette 2. book ~ al incasarilor in numerar . journal.

kilowatt ~ -ora .kilowatt-hour recorder.n.m.K kilogram S. kraft s. kilolitre kilometraj s. mileage tachometer kilowatt s. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft .PZ. kilogram(me) kilolitru s.m.n.

(cu capac) chest.n.) value chain laptar s.(bur.L \aprep. (piata de desfacere) to widen. o navd etc. un produs etc.(despre o platd) (in) due course ~ vedere . to issue. (un imprumut) to float.(asig.f (pentru intelectuali si functionari) salary. (o companie.n. n.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur.) seller's option ~ balustrada navei .on delivery ~ mal/tarm .assay office lada s.chain of command ~ voluntar . (pentru muncitori} wage(s) leasing s.on demand. (cutie) box ~ de ambalaj . to extend lana s. when due ~ suta . (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun .(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist.at sight laboratory. (un plan. at ~ alegerea vanzatorului . to raise. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare .(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar. ashipboard ~ eel mai bun curs/pret .at maturity.m. milkman laptarie s. wool-spinnmg mill leafa s.) as at ~ distanta/respect .) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit .f.f. aboardship.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.amidships ~ noroc . laboratory ~ pentru analize de titru . to enlarge.(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur.aboard. bin.t. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing .) at ship's rail ~ bord/pe nava . dairyman.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite. (o subscriptie) to start.) to launch 2.) at or better ~ data (cont.) at par ~ pretui pietei .f.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man. (fermd) dairy largi v. case.) at best ~ cerere . 1.packing case lansa v. wool lanarie s. (magazin) milkshop. cu multd publicitate) to break lants.f.t. chain ~ de conducere . mar.at (the) market ~ scadenta .per cent ~ si de la .ashore ~ mijiocul navei . in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii .

LEA-LEV 201 ~ de echipament .law of supply and demand ~ falimentului . (la notarial) to notarize legat s. (lemne) wood. relation legaturi comerciale . ' (meserie) carpentry. to authenticate. (cherestea) timber.active law. connection. finance/capital lease ~ operational .) to legate. market gardening lemn s.f.general law of demand ~ generala a ofertei .general law of supply ~ marinei comerciale .insolvent law ~ fondului funciar . lawful. (despre un drept. to bequeath legal adj. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular .f. link.) (de bunuri mobiliare) legatee.yielding law ~ economica economic law ~ electorala . law. un titlu) sound legalitate s.to possess force of law a eluda ~ . (legal) legal legumicultura s. 1. (a unei constructii) timberwork 2.f.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . (prin contract.fishing law ~ prescriptiei . leverage . legitimate. legality. (a autentifica) to legalize.n.to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor .antitrust legislation legitim adj.general legatee/devisee. act.f. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii .labour legislation ~ societatilor comerciale . law in force ~ neaplicata . enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust . vegetable growing. (imobiliar) devise legatar s. (dr. 1.to give effect to a law legifera v.election law ~ in vigoare .company legislation legislatie antitrust . (cherestea) timber. rightful.to evade the law a pune o ~ in vigoare .t. timbering.land law ~ generala a cererii .antitrust law ~ -cadru .) (mobiliar) legacy. (depozit) wood yard 3.n. woodcutting \evier s.t. residuary/sole legatee legatura s. lawfulness legaliza v.trade relations lege s.f.statute of limitation a aplica o lege . (a testa) (dr.(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v.merchant marine act ~ pescuitului . (lege emisd de parlament) statute.m. legislative legislatie s.equipment leasing ~ financiar/de finantare .particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . (legitim) legitimate. (dr. (SUA) lumber lemnarie s. to attest. to legislate. angajamente legale) to bind.patent law ~ cererii si a ofertei . to tie up 2. legal. to enact legislativ adj. to certify.f.financial leasing.n.t. wood.

f.free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa .free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit .de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare. 1. {despre persoane) free. inclusiv rujarea . freedom ~ contractuala . free on board ~ la bord si rujat .w. free (of charge) 3. free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare . liberalism liberalizare s.) operating leverage leza v. (neocupat) vacant.free on board and (free) stowed ~ -profesionist .) free of all average ~ de orice cheltuieli .n.freedom of action ~ economica . (independent) independent.free in and out. inclusiv lucrul in magazii . (gratuit) gratis.free in and stowage/stowed ~ de orice avarie . liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s. in vrac) loose ~ de cheltuieli . varsat. free. (disponibil) available. open.freedom of contract ~ de actiune . inclusiv stivuirea si rujarea .. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin. {imagined. (desfdcut. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . unengaged. {despre un post) void 4. exclusiv rujarea .i/of charges. reputatia) to injure. disengaged.free froi. n. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade. (despre un drum) clear.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare. libret5'.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare. stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire .free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare.free trade ~ si fara sarcini .f.free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire .t. 1.free initiative liberalism s. to be detrimental to liber adj.free of all risks and expenses to the vessel '.la bord .f. mar. bookseller librarie s.free (of) lighterage ~ de cheltuieli . (in afara orelor de serviciii) off duty 5. bookselling .free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare .freelance ~ schimb . (interesele) to endanger.economic freedom librar^. (despre zi) off.free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei .(asig. (autonom} autonomous 2.(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside.

1. exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor.) current settlement ~ in numerar .) clearance ~ a activelor .) settlement of succession ~ curenta .) clearance inwards ~ judiciara . to pay up.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu .LIC-LIC 203 licenta s.) settlement. ready.(preluarea controlului asupra unei companii.enforced/forced liquidation ~ voluntara . to wipe off/out. (o societate) to wind up.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa .) liquid. (o datorie) to liquidate. (diploma) licence. (bur. operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor . quick lichida v.clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii . (acliitare) liquidation.) (ship's) clearance.(mar. (a soldo) to clear. (autorizatie.t.(bur. to close out.) cash settlement . (vdnzare integrald) sellout. fluid 2. fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor . (stocul de mdrfuri) to sell out/up.(bur.in vama (mar.compulsory winding-up.) settling. liquidation. closeout. 1.off-licence liceu5'.to go into liquidation . (o afacere.trade school lichid adj.) succeeding account/settlement a fi in lichidare . windingup by the court ~ silita .export licence ~ de import . secondary/high school ~ industrial . (soldare) clearance (sale). to liquidate. (a unei societdti) winding up.(dr. clearing ~ in vama la plecare . degree 2.creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur. o tranzactie etc.(mar. liquid. to clear off.to be in liquidation a intra in ~ . a unei tranzactii etc.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local .(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie .import licence ~ de prospectiune .) to settle.f.) to clear lichidare s. (permis) permit ~ de export . (a iinei afaceri.«.(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor .(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei.f. {in vamd) (mar.) clearance outwards ~ in vama la sosire . (stocul de materii prime sau produse finite) to run down. settlement. (fin. brevet} licence. (in vamd) (mar.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare .

m. conservator ~ de avarie . (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza .t. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s.market leader ~ de pret — (firma care. insolvency practitioner. lawful. mar.) cleared lichidator s.(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie . (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr.m. liquid funds/assets ~ a firmei . official receiver. servicii. language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice .public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' . receiver in bankruptcy.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala .f.204 LIC-LIN lichidat adj. 1. to abridge. (drep. (fin. (mflatia) to curb . auction.provisional liquidator lichiditate s.(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa .coming business oriented language | limita v.f.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ .(asig. licit licita v.) liquidity.t. (despre socoteli) even 2. (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s. (a participa la licitatie) to bid. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj.) open outcry ~ englezeasca . to restrict.) average adjuster/stater/taker .m. (pentru furnizarea de mdrfuri. public sale (pentru obtinerea unui contract tender. (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune. to limit. acliondu intr-un anumit domeniu. 1. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s.n.m.to bring/to put/to sen to the hammer lider s. leader ~ de cost .provizorm . leader 2.i.opinion leader ~ de piata .closed auction ~ publica . auction ~ mchisa . (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis. bidder.) liquidator. (w vama) (mar. executarea de lucrdri) to tender v.{bur.

restraint. limitation.railway line ~ de comanda .(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .communication line ~ de transport .(de aur sail argint monetar) standard bullion.(corn.f.airline.line of credit. restriction.yard line ~ de distributie .credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin.f. (de drepturi) abridg(e)ment.fine bullion lingouri monetare .ocean line ~ de productie .(mar.(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .) line of command ~ de credit .(man.) chain of distribution ~ de incarcare . (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal .{bur. airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj . range ~ de telecomunicatii .) floor ~ legala de creditare .river line ~ de navigatie oceanica .bus line/service ~ de cabotaj .) coastal line. coastwise sea lane ~ de cale ferata . limited.special bank credit plan ~ de credit multivalutara .) selling limit ~ de varsta .production line ~ de produse . limit.wearing limit ~ de vanzare . load waterline ~ de navigatie .product line. (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor . (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii .transport line . mint fine bars linie s.legal lending limit ~ superioara .dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii .ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur . a salariilor etc. credit line ~ de credit bancara speciala . ingot. sovereign risk limit ~ de uzura .assembly line ~ de autobuz . line lima pietei de capital .(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit .f. la alegere.(linie de credit ce poate fi utilizatd.(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana . (a preturilor. intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou .) country limit.n.) leadline.LIM-LIN 205 limitare s.shipping line ~ de navigatie fluviala .(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].) limitation of liability clause ~ a dividendelor .upper limit. ceiling lingou s. bar. restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.(asig.{mar.lower limit.

206 ~ de transport de marfa de mare viteza .short weight. shortage. sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi .railway siding ~ moarta .money pressure/scarcity/ stringency.) sellers no buyers ~ de lichiditati . nevoie.(bur. shortage in weight ~ la livrare . (de preturi.(dr.f. 1.) short.priority list ~ de procese . ~ a marfurilor de import .free list] ~ de pasageri .(dr. dearth.to give short weight a duce ~ de . (indisponibilitate) unavailability.(dr. bill.) short of stock ~ de afaceri . insuficienta) lack. unavailableness 2.want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .) illiquidity ~ de marfuri .(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale .(unbarcati pe o . ] list/current./) blind/dead-end track ~ regulata .(c.disutility ~ din continut .schedule of prices. list.) run ~ de curs'. lira.waiting lii ~ de control .resourcelessness ~ de titlu de proprietate . (dintr-o cantitate.(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate .agi] schedule ~ civila .telephone line ~ transatlantica . (deficienta) deficiency.short delivery a da ~ la cantar .(dr. scarcity of money ~ de capital . (neajuns) drawback.(c. (a cotd) (bur. shortfall.) quotation lis quote sheet ~ de echipaj .f.) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate .scarcity of capital ~ de cumparatori .transatlantic line lipsa s. (penurie) scarcity.(mar. (absenta) absence.(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti .'ri . wantage.) want of title ~ de tranzactii . stringency. want.import list i ~ a scadentelor debitorilor .slack business ~ de bani .(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca . (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .) tail male ~ succesorala femeiasca .) schedule ~ a marfurilor de export .t.bill of materials ~ de marfuri .) tail female ~ tehnologica .(fin. (necesar.scarcity of labour ~ de numerar .) cause list .) no dealings ~ de utilitate . shop bill. produse^ etc.(bur.export list .process/operation line ~ telefonica .to be scarce of lira s. (sterlina) pound sterling lista v.) to list lista s.f./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala .(bur.(bur.check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur.) default ~ de actiuni/acoperire . (din instanta) (dr. dintr-o marfa etc.banned list ~ de marfuri nevamuibile .list of goods ~ de marfuri interzise .cash shortage ~ de resurse .

actual delivery ~ eronata/gresita .f.delivered at frontier ~ .f. delivery. to supply ~ gresit .(mar. seaside.patent documents litigios adj.part/partial delivery ~ peste bord .contract supplies ~ esalonate . litigious. book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.staggered deliveries livrat adj. brosuri.poll ~ oficiala . cataloage etc.stored terms ~ in bune conditii .cash on delivery ~ cu intarziere . contentious.) official list literatura s.to misdeliver ~ in intregime .full delivery ~ completa in bune conditii . contention. to deliver.to litigate literal s. debatable litigiu s.) sales literature ~ de brevete de inventii .n.customary delivery ~ contra ramburs .) delivered/delivery alongside ship ~ partiala . litigation.(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa . supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna . (imitate de masura pentru greittate) pound livret^.misdelivery ~ expresa/rapida .la termen forward/future delivery .delivered duty unpaid ~ .prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus .subscription list ~ electorala .short delivery ~ la acceptare .) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale .delivered duty paid livra s. outstanding.delivered sound ~ la frontiera . seaboard.(marfa transportata) to deliver in full livrare s.delayed delivery ~ defectuoasa .express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu .f. taxele vamale neplatite .t.f.?!.(mar. littoral livada s. (furnizare) furnishing.(reclame.LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale .) delivery on board ~ la cerere . delivered ~ contra warant .delivery on call '. dispute at law a fi in ~ . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .langa nava/sotto palanco .safe and full delivery ~ conform uzului . taxele vamale platite .(mar. orchard livra v.delivery on acceptance ~ la bordul navei .delivery free domicile ~ imediata .table of allowances ~ de subscript!! . (a furnizu) to furnish.(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva .(care confine cursurile zilnice) (bur. literature ~ comerciala . n. seashore.

m. hiring. delivery point ~ de munca . banking engine ~ pentru trenuri de marfa .) tenement ~ cu dependinte .f.freight locomotive loctiitor s..f.n. loyalty ~ a consumatorului .f.residence local adj.(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur.(dr.f taking ~ de decizii .place of employment/ work ~ de plata .(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar . deputy.n. (mic) strip. (despre valoare) rental locatie s. lot. demurrage charge. lodging..) messuage locuitor^.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk . (de mdrfuri) batch.) seat. (dr.) wharf demurrage locomotiva s./n. tenant's. in parlament etc. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet . la hotel} accommodation ~ de destinatie .truck hire. spot.f.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar.company/business logistics logograma s.n. parcel.lot/parcel of goods ~ de proba .) round lot ~ de marfuri .(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca . (de actiuni) lot 2. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s. place. location ~ de gestiune .) premises 2.. {restaurant) restaurant. house.yard locomotive ~ impingatoare .m. local s. abode. minimum! unit of trading I loterie s.n.n. dwelling place.administration location ~ de vagoane . 1. (cladire cu teren.place of payment/ performance. caretaker.) round lot. inhabitant ~ de pe coasta . (cladire) building. lottery loto s.208 LOC-LUA loc s. instalatii etc. public house. 1. (la teatru.place of delivery. living. (de teren} plot. logogram ~ de corporatie . engine ~ de manevra . lotto loxs. (chirias) tenant locativ adj.f. renting.(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim . (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta .bank locomotive. locomotive. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital .corporate logo (gram) loialitate s.f. parcel.f.f. lodger. logistics ~ a companiei .place of call ~ de livrare . (in vehicul. lottery ticket luare s. hire.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® .f.place of destination ~ de escala . pub localizare s.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s. locum tenens locuinta s.shoreman logistica s.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s.

class struggle/warfare lux s.f. working.(decaf) to outwork ~ pe cont propriu .to work at/to capacity ~ mai repede/bine ..to look for a job a da de ~ muncitorilor .t. to labour.graduation/ diploma paper ~ in antrepriza .public works ~ restante . (activitate) activity..to lie down on the job.taking into account/consideration ~ in posesie . (calendaristica) month ~ calendaristica .. outside worker ~ pe cont propriu .m.(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa . (a trudi) to toil.sampling. struggle ~ a mandatarilor .entry lucra v. 1.daywork. work. (a functiond) to function.(zilier) day labourer ~ la domiciliu . un utilaj) to work. gainful.to underwork lucrare s.to employ workers a nu avea de ~ . things. to labour 2.work in progress ~ publice . lucrative.to work on one's own ~ peste program . worker. workman ~ cu ziua . paying. (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima . to run v. s. (slujba) ]ob ~ cu bucata .debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune .outwork ~ manual .preliminary work lucrari ale conferintei .expert workman lucru s. working.force account ~ la domiciliu . (pcupatie) employment.n. (pamdntui) to till. 1.f. belongings 2. to work. (mimed) work.(calendar) month ~ cu 31 de zile . luxury ~ de amanunte . (despre o marina.to live in luxury luxos adj. pi. to cultivate 2.LUA-LUX 209 ~ de probe .handiwork ~ in echipa .odd month ~ curenta .handwork a cauta de ~ .contract work ~ pregatitoare . (efecte personate} (dr. object. luxurious .outworker. sample taking ~ in consideratie .profusion of details a trai in ~ .i. fight. remuneratory lucrator adj.piecework ~ cu ziua .team work ~ in regie .n.present month lupta s. adv.f. monthly luna s. joumeywork ~ de mana .repair works ~ in executie . work ~ de diploma/stat . to underwork ~ putin/insuficient .to be out of work lunar adj.) chattels.to work overtime ~ prost/de mantuiala .arrears of work lucrativ adj.(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist . thing. 1.exploration works ~ de reparatie .

(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui . craner.titan crane ~ pe senile . magistrateship ..gift shop ~ de cartier . (depozitare} warehousing. macromarketing macrostabilizare .n. judge magistratura s. (taxa) storage charges magaziner s. warehouse keeper.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse .m. (de marfuri) warehouse.m.retail shop ~ cu autoservire .second-hand shop ~ de solduri .general-purpose crane macaragiu s.department(al)/general | store.float/floating crane.m.) refrigerated/freezing hold magazin s. baza(a)r magazinaj s.f. magistracy.f. macroeconomics macromarketing s. storekeeper J magistral s. periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv .(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general . crane ship ~ -turn .M macara s. depot. (mar.m.) ledger magazie s. 1.plant depot/yard ~ frigorifica . shop.speciality shop 5 ~ universal .multiple/chain store ~ specializat . storehouse.f.n. crane ~ de chei .n. storeman.(dockside/quay) crane ~ de transbordare .f.'>. repository. (revista) magazine.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua . storing (of goods) 2.transshipment crane ~ grea . 1. emporium.f. (S UA) store 2. magistrature. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje . warehouseman. (cont. scrap/waste paper maestru s.caterpillar/crawler crane ~ pe sine .discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda .cargo reefer space. macroeconomic macroeconomie s.rail crane ~ plutitoare .variety shop ~ in retea . magistrate..derrick/tower crane ~ umversaia .(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central ./ macroeconomic stabilisation maculatura s. crane attendant/driver/operator macroeconomic adj.

magnate. (preturi) to advance.m.MAG-MAN 211 magnat s.(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .crisis management ~ de marketing .f.business management ~ al contului . salarii etc. (despre preturi} to advance majorare s.foreman of development ~ de productie . raise. vizdnd probleme legate de ambalare. majority ~ absoluta .simple majority a obtine o ~ . salarii etc. increase in prices ~ a salariilor .{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.marketing management ~ de portofoliu .product management ~ al proiectului .risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal . (de preturi) advance ~ a preturilor .office management ~ al afacerii .(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei .portfolio management ~ descentralizat .t.specified majority ~ de doua treimi .resource management ~ al riscurilor .financial management ~ operational .r.project management ~ al resurselor .(a mdrfurilor.decentralized management ~ educational . (preturi.prin eliminare .foreman of production majora v.) increase.{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .to secure a majority management^.majority of votes ~ relativa .production management ~ al produsului .two-third's majority ~ de voturi . transport.) physical distribution management ~ al marcii . financiar) tycoon maistru s.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about . to raise.f. rise. depozitare etc. foreman ~ de exploatare .brand management ~ al pasivelor .) asset management ~ al activitatii de birou . management ~ al activelor .price advance.participatory management ~. (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.educational management ~ financiar .relative majority ~ simpla .account management ~ al datoriilor .debt management ~ al distributiei lizice . (industrial.wage rise majoritate s.absolute majority ~ calificata . (de preturi.) to increase./?.operations management ~ participativ .m.

shipper's manifest ~ al incarcaturii .n. 1. to handle.} warrant 2.(bani) to remit mandatar s. manipulation. mandate.human-resource/personnel management manager s. curator) trustee ~ pasiv . (o marina.(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v.transit manifest manifold s.member's (electoral) mandate ~ de perchezitie . (ghid) handbook.inward manifest ~ de marfa incarcata .manual handling.t.outward manifest ~ de import . to run. perchezitie etc.f.r. shortage ~ de casa . mandatary.order to offender. proxy.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit . (de arestare. distribuit) leaflet 2.principal and agent mandat s.. manager ~ al unui fond mutual . masind. (manual) to manhandle ~ piata . (o nava) to manoeuvre. manual.cargo handling ~ manuala . ~ de marfuri . principal ~ si mandatar . to manufacture . (car cuprinde unitdtile monetare.n.m.n.ship's manifest ~ de bord . (administrator.212 MAN-MAN managementui calitatii .discharge/delivery' manifold ~ de incarcare .mechanical handling ~ sigura/fara pericol . un utilaj) to operate. manhandling ~ mecanica .warrant for arrest ~ de deputat . guide. manageable. to manipulate. managerial manco s.search warrant ~ postal . (lista a incdrcdturii navel) (mar. (postal) money/postal order ~ de aducere . (vagoane) to shunt.safe handling ~ si transport de marfa . to run. to manipulate. (o marina. attorney (-in-fact).cargo loading manifold manipula v.n. proxy. mandatory. deficiency. un utilaj) operating.money/postal/post-office order ~ postal international . s.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ .cargo manifest ~ al navei . witness to appear ~ de arestare . (program) manifesto: (aruncat. to work. workable manifest s. working | ~ a materialelor .freigl handling manual adj. 1. handling. de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v.. (yagoane de mar/a) to marshal.summary of bills of lading ~ de export .t. manual.shortage in the cash mandants. (o. facturi cu color) manifold 2. 1. hand.quality management ~ calitatii totale . to work. to handle.fund manager managerial adj.to rig the market manipulare s.total quality management ~ resurselor umane . (imputernicit) procurator.material's handling . (hamaldc) porterage. un utilaj) to operate. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare ..t. m.) manifest ~ al mcarcatorului .m. (procuro) procuration. (carnet de note.international/ foreign money order ~ postal telegrafic . to handle manevrabil adj.

cargo.containerized cargo/freight ~ cu defect .mint mark ~ de dimensiuni .assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ".(mar.f.(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare . (fabrica) manufactory marca v.globala .standard brand ~ de thru .(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard .(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj . (a bifa) to (mark with a) check marca s. 1.trademark.intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala .heavy (-weight) cargo.(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar.MAN-MAR 213 manufacture s. freightliner marfa s. (cu tin semn distinctly) to earmark. (pretui) to ticket up. manufacture. merchandise.f.t.(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .flaw ~ cu proprietar necunoscut .) to stamp.waif ~ curata . model) brand 3. (mar. (la metale pretioase) plate mark.seller ~ containerizata .weight mark ~ de grup .) outward cargo ~ de import . (a matrita) to stencil.packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine . (tip. goods/freight train.f.(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate .(mar. goods ~ ambalata . (un obiect de metal pretios) to hallmark.continental/inland sea ". pi.) inward cargo ~ de mare gabarit . (transportata) freight.group mark ~ de identificare .new brand ~ superioara/de calitate . marfuri etc.large-size freight ~ de punte . trademark ~ a monetariei .eterogena .) deadweight cargo ~ grea in vrac . (metale. registered mark. hallmark 2.f. commodity. trade name ~ noua .(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc .) filler cargo. mark.clean cargo ~ de cabotaj .(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar. (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie . sea ~ continentala/interioara .global brand ~ inregistrata .adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.intercontinentala .bona vacantia .manufacturer's brand/ mark.(mar.unprotected cargo ~ fara proprietar .(mar.seasonal cargo ~ de umplere .(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo . small stowage ~.grea .n.) coastal/coastwise freight ~ de export .heavy bulk cargo ~ incompatibila . de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii .) deck cargo ~ de sezon .choice brand mare s.mark of origin ~ de port . to mark. to put a mark on.

liquid bulk cargo ~ nesortata.miscellanec goods ~ fabricate in tara .swap ~ solida in vrac .taxed goods.unitized cargo/load.low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .industrial goods . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.frozen goods ~ cu livrare imediata . stock-in-trade.insulated cargo ~ lichida in vrac .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .) short shipment ~ pachetizata .(din lipsd de spatiu) (mar.(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods.slow goods.(mar.nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .ascertained goods ~ industriale .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .best-paying cargo ~ schimbata prin troc .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate . trading stock.consumer goods ~ de lux . generals ~ impuse .buikpik ~ neincarcata . physicals ~ cu livrare la termen .solid bulk cargo ~ transportata pe mare .actuals. (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .futures ~ cu miros specific .impulse goods ~ de balast .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .staple exports ~ de calitate inferioara .superior/ prime goods. firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .general goods.(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .durable goods.fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza . durables ~ de folosinta scurta .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .) kentledge goods ~ de baza . unit load ~ paletizata .primary goods.odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat .goods on approval ~ de uz curent .palletized cargo ~ pretentioasa .middle goods ~ de calitate superioara .finished goods ~ fragile . staple ~ de baza ale exportului .fragile goods ~ generate .low-duty goods ~ cu volum redus .

perishable goods.lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .?.foreign goods ~ supuse accizelor .marcate .) inert goods inflamabile .able-bodied seaman ~ de cabotaj . marine . sea.dusted goods ~ prohibite . perishables ~ prafuite .loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .goods on hand ~ periculoase .transit goods -" in vama .f.. textile etc.goods on commission ~ in consignatie .bulk goods ~ insacuite .realizable/marketable goods ~ vamuibile .inflammable/ flammable goods ~ in baluri . land etc.unclaimed goods ~ neridicate in termen .unrealizable goods ~ nevamuibile .straine/de import ..free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .goods making up a parcel ~ in tranzit .textiles.».bonded goods ~ in vrac .(grdne. maritime marinar.licite .(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate ..wet goods '•. bumbac.overtime goods ~ nevandabile .(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate ..distrained goods .goods supplied on deferred payments . mariculture.ordinary seaman marina s.goods on consignment ~ in legaturi . yard goods ~ transbordate .piece fabric/goods.dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .waterbome goods ~ umede .light goods ~ vandabile .in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi . mariner ~ brevetat . sailor.excisable goods ~ textile .MAR-MAR 215 ~ inerte .returns ~ returnabile .shoaler necalificat/stagiar . soft goods ~ textile cu metraj in bucata .moist goods ~ uscate .bagged goods ~ la moda .(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .) dry goods ~ u§oare .bundle goods ".no goods exchanged maricultura s.undelivered goods ~ neridicate .(furnizorului) unsolds ~ rubricate . nisip. seaman.(minereuri.f. marine.transshipment goods ~ transportate pe apa .{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide . sea farming marin adj.dangerous/hazardous goods ~ perisabile .bale goods ~ in comision .

engine.security printer | ~ postala de francat .shortage material I .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci . n.incentive marketing ~ direct .typewriter ~ de serviciu .navy.social marketing marxism s. stub material adj.substitute material . material ~ de ambalare . talon) counterfoil.) contribution margin ~ de profit .machine tool ~ universala .f. seaborne.) gross margin ~ de contributie . 1.. (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat . fin.seagoing marja s.f.(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn. marine.money supply ~ specifica aparenta . valoare . fare 3.labeller ~ de facturat . marketing ~ comun .(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .Marxism-Leninism masa s.216 MAR-MAT ~ comerciala . heel.) margin of safety. corn.gambling table ~ de sens .(pensiune) board and lodging ~ verde . green table: (fur a. merchant shipping ~ militara . naval forces maritim adj.(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin.f.nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului . (mdncare) meal.accounting machine ~ de ambalat/impachetat . Marxism ~ -leninism . n. ~ deficitar .) margin ~ a dobanzii .package wrapping machine. maritime. sack-filling machine ~ de scris .assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat .(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta .) mass ~ de joc .net profit margin ~ de siguranta .bulk density ~ specifica in vrac ..commercial/mercantile marine. safety margin marketing A.company car ~ de sortare .(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social .official board.versatile machine matca s.n. cont.(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .packing material ~ de inlocuire .writing table.]) green fodder masina s.f. desk ~ monetara .. machine. merchant marine/navy. (color. (in fizicd etc. s. table 2. packer ~ de asamblat ..direct marketing ~ in retea .network marketing ~ nonprofit .bulk weight ~ si casa .postal franking J machine ~ -unealta .sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.profit margin ~ de profit net .sack packer. (bur.

(care foloseste ca imitate piciorul . measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului . (corn. small coin/money.f. material ~ prima . petty/small wares masurare s. a create) to increase.f.strategic raw material matrice s. promotion matter ~ publicitar colant . measure. 1.scarce raw material ~ prima strategics . timber. (despre cheltuieli) petty. matrix ~ de conducere .wood.) increase.standard of measurement ~ foarte mare .n.(c. (preturi. (a preturilor etc.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente .dry measure ~ de cherestea .r. to enlarge.raw/working material. raise ~ a capitalului social .MAT-MAS 217 ~ inflamabil .) rolling stock. pi. upper limit mari v. (scadenta) maturity a ajunge la ~ . cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s. loose cash/change/money 2.sticker ~ publicitar postal .n.f.textiles materie s.) to raise v. maximization ~ a profitului .) size.t. (masurare) measurement. (intindere) extent.f.) to enhance. size ~ obisnuita/curenta .(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale.mailshot ~ rulant . (preturi) to mark up. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente .f \. maximum.reusable materials ~ textile . (cantitate) quantity. boost. to maximize maximizare s.f.{la imbrdcdminte) outsize . to boost.advertising/publicity material.plastics ~ publicitar .increase of capital marunt adj.measure of capacity.f.building materials ~ refolosibile . to increase marime s. (despre bani) loose maruntis s. upswing. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara . maximum maximiza v. fitting ~ de capacitate .ullaging masura s.cherestea) board measure ~ -etalon . to push up.to mature maxim(al) adj. (mdrfuri) small goods.t. salarii etc. (a spori.f. (bani mdrunti) (small) change. railway vehicles materiale de constructie .f. amount 2. upturn. valoarea etc. (pretui. (in industria petrochimica) feedstock.(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .profit maximization maxim(um) s.inflammable/flammable material ~ lemnos .

retaliatory measures ~ restrictive .economic environment ~ financiar .engineer ~ -sef .(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic . doctor ~ chirurg . device. environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .m.f. medicine.n. chief engineer mecanism s.free hand.family doctor ~ igienist .stopgap masuri antiinflationiste . to mechanize medic s. labour (force).natural environment ~ social .218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .f.economic mechanism mecaniza v.] averaging mediu s.t. mechanic.de punte .n. hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .working mean ~ neponderata . hand ~ de lucru . engineman .price mechanism ~ al ratei de schimb . machinery.) certified engineer ~ de locomotiva .industrial/occupational medicine ~ legala .f.firm'! business environment ~ economic .forensic expert ~ veterinar .anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta . average.health officer ~ legist .m.forensic medicine medic s.over-the-counter drug medicina s.surgeon ~ de medicina generala . mean ~ aritmetica .market economy mechanism ~ al preturilor . full authority a avea ~ libera . drug.social environme background/milieu .deflationary measures ~ energice .decimal measure ~ provizorie/temporara .n. mechanical s.weights and measures mana s.) deck engineer ~ -masinist .(mar. medicine ~ a muncii . engineer ~ brevetat. (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur.manpower.f. gear ~ al economiei de piata .financial environment ~ natural .unweighted average ~ ponderata .strong measures ~ represive . physician.arithmetical mean ~ de lucru .exchange rate mechanism ~ de echilibrare .to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru .veterinary surgeon medicament s.master mechanic.skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera .engine operator/ driver.(mar.restrictive measures ~ §i greutati .weighted average mediere s. medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala .to be short of hands mecanic adj.emergency measures ~ deflationiste . mechanism.

1.nonferrous metallurgy metoda s. vocation ~ calificata . tradesman mestesugaresc adj. mercantilism merceologie s. to mention. 1. handicraft. bill of fare ~ fix . 1.ferrous metallurgy ~ neferoaselor . (de partid. trustee ~ al unei comisii .t. metallurgy. (listd de preturi) price current/list meserias s.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator . vocation 3.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director.) straight-line method ~ compararii factorilor . handmade. housekeeping.to sit in/on memorandum s.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor .) spreadsheet approach . 1. artisan. household. small wares 2. metalurgie s. (al unei societdti stiintifice etc.m.ordinary mensual adj.m. (pricepere) skill 4. (a specified) to specify mercantil adj. craftsman. (artd) craftsmanship mestesugar s. (articole) haberdashery. (profesie) profession.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont.outside director ~ onorific/de onoare . craft 2. housewifery 2. handicraftsman.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. handicraftsman. mercantile mercantilism s.n. to maintain v.n. (intr-un contract) to set forth. (profesie) profession. domestic. handicraft.) fellow..active member ~ al bursei . tradesman meserie s.skilled trade mestesug s.f. n.n. n.acting/deputy member a fi ~ in . mercery. metallurgical engineering metalurgia feroaselor .(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului . (prdvalie) small-ware shop mercurial s.foundation/charter member.m. (gospoddrie) household menaj er adj.cartelist ~ al unui consiliu . craft 2. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare . meniu s. member of the board. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie .r. craftsman. monthly mentine v. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel . menu.f. method. member. science of commodities mercerie s.t.(cont. memorandum ~ al acordului . (despre preturi} to keep up.honorary member ~ supleant .councillor ~ al unui sindicat . trade.f.MEM-MAR 219 membru s.f. to make mention of. handicraft. de sindicat) cardholder ~ activ .n. (meserie) trade. (in post) to keep one's job mentiona v..(guvernamentale...f.

m.doci facilities ~ de antrepozitare . {mod actiune) means.) inventory costing method ~ de finantare . beneficii) poor ~ -burghez . means.(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont. intermediate levd of economy mic adj.) lower. to reduce. metropolitan.standard metre ~ patrat .f. salarii etc. sausage factory 2. {instrument) instrume {resursa) resource 3.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini.square metre mezelarie s. pi.small(-scale) productioni ~ publicitate .petty bourgeois ~ cabotaj . metric metrologie s.testing method.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali . 144 de obiecte) small gross mica burghezie . (metoda) methi (cale) way.accrual basis/concept ~ procentului din vanzari .n. migration ~ a capitalului .(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros . diminish.classific advertisement microeconomie s.f.method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor . to cut.f. metrology metropola s. middle 2. to abate. 1. test procedure metric adj. a facilities mijioace de andocare . microeconomics micsora v.(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului . 1. small(-coast) trade.discharge facilitie ~ de incarcare .petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie .loading facilities . small 2.r. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s. {despre preturi) to sink migratie s. {SUA) subway metru s.f.f.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala .n.f.) percentage of sales method metoda de amortizare . {preturi) to p down v.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . (despre venituri. to decrease. metre ~ cub .{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont. 1.small industry ~ productie . to diminish.f.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare .cubic metre ~ -etalon . abate. to decrease. underground. metropolis metrou s. (preturi.job ranking method ~ de incercare/testare .migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s.

n.n. (Anglia) Home . producer(s)/ production goods ~ de trai .docking/harbour facilities ~ publicitare .legal tender ~ legale limitate de plata . procurer mila s. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra . mining negativ) pander. to minimize. mediator. (a subaprecia) to disparage minimum s.f. (Anglia) Foreign Office.w.minimum living standard minimaliza v. ministry.n.transport facilities. ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier . minimum ~ de subzistenta/trai .n.land/British mile. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor . (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne . physical capital ~ independente de trai .fixed assets. payment media. s. (Anglia) office. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica .crude/mine ore ~ -bulgari . mineral mineralier s.. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs. minimum minister s.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata . (in negocierf) negotiator. milliard.t. (put) mine. (din minele de carbuni} collier mineral adj. to belittle. livelihood ~ de transport . colliery miner s. (SUA) billionaire milion^. pit. bonanza ~ de carbuni .Ministry of Internal/Home Affairs.coal mine/pit.ore-oil tanker minereu s.ore-grain carrier ~ -petrolier . miner..t.floating equipment ~ portuare . circulating medium. intermediary. ore ~ brut .m. multimillionaire. (a media) to mediate./z.n. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren . (cariera) quarry ~ de aur .nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj. s. mine.advertising media mijioci v. (si in sens negativ) go-between. n. (SUA) billion miliardar s.m.ore-coal carrier ~ -cerealier .means of subsistence/living.ore in bulk minerits.n.gold mine.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica .limited legal tender ~ locale .means of production. means of conveyance ~ fixe . million milionar^.train mile miliard s. board.f. medium of exchange ~ de productie . capital/investment goods. millionaire mina s. bulk-ore carrier.n.local resources ~ plutitoare .m.cargo handling facilities ~ de plata .means of payment.lump ore ~ in vrac .

trade-union movement mita s. bribery.(care provoacd dawv (asig. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului . mix ~ de distributie .capital movement ~ civila .) civil commotion ~ grevista . (Anglici) Chancellor of the Exchequer.f. (SUA) Secretary of State. n. marfa) short miscare s. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money. minister. appointments. State Secretary ~ al afacerilor interne . (SUA) Department of Commerce ~ de Finante . gamble moara s.t. (a amenaja) to furnish mobila s. v. joint. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante . uprising 4. compound .Minister for Foreign Affairs. miza v. (Anglid) Lord Chancellor.(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing .t. bribe giver.Minister of Commerce. (Anglid) Home Secretary. (sociali movement. (concret) bribe mitui v. (Anglid) Exchequer.Ministi Plenipotentiary minus s. to gamble \ miza s. (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie .revolutionai movement ~ sindicala .f.Ministry of Public Health ministru s. (c. mixed.n. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe .f.Ministry of Justice.Minister for Finance.(Anglid) Board of Agriculture Apararii .m. I articol separaf) piece of furniture . (revoltd) revolt.m. (combine composite. mill ~ de apa .Ministry of Trade. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. stake. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii .Ministry of Education.j traffic management ~ a capitalului .strike movement ~ portuara . (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii .M1N-MO Office. 1.deputy minister. movement (activitate) activity 3. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie .water mill mobila v.f.dock traffic ~ revolutionara . (SUA) Department of Justice ~ Educatiei . to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s.f.t. (de marto? tamperer mix s. (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu .(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. upheaval.Ministry of Finance. minus.(SUA) Defense Department ~ Comertului .Minister of Justice. motion.i.Minister without portofolio ~ plenipotentiar . ric commotion.. furniture. (Anglid) secretary of state ~ adjunct . (Anglid} 'Board of Trade. (Anglid) Foreign Secretary. to bribe.Minister for Internal Affairs. to stake.

oil pier ~ cu dane pentru marfuri . way.constitutional/ limited monarchy mondial adj.unconvertible currency ~ stabila .key currency ~ convertibila . actualizat) up-to-date modest adj. metallic currency ~ neconvertibila . capital mobility ~ a fortei de munca .forced currency ~ cu titlu legal .currency.coin of legal fineness ~ curenta .money of account.fiat money ~ Hduciara . money ~ bancara/scripturala .fiduciary note.specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor . pier.coin.MOB-MON 223 mobiliar adj.absolute monarchy ~ constitutionals .staff-pattem ~ econometric . (metalicd) coin. hard money. pattern ~ al cresterii economice . counterfeit coin/money. model.customs wharf monarhie s.f.) nonphysical/deposit money ~ -cheie .(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s.n.econometric model ~ economic .full-bodied currency ~ dirijata .mobility of capital. appointments mobilitate s. (imitate monetard a unei tdri) currency. specie. modern.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare .adjustable/elastic currency ~ falsa . style ~ de consum . base coinage ~ fictiva . furniture.managed currency/money ~ divizionara/de bilon .f. mode.standard coin . labour mobility ~ profesionala .n.fractional currency/money.f. (la zi. mobility ~ a capitalului .mobility of labour.n. personal mobilier s.cargo pier ~ vamal .lawful currency. world economy moneda s. divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva . legal tender ~ -marfa .convertible currency ~ cu curs fortat .commodity money ~ metalica . monarchy ~ absoluta .n. fashion model s. world(-wide) mondoeconomie s.f.(depozite bancare etc.false/bad coin.collection pattern ~ de cec .economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj. beneficii) poor mol s. accounting currency ~ de hartie .stable/sound currency ~ -tip .floating currency ~ legala . current money ~ de cont .pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s.) movable. paper currency/money. (despre venituri.paper currency/money ~ din aur sail argint .real money ~ elastica . manner. mole ~ cu dana de petrol . token money ~ Huctuanta .model of economic growth ~ al incasarii debitorilor. (dr.f.

heir-at-law . security printing office monocultura s..(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .heir apparent ~ legitim/de drept .(al statului) fiscal monopoly ~ institutional . miller ( moratoriu s.n.to take a sample mosteni v. moratorium mostra s.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa .m. (de bunuri inn biliare) devisee.n.f.check sample ~ de valoare . <J to engross. monetary. heiress mostenitor s. one/single-crop system monometalism s.. (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal .unilateral monopoly monopolist adj. mint. actiuni) to cor monopson s. nummary. to monopolize.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu .sample of value ~ din marfa preluata .224 MON- monetar adj. {mdrfuri. to inherit mostenire s. (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.outturn sampi ~ fara valoare . nummular monetarism s.f.f. inheritance. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial .m. monoculture.master sample a lua o ~ .t. monopoly ~ absolut . inheritor.windfall ~ vacanta .free sample. buyer's monopoly monopsonist^.random sample ~ de control .(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total . sample.perfect monopoly ~ unilateral .f.n. heirdom. monopolistic monopolist monopoliza v.(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita . currency.n. n.) monometallism..residual bequest/legacy ~ neasteptata . heritagi hereditament.t.representatm adequate sample ~ statistics .absolute monopoly ~ asupra vanzarilor .commercial/supplier's monopoly ~ de stat . pattern. single standard monopols.f./M.vacant succession mostenitoare s.selling monopoly ~ bilateral .discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . (pferitd i scop promotional) handout ~ medie . monetarism monetarie s. hei (legatar) legatee. (J material textil) swatch ~ aleatorie . (succesor} successor ~ aparent . monopsonist morar s.

motor hotel motivatie s.homework ~ manuala manual work/labour. (inferioard} underwork .follow-up work ~ conform graficului . multinational multiplicator^-. intretinere etc. (grea) sweat. (corn.skilled work ~ concreta .vote of no-confidence. work. want-of-confidence vote a adopta o ~ .n. multilateral multilateralism s.unskilled work.work by the day.whole-/full--time work ~ cu ziua . piecework. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar . work at piece rates/by the job. physical work ~ gratuita . handiwork ~ necalificata .to carry a vote mulgere s. (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj.profit motivation motiune s.(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta .office/clerical work ~ de mantuiala .} indirect labour ~ intelectuala .n. motel. day labour ~ de birou .(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s.(legatar} heir testamentary motel s.m.by(e)-work ~ calificata . multimillionaire multinational adj.rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica . toil 2.manual labour. vote ~ de incredere .f. (fin.labour of love ~ grea/istovitoare hard work.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara .MO§-MUN 225 ~ prezumptiv .heir presumptive ~ subsecvent . motion.vote of confidence ~ de neincredere .) multilateralism multimilionar s. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate.w. (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .) multiplier ~ bugetar .f.f.(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .f.shift work/ labour ~ la domiciliu . {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.teamwork ~ in schimburi/ture .schedule work ~ cu norma intreaga .remainderman ~ testamentar . work ~ a copiilor .n.consumer's motivation ~ de profit .intellectual/brain work ~ in acord -job/task work. {ocupatie} job. 1. labour.(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. motivation ~ a consumatorului .

\. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd.skilled worker ~ care determina norma . lumberman ~ industrial .pacemaker. pacer.factory worker ~ evazionist .agricultural worker. (SUA) railroader ~ forestier .season(al) worker muncitori esentiali . to toil. labourer ~ ocazional . (a trudi) to labour.) peripheral workers ~ sindicalizati . to sweat. dock(side)/watersidt worker. hard-working s.(ore suplimentare) overtime (work).floater. to work piecemeal muncitor adj. surplus labour munci v. mountain ~ de pietate . practicatd de obicei noaptea.jobber. workman ~ agricol .work at time rates ~ suplimentara .forest worker. pieceworker ~ necaliHcat .longshoreman.licensed worker ~ calificat . municipality municipal authority. working 2.semiskilled worker ~ sezonier . (SL'A} lumberjack.wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp . worker. corporate town munte s.f. occasional hand ~ portuar . (harnic) industrious.unskilled worker.industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord . loader.day labourer ~ de fabrica . (pdmantuT) to till ~ in acord .free labour ~ periferici . active. railwayman. (municipal corporation.t.i. to work. to work by the piece.m.organized/union labour municipal adj.to do piece work.m.226 MUN-MLT ~ neproductiva .half-timer/'-time worker.(mutati in interes dt serviciu] (man. pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus . mont-det -piete I mutual adj. mutual I . stevedore.) core workers ~ nesindicalizati . overwork.(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man.sweatee ~ feroviar railman.unproductive/wasted work ~ ocazionala .(care are cloud servicii. part-time work ~ cu ziua .pawnshop. municipal municipalitate s. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat . lumper. field/farm hand ~ autorizat .odd work/job ~ platita/salariata . job/task worker. (pe chei) quayman ~ semicalificat . (ocazional) to job v.

character ~ §i grad al avariei . foreign-going ship/vessel.leading vessel ~ -cisterna . home trader ~ de canal . boat. trading ship/vessel.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga .abandoned ship/vessel.tank ship/vessel.f. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel.n.customs/revenue ship ~ de croaziera . regular trader ~ de lacuri .accommodation/base ship. watercraft ~ abandonata . derelict ~ -atelier . (de mic tonaj) craft. to (suffer) shipwreck naufragiu s.) nature and extent of the damage a plati in ~ . shoaler de cabotaj mic .large ship/vessel . laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . coast trade ship/vessel. inshore vessel ~ de cabotaj national . merchant ship/vessel.conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice .(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel. sea disaster nava s.oversea(s) ship/ vessel.(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore. freighter. cargo boat ~ compartimentata .repairing ship ~ -baza .subdivided ship ~ de cabotaj .liner. long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica .i.t. distress. intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO . (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel.coastal/coasting ship.to pay in kind nationaliza v.lake craft. to nationalize naufragia v.f. (marine) casualty. tender ~ ca parte contractanta . examination vessel ~ de control al poluarii . tanker ~ combinata . coastwise ship/vessel.(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control . ship. shipwreck.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi . vessel.pollution control ship/vessel ~ de control vamal . short-haul ship/vessel.N natura s.(asig.short-sea ship/vessel. (/e/) kind. ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 .canal boat .(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala .commercial ship/ vessel.home-trade ship/vessel.day-service ship ~ de curse regulate/linie .survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie .(yamal. 1. (CM diferite sensuri) nature 2. coaster. lake-type vessel. trader. trade ship/vessel.de cartel maritim .

cargo boat/carrier.hovercraft ~ pentru animale vii .ore carrier/ship/vessel mixta . sea ship.meat carrier/ship/vessel. grain carrier/ship.bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate . sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare .serial/series-built vessel. timber-carrying vessel ~ pentru ciment .cereal carrier. reefer (ship) ~ frigorifica de carne .ocean liner ~ pe perna de aer .shiplet ~ de transport carrier. roader ~ de ranfluare .cement carrier ~ pentru materii prime .pallet carrier/ship/vessel.(salvage) lifting craft/ship ~ de serie . contract carrier ~ navlosita pe termen .) industrial carrier ~ pentru marfuri . ship out-of-commission ~ fluviala .ship in laden condition. idle ship/vessel.nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda .time-chartered ship/vessel ~ necartelata .heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac . vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale . cargo (-carrying) ship/vessel. carrying vessel ~ de transport combinat .(minereuri.chartered ship/vessel.228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica . titei etc. seagoing ship/vessel ~ mineraliera .roads ship/vessel.car carrier. cargo-and-passenger ship/vessel. (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita .(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel.fishing boat/ship/vessel ~ de rada . combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel.cattleship ~ pentru autovehicule . laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.timber carrier/ ship/vessel.leviathan ~ de tonaj foarte mic .bulk carrier/trader ~ de mic tonaj .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara .river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel. intermediate/mixed vessel.inland navigation ship/vessel ~ de pasageri . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te .general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele . freighter ~ pentru marfuri generale .passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit . car-transport ship/vessel.dual--purpose vessel.ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie . pallet-carrying ship/ vessel . freight carrier. grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea .ship in commission/service ~ incarcata .(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare .refrigerated fish carrier ~ in balast .

short-sea shipping. internal shipping -. oil-carrying ship/vessel.foreign ship/vessel.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard .(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v. regular traveller naviga v. navigable.to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare .roro" ship/vessel '. oiler.arrested ship ~ sub pavilion nationa! . tanker ~ portuara .f.v.t.river navigation ~ interioara . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum.dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate .ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga .general-purpose tramp ~ -uzina .to lay up a ship naveta s.standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate .f. foreign trade ~ fluviala .f. to run shuttle service.part chartering ~ pe termen . sea navigation/shipping ~ oceanica . un aiiiobuz etc.commercial navigation/ shipping ~ costiera .. tramper ~ -tramp de linie .national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain .maritima . to sail. coasting ~ de cabotaj .to rim to and fro. .maritime/marine navigation.) to charter..cabotage.long-distance navigation/shipping.towing ship/vessel ~ sechestrata .(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.air navigation ~ comerciala . freightage. shipping ~ aeriana . sailing.long-distance/deep-sea navigation. lump sum chartering ~ partiala .) chartering.slurry carrier ~ petroliera . to affreight ~ cu navlu forfetar/global . to navigate. short-range navigation ~ regulata/de linie . tank ship/vessel. (mar. (SUA) commutation a face naveta .) down-and-up-train.to charter space navlosire s. long-range navigation ~ pe distanta scurta .i. inshore navigation ~ de cursa lunga .harbour/port ship ~ remorcata .time chartering .-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.line/liner shipping ~ -tramp . affreightment ~ a navei nude .coast(al)/coastwise navigation. (despre nave comerciale) to trade navigabil adj.f.) to ply navetist.to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava . (c.(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel. (mar.tramp universala .(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ . passable navigatie s. foreigner ~ tip RO-RO .m. (despre o nava.tramp liner .inland/inner/inside navigation. to freight.oil carrier/ship/vessel/ tanker. navigation.short-distance navigation/shipping.

conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .chartered/disponent owner.(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .freight at risk/payable at destination .time charterer ~ principal . portage.(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .dus-intors" .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj .ocean freight ~ pe distanta . freight contractor navlu s.net freight ~ oceanic .on deadweight basis freight ~ castigat oricum .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .) charterer. port of call freight ~ maritim .n.outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .through freight ~ dublu .distance freight ~ pe timp .destination freight.out-and-home freight ~ egal .package freight ~ pentru marfuri in tranzit . freighter ~ pe termen .double freight ~ . charter money. affreighter.estimated freight ~ excesiv .long-term chartering ~ pe voiaj . (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.230 NAV-NAV ~ pe termen lung . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .freight by measurement ~ la destinatie .trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem .m. (mar.single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat ..aggregate freight ~ de cartel .full freight ~ la cubaj/volum .freight forward ~ contractual .coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .charter/time freight ~ pe voiaj .(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.lump sum freight ~ intreg/total .pending freight ~ net .single-voyage chartering ~ simpla .

additional/extra freight. unauthorized.n. (in alb) blank neconditionat adj. unpacked. impolite} delinquent. (cerut) required. (despre taxe. nonpayment.f. to require necesitate s.f. unsettled. (sub forma unei corporatii) (SU. unskilled necatalogat adj.distress/low freight ~ suplimentar .(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur. (fard conditii) termless neconfirrnat adj.f. uncatalogued necesar adj. uninsurable neasigurat adj.capital requirement ~ de marja . unapproved neasigurabil adj. unquoted nedatat adj. unredeemable neamortizat adj. unconditional. wantage. absolute.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . inexpensive necotat adj. irredeemable. want. inadequate necostisitor adj. (neonorare a unui cec. unspent necomercial adj.t. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. uninsured. to necessitate. unassured.tramp/shipping freight neacceptare s. dateless. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj.f.freight and cost ~ -tramp . (bur. unlicensed necalificat adj. a unei cambii) neautorizat adj. need.) margin dishono(u)r neachitat adj. unconfirmed. undisbursed . unendorsed neanulat adj. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. requisite s. inconvertible necorespunzator adj. uncancelled neaprobat adj. unconvertible. necessary. (nespecificat) unstipulated.high freight ~ scazut . (cerinta) requirement necheltuit adj. unpaid. default of acceptance ~ a unei cambii . (restant) outstanding neacoperire s. wantage. essential. undated nedebursat adj.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . undamaged neavizat adj.4) unincorporated neconvertibil adj. plati) unacknowledged neconsemnat adj.) bare requirement necesita v. requirement ~ de capital .nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. want. (asig. unreceipted. unqualified. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. overfreight ~ $i contrastalii . nonacceptance.) unlisted. mar.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . unredeemed neandosat adj. unlicensed neavariat adj. necessity. needful. (despre datorii) uncleared.freight and demurrage ~ §i cost . (despre vdrsaminte. (indispefisabi!) indispensable. loose neamortizabil adj.

) contributory negligence negocia v. itinerant dealer. negotiable. a incepe ~ .. (de mdruntisuri. undistributed. uneconomic. top (-level) negotiations ~ salariale .wool stapler ~ de legume §i fructe .m. pi.f. on-going negotiations ~ la nivel inalt . negotiation. with smb.) inelastic neemis adj. (despre titluri de valoare) marketable.haberdasher . peste etc. unfavourable nefertil adj.negotiations in progress. hawker. legume. bagman. negotiator negociere s. nonfulfilment ~ a unui contract . unrated neexecutare s. (in cuvinte compose) monger. commerce a face ~ cu . unappropriated neeconomic adj.greengrocer ~ de marunti§uri . nonexecution.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale . undivided. shopman. to negociate v. ofertd etc. bargaining.t. (cu magazin) shopkeeper. dealer.232 NED-NEC nedefinitivat adj. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur. (despre bduturd) unadulterated.n. (despre un contract) open-ended nedepunere s. nonperformance.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . wholesaler ~ de .pedlar. (despre un contract. unemployed negarantat adj. unavailable nedistribuit adj.to hold talks negots.to be in negotiations with smb. unassessed. trade. unsecured. de bdcdnie) chandler ~ ambulant . negrevat adj. unvalued. genuine nefavorabil adj. (a unui imputernicit) procuration..f.(asig. wasteful neeconomicitate s.to deal in smth.m. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. (despre sol) poor nefolosit adj.) nonclaim nedisponibil adj. (a reclamatiei in termen legal) (dr. obligatiuni) unissued neevaluat adj. to hold negotiations/talks negociabil adj.to enter into/to open negotiations a purta . {despre actiuni. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s.summit talks.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj.f. transferable negociator^. {despre cerere. to trade in smth. negligence ~ culpabila .wage negotiations a fi in ~ cu cineva .f.hard bargain ~ in curs . (de fructe.i.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata . negative neglijenta adj. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj. unwarranted negativ adj.wholesale/direct trader. merchant.) outcry ~ dure .

fluviale) unseaworthiness. (mar. (despre un bun) dormant . unredeemable.f. neoperativ) unemployed. lawless nelichidat adj. unearned nenavigabil adj. nonworking nemuncit adj.) unchartered nenegociabil adj. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . failure to pay. unappropriated nerespectare s. undistributed. not liable to taxation.f. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. (despre taxe. unclaimed. expendable nerecuperat adj. free from encumbrance nemcasat adj.) no-cargo condition neindeplinire s. (fard termen final) termless nelivrare s.(dr. (despre metale) base neprevazut adj. unprofitable.f. raw. undelivered nelucrator adj. (neasteptat) unexpected neprezentare s. untaxable neipotecat adj. nonexecution. unofficial neonorare s. unnavigable nenavigabilitate s. crude.livestock/cattle dealer negustorie s.mercer ~ de pe$te .f. unregistered.f. (a unei nave maritime. unnegotiable neoficial adj. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . nondelivery. commerce. nonfulfilment. unprofitableness nerepartizat adj. nonreimbursable nerecuperabil adj. unrein unerative nerentabilitate s. unentered nelegal adj. (neutilizat. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. unprofitable.f. nonproductivity neprofesional adj. unproductiveness. (mar. nonappearance neproductiv adj. unmortgaged.wine merchant ~ de vite . unlicensed neplasat adj.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. irredeemable. nonobservance. default.f. nonpayment. failure to observe.fishmonger ~ de vinuri . (a unui cec. profitless. trade. failure to deliver nelivrat adj. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. (despre sol) poor. nonperfonnance. nonretumable. impozite) uncollected nemcarcat adj.) nonfeasance nemregistrat adj. irrecoverable. nonprofessional neprofitabil adj. nonrecoverable. unfinished nepretios adj. unproductive. unrecovered nerentabil adj. (nevdndut) unplaced neplata s. idle neproductivitate s. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj.f.f.f. tax-exempt/-free. (in instantd) default. failure nerevendicat adj. profitless nerambursabil adj.f. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. (despre capital) dormant.NEG-NER 233 ~ de mercerie . nonprofessional neprofesionist adj. unmanufactured. unforeseen.

unbalanced nesolicitat adj.ceiling ~ minim al salariilor . schedule ~ comercia! .) knot nomenclator s.al productiei . norm. necessity 2.) work load ~ de consum .(ace! sislem ds iinpunere. destitution 3. living standard ~ maxim.f.minim al ucui pret . (reguld) rule. unmarketable. needy person nevoie s. consumption rate . normalization.m.m.standard of living. level. export list ~ de marfuri . unchecked. prescriptie') specification 2. niche ~ de piata . 1. uncalled nesolutionat adj. unsubsidized net adj. (specificatie. undue.bankruptcy level ~ al preturilor .(al cursului actiunilor) resistance level .f.level of economic development ~ de rezistenta . (de cenzori) unaudited nevoia$ adj. to normalize normare s.f.n. nomenclature ~ vamala . nei. unmerchantable. consum etc. unsaleable.) rate. unmatured nesigur adj. scale ~ acceptabil de calitate . sateless nevamuit adj.de subzistenta . standardizer.f. straitened circumstances ~ dc bunuri competitive . uncleared neverificat adj.subsistence level ~ de trai . taskmaster. classified list. unrated neto adv.{controluf) price iloor nod s. standard.scale of production.trade terms ~ de export .bill/list of goods nomenclatura s. (de productie. (lipsd) need. needy.n. nominal norma v. 1. (necesitate) need. (a unui salariat. (sdrdcie) poverty. to standardize. (in constructii) quantity surveyor norma s. unrealizable.bill/list of export goods.rate of consumption. a unui serviciu etc.wage level ~ al tarifelor . acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. neutrality ~ fiscala .tariff level ~ de cheltuieli prevazute . (imitate. unemployed idle neutraiitate s. unverified.price level .234 NES-NOR nescadent adj. rate setting/fixing normator s.wage floor -. want. unsafe.customs nomenclature nominal adj. rate setter/fixer.niche market nivel s. dubios) doubtful nesindicalizat adj. clear netaxat adj. standard.cost standards ~ de dezvoltare economica . de musurd penlru viteza) (mar. uncustomed. (indoielnic. standardization. poor. (jend financiard) straits.t. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj. output level ~ al salariilor . unsettled nesubscris adj.competitive need ni§a s.f.n.f. nonunion nesoldat adj.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . desdtute s. net neutiSizat adj.

nava gata de incarcare" .prompt note ~ de comanda .) rules of procedure ~ de receptie . to give notice notificare s.rate of production. output standard ~ de timp .acceptance specifications ~ de securitatea muncii .(a navei) handling rate ~ de operare a portului .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu .time standard ~ de transport .(dr.labour safety rules.(corn.credit note ~ de .(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum.loss allowance ~ de productie .notary public notarial adj.f.(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .) hatch(way) speed norme de livrare .NOR-NOV 235 ~ de descarcare .flexible working hours ~ intreaga .t.note of fees ~ de plata .n. account.bill (of costs).to smash the target notars.specifications for delivery ~ de procedura .. safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .notice of cancellation ~ de credit . diplomatic note notifica v.port efficiency ~ de pierderi admise .loose standard ~ orara .stem note ~ de .part-time work ~ pe gura de magazie .whole-/riill-time work ~ nerigida .rate of work.unsecured note ~ de debitare .rate of transport ~ fixata zilnic .(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila . notary's office nota s.nava gata de operare" .to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .. notice ~ de anulare .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare . (dr. to notify.notice of readiness nova tie s. cash note ~ de reinnoire .loading rate ~ de lucru .m. notarial notariats.discharge rate. note. novatie .) advice note ~ de avizare a scadentei .f.f. unloading/lading rate ~ de descarcare a navei . notification.) novation novatiune v.order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn. job rate ~ de manipulare . memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor .standard specifications a depasi norma .) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .. notary ~ public . fin.(mar.(a marfurilor) handling rate ~ de operare .hourly rate ~ partiala .

odd number ~ intreg . worthless. numismatics.registration number ~ de ordine .name of the payee by ~ la comanda .(despre actiuni) (bur.cash in hand a plati m ~ .n. name of a firm/company ~ si prenume . forage.f. no ~ salvezi.running number ".t.fictitious name .a! beneficiarului . to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v.n. to number.) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig.f.construed nullify numai adv. (i/itr-m post) to place numire s. name ".) nullity. to appoint. (dr.. style ~ de familie -.236 NU-NL'T nil adv. (far a valoare) null.) constructive total loss only niimar s. numismatology nutret.) no bid nud adj. of no value ~ si neavenit . a socoti) to compute. to assign. to nominate.fractional number ~ impar/fara sot . (la imbrdcaminte) size 3. to count (up). (intr-o functie) appointment. (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare .t. (a calcula. number. to reckon nume s.to pay in cash numerota v.de securitate al cardului . 1.corporal name.even number numere cu doua cifre .n.multiple (quantity) ~ par/cu sot .) null 2. (cifrd} figure 2.prompt cash against documents ~ disponibil . 1. no pay ~ se cere . mar.available/spare cash ~ in casa . only ~ daca este cauzat de .serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare .card security number ~ de serie/fabricatie . nu platesc .(asig.substantive nullity ~ virtuala .full name numerar s.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai . invalidity "-' de drept .f.unless caused ~.social .nullity in law ~ de fapt .whole number ~ multiplu .(de la 10 la 99) double figures numara v.fictiv . fodder . (inlr-o fiinctie) to name.t. assignment. (dr.(conditie de baza a contractului de salvare) (mar. cash.} no cure. voidness. mar.actual nullity ~ de fond .business name. nomination.null and void militate s. ready/effective money ~ contra documente -.family name •. (la garderoba) check.n.to order only ~ pierderea totala . (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj. (incadrare intr-un post) placement numismatica s.s'.fractionar .

(persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract.consumption habits obiect s.financial liability ~ neconditionata . (fin.(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. prin contract.) absolute liability ~ oneroasa .. unbiassed s. compulsory.) heirloom ~ desperecheate/disparate . constrans) forced. to compel.handicraft .) cross liabilities ~ sporite .f.) vicarious liability ~ consensuala . (de studhi) subject (matter). objective. (scop) goal. compelled 2. purpose 2. (rdspundere) liability.(element constitntiv al activului patrimonial.odd-come-shorts ~ pierdute . (legala) (legal) obligation. thing 2. indebted s. creditor) obligee obligat adj. obligatory.subject matter insured ~ in rise .) bond ~ activa . (persoana care se obliga. bond.(care se transmit din generatie in generatie) (dr. object.contractual obligation ~ executorie .valuables obiectiv adj.operative obligation ~ financiara .(cu dobdndd fixa) active bond . (prin contract.tax liabilities ~ reciproce . (articol. debitor) obligor obligatar adj. (a! wiei cercetdri) object.) joint and several obligation ~ unilaterala .insurable interest ~ al contractului . (de serviciu) duty ~ asigurat . impartial. (prin contract) bound 3.taxable article ~ al litigiului . pi. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr.f. obligation.de familie . (mdatorat) obliged. {de activitate al unei societdti) object 3.onus ~ solidara . identificabil si mdsurabil. 1.(dr. to force.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare . (industrial) industrial unit/project ~ final . 1.r.accrued liabilities obligatiune s.subject of an action ~ al proprietatii .) to bind v.(asig. to coerce 2.) interest at risk obiecte de artizanat . binding obligatie s.) deed poll ~ viitoare .(dr. 1.(dr.m.purpose of a contract ~ al impunerii . obligatoriu adj. object. (interes) interest 4.0 obiceis.prospective obligation obligatii fiscale .(dr. corporal sau incorporat) property asset (dr. goods ~ al asigurarii .) consensual obligation ~ contractuala . produs) article. design.n. aim. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum .n. a constrdnge) to oblige.n. fair. 1.ultimate goal obliga v. (silit.t. item.. to oblige/to bind oneself obligant s.m. (a sili.

238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila .purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .(dr.savings bond ~ de reorganizare . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .mortgage bond .Treasury bond ~ directa . mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.interchangeable bond ~ ipotecara . fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.debenture bond ~ cu dobanda variabila .(instrument de indatorare pe termen lung.(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat . oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .(care.(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie . in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri . cu alte titluri. inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata . in anumite conditii.(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa .lottery/prize bond.(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero .(titlu emis pe baza de scant. poate fi schimbatd.(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila .government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata . la scadentd. (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .

(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii .unified bond ~ yankee .special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua . o locuintd) to squat ocupants.t.(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie .callable bond ~ samurai .(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat. to get.(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala. obstacle. (comenzi. (a lua in posesie) to occupy. un brevet) to take out ocazional ad]. cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. (despre muncd) odd ocupa v.transferable bond ~ unificata/consolidata . (a dobdndi) to acquire.(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii . to engage.m. (barierd) barrier ~ fiscal . n.(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala . to busy 2. (capital.) to secure. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit . occupier .(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila . occasional. incidental.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize . (a angaja) to employ.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva .registered bond ~ participativa .t. (in mod ilegal/abuziv iin teren.currency bond ~ purtatoare de venit . to fill 3. 1. fonduri) to raise. to obtain.(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator . (un post) to occupy. to take hold/possession of 4. drag.currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa . (profit) to realize. impediment. inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila . (un certificat.OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara . beneficii etc.(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare . to come in.(de platd) single bond ~ transmisibila .(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond.

termene etc.(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. (explicatii.(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v. offer. (pentru furnizarea de mdrfuri. servicii) tenderer oferta s.capital supply ~ de cumparare . {pentru furnizarea de mdrfuri.attractive offer ~ avantajoasa . servicii) to tender 4.(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. -. (de actiuni) tender offer ~ de livrar : . pret.full employment ~ temporara . (a da) to offer.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite . (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri. to put up/to expose for sale 3. probe etc.(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate. 1.(fdcutd furnizorului.t. (a pune in vdnzare) to offer. (a unui post) occupancy 3.shipping bid ~ de valuta .240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv . bidding. {a licitd) to bid. to present 2.reasonable offer ~ agregata/globala . servicii) tender 2. (angajare) employment 2. al unei locuinte) squatter ocupare s. to exhibit.supply of securities ~ de transport maritim .employment ~ deplina a fortei de munca .{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata . supply. cdtre parti sd aibd . referinte.(al unui teren.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . angrosistului) purchase offer.obiect. 1.f.(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare .) to furnish ~ mai mult decat cineva . (luare in posesie) occupancy. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract . (in plic inchis. 1. offerer. a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca .(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala .alternative offer ~ atractiva .'s offer ofertant s. astfel incut acceptarea mtocmai de. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara . oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere.trial offer ~ de plata .f. (licitanf) bidder.m.tender of delivery ~ de moncda . (ilegald/abuzivd a unui teren. la licitatie) ticket ~ acceptabila .to improve on smb. (licitare) bid. taking hold/ possession 4. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital .tender of payment ~ de preluare .

o controleze.(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati. simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu .firm offer ~ m bloc .sample offer ~ la pret scazut .n.(stabilite prin coluziune.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau.cross offer ~ insotita de mostre . sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune . (al unei administratii) office. actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb . oligarchy oligopol s. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma . intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer.(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala . first mate/officer.public offer ~ publica de cumparare . mate ~ de vama . la un pret superior celui cotat la bursa.(la licitatie) ticketing. help/hands wanted a face o oferta .to withdraw an offer oficiu s.clearing house ~ de cliring bancar . job center ofiter^.n. sd rdscumpere.f. bureau. labour exchange. pe care doreste so.(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita .n.low offer ~ nespecificata .OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara .(coluziune.situations vacant. (sediu al unei firme} office.m.collusive oligopoly oligopson s. (master's) mate oleoduc s. acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony . impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly.n. (agentie) agency ~ de brevete . pipe-line oligarhie s.(care depdseste cerered) excess offer. (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs.customs officer ~ secund . unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun. officer ~ de marina comerciala .to make an offer a retrage o ~ .patent office ~ de cliring .block offer ~ inchisa .acceptance house ~ postal .verbal offer oferte comune . sealed tender ~ incruci^ata . (birou) office.(la navele comerciale) chief mate/officer. (forma a pietei cu o concurenta imperfectd.banker's clearing house ~ de scont .blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .

speculation.noncash transactions ~ la termen . ci la o data ulterioard. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s. honorarium.banking operations ~ bursiere .dealings for cash ~ in virament .(incdrcare. operator ~ care face piata . descdrcare. deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans. burdensome onora v. a actiona un utilaj) to operate.f.t. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .(bur.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni .stock exchange transactions.OM-OPE oms. effective.fiduciary transaction ~ portuara .(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei. devize.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate. action 2.f.f. efficacy operator s. man ~ de afaceri . fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri .(incdrcare. 1. 1. (hicrare) operation.commodity futures . bursiera) operation.) market maker ~ independent .) dealings for a rise ~ bancare . homo oeconomicus oneros adj.(fin. pay ~ de angajare . (calciil) calculation. descdrcare. operative. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire .de masa .(bur.(bur. to meet onorariu s. work. reckoning 3. (financiard.) trader operatic s.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj.financial operations ~ in numerar . marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch .even deal ~ fiduciara . operation ~ de marfuri .(]->entru un avocat) retainer onorific adj. (de onoare) honorary. (neretribuit) honorary opera v. stock market trading ~ de leasing . of honour 2.) to honour.economic operations ~ financiare . 1.economic man.t. (o cambie.(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring. to manipulate 2.(pe cont propriu) (bur.leasing operations '. manipiilare. m.titluri. un cec etc.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic . transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere . fee.m. stivuire) cargo work ~ defectuoasa .) substitution (price) bond swap ~ economice .n. transbordare) portwork operatii a la baisse . onerous. (a manipula. efficiency. transaction.) dealings for a fall ~ a la hausse . efficient operativitate s.

(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative . fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s. devize sau actiuni. {incetare) cease.de apel/cumparare . to stop.f.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei .(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. stoppage. metale pretioase etc. to break ~ platile . dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare. ceasing. timely. stop.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor . la o data si un pret fixate anterior.(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v.t. optimization ~ a raportului dintre stocuri . opportunity opri v. (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni. well-timed oportunitate s. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double.spot exchange/ deals operational adj. discontinuity. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana .stock-ratio optimization ~ a valorii .{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei . in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare. (a incetd) to cease. un anumit volum de marfuri. to discontinue.to cease payments oprire s. operational oportun adj. in conditii stabilite anticipat.f. opportune.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur.f. stivuire) handling procedure ~ la vedere .(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) .f. descdrcare. (a intrerupe) to interrupt.speculative operations ~ valutare .foreign exchange transactions ~ valutare la termen .t. call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare. (intrerupere) interruption ~ a functionarii . to optimize optimizare s.out-of-the-money option . transbordare. metale pretioase.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei .forward exchange/deals ~ valutare la vedere .) stop loss ~ in tranzit .

(a unei societdti insolvabile.(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .(la radio si televiziune.) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate . town.n.) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize . in SUA. hourly s.(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option.(stelaj. standard time ~ -om .(bur..) company town ~ maritim . (program) schedule.(bur.trade town ~ de frontiera . straddle ~ europeana . ca alternativd la lichidarea ei) (dr.. (SUA) daylight saving time ~ de varf.frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd. strap ~ unica .day-to-day option ~ tripla .) market order ~ de administrare .fixed-working hours ~ lucratoare/de productie .{corn. order ~ al agentului de Tncarcare . timetable ora$ s. oras mare.local time ~ -nava . overwork. (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase . extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s. furnizare de cdldurd etc.summer time. hour. hour.currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta .warehouse order .) administration order ~ de bursa . fie de vdnzare) single option orar adj.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu . optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.closing time/hour ~ de maxima audienta .official hour.maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit .) order to buy.(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala .working hours ~ suplimentare .overtime (work).office/official liours ~ de lucru .f.(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate .n.(care da drept fie de cumparare. orice oras) city ~ comercial .) broker's order ~ cu plata in numerar .244 OPT-ORA ~ de plata . pentru publicitate) prime time ~ de vara .(bur.(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .peak/rush/throng hour ~ locala .n.(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare . (in Anglia.(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s..{mar.stock exchange order ~ de cumparare . time ~ de Tnchidere .

order/business of the day.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare . succession ~ a prioritatii .statutory order '.) order to sell. flow-process chart. writ of attachment ~ de vanzare .f. autoiitafe) body.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor . to pass for payment ordonanta s. (mar.) organization and methods.executive body ~ financiar . (/uridicd.t.writ of possession ~ de punere sub sechestru .(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur.) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur.financial body ~ legislativ . (dr.control authority ~ executiv . selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen . diagram organiza v. device.t.(bur. unit 2.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man. sequence.f. organization chart. to organize organizare s. pay order issued ~ de punere in posesie .(dr.) ship's/freight release ~ de plata . care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s. (fin.(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur.n 1. (prezentatd in scris) order paper ordonanta v.de blocare .) garnishee order.order to transfer ~ deschis .) to order. (organizatie. agregat) mechanism.) time order ~ de virament .) decree. authority ~ de conducere .order of payment.order of priority ~ de zi . ordinance ~ cu putere de lege .(a unor conturi. (serviciu de consultantci pe .f.managing body ~ de control .f.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'.de ridicare a sechestrului . financiara) order.) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru . (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.delivery order.(dr. order.(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale.legislative body organigrama s. table of organization./n. order for payment/to pay.') open order ~ legat/conditionat .payment order. a unor fondiiri) stop order ~ de plata .} limited order ~ permanent .(bur. agenda. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii. departmental organization ~ ierarhica . principal organ s. (dispozitiv. distress warrant.

organization.(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila . association.) flexible organization ~ nonprofit .f. organizational . society.246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s.(man. body ~ -corespondent .nonprofit corporation ~ orizontala .

f.n.cast ingot/steel otelar. direction.ORG-OTE orientare s. steel ~ aliat .hardened steel ~ inoxidabil .(pe 5-10 ani} planning horizon otels.hoop iron ~ calit .vocational guidance orixonts.f. 1.stainless steel ~ turnat . steelworker otelarie s.y.alloy steel ~ -balot/de bandaje . (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala . horizon ~ de planificare .n.w. steelworks . guidance 2. orientation.

bill/poster hoarding ~ de cotatii . damage. parachute .f. (mar.f. (defectiune. pack. (magazin) stationer's shop par adj.damage by fire ~ prin manipulare .operating data ~ de functionare .(a bunuriior navei) (mar.warehouse pallet ~ de stivuire .malicious damage paleta s. cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .f.accidental damage ~ materials . paradox ~ economic ./. panel.(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni . (avizier) board ~ de afise .material/property damage ~ prin aruncarea peste bord .incomplet de actiuni .(a unui document.stevedoring pallet ~ specializata . circa 100 de actiuni.la bursa . 90 sau 100 de cuvinte) (dr.) pagini galbene/nationale .) quotation board ~ publicitar .p packet s.(bur.f. (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.(pentru actiuni. pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .) palletization. prejudice.damage by handling ~ prin poluare cu titei .n. packet ~ complet de actiuni . (articole) stationery 2.(bur.' (de marina.purpose-made pallet. utilaj. panic .oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata . stationer papetarie s.s'.m. special-puq^ose pallet ~ universala .f.n.operational factors para§uta s.n. page ~ dactilografiata . block. (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s. pallet operation pana .damage done/incurred pallet.(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s.economic paradox parametru s. (pierdere) loss ~ accidentals .f.) folio ~ produsa de raufacatori .) damage by jettison ~ prill contaminare . (cu sot) even paradisA'.n. parameter parametri de exploatare .(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu . avarie) failure ~ de curent .) lot.f.controlling interests pagina s.general-puipose pallet paletizare s. cu 72. package. mecanism) breakdown.broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni .panic/flurry on the stock exchange panou s. \.failure of electricity panica s. stock .advertisement hoarding papetar s m.

n.n. 1. privy ~ in cauza . 1.t.) parity. partner. parcel. (o lista) to look down. (a miza) to gamble paritate s. covenanter ~ indiviza .rolling stock depot.t. lot.n. (documented to go over.f. to bet.f. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial.party at fault ~ in drept . to cover.mileage paria v.) golden parachute pare s. to lot (out).empty haul ~ in mile . to parcel (out).{la licitatii) purchasing party ~ asigurata .(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd.exchange parity.party entitled ~ in litigiu . wager.party to a dispute ~ prejudiciata .prejudiced party ~ semnatara . (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura .insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta . to run through parcurs s.party to a case ~ in culpa .) contra . (o distanta) to run. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa . fragment 2. park ~ de autocamioane .gold parity ~ de schimb .truck fleet ~ de vagoane . run. bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. associate. par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ .gliding parity ~ indirecta . to wager. portion. {data in arendd unei familii) allotment parcurge v. (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului . party concerned.share in coownership ~ interesata . {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. parking place 2. redactat de unii manager! pentru ei insisi.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s. waggon yard/park parcela v.i.concerned party.signatory ~ sociala . plot. party to a contract.aur/metalica . 1. part.f.f. stock.(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire . sharing 2. 1. care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man. {care revine cuiva) share. lot.fixed parity ~ glisanta . contractor. (fin. to plot parcela s. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. (loc de stationare a autovehiculelor) car park.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed.(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^./n. {bucatd) piece.) party ~ adjudecatara .contracting party. {dr.

(mar.PAR-PAT ~ care iese din firma . sharing. n. part(ial)ly pasager s.profit sharing ~ optionala a salariatilor .outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor .transit passenger pasa s.) liabilities ~ acceptabil . peculiarity. certificate ~ de sanatate . batch. {la o afacere. to licence patentat adj.business partner parteneriat^.f.n.f.n.t.long-term liabilities ~ pe termen scurt . resistance ~ a consumatorilor .) employee involvement/participation ~ directa . patrimonial. salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s.deposit liabilities pasivitate s.seaman's passport ~ turistic .} stowaway ~ de clasa turistica .current liabilities ~ neprevazut . waterway pasibil adj.carload lot partial adj.tourist passport patent s. consignment 2.contingent liabilities ~ net . passivity.) bill of health. passport ~ de serviciu .short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite ./?.f.f.f.?. (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin . (de navigatie) fairway. characteristic (feature).direct hand ~ la profit .(mar. real . proprietary.minority interests particular adj. participation.f. 1.majority interests ~ minoritara . licensed patenta s.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent . (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri . (mar. patent. (de marfd) parcel/lot of goods. partnership participare s.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara .f. tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man.(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s. patent(ed).(bur. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune . (forma de asociere) partnership 2. to patent.) clean bill of health patrimonial adj. (de) liable to pasiv.net liabilities ~ pe termen lung .) regular lot ~ vagonala de marfuri .tourist-class passenger ~ in tranzit .consumer resistance pasaport^. 1. (cont.clandestine passenger.m. private particularitate s. licence.service passport ~ pentru marinari . passenger. licence patenta v. navigation/ship channel. partial adv. patent.) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar.

(la bord) aboardship.market penetration panza s. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit.m.packing cloth/linen ~ de doc .consignee's risk ~ tona . respite. employer. reprieve. pauperism pauperiza v. to respite.t.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v. (sol) soil. linen peprep.n.f. (association of) employers pauperism s. delay.foreign flag ~ vamal .m. (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava .f.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth. (a amenda) to fine penalizare s. jute canvas ~ de prelata . monetary pedologie s. on the back ~ zi . patrimony patron s. penalization. a delay pasuire s.drill ~ dc in .ashore ~ verso . to lose v. loser pagubi v. penal penalitate s.plough land pasui v.overleaf.registry ~ avantajos .f. fuel/black/buming oil paguba$ s. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda . soil science penal adj.zi lucratoare .national flag/colours ~ strain . cloth -.per ton ~ uscat . per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig.n.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie .flag of convenience/ necessity ~ de armator .t. proprietor.250 PAT-PEN patrimoniu s. sacking. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s. (camp) field. 1. pecuniary.national . (albituri) white goods.tarpaulin canvas panzeturi s.per day.) at sea.on credit ~ luna — per month.) flag ~ al navei . to impoverish. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile . ashipboard ~ om-ora .customs/revenue flag pacali v. to cause/to do damage to pamant s. linen. penalty.cont propriu .f.t. (amenda) fine. (proprietate) land.n.de ambalaj . to grant smb. pi. patruiidere s. moneyed. grace ~ de iuta/de sac .company/house flag .per man-hour ~ riscul destinatarului . per diem . to reprieve. (teren) ground.(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj. to penalize.i.(despre twine} bespoke .n. to beggar pavilion s.f pedology.f. to pauperize. boss patronat s. (mar.f. penetration ~ pe piata .for one's own account ~ credit .n. (mosie) estate ~ arabil .t. mar.t.f.

1.) to lapse. 1.contract penalty ~ pentru cheiaj . (im.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie . to retire (upon a pension). area ~ de explorare . outdated. un acord) to conclude pericol s.r. shortage percepe v.) lapsed perimetru s. retiree ~ de stat . (un contract. undecided.m. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s. (dr. to go on pension.f.(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj. peril.alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . out-of-date. pension.n. retirement.(bur.f.on-cycle . pending. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2. pensionary. outstanding a fi ~ .t. obsolete.to be pensioned off.m. pi.natural danger perima v. scarcity.(la fondul de pensii. period ~ analizata .) for money ~ ziua de lichidare .state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s.n. to retire (upon a pension) a scoate la ~ .to pension (off) pensiona v. abeyant.f. to superannuate pensionar s.t. superseded 2. to gather. superannuation ~ pentru limita de varsta . pensioner.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva .) for the account penurie s.payoff period ~ de conversie a stocurilor .(fin. danger. to superannuate v. to grant a pension. contributia nefiind pidtitd de salariat. superannuation.ite) to levy.eamings--related pensions a ie§i la pensie . to collect. to become out-of-date perimat adj.po7. danger to navigation/shipping ~ natural .life pension/annuity pensii necontributive .) period under review ~ de amortizare .(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. to pension (off). perimeter.r.oil(-producing) area perioada s.f.to be in abeyance pensie s.navigational danger. (dr. ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii .retirement on account of age/pension.f. (de impolite) (tax) levy perceptor s. (rise) risk ~ de intrare pe piata . for ~ numerar . hazard. tax collector/gatherer perfecta v. penury.t.old age/ retiring pension ~ viagera .disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta . (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala . (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara .PEN-PER 251 acestuid) fine 2.exploration lease ~ petrolifer . mandatory retirement pentrvi prep.

trial period. shipping bill.tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit . authorisation. permanent. warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare . pass of goods ~ de scoatere din vama .warehouse withdrawal permit.in stare de piutire sau esuat fara pericol .(fdra plata taxelor vamale) (mar. (despre un comitet. descdrcare etc. permit to lade. perishable perisabilitate s.) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar.(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie .(conditie de navlosire) (mar.transit permit ~ vamal customs permit.(mar.) dandy/pricking note ~ de munca .de reaprovizionare .) land/landing order . transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare . (mar. perishableness permanent adj.f. livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite .de stagnare . release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate .export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare .shipping note ~ de incarcare .fishing licence ~ de plecare .(a wiei.(mar. permitted s. permit to unlade ~ de export .(mar.y. allowed. (de incarcare.(din depozit) demand pass. always ~ in stare de piutire .outage ~ de maturitate .(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .subscription period ~ de tranzitie .tax holiday '-.) always afloat •.252 PER-PER ~ de gratie .period/days of grace.navigation permit ~ de pescuit . grace period ~ de inactivitate .discharging permit.(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.transition period ~ medie de colectare . perishability.) release ~ de aprovizionare . permit. licence.loading permit.) standing adv.always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura .vamal de eliberare a marfii din depozit .) bill of sufferance.) average collection period perisabil adj.) jerk/jerque/stamp note.) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .n. un contract etc.slack period ~ de subscriptie .landing permit ~ de descarcare . {de liber a trecere) pass. entry out . (a unui angajat) probationary period . cambii) tenor ~ de proba .(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .(timpul dintre comandd .always safely afloat permis adj. permanently.

t.n.exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati . qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .n.private person ~ scutita .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .PER-PER 253 ~ vamal special . (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.claim-jumper ~ care renunta .outdoor staff ~ de conducere .exempt personnel ~ cu serviciu exterior .operating personnel ~ de supraveghere .disseisee ~ fizica . (individual) individual. to permit. personal.office/ clerical staff calificat . personnel.managing staff ~ de exploatare/deservire . mdrfuri) (bur.official ~ particulars .(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar.leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.arrival platform perpetuitate s.offerer. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul . legal entity.casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.very important person ~ impozabila .(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza .) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular . platform ~ de sosire . to allow peron s.allottee ~ careia i se face o oferta . corporate body.defaulter ~ care preia ilegal un teren . body corporate.f.odd hand/man ~ care face o oferta . person.intestate ~ deposedata ilegal .(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.(de impozite etc.) exempt personal adj.f. licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .(actiuni.) nominee ~ foarte importanta .skilled personnel.(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament . (client al unei band) corporate customer ~ numita .supervisory personnel .offeree ~ careia ii revine o parte . staff ~ administrativ/de birou .(intr-o functie) appointee ~ oficiala . individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar .) perpetuity persoana s. (particular) private s.) request note permite v.

(SUA) draft ~ admisibil . (pescuit) fishing 2.fishing trade ~ maritim . tank ship/vessel. pelagic fishing ~ pe platoul continental .f. urmat de plata in rate) down petitie s.m. heavy draft/draught ~ proiectat .. s. light draft/draught ~ de plecare . oil-carrying ship/vessel .n.f. (piata de peste) fish market 3. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene .m.river fishery ~ industrial . over. (cu traulul) to trawl. (produse) fish 4.deep draft/draught.) draught.n. petroleum carrier/ship/tanker. (cu unditd) angler. petrochemistry petrodolari s. fishing.coast(ing) fishery. fisherman.f.season fishing peste prep. petroleum.permanent/regular personnel ~ portuar . pelagic fishing ~ oceanic/in larg . deadwood ~ tehnic . petition.freeboard draft/draught ~ de exploatare .permissible draft/ draught.legal status "< pescador s.designed draft/draught ~ redus .easy draft/draught.operating draft/ draught. (cherhana) fishery pescui v. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj.) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur. oil. pi. (negot) fish trade.n.deep-sea fishery/ fishing.marine/sea fishery.port personnel ~ supranumerar .254 PER-PET ~ de teren .commercial fishing ~ costier . whaling ~ fluvial . fishing cutter/vessel pescaj s. (balene) to whale pescuit s. reduced draft/draught pescar s. 1.technical personnel personalitate s. (mineral) oil. in cash.m.whale fishery. in ready money. (cu ndvodul) to seine.offshore fishery ~ prin traulare . allowable draft/draught ~ de bord liber .ballast draft/draught ~ mare .n. solicitor petrochimic adj. to fish.) supra pari. (cu unditd) to angle. (oil) tanker. petrochemical petrochimie s. applicant.seafaring personnel ~ permanent .redundant personnel.clerical personnel ~ imbarcat/navigant . above par pesin adv.no-load draft/draught. application a face o ~ . service draft/draught ~ de mcarcare .cargo draft/draught ~ de nava neincarcata .f. petrodollars petrol s.field personnel ~ functionaresc . petitioner.n.. above ~ balustrada navei . (in special despre un avans.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar. personalty ~ juridica .full-load draft/draught ~ in balast .(fish) trawling ~ sezonier ./.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare . (mar.to submit an application petitionar s. (de coasta) shoreman pescarie s. fishery ~ comercial .

inshore oil-tank ~ de cabotaj mic . dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.active/lively/brisk market ~ angro/generala .(piata cu activitate legald.(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.f. market ~ a acceptelor .product market ~ a scontului neoficial .portcontainer .black products tanker.inshore oil-tank ~ de produse albe .f.) seller's market ~ activa .(fin.labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere .a fortei de munca . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn.(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .) issue market ~ a factorilor de productie . oil(-bearing) petrovaluta s. refined products carrier ~ de produse chimice .coastal tanker.(peste 160000 tdw} very large crude carrier.one-man market . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s. (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.) buyer's market ~ a emisiunilor .. astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare.credit market ~ a cumparatorului .chemical tanker ~ de produse negre .call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur.) open discount market ~ a vanzatorului .PET-PIA 255 ~ combinat .(petrol-minereu) oil-ore carrier.factor market .acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor . fin.f.goods and services market ~ a creditelor .crude oil carrier/tanker ~ .intermediate tanker ~ de titei ..general-purpose/versatile tanker petrolifer adj.tanker-container ship/vessel ~ universal . insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri. (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier.competitive market controlata/inchisa . (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina . clean products ship/vessel.gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj .} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .} grey market ~ concurentiala .ocean-going tanker ~ .m.(fin. de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie . petrocurrency pfund s.white products tanker. astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.mamut" . superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare . large capacity tanker ~ de tonaj mediu .large crude carrier.

international market ~ interna .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .national market ~ neagra .{sub forma.\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .free market ~ lichida .{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .(fin.(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .open market ~ externa .{atdt la vdnzare.{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .depressed? sagging/down market.forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga . {bur.{la preturi mai ridicaie. de lingourl) bullion market ~ de navluri .dead market ~ mondiala .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.unofficial/outside market.potential market ~ primara .grain/corn market ~ de desfacere .) liquid market ~ moarta .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .closed market ~ la termen .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .shrinking market ~ inchisa .organized market ~ paralela .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .{piatd pe care sunt tran.real estate market ~ imperfecta .256 PIA- ~ cu cotatii bune .mortgage market ~ in crestere .black/underground market ~ neoHciala . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.freight market ~ de obligatiuni .) bear market ~ in regresie . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .interbancara .discount/bill market ~ deschisa/libera .interbank market ~ internationala .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .intemal/home/dome market ~ ipotecara .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals . {bur.external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .world market ~ monetara .global/mass market ~ imobiliara .institutional market ~.

(drept'ul la) to forfeit v.) to miss.f.(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss .f.foreign exchange market ~ valutara la termen .(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .(prin incdicarea unui contract) forfeit.market overt ^ restransa/Iimitata .specific market ~ speculative .forward exchange market piete complete .(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba . (bani prin investitii nerentabile) to sink 3.n. picket ~ de greva — strike picket pichetare s. waste. ocazia etc.(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta .accidental damage ~ aditionala .to raid into the market pichet^. (trenul.additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila . loss.(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin. (pe care unui sail mai imilti. (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. demonstranti) picketing picior s.single market ~ valutara .) overbought market ~ supraincarcata .(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept . fie pentru cumpdrare) (bur. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market.board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v.(bur.(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic . 1.t. (de cdtre grevisti. (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea .steady market ~ supraevaluata ./i.to make a market a provoca panica pe ~ . to lose. forfeiture -' accidentals . (la jocuri de noroc) to gamble away 4.target market ~ unica . (pagiibd) damage ~ a navlului .(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue .i.) complete markets ~ consolidate geografic . (timpiil) to waste 2.T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .stringent/ limited market.weak market ~ specializata .) narrow/thin market ~ secundara .(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .speculative market ~ spot/a disponibilului .glutted market ~ tertiara .) one-sided/-way market ~ specifica . wastage. to lose pierdere s.

(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate .loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca . (exemplar) copy 3. fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.) pilferage ~ de exploatare .f.(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela . 1. piece 2.) particular average loss ~ mare/grava . (specimens specimen. part.(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta .(asig.) translation loss ~ deliberata/intentionata . (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s.reala .maritime loss ~ pe ultimul an .storage losses ~ neasteptate . mar.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .« timpul transportului) (asig. practical de fisc pentru o societatc falimentard.net loss ~ partiala .) general average loss ~ in avaria particulars .) constructive/presumptive total loss ~ totala reala . prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare . mar.succeeding losses pierdut adj. mar.258 ~ de bani .cred^i losses ~ succesive . loss due to leakage .) partial loss ~ pe hartie .(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .(as ig.wearing part pinta s.) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .(.total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig. mar.(asig.(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig. lost ~ sau nepierdut .severe/heavy loss.) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere .leakage loss.operating losses ~ la depozitare . vault .natural wastage ~ nerecuperabila . mar/a) (asig. (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .) lost or not lost piesa s.f.(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin.f.(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila . mar. ~ naturala/inerenta .weight loss ~ de translatie .f.(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an. cellar.(asig.) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat .(asig.(despre nava.windfall losses ~ prin credite neperformante .

(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii .retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional .(a navei) deadweight plan ~ de invatamant .long-term plan ~ de productie .(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.planned unit development .pension scheme ~ de pensii contributiv . loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .t.f.debt ceiling ~ al preturilor .day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare .general plan/outline. (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v. (a programa) to schedule planificare s.schedule of delivery ~ de marketing . (protect) project.credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit . pensii.de investitii .de economii .strategic plan planifica v.n.(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu .f. scheme. schedule ~ al capacitatii de incarcare .de stimulare . expenditure capital plan ~ de incarcare . beach 2.(mar. {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit.) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala . draft.) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan .production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri . plan.curriculum ~ de livrari .investment plan.cadastral survey ~ cincinal . planning ~ a productiei .t.annual/year-to-year plan ~ cadastral .n.redemption table ~ de amplasare .(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .saving/thrift plan ~. {interval intre doua mdsuri.) cargo plan. design.marketing plan ~ de pensii .five-year plan ~ de activitati zilnice .contributory pension scheme ~ de pensionare .occupational pension scheme ~ de personal .PIV-PLA -.staffing schedule ~ de perspective . asigiirdri de sdndtate etc. doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.bonded vaults plafon s.vamala . 1.price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .) capacity/tonnage plan ~ anual . draught. (program) program(me).(cargoplaii) (mar. to plan.production planning ~ a sortimentului de produse product planning . to limit plaja s.

payment forward ~ contramandata . investment ~ avantajos . t.oleaginoasa . jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .payment in driblets ~ graduala a ipotecii .payment after delivery ~ efectuata .textile plant plasa v.overpayment ~ fractionata . payment.(mar.advance paymeni. forgei-y plata s.) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura . (a vinde) to sell plasament s.f. (investitie) placement. sharepushing plastografia v.paynient of balance ~ anticipata .(a muncitorilor^ tommy ~ in avans . (a investi bani) to place.payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua .industrial plant ~ textila .spot cash ~ integrala .eligible investment ~ dezavantajos .advance payment-payment in advance ~ contra documente .aggregate planning ~ strategics .budgetary planning ~ calendaristica . (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .(man.) career planning ~ bugetara .f. sale ~ de actiuni lipsite de valoare . disbursement. (vdnzare) selling. pay.t.(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s. defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal. plantation planta s.n.scheduling ~ centralizata . plant ~ furajera fodder plant '.paymeni against documents ~ contra ramburs .sinking ~ direct .central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala . payment in full ~ in acord pe iard de inaintare . to forge plastografie s.(a personalului unei companii) (man.family planning ~ globala .(bur. placement. (a imei datorii) discharge.oil plant ~ tehnica/industriala .f.strategic planning plantatie s.(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .) organization planning ~ a structurii profesionale .outward payment ~ excesiva .time wages ~ dupa livrare .short-term/'-dated investment ~ privat .full payment.mortgage graduated payment ~ imediata in numerar .truck system ~ a soldului .» sharehawking.(de titluri de valoare.260 ~ a structurii organizatorice . to invest.f.[in mina) yardage ~ in alimente .f.

la livrare .l cuvenit .warehouse storage area ~ de foraj .periodical payments ~ preferentiale .(efectuate din averea unuifalif) (dr. to clear.. ~ partiala .? upra protest ~ pentru ore suplimentare .la tennenu.payment in cash.(regulaf) to pay in .(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .payment by transfer.progress payment ~ restanta .(a unei cambii) payment for honour/'.payment by instalments.weekly payment ~ simbolica .pan/parti a) payment.overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .cash against documents ~ in rate .f.drilling rig ~ de foraj marin .J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay .trimestriala .) stevedorage.majora . to disburse. platform ~ de antrepozitare .pentru antrepozitare .externe . (o datorie) to settle.) transfer payments .(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .in numerar la livrare . to make up.external payments ~ internationale .(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment.quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii. (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment . (un onorariu) to fee.PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire .pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila . payment in part.offshore drilling rig placuta s.) preferential payments ~ primite .(mar. stowage ~ in natura .payments received platforma s. cashless payment ~ progresiva .dirty money/pay .international payments ~ periodice . to discharge.saptamanala .overdue/outstanding payment. to pay. {SUA) time pa^Tnent . payment in arrear . v.cash with order -.to pay in advance. plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v.delivery on payment . to prepay ~ cotizatii . to pay ~ anticipat .f.payment in due course .pentru onoare/sub protest . to defray. (a unei datorii) payment on account . to liquidate.omaj etc.payment in kind ~ in numerar . ajutoare de f..i.

payable at sight ~ prin andosare .to pay by instalments ~ in rate mici .m.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s. payer pledoarie s.262 PLA-POL ~ daune/despagubiri . paid ~ anticipat .to pay in full.f.n. stamp ~ de titlu . surplus value ~ absoluta .) plea. pleading plenar adj.(in numerar.(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central.n. (despre sedinte.f. folder plic s.(tarif. payable.(corn. valoare} to overpay ~ prin cec .to pay in kind. surplus ~ de casa . (salarii) to tmck ~ in numerar .standard of iii^ policy ~ a ocuparii . prospectus. (dr.(tarif.f.(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii .absolute surplus value ~ relativa ./i.payable by instalments ~ la cerere .to pay on account ~ in natura .payable to bearer ~ la scadenta . envelope ~ cu fereastra .to pay(in) cash. ploughman plus^.f. (ca sistem) politics politica liberului schimb .f.payable on delivery ~ la ordin .m.demand policy ~ a nivelului de trai .payable as per endorsement platit adj. viniculturist.payable to order ~ la prezentare .to pay damages ~ integral .ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'. (la cerere) callable ~ cu anticipate .to pay up ~ peste .to pay on delivery ~ la timp .(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s .to pay by cheque ~ sub .cash shorts and overs plusvaloare s.payable on demand ~ la livrare .free-trade policy ~ pietei deschise . winegrower. to pay off ~ in cont curent . pentru a actiona asupra masei mor.surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .payable at maturity ~ la vedere . policy. addition.to pay in ~ in contui datoriei . vintner podgorie s.m. plutocracy poanson s. adundri) plenary plenipotentiar adj.- zilor) open-market policy ~ usilor deschise . to pay/to put down. vineyard politica s.window envelope ~ cu salariul .relative surplus value plutocratic s. to cash ~ in rate . plenipotentiary pliant s. extra.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^.payable in advance ~ in numerar fara reducere .payable net cash ~ in rate . full ~ si la marca . valoare) to underpay platibil adj.payable on presentation ~ la purtator .n. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.) cash-and-carry platitor s.to pay out ~ la livrare .

bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .pricing policy ~ de relansare . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .hull policy ~ de asigurare colectiva .agricultural policy ~ antiinflationista .investment policy -.vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .stabilization policy . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .environmental policy ~ de personal .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .budgetary policy ~ comerciala .(politico comerciala) wait-and-see policy .monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .aggressive sales policy ~ agricola .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .collective policy .austerity policy ~ de creditare a bancii .de mediu .household policy ~ de asigurare a navei .industrial policy ~ inflationista .trade policy ~ concurentiala .f.antitrust policy .internal/home policy ~ monetara .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie. (cambie) bill of exchange 2.income policy ~ deflationists .insurance policy.de venituri .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .marketing policy .(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .supply-side policy ~ agresiva de vanzari . disinflationary policy ~ economica .economic policy.POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei . inflationary policy ~ interna . {de asigurare} policy ~ de asigurare .de austeritate .dividend policy ~ de expectativa .policy of retrenchment ~ de stabilizare .policy of deflation.(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .de marketing .fiscal policy ~ industrials . 1.tariff policy polita s.de preturi .foreign policy ~ fiscala .policy of inflation.anti-inflation policy ~ antitrust .bugetara .

care primele sunt revizuite periodic ir. alms.(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip . consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy. mar. policy of reinsurance ~ mixta . charity. mar.(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima .) block policy ~ de asigurare limitata .open policy/cover ~ de asigurare evaluata .(asig. duratd) chronic pollution ~ fluviala .) valued policy ~ de asigurare flotanta . running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v. (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor .'.264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald. policy proof of interest ~ de reasigurare .(cauzatd de tin accident major) business interruption policy.time policy ~ de asigurare pe voiaj .t.without-profits policy ~ de asigurare deschisa .{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig. (pentru mai multe voiaje) (asig.{:r.named policy ~ de asigurare pe termen .standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig. to pollute poluare s.(repetatd si de hingi.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune .all-risks policy ~ de asigurare in bloc. voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale . handout pomicol adj. floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy.reinsurance policy.f.u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata . underwriter's policy ~ de asigurare mixta . pollution ~ a apei .(care r.fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii . mar.river pollution ~ marina .mixed policy ~ de asigurare neevaluata .f.) traveller's policy ~ de asigurare de viata . mar. riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala .(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy. fruit-growing . impotriva furtului etc.water pollution ~ cronica .(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy. functie de modi/lean Ie intervenite ir.) honour/wager/gaming policy.marine insurance policy.marine pollution pomana s.(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare .medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor .

sequestration populatie s. to tally.tally of loading pontator s. fruit growing/farming pompa s.f.(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal .passenger terminal ~ de plecare . pump 2.cargo port ~ de minereu . (marfuri) to tally v. clocking.congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .) tip.f. garnishment. hint.equipped port ~ cu rafinarie .port of arrival/entry ~ de transbordare . to clock. tallying ~ defectuos .rn.transit port ~ deschis .port of call ~ de expediere . (ban) inn popri v. ceremony pompe funebre .f. population ~ activa .port of departure.PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s.resident population ~ totala total population port s.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .shipbuilding port ~ de andocare . (in forma fie confidentiala la bursd.t.lake port ~ de livrare .port of distress/ necessity/refage ~ de sosire .floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa . 1.active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta . (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda .discharging port ~ de destinatie .bunkering/fueling port ~ de canal .m. funeral furnishers pont s.open harbour/port. (de prezenta) time clerk/keeper.continental port ~ cu maree . booking.n. pomp.(tin salariat} to book in pontaj s.ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri .outer harbour/port . harbour. orchardist pomicultura s. tallyman popas s.n.port of entry ~ de incarcare .f.undertaking. fruit grower/farmer. to book. sailing port ~ de refugiu . to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire . (de marfuri) tally clerk/keeper.dock harbour/port ~ de buncherare .lading/loading/ shipping port ~ de lacuri . to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s.n.i.port ofadjudication ~ exterior . cue ponta v. to distrain.n.port of delivery ~ de marfuri .transshipment port ~ de tranzit .(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import .canal harbour/port ~ de descarcare . cursele de cai etc.t.refinery port ~ cu santier naval . (de marfuri) tally.tally of discharge ~ la incarcare . port ~ aglomerat .faulty tallying ~ la descarcare .

.foreign (trade) zone ~ maritim . (delmere) hokling --' de fapt .f. (resurse) resourca? .exchangeability post s.cardholder posibilitate s.river harbour/port ~ nuvio-maritim . (ca most eni tor e'.266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial .risk portfolio ~ eficient .(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare. to possess.. possessor.n.to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ . port.actual possession ~ incorporala .maritime port. (shijba)]ob . j inainte de maturitate) call fefians.backlog/ stock of orders . sea harbour/port ~ pescaresc .to give possession of a lua in ~ . O\\"GC tenure.occupancy ". owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit .dere al operam} safe port ~ terminus .) portfolio ". harbour. (pentru bancnote.de active . la un pret speci^-cait.asset portfolio ~ de comenzi neonorate . fara a schimba sn^sa de undo iff.c »1 institute a intra in posesia .n. free port/zone portuar adj. Indian (SUA) corn ~ in vrae . (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca.investment portfolio ~ de piata . maize.c occupancy a da m ~ . callability ~ de schimb .n.. place.(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri .t. possibility 2 M.port of entry portabilitate s.... 1.de investitii .inland/inner port ~ liber . carti de credit etc.fishing/fishery harbour ~ petrolier .to property in smb.sigur -.temporara — (inchiriere.mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant .(din punctui de ve.) efficient portfolio porto-franco s..bulk maize poseda v.precara . (mijioace) means. appointrr.oil harbour/port ~ sezonier .m.terminal port ~.n.' possession.industrial port ~ interior .(de pe frontiera eficientei) (fin.vamal .f.river-maritime port ~ industrial .} wallet portofoliu s.pe termen nelim'tat . vor pfinn beneficiile) portability portofe! s.n' .s-.lawful possession . to repossess posesor s.(propiictciie .perpetu.1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara . (fin.precarious tenure .seasonal port .to take possession of a pune pe cineva in ~ .(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio . ~ de revocare .to possession of.m. to QW! define) to hold posesie ./. arer.Eegirinia . post. porumb s.agresiv .

(greutate) weight ~ a datoriei . status..productive potential ~ de vanzare . practice. postal. probationer.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur. sold al limit cont.plant practice practici comerciale neloiale . site 3. (uzantd) practice. vacancy ~ liber temporar . to postdate.express mail potential adj.electronic mail ~ interna .. to employ ~ o profesie . burden. to backdate.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor. to date forward poster s.m.t.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile. s.cele care .f.n. (folositor.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur. [stare.) short position/ covering ~ pe piata . (afolosi) to use.to practise a profession practicant s.n.air mail ~ electronica . (sociala) standing. matter--of-fact. (ampla-sament) situation.f..economic potential povara s. (corespondentd) mail. in cadrid iinm portofoliu de titluri. position 2. n.f.casual vacancy posturi tranzitorii . \.sales potential ~ de viitor .part-time job ~ liber/vacant .(cont.market potential ~ de productie . mail.) accruals postdata v. usage.vacant post/job.unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags. load. (priceput) experienced.prospective potential ~ economic .) synthetic position ~ sociala .t.social standing. status. (oficiu) post office ~ aeriana .full-time job ~ cu norma partiala . poster post-restant s. util) useful. to practise. 1. (SUA) (care ot) general delivery postal adj. po§ta s. (metoda) practice. potential ~ al pietei . skilled practica v.f.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . to put into practice.) technical position practic adj. practical. threshold ~ de rentabilitate .inland mail ~ rapida . trade practice ~ de navigatie . use. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur.(cont. condition 4.n. post.navigational/sailing practice ~ in productie . method ~ comerciala commercialism. post.) creditor position ~ descoperita . paste restante. (stagiar) improver practica s. condition ~ tehnica . (aplicat) applied 2. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare . iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . (despre o persoana) practical (-minded). numdru! de titluri ale aceleiasi societati. m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s.

preferred preferinta s. (la) predisposed inclined to ~ la accidente .actual delivery ~ eronata/gresita . delivery.(mar.shon. handing over. warning ~ de concediere .f.accident-prone preemptiune s. ~ franco -.(fata de documenreie it' transport) .t. .n.t.2. to prefabricate prefabricat adj.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco .(mar.de saracie .right and true deliver). preceding preambala v. to hand over. pole. 1.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala . de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului . prior precontract s.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.din costurile fixe) (fin. precontract preda v. board .) management threshold ~ diferential . precapitalistic precedent adj. preference ~ a consumatorilor .-y '•"' tran. to entrust with predare s.to break even prajiisa s.'sfer ~ urgenta .f.) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1. (a incredinta) to commit.o'verdue delivery ~ la bordu! navei . (previous) notice. (din beton) precast s.'ers-A delive"y.warning for discharge ~ de o saptamana .(mar.landed predispozitie s.'.poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail.customary delivery ~ de la bord . in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.a week's notice a da im ~ .express delivury predat adj. predisposino-propensity ~ strategical .free delivery ~ imediata . (in constructii} prefabricated part.f. n. previous.to give notice precapitalist adj./. (a remite) to consign. discharging overside ~ priii t'ransbordare .misdelivery ~.(fata de documente!^ df trafiSpof •t) .f..(price platd efecfuata de cdtre un debitor. to deliver.. delivered ~ 111 ininus .) alongside delivery strategic predisposition predispus adj. precast unit preferential adj.deiive.) o^.prompt delivery ~ in minus . entrusting with ~ altei nave .268 nu reprezintd iefire de immerar .) cash breakeven point . (dr.i. (remitere) consignment. to prepack preaviz .(mar.) delivery •~v.exacta . (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj.(tendmia unei societal.consumer preference ~ frauduloasa . (incredintare) commitment.) preemption prefabrica v. preferential. (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch.short delivery '.f. previous.Tntarziata .(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate .

valabilitatea} to extend. (de afaceri. to process.multistage sampling ~ de mostre pe grupuri .f.to do a prejudice/an injury preleva v. (un termen} to prolong.t.f.training within industry. m-house training '.t.n. disadvantage.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr. (mecanic} to machine. (dr.group training . preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati .t. to take samples prelevare s. to prejudice. (absorbtie.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v.in grup . (a lezd) to injure prejudiciu s. to work.to take an office preia.automatic data processing ~ integrata a datelor . (a unui termen) prolongation. combination ~ a controlului asupra unei societati . (pagiibd} damage. (a uzind) to tool prelucrare s.to succed to a business ~ o functie .cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren . processing.t. datorii etc. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre .la locul de munca -job training ~ teoretica . totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. (a . (moral} injury a cauza un ~ . (dr.to jump a claim ~ o afacere/firma . la un anumit pret. prejudice. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur. (uzinare) tooling ~ automata a datelor .(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur.f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii .} to continue.} continuation.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila .f. loss.} to take over ~ un rise . (a amdna} to delay prelungire s.desk training prejudicia v.random sampling ~ de mostre in trepte . detriment.integrated data processing prelungi v. (mecanica) machining. (viza. to be prejudicial/detrimental to. (afaceri. (mostre) to sample.} warehousing ~ ferma .to assume/to take a risk preluare s. datorii etc.t.} takeover. (a reinnoi} to renew.f.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s.

presidency. (cost) cost. carrying out . nefondatd) exaction ~ de despagubire .charter money/rate.t.f. (a cere) to require ~ despagubiri . 1. (dr. a zori) to urge.m.n. demand.f.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice .inventory pressure ~ fiscala .) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva .f.fair claim pretinde v. bonus.f.day's price ~ atractiv . recompensa) reward.n.(mar. a valabiUtdtii) extension. (la salariii un functionar etc.pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse .) duress ~ a cererii .to claim damages pret s.) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr.270 PRE-PRE prestari de servicii . regulation. to award a prize to. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s.providing services presedinte s.f. (al unei adundri. (cerdnd bani) to dun prescriptie s.contract price ~ convenabil . direction. al unui comitet.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale . specification 2. (rasplatd.t.single fare ~ al marfii la descarcare .(bur.{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr. titlu etc.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus .extension of a credit premia v. price. freight rate ~ al pietei .) landed price ~ al navlului . claim.price asked. (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr.) prescription ~ achizitiva/pozitiva .) bull run ~ a stocurilor de marfuri .bad claim ~ rezonabila . (la salariu) premium. pressure 2. (nelegald. (cheltuiald) charge. (distinctie.) award. a recompensa) to reward.t. (a rdspldti. (a indemna. (reinnoire) renewal.claim for damage ~ nefondata .) bear run ~ a speculantilor a la hausse . 1.technical specifications presiune s. chairmanship pretentie s. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual . president. prize.fair/reasonable price vizei.) to give/to award a bonus to premiu s.charm price ~ brut .(bur.sliding scale price ~ al biletului dus-intors .fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s.duty-paid price ~ cerut . bounty presa v. to claim.market price ~ al zilei .renewal of a bill of exchange ~ a unui credit . (tarif) rate ~ ajustabil . demand price.(dr. (amdnare) delay ~ a unei cambii .

knockout price ~ efectiv .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .discount price ~ cu ridicata .subscription price ~ de soc/reclama .actual/real cost ~ de cost integral .stocktaking price ~ de livrare .administered price ~ informativ .de revocare .PRE-PRE PRE-PRE 271 . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur. la un pret specificat.catalogue/list price ~ de conversie .blanket/flat price ~ global/forfetar .equilibrium price '.gross cost ~ de cost contabil .informative price .supply price.cost price.(de tranzactionare a actiunilor) (bur.monopoly price ~ de oferta .total cost ~ de cost uniform .overall cost.(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .convenit/stabilit .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .) actual price ~ exorbitant .retail price ~.book/accounting cost ~ de cost efectiv .agreed price ~ cu amanuntui .cash price ~ cu reducere/rabat . lump sum price .wholesale price ~ curent .de emisiune ~ {a titluriior) issue price .dumping price ".purchase price ~ de dumping .(a titluriior de valoare.) exercise/strike price ~ de export .cu amanuntui recomandat .factory/prime/ first cost ~ de inventar .sale/bargain price ~ de subscriptie .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .flat cost ~ de cumparare .de exercitiu .(.de echilibru . net cost ~ de cost antecalculat .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .invoice price fix/stabil .hedonic .racking/unreasonable price ~ facturat .manufacturer's price .selling price ~ derizoriu .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .single cost ~ de cost total .export price ~ de fabrica .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .precalculated cost price ~ de cost brut .de rascumparare .basis price ~ de catalog .) offering price ~ de producator .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .force account rate .

inclusive terms ~ in crestere .) close price ~ suplimentar .nominal price ~ oferit .bottom price .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.high price ~ maximal . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .price on rail ~ la tnchidere .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.) opening price ~ la incarcarea in vagoane .breakeven price ~ la termen .) transfer price ~ in antrepozitele vamale . permis de o lege) maximum price ~ mediu .average/mean price ~ minimal .tariff scheduled price.(bur. i best price ~ eel mai scazut .(dupd inchiderea bursei) after-hours price.(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .flat price ~ unitar .free market price ~ -limita/-prag .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .plafon .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .loaded price ~ la deschidere . bidding.prohibitive price ~ putin scazut .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .umbra .inclusive price ~ .full price ~ intern/de transfer .(la Ucitatie) bid (price).(la Ucitatie) starting/reserve price.(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .net price ~ nominal .(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil .forward price ~ liber/nefixat . cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.rising price ~ incarcat/exagerat .marked price ~ mare/ridicat .hire-purchase price ~ .open price ~ liber de piata .support subsidized price ~ tarifar/de referinta . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .{bur.tinta .(bur.(stabilit de guvern.) shadow price ~ unic .floor price.low price ~ special .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .unit price pretui eel mai bun/avantajos . tariff/scale rate ~ . (SUA) upset price ~ integral .

rater. premium. adj. to foresee. (a stipula) to stipulate.(speci-fice unui post) (man.t.market averages ~ mondiale . probe etc.. (a da) to give. servicii) tender.(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v. sosirii) (mar.i. first served prima s. (cu fonduri) to furnish.f. (oferta pentru furn izarea de marfuri.to set a low value on pretuitor s.m. to preside at/over. to appraise ~ la . referinte. cont.first mortgage ~ prima .) prices afloat ~ diferentiale .presumption of law prim num. to forecast 2. primul operat .) to furnish.(asig. appraiser prevedea v. dm raporf) to make. to value. (prin.) first come. (dr. {in bugef) to budget previziune s. (gratificaiie. (evahiator) valuer. (a expune) to exhibit. to be in/to take the chair prezumat adj.(navele sunt operate in ordinea. (expiiiiere) exhibition. estimator.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur. (oferta) offer. (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact . to provide.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar . (estimaf) constructive prezumptiv adj. contract) to covenant. first out .seasonal prices pretui v.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat. gratuity.f.) first call primul esalon de conducere .. to chair v.f.world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator . (subventie .(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare .statutory meeting ~ ipoteca .t.) presumption ~ absoluta . (explicatii.(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama .(bur.presumption of fact ~ legala . presumptive prezumptie s.to deliver credentials ~ un cec spre incasare . bonificatie) bonus. (prognozd) forecast.t.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata .) first in.to set the price/value at ~ putin .to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare .) outlook prezenta v. (a cursului actiunilor) (bur. first prima adunare generala a actionarilor .) first-half year ~ sosit.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar.seller's prices ~ sezoniere . presentation.t. 1.f. to display.semestru .to submit a plan for approval prezentare s. to present: (a oferi) to offer. to estimate. to valuate.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt . display ~ a sarcinilor si a cerintelor . primul iesit .

(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .(asig.274 guvernamentala acordald agriculturii.f.) premium for the call ~ esalonata . surcharge primarie s.) premium for the put ~ in actiuni .premium on an issue/on shares ~ de export .(fin) market risk premium ~ de stimulare .) marketability premium ~ de optiune . extra/loaded premium. unor sectoare industriale.) risk premium ~ de rise de piata . a cimentului etc.(bur.share bonus ~ in numerar . pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .cash bonus ~ necastigata .(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .) deferred premium ~ globala .) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin. town/city hall .efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .(mar.production bonus ~ de rascumparare .insurance premium ~ de celeritate .(bur.(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.dispatch money ~ de eficienta .(as ig.redemption premium ~ de reinnoire .) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .) gross premium ~ integrals ~ (asig.(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .premium pay.time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .) additional.(asig.export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor. incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .

leading principiu s.) to foreclose privare s.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta .management buy-in privilegiat adj. (mostrd) sample. to receive.t. preferential/preferred claim 2. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s. chief. 1.n. private.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr.f.PR1-PRO 275 primi v. 1. foreclosure privat adj.first refusal ~ la descarcare .f. (dovada) proof. to get. \. evidence ~ de accept .f. specimen 3. (verificare. receiving.{dr. (de un drept/o capacitate legala) (dr.(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare .') incapacitation. o capacitate legala) (dr. preferential. preferred privilegiu s. test. reception. proof. to privatize privatizare s.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati.(dreptui unui individ. (de) to deprieve (of) 2. receipt ~ in cont .) conversion privilege ~ de emisiune . main. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. to accept primire s. (a metalelor) assay. deprivation 2.(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate . personal privatiza v. preference. a unei firme etc. principle principiul exceptiei .control test .) charter ~ de conversie .unloading priority priva v. privilege. control) verification.n. so.f.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. asigurat in grup. \. principal. control 2.f.t. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s.{management prin eliminare. priority ~ a ofertei . retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata . (incercare) trial. (de un drept.receipt on account principal adj.t.issue power ~ de plata anticipate .renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment .

summary proceeding ~ vamala .(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare . case. proxy.civil case. procura v.f. percentage proces s. (de jilrne.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare .de receptie . proxy procura s.. warrant/warranty of attorney.feasibility test ~ de lucru . (bani) to raise. to institute/to take legal proceedings against smb.procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara .criminal trial. procuration. al unei con'troversc) issue ~ de fond . (civil) (law) suit.m.reject rate ~ ridicat . yielding.field experinient .f. producing. (tnandatar) procurator. flow . to go on (to) procedeu s.trust for sale ~ speciala .xti1..276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate .arbitration procedure ~ de faliment .(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1.-verbal . letter of attorney procuration.{a navel} delivery trial . a intenta un ~ cuiva . 1. record a fi in ~ cu cineva . fusion process . method procedura s.n.acceptance test/trial ~ de predare .heavy percentage procentaj s. procedure.tax rate ~ de rebuturi . spectacole. .(dr. procedure.substantive issue.(in indiistria te. to law. producer. to bring/to enter an action against smb.) proof by witness problema s.damage suit ~ de identificare .industrial run ~ penal . question.m.i.n.production process . manufacturer.n.to bring smb. (penan criminal trial ~ civil .economic process .operating process. percentage.t. proceeding. to obtain. proceeding.to be at law with smb.f.industrial .de productie .special/particular power (of attorney) producator adj.acceptance delivery test ~ la cumparare . productive s. (law) suit ~ de daune . trust deed/instrument ~ de administrare . to procure. problem. to act. (obiect al wiei discutii. (dr. practice ~ de arbitraj .procedure of customs procent s. case ~ tehnologic .n. (la) to proceed (to). process 2. rate (per cent) ~ al impunerii . to obtain.purchase trial ~ la scara naturala . power of attorney. (chesfiiine) matter. to get.check/duplicate sample -~ medie .economic .-martor .(official) report.average sample ~ testimonials .) action a: law. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v.ci) sample of fabric/work ~ de omologare . to find procurator s.

productive. efficient.agricultural/farm production. dobdndd) to return.gross/aggregate output ~ indirecta .peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora .average output ~ me§te$ugareasca .small-scale production ~ la hectar .private producer produce v.output per man-shift productie s.market output ~ maxima .a capitalului .crop capacity.standard production. efficiency . productivity.to produce on the line ".sub . tereiwrif pay.commodity production ~ de serie .(cerere sent cantitatea pre.mass/quantity/serial production . {despre zacammte. manufacture.marginal cost producer ~ particular . (profit. {agricola) yield.flow/line production. output.maximum/peak/ultimate.cottage production ~ continua .f. production.{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj.in flux/pe banda .g5obala .modular production ~ medie . harvest ~ artizanala/la domiciliu . outturn.(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima . 1. harvest ~ agricola .rated output ~ orara .f. working efficiency ~ globala .handicraft industry ~ neta .PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual . belt system of production ~ in flux continuu .continuous flow production ~ in serie/masa . to manufacture 2. repetitive manufacturing '.(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala . to yield.permanent output ~ de calitate superioara .to mass-produce . (o recolta} to yield ~ m serie . gainful.'i'azuta} to overproduce .t. to produce.hourly output/production .individual producer ~ la costuri marginale .efectiva/reala ./ capacity output ~ modulara .in serie mica/discontinua . yield production ~ -marfa .effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production .a muncii productivity of labour.prea in'iilt fata de .productivity of capital a capitalului fix .quality production ~ de marfuri .industrial outpui/ production interna indigenous/home production .physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ".net production ~ nominala . payable productivitate s.output per man-hour ~ pe om-schimb .pe handa rulanta .

daily output/production produs s. {artificial sail natural) product.(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .primary product.chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .n. oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar . (nefinisat) raw product ~ cu defect .crude product.social total product produse alimentare .nonperishable product ~ oferit gratuit .end product ~ finit . in general una singurd) throwaway ~ agricol .(a iinui an) vintage ~ zilnica .output per man-hour ~ pe om-schimb .weekly output/ production ~ secundara . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .final/terminal product ~ inferior .output per man-shift ~ potentials .green product ~ farmaceutic .marginal social product ~ social total .perishable product ~ principal/de baza . celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .gross national product ~ national net .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .batch production ~ pe om-ora .record output ~ redusa .pharmaceutical ~ final . (care se aruncd dupd mtrebuintare.(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .agricultural/farm produce ~ brut .reduced output ~ saptamanala .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .(bunuri de consum mai scumpe.(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .gross domestic producr ~ intern net .per capita output ~ pe loturi . (marfd) commodity.substitution product ~ ecologic .food products-foodstuffs ~ chimice .net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.by(e)-product ~ sintetic . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.synthetic product ~ social marginal .faulty product ~ cu implicare puternica .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .net national product ~ neperisabil . {natural sail agricol) produce. (articol) article.

(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase .') brown goods ~ de culoare portocalie .atribuibil .(profitui net) admitted profit .de folosinta indelungata •. professional.book/accounting profit ~ de capital .admis .(benzine. v.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol . hard goods .de fabricatie interna . precum articolele de vestimematie. motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase . professionalism profesionist adj. inlocuite in ritm moderat) orange goods ~. chargeable gain .n.f. s. earnings.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings. undistributed profit/earnings. pacurd.de culoare rosie .home products -'•' de folosinta imediata . clean/light oils ~ petroliere negre . molorina speciala) white products oil. profession.competitive profile ~ al consumatorilor . occupational profesionalism s.consumer nondurables -. return. revenues ~ acumulat/nedistribuit . proceeds.PRO-PRO 279 ~ de culoare maro .economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil . benefit. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie .monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile . ielevizoare etc.i. precum cele alimentare.customer profile ~ aE concurentei .f. earned surplus . profit. handmade goods ~ petroliere albe/curate .consumer profile profit s.taxable profit.(titei.m.(bunuri de consu'n.) (SUA) goods in progress ~ iactate . gain. (vdndute ca material) soft goods profesa v.textile goods. after-tax profit ~ economic .dairy produce meste^ugaresti handiworks. professional profil s.gross profit.consumer durables. retentions.n. profile ~ al clientelei . con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . unappropriated profit/earnings.de imica foiosinta . to practice profesie s. occupation profesional adj. (din exploatare) trading profit ~ contabil . to profess.disposable goods..(conf. terebentme. vocational.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri..n.(bunuri de consum.) attributable profit ~ brut .(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man. vocation.

to take advantage of. (de document) draft ~ de buget . estimates o o J ~ de contract .net/clear profit ~ normal .extra profit a aduce ~ .broken time ~ de ree$alonare a ipotecii . before-tax profit ~ legal .) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare .n.public bill ~ de lege financiara .ont.draft budget.(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut .subcontract programme ~ flexibil de lucru . rewarding profitor adj.f.f. (orar) timetable. prohibitive.t.to bring in profit.280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes.loan schedule ~ de mcarcare .to drive benefit/ advantage from profita v..long-term/-range forecast ~ pe termen scurt .economic progress ~ tehnic .to be on short time programa v. beneficial. moneymaking. fin. {de) to profit by. profiteer prognoza v. gainful.m.mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza .steady progress ~ economic .legal profit ~ net . schedule.technical progress progresiv adj.(c./?. forecast ~ a fluxului de fonduri .short-time working. to forecast prognoza s.profit forecast ~ a vanzarilor . remunerative.t. progress ~ continuu/sustinut .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid .fund flow forecast ~ a profitului . to trade on/upon profitabil adj.personnel plan ~ de amortizare .short-term/-range forecast program s. to yield a permite/a rezulta 1111 ~ . scheme.draft contract ~ de lege . program(me). prohibitory prohibitie s. lucrative. (plan) schedule.to leave a profit a trage un ~ din .n. project.trend forecast ~ economics .draft law.draft articles .t.discharging schedule ~ de e$alonare a creditului . profiteering s.economic forecast ~ pe termen lung .quick returns ~ scriptic/teoretic .sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend . plan. to program(me). progressive prohibi v. to schedule progress.paper profit ~ suplimentar . prohibition proiect s. design. to plan. short day a lucra cu ~ redus .flexibile working hours ~ redus de lucru .i. bill ~ de lege de interes public .loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi . to ban prohibitiv adj. profitable. advantageous. (politic) platform ~ al salariatilor . to prohibit.

1.sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati ..real estate/property.f.undivided property ~ industrials .sole owner/proprietor proprietate s.reputed owner/ proprietor ~ riveran -. mdrcilor etc. several property ~ indiviza .(SUA) publisher ~ funciar .storekeeper ~ de nava .cooperative property ~ corporala . to project. detinere) ownership 2.land(ed) property. owner.severally. heir land ~ funciara .m.corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara .f. to deliver propasi v.m.n. to proletarianize promoter s. football pool/coupons pronunta v. quality ~ a unui absenteist . freehold ~ funciara limitata . o marcd etc.(asupra brevetelor.m. proprietor. to flourish.t. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii . ratio.) industrial property . (initiative. (intens un produs.chief designer proletar adj. promoter promotional adj. to design.fee. proportional proprietar s.brand promotion ~ a vanzarilor .berth owner ~ de resurse .t.tehnic .mortmain ~ individuala/nesolidara .m.landowner ~ prezumtiv . proletariat proletariza v. draftsman ~ -sef.(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci .derelict ~ absoluta . (o sentintd) to pass. to promulgate.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista . (posesiune..PRO-PRO 281 .(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei . proletarian proletariat s.'. planner. holder. s. immo. able property. (in grad.) to promote.n. interese etc.) to boost 2.absolute ownership ~ comuna . (interese) to advance. immovables ~ inalienabila .t. promotional promova v. percentage proportional adj.wharfinger ~ de magazin .cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts . realty. proportion.personality promotion promulga v. estate ~ funciara absoluta . to enact pronosport s. promotion ~ a reactiei directe . designer.technical design proiecta v.absentee ownership ~ abandonata pe mare .(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple. to plan proiectant s. 1.t. calitate) property.(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara .riparian ~ unic . possessor. to prosper. property.resource owner ~ de ziar .t.shipowner ~ de nava de linie .f. to thrive proportie s. infunctie) to raise promovare s. (trdsdturd.

n. formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar .n. norme sanitare etc.life estate ~ publica/de stat .collective ownership/ property ~ ocupata temporar . prospectus.leasehold (property).unassessed property ~ nuda . prosperous.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social .patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s. to thrive prosperitate s.intellectual property ~ ipotecata .accident prevention ~ prin brevetare . tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances.(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata . (brosurd) leaflet ~ de emisiune .process/ processing properties prospect s.n.issue prospectus prosper adj. un sector economic) to safeguard protest s.environment protection ~ contra accidentelor . thrivingness protectie s.(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor. protectionism ~ administrativ . protest 2. (a sprijini) to support.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj. to protect. 1.m. {adept al protectionismului) protectionist proteja v. (cambiaH protest ~ de munca .embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata . flourishing.282 PRO-PRO ~ intelectuala .personal estate/property.industrial action ~ pentru neacceptare .(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum.incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa . to prosper. (o Industrie. protection protectia muncii . public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina . a unui spatiu} sit-in . clear estate ~ mobiliara .f. personalty ~ necorporala . protective s.labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .private ownership/property ~ pe viata . mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp. ownership without usufruct ~ obsteasca .(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata .employment protection ~ a mediului .public/state ownership.i.(cu ocuparea unui local.tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina .f. to flourish.t. prosperity. thriving prospera v. letting.bare ownership.tail male proprietati tehnologice . m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar .

state. s.subliminala .breakeven point ~ de atractie turistica .t.n.ethical advertising ~ industrials . {de pe ordinea de zi) item 3.t. provision. publicity. fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere . to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar . (revista) magazine ~ bihmara .i.f.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica .f. point 2. {de stat} public.to protest a bill of exchange. place. (articol.n.n. showplace ~ de aur la import . psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v.fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa .f.sightseeing spot. (/oc) point. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite . (o cambie) to protest ~ o cambie . {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont. industrial psychology public adj.(fin. 1. {aiidienta) audience ~ captiv . n. provisional.f. temporary prudenta s.f. post. to publish.national advertising ~ persuasiva . to issue.trading post ~ critic al rentabilitatii .f.f.to have a bill protested prototip s.(reclamd pentru tin produs. prototype provizie s. public. psychographics psihologie s.persuasive advertising ~ primara . spot ~ comercial . public. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s.combative advertising ~ comparativa ..) import gold/specie point .{a unei firme.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare . (impotriva) to protest (against) v.PRO-PUN 283 protesta v.to get in provisions provizion s.) prudence psihografie s.business-to-business advertising ~ informativa . paragraj) item. publication. advertising ~ combativa . store.informative advertising ~ institution ala .comparative advertising ~ comuna/colectiva .loan loss provision provizoriu adj.poster advertising promotionala promotional advertising .digest publicitate s. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals .. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ .subliminal advertising punct s. (periodicd) periodical.

(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .points at issue ~ pe ordinea de zi . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.m.executive authority ~ fiscala .s'.delivery point ~ electronic de vanzare -.) issue -.(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .(dr.de monopol .monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva . authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor . scoring ~ de bonitate .(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare ./ 1. bearer ~ de cuvant .spokesman putere .credit scoring purtator s.) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital . power 2.(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.284 PUN-PUT ~ de baza .electronic point of sale ~ in litigiu .) issue of law ~ litigios de fapt .(dr.litigios de drept .items on the agenda punctaj s.money purchasing power .(dr.(sub care reduccrea tarifelor v.umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .n.customs house puncte de aur .) gold/specie points ~ in discutie .

to cross off. 1.petroleum/oil refinery raid s. (de pe o listd. to pay back. raid raidul din zori . stage. defrayable.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. to reimburse. repayable. ramp.) yield magazin) department ~ de solduri .(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s. (intr-un ramburs s.R rabat s.freight rebate radia v. (plata) payment rambursa v.f. refinery ~ de petrol .industrial branch. to refund.f. dintr-nn registru) to strike off.n. (a chelluielilor) defrayal. efficiency. volume discount/rebate ~ la greutate . discount. repayment 2.to disbar radiat adj. refunding. to refine rafinarie s. defrayment.t. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . (fin. to discharge ~ din barou . (a sterge) to erase.) aggregate rebate ~ la cantitate .bargain basement/counter ~ de vanzare angro . to remove 2.line of branch ~ economica . industry randament s. outturn. allowance.(la un mare magazin) contract department . (amortizare) redemption ~ a unui impozit .f.n. reduction (in price) ~ comercial . district 2.weight allowance ~ la navlu .t.f.n.economic branch ~ industriala . platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage.f.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! . reimbursable. (rambursare) reimbursement. to repay. branching ~ limitata .(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s. (cheltuieli) to defray. (o datorie.end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn.quantity discount/ rebate.tax refunding integrala 5a scadenta . rebate. o ipotecd) to cancel. output. branch ~ de afaceri . return.t.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar . (a amortiza) to redeem rambursabil adj. (amortizabil) redeemable rambursare s.n. \. {din registrul de comert) defunct rafina v.n.) dawn raid raion s.loading ramp/stage ramura s.cash discount ~ de sfar§it de an . 1. repayment. reimbursement.

capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei .) average yield ~ net . (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .n. (dare de seamd) report.bond yield ~ al unui titlu de valoare . status 2.economic efficiency ~ efectiv . connection 2.peak efficiency ~ mediu .(fin.cost efficiency ~ al profitului .) basic yield ~ economic .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat .(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui .annual return.) net yield ~ nominal .) effective yield ~ invariabil .return on shares ~ al capitalului .) fair yield ~ curent .) asset turnover ~ al actiunilor . (relatie) relation.(fin.annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.yield on investment ~ al pretului de cost .(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .cost ratio ~ bimetalic .return on capital. rank. statement ~ al bugetului de stat .(indicele de profilabilitate'} benefit .rated output ~ pana la maturitate .} gross yield ~ bun .286 RAN-RAP ~ al activelor .(fin.mortgage priority raport s.(fin. yield to maturity ~ pana la revocare .(fin.(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza . 1.(fin. (proportie) ratio 3.(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.n.(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului . account.marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei . (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .cost . position.marginal efficiency of investment ~ maxim . efficiency of capital ~ al castigului de capital .(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.national accounts ~ al cenzorilor . 1. final accounts ~ beneficiu .(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .

audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .interest rate.productie . corn.end-of-day report raportui capital propriu .appraisal report ~ de expertiza .situation report ~ de audit .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.condensed report ~ confidential .legal relationship a trece in raport .capital-output ratio ~ valoare de piata .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit . pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .m.lending ratio ~ financiar .active fixe .(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei .debt-equity ratio "•• investitie . rate of interest .cargo damage report ~ de cheltuieli .equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .capital propriu . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .statement of expenses ~ de conversie . exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .) turnover ratio ~ a cre^terii .survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band. rate. rapporteurs--^'' rata s.f. procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .growth rate.work report ~ de afaceri .business connections/intercourse/relationship ~ juridice ..(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .(asig.(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont.valoare contabila .(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.confidential report ~ de activitate .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare . ratio ~ a absenteismului .operating ratio ~ dintre depozite §i credite . 1.to enter on the record • -t n + TTey raportor s. (fortei de muncd.) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor . instalment^.credit report ~ de evaluare .

oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .(raportui active lichide .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .rate of profit.(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor ..accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .) capitalization rate ~ de concentrare .) hedge ratio ~ de capital .effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara . fin.(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .) acid test ratio. quick asset ratio ~ contabila a profitului .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .unemployment rate ~ a testului acid .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .rate of surplus value ~ a profitului .(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .

parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .nominal interest rate ~ -pivot .) nonconference rate ~ de participare .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European. tax rate ~ de tndatorare .legal interest rate ~ lombarda .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman .average interest rate ~ minima a dobanzii .) participation rate ~ de plata a dividendelor .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .exchange rate.(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate.(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.) reserve ratio ~ de schimb . (intr-o fuziune. rate of exchange.{mar.private rate of discount ~ nominala a dobanzii .(fin.(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .(de piatd al unei actiuni) dividend . in raport cu ECU) central rate .) historical rate of return ~ legala a dobanzii .RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .) debt ratio ~ de lichiditate .effective rate of interest ~ fara rise .(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin.human capital rate of return ~ de retentie .price ratio ~ efectiva a dobanzii .) risk-free rate ~ fixa de schimb .(relalie care pune in evidentd.pret .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation. in pasivul bilantului unei societati.natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .

to redeem. actual. to approve.redemption of mortgage ~ de actiuni .f. (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii .(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .) (man. to rationalize.trade war ~ economic .daily ration/allowance rationaliza v. reaction ~ de cedare/plecare .(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate. (pentru) responsible (for).annual percentage rate ~ procentuala anualizata . (a cumpdra ceva vdndut) to buy back. (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin.(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj.) rating ~ de tara .) several liability ~ integrals . solicitare de concedii etc. to confirm rating s.) joint and several liability ~ unica .price war ~ comercial .bond redemption raspundere s.f.short ration/allowance ~ zilnica .t. war ~ al preturilor .n. repurchase.) riots and civil commotions rascumpara v.) secondary liability ~ individuala . to allowance rascoala s.(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala .290 RAT-REA ~ procentuala anuala .) {man.real rate of interest ratifica v. allowance ~ redusa . real. liability ~ conditionata/secundara .(asig.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta .f.t.primary liability ~ solidara §i individuala .tariff/rate war reactie s.f.(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante . mar.(dr. answerable/accountable (for). bad ~ platnic . redemption. liable (for) rau adj.) fight reaction real adj.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes. buyback.bad payer razbois. to ratify.(in caz de coliziune) (asig.economic war ~ tarifar/vamal .(dr. (la licitatie) to buy in.total liability ~ limitata .(despre cecuri) genuine and valid . (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s.t.) single liability raspunderi reciproce . to repurchase.{asig. ration. mar.f responsibility. contraargumente etc.country rating ratie s.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni . (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile .n. effective ~ $i valabil .

(un profit) to realize.t. a pretinde) to claim.f. mutual reclama v. (mjudecatd) to sue at law reclamant s. to carry out/through. {un magazin) to restock reasigura v.to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie .to clear realizabil adj. (a cere. reinsurer rebut s.clean receipt ~ de primire a marfii . taking over/delivery of goods receptioner s. to reject. carrying out/through. (lucru realizat) achievement reambala v. 1.t. warehouse warrant reciproc adj. (o obligatie. a solicita. reinsurance ~ facultativa .delivery receipt ~ de livrare neta .n.(deposit) warrant.f. (marfa) to take delivery.REA-REC 291 realiza v. warehouse receipt ~ de bagaje .t. a unui plan etc.population census recenzor s. possible.f. petitioner .receipt for goods ~ postala . 1. reception ~ a marfii .t.f. to requisition recicia v. (dr.delivery receipt ~ de livrare .(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport . claim er.t.) plaintiff. claimant. to necessitate 3. to repack reangaja v. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . to scrap.) to exact 2.s\w. (de cdtre un inspector) acceptance 3. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi .dock warrant. (plata unei taxe etc.facultative reinsurance reasigurator.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere .) realization.warant . receiver (of goods) 2. (a face o cerere/petitie pentru. (despre un plan) workable realizare s. to recapitalize recensamant^. voucher ~ de antrepozitare .m. reciprocal. to check and sign for receptionare s.m. (la hotel) reception desk receptiona v. to achieve. census taker receptie s. (a unui profit.t. 1. feasible. spoilage. to reinsure reasigurare s. to recycle recipisa s.customs warrant ~ . (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v. (personal) to restaff reaproviziona v.t. (pe cinevd) to denounce.m.t. (a necesita) to require. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2.f.f.f. census ~ al populatiei . (a unei obligatii.baggage check ~ de depozitare pe chei . (factory) reject. to put in a claim for. to throw away recalificare s.postal/post-office receipt ~ vamala . 1.job retraining. to replenish. recession ~ economics . waste (product). a solicita) to lay claim to. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. t. (profesionala) retraining ~ profesionala . receipt.n. a unui contract) fulfilment 2.cargo reception.t.t.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de . scrap.order clerk recesiune s.economic recession rechizitiona v.

crop on the root.(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara . (un cont) to adjust.f.informative advertising ~ ingenioasa .(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese .t. to righten.t.t.f. acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt.n. commercial 2.f. comfort rccompensa v.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar .nesecerata/in lan .t. (dr. to set right. (la hectar) yield ~ bogata . recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. reward. (a corecta) to correct. crop(s). to reward. (de personal) recruitment ~ de absolventi . /\ (personal) to recruit recrutare s. borrower's note recupera v.to recover the damages ~ o datorie . on-the-root harvest/yield ~ proasta . to crop.292 REC-REC reclamatie s.travelling display ~ pe pancarte .f.double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport .t. to regain. testimonial.f.) to rectify.boom recolta v. (a rascumpara) to redeem ~ daunele . request. complaint. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta . 1.subsequent claim reclama s. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta . to recover.f. to recondition. (]niblicitate) advertising.claim for damages ~ ulterioara . to retrieve. harvest. recompense.direct mail subliminala .(.(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta .f. recommendation.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina . to amend recunoastere s.staff recruitment rectifica v. to gather/to get in recolta s. (anunt publicitar) advertisement.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . record. si nu consumului personal) cash crop ~. character.(politico de recrutare a fortei de munca) (man.) claim 2. (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi.infbrmativa . to harvest. (bugetui etc.standing crop.subliminal advertisement ~ zgomotoasa . to recompense.) graduate recruitment ~ de personal .f. requital reconditiona v. (de productie) peak output recruta v.to recover a debt .illuminated sign . objection. to requite recompensa s.failure of the crop recomandare s. 1. to renew reconversie s.catchy advertisement ~ iluminata . publicity. protest.

{economic) to recover.m. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine. {cheltiiieli') to curtail. terenuri etc. retrieve. to turn oneself about redresare s. redeemable recuperare s.f. to diminish.bad debt recovery ~ a daunelor .) action for cancellation ~ in revizuire .(prefuri) to shade reducere s. to draft. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. to decrease. to scale down.r.(de ziar) editor-in-chief.) to abate. retrieval. retrievable.) appeal 2.debt recover) ~ a datoriiior prescrise .f. {f'manciar) to recuperate. to draw up. 1.f. to knock down/ off. {de taxe.{cheltuieli. to lessen.economic recovery reduce v. to send down. {preturi) to lower. {un contract) to make out redactor s.r.waste recovery recurs s. (redactare) editorship redactional adj. {taxe. {de preturi) cut.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil . reduction.) replevin ~ a cheltuiclilor . redistribution ~ a veniturilor . to redistribute redistribuire s. impOzite etc.) petition for review redacts v. {dr. to work out. reduction.f. lowering. anuntwi) copywriter ~ economic . recovery ~ a afacerilor . {despre valoarea actiunilor) {bur.REC-RED 293 recuperabil adj. diminution. to regain. to word.f. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare .t. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr. to reduce. to lessen. redhibitory redhibitiune s. (prefuri) to slash ~ putin . cutting down. {de cheltuieli) curtailment.{dr. to get back redresa v.recovery of damages ~ a de$eurilor . {coleciiv de redacfie) editorial staff. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr.income redistribution redobandi v. regain. lessening. impozite) .business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics .) to ease off/up ~ drastic .t. recovery. {regres. {sediu) editorial office 2.f.t. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v. {de carte sau la un ziar) editor. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj. editorial redeventa s. to recover. to diminish.recovery of expenses ~ a datoriilor . chietymanaging editor redactie s.f. to retrench. 1. retrenchment.n. recoverable. to cut down.{dr. {micsorare) decrease. bugete) to ax(e).) redhibition redistribui v. (a mic§ora) to decrease. {de reclame.t.

(rabat comercial) discount. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala . a salariilor etc. to reissue. to reappraise.price reduction/cut.age relief/allowance ~ salariale .t. (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal . drawback. reexport.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .t.discount for cash ~ prin amortizare .(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate . revaluation. to rediscount reesalona v.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta .t.staff reduction ~ drastica .n. tarife) low.rebate of freight ~ a preturilor . rediscount reesconta v. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar .f. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . relief. reduced. to reassess reevaluare s.294 RED-REE abatement.small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export .tare allowance ~ a zilei de munca .n.wage cuts ~ uzuale de navlu {mar. entrepot trade reexporta v.(a preturilor.f. to reexport reexportator^. reduction in/of the prices ~ a tarei .export-tax relief ~ a masei monetare . rebate. allowance.t. to revalue. (insufficient) scanty reedita v.(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. (despre preturi.(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs.(de cheltideli.(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule . bugete) ax(e). (a retipdri) to reprint reescont^. beneficii) poor. to reschedule reesalonare s.m. reappraisal.revaluation of assets reexport s. impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale .contraction of money supply ~ a navlului .tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . reexporter .(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction.) full terms redus adj.shorter hours ~ de capital . (despre venituri. rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v. t. reassessment ~ a activelor . to republish.

registry.cargo book ~ de inventar .(marfuri in depozit) stock book .f. {regulament) regulation 3.(al unui utilaj. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . cash paid/received book ~ de casa cu coloane . (forma de guverndmdnt) government 2.order book ~ de comert .economic reform ~ fiscala . administration. rental ~ contabil . {de operare al unui utilaj.columnar cash book ~ de cecuri .) to repudiate regie s. to refuse. ship's register ~ al actionarilor . (a respinge) to reject.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii . (a innoi) to renew reforma s. control ~ autonoma .(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi .(a unui cec.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare .check register ~ de cheltuieli marunte . vamal etc.customs regime registratura s. reference. to remake. 1. (o ofertd) to turn down.f. register. {contabil) (account) book 2.inventory book ~ de livrare . a unei cambii) wrongful dishonour refuza v.t.f.trade references refinanta v. record.n.private ownership ~ tarifar .n.tax reform ~ monetara .register of members. trade register ~ de evidenta a francarii . (despre cineva) character ~ a bancii .property register ~ de cambii . to refinance reflatie s.bargain book ~ de cadastru . register/ registration/record office registru s.public corporation regim s. to reform.t. (un stoc de marfuri) to restock referinta s. refusal.agrarian/land reform ~ economica .) classification society.monetary/currency reform refuz s. book. shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi . to restore. registry of shipping. to decline.tariff reform ~ agrara .REF-REG 295 reface v.f. (societate de clasificare) (mar. {a imbundtdti) to improve.purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .f. 1. (de a mdeplini o obligatie contractuald etc.delivery book ~ de magazie .rent-roll.n.postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate . plata unei datorii etc.foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara . (indeplinirea unei obligatii contractuale. system.bank/banker's reference referinte comerciale .cash book/journal. reform ~ a taxelor vamale .bill book ~ de casa . (fin. al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars .) reflation reforma v. (social.t.register of companies.t. politic.tariff system ~ vamal .) regime.) repudiation ~ nejustificat de onorare .

regulation of monopoly ~ a pietei .regulation of the market ~ a preturilor .signature book ~ de solduri . statute ~ de avarie comuna . to regularize.sales book ~ de venituri si cheltuieli .(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .flood land ~ impadurita . to control.port/harbour regulations ~ strict .(cont.classification society.f.severe/strict regulations ~ vamal . terminologia si abrevierile standard etc. to regulate.settlement of dispute ~ a monopolurilor . control.gold field ~ centrala .(cont. regulations.wine district reglementa v.) tonnage regulations . area.) sales returns book.(de tranzactii) waste book regiune s. returns inwards book ~ de partizi .taring regulations ~ de calculare a tonajului .rent control ~ a diferendului/litigiului .(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.(asig. (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.service regulations ~ intern de function are . maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate . rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei . mar.) sundries ledger ~ naval/maritim .register of mortgages ~ de semnaturi autorizate .industrial area ~ inundabila . registry of shipping.(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.f.n. district ~ aurifera .tabular book ~ temporar . prevederile administrative ce trebuie aplicate. to bring under regulation. cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s.port shipping register ~ tabular .customs regulations regulamente tehnice .) ledger ~ de proceseverbale .(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari . regular.t.f. region.296 REG-REG ~ de marfa .forestry ~ viticola .exchange control regres s. settlement ~ a chiriilor . statutory reglementare s.(mar.) technical regulations regula s. zone. n. to settle reglementar adj.internal regulations ~ de serviciu .balance book ~ de transfer .tare and tret reguli de calculare a tarei .minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci . regulation.inland ~ industrial^ .books of receipts and expenditures ~ diverse . regulile de ambalare si etichetare.price regulation ~ a schimbului valutar .) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara .

to send.t. (legdtura) connection. relationship.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v. corn. (to his position/post/office) reintegrare s.t. to hand over. (de documente) surrender ~ bancara .f. 1. (un contract.direct contact relatii comerciale . consignment. (masini) to trail. hauling. dealings. reducere) rebate. to tow. (repunere in drepturi. recovery ~ economica . pi. to report. {contact) contact 2.t. (rabat. (de masini) trailing. (documente) to surrender remitere s. sending. (reimpozitare) reassessment reintegra v. to consign. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr.n. to resume.to resume work remite v. (c. (prin mandat postal) to remit. intercourse. a reintegrd) to reinstate. pulling ~ costier .t.privity of contract ~ cu clientii . (a reimpozita) to reassess reimpunere s. reduction.f. despre ziaristi) to cover relatie s.t.employee relations ~ de afaceri .relations of production.public relations ~ cu salariatii .coastal towage . allowance 2.t. second mortgage remnoi v. revival. to deliver.t. commercial intercourse ~ contractuale directe . (bur. delivery. un abonament etc. 1. towage. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s.. relations.) to reenter relansare s.customer relations ~ cu investitorii .bank remittance remiza s. corn. handing over.trade relations.t. reintegrare) reinstatement. to renew ~ lucrul . (ambarcatiuni) to haul. (a repune in drepturi.f.) to renew retnscrie v. (de ambarcatiuni) haulage.) drawing.diplomatic relations ~ economice . to reinvest ~ profitui .to plough back reipotecare s.f. towing. towing. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala .(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie . to tow. to tug.) half--commission man remorca v.(a unei legi) revival reinvesti v. (intr-o functie anterioara) to restore smb. tuggage.f. (un articol intr-un cont) (cont. (c. towage.f.) half commission remizier s. to state..economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice .REI-REM 297 reimpune v.business relations ~ de munca .f./) to draw. evenimente.f. (prin mandat postal) remittance. (comision) (bur.f.investor relations ~ cu publicul/publice .) recaption ~ in vigoare . to pull remorcaj s. (stiri. productive relations ~ diplomatice . relation.m.t.privity monetare internationale international monetary relations relua v.

yield. tugboat.f. pay.(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii . to bring profit. mai bine amplasat etc.. (rentabil) profitable.(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor .dock-working tug ~ de canal . unearned income ~ anuala datorata .timber carriage remorcher s. (mar.(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari.{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil.push-towing remorca s. reglementdri vamale si tarifare etc.sea towage ~.') tow.) scarcity rent ~ diferentiala . rent.annuity due ~ de abilitate .return on investment a atinge pragul de ~ .coastal tug ~ de andocare . earning power ~ a activelor . to remunerate remunerativ adj.push tug.t. moneymaking. gainful.t.peppercorn rent ~ viagera . remuneratory 2.canal service tug ~ de halaj . towboat ~ costier . consideration renavlosi v.n.(renta.river towage ~ maritim . remuneration. emolument. deep-sea tug ~ oceanic .push-and-tow tug ~ de manevre portuare .waggon ~ -cisterna . (anuald) annuity.f. profitableness. profitable.298 REM-REN ~ de avarie . (mar. gainfulness.land/ground rent ~ m natura .monopolul natural sau artificial. remunerative.warping tug ~ de impingere §i tractiune . vessel towed.emergency towage ~ fluvial .truck trailer ~ pentru bu§teni lungi .to break even renta s. 1.rent in kind ~ nominala .) to recharter renegocia v. gainful.) situation rent ~ funciara .salvage/rescue tug ~ fluvial . return.dock/ harbour tug ~ de salvare . rewarding remuneratie s.) tug. nesubsti-tuibili. t.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei . (vehicul) trailer ~ basculanta .oceanic — ocean towage ~ prin impingere . obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .f. paying..river tug ~ -Tmpingator .ocean (-going) tug remunera v. inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate . lucrative rentabilitate s.tank-trailer ~ de autocamion .sea(going) tug. remunerative. (mar.(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol .f. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj. pusher ~ maritim . to renegotiate renta v.life annuity . rewarding.

partial . 1. fin. revizie) overhaul 2. fund holder. 1. (a ceda.itemized appropriation of funds .distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . (la bursa de valori. waiver.) to spread 3.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. to distribute. to share out. (un rise) (asig.n. (masini. legal remedy ~ capitala/generala .din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over.) allocation of responsibilities ~ a resurselor . assignment. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2. to repair. (a unui rise) (asig. to allot. 1. (incdrcdtura sau balastui) (mar.to waive a right renuntare s. fin.t. to assign. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v.t. to divide. rentier. division.) spread 3. (de fonduri) appropriation.temporary repair repartiza v. (proportional) to apportion 2.weight distribution ~ a profitului . (proportionals) apportionment 2.f. (projitui.t. (a rectified) to rectify. remission.i. (cont.(asig. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie . trimming ~ a avariei . 1. to mend. (cedare. (despdgiibire) compensation. cesionare) surrender.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor .. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. renunciation. turnover job ~ curenta/de intretinere .REN-REP 299 rentier s.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept .) average adjustment ~ a cheltuielilor . (la) to renounce. capitalurile investite) to repatriate report s. allocation.preventive repair ~ provizorie .) (trecerea unei sume .) risk spread ~ detaliata a fondurilor .f. mar. sharing out. Friii .) to trim repartizare s. t. a cesiond) to surrender. to sign off.(de asigurare) waiver of premium ~ tacita .funciara . to waive. distribution. to reorganize repara v..allotment of profit ~ a responsabilitatilor . 1.(man.f. repair. (generald. aparate) to overhaul 2. (la un drepf) to disclaim. allotment. to allocate.waiver of claim ~ la prime .m. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. indemnification.implied waiver reorganiza v. (a compensa) to make up for reparatie s.total. operating repair ~ preventiva .running repair/service.) trim.(general) overhaul. amuharea achitarii iinei dator':i. (la un drepf) disclaimer.

m./. (leged) to abide by. agency. (care ia interviuri) interviewer. reputation ~ buna . to decline. official. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. (lilerar) reportage reporter s.duly authorized representative reprezentanta s. 1. activitate) to refloat ~ in activitate o companie .sales agent/ representative.f. o propunere) to overrule. restoring.f. to repel.to fail to meet one's obligations respinge v. representation ~ sindicala/a salariatilor .t.to refloat a company repunere s. cereri) to disallow. to observe. pdnd la nrmd-toarea lichidare. coverage.f.(a unei firme) refloating m drepturi . pi. (o propunere. (o motiune) to vote down responsabil adj. salesman. executive.f.enlarged reproduction .reinstatement. (p obiectie.t. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont.(de •.) to carry forward/over. la bursa de mdrfuri. representative office ~ comerciala .(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general . vamale etc.sole agency reprczentare s. (//. (pe cinevd) to represent. restoration ~ in activitate . retaliation.general agent ~ imputernicit legal .(a unei legi) revival reputatie s. measures of retaliation a aplica .bad reputation respecta v.y.resident minister ~ exclusiv/unic .f.ii de productie la scam economiei r.m. (un apel) to dismiss. to keep to.good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea . (de represalii) retaliatory reprezenta v. manager ~ de zona .•anzdri) area manager . trade representative.to retaliate on represiv adj.n. to act for. (economice. reporter.f.impotriva .reentry ~ in vigoare . to turn down. (o clauza) to comply with. representative agent ~ al fabricii furnizoare .) to continue reportaj s. to repulse.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile . (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s.w. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale .t.t. o oferta) to reject.trade agency/ representation ~ exclusiva .auonale\ reproduction ~ largita .300 REP-RES plata unei dobdnzi. to restore. {in cartea mare) to post 2. restoration ~ in poscsie . (cor. (in drepturi'} to reinstate. (reluarea continud a procesuli. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. (o obligatie. (pretentii.) posting reporta v.simpia . to observe.employee representation reproductie s. to stand for reprezentant. correspondent. (bur.t. retaliaiory measures.authorized/appointed agent ~ comercial .) reprisals. business/commercial agent ~ diplomatic .serviceman ~ autorizat . representation.simple reproduction repune v.

line man ~ in mod solidar . afaceri etc. (deposit ca termen) overdue restanta s. restriction. qualification. (a reduce) to reduce. restitution.RES-RES 301 ~ ierarhic . proprietati) to restore.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor .quota restrictions ~ discriminatorii . (bani) to return. (despre o clauzd) saving restrictie s. stringency. to refund restituire s. (in bani) change restant adj. (despre piata financiara) stringent restrictiv adj.t. a afacerilor etc. (cheltuieli. to restrict. (de bunuri. restrictive.legal constraint restrictii bugetare severe . (mgrddire. accountability.f. remaining.(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s.t. to give/to hand back. back. means.arrears of wages restitui v. (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor .) contraction.f. limited. pi. ability .(dr.f.import restrictions ~ salariale . to limit. restriction. restrangere) restraint. restricted.wage restraints ~ valutare . limiting.) jointly and severally liable ~ sindical .qualitative restrictions ~ cantitative . refunding ~ a bunurilor sechestrate .customs drawback restrange v. outstanding. (de bunuri. backlog. (a cheltuielilor. (a creditelor) tightening.) replevin ~ a impozitului . restraint of trade ~ de contingentare .return of premium ~ a taxelor vamale .ax(e) ~ calitative .decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj. to restructure. proprietati) restoration.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export . responsibility. remainder 2.limited liability ~ sociala . limitation. 1.tax refund ~ a primei de asigurare . (salariala) back pay. reduction. to reorganize resursa s. owing. (de bani) return.t. (mgrddire.trade-union leader/ organizer responsabilitate s. diminution.trade restrictions. resources. liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala .f. (a ingrddi) to restrain. rest.n. (arierate) arrears restante salariale .(dr.dividend limitation/ restraint ~ a pietelor . constraint ~ legala . refund.f. resource.) to contract. limitation. limitare) restraining. (a micsora) to diminish.export restrictions ~ la import . (creditele) to tighten restrangere s.f.quantitative restrictions ~ comerciale .exchange restrictions restructura v.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata .

human resources resedinta s. lien. distraint retrage v.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare . 1. (locuri.t. 1. meeting reusi v. (o suma din fonduri. de mdrfuri etc. to remunerate.) to withdraw. to be successful (in) ~ in afaceri . withholding.chain store ~ de sucursale . de drumuri etc.natural resources ~ umane . rutierd.resources.(injustitie) nonsuit ~ de numerar . (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s. (o suma din fonduri. a asigurdrilor sociale etc.f. (sechestru) distress.(despre legi) to retroact retroceda v. (depuneri. activitate) to retire.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. (in) to succeed (in). (din afaceri. to deduct. (bani din circulatie) retirement.r. deduction.railway system/network.(a cotizatiilor sindicale) checkoff. electricd etc. (o suma) to keep back.computer network ~ de conducte . to retrocede retrograda v.. retroactive a avea efect. to bespeak retinere s. to withhold.'. (din activitate. economii) to draw.road network retine v.t.t.to be successful in business . (o camera) to engage. to reconvey. chain ~ comerciala .) system. draw. to recede. abode. (. to hold back.highway system ~ feroviara . dwelling place retentie s. (pentru plata impozitelor. afaceri) retirement ~ a actiunii . mdrfuri etc. funds ~ hidroenergetice . (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v. to withhold.supply system/network ~ de calculatoare .primary resources ~ economice .) to retain. (SUA) railroad system ~ rutiera . demotion returna v. (comerciald. economii) drawing.f. to give up retragere s. to send back returnabil adj. to pay retributie s.pipe system ~ de magazine . residence..trading network ~ de alimentare cu apa .) deductions from pay. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2. remuneration. (feroviard.branch network ~ de sosele/drumuri .f. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s.t.) withdrawal.(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu .302 RES-REU resurse de materii prime .f.f.economic resources ~ financiare . pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj. (adunare) assembly. to draw back. retention ~ de salariu .f. (salariul etc. returnable retea s.t. domicile. 1.f.f. reunion. (a se pensiona) to retire 2. bilete) to book.water-power resources ~ naturale . (bani din circulate} to retire.) network. (de depuneri.

1. conditie. to inspect.) review ~ a presei .) (in lingouri) bullion reserve. (de drepturi) assertion revendicari salariale .f. resale revendica v.audit ~ generala . (in monede si lingouri) coin and bullion .wage claims revinde v.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in . (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde . (provizion) provision 3. examination. to claim.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . request. overhaul(ing) 2. periodical.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . to resell. revision.(general) overhaul ~ tehnica .f. to retool. magazine. maintenance inspection reviior s.to fail in reutila v.trade journal ~ interna .f. (tehnic) to overhaul 2.specialized review ~ economics . (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata .stop payment revolutie s. to sell again revista s. (sdptdmdnala) weekly. callable revocare s. 1. to re-equip revaloriza v. revocable. to demand.f. claim. (lunard) monthly. (bilunara) fortnightly.(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida .advertiser ~ de specialitate .t.) revaluation reserve ~ extraordinara .f. 1.gold reserve ~ de capital . (destituire) dismissal.) reserve.t.capital reserve. (tehnica) inspection.(a activelor) (cont. (a unei band) surplus reserve ~ de numerar .(a unei firme) house magazine revizie s.technical inspection/' revision. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj. to request. to control. qualification. stock of capital.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. (contabila) audit ~ contabila . (fin. (a unui ambasador din post) recall 3. control. stiintd etc. deposit 2.m. (mai ales de literaturd. to revoke. (restrictie. journal. (a anula) to repeal. (a destitui) to dismiss. 1.stock of cash ~ din reevaluare . stipulation ~ de aur . (anulare) repeal. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. clauzd limitativa) reserve. cancellation 2.auditor revizui v. (drepturi) to assert revendicare s.t.) to audit revoca v.(fin. condition.t.t. inspector. stock. demand. to cancel 2. (cant.t.press review ~ de anunturi/reclame .f. reserve.f. 1. controller ~ contabil .REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere . revocation.

f. (un contract. residue. to sum up. to dissolve reziliere s.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii .) visible reserves a constitui ~ .t.strategic stocks ~ valutare §i de aur .vault cash ~ legale .reserve currency rezerve ale societatii . to rescind. . 1. to undo.t.{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare .wear resistance rezolutie s.to move/to submit/to table a resolution rezuma v.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ . residual 2.m. to terminate. to void. televiziune) headlines ridica v. to summarize rezamats. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor .to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice . dissolution rezistenta s.) residuary reziduu s. resistance 2.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate .304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara . to remove 3. brief.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete . resume ~ al principalelor $tiri . {a mdri) to increase. resident rezidenta s. annulment.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont. o conventie) to cancel. summary. rescission. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare .t.) hidden/inner/secret reserves ~ bancare . to raise. 1. residuum.budget reserves ~ excedentare .{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . to heave.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. {greiitdti) to lift.{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura . (a suspendu) to suspend. 1. to annul.n. voidance.f.{mentionate in bilantui contabil) {cont. residence rezidual adj. remnant rezilia v. termination.bank reserves ~ bugetare .strength of materials ~ la cumparare . to hoist 2.f.consumer resistance ~ a materialelor .n. {restrictii} to withdraw. resolution a adopta o ~ . cancellation. to brief.f.{la radio. {dr.

) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor . (mdrire) increase. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei.(asig. mar.(asig.to raise claims ~ preturile fortat/artificial . to run into 2. (o sedinta) to break up v. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura .business risk ~ al armatorului .n.owner's risk ~ al carau§ului .insured risk.fraud risk ~ de flirt .to raise/to make objections ~ pretentii .to force up the prices ridicare s. mar. risk of boats/craft ~ de tranzactie .) ice risk ~ de incendiu .) risk of collision ~ de credit .fire risk ~ de incetare de plata .) business risk ~ de frauda .theft risk ~ de gheturi . to scale up.commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd. 1. (de greutdti) lifting. to put up 4. mar. hazard. to skyrocket ~ obiectii . mar. 1.inflation risk ~ al incarcatorului . heaving. (suspen-dare) suspension. risk insured ~ comercial .(la alocarea capi-talului. -hoisting 2. (de restrictii) withdrawal. (crestere) growth.(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii . mar. mar.wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig. removal 3. risk.) adventure ~ acoperit .n.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile .) third-party risk ~ de spargere .r. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor .credit risk ~ de firma . (/a) to amount/to come to.(asig.f.RID-RIS 305 (preturi) to raise.(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin.(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk.(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil . (asig.(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate .(asig.can'ier's risk ~ al cumparatorului .buyer's risk ~ al inflatiei . (imbu-ndtdtire) improvement. despre preturi) to zoom up.) common adventure ~ corporativ . cat yi pentru caric) (asig.insurable risk ~ asigurat .) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj . (brusc. raising. unde actioneazd agentil) ring rise s. (incintd circulard din sala bursei.

) squander.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ .(asig. to venture. fin.m. list. roll.) country risk ~ descoperit/neacoperit . wastage.) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure.) to waste.n.economic growth rate ~ de productie . care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar .) ship's ledger/ articles. to bear/to yield fruits.f.f.) (de procese) cause list.(asig.f. river (-side) s. 1. spendthrift risturna s. muster roll/book . cauzat de factori caracteristici aces-teia.to incur a risk risca v.) premium refund ritms.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj .rate of turnover ~ de cre$tere economica . rate ~ de circulatie a marfurilor . timp etc.. thriftlessness risipi v. to scatter. fruitful 2.) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar .(fin.) operating risk ~ politic .(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii.(acea parte din riscul unui titlu de valoare.(asig. (din mar/a) to spill 2.m. riparian. riverside resident robot s. riparian.n. register 2. thriftless s. robotics rodi v. rich rol s.) extra/ additional risk ~ total . rebate ~ de navlu .f. to fruit roditor adj.(mar. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. rival rivalitate s.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara . care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational . dividende preferentiale. m.(asig. fertile. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent .i.) immediate risk ~ incalculabil .noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic .t.) deferred rebate ~ de prima . (concurentd) rivalry. refund. fruit-bearing. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. s. riverain.m. robot robotica s. contention riveran adj. wasteful. (de bani.t. riverain. return. docket. (bani. to disperse. marine/maritime risk.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata . squanderer.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin.. (dr. spendthrift. to squander (away) risipitor adj. timp etc. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s.rate of production rival adj.(asig.) incalculable risk ~ intrinsec . waste. to risk. 1.) moral hazard ~ neasigurabil . 1.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin.(mar.

to reroute rutier adj.) turnover runda s. trimming rula v. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s.(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor .f.. rotatie 2. (de negocieri) round rural adj. {calcule.(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului . way ~ comerciala . (despre cifre) round. {bani. (afalimentd} to break 307 ruin at adj. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza .ocean lane a schimba ruta .f. cifre} to round off ruina v.rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor . route.t.ROL-RUT ~ de impozite . (cifra de afaceri.f.f.n./) fast freight line ~ directa .(un proces) {dr.. randament) turnover ~ a activelor fixe . trim. 1.t.t.fin.inland route ~ maritima . course. shipping/sailing route. (incdrcdtura uhei nave.) to docket rotatie s. (despre o sumd de bani) even rotunji v.. (cont. trimmer rujare s. fondtiri) to circulate rulaj s. .sea route ~ terestra .(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole .trade route ~ de navigatie . road.(raportui dintre vdnzari si activele fixe.assessment roll a trece pe ~ .(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.overland route ~ oceanica .t. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total .(shipping) lane.direct route ~ fluviala .(c.m. (falit) broken ruja v. rural ruta s.

minimum/ subsistence/living wage.to underpay salarizare s.m.plastic bag ".differential pay.(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri . stipendiary.productive wages ~ progresive . pay ~ brut .time wage ~ permanent/'regulat . (animale) to slaughter.m. mai ales intr-o cladire publicd) hall.fair wage .monthly wage . job/task wage ~ in natura .f.neumplut . (despre oameni) wage-earning.t. to kill salariat adj.collective wage ~ de baza . (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .wage expectations ~ indirect .net .net wage.sack '~.f.piece wage/rate. fall-back pay ~ minim de cre§tere . mcdpere) room.gross wage ~ colectiv . wage earner.de hartie .minimum growing wage . (muncitor salariat) wage-worker. take-home pay ~ nominal . de man me standard) bag. munca prestata) indirect wage ~ in acord .minim/de subzistenta .paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic . (pentru marfd. retribuit) remunerated. prestarea de servicii) wage(s).going wages ~ direct productive .(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt. paying a salary to. (renmnerat.(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor . to remunerate ~ insuficient .n. office worker.tariff wage/rate salarii curente . wages pay.t. pi. wage differential ~ direct .real wage ~ saptamanal . (despre munca) paid s.retired employee ~ permanent .permanent employee salariu s. to pay (salary to).audience chamber ~ de consiliu .board room .nominal wage ~ pe unitatea de timp . (pentru munca manuald.weekly wage ~ tarifar . (camera. remuneration of sala s. the salariat ~ pensionat .s sac s.lunar . (mare.slack bag sacrifica v.regular salary " platit prin cec . (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man.basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu . (functionar la stat) civil servant. wageworking.waiting room -.wages and salaries salariza v. (despre oameni sau posturi) salaried.de audiente .pittance ~ diterential .truck wage ~ just . salary earner. (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary. salaried worker.paycheck ~ real . mecanizatd.

(a unei burse) floor salopeta s.)]db satisfaction saturare .f..(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . taxe. (sdrdcdcios. (nevoie) destitution. approval sanctiuni economice . charge 3. to beggar.auction room. sanction.public health saptamanal adj. imposts ~ a probelor .(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s.admisa/admisibila .absolute poverty .(dr.underload ~ totala .f. paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta . 1. scarcity.allowable' permissible load ~ critica .tax burden ~ pe active . (garantie. weekly.(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . burden of proof . hebdomadal.full/total load ~ utila/comerciala . penalty. dearth. hebdomadary^.safe load ~ neta .m. needy. coveralls sanctiona v. health ~ publica . pi. (greutate) weight 2. poor..'. to impoverish. (aprobare) sanction.f. poverty. mart ~ de vanzare de bilete . task.useful/service load. (obligatie) charge.•>.maximum/peak load ~ maxima admisa .) onus probandi. hard-up.effective load ~ fixa . (impolite. impecunious.book hall ~ principals . week ~ de lucru .) charge 4. forfeiture 2.charges on assets ~ prioritare . (ms-pundere. to grow/to become poor./i. to make poor. payload sarcini fiscale .net load ~ nominala . custodie.(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. strdmtorat) moneyless. (lips a) want. burden.operating/service load ~ efectiva . satisfaction ~ a muncii .heavy lift ~ ipotecara . (a pauperiza) to pauperize v. indigent. exhibition room ~ de tntruniri . need(iness). (nevoia^) destituite.working week sarac adj.rated load ~ partiala/incompleta . (pentm incalcarea unui contract) forfeit. (incarcatura) load. 1. to agree to sanctiune s. sanitary. onus.t. (a aprobu) to sanction. tutela) (dr. health. pauper saraci v.assembly hall -de licitatie ..critical load ~ de exploatare .f. 1. responsabilitate. ipoteca) encumbrance. (mdatorire) assignment. impuner'i) charges.SAL-SAR 309 ~ de expozitie . (obligate) obligation 5. taxes. lack. necessity.market saturation sanatate s. (jam barn. to penalize. imposition. poor/ indigent person. overalls.showroom. to sanction 2.t. approbation. weekly (publication) saptamana s./ saturation ~ a pietei . to become impoverished saracie s.f.economic/trade sanctions sanitar adj.f. sarcina s. burden.mortgage charge ~ limita .ultimate load ~ maxima .f. redus) scanty s.

back stairs ~ grafica . weak schela s. (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala .to fall due scadenta s. micsorare. diagram. (zi liberd la scoala) play day 2.i.) sliding trend ~ u§oara a preturilor . to fall. (reducere.(de venituri.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback. (pretui) to mark down 2. (cifre) to subtract. high day.(bur. (despre cursuri bursiere) to trade down. 1.collapse of prices scazut adj. (a reduce.relative poverty sarbatoare s. tarife) low. to weaken. (mobild) ladder 2. (care se prdznuieste) holiday. (pentru band) bank holiday scadent adj.decline in prices.f. to mature.(bur. schedule 2. (despre o datorie) to fall in scara s.reduction in turnover ~ a cursului .(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . (bruscd) slump ~ a preturilor . due date/day. (a activitdtii economice) downturn. (de cifre) subtraction 2. (despre incasdri.) draught/draft scale ~ de serviciu . (barter) barter 2.(mar. (falling) due. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta .f. to diminish. hierarchy ~ mobila . downswink ~ a cifrei de afaceri . (zi nelncrdtoare) day of rest. a micsora. scheme of loading ~ de stivuire . tarife) to lower.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . (fixd) stairs. to decline. (despre preturi.loading chart.310 SAL-SCH ~ relativa . profituri) to fall off.f.scale of ranks. to go down. to figure out. (santier) oilfield schema s.tax scale ~ de incendiu . feast.f. scheme. (a unei cambii) tenor ~ comuna . decline. 1. staircase. to decrease. maturity.to fall due. exchange. mature a fi ~ . 1.n. (sondd) oil derrick.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . lowering. decrease. (despre pretiiri. to slump scadere s.rolling/moving stairway scadea v. markdown ~ accentuata a preturilor .legal/public/statutory holiday. chart. (scald) scale ~ de impozite .t. prompt date.fire escape ~ de normare . 1.stowage diagram schimb s. to lower v. a diminua) to lessen. diminuare) reduction. 1. (de personal) establishment. 1. diminution. term. (troc) truck.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor . rest day.rating scale ~ de pescaj . to sag. to sink. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare .f. (de lucru) shift ~ de actiuni .f.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares . to diminish.

(bani) to change.night shift ~ de seara . detinute de o banca. a obtine) to get. exchange. {un utilaj.t. alteration.twilight shift ~ de zi . (un certificat. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia. (a convert!) to convert schimbare s. (a face schimb de) to exchange 2. o instalatie) to shut down ~ din vama . 1. to take on discount scontare s. a unui frigider etc. changing.exchange at parity ~ valutar .to derive large profits from ~ din doc .(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante . prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^. (a inlocui) to replace.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza .(troc) swap. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v. (a cdstiga. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii .afternoon/swing shift ~ de experienta .shift in the function scoate v. discounter scop s. to discount. to take/to draw/to pull out 2. discount ~ comercial . goal.day shift ~ dublu . to alter. to change. 1.(cedarea unor creante. swapping ~ la paritate .working shift ~ de lucru divizat .f letter .foreign exchange ~ valutar direct . un act) to take out 4. valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect .exchange of goods/ commodities ~ de noapte .to undock ~ din functiune .t. in schimbul unui alt activ.variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil. change.bank/banker's discount sconta v.(intre doud tdri. cutii) to uncase.to cover one's expenses scont5\/2.m.f. (a modified} to modify. purpose scriptic adj.n. on the staff scrisoare s.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile .(intre doud tdri.exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru . shift ~ a preturilor .to disable. modification. schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta.f. to shift.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma .(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri . aim.t. to obtain ~ bani de la banca . to unbox 3. (bani in unitdti subdivizionare) to break. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura . (din Idzi.

{SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului .(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare .commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .sealed letter ~ neconfirmata . costliness.(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .) letter of lien ~ de apel .undated letter ~ recomandata .letter of intent ~ de msotire .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze . to rise/to increase/to advance/to go up in price .registered letter.unacknowledged letter ~ nedatata .letter of reminder ~ de recomandare .t.circular letter of credit ~ de credit comerciala .312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .tip .follow-up letter ~ de credit .letters of credence scump adj.anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .covering letter ~ de numire .(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare .r.(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note.dead letter ~ . deamess.letter of advice. advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta .(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj . backward/back letter. dearth scumpi v. to raise/to put up the price of v. dear scumpete s.insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr.(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire . expensiveness. (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala . waybill ~ tnchisa .(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .set form of a letter scrisori de acreditare . to grow/to get dearer.traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere .f.(a rnarfii) letter of indemnity. expensive.letter of hypothecation ~ de garantie .letter of credit ~ de credit anticipate .

free of rent ~ de impozite . (de taxe.seizure under legal process a pune. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite . 1. rye secatui v. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage. (a exonera) to exonerate. freedom from tax. (functie) secretaryship sector s.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie .key sector of the economy ~ institutional . free of duty secara s. wastage 2. (serviciu. to attach.) to sequester. flowing. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac .rent-free.f.banking secrecy ~ comercial/industrial .personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor . (o navd) to arrest sechestru s.tax-exempt/-free ~ de impunere .t. secrecy ~ bancar .Secretary of State ~ general .n. to exhaust. garnishment. leaking.) immunity. to sequestrate. impozite etc.trade secret ~ profesional professional secret secretar. (exonerare) exoneration. (a sdrdci) to impoverish sechestra v.) to privilege.t. (de impozite partial sau total} to derate scutire s. seizure.to replevy secret adj. secret.) free of freight ~ de taxe postale .SCU-SEC 313 scurgere s. 1.post-free ~ de taxe vamale duty-free.exemption from taxation.execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . 1.n.t. sequester. confidential s. to seize. tax exemption ~ de taxe vamale . to distrain.exempt from taxation ~ de navlu .to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ .pe . to deplete.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector . (printr-o crdpdturd. exempt (from). (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor .n.rn.f. free (of) ~ de chirie sau arenda .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s.(mar. attachment.exemption from duty scutit adj. birou) secretariat 2. spartura) leakage.f. (de o sarcind. sequestration. exemption. o obligatie etc.s-.leakage from bag scuti v.Secretary-General ~ particular . (dr. distraint. secret.n. department 2. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat . district ~ corporativ/al corporatiilor . distrainment. sector. to exempt.

labour safety ~ alimentara . segment ~ de piata .portfolio selection ~ ponderata . sowing machine semicalificat adj. semifinished. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products. (in randuri) to drill semanatoare s. segmentation ~ a pietei . signatory.social security sediu s.registered office segment s. pi. (culinare) readyto-cook foods semna v. to subscribe 2.314 SEC-SEM ~ mixt .balanced sample semana v.polling station ~ financiara .t.to sign in blank ~ in condica .f. head/home office. to sign.(marketingul niselor de piata. ~ pe verso . security ~ a muncii .(pentru doctoral) graduate school securitate s. signatory s. subscriber semnatura s.private sector ~ public/de stat .bogus signature . identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.f.tax administration. safety.n. signer.n.f. semimanufactured s.half-height/ open-top container semifabricat adj. department. signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta .) screening selectie s. safe (deposit). 1. selection. pi.n.f. choice ~ de portofoliu .n. taxation authorities ~ postuniversitara .to sign per proxy semnat adj.to endorse ~ prin procura . strongbox.public sector sectie s. 1.(la intrarea in serviciu) to sign in. intermediate goods/ products semipreparate s. (a celei mat bune alternative) (man.m. (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac .police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare . unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s. {central) headquarters ~ central/principal .(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer . (al unui holding) group headquarters ~ social .(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band.market share segmentare s.market segmentation ~ concentrata .food security ~ sociala . signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.f.to sign on behalf of smb.to sign jointly ~ in numele cuiva .f. vault. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar . division 2.n. to sow.headquarters. section. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb . (al unei firme) office.oil area/land/zone ~ privat . to seed.f.n.t. (intr-o uzind) workshop ~ de politic . semiskilled semicontainer s. coffer ~ de noapte .

series 2.credit department .legal department ~ de corespondenta . (de obiecte) set. (a unui arbitru) award ~ de amanare . (ingrijire. 1.final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere . servire. (de arbitral) to make an award serie s. pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari . decurgand din datoria ptiblicd.adjournment ~ de desistare .(intr-un hotel) room service ~ de cercetare . employment.SEM-SER 315 ~ falsa . decree.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici. sentence.set of bills of exchange ~ de conosamente . to attend to. o chestiune) serious. (a juratilor) verdict. to wait on serviciu s. (despre o sitiiatie. servi v.full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus . (un client) to serve.contract service ~ cu norma intreaga .research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios .correspondence department ~ de credite .remand ~ definitiva/executorie .advisory service ~ contabil .judgement by default ~ irevocabila .authograph ~ prin procura .signature by procuration/proxy ~ sociala .(totalitatea obligatiilor de.set of bills of lading series adj.sales department ~ consultativ . (despre o oferta) bona-fide. (facut cuiva) service rendered 5.t.signature of the firm sentinta s. service. grave. deservire) attendance 3. (sectie) department 4. pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice .. (despre o persoana) serious-minded. (a jiidecdtorului) judgement.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila .accounting/accounts department ~ contractual .illegible signature ~ in alb .f.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera . derivate din datoria externa.f. job. decision. (despre un cumpdrdtor) genuine. 1. (set) set ~ de cambii .blank signature ~ neautorizata .unauthorized signature ~ originala .to pass/to give/to deliver a sentence.n..decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . platd externe. service ~ al datoriei externe . (pbligatie de serviciu) duty 2.

navigation/shipping season ~ de pescuit .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service .transport service ~ . service agreement ~ de medicina muncii .engineering department ~ telefonic .occupational health sendee ~ de mesagerie .9.mail/postal service ~ sezonier .discount department ~ de stivuire .basic banking ~ comerciale .complaint section ~ de reconciliere a conturilor .statistical department ~ tehnic .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s. functionari etc.) servitude. portfolio.fishing season ~ deschis (de vanatoare. offseason/-time . m. (pentru documente.dispatch/forwarding department ~ de Tncasari .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale.advertising/publicity department ~ de reclamatii .din usa in usa" .regular employment ~ postvanzare/de intretinere .social service ~ statistic .periferic .f.{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .) opportunity set ~ de scule .stevedore service ~ de transport . (diplomat} attache case. pescuit) open season ~ mort .weather service .personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate .set of bills of lading ~ de oportunitate .social overheads ~ publice .after-sales service ~ postal .(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin. season '" de navigatie .} direct services ~ edilitare/municipale . (dr. easement sets.de expeditii . set ~ de cambii .parcel delivery/post/ service. (SUA) expressage ~ de personal .tool kit/outfit/set sezons..de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .commercial services ~ de asistenta medicala . servant.repair/maintenance service.seasonal employment ~ social .(serviciu bancar) transit department '.f. de avocat) briefcase servitor.316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor . mdeplinite de medici. attendant servitute s.finance department hidrografic .n.n.hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .collection department ~ de intretinere .telephone service ~.valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza .dead/'slaclc/dull/iow season.set of bills of exchange ~ de conosamente . avocati.(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .

/?. domain ~ a afacerilor . output area sfert s.) quartern ~ de dolar . trustworthy 3.f. bur.company union ~ de asiguratori maritimi . (in sigurantd) secure.f.n.) dramatization sindical adj. end. field.loan syndicate .(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate . (grain) silo silvic adj. 1. branch ~ de influenta ..m. (patronal) syndical(ist). metallurgy of iron and steel sigila v. silviculture.craft union ~ arbitrajist .(corn.(man. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare . trade unionist 2. 1.m.n.) ultimo sfera s. to form a trade-union organization 2. organized labour 2.(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist. safe 2. trade-union. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'.(american sou Canadian. forester silvicultura s.rush/peak/throng season ~ turistic .f. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri . (patronal) syndicalism ~ de sistem . safety. 1. (trade) union. seasonal sfarsit5. trade unionism 2. forestry simbol^./i. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s. quarter. symbol ~.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf .de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s.r.f. 2..sphere/field of activity. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s.operating safety/ reliability si\ozs.marine syndicate ~ de credit .. forest. (domeniu) sphere.end of the financial year ~ de luna .cargo syndicate ~ al feroviarilor . lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s. (de pintu. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric . syndicalistic sindicalism s.customs seal sigur adj.arbitrage syndicate ~ bancar .sphere/line of business ~ de activitate . monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s. iincie etc.f. sylviculturist. (de incredere) reliable.t. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar .. sylviculture.M.banking syndicate ~ controlat de patronat .sphere of influence ~ de productie . 1.n.. 1.n. silviculturist.sphere/field of production. 1.high season sezonier adj. silvicultor s. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal . (patronal syndicalist sindicaliza v.

) to cease.correspondence banking ~ bancar dual .) book entry system ~ de exploatare .market economy system ~ al economiei nationale .work--on-thebonus system ~ de munca in acord .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .t.fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .computing system ~ de clasare/clasificare .cooperative system ~ de acte justificative .filing system ~ de cliring . sinecure sinecurist-y.piece rate system .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec . employers' association ~ pe societate .trade/trading association sinecura s. to suspend. to stop. servicii.bancar .waterworks ~ de calcul . file posting ~ contabil uniform .(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .(cont.(materiale.company union ~ profesional .(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal . sinecurist sista v.f. to withhold ~ livrarea .voucher system ~ de alimentare cu apa .to stop payment/a cheque sistem^.w.(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil . plati etc.clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism .bond syndicate ~ deschis .uniform system of accounts ~ cooperatist .(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis .n.speed-up system ~ de livrari complexe . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .industrial union ~ de subscriere .syndicate. (livrari.(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .accounting system ~ contabil fara registre .(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar .(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .ledgerless accounting.operating system ~ de exploatare intensive .

capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric . cerutd de registrul comerfului) annual return .concurentiala .(cont. (cont. to systematize sistematizare s. account.tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .) general average condition ~ de casa .zone price plan sistematiza v.condition of the market ~ a veniturilor .) income statement ~ anuala .metric system ~ monetar .common prices system ~ de prevederi sociale .unified monetary system ~ stimulativ .(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord . (raport.(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna .economic system ~ economic capitalist .) operating statement ~ a costurilor . systematization 2. rates schedule ~ vamal protectionist . mar.monetary system.financial position.account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.wage system ~ de salarizare cu prime . (cont. (urband) town planning situatie s.(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .competitive situation ~ critica . 1.protective system ~ zecimal . 1. condition.task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system.) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor .(cont.) financial statement ~ financiara certificata .SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente .provident scheme ~ de prevenire timpurie .(a unei societdti.f.premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .bonus scheme ~ de salarizare .forecasting and control system ~ de prime .(asig.) statement ~ a activului si a pasivului .competence . (stare) situation.decimal coinage ~ monetar unificat . coinage ~ monetar decimal . budget account ~ economic .emergency. dare de seamd) report. case of emergency ~ de avarie comuna .) statement of costs ~ a pietei .(cont.f.tabulating system ~ tarifar . position 2.tariff/rating system.) cash statement ~ financiara .(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi .t.(cont.

business. catchphrase slujba s.capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi .consumption-society ~ de credit .social condition.) weak slogan s.n. to resign one's office slumpflatie s.scientific socialism ~ utopic .f.n. employment.m.Utopian socialism socialist adj.mutual benefit society ~ de asigurari .320 SIT-SOC ~ sociala . 1. (comerciald) company. (full) member. s.) listed company ~ cu raspundere limitata .commercial credit company .marine insurance company.loss maker ~ comerciala . post a detine o ~ .friendship/friendly society ~ de clasificare . standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.chain company ~ de ajutor reciproc .cooperative society ~ cotata/listata . socialist societar^.social democracy socialism s. (asociatie) association 2. associate societate s. social ~ -democrat . (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol .. group accounts slab adj. (despre activitdti economice) slack.to hold a situation.to apply/to compete for a post a-si lasa slujba . status.shipbuilding company ~ de consum .social democrat ~ -democratic .insurance company ~ de asigurari de viata .rural credit society ~ de credit comercial . firm. hire-purchase company.to leave one's post. (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj. business ~ comunista .(bur.communist society ~ -conglomerat .(trading) company.merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista . registry of shipping.guild socialism ~ stiintific .m. service. firm.) consolidated financial statements. (publicitar) slogan.(a navelor) ship's register. society. job. underwriting association ~ de binefacere . (despre piatd etc.f. {corporate) corporation ~ capitalists .f.conglomerate company ~ constituita prin fuziune . socialism ~ corporatist .limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple .(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house. classification society ~ de constructii navale .life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime . to fill a post a solicita o ~ .

{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare .-sora . check soi s.(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala . account 2.) unlisted company ~ pe actiuni .rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s. bill. sociology socoteala s.) surplus stock. land ~ arabil . calculation. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv .) balance 2. job line/lot ~ al contului curent . m.particular partnership ~ inchisa .(in orice sector) flexible trust.leasing company ~ de servicii publice .f.furniture removers ~ -fantoma .bubble company ~ fara scop lucrativ . (cont. category.parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals . (specie) species. (Jdcturd.f.n. soil. partnership firm ~ in participate .tillable soil ~ fertil . residue. {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat . (rasd de vite ameliorata) grade sol s.joint-stock company. {corn. carrier ~ de transport de mobila .(bur.nonprofit company ~ fictiva .public utility company ~ de transport .fixed trust ~ de leasing . 1. sale/reduced goods.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .f. sort.sleeping/limited partnership.general/ordinary partnership.current balance . sociologist sociologie s. (calitate) quality 2.multinational corporation ~ necotata/nelistata .(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama . grade.(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust. 1. computation. nota de plata) account.SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . 1. paper/trust company. (rasa) breed. infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica .n.n. investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale .public company ~ radiata .international company ~ in comandita . socioeconomic sociology. (societate neoperantd. counting. pi.bogus company. (fel) kind. crop in rotation sold s.defunct company .transport/carrying company.

speculativ .statement balance ~ creditor .t. solicitation.) joint responsibility solutiona v.n. petitioner. despre o firmd) sound. (de. to solve. applicant.safe for a credit of solvabilitate s.call on shares solid adj. paying capacity soma v. to close out soldare s.nedebursat .(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . (sigur. (de despdgubiri) claim.dormant balance ~ initial . to sell off. trustworthiness. solicitant.f. writ. requirement. (e^antionare) sampling ~ de opinie .m.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont . mdrfuri) clearance. able to pay ~ pana la suma de . pasibiT) liable adv.credit balance. application. to require. jointly ~ si individual .opinion poll . (de cdrti) remainder sale.) joint(ly) and several(ly) solidaritate s. 1. trustworthy.end-of-season sale solda s.balance brought forward -.net balance ~ nul .notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata . (despdgubiri) to claim.to settle a dispute amicably solvabil adj.f. (formald) notice /de evacuare . (military) pay solicita v. reclamant) claimer. (de despdgubiri.f. claimant solicitare s. creditworthiness.cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . scadente) call somptuar adj.f. (dr. (a unei rate. balance in/on hand ~ de beneficiu . settlement 2.f.(dr.bank balance . sumptuary sondaj s. demand.t. to ask/to apply fy. (un cont) to balance. request. bargain sale. solvable. to settle 2.notice to pay. (voturi) /to canvass for solicitant s. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila .(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj. summons. to summon. to demand. balance due ~ final . clearing-out sale. solvent. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon .t.opening balance ~ in banca . (un debitor) to call on/upon somatic s.nil balance ~ reportat . 1. closeout.f. sound.t. (rdspunzdtor. solvabil.statement balance ~ inactiv .debit balance. joint. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor . (a unui cont) balancing. to^ request.profit balance ~ de casa .undisbursed balance ~ net . solvency. survey. (mdrfuri) to clear. to solicit.

m. to sort.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata .y. consultant .} loaded arrival ~ in balast .oil well sorta v.} ballast arrival ~ in bune conditii . (foraj) well ~ de exploatare .(la parterul unei cladiri) floor space. assortment. (SUA) commercial precint ~ de depozitare . wildcat well ~ de foraj .f. space ~ comercial .to undertake a survey/study of the market sonda s.n. prospecting hole.(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage. range (of goods/commodities) ~ de esantionare .(a navei) expected arrival sosiri si plecari .(c.(cu plinurile consumate) (mar.drill/bore hole ~ de gaze .blank ~ liber/neincarcat . sortable sortare s.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil .sorting by consignee sortator. 1.varied selection lines sosire s. specialist.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie .money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s.(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar.(mar.(mar. breakage 2.gasser ~ de titei .) noneaming spaces spalare s. (furt prin efractie) burglary.) arrivals and departures. to grade sortabil adj. arrival ~ cu incarcatura . expert.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat . housebreaking.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar. burglarious attempt spatiu s. sorter sortiment s.waste area ~ de incarcare . special.(a navei) safe arrival ~ probabila . shipping room/space ~ de incarcare pe punte . (dupa mdrime.f. dimensiune) sizing.) cargo/loading space. lost/waste space ~ pentru marfuri . laundering.w. (oil) derrick. to assort.f. housebreaker ~ de greva strikebreaker.f. care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s. (mar.test well/hole.f. (despre rata unei dobdnzi.(mar.open space ' ~ locativ living space '.) arrivals and sailings spargere s.storage space ~ de descarcare/deversare . 1.variety of patterns ~ variat . dimensiune) to size. yellow labour special adj.n. (care comite flirt prin efractie) burglar. washing ~ de bani . (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space. (dupa mdrime.f.) deductible space ~ economic . grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj . sort.t. particular 2. blackleg. sorting.m. breaking.mort/nefolosit/pierdut .development well ~ de explorare .

f. profiteering.f. open trade speranta s. 1.) to name 3. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa . to go a bull ~ asupra diferentelor de curs ..switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur. speculation. specialization ~ excesiva/ingusta . (pe puncte) to itemize 5.(bur. specification 2.t. pretui etc.) covered bear ~ a la hausse .m.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse . wildcatter ~ a la baisse .f.t. stag. expectancy ~ de viata .) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie .{bur.r. n. 1. specimen ~ de semnatura specimen of signature. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .f. (a profita de) to profiteer by v. speculator. v.(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile.player. (lista) list ~ a conditiilor contractuale .international specialization of the national economies specifica v. (asteptare) expectation.life expectancy . autograph/sample signature specula v.f. 1. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur.) tampering with the market specula s.(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur.) to speculate/to operate for a fall.standard specifications ~ tehnice . {in) to specialize (in) specializare s.i. speculative speculatie s. (afixa data.) to speculate/to operate for a rise.specialism ~ internationala a economiilor nationale . racketeer. stock adventurer ~ pe piata neagra . (un cont) to itemize.f. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4. (domeniu principal de activitate) speciality 2.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse .the specification of contract terms ~ a incarcaturii .(bur.freight note ~ de greutate .black marketeer speculativ adj.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs .) to speculate in differences speculant s.pollster specialitate s. to detail specificatie s. to particularize 2.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig.(bur.) bull ~ de bilete — (la cinema. to go a bear ~ a la hausse . 1. profiteer.324 SPE-SPE ~ compensator . speculation. (produs principal) special(i)ty specializa v. (marfuri) to speculate in 2.) bear ~ a la baisse cu acoperire . to stag.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard . (la bursd) to play the market.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s.t. to specify.(bur.

lasting. (in mtrcprifiderile profilai. spying ~ industrial . to set.transport charges ~ la destinatar . standing.maintenance charges ~ de transport . danger money ~ de salariu . (de duratd) durable. assistance. o sarcind) to assign. espionage. (pretiil. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor .back charges ~ suplimentare . a datei) settlement.m. to fix.a pretuiui de cost marginal -marginal costing .inflationary spiral ~ salarii .storing charges.n. a unei sarcini) assignment.n. (a unei date.pricing ~ a pretului de cost .additional charges.t.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing .a politicii .f. (a unui termen) appointment 2. pi. fixing. data etc.bonus for special risk. steady stabili v.wage increase ~ de salariu descrescand . to sponsor sponsorizare s.senionty wages ~ de periclitate .goal setting .f.banking charges ~ de depozitare . (o data.n.charges forward ~ restante . 1.to assess/to lay damages ~ o ora . charges. stable. (ajutor) aid.industrial espionage/ spying spirala s.preturi .to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune .to set the pace stabilire s.costing. (permanent) permanent. setting.average life expectancy speze s. firm. 1. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza . expenses ~ bancare . to increase. to state.SPE-STA ~ medie de viata . support. yardage ~ de inmagazinare . sponsorship spor^. spiral ~ inflationista .transitory increase spori v. {reguli. (recomandare) comfort. extras spionaj s. increment. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s.cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu .n.wage-price spiral sponsor s.f.policy formation ~ a pretului .t.service increment ~ temporar .to appoint an hour ~ ritmul de munca . (fmanciar) backing stabil adj. (a pretului. (nn termen) to appoint. increase ~ de fidelitate . to establish 2.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere .tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii . 1.t.f. (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2.) to settle. principii) to lay down 3. to step up spot s. (despre preturi) fixed. sponsor sponsoriza v.

to slacken stagnant adj.f.f. stall.exhibition stand standard adj. pi.326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului .price stabilization stabilizator s. (de cursuri. bookstand ~ expozitional . (fdrd comandd speciald. slack stagnare s.reversible laydays stand s.(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice .accounting standards ~ de credit .fixed laydays ~ de incarcare fixe . (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays.automatic stabilizers stagflatie s.irreversible laydays ~ reversibile . to standardize standai-dizare s. m.currency stabilization ~ a preturilor .f. of instruction.n. standard.target return pricing ~ a preturilor . probationer. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . standard ~ de stat . (SUA) level of living standarde contabile . preturi) to peg.i. lay/ laying/ ship's days ~ contractuale . stand ~ ambulant . a afacerilor) stagnation.engineering standards ~ universale de intretinere . {economic) stabilizer stabilizatori automati .m.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus . slackness.bookstall. on probation s. \.universal maintenance standards standardiza v. activitdti economice) to stagnate. (fluctuatii. preturi) pegging ~ a monedei .t. (time of) probation 2.fly pitch ~ de carti .state standard ~ de viata . (inactivitate a pietei) dullness.(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune . (de muncu) length of service a-si face stagiul .f.n. standardization . laytime.t.n. stability.) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. stagnancy. piata) to steady stabilizare s.credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare .loading days ~ ireversibile . stabilization.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble . to stabilize.to be on probation stagna v. improver stagiu s. (crizd economica) depression ~ a afacerilor .f.slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie .(stagflatie) stagflation stalii s. stagnant. despre un produs) off-the-shelfj'.living standard. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj. eel mat mare fund tdiat) (corn. (economica.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare .economic stability stabiliza v.(pe etichctd.price stability ~ economica .f. (despre afaceri. (cursuri.

1.) goods station ~ de radio .transmitting station.record of service ~ major .f. {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta . statute.the welfare state ~ . headquarters statui bunastarii . (finala) terminus. stage. statistically statistics s.(c.{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.station of destination ~ de emisie . statistic(al) adv.n.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila . a navei etc.(c. personal establishment.) abeyance ~ exterioara .civil status ~ de incarcare completa .de functii/personal . state.corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ".economic statistics statistician s. (c. fluviale) seaworthiness.(dr.f.prime condition ~ si conditie aparent bune .petrol-filling station ~ de destinatie .(a mdrfii. wages sheet ~ de serviciu .(a unei nave maritime. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare . 1.STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials . terminal station. status ~ a caricului/incarcaturii .(c. condition 2. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina . transmitter ~ de marfuri .) (railway) station. (railway) yard ~ meteorologica . 1.industrial standardization stare s. list ~ corporatist .trade statistics ~ comparata . statutory static s. (al unei societdti) articles of association statutar adj.providenta .vital statistics ~ economica . (SUA) tables of organization ~ de salarii .the providential state statistic adj. fluviale) unseaworthiness. state 2. autobuz) stop. regulations.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate .weather base/station ~ -nod .(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate . (/a o societate de asigurdri) actuary status s.) damaged condition ~ buna .f.job classification statistics ~ a sperantei de viata . (situatie sociala) social standing.f.life tables ~ comerciala . station 2.condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata . statistician.f) shunting/spotting station. (de tramvai.f.payroll.) (railway) junction .wireless/radio station ~ de triaj .{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats.n. statistics ~ a grupelor de activitati .f.staffing schedule.n. rules.m.comparative statistics ~ demografica . (stare/conditie sociala) status statut s.general staff. paylist.

(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. o actiune) to extinguish.) straddle. to dynamize.t. provision. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur. to cancel. to pay off.t.f. to stimulate. 1. 1.n.n. cancellation.t. to condition. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil . (a amortiza tin impriimut) to sink. (o ipoteca) to redeem. tier. a define) to own. condition stiva s. (vdnzdtor) dealer in glass 3. (articole) glassware stil s. to stack. to provide (that/for). to liquidate.agricultural station ~ balneara . stimulus.f. (pe randuri/siruri) to tier.n.seaside/ bathing resort ~ de iarna . to stevedore ~ in magazie . (a unei obligatu) termination 2. (a unui proces. (pe randuri/ siruri) tiering. stipulation. (o datorie) to extinguish. (a unei ipoteci) redemption.export incentives ~ pentru vanzari .spa.wage incentives stinge v. (fabricare) manufacture of glass 3. incentive stimulent s.extinction of the national debt stipendiu s. to pile up. (de mar/a) stack.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale . way ~ de conducere .group incentives ~ pentru export . station 2. (a anula) to annul. (mod) manner. 1. to stipulate. to quash stingere s. (a poseda.) to stow. (o obligatie) to terminate 2. (geamgiu) glazier sticlarie s. (manipulari maritime) stowage.f. (un proces. rack stack 2. to possess. (a unei datorii) extinction. 1. style. fillip. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale .deep stowage .movable/ shifting rack sticlar s.firm/tight stowage ~ corecta .bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara .management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v.f.f. to push forward.n. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s. (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe . (fabricd) glass manufactory/house/works 2. (amortizare) sinking.pitching up ~ compacta . to covenant stipulatie s.m.experimental station stapani v. to hold stanjen s.winter resort ~ de odihna/climaterica . quittance. stevedoring ~ a sacilor m picioare . pile stivui v.328 STA-STI statiune s.m. (anulare) annullment.holiday/ health resort ~ experimentala . stipend stipula v. liquidation. watering place ~ de litoral/maritima . {pentru mar/a) rack(ing). (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj.t. glass blower 2.t. 1. 1.f. (climaterica) resort ~ agricola .correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . (mar. stacking. stowing.

deadstock ~ nevandut . goods in stock.pallet stacker ~ pe verticals .f.(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .finished goods inventory ~ de rezerva .f.product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei . stower 2. a Uvrdrilor etc.(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare . supply. stacker.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei. hoard.(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.profit squeeze stoc s.capital stock ~ de materiale .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta . stockpile.) stevedore.cycle stock ~ de capital .acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa .stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient . to store.ST1-STR 329 ~ pe punte .(cont.tampon/de siguranta . to stock. to stockpile. street ~ comerciala .product strategy ~ de promovare . (utilaj) stacker.stock-in-trade.varied stock ~ de produse finite .n. inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica .market segmentation strategy ~ a urmaritorului . strategic strategic s. industrial truck ~ cu furca .) buffer/safety stock.push-and-pull strategy ~ comunicationala . protective inventory stoca v. (rezerva) reserve ~ ciclic . returns ~ .platform truck lift ~ de paleti . store. to get in.t. squeeze ~ a profitului . to hoard strada s.) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .deck stowage ~ transversala . strategy ~ a dezvoltarii .development strategy ~ a diferentierii produsului .remainder.(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .economic strategy .vertical stacker stoarcere s.low stock ~ la inventariere .shopping street strategic adj.(a unei piete) penetration strategy ~ de produs .{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man. stock.) closing stock ~ nevandabil .(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1.reserve stock ~ disponibil .f.fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare .inventory ~ de marfuri . lift. (mar. trading stock ~ de marfuri diverse .

foreign trade pattern ~ a costului . alien s.national economy pattern ~ a flotei de transport .) hierarchical structure ~ organizationala .) organizational structure ~ piramidala/ierarhica .market research/survey ~ de proiect . (recolta) to harvest. structural structure s.STR-STU strain adj. examination. to amass.(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .(angajatilor dintr-o firmd.financial structure ~ functionala .development study ~ de fezabilitate .(man. 1.(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .shipping pattern ~ a personalului .m.(man. (a percepe impozite) to levy.n. amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara . analysis. foreigner strange v.) asset structure ~ a capitalului .market structure ~ a preturilor .f.(man. to collect.) pyramiding structure studiu s.) case study ~ de dezvoltare . pattern ~ a activelor .price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta .{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale .) age profile ~ bancara .(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .feasibility study' survey ~ de marketing . (a adund) to gather (up).(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. study.time study ~ de audienta .(man.planning and design work ~ de timp si miscare .credit structure ~ a economiei nationale . structure.plant layout study ~ al metodelor . research ~ al amplasarii uzinei .(man.) book value weights ~ a varstei . to reap 2.capital structure ~ a comertului exterior .t.staff pattern ~ a pietei .cost structure ~ a creditului .(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor .(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz .) functional structure ~ ierarhica . survey. un sector industrial etc.to make one's fortune structural adj. (din altd tara) foreign.marketing research ~ de mediu .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont. to raise ~ bani . to hoard.(fin. to gather/to get in.industry structure ~ a valorii de inventar . (a economist} to lay/to put by 3.

f. subaltern.f.m.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. to underwrite v.f underlease. subleasing.i.m.STU-SUB 331 ~ pe model ./i. sub part ~ rezerva aprobarii . subcontractor subaprecia v. underlessee. to underload subinchiria v. to undersign. to underquote. sublessee. subsidiary account subcontract 5'. to underinsure subcapitalizat adj. to sublet submchiriere s. underconsumption subcont s. underdeveloped subestima v. to underquote. to underlease./i. (cont. (dr.m. [a coliza. sublease. subleasing.t. subcontractor subdezvoltare s. underproduction subroga v. {mar. subcontract subcontracta v. subletting.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net.t. to underlease. undertenant subcomisie s.) subcharterer subproductie s. n.) to subrogate subscrie v.m.f. underlessee. subcommission subcomitet^-. to sublease. to underestimate.) subaccount.t. (a semnu) to sign. underlease.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat . underling subantreprenor s.f.) to write down subfurnizor^./H. undertenant subarmator s. to underestimate. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. undertenancy. submortgage subincarca v.m. to subcharter. (mar. to underrate. derivative lease subarendas s. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur.f. subletting.i. to sublease.t.w. subtenant. to subcontract subcontractant^. to underlet.n. sublessee. subordinate s. subtenant. to underrate subevalua v.subject to alteration subaltern adj. subcontractor subipoteca s.') below par. subcommittee subconsum^. to sublet.t. undercapitalized subchiria§ s.t.m. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar. underdevelopment subdezvoltat adj.) to underfreight. chartered contractor subasigura v. to recharter subnavlositor^.t. to undervalue. subtenancy.i. sublease. to undervalue subarenda v. under ~ linie .{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic .model analysis ~ -pilot .t. . (»/i activ) (cont.) under ship's derrick.t. derivative lease subnavlosi v. to underlet subarendare s. subtenancy.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . undertenancy.

f. undersecretary subsidiu5\M. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s.) bounty.m. suburb subutilizare s.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie. substance. subvention.f. o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat .t. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s. suburban suburbaniza v.f. n.public/government subsidy. grant.) multiple application subscriitor s.(acordate de stat pentru un produs./?!. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export .harmful substance ~ inflamabila .tid . state grant. support ~ a preturilor -. matter. substitution ~ a factorilor de productie . subscribed. state-p.f. subscription. to grant.f subsidy.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale . (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s. subscription subscris adj.f. material ~ daunatoare .oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur.operating subsidies ~ in amonte .f. grant.price support subventionat adi.f. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui .(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie. substitute substituti ai banilor . subsoil substanta s.m. subsidized . underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard.state-/graiit-aided.de stat . incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s. a agriculturii etc. subsidy.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe. subsidy subsoil. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s. underwriting ~ a unei cote-parti . to subsidize. a comertului.farm subsidies ~ de exploatare . {pentru stimularea industriei.t.quota subscription ~ excedentara .substitute money suburban adj.inflammable substance ~ otravitoare .export bounty/subsidy subventii agricole . (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s.

sustenance succeda v. abstract.remainderman ~ testamentar .embezzlement ~ determinata . condensed moisture ~ a marfii .SUB-SUM 333 subzistenta s.invoice amount ~ globala/forfetara . pagube) to incur. sweating.heir testamentary.to sustain damages sumar s.cargo sweat suferi v.f. intestacy ~ testata . devisee succesoral adj. inheritor.f. i. successor 2.amount stated ~ delapidata .) successor.f. afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa .t.specific amount ~ evaluata . success.(de un client din bancomat.(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat . to suffer.branch bank sudatie s.(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ . successional. (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar. hereditament ~ a porturilor .estimate ~ facturata .sum payable. (dr. sum. 1.n. to sustain ~ avarii .(unui contract) memorandum suma s.) intestate succession. (legatar) devisee ~ prezumptiv . (dr. heir.(al unui film. summary ~ al articolelor . series 2. inheritance.n.lump/inclusive sum ~ in litere . basic needs. branch. al unui spectacol) box-office success a avea ~ .amount to be invested ~ cumulata a anuitatii .f.(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata .) heiress succesor s. subsistence. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare .) succession. amount ~ a creditului .(dr. (intretinere. (dr.(dr.debit amount ~ declarata/specificata .to be/to prove a failure.(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare . (la) to succeed (to) succes s. succession.gross amount ~ ce urmeaza a fi investita . to fail succesiune s.(dintr-o vdnzare.m. inheritable sucursala s.odd money ~ de plata . mijioace de trai) livelihood.) sweat.sum insured ~ bruta . subsidiary (company) ~ bancara .accumulate amount of annuity ~ datorata .bankruptcy level .sum due ~ de bani in casa .sum in words/at length ~ incasata .f.heir presumptive ~ subsecvent . (neasteptat) bonanza ~ de casa .) testate succession succesoare s. 1. intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui . (pierderi.f.

to overvalue.receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante .) tenderer superior adj.uncertain amount ~ nominala .t. (cheltideli) to bear supraasigura v.(report) (cont. (calculatd in acri) acreage .) excess ticket suplimenta v.(c.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin. superior.rioard) of superior/the highest quality. surface. to overrate. to overcapitalize supradimensionat adj.334 SUM-SUP ~ minima din depozit .(c. supplementary.takings a fi sub suma prevazuta . (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr. extra suporta v.t. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^. (in functie.extra/additional payment ~ de pret .amount subscribed ~ totala .to fall short of the amount sumisionar s.face amount ~ nula .(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate .work area .amount paid out ~ principala/totala . supplement.) zero sum ~ oferita . 1. in.t. to supplement suplimentar adj. outsized supraemisiune s. to overestimate. high-grade 2. (nn activ) (cont. area.) excess fare ~ de plata .) amount brought/carried forward ~ rotunda . supermarket. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj. to overestimate.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig. to overvalue supraevalua v.f. addition ~ de bilet .total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat . extraordinary. (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s.m. in grad) senior s.total amount.m. sum total ~ totala a cheltuielilor .de lucru .t.t.n. not included in the budget supracapitaliza v.t.f. (de calitate supe-.extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa .) principal sum ~ rambursabila .) to write up.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .amount repayable ~ reportata . (de actiuni) overissue supraestima v.f. to overinsure suprabugetar adj.even money ~ subscrisa . additional.(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata . chief supermarket s.f.

(supralicitatie) overbid. (un pret) to overcharge 3.) excess of freeboard ~ de greutate . better offer. flag surtax ~ postala/de francare . overstock suprastoca v. to supervise. to outbid. substitute. (la) subject/liable (to) deteriorarii . supertax.f.) alien duty. Ie procurd unui individ. excess/ surplus profit suprasarcina s. to overstock suprasubscriere s. to supertax. overseer./i.^. to surcharge suprataxa s. surtax.f. overcharge. to overburden 2. to oversee. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable. extra tax. succedaneum surplus s. to control supraveghere s. overload suprastoc^-.t.subject to deterioration.t. excess price.f. higher bid supranavlu s.t.overentry . (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului . to overbid.f. overproduction. to surtax.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber . surplus. surplus production supraprofit s.t.n. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului .net rentable area ~ utila a depozitului .m. supervisor. s.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun.excess weight ~ de lichiditati .t.f. superprofit. oversupply. (pepiata) supremacy supus adj. supervision. outbidder supralicitatie s. overbidder.f. (muncitori) to overwork supralicita v. overbid. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s. overweight supraimpozita v. dutiable surogat^. liable to damage ~ restrictiilor . oversubscription suprataxa v. black market price supraproductie s.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri .m. excess.(mar.n.n.f.f. superintendent. to overtax supraimpunere s.additional postage supraveghea v.warehouse floorage supragreutate s. (un vehicul) to overload.n..import surcharge ~ de pavilion .n. higher bid suprapret s.t. la un pret dat.(mar.f.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . 1. supernumerary supraoferta s. (mar. surcharge ~ de import . supplementary taxation ~ fiscala .tax surcharge supraincarca v.f. to superintend.) overfreight supranumerar adj. to bid over supralicitant s. overplus.

) to evade.f. elusion ~ din marfa transportata .t. (financiar) to back.currency swap . to support.) sources and uses of funds sursarj s.) to back.taxable surplus sursa s. (plati.n.m.) evasion. (de la indeplinirea obligatiilor. '1.r. o marcd etc. intr-o economic liherd. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . source ~ de aprovizionare . to stop. aforesaid suspenda v. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. a livrd-rilor) suspension. to pilfer v. (al unei piete) marketeer. swap de datorii. (de idei. supporter.} to boost 2. (o rezolutie) to second. (un acord) to terminate suspendare s. to endorse. (un functionar) to suspend. avoidance. to elude sustragere s. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. purloining. swap al ratelor dobdnzii. plata impozitelor etc. preturile) to peg. 1. (o candidaturd. (a unui acord) termination 2.f. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. o opinie etc. to steal. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur. (a unui functionar) suspension. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj.f. (a promova un plan) to forward. to purloin. opinii) to advocate. abovementioned sus-numit adj.liability swap ~ de valute .f. (intens un produs.t.debt equity swap ~ de obligatii . (swap valutar. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta.n.t. (idei. (a platilor. livrdri) to suspend. pilferage 2. plata impozitelor etc.t.) delisting sustrage v. to second.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . (din punct de vedere financiar) backer. (de la indeplinirea obligatiilor. to uphold. to assert suveranitate s.SL'R-SWA ~ impozabil . above-named/ mentioned. theft. opinii) upholder 2. (a unei sedinte) adjournment. (a afirma) to affirm. to avoid. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. (al familiei) breadwinner sustine v.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont. sustainer. (o sedintd) to adjourn.pilfering of cargo sustinator s. 1. to take away. (piata. 1.

to sit.port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker. leading hand. motorboat ~ vamala .head of service. blackmail santaja v.council board ~ -fulger . departmental manager .f.sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite.f.(minister's) principal private secretary ~ de catedra . (conducdtor) leader ~ al contenciosului . fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie .. school ~ comerciala .) hatch foreman ~ de fila .n. chance sanse egale . principiul .shop foreman ~ de birou .$ salupa s. development ~ de constructie .construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .repair dockyard santiere si uzine navale .station manager.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu .f.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager.revenue cutter Sansa s. head. {dr.n.) snake scoala s.sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin.chief/head/senior clerk ~ de cabinet . (in magazie) (mar. yardmaster ~ de oficiu portuar . meeting.(banca . boss. (sarpe monetar.head of chair/ department ~ de echipa . to blackmail santier s.equal opportunities santaj s.first-line manager. (director) manager.open meeting a fi in ~ . shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu . (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii .shipyard.. (superior) superior.paymaster general ~ de atelier .f sitting. chief.informal think-in ~ publica . dockyard.shipbuilding facilities sarpe s. (de docheri) foreman.sales manager ~ al serviciului financiar .m.t. boat. site. to be sitting sef s.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s.m. (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari .

de obicei pe o perioadd determinatd.canal barge ~ de carbuni .clerk of (the) works.. formelor de proprietate.n.cargo barge ~ de transport .) structural unemployment ~ tehnic .bunkering barge. superintendent of work ~ de triaj/manevra .barge carrier ~ fluvial .and company ~ cu capital redus . barge. lighter ~ de buncherare . (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj . denumitd tehnofobd. abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei.s'.yardmaster ~ de zona .tank(barge) ~ -tanc petrolier .338 §EF-$OM ~ de santier .navigation channel septel . short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd. row. (serie) series ~ de andosari .log barge ~ pentru cereale . to be unemployed.m. unemployment ~ ascuns/mascat .river barge ~ frigorific . bargeman. necalificatd.f.n.seasonal unemployment ~ structural .coal barge.(cuvinte care apar dupd numele unei companii care.grain cargo barge ~ pentru cherestea . si-a redus capitalul) and reduced sir s.barge tank slepar s.(sau keynesian.harbour/utility barge ~ -tanc . oil recovery barge ~ de marfa . livestock si con/'.(de vdnzdri) area manager senal^. pass ~ navigabil . to be on the dole.general cargo barge ~ pentru minereu . amplasdrii geografice etc.skimming barge. lighterman soma v. (pe fluvhi) keel ~ de depoluare . fairway. chain. barger. to be out of work/job.ore barge ~ portuar . half time.lumber/timber barge ~ pentru ciment . prin reorganizare. cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial . de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar .refrigerated barge ~ maritim .cyclical unemployment ~ de inadaptare ./!.(datorat structurii economics. rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s..seagoing barge ~ pentru busteni .hidden unemployment ~ ciclic .coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal . channel. line. and ~ compania .underemployment.cement barge ~ pentru marfuri generale . (partial) to work (on) short hours somaj s./!.chain of endorsements slefuire s. din lipsa comenzilor) technical unemployment .(determinat de intreruperea activitdtii unei firme. fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier . bargee.n. succession.(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active. derivat din dezechilibrul cerere-ofertd.

stamp.date stamp ~ cu semnatura . to stamp.f. (sigiliu) signet. unemployed worker.local/country road.company/corporate/ common seal ~ .m.economics .postmark ~ .toll road ~ locala . (high) road ~ cu taxa . pi. (pentru bdtut monede) stamp §terge v..(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .cantarit" . unemployed.(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar .numbering stamp/machine ~ po§tala . (scrisori) to postmark 339 §tampila s.t. {a deteriora fata unei bancnote.weight stamp ~ cu data .received stamp $tanta s.f.f.inspection stamp ~ de numar curent .state highway §tampila v.primit" .t. a unui cec etc..signature stamp ~ de cauciuc . by-road ~ nationala .worker on short hours.§OM-§TI ~ tehnologic .f.rubber stamp ~ de control/garantie . part-time worker $osea s. science §tiinte economice .voluntary unemployment §omer adj. the unemployed ~ partial . seal ~ a firmei . highway.) to deface $tiinta s. out-of-work/place s.

switchboard tabula v. tabulation ~ fhiala/recapitulativa . tare assumed by the customs ~ medie . chart. booth.f. panel ~ al conturilor . percentage taraba s. oil-carrying ship/ vessel. chart 2. table. (lista) list ~ centralizat . tank ship/vessel.table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor . rate.going rate .control panel ~ de distribute .cross tabulation tabulator s.) size talon s. (de comanda) board.insurance note/slip ~ valeric gratuit .(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata . cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna .estimated tare ~ legala/vamala .t.supertare ~ uzuala . (corn.n.n.customary tare a calcula tara .average tare -~ normala . stub 2.f. tabulating machine talie s.normal tare ~ standard . scale ~ casnic . to tabularize tabular adj.(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati . schedule. (in piata) market stall tara s. renewal coupon ~ de asigurare .custom-built container ~ suplimentara .mean tare ~ conform tarifului vamal .(oferit de un magazin.(din cartea mare) (cont.(SUA) schedule tare ~ conform uzantei . (de chitantd. price list. 1. tabulator.T tabel s.table of interest ~ tarifar .customs/legal tare.) counterfoil. tabular tabulare s.tariff schedule tablou s.f.domestic rate ~ compus/mixt . (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon. bulk-oil carrier tantiema s.f. (tabel) table. 1. coupon.n. petroleum carrier/ship/ tanker. cec etc.n. to tabulate. tariff. emolument.f.(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent . (rezervor) tank 2.master tabulation ~ incrucisata .use tare ~ efectiva/reala .to tare tarif s. 1.) chart of accounts ~ de comanda .n. share.summarized table ~ de conversie/transformari . schedule.n. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa . (petrolier) (oil) tanker.

piecework rate ~ postal .(mar. contribution.(mar.TAR-TAX 341 ~ de asigurare .inland rate ~ in vigoare .weighing charges ~ de donatie .time-of-day tariff ~ diferential .tariff in force ~ intreg/fara reducere . to impose a tax on taxator s.night charge ~ de tranzit .) duty. (in tramvai.most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential .(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .consuiara . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet .full rate ~ maximal .plant hire rate ~ de navlu .patent fee/tax ~ de camion a j . (^colara etc. to tariff tarifar adj. pi.maximum tariff ~ mobil . tariff.consular fee.. la piatd etc. appraiser 2. tax. roadtax •.prime (lending) rate ~ auto/de drumuri .) conference rate ~ de navlu necartelat . autobuz etc.mileage ~ pentru calatori .postal tariff. insurance tariff.commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .(mar. (tarif) tariff. (vamala etc. valuer.) fee. t..passenger rate ~ pentru marfuri .protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone .) toll.) conductor ~ pentru drumuri sail poduri . 1.single tariff ~ uniform .f.preferential tariff ~ vamal protectionist .scale of commission ~ de curtaj/brokeraj .flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate .differential/graduated tariff ~ feroviar .zone tariff tarifa v.revenue tariff ~ forfetar . rate . (mar.flat rate ~ vamal .inland postage ~ unic .(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .sliding scale tariff ~ neuniform .a scontului la cambiile de clasa intai .. (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater.truckage ~ de cantarire .railway rate ~ fiscal . 1.open rate ~ pe mila .transit tariff ~ de zi . (rutierd.basis rate ~ de coletarie/mesagerie . dues.t. scheduled taxa v.goods rate ~ pentru munca in acord .) charter rate ~ de navlu cartelat .restricted tariff ~ intern .tax disc/token.toll collector/keeper ~ vamal .customs tariff ~ vamal comun .) underwriting rate ~ de baza .retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .customs appraiser taxa s. (incasator) collector 3. (a impune) to tax.parcel rate ~ de comision . postage ~ postal pentru corespondenta interna .) nonconference rate ~ de noapte . to charge 2.rate of insurance.nift tax . charge.m.

additional duty taxe de andocare . wharfage .export duty ~ de import .customs duty ~ vamala compensatorie . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .protective duty ~ vamala reciproca .(vamala etc.retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.dock dues ~ de antrepozitare .fee ~ uniforma/forfetara .(SUA) federal discount rate ~ fiscala .{in functie de greutatea.rediscount rate ~ de rezervare .royalty fee ~ de reescont . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .preferential duty ~ vamala prohibitive .return duty.survey fee ~ de export . rate of discount ~ de timbru . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara . door money ~ de macara .cranage ~ de magazinaj .import duty ~ vamala de represalii .import duty ~ de intrare . quayage.) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .capital transfer tax ~ federala de scont .cash on delivery fee ~ de redeventa .fiscal duty ~ ipotecara .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues. legacy duty ~ $colara .sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .prohibitive duty ~ vamala protectionista .reciprocal duty ~ vamala restituita .succession/inheritance tax.discount rate.standard charge ~ vamala .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .toll traverse ~ somptuara .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .342 TAX-TAX ~ de expertiza .admission/entrance fee. pierage.(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import .matching duty ~ vamala comunitara .(a locului) reservation fee ~ de scont .storage charges ~ de mesagerie .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .

cattle market.harbour dues/fees.f. (comert) trade.fair ~ de mostre . (tocmeald) haggle. technician. exhibition ~ de vite .t. (tocmeald) haggle. purchasing.navigation dues ~ de tonaj .rates ~ notariale .f. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca . fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials . technologist tehnologic adj.differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare . (burg) borough 4. port charges/dues ~ si impozite . engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs . (oras) town. technological tehnologie s.'. stock fair/market ~ universal .) methods engineering ~ securitatii muncii .time study engineer tehnocrat^.) shipping and handling charges ~ de navigatie . (a se tocmi) to bargain.tariff rates ~ vamale de protejare .labour safety engineering.rates and taxes ~ tarifare/vamale . technology.m. technical tehnica s. (vite) to slaughter tarie s. haggling. (metodd. technocracy tehnolog s. (ordsel) market town. townlet.tonnage dues ~ de tranzit . sample fair.trade fair show.high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala .cargo dues ~ portuare . industrial safety. technics.n. bargain a face targuieli/cumparaturi .f. small town. technocrat tehnocratie s.product engineering ~ de mare performanta .transit dues ~ de trecere prin canal . haggling. safe procedure. to haggle targuiala s.m.(man. to purchase v..t. to buy.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate .world fair targui v.m.(mar. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v.(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale .r. 1. technical expert.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s. business ~ anual .canal tolls ~ fluviale . (normald a alcoohilui) proof targ s. (periodic) fair 3. buying. (cumpdrdturi) shopping 2.f.to go shopping tehnic adj.f. 1. (a cumpdra) to buy. (centru comercial) emporium 2.river charges/dues ~ locale/comunale .information technology . security means tehnica de analiza si evaluare grafica .factor analysis chart technique • ~ metodelor . (afacere) bargain. (piatd) market (place).

1. counterman telal s.general trend tendinte antiinflationiste .fallow (ground/land). (de constructie) site ~ agricol .business term ~ curent . provisional.running term ~ de apel . field. court day. (limita) time limit.storage yard.tillage land ~ de depozitare . stockyard ~ forestier . delay (granted). ground.game theory ~ preturilor .market trend ~ ascendenta/de crestere . uptrend ~ de crestere a preturilor .) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie . (dr.decision-making theory ~ jocurilor .gold field ~ cultivat .time of deliver.abstinence theory ~ asteptarilor .oil field/land teritoriu s. trend ~ a pietei . (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere . (fixat} fixed/appointed/stated date.upward tendency/trend.f.inflationary trends teorie s. territory ~ situat departe de granita sau de mare . time. television ~ cu taxa/abonament . respite 3.real business cycle theory ~ cresterii .f. waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer .farmland ~ arabil .344 TEJ-TER tejghea s.downtrend in prices. pi.inland ~ sub tutela/mandat . old-clothes man.timber land ~ necultivat .f. date. telecommunication.m.downward tendency/ trend.term of guarantee. (ciivant) term 5. land. tendency. guarantee period. (pasuire) time allowed.n.economic trends ~ inflationiste . period.f.(dr.growth theory ~ deciziei . communication activity/service televiziune s. chemare in judecata} summons 4. downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor .price theory ~ subconsumului . (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala . {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie .anti-inflationary trends ~ economice . term. counter tejghetar^.n.". deadline 2.) day of appearance. temporary. (SUA) junkman telecomunicatie s.n. theory teoria abstinentei .underconsumption theory terera s.trust territory termen s.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj. (sol) soil.f. {conditii contractuale) tenns ~ comercial . (despre munca) odd tendinta s.expectation theory ~ bunastarii .w.welfare theory ~ ciclului real de afaceri .arable/tillable land ~ aurifer . (citatie. dealer buyer. delivery date .uptrend in prices.(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare .

termination.) direct skip .to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui . will. end ~ a unui rise . a proba) to test 2. (a unui bun imobiliar) devise. 1.fractionata .f. (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ . textile textila s.t.(dr. (un bun imobiliar) to devise testament s.n. bequeathing.to open a will a lasa un ~ .marine terminal ~ portuar . (pentru bunuri mobiliare) bequest. third party/person ~ detinator . (un bun mobiliar) to bequeath.) testatrix testator s. closing date.port terminal terminare s.to die testate a revoca un ~ .) end of a risk terts. (a incerca.) prescription period ~ de valabilitate a brevetului .(asig. testamentary testare s.f.to leave a will a muri lasand ~ .) concept testing ~ a produsului .fmal/latest/extreme term. completion. prompt date ~ de posesiune .(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr.tanker terminal ~ maritim .patent life/period ~ final/-limita .credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare .to contest a will a deschide un ~ .product test ~ a produsului prin plasare . to legate.m.n. drapery . (dr. testing 2.term of payment.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s. textile. (a Idsa ceva prin testament) to will.m.(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa .(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s.) testator..(bancomaf) cash dispenser ~ de containere .(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie . testament.n. (de bunuri imobiliare) devisor textil adj. terminal ~ bancar . (a unui bun mobiliar) bequest. finishing.cheque cashing machine ~ de feribot . s. (dr.to make one's will testamentar adj.(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata . 1.ferry deck/rack ~ de petroliere .test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale .(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .(corn. (de bunuri mobiliare) legator. test testa v.TER-TEX 345 ~ de plata .container terminal ~ de decontare a cecurilor .f. test. devising ~ a conceptului .f. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali .

n. (document) title.Greenwitch mean time a avea timpi morti .(despre masini. utilaje) to idle over tinde v. (arta tiparuiui) (art of) printing. type.postage stamp ~ sec .n. (de . (model) mark 2.n.'/. \.n.) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar. 1. (fel) kind.n.(despre preturi) to tend downwards tip s. spare time ~ local . (din motive tehnice) machine down time ~ de operare .t. to amass tichet s. nor) headline 2. to print tipogratie s. (de bani etc. to stamp timbru s. (al periodicelor) circulation.receipt stamp ~ fiscal .f.346 TEZ-TIT tezaur s.) dispatch loading only ~ liber .t.n. timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare . to hoard (up).impressed stamp.bread coupon timbra v.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca .idle/dead/lost time. (standard) standard.circulation and readership titlu s. strongroom tezauriza v.(in gestiunea stocurilor. deed 3. embossed press ~ stampilat/obliterat . number of copies printed. (cladire) treasury.works/establishment 2.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal . (. to treasure (up). stamp ~ adeziv . treasure.n. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine .outage time ~ economisit . (editie) edition ~ si grad de citire .adhesive stamp ~ de chitanta .production time ~ total .used stamp timp s. (de carte) title. typography ~ de bancnote .i. ticket. (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office. sort.} hoard.security printing office tiraj s. mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time. time ~ astronomic .(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a .(din lipsd de materiale. type tip art v. 1.local time ~ mort .working hours ~ de nefunctionare a masinii .leisure. pressrun. 1.astronomic(al) time ~ de asteptare . downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie . to tend ~ sa creasca .(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar. (de stat) treasury 2.(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .t. (camera de valori) safety vault.(la magaziile navel) hatch hours ~ universal .

deed of property. (emis de stat sau de municipalitate) stock.bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international . note.security. (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian . (actiuni) stock 4.order security ~ de valoare la purtator . (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar . title to property. debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate . paper.) writ of execution .TIT-TIT 347 valoare) security.(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd.) pus-alive title . paper. option stock ~ de valoare de calitate/sigur . floater ~ de valoare la termen .dollar stock ~ de valoare convertibil . (emis de stat sau de municipalitate) stock.(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu .(cu plata prioritard a dividendelor) senior security.dated security ~ de valoare necotat/nelistat .bearer security.gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .standard of alloy ~ al monedei . fineness. certificate.oneros .clear title ~ de proprietate restrans .title (deed).registered security ~ de valoare preferential .standard of coinage ~ de creanta . standard ~ al aliajului .(dr. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa .fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data.legal/sound title ~ de proprietate negrevat . certificate. vested interest ~ de proprietate absolut . titre.(dr.loan note.qualified title ~ de valoare .} valuable consideration ~ putativ . la optiunea titularului. document of title. (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal . (titru) title.(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security.(dr.(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . si im pret specificat) stock option. (actiuni) stock. note.defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect .

tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut .merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage.trip-charter tonnage ~ al navelor mici .licensee ~ al unei polite de asigurare .(asig. patent owner ~ al unui cont .refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime . (a angaja in slujba) to engage.prompt tonnage.(asig.) all risks ~ riscurile. allowance. {al unui post. haggling tocmi v.laid-up tonnage ~ al navelor oceanice . (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate .) tonnage ~ al flotei comerciale .seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj . copyright reserved ~ pericolele. primejdiile si acciden-tele de mare . (a comanda) to order v.patentee.gross tonnage ~ curat .passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice .tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s.(la petroliere) clean tonnage .account holder. (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre.all rights reserved. (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente . title titular adj.small tonnage ~ al navelor neexploatate . 1. limit: (a litriilui unei monocle) remedy.f.ileadvveight tonnage disponibil .(asig. (mar.ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp . to hire on. mar.n.) all risks whatsoever tocmeala s.de cabotaj -. to traffic (for) a se ~ mult .(asig. snipping availability .348 TIT-TON titru s.r.) all perils. (suplinit al unei functii) titular.t. al unui cont etc. dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele . al unei functii) occupant. {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.) all other perils ~ drepturile rezervate .) all loss or damage ~ riscurile .f. all toate celelalte pericole . (pentru o treaba) to hire on 2. mar.to drive a hard bargain tocmire s. name of an account ~ precedent . shipping space ~ al navelor de linie .policy holder ~ al unui brevet/patent .coastal tonnage .n. margin. haggle. mar. over).(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj. titular.m.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri .) holder.de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight . oricare ar fi acestea -(asig. (al unei licente. titulary s.

aggregate. (a aduna) to add up. to tot up.net register tonnage.wheel tractor ~ pe senile .f.register/measurement tonnage. tractor ~ agricol . total. survey tot adj.) all time saved both ends total adj.(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net .American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare . to sum up. entire.newsstand topograf^.net register ton ~ vamala .rateable ton ~ metrica . stall.n. (global} gross.refrigeration ton ~ de incarcare/transport .aggregate tonnage ~ international . to total tracta v.(la camioane) lorry tractor ~ universal .(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global . gross measurement ~ -registru net . to haul tractor s.metric ton.cash on hand ~ al incasarilor . aggregate.net tonnage ~ pentru cereale . t.m. tonne ~ -registru .deadweight ton ~ . tonnage under deck ~ zilnic de incarcare . ship's registered tonnage ~ -registru brut .underdeck tonnage.all-in ~ timpul economisit in ambele porturi .TON-TRA 349 ~ excesiv .caterpillar tractor ~ -remorcher . topography.gross debt ~ al despagubirii . surveyor topografie s.(SUA) revenue ton toneta s. all ~ intr-unul . to cast up.deplasament .total liabilities totaliza v.f. (total) amount ~ al datoriei . to figure up v. vessel ton ~ -registru net .t.English/long ton ~ impozabila .f.i.shipping ton ~ de navlu/volum . total. ton ~ americana/scurta . whole.(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti . to add up.universal/all-purpose tractor .gross register ton.gross/brutto register tonnage. totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului .register ton ~ -registru brut . overall s.waste tonnage ~ -registru .world tonnage ~ navlosit .displacement ton ~ engleza/lunga . net measurement ~ sub punte .daily tonnage allocation tona s.grain tonnage ~ pentru marfuri uscate . stand ~ de ziare .(unui magazin. topographer.cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight . (suma totala) sum (total).international tonnage ~ mondial . to totalize. whole.(de operare) (mar.charter/freight tonnage ~ nefolosit . to total. n.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort .farm tractor ~ cu roti .

perishable traffic ~ de pasageri . to transship. (a unei cambii.) to post transcriere s.liner shipping ~ oceanic .coastal traffic ~ maritim de linie . cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac .bulk traffic ~ de marfuri perisabile .superliner ~ rapid .transshipment bond note transborda v.wangler trage v.) certified transfer ~ bancar prin virament .n. a unui cec. (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr. traffic ~ aerian .passenger traffic ~ de tranzit .dock/harbour traffic ~ regulat . o tratd) to draw ~ foloase de pe urma . transatlantic s.t.n.(bur.to derive benefit from ~ la sorti .tramp) tramping transatlantic adj. transfer ~ de marfuri .goods transshipment ~ de pasageri . trafficker 2.wangle(s).ocean traffic ~ portuar .registration of mortgage transfer s.m.parcel traffic ~ de influenta . 1.share transfer ~ de capital .transit traffic.) traffic.to draw lots ~ autorizat de actiuni .t. 1.n. (dr. ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj .f.f.) to register 3.funds transfer .heavy traffic ~ maritim . 1. (peiorativ) speculator. {corner} ilegal) traffic. transshipment ~ vamal . 1. registering 3. 1.f. trader. traffic in transit ~ expres . (corn.passenger transshipment ~ intre nave . to transcribe 2.crack liner transbord s. {la loterie) drawing tramping s. intercession ~ de marfuri .n.) transfer.n.(feroviar ^. (transport pe mare cu nave . trading.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie . tin tragere s.i rutier) joint traffic ~ comercial . (in cartea mare) (cont.(de marfuri) express traffic ~ feroviar . (cesiune) assignment. 1.) posting ~ ipotecara . a unei trate) drawing 2.(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante . (dr. profiteer ~ de influenta .ship-to-ship transfer transcontainer s.transfer of debts ~ de fonduri . pressure.railway traffic ~ intens/aglomerat .) registration. illicit trading 2.goods/merchandise/ freight traffic.t.regular traffic traficant s. transcription 2. reloading. transfer 2. shipping ~ maritim de coasta .air traffic ~ combinat . (a scrie.n. (de proprietate) conveyance cec.marine/maritime/sea/ seaborne traffic.350 TRA-TRA trafic s. transatlantic ship/vessel. (in cartea mare) (cont. to reload transbordare s.bank transfer ~ de actiuni . transshipment. a emite o cambie. (container de transbordare) transcontainer transcrie v.

1. to release. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight. 1. (transfer) transfer. 1. to make over. carriage.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni. (dr. (a unei proprietdti) conveyance.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal .(de fonduri) cable/wire transfer transfera v.) to transfer.f. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian .air transport ~ auto . (a transfera) to transfer.) transfer. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. 1. transportation. (de mdrfuri pe apa. (cu vagonul sau camionuJ) truckage.(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. to transform.to liquidate transmisibil adj. freightage. to transfer 2. numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic . (expediere de bani) remittance 2. (a inmdnd) to hand over. (prin testament) to demise 3.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr.) bad delivery ~ prin vanzare . (dr.automotive/motor transport .income transfer ~ efectiv de titluri de valoare .(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit . (cesionare) assignment.) to transfer. (o proprietate) to convey.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta .n.transfer of ownership ~ necorespunzatoare . (transportare) transport.{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos . (o cambie. conveyance.t.to decimalize ~ un activ in numerar . a cesiond) to assign. delivery.(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date .{a actiunilor) (bur. (de mdrfuri pe apa) freight. (prin mandat) to remit 2.t. a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate . to make over. to release. (o proprietate) to convey. (dr. transmissible. a cesiond) to assign. (a ceda.electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare .technology transfer ~ de venituri . (a unei cambii. to convert ~ in bani/numerar . (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize. trucking. cargo shipping. to deliver. (cesionabit) assignable transforma v.electronic data transfer ~ electronic de fonduri . (a ceda. transnational transport s.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie .t. (inmdnare) handing over. (prin testament) demise 2.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri . (cdrdusie) haulage 2. transferable. transferable transmite v.

(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic .transit transport ~ in vrac . load-carrying transport. de cdtre un stat . transaction. (portabil) portable transportat adj. to transport.tanker trade ~ de marfuri refrigerate .f. transport by land ~ public . carried ~ pe apa . 1. freightage ~ de marfuri lichide .water carriage/transport/ haul.) coastwise/coastal shipping ~ de cereale .to ferry ~.') cargo/merchant shipping. (marfuri pe apa) to freight. sea shipping/carriage.carriage in bulk ~ maritim .waterbome ~ pe calea aerului .carriage of contraband ~ de mare viteza . (marfuri pe apa. carriage by sea ~ nevagonabil .railway transport.riverborne ~ pe mare .mass transit ~ .grain transport ~ de contrabands . transportable.(cu auto cister ne) oil trucking. (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata . (financiara) operation 2.(c.cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .logging ~ de cabotaj .) refrigerated shipping ~ de pasageri . settlement . (SUA) railroad transport ~ fluvial . transporter. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight.land carriage/transport. rail carriage/transport.to pipe transportabil adj.t. agreement. conveyed. deal.) passenger shipping ~ de produse petroliere . (contract) carrier. (SUA) to railroad ~ prin conducta .) time freight '.(cotd de participare. railage.to rail.ocean shipping ~ pe apa . (mar.charges prepaid transporta v. transported.road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .waterway traffic ~ pe distanta scurta . overland carriage/transport.m.seaborne transportator s. (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl .short haul ~ pe uscat . (mar.goods transport/ carriage/traffic. bargain. (a unui imprumut) tranche ~ in aur .cu nava-to ship ~ cu §lepuri .f.lighterage ~ de animate vii .de marfuri .f.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier . dealing. depusd in aur. waterage ~ pe ape interioare .marine/maritime transport.to truck ~ pe calea ferata . to convey. to carry.river transport ~ in tranzit .tramp shipping '-' cu §lepuri .passenger service/transport. cargo shipping. (rutier) (road) haulier tran§a s.to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul .airborne ~ pe fluviu .(mar.TRA-TRA ~ cu nave-tramp .membru al FMI) gold tranche tranzactie s.(mar.

dealing.(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data . transit.m. privilege ~ cu plata in numerar .) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta . pi. to convey in transit v. jumdtate pe credit) (bur. to transit.monetary transaction ~ necinstita .f.(bur. transition ~ la economia de piata . talks.S7 pret specificat) (bur.(bur. through traffic tranzita v.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring . to transit tranzitare s.no-book transaction ~ nemonetara .(directori de societdti. (acord) agreement ~ comercial . to trade tranzactionare s. cash transaction ~ de barter/in contrapartida . conveying in transit tranzitie s.{bur.(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie .n.compensation deal ~ in lant .(la bursa) commodity trading tranzit s.deal on joint account ~ la termen .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc . treaty.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .f.TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.spot deal/transaction ~ cu optiune .) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch . to deal. convention. trading ~ de marfuri .t. transit.navigation treaty/ convention tratative s.) computer-aided/'-assisted trading ~ futures .) time bargain ~ monetara .n. inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.transition to a market economy tras s.clearing transactions ~ la termen .f.(In livrare) spot deal/transaction.) option business' dealing.bogus/fraudulent transaction.fair/square deal ~ cu marfa disponibila .speculative operations tranzactiona v.i.t.barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza .commercial/trade treaty ~ de navigatie .forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.) bear transaction ~ a la hausse . negotiations .(dr. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .chain transaction ~ in participate .(la export. (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s. unfair deal ~ neinregistrata contabil .f.

sliding wage scale .f.passenger train ~ de marfa . express (train) ~ rutier .inshore trawler ~ frigorific .top-level talks ~ neoficiale .wage scale.through/nonstop train ~ forestier .n. scale of wages trece v.) tick ~ de salarizare . (o lege) to pass ~ in cont .sea water ~ -uzina .(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s.local (train).(bur. (a inregistra) to register.m.bank/banker's draft ~ documentara/comerciala . court (of justice/law) ~ administrativ .log train ~ local . draft. (SUA) freight train ~ direct .goods/cargo train.court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .) to enter 2.(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen .civil court ~ comercial commercial court ~ competent .354 TRA-TRI ~ comerciale .arbitration tribunal ~ de munca .(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory. (SUA) accommodation train ~ rapid . treasurer tribunal s. treasury trezorierj'.to hold negotiations/talks. to carry on/to conduct negotiations trata s. scale.to be in negotiation with smb.n.presentation/sight draft ~ neacceptata .(cont.f.trade negotiations/talks ~ in curs . bill of exchange ~ bancara . law court. (pe o listd etc. (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .deep-/distant .fast train.court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .underdealings a fi in ~ cu cineva . (de containere) freightliner.(la scadentd) dishonoured draft trauler s.(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier .to clear to the customs tren s.negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt .industrial tribunal ~ de salarizare mobila .) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .refrigerating trawler ~ maritim . trawler (ship) ~ de pescuit ./n.court or limited jurisdiction ~ de arbitraj . a incepe ~ . processing trawler tragator s. (etapd) stage.to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ . tribunal.time draft ~ la vedere .passenger/slow train. train ~ de calatori .f.administrative tribunal ~ civil . (rang) rank ~ de cotatie . degree.n.t. (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.unaccepted draft ~ neonorata .to proceed with the business of the day ~ prin vama . 1.

quarter (of year). (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu .double shift ~ de lucru . trusteeship.f.testamentary trust tutore s.off-season tourism twist s. delegaf) representative.) guardianship. (care functioneazd dupd introducerea monedei.n.M. trimester. swap. truck.automobilist .) paygate tutela s. trustee . tourism.district court ~ maritim .t.(mdrfuri) to consign triplicat s. (administrator.day shift turism-y. a cartelei etc.constructive trust ~ testamentara . to send (off). trust.discretionary trust ~ executorie .maritime/naval court ~ militar . pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar .working shift ~ de noapte . kit ~ de scule .m. wardship.n.night shift ~ de zi .TRI-TUT 355 ~ de prima instanta .n.executory trust ~ prezumata/implicita . to dicker. (dr. swapping. to swap.m. mandatar) administrator.tool kit/outfit/set trust s.to truck. dicker.court of original jurisdiction ~ districtual/regional . barter a face ~ .to circularize ~ in consignatie . (reprezentant. tourist ~ . (prin posta) to post.active trust ~ discretionara .f. third copy troc s. to barter trusa s. travel ~ in afara sezonului . swop.f. to mail. (scalar) term trimis s.Supreme Court trimestrial adj. to dispatch.n. (al treilea exemplar) triplicate.f. 1. (asupra unei averi) trust ~ activa .envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v.military court ~ suprem .tourer turnichet s.n. trimestrial trimestru s. (diplomatic) envoy. (mdrfuri etc. quarterly.) to forward ~ circulare . (curator) guardian. tutor 2.

(meserie. (a intretine) to keep up. {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep. to do the bookkeeping ~ inflatia sub control .to take into account ~ un discurs .underdeveloped/less developed countries tesatorie s.to hold at smb.member country tari dezvoltate economic. (atelier) weaving mill tine v.{a mdrfii) country of destination ~ de origine . {contabilitatea. to hold.to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin . 1. (a refine) to retain 3.exporting country ~ maritima . (imitate de mdsura pentru lungime) inch . (a pastrd) to keep.heavy crude oil ~ usor .to curb the inflation ~ in buna stare . petroleum ~ brut .to keep the accounts/books. light fuel (oil) tol s. petroleum crude ~ fara gaze .(corn.f.light crude oil.m.transit country ~ debitoare .industrial countries ~ in curs de dezvoltare . (obiectiv) target titei s. 1. to act as cashier ~ contabilitatea . evidenta) to keep 2.maritime country ~ -membra . crude oil/petroleum. country.n.to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta .to deliver/to make a speech tinta s.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit .) to keep the cash.f. weaver's trade 2.to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva . artd) weaving. to mantain ~ casa .T tara s.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie . nation ~ creditoare .developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate .dead oil ~ greu .to hold a meeting ~ seama de .developed countries ~ industrializate .f.red country ~ exportatoare . to administer 4.crude/raw oil.t. (a administrd) to manage.'s disposal ~ la pret .

amalgamation.t. to put apprentice (to). first-out ~ pret .f. to be indentured'articled ucenicie s. fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare .r.fluid ounce unealta s.(despre morar) to toll ulaj s. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere. prenticehood a da la ~ (la) . instrument unelte agricole . final. closing ultima citire .n. unit ~ agricola de cont . to amalgamate.unit of account ~ de cost . to consolidate unificare s. to amalgamate. utensil.r.cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura . last.to bind apprentice (to).t. merger.closing price ~ intrat. (termen ce semnificd ultima zi a lunii.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd. folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s. (working) tool. improver a intra (ca) ~ . to consolidate v. to apprentice (to). despre companii} to merge.f.) last-in.f. ultimate. (fuziune) merging. to indent (to) uium s.f.) last trading day ultimul curs . apprenticeship. beneficii etc. to consolidate unifica v.final date ultimo adv.unit of measure ~ de navlu .) freight unit ~ de plata .(a profitului unei societdti. {a fuziona) to merge.agricultural unit of account ~ de consum . primul iesit . (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida . to be bound apprentice (to a trade). care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont. (a fuziona. (la moara) toll a-si lua uiumul . sub forma dividendelor.agricultural/farming implements uni v. apprentice. consolidation unitate s.(metodd de control al stocurilor.u ucenics.payment unit .closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare . (intr-unfond comun capitaluri.f. implement.m.(bur. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire .to be apprenticed (to a trade). {companii) to amalgamate.consumption unit ~ de cont .) to pool v. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj.final price ~ termen .n.(mar.

production unit ~ de produs . confederation ~ economica .t. employment . package car utilitate s.) strategic business unit ~ volumetrica .public utilities utiliza v.monetary union ~ postala . port equipment utilitara s.cubic measure uniune s. equipment.(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man.economic union ~ monetara . electricitate etc.farm equipment. money of account ~ monetara europeana ..stevedore equipment ~ petrolier .f.unit of value ~ decizionala . (a spori) to increase urgenta v. urbanist.t. (despre cursuri bursiere) to trade up.docking facility. to urbanize urea v. town/city/municipal planning urbanist s.product item ~ de valoare . to fit out utilaj s.) utilities utilitati publice .to speed up delivery urmari v. 1. (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea . to speed up.t.postal union ~ vamala .(man.) towage/towing equipment ~ de stivuire . to use utilizare . (judiciara) action.t. 1. (in justitie) to sue. all-/general-purpose urbanism s. world-wide 2.m. (servicii publice de apa.f. to bring an action against. following. prosecution ~ in caz de faliment . commercial car/vehicle.European Currency Unit ~ monetara oficiala . union 2. (mar.debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului .monetary unit ~ monetara de cont . lawsuit. to take proceedings against urmarire s. utility.debt collection for realization of pledged property urmator adj. plant (stock).subsequent holder utila v. (a creste) to rise. agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear. (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator .. next. to equip. 1.accounting currency.s'. usefulness 2. to utilize. universal.European Unit of Account ~ monetara . to go up.f.n. (a accelera) to accelerate.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont . use.customs/tariff union universal adj.358 UNI-UTI ~ de productie .f.) decision-making unit ~ economica cu deficit .(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri . town planning urbaniza v.n. subsequent.t.. pi./ utilization.f. gaze. machinery. town planner urbanistica s. facility ~ agricol .oil equipment ~ portuar .

) usufruct.m. usufructuary s.unauthorized use utilizator^. customary uzucapiune s.f. custom 2. 1. beneficial ownership/interest ~ viager .f. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului .waterworks ~ electrica .) life interest uzufructuar adj.(dr. plant.f.m.power station ~ furnizoare . (fabricu) factory.UTI-UZU 359 ~ anterioara . user ~ final . (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind.commercial custom/ usage.professional practices uzina v. to make use of.t. works. commercialism uzante ale profesiunii . usufructuary.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent .(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix. (dr.custom of the port ~ comerciala . (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage. iron and steel plant uzual adj. to wear uzanta s.metal works.(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing .n. practice of trade. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa .(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala .(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata . to utilize v. to tool uzina s. capital consumption ~ morala . acquisitive prescription uzufruct s. wearing. usucapio. beneficial owner uzura s.r. attrition ~ fizica . trade custom/usage. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation.) usucaption. (prescriptie achitizivd.supply plant ~ metalurgica .f.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . usual. usucapion. practice.i. wear (and tear). to use. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr.

(despre monede) current.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului . (dr.cisterna . availability. \. shop with a large custom vagon s.v vacant adj. force 2.platform waggon.menta.) validity.) (activ. (de mar/a) waggon. (universitara. lorry. passable. (un document) to authenticate valoare s. (SUA) carload ~ . effectuamess. truck. value.) vacant. un Joe etc. judiciara) vacation. 1. (SUA) street car.asset value ~ a activelor pe actiune .refrigerated waggon ~ incomplet .n. to validate.ru.f. (acoperif) van.parcel car ~ de dormit .n. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie . in vigoare) valid valida v. un argument etc. car.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si .) good custom.) valid 2. available. (a unui bilet.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money. (despre un post. despre buiuiri.tank waggon/car ~ de calatori .sleeping car ~ de marfa . available. (a ratified) to ratify. (despre un titlii. (despre bilete) valid.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite . freighter ~ frigorific .timber tmck ~ plin/complet .mail van/car ~ -restaurant . holiday(s).t. good. (pret) worth ~ a activelor . (dr. 1. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . (valabil.truckload ~ postal . effectual.(goods) waggon. (de tramvai) tramcar. effective. money value ~ a politei de asigurare . (platforma) truck 2. judiciara) recess 2.f. railway carriage. (corn.dining/restaurant car valabil adj. a unui pasaport) availability. 1. (SUA) freight car. (loc frecventat de clientele!) place of great resort. trolley(car) 3. (post vacant) vacancy vad s.part truckload ~ -platforma .income value ~ actuala . (parla. (fard proprietar. validity valid adj. 1. (autentic) authentic 3. (incdrcdturd) waggon load.f. coach. (despre un post) void 2.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor . prosperous business. good valabilitate s. in vigoare) valid.

hypothecation value ~ de piata .(a unei monede. value added ~ anuala .value in account ~ in rise .purchase value ~ de inventar .value day of receipt ~ intreaga . amount of insurance ~ bruta .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.gross value ~ bursiera . dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .insurance value ~ de cumparare .net profit value ~ neta actualizata .end value ~ fiscala/impozabila .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.maximum/peak value ~ medie -.invoice/invoiced value ~ finala .economic value ~ efectiva/reala .estimated/appraised value ~ extrinseca .rat(e)able value ~ maxima .(cont.market value ~ de plasament/portofoliu .value given ~ intrinseca .(cont.full value ~ locativa .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .contract value ~ convenita .) intrinsic value ~ in cont .insurance/insured value.(in vama) declared value ~ economica .) net sound value ~ neta realizabila .commercial/sales/ market value ~ compensata .exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .book value ~ contractuala . a unui produs etc.customs/tariff value ~ in ziua primirii .) annual value ~ asigurata .) net realizable value . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.resale value ~ de schimb . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.effective value ~ estimata .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .average/mean value ~ neta .rental value ~ (locativa) impozabila .tax/taxable value ~ furnizata .(asig.net value.(asig.value in earning power ~ de revanzare .) net present value ~ neta in stare buna . owner's equity ~ neta a profitului .(a uniii activ.value here and there ~ contabila .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .extrinsic value ~ facturata .

to render profitable/valuable. precious valutar adj.f.l. intr-o perioadd determinatd de timp.unstable currency ~ internationala .. to make good use of.freely convertibie currency ~ inixta .) residual value.fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont...totala ..) salvage value . to be worrh. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate.set value ~ primita . in problemele de alocare a capitalului.iaai iiiult 'leclti. un teren viran) to reclaim.t.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva .brand values ~ imobiliare -.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets.aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale.effective currency ~ forte .. valuta s. ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin.to be worils liilie valorifica v. (foreign) currency. imobile etc.. negotiable instruments Ysiora v.(sumd exigibild inscrisd pe un titlu.€?i ii'.remainder value ~ reala .(terenuri. to turn to good account.hard currency ~ instabila .io be wonli misch -.account currency ~ de referinta .(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .soil ciirrency pentru di. (de^euri) to recover valoros adj. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii . foreign exchange ~ blocata .pre wim) to exchange for '.362 VAL-VAL ~ nominala .t'4.actual/real/true value ~ reala de piata . (de:. currency.o outvalue 1 ". o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta . world money ~ liber convertibiSa .) real estate/property ~ mobiliare . •.reserve currency ~ efectiva .»"i.i.putsn .(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont . money. valuable. movables.mult .(formula pe o cambie) received value ~ ramasa . (o rnla^tind.^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv .international currency.

demand variation ~ a preturilor . realizable a fi greu ~ .f.spot sale ~ din fabrica ..across-the-counter ~ in totalitate .m. vama s.office hunter vandut adj.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara . Sdic.) averaging out ~ de albituri/panza de in . semis^ ~ a bunurilor sub sechestru .direct sale/selling -•' fara acoperire . sold ~ in magazin/cu amanuntui . sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu . {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii .wholesale sale ~ combinata . marketability varia v. to change variabil adj. ex bond varsa v.to be hard to sell. searcher vandabil adj.t.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. sal(e)ability. payment ~ la darea comenzii . administratie) customs.f. variable.) clearing.distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta .{de actiuni sa" . sal(e)able. merchantable.cash sale. customs officer.f. vendibility. collector of customs.payment order vanator s. (instabil) unstable. changeable. pi..factory sale ~ directa/fara intermediari .price variation/ fluctuation vamui v.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata . (institutie. to go off slowly a fi usor ~ .t. 1.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar .sold-out vanzare s.conditional sale. to charge custom duties for.i. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^. (fluctuant) fluctuating variatie s.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe .m.(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro . (mar. (mar.VAM-VAN 363 vamal adj. v. to sell off readily. charging custom duties for.trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba . toll. hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii . variation.. vendible.f.) to clear vamuire s.retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen . sediu) custom(s) house 2. clearance vamuit adj. duty-paid.f.t. to be quick of sale vandabilitate s. fluctuation ~ a cererii .n. marketable.trading down ~ din disponibil . (cladire. customs vames s. customs.to command a ready sale. unsteady. to vary. {taxa) duty.

newsagent ~ ferm .ready/quick sale ~ silita .364 VAN-VAR inca) (bur.) age admitted . vendor 2.(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat .heavy sales ~ nete .voluntary sale vanzari masive . (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.} sale for the account/settlement ~ lenta .sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa .) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil . seller.sacrifice sale . sale on credit ~ prin intermediar . auction sale ~ rapida/u$oara .(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur.(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig.instalment rate '.) selling short. shopgirl. huckster.slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva .seller in possession ~ marginal . saleswoman.indirect sale ~ publica . age ~ admisa . peddler.) undisclosed seller varsta s.In rate .sale by private treaty ~ pe baza de mostre . short sale.(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina . (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant .public sale.occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat .to put on the market. saleslady.stocktaking sale ~ la licitatie .f.(bur.sale by/on commission ~ in pierdere . shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva . sale by auction ~ la sfar§it de sezon .m. (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara . salesman.(lichidare) clearance sale ~ inertiala .(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .f.credit sale. salesclerk 3.firm seller ~ in posesia marfii .pedlar.telephone selling ~ speculative . 1.fictitious sale. (in magazin) shop assistant.sale by sealed tender ~ pe credit . shop assistant vanzator s.end-of-season sale ~ la sosire .speculative selling a pune in vanzare .(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen .forward/time sale.la inventar .auction sale.) wash sale ~ fortata/nedorita . to put up for sale.net sales ~ prin telefon . (bur. salesgirl.soft selling ~ ocazionala .(prin licitatie) compulsory sale. to expose/to offer for sale vanzatoare s. shopman.

(exprimat in preturi curente.supernumerary income ~ teoretic/imaginar . (a controla) to control.commercial vehicle/car venit s.(dividende.real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar . vehicle. conveyance ~ comercial/utilitar .fee income ~ din diverse surse .VAR-VER 365 ~ de pensionare . to check up.«. dobdnzi.tax/inland revenue ~ fix .revenue from land ~ impozabil .public revenue ~ real . (incasdri.net income ~ nominal .miscellaneous income ~ din exploatare . respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.n.f.taxable/assessable income ~ in natura .permanent income ~ public .t.regular income ~ ocazional . dobdnzi etc. to verify.gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national .annual revenue.fixed income ~ funciar . pi.income in kind ~ marginal .(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus .earned income ~ discretionar .transitory income ~ net . in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .ordinary income ~ din comisioane . (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut .pensii. proceeds ~ activ .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.notional income verifica v.discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar .expected income ~ anual . din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv .) financial income ~ fiscal .retiring/pensionable age vechime s.(din salariii) active income ~ anticipat . {in munca) length/years of service. annual/ yearly income.(rente. profit) receipts.supplementary income ~ supranumerar . dividende) investment/unearned income ~ nepermanent .passive income ~ permanent . (registre contabile) to audit . pittance ~ national . income.national income ~ nemuncit . (a examina) to examine.) transfer income ~ din activitatea curenta .(a unui utilaj) replacement age vehiculj'.perquisite ~ ordinar .rental income ~ din salariu . (al statului din taxe §i impozite) revenue.small income. (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .operating income ~ din inchirieri . ajutoare de ^ornaj etc.

pure.(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto . to sell(by) retail ~ cu comision .mulled wine ~ frantuzesc .m. vice ~ de forma .to sell for cash ~ cu acoperire .. life. lifelong.(unei mdrfi) inherent vice vigoare s. reverse via prep. to auction (off) ~ la solduri .to sell on commission ~ cu profit .sweet wine ~ fiert .hock ~ duice . to discount ~ de proba . (examinare) examination.n.to sell by weight ~ la licitatie .f. checking.to sell at a profit ~ cu reducere/rabat . to take effect a pune o lege in ~ ..to retail. to sacrifice. real. back. to sell.to sell at a loss/sacrifice.m.sparkling wine ~ tare .(dr.to sell at a discount. veritable.to sell on trial ~ din disponibil .) flaw ~ inerent .claret ~ gol . (a face vdnzare. vice-president. to bargain away ~ in magazin .vintage ~ de masa . (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati .to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu . holidaymaker vms. to sell (by) wholesale ~ contra numerar . controller. (nefalsificat) unadulterated.neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou .t.sherry ~ spumos . wine ~ acru . verso.(la monetdrie) to pound verificare s.to sell at a low price . fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s..n. to clear off ~ la pret scazut .366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .to give effect to a law vilegiaturist^. to sell ~ angro/cu ridicata .to come into effect/force.new wine ~ rosu . (autentic) authentic verso s. deputy chairman viciu s.) effect.white wine ~ de calitate . via viager adj. (al unui comitet.strong wine ~ vechi .to sell out ~ la greutate . (control) control.to sell over the counter ~ in vrac .) to vend v.f.red wine ~ sec . (dr...r. a fi de vdnzare) to sell v.to sell at/by auction.port (wine) ~ de Rin . to become effective. force a fi in ~ .inspector of weights and measures veritabil adj. vicepresedinte s. (dr.to wholesale. verification.to run a intra in ~ .tart/sourish wine ~ alb .i.to sell off.to sell in bulk ~ intregul stoc .m.to sell for spot delivery ~ fara acoperire . check. al unui consilhi) vice-chairman. checker. inspector.dry wine ~ spaniol .to sell cheap ~ in pierdere .to sell short ~ ieftin .n.old wine vinde v. genuine. (contabild. checkup.

(o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass .f.f.to sell on credit ~ scump . shopwindow.bank transfer vite s. winegrowing vitrina s.t. viniculture vinificatie s.t. shop front. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor .blood/breeding stock.inventory turnover viticultor s.contract speed ~ de rotatie .homed cattle ~ de carne .transit visa ~ turistica . speed. to visit.) to sell afloat ~ pe baza de comision .to sell well/readily. showcase. vinification. to undercut ~ mai mult . (legea) to infringe. show. to break. window case viza v.store cattle ~ de rasa . to go off/through.t.entry visa ~ de tranzit .) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala .VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos . velocity ~ comerciala/de exploatare .(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money. • viniculturist.tourist visa vizita v.to undersell. visa ~ consulara .f.f. vinicultural vinicultura s.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor . pedigree cattle ~ de tractiune . (apune o vizdpe} to visa viza s.small cattle ~ vii . de afaceri) to pay/to make a call on.(mar.{mar. ofrontiera) to trespass vira v. (o proprietate.f.to overfund a se ~ bine/usor . wine preparation/making/production viola v. (bani) to transfer virament s.m.f. to pay a visit to.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .f. transfer (of funds) ~ bancar .draught cattle ~ mici/marunte . (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj.to sell dear ~ sub pretui de cost .to sell forward ~ liber .t. (in interes profesional.n. pi. winegrower viticultura s. window. cattle ~ cornute . viticulture.to sell on commission ~ pe baza de mostre .to sell at best ~ la termen .(categoric de marfa) live cattle viteza s.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat . to find a ready market a se ~ cu .(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret .to sell by/on sample ~ pe credit .asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.consular visa ~ de intrare .

) foreign/ outward voyage ~ oceanic . to go touring. to travel.tour ~ in strainatate .daily turnover ~ de marfuri transportate . (votare) voting ~ consultativ . poll ~ universal .al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri .(a navel) homeward voyage ~ de predare . (pe mare) sail ~ contractual .contract voyage ~ de cabotaj .m.to take the vote . 1.(mar.n.size of the capital ~ al exporturilor .show of hands ~ reprezentativ .(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca . cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis .(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii . {in special pe uscat) journey.f.368 VIZ-VOT vizita s.(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ . (profesionald. to journey.vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri. vote. to vote a proceda la ~ . freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam .ocean voyage voiaj a v. (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial . (SUA) salesman volum s.repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei . (pe mare) to voyage voiaj or s. (pe apd sail in aer) voyage.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent .open vote ~ prin delegat/mandat .volume of exports ~ al importurilor .volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade . travel. secret ballot/voting.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ .commercial traveller. (mdrime) size ~ al capitalului .n.(la adundrile sindicale) block vote ~ secret .coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere .(vote by) ballot.round voyage/trip. afaceri) (official) call voiaj s.vote of censure ~ de incredere .(mar.(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast . traveller. capacity.to go to the poll(s).i.universal suffrage a avea ~ deliberativ . to tour.) ballast voyage ~ in circuit .total volume of production \ots.cargo performance.actual market volume ~ total al productiei . volume.extent of business ~ de marfuri operat zilnic . suffrage.card vote ~ prin reprezentare .n. visit. tour.consultative/advisory vote ~ dus-intors . out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta . (carte) volume 2. trip.

to give one's vote.VOT-VRA vota v.m. (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier. (im proiect de lege in parlamenf} to pass.to vote by (a) show of hands votants.(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier.specialized bulk carrier ~ standard . to carry v. (impotriva) to vote (against). oil-bulk-ore carrier.to pass the budget ~ pentru parlament . 00 carrier ~ specializat .ore-oil carrier.t.n. OBO carrier ~ mixt .n. bulk freighter/trader 369 ~ combinat . bulk vrachier s. voter •vracs.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri .general-purpose/ universal bulk carrier .bulk-cum-ore carrier ~. to poll for.pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere . dry bulk carrier.to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini . (in parlament) to come to a division ~ bugetui . (pentru) to vote (for).standard bulk carrier ~ universal . (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel. (a alege) to elect.i. to vote.

w .

watt-hour wattormetru s.n. pi.warant s. (dolari pe piete xerox s.n. watt-hour meter x xenodolari s. wattmeter wattora s. pi.m. transmisibil si negociabil. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s. xerox strdine) xenodollars xeroxa v. n.f. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. actiuni ale companiilor americane} Yankees . to xerox Y yankei s.m.m. servind ca titlu de valoare.t. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. {titluri de valoare pe piata americand.

quarter/term day ~ de report .work-day unit ~ nelucratoare .f.(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii. workday.(m contarea staliilor) {mar. moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera . (din cursul sdptdmdnii.) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday. (la termometru) zero.) running days ~ de contrastalii .(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare .{mar.holiday.petroleum deposit.(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare .) demurrage/ overlay days ~ de gratie .(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .ore/mineral deposit.maturity date .working/ business/black-letter day. red-letter day ~ de scadenta .z zacamants.{din cauza iinui conflict de mimed) lost days . s.legala .coal deposit ~ de minereuri .cumulative days ~ curgatoare . (pentru band) bank holiday zile consecutive . (data) date ~ calendaristica .(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . (in matematicd) zero.market day .pay gravel ~ de carbuni . (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala .n. ore bed ~ de petrol .de targ.carry-over day ~ de sarbatoare .(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur. (punct de inghet) freezing point zi s. weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite .(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative . fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2.(bur. off day ~ lucratoare/de lucru . (la telefon) o.. day. \.(bur.calendar day ~ cu program scurt . deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .) declaration day ~ de depunere . (in sport) nil.day off.(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute .nonbusiness/red-letter day.n. oil field zero num.) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .

dollar area ~ francului francez . fish ground.littoral area/zone ~ de navigatie .suburban area ~ vamala .to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ . (cotidian) daily (paper).free banking area ~ comerciala/industriala .f. newspaperman. newsman.(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara .(cu plata datoriilor) to have no arrears. region zona dolarului .m. offshore area/zone ~ de dezvoltare .agricultural area ~ bancara libera .n. descdrcare. zonal.) depressed area ~ agricola .f.sterling area zona afectata de criza .currency areas . journeyman ~ angajat la recoltat .(somaj. zone.(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere .harvest hand zonal adj.(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •.(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .sea waters ~ maritima speciala/vamala .(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .morning paper ~ de seara .fishing area/ground/ place.. journal.(incdrcare.{corn. payable area/zone ~ suburbana .pay area/zone.port area ~ (petrolifera) productiva .trade paper/journal a da la ~ .(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .(in operarea navel} dispatch days ~ libere . zonation zona s.customs area.navigation area ~ de operare ..to advertise in a newspaper ziarist s.flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert . tariff zone zone de bord liber .) clear days a fi la zi . (corespondent) correspondent zilier s.(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .free-trade area ~ de literal .transit zone ~ deservita . (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame . zone. (news)paper.(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar. zonare s. saracie etc.expropriation zone ~ de investitii directe . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.evening paper ~ economic . journalist. piscary ~ de proprietate comuna .) area of supply ~ economica exclusiva .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port . area.advertiser ~ de dimineata .French franc area ~ lirei sterline . (reporter) reporter.free-trade zone ~ maritima . day labourer/worker.(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare . transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit .m.valutare .coastal area/zone.trading estate ~ costiera . pressman.

competent. (asig. domiciliu. solvabil . capacitate.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de . mar. 1.navă abandonată abandonee s.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s. reşedinţă above adv.marinar brevetat .) clauza abandonului .încărcătura etc. (dr. deasupra. suspendare temporară. nerezolvat ability s. mai sus menţionat/amintit.) a anula. 1.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi. peste adj. bogat ~ to pay . situaţie neclară to be in ~ . pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s.a ft pendinte abeyant adj. calificat 2. a desfiinţa abattoir s. (mar.bodied) seaman . deasupra prep.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . 1.in estate . a reduce. capabil. posibilităţi.of action .) 2.(. fară stăpân (despre bunuri) 2. pe navă abode s.t. in suspensie.mentioned . abandonat ~ goods . (dr.avut. impozite etc.solvabil aboard adv. abreviere abeyance s.) capacitate legală ~ to pay principle . (dr.named . la/pe bord prep. frecare.) 1. a abandona (nova.renunţare la o acţiune judiciară abate v. la/pe bordul aboardship adv. solvabilitate 3.sus-numit ~ par . (dr.(asig.t. abater abbreviation s.) 2. de mai sus ~ . (asig.) stare de suspendare. şlefuire ~ of coin .) la bord.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel . a micsora (preţuri.abandon v. 1. mar. abandon ~ clause . resurse 2. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj.menţionat/amintit mai sus ~ .) supra pan.(bur. vacant.

1. absent 2. lipsă absentee s. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. absenţă. a abroga (o lege) absence s. în străinătate abrogate v.t. absenteist .(ca urmare a circulaţiei.

a unui produs) absolve v. a absolvi.majority . dacă o datorie nu este achitată la timp.andosare necondi-ţionată . a dispensa de (datorii.) acceptable adj. o ofertă etc.) pierdere totală reală ~ value .valoare absolută/intrinsecă (a unei monede. abuz.risk aversion .) titlu absolut de proprietate .liability .primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle . prosperitate aburton adv. procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj. acceptabil .of administrative authority . toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium . abuz.principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v. sumar v.(dr.absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership .) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title .t. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s. a abuza de . fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement .total loss . accept . abundenţă.(fin. acceptare 2.monopoly .t.proprietate absolută .majoritate absolută .(dr.abuz de functie acceleration s. a rezuma.quality level .rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi. a sustrage.interest .nivel acceptabil de calitate acceptance s.of confidence/trust . urgentare ~ clause .abuz de putere . absorbţie.) obligaţie necondi-ţionată . practică ilegală v.abuz de încredere ~ of office .advantage .ownership .(dr.(asig.extras de cont abundance s. forţei de muncă etc. extras.16 ABS-ACC ~ landlord .monopol absolut .t.) drept absolut .avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals.. a fura ~ of account . necondiţionat . 1. surplus 2. abstinenţă ~ theory . rezumat. obligaţii) absorption s. accelerare. 1. 1. a accepta (o cambie.teoria abstinenţei abstract s.t.proprietate a unui absenteist absenteeism s. belşug. total.clauză de urgentare (care prevede că. bogăţie. absolut. absenteism -rate . 1. a extrage esenţialul din 2. întrebuinţare excesivă 2. a elibera. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s.

cont de accepte de o .) ~ account .(cambie acceptată/andosată banco.

in case of need . exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s.accept ~ delivery test .predispus la accidente ~ . probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj. amenajări (la bordul navei). 1.acceptare sub protest . acumulare ~ rate .acceptare contra documente ~ bank/house . control statistic de calitate .prone .acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank . a ajusta. împrumut ~ acceptance/bill/note . factură.acceptant sub protest (al unei cambii) accession s.for honour .rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) . cambie acceptată acceptor s. ajustare. a potrivi 3.probă de recepţie (a unei nave noi).acceptare pentru onoare .piaţa acceptelor . adaos. client 5. calcul.asigurare împotriva accidentelor ~ prevention . loc (la hotel. birou 2. 1.specifications .sampling . suplimentare.acceptare în alb ~ market . notă de plată 4.(asig. acceptat ~ bill .probă de recepţie-predare . pe o navă etc. mar.bancă/oficiu de scont -certificate . creştere. pi.rata creşterii (forţei de muncă.accept. . acceptant ~ for honour . accident .certificat de recepţie .credit . a caza.collision .acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest . cazare.norme de tehnica securităţii muncii ~ . a împrumuta (bani) accommodation s.) coliziune accidentală accommodate v.eşantionare la recepţie.). socoteală 2.norme de recepţie ~ supra protest . potrivire 3.andosare de complezenţă ~ train .ACC 17 .frequency rate . accidental .cambie de complezenţă .persoană care a avut multe accidente accidental adj.(SUA) tren personal account s.against documents .t. a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4.repeater . 1.insurance . cont 3.endorsement . a gazdui 2.trial .

situaţie a cheltuielilor .titular de cont . raport.manager .administrator de cont . dare de seamă ~ balance .management al contului .of expenses .registru contabil ~ current . care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .bilanţ ~ book .management .cont curent ~ day .) zi de lichidare ~ director .siruatie.(bur.director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.

cumulativ ~ dividends .sales .cont remis . serviciu contabil .s receivable financing . posturi tranzitorii ~ basis/concept . exact -description . (dr. a creste.acumulare de capital accumulative adj.cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s.sistem contabil accretion 5. acid ~ test ratio .cont de vânzări ~ s department .serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered .dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj.recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt .exerciţiu financiar ~ reconcilement service .) conturi de datorii.managementul achiziţiei acquisitive adj. acceptare 3.s payable .18 ACC-ACQ I ~ payee .descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s. cer-tificat ~ of debt . animat de dorinţa de câştig . acumulare 2. acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s. 1.contabilitate. strângător.(cont. creditor ~ s receivable . creştere. responsabil accountancy s. 1.) rata testului acid (raportul active lichide .finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover . serviciu contabil ~ equation .(fin. pi.) declaraţie autentificată.) 1. contabilitate ~ cost . confirmare (de primire) 2.unitate monetară de cont ~ department .standarde contabile ~ system . contabilitate accounting s.exerciţiu financiar ~ standards . acaparator. maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year . creştere (continuă).(cont.viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj.egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine . debitor . cunoştinţă.) conturi de creanţe. acumulare ~ of capital .i.preţ de cost contabil ~ currency . recunoaştere. corect. evidenţă contabilă 2.contabilitate. realizator (categoric de consumatori) acid adj. achiziţie ~ cost . (cont.metoda posturilor tranzitorii accrue v.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period .confirmare de primire acquaintance s. a se acumula accumulation s. relaţii (de afaceri) acquisition s.maşină contabilă de calcul. răspunzător.

.

comanditat ~ population . acru (unitate de suprafaţă) acreage s. document 3. legal.) tutelă activă actual adj.reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ .loss .oficial.venit activ/din salariu ~ law .lege ~ of war . efectiv s. interimar ~ manager . achitare. mandat ~ partner . lege ~ and deed .AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s. suprafaţă (calculată în acri) across prep.) pierdere reală ~ possession .ADJ.t.forţă majoră. acţiune 2.act de război acting adj. o persoană) acquittal v.) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj. vândut în magazin/cu amănuntul ~ .lege m vigoare .comanditat action s.vânzări cu amănuntul act s. contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost .circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file . actuals. acţiune judiciară.the-counter sales . act.document juridic ~ in law . real. director interimar ~ member .populaţie activă ~ shares .balanţă (comercială. (mar.membru supleant ~ order .) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie.(bur.at law .(fin. pi. dorinţă de acaparare.administrator delegat. proces .dosar activ/în folosinţă ~ income .(dr.the-board tariff reductions .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital . peste. activ ~ account .cont activ (de operaţiuni) ~ assets .the-board -general.acţiune judiciară pentru daune ~ in rem .bond . a achita (o datorie.) piaţă activă ~ money .act legal ~ of God .) active productive (care aduc dobândă) ~ balance .acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .delegaţie.(asig. pe toată linia ~ .capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation . 1.of Parliament . acquittance acquittance s. graţiere . acţiune 2.bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner .predare reală/definitivă . 1. 1. scoatere de sub acuzaţie 2.(mar.) posesie de fapt ~ price . deasupra ~ . achitare (de datorii).market .) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .the-counter .preţ de cost efectiv ~ delivery . chitanţă de plată (integrate) acre s.(dr.acţiune judiciară ~ for damages . de plăţi) activă .(bur. sete de câştig acquit v. act.

actuar. (up) a totaliza v.tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss . suplimentar ~ duty . (to) a se adauga la.t.suprataxa postala/de francare ~ premium .~ tare . a contribui la added adj.) pierdere totala reala actuarial adj. a adauga 2. actuarial ~ calculation . a pune la socoteala 3.fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance . 1.taxa • pe valoarea adaugata additional adj.value .(asig.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax . flexibil ~ expectations .garantie suplimentara . expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj. a aduna.) rise suplimentar ~ security .i.prima suplimentara de asigurare ~ risk . (in) a include. 1.perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile. adaugat .(asig. estimatd in functie de mai multi factori) add v. aditional.taxa vamala suplimentara ~ funds needed .asigurare suplimentara ~ postage . a face o adunare 2.

1. anex . a rectifica 4. a aranja. suspendare ~ sine die . aranjare.i.(mar. sentinta.declarare m stare de faliment adjust v. variabil ~ currency .) specialist compensator.moneda elastica ~ rate mortgage . a ajusta. a se pronun^a asupra adjudication s. a suspenda (o sedinfd) adjournment s. mar. corespunzator ~ sample . a adresa ~ book .) dispasor adjustments.camet de adrese ~ commission .ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. a sistematiza 2. judecare (a unui proces). sistematizare . destinatar addresser s. (asig. a adapta 3.(dr.t. fupon) a da o sentinta cu privire la.eticheta colanta ~ stamp . a evalua (daunele) adjustable adj. a judeca (un proces). accesoriu. amanare. adecvat. 1.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label . a amana.label . hotarare judecatoreasca ~ order . adeziv .timbru adeziv adjective adj.t. expeditor adequate adj.t.garantie corespunzatoare adhesive adj.address s. a da (o sentintd) v. a corecta.law . (asig.t.mostra reprezentativa ~ security . ajustabil.) procedura adjourn v.amanare sine die adjudicate v.eticheta cu adresa addressee s. adresa v.) a determina. (asig.

rectificare (a . ajustare.2. adaptare 3.

avansare (in functie) 2. (dr.(asig.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal . contrafacere .buget deficitar .fee . administrator admiralty s. 1.(dr.) uzucapiune advertise v. contrafacut adulteration s.taxa de intrare .t. 1.tribunal maritim -jurisdiction . anunt (in ziar etc. falsificat.curve .t.drept maritim ~ mile . administrare.mila marina engleza admission s.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order . a falsifica. 1. avans.jurisdictie maritima ~ law .mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .(cont. (asig. a majora (preturi) 3.t. intrare. regulament de avarie comuna ~ account .curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v. intreprindere/afacere riscanta 2. acceptare.i.money .informatica de gestiune ~ expenses/overheads .) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s. reclama.) ~ hoarding .) v.against goods . admitere . administratie. advers. imprumut 4.budget .possession . acces 2. 1. arvuna . a avansa (in functie) 2. acont.control administrativ ~ data processing . a avansa (bani) 4. arvuna adj.of estates .) determinare. amiralitate ~ court . nefavorabil . (asig.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism . (asig. falsificare.) executor testamentar.freight .panou publicitar .(dr. a promova (interese) v.balance of trade . administrativ ~ control .) ordin de administrare (a unei societati insolvabile. administrator 2. mar. 1. acceptare . crestere.of coinage .(dr.ADJ-ADV 21 unui cont) 4. evaluare (a daunelor) 5.i. majorare (de prefuri) 3.falsificare/depreciere a monedei advance v.) dispasa. mar. a face reclama/publicitate.balanta comerciala pasiva/deficitara . la radio etc.cheltuieli administrative/de regie .) rise adverse adj.avans in contul marfurilor . a creste. gerare 2.navlu platit anticipat . gestionare. a avansa (pe cineva) 2. a creste.tribunal administrativ administrator s. mar. a da un anunt advertisement s.on bottomry .avans de imprumut maritim adventure s.acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5. a anunta (in ziar.acont.) cont de control/ rectificare ~ bond . conducere. guvern ~ costs/expenses .to quotation . tutore. 1. (platit) in avans . 1. ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. a se majora (despre preturi) s. a contraface adj.

(com.budget .) a navlosi.agent de publicitate . a pune. aviz ~ note .agenţie de publicitate ~ agent . publicitate .(mar.serviciu consultativ advocate s.agency ..mijloace publicitare ~ research .figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory . a aplica (ştampila. (mar. semnătura. (dr.t. sub jurământ affiliate s.confirmare a creditului ~ of delivery . timbrul) afforest v.t. sus-numit after prep.) afidavit.L a se asocia.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s. afaceri affidavit s. a recunoaste ca filială v.appropriation .comitet consultativ ~ service .şef al departamentului de publicitate . 1. afretare afloat adv.anuar de publicitate ~ manager .media .) navlosi tor affreightment s. consultant advisory adj. a împăduri affreight v. fin.t.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit . după ~ date .aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch . (mar. a afilia.) aviz de expediţie ~ of shipment .t. 1.) navlosire. asociat.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .cercetări în domeniul publicităţii ~ standards . pi. a afreta affreighter s. advertorial (articol de fond. avocat (pledant) affair s. problemă. pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2. afacere. consilier. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2.de la data .(com. a se afilia affix v. afiliat. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj.) aviz de expediţie adviser s. (mar. filială v.alocare de fonduri pentru publicitate .22 ADV-AGE ~ rates . a primi ca membru. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s. ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s. depoziţie. consultativ ~ committee .tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s.

după prezentare ~ .) contra tuturor riscurilor age s.limită de vârstă (pentru pensionare) .sales service .. serviciu postvânzare/de întreţinere . vârstă .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .(asig. împotriva ~ all risks .~ .hours dealings . mar.hours price .profit impozitat against prep. contra.discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .admitted .preţ neoficial/după închiderea bursei ~ .tax profit .service.(asig.tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei .sight .

) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply . (fin.) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio . reprezentanţă. 1.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . un sector industrial etc. energic.costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere.to sell .producţie globală/totală ~ planning .reform . global. reprez. reprezentare ~ contract .planificare globală ~ rebate .entant 2. total — analysis .comision de repre/entare ~ problem . a fi de acord. înţelegere .convenţie de vânzare la .ofertă globală aggressive adj. agenţie.cerere globală ~ output .(asig. a conveni 2. agenda.terms . 1.politică agresivă de vânzări agio s.price . acord. convenit.contract de reprezentaţă ~ costs .AGE-AGR 23 ~ profile . agrar s.(bur. adept al reformelor agrare . activ ~ asset . a corespunde. agent. a consimti.structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă.(com. termeni contractuali agreement s. acţionari şi creditori) ~ fee . ordine de zi agent s. factor ~ bank .macroeconomie ~ demand .i.) agio agiotage s. (fin. mar. agresiv.preţ convenit/stabilit .and liquidated damages .) avarii acceptate şi evaluate .condiţii convenite/stabilite.reformă agrară agree v.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s. stabilit .) agency s.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy . convenţie.) agiotaj agrarian adj. a se potrivi agreed adj. agent.factori de producţie aggregate adj.

agricol ~ area .bank .machinery .cooperative .termen agricultural adj.engineering .agrochimie . agricultură 2.zonă agricolă . agroindustrie .credit agricol ~ economics .biology .inginer agronom .agronomie .chemistry .credit .cooperativă agricolă .engineer . agronomie agroindustry s. 1.imitate agricolă de cont agriculture s.utilaj agricol .agrotehnică .exhibition .expoziţie agricolă .agrobiologie .unit of account .bancă agricolă .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

(mar.asigurare aviatică ~ shares .tară medie ~ tax rate .propensity to consume . anulare.înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .rata medie a impozitului ~ value .venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample . sentinţă judecătorească.înclinaţie medie de a economisi .vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .valoare medie averaging s.) avizo avoid v.acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out . premiu 2.clauza avariei ~ collection period .t. aviaţie ~ broker .pierdere in avaria comună ~ output .agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance . a rezilia (un contract) avoidable adj.probă medie ~ tare .clauză rezolutorie avoirdupois s.) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .calitate medie ~ revenue . 1. reziliere ~ clause . a anula.cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ . avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s.cost pricing .producţie medie ~ price . decizie arbitrală (a unui . (bur. compromis de avarie comună ~ certificate .determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .costuri variabile avoidance s.costs . evitabil.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.(fin.quality . care poate fi înlăturat .contribuţie la avaria comună.scadenţă medie ~ loss .certificat de avarie .) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down .clause .preţ mediu .32 AVA-AX ~ bond .

t. la acorda (un premiu) 2.t. conştientizare. a arbitra awareness s. reducere drastică (a cheltuielilor). bugete) . restricţii bugetare severe v. o plată). a da (o sentinţă). cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s.tribunal de arbitraj) v. a hotărî (o penalitate. a reduce drastic (cheltuieli.

baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s. 1. a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .B baby 5.monedă falsa . andosator. sprijinit (financiar) 2.debitor rău platnic ~ debts account .comenzi vechi/restante ~ pay .(bur. verso adj. 1.rău platnic ~ stowage-. invers 2. transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.of debts .(mar.) bon de livrare backer s.datorie neperformanta ~ debtor .cambie andosată . 1. a postdata backed adj. backwardation bad adj.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter . ajutor 2.restanţă (de salariu) ~ . a sprijini (financiar) 2. întârziat ~ integration .stivuire incorectă/ne- .t. rău.reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin .) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery .) scrisoare de garanţie ~ load .împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v. prost ~ claim .(mar.of currency .note .încărcătură de înapoiere ~ orders .acoperire a monedei backlog. susţinut.) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper . a susţine.?.to-back loan .) navlu de înapoiere ~ letter .(mar. restanţă . înapoiat. susţinător. (bur.(cont. financiar 2.efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer .debt . (fin. 1. sprijin.obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers .t. restant v.datorii acumulate ~ of orders . copil ~ bonds . 1.(mar.) deport backwardization v.) scrisoare de garanţie backwardation s.) acoperire .speze restante ~ freight . bancher. andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s. andosat ~ bill .portofoliu de comenzi neonorate backward adj.

caric/încărcătură în saci baggage s.corespunzătoare bag s.recipisă de bagaj e ~ declaration .poliţă de asigurare a bagaj elor .declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy . sac. pungă v. bagaj ~ check . a însăcui — cargo .t.

deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5.balanta concesiilor .capacitate in baluri (a novel) ~ cargo . a balasta (o nava).) permis vamal de bagaje bail 5. eliberare pe cautiune 2. bal.registru de solduri ~ brought forward .) sold v. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s. actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth . imbarcare de balast 2. taxa de balastare balloon s. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . 1.caric/incarcatura complet(a) .crestere echilibrata ~ (issue) load .of payments . portarel bailment s.caric/incarcatura in baluri . ~ sample .) bilant balanced adj. garant v. 1.sold reportat ~ due .t. (mar. balot v.selectie ponderata bale s.buget balansat/echilibrat ~ fund . garantie 2.a chezasui.sold creditor ~ of accounts . balanta. a echilibra (un buget) ~ book .casa de bagaje ~ sufferance . balon ~ payment . 1. balast v. depunere (de marfuri) pe baza de contract.) s.) 1.t. a incarca cu balast ~ declaration .balanta de plati ~ of trade . act de depozit in garantie bailor s.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune. 1. a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic .t.(mar.goods .declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught . care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5.marfuri in baluri ballast (mar.balanta comerciala ~ sheet .calatorie/voiaj in balast ballastage s. a garanta pentru bailable adj. (§i -out) 1. echilibrat ~ budget . (cont.balanta de conturi ~ of concessions . a elibera pe cautiune 2.pescaj in balast ~ passage/voyage . cautiune. cantar 2.sold debitor ~ in/on hand .plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui .t. balastare.(cont. a balansa (un cont) 2.34 BAG-BAN ~ room .

t.sold in banca ~ book . interdic|ie v.carnet/livret de banca . a interzice.scont comercial ~ draft trata bancara 1 .t.easier (de banca) ~ credit .comision bancar ~ clearing .cont bancar ~ annuities .i. a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .imprumuf) ban s.accept/cambie bancar(a) ~ account . interzicere. a prohibi bank s. a fi bancher.credit bancar ~ deposit . a avea cont la banca 2. 1.cliring bancar . a depune la banca v. banca v.depozit bancar ~ discount .clerk .titluri de renta consolidata ~ balance .charges/commission .

tmprumut bancar ~ note . 1. afaceri bancare.sarbatori legale ~ insolvency . faliment.instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj. a duce la faliment.(dr.garantie bancara ~ holiday .control al gestiunii bancii ~ guarantee .sindicat bancar -system. bara 2.banca comerciala ~ of deposit .cod de bare (pe un produs) bare adj.BAN-BAR 35 ~ examination . insolvabil v.referin^a a bancii ~'s order .drept bancar.banca de emisiune ~ overdraft .oficiu de cliring bancar ~s' deposits .dobanda bancara ~ lending policy .ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s.banca centrala ~'s cheque/draft . bancher 2. activitate bancara 2. lingou ~ code .rezerve bancare ~ run .) cerere de declarare In stare de faliment bar s. 1.extras de cont ~ sweep arrangements . nud (despre o nova fora echipaj) 2.support .bancnota ~ of commerce . \. bancruta ~ level .structure . care poate fi acceptat de o banca ~ asset .taxa de scont ~ reserves . servicii bancare -account . 1. falit. neasigurat.structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.trata bancara ~'s clearing house .(dr.activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s.nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .sistem bancar bankrupt s. debitor insolvabil adj. falit.banca de depuneri ~ of issue .depasire a contului din banca. legislate bancara .depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount . lege bancara.lichiditate bancara ~ loan . gol.) concordat to go ~ .scont comercial ~'s enquiry/reference . fara asigurare ~ boat . a falimenta ~'s certificate .cont bancar ~ law .cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .t.insolvabilitate bancara ~ interest . director de banca ~'s acceptance/bill .interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate .a da faliment bankruptcy s. amplasare 51 dimensiune) .(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays . credit prin cont descoperit ~ rate .accept/cambie bancar(a) ~s' bank .nava nuda (navlositd ford echipaj) .politica de creditare a bancii ~ liquidity .

(corn. (away) a vinde tn pierdere v.port cu alimbare ~ tank .boat/. salanda ~ derrick . negociere ~ power . cumparare avantajoasa. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s.transaction .acord de barter . avocat (in instantele superioare) barter s. nepretios (despre metale). obisnuit. contract de navlosire a navei nude ~ trust .) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj. bargee barometer s.(bur.(cont. targuiala 3.persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker . ponton cu biga de marfa ~ port . banking fundamental.caric/incarcatura in butoaie barrier s. 1.pole charter navlosire a navei nude.industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage .t. bariera.hull/.) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s.drept de negociere (a unui contract) barge s. baril (unitate de capacitate) ~ cargo .raion de solduri ~ hunter . soldare to be a ~ . butoi. restrictie ~ to entry .) actiuni . a se targui pentru 2.and sale . a negocia.36 BAR-BAS ~ . membru al echipajului unui slep bargeman v.intermediar. slep. 1. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade .i. a face o afacere . afacere.a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s.slep-tanc petrolier bargee s.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter .(dr.barometru barrator s. persoana vinovata de baraterie barratry s.baza de impunere .) evidente primare ~ earning power ratio . tranzactie.rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry . 1. (asig. butoias 2.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s .bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. 1. baza. a cadea la invoiala. targ 2. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation .lichidare a stocului.preturi de sold ~ sale . fals (despre monede) basic adj. punct de plecare 2.bariera comerciala barrister s.) barter ~ agreement/arrangement .bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit . chilipir v. invoiala. baria. barometru ~ stock .tranzactie de barter/in contrapartida base adj. mar.slep cu biga. mahona. misit ~ prices . de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books . slepar. a mcheia un targ.salariu tarifar/de baza basis s.

de scadere. ajutor. a folosi.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio . lot.t.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s.tax profit .constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire. a cauta sa provoace o scadere (a cursului) .campanie/ speculate a la baisse ~ market .certificat provizoriu (de acfiuni.(fin. devalorizare competitivd etc.(fin. cu excepfia publicitdfii in mass media) . a beneficia.pia^a in scadere ~ pool . anticipat beggar s. beneficiar benefit s. indemnizatie. apar^inator (tip de consumator) adj.politica .titluri de valoare la purtator beneficial adj.cartel al speculantilor a la baisse below prep.) belonger s. cos ~ of currencies . obligafiuni) la purtator ~ securities .profit neimpozitat beforehand adv. a trage foloase/profit ~ association/club/society . magazin universal 3.) raport beneficiu-cost. castig.) uzufruct ~ owner .productie in serie mica/discontinua baza(a)r s. avantajos ~ interest -(dr. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep. indice de profitabilitate . obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction .pret/tarif de baza basket 5.) s. sub ~ par . a saraci. serie (de mar/a) ~ production .acfiuni la purtator bearish adj.(dr. cersetor v.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper ... purtator ~ bond . a pauperiza ~ .account/position . beneficiu.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate . alocatie v. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import.(bur.) sub pari.t. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale.run . in scadere v. inainte de ~ .presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze . folos 2.t. 1.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . profitabil. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares . bazar de binefacere bear (bur.sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. adj.) uzufructuar beneficiary s. partida./.tranzactie a la baisse bearer s. 1. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line .cersetorul. bazar (oriental) 2.my-neighbour policy .BAS-BEN 37 ~ point .efect de comert la purtator ~ scrip . a aduce beneficii v.

nota de plata 4.(bur. factura.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price . imbunata^ire.(bur. 1.monopol bilateral ~ trade agreements .i. superior ~ offer supraoferta betterment s. (corn. pe comanda (despre haine) best adj. maxim ~ buy . pariu v.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller .conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic .acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. plangere 6.. ofertant. certificat 3. amelio-rare. spatiu de receptionare a marfurilor 2. articol foarte cautat bet s. a licita.i. beta . taxa de stationare la dana bespoke adj. (dr. 1..t. dezvoltare ~ levy . oferta.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v. a da.caric de linie ~ charge . proiect de lege 2.t.clauza danei/. declarable. afis.t. a participa la licitatie ~ -asked spread . licitare. a acosta la dana ~ cargo . 1.taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. a . lista. bilateral ~ contract . front de dane. oferta. a oferi (un pre{ la licitafie) 2.t. eel mai bun s. 1. petitie.) bilateralism bill s. cuseta v. (SUA) bancnota 7. testament 2. licitant -s'ring ..la rand" ~ freights/rates . mostenire berth s. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. 1.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s.coalitie a hcitan^ilor bidding s. cambie 5.proprietar de nava de linie ~ terms .plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . a testa.price .contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause .taxa de dana ~ charter . (over) a supralicita 3.coalite a licitan^ilor bilateral adj. anun^ v. adv. inventar.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly . licitare.) cerere.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort . a lasa prin testament bequest s. v.coefficient/factor .i.38 BEN-BIL ~ in kind . pret oferit (la licitafie) v. mai bun. 1. reclamafie. a paria beta s. dana 2.cota navlurilor de linie ~ owner .transport de linie neregulat berthage s.(fin.carte de mare succes.costuri ale ofertei de pre^ . pret oferit (la licitafie) ~ ring .

nomenclator de marfuri ~ of health . santaj.agent de scont ~ market . a determina.declaratie vamala la sosire .t.factura. aflsare.speculant pe piata neagra ~ money . angajamente Ie gale) 2. spargator de greva blackmail s. lista de mancaruri ~ of goods . 1.lipitor de afise ~ rate . extorcare v. biotehnologie black 5. a constrange binder s. produse) ~ card .piata de scont ~ of adventure . facturare 2.(mar.) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . factura .set de cambii ~ of fare . (over) a obliga.broker . contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj.deviz estimativ ~ of sale .(mar. a trece pe o lista 2. a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .coated workers . acreditiv ~ of delivery . biodegradabil biotechnology s. a extorca ~ of sufferance .autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount .lista de materiale .scrisoare de credit. adj.patenta/certificat de sanatate ~ of lading .) bimetalism bin s. lada.cambii pentru Tncasare . 1. a lega (prin contract. a obliga. cutie (pentru unele alimente.BIL-BLA 39 inregistra.cambii de platit ~ s receivable .registru de cambii ~ .taxa de scont ~ s for collection .bon de livrare.economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer .meniu.cambie ~ of exchange in a set .facturier ~ machine .contract de vanzare ~ of sight/view .of exchange . a santaja.bani murdari ~ payment . (fin.of parcels .fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v.piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster . negru v. a factura ~ book . act de insotire ~ of quantities .conosament ~ of materials .of credit . anuntare ~ clerk . avizier.of entry . panou de afise billing s.nota de cheltuieli de judecata .cambii de Tncasat billboard s.cambii pentru scontare ~ s payable .t.masina de facturat bimetallism s.t. a anunta (printr-un afi§) 3. (out) a da la ucenicie 3.functionari ~ economy .declaratie vamala provizorie ~ of store .

masa 5.oferta Tn bloc ~ trading . a supune unei blocade blue adj. (bur. minister 4.actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ .cambie In alb ~ bill of lading . 1. 1. departament. (SUA) cvartal 2.andosare Tn alb ~ signature . fictiv ~ cheque . mancare.acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj.asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer .ambalaj transparent bloc s.reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s.pref.room .foot . spa^iu gol/necompletat 2. general/unic blister s.picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors .t. dulap 2.collar workers . 1.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente).) pachet de actiuni v. bloc.t.semnatura Tn alb ~ transfer . avizier v.40 BLA-BOG blank adj. a tine Tn pensiune ~ and lodging . necompletat. albastru ~ chips .sala de consiliu body s.transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.persoanajuridica ~ language .presedinte al consiliului de administratie .gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ . comisie. organizatie ~ copy . prezentare .) 3. ipoteca generala/totala ~ order .consiliu de administratie . scandura.tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote .(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement . a bloca (un cont) ~ insurance . general.cec Tn alb ~ credit . pensiune ~ chairman . consiliu. bloc (economic).asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage .vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s.comanda generala/nespecificata ~ price .masa si casa.societate fictiva ~ signature . in alb s. blister ~ pack .cec fals ~ company . grupare (politico) block s. blancheta ~ acceptance/bill .conosament la purtator ~ cheque . a urea la bord 2.semnatura de complezenta . fals. 1. bord (al unei nave etc. global ~ insurance .text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate .sky laws . -organ. fbrmular. panou.t. blocada v.

1. 1.registre/evidente contabile .emisiune de obligatiuni. (dr. obligatiuni la purtator 2.tmprumut obligatar ~ market . care rezulta din registrul contabil. volum 2. Tmprumut obligatar ~ loan . detinator de obligatiuni bondsman s.) obligatiune. prima. mina de aur 2. 1.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. in vama. garantat prin obligatiuni 2.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate .t.tranzac^ie necinstita bolshevism s. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares .t. 1. bilete) 3.actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme .marfuri in vama ~ stores .permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating .(cont.valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults . a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate . (fin. de carte 2. 1. contabil v.profit contabil ~ s of account .) contract de garantie v. (off.) sistem de evident a intrarilor ~ profit .) garant bondwashing 5'. bolsevism bonanza s.BOG-BOO 41 ~ transaction . (in) a ponta (un salariat) la venire 4. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost .creanta contabila ~ entry .fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial. 1. carte.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue .pret de cost contabil ~ debt .cu livrare din antrepozit vamal ~ value . a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse .provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms .pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing . a trece Tntr-un registru 2. (asig. a inregistra.sistem de prime book s. spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. garanfie. a retine (locuri. angajament formal de plata 3.pia^a titlurilor de stat ~ note . registru (contabil) adj.inregistrare contabila ~ entry system . taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods . pi.creditor garantat prin obligatiuni ~ dues . 1. depozitat in antrepozit vamal ~ carman .certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor . succes in afaceri bond s.

Tnregistrare. a boicota bracket s.trade . impozitare) ~ creep . (dr. librarie bookstall s.valoare contabila ~ value weights .casa de bilete bookkeeper s.gara de frontiera ~ tax adjustments . nava adj.a tine contabilitatea booking s.) booth s. taraba. crestere rapida. I. bilete) ~ clerk .} aviz de angajament/ navlosire ~ office . 1.42 ~ s of first/original/prime entry jumal. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s. a Tmprumuta. gol de productie ~ inflation . 1. carena.t. 1. 1. frontiera. gatuire a productiei. trecere in registru 2.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s.industria earth ~ value . librar bookshop s. minim. explozie (a preturilor) v. a sus^ine intens (un produs. butic boycott s.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s.t. a mari (preturi) 2. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. a creste. grupa (de salarizare. scurta perioada de avant economic. conjuctura economica favorabila 2. bookmaker. prosperitate. debitor boss s. agent de pariuri bookseller s.i. Tn drum spre bounty s.sala de vanzare de bilete ~ note .{mar. avant (economic). jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -.) fund de nava. baza 2. o marcd etc.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. marire (a preturilor) v. perioada de succes (al unui produs) 3. persoana care ia cu imprumut. fund. a promova. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond .) (for) cu destinatia.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . 1.contract de Tmprumut maritim ~ lien . contabil bookkeeping s. boicot v.(cont. categorie. crestere temporara (a preturilor) boost s. (mar. timp mort tn fluxul tehnologic. constrans 2. chiosc border s. contabilitate booklet s. a lua cu Tmprumut borrower s. retinere. boss. grani^a ~ station . crestere. stand de carfi. prima. (mar.alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . bookstall boom s. sef.) obligat. rezervare (de locuri. boom 2. 1.easier (la casa de bilete) ~ hall .t. chiosc de ziare bookstand v. patron bottleneck s. imprumutat. brosura bookmaker s. eel mat scazut ~ price .drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. a progresa. a prospera 2. clasa.

spargere. mita v. a rupe (un contract) 7.valuation . defalcare. brainstorming branch s. incalcare.of contract . feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ . branding.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti. sfera de activitate 2. (off) a tntrerupe (relatii). (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking . pod.management al marcii ~ name .t. 1. a mitui. ramura.retea de sucursale brand s.grafic al pragului de rentabilitate ~ .loialitate/fidelitate fata de marca ~ management . ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate. casabil breakage s.incalcare a unei clauze contractuale break v. clasificare3. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3. 1. fragil.L a fabrica bere brewer s.t. divizare. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. analiza ~ clause .even point .abuz de Tncredere ~ of warranty .i. domeniu.BRA-BRI 43 brainstorming s. tmpartire. a rupe 2.imagine a marcii ~ loyalty . defectiune 2. a corupe bribery s. ~ .(cont.imprumut-punte/de legatura.loan .i. 1. (up) a ridica (o sedintd) v. fabrica de bere bribe s.analiza a preturilor ~ service . deteriorare 2.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values .denumire a marcii .nerespectare a secretului . nerespectare ~ of confidence/security . a falimenta. a clasifica. fabricant de bere brewery s.activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager . adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . a ruina 3. sucursala v. mituire. a da faliment 2.even analysis . filiala. bransa. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. 1. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) . creare a marcii breach s.clauza ineficientei (navei) ~ of prices . un produs) cu multa publicitate 5. avarie.depanare brew V. marca ~ acceptance . 1.punct critic al rentabilitatii breakable adj. a defaica.incalcare a contractului ~ of trust . luare sau dare de mita bridge s.even chart . a diviza. a lansa (o companie.indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image .valori ale marcii branding s. punte . a incaica. a analiza 6.director de filiala/ sucursala ~ network .

agent (de bursă. activ. constmctor ~ loan .(bur.t. spart 2.politică bugetară budgeting s. 1. buget v.) bubble s. bugetar ~ control .). (bur. a repartiza (din buget) v. intermediar ~'s lien . curtaj brown adj. asigurări etc. marfâ m vrac ~ analysis .caric/încărcăturâ în vrac » .) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line . a prevedea în buget ~ account . broker. incomplet 4. scurt.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order . brokeraj.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ . maro ~ goods .(mar.antreprenor.44 BRI-BUL brief adj.stoc-tampon building s.control bugetar ~ deficit . televizoare etc.i. nerespectat 3. 'curtier.) ordin al agentului de încărcare ~'s return . vrac. (com.a aproba/a vota bugetul budgetary adj. 1.cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente). viu ~ market .bancă de economii şi societate de construcţii. a expune pe scurt 2.analiză globală ~ cargo/freight .radiouri. bulă 2. construcţie ~ contractor .grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor.t. active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. material de umplutură ~ time .credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe .program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s.articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . concis s. minat ~ amount/lot .) dosar (aZ MHMÎ' proces). rupt. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v.) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). 1.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan . a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . tampon ~ stock . rezuma.(mar.) pachet incomplet de acţiuni ~ lots. încălcat. 1. falit.(mar.society/and loan association . întocmire a bugetului buffer s. . (dr.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company . grămadâ. rezumat 2.) borderou al agentului de încărcare brokerage s. a aloca.policy .produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro .societate-fantomă budget s.piaţă activă broken adj.deficit bugetar . societate ipotecară bulk s.

încărcătură 2.cerealier ~ .încărcătură amestecată.mărfuri în vrac ~ . bursă (universitară. afacere.producţie în serie/de masă ~ storage .chei de mărfuri în vrac ~ lorry . referitor la afaceri. proiect 3. în creştere v.) cheltuieli de regie v. (mar. densitate în grămadă to break ~ .asigurare contra furtului bursary s. buldog ~ bonds . (fin. birocraţie bureaucrat s.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj. ocupaţie.depozitare în vrac ~ weight . a încărca .account/position . de creştere. marfă nesortată ~ production . cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.masă specifîcă în vrac.a începe descărcarea.) sarcina probatiunii.pool . buşel.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run .of proof (dr.) s. comercial ~ agent . navă de mărfuri în vrac ~ container .obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s.container pentru marfa în vrac ~ dry cargo . problemă.) buncherare ~ agent . societate comercială 4.tranzactie â la hausse bulldog s.reprezentant comercial ~ card .ore carrier . împovărător. voluminos ~ goods .piaţă în creştere .mineralier ~ pile . greutate.t.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. profesie. de studii) ~ market . 1. baniţă (unitate de capacitaîe) business s. obligaţie (contractuală). (cont.handling cargo dock . de afaceri.carte de vizită . a dezarima bulkhead s.autocistemă ~ .BUL-BUS 45 ~ carrier/trader . departament bureaucracy s.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods . ofîciu.) rezervă metalică bullish adj. firmă.vrachier. afaceri.marfa voluminoasâ bull (bur.t. birocrat burglary 5. oneros bureau s. birou. sarcină. activitate comercială 2.(fin. meserie adj. responsabiliate 3.agent de buncherare ~ port . onusprobandi burdensome adj. lingou (de aur sau argint) ~ reserve . speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj.acoperire excedentară ~ campaign . agenţie. (mar.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction .oil carrier . răspundere.grain carrier .port de buncherare burden s. 1. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) . furt prin efracţie ~ insurance .) capacitate de încărcare de marfa 4. mare.tanc petrolier ~ .

publicitate industrială ~ unionism .a intra în afaceri to travel on ~ .concentration . fback) a răscumpăra 3. a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1.centru de afaceri ~ correspondence . cumpărărătură v. răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing .strategie de afaceri ~ term .46 BUS-BUY . a răscumpăra (la licitaţie) 4.infbrmatică de gestiune ~ day .casă de comert ~ interruption policy . de afaceri. (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi). over) a mitui 6.to .managementul întreprinderii ~ manager .profit din activitatea curentă ~ risk . practic businessman s. cumpărare. a cumpăra 2.(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist. cumpărător .poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .zi lucrătoare ~ economics .comert ~ failure . 1.centre .a călători în interes de afaceri businesslike adj.t.termen comercial ~ .faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours .concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit . (off.) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings .economii/rezerve ale firmei ~ strategy . fturnover) a realiza (vânzâri mari. finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5. lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ . om de afaceri buy s. însâ cu profit minim) 8.director comercial ~ of the day .corespondenţă comercială ~ cycle .i.plan de afaceri ~ profit . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s. referitor la afaceri.(bur. (in) a stoca (materiale).(/m. a face cumpărături buyback s.credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers .ordine de zi ~ plan .drept comercial ~ management . (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'.program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .) cumpărători fâră vânzători .business advertising . a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v. 1.

piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit . cumpărare .s over . grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.monopson ~'s option to double .grevă a cumpărătorilor buygrid s.risc al cumpărătorului ~'s surplus .surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .(bur.(bur.BUY-BY -s' market .

depozitare în stoc (de marfâ.product .putere de cumpărare ~ round . derivat ~ .hotărâre a administraţiei locale.) cumpărare â la hausse ~ power .produs secundar/auxiliar. auxiliar ~ (e) .muncâ suplimentară/accesorie . secundar.~ cycle .(bur. decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ .law .ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .work .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s.stocare. materii prime) ~ long . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.

cadastru calendar s. calendar 2. call 5. 1. a înscrie în calendar. 1. telegramă v.cabină telefonică .(bur. de afaceri) 5. upon) a soma (un debitor).) opţiune telefon v.(bur.t. a chema 2.i.scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq.adresă telegrafîcă ~ order . 1.of . vizită (profesională. . a telegrafia ~ address .comandă telegrafică ~ rate . (mar. (bur. 1. a înregistra ~ day . cablu 2.) calendar de termene. cablogramă. a contramanda 5. a convoca 3. rol 3. (oft) a anula. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4.împrumut rambursabil la cerere ~ market . (mt) a chema la grevă 6. solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3. cablogramă • cabotage s.zi calendaristică ~ year . apel/convorbire telefonică 2.an calendaristic call s.more option .c cable s. la un preţ specificat. (on.) escală v. (up) a chema la . a scoate din circulatie (bani) 4.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option . (in) a cere plata (unei datorii).privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare.t. (dr.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare. înainte de maturitate) ~ letter .) cabotaj cadaster v.curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer .deposit .i.hartă cadastrală ~ register .) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares .depozit la vedere ~ feature .) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) . cerere.premium . a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .ridicare cadastrală cadastre s. (mar.primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . (fin. a aduna.carte funciară ~ survey . cadastre cadastral adj. apel.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. cadastral ~ map .piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ .transfer telegrafic cablegram s.

şlep de canal ~ boat . (com.port de canal ~ lock .productivitate normală ~ to contract .reguli de trecere prin canal cancel v.) cap. cutie de conserve 2.rezervări anulabile ~ contract . ~ bridge .taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . principal. capitală (oraş) 3. 1. capital. comis-voiajor 2. a tăia.(cont. o ipotecâ).ecluză de canal ~ regulations .clauză de revocare . manual. productivitate. literă mare adj. 1. 1. capacitate. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v.navă de canal . a anula. 1 a căuta comenzi 2. canal (artificial) ~ barge . a analiza 2. a vizita. (fin. de presă etc.(dr.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . o comandă).) capacitate de a contracta to work at/to ~ . volum 2. fabrică de conserve cannibalization s.a lucra la capacitatea maximâ capital s. (fin.factor de capacitate/utilizare -. specialist în schimburile financiare 3. fundamental . 1. limită superioară (impusă dobânzii.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks .) cont de capital . majusculă. l. a pune în cutii de conserve canal s.t.agent de schimb (de cambii) 2. 1. a anula.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . anulabil ~ bookings . prospectare (a pieţei) 3. a prospecta (piaţa). cană v.dobândă pentru depozitele la vedere. analiză 2. canistră. (dr.i. a realiza (un act.) capacitate legală ~ factor . 1. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^.t.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj. a radia (o datorie. căuş (bazin portuar mic) cambist ^.restanţe la achitarea acţiunilor callability s.rate . agent comercial. a bifa 2. a conserva.in bales .) can s. a revoca (a hotărâre) cancellable adj.in bulk . campanie (publicitară. plătibil (la cerere) ~ bond . capac.capacitate în baluri/ baloturi -. randament 3. a examina. bidon. examinare. a face propagandă electorală canvasser s. revocabil (înainte de scadenţă).capacitate în vrac ~ production . agent electoral cap s.t. 1. capital 2. de măsură ale mai multor ţări) campaign s.pod-canal ~ dues/tolls . a şterge. a contramanda (o întrevedere. un contract)'.account .(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s. propagandă electorală v.contract anulabil cannery s. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. ghid (care cuprinde unităţile monetare.

creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .capital investit ~ investment'.amortizare ~ employed/owned .capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .buget de capital ~ budgeting .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .emitere de acţiuni ~ lease . leasing financiar ~ levy .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .(cont.reducere a capitalului .locaţie financiară/de capital.câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .) cheltuieli de capital ~ cost allowance . fin. activul ~ -intensive .bunuri de capital.deepening .intensive industry .piaţă de capital net) .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .investiţii în mijloace de producţie .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .impozit pe capital ~ loss .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate..exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances .issue .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .randament al câştigului de capital ~ goods .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.cheltuieli de investiţie ~ flight .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested . mijloace de productie ~ impairment .50 CAP ~ accumulation/formation .acumulare de capital ~ adequacy .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .

auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .valoare capitalizată ~ widening . structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves . (SUA) capital social ~ structure .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . capitaţie. 1.output ratio .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .necesar de capital ~ reserves .. (bur.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). capitalist capitalization s. impozit pe cap de locuitor ~ fee . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .raport investiţie-producţie ~ profit .fonduri proprii ~ stock . 1.) capitalizare 2.protest de mare captive adj.) a capitaliza capitation s.capitaţie.CAP 51 ~ market line . capitalism ~ rate .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements ..t.fin.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges . impozit pe cap de locuitor captain s.raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . captiv ~ audience .rezerve de capital.rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v. profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .răspundere a comandantului ~'s protest .structură a capitalului ~ sum .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant .rotaţia capitalului ~ value .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover .primă a comandantului ~'s copy . calcul pe cap de locuitor 2. (bur.transfer de capital (între două ţari) ~ . fin.

alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources ..rotaţia capitalului ~ value .structură a capitalului . 1. capitaţie. impozit pe cap de locuitor captain s.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s.stock .) capitalizare 2.reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s.) a capitaliza capitation s.transfer de capital (între două ţări) ~ .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax . (bur„fin.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover . capitalist capitalization s.output ratio .market line . calcul pe cap de locuitor 2.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .necesar de capital ~ reserves ..protest de mare captive adj.primă a comandantului ~'s copy .rezerve de capital. (bur.linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .raport investiţie-producţie ~ profit .capitaţie. (SUA) capital social ~ structure .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft . fin.rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.răspundere a comandantului ~'s protest .fee . comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty .sum .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund .fonduri proprii . capitalism ~ grant .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .valoare capitalizată ~ widening . 1.t.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing . captiv ~ audience . stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) . impozit pe cap de locuitor .

container de marfâ ~ covered by bill .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate . 1. card 3. al unui sindicat) careerism s.femeie interesată de reuşita profesională ~ planning .taxe pe mărfurile operate .) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s.cartotecă.caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) .carrier . tramvai) ~ tax .catalog pe fişe ~ index . 1.of general delivery . întreţinere.tonaj net. posesor al unei cărti de credit care s.handling . autoturism 2.in good condition . marfa ~ .şlep de marfă ~ battens . bunăvoinţă ~ and maintenance . 1. profesie ~ counselling . membru (al unui partid. carieră. 1. cargobot. grijă.capacitate netă/utilă de încărcare . 1.cargou.cărăuş. camet de membru ~ . carierism. fişier ~ vote . vagon (de tren. încărcătură.prin grija/bunăvoinţa . transportator. carcasă ~ weight .manipulare de marfuri ~ in bulk .(man. cargobot ~ coeffîcient .(man.impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s. automobil. (mar.întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of .raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight . cartelă.(SUA) post-restant career 5'.pescaj de încărcare.caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report . arivism cargo ^. carte (de crediî).vot prin delegat/mandat cardholder s.deadweight tonnage . al unui sindicat) 2.52 CAP-CAR ~ market .) caric 2. capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman .piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare.greutate a animalului tăiat şi curăţat card s. navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book .) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge .carrying . carcass carcass s.and-passenger ship .fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel .capacity . carat carcase v. de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet .navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .având calitatea de membru (al unui partid. conservare 2.coeficient de încărcare ~ container .capacitate de încărcare de marfa . coţadă de marfa ~ dues .caric în vrac . fişă 2.

(asig.pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation .tonaj de încărcare ~ train . aducere la îndeplinire.cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold . cărăuşie 2.recepţionare a mărfîi ~ reefer space . cost al transportului 3.privilegiu de încărcare.cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.tren de marfa ~ paid home . executare.cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free .deplasare a caricului (în magazie) ~ owner . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -. 1.cargoplan ~ reception .cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift . adoptare (a unei propuneri). vatman carriage s. societate de transport ~ bag .transport maritim.CAR 53 ~ insurance policy .operare de mărfuri ~ . transportator 2.drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk .manifold de încărcare ~ movement .agent al cărăuşului ~'s lien . şofer.risc al cărăuşului ~'s statement .asigurător al caricului ~ work .proprietar al mărfii ~ passage .franco taxe de transport ~ paid .deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping .linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .volum de mărfuri transportate. conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .voiaj al navei încărcate ~ performance .partidă vagonală de mărfuri carman s. transport. cărăuş.tonă de navlu/volum ~ tonnage . trafic de mărfari ~ plan .magazie frigorifică ~ sheet . 1.trafic de mărfuri. flotă de transport ~ space . camionagiu 2.spaţiu de încărcare ~ sweat . votare (a unui proi'ect de lege) 4.) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s.documente de transport ~ expenses .sudaţie a mârfii ~ syndicate .stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) . administrare.worthy clause . 1.caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien .sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank . cifră de afaceri ~ underwriter . mar.cheltuieli de transport ~ forward . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner .

proces.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ .) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare . carry-over carry-over s. ovw) a reporta 5.jurispmdenţă ~ study . cărăuşie (cu tracţiune animală) 2. a transporta 2. (cont. a avea de vânzare (despre un magazin) 3. adept al cartelării cartelization s.(fin.at bank .sold de casă .zi de report cartage ^.avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar.din costurilefixe) ~ budget/forecast .ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit . fon^ a conduce.contabilitate financiară ~ advance . a plăti în numerar ~ account . cartel cartelist s.before delivery .acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle . a cartela cascade s.) bonificaţie în numerar. a continua (tratative.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port . plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets .şi nu consumului personal) ~ customer .) studiu de caz cash s. a încasa (un cec).(man.t. caz v. a vota ('MH proiect de lege) 4. negocieri) 1. (asig.(com.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . a ţine. (out. a adopta (o propunere).t.active lichide .antreprenor de trans-porturi ~ note . cartelare cartelize v. ladă 2. 1. camionaj 3.client care plăteşte în numerar . a administra (o afacere).cont de casă ~ accounting . a ambala în lăzi/cutii ~ law .) cash-and-carry. 1. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s..plată în numerar înainte de livrare ~ bonus .recoltă destinată vânzării (.t.t.port cu alimbare ~ service . cost al transportului ~ contractor .) report ~ day .(bur. a realiza carry-forward v. bani lichizi v.cele care nu reprezintă ieşire de numerar .disponibil de numerar în bancă ~ balance . through) a îndeplini. numerar.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s.camionaj cartel s. cutie. bur. (oft) a câştiga (unpremiu) 6. (forward. cascadă ~ tax .and-carry . 1.) primâ în numerar ~ breakeven point .credit de casă/descoperit ~ crop . membm al unui cartel 2.54 CAR-CAS carry v. 1. transport.

flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.plata la livrare ~ equivalent . învelitoare.) platâ în numerar la livrare.bancomat ~ dividends ..cec.with order .registru de casâ ~ keeper . casierie ~ on delivery .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .(cont.casâ .bon de casâ .echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .casier ~ management account .cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .) casă de înregistrare ~ reserve . livrare contra ramburs ~ price .bani în casâ . 1.dividende în numerar . (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.paper .) situaţie de casă ~ surrender (value) .(com.down .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .) lichidare în numerar ~ shorts and overs .) ordin cu plata în numerar ~ outflow . având diferite mâsuri) cast v.in-transit policy .notă de plată ~ office .deposit) ratio . care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .piaţă spot/cu plata în numerar ~ note . registru de conturi cashbox s. (SUA) bancomat casing s.) a condamna la plata despâgubirilor 2.flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .casâ. ambalaj .flux de intrare de numerar ~ issue .hârtie de ambalaj cask s.vânzare contra numerar ~ settlement .plusuri şi minusuri de casâ ~ statement .(com.(. tratâ bancarâ ~'s office .rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.~ department .(cont. (dr.casierie . casetâ pentru bani cashier s.rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .(com.emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .casierie cashomat s. deosebitâ de profitul contabil.valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher . casier ~'s cheque .poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow . a totaliza .(bur.registru de casâ ~ discount .taxâ de ramburs ~ order . (up) a aduna.(com.) plată în numerar la comandă cashbook s.) jumalul încasârilor în numerar ~ register .preţ cu plata în numerar ~ purchase .on delivery fee .t.

navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. a fumiza alimente şi servicii caterer s. a pricinui ~ beyond control . sistare v. cauză. avertisment (dat unui lucrător) v. 1. catalog. oprire. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price .profit ocazional ~ vacancy .i. persoană angajată temporar ~ labour .planning . motiv 2.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss .centru comer-cial/de afaceri Central European Time .preţ maxim cellar ^. recensământ central adj. listă (de preţuri. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj.negustor de vite ~ food . ieftin s. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s.arendă de vite ! ~ market . central ~ bank .bancă centrală/naţională . a da faliment ceiling s.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . nivel maxim.fortă majoră ~ list .vot decisiv (al preşedintelui unei adunări.i.învoire ~ profit . a opri.56 CAS-CEN casting adj. catalogue catalogue s.) v. a cauza. cramă cellarage 5. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj. păstrare/depozitare în pivniţe 2. categorie.store . caz. a avertiza ~ money .clauză de sistare to ~ payments .târg de vite ~ traffic/transport . a înceta. catalogator cataloguist v. plată pentru depozitare în pivniţe census s.business district . pivniţă.transport de animale vii cattleship s. marfă ieftinâ catchphrase s.listă de procese. ocazional. a se opri ~ clause . slogan (publicitar) catchy adj.daună cauzată de accident catalog v. temporar 5'. 1.t. încetare.Ora Europei Centrale . 1. vite. atrăgător ~ adverstisement .post liber temporar casualty s.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s. produse etc. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . proces v.preţ de catalog . plafon. rol caution s. decisiv ~ vote . clasă cater v.t. fumizor de alimente şi servicii cattle s.t. precauţie 2.planificare centralizată . captivant.nutreţ pentru vite ~ lease .magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. cataloguer catchcrop s.t. (asig. limită superioară ~ price . a sista v. prevedere.a opri plăţile.reclamă atrăgă-toare category s.

certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s. a elibera un certificat ~ of acceptance .certificat de acţiuni ~ of survey . a atesta 2.graminee.) certificat de navigabilitate ~ of shares . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s. a certifica. autorizat. atestat.(mar.dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit . ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .certificat de asigurare ~ of inward clearance . adeverinţă. navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops .certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness .(bur.certificat de expertiză ~ of transfer .certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation .cec acceptat/vizat (de bancâ) .certificat de depozit ~ of enrollment . 1.î. care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.) certificat de avarie ~ of delivery .(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence .(mar. certificat de actiuni v.CEN-CER 57 centralism s.certificat de garanţie ~ cheque . cultură de cereale certificate s. cerealier.(asig.) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight .certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. ci de un accident) ~ of clearance .certificat de clasă (al navei) ~ of insurance . centru (comercial.falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification .certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis . atestat 2.certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness . cereale adj. mar.certificat de calitate ~ of registration/registry .cerealier. verificat ~ accountant .) ~ of health/pratique .) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin . de cereale .carrier . 1.certificat de greutate (a mărfii) certified adj. financiar etc.contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt . certificat. centralism centralization s.certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .

cameră 2.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant . negustor. cesiune.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution . oprire. (dr. a schimba (bani) v.public accountant . primeşte o parte din suma disputată) chancellor s. bani mămnţi.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s. uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. fabricant de lumînări 2. cale. canal. impozit cessation s. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s.(com. a certifica. rest 3. cesionare cessionary s.şir de andosări ~ store . a se schimba. birouri: I cabinet al judecătorului . pl. sistem 2.copie legalizată ~ financial statement .of trade . a se modifica channel s. preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . schimbare 2. 1.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . (asig.camerâ de navigaţie . (dr.) frecare.of commerce .i. lanţ (de masurări topografice) ~ company . comerciant change s. sursă ~ captain . funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.of shipping .factură legalizată ~ mail . 1.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . canal (natural)-. preşedinţie chaldron s.a merge pe cale ierarhică . a atesta cess s.situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice .CER-CHA ~ copy . reţea. în caz de câştig.raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements .camera comerciantilor champerty s. lumânărar.) conducere ierarhică ~ of distribution . şenal 2. cesionar chafe s. mijloc.societate cu sucursale multiple ~ of command .şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . mărunţiş.magazin m reţea chairman ^.cameră de comert ~ of commerce and industry .t.preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . schimb v.camerâ de comerţ şi industrie . 1.t. încetare. cancelar Chancellor of the Exchequer -. 1. chaldron (unitate de capacitate) cession s.) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi.(bur. sistare cesser s.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v.(man.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s . 1. pasă de navigaţie.

navlu contractual ~ market . sarcină. 1.navă navlosită charterer s.ajutor de maistru ~ s account .) navlositor ~'s agent .gain . lege. autorizat 2. a cere plata 2. grafic v.t. hartă marină 2. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. însărcinare. (mar. a fixa (un preţ).order .agent/curtier de navlosire ~ business . 1. 1. navlosit. a decreta. cheltuieli.cont de cheltuieli ~ s forward . cost al navlosirii/închirierii chartered adj. decret. drept.t.afaceri de navlosire . 1. închiriere ~ agent/broker .navlu contractual chartering s. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s.expert contabil ~ company .account .) a debita 5.) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s.avion charter ~ rate . preţ al transportului pe mare ~ party . diagramă.(SUA) cont în credit . (mar. privilegiat. 1.sarcini pe active ~ s prepaid .ship/vessel . (mar. (cont. a acorda (un drept sau privilegiu) 2. a însărcina 3.tonaj navlosit charterage s. (\v\th) a acuza (de) v.tarif de navlu ~ tonnage . a afreta. titlu de gaj 5. acuzatie (în dreptul penal) 7. afretare. o maşină) ~ by demise .expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included . răspundere. a trece în cont . a închiria (un avion. navlosire. o maşină) ~ accountant . afretare. contract de navlosire v.ordin de navlosire ~ terms . a trece/a reprezenta pe hartă 2.profit impozabil chart s.t. a sfâtui.) a navlosi. navlosire. impozabil . închiriat (despre un avion. preţ.) navlosire. încărcătură 2. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v. atelier de tipografie. a taxa 4. a cere.membru fondator (al unei organizaţii) ~ money .hand .subarmator ~ freight .condiţii (contractuale) de navlosire .contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission .) debit 6.contract de navlosire ~ plane .comision de navlosire ~ freight . 1. a face graficul ~ of accounts .agent al navlositorului ~'s freight .societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor .piaţa navlosirilor şi a închirierilor . statuat (printr-un decret).i.navlu.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj.navlu contractual ~ owner . speze 4. misiune 3.inclusiv cheltuielile ~ s on assets .navlositor principal . a încărca 2. privilegiu 2.CHA 59 chapel s.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member .(cont. 1.by demise .navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market . lcont. 1. a unei maşini) 1. cartă. afretat. închiriere (a unui avion. 1. confirmat.

ieftin 2. acareturi ~ mortgage .t. 1. vestiar checkup s. contramarcă. achitând nota de plată). a se prezenta (la aeroport.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer .(SUA) cont curent checkoff s. de control/verificare v. control. 1.debitor principal ~ designer . bifare 3. 1.şef de birou ~ contractor .bunuri imobiliare cheap adj. (outJ a pleca (de la hotel etc.ofiţer secund. a face verificări. fup on) a controla.cec la ordin chief^. ieftinătate check s. bun mobiliar 2.(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal .inginer-şef ~ executive offîcer . înregistrare ~ account . ştampilă de control.v. 1.forţă de muncă ieftină ~ money .cu barare generală ~ crossed specially . a face verificări 4.s real . control. verificare 3. cec ~ account .ipotecă mobiliară ~ mortgage bond . devalorizat.bilet cu preţ redus cheapness s. principal ~ clerk . a încasa un cec (la bancă) 3.) registru de cecuri ~ sample . la preţ convenabil ~ labour . viză. control. chitanţă (la depunerea bagajelor). analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . fwith^ a corespunde ~ list .antreprenor general ~ debtor . 1. probă-martor checkbook s. 1. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s.bunuri mobiliare .mostră de control.camet de cecuri ~ cashing machine .(SUA) director operativ . verificare 2. număr (la garderobâ)'. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv.compensare a cecurilor ~ crossed generally .listă de control. (şi ~ up) a controla.cu barare specială ~ form . garderobă. (SUA) camet de cecuri checking s. oră de plecare (de la hotel) 2.credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality .60 CHA-CHI chartist s. (SUA) cec adj.formular de cec ~ rate .proiectant-şef ~ engineer . (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. a verifica 2.i.cec la purtător ~ to order . ('m) a se înregistra (la hotel). control. femeie cu ziua. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . verificare cheque . tabele) charwoman s. şefadj.(SUA) director executiv ~ mate/offîcer .cont curent ~ book . ieftin. la serviciu) 2. cotor 4. borderou de cecuri ~ register .calitate inferioară ~ ticket . verificare 2.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer .(cont. 1. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s. servitoare chattel s.

urbanism civil adj.redactor economic (al unui ziar).alocaţie pentru copil ~ labour .muncă a copiilor. circulant ~ assets .scrisoare de credit circulară ~ ticket . cetăţean citizenship s.ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor . cerere (de despăgubire) 1.constmcţii civile ~ law .consiliu municipal ~ edition .(asig.t.tribunal civil ~ embargo .listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights . chinezesc ~ auction . folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj. difuzare.bilet în circuit ~ tour . a difuza v.)'.inginer constructor ~ engineering .funcţionar public/de stat ~ service .administraţie de stat/ publică ~ status .articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council .capital circulant/de lucru ~ medium . răspândire. civil ~ case . ales. a răspândi.reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit . (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall . a pune în circulaţie (bani etc. a trimite circulare circulate v.an civil/calendaristic claim s.călătorie în circuit circularize v. asortiment adj. copil ~ allowance .inspector-şef de registru (naval) child s. superior ~ brand . a circula. selecţie 2.active circulante/curente ~ capital . a avea răspândire circulating adj.stare civilă ~ year .mijloc de plată/schimb. unitate monetară circulation s. selecţionat. 1. alegere.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s.primărie ~ planning .) 1. circulară ~ flow . oraş ~ article .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls . tiraj ~ and readership . circular s.circulară ~ letter of credit .flux circular (transferul continuu.t. (asig. circulaţie (monetard. în ambele sensuri.drept civil ~ list .embargou civil ~ engineer . de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter .drepturi civile ~ servant .) cerere . de mărfurî) 1. (dr.cod civil ~ commotion . 1.) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court . cetăţenie city s.proces civil ~ code .tiraj şi grad de citire citizen s.i.marcă superioară/de calitate circular adj.

marfă curată ~ charter . cu clauze ~ bill of lading . registru naval/maritim ~ surveyor .credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt . a clasa •. a cere.t.patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading .caric/încărcătură de „produse albe". concesiune (minieră) v. curat. a solda (mârfuri) 3. revendicabil claimant s.a formula pretenţii claimable adj. clasificare ~ certificate .a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s . a lichida (o navâ) în vamâ 2.) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit . drept (de a solicita ceva) 3.mica publicitate ~ common stock .) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo .(mar.CVA-CLE (îndreptâţitâ).navâ curată (după carantină). prevedere. clasă.registru de reclamatii to jump a ~ .a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages . a lichida.inspector de registru/clasificare classified adj.t. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj.document oficial secret ~ telephone directory . curat. a clasifica clause s.persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge .(mar.t.clasificare a navelor ~ society . a clasifica.creanţe şi angaja-mente ~ s book .luptă de clasă classical adj.(asig. clasă socială v.acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare . 1.a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ .) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj.) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities .) cerere reconventională ~ -jumper . 1.action . spaţiu liber v.recipisâ de livrare netă ~ ship . a revendica ~ for damages .accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange .pagini naţionale (anuar) classify v. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment .certificat de clasă (a navei) ~ of ships . fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance . a pretinde. clairnant class s. net s.şomaj clasic classification s.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document . 1. liber 2. solicitant.(asig. categorie 2.societate de clasificare.(mar. a . reclamant claimer v. articol. exigibil. clasificat ~ advertisement .) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr. stipulaţie (în contract) claused adj.t.cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health . clauză.

) lichidare în vamă 3.lichidare în vamă la plecare ~ papers . (mar. slrâns.cont de cliring ~ agent . 1. (SUA) vânzător ~ of the court . 1. a solda (mărfuri) v.fâră datorii ~ profit .) cliring.societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy . 1. de birou ~ error .i. defrişare ~ account .days . garderobă 2. (out) a lichida. (mar.(cont.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj.acord de cliring ~ bank .(fin.lichidare a soldurilor. a încheia (o afacere) cloakroom s. client ~ account . lichidare. L închis 2.) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute .lichidare a soldurilor. încheiere. apropiat s. a încheia (o afacere) ~ company .(bur. ofîciu de cliring ~ .sistem de cliring ~ transactions .tranzacţii în cliring clerical adj.CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4. clientelă ~ effect .grefier ~ (of the court)'s offîce . (down) a înceta (activiîatea). a închide.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate .bancă de cliring ~ house casă de compensaţie. clonă (produs identic cu altul) close adj. compensaţie 2.i.profit net ~ tare .) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v.greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work .agent de lichidare în vamă ~ agreement . soldare (de mărfuri) ~ agent .grefa ~ of (the) works .) lichidare în vamă 2. fwith^ a accepta (o ofertâ). a încheia 2. 1.out sale .lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars . casă de bagaje clone s. închis ~ company .greutate reală a tarei clearance s.documente de lichidare în vamă ~ sale . soldare clearing s.end fund .t. a realiza un beneficiu net de 5.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price .t. soldare ~ system . a plăti (o datorie) 6. fimcţionar (de birou) 2.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de . a lua măsuri represive împotriva 3.) cont al clientului clientage v. a defrişa (un teren) v.şefde şantier client s. a reprima. (fin.muncă de birou clerk s. 1.zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts . a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) .economie închisă/ autarhică ~ . sfârşit v.certificat de lichidare în vamă ~ iirwards . clientele clientele s.

gmp ~ analysis .(com. coastă. închidere.ultimul preţ oferit (la licitaţie). a face plinul de cărbuni.fishery .tonaj de cabotaj .fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi. cabotier ~ shipping .navă de coastă pe pemă deaer ~ line . pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market . nave de cabotaj ~ tonnage .navă de cărbuni. navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft .declaraţie vamală finală ~ .(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) . de cabotaj adv. ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s.i. de cabotaj ~ fleet .comert de cabotaj .) articol de închidere ~ price . de coastă. costier. navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s.navă de cabotaj.termen final ~ declaration .freight .mare închisă/interioară ~ shop . a naviga de-a lungul coastei coastal adj.cabotaj. cabotier ~ trade . costier.) stoc la inventariere ~ time .sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ . încheiere. navă de cabotaj.voiaj de cabotaj coastwise adj. soldare (de mărfuri) closing s. cabotier coasting s.preţ la închiderea bursei. carbonier coaler s.i.barge .mină de cărbuni . închis ~ held corporation . sfârşit ~ bid . cărbune v.voyage . strâns. zăcământ de cărbuni ~ mine/pit . ultima licitare ~ date . transport de cabotaj.up fund .(cont.trade .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate .şlep maritim costier ~ cargo .pescuit costier ~ ship/vessel . lichidare.comerţ de cabotaj ~ traftîc . de-a lungul coastei . tranzacţionate prin bursâ. cabotaj .ship . trafic maritim costier ~ waters . navigaţie costieră.piaţă închisă ~ sea .) oră de închidere cluster s.flotă de cabotaj .64 CLO-COA acţiuni.entry . ultimul curs ~ stock .(conî.mărfuri de cabotaj.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample . a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer.eşantion concentrat coal s.linie de cabotaj ~ ship/vessel .întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .ape costiere coaster s.cabotaj.down sale . litoral v.certificat de cabotaj .navă de cabotaj. întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv. încetare a activităţii.

COA-COL 65 ~ fleet . corp de legi 2.acord colectiv ~ bargaining .navă de cabotaj. a taxelor). colateral.storage trade .contract colectiv ~ farm . acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y. strângere.pattern .voiaj de cabotaj code s. cifru.(fin.monedă cu titlu legal coinage s. garanţie colaterală.antrepozit frigorific collapse s. colectiv ~ agreement . seif coin s.coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s.garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond . auxihar s. l. indice.model al încasării debitorilor collective adj. colectare (a impozitelor.i.department . coeficient.ship/vessel .) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation . linie de cabotaj .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security . monedă v. colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance .trade . taxe) 1.aviz de încasare ~ and delivery .cu ramburs ~ order .comerţ de cabotaj ~ voyage .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v.conservare prin frig .serviciu de încasări ~ of payments .gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . factor coemption s. transport de cabotaj. chetă 3. v. colaps. fabricare/batere de monede 2.flotă de cabotaj ~ freighter . cod. rece s.serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu .circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness .colectivist .dispoziţie de încasare .accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan . sistem de semnalizare ~ s of conduct . a colecta (impozite.colecţie de mostre ~ on delivery . faliment v. coasigurare cold adj. frig ~ carrier .i. nave de cabotaj . falsificator de bani coinsurance s.t. colecjie ~ advice .negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract . a bate (monedâ) ~ and bullion .housing unit . a intra în colaps. cabotier ~ shipping . cod.drum maritim costier. 1. 1.cargou de cabotaj ~ sea lane .(fin.industria frigului ~ store .incaso ~ of samples . a da faliment collateral adj.imobil cu locuinţe .împrumut cu garanţie colaterală ~ note .. încasare 2. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s. colectă.cabotaj.agent frigorific ~ room . a colecţiona adj.t. 1. a strânge.cameră frigorifică ~ storage . secundar. sistem monetar coiner s.

asociaţie 2.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — .minereu) come v. ordin v. combinat ~ carrier .) coloană 2.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. comandă.minereu şi minereu . (mar. 1.proprietate colectivă ~ policy . a ordona 2. a aduce (un câştig. perceptor.agenţie comercialâ ~ assets . mar. (mt) a apărea.poliţă de asigurare colectivă collectivism s. a fi publicat (despre cârţi. navă de cărbuni. miner (din minele de cărbuni) 2.petrol sau cărbune . ziare). a dispune de (bani. colectionar ~ of customs . a-i merge rău afacerile 3. 1. (to) a se ridica la. uniune.(asig. sprijin.active comerciale/de exploatare ~ agent .piaţă colonială ~ trade .avarie de abordaj ~ risk .) 5. reclamă.ataşat comercial . agent fiscal. carbonier colliery s. 1. comercial s. coliziune. colonialism colony s.66 COL-COM ~ labour agreement . rubrică.agency .publicitate combativă/ persuasivă combination s. a intra în grevă 6. a colectiviza collector s.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . coluziune. a veni.t.economie centralizată/ planificată commerce s.) abordaj ~ clause . recomandare ~ letter .agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor . încasator 2. pl.) ~ economy .convenţie colectivă de muncă ~ ownership . acţiuni ale societăţilor cu profil comercial .agent fiscal collier s. absorbţie. fuzionare. despre o marfâ) 3. colonial ~ market . ciocnire. resurse etc. combativ ~ advertising .registru de casă cu coloane combative adj.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj. 1. mină de cărbuni collision s. (in) a intra într-o funcţie. stabilit prin coluziune ~ oligopoly . a comanda. (into) a intra în (vigoare. a ocupa un post 4. a ajunge 2. 1. comerţ commercial adj.t.vrachier combinat (minereu .comert colonial colonialism s. 1. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. a fi în criză/jenă fmanciara.risc de abordaj collusion s. (cont. cu coloane ~ cash book . colonie column s. (do\vn) a se ieftini. a se cifra la comfort s.vameş ~ of taxes . 1. posesie etc. articol (de ziar) columnar adj. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj.) clauza abordajului ~ damage . colectivism collectivize v.i.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering .

comitet.flotă comercială geography . armare (a unei nave) v.litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court .societate de credit Mnercial custom/usage .încărcătură comercială lanager director comercial . parlamentare) 2.geografie comercială grade .)M 67 aviation .comerciant comisionar ~ past us .vehicul comercial/ alitar. expresie folosită în limbajul comercial commercialize v. practică/uzanţă comercială 3.traveller .uzanţă comercială directory .marină comercială •lonopoly . mercantilism 2.aviaţie civilă bank bancă comercială bill .(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk . a împutemici. delegaţie 3.scrisoare de credit nmercial •load .) set de documente comerciale •ship/vessel .tribunal comercial credit . spirit comercial.a îndeplini un mandat to do ~ business .flotă comercială. a delega.risc comercial school .t. comisar. curier. a comercializa commission s.cambie comercială car/vehicle . 1.Barine . împutemicit ~ s of inland revenue . mandat.a vinde pe bază de comision commissionaire s. membru al unei comisii (guvemamentale.vânzare pe bază de comision to carry out a ~ . 1. 1. utilitară cause .a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ .trafic comercial .credit comercial credit company .fisc committee s.contract de comision ~ house .calitate comercială harbour/port . 1.anuar al societătilor xnerciale dock .comitet de direcţie .efect de comert fprecint . a mandata.navă comercială ~ shipping . delegat.drept comercial tetter of credit .comisionar ~ broker .casă/firmâ de brokeri ~ merchant . a numi într-o funcţie 2.(mar. comert maritim ~ speed . împutemicire.şcoală comercială Services .monopol comercial •yaper .servicii comerciale set .t.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ . delegare.factură comercială hw .viteză comercială ~ traffîc . comision 4.doc comercial fleet . comisie ~ of management . comisionar comipissioner s. comisie 2.tratat comercial ~ value . a arma (o navâ) ~ agent .valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.(SUA) agent de bursă ~ contract .port comercial house casă de comerţ invoice .comis-voiajor ~ treaty .comision pentru terti ~ sale .

tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements . public s.(cont.broker la bursa de mărfuri ~ capital . bun (de larg consum) ~ cost .coope-rativă agricolă communication s.piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money . comun.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier .) etalon-marfâ common adj.) cost comun (atribuibil mai multor produse etc. mesaj. obştesc.prices system . transmitere.sistem de preţuri comune ~ pricing .(fîn.) avarie particulară ~ business oriented language .fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s.) ~ customs tariff .fortă de muncă necalificată . 1.Piaţa Comună ~ ownership .drept cutumiar Common Market .circulaţie a mărfurilor ~ dollar .law .ştampilă a firmei ~ shares/stock .futures . şosele etc.(asig. ~ production . marfâ.(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff . comunal 2.68 COM ~ of supply . mar. telecomunicaţii 3. comun. 1.capital-marfâ ~ circulation .taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour .cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal . general 2.dolar-marfă ~ exchange . legătură 2. comunitate de naţiuni.(asig. colectiv. a păşunilor). produs. pl. cât şi pentru caric) ~ average . pământ/păşune comun(ă). mar.) risc comun (atâtpentru navâ. comunitar ~ agricultural organization . pământ/păşune comun(ă) ~ adventure . pl.operaţii la termen cu mărfuri ~ market . comunicare. drept de folosinţă comună/obştească (a pământului. oferte comune (stabilite pentru coluziune.) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard . drept de folosinţă în comun (a pământului. obştesc. federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj. informaţie.(SUA) comisie bugetarâ commodity s. 1. căi de comunicaţie (căiferate.proprietate socială/obştească .stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa). devălmăşie commonwealth s.bursă de mărfuri .(SUA) comisie financiară ~ of ways and means .producţie de mărfuri ~ rates .acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker .(mar. a păşunilor).monedă-marfâ ~ paper .) .acţiuni comune ~ stock fund .

statistică comparată compassionate adj.) company s.reduceri de compensaţie ale taxelor vamale .fondator al unei societăţi ~ reserves . comunism community s.(SUA) fonduri de binefacere ~ investment . 1.finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions .trafic de informaţii. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren.COM 69 . telecomunicaţii ~ line . a compensa 2.activity .ştampilă a firmei ~ store .leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v. compensaţie.constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .) ~ union .risc al cărâuşului ~ town .capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută.publicitate compara-tivă ~ economics . plin de compasiune. comparativ ~ advantage . comunitate 2.tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur.) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade . compensator. comu-nitate. posesiune în comun ~ chest .membru al consiliului de administraţie ~ equity .sindicat pe societate. furnizare de câldurâ etc.funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way .comunitate de interese commutation s.economie comparată ~ statistics .daune compensatorii ~ fînance . despă-gubire ~ deal .magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .investiţie comunitară/ obştească ~ of interest . sindicat controlat de patronat comparative adj. a despăgubi compesation s. în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .adunarea acţionarilor ~ officer . compătimitor .cale de comunicaţie communism s.comert în compensaţie compensatory adj.î. autobu?. compensatoriu ~ damages .oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă. 1. societate. companie ~ car maşină de serviciu ~ director . 1. înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1.legislatia societăţilor comerciale ~ meeting .

aprobare ~ examination .cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ . compus. pl. concurent ~ analysis .strategy . complet.concurs. date compuse (care grupează . competitiv. a consimţi să/la.i.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v.) competenţă 3. concurential ~ advantage . total v. complet.invaliditate totală ~ markets . în întregime ~ built up . mixt.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s. a fi în concurenţă competence s. combinaţie. combinat s.(fin. reclamaţie ~ book . acord.strategie de luptâ împotriva concurenţei . amestec.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance . compozit.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding .a face faţâ concurenţei competitive adj. la vdm.scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability . pricepere. a încheia. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market . a termina .complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s.supply . regulilor etc. competitivitate ~ knocked down . conformitate. a concura.are.cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply . a-şi da consimţământul la composite adj.î.nevoie de bunuri competitive ~ pricing .) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. calificare 2.complet asamblat (despre utilaje care. competenţă. (with) a se conforma (cerinţelor.piaţâ concurenţială ~ need . situatie materialâ bună competition s. ~ breakdown .). sunt gata de folosinţă imediată) . 1. consimţământ.serviciu de reclamaţii complementary adj. concurenţă ~ policy .politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s. (dr.i.stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation . iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s.examination .ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate. complementar ~ demand .ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.70 compete v.registm de reclamaţii ~ section .situaţie concurenţială .licitaţie competitivă ~ demand .

i.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.(bur. stmctură alcâtuire 2. a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3. constrângere compulsory adj.cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank . impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence . a evalua. disimulare (a activelor de catre un falit. mixt s.i.bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry . ascundere.dobândă compusă ~ tariff . ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere.tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj.(cont. a alcătui 2.t.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare. compus.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ . v.aided/assisted trading .) tranzactii asistate de calculator computerize v.(asig. a încheia un concordat ~ bonus .) concentrated adj. cuprinzător ~ offer .t.lichidare judiciară compute v.) primă compusă ~ entry . fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train .concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de . computer .) convenţie. silit. marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .î. a combina.segmentare concentrată.l. compus v.licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s.. a achita partial (o datorie) v. controller compulsion s. a calcula. 1.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . concentrat . a computeriza concealment s.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v.poliţă de asigurare generală ~ sale . domeniî) ~ cargo . fortat. (dr. compoziţie.) articol recapitulativ ~ interest .ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy . concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată). a compune. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account . a estima computer s. calculator.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply . obligatoriu. sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj..segmentation .aided/. a ajunge la un compromis (cu creditorii). a adevărului de câtre un asigurat etc.

condiţie 2. 1. confidenţial ~ clerk . l administra ~ money .) condiţie suspensivă ~ bond . situaţie 3. a stipula v. 1. profilul pieţelor etc. concesionar conciliation s. 1.rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. sfârşti 2.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement . dirijare. congres convenţie 2. 1. a termina.(com. a semna (un contract) 3. administrare v. concem. idee ~ testing . semnare (a unui contract) 3. ghid. întreprindere. a prevedea.condiţii contractuale ~ s of membership . poziţie socială 4.t.navâ de cartel maritim ~ terms .clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) .of contents unknown . administrato) 2. conductor 3. 1. concept.72________________________ sursele de materii prime.(dr.starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent .(dr. legătură.t. a condiţiona 2. arbitru.) ~ ratio .) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . a conchide.. concesionar concessionary adj.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. 1.î.funcţionar de încredere . mediator conclude v. stare.raport confidenţial confidentiality x. 1. terminare. a dirija.) testare a conceptului concern s.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . a deduce conclusion s. concesiune concessionaire s. a încheia (o afacere).conferinţă telefonică ~ carrier . interes.situaţie pe piaţă.(com. decizie fmală condition s. a stipula o condiţie ~ of cargo . confidenţialitate ~ clause . prevedere.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s.a pune condiţii. concesie 2. taxator.report .andosare condiţio nală ~ sale .stare a caricului/ încărcăturii .conditii di adeziune ~ s of sale . încheiere (a unei afaceri). însoţitor conference s. conciliere. 1.vânzare condiţională conduct s. a sfârşi 2.navluri de linie ~ ship/vessel . conducere. clauză. arbitraj ~ board . conferinţă. participare (într-o afacere) 3.(dr. cartel maritim ~ call . societate concession s.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . concluzie. relaţie 2.consiliu de arbitraj conciliator 5'. stipulatie (a unei convenţii) v. director.condiţii convenite ~ s of contract .i. s. a conduce. conditional ^ ~ acceptance . conjunctură ~ precedent .

ratificat.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. a fi incompatibil .daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru.contract consensual ~ obligation . consideraţie. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2. confirmat. stimă 2.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. consensual ~ 's risk .evaluare pmdentă ~ investment . validat ~ irrevocable credit . consignor consignment s. atestat.factură de consignaţie ~ note .contabilitate pmdentă ~ estimate . a confirma. consignatar. a consemna 3. consecutiv. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . congener ~ merger . asociat. considerent.CON 73 confirm v. incompatibilitate v. a încredinţa. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account .investiţ-ie cu risc scăzut conservator s.(cont.conflict de legi. adeverit 2. conştiinţă ~ money . a valida confîrmed adj. scrisoare de trăsură ~ warehouse .preţ de vânzare consign v.(com.of interests . partidă de mărfuri 2.pe riscul destinatarului consigner v.fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. contradictie între legi congeneric adj. conflict. 1.antrepozit de consignaţie . motiv 3. destinatar.fraht. remuneraţie. studiere. (dr. a depune (o sumă) consignee s. considerare.t. a expedia (mărfuri).) cont de consignaţie ~ invoice .acreditiv confirmat confiscate v.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. succesiv ~ days . 1. a sechestra conflict s. custode. compensaţie 4. prudent.conflict de interese ~ of laws .t. a atesta. care decurge/ rezultă ~ damages . 1. conglomerat ~ amalgamation/merger . a ratifica.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. 1.obligaţie consensualâ consequential adj. 1. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party . plată.) contraprestaţie ~ for sale .i. lot/încărcătură expediat(ă). poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3. 1.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . conservator 2. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. combinat ~ analysis . a preda. paznic 2.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii. a fi în conflict/ contradictie.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . contradiţie.t. 1. moderat .accounting . tutore consideration s. congres conjoint adj. a adeveri 2. a confisca. a remite.

pl. unificare (a consuetudinary adj. clădire 2. a ~ agent .agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification .industria construcţiilor consolidate v. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj.construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy .legalizare consulară proprietar) ~ declaration . expeditor (al ţie. abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law .) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' . consortiu . consulat (nemotivat de necesităţi. slimulat de ~ general .consul general publice) 3. consular întrunirea.cost constant/fix . constant. prezumat. consolidare. consolidare (a datoriei ~ general .) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^.termen de execuţie (a une^ -accounts . 1.) consolidare (stingere consulage s.(asig. stabil ~ capital .(cont.poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2. 1. mar. 1. ostentativ.taxe consulare lidată . construire.pasager repatriat (prif conspicuous adj.total loss . consignator. construo| consignor s. constructiv 2 consolidată dedus. a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site . a consolida.) situaţii ~ trust . a ~ management .(dr. consul contabile) 2.declaraţie consularâ consols s.(dr. în aceeaşi persoanâ. consuetudinar. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry .consum ostentativ ~ visa .conturi consolidate lucrâri de construcţie) .financial statpments .jurisdiction .bilanţ consolidat ~ possession .drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls.viză consulară consulate adj.cost .) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup.t.consulat ~ bank .factură consularâ consortium s. fuziune.consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj. vădit consulat) ~ consumption .invoice . (dr.preţuri stabile construction s. titluri de rentă conso~ fees . întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor .şantier de construcţie consolidated adj.~ prices .bancă de consortiu ~ passenger . a aborda în grup (o ~ of ships . estimat ~ balance sheet .capital constant . 1.annuities/stock .jurisdicţie consulară ~ agreement .titluri de rentă constructive adj.amenajare de şantied unifica (societăţi). unor societăţi).acord de consorţiu ~ office . consolidat ~ time .

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination