P. 1
Dictionar Roman-Englez Termeni Economici

Dictionar Roman-Englez Termeni Economici

|Views: 3,420|Likes:
Published by Carmen M.

More info:

Published by: Carmen M. on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2014

pdf

text

original

A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

maritime affairs/ business. 1. bill.to go into business a se lansa in ~ .n. wildcatting afaceri ale initiatilor . (pm de afaceri) businessman afilia v.t.remunerative business. (peiorativ) trafficker. {in sens general) affair 2.f. commerce.selling pressure .show bill afisa v.bad stroke/piece of business.n. capital stroke of business ~ riscanta . bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi . (belsug) affluence.r.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative .business prospects a intra in ~ . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports. (peiorativ) profiteering. poster.long-winded business ~ de navlosire .(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara . 1.loss maker ~ rentabila . 1. gamble. racketeer 2.potentiale/posibile .adventure. plenty 2. (judiciara) case.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata .crown poster ~ mic .civil case/suit ~ de familie . billboard ~ mare .ADU-AFL 25 ~ generala anuala .(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . to bill afi§are s.(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta .n.handbill ~ publicitar . inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. (tranzactie) transaction 3.state affair ~ dubioasa . to affiliate. (articol de fond.to establish oneself in business afacerism s.(directori de societdti. lawsuit ~ banoasa .shady deal/affair ~ necinstita .(asigurdri de afaceri. paying/going concern/bargain.f. deal.m.f. to post up. (negot) trade. to affiliate v. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit.straight dealing ~ civila .) ordinary business ~ olandeza . notice board ailuenta s.good stroke of business ~ cinstita .) chartering business ~ maritime . 1. de clientela) affluence. bill sticking afisier s. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig. business.t.family business ~ de stat .) insider dealing/trading ~ bancare . to be affiliated afi§ s. shady business 2.n. (de lume. businesslike manner afacerist s.rush ~ a ofertelor de vanzare .(mar.(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s. airport afacere s. (incheiatd si reusita) bargain.legislative assembly ~ statutara .moneymaker ~ buna .f. shipping business .

(mar. canvasser. fixture agenda s.(bur.to charter for lump sum ~ spatiu pe nava . 1.m.bookmaker ~ de presa .marine insurance broker ~ de bursa .(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator. to fix ~ cu navlu forfetar/global .) charterer's agent. n.loading contractor ~ de incarcare si expeditie . mar. (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: . (de capital. to freight.) abandonee.to charter space afretare s. mar. order of the day agent s. agent. (comis-voiajor) travelling salesman. (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar.f. (de mdrfuri) mercantile broker.commercial agent. bursa etc.(mar.(mar. charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial . (cornet) note/pocket book 2. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire .exciseman ~ de companie .insurance agent/ broker.(mar.t.) company's agent ~ de cumparare . 1. (de schimb.26 AFL-AGE aflux s.) inflow. (ordine de zi) agenda.(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate . (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd . clienti.(a mdrfurilor) forwarding agent.) to charter. mdrfuri etc. (de cambii) cambist.export agent ~ de import . (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier .) broker. (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig.unloading agent ~ de descarcare-primire .) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime .press agent ~ de primire .consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler.) chartering agent/broker. (comisionar) mercantile agent.) stockbroker. influx afreta v. middleman 2.(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare .carrier's agent ~ al navlositorului .clearance/ clearing agent.shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama .money manager ~ de incasari .commission agent ~ consular .) owner's agent ~ al carausului . (mar. running broker.import agent ~ de investitii .collecting agent ~ de Tncarcare . to affreight.discharging contractor ~ de expeditie . (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor . affreightment. (substantd) agent ~ al armatorului .) beachman ~ comisionar .(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri .f. medium.(asig. freight forwarder ~ de export . (intermediar) go-between. freightage.) chartering.advertising/publicity agent ~ de schimb . (mar. ship's chandler ~ de asigurare . (SUA) commission broker.

) husband ~ imobiliar ..press agency ~ de publicitate .estate agency ~ maritima .port agency ~ vamala .(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj .advertising agency ~ de rating . to speculate on the stock exchange.customs agency agio s.shipping agency ~ de plasare . 2. to bull and bear agiotaj s.debt-recovery agency ~ de stiri .AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar .tax collector.Mic ci. fin. (de expeditie) shipping agent ~ monetar . cooling agent. ship agent/ broker..f. (despre piata bursieru} excited agrar adj.) agio. {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.health officer agentie A.canvasser ~ fiscal .del credere agent ~ electoral .n.t.n u ii/ici tan') a^gre^ti^ .rating agency ~ de recuperare a datoriilor .(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie .travel/tourist agency ~ guvernamentala .cold carrier.patent agent ~ platitor . exacter.shipping and forwarding agent ~ de tranzitari . sales agent/representative ~ del credere .refrigerant fluid ~ general al armatorului . {indicts.y. premium agiota v.credit reference agency ~ de informatii financiare .real estate agent/ operator. exactor.ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export .news agency ~ de verificare a solvabilitatii . agio/stockjobber agitare s. refrigerant ~ frigorific lichid .employment agency/ bureau ~ de presa .selling agent.m. agrarian agregat s.n i. (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific . bill broker ~ de subscriere .transport agent ~ de transport si expeditie .(mar.government agency ~ imobiliara .n..subscription agent ~ de transfer . :"-seinbly.marine agent.foreign exchange broker/dealer ~ de scont .ship sale broker ~ de vanzari . agency ~ de bilete .! cme .transit agent ~ de vanzare a navei . agiotage agiotor.circulating medium ~ pentru brevete .maritime agency ~ portuara . (SUA) realtor ~ intermediar . plani. (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj.export credit agency ~ de informatii de credit .paying agent ~ sanitar .:' siati.)1.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport . estate agent..(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim . (uti/a]) (engine) unit.. unit./' agen. (bur. geiieratsng sc.discount broker. to job.u' niasouici acli':uutea econciii[(.

(adjunct) adjunct. (asistentd) assistance. (material) to support. agrobiology. assistant 2. agricultural chemistry agroindustrie s. to arrive (at) 2. high farming ~ mecanizata . 1.charge hand ~ de na§tere .intensive agriculture. land use.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families .n. (loctiitor) deputy.mechanized agriculture ~ mixta .) name day ajunge v.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont. to assist.f. adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire .t. adjoint ~ de boala . to aid.(cu creditorii) to compound ajusta v. agricultural zootechnics ajun s. ~ a salariilor .t. agronomy.f. agronomist agronomic s. agrochemistry. farmer. (a sustine) to sustain. (la) to adjust (to) ajustare s.f. farming.f. (alocatie) benefit s. agricultural biology agrochimie s.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s. cultivator. (tdran) peasant agricultura s.to fall due ~ la un compromis . (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta .(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala .f. (la nevoie) relief. agribusiness agronoms.monetary aggregate agricol adj.m. (la nevoie) to relieve ajutor s. agricultural agricultor s.macroeconomic aggregate ~ monetar .m.(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export .border tax adjustments ajuta v. land surveyor agrimensura s. eve ~ al lichidarii . land surveying agrobiologie s. aid. agriculture agrotehnica s. aid.f. agriculturist. farm practices agrozootehnica s.f.wage adjustment ~ a valorii . in momentui convertirii obligatiunilor. agriculture.(bur.death grant ~ de maistru . agricultural engineering. agrotechnics. (la) 1.m.(sumd rezultatd.) value adjustment ~ conjuncturala .m.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat .(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva .n.28 AGR-AJU ~ macroeconomic . (material) support. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului . agronomics.f. (bdnesc) allowance. to back up.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare .i.f.extensive agriculture ~ intensiva .

m. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v.f. (cu combustibil) to fuel 3. to feed. aleatory. (a pune aldturi) to lay by. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid . grant-in-aid ~ bugetara . album.(fast foods. to assign. {intr-un post) to vote in alegere s. (a vota) to elect.t. allocation.f.t. (ajutor bdnesc) allowance.) scrap book ~ de mostre . enclosed aici ~ . choice.financial assistance ~ mutual . alliance aliena v. benefit. (CM apd. elector alege v.(distribuirea resurselor. allotment. mtr-o economic.t. polling alianta s. dole ~ economic .f. appropriation ~ a activelor .t. energie electricd etc. (a compara) to compare. (a anexd) to annex.social security benefit alatura v. selection.f. 1.f. (din buget) to budget.) screening 2.(serviciile bancare.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v.f. to nourish 2. to allocate. to screen 2.budget dole .economic assistance ~ extern . a redacta) to draw up 2.mutual aid ~ pentru comert . (a celei mai bune alternative) (man. (a schita. to join. food. 1. provision/food store aliniere s. de publicitate. (a confruntd) to confront.t.) to supply. allocation.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s. to choose.asset allocation ~ a capitalului . to vote 3.n. pi. allotment. (yotare) election.) alienation aliment s. asigurdri. assignment. random alegator s.(din costui total) cost allocation ~ a resurselor .(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale . (anexat) annexed.AJU-ALO 29 ~ de §omaj . (intr-un plic) to enclose 2.unemployment allowance/benefit/pay. to add/to adjoin/to subjoin to. 1. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social . (a destina) to earmark alocare s. assignment. herewith album s. decupaje etc. (piata) to supply alimentara s.here enclosed.f.t. (a colationa) to collate alaturat adj. (dr.foreign aid ~ financiar .allotment of shares ~ de sarcini specifice . \. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. 1. (un deviz) to estimate aleatoriu adj. (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . (dr.) to alienate alienabil adj. to allot. (pentru articole. resources allocation ~ de actiuni . alienable alienare s. (a selecta) to select. compensation. voter.sample book alcatui v.n. foodstuff.

n.) lashing. pack.t.working fastening amana v.returnable package ~ transparent .export packing ~ de ma§ina .fit packing ~ refolosit . (in Idzi. to wrap up. to redeem.packing extra ~ inclus in pret . (pagina atasatd unei cambii. 1. to respite amanare s. destinatd andosdrilor succesive) allonge. to pawn. wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export .t.seaworthy packing ~ necorespunzator . (in baluri) to bale. pawnage amara v.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta .t. 1.packing not included ~ pentru cadouri .n.food/victualling allowance ~ de tmbarcare . (incdrcdtura navel) (mar. unsound package ~ neinclus in pret . securing.) shipping allocation ~ de §omaj .(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. package. (dr. sacking. packing. (a pdsui) to reprieve.t. (in sad) to bag.f. (mar. to pack up. delay 2. (in Idzi. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s.capitation grant ~ pentru copil . packer.f. embassy . alternative alternative nonmonetare .blister pack ambalare s. (de cadouri) giftwrapping ambalator^. fastening.(pentru copii) family allowance ~ de hrana .child benefit ~ pentru grevi§ti .machine packing ~ defectuos . to ransom amaneta v. to put in pawn amanetare s. strapping ~ pentru mare . to fasten. cutii) to encase.f.f.adjournment sine die ambala v.waterproof packing ~ facturat separat . wrapping. packing. to lay over. pawn a da/a lasa ~ .f. (dr. to alternate alternative s.second-hand package ~ returnabil .giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor . rider alterna v.kraft paper ~ etan§/impermeabil .making fast.inadequate packing.f. (a intdrzia) to delay 2. crating.strike benefit/pay alonja s. (pdsuire) respite. to fix. to continue 3.(mar. fixing. postponement.to pawn a scoate de la ~ .dole ~ individuals . (in sad) bagging. wrapper ambasada s.t. binding ~ a caricului/incarcaturii .packing included ~ maritim .) to adjourn. to secure. overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului . to put off. to bind amarare v. to package. to postpone. ciitii) encasement.securing for sea ~ temporara .to take out of pawn.t.) adjournment 3.w.) to lash.30 ALO-AMB ~ de familie . grace ~ sine die . (in baluri) baling.

to write off 2.m. to arrange.t. 1. amendment amenda s. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit.t. {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize.f. (a pune la amenda} to fine. accommodation 2. to clear off. year ~ civil/calendaristic .passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v.accumulated depreciation ~ fixa .accounting year ~ cu vin de calitate . to appropriate.fiscal year ~ . (cont. sinking 2. (a mobila) to furnish 2. (o lege) to amend 2.forest management ~ portuara . (a unei datorii) amortization. 1. fine. (a imbundtdti) to amend. arrangement.n. penalty. wear and tear ~ accelerata .construction management ~ forestiera .m.fixed depreciation ~ in cote egale .f.cattle fittings ~ pentru cereale .working year ~ de referinta . {ale navei) accommodations. to place. itinerant. to lay out. to improve. strolling ameliora v. (a echipa) to fit out. penalty amiralitate s. (un oras) to plan. to site. to dispose.plenipotentiary ambulant adj. 1.civil/calendar year ~ comercial . location an s.) depreciation. (o casa) to fit up.commercial business ~ contabil .t.n. facilities ~ de santier . (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. pi.(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists. to penalize amendamenti-.f.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. site. to sink.accelerated depreciation ~ cumulata . analyst . 1. survenitd in cursul perioadei de functionare.peak year ~ universitar .current year ~ de productie .level payment amortization ~ libera .record/de varf. betterment ~ a solului .academic year ani de munca .base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar . depreciable amortizare s.t.berthing facilities. to improve. 1. to make better. to better ameliorare s.t.straight-line depreciation ~ in sume fixe . berth fittings ~ pentru animale . improvement.t.grain fittings ~ pentru pasageri .AMB-ANA 31 ambasador s. to amnesty amortiza v.m.f.vintage year ~ curent . ambassador ~ plenipotentiar . admiralty amnistia v.soil improvement amenaja v. to locate amplasament^. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj.f. fittings.harbour accommodation amenajari de dana .

to analyse.) risk analysis ~ a riscului politic .(cont.) transaction analysis .) funds-flow analysis ~ a investitiei . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .accounting analysis .capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .job breakdown ~ a concurentei . analysis.(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic . in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .(evaluat de un investitor. tabele) chartist ~ de investitii . fin.quality survey ~ a cheltuielilor de capital .(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar .assay ~ a tranzactiei .investment analyst analiza v.investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.a valorii . adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.debtor age analysis ~ asociata .breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului . depdseascd pragul de rentabilitate.(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .. (a defaica) to break down analiza s.due date analysis ~ a seriilor cronologice . breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.(care intocmeste grafice. publicitate etc.(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .(fin.(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .sales analysis. (defalcare) breakdown ~ a breselor .) break- -even analysis ~ a preturilor .(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului .f.(cont.t.system analysis ~ a timpului necesar miscarilor . stocuri.

t. de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals . a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj . to drydock andosa v.bulk analysis ~ incrementala .economic analysis ~ factorials .accommodation endorsement ~ defectuoasa .macroeconomic analysis ~ marginala .t.endorsement in blank ~ neconditionata .) strategic analysis ~ structurala .(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .statistical analysis ~ strategics .market analysis ~ de portofoliu .measure analysis ancheta s.(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.) investigation.(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata .sample survey ~ sociala .) inquest. (dr.(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics . endorsable andosant v.category analysis ~ procentuala . (mar.percentage analysis ~ statistics .opinion survey ~ de piata .marginal analysis ~ pe categorii .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.incorrect endorsement ~ facultativa .factorial analysis ~ financiara .facultative endorsement ~ in alb . (sociald etc.market survey ~ de teren .) portfolio analysis ~ de trend .) to dock. endorsement ~ completa . (studiu) survey ~ de opinie . inquiry.procuration endorsement .umpire analysis ~ de grup . to back andosabil adj.financial analysis ~ globala . (un efect de comert) to endorse.f.(a unei ramuri industriale. investigation 2.(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate. 1.unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .ANA-AND 33 ~ cost .social investigation andoca v. andosator andosare s.incremental analysis ~ intrare-iesire .(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics . profitui etc. a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica .field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .qualified endorsement ~ de complezenta .f.beneficiu .

(ca ucenic) to indent.suretyship ~ eventual . beast of burden ~ de tractiune . pasiv) liability ~ de contributie . endorser.m. (a implied} to involve v. to hire. 1. wholesale angrosist s. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s. {dependinta} annex. to go into service ~ raspunderea . employment.annexed herewith ~ la prezenta .t. mar. (datorie.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. enclosed anexa v.rt. appurtenance angaja v.n. engagement. 1. (de naturd contractuala) indenture 2. person engaged/employed ~ cu norma intreaga . (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant .(in avaria comund) (asig. to hire (on).subsequent endorser al doilea ~ .34 AND-ANS ~ reglementara . (a se obligd) (sd) to engage oneself (to). pedigree stock ~ vii .second endorser anex adj. annex.pack animal. to take in one's service. endorsee andosator-y.attached hereto anexa s. 1.f.rn. to employ. ensemble. to annex. dependency.wool bearer animate de reproductie .outstanding liability ~ scris . {intr-un plic) to enclose anexat adj. backer ~ precedent .beast of draught ~ producator de lana . aggregate . pledge. to join. (alaturat) enclosed ~ alaturat . to fix 3.restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^.to pledge the liability of angajament s. 1. to indenture 2. (in plic) enclosure 2.whole timer.staffing angajat.previous endorser ~ ulterior . full-time employee angro adv. pdstrdnd un anumit stoc de marfd.de povara . liability.(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr.bloodstock. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^.r.n. to append.) average bond ~ de garantie . annexed. to pledge/to bind oneself (to) 2.t. wholesaler. wholesale dealer/ merchant. animal .rn. (la un document} rider. hire.f. n.s-. annexed.regular endorsement ~ restrictiva . {obligatie) obligation.) escrow angajare s. schedule. commitment./n. (intr-un serviciu) to become employed. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal . (o nava) to book.

loading contractor ~ de pompe funebre . prior (to) anterioritate s.m. transporter ~ general . letterhead anticipa v.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati.n.i.f.(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte . contract for a work a da in ~ . (SUA) tariff reformer antitrust adj.n. v. annually anuar s. antitrust antrepozit s. entrepot ~ de consignatie .to put out to contract a lua in ~ . priority ~ a inventiei . beforehand antidumping s.f. to antedate. entrepreneur. anti-inflationary antiprotectionist s.bonded/customs warehouse.consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm .statistical yearbook anuitate s.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj. yearly.f.trade/commercial directory ~ de publicitate .wharfinger ~ de constructii . first draft anterior adj. directory ~ comercial/al societatilor comerciale . undertaking.harbour warehouse ~ vamal .(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity .t.inflationary expectations ~ rationale . to forestall anticipare s.haulage/cartage contractor.catalogued data set ~ de elemente . yearly. n.t. anticipated adv. public storehouse antrepozitare s. enterprise.priority of invention aatets. undertaker ~ de chei .undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi . previousness. annual adv.f. (asteptare.advertising directory ~ statistic . warehouse. annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor . fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret . expectativa) expectation ~ si temporizare . antedate anteproiect s. anteriority.f.warehouse ashore . warehousing antreprenor s.n. yearbook. work by contract.portuar .master-builder.) landing coniractor ~ de incarcare .prime/chief contractor antrepriza s.price expectations ~ inflationiste . to anticipate.(a mdrfurilor) (mar. anticipation.f..m. anterior (to). to foredate antedata s.product mix antedata v.to contract for. storehouse. preliminary/previous design/plan/project. to take by contract anual adj. antidumping antiinflationist adj. contractor. enterpriser.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate . heading of a letter.housing development ~ de produse .n. building contractor ~ de descarcare-primire .

voidance.polluted water ~ potabila . 1. (o lege.continental waters ~ costiere . to void. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata .f. (dr. voidance anunt s.congested waters ~ de pescuit .f. mechanism ~ de productie . la radio etc.(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v. un testament etc. announcement.perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata . to reverse.) to write off 2.) reversionary annuity ~ sigura/la termen .) (abrogare) nullification. un credit etc. to notify. commercial.) deferred annuity ~ perpetua .coastal/offshore waters ~ cu trafic intens .) to withdraw. defeasance. (o comandd. (reziliere) cancellation. voidable.maritime waters ~ nationale .t.) to render void.) invalidation. flat. (dr. appliance. to repeal anulabil adj. water ~ poluata .(asig. (mecanism) gear. to annul. (a respinge. cancellable. (a unei comenzi. notice.n. (instrument) instrument.) to advertise aparat s.s'. a casa) to overrule.) (a abrogd) to nullify.(as ig. (fluturas. (a unei datorii) remittal. (informatie apdrutd in ziar) insertion.newspaper advertisement ~ publicitar .(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar . device. a unui credit etc.t. to vacate.white goods apartament.(a unei polite de asigurare de viatd. (marina) machine.n. equipment ~ electrocasnica . (afis) bill.) withdrawal.fishing waters ~ industriale .36 ANU-APE ~ aleatorie . (a revoca) to revoke. to void.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime . (a unui testament etc. apparatus. (a contramanda) to call off. annulment.(asig. to disannul. sampling device aparatura s. (printr-un afis) to bill. (in ziar) advertisement.f. apathy ~ la cumparare . write-off 2.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast.intemal/interior/inland waters ~ Internationale . (o datorie) (cont.production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler.) terminable annuity ~ prin reversiune .(in ciuda reclame!) sales apathy apa s. to put an advertisement anunta v. notification.drinking/potable water ape continentale .industrial waters ~ interioare . to announce. apparatus.inland waters . anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama . disannulment. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s. (in ziar. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar . (a rezilia) to cancel. avoidance. to undo. 1.international waters ~ inchise .f.f.to advertise in a newspaper. vacatable anulare s.

to lay/to lodge an appeal. arable.territorial waters apel s. to take/to lay in a stock/supply.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . (a evalua) to appraise.) to overstock ~ insuficient . (dr.) appeal ~ de sinistru .short-run supply ar s. (intelegere) agreement. to cater for v. ( cu materiale. to sanction.r. estimate.t.assessment of market prospects ~ a unei valute . effluents ~ teritoriale .f.m. (bur. (un conflict) to settle aplica v. contribution ~ de capital ..t. approval ~ a cadastrului .waste waters. assessment 2. (unitate de mdsurd) are ara v.{mar.n. (dr. 1. ( cu alimente) to provision. to plough. to victual.n. 1.n.t. victualling.(fin. (evaluare) appraisal.APE-ARE 37 ~ navigable . to estimate. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s.f. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita . ploughland. piese etc.f.) to stock. to assess v.) appellant.to understock aprovizionare s. call 2. (o semndtura. to reclaim apelant s. appealing party.planning permission apropria v. plaintiff in appeal aplana v. 1. (cu alimente) provisioning.t. to till arabil adj.t. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2. 1.) to appreciate apreciere s. (a furniza) to furnish.) appreciation ~ a capacitatii .r. (a ratified) to ratify. tilling 2. to appropriate 2.) to convert apropriere s. cont.) conversion aproviziona v.n. 1.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .) distress/SOS call a declara ~ . (arat) ploughing. to arbitrate.harbour/port waters ~ reziduale/uzate . to evaluate.. (un diferend) to umpire arbitraj s.t.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt . supply. arrangement. to affix apart s. to buy in. fin.friendly arrangement aratura s..m.t. (dr. tillage arbitra v.contribution of capital aprecia v. catering ~ institutionalizata .. evaluation. (a valorii unui activ) (bur.navigable waters ~ portuare .t. (dr. settlement ~ amical .fin. (furnizare) furnishing.(bur. appropriation 2. cont. to supply.) index arbitrage . un magazin etc. to approve.f. 1. (o lege) to enforce 2.) covered interest arbitrage ~ de indici . to provide oneself ~ excesiv — (o piatd. tillable aranjament s.f. o stampild) to append.

outfit.Inchirietor chartered/freight contractor . keeper of the records arhivas.fara contract -.excesiva .supiimentara . owner ~ administrator .) shipowner. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s.f.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ .»{ na\ lositor .m. (drept) lease.s'. leasing. archives. 1.f.f. (dotare cu echipament si materiale) fitting out.silver bullion ~ monetar/cu titlu legal . archivist. (afrxa incdrcdtura unei. (siiprafatd) surface.managing owner ~ al navei de linie . commission 2. [a luu in arenda} to tenant arendare s.t. to commission 2.arbitrage in/of exchange. tree ~ de decizie .t. (o nava) to fit out. (dare sau luare in arenda) lease.m.(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ .berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp .i 1. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare .t.m. lessee.n.rack-rent . leaseholder. (intindere) extent.tenant at will ~ in cota indiviza .tenant for life. arrear.) 1. (zond) zone.38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ .) decision tree arenda v./H. area. liiigoiiri . overdue debt arima v.e} to harmonize 2. arbitrator. exchange arbitrage arbitru s.n.sound stowage arma v.standard/ sterling silver arhivar s. (a da sau a Ilia in arenda) to lease. to rent. life tenant arenda s.f. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta .public records arie s.owner and charterer armoniza v.f.m.to lake on lease ar^mts. expanse ~ a vanzarilor . (mar. records arhivele statului ./ (mar. (luare in arenda) tenancy arenda? s. (d!fe"te' .(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.a-honai. silver -• in.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^.tenant in common ~ pe viata .pe viata . (incadrare cu echipaj) manning armatorA'.to grant/to iet out on lease a lua in ~ . arbiter arbore s.speculative arbitrage ~ valutar . (plata) rent -.tenant from year to year . tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an . {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r.perpetual lease . stowing. to outfit.

{mdrfnn. goods. oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale .semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ .household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului . necessaries ~ de sezon .{cont. craftsmanship articol s..!. artisan. to cast/to throw overboard ariincare .'. {de lege) article.(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat .export ~ de fond .staple exports . craftsman artizan al adj. 1. commodity.proprietary article ~ recapitulativ .de fierarie .{editorial) leader. pi.(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.(cont.t.sanitary articles ~ semifabricate .c. materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.luxury article ~ de ordine .) closing entry ~ de lux.n.window dressing ~ mestesugareasca .{cont.paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.{cont.(in ziar) city article ~ fara cautare . extraordinary items ~ returnate . foreigner ~ de inchidere .entry.) strategic fit arta s. returns inwards ~ sanitare .) transfer entry ~ debitor .(vdnzdtorului} saSes returns. handicraftsman. leading article ~ de import .(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice .n.f.best buy artizan s.{cont.{cont. hamionization ~ a taxelor vamale .) suspense entry ~ de virament .) exceptional items ~ extraordinare . handicraft arunca v. ':e:.{ca origine) genuine article ~ impozabil .seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot.handicraft.m.fancy goods ~ de papetarie .taxable article ~ patentat .woollen goods ~ de lemn . item 3. art ~ a decorarii vitrinelor . handmade artizanatj-.haberdashery ~ de moda .) compound entry ~ vandut in pierdere .ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s. wares ~ contabil .(cont. (de ziur) article 2.small ware ~ de mercerie .f.ironmongery ~ de larg consum .import.best seller ~ garantat ./' {a incarcutiin. bord) (mar ) ieUison . item ~ de export . (comercial) article.woodenware ~ de menaj .consumer goods ~ de lana .) to jettison.) debit entry ~ economic .

insurance of cargo.40 ARU-ASI arvuna s. (a unui rise) cover.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului .property insurance ~ de raspundere civila . o baltd) to drain 2.(asig. (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare .) concealment asesor^. (a garanta) to secure.f.to bind a bargain arvuni v. a adevdrului de cdtre un asigurat etc.(mar.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! . (impotriva accidentelor.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . to give earnest (money) for asambia v.t. 1.personal liability insurance ~ de renta viagera . earnest (money). insurable asigurare s.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor .f.) freight insurance ~ a raspunderii . to normalize 3. mar.f.bank deposit insurance ~ a garantiei . mar. (maritimd) underwriting ~ a animalelor .t.automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . (tin lac.group insurance ~ concurenta .quality assurance ~ a caricului/incarcaturii . (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2. a pierderilor) insurance.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig.m.hull insurance ~ colectiva .f.livestock insurance ~ a calitatii . (o proprietate maritimd) to underwrite v. (impotriva) to insure oneself (against). to take out an insurance (against) asigurabil adj. public liability insurance ~ de raspundere personala . to assemble asana v. (un rise) to cover. (dr. mar.life annuity insurance ~ de somaj .t. ensuring.third-party insurance. (a activelor de cdtre un falit. (o miastind) to reclaim.) running/sailing trim asigura v.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase . cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor . 1. securing. advance (money). handsel a da ~ .uneployment insurance . to assure 3.) operating trim ~ de mar§ . to ensure. {de viatd) assurance.(asig. (a da cele necesare) to provide 2. (a imbundtdti. \.export credit insurance ~ a depozitului bancar .(mar. 1.r.(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export .) assessor asieta s. assurance 2.) outfit insurance ~ de la depozit la depozit .t.liability insurance ~ auto . a redresa) to improve. (impotriva) to insure (against). (finantele) to reorganize ascundere s.

theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .(asig.insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii .insurance against damages ~ Impotriva furtului .(asig.(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.marine/sea insurance ~ mobiliara . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare. asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .partial insurance ~ pe viata .floating/open insurance ~ fluviala .ASI-ASI 41 ~ de viata .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.) insurance free from particular average ~ flotanta . mar.movable property insurance ~ mutuala .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .river insurance ~ generala .) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .mutual insurance ~ partiala .engineering insurance ~ pentru toate riscurile .all-risks insurance .whole life insurance.fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale . payroll deduction insurance ~ dubia .life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale . mar.(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .

social . assistant -.maritini . conferit de structura elerogend a acesieia.•.principal .m.marine underwriter .(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala . associate.mutual insurance association ~ de economii si credite . (economica) partnership ~ de asigurare mutuala .(SUA) savings and loan association .{at corpuhd navei} hull underwriter .active/acting partner .. tc. welfare work ~ tehnica .(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare .(comanditar.m./.m.fully insured asigurator s. 1.r. association.technical assistance asocia v.de intrajutorare . insurance carrier integral .il earicului .legal aid ~ maritima/pe mare .) underwriter . partner ~ activ .' .} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur. mar. {anuor} assistance.additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate .economic assistance ~ juridica .sole trader a lua pe cineva ca .de stat .(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal . (asig.Lloyd's underwriter .de navlu . insured person.social welfare.cargo underwriter -. cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s. ~ economica . partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar ..».nominal partner ~ principal .managing partner ~ cu numele .casco .to take smb.42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .. fin.Lloyd .quasi-partner ~ in participate .development assistance ~ sociala .welfare/social worker asistenta s.maritime pe caile navigabile interioare .[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane. i relief ^.freight underwriter ..f. asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica . into partnership asociatie s. insured s.trade' association prolesionala/necomerciai. 1. insurer.leading underwnter asimetrie .(asig...f.senior partner ~ putin cunoscut .state/national insurance .) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara . (socielate) society 2.?.inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj.issociation -• patronalii .medical/health insurance . aici.family firm nonprofit unicorporated . mar. (cu) to associate (with). to enter into partnership (with) asocial.administrator .junior partner ~ unic .

workshop. range. floating facton. certificate .cultural attache ~ comercial .de recomandare . 1.n. (un scop} to achie'\ e. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer . (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s. to fit 2.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic . to sort: to match.(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta . {a realiza) to achieve . (cum) as ~ cum este prezentat .) repair ship/vessel. workshop ship/vessel. to attain. attitude . in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s.) expectancy ~ la descarcare . (economica) partnership ~ fara contract . to assort.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'.variety of patterns ~ in vanzare .n. estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de.f. association.ASO-ATI 43 ~ voluntara .testimonial atinge v.small plan! operation ~ plutitor ..fodder rotation asorta v. o suma) to run to 2. (corn.military attache atelier s.to average ~.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un. waiting 2.m.sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (.t. variety ~ de e§antionare .) grounding atltudine s. 1.machine shop ~ meste§ugaresc . optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats.sales mix asumare s.f.partnership at will asolament s.(mar. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit .Tn medie . to certify atestat s.pragul de rentabiSitate .f. (un nivel) to reach. to attest.n.''".waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile . to suit. (') cifrd. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist.'n. (speri. shop ~ de montaj .(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s. to gain.t.) (but.commercial attache ~ militar . 1."' works atesta r t.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile.i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man. attache ~ cultural .to breai< even atin^ere A/.) assortment.assumption of credit risk asa adv. salanat cnn./•?.''.

functions audienta s.f. autarchy.continuous audit ~ social . (insdrcinare) task. genuine. function atributii de serviciu .t. to allot./in custodie . gold-bearing austeritate s. . (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.nonstandard gold aurifer adj. to authenticate. assigning ~ a actiunilor . genuineness autentifica v.economic self-sufficiency autentic adj.) resource audit ~ bancar . austerity autarhie s. obligation. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s.f.n.t.f.allotment of shares atribut^.marketing audit ~ detaliat . bulk lorry .f.banking audit ~ casnic . (de serviciu) duty. authentic.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent .n.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s. (automotive/motor) truck ~ cu remorca . competence. allotment. (motor) lorry.n.f.n. fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v. to assign atribuire s.f. (despre o copie) certified ~ si valabil . to legalize. bus. (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori.standard gold ~ nemonetar ..(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man. prerogative.environmental audit ~ extern . (pentru curse lungi) coach autocamion s.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s. to certify. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s.motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s.home audit ~ de marketing .44 ATI-AUT ~ in fata riscului . n.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern .(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s.detailed audit ~ ecologic . road tank car/tanker.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal . gold ~ afectat. autarky ~ economica . tank lorry/truck. auto-ignition autobuz s. audit ~ al resurselor .f. in procesul ludrii deciziilor.n.(felul in care diferite persoane se raporteazd.(al unui produs) salient attribute atributie s.f. (la notarial) to notarize autoaprindere s. audience ~ captiv . authenticity. attribute ~ evident/caracteristic . auriferous.f.

f. guarantor avaliza v. sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s. truck haul(ing) autotren s. trailer truck autoturism s. earnest (money).vicarious authority ~ executiva . (pentru vdnzarea de bilete. (motor) car.f.f. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee. to permit. utility car/vehicle autovehicul s.) victualling bill autoservire s. motor vehicle. to warrant. permit.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere . self-financing.f. internal financing autoimpunere s. handsel. automatic machine. tigdri.n. self-service 2.harbour/port authorities ~ vamale . 1. (a permite) to allow.civil authority ~ delegata .n.f.selling licence ~ scrisa . self-taxation automacara s. (magazin) self-service store autostrada s. automatic s. authorization ~ de retragere . power-driven vehicle aval s. touring car.{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s.) slot/vending machine automatizare s.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare . (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig.n. surety for a bill of exchange avalist s. outer harbour/port. truck crane automat adj. mar. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s.n. expressway autotransport s. crane tmck. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need. (a either a o licentd/autorizatie) to licence.n. authority ~ civila .f.export licence ~ de import .f. advance (money). licence ~ de brevet . to authorize. motorway. to warrant avanport s.n. (SUA) automobile ~ de proba .f. automation automobil s.n.customs authorities autoriza v.maritime authority autoritati portuare .f.f. authorization.n.test car autoritate s.patent licence ~ de export .7!. outside port avans s.m. (a impunerii.revenue authority ~ ierarhica .line authority ~ maritima . (motor) car. ziare etc.f. truck/motor lorry and trailer. (a gira o cambje) to guarantee.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar.t.n. {a imputernici) to empower.) general average deposit . tourer autoutilitara s.AVT-A^A autoconsum 5.t. (publicarea in presd) to release autorizare s.executive authority ~ fiscala .

failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals . mar.(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s. 1.) collision damage ~ de e§uare .cash advance avansa v. (pe cinevd) to promote 2. mar. to make an advance payment v. mar. advantage 2. mar. to damage avariat adj.(asig.chafing damage ~ produsa de sudatie .damage by handling ~ evaluabila . damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile .i. 1.sweat damage . in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv .n.advance on bottomry ~ din navlu .} hidden damage ~ comuna . advantageous. mar. profitable.(asig.(asig.(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale.advance against goods ~ in contui platii . (defectiune) breakdown.t.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava .) foreign general average ~ comuna $i salvare .accidental damage ~ anticipata/probabila .(asig. to pay in advance.) freight advance ~ in contui marfurilor . to be promoted avantaj s.{asig. (asig. pi.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje . (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut . 1.) average 2. beneficial avaria v.(asig. (bani) to advance.(mar.46 AVA-AVA '.wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare .account of payment ~ in numerar . fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd.) particular average ~ produsa .') general/gross average ~ comuna in strainatate . mar. (in junctie) to advance.(asig. mar.heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars .assets and drawbacks avantaj os adj.) general average and salvage ~ de abordaj .anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata ..damage done/incurred ~ produsa de apa marii .de tmprumut maritim . damage. mar.t.f. favourable. fortei de mimed etc.) damage through grounding/stranding ~ de manipulare .

to be in the red ~ cont deschis la banca .airliner ~ de pasageri .movable property.(asig. 1. fortune. wealth ~ imobiliara immovable property.) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar. chattels real. aircraft ~ charter .n.movable and immovable property ~ sub tutela .f. confirmation slip ~ de convocare . chattels (personal). immovables.) advice of shipment. poultry farmer/breeder avicultura s.f.(de spatiu pe nava) (mar. mar.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa .(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut . (mar.(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s.) berth note ~ de atribuire a actiunilor . advice: notification 2. reality ~ mobiliara . damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila .(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie .to make fortune avers s.notice of dismissal ~ de confirmare .to get the best of the bargain ~ cautare .to have the first refusal ~ legatura cu . forwarding agent's notice. (economic) boom avea v.to be in request/demand.n.commercial/transport aircraft.) agreed and liquidated damages avants.wave damage.f. movables. note. mar. notice. acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement. allotment letter ~ de concediere .to bank at/with ~ drept de optiune .(asig. shipping advice .(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit . (pdrere) opinion ~ competent . (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport .(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri.charter plane ~ de linie/curse regulate . air carrier aviz s. to have. personalty ~ mobiliara si imobiliara . (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere .AVA-AV1 47 produsa de valuri .advice of dispatch. aviation ~ civila .passenger aircraft.letter of allotment.civil aviation avicultor s. poultry farming avion s. (sfat) advice.m. to go off/through ~ cent debitor . (air)plane.f. aversion ~ fata de rise .to have a connection/ relation to avere s.expert advice/opinion ~ de angajament .n.) apparent damage avarii acceptate si evaluate .t.trust fund a face ~ .n. (al unei monede) obverse aversiune s.

.) sailing notice ~ a scadentei . notice.(mar. sdraci) almshouse . asylum.) stem note avizier s.t.) notice of readiness ~ de nava .f. advocate.delivery advice ~ de nava . (a avertizd) to warn avizare s..sailing advice ~ de incasare . property ~ public . to notify.(mar.gata de operare" . able in estate.attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ . billboard avocat s.f.gata de operare" acceptat .notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v. axis ~ temporala . to give smb.public wealth/property avutie s.) accepted notice of readiness ~ de neonorare .m.n.notice to pay ~ a sosirii . (in instantele inferioare) solicitor. lawyer.n. (a instiinta) to inform.to take legal advice avocatura s. assumption ~ a preferintelor revelate . attorney (-at-law).(mar. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta . legal/lawyer's profession.demand note ~ de primire .) shipping note ~ de incetare a platilor . proprietary s.(mar. rich. wealth ~ nationala . n.(navei) (mar..national wealth axa s.(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s. to advise.f.(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .notice to suspend payments ~ de livrare . notification ~ a interesului asigurat . (pentru bdtrdni.) notice of interest declared ~ a tncasarii . well-off.48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare . wealthy.(navei.advice of collection ~ a plecarii . (in instantele superioare) barrister. ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s.(asig.f.f. a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava .collection advice ~ de incarcare si expeditie .la rand" .(in teoria subiectivd a consumatorului individual.(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului . wealth. (despre close) propertied. notice. advice. notice/poster board. bar avut adj.

ballotage ban s.(situatia financiara.cotton bale ~ de marfa .to give smb.balance of concessions ~ comerciala . (un cont) to balance. (cont. ballast.steelyard.cotton bale balansa v.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor . pack.t. pi. (cdntar) balance.B bac§i§ s.(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala . smth. gravel sand bed.n. luggage.) metal ballast. 1.bale. 1. gratuity. to tip smb.n. a gratuity. tie vote. (load) pack ~ cu invelis . to even up balanta s.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare . tip. (monedd) coin 2.n.(cont. bagaj s. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati .wrapped bale ~ de bumbac .(mar. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana ..(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica .) (shingle) ballast.) balance ~ a concesiilor . fin. whaleboat balot s. ballot.m.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila .decimal weighing machine balast s. load pack balotaj s.balance of trade.n. (balot de marfa) bale. to ballast baleniera s.n. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala . (pair of) scales. money bani activi . package ~ de bumbac . (mar.(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati . bale.t.f. douceur a da cuiva un ~ .f.) trial balance ~ financiara . for himself. ballot. baksheesh.n. (c. weighing machine 2.f.) departure ballast balasta v.(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala . lastage ~ la plecare . to give smb.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta . baggage bal s.

(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa . bank.central/national bank. banca s. commercial/trade/trading/merchant bank ~ .remittance ~ faisi .{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .(desemnata de un consortiu bancar so.(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring .public funds ~ reprezentativi .credit bank ~ de date .to get value for one's money bancar adj.agricultural bank.(institutu financiare.housekeeping money ~ de hartie .smart money ~ potriviti .change. black money ~ neinvestiti .(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi .agent .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari .(numerar intrat in casierie) cash-in.bank of deposit. money squeeze a da ~ cu dobanda . deposit bank ~ de economii .(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita .paper money ~ de plastic .f. bank ~ .to lend (out) money at/on interest a strange ~ .corespondent .dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .data bank ~ de depuneri . land bank ~ beneficiara .cash. administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola .(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont . band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii ..savings bank. ready money ~ marunti . small change/coin/money..consortium bank ~ de credit .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.checkable money ~ scumpi . bankers'/parent bank ~ comerciala . . banking.clearing bank ~ de concentrare .(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money.(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati .real money ~ expediati .bank of commerce.change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici . cash-in-hand ~ lichizi .(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala .to hoard up money a-si valorifica . (in Marea Britanie.

m. bank note. (SUA) cashomat bancruta s.container . railwaycrossing barrier. banker.nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s. in SUA.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra .(a Casei de Compensate din Londra sail. care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig.f. paper currency. note. (SUA) bill.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare . entrance barriers ~ netarifare .reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor .f. note issuing bank ~ de investitii . (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj. financier bancnota s. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii . barrier. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale . automatic teller machine.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.f. care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune . (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s.investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat .(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher . (unitate de capacitate) bushel bara v.f.f. (un cec) to cross barare s.) railway gate. exit barriers ~ de intrare .f. (unitate de capacitate) barrel barja s.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere .bank of issue.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare . barge ~ .f. poduri etc.(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra . (a unui cec) crossing ~ generala . cash dispenser.n.w.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s.general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s. soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate .barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd.f.BAN-BAR similare bdncilor.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari .state bank ~ de virament . bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara .s-. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.t.floating barge container .) toll bar/gate.) barratry bariera s.f. (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele. (c. mar.

. paying. harbo(u)rage ~ portuar comercial . (de moneda) mintage. harbour. to coin. numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale.basis of assessment/ taxation.m.commercial dock ~ portuar cu maree . yielding money. lucrative bel$ug s. harbour/port basin. abundance. al unui cec) alternative payee ~ de venituri . grocer. agregat monetar care include activele monetare lichide. to turn smth. remunerative. basin ~ carbonifer . to strike.f.i.m.(al unei cambii.oil dock ~ portuar .(mar. pecuniary banos adj. to emboss.military base ~ monetara . (meserie) grocery trade banesc adj.'\ bulk handling cargo dock ~ de radub . (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2..) dry dock ~ pentru petroliere . opulence din ~ . provision dealer/ merchant bacanie s.) annuitant ~ al unui drept de retentie . precum rezervele bdncilor comerciale.f.barometer of the market barter s.air base ~ de active . (de pe urma) to derive advantage (from). plenty.n. to derive profit (from).(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior .(mar.income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal . baza(a)r ~ de binefacere . beneficiary.(mar.n. (co/n. profitable. (bogdtie) wealth. coinage bazar s.export dock ~ portuar deschis .coal basin/field ~ de manevra .t.supply base ~ de impunere . activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala . 1.production basis ~ militara . (magazin) grocer's (shop).lien holder ~ alternativ .inner dock bacan s. basis ~ a profitului .baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s.dock (basin).) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac . base.(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana .n.52 BAR-BEN barometru s. moneymaking.sports base/grounds ~ tehnico-materiala .asset base ~ de aprovizionare . existente in medie mtr-o perioadd de timp. to benefit (by) beneficiar s. (al unei plati.. 1. pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar.n.n.(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export . barometer ~ al pietei .) barter bate v.in abundance. (moneda) to mint. tax assessment/base ~ de productie . grocery 2. al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati .f. money.(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere. to account.naval base ~ sportiva . to profit (by). to stamp batere s.technical and material resources/supplies bazin^.(asig. plentifully beneficia v.

to come out of the red benzina s. (contabil) balance sheet 2.f. (raport) report.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar . {cu sens figuraf) to survey.to share in the profits a realiza un beneficiu . to sum up bilateral adj.t. shot crete betona v.retirement benefits ~ descrescande .n. return 2.contingent profit ~ brut . statement ~ consolidat . benefit. 1.operating profits ~ de pensionare .) (railway) ticket. gain.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar . (pentru un mijioc de transport in comun) fare.) half-fare ticket .scanty profits ~ scontate .(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui .reinforced/steel concrete ~ de ciment .n. to (build with) concrete bianual adj.f. biannual.{bilantui unui grup.gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura . (corn. (profit) profit.n. concrete ~ armat .(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit .heavy naphtha ~ usoara . gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea .surplus earnings beneflcii considerabile .(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.{c. petrol.{c. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .f.light naphtha beton s. earnings.profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ . to review. proceeds. 1. privilege ~ aleatoriu .n.) joint beneficiary beneficiu s.BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig. {la teatru) (admission) ticket.) bilateralism bilet s. theatre ticket.) contingent beneficiary ~ fictiv .n. intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu .f.to make a profit a se solda cu ~ . bilateral bilateralism s.to draw up/to strike the balance of.gunite. (dr.) benefit.built-up concrete ~ torcretat .general balance sheet ~ de lichidare .(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat . {c. revenues.passive balance ~ social .diminishing profits ~ reduse .) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .considerable/ hefty profits ~ de exploatare .cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat . semiannual bilant s. • (SUA) gas(oline).

return ticket ~ in circuit .promissory note.demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume .bank note. (fin./ block. (casa) apartment house. bureaucracy.inquiry office.n.residential building bloca v.f. frozen boala s.f. parcel office de plasare . (un capital intr-o investitie nerentabild etc. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit . bimonthly.n.(c. to block. (despre conturi.) bimetallism.credit squeeze blocat adj.(c. (departament) bureau ~ de informatii .s'. credite) to block.illiquidity blocare .f.f.unit ~ de locuinte . fortnightly bimetalism s. semimonthly.military blockade bloca j s.to fill up a form bloc s. (economic.} transfer ticket bilunar adj.industrial/ occupational/trade disease bogat adj.dud note ~ de credit .f.f.n. to freeze.travel bureau ~ vamal .) single ticket ~ valabil/de corespondenta . (conturi. nch.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier .{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus ./. block (of flats) 3. blockade ~ economica . (avtit) wcaithv. 1. freeze ~ a contului .) to lock away/up blocada s.full-fare ticket ~ la ordin .site/job office ~ de verificare a solvabilitatii . block 2.receiving house/ office. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/. \. office.tourist ticket ~ de peron . politic} bloc. (cu hani) moneyed. bioeconomics biotehnologie s.) through ticket ~ dus-intors .f. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere . (de dwatu) disease profesionala .{c. coalition ~ de agregat . bureaucrat.' office automation birou s. illness.n.platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c.mortgage registry ~ de mesagerie .economic blockade ~ militara .f. (blank) form a completa o ~ . block ~ Hnanciar . biotechnology birocrat s. double standard biodegradabil adj.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj .customs office blancheta s.f. well-off/'-to-do: able iii .m.account's obstruction •" a creditelor .54 B1L-BOG ~ de banca . credite) blocked. information bureau/office ~ de ipoteci .circular/round-trip ticket ~ intreg . biodegradable bioeconomie s. red tapist birocratic adj.(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui. bureaucratic biroeratie s. paper money ~ de banca falsificat .) weekend ticket ~ direct .f.

(la receptia marfurilor) tally sheet.to become rich. creditworthiness.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar. boycotting bol$evism s.) broker's contract note .de ataceri . bill of delivery.n. sphere. discount. (tie cartela) coupon.(din magazie) issue voucher ~ de livrare . chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar.) broker's return ~ al brokerului .note of expenses ~ de decontari .f. 1. profusion ~ nationals . area (of activity1 '.n.) allowance. line. memorandum of contents. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric. plentiful. bonus ~ comerciala .reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar .delivery order.j'.de cecuri . the upper crust a deveni ~ .de preturi . to boycott.vuiuinc discount ~ la pretui convenit . freight release ~ de masa .f.) schedule.f.(bur. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare .n.BOG-BRA 55 estate. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon. riches.f. (horned) cattle bransa s.f. means 2. (abundenf) abundant. (ai navei) board ~ la bord .n.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~.(mar. (despre close) proprietary 2. (chitantd) receipt ~ de casa . boycott boicota v. heavy s.trade discount ~ la cantitate .m.t. docket.national wealth bogatii naturale . rich man. ticket. bolshevism bon s. financial reliability bonus s. (bogatii) the rich (people).cash voucher ~ de ie§ire .(corn.) schedule of prices ~ de schimb valutar .(titlu de stat.cash discount ~ suplimentara/speciala . bonus bord s. voucher.) timber freeboard borderou s. [corn.sale note/sheet bovine s. order.exchange contract ~ de vanzare . to make money bogatie s.n.n.ime of business . bovmes.settlement check ~ de expeditie . to make up/good bonificatie s. (abundenta) abundance. rebate.t.check list ~ de cheltuieli .extra allowance/discount bonitate s. (corn. {avere) wealth. side by side. reduction. (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s. the well-to-do.(mod de acoslare) (mar. bill. list. pi.natural wealth boicots. pi.scrip bonifica v. the wealthy/moneyed classes.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur . (detailed) memorandum. branch.} alongside. bordereau. (doineniu} domain. note.

balanced budget ~ flexibil . (pe cinevd) to grant a patent/certificate to.commodity broker ~ maritim .local budget ~ preliminar . patent. (parte) part. certificate.interim budget ~ local .to work a patent a i se acorda un ~ .56 BRA-BUG brat s.insurance broker.m.austerity budget ~ de capital . (sef de brigadd) brigade/team leader. portion.shipbroker ~ neoficial .n.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie . 1.preliminary budget ~ promotional .f. (o inventie) to (protect by) patent brevetare s.) freight broker ~ la bursa de marfuri .f. (neprelucrat) crude. forest keeper/ranger broker s. brokerage. (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar.ship brokerage brosura s. outsider ~ oficial/autorizat .to take out a patent breveta v. kerb(-stone) broker.pilot's licence ~ neutilizat . unfinished 2.capital budget ~ de familie . prospectus.) fathom breasia s. corporation. broker ~ cu atributii complete .to be issued a patent a obtine un ~ .incomes and expenditure budget ~ deficitar .f.sworn broker brokeraj s. patented. unmanufactured.marketing budget ~ de numerar/trezorerie .(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj.m. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire . appointed by letters patent. (despre profit) gross bucata s. booklet. (despre produse) proprietary brigadier s. raw.n.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . budget ~ de austeritate .f. (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic . licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie .advertising budget ~ de stat .forester.n.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .(care define actiuni inregistrate pe numele sdu.(letters) patent ~ de pilot . cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari .consolidated general budget ~ interimar .n.curb/outside broker. (fragment) fragment buget-y. bit.adverse budget ~ echilibrat . leaflet brut adj. courtage ~ maritim .full-service broker ~ cu titlu neoficial .t.family budget ~ de marketing .to apply for a patent a exploata un ~ .(pentru publicitatea unui produs) promotional budget . piece. guild.(mar. craft brevet s. si nu pe eel al clientului. patenting ~ preemptiva/de blocare .production budget ~ de publicitate .flexible budget ~ general consolidat .

/!. (proprietate funciard) landed property ~ incorporale .) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu .BUG-BUN 57 ~ variabil . 1.alienable property ~ inalienabil .consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice .) order form ~ de expeditie . ballot ~ meteorologic .(mar.(in special nova) derelict ~ alienabil .) indivisum estate ~ intermediare .daruri ale naturii". good s.) tangible property .voting paper.to pass the budget bugetar adj.) exchange bulletin/list.(cow. market report ~ de comanda .unalienable property ~ salvat . printed exchanges.weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor . (mobile) goods ~ abandonat .) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam. real estate. cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.variable budget a prezenta bugetui .n. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum .news bulletin ~ de vot .to introduce the budget.) corporeal property ~ de capital .(dr. list of quotations. fortune. volumul tranzactiilor etc.(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .) free goods ~ marfare .(dr.(dr.dispatch note ~ de stiri . (care s-au scufundat) jettison.consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata . (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan.(active fixe.vata cotton wool bun adj.customs bill of entry bumbac-y. ligan ~ complementare .economic goods ~ finale . pi.(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare . (avere) property.final goods ~ fungibile . immovable/fixed property.) chattels real.(asa-numitele . to bring in the estimates a vota ~ ..(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale . jetsam. budgetary billeting.commodity goods ~ materiale .(dr.(dr.(supuse unor transformdri.) intangible property ~ indivize . cdldura cosmicd etc. bulletin ~ bursier/de bursa .(cu date despre cursurile zilnice. cotton ~ brut .(mar.cotton bale ~ . dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere .n. estate 2.

goods and chattels ~ nefungibile .substitute goods ~ vacante .n.private goods ~ publice .) ownerless property ~ viitoare . (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii .economic welfare ~ nationals . capacitate} (mare} butt.kerb(-stone) market. bursary. 1.(SUA) wheat pit ~ de marfuri .shipping exchange ~ neoficiala . personal property/effects.) chattels personal.stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare .corn/grain exchange ~ de grau .bull market ~ in scadere .commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale .organized exchange ~ valutara .public welfare bursa s.} actual assets ~ primare . cask: (mic) barrel. hogshead. bursarship 2.(dr.(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole .labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale .f.(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.collective welfare ~ economica . boutique to speculate on the de hutoi s.(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private ..f. street market ~ oficiala .) future estate bunastare s. universitard) scholarship (grant).(dr.(dr. (^colara./. well-being. kilderkin.s'.produce exchange ~ de valori . msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente . welfare. (hac) vat. keg. movables.58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .(dr. tun. prosperity ~ colectiva .metal exchange ~ de optiuni .public goods ~ substituibile .m. (inetalic) drum .foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.bear market ~ maritima . (imitate bushel butic .

box.t.n. horse ~ -putere . calciiiatitin .f.survey. (note de livrare) terms of supply. reckoning.m. staff. to calculate. coastal shipping/trade/ traffic/transportation.f. job specifications cal s.taring ~ a tonajuiui . (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. short-haul vessel. cadastral registry. cabin.natural calamity.tonnage/vuinri. coastwise shipping/trade.pattern book ~ de sarcini . coasting/home trade.managing staff caiet s. (mar.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat. (writing) book ~ de mostre .actuarial calculation ~ al pretului de cost . (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar. present. aflate in man diferite) great coasting trade.t.C cabina s. to compute. cadou s.tax assessment ~ a tarei . coast navigation.call box. to survey and value cadastral adj.h.process costing ~ al pretului de cost pe loturi . annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v.costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie . coast trade ship/vessel. to make the cadastre of. coastwise ship/vessel. calamity.foreign trade ~ intern .specification conditions.) coaster. disaster ~ naturala .n.horse power calamitate s. cadastral cadastre.media . berth. calculation.n..batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs . (de vagon de dormit) berth ~ telefonica .n. personnel ~ de conducere .rational economics calculation ~ pe cap de locuitor . cure pi^nc . computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i.f.. land ~ publicitar . coastal/coasting ship/vessel cadastra v. (mar. gift .to miscalculate ..n.capitation ~ si plata la casa .to average calculare s. inshore trade.rough estimate ~ economic rational . stateroom. calculus ~ actuarial . home trade cabotier s. de alcatuire a bu^eiului. real estate re nster) cadastru s.) cabotage.} act of God calcul s..advertising gift cadre s.unit costing ~ aproximativ . de la premisa iinui buvet inexisteiit . calculation.n. to reckon ~ gresit . (de vapor) cabin.n. telephone booth cabotaj s. articles and conditions. pi.short haul ~ extern . computation.

room ~ agricola .f. carting.documents-against-payment bill ~ pe termen lung .bills in a set ~ de comert $i industrie .bonded carman camionaj s.(platibild in strdindtate) foreign bill. dump truck ~ -cisterna de benzina .) bull campaign ~ de marketing .blank bill ~ inlocuita . pickup (truck). chamber.short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .long (-dated) bill ~ pe termen scurt . haulage camioneta s. lorry.sales campaign/drive.tip/tipping lorry.(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .currency bill cambii de incasat .) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur. (SUA) external bill ~ Herbinte .f.removal van ~ frigorific . (de mobila) van ~ pentru scontare .(bur.refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .platform lorry camionagiu^.waiting room ~ de comert .discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .chamber of agriculture ~ de asteptare .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar .marketing campaign ~ de vanzari . selling campaign ~ electorala .platforma .election/electoral campaign .demand bill ~ la termen .period/time bill ~ la termen conform uzantei .bills payable ~ in mai multe exemplare .usance bill ~ la vedere .(intr-o banca) (safety) vault.sola (of exchange) ~ la cerere .n.petrol bulk lorry ~ de mutari .sight bill ~ onorata .chamber of shipping ~ de valori/tezaur . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale . strongroom ~ frigorifica . (pentru livrdri) delivery car/van campanie s./n.documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata . light lorry/truck.n.CAM-CAM 61 ~ externa .third of exchange camera s. campaign ~ a la baisse .chamber of commerce ~ basculant . carman.cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s.(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna . (SUA) truck.chamber of commerce and industry ~ de navigatie .bills receivable/for collection ~ de platit .f. cartage (service).

shipway ~ fluvial . 1.seaway (canal).) underdeck capacity . publicity campaign canal s.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara .f.f.) hold capacity ~ a navei .haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata .62 CAM-CAP ~ organizational.to nominate a candidate candidature s. applicant (for a post) 2. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin.(dr.n. (volum) capacity. ship canal/channel cancelar^.landed quantity.(mar.advertising campaign/ drive.irrigation canal ~ de navigatie . 1.m. legal competence/ capacity.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata . head. amount of cargo ~ de marfa transportata .available quantity . amount ~ de marfa . facilitate) ability.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution.chief . railhead. qualification.less-than-truck load ~ suficienta . (din case) sewer. (de televiziune) channel ~ de distributee . distribution channel ~ de irigatie . quantitative cap s. terminus capete de acuzare .) capacity. (check) weigher ~ oficial/autorizat . capability.economic comandata . (rigold) gutter. nomination canibalizare s.sworn weigher cantitate s.fair quantity ~ totala .waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila . (competentd) competence 3. (la un post) candidate. 1. ability ~ a magaziei . (aptitudine. navigation channel. (in alegeri) nominee.river channel ~ maritim . 1. (limitd superioard impusd dobdnzii. maritime canal.m. volume 2.) cap capacitate s.gross amount ~ vagonabila . candidate 3.w.(mar. chancellor candidat s. (natural) channel. 3. (colector) sewer. (§ef) head. (artificial) canal 2.waggon-load cantitativ adj. (la un examen) candidate a propune un ~ .shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport . (dr.quantity of goods. specifications of charge ~ de vite .n.f. (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s.heads of cattle capac s. (de locuitor) head 2. quantity.railway terminal.n.) counts of the charge/indictment. capacity. outturn ~ disponibila . (de sciirgere) drain.de linie .capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte .f.ship canal/channel.

solvency ~ de productie . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .stowage capacity ~ de tancare .) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .working capacity.idle capacity .(posibilitatea de a plati prin cambii fi.) debt capacity ~ de munca . cargo capacity/ deadweight. capacity for work ~ de operare a portului .capacity in bulk ~ jurisdictionala .) legal competence/ capacity. loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .(mar.) testamentary capacity.tankage capacity ~ de trafic .(dr.) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale . burden.(a navei) weight-carrying capacity.(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb . carrying / net/ payload capacity.dock capacity ~ de finantare .CAP-CAP 63 .) cargo/cubic capacity. (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie.storage capacity ~ de deservire a docului .(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .de transport a marfurilor de volum .earning capacity ~ de congelare .) ability to inherit ~ testamentara .nominala .(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere . in consecintd. operating efficiency ~ de refrigerare .volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar. fata de cerere) overcapacity ~ in baluri .(dr. cargo capacity. paying / useful deadweight ~ neutilizata .excess capacity. ability to make a will .(dr.(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.freezing capacity ~ de depozitare .carrying capacity '.(dr.grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage.(mar.gross capacity ~ contractuala .productive/ production capacity.bruta .(a navei) passengers in berth ~ in vrac .) capacity to sue ~ legala .financing capacity ~ de incarcare .port capacity ~ de plata . payment capacity.) deadweight cargo capacity. lastage.ore cargo capacity ~ de indatorare .(mar. effective deadweight ~ excedentara . de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire . ability ~ navlosita .(dr.nominal capacity ~ succesorala .ability to pay.) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.traffic capacity ~ de transport .

f.measurement capacity.(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix .(capitalul utilizat intr-o afacere.(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj.(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat . al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului . capital.(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital . capital.(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza .(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.investment capital ~ de rezerva . cubic capacity/content capa s.lockaway. permanent assets. capital of reserve ~ de rise . {mar.principal ~ de dotare .autorizat.(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie . lockup. ~ activ .n.(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital . chief. principal. frozen assets ~ circulant/de rulment .f. activul net) capital employed/ owned ~ autohton . trap capcana lichiditatilor . essential s. meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei .issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale .(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat .(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute.banking capital ~ blocat/imobilizat . physical capital ~ fix specific .(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .authorized but unissued capital ~ bancar .stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis .(al unei band) surplus reserve.preference capital ~ fictiv .domestic capital ~ autorizat .(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie. dar neemis . consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .64 CAP-CAP ~ volumetrica .) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s.

(SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .m.) uncalled capital ~ in actiuni neemise . shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .contemporary capitalism ~ corporatist .invested capital ~ imprumutat .variable capital ~ varsat .(platibile in rate de actionari) {bur.unissued share capital ~ mort/neproductiv .principal and interest ~ transferal in strainatate . capitalist(ic) s. in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .paid-up/deposit capital capitala s. n.(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit .liquid capital ~ .industrial capital ~ initial .share capital.in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital. si economica) funk money ~ uman .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .free capital ~ lichid .inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid . (pras) capital capitalism s.initial/opening/seed capital.unavailable capital ~ industrial . capitalism ~ contemporan . company equity.productive capital ~ propriu/al actionarilor .dead/ unproductive capital ~ nevarsat .unpaid capital ~ nominal .(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.wild capitalism capitalist adj.CAP-CAP 65 ~ global . equity capital.(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .corporate capitalism ~ de stat .(detindtori de actiuni comune) equity. principal ~ investit .unissued capital ~ in numerar .cash capital ~ liber .total capital ~ inactiv/neproductiv .{din motive de instabilitate politico. equity of a company.(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .loan capital ~ in actiuni .sau de parti sociale . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .commodity capital ~ neemis .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .in cazul societdtilor pe actiuni .f.human capital ~ variabil . capitalist .marfa .state capitalism ~ monopolist . care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.

timber cargo. (bur. general cargo carrier/ship/ vessel ~ .) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s.grain cargo ~ de cherestea .n.n. capitation (tax)./M. (mar. freight container cargoplan s. data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s.(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .') capitalization .(cargo) liner ~ de marfuri usoare . burden. fin. freight. shipment.a rezervelor . load.penalty cargo ~ de animale vii .dunnage cargo ~ cu miros specific . all-cargo ship/vessel caric s.balance cargo.66 CAP-CAR capitaliza v.n.n. floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile.(folosit la bancomate) cash card cargobot v.t.oceanic .(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves. fuel card s.final stowage plan ~ preliminar .general-purpose cargo vessel.coastwise freighter ~ de linie .f.) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa . (SUA) lumber cargo . cargo boat/carrier/ship/ vessel. freight boat/camer/ship/vessel. charge. shipload. freighter. (bur..container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj .n.commodity type stowage plan ~ final .) cargo. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn. fin. full cargo/ load. characteristic (feature).(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet . head/poll tax caracteristica s.(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel .smart card ~ de numerar .standard cargo ship/vessel ~ universal ..bank card ~ cu cip .ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard . cargou cargocontainer s. (mar.f. (plastic) card ~ bancar . scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .coasting cargo } ~ de cereale .f.container .chip card ~ cu microprocesor .tentative cargo plan cargou s.) to capitalize capitalizare s. carat carburant^.live load ~ de cabotaj .n. shipful ~ containerizabil . mixed cargo ~ aruncat in mare .sea lorry ~ mixt .containerizable cargo ~ cu fardaj .

damaged cargo ~ incompatibil .raw meat . (de piatrd) quarry.CAR-CAR ~ de import .deck cargo/load. careerist. bulk cargo/freight.white meat ~ congelata . 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.frozen meat ~ conservata . loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune . shipment on deck ~ de umplutura . cargo in bulk.f.dry cargo ~ uscat in vrac . (stone) pit 2.{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .stowed cargo ~ strivit . cargo liable to be broached ~ deteriorat .black/dirty cargo ~ de punte . careerism carierist s.mixt .to take up a career carierism s.bottom cargo ~ in lazi . home freight.dangerous cargo ~ plin si complet .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .transit freight ~ in vrac . inward cargo/freight.shifting cargo.f. office/place hunter caritabil adj.liquid cargo .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid .distress cargo ~ in saci .inbound cargo/freight.smoked/smoke-dried meat ~ alba .bagged cargo ~ in stare buna . outward cargo/freight ~ de produse albe . return cargo/freight/load ~ de linie .nerujat .departure loading.bale cargo ~ in butoaie .general cargo ~ de petrol .incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .barrel cargo. career a face ~ — to work one's way up. (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata . 1. barrelled cargo/goods ~ in cala .oil/petrol/petroleum cargo. cargo oil ~ de plecare . eleemosynary carne s.measurement cargo ~ deplasabil .v. outbound freight. (SUA) canned meat ~ cruda .{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .wood cargo ~ de marfuri generale .berth cargo ~ de materiale lemnoase .m.mixed cargo . homeward cargo/freight.(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii.tinned/preserved/potted meat.(mugaziile pline . to have a good record a imbratisa o ~ .(pe magaza) even load cargo ~ uscat .n.filler cargo ~ de volum/cubaj .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat . nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .case cargo ~ in pericol .clean cargo ~ de produse negre .cargo/shipment in bulk. charitable.

ward.traffic pool ~ de optiuni .f.w.t. savings book ~ de marinar . (SUA) land office ~ postala .) ledger ~ mare impersonala/generala (cont. (pentru note) note book 2.red meat carnet s.f. industrial etc.) subsidiary ledgers cartel s. to trustify cartelare s.n. (mucava) pasteboard. (obiecte de carton) pasteboard goods/wares . district.patent pool cartela v.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice .credit card ~ de debit . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente . to cartel.) quarter ~ de locuinte .deposit book ~ de economii .workers' (residential) district/quarter cartofor.n. (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj .cheque book.driver's licence carte s.business card ~ de vizita cu specimen de semnatura . trustification cartela s.best seller ~ de munca .{bur. seaman's passport ~ de membru .(mar. (specific. to cartelize.signature card ~ funciara .n.council estate ~ de locuinte ieftine .(cont. pool. section.postal card ~ tehnica .packing cardboard ~ de esantioane . (act) card.y.) freight conference ~ maritim .) bear pool ~ al speculantilor a la hausse .t.(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .instruction book cartea mare .(bur.sailor's pass.passbook. (cartonare) pasteboard work 2. book ~ de credit . to bind in boards.land/cadastral register. cartel.tenement district ~ elegant .shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .(cent.membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist . gambler carton s.brownstone district ~ muncitoresc .shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie .) bull pool ~ de companii de navigatie .n.residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale .debit card ~ de mare succes . to paste cartonaj s. 1. (SUA) checkbook ~ de depozit .(colectie de materials textile) sample card cartona v.option pool ~ de stabilire a navlurilor .address book ~ de cecuri .workman's pass ~ de registru . syndicate ~ al armatorilor .union card ~ de sofer . (permis) licence ~ de adrese .fresh/butcher's meat ~ ro§ie . 1.telephone directory ~ de vizita .68 CAR-CAR ~ proaspata . cartelization.food card cartier s. ring.f.n.

order. home-made.trade catalogue ~ comercial cu adrese .CAR-CAU 69 cartoteca s. cataloguer.tax schedules cauciuc s. desk office casnic adj.) inventory.social insurance fund ~ de bagaje . gaj) security.f.post-office savings bank ~ de inregistrare . (dr.clearing house ~ de economii .f. (locuintd) dwelling. (pentru bani) cashbox.f. cashier.f.) paymaster. (de salarizare. (fisier) card index 2. pay/paying office. (de autovehicul) tyre. ale muncitorilor etc. (de casa) home.) to annul.t.tenement house ~ de schimb valutar . vault ~ de bilete . (lista) list 2. sort. impozitare) bracket ~ a cambiilor . (fel) kind. (la banca) teller..pawnshop ~ de asigurari sociale . (garanfie. warranty.) cash register ~ de raport . 1. cataloguist categorie s.lodging house ~ cu dependinte . (menajer) household catalog s.social and professional category/class categorii de impozite . (incapere) filing cabinet casa v. catalogue.exchange office ~ de scont . (corn.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . (la cinema. to catalogue.booking office.) bail ~ legala . 1. cash register.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani.mail-order catalogue cataloga v.quality of bills of exchange ~ de salarizare .f. pay desk/office. greutdti etc. (dr. money box.) denomination ~ socioprofesionala .(corn. collateral 2.m. habitation 2. category.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal .(dr. (care plateste salariile militarilor. catalogue ~ comercial .trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta . 1. cash department. 1.(bancomat) automatic teller machine casierie s..t. house.m.. to quash.business/commercial/ trading house ~ de compensatie .synthetic rubber cautiune s. grade 2. to put/to enter into a catalogue catalogator^. (clasa) class. (de corner!) house 3. (pentru bijuterii) casket.n. to reverse casa s.f. strongbox.) messuage ~ de ajutor reciproc . teatru) box office ~ de broken .discount house ~ mica . till.baggage room. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat . cloakroom ~ de bani .safe. 1. {in magazin) desk. cash/cashier's/money office.commission house ~ de comert .petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s. (casierie) cash office. (pentru instrumente) case easier s. (SUA) tire ~ natural .n. 1. (India) rubber 2. guarantee.legal/compulsory guarantee . (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat .natural/plant rubber ~ sintetic .

(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage.f.) (legal) case. {twist) tourist ~ cu abonament .i.cu trenul . (pe mare) voyage.s'. usury.m.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva .f. captain 2.fortuitous event ~ in speta .case of emergency.f. out of court ca'is.) delivery voyage ~ dus-intors .(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. act of God ~ fortuit . (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord . to be/to go touring.) to rule smb.) loaded voyage/passage ~ de agrement .concrete case ~ neprevazut — unforeseen event. (pe mare) voyager 2. captain of the port -. contingency caza v.n.) acceptance trial trip camatar s.to travel on business ~ pe mare . traveller.n.t.harbour/port master.to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri .) to sue/to summon smb.to practise usury capitan s.{mar. (pe apd) to voyage '.f. 1. usurer. trip.to go bail for smb. captain of long course ~ de doc . light/unloaded passage ~ in circuit .pleasure trip ~ de ducere .regular traveller calatori v. cauza s.circular tour ~ pentru probe de receptie . trial ~ proxima .' {de port) harbour master's office .fluvial . usurious camatarie s. {motiv) reason. {mar.round trip/voyage .) captain. to lodge cazare s. (dr. pawnee camataresc adj. (pasager) passenger. passage out ~ de inapoiere .sea master capitanie . skipper. cause. excursion./.{mar. 1. (CM bilef) fare.dock master .m. {intdmplare) event -• de forta majora . (scurta) tour. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar.to go/to travel by sea. (jzidiciar) criminal/identification record calator s.(dr. to accommodate. lawsuit.(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage. (de obice'i mai lungd) travel. money lender. \. ground 2. to be/to go on one's travels. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker. to voyage calatorie s.nver master ~ maritim . (fara a wdica destinatia) to travel (about). (implicdnd o destinatie) to (make a) journey. accommodation cazier s.m. case.de port . (cu destinatie precisu) journey. (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga . a scoate pe cineva din ~ .foreign-trade master. extortionate practice(s) a face ~ .in balast/neproductiva .(dr. sea captain.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ .

contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun .bulgari .(profitii! obtimit da. (beneficiu.'. handcuffs ~ de aur . \a dobdndi} to acquire. proceeds. (prm muncd) eamings-(yeriii) income..'('. (.windthL (profit) -. portage carbune s.m.disponibil .•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings . (mineral) (mineral) coal.n balance. (cargo) carrier./.) recovery o^ judgement .n. profit'} benefit.(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v.{mar.(in uivulende) retainc. haulage.steelyard a pierde la ~ . (dintr-o afacere. {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage ..nedistribuit . earnings . to overbalance ca$tig s. lignite ~ .pe actiune .de capital .to lose (in the) weight a trage la ~ .f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile .centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .to weigh heavily cantari .suplimentar .f.brown coal.sea carrier ~ ulterior . (mangaT) charcoal ~ brun . revenue.} nonconference carrier ~ maritim . pi.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur .(dr. (pair of) scales: (pentru greutdti. [la ciirsele de cai} stake .coal powder.(termen general pentrn companii de navigatie.lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat .de cauza .\' share .f.) golden handcuffs cantar s. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat . profit. icteric} prize.caked coal ~ marunt small/slack coal ~ .m. (posta!d) post-office box catlike s.suplirncntare -.CAR-CA§ 71 carau$ s. (un premiu)• to carry off 2.t. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat . retum(s).(mar.praf. 1.earnings per share . gain.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man. man') weighing lever machine ~ decimal . to gain: to win: {prin munca} to earn.} on-can'ier carau^ies. dross of coal casuta s. vanzarea activelor de capital) capita' gains .perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons . carter.to outweigh.f carriage.

(mar.n.t.bearer cheque. auditor cere s.n.business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .telephone exchange ~ termica .) profit centre ~ turistic . cheque to bearer ~ marcat . (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.power station ~ hidroelectrica .f.correspondence cheque ~ cu limita de suma .order cheque.crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala .blank cheque ~ la ordin .steam-generating station centralism s.(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat . cheque to order ~ la purtator .tourist centre cemor s.72 CEC-CER cec s.(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat .continuous customary dispatch centrala s.producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.) assignor.(de bancd) certified cheque ~ anulat .raised cheque ~ de calatorie . financiar etc.bogus cheque ~ fara acoperire .uncleared cheque ~ personal .f. (comercial.customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .dud/bad cheque ~ m alb . (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .returned cheque ceda v.) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .m.bank cheque ~ barat .paid cheque ~ refuzat . (directie) central/head office. circle. emporium ~ de afaceri .m. to give up.n.stale cheque ~ fals . to assign ~ si unul si altui .traveller's cheque ~ de retragere .delivery speed ~ de operare a portului . (dr. a unei firme etc. to surrender. (a unei case de comert.downtown ~ comercial commercial/shopping centre.) celerity ~ de livrare/predare .nonpar cheque ~ -corespondenta .canceled cheque ~ bancar .f.port speed ~ uzuala .(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat .to split the difference cedents. to yield (up). releasor celeritate s.hydroelectric power station ~ telefonica .) centre ~ al orasului .n. cheque.limited cheque ~ cu suma falsificata .) centralization centru s. (SUA) check ~ acceptat/vizat .open/uncrossed cheque ~ expirat . centralism ~ economic state planning centralizare s.

porumb. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . (audiere) trial. inspection.) to be in request/demand ~ despagubiri .cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj.to claim damages. examination. demand for substituible goods ~ atipica . secard) heavy grain ~ in vrac . request.media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing .scientific research ~ teoretica .research and development ~ motivationala . suit 3.. grain carrier/ship.consumer demand ~ agregata . 1. {plata unei datorii} to call in 2.attitude research ~ a mijioacelor de reclama . to request. cereal plants. seminte de bumbac . (corn..) operational research ~ publicitara . (a pretinde) to exact.r. 1. to demand.w. cereal carrier.bulk grain ~ livrate in buna stare . (corn. (scrisa) petition. destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile . corn. claim.n..marketing research ~ de piata .m. (a necesita) to require. to necessitate v.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . demand.to undercharge cereale s. control.delivered sound grain ~ usoare . pi.advertising research ~ §tiintifica . s. (stiintific) researcher cere v. (un pret) to charge.(grdu. analysis ~ a audientei . (a revendicd) to claim. application.(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala . (stiintificd) research 3. grain.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd.market research ~ -dezvoltare . hearing 2.pure/fundamental/desk research cercetator^.(pvdz..(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand.fodder grain ~ grele . to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare .) demand.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand . exaction 2. cereal. cereals.{man. run. (dr.f.CER-CER 73 ~ vicios inflationist . grain-carrying ship/vessel cerealist s. to call for. orz.f.) (anchetd) judicial inquiry.f. official examination. 1.to overcharge ~ un pret mai mic .t. grain ~ furajere . corn dealer cerere s. to ask (for)..

cargo booking ~ de valuta .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie.§i oferta ./' i bankruptcy petition. daim for damages de declarare in stare de faliment -(r.spontaneous demand .concurentiala . .^i) {l>iu\) margin call'nouc.1 anes- .) application ior quotation/listing de credite .dc amanare .74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .f.supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.slack demand .slaba .(mar.direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .. demand tor complementary goods .situations wanted cerinta s.(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa .l. (exi^entd} ^cquircnient . 'i•ol'•el•llit.elastic demand ~ individuals . maija — (garantie qfenfd lie did'i.constanta ... .controlata .) buyers over cereri de serviciu .intermittent demand ~ interna .10 '•.^ls ...) shipping request.seasonal demand .leniaMd -• cu.domestic demand . petition in DanKmptcy th.^'i•^r!l[..) indent for space ~ de transport .iu! 'md cc e.'.steady demand ~.reala .(a platii) petition for respite .. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata ."u'^('/f^.:'>'(.TinU.. (nevoie) want.ve oh-ria .ale iiilei activilati -.lenuer demand w i't:sra^r.<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.individual demand ~ intermitenta ..damage cl.usiy.) counterclaim ~ redusa .(mar.• .{in economic) credit demand de daune/despagubiri . tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .previzibila — anticipated demand .pent-up demand '. need. fi/. :.•'.speculative .(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand.(bur.{u vruai^eic'' de .sluggish demand -~ sezoniera .n.-.(dr.? indtlin^yita} replacenient .. if.d'c cotare/listare .N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj .speculative demand ~ spontana .sporita — increased demand ~.(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .n. [necesiiate) necessity.effective demand ~ reconventionala . despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre .

(mar.coasting certificate ~ de calitate certificate of quality.) certificate of damage.) jerque note ~ de depozit .(a actiuniloi nominate) certificate of inscription.(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama . certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge.(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare .dividend righi certificate ~ de economii .(a navel) certificate of classification.: of seaworthiness.patent letter ~ de investitor .(a mdrfurilor de . average certificate .clearance certificate. (pentru navele iii. damage certificate.{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta .(mar."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ . (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.dc origine . unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation.(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion .de cabotaj . prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .') certificai. certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate .inspection certificate ~ de control vamal .bond certificate . (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.share/stock certificate ~ de analiza . survey certificate ~ de garantie .certificate of ' insurance.(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza . (1'. pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping ..(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.investment certificate ~ de inregistrare .nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni . discharge/ landinu certificate ~ de dividende .CER-CER ~ american de depozit . insurance certificate ~ de avarie . quality/grade certificate ~ de cantarire .(al navei. (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .(asig. clearing bill ~ de nationalitate .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.(acordat de instanta unui falit. ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni .weight certificate ~ de clasa . classification/class certificate ~ de control . mar.

(bur. debenture bond ~ de sarcini . transferee cesiune s. assignment.(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar .assignment of lien ~ de creante .{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .tonnage certificate.(de actiuni.clearing bill ~ de stivuire .assignment affected by novation ~ voluntara .) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale .acceptance certificate ~ de recuperare .{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie . to convey cesionar s.t. obligafiuni) interim certificate.(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale . actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata .(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb .m.(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture.(de actiuni) registered certificate ~ notarial . to surrender.overentry certificate cesiona v. transfer. (mar.(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare . conveyance ~ a dreptului de retentie . in cazul fuziunii a doud societdti.notarial certificate ~ partial de actiuni .f.) cession.stowage/stowing certificate ~ de testare .assignment of debts ~ de obligatii . scrip ~ nominal . cdnd.sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .(pentru o parte de actiune.{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala . measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer.voluntary conveyance/ consequence/disposition . {dr.ownership certificate ~ de receptie .excise permit ~ de proprietate . assignee.assignment of obligations ~ fara notificare .76 CER-CES ~ de participare .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu . {dr.) certificate of / measurement.) to assign.{a produselor) test certificate ~ de tonaj . to transfer. transfer certificate ~ de trezorerie .

package/packing expenses ~ de amortizare .(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .insurance charges ~ de avarie comuna . legal quay cheiaj s.terminal ~ de pasageri .. (a risipi) to waste. expense.operating costs/expenses. pi.dock/docking charges ~ de antrepozitare . forwarding charges.depreciation expenses ~ de andocare .distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees.f. oil jetty/pier/quay ~ de reparatii .bulk-handling cargo quay ~ de operare . expenditure.) general average expenditure/expenses ~ de capital . pierage chelar s.tanker jetty ~ plutitor . de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente . citizen cetatenie s. outlay.lighterage wharf ~ pentru petroliere .) capital charges ~ de calatorie/deplasare . mar.petroleum wharf. citizenship cheis. to expend. charges. working charges/ expenses .cargo quay ~ de marfuri in vrac .to overspend cheltuiala s. descarcare) freight terminal ~ de operare specializat .wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare . (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues.prepaid expenses ~ bugetare . wine cooper cheltui v.f.CET-CHE 77 cetatean s. cargo terminal ~ de incarcare .(cont. cost.passenger quay ~ de petrol . quay.management expenses ~ de ambalare .customs wharf.shipping pier.n. charges forward ~ de expertiza .m. to spend.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .survey expenses ~ de exploatare .i. wharf ~ de descarcare . (banf) to disburse.(de productie) running costs/expenses ~ de administratie .(asig. to lay out.m. queyage.repair jetty ~ fluvial . to spend ~ excesiv . to squander v.(incarcare.t. loading wharf ~ de marfuri . fin. floating bulkhead/ jetty ~ vamal .dummy.discharging quay. outgoings.(/acute la un activ depreciat. administration costs/expenses ~ anticipate .discharging expenses ~ de distribute .n.warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare . pier. waste cheltuieli administrative administrative expenses. (speze) disbursement. wharfage.government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare .storage charges ~ de descarcare . (risipa) thriftlessness.(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare .

staff costs ~ de productie .) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere .petty expenses.{mar. stevedoring charges ~ de timbrare .publice . departmental charges ~ standard .extras ~ si incasari . overheads ~ initiale/de instalare .cost of recruitment ~ postale .customs charges ~ variabile .to cover one's expenses.special charges.ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor . fortnightly .entertainment expenses.stamp charges ~ de transport . maintenance charges/costs/expenses.fixed/standing charges/expenses ~ generale . freight charges/costs.estimated expenses ~ extraordinare .) expenses for refloating ~ de regie .cost taxable to ~ mari . legal charges/expenses ~ de livrare . petties ~ neprevazute . (in statia terminus) (c. to get back one's money a-si reduce ~ .delivery charges ~ de manipulare . sundries ~ estimative .postal charges . wasteful s.(a unei societdti) preliminary expenses .carriage charges/expenses.variable expenses/costs a face ~ .78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.f.to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj. initial costs ~ in sarcina .contingent/incidental expenses. terminals ~ de mutare .overhead expenses/charges. squanderer chenzinal adj.initial/first outlays.expenditure and receipts ~ vamale . on-cost charges.standard costs ~ suplimentare .public expenditure ~ reprezentand dobanda . transport charges.factory/ manufacturing/systematic costs. table money ~ de salvare .selling costs/expenses ~ diverse .heavy expenses ~ marunte .sundry charges/expenses.extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .(a mdrfii) handling costs.stowage expenses. production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare .law costs. thriftless. costs of upkeep.(mar.general expenses.interest expenses ~ speciale .removal expenses ~ de personal . spendthrift.) terminal charges/costs.preliminare/de infiintare . (mar.) salvage charges/expenses ~ de stivuire . spendthrift. upkeep expenses ~ de judecata . m. overheads ~ de reprezentare .to defray expenses a-si acoperi ~ .to incur expenses a lua toate ~ asupra sa . unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite .

voucher.n.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.f.docket chirias s.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata . {locator) lodger.(c. receipt.f.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar . chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare .good receipt ~ cu contract valabil un an .bookstall.(valabil un anumit ~ neverificata .(pe timp) (mar.sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata . bookstand.f.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac.to hunt for ~ contabila . list/set unei mine. receipt book ~ fara contract . collection. cybernetics ~ pe viata .f. life tenant chirie s. chitanta s.tenant a elibera o ~ .tenant for life.to make out a receipt from year to year chitantier s.m. rent.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s.to fill in a questionnaire cheta s. chance purchase/bargain. tenant.f. hire.rack-rent ~ standard moarta .to let out on hire/lease a lua cu ~ ..receipt for payment.(mai mare decdt esie sawn timber/wood.to take on hire/lease a sta cu .unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila . lease chenzina s.binding chimist^.CHE-CIB 79 ~ contractuala . converted timber. (fortnightly) .m./i.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s. timber. indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ . cash ~ de ziare . questionnaire. release a umbia dupa chilipiruri . (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase .n. paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale . (banii) takings a umbia a da cu ~ .formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie . hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt .(in vamd) deposr assayer receipt chintals. (ghereta) booth ~ de plata .contractual rent ~ de wages navlosire . ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus . fortnight.voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare . ~ diferentiala .de primire .n.to live in a cu cheta .tenant at will cibernetica s. stall.n.f.receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract . quittance (lucky) bargain acknowledgment. quintal.} charter hire cherestea s.

(Id) to amount/to come/to figure to.work cycle ~ de afaceri .daily turnover citric adj.business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare .accounting information processing cycle ~ de productie .f.(bani faisi.stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire .binary digit ~ de afaceri . cyclic(al) ciclu. cycle ~ agricol . (expressed) by figures circuit s.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier .f. (martori) to subpoena . (rutierd.f. 1.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ .(divizarea pietei pe sectoare. feroviard etc. figure. circuit ~ economic .) traffic 2.delivery cycle ~ de munca . (monetard. (dr.n. in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala . number. n.money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor . reservoir cita v.inclusive tour circulara s.turnover ~ de afaceri totala/globala .(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational .(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier .agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate . to cite. (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara . numerical.80 CIC-CIT ciclic adj.r.(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare . de mdrfuri) circulation ~ a banilor . circular (letter) circulatie s.fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret .) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile .t.) to summon.y. documente false) to utter cisterna s. to run into cifra s. cistern.total turnover ~ de afaceri zilnica .f.production cycle ~ de viata al familiei . tank.industrial life cycle ~ economic .(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.

warranty.f. (a sorta dupd calitate) to grade. rate (of ships) clasa de mijioc . unfisier) filing. classification. 1. dimensiune) sizing. (a documentelor mtr-o arhivd.) to classify.f.first class ~ muncitoare . provision. (casare) cassation. the moneyed classes ~ de jos . clause.classification of ships.) denomination clasele bogate/avute .quality of bills of exchange ~ de calitate . (docu-mente mtr-o arhivd.job classification ~ a navelor . (a navelor) class (of ships).(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard . (sortare dupd calitate) grading. (pe mijioacele de transport) class 5. (a clasificd) to classify.quality grade ~ de conturi . unfisier) to file.to . (a casd) to quash clasare s. to class.middle class ~ dominanta/conducatoare . pi. (sortare dupd mdrime.f. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor .f. (dupd calitate) grading. to classify.decimal classification clauza s. specification. 1.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala . (dr. (sort) grade 4. (dupd mdrime. (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v.wealth-owning classes. (dr.) (respingere a unei actiuni) dismissal. to rate clasificare s. mar.the ruling class ~ economica . mar. dimensiune) sizing 2. (dupd mdrime.blame collision clause .(asig.product class ~ de unitati .) both . (a sorta dupd mdrime. ships' classification ~ a obligatiunilor . to class.t.CIT-CLA 81 citatie s.f. (dupd calitate) grading.the lower classes clasifica v. 1. ship's class ~ de produse .) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii . greutdti etc. (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor . running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading. (dr.accounts class ~ de nave .(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels. to class. mar.t.working class ~ turistica/a doua . summons.(pentru bani.) {a respinge o actiune) to dismiss.) writ(of summons).(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . (a scri-sorilor) docketing. category 2. terms clauza abandonului (asig. annulment clasa s. classification. (categoric) class. dimensiune) to size 2. dimensiune) sizing. (sociald) class 3. (scrisori) to docket.) collision clause.

) perils of the sea clause ~ .(fin.permanent in stare de plutire" (mar..(asig.(abaterii de la drum) (mar.) free of capture and seizure clause ~ . mar. mar. mar.) ready berth clause ~ .) berth/ berthing clause ~ danei pregatite . mar. mar.82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .free of breakage clause ~ garantiei .(mar..(asig.lien clause ~ esuarii .(mar.(mar.la rand" .) turn berth clause ~ pavilionului .. mar.(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .(asig.policy proof of interest clause .) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.strike clause ~ ineflcientei .) flag clause ~ penalizarii .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .fara raspundere pentru spargeri" .most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri .) noncumulative clause <-~ neglijentei ..) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ .) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .(asig..avariilor de mare" .) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .(mar.) cargo-worthy clause ~ .) grounding clause ~ evaluarii .) freight collision clause ~ confidentialitatii . war.(asig.(mar.) sister-ship clause ~ navlului .freight clause ~ necumularii avariilor .(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .penalty clause ~ pericolelor marii . mar.tender clause ~ ..(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.operarii la rand" .lipsei de marfa" .(asig.. mar.) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .navei de serie" .fara captura §i sechestrare" (asig.) escape clause ~ devierii .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .(asig.(asig.up-price clause ~ danei/..(mar. mar.) demurrage clause ~ cre$terii preturilor .} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .(a^/g.) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .. clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei .(de o obligatie contractuald) (dr.) anchor and chain clause ~ -aur .(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord .

) parity/par clause ~ de renuntare .arbitration clause ~ de asigurare . in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin. mar.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .(mtr-un contract de siibscriere.) call provision ~ de salvare/siguranta .(asig.(fin.) excess clause ~ timpului nefavorabil .(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .covenant ~ de arbitraj .(asig.) escape clause ~ de exonerare — exoneration.) nonliability clause ~ de garantie .down price clause ~ surplusului ..CLA-CLA 83 ~ .(asig.reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.) weather permitting clause ~ tranzitului .penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .) risk of capture and seizure clause ~ rosie .) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului . mar.) salvage clause ~ scaderii preturilor .(asig.(asig.(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn. exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig.) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .(asig.escalator clause ~ salvarii .proviso ~ contractuala .transit clause ~ valorii furnizate .) war clause ~ reasigurarii . mar.(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .(la un contract) rider ~ compromisorie .(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig.) sue and labour clause ~ de evadare .price clause ~ razboiului .marine insurance clause ~ de daune-interese .(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala . care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin.(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.predarii navei" .(prevedere a unui acord comercial care ii permite . dreadage ~ de paritate . mar.) frustration clause clauza aditionala . mar. mar.

subrogation clause ~ de transbordare .(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig.trustworthy customer a fi clientui . 1. clientele.cease clause ~ de subrogare . (asociafie) club 2.n. (local) club house ~ de asigurare mutuala . pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .regular/ permanent customer ~ potential . (cartel ring .doubtful client ~ obisnuit/permanent . building.(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula .restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta .84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare . instalafii etc.f. (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei.transshipment clause ~ de urgentare .n.haggler ~ dubios .safe customer ~ solvabil .bank clearing dona s. clientele a-si crea o ~ .to build up a connection cliring s. defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara .) client ~ care plateste in numerar .) avoidance clause.f.cash customer ~ care se tocmeste mult .touring club coachizitie s.(dr.void/invalid clause ~ restrictiva .{unui magazin) to deal at clientela s. (cu \'fcn.m.f. (de medic sau avocat) practice. (al unui avocat. (pbisnuita) custom.(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic . joint purchase coalitie s. shopper. mar.(privitoare la legatarul universal) (dr. connection.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .office building client s. coalition. union.f. clientage.) premises ~ administrativa/cu birouri .potential/prospective customer ~ sigur/serios . (produs identic cu altui) clone club s.) residuary clause ~ rezolutorie .(care prevede cd.f. customer. al unui arhitect etc.boating club ~ turistic . toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita . dacd o datorie nu este achitatd la timp.implied term ~ ipotecara negativa .(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s.) insurance club ~ de investitii .

joint founder cogestiune s.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala .tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare . joint manager coeficient s.f. drawing in. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera . rate.labour code ~ civil . a joint interest in an affair cointeresare s.m.f.m.) joint/part owner coasigurare s.fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare .risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj .wage rates cofondator s. (SUA) zip code ~ silvic . copartner.code of criminal procedure ~ fiscal .(la bancomaf) personal identification number ~ postal . coinsurance coasociat s. coefficient.forest code/laws coduri de conduita . (mate-riala) incentive ~ financiara . prevdzut de lege.m.financial incentive .working coefficient ~ de incarcare . joint management cointeresa v.t.f.m.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s.n. (mar. factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .f.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament .(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s. (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb.output coefficient/ factor ~ de rise .m.civil code ~ comercial . code ~ al muncii . coking plant cods.(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare .m. joint partner coca s.COA-COI 85 ~ a comerciantilor . ratio. coke works.commercial code ~ de bare .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui.load/cargo coefficient ~ de indatorare .) hull cocreditor s. joint debtor codirector s.m.postal code. joint creditor cocserie s. (corp de navd si aeronava) (asig.f.

n. colouring matter coloranti alimentari .f. colony. joint s.(cont.) sundries column colonial adj. collapse a intra in ~ .f.food colours colportaj s. abordage. collection.) collision.(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. collector colets.to post a parcel coletarie s.collision in tow ~ pe fluviu .w.f. parcel delivery service.skipper comandat adj. taxe) to collect. captain. (asig. •nai ales din. subscription a face o ~ .n.n. mar.editorial staff colectivism s.n.river collision ~ pe mare .n. collective (body).(cont.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor .post parcel a expedia un ~ . collectivism colectivist s. parcel.to make a collection. staff.tarer ~ cu valoare declarata .f.) assets side ~ a debitului .de nava maritima . to collectivize colectie s.{cont.m. (coin. collective farmer colectiviza v. encounter. colonialism colonie s. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! .f.sample assortment/ collection. collection/set of samples colectiona v. {dar nelivrut) on order comanda s.t. to get in colectare s. captain ~ brevetat . to raise a subscription/collection colectiv adj.t. (de marfa.f. parcel post/deSivery/traffic coliziune s. merchant captain . n.imminent impact ~ inevitabila . collection ~ a impozitelor ./n.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier .berthing collision ~ la remorca . sirainatate} indent .shipmaster. column ~ a activelor . {corner} mdrunt) dicker coluziune s.skipper ~ de nava comerciala .f. to collect colectionar^.i. colonial colonialism s.to send away for comandant.tax collection colecta s. to raise. to order.s'.registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata .to collapse colecta v.f. colaps s.sea collision coloana s. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v.inevitable/inherent collision ~ la acostare .f.) order. (asezare) colony. dyestuff. group. collectivist. package ~ cu tara calculata . {mdrfun) to indent ~ prin po§ta .m. collection ~ de mostre . settlement colorant s.accidental collision ~ iminenta . collective. (impozite.sea captain ~ de pescador .t.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal . having/sharing a joint interest in smth.) debit column ~ diverse . commander. master mariner. personnel ~ de redactie .

backlog/unfilled order ~ permanenta .rush/pressing order comenzi inutile . -1 .u .COM-COM 87 ~ acceptata ..direct order ~ discretionara/la apreciere .foreign order ~ ferma .i.iuei oli. fighting ~ a contrabandei . foiiduri.•jc rue.l!•. (beneficii. iiuu!i"i/0i! h.contraband control ~ a mirosurilor nedorite . to combat.cort! isiei . actiunile pe care acesta Ie alege) (bur. aclive/aclinp/workin. inter ese. to fight against combatere s.mail order ~ repetata . intesrarea prodnclsi.antiinflarnabij .) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur. interese. fondun.h'^ergolic fuel . ruei .repeat order ~ scrisa .t.Qe carbuni . public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .custom-built/'-make comanditar s.special order ~ urgenta . donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s. structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor .order in hand ~ de proba .blanket order ~ guvernamentaia/de stat .odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s.cunvciitional . combination ~ a factorilor de productie . to control.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda .f..(mar.'"1-.m. in limita sumei la dispozitie.n.t.) split order ~ externa .u's'ii.ie!l•K•i••l(Ou'-i.heavy order ~ neexecutata . riscuri) pooling combate v..(cdtre broker de a cwnpdra.f.:." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj. opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.trial/sample order ~ de tonaj .ic^ ..verticaia . ' ' .) indent for space ~ directa . (de beneficii.open indent ~ mare .coi'jvcntionai hies .order for government account.m. ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv. combustible s.definite/firm order ~ generala/nespecificata . control.il. riscuri) to pool comasare s.(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta .order in writing ~ speciala .(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard.'.(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed..to place an order facut pe ~ .f.

tradesman. {mar.(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie .transit/entrepot trade ~ exterior .domestic/intemal/home trade.commission merchant ~ cu amanuntui .(SUA) interstate commerce ~ invizibil . retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .n. to market.bulk trade ~ de schimb . mai ales in relatiile cu strdindtatea. (care vinde in rate/pe credit) tallyman.colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu . traffic. echipament) outfitter ~ afiliat .timber trade ~ de contrabands .88 CAL-CAM ~ solid . (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie . commercial.tally system/trade ~ infloritor . to merchandise comercializare s. (in magazin) shopkeeping ~ ambulant . peddlery ~ angro/cu ridicata .export trade ~ de import . trade.chain merchant ~ de cereale . commerce...illicit trade ~ interior . trade.lawful trade ~ Umitrof/de frontiers .spot trader ~ cu retea de distribute .f.state/govemment/public trade ~ de tranzit .free trade ~ licit . (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar . (mar. sau detaiUst) merchant. (cu magazin) shopkeeper.(de mdruntisuri) pedlary. business. (angrosist.coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea . trader.wholesale/direct trade ~ colonial .vintnery ~ de cabotaj .solid fuel comercial adj.compensation trade ~ in rate/pe credit .second-hand dealer ~ de marfuri generale .vintner comert s.retail dealer.. (de imbrdcdminte.greengrocery ~ de marfuri in vrac .retail trade ~ cu articole de lux .frontier trade traffic ~ local/regional ..) outward/overseas trade ~ ilicit .foreign/external trade.draper ~ de vinuri .(cu amanuntui) corn chandler.drapery ~ cu vinuri .m.barter trade ~ de stat .import trade ~ de legume si fructe . dealer.general dealer ~ de textile .international trade ~ interstatal .(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s.local trade . trading.) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international .merchant member ~ angrosist . to commercialize.corn/grain trade ~ cu materiale navale . shopman. mercantile comercializa v. commercialization.warehouseman.. marketing.flourishing trade ~ liber .luxury trade ~ cu cereale .ship chandlery ~ cu textile .. merchandising ~ experimentala .t.contraband/ smuggling trade ~ de export .

fact-finding board ~ de cenzori . ship brokerage ~ de reprezentare .) average agent/commissioner comisie s.(tranzactie switch fdcutd la export.credentials committee ~ de redactare . investigation committee.m. committee.(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.) charter commission.commission past us .trust cost ~ pentru terti .to trade in a face ~ cu marunti§uri . board of examiners ~ de litigii .underwriting commission ~ de vanzari .commercial shipping.conflict/dispute committee ~ de lucru .to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.) address commission ~ de asigurare .postal trade ~ sezonier .multilateral trade ~ neautorizat .n.m. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta .CAM-COM 89 ~ maritim . {de intermediere) factorage 2.(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.world trade ~ multilateral .standing committee comision s. commissioner ~ de avarie .working party ~ de mandate .unauthorized trade ~ pasiv . travelling salesman.(mar.to haberdash a face ~ intens . commission. sea/seabome trade ~ marunt .control commission/ committee ~ de examen .audit(ing) committee ~ de control .election committee ~ financiara .bank commission ~ de adresa .f. message ~ bancar .to (carry on) trade a face ~ ambulant .(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara .dicker ~ mondial . commercial traveller.committee of inquiry. commission.(asig. 1.editing panel ~ electorala .kerb trade ~ trilateral .(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .to deal wholesale a face ~ cu .(SUA) committee of supply ~ mixta . (insdrcinare) errand.parliamentary committee ~ permanenta .trilateral trade ~ triunghiular .to peddle a face ~ angro .. maritime commerce/trade. allowance.agency fee ~ de subscriere .examining board. board ~ bugetara . mar.selling brokerage/ commission ~ del credere .budget committee.brokerage commission ~ de navlosire .seasonal trade ~ stradal . (SUA) committee of ways and means ~ comuna . drummer comisars.del credere commission ~ pentru mandatare .) passive commerce ~ prin po$ta .

) towage company ~ de saivare . (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ .de conducere .temporary committee -.executive committee .isio'i c'''iJ.sindical .".i"):iny • <i': . (pentrii) to com-peiisate (for).raiiv/. a contrubalansa) to counterbalance.(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .'••. company '.to make good a loss compensare .(mar. street porter ~ de export .interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent . 1.tanker company ".to sit on/to be on the committee como$tenitor s.de remorcaj . persoand care face diverse servicii) commissionaire.financiar . {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere . to offset 3.90 COM-COM ~ per lot . (curler.holding company ~.l .to take orders on commission a merge cu un ~ . (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear.cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1. committee.trade-union committee.export commission agent ~ portuar — runner comitets.(mar. express company ~ de nave de linie .advisory board' commission .(filiala iinui holding) operating company .operationala .} salvage company . airways ~ holding .s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '.' i 'r. to mdemr)ify(tor) 2.strike committee ~ de initiativa .executive/managing committee ~ de greva .editorial board ~ executiv .petroliera .steering committee ~ de redactie ./.river shipping company ~ de navigatie maritima .secundara .de stivuire .interimar .shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala . (commission) agent 2..n-niiupie dr./'. .(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v.s^.n..(SUA) committee of ways and means .f. i conipensaiion.f.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .^ .(..".msurai'u. board ~ consultativ .unpa''v " -^\ ^^t ferasc ..ii\-'' ~ de factaj/mesagerie . parcener companie s.sea trading company ~ de petroliere . re"-':U'nsos . (bdiat) eirand boy.'n.standing committee ~ provizoriu .o''i company . 1.parcel delivery company.. (intermediar) factor.orientata spre productia realizabila -. (o chitone) to set off. joint heir.airlines.to go on errand comisionar s. middleman.t.comerciala . to countervail.in. (a echilibra.s'•.(mar.) stevedoring company ~ de transport de mobila . coheir."eiu'l^tr.liner company ~ de navigatie .trading company -..

trading estate ~ industrial . 1. (iin cec) to write out. la vdnzare. (ohstesc) communal comunal adj. competency. composite compromis s. mar. pi.ticket nipper compozit adj. to (make) complete.{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v. give-and-take. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man. compromise: arrangement./i. proficient competenta s. settlement.n. dater -" de bilete .) average bond computer s.organizational behaviour ~ strategic .f. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie . behaviour ~ al consumatorului . complementary complet adj. competence.COM-COM datoriilor) setoff. (dr.credit clearing compensator(iu) adj.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca .severance pay competent adj.f. ~ interbancara a creditelor . complete adv. proficiency.f./i.f.t. 11.pure competition complementar adj.cheque clearing. complex ~ comercial . compensatory compensatie s.f. reparations 2.{in afaceri) fair dealing compostor s.) core competence ~ de decizie . behaviour.producer behaviour ~ competitiv . conduct ~ corecta .competitive behaviour ~ organizational . common.consumer behaviour ~ al producatorului .f. to supplement: (o suma. computer computeriza v. 1. to computerize comun adj. numbering machine. consideration.(asig. {SUA) to fill out complex s. mar.industrial complex ~ portuar . competitive competitivitate s. {cliring) clearing ~ executorie . dating stamp.n.t. ability 2. (un document. completely ~ asamblat {despre utilaje care.n. competent.) average agreement ~ de avarie comuna .) competence.port complex comportament^. communal comunicat s. competitiveness competitie s. remedy. competition ~ pura/perfecta . efficient.handout comunismi'. conimunitv . o cantilute) to make up.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s. compensation. indemnification.) distinctive competence competitiv adj. im cec) to fill in. communism coniunitate s. (oficial) official statement ~ de presa . indemnity. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor .{asig. agreement. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat .n.decision making ~ distinctiva {man.

business community ~ de bunuri . (SUA) vacation ~ cu plata .summary dismissal ~ nejustificata/ilegala . (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s. profilul pietelor etc. to grant. concept concern s.(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.wrongful dismissal concediu s.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s. (yacanta) holiday(s). dismissal. to give and take concesiona v. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului .community of interests ~ de natiuni . (a imagind) to conceive.f.holidays with pay. (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara .) concentration of industry ~ a livrarilor .to meet smb.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei . concession a face concesii cuiva . crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei . (a schita) to draft concept s.production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie. cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc. to word.annual leave ~ fara plata . to discharge. grantee.t. amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.statutory undertaker .(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei .communal estate. community property/regime ~ de interese .t. licensee ~ de servicii publice . concern concesie s. discharge. (a formula) to formulate.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara . n. to dismiss.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v.n. concessionnaire.f. leave (of absence).f. half-way a face ~ reciproce . paid/privilege leave ~ de boala . disparitie.(forma de concentrare.92 COM-CON ~ de afaceri .m.t.(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v.n.Concentration of capital ~ a cumparatorilor .to make mutual concessions. fu-ziuni. to license concesionar s.sick leave ~ de odihna .

franchise. bankrupt's certificate concura v.timber claim ~ miniera .credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare . (in contu-macie) defaulter condica s.attendance book ~ de reclamatii .f. (sociald) status. lease. (stare. (clauzd) condition.quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare .(dr.(bur.f. competitive. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors.(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive .knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba .f. grantor.) to convict.imperfect competition ~ libera .) terms of an issue ~ americane . (cu) to compete (with) concurent adj.implied condition ~ legala legal condition ~ nula .(fin. competitor.book of complaints.conditions of contract ~ convenite/stabilite . rival s. (la amendd) to fine. grant.f. rivalry ~ agresiva .free competition ~ loiala .) conditions of membership ~ de calitate .cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta .i. requests book a trece in ~ . situatie) condition. (la plata despdgubirilor.null and void condition ~ prealabila .perfect competition concurential adj.prerequisite ~ rezolutorie .railway concession ~ de prospectiune .t.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala . un club etc.) condition subsequent ~ suspensiva . to sentence. legal settlement. concession.n. licenser conciliere s.m.f.(dr. (dr.m.) deed of arrangement/assignment. register ~ de prezenta .CON-CON 93 concesiune s. situation 2.agreed terms.fair terms ~ actuale .^/.to register conditie s.attractive terms ~ contractuale . convict.mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s.unfair competition ~ perfecta . competition. terms 3. composition. private arrangement.(la o asociatie. conditions agreed upon ~ de adeziune .) condition precedent conditii acceptabile . book of entry. conciliation concordat s. rival concurenta s. competitive condamna v. acordarea de daune-interese) to cast condamnat s.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera .) settlement terms . license ~ a unei cai ferate .prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei .m. stipulation. (acord cu creditorii) {dr. 1. rank ~ implicita .terms of acceptance ~ ale unei emisiuni .

working conditions ~ de navlosire .f.terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive . managership.mismanagement ~ ierarhica (man. to direct.inclusive terms ~ de scont .to preside over/to chair a meeting conducere s.t.first-line management ~ la nivel mediu .quality specifications.(mar.unacceptable terms ~ in vigoare . superintendence. specifications for delivery.draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .to come to terms a pune ~ . to superintend.terms of sale ~ generate de livrare . to run ~ o adunare .old terms a conveni asupra ~ .) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti .) quay terms ~ de plata . 1. specifications of quality ~ uzuale .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives .discount terms ~ de vanzare .middle management ~ prin eliminare . to condition conduce v.integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala . (o afacere) to carry on.t.usual terms ~ variabile . (a unei afaceri) carriage.varying terms ~ vechi/existente .centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral .94 COTM-CON ~ de linie .to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions. leadership.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .preferential terms ~ tehnice .works management ~ centralizata . (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade.general management ~ gresita . (a administra) to manage.general delivery terms ~ inacceptabile .payment terms.conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale . running 2.) chartering terms ~ de operare la chei . (supraveghere) supervision. trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar. to make one's terms conditiona v. management.) rye terms ~ de munca . terms of delivery.(mar.delivery terms. (a supraveghea) to supervise. terms of payment ~ de plata a tratei .) berth/liner terms ~ de livrare .technical regulations ~ tehnice de calitate . (cadre) staff ~ a uzinei .(mar. (administrare) administration.

to work conferinta s. sea pipe conduita s. (discurs) lecture.editorship ~ superioara . privately confidentialitate s.f. conflict ~ de competenta/jurisdictie .conflict of interests ~ de legi . (grad universitar) lectureship ~ de instruire .(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline. confidentiality conHrma v. este demis imediat) (man. according (to).t. true (to).as per account rendered ~ copiei anexate .(dr.conference call a tine o ~ .one-man/Caesar management conducta s. (adunare) conference.waste pipe ~ submarina .industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj. in asemenea situatii. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5. (secret) secret adv.participative management ~ redactionala . confiscation. pi.briefing conference ~ de presa . acknowledgement ~ a comenzii .to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori . conduct ~ extrem de rea .(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs. corresponding (to) prep.(a unui angajat. store clothes.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese .f.f.advice of deal ~ de primire . (cu) conformable (to).press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica . to confirm. wearing apparel confectiona v.top management ~ unica . pipe.f.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei .acknowledgement of order ~ a creditului .CON-CON 95 ~ prin participare .) gross misconduct confectii s.f. ready-made/'-to-wear clothes. to confiscate. .f. according to. 1. confidentially.as per copy enclosed . to seize confiscare s. in conformity/ compliance with. care. wear. to acknowledge ~ o §tire . pipeline ~ de ape reziduale/uzate .to give/to deliver a lecture confidential adj. n.) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare . confirmation. meeting.t.advice of credit ~ a greutatii . in accordance/ keeping/agreement with.acknowledgement of receipt confisca v.t. congress 3. {a fabrica) to manufacture.to acknowledge the receipt of a letter confirmare s. speech 2. confidential.f. (datoritd) owing to ~ avizului .in conformity/ compliance with your order ~ contului remis .adversity/conflict of laws ~ de munca .

freezing. freight document ~ colectiv .corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate . adviser. up to sample ~ planului . (SUA) canned food consignatar s.n.(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip .as per statement enclosed ~ facturii .economic adviser ~ fiscal .blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni . council.market condition/position conosament s. to comply with congela v.river bill of lading ~ fractional . to write down conserva v. pi.direct/through bill of lading ~ fluvial .f. 1.f. (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.t.f.n.(corn. congress conjunctura s. to freeze. to record.as per sample.liner bill of lading ~ de primire .96 CON-CON ~ cu originalul . (economicd) conjuncture ~ a pietei .t. a da marfuri spre pdstrare) to consign 3.as per invoice ~ legii .(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal . depositor consignatie s.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni .technical adviser consiliu s.town councillor ~ economic .m. to tin conserve s.m. refrigeration ~ rapida . consultant 2. board . tinned food. (in cutii de conserve) to can.according to plan ~ uzului .outward bill of lading ~ pentru marfuri de import . (a incredinta.ocean bill of lading ~ original .fresh bill of lading ~ oceanic . (mar.inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .n.according to the law ~ mostrei . 1.) bill of lading.f. (bani) to deposit 2. consigner.straight bill of lading ~ nou . (forma de concentrare.n. consignee. (a inregistrd) to register. depository consignator s. (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal .quick freezing conglomerat s.uniform bill of lading consemna v. de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress.m.(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .legal/law adviser ~ tehnic .clean bill of lading ~ de linie .(marfuri recepfionate.original bill of lading ~ partial .r.tax consultant ~ juridic .) as customary conforma v. dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .t. consignor. depositary.delivery/landing order ~ la ordin .order/port bill of lading ~ la purtator . to refrigerate congelare s.

structure. (a centraliza. incorporated constrange v. (legald) coercition. (dr. managing board. compulsion.) consolidation 4. building.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati .conciliation board ~ de tutela . (fin.civil shipbuilding construi v. consortium.board of trustees ~ districtual/regional .board of directors.f.budget constraint ~ si retinere .(care vdnd la termen fard acoperire. (a forma. (fin. construction 2.) consolidation consor(iu. engineering . 1.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . builder. (aforfa) to compel. to construct. 1. infiintare) formation ~ a unei societati .shipbuilder. (formare.) (p datorie) to fund. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur.company formation ~ a unui fond de rezerva .m./.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie . naval construction/ architecture ~ navale civile . (a datoriei publice) consolidation 2. 1.?. construction. (a sili) to constrain. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont.shipbuilding. to force 2. in aceeasi persoand. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate.) to consolidate consolidare s. directorate ~ de arbitraj .f. to oblige.r.) to consolidate v. constitution. (centralizare. 1.f. a infiinta) to form constituire s. (construire) building. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur. (restricfie) restriction 2. to strenghten 2. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti . (antreprenor) building contractor ~ de masini navale .f. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. construction. (despre cursul actiunilor) (bur.f.civil engineering ~ navale . 1.) (a datoriilor) funding.) to coerce. restraint.t. ship construction.district council ~ valutar .t. constraint. to consolidate. (cladire) building. to constitute. constructor. naval architect/constructor constructie s. syndicate constitui v. to bind over constrangere s. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara . (datoria publicd) to consolidate 3. to engineer construire s. binding over 3.currency board consolida v. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri ./?.marine engineer ~ naval .formation of a reserve fund constituit adj.t.(a navei) restraint and detainment constructor s. to build.

consular consulat s.) intrabranch consumption ~ national . account current. account ~ activ . to use up 3. advisory a avea vot ~ .current account.domestic/home consumption ~ intraramuri .unproductive consumption ~ ostentativ .) position building consuls.daily consumption consuma v.private consumption ~ productiv . counselling ~ financiara . n. stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat .(intr-o firmd) (man. (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account.blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor .n.consulate general consultant adj.(cont. consultant. consumerism constientizare s. (a risipi) to waste 2.(de operatiuni) active account ~ administrat . (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume. consulting s.final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern . (SUA) checking account ~ de accepte . (a epuiza) to spend.end-user.t.m.) career counselling consultativ adj.financial counselling ~ in sectorul promovarilor .short account ~ bancar .specific consumption ~ zilnic .(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur.public consumption ~ specific . to exhaust consumator s.(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului .bank/banking account ~ blocat .acceptance account . consulting.m. adviser ~ managerial . to have advisory vote ~ public . 1. consultative.(nemotivat de necesitdti.consul general consular adj.to be present in an advisory capacity. m.f.fuel consumption ~ final/de produse finale . consulate.f. (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts.progressive consumer consumerism s.98 CON-CON ~ a unei pozitii .client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire . consumer. final/ultimate consumer ~ progresist .productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca .creditor account ~ curent .n.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final . consul ~ general . (energie) to consume. (a folosi) to use.national consumption ~ neproductiv . consular office ~ general . consumption ~ de capital .management consultant consultants s./i.capital consumption ~ de combustibil .

deferred payment account ~ de productie .bad debts account ~ de credit .(corn.(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .sales account. cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.production account ~ de profit §i pierderi .noninterest bearing account ~ fiduciar .suspense account ~ in valuta .) monthly account .) credit account. (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .income and expediture account ~ de virament .CON-CON 99 ~ de achizitii .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .depreciation account ~ de buget .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .purchases account ~ de activ .reserve account ~ de lichidare/decontare .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .transfer account .sight deposit account ~ de economii .inactive/dormant/dead account ~ interimar .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .deposit account ~ de depozit la termen .charges account ~ de curing .deschis .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .interim account ~ in credit .capital account ~ de casa .profit/gain and loss account ~ de vanzari .detailed/specified account ~ din cartea mare .custody account ~ de depozit .(corn.cash account ~ de cheltuieli .trust/trustee account ~ inactiv .clearing account ~ de compensatie .ledger account ~ diverse .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .sundries/sundry account ~ fara dobanda .savings account.offset account ~ de concentrare .overdraft ~ detaliat .consignment account ~ de control/rectificare .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .

(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.to carry to account a trece in contui cuiva .merger accounting ~ creatoare .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .special/separate account ~ specificat .m.two-sided accounts ~ reale . accounting.(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .public accountant ~ public atestat/autorizat .real accounts ~ spontane . 1.(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .transferable account ~ vostro .inflation accounting ~ fara cifre .creative accounting ~ de amortizare . planificarea. (serviciu) accounting department ~ a costurilor .f.nominal accounts ~ pe doua rubrici .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .impersonal accounts ~ manageriale . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara .(SUA) certified public accountant contabilitate s. accountancy 2.to place/to carry to smb.economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .'s account contabil-y.accounts payable ~ de grup .depreciation accounting .unbalanced account ~ nostro .private account ~ personal .de inflatie .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .outstandings ~ impersonale .management accounts ~ nominale .certified accountant. (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .account rendered ~ special/separat .single-entry bookkeeping ~ manageriala .(date in baza cdrora se asigurd conducerea.itemized account ~ transferabil .provisional account ~ remis .accounts receivable ~ de datorii .national accounting .financial accounting ~ integrata . (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu . in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric . sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala . bookkeeper.group accounts ~ de plata a impozitelor .numbered account ~ particular .consolidated accounts ~ de creante .100 CON-CON ~ nesoldat .personal/private account.integrated accounting ~ in partida dubia . bookkeeping.annual accounts ~ consolidate . accountant ~ atestat/autorizat .(bazatd pe simboluri.

f. fineness ~ totala . path. asset. usury cambial adj.perfect quality ~ la incarcare .{mar..accommodation bill. (drum) road. (msusire) quality. means ~ de apa navigabila .training at the job calificat adj.coastwise sea lane cai de comunicatie .se/iy abstract) way. characteristic 2. seaway ~ maritima costiera .bank/banker's bill.poor quality ~ standard . grade 3. care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului .membership ~ dubia .stipulated quality ~ superioara .f.n. (caracteristica) (distinctive) feature.partnership ~ de membru . course 3.f. finance bill ~ comerciala .commercial/trade bill.functional quality ~ inferioara . calendar calfa s. kite ~ de investitie . (ruta) route 2. railway.f. works/factory railway ~ maritima .) shipped quality ~ medie . (SUA) railroad ~ ferata uzinala .inland waterway ~ ferata .accepted bill ~ andosata .sea road.fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai . bill.n.product quality ~ a vietii . bill (of exchange) ~ acceptata .60 CAL-CAM. 1. qualified. (w .(despre grdu) fair average quality ~ mediocra .) dual capacity ~ functionala . 1. qualification.investment bill ~ domiciliata . journeyman calificare s.standard quality/grade ~ stipulata/convenita . qualitative calm s.quality of life ~ acceptabila . (pepiata bursiera) doldrums camata s. skilled calitate s.f.domiciled bill . (fel) sort.medium/average quality ~ medie buna .merchantable quality calitativ adj.backed/endorsed bill ~ bancara .rail.ways and means calendar s.lines of communication ~ si mijioace .overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .prime/superior/high first quality.(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur. (a unei obligatiuni.quality as per sample ~ de asociat/partener .sound quality ~ comerciala .commercial quality/ grade ~ conform mostrei . cambie s. property..(man. attribute. (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca .) total quality ~ vandabila . (mijioc) way.fair quality ~ buna . two-name paper ~ cu scadenta depa§ita . cale s.low/cheap quality ~ ireprosabila .f. street.fine bank/trade bill.yard track. prime/respectable bill ~ de complezenta . kind.navigable waterway ~ de navigatie interioara .

dry freight container ~ pentru pachete .f.demountable container ~ deschis/fara capac .van container ~ demontabil . prin plata unei dobanzi. la bursa de mdrfuri. containerization ~ .t. legal/law department contesta v. to contest. pand la urmdtoarea lichidare. amdnarea achitdrii unei datorii.n.) pier-to-pier containerization contamina v.van container ~ de marfa .insulated container ~ nereturnabil .) quota system contingentat adj. pollution ~ cu praf.floating barge container ~ . (corn. containerizable containerizare s. to pollute contaminare s.tariff quota contingentare s.noncaptive van container ~ de vagon . m special cu apd de mare) (asig.cargo/freight container ~ de transbordare .) subject to quota restrictions .t. mar.sealed container ~ standardizat . to containerize containerizabil adj. claim department.n.refrigerated container ~ izotermic .single-trip/disposal container ~ pentru lichide .bulk container ~ pentru marfa uscata . lift van ~ fara marfa .tanc .pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma . to dispute ~ o creanta .standardized/ISO container ~ stivuibil .(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .chei la chei" .transfer container ~ de tranzit .tabular bookkeeping a tine contabilitatea .all-aluminium container ~ de mare capacitate .fluid container ~ pentru marfa m vrac .n.(pentru lichide) flexible container ~ frigorific .empty container ~ flexibil . (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export . (la bursa de valori.n.(a mdrfurilor) dust damage contango s.CON-CON 101 ~ prudenta . to put a claim in issue contingent s.platform container ~ returnabil . (corn.f.tank container containeriza v.import quota ~ tarifar . continuation contencios adj.(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat . diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. contentious s.stowable cargo container ~ -slep .(mar.watertight container.to dispute a debt. to contaminate.(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu .export quota ~ de import .packaged container ~ pentru paleti .to keep the books container s.) contamination.conservative accounting ~ tabulara .f.reversing container ~ sigilat .returnable container ~ reversibil .. container ~ celular .t. disputed claims office. (a caricului.

consensual contract ~ cu clauze restrictive .contract of agency ~ de arendare . articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .(mar.respondentia bond ~ de mchiriere .collective labour agreement ~ consensual . to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.publishing agreement ~ de emisiune .tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa .purchase deed ~ de depunere in consignatie . contraband (trade).freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic . redraft contracont s.{corn.tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.bootlegging ~ de razboi . (actiune) smuggling.(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie . partnership deed ~ de cesiune .(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima .) against all risks contrabands s.on receipt ~ numerar la predare .nude/naked contract ~ de angajare .) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision . counter.) ship's/shipping articles. contraband of war ~ ocazionala . meter ~ de apa .(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision .occasional contraband a face. illicit trade 2.(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate .n.bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .) foreign agreement ~ de tmprumut maritim .) contra contract s. (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep. mar.skeleton contract ~ colectiv de munca .m. against ~ chitanta .f.absolute contraband ~ de arme .gas meter ~ electric — electric meter. contract.employment contract.marine insurance contract ~ de asociere .102 CON-CON contort.gun running ~ de bauturi spirtoase .commission contract ~ de cumparare .cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .articles/deed of partnership.water meter ~ de gaze . n.(asig.. deed.bootlegger contracambie s. agreement. contrabandist ~ de alcool . (mar.) aleatory contract ~ anulabil .bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .to smuggle. (cont.war contraband.deed of assignment ~ de colaborare . covenant ~ aleatoriu . smuggler.lease .n. (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta .(asig. 1.f.

de navlosire pe voiaj . demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .) ore charter ~ de ucenicie .public contract ~ subscriere .) charter.gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar .bargain and sale.) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .(dr. carriage/shipping contract.direct contract ~ divizibil .) trust deed/ instrument.uniform charter ~ de reprezentanta .(mar.(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.monopoly contract ~ de munca .) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.fixed job contract ~ de navlosire .formal contract ~ futures .) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.indenture.CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei . deed of trust ~ formal . freight contract/agreement ~ de navlosire brut .(mar.single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .licence contract ~ de monopol .) fraudulent contract ~ executat/terminat .memorandum of association ~ de stat .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni . private treaty ~ de vanzare in rate .(mar.) charter by demise.futures contract .(mar.agency contract ~ de societate .enforceable/executory contract ~ fiduciar . deed of conveyance. charter party.executed contract ~ executoriu .(mar.time charter .) charter ~ de inchiriere a navei nude .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare . articles of apprenticeship ~ de vanzare .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .(dr.clean charter ~ de navlosire dus-intors .round-trip charter ~ de navlosire pe termen . contract of affreightment/carriage.labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare . hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv .(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .easy terms.

(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare . special contract. counteroffer. pi. heel contraoferta s. counterpoise contramanda v.t.t. (dr.f. countermand.f. to forge.implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza . contractual. contracting party. counterfeit. counterfoil.f.t.(contracte de vdnzare sau cumpa.) countertrade contraprestatie s. adulteration.executory consideration contrasemna v.ra. to countersign contrasemnatura s. stipulated by contract contraface v. (penalizdri) (mar.subcontract ~ spot/pentru disponibil .demurrage incurred.f.(mar.to enter into/to conclude an agreement contracta v. o datorie) to contract.void contract ~ secundar . v.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract .) demurrage ~ contractuale .104 CON-CON ~ global . fake.valid contract ~ la termen .(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen .standard agreement ~ -tip de navlosire . (un imprumut.null and void contract ~ oneros . (la licitatie) counterbid contrapartida s. to call off contramandare s. contractor.to be under articles a incheia un ~ . forged.i. balance weight.package deal ~ implicit/tacit .f. to adulterate. to countermand. incurred demurrage contratrata s.) consideration ~ executorie . weight equalizer. privy contractual adj.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse .spot contract ~ sub sigiliu privat .. redraft . counterfeit(ed).f. (corn. to counterfeit. to incur.t. specialty ~ -tip .running contract ~ in vigoare . fake contrafacut adj. check.contract by deed/under seal.f.) uniform charter ~ unilateral .m. to fake up contrafacere s. countersignature contrastalii s. (o obligatie) to lay oneself under contractant s.onerous contract ~ opresiv .(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat .unilateral/one-sided contract ~ verbal .oppressive contract ~ principal de inchiriere . forgery. cancellation contramarca s.forward contract ~ nul si neavenit . to cancel. spurious contragarantie s.f. surety for a surety contragreutate s.f.f.verbal contract contracte actuale .f.

mar.surveyor of weights and measures . (conturi) to audit 3.wage and price control ~ al statului . vamal etc. infringement. to control. checking. examiner. (mar. quota ~ la avaria comuna .standard batch control ~ prin imputerniciti .f. 1.) control.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar . comptroller ~ al cantitatii . contributor. trespass contribuabil s. mar.f.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete . to check up. tax bearer contribui v.quality control ~ de pescaj . trespasser contraventie s.(asig. (yerificare) check.f.budgetary control ~ contabil .(asig.mandatory control ~ statistic . equivalent value contravenient s.) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v.m.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei .statistical control ~ tehnic . infringer.t. (a verified) to verify. (revizor contabil) auditor 3.technical control ~ vamal .superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s.f. ratepayer. average bond/payment ~ la coliziune .CON-CON 105 contravaloare s.) supervisor.m.m.inspector ~ de masuri si greutati . contribution.(mar. (a examina) to examine. transgressor.n.state control ~ al venitului/averii . (a inspecta) to inspect. (masa monetard) to squeeze ~ piata .credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare . contravener. 1.) draft/draught survey ~ operativ . contravention. (financiar. (director economic) controller.customs examination/ inspection/search.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard . (a supraveghea) to supervise 2.) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie .administrative control ~ al creditelor .(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor . (examinare) examination.audit ~ de calitate . (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . taxpayer.) ticket collector. checkup.) general average contribution. offender. (inspectie) inspection. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate .i. surveyor 2.to hold the market controlor s.price control ~ al salariilor si al preturilor . (bdneascd) share.(c. to contribute contributie s. (al unei activitdti etc. (supraveghere) supervision 2. inspector. 1.

conveyor.) conversion . (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut. (concordat.river convoy ~ maritim .collective labour agreement .f. calling together. cooperative society ~ agricola .de larg .f convening.agricultural cooperative.f.moisture content conurbatie s.n.m.to call a meeting ~ un sindicat bancar . (bandd transportoare) conveyer. assembling. (fin. conversion ~ in numerar .postal convention " scrisa . (al unui document) tenor ~ de umiditate . cooperative bank .(a activelor.cooperative shop/store.n.a imprumutului in titluri de valoare .domestic limited convertibility convertire s. cooperation cooperatist adj.) composition ~ colectiva de munca .f.n. conurbation conveier s. to summon ~ o intrunire/§edinta . cooperative s. a titlurilor de valoare) realization convoca v.(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj. convention. titluri de valoare) to realize convertibil adj.) truck train ~ fluvial .f.maritime convoy convorbire s. 1.agreement in writing conversie v.t. landwaiter ~ vamal de bagaje .) offshore convoy ~ de tragere .) convertibility ~ externa . (acceptable acceptable. (despre preturi) fair. emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin. admissible conventie s. searcher.f. talk ~ telefonica . consumers' cooperative society ~ de credit . conversiune conversiune s.f.cooperative farm ~ de consum . cooperative farmer cooperativa s. (adundri.) to convene.preventive officer.(c. conversation. 1.t.i.f.(mar. toll/trunk call coopera v.external convertibility ~ limitata interna .telephone conversation ~ telefonica interurbana .(despre active. \o convert ~ m numerar — {active. (la) to cooperate (in) cooperare s. convoy .(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala . summons convoi s. treaty 2. communal agricultural organization ~ agricola de productie .106 CON-COO ~ vamal .credit union/cooperative. titluri de valoare) realizable convertibilitate s. to assemble. to call together.f.f.long-distance call.luggage inspector continut s.de reasigurare . sedinte etc. acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr. {al unui recipient) content(s). agreement. (capacitate) capacity 2. convertible ~ in numerar .

f. coownership.(mar.m. (breasld) craft (guild).5-.{coca) hull (of a. tenor. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr. coproprietor. to correlate corelare s.m. 1.wage level adjustment corespondent s.f. to adjust corela v. cost .f correspondence: (postd) mail .t. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr.fair/true copy ~ legalizata . cooperativization cooperatie s.m. (a unui magazin.) hull and materials corporatism^.teaching staff ~ diplomatic . counterpart.public corporation transnationala transnational corporation corupe v. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2.m. cooperative system copartaja v.(titular..f. mar.f.business/commercial correspondence ~ sosita . a a'iibalajului unuiprodus.local financial cooperative cooperativizare s. corporatism corporatist adj.(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala .t. ship) 107 ~ didactic .cornerciaia .) corporation aggregate ~ exclusiva .??.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat .(asig. cu personalitate juridicd.f. guild 2.multinational corporation ~ profesionala .) hull and machinery ~ si materiale .t.t. (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar. to share jointly copartener s. (referitor la o corporate) corporative. mar. (constituit sub forma unei corporatii) corporate. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s.". joint/part owner coproprietate s.(asig. copy. corporate 2. to amend. to correct.international corporation ~ inchisa .f 1.diplomatic corps ~ si masini . (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost./?.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela . {a mitiii) to bribe coruptie s.f coproprietorship. corruption cosmetizare s. a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s.incoming mail corp. joint possession/property corecta v.certified/attested/office copy coproprietar s. body ~ de nava .f correlation ~ a nivelului salarizarii .) corporation sole ~ internationala . corporative corporatie s. 1.coo-cos ~ de credit local . (a unui document) draft ~ de conosament .?. copartner coparticipare s. corporatist corporativ adj. (duplicat) duplicate.f.

navlu si diferenta de curs de schimb . insurance.cost.fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia .) (cont.cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat .bid cost ~ al opririi productiei .(mar.cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent .cost of downtime ~ al transportului .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor .cost of recruitment ~ al reformei .bond issue cost ~ al fortei de munca .actual cost .shortage cost ~ de productie . freight and landed ~ .direct cost ~ economic .cost.) common cost ~ constant .(al unui activ) replacement cost ~ de lansare . asigurare. transfer earnings ~ de penurie . navlu si comision cost.cost of equity ~ al creditului .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu . navlu .cost of labour. insurance. wage costs ~ al intretinerii .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost.cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului . asigurare. freight. freight and commission ~ . freight and exchange ~ comun .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii . insurance. cartage ~ al unei calatorii/curse . commission and interest ~ .lot-quality cost ~ al capitalului .) charterage ~ al noilor actiuni comune .issue cost ~ de inlocuire .) current cost ~ de achizitie .(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate .cost of living ~ . navlu.cost of reform ~ al schimbarilor de productie .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .(atribuibil mai multor produse etc.maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii .(cont.(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .cost of new common equity ~ al ofertei de pret . navlu si descarcat cost.production/prime/ flat/first cost ~ direct . asigurare. insurance.cost. asigurare.carriage.(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal . insurance. comision si dobanda .(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv . asigurare.cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei . freight ~ .

exchange listing . actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii . (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .dual listing ~ la bursa .(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .recurrent cost ~ standard .extra cost. (la bursa) to quote cotabil adj.(stock) exchange quotation.real cost ~ recurent . to cost dear. (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare . neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp .(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.managed costs ~ sociale .COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor . basket ~ valutar .unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .".(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.n.(cheltuieli de regie.t. quoteworthy cotare s.decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .average fixed cost ~ mediu variabil .estimative/ estimated cost ~ fix . ascultdtori etc. (la bursa) quotable.fixed cost.social costs costa v. listing ~ dubia .) quotation. to come high co$ s. (bur.(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect .cost and freight ~ total al stocurilor .) cost per thousand ~ marginal/incremental .standard cost ~ suplimentar .original cost ~ istoric .(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .to be expensive. to cost ~ scump .(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .f.indirect cost ~ initial .budgeted cost ~ real .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .cost and insurance ~ si navlu .(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.average variable cost ~ neabsorbit .time cost ~ planificat ..working costs ~ de reprezentare/mandat . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald.(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda . alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie. currency basket cota v.

claim ~ cesionabila . market crash ~ financiar . levy ~ de inscriere .) rate of freight.) quotation. subscription. depusd in aur.(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol . (bur. wine cellar/vault.assignable debt ~ contabila . cellar creanta s. mated) check.financial crash crama s. debt.debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei .share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe . quota. creator ~ de piata .) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar.redemption quota ~ de export .(in economic) credit creation creator s. creation ~ a marcii . bankruptcy. generals rate ~ de amortizare .f.agricultural credit ~ bancar . daily paper cotiza v.spot quotation cotatie s.previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva . daily s.parte . to subscribe. de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ .) market maker credit s. crash.taxable quota ~ in aur — (cota. fee. de participare. (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.f.n. m.(mar.member fee ~ individuals .entrance fee ~ de membru . due.official quotation cota s.import quota ~ de profit . (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.tax-free quota cotidian adj. failure ~ bursier .consecutive quotation ~ de deschidere .book debt ~ garantata prin ipoteca .f. credit. 1. price ~ anterioara .(bur.bank credit ~ comercial .commercial/trade credit .share.stock exchange crash.) credit (side) 3.share of profit ~ de vanzari . heel.n. loan 2. quota ~ parte din beneficii .branding ~ de credite .) general cargo rate.export quota ~ de import .(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s.(mar. stub crah s.n.f. (corn. counterfoil.) trust ~ acordat brokerului .nominal quotation ~ oficiala .i. (contramarcd.f.claims and liabilities creare s.closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .n. freight rate ~ a navlurilor de linie .(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .f.marrying price ~ de tnchidere .110 COT-CRE ~ pentru disponibil . maker. talon.debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta . share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor .outstanding claim/debt creante $i angajamente .

{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum . credit on mortgage.(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .international credit ~ intern .mortgage credit.export credit ~ de investitii .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .produce advance/loan ~ personal .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active . la alegere. (SUA) current account credit ~ lombard .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .investment credit ~ de refinantare .asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .(utilizabil.(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .refinancing credit ~ de scont .long-term credit ~ pe termen mediu . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .CRE-CRE 111 ~ cumparator .credit on real estate ~ international .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .domestic credit ~ ipotecar .discount credit ~ documentar .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .medium-term credit ~ pe termen scurt .unlimited credit ~ neperformant .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.working capital credit ~ de export .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .credit on personal property ~ multivalutar .documentary credit ~ extern .foreign credit ~ fara garantie .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .(reputafia unei persoane. care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .

stockbreeder creste v. s.to have credit with smb. to raise v.pledgee ~ garantat prin obligatiuni . (de vite.care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil .installment credit ~ reciproc negarantat .swing credit ~ reinnoit automat . (puternic. 1. animate domestice) breeder ~ de vite .'s credit creditav.(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent .') accounts payable ~ comercial .cattle breeder. to increase.(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier .sau a Bdncii Nafionale .creditors under commission of bankruptcy crescator s. to credit ~ excesiv . to cultivate. to raise. encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie . lender. to rear.revolving credit ~ scump . despre preturi) to .transferable credit a avea ~ la cineva . a avea ~ pe piata .m.m.. (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2. 1.execution creditor ~ in ultima instanta .t.to open a credit/an account with smb.(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri .(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate . a lua cu ~ .to take on credit a trece in creditui cuiva . stockman.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public . (cont.to be a sound man a cumpara pe ~ .secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist .. to go up.to carry to smb. to escalate. mortgage creditor.?. creditor. loaner. credit.(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit ..mortgagee. to increase. (preturi) to advance 2. (animate) to breed.public credit ~ .(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat ..trade creditor ~ cu garantie . (plante) to grow.punte/de legatura .dun ~ ipotecar . (despre preturi) to advance.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by .(despre o banca) to overlend creditor adj. to rise.to buy on trust a deschide cuiva un ~ .bond creditor ~ general .

(a cursului) {bur. rise.sustainable economic growth ~ economics zero . in special despre dobandd) to accrue.animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata .to come down croaziera s.under advice ~ barare generala . fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei . mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion. 1.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ .) with average ~ avarie particulars .increase in demand ~ a productivitatii . growth.(asig. (despre cursuri bursiere) to trade up.economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila . (acumulare. nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor . (depresiune) depression. (a se acumula.(asig.petroleum crisis ~ structurala .) with particular average ~ aviz . upturn. cruise ~ in jurul lumii .(a capitalului social) capital increase ~ economica . (a pietei) stringency ~ de lichiditati . boost. increment.structural crisis a fi in ~ financiara .(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.periodical increment ~ procentuala . (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep. with 2.) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor . mar.(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.expansion of production ~ a riscului .(funciare.f.(despre cec) cheque crossed generally . (continud) (cont.) cum ~ cu alt proprietar .overproduction crisis ~ economics . (bur. upswing.(a preturilor) boomlet a fi in ~ .economic crisis ~ financiara .f.steady state growth path of nominal income ~ temporara . (a se amplified.f.) accrual ~ a animalelor . increase. imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal .under new ownership ~ avarie . (a afacerilor) stagnation.m. (a prefurilor) advance. mar. in special despre decalaje) to widen cre§tere s.CRE-CRO 113 soar.) to bull criza s.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie .percentage growth ~ spontana a valorii .global/world cruise cronometror s.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica . crisis.(asig.financial crisis ~ petroliera .cattle breeding ~ de capital .

(by) piecemeal. to till. m. (SUA) dividend on ~ dobanda .for value ~ toate beneficiile .(bur.(clauza de navlosire) (mar. (in special cereale) to crop.(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere .(despre calendare.114 CRO-CUL ~ barare speciala .carriage paid home ~ ziua .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .) cum all ~ transportui platit . (agricola) culture.under deed ~ cupon .(de dividende etc.measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .cereal crops . (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.) corporate culture culturi cerealiere .) under protest ~ ramburs .(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate . piece by piece ~ clauze . grower.catchcrop ~ mixta .(despre piata bursiera) bearish ~ testament . farming ~ a terenurilor fara irigatii .) cum coupon ~ data de .f.(bur.claused ~ coloane .n.(bur. registre etc.columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar. to farm.(bur.) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare . 1.(bur.by the day cuantums.) cum distribution ~ dividend .cum dividend. cultivation. by the piece.duty-unpaid ~ tendinta de crestere . (pdmdntui) to cultivate.duty-paid ~ taxele vamale neachitate . to grow 2. 1. to raise.cum interest ~ drepturi . farmer cultura s.as from ~ lichidare la mijiocul lunii .limited and reduced ~ rise .) loose-leaf ~ tncepere de la data . crop ~ alternativa/intercalata .understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie .) at risk ~ taxa zero .(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .limited ~ raspundere limitata si capital redus . quantum ~ al despagubirii .) subject to safe arrival ~ contract .collection on delivery ~ raspundere limitata .f.as loan ~ titlu oneros .dry farming cultivator s.delivered docks ~ personal insuficient .(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .ratal cultiva v. culture 2.under will ~ titlu de imprumut .) subject open ~ conditia sosirii sigure .under the date of ~ destinatia .(despre o plata) (dr.) bound for ~ distribuire .carriage forward ~ protest .(mar.) cum capitalization ~ cu bucata .t.(asig.

to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man .f.) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur.to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere .to buy on easy terms ~ cu plata in numerar .possible/ prospective buyer ~ ferm .CUL-CUM 115 ~ furajere .firm buyer .(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari . (actiuni ale unei societati) to buy into.to buy by auction ~ la termen . shopper.technical/ industrial crops cumpara v. purchasing.forage crops ~ tehnice/industriale .) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii . (actiuni ale unei societati. (dr. buyer.(a cursului) (bur.catalogue buying ~ pe baza de comision .) supporting purchases ~ speculative .wholesale purchase ~ cu amanuntui . purchaser.hire purchase. purchase ~ a la hausse .(bur.buyout . a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie . to purchase 2.angro/cu ridicata .(a preturilor. (toate actiunile unei societati) to buy out.purchase on commission ~ pe credit .) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur.to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .impulse buying cumparari de sustinere . incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .to buy retail ~ cu facilitati de plata .purchase on credit ~ sub impulsul momentului .speculative buying comparator s.(bur.cash purchase. to buy. 1. buying. purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.) to overbuy ~ in rate .t.(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate . instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .high-repeat purchase ~ de proba .to buy for future delivery cumparare s.m.to buy cheap/low ~ cu amanuntui .) averaging in ~ de articole de uz curent .employee buyout ~ a unei societati .(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.) vendee ~ eventual/potential .retail purchase ~ cu plata in numerar .) (SUA) wash sale ~ in rate .

de materii) summary 2. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta .to go shopping cumul s. (fin.market price/rate ~ al titlurilor de valoare . plurality of offices cumula v. (despre lund) (corn. exchange rate 3.(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon.(bur.heavy purchaser ~ impulsiv .n. (de functii) holding more than one office/appointment.n. (tabla.central exchange rate . (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin. curve ~ a acceptarii .) quotation.f. (de stofd) remnant ~ de dividende . river course 2. pi. (valutar/de schimb) rate of exchange.m.supply curve ~ a productiei . (despre cheltuieli) running curier s.) undisclosed buyer ~ pe o piata .downward curve ~ normala de randament .116 CUM-CUR ~ important .dividend warrant ~ de dobanda . 1.f.payment coupon ~ valoric .(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii . (despre an etc.(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca. 1.f.) buyers no sellers cumparatura s.) coupon 2.) instant. cumulative cunoastere s. (zilnic) daily 2. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s.share price ~ al cecului .interest warrant ~ de piata .(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot .t. shopping a face cumparaturi . purchase.) yield curve ~ atipica a ofertei de munca . 1.consumption curve ~ a indiferentei . trading stamp cuprins s.(bur. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj.(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei .) denomination unit cupon s.marketer cumparatori fara vanzatori .n. (despre preturi) current.demand curve ~ a consumului . (serie de lectii) course ~ al actiunilor . (al unui document) tenor curat adj.(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .quotation of the day ~ central . price 4.security price ~ al zilei .production curve ~ a randamentului .impulse buyer ~ nenominalizat . errand/office boy curs s. (despre monedd) legal.(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin. 1. messenger. current.f. (bur.n. courier. knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. (de apd) watercourse.) present.

custody ~ sigura .n.m. custodian.court of arbitration.court of appeal.floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat .rate of exchange ~ de schimb dirijat .f.{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .supreme court curtier s. {a unui vehicuf) drive.m.issue price ~ de interventie . {dr.{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur. quasi-money. can ~ metalica pentru depozitarea de valori . stockbroking curte s.{serviciu bancar) safe custody cutie s. fin.CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .m.n. nearmoney cvasicontract^. ride.kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu . {de conserve) tin. courtage.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere .official exchange rate ~ de schimb real . (parcurs) haul ~ lunga .{mar. {ladd) case. brokerage. caretaker custodie s.{bur. deep-sea/distant trade. {a navei) (sea) voyage.) trading price ~ de vanzare . pi. arbitration court ~ de casatie .) opening price ~ de emisiune .audit office ~ suprema .freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .{al valutei) selling rate ~ direct .f.court of cassation ~ de conturi .unofficial rate of exchange ~ nominal . box.{bur.) long course.) panic price ~ de schimb/valutar . 1.{la bancd) safe deposit box cvasibani s.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial . word .{mar.n.) court ~ de apel . appellate court ~ de arbitraj .{bur.{bur.n.) bid/buying price ~ de deschidere .{bur.{de guvern) peg ~ de tranzactie .managed exchange rate ~ de schimb fix .nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai ..f.(bur. quasi-contract cvasimonopol^.{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala .real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut . course (of a ship) 2. broker custode^.) wide price ~ de cumparare .multiple exchange rates cursa s.) trade curtaj s.) middle price/rate ~ neoiicial de schimb . quasi-monopoly cuvant^. distant cruise ~ regulata .) closing price ~ de panica/foarte scazut .f.fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant . bin.

quomm a avea ~.to have a quorum a constitui un ~ .to form a quorum .118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.fi.

f.passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .to receipt ~ faliment .to commission .de facturi .date as postmark ~ a scadentei . data ~ a intrarii in vigoare .lighter berth -.un aviz competent .de acostare .ready berth ~ sigura . bani) to allow. statement of accounts data v.alongside date ~ de anulare/reziliere . present. to type dactilografie s.date of loading. t.un acont — to pay an account . (calendaristica) date 2. 1. sailing date ~ de sosire .discharging berth ~ de incarcare .contract date ~ de acostare la dana .t.i. pier barge pregatita . 1.loading berth ~ de minereu . gift dara s.date of delivery.de descarcare .(cdtre un superior) report.(a mdrfii) (mar.D da v.) to offer 2.t. berth space . (taro) tare dare s. to date data s.to go bankrupt/into liquidation ~ garantie .quay berth ' de antrepozitare .date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing. (statistics) (official) returns. (a inmdna) to hand over 4.ore berth ~ de pasageri .to give/to provide security . (a acordd) to bestow/to confer upon smb. giving ~ de seama . mooring berth. cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum. (cdrtile de joc) to deal 8.limita . due date ~ contractuala . (limita) term 3.ajutor . (a o/er.(a navei) date of arrival ~ . (mapoi) to give back.) date of shipment ~ de facturare .de plata . delivery date '.) stem/stemming date ~ de inregistrare . (oara) time 4. berth. {(imp. to return. (protocol.effective date ~ a po$tei .f.pentru §lepuri .n.f.landing stage.to render assistance ~ chitanta . (notiune fundamentala. (gratis) to give away 6.) minutes. pi.invoice typist dactilografia v.(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf .(a contractului) cancelling date ~ de expediere . (ceva furat) to restore 5.plutitoare .f.quay berth . to grant 3. v. to award .entry date ~ de livrare .date of invoice ~ -de incarcare .date of maturity.f. (mar.to give an expert opinion dactilografa s.(oil) tanker berth .de chei ... to give. (relatare) account (rendered).in exploatare .f.term day . (o recolta) to yield 7. typewriting dana s. typist . (o sentintd) to adjudicate.

public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna .irrecoverable debt ~ nesigura .backlog of debts . old--standing debt datorii acumulate/restante . due datorie s.unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata . (ipoteca) encumbrance ~ consolidata .f.(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .tabular data dator adj.debt of old standing.outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .current debt ~ de onoare .t. (angajat fafd de) under an obligation (to).(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara . bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila . owing. indebted (to). maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa . 1. (arierate.doubtful debt ~ neta .expected discharging date date compuse . liability 3. (obligafie) obligation.120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare . obliged (to) a fi ~ .to be in debt datora v. datorii restante) arrears 2.official data ~ statistice .internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta . indebtedness.net debt '. in caz de faliment. owed.external debt ~ flotanta . domenii) composites ~ la dispozitia conducerii . to owe datorat adj.mortgage debt ~ neconsolidata .statistical data ~ tabulare .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila .unclaimable/undue debt ~ insolvabila .(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat .piramidala . honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a .(care grupeazd informatii din mai multe sectoare. 1.stale debt ~ curenta . (involved) in debt 2.statute .debt of honour. owing money. debt.barred debt ~ publica .(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.

) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ .damage to property ~ pretinsa . 1.f.DAT-DEA 121 ~ de razboi .prospective damages a acorda ~ .(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data . pi. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure .damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale .(a bunurilor navel) (mar.(dr. above .to be out of debt a se achita de ~ .to recover damages deprep.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord .) exemplary damages ~ generale . (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala . (dr.moral prejudice ~ necontractuale .damage to persons ~ delictuala .(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice. 1.malicious damage ~ materiala .war debts ~ externe . m. through ~ -a lungul bordului navei .on duty ~ vanzare . deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile . of 2.to get out of debt datornics.to run into debt. (pierdere) loss.) tort 3. damages ~ morale . for.(asig. unliquidated damages ~ neinsemnate/nule . dealer ~ autorizat .(stabiHte de instanta) damages at large.authorized dealer ~ de titluri de valoare .(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ .to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ .on sale.on sale or return ~ serviciu . with.(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese .dealer in securities deasviprsi prep.recovery of damages.after date ~ ocazie second-hand ~ proba .penalty for nonperformance of contract. to incur debts a fi inglodat in ~ . under offer dealer s. liquidated damages ~ evaluate subiectiv .(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .to sue for damages a obtine ~ .general/ordinary damages ~ indirecte .) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive . (despdgubire) indemnification. (paguba) damage.nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.m. debtor dauna s. harm 2. compensation. {prejudicing prejudice.

release of funds debu§eu s. wharf debit s.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic . mortgager.(a unu. debit. pledger ~ insolvabil .solvent debtor debitori diverse . tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva . to disembark. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori . !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj . (pasageri) to land. gap. resolutior2. to discharge.: unfreezing ~ de fonduri .'s account. decision.f.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi.n. (a vinde cu amanuntui) to retail. lapse decadere s.technological gap decadea v.insolvent debtor ~ ipotecar .i. to debit smb..t. (un titlu) to confer (on) decimal adj. 1. (corn. (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4. :.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat . to unship.) market.group decision . (eliberare) releas. time lag ~ de randament .t.. discharge debita v.debtor -default ~ principal . (din drepturi) (dr incapacity. tobacconist's. (un premiii) to award (to.f.n. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s. 1.} judgement.deflationary gap ~ economic .n. (tutungerie) tobacco shop. mortgagor ~ in incapacitate de plata .f.) i. debtor. decimal decizie s.potential market/outlet a gasi un ~ . parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v. (datorie) debit 2.) yield gap ~ deflationist . (fonduri) to unfreeze.m.economic gap ~ tehnologic . red 3. release deblocare s. (mdrfuri) to unload. : ~ liniei .t. prima clasa) {bur. (de curs de apd) flow. sentence. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ. (coloana din partea stangd a nnui cont. lapse decerna v.to find a market decalaj s. to smb.bad debtor ~ solvabil . respectiv reducerile de pasiv) {cont.pledger.(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist . (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth. (din drepturi) (dr. to sell by retail debitor adj. to set/to put ashore. (dr.sundry debtors a fi debitor . 1. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential . award..to be in the red debloca v.) debit side. s.t. landing stage/pier/ place.122 DEA-D. (de ziare) news stall/stand 5. (declarat de instantd) judgement debtor.-.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:.mortgage debtor. with 2.n.

1.custom-house/customs broker declarare s. customs declaration ~ vamala a echipajului . earnings statement ~ de solvabilitate .DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.t.(mar.) distringas ~ definitiva .(mar.declaration of value ~ falsa .(asig. declaration ~ a avariei comune .) outwards entry. to annul ~ recurs .) notice of abandonment ~ de bagaje .ultimate decision ~ economica ..to appeal declarant s.vamala finala .to declare null and void. dr.prime entry ~ vamala preliminara . entry inwards.home value declaration ~ autentificata (dr.imperfect/ preliminary/sight entry.bill of sight ~ vamala suplinientara . declaration. (venitui) to return ~ avarie comuna .final/closing declaration ~ vamala initiala .misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .strategic economic decision ~ economica tactica . m. mar.tactic economic decision ~ irevocabila .adjudication of bankruptcy declaratie s.return of income. captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie . mar. (in vama) to enter.) to declare general average ~ nul si neavenit .import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .) inwards entry.(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine . statement 2.(mar. (scrisd. declarant ~ vamal .) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare .f.postentry .) acknowledg(e)ment ~ consulara .f.decision beyond/past recall declara v. subjurdmdnt) (dr. declaration of duty. tax return. to invalidate.(mar. entry outwards ~ vamala de intrare/sosire . bill of entry ~ vamala de import .declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri .entry.declaration of solvency ~ de valoare .free entry ~ vamala .economic decision ~ economica strategica .) affidavit ~ a carausului .consular declaration ~ de abandon .entry of goods ~ in stare de faliment . to declare.entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare .(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment .(asig.

to charter.interest deduction ~ a tarei . decree.to be in short supply definire s. (o instalatie) to shut down decuplare s. short.f.f. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament .f.) shipping deficit deficite gemene . faulty.f.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves. (analizare. external deficit ~ al balantei de plati .decree law.) twin deficits a acoperi un deficit .) goal definition deflator s.) deflation. defective. (a legifera) to enact decupla v.settlement by transfer decorator s.n. failure. flaw detector defectoscopie s. deficit.n. (a analiza. to settle decontare s.balance of payments deficit ~ bugetar . (fin. deficiency deficit s. m.(fin. charter. decorator ~ de vitrine window dresser decret s. defective. imperfect adv. (fin. shortage. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale .latent defect ~ de fabricatie . impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului .n.f. 1. (despre mdrfuri) scarce. (dintr-un intreg) to deduct 2.n. faultily. to be in the red deficitar adj.balance of trade deficit.budget deficit ~ de rezerve .t. (despre un contract) to run on deduce v. defectively defectiune s.n. m.f. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli . out-of-work decurge v. deduction ~ a dobanzii .n. shortfall 2.fault of fabrication defectoscop s.t. defect. (despre un an agricol) lean a fi ~ . (a unei instalatii) shutdown decuplat adj.t. in disrepair ~ ascuns . (al activitdtii economice. 1. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s. definition ~ a obiectivelor . al productiei etc.f.124 DEC-DEF declin s.) decline decont s. deflationary. {dintr-un intreg) deduction 2.f.f. fault detection defectuos adj. deficient. out-of-repair. disinflation deflationist adj. (neajuns) drawback.(mar. out-of-order. reserve deficiency ~ de tonaj .defraying of expenses. (legiferare) enactment ~ -lege . fault.) deflator deflatie s. reimbursement decontav. 1. defining. shortcoming adj. deduction. executive order decreta v.standard deduction defect s. (despre buget) adverse. disinflationary .to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ .job breakdown ~ forfetara . fault detector/finder/ locator. to decree.f.t.(man.tare allowance defaica v.to have a deficit. breakdown deficienta s.i. to deduct deducere s.

remission.tightness ~ in gramada .f. (devalorizare) devaluation densitate s.m. dismissal ~ nejustificata/injusta . embezzler.f. defalcation. delegate. misdemeanour.t. peculator defri§a v. embezzlement.wrongful dismissal democratiza v. to defraud.f. datorii) relief. (a unei pdduri) clearing degrada v. (misiune) mission 2. to depute delegat s.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v. resigning. offence. (mandat) commission. to defalcate.devolution of authority ~ economics . to repair . vacating. (de obligatu. to denominate denumire s.bulk weight denumi v. 1. to embezzle.f.brand name ~ a marfii .t.t. to peculate delapidare s. peculator delcredere s.f. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere .n. (loctiitor) deputy.t. (de obligatu.trade mission delict s.t. (retragere din circulatie a unei bancnote. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v.f. to dismiss. resignation a-i da/a-§i inainta demisia .to resign. (yn teren) to clear.f. to embezzle. name. (grup) delegation 3.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata . to name. to discharge (from function/office) demitere s.f.r. to grub.f. resigner demite v. mandate. o monedd) to demonetize v. defrauder. to peculate defraudator s. to defalcate. to resign.) del credere delega v. (de sarcini ipotecare. delinquency. 1. defrauder. to quit. to delegate. embezzler. m. defalcator.n. defaulter.t.i. delegation. (despre calitate) to go down degresiv adj. (opddure) to clear defrisare s. to democratize democratic s. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5. (financiar) delinquency demisie s. denomination ~ a firmei .(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v.m. de gaj) to disencumber degrevare s. a unei monede) demonetization 2. density ~ de stivuire .f. reclamation.m. (a retrage din circulatie o bancnotd. degressive degreva v.(a firmei) registered name depanav.t. to defraud. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s. (a unui teren) clearing. democracy ~ industrials . to remove. grubbing.f. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. (de sarcini ipotecare.r. (corn. (reprezentant) representative delegatie s. peculation delapidator s.DEF-DEP 125 defrauda v.t. datorii) to relieve. authorization. to reclaim. (document) certificate ~ de autoritate . (imputernicit) mandatory. to remit.firm/trade name ~ a marcii .t.

furnizare de materii prime etc. (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna .n. depot. floatMBi storage/warehouse ~ portuar . depot ~ de locomotive . to exceed. a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare .n.) backwardation deposeda v.f. warehouse.) general average depositor deport s.warehouse ~ de materiale . department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.m. (ilegald) disseisin depou s.(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar .f dispossession. storage yard. (de) to dispossess (of). demanc. (de tranzit) entrepot 2. (bur. call deposit ~ la import . o cifrd) to top.sight deposit ~ pe chei . (o suma.supply depot ~ de minereuri . breakdown mechanic departament.staff department ~ de control .wholesale warehouse ~ bancar . mar. 1. o perioadd de timp) to overstay.s.) consignor/shipping depot ~ angro .n.timber yard.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .time/term deposit ~ la vedere . qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .) (man.storage vessel.bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea .deposit at call.t.foreign deposit ~ la cerere .dock storage. breakdown service depanator s.DEP-DEP depanare s.t.tramway shed depozit s. departmental depa§i v. importator ca forma. repair 2.f. (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2. (serviciu) emergency repairs.(asistentd financiard.entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber . repository.quay warehouse ~ pe termen lung . dependence ~ de resurse . (bancar) (bank) deposit 3.(asig.n.banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen .deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor .m.) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.ore yard ~ de tranzit .roundhouse ~ de tramvaie . (ilegal) to disseise (of) deposedare s. 1. (concedinl. (dr. (contui in bancd) to overdraw dependents s.) resource dependence deponent s.(cerute . (SUA lumberyard ~ de marfa . (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj. storehouse.open depo: ~ m valuta .) profit centre ~ central/de coordonare . 1.deposit at loot notice ~ pe termen scurt .

(a subevalud) to undervalue.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. to disvalue. warehousing ~ de lunga durata . (acte. to warehouse.to enter outwards ~ garantie . to bank.) to debase. to devalue. 1.) field warehousing ~ in aer liber .(de mar/a.to put/to deposit money in the bank. devaluation.DEP-DEP 127 depozita v. un protest) to lodge.f. to testify depunere s. (a unei decla-ratii vamale) entering.container storage ~ in stoc . 1.wharfage ~ temporara .palletized storage ~ externa/pe termen . in-bond depozitie s.to give a bail/guarantee. depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice. to deposit. to stock.f.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare .t.to wharf depozitar s. demand/ call deposit ~ la vedere . (jiirdmdntid. depositor depune v. (monetard prin aliere etc. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca . 1. stored. to devaluate. entering 3.f. (a unei plangeri. (moneda prin aliere etc.sight deposit . storage.f. (dr. consignment 2.t. underrating. (o cerere) to hand in. (de bani in banca) deposit. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei . despre functionari) to be sworn in 4.long-term storage ~ de marfuri paletizate . (in antrepozite vamale) bonded.t. to enter. evidence.) debasement. (o plangere.r.slumpflation depunator^. to consign 2. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . 1. (in antrepozite vamale) to bond 2.t. v. (consignatar) depositary. to file 3. (timbre) to deface. (subevah-iare) undervaluation. to deposit a guarantee ~ marturie . (a devaloriza) to depreciate. testimony.temporary storage depozitat adj. storing. materii prime) buying forward. (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. forward buying ~ in tranzit .m.transit storage ~ in vrac . (a tim-brelor) defacement ~ monetara . to recede.f. to cancel depreciere s. (o declaratie vamala) to enter. deposited. notice deposit ~ la cerere deposit at call.bulk storage ~ pe chei .. (bani in banca) to deposit. bailee 2. to underrate v. to store.) deposition. a unui protest) lodging.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere .to give evidence.currency/monetary depreciation depresiune s. (devalorizare) depreciation.w.

f. to spread out. (exonerare) exoneration.) to disqualify descalificare s. unloaded.) to discharge. a achita) to absolve.n.f.offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire .(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v. opening ~ catre public . lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire .f. (in cont. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei .(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . afloat discharge ~ partiala .f.) discharge.patent specification ~ a postului .t.overboard discharge descarcat adj. achitare) discharge ~ de marfa in minus .gross terms discharge ~ in plus . stevedore descentraliza v. (navd abandonatd) derelict derivat s.128 DEP-DES dereglementare s.) loading aperture/opening ~ de tonaj . (docher) docker. to unload. to decentralize deschidere s. discharger. landed ~ in minus .(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . unshipped.(guri de magazie.) to unroll.n. 1.t. unloading. 1. a rdsturna) to dump.t. to uncoil 2. (a plati. (basculare) dumping 3. (o hartd.to discharge afloat descarcare s. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj. landing 2.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description .partial unloading ~ peste bord . (absolvire. to unreel. 3. disembarkation.f. 1. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. (un contract.unsecured overdraft descriere s. (a unei nave etc. to discharge. to unship. un document etc. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr. (a absolvi. (o navd etc.port discharge ~ in rada .t.(fata de documente) short-landed descarcator s.(man. (a exonera) to exonerate. saborduri in bordaj) (mar. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s. unloader.) disqualification descarca v. (a bascula. discharging. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v. description ~ a brevetului . (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie . 1. (un cabin) to unwind. to disembark.t.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului .m. discharged.f.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . unshipment. o afacere) to carry on descalifica v.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala . to land 2.(a navL^ discharge afloat.

repeal. reparations ~ a pagubelor de avarie . service 2.war reparations . (a unui contract) cancellation. mar. (a unui contract de munca) severance 2. refund. (pentru daune. amends. despre unele mdrfurf) loose desfasura v.n.DES-DES 129 desemna v. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. annulment.t. requital. to void. suppression. to designate.f. undoing. 1. prejudicil) to make amends to despagubire s.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare .n. compensation. abolishment. (baloturi de mar/a) to unbale.t. \. designer despacheta v. ofunctie) to appoint.) average as customary ~ baneasca/pecuniara . annulment. (un utilaj. (pentru servicii) to remunerate. to nominate desemnare s. o instalatie) to service. cutii) to uncase despagubi v.t.f. to suppress. to abolish. to unfold desfasurator s. to show 2. (anulare) cancellation. to annul.f. to compensate.ca de obicei" . (pentru cheltuieli) to reimburse. (a anula) to cancel. (neambalat. (pentru servicii) remuneration. a unei instalatii) service. 1. (cont. to requite. to market desfacere s. indemnity. nomination deservi v.f. to handle deservire s. (abrogare) abrogation. m.. to refund. (din Idzi. {un contract) to cancel. (a unui cartel) decartelization. (pentru cheltuielf) reimbursement. to repeal. (a vinde) to sell. to unpack.) spreadsheet desfiinta v.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . (daune) damages. 1. rescission 2.t.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . (populatia) to serve 2.remedy by judicial process despagubiri contractuale .t. (a abroga) to abrogate. (a unui utilaj. to indemnify. design ~ de mediu .(asig.industrial design designer s. 1. (un contract de munca) to sever 2.f. to rescind 2. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. (a etala) to display.vindictive damages ~ de razboi . 1. (intr-un post.t.recovery in kind ~ legala .t.pecuniary compensation ~ in natura . to undo. (o activitate) to carry on. indemnification. (legala) remedy. (o corporate) to disincorporate desfiintare s. o functie) appointment. (un cartel) to decartelize. (intr-un post. to annul. recovery. (yanzare) sale desfacut adj. 1. designation.

to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor .f.off-cuts.t. to convince. (a convinge) to persuade. waste. (a specified. addressee.offal wheat ~ de hartie .reducible wastes ~ refolosibile .f. incomplete destinatar s. a unui cec) defacement ~ a capitalului . discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v. (transfer.radioactive wastes ~ reciclabile . recipient. impairment. 1. to discharge destituire s. wastage. damage. a fixa.) goal setting . (al unei plati) payee. paper refuse ~ industriale . (constr anger e\ binding over 2.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj. a decide) to determine.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . to impair.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii . (a daunelor) (asig.cotton wastes ~ de cherestea . (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s. (a obliga) to bind over 2. retail dealer.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . (a stabili. fixare'i determination. to dismiss. 1. (a stabili.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire . (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s. (stabilire. to unstow destivuire s. (convingere} persuasion. to detail. (a fetei unei bancnote. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . to deteriorate.f. (fata unei bancnote. remnant.n.130 DES-DET ~ necontractuale .t.crushing damage determina v.r.. v.m.(stabilite de instanta) damages at large.to force down prices determinare s. (constatare} ascertainment. unliquidated damages a cere ~ . deterioration.f. to damage.) to adjust ~ calitatea unei marfi . (rebut) scrap. a enumera) to itemize deta§a v.t.utility refuse/wastes detailist s.m.t. t. a constata) to ascertain.t.to force up prices ~ scaderea preturilor .industrial wastes ~ radioactive . (despre un articol) odd.f. dismissal. destination ~ finala ultimate destination destitui v.(man. a unui cec) to deface deteriorare s. conviction. small trader detalia v.f. (daunele) (asig. (al unei remiteri) remittee. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac . refuse. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont. retailer. not paired. (consignatar) consignee destinatie s.

-shortcoming dezavantaj a v. foreign exchange/ currency ~ de cliring . pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . to disadvantage .n.(dr. to misappropriate deturnare s.licensee ~ al unei fransize .rough estimate ~ centralizator .t.(dr.t. (leftinire) marking down ~ monetara . depreciation.n.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s.f. (moneda etc.f. disadvantage. (neajuns) drawback. to hold.(de acfiuni. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate . to own. to peculate. o situatie) to hold ~ un post/o functie .(al unei cambii) holder for value detine v. common stockholder ~ de certificate provizorii .estimate of costs.) to debase 2. 1. n.to hold an office detinere s.t. (mar. (fonduri) to defalcate.t.) debasement 2. (monetard etc. to devalue. peculation. to depreciate.DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .n.f. bill of quantities ~ exagerat .) to devaluate. disagreement. not paired. (a ieftini) to mark down devalorizare s./n. embezzlement. reciprocal shareholding devaloriza v.) to break out/bulk dezarimare s. fraudulent conversion detinator. (a poseda) to possess. (o pozitie.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd.average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa .overestimate devize s. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj.f. incomplete dezavantaj s. misappropriation. (despre un articol) odd. dissent dezarima v. (rate of) turnover.t.clearing foreign exchange dezacords.) devaluation. business (done) devize.f. to embezzle. cost estimate. (a unei monede prin aliere etc.s'.(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente . (moneda prin aliere etc.equity holder.f. (mar.summarized estimate ~ descriptiv .cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v.) breaking out/ bulk dezasamblat adj. (de fonduri) defalcation. 1. pi.) detinue ~ reciproca de actiuni .(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding.specification ~ estimativ . commonage dever s. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man.franchiser ~ de actiuni comune .) termor ~ al politei de asigurare . estimate ~ aproximativ . holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen .

deindustrial-ization dezinflatie s. want/lack of balance.f.) imbalance. diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s. de exemplu handle.(a unei firme) (man. diagram.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor .f.) organic growth ~ umana .n. argument . disagreement. (procesul prin care intermediarii financiari.n.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate .operating process chart ~ a procesului tehnologic .procedure chart ~ a organizarii .t.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati . dezvoltare s.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s.f.economic development ~ economica durabila . obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2. disinheritance dezodorizare s.f. 1. to disclose dezvaluire s.132 DEZ-DIF dezechilibru s. (al balantei comerciale.t. to develop.(mar.(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare . development: improvement.f. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v.) disinflation ~ competitiva . (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v.process chart. disequilibrium. de plati etc. difference-dispute.organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s.f. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie .sustainable economic development ~ organica/structurala . chart ~ a activitatii .f.f. (pferire de informatii complete.human development diagrama s. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin.product development ~ economica . odour removal dezvalui v. growth ~ a gamei sortimentale . to disinherit dezmostenire s.f.t.

(titrat..(asietd) (mar. (vdndut din. rent paid in corn a lucra in ~ . to slacken diminuare s.) ex ~ depozit .(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures. (mdrime) size ~ speciala . embankment. instruction director s.difference over or under diferentia v.) dilution of equity ~ a fortei de munca . dike. (in bani) quitrent.ex factory/mill/works dinamic adj. sharecropper dijma s.f.f. head manager. 1.difference in quality ~ de pescaj .) draft/draught/trim difference ~ de plata .f. to become differentiated diferential adj. dam. (la ware) jetty.m. diplomat(ist) directiva s. to differentiate v.r.t. to differentiate.n.product differentiation dificultate s. seawall. to decrease.overall dimensions ~ standard de container .economic dynamics diplomat adj. slackening din prep.assistant/deputy manager . straits.difference in price ~ de salariu .ex warehouse ~ doc/chei . diminution.r. managing director. difficulty 2.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s. (executiv) executive (manager) ~ adjunct .(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur.to sharecrop diluare s.m.f. despre mdrfuri) (corn. in parte) metayage. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate . dynamics ~ economica . (discriminatoriu.for and on behalf of ~ uzina .f. 1.t.container dimensions diminua v.f. differentiation ~ a produselor . directive.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit . differential. dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui . breakwater dijmas s. stringency dig s. difference 2. manager. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3. v. graduated s.m. preferential) discriminating diferentiere s. dimension. (in grdne) terrage.difference to pay ~ de pret . (in naturd.f. cu titlu universitar) graduate.f. direction. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde. dynamic(al) dinamica s. peasant on quitrent. decrease. to diminish. (la bursa de mdrfuri.f.DIF-DIR 133 diferenta s. dilution ~ a capitalului propriu . (jend financiard) embarrassment.

(decalaj) gap ~ dintre costuri .executive manager.production manager ~ de produse .trade discrimination ~ de varsta . discrepancy. piata etc. a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .n.t.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic . (SUA) publisher ~ executiv .) to control dirijism s. (moneda. state interference disagio s.owner-manager ~ regional .(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj. (despre tarife.f.(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar .registrar of companies ~ al serviciului de personal .n.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate .proprietar .(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert .editor. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor.f./!. (SUA) chief executive ~ general . to discriminate discriminare s. to manage. discretionary discrimina v.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.t. evolutia costurilor.membru in consiliul de admi-nistratie .chief/head engineer directorate. to control 2. directorship directie s. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii . discipline ~ financiara financial discipline discont s.f. sau un titlu de valoare) disagio discipline s. discriminatory .general manager ~ interimar acting manager ~ . preturi etc.staff manager ~ artistic .n.art director/editor ~ comercial .f. a conduces to direct. (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa .f.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ .business/sales/ commercial manager. 1.investment manager ~ de productie . (comerciald.) discriminating. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda. (centrala) head office dirija v.employment discrimination ~ comerciala . 1. (a administra. (conducere\ management 2.

to dispose. pi.) dead mileage distribui v. (a prevedea. availability 2. distance ~ de calcul al navlului .(scrisd) job order ~ de plata .) adjustment. (expert de evaluare a avariei) (asig.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru . (a aranja) to dispose. to exempt (from). 1.yardage ~ parcursa in balast .payment order ~ de virament .cash at bank disponibilitate s. to arrange.f.m. (active lichide) (fin.mileage ~ in iarzi . (proportional) to apportion distribuire s. (de bani.m.) concealment disjungere s. disposable. to put.particular average adjustment/statement dispasor s.f. dispatcher dispensa v. (a decide) to decide 2.) dispatch. destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie . spot goods ~ de numerar in banca . excedentar) spare 2.average adjustment/statement ~ de avarie comuna . to set out.(mar.(a postei) special delivery ~ gratuita .DIS-DIS 135 disimulare s. dispensation. (despre un spatiu) vacatable. (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin.) chargeable distance ~ in mile . \. available. to set v. (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar.f.f.(din portid de descdrcare.f. (a aseza) to place.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars . to absolve (from) dispensa s.n.) unbundling dispasa s. distribution. stipulation. pi. (prevedere) provision.resource allocation ~ expresa/urgenta . (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots.stringent regulations dispune v. (a ordona) to order. (cu livrare imediata) spot s. despre o lege) to enjoin 3. 1.export availability ~ imediata .free delivery .f. mar. disposition ~ de incasare .transfer order ~ testamentara .f. asezare) disposal. disposable funds ~ de export . to deal/to give/to share out. to distribute.(fdrd mar/a) (mar. exemption. ready. 1. statement ~ conform legilor straine .f.immediate availability dispozitie s. resurse) to command distanta s. (a mai multor procese) (dr. (de) to dispense (from).) average adjuster/stater/taker dispatch s. (declarable de avarie) (asig. mar. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc. (speciala) licence disponibil adj.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe . (suplimentar. (proportionald) apportionment ~ a resurselor .i. (ordin) order 2. (dispunere.t. (a activelor de cdtre un falit.t. saved time dispecer s.) available/liquid assets. controller.t.f.) severance (of causes) disociere s.n.

sundry.) superfluous diversification dividend s. (cheltuieli diverse) sundry expenses. distributor ~ automat . pi.n.product diversification ~ a riscului .retail distribution district s. insd prin divizarea celor existentf' .income distribution ~ cu amanuntui . daily fee/allowance divers adj. to vary diversificare s. multifarious. to diversify. varied. dividend ~ -actiune . diverse. various. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat . a pietelor de comercializare. (regiune) region. not.line filling ~ a produselor .f.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final .(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. division 2. v. 1. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor .) divisionalization ~ a actiunii . area distrugere s. 1. miscellaneous s.robot distributor.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s. district.f. news items 2.136 D1S-DIV ~ selectiva .(a produselor.m.f.f.risk diversification ~ ineficienta .(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat .. (a liniei de produse. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s. a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse .(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors. (rubricd de ziar) miscellaneous column. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s.(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial .f.t. sundries diverse si neprevazute . n.f. (a una societdti) demerger.r.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative .(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin.

harbour/port basin .day-to-day rate ~ la vedere .(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata . calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara . disincorporation dobanda s.interbank rate ~ intermediara .interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta .(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta . (mar. (o companie) to dissolve. a unei adundri) dissolution 2.mortgage interest ~ la conturile de depozit .n.to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v.f.(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta .net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare .f.D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie . o adunare) to dissolve 2.usury ~ compusa . (a unei companii) dissolution. division diviziunea muncii .social division of labour dizolva v. to get. to disincorporate dizolvare s. (a parlamentului.gross interest ~ capitalizata . fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital. interest ~ bancara . (bazin portuar) dock (basin).running interest ~ de asigurare .(care nu este incd scadentd. to acquire doc s.(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara .accrued interest ~ camatareasca .bank/banking interest ~ bruta . calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare .t.t. 1.f.) 1.f. (constructie de andocare) dock 2.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale. divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s.simple/ ordinary interest a aduce ~ . to obtain.(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .penalty interest ~ reala .division of labour ~ sociala a muncii .(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s. (parlamentui. 1.(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare .

wharfman.shipbuilding dock ~ plutitor .export documents: (mar.(asig. landed property.stevedore doctrina s. i average papers ~ de expeditie .master copy ~ -sursa . dollar ~ -marfa . (stiintific) field.n.carriage documents ~ de transport maritim . document. estate. act and deed.documents against presentation ~ de avarie comuna .ship's documents/papers ~ comerciale . to reside. idr activitate) branch ~ inrudit .f.loan submission do\ar s.dockman on deck ~ specializat .f.sideman ~ pe chei . shoreman.customs documents/papers documentar adj.forwarding documents ~ de export .(facturi.commodity dollar domeniu s. concrete/graving dock a iesi din docuri .m. 1. supporting document ~ oflcial secret . docksman. porter ~ de cereale .hatchman. (dr.negotiable documents instruments ~ vamale .{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare . act. docker. hatchwayman ~ la copastie .. lumper.shipping documents ~ negociabile . mar.) (cont. doctrine ~ economica .clearance papers ~ de transport .(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata .n. documentation ~ de credit .economic doctrine document s. dock/waterside worker. 1. longshoreman. dockhand. (juridic) deed..dry dock.related field ~ public . to domiciliate . instrument ~ insotitor .) shipper's papers ~ de lichidare in vama .deal porter ~ de magazie .loading documents: (mar. documentary documentatie s. (proprietate.) shipping documents ~ de incarcare .138 DOC-DOM ~ comercial . loader.corn porter ~ de cherestea .public property ~ regal/al coroanei . »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile.demesne 2. quay-side worker ~ pe puntea navei .crown land domicilia v.to undock docher s. to dwell 2. note de plata etc. scope.m.floating/flooding dock ~ uscat .accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ . mosic domain.commercial documents ~ contra acceptare .classified document ~ original .document in proof.commercial dock ~ de constructii navale .) source document documente ale navei .

f.) right of inspection/search ~ de conversiune .n. (a echipa) to equip. pi. (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s. to give donatar s.f. to grant.m.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun . file.contract law ~ contractual de retentie .f. gift dosar s. (echipare) equipment. 1.domicile of origin ~ fiscal . (de platd al unei cambii) domicile ~ ales . 1. giver donatie s. record. dwelling place.(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare . to donate. residence 2.banking law ~ cambial .exchange law ~ civil . 1.(mar. dosing ~ in greutate .(a mdrfii) dock receipt dozare s. proof.weight feed drahma s.individual file dosare ale salariatilor . (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida .n. donation. charter 2.DOM-DRE 139 domiciliatar s. (amenajdri) appointments dovada s.m. 1.t.fluid dram drastic adj.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie .(a pdmdntului.n.active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual .permanent residence dona v.right of action ~ de a bate moneda . (a unei institutii) endowment 2. donor. grant.contract lien ~ de a actiona in judecata . 1. (legal) domicile 2. to fit out dotare s. (o institute) to endow 2.right of sanctuary ~ de control/vizita . law ~ bancar .free coinage ~ de a executa . (privilegiu) privilege.f. (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.(mar.m.civil law ~ comercial .copyright ~ de azil . (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s.f. abode. dossier 2. (certificat) certificate ~ a originii . residence. right. apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage .f.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual .t. donee. (despre reduceri bugetare) swingeing drept s. evidence. (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta .(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire .residence for tax purposes ~ stabil .personnel files/records dota v. grantor.) right of angary ~ de autor .address for service ~ de origine . 1. grantee donators.

(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca .{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie . (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare . right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .proprietary right.right to work ~ de negociere . cand cumpdrdtorul achitd integral. ownership ~ de rascumparare .general lien ~ de retentie pentru navlu .(pass.real estate lien ~ de greva . cargo lien ~ de retentie asupra navei .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor . proprietorship.(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc. pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .(mar.right of option ~ de pescuit .bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .(mar^ salvage bond/lien .lien OB cargo.legal lien ~ de gaj fara deposedare .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.heirdom ~ de mostenire limitat .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .) preemptive right.(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .right of fishery.camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .equitable lies ~ de retentie general .(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien .hia on shares ~ de retentie asupra marHi .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .140 DRE-l ~ de gaj .senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .shipbuilding lien ~ de proprietate .right to strike ~ de mostenire .right of repurchase. ~ de retentie al armatorului . fishing right. transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .

rights issue ~ fractionare .) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare .(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot .maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law. law of merchant shipping ~ maritim de priza .civil rights ~ de brevet .(pe o proprietate) wayleave.(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv . (sosed) highway.yielding law ~ exclusiv .(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere . (strada) street.patent rights ~ de subscriptie .n.site road ~ maritim . (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .equity ~ nerevendicat .succession law drepturi civile .ocean passage.sea route. (ruta) route ~ de §antier .voting power/right ~ de vot diferential . law of the sea ~ maritim comercial . seaway ~ maritim comercial .(instrument monetar international creat de FMI.exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil .(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale . prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s. (mar.private law ~ public .(taxe duble sau multiple.Roman law ~ scris .unclaimed right ~ penal .preferential right ~ privat .criminal/coercive law ~ preferential .marine/maritime/sea law. double dubia impunere .m.(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere . lane route drumar s.(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale . roadman dublu adj.(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.public law ~ roman .coastwise sea lane ~ oceanic . folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.statutory law ~ succesoral .DRE-DUM 141 ~ de returnare .(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.merchant shipping law. law of nations ~ maritim .unalienable right ~ incorporal .n. road. international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .shipping lane/route ~ maritim costier . (artera) thoroughfare.

f.(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal . (termen. working service/time ~ de functionare .(service) life ~ de operare .f. life expectancy ~ probabila de descarcare . duplicate.contract horizon ~ de exploatare/utilizare .(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare .(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.wear life ~ de mare functionare .downstream dumping ~ valutar . existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep.n.mare . dozen ~ completa .long life ~ medie de viata . useful/working life.round dozen .(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura .useful life duzina s. ditto ~ al unei cambii .(bazat pe decalajul creat mtre cursul. tenor.n. as ~ cum se vede . scadenta} term ~ a dreptului de autor . period 2.(cow. al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu . (piatd pe care cererea este restrdnsd.(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .n. (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s.duration of copyright ~ a exercitarii .shipping time ~ de depozitare .to dump duopol s. micsorat intentional. 1.142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare .(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana .) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .period of service.expectation of life.duplicate of exchange durata s. duration.(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .

n.competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd. (decalaf) gap ~ de credit .E ecarts. fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie. (o nava) to man.t.overall.shipping personnel ~ redus .M.) credit gap ~ inflationist .(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential . balance ~ al consumatorului .{stare de concordantd relativd dintre cantitatea.(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v. hands. to equilibrate. (de nava) crew. (al unei aeronave) (air) crew ~ complet . domeniu etc.foreign crew ~ temporar . dintr-un anumit sector. equilibration ~ a cererii .n. to equip. gauge ~ de cale ferata .(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn. equilibrium. protective clothing/outfit .(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol . structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala . deviation.narrow gauge echilibra v.(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.n. (un buget) to balance echilibrare s.market equilibrium ~ al producatorului .(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s.enlisted crew ~ vechi . complement.rail(way) gauge ~ mgust . to fit out echipaj s. to outfit.f.reduced complement ~ strain .productive equipment ~ de protectie .old commission echipament^.) partial equilibrium ~ valutar . outfit ~ de productie .t.(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd.n. equipment.(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei . manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial .

barter economy ~ deschisa .(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere.applied economics ~ autocentrata .world economy ~ monetara . equity ~ a impozitarii . economy. ecologist.descriptive economics ~ feudala . ecodevelopment ecologic adj.capitalist economy ~ casnica . ecological. venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export .m. economical s. sparings. squad.money/monetary economy .mixed economy ~ mondiala . to equalize v. (intendent) steward. saving.m.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri.domestic science. economical economic s. 1. environmental ecologist s.i.f.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! .managerial economics ~ matematica . equivalent ~ al numerarului .fiscal equity echivala v. (stiinfe economice) economics 2.mathematical economics ~ mixta .forest economy ~ involuntara . team. econometrician econometric s. group.classical economics ~ comparata .equity of taxation ~ fiscala .m. (cu) equivalent (to) s. spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata ./equation.comparative economics ~ cu suma zero .t. equalization echivalent adj. (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^. (schimb) shift echitate s.open economy ~ descriptiva .market economy ~ de razboi . (referitor la economic) economic 2. sparing.space saving ~ de timp . etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s.closed economy ~ manageriala .war economy ~ de schimb . (administrator) treasurer. home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy. savings. pi.time saving ~ de tranzitie .m. environmentalist econom adj. econometrics economic adj.(livrat la comanda) optional equipment echipa s.exchange economy ~ de spatiu . bursar econometrician s. thrifty.f.f.(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica .feudal economy ~ forestiera .(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general . {econom) thrifty. statism ~ clasica .export-oriented economy ~ de jaf . to equate.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional . 1.f.f.transition economy ~ de troc .(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata .

economist ecosistem. 1.social market economy ~ socialista . edition. goods (and chattels) 3. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata . scope economies ~ de scara . to publish. financiard .n.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect . saving.national economy ~ negociata . application. husbandry ~ simbolica . m.f.collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata . (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii .(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope. editorial s.political economy/ economics ~ reala .natural/barter economy ~ nationals .regional economy ~ rurala/agricola . ecosystem ~ industrial . publishing house editie s.real economy ~ regionala . firmele.t. effect.(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare . pi. issue ~ bibliofila . asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica .hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica .industrial ecosystem edita v.traditional economy ~ voluntara .) external scale economies ~ fortate .rural economy.pure economics ~ traditionala . sparing economist s. to set by.{care vizeazd o intreagd ramurd industriald. infrastructura etc.forced savings economisi v. progresul tehnic.f.socialist economy ~ stagnanta .{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui. publisher. (al unei cdrti) editor editorial adj.voluntary saving economii de gama .f.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale. leader. result 2.n.ECO-EFE 145 ~ naturala . m.(a unui ziar) special (edition).t. movables. editorialist editura s.) consequence. (bani) to put aside/away/ by. economization.m.de capital -. (dr.stagnant economy ~ subterana . to economize. {bunuri mobiliare} chattels personal. to save. personal property/effects. (de comer f} commercial paper. scale economies ~ externe de scara . to spare economisire s.(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala .s'. editorial. leading article editorialist s. to issue editor s. extra efect s.n.

equality of rights .(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin. efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .cc -effective ~ de substitute . effective ~ sub aspectui costurilor . mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .f. real efectua v.second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper. effective.(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s. effectuation.servicing eficient adj. to effectuate.price effect ~ asupra salariilor .(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului .(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor .to service efectuare s.finance bill ~ real .) best effort egalitarism. (a intreprinde) t carry out ~ o plata .(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi ./!.) leverage ~ de prag .ecologic efficiency ~ economica .(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat .) material effect ~ retroactiv .bearer paper ~ de comert necorespunzator . (paritate) parit ~ a sacrificiului .(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin. efficient.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv .(dr.) suspensory effect ~ tranzitoriu .(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia . to effect.economic efficiency ~ productiva . effort i efortui eel mai avantajos .(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin.(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar . equality.) gearing ~ de parghie .wage push ~ asupra venitului .f. actual. » accomplish.) constituting effect ~ de clientela .(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv . equalitarianism egalitate s.(dr. performance ~ a serviciului datoriei . pro forma bill ~ de comert la purtator .) temporary effect efectiv adj.146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .! accomplishment. to bring about.(cambia. cecul.production efficiency eforts.s.rediscount ~ de levier . to perform.n.(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.t.f.(dr.) clientele effect ~ de comert .(dr. to carry in« effect.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .

bond issue in default . (flexibilitate) elasticity ~ a cererii .price elasticity/ sensitivity ~ a productiei . to liberate.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . (un cecfard acoperire) to overdraw 6. (pe cautiune) to bail out 2. documente comerciale etc.elasticity of taxation ~ a ofertei .elasticity of demand ~ a impunerii .conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe .(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. (a remite) to remit. (facturi. n.civil embargo ~ ostil .pallet elevator ~ de stivuire .sampling element ~ prefabricat din beton .price elasticity of supply ~ a preturilor .EGA-EM1 147 egaliza v.to embargo. (de bancnote) emission.elasticity of production ~ a veniturilor .t. to lay an embargo upon a ridica embargoul . un document) to make out 4. equalization. 1.t. (de datorii.hostile embargo ~ pasnic .bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant .container lift ~ de marfa .caterpillar elevator ~ plutitor . to release. (un plan. element ~ de esantionare . to work out. to elude. (un certificat. to equalize.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v.grain elevator ~ de containere .income elasticity element s.cargo/freight elevator. 1.f. embargo ~ civil . equation ~ fiscala . t. obligatii. (din mchisoare) to set free/at liberty. to elaborate. (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii . (de titluri de valoare.price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . (radiofonica. to evade embargo s. hoist. to deliver 3. lift ~ cu banda . un program) to draw up elasticitate s. to relieve. (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s.t. de televiziune) broadcast 2.f. n. to privilege.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .f. to disengage. de ban!) issue.elevator stacker ~ pe senile .f. to free.to disembargo. to take off/to raise the embargo emisiune s.elasticity of supply ~ a pretului la cerere .(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite . (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului .) to issue.(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare .pacific embargo a institui un ~ asupra . sarcini) to release.precast unit elevator s. n.chain elevator ~ de cereale . elevator. to equate egalizare s. hoister ~ de paleti .emission of paper money ~ de obligatiuni .floating elevator elibera v. to exonerate 5.

1.f. to prize . a stabili) to rate. stocuri) to run low epuizare s. to cheat. to estimate. (amdnuntit) to specify epava s. to deplete. swindle.f.f. obligatiuni) new issue. to evaluate. (din stoc) out-of-stock. error. (bani faisi etc. (al unui bilet la ordin) maker.t.issue by tender ~ publica . care trebuie ir. to appraise.foreign bond issue ~ de titluri de stat . (a solului. swindler.) to utter. persoand care a emis o cambie. (a consuma complet) to use up.m. cheat escroca v. 1. (bancnote) to emit. {un cec) to make out 2.^ value. un cec) drawer adresati-va emitentului .f. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water.f.fiduciary issue ~ in direct .(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s.f. (obligatiuni) to float.t.f. to fake up escrocherie s.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara . to enumerate.r.f. \.(de actiuni. issuer. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont. fonduri) to exhaust. a fondurilor) exhaustion. (a trage o cambie) to draw emitent adj. rook. fake esenta s. (actiuni nominale) to inscribe. ergonomics.t. (a defertiliza) to impoverish v.t. (tragdtor.) depletion 3. (pepuncte) to itemize. (defertilizare) impoverishment epuizat adj. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. to swindle.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. (despre rezerve. (pprire) call escroc s.monetary issue ~ noua . (a folosi la maximum) to work up.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare .mistake in the person ~ de specificatii . (loc) place of call/suppi port of call/supply 2.) essence ~ a unui contract . human engineering ergoterapie s. issuing s. issuing authority.(anumite cla dintr-un contract. calcula. bani) to issue. (a resurselor. 1. reissue ~ prin adjudecare .live broadcast ~ monetara .error of measurement ~ de nume .f. occupational therapy eroare s.sampling error ~ de masurare . (ship)wrek epuiza v. depletion 2. cheat. (titluri de valoare. to valuate. (a cheltui tot) to spend 2.(de acfiuni) public issue emite v. ergonometrics ergonomie s. (dr. a capitalulu erosion escala s. (a pret stabili pretut) to price.m.t. (greseald) mistake ~ de calcul . (resurse.f.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain .misnomer ~ de persoana .specification error ~ operativa/activa .

rater e§alona v.gold-exchange standard ~ aur .n.) automatic standard ~ de lucru/verificare . to get aground/on the ground.silver standard ~ -aur .n. (de mdrfuri. frustration of the adventure e$ua v. sampling ~ aleatorie .) failure of the voyage.random sampling ~ cu faze multiple . standard ~ al pretului . valuation. 1.type sample e§antiona v.t. to expose.. exposure. (yacantele. (asig.differential sampling ~ in trepte .foreign currency standard . estimated.f. to display etalare s.quasi-random sampling ~ diferentiala . {a negocierilor) falling through ~ accidentala .EST-ETA 149 estimare s. estimative. a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2. (mar. fin.reference standard ~ de valoare .n. to defer 3.cluster sample ~ reprezentativ . programul de lucru etc.lingouri . m.gold standard ~ aur .f.t. pattern ~ concentrat .) rating. (mdrfuri.representative sampling ~ simpla .) stranding. running aground 2.) homogeneous expectations estimativ adj.working standard ~ de referinta .quota/representative sample ~ -tip . to run aground 2.negligent aground ~ fortuita .single sampling ~ succesiva .to shipwreck e§uare s. (aproximativ. estimator.multistage sampling ~ la receptie .(fin.acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote .standard of price ~ -argint .lottery sampling ~ reprezentativa . (plati) to spread out. (stabilire a pretului) pricing estimari omogene .sequential sampling esec.(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin. {mar.gold-bullion standard ~ automat . estimate.(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v.f. (a spatia.) to strand./. produse) exhibition.fortuitous stranding ~ voluntara .t. grounding.standard of value ~ -devize . to ground. failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor.quota sampling ~ prin tragere la sorti . produse) to exhibit. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s. generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar.f. 1. display etalons.accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta . (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare .devize . 1. sample. appraisal. to sample esantionare s.. estimation.multiphase sampling ~ cvasialeatorie . in cifre rotunde) round estimator 5.

(a unei mdrfi) ticketing.m. (a pretui.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe . estimate.f. labelling.(fin. (mobild) tag.(fin. appraisable.n. (a daunelor) adjustment.monetary standard etalona v.job evaluation.t. Eurocheque eurocrat s.) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati .packing label euro s. (a calcula. labof'1 grading j ~ a postului .m.m.adhesive label ~ cu adresa .(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation . (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket.n. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor.) commodity standard ~ metalic unic . Eurobond europiata s.) double/parallel standard ~ fictiv . to value.(fin. fin. valuation. a asi-gurdrilor) to assess. to prize. to standardize etapa s. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^. to appraise. Euromarket eurovaluta s./i.f.f. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s.) paper standard ~ -marfa .(fin. nationalization eticheta v.f. a asigurdrilor) assessment. (stabilire a pretului) pricing. Eurocurrency.t. to estimate. Eurocard eurocec. to label. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket. (a unei avert funciare) (dr. evaluation. stage.single standard ~ monetar .direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii . Euromoney evalua v. bagaje) tally. Eurocapital eurocard^.s. to valuate.. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s.) fiduciary standard ~ -hartie . (la) to put (at) evaluabil adj. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing. label. appraisal. sticker ~ colanta . (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor.f. step ~ de fabricatie .150 ETA-EVA ~ dublu/paralel .f. a stabili) to rate.n. a stabili pretui) to price. (daune) to adjust.f.f. Eurocredit eurodolars. {atasatd la mdrfuri.) rating.(fin. assessable: rat(e)able evaluare s. (o marfa) to ticket (up).t.processing stage -delucru-job step etatiza v. to evaluate. Eurodollar euroobligatiune s.t. estimation. (cu preful) ticket. (asig.) fiat standard ~ fiduciar .address label ~ de ambalaj . to nationalize etatizare s. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii .

record. (un debitor) to distrain. (situatie) situation ~ a platilor . (fiscal) tax dodger evaziune s. to escape.) to rerummage ~ revizia vamala .. a unui contract) execution.credit history excedent 5.evaluation and optimization evaluator s.fiscal drag ~ al exporturilor .sales record ~ contabila .surplus stock ~ impozabil . 1.n.EVA-EXE 151 ~ a riscului .accounting. (a unei comenzi. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s. evasion ~ fiscala . to fulfil 2. (o comandd.) basic books evita v. excess. valuer. iin comision) to fill 3.import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar . discharge.budget excess/surplus ~ de greutate . to evade.to rummage executare s. to discharge..(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor. bookkeeping evidente contabile . (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv .t. evolution ~ in timp a creditului .f.(la un credit) payment record ~ a vanzarilor .(asig.conservative.f. cost standard costing ~ si optimizare .overweight.rat(e)able value ~ multipla a costului . rater. to exclude.f.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal . to perform. overbalance ~ de stocuri . performance. to expel. (de marfd pe piatd. surplus. (punere a unui sechestru) distrainment.taxable surplus ~ valoric . (din baron) to disbar exclusiv adj. (disponibil) spare exclude v. (a eluda) to elude. to carry into effect.(fin.(mar. valuator. exclusive excursie s. (o obligatie. un contract) to execute. (plata impozitelor) to dodge evolutie s. to avoid.books of account ~ primare .stock/inventory valuation ~ actuariala .export surplus ~ al importurilor . excursion ~ cu itinerar prestabilit . overplus. a unui comision) fulfilment 2.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor . (a mdeplini) to carry out/through.) estimate of the risk ~ a riscului de tara . 1. tour.actuarial calculation ~ cadastrala . (pierderea dreptului debitorului asupra bunului .t. excess. spare.m.{de agentia turisticd) package tour executa v. appraiser.m. supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj..f. estimate ~ standard a pretului •:.multiple costing ~ prudenta . (a unei obligatii.tax evasion/dodging evidenta s. (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala .f.(cont.t.

) next account exigibil adj.financial year.single bill exercita v.to exonerate fi responsibility/liability. (o profesie) to practise.f.t. (executoriu) (dr. datorii) exactable. exercise ~ bugetar . daune e swingeing expansiune s. executive 2. tax/taxable year ~ trecut . to exonerate. 1.) to express.(dintr-o anumitd t in strdindtate. practice. (urgent) to dispatch. payable.m.officer of the court. demandable. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy. to follow exercitare s. exigible. (ram scrisoare etc. 1. (mdrfurS forward. (despre impozite.) past year. (dr. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc . to pursue. (a unei functii) tenure ~ anticipata . (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului .n. (model) sample. period under review ~ urmator .152 EXE-E ipotecat. enforceable exemplar s.(a unui drept) anticipation exercitiu s.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s.n. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita .m.(fin.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s. to relieve responsibility/liability exorbitant adj.) executory. expansion ~ orizontala . (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s. claimable. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. exile ~ din motive fiscale . hea steep. pattern 2.t. to send (off). (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei . (bani) to remit. (mdrfuri in consignati^ consign. (prin po^ to post. executor. official receiver ~ testamentar .t.f. expectation i expedia v.f. payability exilat^. to practise. due exigibilitate s. cauzat de infli accentuatd. (de carte etc. (despre impozite.n.budgetary year ~ financiar/fiscal .executor executoriu adj. (a unei profesii) exercise. enforceable executor s.(fin. accounting period/year.m.execution debt enforcement.f. exorbitant. . to dischai to disburden ~ de raspundere .) executory. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj.) copy 3. (a practica) to exercise.

i.) assessor. shipping agent expeditie s.sworn surveyor ~ vamal . (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. sending. addresser.m.f.chartered accountant. (a unei cdi . (al unei scrisori etc. dispatch. (o cale feratd. o navd etc. (cdrbune) to get.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala .t.actuary ~ in statistica petroliera . (in interes propriu) to exploit. (a unui termen etc. a unui zdcdmdnt) exploitation. to farm 3.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . working.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj . to work(off).) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor .f. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s. surveyor ~ autorizat . oversea(s) expedition experiment s. un zdcdmdnt) to exploit.) express. (un utilaj) to run 4. shipping ~ recomandata . 1. (urgentd) dispatch. 1. (pe cale maritima) to ship expediere s.f. survey.(asig. (p mind.) expiration. (pe mare) shipment.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica .one-side survey expira v.valuation survey ~ profesionala .charges prepaid expediter s.value work done ~ contradictorie . (a daunelor) (asig. experiment ~ la scara naturala . expertise. 1.(cont.field experiment expert s. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari .truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . forwarding ~ maritima .) professional valuation ~ unilaterala . sending. to expire.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express.) narration exploata v.oil actuary ~ juridic .marine/maritime adventure.damage survey ~ de evaluare . (SUA) certified public accountant ~ de evaluare . (a pdmdntului) farming 3.appraiser. to win 2. (a unei mine. (prin mesagerie) (SUA) express. (muncitorii) to sweat 5. expiry.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala . (prin postd) post.assay master ~ contabil . surveyor. winning 2. to survey expertiza s. to turn to one's account/profit.f. (de cdrbune) getting. (de bani) remittance. (despre o politd de asigurare) to lapse. appraiser. specialist. n.(mar. dispatcher.t.m. (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s. (rapidd a unei scrisori etc. (pe mare) shipper. (a cultiva) to cultivate.control/joint survey ~ de avarie .f. expert.qualified expert ~ care declara un titru . to recover. adjuster ~ de evaluare a avariei . forwarding agent.customs appraiser expertiza v.) sender. (de mar/a) (freight) forwarder. (de mdrfuri) forwarding. expert appraisement/examination 2. (a unui articol din registru) (cont. mar. (consignator) consignor.) to operate. (de mdrfuri in consignatie) consignment.f.legal expert ~ maritim/naval . (despre un contract) to fall in.

(exportare) exportation ~ de capital .r. 1. to export exportator adj.t. a unei nave etc.fishery exploda v.forestry operation. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v. (sondare) probing. export(s) 2.f.(export de marfuri) visible exports a face export .total exports exporturi invizibile . exhibitor expozitie s. to lay < v. exhibit export s. to expose expunere s. probe explozie s.f. to expropriate.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii.mining ~ patronala .f. (SUA) lumbering ~ miniera . {a unui utilaj) running 4.sweating system ~ piscicola . exporter ~ exclusiv . prodie exhibition. fair ~ agricola .trade exhibition ~ cu vanzare .n. m.capital export ~ direct . to display. exporting s.f. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .agricultural exhibition ~ comerciala .f. show.sales exhibition ~ de automobile .t. logging. expropriatu dispossession.world exhibition expres adj.industrial exhibition ~ itinerants .f.specialized exhibitio ~ universala .(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie . expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. (a sondd) to probe. 1.i. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii . show.travelling exhibition ~ specializata .n. (mar. {a prospecta) to explore. exhibition.) express adv. (marfuri. produse) exhibit. (unui rise) to incur.intea rate exposure externalitati s.) operation.n.t.f.sole exporter expozant^.motor show ~ industrials .. (desi scrisori) posthaste expresie s. (despre preturi) to boom explora v. to show.open quarrying ~ forestiera . ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile .f.154 EXP-E: ferate.direct export ~ global .(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil . (c. display 2. (de marfuri.to do export trade exporta v.price boom exponats. dispossess expropriere s. (prospectiune) exploration. pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum .t.) to fathom explorare s. {a preturilor) boom ~ a preturilor . fdrd plata taxelor vamale.

to widen.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv . swindle extra adj.f. extraction. extractive extractie s.t. extract.abstract/extract/statement of account. (al continutului unui document} docket ~ de cont .line extension ~ a prelevarii de mostre . to extend.sampling range extorca v.r. to swindle extorcare s. to extort. to extend. to expand.t. expansion. (despre o afacere) to branch out extindere s.land register extract . (piata de desfacere) to widen v.f. superior 155 extrabugetar adj. abstract.(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe . extension. extrafine.oil production extrafin adj. bank statement ~ de cont de reconciliere .n.descriptive statement ~ de titlu de proprietate .f. extortion. widening ~ a cererii .(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati .EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . production ~ de petrol . outside the budget extractiv adj.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar . superfine extras s.

factory owner. to coin. to facilitate | facilitate s.packing plant.large scale/series/ serialized production/manufacture.to make up inventory.f.t. easy payment/terms ~ de plata a impozitelor . producer.tax bra ~ pentru export . production.to deal in ~ cumparaturi . manufacture.to get/to run into debts. to manufacture.to shop ~ cunoscute toate detaliile .F fabrica v.to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare .to commission business ~ comert cu . (mai mare) works.?!.f. coinage ~ asistata de calculator . to fabricate.furniture factory ~ de produse finite .printing plant ~ de incaltaminte .to mass-produce fabricant s. wholesale manufacture fabrica s. (a executd) to perform. 1. facility ~ de credit .shoe factory ~ de mobila .to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v. fabrication. facsimile ~ de semnatura .facilities payment. a produce) to make.brewery ~ de caramizi .to overtime ~ propaganda electorala .to audit ~ o scurta vizita .textile factory/mill face v. to produce.credit facility facilitati de plata . {de bani) mintage. (bani) to mint.ready-made clothing factory ~ de conserve .to st full particulars ~ datorii . plant ~ de here . factory.t.export incentivt facsimile. canning factory. cannery ~ de hartie . (de here) brewer fabricare s. manufacturer. mill.t.finished products factory ~ de textile .computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare . (SUA) lumbermill ~ de confectii . comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare . enterprise.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit . to effect ~ afaceri cu .m. to take stock ~ mentiuni .f.(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .to render null i void ~ o revizie contabila .to canva ~ reclama/publicitate .(despre un ag. (a fabrica.facsimile stamp . (here) to brew ~ in serie .brickworks.to call ~ fata competitiei .timber mill.paper mill ~ de imprimeuri . brickyard ~ de cherestea . to manufacture. incur debts ~ escala .to deal with ~ afaceri pe baza de comision .facsimile signat ~ de sigiliu .

n. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s. in schimbul oferirii unui comision.m.customs invoice facturier s.to overinvoice facturare s. bankrupt.to facsimile factaj s.cyclical factor ~ de decizie . insolvency. ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat . factor.FAC-FAL 157 a reproduce in ~ .m.m.safety factor ~ de utilizare . (institute financiard care se anga-jeazd. (postal) postman. invoice.) alpha factor ~ beta . 1. (colaps) collapse.commercial invoice ~ consulara .(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur.risk factor ~ de siguranta . defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd. to fold up.original invoice ~ pro forma .descriptive billing ~ in minus .certified invoice ~ originala .to go/to mm bankrupt.(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur. (metodd de finantare prin care o societate transferd.fraudulent bankruptcy a da ~ . bankrupt a se declara in stare de ~ . insolvent falit adj.loading factor ~ de rise . to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus . bankrupt. insolvent s. carriage and delivery factor s. crash ~ fraudulos .itemized invoice ~ interna . coefficient 2. invoicing. bankruptcy.final invoice ~ detaliata .n. decisionmaking factor ~ de incarcare . to cease payments.provisional invoice ~ vamala .discharged bankrupt . care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.t. to collapse a declara pe cineva in stare de ~ . bankrupt.supplier's invoice ~ comerciala .to file one's petition in bankruptcy falimentar adj.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie . billing ~ descriptive .cycle billing factura s.f. letter carrier ~ alfa .) beta factor ~ ciclic .f.use factor factori de nemultumire .factors of production factoring s.n.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica . to go into liquidation. to fail.f.(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata .decision maker. (cornet) invoice/sales book s. sd preia creantele clientilor) factor 3.sale invoice ~ definitiva .to adjuge smb. failure. to invoice.consignment invoice ~ de cumparare .purchase invoice ~ de navlu . bill ~ a furnizorului . contra unui comision.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare .consular invoice ~ de consignatie .

metale) to debase. 1. ~ a mai intarzia .free ( capture and seizure ~ caric .undischarged bankrupt fals adj. without 2.coinage offence falsificator s. (artificial) artificial s. 1.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare .f. fake.f. coiner. falsification.) ex. (document fals) dud falsifica v.(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj. (bur. (avers al unei monede) obverse 2.(asig. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. (de alimente etc. (con-turi. 1.t. metale) base. (a denatura) to distort. false.f. to counterfeit.(asig. (avantajos) advantageous. counterfeit. spurious. falsifier.(formula pe un cec) n effects/funds.) adulteration 2. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj.) free < general average ~ avarie particulars . dud. sham. favourable.(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn. (de bancnote.) to tamper with. (de documente) forger.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat .) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . mar. (despre actiuni. bogus. mar. (a situatiei financiare..) to adulterate 2. false. auspicious. (alimente etc.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . registre etc.) tamperer. un document} forged. (de bani) forger. metale) debasement. (despre o bancnotd.) free of (al average ~ avarie comuna . (raspundere. (monede. misrepresentation ~ de moneda . (denaturare) distortion. (de conturi.) free < stem/turn ~ avarie . to fake up. counterfeit. spurious. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei . (a unei cambii. obligafii. registre etc.) adulterator familie s. documente) to forge. numai daca esl cauzata de . (de conturi. registre etc. (despre monede. to falsify.(asig. to misrepresent falsificare s.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. fin. fake(d). pharmaceutical fata s. family ~ cu doua venituri . mar free of/from particular average ~ avarie particulars.(asig.n. documente) forgery.(mar free from alongside ~ angajament . (bancnote. fake. (de alimente etc. easy fara prep. mar. mar. phon(e)y.m. forgery. counterfeiter. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3. a unui bilant) window dressing.(la incarcaa sau descdrcare) (mar.) tampering. 1.without nirth< delay ~ acoperire .free of all cranage . (de monede.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului .

sham Hdeicomis s.livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier.poultry farm ~ instalatii de incarcare .) without benefit of salvage fertiliza v./«. {gospoddrie ~ impozit pe venit .(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .hoverferry. ferryboat.) trust .f. farmer transport) clean feroviar adj. feasible.clear of debts. to make fertile ~ profit .t. sort.no commercial account value ~ cupon . debtless.railway ferry ~ dobanda capitalizata .dairy farm nava) gearless ~ industrials . fictitious.intestate.nonreciprocity ~ comision de adresa (mar.(formula pe. feasibility.(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .commonwealth ~ defect . railway s.passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer .(despre ~ de vaci de lapte .{despre actiuni) ~ datorii .m. {SUA) description dividend off ~ dobanda .(asig.) free of address commission ~ recurs/regres . productive ~ prima de salvare . to fertilize.ex all fezabil adj.f. federation (despre o afacere) afloat ~ de state .} free cambie) without recourse ~ testament . fertile.freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri .free of losses fertil adj. car float capital) flat ~ de mare tonaj .free of income tax tdrdneascd. grade. mar. railwayman ~ pierderi .{mar.n.(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s.operational reliability ~ raspundere . {dr.?. farm.FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii . reliability noting ~ operationala . {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead.free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate . ab intestat of freight brokerage ~ cont .ex dividend.factory farm ~ marfa . farmyard.free from liability fictiv adj.flawless fel s. no-cargo condition ~ zootehnica .(formula pe o cambie) no fiabilitate s. (soi) kind. no par value federatie s.(pe piata de ~ de automobile .n.f.small holding condition.ex interest feribot s. o ~ comision de brokeraj . workability ~ protest .f.superferry ~ drepturi . (pe ~ garantii/acoperire . ferry craft/vessel ~ cu cale ferata .ownerless fezabilitate s.ex coupon ~ valoare nominala . ~ dividend . casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate .m.carferry.(preferentiale la o noud ~ de marfuri . workable ~ proprietar . bogus.(despre nava) light-ship ~ mica .

t. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s. to finish finisaj s.(institutie finana care se angajeazd.mail-order house ~ de brokeri .managerial finana ~ publice . (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter. fish < fisc s.160 FID fideicomisiune s. (loialitate) loyalty ~ fata de marca .internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii . eleemosynary filatura s. house (of business) 2.f.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni .bond financing ~ spontana .(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna .reliable firm. safe hoia ~ solvabila . fiscal . iron ~ -beton .) trusteeship fidelitate s. finish ~ superior .{firma.(finantare.f. fiduciary Her s.deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii .f.instalment sales financing ~ externa . pi.brand loyalty fiduciar adj. contra i comision. financing. to finance.f. subsidiary (company) financiar adj.commission house ~ de expeditii .backdoor financing ~ prin conturile de creante .reinforcing iron/bars ~ forjat . (comerciala) (commen firm.f. 1.company/ corporate finance ~ mascata . to fund Hnantare s.forwarding house ~ de export .export house ~ de factoring . funding ~ a deficitului bugetar . care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa .muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .scrap iron filantropic adj. financial finanta v.n.trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse . philanthropic(al).haul(i)l ~ dominanta .wrought iron ~ vechi .n.high/superior finish firma s. cum ar fi creditui comercial.t. branch (office).outside financing ~ interimara .f. 1.dominant firm ~ recalcitranta .(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s. finance(s) ~ manageriale . (dr.f. inland revenue ' fiscal adj.single-line firm ~ -tinta .f.n.project financing ~ a vanzarilor in rate . spinning mill/works filiala s. (insert signboard ~ cu sucursale multiple .public finance finisa v. sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere .

(suma impozitelor.operation sheet fisic s.n. to state.) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului . (dulap) filing/card index cabinet fixa v.flexibility of taxation ~ a preturilor . (de conditii.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta . to fix Hxare s.) to fix. sheet.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor. 1. to secure.price flexibility ~ a salariului .record ~ tehnologica . (catalog.f. fastening. to settle.n.fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple .register card ~ de identificare . a despdgubirilor) to assess 2.(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s. settlement. \. taxation policy/system fisa s. (o data. 1. (al cursurilor de schimb. a unei sarcini) assignment. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . flexibility ~ a impozitarii .f. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . (conditii.(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru .(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet. clause) stipulation.pricing. (un termen.economic adaptiveness flotant adj.(cu date despre studii. (de bani) roll of money ' Hsier s. floating flotare s. (un pret etc.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating .price leadership ~ a pretului la discretie .(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. securing. a unei date) appointment. clauze) to lay down.n. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s.t. cartoteca) card index 2. time card/sheet ~ personala . to fasten.f. (de cartoteca) (index) card. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . o data) to appoint. to set forth.) floating ~ a cursurilor valutare . (a unui pret etc.f. (a unui termen. (fin. (a unei date.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari . o sarcind) to assign. calificare etc.f.) fixing. to nominate.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state.FIS-FLO 161 fiscalitate s. experienfd. (a sumei assessment 2. fiscality. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup . nomination. price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director .wage flexibility ~ economica . slip. to stipulate.

variation.liner fleet ~ de mineraliere .ocean (-going) fleet fluctua v.162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata .wage drift ~ sezoniera .flow of work ~ de fonduri .maritime/sea fleet ~ mondiala .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei .ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice .trawler fleet ~ de vrachiere . pe stradd etc.) throwaway.tanker fleet ~ de remorchere .refrigerated shipping ~ de pescuit . flow ~ brut de numerar . commercial fleet ~ comerciala maritima .shipping. (care se distribute in magazine.deep-sea fishing fleet ~ de petroliere .{flu.coastal/coastwise fleet ~ de linie .cargo shipping ~ de traulere . handbill flux^. swing./?.air fleet ~ comerciala .cash outflow ~ de intrare de numerar .price fluctuation' movement ~ dirijata . market fluctuations ~ ciclice . care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds. deosebitd de profit contabil. (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca .f. fleet ~ aeriana .economic fluctuations a suferi ~ .fishing fleet ~ de pescuit oceanic .towing/tug fleet ~ de slepuri .m. marine ~ de cabotaj . varying fluctuatie s.cyclical fluctuations ~ economice .cadi inflow ~ de numerar .seasonal fluctuation ~ usoara .flow of funds ~ de iesire de numerar .(yaloarea netd reaW de numerar.(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental .f. fluctuating. to fluctuate fluctuant adj. in ambele sensuri.fluctuations of the market.labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor . cash flow/generation ~ de numerar actualizat .bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima . de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow . de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .world fleet/shipping ~ oceanica .gross cash flow ~ circular .barge fleet ~ de transport .(transferul continuu.merchant fleet/service.{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala .(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard. fluctuation. fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s.to undergo fluctuations fluturas s.i.

de hartie de ambalaj .(active intangibile ale uneifirme. (coala) sheet. fund.) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .kite flying ~ completa a fortei de munca .pool ~ de ajutor/asistenta .(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic . (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane .wrapper sheet ~ de livrare .insurance fund ~ de asigurari sociale . employment ~ a unei cambii de complezenta .(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts . (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie . to employ ~ o cambie de complezenta .unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds. calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .delivery bill/note ~ de pontaj .(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .time card/sheet/ticket ~ de reclama . to utilize.docket .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt .economic flow ~ financiar . utilization.sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v.(atdt in valori mobiliare.t. 1. capital ~ acumulat/de rezerva .coupon sheet ~ de drum route sheet.f. (pagina) page 2.welfare/ provident fund ~ de compensare (bur.financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s.(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar . (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .n.to kite folosire s.equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .development fund ~ de garantie .) compensation fund ~ de dezvoltare .full employment ~ ilegala a fortei de munca . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont.f.

common stock fund ~ mutual de castig .(care invest proportional in actiuni comune.(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar . unit trust.capital assets/goods .land resources ~ inactiv/neproductiv .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .equity fund.risk moa ~ statutar .net working capital ~ de salarii .mutual fund.(in tern contabili.{care emite in r. valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .statutory fund fonduri ale actionarilor .circulating/working capital. (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .trust fund ~ forestier .standing timber ~ funciar .liability reserve ~ de rulment .wage fund ~ de stabilizare .municipal bond fund ~ mutual de schimb .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .disposable/available funds ~ fixe .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat . floating/circulating assets ~ de rulment net .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .unemployed fund ~ mutual .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale . trust company.164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .

to syndicate ~ un monopol .off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix . (instruire.n.de impunere . (print/printed) form. to promote. forfetar adj.gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca .FON-FOR 165 ~ proprii .t. lump forma v. (de carte) format ~ obisnuit . Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.n.regular size formular s. pregdtire) training ~ a cadrelor . to found.net fixed capital formation ~ profesionala .. to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel . drilling ~ de prospectiune .. promoter ~ al unei societati . (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .customs clearance.office form ~ de cec .m.vocational training format s. establishment. 1.personnel training ~ a cadrelor de conducere management training. to set up fondare s.form of receipt ~ de comanda . application form ~ de cerere de credit . size. formation 2. formal procedure ~ legala . to drill foraj s.f.t. founder..f.form of proxy ~ de repartizare a actiunilor .(la licitatie) form of tender ~ de procura .pooling ~ bruta de capital fix .to pool ~ un consortiu/sindicat patronal .form of application. to establish.(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare .exploration/ wildcat drilling.subscription form ~ de telegrama .statutory formality formalitati vamale . executive development ~ a capitalului propriu . procedure of customs formare s.(pe care o firmd trebuie so.offshore/deep-sea drilling forestier adj.to comer formalitate s.company promoter fora v.tax form ~ de oferta . forest.telegram form ~ din ziua declararii numelor . formality.share allotment form ~ de subscriere .f.(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului .. foundation.n.order form ~ de declaratie de venituri . promotion fondator s. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii .(pentru impunere) form of return .cheque form ~ de cerere .equity capital formation ~ a unui cartel .loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta .

free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare . freight document ~ aerian .(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj. (in asigurdrile maritime.face of workings ~ de dane .f. fructifero<< . (cesionar al unei fransize) (corn.m. refrigeration plant frigotehnica s.t.free on truck ~ carau§ . to stamp francat adj. (corn. defalcation fraudulos adj.) name-ticket forta s. ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.free alongside quay ~ de-a lungul navei .surplus labour ~ de munca exploatata . rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s.free on rail/truck fran§izat s. to prepay. (cedent al unei fransize} (corn.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur. embezzlement.f. consignment note.berthage.free on ship/ vessel ~ peste bord .f.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat .f. refrigerating machine.free dock ~ nava . face ~ al cheiurilor .(ca urmare a circulatiei.air consignment note/ waybill franca v. fraudulent frecare s.) free ~ bord .f. 1. to frank.act of God.) franchiser frauda s.) franchise 2. front.quayage.free into barge ~ transport . free entrepot ~ domiciliu . manpower ~ de munca excedentara .a eficientei . waybill.m. cause beyond control forte de productie . berthing space ~ de exploatare . abrasion ~ a monedei .(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.casual labour ~ majora . fraud.free on board and free trimmed ~ camion . refrigerationist s front s.sweated labour ~ de munca ieftina .n.) manufacturer's agent fransiza s. dar peste care trebuie so.free alongside ship/vessel ~ depozit .m. fruit-bearing.unskilled/ common labour ~ de munca temporara . border ~. (corn. frontier. refrigeration frigotehnist^.free border ~ in bazinul portuar . force ~ de munca .carriage free ~ vagon .free into store.cheap labour ~ de munca necalificata . valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.productive/ production forces fragil adj. postage paid ~ insuficient .free overboard/overside ~ §lep . postpaid.free delivered/domicile ~ frontiera .labour force.n. breakable fraht s.n.f.(intr-o cariert quarry face frontiers s.free carrier ~ chei . frontage ~ de abataj .

(mai ales de mobila) furnisher. (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor .caterer .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul .consumption function ~ de manager .public relations officer ~ superior .demand schedule ~ a ofertei .(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate . (de alimente si servicii) catering furnizor s. land(ed). purveyor.high official. to function 2. furnishing. office ~ a cererii . (mar/a. supply.supply schedule ~ amovibila .revenue/customs officer.bank teller ~ la oficiul postal .mail teller ~ public/de stat .. (de staf) public/civil servant.public/civil servant. {de echipamenf) outfitter. trimmings. provider ~ de alimente . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v. searcher fundatie s.i.f.) larceny ~ calificat . secretar) officer. to furnish (with).public office ~ superioara .. purveyance. van. to supply. to steal. ground.m. functie s.subcontractor ~ maritim/naval . n. (a livrd) to deliver v.f.ship chandler furt s.i.office stationery ~ maritime . endowment. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s. (slujbd) job. official. functional functionar s. furnishings ~ de birou .FUN-FUR 167 funciar adj.m. (public. {textile) appurtenances. (comercial.f. officer of state. executive officer.managership ~ de productie . (mdrunt) pilferage 2.utility function ~ publica . {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal . office bearer/holder. (de alimente) victualler.ship chandlery furniza v. supplier.(dr. 1.victualler ~ de alimente si servicii . {de birou) office worker. functionary. (post) post. forage. pi.. 1.. (rechizite) requisites. (a jefui) to rob. (despre o marina) to run. 1. theft. (supply) contractor.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . function 2.m. secretar) clerk ~ inferior/subaltern .intermediar . (dr.departmental functions functiona v. (livrare) delivery.n.f.f. fodder furgoneta s.seniority functii pe servicii . to work functional adj. (institutie) endowed establishment/institution. to purvey.) aggravated theft ~ din magazin . foundation funt s.t. position. ecleziastic. civil.shoplifting .revocable post ~ de consum . to purvey (for).t.production function ~ de stimulare a vanzarilor . to thieve.. supplies. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s. (jaf) robbery. utility car/vehicle. obiecte furnizate) supply of goods/materials.

amalgamation.(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii. fusion ~ congenera .) grand larceny ~ prin efractie .(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala . to merge.(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .(fuziunea a doua fir.(dr. shaft ~ orar .n.168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr.) theft and pilferage fuss.hour/time zone fuziona v.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger .{asig. to amalgamate. merger.burglary furturi §i furti§aguri . merging.1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala .f. care produc acelasi tip de bunuri .'.) petty larceny ~ peste o anumita valoare . nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat . to fuse fuziune s..

n. surety. pledge.scale of prices ~ de produse .. (de dama) hosiery galon s. to take out of pledge.(dreptui creditorului guaranty.(mar.f.) stowing dimension gaj s. (bur. shop window/front. (cerutd exportatorilor) tender guarantee. gage. warranted. contract de garantie de platd) bond ~ bancara . (acord. (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money.to stand surety for garanta v. hosier's 2. (cautiune) bail 2.warranty of quality ~ de executare .express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa .t..f. coverage.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta . (bur.) to cover ~ pentru . surety. to secure. (prdvalie) haberdasher's.pledge of real property garantie s. range ~ de preturi .n. guaranty.) platd) (colateral.(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate .product mix/range garant s.unredeemed pledge ~ fara deposedare .to pledge.) warranty of seaworthiness ~ exagerata . to go/to become bail/security for garantat adj. fin. bail.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export . extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala . 1. o tranzactie) cover.) covered ~ prin obligatiuni . warrantor. pledge. to put in pledge a scoate din ~ .f.to stand security for.(mar.excessive guarantee ~ expresa .range/portfolio of products ~ sortimentala . (obiecte) narrow goods. (de bdrbat) men's haberdashery. un imprumut) collateral. warranty.m. overall size/dimension ~ al marfii stivuite .redeemed pledge a da/a pune in ~ . lien ~ cu deposedare . fin.bonded (de calitate etc. secured. to warrant.adequate security ~ de calitate . bondsman a fi ~ pentru . to guarantee. scale.to redeem a pledge.export risk guarantee ~ corespunzatoare . guarantor.n. to gage. (a executdrii unui contract) pledge. (de guarantee. showcase galanterie s. (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut. 1.G gabarit^. galantar s. garantie pentru .government security ~ imobiliara . guaranteed.M.

data management ~ a datoriei .marshalling yard ~ maritima . global 2.liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat .budget/budgetary administration ~ economica . to run.pledge of movables. geography ~ comerciala .harbour station ~ terminus .commercial geography ~ economica .credit management ~ a datelor .passenger station ~ de coletarie/mesagerie .mismanagement ghid s.170 GAR-GH1 ~ implicita .inventory administration/control ~ a intreprinderii .economic administration/management ~ financiara .trustworthy guarantee ~ solidara .m.stock administration. gas ~ Uchefiat . (persoana) guide s.f.terminal.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .goods station ~ de tranzit .liquefied gas ~ natural . personal security ~ nula . to manage.t. management ~ a activelor .parcel/ packet station ~ de frontiera .liquid petroleum gas gazdui v.(dr.economic geography gera v.n.t. (railway) station.n. administration.financial management ~ gre§ita .liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid . to accommodate general adj.enterprise management ~ a lichiditatilor . generating s. to house. guide(book).) joint guarantee/ surety ~ solida ./ control ~ bugetara .) corporal security ~ serioasa .f. (care cuprinde unitatile monetare.continuing guarantee ~ reala . geodesy.f. de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier . riscurile etc. (SUA) depot ~ de calatori .) all-in generator adj.f.border/frontier station ~ de marfuri .transit station ~ de triaj .f.passive income generator geodezie s. to administrate gerant adj. (global) overall. to administer.natural gas ~ natural lichefiat .reliable guarantee ~ suplimentara .(asig. (SUA) checkroom gazs. general. handbook.risk management ~ a stocurilor . to administer. 1.) implied warranty ~ mobiliara . (incluzand toate cheltuielile. to lodge.single guarantee a da ~ .roadbook . cloakroom. terminus garderoba s.asset management ~ a creditelor .cash management ~ a riscurilor .to warrant gara s. managing gestiona v.additional security ~ unica . to administrate. to manage gestiune s.(dr. generator ~ de venit pasiv . geodetics geografie s.n.t.debt management ~ a inventarului .

rate. graph. to manage a household v. andosator) endorser giratar^. (in matematicd. vid) emptiness. chargeless. {vrac) bulk grane s.) marketability ~ de uzura . {menaj) housekeeping. (econom) thrifty s. gratuitousness gramada s. grain..n.n. (de apreciere) extent.) (booking-office) window. aggregate.f. housekeeper grad s. costless. cheltuieli) overhead. degree 3.f.f.) degree 2. {cereale) cereals . to administer v.priority schedule ~ de transport . all-round/-in globalizare s.r.tourist guidebook. (andosant. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s.f. void ~ de productie . corn.demand schedule ~ cu baloane . at no charge adv.m.f. (bun administrator) good manager gospodari v. gratuitous. a admi-nistrd) to manage. bonus. for free. household 2. (a andosd) to endorse 2. gratis.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor.communal husbandry. (rang) rank.{mar.idle/slack time.i. gratuitously gratuitate s.operation chart ~ de prioritate . schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart.diagram of loading ~ de operatii . profitgraph ~ al cererii .taxation degree ~ de folosire a fortei de munca . 1. pay desk/ office. frontier gratificatie s.extent of the damage ~ de fiscalitate .n. 1.state farm ~ comunala/municipala . chart.rate of wear grafic s. {c. 1. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii .n.n. fin. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb . (andosatar) endorsee global adj. global. householder 2. free (of charge). {spatiu gol.f. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare . {despre preturi. utility ~ individuals . to set up house gospodarie s. border. globalisation glont s. (a garanta) to warrant.rate of work ~ de tranzactionare . wicket. to keep house. (a conduce. without payment. gross. 1.t.f. level ~ de avarie .n.blank endorsement gira v. bounty gratis adv.{bur. traveller's handbook ghiseu s. bottleneck gospodar adj.information desk girs.GHI-GRA 171 ~ turistic .f. free of charge gratuit adj. gratis. menage 3. counter.) shipping schedule granita s. overall.t.m. diagram. total. tehnicd etc. town management.f.m. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat . {administrate. to guarantee girant s.individual farm gospodina s. pi.

weight by volume. (dr. (eroare) error ~ de copiere .172 GRA-GRE grau s. industrial action ~ a consumatorilor . (dr.) weight.) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara . mistake. record office grefier s.useful weight ~ uzuala a tarei .usual tare ~ .i.standard of weight.loaded weight ~ a navei goale . clerk of the court's office.delivered weight ~ proprie .(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant .(la predare) short weight ~ incarcata .nummary weight ~ netaxata .(mar.estimated weight ~ estimata a ambalajului . sole weight ~ reala a tarei .cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa . corn grefa s.packed weight ~ de sacrificare .land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac .) to encumber.f. (incdrcdturd) load ~ moarta .specific gravity ~ stabilita de incarcator .poundage ~ in minus .printer's error greutate s. unloaded displacement ~ bruta .) light displacement/weight.all-up weight ~ proprie/fara incarcatura . strike.) outturn (weight) ~ neta a tarei .f. recorder greseala s. test weight ~ excedentara .clear/real tare ~ specifica . lightweight tonnage.clerical error ~ de tipar .) deadweight ~ monetara . work stoppage.estimated tare ~ -etalon .extra weight ~ si continut necunoscute .outturn weight ~ estimata .warrant weight ~ cu ambalaj .n.bulk weight ~ a marfii incarcate .) clerk of the court.f. weight. valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.total weight ~ unitara .legal tare ~ maxima .) shipped weight ~ legala a tarei .f.(a unui vehicul.weight empty. (sarcind) burden.(mar. value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .net tare ~ neta efectiva/reala .net net weight ~ predata .(care nu aduce navlii) {mar.slaughter weight ~ descarcata/predata . (dr. suspension of work.(mar.net weight ~ neta a caricului descarcat . walkout. a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat .m.carcass weight ~ a caricului .buyers' strike .consumer strike ~ a cumparatorilor .) office of the clerk of the court.(mentiune intr-un conosament) (mar. light ship/vessel.overweight ~ in livre . wheat.weight allowed free ~ neta . grain.(mar. to burden greva s.weight of parcel ~ a marfii descarcate .) weight and content unknown ~ totala . bulk density greva v.unit weight ~ utila .

governor ~ general .(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest .lightning strike ~ generala . group. (categoric de salarizare. mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .sit--down/-in strike ~ neautorizata .m.n.income group guler-s-.f. grid.i. cluster 2. 1.sympathetic striKe ~ -fulger/spontana .GRE-GUV 173 ~ a foamei .to misgovern guvernator^.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .general strike ~ italiana/la locul de munca .(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s. (corporatie.go-slow (strike) a chema la ~ .to (go on) strike. government guverna v. (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata . collar gulere albastre . work(man) on strike grila s.to call a strike a face ~ . grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi. scale ~ de aprovizionare . to govern ~ prost ./i.n.governor general .(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.socioeconomic grade ~ strategic .w.unofficial strike.coulisse ~ de interese .(economice) vested interests.f.(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare .protest strike ~ Ae siAiAaritate . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali .aspirational group ~ socioeconomic . group. to walk out.(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s.to come out on strike grevist s.pay/salary scale ~ manageriala .to be on strike a intra in ~ . striker. impozitare} bracket ~ de venituri .hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare .to call out a declara ~ . to stop work a fi in ~ .

map. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export .H hala s.copy paper ~ -moneda . (judeca r eased) judg(e)ment. holding (company) horticultor^.security paper ~ timbrata .m.f. hall 2. (mar.n.meat market ~ de legume . chart ~ cadastrala .f.dock/port shed ~ portuar de marfuri .fish market ~ de vechituri . shed for passing goods ~ portuar . horticulture hotarare s. (despre unele mdrf hydrophilic.) moral hazard hartie s. longshoreman han s. horticulturist horticultura s. water-retaining hidrofob adj. hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures .f.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori . hydrophobic.f.n.n.second-hand market hamal s. (mar.note/letter paper ~ de tipar .freight shed hangiu s. hebdomadary s.long hedging ~ valutar . hectare hedging s.f.printing paper ~ de ziar .vegetable market ~ de pe§te . porter 2. (ora order. weei hebdomadal.currency hedging hidrocentrala s. (decizie) decision. innkeeper harta s. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri.n.(wire-) wove paper hartii de valoare .(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.(fin.stamped paper ~ velina . hJdrotechnics hiperinflatie s.) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit . (in piatd) market house/hall.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote ./!. inn hangar s.) securities hebdomadar adj.cadastral map ~ geografica . covered market ~ de carne . n.. water-pos plant hidrofil adj.f. sentec (arbitrald) award . 1. din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur. 1.sea/nautical chart hazard s. WE (magazine) hectare. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.) stevedore.geographical map ~ marina . (rise) risk ~ moral . hazard. (decret) decree. wa /moisture-repellent hidrotghmca s. shed. paper ~ de ambalaj/impachetat . hydroelec (power)' plant/station.f.transit shed.m.m.f.export sheed.n.news paper ~ indigo/carbon . hyperinflat runaway inflation holding s.

adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .judg(e)ment.by(e)-law ~ judecatoreasca .replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence . sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .HOT-HOV ~ a administratiei locale .decree in bankruptcy.

t.residential hotel hotelier adj.{dr.. to rule. hotel. o plata) to award ~ asupra unei spete ..) to decide. air-cushion ship/vessel ~ costier .) to decide on the merits of the case hotels./?. (dr.n. s. (o penalitate. hotelman hovercraft s.(dr. (aeroglisor. {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper. hotel ~ -pensiune .) to deal with a case ~ in fond .coaster hovercraft ~ pentru pasageri . nava pe pernd de aer) hovercraft.m.175 hotart v.passenger hovercraft .

t.r. to reduce/to diminish the price ofv. hierarchically.n. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c.) corpc image ~ a marcii .(man.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj.industrial health/ hygiene ignorat adj. illicitly iluzie s. unlawful. to immigrate imigrant. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s.?!. identification ~ automata . cheapness.t. secret/underground activity ilicit adj. through the usual channels ierarhie s. to implement implicare s. unlawfulness 2.f.(man. to come/to go down ierarhic adj. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. (caracter ilegal) illegality. illegally. 1.s'.f. immigrant imobil s. inexpensiveness ieftini v.1 impact s. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s. inexpensive ieftinatate s.(a unui produs) automatic identification identitate s. (act) unlawful act. illegal. n.economic imperialism implementa v. marcd) mintage ~ a corporatiei . instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj.f. illusion ~ monetara . unlawful adv. impact ~ al impozitului . unlawfully ilegalitate s. (cladire) build (cu teren.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s.f. to fall in price.f.total import ~ interzis . 1. zitioneazd un produs) involvement import s. house.w. immovable imobiliza v. real.n. image 2. illegal.f. imperialism ~ economic .I iard s. hierarchy.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports .brand(ed) image imigra v. (imprimatur monedd.f. hygiene igiena muncii . (un capital) immobilize.f. chain of command ierarhizare s. hierarchical adv.i. n.tax impact impar adj. levels of authority. identity ~ a corporatiei .f. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global . import. cheap. to lock away. to tie up.t.f. odd imperialism^. illicit. illicit adv.

equitable tax ~ extraordinar .salary tax ~ pe supraprofit . tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .total income tax ~ pe venitui personal .n.m.land/ground tax ~ global/forfetar .capital tax. tax on capital ~ pe ca§tigul de capital . taxable.IMP-IMP 177 ~ paralele .processing tax ~ auto . head/poll tax ~ pe capital . impozit perceput in piete.emergency tax ~ fiscal/pe timbru .(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ . contribution. in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .rent tax ~ pe cifra de afaceri .deferred tax ~ anual .) tollable impozit s. duty.f. de la cei bogati la cei sdraci. assessable.t.) dutiable.degressive tax ~ direct .dividend tax ~ pe dobanda .council/local/ municipal tax ~ pe chirii .(transfer de venit. (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv . (referitor la taxele vamale etc. (despre o proprietate) rat(e)able.personal income tax . (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit .donation/gift duty ~ pe incasari .income tax.(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile .wealth tax ~ pe cap de locuitor .(import de mdrfuri) visible imports importa v. tax.capitation(tax). leviable. (referitor la taxele rutiere. supertax ~ pe unitate/unitar .unit tax ~ pe venit . (referitor la accize) excisable.interest tax ~ pe donatie .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin .stamp duty ~ funciar .independent importer impostura s. taxele percepute in piete.luxury tax ~ pe profit .consumption/ expenditure tax. targuri etc. impost.lump-sum tax ~ imobiliar .receipts tax ~ pe lux . importer ~ independent .hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor .indirect tax ~ local/municipal .property tax ~ pe salarii . (taxa rutierd. targuri etc.direct tax ~ echitabil .) toll ~ amanat .excess profits tax.profit/revenue tax. tax on consumption ~ pe dividende . to import importator s. (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj.turnover tax.real estate tax ~ indirect .

1.f. (prin apdsare cu sigiliul.regressive tax ~ represiv . deschide) to open incapacitate s. irremovability inaugura v.disabilit sue ~ de a mcheia contracte . (despre o piata) sluggish. (legald) (If.f.f. printed s.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property .t.duty-free import imunizare s.t. (a unei sarcini) assignment 2. (in bani) charge imunitate s.t. (stagn dullness inalienabil adj.(pentru franarea investitiilsr.) immunization inactiv adj.f.. (stagnant) (neproductiv) dormant. print matter/paper imprimerie s. inactivity. (o proprietate) to rate. printing office/ works/house 2.f. inalien< unassignable inamovibil adj. disability. (de mu. to inaugurate. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin. irremovable inamovibilitate s. to tax. (de tesaturi) printery impune v. (nefolosit) unemployed.parliamenta immunity ~ vamala . printed works. to levy taxes on impozitare s. 1.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa . 1. 1.178 ~ progresiv .taxes and dues impozita v./n. to assess.diplomatic privilege ~ fiscala . immunity ~ diplomatics . inactive.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v. (bani) to deduct. 1.graduated income tax ~ regresiv . stampild) to emboss imprimat adj.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax. taxation ~ la sursa a venitului . (fdrd tranzactii) (bur. imposing.progressive tax ~ proportional cu venitui . impresario imprima v.overtaxation ~ nejustificata . estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform . incapacity ~ de a actiona in justitie .social security taxes ~ si taxe .) list inactivitate s. (tesaturi) to (im)print.to overtax impunere s. a consumului) repressive tax ~ restant . to impose: (o sarcina) to assign 2.tax franchise ~ parlamentara .(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia .multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati .t.f. (formular) form pi. (plata accizelor) to excise ~ excesiv . succession duty. (invaliditate) inval 2. (fiscala) taxation.n. (frc to charge imputare s.f. (a tipdri) to print 2.f.flat tax impozite de asigurari sociale .ability-to-pay taxation impresar^..t. (fiscal) to tax. (a unei proprietdti) rating. assessment ~ excesiva . (juridica) disability.f. print.

temporary disability incaso s. sickness benefit ~ de celeritate .speciala . 1. inclusive. terminal wages ~ de concediu .(in interes de serviciu) travel/travelling allowance. subsistence allowance/money. collection of payments ~ documentar .) death benefit ~ de deplasare . to add in. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire .perquisite independenta s. to requite indemnizatie s.foreign allowance ~ de reprezentare .family allowance ~ parlamentara . allowance ~ de boala . (de drum etc. tarife) inclusive (of) adv. inclusively. to include. (despre preturi. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj. pay.dole ~ familiala . to indict.) arson incendiu s. (costut) to figure in inclusiv adj. to comprise. benefit. included ~ cheltuielile . (a inserd) to insert 2.vacation allowance.n.entertainment allowance ~ de §omaj .t.f.} pay.personal allowance .INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor .inability to pay debts ~ temporara de munca . (intr-un plic) to enclose. to charge.) dispatch money ~ de concediere .strike benefit/pay ~ de munca in strainatate . undecipherable.n.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man.sick allowance/benefit/ pay. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money. statutory sick pay. (alocatie) allowance.) incorporeal inculpa v.t. (provocat) (asig. (ilizibil) illegible indexare s. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig.(asig. compensation. (dr.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s.training allowance ~ de greva . indecipherable.) arson incertitudine s. indexation .(mar. fire 2.f.charges included ~ toate cheltuielile .t.f. setting on fire ~ premeditata .) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat .f. to inculpate indemniza v.dependants' benefit ~ personala . 1. to contain.dismissal compensation/pay/wage. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v.inclusive of all charges incorporal adj. (despdgubire) indemnity. to indemnify.f.

industry ~ miniera . (personal) personal 2.) several indiviz adj.price index ~ al preturilor de consum . industrial industrialism s.financial ratio ~ general al preturilor . industrialist industrie s. joint indiviziune s. index ~ al strazilor .mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera . individual.) joint ownership/ tenancy industrial adj.t.f.m.the rubber industry ~ ceramica . indicator. index ~ al costului vietii .packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile . cold! storage trade • ~ grea .economic indicators ~ financtari . to industrialize industrial 5.pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor .individual price index ~ sintetic al preturilor ..heavy industry | ~ hartiei .rectified index ~ de cantitate .food industry ~ casnica/artizanala .financial indicators indice s. 1. index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor . industrialism industrializa v.(fin.refrigerating industry.f.printing industry .) liquidity ratio ~ de solvabilitate .paper industry | • ~ hoteliera . m.general price index ~ individual al preturilor .cost-of-living index ~ al preturilor .car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry . (dr. industry industria alimentara .aggregate price index indici ponderati .index adjusted for seasonal variations.wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .) solvency ratio ~ de uzura .oil/petroleum industry ~ poligrafica . n.(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(. (dr.street directory ~ al variatiilor sezoniere .n. index adjusted seasonally ~ de cale ferata .quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii .(fin.weighted in^ es individual adj. (dr.) undivided.(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index. ~ frigului .180 IND-IND indicator s.wear index ~ financiar .railway indicator/ pole indicatori economici .home/cottage/ family industry ~ cauciucului .

hidden inflation ~ controlata .) primary industry ~ secundara .capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj.f.IND-INF 181 ~ prelucratoare .{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor . inflationary s. inflation ~ anticipata . short squeeze ~ galopanta .(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .f.handicraft industry ~ noua .(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation.wine industry industrie-cheie/de baza . undue.textile industry ~ timpului liber .forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .creeping inflation ~ prin cerere .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica .f. (despre metale etc. in anumite conditii si proportii.infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui. (despre calitate) low. influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.(situatie in care inflatia.) undue influence informatica s.related industries inertie s.(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala . not due inferior adj.light industry ~ viticola . (adept al inflationismului) inflationist influenta s.pent-up inflation ~ de crestere .) base inflatie s.hyperinflation.subsidized industry industrii conexe . inertia ~ industrials . poor.tourist trade ~ u$oara .m. poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie . inexigible. agricultura etc.suppressed inflation inflationism s.structural inflation ~ suprimata .key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .f.f informatics ~ de gestiune . runaway inflation ~ lenta/taratoare . inflationism inflationist adj.show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .local industry ~ meste$ugareasca . n.business/administrative data processing informatie s. information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .

instability.outdoor plant .customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru .f. to survey. n. equipment. breaking/infringement of the law. (inspection) officer ~ de asigurari .consulting engineer ~ de constructii navale .technical inspection/survey ~ vamala .customs inspection/survey instabil adj. freezer ~ in aer liber/deschisa .silvicultural/forestry expert ~ -sef.m. plant ~ de apa . loan administrator/officer ~ de registru/clasificare .(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite .electrical engineer ~ mecanic . inspection. social (overhead) capital inginer s.f. engineering ~ financiara .) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac . inspector. (despre piata bursierd) volatile. (fluctuant) wide instabilitate s. ship's/marine.) deck gear ~ frigorifica .(mar.182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica .m. inspector of taxes ~ general .credit officer.tax inspector.(mar.process engineer inginerie s.(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica . infrastructure.chief engineer ~ tehnolog . insolvent insolvabilitate s.civil engineer ~ consultant . survey.operating/works engineer ~ de poduri si sosele .mining engineer ~ silvic .economic information infractiune s.plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar.f.government civil engineer ~ electrician .) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar . maritime surveyor ~ de tonaj . engineer ~ agronom . installation. sanitary inspector ~ silvic . examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica .forester ~ vamal .naval architect ~ de exploatare .} (classification) surveyor.(mar.marine board inspectie s.(mar. transgression infrastructura s.engineering insolvabil adj.land waiter inspectorate. offence. surveyor.agricultural engineer. to examine inspector s. malfeasance. outfit. unstable..f.f.financial engineering ~ tehnica . inspectorate ~ maritim . to inspect. insolvency inspecta v. agronomist ~ constructor ..refrigerating/cold-storage plant.f. (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .mechanical engineer ~ minier .inspector general ~ sanitar officer of health.political uncertainty instalatie s.f.) bulk cargo handling facility ~ de punte .

credit instrument ~ incomplet de plata .harbour/port facilities ~ portuare de operare .import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s. instruction. to lay an embargo institute.service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit .instrument of payment ~ financiar/de credit .f. order instructiuni ale armatorului .insurable interest ~ public . interdiction. (dr. court (of justice) ~ civila .) shipowner's directions ~ de asigurare . in-house training instrument s. prohibition ~ a importului . establishment ~ bugetara .(incdrcare.to put a lien on ~ un embargo . law court.f. institutionalism instructiune s. ban.research institute • ~ de proiectare . instrument.f.to embargo. insufficient. Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala . instruction. to instruct.charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat .f.sanitary installation instalatii de santier . to institute.social integration ~ verticals . implement.inspection tools ~ negociabile .') instance.n.training within industry.{cambia) inchoate instrument ~ monetar . n. intensity ~ a capitalului .(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie. forbiddance. descdrcare) shipping facilities instanta s.INS-INT 183 ~ sanitara . institutional institutionalism s. integration ~ economics .public office ~ mandatata .corporate trustee institutional adj. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata . (dispozitiv) device 2.budgetary institution ~ de binefacere .criminal court institui v. 1. (despre stocuri. training ~ in cadrul intreprinderii .f.economic integration ~ orizontala . to set up. direction.) negotiable instruments/securities.working instructions ~ de folosire . (despre bani. institution. capitaluri) stringent integrare s.t.site facilities ~ portuare .n.t.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s.(mar.monetary instrument instrumente de control .design institute institutie s.f. trad(e)able instruments insuficient adj. institute ~ de cercetari .(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice . scarce. deficient.(fin. to establish ~ retentie asupra .civil court ~ penala . rezerve) low. (unealta) tool. to train instruire s. interest ~ asigurabil .engineer regulations instrui v. short.public interest .insurance instructions ~ de exploatare .f.(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s.

(a insera} to insert. provisional. (intre) to deal (between) intermediere s. (is posesie) (dr.merger broker ~ de schimburi valutare . (a statului in economic. forbiddance. to inundate 2.coming into force/effect introduce v.(dr. stocktaking (lista) list.(cont. (o clauza) to put in inunda v. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc.n.exchange jobber ~ financiar . (tard) home intermediar adj.) entry.) forcible entry ~ in vigoare . intermediary s.n. interior.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s. (inregistrare in cont) (cont.) intervention ~ a statului .f.continuous inventory ~ de lada . to ban interzicere s. inner s.stockjobbery.physical inventory ~ mort .complete disability inventar s. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v. entering. to forbid.) entry. inside 2. (a unei afaceri. ban intraprenoriat s. to introduce.f. to interview interviu s. (marfuri. to intervene interventie s. bargain maker ~ al fuziunii .(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri .n.n. intermediary. to flood. entrance 2. 1. internal. factor. propuneri etc.t.f. middleman.f.financial intermediary ~ in comertui angro . entrance ~ in posesie prin fbrta . prohibition. interview ~ nedirijat/nestandardizat .telephone interview interzice v. taking up duties ~ in posesie . to prohibit. to interdict.t. entrance 3. intermediate. banking support interventionist s. interstate interveni v.184 interimar adj. domestic. interim interior adj.(pentru sustinerea cursului).i. interior. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . home interstatal adj. 1.financial intermediation interministerial adj. internal.(dr.n. interdiction.) periodic inventory ~ permanent . interior. agent. 1.m.f.t.agricultural implements ~ continuu . intermediation.produce broker a fi ~ .(mentinut la zi) (con perpetual inventory . intermediate. inventory. (dr.t. invalidity.) entry ~ in functie . stockjobbing ~ financiara . disablement ~ totala . acting. bill. (promo varea call.) to invalidate invaliditate s.state/government interference ~ bancara . (al unui stat) inland. temporary. disability. ad interim mterimats.t.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri . go-between. schedule ~ agricol .packing list/note/sheet/sUj ~ fizic .lot-size inventory ~ periodic .m. interdepartmental intern adj.to intermediate.) ttt bring in.informal interview ~ prin telefon . (piata cu o marfd) to glut invalida v.assumption of an office.

to draw up an inventory. to inventory investi v. negative investment ~ neta .w.(septel) livestock a face un ~ . hypothec.(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .f. cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . lockup ~ planificata .safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . precum companiile de asigurdri. investor ~ institutional . to invest.portfolio investments ~ induse . to hypothecate. (a plasa) to place.small investor investitie s. to take stock of an inventory inventaria v.capital investment ~ directa .to inventory. mortgage. investment.net investment ~ pe termen lung long-term investment.(investitor strategic) big investor ~ mic .(constant si sigur) true investment ~ autonoma . mortgaging.gross investment ~ comerciala . (go/are) pledging ipoteca s.planned investment ~ privata . placing ~ aducatoare de profit .private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura . handle) institutional investors ~ mare . (plasament) placement.direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa . ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta .to be bound by mortgage ipotecare s. (gaj) pledge . hypothecary a fi obligat ~ .to overinvest investitor^. (a gaja) to pledge ipotecar adj.community investment ~ cu rise scazut .(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei.financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara . to put out ~ excesiv .unsuitability ~ negativa .foreign investment ~ financiara . care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni. to vest.f. lockaway.(in stocuri de mar/a.disinvestment.t. to mortgage.international/ overseas investment ~ necorespunzatoare .1NV-IPO 185 ~ viu .t. fondurile de pensii si investitii.f.conservative investment ~ de capital . hypothecation.(organisme care dispun de resurse importante. t. mortgage.(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v.non-monetary investment ~ in strainatate .

itinerary.residential mortgage ~ in bani . (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.aircraft mortgage ~ asiguratorie .blanket mortgage ~ globala . route.senior mortgage ~ prin inchiriere .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila .chattel mortgage ~ preferentiala .(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara .to mortgage. to squander.186 IPO-IZV ~ aeronautica . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .to encumber an estate with mortgage irosi v.legal mortgage ~ maritima/navala .(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala .(ipoteca data unui singur creditor.(SUA) leasehold mortgage ~ principals .endowment mortgage ~ contributiva/colectiva .mortgage by order of the court ~ legala .n. alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .spa .maritime/ ship mortgage ~ maximala .head mortgage a face o ~ . history ~ economica .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .f. spring ~ de ape minerale . way.economic history itinerar s.t.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .capital mortgage ~ invaluitoare .n. to waste istorie s.(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara .graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .

to haul on board 2. (a inveli) to wrap (up) impachetare s. (reformd agrara) land reform imprumut s. packing. (cifre) (la) to divide (by) impartire s. (man. (mar.f.f. accomodation. assignment. appropriation.) (persoane) to embark.f. to make rich/wealthy. apportionment.t. to put in possession of land. (a repartiza un rise) (asig. to enrich v. to better 2. (a parcela) to parcel out. (de marfuri) shipment. 1. (in avion) enplaning ~ de balast .) to embark. improvement. to take aboard./\ imbarca v. (in avion) to enplane v. to give out.r.) to spread. embarkment. shipping (of goods) 2. (pomana) lo dole.t. package. (wearing) apparel ~ de protectie .(mar. wear. division.r. (intre) to partition.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte .f. 1.) (de persoane) embarkation. (in tren) to entrain 3. to pack (up). allotment. money-making imbracaminte s.f. 1. enriching. scindare) breakdown. to put (a region) under timber imparti v. enrichment.) spread ~ a pietei . clothing. (a distribui) to distribute. (carftle de joc) to deal out.t. impozite. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan . (invelire) wrapping impaduri v./ 1.n.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . (marfuri) to ship.market sharing ~ a timpului de folosire .t. advance. to enrich oneself. (in tren) entraining 2. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. (scrisori) to deliver. a scinda) to break down.protective clothing imbunatati v. (a alocd) to allot. (repartizare a unui rise) (asig. (distribute) distribution. (cu datorii.land improvement/betterment.to reclaim impacheta v. to improve. to package. between). to appropriate land to improprietarire s.t. to afforest. clothes.f. (mar. (credit) credit. to apportion.t. to go aboard a ship 2.to strike it rich imbogatire s.) ballastage imbogati v.time sharing impovara v. to share (out).>2 tren) to entrain 3. (defalcare.t. (alocare) allotment. sharing. (oneros) burdensome tmproprietari v.t. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . responsabilitati) to saddle impovarator adj.?. to divide (among. (a defaica. (f?i avion) to enplane imbarcare . (mar. (. reclamation a face ~ funciare . loan.

call/loan demand.collateral loan.short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz . in special salariati.to issue a loan a face un ~ .to grant a loan a emite un ~ .money at call and short notice ~ reciproc .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate .aid loan ~ de razboi .secured loan ~ garantat cu un stoc .(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie .time/term loan ~ maritim . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat . loan against collateral/security ~ de asistenta .to float a loan . dayto-day loan/money. pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .(cu ipotecarea nave!) bottomry.dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung . acordat persoanelor fizice.(credit.(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .syndicated/ participating loan ~ sintetic .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat . rambursabil is \ rate lunare.hard loan ~ rambursabil la cerere .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money.(finantare interimard.188 IMP-IMP ~ contra semnatura .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .long (term) loan ~ pe termen scurt .to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .warehouse receipt loan ~ ipotecar .stopgap loan ~ pentru o saptamana . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil .

to empower. procurator. 1.t.t. (mandatar) mandatory.) on account and risk of shippers ~ drum spre . (un cec.1MP-INC 189 imprumuta v.) homeward-bound ~ garantie .high commissioner incadra v. (procura) power/warrant of attorney. (dr. rang) high ~ comisar . to encash.in transit ~ vigoare . (bani) to accommodate with ~ cu camata . power.(dr. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2.(asig. mar.f. un mandat postal etc.on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie . manning 2. (authorized) agent. (intr-un post) to take smb.) to warrant. warrant. on the staff.for account of ~ contui avariei comune . returns. raising.m. 1.) bound for ~ drum spre tara .t. (sume) receipts.in relative terms ~ tranzit . (cu personal) staffing.) as per contra ~ contui .i. (a lua cu imprumut) to borrow. effectual ~ vigoare de la data . encashment. (o cerere) to forward.t. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v. mandate. cashing. (de datorii) recovery. (datorii) to recover v. to raise. (a delegd) to depute tmputernicire s.f. (o plangere.acting as ~ comision .abroad ~ suspensie . incomings incasari brute/globale . o reclamatie) to lodge.) to cash.) on account of general average ~ contui beneficiarului . (reprezentant) representative inprep.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun .express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr. (impozite) to collect.) passive/bare/dry trust imputernicit s. to encash incasare s.t.(mar.in the trade/line ~ calitate de . 1.(mar. (a promova) to advance.) abeyant ~ termeni reali . (in numerar) to cash.in cash ~ plus sau in minus . (cu personal) to staff. (a trimite) to send 2. (intr-o categoric) to grade incadrare s. in ~ bransa . to submit.with effect from inainta v. to commission. 1. pi. attorney (-in-fact) 2. trust. proxy. to promote inalt adj. takings.m.effective. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal .f.to lend upon usury imprumutat s. proxy.on joint account ~ contrapartida . to man 2.in real terms ~ termeni relativi .(cont. commission.over or under ~ strainatate . mar.sales revenue .(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar .(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig. (despre functie. (a da cu imprumut) to lend.gross receipts ~ din vanzari .flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v. 1. (de impozite) collection.

load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului . loading in turn ~ manuala . (drepturi) to violate.190 INC-INC ~ documentare . (a unei legi. to burden. payee. loaded condition ~ cu balast . collector.(mar.turn loading/shipping. to break incalcare s. (la plata) overcharging ~ compacta .f. a unui contract) infringement.) shipper's load and account ~ in vrac .internal revenue. 1. (o proprietate) to trespass (on/upon) 2.) shipper's load and tally.net receipts ~ si cheltuieli .) gross terms loading ~ in contui incarcatorului . loading.lightl) laden ~ cu marfuri generale .(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca .m. waterbome ~ pe punte .laden wit generals ~ in minus .daily receipts incasator s. (de drepturi) violation. 1.(mar.breach of contract ~ a drepturilor de brevet . 1.loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor . (despre nava) laden. to ship 2.! shipped.incomings and outgoings.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului .unit loading ~ pe slepuri .t.(serviciu bancar oferit exportatorului. to lade.patent infringement ~ a regulamentului .f. tax revenue/receipts ~ marunte .t. receipts and expenses/ expenditure ~ si plati . (a unei nave) freightage.(mar.shipped. overladen . to load. (de impozite. shipment. breach ~ a contractului .machine loading ~ necorespunzatoare .(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac . shipping 2.estimated receipts ~ fiscale/din impozite .laden in bulk ~ pe nava . exacter. un contract etc) to infringe. load: and tally in shipper's account incarcat adj. prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative . (o lege. agent fiscal) receiver.hand loading ~ maxima . (a unei proprietdti) trespassing 2. lading.petty cash ~ nete .(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata .flat-sided.loading on the berth ~ la rand . (la plata) to overcharge incarcare s.tax collector incaka v.loading in bulk ~ la dana .lighterage ~ per unitate de spatiu .breach of the regulations incarca v. 1.receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice . exactor ~ de impozite . inland revenue/receipts. (o nava) to freight.unsuitable loading/shipping ~ paletizata .

containerizable cargo ~ contain erizata .barrel(led) cargo ~ in lazi .outbound shipment.case cargo ~ in primejdie .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord .clean cargo ~ de produse negre . loading. shipment ~ a navei .unsecured cargo ~ nepericuloasa .m.INC-INC 191 ~ .black/dirty cargo ~ de transportat -. ship loader ~ hidraulic . load.containerized cargo ~ cu miros specific .incoming cargo ~ de intoarcere . full load ~ congelata . (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte .net load ~ nociva . care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata . avionul sau autovehiculut) cargo.(a navei) shipfull.filler cargo ~ de valoare .penalty cargo ~ de animale vii .general cargo ~ de palet .inflammable cargo ~ in bale .underloading ~ inflamabila .noxious cargo ~ paletizata .bulk cargo/freight. shipload.distress cargo ~ in saci .cargo in good condition ~ in vrac .working cargo.ultimate load ~ mixta .shipload.valuable cargo ~ de volum/cubaj .untrimmed cargo ~ neta .liquid cargo ~ maxima .palletized cargo .damaged cargo ~ comerciala .bale cargo ~ in butoaie .composite/mixed cargo ~ neamarata .hydraulic loader ~ mobil .full and down condition incarcator s. (instalatie) loader. shipment ~ alterabila . loose bulk cargo ~ lichida .outbound cargo ~ de import .animal load ~ de cabotaj . burden.frozen cargo ~ containerizabila .plin si la marca" .f.perishable cargo ~ ambalata violabila .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe . freight.timber-deck cargo ~ de export ..portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.(de pe o nava in pericol.commercial load ~ completa .safe load ~ nerujata .shipper.coasting cargo ~ de cherestea .timber cargo.measurement cargo ~ expediata . consignment ~ fluida .bag(ged) cargo ~ in stare buna .pallet load ~ de petrol/titei . (transportatd cu nava.homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale . handler.(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare . lading.bulk loader ~ de nava .deadweight cargo ~ incompleta . loader. in-transit shipment ~ de umplutura . lade.broachable cargo ~ amestecata . carrying load ~ de tranzit .elevating loader ~ de marfa in vrac . loading installation ~ cu platforma .fluid cargo ~ grea .

fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v.plant leasing inclinatie s.f. 1.(ciment. despre o mtreprindere. (a unei intreprinderi) closedown. (un contract) to contract. (p afacere) to conclude. material lemnos) deck cargo/load.) to charter tnchiriere s. (un concordat) (dr. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata .air cargo ~ umeda . (magazinul) to shut up 3.trimmed cargo ~ salvata . to close. to let (off/out) 3. 1.dry cargo ~ utila . chartering ~ a navei nude .) to shut off tnchidere s. electricitatea etc.moist/wet cargo ~ uniforma .t.) dirty cargo ~ presupusa . mangal. (a tdia gazele. (luare cu chirie) tenancy 4. pay/useful load tnceta v. negru defum etc. closing.(fdrd echipaj) (mar.dangerous/hazardous cargo ~ permisa .subject cargo ~ rujata .) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . salvage ~ stivuita .t. (a da cu chirie) to hire out. o unitate economica) to close down. (un contract de asigurare maritimd etc. shutting down.overtime cargo.(SUA) bank holiday inchiria v.f.) to underwrite. (a lua cu chirie) to hire. (un avion. a electricitdtii etc.) to compound 3. (dare sau luare cu chirie) lease. cessation.unit load ~ periculoasa . (despre socoteli) even inchide v. to clinch. ceasing.uniform cargo ~ urgenta . shutdown. (tdiere a gaze-lor. o unitate economica) closedown 2.stowed cargo ~ transportata cu avionul . (spre un anumit comportament economic) propensity .(care aduce navlu) paying load.f. renting. (activitatea. cu volum mare. payload.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. (a unei obligatii) (dr. letting 3. to discontinue. (un cont) to rule off incheiat adj. (a maga-zinului) shutting up 3. (leasing) leasing 2.t. (lucrul) to leave off.) demise charter ~ de echipament .f. 1.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate . (un tdrg) to bargain.specified load ~ rubricata . (a unui avion. 1. (un bilant contabil) to make up. (a da sau a lua cu chirie) to lease.to default incetinire s. (o mtreprindere) to close/to shut down. hiring. 1. a unei nave) charterage. to shut 2. to settle.tenant 4. to stop. shutting 2. (a activitdtii. despre o mtreprindere. rush shipment ~ uscata . to rent 2. hire. to strike 2.saved cargo.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa .) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata .f. o navd etc.default a intra in ~ de plata . to cease.permissible load ~ prafoasa . 1.t.(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . (dare cu chirie) let. to. to close with. to knock off incetare s. (a ritmului de lucru de catre muncitori.

deputy.ship's registry inmana v.propensity to invest Tndatora v. a sala-riilor. discharge. a unui angajament) performance.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s. bonificatii etc. formation. replacement. (un concurenf) to forestall inlesni v. to fulfil(l). to facilitate.t. (p societate. commutation ~ de inventar uzat . to meet.average propensity to consume ~ medie spre economic . handbook.propensity to save ~ spre import .(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate . a unei obligatii.t. to honour.t.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum . indebted indeplini v.propensity to import ~ spre investitie . to be in debt mdatorat adj. un auto-mobil.f. credite etc.) employees' amenities inlocuire s. to make easier inlesnire s.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum . carrying out. substitution. execution ~ partiala .f. substitute.(transport gratuit. to establish.t. a conturilor etc. (o societate comer-ciald) to float. (a preturilor. to carry out. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale . un angajament) to perform.f. guide indrumare s.t.f. to found.r. (a unui contract. facility. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . o corpo-ratie) to incorporate infiintare s.) freeze. (a unei societdti. accommodation 2. setting up. to warehouse inmatricula v. to discharge. pi. 1. registry ~ a navei . a unei nave etc. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat . to form.t.wage freeze Tnlatura v. to hand over. o navd etc) to register Tnmatriculare s.f. a unui automobil. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor . fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt.to serve writ on .) registration. to store. (un contract. counselling profesionala vocational counselling inHinta v.propensity to consume ~ spre economic .f.) to freeze inghetare s. to set up.average propensity to save ~ spre consum . establishment.t. (o societate.«.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . a unei corporatii) incorporation mgheta v.inventory turnover inlocuitor s. (preturi.(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v.t. salarii. o obligatie. to deliver ~ cuiva o citatie . (a unei societdti.m. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation.f.(a obligatiilor contractuale. foundation.

(pe o lista) to enlist.) full reach and burden . to sign in ~ gresit . (dr.) to alienate insuma v. to register. registry.to place/to put on the agenda inscriere s.registration of trade marks ~ falsa . to fake up. check-in ~ contabila . a nota) to write down. to sow insarcina v. (a escrocd) to swindle.r. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. (la hotel) checking in. to cheat. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert . siloing.to lag behind inregistrare s. whole. enrollment. (pe o lista} enlistment. to record.f. (a consemna. to bag. to enter (up). full.) to draw up. (pe o lista) to enlist. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare .t. (un document.t. to enrol(l). to bill. to charge. (a mregistra) to register.t. registration. registering. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. to draft . to set down. to write down.registration of mortgages ~ suplimentara (cont. to bill. (documente intr-o arhiva. setting down. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi . document. un fisier) filing.tnregistra v. certificate. cheat.t. al unui document) to docket v. to commission. (un plan. notare) record.f. (a amdgi) to deceive in§elatorie s. (numele. appointment intocmi v. to enter (up). enrol(l)ment. mar. (a consemna. (consemnare. entry.f. (intr-un registru) to book. (nutret) to ensile insilozare s. notare} writing down.t.t. to enter (up). setting down. fake.t. (co/»j plet) complete.) to misenter ~ restante .) supplementary entry ~ ulterioara .r. to silo.(de avarie comunS^ (asig. al unui document) docketing.f.(cont.f.o dispasa . (la hotel) to check in. (inregistrare) registration. entry. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. entire. note ~ ipotecar . deed.(in documente) false entry ~ ipotecara .n. to totalize. un bilanf etc. (documente intr-o arhiva.) postentry insacui v.) misentry ~ ipotecara . double dealing. (de nutret) ensilage instraina v. to enter (up). to rook.mortgage note insiloza v. (intr-un registru) booking. to toi up insela v. un fisier) to file.) to make up the average ~ o factura . to sack insamanta v. (pe o lista) enlistment.) closing entry ~ gresita .book entry ~ finala (cont. a nota) to record. writing down.t. record. fraud.(cont. un protect^. (de afaceri) meeting. (consemnare.to make up 4 statement of account I intreg adj. to set down.(cont. entry.to make out an invoice ~ un extras de cont . to enrol(l).t.registration of mortgages inscris s. (intr-un registru) to book.(indusi^ punted) (mar. to total. entry. (escrocherie) swindle intalnire s. (intr-un registru) booking.

(despre o comisie) to meet intrunire s. (alimentarea cu apd. (actiune.f. (alocatie) allowance.t. (a sista.technical/engineering education invechire s. firmd) company. to support.technological obsolescence investi v. (functionarea. learning.t. {antrepriza) enterprise 2. cerinte) to meet.f.vocational education ~ superior . (conditii.{afacere riscanta) adventure. initia-tivd) undertaking. a siispenda) to suspend. (morald) obsolescence ~ tehnologica .t. {despre afaceri. (a cuiva) maintenance.distance learning Tnvatamanti'. to ivest/to vest (in.f. reunion.preventive maintenance ~ §i reparatii . (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat .INT-INV 195 intreprinde v. to discontinue.secondary education ~ profesional . with power ~ pe cineva cu drepturi .t. enterprise. (predare) teaching ~ la distanta . o familie) to mantain. a activitdtilor) rally.private enterprise ~ riscanta . (a afacerilor.large company ~ mica . undertaking. upkeep. firm.f. {in sedintd) to sit. (politico) rally invatare s.f.maintenance and repair ~ $i reparatii curente . revival . to keep 2. alimony 2. service ~ periodica . (a intreprinde.(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii . (brusc) to break off. {in bund stare) to keep in repair/good condition 3.n.f.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa . with a function Tnviora v. {tehnicd) maintenance.to vest rights in smb. (pe cineva. (a pdstra) to keep. exploatarea) to shut down.) to cut off intretine v. meeting. industrial unit. education ~ elementar . to interrupt.operating maintenance Tntruni v.primary/elementary education ~ mediu .small company/business ~ particulars . with) ~ pe cineva . entrepreneur intrerupe v.to vest smb.r.small and medium-sized companies intreprinzator^.ni. com-panie.t. (fabrica) factory. gaze etc. (societate. to assemble. support.to vest smb. to correspond to v.r. assembly. plant. establishment. 1. 1. (corespondentd) to keep up intretinere s. corporation. shop.higher/university education ~ tehnic . to revive Tnviorare s.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare . wildcat ~ sindicalizata . activitdti) to rally.state (-owned) enterprise ~ deschisa . a initia. to gather. 1. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s. ~ pe cineva intr-o functie .

} to furnish . bargain a cadea la ~ . (a permite) to permit. (a con-.s'/wri) to consent. to give one's consent.(deces in familie etc.t. 1. 1.r. (cufonduri etc. (reciproc) to agree. leave v. to come to an agreement/understanding 2. to allow 4. to give smb. casual leave ~ pentru motive personale . leave (of absence). (a se tdrgui) to bargain.196 iNV-PsZ mvoi v. to endow. agreement 2.) compassionate leave inzestra v. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s.f. to haggle 3. to come to terms/an agreement invoire s.to conclude/to make. to settle/to strike a bargain.t.f.

judg(e)ment.f.to put in the lottery judeca v.receiver (in bankruptcy). legal jurisconsult s.half-and-half jurat s.stock exchange speculations ~ Ae management .m.to hear an appeal judecata s. adjudication. pi. counter.) end game joint venture s. (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '.contractual . juror. to pass sentence on ~ in contumacie .director's tally joc s..J jena s.to sue/to summon smb. (dr. at law/in court.challenged judge ~ sindic .) to judge.) to bull.) moiety ~ de norma . to proceed against smb. fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'. sentence ~ contencioasa . (sentintd^ ^A^^ms. to sentence. juridical.associate judge ~ de instructie . jurist. (a juca jocuri) to game.f. gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere .examining judge ~ recuzat .} to bear.n. to adjudicate./.tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie . (proces} trial. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta . judecator s. judge.to default ~ un apel .to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie . juryman. magistrate ~ asesor . asignee in bankruptcy jumatate s.business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man.. to try.n.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie . game ~ de bursa .m.YA. jurisconsult.management game ~ de noroc . jury(men) juridic adj.game of chance. straits.half time ~ -jumatate .m. to speculate on a rise ~ la bursa . half. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur.n.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun. legal adviser/expert . (financiard) embarrassment. judicial. (dr. straitened circumstances jeton s.t.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .f.

appellate jurisdiction ~ exclusiva .concurrent jurisdiction ~ sumara .summary jurisdiction ~ vamala .contentious jurisdiction ~ de apel .198 jurisdictie s. the practice of the courts.criminal jurisdiction ~ simultana .f.exclusive jurisdiction ~ maritima .well-established jurisprudence . case/statute/judge-made law.maritime jurisdiction ~ penala . jurisprudence.f.consular jurisdiction ~ contencioasa . jurisdiction ~ consulara . the precedents of a case ~ constanta .customs territory jurisprudents s.

(monitor oficial) gazette 2. (cont^ journal. journal. (news)paper. book ~ al incasarilor in numerar . justice a deferi pe cineva justitiei .(cant. 1.(conl.(conl.) books of first? original/ prime entry a trece in ~ . (cotidian) daily paper.JUR-JL'S jurnal s.fashion magazine/journal ~ order .) to journalize justitie s.(cont.n.f. {local) sheet.| cash receipts journal ~ de casa .) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .B>| institute legal proceedings against smb- .

m.PZ. kraft s. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft .n.K kilogram S. kilowatt ~ -ora . mileage tachometer kilowatt s. kilogram(me) kilolitru s.kilowatt-hour recorder. kilolitre kilometraj s.n.m.

n. to enlarge.) to launch 2. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii .at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare .(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite.) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit . 1.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun . chain ~ de conducere .chain of command ~ voluntar . when due ~ suta . aboardship.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man.L \aprep. (magazin) milkshop. wool-spinnmg mill leafa s.t.at maturity. cu multd publicitate) to break lants.assay office lada s.ashore ~ mijiocul navei .at (the) market ~ scadenta .f.m.) at or better ~ data (cont. dairyman. (pentru muncitori} wage(s) leasing s.f. mar.) seller's option ~ balustrada navei . to extend lana s. to issue. (un plan. ashipboard ~ eel mai bun curs/pret . (fermd) dairy largi v.f (pentru intelectuali si functionari) salary. (un imprumut) to float. at ~ alegerea vanzatorului . case.n.) at ship's rail ~ bord/pe nava .) value chain laptar s. bin. laboratory ~ pentru analize de titru .) at best ~ cerere . (o subscriptie) to start.packing case lansa v. (o companie.f. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing . o navd etc.(despre o platd) (in) due course ~ vedere . un produs etc.(bur.t.aboard.(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist. (cu capac) chest. (cutie) box ~ de ambalaj .on demand. milkman laptarie s.per cent ~ si de la . n.(asig.) at par ~ pretui pietei .on delivery ~ mal/tarm .) as at ~ distanta/respect .(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar.at sight laboratory.f. (piata de desfacere) to widen. to raise. wool lanarie s.amidships ~ noroc .

law.t.f. rightful.to possess force of law a eluda ~ . (legal) legal legumicultura s. legislative legislatie s. (cherestea) timber.general law of supply ~ marinei comerciale .general legatee/devisee. residuary/sole legatee legatura s.election law ~ in vigoare .(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v.) to legate. timbering.n. finance/capital lease ~ operational .t.antitrust law ~ -cadru .) (de bunuri mobiliare) legatee.t. (prin contract. (la notarial) to notarize legat s. (imobiliar) devise legatar s. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular . lawfulness legaliza v. lawful.general law of demand ~ generala a ofertei . (dr.patent law ~ cererii si a ofertei .m. un titlu) sound legalitate s. ' (meserie) carpentry.fishing law ~ prescriptiei . (cherestea) timber. to enact legislativ adj. (depozit) wood yard 3.to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ . connection. to bequeath legal adj. law in force ~ neaplicata .f.law of supply and demand ~ falimentului .labour legislation ~ societatilor comerciale . (lemne) wood.f. market gardening lemn s. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii . (SUA) lumber lemnarie s.merchant marine act ~ pescuitului . to legislate. leverage .trade relations lege s.yielding law ~ economica economic law ~ electorala . 1. (legitim) legitimate.insolvent law ~ fondului funciar . angajamente legale) to bind.f. (despre un drept.statute of limitation a aplica o lege .company legislation legislatie antitrust .f.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva . wood.to evade the law a pune o ~ in vigoare . (lege emisd de parlament) statute. act.n.land law ~ generala a cererii . to certify. enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust . (a autentifica) to legalize. legitimate.equipment leasing ~ financiar/de finantare . (dr.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor . relation legaturi comerciale . to tie up 2. (a unei constructii) timberwork 2.LEA-LEV 201 ~ de echipament .) (mobiliar) legacy.f.financial leasing. to authenticate. woodcutting \evier s.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . link. to attest. legality. vegetable growing.antitrust legislation legitim adj. legal.to give effect to a law legifera v.active law. 1.n. (a testa) (dr.

free froi. bookseller librarie s. in vrac) loose ~ de cheltuieli .freelance ~ schimb . to be detrimental to liber adj.de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare. inclusiv stivuirea si rujarea . liberalism liberalizare s.f.free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare .) free of all average ~ de orice cheltuieli .free of all risks and expenses to the vessel '. exclusiv rujarea . (interesele) to endanger.w.(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside.free initiative liberalism s. n. stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire . (in afara orelor de serviciii) off duty 5. (gratuit) gratis. inclusiv rujarea . freedom ~ contractuala . free. (despre un drum) clear.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare.free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire .freedom of contract ~ de actiune .(asig. mar. disengaged. liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s.free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare. bookselling .free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa . (despre zi) off. libret5'.free trade ~ si fara sarcini . free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare . free (of charge) 3. {imagined.t. (disponibil) available. {despre un post) void 4. inclusiv lucrul in magazii .) operating leverage leza v.free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit .free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei .202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin.free (of) lighterage ~ de cheltuieli . {despre persoane) free.la bord .free in and stowage/stowed ~ de orice avarie . 1. (neocupat) vacant. free on board ~ la bord si rujat . varsat.f. open.n..free on board and (free) stowed ~ -profesionist .free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare.i/of charges. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade.free in and out. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.f. reputatia) to injure. (desfdcut.freedom of action ~ economica . unengaged. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . (independent) independent. 1. (autonom} autonomous 2.economic freedom librar^.

liquidation.) current settlement ~ in numerar .(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie .creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur. (vdnzare integrald) sellout. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down. (a soldo) to clear.(dr. quick lichida v.) clearance inwards ~ judiciara . (permis) permit ~ de export .«.(preluarea controlului asupra unei companii.trade school lichid adj. settlement. 1. (o datorie) to liquidate.compulsory winding-up. fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor . (o afacere.(bur. (diploma) licence.) settling.(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei. degree 2.clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii .to be in liquidation a intra in ~ .) cash settlement . liquid. to pay up. (stocul de mdrfuri) to sell out/up.f. operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor . to wipe off/out. a unei tranzactii etc.) succeeding account/settlement a fi in lichidare .) (ship's) clearance. 1. clearing ~ in vama la plecare . (bur.LIC-LIC 203 licenta s.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa . windingup by the court ~ silita . (fin.) settlement. (soldare) clearance (sale).f.) liquid.(bur. closeout.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu . (o societate) to wind up.t. to close out.) to clear lichidare s.) clearance ~ a activelor .(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor .(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare .to go into liquidation . fluid 2.) clearance outwards ~ in vama la sosire .) settlement of succession ~ curenta . {in vamd) (mar. (a unei societdti) winding up. (acliitare) liquidation. to liquidate. (in vamd) (mar.export licence ~ de import . ready.in vama (mar. to clear off.(mar. brevet} licence. o tranzactie etc.) to settle.(mar.import licence ~ de prospectiune .enforced/forced liquidation ~ voluntara . exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local . (autorizatie. (a iinei afaceri.off-licence liceu5'. secondary/high school ~ industrial .

(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . 1.) liquidator.t.provisional liquidator lichiditate s. (fin. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza . (mflatia) to curb .(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune.m. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr. 1. insolvency practitioner. leader 2.m.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala .to bring/to put/to sen to the hammer lider s.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' . (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s. servicii. (a participa la licitatie) to bid. auction.) average adjuster/stater/taker .t.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ .coming business oriented language | limita v.(asig.f. (w vama) (mar. acliondu intr-un anumit domeniu. (despre socoteli) even 2. aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. to restrict. to abridge.m. leader ~ de cost .closed auction ~ publica . language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice . mar. auction ~ mchisa . (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s. (drep. public sale (pentru obtinerea unui contract tender.m. licit licita v. liquid funds/assets ~ a firmei .) open outcry ~ englezeasca . (pentru furnizarea de mdrfuri.) cleared lichidator s. official receiver. receiver in bankruptcy. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn. to limit.204 LIC-LIN lichidat adj.f.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis.n. lawful. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s.{bur.provizorm . are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s.(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie .) liquidity.i. bidder. conservator ~ de avarie .opinion leader ~ de piata .market leader ~ de pret — (firma care. executarea de lucrdri) to tender v.

river line ~ de navigatie oceanica . credit line ~ de credit bancara speciala . coastwise sea lane ~ de cale ferata . restriction.(asig. (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal .(de aur sail argint monetar) standard bullion.) leadline. limitation. a salariilor etc.f.special bank credit plan ~ de credit multivalutara .bus line/service ~ de cabotaj .transport line . load waterline ~ de navigatie .) selling limit ~ de varsta .ocean line ~ de productie .shipping line ~ de navigatie fluviala .(man.product line. sovereign risk limit ~ de uzura .{mar.(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .) country limit.f. ceiling lingou s.) floor ~ legala de creditare .(linie de credit ce poate fi utilizatd. restraint.) coastal line.wearing limit ~ de vanzare .) chain of distribution ~ de incarcare . (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii . la alegere.yard line ~ de distributie . (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor .credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin.{bur. line lima pietei de capital . limited.upper limit.(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .) line of command ~ de credit .production line ~ de produse .(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].communication line ~ de transport . intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou . restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s. limit.lower limit. ingot. (a preturilor.fine bullion lingouri monetare .(mar.) limitation of liability clause ~ a dividendelor .(corn.dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii . bar.ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur .line of credit.n.f. mint fine bars linie s.LIM-LIN 205 limitare s.railway line ~ de comanda .airline. range ~ de telecomunicatii .assembly line ~ de autobuz . airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj . (de drepturi) abridg(e)ment.(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit .legal lending limit ~ superioara .(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .

) cause list . (a cotd) (bur.(bur.) run ~ de curs'.telephone line ~ transatlantica .cash shortage ~ de resurse .) short of stock ~ de afaceri . shortage./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala . insuficienta) lack.bill of materials ~ de marfuri .(mar.priority list ~ de procese .(c.railway siding ~ moarta . bill. unavailableness 2.(dr.export list .f.scarcity of capital ~ de cumparatori . (neajuns) drawback. nevoie. (deficienta) deficiency.(fin. sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi ./) blind/dead-end track ~ regulata .) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate . lira. (dintr-o cantitate. dearth.'ri .(bur.) default ~ de actiuni/acoperire .short weight. (necesar.) to list lista s. (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .short delivery a da ~ la cantar .) quotation lis quote sheet ~ de echipaj . (absenta) absence.(dr.free list] ~ de pasageri . shop bill.) short.slack business ~ de bani . shortfall.disutility ~ din continut .banned list ~ de marfuri nevamuibile .) schedule ~ a marfurilor de export .to give short weight a duce ~ de .f.process/operation line ~ telefonica . wantage.) sellers no buyers ~ de lichiditati .206 ~ de transport de marfa de mare viteza .schedule of prices.want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .f.(dr.t.) tail male ~ succesorala femeiasca .check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur.import list i ~ a scadentelor debitorilor . shortage in weight ~ la livrare . ] list/current. stringency. (de preturi. (penurie) scarcity. (indisponibilitate) unavailability.) want of title ~ de tranzactii . 1.(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale . list.(c.(bur. want.(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate . (din instanta) (dr. ~ a marfurilor de import .transatlantic line lipsa s.resourcelessness ~ de titlu de proprietate . scarcity of money ~ de capital .(dr.) no dealings ~ de utilitate .waiting lii ~ de control .list of goods ~ de marfuri interzise .(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti .money pressure/scarcity/ stringency. (sterlina) pound sterling lista v.(bur.) tail female ~ tehnologica .to be scarce of lira s.agi] schedule ~ civila . dintr-o marfa etc. produse^ etc.(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca .scarcity of labour ~ de numerar .(unbarcati pe o .) illiquidity ~ de marfuri .

litigious.t.n.subscription list ~ electorala .delayed delivery ~ defectuoasa .LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale . seaboard. n. book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus . literature ~ comerciala .delivered duty unpaid ~ .f.delivered at frontier ~ .) official list literatura s.langa nava/sotto palanco . contentious.staggered deliveries livrat adj.) sales literature ~ de brevete de inventii .) delivered/delivery alongside ship ~ partiala . dispute at law a fi in ~ . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .stored terms ~ in bune conditii . seashore. brosuri. to supply ~ gresit .delivery on acceptance ~ la bordul navei .contract supplies ~ esalonate . cataloage etc.f. litigation.actual delivery ~ eronata/gresita .full delivery ~ completa in bune conditii .(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa .to litigate literal s.) delivery on board ~ la cerere .poll ~ oficiala .(marfa transportata) to deliver in full livrare s.cash on delivery ~ cu intarziere .(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva .(mar.misdelivery ~ expresa/rapida . delivery.customary delivery ~ contra ramburs .to misdeliver ~ in intregime .(reclame. (a furnizu) to furnish. taxele vamale platite .delivered sound ~ la frontiera . seaside.f.(care confine cursurile zilnice) (bur. outstanding.(mar.la termen forward/future delivery . to deliver.) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale .table of allowances ~ de subscript!! .?!. littoral livada s.express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu .patent documents litigios adj.delivery on call '.delivery free domicile ~ imediata . (imitate de masura pentru greittate) pound livret^. debatable litigiu s. contention. taxele vamale neplatite . delivered ~ contra warant .safe and full delivery ~ conform uzului . supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna .(mar. orchard livra v. (furnizare) furnishing.delivered duty paid livra s.f.short delivery ~ la acceptare .part/partial delivery ~ peste bord .

lot/parcel of goods ~ de proba .decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® .m.decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk .(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim . parcel. locomotive.) round lot. lottery loto s.f. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet .shoreman logistica s. pub localizare s. (dr.freight locomotive loctiitor s. (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta . 1. (despre valoare) rental locatie s. banking engine ~ pentru trenuri de marfa . demurrage charge. tenant's.. dwelling place.) round lot ~ de marfuri . la hotel} accommodation ~ de destinatie .f.n. house. in parlament etc.n. {restaurant) restaurant. (de mdrfuri) batch.f. lotto loxs. abode. local s.truck hire. loyalty ~ a consumatorului .(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur. minimum! unit of trading I loterie s. parcel. lottery ticket luare s.place of destination ~ de escala .yard locomotive ~ impingatoare . (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s. delivery point ~ de munca .bank locomotive.(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar . public house. spot.n.f. inhabitant ~ de pe coasta . lot.f. (cladire cu teren.place of call ~ de livrare .) messuage locuitor^. (in vehicul. place.f.place of payment/ performance.administration location ~ de vagoane .n.f. 1. (chirias) tenant locativ adj.m. (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital . lodger.f taking ~ de decizii .n.f.place of delivery.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca .company/business logistics logograma s.) premises 2. lodging. (mic) strip. living. logistics ~ a companiei .place of employment/ work ~ de plata .(dr./n.) tenement ~ cu dependinte . hiring.) wharf demurrage locomotiva s. logogram ~ de corporatie . localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s. (de actiuni) lot 2.residence local adj. instalatii etc.f.208 LOC-LUA loc s. caretaker. (cladire) building.. hire. location ~ de gestiune . deputy.) seat.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur.. (la teatru. (de teren} plot.corporate logo (gram) loialitate s. engine ~ de manevra . locum tenens locuinta s. renting.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s.

luxury ~ de amanunte . working. object.outwork ~ manual . monthly luna s. to work.arrears of work lucrativ adj.sampling.to work on one's own ~ peste program . things.outworker. luxurious . (slujba) ]ob ~ cu bucata .t.handiwork ~ in echipa .) chattels. outside worker ~ pe cont propriu . (efecte personate} (dr. paying.to employ workers a nu avea de ~ .preliminary work lucrari ale conferintei .expert workman lucru s.taking into account/consideration ~ in posesie .to look for a job a da de ~ muncitorilor .daywork.public works ~ restante . gainful.present month lupta s. workman ~ cu ziua .force account ~ la domiciliu . (a functiond) to function.handwork a cauta de ~ .(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa . adv.repair works ~ in executie . to labour 2. work ~ de diploma/stat .. to labour. 1.entry lucra v.class struggle/warfare lux s.f. joumeywork ~ de mana . work.n.(zilier) day labourer ~ la domiciliu .piecework ~ cu ziua . 1.f..debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune . pi. lucrative. (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima .exploration works ~ de reparatie .to live in luxury luxos adj. (activitate) activity. remuneratory lucrator adj.to work at/to capacity ~ mai repede/bine . to underwork ~ putin/insuficient .m. to cultivate 2.profusion of details a trai in ~ . (despre o marina.. belongings 2.f.to work overtime ~ prost/de mantuiala . 1.n. fight. worker.graduation/ diploma paper ~ in antrepriza . working. un utilaj) to work. to run v. sample taking ~ in consideratie .(decaf) to outwork ~ pe cont propriu . (pamdntui) to till. (mimed) work.i.(calendar) month ~ cu 31 de zile . struggle ~ a mandatarilor . (pcupatie) employment.work in progress ~ publice . s.contract work ~ pregatitoare .odd month ~ curenta . (calendaristica) month ~ calendaristica .(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist .to lie down on the job.LUA-LUX 209 ~ de probe .to underwork lucrare s. thing.to be out of work lunar adj.team work ~ in regie . (a trudi) to toil.

(mar.m. warehouse keeper.) ledger magazie s.m.plant depot/yard ~ frigorifica .titan crane ~ pe senile .(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central .) refrigerated/freezing hold magazin s.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua . depot.m.caterpillar/crawler crane ~ pe sine .department(al)/general | store. storehouse.(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui . (revista) magazine. (cont. shop.variety shop ~ in retea . crane ~ de chei ..'>.transshipment crane ~ grea .n. crane ship ~ -turn .derrick/tower crane ~ umversaia . magistrateship .(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general . baza(a)r magazinaj s.f. macroeconomics macromarketing s.multiple/chain store ~ specializat . (de marfuri) warehouse.M macara s.f.general-purpose crane macaragiu s. crane attendant/driver/operator macroeconomic adj.m. (S UA) store 2. scrap/waste paper maestru s. periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv .float/floating crane. craner. magistracy.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . (de nava) hold ~ de materiale si utilaje .f. magistrate. emporium. storekeeper J magistral s. (depozitare} warehousing. repository.f. macromarketing macrostabilizare . magistrature.n. judge magistratura s. (taxa) storage charges magaziner s.. 1.rail crane ~ plutitoare .f.cargo reefer space.(dockside/quay) crane ~ de transbordare .retail shop ~ cu autoservire .discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda .second-hand shop ~ de solduri .speciality shop 5 ~ universal .n. storing (of goods) 2. macroeconomic macroeconomie s. storeman.gift shop ~ de cartier ./ macroeconomic stabilisation maculatura s. warehouseman. 1.

wage rise majoritate s.MAG-MAN 211 magnat s.) to increase. increase in prices ~ a salariilor . depozitare etc.business management ~ al contului . financiar) tycoon maistru s.production management ~ al produsului . raise.f.financial management ~ operational . to raise.two-third's majority ~ de voturi .portfolio management ~ descentralizat .t. (de preturi) advance ~ a preturilor .) increase. (de preturi. (industrial.to secure a majority management^.) asset management ~ al activitatii de birou . magnate.f.(a mdrfurilor. foreman ~ de exploatare .(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .resource management ~ al riscurilor .prin eliminare . management ~ al activelor .) physical distribution management ~ al marcii .project management ~ al resurselor .m.specified majority ~ de doua treimi .product management ~ al proiectului ./?.office management ~ al afacerii .operations management ~ participativ .majority of votes ~ relativa .educational management ~ financiar . (despre preturi} to advance majorare s.foreman of production majora v. (preturi.r. majority ~ absoluta . rise.{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.marketing management ~ de portofoliu . salarii etc. transport. (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.m.(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei . salarii etc. vizdnd probleme legate de ambalare.account management ~ al datoriilor .brand management ~ al pasivelor .relative majority ~ simpla .decentralized management ~ educational .absolute majority ~ calificata .simple majority a obtine o ~ .risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .participatory management ~.debt management ~ al distributiei lizice .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about .foreman of development ~ de productie .price advance.crisis management ~ de marketing . (preturi) to advance.

facturi cu color) manifold 2.) manifest ~ al mcarcatorului . mandatary. (hamaldc) porterage. to manipulate.(bani) to remit mandatar s. (carnet de note.material's handling . witness to appear ~ de arestare . un utilaj) operating. (car cuprinde unitdtile monetare..n.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit . workable manifest s.t.warrant for arrest ~ de deputat .human-resource/personnel management manager s.n. (procuro) procuration. (lista a incdrcdturii navel) (mar.(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v.transit manifest manifold s. handling. manipulation.inward manifest ~ de marfa incarcata .principal and agent mandat s.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ .n. hand. (vagoane) to shunt. (o. (program) manifesto: (aruncat. to run.freigl handling manual adj. (ghid) handbook.to rig the market manipulare s.f. deficiency. curator) trustee ~ pasiv . un utilaj) to operate. un utilaj) to operate. managerial manco s. shortage ~ de casa . distribuit) leaflet 2. (administrator.total quality management ~ resurselor umane . attorney (-in-fact).} warrant 2.cargo handling ~ manuala . guide.manual handling. to handle.cargo manifest ~ al navei .summary of bills of lading ~ de export . to run. (imputernicit) procurator.quality management ~ calitatii totale . manhandling ~ mecanica . (o marina. perchezitie etc. 1. working | ~ a materialelor . s..shipper's manifest ~ al incarcaturii . (de arestare.r. 1.n. de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v.fund manager managerial adj. to manipulate.international/ foreign money order ~ postal telegrafic .ship's manifest ~ de bord . manual. masind.cargo loading manifold manipula v. manageable.money/postal/post-office order ~ postal international .m. proxy. to handle. to work. (o marina. m. 1.outward manifest ~ de import . to manufacture . to handle manevrabil adj..m.shortage in the cash mandants.t. (manual) to manhandle ~ piata . mandatory. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare . mandate. proxy.mechanical handling ~ sigura/fara pericol . ~ de marfuri .search warrant ~ postal . principal ~ si mandatar .member's (electoral) mandate ~ de perchezitie . (o nava) to manoeuvre. to work. manager ~ al unui fond mutual .t. (yagoane de mar/a) to marshal.order to offender.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare . (postal) money/postal order ~ de aducere .safe handling ~ si transport de marfa . manual.212 MAN-MAN managementui calitatii .

to put a mark on.(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate . cargo. (tip. goods ~ ambalata .clean cargo ~ de cabotaj .intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala .heavy bulk cargo ~ incompatibila .assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ".containerized cargo/freight ~ cu defect . trade name ~ noua .global brand ~ inregistrata . (pretui) to ticket up.continental/inland sea ".f.f.(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar. (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie .mint mark ~ de dimensiuni .globala . registered mark. 1. goods/freight train.flaw ~ cu proprietar necunoscut .) coastal/coastwise freight ~ de export . small stowage ~. (un obiect de metal pretios) to hallmark.group mark ~ de identificare . model) brand 3.(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar. mark.adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.t.intercontinentala .packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine .waif ~ curata .(mar.heavy (-weight) cargo.(mar. marfuri etc. hallmark 2. to mark. manufacture. (fabrica) manufactory marca v.unprotected cargo ~ fara proprietar .n. trademark ~ a monetariei . (mar.eterogena .MAN-MAR 213 manufacture s.large-size freight ~ de punte . (cu tin semn distinctly) to earmark.manufacturer's brand/ mark.weight mark ~ de grup .) inward cargo ~ de mare gabarit .(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj .) to stamp.) filler cargo. de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii .f.(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare .) deadweight cargo ~ grea in vrac . (a bifa) to (mark with a) check marca s.(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo .mark of origin ~ de port . (metale.(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard .f. freightliner marfa s. (a matrita) to stencil.seasonal cargo ~ de umplere . commodity. pi.choice brand mare s.(mar.bona vacantia .seller ~ containerizata . merchandise.grea .trademark.) outward cargo ~ de import . (la metale pretioase) plate mark. sea ~ continentala/interioara .standard brand ~ de thru .(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc .new brand ~ superioara/de calitate . (transportata) freight.(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .) deck cargo ~ de sezon .(mar.

physicals ~ cu livrare la termen .futures ~ cu miros specific .slow goods. staple ~ de baza ale exportului .insulated cargo ~ lichida in vrac . trading stock. firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .(mar. stock-in-trade.domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .durable goods.best-paying cargo ~ schimbata prin troc . durables ~ de folosinta scurta .(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .staple exports ~ de calitate inferioara .low-duty goods ~ cu volum redus .liquid bulk cargo ~ nesortata.palletized cargo ~ pretentioasa .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .unitized cargo/load. generals ~ impuse .buikpik ~ neincarcata .frozen goods ~ cu livrare imediata .taxed goods.214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .miscellanec goods ~ fabricate in tara .middle goods ~ de calitate superioara .fragile goods ~ generate .(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods.actuals.(din lipsd de spatiu) (mar.swap ~ solida in vrac .) short shipment ~ pachetizata .industrial goods .(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .consumer goods ~ de lux .goods on approval ~ de uz curent .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .general goods.seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .ascertained goods ~ industriale .primary goods.superior/ prime goods. (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate . unit load ~ paletizata .solid bulk cargo ~ transportata pe mare .finished goods ~ fragile .low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .) kentledge goods ~ de baza .impulse goods ~ de balast .

mariner ~ brevetat .dangerous/hazardous goods ~ perisabile .(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute ..no goods exchanged maricultura s.MAR-MAR 215 ~ inerte .f.goods on consignment ~ in legaturi .bonded goods ~ in vrac . maritime marinar.?.waterbome goods ~ umede .(furnizorului) unsolds ~ rubricate .moist goods ~ uscate .undelivered goods ~ neridicate .(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate .goods making up a parcel ~ in tranzit .realizable/marketable goods ~ vamuibile . sea. marine.dusted goods ~ prohibite ..goods on hand ~ periculoase . seaman.straine/de import . perishables ~ prafuite .goods on commission ~ in consignatie .distrained goods .(minereuri.loose/ unpacked goods ~ nedeciarate . mariculture.bale goods ~ in comision .dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .perishable goods. yard goods ~ transbordate .) inert goods inflamabile .excisable goods ~ textile .{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide .in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi . sea farming marin adj..overtime goods ~ nevandabile .licite .shoaler necalificat/stagiar .transshipment goods ~ transportate pe apa .».unrealizable goods ~ nevamuibile ..goods supplied on deferred payments .(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .transit goods -" in vama .piece fabric/goods. sailor.(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate . textile etc.bundle goods ".f.free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata . bumbac. nisip.bulk goods ~ insacuite .light goods ~ vandabile . soft goods ~ textile cu metraj in bucata .bagged goods ~ la moda . land etc.able-bodied seaman ~ de cabotaj .ordinary seaman marina s.foreign goods ~ supuse accizelor .marcate .) dry goods ~ u§oare .unclaimed goods ~ neridicate in termen .textiles.returns ~ returnabile . marine .wet goods '•.(grdne.inflammable/ flammable goods ~ in baluri .

typewriter ~ de serviciu .navy. safety margin marketing A. cont.gambling table ~ de sens . maritime..f. seaborne. n. fin.bulk density ~ specifica in vrac .money supply ~ specifica aparenta . naval forces maritim adj.) gross margin ~ de contributie .machine tool ~ universala . engine. packer ~ de asamblat . green table: (fur a.bulk weight ~ si casa . merchant shipping ~ militara .assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat ..profit margin ~ de profit net .(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social .seagoing marja s.216 MAR-MAT ~ comerciala . n.official board. talon) counterfoil.Marxism-Leninism masa s.(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn. Marxism ~ -leninism .n. fare 3.billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .package wrapping machine.(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta ..) margin ~ a dobanzii .sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.]) green fodder masina s. desk ~ monetara . machine. marine. (mdncare) meal.company car ~ de sortare .writing table.(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului .packing material ~ de inlocuire ..(pensiune) board and lodging ~ verde .) margin of safety.security printer | ~ postala de francat . marketing ~ comun .shortage material I .(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .accounting machine ~ de ambalat/impachetat . table 2. heel. 1. (in fizicd etc. ~ deficitar .incentive marketing ~ direct .commercial/mercantile marine.labeller ~ de facturat .(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin. (color.social marketing marxism s. valoare .(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.substitute material .) mass ~ de joc .f.versatile machine matca s.direct marketing ~ in retea . sack-filling machine ~ de scris .net profit margin ~ de siguranta .f. merchant marine/navy. stub material adj.) contribution margin ~ de profit . (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat .network marketing ~ nonprofit . material ~ de ambalare .f.sack packer. corn.postal franking J machine ~ -unealta . (bur. s.

wood.ullaging masura s.sticker ~ publicitar postal .raw/working material. 1. to maximize maximizare s.f. (bani mdrunti) (small) change.) increase. raise ~ a capitalului social .plastics ~ publicitar . a create) to increase. (a preturilor etc.(care foloseste ca imitate piciorul .cherestea) board measure ~ -etalon .t. maximum. to enlarge. amount 2. petty/small wares masurare s. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic . maximization ~ a profitului .f. valoarea etc.n. promotion matter ~ publicitar colant .strategic raw material matrice s. (despre cheltuieli) petty.f.measure of capacity.standard of measurement ~ foarte mare . boost.MAT-MAS 217 ~ inflamabil . size ~ obisnuita/curenta . fitting ~ de capacitate . (cantitate) quantity. (corn. (masurare) measurement.t.increase of capital marunt adj. matrix ~ de conducere . maximum maximiza v. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului . (a spori. cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s. upper limit mari v. pi.f \. (pretui.to mature maxim(al) adj.) size. upturn.(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s. (preturi.f. measure.) to enhance.scarce raw material ~ prima strategics . small coin/money. timber. (despre bani) loose maruntis s. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente .) rolling stock.) to raise v.dry measure ~ de cherestea . (scadenta) maturity a ajunge la ~ .f. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara .(c.f.f. (in industria petrochimica) feedstock.textiles materie s.n. to increase marime s.r.profit maximization maxim(um) s. (preturi) to mark up.f. to boost.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente . loose cash/change/money 2. material ~ prima .building materials ~ refolosibile . (intindere) extent. to push up.advertising/publicity material.{la imbrdcdminte) outsize .(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale. upswing.reusable materials ~ textile . (mdrfuri) small goods. railway vehicles materiale de constructie .mailshot ~ rulant .inflammable/flammable material ~ lemnos . salarii etc.

f.) certified engineer ~ de locomotiva . hand ~ de lucru .unweighted average ~ ponderata .strong measures ~ represive . average. full authority a avea ~ libera . mechanism. to mechanize medic s.stopgap masuri antiinflationiste .deflationary measures ~ energice .over-the-counter drug medicina s. mechanical s.(mar.retaliatory measures ~ restrictive .to be short of hands mecanic adj.) deck engineer ~ -masinist .engine operator/ driver. engineman .(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .economic mechanism mecaniza v.industrial/occupational medicine ~ legala .] averaging mediu s. device.exchange rate mechanism ~ de echilibrare .master mechanic.financial environment ~ natural . drug.decimal measure ~ provizorie/temporara .de punte . doctor ~ chirurg .m.restrictive measures ~ §i greutati .market economy mechanism ~ al preturilor .to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru .price mechanism ~ al ratei de schimb .emergency measures ~ deflationiste .f.family doctor ~ igienist .natural environment ~ social . medicine ~ a muncii .n.weighted average mediere s.n. mechanic.forensic expert ~ veterinar .skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera .m. chief engineer mecanism s. medicine. engineer ~ brevetat. hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .veterinary surgeon medicament s. (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur. mean ~ aritmetica .free hand.social environme background/milieu . medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala . environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .firm'! business environment ~ economic .n.working mean ~ neponderata .218 MAS-MED ~ metrica/zecimala . machinery. labour (force).f.engineer ~ -sef . physician.forensic medicine medic s. gear ~ al economiei de piata .anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .manpower.economic environment ~ financiar .(mar.health officer ~ legist .arithmetical mean ~ de lucru .surgeon ~ de medicina generala .f.weights and measures mana s.t.

memorandum ~ al acordului .n. (profesie) profession. household.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor . (despre preturi} to keep up.t. 1.t.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel . handmade. de sindicat) cardholder ~ activ . method.) fellow.f. craftsman.skilled trade mestesug s. domestic.councillor ~ al unui sindicat . (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie . 1.ordinary mensual adj.foundation/charter member.. (de partid. to mention. metalurgie s.) straight-line method ~ compararii factorilor .f. handicraftsman. menu. vocation ~ calificata . vocation 3. craft 2.m. handicraft. (in post) to keep one's job mentiona v. metallurgical engineering metalurgia feroaselor . (prdvalie) small-ware shop mercurial s..cartelist ~ al unui consiliu . tradesman meserie s. metallurgy.active member ~ al bursei . craft 2.f.to sit in/on memorandum s. 1. (articole) haberdashery.r.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. 1. n. (gospoddrie) household menaj er adj. bill of fare ~ fix .f.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director. to make mention of.(guvernamentale. mercantilism merceologie s. housewifery 2.) spreadsheet approach . to maintain v. (a specified) to specify mercantil adj. small wares 2.m. (pricepere) skill 4. (intr-un contract) to set forth.n. handicraftsman. member. tradesman mestesugaresc adj. mercery. (artd) craftsmanship mestesugar s.ferrous metallurgy ~ neferoaselor . craftsman.n. artisan.outside director ~ onorific/de onoare .nonferrous metallurgy metoda s..(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului . trade. monthly mentine v.n. housekeeping.(cont. science of commodities mercerie s. (profesie) profession. mercantile mercantilism s.m. member of the board. (al unei societdti stiintifice etc. trustee ~ al unei comisii . handicraft. meniu s. (listd de preturi) price current/list meserias s. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare . handicraft..acting/deputy member a fi ~ in .f. n. (meserie) trade.MEM-MAR 219 membru s.honorary member ~ supleant .trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator .

means.r.migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s. to abate. test procedure metric adj. {mod actiune) means. metre ~ cub . diminish. underground. metric metrologie s.classific advertisement microeconomie s. metropolitan.discharge facilitie ~ de incarcare .f. to reduce. (preturi.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali .loading facilities .f.f. intermediate levd of economy mic adj.standard metre ~ patrat . metropolis metrou s. small(-coast) trade.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie . {SUA) subway metru s.(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini.(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont. small 2. (metoda) methi (cale) way. a facilities mijioace de andocare .(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului . (despre venituri.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare . to decrease.small(-scale) productioni ~ publicitate .petty bourgeois ~ cabotaj .depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala .) inventory costing method ~ de finantare .cubic metre ~ -etalon . migration ~ a capitalului .{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . 1.) lower. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros . beneficii) poor ~ -burghez .accrual basis/concept ~ procentului din vanzari . metrology metropola s. salarii etc. 1.m.f.{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont. to cut. pi.doci facilities ~ de antrepozitare .f. {despre preturi) to sink migratie s.) percentage of sales method metoda de amortizare . middle 2.method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor .f.n. to decrease.n. 1. microeconomics micsora v.testing method.small industry ~ productie . abate.f.square metre mezelarie s. sausage factory 2. {instrument) instrume {resursa) resource 3. to diminish. {preturi) to p down v.job ranking method ~ de incercare/testare . 144 de obiecte) small gross mica burghezie .

(put) mine.transport facilities.f.crude/mine ore ~ -bulgari .means of payment.land/British mile. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra . mine. (in negocierf) negotiator. (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne .floating equipment ~ portuare .m.t. (Anglia) Home .train mile miliard s.n. pit.fixed assets.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor . means of conveyance ~ fixe . (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs.w. bulk-ore carrier.t. (Anglia) Foreign Office. s. mineral mineralier s. livelihood ~ de transport . mining negativ) pander. s. miner. colliery miner s. (SUA) billionaire milion^. ministry. minimum ~ de subzistenta/trai .local resources ~ plutitoare ..n. to minimize.m. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren . milliard. (Anglia) office. to belittle. capital/investment goods. procurer mila s. bonanza ~ de carbuni .n.n.means of production. board.. (din minele de carbuni} collier mineral adj.gold mine.lump ore ~ in vrac . minimum minister s. millionaire mina s.m.ore-oil tanker minereu s.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica .limited legal tender ~ locale .cargo handling facilities ~ de plata .n.ore in bulk minerits. mediator.ore-coal carrier ~ -cerealier .nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj. medium of exchange ~ de productie . ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier .n. (cariera) quarry ~ de aur . (si in sens negativ) go-between.f.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata . payment media. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. (SUA) billion miliardar s. (a media) to mediate.legal tender ~ legale limitate de plata .n.minimum living standard minimaliza v. multimillionaire. n./z.docking/harbour facilities ~ publicitare . (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica . producer(s)/ production goods ~ de trai . circulating medium.advertising media mijioci v.coal mine/pit. ore ~ brut . (a subaprecia) to disparage minimum s.ore-grain carrier ~ -petrolier .Ministry of Internal/Home Affairs. physical capital ~ independente de trai . intermediary.means of subsistence/living. million milionar^.

j traffic management ~ a capitalului .Ministry of Finance.water mill mobila v. (Anglid} 'Board of Trade. (concret) bribe mitui v. (sociali movement.strike movement ~ portuara .(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj.(SUA) Defense Department ~ Comertului .m. to gamble \ miza s. (c. compound . (Anglid) Foreign Secretary. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante . mix ~ de distributie .) civil commotion ~ grevista . (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu . (SUA) Department of Justice ~ Educatiei . movement (activitate) activity 3.Minister without portofolio ~ plenipotentiar . to bribe. (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii .deputy minister.t.m. mixed. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s.Ministi Plenipotentiary minus s.n. miza v. ric commotion. (combine composite. (Anglid) secretary of state ~ adjunct .f. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. (Anglid) Lord Chancellor.Minister for Internal Affairs. to stake. (de marto? tamperer mix s.t. mill ~ de apa . 1. v. (Anglici) Chancellor of the Exchequer.Minister for Foreign Affairs.i. minister. stake. furniture.trade-union movement mita s.t.f.Ministry of Trade. bribery.Ministry of Justice. (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie . I articol separaf) piece of furniture . uprising 4.Minister for Finance..dock traffic ~ revolutionara .f. bribe giver.Ministry of Public Health ministru s. (SUA) Secretary of State. joint. motion.(care provoacd dawv (asig. State Secretary ~ al afacerilor interne .Minister of Commerce.Ministry of Education. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului . minus.Minister of Justice.f. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe . upheaval. (revoltd) revolt. (Anglid) Home Secretary. (Anglid) Exchequer. gamble moara s. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii .(Anglid) Board of Agriculture Apararii . (a amenaja) to furnish mobila s.capital movement ~ civila .M1N-MO Office. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante . marfa) short miscare s. n. appointments.(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing . (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie .revolutionai movement ~ sindicala .f.

full-bodied currency ~ dirijata .(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s. token money ~ Huctuanta .customs wharf monarhie s.n. (dr.(depozite bancare etc.convertible currency ~ cu curs fortat . actualizat) up-to-date modest adj.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare . accounting currency ~ de hartie .specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor . monarchy ~ absoluta . mobility ~ a capitalului .) nonphysical/deposit money ~ -cheie .adjustable/elastic currency ~ falsa .standard coin .fiat money ~ Hduciara . world economy moneda s. (imitate monetard a unei tdri) currency. hard money.key currency ~ convertibila . furniture. (la zi. world(-wide) mondoeconomie s.absolute monarchy ~ constitutionals . (despre venituri. style ~ de consum .f.paper currency/money ~ din aur sail argint .model of economic growth ~ al incasarii debitorilor.mobility of labour. money ~ bancara/scripturala .fractional currency/money.floating currency ~ legala .currency. manner.forced currency ~ cu titlu legal .money of account. metallic currency ~ neconvertibila .mobility of capital.managed currency/money ~ divizionara/de bilon .stable/sound currency ~ -tip .f.real money ~ elastica . fashion model s.f. mode. personal mobilier s.n.coin of legal fineness ~ curenta . modern.econometric model ~ economic . (metalicd) coin.f. base coinage ~ fictiva .unconvertible currency ~ stabila . legal tender ~ -marfa .) movable.coin.constitutional/ limited monarchy mondial adj.n.false/bad coin.f.cargo pier ~ vamal .commodity money ~ metalica . way. model. pier. appointments mobilitate s.collection pattern ~ de cec . current money ~ de cont .fiduciary note.oil pier ~ cu dane pentru marfuri . counterfeit coin/money. pattern ~ al cresterii economice . labour mobility ~ profesionala .economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.n. mole ~ cu dana de petrol .MOB-MON 223 mobiliar adj.staff-pattem ~ econometric .pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s. specie. beneficii) poor mol s. paper currency/money. divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva . capital mobility ~ a fortei de munca .lawful currency.

n. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie . monoculture.224 MON- monetar adj..heir-at-law . {mdrfuri.to take a sample mosteni v.) monometallism.n./M.unilateral monopoly monopolist adj.perfect monopoly ~ unilateral . buyer's monopoly monopsonist^. (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony. monopsonist morar s. to monopolize.vacant succession mostenitoare s.representatm adequate sample ~ statistics .f. currency.outturn sampi ~ fara valoare .(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . pattern..f.(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total .commercial/supplier's monopoly ~ de stat .f. to inherit mostenire s. (J material textil) swatch ~ aleatorie .random sample ~ de control . single standard monopols. actiuni) to cor monopson s. nummary.(al statului) fiscal monopoly ~ institutional . monetary. n. (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal .check sample ~ de valoare . inheritor.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa . security printing office monocultura s. miller ( moratoriu s. monetarism monetarie s.f. one/single-crop system monometalism s.. nummular monetarism s.(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita .n.heir apparent ~ legitim/de drept . (de bunuri inn biliare) devisee. heiress mostenitor s.m.master sample a lua o ~ . hei (legatar) legatee. heritagi hereditament. sample.selling monopoly ~ bilateral .f. <J to engross.t. mint. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. heirdom.sample of value ~ din marfa preluata .windfall ~ vacanta .m. inheritance.n. monopolistic monopolist monopoliza v.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu .residual bequest/legacy ~ neasteptata . (succesor} successor ~ aparent .free sample. monopoly ~ absolut . moratorium mostra s.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial .absolute monopoly ~ asupra vanzarilor .t.

vote of no-confidence. toil 2. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar . motel. handiwork ~ necalificata .heir presumptive ~ subsecvent .MO§-MUN 225 ~ prezumptiv . (grea) sweat. work at piece rates/by the job. day labour ~ de birou .consumer's motivation ~ de profit .remainderman ~ testamentar . physical work ~ gratuita .n.profit motivation motiune s.skilled work ~ concreta .(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta .labour of love ~ grea/istovitoare hard work.shift work/ labour ~ la domiciliu . (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj. (inferioard} underwork . vote ~ de incredere .) multilateralism multimilionar s.) multiplier ~ bugetar . labour.whole-/full--time work ~ cu ziua .office/clerical work ~ de mantuiala .(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s. motor hotel motivatie s.intellectual/brain work ~ in acord -job/task work. work. (corn. (fin.schedule work ~ cu norma intreaga . motion. {ocupatie} job. want-of-confidence vote a adopta o ~ .vote of confidence ~ de neincredere .f.n.(legatar} heir testamentary motel s.manual labour. 1. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate.rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica .(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .unskilled work.to carry a vote mulgere s. motivation ~ a consumatorului . {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.work by the day.homework ~ manuala manual work/labour. piecework.n.m. (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .f.(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. work ~ a copiilor .follow-up work ~ conform graficului . multimillionaire multinational adj. multinational multiplicator^-. intretinere etc.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara .by(e)-work ~ calificata .f.f.teamwork ~ in schimburi/ture . multilateral multilateralism s.} indirect labour ~ intelectuala .w.

m. pieceworker ~ necaliHcat .) core workers ~ nesindicalizati . surplus labour munci v. pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus . corporate town munte s.half-timer/'-time worker. railwayman.work at time rates ~ suplimentara .sweatee ~ feroviar railman. workman ~ agricol . (harnic) industrious.licensed worker ~ calificat .to do piece work.jobber. overwork. veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd.factory worker ~ evazionist .(care are cloud servicii.longshoreman. lumper. (SUA) railroader ~ forestier . mountain ~ de pietate .forest worker. to toil. field/farm hand ~ autorizat .free labour ~ periferici . active.(ore suplimentare) overtime (work). hard-working s. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat . dock(side)/watersidt worker.(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man. working 2.floater.wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp .unskilled worker. job/task worker. municipal municipalitate s. municipality municipal authority. occasional hand ~ portuar . loader. pacer.skilled worker ~ care determina norma . to sweat.season(al) worker muncitori esentiali .organized/union labour municipal adj.) peripheral workers ~ sindicalizati .i. (pdmantuT) to till ~ in acord . part-time work ~ cu ziua . (municipal corporation.semiskilled worker ~ sezonier . to work piecemeal muncitor adj.pacemaker. to work by the piece. (SL'A} lumberjack. labourer ~ ocazional . lumberman ~ industrial . stevedore. (pe chei) quayman ~ semicalificat .t. practicatd de obicei noaptea.odd work/job ~ platita/salariata .f. (ocazional) to job v.industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord . (a trudi) to labour.(mutati in interes dt serviciu] (man. worker.pawnshop. mutual I . mont-det -piete I mutual adj.unproductive/wasted work ~ ocazionala .day labourer ~ de fabrica .226 MUN-MLT ~ neproductiva .agricultural worker. to work. \.m.

large ship/vessel . (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel. cargo boat ~ compartimentata . distress. examination vessel ~ de control al poluarii .n.t. trader. shoaler de cabotaj mic . intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO . to nationalize naufragia v.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi . long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica .(yamal. vessel. 1. inshore vessel ~ de cabotaj national . coastwise ship/vessel. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel. home trader ~ de canal .subdivided ship ~ de cabotaj . trading ship/vessel. tanker ~ combinata .oversea(s) ship/ vessel. (marine) casualty.pollution control ship/vessel ~ de control vamal . laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . derelict ~ -atelier . to (suffer) shipwreck naufragiu s.short-sea ship/vessel.i. ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 .canal boat . (/e/) kind.commercial ship/ vessel.liner.) nature and extent of the damage a plati in ~ .f. watercraft ~ abandonata .conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice . boat.survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie . foreign-going ship/vessel.customs/revenue ship ~ de croaziera . trade ship/vessel.(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore.coastal/coasting ship. coaster.day-service ship ~ de curse regulate/linie . ship.home-trade ship/vessel. (CM diferite sensuri) nature 2.abandoned ship/vessel.(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala . character ~ §i grad al avariei .(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control . lake-type vessel.tank ship/vessel. tender ~ ca parte contractanta .de cartel maritim .N natura s. freighter.lake craft. coast trade ship/vessel.(asig.(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel. sea disaster nava s.to pay in kind nationaliza v.leading vessel ~ -cisterna .accommodation/base ship.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga .repairing ship ~ -baza . merchant ship/vessel. regular trader ~ de lacuri . shipwreck. short-haul ship/vessel.f. (de mic tonaj) craft.

228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac . pallet-carrying ship/ vessel .ship in commission/service ~ incarcata .bulk carrier/trader ~ de mic tonaj .car carrier.(salvage) lifting craft/ship ~ de serie .river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel.chartered ship/vessel.hovercraft ~ pentru animale vii .refrigerated fish carrier ~ in balast .ore carrier/ship/vessel mixta .cargo boat/carrier. timber-carrying vessel ~ pentru ciment . roader ~ de ranfluare . freighter ~ pentru marfuri generale .dual--purpose vessel.cereal carrier.leviathan ~ de tonaj foarte mic . vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale . intermediate/mixed vessel.ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie .pallet carrier/ship/vessel.fishing boat/ship/vessel ~ de rada . cargo-and-passenger ship/vessel.small/noncapital ship ~ de navigatie interioara . sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica .(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare . sea ship.heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda .(minereuri. carrying vessel ~ de transport combinat .roads ship/vessel.passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .timber carrier/ ship/vessel. laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele . combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel.cattleship ~ pentru autovehicule .ship in laden condition.) industrial carrier ~ pentru marfuri . ship out-of-commission ~ fluviala . cargo (-carrying) ship/vessel.bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate . grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea . grain carrier/ship. seagoing ship/vessel ~ mineraliera . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te .meat carrier/ship/vessel.ocean liner ~ pe perna de aer . contract carrier ~ navlosita pe termen . (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita . freight carrier.cement carrier ~ pentru materii prime .(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel. car-transport ship/vessel.time-chartered ship/vessel ~ necartelata . titei etc. reefer (ship) ~ frigorifica de carne . idle ship/vessel.shiplet ~ de transport carrier.inland navigation ship/vessel ~ de pasageri .serial/series-built vessel.

(mar.) down-and-up-train.short-distance navigation/shipping.maritima .) to ply navetist.to rim to and fro.commercial navigation/ shipping ~ costiera . un aiiiobuz etc.ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga .national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain .dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate . sea navigation/shipping ~ oceanica .) to charter.) chartering. navigation. foreigner ~ tip RO-RO .to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare .f.arrested ship ~ sub pavilion nationa! .f. long-range navigation ~ pe distanta scurta . sailing.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard . affreightment ~ a navei nude .cabotage. (SUA) commutation a face naveta .harbour/port ship ~ remorcata .foreign ship/vessel. (despre nave comerciale) to trade navigabil adj. foreign trade ~ fluviala .line/liner shipping ~ -tramp .v. oiler. shipping ~ aeriana .(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ . .to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava . coasting ~ de cabotaj .part chartering ~ pe termen . (mar. to navigate.t.i. freightage. to freight.slurry carrier ~ petroliera .(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel.f.coast(al)/coastwise navigation..oil carrier/ship/vessel/ tanker. tank ship/vessel.inland/inner/inside navigation.roro" ship/vessel '.. (despre o nava. tanker ~ portuara .general-purpose tramp ~ -uzina .f.to lay up a ship naveta s.m.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate .-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.river navigation ~ interioara .air navigation ~ comerciala . inshore navigation ~ de cursa lunga . internal shipping -.(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v. short-sea shipping. tramper ~ -tramp de linie . lump sum chartering ~ partiala .long-distance/deep-sea navigation.long-distance navigation/shipping. to sail. short-range navigation ~ regulata/de linie .tramp universala .tramp liner .towing ship/vessel ~ sechestrata . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum. navigable. passable navigatie s. to affreight ~ cu navlu forfetar/global . (c. oil-carrying ship/vessel. to run shuttle service.to charter space navlosire s.maritime/marine navigation. regular traveller naviga v.time chartering .

dus-intors" .destination freight.trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .lump sum freight ~ intreg/total . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport . freighter ~ pe termen .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat . freight contractor navlu s.in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .double freight ~ .estimated freight ~ excesiv .through freight ~ dublu .230 NAV-NAV ~ pe termen lung .net freight ~ oceanic .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .chartered/disponent owner.(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj . (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.long-term chartering ~ pe voiaj . port of call freight ~ maritim . affreighter.m. charter money. portage.out-and-home freight ~ egal .ocean freight ~ pe distanta .) charterer.aggregate freight ~ de cartel .(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .time charterer ~ principal .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.single-voyage chartering ~ simpla . (mar.on deadweight basis freight ~ castigat oricum . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem .freight forward ~ contractual .n.coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .package freight ~ pentru marfuri in tranzit ..full freight ~ la cubaj/volum .freight at risk/payable at destination .distance freight ~ pe timp .pending freight ~ net .charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .charter/time freight ~ pe voiaj .freight by measurement ~ la destinatie .

wantage. unreceipted.n. (in alb) blank neconditionat adj. (neonorare a unui cec. (nespecificat) unstipulated. dateless. nonpayment. inconvertible necorespunzator adj. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. unskilled necatalogat adj. need. undamaged neavizat adj.) unlisted. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. unqualified. requirement ~ de capital .f. necessity. unconditional. uninsured. uncancelled neaprobat adj. (cerut) required. a unei cambii) neautorizat adj.4) unincorporated neconvertibil adj. impolite} delinquent. unconvertible. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. uninsurable neasigurat adj. (cerinta) requirement necheltuit adj.f. essential. unquoted nedatat adj. absolute. want. unendorsed neanulat adj. (sub forma unei corporatii) (SU. unpacked. to require necesitate s.f. necessary.freight and cost ~ -tramp . unapproved neasigurabil adj. unspent necomercial adj. inexpensive necotat adj. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj. undated nedebursat adj.freight and demurrage ~ §i cost . wantage. unconfirmed.f.t. unauthorized. needful. (restant) outstanding neacoperire s. unredeemable neamortizat adj. want. unsettled. undisbursed .tramp/shipping freight neacceptare s.high freight ~ scazut . (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj.) margin dishono(u)r neachitat adj. (bur.) bare requirement necesita v.additional/extra freight.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . to necessitate. unassured. unpaid. overfreight ~ $i contrastalii .(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat .distress/low freight ~ suplimentar . unredeemed neandosat adj. (asig. uncatalogued necesar adj. (despre taxe.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . plati) unacknowledged neconsemnat adj. mar.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s. nonacceptance. requisite s. (fard conditii) termless neconfirrnat adj. loose neamortizabil adj. unlicensed neavariat adj. irredeemable. (indispefisabi!) indispensable. (despre datorii) uncleared. (despre vdrsaminte. unlicensed necalificat adj. default of acceptance ~ a unei cambii .(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur.capital requirement ~ de marja . inadequate necostisitor adj.

unfavourable nefertil adj. (despre titluri de valoare) marketable.pedlar.f.n.f.to enter into/to open negotiations a purta .) inelastic neemis adj. bargaining. {despre cerere. (a unui imputernicit) procuration.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . {despre actiuni. dealer. negotiation. to trade in smth. unassessed.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj.) nonclaim nedisponibil adj. peste etc. (despre sol) poor nefolosit adj.) contributory negligence negocia v. undivided. (de mdruntisuri. wasteful neeconomicitate s. unappropriated neeconomic adj. itinerant dealer.m. (in cuvinte compose) monger. unrated neexecutare s. transferable negociator^. a incepe ~ . o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. negrevat adj. unavailable nedistribuit adj. de bdcdnie) chandler ~ ambulant .dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale . trade. negotiable. negotiator negociere s. (cu magazin) shopkeeper.wholesale/direct trader..greengrocer ~ de marunti§uri . legume. (de fructe. obligatiuni) unissued neevaluat adj. nonfulfilment ~ a unui contract . hawker.to deal in smth. unemployed negarantat adj. (a reclamatiei in termen legal) (dr.f.) outcry ~ dure . uneconomic. negative neglijenta adj.(asig. shopman. merchant. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur. unsecured. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj. to hold negotiations/talks negociabil adj. genuine nefavorabil adj. pi. undistributed. with smb.. wholesaler ~ de . bagman.m.f. negligence ~ culpabila .haberdasher . on-going negotiations ~ la nivel inalt . unwarranted negativ adj. nonperformance. (despre un contract.wool stapler ~ de legume §i fructe . unvalued. top (-level) negotiations ~ salariale .t. (despre bduturd) unadulterated.negotiations in progress. (despre un contract) open-ended nedepunere s.wage negotiations a fi in ~ cu cineva . to negociate v.i. commerce a face ~ cu .hard bargain ~ in curs .) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata .232 NED-NEC nedefinitivat adj.to hold talks negots. nonexecution. ofertd etc.to be in negotiations with smb.summit talks.

idle neproductivitate s. nonworking nemuncit adj. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj.) unchartered nenegociabil adj. unofficial neonorare s. unproductive. free from encumbrance nemcasat adj.f. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. unprofitableness nerepartizat adj. unappropriated nerespectare s. undistributed. unnavigable nenavigabilitate s. (despre un bun) dormant . unclaimed. nonobservance. unproductiveness. (despre sol) poor.f. (despre capital) dormant. (neutilizat. nonproductivity neprofesional adj. unprofitable.livestock/cattle dealer negustorie s.f. (nevdndut) unplaced neplata s. (mar. failure to pay. tax-exempt/-free. (neasteptat) unexpected neprezentare s. unearned nenavigabil adj. unfinished nepretios adj. nonrecoverable. expendable nerecuperat adj. unentered nelegal adj. profitless nerambursabil adj.wine merchant ~ de vite . unregistered.f. (fard termen final) termless nelivrare s. irredeemable. neoperativ) unemployed. (a unui cec. undelivered nelucrator adj.) no-cargo condition neindeplinire s.f.f. lawless nelichidat adj. nonexecution.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . not liable to taxation. unrein unerative nerentabilitate s. unmanufactured. commerce. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . unlicensed neplasat adj. (in instantd) default. irrecoverable. default. failure to observe. nonfulfilment. unforeseen.(dr. unredeemable. (despre taxe.NEG-NER 233 ~ de mercerie . failure nerevendicat adj. unmortgaged. nonprofessional neprofesionist adj.f. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. untaxable neipotecat adj. nonretumable.f.f. nonperfonnance. unrecovered nerentabil adj.) nonfeasance nemregistrat adj.fishmonger ~ de vinuri . nonprofessional neprofitabil adj. profitless. failure to deliver nelivrat adj.mercer ~ de pe$te . fluviale) unseaworthiness.f. nonreimbursable nerecuperabil adj. raw. trade. (a unei nave maritime. (mar. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. impozite) uncollected nemcarcat adj. unnegotiable neoficial adj. nondelivery. crude. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. nonappearance neproductiv adj. (despre metale) base neprevazut adj. unprofitable.f. nonpayment.

f.price level . unemployed idle neutraiitate s. (de productie. neutrality ~ fiscala . norm.bankruptcy level ~ al preturilor . unsubsidized net adj. standardizer. (necesitate) need. to standardize. unmatured nesigur adj. (a unui salariat.f.(ace! sislem ds iinpunere. 1. export list ~ de marfuri .de subzistenta . 1. to normalize normare s.al productiei . needy person nevoie s.f.) rate. unbalanced nesolicitat adj. poor.cost standards ~ de dezvoltare economica . unsettled nesubscris adj. (reguld) rule. desdtute s. (indoielnic.level of economic development ~ de rezistenta .234 NES-NOR nescadent adj. undue. uncalled nesolutionat adj. nonunion nesoldat adj. standard. unverified. de musurd penlru viteza) (mar. destitution 3. level.f.{controluf) price iloor nod s. scale ~ acceptabil de calitate .rate of consumption. output level ~ al salariilor .n. dubios) doubtful nesindicalizat adj. nei. net neutiSizat adj. (sdrdcie) poverty.wage floor -. (in constructii) quantity surveyor norma s. needy. want.ceiling ~ minim al salariilor . uncleared neverificat adj. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj.wage level ~ al tarifelor .) knot nomenclator s.bill/list of export goods. straitened circumstances ~ dc bunuri competitive .competitive need ni§a s.f. clear netaxat adj. schedule ~ comercia! .) work load ~ de consum .trade terms ~ de export . (jend financiard) straits.n.bill/list of goods nomenclatura s.scale of production. sateless nevamuit adj. nominal norma v. rate setting/fixing normator s. rate setter/fixer. (imitate. consum etc.m.customs nomenclature nominal adj. nomenclature ~ vamala . taskmaster. (specificatie. unmerchantable. unrealizable. unrated neto adv. uncustomed.niche market nivel s. prescriptie') specification 2. standard. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj.n.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . (lipsd) need. consumption rate . a unui serviciu etc.minim al ucui pret .m.(al cursului actiunilor) resistance level . unmarketable. living standard ~ maxim. necessity 2.f.t. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj.tariff level ~ de cheltuieli prevazute . normalization. standardization. unchecked. unsafe.standard of living. classified list. unsaleable.subsistence level ~ de trai . niche ~ de piata .

output standard ~ de timp .(dr. to notify.labour safety rules.order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn. notice ~ de anulare .. safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .n.t.nava gata de operare" .rate of production.f.loss allowance ~ de productie . to give notice notificare s.) hatch(way) speed norme de livrare .stem note ~ de .) novation novatiune v.notice of readiness nova tie s.(mar.) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata . memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor .notary public notarial adj.flexible working hours ~ intreaga . (dr. notary's office nota s.NOR-NOV 235 ~ de descarcare . diplomatic note notifica v.f.rate of work.whole-/riill-time work ~ nerigida .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu .time standard ~ de transport .(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .prompt note ~ de comanda .notice of cancellation ~ de credit .to smash the target notars.to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .nava gata de incarcare" . fin.loose standard ~ orara .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .) rules of procedure ~ de receptie ..(a navei) handling rate ~ de operare a portului .m. job rate ~ de manipulare . cash note ~ de reinnoire .bill (of costs). account.f.port efficiency ~ de pierderi admise .specifications for delivery ~ de procedura .acceptance specifications ~ de securitatea muncii .credit note ~ de .standard specifications a depasi norma .hourly rate ~ partiala .discharge rate. novatie .part-time work ~ pe gura de magazie .(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum.) advice note ~ de avizare a scadentei .(corn.(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare . notary ~ public .rate of transport ~ fixata zilnic .note of fees ~ de plata .unsecured note ~ de debitare . note. unloading/lading rate ~ de descarcare a navei .(a marfurilor) handling rate ~ de operare .loading rate ~ de lucru . notarial notariats.(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .. notification.

number. (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare .t. style ~ de familie -. 1. a socoti) to compute. numismatics. to number.236 NU-NL'T nil adv. of no value ~ si neavenit .serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare .f. cash. to nominate.) constructive total loss only niimar s.whole number ~ multiplu . nomination. (inlr-o fiinctie) to name.f. mar. (i/itr-m post) to place numire s.f.unless caused ~.available/spare cash ~ in casa . (intr-o functie) appointment.a! beneficiarului .corporal name.to order only ~ pierderea totala . voidness.even number numere cu doua cifre . to appoint. name of a firm/company ~ si prenume . (a calcula. (dr. assignment. name "..) null 2. (incadrare intr-un post) placement numismatica s. (la garderoba) check.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai . no pay ~ se cere .registration number ~ de ordine .(asig. forage.odd number ~ intreg . invalidity "-' de drept .n.null and void militate s. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v.multiple (quantity) ~ par/cu sot . ready/effective money ~ contra documente -.n.to pay in cash numerota v.(de la 10 la 99) double figures numara v.) no bid nud adj. only ~ daca este cauzat de .fictitious name .} no cure. worthless. numismatology nutret.) nullity.full name numerar s.de securitate al cardului .name of the payee by ~ la comanda .cash in hand a plati m ~ .running number ". no ~ salvezi.actual nullity ~ de fond . (dr.family name •. 1.s'.card security number ~ de serie/fabricatie .t. (cifrd} figure 2. to reckon nume s. (far a valoare) null. (la imbrdcaminte) size 3.prompt cash against documents ~ disponibil .t.fractional number ~ impar/fara sot .(conditie de baza a contractului de salvare) (mar. to count (up).nullity in law ~ de fapt .substantive nullity ~ virtuala .fractionar .fictiv . mar.) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig. (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj.n.social . nu platesc .business name.n. to assign.construed nullify numai adv. fodder .(despre actiuni) (bur.

) to bind v. to force.consumption habits obiect s. (interes) interest 4.contractual obligation ~ executorie . to oblige/to bind oneself obligant s. to compel.odd-come-shorts ~ pierdute .insurable interest ~ al contractului . constrans) forced.prospective obligation obligatii fiscale .subject of an action ~ al proprietatii . objective. goods ~ al asigurarii . (prin contract. produs) article. binding obligatie s. (a! wiei cercetdri) object.) interest at risk obiecte de artizanat .n. identificabil si mdsurabil. compulsory. (scop) goal. unbiassed s.) absolute liability ~ oneroasa . (prin contract) bound 3.ultimate goal obliga v.(cu dobdndd fixa) active bond .valuables obiectiv adj. 1. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract. 1. purpose 2. (industrial) industrial unit/project ~ final .0 obiceis.(care se transmit din generatie in generatie) (dr.f. (a sili. 1.(dr. obligatoriu adj.(dr.n. (de studhi) subject (matter).purpose of a contract ~ al impunerii . prin contract. fair.) vicarious liability ~ consensuala .(asig.m. debitor) obligor obligatar adj. (persoana care se obliga. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum . bond. obligatory.(element constitntiv al activului patrimonial.taxable article ~ al litigiului .handicraft .r.f.de familie .(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. creditor) obligee obligat adj. pi. aim.operative obligation ~ financiara . (mdatorat) obliged. (fin. (legala) (legal) obligation. object. 1.(dr. impartial.) consensual obligation ~ contractuala . indebted s.) joint and several obligation ~ unilaterala .m. (articol.) cross liabilities ~ sporite . (rdspundere) liability.. design. thing 2.n.) heirloom ~ desperecheate/disparate . a constrdnge) to oblige. obligation. to coerce 2.tax liabilities ~ reciproce .(dr. (silit. compelled 2.) deed poll ~ viitoare .onus ~ solidara . (de serviciu) duty ~ asigurat .t.accrued liabilities obligatiune s.) bond ~ activa .. {de activitate al unei societdti) object 3. object. item.subject matter insured ~ in rise .financial liability ~ neconditionata .(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare . corporal sau incorporat) property asset (dr. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr.

(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat . inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala . in anumite conditii. la scadentd.(care. poate fi schimbatd.lottery/prize bond.(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii .debenture bond ~ cu dobanda variabila .) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila . in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .Treasury bond ~ directa .escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .(titlu emis pe baza de scant.(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila .mortgage bond . cu alte titluri.(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa .savings bond ~ de reorganizare . (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara . fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare. mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.(dr.(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero . oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila .(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie .(instrument de indatorare pe termen lung.(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .interchangeable bond ~ ipotecara .(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.

beneficii etc. drag. un brevet) to take out ocazional ad]. (a lua in posesie) to occupy.currency bond ~ purtatoare de venit . to get. (comenzi.(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare . to obtain.(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat.callable bond ~ samurai .unified bond ~ yankee .OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara .currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa .transferable bond ~ unificata/consolidata . (un certificat. occasional. o locuintd) to squat ocupants. n. (un post) to occupy.) to secure.(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii .(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie . to come in. (despre muncd) odd ocupa v. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit . fonduri) to raise. (a dobdndi) to acquire. 1.(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila .t. incidental.t.(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator .(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. (capital.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize .(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala .bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond. (a angaja) to employ. inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila .(de platd) single bond ~ transmisibila . impediment.(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii .registered bond ~ participativa . (in mod ilegal/abuziv iin teren. obstacle.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua .m. (barierd) barrier ~ fiscal . to engage. occupier . to fill 3. to take hold/possession of 4. to busy 2. (profit) to realize.(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva .

(pentru furnizarea de mdrfuri.240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv .shipping bid ~ de valuta .alternative offer ~ atractiva .m. to present 2. a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca . (licitare) bid. servicii) tenderer oferta s. angrosistului) purchase offer.capital supply ~ de cumparare . 1. offer.t. 1. (angajare) employment 2.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . servicii) to tender 4. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara . (licitanf) bidder.full employment ~ temporara . al unei locuinte) squatter ocupare s.tender of payment ~ de preluare . to put up/to expose for sale 3.employment ~ deplina a fortei de munca .) to furnish ~ mai mult decat cineva . servicii) tender 2. (a pune in vdnzare) to offer.(fdcutd furnizorului. (in plic inchis.f. referinte. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital . offerer. (explicatii.'s offer ofertant s.trial offer ~ de plata . la licitatie) ticket ~ acceptabila . to exhibit. -. bidding.tender of delivery ~ de moncda . (a da) to offer.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata . m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract . oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere.(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare .reasonable offer ~ agregata/globala .f.(al unui teren. termene etc.supply of securities ~ de transport maritim . (a unui post) occupancy 3.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite .to improve on smb. 1. (de actiuni) tender offer ~ de livrar : .(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala .(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie.obiect.attractive offer ~ avantajoasa .(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v. probe etc. supply.(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate. (luare in posesie) occupancy. pret. astfel incut acceptarea mtocmai de. {a licitd) to bid. {pentru furnizarea de mdrfuri. (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri. taking hold/ possession 4. cdtre parti sd aibd . (ilegald/abuzivd a unui teren.(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd.

to withdraw an offer oficiu s.blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .block offer ~ inchisa .(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita . (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau. first mate/officer.(la navele comerciale) chief mate/officer. sd rdscumpere.(stabilite prin coluziune.firm offer ~ m bloc .situations vacant. (forma a pietei cu o concurenta imperfectd. impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly. job center ofiter^. simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu . (al unei administratii) office.patent office ~ de cliring .acceptance house ~ postal . bureau.sample offer ~ la pret scazut . officer ~ de marina comerciala . la un pret superior celui cotat la bursa.n.(care depdseste cerered) excess offer.OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara . intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala . sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune .(la licitatie) ticketing.f. help/hands wanted a face o oferta .n. (birou) office. labour exchange.banker's clearing house ~ de scont . (master's) mate oleoduc s.(coluziune. pipe-line oligarhie s. (sediu al unei firme} office.clearing house ~ de cliring bancar . o controleze.m. unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .public offer ~ publica de cumparare . mate ~ de vama .(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala .mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer.cross offer ~ insotita de mostre . pe care doreste so. sealed tender ~ incruci^ata . oligarchy oligopol s.collusive oligopoly oligopson s.verbal offer oferte comune .customs officer ~ secund .(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati. actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb .n.low offer ~ nespecificata .to make an offer a retrage o ~ . (agentie) agency ~ de brevete .n. acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .

(a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s. descdrcare.(bur. transaction. operation ~ de marfuri . to manipulate 2. burdensome onora v.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic . speculation. (de onoare) honorary.banking operations ~ bursiere .n. fee. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch .f. homo oeconomicus oneros adj. effective.) substitution (price) bond swap ~ economice . operator ~ care face piata . stock market trading ~ de leasing . (o cambie.(bur.) trader operatic s. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .) dealings for a rise ~ bancare . 1. descdrcare.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate.(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring. m. ci la o data ulterioard. 1. man ~ de afaceri .financial operations ~ in numerar . stivuire) cargo work ~ defectuoasa . efficiency.OM-OPE oms. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere .noncash transactions ~ la termen . of honour 2. reckoning 3. to meet onorariu s.stock exchange transactions.(]->entru un avocat) retainer onorific adj. onerous. a actiona un utilaj) to operate.even deal ~ fiduciara .leasing operations '. pay ~ de angajare . manipiilare. (hicrare) operation. (a manipula.de masa .dealings for cash ~ in virament . niimitd prima) premium deal ~ de acoperire .(incdrcare.) to honour. un cec etc. (neretribuit) honorary opera v.economic operations ~ financiare . fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri . deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei. bursiera) operation.) market maker ~ independent .titluri.(bur. honorarium.) dealings for a fall ~ a la hausse . efficient operativitate s. action 2. operative.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni .commodity futures . (calciil) calculation.t.(pe cont propriu) (bur. efficacy operator s. work. 1.(incdrcare.(fin.f.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj.f.m.fiduciary transaction ~ portuara .economic man.t. devize. (financiard. transbordare) portwork operatii a la baisse .

spot exchange/ deals operational adj. dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare.foreign exchange transactions ~ valutare la termen . optimization ~ a raportului dintre stocuri .{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei .de apel/cumparare .OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare. to optimize optimizare s. to discontinue. in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double. (a incetd) to cease.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei .(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative . in conditii stabilite anticipat. stoppage. transbordare. la o data si un pret fixate anterior. (intrerupere) interruption ~ a functionarii .) stop loss ~ in tranzit . to stop. opportunity opri v.t.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) . call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double.stock-ratio optimization ~ a valorii .f. (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni. stop.to cease payments oprire s.f. metale pretioase. descdrcare.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei . discontinuity. well-timed oportunitate s. ceasing. stivuire) handling procedure ~ la vedere .(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s. timely. un anumit volum de marfuri.out-of-the-money option .f.(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. {incetare) cease.f.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur.(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor . opportune.t.speculative operations ~ valutare . metale pretioase etc. operational oportun adj. (a intrerupe) to interrupt. to break ~ platile . devize sau actiuni.forward exchange/deals ~ valutare la vedere .

(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita . time ~ de Tnchidere . ca alternativd la lichidarea ei) (dr.local time ~ -nava . orice oras) city ~ comercial . hourly s.{mar.n. fie de vdnzare) single option orar adj..(bur. optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.(a unei societdti insolvabile. (program) schedule.f.) order to buy.244 OPT-ORA ~ de plata .(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option. hour. strap ~ unica .(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .(stelaj.) broker's order ~ cu plata in numerar .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala . oras mare. (in Anglia. pentru publicitate) prime time ~ de vara .currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta . standard time ~ -om .overtime (work).office/official liours ~ de lucru .official hour.fixed-working hours ~ lucratoare/de productie .(care da drept fie de cumparare. town.(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .. (SUA) daylight saving time ~ de varf. furnizare de cdldurd etc.) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate . timetable ora$ s.(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s.n.working hours ~ suplimentare . order ~ al agentului de Tncarcare .(bur.summer time. in SUA. extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.{corn.n.frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd.) market order ~ de administrare .(la radio si televiziune..closing time/hour ~ de maxima audienta . straddle ~ europeana .(bur.(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare .warehouse order .{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize .(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate .stock exchange order ~ de cumparare . (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase . hour.) administration order ~ de bursa .peak/rush/throng hour ~ locala .maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit . overwork.) company town ~ maritim .day-to-day option ~ tripla .trade town ~ de frontiera .

order for payment/to pay. agenda. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii. financiara) order.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man.payment order.control authority ~ executiv .order to transfer ~ deschis .(bur. device. (/uridicd.writ of possession ~ de punere sub sechestru .(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor . a unor fondiiri) stop order ~ de plata .delivery order. to pass for payment ordonanta s.) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru . (fin.(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale.statutory order '.) decree.managing body ~ de control . principal organ s.financial body ~ legislativ .} limited order ~ permanent . (dispozitiv.(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur.) ship's/freight release ~ de plata . sequence. table of organization.f.t.) time order ~ de virament .f. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.f.t.(dr.) garnishee order. order. flow-process chart.) organization and methods.) order to sell.f. (mar. unit 2. diagram organiza v.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare . to organize organizare s. distress warrant. departmental organization ~ ierarhica .order of payment. authority ~ de conducere .order/business of the day. succession ~ a prioritatii . autoiitafe) body. pay order issued ~ de punere in posesie . (dr.(bur.legislative body organigrama s./n.(a unor conturi.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'. ordinance ~ cu putere de lege .') open order ~ legat/conditionat .) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur. writ of attachment ~ de vanzare . care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s.(dr.order of priority ~ de zi . (serviciu de consultantci pe .de ridicare a sechestrului . selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen . agregat) mechanism. (prezentatd in scris) order paper ordonanta v.executive body ~ financiar .) to order.n 1. organization chart. (organizatie.de blocare .

society. organization.nonprofit corporation ~ orizontala . organizational .) flexible organization ~ nonprofit .(man.246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s.f. association. body ~ -corespondent .(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .

steelworks .n. guidance 2.f.vocational guidance orixonts.w.cast ingot/steel otelar.stainless steel ~ turnat .f. 1.n.ORG-OTE orientare s. orientation. steelworker otelarie s. direction.(pe 5-10 ani} planning horizon otels.y.hardened steel ~ inoxidabil . (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala .hoop iron ~ calit . steel ~ aliat . horizon ~ de planificare .alloy steel ~ -balot/de bandaje .

n.s'.purpose-made pallet. (defectiune.(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu . 90 sau 100 de cuvinte) (dr.) quotation board ~ publicitar .warehouse pallet ~ de stivuire .la bursa . package. pack. pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni . cu 72.(bur. block.damage by fire ~ prin manipulare .failure of electricity panica s.) folio ~ produsa de raufacatori .(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s.(bur. page ~ dactilografiata . panel.f./.incomplet de actiuni . prejudice.) pagini galbene/nationale . parameter parametri de exploatare . packet ~ complet de actiuni . stationer papetarie s. (pierdere) loss ~ accidentals . mecanism) breakdown. parachute .operational factors para§uta s.accidental damage ~ materials .(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni .bill/poster hoarding ~ de cotatii .n. stock .material/property damage ~ prin aruncarea peste bord .malicious damage paleta s. special-puq^ose pallet ~ universala . (avizier) board ~ de afise . (articole) stationery 2.broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni . (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s.' (de marina.) lot. avarie) failure ~ de curent .panic/flurry on the stock exchange panou s.) damage by jettison ~ prill contaminare .stevedoring pallet ~ specializata . paradox ~ economic . \.f. panic . damage.n.general-puipose pallet paletizare s.(a bunuriior navei) (mar. utilaj. (cu sot) even paradisA'. cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .operating data ~ de functionare .damage by handling ~ prin poluare cu titei .economic paradox parametru s.advertisement hoarding papetar s m.p packet s.controlling interests pagina s. circa 100 de actiuni.f.f.oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata . pallet operation pana .n. (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.(a unui document.f.m.f. (magazin) stationer's shop par adj.f.) palletization.damage done/incurred pallet. (mar.(pentru actiuni.

run. care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man. 1.(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. to cover. (loc de stationare a autovehiculelor) car park. lot.) parity.gold parity ~ de schimb . par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa . bet ~ mutual-pan mutuel partajare s. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial.f.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet.prejudiced party ~ semnatara .f. privy ~ in cauza .party to a case ~ in culpa .empty haul ~ in mile .t. (a miza) to gamble paritate s. partner.truck fleet ~ de vagoane . wager. plot. parcel. 1. (o lista) to look down.fixed parity ~ glisanta . 1. waggon yard/park parcela v.f. fragment 2.aur/metalica .) party ~ adjudecatara . to plot parcela s. sharing 2./n.contracting party.) contra . par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ .party entitled ~ in litigiu . to bet.concerned party.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata .n.t. to lot (out). to parcel (out).(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s. covenanter ~ indiviza .{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s.n.rolling stock depot. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^. party concerned. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. (fin.i.signatory ~ sociala . to run through parcurs s. lot. party to a contract. {bucatd) piece. associate. parking place 2. {care revine cuiva) share.f. (o distanta) to run. (documented to go over.party to a dispute ~ prejudiciata . {dr.n. part. portion. contractor. stock. (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura .share in coownership ~ interesata .gliding parity ~ indirecta .insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta . park ~ de autocamioane . (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului .party at fault ~ in drept . (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2.(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire . redactat de unii manager! pentru ei insisi.exchange parity.mileage paria v.) golden parachute pare s. {data in arendd unei familii) allotment parcurge v. 1. to wager.

passport ~ de serviciu .f. passenger.long-term liabilities ~ pe termen scurt . (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin . 1.consumer resistance pasaport^.) bill of health.(mar.profit sharing ~ optionala a salariatilor . n. to patent. resistance ~ a consumatorilor . partial adv. batch.m. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune . to licence patentat adj.majority interests ~ minoritara . tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man.current liabilities ~ neprevazut .) clean bill of health patrimonial adj.f.PAR-PAT ~ care iese din firma . private particularitate s./?. waterway pasibil adj. salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s. passivity.?. participation.tourist passport patent s. (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor . part(ial)ly pasager s.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara .f. sharing.) regular lot ~ vagonala de marfuri .direct hand ~ la profit .} stowaway ~ de clasa turistica .business partner parteneriat^.) liabilities ~ acceptabil .f. licence patenta v. consignment 2.) employee involvement/participation ~ directa .t.transit passenger pasa s.net liabilities ~ pe termen lung .(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s. (de navigatie) fairway. licensed patenta s. (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri . patent. (forma de asociere) partnership 2.n.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent . peculiarity. proprietary.clandestine passenger.f.carload lot partial adj. characteristic (feature). (mar. (cont.n.minority interests particular adj.short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite .(mar. real . 1. patent.tourist-class passenger ~ in tranzit .seaman's passport ~ turistic . (de marfd) parcel/lot of goods. patent(ed).(bur.contingent liabilities ~ net .) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar.service passport ~ pentru marinari . (de) liable to pasiv. navigation/ship channel.f.deposit liabilities pasivitate s. partnership participare s. licence. certificate ~ de sanatate . patrimonial.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . {la o afacere.f.

flag of convenience/ necessity ~ de armator . employer.foreign flag ~ vamal .f pedology.zi lucratoare .market penetration panza s.f. penal penalitate s. to respite. pi.m.de ambalaj . to penalize. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda .(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth.per day. linen peprep. to beggar pavilion s. soil science penal adj. (mar. respite. (camp) field.(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj. monetary pedologie s. (amenda) fine.f. pecuniary. linen. pauperism pauperiza v. to grant smb.packing cloth/linen ~ de doc . ashipboard ~ om-ora .tarpaulin canvas panzeturi s.drill ~ dc in . a delay pasuire s.n. patrimony patron s.national . boss patronat s. penetration ~ pe piata . moneyed. to lose v. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile .national flag/colours ~ strain .n.company/house flag .t. (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava . 1.f.on credit ~ luna — per month.n. patruiidere s.registry ~ avantajos . on the back ~ zi .n. jute canvas ~ de prelata .overleaf.t. to impoverish. reprieve. grace ~ de iuta/de sac . proprietor.) flag ~ al navei . delay. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit.f.t. (albituri) white goods. sacking.(la bord) aboardship.per man-hour ~ riscul destinatarului . loser pagubi v.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie .f.i. penalization.m.customs/revenue flag pacali v.f. (teren) ground. (mosie) estate ~ arabil .t. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. mar.plough land pasui v.ashore ~ verso . to cause/to do damage to pamant s.f. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s.n.for one's own account ~ credit . cloth -. (proprietate) land.250 PAT-PEN patrimoniu s.cont propriu . (association of) employers pauperism s. to pauperize. (a amenda) to fine penalizare s. (sol) soil.per ton ~ uscat . to reprieve.) at sea. penalty.consignee's risk ~ tona .(despre twine} bespoke . fuel/black/buming oil paguba$ s.t. per diem .

(dr. 1.ite) to levy. pi. danger to navigation/shipping ~ natural .PEN-PER 251 acestuid) fine 2.(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur.) for money ~ ziua de lichidare . (dr.f.state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s.po7. to go on pension. period ~ analizata . (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala . danger.on-cycle . to become out-of-date perimat adj.n. superannuation.n. ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii . pension. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara . contributia nefiind pidtitd de salariat.t. superseded 2. obsolete.exploration lease ~ petrolifer . superannuation ~ pentru limita de varsta .) to lapse. un acord) to conclude pericol s. pending.alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca .natural danger perima v.m. for ~ numerar . out-of-date. peril.r.t.f. to pension (off). (de impolite) (tax) levy perceptor s.oil(-producing) area perioada s. scarcity.t. to grant a pension.(fin.eamings--related pensions a ie§i la pensie .(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj. mandatory retirement pentrvi prep. retirement. abeyant.) lapsed perimetru s.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie .m. to retire (upon a pension). retiree ~ de stat . (rise) risk ~ de intrare pe piata . undecided.to be in abeyance pensie s. tax collector/gatherer perfecta v.f.life pension/annuity pensii necontributive . (im. outdated. shortage percepe v. pensionary.f. pensioner. (un contract.retirement on account of age/pension. to superannuate pensionar s.f. to gather. penury.(bur.old age/ retiring pension ~ viagera .disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta .payoff period ~ de conversie a stocurilor .(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . perimeter. to retire (upon a pension) a scoate la ~ .) for the account penurie s. area ~ de explorare .to pension (off) pensiona v. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s.) period under review ~ de amortizare . 1.navigational danger.r.to be pensioned off. to superannuate v.contract penalty ~ pentru cheiaj . to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2. to collect. outstanding a fi ~ . hazard.(la fondul de pensii.

period/days of grace.) release ~ de aprovizionare . pass of goods ~ de scoatere din vama .) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar. cambii) tenor ~ de proba .) jerk/jerque/stamp note.navigation permit ~ de pescuit .) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare . release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate .subscription period ~ de tranzitie .de reaprovizionare .always safely afloat permis adj. permitted s.(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor . grace period ~ de inactivitate .always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura .(conditie de navlosire) (mar.fishing licence ~ de plecare .252 PER-PER ~ de gratie . warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .transition period ~ medie de colectare .) dandy/pricking note ~ de munca .discharging permit.y.(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie .trial period. entry out .) bill of sufferance. (mar. authorisation.shipping note ~ de incarcare . transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare . licence.(fdra plata taxelor vamale) (mar.) average collection period perisabil adj.(mar.warehouse withdrawal permit. {de liber a trecere) pass. descdrcare etc. allowed. un contract etc. (despre un comitet. shipping bill.in stare de piutire sau esuat fara pericol .(timpul dintre comandd .landing permit ~ de descarcare .) always afloat •.(a wiei. always ~ in stare de piutire .) land/landing order .(mar.(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm. perishability.loading permit.de stagnare .(mar. perishable perisabilitate s.(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare . livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite . (de incarcare.outage ~ de maturitate . (a unui angajat) probationary period .tax holiday '-. permanently. permit to lade. perishableness permanent adj.vamal de eliberare a marfii din depozit . permit. permanent.slack period ~ de subscriptie .transit permit ~ vamal customs permit.n.export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare .(din depozit) demand pass. permit to unlade ~ de export .tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit .) standing adv.f.

defaulter ~ care preia ilegal un teren .very important person ~ impozabila . (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.PER-PER 253 ~ vamal special . platform ~ de sosire .exempt personnel ~ cu serviciu exterior . body corporate.) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular . staff ~ administrativ/de birou .private person ~ scutita .managing staff ~ de exploatare/deservire .(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar.supervisory personnel . legal entity. (particular) private s. (individual) individual.office/ clerical staff calificat .(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.odd hand/man ~ care face o oferta .claim-jumper ~ care renunta .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .) nominee ~ foarte importanta . to allow peron s.(intr-o functie) appointee ~ oficiala .allottee ~ careia i se face o oferta .official ~ particulars . (client al unei band) corporate customer ~ numita . offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul .(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza .) request note permite v.f.arrival platform perpetuitate s.(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.) perpetuity persoana s. person.offeree ~ careia ii revine o parte .(de impozite etc.outdoor staff ~ de conducere .skilled personnel.natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati .disseisee ~ fizica . personnel. corporate body.n. individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar .) exempt personal adj. to permit.n.t.leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .operating personnel ~ de supraveghere .(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.(actiuni.) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .f.offerer. qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele . mdrfuri) (bur.exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca . personal.intestate ~ deposedata ilegal . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .

above ~ balustrada navei .coast(ing) fishery. 1..f.commercial fishing ~ costier . (balene) to whale pescuit s. applicant. fishing cutter/vessel pescaj s.to submit an application petitionar s. (cu ndvodul) to seine.field personnel ~ functionaresc . (negot) fish trade.easy draft/draught.permanent/regular personnel ~ portuar . in cash. (mineral) oil. (SUA) draft ~ admisibil . (oil) tanker. s.fishing trade ~ maritim . heavy draft/draught ~ proiectat ..redundant personnel. (de coasta) shoreman pescarie s. petroleum carrier/ship/tanker. (cu unditd) to angle.) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur.n. to fish.n.marine/sea fishery.) supra pari.n.m.permissible draft/ draught. fisherman.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata . application a face o ~ .ballast draft/draught ~ mare .) draught. (cherhana) fishery pescui v.deep draft/draught. tank ship/vessel. reduced draft/draught pescar s. oil-carrying ship/vessel .m. (pescuit) fishing 2./. pi.designed draft/draught ~ redus .254 PER-PET ~ de teren . urmat de plata in rate) down petitie s.f.m. petitioner. above par pesin adv.offshore fishery ~ prin traulare .f.full-load draft/draught ~ in balast .legal status "< pescador s. light draft/draught ~ de plecare . (cu traulul) to trawl.n. petrodollars petrol s.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare .operating draft/ draught. petition. (produse) fish 4. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj.no-load draft/draught. (in special despre un avans. pelagic fishing ~ oceanic/in larg .f. petroleum. service draft/draught ~ de mcarcare .seafaring personnel ~ permanent . over.deep-sea fishery/ fishing. petrochemical petrochimie s.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar.technical personnel personalitate s. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene . (cu unditd) angler. fishery ~ comercial . fishing.(fish) trawling ~ sezonier . whaling ~ fluvial . deadwood ~ tehnic .n.clerical personnel ~ imbarcat/navigant .freeboard draft/draught ~ de exploatare .river fishery ~ industrial . solicitor petrochimic adj. allowable draft/draught ~ de bord liber . oil.whale fishery. in ready money.season fishing peste prep.port personnel ~ supranumerar . (mar. (piata de peste) fish market 3. petrochemistry petrodolari s. personalty ~ juridica . pelagic fishing ~ pe platoul continental .

(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .ocean-going tanker ~ .mamut" .acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor .(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.black products tanker. superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare . insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.white products tanker. petrocurrency pfund s.) issue market ~ a factorilor de productie . inshore oil-tank ~ de cabotaj mic .factor market .} grey market ~ concurentiala . de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie .(peste 160000 tdw} very large crude carrier. (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier. (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.f. piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s.. clean products ship/vessel.product market ~ a scontului neoficial . dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.general-purpose/versatile tanker petrolifer adj.competitive market controlata/inchisa .gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj .) open discount market ~ a vanzatorului .a fortei de munca .coastal tanker. astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere .active/lively/brisk market ~ angro/generala .(petrol-minereu) oil-ore carrier.inshore oil-tank ~ de produse albe . astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare.) buyer's market ~ a emisiunilor .intermediate tanker ~ de titei . large capacity tanker ~ de tonaj mediu .chemical tanker ~ de produse negre .f.m.PET-PIA 255 ~ combinat . market ~ a acceptelor .(piata cu activitate legald. (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina .call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur.f. refined products carrier ~ de produse chimice .large crude carrier.goods and services market ~ a creditelor .crude oil carrier/tanker ~ .) seller's market ~ activa .portcontainer . fin.(fin.} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .one-man market .(fin.tanker-container ship/vessel ~ universal .credit market ~ a cumparatorului . oil(-bearing) petrovaluta s..

freight market ~ de obligatiuni .mortgage market ~ in crestere . de lingourl) bullion market ~ de navluri .\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market .unofficial/outside market.) liquid market ~ moarta .{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .) bear market ~ in regresie .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.world market ~ monetara . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .interbank market ~ internationala .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .dead market ~ mondiala .(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .closed market ~ la termen .(fin.international market ~ interna . {bur.depressed? sagging/down market. (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .organized market ~ paralela .{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .grain/corn market ~ de desfacere .real estate market ~ imperfecta .national market ~ neagra .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .interbancara .potential market ~ primara .black/underground market ~ neoHciala . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.256 PIA- ~ cu cotatii bune .global/mass market ~ imobiliara .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga .open market ~ externa . {bur.free market ~ lichida .discount/bill market ~ deschisa/libera .{la preturi mai ridicaie.{piatd pe care sunt tran. cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .institutional market ~.{atdt la vdnzare.intemal/home/dome market ~ ipotecara .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .shrinking market ~ inchisa .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .{sub forma.(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .

(bani prin investitii nerentabile) to sink 3.accidental damage ~ aditionala .specific market ~ speculative .(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta . (la jocuri de noroc) to gamble away 4. forfeiture -' accidentals .speculative market ~ spot/a disponibilului ./i.T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .weak market ~ specializata . (trenul.n. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market.) narrow/thin market ~ secundara .(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept .) complete markets ~ consolidate geografic . wastage.to raid into the market pichet^.(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin.) one-sided/-way market ~ specifica . (de cdtre grevisti. (drept'ul la) to forfeit v. (timpiil) to waste 2.i.(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue .stringent/ limited market.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata . (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea .(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .(prin incdicarea unui contract) forfeit. (pe care unui sail mai imilti.single market ~ valutara .(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba .target market ~ unica .(bur.(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica .(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic .foreign exchange market ~ valutara la termen . 1.forward exchange market piete complete . demonstranti) picketing picior s.to make a market a provoca panica pe ~ .t.steady market ~ supraevaluata .glutted market ~ tertiara . picket ~ de greva — strike picket pichetare s. ocazia etc.f.) overbought market ~ supraincarcata .(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd. fie pentru cumpdrare) (bur. waste.) to miss. (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. to lose pierdere s.board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v. (pagiibd) damage ~ a navlului . to lose.(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss . loss.f.additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .market overt ^ restransa/Iimitata .

1. lost ~ sau nepierdut .(asig. loss due to leakage .reala .succeeding losses pierdut adj.(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an. mar/a) (asig.storage losses ~ neasteptate .f.(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig.loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca . (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s.« timpul transportului) (asig.258 ~ de bani . (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .operating losses ~ la depozitare .(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate .(as ig.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .severe/heavy loss.(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila .) general average loss ~ in avaria particulars .net loss ~ partiala . cellar. fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.maritime loss ~ pe ultimul an . part.(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin. piece 2.cred^i losses ~ succesive . mar.(despre nava.f.(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta . practical de fisc pentru o societatc falimentard.) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat . mar.) translation loss ~ deliberata/intentionata .windfall losses ~ prin credite neperformante . (specimens specimen. (exemplar) copy 3. ~ naturala/inerenta .) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna .) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere .total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig. mar. vault .) partial loss ~ pe hartie .) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .) pilferage ~ de exploatare .(asig.weight loss ~ de translatie .f. prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .(asig.(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela .wearing part pinta s.(asig.leakage loss.) lost or not lost piesa s. mar.f.) particular average loss ~ mare/grava .(. mar.natural wastage ~ nerecuperabila .(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .

) cargo plan. (protect) project.price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .pension scheme ~ de pensii contributiv .de economii . {interval intre doua mdsuri.long-term plan ~ de productie .annual/year-to-year plan ~ cadastral . expenditure capital plan ~ de incarcare . doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s. (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri .(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu .marketing plan ~ de pensii . planning ~ a productiei . design.staffing schedule ~ de perspective . asigiirdri de sdndtate etc. beach 2.f.curriculum ~ de livrari .(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v. plan. (program) program(me).(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii . {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit.f.cadastral survey ~ cincinal .de stimulare .debt ceiling ~ al preturilor .day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare .schedule of delivery ~ de marketing .saving/thrift plan ~.) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala .n.(cargoplaii) (mar. to limit plaja s.strategic plan planifica v. (a programa) to schedule planificare s.five-year plan ~ de activitati zilnice .PIV-PLA -.bonded vaults plafon s.occupational pension scheme ~ de personal . draught.(mar.de investitii .(a navei) deadweight plan ~ de invatamant .n. draft.retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional . 1. schedule ~ al capacitatii de incarcare .contributory pension scheme ~ de pensionare .(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn.t.(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan .investment plan.) capacity/tonnage plan ~ anual . pensii. scheme.redemption table ~ de amplasare .vamala . to plan.general plan/outline.production planning ~ a sortimentului de produse product planning .credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit .t.planned unit development . loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .

(man.f.(a personalului unei companii) (man.f. t.overpayment ~ fractionata .(de titluri de valoare.short-term/'-dated investment ~ privat .advance payment-payment in advance ~ contra documente .scheduling ~ centralizata .f. payment. pay.paymeni against documents ~ contra ramburs .payment after delivery ~ efectuata .advance paymeni.mortgage graduated payment ~ imediata in numerar . (vdnzare) selling.payment in driblets ~ graduala a ipotecii .budgetary planning ~ calendaristica . jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua .260 ~ a structurii organizatorice .t.) organization planning ~ a structurii profesionale . investment ~ avantajos .» sharehawking. (a vinde) to sell plasament s.sinking ~ direct .full payment. (a investi bani) to place.(mar. forgei-y plata s. to forge plastografie s.oleaginoasa .payment forward ~ contramandata .(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s. (investitie) placement.f.family planning ~ globala .paynient of balance ~ anticipata . payment in full ~ in acord pe iard de inaintare .(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .(bur. sharepushing plastografia v.spot cash ~ integrala . to invest.[in mina) yardage ~ in alimente . plant ~ furajera fodder plant '. sale ~ de actiuni lipsite de valoare .truck system ~ a soldului . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal. (a imei datorii) discharge.) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .strategic planning plantatie s. (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .) career planning ~ bugetara . placement.eligible investment ~ dezavantajos . disbursement. plantation planta s.time wages ~ dupa livrare .textile plant plasa v.outward payment ~ excesiva .oil plant ~ tehnica/industriala .aggregate planning ~ strategics . defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor .f.central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .industrial plant ~ textila .n.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .

to clear.delivery on payment .pentru antrepozitare .cash against documents ~ in rate .(regulaf) to pay in .to pay in advance.progress payment ~ restanta .(a unei cambii) payment for honour/'.omaj etc. (o datorie) to settle. to prepay ~ cotizatii .) stevedorage.dirty money/pay .payment by instalments. to pay ~ anticipat . cashless payment ~ progresiva .? upra protest ~ pentru ore suplimentare .cash with order -.(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment. (a unei datorii) payment on account .J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay .(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .la livrare .pentru onoare/sub protest .overdue/outstanding payment.weekly payment ~ simbolica .drilling rig ~ de foraj marin . platform ~ de antrepozitare . payment in arrear .f.pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila . to pay.) preferential payments ~ primite .la tennenu.payments received platforma s.PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire .i.overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .payment in cash. ajutoare de f.in numerar la livrare .) transfer payments .majora .externe .. (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda . to defray.warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment . v.periodical payments ~ preferentiale .l cuvenit . to discharge.quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii. to make up.warehouse storage area ~ de foraj .(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .payment in due course . {SUA) time pa^Tnent . plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v.trimestriala .(efectuate din averea unuifalif) (dr.(mar. (un onorariu) to fee.pan/parti a) payment.saptamanala . to liquidate.f.offshore drilling rig placuta s.international payments ~ periodice . to disburse. ~ partiala . payment in part.payment in kind ~ in numerar ..payment by transfer. stowage ~ in natura .external payments ~ internationale .

demand policy ~ a nivelului de trai .f.m.to pay out ~ la livrare .absolute surplus value ~ relativa .f. surplus ~ de casa . (ca sistem) politics politica liberului schimb .f. paid ~ anticipat . to pay off ~ in cont curent . ploughman plus^.n. to pay/to put down.payable at sight ~ prin andosare . pentru a actiona asupra masei mor.to pay up ~ peste . valoare} to overpay ~ prin cec . (despre sedinte.payable to order ~ la prezentare .payable on delivery ~ la ordin .window envelope ~ cu salariul .payable in advance ~ in numerar fara reducere .payable by instalments ~ la cerere .payable as per endorsement platit adj.standard of iii^ policy ~ a ocuparii . vintner podgorie s. winegrower.f.) cash-and-carry platitor s.to pay in full.payable net cash ~ in rate .to pay damages ~ integral .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise . vineyard politica s.(tarif.to pay on delivery ~ la timp .relative surplus value plutocratic s.(corn. envelope ~ cu fereastra . prospectus.to pay(in) cash.to pay on account ~ in natura .262 PLA-POL ~ daune/despagubiri .payable to bearer ~ la scadenta . payable.cash shorts and overs plusvaloare s.payable on demand ~ la livrare .to pay in ~ in contui datoriei .n.f.payable on presentation ~ la purtator .m.to pay by cheque ~ sub . adundri) plenary plenipotentiar adj.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s . (la cerere) callable ~ cu anticipate . payer pledoarie s. extra. addition.to pay in kind.to pay by instalments ~ in rate mici .) plea. stamp ~ de titlu . (salarii) to tmck ~ in numerar . plenipotentiary pliant s.(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^. folder plic s. (dr.(in numerar.(tarif. valoare) to underpay platibil adj. to cash ~ in rate .(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central. full ~ si la marca .ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.n.(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.free-trade policy ~ pietei deschise . plutocracy poanson s./i. pleading plenar adj. surplus value ~ absoluta .(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii . viniculturist. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.m.payable at maturity ~ la vedere . policy.

environmental policy ~ de personal .stabilization policy .economic policy.household policy ~ de asigurare a navei .policy of retrenchment ~ de stabilizare . 1.(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .budgetary policy ~ comerciala .policy of inflation.foreign policy ~ fiscala .de marketing .anti-inflation policy ~ antitrust . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .aggressive sales policy ~ agricola .hull policy ~ de asigurare colectiva .pricing policy ~ de relansare .bugetara . inflationary policy ~ interna .marketing policy .austerity policy ~ de creditare a bancii .collective policy .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .supply-side policy ~ agresiva de vanzari .investment policy -.f. (cambie) bill of exchange 2.antitrust policy .income policy ~ deflationists .de austeritate .dividend policy ~ de expectativa .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .policy of deflation.monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .insurance policy.(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .de preturi . {de asigurare} policy ~ de asigurare .tariff policy polita s. disinflationary policy ~ economica .trade policy ~ concurentiala .internal/home policy ~ monetara .de mediu .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .agricultural policy ~ antiinflationista .industrial policy ~ inflationista .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .de venituri .(politico comerciala) wait-and-see policy .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .fiscal policy ~ industrials . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .

(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy.open policy/cover ~ de asigurare evaluata .f.named policy ~ de asigurare pe termen .marine insurance policy. charity.) block policy ~ de asigurare limitata . care primele sunt revizuite periodic ir.(repetatd si de hingi.u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata .time policy ~ de asigurare pe voiaj .(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v. to pollute poluare s.(asig.reinsurance policy.(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima . policy of reinsurance ~ mixta . alms.'. pollution ~ a apei . mar. voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale . handout pomicol adj. duratd) chronic pollution ~ fluviala .(cauzatd de tin accident major) business interruption policy.marine pollution pomana s.all-risks policy ~ de asigurare in bloc. mar.) traveller's policy ~ de asigurare de viata . fruit-growing . (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor . underwriter's policy ~ de asigurare mixta . consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy.t.) honour/wager/gaming policy.(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare . (pentru mai multe voiaje) (asig.medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor .life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune . riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala . mar.(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy.(care r.mixed policy ~ de asigurare neevaluata . floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy. functie de modi/lean Ie intervenite ir.{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.water pollution ~ cronica .without-profits policy ~ de asigurare deschisa .fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii . policy proof of interest ~ de reasigurare .f.) valued policy ~ de asigurare flotanta . mar.264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.river pollution ~ marina . impotriva furtului etc.standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig. running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip .{:r.

lake port ~ de livrare .port ofadjudication ~ exterior .n.undertaking.(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal . harbour. clocking.(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import . (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda . pump 2.port of call ~ de expediere . fruit growing/farming pompa s. sailing port ~ de refugiu .t.i.discharging port ~ de destinatie .equipped port ~ cu rafinarie . tallying ~ defectuos . cue ponta v.f. (de prezenta) time clerk/keeper.transshipment port ~ de tranzit .n. pomp.f.t.refinery port ~ cu santier naval .passenger terminal ~ de plecare . orchardist pomicultura s. (in forma fie confidentiala la bursd.dock harbour/port ~ de buncherare . (de marfuri) tally.PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s. funeral furnishers pont s. booking. hint.port of arrival/entry ~ de transbordare . (de marfuri) tally clerk/keeper.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri . fruit grower/farmer.floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa .n.active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta . 1. (ban) inn popri v.n.f.resident population ~ totala total population port s. to clock.port of entry ~ de incarcare . to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s.transit port ~ deschis . to book.outer harbour/port .faulty tallying ~ la descarcare .) tip.port of distress/ necessity/refage ~ de sosire .f. (marfuri) to tally v.cargo port ~ de minereu . cursele de cai etc. garnishment. sequestration populatie s. ceremony pompe funebre . to distrain.canal harbour/port ~ de descarcare .continental port ~ cu maree .rn.tally of discharge ~ la incarcare . tallyman popas s.tally of loading pontator s.lading/loading/ shipping port ~ de lacuri .congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental . population ~ activa .port of delivery ~ de marfuri .m. to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire . to tally.port of departure.bunkering/fueling port ~ de canal .open harbour/port. port ~ aglomerat .(tin salariat} to book in pontaj s.shipbuilding port ~ de andocare .

agresiv .Eegirinia .} wallet portofoliu s. fara a schimba sn^sa de undo iff.investment portfolio ~ de piata . (pentru bancnote.risk portfolio ~ eficient .' possession.c »1 institute a intra in posesia .to take possession of a pune pe cineva in ~ . possibility 2 M.industrial port ~ interior .t.s-.) portfolio ".) efficient portfolio porto-franco s..foreign (trade) zone ~ maritim .. O\\"GC tenure.. (ca most eni tor e'. maize.to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ ..port of entry portabilitate s. 1.. vor pfinn beneficiile) portability portofe! s.precarious tenure . (shijba)]ob .perpetu.(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .(de pe frontiera eficientei) (fin.f.backlog/ stock of orders .m.c occupancy a da m ~ . (fin.de investitii .river harbour/port ~ nuvio-maritim .(propiictciie . arer.river-maritime port ~ industrial . la un pret speci^-cait. (mijioace) means.to property in smb. to repossess posesor s. owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit .(din punctui de ve.lawful possession .vamal .f. sea harbour/port ~ pescaresc .actual possession ~ incorporala .dere al operam} safe port ~ terminus .maritime port. port.n.bulk maize poseda v. place. j inainte de maturitate) call fefians.n. callability ~ de schimb .pe termen nelim'tat .(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri . porumb s.oil harbour/port ~ sezonier .precara . possessor.fishing/fishery harbour ~ petrolier . ~ de revocare .sigur -. (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca.asset portfolio ~ de comenzi neonorate . carti de credit etc.to give possession of a lua in ~ .seasonal port .m.(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare.n. post. to QW! define) to hold posesie .temporara — (inchiriere. free port/zone portuar adj.cardholder posibilitate s.1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara . (resurse) resourca? ..n' .exchangeability post s.de active .to possession of.occupancy ".inland/inner port ~ liber . Indian (SUA) corn ~ in vrae .mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant .266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial . appointrr. harbour.terminal port ~. to possess.. (delmere) hokling --' de fapt ./.n.

n. (afolosi) to use.full-time job ~ cu norma partiala . (despre o persoana) practical (-minded).part-time job ~ liber/vacant . numdru! de titluri ale aceleiasi societati. postal. (SUA) (care ot) general delivery postal adj. method ~ comerciala commercialism. (stagiar) improver practica s. trade practice ~ de navigatie . sold al limit cont.market potential ~ de productie .t.(cont. mail. (uzantd) practice. to postdate. practical. (sociala) standing.navigational/sailing practice ~ in productie . usage. (folositor. 1. status. potential ~ al pietei .unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags. matter--of-fact. po§ta s.f.productive potential ~ de vanzare . practice.social standing. post.t. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare .f. to practise. util) useful. use.(cont. (corespondentd) mail.) technical position practic adj. paste restante.cele care .casual vacancy posturi tranzitorii . site 3.) short position/ covering ~ pe piata ..m.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . to backdate.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur. skilled practica v. to employ ~ o profesie . [stare.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur. (greutate) weight ~ a datoriei .debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s.f.) creditor position ~ descoperita .(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor.. vacancy ~ liber temporar . iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . threshold ~ de rentabilitate .) synthetic position ~ sociala .inland mail ~ rapida . poster post-restant s.to practise a profession practicant s. probationer.plant practice practici comerciale neloiale .prospective potential ~ economic .(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile. in cadrid iinm portofoliu de titluri.sales potential ~ de viitor .electronic mail ~ interna . (ampla-sament) situation.express mail potential adj. (oficiu) post office ~ aeriana .vacant post/job. position 2. (metoda) practice. m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd. s. (priceput) experienced.economic potential povara s.n.f.air mail ~ electronica . (aplicat) applied 2. n. burden.. status. \.n. condition 4. load. to date forward poster s. to put into practice.) accruals postdata v. condition ~ tehnica . post.

o'verdue delivery ~ la bordu! navei .(fata de documenreie it' transport) . . (la) predisposed inclined to ~ la accidente .(mar. warning ~ de concediere .express delivury predat adj. (in constructii} prefabricated part. to deliver.'sfer ~ urgenta .(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala ..f.accident-prone preemptiune s.(mar. n.) o^.deiive.de saracie .n. to prefabricate prefabricat adj. (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch.prompt delivery ~ in minus . ~ franco -. to prepack preaviz .) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1. precast unit preferential adj.-y '•"' tran. preferred preferinta s.) cash breakeven point . delivered ~ 111 ininus .) management threshold ~ diferential .short delivery '. precapitalistic precedent adj. (a remite) to consign. pole. previous. predisposino-propensity ~ strategical .right and true deliver).(fata de documente!^ df trafiSpof •t) .necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir. (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj.to break even prajiisa s. (a incredinta) to commit. preferential.(mar.f. precontract preda v.actual delivery ~ eronata/gresita .misdelivery ~. preference ~ a consumatorilor .a week's notice a da im ~ .'. (remitere) consignment. previous. (incredintare) commitment. delivery.268 nu reprezintd iefire de immerar .shon.poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail.) delivery •~v. to hand over. discharging overside ~ priii t'ransbordare .consumer preference ~ frauduloasa .t.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco .Tntarziata . in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit.customary delivery ~ de la bord . preceding preambala v. (din beton) precast s.din costurile fixe) (fin. de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului . handing over.2. entrusting with ~ altei nave .to give notice precapitalist adj.free delivery ~ imediata . (previous) notice.f.f.(tendmia unei societal.landed predispozitie s. to entrust with predare s. board .exacta .(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate .'ers-A delive"y.) alongside delivery strategic predisposition predispus adj. (dr. 1.) preemption prefabrica v.(price platd efecfuata de cdtre un debitor. prior precontract s.i./.f..t.(mar.warning for discharge ~ de o saptamana .

} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila .PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr. (de afaceri.training within industry.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren . la un anumit pret.desk training prejudicia v. loss. processing. (a uzind) to tool prelucrare s.cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v. (uzinare) tooling ~ automata a datelor . to process.n. to work.to do a prejudice/an injury preleva v. (a reinnoi} to renew. (viza.to jump a claim ~ o afacere/firma .t. (moral} injury a cauza un ~ .to take an office preia. datorii etc. (un termen} to prolong.f.t. (dr. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. detriment.t.f. combination ~ a controlului asupra unei societati .) fraudulent preference ~ pentru lichiditati .} to continue.la locul de munca -job training ~ teoretica .t.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v. (dr. to prejudice. prejudice. (a lezd) to injure prejudiciu s.to succed to a business ~ o functie .to assume/to take a risk preluare s.f.} to take over ~ un rise . to take samples prelevare s. m-house training '. datorii etc. (pagiibd} damage.} takeover.automatic data processing ~ integrata a datelor .} continuation.multistage sampling ~ de mostre pe grupuri .integrated data processing prelungi v. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption. (a .in grup .[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s. to be prejudicial/detrimental to. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre . (a unui termen) prolongation. (mostre) to sample. (mecanica) machining.t. (absorbtie. disadvantage. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur.} warehousing ~ ferma . valabilitatea} to extend. (mecanic} to machine.f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii .group training .(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur. (afaceri.random sampling ~ de mostre in trepte .f. (a amdna} to delay prelungire s.

(a rdspldti.) duress ~ a cererii .contract price ~ convenabil .fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s. a zori) to urge. recompensa) reward.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr.bad claim ~ rezonabila . a valabiUtdtii) extension.(bur.n. nefondatd) exaction ~ de despagubire . president. regulation. (distinctie.) to give/to award a bonus to premiu s. demand price. chairmanship pretentie s. (tarif) rate ~ ajustabil . pressure 2. claim.270 PRE-PRE prestari de servicii .technical specifications presiune s.f. (a indemna. 1.(bur.sliding scale price ~ al biletului dus-intors .t.charter money/rate.(dr.) award. al unui comitet. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual . price.inventory pressure ~ fiscala . demand. to award a prize to.f.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus .f. carrying out .claim for damage ~ nefondata .market price ~ al zilei . al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s. (dr.) landed price ~ al navlului . (cost) cost.) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva . to claim. titlu etc. (nelegald.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit .extension of a credit premia v. (cheltuiald) charge. direction.f.single fare ~ al marfii la descarcare .m.t.fair claim pretinde v. (la salariii un functionar etc. (la salariu) premium. bounty presa v.) bear run ~ a speculantilor a la hausse .f.) bull run ~ a stocurilor de marfuri .price asked. (a cere) to require ~ despagubiri .(mar. specification 2.providing services presedinte s.) prescription ~ achizitiva/pozitiva .{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr. (cerdnd bani) to dun prescriptie s. (rasplatd. bonus.fair/reasonable price vizei. (al unei adundri.day's price ~ atractiv . (reinnoire) renewal. (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr.t. presidency.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice . 1.duty-paid price ~ cerut .pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse . freight rate ~ al pietei . (amdnare) delay ~ a unei cambii .charm price ~ brut .n. prize.to claim damages pret s. a recompensa) to reward.

equilibrium price '.de echilibru .administered price ~ informativ .factory/prime/ first cost ~ de inventar . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .catalogue/list price ~ de conversie .flat cost ~ de cumparare .de emisiune ~ {a titluriior) issue price .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .) actual price ~ exorbitant .(a titluriior de valoare.wholesale price ~ curent .informative price .export price ~ de fabrica .selling price ~ derizoriu .monopoly price ~ de oferta .purchase price ~ de dumping .current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .de exercitiu .overall cost.discount price ~ cu ridicata .single cost ~ de cost total .force account rate .dumping price ".basis price ~ de catalog . net cost ~ de cost antecalculat .de rascumparare .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .supply price.(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol . lump sum price .) offering price ~ de producator .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .(.invoice price fix/stabil .cost price.blanket/flat price ~ global/forfetar .convenit/stabilit .) exercise/strike price ~ de export .precalculated cost price ~ de cost brut .hedonic .knockout price ~ efectiv .retail price ~.(de tranzactionare a actiunilor) (bur.sale/bargain price ~ de subscriptie .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .subscription price ~ de soc/reclama .actual/real cost ~ de cost integral .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .total cost ~ de cost uniform .manufacturer's price .gross cost ~ de cost contabil .PRE-PRE PRE-PRE 271 .cash price ~ cu reducere/rabat .book/accounting cost ~ de cost efectiv .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .stocktaking price ~ de livrare . la un pret specificat. (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.de revocare .(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.cu amanuntui recomandat .agreed price ~ cu amanuntui .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .racking/unreasonable price ~ facturat .

(la Ucitatie) bid (price). permis de o lege) maximum price ~ mediu .plafon .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate .(la Ucitatie) starting/reserve price.hire-purchase price ~ .open price ~ liber de piata . i best price ~ eel mai scazut .forward price ~ liber/nefixat .) shadow price ~ unic .unit price pretui eel mai bun/avantajos .tinta .low price ~ special . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil .full price ~ intern/de transfer .floor price.(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .prohibitive price ~ putin scazut .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .) close price ~ suplimentar .(bur.(stabilit de guvern.) transfer price ~ in antrepozitele vamale .inclusive terms ~ in crestere .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur. cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.flat price ~ unitar .breakeven price ~ la termen .rising price ~ incarcat/exagerat .nominal price ~ oferit .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .umbra .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.price on rail ~ la tnchidere .bottom price .inclusive price ~ . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .high price ~ maximal . bidding.marked price ~ mare/ridicat .(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .loaded price ~ la deschidere .{bur. (SUA) upset price ~ integral .(bur.) opening price ~ la incarcarea in vagoane .tariff scheduled price.free market price ~ -limita/-prag .support subsidized price ~ tarifar/de referinta .average/mean price ~ minimal .net price ~ nominal .(dupd inchiderea bursei) after-hours price. tariff/scale rate ~ .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.

to forecast 2.to set a low value on pretuitor s.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat. first out .f. to chair v. presumptive prezumptie s. primul operat . appraiser prevedea v. display ~ a sarcinilor si a cerintelor .) outlook prezenta v.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur.t.(asig. to estimate. contract) to covenant.t. to be in/to take the chair prezumat adj.to submit a plan for approval prezentare s.(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v. to present: (a oferi) to offer.(speci-fice unui post) (man. first served prima s.(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare .to set the price/value at ~ putin . to preside at/over.semestru . presentation. (oferta) offer. (dr.t.) first come. (cu fonduri) to furnish. (a stipula) to stipulate.seller's prices ~ sezoniere . rater. bonificatie) bonus. to foresee.) first in. to valuate.first mortgage ~ prima .t.) first-half year ~ sosit. to display. gratuity. primul iesit . (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact . adj.) to furnish.) prices afloat ~ diferentiale .world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator . (a cursului actiunilor) (bur. (a da) to give.) first call primul esalon de conducere .) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama .PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar. servicii) tender. (evahiator) valuer.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt . (explicatii.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare . first prima adunare generala a actionarilor . (a expune) to exhibit. (expiiiiere) exhibition. {in bugef) to budget previziune s..(bur.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata . cont.seasonal prices pretui v. to value. (gratificaiie. dm raporf) to make.f..f.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar .presumption of fact ~ legala . probe etc. 1. estimator. (subventie . (prognozd) forecast. premium.to deliver credentials ~ un cec spre incasare . to provide.market averages ~ mondiale .presumption of law prim num.statutory meeting ~ ipoteca .m. to appraise ~ la . referinte. sosirii) (mar.(navele sunt operate in ordinea. (estimaf) constructive prezumptiv adj.f. (oferta pentru furn izarea de marfuri. (prin.i.) presumption ~ absoluta .(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.

) gross premium ~ integrals ~ (asig. a cimentului etc.) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .cash bonus ~ necastigata .) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .) deferred premium ~ globala . surcharge primarie s. town/city hall .share bonus ~ in numerar .(as ig.(bur.) premium for the call ~ esalonata .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .) additional.(mar.premium on an issue/on shares ~ de export .f.(asig.dispatch money ~ de eficienta . pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .redemption premium ~ de reinnoire .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .) risk premium ~ de rise de piata .(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .premium pay.(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca . extra/loaded premium.(bur. unor sectoare industriale.(fin) market risk premium ~ de stimulare .) premium for the put ~ in actiuni .efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin. incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .production bonus ~ de rascumparare .(asig.time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .insurance premium ~ de celeritate .) marketability premium ~ de optiune .(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.274 guvernamentala acordald agriculturii.

t. preferential.PR1-PRO 275 primi v.{dr.) conversion privilege ~ de emisiune .f.) to foreclose privare s.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci .n. (dovada) proof. (de) to deprieve (of) 2.t. receipt ~ in cont . to privatize privatizare s. (de un drept/o capacitate legala) (dr. (de un drept. reception. main.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr. 1. a unei firme etc. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. control 2.unloading priority priva v. (verificare. (a metalelor) assay. o capacitate legala) (dr.first refusal ~ la descarcare . \. evidence ~ de accept . to accept primire s.(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate . private.') incapacitation.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment . specimen 3.management buy-in privilegiat adj.f.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.) charter ~ de conversie .f. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei .f.(dreptui unui individ.receipt on account principal adj.control test . control) verification. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. personal privatiza v. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s. so. preference. chief.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta . principle principiul exceptiei . (mostrd) sample. \. privilege. to receive. proof. 1.{management prin eliminare. deprivation 2. (incercare) trial. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata .(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare . asigurat in grup. receiving.n. test. preferential/preferred claim 2.f. preferred privilegiu s. priority ~ a ofertei . principal. foreclosure privat adj. leading principiu s. to get.issue power ~ de plata anticipate .(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s.t.

warrant/warranty of attorney. a intenta un ~ cuiva . process 2.n.to bring smb. (bani) to raise.field experinient . to bring/to enter an action against smb. (dr. (tnandatar) procurator.f. fusion process .special/particular power (of attorney) producator adj. producing.check/duplicate sample -~ medie . yielding. procuration. percentage proces s. (la) to proceed (to).m.production process . (chesfiiine) matter.-martor . manufacturer.(dr.de productie .ci) sample of fabric/work ~ de omologare .n.acceptance delivery test ~ la cumparare . case ~ tehnologic . to obtain.(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare . to act.arbitration procedure ~ de faliment . 1.) proof by witness problema s..summary proceeding ~ vamala .operating process.procedure of customs procent s.to be at law with smb. (law) suit ~ de daune .qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare .average sample ~ testimonials .reject rate ~ ridicat .(official) report.n. record a fi in ~ cu cineva . to go on (to) procedeu s. spectacole.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate . question. proxy.industrial run ~ penal . to procure..tax rate ~ de rebuturi . procedure.substantive issue.f. procura v.xti1.(in indiistria te. power of attorney.n. producer. percentage. case. (obiect al wiei discutii.procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara . problem. (de jilrne. (civil) (law) suit. proceeding.civil case. trust deed/instrument ~ de administrare . productive s.heavy percentage procentaj s.de receptie .acceptance test/trial ~ de predare .feasibility test ~ de lucru . to obtain.economic . method procedura s. (penan criminal trial ~ civil . al unei con'troversc) issue ~ de fond . procedure. proxy procura s.f. flow . rate (per cent) ~ al impunerii . to find procurator s.m. to law. proceeding.(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1. practice ~ de arbitraj .trust for sale ~ speciala . fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v.t.damage suit ~ de identificare .economic process .-verbal .purchase trial ~ la scara naturala .{a navel} delivery trial . letter of attorney procuration. to institute/to take legal proceedings against smb.i. .) action a: law.industrial .criminal trial. to get.

sub . repetitive manufacturing '.standard production. to manufacture 2.average output ~ me§te$ugareasca .marginal cost producer ~ particular .(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .commodity production ~ de serie .small-scale production ~ la hectar . outturn.gross/aggregate output ~ indirecta .maximum/peak/ultimate.productivity of capital a capitalului fix .in flux/pe banda .industrial outpui/ production interna indigenous/home production . gainful. dobdndd) to return.output per man-shift productie s.modular production ~ medie .hourly output/production .to produce on the line ".efectiva/reala .prea in'iilt fata de .g5obala .to mass-produce .mass/quantity/serial production .effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production . {despre zacammte.'i'azuta} to overproduce .market output ~ maxima .f. productive.f.net production ~ nominala . working efficiency ~ globala . (profit./ capacity output ~ modulara .cottage production ~ continua .individual producer ~ la costuri marginale . harvest ~ agricola . belt system of production ~ in flux continuu . efficiency .PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual . (o recolta} to yield ~ m serie .a capitalului . production.a muncii productivity of labour. payable productivitate s.{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj.output per man-hour ~ pe om-schimb . output. to produce.rated output ~ orara .continuous flow production ~ in serie/masa .in serie mica/discontinua . efficient.pe handa rulanta . tereiwrif pay.crop capacity.t. 1.peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora .agricultural/farm production.handicraft industry ~ neta .private producer produce v.(cerere sent cantitatea pre. yield production ~ -marfa . manufacture. to yield.flow/line production. harvest ~ artizanala/la domiciliu .physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ".(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala . {agricola) yield.permanent output ~ de calitate superioara . productivity.quality production ~ de marfuri .

{artificial sail natural) product.(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .end product ~ finit .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .output per man-hour ~ pe om-schimb .social total product produse alimentare .output per man-shift ~ potentials .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .food products-foodstuffs ~ chimice .record output ~ redusa .crude product.(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .net national product ~ neperisabil .(bunuri de consum mai scumpe.gross domestic producr ~ intern net .faulty product ~ cu implicare puternica . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.perishable product ~ principal/de baza . (nefinisat) raw product ~ cu defect .agricultural/farm produce ~ brut . oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .per capita output ~ pe loturi . (care se aruncd dupd mtrebuintare.chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .weekly output/ production ~ secundara .(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .synthetic product ~ social marginal . in general una singurd) throwaway ~ agricol .green product ~ farmaceutic .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record . (articol) article.substitution product ~ ecologic .daily output/production produs s.primary product.(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .by(e)-product ~ sintetic .reduced output ~ saptamanala .(a iinui an) vintage ~ zilnica .final/terminal product ~ inferior .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .pharmaceutical ~ final . (marfd) commodity.batch production ~ pe om-ora .nonperishable product ~ oferit gratuit .n.marginal social product ~ social total .gross national product ~ national net .net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd. celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut . {natural sail agricol) produce.

(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile . proceeds.f. pacurd. terebentme.home products -'•' de folosinta imediata . ielevizoare etc.textile goods. inlocuite in ritm moderat) orange goods ~.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri.(profitui net) admitted profit . gain.(titei.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings. chargeable gain .) (SUA) goods in progress ~ iactate .economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil ..monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes. professional profil s..) attributable profit ~ brut .PRO-PRO 279 ~ de culoare maro .taxable profit.n.(bunuri de consum.f. vocation. (vdndute ca material) soft goods profesa v.(benzine. after-tax profit ~ economic . return.admis .n.n. professionalism profesionist adj. handmade goods ~ petroliere albe/curate .de folosinta indelungata •. to profess.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol . undistributed profit/earnings.dairy produce meste^ugaresti handiworks. (din exploatare) trading profit ~ contabil .de fabricatie interna . occupation profesional adj. retentions.de imica foiosinta . profit.de culoare rosie . profile ~ al clientelei . earned surplus . hard goods . benefit. con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . occupational profesionalism s.atribuibil . motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase . v. unappropriated profit/earnings.consumer nondurables -.(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man.customer profile ~ aE concurentei . precum articolele de vestimematie.') brown goods ~ de culoare portocalie .consumer profile profit s. to practice profesie s. revenues ~ acumulat/nedistribuit .disposable goods.gross profit. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie . precum cele alimentare. vocational.m.consumer durables.(bunuri de consu'n.book/accounting profit ~ de capital .(conf.competitive profile ~ al consumatorilor .(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase . professional. clean/light oils ~ petroliere negre . earnings. profession. molorina speciala) white products oil. s.i.

prohibition proiect s.t. {de) to profit by.to bring in profit..m. remunerative. to take advantage of.short-term/-range forecast program s.(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut . to forecast prognoza s.economic progress ~ tehnic .broken time ~ de ree$alonare a ipotecii .net/clear profit ~ normal . bill ~ de lege de interes public . estimates o o J ~ de contract .draft law.t.loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .trend forecast ~ economics . design. fin. prohibitory prohibitie s. program(me).f. scheme. rewarding profitor adj.subcontract programme ~ flexibil de lucru . before-tax profit ~ legal .(c. forecast ~ a fluxului de fonduri . short day a lucra cu ~ redus . to schedule progress.normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid . moneymaking. schedule. to plan.loan schedule ~ de mcarcare .f. (politic) platform ~ al salariatilor .fund flow forecast ~ a profitului .short-time working. to trade on/upon profitabil adj.n. (plan) schedule. to program(me).i.to be on short time programa v.discharging schedule ~ de e$alonare a creditului .draft budget. gainful. advantageous.legal profit ~ net ./?. lucrative. profiteer prognoza v.draft articles .t.technical progress progresiv adj. plan. to ban prohibitiv adj. (de document) draft ~ de buget .) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare .extra profit a aduce ~ .quick returns ~ scriptic/teoretic . to yield a permite/a rezulta 1111 ~ . progressive prohibi v.personnel plan ~ de amortizare .paper profit ~ suplimentar .to leave a profit a trage un ~ din .to drive benefit/ advantage from profita v.flexibile working hours ~ redus de lucru . progress ~ continuu/sustinut . profitable. to prohibit.ont.public bill ~ de lege financiara .sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend .n. (orar) timetable.draft contract ~ de lege . prohibitive.profit forecast ~ a vanzarilor . beneficial.280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes. project. profiteering s.mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza .steady progress ~ economic .economic forecast ~ pe termen lung .long-term/-range forecast ~ pe termen scurt .

reputed owner/ proprietor ~ riveran -.chief designer proletar adj.m. to proletarianize promoter s.t.(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple. (interese) to advance.berth owner ~ de resurse .(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara . (o sentintd) to pass.m. proletariat proletariza v. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii .land(ed) property. proprietor.t. ratio. proportional proprietar s.fee.sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati .cooperative property ~ corporala .t. o marcd etc.severally.f. infunctie) to raise promovare s. (intens un produs.sole owner/proprietor proprietate s.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista . holder. promoter promotional adj. to plan proiectant s. several property ~ indiviza . to prosper.n. proletarian proletariat s. (in grad.(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci . to thrive proportie s. heir land ~ funciara .landowner ~ prezumtiv . immo. immovables ~ inalienabila .) to promote. calitate) property. planner.brand promotion ~ a vanzarilor .undivided property ~ industrials . (trdsdturd. draftsman ~ -sef. percentage proportional adj. 1.t. 1. freehold ~ funciara limitata .mortmain ~ individuala/nesolidara . football pool/coupons pronunta v. to promulgate. proportion.corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara . promotion ~ a reactiei directe .personality promotion promulga v. (initiative.technical design proiecta v.real estate/property.t. s.cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts .(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei . to design. to enact pronosport s.resource owner ~ de ziar . estate ~ funciara absoluta . promotional promova v.storekeeper ~ de nava . (posesiune.) to boost 2. interese etc. designer..PRO-PRO 281 .absolute ownership ~ comuna . to deliver propasi v.f.riparian ~ unic .shipowner ~ de nava de linie .'.tehnic . possessor. mdrcilor etc. property.m.m. able property.f.n. to project. owner. detinere) ownership 2.. realty.) industrial property .(SUA) publisher ~ funciar . to flourish.wharfinger ~ de magazin .derelict ~ absoluta . quality ~ a unui absenteist .absentee ownership ~ abandonata pe mare .(asupra brevetelor.

embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata . prosperity. 1. prospectus. norme sanitare etc.(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor. thrivingness protectie s. to protect. to flourish. public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina . m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar . {adept al protectionismului) protectionist proteja v.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social .f. mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp.private ownership/property ~ pe viata .(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj.environment protection ~ contra accidentelor . (cambiaH protest ~ de munca .incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa . protection protectia muncii .n.m.f.i.n.intellectual property ~ ipotecata .industrial action ~ pentru neacceptare .(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata .282 PRO-PRO ~ intelectuala .n.life estate ~ publica/de stat . prosperous. (a sprijini) to support.process/ processing properties prospect s. personalty ~ necorporala . clear estate ~ mobiliara .tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina .leasehold (property). flourishing.labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .t. to thrive prosperitate s. thriving prospera v. to prosper.(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata .(cu ocuparea unui local. ownership without usufruct ~ obsteasca .collective ownership/ property ~ ocupata temporar . protective s. protectionism ~ administrativ .personal estate/property. (brosurd) leaflet ~ de emisiune . a unui spatiu} sit-in .tail male proprietati tehnologice .public/state ownership. (o Industrie. protest 2. tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances. formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar .issue prospectus prosper adj. letting.accident prevention ~ prin brevetare .unassessed property ~ nuda .employment protection ~ a mediului . un sector economic) to safeguard protest s.bare ownership.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s.

to get in provisions provizion s.f. publication. (articol. point 2.poster advertising promotionala promotional advertising .(fin.t. s. post.{a unei firme.n.. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals . publicity. (impotriva) to protest (against) v. {de pe ordinea de zi) item 3. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s.n. psychographics psihologie s. store. to issue. 1.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica . industrial psychology public adj.(reclamd pentru tin produs.f.f. temporary prudenta s. public. (o cambie) to protest ~ o cambie .) import gold/specie point .comparative advertising ~ comuna/colectiva . supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ .f.business-to-business advertising ~ informativa . public.f.national advertising ~ persuasiva . fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere .t. prototype provizie s.f.i.subliminala .to protest a bill of exchange.subliminal advertising punct s.digest publicitate s.trading post ~ critic al rentabilitatii .(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare . (in monitorul oficial) to gazette publicatie s.ethical advertising ~ industrials .{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v. (revista) magazine ~ bihmara .loan loss provision provizoriu adj. showplace ~ de aur la import .persuasive advertising ~ primara . provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite ..sightseeing spot. spot ~ comercial .fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa . to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar .n. {de stat} public. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont. (/oc) point. to publish. (periodicd) periodical. provisional.informative advertising ~ institution ala . state. paragraj) item. n.f. provision. advertising ~ combativa .to have a bill protested prototip s. place.) prudence psihografie s.PRO-PUN 283 protesta v.breakeven point ~ de atractie turistica . {aiidienta) audience ~ captiv .combative advertising ~ comparativa .

) gold/specie points ~ in discutie .(dr.(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie . authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.(dr.284 PUN-PUT ~ de baza .spokesman putere .litigios de drept .de monopol .n.(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare . bearer ~ de cuvant .umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .electronic point of sale ~ in litigiu .points at issue ~ pe ordinea de zi ./ 1.customs house puncte de aur .items on the agenda punctaj s.) issue -. scoring ~ de bonitate .money purchasing power .monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .(dr.) issue of law ~ litigios de fapt .credit scoring purtator s.(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .s'.) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital . power 2.m.(sub care reduccrea tarifelor v.delivery point ~ electronic de vanzare -.executive authority ~ fiscala .

1.R rabat s. district 2.quantity discount/ rebate. 1. refunding.freight rebate radia v.) dawn raid raion s. (amortizabil) redeemable rambursare s. to remove 2. stage. defrayment. to refund. (a amortiza) to redeem rambursabil adj. {din registrul de comert) defunct rafina v.n. (fin. to discharge ~ din barou .f.petroleum/oil refinery raid s. outturn.(la un mare magazin) contract department . volume discount/rebate ~ la greutate . defrayable.f. repayment 2.n. \. refinery ~ de petrol . (rambursare) reimbursement.t. ramp.bargain basement/counter ~ de vanzare angro . return. repayable.) aggregate rebate ~ la cantitate .economic branch ~ industriala . (a sterge) to erase.loading ramp/stage ramura s.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! .f.) yield magazin) department ~ de solduri . reimbursable. to cross off. dintr-nn registru) to strike off.cash discount ~ de sfar§it de an . to reimburse. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . (o datorie. discount.t.tax refunding integrala 5a scadenta . allowance. o ipotecd) to cancel. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage. (intr-un ramburs s. reduction (in price) ~ comercial . industry randament s.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s.f.n. reimbursement.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar .f. to refine rafinarie s. branching ~ limitata . raid raidul din zori . output.(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s.end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn.weight allowance ~ la navlu . to pay back. (plata) payment rambursa v.to disbar radiat adj. branch ~ de afaceri . (amortizare) redemption ~ a unui impozit .(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur.industrial branch. repayment.n. (de pe o listd.line of branch ~ economica .t. to repay. (cheltuieli) to defray. (a chelluielilor) defrayal. efficiency.n. rebate.

(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni . account.(indicele de profilabilitate'} benefit . efficiency of capital ~ al castigului de capital .) net yield ~ nominal . (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .(fin.) fair yield ~ curent . (dare de seamd) report.286 RAN-RAP ~ al activelor . (relatie) relation.) asset turnover ~ al actiunilor .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat . status 2. connection 2.(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.cost ratio ~ bimetalic . 1.) effective yield ~ invariabil .capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei . final accounts ~ beneficiu .(fin. (proportie) ratio 3.rated output ~ pana la maturitate .(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .marginal efficiency of investment ~ maxim .n.yield on investment ~ al pretului de cost .(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .(fin.n.auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui .national accounts ~ al cenzorilor .annual return.return on shares ~ al capitalului .) average yield ~ net .(fin.return on capital. yield to maturity ~ pana la revocare .} gross yield ~ bun .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s. (al unui plasamenf) annual yield ~ brut . 1.) basic yield ~ economic .bond yield ~ al unui titlu de valoare .economic efficiency ~ efectiv .cost efficiency ~ al profitului .(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului .(fin.marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .cost . statement ~ al bugetului de stat .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.mortgage priority raport s.peak efficiency ~ mediu .(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report. position.(fin.(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza . rank.

equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.m. procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont.end-of-day report raportui capital propriu . pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .f.lending ratio ~ financiar .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .business connections/intercourse/relationship ~ juridice .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.to enter on the record • -t n + TTey raportor s.condensed report ~ confidential .credit report ~ de evaluare .cargo damage report ~ de cheltuieli . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .active fixe .appraisal report ~ de expertiza .audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .capital propriu .interest rate.(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .confidential report ~ de activitate .(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .statement of expenses ~ de conversie .debt-equity ratio "•• investitie .(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei .valoare contabila .) turnover ratio ~ a cre^terii . rate.(asig.(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.capital-output ratio ~ valoare de piata . exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .productie .legal relationship a trece in raport . rate of interest . rapporteurs--^'' rata s.work report ~ de afaceri .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor . instalment^.{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd. 1. corn.growth rate.situation report ~ de audit .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat . (fortei de muncd.. ratio ~ a absenteismului .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .operating ratio ~ dintre depozite §i credite .delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .

(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .) acid test ratio.(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza . quick asset ratio ~ contabila a profitului .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .(raportui active lichide .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin ..effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .unemployment rate ~ a testului acid .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.rate of profit.deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.rate of surplus value ~ a profitului . oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .) hedge ratio ~ de capital .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor . fin.interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .) capitalization rate ~ de concentrare .

fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .exchange rate.price ratio ~ efectiva a dobanzii .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .(relalie care pune in evidentd.) debt ratio ~ de lichiditate .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend . parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont. (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont . rate of exchange.average interest rate ~ minima a dobanzii .economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii . tax rate ~ de tndatorare .legal interest rate ~ lombarda . in pasivul bilantului unei societati.) participation rate ~ de plata a dividendelor .(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .(de piatd al unei actiuni) dividend .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .(fin.) historical rate of return ~ legala a dobanzii .(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin.{mar.) nonconference rate ~ de participare .) reserve ratio ~ de schimb .nominal interest rate ~ -pivot .private rate of discount ~ nominala a dobanzii .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin. numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont .pret .(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman .(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate.) risk-free rate ~ fixa de schimb .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.effective rate of interest ~ fara rise .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin. (intr-o fuziune. in raport cu ECU) central rate .human capital rate of return ~ de retentie .

war ~ al preturilor .) several liability ~ integrals .(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta . to redeem.(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj. liable (for) rau adj.n.f.total liability ~ limitata .(dr. (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii .annual percentage rate ~ procentuala anualizata .economic war ~ tarifar/vamal . repurchase. to allowance rascoala s. mar. to ratify. effective ~ $i valabil .annualized percentage rate ~ reala a dobanzii . allowance ~ redusa . (pentru) responsible (for).(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala .bad payer razbois.tariff/rate war reactie s. bad ~ platnic .redemption of mortgage ~ de actiuni .(dr.bond redemption raspundere s. reaction ~ de cedare/plecare .) {man. to approve. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back. (la licitatie) to buy in.(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante .country rating ratie s.(in caz de coliziune) (asig.short ration/allowance ~ zilnica .(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .t.) riots and civil commotions rascumpara v.f.290 RAT-REA ~ procentuala anuala .) rating ~ de tara .primary liability ~ solidara §i individuala . (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile . buyback. to rationalize.f.(asig.{asig.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni . answerable/accountable (for). (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin.(despre cecuri) genuine and valid . real. ration.daily ration/allowance rationaliza v.) single liability raspunderi reciproce . actual.) (man.t.trade war ~ economic . to repurchase. liability ~ conditionata/secundara .n. to confirm rating s. mar.f.) joint and several liability ~ unica .) secondary liability ~ individuala . solicitare de concedii etc. (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes.t.) fight reaction real adj.real rate of interest ratifica v.f responsibility. contraargumente etc.price war ~ comercial . redemption.

n. claim er.t. to repack reangaja v.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de . tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . to recapitalize recensamant^. to scrap. to carry out/through.(deposit) warrant.clean receipt ~ de primire a marfii . receipt.f.t. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v.n. to reject. recession ~ economics .delivery receipt ~ de livrare . (despre un plan) workable realizare s.population census recenzor s. warehouse warrant reciproc adj. (a necesita) to require. reinsurer rebut s.f. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2. 1. feasible. a pretinde) to claim. (personal) to restaff reaproviziona v.t. carrying out/through.facultative reinsurance reasigurator. (a unui profit. to throw away recalificare s.f.t. to check and sign for receptionare s. to recycle recipisa s. (dr. 1. census taker receptie s. 1.m.f.s\w.t. census ~ al populatiei . a solicita. spoilage. reception ~ a marfii . claimant.f.job retraining.baggage check ~ de depozitare pe chei . t. scrap. (a cere. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi .f. (a unei obligatii. (lucru realizat) achievement reambala v.m. receiver (of goods) 2. 1. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. to replenish. (factory) reject. warehouse receipt ~ de bagaje . to requisition recicia v.dock warrant. voucher ~ de antrepozitare . (marfa) to take delivery. taking over/delivery of goods receptioner s. to achieve.t. (la hotel) reception desk receptiona v.warant . a unui contract) fulfilment 2.) realization.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere . mutual reclama v. reinsurance ~ facultativa .cargo reception. {un magazin) to restock reasigura v.REA-REC 291 realiza v.t. to put in a claim for. waste (product). possible. (profesionala) retraining ~ profesionala . to reinsure reasigurare s.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport .m.t.customs warrant ~ . petitioner . a unui plan etc.t.to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie . (un profit) to realize. (a face o cerere/petitie pentru.t.postal/post-office receipt ~ vamala . (pe cinevd) to denounce.delivery receipt ~ de livrare neta .order clerk recesiune s. reciprocal. (plata unei taxe etc. to necessitate 3.) to exact 2.) plaintiff.economic recession rechizitiona v. a solicita) to lay claim to. (de cdtre un inspector) acceptance 3.f. (mjudecatd) to sue at law reclamant s.to clear realizabil adj. (o obligatie.receipt for goods ~ postala .

(a rascumpara) to redeem ~ daunele .double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport .f.n.staff recruitment rectifica v. reward.illuminated sign . recompense. harvest.standing crop.to recover a debt . borrower's note recupera v. on-the-root harvest/yield ~ proasta . commercial 2.t.t. 1.claim for damages ~ ulterioara .rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . to renew reconversie s.subliminal advertisement ~ zgomotoasa .(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara . objection.t. protest.(politico de recrutare a fortei de munca) (man. crop on the root. requital reconditiona v.to recover the damages ~ o datorie . record. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta . to reward.) to rectify.f.subsequent claim reclama s. (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi.f. (a corecta) to correct. to gather/to get in recolta s. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta . testimonial.informative advertising ~ ingenioasa . acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt. complaint.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese . to regain.direct mail subliminala . /\ (personal) to recruit recrutare s.t.f. comfort rccompensa v. to amend recunoastere s.nesecerata/in lan .catchy advertisement ~ iluminata . (de personal) recruitment ~ de absolventi . (la hectar) yield ~ bogata .(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina .f.travelling display ~ pe pancarte . to crop.f. to recompense. (bugetui etc. publicity. (anunt publicitar) advertisement. to righten.f.) claim 2.(. to requite recompensa s.) graduate recruitment ~ de personal . si nu consumului personal) cash crop ~. (]niblicitate) advertising. to recover. to recondition. (dr. to harvest. request. (de productie) peak output recruta v.t. recommendation.292 REC-REC reclamatie s. to retrieve. (un cont) to adjust. character.(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta .failure of the crop recomandare s. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. 1.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar .infbrmativa . to set right.f. crop(s).boom recolta v.

f.waste recovery recurs s. to word. to draw up. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr. to lessen. {coleciiv de redacfie) editorial staff.{dr. {de preturi) cut. {economic) to recover.economic recovery reduce v.f. to recover. {despre valoarea actiunilor) {bur. {preturi) to lower. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v. {de carte sau la un ziar) editor.f. diminution. lessening.debt recover) ~ a datoriiior prescrise . to draft. regain. lowering. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare . impOzite etc. (a mic§ora) to decrease. to diminish. to redistribute redistribuire s.recovery of damages ~ a de$eurilor . 1.income redistribution redobandi v. to send down. {un contract) to make out redactor s. (redactare) editorship redactional adj.) appeal 2.f.r. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine.) petition for review redacts v. {sediu) editorial office 2. {taxe. to reduce. to work out.n. editorial redeventa s. redeemable recuperare s. to regain. chietymanaging editor redactie s. {regres.recovery of expenses ~ a datoriilor . {de cheltuieli) curtailment.(de ziar) editor-in-chief. to decrease.REC-RED 293 recuperabil adj. recoverable. recovery.) to ease off/up ~ drastic . bugete) to ax(e).f. retrievable. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr. redistribution ~ a veniturilor . reduction. to get back redresa v. {dr. terenuri etc. {de taxe. to turn oneself about redresare s.) action for cancellation ~ in revizuire .{cheltuieli. to retrench.t.f.t. retrenchment.{dr.t.r. anuntwi) copywriter ~ economic .m. {de reclame. redhibitory redhibitiune s. cutting down.) replevin ~ a cheltuiclilor .business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics .f. impozite) .) redhibition redistribui v. to scale down. 1. (prefuri) to slash ~ putin .{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil .) to abate. retrieval. to cut down.(prefuri) to shade reducere s. {f'manciar) to recuperate. to knock down/ off. to lessen.bad debt recovery ~ a daunelor . retrieve. to diminish. {cheltiiieli') to curtail. reduction. {micsorare) decrease.t. sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj. recovery ~ a afacerilor .

discount for cash ~ prin amortizare . reexport.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . to reexport reexportator^.m.small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export . rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v.n.) full terms redus adj. tarife) low.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .staff reduction ~ drastica .contraction of money supply ~ a navlului .t.export-tax relief ~ a masei monetare .n. t.(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule . reduced. (despre venituri. bugete) ax(e).tare allowance ~ a zilei de munca .revaluation of assets reexport s.t.t. (insufficient) scanty reedita v. a salariilor etc. to revalue. beneficii) poor. rebate. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar .(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate .wage cuts ~ uzuale de navlu {mar. to reappraise.(a preturilor.price reduction/cut.rebate of freight ~ a preturilor .(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . to republish.t. (despre preturi. to rediscount reesalona v. relief. reappraisal. (rabat comercial) discount. (a retipdri) to reprint reescont^.(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs. to reassess reevaluare s. allowance. reduction in/of the prices ~ a tarei . to reschedule reesalonare s. entrepot trade reexporta v.f.(de cheltideli. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala . drawback. rediscount reesconta v. reexporter . reassessment ~ a activelor .(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction. revaluation. (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal . to reissue.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta . impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale .age relief/allowance ~ salariale .shorter hours ~ de capital .f.294 RED-REE abatement.

(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi . refusal. (forma de guverndmdnt) government 2.bargain book ~ de cadastru .foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara . reference. (social.) regime.) classification society. cash paid/received book ~ de casa cu coloane . to restore.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare .t. to reform.tariff system ~ vamal .public corporation regim s. registry of shipping.(a unui cec.tariff reform ~ agrara . {regulament) regulation 3.order book ~ de comert . system.) reflation reforma v. (o ofertd) to turn down. administration. al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars .n.register of companies. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi . {contabil) (account) book 2.f. (fin.check register ~ de cheltuieli marunte .trade references refinanta v. (indeplinirea unei obligatii contractuale.cash book/journal.delivery book ~ de magazie . (a respinge) to reject.inventory book ~ de livrare . plata unei datorii etc.(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii . (un stoc de marfuri) to restock referinta s. registry. ship's register ~ al actionarilor .REF-REG 295 reface v. to refuse.t.customs regime registratura s. {de operare al unui utilaj. to refinance reflatie s. control ~ autonoma . (despre cineva) character ~ a bancii .(marfuri in depozit) stock book . 1. (societate de clasificare) (mar.) to repudiate regie s.f.(al unui utilaj.purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .t.f.n.rent-roll. to decline.t.bank/banker's reference referinte comerciale . a unei cambii) wrongful dishonour refuza v. trade register ~ de evidenta a francarii .f. book. to remake.bill book ~ de casa . rental ~ contabil . politic.tax reform ~ monetara .n. 1.postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate . {a imbundtdti) to improve.columnar cash book ~ de cecuri .) repudiation ~ nejustificat de onorare . register. register/ registration/record office registru s.property register ~ de cambii .monetary/currency reform refuz s. reform ~ a taxelor vamale .cargo book ~ de inventar .register of members.economic reform ~ fiscala . (a innoi) to renew reforma s.f. (de a mdeplini o obligatie contractuald etc. vamal etc. record.agrarian/land reform ~ economica .private ownership ~ tarifar .

exchange control regres s.regulation of the market ~ a preturilor .gold field ~ centrala .) sundries ledger ~ naval/maritim .port/harbour regulations ~ strict . terminologia si abrevierile standard etc.f.) ledger ~ de proceseverbale .regulation of monopoly ~ a pietei .minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci . regulile de ambalare si etichetare.(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari .tare and tret reguli de calculare a tarei .) sales returns book. rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei . area.296 REG-REG ~ de marfa .t.forestry ~ viticola . regular. prevederile administrative ce trebuie aplicate. statutory reglementare s. to regulate.customs regulations regulamente tehnice .(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont. returns inwards book ~ de partizi . district ~ aurifera .) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara . mar.(asig.taring regulations ~ de calculare a tonajului .service regulations ~ intern de function are .flood land ~ impadurita .rent control ~ a diferendului/litigiului .n.(cont.signature book ~ de solduri .) tonnage regulations . regulations. control.price regulation ~ a schimbului valutar . cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s. to bring under regulation.sales book ~ de venituri si cheltuieli . region.register of mortgages ~ de semnaturi autorizate . zone. n.tabular book ~ temporar .) technical regulations regula s.internal regulations ~ de serviciu .balance book ~ de transfer .inland ~ industrial^ .(cont. maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate .industrial area ~ inundabila .(de tranzactii) waste book regiune s. statute ~ de avarie comuna . to regularize.(mar. to settle reglementar adj.books of receipts and expenditures ~ diverse .classification society. to control.wine district reglementa v.(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar . (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.f.settlement of dispute ~ a monopolurilor .(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.f.severe/strict regulations ~ vamal . registry of shipping. settlement ~ a chiriilor .port shipping register ~ tabular . regulation.

(intr-o functie anterioara) to restore smb. to pull remorcaj s.) drawing. reduction. (un articol intr-un cont) (cont. evenimente..employee relations ~ de afaceri .t.t.n. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr.coastal towage .customer relations ~ cu investitorii .privity monetare internationale international monetary relations relua v. hauling. sending. (c. corn./) to draw. to report. (de ambarcatiuni) haulage. (stiri. towage. allowance 2.f. to deliver.to resume work remite v. (prin mandat postal) remittance.f. 1. to hand over. to tow. 1.t. pi. (masini) to trail. to state.) to reenter relansare s. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala .. consignment. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s.t. to renew ~ lucrul . (c.to plough back reipotecare s. recovery ~ economica . revival.privity of contract ~ cu clientii . to tow. commercial intercourse ~ contractuale directe . reducere) rebate. to tug.t. (de masini) trailing. (legdtura) connection.relations of production. {contact) contact 2.t.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice .business relations ~ de munca . second mortgage remnoi v.direct contact relatii comerciale . (repunere in drepturi. intercourse. dealings. (reimpozitare) reassessment reintegra v. (comision) (bur. un abonament etc.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v. (to his position/post/office) reintegrare s.f. (a reimpozita) to reassess reimpunere s. (a repune in drepturi.(a unei legi) revival reinvesti v.) half--commission man remorca v.t. reintegrare) reinstatement. to send. despre ziaristi) to cover relatie s.diplomatic relations ~ economice .t. to reinvest ~ profitui . towage.f.m.) half commission remizier s. to resume. (rabat.f.public relations ~ cu salariatii . towing. (un contract. productive relations ~ diplomatice . pulling ~ costier .f. relationship. (de documente) surrender ~ bancara . handing over.t. a reintegrd) to reinstate. (bur.bank remittance remiza s. towing. tuggage. (documente) to surrender remitere s.trade relations. (prin mandat postal) to remit. relation.REI-REM 297 reimpune v. (ambarcatiuni) to haul. to consign. relations.) to renew retnscrie v.investor relations ~ cu publicul/publice .) recaption ~ in vigoare .f.f.f.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie . delivery. corn.

profitable. rewarding.push-towing remorca s.tank-trailer ~ de autocamion .ocean (-going) tug remunera v. (rentabil) profitable.return on investment a atinge pragul de ~ .f. to remunerate remunerativ adj.. pay.sea(going) tug.) scarcity rent ~ diferentiala .n.waggon ~ -cisterna .river tug ~ -Tmpingator . yield. (mar. to renegotiate renta v.t.river towage ~ maritim .(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor . (anuald) annuity. consideration renavlosi v. paying.rent in kind ~ nominala . inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate .(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari. obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .peppercorn rent ~ viagera . gainful. gainfulness. (mar.timber carriage remorcher s. lucrative rentabilitate s. profitableness. remuneration. mai bine amplasat etc. towboat ~ costier .t.push tug. pusher ~ maritim . remuneratory 2.oceanic — ocean towage ~ prin impingere .monopolul natural sau artificial.canal service tug ~ de halaj .sea towage ~. 1. t. earning power ~ a activelor .) to recharter renegocia v.) situation rent ~ funciara .f.life annuity .warping tug ~ de impingere §i tractiune .f.dock-working tug ~ de canal . rent. nesubsti-tuibili.land/ground rent ~ m natura . gainful.) tug..(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol . rewarding remuneratie s.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei .annuity due ~ de abilitate . remunerative.dock/ harbour tug ~ de salvare .truck trailer ~ pentru bu§teni lungi . remunerative. moneymaking.coastal tug ~ de andocare .salvage/rescue tug ~ fluvial .(renta.(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii .{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil.emergency towage ~ fluvial . reglementdri vamale si tarifare etc. emolument.to break even renta s. deep-sea tug ~ oceanic .push-and-tow tug ~ de manevre portuare . to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj.298 REM-REN ~ de avarie . tugboat. return.f.') tow. unearned income ~ anuala datorata . to bring profit. vessel towed. (mar. (vehicul) trailer ~ basculanta .

distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii . to reorganize repara v. (projitui. 1. turnover job ~ curenta/de intretinere . operating repair ~ preventiva .i. to share out.. partial .temporary repair repartiza v. trimming ~ a avariei . fund holder. (incdrcdtura sau balastui) (mar. (cedare.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. (la bursa de valori. remission.(asig.) (trecerea unei sume . (a rectified) to rectify.allotment of profit ~ a responsabilitatilor . 1. t.(general) overhaul.running repair/service.t. allotment. (proportional) to apportion 2. to distribute. to mend.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. (a unui rise) (asig. aparate) to overhaul 2.weight distribution ~ a profitului . revizie) overhaul 2. (a ceda.n.funciara .itemized appropriation of funds .t. (la) to renounce. to allot. fin. fin. (de fonduri) appropriation. Friii . assignment. capitalurile investite) to repatriate report s.) to trim repartizare s. (proportionals) apportionment 2. 1. division. a cesiond) to surrender. to sign off. to divide. amuharea achitarii iinei dator':i. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. renunciation. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept . legal remedy ~ capitala/generala .resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor .) risk spread ~ detaliata a fondurilor .f.) allocation of responsibilities ~ a resurselor .) average adjustment ~ a cheltuielilor .t. distribution. (un rise) (asig. to waive.) spread 3.waiver of claim ~ la prime . 1.preventive repair ~ provizorie .) trim. to allocate. waiver. 1. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie .) to spread 3. cesionare) surrender.total. allocation. sharing out. (generald.m. to assign. mar.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v. repair. (la un drepf) disclaimer. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2. (la un drepf) to disclaim.f.f.(man..(de asigurare) waiver of premium ~ tacita . (masini. (cont. to repair.REN-REP 299 rentier s.to waive a right renuntare s.implied waiver reorganiza v. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. (despdgiibire) compensation. indemnification. (a compensa) to make up for reparatie s. rentier.

(de •. (o motiune) to vote down responsabil adj.f. restoration ~ in poscsie .) to carry forward/over. reputation ~ buna . cereri) to disallow.reinstatement.sole agency reprczentare s. to repel. pdnd la nrmd-toarea lichidare. executive. la bursa de mdrfuri. (pe cinevd) to represent. (o obligatie. retaliaiory measures. activitate) to refloat ~ in activitate o companie . (p obiectie.to refloat a company repunere s.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile .300 REP-RES plata unei dobdnzi. (economice. to turn down.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general .f.) reprisals.reentry ~ in vigoare .w. retaliation. to restore. (de represalii) retaliatory reprezenta v.sales agent/ representative. representative agent ~ al fabricii furnizoare . (reluarea continud a procesuli.) posting reporta v.auonale\ reproduction ~ largita . correspondent. manager ~ de zona . trade representative. (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s.t. coverage. measures of retaliation a aplica . o propunere) to overrule. (bur. business/commercial agent ~ diplomatic .simple reproduction repune v.enlarged reproduction .to retaliate on represiv adj./. (care ia interviuri) interviewer. (leged) to abide by.t. official.resident minister ~ exclusiv/unic .(a unei legi) revival reputatie s. (o propunere. (lilerar) reportage reporter s. o oferta) to reject. to act for. to observe. representation.good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea . representation ~ sindicala/a salariatilor . (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. representative office ~ comerciala .general agent ~ imputernicit legal .f.y.impotriva .m.) to continue reportaj s. (pretentii.•anzdri) area manager .t.simpia . to stand for reprezentant.f. to decline.serviceman ~ autorizat . un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale . diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. (cor. reporter.f.trade agency/ representation ~ exclusiva . (o clauza) to comply with. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont.t. to observe. {in cartea mare) to post 2. restoration ~ in activitate . to repulse.to fail to meet one's obligations respinge v.ii de productie la scam economiei r.authorized/appointed agent ~ comercial .duly authorized representative reprezentanta s.m.f.t. agency.bad reputation respecta v. (un apel) to dismiss. 1. restoring. (//. to keep to.employee representation reproductie s.n. vamale etc. pi. (in drepturi'} to reinstate.(a unei firme) refloating m drepturi . salesman.

business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor .wage restraints ~ valutare .f. a afacerilor etc.n.return of premium ~ a taxelor vamale .(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s. ability .tax refund ~ a primei de asigurare . (despre piata financiara) stringent restrictiv adj. (deposit ca termen) overdue restanta s. limitation. restitution.(dr. back.(dr. to restrict. (salariala) back pay.dividend limitation/ restraint ~ a pietelor . limited.f. (a cheltuielilor. (a ingrddi) to restrain. to refund restituire s. reduction.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata . restraint of trade ~ de contingentare . (despre o clauzd) saving restrictie s. (de bunuri.quantitative restrictions ~ comerciale . (mgrddire. (mgrddire.customs drawback restrange v.t. proprietati) to restore.ax(e) ~ calitative .legal constraint restrictii bugetare severe . (arierate) arrears restante salariale .decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj. (a creditelor) tightening.f. (a reduce) to reduce. (creditele) to tighten restrangere s. restrictive.) jointly and severally liable ~ sindical . proprietati) restoration. qualification. rest. to restructure.export restrictions ~ la import . means. stringency. to reorganize resursa s.f.t. restrangere) restraint.exchange restrictions restructura v. remainder 2. accountability.t.limited liability ~ sociala .arrears of wages restitui v. refund. (bani) to return. backlog. restriction.) to contract. (de bunuri.) contraction. restriction. refunding ~ a bunurilor sechestrate . 1. (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor . remaining. liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala . outstanding. owing. to limit. resource. restricted.import restrictions ~ salariale . resources. limitare) restraining. (a micsora) to diminish.) replevin ~ a impozitului .f. limiting.quota restrictions ~ discriminatorii . responsibility. to give/to hand back. (cheltuieli.qualitative restrictions ~ cantitative . limitation.RES-RES 301 ~ ierarhic .line man ~ in mod solidar . constraint ~ legala . (de bani) return.trade restrictions. afaceri etc.f. diminution.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export . (in bani) change restant adj. pi.trade-union leader/ organizer responsabilitate s.

primary resources ~ economice . (adunare) assembly.) network.f.trading network ~ de alimentare cu apa . demotion returna v. withholding.(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu . (salariul etc.) system. de mdrfuri etc. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2. (a se pensiona) to retire 2.chain store ~ de sucursale .t.'.supply system/network ~ de calculatoare .f. to withhold. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s. chain ~ comerciala . (depuneri. (de depuneri. (comerciald.branch network ~ de sosele/drumuri . lien.f. economii) to draw. abode. to draw back.f. (bani din circulate} to retire. (bani din circulatie) retirement. rutierd. to withhold.302 RES-REU resurse de materii prime . to pay retributie s. dwelling place retentie s..(despre legi) to retroact retroceda v. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s.computer network ~ de conducte . (locuri.water-power resources ~ naturale .) to retain. (o suma) to keep back. retroactive a avea efect. de drumuri etc. 1. distraint retrage v. (o suma din fonduri. (din afaceri.natural resources ~ umane .f.t.resources. to hold back. (in) to succeed (in).(a cotizatiilor sindicale) checkoff. (sechestru) distress.economic resources ~ financiare . to retrocede retrograda v. reunion. (feroviard. to bespeak retinere s. activitate) to retire. afaceri) retirement ~ a actiunii . to send back returnabil adj.) to withdraw.road network retine v. to deduct. draw. 1.t.pipe system ~ de magazine . (pentru plata impozitelor. domicile.) deductions from pay.to be successful in business .r. (SUA) railroad system ~ rutiera .cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare . (o camera) to engage. returnable retea s.highway system ~ feroviara . remuneration. residence. retention ~ de salariu . meeting reusi v.(injustitie) nonsuit ~ de numerar . to give up retragere s.f. funds ~ hidroenergetice . (. electricd etc. economii) drawing. to be successful (in) ~ in afaceri .run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. a asigurdrilor sociale etc. 1. bilete) to book. to reconvey.f.human resources resedinta s. (din activitate. to remunerate. mdrfuri etc.f. (o suma din fonduri.t..) withdrawal. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2. to recede.railway system/network.t. deduction.

t.f. claim.f.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza.technical inspection/' revision. overhaul(ing) 2.wage claims revinde v. to cancel 2.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . (tin ambasador din post) to recall revocabil adj. (a destitui) to dismiss. demand.(a activelor) (cont. 1.trade journal ~ interna . (tehnic) to overhaul 2. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde .f. maintenance inspection reviior s. (drepturi) to assert revendicare s.(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida .f. revocable. to revoke. to resell. (in monede si lingouri) coin and bullion . to control. to claim. qualification.(fin. to demand. control. controller ~ contabil . to request. periodical.auditor revizui v.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala . (a unui ambasador din post) recall 3. stock of capital.to fail in reutila v.f. (provizion) provision 3. clauzd limitativa) reserve.t.) review ~ a presei .gold reserve ~ de capital .t.m. (sdptdmdnala) weekly. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s. condition. (de drepturi) assertion revendicari salariale .specialized review ~ economics . (lunard) monthly.) (in lingouri) bullion reserve.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in .) reserve.f.t. revision.f. revocation.(general) overhaul ~ tehnica . 1. (bilunara) fortnightly. inspector. to retool. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata . journal.(a unei firme) house magazine revizie s. reserve. request.audit ~ generala . (anulare) repeal. (contabila) audit ~ contabila . (cant. (restrictie. cancellation 2.) to audit revoca v. (a anula) to repeal. magazine. 1. stock.) revaluation reserve ~ extraordinara . resale revendica v.stop payment revolutie s. conditie.capital reserve. stiintd etc. 1.press review ~ de anunturi/reclame . (destituire) dismissal. stipulation ~ de aur . examination.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere .advertiser ~ de specialitate . deposit 2.t. to inspect. to sell again revista s. (mai ales de literaturd.stock of cash ~ din reevaluare . 1. callable revocare s. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. (fin. to re-equip revaloriza v. (tehnica) inspection. (a unei band) surplus reserve ~ de numerar .t.

) hidden/inner/secret reserves ~ bancare . to rescind. {greiitdti) to lift. to dissolve reziliere s.to move/to submit/to table a resolution rezuma v. annulment. {dr.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete .f.strength of materials ~ la cumparare . (a suspendu) to suspend. televiziune) headlines ridica v. . resume ~ al principalelor $tiri . rescission.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice .{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. to summarize rezamats. residual 2. to undo. o conventie) to cancel. 1. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare . {a mdri) to increase. 1. residence rezidual adj.n. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor .m.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii .t. to brief.budget reserves ~ excedentare . brief.t. to terminate. resolution a adopta o ~ .f. to sum up.) visible reserves a constitui ~ .consumer resistance ~ a materialelor .strategic stocks ~ valutare §i de aur . to raise. voidance. summary. cancellation.304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara .{la radio.t.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ .{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare .) residuary reziduu s.to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s. to remove 3. termination. residuum.(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont.f. to hoist 2. residue.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate .reserve currency rezerve ale societatii .{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura . resident rezidenta s. (un contract. resistance 2.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . remnant rezilia v.f.n. to annul.{mentionate in bilantui contabil) {cont.vault cash ~ legale . to void. 1. dissolution rezistenta s.wear resistance rezolutie s.bank reserves ~ bugetare . {restrictii} to withdraw. to heave.

-hoisting 2. mar.) business risk ~ de frauda .) risk of collision ~ de credit .RID-RIS 305 (preturi) to raise.insurable risk ~ asigurat . risk. raising. 1. removal 3.owner's risk ~ al carau§ului . mar.can'ier's risk ~ al cumparatorului .(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile .(la alocarea capi-talului. despre preturi) to zoom up.n. (mdrire) increase.(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk. mar.to raise/to make objections ~ pretentii . (de restrictii) withdrawal.theft risk ~ de gheturi .insured risk. to put up 4.commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor .) common adventure ~ corporativ .wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s. (brusc. risk insured ~ comercial .to force up the prices ridicare s.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig. cat yi pentru caric) (asig.(asig. unde actioneazd agentil) ring rise s. 1.(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate . heaving. mar.r.) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor . (/a) to amount/to come to.f. (incintd circulard din sala bursei. (asig. (o sedinta) to break up v. to skyrocket ~ obiectii .to raise claims ~ preturile fortat/artificial .(asig. to run into 2.(asig.business risk ~ al armatorului . hazard.) adventure ~ acoperit . mar. to scale up.) third-party risk ~ de spargere .) ice risk ~ de incendiu . mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura .(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil . (de greutdti) lifting. (suspen-dare) suspension.) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj . acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei.(asig.(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii .fraud risk ~ de flirt .fire risk ~ de incetare de plata . (crestere) growth.(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin.buyer's risk ~ al inflatiei .n. mar. risk of boats/craft ~ de tranzactie . (imbu-ndtdtire) improvement.credit risk ~ de firma .inflation risk ~ al incarcatorului .

n.(asig. dividende preferentiale.) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure. fin. return. timp etc. squanderer. refund. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ .(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii. rate ~ de circulatie a marfurilor . (dr.(asig.t. wastage.i.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi.to incur a risk risca v. (de bani. riverain. to disperse. contention riveran adj.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin. thriftlessness risipi v.(fin. river (-side) s.) deferred rebate ~ de prima ..) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar . to risk. riparian.(asig.) immediate risk ~ incalculabil . robot robotica s. (din mar/a) to spill 2.f.(asig. riparian.n. muster roll/book . register 2.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara .economic growth rate ~ de productie .) to waste.) (de procese) cause list.(mar. rival rivalitate s. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational . robotics rodi v. fruit-bearing. riverain.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar . timp etc.t. 1.(asig. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. rebate ~ de navlu . to scatter. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s. docket. to bear/to yield fruits.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic .. thriftless s. marine/maritime risk. list.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata . fertile.rate of turnover ~ de cre$tere economica . (concurentd) rivalry.) squander. waste.(acea parte din riscul unui titlu de valoare.f. (bani.m.) operating risk ~ politic .(mar.) premium refund ritms. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. fruitful 2.) extra/ additional risk ~ total .m.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin. rich rol s. s.) incalculable risk ~ intrinsec . m.) ship's ledger/ articles.f. cauzat de factori caracteristici aces-teia. 1. to venture. to fruit roditor adj. riverside resident robot s. 1. spendthrift.) moral hazard ~ neasigurabil . to squander (away) risipitor adj. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent .) country risk ~ descoperit/neacoperit .m. spendthrift risturna s. roll. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj . wasteful.f.rate of production rival adj.

. course.f.(raportui dintre vdnzari si activele fixe.sea route ~ terestra .assessment roll a trece pe ~ . (cont. trimming rula v. road.(c.direct route ~ fluviala .to reroute rutier adj..ROL-RUT ~ de impozite .(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului . ./) fast freight line ~ directa .ocean lane a schimba ruta .fin. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . (cifra de afaceri. (de negocieri) round rural adj. trim.m.(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor .f.(shipping) lane. 1. (falit) broken ruja v. rural ruta s. {calcule. route. cifre} to round off ruina v.(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole . {bani. (despre o sumd de bani) even rotunji v. trimmer rujare s.) to docket rotatie s.(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.t. randament) turnover ~ a activelor fixe .trade route ~ de navigatie . (incdrcdtura uhei nave.t.t. navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza .f. (afalimentd} to break 307 ruin at adj. way ~ comerciala .rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor .n. rotatie 2.overland route ~ oceanica . (despre cifre) round.inland route ~ maritima ..t.f.) turnover runda s. shipping/sailing route.(un proces) {dr. fondtiri) to circulate rulaj s.

to pay (salary to).minimum growing wage . office worker. retribuit) remunerated.n.paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic .collective wage ~ de baza .de audiente .(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt.to underpay salarizare s.time wage ~ permanent/'regulat .s sac s.slack bag sacrifica v. salary earner. (muncitor salariat) wage-worker.t. wageworking.fair wage .paycheck ~ real .minimum/ subsistence/living wage.gross wage ~ colectiv . job/task wage ~ in natura . (despre munca) paid s.monthly wage .m.basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .pittance ~ diterential .f. munca prestata) indirect wage ~ in acord .net .going wages ~ direct productive .differential pay.permanent employee salariu s. pi. take-home pay ~ nominal . mcdpere) room. wages pay. (camera.lunar . salaried worker. wage differential ~ direct .wages and salaries salariza v. (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary.weekly wage ~ tarifar .tariff wage/rate salarii curente .sack '~. paying a salary to. de man me standard) bag.audience chamber ~ de consiliu .net wage.m.retired employee ~ permanent .productive wages ~ progresive .piece wage/rate.minim/de subzistenta . pay ~ brut . (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man.neumplut . mai ales intr-o cladire publicd) hall.f. (despre oameni sau posturi) salaried. stipendiary. (renmnerat. the salariat ~ pensionat .board room . remuneration of sala s. (animale) to slaughter.de hartie .regular salary " platit prin cec . to remunerate ~ insuficient . (pentru marfd.nominal wage ~ pe unitatea de timp . fall-back pay ~ minim de cre§tere .plastic bag ".(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor . (despre oameni) wage-earning.real wage ~ saptamanal . wage earner. (mare. mecanizatd.t.(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri . to kill salariat adj. (pentru munca manuald. prestarea de servicii) wage(s). (functionar la stat) civil servant.waiting room -.truck wage ~ just . (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .wage expectations ~ indirect .

•>. hebdomadal. penalty. dearth.useful/service load.mortgage charge ~ limita .critical load ~ de exploatare . 1. sanction.showroom.working week sarac adj.'. need(iness). (nevoia^) destituite. charge 3.) onus probandi.rated load ~ partiala/incompleta .f./ saturation ~ a pietei .)]db satisfaction saturare .maximum/peak load ~ maxima admisa .admisa/admisibila . to agree to sanctiune s. (ms-pundere. (mdatorire) assignment. sanitary. (impolite. imposition. forfeiture 2. strdmtorat) moneyless. hard-up.(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . (garantie.f. poor. paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta .(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . week ~ de lucru . (pentm incalcarea unui contract) forfeit. (obligatie) charge.market saturation sanatate s. to become impoverished saracie s.f. to penalize. weekly (publication) saptamana s. 1. impecunious. impuner'i) charges. sarcina s. health.) charge 4. taxe.f. tutela) (dr. responsabilitate. hebdomadary^. to beggar.(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man... (a pauperiza) to pauperize v. (nevoie) destitution. approbation. scarcity. pi. health ~ publica . (greutate) weight 2. lack. indigent. onus. weekly. custodie.economic/trade sanctions sanitar adj.underload ~ totala . to impoverish. needy. poor/ indigent person.(dr. (obligate) obligation 5.ultimate load ~ maxima .public health saptamanal adj. imposts ~ a probelor . approval sanctiuni economice .(a unei burse) floor salopeta s. (incarcatura) load. 1. (a aprobu) to sanction. coveralls sanctiona v. ipoteca) encumbrance. to make poor.net load ~ nominala . payload sarcini fiscale .f. burden.safe load ~ neta . overalls.f.operating/service load ~ efectiva .(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s.book hall ~ principals . taxes. (aprobare) sanction..t. burden of proof ./i.effective load ~ fixa .full/total load ~ utila/comerciala . task. (jam barn.tax burden ~ pe active .allowable' permissible load ~ critica . burden. pauper saraci v.f.auction room. (sdrdcdcios. (lips a) want.assembly hall -de licitatie .t. mart ~ de vanzare de bilete .m. exhibition room ~ de tntruniri .charges on assets ~ prioritare . satisfaction ~ a muncii .SAL-SAR 309 ~ de expozitie . redus) scanty s.absolute poverty . poverty. to grow/to become poor. to sanction 2. necessity.heavy lift ~ ipotecara .

(de cifre) subtraction 2. high day. tarife) low.legal/public/statutory holiday. (pentru band) bank holiday scadent adj. (zi liberd la scoala) play day 2.(bur.n. (zi nelncrdtoare) day of rest. a diminua) to lessen. to weaken. (scald) scale ~ de impozite .(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie .f. decrease. tarife) to lower. to figure out. (despre cursuri bursiere) to trade down. to decline.t. 1. 1. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare .f. (troc) truck.reduction in turnover ~ a cursului .) sliding trend ~ u§oara a preturilor . cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . feast. (fixd) stairs. staircase. micsorare. scheme. 1. profituri) to fall off. (santier) oilfield schema s. scheme of loading ~ de stivuire . (pretui) to mark down 2. chart. to fall.f.collapse of prices scazut adj. to lower v.i. to diminish.310 SAL-SCH ~ relativa . to mature. term. diagram. diminution. (despre preturi. mature a fi ~ . to decrease. (despre incasdri. a micsora.loading chart.f. 1. markdown ~ accentuata a preturilor .decline in prices.relative poverty sarbatoare s. (despre pretiiri. prompt date.fire escape ~ de normare . to go down. (sondd) oil derrick. diminuare) reduction. to sag. schedule 2. (care se prdznuieste) holiday. (bruscd) slump ~ a preturilor . (reducere. decline. (de personal) establishment.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares . (a reduce.f.scale of ranks. (de lucru) shift ~ de actiuni . to sink. (despre o datorie) to fall in scara s. (mobild) ladder 2.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . 1. (a unei cambii) tenor ~ comuna . (cifre) to subtract.) draught/draft scale ~ de serviciu . (barter) barter 2.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback.to fall due scadenta s.(mar.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor .(bur.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ .back stairs ~ grafica . 1. hierarchy ~ mobila .rolling/moving stairway scadea v.rating scale ~ de pescaj . lowering.f. weak schela s. (a activitdtii economice) downturn. (falling) due. maturity. exchange. rest day.(de venituri.tax scale ~ de incendiu .to fall due. to diminish.stowage diagram schimb s. due date/day. to slump scadere s. (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala . downswink ~ a cifrei de afaceri .

changing. alteration. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia.to disable.(intre doud tdri.twilight shift ~ de zi . discounter scop s.n.exchange at parity ~ valutar .f.afternoon/swing shift ~ de experienta . shift ~ a preturilor .(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante . a obtine) to get.variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil. a unui frigider etc. detinute de o banca. (a inlocui) to replace.shift in the function scoate v.t. cutii) to uncase. in schimbul unui alt activ. purpose scriptic adj. (bani in unitdti subdivizionare) to break.m. modification. on the staff scrisoare s. valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect .(intre doud tdri. 1.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza .f. to alter. swapping ~ la paritate . to unbox 3. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v.working shift ~ de lucru divizat . schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta. to obtain ~ bani de la banca . 1.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma . (a convert!) to convert schimbare s. (bani) to change. (a cdstiga. goal. (a face schimb de) to exchange 2.exchange of goods/ commodities ~ de noapte . to take/to draw/to pull out 2.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile . nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii . to take on discount scontare s.t.to cover one's expenses scont5\/2. (a modified} to modify. un act) to take out 4. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura . exchange. change. to change.night shift ~ de seara . o instalatie) to shut down ~ din vama . aim.(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri . to shift. {un utilaj.to derive large profits from ~ din doc .to undock ~ din functiune . (din Idzi.bank/banker's discount sconta v.f letter . to discount.(troc) swap.foreign exchange ~ valutar direct . prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^.(cedarea unor creante.t.day shift ~ dublu . (un certificat. discount ~ comercial .exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru .

(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere .set form of a letter scrisori de acreditare .312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .) letter of lien ~ de apel . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta . (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note. expensive.(a rnarfii) letter of indemnity. dearth scumpi v.letter of hypothecation ~ de garantie .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare .covering letter ~ de numire .commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .letter of credit ~ de credit anticipate .follow-up letter ~ de credit . to raise/to put up the price of v. backward/back letter. to grow/to get dearer. expensiveness.letter of reminder ~ de recomandare .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze . {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului . dear scumpete s.sealed letter ~ neconfirmata . deamess.(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .letters of credence scump adj. costliness.unacknowledged letter ~ nedatata .(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .tip .(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare . waybill ~ tnchisa .(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .letter of intent ~ de msotire .f. to rise/to increase/to advance/to go up in price .r.dead letter ~ .(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire .undated letter ~ recomandata .circular letter of credit ~ de credit comerciala .(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .letter of advice.registered letter.insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr.t.

seizure.) to privilege.f.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie . (de taxe. sector.post-free ~ de taxe vamale duty-free. secret. garnishment. to sequestrate. exempt (from).n. impozite etc.exemption from taxation. secrecy ~ bancar .seizure under legal process a pune. freedom from tax. to seize. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor .t.) to sequester. sequestration. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat . district ~ corporativ/al corporatiilor .rent-free.leakage from bag scuti v.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector . 1.trade secret ~ profesional professional secret secretar. spartura) leakage.n. (dr. wastage 2.f. department 2. (exonerare) exoneration. tax exemption ~ de taxe vamale . sequester. (printr-o crdpdturd.exempt from taxation ~ de navlu .to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . attachment.t. (a sdrdci) to impoverish sechestra v.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor .execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . (o navd) to arrest sechestru s. to attach. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite .key sector of the economy ~ institutional . 1.banking secrecy ~ comercial/industrial .exemption from duty scutit adj.tax-exempt/-free ~ de impunere .pe . to distrain. distrainment.n.to replevy secret adj. to deplete.SCU-SEC 313 scurgere s. (de o sarcind. secret.n.Secretary of State ~ general .f. rye secatui v. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac . (functie) secretaryship sector s. exemption.rn. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage.(mar.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s. to exempt.) immunity.t. (de impozite partial sau total} to derate scutire s.s-. free of rent ~ de impozite . 1. to exhaust. leaking. birou) secretariat 2. distraint. free (of) ~ de chirie sau arenda . free of duty secara s. confidential s. o obligatie etc.) free of freight ~ de taxe postale . (serviciu. (a exonera) to exonerate.Secretary-General ~ particular . flowing.

to endorse ~ prin procura . (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac . (al unei firme) office. to subscribe 2. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s. signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta .(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer . to sign. 1. semifinished. to sow. (in randuri) to drill semanatoare s. taxation authorities ~ postuniversitara .n.314 SEC-SEM ~ mixt .labour safety ~ alimentara . department. safe (deposit). strongbox. head/home office.f.to sign per proxy semnat adj. signer.half-height/ open-top container semifabricat adj.headquarters.market share segmentare s. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar .food security ~ sociala .t.f.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.tax administration. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.to sign jointly ~ in numele cuiva .) screening selectie s.m.private sector ~ public/de stat . security ~ a muncii . subscriber semnatura s. selection. (culinare) readyto-cook foods semna v. intermediate goods/ products semipreparate s. choice ~ de portofoliu . (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb .registered office segment s. semimanufactured s. semiskilled semicontainer s.n. ~ pe verso . signatory s. (al unui holding) group headquarters ~ social .balanced sample semana v. pi.n.social security sediu s.to sign on behalf of smb.public sector sectie s. sowing machine semicalificat adj. signatory. coffer ~ de noapte . safety. segment ~ de piata .to sign in blank ~ in condica .(la intrarea in serviciu) to sign in.f.(marketingul niselor de piata. 1. (a celei mat bune alternative) (man. division 2.n.oil area/land/zone ~ privat .f.n. {central) headquarters ~ central/principal .f.portfolio selection ~ ponderata .bogus signature . vault. (intr-o uzind) workshop ~ de politic . to seed.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare .n.t.market segmentation ~ concentrata . segmentation ~ a pietei .f.f. pi.polling station ~ financiara .(pentru doctoral) graduate school securitate s. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products. section.

(intr-un hotel) room service ~ de cercetare . (a jiidecdtorului) judgement. sentence.blank signature ~ neautorizata .f.legal department ~ de corespondenta . (de arbitral) to make an award serie s.contract service ~ cu norma intreaga .accounting/accounts department ~ contractual . (de obiecte) set.unauthorized signature ~ originala .judgement by default ~ irevocabila .correspondence department ~ de credite . decurgand din datoria ptiblicd.credit department .signature by procuration/proxy ~ sociala . to wait on serviciu s. platd externe.final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .sales department ~ consultativ . decree.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila . (pbligatie de serviciu) duty 2.authograph ~ prin procura .t. (un client) to serve.full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus .adjournment ~ de desistare . pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari . o chestiune) serious.judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere .. service.SEM-SER 315 ~ falsa .research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios .advisory service ~ contabil . service ~ al datoriei externe .illegible signature ~ in alb . (set) set ~ de cambii .n.set of bills of exchange ~ de conosamente . servi v. derivate din datoria externa. to attend to.decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . employment. 1.set of bills of lading series adj. (a juratilor) verdict. series 2. 1. decision.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera . (facut cuiva) service rendered 5.signature of the firm sentinta s. servire. deservire) attendance 3.remand ~ definitiva/executorie .(totalitatea obligatiilor de. pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice . (a unui arbitru) award ~ de amanare . (ingrijire. (sectie) department 4. job.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici.to pass/to give/to deliver a sentence. (despre o persoana) serious-minded. (despre o sitiiatie.. grave. (despre un cumpdrdtor) genuine.f. (despre o oferta) bona-fide.

hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale.social service ~ statistic . attendant servitute s.social overheads ~ publice .dispatch/forwarding department ~ de Tncasari .weather service .} direct services ~ edilitare/municipale .(serviciu bancar) transit department '.(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin.after-sales service ~ postal . (SUA) expressage ~ de personal .advertising/publicity department ~ de reclamatii . pescuit) open season ~ mort . (pentru documente.transport service ~ .periferic . offseason/-time .f.(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service . season '" de navigatie .repair/maintenance service.din usa in usa" .collection department ~ de intretinere . set ~ de cambii .seasonal employment ~ social .de expeditii .n. mdeplinite de medici. de avocat) briefcase servitor.valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza . (diplomat} attache case. easement sets.statistical department ~ tehnic . service agreement ~ de medicina muncii . avocati.commercial services ~ de asistenta medicala . servant.stevedore service ~ de transport . functionari etc.9.regular employment ~ postvanzare/de intretinere .discount department ~ de stivuire .fishing season ~ deschis (de vanatoare..public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.occupational health sendee ~ de mesagerie .basic banking ~ comerciale . (dr.set of bills of exchange ~ de conosamente .finance department hidrografic .parcel delivery/post/ service.set of bills of lading ~ de oportunitate .316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .dead/'slaclc/dull/iow season.de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .complaint section ~ de reconciliere a conturilor .) servitude.mail/postal service ~ sezonier .) opportunity set ~ de scule .tool kit/outfit/set sezons. portfolio.n.personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate .f. m.{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .telephone service ~.engineering department ~ telefonic .navigation/shipping season ~ de pescuit .

1. lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s. 1.f. (de pintu.f.end of the financial year ~ de luna .f. trustworthy 3. quarter. seasonal sfarsit5. trade unionism 2. trade-union.marine syndicate ~ de credit .arbitrage syndicate ~ bancar .operating safety/ reliability si\ozs. bur.f. 1.sphere/field of production. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric . (patronal syndicalist sindicaliza v.rush/peak/throng season ~ turistic . (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal . output area sfert s.m. safety.banking syndicate ~ controlat de patronat . metallurgy of iron and steel sigila v.n. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare . (trade) union..high season sezonier adj.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate . forest. (de incredere) reliable. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri .sphere/line of business ~ de activitate . safe 2. field. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar . to form a trade-union organization 2.n. (in sigurantd) secure. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s. silviculturist.t.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf . organized labour 2. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'. sylviculturist. trade unionist 2.(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist.) dramatization sindical adj.r.cargo syndicate ~ al feroviarilor ./i..(man.) quartern ~ de dolar ... (patronal) syndical(ist).M. forestry simbol^. (patronal) syndicalism ~ de sistem . 1. domain ~ a afacerilor .(corn. sylviculture.n.sphere of influence ~ de productie . branch ~ de influenta . end. forester silvicultura s. syndicalistic sindicalism s. silvicultor s.(american sou Canadian. symbol ~.loan syndicate .) ultimo sfera s.n. (domeniu) sphere. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s. 1.. (grain) silo silvic adj. silviculture.craft union ~ arbitrajist . 2.de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s.customs seal sigur adj.sphere/field of activity.company union ~ de asiguratori maritimi . monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s. iincie etc.f. 1./?.m.

(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis .clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .(cont.bancar .filing system ~ de cliring .operating system ~ de exploatare intensive .(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .voucher system ~ de alimentare cu apa .(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .(materiale. servicii.(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil . employers' association ~ pe societate .(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec . sinecurist sista v.work--on-thebonus system ~ de munca in acord .accounting system ~ contabil fara registre .speed-up system ~ de livrari complexe .t.trade/trading association sinecura s. consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .waterworks ~ de calcul . file posting ~ contabil uniform .ledgerless accounting.banking system ~ bancar cu activitate corespondenta . to withhold ~ livrarea .) to cease.correspondence banking ~ bancar dual .syndicate. to suspend.national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .to stop payment/a cheque sistem^.w.fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu . sinecure sinecurist-y.(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar .company union ~ profesional .computing system ~ de clasare/clasificare . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .uniform system of accounts ~ cooperatist . plati etc. to stop.(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura . (livrari.) book entry system ~ de exploatare .f.industrial union ~ de subscriere .market economy system ~ al economiei nationale .cooperative system ~ de acte justificative .n.bond syndicate ~ deschis .piece rate system .

(stare) situation.bonus scheme ~ de salarizare . coinage ~ monetar decimal .) cash statement ~ financiara .unified monetary system ~ stimulativ . condition.metric system ~ monetar .capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric . position 2.condition of the market ~ a veniturilor . case of emergency ~ de avarie comuna .competitive situation ~ critica .tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .f.(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor . (raport. dare de seamd) report. (cont.(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi . cerutd de registrul comerfului) annual return .measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .emergency. rates schedule ~ vamal protectionist .(asig.(cont. 1.task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system.) operating statement ~ a costurilor .) financial statement ~ financiara certificata .zone price plan sistematiza v. (urband) town planning situatie s.) general average condition ~ de casa .protective system ~ zecimal .competence . to systematize sistematizare s.(cont.account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont. mar.(a unei societdti.concurentiala . systematization 2.tariff/rating system.(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna .common prices system ~ de prevederi sociale .provident scheme ~ de prevenire timpurie . budget account ~ economic .(cont.forecasting and control system ~ de prime . account.) statement of costs ~ a pietei .) statement ~ a activului si a pasivului .decimal coinage ~ monetar unificat . (cont.) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor .tabulating system ~ tarifar .f.(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .(cont.wage system ~ de salarizare cu prime . 1.SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente .monetary system.financial position.) income statement ~ anuala .premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .economic system ~ economic capitalist .t.

to hold a situation.m. underwriting association ~ de binefacere . service. firm.f.(trading) company.rural credit society ~ de credit comercial . (asociatie) association 2. business ~ comunista . employment.to leave one's post. hire-purchase company. (publicitar) slogan. firm.. (despre piatd etc. society.limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple . (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol .mutual benefit society ~ de asigurari .320 SIT-SOC ~ sociala .loss maker ~ comerciala . (full) member. registry of shipping.chain company ~ de ajutor reciproc . to fill a post a solicita o ~ .) weak slogan s. associate societate s.capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi . post a detine o ~ .life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime .communist society ~ -conglomerat . social ~ -democrat . s. business.) listed company ~ cu raspundere limitata . classification society ~ de constructii navale . standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.marine insurance company.friendship/friendly society ~ de clasificare .insurance company ~ de asigurari de viata . {corporate) corporation ~ capitalists .guild socialism ~ stiintific . 1.social democrat ~ -democratic .to apply/to compete for a post a-si lasa slujba .conglomerate company ~ constituita prin fuziune .) consolidated financial statements.cooperative society ~ cotata/listata .(a navelor) ship's register.consumption-society ~ de credit . group accounts slab adj.(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.scientific socialism ~ utopic .merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista .(bur.shipbuilding company ~ de consum .social condition.social democracy socialism s. catchphrase slujba s. (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj.n. socialist societar^.f.f.Utopian socialism socialist adj. job.m. status. socialism ~ corporatist . (comerciald) company.commercial credit company . to resign one's office slumpflatie s.n. (despre activitdti economice) slack.

parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals . category. nota de plata) account. crop in rotation sold s.n. (societate neoperantd.bogus company.tillable soil ~ fertil .fixed trust ~ de leasing .SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . paper/trust company. investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale . sociologist sociologie s. sale/reduced goods.(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj.) surplus stock.leasing company ~ de servicii publice .international company ~ in comandita .public company ~ radiata . counting. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv .public utility company ~ de transport .n. carrier ~ de transport de mobila . 1.multinational corporation ~ necotata/nelistata . bill.-sora .particular partnership ~ inchisa .) balance 2.sleeping/limited partnership. (cont.f.(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust.(bur. check soi s.{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare . {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . {corn. (rasa) breed.{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite . general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat .rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s. soil.joint-stock company.) unlisted company ~ pe actiuni .furniture removers ~ -fantoma . (calitate) quality 2.(in orice sector) flexible trust. land ~ arabil . job line/lot ~ al contului curent .(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala . pi. infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica . partnership firm ~ in participate . 1. (specie) species.f.bubble company ~ fara scop lucrativ . m. sort. grade.transport/carrying company. computation.(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama . residue.nonprofit company ~ fictiva . 1. socioeconomic sociology.n. (fel) kind.current balance . sociology socoteala s.f.defunct company . (rasd de vite ameliorata) grade sol s.general/ordinary partnership. (Jdcturd. calculation. account 2.

to solve.opening balance ~ in banca . solvable.speculativ . jointly ~ si individual .end-of-season sale solda s. solvency. (military) pay solicita v. to solicit. pasibiT) liable adv. able to pay ~ pana la suma de . sumptuary sondaj s. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj. to require.opinion poll . solvabil. (un debitor) to call on/upon somatic s.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor .t. (rdspunzdtor.notice to pay. 1. solvent. applicant. solicitation.notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata . trustworthy.t. solicitant. survey.nedebursat . balance in/on hand ~ de beneficiu . to demand. (mdrfuri) to clear. mdrfuri) clearance. creditworthiness. (dr. (a unui cont) balancing. closeout. demand.call on shares solid adj.bank balance . to close out soldare s. (de despdgubiri. reclamant) claimer. trustworthiness. paying capacity soma v. to summon.m. request.to settle a dispute amicably solvabil adj.debit balance. clearing-out sale. joint.f. (de cdrti) remainder sale. summons. balance due ~ final .f. application.dormant balance ~ initial .n. (e^antionare) sampling ~ de opinie .cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv . sound. bargain sale.safe for a credit of solvabilitate s. to settle 2. despre o firmd) sound. scadente) call somptuar adj. settlement 2.profit balance ~ de casa . (sigur.statement balance ~ inactiv . to settle ~ un litigiu pe cale amiabila . (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor . (de.f.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont . (un cont) to balance. (de despdgubiri) claim.f. to^ request.f.t.(dr.(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. (formald) notice /de evacuare . (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon .undisbursed balance ~ net .statement balance ~ creditor .t. requirement. petitioner.) joint(ly) and several(ly) solidaritate s. (voturi) /to canvass for solicitant s.balance brought forward -.net balance ~ nul . writ. to sell off.) joint responsibility solutiona v.nil balance ~ reportat . 1.f. (a unei rate. (despdgubiri) to claim.credit balance. claimant solicitare s. to ask/to apply fy.

to sort. breaking.oil well sorta v. yellow labour special adj.variety of patterns ~ variat . to grade sortabil adj. laundering.development well ~ de explorare .m. specialist. burglarious attempt spatiu s. blackleg.f.} ballast arrival ~ in bune conditii .sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie . (dupa mdrime.y.test well/hole. 1. (mar.to undertake a survey/study of the market sonda s. particular 2. breakage 2. washing ~ de bani .) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil .) noneaming spaces spalare s. space ~ comercial .drill/bore hole ~ de gaze . prospecting hole.(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar.(la parterul unei cladiri) floor space.waste area ~ de incarcare .f. housebreaking.f. to assort.f. (SUA) commercial precint ~ de depozitare . (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space.(mar. (despre rata unei dobdnzi.n.) arrivals and sailings spargere s.} loaded arrival ~ in balast . lost/waste space ~ pentru marfuri .f. dimensiune) sizing. wildcat well ~ de foraj . arrival ~ cu incarcatura . special. housebreaker ~ de greva strikebreaker.(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage. 1. dimensiune) to size. sortable sortare s. range (of goods/commodities) ~ de esantionare . consultant .) cargo/loading space.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar. care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s.) arrivals and departures. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj .(mar. sorting.f.gasser ~ de titei . sort. sorter sortiment s.(a navei) safe arrival ~ probabila . assortment.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat . (dupa mdrime.t.open space ' ~ locativ living space '.m.(c.w.mort/nefolosit/pierdut .(mar.blank ~ liber/neincarcat . (foraj) well ~ de exploatare .money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s. (oil) derrick. (furt prin efractie) burglary. (care comite flirt prin efractie) burglar.) deductible space ~ economic . shipping room/space ~ de incarcare pe punte .SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata .(cu plinurile consumate) (mar.n.(a navei) expected arrival sosiri si plecari .storage space ~ de descarcare/deversare . expert.sorting by consignee sortator.varied selection lines sosire s.

specimen ~ de semnatura specimen of signature. stock adventurer ~ pe piata neagra . (marfuri) to speculate in 2.black marketeer speculativ adj.) to name 3. 1.f. speculation.) bear ~ a la baisse cu acoperire .) to speculate in differences speculant s. open trade speranta s.(bur. (un cont) to itemize.(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile.(bur. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4. (lista) list ~ a conditiilor contractuale .t.m.f.f.specialism ~ internationala a economiilor nationale . n. (a profita de) to profiteer by v.(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur. speculative speculatie s.i..switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur.freight note ~ de greutate . to stag. to go a bear ~ a la hausse . autograph/sample signature specula v.324 SPE-SPE ~ compensator .) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs . stag.f. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa . to particularize 2. 1. specialization ~ excesiva/ingusta .(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur. (produs principal) special(i)ty specializa v. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs .player. (la bursd) to play the market.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard .the specification of contract terms ~ a incarcaturii . specification 2. {in) to specialize (in) specializare s. pretui etc. (afixa data.f.) to speculate/to operate for a rise.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig. wildcatter ~ a la baisse .) to speculate/to operate for a fall. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse .) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie .) covered bear ~ a la hausse . 1. (domeniu principal de activitate) speciality 2.international specialization of the national economies specifica v.t. speculation. profiteering.f.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s.life expectancy . to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .pollster specialitate s. profiteer.) tampering with the market specula s.) bull ~ de bilete — (la cinema.(bur.r. speculator. (pe puncte) to itemize 5.(bur.standard specifications ~ tehnice .{bur. to detail specificatie s. 1. (asteptare) expectation. v. racketeer. to specify. expectancy ~ de viata . nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur.t.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse .

cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu .pricing ~ a pretului de cost . (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2. to increase. a unei sarcini) assignment. (recomandare) comfort.f.t. (pretiil. {reguli.service increment ~ temporar .inflationary spiral ~ salarii . support. to fix.n.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii .transitory increase spori v. standing. spying ~ industrial .senionty wages ~ de periclitate . (de duratd) durable.t. pi. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor . spiral ~ inflationista .to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune . increment.t.f.SPE-STA ~ medie de viata . (permanent) permanent. data etc.transport charges ~ la destinatar . to state.n. assistance. lasting.n. extras spionaj s. (in mtrcprifiderile profilai.industrial espionage/ spying spirala s. a datei) settlement. expenses ~ bancare .) to settle.goal setting . (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza . to sponsor sponsorizare s.back charges ~ suplimentare .f.average life expectancy speze s. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s. firm. (nn termen) to appoint. to step up spot s.m.preturi .bonus for special risk. charges. fixing.to appoint an hour ~ ritmul de munca . espionage. principii) to lay down 3. steady stabili v. (a unui termen) appointment 2. 1. setting. yardage ~ de inmagazinare . (o data. to set. (despre preturi) fixed. increase ~ de fidelitate .to assess/to lay damages ~ o ora .policy formation ~ a pretului .n. sponsor sponsoriza v. to establish 2. (ajutor) aid.charges forward ~ restante .warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere .wage increase ~ de salariu descrescand .additional charges. stable.costing. (a pretului.a pretuiui de cost marginal -marginal costing .storing charges.a politicii .maintenance charges ~ de transport .wage-price spiral sponsor s.f.banking charges ~ de depozitare . (fmanciar) backing stabil adj.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing . o sarcind) to assign. (a unei date. sponsorship spor^. danger money ~ de salariu . 1. 1.to set the pace stabilire s.

f. (de cursuri. on probation s. pi. improver stagiu s. (economica.bookstall. lay/ laying/ ship's days ~ contractuale . (despre afaceri. stagnant.f. (inactivitate a pietei) dullness. slack stagnare s. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor .(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune .price stabilization stabilizator s. (cursuri.price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare . preturi) pegging ~ a monedei .f.living standard.i. despre un produs) off-the-shelfj'.(pe etichctd. stand ~ ambulant . of instruction. (SUA) level of living standarde contabile .automatic stabilizers stagflatie s. standard ~ de stat .slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie .universal maintenance standards standardiza v. (time of) probation 2. stall.accounting standards ~ de credit .reversible laydays stand s.(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice . preturi) to peg. (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays.target return pricing ~ a preturilor . (de muncu) length of service a-si face stagiul .326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului . \.t.f. a afacerilor) stagnation. {economic) stabilizer stabilizatori automati . stabilization. to standardize standai-dizare s.loading days ~ ireversibile . (crizd economica) depression ~ a afacerilor . stability.(stagflatie) stagflation stalii s.currency stabilization ~ a preturilor . to slacken stagnant adj. bookstand ~ expozitional . (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj. eel mat mare fund tdiat) (corn. laytime. (fluctuatii.m.state standard ~ de viata .fixed laydays ~ de incarcare fixe . activitdti economice) to stagnate. m. (fdrd comandd speciald.engineering standards ~ universale de intretinere . standardization . probationer. piata) to steady stabilizare s. slackness.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble .price stability ~ economica .product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus .exhibition stand standard adj.f.credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare . standard.) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s.fly pitch ~ de carti .n.n.f. stagnancy.irreversible laydays ~ reversibile .n. to stabilize.t.economic stability stabiliza v.to be on probation stagna v.

wages sheet ~ de serviciu . statistician.{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats. headquarters statui bunastarii .comparative statistics ~ demografica .(c.f. (finala) terminus. station 2.weather base/station ~ -nod .trade statistics ~ comparata .economic statistics statistician s. (SUA) tables of organization ~ de salarii .) damaged condition ~ buna . 1. 1.wireless/radio station ~ de triaj .f.) goods station ~ de radio . {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta .(a mdrfurilor} sound condition ~ civila .providenta .industrial standardization stare s. state 2.n. (al unei societdti) articles of association statutar adj.the welfare state ~ .m.general staff.record of service ~ major . statutory static s. rules. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare .f.) (railway) junction .the providential state statistic adj. (/a o societate de asigurdri) actuary status s.staffing schedule.f) shunting/spotting station.n. statute. a navei etc. (stare/conditie sociala) status statut s.condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata .(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate . paylist. status ~ a caricului/incarcaturii .) (railway) station.station of destination ~ de emisie .(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate . (c.(a unei nave maritime.f. fluviale) seaworthiness. fluviale) unseaworthiness.(c.life tables ~ comerciala .petrol-filling station ~ de destinatie . terminal station. transmitter ~ de marfuri . state.(c.prime condition ~ si conditie aparent bune .corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ".(a mdrfii. autobuz) stop. condition 2.job classification statistics ~ a sperantei de viata .civil status ~ de incarcare completa .de functii/personal .(dr.transmitting station. (railway) yard ~ meteorologica . statistic(al) adv.STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials . personal establishment. (situatie sociala) social standing. statistics ~ a grupelor de activitati . (de tramvai.f. statistically statistics s. 1. list ~ corporatist .n.vital statistics ~ economica . stage. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina .payroll.f.) abeyance ~ exterioara . regulations.{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.

deep stowage . (mar. tier. rack stack 2.firm/tight stowage ~ corecta . (a unei datorii) extinction.export incentives ~ pentru vanzari . (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s. (mod) manner. stacking. pile stivui v. (fabricare) manufacture of glass 3. (a amortiza tin impriimut) to sink. to pay off. to possess. 1.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. o actiune) to extinguish. (de mar/a) stack.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara .f. (a unei ipoteci) redemption. (pe randuri/ siruri) tiering. (a unei obligatu) termination 2. (a poseda.pitching up ~ compacta . (o ipoteca) to redeem. to dynamize. to stimulate. (manipulari maritime) stowage. cancellation. (vdnzdtor) dealer in glass 3.m. watering place ~ de litoral/maritima .t. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale .) straddle.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v. provision.movable/ shifting rack sticlar s.m. way ~ de conducere .t.group incentives ~ pentru export . (geamgiu) glazier sticlarie s. to liquidate. incentive stimulent s. quittance.experimental station stapani v. (anulare) annullment. {pentru mar/a) rack(ing).f. to hold stanjen s. liquidation. (climaterica) resort ~ agricola . stipend stipula v. 1. (articole) glassware stil s.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . (fabricd) glass manufactory/house/works 2. to stevedore ~ in magazie . (a unui proces.n.holiday/ health resort ~ experimentala . (o datorie) to extinguish. (pe randuri/siruri) to tier.f.n.t. to stack. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe . fillip.n. 1.extinction of the national debt stipendiu s.spa. (o obligatie) to terminate 2.t. to provide (that/for). (amortizare) sinking.328 STA-STI statiune s. to quash stingere s.f.n. style. to cancel. to covenant stipulatie s. (a anula) to annul. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil . to push forward.wage incentives stinge v. to pile up.f. stowing. (un proces. to stipulate. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur.f. 1.winter resort ~ de odihna/climaterica . glass blower 2. condition stiva s.) to stow. a define) to own. stevedoring ~ a sacilor m picioare . 1.agricultural station ~ balneara . station 2.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale .seaside/ bathing resort ~ de iarna . 1. stipulation. to condition. stimulus.t.

) closing stock ~ nevandabil .push-and-pull strategy ~ comunicationala .f.stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient .funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa . stacker.(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .deck stowage ~ transversala .vertical stacker stoarcere s.capital stock ~ de materiale . to stockpile.f.acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development . to get in. industrial truck ~ cu furca .profit squeeze stoc s.finished goods inventory ~ de rezerva . strategic strategic s.market segmentation strategy ~ a urmaritorului . protective inventory stoca v. stockpile.f.low stock ~ la inventariere .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta . trading stock ~ de marfuri diverse .tampon/de siguranta .platform truck lift ~ de paleti .inventory ~ de marfuri .t. returns ~ . supply.(a unei piete) penetration strategy ~ de produs .development strategy ~ a diferentierii produsului .economic strategy .) buffer/safety stock.shopping street strategic adj.pallet stacker ~ pe verticals . street ~ comerciala . to store.(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs. a Uvrdrilor etc. lift.deadstock ~ nevandut .fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare .product strategy ~ de promovare .(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare .product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei . squeeze ~ a profitului .ST1-STR 329 ~ pe punte . stock. strategy ~ a dezvoltarii . inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica . (rezerva) reserve ~ ciclic . stower 2. goods in stock.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei. to hoard strada s. store.stock-in-trade. (mar.) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .(cont.cycle stock ~ de capital .(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .n.reserve stock ~ disponibil .varied stock ~ de produse finite .remainder. (utilaj) stacker. hoard.{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man.(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1. to stock.) stevedore.

pattern ~ a activelor .(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .(man.plant layout study ~ al metodelor .(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.n.) functional structure ~ ierarhica . alien s.cost structure ~ a creditului .) case study ~ de dezvoltare .national economy pattern ~ a flotei de transport .) pyramiding structure studiu s. foreigner strange v.to make one's fortune structural adj. to reap 2.foreign trade pattern ~ a costului . to raise ~ bani . un sector industrial etc.f.m.capital structure ~ a comertului exterior .) hierarchical structure ~ organizationala . examination. research ~ al amplasarii uzinei . amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .development study ~ de fezabilitate .(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .time study ~ de audienta .) asset structure ~ a capitalului .) organizational structure ~ piramidala/ierarhica .(fin.(angajatilor dintr-o firmd.) age profile ~ bancara .market structure ~ a preturilor .shipping pattern ~ a personalului . to gather/to get in.(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .financial structure ~ functionala .price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta . analysis.) book value weights ~ a varstei . structure.industry structure ~ a valorii de inventar . survey.(man. 1. to hoard. (a economist} to lay/to put by 3.t.(man. to amass. (recolta) to harvest. study. (a percepe impozite) to levy. (a adund) to gather (up).(man.STR-STU strain adj.(man.(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .marketing research ~ de mediu .(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor .staff pattern ~ a pietei . to collect.(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont. (din altd tara) foreign. structural structure s.feasibility study' survey ~ de marketing .market research/survey ~ de proiect .(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz .credit structure ~ a economiei nationale .planning and design work ~ de timp si miscare .{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale .

f. to underlease. to subcontract subcontractant^. undertenant subcomisie s.m. subtenant.f.t. to underlet subarendare s. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur.) under ship's derrick. sublease. subtenancy. to sublease. derivative lease subnavlosi v. to underlease. subcontractor subaprecia v. to underestimate. to sublet submchiriere s. to underrate subevalua v. to underlet.t.t.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. (cont.f. to subcharter. to sublease. {mar. to undersign.) to subrogate subscrie v.t. undertenancy. subcontractor subipoteca s. underproduction subroga v. subletting. subsidiary account subcontract 5'.m.) subaccount.STU-SUB 331 ~ pe model . to underestimate. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. subtenant.t. to undervalue.t. subcontract subcontracta v.') below par. to sublet. undertenancy. to recharter subnavlositor^. subletting. sublessee.t.n. underlessee. to underinsure subcapitalizat adj. subcommittee subconsum^. under ~ linie . derivative lease subarendas s. sub part ~ rezerva aprobarii .) to write down subfurnizor^. undertenant subarmator s. underlease.f. subleasing.i. sublessee. (mar.model analysis ~ -pilot .m. (a semnu) to sign.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat . sublease.m.subject to alteration subaltern adj. n.m. to underwrite v./H. to underrate.m.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . to underload subinchiria v. underdeveloped subestima v. [a coliza.f. undercapitalized subchiria§ s./i. to underquote. subordinate s.i. . underdevelopment subdezvoltat adj. (dr.t. underconsumption subcont s. subcontractor subdezvoltare s. subaltern.w. (»/i activ) (cont.i.) to underfreight. to undervalue subarenda v.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. subleasing. underlessee.t. to underquote.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic .) subcharterer subproductie s. subcommission subcomitet^-. submortgage subincarca v. chartered contractor subasigura v. underling subantreprenor s.f underlease./i. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar. subtenancy.

inflammable substance ~ otravitoare .) multiple application subscriitor s.f.farm subsidies ~ de exploatare .m. a comertului.(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie.substitute money suburban adj. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie.f. grant. state-p. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s.f.m. subsidy subsoil. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. subvention.tid .f. subsidy. subsidized . m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui .f. suburb subutilizare s. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s. substance. {pentru stimularea industriei.) bounty. to subsidize. subscribed. support ~ a preturilor -. substitute substituti ai banilor . {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s.price support subventionat adi. matter. suburban suburbaniza v.oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale .f.quota subscription ~ excedentara . subsoil substanta s.f subsidy.export bounty/subsidy subventii agricole .de stat . grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat . {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s.(acordate de stat pentru un produs.public/government subsidy.harmful substance ~ inflamabila .t. n./?!.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe.state-/graiit-aided. underwriting ~ a unei cote-parti . o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. substitution ~ a factorilor de productie . a agriculturii etc. subscription. to grant. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export . state grant.t. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s. undersecretary subsidiu5\M. material ~ daunatoare .operating subsidies ~ in amonte .f. grant. subscription subscris adj.

to sustain ~ avarii .amount to be invested ~ cumulata a anuitatii .f.f.(al unui film. 1. (legatar) devisee ~ prezumptiv .estimate ~ facturata . to suffer. sustenance succeda v.cargo sweat suferi v.to sustain damages sumar s.) heiress succesor s.(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ .) sweat. amount ~ a creditului . (pierderi. to fail succesiune s. heir.m. inheritor. al unui spectacol) box-office success a avea ~ .f.n.branch bank sudatie s.(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat .debit amount ~ declarata/specificata .sum in words/at length ~ incasata . inheritance. (dr. pagube) to incur. condensed moisture ~ a marfii .lump/inclusive sum ~ in litere . subsidiary (company) ~ bancara .f.f. success.) intestate succession.(dr. i. (intretinere.heir testamentary.(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare . afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa .(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata . hereditament ~ a porturilor .invoice amount ~ globala/forfetara .heir presumptive ~ subsecvent .) successor.sum payable. (la) to succeed (to) succes s. series 2. sum.gross amount ~ ce urmeaza a fi investita . summary ~ al articolelor .accumulate amount of annuity ~ datorata .embezzlement ~ determinata .sum due ~ de bani in casa . devisee succesoral adj.sum insured ~ bruta .(de un client din bancomat. successor 2.amount stated ~ delapidata .remainderman ~ testamentar . basic needs.n.odd money ~ de plata . (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare .(dintr-o vdnzare. (neasteptat) bonanza ~ de casa .bankruptcy level . (dr. branch. sweating.t. 1. subsistence.(dr.) testate succession succesoare s.) succession.specific amount ~ evaluata . intestacy ~ testata . (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar.to be/to prove a failure. succession. intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui .SUB-SUM 333 subzistenta s. inheritable sucursala s.f. abstract. successional. mijioace de trai) livelihood.(unui contract) memorandum suma s. (dr.

to overvalue supraevalua v.even money ~ subscrisa .receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante . not included in the budget supracapitaliza v. 1.t. high-grade 2.amount subscribed ~ totala .amount repayable ~ reportata . additional.total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat .) to write up. (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s.f. to overrate. outsized supraemisiune s.) excess ticket suplimenta v. (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr. to overinsure suprabugetar adj. supermarket. in.work area .f. (calculatd in acri) acreage . to overcapitalize supradimensionat adj.(c.f.) tenderer superior adj. (nn activ) (cont. surface.uncertain amount ~ nominala . to overvalue.t.t.) zero sum ~ oferita . (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj.to fall short of the amount sumisionar s. supplement. supplementary.m.t. extra suporta v. extraordinary. in grad) senior s.(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata . chief supermarket s.face amount ~ nula .t.total amount.(report) (cont. to overestimate. (de actiuni) overissue supraestima v.) principal sum ~ rambursabila .m. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^. (de calitate supe-. (in functie. sum total ~ totala a cheltuielilor .extra/additional payment ~ de pret . addition ~ de bilet .extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa . superior.de lucru .334 SUM-SUP ~ minima din depozit .f.(c.(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate . area.t.) amount brought/carried forward ~ rotunda .) excess fare ~ de plata .n.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin. to supplement suplimentar adj. to overestimate.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig.takings a fi sub suma prevazuta .amount paid out ~ principala/totala .rioard) of superior/the highest quality. (cheltideli) to bear supraasigura v.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .

(un vehicul) to overload. surplus production supraprofit s. excess price. excess/ surplus profit suprasarcina s.warehouse floorage supragreutate s. 1.import surcharge ~ de pavilion .t. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului . overload suprastoc^-.subject to deterioration.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun. better offer. outbidder supralicitatie s. dutiable surogat^.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber . to overbid.m.^.) overfreight supranumerar adj. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului .m. surplus. Ie procurd unui individ. (pepiata) supremacy supus adj. to surcharge suprataxa s.t. overbid. oversupply.f. higher bid supranavlu s.f. supervision.t.f. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s.n. black market price supraproductie s.t. (supralicitatie) overbid./i.n. overcharge.n.f.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . to superintend. overweight supraimpozita v.(mar. supplementary taxation ~ fiscala . supernumerary supraoferta s. excess. succedaneum surplus s. superintendent.t. higher bid suprapret s.f.f. (la) subject/liable (to) deteriorarii .n. surcharge ~ de import . overstock suprastoca v.(mar.) excess of freeboard ~ de greutate .net rentable area ~ utila a depozitului . liable to damage ~ restrictiilor . to control supraveghere s. oversubscription suprataxa v. (muncitori) to overwork supralicita v. supervisor. to supertax. substitute. to overstock suprasubscriere s. (mar.f. s. to oversee. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s.n. supertax.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable..excess weight ~ de lichiditati .tax surcharge supraincarca v.additional postage supraveghea v. overplus. surtax. superprofit. extra tax. to outbid. to surtax.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri .overentry . to supervise. to overtax supraimpunere s.t.f. la un pret dat. to bid over supralicitant s. overseer. overproduction.f.) alien duty. to overburden 2.f. (un pret) to overcharge 3. overbidder. flag surtax ~ postala/de francare .

(de la indeplinirea obligatiilor. supporter. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur.f. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. above-named/ mentioned. (un functionar) to suspend. (o candidaturd.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont. preturile) to peg. pilferage 2. to pilfer v. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. abovementioned sus-numit adj. elusion ~ din marfa transportata . '1. to assert suveranitate s. (plati.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu .t.liability swap ~ de valute .) delisting sustrage v.m. aforesaid suspenda v. (din punct de vedere financiar) backer.) evasion. 1. (al unei piete) marketeer.pilfering of cargo sustinator s. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. (swap valutar.n.t.taxable surplus sursa s. sustainer. (a unei sedinte) adjournment. livrdri) to suspend. 1.f. to support. swap al ratelor dobdnzii. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . to steal. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor. purloining. (financiar) to back. (piata. plata impozitelor etc. opinii) to advocate. (a unui functionar) suspension. (al familiei) breadwinner sustine v. (a unui acord) termination 2. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. (a platilor. (de idei.f. o marcd etc.t. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen.debt equity swap ~ de obligatii .n. (o rezolutie) to second. source ~ de aprovizionare . (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj. plata impozitelor etc. to uphold. a livrd-rilor) suspension.} to boost 2. to stop. theft. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. o opinie etc. (un acord) to terminate suspendare s.SL'R-SWA ~ impozabil .r.currency swap . 1.) sources and uses of funds sursarj s. intr-o economic liherd. (idei. (o sedintd) to adjourn. to endorse. to purloin. to take away. avoidance. opinii) upholder 2. (intens un produs. to avoid. (de la indeplinirea obligatiilor.) to evade. (a afirma) to affirm.t. swap de datorii. to second. to elude sustragere s. (a promova un plan) to forward.f.) to back.

. departmental manager .n.f sitting.head of chair/ department ~ de echipa . (conducdtor) leader ~ al contenciosului . yardmaster ~ de oficiu portuar .repair dockyard santiere si uzine navale .sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin. meeting.station manager.informal think-in ~ publica .shipyard.sales manager ~ al serviciului financiar . shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu . (director) manager.head of service. leading hand. to blackmail santier s.to sit.t.chief/head/senior clerk ~ de cabinet . (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari .construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .$ salupa s.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu .council board ~ -fulger . (de docheri) foreman. (superior) superior. site.revenue cutter Sansa s. (in magazie) (mar.port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker. boat.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s.f.(minister's) principal private secretary ~ de catedra . head. development ~ de constructie .m.equal opportunities santaj s.shipbuilding facilities sarpe s. {dr.m. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie .n..f. to be sitting sef s. school ~ comerciala . chance sanse egale .sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite. (sarpe monetar. boss. blackmail santaja v.paymaster general ~ de atelier . motorboat ~ vamala .shop foreman ~ de birou .) snake scoala s. dockyard.first-line manager.) hatch foreman ~ de fila .solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager. chief. (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii .f.open meeting a fi in ~ . principiul .(banca .

/!.general cargo barge ~ pentru minereu .navigation channel septel . de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar . lighter ~ de buncherare .river barge ~ frigorific ./!. pass ~ navigabil .seasonal unemployment ~ structural . si-a redus capitalul) and reduced sir s. barge.log barge ~ pentru cereale .coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal . de obicei pe o perioadd determinatd. chain.f.cargo barge ~ de transport .338 §EF-$OM ~ de santier .(datorat structurii economics.skimming barge. unemployment ~ ascuns/mascat . bargee. row. derivat din dezechilibrul cerere-ofertd. fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier .barge carrier ~ fluvial .cement barge ~ pentru marfuri generale .s'. amplasdrii geografice etc. formelor de proprietate.bunkering barge.. livestock si con/'.(de vdnzdri) area manager senal^.harbour/utility barge ~ -tanc . to be on the dole. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd.n.seagoing barge ~ pentru busteni . half time. lighterman soma v.barge tank slepar s. denumitd tehnofobd.ore barge ~ portuar .grain cargo barge ~ pentru cherestea . rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s. oil recovery barge ~ de marfa . necalificatd. barger.coal barge. cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial .lumber/timber barge ~ pentru ciment .refrigerated barge ~ maritim .chain of endorsements slefuire s. superintendent of work ~ de triaj/manevra . (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj .hidden unemployment ~ ciclic . (serie) series ~ de andosari . to be out of work/job.cyclical unemployment ~ de inadaptare . bargeman. abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei.underemployment.(determinat de intreruperea activitdtii unei firme.(sau keynesian. and ~ compania .and company ~ cu capital redus .(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active. (partial) to work (on) short hours somaj s.n. (pe fluvhi) keel ~ de depoluare .(cuvinte care apar dupd numele unei companii care. succession. channel.m.tank(barge) ~ -tanc petrolier .) structural unemployment ~ tehnic . prin reorganizare.. din lipsa comenzilor) technical unemployment .clerk of (the) works. to be unemployed.canal barge ~ de carbuni .yardmaster ~ de zona .n. fairway. line.

unemployed.f.local/country road. the unemployed ~ partial . (sigiliu) signet..voluntary unemployment §omer adj.f. pi. stamp.rubber stamp ~ de control/garantie .postmark ~ .worker on short hours.t.toll road ~ locala . out-of-work/place s.(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar . (scrisori) to postmark 339 §tampila s. unemployed worker.state highway §tampila v. seal ~ a firmei .date stamp ~ cu semnatura .(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .t.cantarit" .weight stamp ~ cu data . to stamp.economics . {a deteriora fata unei bancnote.signature stamp ~ de cauciuc .primit" .§OM-§TI ~ tehnologic . a unui cec etc.. by-road ~ nationala . (pentru bdtut monede) stamp §terge v.received stamp $tanta s. part-time worker $osea s.inspection stamp ~ de numar curent . (high) road ~ cu taxa .) to deface $tiinta s.m.f. science §tiinte economice .company/corporate/ common seal ~ .numbering stamp/machine ~ po§tala .f. highway.

chart. (in piata) market stall tara s.estimated tare ~ legala/vamala .n. tabulator. emolument. (tabel) table. 1.T tabel s. share. bulk-oil carrier tantiema s.customary tare a calcula tara .(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati . cec etc. cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s. table. chart 2. (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon.summarized table ~ de conversie/transformari .table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor . oil-carrying ship/ vessel.use tare ~ efectiva/reala .f.n.) counterfoil.(oferit de un magazin. tare assumed by the customs ~ medie . tariff. tabulation ~ fhiala/recapitulativa .) size talon s.customs/legal tare. tank ship/vessel.f. to tabulate. scale ~ casnic .tariff schedule tablou s.f.normal tare ~ standard .n.cross tabulation tabulator s.n.switchboard tabula v. (de chitantd. percentage taraba s.n.(SUA) schedule tare ~ conform uzantei .) chart of accounts ~ de comanda .to tare tarif s.going rate .domestic rate ~ compus/mixt . (petrolier) (oil) tanker. 1.f. (rezervor) tank 2. price list. booth.supertare ~ uzuala .mean tare ~ conform tarifului vamal . panel ~ al conturilor . renewal coupon ~ de asigurare .n.control panel ~ de distribute . (de comanda) board. 1.(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata .master tabulation ~ incrucisata . rate. to tabularize tabular adj. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa . tabulating machine talie s.custom-built container ~ suplimentara .(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna . petroleum carrier/ship/ tanker.table of interest ~ tarifar .(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent . tabular tabulare s. schedule.insurance note/slip ~ valeric gratuit . schedule. (lista) list ~ centralizat .f. (corn.average tare -~ normala . stub 2. coupon.(din cartea mare) (cont.t.

scheduled taxa v. (rutierd.(mar. 1.customs appraiser taxa s.) fee.(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare . roadtax •.scale of commission ~ de curtaj/brokeraj .basis rate ~ de coletarie/mesagerie .night charge ~ de tranzit . (tarif) tariff.differential/graduated tariff ~ feroviar . to charge 2.protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone .customs tariff ~ vamal comun .t.rate of insurance.toll collector/keeper ~ vamal .truckage ~ de cantarire .f.flat rate ~ vamal . tariff. to tariff tarifar adj. (incasator) collector 3.tax disc/token.(mar.) duty. autobuz etc.) charter rate ~ de navlu cartelat ...railway rate ~ fiscal .prime (lending) rate ~ auto/de drumuri . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet . rate .) toll.restricted tariff ~ intern .sliding scale tariff ~ neuniform . (vamala etc. appraiser 2.commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .) conference rate ~ de navlu necartelat .nift tax .revenue tariff ~ forfetar .) conductor ~ pentru drumuri sail poduri . insurance tariff. t.retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .piecework rate ~ postal . (a impune) to tax.weighing charges ~ de donatie .) underwriting rate ~ de baza . tax.transit tariff ~ de zi .(mar.preferential tariff ~ vamal protectionist .most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential . (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater.flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate . (mar.consuiara .inland postage ~ unic . valuer.a scontului la cambiile de clasa intai .time-of-day tariff ~ diferential . postage ~ postal pentru corespondenta interna .parcel rate ~ de comision .zone tariff tarifa v. la piatd etc. (^colara etc.mileage ~ pentru calatori .goods rate ~ pentru munca in acord . 1. to impose a tax on taxator s.(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .full rate ~ maximal .plant hire rate ~ de navlu .m.patent fee/tax ~ de camion a j .postal tariff.single tariff ~ uniform .consular fee.maximum tariff ~ mobil .tariff in force ~ intreg/fara reducere . pi.inland rate ~ in vigoare .passenger rate ~ pentru marfuri .TAR-TAX 341 ~ de asigurare . charge. (in tramvai.. contribution. dues.open rate ~ pe mila .) nonconference rate ~ de noapte .

quayage.import duty ~ de intrare .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .matching duty ~ vamala comunitara .discount rate. (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .royalty fee ~ de reescont .import duty ~ vamala de represalii . door money ~ de macara .(vamala etc.protective duty ~ vamala reciproca .dock dues ~ de antrepozitare .admission/entrance fee.(a locului) reservation fee ~ de scont .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .survey fee ~ de export .export duty ~ de import .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.rediscount rate ~ de rezervare .capital transfer tax ~ federala de scont .storage charges ~ de mesagerie .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .preferential duty ~ vamala prohibitive . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .prohibitive duty ~ vamala protectionista .fee ~ uniforma/forfetara .sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .additional duty taxe de andocare .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .cash on delivery fee ~ de redeventa .return duty. rate of discount ~ de timbru .) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala . legacy duty ~ $colara .succession/inheritance tax.mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .customs duty ~ vamala compensatorie .{in functie de greutatea.toll traverse ~ somptuara . wharfage .342 TAX-TAX ~ de expertiza . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .standard charge ~ vamala .fiscal duty ~ ipotecara . pierage.(SUA) federal discount rate ~ fiscala .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.cranage ~ de magazinaj .reciprocal duty ~ vamala restituita .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .

t. to haggle targuiala s. fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials .m. technician.harbour dues/fees.fair ~ de mostre .) methods engineering ~ securitatii muncii . buying.world fair targui v. (piatd) market (place)..trade fair show.f. technocrat tehnocratie s.'.transit dues ~ de trecere prin canal . bargain a face targuieli/cumparaturi .high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala . (a cumpdra) to buy.labour safety engineering. security means tehnica de analiza si evaluare grafica .cargo dues ~ portuare .rates ~ notariale . technological tehnologie s. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs .tariff rates ~ vamale de protejare . safe procedure. (oras) town.) shipping and handling charges ~ de navigatie . (burg) borough 4.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare .r. (comert) trade. haggling. (tocmeald) haggle. 1. technics. (cumpdrdturi) shopping 2.cattle market. (afacere) bargain. technology.rates and taxes ~ tarifare/vamale .tonnage dues ~ de tranzit .time study engineer tehnocrat^.(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale .m.f. technical expert.river charges/dues ~ locale/comunale . haggling.canal tolls ~ fluviale .f. (normald a alcoohilui) proof targ s. (ordsel) market town. (periodic) fair 3.factor analysis chart technique • ~ metodelor . sample fair. stock fair/market ~ universal . (a se tocmi) to bargain.navigation dues ~ de tonaj . small town.(mar. industrial safety. to buy. technocracy tehnolog s. (vite) to slaughter tarie s.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate . technical tehnica s.f.(man. (metodd. to purchase v. business ~ anual . (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca . 1.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s. port charges/dues ~ si impozite .n.product engineering ~ de mare performanta . (centru comercial) emporium 2. technologist tehnologic adj.f.t.information technology .differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v. exhibition ~ de vite .m. townlet. purchasing.to go shopping tehnic adj. (tocmeald) haggle.

) day of appearance.trust territory termen s.fallow (ground/land). (despre munca) odd tendinta s. chemare in judecata} summons 4.f.inland ~ sub tutela/mandat . dealer buyer. (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala . uptrend ~ de crestere a preturilor . (pasuire) time allowed. term.market trend ~ ascendenta/de crestere .growth theory ~ deciziei . (sol) soil.farmland ~ arabil . temporary.downward tendency/ trend.gold field ~ cultivat .decision-making theory ~ jocurilor .downtrend in prices. (citatie.time of deliver. land. guarantee period.m. downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor .underconsumption theory terera s. ground. respite 3.344 TEJ-TER tejghea s. provisional.general trend tendinte antiinflationiste . (fixat} fixed/appointed/stated date.n. (ciivant) term 5. waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer .business term ~ curent . territory ~ situat departe de granita sau de mare .f. television ~ cu taxa/abonament .) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie .inflationary trends teorie s.storage yard. trend ~ a pietei . (limita) time limit.expectation theory ~ bunastarii .pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj. court day.n.anti-inflationary trends ~ economice .real business cycle theory ~ cresterii .welfare theory ~ ciclului real de afaceri .abstinence theory ~ asteptarilor .(dr.timber land ~ necultivat . date. delay (granted). {conditii contractuale) tenns ~ comercial . (dr.w. {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie . stockyard ~ forestier . pi. tendency.running term ~ de apel .f. period.economic trends ~ inflationiste . time. telecommunication. theory teoria abstinentei .oil field/land teritoriu s. delivery date .term of guarantee.n.price theory ~ subconsumului . communication activity/service televiziune s.tillage land ~ de depozitare .(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare .uptrend in prices. deadline 2. counterman telal s.f.". field. counter tejghetar^. (de constructie) site ~ agricol . 1. old-clothes man. (SUA) junkman telecomunicatie s. (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere .upward tendency/trend.game theory ~ preturilor .f.arable/tillable land ~ aurifer .

test testa v.(bancomaf) cash dispenser ~ de containere .to contest a will a deschide un ~ .) testatrix testator s. closing date.to die testate a revoca un ~ .m. (a unui bun mobiliar) bequest.patent life/period ~ final/-limita . drapery . s.(corn. a proba) to test 2.marine terminal ~ portuar .to open a will a lasa un ~ . (de bunuri mobiliare) legator. testament.. devising ~ a conceptului .f.t.(asig. (a incerca. will. testamentary testare s.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s. (pentru bunuri mobiliare) bequest.to make one's will testamentar adj. finishing.to leave a will a muri lasand ~ .(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa . bequeathing.m.ferry deck/rack ~ de petroliere . 1.fmal/latest/extreme term.port terminal terminare s. end ~ a unui rise . test.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare .f.tanker terminal ~ maritim . (a Idsa ceva prin testament) to will.f. third party/person ~ detinator . completion.) concept testing ~ a produsului .(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata .term of payment. 1.TER-TEX 345 ~ de plata .credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj.n.fractionata .n.) prescription period ~ de valabilitate a brevetului . (de bunuri imobiliare) devisor textil adj. to legate. (dr.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie .) direct skip . (un bun mobiliar) to bequeath.(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui .test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale . (dr.(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr.) end of a risk terts. (un bun imobiliar) to devise testament s. prompt date ~ de posesiune .product test ~ a produsului prin plasare .f. textile textila s. (a unui bun imobiliar) devise. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali .container terminal ~ de decontare a cecurilor . testing 2.cheque cashing machine ~ de feribot . terminal ~ bancar . textile. (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s.) testator.n. termination.(dr.

(de bani etc. (de .f.local time ~ mort . (al periodicelor) circulation. treasure. (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office.astronomic(al) time ~ de asteptare . type. (camera de valori) safety vault.postage stamp ~ sec . (standard) standard. (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine . typography ~ de bancnote . embossed press ~ stampilat/obliterat .bread coupon timbra v. type tip art v.adhesive stamp ~ de chitanta . 1. to amass tichet s. timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare . (fel) kind.outage time ~ economisit .(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a . (.idle/dead/lost time. 1.security printing office tiraj s.346 TEZ-TIT tezaur s. utilaje) to idle over tinde v.circulation and readership titlu s.(despre preturi) to tend downwards tip s.impressed stamp.(la magaziile navel) hatch hours ~ universal .n.(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar. number of copies printed.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca . spare time ~ local .fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal .receipt stamp ~ fiscal .(in gestiunea stocurilor.n.working hours ~ de nefunctionare a masinii .production time ~ total . (cladire) treasury.n. mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time. (arta tiparuiui) (art of) printing. sort.n. to tend ~ sa creasca . to print tipogratie s.(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada . ticket. pressrun. (din motive tehnice) machine down time ~ de operare . downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie .used stamp timp s. 1. nor) headline 2. deed 3. (de stat) treasury 2. (model) mark 2.} hoard. time ~ astronomic .Greenwitch mean time a avea timpi morti .(din lipsd de materiale. strongroom tezauriza v.t.n. (document) title.i. stamp ~ adeziv .t. (de carte) title.n.) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar.n. (editie) edition ~ si grad de citire .) dispatch loading only ~ liber .t.'/.(despre masini.leisure. \. to treasure (up). to hoard (up). to stamp timbru s.works/establishment 2.

security. (actiuni) stock. document of title. option stock ~ de valoare de calitate/sigur . paper. (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar . titre. deed of property. (titru) title. (emis de stat sau de municipalitate) stock. title to property.defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .order security ~ de valoare la purtator . certificate. fineness.(dr.(dr.(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin .title (deed). vested interest ~ de proprietate absolut . (emis de stat sau de municipalitate) stock.bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international .(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu . in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa .gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .standard of coinage ~ de creanta . (actiuni) stock 4.} valuable consideration ~ putativ . floater ~ de valoare la termen .clear title ~ de proprietate restrans . paper.) writ of execution .(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security.standard of alloy ~ al monedei .loan note.dollar stock ~ de valoare convertibil .dated security ~ de valoare necotat/nelistat .oneros . (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal .) pus-alive title . standard ~ al aliajului .fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data.(cu plata prioritard a dividendelor) senior security.TIT-TIT 347 valoare) security. si im pret specificat) stock option.bearer security. (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian .(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd.legal/sound title ~ de proprietate negrevat .(dr. note. debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate .absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect . la optiunea titularului.registered security ~ de valoare preferential .qualified title ~ de valoare . certificate. note.

snipping availability . copyright reserved ~ pericolele. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre. limit: (a litriilui unei monocle) remedy. 1. al unui cont etc.ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp . primejdiile si acciden-tele de mare .) all risks ~ riscurile.n.) all other perils ~ drepturile rezervate . mar. patent owner ~ al unui cont .de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight .(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj.(asig. all toate celelalte pericole . shipping space ~ al navelor de linie . titular.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri . over). mar.348 TIT-TON titru s. al unei functii) occupant.small tonnage ~ al navelor neexploatate .gross tonnage ~ curat .f.account holder. haggling tocmi v. margin.de cabotaj -. oricare ar fi acestea -(asig.(asig. (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate .(asig. (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance. dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele .patentee.prompt tonnage. to traffic (for) a se ~ mult .licensee ~ al unei polite de asigurare .all rights reserved.) tonnage ~ al flotei comerciale .) all perils.policy holder ~ al unui brevet/patent . {al unui post.(asig. (mar.r. mar.coastal tonnage .tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. (a angaja in slujba) to engage. to hire on. allowance.laid-up tonnage ~ al navelor oceanice .merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage.t. {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about. titulary s.trip-charter tonnage ~ al navelor mici .(la petroliere) clean tonnage .refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime .passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice .m. (al unei licente.to drive a hard bargain tocmire s.) all risks whatsoever tocmeala s.n.f. (pentru o treaba) to hire on 2. haggle.ileadvveight tonnage disponibil . title titular adj.) all loss or damage ~ riscurile .) holder. name of an account ~ precedent . (a comanda) to order v.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj .tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut . (suplinit al unei functii) titular. (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente .

all ~ intr-unul . tractor ~ agricol .(de operare) (mar. (global} gross. (suma totala) sum (total).gross debt ~ al despagubirii .displacement ton ~ engleza/lunga . ship's registered tonnage ~ -registru brut . to add up.register ton ~ -registru brut . aggregate.(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net .world tonnage ~ navlosit .deadweight ton ~ .rateable ton ~ metrica . to haul tractor s. to totalize. survey tot adj.shipping ton ~ de navlu/volum . totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului . topography.daily tonnage allocation tona s.(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global . tonnage under deck ~ zilnic de incarcare .universal/all-purpose tractor .register/measurement tonnage. entire.(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti .grain tonnage ~ pentru marfuri uscate .metric ton. surveyor topografie s.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort . tonne ~ -registru .gross/brutto register tonnage.charter/freight tonnage ~ nefolosit . whole. vessel ton ~ -registru net . total.English/long ton ~ impozabila .caterpillar tractor ~ -remorcher .gross register ton.(la camioane) lorry tractor ~ universal . stand ~ de ziare . n. to figure up v. gross measurement ~ -registru net .newsstand topograf^.n. ton ~ americana/scurta .farm tractor ~ cu roti .American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare .(SUA) revenue ton toneta s. (a aduna) to add up.net register ton ~ vamala . t. topographer.net register tonnage.) all time saved both ends total adj. to tot up.t. aggregate.deplasament .waste tonnage ~ -registru .f.total liabilities totaliza v. to total.all-in ~ timpul economisit in ambele porturi . to sum up.TON-TRA 349 ~ excesiv .cash on hand ~ al incasarilor . overall s. net measurement ~ sub punte . stall.cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight .wheel tractor ~ pe senile .i. whole.net tonnage ~ pentru cereale .international tonnage ~ mondial .refrigeration ton ~ de incarcare/transport .aggregate tonnage ~ international . to cast up. total.(unui magazin.underdeck tonnage. to total tracta v.m.f.f. (total) amount ~ al datoriei .

f.ship-to-ship transfer transcontainer s.) registration.(bur. transatlantic s.registration of mortgage transfer s. (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr. transcription 2. (in cartea mare) (cont. transatlantic ship/vessel. a emite o cambie. to transship. trafficker 2. 1. (a unei cambii.n. transfer 2. 1.n.) to post transcriere s. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac . (a scrie. (in cartea mare) (cont.air traffic ~ combinat .bulk traffic ~ de marfuri perisabile .regular traffic traficant s.f. 1.transfer of debts ~ de fonduri .passenger traffic ~ de tranzit . {la loterie) drawing tramping s. o tratd) to draw ~ foloase de pe urma . trading. (dr.crack liner transbord s.n. a unui cec.funds transfer .ocean traffic ~ portuar .n.f.transshipment bond note transborda v.to derive benefit from ~ la sorti . 1. transshipment ~ vamal . traffic in transit ~ expres .) certified transfer ~ bancar prin virament .i rutier) joint traffic ~ comercial . 1.t.perishable traffic ~ de pasageri . {corner} ilegal) traffic.tramp) tramping transatlantic adj. registering 3.parcel traffic ~ de influenta .coastal traffic ~ maritim de linie . (container de transbordare) transcontainer transcrie v. a unei trate) drawing 2.n.m. (peiorativ) speculator.to draw lots ~ autorizat de actiuni .dock/harbour traffic ~ regulat .(de marfuri) express traffic ~ feroviar .(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante . 1. transfer ~ de marfuri .wangle(s). (corn. profiteer ~ de influenta . intercession ~ de marfuri . ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj . traffic ~ aerian .t.transit traffic.railway traffic ~ intens/aglomerat .t.heavy traffic ~ maritim . transshipment.n. pressure.superliner ~ rapid .goods transshipment ~ de pasageri . (dr.) transfer.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie .) traffic.350 TRA-TRA trafic s. (cesiune) assignment. (transport pe mare cu nave .(feroviar ^. shipping ~ maritim de coasta . (de proprietate) conveyance cec. to transcribe 2.) to register 3. to reload transbordare s.marine/maritime/sea/ seaborne traffic.liner shipping ~ oceanic . tin tragere s.goods/merchandise/ freight traffic. illicit trading 2.share transfer ~ de capital . reloading.) posting ~ ipotecara .wangler trage v.passenger transshipment ~ intre nave . trader.bank transfer ~ de actiuni .

to liquidate transmisibil adj.(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date .electronic data transfer ~ electronic de fonduri . 1. to make over. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj. conveyance. cargo shipping. (inmdnare) handing over. (expediere de bani) remittance 2. to transform. freightage. a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate .) to transfer. (a unei proprietdti) conveyance.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal .to decimalize ~ un activ in numerar . (o cambie. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization.f. (a ceda. 1. trucking. (de mdrfuri pe apa) freight. carriage. to deliver.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . to release.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr. (cesionabit) assignable transforma v. to transfer 2. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight.t. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . (prin mandat) to remit 2. 1. (o proprietate) to convey. transportation.) bad delivery ~ prin vanzare .) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri .(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit .t. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian .interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni.{a actiunilor) (bur. (dr.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. (a inmdnd) to hand over. (a ceda.(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. (dr. (o proprietate) to convey. (a transfera) to transfer. transferable. transferable transmite v.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie . 1. delivery.) to transfer. (transfer) transfer.{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos . to release.technology transfer ~ de venituri .) transfer.automotive/motor transport .electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . to convert ~ in bani/numerar .transfer of ownership ~ necorespunzatoare .n. numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic . (prin testament) demise 2. to make over. transmissible. (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize. (transportare) transport. (cdrdusie) haulage 2.air transport ~ auto . (dr. (a unei cambii. transnational transport s. a cesiond) to assign. (cu vagonul sau camionuJ) truckage. (de mdrfuri pe apa.t. a cesiond) to assign. (cesionare) assignment. (prin testament) to demise 3.

(mar.de marfuri . waterage ~ pe ape interioare . bargain.passenger service/transport.ocean shipping ~ pe apa .f. (financiara) operation 2. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight. transportable.to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul . to transport. transaction.transit transport ~ in vrac .cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .grain transport ~ de contrabands .waterway traffic ~ pe distanta scurta .riverborne ~ pe mare . (marfuri pe apa. (mar. conveyed. (portabil) portable transportat adj.to ferry ~.(mar.(c. transported. (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata .) coastwise/coastal shipping ~ de cereale .water carriage/transport/ haul. to carry.land carriage/transport.') cargo/merchant shipping.(cu auto cister ne) oil trucking. dealing.cu nava-to ship ~ cu §lepuri . deal. carried ~ pe apa . railage. to convey. (contract) carrier. (a unui imprumut) tranche ~ in aur .to truck ~ pe calea ferata .carriage in bulk ~ maritim . transport by land ~ public .carriage of contraband ~ de mare viteza .waterbome ~ pe calea aerului . settlement . (rutier) (road) haulier tran§a s.(cotd de participare.airborne ~ pe fluviu .lighterage ~ de animate vii . agreement.f.) refrigerated shipping ~ de pasageri .) time freight '.(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic . cargo shipping.m. depusd in aur.mass transit ~ . rail carriage/transport. de cdtre un stat .to rail. load-carrying transport.goods transport/ carriage/traffic. (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl .river transport ~ in tranzit . overland carriage/transport. 1. carriage by sea ~ nevagonabil .(mar. freightage ~ de marfuri lichide .f.) passenger shipping ~ de produse petroliere .retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier .charges prepaid transporta v. (SUA) to railroad ~ prin conducta .railway transport.t.tanker trade ~ de marfuri refrigerate . sea shipping/carriage.short haul ~ pe uscat .marine/maritime transport.road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .tramp shipping '-' cu §lepuri .membru al FMI) gold tranche tranzactie s.to pipe transportabil adj.logging ~ de cabotaj .seaborne transportator s.TRA-TRA ~ cu nave-tramp . (SUA) railroad transport ~ fluvial . transporter. (marfuri pe apa) to freight.

(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data .bogus/fraudulent transaction.S7 pret specificat) (bur.) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta . transition ~ la economia de piata .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc .) time bargain ~ monetara . transit.f.(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie . convention. to deal.f.) bear transaction ~ a la hausse .) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor .fair/square deal ~ cu marfa disponibila . to transit tranzitare s.no-book transaction ~ nemonetara . inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.(dr.(directori de societdti. trading ~ de marfuri .f.(In livrare) spot deal/transaction.barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza .(bur.commercial/trade treaty ~ de navigatie . through traffic tranzita v.n.chain transaction ~ in participate . unfair deal ~ neinregistrata contabil . (acord) agreement ~ comercial . talks.monetary transaction ~ necinstita . (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s.) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .i. to convey in transit v. to trade tranzactionare s.t.clearing transactions ~ la termen .) computer-aided/'-assisted trading ~ futures .(la export. privilege ~ cu plata in numerar .TRA-TRA ~ a la baisse — (bur. dealing.forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.(bur. pi. treaty. negotiations .navigation treaty/ convention tratative s.deal on joint account ~ la termen . conveying in transit tranzitie s.t.{bur.spot deal/transaction ~ cu optiune . jumdtate pe credit) (bur. to transit.f. transit.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring .(la bursa) commodity trading tranzit s.compensation deal ~ in lant .n.transition to a market economy tras s.) option business' dealing.nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .speculative operations tranzactiona v.m. cash transaction ~ de barter/in contrapartida .

processing trawler tragator s. (pe o listd etc./n.t.) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .354 TRA-TRI ~ comerciale .bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .n.court or limited jurisdiction ~ de arbitraj .(cont. trawler (ship) ~ de pescuit . tribunal.to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ . bill of exchange ~ bancara .refrigerating trawler ~ maritim .passenger train ~ de marfa .civil court ~ comercial commercial court ~ competent . (o lege) to pass ~ in cont .administrative tribunal ~ civil .f. scale of wages trece v.top-level talks ~ neoficiale .wage scale. to carry on/to conduct negotiations trata s. (SUA) freight train ~ direct . (de containere) freightliner. (SUA) accommodation train ~ rapid .through/nonstop train ~ forestier .arbitration tribunal ~ de munca .) tick ~ de salarizare .industrial tribunal ~ de salarizare mobila .to clear to the customs tren s. degree. scale.goods/cargo train.to be in negotiation with smb. train ~ de calatori .f. a incepe ~ .negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt .underdealings a fi in ~ cu cineva . (rang) rank ~ de cotatie .unaccepted draft ~ neonorata .f. treasurer tribunal s.(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen .presentation/sight draft ~ neacceptata .n. 1.(bur. express (train) ~ rutier .local (train). (etapd) stage.) to enter 2.to hold negotiations/talks.(la scadentd) dishonoured draft trauler s.fast train.log train ~ local . (a inregistra) to register. law court.court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .time draft ~ la vedere .passenger/slow train. treasury trezorierj'. (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier . draft.inshore trawler ~ frigorific .trade negotiations/talks ~ in curs .m.to proceed with the business of the day ~ prin vama .(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory.n. court (of justice/law) ~ administrativ .sea water ~ -uzina .sliding wage scale . (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.deep-/distant .court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s.

to send (off). to mail. mandatar) administrator. (care functioneazd dupd introducerea monedei. (reprezentant.TRI-TUT 355 ~ de prima instanta . a cartelei etc. to dicker. swop. (dr.to truck.f.military court ~ suprem . swapping. tutor 2. (al treilea exemplar) triplicate. quarterly. (mdrfuri etc.maritime/naval court ~ militar . dicker. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar . quarter (of year).to circularize ~ in consignatie .f. (diplomatic) envoy.) paygate tutela s.discretionary trust ~ executorie .day shift turism-y.Supreme Court trimestrial adj.court of original jurisdiction ~ districtual/regional . trimester. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s.n.n. third copy troc s.m.off-season tourism twist s. trust.constructive trust ~ testamentara .M.active trust ~ discretionara . trustee .tool kit/outfit/set trust s.) to forward ~ circulare . trusteeship. delegaf) representative.(mdrfuri) to consign triplicat s.n.automobilist .n. to dispatch. barter a face ~ . trimestrial trimestru s. (scalar) term trimis s.t.m. travel ~ in afara sezonului . 1. to swap.night shift ~ de zi . (curator) guardian. truck. tourism. tourist ~ .executory trust ~ prezumata/implicita . (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu . to barter trusa s.) guardianship.working shift ~ de noapte . (administrator.f. wardship.n. swap.tourer turnichet s.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v.f. kit ~ de scule . (prin posta) to post.district court ~ maritim .double shift ~ de lucru . (asupra unei averi) trust ~ activa .testamentary trust tutore s.

(imitate de mdsura pentru lungime) inch . (atelier) weaving mill tine v. 1.heavy crude oil ~ usor .member country tari dezvoltate economic. 1.developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate . (a administrd) to manage.(corn.f. (a intretine) to keep up.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie .to hold at smb. to do the bookkeeping ~ inflatia sub control .exporting country ~ maritima . crude oil/petroleum. to hold.to curb the inflation ~ in buna stare .T tara s. to mantain ~ casa .light crude oil. {contabilitatea. petroleum crude ~ fara gaze . nation ~ creditoare .dead oil ~ greu . (obiectiv) target titei s. artd) weaving.m.to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva .n.'s disposal ~ la pret . {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep. petroleum ~ brut .to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin . light fuel (oil) tol s. evidenta) to keep 2.industrial countries ~ in curs de dezvoltare . country.transit country ~ debitoare .to deliver/to make a speech tinta s.to hold a meeting ~ seama de . weaver's trade 2.f.to keep the accounts/books. (a pastrd) to keep.to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta . to administer 4. (meserie. (a refine) to retain 3.) to keep the cash.crude/raw oil. to act as cashier ~ contabilitatea .t.maritime country ~ -membra .f.underdeveloped/less developed countries tesatorie s.{a mdrfii) country of destination ~ de origine .to take into account ~ un discurs .red country ~ exportatoare .developed countries ~ industrializate .(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit .

to be indentured'articled ucenicie s.final price ~ termen . to amalgamate.closing price ~ intrat. primul iesit . (fuziune) merging. implement. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj. improver a intra (ca) ~ .r. to consolidate unificare s. (working) tool. apprentice.u ucenics.final date ultimo adv. closing ultima citire .r.(bur.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd. fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare . to be bound apprentice (to a trade).f. {companii) to amalgamate.) last trading day ultimul curs .) to pool v.) freight unit ~ de plata .consumption unit ~ de cont . in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare.f.m.unit of account ~ de cost .closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare .to bind apprentice (to).agricultural/farming implements uni v.t.f. to amalgamate.(despre morar) to toll ulaj s. (intr-unfond comun capitaluri. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . apprenticeship.t. instrument unelte agricole . to consolidate v.n.fluid ounce unealta s.(mar.f. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont. {a fuziona) to merge.cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura . utensil. to apprentice (to).unit of measure ~ de navlu . consolidation unitate s. (a fuziona. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida . despre companii} to merge. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere. prenticehood a da la ~ (la) . last.(a profitului unei societdti. first-out ~ pret . (la moara) toll a-si lua uiumul . folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s.payment unit . unit ~ agricola de cont . sub forma dividendelor.n.) last-in. to indent (to) uium s. to consolidate unifica v. final.f. to put apprentice (to).agricultural unit of account ~ de consum .to be apprenticed (to a trade). (termen ce semnificd ultima zi a lunii. merger. beneficii etc. ultimate. amalgamation.(metodd de control al stocurilor.

) decision-making unit ~ economica cu deficit ..358 UNI-UTI ~ de productie . to use utilizare .subsequent holder utila v. world-wide 2. 1. town planner urbanistica s.production unit ~ de produs . prosecution ~ in caz de faliment .f.docking facility.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont . equipment.n.s'.economic union ~ monetara . agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear. package car utilitate s. (despre cursuri bursiere) to trade up. use.cubic measure uniune s. money of account ~ monetara europeana .) strategic business unit ~ volumetrica . to urbanize urea v. machinery.t..f.debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului . to fit out utilaj s. (in justitie) to sue. following. (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator . town planning urbaniza v. 1.unit of value ~ decizionala . to bring an action against.monetary unit ~ monetara de cont .f.t. to speed up. to equip. plant (stock).(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri .n. commercial car/vehicle. (a creste) to rise.accounting currency.postal union ~ vamala .European Currency Unit ~ monetara oficiala .f. (judiciara) action./ utilization. universal.(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man. port equipment utilitara s. town/city/municipal planning urbanist s.product item ~ de valoare . gaze.debt collection for realization of pledged property urmator adj.(man.farm equipment. (a accelera) to accelerate.public utilities utiliza v. (a spori) to increase urgenta v. to utilize. to go up. utility. (mar.stevedore equipment ~ petrolier . subsequent.monetary union ~ postala . electricitate etc. employment . 1. next.oil equipment ~ portuar .European Unit of Account ~ monetara .to speed up delivery urmari v. to take proceedings against urmarire s.) utilities utilitati publice . confederation ~ economica .. (servicii publice de apa. urbanist. usefulness 2.customs/tariff union universal adj. pi.) towage/towing equipment ~ de stivuire . (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea .m. lawsuit. all-/general-purpose urbanism s.t. facility ~ agricol .f. union 2.t.t.

potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului .(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata .t. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation.unauthorized use utilizator^.(dr. beneficial owner uzura s. (fabricu) factory.f.UTI-UZU 359 ~ anterioara .n. usual.r. usufructuary s.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent . commercialism uzante ale profesiunii .(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala . acquisitive prescription uzufruct s.m. beneficial ownership/interest ~ viager .professional practices uzina v. to wear uzanta s.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa .(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix. 1. practice. customary uzucapiune s. trade custom/usage. (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind. attrition ~ fizica .) usucaption.custom of the port ~ comerciala . usufructuary. wearing.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v. (prescriptie achitizivd.m. custom 2.i.f.) usufruct.) life interest uzufructuar adj. usucapio. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr. plant.power station ~ furnizoare . practice of trade. user ~ final . (dr. usucapion.supply plant ~ metalurgica .commercial custom/ usage. to make use of.f. to utilize v. iron and steel plant uzual adj. wear (and tear). capital consumption ~ morala .f.metal works.(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing . to tool uzina s. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage. to use. works.waterworks ~ electrica .

lorry. despre buiuiri.dining/restaurant car valabil adj.v vacant adj.timber tmck ~ plin/complet . railway carriage.) good custom.n. 1.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money.ru.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor . in vigoare) valid valida v. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . 1. (despre un post. holiday(s).mail van/car ~ -restaurant . (post vacant) vacancy vad s. (valabil. judiciara) recess 2. freighter ~ frigorific . (dr. availability. available.f.parcel car ~ de dormit .n. good valabilitate s. shop with a large custom vagon s.) validity. (fard proprietar. (despre un titlii. judiciara) vacation.) (activ.part truckload ~ -platforma . (universitara. (SUA) street car. 1. coach.) vacant.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite .t. (de tramvai) tramcar. un Joe etc. (despre un post) void 2.tank waggon/car ~ de calatori .f. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s. (despre bilete) valid. value. (SUA) carload ~ . (acoperif) van.refrigerated waggon ~ incomplet .sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului .f. (autentic) authentic 3. (loc frecventat de clientele!) place of great resort.income value ~ actuala . available. validity valid adj. in vigoare) valid.sleeping car ~ de marfa . to validate.) valid 2.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie . prosperous business.truckload ~ postal .cisterna . car. (platforma) truck 2. passable. (dr.(goods) waggon. (a ratified) to ratify. a unui pasaport) availability.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si . (incdrcdturd) waggon load. (a unui bilet. (despre monede) current. un argument etc. (un document) to authenticate valoare s. (parla.menta. effective. (pret) worth ~ a activelor . (de mar/a) waggon.platform waggon. force 2. 1. (corn. truck. trolley(car) 3. money value ~ a politei de asigurare . effectual. (SUA) freight car. good. \.asset value ~ a activelor pe actiune . effectuamess.

value given ~ intrinseca .) net realizable value .) intrinsic value ~ in cont .value in account ~ in rise . owner's equity ~ neta a profitului .value in earning power ~ de revanzare .(cont. a unui produs etc.maximum/peak value ~ medie -.value day of receipt ~ intreaga .insurance value ~ de cumparare .(asig.(cont.stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .) annual value ~ asigurata .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.extrinsic value ~ facturata . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.(in vama) declared value ~ economica .resale value ~ de schimb .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.net profit value ~ neta actualizata .tax/taxable value ~ furnizata .(a uniii activ.) net sound value ~ neta realizabila .market value ~ de plasament/portofoliu .book value ~ contractuala .exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .(a unei monede.(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .purchase value ~ de inventar . amount of insurance ~ bruta .full value ~ locativa .insurance/insured value.(asig.rat(e)able value ~ maxima .invoice/invoiced value ~ finala . dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama .rental value ~ (locativa) impozabila .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .) net present value ~ neta in stare buna .net value.average/mean value ~ neta . value added ~ anuala .hypothecation value ~ de piata .economic value ~ efectiva/reala .customs/tariff value ~ in ziua primirii .estimated/appraised value ~ extrinseca .effective value ~ estimata .value here and there ~ contabila . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.gross value ~ bursiera .commercial/sales/ market value ~ compensata .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .contract value ~ convenita .end value ~ fiscala/impozabila .

remainder value ~ reala . (foreign) currency. money.actual/real/true value ~ reala de piata .mult .account currency ~ de referinta . {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate. precious valutar adj. imobile etc.set value ~ primita .io be wonli misch -.pre wim) to exchange for '.aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii .(terenuri.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala . foreign exchange ~ blocata . (de^euri) to recover valoros adj. world money ~ liber convertibiSa . negotiable instruments Ysiora v.reserve currency ~ efectiva .hard currency ~ instabila . currency.t'4.(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .brand values ~ imobiliare -.soil ciirrency pentru di.o outvalue 1 ".€?i ii'.362 VAL-VAL ~ nominala .to be worils liilie valorifica v. (o rnla^tind.(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija . intr-o perioadd determinatd de timp.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva .) real estate/property ~ mobiliare . •.iaai iiiult 'leclti..f. to render profitable/valuable.international currency. ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin.(sumd exigibild inscrisd pe un titlu. in problemele de alocare a capitalului. valuta s..i. to turn to good account.l.fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont.^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv ..) residual value.(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont . o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .effective currency ~ forte .putsn ...totala . (de:.unstable currency ~ internationala .t..»"i. valuable. un teren viran) to reclaim. to make good use of. to be worrh.) salvage value .(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets.freely convertibie currency ~ inixta . movables.

trading down ~ din disponibil . administratie) customs. marketability varia v.) clearing. variable.{de actiuni sa" . (instabil) unstable. {taxa) duty. variation.conditional sale. clearance vamuit adj. customs. payment ~ la darea comenzii . collector of customs. sediu) custom(s) house 2. fluctuation ~ a cererii . searcher vandabil adj.price variation/ fluctuation vamui v..) to clear vamuire s.payment order vanator s.wholesale sale ~ combinata . pi. (mar. merchantable.office hunter vandut adj.m. vama s. marketable. (fluctuant) fluctuating variatie s.cash sale.across-the-counter ~ in totalitate . hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii . ex bond varsa v. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii .retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen .(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro .n. semis^ ~ a bunurilor sub sechestru . toll.m. 1. to sell off readily.t.to be hard to sell. to be quick of sale vandabilitate s. duty-paid. vendible. customs vames s.f. v.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. to change variabil adj.distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta . charging custom duties for. sold ~ in magazin/cu amanuntui . (bani intr-un cont) to pay in varsamant^. sal(e)ability.. unsteady.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar . to charge custom duties for.sold-out vanzare s.i..spot sale ~ din fabrica . realizable a fi greu ~ . Sdic.f. changeable.t.factory sale ~ directa/fara intermediari .) averaging out ~ de albituri/panza de in . sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu .VAM-VAN 363 vamal adj. to vary.f. vendibility. sal(e)able. (mar.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata .direct sale/selling -•' fara acoperire .trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba .t.demand variation ~ a preturilor . customs officer. (institutie.to command a ready sale.f.f.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara . (cladire. to go off slowly a fi usor ~ .white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe .

telephone selling ~ speculative . salesman.(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision .fictitious sale. seller.occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat .forward/time sale. (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant .ready/quick sale ~ silita . sale on credit ~ prin intermediar .to put on the market.seller in possession ~ marginal . auction sale ~ rapida/u$oara .end-of-season sale ~ la sosire .sale by sealed tender ~ pe credit .(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen . sale by auction ~ la sfar§it de sezon . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat . salesclerk 3.) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .soft selling ~ ocazionala . (in magazin) shop assistant.(bur.la inventar .voluntary sale vanzari masive .(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig.indirect sale ~ publica .(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina .364 VAN-VAR inca) (bur.newsagent ~ ferm . short sale.sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa . peddler. saleswoman. (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.sale by/on commission ~ in pierdere .net sales ~ prin telefon . age ~ admisa .(prin licitatie) compulsory sale. to expose/to offer for sale vanzatoare s.f.pedlar.sale by private treaty ~ pe baza de mostre . shopgirl.credit sale.) age admitted .public sale.instalment rate '. (bur.f.firm seller ~ in posesia marfii .) undisclosed seller varsta s.(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur. huckster.auction sale.stocktaking sale ~ la licitatie .} sale for the account/settlement ~ lenta .slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva . to put up for sale. shopman. vendor 2.speculative selling a pune in vanzare .In rate . shop assistant vanzator s.heavy sales ~ nete . saleslady. shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste . 1.m.(lichidare) clearance sale ~ inertiala .sacrifice sale .) selling short.) wash sale ~ fortata/nedorita . salesgirl.

(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus .supplementary income ~ supranumerar . ajutoare de ^ornaj etc. profit) receipts.(a unui utilaj) replacement age vehiculj'.gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national .fixed income ~ funciar .) financial income ~ fiscal .net income ~ nominal .rental income ~ din salariu .fee income ~ din diverse surse .(exprimat in preturi curente. {in munca) length/years of service. (al statului din taxe §i impozite) revenue.miscellaneous income ~ din exploatare .) transfer income ~ din activitatea curenta . proceeds ~ activ .t.transitory income ~ net .(dividende.tax/inland revenue ~ fix .(rente.small income.national income ~ nemuncit .regular income ~ ocazional .n. din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .VAR-VER 365 ~ de pensionare . to check up.supernumerary income ~ teoretic/imaginar .real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar .income in kind ~ marginal . (a examina) to examine. to verify.earned income ~ discretionar . conveyance ~ comercial/utilitar .pensii.retiring/pensionable age vechime s.taxable/assessable income ~ in natura . vehicle. dobdnzi etc. dividende) investment/unearned income ~ nepermanent .notional income verifica v.passive income ~ permanent . (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut . (registre contabile) to audit .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar .public revenue ~ real .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie. (incasdri. annual/ yearly income.perquisite ~ ordinar .permanent income ~ public . (a controla) to control.annual revenue.operating income ~ din inchirieri . pi. income. pittance ~ national .(din salariii) active income ~ anticipat .«.f.expected income ~ anual . in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .commercial vehicle/car venit s. dobdnzi.revenue from land ~ impozabil .ordinary income ~ din comisioane . respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.

to sell for cash ~ cu acoperire .m.neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou . inspector.) effect.n. real.n. al unui consilhi) vice-chairman.sweet wine ~ fiert .to retail.to sell off. life.f.to give effect to a law vilegiaturist^. a fi de vdnzare) to sell v. to discount ~ de proba .f. vice ~ de forma . to sell (by) wholesale ~ contra numerar . checker. veritable.. to clear off ~ la pret scazut . vice-president. pure.to sell in bulk ~ intregul stoc . to take effect a pune o lege in ~ .(dr.vintage ~ de masa .old wine vinde v.) flaw ~ inerent .to sell by weight ~ la licitatie .strong wine ~ vechi . to sell.to sell at a profit ~ cu reducere/rabat . (contabild.r.(unei mdrfi) inherent vice vigoare s. verification.to sell on trial ~ din disponibil .. verso. (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati .i.to sell for spot delivery ~ fara acoperire .to run a intra in ~ .366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu . deputy chairman viciu s. (dr.(la monetdrie) to pound verificare s.to sell cheap ~ in pierdere . to become effective.n. (autentic) authentic verso s. (control) control. genuine. holidaymaker vms. via viager adj. (nefalsificat) unadulterated.to sell on commission ~ cu profit .to come into effect/force. force a fi in ~ .to sell over the counter ~ in vrac . to sell ~ angro/cu ridicata . (examinare) examination.red wine ~ sec . (a face vdnzare.white wine ~ de calitate .hock ~ duice .port (wine) ~ de Rin ..inspector of weights and measures veritabil adj.dry wine ~ spaniol . reverse via prep.) to vend v.new wine ~ rosu . (dr.(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto . checking. to sacrifice.to sell short ~ ieftin . vicepresedinte s. back. to auction (off) ~ la solduri .to sell at a discount. wine ~ acru . to bargain away ~ in magazin .t.m. lifelong.m.to sell at/by auction.sherry ~ spumos . controller.to sell at a loss/sacrifice. check.sparkling wine ~ tare .to sell out ~ la greutate .mulled wine ~ frantuzesc . (al unui comitet.claret ~ gol . to sell(by) retail ~ cu comision .. checkup..tart/sourish wine ~ alb . fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s.to sell at a low price .to wholesale.

to break.n. wine preparation/making/production viola v. to pay a visit to.t.) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala . viticulture. pi.(categoric de marfa) live cattle viteza s. (apune o vizdpe} to visa viza s.t. (o proprietate.inventory turnover viticultor s. showcase.to sell at best ~ la termen .{mar.(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret . to find a ready market a se ~ cu . transfer (of funds) ~ bancar . vinification. window.to sell forward ~ liber . (in interes profesional. ofrontiera) to trespass vira v.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .entry visa ~ de tranzit . visa ~ consulara . shopwindow.m. • viniculturist. pedigree cattle ~ de tractiune .to sell on credit ~ scump .bank transfer vite s.f.to sell by/on sample ~ pe credit . viniculture vinificatie s. velocity ~ comerciala/de exploatare .f.f.(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money. (legea) to infringe.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat .f.to undersell.homed cattle ~ de carne .VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos .f. de afaceri) to pay/to make a call on.blood/breeding stock. (bani) to transfer virament s.(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie . vinicultural vinicultura s.store cattle ~ de rasa .to overfund a se ~ bine/usor . to visit. show. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass .t.small cattle ~ vii .to sell on commission ~ pe baza de mostre .tourist visa vizita v. window case viza v.draught cattle ~ mici/marunte .transit visa ~ turistica . cattle ~ cornute . speed. to go off/through. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor .f.f.to sell well/readily.(mar.asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.) to sell afloat ~ pe baza de comision . winegrower viticultura s.t. (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor .to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj.to sell dear ~ sub pretui de cost . shop front. winegrowing vitrina s.consular visa ~ de intrare .contract speed ~ de rotatie . to undercut ~ mai mult .

actual market volume ~ total al productiei .(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ .to take the vote . cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis .(a navel) homeward voyage ~ de predare . secret ballot/voting. (carte) volume 2.i. (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial . volume.to go to the poll(s).(mar.vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri.tour ~ in strainatate .volume of exports ~ al importurilor .ocean voyage voiaj a v.volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade .) foreign/ outward voyage ~ oceanic .card vote ~ prin reprezentare . to travel.(la adundrile sindicale) block vote ~ secret .f. poll ~ universal . (votare) voting ~ consultativ . (pe mare) sail ~ contractual .coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere .n. capacity. to vote a proceda la ~ .open vote ~ prin delegat/mandat . to go touring.n. visit.total volume of production \ots.(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast .universal suffrage a avea ~ deliberativ .(vote by) ballot. vote.size of the capital ~ al exporturilor .vote of censure ~ de incredere . afaceri) (official) call voiaj s. freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam .contract voyage ~ de cabotaj .al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri .volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent .cargo performance.n.368 VIZ-VOT vizita s.(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii . (profesionald. traveller.) ballast voyage ~ in circuit .m. (SUA) salesman volum s. (pe apd sail in aer) voyage. to tour.repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei . to journey. out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta . tour. 1. travel.(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca . suffrage.commercial traveller.extent of business ~ de marfuri operat zilnic .daily turnover ~ de marfuri transportate .consultative/advisory vote ~ dus-intors . (pe mare) to voyage voiaj or s. (mdrime) size ~ al capitalului .to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ .show of hands ~ reprezentativ .round voyage/trip. trip.(mar. {in special pe uscat) journey.

VOT-VRA vota v.to pass the budget ~ pentru parlament . to give one's vote. oil-bulk-ore carrier.t.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri . OBO carrier ~ mixt . (im proiect de lege in parlamenf} to pass. bulk vrachier s. bulk freighter/trader 369 ~ combinat .to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini . (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier.pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere .n. (in parlament) to come to a division ~ bugetui .(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier.general-purpose/ universal bulk carrier . (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel.m.n. voter •vracs. (a alege) to elect.bulk-cum-ore carrier ~. to carry v.i.specialized bulk carrier ~ standard .ore-oil carrier. (impotriva) to vote (against). to poll for. to vote. dry bulk carrier.standard bulk carrier ~ universal .to vote by (a) show of hands votants. 00 carrier ~ specializat . (pentru) to vote (for).

w .

watt-hour wattormetru s.t. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s. pi. {titluri de valoare pe piata americand. transmisibil si negociabil. watt-hour meter x xenodolari s.m.m. to xerox Y yankei s. servind ca titlu de valoare. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor. (dolari pe piete xerox s. wattmeter wattora s. xerox strdine) xenodollars xeroxa v. n.n.n. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. pi.warant s. actiuni ale companiilor americane} Yankees .m.f.

red-letter day ~ de scadenta .legala .(bur.petroleum deposit.z zacamants. (in sport) nil.) declaration day ~ de depunere .) running days ~ de contrastalii .maturity date .(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute .carry-over day ~ de sarbatoare . fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2.quarter/term day ~ de report . (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala .n.f.(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare . off day ~ lucratoare/de lucru . (la telefon) o.(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare . deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .de targ.n. weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite . moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera .pay gravel ~ de carbuni .work-day unit ~ nelucratoare .nonbusiness/red-letter day. ore bed ~ de petrol . s.day off. \.(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.(m contarea staliilor) {mar.(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca . workday.ore/mineral deposit.(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative .calendar day ~ cu program scurt .{din cauza iinui conflict de mimed) lost days . (pentru band) bank holiday zile consecutive .coal deposit ~ de minereuri .{mar. (punct de inghet) freezing point zi s.cumulative days ~ curgatoare . (din cursul sdptdmdnii.working/ business/black-letter day. (in matematicd) zero.) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie . day. (la termometru) zero..(bur.(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur. oil field zero num.) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday.(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .market day . (data) date ~ calendaristica .holiday.) demurrage/ overlay days ~ de gratie .(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .

(incdrcare.(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .free-trade zone ~ maritima .customs area. payable area/zone ~ suburbana .valutare .to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ .free-trade area ~ de literal . zone.m.development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere . (reporter) reporter. (cotidian) daily (paper). zonare s.(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •. tariff zone zone de bord liber .agricultural area ~ bancara libera . zonal. area.. fish ground. offshore area/zone ~ de dezvoltare . descdrcare.(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara .evening paper ~ economic .French franc area ~ lirei sterline .transit zone ~ deservita .sea waters ~ maritima speciala/vamala ..navigation area ~ de operare .f.(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite . region zona dolarului .to advertise in a newspaper ziarist s.advertiser ~ de dimineata . journalist.) clear days a fi la zi .trading estate ~ costiera . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .{corn.) area of supply ~ economica exclusiva .dollar area ~ francului francez .n. transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit .(somaj.fishing area/ground/ place.f.coastal area/zone. saracie etc. pressman. newspaperman.free banking area ~ comerciala/industriala . journeyman ~ angajat la recoltat .(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .currency areas .m. (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame .port area ~ (petrolifera) productiva . journal.morning paper ~ de seara . (corespondent) correspondent zilier s.littoral area/zone ~ de navigatie . zonation zona s.374 ZIL-ZON ~ de stationare in port . (news)paper.(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare . piscary ~ de proprietate comuna .(cu plata datoriilor) to have no arrears. newsman.) depressed area ~ agricola .(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar.expropriation zone ~ de investitii directe .harvest hand zonal adj.sterling area zona afectata de criza . day labourer/worker.flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert .pay area/zone. zone.suburban area ~ vamala .(in operarea navel} dispatch days ~ libere .trade paper/journal a da la ~ .

abandonat ~ goods .renunţare la o acţiune judiciară abate v.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3.t. (asig.menţionat/amintit mai sus ~ .mentioned . vacant.avut.a ft pendinte abeyant adj.) clauza abandonului .) la bord.of action .) stare de suspendare. (mar.in estate . deasupra. abater abbreviation s. solvabilitate 3. suspendare temporară. calificat 2.abandon v. solvabil . a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj. in suspensie.solvabil aboard adv. a desfiinţa abattoir s. bogat ~ to pay . 1.(asig. deasupra prep. situaţie neclară to be in ~ .named . la/pe bord prep. (dr. reşedinţă above adv. (dr.) a anula.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi.(bur. a abandona (nova. a micsora (preţuri.marinar brevetat .(.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . (dr. resurse 2. (dr.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel . pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de . a reduce.) 2.) 1. fară stăpân (despre bunuri) 2.încărcătura etc. capabil. (asig. mar. şlefuire ~ of coin .navă abandonată abandonee s. mai sus menţionat/amintit. abreviere abeyance s. competent. peste adj.) 2. domiciliu. mar. posibilităţi. 1. frecare. pe navă abode s. impozite etc. de mai sus ~ .) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s.) supra pan.bodied) seaman . abandon ~ clause . nerezolvat ability s. 1.) capacitate legală ~ to pay principle .sus-numit ~ par . capacitate.t. la/pe bordul aboardship adv. 1.

(ca urmare a circulaţiei. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. absenţă. a abroga (o lege) absence s. lipsă absentee s.t. 1. absenteist . absent 2. în străinătate abrogate v.

(dr. abundenţă.valoare absolută/intrinsecă (a unei monede. surplus 2.proprietate a unui absenteist absenteeism s. toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium . dacă o datorie nu este achitată la timp.rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi. întrebuinţare excesivă 2. abuz. extras..monopol absolut . practică ilegală v. accept .extras de cont abundance s. a dispensa de (datorii. prosperitate aburton adv.nivel acceptabil de calitate acceptance s.interest . a elibera.liability .(fin. o ofertă etc. 1.) drept absolut . fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement . 1.advantage . a unui produs) absolve v.majority .proprietate absolută . obligaţii) absorption s.teoria abstinenţei abstract s. urgentare ~ clause .t.primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle . acceptabil .(dr.andosare necondi-ţionată .principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.of administrative authority .) obligaţie necondi-ţionată .t.) titlu absolut de proprietate .avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals.of confidence/trust .) acceptable adj. rezumat. forţei de muncă etc.quality level .monopoly . procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj. a fura ~ of account .(asig. necondiţionat . a extrage esenţialul din 2.majoritate absolută .) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title . a rezuma.abuz de functie acceleration s.(dr. a accepta (o cambie. absolut. acceptare 2. bogăţie. sumar v. a absolvi. belşug. a abuza de .t.clauză de urgentare (care prevede că. total. abstinenţă ~ theory .total loss . preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s. accelerare.risk aversion . 1. a sustrage. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s.) pierdere totală reală ~ value . absorbţie. 1. abuz.abuz de putere .abuz de încredere ~ of office .16 ABS-ACC ~ landlord .ownership .t. absenteism -rate .absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership .

) ~ account .(cambie acceptată/andosată banco.cont de accepte de o .

in case of need . acumulare ~ rate . control statistic de calitate .collision . potrivire 3.specifications . client 5.bancă/oficiu de scont -certificate . accident . exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s. ajustare. probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj.t.acceptare în alb ~ market . cambie acceptată acceptor s. a împrumuta (bani) accommodation s. 1. factură.ACC 17 . loc (la hotel.probă de recepţie-predare .credit .persoană care a avut multe accidente accidental adj. a gazdui 2.sampling . mar.(asig.asigurare împotriva accidentelor ~ prevention . birou 2.accept. notă de plată 4. 1. a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4.acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest .against documents .acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank . . suplimentare. amenajări (la bordul navei).endorsement .repeater . a ajusta. cazare.acceptare sub protest . împrumut ~ acceptance/bill/note .probă de recepţie (a unei nave noi).cambie de complezenţă .).norme de tehnica securităţii muncii ~ .) coliziune accidentală accommodate v. a caza.andosare de complezenţă ~ train . calcul.rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) . pi.(SUA) tren personal account s.accept ~ delivery test .frequency rate .acceptare contra documente ~ bank/house .rata creşterii (forţei de muncă.acceptant sub protest (al unei cambii) accession s.trial .prone .eşantionare la recepţie.insurance . acceptat ~ bill . cont 3. creştere. 1. pe o navă etc. accidental . adaos.certificat de recepţie .predispus la accidente ~ . acceptant ~ for honour .piaţa acceptelor . a potrivi 3. socoteală 2.acceptare pentru onoare .for honour .norme de recepţie ~ supra protest .

manager .) zi de lichidare ~ director . raport.registru contabil ~ current . care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .of expenses .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.management .siruatie.bilanţ ~ book .(bur.management al contului .administrator de cont .titular de cont .situaţie a cheltuielilor . dare de seamă ~ balance .cont curent ~ day .

răspunzător. (dr. contabilitate ~ cost .s payable . acceptare 3. serviciu contabil ~ equation .viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj. animat de dorinţa de câştig .s receivable financing .) rata testului acid (raportul active lichide .maşină contabilă de calcul. pi. creditor ~ s receivable .acumulare de capital accumulative adj.serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered .managementul achiziţiei acquisitive adj. debitor .) conturi de creanţe. evidenţă contabilă 2.cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .) 1. cunoştinţă.18 ACC-ACQ I ~ payee . relaţii (de afaceri) acquisition s. realizator (categoric de consumatori) acid adj. contabilitate accounting s.unitate monetară de cont ~ department .sales . recunoaştere. responsabil accountancy s.contabilitate.preţ de cost contabil ~ currency .exerciţiu financiar ~ standards .descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s. 1. corect.exerciţiu financiar ~ reconcilement service . exact -description .dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj. (cont. confirmare (de primire) 2.) conturi de datorii. posturi tranzitorii ~ basis/concept . acumulare ~ of capital .confirmare de primire acquaintance s.(fin. acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s.metoda posturilor tranzitorii accrue v.i. serviciu contabil . creştere (continuă). acaparator.cont de vânzări ~ s department .recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt .finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover . cumulativ ~ dividends .standarde contabile ~ system .contabilitate. a creste. 1.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s.(cont.sistem contabil accretion 5.) declaraţie autentificată. acumulare 2. cer-tificat ~ of debt . acid ~ test ratio . strângător. a se acumula accumulation s. achiziţie ~ cost . maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year . creştere.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period .(cont.cont remis .egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine .

.

suprafaţă (calculată în acri) across prep. achitare (de datorii). (mar. acţiune 2.(dr.(dr. proces .predare reală/definitivă . de plăţi) activă .t. 1.acţiune judiciară pentru daune ~ in rem . graţiere . pi. actuals. document 3.cont activ (de operaţiuni) ~ assets .venit activ/din salariu ~ law .administrator delegat.forţă majoră.) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) . o persoană) acquittal v. acţiune 2.balanţă (comercială.AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s. dorinţă de acaparare.(asig.act legal ~ of God .bond . deasupra ~ .capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .delegaţie. vândut în magazin/cu amănuntul ~ . act. chitanţă de plată (integrate) acre s.membru supleant ~ order . acru (unitate de suprafaţă) acreage s.market .) active productive (care aduc dobândă) ~ balance .) posesie de fapt ~ price . real.(fin. 1.the-board tariff reductions .lege ~ of war .acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust .lege m vigoare .(bur.comanditat ~ population .at law .the-board -general. scoatere de sub acuzaţie 2. mandat ~ partner .) pierdere reală ~ possession .dosar activ/în folosinţă ~ income . interimar ~ manager .vânzări cu amănuntul act s. activ ~ account .document juridic ~ in law .loss .(bur.act de război acting adj.reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ .oficial.the-counter sales .(mar.populaţie activă ~ shares . acţiune judiciară.the-counter . a achita (o datorie.ADJ. sete de câştig acquit v.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie.acţiune judiciară ~ for damages . lege ~ and deed . contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost .) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj. act.comanditat action s.bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner .preţ de cost efectiv ~ delivery .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .) piaţă activă ~ money . achitare.) tutelă activă actual adj. acquittance acquittance s.of Parliament . 1.circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file . legal. pe toată linia ~ . efectiv s. peste. director interimar ~ member .

expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s. a aduna. a contribui la added adj. estimatd in functie de mai multi factori) add v.i. flexibil ~ expectations . aditional. suplimentar ~ duty .asigurare suplimentara ~ postage .garantie suplimentara . (to) a se adauga la.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax .(asig. a pune la socoteala 3.~ tare .taxa vamala suplimentara ~ funds needed .fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance .suprataxa postala/de francare ~ premium . actuar. a adauga 2. (up) a totaliza v. 1.t.perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile.) rise suplimentar ~ security .tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss . (in) a include. 1.value .taxa • pe valoarea adaugata additional adj. a face o adunare 2.prima suplimentara de asigurare ~ risk . adaugat .(asig. actuarial ~ calculation .) pierdere totala reala actuarial adj.

corespunzator ~ sample . judecare (a unui proces).) specialist compensator. sistematizare .eticheta colanta ~ stamp . a rectifica 4. amanare. sentinta. fupon) a da o sentinta cu privire la.declarare m stare de faliment adjust v. a se pronun^a asupra adjudication s.label .) dispasor adjustments.t.t. a suspenda (o sedinfd) adjournment s.law . expeditor adequate adj.garantie corespunzatoare adhesive adj. destinatar addresser s. hotarare judecatoreasca ~ order .amanare sine die adjudicate v. (asig. accesoriu. a aranja. a judeca (un proces). a adresa ~ book . adeziv . a adapta 3. 1.) a determina.(mar.t.t. aranjare.mostra reprezentativa ~ security . mar.eticheta cu adresa addressee s.moneda elastica ~ rate mortgage . variabil ~ currency . (asig. 1. ajustabil.ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. a corecta.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label . (asig. suspendare ~ sine die . adecvat.timbru adeziv adjective adj.) procedura adjourn v. a da (o sentintd) v. adresa v. a evalua (daunele) adjustable adj. a ajusta. anex . a amana.i. a sistematiza 2.address s.(dr.camet de adrese ~ commission .

adaptare 3. rectificare (a .2. ajustare.

anunt (in ziar etc.) v. (platit) in avans . gestionare. evaluare (a daunelor) 5.i. 1. acces 2. imprumut 4. 1.t.drept maritim ~ mile . intreprindere/afacere riscanta 2. la radio etc.informatica de gestiune ~ expenses/overheads . a da un anunt advertisement s.of estates .cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .(dr. intrare. contrafacere . avans. administrare.cheltuieli administrative/de regie . contrafacut adulteration s.panou publicitar . a face reclama/publicitate. nefavorabil .balanta comerciala pasiva/deficitara .) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order .fee .curve .i.against goods .t.) uzucapiune advertise v. amiralitate ~ court .on bottomry .of coinage . a creste.avans de imprumut maritim adventure s.to quotation . (asig. tutore.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v.tribunal maritim -jurisdiction .(dr. (asig. crestere.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s.navlu platit anticipat . majorare (de prefuri) 3.possession .jurisdictie maritima ~ law .(asig. ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj.freight . mar. acceptare. 1. 1. advers. 1. regulament de avarie comuna ~ account . arvuna .acont.t.) determinare. a falsifica. a anunta (in ziar. admitere .money . a avansa (bani) 4.) cont de control/ rectificare ~ bond .) dispasa.acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5. a majora (preturi) 3. (asig. falsificat. a avansa (pe cineva) 2.(dr. administratie.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile.buget deficitar . a contraface adj. arvuna adj.balance of trade .ADJ-ADV 21 unui cont) 4. falsificare.) executor testamentar.control administrativ ~ data processing .) rise adverse adj. a creste. acont.mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average . mar.(cont. conducere.taxa de intrare . acceptare . administrator 2. guvern ~ costs/expenses . a promova (interese) v. administrator admiralty s.tribunal administrativ administrator s. administrativ ~ control .mila marina engleza admission s. mar. 1.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism . a avansa (in functie) 2.budget .falsificare/depreciere a monedei advance v. gerare 2. a se majora (despre preturi) s. (dr. reclama. 1.avans in contul marfurilor . avansare (in functie) 2.) ~ hoarding .

) navlosi tor affreightment s. consultant advisory adj. publicitate .) navlosire. fin.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards . sub jurământ affiliate s. problemă. (mar. a afilia. afiliat. a aplica (ştampila. a împăduri affreight v.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s. semnătura.figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s.comitet consultativ ~ service . ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s. advertorial (articol de fond.) afidavit.agent de publicitate . afretare afloat adv. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj. afacere.(mar.de la data . aviz ~ note . a primi ca membru. după ~ date .confirmare a creditului ~ of delivery .agency .anuar de publicitate ~ manager . depoziţie. a pune. afaceri affidavit s. asociat. 1. (mar.(com.22 ADV-AGE ~ rates .alocare de fonduri pentru publicitate .(com.) aviz de expediţie ~ of shipment . (dr. filială v.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch .L a se asocia.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit ..) a navlosi. a se afilia affix v. pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2. avocat (pledant) affair s.serviciu consultativ advocate s.t.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .mijloace publicitare ~ research .agenţie de publicitate ~ agent . sus-numit after prep. a recunoaste ca filială v.şef al departamentului de publicitate . 1. consultativ ~ committee .media . timbrul) afforest v.t. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2.) aviz de expediţie adviser s. consilier. a afreta affreighter s. (mar. pi.t.t.budget .appropriation .

admitted .~ .(asig.sight .tax profit .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination . serviciu postvânzare/de întreţinere .limită de vârstă (pentru pensionare) . mar.preţ neoficial/după închiderea bursei ~ .discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei .(asig.service.după prezentare ~ . contra.profit impozitat against prep.sales service .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief ..) contra tuturor riscurilor age s. vârstă .hours price .hours dealings . împotriva ~ all risks .

termeni contractuali agreement s. (fin. acţionari şi creditori) ~ fee . adept al reformelor agrare .entant 2.and liquidated damages . înţelegere . un sector industrial etc. (fin.i. a consimti. activ ~ asset . energic. agent.ofertă globală aggressive adj.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . a fi de acord. 1. agenţie.condiţii convenite/stabilite. convenit. a conveni 2.reformă agrară agree v.) agio agiotage s.factori de producţie aggregate adj.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy .terms . ordine de zi agent s. reprezentanţă.(bur. acord. agrar s.) agiotaj agrarian adj.) avarii acceptate şi evaluate .politică agresivă de vânzări agio s.to sell .) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply . mar.producţie globală/totală ~ planning . 1. agenda. a corespunde.costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere. a se potrivi agreed adj.preţ convenit/stabilit . global.comision de repre/entare ~ problem . total — analysis .planificare globală ~ rebate .price . reprezentare ~ contract . stabilit . convenţie.cerere globală ~ output . factor ~ bank .(com. agent.macroeconomie ~ demand . reprez.structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă.) agency s. agresiv.(asig.contract de reprezentaţă ~ costs .) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio .convenţie de vânzare la .problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s.AGE-AGR 23 ~ profile .reform .

unit of account .bancă agricolă . 1. agricol ~ area .machinery .credit agricol ~ economics .cooperativă agricolă .expoziţie agricolă .credit .termen agricultural adj.inginer agronom . agricultură 2.agrobiologie .bank .exhibition .biology . agroindustrie .chemistry .agronomie .imitate agricolă de cont agriculture s.engineering .agrotehnică .cooperative .engineer . agronomie agroindustry s.utilaj agricol .agrochimie .zonă agricolă .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

înclinaţie medie de a economisi .(fin.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .asigurare aviatică ~ shares .producţie medie ~ price . (bur.rata medie a impozitului ~ value . a anula.scadenţă medie ~ loss .clause . anulare.cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .t.propensity to consume . aviaţie ~ broker . a rezilia (un contract) avoidable adj.valoare medie averaging s.contribuţie la avaria comună.pierdere in avaria comună ~ output .cost pricing .certificat de avarie . 1.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out .tară medie ~ tax rate .costuri variabile avoidance s.32 AVA-AX ~ bond .) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down . avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s.venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.probă medie ~ tare .preţ mediu .înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save . compromis de avarie comună ~ certificate . sentinţă judecătorească.vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up . care poate fi înlăturat .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost . evitabil.clauză rezolutorie avoirdupois s.) avizo avoid v.agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance . (mar.clauza avariei ~ collection period . premiu 2.calitate medie ~ revenue .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s. reziliere ~ clause .quality . decizie arbitrală (a unui .costs .

restricţii bugetare severe v. a hotărî (o penalitate. la acorda (un premiu) 2. o plată). cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s.t. a arbitra awareness s. a da (o sentinţă). conştientizare. reducere drastică (a cheltuielilor). bugete) . a reduce drastic (cheltuieli.t.tribunal de arbitraj) v.

prost ~ claim . ajutor 2. a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s. andosator. 1. sprijinit (financiar) 2.debitor rău platnic ~ debts account .B baby 5.(mar.acoperire a monedei backlog. (bur.t. restanţă .reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin . întârziat ~ integration .to-back loan .efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer . transport retur (cu con traîncărcătură) backing s. bancher. verso adj.speze restante ~ freight .(mar. 1. andosat ~ bill .monedă falsa . susţinut.) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery .debt .restanţă (de salariu) ~ .cambie andosată .portofoliu de comenzi neonorate backward adj.stivuire incorectă/ne- . financiar 2.datorie neperformanta ~ debtor . a sprijini (financiar) 2.) navlu de înapoiere ~ letter .comenzi vechi/restante ~ pay . andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s. susţinător.of currency . 1. (fin. copil ~ bonds .) bon de livrare backer s.) scrisoare de garanţie ~ load .note .datorii acumulate ~ of orders .) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper .rău platnic ~ stowage-.) scrisoare de garanţie backwardation s.obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers .of debts . 1.(mar. înapoiat.împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v.) deport backwardization v.(cont.t. a susţine.(mar.?.) acoperire . backwardation bad adj. restant v. rău.încărcătură de înapoiere ~ orders . a postdata backed adj.(bur.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter . sprijin. 1. invers 2.

t.poliţă de asigurare a bagaj elor .caric/încărcătură în saci baggage s. pungă v. bagaj ~ check .declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .corespunzătoare bag s. a însăcui — cargo . sac.recipisă de bagaj e ~ declaration .

sold debitor ~ in/on hand .) bilant balanced adj. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s. act de depozit in garantie bailor s. garant v.t.t.t. a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic . cantar 2.buget balansat/echilibrat ~ fund . (mar. depunere (de marfuri) pe baza de contract. echilibrat ~ budget . deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . 1. a garanta pentru bailable adj.balanta de plati ~ of trade .selectie ponderata bale s.) s. taxa de balastare balloon s. balon ~ payment .declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught . a echilibra (un buget) ~ book .) 1.balanta comerciala ~ sheet .plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui . a balasta (o nava). a elibera pe cautiune 2.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.registru de solduri ~ brought forward .sold creditor ~ of accounts . balast v. balanta. portarel bailment s. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5. a balansa (un cont) 2.sold reportat ~ due .capacitate in baluri (a novel) ~ cargo . garantie 2.) permis vamal de bagaje bail 5.of payments . ~ sample . 1. (cont.(mar. (§i -out) 1. imbarcare de balast 2. eliberare pe cautiune 2.goods .calatorie/voiaj in balast ballastage s.t.caric/incarcatura complet(a) . cautiune. a incarca cu balast ~ declaration . balastare.(cont.) sold v.balanta concesiilor .marfuri in baluri ballast (mar.pescaj in balast ~ passage/voyage . 1.crestere echilibrata ~ (issue) load .34 BAG-BAN ~ room .a chezasui. 1. bal. actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .caric/incarcatura in baluri .casa de bagaje ~ sufferance .balanta de conturi ~ of concessions . balot v.

a prohibi bank s. interzicere.credit bancar ~ deposit .cont bancar ~ annuities .charges/commission . a fi bancher.t.accept/cambie bancar(a) ~ account .i.sold in banca ~ book .easier (de banca) ~ credit . a avea cont la banca 2. banca v.clerk . interdic|ie v. a depune la banca v.titluri de renta consolidata ~ balance .comision bancar ~ clearing .scont comercial ~ draft trata bancara 1 . 1.imprumuf) ban s. a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .carnet/livret de banca .t. a interzice.cliring bancar .depozit bancar ~ discount .

bancher 2.(dr.bancnota ~ of commerce .scont comercial ~'s enquiry/reference .sindicat bancar -system.insolvabilitate bancara ~ interest .banca de depuneri ~ of issue . 1.cont bancar ~ law . insolvabil v. bara 2.referin^a a bancii ~'s order . activitate bancara 2.) concordat to go ~ . \.instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj. afaceri bancare. director de banca ~'s acceptance/bill .banca centrala ~'s cheque/draft . servicii bancare -account .tmprumut bancar ~ note .banca de emisiune ~ overdraft . falit.sistem bancar bankrupt s.sarbatori legale ~ insolvency . faliment. 1. debitor insolvabil adj.structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. fara asigurare ~ boat .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s.cod de bare (pe un produs) bare adj.cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition . neasigurat. nud (despre o nova fora echipaj) 2.interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate .(dr.t.ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s. credit prin cont descoperit ~ rate . lingou ~ code . amplasare 51 dimensiune) .garantie bancara ~ holiday . a falimenta ~'s certificate .rezerve bancare ~ run .depasire a contului din banca.dobanda bancara ~ lending policy . a duce la faliment.lichiditate bancara ~ loan . lege bancara. gol.politica de creditare a bancii ~ liquidity .control al gestiunii bancii ~ guarantee . care poate fi acceptat de o banca ~ asset .BAN-BAR 35 ~ examination .) cerere de declarare In stare de faliment bar s. legislate bancara .nava nuda (navlositd ford echipaj) .structure .oficiu de cliring bancar ~s' deposits . falit.taxa de scont ~ reserves .(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays .support .trata bancara ~'s clearing house . 1. bancruta ~ level .accept/cambie bancar(a) ~s' bank .a da faliment bankruptcy s.drept bancar.extras de cont ~ sweep arrangements .depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .banca comerciala ~ of deposit .

i.and sale .lichidare a stocului. cumparare avantajoasa. bargee barometer s.(cont. contract de navlosire a navei nude ~ trust .caric/incarcatura in butoaie barrier s.preturi de sold ~ sale .hull/. invoiala. 1.intermediar.bariera comerciala barrister s. 1.baza de impunere . (corn. punct de plecare 2.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. restrictie ~ to entry .raion de solduri ~ hunter . ponton cu biga de marfa ~ port .) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s. 1. (away) a vinde tn pierdere v.drept de negociere (a unui contract) barge s. afacere. butoi.acord de barter . banking fundamental. negociere ~ power .pole charter navlosire a navei nude. membru al echipajului unui slep bargeman v. chilipir v.boat/. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s.(dr.port cu alimbare ~ tank . baria. mar.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj.transaction . salanda ~ derrick . diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation . a cadea la invoiala. 1. (asig. baza. slep. slepar. soldare to be a ~ .industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage . tranzactie. butoias 2. fals (despre monede) basic adj.) barter ~ agreement/arrangement . barometru ~ stock .persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker .a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s . targ 2. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade . mahona.rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry .36 BAR-BAS ~ . a face o afacere .a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s.salariu tarifar/de baza basis s.) actiuni .slep-tanc petrolier bargee s. a negocia. obisnuit.tranzactie de barter/in contrapartida base adj.barometru barrator s. avocat (in instantele superioare) barter s.t. a se targui pentru 2. baril (unitate de capacitate) ~ cargo .contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . a mcheia un targ.bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit .(bur. targuiala 3.) evidente primare ~ earning power ratio . bariera. persoana vinovata de baraterie barratry s. de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books . nepretios (despre metale).slep cu biga. misit ~ prices .

in scadere v.account/position . apar^inator (tip de consumator) adj.tranzactie a la baisse bearer s. a folosi.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio .t. beneficiu. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep.sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net.) belonger s. partida. a aduce beneficii v. folos 2. purtator ~ bond .run . lot.acfiuni la purtator bearish adj.(fin.efect de comert la purtator ~ scrip .(dr. ajutor. indemnizatie.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . anticipat beggar s.. cu excepfia publicitdfii in mass media) .) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s.(fin. a trage foloase/profit ~ association/club/society . inainte de ~ . beneficiar benefit s. a beneficia. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction . de scadere. devalorizare competitivd etc. a cauta sa provoace o scadere (a cursului) .cersetorul.) s. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import.t.) raport beneficiu-cost.pia^a in scadere ~ pool .profit neimpozitat beforehand adv. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line . cersetor v. indice de profitabilitate ./.tax profit .my-neighbour policy . cos ~ of currencies . a pauperiza ~ . castig.BAS-BEN 37 ~ point . 1.) sub pari. magazin universal 3.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper . parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale. bazar de binefacere bear (bur. sub ~ par .productie in serie mica/discontinua baza(a)r s. serie (de mar/a) ~ production ..) uzufruct ~ owner .cartel al speculantilor a la baisse below prep. adj.) uzufructuar beneficiary s.t. bazar (oriental) 2.certificat provizoriu (de acfiuni.titluri de valoare la purtator beneficial adj. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares .pret/tarif de baza basket 5. profitabil. obligafiuni) la purtator ~ securities .punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate . a saraci. 1. alocatie v.constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze .politica . avantajos ~ interest -(dr.(bur.campanie/ speculate a la baisse ~ market .

eel mai bun s.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly .(bur.transport de linie neregulat berthage s. articol foarte cautat bet s.taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. amelio-rare..plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs .eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort . licitare. adv. reclamafie.acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. a licita. 1. inventar. v. (SUA) bancnota 7.(bur. lista.. testament 2. pret oferit (la licitafie) ~ ring .38 BEN-BIL ~ in kind . (dr. (over) a supralicita 3. imbunata^ire.caric de linie ~ charge . declarable.) cerere. 1. 1.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s. oferta. a acosta la dana ~ cargo .cota navlurilor de linie ~ owner . maxim ~ buy . pariu v.costuri ale ofertei de pre^ . plangere 6. 1. proiect de lege 2.i. superior ~ offer supraoferta betterment s.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price . dana 2.taxa de dana ~ charter . afis.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v. cambie 5.t.i. beta . dezvoltare ~ levy .t. certificat 3.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic . factura. a testa. a da.) bilateralism bill s. a .t..) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller . spatiu de receptionare a marfurilor 2.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause . bilateral ~ contract .la rand" ~ freights/rates .coefficient/factor . nota de plata 4. ofertant. 1. front de dane. cuseta v. (corn. a oferi (un pre{ la licitafie) 2. oferta.coalite a licitan^ilor bilateral adj. licitare. 1. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. mai bun. anun^ v. a lasa prin testament bequest s. licitant -s'ring . a participa la licitatie ~ -asked spread .price . taxa de stationare la dana bespoke adj.t. petitie.clauza danei/. mostenire berth s.(fin. a paria beta s.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj.carte de mare succes.proprietar de nava de linie ~ terms .monopol bilateral ~ trade agreements .i. pret oferit (la licitafie) v.coalitie a hcitan^ilor bidding s. pe comanda (despre haine) best adj.

santaj. a obliga. facturare 2.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster .declaratie vamala provizorie ~ of store .functionari ~ economy .cambie ~ of exchange in a set .agent de scont ~ market . spargator de greva blackmail s.) bimetalism bin s.piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s. a trece pe o lista 2. aflsare.t. lada. biodegradabil biotechnology s.nomenclator de marfuri ~ of health . avizier. anuntare ~ clerk .BIL-BLA 39 inregistra.speculant pe piata neagra ~ money . lista de mancaruri ~ of goods . 1.registru de cambii ~ . factura . a constrange binder s.cambii de platit ~ s receivable .of exchange . biotehnologie black 5. angajamente Ie gale) 2.broker .bani murdari ~ payment . extorcare v.set de cambii ~ of fare .facturier ~ machine .economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer .t. a determina. 1. a factura ~ book .t. (over) a obliga. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj.cambii pentru scontare ~ s payable . act de insotire ~ of quantities .cambii de Tncasat billboard s.nota de cheltuieli de judecata . panou de afise billing s.bon de livrare. a santaja.declaratie vamala la sosire .conosament ~ of materials .fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v.of entry .of parcels . (out) a da la ucenicie 3.contract de vanzare ~ of sight/view .autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount .meniu.patenta/certificat de sanatate ~ of lading .deviz estimativ ~ of sale . a extorca ~ of sufferance .masina de facturat bimetallism s.scrisoare de credit. acreditiv ~ of delivery . negru v.factura.of credit . adj.(mar.piata de scont ~ of adventure .taxa de scont ~ s for collection . cutie (pentru unele alimente. produse) ~ card .lipitor de afise ~ rate . a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs .(mar. a anunta (printr-un afi§) 3.coated workers . a lega (prin contract. (fin.cambii pentru Tncasare .lista de materiale .

t. blister ~ pack .presedinte al consiliului de administratie .picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors .ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente). fbrmular. a bloca (un cont) ~ insurance . in alb s.societate fictiva ~ signature . 1. global ~ insurance . avizier v. a urea la bord 2.tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote .sky laws . mancare.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj. 1. prezentare . blocada v. consiliu.conosament la purtator ~ cheque .masa si casa.pref.) pachet de actiuni v. bloc (economic).text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate . general/unic blister s.semnatura de complezenta .vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s. -organ. spa^iu gol/necompletat 2.foot . albastru ~ chips .t.consiliu de administratie . organizatie ~ copy .t.persoanajuridica ~ language .comanda generala/nespecificata ~ price .asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer .ambalaj transparent bloc s.semnatura Tn alb ~ transfer . fals.40 BLA-BOG blank adj. (bur. comisie. fictiv ~ cheque .collar workers . 1.transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj. ipoteca generala/totala ~ order . minister 4. panou. bloc. blancheta ~ acceptance/bill .andosare Tn alb ~ signature .oferta Tn bloc ~ trading . bord (al unei nave etc.cec fals ~ company .reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s. pensiune ~ chairman .room .sala de consiliu body s.actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ .gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ .) 3. grupare (politico) block s.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement . departament.acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s. scandura. necompletat. 1. dulap 2.cambie In alb ~ bill of lading . a supune unei blocade blue adj. general.asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage . masa 5. (SUA) cvartal 2.cec Tn alb ~ credit . a tine Tn pensiune ~ and lodging .

garanfie. (asig.pia^a titlurilor de stat ~ note . de carte 2.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing . 1.creditor garantat prin obligatiuni ~ dues . a trece Tntr-un registru 2. pi. registru (contabil) adj.pret de cost contabil ~ debt . care rezulta din registrul contabil.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue . 1.profit contabil ~ s of account . garantat prin obligatiuni 2. detinator de obligatiuni bondsman s.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods .emisiune de obligatiuni.creanta contabila ~ entry . in vama.) contract de garantie v. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2.tmprumut obligatar ~ market . depozitat in antrepozit vamal ~ carman . 1.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate .actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme .marfuri in vama ~ stores . (fin.(cont. 1.) garant bondwashing 5'. 1. bilete) 3.) sistem de evident a intrarilor ~ profit .BOG-BOO 41 ~ transaction . obligatiuni la purtator 2. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares . succes in afaceri bond s. (off. 1.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. volum 2.registre/evidente contabile .valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults .tranzac^ie necinstita bolshevism s. a retine (locuri. 1. Tmprumut obligatar ~ loan . spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s.t. a inregistra.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse . (dr.pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s.sistem de prime book s. carte.t.) obligatiune.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms . bolsevism bonanza s. (in) a ponta (un salariat) la venire 4.certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor .inregistrare contabila ~ entry system . prima.cu livrare din antrepozit vamal ~ value .permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating . mina de aur 2. a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate . angajament formal de plata 3. contabil v.

1. crestere rapida. grupa (de salarizare. contabil bookkeeping s. carena. avant (economic).ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. gol de productie ~ inflation . a progresa.) booth s. Tn drum spre bounty s. debitor boss s. 1.contract de Tmprumut maritim ~ lien . baza 2. librarie bookstall s. agent de pariuri bookseller s. a Tmprumuta. persoana care ia cu imprumut. taraba. timp mort tn fluxul tehnologic. boicot v.42 ~ s of first/original/prime entry jumal. (dr.i. butic boycott s.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . explozie (a preturilor) v. a sus^ine intens (un produs.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. conjuctura economica favorabila 2. bilete) ~ clerk .a tine contabilitatea booking s. constrans 2. 1. scurta perioada de avant economic. perioada de succes (al unui produs) 3.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. imprumutat.(cont. a promova. (mar.trade . subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s. boom 2.industria earth ~ value .sala de vanzare de bilete ~ note . marire (a preturilor) v.) obligat. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond . a prospera 2. clasa.{mar. stand de carfi. a lua cu Tmprumut borrower s.} aviz de angajament/ navlosire ~ office .drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. retinere. chiosc border s. crestere temporara (a preturilor) boost s. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -. grani^a ~ station .t. prima.easier (la casa de bilete) ~ hall . patron bottleneck s. rezervare (de locuri. 1. eel mat scazut ~ price . librar bookshop s. gatuire a productiei. chiosc de ziare bookstand v. Tnregistrare. boss. a mari (preturi) 2. I.t. frontiera. categorie. bookmaker. (mar. contabilitate booklet s. trecere in registru 2. 1.valoare contabila ~ value weights .alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . a creste rapid (despre preturi) boomlet s. minim. impozitare) ~ creep . 1. bookstall boom s. fund.t. o marcd etc. crestere. sef.casa de bilete bookkeeper s.) fund de nava. nava adj. brosura bookmaker s.gara de frontiera ~ tax adjustments . a boicota bracket s. prosperitate. a creste.) (for) cu destinatia.

loialitate/fidelitate fata de marca ~ management .acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti. 1.depanare brew V. brainstorming branch s. nerespectare ~ of confidence/security . ~ . mituire. fabricant de bere brewery s. clasificare3.even point .valori ale marcii branding s. a falimenta.management al marcii ~ name . 1. un produs) cu multa publicitate 5.nerespectare a secretului . a rupe 2. sfera de activitate 2. fabrica de bere bribe s. tmpartire. domeniu. mita v.of contract . pod. (off) a tntrerupe (relatii). spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. marca ~ acceptance .denumire a marcii . ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. defectiune 2. punte . filiala.even chart .BRA-BRI 43 brainstorming s.imprumut-punte/de legatura. creare a marcii breach s. 1.analiza a preturilor ~ service .imagine a marcii ~ loyalty .i. a clasifica. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ .evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values .clauza ineficientei (navei) ~ of prices . sucursala v. branding. a rupe (un contract) 7. a lansa (o companie. 1.t. bransa.retea de sucursale brand s.director de filiala/ sucursala ~ network . finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) .punct critic al rentabilitatii breakable adj.loan .even analysis . a mitui. 1. a diviza. divizare. spargere. ramura.indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image .activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager . avarie. a defaica.i. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3. (up) a ridica (o sedintd) v. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking . incalcare. a analiza 6.(cont.abuz de Tncredere ~ of warranty .incalcare a unei clauze contractuale break v. luare sau dare de mita bridge s. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index .t. deteriorare 2.grafic al pragului de rentabilitate ~ .incalcare a contractului ~ of trust . a ruina 3. a da faliment 2. casabil breakage s.L a fabrica bere brewer s. a corupe bribery s. a incaica. fragil. defalcare. analiza ~ clause .valuation .

incomplet 4. bugetar ~ control .analiză globală ~ cargo/freight . bulă 2.(bur. rezumat 2. (com. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v. intermediar ~'s lien . tampon ~ stock . încălcat. spart 2.).(mar.articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage .produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro . asigurări etc.credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe . societate ipotecară bulk s. 1. a repartiza (din buget) v.(mar. curtaj brown adj. constmctor ~ loan . falit.bancă de economii şi societate de construcţii. a expune pe scurt 2. 1.) pachet incomplet de acţiuni ~ lots.caric/încărcăturâ în vrac » . (bur.societate-fantomă budget s.cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente).) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line . agent (de bursă. rezuma.radiouri. concis s. 1.politică bugetară budgeting s. viu ~ market .44 BRI-BUL brief adj. rupt. întocmire a bugetului buffer s.(mar.) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire).i.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ .grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor. a aloca. (dr. vrac. marfâ m vrac ~ analysis .antreprenor. minat ~ amount/lot . material de umplutură ~ time .t. grămadâ. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . a prevedea în buget ~ account .t. .linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order .program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s. 'curtier.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company . nerespectat 3.piaţă activă broken adj. active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. buget v.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan .) borderou al agentului de încărcare brokerage s.control bugetar ~ deficit . maro ~ goods . 1.) ordin al agentului de încărcare ~'s return . brokeraj.society/and loan association .policy .deficit bugetar . scurt.) dosar (aZ MHMÎ' proces). televizoare etc. broker.a aproba/a vota bugetul budgetary adj.stoc-tampon building s. activ.) bubble s. construcţie ~ contractor .

furt prin efracţie ~ insurance . (mar.autocistemă ~ . răspundere.vrachier.(fin. departament bureaucracy s. comercial ~ agent . mare.port de buncherare burden s.) rezervă metalică bullish adj.a începe descărcarea.ore carrier . problemă. de studii) ~ market . societate comercială 4.handling cargo dock .masă specifîcă în vrac.carte de vizită .obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj.tranzactie â la hausse bulldog s.încărcătură amestecată.) cheltuieli de regie v. profesie. buşel. responsabiliate 3. greutate. birocraţie bureaucrat s.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. ofîciu.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run . meserie adj. în creştere v. (cont.container pentru marfa în vrac ~ dry cargo . proiect 3. agenţie. referitor la afaceri.account/position . a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) .pool .tanc petrolier ~ .marfa voluminoasâ bull (bur.) buncherare ~ agent . lingou (de aur sau argint) ~ reserve .t.acoperire excedentară ~ campaign . birou. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.agent de buncherare ~ port . 1.reprezentant comercial ~ card .caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods .) s. 1. afaceri.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader .producţie în serie/de masă ~ storage .campanie/speculatie â la hausse ~ transaction .mărfuri în vrac ~ . marfă nesortată ~ production . birocrat burglary 5.) capacitate de încărcare de marfa 4. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj. densitate în grămadă to break ~ .) sarcina probatiunii.asigurare contra furtului bursary s. bursă (universitară.piaţă în creştere . obligaţie (contractuală). a încărca . firmă. ocupaţie. de afaceri.oil carrier . încărcătură 2. de creştere. buldog ~ bonds . oneros bureau s. navă de mărfuri în vrac ~ container .t.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s.of proof (dr. baniţă (unitate de capacitaîe) business s.mineralier ~ pile .depozitare în vrac ~ weight . afacere. împovărător. onusprobandi burdensome adj.cerealier ~ . sarcină. (mar.grain carrier . voluminos ~ goods . (fin. a dezarima bulkhead s. activitate comercială 2.chei de mărfuri în vrac ~ lorry .

) cumpărători fâră vânzători . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5. a răscumpăra (la licitaţie) 4.poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .casă de comert ~ interruption policy . practic businessman s.strategie de afaceri ~ term . cumpărător .) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings . (in) a stoca (materiale). fback) a răscumpăra 3.to .faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours . a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v.a călători în interes de afaceri businesslike adj.corespondenţă comercială ~ cycle .comert ~ failure .ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing .drept comercial ~ management . de afaceri.credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers .program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .centre .46 BUS-BUY .plan de afaceri ~ profit .publicitate industrială ~ unionism .concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit . (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'.a intra în afaceri to travel on ~ .termen comercial ~ .managementul întreprinderii ~ manager . referitor la afaceri.centru de afaceri ~ correspondence . (off. fturnover) a realiza (vânzâri mari. cumpărare. răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2. cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s.ordine de zi ~ plan .infbrmatică de gestiune ~ day . a face cumpărături buyback s.(/m. om de afaceri buy s.concentration . lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ . 1.profit din activitatea curentă ~ risk . 1.(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist. a cumpăra 2.director comercial ~ of the day .business advertising . over) a mitui 6.economii/rezerve ale firmei ~ strategy .i.zi lucrătoare ~ economics . (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi).t. însâ cu profit minim) 8. cumpărărătură v.(bur. a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1.

risc al cumpărătorului ~'s surplus .grevă a cumpărătorilor buygrid s.) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .monopson ~'s option to double .surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .(bur.s over . cumpărare .(bur. grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.BUY-BY -s' market .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .

depozitare în stoc (de marfâ.~ cycle .muncâ suplimentară/accesorie .produs secundar/auxiliar.ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .product .(bur. derivat ~ .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s. cumpărare/preluare a unei societâţi by adj. decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ .law . auxiliar ~ (e) .putere de cumpărare ~ round . materii prime) ~ long .hotărâre a administraţiei locale.) cumpărare â la hausse ~ power .stocare.work . secundar.

ridicare cadastrală cadastre s. cadastral ~ map . a convoca 3. a scoate din circulatie (bani) 4.adresă telegrafîcă ~ order .) opţiune telefon v.scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4. a chema 2. apel/convorbire telefonică 2. solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3. calendar 2. a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .comandă telegrafică ~ rate . 1.t.transfer telegrafic cablegram s. cablu 2. 1. înainte de maturitate) ~ letter . apel.împrumut rambursabil la cerere ~ market .privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare.of .premium .deposit .t. a telegrafia ~ address .depozit la vedere ~ feature .) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. vizită (profesională.curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer .an calendaristic call s. (mt) a chema la grevă 6.c cable s.(bur.cabină telefonică . (bur. de afaceri) 5.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares . upon) a soma (un debitor).zi calendaristică ~ year . cablogramă • cabotage s.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option .piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ . (mar. .posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare.) calendar de termene. (mar. (dr. (on.i. cablogramă.i.) escală v. a contramanda 5. a înscrie în calendar.(bur. cerere. (oft) a anula. cadastru calendar s. (up) a chema la .more option .) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) . cadastre cadastral adj.) cabotaj cadaster v.hartă cadastrală ~ register . la un preţ specificat. 1. (in) a cere plata (unei datorii). rol 3. 1. a aduna. a înregistra ~ day . telegramă v. (fin. call 5.carte funciară ~ survey .primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege .

a vizita. capital 2. volum 2.) cont de capital . a prospecta (piaţa). ghid (care cuprinde unităţile monetare. prospectare (a pieţei) 3. 1. capitală (oraş) 3. a face propagandă electorală canvasser s. de măsură ale mai multor ţări) campaign s. propagandă electorală v.) cap. a examina.rate .agent de schimb (de cambii) 2.(dr.a lucra la capacitatea maximâ capital s. a bifa 2. randament 3.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port .port de canal ~ lock .t. o ipotecâ). (dr. de presă etc. 1 a căuta comenzi 2.(cont. bidon. agent electoral cap s. o comandă). examinare. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. a revoca (a hotărâre) cancellable adj. a pune în cutii de conserve canal s.) can s.factor de capacitate/utilizare -.(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s.i. comis-voiajor 2. 1.clauză de revocare .şlep de canal ~ boat .capacitate în baluri/ baloturi -.in bulk . a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v. a anula. manual.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . 1. a radia (o datorie. ~ bridge . revocabil (înainte de scadenţă).) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj. limită superioară (impusă dobânzii. plătibil (la cerere) ~ bond .contract anulabil cannery s.productivitate normală ~ to contract . l.account . (fin.reguli de trecere prin canal cancel v. capacitate. capital. anulabil ~ bookings .t.pod-canal ~ dues/tolls .t. (com.in bales .ecluză de canal ~ regulations .) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . a contramanda (o întrevedere. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^.navă de canal . (fin.) capacitate legală ~ factor .) capacitate de a contracta to work at/to ~ . majusculă. un contract)'.rezervări anulabile ~ contract .restanţe la achitarea acţiunilor callability s. a conserva. a tăia. 1. căuş (bazin portuar mic) cambist ^. a analiza 2. analiză 2. literă mare adj. agent comercial. campanie (publicitară. 1. 1. cană v. a realiza (un act.capacitate în vrac ~ production . canistră. canal (artificial) ~ barge . productivitate. a şterge.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks . cutie de conserve 2. a anula. fundamental . specialist în schimburile financiare 3. principal. capac.dobândă pentru depozitele la vedere. 1. fabrică de conserve cannibalization s.

issue .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances . leasing financiar ~ levy .bunuri de capital. activul ~ -intensive .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .fonduri fixe ~ expenditure/outlay . fin.punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .piaţă de capital net) .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .randament al câştigului de capital ~ goods .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget . mijloace de productie ~ impairment .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .impozit pe capital ~ loss .emitere de acţiuni ~ lease .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .buget de capital ~ budgeting .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .reducere a capitalului .investiţii în mijloace de producţie .deepening .capital investit ~ investment'.locaţie financiară/de capital.(cont..creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.amortizare ~ employed/owned .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .cheltuieli de investiţie ~ flight .intensive industry .50 CAP ~ accumulation/formation .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .acumulare de capital ~ adequacy .

răspundere a comandantului ~'s protest .rotaţia capitalului ~ value . capitalist capitalization s.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .fin.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). 1.alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .structură a capitalului ~ sum .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .raport investiţie-producţie ~ profit ..rezerve de capital.fonduri proprii ~ stock .. capitalism ~ rate .) capitalizare 2.) a capitaliza capitation s. (bur. impozit pe cap de locuitor captain s.rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s. comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund .transfer de capital (între două ţari) ~ .necesar de capital ~ reserves .t. (SUA) capital social ~ structure . (bur.linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .primă a comandantului ~'s copy .protest de mare captive adj.valoare capitalizată ~ widening .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements . capitaţie. captiv ~ audience . fin. 1. impozit pe cap de locuitor ~ fee . calcul pe cap de locuitor 2.capitaţie.auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .CAP 51 ~ market line .output ratio .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .

1.fonduri proprii .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.structură a capitalului .stock .raport investiţie-producţie ~ profit . comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty . impozit pe cap de locuitor captain s.fee ..raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund .t. calcul pe cap de locuitor 2. capitalism ~ grant ..extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s.cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .capitaţie.sum .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).) capitalizare 2.rotaţia capitalului ~ value .valoare capitalizată ~ widening .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . fin. impozit pe cap de locuitor .reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s. (bur„fin.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements . 1.transfer de capital (între două ţări) ~ .linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .) a capitaliza capitation s.total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .necesar de capital ~ reserves .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .primă a comandantului ~'s copy .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) . capitalist capitalization s.protest de mare captive adj. stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .market line .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . captiv ~ audience .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover . (bur. capitaţie. (SUA) capital social ~ structure . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .rezerve de capital.output ratio .răspundere a comandantului ~'s protest .

cartotecă.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .(man.cărăuş. încărcătură.şlep de marfă ~ battens . posesor al unei cărti de credit care s.magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman .coeficient de încărcare ~ container .prin grija/bunăvoinţa . carte (de crediî).femeie interesată de reuşita profesională ~ planning . grijă.cargou. autoturism 2. 1.taxe pe mărfurile operate .raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight .in good condition . automobil. 1. 1. bunăvoinţă ~ and maintenance . arivism cargo ^. card 3.vot prin delegat/mandat cardholder s. conservare 2.caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) .(man.întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of . fişă 2. membru (al unui partid. marfa ~ .capacitate de încărcare de marfa .(SUA) post-restant career 5'. cargobot.deadweight tonnage .handling . capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .52 CAP-CAR ~ market . 1. coţadă de marfa ~ dues .container de marfâ ~ covered by bill . profesie ~ counselling . cartelă.carrying .capacitate netă/utilă de încărcare .of general delivery . camet de membru ~ . de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet .impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s. (mar. navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book . carierism. vagon (de tren.caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report . al unui sindicat) 2.carrier .caric în vrac .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate .greutate a animalului tăiat şi curăţat card s.) caric 2. fişier ~ vote . carcass carcass s.fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel .având calitatea de membru (al unui partid. carieră.) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge .) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s. carcasă ~ weight .catalog pe fişe ~ index .capacity . 1.pescaj de încărcare.and-passenger ship . tramvai) ~ tax .tonaj net. întreţinere. carat carcase v.manipulare de marfuri ~ in bulk . transportator. al unui sindicat) careerism s.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare. cargobot ~ coeffîcient .

transport.tonaj de încărcare ~ train .spaţiu de încărcare ~ sweat .worthy clause .sudaţie a mârfii ~ syndicate .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton . şofer.cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.CAR 53 ~ insurance policy . administrare. cost al transportului 3.privilegiu de încărcare.cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold . vatman carriage s.asigurător al caricului ~ work . mar.risc al cărăuşului ~'s statement .poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached . votare (a unui proi'ect de lege) 4.caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien . 1.proprietar al mărfii ~ passage . conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .recepţionare a mărfîi ~ reefer space .tonă de navlu/volum ~ tonnage .manifold de încărcare ~ movement . societate de transport ~ bag . cărăuş.sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank . aducere la îndeplinire.drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk . transportator 2.documente de transport ~ expenses .(asig.cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -.volum de mărfuri transportate.tren de marfa ~ paid home .partidă vagonală de mărfuri carman s. 1.cargoplan ~ reception . 1.linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover . cifră de afaceri ~ underwriter .deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping .magazie frigorifică ~ sheet . trafic de mărfari ~ plan .operare de mărfuri ~ . camionagiu 2.voiaj al navei încărcate ~ performance . flotă de transport ~ space . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner .cheltuieli de transport ~ forward .transport maritim. cărăuşie 2. adoptare (a unei propuneri).) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s. executare.declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation .stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .deplasare a caricului (în magazie) ~ owner .franco taxe de transport ~ paid .agent al cărăuşului ~'s lien .trafic de mărfuri.

(bur. cascadă ~ tax .) report ~ day . (forward. transport.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare .camionaj cartel s. cartel cartelist s. proces. a transporta 2.(fin.recoltă destinată vânzării (.. a avea de vânzare (despre un magazin) 3.) primâ în numerar ~ breakeven point .at bank . cutie. ladă 2.zi de report cartage ^.client care plăteşte în numerar . a administra (o afacere).acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle . (out.(com. bur. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă. 1. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s.plată în numerar înainte de livrare ~ bonus . (asig.jurispmdenţă ~ study . a ţine.port cu alimbare ~ service .din costurilefixe) ~ budget/forecast .54 CAR-CAS carry v.t. carry-over carry-over s. adept al cartelării cartelization s.cele care nu reprezintă ieşire de numerar . 1. a încasa (un cec). a vota ('MH proiect de lege) 4. cost al transportului ~ contractor . plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets .) studiu de caz cash s. through) a îndeplini. a continua (tratative.antreprenor de trans-porturi ~ note . a realiza carry-forward v. membm al unui cartel 2.and-carry . cărăuşie (cu tracţiune animală) 2.disponibil de numerar în bancă ~ balance . a adopta (o propunere). a plăti în numerar ~ account . (cont.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port .t. cartelare cartelize v. a ambala în lăzi/cutii ~ law .impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s.) bonificaţie în numerar.şi nu consumului personal) ~ customer .avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar. numerar. negocieri) 1. fon^ a conduce. camionaj 3. caz v.before delivery .contabilitate financiară ~ advance . a cartela cascade s.t. 1.active lichide .buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . (oft) a câştiga (unpremiu) 6. bani lichizi v.credit de casă/descoperit ~ crop .t.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit . ovw) a reporta 5.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ .cont de casă ~ accounting .sold de casă .) cash-and-carry. 1.(man.

casâ .plata la livrare ~ equivalent . (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3.poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow . casierie ~ on delivery .(com.(bur..bani în casâ .) situaţie de casă ~ surrender (value) .hârtie de ambalaj cask s. butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.(cont.cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .notă de plată ~ office .) jumalul încasârilor în numerar ~ register .flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar. care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .) a condamna la plata despâgubirilor 2.(cont. casier ~'s cheque . casetâ pentru bani cashier s. având diferite mâsuri) cast v.~ department . a totaliza .) casă de înregistrare ~ reserve .cec.on delivery fee .) ordin cu plata în numerar ~ outflow . deosebitâ de profitul contabil.t. tratâ bancarâ ~'s office .) plată în numerar la comandă cashbook s. ambalaj .registru de casâ ~ discount .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .bon de casâ .vânzare contra numerar ~ settlement .plusuri şi minusuri de casâ ~ statement .in-transit policy .registru de casâ ~ keeper .) platâ în numerar la livrare. registru de conturi cashbox s.casierie .(. livrare contra ramburs ~ price .deposit) ratio .casier ~ management account . (up) a aduna.paper .(com. 1. învelitoare.rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .preţ cu plata în numerar ~ purchase .casâ.taxâ de ramburs ~ order .flux de intrare de numerar ~ issue . (dr.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .bancomat ~ dividends .piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .) lichidare în numerar ~ shorts and overs .rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .casierie cashomat s.cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book . (SUA) bancomat casing s.(com.(com.rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .down .with order .dividende în numerar .

a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price .t.centru comer-cial/de afaceri Central European Time .t. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj. rol caution s.i.planning . limită superioară ~ price .mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . a se opri ~ clause .bancă centrală/naţională . sistare v. proces v. prevedere. fumizor de alimente şi servicii cattle s. listă (de preţuri. nivel maxim. produse etc. a avertiza ~ money .învoire ~ profit . plafon. marfă ieftinâ catchphrase s.magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s.daună cauzată de accident catalog v. a cauza.târg de vite ~ traffic/transport . temporar 5'. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. 1. păstrare/depozitare în pivniţe 2. 1. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s.preţ de catalog .arendă de vite ! ~ market .planificare centralizată . motiv 2.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări. vite. a fumiza alimente şi servicii caterer s. central ~ bank . încetare. recensământ central adj.56 CAS-CEN casting adj. catalog.garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s. slogan (publicitar) catchy adj. catalogue catalogue s. a sista v. catalogator cataloguist v.listă de procese.a opri plăţile. a da faliment ceiling s. pivniţă. atrăgător ~ adverstisement .transport de animale vii cattleship s. precauţie 2. a înceta.post liber temporar casualty s.business district . (asig. decisiv ~ vote .t. avertisment (dat unui lucrător) v.) v. oprire. cataloguer catchcrop s. a pricinui ~ beyond control .negustor de vite ~ food . ieftin s.fortă majoră ~ list . caz.clauză de sistare to ~ payments . clasă cater v. plată pentru depozitare în pivniţe census s. captivant.profit ocazional ~ vacancy . categorie.t. 1. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer .Ora Europei Centrale .preţ maxim cellar ^. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj.nutreţ pentru vite ~ lease . cauză. ocazional.i.reclamă atrăgă-toare category s. persoană angajată temporar ~ labour .store . cramă cellarage 5. a opri.) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss .

certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .(asig.dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit .certificat de greutate (a mărfii) certified adj.certificat de expertiză ~ of transfer .certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops .) ~ of health/pratique . a elibera un certificat ~ of acceptance .(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence . ci de un accident) ~ of clearance .graminee.certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness . a atesta 2. certificat de actiuni v. centralism centralization s.î. atestat. certificat.certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription .contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt .) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight . ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality . mar.falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă. verificat ~ accountant . cereale adj.certificat de clasă (al navei) ~ of insurance . centru (comercial. cerealier.certificat de asigurare ~ of inward clearance .cerealier.cec acceptat/vizat (de bancâ) .CEN-CER 57 centralism s.certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness .certificat de garanţie ~ cheque . adeverinţă.certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage . financiar etc.certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation . care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification .certificat de acţiuni ~ of survey .certificat de depozit ~ of enrollment .) certificat de avarie ~ of delivery .(mar. autorizat.) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin .) certificat de navigabilitate ~ of shares .certificat de calitate ~ of registration/registry . de cereale .carrier . cultură de cereale certificate s. a certifica.(bur.(mar. atestat 2. 1.certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s.certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s. 1.

i.(com.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution .public accountant . cancelar Chancellor of the Exchequer -.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) .şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . mijloc. comerciant change s. mărunţiş. (dr. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s. schimbare 2.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer .(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant . 1.) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi. lumânărar.copie legalizată ~ financial statement .raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s. cesionare cessionary s.of shipping . lanţ (de masurări topografice) ~ company . chaldron (unitate de capacitate) cession s.t. fabricant de lumînări 2. a se schimba. 1.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v. primeşte o parte din suma disputată) chancellor s.t. birouri: I cabinet al judecătorului . sistare cesser s. în caz de câştig. cameră 2.societate cu sucursale multiple ~ of command . preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors .canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s . pl. a schimba (bani) v. cale. (dr. preşedinţie chaldron s.(man. a certifica.a merge pe cale ierarhică .(bur. 1.factură legalizată ~ mail . canal. a atesta cess s. a se modifica channel s. pasă de navigaţie. (asig.camerâ de comerţ şi industrie . rest 3. uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s. schimb v. cesionar chafe s.situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice . sistem 2.of commerce . reţea. impozit cessation s. cesiune. oprire.preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . bani mămnţi.cameră de comert ~ of commerce and industry .) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s.camerâ de navigaţie .) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements . 1.camera comerciantilor champerty s. sursă ~ captain .magazin m reţea chairman ^.) frecare. negustor.şir de andosări ~ store . încetare. canal (natural)-. 1. şenal 2.of trade .CER-CHA ~ copy .) conducere ierarhică ~ of distribution . funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.

inclusiv cheltuielile ~ s on assets . navlosit. (cont.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included . închiriat (despre un avion. a închiria (un avion. acuzatie (în dreptul penal) 7. răspundere.piaţa navlosirilor şi a închirierilor . titlu de gaj 5.) navlositor ~'s agent . cartă. a unei maşini) 1. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. a decreta. 1. hartă marină 2.avion charter ~ rate . navlosire.contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission .navlositor principal . cheltuieli. 1.ajutor de maistru ~ s account . privilegiat. cost al navlosirii/închirierii chartered adj. (\v\th) a acuza (de) v. drept. a cere.t. închiriere ~ agent/broker .navă navlosită charterer s.societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor .gain . afretat.) a debita 5.by demise .) a navlosi.) debit 6. a face graficul ~ of accounts . 1. a sfâtui.navlu.t.navlu contractual ~ market . a trece în cont . lcont. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v. autorizat 2. însărcinare.cont de cheltuieli ~ s forward .agent al navlositorului ~'s freight . a încărca 2.contract de navlosire ~ plane .ordin de navlosire ~ terms .CHA 59 chapel s.hand .agent/curtier de navlosire ~ business . statuat (printr-un decret). a acorda (un drept sau privilegiu) 2. o maşină) ~ by demise . contract de navlosire v.sarcini pe active ~ s prepaid .tonaj navlosit charterage s. sarcină. 1.afaceri de navlosire . 1. impozabil . o maşină) ~ accountant .subarmator ~ freight .navlu contractual ~ owner . (mar.) navlosire. (mar. navlosire. confirmat. a trece/a reprezenta pe hartă 2. atelier de tipografie. speze 4.condiţii (contractuale) de navlosire . a cere plata 2. 1.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. a fixa (un preţ).t. lege.ship/vessel . afretare. 1. a taxa 4. decret.i. (mar.account . privilegiu 2. încărcătură 2.comision de navlosire ~ freight .) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s.membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . asociaţie a muncitorilor tipografi charge s.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . închiriere (a unui avion. diagramă.order .profit impozabil chart s.navlu contractual chartering s. afretare. preţ. a însărcina 3. 1.(cont.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market .tarif de navlu ~ tonnage .(SUA) cont în credit . a afreta. misiune 3. grafic v. preţ al transportului pe mare ~ party .expert contabil ~ company . 1.

control. devalorizat. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv. viză.(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal .debitor principal ~ designer . fup on) a controla. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s. cec ~ account . probă-martor checkbook s.cec la purtător ~ to order .terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . bun mobiliar 2. principal ~ clerk . contramarcă.compensare a cecurilor ~ crossed generally .v. înregistrare ~ account .60 CHA-CHI chartist s. achitând nota de plată). cotor 4. vestiar checkup s.cont curent ~ book .(SUA) director executiv ~ mate/offîcer . 1. femeie cu ziua.bilet cu preţ redus cheapness s. număr (la garderobâ)'. a se prezenta (la aeroport. garderobă.t.cu barare specială ~ form . 1. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . control.(cont. analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice.antreprenor general ~ debtor . ieftinătate check s.formular de cec ~ rate .bunuri mobiliare . ieftin. ieftin 2.s real . a încasa un cec (la bancă) 3. a face verificări.ofiţer secund. 1.camet de cecuri ~ cashing machine . verificare 2.calitate inferioară ~ ticket .proiectant-şef ~ engineer .inginer-şef ~ executive offîcer . 1. de control/verificare v. control. (outJ a pleca (de la hotel etc.credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality . acareturi ~ mortgage .i. 1. borderou de cecuri ~ register . control.(SUA) director operativ . 1. ('m) a se înregistra (la hotel). şefadj. servitoare chattel s. verificare 2. a verifica 2.) registru de cecuri ~ sample . oră de plecare (de la hotel) 2. ştampilă de control. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s. verificare cheque . la serviciu) 2.bunuri imobiliare cheap adj. (SUA) camet de cecuri checking s. bifare 3. tabele) charwoman s.ipotecă mobiliară ~ mortgage bond .forţă de muncă ieftină ~ money . fwith^ a corespunde ~ list . verificare 3.mostră de control.(SUA) cont curent checkoff s. (SUA) cec adj.listă de control. 1.şef de birou ~ contractor . a face verificări 4.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer . (şi ~ up) a controla.cec la ordin chief^.cu barare generală ~ crossed specially .curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer . (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. la preţ convenabil ~ labour . chitanţă (la depunerea bagajelor).

(asig.funcţionar public/de stat ~ service .circulară ~ letter of credit . a trimite circulare circulate v. civil ~ case .ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s. a circula. a difuza v.inspector-şef de registru (naval) child s. ales. selecţie 2. de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls .CHI-CLA 61 ~ ship surveyor . difuzare. oraş ~ article . răspândire.muncă a copiilor.scrisoare de credit circulară ~ ticket .t.flux circular (transferul continuu.active circulante/curente ~ capital . în ambele sensuri.administraţie de stat/ publică ~ status .alocaţie pentru copil ~ labour . superior ~ brand .tribunal civil ~ embargo .marcă superioară/de calitate circular adj. chinezesc ~ auction .călătorie în circuit circularize v. de mărfurî) 1.i. selecţionat. (asig. asortiment adj. cerere (de despăgubire) 1.tiraj şi grad de citire citizen s. copil ~ allowance .reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit .) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court .capital circulant/de lucru ~ medium . a avea răspândire circulating adj. unitate monetară circulation s. circulaţie (monetard.drept civil ~ list . tiraj ~ and readership .urbanism civil adj.redactor economic (al unui ziar). (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall . (dr. a pune în circulaţie (bani etc.listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights . folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj. cetăţenie city s.mijloc de plată/schimb.constmcţii civile ~ law . cetăţean citizenship s. alegere. circular s. a răspândi.embargou civil ~ engineer .stare civilă ~ year .) 1.inginer constructor ~ engineering . 1. circulant ~ assets . 1.ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor .bilet în circuit ~ tour .drepturi civile ~ servant .primărie ~ planning .articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council .) cerere . circulară ~ flow .t.)'.proces civil ~ code .an civil/calendaristic claim s.cod civil ~ commotion .consiliu municipal ~ edition .

certificat de clasă (a navei) ~ of ships . a clasifica.t.(asig. a clasa •.şomaj clasic classification s. a .a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ . curat. 1. clairnant class s.) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj. spaţiu liber v.(asig.credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt .navâ curată (după carantină). clauză.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document . articol.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s .) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities . reclamant claimer v. a solda (mârfuri) 3.(mar. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj. a cere.action .) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr. cu clauze ~ bill of lading . 1. drept (de a solicita ceva) 3.document oficial secret ~ telephone directory . a revendica ~ for damages . clasificare ~ certificate . net s.caric/încărcătură de „produse albe".t. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment .t. categorie 2. solicitant. a lichida (o navâ) în vamâ 2.luptă de clasă classical adj. revendicabil claimant s. clasă socială v.t.accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange . a pretinde.cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health .mica publicitate ~ common stock . curat.(mar.persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge .societate de clasificare.a formula pretenţii claimable adj. marfă curată ~ charter .pagini naţionale (anuar) classify v.CVA-CLE (îndreptâţitâ).creanţe şi angaja-mente ~ s book .patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading . registru naval/maritim ~ surveyor .acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare . a clasifica clause s. exigibil.) cerere reconventională ~ -jumper . stipulaţie (în contract) claused adj.registru de reclamatii to jump a ~ . a lichida.a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages .clasificare a navelor ~ society . liber 2. clasificat ~ advertisement . concesiune (minieră) v. prevedere.) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo .) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit .inspector de registru/clasificare classified adj.(mar. 1. clasă. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance .recipisâ de livrare netă ~ ship .

a realiza un beneficiu net de 5.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de . (SUA) vânzător ~ of the court . L închis 2.t. a solda (mărfuri) v. soldare clearing s.grefa ~ of (the) works . casă de bagaje clone s.out sale .) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute .înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj. ofîciu de cliring ~ .muncă de birou clerk s. a încheia (o afacere) ~ company . compensaţie 2. garderobă 2. fimcţionar (de birou) 2. soldare (de mărfuri) ~ agent .(cont.greutate reală a tarei clearance s. 1.grefier ~ (of the court)'s offîce .(bur. (out) a lichida. lichidare.end fund . a încheia 2.bancă de cliring ~ house casă de compensaţie.days . slrâns.t. 1.sistem de cliring ~ transactions .documente de lichidare în vamă ~ sale . (fin. (down) a înceta (activiîatea). a încheia (o afacere) cloakroom s.(fin. apropiat s. (mar. a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) .societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy . 1.) cliring.acord de cliring ~ bank . 1.i.cont de cliring ~ agent . defrişare ~ account .greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work .agent de lichidare în vamă ~ agreement .i. a lua măsuri represive împotriva 3. soldare ~ system .lichidare a soldurilor.economie închisă/ autarhică ~ .lichidare în vamă la plecare ~ papers .societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price . încheiere. a defrişa (un teren) v. 1. clientelă ~ effect . fwith^ a accepta (o ofertâ). de birou ~ error .zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts . a închide.) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v. a reprima. sfârşit v.tranzacţii în cliring clerical adj.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate .fâră datorii ~ profit .certificat de lichidare în vamă ~ iirwards . închis ~ company . a plăti (o datorie) 6.) cont al clientului clientage v.CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4.) lichidare în vamă 2. (mar. clientele clientele s.) lichidare în vamă 3. clonă (produs identic cu altul) close adj.şefde şantier client s.profit net ~ tare .lichidare a soldurilor.lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars . client ~ account .

tranzacţionate prin bursâ. lichidare. carbonier coaler s. a face plinul de cărbuni. gmp ~ analysis . litoral v.ape costiere coaster s. a naviga de-a lungul coastei coastal adj. cabotier ~ shipping .) stoc la inventariere ~ time .(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s.voiaj de cabotaj coastwise adj.pescuit costier ~ ship/vessel .şlep maritim costier ~ cargo . trafic maritim costier ~ waters . de cabotaj adv. ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s. pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market . de-a lungul coastei . încetare a activităţii. ultimul curs ~ stock . navă de cabotaj.(cont.declaraţie vamală finală ~ .mină de cărbuni .preţ la închiderea bursei. navigaţie costieră.cabotaj.tonaj de cabotaj .mare închisă/interioară ~ shop .i. întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv.linie de cabotaj ~ ship/vessel .navă de cabotaj.64 CLO-COA acţiuni. cabotaj . navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s.ultimul preţ oferit (la licitaţie). soldare (de mărfuri) closing s.eşantion concentrat coal s.piaţă închisă ~ sea . coastă.certificat de cabotaj .flotă de cabotaj . de cabotaj ~ fleet .down sale .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate .sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ .i.freight .(conî. costier.voyage . ultima licitare ~ date . costier. cabotier coasting s.) oră de închidere cluster s.barge . strâns.mărfuri de cabotaj.entry .) articol de închidere ~ price . închis ~ held corporation .fishery . cabotier ~ trade . navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft . a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer. sfârşit ~ bid . de coastă.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample .(com. cărbune v.cabotaj.navă de cărbuni. încheiere.up fund .întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .navă de cabotaj.termen final ~ declaration .comert de cabotaj . închidere.trade .comerţ de cabotaj ~ traftîc .lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) . nave de cabotaj ~ tonnage .navă de coastă pe pemă deaer ~ line .fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi. zăcământ de cărbuni ~ mine/pit . transport de cabotaj.ship .

a strânge..coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s. secundar.trade .contract colectiv ~ farm . a taxelor). transport de cabotaj.storage trade . colaps. strângere. colectare (a impozitelor.) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security .industria frigului ~ store .negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract .incaso ~ of samples .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. cod.agent frigorific ~ room . corp de legi 2. taxe) 1. cifru.COA-COL 65 ~ fleet .cu ramburs ~ order . factor coemption s.conservare prin frig .accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan .department . frig ~ carrier . colateral.acord colectiv ~ bargaining . linie de cabotaj .comerţ de cabotaj ~ voyage . a intra în colaps.i.colecţie de mostre ~ on delivery .garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond . sistem monetar coiner s.antrepozit frigorific collapse s.dispoziţie de încasare . cabotier ~ shipping .aviz de încasare ~ and delivery . nave de cabotaj . 1. a colecţiona adj.împrumut cu garanţie colaterală ~ note .gospodărie agricolă colectivă ~ farmer .monedă cu titlu legal coinage s. seif coin s. cod. 1. sistem de semnalizare ~ s of conduct .imobil cu locuinţe . falsificator de bani coinsurance s. garanţie colaterală.serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu . colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance .(fin.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation .colectivist . fabricare/batere de monede 2. a bate (monedâ) ~ and bullion . auxihar s.flotă de cabotaj ~ freighter .t. coasigurare cold adj.t.(fin. încasare 2. colectă. rece s.i. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s. l.navă de cabotaj.cargou de cabotaj ~ sea lane .cabotaj. coeficient. acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y. chetă 3. indice.ship/vessel . v.cameră frigorifică ~ storage .model al încasării debitorilor collective adj. a da faliment collateral adj.pattern .drum maritim costier. colectiv ~ agreement . a colecta (impozite. faliment v. colecjie ~ advice .serviciu de încasări ~ of payments . 1.circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness .housing unit . monedă v.voiaj de cabotaj code s.

(do\vn) a se ieftini. colonie column s. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial . anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2.active comerciale/de exploatare ~ agent . a aduce (un câştig.risc de abordaj collusion s. asociaţie 2.) abordaj ~ clause . articol (de ziar) columnar adj. despre o marfâ) 3. a ajunge 2. comerţ commercial adj. a ocupa un post 4.) 5.agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor .ataşat comercial .66 COL-COM ~ labour agreement . cu coloane ~ cash book . comandă. (mar.vameş ~ of taxes .registru de casă cu coloane combative adj.i. a fi în criză/jenă fmanciara. coluziune. mină de cărbuni collision s.publicitate combativă/ persuasivă combination s. conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . 1. (mt) a apărea. 1. sprijin. încasator 2. a-i merge rău afacerile 3. (into) a intra în (vigoare. uniune. a fi publicat (despre cârţi. (in) a intra într-o funcţie.) coloană 2. 1.convenţie colectivă de muncă ~ ownership . agent fiscal. a veni. a colectiviza collector s. 1.t.) clauza abordajului ~ damage .) ~ economy . colonial ~ market . a intra în grevă 6.economie centralizată/ planificată commerce s. 1. navă de cărbuni. posesie etc. a se cifra la comfort s.proprietate colectivă ~ policy . recomandare ~ letter . ordin v. combativ ~ advertising .t.minereu şi minereu . stabilit prin coluziune ~ oligopoly .minereu) come v. a comanda. colectionar ~ of customs . resurse etc. fuzionare. rubrică.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj.vrachier combinat (minereu . preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj. ziare).poliţă de asigurare colectivă collectivism s. colonialism colony s. (to) a se ridica la. 1. ciocnire.avarie de abordaj ~ risk . coliziune. a ordona 2.agency . mar.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . absorbţie.comert colonial colonialism s. miner (din minele de cărbuni) 2.(asig.piaţă colonială ~ trade . 1.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. combinat ~ carrier .petrol sau cărbune .navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . reclamă.agenţie comercialâ ~ assets . colectivism collectivize v.agent fiscal collier s. pl. (cont. perceptor. comercial s. carbonier colliery s. a dispune de (bani.

uzanţă comercială directory .t. comitet.port comercial house casă de comerţ invoice .) set de documente comerciale •ship/vessel . comisar. comision 4.comitet de direcţie .servicii comerciale set . mandat. 1.vânzare pe bază de comision to carry out a ~ .anuar al societătilor xnerciale dock . a delega.(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk .factură comercială hw .)M 67 aviation .doc comercial fleet .t.flotă comercială geography .a îndeplini un mandat to do ~ business .calitate comercială harbour/port . împutemicit ~ s of inland revenue . comisie 2. a împutemici.valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s. spirit comercial.a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ . practică/uzanţă comercială 3.casă/firmâ de brokeri ~ merchant .navă comercială ~ shipping .comisionar ~ broker .Barine .drept comercial tetter of credit . curier.monopol comercial •yaper . comert maritim ~ speed .societate de credit Mnercial custom/usage . a numi într-o funcţie 2.a scoate o navă din exploatare to sell on ~ . armare (a unei nave) v. expresie folosită în limbajul comercial commercialize v. a mandata.trafic comercial .aviaţie civilă bank bancă comercială bill .contract de comision ~ house .fisc committee s. delegat.tratat comercial ~ value . 1.comerciant comisionar ~ past us . a comercializa commission s.şcoală comercială Services . comisionar comipissioner s. utilitară cause .efect de comert fprecint .marină comercială •lonopoly . delegare. a arma (o navâ) ~ agent .comision pentru terti ~ sale .litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court .(SUA) agent de bursă ~ contract . mercantilism 2.viteză comercială ~ traffîc .traveller .scrisoare de credit nmercial •load .risc comercial school . parlamentare) 2.vehicul comercial/ alitar. membru al unei comisii (guvemamentale.a vinde pe bază de comision commissionaire s.cambie comercială car/vehicle . 1.comis-voiajor ~ treaty . delegaţie 3.(mar. comisie ~ of management . 1.flotă comercială.încărcătură comercială lanager director comercial .credit comercial credit company .geografie comercială grade .tribunal comercial credit . împutemicire.

a păşunilor).(fîn. pl. 1.) risc comun (atâtpentru navâ. şosele etc. comunal 2. produs. 1. telecomunicaţii 3.circulaţie a mărfurilor ~ dollar .(asig.monedă-marfâ ~ paper . drept de folosinţă în comun (a pământului.proprietate socială/obştească .capital-marfâ ~ circulation . pământ/păşune comun(ă). pământ/păşune comun(ă) ~ adventure . cât şi pentru caric) ~ average .piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money . ~ production .fortă de muncă necalificată .) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.(SUA) comisie bugetarâ commodity s.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier .cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal .ştampilă a firmei ~ shares/stock . federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj.Piaţa Comună ~ ownership . comun. comunitate de naţiuni.operaţii la termen cu mărfuri ~ market . a păşunilor).(asig. oferte comune (stabilite pentru coluziune. transmitere.drept cutumiar Common Market .taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour .(cont. pl.) .) ~ customs tariff .acţiuni comune ~ stock fund .) etalon-marfâ common adj. legătură 2.dolar-marfă ~ exchange .tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements . căi de comunicaţie (căiferate. mar. drept de folosinţă comună/obştească (a pământului.stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa). obştesc. mar. mesaj.(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff . informaţie.68 COM ~ of supply .) avarie particulară ~ business oriented language .bursă de mărfuri .coope-rativă agricolă communication s.producţie de mărfuri ~ rates . bun (de larg consum) ~ cost .prices system .) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard . comun.futures . comunicare.broker la bursa de mărfuri ~ capital . marfâ.(mar. 1.fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. obştesc.acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker . general 2. comunitar ~ agricultural organization . colectiv. devălmăşie commonwealth s.law .(SUA) comisie financiară ~ of ways and means . public s.sistem de preţuri comune ~ pricing .

daune compensatorii ~ fînance .capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .COM 69 .rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .cale de comunicaţie communism s. autobu?. compătimitor .magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .comert în compensaţie compensatory adj.economie comparată ~ statistics .adunarea acţionarilor ~ officer .sindicat pe societate.ştampilă a firmei ~ store . telecomunicaţii ~ line . a despăgubi compesation s. 1.tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur. plin de compasiune. în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising . comunitate 2. compensaţie.) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade . a compensa 2.funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1.trafic de informaţii.statistică comparată compassionate adj. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren.activity . companie ~ car maşină de serviciu ~ director .fondator al unei societăţi ~ reserves . 1.oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă.membru al consiliului de administraţie ~ equity .publicitate compara-tivă ~ economics . comu-nitate.linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy .) ~ union . furnizare de câldurâ etc. compensator. compensatoriu ~ damages .finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions .) company s.î.leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v.comunitate de interese commutation s. posesiune în comun ~ chest .(SUA) fonduri de binefacere ~ investment . 1.investiţie comunitară/ obştească ~ of interest . despă-gubire ~ deal .risc al cărâuşului ~ town . comunism community s. societate.legislatia societăţilor comerciale ~ meeting . sindicat controlat de patronat comparative adj.avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută. comparativ ~ advantage .reduceri de compensaţie ale taxelor vamale .

a concura.scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability . calificare 2. concurenţă ~ policy . a-şi da consimţământul la composite adj. conformitate. în întregime ~ built up . a încheia.cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s.70 compete v. consimţământ. competenţă.supply . competitiv. regulilor etc. competitivitate ~ knocked down .(fin.î. combinat s.nevoie de bunuri competitive ~ pricing .are. acord. amestec. (dr. compus. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market .invaliditate totală ~ markets . pricepere.). complet. a fi în concurenţă competence s. concurent ~ analysis .) competenţă 3.strategie de luptâ împotriva concurenţei . situatie materialâ bună competition s.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance .examination . concurential ~ advantage .complet asamblat (despre utilaje care. reclamaţie ~ book .strategy . iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s.ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s.concurs. la vdm. date compuse (care grupează . combinaţie. ~ breakdown . mixt.complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s.i.serviciu de reclamaţii complementary adj. a consimţi să/la. (with) a se conforma (cerinţelor. 1. pl. complet.ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate. sunt gata de folosinţă imediată) .stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation .i.registm de reclamaţii ~ section .a face faţâ concurenţei competitive adj. complementar ~ demand .inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v.) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. total v.piaţâ concurenţială ~ need .licitaţie competitivă ~ demand . aprobare ~ examination .situaţie concurenţială . compozit.cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply .echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding . a termina .

) primă compusă ~ entry .tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v.) tranzactii asistate de calculator computerize v.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de .) concentrated adj.î.i.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie.) articol recapitulativ ~ interest .assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ . ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence .poliţă de asigurare generală ~ sale . compoziţie. (dr.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare.lichidare judiciară compute v.cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank . a calcula.licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s.. computer . a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3. controller compulsion s.aided/.segmentare concentrată.) convenţie.t.(bur. fortat. marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account .t. mixt s. a adevărului de câtre un asigurat etc. 1.tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj. compus v. obligatoriu. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train . a evalua.segmentation .aided/assisted trading . compus. disimulare (a activelor de catre un falit.bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry . a ajunge la un compromis (cu creditorii).l.(asig.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . ascundere. a compune. a încheia un concordat ~ bonus . v. concentrat . domeniî) ~ cargo . a achita partial (o datorie) v. concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată).cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply . stmctură alcâtuire 2. a estima computer s. a combina. constrângere compulsory adj.. cuprinzător ~ offer . calculator.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy . a computeriza concealment s.i. sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj. silit.(cont. a alcătui 2.dobândă compusă ~ tariff .

conferinţă telefonică ~ carrier . a stipula v. mediator conclude v. legătură. a conchide.) ~ ratio . confidenţialitate ~ clause .i.(dr.a pune condiţii. conditional ^ ~ acceptance . întreprindere. 1. concluzie.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s. stipulatie (a unei convenţii) v. a conduce.of contents unknown . s. arbitru.raport confidenţial confidentiality x. concesiune concessionaire s. a termina.) condiţie suspensivă ~ bond . terminare.rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. 1. 1. concesionar concessionary adj.(dr.starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent .t. cartel maritim ~ call . arbitraj ~ board . concesie 2.clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) . ghid.(dr.condiţii contractuale ~ s of membership . a prevedea. semnare (a unui contract) 3. situaţie 3. încheiere (a unei afaceri).condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj. însoţitor conference s. participare (într-o afacere) 3.navâ de cartel maritim ~ terms .cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . congres convenţie 2. condiţie 2. idee ~ testing . concept. 1. 1. conjunctură ~ precedent . stare.(com. concesionar conciliation s. conferinţă. conducere. administrare v.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement . concem. a condiţiona 2.) testare a conceptului concern s. dirijare.î.andosare condiţio nală ~ sale .condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. a dirija.condiţii convenite ~ s of contract . 1. decizie fmală condition s.) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . 1. conductor 3. prevedere.situaţie pe piaţă. taxator.report . interes. 1.vânzare condiţională conduct s. poziţie socială 4. a deduce conclusion s.funcţionar de încredere . confidenţial ~ clerk .navluri de linie ~ ship/vessel .) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market .stare a caricului/ încărcăturii .conditii di adeziune ~ s of sale .. societate concession s.(com.72________________________ sursele de materii prime. director.consiliu de arbitraj conciliator 5'. profilul pieţelor etc. sfârşti 2. a semna (un contract) 3. relaţie 2. a stipula o condiţie ~ of cargo . administrato) 2. conciliere. l administra ~ money . clauză. a sfârşi 2.t. a încheia (o afacere).

(com. conştiinţă ~ money . congener ~ merger . prudent. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2. a sechestra conflict s. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party . a ratifica. considerent. scrisoare de trăsură ~ warehouse . consideraţie. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. conflict.antrepozit de consignaţie . conglomerat ~ amalgamation/merger . considerare. atestat. motiv 3.t. consignatar.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s.acreditiv confirmat confiscate v. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account .obligaţie consensualâ consequential adj.CON 73 confirm v. 1. a confisca. a consemna 3.fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. a încredinţa.contabilitate pmdentă ~ estimate .conflict de interese ~ of laws .bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. a confirma. moderat .preţ de vânzare consign v. 1. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3.i.accounting . stimă 2.t. tutore consideration s. a atesta.) contraprestaţie ~ for sale . (dr. remuneraţie. lot/încărcătură expediat(ă). ratificat.contract consensual ~ obligation . destinatar. asociat. studiere.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract .conflict de legi. a expedia (mărfuri). a fi în conflict/ contradictie. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. 1.) cont de consignaţie ~ invoice . 1. a remite. compensaţie 4. confirmat. a fi incompatibil . plată. care decurge/ rezultă ~ damages . a adeveri 2.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit .(cont.daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru.pe riscul destinatarului consigner v.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. adeverit 2. combinat ~ analysis . 1. contradiţie. consignor consignment s. succesiv ~ days .evaluare pmdentă ~ investment . congres conjoint adj. paznic 2. contradictie între legi congeneric adj.fraht. a preda. 1.factură de consignaţie ~ note . custode.of interests . a valida confîrmed adj.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii. 1.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. validat ~ irrevocable credit . conservator 2. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . consecutiv. partidă de mărfuri 2.poliţă de asigurare indirectă a pierderii.t. incompatibilitate v. a depune (o sumă) consignee s. consensual ~ 's risk .

construo| consignor s. unificare (a consuetudinary adj. unor societăţi). 1.preţuri stabile construction s. consolidare (a datoriei ~ general . constant.jurisdicţie consulară ~ agreement .titluri de rentă constructive adj. 1. prezumat.bilanţ consolidat ~ possession . consuetudinar.taxe consulare lidată . ostentativ.declaraţie consularâ consols s.acord de consorţiu ~ office .şantier de construcţie consolidated adj. consul contabile) 2.factură consularâ consortium s. constructiv 2 consolidată dedus. consignator. construire. fuziune.consum ostentativ ~ visa . 1.pasager repatriat (prif conspicuous adj.(asig.) consolidare (stingere consulage s.bancă de consortiu ~ passenger . mar. estimat ~ balance sheet . întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor .viză consulară consulate adj. abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law . clădire 2.t.conturi consolidate lucrâri de construcţie) .jurisdiction . (dr. a ~ management .industria construcţiilor consolidate v. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry .financial statpments . titluri de rentă conso~ fees . în aceeaşi persoanâ. consolidat ~ time . a aborda în grup (o ~ of ships .(cont.) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup.cost .) situaţii ~ trust . consulat (nemotivat de necesităţi. consortiu . consular întrunirea.poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2. pl.(dr.drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls. expeditor (al ţie.termen de execuţie (a une^ -accounts . taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj. a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .invoice .total loss . stabil ~ capital . slimulat de ~ general .agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification . 1.legalizare consulară proprietar) ~ declaration .cost constant/fix .construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy .amenajare de şantied unifica (societăţi).consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj. a ~ agent .) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' .consul general publice) 3.~ prices . consolidare.) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^. a consolida.capital constant . vădit consulat) ~ consumption .annuities/stock .consulat ~ bank .(dr.

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea