P. 1
Dictionar Roman-Englez Termeni Economici

Dictionar Roman-Englez Termeni Economici

|Views: 3,484|Likes:
Published by Carmen M.

More info:

Published by: Carmen M. on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2014

pdf

text

original

A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

crown poster ~ mic .business prospects a intra in ~ .n.good stroke of business ~ cinstita .(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta .(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . (negot) trade. bill. businesslike manner afacerist s.f. airport afacere s. poster.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative .long-winded business ~ de navlosire .loss maker ~ rentabila . (articol de fond. plenty 2. (peiorativ) profiteering.) insider dealing/trading ~ bancare . racketeer 2.show bill afisa v.n.f.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata . to bill afi§are s. business. (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit. shady business 2.shady deal/affair ~ necinstita . gamble. capital stroke of business ~ riscanta . billboard ~ mare .(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s.handbill ~ publicitar .n.) chartering business ~ maritime . (tranzactie) transaction 3. paying/going concern/bargain.f. altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig. (judiciara) case. 1. (belsug) affluence. (de lume.straight dealing ~ civila . inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. wildcatting afaceri ale initiatilor . to post up.bad stroke/piece of business.t.moneymaker ~ buna .(directori de societdti.t. 1. (incheiatd si reusita) bargain. (peiorativ) trafficker. bill sticking afisier s.potentiale/posibile .r. to affiliate v. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports.to go into business a se lansa in ~ .n. lawsuit ~ banoasa .family business ~ de stat . to be affiliated afi§ s. notice board ailuenta s. deal. {in sens general) affair 2.adventure. de clientela) affluence.selling pressure .) ordinary business ~ olandeza . (pm de afaceri) businessman afilia v.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara .remunerative business.to establish oneself in business afacerism s.m. to affiliate.(mar.ADU-AFL 25 ~ generala anuala . commerce. bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi .civil case/suit ~ de familie . 1.rush ~ a ofertelor de vanzare .maritime affairs/ business.state affair ~ dubioasa .(asigurdri de afaceri.f. shipping business . 1.legislative assembly ~ statutara .

consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler.) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime .) to charter.f. n.marine insurance broker ~ de bursa .f.) stockbroker. freight forwarder ~ de export . charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial . medium.clearance/ clearing agent.(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator.) broker. influx afreta v.discharging contractor ~ de expeditie .(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare . bursa etc. running broker. to fix ~ cu navlu forfetar/global .) beachman ~ comisionar . (de mdrfuri) mercantile broker.(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri . (ordine de zi) agenda. ship's chandler ~ de asigurare . (de capital. 1.shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama .) charterer's agent.) inflow. (de cambii) cambist. fixture agenda s. (substantd) agent ~ al armatorului .loading contractor ~ de incarcare si expeditie .) chartering.insurance agent/ broker.bookmaker ~ de presa . canvasser. agent. (SUA) commission broker.to charter space afretare s.commission agent ~ consular .) chartering agent/broker. (mar. (comisionar) mercantile agent.commercial agent.exciseman ~ de companie .) company's agent ~ de cumparare . to affreight. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd . (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: .(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate .export agent ~ de import . (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier . (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor . (comis-voiajor) travelling salesman.import agent ~ de investitii .) abandonee.(mar. mar. (cornet) note/pocket book 2.(mar. clienti. (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar.collecting agent ~ de Tncarcare .m. (de schimb. order of the day agent s. mdrfuri etc.(bur.26 AFL-AGE aflux s.carrier's agent ~ al navlositorului .) owner's agent ~ al carausului . (intermediar) go-between. (mar.press agent ~ de primire .money manager ~ de incasari . 1. mar.t.(a mdrfurilor) forwarding agent. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire . (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig.(mar. middleman 2. to freight.advertising/publicity agent ~ de schimb .(asig.unloading agent ~ de descarcare-primire .(mar. freightage.to charter for lump sum ~ spatiu pe nava . affreightment.

shipping and forwarding agent ~ de tranzitari . agrarian agregat s.(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie . to bull and bear agiotaj s.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport .n.)1.credit reference agency ~ de informatii financiare .marine agent.. (SUA) realtor ~ intermediar .f.. 2.:' siati. (de expeditie) shipping agent ~ monetar . (uti/a]) (engine) unit.canvasser ~ fiscal .n i.t.discount broker.travel/tourist agency ~ guvernamentala .employment agency/ bureau ~ de presa .n. fin.del credere agent ~ electoral .export credit agency ~ de informatii de credit . (bur.(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj . (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific .paying agent ~ sanitar .(mar. agiotage agiotor. geiieratsng sc.transport agent ~ de transport si expeditie .. sales agent/representative ~ del credere .tax collector. refrigerant ~ frigorific lichid ..advertising agency ~ de rating .selling agent. to speculate on the stock exchange.(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim ./' agen.n u ii/ici tan') a^gre^ti^ . plani.patent agent ~ platitor .maritime agency ~ portuara .subscription agent ~ de transfer . bill broker ~ de subscriere .u' niasouici acli':uutea econciii[(. estate agent. unit.cold carrier.port agency ~ vamala . agency ~ de bilete .debt-recovery agency ~ de stiri .news agency ~ de verificare a solvabilitatii . premium agiota v.! cme .AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar .Mic ci.ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export .press agency ~ de publicitate . to job.ship sale broker ~ de vanzari .transit agent ~ de vanzare a navei .real estate agent/ operator..government agency ~ imobiliara .rating agency ~ de recuperare a datoriilor . exacter.) agio.refrigerant fluid ~ general al armatorului . cooling agent. (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj. {indicts. ship agent/ broker. {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.foreign exchange broker/dealer ~ de scont .circulating medium ~ pentru brevete .shipping agency ~ de plasare . (despre piata bursieru} excited agrar adj.customs agency agio s.) husband ~ imobiliar . :"-seinbly.m. exactor.y.estate agency ~ maritima . agio/stockjobber agitare s.health officer agentie A.

agronomist agronomic s. (la) to adjust (to) ajustare s.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families . agricultural engineering. (loctiitor) deputy. aid. agricultural zootechnics ajun s. eve ~ al lichidarii .macroeconomic aggregate ~ monetar . ~ a salariilor . (a sustine) to sustain.m. agrobiology. agronomics.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s.(cu creditorii) to compound ajusta v.mechanized agriculture ~ mixta .f.maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat .f. land surveyor agrimensura s. to back up.monetary aggregate agricol adj.f.f.28 AGR-AJU ~ macroeconomic .) name day ajunge v.t.extensive agriculture ~ intensiva .f. agricultural chemistry agroindustrie s.f.f.f. land surveying agrobiologie s.to fall due ~ la un compromis .m. (material) support. agribusiness agronoms. to aid. agriculturist. agronomy.(bur. (la nevoie) to relieve ajutor s.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare .m.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala . land use. adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire .(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva .border tax adjustments ajuta v. 1. assistant 2. in momentui convertirii obligatiunilor.death grant ~ de maistru . adjoint ~ de boala . (material) to support. (alocatie) benefit s.intensive agriculture.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont. (asistentd) assistance. cultivator.n. (adjunct) adjunct.i. agriculture agrotehnica s. (la nevoie) relief. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta . (la) 1. agrotechnics. agriculture. high farming ~ mecanizata . (bdnesc) allowance.t. (tdran) peasant agricultura s. to assist.(sumd rezultatd. to arrive (at) 2. farmer. farm practices agrozootehnica s. agrochemistry. agricultural biology agrochimie s.charge hand ~ de na§tere .n. aid.m.f. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului .) value adjustment ~ conjuncturala . farming.(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export .wage adjustment ~ a valorii . agricultural agricultor s.

benefit. to allocate. (a destina) to earmark alocare s. herewith album s. (a vota) to elect. de publicitate.mutual aid ~ pentru comert . (a celei mai bune alternative) (man. allotment.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v. to allot. to vote 3.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s.n.here enclosed.f.n. (dr.) screening 2. a redacta) to draw up 2.financial assistance ~ mutual .social security benefit alatura v. grant-in-aid ~ bugetara .(distribuirea resurselor. allocation. 1.t. (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . random alegator s. to nourish 2. dole ~ economic .t. resources allocation ~ de actiuni . 1. (a compara) to compare. (dr.asset allocation ~ a capitalului . enclosed aici ~ . (a pune aldturi) to lay by. {intr-un post) to vote in alegere s.) to supply. to join.(serviciile bancare. appropriation ~ a activelor . alliance aliena v. to feed. (anexat) annexed.f. (a colationa) to collate alaturat adj.economic assistance ~ extern .(din costui total) cost allocation ~ a resurselor . voter. aleatory. alienable alienare s.) alienation aliment s. (yotare) election. asigurdri. elector alege v.unemployment allowance/benefit/pay. assignment. (piata) to supply alimentara s. assignment.sample book alcatui v.f. (a selecta) to select. (CM apd. (cu combustibil) to fuel 3. (a schita.f.t.allotment of shares ~ de sarcini specifice . mtr-o economic. 1.) to alienate alienabil adj. allotment.f. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social . 1. (un deviz) to estimate aleatoriu adj.t.foreign aid ~ financiar . (ajutor bdnesc) allowance. (intr-un plic) to enclose 2. food.(fast foods. (din buget) to budget. to add/to adjoin/to subjoin to. provision/food store aliniere s. (a confruntd) to confront. intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources. foodstuff. (a anexd) to annex. to assign.AJU-ALO 29 ~ de §omaj . \.budget dole . choice. polling alianta s.f. decupaje etc.t. allocation. to screen 2. (pentru articole.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale .f. selection.t.m. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid . album. alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. pi. compensation.) scrap book ~ de mostre . to choose. energie electricd etc.

giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment. fixing. to ransom amaneta v. grace ~ sine die .securing for sea ~ temporara .second-hand package ~ returnabil . pack. to put off. wrapping. rider alterna v.packing extra ~ inclus in pret .food/victualling allowance ~ de tmbarcare .n.inadequate packing.(pentru copii) family allowance ~ de hrana . pawnage amara v. alternative alternative nonmonetare . securing.returnable package ~ transparent . unsound package ~ neinclus in pret .kraft paper ~ etan§/impermeabil .t. binding ~ a caricului/incarcaturii . (pdsuire) respite. (in baluri) baling. (a intdrzia) to delay 2. sacking.capitation grant ~ pentru copil . to redeem.packing included ~ maritim .t. (de cadouri) giftwrapping ambalator^.t. to respite amanare s. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s.f.dole ~ individuals . (in Idzi. to continue 3. to put in pawn amanetare s. crating. strapping ~ pentru mare . (in Idzi.(mar.t.to pawn a scoate de la ~ . (pagina atasatd unei cambii.machine packing ~ defectuos . (dr.t.to take out of pawn. destinatd andosdrilor succesive) allonge. 1. package. pawn a da/a lasa ~ .seaworthy packing ~ necorespunzator . to pawn. to bind amarare v. to fasten. packer. delay 2.packing not included ~ pentru cadouri . to lay over.) adjournment 3. (in sad) to bag.) to adjourn.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta . to pack up.working fastening amana v.blister pack ambalare s. to wrap up. 1.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. to fix.adjournment sine die ambala v. (in baluri) to bale. wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export .n.) lashing.) shipping allocation ~ de §omaj . postponement. ciitii) encasement. (in sad) bagging.f. packing.making fast. cutii) to encase. packing.strike benefit/pay alonja s. to postpone. (mar. to alternate alternative s.child benefit ~ pentru grevi§ti .export packing ~ de ma§ina . wrapper ambasada s.t.fit packing ~ refolosit .) to lash.f.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor .waterproof packing ~ facturat separat . (dr. (incdrcdtura navel) (mar. fastening.f. (a pdsui) to reprieve. overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului . embassy .f. to secure. to package.w.30 ALO-AMB ~ de familie .f.

1. (cont.level payment amortization ~ libera .t.record/de varf. site.m.harbour accommodation amenajari de dana . betterment ~ a solului . strolling ameliora v. amendment amenda s. penalty. improvement. {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize.n. year ~ civil/calendaristic .t. (a imbundtdti) to amend.straight-line depreciation ~ in sume fixe .f. location an s. (un oras) to plan. wear and tear ~ accelerata . to dispose.AMB-ANA 31 ambasador s.m. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v.f.m.fiscal year ~ .fixed depreciation ~ in cote egale . (o casa) to fit up.t. arrangement.t. to place. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj. fittings.plenipotentiary ambulant adj.f. to amnesty amortiza v. to make better. 1. to appropriate.construction management ~ forestiera .f. depreciable amortizare s.berthing facilities. to sink. admiralty amnistia v.commercial business ~ contabil .passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v.academic year ani de munca . to clear off. berth fittings ~ pentru animale .current year ~ de productie . facilities ~ de santier .(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists. 1. 1. (a echipa) to fit out.civil/calendar year ~ comercial . to better ameliorare s.working year ~ de referinta . to site. itinerant.) depreciation.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar . (a unei datorii) amortization.peak year ~ universitar . accommodation 2.n.accumulated depreciation ~ fixa . sinking 2. survenitd in cursul perioadei de functionare. to penalize amendamenti-. (o lege) to amend 2.vintage year ~ curent . to locate amplasament^. (a pune la amenda} to fine.accelerated depreciation ~ cumulata . to arrange. to write off 2. to lay out.t. penalty amiralitate s. analyst . to improve. to improve. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit. pi. (a mobila) to furnish 2.accounting year ~ cu vin de calitate .grain fittings ~ pentru pasageri . 1. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s. {ale navei) accommodations.cattle fittings ~ pentru cereale .forest management ~ portuara . ambassador ~ plenipotentiar .soil improvement amenaja v.f. fine.t.

} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .(cont. (a defaica) to break down analiza s.(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .debtor age analysis ~ asociata .(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar . stocuri.) break- -even analysis ~ a preturilor .quality survey ~ a cheltuielilor de capital . publicitate etc.(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului . breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri. in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor .accounting analysis . tabele) chartist ~ de investitii ..(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .assay ~ a tranzactiei . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .(evaluat de un investitor.capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului .breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.due date analysis ~ a seriilor cronologice . depdseascd pragul de rentabilitate.t.f.system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.sales analysis. to analyse.(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor .job breakdown ~ a concurentei .(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .(cont. analysis.(fin.a valorii . fin.) transaction analysis .) funds-flow analysis ~ a investitiei .(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .) risk analysis ~ a riscului politic .investment analyst analiza v.(care intocmeste grafice.(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic . (defalcare) breakdown ~ a breselor . adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului .

statistical analysis ~ strategics . (mar.(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.incremental analysis ~ intrare-iesire . (dr.beneficiu .) portfolio analysis ~ de trend . investigation 2.endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .market analysis ~ de portofoliu .macroeconomic analysis ~ marginala .(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate. endorsable andosant v.f.unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics .financial analysis ~ globala .) to dock.t. a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect. to drydock andosa v.(a unei ramuri industriale.opinion survey ~ de piata . (un efect de comert) to endorse. de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals . 1.bulk analysis ~ incrementala .marginal analysis ~ pe categorii .factorial analysis ~ financiara . (studiu) survey ~ de opinie .qualified endorsement ~ de complezenta . (sociald etc. to back andosabil adj.(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata .incorrect endorsement ~ facultativa .measure analysis ancheta s.percentage analysis ~ statistics .sample survey ~ sociala .social investigation andoca v.endorsement in blank ~ neconditionata .economic analysis ~ factorials .t.) strategic analysis ~ structurala . inquiry. profitui etc.(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .category analysis ~ procentuala . a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica . andosator andosare s.accommodation endorsement ~ defectuoasa .market survey ~ de teren .field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj .) investigation.ANA-AND 33 ~ cost .facultative endorsement ~ in alb . endorsement ~ completa .) inquest.procuration endorsement .(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.f.(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .umpire analysis ~ de grup .

(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr. employment. to pledge/to bind oneself (to) 2. wholesale dealer/ merchant. to indenture 2.(in avaria comund) (asig. full-time employee angro adv. engagement. pasiv) liability ~ de contributie . 1. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to).rn. (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^. wholesaler.rt.second endorser anex adj. (datorie. (la un document} rider.m. (o nava) to book. commitment. to annex. pledge. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s. schedule.beast of draught ~ producator de lana . to append. endorsee andosator-y. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal .) escrow angajare s. annexed.t. to go into service ~ raspunderea . dependency.subsequent endorser al doilea ~ .34 AND-ANS ~ reglementara . n. beast of burden ~ de tractiune .whole timer. to employ.de povara . liability.f.n. backer ~ precedent . to hire. (intr-un serviciu) to become employed. {intr-un plic) to enclose anexat adj.n.bloodstock. to take in one's service. enclosed anexa v.regular endorsement ~ restrictiva . to hire (on).pack animal.s-.contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant .wool bearer animate de reproductie . pedigree stock ~ vii .t. hire. endorser./n. (alaturat) enclosed ~ alaturat . (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd.r.outstanding liability ~ scris . to join. wholesale angrosist s. {dependinta} annex.rn. (de naturd contractuala) indenture 2. to fix 3.{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s.) average bond ~ de garantie .previous endorser ~ ulterior .suretyship ~ eventual .restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor. animal . (in plic) enclosure 2. person engaged/employed ~ cu norma intreaga . mar.annexed herewith ~ la prezenta . aggregate . annex. ensemble. 1.staffing angajat.f. annexed. (a implied} to involve v. appurtenance angaja v.attached hereto anexa s. {obligatie) obligation. 1. 1.to pledge the liability of angajament s. pdstrdnd un anumit stoc de marfd. (ca ucenic) to indent.

to foredate antedata s. (SUA) tariff reformer antitrust adj.to contract for.consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . to anticipate. building contractor ~ de descarcare-primire . work by contract.f. to forestall anticipare s.master-builder. anticipation.f.(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati.warehouse ashore . antitrust antrepozit s. annually anuar s.) landing coniractor ~ de incarcare .(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte .f. transporter ~ general .prime/chief contractor antrepriza s. beforehand antidumping s.t. enterprise. enterpriser. entrepreneur.m. first draft anterior adj.product mix antedata v. yearly.loading contractor ~ de pompe funebre . fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret . annual adv.housing development ~ de produse .f.wharfinger ~ de constructii . yearly. antidumping antiinflationist adj.trade/commercial directory ~ de publicitate . yearbook. v.n. directory ~ comercial/al societatilor comerciale . letterhead anticipa v.bonded/customs warehouse.f.n. undertaking. previousness. warehouse. anti-inflationary antiprotectionist s. anterior (to).f. anticipated adv.t. to antedate.price expectations ~ inflationiste .harbour warehouse ~ vamal .(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity .(a mdrfurilor) (mar. to take by contract anual adj. public storehouse antrepozitare s.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate .i.n. warehousing antreprenor s. preliminary/previous design/plan/project. anteriority.portuar . priority ~ a inventiei .to put out to contract a lua in ~ . storehouse. (asteptare. prior (to) anterioritate s.haulage/cartage contractor.n. contract for a work a da in ~ .priority of invention aatets. antedate anteproiect s.advertising directory ~ statistic ..undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi . heading of a letter. n. entrepot ~ de consignatie . annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor .statistical yearbook anuitate s.m. contractor. undertaker ~ de chei .catalogued data set ~ de elemente . expectativa) expectation ~ si temporizare .inflationary expectations ~ rationale .(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj.

(pentru navigatie) closed waters ~ maritime .perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata . (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar .) (abrogare) nullification.international waters ~ inchise .continental waters ~ costiere .) deferred annuity ~ perpetua . disannulment.to advertise in a newspaper. to notify.intemal/interior/inland waters ~ Internationale .f. to void.) withdrawal.36 ANU-APE ~ aleatorie . avoidance. mechanism ~ de productie . voidable.(asig. to vacate.) (a abrogd) to nullify. (o comandd.white goods apartament. apathy ~ la cumparare .fishing waters ~ industriale .drinking/potable water ape continentale . (a unei comenzi. (a respinge.n. (o datorie) (cont.n.) to advertise aparat s. (a revoca) to revoke. (informatie apdrutd in ziar) insertion.inland waters . annulment.t. (printr-un afis) to bill. voidance.maritime waters ~ nationale . 1.s'. (in ziar. to reverse. to disannul.f.industrial waters ~ interioare .f. to announce.congested waters ~ de pescuit .production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler. write-off 2.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens .newspaper advertisement ~ publicitar . notification.(as ig.) to write off 2.) to withdraw. apparatus. (instrument) instrument. un testament etc. (o lege.) reversionary annuity ~ sigura/la termen . sampling device aparatura s. commercial. anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama . cancellable. vacatable anulare s. apparatus. to void. (reziliere) cancellation. suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s.f. (fluturas. to repeal anulabil adj.) to render void. (dr. to put an advertisement anunta v. (a rezilia) to cancel.polluted water ~ potabila .(a unei polite de asigurare de viatd. announcement. (a contramanda) to call off.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s. to annul. (marina) machine.(asig.(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v.) terminable annuity ~ prin reversiune . equipment ~ electrocasnica . water ~ poluata . to undo. notice. voidance anunt s. (mecanism) gear. defeasance. a unui credit etc.f.t. un credit etc. (dr.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast. (a unei datorii) remittal. (a unui testament etc. (in ziar) advertisement.) invalidation. a casa) to overrule. 1.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar . la radio etc. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata . flat. device. appliance. (afis) bill.

fin.f. ( cu materiale.) appeal ~ de sinistru . arable.r.) to convert apropriere s. tillable aranjament s. ploughland.t.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei .f. to assess v.(bur. 1. 1.contribution of capital aprecia v.t. arrangement. plaintiff in appeal aplana v. (a evalua) to appraise. call 2. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2.navigable waters ~ portuare . to sanction. (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita .) covered interest arbitrage ~ de indici . un magazin etc.n.(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt . victualling. (dr.r.friendly arrangement aratura s. (un diferend) to umpire arbitraj s. (cu alimente) provisioning. (furnizare) furnishing.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . (bur. (o semndtura. tilling 2. (a valorii unui activ) (bur. 1. (un conflict) to settle aplica v. (a ratified) to ratify. to approve. to arbitrate.t. cont.m.m. 1. (dr. (dr. appropriation 2.) to appreciate apreciere s.short-run supply ar s. to estimate.) appellant.n. o stampild) to append. (unitate de mdsurd) are ara v.t. ( cu alimente) to provision.f.) conversion aproviziona v.t. estimate.f.. 1.. to affix apart s. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s. catering ~ institutionalizata . cont. approval ~ a cadastrului . (arat) ploughing. evaluation. piese etc.) appreciation ~ a capacitatii . to provide oneself ~ excesiv — (o piatd. to appropriate 2. to till arabil adj..) distress/SOS call a declara ~ .t. (o lege) to enforce 2.n.n.waste waters.) to stock. contribution ~ de capital .f.) to overstock ~ insuficient .fin. effluents ~ teritoriale . to supply.assessment of market prospects ~ a unei valute .) index arbitrage .territorial waters apel s. (evaluare) appraisal.t. to take/to lay in a stock/supply. (intelegere) agreement. (a furniza) to furnish.planning permission apropria v. tillage arbitra v. (dr.to lay/to lodge an appeal. 1.to understock aprovizionare s. to cater for v. to reclaim apelant s. to evaluate.APE-ARE 37 ~ navigable .harbour/port waters ~ reziduale/uzate .. supply. settlement ~ amical .t. to plough.{mar. assessment 2. to buy in. appealing party.(fin. to victual.

to commission 2.m.) decision tree arenda v.s'.t. (luare in arenda) tenancy arenda? s. outfit. archivist.public records arie s. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an .silver bullion ~ monetar/cu titlu legal . (intindere) extent. owner ~ administrator . keeper of the records arhivas. (afrxa incdrcdtura unei. arbitrator. lessee.a-honai. stowing. to outfit.m.) shipowner.t.pe viata . exchange arbitrage arbitru s.fara contract -. (mar. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta .owner and charterer armoniza v. (zond) zone. 1.f.f.tenant in common ~ pe viata .38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ .perpetual lease .Inchirietor chartered/freight contractor .speculative arbitrage ~ valutar .tenant for life. commission 2.tenant from year to year .arbitrage in/of exchange.n. leasing. (dare sau luare in arenda) lease. (plata) rent -./ (mar. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r.supiimentara ./H. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s. life tenant arenda s. records arhivele statului . (incadrare cu echipaj) manning armatorA'.standard/ sterling silver arhivar s.sound stowage arma v. tree ~ de decizie . (o nava) to fit out. expanse ~ a vanzarilor . arrear.rack-rent . area. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare .(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ .excesiva .e} to harmonize 2.t.tenant at will ~ in cota indiviza .(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^.berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp .f.i 1.n.) 1. liiigoiiri .m. (a da sau a Ilia in arenda) to lease.to lake on lease ar^mts. [a luu in arenda} to tenant arendare s. (drept) lease.managing owner ~ al navei de linie .f. arbiter arbore s. overdue debt arima v. leaseholder.»{ na\ lositor .f.to grant/to iet out on lease a lua in ~ . (d!fe"te' . (siiprafatd) surface. archives. silver -• in.m.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ . to rent. (dotare cu echipament si materiale) fitting out.

) debit entry ~ economic .ironmongery ~ de larg consum .{cont.n.n.import. item 3. craftsmanship articol s.f.!. handicraftsman.) compound entry ~ vandut in pierdere . pi. artisan.window dressing ~ mestesugareasca .export ~ de fond .small ware ~ de mercerie . foreigner ~ de inchidere .best seller ~ garantat .m. goods.paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials.{cont.entry.haberdashery ~ de moda .staple exports . ':e:.(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului .consumer goods ~ de lana . handicraft arunca v. art ~ a decorarii vitrinelor . oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale . bord) (mar ) ieUison .{ca origine) genuine article ~ impozabil .) closing entry ~ de lux.{cont. materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar. (comercial) article.woodenware ~ de menaj .(in ziar) city article ~ fara cautare .) strategic fit arta s. hamionization ~ a taxelor vamale . item ~ de export . 1.handicraft. commodity. {mdrfnn.) suspense entry ~ de virament .sanitary articles ~ semifabricate .(vdnzdtorului} saSes returns. leading article ~ de import . wares ~ contabil .) transfer entry ~ debitor .semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ .{editorial) leader.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot. handmade artizanatj-.fancy goods ~ de papetarie .taxable article ~ patentat . craftsman artizan al adj.best buy artizan s.) exceptional items ~ extraordinare . {de lege) article.{cont.(cont.woollen goods ~ de lemn .f.de fierarie .(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat .c.luxury article ~ de ordine .t.proprietary article ~ recapitulativ . (de ziur) article 2.) to jettison.'. extraordinary items ~ returnate . necessaries ~ de sezon .(cont.{cont..ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s./' {a incarcutiin.(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice . returns inwards ~ sanitare . to cast/to throw overboard ariincare .

(o proprietate maritimd) to underwrite v.uneployment insurance . o baltd) to drain 2.) outfit insurance ~ de la depozit la depozit .group insurance ~ concurenta .t. insurable asigurare s. (a imbundtdti.(mar.f. (finantele) to reorganize ascundere s. a redresa) to improve. (tin lac. to take out an insurance (against) asigurabil adj. public liability insurance ~ de raspundere personala .f. \. assurance 2. {de viatd) assurance.(mar. to give earnest (money) for asambia v. cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor . 1.f.automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . a adevdrului de cdtre un asigurat etc. handsel a da ~ .warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase . earnest (money).quality assurance ~ a caricului/incarcaturii .property insurance ~ de raspundere civila . (un rise) to cover. (a garanta) to secure.t. (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2.personal accident and sickness insurance ~ de proprietate . 1. to normalize 3.export credit insurance ~ a depozitului bancar .) operating trim ~ de mar§ .guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului . to assure 3. (a activelor de cdtre un falit.40 ARU-ASI arvuna s.r.t. 1.f.m.hull insurance ~ colectiva . advance (money). a pierderilor) insurance.(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export . (impotriva) to insure (against). ensuring. mar. (impotriva) to insure oneself (against).third-party insurance.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor .bank deposit insurance ~ a garantiei .liability insurance ~ auto . (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare . (impotriva accidentelor.) freight insurance ~ a raspunderii .(asig. (a unui rise) cover. to ensure. mar.personal liability insurance ~ de renta viagera .livestock insurance ~ a calitatii .to bind a bargain arvuni v.(asig.t.insurance of cargo. securing. mar.) concealment asesor^.life annuity insurance ~ de somaj . (maritimd) underwriting ~ a animalelor .) assessor asieta s. (a da cele necesare) to provide 2.) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig. to assemble asana v.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! . (dr. (o miastind) to reclaim.) running/sailing trim asigura v.

marine/sea insurance ~ mobiliara . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii .voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .engineering insurance ~ pentru toate riscurile .fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .all-risks insurance .floating/open insurance ~ fluviala . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .partial insurance ~ pe viata . mar.(asig.third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.movable property insurance ~ mutuala .ASI-ASI 41 ~ de viata .life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .insurance against damages ~ Impotriva furtului .whole life insurance.) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .river insurance ~ generala .fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului .(asig.(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance. asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .mutual insurance ~ partiala . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare. payroll deduction insurance ~ dubia .) insurance free from particular average ~ flotanta .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor . mar.(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.

.active/acting partner .(asig. {anuor} assistance.de stat .m. fin.principal . insurer.managing partner ~ cu numele .(comanditar. asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica .. partner ~ activ .maritime pe caile navigabile interioare ..(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .technical assistance asocia v.marine underwriter .m. to enter into partnership (with) asocial. mar.social welfare.. insured s.sole trader a lua pe cineva ca .de navlu .Lloyd .de intrajutorare .economic assistance ~ juridica .maritini .(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala .leading underwnter asimetrie .issociation -• patronalii . ~ economica .senior partner ~ putin cunoscut ./.f. (economica) partnership ~ de asigurare mutuala .m.welfare/social worker asistenta s. 1.) underwriter .junior partner ~ unic . (cu) to associate (with).fully insured asigurator s. partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar . (socielate) society 2.[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.trade' association prolesionala/necomerciai.?.il earicului .administrator . mar.' . i relief ^. into partnership asociatie s.nominal partner ~ principal .) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara . aici.medical/health insurance .inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj.f.quasi-partner ~ in participate .freight underwriter . association..social . 1. cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.casco . insured person..{at corpuhd navei} hull underwriter .development assistance ~ sociala .additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate .legal aid ~ maritima/pe mare .(SUA) savings and loan association . welfare work ~ tehnica .to take smb.state/national insurance .42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur.cargo underwriter -. associate.family firm nonprofit unicorporated .r.». insurance carrier integral . (asig.Lloyd's underwriter .(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare .mutual insurance association ~ de economii si credite .•. assistant -. conferit de structura elerogend a acesieia. tc.

certificate .fodder rotation asorta v.machine shop ~ meste§ugaresc .variety of patterns ~ in vanzare . workshop.to breai< even atin^ere A/. (cum) as ~ cum este prezentat .pragul de rentabiSitate . (corn. o suma) to run to 2. salanat cnn.assumption of credit risk asa adv. to certify atestat s.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile.f."' works atesta r t. in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s.) grounding atltudine s.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un.ASO-ATI 43 ~ voluntara .de recomandare .' (a firii^iihii/citr'isni/i /'.testimonial atinge v.small plan! operation ~ plutitor . (economica) partnership ~ fara contract .f.i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man.n.) expectancy ~ la descarcare .) repair ship/vessel. floating facton. 1. shop ~ de montaj .m.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist./•?. 1. to attest. association.t.t.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic .waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile . variety ~ de e§antionare .cultural attache ~ comercial .to average ~.''. (') cifrd. to gain. range. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats. to suit.military attache atelier s.n. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit . to attain. attitude . attache ~ cultural .sales mix asumare s. (speri.(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s. (un scop} to achie'\ e. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer . (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s.) assortment. to fit 2..'n.(mar. workshop ship/vessel. to sort: to match. estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de.) (but.''".commercial attache ~ militar . waiting 2.(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta .sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (. {a realiza) to achieve .n. (un nivel) to reach.partnership at will asolament s. 1. to assort.f.Tn medie . (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops.

f.motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s.n.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal . .. (insdrcinare) task.f. competence.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s. (la notarial) to notarize autoaprindere s. assigning ~ a actiunilor .(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern .) resource audit ~ bancar .t. function atributii de serviciu .f. (despre o copie) certified ~ si valabil .n.home audit ~ de marketing .n. audit ~ al resurselor . la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s.t.environmental audit ~ extern . autarchy.standard gold ~ nemonetar . fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v.economic self-sufficiency autentic adj. (automotive/motor) truck ~ cu remorca . to allot. genuineness autentifica v.detailed audit ~ ecologic . gold ~ afectat. attribute ~ evident/caracteristic . autarky ~ economica . to certify.n.f.n. allotment. bus.f. road tank car/tanker.allotment of shares atribut^. authenticity.banking audit ~ casnic . (motor) lorry.(felul in care diferite persoane se raporteazd.f.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent .(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s.nonstandard gold aurifer adj.f. to legalize. auriferous. n.(al unui produs) salient attribute atributie s. in procesul ludrii deciziilor. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.44 ATI-AUT ~ in fata riscului .f. auto-ignition autobuz s. gold-bearing austeritate s. (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori./in custodie . authentic. obligation.(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man. audience ~ captiv . (de serviciu) duty. genuine. to authenticate. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s.functions audienta s.continuous audit ~ social .marketing audit ~ detaliat . tank lorry/truck.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s. to assign atribuire s. (pentru curse lungi) coach autocamion s.f. prerogative. bulk lorry . austerity autarhie s.

sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s. outer harbour/port. surety for a bill of exchange avalist s.patent licence ~ de export . (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need. truck/motor lorry and trailer. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee. (a permite) to allow.line authority ~ maritima .n.m. handsel.civil authority ~ delegata .n.import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere .t.maritime authority autoritati portuare . tourer autoutilitara s.n.n.f.harbour/port authorities ~ vamale .f.executive authority ~ fiscala .) victualling bill autoservire s. licence ~ de brevet . (a gira o cambje) to guarantee.f. to warrant avanport s. (a either a o licentd/autorizatie) to licence. internal financing autoimpunere s. motor vehicle.{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s. (SUA) automobile ~ de proba . authority ~ civila . permit.test car autoritate s.) general average deposit . (motor) car. tigdri.n.f. expressway autotransport s. to permit.f. automatic machine. ziare etc.7!. self-service 2. authorization ~ de retragere . crane tmck. motorway.n. (pentru vdnzarea de bilete.f. 1. to warrant.vicarious authority ~ executiva . to authorize. earnest (money). power-driven vehicle aval s.f. truck haul(ing) autotren s. mar.export licence ~ de import . utility car/vehicle autovehicul s.f. (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare . advance (money). truck crane automat adj. trailer truck autoturism s. (publicarea in presd) to release autorizare s. (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s.t. (magazin) self-service store autostrada s.n.f. outside port avans s.customs authorities autoriza v. guarantor avaliza v. (motor) car.n.f.revenue authority ~ ierarhica . authorization. touring car.) slot/vending machine automatizare s. {a imputernici) to empower. self-taxation automacara s. (a impunerii. automatic s. self-financing.selling licence ~ scrisa .AVT-A^A autoconsum 5.f.n.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar. automation automobil s.

damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile .) average 2. mar. mar.de tmprumut maritim . in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv . mar. to be promoted avantaj s.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje .{asig. mar.(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale. pi. mar.) particular average ~ produsa .wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare .t.f. damage. (pe cinevd) to promote 2.(asig.} hidden damage ~ comuna .anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata . advantageous.accidental damage ~ anticipata/probabila . favourable.i.(asig. to pay in advance.sweat damage .(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s.n..(asig. 1. to make an advance payment v.(asig. mar.(asig. 1. fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd.t.) general average and salvage ~ de abordaj .) damage through grounding/stranding ~ de manipulare .damage by handling ~ evaluabila .chafing damage ~ produsa de sudatie .assets and drawbacks avantaj os adj. beneficial avaria v.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava . 1.) foreign general average ~ comuna $i salvare . fortei de mimed etc.advance against goods ~ in contui platii . to damage avariat adj.(mar. profitable. (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut .damage done/incurred ~ produsa de apa marii . advantage 2. (in junctie) to advance.heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars . (bani) to advance.46 AVA-AVA '.advance on bottomry ~ din navlu .) freight advance ~ in contui marfurilor . (defectiune) breakdown.cash advance avansa v.(asig.) collision damage ~ de e§uare .account of payment ~ in numerar . mar.') general/gross average ~ comuna in strainatate . mar. failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals . (asig.

airliner ~ de pasageri .) advice of shipment. confirmation slip ~ de convocare .) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar. chattels (personal). aviation ~ civila .(de spatiu pe nava) (mar.(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri.commercial/transport aircraft.trust fund a face ~ . wealth ~ imobiliara immovable property. reality ~ mobiliara .t. notice.to make fortune avers s. (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport . (sfat) advice. personalty ~ mobiliara si imobiliara .(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut .notice of dismissal ~ de confirmare .(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie . to have. air carrier aviz s.expert advice/opinion ~ de angajament .advice of dispatch. (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere .n. 1. note.f.to be in request/demand.to have a connection/ relation to avere s.movable and immovable property ~ sub tutela . poultry farmer/breeder avicultura s. fortune. movables. poultry farming avion s.letter of allotment.(asig.civil aviation avicultor s.movable property. to go off/through ~ cent debitor .n. (mar.to bank at/with ~ drept de optiune . chattels real.AVA-AV1 47 produsa de valuri .n.(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s. immovables. aircraft ~ charter .) apparent damage avarii acceptate si evaluate .passenger aircraft. acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement.m.to have the first refusal ~ legatura cu . forwarding agent's notice.f. mar.charter plane ~ de linie/curse regulate .to get the best of the bargain ~ cautare .f. aversion ~ fata de rise .(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit . (pdrere) opinion ~ competent . mar. advice: notification 2. shipping advice . (economic) boom avea v. allotment letter ~ de concediere . damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila . (air)plane. (al unei monede) obverse aversiune s.wave damage.f.(asig.n.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa .to be in the red ~ cont deschis la banca .) berth note ~ de atribuire a actiunilor .) agreed and liquidated damages avants.

notice/poster board. asylum.m. (pentru bdtrdni.gata de operare" .(mar.) notice of interest declared ~ a tncasarii .(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata .advice of collection ~ a plecarii .n.delivery advice ~ de nava . ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s. legal/lawyer's profession.(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului .f.) notice of readiness ~ de nava .(mar.notice to pay ~ a sosirii . a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava .f. (a avertizd) to warn avizare s. lawyer.to take legal advice avocatura s.. bar avut adj.) shipping note ~ de incetare a platilor .collection advice ~ de incarcare si expeditie .la rand" .notice to suspend payments ~ de livrare . wealthy.gata de operare" acceptat . able in estate. property ~ public .(mar.(in teoria subiectivd a consumatorului individual. (a instiinta) to inform.f. (despre close) propertied. assumption ~ a preferintelor revelate . (in instantele superioare) barrister.public wealth/property avutie s.. to give smb.(navei. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta .(mar. billboard avocat s. sdraci) almshouse .notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v.48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare .t. wealth. well-off. advice.) stem note avizier s. notice. proprietary s.f. rich. to advise. n. attorney (-at-law). (in instantele inferioare) solicitor.(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s. to notify. notification ~ a interesului asigurat .n. axis ~ temporala .attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ .sailing advice ~ de incasare . notice.demand note ~ de primire . wealth ~ nationala .) sailing notice ~ a scadentei .(navei) (mar.f..(asig. advocate.) accepted notice of readiness ~ de neonorare .national wealth axa s.

douceur a da cuiva un ~ . whaleboat balot s. baggage bal s.(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala . (pair of) scales. package ~ de bumbac . baksheesh. ballotage ban s.) trial balance ~ financiara . luggage.decimal weighing machine balast s. bagaj s.f.) departure ballast balasta v.(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati . gratuity. for himself.f. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati .n.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor .(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala . money bani activi . (cont.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila .t. a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana .bale. (c. to give smb. weighing machine 2. (monedd) coin 2.t.cotton bale ~ de marfa . bale. pack.(mar.(cont. lastage ~ la plecare . to even up balanta s.to give smb. (mar. (balot de marfa) bale..n.n. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala .balance of trade. 1. ballast.(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica . (un cont) to balance.steelyard.) metal ballast. smth. load pack balotaj s. to ballast baleniera s. (cdntar) balance.(situatia financiara. pi.m.wrapped bale ~ de bumbac .) balance ~ a concesiilor . a gratuity. 1. tie vote. ballot.n.f.balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare . fin.balance of concessions ~ comerciala . tip. gravel sand bed.n.B bac§i§ s. ballot. to tip smb.) (shingle) ballast.n. (load) pack ~ cu invelis .pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta .cotton bale balansa v.

.consortium bank ~ de credit . .bank of deposit.remittance ~ faisi ..false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .housekeeping money ~ de hartie . bank ~ . money squeeze a da ~ cu dobanda .agent .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa . small change/coin/money.checkable money ~ scumpi .bank of commerce. administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola .central/national bank.agricultural bank.(numerar intrat in casierie) cash-in.(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring .50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari .to get value for one's money bancar adj. deposit bank ~ de economii .to hoard up money a-si valorifica .savings bank.(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .(desemnata de un consortiu bancar so.change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash. land bank ~ beneficiara . bankers'/parent bank ~ comerciala .{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .corespondent .credit bank ~ de date . cash-in-hand ~ lichizi .smart money ~ potriviti .f.data bank ~ de depuneri .(institutu financiare. band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati . bank.to lend (out) money at/on interest a strange ~ .(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .real money ~ expediati .public funds ~ reprezentativi .(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont .paper money ~ de plastic .cash.(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money. banking.clearing bank ~ de concentrare . black money ~ neinvestiti . (in Marea Britanie. commercial/trade/trading/merchant bank ~ . banca s.(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala . ready money ~ marunti .change.dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .

(unitate de capacitate) bushel bara v.f.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari .nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s. barge ~ . (a unui cec) crossing ~ generala .general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s.(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher .) railway gate. mar. railwaycrossing barrier.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara . automatic teller machine. (unitate de capacitate) barrel barja s.container . (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s. note.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd. poduri etc. bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s.state bank ~ de virament .f.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare . barrier. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale . care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune .f.transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra . entrance barriers ~ netarifare . exit barriers ~ de intrare .s-. (SUA) bill. (un cec) to cross barare s.floating barge container . paper currency.f.) barratry bariera s.(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra .(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare .t.(a unei firme pe o piatd) barriers to entry.f.f.f. (SUA) cashomat bancruta s.BAN-BAR similare bdncilor.) toll bar/gate.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s. note issuing bank ~ de investitii . banker.(a Casei de Compensate din Londra sail.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor .(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere .investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat . care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig. a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii .f.f. (c. soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate . (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj. cash dispenser. (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele. bank note.m. in SUA.bank of issue. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit.w.n. financier bancnota s.

activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala .naval base ~ sportiva . baza(a)r ~ de binefacere . existente in medie mtr-o perioadd de timp. pecuniary banos adj.(mar.m.(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior . to profit (by). harbo(u)rage ~ portuar comercial . beneficiary.n.n. coinage bazar s.oil dock ~ portuar . harbour. to account. grocer. pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar.in abundance.. harbour/port basin.inner dock bacan s. to turn smth.(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere.) annuitant ~ al unui drept de retentie .) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac . paying. base. to derive profit (from).barometer of the market barter s.income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal .n.m.sports base/grounds ~ tehnico-materiala .(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export .(asig. al unui cec) alternative payee ~ de venituri .f. al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati . lucrative bel$ug s. plenty. moneymaking. provision dealer/ merchant bacanie s.f. to benefit (by) beneficiar s. (bogdtie) wealth. tax assessment/base ~ de productie .military base ~ monetara .asset base ~ de aprovizionare . abundance.n.baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s. 1.'\ bulk handling cargo dock ~ de radub .(mar.lien holder ~ alternativ .52 BAR-BEN barometru s.production basis ~ militara .dock (basin). money.export dock ~ portuar deschis . (magazin) grocer's (shop). (de moneda) mintage. barometer ~ al pietei . basis ~ a profitului . plentifully beneficia v. 1. opulence din ~ .i. (co/n. remunerative.) barter bate v.air base ~ de active .(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana . to stamp batere s. numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale. (meserie) grocery trade banesc adj. (moneda) to mint. profitable.n. to emboss.. precum rezervele bdncilor comerciale. (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2.coal basin/field ~ de manevra .basis of assessment/ taxation.) dry dock ~ pentru petroliere . to coin. (al unei plati. basin ~ carbonifer . (de pe urma) to derive advantage (from).(mar. yielding money.f.. grocery 2. agregat monetar care include activele monetare lichide.t.commercial dock ~ portuar cu maree .supply base ~ de impunere .technical and material resources/supplies bazin^.(al unei cambii. to strike.

cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat . {c.surplus earnings beneflcii considerabile . 1.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .heavy naphtha ~ usoara .n. (contabil) balance sheet 2. shot crete betona v.passive balance ~ social .f. to sum up bilateral adj.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .f.{c. {cu sens figuraf) to survey. revenues.reinforced/steel concrete ~ de ciment .) (railway) ticket.(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat . biannual.(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui . 1.(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit .to draw up/to strike the balance of. semiannual bilant s.BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig.n. {la teatru) (admission) ticket. (raport) report. to review.) contingent beneficiary ~ fictiv .) half-fare ticket .light naphtha beton s.profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ . benefit.) joint beneficiary beneficiu s. proceeds. (profit) profit. gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea . (pentru un mijioc de transport in comun) fare.scanty profits ~ scontate .considerable/ hefty profits ~ de exploatare . petrol.n.contingent profit ~ brut .{bilantui unui grup. bilateral bilateralism s.f. earnings. • (SUA) gas(oline).gunite.n.operating profits ~ de pensionare .gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura . privilege ~ aleatoriu . {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .{c.) bilateralism bilet s. return 2.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr. intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu .t. (dr.diminishing profits ~ reduse .f.built-up concrete ~ torcretat . (corn. concrete ~ armat .retirement benefits ~ descrescande .to share in the profits a realiza un beneficiu .n. theatre ticket. statement ~ consolidat .) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .general balance sheet ~ de lichidare .to make a profit a se solda cu ~ . to (build with) concrete bianual adj. gain.) benefit.to come out of the red benzina s.

illness.' office automation birou s. to freeze.) to lock away/up blocada s. red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/.travel bureau ~ vamal .s'.f. bureaucracy. parcel office de plasare .n. well-off/'-to-do: able iii . double standard biodegradabil adj. (despre conturi.(c.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier . \.f.military blockade bloca j s.customs office blancheta s. biodegradable bioeconomie s./ block. red tapist birocratic adj.platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c. (de dwatu) disease profesionala .residential building bloca v.(c. semimonthly.return ticket ~ in circuit .f. block 2. (casa) apartment house. bureaucratic biroeratie s.m. frozen boala s. blockade ~ economica . bureaucrat. credite) blocked. (departament) bureau ~ de informatii .n. politic} bloc. (avtit) wcaithv. note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere . block (of flats) 3. information bureau/office ~ de ipoteci .mortgage registry ~ de mesagerie .f.inquiry office. coalition ~ de agregat .site/job office ~ de verificare a solvabilitatii .f. freeze ~ a contului . biotechnology birocrat s.illiquidity blocare . nch.f./.{c. (fin. (economic.promissory note. (conturi.) bimetallism.) through ticket ~ dus-intors .to fill up a form bloc s.} transfer ticket bilunar adj. fortnightly bimetalism s.f.f.f.credit squeeze blocat adj.demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume . (blank) form a completa o ~ .unit ~ de locuinte .) weekend ticket ~ direct . to block.account's obstruction •" a creditelor . specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit . (un capital intr-o investitie nerentabild etc. office.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus .(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui.n. block ~ Hnanciar . 1.(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj .industrial/ occupational/trade disease bogat adj.) single ticket ~ valabil/de corespondenta . credite) to block.receiving house/ office.n.full-fare ticket ~ la ordin .circular/round-trip ticket ~ intreg . bimonthly.dud note ~ de credit .bank note.economic blockade ~ militara .54 B1L-BOG ~ de banca .f. bioeconomics biotehnologie s. (cu hani) moneyed. paper money ~ de banca falsificat .tourist ticket ~ de peron .

n. the wealthy/moneyed classes.check list ~ de cheltuieli . (abundenf) abundant. list. reduction. (bogatii) the rich (people).n.de cecuri .reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar . (doineniu} domain. rebate. pi. memorandum of contents. financial reliability bonus s. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon. boycott boicota v.f. bonus bord s.(mod de acoslare) (mar.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur . (corn.de preturi .f.(din magazie) issue voucher ~ de livrare .n.) schedule. docket.f. the upper crust a deveni ~ .(corn.settlement check ~ de expeditie .m.(bur.j'.) timber freeboard borderou s. chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric. (detailed) memorandum. (tie cartela) coupon.national wealth bogatii naturale . freight release ~ de masa . (chitantd) receipt ~ de casa .(mar. bill.ime of business .extra allowance/discount bonitate s.t. (ai navei) board ~ la bord . [corn.to become rich. (la receptia marfurilor) tally sheet. (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare . (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s.f.exchange contract ~ de vanzare .) allowance. area (of activity1 '.de ataceri .note of expenses ~ de decontari . riches.cash voucher ~ de ie§ire . (abundenta) abundance. order.natural wealth boicots.f. rich man. bill of delivery. means 2. bovmes. 1. bolshevism bon s.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~.trade discount ~ la cantitate . to make money bogatie s. voucher.n. {avere) wealth.cash discount ~ suplimentara/speciala . profusion ~ nationals . ticket.} alongside. side by side. creditworthiness.(titlu de stat.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar.delivery order. branch.scrip bonifica v. discount.t. to boycott. (despre close) proprietary 2. line.n. heavy s. bordereau. bonus ~ comerciala .n. pi. sphere.) schedule of prices ~ de schimb valutar .BOG-BRA 55 estate.) broker's contract note . the well-to-do.vuiuinc discount ~ la pretui convenit . boycotting bol$evism s.sale note/sheet bovine s. plentiful. note.) broker's return ~ al brokerului . to make up/good bonificatie s. (horned) cattle bransa s.

outsider ~ oficial/autorizat .56 BRA-BUG brat s. (despre profit) gross bucata s.to be issued a patent a obtine un ~ .(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj.n.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie .n.f. patent. (despre produse) proprietary brigadier s. kerb(-stone) broker. patenting ~ preemptiva/de blocare . prospectus.f.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget .flexible budget ~ general consolidat . licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie .shipbroker ~ neoficial . (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire . 1. forest keeper/ranger broker s.forester. (pe cinevd) to grant a patent/certificate to.m.incomes and expenditure budget ~ deficitar . broker ~ cu atributii complete .adverse budget ~ echilibrat .to work a patent a i se acorda un ~ . (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic . corporation. (neprelucrat) crude.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ .) fathom breasia s. unfinished 2.n.family budget ~ de marketing . (o inventie) to (protect by) patent brevetare s.ship brokerage brosura s.marketing budget ~ de numerar/trezorerie .austerity budget ~ de capital .) freight broker ~ la bursa de marfuri . brokerage.insurance broker.(mar. bit. guild.curb/outside broker.preliminary budget ~ promotional .t. patented.to take out a patent breveta v.advertising budget ~ de stat . leaflet brut adj. (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar.capital budget ~ de familie . (parte) part. certificate. craft brevet s. piece. unmanufactured.m. booklet.(letters) patent ~ de pilot .interim budget ~ local .to apply for a patent a exploata un ~ .local budget ~ preliminar .full-service broker ~ cu titlu neoficial .consolidated general budget ~ interimar . appointed by letters patent. courtage ~ maritim . raw. (fragment) fragment buget-y.f. cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari .state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli .commodity broker ~ maritim .balanced budget ~ flexibil .production budget ~ de publicitate . budget ~ de austeritate .n.f. si nu pe eel al clientului. (sef de brigadd) brigade/team leader.sworn broker brokeraj s. portion.(care define actiuni inregistrate pe numele sdu.pilot's licence ~ neutilizat .

immovable/fixed property. to bring in the estimates a vota ~ .(asa-numitele .customs bill of entry bumbac-y. market report ~ de comanda .(supuse unor transformdri.unalienable property ~ salvat .alienable property ~ inalienabil .weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor . jetsam.) tangible property . (proprietate funciard) landed property ~ incorporale . good s.BUG-BUN 57 ~ variabil . (mobile) goods ~ abandonat .(dr. (avere) property.(active fixe.(mar.news bulletin ~ de vot .daruri ale naturii".variable budget a prezenta bugetui . list of quotations. bulletin ~ bursier/de bursa .(cu date despre cursurile zilnice.n. (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan.(dr.) free goods ~ marfare .) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu . volumul tranzactiilor etc.to introduce the budget. ballot ~ meteorologic .dispatch note ~ de stiri . printed exchanges.(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi .(dr.economic goods ~ finale . (care s-au scufundat) jettison.vata cotton wool bun adj. estate 2./!. cdldura cosmicd etc. real estate.) intangible property ~ indivize .consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice .n.(in special nova) derelict ~ alienabil .) indivisum estate ~ intermediare .commodity goods ~ materiale . budgetary billeting.final goods ~ fungibile .) chattels real.) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam. dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere .(dr. pi.to pass the budget bugetar adj.) exchange bulletin/list. fortune. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum . 1.(mar.voting paper.. ligan ~ complementare . cotton ~ brut . cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare .) corporeal property ~ de capital .(cow.) order form ~ de expeditie .cotton bale ~ .consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .(dr.(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale .

n.58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .m. (inetalic) drum . universitard) scholarship (grant). hogshead. tun. personal property/effects.(dr. cask: (mic) barrel.substitute goods ~ vacante .(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole .bear market ~ maritima .metal exchange ~ de optiuni . bursary.) ownerless property ~ viitoare .(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private .shipping exchange ~ neoficiala . welfare. 1.) future estate bunastare s.bull market ~ in scadere .foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.) chattels personal..f.public goods ~ substituibile .produce exchange ~ de valori .s'. well-being. goods and chattels ~ nefungibile . kilderkin. (^colara. (hac) vat.private goods ~ publice .commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale . capacitate} (mare} butt.corn/grain exchange ~ de grau . prosperity ~ colectiva .economic welfare ~ nationals .(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.organized exchange ~ valutara . boutique to speculate on the de hutoi s.public welfare bursa s.kerb(-stone) market.(dr.stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare .} actual assets ~ primare . street market ~ oficiala . (imitate bushel butic .collective welfare ~ economica .(dr. (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii . bursarship 2.(dr.f.(SUA) wheat pit ~ de marfuri . keg./.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale . msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente . movables.

(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v. to compute. calamity.t. calculation. (note de livrare) terms of supply. inshore trade.unit costing ~ aproximativ .batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs . (writing) book ~ de mostre .natural calamity.t.survey.n. reckoning.n. cadou s. calculus ~ actuarial .} act of God calcul s. present. real estate re nster) cadastru s. articles and conditions. coastal/coasting ship/vessel cadastra v. disaster ~ naturala . staff. (mar.m.f. home trade cabotier s. computation.n. land ~ publicitar .to miscalculate ..rough estimate ~ economic rational .inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat.capitation ~ si plata la casa . berth. (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar. cadastral cadastre. to calculate.h. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie . to survey and value cadastral adj. calciiiatitin .managing staff caiet s. de alcatuire a bu^eiului.f.media . to reckon ~ gresit .n. (mar. cure pi^nc . telephone booth cabotaj s.taring ~ a tonajuiui . horse ~ -putere .short haul ~ extern . cabin.actuarial calculation ~ al pretului de cost .to average calculare s.pattern book ~ de sarcini . de la premisa iinui buvet inexisteiit .n.C cabina s. (de vagon de dormit) berth ~ telefonica ..) cabotage.specification conditions. coastwise ship/vessel.horse power calamitate s.call box.foreign trade ~ intern . short-haul vessel. cadastral registry. pi. job specifications cal s..tonnage/vuinri. coast trade ship/vessel.) coaster. box. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. aflate in man diferite) great coasting trade. computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i.. gift . personnel ~ de conducere .process costing ~ al pretului de cost pe loturi . coasting/home trade. coastal shipping/trade/ traffic/transportation. to make the cadastre of.tax assessment ~ a tarei .rational economics calculation ~ pe cap de locuitor .n. (de vapor) cabin. calculation.n. stateroom. coast navigation.f.advertising gift cadre s. coastwise shipping/trade.

usance bill ~ la vedere .cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s.period/time bill ~ la termen conform uzantei .documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .marketing campaign ~ de vanzari .CAM-CAM 61 ~ externa .platforma .chamber of shipping ~ de valori/tezaur . strongroom ~ frigorifica .petrol bulk lorry ~ de mutari . chamber. (pentru livrdri) delivery car/van campanie s.(platibild in strdindtate) foreign bill. trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale .blank bill ~ inlocuita .(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar .bills in a set ~ de comert $i industrie .(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna . carman. cartage (service)./n.platform lorry camionagiu^.f. (SUA) truck. pickup (truck).refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .documents-against-payment bill ~ pe termen lung .sola (of exchange) ~ la cerere . light lorry/truck. haulage camioneta s.chamber of commerce and industry ~ de navigatie .bonded carman camionaj s.election/electoral campaign .) bull campaign ~ de marketing .bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ .currency bill cambii de incasat .long (-dated) bill ~ pe termen scurt . room ~ agricola . (de mobila) van ~ pentru scontare .waiting room ~ de comert .chamber of agriculture ~ de asteptare .demand bill ~ la termen .third of exchange camera s.) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur. campaign ~ a la baisse .n.(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb . dump truck ~ -cisterna de benzina . (SUA) external bill ~ Herbinte .chamber of commerce ~ basculant .short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize . selling campaign ~ electorala .tip/tipping lorry.n.(intr-o banca) (safety) vault. lorry.f.sales campaign/drive.sight bill ~ onorata .(bur.discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .removal van ~ frigorific .f. carting.bills receivable/for collection ~ de platit .bills payable ~ in mai multe exemplare .

f. (rigold) gutter. legal competence/ capacity.railway terminal.gross amount ~ vagonabila . head. ship canal/channel cancelar^. (competentd) competence 3.irrigation canal ~ de navigatie . qualification.m.ship canal/channel.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara .chief .less-than-truck load ~ suficienta . specifications of charge ~ de vite . (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s. (de televiziune) channel ~ de distributee .) counts of the charge/indictment. 1.available quantity .) underdeck capacity . volume 2. capacity.(mar. railhead. quantity.advertising campaign/ drive.to nominate a candidate candidature s. (artificial) canal 2.n. navigation channel. amount ~ de marfa . distribution channel ~ de irigatie . (in alegeri) nominee. quantitative cap s. chancellor candidat s.(mar.62 CAM-CAP ~ organizational.) capacity.seaway (canal).n.m.river channel ~ maritim . (la un examen) candidate a propune un ~ .waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila . nomination canibalizare s. (§ef) head. publicity campaign canal s. facilitate) ability. capability. (aptitudine. 1. (limitd superioard impusd dobdnzii.de linie .f. outturn ~ disponibila . 1. (de locuitor) head 2. (colector) sewer.n. 1.capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte .haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata . mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin. maritime canal. (la un post) candidate. (volum) capacity.(dr. applicant (for a post) 2.quantity of goods.heads of cattle capac s. (check) weigher ~ oficial/autorizat .fair quantity ~ totala . (din case) sewer. ability ~ a magaziei .sworn weigher cantitate s.w.f. 3.f.waggon-load cantitativ adj. shipway ~ fluvial . candidate 3.landed quantity.shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport .) hold capacity ~ a navei .economic comandata . amount of cargo ~ de marfa transportata . terminus capete de acuzare .) cap capacitate s. (dr.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution. (de sciirgere) drain.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata . (natural) channel.

) capacity to sue ~ legala . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare .stowage capacity ~ de tancare .(dr.ore cargo capacity ~ de indatorare .(dr.tankage capacity ~ de trafic . capacity for work ~ de operare a portului .) debt capacity ~ de munca . carrying / net/ payload capacity.(dr.capacity in bulk ~ jurisdictionala .working capacity.earning capacity ~ de congelare .port capacity ~ de plata .(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb .excess capacity. lastage.(dr.de transport a marfurilor de volum . in consecintd.(a navei) weight-carrying capacity.dock capacity ~ de finantare . ability to make a will .nominal capacity ~ succesorala .(mar.gross capacity ~ contractuala .) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar. cargo capacity.(posibilitatea de a plati prin cambii fi. paying / useful deadweight ~ neutilizata .storage capacity ~ de deservire a docului .ability to pay.bruta .(mar. operating efficiency ~ de refrigerare .) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .(a navei) passengers in berth ~ in vrac .) testamentary capacity.) ability to inherit ~ testamentara .volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar.(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin. ability ~ navlosita . (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie. cargo capacity/ deadweight.) legal competence/ capacity.CAP-CAP 63 .cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .freezing capacity ~ de depozitare . loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .carrying capacity '. solvency ~ de productie .financing capacity ~ de incarcare .grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu . effective deadweight ~ excedentara . burden. payment capacity.(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere . de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire .(dr.traffic capacity ~ de transport .) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage.productive/ production capacity.(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .idle capacity .nominala .) deadweight cargo capacity. fata de cerere) overcapacity ~ in baluri .) cargo/cubic capacity.(mar.

{mar. trap capcana lichiditatilor .(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .investment capital ~ de rezerva .(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid.(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie .(capitalul utilizat intr-o afacere. dar neemis . permanent assets.banking capital ~ blocat/imobilizat .lockaway.(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat . capital. al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului .(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix . meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei .autorizat. lockup. cubic capacity/content capa s.issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale .(al unei band) surplus reserve. consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .64 CAP-CAP ~ volumetrica . capital.(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj.(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie.f.principal ~ de dotare . ~ activ .measurement capacity.(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza . essential s. capital of reserve ~ de rise .n. physical capital ~ fix specific . chief.preference capital ~ fictiv . principal.domestic capital ~ autorizat .authorized but unissued capital ~ bancar . frozen assets ~ circulant/de rulment .(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital .(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat . activul net) capital employed/ owned ~ autohton .) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s.f.(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute.stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis .

principal ~ investit .state capitalism ~ monopolist .paid-up/deposit capital capitala s. company equity.(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.share capital. capitalist(ic) s.marfa .sau de parti sociale . capitalism ~ contemporan .free capital ~ lichid . si economica) funk money ~ uman .(platibile in rate de actionari) {bur.productive capital ~ propriu/al actionarilor .inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .contemporary capitalism ~ corporatist .) uncalled capital ~ in actiuni neemise . (pras) capital capitalism s.cash capital ~ liber .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit .wild capitalism capitalist adj.unpaid capital ~ nominal .corporate capitalism ~ de stat .initial/opening/seed capital. capitalist . shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .variable capital ~ varsat .human capital ~ variabil . in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .total capital ~ inactiv/neproductiv .unissued capital ~ in numerar .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .industrial capital ~ initial .unissued share capital ~ mort/neproductiv .dead/ unproductive capital ~ nevarsat .(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni .in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital.(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.(detindtori de actiuni comune) equity.{din motive de instabilitate politico.in cazul societdtilor pe actiuni . n. equity of a company.invested capital ~ imprumutat .CAP-CAP 65 ~ global . care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .commodity capital ~ neemis .liquid capital ~ .m.(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv . (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris .loan capital ~ in actiuni .unavailable capital ~ industrial .f. equity capital.principal and interest ~ transferal in strainatate .

full cargo/ load. (mar. (plastic) card ~ bancar .n. freighter.66 CAP-CAR capitaliza v.bank card ~ cu cip .n.chip card ~ cu microprocesor .) to capitalize capitalizare s. shipment. carat carburant^.. shipload. fin. (bur.n. capitation (tax).penalty cargo ~ de animale vii .) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s.timber cargo.container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj .grain cargo ~ de cherestea .container .standard cargo ship/vessel ~ universal .coastwise freighter ~ de linie .general-purpose cargo vessel. freight container cargoplan s. fin.coasting cargo } ~ de cereale . data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s.n.(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .f. characteristic (feature). (mar. charge.n.a rezervelor .f. salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn.(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves.containerizable cargo ~ cu fardaj .dunnage cargo ~ cu miros specific .oceanic .live load ~ de cabotaj .(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel .light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .commodity type stowage plan ~ final . cargo boat/carrier/ship/ vessel. head/poll tax caracteristica s./M.t.(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet . floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile.tentative cargo plan cargou s.final stowage plan ~ preliminar . load.balance cargo. all-cargo ship/vessel caric s.n. scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.(folosit la bancomate) cash card cargobot v..smart card ~ de numerar . freight.) cargo. (SUA) lumber cargo .') capitalization . fuel card s.f. freight boat/camer/ship/vessel. cargou cargocontainer s. burden. (bur.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard .(cargo) liner ~ de marfuri usoare . shipful ~ containerizabil .sea lorry ~ mixt .) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa . general cargo carrier/ship/ vessel ~ . mixed cargo ~ aruncat in mare .

dry cargo ~ uscat in vrac .distress cargo ~ in saci . return cargo/freight/load ~ de linie . cargo in bulk. outbound freight.{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid .CAR-CAR ~ de import . nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical .clean cargo ~ de produse negre . barrelled cargo/goods ~ in cala .nerujat . careerist. (stone) pit 2.to take up a career carierism s.barrel cargo.(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos .measurement cargo ~ deplasabil .white meat ~ congelata .dangerous cargo ~ plin si complet . (de piatrd) quarry.shifting cargo.frozen meat ~ conservata . careerism carierist s. to have a good record a imbratisa o ~ .(pe magaza) even load cargo ~ uscat .filler cargo ~ de volum/cubaj .general cargo ~ de petrol .bagged cargo ~ in stare buna .case cargo ~ in pericol . eleemosynary carne s.(mugaziile pline . 1. (SUA) canned meat ~ cruda .{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .inbound cargo/freight. career a face ~ — to work one's way up. cargo oil ~ de plecare . outward cargo/freight ~ de produse albe .smoked/smoke-dried meat ~ alba .raw meat .n. 50 de picioare cubice} light cargo cariera s.m. cargo liable to be broached ~ deteriorat . homeward cargo/freight.wood cargo ~ de marfuri generale .deck cargo/load.damaged cargo ~ incompatibil .transit freight ~ in vrac . office/place hunter caritabil adj.bottom cargo ~ in lazi . inward cargo/freight.mixt . charitable.cargo/shipment in bulk.bale cargo ~ in butoaie .mixed cargo . (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .black/dirty cargo ~ de punte .tinned/preserved/potted meat. shipment on deck ~ de umplutura .f. home freight.berth cargo ~ de materiale lemnoase .f.untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat .{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .v.liquid cargo .departure loading. loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .stowed cargo ~ strivit .oil/petrol/petroleum cargo.incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii. bulk cargo/freight.(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .

(pentru note) note book 2.tenement district ~ elegant .) bull pool ~ de companii de navigatie .f. gambler carton s.deposit book ~ de economii . 1.council estate ~ de locuinte ieftine .) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.red meat carnet s.n.option pool ~ de stabilire a navlurilor . to bind in boards.) freight conference ~ maritim .packing cardboard ~ de esantioane .business card ~ de vizita cu specimen de semnatura .shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie .debit card ~ de mare succes . cartel.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice .(bur.postal card ~ tehnica . (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj .food card cartier s. (obiecte de carton) pasteboard goods/wares . (SUA) land office ~ postala .membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist . trustification cartela s. 1.passbook. to paste cartonaj s.land/cadastral register.n.{bur.credit card ~ de debit .w.68 CAR-CAR ~ proaspata . cartelization. (mucava) pasteboard.best seller ~ de munca . industrial etc. (SUA) checkbook ~ de depozit .sailor's pass.n.shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente .n. (permis) licence ~ de adrese .) bear pool ~ al speculantilor a la hausse . pool. ring. to cartel.instruction book cartea mare .t.driver's licence carte s. to cartelize.f.telephone directory ~ de vizita .workers' (residential) district/quarter cartofor.) subsidiary ledgers cartel s.traffic pool ~ de optiuni .union card ~ de sofer .brownstone district ~ muncitoresc . to trustify cartelare s. syndicate ~ al armatorilor .workman's pass ~ de registru .n. book ~ de credit .y.(cont.address book ~ de cecuri .f. (cartonare) pasteboard work 2.patent pool cartela v. (specific. district. (act) card.) quarter ~ de locuinte .residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale .(cent.fresh/butcher's meat ~ ro§ie . section.(colectie de materials textile) sample card cartona v. seaman's passport ~ de membru .signature card ~ funciara .(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon . savings book ~ de marinar .(mar.cheque book. ward.t.

(pentru bani) cashbox.n. (clasa) class.) cash register ~ de raport .clearing house ~ de economii .CAR-CAU 69 cartoteca s. (incapere) filing cabinet casa v. pay desk/office. catalogue. (pentru instrumente) case easier s.petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal . (casierie) cash office. 1. (fisier) card index 2. to catalogue.f.f. habitation 2.) to annul.natural/plant rubber ~ sintetic . vault ~ de bilete .(bancomat) automatic teller machine casierie s.mail-order catalogue cataloga v.post-office savings bank ~ de inregistrare . (la cinema.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . cash department. collateral 2. impozitare) bracket ~ a cambiilor . (dr.salary bracket ~ de unitati — (pentru bani. (SUA) tire ~ natural . pay/paying office. (dr.social insurance fund ~ de bagaje . till. home-made.social and professional category/class categorii de impozite . desk office casnic adj. (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat .f.trade catalogue ~ comercial cu adrese . catalogue ~ comercial . cloakroom ~ de bani . category.) messuage ~ de ajutor reciproc .) denomination ~ socioprofesionala . money box.business/commercial/ trading house ~ de compensatie . (menajer) household catalog s.m.m. to reverse casa s. cash register. 1. cashier.t.synthetic rubber cautiune s. 1.. 1.legal/compulsory guarantee . (India) rubber 2.t. (la banca) teller. guarantee.) bail ~ legala . (corn.pawnshop ~ de asigurari sociale . (lista) list 2. ale muncitorilor etc. order.safe.discount house ~ mica .) paymaster.(dr.booking office. {in magazin) desk. greutdti etc..exchange office ~ de scont .quality of bills of exchange ~ de salarizare .trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta . (de corner!) house 3.tax schedules cauciuc s.commission house ~ de comert . 1. teatru) box office ~ de broken .lodging house ~ cu dependinte .f. cataloguist categorie s.n. (de autovehicul) tyre. sort. (locuintd) dwelling. (pentru bijuterii) casket. gaj) security. (de casa) home. cash/cashier's/money office.) inventory. strongbox. (de salarizare. warranty.f..(corn. cataloguer.baggage room. grade 2.tenement house ~ de schimb valutar . (garanfie. to quash. house. 1. to put/to enter into a catalogue catalogator^.f. (fel) kind. (care plateste salariile militarilor. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat .

a scoate pe cineva din ~ . ground 2.cu trenul . lawsuit. (pe mare) voyager 2.m.de port .) loaded voyage/passage ~ de agrement . (dr. trip.in balast/neproductiva .) delivery voyage ~ dus-intors .) captain.foreign-trade master.to go bail for smb. cause.f.to go/to travel by sea./. traveller.) (legal) case. (cu destinatie precisu) journey.to practise usury capitan s. skipper. contingency caza v. trial ~ proxima .nver master ~ maritim .round trip/voyage .) to rule smb.s'. accommodation cazier s. passage out ~ de inapoiere . (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga . light/unloaded passage ~ in circuit . passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ . (jzidiciar) criminal/identification record calator s.harbour/port master.regular traveller calatori v.n.f. (pasager) passenger. usurer. {intdmplare) event -• de forta majora .f. 1.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event. (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord .m. (fara a wdica destinatia) to travel (about). (implicdnd o destinatie) to (make a) journey. to be/to go on one's travels. to be/to go touring.i. captain of long course ~ de doc . {twist) tourist ~ cu abonament .fluvial . usurious camatarie s.{mar.{mar.) acceptance trial trip camatar s.m. {motiv) reason.to travel on business ~ pe mare .pleasure trip ~ de ducere . (CM bilef) fare.case of emergency. captain of the port -.t.70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva .(dr.sea master capitanie . money lender. 1.n.(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage. captain 2. to accommodate.f. usury.) to sue/to summon smb. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker. to voyage calatorie s. cauza s. act of God ~ fortuit . (scurta) tour.' {de port) harbour master's office .dock master . out of court ca'is. extortionate practice(s) a face ~ . case.to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri .circular tour ~ pentru probe de receptie . (de obice'i mai lungd) travel.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. \.(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage. (pe apd) to voyage '. {mar. (pe mare) voyage. to lodge cazare s. sea captain. excursion. pawnee camataresc adj.fortuitous event ~ in speta .(dr.

earnings per share .to weigh heavily cantari . (.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur . profit. (posta!d) post-office box catlike s.f. gain.to outweigh.n. handcuffs ~ de aur .) golden handcuffs cantar s.bulgari .CAR-CA§ 71 carau$ s. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat .'('. pi.(profitii! obtimit da. dross of coal casuta s. man') weighing lever machine ~ decimal .caked coal ~ marunt small/slack coal ~ .n balance. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun .brown coal.coal powder.pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.{mar.nedistribuit . (prm muncd) eamings-(yeriii) income. to overbalance ca$tig s. vanzarea activelor de capital) capita' gains .t. retum(s).sea carrier ~ ulterior .perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons . proceeds. earnings .steelyard a pierde la ~ .pe actiune .\' share . [la ciirsele de cai} stake . (dintr-o afacere.(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man.f./.suplimentar . (cargo) carrier.disponibil .windthL (profit) -. 1.lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat .(termen general pentrn companii de navigatie.suplirncntare -.m.f carriage.(mar. icteric} prize. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat .m.to lose (in the) weight a trage la ~ .de capital . (mineral) (mineral) coal. {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman ..praf.} nonconference carrier ~ maritim .f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile .•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings . profit'} benefit.de cauza . revenue.) recovery o^ judgement . to gain: to win: {prin munca} to earn. (beneficiu. lignite ~ .(in uivulende) retainc. (mangaT) charcoal ~ brun . portage carbune s. \a dobdndi} to acquire. carter..'.(dr. haulage. (un premiu)• to carry off 2. (pair of) scales: (pentru greutdti.} on-can'ier carau^ies.

) centralization centru s.) assignor. cheque to bearer ~ marcat . to give up. (SUA) check ~ acceptat/vizat .raised cheque ~ de calatorie . emporium ~ de afaceri . auditor cere s.n.f.(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat .f. (dr. a unei firme etc.blank cheque ~ la ordin .t.nonpar cheque ~ -corespondenta .n.port speed ~ uzuala .delivery speed ~ de operare a portului .customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua . cheque.(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat .canceled cheque ~ bancar . centralism ~ economic state planning centralizare s.crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala . (directie) central/head office. (comercial.business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .(de bancd) certified cheque ~ anulat . (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle .) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .correspondence cheque ~ cu limita de suma .open/uncrossed cheque ~ expirat .(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat .uncleared cheque ~ personal .) profit centre ~ turistic . (mar.traveller's cheque ~ de retragere .to split the difference cedents.bank cheque ~ barat .) centre ~ al orasului .downtown ~ comercial commercial/shopping centre.dud/bad cheque ~ m alb .stale cheque ~ fals .steam-generating station centralism s.power station ~ hidroelectrica . to assign ~ si unul si altui . to yield (up).f.tourist centre cemor s.m. (a unei case de comert.order cheque. (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man. financiar etc.producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man.hydroelectric power station ~ telefonica .telephone exchange ~ termica .n.bogus cheque ~ fara acoperire . to surrender.bearer cheque.paid cheque ~ refuzat .m. circle.continuous customary dispatch centrala s.returned cheque ceda v.) celerity ~ de livrare/predare .n. cheque to order ~ la purtator .limited cheque ~ cu suma falsificata .72 CEC-CER cec s. releasor celeritate s.

advertising research ~ §tiintifica .to undercharge cereale s. cereal carrier. run. pi.media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing . analysis ~ a audientei . demand. (a revendicd) to claim. {plata unei datorii} to call in 2.market research ~ -dezvoltare .t.scientific research ~ teoretica .(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand . to demand. orz. s.. (corn. hearing 2. (scrisa) petition. (stiintific) researcher cere v. 1.) operational research ~ publicitara . to necessitate v. control. (a pretinde) to exact. 1.f. claim.(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor . to ask (for).marketing research ~ de piata . secard) heavy grain ~ in vrac .. examination.attitude research ~ a mijioacelor de reclama .CER-CER 73 ~ vicios inflationist .) demand.(pvdz.consumer demand ~ agregata . (a necesita) to require. destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile .) (anchetd) judicial inquiry. porumb. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare . exaction 2.{man. grain carrier/ship. (audiere) trial.research and development ~ motivationala . demand for substituible goods ~ atipica . corn dealer cerere s.. grain.to claim damages.fodder grain ~ grele . to request. cereals.) to be in request/demand ~ despagubiri .f. official examination.w.pure/fundamental/desk research cercetator^.r..(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s.bulk grain ~ livrate in buna stare . application.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd. (stiintificd) research 3.n. to call for. (corn. (un pret) to charge. (dr. inspection.m. grain ~ furajere . cereal plants. grain-carrying ship/vessel cerealist s. cereal.f.cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj. corn.to overcharge ~ un pret mai mic . suit 3. request.delivered sound grain ~ usoare . seminte de bumbac ..(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor .(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala .(grdu. 1.

daim for damages de declarare in stare de faliment -(r.) shipping request.^ls .spontaneous demand .) application ior quotation/listing de credite .domestic demand .? indtlin^yita} replacenient .iu! 'md cc e.slaba .supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.) indent for space ~ de transport .pent-up demand '.. tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour . 'i•ol'•el•llit.effective demand ~ reconventionala .dc amanare .seasonal demand ... maija — (garantie qfenfd lie did'i.(mar.concurentiala .•'.situations wanted cerinta s. .(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .damage cl.d'c cotare/listare .speculative .intermittent demand ~ interna .N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj .reala ..previzibila — anticipated demand .) buyers over cereri de serviciu .TinU.ve oh-ria .^'i•^r!l[. [necesiiate) necessity.(dr.'.controlata .usiy."u'^('/f^. despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre .speculative demand ~ spontana ..sporita — increased demand ~.^i) {l>iu\) margin call'nouc.individual demand ~ intermitenta .direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .. if. need.demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata ..10 '•. (nevoie) want.{u vruai^eic'' de .:'>'(.n. :.steady demand ~.f.(a platii) petition for respite .ale iiilei activilati -.<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.§i oferta .(mar.-.lenuer demand w i't:sra^r..{in economic) credit demand de daune/despagubiri . fi/.leniaMd -• cu.(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand.74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .• .elastic demand ~ individuals .l.sluggish demand -~ sezoniera . (exi^entd} ^cquircnient .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie. cargo booking ~ de valuta .constanta .n../' i bankruptcy petition.) counterclaim ~ redusa . petition in DanKmptcy th. .. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.1 anes- . demand tor complementary goods .slack demand .(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa .(bur.

(mar.(mar.) certificate of damage. discharge/ landinu certificate ~ de dividende .) jerque note ~ de depozit .{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta . (pentru navele iii.(al navei.: of seaworthiness.coasting certificate ~ de calitate certificate of quality.share/stock certificate ~ de analiza .(a mdrfurilor de .patent letter ~ de investitor . (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .clearance certificate. certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate .(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare .bond certificate .(a actiuniloi nominate) certificate of inscription. average certificate .(asig. insurance certificate ~ de avarie . (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.inspection certificate ~ de control vamal . classification/class certificate ~ de control .nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni .') certificai. quality/grade certificate ~ de cantarire .(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.weight certificate ~ de clasa ."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ .(acordat de instanta unui falit. unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation.dc origine . clearing bill ~ de nationalitate .de cabotaj .dividend righi certificate ~ de economii .(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama .investment certificate ~ de inregistrare . survey certificate ~ de garantie .certificate of ' insurance. certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge.(a navel) certificate of classification. pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza . mar. damage certificate.. prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. (1'.CER-CER ~ american de depozit .(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion .certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator . (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document. ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni .

notarial certificate ~ partial de actiuni .(de actiuni.(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .t.(bur.ownership certificate ~ de receptie . (mar.assignment of obligations ~ fara notificare .overentry certificate cesiona v. to surrender. to convey cesionar s.(pentru o parte de actiune.(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture.(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar . actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata .f. to transfer. measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer. {dr. assignee.(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale .) certificate of / measurement. transfer.{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu .assignment of lien ~ de creante .stowage/stowing certificate ~ de testare .{a produselor) test certificate ~ de tonaj . {dr.76 CER-CES ~ de participare .) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale . scrip ~ nominal . transferee cesiune s.) to assign. in cazul fuziunii a doud societdti.) cession.sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .excise permit ~ de proprietate .(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb .(de actiuni) registered certificate ~ notarial .acceptance certificate ~ de recuperare . cdnd. assignment.m.assignment of debts ~ de obligatii . obligafiuni) interim certificate.clearing bill ~ de stivuire . conveyance ~ a dreptului de retentie . debenture bond ~ de sarcini .assignment affected by novation ~ voluntara .{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala . transfer certificate ~ de trezorerie .{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie .voluntary conveyance/ consequence/disposition .tonnage certificate.

(incarcare. loading wharf ~ de marfuri . pi.shipping pier.dock/docking charges ~ de antrepozitare . forwarding charges.repair jetty ~ fluvial .(de productie) running costs/expenses ~ de administratie . expense. cargo terminal ~ de incarcare . administration costs/expenses ~ anticipate . fin. (banf) to disburse.. to squander v. cost.n.cargo quay ~ de marfuri in vrac .distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees.f. legal quay cheiaj s.customs wharf.government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare .lighterage wharf ~ pentru petroliere . waste cheltuieli administrative administrative expenses. wine cooper cheltui v.survey expenses ~ de exploatare . (speze) disbursement. expenditure.CET-CHE 77 cetatean s. citizenship cheis. (a risipi) to waste. citizen cetatenie s.terminal ~ de pasageri .storage charges ~ de descarcare . charges forward ~ de expertiza .dummy.(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare .wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare .(/acute la un activ depreciat.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .) general average expenditure/expenses ~ de capital .n.petroleum wharf.depreciation expenses ~ de andocare .to overspend cheltuiala s. (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues. outgoings. to expend.management expenses ~ de ambalare .(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare . outlay.tanker jetty ~ plutitor .operating costs/expenses. to spend ~ excesiv . to lay out.discharging expenses ~ de distribute .prepaid expenses ~ bugetare . pierage chelar s. descarcare) freight terminal ~ de operare specializat . wharf ~ de descarcare . to spend.) capital charges ~ de calatorie/deplasare . charges.t.m. (risipa) thriftlessness. working charges/ expenses . wharfage.(cont.warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare .i. oil jetty/pier/quay ~ de reparatii .insurance charges ~ de avarie comuna . floating bulkhead/ jetty ~ vamal . mar.m. queyage.discharging quay.package/packing expenses ~ de amortizare .f. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente .bulk-handling cargo quay ~ de operare .(asig.passenger quay ~ de petrol . quay. pier.

(a unei societdti) preliminary expenses .{mar.) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere . departmental charges ~ standard .ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor . sundries ~ estimative .(mar. legal charges/expenses ~ de livrare . spendthrift.interest expenses ~ speciale .fixed/standing charges/expenses ~ generale . wasteful s. squanderer chenzinal adj.sundry charges/expenses.to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj.) expenses for refloating ~ de regie .standard costs ~ suplimentare . maintenance charges/costs/expenses.stowage expenses.entertainment expenses.to cover one's expenses.cost taxable to ~ mari . to get back one's money a-si reduce ~ .expenditure and receipts ~ vamale .) terminal charges/costs.f. production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare .law costs. petties ~ neprevazute .extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .staff costs ~ de productie .factory/ manufacturing/systematic costs.special charges. (mar. unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite . overheads ~ de reprezentare . m. table money ~ de salvare .carriage charges/expenses.selling costs/expenses ~ diverse .postal charges .petty expenses.(a mdrfii) handling costs. fortnightly .overhead expenses/charges.public expenditure ~ reprezentand dobanda . stevedoring charges ~ de timbrare .stamp charges ~ de transport .to defray expenses a-si acoperi ~ .estimated expenses ~ extraordinare .removal expenses ~ de personal .) salvage charges/expenses ~ de stivuire .variable expenses/costs a face ~ .customs charges ~ variabile . freight charges/costs.to incur expenses a lua toate ~ asupra sa . terminals ~ de mutare . thriftless. overheads ~ initiale/de instalare .preliminare/de infiintare . transport charges.extras ~ si incasari .publice .78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.cost of recruitment ~ postale . upkeep expenses ~ de judecata .contingent/incidental expenses.general expenses. spendthrift.heavy expenses ~ marunte . (in statia terminus) (c. costs of upkeep.initial/first outlays.delivery charges ~ de manipulare . initial costs ~ in sarcina . on-cost charges.

{locator) lodger. life tenant chirie s.to fill in a questionnaire cheta s.binding chimist^.(platibild pentru conce-sionarea chestionar s. fortnight. receipt.f.} charter hire cherestea s.formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie .f. list/set unei mine.m. lease chenzina s. stall. hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt .f.good receipt ~ cu contract valabil un an .receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract .(mai mare decdt esie sawn timber/wood.sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata . (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase .(valabil un anumit ~ neverificata . ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .f. ~ diferentiala . chance purchase/bargain. converted timber.de primire .n. quintal. receipt book ~ fara contract .to live in a cu cheta . release a umbia dupa chilipiruri . voucher./i.n.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s.tenant a elibera o ~ .f. tenant.(c.voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare .m.CHE-CIB 79 ~ contractuala . (ghereta) booth ~ de plata .tenant at will cibernetica s.(in vamd) deposr assayer receipt chintals.to let out on hire/lease a lua cu ~ .receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar .n. rent.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila .to take on hire/lease a sta cu .bookstall.to hunt for ~ contabila . chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare . collection. indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ .contractual rent ~ de wages navlosire . bookstand. cybernetics ~ pe viata .rack-rent ~ standard moarta . (banii) takings a umbia a da cu ~ .receipt for payment.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac. paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale .to make out a receipt from year to year chitantier s.f. quittance (lucky) bargain acknowledgment.(pe timp) (mar. cash ~ de ziare .softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata .docket chirias s. questionnaire. chitanta s.tenant for life. timber.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s. (fortnightly) ..n. hire.

(rutierd.f.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ .agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate . de mdrfuri) circulation ~ a banilor . feroviard etc.(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational . tank.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare .) to summon. numerical.(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier . in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala .delivery cycle ~ de munca . (dr.r. figure.) traffic 2.(divizarea pietei pe sectoare. (Id) to amount/to come/to figure to. cyclic(al) ciclu. cycle ~ agricol .money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor .(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.accounting information processing cycle ~ de productie . 1.(bani faisi. circular (letter) circulatie s.production cycle ~ de viata al familiei .y. circuit ~ economic .business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare . (expressed) by figures circuit s.) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile . documente false) to utter cisterna s.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier .(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man.n.f. number. to cite. (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara .stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire .daily turnover citric adj.f.binary digit ~ de afaceri .f.turnover ~ de afaceri totala/globala .total turnover ~ de afaceri zilnica .fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret .inclusive tour circulara s. (monetard. n.work cycle ~ de afaceri . cistern. (martori) to subpoena . reservoir cita v. to run into cifra s.t.80 CIC-CIT ciclic adj.industrial life cycle ~ economic .

f. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar. (dupd calitate) grading.first class ~ muncitoare . (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v. (dupd mdrime. (sortare dupd calitate) grading. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading.middle class ~ dominanta/conducatoare . to class.(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor . greutdti etc. (categoric) class.) collision clause. to classify.product class ~ de unitati . (dupd calitate) grading. mar.f.working class ~ turistica/a doua . (scrisori) to docket. to class. (sortare dupd mdrime.decimal classification clauza s.CIT-CLA 81 citatie s. dimensiune) sizing. summons. category 2.f. (sociald) class 3.) {a respinge o actiune) to dismiss.) writ(of summons).blame collision clause . specification.t. (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor .accounts class ~ de nave . unfisier) filing.f.) (respingere a unei actiuni) dismissal. (dr. dimensiune) to size 2. warranty.(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . unfisier) to file. (a scri-sorilor) docketing.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii .) to classify. ships' classification ~ a obligatiunilor . annulment clasa s. the moneyed classes ~ de jos . (dupd mdrime. to rate clasificare s.classification of ships.to . (a navelor) class (of ships). provision. classification.(asig.wealth-owning classes. clause.quality grade ~ de conturi . classification. dimensiune) sizing. (docu-mente mtr-o arhivd. 1. (a sorta dupd mdrime.job classification ~ a navelor . (a sorta dupd calitate) to grade. (sort) grade 4. rate (of ships) clasa de mijioc .t. to class. (a clasificd) to classify.) denomination clasele bogate/avute . pi.quality of bills of exchange ~ de calitate .f.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard . (a documentelor mtr-o arhivd. (pe mijioacele de transport) class 5. mar. terms clauza abandonului (asig. running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala .) both . mar. ship's class ~ de produse . dimensiune) sizing 2.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels. 1. (casare) cassation.the ruling class ~ economica . (a casd) to quash clasare s. 1. (dr.the lower classes clasifica v.(pentru bani. (dr.

(mar.(asig.) flag clause ~ penalizarii .(navei) breakdown/off-hire clause ~ ..avariilor de mare" .(asig.lien clause ~ esuarii .operarii la rand" .la rand" .(asig.) turn berth clause ~ pavilionului . clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei .navei de serie" .} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .(mar.(asig. mar.) grounding clause ~ evaluarii .(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.fara captura §i sechestrare" (asig.. mar. mar..(asig.(asig.up-price clause ~ danei/.) perils of the sea clause ~ .de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .(asig.(mar.(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord . mar.fara raspundere pentru spargeri" .82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri ...) anchor and chain clause ~ -aur .) free of capture and seizure clause ~ .(mar.freight clause ~ necumularii avariilor .) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ . mar.(fin.penalty clause ~ pericolelor marii .permanent in stare de plutire" (mar..) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.) noncumulative clause <-~ neglijentei .) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .) cargo-worthy clause ~ .(asig.(mar.) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat ...(mar. mar..) freight collision clause ~ confidentialitatii .warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor .(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .) escape clause ~ devierii . war.) sister-ship clause ~ navlului .free of breakage clause ~ garantiei . mar.policy proof of interest clause .(a^/g.(de o obligatie contractuald) (dr. mar.lipsei de marfa" .) demurrage clause ~ cre$terii preturilor . mar.) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .tender clause ~ .strike clause ~ ineflcientei .) ready berth clause ~ .(abaterii de la drum) (mar.

exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig. care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin. mar.predarii navei" .(mtr-un contract de siibscriere.) weather permitting clause ~ tranzitului .) nonliability clause ~ de garantie .transit clause ~ valorii furnizate .(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala . dreadage ~ de paritate .) sue and labour clause ~ de evadare .) excess clause ~ timpului nefavorabil .) call provision ~ de salvare/siguranta .(asig. mar.down price clause ~ surplusului .) salvage clause ~ scaderii preturilor .(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere. in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum . mar. mar.(fin.insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .(asig.proviso ~ contractuala .(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig. mar.reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig.(prevedere a unui acord comercial care ii permite .arbitration clause ~ de asigurare .(asig.) escape clause ~ de exonerare — exoneration.) war clause ~ reasigurarii .(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile .(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .) parity/par clause ~ de renuntare .value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.covenant ~ de arbitraj .(asig.(la un contract) rider ~ compromisorie .(asig.) frustration clause clauza aditionala .CLA-CLA 83 ~ .marine insurance clause ~ de daune-interese .price clause ~ razboiului .penalty clause ~ de diminuare a pagubelor .(asig. mar.) risk of capture and seizure clause ~ rosie .) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .escalator clause ~ salvarii ..

clientele.n. pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar . clientele a-si crea o ~ . building.) residuary clause ~ rezolutorie .potential/prospective customer ~ sigur/serios . dacd o datorie nu este achitatd la timp.n.bank clearing dona s.cease clause ~ de subrogare . al unui arhitect etc. (pbisnuita) custom.haggler ~ dubios .84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare . (cartel ring . union.{unui magazin) to deal at clientela s.f.(care prevede cd.) insurance club ~ de investitii .to build up a connection cliring s. clientage. mar.trustworthy customer a fi clientui .m.(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s. toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita .f.safe customer ~ solvabil . shopper.) client ~ care plateste in numerar . (produs identic cu altui) clone club s.) premises ~ administrativa/cu birouri . coalition. connection. (cu \'fcn.(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula . (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei.transshipment clause ~ de urgentare . instalafii etc. (local) club house ~ de asigurare mutuala .office building client s. 1.f.f.(privitoare la legatarul universal) (dr. defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara .touring club coachizitie s.exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .(dr.regular/ permanent customer ~ potential .(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic .restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta . joint purchase coalitie s.subrogation clause ~ de transbordare . customer.f.(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig. (al unui avocat.implied term ~ ipotecara negativa . (asociafie) club 2.void/invalid clause ~ restrictiva . (de medic sau avocat) practice.doubtful client ~ obisnuit/permanent .boating club ~ turistic .) avoidance clause.cash customer ~ care se tocmeste mult .

rate. prevdzut de lege. a joint interest in an affair cointeresare s.tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare .m.output coefficient/ factor ~ de rise .working coefficient ~ de incarcare . joint management cointeresa v.(la bancomaf) personal identification number ~ postal . factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .COA-COI 85 ~ a comerciantilor . (SUA) zip code ~ silvic .fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare . joint debtor codirector s. (mate-riala) incentive ~ financiara .f.risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj . joint partner coca s.m.financial incentive . code ~ al muncii .) hull cocreditor s.commercial code ~ de bare . copartner.m.wage rates cofondator s.m.f. joint manager coeficient s.labour code ~ civil .load/cargo coefficient ~ de indatorare . coinsurance coasociat s.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s. joint creditor cocserie s.(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare .civil code ~ comercial .code of criminal procedure ~ fiscal . dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera . (corp de navd si aeronava) (asig.f. coking plant cods.postal code.t.m. coefficient.n. ratio.f.) joint/part owner coasigurare s.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament . (mar.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui. coke works. joint founder cogestiune s.(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala .m.m. (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb. drawing in.forest code/laws coduri de conduita .f.

berthing collision ~ la remorca . to collect colectionar^. group. taxe) to collect. master mariner.) collision.f.n. collective (body). personnel ~ de redactie . collapse a intra in ~ .accidental collision ~ iminenta . n.t.t.f. {mdrfun) to indent ~ prin po§ta .f. joint s.registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata .uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal .{cont.) sundries column colonial adj.) assets side ~ a debitului .(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier .imminent impact ~ inevitabila . staff./n.(cont.shipmaster. package ~ cu tara calculata . merchant captain .n. encounter.i. parcel post/deSivery/traffic coliziune s. to raise a subscription/collection colectiv adj. having/sharing a joint interest in smth.f. •nai ales din.(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj. colonial colonialism s.post parcel a expedia un ~ .t. (coin.de nava maritima .m. settlement colorant s.f. (de marfa.food colours colportaj s. colonialism colonie s. colaps s. to collectivize colectie s.m. to get in colectare s.to make a collection.river collision ~ pe mare .to send away for comandant. collectivism colectivist s.f.to collapse colecta v. collective.(cont.tarer ~ cu valoare declarata . colony. captain. (asezare) colony. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! .skipper ~ de nava comerciala . collective farmer colectiviza v.n.tax collection colecta s. sirainatate} indent . parcel. to raise. (cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v.f.f. colouring matter coloranti alimentari . subscription a face o ~ . commander.collision in tow ~ pe fluviu . {corner} mdrunt) dicker coluziune s.sample assortment/ collection. collection.sea captain ~ de pescador . column ~ a activelor . abordage.n. collectivist.editorial staff colectivism s. collection ~ a impozitelor . dyestuff.sea collision coloana s.f. to order.inevitable/inherent collision ~ la acostare . (impozite. captain ~ brevetat .n.) order. collection ~ de mostre . (asig. parcel delivery service.to post a parcel coletarie s.skipper comandat adj.s'. {dar nelivrut) on order comanda s. collector colets.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor . mar.w.) debit column ~ diverse . collection/set of samples colectiona v.

(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv. riscuri) to pool comasare s.cort! isiei . ' ' .to place an order facut pe ~ .antiinflarnabij .) split order ~ externa .iuei oli.order in writing ~ speciala . ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v.(mar.. ruei . iiuu!i"i/0i! h.backlog/unfilled order ~ permanenta .. -1 .'"1-.blanket order ~ guvernamentaia/de stat .•jc rue.contraband control ~ a mirosurilor nedorite .) indent for space ~ directa .open indent ~ mare . inter ese. to control. (beneficii. fondun. intesrarea prodnclsi.:.ic^ . foiiduri. combustible s.{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda .special order ~ urgenta .heavy order ~ neexecutata . donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s..il. fighting ~ a contrabandei . control.f. interese.definite/firm order ~ generala/nespecificata . combination ~ a factorilor de productie .custom-built/'-make comanditar s.n.order in hand ~ de proba .order for government account.u .m.t.'.m.l!•..direct order ~ discretionara/la apreciere .cunvciitional . riscuri) pooling combate v.t.foreign order ~ ferma .u's'ii.f. to fight against combatere s.COM-COM 87 ~ acceptata .(cdtre broker de a cwnpdra." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj.mail order ~ repetata .(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta .(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard. (de beneficii.odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s.trial/sample order ~ de tonaj .repeat order ~ scrisa .f.Qe carbuni .) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur. actiunile pe care acesta Ie alege) (bur..coi'jvcntionai hies .rush/pressing order comenzi inutile .ie!l•K•i••l(Ou'-i. opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.h'^ergolic fuel . in limita sumei la dispozitie. aclive/aclinp/workin. public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .i. structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor .verticaia . to combat.

. (mar.lawful trade ~ Umitrof/de frontiers . dealer..coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea .corn/grain trade ~ cu materiale navale .frontier trade traffic ~ local/regional . commerce. trade. marketing.merchant member ~ angrosist .greengrocery ~ de marfuri in vrac .international trade ~ interstatal .tally system/trade ~ infloritor .drapery ~ cu vinuri .foreign/external trade. peddlery ~ angro/cu ridicata .compensation trade ~ in rate/pe credit .local trade . to commercialize.free trade ~ licit .ship chandlery ~ cu textile .chain merchant ~ de cereale .wholesale/direct trade ~ colonial . (care vinde in rate/pe credit) tallyman. business.m. (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie . to merchandise comercializare s. mai ales in relatiile cu strdindtatea.warehouseman. {mar.f.88 CAL-CAM ~ solid .colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu ..solid fuel comercial adj.t. to market.contraband/ smuggling trade ~ de export .(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie .retail dealer. shopman.bulk trade ~ de schimb .export trade ~ de import . (cu magazin) shopkeeper.second-hand dealer ~ de marfuri generale . tradesman.n.transit/entrepot trade ~ exterior .(de mdruntisuri) pedlary.general dealer ~ de textile .vintner comert s.) outward/overseas trade ~ ilicit .illicit trade ~ interior .luxury trade ~ cu cereale . merchandising ~ experimentala .domestic/intemal/home trade. echipament) outfitter ~ afiliat ..(cu amanuntui) corn chandler..) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international .timber trade ~ de contrabands .import trade ~ de legume si fructe .state/govemment/public trade ~ de tranzit .barter trade ~ de stat . commercialization. (angrosist.retail trade ~ cu articole de lux .(SUA) interstate commerce ~ invizibil . mercantile comercializa v. traffic. trading.spot trader ~ cu retea de distribute . trade.draper ~ de vinuri . trader. commercial.vintnery ~ de cabotaj .flourishing trade ~ liber . (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar .commission merchant ~ cu amanuntui . retailer ~ cu livrarea imediata a marfii . sau detaiUst) merchant.(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s. (in magazin) shopkeeping ~ ambulant . (de imbrdcdminte..

election committee ~ financiara .) average agent/commissioner comisie s.) charter commission.to (carry on) trade a face ~ ambulant . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face. message ~ bancar .commercial shipping.bank commission ~ de adresa .del credere commission ~ pentru mandatare .world trade ~ multilateral . commission.brokerage commission ~ de navlosire .committee of inquiry.trilateral trade ~ triunghiular . commission.credentials committee ~ de redactare . ship brokerage ~ de reprezentare .CAM-COM 89 ~ maritim .trust cost ~ pentru terti . (SUA) committee of ways and means ~ comuna .to trade in a face ~ cu marunti§uri .commission past us . mar.editing panel ~ electorala .n.(mar.(tranzactie switch fdcutd la export. board ~ bugetara .(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar. maritime commerce/trade.seasonal trade ~ stradal . 1. committee.agency fee ~ de subscriere . {de intermediere) factorage 2.dicker ~ mondial .to haberdash a face ~ intens .(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.multilateral trade ~ neautorizat .unauthorized trade ~ pasiv .working party ~ de mandate .postal trade ~ sezonier .to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s. sea/seabome trade ~ marunt .m.(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara .) passive commerce ~ prin po$ta .(SUA) committee of supply ~ mixta . commercial traveller.conflict/dispute committee ~ de lucru .audit(ing) committee ~ de control .(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta .parliamentary committee ~ permanenta .control commission/ committee ~ de examen . fact-finding board ~ de cenzori .(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .) address commission ~ de asigurare ..budget committee.f.selling brokerage/ commission ~ del credere .m.standing committee comision s.to deal wholesale a face ~ cu .to peddle a face ~ angro .underwriting commission ~ de vanzari .(asig.kerb trade ~ trilateral . allowance. investigation committee. board of examiners ~ de litigii . commissioner ~ de avarie . drummer comisars.examining board. (insdrcinare) errand. travelling salesman.

airlines. 1..export commission agent ~ portuar — runner comitets.f.holding company ~.'n. re"-':U'nsos .de remorcaj .(.s'•.msurai'u. committee. (intermediar) factor. a contrubalansa) to counterbalance.interimar . coheir. to offset 3.f.ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .raiiv/. . parcener companie s."..l . joint heir. 1../'.comerciala .in..(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent ./.' i 'r. (curler. middleman.removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v. (o chitone) to set off.financiar . (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ .s^..river shipping company ~ de navigatie maritima .cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1.(SUA) committee of ways and means .) towage company ~ de saivare .'••. airways ~ holding .orientata spre productia realizabila -.n. i conipensaiion. board ~ consultativ .sindical .standing committee ~ provizoriu .temporary committee -. street porter ~ de export .executive committee . to mdemr)ify(tor) 2. (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear. (a echilibra.shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala .s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '.de conducere . to countervail.operationala .unpa''v " -^\ ^^t ferasc .trading company -.petroliera . persoand care face diverse servicii) commissionaire.(mar.isio'i c'''iJ.executive/managing committee ~ de greva .advisory board' commission . company '.secundara .de stivuire .^ . express company ~ de nave de linie .(filiala iinui holding) operating company .(mar.90 COM-COM ~ per lot .sea trading company ~ de petroliere .steering committee ~ de redactie .) stevedoring company ~ de transport de mobila .n-niiupie dr.strike committee ~ de initiativa . (bdiat) eirand boy.(mar.to sit on/to be on the committee como$tenitor s.} salvage company .to take orders on commission a merge cu un ~ .trade-union committee.to go on errand comisionar s."..liner company ~ de navigatie .parcel delivery company.editorial board ~ executiv .t. (pentrii) to com-peiisate (for).o''i company . {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere .tanker company ".i"):iny • <i': ."eiu'l^tr.to make good a loss compensare . (commission) agent 2.

{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s.f. efficient. proficient competenta s. give-and-take. communal comunicat s. conduct ~ corecta . computer computeriza v.f. mar.credit clearing compensator(iu) adj.{asig.) average agreement ~ de avarie comuna . ability 2. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor . competitive competitivitate s.port complex comportament^.cheque clearing./i. 1. la vdnzare. competition ~ pura/perfecta .organizational behaviour ~ strategic .) distinctive competence competitiv adj.handout comunismi'. ~ interbancara a creditelor . competency.COM-COM datoriilor) setoff. communism coniunitate s. behaviour ~ al consumatorului .competitive behaviour ~ organizational . compensation. 1. competent./i.producer behaviour ~ competitiv . (oficial) official statement ~ de presa . jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man.n.consumer behaviour ~ al producatorului .{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca . competence.pure competition complementar adj. dating stamp. im cec) to fill in.(asig. agreement. indemnification. o cantilute) to make up. remedy. (iin cec) to write out.t.{in afaceri) fair dealing compostor s.) competence. to computerize comun adj. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat .f. dater -" de bilete .n. (un document.f. competitiveness competitie s. compensatory compensatie s. proficiency.f.severance pay competent adj.t.trading estate ~ industrial . settlement. numbering machine. complex ~ comercial .n. consideration. mar.n. {cliring) clearing ~ executorie . composite compromis s. completely ~ asamblat {despre utilaje care.ticket nipper compozit adj. {SUA) to fill out complex s. conimunitv . (ohstesc) communal comunal adj. indemnity. complementary complet adj. pi.) average bond computer s. compromise: arrangement. common. behaviour. complete adv. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie .f. 11.) core competence ~ de decizie . to supplement: (o suma. (dr. to (make) complete.decision making ~ distinctiva {man. reparations 2.industrial complex ~ portuar .

f.statutory undertaker .(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei .to meet smb. to word.n. concession a face concesii cuiva . to discharge. licensee ~ de servicii publice . (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului . (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara .) conglomerate concentration of production ~ fmanciara .to make mutual concessions. amplificare a sistemului partici-patiilor financiare. concern concesie s.) concentration of industry ~ a livrarilor .summary dismissal ~ nejustificata/ilegala .m.business community ~ de bunuri .Concentration of capital ~ a cumparatorilor . cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s.(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v.92 COM-CON ~ de afaceri .annual leave ~ fara plata . n. to dismiss. concessionnaire.(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei .communal estate. (a imagind) to conceive.(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.t.wrongful dismissal concediu s. discharge. concept concern s. grantee. profilul pietelor etc.f. (a schita) to draft concept s. to grant.t.(forma de concentrare. to give and take concesiona v. (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s. paid/privilege leave ~ de boala .t. (SUA) vacation ~ cu plata . (a formula) to formulate. disparitie.n. (yacanta) holiday(s). fu-ziuni.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v.sick leave ~ de odihna .f.production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie. to license concesionar s.holidays with pay. half-way a face ~ reciproce .community of interests ~ de natiuni . dismissal. community property/regime ~ de interese . crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei . leave (of absence).

situatie) condition.unfair competition ~ perfecta .credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare .n.agreed terms.free competition ~ loiala .) deed of arrangement/assignment. legal settlement. grant. rival s.timber claim ~ miniera .terms of acceptance ~ ale unei emisiuni . grantor. un club etc.to register conditie s.perfect competition concurential adj. convict. (la plata despdgubirilor. conciliation concordat s.m.conditions of contract ~ convenite/stabilite . terms 3.attractive terms ~ contractuale .) terms of an issue ~ americane .f. concession. situation 2. (stare.t.i. licenser conciliere s. acordarea de daune-interese) to cast condamnat s. (la amendd) to fine. competition.prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei .null and void condition ~ prealabila .cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta .) condition subsequent ~ suspensiva .) conditions of membership ~ de calitate . (cu) to compete (with) concurent adj. rival concurenta s.imperfect competition ~ libera .) to convict. competitor.book of complaints.f. competitive condamna v.m. rivalry ~ agresiva .(la o asociatie. (acord cu creditorii) {dr. book of entry.f. lease. stipulation. requests book a trece in ~ .quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare .(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive . composition.f.prerequisite ~ rezolutorie .mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s. (dr.attendance book ~ de reclamatii . license ~ a unei cai ferate .railway concession ~ de prospectiune .^/. private arrangement. to sentence. scheme of composition/arrangement between debtor and creditors. rank ~ implicita . conditions agreed upon ~ de adeziune .m. bankrupt's certificate concura v.) condition precedent conditii acceptabile .(dr.f.CON-CON 93 concesiune s. franchise.implied condition ~ legala legal condition ~ nula . 1.(fin.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera . (clauzd) condition.(dr.fair terms ~ actuale .(bur.) settlement terms . (in contu-macie) defaulter condica s. competitive. register ~ de prezenta . (sociald) status.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala .knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba .

to condition conduce v. management.integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala . specifications for delivery.varying terms ~ vechi/existente .to come to terms a pune ~ .technical regulations ~ tehnice de calitate . to make one's terms conditiona v. (administrare) administration.(mar. to superintend.(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective .f. (cadre) staff ~ a uzinei . (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade.first-line management ~ la nivel mediu .draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri . leadership. (o afacere) to carry on.usual terms ~ variabile .old terms a conveni asupra ~ . terms of delivery. trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar. (supraveghere) supervision.t.unacceptable terms ~ in vigoare . superintendence.to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions.) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti .general delivery terms ~ inacceptabile .) berth/liner terms ~ de livrare . (a administra) to manage. terms of payment ~ de plata a tratei .terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive .centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral .general management ~ gresita .conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale .payment terms. to run ~ o adunare .) rye terms ~ de munca .middle management ~ prin eliminare . running 2. (a unei afaceri) carriage.t.inclusive terms ~ de scont .working conditions ~ de navlosire .94 COTM-CON ~ de linie . managership. 1.(mar.(mar. to direct.quality specifications.) chartering terms ~ de operare la chei .to preside over/to chair a meeting conducere s.) quay terms ~ de plata .terms of sale ~ generate de livrare .delivery terms.mismanagement ~ ierarhica (man.discount terms ~ de vanzare .works management ~ centralizata . (a supraveghea) to supervise.preferential terms ~ tehnice . specifications of quality ~ uzuale .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives .

(adunare) conference. (grad universitar) lectureship ~ de instruire .(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline.as per copy enclosed . sea pipe conduita s. pipeline ~ de ape reziduale/uzate . to acknowledge ~ o §tire .top management ~ unica .f.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese . confiscation. in accordance/ keeping/agreement with. (cu) conformable (to). according (to). wear.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei . ready-made/'-to-wear clothes.waste pipe ~ submarina . to confiscate. confidentially. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5.t. {a fabrica) to manufacture.t. congress 3. pipe.t. confidential. este demis imediat) (man. (datoritd) owing to ~ avizului . care.f.f.as per account rendered ~ copiei anexate .industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj. privately confidentialitate s. store clothes.f. true (to).briefing conference ~ de presa . confirmation.f.acknowledgement of order ~ a creditului .) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare . corresponding (to) prep. meeting. pi.participative management ~ redactionala .) gross misconduct confectii s.advice of credit ~ a greutatii .one-man/Caesar management conducta s. (discurs) lecture.to give/to deliver a lecture confidential adj.to acknowledge the receipt of a letter confirmare s. according to.(dr. 1. . in conformity/ compliance with.to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori .advice of deal ~ de primire .f. confidentiality conHrma v. speech 2.(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs. to confirm.in conformity/ compliance with your order ~ contului remis .acknowledgement of receipt confisca v.editorship ~ superioara . conflict ~ de competenta/jurisdictie .adversity/conflict of laws ~ de munca .(a unui angajat. to seize confiscare s. n.CON-CON 95 ~ prin participare . wearing apparel confectiona v.press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica . conduct ~ extrem de rea . in asemenea situatii.conflict of interests ~ de legi . acknowledgement ~ a comenzii . to work conferinta s.conference call a tine o ~ .f. (secret) secret adv.

clean bill of lading ~ de linie .m. (forma de concentrare. freezing. to comply with congela v.t. congress conjunctura s. dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .n. to refrigerate congelare s. pi.n.(corn. board .ocean bill of lading ~ original .n.tax consultant ~ juridic . 1. (a incredinta. (mar.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni .straight bill of lading ~ nou . depositary.m.according to plan ~ uzului .as per statement enclosed ~ facturii . 1. (bani) to deposit 2. (a inregistrd) to register. refrigeration ~ rapida .f. consigner. (economicd) conjuncture ~ a pietei .(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .r.legal/law adviser ~ tehnic . to record. freight document ~ colectiv . (SUA) canned food consignatar s. to write down conserva v. tinned food.(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip . up to sample ~ planului .direct/through bill of lading ~ fluvial .m. council.liner bill of lading ~ de primire . a da marfuri spre pdstrare) to consign 3.corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate .(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal .n.uniform bill of lading consemna v.as per invoice ~ legii .) bill of lading.outward bill of lading ~ pentru marfuri de import .technical adviser consiliu s.order/port bill of lading ~ la purtator . (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal .(marfuri recepfionate. to tin conserve s.) as customary conforma v.original bill of lading ~ partial . (in cutii de conserve) to can. depository consignator s.economic adviser ~ fiscal .town councillor ~ economic .fresh bill of lading ~ oceanic . de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress.as per sample.river bill of lading ~ fractional .f. to freeze.quick freezing conglomerat s. consignor.96 CON-CON ~ cu originalul .t. consultant 2. consignee. (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.t.market condition/position conosament s. depositor consignatie s. adviser.f.according to the law ~ mostrei .blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni .delivery/landing order ~ la ordin .f.inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .

1.f.conciliation board ~ de tutela .t. ship construction. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara . 1. (datoria publicd) to consolidate 3. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate./?. building.) (p datorie) to fund. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri .formation of a reserve fund constituit adj. (despre cursul actiunilor) (bur. naval construction/ architecture ~ navale civile . restraint. to oblige. (fin. 1. engineering . constraint.company formation ~ a unui fond de rezerva . to bind over constrangere s. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. to constitute.) to consolidate v. construction. (fin.shipbuilder. constitution. (formare. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale .civil shipbuilding construi v. to strenghten 2. syndicate constitui v.(a navei) restraint and detainment constructor s.) to consolidate consolidare s. to construct.shipbuilding. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3. (legald) coercition. structure. binding over 3. to build. 1.) consolidation 4. (a datoriei publice) consolidation 2. construction. (construire) building. (cladire) building. a infiinta) to form constituire s. constructor. construction 2. to force 2. to engineer construire s. infiintare) formation ~ a unei societati . compulsion.f.f.district council ~ valutar . (centralizare.t.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati . consortium. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti . in aceeasi persoand. (a sili) to constrain./.) (a datoriilor) funding.(care vdnd la termen fard acoperire. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont. builder.) consolidation consor(iu. directorate ~ de arbitraj . (a centraliza. 1. (aforfa) to compel.t. (dr. (restricfie) restriction 2. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea.f. to consolidate.r.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile .civil engineering ~ navale .f.budget constraint ~ si retinere .m.marine engineer ~ naval .board of directors.?. incorporated constrange v. naval architect/constructor constructie s. (a forma.board of trustees ~ districtual/regional .) to coerce.currency board consolida v.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie . (stabilizarea cursului actiunilor} (bur. managing board.

productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca .acceptance account . consulting s.m.m. (SUA) checking account ~ de accepte . consulting.t./i.n.98 CON-CON ~ a unei pozitii . (a risipi) to waste 2. consumption ~ de capital .client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire .end-user.(intr-o firmd) (man.f. (energie) to consume. consultant. n.(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului . consul ~ general . advisory a avea vot ~ . adviser ~ managerial .capital consumption ~ de combustibil .fuel consumption ~ final/de produse finale .(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final .consul general consular adj. consumerism constientizare s. m. to use up 3. to have advisory vote ~ public . stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat .) position building consuls. (a folosi) to use.unproductive consumption ~ ostentativ .n.short account ~ bancar .blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor .) career counselling consultativ adj.management consultant consultants s.domestic/home consumption ~ intraramuri .) intrabranch consumption ~ national .progressive consumer consumerism s.creditor account ~ curent . final/ultimate consumer ~ progresist . consultative. consulate.current account. counselling ~ financiara .daily consumption consuma v. 1.(nemotivat de necesitdti. account ~ activ .private consumption ~ productiv .final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern .consulate general consultant adj.(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur.(cont. (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume.public consumption ~ specific .specific consumption ~ zilnic . (a epuiza) to spend.(de operatiuni) active account ~ administrat . consumer. (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts. consular office ~ general .f.financial counselling ~ in sectorul promovarilor .bank/banking account ~ blocat . consular consulat s.to be present in an advisory capacity. account current. (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account. to exhaust consumator s.national consumption ~ neproductiv .

offset account ~ de concentrare .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .consignment account ~ de control/rectificare .suspense account ~ in valuta .noninterest bearing account ~ fiduciar .capital account ~ de casa .income and expediture account ~ de virament . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .production account ~ de profit §i pierderi .CON-CON 99 ~ de achizitii .custody account ~ de depozit .interim account ~ in credit .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .) monthly account .charges account ~ de curing . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .deschis .purchases account ~ de activ .sight deposit account ~ de economii .profit/gain and loss account ~ de vanzari .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .savings account.) credit account.clearing account ~ de compensatie .deferred payment account ~ de productie .sundries/sundry account ~ fara dobanda .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .(corn.trust/trustee account ~ inactiv .overdraft ~ detaliat .cash account ~ de cheltuieli .bad debts account ~ de credit .(corn.fixed deposit account ~ de depozit la vedere .inactive/dormant/dead account ~ interimar .depreciation account ~ de buget .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .detailed/specified account ~ din cartea mare .transfer account .reserve account ~ de lichidare/decontare .ledger account ~ diverse .sales account.deposit account ~ de depozit la termen .

(de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .real accounts ~ spontane .economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .inflation accounting ~ fara cifre .itemized account ~ transferabil .f.unbalanced account ~ nostro . in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric .group accounts ~ de plata a impozitelor . accounting.transferable account ~ vostro .impersonal accounts ~ manageriale .(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .provisional account ~ remis . bookkeeper.to place/to carry to smb.(SUA) certified public accountant contabilitate s.100 CON-CON ~ nesoldat .(bazatd pe simboluri.creative accounting ~ de amortizare . planificarea.outstandings ~ impersonale . accountant ~ atestat/autorizat .de inflatie .accounts receivable ~ de datorii .consolidated accounts ~ de creante .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .two-sided accounts ~ reale .national accounting . (serviciu) accounting department ~ a costurilor .'s account contabil-y.depreciation accounting . accountancy 2.(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .special/separate account ~ specificat .(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate.accounts payable ~ de grup .public accountant ~ public atestat/autorizat .merger accounting ~ creatoare . bookkeeping.single-entry bookkeeping ~ manageriala .management accounts ~ nominale .private account ~ personal .financial accounting ~ integrata . (in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat . sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala .numbered account ~ particular .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .annual accounts ~ consolidate . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara .personal/private account.m.nominal accounts ~ pe doua rubrici .integrated accounting ~ in partida dubia .account rendered ~ special/separat .(date in baza cdrora se asigurd conducerea. 1.certified accountant.to carry to account a trece in contui cuiva .

inland waterway ~ ferata . characteristic 2.backed/endorsed bill ~ bancara .membership ~ dubia .partnership ~ de membru . bill (of exchange) ~ acceptata .f. attribute. bill. means ~ de apa navigabila . (caracteristica) (distinctive) feature. qualified.f.accepted bill ~ andosata . seaway ~ maritima costiera .n. finance bill ~ comerciala . prime/respectable bill ~ de complezenta .commercial quality/ grade ~ conform mostrei .fair quality ~ buna . (drum) road.(man. (w . (pepiata bursiera) doldrums camata s.f. journeyman calificare s. works/factory railway ~ maritima . qualitative calm s. path. care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului .medium/average quality ~ medie buna . property. 1.coastwise sea lane cai de comunicatie .) total quality ~ vandabila . course 3.training at the job calificat adj. grade 3.sound quality ~ comerciala .quality as per sample ~ de asociat/partener . street.lines of communication ~ si mijioace . (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca .overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa .investment bill ~ domiciliata .bank/banker's bill. kind.accommodation bill. railway. kite ~ de investitie .(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur.prime/superior/high first quality.) dual capacity ~ functionala . qualification.ways and means calendar s.quality of life ~ acceptabila .(despre grdu) fair average quality ~ mediocra . fineness ~ totala . usury cambial adj.{mar.standard quality/grade ~ stipulata/convenita . (msusire) quality.domiciled bill .fine bank/trade bill.fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai .se/iy abstract) way.. (mijioc) way. asset.yard track. skilled calitate s.f.low/cheap quality ~ ireprosabila .. (a unei obligatiuni.f. 1.product quality ~ a vietii .stipulated quality ~ superioara . calendar calfa s. (fel) sort.f.merchantable quality calitativ adj. (ruta) route 2.commercial/trade bill. cale s.sea road.functional quality ~ inferioara .) shipped quality ~ medie .rail.navigable waterway ~ de navigatie interioara .n. cambie s.poor quality ~ standard . (SUA) railroad ~ ferata uzinala .perfect quality ~ la incarcare .60 CAL-CAM. two-name paper ~ cu scadenta depa§ita .

n.noncaptive van container ~ de vagon .refrigerated container ~ izotermic .(a mdrfurilor) dust damage contango s.(mar.insulated container ~ nereturnabil . (corn. (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export .platform container ~ returnabil . to put a claim in issue contingent s.) subject to quota restrictions .t.fluid container ~ pentru marfa m vrac . pollution ~ cu praf.) pier-to-pier containerization contamina v.tanc .(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu .n. legal/law department contesta v.standardized/ISO container ~ stivuibil . to dispute ~ o creanta .t. (la bursa de valori.single-trip/disposal container ~ pentru lichide . m special cu apd de mare) (asig. (corn.f.demountable container ~ deschis/fara capac .to dispute a debt.conservative accounting ~ tabulara .(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .stowable cargo container ~ -slep . amdnarea achitdrii unei datorii.export quota ~ de import . (a caricului.returnable container ~ reversibil . to contest.(pentru lichide) flexible container ~ frigorific .transfer container ~ de tranzit .reversing container ~ sigilat .CON-CON 101 ~ prudenta . mar..cargo/freight container ~ de transbordare .n. disputed claims office. pand la urmdtoarea lichidare. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango. to containerize containerizabil adj.floating barge container ~ . containerizable containerizare s.van container ~ de marfa .to keep the books container s. continuation contencios adj. container ~ celular .dry freight container ~ pentru pachete .chei la chei" .tabular bookkeeping a tine contabilitatea .import quota ~ tarifar .t.(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? . contentious s.packaged container ~ pentru paleti .) quota system contingentat adj.sealed container ~ standardizat . to contaminate.f.f. prin plata unei dobanzi.n.empty container ~ flexibil .tank container containeriza v.all-aluminium container ~ de mare capacitate . claim department. containerization ~ .tariff quota contingentare s. lift van ~ fara marfa . la bursa de mdrfuri.van container ~ demontabil . to pollute contaminare s.watertight container.) contamination.pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma .bulk container ~ pentru marfa uscata .

to smuggle. articles of agreement ~ de angajare pe voiaj .on receipt ~ numerar la predare .lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima . smuggler.) foreign agreement ~ de tmprumut maritim .respondentia bond ~ de mchiriere . contrabandist ~ de alcool . to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.n.skeleton contract ~ colectiv de munca . (actiune) smuggling.(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .102 CON-CON contort.bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii .contract of agency ~ de arendare . against ~ chitanta . contraband of war ~ ocazionala ..f.bootlegger contracambie s. meter ~ de apa . (cont.(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .) aleatory contract ~ anulabil . contract.tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa .f. agreement.publishing agreement ~ de emisiune .(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision .(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate . (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta . n.gun running ~ de bauturi spirtoase .) against all risks contrabands s.) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision . (mar.bootlegging ~ de razboi .(mar. redraft contracont s.deed of assignment ~ de colaborare .commission contract ~ de cumparare .absolute contraband ~ de arme . illicit trade 2.) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .consensual contract ~ cu clauze restrictive .marine insurance contract ~ de asociere .) contra contract s.collective labour agreement ~ consensual . contraband (trade).lease .nude/naked contract ~ de angajare . 1.(asig.n.water meter ~ de gaze .{corn.occasional contraband a face.articles/deed of partnership.freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic . partnership deed ~ de cesiune . deed.(asig.bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .purchase deed ~ de depunere in consignatie . mar.cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .war contraband. (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.) ship's/shipping articles.employment contract. counter.tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.m.gas meter ~ electric — electric meter. covenant ~ aleatoriu .

) fraudulent contract ~ executat/terminat .executed contract ~ executoriu .(mar.) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.indenture. deed of trust ~ formal .futures contract .absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .agency contract ~ de societate .licence contract ~ de monopol . carriage/shipping contract.underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .monopoly contract ~ de munca .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar. articles of apprenticeship ~ de vanzare .easy terms.) charter.(mar.(dr.) charter by demise.) charter ~ de inchiriere a navei nude .(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .(mar. private treaty ~ de vanzare in rate .) ore charter ~ de ucenicie .uniform charter ~ de reprezentanta .single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip .(dr.time charter .de navlosire pe voiaj .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv . charter party.formal contract ~ futures .(mar.) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale . contract of affreightment/carriage.enforceable/executory contract ~ fiduciar .labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare . freight contract/agreement ~ de navlosire brut .) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .direct contract ~ divizibil .clean charter ~ de navlosire dus-intors .round-trip charter ~ de navlosire pe termen .public contract ~ subscriere .CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei . demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.memorandum of association ~ de stat . hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire . deed of conveyance.fixed job contract ~ de navlosire .bargain and sale.) trust deed/ instrument.(mar.) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .

fake. o datorie) to contract. surety for a surety contragreutate s. (o obligatie) to lay oneself under contractant s. countersignature contrastalii s. to forge. forged. (dr.f.contract by deed/under seal.subcontract ~ spot/pentru disponibil . (un imprumut.f. incurred demurrage contratrata s. counterpoise contramanda v.oppressive contract ~ principal de inchiriere .null and void contract ~ oneros .m.t.f. to countersign contrasemnatura s.f.f. stipulated by contract contraface v.f.) countertrade contraprestatie s. to fake up contrafacere s.) uniform charter ~ unilateral .re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract .f. weight equalizer. contractual.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat . (penalizdri) (mar. balance weight.forward contract ~ nul si neavenit . check. fake contrafacut adj. heel contraoferta s.(contracte de vdnzare sau cumpa. privy contractual adj. counterfoil.to enter into/to conclude an agreement contracta v.i.f..t. special contract. redraft .void contract ~ secundar .(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare .valid contract ~ la termen . contractor. forgery.ra.t. to cancel.(mar.) demurrage ~ contractuale .f. to incur.running contract ~ in vigoare .f.implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza .verbal contract contracte actuale . v.spot contract ~ sub sigiliu privat .104 CON-CON ~ global .) consideration ~ executorie .t. cancellation contramarca s. to call off contramandare s. to countermand.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse .to be under articles a incheia un ~ .onerous contract ~ opresiv .demurrage incurred. counteroffer. adulteration.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen . countermand. counterfeit. contracting party.f. pi.executory consideration contrasemna v. specialty ~ -tip . (corn. (la licitatie) counterbid contrapartida s. to counterfeit. spurious contragarantie s.package deal ~ implicit/tacit . counterfeit(ed).unilateral/one-sided contract ~ verbal . to adulterate.standard agreement ~ -tip de navlosire .

infringement.f.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete .mandatory control ~ statistic . (yerificare) check.(mar. contravention. (revizor contabil) auditor 3. to control.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard .inspector ~ de masuri si greutati . inspector.(asig. (conturi) to audit 3.budgetary control ~ contabil .(asig. (examinare) examination.CON-CON 105 contravaloare s. 1. (a verified) to verify.(c.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare .) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie . mar.standard batch control ~ prin imputerniciti . checking. contravener.statistical control ~ tehnic . (director economic) controller. (inspectie) inspection.to hold the market controlor s.n. transgressor. mar. 1. ratepayer.audit ~ de calitate .m. checkup.f. (supraveghere) supervision 2.) ticket collector. to contribute contributie s. examiner. taxpayer.customs examination/ inspection/search.) supervisor. comptroller ~ al cantitatii . (al unei activitdti etc.f.m.quality control ~ de pescaj . quota ~ la avaria comuna . tax bearer contribui v. (financiar. contributor.) control.superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s. trespass contribuabil s.) general average contribution.f. equivalent value contravenient s.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei . contribution.price control ~ al salariilor si al preturilor .surveyor of weights and measures . infringer. surveyor 2.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar . vamal etc. (a inspecta) to inspect.state control ~ al venitului/averii .technical control ~ vamal .t.wage and price control ~ al statului .) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v. average bond/payment ~ la coliziune . trespasser contraventie s. offender.administrative control ~ al creditelor . (mar. (a supraveghea) to supervise 2.i. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate . 1. (a examina) to examine.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor . (bdneascd) share. to check up. (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ .) draft/draught survey ~ operativ . (masa monetard) to squeeze ~ piata .m.

cooperative society ~ agricola .(mar. emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin. convention. {al unui recipient) content(s).de larg . searcher.f. calling together.f. conversiune conversiune s.) conversion . admissible conventie s. \o convert ~ m numerar — {active. conversation.f. (acceptable acceptable. (concordat.t.) convertibility ~ externa . to summon ~ o intrunire/§edinta .agricultural cooperative.postal convention " scrisa . titluri de valoare) to realize convertibil adj.) to convene.i. communal agricultural organization ~ agricola de productie .maritime convoy convorbire s. (despre preturi) fair.f. (la) to cooperate (in) cooperare s.(c.106 CON-COO ~ vamal .preventive officer. to call together.de reasigurare .collective labour agreement .long-distance call.f.) truck train ~ fluvial . (bandd transportoare) conveyer. assembling.to call a meeting ~ un sindicat bancar . (adundri.f. cooperative farmer cooperativa s.telephone conversation ~ telefonica interurbana . toll/trunk call coopera v.moisture content conurbatie s.(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s. conveyor.m. (capacitate) capacity 2. convoy . titluri de valoare) realizable convertibilitate s. 1.f.a imprumutului in titluri de valoare .(a activelor.f convening. 1. a titlurilor de valoare) realization convoca v. treaty 2. convertible ~ in numerar .f. (al unui document) tenor ~ de umiditate . to assemble.t.domestic limited convertibility convertire s. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj.) composition ~ colectiva de munca . conversion ~ in numerar . (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut.n.(despre active.f.cooperative farm ~ de consum . summons convoi s.external convertibility ~ limitata interna .treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala .n.river convoy ~ maritim . (fin.) offshore convoy ~ de tragere . cooperation cooperatist adj.agreement in writing conversie v. consumers' cooperative society ~ de credit .credit union/cooperative. sedinte etc. agreement.cooperative shop/store. cooperative s. conurbation conveier s.(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v. talk ~ telefonica . acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr. landwaiter ~ vamal de bagaje .n. cooperative bank .luggage inspector continut s.

cu personalitate juridicd.t./?.t. al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s.f 1.international corporation ~ inchisa . {a mitiii) to bribe coruptie s. joint/part owner coproprietate s. coownership. (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr. mar.m.(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat . (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s.teaching staff ~ diplomatic . (constituit sub forma unei corporatii) corporate.f.?.fair/true copy ~ legalizata .) hull and materials corporatism^.diplomatic corps ~ si masini . body ~ de nava . corporative corporatie s. 1. cost . to adjust corela v.) hull and machinery ~ si materiale . (duplicat) duplicate.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.m. cooperativization cooperatie s.coo-cos ~ de credit local .(titular. to correct.(asig. (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2.5-.. coproprietor. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr. a a'iibalajului unuiprodus.f correspondence: (postd) mail .local financial cooperative cooperativizare s. ship) 107 ~ didactic . guild 2. to share jointly copartener s. corporate 2.) corporation aggregate ~ exclusiva . mar.(asig.f. (a unui document) draft ~ de conosament . to correlate corelare s.multinational corporation ~ profesionala . (referitor la o corporate) corporative.f. (a unui magazin. copartner coparticipare s. 1. to amend. (breasld) craft (guild).t.f.f. counterpart.t. cooperative system copartaja v.f coproprietorship.) copy of bill of lading ~ exacta/fidela .{coca) hull (of a.cornerciaia .certified/attested/office copy coproprietar s.m. corporatism corporatist adj. corruption cosmetizare s.??.m. tenor. corporatist corporativ adj.(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala .".(mar. joint possession/property corecta v. copy.f.incoming mail corp.wage level adjustment corespondent s.f correlation ~ a nivelului salarizarii .) corporation sole ~ internationala .business/commercial correspondence ~ sosita . a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s.

(mar.(al unui activ) replacement cost ~ de lansare .cost. asigurare. transfer earnings ~ de penurie .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii . asigurare. freight and exchange ~ comun .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .) (cont.cost of labour. insurance.bond issue cost ~ al fortei de munca .cost of equity ~ al creditului . navlu. navlu si descarcat cost.) common cost ~ constant . asigurare.cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .bid cost ~ al opririi productiei .cost.cost of downtime ~ al transportului .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent .cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei . asigurare.(cont. insurance.cost of new common equity ~ al ofertei de pret .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu .(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv . cartage ~ al unei calatorii/curse .carriage. freight and landed ~ .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii .maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii .(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate . freight ~ .) current cost ~ de achizitie .(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune . insurance. wage costs ~ al intretinerii .108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .cost. navlu si comision cost. insurance. commission and interest ~ . asigurare.shortage cost ~ de productie . insurance.) charterage ~ al noilor actiuni comune . navlu si diferenta de curs de schimb . freight.fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia .cost of living ~ . freight and commission ~ .production/prime/ flat/first cost ~ direct . navlu .(atribuibil mai multor produse etc.issue cost ~ de inlocuire .(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost.cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat . comision si dobanda .direct cost ~ economic .lot-quality cost ~ al capitalului .actual cost .cost of recruitment ~ al reformei .

(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil .cost and freight ~ total al stocurilor .dual listing ~ la bursa . (bur.unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii . listing ~ dubia .(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .) cost per thousand ~ marginal/incremental . (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare . exchange listing .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .social costs costa v.(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.t.fixed cost.(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .n.(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori.".indirect cost ~ initial .f. quoteworthy cotare s. (la bursa) to quote cotabil adj.(cheltuieli de regie.standard cost ~ suplimentar .COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .time cost ~ planificat .average variable cost ~ neabsorbit .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald. to come high co$ s.recurrent cost ~ standard . (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .original cost ~ istoric . actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .managed costs ~ sociale .estimative/ estimated cost ~ fix . basket ~ valutar .(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor . neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp .cost and insurance ~ si navlu .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect . alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie.real cost ~ recurent . (la bursa) quotable. currency basket cota v.decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare . ascultdtori etc.budgeted cost ~ real . to cost ~ scump .. to cost dear.) quotation.extra cost.average fixed cost ~ mediu variabil .(stock) exchange quotation.to be expensive.working costs ~ de reprezentare/mandat . cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.

f. de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ . maker.commercial/trade credit .import quota ~ de profit . failure ~ bursier .share. depusd in aur. quota ~ parte din beneficii . daily s. freight rate ~ a navlurilor de linie .export quota ~ de import . talon. claim ~ cesionabila .taxable quota ~ in aur — (cota.n. m. credit. debt.f. 1.assignable debt ~ contabila . bankruptcy.marrying price ~ de tnchidere .) quotation. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.member fee ~ individuals .spot quotation cotatie s.) general cargo rate. generals rate ~ de amortizare .debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei .share of profit ~ de vanzari .nominal quotation ~ oficiala .debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta .f. daily paper cotiza v. creation ~ a marcii . crash.official quotation cota s. (contramarcd. (corn. market crash ~ financiar .n.tax-free quota cotidian adj.(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol . to subscribe. counterfoil.previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva . subscription.(bur.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .) trust ~ acordat brokerului .claims and liabilities creare s.n.closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala . quota.f.outstanding claim/debt creante $i angajamente . creator ~ de piata .(mar. de participare. price ~ anterioara .110 COT-CRE ~ pentru disponibil . wine cellar/vault.i.(mar. mated) check. loan 2.(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s.book debt ~ garantata prin ipoteca .stock exchange crash.bank credit ~ comercial .f. cellar creanta s.share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe .) credit (side) 3.branding ~ de credite . levy ~ de inscriere .agricultural credit ~ bancar .n.parte . due. heel.) rate of freight.) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar.entrance fee ~ de membru .(in economic) credit creation creator s. (bur.redemption quota ~ de export . fee. (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.f.financial crash crama s.) market maker credit s.consecutive quotation ~ de deschidere . share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor . stub crah s.

straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .foreign credit ~ fara garantie .working capital credit ~ de export . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .unlimited credit ~ neperformant .(reputafia unei persoane.level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .refinancing credit ~ de scont .long-term credit ~ pe termen mediu .international credit ~ intern .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .export credit ~ de investitii .(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .investment credit ~ de refinantare .CRE-CRE 111 ~ cumparator .credit on personal property ~ multivalutar .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .produce advance/loan ~ personal .discount credit ~ documentar .mortgage credit.asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .documentary credit ~ extern .medium-term credit ~ pe termen scurt . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .(utilizabil. la alegere. (SUA) current account credit ~ lombard .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .domestic credit ~ ipotecar .(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt .credit on real estate ~ international .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active . credit on mortgage.

(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent .t. (despre preturi) to advance.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate .bond creditor ~ general . encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie .(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat .care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil . to go up. 1.transferable credit a avea ~ la cineva .'s credit creditav. stockman.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist . to raise v.swing credit ~ reinnoit automat . (preturi) to advance 2.dun ~ ipotecar . to increase. to rear..to have credit with smb. lender. to rise..installment credit ~ reciproc negarantat . loaner. mortgage creditor.trade creditor ~ cu garantie .?. 1.pledgee ~ garantat prin obligatiuni . s.execution creditor ~ in ultima instanta . (animate) to breed.seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by . despre preturi) to .') accounts payable ~ comercial .. animate domestice) breeder ~ de vite .to be a sound man a cumpara pe ~ . to cultivate.public credit ~ . (plante) to grow.to open a credit/an account with smb. (cont.revolving credit ~ scump .to take on credit a trece in creditui cuiva . a avea ~ pe piata .to buy on trust a deschide cuiva un ~ . credit. stockbreeder creste v. (de vite. (puternic.(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri .punte/de legatura .creditors under commission of bankruptcy crescator s.(despre o banca) to overlend creditor adj.sau a Bdncii Nafionale .(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit . to escalate.cattle breeder. to raise. to credit ~ excesiv . a lua cu ~ .m.m.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public .(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier .to carry to smb. creditor. (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2. to increase.mortgagee..

global/world cruise cronometror s.percentage growth ~ spontana a valorii .m. increase.structural crisis a fi in ~ financiara . rise. growth.(a cursului) {bur. mar.sustainable economic growth ~ economics zero . 1.cattle breeding ~ de capital .under new ownership ~ avarie . (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep.financial crisis ~ petroliera .under advice ~ barare generala .expansion of production ~ a riscului . mar. boost.(a capitalului social) capital increase ~ economica . (a afacerilor) stagnation.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica . nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor .(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila . in special despre dobandd) to accrue. upturn.) cum ~ cu alt proprietar .f. (a se acumula. (acumulare. (a se amplified.(despre cec) cheque crossed generally . increment.(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.overproduction crisis ~ economics .steady state growth path of nominal income ~ temporara .petroleum crisis ~ structurala . imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal . (bur.) with particular average ~ aviz . cruise ~ in jurul lumii . (a prefurilor) advance. mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion.f.) with average ~ avarie particulars .increase in demand ~ a productivitatii .CRE-CRO 113 soar.(funciare. (depresiune) depression. upswing.(asig.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ .) accrual ~ a animalelor .(asig. fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei .economic crisis ~ financiara .money pressure/ scarcity ~ de supraproductie .(asig. crisis. (continud) (cont.to come down croaziera s.) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor . in special despre decalaje) to widen cre§tere s.f. with 2. (despre cursuri bursiere) to trade up. (a pietei) stringency ~ de lichiditati .periodical increment ~ procentuala .(a preturilor) boomlet a fi in ~ .animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata .) to bull criza s.

(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate .114 CRO-CUL ~ barare speciala . 1.under the date of ~ destinatia .under will ~ titlu de imprumut .) bound for ~ distribuire . (pdmdntui) to cultivate. crop ~ alternativa/intercalata .(despre piata bursiera) bearish ~ testament .) cum all ~ transportui platit .dry farming cultivator s. 1.as from ~ lichidare la mijiocul lunii .) cum coupon ~ data de . by the piece.) at risk ~ taxa zero .catchcrop ~ mixta . m.carriage forward ~ protest . registre etc.f.(bur.limited and reduced ~ rise .) cum capitalization ~ cu bucata . (agricola) culture.duty-unpaid ~ tendinta de crestere . to raise.(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .(clauza de navlosire) (mar. to till.delivered docks ~ personal insuficient . (in special cereale) to crop. (SUA) dividend on ~ dobanda .f.by the day cuantums.) corporate culture culturi cerealiere . grower.(bur.(by) piecemeal. culture 2.(despre o plata) (dr.carriage paid home ~ ziua . to farm.cereal crops .(de dividende etc.limited ~ raspundere limitata si capital redus .duty-paid ~ taxele vamale neachitate .mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .(bur.) loose-leaf ~ tncepere de la data .(asig.n.measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .t. cultivation.columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.(mar.) subject open ~ conditia sosirii sigure . farming ~ a terenurilor fara irigatii .ratal cultiva v.cum interest ~ drepturi .as loan ~ titlu oneros . quantum ~ al despagubirii .) subject to safe arrival ~ contract .(bur.(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .under deed ~ cupon . (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.collection on delivery ~ raspundere limitata .(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere . to grow 2.) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri . farmer cultura s.) cum distribution ~ dividend .(despre calendare.understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie .(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .) under protest ~ ramburs .(bur.for value ~ toate beneficiile .claused ~ coloane . piece by piece ~ clauze .cum dividend.

to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .) (SUA) wash sale ~ in rate . to buy.hire purchase.cash purchase.technical/ industrial crops cumpara v. (toate actiunile unei societati) to buy out. (actiuni ale unei societati.to buy on easy terms ~ cu plata in numerar .buyout .(bur.purchase on credit ~ sub impulsul momentului . purchasing.(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari .(bur.angro/cu ridicata .) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur.(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .) supporting purchases ~ speculative .to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .firm buyer .t.to buy by auction ~ la termen . 1.f.to buy for future delivery cumparare s.(a preturilor. a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .possible/ prospective buyer ~ ferm . buying.) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man .wholesale purchase ~ cu amanuntui . incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur. (actiuni ale unei societati) to buy into. instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .employee buyout ~ a unei societati .m.forage crops ~ tehnice/industriale .to buy retail ~ cu facilitati de plata . purchase ~ a la hausse .high-repeat purchase ~ de proba . purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.to buy cheap/low ~ cu amanuntui .) vendee ~ eventual/potential .retail purchase ~ cu plata in numerar .) averaging in ~ de articole de uz curent . purchaser.(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.impulse buying cumparari de sustinere .catalogue buying ~ pe baza de comision . (dr. buyer.to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere .(a cursului) (bur.) to overbuy ~ in rate . shopper.CUL-CUM 115 ~ furajere .speculative buying comparator s. to purchase 2.purchase on commission ~ pe credit .

(de stofd) remnant ~ de dividende . si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta .f.supply curve ~ a productiei .heavy purchaser ~ impulsiv .n.marketer cumparatori fara vanzatori .demand curve ~ a consumului . knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. messenger. (de functii) holding more than one office/appointment. cumulative cunoastere s.116 CUM-CUR ~ important . purchase.downward curve ~ normala de randament . plurality of offices cumula v.m. 1.impulse buyer ~ nenominalizat .t.consumption curve ~ a indiferentei . river course 2. (fin.to go shopping cumul s. (de apd) watercourse. curve ~ a acceptarii .market price/rate ~ al titlurilor de valoare . de materii) summary 2. (despre lund) (corn.(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca.production curve ~ a randamentului .) present.payment coupon ~ valoric . (despre cheltuieli) running curier s.share price ~ al cecului .central exchange rate .) coupon 2.) instant.(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.quotation of the day ~ central .f. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s.(bur.f.(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei . price 4.(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei . 1.) undisclosed buyer ~ pe o piata .n. (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin. (serie de lectii) course ~ al actiunilor . 1. (valutar/de schimb) rate of exchange. pi.(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii .dividend warrant ~ de dobanda . current.(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin.(bur. (despre an etc. courier. (despre monedd) legal.interest warrant ~ de piata .(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot .) buyers no sellers cumparatura s. shopping a face cumparaturi . (al unui document) tenor curat adj.n.security price ~ al zilei .f.) quotation. (bur. errand/office boy curs s.n. trading stamp cuprins s. exchange rate 3.(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj. (zilnic) daily 2. (tabla.) denomination unit cupon s.) yield curve ~ atipica a ofertei de munca . 1. (despre preturi) current.

) wide price ~ de cumparare . box.f.{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial .kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu .multiple exchange rates cursa s. quasi-contract cvasimonopol^.rate of exchange ~ de schimb dirijat .{bur.{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala . {a unui vehicuf) drive. arbitration court ~ de casatie . {dr.) trading price ~ de vanzare . ride.issue price ~ de interventie .audit office ~ suprema .{serviciu bancar) safe custody cutie s.court of arbitration. distant cruise ~ regulata . broker custode^.{de guvern) peg ~ de tranzactie .n. can ~ metalica pentru depozitarea de valori . nearmoney cvasicontract^.) panic price ~ de schimb/valutar .) trade curtaj s.supreme court curtier s. word .{bur.floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat .m.n. quasi-money. bin.{la bancd) safe deposit box cvasibani s.court of cassation ~ de conturi .fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant . courtage. stockbroking curte s.nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai . deep-sea/distant trade. custodian.m.CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare .unofficial rate of exchange ~ nominal .m.{bur.official exchange rate ~ de schimb real .) long course. custody ~ sigura . brokerage. {a navei) (sea) voyage. pi.(bur.. (parcurs) haul ~ lunga .f. {ladd) case.) opening price ~ de emisiune .{mar.{al valutei) selling rate ~ direct .managed exchange rate ~ de schimb fix .court of appeal. appellate court ~ de arbitraj . {de conserve) tin.{mar. quasi-monopoly cuvant^.) bid/buying price ~ de deschidere . fin. course (of a ship) 2.{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen .{bur.) court ~ de apel . 1.evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera .real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut .) closing price ~ de panica/foarte scazut .f.{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur.) middle price/rate ~ neoiicial de schimb .{bur.n.f.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere .n. caretaker custodie s.freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .

to have a quorum a constitui un ~ . quomm a avea ~.to form a quorum .fi.118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.

loading berth ~ de minereu . (relatare) account (rendered).) to offer 2.un acont — to pay an account . (ceva furat) to restore 5. sailing date ~ de sosire .(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf . typist .f. (oara) time 4. berth space . gift dara s. to return.t.(a mdrfii) (mar. (calendaristica) date 2.(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.de plata .de chei .f.(a navei) date of arrival ~ .. delivery date '. giving ~ de seama .f.de descarcare .pentru §lepuri .un aviz competent . (taro) tare dare s.date of delivery.de facturi . to grant 3.invoice typist dactilografia v.i.) minutes.t.date of invoice ~ -de incarcare .) stem/stemming date ~ de inregistrare . t.de acostare .discharging berth ~ de incarcare .landing stage.f.to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . (protocol.entry date ~ de livrare . bani) to allow. due date ~ contractuala . cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum. (mapoi) to give back.(a contractului) cancelling date ~ de expediere .ready berth ~ sigura .to receipt ~ faliment . {(imp.in exploatare . to type dactilografie s. to give.D da v. (cdrtile de joc) to deal 8.) date of shipment ~ de facturare . typewriting dana s.date of maturity.to give an expert opinion dactilografa s.(oil) tanker berth .to give/to provide security . to date data s. present. (gratis) to give away 6.n.f. (a inmdna) to hand over 4.term day . (limita) term 3.date as postmark ~ a scadentei . (mar. (a o/er. pier barge pregatita . (notiune fundamentala.effective date ~ a po$tei .date of loading.ore berth ~ de pasageri . 1.plutitoare .lighter berth -. (o sentintd) to adjudicate. to award . berth. pi.alongside date ~ de anulare/reziliere . statement of accounts data v.to render assistance ~ chitanta . (o recolta) to yield 7. data ~ a intrarii in vigoare .passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .to commission . (statistics) (official) returns.ajutor . 1. mooring berth.contract date ~ de acostare la dana .f.date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing.quay berth ' de antrepozitare .limita .(cdtre un superior) report.quay berth .. v. (a acordd) to bestow/to confer upon smb.

doubtful debt ~ neta . old--standing debt datorii acumulate/restante .(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.irrecoverable debt ~ nesigura . debt.statistical data ~ tabulare .mortgage debt ~ neconsolidata . domenii) composites ~ la dispozitia conducerii . owing money.unclaimable/undue debt ~ insolvabila . 1.(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara . in caz de faliment. datorii restante) arrears 2. (arierate. liability 3. honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a .(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat .public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila . to owe datorat adj.unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata . owed. obliged (to) a fi ~ . (angajat fafd de) under an obligation (to).120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare .tabular data dator adj.external debt ~ flotanta .net debt '.to be in debt datora v.t.(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral. indebtedness. due datorie s. bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila . (ipoteca) encumbrance ~ consolidata .(care grupeazd informatii din mai multe sectoare.f.statute . indebted (to).backlog of debts . 1.(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale . (involved) in debt 2.debt of old standing.internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta .expected discharging date date compuse .current debt ~ de onoare . maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa .stale debt ~ curenta . owing.piramidala .official data ~ statistice .barred debt ~ publica . (obligafie) obligation.outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche .debt of honour.

(stabiHte de instanta) damages at large.(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata .(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data .(dr.on sale.moral prejudice ~ necontractuale .m. above .DAT-DEA 121 ~ de razboi . (pierdere) loss.dealer in securities deasviprsi prep.(asig. deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile . for. debtor dauna s. of 2.on sale or return ~ serviciu . unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale .to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ . m.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord . with.(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese . under offer dealer s. 1.to sue for damages a obtine ~ .authorized dealer ~ de titluri de valoare .(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice.penalty for nonperformance of contract.) exemplary damages ~ generale .) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive .f.(a bunurilor navel) (mar.damage to persons ~ delictuala . {prejudicing prejudice.) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor . dealer ~ autorizat .nominal damages ~ partiale — (prin risipirea.to run into debt. liquidated damages ~ evaluate subiectiv .on duty ~ vanzare .general/ordinary damages ~ indirecte .(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .malicious damage ~ materiala .to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ . (despdgubire) indemnification. damages ~ morale . (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala . 1.) tort 3.to be out of debt a se achita de ~ . (dr.to get out of debt datornics. compensation. altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure .(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ .recovery of damages.prospective damages a acorda ~ .to recover damages deprep.after date ~ ocazie second-hand ~ proba .war debts ~ externe . through ~ -a lungul bordului navei . pi.damage to property ~ pretinsa . (paguba) damage. to incur debts a fi inglodat in ~ . harm 2.

to unship. lapse decerna v. resolutior2. (de ziare) news stall/stand 5. award. (coloana din partea stangd a nnui cont. prima clasa) {bur.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi. 1. mortgagor ~ in incapacitate de plata . (dr.f.(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist . mortgager. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori .potential market/outlet a gasi un ~ . (datorie) debit 2. lapse decadere s.t..to find a market decalaj s.mortgage debtor.sundry debtors a fi debitor . (pasageri din autobuz) to set down debarcader s.t. (eliberare) releas.i. to debit smb. to smb.n.-. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth. (din drepturi) (dr incapacity.insolvent debtor ~ ipotecar .technological gap decadea v. with 2.) debit side.) yield gap ~ deflationist .bad debtor ~ solvabil . landing stage/pier/ place.n.f.economic gap ~ tehnologic . decision. to sell by retail debitor adj. release deblocare s.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat .pledger.solvent debtor debitori diverse .m. respectiv reducerile de pasiv) {cont. (din drepturi) (dr. red 3. (pasageri) to land. (a vinde cu amanuntui) to retail. (un titlu) to confer (on) decimal adj. 1.n. debit. tobacconist's.122 DEA-D.group decision . (corn. (un premiii) to award (to.) i.debtor -default ~ principal . (tutungerie) tobacco shop..n. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ.. time lag ~ de randament . decimal decizie s.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic .t. sentence.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:. to discharge. : ~ liniei .) market.f. (mdrfuri) to unload. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva .(a unu. wharf debit s.t. 1. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential .: unfreezing ~ de fonduri . to set/to put ashore.to be in the red debloca v. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj . gap.release of funds debu§eu s. pledger ~ insolvabil . debtor. discharge debita v.deflationary gap ~ economic . :. (declarat de instantd) judgement debtor. (fonduri) to unfreeze. s. (de curs de apd) flow. to disembark. (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4.} judgement. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v.'s account.

to declare. mar. declarant ~ vamal . m.(mar. statement 2.) notice of abandonment ~ de bagaje .(asig.postentry .(asig.t.ultimate decision ~ economica .strategic economic decision ~ economica tactica . to annul ~ recurs .) affidavit ~ a carausului . bill of entry ~ vamala de import .) acknowledg(e)ment ~ consulara .prime entry ~ vamala preliminara . dr.) outwards entry.final/closing declaration ~ vamala initiala .) inwards entry.(mar.misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale .) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare . declaration.imperfect/ preliminary/sight entry.declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri . (in vama) to enter.entry of goods ~ in stare de faliment . entry inwards.(mar.home value declaration ~ autentificata (dr.economic decision ~ economica strategica . captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie .f.bill of sight ~ vamala suplinientara .consular declaration ~ de abandon .free entry ~ vamala .) declaration of general average ~ a marfurilor in vama .adjudication of bankruptcy declaratie s.. declaration of duty.entry. customs declaration ~ vamala a echipajului .declaration of solvency ~ de valoare .tactic economic decision ~ irevocabila .(mar.) distringas ~ definitiva . to invalidate.declaration of value ~ falsa . mar.custom-house/customs broker declarare s.) to declare general average ~ nul si neavenit . 1.DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment . subjurdmdnt) (dr.return of income. (scrisd.vamala finala . entry outwards ~ vamala de intrare/sosire . (venitui) to return ~ avarie comuna .entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare .to appeal declarant s. earnings statement ~ de solvabilitate .f. declaration ~ a avariei comune .decision beyond/past recall declara v.to declare null and void.import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry . tax return.(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine .

failure.f.(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves. short.n.t. flaw detector defectoscopie s. shortage.n. defectively defectiune s.to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ .n.n. defective. (neajuns) drawback. to settle decontare s.t. deflationary.job breakdown ~ forfetara . impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului . (o instalatie) to shut down decuplare s. deficiency deficit s. out-of-work decurge v. breakdown deficienta s.f.f. disinflation deflationist adj. defining. 1.(fin. faulty.fault of fabrication defectoscop s. m. shortcoming adj.balance of payments deficit ~ bugetar . fault detector/finder/ locator. (despre un contract) to run on deduce v.settlement by transfer decorator s. reserve deficiency ~ de tonaj . (legiferare) enactment ~ -lege . (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale . (a analiza.f. shortfall 2.t.) deflator deflatie s. deduction. (despre buget) adverse. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s. to decree. to be in the red deficitar adj. deficit.f.) shipping deficit deficite gemene . discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli . faultily. disinflationary . al productiei etc. fault. 1.defraying of expenses. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament .tare allowance defaica v. out-of-repair. defective.) decline decont s. in disrepair ~ ascuns .n.(mar. out-of-order. 1. to charter. defect. (fin.f.f. fault detection defectuos adj. {dintr-un intreg) deduction 2.f. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj.to be in short supply definire s.t.budget deficit ~ de rezerve . decree. (a legifera) to enact decupla v.standard deduction defect s.i. (fin. definition ~ a obiectivelor .) goal definition deflator s.124 DEC-DEF declin s. (analizare.decree law.f. deficient. charter.(man. (despre mdrfuri) scarce.balance of trade deficit. decorator ~ de vitrine window dresser decret s.interest deduction ~ a tarei . deduction ~ a dobanzii . imperfect adv. to deduct deducere s. (al activitdtii economice.n.latent defect ~ de fabricatie . executive order decreta v. m.f. reimbursement decontav.) deflation. external deficit ~ al balantei de plati .to have a deficit.) twin deficits a acoperi un deficit . (despre un an agricol) lean a fi ~ . (dintr-un intreg) to deduct 2.

to delegate.r.m. to depute delegat s. to discharge (from function/office) demitere s. de gaj) to disencumber degrevare s. (de obligatu. offence. (devalorizare) devaluation densitate s. to remove. authorization. to defraud. peculator delcredere s. 1.to resign. name.denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata . (yn teren) to clear. peculator defri§a v. misdemeanour. (loctiitor) deputy. vacating.f. to embezzle. to quit.f.f.firm/trade name ~ a marcii .n. denomination ~ a firmei . defalcator. (mandat) commission. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj.f. (imputernicit) mandatory.t.brand name ~ a marfii . peculation delapidator s. datorii) to relieve. (a retrage din circulatie o bancnotd. to defraud. (de sarcini ipotecare.) del credere delega v.wrongful dismissal democratiza v. reclamation. 1. to name.devolution of authority ~ economics . embezzler. defrauder. to remit. to peculate delapidare s.t.m. resignation a-i da/a-§i inainta demisia . (de sarcini ipotecare. defrauder. to dismiss. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere .(a firmei) registered name depanav.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v.f. to resign. democracy ~ industrials .m.trade mission delict s. to reclaim.f. to defalcate. (grup) delegation 3. (corn.t. delegation. remission. delinquency. to embezzle.t. to defalcate.f.i. (reprezentant) representative delegatie s.t.t.r. o monedd) to demonetize v.DEF-DEP 125 defrauda v.f. to denominate denumire s.t.t.bulk weight denumi v. (a unei pdduri) clearing degrada v. (document) certificate ~ de autoritate . (misiune) mission 2. embezzlement. (retragere din circulatie a unei bancnote. datorii) relief.f. delegate. (opddure) to clear defrisare s. (a unui teren) clearing. (despre calitate) to go down degresiv adj.t. to grub. defaulter. to repair . to democratize democratic s. dismissal ~ nejustificata/injusta . (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5. resigning. a unei monede) demonetization 2.n.f. m. to peculate defraudator s. mandate. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s. (de obligatu. grubbing. degressive degreva v. defalcation. resigner demite v. density ~ de stivuire . embezzler. (financiar) delinquency demisie s.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v.tightness ~ in gramada .f.

(asig.f dispossession.(asistentd financiard. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. storage yard.deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor . (ilegald) disseisin depou s. demanc. breakdown service depanator s.supply depot ~ de minereuri . (SUA lumberyard ~ de marfa .(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar .m.bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea . floatMBi storage/warehouse ~ portuar . qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .) (man.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj. (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna .quay warehouse ~ pe termen lung . a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare .staff department ~ de control . (o suma. dependence ~ de resurse . (contui in bancd) to overdraw dependents s.) consignor/shipping depot ~ angro .) backwardation deposeda v. furnizare de materii prime etc.timber yard.sight deposit ~ pe chei .DEP-DEP depanare s.) general average depositor deport s.entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber .tramway shed depozit s. (bancar) (bank) deposit 3.warehouse ~ de materiale .f.banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen .deposit at call. (de tranzit) entrepot 2. depot ~ de locomotive .ore yard ~ de tranzit . (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2. (bur. 1.(cerute .) resource dependence deponent s.t.n.s.n. breakdown mechanic departament.open depo: ~ m valuta . 1.wholesale warehouse ~ bancar . (ilegal) to disseise (of) deposedare s.t. call deposit ~ la import .m. depot.f.deposit at loot notice ~ pe termen scurt . importator ca forma.n. (de) to dispossess (of). warehouse. 1. repository. to exceed.foreign deposit ~ la cerere .time/term deposit ~ la vedere . (concedinl. (dr. (serviciu) emergency repairs. departmental depa§i v.dock storage.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc .n. mar.storage vessel. (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar. storehouse. o cifrd) to top.) profit centre ~ central/de coordonare .) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender. o perioadd de timp) to overstay. repair 2.roundhouse ~ de tramvaie .

DEP-DEP 127 depozita v. (consignatar) depositary.) deposition. (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. to file 3. (timbre) to deface. deposited. testimony.f.palletized storage ~ externa/pe termen .t.t. depositor depune v. (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca ..) field warehousing ~ in aer liber . to bank. (a devaloriza) to depreciate. to consign 2. underrating. (de bani in banca) deposit. to testify depunere s.slumpflation depunator^. (dr. (a unei decla-ratii vamale) entering. v. to cancel depreciere s. (in antrepozite vamale) to bond 2. in-bond depozitie s. (a tim-brelor) defacement ~ monetara .(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. warehousing ~ de lunga durata .t. to devaluate.m. (devalorizare) depreciation.to enter outwards ~ garantie . bailee 2.t. (moneda prin aliere etc. notice deposit ~ la cerere deposit at call. (jiirdmdntid. to store.to give evidence. demand/ call deposit ~ la vedere . (acte.to put/to deposit money in the bank. (a unei plangeri. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei . consignment 2. to underrate v. (o plangere.f. evidence. stored. depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie . to enter. storage.to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . to devalue. (bani in banca) to deposit. entering 3.sight deposit . (o cerere) to hand in. 1. despre functionari) to be sworn in 4.to give a bail/guarantee.wharfage ~ temporara .) to debase.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere . (o declaratie vamala) to enter. a unui protest) lodging.f.(de mar/a. 1. materii prime) buying forward.w.to wharf depozitar s. (in antrepozite vamale) bonded.transit storage ~ in vrac . un protest) to lodge.temporary storage depozitat adj. (a subevalud) to undervalue. to recede. (monetard prin aliere etc.container storage ~ in stoc .long-term storage ~ de marfuri paletizate .currency/monetary depreciation depresiune s. 1. storing. to warehouse. (subevah-iare) undervaluation. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice.bulk storage ~ pe chei . devaluation. to deposit. to disvalue.) debasement.f.f. to stock. forward buying ~ in tranzit . to deposit a guarantee ~ marturie . 1.r.

(pierdere de drepturi civile si politico) (dr.t. (a plati. (absolvire. to unload. discharging. 3. 1. o afacere) to carry on descalifica v. landed ~ in minus . unloaded. to spread out. a achita) to absolve. (in cont. (a bascula.(a navL^ discharge afloat.gross terms discharge ~ in plus . (basculare) dumping 3. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2.f. to decentralize deschidere s. to unreel.) to discharge.n. (a unei nave etc. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s.t. (navd abandonatd) derelict derivat s. discharged.f. (docher) docker.) to unroll. to uncoil 2. (un cabin) to unwind. to discharge.(guri de magazie. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie . to land 2. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj.(man.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei .t. opening ~ catre public . a rdsturna) to dump. saborduri in bordaj) (mar.) loading aperture/opening ~ de tonaj .(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v.(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . (a absolvi.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului .partial unloading ~ peste bord . (un zdcdmdnt) to strike descoperire s. unloading.f.unsecured overdraft descriere s. discharger. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v. (a exonera) to exonerate.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare .m. landing 2.f.to discharge afloat descarcare s. afloat discharge ~ partiala . (un contract.) discharge.f.128 DEP-DES dereglementare s.t. description ~ a brevetului . (exonerare) exoneration. to disembark.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description .) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala .port discharge ~ in rada . unshipped.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . unshipment. disembarkation. unloader. stevedore descentraliza v.) disqualification descarca v.) to disqualify descalificare s.n. 1. un document etc. (o navd etc.f. to unship. (o hartd.patent specification ~ a postului . 1. 1.overboard discharge descarcat adj. achitare) discharge ~ de marfa in minus .(fata de documente) short-landed descarcator s.offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire .t. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire .

1. to undo. to annul. (pentru daune.remedy by judicial process despagubiri contractuale . (o corporate) to disincorporate desfiintare s. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s. service 2.f.t.t. (populatia) to serve 2. undoing. (pentru cheltuielf) reimbursement. to refund. (a unui contract de munca) severance 2.t. (cont.) spreadsheet desfiinta v. compensation. (baloturi de mar/a) to unbale. (pentru servicii) to remunerate. 1. 1. (yanzare) sale desfacut adj. cutii) to uncase despagubi v.t. (un cartel) to decartelize.(asig.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . to designate. indemnification. to repeal. o functie) appointment. (abrogare) abrogation.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . (o activitate) to carry on. (intr-un post. (un utilaj. 1. to nominate desemnare s.f.f. to rescind 2. (pentru cheltuieli) to reimburse. a unei instalatii) service. to unpack. (a vinde) to sell.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces .n. rescission 2. (anulare) cancellation. to unfold desfasurator s.. refund.) average as customary ~ baneasca/pecuniara . (pentru servicii) remuneration. m. (intr-un post.war reparations . designation. annulment. o instalatie) to service.n. suppression. to compensate.vindictive damages ~ de razboi . nomination deservi v. to market desfacere s. annulment.f. indemnity.pecuniary compensation ~ in natura . to annul. 1. abolishment. (a abroga) to abrogate.t.ca de obicei" . prejudicil) to make amends to despagubire s. to indemnify. design ~ de mediu . ofunctie) to appoint. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v. \. designer despacheta v. repeal. (a anula) to cancel. mar.t.f. amends. despre unele mdrfurf) loose desfasura v. (neambalat. recovery. (a unui cartel) decartelization.t. to abolish. to handle deservire s. to void.recovery in kind ~ legala . (a etala) to display. to show 2. (din Idzi. (a unui contract) cancellation. to suppress. (daune) damages. (un contract de munca) to sever 2. {un contract) to cancel. (a unui utilaj.DES-DES 129 desemna v.industrial design designer s. reparations ~ a pagubelor de avarie . 1. to requite. (legala) remedy. requital.

(a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v. to deteriorate.t. (constatare} ascertainment.industrial wastes ~ radioactive . a unui cec) to deface deteriorare s.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii . unliquidated damages a cere ~ . incomplete destinatar s. deterioration.n. to damage.t. (transfer. fixare'i determination. 1. a fixa.reducible wastes ~ refolosibile .t. a constata) to ascertain.t. a unui cec) defacement ~ a capitalului . i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont.to force down prices determinare s. a enumera) to itemize deta§a v. (despre un articol) odd. (fata unei bancnote..f. not paired. paper refuse ~ industriale . (a daunelor) (asig. 1.(stabilite de instanta) damages at large. (a stabili.f.utility refuse/wastes detailist s.m. (a fetei unei bancnote. recipient. impairment. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac .to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj. a decide) to determine.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . (stabilire.f. (al unei plati) payee. wastage. (a obliga) to bind over 2. to detail.) goal setting . t.(man. to impair. dismissal. (convingere} persuasion. to discharge destituire s. (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s. (rebut) scrap. waste. (a specified.t. conviction. to unstow destivuire s.f. discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v. to convince. (a stabili.f. damage.cotton wastes ~ de cherestea .m.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor .radioactive wastes ~ reciclabile .off-cuts. (consignatar) consignee destinatie s.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . retail dealer.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire .r. (constr anger e\ binding over 2. remnant. (al unei remiteri) remittee.130 DES-DET ~ necontractuale .offal wheat ~ de hartie . to dismiss. (daunele) (asig.) to adjust ~ calitatea unei marfi .to force up prices ~ scaderea preturilor . destination ~ finala ultimate destination destitui v. retailer. small trader detalia v.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . addressee. refuse. v. (a convinge) to persuade.f.crushing damage determina v.

fraudulent conversion detinator.n. (o pozitie.clearing foreign exchange dezacords. not paired.f.(de acfiuni.rough estimate ~ centralizator .t.f.(al unei cambii) holder for value detine v. reciprocal shareholding devaloriza v. 1.) devaluation.licensee ~ al unei fransize .average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa .) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate .) breaking out/ bulk dezasamblat adj.) detinue ~ reciproca de actiuni .summarized estimate ~ descriptiv .(dr. to disadvantage . foreign exchange/ currency ~ de cliring . (rate of) turnover. o situatie) to hold ~ un post/o functie . pi. dissent dezarima v.estimate of costs. commonage dever s.(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente .(dr.f. n. disadvantage. (fonduri) to defalcate.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s.-shortcoming dezavantaj a v. to embezzle. incomplete dezavantaj s. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen .t.t. (mar.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding. (despre un articol) odd.) debasement 2. to own.t. (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj.n.specification ~ estimativ . common stockholder ~ de certificate provizorii . to depreciate.franchiser ~ de actiuni comune . bill of quantities ~ exagerat . misappropriation. (a unei monede prin aliere etc. business (done) devize.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v.) to devaluate. 1.t.f. (de fonduri) defalcation. (moneda prin aliere etc.f.overestimate devize s. (a ieftini) to mark down devalorizare s. to peculate. (mar.to hold an office detinere s. to misappropriate deturnare s.equity holder.DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .s'.n. to hold. (leftinire) marking down ~ monetara ./n.) to break out/bulk dezarimare s.) termor ~ al politei de asigurare . (monetard etc. peculation. depreciation.) to debase 2. (moneda etc. to devalue.f. cost estimate. disagreement. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . embezzlement. (neajuns) drawback. (a poseda) to possess. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man. estimate ~ aproximativ .

process chart.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s.(a unei firme) (man.f.132 DEZ-DIF dezechilibru s. (procesul prin care intermediarii financiari. (al balantei comerciale.organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii . odour removal dezvalui v. de plati etc.) organic growth ~ umana . deindustrial-ization dezinflatie s. (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie . (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati . sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v. to disclose dezvaluire s.t.economic development ~ economica durabila .t. diagram.f.f.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s. growth ~ a gamei sortimentale .t. disequilibrium. to disinherit dezmostenire s.operating process chart ~ a procesului tehnologic . argument . development: improvement.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor . want/lack of balance.f.f.f.product development ~ economica .(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare . to develop. disinheritance dezodorizare s.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s. disagreement. difference-dispute.) disinflation ~ competitiva . diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate . 1.human development diagrama s.procedure chart ~ a organizarii .) imbalance. dezvoltare s.n. chart ~ a activitatii .n.f. obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2. (pferire de informatii complete.f.sustainable economic development ~ organica/structurala . de exemplu handle.(mar.f.

dynamics ~ economica . to differentiate v.DIF-DIR 133 diferenta s.to sharecrop diluare s. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3.product differentiation dificultate s.m.f.f. peasant on quitrent. instruction director s. (titrat.t. dam.f.f. managing director. graduated s.m. rent paid in corn a lucra in ~ . dimension.difference in quality ~ de pescaj . embankment.r.overall dimensions ~ standard de container . (in bani) quitrent. dilution ~ a capitalului propriu . difference 2.) ex ~ depozit . 1. decrease. diminution..ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui . despre mdrfuri) (corn.f.f.(asietd) (mar. dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures. seawall. (executiv) executive (manager) ~ adjunct . to differentiate.for and on behalf of ~ uzina .) draft/draught/trim difference ~ de plata . breakwater dijmas s. (la bursa de mdrfuri.t.economic dynamics diplomat adj.ex warehouse ~ doc/chei . (vdndut din.(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur. (mdrime) size ~ speciala . straits.container dimensions diminua v.assistant/deputy manager . manager. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate . preferential) discriminating diferentiere s. (in naturd.f.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s.m. sharecropper dijma s. stringency dig s. (discriminatoriu.f.r.) dilution of equity ~ a fortei de munca .ex factory/mill/works dinamic adj. differentiation ~ a produselor . in parte) metayage. (in grdne) terrage.f. (jend financiard) embarrassment.(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . slackening din prep. directive. cu titlu universitar) graduate.n. 1. (la ware) jetty. v. to become differentiated diferential adj. diplomat(ist) directiva s. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde. to slacken diminuare s. differential. difficulty 2. to diminish.difference over or under diferentia v.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit . to decrease. direction. dike. head manager. dynamic(al) dinamica s.difference in price ~ de salariu . dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute.difference to pay ~ de pret .

preturi etc.(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj.f. discrepancy.) discriminating.owner-manager ~ regional . to manage.trade discrimination ~ de varsta . to discriminate discriminare s.) to control dirijism s.proprietar .membru in consiliul de admi-nistratie . discriminatory . evolutia costurilor./!.staff manager ~ artistic .general manager ~ interimar acting manager ~ .employment discrimination ~ comerciala . to control 2. (a administra. (conducere\ management 2. piata etc.f. discretionary discrimina v.art director/editor ~ comercial .registrar of companies ~ al serviciului de personal . (centrala) head office dirija v. state interference disagio s.editor.(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar . 1. (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa .n.t. directorship directie s.business/sales/ commercial manager. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s.n.production manager ~ de produse .f. sau un titlu de valoare) disagio discipline s. (SUA) publisher ~ executiv .(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic .executive manager. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .investment manager ~ de productie . a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. (moneda. (despre tarife. (comerciald. (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ .(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.f. ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert . (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda. a conduces to direct.n.f.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate . tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .t.chief/head engineer directorate. 1. discipline ~ financiara financial discipline discont s. (SUA) chief executive ~ general . (decalaj) gap ~ dintre costuri .

destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie .i. (cu livrare imediata) spot s. (speciala) licence disponibil adj. disposable. distance ~ de calcul al navlului .t.payment order ~ de virament . available. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc.) dead mileage distribui v.f. \.) concealment disjungere s. 1.) available/liquid assets.free delivery . (prevedere) provision.m.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe .f.f. pi.t. (dispunere. (a prevedea.n. asezare) disposal. (ordin) order 2.mileage ~ in iarzi . (active lichide) (fin.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru . (de) to dispense (from).f. mar.yardage ~ parcursa in balast .stringent regulations dispune v.f. (a mai multor procese) (dr.particular average adjustment/statement dispasor s. to distribute.(fdrd mar/a) (mar.) unbundling dispasa s.export availability ~ imediata .(din portid de descdrcare. (expert de evaluare a avariei) (asig. availability 2. to set out. excedentar) spare 2.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars .f.f. to put.t.) adjustment. to set v. controller. disposition ~ de incasare .transfer order ~ testamentara .immediate availability dispozitie s.) severance (of causes) disociere s. disposable funds ~ de export . (a aranja) to dispose.cash at bank disponibilitate s.f.average adjustment/statement ~ de avarie comuna . (proportional) to apportion distribuire s. dispensation. spot goods ~ de numerar in banca .m. (de bani. despre o lege) to enjoin 3.n. 1. to deal/to give/to share out. resurse) to command distanta s.) average adjuster/stater/taker dispatch s. (proportionald) apportionment ~ a resurselor . (a decide) to decide 2.resource allocation ~ expresa/urgenta . (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin. to absolve (from) dispensa s.DIS-DIS 135 disimulare s. ready. to exempt (from). to arrange.f. statement ~ conform legilor straine .(scrisd) job order ~ de plata . mar. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. dispatcher dispensa v. (a ordona) to order. (despre un spatiu) vacatable. (suplimentar. stipulation.(mar.) chargeable distance ~ in mile . (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar. distribution. pi. exemption. (a activelor de cdtre un falit. (declarable de avarie) (asig. to dispose.(a postei) special delivery ~ gratuita . saved time dispecer s.) dispatch. (a aseza) to place. 1.

(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final .r. (regiune) region.f. distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor .t. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat . miscellaneous s.f. a pietelor de comercializare.(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat . diverse. to diversify..) superfluous diversification dividend s.(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial . division 2. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s. to vary diversificare s.f.product diversification ~ a riscului . area distrugere s.f.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v.(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin. sundry. not.risk diversification ~ ineficienta .f. (cheltuieli diverse) sundry expenses. n.n. daily fee/allowance divers adj. 1. insd prin divizarea celor existentf' . distributor ~ automat . v. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s.(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •. district.robot distributor. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors. various. pi.m.income distribution ~ cu amanuntui . sundries diverse si neprevazute .136 D1S-DIV ~ selectiva . varied. a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse . news items 2.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative . dividend ~ -actiune . (rubricd de ziar) miscellaneous column.f. 1.line filling ~ a produselor .) divisionalization ~ a actiunii . (a una societdti) demerger. (a liniei de produse.retail distribution district s.(a produselor. multifarious.

social division of labour dizolva v.D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .f. calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare .(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata .f. fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital. calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara .penalty interest ~ reala .net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare . (a parlamentului.(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta .interbank rate ~ intermediara .(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare .t.to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v. 1. interest ~ bancara .f.running interest ~ de asigurare .(care nu este incd scadentd. to obtain. (parlamentui. to acquire doc s.f.division of labour ~ sociala a muncii .bank/banking interest ~ bruta . 1. (o companie) to dissolve. to disincorporate dizolvare s. division diviziunea muncii .interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta . (constructie de andocare) dock 2.) 1.simple/ ordinary interest a aduce ~ .t. (bazin portuar) dock (basin).gross interest ~ capitalizata . a unei adundri) dissolution 2. to get.(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s. harbour/port basin . (a unei companii) dissolution.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.mortgage interest ~ la conturile de depozit .(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara .accrued interest ~ camatareasca .(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie .(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta . disincorporation dobanda s. divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s.day-to-day rate ~ la vedere . o adunare) to dissolve 2. (mar.usury ~ compusa .n.

dollar ~ -marfa . scope.) (cont.customs documents/papers documentar adj.accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ .) shipping documents ~ de incarcare . hatchwayman ~ la copastie . supporting document ~ oflcial secret .commercial dock ~ de constructii navale . idr activitate) branch ~ inrudit .crown land domicilia v.(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata . docker.deal porter ~ de magazie . mosic domain.hatchman. doctrine ~ economica . note de plata etc.documents against presentation ~ de avarie comuna .floating/flooding dock ~ uscat . (juridic) deed.138 DOC-DOM ~ comercial . dockhand. to domiciliate .dry dock. i average papers ~ de expeditie . (proprietate.. dock/waterside worker. documentary documentatie s. landed property.commodity dollar domeniu s. lumper.ship's documents/papers ~ comerciale .) shipper's papers ~ de lichidare in vama . shoreman.classified document ~ original .n.public property ~ regal/al coroanei .n.forwarding documents ~ de export .loading documents: (mar. quay-side worker ~ pe puntea navei . estate. loader..document in proof. (dr.(asig.clearance papers ~ de transport .sideman ~ pe chei . act.f.loan submission do\ar s.corn porter ~ de cherestea . document.) source document documente ale navei .master copy ~ -sursa . act and deed.economic doctrine document s.export documents: (mar.related field ~ public .stevedore doctrina s. instrument ~ insotitor . 1.shipbuilding dock ~ plutitor . docksman. to reside.(facturi.commercial documents ~ contra acceptare . porter ~ de cereale .f.carriage documents ~ de transport maritim .dockman on deck ~ specializat .demesne 2.m. (stiintific) field.shipping documents ~ negociabile . to dwell 2. 1.to undock docher s. mar.{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare .wharfman. »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile.negotiable documents instruments ~ vamale . concrete/graving dock a iesi din docuri .m. longshoreman. documentation ~ de credit .

exchange law ~ civil . (de platd al unei cambii) domicile ~ ales . (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida . (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta .) right of inspection/search ~ de conversiune .(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun .DOM-DRE 139 domiciliatar s.right of sanctuary ~ de control/vizita . to give donatar s. pi.n. residence. law ~ bancar . (echipare) equipment. record.(a mdrfii) dock receipt dozare s. evidence.contract lien ~ de a actiona in judecata . 1. file.n. apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage .m. (a echipa) to equip. proof.f. dosing ~ in greutate .fluid dram drastic adj. dossier 2.copyright ~ de azil .t. grantee donators. 1. right. to grant.f. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s.domicile of origin ~ fiscal . gift dosar s.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual .f.(mar. 1. (privilegiu) privilege. donation. 1. (certificat) certificate ~ a originii .n.active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual .personnel files/records dota v.contract law ~ contractual de retentie .) right of angary ~ de autor .banking law ~ cambial . donee.f. 1.residence for tax purposes ~ stabil . grantor. to fit out dotare s.permanent residence dona v.f. (amenajdri) appointments dovada s. (o institute) to endow 2.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie . (despre reduceri bugetare) swingeing drept s. charter 2. to donate.civil law ~ comercial .individual file dosare ale salariatilor .right of action ~ de a bate moneda . abode.(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire .(mar. grant.(a pdmdntului.(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare . 1.f. (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s. donor.weight feed drahma s.address for service ~ de origine . giver donatie s.m. (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.m. residence 2. dwelling place. (a unei institutii) endowment 2. (legal) domicile 2.free coinage ~ de a executa .t.

right to strike ~ de mostenire .right of repurchase.right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie . ~ de retentie al armatorului .right of fishery.bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .(pass.(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor . fishing right. (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare . pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor . cand cumpdrdtorul achitd integral.right to work ~ de negociere .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .) preemptive right.140 DRE-l ~ de gaj .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor .right of option ~ de pescuit .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare . transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .heirdom ~ de mostenire limitat .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc. (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune .proprietary right.(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .shipbuilding lien ~ de proprietate .(mar.real estate lien ~ de greva .lien OB cargo.{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie .equitable lies ~ de retentie general . right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei . ownership ~ de rascumparare . cargo lien ~ de retentie asupra navei .(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .general lien ~ de retentie pentru navlu .(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.hia on shares ~ de retentie asupra marHi .legal lien ~ de gaj fara deposedare .right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca .(mar^ salvage bond/lien .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului . proprietorship.

rights issue ~ fractionare .unclaimed right ~ penal . (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .civil rights ~ de brevet .n.(taxe duble sau multiple. (mar.(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot .(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights. law of merchant shipping ~ maritim de priza . lane route drumar s.m.criminal/coercive law ~ preferential .voting power/right ~ de vot diferential .(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere . double dubia impunere .public law ~ roman .merchant shipping law.yielding law ~ exclusiv .site road ~ maritim . (strada) street.equity ~ nerevendicat .n. law of the sea ~ maritim comercial .(instrument monetar international creat de FMI.(pe o proprietate) wayleave.sea route.statutory law ~ succesoral . (ruta) route ~ de §antier .marine/maritime/sea law.private law ~ public . road.shipping lane/route ~ maritim costier . roadman dublu adj. international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .preferential right ~ privat .patent rights ~ de subscriptie .(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.unalienable right ~ incorporal .succession law drepturi civile . (sosed) highway.maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law.exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil .coastwise sea lane ~ oceanic .(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale . folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s. law of nations ~ maritim . prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s. seaway ~ maritim comercial . (artera) thoroughfare.) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare .DRE-DUM 141 ~ de returnare .(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .Roman law ~ scris .ocean passage.(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale .

tenor. duplicate.round dozen . period 2.expectation of life.f. (termen.to dump duopol s. scadenta} term ~ a dreptului de autor . duration. ditto ~ al unei cambii .(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura . existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep. dozen ~ completa . al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu .(bazat pe decalajul creat mtre cursul.wear life ~ de mare functionare .contract horizon ~ de exploatare/utilizare .(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s.(service) life ~ de operare .142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare .(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal .long life ~ medie de viata . life expectancy ~ probabila de descarcare .(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .n. as ~ cum se vede .(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana . useful/working life.useful life duzina s. (piatd pe care cererea este restrdnsd. (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s.downstream dumping ~ valutar .duplicate of exchange durata s.(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare .(cow.duration of copyright ~ a exercitarii .f.(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .period of service. micsorat intentional. 1.mare .n.n. working service/time ~ de functionare .shipping time ~ de depozitare .

shipping personnel ~ redus . balance ~ al consumatorului .t. (decalaf) gap ~ de credit .n.n. to fit out echipaj s. fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol .(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential .(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd.) credit gap ~ inflationist . to equilibrate.rail(way) gauge ~ mgust .(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s.(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn. structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .old commission echipament^.full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala . to equip.t.(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v.reduced complement ~ strain . domeniu etc. to outfit.productive equipment ~ de protectie . (al unei aeronave) (air) crew ~ complet .f. equipment. deviation. (o nava) to man. (de nava) crew.overall. dintr-un anumit sector.{stare de concordantd relativd dintre cantitatea.foreign crew ~ temporar .(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei . equilibration ~ a cererii . hands. outfit ~ de productie .M.enlisted crew ~ vechi .narrow gauge echilibra v.n.E ecarts. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial . (un buget) to balance echilibrare s.competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd. equilibrium.) partial equilibrium ~ valutar .n. protective clothing/outfit . complement.(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie. gauge ~ de cale ferata .market equilibrium ~ al producatorului .

(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica . environmental ecologist s. ecodevelopment ecologic adj.i. bursar econometrician s. group.world economy ~ monetara .equity of taxation ~ fiscala .applied economics ~ autocentrata . equalization echivalent adj.m. to equate.domestic science.export-oriented economy ~ de jaf .closed economy ~ manageriala . equivalent ~ al numerarului . economy.descriptive economics ~ feudala .mixed economy ~ mondiala .comparative economics ~ cu suma zero .classical economics ~ comparata .mathematical economics ~ mixta .fiscal equity echivala v.f. etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s.(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere.(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata . (cu) equivalent (to) s. 1.144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional .capitalist economy ~ casnica . savings.exchange economy ~ de spatiu .space saving ~ de timp . econometrics economic adj.f. ecologist. (referitor la economic) economic 2.feudal economy ~ forestiera .f.m.f.transition economy ~ de troc .t. {econom) thrifty.(livrat la comanda) optional equipment echipa s. econometrician econometric s. environmentalist econom adj.m. (schimb) shift echitate s. sparings. 1. squad. venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export .open economy ~ descriptiva . (stiinfe economice) economics 2.f.forest economy ~ involuntara . (intendent) steward.managerial economics ~ matematica .m.(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri.money/monetary economy .market economy ~ de razboi .(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! . economical s.war economy ~ de schimb . sparing./equation. economical economic s. equity ~ a impozitarii . pi. home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy. thrifty. saving.barter economy ~ deschisa . spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata . statism ~ clasica . team. (administrator) treasurer. ecological.time saving ~ de tranzitie . (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^. to equalize v.(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general .

forced savings economisi v.{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui.industrial ecosystem edita v.) consequence. to set by. 1.(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope. issue ~ bibliofila . economization. to save.f.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale. pi. (de comer f} commercial paper. (dr.(a unui ziar) special (edition).national economy ~ negociata . {bunuri mobiliare} chattels personal. publisher.regional economy ~ rurala/agricola . infrastructura etc. m. asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica .pure economics ~ traditionala . economist ecosistem. scale economies ~ externe de scara . effect. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata . personal property/effects. m.s'. husbandry ~ simbolica . goods (and chattels) 3.t.t.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare . to economize.n.(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard. extra efect s. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii . movables. application.social market economy ~ socialista .voluntary saving economii de gama . ecosystem ~ industrial .collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata . result 2.(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala .stagnant economy ~ subterana . (bani) to put aside/away/ by.m.f. publishing house editie s.) external scale economies ~ fortate . scope economies ~ de scara . financiard .{care vizeazd o intreagd ramurd industriald. saving. leader.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect .socialist economy ~ stagnanta . editorial s. sparing economist s. edition. editorialist editura s.n.hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica . to issue editor s.rural economy.f. leading article editorialist s.natural/barter economy ~ nationals .ECO-EFE 145 ~ naturala .n.real economy ~ regionala . to publish.traditional economy ~ voluntara . editorial. firmele.de capital -.political economy/ economics ~ reala . (al unei cdrti) editor editorial adj. progresul tehnic. to spare economisire s.

(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat .) temporary effect efectiv adj.rediscount ~ de levier .) gearing ~ de parghie . to bring about.! accomplishment. to perform.(cambia. real efectua v.(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .f.) suspensory effect ~ tranzitoriu . equality.bearer paper ~ de comert necorespunzator .production efficiency eforts. effort i efortui eel mai avantajos .finance bill ~ real .to service efectuare s. cecul.(dr. » accomplish. effectuation.ecologic efficiency ~ economica .146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei .) material effect ~ retroactiv . (a intreprinde) t carry out ~ o plata . performance ~ a serviciului datoriei . effective ~ sub aspectui costurilor ./!.cc -effective ~ de substitute .(dr. to effect.) clientele effect ~ de comert .) leverage ~ de prag . equalitarianism egalitate s.(dr.(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin. effective.t.(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin.f.(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s.second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper. to carry in« effect.(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin.economic efficiency ~ productiva .(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv .(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia .n.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv .f. pro forma bill ~ de comert la purtator .price effect ~ asupra salariilor . to effectuate.s.) best effort egalitarism.equality of rights . actual.(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului . efficient.servicing eficient adj.) constituting effect ~ de clientela . efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica .wage push ~ asupra venitului . (paritate) parit ~ a sacrificiului . mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor .(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi .(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar .(dr.

sarcini) to release.elevator stacker ~ pe senile . (de bancnote) emission.chain elevator ~ de cereale . 1.price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . hoister ~ de paleti . un program) to draw up elasticitate s. to work out.container lift ~ de marfa . to equalize. t. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii . embargo ~ civil .to disembargo. n. hoist. (de titluri de valoare. to privilege.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe .(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. element ~ de esantionare . (un certificat. to disengage. (a remite) to remit.price elasticity/ sensitivity ~ a productiei . (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului . n. (pe cautiune) to bail out 2. to deliver 3.(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . to elude.cargo/freight elevator.caterpillar elevator ~ plutitor .elasticity of demand ~ a impunerii . equalization. documente comerciale etc.f. elevator.pacific embargo a institui un ~ asupra . de televiziune) broadcast 2. (de datorii.elasticity of supply ~ a pretului la cerere . lift ~ cu banda . (radiofonica. (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s.sampling element ~ prefabricat din beton . to elaborate.floating elevator elibera v. (un plan.income elasticity element s.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .EGA-EM1 147 egaliza v. obligatii.to embargo. to exonerate 5. (facturi.(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite .bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant .grain elevator ~ de containere . to lay an embargo upon a ridica embargoul . (din mchisoare) to set free/at liberty. to free. to equate egalizare s.f. to liberate.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote .f.f. de ban!) issue. n.elasticity of taxation ~ a ofertei .(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v.t. un document) to make out 4.elasticity of production ~ a veniturilor .t.price elasticity of supply ~ a preturilor .emission of paper money ~ de obligatiuni . 1.civil embargo ~ ostil .precast unit elevator s.) to issue.t. to take off/to raise the embargo emisiune s. to release.hostile embargo ~ pasnic . to relieve.bond issue in default . to evade embargo s. (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii .pallet elevator ~ de stivuire . (un cecfard acoperire) to overdraw 6. equation ~ fiscala .

swindler. (a pret stabili pretut) to price. (bancnote) to emit. stocuri) to run low epuizare s. occupational therapy eroare s. (actiuni nominale) to inscribe. to evaluate.f. 1.f.t. to swindle. a stabili) to rate. cheat escroca v. calcula.t. {un cec) to make out 2. (bani faisi etc. to appraise.f. to deplete.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara . issuing s. (greseald) mistake ~ de calcul . (a trage o cambie) to draw emitent adj. (a solului.) essence ~ a unui contract .f. issuing authority. to cheat. swindle. issuer. (resurse. error.sampling error ~ de masurare . (despre rezerve. (a folosi la maximum) to work up. plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v. to valuate.mistake in the person ~ de specificatii .foreign bond issue ~ de titluri de stat .f.(anumite cla dintr-un contract.f. (amdnuntit) to specify epava s. (titluri de valoare.fiduciary issue ~ in direct .r. (a resurselor.error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare . (tragdtor. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2.issue by tender ~ publica .(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v. to estimate.t. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont.) to utter. 1.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . to fake up escrocherie s. reissue ~ prin adjudecare .monetary issue ~ noua . un cec) drawer adresati-va emitentului .) depletion 3. \. (defertilizare) impoverishment epuizat adj. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water. (al unui bilet la ordin) maker.t. a capitalulu erosion escala s. (pepuncte) to itemize. 1. (pprire) call escroc s.m. persoand care a emis o cambie. bani) to issue. (a defertiliza) to impoverish v. obligatiuni) new issue. to prize . depletion 2.t.(de acfiuni) public issue emite v. ergonomics.f.live broadcast ~ monetara . a fondurilor) exhaustion. (obligatiuni) to float. fake esenta s. fonduri) to exhaust. care trebuie ir. (a consuma complet) to use up.f. (dr. human engineering ergoterapie s.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s. ergonometrics ergonomie s.error of measurement ~ de nume . (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s.(de actiuni. rook. cheat.m. (din stoc) out-of-stock. (ship)wrek epuiza v.specification error ~ operativa/activa .^ value. (a cheltui tot) to spend 2.f. to enumerate.misnomer ~ de persoana .f.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr.

random sampling ~ cu faze multiple . 1.standard of price ~ -argint .t. to run aground 2.negligent aground ~ fortuita . generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. (mar. pattern ~ concentrat . sampling ~ aleatorie .(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v. estimated. exposure.cluster sample ~ reprezentativ .n.fortuitous stranding ~ voluntara ./. (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare .standard of value ~ -devize .differential sampling ~ in trepte . estimator. to defer 3. programul de lucru etc.f. (mdrfuri.multistage sampling ~ la receptie . (yacantele. in cifre rotunde) round estimator 5. to display etalare s. {a negocierilor) falling through ~ accidentala .(fin. 1.) automatic standard ~ de lucru/verificare ..n. sample.n. estimative. (de mdrfuri.. (a spatia. m.multiphase sampling ~ cvasialeatorie . failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor. grounding. 1. rater e§alona v. produse) to exhibit.t.gold standard ~ aur . fin.quota sampling ~ prin tragere la sorti .(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin. to expose. valuation. to get aground/on the ground. frustration of the adventure e$ua v.f. (plati) to spread out.single sampling ~ succesiva . (aproximativ. (stabilire a pretului) pricing estimari omogene . astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s.gold-exchange standard ~ aur .) to strand.acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote .to shipwreck e§uare s. produse) exhibition. (asig. a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2.EST-ETA 149 estimare s. to ground.quasi-random sampling ~ diferentiala .gold-bullion standard ~ automat . running aground 2.) failure of the voyage.silver standard ~ -aur . estimate. appraisal.f.quota/representative sample ~ -tip .) stranding.lingouri .working standard ~ de referinta .foreign currency standard . {mar.representative sampling ~ simpla . standard ~ al pretului . to sample esantionare s.lottery sampling ~ reprezentativa .) rating.devize .t.type sample e§antiona v.) homogeneous expectations estimativ adj.accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta .reference standard ~ de valoare .sequential sampling esec.f. estimation. display etalons.

to nationalize etatizare s. labof'1 grading j ~ a postului . a stabili pretui) to price.t.(fin.packing label euro s. labelling. appraisal. {atasatd la mdrfuri.(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe . (a calcula.(fin. to evaluate.f.(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation . (la) to put (at) evaluabil adj. stage. (o marfa) to ticket (up). (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^. bagaje) tally. Eurocapital eurocard^.job evaluation.) paper standard ~ -marfa . Eurocard eurocec. (daune) to adjust.n. estimation.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii . to value.) rating.m.f. Euromarket eurovaluta s. (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket.f.n. valuation.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii . to estimate. Eurocredit eurodolars. (cu preful) ticket. to standardize etapa s. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor.t. nationalization eticheta v. sticker ~ colanta . (a pretui.) fiduciary standard ~ -hartie . step ~ de fabricatie . {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing.m.s.f. evaluation. Eurobond europiata s. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s. to label. label. a asigurdrilor) assessment.) double/parallel standard ~ fictiv .(fin.f. Eurocheque eurocrat s. Euromoney evalua v. a stabili) to rate.f. (a unei avert funciare) (dr. (mobild) tag.f.address label ~ de ambalaj .) fiat standard ~ fiduciar . (stabilire a pretului) pricing.adhesive label ~ cu adresa . to prize.(fin..t.) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati . appraisable.) commodity standard ~ metalic unic .processing stage -delucru-job step etatiza v. to valuate.monetary standard etalona v. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s. assessable: rat(e)able evaluare s. estimate.n. Eurocurrency.t.(fin. (asig. (a daunelor) adjustment. fin.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel . Eurodollar euroobligatiune s. to appraise.f.single standard ~ monetar . (unitate monetard europeand) euro eurocapitals.m. (a unei mdrfi) ticketing./i. a asi-gurdrilor) to assess. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor.

to fulfil 2. surplus.budget excess/surplus ~ de greutate . to avoid.surplus stock ~ impozabil .f. (punere a unui sechestru) distrainment.) basic books evita v.(fin.(cont. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv .evaluation and optimization evaluator s. (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala .books of account ~ primare .t. (un debitor) to distrain.tax evasion/dodging evidenta s. (plata impozitelor) to dodge evolutie s. (fiscal) tax dodger evaziune s. excess. overbalance ~ de stocuri . 1. overplus.f. (a eluda) to elude. appraiser.overweight. to evade..to rummage executare s. (a unei obligatii.export surplus ~ al importurilor . valuator. (o comandd.fiscal drag ~ al exporturilor . a unui contract) execution. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului .EVA-EXE 151 ~ a riscului . cost standard costing ~ si optimizare . un contract) to execute. 1. evolution ~ in timp a creditului .t.n.(asig. (a unei comenzi. estimate ~ standard a pretului •:. to escape.f.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor . supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj.(mar. valuer. to perform. bookkeeping evidente contabile .f. exclusive excursie s.. to exclude.sales record ~ contabila .) estimate of the risk ~ a riscului de tara .f.. excess.(la un credit) payment record ~ a vanzarilor . spare. record. discharge.m. performance. excursion ~ cu itinerar prestabilit .m. (din baron) to disbar exclusiv adj.actuarial calculation ~ cadastrala .rat(e)able value ~ multipla a costului . (disponibil) spare exclude v.taxable surplus ~ valoric . to expel. iin comision) to fill 3.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal .{de agentia turisticd) package tour executa v. a unui comision) fulfilment 2.accounting. (situatie) situation ~ a platilor .(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor.import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar .t. tour. (de marfd pe piatd. (o obligatie. evasion ~ fiscala .multiple costing ~ prudenta . (a mdeplini) to carry out/through. rater. to carry into effect.credit history excedent 5. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s.conservative. to discharge.stock/inventory valuation ~ actuariala .) to rerummage ~ revizia vamala .

t.) copy 3. accounting period/year. (executoriu) (dr. (a unei functii) tenure ~ anticipata . payability exilat^. . to pursue. period under review ~ urmator . payable. demandable. expansion ~ orizontala .to exonerate fi responsibility/liability. exercise ~ bugetar .) to express.executor executoriu adj. claimable.m. to exonerate. (de carte etc. to relieve responsibility/liability exorbitant adj. (despre impozite. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. (o profesie) to practise. (mdrfurS forward. pattern 2. practice.152 EXE-E ipotecat. exorbitant.single bill exercita v.) executory.n. to follow exercitare s. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei . exigible.f. due exigibilitate s.n. official receiver ~ testamentar . din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita . (model) sample.budgetary year ~ financiar/fiscal . (prin po^ to post.f. (a practica) to exercise. executive 2. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. (despre impozite. executor. (bani) to remit. (urgent) to dispatch.financial year. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy.execution debt enforcement.f.(dintr-o anumitd t in strdindtate. (ram scrisoare etc.(fin. 1.t.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. enforceable executor s. (dr. hea steep. to send (off).) executory. to dischai to disburden ~ de raspundere . cauzat de infli accentuatd. (a unei profesii) exercise.(fin.officer of the court. datorii) exactable. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului .t. exile ~ din motive fiscale . daune e swingeing expansiune s.m. tax/taxable year ~ trecut . (mdrfuri in consignati^ consign. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc . to practise.) past year. expectation i expedia v. 1.f.m.n. enforceable exemplar s.) next account exigibil adj.(a unui drept) anticipation exercitiu s.

sending. expert appraisement/examination 2.appraiser.(mar.f.marine/maritime adventure.) sender. (in interes propriu) to exploit.chartered accountant.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala . survey. addresser. mar. (de cdrbune) getting. dispatch.i.f. winning 2. (muncitorii) to sweat 5.m.one-side survey expira v.t.f. (a unei cdi .qualified expert ~ care declara un titru . (de bani) remittance. sending.) to operate. surveyor ~ autorizat .) narration exploata v. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s.) assessor.f. working. to expire. experiment ~ la scara naturala . shipping ~ recomandata .value work done ~ contradictorie .) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj . (urgentd) dispatch.legal expert ~ maritim/naval . to win 2. to work(off). un zdcdmdnt) to exploit. forwarding agent. expiry. o navd etc.actuary ~ in statistica petroliera .oil actuary ~ juridic . to recover. (de mar/a) (freight) forwarder. specialist. (a unui articol din registru) (cont.) professional valuation ~ unilaterala . (rapidd a unei scrisori etc. (a cultiva) to cultivate.customs appraiser expertiza v. (a unei mine.valuation survey ~ profesionala . (pe cale maritima) to ship expediere s. (a pdmdntului) farming 3.less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica . (a unui termen etc. dispatcher.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala .marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . (de mdrfuri in consignatie) consignment.assay master ~ contabil . 1. (SUA) certified public accountant ~ de evaluare . appraiser. surveyor. shipping agent expeditie s.control/joint survey ~ de avarie . (a daunelor) (asig. (al unei scrisori etc.) express. (consignator) consignor.charges prepaid expediter s. expert. (p mind. (despre un contract) to fall in. (pe mare) shipper.sworn surveyor ~ vamal .damage survey ~ de evaluare . (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s.(asig. to survey expertiza s. to turn to one's account/profit.field experiment expert s. (cdrbune) to get.f. oversea(s) expedition experiment s.(cont.) expiration.t. (pe mare) shipment.EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. (prin mesagerie) (SUA) express.m. (o cale feratd. adjuster ~ de evaluare a avariei .truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului . (de mdrfuri) forwarding. expertise. to farm 3.f. n. a unui zdcdmdnt) exploitation.) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor . forwarding ~ maritima . (despre o politd de asigurare) to lapse. (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . (prin postd) post. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. 1. 1. (un utilaj) to run 4.

) express adv. (marfuri. to expropriate.f.intea rate exposure externalitati s. (SUA) lumbering ~ miniera .specialized exhibitio ~ universala .n. {a unui utilaj) running 4. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii .direct export ~ global . fair ~ agricola .f.i. (mar.) to fathom explorare s.(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie . (exportare) exportation ~ de capital . (sondare) probing. (c. 1.world exhibition expres adj.capital export ~ direct . display 2. m.154 EXP-E: ferate. to lay < v.agricultural exhibition ~ comerciala . exporting s.sweating system ~ piscicola . (unui rise) to incur. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. show.. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .motor show ~ industrials .t.(export de servicit) invisible exports ~ provizorii . (despre preturi) to boom explora v.t. 1. exhibitor expozitie s.t. to export exportator adj. show. prodie exhibition.trade exhibition ~ cu vanzare . to show.fishery exploda v.price boom exponats.f.t. fdrd plata taxelor vamale. produse) exhibit. to expose expunere s. expropriatu dispossession. a unei nave etc. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile .f.(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil . (desi scrisori) posthaste expresie s. (de marfuri.open quarrying ~ forestiera .mining ~ patronala . to display.travelling exhibition ~ specializata .f. logging.f.n. pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum . (a sondd) to probe.to do export trade exporta v.total exports exporturi invizibile .(export de marfuri) visible exports a face export .forestry operation.f.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii. exhibition.industrial exhibition ~ itinerants . {a preturilor) boom ~ a preturilor .sales exhibition ~ de automobile . probe explozie s.n.sole exporter expozant^. dispossess expropriere s. (prospectiune) exploration.r. exhibit export s.f. exporter ~ exclusiv . compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v. export(s) 2.) operation. {a prospecta) to explore.

line extension ~ a prelevarii de mostre . abstract.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati . superior 155 extrabugetar adj. (despre o afacere) to branch out extindere s. extraction.(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe .t.EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v. extortion. to extort.f.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . production ~ de petrol .oil production extrafin adj.t.land register extract . extract.f. widening ~ a cererii . superfine extras s.f. to widen. extractive extractie s. to expand.sampling range extorca v. to extend. extension. expansion. swindle extra adj.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv .n. extrafine. (al continutului unui document} docket ~ de cont . outside the budget extractiv adj.descriptive statement ~ de titlu de proprietate . bank statement ~ de cont de reconciliere . to swindle extorcare s.abstract/extract/statement of account. (piata de desfacere) to widen v. to extend.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar .r.

to facilitate | facilitate s.export incentivt facsimile.to canva ~ reclama/publicitate . brickyard ~ de cherestea .to get/to run into debts.to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v. (bani) to mint. (mai mare) works.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit .paper mill ~ de imprimeuri . to coin.to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare .shoe factory ~ de mobila . to manufacture.to deal in ~ cumparaturi . to effect ~ afaceri cu .facsimile signat ~ de sigiliu .to st full particulars ~ datorii .to commission business ~ comert cu . canning factory.(despre un ag.brickworks. manufacture. {de bani) mintage. wholesale manufacture fabrica s.t. plant ~ de here . (here) to brew ~ in serie .computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare .credit facility facilitati de plata .to deal with ~ afaceri pe baza de comision .t. manufacturer. to manufacture. enterprise. fabrication.m.to call ~ fata competitiei .to make up inventory. factory owner. comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare . to produce.?!.packing plant. coinage ~ asistata de calculator .furniture factory ~ de produse finite .finished products factory ~ de textile .brewery ~ de caramizi . to take stock ~ mentiuni .to overtime ~ propaganda electorala .f.to shop ~ cunoscute toate detaliile . incur debts ~ escala .(despre o nova) to clear ou ~ inventarul .printing plant ~ de incaltaminte .ready-made clothing factory ~ de conserve .to mass-produce fabricant s. a produce) to make. (a fabrica.textile factory/mill face v.f.to audit ~ o scurta vizita . producer. cannery ~ de hartie . production. mill.timber mill. to fabricate. facsimile ~ de semnatura . facility ~ de credit . easy payment/terms ~ de plata a impozitelor .facsimile stamp .tax bra ~ pentru export .f.large scale/series/ serialized production/manufacture.t. 1. (a executd) to perform. (SUA) lumbermill ~ de confectii . (de here) brewer fabricare s.to render null i void ~ o revizie contabila .F fabrica v. factory.facilities payment.

decisionmaking factor ~ de incarcare .(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .n.n. ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat . to fail. in schimbul oferirii unui comision. to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus .final invoice ~ detaliata . insolvent s. (metodd de finantare prin care o societate transferd.decision maker.freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare . (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s.to adjuge smb. invoicing.) beta factor ~ ciclic .to facsimile factaj s.loading factor ~ de rise . bankrupt a se declara in stare de ~ .to go/to mm bankrupt. to fold up.n.t.) alpha factor ~ beta .safety factor ~ de utilizare . to collapse a declara pe cineva in stare de ~ . bill ~ a furnizorului . (institute financiard care se anga-jeazd.supplier's invoice ~ comerciala . insolvent falit adj.(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur.original invoice ~ pro forma .(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata .customs invoice facturier s.certified invoice ~ originala . defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd.cycle billing factura s.discharged bankrupt .consignment invoice ~ de cumparare .m.FAC-FAL 157 a reproduce in ~ .use factor factori de nemultumire .provisional invoice ~ vamala .itemized invoice ~ interna . bankrupt.descriptive billing ~ in minus . coefficient 2.m. billing ~ descriptive . bankruptcy. to invoice. (cornet) invoice/sales book s.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie . crash ~ fraudulos .f. carriage and delivery factor s.f.fraudulent bankruptcy a da ~ . bankrupt. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.risk factor ~ de siguranta . letter carrier ~ alfa .factors of production factoring s. 1.sale invoice ~ definitiva .to file one's petition in bankruptcy falimentar adj. sd preia creantele clientilor) factor 3.m. (colaps) collapse.cyclical factor ~ de decizie . contra unui comision.purchase invoice ~ de navlu .consular invoice ~ de consignatie .underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica .to overinvoice facturare s. invoice. (postal) postman.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur.commercial invoice ~ consulara . failure. insolvency. to cease payments. factor. care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii. to go into liquidation. bankrupt.f.

) to tamper with.(asig. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3. false.) ex. pharmaceutical fata s. metale) base. registre etc.coinage offence falsificator s. counterfeit. un document} forged.) adulteration 2. (bancnote. falsifier. (a denatura) to distort.) free < general average ~ avarie particulars . (despre monede. documente) to forge.f. (avers al unei monede) obverse 2.t. metale) debasement.f. to misrepresent falsificare s. auspicious. (a unei cambii. mar. (denaturare) distortion. (raspundere. (de bancnote. obligafii. falsification. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. (bur. forgery. a unui bilant) window dressing. dud.n. metale) to debase. easy fara prep. 1..) free of (al average ~ avarie comuna . 1. (monede. favourable. (de alimente etc. (document fals) dud falsifica v. fake.(asig.) tampering.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare . (de monede. ~ a mai intarzia . to falsify. mar free of/from particular average ~ avarie particulars. mar.f. mar. mar. fin.free ( capture and seizure ~ caric . (alimente etc.without nirth< delay ~ acoperire . to fake up. sham.) adulterator familie s. phon(e)y. (de alimente etc. bogus. (artificial) artificial s.(asig. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj.(asig.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat . (de conturi.(formula pe un cec) n effects/funds. counterfeit. documente) forgery. registre etc. false. (de bani) forger. spurious.undischarged bankrupt fals adj.m.) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului . spurious. (despre o bancnotd. to counterfeit. misrepresentation ~ de moneda . (de documente) forger. without 2. fake(d).(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj.) free < stem/turn ~ avarie .) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare . coiner. 1. fake.ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig. 1. numai daca esl cauzata de .(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn. family ~ cu doua venituri . (a situatiei financiare. counterfeiter.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . registre etc. (de conturi. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei .) tamperer.free of all cranage . (avantajos) advantageous.(mar free from alongside ~ angajament . (con-turi.(la incarcaa sau descdrcare) (mar. (despre actiuni.) to adulterate 2.

passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer .free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate .nonreciprocity ~ comision de adresa (mar.f.superferry ~ drepturi .(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s. fertile. productive ~ prima de salvare . (soi) kind. sort. casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate . no par value federatie s.?.n.free from liability fictiv adj. o ~ comision de brokeraj .operational reliability ~ raspundere .railway ferry ~ dobanda capitalizata . railway s.m.ex interest feribot s. grade.ex dividend.(despre ~ de vaci de lapte .m.commonwealth ~ defect . bogus. car float capital) flat ~ de mare tonaj .ex coupon ~ valoare nominala .f.(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala . to fertilize. fictitious. railwayman ~ pierderi . {gospoddrie ~ impozit pe venit .{mar. workable ~ proprietar .dairy farm nava) gearless ~ industrials .{despre actiuni) ~ datorii . feasibility. ferry craft/vessel ~ cu cale ferata . {SUA) description dividend off ~ dobanda .(asig.hoverferry.f.ex all fezabil adj.free of losses fertil adj.carferry.t. mar.(formula pe. workability ~ protest . (pe ~ garantii/acoperire . farm.free of income tax tdrdneascd.) trust .intestate.(pe piata de ~ de automobile .(formula pe o cambie) no fiabilitate s.(preferentiale la o noud ~ de marfuri . debtless. no-cargo condition ~ zootehnica . {dr.(despre nava) light-ship ~ mica . farmyard. {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead.poultry farm ~ instalatii de incarcare .small holding condition. farmer transport) clean feroviar adj.flawless fel s.livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier./«. ~ dividend .factory farm ~ marfa .} free cambie) without recourse ~ testament . reliability noting ~ operationala .freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri .FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii .clear of debts.no commercial account value ~ cupon . to make fertile ~ profit .n.f.ownerless fezabilitate s.) free of address commission ~ recurs/regres .(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola . sham Hdeicomis s. federation (despre o afacere) afloat ~ de state . ab intestat of freight brokerage ~ cont . feasible. ferryboat.) without benefit of salvage fertiliza v.

f.export house ~ de factoring .) trusteeship fidelitate s. house (of business) 2. to finish finisaj s.bond financing ~ spontana .f.f.t. spinning mill/works filiala s. finish ~ superior .deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii .muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .t.reinforcing iron/bars ~ forjat .f.project financing ~ a vanzarilor in rate .commission house ~ de expeditii . eleemosynary filatura s.mail-order house ~ de brokeri . care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa . pi. 1.public finance finisa v.f.(institutie finana care se angajeazd. contra i comision.(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s. financing. (loialitate) loyalty ~ fata de marca . to finance.company/ corporate finance ~ mascata . to fund Hnantare s. cum ar fi creditui comercial.f.single-line firm ~ -tinta .(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna . iron ~ -beton .160 FID fideicomisiune s.instalment sales financing ~ externa . (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter.n. 1.high/superior finish firma s.scrap iron filantropic adj.brand loyalty fiduciar adj.backdoor financing ~ prin conturile de creante . branch (office). philanthropic(al).outside financing ~ interimara .n. inland revenue ' fiscal adj.trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse .forwarding house ~ de export .dominant firm ~ recalcitranta .managerial finana ~ publice .{firma. subsidiary (company) financiar adj. funding ~ a deficitului bugetar . safe hoia ~ solvabila . fiduciary Her s. (dr.accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni .f. (comerciala) (commen firm. sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere . fiscal .n.haul(i)l ~ dominanta .(finantare. financial finanta v. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s. finance(s) ~ manageriale . (insert signboard ~ cu sucursale multiple .f.internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii .reliable firm.wrought iron ~ vechi . fish < fisc s.

price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director . to set forth.) fixing. (al cursurilor de schimb. to state. securing. (suma impozitelor. (de conditii.flexibility of taxation ~ a preturilor . calificare etc.FIS-FLO 161 fiscalitate s. to nominate. a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . floating flotare s.fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple . \.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating . (fin. experienfd.f. o sarcind) to assign. fiscality. 1. slip. (a unei date. cartoteca) card index 2.f. clause) stipulation. (catalog. fastening. to settle. a despdgubirilor) to assess 2. flexibility ~ a impozitarii .(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari . 1.price flexibility ~ a salariului . (a unui termen.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta .(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru . (conditii.f. (un pret etc. o data) to appoint. (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului .(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor.pricing.operation sheet fisic s.(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state.f. clauze) to lay down. (a unui pret etc.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. time card/sheet ~ personala .economic adaptiveness flotant adj. settlement. (de cartoteca) (index) card.) to fix. (un termen.record ~ tehnologica .price leadership ~ a pretului la discretie . to stipulate.(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s. to fix Hxare s.(cu date despre studii. (o data. a unei sarcini) assignment.n. taxation policy/system fisa s.) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului . nomination.wage flexibility ~ economica . sheet.register card ~ de identificare . cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup .t. (a sumei assessment 2. (de bani) roll of money ' Hsier s. to fasten.f.n.n. a unei date) appointment.) floating ~ a cursurilor valutare . to secure. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata .

fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s. de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .towing/tug fleet ~ de slepuri .f. fluctuation.{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala .trawler fleet ~ de vrachiere .price fluctuation' movement ~ dirijata . fleet ~ aeriana .ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice . pe stradd etc.slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei .air fleet ~ comerciala . care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.merchant fleet/service.economic fluctuations a suferi ~ .refrigerated shipping ~ de pescuit .maritime/sea fleet ~ mondiala .barge fleet ~ de transport .f. handbill flux^.ocean (-going) fleet fluctua v. variation. fluctuating.fishing fleet ~ de pescuit oceanic .shipping. cash flow/generation ~ de numerar actualizat .to undergo fluctuations fluturas s.cadi inflow ~ de numerar .wage drift ~ sezoniera .liner fleet ~ de mineraliere . de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental . varying fluctuatie s.flow of funds ~ de iesire de numerar . in ambele sensuri.) throwaway.labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor .i. commercial fleet ~ comerciala maritima .162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata .m.(yaloarea netd reaW de numerar. (care se distribute in magazine. marine ~ de cabotaj . deosebitd de profit contabil.world fleet/shipping ~ oceanica .flow of work ~ de fonduri ./?.cargo shipping ~ de traulere .(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard.seasonal fluctuation ~ usoara .coastal/coastwise fleet ~ de linie . market fluctuations ~ ciclice .gross cash flow ~ circular .cyclical fluctuations ~ economice . (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca . to fluctuate fluctuant adj. flow ~ brut de numerar .deep-sea fishing fleet ~ de petroliere .bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima .tanker fleet ~ de remorchere .(transferul continuu.fluctuations of the market.cash outflow ~ de intrare de numerar . swing.{flu.

development fund ~ de garantie .financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s. fund.delivery bill/note ~ de pontaj .kite flying ~ completa a fortei de munca .(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .f. to employ ~ o cambie de complezenta .(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic . (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial .sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v.) compensation fund ~ de dezvoltare . calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .f. employment ~ a unei cambii de complezenta . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont. capital ~ acumulat/de rezerva . 1. utilization. (pagina) page 2.economic flow ~ financiar .time card/sheet/ticket ~ de reclama .(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund.(active intangibile ale uneifirme.FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar .(atdt in valori mobiliare.guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt . to utilize.(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts .equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .t.welfare/ provident fund ~ de compensare (bur.) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .docket .full employment ~ ilegala a fortei de munca .unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds. (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie .de hartie de ambalaj .wrapper sheet ~ de livrare .pool ~ de ajutor/asistenta . (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane . (coala) sheet.n.to kite folosire s.insurance fund ~ de asigurari sociale .coupon sheet ~ de drum route sheet.

equity fund.cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente .wage fund ~ de stabilizare .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale . common stock fund ~ mutual de castig . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .(care invest proportional in actiuni comune.capital assets/goods .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar .standing timber ~ funciar .disposable/available funds ~ fixe .liability reserve ~ de rulment . (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal .{care emite in r. acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis .risk moa ~ statutar .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii . unit trust.net working capital ~ de salarii .land resources ~ inactiv/neproductiv . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire . floating/circulating assets ~ de rulment net .mutual fund.municipal bond fund ~ mutual de schimb .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .unemployed fund ~ mutual .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .(in tern contabili. trust company.statutory fund fonduri ale actionarilor .trust fund ~ forestier .circulating/working capital.

to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel .f. application form ~ de cerere de credit . lump forma v.(pentru impunere) form of return .(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare .form of proxy ~ de repartizare a actiunilor .n. formation 2.f..exploration/ wildcat drilling.. wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii .customs clearance. founder.n. formal procedure ~ legala .loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta .vocational training format s. forfetar adj. pregdtire) training ~ a cadrelor . to drill foraj s.net fixed capital formation ~ profesionala . (de carte) format ~ obisnuit .f. (print/printed) form.equity capital formation ~ a unui cartel .cheque form ~ de cerere . (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .n.t.(pe care o firmd trebuie so.(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului .form of receipt ~ de comanda .off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix .form of application.subscription form ~ de telegrama . procedure of customs formare s.regular size formular s.. to establish.office form ~ de cec . to found.order form ~ de declaratie de venituri . drilling ~ de prospectiune .gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca .de impunere . formality.t. promotion fondator s.to comer formalitate s. 1. forest.share allotment form ~ de subscriere .tax form ~ de oferta .to syndicate ~ un monopol .FON-FOR 165 ~ proprii . Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v. promoter ~ al unei societati . executive development ~ a capitalului propriu . (instruire. size.(la licitatie) form of tender ~ de procura ..pooling ~ bruta de capital fix .personnel training ~ a cadrelor de conducere management training.telegram form ~ din ziua declararii numelor . establishment. to promote.statutory formality formalitati vamale . to set up fondare s.m. foundation.company promoter fora v.offshore/deep-sea drilling forestier adj.to pool ~ un consortiu/sindicat patronal .

dar peste care trebuie so.free delivered/domicile ~ frontiera . refrigeration plant frigotehnica s.f.f. breakable fraht s. (in asigurdrile maritime.berthage.(ca urmare a circulatiei. to prepay. fruit-bearing.sweated labour ~ de munca ieftina .free border ~ in bazinul portuar . postage paid ~ insuficient .free dock ~ nava .(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj.m.m.(intr-o cariert quarry face frontiers s. consignment note. free entrepot ~ domiciliu .casual labour ~ majora . to frank. face ~ al cheiurilor . postpaid.f.f.face of workings ~ de dane . (corn. border ~.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat . refrigerationist s front s.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.air consignment note/ waybill franca v. fraud.free on ship/ vessel ~ peste bord .n. manpower ~ de munca excedentara .) franchiser frauda s.) manufacturer's agent fransiza s. (corn. valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire. refrigerating machine.n.free on truck ~ carau§ .(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.free overboard/overside ~ §lep .free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare . defalcation fraudulos adj.) name-ticket forta s. berthing space ~ de exploatare .free alongside ship/vessel ~ depozit .act of God.free into store. rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s.a eficientei .free alongside quay ~ de-a lungul navei . fraudulent frecare s. (cesionar al unei fransize) (corn.) free ~ bord . freight document ~ aerian . to stamp francat adj.labour force. waybill. frontage ~ de abataj .cheap labour ~ de munca necalificata . abrasion ~ a monedei . front. refrigeration frigotehnist^.quayage.free carrier ~ chei . embezzlement. fructifero<< .f.f.t.free on rail/truck fran§izat s.carriage free ~ vagon . frontier. ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.n.free into barge ~ transport . 1.surplus labour ~ de munca exploatata .free on board and free trimmed ~ camion . force ~ de munca .unskilled/ common labour ~ de munca temporara .) franchise 2.productive/ production forces fragil adj.m. (cedent al unei fransize} (corn. cause beyond control forte de productie .

public/civil servant.(dr.f.public relations officer ~ superior . (post) post. official. theft. to thieve.production function ~ de stimulare a vanzarilor . functie s.m. (slujbd) job. (de alimente) victualler. (mar/a. executive officer.n. foundation funt s. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s. function 2.) aggravated theft ~ din magazin . n. (comercial.subcontractor ~ maritim/naval ..departmental functions functiona v.victualler ~ de alimente si servicii . to purvey. (rechizite) requisites.i. purveyor.intermediar .seniority functii pe servicii . ecleziastic. (supply) contractor.ship chandler furt s. utility car/vehicle.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci .revenue/customs officer.) larceny ~ calificat . (despre o marina) to run. (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s.supply schedule ~ amovibila . secretar) officer. trimmings.. to furnish (with). (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor .t. 1. furnishings ~ de birou . secretar) clerk ~ inferior/subaltern . (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v.. office bearer/holder. land(ed).filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul .. {textile) appurtenances.f.m. forage. {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal . to supply.shoplifting . (a livrd) to deliver v.FUN-FUR 167 funciar adj. functionary. to work functional adj.public office ~ superioara . supply. obiecte furnizate) supply of goods/materials. purveyance. (de staf) public/civil servant. (a jefui) to rob. provider ~ de alimente . supplier. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s.managership ~ de productie . fodder furgoneta s.office stationery ~ maritime .bank teller ~ la oficiul postal .revocable post ~ de consum .(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate . ground. {de birou) office worker. office ~ a cererii . officer of state. searcher fundatie s. functional functionar s.ship chandlery furniza v. (de alimente si servicii) catering furnizor s. furnishing. to purvey (for).utility function ~ publica . (jaf) robbery.f. supplies.consumption function ~ de manager . position. (livrare) delivery.demand schedule ~ a ofertei .mail teller ~ public/de stat . pi.f. endowment. to steal. (public. 1.i.m. van.. (mai ales de mobila) furnisher.f.high official. to function 2. (institutie) endowed establishment/institution. (dr. civil. {de echipamenf) outfitter.t.caterer . (mdrunt) pilferage 2. 1.

fusion ~ congenera .(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii.f.(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .burglary furturi §i furti§aguri .) grand larceny ~ prin efractie . to amalgamate.(dr.) petty larceny ~ peste o anumita valoare .168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr.) theft and pilferage fuss.(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger . merging. merger.(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala . amalgamation.{asig..n.'. to merge. care produc acelasi tip de bunuri .1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala . nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat .(fuziunea a doua fir. to fuse fuziune s. shaft ~ orar .hour/time zone fuziona v.

(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta .express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa . bondsman a fi ~ pentru .adequate security ~ de calitate . showcase galanterie s. lien ~ cu deposedare . (cerutd exportatorilor) tender guarantee. fin. warranted.t. galantar s. hosier's 2. extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala .government security ~ imobiliara . surety. pledge. (a executdrii unui contract) pledge.f. shop window/front. contract de garantie de platd) bond ~ bancara . to gage. warrantor.) to cover ~ pentru .n.) stowing dimension gaj s. un imprumut) collateral.warranty of quality ~ de executare .f. fin. (de bdrbat) men's haberdashery. to go/to become bail/security for garantat adj.pledge of real property garantie s. (obiecte) narrow goods. (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut. 1. (acord. (prdvalie) haberdasher's.G gabarit^. (cautiune) bail 2. to take out of pledge. pledge.to pledge. overall size/dimension ~ al marfii stivuite .(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate .scale of prices ~ de produse .bonded (de calitate etc.excessive guarantee ~ expresa .f.(mar. range ~ de preturi . (bur.n. (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. scale. surety..to stand surety for garanta v.redeemed pledge a da/a pune in ~ .(dreptui creditorului guaranty. guaranty.(mar. warranty. guarantor.bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export . (bur. to put in pledge a scoate din ~ . garantie pentru . gage. bail.n.to stand security for.) warranty of seaworthiness ~ exagerata .) covered ~ prin obligatiuni . to secure. to guarantee. (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. o tranzactie) cover.unredeemed pledge ~ fara deposedare .export risk guarantee ~ corespunzatoare .M. secured. guaranteed.to redeem a pledge.product mix/range garant s..range/portfolio of products ~ sortimentala . to warrant.m. 1. (de dama) hosiery galon s. coverage. (de guarantee.) platd) (colateral.

roadbook .170 GAR-GH1 ~ implicita .financial management ~ gre§ita .liquid petroleum gas gazdui v.n.liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat .enterprise management ~ a lichiditatilor .) implied warranty ~ mobiliara . to lodge.) joint guarantee/ surety ~ solida .) all-in generator adj.debt management ~ a inventarului . generating s.liquefied gas ~ natural . global 2. geodetics geografie s. 1.pledge of movables.single guarantee a da ~ .f. managing gestiona v.credit management ~ a datelor . cloakroom.n. to accommodate general adj.reliable guarantee ~ suplimentara .liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .economic geography gera v. de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier .f.transit station ~ de triaj .f. geography ~ comerciala .terminal.(dr.border/frontier station ~ de marfuri .t. to administer.additional security ~ unica . (SUA) checkroom gazs./ control ~ bugetara .asset management ~ a creditelor .cash management ~ a riscurilor . to administrate.n. to administer.commercial geography ~ economica .harbour station ~ terminus . (incluzand toate cheltuielile.parcel/ packet station ~ de frontiera .natural gas ~ natural lichefiat . geodesy. gas ~ Uchefiat .goods station ~ de tranzit . (railway) station. (global) overall.budget/budgetary administration ~ economica .marshalling yard ~ maritima . personal security ~ nula .(dr.t. to manage gestiune s. to administrate gerant adj.inventory administration/control ~ a intreprinderii . general.continuing guarantee ~ reala .to warrant gara s.passenger station ~ de coletarie/mesagerie .t.(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .data management ~ a datoriei . (persoana) guide s.economic administration/management ~ financiara .f. to house. (care cuprinde unitatile monetare. riscurile etc. administration.passive income generator geodezie s. guide(book). to run.risk management ~ a stocurilor .mismanagement ghid s.trustworthy guarantee ~ solidara . generator ~ de venit pasiv . to manage. terminus garderoba s.m.) corporal security ~ serioasa .(asig.stock administration. (SUA) depot ~ de calatori .f. management ~ a activelor . handbook.

(econom) thrifty s.m.operation chart ~ de prioritate .tourist guidebook.state farm ~ comunala/municipala .f. grain.individual farm gospodina s. pi. gratis. (de apreciere) extent. graph.f.m.f. 1. counter.{bur. bottleneck gospodar adj. fin. profitgraph ~ al cererii .n. {cereale) cereals . 1. (andosant. total. (bun administrator) good manager gospodari v.rate of wear grafic s.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor. degree 3.f. {vrac) bulk grane s.n. (in matematicd. (a andosd) to endorse 2. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb .) shipping schedule granita s. {spatiu gol. andosator) endorser giratar^. town management. bounty gratis adv. to manage a household v.blank endorsement gira v.) degree 2.diagram of loading ~ de operatii . schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart. {administrate.n. traveller's handbook ghiseu s.t. gratuitously gratuitate s. a admi-nistrd) to manage.n.) marketability ~ de uzura .r. diagram. cheltuieli) overhead.demand schedule ~ cu baloane . {despre preturi.m.communal husbandry. household 2. to guarantee girant s. aggregate. frontier gratificatie s. to keep house.f. (a garanta) to warrant. rate.. {c. wicket. householder 2.f. (rang) rank. free (of charge). all-round/-in globalizare s. gratuitous.rate of work ~ de tranzactionare .information desk girs. vid) emptiness. menage 3. chart. tehnicd etc. level ~ de avarie . globalisation glont s. bonus.) (booking-office) window. border. (andosatar) endorsee global adj. housekeeper grad s.GHI-GRA 171 ~ turistic .{mar.n.n. chargeless. without payment. corn.t.i. pay desk/ office. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii .f. 1. free of charge gratuit adj. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare . 1. {menaj) housekeeping. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s.f.priority schedule ~ de transport . administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat . at no charge adv. overall. gross.idle/slack time. to administer v. to set up house gospodarie s.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca .extent of the damage ~ de fiscalitate . gratis. global. for free. (a conduce.f. gratuitousness gramada s. costless. utility ~ individuals . void ~ de productie .

(mentiune intr-un conosament) (mar.) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara . weight.(a unui vehicul. record office grefier s.specific gravity ~ stabilita de incarcator . sole weight ~ reala a tarei . a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat . corn grefa s. to burden greva s.all-up weight ~ proprie/fara incarcatura . walkout.total weight ~ unitara .i.net weight ~ neta a caricului descarcat .estimated tare ~ -etalon .standard of weight.(mar.f.(mar.) clerk of the court.clerical error ~ de tipar . (dr.estimated weight ~ estimata a ambalajului .) office of the clerk of the court. (dr.usual tare ~ .weight empty.consumer strike ~ a cumparatorilor .) weight and content unknown ~ totala .(mar.outturn weight ~ estimata .overweight ~ in livre .(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant . recorder greseala s.net tare ~ neta efectiva/reala .extra weight ~ si continut necunoscute .cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa . industrial action ~ a consumatorilor .nummary weight ~ netaxata .172 GRA-GRE grau s.warrant weight ~ cu ambalaj . suspension of work.(mar.land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac . test weight ~ excedentara . mistake.weight of parcel ~ a marfii descarcate .f.) weight. light ship/vessel.(la predare) short weight ~ incarcata . grain. clerk of the court's office.m.) light displacement/weight.net net weight ~ predata .f.) shipped weight ~ legala a tarei . (eroare) error ~ de copiere . (incdrcdturd) load ~ moarta .weight allowed free ~ neta . work stoppage. (sarcind) burden. wheat.carcass weight ~ a caricului .) deadweight ~ monetara .delivered weight ~ proprie .) to encumber.printer's error greutate s. lightweight tonnage.n.bulk weight ~ a marfii incarcate . (dr.) outturn (weight) ~ neta a tarei . strike.useful weight ~ uzuala a tarei .clear/real tare ~ specifica .f.unit weight ~ utila . unloaded displacement ~ bruta .poundage ~ in minus .legal tare ~ maxima .slaughter weight ~ descarcata/predata .loaded weight ~ a navei goale .(care nu aduce navlii) {mar.buyers' strike .packed weight ~ de sacrificare . bulk density greva v. valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar.weight by volume. value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .

(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s. group.(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest .coulisse ~ de interese . to walk out. cluster 2.to call a strike a face ~ . grid.i.aspirational group ~ socioeconomic .to misgovern guvernator^.lightning strike ~ generala .f. collar gulere albastre . to stop work a fi in ~ . impozitare} bracket ~ de venituri . (categoric de salarizare.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor . striker.go-slow (strike) a chema la ~ .n./i.(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.to call out a declara ~ .f.GRE-GUV 173 ~ a foamei .governor general .m.protest strike ~ Ae siAiAaritate .pay/salary scale ~ manageriala .sympathetic striKe ~ -fulger/spontana .socioeconomic grade ~ strategic .n. group. (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata . work(man) on strike grila s.hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare .(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare . to govern ~ prost . scale ~ de aprovizionare .general strike ~ italiana/la locul de munca .to (go on) strike. mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .to come out on strike grevist s.to be on strike a intra in ~ . 1. (corporatie.sit--down/-in strike ~ neautorizata .(economice) vested interests.unofficial strike. (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali . governor ~ general .income group guler-s-.w. government guverna v.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s. grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi.

hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures . wa /moisture-repellent hidrotghmca s. hectare hedging s. covered market ~ de carne .m.(wire-) wove paper hartii de valoare .f.freight shed hangiu s. longshoreman han s. hydrophobic.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori . innkeeper harta s.long hedging ~ valutar . horticulturist horticultura s.f..m.n. porter 2.transit shed./!. hyperinflat runaway inflation holding s. WE (magazine) hectare.note/letter paper ~ de tipar . chart ~ cadastrala .printing paper ~ de ziar . (mar.m. n. inn hangar s.cadastral map ~ geografica .f.f. hazard. map.) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit . sentec (arbitrald) award .currency hedging hidrocentrala s. 1.H hala s. (decret) decree.n.f.fish market ~ de vechituri .(fin. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.security paper ~ timbrata .(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. (ora order.news paper ~ indigo/carbon .copy paper ~ -moneda . shed. paper ~ de ambalaj/impachetat .f.second-hand market hamal s. (despre unele mdrf hydrophilic. holding (company) horticultor^.n. din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur.sea/nautical chart hazard s. 1.geographical map ~ marina .) securities hebdomadar adj.) stevedore.f. hall 2.f. (decizie) decision.stamped paper ~ velina . water-retaining hidrofob adj.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri. weei hebdomadal. hebdomadary s.dock/port shed ~ portuar de marfuri .n.) moral hazard hartie s. (mar. hJdrotechnics hiperinflatie s. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export . horticulture hotarare s. hydroelec (power)' plant/station.meat market ~ de legume . (in piatd) market house/hall. (rise) risk ~ moral .n. water-pos plant hidrofil adj. shed for passing goods ~ portuar . (judeca r eased) judg(e)ment.vegetable market ~ de pe§te .export sheed.

judg(e)ment.decree in bankruptcy.replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .HOT-HOV ~ a administratiei locale . sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .by(e)-law ~ judecatoreasca . adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .

{proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper. to rule. air-cushion ship/vessel ~ costier ./?.(dr. s.n.) to deal with a case ~ in fond . hotel.{dr.) to decide. (aeroglisor. nava pe pernd de aer) hovercraft. hotel ~ -pensiune . o plata) to award ~ asupra unei spete . (dr. hotelman hovercraft s.coaster hovercraft ~ pentru pasageri .175 hotart v.) to decide on the merits of the case hotels...m. (o penalitate.t.residential hotel hotelier adj.passenger hovercraft .

economic imperialism implementa v. zitioneazd un produs) involvement import s. illegal. to fall in price. immigrant imobil s. illegal.(a unui produs) automatic identification identitate s. through the usual channels ierarhie s.f.brand(ed) image imigra v. marcd) mintage ~ a corporatiei . inexpensiveness ieftini v. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. levels of authority. to reduce/to diminish the price ofv.f.t. identification ~ automata . odd imperialism^.tax impact impar adj. (imprimatur monedd. cheap. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj.f. (cladire) build (cu teren. identity ~ a corporatiei . chain of command ierarhizare s. inexpensive ieftinatate s.w.1 impact s. n.t. unlawfulness 2. hierarchy. illusion ~ monetara . (un capital) immobilize. unlawfully ilegalitate s. immovable imobiliza v. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s. house. real. hierarchically.n.(man. impact ~ al impozitului . 1.total import ~ interzis .f. imperialism ~ economic .industrial health/ hygiene ignorat adj. hygiene igiena muncii . to come/to go down ierarhic adj.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s. n. illegally.?!.r.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj.f.f.f. to implement implicare s.n.f. (act) unlawful act. unlawful. to tie up. unlawful adv.(man. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global .s'. to immigrate imigrant. (caracter ilegal) illegality. illicit adv. illicitly iluzie s.f.i. import.f. hierarchical adv. cheapness. to lock away. illicit. 1.I iard s. image 2. secret/underground activity ilicit adj.) corpc image ~ a marcii .prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports .t. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s.

receipts tax ~ pe lux . tax.consumption/ expenditure tax.direct tax ~ echitabil . taxable. targuri etc. (referitor la taxele rutiere.donation/gift duty ~ pe incasari . tax on capital ~ pe ca§tigul de capital .capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv .land/ground tax ~ global/forfetar .hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor .(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin . (despre o proprietate) rat(e)able.capitation(tax). supertax ~ pe unitate/unitar . importer ~ independent .stamp duty ~ funciar .lump-sum tax ~ imobiliar .) toll ~ amanat .processing tax ~ auto .salary tax ~ pe supraprofit . (referitor la accize) excisable.t.unit tax ~ pe venit .n. duty. (SUA) federal income tax ~ pe venitui global .profit/revenue tax.(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ .(import de mdrfuri) visible imports importa v. (referitor la taxele vamale etc.f.independent importer impostura s.council/local/ municipal tax ~ pe chirii .equitable tax ~ extraordinar . head/poll tax ~ pe capital .indirect tax ~ local/municipal .excess profits tax. taxele percepute in piete. to import importator s.capital tax. (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj. (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit . contribution.wealth tax ~ pe cap de locuitor . tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor .total income tax ~ pe venitui personal .deferred tax ~ anual .degressive tax ~ direct . leviable. in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate .(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile . targuri etc. impozit perceput in piete. (taxa rutierd. impost.(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .) tollable impozit s.) dutiable.luxury tax ~ pe profit .rent tax ~ pe cifra de afaceri . tax on consumption ~ pe dividende .dividend tax ~ pe dobanda .(transfer de venit.income tax. de la cei bogati la cei sdraci.m.turnover tax.emergency tax ~ fiscal/pe timbru .personal income tax .IMP-IMP 177 ~ paralele .interest tax ~ pe donatie . assessable.property tax ~ pe salarii .real estate tax ~ indirect .

(stagn dullness inalienabil adj.diplomatic privilege ~ fiscala . (bani) to deduct. inalien< unassignable inamovibil adj. to inaugurate.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v.t.graduated income tax ~ regresiv .t.f. (invaliditate) inval 2. (a unei proprietdti) rating.f. succession duty. printed s.f.(pentru franarea investitiilsr. (fiscal) to tax. to levy taxes on impozitare s.. assessment ~ excesiva .) immunization inactiv adj.parliamenta immunity ~ vamala . (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin.178 ~ progresiv .t. (nefolosit) unemployed. irremovable inamovibilitate s.tax franchise ~ parlamentara . (plata accizelor) to excise ~ excesiv . (frc to charge imputare s.overtaxation ~ nejustificata .t. imposing. (o proprietate) to rate. taxation ~ la sursa a venitului . deschide) to open incapacitate s. incapacity ~ de a actiona in justitie .taxes and dues impozita v.f.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia . 1./n.) list inactivitate s.f.duty-free import imunizare s. (formular) form pi. 1. (de tesaturi) printery impune v.t. (legald) (If.to overtax impunere s.social security taxes ~ si taxe . (juridica) disability. (despre o piata) sluggish.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati . (tesaturi) to (im)print. inactivity. 1.regressive tax ~ represiv .ability-to-pay taxation impresar^. (a tipdri) to print 2. to tax.f. stampild) to emboss imprimat adj. (fiscala) taxation. (in bani) charge imunitate s.progressive tax ~ proportional cu venitui . (stagnant) (neproductiv) dormant. 1. inactive. 1. print matter/paper imprimerie s. impresario imprima v. to impose: (o sarcina) to assign 2. to assess.(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa . immunity ~ diplomatics .. printing office/ works/house 2. irremovability inaugura v. (de mu. a consumului) repressive tax ~ restant . print. disability. (prin apdsare cu sigiliul.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property .f. (a unei sarcini) assignment 2.f.flat tax impozite de asigurari sociale .n. (fdrd tranzactii) (bur.disabilit sue ~ de a mcheia contracte .f. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform . printed works.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax.

(pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire .) death benefit ~ de deplasare .f. (alocatie) allowance. (costut) to figure in inclusiv adj. inclusively.t.) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . 1.f.dependants' benefit ~ personala .) arson incendiu s. (dr.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate .} pay. tarife) inclusive (of) adv.perquisite independenta s.(in interes de serviciu) travel/travelling allowance. indecipherable.inability to pay debts ~ temporara de munca . allowance ~ de boala . holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig. (a inserd) to insert 2. (ilizibil) illegible indexare s.INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor . compensation. inclusive. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj.vacation allowance.) arson incertitudine s. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money.(asig. benefit. subsistence allowance/money.dismissal compensation/pay/wage.n. to indemnify. setting on fire ~ premeditata . (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man.f.t. to contain. pay. terminal wages ~ de concediu . undecipherable.dole ~ familiala . to include.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s. 1.t. (despdgubire) indemnity.charges included ~ toate cheltuielile .(mar.training allowance ~ de greva .personal allowance . sickness benefit ~ de celeritate . to comprise. indexation .n. (despre preturi.temporary disability incaso s.foreign allowance ~ de reprezentare .speciala . collection of payments ~ documentar . (de drum etc. statutory sick pay. (intr-un plic) to enclose.entertainment allowance ~ de §omaj .f.f.) dispatch money ~ de concediere . to inculpate indemniza v. fire 2.family allowance ~ parlamentara . to indict. included ~ cheltuielile .sick allowance/benefit/ pay.) incorporeal inculpa v.inclusive of all charges incorporal adj. to add in. to requite indemnizatie s. (provocat) (asig. to charge.

price index ~ al preturilor de consum .street directory ~ al variatiilor sezoniere .the rubber industry ~ ceramica .printing industry .(fin.financial ratio ~ general al preturilor .oil/petroleum industry ~ poligrafica . cold! storage trade • ~ grea .wear index ~ financiar .) liquidity ratio ~ de solvabilitate . (dr. index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor .general price index ~ individual al preturilor .(fin.car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry .hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(.n.) undivided. industrialism industrializa v.(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index.f.) several indiviz adj. industry industria alimentara .refrigerating industry. industrial industrialism s. index ~ al costului vietii .t. individual. m. n. (dr. (personal) personal 2. indicator.railway indicator/ pole indicatori economici .index adjusted for seasonal variations.financial indicators indice s.f.quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii ..wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat . index adjusted seasonally ~ de cale ferata . (dr.rectified index ~ de cantitate . ~ frigului .(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate .industry ~ miniera .individual price index ~ sintetic al preturilor .food industry ~ casnica/artizanala .heavy industry | ~ hartiei .weighted in^ es individual adj.aggregate price index indici ponderati .) solvency ratio ~ de uzura .pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor .) joint ownership/ tenancy industrial adj. to industrialize industrial 5. index ~ al strazilor .economic indicators ~ financtari . industrialist industrie s.m. 1.paper industry | • ~ hoteliera . joint indiviziune s.mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera .home/cottage/ family industry ~ cauciucului .cost-of-living index ~ al preturilor .180 IND-IND indicator s.packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile .

(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda . (despre calitate) low.tourist trade ~ u$oara .related industries inertie s.infant industry ~ principals staple industry ~ protejata . poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica .show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor . n.) primary industry ~ secundara .) undue influence informatica s.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata .wine industry industrie-cheie/de baza .f. information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie .) base inflatie s.capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .f. poor.m.subsidized industry industrii conexe .f informatics ~ de gestiune .(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .hyperinflation.IND-INF 181 ~ prelucratoare . short squeeze ~ galopanta .suppressed inflation inflationism s. inertia ~ industrials . inexigible.(situatie in care inflatia. inflationism inflationist adj. (adept al inflationismului) inflationist influenta s.(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala . influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.business/administrative data processing informatie s.textile industry ~ timpului liber . runaway inflation ~ lenta/taratoare . inflation ~ anticipata .pent-up inflation ~ de crestere .f.hidden inflation ~ controlata .process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui.f. inflationary s.(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj.(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation. undue.local industry ~ meste$ugareasca .structural inflation ~ suprimata . (despre metale etc. in anumite conditii si proportii. not due inferior adj.handicraft industry ~ noua .key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs . agricultura etc.creeping inflation ~ prin cerere .light industry ~ viticola .

} (classification) surveyor.f. breaking/infringement of the law. inspector.marine board inspectie s. outfit.land waiter inspectorate.m. unstable.f. agronomist ~ constructor .(mar.silvicultural/forestry expert ~ -sef.electrical engineer ~ mecanic . engineering ~ financiara . inspector of taxes ~ general . engineer ~ agronom .political uncertainty instalatie s. maritime surveyor ~ de tonaj . freezer ~ in aer liber/deschisa .financial engineering ~ tehnica .tax inspector.inspector general ~ sanitar officer of health.mining engineer ~ silvic . to examine inspector s.credit officer.f. (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .economic information infractiune s.operating/works engineer ~ de poduri si sosele .. malfeasance.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar .f.m. loan administrator/officer ~ de registru/clasificare .(mar.naval architect ~ de exploatare .f. (despre piata bursierd) volatile. infrastructure.civil engineer ~ consultant .plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar.outdoor plant .182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica .process engineer inginerie s.consulting engineer ~ de constructii navale . social (overhead) capital inginer s.(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite . inspectorate ~ maritim . to survey. insolvent insolvabilitate s.(mar.engineering insolvabil adj. examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica . offence. plant ~ de apa . equipment.f.agricultural engineer. surveyor. n. survey. to inspect. (fluctuant) wide instabilitate s. installation.(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica .chief engineer ~ tehnolog .forester ~ vamal . ship's/marine.refrigerating/cold-storage plant.customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru .(mar. instability.government civil engineer ~ electrician .f.customs inspection/survey instabil adj.) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac .) deck gear ~ frigorifica . inspection.technical inspection/survey ~ vamala . transgression infrastructura s.) bulk cargo handling facility ~ de punte . sanitary inspector ~ silvic .mechanical engineer ~ minier . (inspection) officer ~ de asigurari . insolvency inspecta v..

(fin. instruction.corporate trustee institutional adj. direction.(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .site facilities ~ portuare .t. 1. intensity ~ a capitalului . Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala .service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit .n.f. training ~ in cadrul intreprinderii .social integration ~ verticals .criminal court institui v. trad(e)able instruments insuficient adj. to establish ~ retentie asupra .instrument of payment ~ financiar/de credit .sanitary installation instalatii de santier . to instruct.public interest . institution.f. insufficient. forbiddance. (despre bani.f. deficient. implement. to set up.to embargo. in-house training instrument s.engineer regulations instrui v. prohibition ~ a importului . scarce. (dispozitiv) device 2. establishment ~ bugetara .harbour/port facilities ~ portuare de operare . to train instruire s.monetary instrument instrumente de control .(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie.f. descdrcare) shipping facilities instanta s.f.public office ~ mandatata . institutional institutionalism s. interdiction. instruction. capitaluri) stringent integrare s.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s.inspection tools ~ negociabile . law court.INS-INT 183 ~ sanitara . institutionalism instructiune s.insurance instructions ~ de exploatare .credit instrument ~ incomplet de plata . rezerve) low.{cambia) inchoate instrument ~ monetar .(mar.budgetary institution ~ de binefacere . n.(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s.design institute institutie s.f. (dr.civil court ~ penala .) shipowner's directions ~ de asigurare .t.research institute • ~ de proiectare .(incdrcare. court (of justice) ~ civila . (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .to put a lien on ~ un embargo . (unealta) tool.working instructions ~ de folosire . order instructiuni ale armatorului .economic integration ~ orizontala . instrument.) negotiable instruments/securities.insurable interest ~ public .charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat .import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s. ban. institute ~ de cercetari . (despre stocuri. short.n. interest ~ asigurabil . integration ~ economics .') instance.training within industry. to institute. to lay an embargo institute.f.

acting. (a statului in economic. (piata cu o marfd) to glut invalida v.f. to interview interviu s. intermediary. entrance ~ in posesie prin fbrta .assumption of an office. to forbid.f.) entry. intermediary s.f.(dr.) entry.184 interimar adj. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc.n. 1. internal. (al unui stat) inland.) intervention ~ a statului . interim interior adj.merger broker ~ de schimburi valutare . invalidity.agricultural implements ~ continuu .) ttt bring in. middleman. factor. to inundate 2. temporary. (a insera} to insert. forbiddance. interview ~ nedirijat/nestandardizat .n.produce broker a fi ~ .m.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s. (tard) home intermediar adj. interstate interveni v.n. (a unei afaceri. ad interim mterimats. home interstatal adj.n. provisional. interdiction. entering. stocktaking (lista) list.(cont.) periodic inventory ~ permanent . interdepartmental intern adj. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v. a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . agent.physical inventory ~ mort . interior. inner s.continuous inventory ~ de lada . taking up duties ~ in posesie .m.(dr.f. prohibition.f.) to invalidate invaliditate s.packing list/note/sheet/sUj ~ fizic . to ban interzicere s. bill.to intermediate.financial intermediary ~ in comertui angro . (dr.stockjobbery.(mentinut la zi) (con perpetual inventory .t. intermediate. interior. to prohibit.t. inventory. to introduce. (is posesie) (dr.full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri . entrance 2. to interdict.) entry ~ in functie . (promo varea call.informal interview ~ prin telefon . (marfuri.complete disability inventar s. (inregistrare in cont) (cont. entrance 3. bargain maker ~ al fuziunii . inside 2. disablement ~ totala .t.telephone interview interzice v. interior.financial intermediation interministerial adj.lot-size inventory ~ periodic .state/government interference ~ bancara .n. intermediate.i. go-between.(pentru sustinerea cursului). disability. intermediation.) forcible entry ~ in vigoare . (intre) to deal (between) intermediere s.t. to intervene interventie s. to flood.t. 1. domestic. banking support interventionist s. 1. internal. ban intraprenoriat s.coming into force/effect introduce v. (o clauza) to put in inunda v.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri . stockjobbing ~ financiara . schedule ~ agricol .exchange jobber ~ financiar . propuneri etc.

(constant si sigur) true investment ~ autonoma .capital investment ~ directa .safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . to mortgage.gross investment ~ comerciala . handle) institutional investors ~ mare . lockaway.f. hypothecation.conservative investment ~ de capital . precum companiile de asigurdri.(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca .financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara .to overinvest investitor^.non-monetary investment ~ in strainatate .planned investment ~ privata .foreign investment ~ financiara .community investment ~ cu rise scazut . to take stock of an inventory inventaria v. t. (gaj) pledge .direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa .(investitor strategic) big investor ~ mic .(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei. (a plasa) to place. (a gaja) to pledge ipotecar adj. placing ~ aducatoare de profit .portfolio investments ~ induse .t.unsuitability ~ negativa . to hypothecate. lockup ~ planificata . negative investment ~ neta .t. fondurile de pensii si investitii. cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare . to vest.1NV-IPO 185 ~ viu .to be bound by mortgage ipotecare s.(organisme care dispun de resurse importante. to inventory investi v.(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v. (go/are) pledging ipoteca s. to put out ~ excesiv . care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.small investor investitie s. hypothecary a fi obligat ~ .w.private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura . ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta .international/ overseas investment ~ necorespunzatoare .net investment ~ pe termen lung long-term investment. investment. investor ~ institutional . mortgaging.f. (plasament) placement.disinvestment. to draw up an inventory.f.to inventory.(septel) livestock a face un ~ . mortgage.(in stocuri de mar/a. hypothec. to invest. mortgage.

n.(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara .legal mortgage ~ maritima/navala .mortgage by order of the court ~ legala .(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara .aircraft mortgage ~ asiguratorie . spring ~ de ape minerale .(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi . itinerary.n.maritime/ ship mortgage ~ maximala .head mortgage a face o ~ .capital mortgage ~ invaluitoare .residential mortgage ~ in bani .graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .to encumber an estate with mortgage irosi v.chattel mortgage ~ preferentiala .(SUA) leasehold mortgage ~ principals . to waste istorie s.endowment mortgage ~ contributiva/colectiva . (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala . alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .186 IPO-IZV ~ aeronautica . route.spa .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila . way.(ipoteca data unui singur creditor.blanket mortgage ~ globala . history ~ economica .(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior .t.senior mortgage ~ prin inchiriere . to squander.f. to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .to mortgage.economic history itinerar s.

division.) ballastage imbogati v. a scinda) to break down.f.t. loan. accomodation. (a inveli) to wrap (up) impachetare s. appropriation. to haul on board 2. (cu datorii. money-making imbracaminte s. advance. clothes. assignment. to afforest. to make rich/wealthy.to reclaim impacheta v./ 1. responsabilitati) to saddle impovarator adj.f.(mar. enriching. (a alocd) to allot.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare .>2 tren) to entrain 3.?.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung.market sharing ~ a timpului de folosire . acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan .protective clothing imbunatati v. (pomana) lo dole. to put (a region) under timber imparti v. to pack (up). (de marfuri) shipment. (scrisori) to deliver. to enrich v.f. 1. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . reclamation a face ~ funciare .n.) to embark. (f?i avion) to enplane imbarcare . packing. (reformd agrara) land reform imprumut s. (marfuri) to ship. (credit) credit. (in avion) enplaning ~ de balast . to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . to enrich oneself. (defalcare.to strike it rich imbogatire s.f. clothing. to go aboard a ship 2.t. (distribute) distribution. wear.t.r. (a distribui) to distribute. apportionment. improvement. to apportion. (mar. to share (out).time sharing impovara v.) spread ~ a pietei . (. to divide (among. allotment. (in avion) to enplane v.land improvement/betterment. (intre) to partition.f.t. (oneros) burdensome tmproprietari v. (man. to package.r. (a parcela) to parcel out. (carftle de joc) to deal out. impozite. (in tren) to entrain 3. (mar.t.) (de persoane) embarkation. package. to improve. (cifre) (la) to divide (by) impartire s. (wearing) apparel ~ de protectie . shipping (of goods) 2. sharing./\ imbarca v. between). (a repartiza un rise) (asig. (repartizare a unui rise) (asig. (invelire) wrapping impaduri v. to better 2. (a defaica. 1. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. 1. (in tren) entraining 2.) to spread. scindare) breakdown. enrichment.t. to take aboard.t. to appropriate land to improprietarire s.t. to give out. embarkment. to put in possession of land. (alocare) allotment. (mar.) (persoane) to embark.f.

stopgap loan ~ pentru o saptamana . imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .warehouse receipt loan ~ ipotecar . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .time/term loan ~ maritim .straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil .(credit.syndicated/ participating loan ~ sintetic .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat . dayto-day loan/money.to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .188 IMP-IMP ~ contra semnatura .secured loan ~ garantat cu un stoc .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money.to float a loan .money at call and short notice ~ reciproc .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat .call/loan demand.aid loan ~ de razboi .(finantare interimard.to issue a loan a face un ~ .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate .long (term) loan ~ pe termen scurt .collateral loan. (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .(cu ipotecarea nave!) bottomry.(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal . loan against collateral/security ~ de asistenta .hard loan ~ rambursabil la cerere . rambursabil is \ rate lunare. acordat persoanelor fizice. in special salariati. pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .to grant a loan a emite un ~ .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie .dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .

in the trade/line ~ calitate de . manning 2.) homeward-bound ~ garantie .f.acting as ~ comision .in cash ~ plus sau in minus .(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . un mandat postal etc. proxy.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr. o reclamatie) to lodge.) to warrant.for account of ~ contui avariei comune . mar.) abeyant ~ termeni reali . (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal . (impozite) to collect.to lend upon usury imprumutat s. (procura) power/warrant of attorney.(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig. (in numerar) to cash.) passive/bare/dry trust imputernicit s. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v.) on account and risk of shippers ~ drum spre .) to cash. effectual ~ vigoare de la data . (authorized) agent.sales revenue . trust. to encash.t. in ~ bransa . (un cec.i.m.flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v. to empower.(dr. 1. commission.t.in transit ~ vigoare . rang) high ~ comisar . (intr-un post) to take smb. 1. encashment. cashing. (a lua cu imprumut) to borrow. to encash incasare s.in real terms ~ termeni relativi . (o cerere) to forward. (despre functie. to raise. (sume) receipts. (a delegd) to depute tmputernicire s.t. (cu personal) staffing. (dr.over or under ~ strainatate . (a promova) to advance. to man 2. 1.(mar. 1. (bani) to accommodate with ~ cu camata .with effect from inainta v. (a da cu imprumut) to lend. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2. incomings incasari brute/globale . to commission. (de impozite) collection.t.) bound for ~ drum spre tara .high commissioner incadra v.in relative terms ~ tranzit . takings. (cu personal) to staff. attorney (-in-fact) 2.) on account of general average ~ contui beneficiarului . warrant. (datorii) to recover v. returns.m.t. to submit. 1.on joint account ~ contrapartida .f.gross receipts ~ din vanzari .(cont. (o plangere. (mandatar) mandatory.f. pi. raising. (a trimite) to send 2.1MP-INC 189 imprumuta v.(mar.) as per contra ~ contui . to promote inalt adj. (de datorii) recovery.effective. mandate. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . power. proxy. (reprezentant) representative inprep. on the staff.(asig.abroad ~ suspensie . (intr-o categoric) to grade incadrare s.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun .on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie . procurator. mar.

unsuitable loading/shipping ~ paletizata . prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative .lighterage ~ per unitate de spatiu . payee. shipping 2.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului .(mar.! shipped. loading. lading.petty cash ~ nete .internal revenue. (o nava) to freight. receipts and expenses/ expenditure ~ si plati . loaded condition ~ cu balast . waterbome ~ pe punte .breach of the regulations incarca v. agent fiscal) receiver. un contract etc) to infringe. loading in turn ~ manuala .hand loading ~ maxima .receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice . to lade. (drepturi) to violate.breach of contract ~ a drepturilor de brevet . inland revenue/receipts.loading on the berth ~ la rand . 1.lightl) laden ~ cu marfuri generale . overladen .) shipper's load and tally.f.(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac . exacter. (despre nava) laden.f.) gross terms loading ~ in contui incarcatorului . load: and tally in shipper's account incarcat adj.(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca . collector. to break incalcare s. (a unei legi. shipment. (o proprietate) to trespass (on/upon) 2. (la plata) overcharging ~ compacta .laden wit generals ~ in minus .tax collector incaka v. to burden. to load.(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata .flat-sided. (de impozite.turn loading/shipping.load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului .190 INC-INC ~ documentare . (de drepturi) violation.(serviciu bancar oferit exportatorului.m. 1.(mar. a unui contract) infringement.estimated receipts ~ fiscale/din impozite .patent infringement ~ a regulamentului .(mar. exactor ~ de impozite . (a unei nave) freightage.laden in bulk ~ pe nava .unit loading ~ pe slepuri .loading in bulk ~ la dana . to ship 2.machine loading ~ necorespunzatoare . (o lege. 1.net receipts ~ si cheltuieli . (la plata) to overcharge incarcare s.daily receipts incasator s.t.) shipper's load and account ~ in vrac .shipped. (a unei proprietdti) trespassing 2. breach ~ a contractului .t. tax revenue/receipts ~ marunte .incomings and outgoings. 1.loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor .

palletized cargo . lading.clean cargo ~ de produse negre .net load ~ nociva .bulk cargo/freight.coasting cargo ~ de cherestea .unsecured cargo ~ nepericuloasa .(de pe o nava in pericol.damaged cargo ~ comerciala .noxious cargo ~ paletizata .valuable cargo ~ de volum/cubaj .ultimate load ~ mixta .timber-deck cargo ~ de export .timber cargo.composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord .safe load ~ nerujata . full load ~ congelata .penalty cargo ~ de animale vii .outbound shipment.containerizable cargo ~ contain erizata .oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe . handler.perishable cargo ~ ambalata violabila . loader.m. carrying load ~ de tranzit .bag(ged) cargo ~ in stare buna . lade.animal load ~ de cabotaj .frozen cargo ~ containerizabila .. shipload.hydraulic loader ~ mobil .shipper. shipment ~ a navei .working cargo. care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata .black/dirty cargo ~ de transportat -.(a navei) shipfull.plin si la marca" .distress cargo ~ in saci .broachable cargo ~ amestecata . freight.portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s. consignment ~ fluida .filler cargo ~ de valoare .pallet load ~ de petrol/titei . shipment ~ alterabila .fluid cargo ~ grea .composite/mixed cargo ~ neamarata .commercial load ~ completa .general cargo ~ de palet .underloading ~ inflamabila .measurement cargo ~ expediata .barrel(led) cargo ~ in lazi . loading.INC-INC 191 ~ .case cargo ~ in primejdie .outbound cargo ~ de import .inflammable cargo ~ in bale .untrimmed cargo ~ neta .full and down condition incarcator s.bulk loader ~ de nava . burden. (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte . load.deadweight cargo ~ incompleta . loading installation ~ cu platforma .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale .bale cargo ~ in butoaie .shipload. loose bulk cargo ~ lichida .elevating loader ~ de marfa in vrac .liquid cargo ~ maxima . avionul sau autovehiculut) cargo. (instalatie) loader.incoming cargo ~ de intoarcere . ship loader ~ hidraulic . (transportatd cu nava.(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .f.containerized cargo ~ cu miros specific . in-transit shipment ~ de umplutura .cargo in good condition ~ in vrac .

dangerous/hazardous cargo ~ permisa . shutting 2.f.) to underwrite. a electricitdtii etc. (dare sau luare cu chirie) lease.f. despre o mtreprindere. to clinch. to rent 2.tenant 4.overtime cargo. to strike 2. (a tdia gazele.t. (despre socoteli) even inchide v.default a intra in ~ de plata . rush shipment ~ uscata . (a lua cu chirie) to hire. (magazinul) to shut up 3. negru defum etc. hiring.plant leasing inclinatie s. pay/useful load tnceta v. material lemnos) deck cargo/load.(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor .uniform cargo ~ urgenta . (un bilant contabil) to make up. (leasing) leasing 2. (a unei intreprinderi) closedown. 1. electricitatea etc.to default incetinire s. to cease. (a unei obligatii) (dr. (un avion. closing. (o mtreprindere) to close/to shut down.moist/wet cargo ~ uniforma . chartering ~ a navei nude .(fdrd echipaj) (mar. 1. 1. to stop.specified load ~ rubricata . (a ritmului de lucru de catre muncitori. (a maga-zinului) shutting up 3. (a activitdtii.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase.) to compound 3. renting. fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v. (activitatea. a unei nave) charterage.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . (a da cu chirie) to hire out. (a unui avion. to knock off incetare s. 1.(ciment. o navd etc. o unitate economica) closedown 2.subject cargo ~ rujata .t. (spre un anumit comportament economic) propensity .dry cargo ~ utila . to settle.) to shut off tnchidere s. 1.f. (lucrul) to leave off. (un contract) to contract. o unitate economica) to close down. shutdown. to let (off/out) 3. to discontinue. to shut 2.air cargo ~ umeda .trimmed cargo ~ salvata . 1.) to charter tnchiriere s. to close with.) dirty cargo ~ presupusa . cessation. (un cont) to rule off incheiat adj. (luare cu chirie) tenancy 4. cu volum mare.permissible load ~ prafoasa . (p afacere) to conclude. (un contract de asigurare maritimd etc. to close. hire. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata .) demise charter ~ de echipament . (tdiere a gaze-lor. payload.f. shutting down.t. despre o mtreprindere.unit load ~ periculoasa . (a da sau a lua cu chirie) to lease. to.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa . (dare cu chirie) let.f.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate . mangal. (un concordat) (dr.(care aduce navlu) paying load. salvage ~ stivuita .saved cargo. ceasing.(SUA) bank holiday inchiria v. letting 3. (un tdrg) to bargain.t.stowed cargo ~ transportata cu avionul .) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata .

t. (un contract. to meet. pi.t. a unei nave etc. (preturi. freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor .wage freeze Tnlatura v. setting up.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s.«. (o societate. un auto-mobil. to store. (a unei societdti. substitute. (a preturilor. a unei obligatii.1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum . (a unei societdti comerciale) flo(a)tation.f. 1. credite etc. to fulfil(l).) employees' amenities inlocuire s. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. a unui angajament) performance. (p societate.f. replacement. indebted indeplini v.ship's registry inmana v. discharge.average propensity to consume ~ medie spre economic . to set up.t. to be in debt mdatorat adj. un angajament) to perform. to honour. substitution.propensity to import ~ spre investitie . to hand over. facility.m. o corpo-ratie) to incorporate infiintare s. deputy. (a unui contract. (a unei societdti.r. accommodation 2. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale .f. establishment. (un concurenf) to forestall inlesni v. (o societate comer-ciald) to float.t. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^. to warehouse inmatricula v. handbook. a sala-riilor.f.propensity to save ~ spre import . (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. to discharge.f.inventory turnover inlocuitor s.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . guide indrumare s. to carry out.f. commutation ~ de inventar uzat . formation. to make easier inlesnire s. to establish. (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati .t.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate . a unui automobil.) freeze. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat . to form. carrying out.t. registry ~ a navei .f. to facilitate. a unei corporatii) incorporation mgheta v.to serve writ on .propensity to consume ~ spre economic .(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v. foundation.propensity to invest Tndatora v. salarii. to deliver ~ cuiva o citatie .(transport gratuit.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum .average propensity to save ~ spre consum . bonificatii etc.(a obligatiilor contractuale. a conturilor etc. to found. execution ~ partiala .) registration. o navd etc) to register Tnmatriculare s. o obligatie.) to freeze inghetare s.t.t.

to fake up. notare} writing down. enrol(l)ment. fraud. (dr. (la hotel) checking in. check-in ~ contabila .(in documente) false entry ~ ipotecara .t. registering. (de afaceri) meeting.f.to place/to put on the agenda inscriere s. to bill.t.) to misenter ~ restante . full. (documente intr-o arhiva. setting down. (nutret) to ensile insilozare s.t. to commission.to lag behind inregistrare s.mortgage note insiloza v. to totalize.r. (un document.f. registry. un bilanf etc. un protect^.tnregistra v. double dealing. to enter (up).) to draw up.) closing entry ~ gresita . (de nutret) ensilage instraina v. siloing.registration of trade marks ~ falsa . a nota) to record. cheat.) misentry ~ ipotecara .t. record. (intr-un registru) to book. entry. to set down. (documente intr-o arhiva. (inregistrare) registration. to silo.) to make up the average ~ o factura . to enrol(l). to sow insarcina v. to cheat. to charge. enrollment. entry. (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri.registration of mortgages ~ suplimentara (cont. (a mregistra) to register. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare . to write down. to register. (pe o lista} enlistment. to total. (co/»j plet) complete. to enter (up). registration. un fisier) to file.t.(de avarie comunS^ (asig.) full reach and burden . menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi . writing down. (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. (escrocherie) swindle intalnire s. fake. to enter (up). deed.t.r. to draft . (pe o lista) to enlist.f. appointment intocmi v. (consemnare.book entry ~ finala (cont. note ~ ipotecar . to enrol(l).registration of mortgages inscris s. (intr-un registru) to book. to bill. to enter (up). to toi up insela v. (a consemna.(cont. to sign in ~ gresit . to sack insamanta v. entry. un fisier) filing. notare) record.(cont. (a amdgi) to deceive in§elatorie s. al unui document) docketing. to rook. entry. (un plan. a nota) to write down. entire. to set down. to bag.t.) supplementary entry ~ ulterioara . (a escrocd) to swindle. (consemnare.(cont. whole. (intr-un registru) booking.(indusi^ punted) (mar.) to alienate insuma v. to record.o dispasa .t. mar. setting down.t. certificate. (numele. (a consemna.) postentry insacui v.f.n.to make up 4 statement of account I intreg adj. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert . (la hotel) to check in. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. (pe o lista) to enlist. document.f.to make out an invoice ~ un extras de cont . al unui document) to docket v. (intr-un registru) booking. (pe o lista) enlistment.

primary/elementary education ~ mediu . revival . shop. (predare) teaching ~ la distanta . meeting. a siispenda) to suspend.distance learning Tnvatamanti'.secondary education ~ profesional . to interrupt. (a pdstra) to keep. (politico) rally invatare s. with) ~ pe cineva . (morald) obsolescence ~ tehnologica . enterprise. com-panie. 1. (a afacerilor. with a function Tnviora v. (despre o comisie) to meet intrunire s. activitdti) to rally. support.t. to gather. corporation. to ivest/to vest (in. gaze etc. undertaking.r. (functionarea. service ~ periodica . {in bund stare) to keep in repair/good condition 3.r. (pe cineva.f.technological obsolescence investi v.to vest smb. {tehnicd) maintenance.higher/university education ~ tehnic . to support. (brusc) to break off. to revive Tnviorare s. (actiune.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa . o familie) to mantain.t. (conditii.f. upkeep. {despre afaceri. learning. entrepreneur intrerupe v.{afacere riscanta) adventure. to assemble. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat .ni. ~ pe cineva intr-o functie .) to cut off intretine v.vocational education ~ superior .f. (a cuiva) maintenance. with power ~ pe cineva cu drepturi . wildcat ~ sindicalizata .maintenance and repair ~ $i reparatii curente . to keep 2. (societate. a initia. industrial unit. 1.technical/engineering education invechire s. a activitdtilor) rally. (a sista.t. (alimentarea cu apd. to discontinue.INT-INV 195 intreprinde v.to vest rights in smb.large company ~ mica .f. reunion.t.state (-owned) enterprise ~ deschisa .(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii .f. firm. alimony 2. {antrepriza) enterprise 2. cerinte) to meet.n. initia-tivd) undertaking.f. establishment. plant.small and medium-sized companies intreprinzator^. 1. a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s. (alocatie) allowance.preventive maintenance ~ §i reparatii . (a intreprinde. to correspond to v.to vest smb.t. {in sedintd) to sit. education ~ elementar .(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare .private enterprise ~ riscanta . firmd) company. (fabrica) factory.operating maintenance Tntruni v. exploatarea) to shut down.small company/business ~ particulars . (corespondentd) to keep up intretinere s. assembly.

(a permite) to permit. agreement 2. to give smb. bargain a cadea la ~ . to settle/to strike a bargain.t. to come to an agreement/understanding 2.) compassionate leave inzestra v.} to furnish . (a con-.t. to give one's consent. to haggle 3. (reciproc) to agree. leave v.to conclude/to make. to endow.196 iNV-PsZ mvoi v. (cufonduri etc. to allow 4.f.f. (a se tdrgui) to bargain. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. 1. leave (of absence). casual leave ~ pentru motive personale .(deces in familie etc.r. 1. to come to terms/an agreement invoire s.s'/wri) to consent.

.management game ~ de noroc . judge. juryman.t. straitened circumstances jeton s. (dr. straits.half time ~ -jumatate .challenged judge ~ sindic . half. legal adviser/expert . (financiard) embarrassment. to proceed against smb.) moiety ~ de norma . asignee in bankruptcy jumatate s.f. magistrate ~ asesor .m. judecator s. to try. to sentence.to default ~ un apel . game ~ de bursa .judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~. jurisconsult. (dr.to hear an appeal judecata s.J jena s.game of chance.associate judge ~ de instructie .} to bear.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta . adjudication.n.m.n. (a juca jocuri) to game.half-and-half jurat s. counter.) to judge.f. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur. judg(e)ment..judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie . (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture '.director's tally joc s. (proces} trial.to sue/to summon smb. to speculate on a rise ~ la bursa . at law/in court.(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun.f.stock exchange speculations ~ Ae management .to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie .m.contractual . legal jurisconsult s. judicial. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur. juridical. to adjudicate.to put in the lottery judeca v.) end game joint venture s.) to bull. jury(men) juridic adj. pi. jurist./. juror.n.receiver (in bankruptcy).tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie .business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man. (sentintd^ ^A^^ms. (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .YA. fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'.examining judge ~ recuzat . sentence ~ contencioasa . gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere . to pass sentence on ~ in contumacie .

jurisdiction ~ consulara .198 jurisdictie s.consular jurisdiction ~ contencioasa .f. the precedents of a case ~ constanta .appellate jurisdiction ~ exclusiva .well-established jurisprudence .criminal jurisdiction ~ simultana . jurisprudence.f. case/statute/judge-made law.summary jurisdiction ~ vamala . the practice of the courts.exclusive jurisdiction ~ maritima .customs territory jurisprudents s.concurrent jurisdiction ~ sumara .maritime jurisdiction ~ penala .contentious jurisdiction ~ de apel .

(monitor oficial) gazette 2. journal.(cont. (cotidian) daily paper.| cash receipts journal ~ de casa .f. (cont^ journal. (news)paper.B>| institute legal proceedings against smb- .(cant.JUR-JL'S jurnal s.n. 1.) books of first? original/ prime entry a trece in ~ .(conl.) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .) to journalize justitie s. {local) sheet.(conl. justice a deferi pe cineva justitiei . book ~ al incasarilor in numerar .fashion magazine/journal ~ order .

mileage tachometer kilowatt s.n.kilowatt-hour recorder.n.m. kilolitre kilometraj s. kilowatt ~ -ora . (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft .m.K kilogram S. kraft s. kilogram(me) kilolitru s.PZ.

dairyman.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur. to issue.(asig.assay office lada s.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man. (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun .per cent ~ si de la . (un plan.L \aprep.) at best ~ cerere . wool lanarie s.chain of command ~ voluntar .packing case lansa v. aboardship. (cutie) box ~ de ambalaj . to raise. (pentru muncitori} wage(s) leasing s. (cu capac) chest.t.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar.at (the) market ~ scadenta .) to launch 2.aboard. to enlarge.f. (o companie. bin.) as at ~ distanta/respect . (un imprumut) to float. case. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing . (fermd) dairy largi v. (o subscriptie) to start. chain ~ de conducere .f. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare .(bur.t. laboratory ~ pentru analize de titru . o navd etc. 1.) at ship's rail ~ bord/pe nava . wool-spinnmg mill leafa s.at sight laboratory. at ~ alegerea vanzatorului .f.on demand.(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist.) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit .n. (magazin) milkshop.f.on delivery ~ mal/tarm .) at or better ~ data (cont.) at par ~ pretui pietei . cu multd publicitate) to break lants. n.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite. (piata de desfacere) to widen.amidships ~ noroc .at maturity. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii .n.(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur.f (pentru intelectuali si functionari) salary.) value chain laptar s.(despre o platd) (in) due course ~ vedere .) seller's option ~ balustrada navei . milkman laptarie s.ashore ~ mijiocul navei . un produs etc. when due ~ suta . to extend lana s. ashipboard ~ eel mai bun curs/pret .(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.m. mar.

to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ .n.labour legislation ~ societatilor comerciale . lawfulness legaliza v.to possess force of law a eluda ~ . act. legislative legislatie s. ' (meserie) carpentry.skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva .n. rightful.LEA-LEV 201 ~ de echipament . to certify.) (mobiliar) legacy. to authenticate.equipment leasing ~ financiar/de finantare . (SUA) lumber lemnarie s. angajamente legale) to bind. (despre un drept. wood.general law of demand ~ generala a ofertei . (legitim) legitimate. (lemne) wood.general law of supply ~ marinei comerciale . woodcutting \evier s.yielding law ~ economica economic law ~ electorala .(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v. (depozit) wood yard 3. connection.election law ~ in vigoare .f.to give effect to a law legifera v. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular . (a testa) (dr. finance/capital lease ~ operational . (lege emisd de parlament) statute. (legal) legal legumicultura s.statute of limitation a aplica o lege . 1. (a unei constructii) timberwork 2.insolvent law ~ fondului funciar .to evade the law a pune o ~ in vigoare .n. to bequeath legal adj.company legislation legislatie antitrust . (cherestea) timber. (la notarial) to notarize legat s. to legislate.active law.f.) to legate.t. leverage .f. law. (imobiliar) devise legatar s. market gardening lemn s. (dr.) (de bunuri mobiliare) legatee.land law ~ generala a cererii .antitrust law ~ -cadru . (prin contract.trade relations lege s.t.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal . timbering. link.f. to tie up 2. vegetable growing. relation legaturi comerciale . un titlu) sound legalitate s. legal.dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor . lawful. legitimate. 1.fishing law ~ prescriptiei . (cherestea) timber. residuary/sole legatee legatura s.law of supply and demand ~ falimentului . enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust .merchant marine act ~ pescuitului . law in force ~ neaplicata .f. legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii .general legatee/devisee.f.financial leasing.patent law ~ cererii si a ofertei . legality.antitrust legislation legitim adj.m.t. (dr. to attest. to enact legislativ adj. (a autentifica) to legalize.

open. exclusiv rujarea .free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare .. free. reputatia) to injure.free of all risks and expenses to the vessel '. bookseller librarie s.free (of) lighterage ~ de cheltuieli .de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare.free on board and (free) stowed ~ -profesionist . 1. {despre un post) void 4. (gratuit) gratis.n.la bord .free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei . (despre un drum) clear. bookselling .t. (despre zi) off.f. (independent) independent.202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin.free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa . book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook.freedom of contract ~ de actiune . mar. libret5'.) operating leverage leza v. (desfdcut.(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare . stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire .economic freedom librar^. (in afara orelor de serviciii) off duty 5.free trade ~ si fara sarcini . n. (neocupat) vacant.f. liberalism liberalizare s. unengaged. inclusiv rujarea . (interesele) to endanger. {despre persoane) free. freedom ~ contractuala .i/of charges. (autonom} autonomous 2.freelance ~ schimb .w. inclusiv stivuirea si rujarea . varsat. liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s.free in and out. in vrac) loose ~ de cheltuieli .free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare.free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare.free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit .free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire . to be detrimental to liber adj. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade. inclusiv lucrul in magazii .free in and stowage/stowed ~ de orice avarie . {imagined. free on board ~ la bord si rujat . 1. free (of charge) 3. disengaged.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare. (disponibil) available.free initiative liberalism s.(asig.) free of all average ~ de orice cheltuieli .f.freedom of action ~ economica .free froi.

(a unei societdti) winding up. (fin.creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu . to wipe off/out. degree 2.enforced/forced liquidation ~ voluntara .) cash settlement . liquidation. fluid 2.) clearance ~ a activelor .) clearance outwards ~ in vama la sosire .) settlement of succession ~ curenta . 1.(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie . (o afacere.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare .f.to go into liquidation .to be in liquidation a intra in ~ . secondary/high school ~ industrial . (o societate) to wind up. {in vamd) (mar. windingup by the court ~ silita .) (ship's) clearance.t.) liquid. 1. (stocul de mdrfuri) to sell out/up. (permis) permit ~ de export .(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor .LIC-LIC 203 licenta s. brevet} licence. (autorizatie.«. liquid.) settling. ready. (vdnzare integrald) sellout.) clearance inwards ~ judiciara . fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor .(bur.in vama (mar.f.) succeeding account/settlement a fi in lichidare . (soldare) clearance (sale).(mar.export licence ~ de import .) current settlement ~ in numerar .clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii . (acliitare) liquidation. settlement.compulsory winding-up. (bur. (in vamd) (mar.(preluarea controlului asupra unei companii. exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor.(mar.trade school lichid adj.(dr.) to settle.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local . a unei tranzactii etc. quick lichida v. closeout. to pay up. o tranzactie etc.import licence ~ de prospectiune . (stocul de materii prime sau produse finite) to run down. to clear off. (o datorie) to liquidate. clearing ~ in vama la plecare . (diploma) licence. (a iinei afaceri.) settlement. to close out.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa .off-licence liceu5'.) to clear lichidare s.(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei.(bur. (a soldo) to clear. to liquidate. operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor .

provisional liquidator lichiditate s. (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s.provizorm .(asig. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza . aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn. 1.t.market leader ~ de pret — (firma care.(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . (fin. bidder.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala . liquid funds/assets ~ a firmei . (a participa la licitatie) to bid. receiver in bankruptcy. conservator ~ de avarie .) average adjuster/stater/taker . mar. official receiver. auction ~ mchisa .(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie .m.m. 1. (drep.) liquidator. insolvency practitioner.closed auction ~ publica . to limit. (mflatia) to curb .public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' .{bur.f.opinion leader ~ de piata . leader 2. auction.) open outcry ~ englezeasca . (w vama) (mar.coming business oriented language | limita v.to bring/to put/to sen to the hammer lider s. public sale (pentru obtinerea unui contract tender. to abridge. leader ~ de cost . are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s. licit licita v.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune.204 LIC-LIN lichidat adj.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ .t.m. to restrict. (pentru furnizarea de mdrfuri.n.) cleared lichidator s. acliondu intr-un anumit domeniu.f. (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s. lawful.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis. (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s. (despre socoteli) even 2.i. servicii. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr. language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice .) liquidity.m. executarea de lucrdri) to tender v.

{bur. ceiling lingou s.) chain of distribution ~ de incarcare .special bank credit plan ~ de credit multivalutara .ocean line ~ de productie .) selling limit ~ de varsta .(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .transport line .fine bullion lingouri monetare . mint fine bars linie s. airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .) leadline.f.(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor .) limitation of liability clause ~ a dividendelor . coastwise sea lane ~ de cale ferata .railway line ~ de comanda . restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s.(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit . sovereign risk limit ~ de uzura .{mar. ingot. limitation.shipping line ~ de navigatie fluviala . (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii .n.wearing limit ~ de vanzare . la alegere.(man.legal lending limit ~ superioara . line lima pietei de capital .dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii .(mar.lower limit.river line ~ de navigatie oceanica . credit line ~ de credit bancara speciala .) floor ~ legala de creditare .production line ~ de produse . range ~ de telecomunicatii . (a preturilor.(de aur sail argint monetar) standard bullion.(corn.(linie de credit ce poate fi utilizatd.(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].assembly line ~ de autobuz .) line of command ~ de credit .) coastal line. restraint. load waterline ~ de navigatie .product line.line of credit.upper limit.airline.ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur .LIM-LIN 205 limitare s.communication line ~ de transport .(asig. bar.f.) country limit.bus line/service ~ de cabotaj . (de drepturi) abridg(e)ment. a salariilor etc. intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou . restriction.yard line ~ de distributie .credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin. (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal .(pentru pensionare) age limit ~ inferioara . limit. (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor .f. limited.

want.) short. sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi .) run ~ de curs'. shortage in weight ~ la livrare . stringency.t. ] list/current.f.) cause list .short delivery a da ~ la cantar .) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate . nevoie.scarcity of capital ~ de cumparatori .agi] schedule ~ civila .to give short weight a duce ~ de .(bur. unavailableness 2.export list . (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .f. produse^ etc. (din instanta) (dr.process/operation line ~ telefonica .(bur. shop bill. (absenta) absence.(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti . dearth.disutility ~ din continut .want/scarcity of goods ~ de mana de lucru . shortfall. lira.(dr.) no dealings ~ de utilitate .(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca .) schedule ~ a marfurilor de export .(bur. scarcity of money ~ de capital .schedule of prices. dintr-o marfa etc.) tail male ~ succesorala femeiasca . (neajuns) drawback. (a cotd) (bur.to be scarce of lira s. (penurie) scarcity. (deficienta) deficiency.(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale .) short of stock ~ de afaceri .(unbarcati pe o .(c.) illiquidity ~ de marfuri .short weight.(dr. (sterlina) pound sterling lista v. list.(fin.) default ~ de actiuni/acoperire .waiting lii ~ de control .) quotation lis quote sheet ~ de echipaj .free list] ~ de pasageri .(dr.'ri .f.priority list ~ de procese . (dintr-o cantitate. shortage.(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate .money pressure/scarcity/ stringency.transatlantic line lipsa s.(c.import list i ~ a scadentelor debitorilor .check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur. (indisponibilitate) unavailability.list of goods ~ de marfuri interzise .scarcity of labour ~ de numerar .railway siding ~ moarta . wantage. ~ a marfurilor de import . (de preturi.bill of materials ~ de marfuri .(mar.banned list ~ de marfuri nevamuibile ./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala . (necesar. insuficienta) lack.telephone line ~ transatlantica .cash shortage ~ de resurse .(dr.206 ~ de transport de marfa de mare viteza .resourcelessness ~ de titlu de proprietate . bill./) blind/dead-end track ~ regulata .) sellers no buyers ~ de lichiditati .) to list lista s. 1.slack business ~ de bani .) want of title ~ de tranzactii .) tail female ~ tehnologica .(bur.

part/partial delivery ~ peste bord . seashore.) delivery on board ~ la cerere .stored terms ~ in bune conditii .poll ~ oficiala .safe and full delivery ~ conform uzului . contentious.(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa .(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva . (furnizare) furnishing.cash on delivery ~ cu intarziere . debatable litigiu s. (a furnizu) to furnish. (imitate de masura pentru greittate) pound livret^.la termen forward/future delivery .delivered sound ~ la frontiera . contention.short delivery ~ la acceptare . deposit/depositor's book ~ de economii savings book .LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale . delivered ~ contra warant . seaside.delivered at frontier ~ .) delivered/delivery alongside ship ~ partiala . seaboard. to deliver.?!. taxele vamale platite .) sales literature ~ de brevete de inventii . n.) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale .delayed delivery ~ defectuoasa . litigious.(mar.t.f.prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus . dispute at law a fi in ~ .staggered deliveries livrat adj.(care confine cursurile zilnice) (bur.f.n.delivery on acceptance ~ la bordul navei .delivered duty paid livra s. literature ~ comerciala .contract supplies ~ esalonate .(mar. cataloage etc.delivered duty unpaid ~ .f.misdelivery ~ expresa/rapida .subscription list ~ electorala . book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook. littoral livada s.(marfa transportata) to deliver in full livrare s.table of allowances ~ de subscript!! .actual delivery ~ eronata/gresita . delivery. litigation.) official list literatura s.to misdeliver ~ in intregime .delivery on call '. taxele vamale neplatite .to litigate literal s. orchard livra v.customary delivery ~ contra ramburs .delivery free domicile ~ imediata .patent documents litigios adj. outstanding.langa nava/sotto palanco .full delivery ~ completa in bune conditii . to supply ~ gresit .f. supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna .(reclame.(mar.express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu . brosuri.

(la teatru. locum tenens locuinta s.freight locomotive loctiitor s. public house.f taking ~ de decizii . minimum! unit of trading I loterie s. house.f.n. logistics ~ a companiei .(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar . lot.f.m.place of call ~ de livrare .f. deputy.residence local adj. locomotive. {restaurant) restaurant.yard locomotive ~ impingatoare . (mic) strip.f./n. lotto loxs.) round lot ~ de marfuri . lottery loto s. hiring. demurrage charge. parcel.bank locomotive. engine ~ de manevra ..truck hire. abode.lot/parcel of goods ~ de proba . (in vehicul. local s. hire. 1.f.m.shoreman logistica s. caretaker.) wharf demurrage locomotiva s. (despre valoare) rental locatie s. delivery point ~ de munca .f.f. lodging. (de actiuni) lot 2.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar.f.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca .) seat. tenant's.n. lottery ticket luare s. parcel.place of delivery.place of employment/ work ~ de plata . pub localizare s.208 LOC-LUA loc s. banking engine ~ pentru trenuri de marfa .administration location ~ de vagoane .(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur. (de mdrfuri) batch. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s.corporate logo (gram) loialitate s. (cladire) building..(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur.) round lot.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® . place.n. inhabitant ~ de pe coasta .(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim .n. (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta ..decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk . location ~ de gestiune .(dr. lodger. logogram ~ de corporatie . (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet . loyalty ~ a consumatorului . in parlament etc.) tenement ~ cu dependinte . (chirias) tenant locativ adj.) messuage locuitor^.place of destination ~ de escala . (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital . instalatii etc. 1. (cladire cu teren. (dr.n. dwelling place.company/business logistics logograma s. renting. living. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s. la hotel} accommodation ~ de destinatie . (de teren} plot.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s. spot.) premises 2.place of payment/ performance.f.

debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune . 1. to labour. (slujba) ]ob ~ cu bucata . to cultivate 2. gainful.odd month ~ curenta . paying. working.to employ workers a nu avea de ~ . to work.daywork.to lie down on the job. monthly luna s. un utilaj) to work.work in progress ~ publice . thing. workman ~ cu ziua . (pcupatie) employment. (mimed) work. to underwork ~ putin/insuficient . adv. s.class struggle/warfare lux s.m. object.f.taking into account/consideration ~ in posesie . struggle ~ a mandatarilor . things. pi.) chattels..to work at/to capacity ~ mai repede/bine . luxury ~ de amanunte .f.handwork a cauta de ~ .present month lupta s. (calendaristica) month ~ calendaristica .n.arrears of work lucrativ adj. (despre o marina. worker.to look for a job a da de ~ muncitorilor .(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa .outwork ~ manual . luxurious . joumeywork ~ de mana . working.to work on one's own ~ peste program .outworker.public works ~ restante . (activitate) activity.entry lucra v..team work ~ in regie .piecework ~ cu ziua .handiwork ~ in echipa .preliminary work lucrari ale conferintei .(zilier) day labourer ~ la domiciliu .LUA-LUX 209 ~ de probe . remuneratory lucrator adj. 1. (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima . (efecte personate} (dr. 1.contract work ~ pregatitoare .to underwork lucrare s. to labour 2.sampling. outside worker ~ pe cont propriu .graduation/ diploma paper ~ in antrepriza .(decaf) to outwork ~ pe cont propriu . work ~ de diploma/stat . sample taking ~ in consideratie .to live in luxury luxos adj. to run v. work.force account ~ la domiciliu .i.to work overtime ~ prost/de mantuiala .t..n.f. (a functiond) to function. (pamdntui) to till.profusion of details a trai in ~ . (a trudi) to toil.(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist .repair works ~ in executie .exploration works ~ de reparatie . belongings 2.expert workman lucru s. lucrative.to be out of work lunar adj.(calendar) month ~ cu 31 de zile . fight.

titan crane ~ pe senile .f. storeman.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda . judge magistratura s. magistrature.speciality shop 5 ~ universal .'>. crane ship ~ -turn . macroeconomic macroeconomie s.f. (depozitare} warehousing. shop.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv . warehouseman.n.f. magistrate. depot.. (de marfuri) warehouse. crane ~ de chei ..f. storing (of goods) 2.caterpillar/crawler crane ~ pe sine .rail crane ~ plutitoare . scrap/waste paper maestru s.gift shop ~ de cartier .variety shop ~ in retea . warehouse keeper.multiple/chain store ~ specializat .n. baza(a)r magazinaj s.(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central . crane attendant/driver/operator macroeconomic adj. magistrateship .(dockside/quay) crane ~ de transbordare . (cont.(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui .second-hand shop ~ de solduri . repository. macromarketing macrostabilizare .department(al)/general | store.(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general . craner. (revista) magazine.transshipment crane ~ grea . storekeeper J magistral s.general-purpose crane macaragiu s. (taxa) storage charges magaziner s.M macara s. macroeconomics macromarketing s.cargo reefer space.m.m. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje . 1. emporium.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua .float/floating crane. (mar.) ledger magazie s.plant depot/yard ~ frigorifica .derrick/tower crane ~ umversaia ./ macroeconomic stabilisation maculatura s. storehouse.) refrigerated/freezing hold magazin s. 1. magistracy. (S UA) store 2.f.m.m.retail shop ~ cu autoservire .n.

MAG-MAN 211 magnat s.(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza .) increase.foreman of development ~ de productie .m.educational management ~ financiar . transport. (industrial.two-third's majority ~ de voturi .f.wage rise majoritate s. (de preturi) advance ~ a preturilor . foreman ~ de exploatare .office management ~ al afacerii . (despre preturi} to advance majorare s.) to increase.debt management ~ al distributiei lizice .operations management ~ participativ .decentralized management ~ educational . (de preturi.) physical distribution management ~ al marcii .project management ~ al resurselor . increase in prices ~ a salariilor .risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal . (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.t. raise.absolute majority ~ calificata .production management ~ al produsului .r. management ~ al activelor .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about .resource management ~ al riscurilor .simple majority a obtine o ~ .relative majority ~ simpla . to raise. vizdnd probleme legate de ambalare.f.(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei .crisis management ~ de marketing .account management ~ al datoriilor .portfolio management ~ descentralizat . salarii etc.foreman of production majora v.financial management ~ operational .specified majority ~ de doua treimi .marketing management ~ de portofoliu .{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.price advance. rise.(a mdrfurilor. financiar) tycoon maistru s.participatory management ~./?.prin eliminare .product management ~ al proiectului . magnate.m. salarii etc. depozitare etc.majority of votes ~ relativa .to secure a majority management^.business management ~ al contului .{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . (preturi. (preturi) to advance.brand management ~ al pasivelor . majority ~ absoluta .) asset management ~ al activitatii de birou .

de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v.ship's manifest ~ de bord . to work. masind.order to offender. (program) manifesto: (aruncat. to manipulate.total quality management ~ resurselor umane . (o nava) to manoeuvre. proxy.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ .f.warrant for arrest ~ de deputat .member's (electoral) mandate ~ de perchezitie .. hand.m.r. 1. (imputernicit) procurator. s. (procuro) procuration.international/ foreign money order ~ postal telegrafic .cargo handling ~ manuala .. manhandling ~ mecanica . (postal) money/postal order ~ de aducere .ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit . to handle. mandate.safe handling ~ si transport de marfa .search warrant ~ postal .inward manifest ~ de marfa incarcata . (de arestare. un utilaj) to operate.outward manifest ~ de import . managerial manco s. un utilaj) operating. (manual) to manhandle ~ piata . distribuit) leaflet 2. manager ~ al unui fond mutual . facturi cu color) manifold 2. manipulation. workable manifest s.t.. (ghid) handbook.fund manager managerial adj. shortage ~ de casa .principal and agent mandat s.n. (vagoane) to shunt.n. to handle manevrabil adj. manual. (o. mandatory.money/postal/post-office order ~ postal international .freigl handling manual adj. to run. (administrator. (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare . handling. (lista a incdrcdturii navel) (mar.(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v.(bani) to remit mandatar s. principal ~ si mandatar . witness to appear ~ de arestare . proxy. manageable.n.quality management ~ calitatii totale . (carnet de note. to manufacture . mandatary.cargo loading manifold manipula v.t.shipper's manifest ~ al incarcaturii .human-resource/personnel management manager s. ~ de marfuri . (o marina.summary of bills of lading ~ de export .discharge/delivery' manifold ~ de incarcare .material's handling .transit manifest manifold s. to handle. (yagoane de mar/a) to marshal. to manipulate. un utilaj) to operate. to run. attorney (-in-fact). deficiency.212 MAN-MAN managementui calitatii .manual handling.t.) manifest ~ al mcarcatorului . perchezitie etc.cargo manifest ~ al navei .m. manual.to rig the market manipulare s.} warrant 2. to work. working | ~ a materialelor .mechanical handling ~ sigura/fara pericol . (o marina.shortage in the cash mandants. m. 1. curator) trustee ~ pasiv .n. (car cuprinde unitdtile monetare. (hamaldc) porterage. 1. guide.

new brand ~ superioara/de calitate . mark.f.grea . (fabrica) manufactory marca v.(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .trademark.) outward cargo ~ de import .continental/inland sea ". (metale. merchandise.) deadweight cargo ~ grea in vrac .(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar.choice brand mare s. to put a mark on.global brand ~ inregistrata . goods/freight train.f.seasonal cargo ~ de umplere .packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine .(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj .f.clean cargo ~ de cabotaj .waif ~ curata . (mar. small stowage ~.manufacturer's brand/ mark.MAN-MAR 213 manufacture s. freightliner marfa s. hallmark 2.(mar.heavy bulk cargo ~ incompatibila . manufacture.(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard .(mar. (un obiect de metal pretios) to hallmark. (tip. goods ~ ambalata . sea ~ continentala/interioara . 1.weight mark ~ de grup .) to stamp.(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare . commodity.eterogena .bona vacantia .) filler cargo.(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc . to mark.mark of origin ~ de port . trademark ~ a monetariei .large-size freight ~ de punte .(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar.flaw ~ cu proprietar necunoscut . trade name ~ noua .intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala . (pretui) to ticket up.assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ". registered mark.) coastal/coastwise freight ~ de export .t.) deck cargo ~ de sezon .unprotected cargo ~ fara proprietar . (a bifa) to (mark with a) check marca s.f.mint mark ~ de dimensiuni . (transportata) freight.containerized cargo/freight ~ cu defect . (cu tin semn distinctly) to earmark. (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie . model) brand 3.n. cargo.adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.seller ~ containerizata .(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo .) inward cargo ~ de mare gabarit .(mar. (a matrita) to stencil.group mark ~ de identificare .heavy (-weight) cargo. de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii . marfuri etc. pi.(mar.(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate .intercontinentala .globala . (la metale pretioase) plate mark.standard brand ~ de thru .

insulated cargo ~ lichida in vrac .palletized cargo ~ pretentioasa . (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .general goods.taxed goods.seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .impulse goods ~ de balast .staple exports ~ de calitate inferioara .low-duty goods ~ cu volum redus .nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa .industrial goods . firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate . durables ~ de folosinta scurta .fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza . goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.swap ~ solida in vrac .buikpik ~ neincarcata .middle goods ~ de calitate superioara .actuals.) kentledge goods ~ de baza . physicals ~ cu livrare la termen .(mar.miscellanec goods ~ fabricate in tara .(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods.liquid bulk cargo ~ nesortata.finished goods ~ fragile .odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .futures ~ cu miros specific .low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .slow goods.214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat .superior/ prime goods.contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .durable goods. unit load ~ paletizata .best-paying cargo ~ schimbata prin troc .(din lipsd de spatiu) (mar.) short shipment ~ pachetizata .goods on approval ~ de uz curent . staple ~ de baza ale exportului .(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat .off-grade/-quality goods ~ de calitate medie . stock-in-trade.primary goods. ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .solid bulk cargo ~ transportata pe mare .unitized cargo/load.ascertained goods ~ industriale . generals ~ impuse .consumer goods ~ de lux .fragile goods ~ generate .frozen goods ~ cu livrare imediata . trading stock.

lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .realizable/marketable goods ~ vamuibile . mariculture.bulk goods ~ insacuite ..textiles.goods on commission ~ in consignatie .free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba . land etc.waterbome goods ~ umede .f. mariner ~ brevetat .(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate .(furnizorului) unsolds ~ rubricate .overtime goods ~ nevandabile .wet goods '•.dangerous/hazardous goods ~ perisabile .in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .transshipment goods ~ transportate pe apa .licite .goods on consignment ~ in legaturi .excisable goods ~ textile . textile etc. sea farming marin adj.(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate .) dry goods ~ u§oare .bale goods ~ in comision .(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .».MAR-MAR 215 ~ inerte .bonded goods ~ in vrac . seaman.goods supplied on deferred payments .bagged goods ~ la moda . soft goods ~ textile cu metraj in bucata .shoaler necalificat/stagiar .straine/de import .?. marine. bumbac.. sailor.marcate .loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .ordinary seaman marina s.{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide .distrained goods .(minereuri.undelivered goods ~ neridicate . maritime marinar. marine ..f.unclaimed goods ~ neridicate in termen .light goods ~ vandabile .returns ~ returnabile .inflammable/ flammable goods ~ in baluri .no goods exchanged maricultura s. nisip.(grdne..goods on hand ~ periculoase .piece fabric/goods. sea.able-bodied seaman ~ de cabotaj .) inert goods inflamabile .goods making up a parcel ~ in tranzit .unrealizable goods ~ nevamuibile .moist goods ~ uscate .transit goods -" in vama .dusted goods ~ prohibite .bundle goods ".foreign goods ~ supuse accizelor . yard goods ~ transbordate .perishable goods. perishables ~ prafuite .(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .

(mdncare) meal. marketing ~ comun . ~ deficitar . valoare . corn.seagoing marja s. s.net profit margin ~ de siguranta .writing table.(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .bulk density ~ specifica in vrac .) margin of safety.substitute material .f. green table: (fur a.package wrapping machine.sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de. marine. talon) counterfoil. (color. n..postal franking J machine ~ -unealta .shortage material I .(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin. seaborne. (in fizicd etc.machine tool ~ universala .incentive marketing ~ direct .) margin ~ a dobanzii . (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat . fare 3. 1.f.sack packer.) mass ~ de joc .(pensiune) board and lodging ~ verde .f.money supply ~ specifica aparenta .versatile machine matca s.typewriter ~ de serviciu .commercial/mercantile marine. machine.]) green fodder masina s.company car ~ de sortare . table 2. merchant marine/navy. heel.(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn.f. maritime. naval forces maritim adj.Marxism-Leninism masa s. desk ~ monetara ... Marxism ~ -leninism . sack-filling machine ~ de scris .labeller ~ de facturat . engine.packing material ~ de inlocuire . n.gambling table ~ de sens . packer ~ de asamblat .216 MAR-MAT ~ comerciala . (bur.(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta .billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .) gross margin ~ de contributie . cont. safety margin marketing A. fin.navy..assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat . stub material adj.(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.security printer | ~ postala de francat .(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social . merchant shipping ~ militara .n.network marketing ~ nonprofit .) contribution margin ~ de profit . material ~ de ambalare .nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului .direct marketing ~ in retea .bulk weight ~ si casa .(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic .profit margin ~ de profit net .accounting machine ~ de ambalat/impachetat .official board.social marketing marxism s.

boost. amount 2. (preturi) to mark up. (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara .(c. (a preturilor etc.increase of capital marunt adj. (scadenta) maturity a ajunge la ~ . to boost. upturn. raise ~ a capitalului social .f. matrix ~ de conducere .(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale. petty/small wares masurare s. to maximize maximizare s.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente . timber.f. small coin/money. fitting ~ de capacitate . (preturi.f. 1. to enlarge.) increase. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic .wood. material ~ prima .ullaging masura s.plastics ~ publicitar .n.) to raise v. upswing. size ~ obisnuita/curenta . cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s. pi.reusable materials ~ textile . maximization ~ a profitului . measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului .f. to push up.inflammable/flammable material ~ lemnos .dry measure ~ de cherestea . a create) to increase.advertising/publicity material. promotion matter ~ publicitar colant .(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s.f.r. maximum.cherestea) board measure ~ -etalon . (despre bani) loose maruntis s. salarii etc.n. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente .strategic raw material matrice s.f.MAT-MAS 217 ~ inflamabil .(care foloseste ca imitate piciorul .f \. railway vehicles materiale de constructie . (mdrfuri) small goods. (corn. upper limit mari v.t. valoarea etc.f. (bani mdrunti) (small) change. (pretui.t.textiles materie s.raw/working material. measure.sticker ~ publicitar postal .) rolling stock.) size.to mature maxim(al) adj.mailshot ~ rulant .scarce raw material ~ prima strategics . loose cash/change/money 2.{la imbrdcdminte) outsize .profit maximization maxim(um) s.measure of capacity. (intindere) extent. maximum maximiza v. (in industria petrochimica) feedstock. to increase marime s. (cantitate) quantity. (despre cheltuieli) petty. (masurare) measurement.) to enhance.f.standard of measurement ~ foarte mare .building materials ~ refolosibile . (a spori.

family doctor ~ igienist . engineman .social environme background/milieu .financial environment ~ natural .218 MAS-MED ~ metrica/zecimala .forensic medicine medic s.firm'! business environment ~ economic . average.(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .over-the-counter drug medicina s.manpower.anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta . environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .) certified engineer ~ de locomotiva . mechanism.industrial/occupational medicine ~ legala .n.decimal measure ~ provizorie/temporara .m.economic environment ~ financiar .master mechanic.de punte .n.retaliatory measures ~ restrictive .deflationary measures ~ energice .free hand.restrictive measures ~ §i greutati .exchange rate mechanism ~ de echilibrare .skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera .(mar.f. machinery. labour (force). mean ~ aritmetica .arithmetical mean ~ de lucru . chief engineer mecanism s. to mechanize medic s.market economy mechanism ~ al preturilor .working mean ~ neponderata .f.) deck engineer ~ -masinist .n.forensic expert ~ veterinar . hand ~ de lucru . device. mechanical s.emergency measures ~ deflationiste .price mechanism ~ al ratei de schimb .strong measures ~ represive .t. medicine.stopgap masuri antiinflationiste .health officer ~ legist . gear ~ al economiei de piata .engineer ~ -sef .veterinary surgeon medicament s.f. physician.unweighted average ~ ponderata .natural environment ~ social .economic mechanism mecaniza v.engine operator/ driver.] averaging mediu s.surgeon ~ de medicina generala .m. doctor ~ chirurg .f. (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur. drug.weights and measures mana s.to be short of hands mecanic adj. mechanic. medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala . full authority a avea ~ libera .weighted average mediere s. hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .(mar. engineer ~ brevetat.to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru . medicine ~ a muncii .

domestic.(cont.n. 1.) fellow. metallurgical engineering metalurgia feroaselor .foundation/charter member. craft 2.skilled trade mestesug s. (listd de preturi) price current/list meserias s.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator . household. handicraftsman..councillor ~ al unui sindicat . science of commodities mercerie s. (intr-un contract) to set forth.) spreadsheet approach .f. mercery..r. member of the board. (in post) to keep one's job mentiona v. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel . menu.n. handicraft. monthly mentine v. (al unei societdti stiintifice etc.m. (pricepere) skill 4.n.t. housewifery 2. trade. (meserie) trade. tradesman mestesugaresc adj. (a specified) to specify mercantil adj.(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului .(guvernamentale.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director. handicraftsman. bill of fare ~ fix . small wares 2. (articole) haberdashery.f. metallurgy. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie .f. mercantilism merceologie s. trustee ~ al unei comisii . (gospoddrie) household menaj er adj. method. to maintain v. artisan.ferrous metallurgy ~ neferoaselor .active member ~ al bursei .outside director ~ onorific/de onoare . to make mention of. n.m. n.MEM-MAR 219 membru s. handicraft. (artd) craftsmanship mestesugar s. housekeeping. craftsman.cartelist ~ al unui consiliu .n.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s.. (de partid. vocation 3. member. de sindicat) cardholder ~ activ . 1. metalurgie s.memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor . mercantile mercantilism s..f. (prdvalie) small-ware shop mercurial s. 1. vocation ~ calificata .t. (despre preturi} to keep up. memorandum ~ al acordului . meniu s.f. handmade.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont.to sit in/on memorandum s. (profesie) profession.ordinary mensual adj. 1. to mention. tradesman meserie s.acting/deputy member a fi ~ in . handicraft. (profesie) profession.honorary member ~ supleant .m.) straight-line method ~ compararii factorilor .nonferrous metallurgy metoda s. procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare . craftsman. craft 2.

f. {instrument) instrume {resursa) resource 3.accrual basis/concept ~ procentului din vanzari .depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala . 1.job ranking method ~ de incercare/testare .m. {SUA) subway metru s.) lower. small(-coast) trade. abate. salarii etc. (metoda) methi (cale) way. 1. beneficii) poor ~ -burghez .f.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini. to cut. middle 2.loading facilities . to decrease.petty bourgeois ~ cabotaj .(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s.(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont. (preturi. metre ~ cub .discharge facilitie ~ de incarcare . test procedure metric adj. pi. {mod actiune) means. sausage factory 2.small industry ~ productie .r.f.n.cubic metre ~ -etalon . 144 de obiecte) small gross mica burghezie .method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor .migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s.f. metrology metropola s.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie . small 2. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros . to reduce.n. to decrease.small(-scale) productioni ~ publicitate .f. {despre preturi) to sink migratie s. microeconomics micsora v.f. metropolis metrou s.(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului . 1. diminish.f.doci facilities ~ de antrepozitare . {preturi) to p down v. means.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare . migration ~ a capitalului .) inventory costing method ~ de finantare . (despre venituri. a facilities mijioace de andocare .square metre mezelarie s. intermediate levd of economy mic adj.) percentage of sales method metoda de amortizare . metric metrologie s.220 MAR-MB1 ~ in timpi reali . to abate. metropolitan. underground.testing method.classific advertisement microeconomie s.standard metre ~ patrat .{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . to diminish.{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont.

m.f. (Anglia) Foreign Office.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor .m.lump ore ~ in vrac .advertising media mijioci v.n. medium of exchange ~ de productie . s. (a subaprecia) to disparage minimum s. (a media) to mediate.transport facilities.n.n.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata .equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica .nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj.docking/harbour facilities ~ publicitare .cargo handling facilities ~ de plata . bulk-ore carrier. mediator. ore ~ brut . (SUA) billionaire milion^.ore-grain carrier ~ -petrolier .. (SUA) billion miliardar s. minimum ~ de subzistenta/trai .n.land/British mile. million milionar^. (in negocierf) negotiator. minimum minister s. procurer mila s. capital/investment goods. n. pit. bonanza ~ de carbuni .fixed assets. (cariera) quarry ~ de aur . (Anglia) Home .n.limited legal tender ~ locale .crude/mine ore ~ -bulgari .n. miner.n. physical capital ~ independente de trai .w.gold mine.local resources ~ plutitoare . colliery miner s. to minimize.m.. mineral mineralier s. (si in sens negativ) go-between. livelihood ~ de transport .t. milliard. intermediary.coal mine/pit. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica . millionaire mina s. means of conveyance ~ fixe . payment media. mine.means of payment.ore-coal carrier ~ -cerealier .floating equipment ~ portuare . (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne . mining negativ) pander. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra . to belittle.t.means of subsistence/living. (Anglia) office.f./z. multimillionaire. circulating medium.ore in bulk minerits.minimum living standard minimaliza v.means of production. board.legal tender ~ legale limitate de plata . ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier . producer(s)/ production goods ~ de trai . (din minele de carbuni} collier mineral adj.ore-oil tanker minereu s. s. ministry. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren . (put) mine. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs.Ministry of Internal/Home Affairs.train mile miliard s.

mill ~ de apa . minister. ric commotion. I articol separaf) piece of furniture .Minister of Justice. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante . mixed. (concret) bribe mitui v.t. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante . gamble moara s. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului . (sociali movement.(SUA) Defense Department ~ Comertului .(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. (Anglici) Chancellor of the Exchequer.(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing .Minister for Foreign Affairs.Ministry of Public Health ministru s. bribe giver. 1. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. furniture.trade-union movement mita s.dock traffic ~ revolutionara . joint. (revoltd) revolt. to bribe. (Anglid) Foreign Secretary. uprising 4.f.f. (Anglid) Home Secretary.f. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s. (combine composite. (Anglid) Exchequer.j traffic management ~ a capitalului .i. minus. (a amenaja) to furnish mobila s. stake.Ministry of Justice. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii . (SUA) Secretary of State.M1N-MO Office.Ministry of Trade.f. mix ~ de distributie . (Anglid) Lord Chancellor.capital movement ~ civila .n.strike movement ~ portuara .Minister without portofolio ~ plenipotentiar .Ministry of Education.Minister for Finance. (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu . State Secretary ~ al afacerilor interne .) civil commotion ~ grevista . to stake. to gamble \ miza s.m. n.Minister of Commerce.m. bribery.water mill mobila v..Ministi Plenipotentiary minus s. v. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie .Minister for Internal Affairs. compound . (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie . (de marto? tamperer mix s.deputy minister. (SUA) Department of Justice ~ Educatiei . movement (activitate) activity 3.revolutionai movement ~ sindicala . (c.t. (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii .t. (Anglid} 'Board of Trade. marfa) short miscare s. (Anglid) secretary of state ~ adjunct .(care provoacd dawv (asig.f.Ministry of Finance. miza v. motion. appointments. upheaval. (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe . illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money.(Anglid) Board of Agriculture Apararii .

mobility of capital.currency. modern.) movable. model.stable/sound currency ~ -tip . current money ~ de cont .cargo pier ~ vamal .(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare .unconvertible currency ~ stabila . token money ~ Huctuanta . counterfeit coin/money. (dr. money ~ bancara/scripturala .specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor .key currency ~ convertibila . (metalicd) coin.econometric model ~ economic . pattern ~ al cresterii economice . manner.model of economic growth ~ al incasarii debitorilor.n.real money ~ elastica .standard coin .(depozite bancare etc.fractional currency/money.MOB-MON 223 mobiliar adj.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s.(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s. mole ~ cu dana de petrol . mode. personal mobilier s. accounting currency ~ de hartie . (la zi.coin of legal fineness ~ curenta .false/bad coin.customs wharf monarhie s.paper currency/money ~ din aur sail argint .f.lawful currency. appointments mobilitate s. world(-wide) mondoeconomie s. world economy moneda s.n. labour mobility ~ profesionala .managed currency/money ~ divizionara/de bilon . (imitate monetard a unei tdri) currency.oil pier ~ cu dane pentru marfuri . specie. actualizat) up-to-date modest adj.f.fiat money ~ Hduciara .f.full-bodied currency ~ dirijata .f.n.forced currency ~ cu titlu legal .collection pattern ~ de cec . beneficii) poor mol s.floating currency ~ legala .money of account. base coinage ~ fictiva . way.f. divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva .constitutional/ limited monarchy mondial adj.n.economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.mobility of labour.absolute monarchy ~ constitutionals . monarchy ~ absoluta . fashion model s. style ~ de consum . hard money.staff-pattem ~ econometric . furniture. paper currency/money.convertible currency ~ cu curs fortat . (despre venituri. mobility ~ a capitalului . legal tender ~ -marfa .fiduciary note.) nonphysical/deposit money ~ -cheie .coin.adjustable/elastic currency ~ falsa .commodity money ~ metalica . capital mobility ~ a fortei de munca . metallic currency ~ neconvertibila . pier.

heiress mostenitor s. monopoly ~ absolut . <J to engross. {mdrfuri.. heritagi hereditament.check sample ~ de valoare .f. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. pattern. (de bunuri inn biliare) devisee.m../M.heir apparent ~ legitim/de drept .f. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie .to take a sample mosteni v. buyer's monopoly monopsonist^. miller ( moratoriu s.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa .t. mint.windfall ~ vacanta . moratorium mostra s. security printing office monocultura s.sample of value ~ din marfa preluata . nummary. (J material textil) swatch ~ aleatorie .f.n.heir-at-law .residual bequest/legacy ~ neasteptata .f.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial .outturn sampi ~ fara valoare .n.(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita . monopolistic monopolist monopoliza v. inheritance. one/single-crop system monometalism s. monetarism monetarie s.representatm adequate sample ~ statistics .n. inheritor.master sample a lua o ~ .f. monopsonist morar s.selling monopoly ~ bilateral . (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal .free sample.n. hei (legatar) legatee.224 MON- monetar adj.) monometallism. n.t.vacant succession mostenitoare s.unilateral monopoly monopolist adj. monetary.commercial/supplier's monopoly ~ de stat .m. to monopolize. (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony.perfect monopoly ~ unilateral . currency.(al statului) fiscal monopoly ~ institutional . to inherit mostenire s.absolute monopoly ~ asupra vanzarilor .random sample ~ de control . heirdom. (succesor} successor ~ aparent .discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . sample. actiuni) to cor monopson s. monoculture.(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural .(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total . single standard monopols.. nummular monetarism s.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu .

piecework. overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate. (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv .w. (corn. {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s. (inferioard} underwork .(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. want-of-confidence vote a adopta o ~ . multimillionaire multinational adj. day labour ~ de birou .f.f. 1.consumer's motivation ~ de profit .homework ~ manuala manual work/labour. work ~ a copiilor . handiwork ~ necalificata . (grea) sweat.by(e)-work ~ calificata .remainderman ~ testamentar .shift work/ labour ~ la domiciliu . (fin.to carry a vote mulgere s.vote of confidence ~ de neincredere .manual labour. (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj.whole-/full--time work ~ cu ziua .(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta .unskilled work.MO§-MUN 225 ~ prezumptiv .rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica . multilateral multilateralism s.schedule work ~ cu norma intreaga . labour.n.office/clerical work ~ de mantuiala .f. physical work ~ gratuita .n.n.work by the day. work at piece rates/by the job.intellectual/brain work ~ in acord -job/task work. motion. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar . {ocupatie} job.heir presumptive ~ subsecvent .(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s. motel.m.teamwork ~ in schimburi/ture . multinational multiplicator^-.vote of no-confidence.} indirect labour ~ intelectuala . intretinere etc.) multilateralism multimilionar s. work. motivation ~ a consumatorului .profit motivation motiune s.(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie .(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara .) multiplier ~ bugetar .(legatar} heir testamentary motel s. toil 2. motor hotel motivatie s.f.skilled work ~ concreta . vote ~ de incredere .labour of love ~ grea/istovitoare hard work.follow-up work ~ conform graficului .

free labour ~ periferici . labourer ~ ocazional . railwayman. municipality municipal authority. working 2.jobber. corporate town munte s. field/farm hand ~ autorizat . veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd.forest worker.(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man. lumper.t.i. (pe chei) quayman ~ semicalificat . mont-det -piete I mutual adj. to toil. pacer.agricultural worker.) core workers ~ nesindicalizati .m.day labourer ~ de fabrica .pacemaker.) peripheral workers ~ sindicalizati .pawnshop. job/task worker.(care are cloud servicii. mountain ~ de pietate . (pdmantuT) to till ~ in acord . \. (SUA) railroader ~ forestier .licensed worker ~ calificat . active. dock(side)/watersidt worker.skilled worker ~ care determina norma .industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord .odd work/job ~ platita/salariata . to work piecemeal muncitor adj. overwork. to work by the piece. to sweat.half-timer/'-time worker. pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus .season(al) worker muncitori esentiali .factory worker ~ evazionist .floater.unproductive/wasted work ~ ocazionala . (SL'A} lumberjack. (ocazional) to job v. (harnic) industrious. lumberman ~ industrial . fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat . surplus labour munci v.to do piece work. municipal municipalitate s.sweatee ~ feroviar railman.wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp .f. practicatd de obicei noaptea. stevedore. (municipal corporation.longshoreman.unskilled worker.(ore suplimentare) overtime (work).semiskilled worker ~ sezonier . pieceworker ~ necaliHcat .work at time rates ~ suplimentara . worker. workman ~ agricol . occasional hand ~ portuar . part-time work ~ cu ziua . (a trudi) to labour.organized/union labour municipal adj.(mutati in interes dt serviciu] (man.m. loader.226 MUN-MLT ~ neproductiva . hard-working s. to work. mutual I .

distress. freighter.abandoned ship/vessel. shipwreck.pollution control ship/vessel ~ de control vamal . to nationalize naufragia v. trade ship/vessel. vessel.(yamal. foreign-going ship/vessel.repairing ship ~ -baza . cargo boat ~ compartimentata .tank ship/vessel. trading ship/vessel. shoaler de cabotaj mic . long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica . (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel. regular trader ~ de lacuri . to (suffer) shipwreck naufragiu s. merchant ship/vessel. character ~ §i grad al avariei . coastwise ship/vessel.leading vessel ~ -cisterna .day-service ship ~ de curse regulate/linie . coaster.accommodation/base ship. laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . short-haul ship/vessel.N natura s.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi . watercraft ~ abandonata .de cartel maritim .commercial ship/ vessel.f.lake craft.liner. tender ~ ca parte contractanta .canal boat .to pay in kind nationaliza v. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel.survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie .(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala . coast trade ship/vessel.subdivided ship ~ de cabotaj .large ship/vessel .t.conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice .(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control .f.home-trade ship/vessel. (CM diferite sensuri) nature 2.short-sea ship/vessel.(asig. derelict ~ -atelier .) nature and extent of the damage a plati in ~ . boat.(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel. home trader ~ de canal . 1.coastal/coasting ship.customs/revenue ship ~ de croaziera . examination vessel ~ de control al poluarii . sea disaster nava s.i.(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore.cruise ship/vessel ~ de cursa lunga . trader. (de mic tonaj) craft. (marine) casualty. (/e/) kind. ship. ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 . intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO . tanker ~ combinata . lake-type vessel. inshore vessel ~ de cabotaj national .oversea(s) ship/ vessel.n.

serial/series-built vessel. timber-carrying vessel ~ pentru ciment . sea ship. pallet-carrying ship/ vessel .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara .general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele .timber carrier/ ship/vessel.(salvage) lifting craft/ship ~ de serie .(minereuri. combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel.(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica .leviathan ~ de tonaj foarte mic . cargo (-carrying) ship/vessel. cargo-and-passenger ship/vessel.cement carrier ~ pentru materii prime .heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac .refrigerated fish carrier ~ in balast .chartered ship/vessel. intermediate/mixed vessel. laden vessel ~ maritima ~ marine vessel. carrying vessel ~ de transport combinat .cargo boat/carrier. freight carrier.passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .ship in laden condition. sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare .ore carrier/ship/vessel mixta . idle ship/vessel.meat carrier/ship/vessel. car-transport ship/vessel.(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare .) industrial carrier ~ pentru marfuri . titei etc.(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel.228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate . (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita . reefer (ship) ~ frigorifica de carne .fishing boat/ship/vessel ~ de rada .inland navigation ship/vessel ~ de pasageri . grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea .river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel.car carrier.roads ship/vessel. seagoing ship/vessel ~ mineraliera .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te .shiplet ~ de transport carrier.bulk carrier/trader ~ de mic tonaj .hovercraft ~ pentru animale vii . grain carrier/ship. vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale . ship out-of-commission ~ fluviala .ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie .ship in commission/service ~ incarcata .ocean liner ~ pe perna de aer .pallet carrier/ship/vessel.dual--purpose vessel. roader ~ de ranfluare .cereal carrier.time-chartered ship/vessel ~ necartelata .cattleship ~ pentru autovehicule . contract carrier ~ navlosita pe termen . freighter ~ pentru marfuri generale .

slurry carrier ~ petroliera .i.(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v. tank ship/vessel.) chartering. foreign trade ~ fluviala . sailing. oiler. shipping ~ aeriana . short-range navigation ~ regulata/de linie .f.tramp liner .towing ship/vessel ~ sechestrata . sea navigation/shipping ~ oceanica .f. lump sum chartering ~ partiala .ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum. passable navigatie s. short-sea shipping.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard .dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate .arrested ship ~ sub pavilion nationa! .long-distance navigation/shipping. un aiiiobuz etc.air navigation ~ comerciala .f. oil-carrying ship/vessel. foreigner ~ tip RO-RO . tanker ~ portuara . to run shuttle service. (mar.(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel.national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain .. coasting ~ de cabotaj .m.) to charter.cabotage.) down-and-up-train.river navigation ~ interioara .to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .to rim to and fro. to navigate.to charter space navlosire s.commercial navigation/ shipping ~ costiera . . long-range navigation ~ pe distanta scurta .f.maritime/marine navigation.coast(al)/coastwise navigation.to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare . (despre nave comerciale) to trade navigabil adj.general-purpose tramp ~ -uzina . (c.part chartering ~ pe termen .-tramp ~ (de curse neregulate) tramp.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise.tramp universala .t.time chartering . (SUA) commutation a face naveta .foreign ship/vessel. affreightment ~ a navei nude . inshore navigation ~ de cursa lunga .line/liner shipping ~ -tramp .short-distance navigation/shipping. to sail.to lay up a ship naveta s.maritima .harbour/port ship ~ remorcata . (mar.standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate . regular traveller naviga v. to affreight ~ cu navlu forfetar/global .(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ . tramper ~ -tramp de linie . freightage.oil carrier/ship/vessel/ tanker. navigation. internal shipping -. navigable. (despre o nava.long-distance/deep-sea navigation.. to freight.inland/inner/inside navigation.roro" ship/vessel '.v.) to ply navetist.

230 NAV-NAV ~ pe termen lung . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem .long-term chartering ~ pe voiaj . freighter ~ pe termen . charter money.net freight ~ oceanic .in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .chartered/disponent owner.(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .charter/time freight ~ pe voiaj .voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj ..(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full. freight contractor navlu s. port of call freight ~ maritim .double freight ~ .freight forward ~ contractual .aggregate freight ~ de cartel .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .estimated freight ~ excesiv . (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s.freight at risk/payable at destination .charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .m.single-voyage chartering ~ simpla .out-and-home freight ~ egal . portage.outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .ocean freight ~ pe distanta .distance freight ~ pe timp . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire .dus-intors" .through freight ~ dublu .on deadweight basis freight ~ castigat oricum .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .time charterer ~ principal .full freight ~ la cubaj/volum . (mar.package freight ~ pentru marfuri in tranzit .freight by measurement ~ la destinatie .) charterer.destination freight.pending freight ~ net .(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .n.lump sum freight ~ intreg/total . affreighter.sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .

a unei cambii) neautorizat adj. (despre datorii) uncleared. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat . (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. uncatalogued necesar adj. (restant) outstanding neacoperire s. unlicensed neavariat adj. need. requisite s. unpacked.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat . unconfirmed. unconditional. irredeemable. (indispefisabi!) indispensable.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur.) bare requirement necesita v. (bur. overfreight ~ $i contrastalii . nonacceptance.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . loose neamortizabil adj. (sub forma unei corporatii) (SU.4) unincorporated neconvertibil adj.f. unqualified.freight and cost ~ -tramp . plati) unacknowledged neconsemnat adj. unreceipted. unredeemable neamortizat adj. (cerut) required. to necessitate. requirement ~ de capital . essential. (in alb) blank neconditionat adj. wantage. (nespecificat) unstipulated. default of acceptance ~ a unei cambii . impolite} delinquent. undisbursed .f. wantage. unendorsed neanulat adj. nonpayment. unspent necomercial adj. inadequate necostisitor adj. unconvertible. inconvertible necorespunzator adj. uninsurable neasigurat adj. undated nedebursat adj. (despre vdrsaminte. needful. inexpensive necotat adj. unquoted nedatat adj. dateless.t.high freight ~ scazut . (despre taxe. (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. unlicensed necalificat adj. unsettled.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s.distress/low freight ~ suplimentar .freight and demurrage ~ §i cost . unassured.tramp/shipping freight neacceptare s. unapproved neasigurabil adj.f.n.f. unredeemed neandosat adj. uncancelled neaprobat adj. unauthorized. want.capital requirement ~ de marja . mar. absolute. (neonorare a unui cec. necessity. necessary. undamaged neavizat adj. (cerinta) requirement necheltuit adj. unskilled necatalogat adj. unpaid.) unlisted. (asig. to require necesitate s.) margin dishono(u)r neachitat adj.additional/extra freight. want. uninsured. (fard conditii) termless neconfirrnat adj.

top (-level) negotiations ~ salariale . undivided.greengrocer ~ de marunti§uri .i. itinerant dealer. (cu magazin) shopkeeper. genuine nefavorabil adj.) contributory negligence negocia v. unrated neexecutare s. nonexecution.) inelastic neemis adj. nonperformance. unemployed negarantat adj. (despre un contract. {despre cerere.) outcry ~ dure . negrevat adj. unwarranted negativ adj.wool stapler ~ de legume §i fructe . bargaining. unvalued.haberdasher . obligatiuni) unissued neevaluat adj. negotiable.to hold talks negots. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj.m. talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur. bagman.f. uneconomic. nonfulfilment ~ a unui contract .to enter into/to open negotiations a purta . negotiator negociere s. to trade in smth. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s. unfavourable nefertil adj.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata . negative neglijenta adj. to negociate v.summit talks. ofertd etc. peste etc. hawker. (de mdruntisuri. unappropriated neeconomic adj. (despre sol) poor nefolosit adj.232 NED-NEC nedefinitivat adj.pedlar.f. merchant. negotiation. pi. undistributed.) nonclaim nedisponibil adj. dealer. trade.m.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana . wasteful neeconomicitate s. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. wholesaler ~ de . {despre actiuni.(asig. a incepe ~ . legume. commerce a face ~ cu . (a unui imputernicit) procuration. (despre bduturd) unadulterated.t.hard bargain ~ in curs .dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale .wage negotiations a fi in ~ cu cineva . unassessed. unavailable nedistribuit adj.to deal in smth. (despre titluri de valoare) marketable.wholesale/direct trader.to be in negotiations with smb.. de bdcdnie) chandler ~ ambulant . (in cuvinte compose) monger.negotiations in progress. transferable negociator^. to hold negotiations/talks negociabil adj. (despre un contract) open-ended nedepunere s. negligence ~ culpabila .nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj.n. on-going negotiations ~ la nivel inalt . shopman. unsecured. with smb. (de fructe.f. (a reclamatiei in termen legal) (dr..f.

unredeemable. nonobservance.mercer ~ de pe$te . trade. unrein unerative nerentabilitate s. failure to observe. nonretumable.f. impozite) uncollected nemcarcat adj. unprofitable. (fard termen final) termless nelivrare s.f. free from encumbrance nemcasat adj. fluviale) unseaworthiness. nonexecution. tax-exempt/-free.f. unnegotiable neoficial adj. failure to pay. nonreimbursable nerecuperabil adj. raw. commerce.f. nonworking nemuncit adj. unforeseen. profitless nerambursabil adj. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . unfinished nepretios adj. profitless.(dr. failure to deliver nelivrat adj. (neutilizat. unofficial neonorare s. lawless nelichidat adj. unearned nenavigabil adj.f. (despre un bun) dormant . nonappearance neproductiv adj.) no-cargo condition neindeplinire s.) nonfeasance nemregistrat adj. (in instantd) default. (despre sol) poor. nondelivery. unproductiveness. nonprofessional neprofesionist adj. (neasteptat) unexpected neprezentare s.wine merchant ~ de vite . irredeemable. unclaimed.fishmonger ~ de vinuri . (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj.f. unentered nelegal adj. unprofitableness nerepartizat adj. unmanufactured.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. crude. nonpayment. undelivered nelucrator adj. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate . untaxable neipotecat adj. unappropriated nerespectare s.livestock/cattle dealer negustorie s. unlicensed neplasat adj. undistributed. failure nerevendicat adj. unregistered.f. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. (a unui cec. (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj.f. irrecoverable.NEG-NER 233 ~ de mercerie .) unchartered nenegociabil adj. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. default. unproductive. unmortgaged.f. (despre metale) base neprevazut adj. (despre taxe. (a unei nave maritime. (mar. nonprofessional neprofitabil adj. (despre capital) dormant. idle neproductivitate s. (mar. nonfulfilment.f. unnavigable nenavigabilitate s. nonproductivity neprofesional adj. not liable to taxation. unprofitable. expendable nerecuperat adj. nonrecoverable.f. neoperativ) unemployed. unrecovered nerentabil adj. nonperfonnance. (nevdndut) unplaced neplata s.

niche market nivel s.wage level ~ al tarifelor .n. (jend financiard) straits.n.al productiei . export list ~ de marfuri . unchecked. nei.f. uncustomed. (sdrdcie) poverty.{controluf) price iloor nod s.n. (lipsd) need. normalization.234 NES-NOR nescadent adj. level.f.f. de musurd penlru viteza) (mar. nomenclature ~ vamala . classified list. output level ~ al salariilor .wage floor -.) knot nomenclator s. unmarketable. rate setting/fixing normator s.de subzistenta . prescriptie') specification 2.(al cursului actiunilor) resistance level . consum etc.f.level of economic development ~ de rezistenta . unmatured nesigur adj. 1. unsubsidized net adj. 1. (necesitate) need. unrealizable.m. (a unui salariat.competitive need ni§a s.cost standards ~ de dezvoltare economica . unsettled nesubscris adj. standard. (indoielnic. unemployed idle neutraiitate s. sateless nevamuit adj.tariff level ~ de cheltuieli prevazute . want.rate of consumption. to standardize. unbalanced nesolicitat adj. uncleared neverificat adj. clear netaxat adj.subsistence level ~ de trai .ceiling ~ minim al salariilor . unverified. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. (reguld) rule. schedule ~ comercia! . needy person nevoie s. necessity 2. needy. living standard ~ maxim. scale ~ acceptabil de calitate . consumption rate . standard.price level .trade terms ~ de export .f. nonunion nesoldat adj. rate setter/fixer.scale of production. taskmaster. (de productie.bill/list of goods nomenclatura s. unmerchantable. desdtute s. poor. unsafe. destitution 3.bankruptcy level ~ al preturilor .minim al ucui pret . unrated neto adv.standard of living. nominal norma v.bill/list of export goods.) work load ~ de consum . (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj.) rate. unsaleable. standardization. norm. a unui serviciu etc.m. dubios) doubtful nesindicalizat adj. to normalize normare s. net neutiSizat adj.(ace! sislem ds iinpunere. uncalled nesolutionat adj. standardizer. (in constructii) quantity surveyor norma s. neutrality ~ fiscala . (specificatie.customs nomenclature nominal adj.f. straitened circumstances ~ dc bunuri competitive .acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . (de cenzori) unaudited nevoia$ adj. undue.t. (imitate. niche ~ de piata .

specifications for delivery ~ de procedura .notary public notarial adj.) novation novatiune v. (dr..f.loose standard ~ orara .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare . safety prescriptions/ regulations ~ tehnice . notarial notariats.m. memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor .(dr.) advice note ~ de avizare a scadentei .discharge rate. notice ~ de anulare .flexible working hours ~ intreaga .(corn.port efficiency ~ de pierderi admise .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu . output standard ~ de timp ..loading rate ~ de lucru .nava gata de operare" .stem note ~ de .credit note ~ de . notary ~ public . fin.(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum. novatie .(a marfurilor) handling rate ~ de operare . diplomatic note notifica v. account.(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .standard specifications a depasi norma . unloading/lading rate ~ de descarcare a navei .t. cash note ~ de reinnoire .labour safety rules.loss allowance ~ de productie .) rules of procedure ~ de receptie .(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .f.unsecured note ~ de debitare .prompt note ~ de comanda .part-time work ~ pe gura de magazie .NOR-NOV 235 ~ de descarcare .to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .rate of production.hourly rate ~ partiala .f.note of fees ~ de plata .rate of work. job rate ~ de manipulare .bill (of costs).(mar.nava gata de incarcare" .to smash the target notars. to give notice notificare s.order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.notice of readiness nova tie s.n.) hatch(way) speed norme de livrare .(a navei) handling rate ~ de operare a portului .whole-/riill-time work ~ nerigida .(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata .acceptance specifications ~ de securitatea muncii . note. to notify.) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata . notary's office nota s.rate of transport ~ fixata zilnic . notification.notice of cancellation ~ de credit .time standard ~ de transport ..

to reckon nume s.) nullity.prompt cash against documents ~ disponibil .fractionar .nullity in law ~ de fapt .) constructive total loss only niimar s.even number numere cu doua cifre . invalidity "-' de drept . of no value ~ si neavenit . nu platesc .available/spare cash ~ in casa .full name numerar s.family name •.whole number ~ multiplu .construed nullify numai adv. 1. mar. to number. a socoti) to compute. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v.running number ". to assign. 1. mar. numismatics. name of a firm/company ~ si prenume .s'. (cifrd} figure 2.fictitious name .card security number ~ de serie/fabricatie .(de la 10 la 99) double figures numara v. (far a valoare) null.unless caused ~. no pay ~ se cere .actual nullity ~ de fond . (inlr-o fiinctie) to name.} no cure. (dr.business name. no ~ salvezi. (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj. (intr-o functie) appointment.name of the payee by ~ la comanda .odd number ~ intreg . ready/effective money ~ contra documente -.to order only ~ pierderea totala . to count (up). (a calcula.n. numismatology nutret.t.de securitate al cardului .n. name ".serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare . (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare . to nominate. style ~ de familie -.substantive nullity ~ virtuala . number.f.(asig.f.(despre actiuni) (bur. (dr.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai .multiple (quantity) ~ par/cu sot .) null 2.registration number ~ de ordine .corporal name.to pay in cash numerota v.null and void militate s. assignment.) no bid nud adj.n. nomination.cash in hand a plati m ~ .n.a! beneficiarului . (la imbrdcaminte) size 3. to appoint.t.fractional number ~ impar/fara sot . (incadrare intr-un post) placement numismatica s. (la garderoba) check. fodder .236 NU-NL'T nil adv. only ~ daca este cauzat de .social . cash. worthless.(conditie de baza a contractului de salvare) (mar. forage..fictiv . voidness.t. (i/itr-m post) to place numire s.) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig.f.

indebted s. pi.(dr. obligatoriu adj.(asig.(element constitntiv al activului patrimonial. (fin.) absolute liability ~ oneroasa .operative obligation ~ financiara .) bond ~ activa . to oblige/to bind oneself obligant s.financial liability ~ neconditionata .(dr. a constrdnge) to oblige. object.ultimate goal obliga v. purpose 2. 1.) cross liabilities ~ sporite .) deed poll ~ viitoare .subject of an action ~ al proprietatii . (de serviciu) duty ~ asigurat .(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. (silit.t. 1.taxable article ~ al litigiului . (legala) (legal) obligation.n.(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare . aim. (a sili. 1. creditor) obligee obligat adj.) interest at risk obiecte de artizanat . (rdspundere) liability.) joint and several obligation ~ unilaterala . (de studhi) subject (matter).) to bind v. (articol.) heirloom ~ desperecheate/disparate . (a! wiei cercetdri) object.purpose of a contract ~ al impunerii . (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum . goods ~ al asigurarii . object.contractual obligation ~ executorie . angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr. (persoana care se obliga. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract.. fair. unbiassed s.r.odd-come-shorts ~ pierdute . (scop) goal. impartial.accrued liabilities obligatiune s.onus ~ solidara . to coerce 2. to compel. design.) vicarious liability ~ consensuala . debitor) obligor obligatar adj.(care se transmit din generatie in generatie) (dr.de familie . bond.prospective obligation obligatii fiscale .. compelled 2. thing 2.insurable interest ~ al contractului . (interes) interest 4.n. corporal sau incorporat) property asset (dr.(dr. compulsory. {de activitate al unei societdti) object 3. identificabil si mdsurabil. (prin contract) bound 3.(dr.consumption habits obiect s.m. (prin contract.n.tax liabilities ~ reciproce . objective.subject matter insured ~ in rise .valuables obiectiv adj. to force. (mdatorat) obliged.0 obiceis. binding obligatie s. produs) article. constrans) forced.f. 1.m. prin contract. obligatory. (industrial) industrial unit/project ~ final .handicraft .(cu dobdndd fixa) active bond .) consensual obligation ~ contractuala .f. obligation. item.

escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .interchangeable bond ~ ipotecara .savings bond ~ de reorganizare .(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie .(instrument de indatorare pe termen lung.(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata . mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii .) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila . fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare . oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila . inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t .debenture bond ~ cu dobanda variabila . la scadentd. in anumite conditii.(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung. in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri . (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .(titlu emis pe baza de scant.(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala . cu alte titluri.lottery/prize bond. poate fi schimbatd.238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila .(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .Treasury bond ~ directa .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .(dr.(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur .(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat .mortgage bond .(care.(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero . actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .

callable bond ~ samurai . (barierd) barrier ~ fiscal . cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. to take hold/possession of 4. to obtain. (a lua in posesie) to occupy. to busy 2. n. (a dobdndi) to acquire.currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa . (profit) to realize. occasional. to fill 3. to come in.OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara . (un post) to occupy. (despre muncd) odd ocupa v. inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila . drag.(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii . o locuintd) to squat ocupants.(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila . occupier . 1.(de platd) single bond ~ transmisibila .m.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize .t.(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator .) to secure. impediment. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit .t. (comenzi.transferable bond ~ unificata/consolidata . to get.currency bond ~ purtatoare de venit .(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. (a angaja) to employ.(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala . un brevet) to take out ocazional ad]. to engage. fonduri) to raise.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua .(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii .(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie .(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala.(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare . beneficii etc. (capital. (in mod ilegal/abuziv iin teren.unified bond ~ yankee . obstacle.(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva . incidental.registered bond ~ participativa . (un certificat.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond.(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat.

to present 2.to improve on smb. 1.full employment ~ temporara .attractive offer ~ avantajoasa .(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate.employment ~ deplina a fortei de munca . {a licitd) to bid. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital .(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v. (angajare) employment 2. servicii) tender 2.(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala .tender of payment ~ de preluare .alternative offer ~ atractiva . (ilegald/abuzivd a unui teren. (luare in posesie) occupancy. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara . to put up/to expose for sale 3. -. angrosistului) purchase offer.(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare . 1.m. (pentru furnizarea de mdrfuri.) to furnish ~ mai mult decat cineva . servicii) to tender 4. (in plic inchis.(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd. taking hold/ possession 4.obiect. cdtre parti sd aibd . (a da) to offer.(al unui teren. referinte.shipping bid ~ de valuta . (a pune in vdnzare) to offer.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite . 1.f. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract . (de actiuni) tender offer ~ de livrar : .trial offer ~ de plata . servicii) tenderer oferta s.capital supply ~ de cumparare . la licitatie) ticket ~ acceptabila . offerer.(fdcutd furnizorului.t. (licitare) bid. al unei locuinte) squatter ocupare s.tender of delivery ~ de moncda . termene etc.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata . offer. (explicatii. pret.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . probe etc. a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca . bidding. to exhibit. (a unui post) occupancy 3. supply.'s offer ofertant s. astfel incut acceptarea mtocmai de. (licitanf) bidder.reasonable offer ~ agregata/globala . (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri.supply of securities ~ de transport maritim . oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere.f.(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. {pentru furnizarea de mdrfuri.240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv .

to withdraw an offer oficiu s. (al unei administratii) office. impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly.customs officer ~ secund . sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune .(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati.block offer ~ inchisa . officer ~ de marina comerciala .clearing house ~ de cliring bancar . bureau.public offer ~ publica de cumparare . pe care doreste so.blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .verbal offer oferte comune . pipe-line oligarhie s.m. (forma a pietei cu o concurenta imperfectd.(stabilite prin coluziune.(care depdseste cerered) excess offer. simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu .(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita .low offer ~ nespecificata . sealed tender ~ incruci^ata .(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala .collusive oligopoly oligopson s. (birou) office. oligarchy oligopol s.firm offer ~ m bloc . help/hands wanted a face o oferta .n.n. acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony .n. (agentie) agency ~ de brevete .patent office ~ de cliring . o controleze. (master's) mate oleoduc s.(coluziune. sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .to make an offer a retrage o ~ .f. sd rdscumpere. actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb . job center ofiter^.OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara .n.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau. intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .(la licitatie) ticketing.cross offer ~ insotita de mostre . unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun.acceptance house ~ postal .banker's clearing house ~ de scont . first mate/officer. (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs.sample offer ~ la pret scazut . labour exchange.mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer. (sediu al unei firme} office.situations vacant. la un pret superior celui cotat la bursa. mate ~ de vama .(la navele comerciale) chief mate/officer.

(de onoare) honorary. efficacy operator s. un cec etc.(bur. descdrcare. fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri .(]->entru un avocat) retainer onorific adj. speculation.) substitution (price) bond swap ~ economice . descdrcare. operator ~ care face piata . effective.m. (o cambie.stock exchange transactions. pay ~ de angajare . honorarium. to meet onorariu s. efficiency. (a manipula.) dealings for a rise ~ bancare .(fin.) to honour. operative.economic man.f.(bur.economic operations ~ financiare .commodity futures . work.t. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s.(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate.titluri.(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei. operation ~ de marfuri .fiduciary transaction ~ portuara . of honour 2. transaction. (calciil) calculation. 1. m. ci la o data ulterioard. (hicrare) operation.) trader operatic s. fee.(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring.dealings for cash ~ in virament .de masa . 1. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere . homo oeconomicus oneros adj.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic .n. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire .banking operations ~ bursiere .) market maker ~ independent .(incdrcare.leasing operations '. efficient operativitate s.(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni .financial operations ~ in numerar .t. manipiilare. marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch . bursiera) operation. stivuire) cargo work ~ defectuoasa .OM-OPE oms.) dealings for a fall ~ a la hausse . achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard . a actiona un utilaj) to operate. reckoning 3.(incdrcare. deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans.noncash transactions ~ la termen . burdensome onora v.(bur. onerous. (neretribuit) honorary opera v. stock market trading ~ de leasing . man ~ de afaceri .even deal ~ fiduciara . to manipulate 2. transbordare) portwork operatii a la baisse . (financiard.(pe cont propriu) (bur.f.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj. devize.f. 1. action 2.

(intrerupere) interruption ~ a functionarii .(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s.(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative .f.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) .t. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei . opportune.stock-ratio optimization ~ a valorii . discontinuity. well-timed oportunitate s.(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v. devize sau actiuni.f. transbordare. stivuire) handling procedure ~ la vedere . opportunity opri v. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . (a intrerupe) to interrupt. stop.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare. timely. to stop. {incetare) cease. in conditii stabilite anticipat. to break ~ platile . metale pretioase.speculative operations ~ valutare .spot exchange/ deals operational adj. call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double. la o data si un pret fixate anterior.f. to optimize optimizare s.out-of-the-money option .f.de apel/cumparare . descdrcare. stoppage. (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni. un anumit volum de marfuri.) stop loss ~ in tranzit .t. (a incetd) to cease.foreign exchange transactions ~ valutare la termen .in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei .to cease payments oprire s.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei . operational oportun adj.forward exchange/deals ~ valutare la vedere .(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor . metale pretioase etc. ceasing. optimization ~ a raportului dintre stocuri . dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare. in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare. to discontinue.

overtime (work). oras mare.) company town ~ maritim ..(a unei societdti insolvabile. furnizare de cdldurd etc. straddle ~ europeana .{corn.(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare . (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase . orice oras) city ~ comercial . (in Anglia. strap ~ unica .) administration order ~ de bursa .fixed-working hours ~ lucratoare/de productie . pentru publicitate) prime time ~ de vara . standard time ~ -om .(stelaj.n. overwork. timetable ora$ s.) broker's order ~ cu plata in numerar .working hours ~ suplimentare .summer time. time ~ de Tnchidere .(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate .peak/rush/throng hour ~ locala . (program) schedule.closing time/hour ~ de maxima audienta .) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate .maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit .) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei .(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option.trade town ~ de frontiera .) market order ~ de administrare . optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option. ca alternativd la lichidarea ei) (dr..244 OPT-ORA ~ de plata .stock exchange order ~ de cumparare . hourly s.(bur.(bur. extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s.(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .official hour.f.{mar.frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd.day-to-day option ~ tripla .n.currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta . order ~ al agentului de Tncarcare . fie de vdnzare) single option orar adj.(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s.(bur. hour.warehouse order .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala .(la radio si televiziune. in SUA.) order to buy. hour..local time ~ -nava .(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu .office/official liours ~ de lucru . town.(care da drept fie de cumparare.{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize . (SUA) daylight saving time ~ de varf.n.

(mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~.de blocare . (/uridicd.de ridicare a sechestrului . (serviciu de consultantci pe .order/business of the day.} limited order ~ permanent .executive body ~ financiar .order to transfer ~ deschis .t. (mar.(dr.) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur. table of organization.f. selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen .(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur. flow-process chart. authority ~ de conducere . device. order for payment/to pay.(bur.n 1. financiara) order. ordinance ~ cu putere de lege . distress warrant. to pass for payment ordonanta s. order. succession ~ a prioritatii . pay order issued ~ de punere in posesie .writ of possession ~ de punere sub sechestru .financial body ~ legislativ . unit 2.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor .) decree.order of priority ~ de zi . (dr. care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s. agenda.) organization and methods.') open order ~ legat/conditionat .control authority ~ executiv . departmental organization ~ ierarhica . diagram organiza v. principal organ s. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii.delivery order.(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale.(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur.payment order. to organize organizare s.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'.statutory order '.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare .managing body ~ de control . organization chart.f.) order to sell. (organizatie.) ship's/freight release ~ de plata .legislative body organigrama s.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man.) time order ~ de virament ./n.(dr. autoiitafe) body. (dispozitiv.(a unor conturi.) garnishee order. agregat) mechanism. a unor fondiiri) stop order ~ de plata .(bur.t. writ of attachment ~ de vanzare . sequence.) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru . (prezentatd in scris) order paper ordonanta v.order of payment. (fin.f.f.) to order.

(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj. organizational . body ~ -corespondent . society. association.) flexible organization ~ nonprofit . organization.nonprofit corporation ~ orizontala .(man.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .f.246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s.

guidance 2.w.n. (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala . orientation.stainless steel ~ turnat .hardened steel ~ inoxidabil .f. steelworks .f.n. steel ~ aliat . 1. direction.ORG-OTE orientare s. steelworker otelarie s.y.vocational guidance orixonts.(pe 5-10 ani} planning horizon otels.hoop iron ~ calit . horizon ~ de planificare .cast ingot/steel otelar.alloy steel ~ -balot/de bandaje .

\. utilaj. circa 100 de actiuni.damage by fire ~ prin manipulare .n. prejudice. cu 72.la bursa . panic . stationer papetarie s. mecanism) breakdown. pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .f.operational factors para§uta s. 90 sau 100 de cuvinte) (dr. pallet operation pana . (articole) stationery 2.f.n. avarie) failure ~ de curent .bill/poster hoarding ~ de cotatii .) folio ~ produsa de raufacatori . (cu sot) even paradisA'.stevedoring pallet ~ specializata . (magazin) stationer's shop par adj. page ~ dactilografiata . paradox ~ economic .general-puipose pallet paletizare s.f. block. packet ~ complet de actiuni . (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.s'.warehouse pallet ~ de stivuire .incomplet de actiuni .controlling interests pagina s.(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu .) lot. (defectiune.accidental damage ~ materials . (mar.broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni .(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s.(pentru actiuni.n. package.f.p packet s. pack.(bur.(a unui document. damage.panic/flurry on the stock exchange panou s.' (de marina.damage done/incurred pallet. (pierdere) loss ~ accidentals . special-puq^ose pallet ~ universala .operating data ~ de functionare .material/property damage ~ prin aruncarea peste bord .) damage by jettison ~ prill contaminare .) pagini galbene/nationale . parameter parametri de exploatare .f.damage by handling ~ prin poluare cu titei .(a bunuriior navei) (mar.oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata .f. (avizier) board ~ de afise .purpose-made pallet.failure of electricity panica s. panel. cargo platform/stage/tray ~ de depozitare .f.advertisement hoarding papetar s m.) quotation board ~ publicitar ./. parachute . (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s.m.(bur. stock .malicious damage paleta s.n.(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni .economic paradox parametru s.) palletization.

associate.truck fleet ~ de vagoane . par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa . to wager. (fin.f. to lot (out).f. sharing 2.) golden parachute pare s.n.party to a dispute ~ prejudiciata . to parcel (out). {care revine cuiva) share.) contra . 1. parcel.contracting party. party concerned.t.prejudiced party ~ semnatara .f. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. {data in arendd unei familii) allotment parcurge v. 1. parking place 2. {bucatd) piece. run.party to a case ~ in culpa . (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2. party to a contract./n. bet ~ mutual-pan mutuel partajare s.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s.n. redactat de unii manager! pentru ei insisi.gold parity ~ de schimb .(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s. care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man.exchange parity.gliding parity ~ indirecta .(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . (o distanta) to run. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. (a miza) to gamble paritate s.share in coownership ~ interesata . stock.fixed parity ~ glisanta .aur/metalica .248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed. lot.concerned party.rolling stock depot.n. part.empty haul ~ in mile . (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului . to plot parcela s. to run through parcurs s. 1. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^.) party ~ adjudecatara . (o lista) to look down.mileage paria v. portion. (documented to go over.) parity. (loc de stationare a autovehiculelor) car park. contractor.i. partner. privy ~ in cauza .f. covenanter ~ indiviza . park ~ de autocamioane .signatory ~ sociala . to bet.t. waggon yard/park parcela v. {dr. lot.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata . 1. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial. wager. plot.party at fault ~ in drept .party entitled ~ in litigiu .(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire . fragment 2. par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ .insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta . to cover.

waterway pasibil adj.minority interests particular adj. licence patenta v. to licence patentat adj. (mar. licensed patenta s.PAR-PAT ~ care iese din firma .tourist-class passenger ~ in tranzit . salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s.long-term liabilities ~ pe termen scurt . 1.(mar.f.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri . passenger. real .net liabilities ~ pe termen lung .n.t.transit passenger pasa s.contingent liabilities ~ net .) regular lot ~ vagonala de marfuri . tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man. navigation/ship channel.?. batch. n.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara .f.m. patent.current liabilities ~ neprevazut . participation.f.service passport ~ pentru marinari .) liabilities ~ acceptabil .n.(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s.profit sharing ~ optionala a salariatilor . patent(ed). passivity. resistance ~ a consumatorilor .f.seaman's passport ~ turistic . (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri . (forma de asociere) partnership 2. partial adv.short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite . to patent.) bill of health.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent . certificate ~ de sanatate .business partner parteneriat^.tourist passport patent s.(mar.} stowaway ~ de clasa turistica . proprietary.deposit liabilities pasivitate s./?.consumer resistance pasaport^. passport ~ de serviciu .f.) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar. (de marfd) parcel/lot of goods.f. peculiarity.direct hand ~ la profit . characteristic (feature). patrimonial. (cont. 1. (de) liable to pasiv.) employee involvement/participation ~ directa .majority interests ~ minoritara . licence. certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune .) clean bill of health patrimonial adj. consignment 2. (de navigatie) fairway. (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin .clandestine passenger. partnership participare s.carload lot partial adj. sharing. (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor . part(ial)ly pasager s.(bur. private particularitate s. {la o afacere. patent.f.

overleaf. per diem .t.tarpaulin canvas panzeturi s.f. (proprietate) land.per man-hour ~ riscul destinatarului . (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s.t.zi lucratoare . (association of) employers pauperism s.f. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit. fuel/black/buming oil paguba$ s.t.n.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v.n. linen. mar. pauperism pauperiza v. employer.packing cloth/linen ~ de doc . (mosie) estate ~ arabil . penetration ~ pe piata .f. patrimony patron s. (teren) ground.registry ~ avantajos . to reprieve.flag of convenience/ necessity ~ de armator . to penalize. penalty. ashipboard ~ om-ora .(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj. 1.m. respite.market penetration panza s.t.f pedology. pecuniary. (mar.f.f. to lose v. a delay pasuire s. to impoverish.company/house flag .on credit ~ luna — per month. to pauperize.de ambalaj . to grant smb. (camp) field.consignee's risk ~ tona . linen peprep. proprietor. sacking. grace ~ de iuta/de sac . (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava . soil science penal adj. on the back ~ zi . moneyed. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile .n.foreign flag ~ vamal .250 PAT-PEN patrimoniu s. to cause/to do damage to pamant s.t.n. monetary pedologie s.(despre twine} bespoke .f. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig. (amenda) fine. pi. penal penalitate s. loser pagubi v. cloth -.cont propriu . per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda .n.plough land pasui v.f. to respite. penalization. (sol) soil.drill ~ dc in .national flag/colours ~ strain .i. patruiidere s.(la bord) aboardship.for one's own account ~ credit . boss patronat s. delay. jute canvas ~ de prelata . to beggar pavilion s.national . (albituri) white goods.) at sea.) flag ~ al navei . reprieve.m.per ton ~ uscat .ashore ~ verso .(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth.burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie . (a amenda) to fine penalizare s.per day.customs/revenue flag pacali v.

f. to pension (off).to be pensioned off.state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s.) for money ~ ziua de lichidare .to be in abeyance pensie s. to grant a pension.f. to superannuate pensionar s.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . retiree ~ de stat . contributia nefiind pidtitd de salariat. penury. undecided.on-cycle .f. abeyant.old age/ retiring pension ~ viagera . ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii . perimeter. pensionary.) period under review ~ de amortizare .(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj.) to lapse. (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala . to become out-of-date perimat adj.n.) for the account penurie s.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie . pi. shortage percepe v. out-of-date. obsolete. superannuation.natural danger perima v. pension.f. (dr. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara . area ~ de explorare .alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . 1.contract penalty ~ pentru cheiaj .PEN-PER 251 acestuid) fine 2. (dr.n. (un contract. pending. to collect. (im.ite) to levy. outdated. (rise) risk ~ de intrare pe piata . un acord) to conclude pericol s.retirement on account of age/pension.m. tax collector/gatherer perfecta v. danger. to gather. period ~ analizata . retirement.t. (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s.r.oil(-producing) area perioada s. (de impolite) (tax) levy perceptor s. hazard.(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. to go on pension. superseded 2. for ~ numerar .(fin. mandatory retirement pentrvi prep. to retire (upon a pension) a scoate la ~ .po7.f. 1.) lapsed perimetru s.(bur. scarcity.exploration lease ~ petrolifer . superannuation ~ pentru limita de varsta .t.navigational danger. pensioner. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2.life pension/annuity pensii necontributive .disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta .r. outstanding a fi ~ . danger to navigation/shipping ~ natural . to superannuate v.payoff period ~ de conversie a stocurilor .to pension (off) pensiona v. to retire (upon a pension).t.(la fondul de pensii.eamings--related pensions a ie§i la pensie .m. peril.

(timpul dintre comandd .(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor . cambii) tenor ~ de proba .transition period ~ medie de colectare . licence.) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .de reaprovizionare .(din depozit) demand pass.y.(conditie de navlosire) (mar. warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare . permit.navigation permit ~ de pescuit .(a wiei.) jerk/jerque/stamp note.) release ~ de aprovizionare .) average collection period perisabil adj.tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit .) standing adv. entry out . (despre un comitet. {de liber a trecere) pass. perishableness permanent adj. authorisation.shipping note ~ de incarcare . always ~ in stare de piutire . (de incarcare.(mar.) always afloat •. (a unui angajat) probationary period .) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar. release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate .f.warehouse withdrawal permit.vamal de eliberare a marfii din depozit .tax holiday '-. descdrcare etc.always safely afloat permis adj.n. livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite .always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura . transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare .transit permit ~ vamal customs permit. shipping bill.(mar. permitted s. permanent.) land/landing order .252 PER-PER ~ de gratie .trial period. allowed. perishable perisabilitate s.export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare .outage ~ de maturitate .subscription period ~ de tranzitie . permit to lade.(fdra plata taxelor vamale) (mar. (mar. grace period ~ de inactivitate . permit to unlade ~ de export .period/days of grace.) dandy/pricking note ~ de munca . un contract etc.(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.in stare de piutire sau esuat fara pericol .) bill of sufferance.landing permit ~ de descarcare .de stagnare .slack period ~ de subscriptie .(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie .fishing licence ~ de plecare . pass of goods ~ de scoatere din vama .(mar. perishability. permanently.loading permit.discharging permit.

platform ~ de sosire . (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin.) exempt personal adj. corporate body.(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar.offerer.n.(de impozite etc.defaulter ~ care preia ilegal un teren .skilled personnel. personal. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul .claim-jumper ~ care renunta .f.operating personnel ~ de supraveghere .(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur. mdrfuri) (bur. to allow peron s. to permit.intestate ~ deposedata ilegal . person.private person ~ scutita . legal entity. (particular) private s.) perpetuity persoana s. individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar .) nominee ~ foarte importanta .natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati .very important person ~ impozabila .offeree ~ careia ii revine o parte .(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .exempt personnel ~ cu serviciu exterior . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .) request note permite v. (client al unei band) corporate customer ~ numita .n.office/ clerical staff calificat .(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.supervisory personnel . (individual) individual. qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare . personnel.arrival platform perpetuitate s.) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .outdoor staff ~ de conducere .(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza .official ~ particulars .allottee ~ careia i se face o oferta .legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.(actiuni. body corporate.exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .disseisee ~ fizica .odd hand/man ~ care face o oferta .t.PER-PER 253 ~ vamal special .managing staff ~ de exploatare/deservire .) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular .f. staff ~ administrativ/de birou .casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser.(intr-o functie) appointee ~ oficiala .leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .

(negot) fish trade.full-load draft/draught ~ in balast .f.n. pelagic fishing ~ oceanic/in larg . fishing. deadwood ~ tehnic .permissible draft/ draught.no-load draft/draught.m.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare . whaling ~ fluvial . naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj.ballast draft/draught ~ mare .freeboard draft/draught ~ de exploatare . petroleum. (cu unditd) to angle. (mar. (mineral) oil. (balene) to whale pescuit s. fishery ~ comercial . pelagic fishing ~ pe platoul continental .deep-sea fishery/ fishing. pi.easy draft/draught. (piata de peste) fish market 3..) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur. petrochemical petrochimie s. service draft/draught ~ de mcarcare .(fish) trawling ~ sezonier .technical personnel personalitate s. in ready money.to submit an application petitionar s. (cherhana) fishery pescui v.field personnel ~ functionaresc .marine/sea fishery. 1.254 PER-PET ~ de teren .season fishing peste prep.deep draft/draught. allowable draft/draught ~ de bord liber .m. (in special despre un avans.n.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata . urmat de plata in rate) down petitie s.designed draft/draught ~ redus . (cu unditd) angler.coast(ing) fishery. (oil) tanker.port personnel ~ supranumerar . oil. fisherman. above par pesin adv. (produse) fish 4.operating draft/ draught.m.offshore fishery ~ prin traulare . in cash. petitioner. personalty ~ juridica . petroleum carrier/ship/tanker. solicitor petrochimic adj. over. petrodollars petrol s.redundant personnel.n.permanent/regular personnel ~ portuar ./. heavy draft/draught ~ proiectat .(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar.seafaring personnel ~ permanent . fishing cutter/vessel pescaj s.) supra pari.clerical personnel ~ imbarcat/navigant . applicant. inshore fishing/fisher}7 ~ de balene . above ~ balustrada navei . light draft/draught ~ de plecare .commercial fishing ~ costier . oil-carrying ship/vessel . s. (SUA) draft ~ admisibil ..river fishery ~ industrial .whale fishery. to fish. reduced draft/draught pescar s. tank ship/vessel. (cu ndvodul) to seine. (pescuit) fishing 2.f. (cu traulul) to trawl.f.legal status "< pescador s.fishing trade ~ maritim .n. application a face o ~ .) draught.f.n. petrochemistry petrodolari s. petition. (de coasta) shoreman pescarie s.

f.one-man market .ocean-going tanker ~ .(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .black products tanker. de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie . (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s.competitive market controlata/inchisa .) open discount market ~ a vanzatorului .) issue market ~ a factorilor de productie .mamut" .product market ~ a scontului neoficial . astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s.f.(petrol-minereu) oil-ore carrier.chemical tanker ~ de produse negre .(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.portcontainer . market ~ a acceptelor .) seller's market ~ activa .PET-PIA 255 ~ combinat . petrocurrency pfund s.white products tanker. superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare . fin. insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.general-purpose/versatile tanker petrolifer adj.f. refined products carrier ~ de produse chimice . inshore oil-tank ~ de cabotaj mic .} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului . dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .) buyer's market ~ a emisiunilor . oil(-bearing) petrovaluta s.acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor .(fin.factor market .(fin. large capacity tanker ~ de tonaj mediu . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn. (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina .a fortei de munca . astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.tanker-container ship/vessel ~ universal . clean products ship/vessel. (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier.goods and services market ~ a creditelor .m..large crude carrier.} grey market ~ concurentiala .wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare.credit market ~ a cumparatorului .crude oil carrier/tanker ~ .(peste 160000 tdw} very large crude carrier..(piata cu activitate legald.labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere .intermediate tanker ~ de titei .active/lively/brisk market ~ angro/generala .coastal tanker.gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj .call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur.inshore oil-tank ~ de produse albe .

discount/bill market ~ deschisa/libera .grain/corn market ~ de desfacere .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.potential market ~ primara .{sub forma. {bur. de lingourl) bullion market ~ de navluri .free market ~ lichida .intemal/home/dome market ~ ipotecara . {bur.uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .mortgage market ~ in crestere .(fin.global/mass market ~ imobiliara .interbancara .interbank market ~ internationala .dead market ~ mondiala . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .{la preturi mai ridicaie.{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .black/underground market ~ neoHciala .unofficial/outside market.\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.international market ~ interna .depressed? sagging/down market.(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .institutional market ~.organized market ~ paralela .{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala .) liquid market ~ moarta .world market ~ monetara .shrinking market ~ inchisa .256 PIA- ~ cu cotatii bune .freight market ~ de obligatiuni .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .closed market ~ la termen .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .open market ~ externa .forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga .(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .national market ~ neagra .{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .{piatd pe care sunt tran. cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .) baBi market j ~ in depresiune/scadere .(sales) outlet ~ de desfacere de proba .real estate market ~ imperfecta .) bear market ~ in regresie .{atdt la vdnzare.

) to miss.) one-sided/-way market ~ specifica .additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila . (trenul. loss. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market.(bur. demonstranti) picketing picior s. picket ~ de greva — strike picket pichetare s. (bani prin investitii nerentabile) to sink 3.glutted market ~ tertiara .foreign exchange market ~ valutara la termen .) narrow/thin market ~ secundara . wastage.speculative market ~ spot/a disponibilului .single market ~ valutara .stringent/ limited market. ocazia etc.(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin.to make a market a provoca panica pe ~ .accidental damage ~ aditionala .t.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.) complete markets ~ consolidate geografic .(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept . (timpiil) to waste 2. fie pentru cumpdrare) (bur.specific market ~ speculative .board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v.(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss . (de cdtre grevisti.target market ~ unica .weak market ~ specializata . 1.market overt ^ restransa/Iimitata .to raid into the market pichet^.n.(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic . (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea .(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata . (pagiibd) damage ~ a navlului .steady market ~ supraevaluata .forward exchange market piete complete . waste.(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .(prin incdicarea unui contract) forfeit. (pe care unui sail mai imilti.(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta .T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .f.(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba . (la jocuri de noroc) to gamble away 4.(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica . (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. (drept'ul la) to forfeit v. to lose.) overbought market ~ supraincarcata .i.(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue . to lose pierdere s. forfeiture -' accidentals ./i.f.

prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .) lost or not lost piesa s. cellar. (specimens specimen.(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare .(despre nava.(as ig.f.) general average loss ~ in avaria particulars .(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna . mar.) translation loss ~ deliberata/intentionata .wearing part pinta s.(asig.natural wastage ~ nerecuperabila . mar.severe/heavy loss.(asig.succeeding losses pierdut adj.operating losses ~ la depozitare .loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca .total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig.cred^i losses ~ succesive . mar/a) (asig. (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s.(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin.(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta . 1.leakage loss. part. piece 2.(asig.) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .storage losses ~ neasteptate .(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate .(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital . fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.« timpul transportului) (asig.weight loss ~ de translatie .258 ~ de bani .f. mar. vault .f.f.) particular average loss ~ mare/grava .net loss ~ partiala .maritime loss ~ pe ultimul an .) partial loss ~ pe hartie . practical de fisc pentru o societatc falimentard.(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig. mar. ~ naturala/inerenta .) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat . (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila .reala . loss due to leakage . lost ~ sau nepierdut . (exemplar) copy 3.(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela .(asig.(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an.) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere .windfall losses ~ prin credite neperformante .(.) pilferage ~ de exploatare . mar.

to plan.(cargoplaii) (mar.curriculum ~ de livrari . asigiirdri de sdndtate etc. plan. (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .debt ceiling ~ al preturilor .PIV-PLA -.marketing plan ~ de pensii .production planning ~ a sortimentului de produse product planning . expenditure capital plan ~ de incarcare .occupational pension scheme ~ de personal . {interval intre doua mdsuri. draft.credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit .staffing schedule ~ de perspective .price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn. 1.) cargo plan.retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional . beach 2.de investitii .five-year plan ~ de activitati zilnice .(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .bonded vaults plafon s.production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri .t.cadastral survey ~ cincinal .n.) capacity/tonnage plan ~ anual . design.planned unit development .(a navei) deadweight plan ~ de invatamant .schedule of delivery ~ de marketing . doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu .(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii .redemption table ~ de amplasare . (protect) project.vamala .long-term plan ~ de productie . {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit.) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan . (program) program(me).annual/year-to-year plan ~ cadastral .(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v.de stimulare . pensii.t.n. loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa . schedule ~ al capacitatii de incarcare .saving/thrift plan ~.f.investment plan.) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala . draught.contributory pension scheme ~ de pensionare . planning ~ a productiei .day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare . (a programa) to schedule planificare s. scheme.general plan/outline.de economii .f.pension scheme ~ de pensii contributiv .(mar. to limit plaja s.strategic plan planifica v.

payment after delivery ~ efectuata . (vdnzare) selling.n.f. defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor . to forge plastografie s.f. pay.full payment. (a vinde) to sell plasament s.(a personalului unei companii) (man.textile plant plasa v. payment.budgetary planning ~ calendaristica .payment in driblets ~ graduala a ipotecii .oil plant ~ tehnica/industriala .advance payment-payment in advance ~ contra documente .260 ~ a structurii organizatorice .short-term/'-dated investment ~ privat . payment in full ~ in acord pe iard de inaintare .strategic planning plantatie s.paynient of balance ~ anticipata .(a muncitorilor^ tommy ~ in avans . forgei-y plata s. (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura .truck system ~ a soldului . disbursement.time wages ~ dupa livrare . to invest. sale ~ de actiuni lipsite de valoare .overpayment ~ fractionata .) organization planning ~ a structurii profesionale .f.outward payment ~ excesiva . investment ~ avantajos .f.mortgage graduated payment ~ imediata in numerar .aggregate planning ~ strategics .[in mina) yardage ~ in alimente . sharepushing plastografia v.industrial plant ~ textila . (a imei datorii) discharge.paymeni against documents ~ contra ramburs .(mar.spot cash ~ integrala .central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .eligible investment ~ dezavantajos .oleaginoasa .(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt .(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s.scheduling ~ centralizata .t.(bur.payment forward ~ contramandata . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal. t. jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .(de titluri de valoare.) career planning ~ bugetara .family planning ~ globala .sinking ~ direct . plantation planta s.(man. plant ~ furajera fodder plant '.» sharehawking.advance paymeni. placement.f.payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua . (investitie) placement. (a investi bani) to place.

J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay . (o datorie) to settle. to discharge.payment in kind ~ in numerar .(efectuate din averea unuifalif) (dr. to prepay ~ cotizatii .i.in numerar la livrare . ~ partiala . to liquidate.PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire . to disburse.f.dirty money/pay .offshore drilling rig placuta s. to clear.(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment. to pay ~ anticipat . platform ~ de antrepozitare . (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .pentru antrepozitare .(a unei cambii) payment for honour/'.(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .progress payment ~ restanta . payment in part.delivery on payment .cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor .payment by instalments. (a unei datorii) payment on account .(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra .drilling rig ~ de foraj marin .l cuvenit .pan/parti a) payment. cashless payment ~ progresiva . (un onorariu) to fee.warehouse storage area ~ de foraj .? upra protest ~ pentru ore suplimentare .cash with order -.external payments ~ internationale . stowage ~ in natura .weekly payment ~ simbolica .f.pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila .la tennenu..cash against documents ~ in rate .to pay in advance. to defray.payment in due course .. {SUA) time pa^Tnent . ajutoare de f. plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v.payments received platforma s.warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment .payment in cash.externe .majora .saptamanala .omaj etc.) stevedorage.trimestriala . to pay.overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament .periodical payments ~ preferentiale .la livrare . payment in arrear .(regulaf) to pay in . to make up.quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii.payment by transfer. v.) transfer payments .) preferential payments ~ primite .overdue/outstanding payment.pentru onoare/sub protest .international payments ~ periodice .(mar.

to pay on account ~ in natura .surplus in the cash plusuri si minusuri de casa . pentru a actiona asupra masei mor. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.cash shorts and overs plusvaloare s.f. winegrower. (dr. policy.to pay in kind.(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii .(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.) cash-and-carry platitor s.f. vintner podgorie s.payable to order ~ la prezentare .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise . full ~ si la marca . viniculturist.n.262 PLA-POL ~ daune/despagubiri . plenipotentiary pliant s.f. ploughman plus^.(tarif.m. envelope ~ cu fereastra . valoare) to underpay platibil adj.n.payable at maturity ~ la vedere .payable on demand ~ la livrare .f.to pay out ~ la livrare .f. (salarii) to tmck ~ in numerar .demand policy ~ a nivelului de trai . (ca sistem) politics politica liberului schimb . payable. valoare} to overpay ~ prin cec .m. (la cerere) callable ~ cu anticipate . surplus value ~ absoluta .payable on delivery ~ la ordin . paid ~ anticipat . pleading plenar adj. payer pledoarie s.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central.to pay damages ~ integral .(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^.ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.payable in advance ~ in numerar fara reducere .to pay in ~ in contui datoriei . surplus ~ de casa .free-trade policy ~ pietei deschise .to pay up ~ peste .to pay in full.payable to bearer ~ la scadenta ./i.to pay(in) cash. to pay/to put down.(tarif. to pay off ~ in cont curent .(in numerar.n.payable as per endorsement platit adj. to cash ~ in rate .(corn. plutocracy poanson s.to pay on delivery ~ la timp . prospectus.payable at sight ~ prin andosare .relative surplus value plutocratic s.payable on presentation ~ la purtator . stamp ~ de titlu .) plea. vineyard politica s.payable by instalments ~ la cerere .window envelope ~ cu salariul .payable net cash ~ in rate . extra.standard of iii^ policy ~ a ocuparii . adundri) plenary plenipotentiar adj.(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s .to pay by cheque ~ sub .m. folder plic s. addition.to pay by instalments ~ in rate mici .absolute surplus value ~ relativa . (despre sedinte.

bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende .supply-side policy ~ agresiva de vanzari .insurance policy.pricing policy ~ de relansare .de preturi .monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .anti-inflation policy ~ antitrust . inflationary policy ~ interna .de mediu .builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate . {de asigurare} policy ~ de asigurare .household policy ~ de asigurare a navei .antitrust policy . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .budgetary policy ~ comerciala .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .austerity policy ~ de creditare a bancii .stabilization policy .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .policy of deflation.(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .de venituri .policy of retrenchment ~ de stabilizare .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.policy of inflation.environmental policy ~ de personal . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .f.baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .investment policy -. (cambie) bill of exchange 2.bugetara .hull policy ~ de asigurare colectiva .tariff policy polita s.internal/home policy ~ monetara .dividend policy ~ de expectativa . disinflationary policy ~ economica . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa .(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .fiscal policy ~ industrials .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .(politico comerciala) wait-and-see policy .collective policy .foreign policy ~ fiscala .de austeritate .de marketing .trade policy ~ concurentiala .income policy ~ deflationists .agricultural policy ~ antiinflationista .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .economic policy.marketing policy . 1.industrial policy ~ inflationista .aggressive sales policy ~ agricola .

(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare .(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy. underwriter's policy ~ de asigurare mixta .(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy. fruit-growing .t. voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale .(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v.(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip .named policy ~ de asigurare pe termen .fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii . (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor .water pollution ~ cronica .f. functie de modi/lean Ie intervenite ir. charity.{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima . duratd) chronic pollution ~ fluviala .) block policy ~ de asigurare limitata . running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .time policy ~ de asigurare pe voiaj .(repetatd si de hingi.standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig. mar.(asig. consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy. riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala .'. handout pomicol adj.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune .river pollution ~ marina . alms. policy of reinsurance ~ mixta .mixed policy ~ de asigurare neevaluata .{:r.without-profits policy ~ de asigurare deschisa . care primele sunt revizuite periodic ir. (pentru mai multe voiaje) (asig. mar.) valued policy ~ de asigurare flotanta . mar.open policy/cover ~ de asigurare evaluata .all-risks policy ~ de asigurare in bloc. floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy.marine insurance policy. impotriva furtului etc.medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor .) honour/wager/gaming policy.) traveller's policy ~ de asigurare de viata .(care r. mar.f.u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata .marine pollution pomana s.264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.(cauzatd de tin accident major) business interruption policy.reinsurance policy. policy proof of interest ~ de reasigurare . to pollute poluare s. pollution ~ a apei .

garnishment.floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa . (de marfuri) tally. (ban) inn popri v.discharging port ~ de destinatie .port of delivery ~ de marfuri .lake port ~ de livrare .faulty tallying ~ la descarcare .n. to distrain. to book. tallying ~ defectuos .t.transshipment port ~ de tranzit . clocking.undertaking.lading/loading/ shipping port ~ de lacuri .(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import .(tin salariat} to book in pontaj s. ceremony pompe funebre .t.port ofadjudication ~ exterior .n.resident population ~ totala total population port s. pomp.) tip.n. to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s. (marfuri) to tally v. fruit grower/farmer. to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire .passenger terminal ~ de plecare .congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .port of departure. (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda . to tally. 1. funeral furnishers pont s. fruit growing/farming pompa s.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .port of entry ~ de incarcare .(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal .m. to clock. tallyman popas s.f. (de marfuri) tally clerk/keeper. cue ponta v.rn.cargo port ~ de minereu .continental port ~ cu maree . sailing port ~ de refugiu .port of call ~ de expediere . booking.port of distress/ necessity/refage ~ de sosire .i.n.bunkering/fueling port ~ de canal . sequestration populatie s.f. pump 2.outer harbour/port . harbour. cursele de cai etc.shipbuilding port ~ de andocare .canal harbour/port ~ de descarcare .equipped port ~ cu rafinarie .ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri . hint.tally of loading pontator s. population ~ activa .open harbour/port. port ~ aglomerat . orchardist pomicultura s.active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta .transit port ~ deschis .tally of discharge ~ la incarcare . (in forma fie confidentiala la bursd.f.port of arrival/entry ~ de transbordare .dock harbour/port ~ de buncherare . (de prezenta) time clerk/keeper.PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s.f.refinery port ~ cu santier naval .

(din punctui de ve.precarious tenure . (mijioace) means.dere al operam} safe port ~ terminus ..n.de active .' possession.precara . maize.c occupancy a da m ~ .Eegirinia .occupancy ". (pentru bancnote. (ca most eni tor e'.inland/inner port ~ liber .to give possession of a lua in ~ . to repossess posesor s. (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca.t.(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri .(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .(de pe frontiera eficientei) (fin.to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .f.backlog/ stock of orders .c »1 institute a intra in posesia .to possession of.de investitii . (shijba)]ob ...investment portfolio ~ de piata . porumb s.mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant .port of entry portabilitate s./. post.risk portfolio ~ eficient .. 1. port.f.n. harbour.agresiv . free port/zone portuar adj.terminal port ~..oil harbour/port ~ sezonier .) efficient portfolio porto-franco s. sea harbour/port ~ pescaresc . O\\"GC tenure.actual possession ~ incorporala .s-.industrial port ~ interior ..) portfolio ". owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit .} wallet portofoliu s.m.fishing/fishery harbour ~ petrolier .exchangeability post s.m.river harbour/port ~ nuvio-maritim .cardholder posibilitate s.n. place..n' .1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara . (delmere) hokling --' de fapt . possessor. callability ~ de schimb . to possess.perpetu.(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare.pe termen nelim'tat .266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial .foreign (trade) zone ~ maritim .temporara — (inchiriere.vamal .maritime port.asset portfolio ~ de comenzi neonorate . la un pret speci^-cait. ~ de revocare . j inainte de maturitate) call fefians. Indian (SUA) corn ~ in vrae . (resurse) resourca? .to take possession of a pune pe cineva in ~ . to QW! define) to hold posesie .sigur -.(propiictciie .to property in smb. appointrr. vor pfinn beneficiile) portability portofe! s.bulk maize poseda v. fara a schimba sn^sa de undo iff.lawful possession . carti de credit etc.river-maritime port ~ industrial .n. (fin. possibility 2 M. arer.seasonal port .

(SUA) (care ot) general delivery postal adj. to postdate.prospective potential ~ economic .casual vacancy posturi tranzitorii . (despre o persoana) practical (-minded). (uzantd) practice. to backdate.unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags. [stare. condition 4.air mail ~ electronica .. use. postal.n.f. post. condition ~ tehnica . (ampla-sament) situation.(cont.) creditor position ~ descoperita .) synthetic position ~ sociala .electronic mail ~ interna . (aplicat) applied 2. trade practice ~ de navigatie . sold al limit cont. status.to practise a profession practicant s.sales potential ~ de viitor . to put into practice. (metoda) practice. in cadrid iinm portofoliu de titluri. skilled practica v.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s.market potential ~ de productie .productive potential ~ de vanzare .f. burden.(cont. (greutate) weight ~ a datoriei . (afolosi) to use.t.navigational/sailing practice ~ in productie . numdru! de titluri ale aceleiasi societati. s. usage. mail.economic potential povara s. threshold ~ de rentabilitate . site 3.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur. probationer.full-time job ~ cu norma partiala . to date forward poster s.part-time job ~ liber/vacant . \. practice. (corespondentd) mail. paste restante.express mail potential adj.m. potential ~ al pietei . position 2.. (stagiar) improver practica s.vacant post/job. (folositor. n. vacancy ~ liber temporar . util) useful.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga . practical. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare . po§ta s. 1. to employ ~ o profesie . m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd.t.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor.social standing.) technical position practic adj.inland mail ~ rapida .n.) accruals postdata v.plant practice practici comerciale neloiale . to practise. cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur. load.) short position/ covering ~ pe piata . (sociala) standing.(ydnzare fdrd aco-perire) (bur. post. (priceput) experienced. status.f.cele care . (oficiu) post office ~ aeriana .. matter--of-fact. iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . poster post-restant s.n. method ~ comerciala commercialism.f.

) management threshold ~ diferential .) delivery •~v.(tendmia unei societal. delivery. .f. delivered ~ 111 ininus . 1.shon.actual delivery ~ eronata/gresita .) alongside delivery strategic predisposition predispus adj.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco ./.f.) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1.(fata de documenreie it' transport) .din costurile fixe) (fin.o'verdue delivery ~ la bordu! navei . precast unit preferential adj. preference ~ a consumatorilor ..268 nu reprezintd iefire de immerar . previous. (previous) notice.(mar. precapitalistic precedent adj.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala .consumer preference ~ frauduloasa .accident-prone preemptiune s. (dr. warning ~ de concediere .'sfer ~ urgenta .customary delivery ~ de la bord .de saracie . (a remite) to consign.f.i. pole. (incredintare) commitment.) cash breakeven point .misdelivery ~. preferential. in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit. (din beton) precast s.free delivery ~ imediata . to prefabricate prefabricat adj.to break even prajiisa s. (in constructii} prefabricated part.landed predispozitie s..t.2. discharging overside ~ priii t'ransbordare . (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj.Tntarziata .) o^. (a incredinta) to commit. handing over.'.warning for discharge ~ de o saptamana .right and true deliver).t.poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail. to hand over. to deliver. to prepack preaviz . ~ franco -.'ers-A delive"y.express delivury predat adj.to give notice precapitalist adj. to entrust with predare s. board .-y '•"' tran. (la) predisposed inclined to ~ la accidente .(mar. preferred preferinta s.(mar. previous. n.prompt delivery ~ in minus . predisposino-propensity ~ strategical .(fata de documente!^ df trafiSpof •t) .(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate .a week's notice a da im ~ . preceding preambala v. de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului .) preemption prefabrica v.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.n.(price platd efecfuata de cdtre un debitor. (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch. entrusting with ~ altei nave .deiive. (remitere) consignment. precontract preda v.f.f.exacta .short delivery '. prior precontract s.(mar.

(uzinare) tooling ~ automata a datelor .t.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati .random sampling ~ de mostre in trepte .desk training prejudicia v. (mecanica) machining.t.to jump a claim ~ o afacere/firma . (un termen} to prolong. m-house training '.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila .to do a prejudice/an injury preleva v.t.} to continue. (absorbtie.} takeover. (a unui termen) prolongation. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre . (de afaceri.t. to prejudice.f.(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v.integrated data processing prelungi v.in grup . (a reinnoi} to renew. to take samples prelevare s.to succed to a business ~ o functie . totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting. (viza. la un anumit pret. (afaceri.f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii . datorii etc.(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur. (a amdna} to delay prelungire s. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption.training within industry.} continuation. prejudice. combination ~ a controlului asupra unei societati . (pagiibd} damage.group training . (dr. datorii etc. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur.automatic data processing ~ integrata a datelor .to take an office preia. (dr.} warehousing ~ ferma .f.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr. loss.la locul de munca -job training ~ teoretica .n. (moral} injury a cauza un ~ .[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s. processing. to work. to process. valabilitatea} to extend.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren .multistage sampling ~ de mostre pe grupuri .cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v. to be prejudicial/detrimental to.f. (a lezd) to injure prejudiciu s.} to take over ~ un rise . detriment. (mostre) to sample.f.to assume/to take a risk preluare s. disadvantage. (a . (a uzind) to tool prelucrare s. (mecanic} to machine.t.

(bur. (rasplatd.to claim damages pret s. (a cere) to require ~ despagubiri . al unui comitet. (cerdnd bani) to dun prescriptie s.) landed price ~ al navlului . chairmanship pretentie s.) bear run ~ a speculantilor a la hausse .) duress ~ a cererii .claim for damage ~ nefondata . freight rate ~ al pietei . bounty presa v.inventory pressure ~ fiscala . president. demand. to claim.{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr.n.charm price ~ brut . a valabiUtdtii) extension.f.t. bonus.f.(mar. (reinnoire) renewal.t. demand price.providing services presedinte s.market price ~ al zilei .270 PRE-PRE prestari de servicii .fair/reasonable price vizei.(dr.bad claim ~ rezonabila . titlu etc.) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr. recompensa) reward.f. (al unei adundri.day's price ~ atractiv . (amdnare) delay ~ a unei cambii . regulation. presidency. 1.) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice .n. (la salariu) premium.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s. a recompensa) to reward. a zori) to urge.) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva . 1. (la salariii un functionar etc.renewal of a bill of exchange ~ a unui credit . (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual . price. (dr.gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale . pressure 2. direction. (tarif) rate ~ ajustabil . (a rdspldti. nefondatd) exaction ~ de despagubire .contract price ~ convenabil .duty-paid price ~ cerut .extension of a credit premia v.technical specifications presiune s. claim. (distinctie. (cost) cost.) award.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus . carrying out .sliding scale price ~ al biletului dus-intors .t.) bull run ~ a stocurilor de marfuri .) prescription ~ achizitiva/pozitiva . (nelegald.charter money/rate.f. (cheltuiald) charge.m. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s.fair claim pretinde v.) to give/to award a bonus to premiu s.price asked. specification 2.(bur. to award a prize to.single fare ~ al marfii la descarcare . prize.f.pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse . (a indemna.

single cost ~ de cost total .manufacturer's price .precalculated cost price ~ de cost brut .actual/real cost ~ de cost integral .equilibrium price '.cu amanuntui recomandat .de exercitiu .de rascumparare .agreed price ~ cu amanuntui .(.monopoly price ~ de oferta .wholesale price ~ curent .dumping price ".total cost ~ de cost uniform .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .de emisiune ~ {a titluriior) issue price . net cost ~ de cost antecalculat .book/accounting cost ~ de cost efectiv .basis price ~ de catalog .retail price ~.(a titluriior de valoare.(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .supply price.selling price ~ derizoriu .de revocare .flat cost ~ de cumparare .catalogue/list price ~ de conversie . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.blanket/flat price ~ global/forfetar . la un pret specificat.overall cost.) exercise/strike price ~ de export .) actual price ~ exorbitant .cash price ~ cu reducere/rabat .invoice price fix/stabil . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .(de tranzactionare a actiunilor) (bur.convenit/stabilit .purchase price ~ de dumping .discount price ~ cu ridicata .hedonic .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus .knockout price ~ efectiv .export price ~ de fabrica .informative price .administered price ~ informativ .de echilibru .knockdown price ~ de vanzare/desfacere .unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .force account rate . lump sum price .gross cost ~ de cost contabil .sale/bargain price ~ de subscriptie .PRE-PRE PRE-PRE 271 .) offering price ~ de producator .racking/unreasonable price ~ facturat .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .factory/prime/ first cost ~ de inventar .stocktaking price ~ de livrare .subscription price ~ de soc/reclama .cost price.

tariff scheduled price.high price ~ maximal . tariff/scale rate ~ .low price ~ special .average/mean price ~ minimal .umbra .loaded price ~ la deschidere .prohibitive price ~ putin scazut .floor price.{bur.support subsidized price ~ tarifar/de referinta .(la Ucitatie) starting/reserve price.(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .tinta .(stabilit de guvern.ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil .marked price ~ mare/ridicat .) shadow price ~ unic . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .hire-purchase price ~ .rising price ~ incarcat/exagerat . bidding. (SUA) upset price ~ integral .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .inclusive price ~ .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat . i best price ~ eel mai scazut .) close price ~ suplimentar .(bur.) opening price ~ la incarcarea in vagoane .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.net price ~ nominal .(bur.free market price ~ -limita/-prag .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.(la Ucitatie) bid (price). (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .open price ~ liber de piata . cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.breakeven price ~ la termen .plafon .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .flat price ~ unitar .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile . permis de o lege) maximum price ~ mediu .unit price pretui eel mai bun/avantajos .(dupd inchiderea bursei) after-hours price.price on rail ~ la tnchidere .full price ~ intern/de transfer .(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .) transfer price ~ in antrepozitele vamale .inclusive terms ~ in crestere .nominal price ~ oferit .forward price ~ liber/nefixat .bottom price .

) first-half year ~ sosit. cont. probe etc.) prices afloat ~ diferentiale . primul iesit .world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator . (a da) to give. to provide.(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare . primul operat . to chair v.(navele sunt operate in ordinea. 1.t. (gratificaiie. to valuate. estimator.f.(asig. (a stipula) to stipulate.to submit a plan for approval prezentare s. {in bugef) to budget previziune s.to deliver credentials ~ un cec spre incasare .to set a low value on pretuitor s. (prin. (dr. premium. (a cursului actiunilor) (bur. dm raporf) to make.(speci-fice unui post) (man.statutory meeting ~ ipoteca . to forecast 2.(bur.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar. to display. servicii) tender.(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar .) first in.m.) presumption ~ absoluta . (prognozd) forecast. to foresee.i.. adj. referinte.market averages ~ mondiale . (explicatii.seller's prices ~ sezoniere . (evahiator) valuer.t.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare .) first come.f.) to furnish. to be in/to take the chair prezumat adj.(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata .first mortgage ~ prima .semestru . (oferta pentru furn izarea de marfuri. (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact . (cu fonduri) to furnish.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt . first out . sosirii) (mar. presumptive prezumptie s. gratuity. to value. appraiser prevedea v.(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v.) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur.presumption of fact ~ legala .t.) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama . to present: (a oferi) to offer.) outlook prezenta v. to estimate. (estimaf) constructive prezumptiv adj. presentation. contract) to covenant. to appraise ~ la . (oferta) offer. first prima adunare generala a actionarilor .presumption of law prim num. rater.f. (a expune) to exhibit. to preside at/over.f. first served prima s. (expiiiiere) exhibition. display ~ a sarcinilor si a cerintelor .to set the price/value at ~ putin . bonificatie) bonus.) first call primul esalon de conducere . (subventie ..t.seasonal prices pretui v.(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent.

) gross premium ~ integrals ~ (asig.) deferred premium ~ globala .dispatch money ~ de eficienta . incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare .premium on an issue/on shares ~ de export . extra/loaded premium.) additional.) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .) risk premium ~ de rise de piata .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .) premium for the call ~ esalonata .(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .(bur.(asig.time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .274 guvernamentala acordald agriculturii.share bonus ~ in numerar .insurance premium ~ de celeritate .production bonus ~ de rascumparare .(mar.(asig.export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .premium pay.(fin) market risk premium ~ de stimulare .cash bonus ~ necastigata . surcharge primarie s.(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise . a cimentului etc. town/city hall .(as ig.) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.) marketability premium ~ de optiune .(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.redemption premium ~ de reinnoire .(bur.f. unor sectoare industriale.(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .) premium for the put ~ in actiuni . pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .

unloading priority priva v. o capacitate legala) (dr. preference.{dr. (de) to deprieve (of) 2. 1. proof.(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s. principle principiul exceptiei . evidence ~ de accept .) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . bad proasta administrare/conducere maladministration proba s.(dreptui unui individ.receipt on account principal adj.f.issue power ~ de plata anticipate . control) verification. (de un drept/o capacitate legala) (dr.f. principal. a unei firme etc. (mostrd) sample.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr. test.n. retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata .) to foreclose ~ de dreptui de folosinta .f.) conversion privilege ~ de emisiune . main.f. 1. preferential/preferred claim 2.) charter ~ de conversie .t. chief. \. to accept primire s. privilege. (dovada) proof. priority ~ a ofertei . preferred privilegiu s.{management prin eliminare.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj. receiving. asigurat in grup.t. control 2. (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged. (verificare. \.(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate . (de un drept. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. so.PR1-PRO 275 primi v. (a metalelor) assay.f. leading principiu s.first refusal ~ la descarcare . reception. to receive. to privatize privatizare s.control test .n. to get.t. mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig. receipt ~ in cont .renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment . (incercare) trial. private. foreclosure privat adj. preferential.management buy-in privilegiat adj. specimen 3.') incapacitation. deprivation 2.(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare .) to foreclose privare s. personal privatiza v.

i.summary proceeding ~ vamala . fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v. proceeding. rate (per cent) ~ al impunerii .trust for sale ~ speciala . to get. al unei con'troversc) issue ~ de fond .(official) report.acceptance test/trial ~ de predare . case.de receptie . procura v.f. (obiect al wiei discutii. (la) to proceed (to).ci) sample of fabric/work ~ de omologare . problem. process 2.industrial .damage suit ~ de identificare . letter of attorney procuration. percentage proces s. producer.m. to law. question. procedure. to go on (to) procedeu s.acceptance delivery test ~ la cumparare .criminal trial. (bani) to raise.feasibility test ~ de lucru . to procure. proxy.purchase trial ~ la scara naturala . to obtain. procedure. 1. (penan criminal trial ~ civil . to find procurator s.field experinient .xti1.m.tax rate ~ de rebuturi .-martor .f. productive s.production process . a intenta un ~ cuiva .operating process. fusion process .procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara . case ~ tehnologic .to be at law with smb. to act.(in indiistria te.to bring smb.average sample ~ testimonials . procuration. proxy procura s. percentage.n. to bring/to enter an action against smb. (dr. (de jilrne. practice ~ de arbitraj . method procedura s.n. to obtain.economic process . (tnandatar) procurator.f.t. (civil) (law) suit. (chesfiiine) matter. (law) suit ~ de daune .check/duplicate sample -~ medie .) proof by witness problema s.(dr.n.heavy percentage procentaj s. to institute/to take legal proceedings against smb.reject rate ~ ridicat . spectacole.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate .substantive issue. record a fi in ~ cu cineva . . yielding.(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare .) action a: law.n.arbitration procedure ~ de faliment .(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1. trust deed/instrument ~ de administrare .civil case.de productie . proceeding. manufacturer.-verbal . warrant/warranty of attorney.industrial run ~ penal .. power of attorney. producing.qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare .economic .. flow .special/particular power (of attorney) producator adj.procedure of customs procent s.{a navel} delivery trial .

(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima . repetitive manufacturing '. productivity.{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj.crop capacity. working efficiency ~ globala . efficient.output per man-hour ~ pe om-schimb .pe handa rulanta .quality production ~ de marfuri .t. output. harvest ~ artizanala/la domiciliu .permanent output ~ de calitate superioara .f.peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora .net production ~ nominala .mass/quantity/serial production .modular production ~ medie . {despre zacammte.(cerere sent cantitatea pre. (o recolta} to yield ~ m serie .efectiva/reala . manufacture. productive.prea in'iilt fata de ./ capacity output ~ modulara . production.a muncii productivity of labour.PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual .'i'azuta} to overproduce .output per man-shift productie s.to produce on the line ". to yield. to produce.flow/line production.maximum/peak/ultimate.to mass-produce .(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala .small-scale production ~ la hectar .standard production. 1. payable productivitate s.in flux/pe banda . dobdndd) to return.hourly output/production .continuous flow production ~ in serie/masa . belt system of production ~ in flux continuu .a capitalului .commodity production ~ de serie .gross/aggregate output ~ indirecta .average output ~ me§te$ugareasca .physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ". to manufacture 2.productivity of capital a capitalului fix . harvest ~ agricola .g5obala . efficiency .in serie mica/discontinua .marginal cost producer ~ particular . gainful.handicraft industry ~ neta . yield production ~ -marfa .agricultural/farm production.industrial outpui/ production interna indigenous/home production .private producer produce v. {agricola) yield.market output ~ maxima . outturn.cottage production ~ continua .sub .f. tereiwrif pay.individual producer ~ la costuri marginale . (profit.effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production .rated output ~ orara .

(bunuri de consum mai scumpe. oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .weekly output/ production ~ secundara .net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.social total product produse alimentare . {natural sail agricol) produce.substitution product ~ ecologic .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .record output ~ redusa .batch production ~ pe om-ora .gross domestic producr ~ intern net .faulty product ~ cu implicare puternica .gross national product ~ national net . (care se aruncd dupd mtrebuintare.end product ~ finit . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .output per man-shift ~ potentials .by(e)-product ~ sintetic . (articol) article.n.(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .final/terminal product ~ inferior . in general una singurd) throwaway ~ agricol .net national product ~ neperisabil . (marfd) commodity.pharmaceutical ~ final .synthetic product ~ social marginal .daily output/production produs s.marginal social product ~ social total . celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut .nonperishable product ~ oferit gratuit . {artificial sail natural) product.(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .per capita output ~ pe loturi .output per man-hour ~ pe om-schimb .(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola .crude product.primary product.(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut .(a iinui an) vintage ~ zilnica .chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .reduced output ~ saptamanala .food products-foodstuffs ~ chimice .perishable product ~ principal/de baza . (nefinisat) raw product ~ cu defect .green product ~ farmaceutic .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.agricultural/farm produce ~ brut .

de fabricatie interna .') brown goods ~ de culoare portocalie .consumer nondurables -. precum articolele de vestimematie.(profitui net) admitted profit .) attributable profit ~ brut .(titei. v.(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man.f.(bunuri de consum.competitive profile ~ al consumatorilor . earned surplus . inlocuite in ritm moderat) orange goods ~. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie . profession.n. motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase .) (SUA) goods in progress ~ iactate .(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase . handmade goods ~ petroliere albe/curate .n. clean/light oils ~ petroliere negre . (din exploatare) trading profit ~ contabil .(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri.(conf. terebentme.monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes.(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings.(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol .consumer durables. vocational. con-sumate yi inlocuite imediat) red goods .gross profit.disposable goods. undistributed profit/earnings.dairy produce meste^ugaresti handiworks. benefit. precum cele alimentare.book/accounting profit ~ de capital . pacurd. after-tax profit ~ economic . ielevizoare etc. gain.textile goods. professional profil s.(bunuri de consu'n. profit. return. to profess. hard goods . proceeds.admis . earnings.home products -'•' de folosinta imediata .taxable profit. professionalism profesionist adj.m.f.n. s.. profile ~ al clientelei . retentions.atribuibil .de culoare rosie . professional. molorina speciala) white products oil. occupation profesional adj. (vdndute ca material) soft goods profesa v.(benzine. revenues ~ acumulat/nedistribuit .consumer profile profit s..i.de folosinta indelungata •.PRO-PRO 279 ~ de culoare maro .de imica foiosinta . to practice profesie s.(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile . unappropriated profit/earnings. vocation.customer profile ~ aE concurentei .economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil . chargeable gain . occupational profesionalism s.

net/clear profit ~ normal . prohibitory prohibitie s.(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut .loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi . progressive prohibi v. to prohibit.economic forecast ~ pe termen lung .to leave a profit a trage un ~ din . gainful.(c. (politic) platform ~ al salariatilor ../?.flexibile working hours ~ redus de lucru .draft budget.m.t. lucrative. estimates o o J ~ de contract . to plan. (de document) draft ~ de buget . to schedule progress. short day a lucra cu ~ redus . moneymaking.legal profit ~ net .to bring in profit.quick returns ~ scriptic/teoretic . before-tax profit ~ legal .paper profit ~ suplimentar . remunerative. prohibitive.profit forecast ~ a vanzarilor . plan. (orar) timetable. {de) to profit by.personnel plan ~ de amortizare .sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend .technical progress progresiv adj.loan schedule ~ de mcarcare .draft contract ~ de lege . (plan) schedule. forecast ~ a fluxului de fonduri . to forecast prognoza s. profiteering s. to ban prohibitiv adj. to program(me).f. fin. rewarding profitor adj.subcontract programme ~ flexibil de lucru .short-time working. design. program(me).trend forecast ~ economics .ont. beneficial.f. scheme. bill ~ de lege de interes public .t. progress ~ continuu/sustinut .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid .extra profit a aduce ~ . to yield a permite/a rezulta 1111 ~ .mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza . to take advantage of.280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes.n. schedule.draft law.i.broken time ~ de ree$alonare a ipotecii . profitable.fund flow forecast ~ a profitului .t. project.draft articles . prohibition proiect s.discharging schedule ~ de e$alonare a creditului .steady progress ~ economic .n.public bill ~ de lege financiara .) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare .economic progress ~ tehnic .long-term/-range forecast ~ pe termen scurt .short-term/-range forecast program s. to trade on/upon profitabil adj. profiteer prognoza v.to be on short time programa v.to drive benefit/ advantage from profita v. advantageous.

tehnic .(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei . heir land ~ funciara . (in grad. promoter promotional adj. s. planner. several property ~ indiviza . interese etc.m. (trdsdturd.absolute ownership ~ comuna . possessor. to flourish.m.storekeeper ~ de nava .n.shipowner ~ de nava de linie . to proletarianize promoter s. to deliver propasi v. to enact pronosport s.berth owner ~ de resurse . able property.PRO-PRO 281 . mdrcilor etc. holder.m. realty. owner.sole owner/proprietor proprietate s.reputed owner/ proprietor ~ riveran -. infunctie) to raise promovare s.severally. proletarian proletariat s.. proportion.(SUA) publisher ~ funciar . (o sentintd) to pass.wharfinger ~ de magazin . calitate) property. o marcd etc.technical design proiecta v. (initiative. (intens un produs. freehold ~ funciara limitata . ratio. to promulgate.resource owner ~ de ziar .cooperative property ~ corporala . detinere) ownership 2. (posesiune.cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts .(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci . to prosper. promotional promova v.t.t.t. immo.) to boost 2.landowner ~ prezumtiv .'. estate ~ funciara absoluta .) to promote.f.n.(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple.(asupra brevetelor. proportional proprietar s. football pool/coupons pronunta v.undivided property ~ industrials . percentage proportional adj.) industrial property . proprietor.f. 1. immovables ~ inalienabila .t. 1. to thrive proportie s. promotion ~ a reactiei directe . property. to project.corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara .chief designer proletar adj.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista .fee..t.f.personality promotion promulga v.land(ed) property.m. designer.absentee ownership ~ abandonata pe mare . (interese) to advance.riparian ~ unic .(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara . to plan proiectant s.mortmain ~ individuala/nesolidara . (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii . proletariat proletariza v.sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati . to design.derelict ~ absoluta . quality ~ a unui absenteist .real estate/property.brand promotion ~ a vanzarilor . draftsman ~ -sef.

protection protectia muncii . thrivingness protectie s. to protect.public/state ownership.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social . (a sprijini) to support. m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar .intellectual property ~ ipotecata . clear estate ~ mobiliara .n.t.n.leasehold (property).(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor.f. tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances.bare ownership.personal estate/property.issue prospectus prosper adj.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj. protective s.unassessed property ~ nuda . norme sanitare etc.m.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s. un sector economic) to safeguard protest s.tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina . prosperous. protest 2. flourishing.accident prevention ~ prin brevetare . personalty ~ necorporala . to prosper. (o Industrie.embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata .industrial action ~ pentru neacceptare . to thrive prosperitate s.labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca .private ownership/property ~ pe viata .(cu ocuparea unui local.i.n. (cambiaH protest ~ de munca . a unui spatiu} sit-in . letting.(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata . ownership without usufruct ~ obsteasca . to flourish.incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa .tail male proprietati tehnologice . prospectus.282 PRO-PRO ~ intelectuala .employment protection ~ a mediului . 1. formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar .environment protection ~ contra accidentelor .process/ processing properties prospect s. {adept al protectionismului) protectionist proteja v. thriving prospera v. mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp.collective ownership/ property ~ ocupata temporar .(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata . protectionism ~ administrativ .life estate ~ publica/de stat . public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina . prosperity.(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum.f. (brosurd) leaflet ~ de emisiune .

(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica . fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere .f.trading post ~ critic al rentabilitatii .n. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s. post. advertising ~ combativa . (revista) magazine ~ bihmara .) import gold/specie point .n. {aiidienta) audience ~ captiv ..ethical advertising ~ industrials .t. psychographics psihologie s. to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar . {de stat} public. (impotriva) to protest (against) v. provision. state.to protest a bill of exchange.sightseeing spot. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals .subliminal advertising punct s. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ . place. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont. s. industrial psychology public adj. public. paragraj) item. {de pe ordinea de zi) item 3.f.combative advertising ~ comparativa .loan loss provision provizoriu adj. to issue.to have a bill protested prototip s. n. point 2. store.national advertising ~ persuasiva .business-to-business advertising ~ informativa .f. public.subliminala .digest publicitate s..(fin.f.{a unei firme.{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v.i.f.f. (articol.to get in provisions provizion s. to publish. publication.comparative advertising ~ comuna/colectiva .t. prototype provizie s. publicity.poster advertising promotionala promotional advertising . (/oc) point.breakeven point ~ de atractie turistica . showplace ~ de aur la import . (periodicd) periodical. provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite . provisional.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare . (o cambie) to protest ~ o cambie .(reclamd pentru tin produs. spot ~ comercial .informative advertising ~ institution ala .PRO-PUN 283 protesta v.) prudence psihografie s.fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa . 1.f. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s.persuasive advertising ~ primara .n. temporary prudenta s.

s'.(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .points at issue ~ pe ordinea de zi .(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere . power 2. bearer ~ de cuvant .284 PUN-PUT ~ de baza .(dr.monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .items on the agenda punctaj s.limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction .delivery point ~ electronic de vanzare -.(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .) issue of law ~ litigios de fapt .(sub care reduccrea tarifelor v.spokesman putere .customs house puncte de aur .) gold/specie points ~ in discutie .(dr.executive authority ~ fiscala .money purchasing power .litigios de drept .) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital .(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.n. scoring ~ de bonitate .(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .credit scoring purtator s. authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .(dr.de monopol . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.m.) issue -./ 1.electronic point of sale ~ in litigiu .

freight rebate radia v.(la un mare magazin) contract department .(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s. reimbursable. (amortizare) redemption ~ a unui impozit .end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn.to disbar radiat adj. (a sterge) to erase. repayment 2.quantity discount/ rebate. platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! . reimbursement. (intr-un ramburs s.f. to repay. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare .t. district 2. \.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar .(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur.n.f.R rabat s.bargain basement/counter ~ de vanzare angro . refinery ~ de petrol . return. raid raidul din zori .n. stage. (a amortiza) to redeem rambursabil adj.n.line of branch ~ economica . efficiency. defrayable.) aggregate rebate ~ la cantitate .tax refunding integrala 5a scadenta . to discharge ~ din barou .f. (rambursare) reimbursement. (de pe o listd. allowance. {din registrul de comert) defunct rafina v. 1. outturn. dintr-nn registru) to strike off.loading ramp/stage ramura s.) yield magazin) department ~ de solduri . (o datorie.) dawn raid raion s. to cross off. (fin.n.cash discount ~ de sfar§it de an . branching ~ limitata . repayable. (amortizabil) redeemable rambursare s. rebate. to pay back. to reimburse. refunding.t. ramp.industrial branch. 1.economic branch ~ industriala . volume discount/rebate ~ la greutate . defrayment. repayment.f. reduction (in price) ~ comercial .t. (a chelluielilor) defrayal. (cheltuieli) to defray.petroleum/oil refinery raid s. output. to remove 2. discount. (plata) payment rambursa v. industry randament s.n. branch ~ de afaceri . to refund. o ipotecd) to cancel.(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s. to refine rafinarie s.weight allowance ~ la navlu .f.

final accounts ~ beneficiu . statement ~ al bugetului de stat . efficiency of capital ~ al castigului de capital . yield to maturity ~ pana la revocare .(fin.return on shares ~ al capitalului . status 2.(fin.(fin.cost ratio ~ bimetalic .marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei . rank.(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report.(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio .bond yield ~ al unui titlu de valoare .) fair yield ~ curent .yield on investment ~ al pretului de cost .auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui . position.) asset turnover ~ al actiunilor .return on capital. (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .mortgage priority raport s.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.national accounts ~ al cenzorilor . 1.(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual . (al unui plasamenf) annual yield ~ brut . (dare de seamd) report.n.) net yield ~ nominal .(fin.) average yield ~ net .(indicele de profilabilitate'} benefit .rated output ~ pana la maturitate .(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni . (proportie) ratio 3.(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului . (relatie) relation.286 RAN-RAP ~ al activelor .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat .(fin.) effective yield ~ invariabil .} gross yield ~ bun .capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei .(fin.cost efficiency ~ al profitului .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.) basic yield ~ economic .peak efficiency ~ mediu .marginal efficiency of investment ~ maxim .economic efficiency ~ efectiv . 1.annual return.cost .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza . connection 2.n. account.(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.

corn.appraisal report ~ de expertiza .(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii .f.swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele . rapporteurs--^'' rata s.productie . (fortei de muncd.lending ratio ~ financiar . procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .growth rate.equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .situation report ~ de audit .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .(asig. pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .credit report ~ de evaluare .condensed report ~ confidential .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .end-of-day report raportui capital propriu .debt-equity ratio "•• investitie .statement of expenses ~ de conversie . ratio ~ a absenteismului . 1.capital propriu .legal relationship a trece in raport ..survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei .{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd. instalment^.) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor .cargo damage report ~ de cheltuieli .) turnover ratio ~ a cre^terii .to enter on the record • -t n + TTey raportor s. prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .work report ~ de afaceri . rate.business connections/intercourse/relationship ~ juridice .(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .active fixe .capital-output ratio ~ valoare de piata .(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont. exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului .valoare contabila .delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .m.operating ratio ~ dintre depozite §i credite .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import. rate of interest .confidential report ~ de activitate .{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit .interest rate.

(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur. fin. profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .) capitalization rate ~ de concentrare .) acid test ratio.unemployment rate ~ a testului acid . oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin . quick asset ratio ~ contabila a profitului .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .(raportui active lichide .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .rate of profit.(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.) current ratio ~ a lichiditatii monetare .prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig .accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .rate of surplus value ~ a profitului .(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor ..(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .) hedge ratio ~ de capital .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza .

floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii .) risk-free rate ~ fixa de schimb .(de piatd al unei actiuni) dividend .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.nominal interest rate ~ -pivot .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .human capital rate of return ~ de retentie .private rate of discount ~ nominala a dobanzii . (intr-o fuziune.effective rate of interest ~ fara rise .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .) nonconference rate ~ de participare .economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .) historical rate of return ~ legala a dobanzii .(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .(fin.price ratio ~ efectiva a dobanzii .) debt ratio ~ de lichiditate .) reserve ratio ~ de schimb .(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin. rate of exchange.average interest rate ~ minima a dobanzii . numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont . in pasivul bilantului unei societati.(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend . parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.(relalie care pune in evidentd.{mar.legal interest rate ~ lombarda .pret . tax rate ~ de tndatorare .(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate.) participation rate ~ de plata a dividendelor . in raport cu ECU) central rate .(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .exchange rate.

trade war ~ economic .) single liability raspunderi reciproce . liability ~ conditionata/secundara .f.) riots and civil commotions rascumpara v. to repurchase.bond redemption raspundere s. liable (for) rau adj. (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii .(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes.tariff/rate war reactie s.f. (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile .) fight reaction real adj. war ~ al preturilor . to redeem.) {man. mar. actual.) joint and several liability ~ unica .real rate of interest ratifica v. buyback.) secondary liability ~ individuala . to rationalize. allowance ~ redusa .country rating ratie s. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back.n. real.redemption of mortgage ~ de actiuni .(despre cecuri) genuine and valid .f responsibility.) rating ~ de tara . (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .) flight reaction ~ de rezistenta/lupta . to allowance rascoala s. to approve.(in caz de coliziune) (asig.n. (la licitatie) to buy in. reaction ~ de cedare/plecare . to ratify.daily ration/allowance rationaliza v.primary liability ~ solidara §i individuala .bad payer razbois. ration. (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s.) (man. solicitare de concedii etc.(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante .(asig.t. contraargumente etc.(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala .f. effective ~ $i valabil . to confirm rating s.t.(dr.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate. (pentru) responsible (for).price war ~ comercial .(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni . answerable/accountable (for).) several liability ~ integrals .f. redemption.total liability ~ limitata .(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj. bad ~ platnic .(dr.annual percentage rate ~ procentuala anualizata .t.290 RAT-REA ~ procentuala anuala . mar. repurchase.economic war ~ tarifar/vamal .{asig.short ration/allowance ~ zilnica .

t.f.t. to check and sign for receptionare s.t. (dr. carrying out/through.f.clean receipt ~ de primire a marfii .f. reinsurance ~ facultativa . to throw away recalificare s. to replenish.t. census ~ al populatiei . receipt. 1. (a necesita) to require. t. to reinsure reasigurare s. petitioner .population census recenzor s. 1.t.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere . reciprocal. reinsurer rebut s.) to exact 2.job retraining. (un profit) to realize. a unui contract) fulfilment 2.(deposit) warrant.m.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de . a pretinde) to claim. {un magazin) to restock reasigura v.m. to reject. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2. (plata unei taxe etc. a solicita. claimant. (despre un plan) workable realizare s.t. tin contract) to fulfil ~ beneficii normale .n. possible. a unui plan etc. (factory) reject. (pe cinevd) to denounce.order clerk recesiune s.baggage check ~ de depozitare pe chei . to repack reangaja v. (mjudecatd) to sue at law reclamant s. voucher ~ de antrepozitare . (la hotel) reception desk receptiona v. scrap. 1. to recapitalize recensamant^. (a cere.) realization. to carry out/through. to scrap.REA-REC 291 realiza v.receipt for goods ~ postala . to recycle recipisa s. receiver (of goods) 2.s\w. (a unei obligatii.economic recession rechizitiona v. feasible. taking over/delivery of goods receptioner s. (a unui profit. spoilage. (personal) to restaff reaproviziona v. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v. (de cdtre un inspector) acceptance 3.t. reception ~ a marfii .delivery receipt ~ de livrare .dock warrant. to requisition recicia v. a solicita) to lay claim to.f. to put in a claim for.to clear realizabil adj. claim er.n. (lucru realizat) achievement reambala v. to achieve. recession ~ economics .delivery receipt ~ de livrare neta . (a face o cerere/petitie pentru.customs warrant ~ . warehouse warrant reciproc adj. (profesionala) retraining ~ profesionala .f.facultative reinsurance reasigurator.) plaintiff.f. (marfa) to take delivery. to necessitate 3.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport . warehouse receipt ~ de bagaje . vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v. (o obligatie. census taker receptie s.m.f. 1. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi .t.postal/post-office receipt ~ vamala .warant .cargo reception. waste (product).to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie .t.t. mutual reclama v.

recompense.(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara .t. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta .f. protest. to requite recompensa s.double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport . to recompense. crop(s).t.t. to retrieve.travelling display ~ pe pancarte .t. commercial 2. request.infbrmativa . testimonial. borrower's note recupera v.(politico de recrutare a fortei de munca) (man. on-the-root harvest/yield ~ proasta .292 REC-REC reclamatie s. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese . to recondition. crop on the root. 1. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta . requital reconditiona v.(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta .to recover the damages ~ o datorie .n.) graduate recruitment ~ de personal .t. objection.) claim 2. to crop.subliminal advertisement ~ zgomotoasa . (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi.standing crop.illuminated sign .informative advertising ~ ingenioasa . to righten. record.staff recruitment rectifica v.claim for damages ~ ulterioara . to renew reconversie s. (la hectar) yield ~ bogata . to recover. (de productie) peak output recruta v. /\ (personal) to recruit recrutare s. (a rascumpara) to redeem ~ daunele . recommendation. acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt.to recover a debt . reward. to amend recunoastere s.) to rectify.direct mail subliminala .publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar . character. to regain.f.f.boom recolta v. comfort rccompensa v. (anunt publicitar) advertisement.f.f. (]niblicitate) advertising. (bugetui etc.nesecerata/in lan .(.rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . publicity. to gather/to get in recolta s.subsequent claim reclama s. (un cont) to adjust.f. 1. (dr. (de personal) recruitment ~ de absolventi .f.failure of the crop recomandare s.f. to set right. harvest.catchy advertisement ~ iluminata . complaint. to reward. si nu consumului personal) cash crop ~.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina . to harvest. (a corecta) to correct.

to diminish.{dr.f. to cut down. regain. (a mic§ora) to decrease.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil .) replevin ~ a cheltuiclilor .t. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare . to work out.f. lessening.bad debt recovery ~ a daunelor . 1. to lessen. {un contract) to make out redactor s. (prefuri) to slash ~ putin . to diminish. impOzite etc. impozite) .f. {preturi) to lower.) action for cancellation ~ in revizuire . to word. {coleciiv de redacfie) editorial staff. to decrease. {economic) to recover.) petition for review redacts v.f. to turn oneself about redresare s. lowering. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor. 1. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v. {regres. {de preturi) cut. to regain.{dr. to knock down/ off. to reduce.t. retrievable.economic recovery reduce v.) redhibition redistribui v.f.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics .recovery of damages ~ a de$eurilor . sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr.r. reduction.recovery of expenses ~ a datoriilor . reduction.r. retrieve.t. to lessen. recoverable. to draw up.) appeal 2. recovery ~ a afacerilor .) to ease off/up ~ drastic . to redistribute redistribuire s.REC-RED 293 recuperabil adj. cutting down. bugete) to ax(e).{cheltuieli.waste recovery recurs s.m.income redistribution redobandi v.f. {de taxe.n. to recover. {de cheltuieli) curtailment. redistribution ~ a veniturilor . {despre valoarea actiunilor) {bur. {micsorare) decrease. editorial redeventa s.t.(de ziar) editor-in-chief. chietymanaging editor redactie s.(prefuri) to shade reducere s. to draft. (redactare) editorship redactional adj. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine. {sediu) editorial office 2. recovery.debt recover) ~ a datoriiior prescrise . {cheltiiieli') to curtail. to get back redresa v. retrenchment. to scale down.) to abate. to send down. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr.f. to retrench. anuntwi) copywriter ~ economic . {de reclame. redeemable recuperare s. {taxe. {dr. redhibitory redhibitiune s. terenuri etc. retrieval. diminution. {de carte sau la un ziar) editor. {f'manciar) to recuperate.

revaluation.small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export . across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar .tare allowance ~ a zilei de munca . a salariilor etc.f. reappraisal. to republish. reduction in/of the prices ~ a tarei . to revalue. bugete) ax(e).wage cuts ~ uzuale de navlu {mar. allowance.discount for cash ~ prin amortizare . (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal . (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . (a retipdri) to reprint reescont^.(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction. rebate. to reexport reexportator^. reexport. entrepot trade reexporta v.t. rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v.n. (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala .age relief/allowance ~ salariale . impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale .(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn.(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule .staff reduction ~ drastica . beneficii) poor. to rediscount reesalona v. t.rebate of freight ~ a preturilor .) full terms redus adj.(de cheltideli.t.(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate . to reissue.n.294 RED-REE abatement.t. (insufficient) scanty reedita v.t. reassessment ~ a activelor . to reassess reevaluare s. (despre preturi. drawback.contraction of money supply ~ a navlului .{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .f. (rabat comercial) discount. reduced. tarife) low. rediscount reesconta v.(a preturilor.export-tax relief ~ a masei monetare .revaluation of assets reexport s. to reschedule reesalonare s.m.shorter hours ~ de capital . (despre venituri.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta .(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs.price reduction/cut.tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . reexporter . to reappraise. relief.

(o ofertd) to turn down.f.t. reference. (un stoc de marfuri) to restock referinta s. to refuse. book.t.f. register.bargain book ~ de cadastru .(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii . (a innoi) to renew reforma s.) regime.) reflation reforma v. plata unei datorii etc. registry.check register ~ de cheltuieli marunte .f. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . record. (despre cineva) character ~ a bancii . cash paid/received book ~ de casa cu coloane . to restore. register/ registration/record office registru s. {de operare al unui utilaj.(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare . to reform.purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .economic reform ~ fiscala . shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi . (forma de guverndmdnt) government 2.register of members. system. ship's register ~ al actionarilor .t. control ~ autonoma . al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars . administration. to remake.inventory book ~ de livrare . (de a mdeplini o obligatie contractuald etc. 1.) classification society. a unei cambii) wrongful dishonour refuza v.) to repudiate regie s.postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate .rent-roll. trade register ~ de evidenta a francarii .private ownership ~ tarifar .tax reform ~ monetara .property register ~ de cambii .foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara . {contabil) (account) book 2. (fin. rental ~ contabil .public corporation regim s. (a respinge) to reject.t.delivery book ~ de magazie .f.(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi . vamal etc.trade references refinanta v.tariff reform ~ agrara .f. refusal.(a unui cec.cash book/journal. (indeplinirea unei obligatii contractuale. registry of shipping.columnar cash book ~ de cecuri .agrarian/land reform ~ economica . reform ~ a taxelor vamale . politic.REF-REG 295 reface v. to refinance reflatie s. 1.bill book ~ de casa .n. {a imbundtdti) to improve.customs regime registratura s.) repudiation ~ nejustificat de onorare . (societate de clasificare) (mar.n.register of companies. (social.(al unui utilaj. {regulament) regulation 3.tariff system ~ vamal .bank/banker's reference referinte comerciale .n.(marfuri in depozit) stock book .order book ~ de comert . to decline.cargo book ~ de inventar .monetary/currency reform refuz s.

f.wine district reglementa v.regulation of monopoly ~ a pietei . registry of shipping.port shipping register ~ tabular .taring regulations ~ de calculare a tonajului .flood land ~ impadurita .signature book ~ de solduri .service regulations ~ intern de function are .internal regulations ~ de serviciu .settlement of dispute ~ a monopolurilor . to control. returns inwards book ~ de partizi . terminologia si abrevierile standard etc.register of mortgages ~ de semnaturi autorizate .forestry ~ viticola .inland ~ industrial^ . n.exchange control regres s.regulation of the market ~ a preturilor . district ~ aurifera .) technical regulations regula s.(mar.tabular book ~ temporar . settlement ~ a chiriilor . to bring under regulation.(de tranzactii) waste book regiune s.port/harbour regulations ~ strict .) ledger ~ de proceseverbale .books of receipts and expenditures ~ diverse . regular.sales book ~ de venituri si cheltuieli .f.t.(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.296 REG-REG ~ de marfa . (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor.price regulation ~ a schimbului valutar .) sales returns book.balance book ~ de transfer .) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara . prevederile administrative ce trebuie aplicate.(cont. statute ~ de avarie comuna .gold field ~ centrala . to settle reglementar adj.) sundries ledger ~ naval/maritim . regulation. zone. statutory reglementare s. mar.rent control ~ a diferendului/litigiului .tare and tret reguli de calculare a tarei .) tonnage regulations . area. to regulate. cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s.(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie. rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei .classification society.minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .f.(asig. to regularize. regulations. regulile de ambalare si etichetare.n.severe/strict regulations ~ vamal . control. region. maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate .customs regulations regulamente tehnice .(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari .(cont.industrial area ~ inundabila .

to resume.m.t. (to his position/post/office) reintegrare s. reducere) rebate.business relations ~ de munca .t. relation.REI-REM 297 reimpune v. (bur. to tug.(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie .n. to report. towing. hauling.bank remittance remiza s.f.employee relations ~ de afaceri . (documente) to surrender remitere s. (c.) half commission remizier s. pulling ~ costier .) half--commission man remorca v.privity of contract ~ cu clientii . towage. 1. (de documente) surrender ~ bancara . handing over. evenimente. corn.(a unei legi) revival reinvesti v.privity monetare internationale international monetary relations relua v.trade relations. (reimpozitare) reassessment reintegra v./) to draw. (un contract. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. to hand over. intercourse.) drawing.) to renew retnscrie v. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s.f. commercial intercourse ~ contractuale directe .investor relations ~ cu publicul/publice . (legdtura) connection.t.public relations ~ cu salariatii . to tow.diplomatic relations ~ economice . to consign. pi. reduction. dealings. to state. to deliver.f. (a repune in drepturi. second mortgage remnoi v. sending.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice . relations. (c. to send. recovery ~ economica . reintegrare) reinstatement. allowance 2. (a reimpozita) to reassess reimpunere s. productive relations ~ diplomatice . (ambarcatiuni) to haul. towage. to renew ~ lucrul . (rabat. corn.) recaption ~ in vigoare . (masini) to trail. to pull remorcaj s. 1.t. (intr-o functie anterioara) to restore smb. delivery.f. a reintegrd) to reinstate.to plough back reipotecare s. (de masini) trailing. to reinvest ~ profitui .t.f. (stiri.to resume work remite v. (un articol intr-un cont) (cont.customer relations ~ cu investitorii . un abonament etc. tuggage. despre ziaristi) to cover relatie s. (de ambarcatiuni) haulage.f.coastal towage . relationship.f.t.relations of production. (prin mandat postal) remittance. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala . (prin mandat postal) to remit. to tow. (comision) (bur..f. consignment. revival.t.direct contact relatii comerciale .t..t.f. (repunere in drepturi.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v. {contact) contact 2.) to reenter relansare s. towing.

timber carriage remorcher s.298 REM-REN ~ de avarie .. inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate . moneymaking.push tug.salvage/rescue tug ~ fluvial .(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei . nesubsti-tuibili.push-towing remorca s.truck trailer ~ pentru bu§teni lungi .{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil. deep-sea tug ~ oceanic .river towage ~ maritim . yield. remuneration. remunerative.peppercorn rent ~ viagera . mai bine amplasat etc. (mar.f. vessel towed.(renta.t. gainfulness. (rentabil) profitable. t. remuneratory 2. gainful. 1. profitable.tank-trailer ~ de autocamion . towboat ~ costier . rent. (mar.) to recharter renegocia v. (vehicul) trailer ~ basculanta . gainful.push-and-tow tug ~ de manevre portuare .(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor .river tug ~ -Tmpingator . earning power ~ a activelor .rent in kind ~ nominala .f.return on investment a atinge pragul de ~ . consideration renavlosi v. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj.emergency towage ~ fluvial . reglementdri vamale si tarifare etc. emolument.(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol . paying. to bring profit.land/ground rent ~ m natura .canal service tug ~ de halaj . (anuald) annuity. lucrative rentabilitate s.monopolul natural sau artificial.sea towage ~.to break even renta s.annuity due ~ de abilitate . pusher ~ maritim .) tug.warping tug ~ de impingere §i tractiune . profitableness.(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii . remunerative.. tugboat. obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .waggon ~ -cisterna .(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari.n. pay. unearned income ~ anuala datorata .t.) scarcity rent ~ diferentiala . rewarding remuneratie s.') tow.coastal tug ~ de andocare . to remunerate remunerativ adj.sea(going) tug. (mar. to renegotiate renta v.dock-working tug ~ de canal .life annuity .oceanic — ocean towage ~ prin impingere . return.f.ocean (-going) tug remunera v.f. rewarding.) situation rent ~ funciara .dock/ harbour tug ~ de salvare .

1. trimming ~ a avariei .allotment of profit ~ a responsabilitatilor . 1. capitalurile investite) to repatriate report s. to allot.f. division. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v. distribution. 1.t.implied waiver reorganiza v.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. (a compensa) to make up for reparatie s..(general) overhaul. to repair.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. (un rise) (asig. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept .running repair/service.(asig. (la un drepf) to disclaim. indemnification.t.REN-REP 299 rentier s.) trim. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie . fund holder.f. partial .resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor . to sign off. (a ceda. (a unui rise) (asig. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. operating repair ~ preventiva . allotment. to reorganize repara v. 1.total. t.) to trim repartizare s. Friii . (incdrcdtura sau balastui) (mar. (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2. (proportionals) apportionment 2. (proportional) to apportion 2.(de asigurare) waiver of premium ~ tacita . turnover job ~ curenta/de intretinere . (masini. (despdgiibire) compensation. allocation. (cedare. revizie) overhaul 2. (a rectified) to rectify.i.funciara .t. (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. (cont. to waive.(man. (generald.) risk spread ~ detaliata a fondurilor . repair. sharing out. (la bursa de valori. amuharea achitarii iinei dator':i. aparate) to overhaul 2.m.waiver of claim ~ la prime .temporary repair repartiza v.itemized appropriation of funds .) average adjustment ~ a cheltuielilor . (projitui. to distribute. (de fonduri) appropriation. to assign. mar. legal remedy ~ capitala/generala .allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. to allocate.f. to share out. assignment.weight distribution ~ a profitului .. renunciation. to divide.distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii .to waive a right renuntare s.n.) spread 3. waiver.) (trecerea unei sume . rentier. (la un drepf) disclaimer. (la) to renounce.) allocation of responsibilities ~ a resurselor . fin. 1. a cesiond) to surrender. fin.preventive repair ~ provizorie . to mend. cesionare) surrender. remission.) to spread 3.

agency. executive. (cor.employee representation reproductie s. (care ia interviuri) interviewer.to refloat a company repunere s.y. pdnd la nrmd-toarea lichidare.t.m.f. to repel. (pe cinevd) to represent. to turn down.(a unei firme) refloating m drepturi .to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile . (reluarea continud a procesuli. official. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.enlarged reproduction . (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s. restoring. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont. (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s. o propunere) to overrule. coverage.(de •.bad reputation respecta v.trade agency/ representation ~ exclusiva . representative agent ~ al fabricii furnizoare .f. correspondent.300 REP-RES plata unei dobdnzi. to repulse. (lilerar) reportage reporter s.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general .sole agency reprczentare s. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale .) to carry forward/over. trade representative. retaliation.simple reproduction repune v. manager ~ de zona . (o clauza) to comply with. to decline. to keep to. to act for. restoration ~ in poscsie . pi. to stand for reprezentant. salesman. business/commercial agent ~ diplomatic . to observe. representation.n. activitate) to refloat ~ in activitate o companie .w. (leged) to abide by. o oferta) to reject. reporter. (in drepturi'} to reinstate.authorized/appointed agent ~ comercial . (o propunere. to observe. cereri) to disallow. measures of retaliation a aplica . (p obiectie.to retaliate on represiv adj. representation ~ sindicala/a salariatilor . reputation ~ buna . (o obligatie. representative office ~ comerciala .f.) to continue reportaj s.simpia . (o motiune) to vote down responsabil adj. (un apel) to dismiss.duly authorized representative reprezentanta s. (de represalii) retaliatory reprezenta v.sales agent/ representative.f.t.t.resident minister ~ exclusiv/unic .good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea .auonale\ reproduction ~ largita .m. (economice.to fail to meet one's obligations respinge v.general agent ~ imputernicit legal .t. la bursa de mdrfuri. retaliaiory measures.ii de productie la scam economiei r.reinstatement. {in cartea mare) to post 2.(a unei legi) revival reputatie s.•anzdri) area manager .serviceman ~ autorizat . to restore.) reprisals. restoration ~ in activitate .t. vamale etc. (//.f.f. (pretentii./.reentry ~ in vigoare . (bur.) posting reporta v. 1.impotriva .

) jointly and severally liable ~ sindical . liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala .limited liability ~ sociala . (a ingrddi) to restrain. (salariala) back pay.(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s.f.wage restraints ~ valutare . restricted.f. proprietati) to restore. (despre piata financiara) stringent restrictiv adj. to limit. (cheltuieli. backlog.arrears of wages restitui v.RES-RES 301 ~ ierarhic .) contraction. remainder 2. 1.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export . resources. restrictive.f.t. a afacerilor etc. reduction.f. outstanding. (bani) to return.qualitative restrictions ~ cantitative . (mgrddire. (despre o clauzd) saving restrictie s. (de bunuri. (a creditelor) tightening. ability .(dr.) to contract. accountability. (in bani) change restant adj.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata . diminution. (a micsora) to diminish.return of premium ~ a taxelor vamale .customs drawback restrange v. to give/to hand back.decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj. proprietati) restoration. afaceri etc. stringency.trade restrictions. (a reduce) to reduce. limitare) restraining. restitution.export restrictions ~ la import . resource. refunding ~ a bunurilor sechestrate .t.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor . (deposit ca termen) overdue restanta s. (a cheltuielilor.) replevin ~ a impozitului . restriction.f.ax(e) ~ calitative .f. restriction. pi. back.(dr. to restrict.t. (arierate) arrears restante salariale .trade-union leader/ organizer responsabilitate s. constraint ~ legala . means.import restrictions ~ salariale . (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor . (de bunuri. qualification. (mgrddire. owing. limiting.quantitative restrictions ~ comerciale . restraint of trade ~ de contingentare . (creditele) to tighten restrangere s. to refund restituire s. responsibility. remaining. (de bani) return. limitation.n. refund.line man ~ in mod solidar . limited. restrangere) restraint. limitation.dividend limitation/ restraint ~ a pietelor . to reorganize resursa s.quota restrictions ~ discriminatorii . rest.legal constraint restrictii bugetare severe .tax refund ~ a primei de asigurare .exchange restrictions restructura v. to restructure.

.. retroactive a avea efect. pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj. economii) drawing.computer network ~ de conducte .to be successful in business . funds ~ hidroenergetice . (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s.f.f. meeting reusi v. 1.trading network ~ de alimentare cu apa . (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s.primary resources ~ economice . (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2. (bani din circulatie) retirement.f.natural resources ~ umane . mdrfuri etc. (sechestru) distress.f. (depuneri. economii) to draw.) deductions from pay. (din activitate.f. to hold back.r. de drumuri etc.railway system/network.t.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. de mdrfuri etc. to recede.'. chain ~ comerciala .t.road network retine v. to deduct. (in) to succeed (in). withholding. (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2. bilete) to book.t. (o camera) to engage. deduction. (o suma din fonduri. remuneration. (din afaceri. dwelling place retentie s.pipe system ~ de magazine .resources.(a cotizatiilor sindicale) checkoff.) to retain. activitate) to retire.chain store ~ de sucursale . returnable retea s.) system. 1. (locuri.(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu . (salariul etc. to bespeak retinere s.supply system/network ~ de calculatoare . to give up retragere s.human resources resedinta s. distraint retrage v.f.) withdrawal. a asigurdrilor sociale etc. lien.(despre legi) to retroact retroceda v. to remunerate. domicile.t. (bani din circulate} to retire. (adunare) assembly. (de depuneri.cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare . (o suma) to keep back.) network. afaceri) retirement ~ a actiunii .f. reunion. to draw back. (comerciald. to reconvey.economic resources ~ financiare . 1. abode. residence. electricd etc. (a se pensiona) to retire 2. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v.water-power resources ~ naturale . rutierd. to withhold. draw. to pay retributie s.f. demotion returna v.t.(injustitie) nonsuit ~ de numerar . (o suma din fonduri. to send back returnabil adj. to retrocede retrograda v.branch network ~ de sosele/drumuri . to be successful (in) ~ in afaceri .302 RES-REU resurse de materii prime . to withhold. (.) to withdraw.highway system ~ feroviara . retention ~ de salariu . (SUA) railroad system ~ rutiera . (feroviard. (pentru plata impozitelor.

demand.technical inspection/' revision.t.(a activelor) (cont. (de drepturi) assertion revendicari salariale . revocable. maintenance inspection reviior s.) revaluation reserve ~ extraordinara . overhaul(ing) 2.) reserve. control. stock of capital. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s. deposit 2.f. (bilunara) fortnightly.trade journal ~ interna . (a unei band) surplus reserve ~ de numerar .f. condition. (a unui ambasador din post) recall 3.t. to retool.m. 1.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere .f. 1. 1. request.stop payment revolutie s. revocation. resale revendica v.audit ~ generala .(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida . (restrictie. (fin.) review ~ a presei . reserve.(a unei firme) house magazine revizie s. (a anula) to repeal. controller ~ contabil .(a unei band) extraordinary reserve ~ generala .stock of cash ~ din reevaluare . magazine.) to audit revoca v. qualification. (mai ales de literaturd. to resell. stipulation ~ de aur . (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata . to request.(general) overhaul ~ tehnica . examination.advertiser ~ de specialitate .) (in lingouri) bullion reserve.t. to re-equip revaloriza v.gold reserve ~ de capital .(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. to inspect.f.specialized review ~ economics . to control.auditor revizui v.t. (tehnic) to overhaul 2. (drepturi) to assert revendicare s.t. (sdptdmdnala) weekly. (provizion) provision 3.press review ~ de anunturi/reclame . to revoke.f. to cancel 2. 1. (contabila) audit ~ contabila . to demand. (a destitui) to dismiss.(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . callable revocare s. claim. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde .f. (tin ambasador din post) to recall revocabil adj. revision. periodical. conditie. (tehnica) inspection.to fail in reutila v. (cant. (in monede si lingouri) coin and bullion . in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. inspector. clauzd limitativa) reserve.t. to claim. to sell again revista s. 1. (destituire) dismissal. (lunard) monthly.wage claims revinde v. journal. stock. cancellation 2.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in . (anulare) repeal.f.capital reserve.(fin. stiintd etc.

o conventie) to cancel.(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii .gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate .{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . residual 2. televiziune) headlines ridica v. resident rezidenta s.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete .bank reserves ~ bugetare . to brief. annulment. resistance 2. {greiitdti) to lift.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. cancellation.304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara .{la radio. (a suspendu) to suspend.to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ .n.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice .f. resolution a adopta o ~ .budget reserves ~ excedentare . residuum. dissolution rezistenta s.f. to sum up. . to dissolve reziliere s. resume ~ al principalelor $tiri . {a mdri) to increase. summary. 1.reserve currency rezerve ale societatii .(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont. 1.strength of materials ~ la cumparare . dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare .{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare . to terminate.to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor .n. termination. (un contract.strategic stocks ~ valutare §i de aur . to raise. to void.m. to heave.wear resistance rezolutie s.t.t. residue.{mentionate in bilantui contabil) {cont.{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura .vault cash ~ legale . 1.t. to summarize rezamats. residence rezidual adj. to hoist 2.) visible reserves a constitui ~ . to remove 3. remnant rezilia v.consumer resistance ~ a materialelor .) residuary reziduu s.f. voidance.) hidden/inner/secret reserves ~ bancare .to move/to submit/to table a resolution rezuma v.f. {dr. brief. rescission. to undo. {restrictii} to withdraw. to rescind. to annul.

risk of boats/craft ~ de tranzactie . (/a) to amount/to come to.can'ier's risk ~ al cumparatorului .to raise/to make objections ~ pretentii . acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei. mar. heaving.(asig.(la alocarea capi-talului.r.) third-party risk ~ de spargere .) risk of collision ~ de credit .default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig. removal 3.wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s.) common adventure ~ corporativ . 1. (de greutdti) lifting. (brusc.) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj . (asig.owner's risk ~ al carau§ului . raising.to raise claims ~ preturile fortat/artificial .(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk. (suspen-dare) suspension. mar.fire risk ~ de incetare de plata . cat yi pentru caric) (asig. to skyrocket ~ obiectii . mar. to put up 4.n. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura .business risk ~ al armatorului .(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate .inflation risk ~ al incarcatorului .) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor . despre preturi) to zoom up. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor .(asig.(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii .RID-RIS 305 (preturi) to raise.fraud risk ~ de flirt .commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd. hazard.theft risk ~ de gheturi . (crestere) growth.) adventure ~ acoperit .(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile . (incintd circulard din sala bursei.(asig.insurable risk ~ asigurat . unde actioneazd agentil) ring rise s. mar. mar. mar. to run into 2.buyer's risk ~ al inflatiei . (o sedinta) to break up v.to force up the prices ridicare s.(asig. -hoisting 2.f. 1. risk.n.(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin.insured risk. (mdrire) increase. (de restrictii) withdrawal. risk insured ~ comercial .) business risk ~ de frauda .) ice risk ~ de incendiu . to scale up.credit risk ~ de firma . (imbu-ndtdtire) improvement.(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil .

1. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj . thriftlessness risipi v.(asig.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin.. spendthrift.to incur a risk risca v.) to waste.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic . fertile.n. (bani.) operating risk ~ politic . care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational . dividende preferentiale.(acea parte din riscul unui titlu de valoare. wasteful.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata . care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur. docket. squanderer. to risk.(asig.(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii. river (-side) s. m.(mar. rival rivalitate s. robot robotica s.) extra/ additional risk ~ total . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc. register 2.f.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara . to disperse.f.) incalculable risk ~ intrinsec . rich rol s.f. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent .) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ . roll. rebate ~ de navlu . to venture.) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure. refund.) country risk ~ descoperit/neacoperit . list.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin. 1. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor.) squander.(fin.. timp etc.m. rate ~ de circulatie a marfurilor . fin. waste. to bear/to yield fruits.(asig.) (de procese) cause list.m.economic growth rate ~ de productie .(asig. (bani mtr-o afacere) to stake ripisa s. contention riveran adj. timp etc.) immediate risk ~ incalculabil .) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar . cauzat de factori caracteristici aces-teia. riverain.t.) deferred rebate ~ de prima . to squander (away) risipitor adj. to scatter. spendthrift risturna s.(asig. fruitful 2. riparian.i.f. return. riverside resident robot s.t. (din mar/a) to spill 2. wastage.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi.n.(mar. fruit-bearing. muster roll/book . riparian.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar .m.) moral hazard ~ neasigurabil . thriftless s.rate of turnover ~ de cre$tere economica . marine/maritime risk. s. 1. (concurentd) rivalry.) ship's ledger/ articles. to fruit roditor adj.rate of production rival adj. (de bani. (dr. riverain. robotics rodi v.) premium refund ritms.

trade route ~ de navigatie .f. (falit) broken ruja v../) fast freight line ~ directa . road.(raportui dintre vdnzari si activele fixe. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s.to reroute rutier adj.(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole .sea route ~ terestra . trimming rula v.(shipping) lane.(un proces) {dr. route. (despre o sumd de bani) even rotunji v. (afalimentd} to break 307 ruin at adj.m.n. {calcule.f. cifre} to round off ruina v. (incdrcdtura uhei nave.t.) turnover runda s. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . trim. (cifra de afaceri. shipping/sailing route.(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.assessment roll a trece pe ~ . way ~ comerciala . rural ruta s.t. course. (de negocieri) round rural adj. randament) turnover ~ a activelor fixe .(c.(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor . {bani.ocean lane a schimba ruta .t..direct route ~ fluviala . navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza .ROL-RUT ~ de impozite .t.f. (cont.f. trimmer rujare s. .) to docket rotatie s. fondtiri) to circulate rulaj s..fin.(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului .inland route ~ maritima . (despre cifre) round. 1. rotatie 2.overland route ~ oceanica .rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor .

gross wage ~ colectiv . mcdpere) room.wages and salaries salariza v. to pay (salary to).time wage ~ permanent/'regulat .nominal wage ~ pe unitatea de timp . (muncitor salariat) wage-worker. fall-back pay ~ minim de cre§tere . (animale) to slaughter.going wages ~ direct productive .board room . munca prestata) indirect wage ~ in acord .paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic . (camera.collective wage ~ de baza .paycheck ~ real . to remunerate ~ insuficient . paying a salary to. remuneration of sala s. office worker.fair wage . (mare. to kill salariat adj.regular salary " platit prin cec . de man me standard) bag. salary earner. prestarea de servicii) wage(s).s sac s.weekly wage ~ tarifar .minim/de subzistenta . pi.retired employee ~ permanent .productive wages ~ progresive .minimum/ subsistence/living wage. (despre oameni) wage-earning. (despre munca) paid s. pay ~ brut . wage differential ~ direct .slack bag sacrifica v.(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt. retribuit) remunerated. (functionar la stat) civil servant.plastic bag ".to underpay salarizare s. mecanizatd.t. wages pay. wageworking.minimum growing wage . (al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary.(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor .f. take-home pay ~ nominal .(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri . wage earner.net .lunar . (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man.t.de audiente .basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .wage expectations ~ indirect .permanent employee salariu s. (pentru munca manuald.m. (pentru marfd.f.monthly wage . job/task wage ~ in natura . salaried worker.neumplut .m.real wage ~ saptamanal .differential pay. (despre oameni sau posturi) salaried. stipendiary.n.tariff wage/rate salarii curente .audience chamber ~ de consiliu . the salariat ~ pensionat . (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .waiting room -.de hartie . mai ales intr-o cladire publicd) hall.sack '~.piece wage/rate.pittance ~ diterential .net wage. (renmnerat.truck wage ~ just .

ultimate load ~ maxima . responsabilitate. pauper saraci v. to sanction 2.. (jam barn. strdmtorat) moneyless. imposts ~ a probelor ./ saturation ~ a pietei . to become impoverished saracie s.f.tax burden ~ pe active . poor/ indigent person.m. poverty. (nevoia^) destituite. weekly (publication) saptamana s. (incarcatura) load.)]db satisfaction saturare .underload ~ totala . imposition.(a unei burse) floor salopeta s.(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea . (greutate) weight 2.f.) onus probandi.) charge 4. impecunious. ipoteca) encumbrance. health.maximum/peak load ~ maxima admisa . scarcity.t. paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta . taxe. penalty. to grow/to become poor. (obligate) obligation 5. (nevoie) destitution. (sdrdcdcios. hard-up./i. weekly.rated load ~ partiala/incompleta .f. week ~ de lucru . pi. 1. indigent.safe load ~ neta . coveralls sanctiona v. satisfaction ~ a muncii .charges on assets ~ prioritare .assembly hall -de licitatie . to agree to sanctiune s. 1.working week sarac adj.f. taxes. (lips a) want. needy. (impolite. (a aprobu) to sanction. dearth.net load ~ nominala . task. sanction.useful/service load. sanitary.(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. approval sanctiuni economice . (ms-pundere.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s. approbation. tutela) (dr. (pentm incalcarea unui contract) forfeit. poor. necessity..heavy lift ~ ipotecara . custodie.critical load ~ de exploatare . impuner'i) charges. burden. forfeiture 2. (garantie.auction room.•>. onus. to beggar.f. redus) scanty s. to penalize. health ~ publica .public health saptamanal adj.effective load ~ fixa . (a pauperiza) to pauperize v. (obligatie) charge. 1. mart ~ de vanzare de bilete . lack.(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . payload sarcini fiscale . burden.SAL-SAR 309 ~ de expozitie .operating/service load ~ efectiva .t. sarcina s. burden of proof .absolute poverty . to make poor. (aprobare) sanction.mortgage charge ~ limita . (mdatorire) assignment.'.economic/trade sanctions sanitar adj.f. need(iness). hebdomadary^. hebdomadal.f.admisa/admisibila .(dr. exhibition room ~ de tntruniri ..book hall ~ principals . overalls.allowable' permissible load ~ critica . to impoverish.showroom.market saturation sanatate s.full/total load ~ utila/comerciala . charge 3.

decline in prices. chart. 1. diminution. term. (despre incasdri. (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala .reduction in turnover ~ a cursului . to fall.to fall due. exchange.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . markdown ~ accentuata a preturilor .f.collapse of prices scazut adj.to fall due scadenta s.) draught/draft scale ~ de serviciu . (a activitdtii economice) downturn. rest day.back stairs ~ grafica . (barter) barter 2. maturity. 1. hierarchy ~ mobila . micsorare.t. (cifre) to subtract. lowering.scale of ranks.loading chart. (despre preturi.n. to decline.310 SAL-SCH ~ relativa .relative poverty sarbatoare s. tarife) low. (santier) oilfield schema s.) sliding trend ~ u§oara a preturilor .i.(mar. (pentru band) bank holiday scadent adj. (scald) scale ~ de impozite . a diminua) to lessen. (fixd) stairs. (sondd) oil derrick. to diminish. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . (de cifre) subtraction 2. diagram.f. to sag. 1.f. to mature. to figure out. to sink. (de personal) establishment. feast. (a unei cambii) tenor ~ comuna . (pretui) to mark down 2.fire escape ~ de normare . 1. (despre cursuri bursiere) to trade down. schedule 2. (zi nelncrdtoare) day of rest.(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares . decrease.f. to slump scadere s. weak schela s. (bruscd) slump ~ a preturilor .) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback.legal/public/statutory holiday. (care se prdznuieste) holiday.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ .f. (a reduce. 1. mature a fi ~ .rolling/moving stairway scadea v. high day. due date/day.(bur. tarife) to lower.rating scale ~ de pescaj . (de lucru) shift ~ de actiuni . profituri) to fall off. (troc) truck. a micsora.stowage diagram schimb s. decline. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare . prompt date. (reducere.tax scale ~ de incendiu . (falling) due. scheme. to diminish.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . 1. (despre pretiiri. to weaken. to lower v. diminuare) reduction. staircase.(bur. (despre o datorie) to fall in scara s. to decrease. (zi liberd la scoala) play day 2.f. downswink ~ a cifrei de afaceri . scheme of loading ~ de stivuire .(de venituri. (mobild) ladder 2.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor . to go down.

afternoon/swing shift ~ de experienta .to cover one's expenses scont5\/2.t. (din Idzi. (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia. goal. aim. prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v. shift ~ a preturilor . on the staff scrisoare s. change. valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect . (a inlocui) to replace. a obtine) to get.working shift ~ de lucru divizat .t. purpose scriptic adj.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza . to shift.foreign exchange ~ valutar direct .(intre doud tdri.night shift ~ de seara .t. a unui frigider etc.n. (a face schimb de) to exchange 2.to disable. swapping ~ la paritate . schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta. 1.(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante . (a convert!) to convert schimbare s. detinute de o banca.shift in the function scoate v. transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura . to discount. (bani in unitdti subdivizionare) to break. to take/to draw/to pull out 2.twilight shift ~ de zi . un act) to take out 4.f.(troc) swap. o instalatie) to shut down ~ din vama .(intre doud tdri.to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma .exchange at parity ~ valutar . (bani) to change. {un utilaj. alteration. to alter.exchange of goods/ commodities ~ de noapte . nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii .to undock ~ din functiune . (a cdstiga.m.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile . to change.to derive large profits from ~ din doc .variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil. changing.bank/banker's discount sconta v.f letter . (un certificat. to take on discount scontare s.f. (a modified} to modify. to obtain ~ bani de la banca . in schimbul unui alt activ. exchange.(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri . modification.(cedarea unor creante.day shift ~ dublu . discount ~ comercial .exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru . 1. discounter scop s. cutii) to uncase. to unbox 3.

expensiveness.traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere .registered letter.) letter of lien ~ de apel .letters of credence scump adj.sealed letter ~ neconfirmata . {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului .circular letter of credit ~ de credit comerciala . waybill ~ tnchisa .undated letter ~ recomandata .insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr. deamess.(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare .r. backward/back letter. dear scumpete s.letter of hypothecation ~ de garantie .dead letter ~ . expensive.(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire . dearth scumpi v.anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .covering letter ~ de numire .letter of intent ~ de msotire .t.(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare .letter of advice. to grow/to get dearer. (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .letter of introduction/recommendation ~ de renuntare . costliness.commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .set form of a letter scrisori de acreditare . to raise/to put up the price of v.follow-up letter ~ de credit .tip .(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .(a rnarfii) letter of indemnity.f. to rise/to increase/to advance/to go up in price .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze .unacknowledged letter ~ nedatata . advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta .(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .letter of credit ~ de credit anticipate .letter of reminder ~ de recomandare .(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note.312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .

leaking. (a sdrdci) to impoverish sechestra v. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac . (de impozite partial sau total} to derate scutire s. to exempt.t.SCU-SEC 313 scurgere s.rent-free. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite .exempt from taxation ~ de navlu .f. to exhaust.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector . sequestration.t. seizure. department 2.f.seizure under legal process a pune.post-free ~ de taxe vamale duty-free. to attach.n.s-. to sequestrate.exemption from duty scutit adj.) immunity.leakage from bag scuti v. (a exonera) to exonerate.) to privilege.key sector of the economy ~ institutional . to distrain. exemption. (de o sarcind. (dr. 1. sector. wastage 2. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat .Secretary-General ~ particular . district ~ corporativ/al corporatiilor . (functie) secretaryship sector s. free (of) ~ de chirie sau arenda . flowing. (serviciu. freedom from tax. free of duty secara s. tax exemption ~ de taxe vamale .personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor . rye secatui v. distrainment. (exonerare) exoneration. (o navd) to arrest sechestru s. spartura) leakage.pe .execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . to seize. garnishment. birou) secretariat 2.(mar. attachment.) to sequester. secret.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie . o obligatie etc.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s.n.exemption from taxation. (printr-o crdpdturd. impozite etc. 1. secret. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor .) free of freight ~ de taxe postale . (de taxe.trade secret ~ profesional professional secret secretar.rn. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage. free of rent ~ de impozite .n.banking secrecy ~ comercial/industrial . to deplete. 1.f. secrecy ~ bancar .n.t.to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . distraint. exempt (from).tax-exempt/-free ~ de impunere . confidential s. sequester.to replevy secret adj.Secretary of State ~ general .

(la intrarea in serviciu) to sign in. unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s.(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band.m.f.(marketingul niselor de piata. signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta . 1.314 SEC-SEM ~ mixt .bogus signature .) screening selectie s. (a celei mat bune alternative) (man. (intr-o uzind) workshop ~ de politic .n. semimanufactured s. ~ pe verso .t.social security sediu s. vault.f.f. selection. pi.market share segmentare s. segment ~ de piata .f. signer. (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb .registered office segment s. 1. department. division 2.market segmentation ~ concentrata . intermediate goods/ products semipreparate s. security ~ a muncii . coffer ~ de noapte .headquarters. pi. safe (deposit).n.n. to sow. (al unui holding) group headquarters ~ social .(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer .portfolio selection ~ ponderata . taxation authorities ~ postuniversitara .f. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products.oil area/land/zone ~ privat . semifinished.t.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare . {central) headquarters ~ central/principal .f.private sector ~ public/de stat .polling station ~ financiara . (culinare) readyto-cook foods semna v. sowing machine semicalificat adj. to seed. to subscribe 2.half-height/ open-top container semifabricat adj. signatory s.f. section.food security ~ sociala . signatory. (in randuri) to drill semanatoare s.to endorse ~ prin procura .(pentru doctoral) graduate school securitate s.to sign per proxy semnat adj. safety.to sign in blank ~ in condica . head/home office. signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.n. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.balanced sample semana v. semiskilled semicontainer s. choice ~ de portofoliu .public sector sectie s.labour safety ~ alimentara .n. (al unei firme) office. (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac . strongbox.n.to sign on behalf of smb. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar .to sign jointly ~ in numele cuiva . segmentation ~ a pietei .tax administration. to sign. subscriber semnatura s.

. 1.n. employment. (despre o persoana) serious-minded.(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici.research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios . derivate din datoria externa.SEM-SER 315 ~ falsa . decision..f. 1. grave. to wait on serviciu s.contract service ~ cu norma intreaga .adjournment ~ de desistare .blank signature ~ neautorizata . o chestiune) serious.set of bills of lading series adj. (despre o oferta) bona-fide. (despre o sitiiatie. service. service ~ al datoriei externe . decurgand din datoria ptiblicd. job.credit department . (a juratilor) verdict.legal department ~ de corespondenta .to pass/to give/to deliver a sentence. decree. (sectie) department 4. to attend to. (pbligatie de serviciu) duty 2.(totalitatea obligatiilor de. servire.accounting/accounts department ~ contractual . servi v.judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere . (un client) to serve. (facut cuiva) service rendered 5. (de obiecte) set. series 2.illegible signature ~ in alb . sentence.authograph ~ prin procura .(intr-un hotel) room service ~ de cercetare .decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ . deservire) attendance 3.full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus .remand ~ definitiva/executorie .t. (a unui arbitru) award ~ de amanare . (de arbitral) to make an award serie s.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila . pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice . platd externe.signature by procuration/proxy ~ sociala . (ingrijire.set of bills of exchange ~ de conosamente .signature of the firm sentinta s.judgement by default ~ irevocabila .correspondence department ~ de credite . (a jiidecdtorului) judgement.advisory service ~ contabil .final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie . pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari .part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera .unauthorized signature ~ originala . (despre un cumpdrdtor) genuine. (set) set ~ de cambii .f.sales department ~ consultativ .

seasonal employment ~ social .collection department ~ de intretinere .parcel delivery/post/ service.finance department hidrografic .mail/postal service ~ sezonier . avocati.set of bills of exchange ~ de conosamente .fishing season ~ deschis (de vanatoare.tool kit/outfit/set sezons. functionari etc.9. season '" de navigatie .repair/maintenance service.discount department ~ de stivuire . attendant servitute s.valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza . easement sets.advertising/publicity department ~ de reclamatii .after-sales service ~ postal .dispatch/forwarding department ~ de Tncasari .f.set of bills of lading ~ de oportunitate .(serviciu bancar) transit department '.} direct services ~ edilitare/municipale .de expeditii .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.f.social service ~ statistic .statistical department ~ tehnic .weather service .(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent ..) servitude.stevedore service ~ de transport .regular employment ~ postvanzare/de intretinere .{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .engineering department ~ telefonic .transport service ~ .316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor . (dr.dead/'slaclc/dull/iow season.(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin.complaint section ~ de reconciliere a conturilor .basic banking ~ comerciale . pescuit) open season ~ mort .personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate .telephone service ~. offseason/-time . mdeplinite de medici.periferic . m.health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale. servant.din usa in usa" .n.occupational health sendee ~ de mesagerie .n.) opportunity set ~ de scule .commercial services ~ de asistenta medicala .de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .social overheads ~ publice . de avocat) briefcase servitor. (diplomat} attache case. portfolio. service agreement ~ de medicina muncii .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service . (SUA) expressage ~ de personal . (pentru documente. set ~ de cambii .navigation/shipping season ~ de pescuit .

(de pintu. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'. forester silvicultura s.customs seal sigur adj. seasonal sfarsit5. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s.n.n. field. (patronal) syndical(ist). (patronal syndicalist sindicaliza v. symbol ~. 1. organized labour 2.(corn.t. (patronal) syndicalism ~ de sistem . to form a trade-union organization 2. silviculturist. (domeniu) sphere. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri . (in sigurantd) secure.m.r.SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf .f. trade unionism 2. 1.rush/peak/throng season ~ turistic . (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .n. lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s.(american sou Canadian. (de incredere) reliable.f.M. sylviculture. bur.loan syndicate . trade-union.sphere/line of business ~ de activitate . monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s. silviculture. sylviculturist. metallurgy of iron and steel sigila v. security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare .craft union ~ arbitrajist .) dramatization sindical adj. trustworthy 3.sphere of influence ~ de productie . forestry simbol^.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate .de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s.) ultimo sfera s.sphere/field of production. 2.banking syndicate ~ controlat de patronat .cargo syndicate ~ al feroviarilor ..(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist.. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s. output area sfert s. 1.marine syndicate ~ de credit . syndicalistic sindicalism s. iincie etc.f. (grain) silo silvic adj. safe 2.high season sezonier adj./?. silvicultor s. safety. (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal ... (trade) union.(man. 1.end of the financial year ~ de luna ./i. 1. 1.m.. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar .f. forest.n. branch ~ de influenta . quarter.sphere/field of activity.company union ~ de asiguratori maritimi .) quartern ~ de dolar .arbitrage syndicate ~ bancar . trade unionist 2. domain ~ a afacerilor .operating safety/ reliability si\ozs.f. end.

) book entry system ~ de exploatare . employers' association ~ pe societate . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .syndicate.speed-up system ~ de livrari complexe .trade/trading association sinecura s.clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .industrial union ~ de subscriere .bancar .(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .cooperative system ~ de acte justificative . servicii. (livrari.to stop payment/a cheque sistem^.t.to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec .computing system ~ de clasare/clasificare .company union ~ profesional .(materiale.accounting system ~ contabil fara registre .w.(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor . sinecurist sista v. to withhold ~ livrarea .f.n.work--on-thebonus system ~ de munca in acord .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil . to stop. to suspend.market economy system ~ al economiei nationale .fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .piece rate system .correspondence banking ~ bancar dual .ledgerless accounting.voucher system ~ de alimentare cu apa . file posting ~ contabil uniform .(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis .waterworks ~ de calcul .(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni .bond syndicate ~ deschis .operating system ~ de exploatare intensive .(cont.(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal . plati etc.filing system ~ de cliring . sinecure sinecurist-y.) to cease.national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism .uniform system of accounts ~ cooperatist .

task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system.(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi .bonus scheme ~ de salarizare .tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .) statement ~ a activului si a pasivului .protective system ~ zecimal .monetary system.(cont.competitive situation ~ critica . (cont.(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular . (cont. budget account ~ economic .) general average condition ~ de casa .capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric .tariff/rating system.f.) cash statement ~ financiara .emergency.(cont. 1.account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .(asig. to systematize sistematizare s.t. 1.) financial statement ~ financiara certificata .provident scheme ~ de prevenire timpurie . dare de seamd) report. (raport.zone price plan sistematiza v.concurentiala .) income statement ~ anuala . cerutd de registrul comerfului) annual return .measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .financial position.unified monetary system ~ stimulativ .(cont.(cont. (urband) town planning situatie s. (stare) situation. mar. coinage ~ monetar decimal .common prices system ~ de prevederi sociale . position 2. rates schedule ~ vamal protectionist .forecasting and control system ~ de prime .wage system ~ de salarizare cu prime .tabulating system ~ tarifar . systematization 2.(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .f.) operating statement ~ a costurilor .) statement of costs ~ a pietei .economic system ~ economic capitalist .decimal coinage ~ monetar unificat .(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna .) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor .condition of the market ~ a veniturilor .SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente . case of emergency ~ de avarie comuna .metric system ~ monetar .(a unei societdti. condition. account.competence .

life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime .capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi . socialist societar^. catchphrase slujba s. group accounts slab adj. service.320 SIT-SOC ~ sociala . registry of shipping. (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol .to apply/to compete for a post a-si lasa slujba . (despre piatd etc. society.) consolidated financial statements.m.social condition.friendship/friendly society ~ de clasificare . associate societate s. (asociatie) association 2. to fill a post a solicita o ~ . classification society ~ de constructii navale . social ~ -democrat .loss maker ~ comerciala .conglomerate company ~ constituita prin fuziune .) weak slogan s. firm. (publicitar) slogan.merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista .f.shipbuilding company ~ de consum . (despre activitdti economice) slack. job.f. {corporate) corporation ~ capitalists .consumption-society ~ de credit .cooperative society ~ cotata/listata . (full) member. business.f.n.rural credit society ~ de credit comercial . 1.mutual benefit society ~ de asigurari . post a detine o ~ .insurance company ~ de asigurari de viata .. standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont. employment.chain company ~ de ajutor reciproc . business ~ comunista . socialism ~ corporatist . firm.guild socialism ~ stiintific . hire-purchase company. status.commercial credit company .(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house. (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj.marine insurance company. (comerciald) company.m.social democrat ~ -democratic .social democracy socialism s.n.(trading) company. underwriting association ~ de binefacere . s.to leave one's post.communist society ~ -conglomerat . to resign one's office slumpflatie s.) listed company ~ cu raspundere limitata .to hold a situation.(a navelor) ship's register.limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple .(bur.Utopian socialism socialist adj.scientific socialism ~ utopic .

(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj. computation. (societate neoperantd. {corn. (specie) species. general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat .bubble company ~ fara scop lucrativ .leasing company ~ de servicii publice . {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica .(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama . (Jdcturd. (rasa) breed.SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . soil.transport/carrying company. sort.) balance 2. (cont. 1. investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale .f.-sora .) unlisted company ~ pe actiuni .multinational corporation ~ necotata/nelistata .international company ~ in comandita .tillable soil ~ fertil . residue.particular partnership ~ inchisa .current balance .fixed trust ~ de leasing .f. 1. sociology socoteala s. grade.) surplus stock. socioeconomic sociology. crop in rotation sold s. calculation. carrier ~ de transport de mobila .n.defunct company . (fel) kind.(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust.{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare . check soi s. m.parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals .n. land ~ arabil .general/ordinary partnership.(in orice sector) flexible trust.nonprofit company ~ fictiva .n.rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s. nota de plata) account. 1.public company ~ radiata .public utility company ~ de transport . sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv .joint-stock company. bill.furniture removers ~ -fantoma . counting.(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala . account 2. partnership firm ~ in participate .{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite . category.f. infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica .(bur.sleeping/limited partnership. sale/reduced goods. pi. paper/trust company. sociologist sociologie s. (calitate) quality 2. job line/lot ~ al contului curent . (rasd de vite ameliorata) grade sol s.bogus company.

(de cdrti) remainder sale. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor .net balance ~ nul .f. creditworthiness. (formald) notice /de evacuare . (un cont) to balance. (despdgubiri) to claim. sound. (e^antionare) sampling ~ de opinie . solvent.nedebursat . to settle 2.statement balance ~ creditor .profit balance ~ de casa . balance in/on hand ~ de beneficiu .nil balance ~ reportat . application. to^ request. mdrfuri) clearance.debit balance. joint.f. (rdspunzdtor. solvency. balance due ~ final . able to pay ~ pana la suma de . petitioner. reclamant) claimer. settlement 2.) joint responsibility solutiona v. solicitant. bargain sale. jointly ~ si individual .n.t.t. clearing-out sale.) joint(ly) and several(ly) solidaritate s. (mdrfuri) to clear.(dr. demand.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . to sell off. (de. (voturi) /to canvass for solicitant s. summons.f. trustworthiness. to settle ~ un litigiu pe cale amiabila . (a unei rate. requirement. (un debitor) to call on/upon somatic s. pasibiT) liable adv.statement balance ~ inactiv . solicitation. (a unui cont) balancing. (de despdgubiri) claim. (sigur.m. paying capacity soma v. to ask/to apply fy. scadente) call somptuar adj.dormant balance ~ initial .call on shares solid adj.bank balance .notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata . survey.f. sumptuary sondaj s. to close out soldare s.undisbursed balance ~ net . to solve.credit balance. writ. to require. applicant.safe for a credit of solvabilitate s. solvabil. to summon. claimant solicitare s. despre o firmd) sound.f. closeout. (de despdgubiri. 1. to solicit.t.end-of-season sale solda s. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj. (military) pay solicita v. request. solvable.balance brought forward -. to demand.speculativ .to settle a dispute amicably solvabil adj.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont .cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv .f.opening balance ~ in banca .notice to pay.t. 1.opinion poll . (dr.(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon . trustworthy.

sorting. to sort. (despre rata unei dobdnzi. care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s. sort. (dupa mdrime. dimensiune) sizing. sortable sortare s.(mar.mort/nefolosit/pierdut .f.f.m.(mar. lost/waste space ~ pentru marfuri . 1. to grade sortabil adj.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata .) arrivals and sailings spargere s.open space ' ~ locativ living space '. (dupa mdrime.(cu plinurile consumate) (mar.variety of patterns ~ variat .f.(a navei) safe arrival ~ probabila .oil well sorta v.storage space ~ de descarcare/deversare .) cargo/loading space.f. space ~ comercial .y.) arrivals and departures. dimensiune) to size.n. breakage 2.(a navei) expected arrival sosiri si plecari . housebreaking.(mar. particular 2. (mar. sorter sortiment s.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil .blank ~ liber/neincarcat .money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie . consultant .gasser ~ de titei . yellow labour special adj. breaking.(c. (furt prin efractie) burglary. blackleg. (oil) derrick.f. specialist.f.sorting by consignee sortator.n.} ballast arrival ~ in bune conditii . (care comite flirt prin efractie) burglar.) noneaming spaces spalare s.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar.w. (foraj) well ~ de exploatare . assortment. prospecting hole. to assort.to undertake a survey/study of the market sonda s.(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage.test well/hole. (SUA) commercial precint ~ de depozitare . 1. washing ~ de bani . arrival ~ cu incarcatura .(la parterul unei cladiri) floor space.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat .(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar.development well ~ de explorare . housebreaker ~ de greva strikebreaker. special. wildcat well ~ de foraj .} loaded arrival ~ in balast .drill/bore hole ~ de gaze .m. shipping room/space ~ de incarcare pe punte . range (of goods/commodities) ~ de esantionare . laundering. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj .varied selection lines sosire s. burglarious attempt spatiu s.t.) deductible space ~ economic . (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space. expert.waste area ~ de incarcare .

) to speculate/to operate for a fall.(bur. (afixa data.player. (lista) list ~ a conditiilor contractuale .m.freight note ~ de greutate . expectancy ~ de viata . profiteer.international specialization of the national economies specifica v. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse . speculator.r. (la bursd) to play the market. pretui etc. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa . to go a bull ~ asupra diferentelor de curs . profiteering. n.f.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse .) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs . speculation. (marfuri) to speculate in 2. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur.pollster specialitate s. {in) to specialize (in) specializare s.(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur.. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4.f. 1.t.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur.f.t. speculative speculatie s. autograph/sample signature specula v. (domeniu principal de activitate) speciality 2. to particularize 2. racketeer.324 SPE-SPE ~ compensator .(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard .) bull ~ de bilete — (la cinema.standard specifications ~ tehnice . specification 2. stag. stock adventurer ~ pe piata neagra . 1. to go a bear ~ a la hausse .(bur. specimen ~ de semnatura specimen of signature. (un cont) to itemize. to detail specificatie s. to stag.specialism ~ internationala a economiilor nationale . v. (produs principal) special(i)ty specializa v.) to speculate/to operate for a rise. (asteptare) expectation. 1.(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile.t.(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig. (a profita de) to profiteer by v.(bur. (pe puncte) to itemize 5.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie .life expectancy . speculation. 1.) covered bear ~ a la hausse .) to name 3.) tampering with the market specula s.the specification of contract terms ~ a incarcaturii .(bur.i.) bear ~ a la baisse cu acoperire .black marketeer speculativ adj. wildcatter ~ a la baisse .f.f.f. to specify. specialization ~ excesiva/ingusta . open trade speranta s.{bur. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur.) to speculate in differences speculant s.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s.

o sarcind) to assign. to sponsor sponsorizare s. (fmanciar) backing stabil adj. a unei sarcini) assignment. expenses ~ bancare . increment.) to settle.f. steady stabili v. lasting. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza . (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor . fixing. a datei) settlement. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s.tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii .to set the pace stabilire s.n. (a pretului.average life expectancy speze s. (in mtrcprifiderile profilai. stable.t.storing charges. 1.costing. to step up spot s. (a unui termen) appointment 2. to increase. danger money ~ de salariu .n. firm.a politicii .f. to set. standing.senionty wages ~ de periclitate .SPE-STA ~ medie de viata . espionage. {reguli. extras spionaj s.service increment ~ temporar . data etc.goal setting .to appoint an hour ~ ritmul de munca . (a unei date.a pretuiui de cost marginal -marginal costing .preturi . sponsor sponsoriza v.back charges ~ suplimentare . (de duratd) durable. increase ~ de fidelitate . (permanent) permanent. principii) to lay down 3.transitory increase spori v. (recomandare) comfort. to state.to assess/to lay damages ~ o ora . (despre preturi) fixed.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing .n.f.policy formation ~ a pretului .wage-price spiral sponsor s.banking charges ~ de depozitare . (ajutor) aid.wage increase ~ de salariu descrescand .n.industrial espionage/ spying spirala s.charges forward ~ restante .m. 1. charges. yardage ~ de inmagazinare . (pretiil.to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune .cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu .f. (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2.bonus for special risk.t.additional charges.maintenance charges ~ de transport . assistance.pricing ~ a pretului de cost .transport charges ~ la destinatar . spying ~ industrial . sponsorship spor^. 1. (nn termen) to appoint. support. (o data. spiral ~ inflationista . setting. to establish 2. to fix.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere . pi.t.inflationary spiral ~ salarii .

stabilization. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . \. preturi) pegging ~ a monedei . stability. of instruction. standard ~ de stat . stall.fly pitch ~ de carti . (fdrd comandd speciald.exhibition stand standard adj. activitdti economice) to stagnate.state standard ~ de viata . to stabilize. (economica. (SUA) level of living standarde contabile .326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului .slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie . lay/ laying/ ship's days ~ contractuale .i.f. stand ~ ambulant .reversible laydays stand s.t.universal maintenance standards standardiza v.t. to slacken stagnant adj.product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus . on probation s. (inactivitate a pietei) dullness. standard.(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune . to standardize standai-dizare s.price stabilization stabilizator s.f.f.price stability ~ economica . stagnant. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj.f.loading days ~ ireversibile .target return pricing ~ a preturilor .(pe etichctd.f. stagnancy. probationer.(stagflatie) stagflation stalii s. (cursuri.currency stabilization ~ a preturilor .bookstall. a afacerilor) stagnation. piata) to steady stabilizare s. eel mat mare fund tdiat) (corn. (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble .n.irreversible laydays ~ reversibile .) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. slackness. (crizd economica) depression ~ a afacerilor . (despre afaceri.credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare . (de cursuri.fixed laydays ~ de incarcare fixe .economic stability stabiliza v. (fluctuatii.n.m.automatic stabilizers stagflatie s.(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice . bookstand ~ expozitional .living standard. (de muncu) length of service a-si face stagiul .price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare .to be on probation stagna v. laytime. (time of) probation 2. improver stagiu s. preturi) to peg.accounting standards ~ de credit . standardization . despre un produs) off-the-shelfj'.engineering standards ~ universale de intretinere . pi. m. slack stagnare s.n.f. {economic) stabilizer stabilizatori automati .

wages sheet ~ de serviciu .weather base/station ~ -nod . station 2.f. (finala) terminus.) abeyance ~ exterioara .transmitting station.m. paylist. stage.(a unei nave maritime. condition 2.(c.n. state 2. list ~ corporatist .vital statistics ~ economica .{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats. 1. fluviale) unseaworthiness.STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials . status ~ a caricului/incarcaturii . terminal station.f.f.de functii/personal . 1.n.(c.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate .wireless/radio station ~ de triaj . (de tramvai. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare . fluviale) seaworthiness.station of destination ~ de emisie .n.(c.) (railway) station. rules. statutory static s. (SUA) tables of organization ~ de salarii . statistics ~ a grupelor de activitati .) damaged condition ~ buna . 1.staffing schedule. state.f) shunting/spotting station.job classification statistics ~ a sperantei de viata .prime condition ~ si conditie aparent bune .(dr.f.(a mdrfii.corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ".economic statistics statistician s.trade statistics ~ comparata . (situatie sociala) social standing. (railway) yard ~ meteorologica . statute.the welfare state ~ .) goods station ~ de radio .) (railway) junction .providenta . transmitter ~ de marfuri .civil status ~ de incarcare completa .condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata . (/a o societate de asigurdri) actuary status s.industrial standardization stare s. autobuz) stop.comparative statistics ~ demografica .f. {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta . regulations. statistician. a navei etc. statistic(al) adv. (stare/conditie sociala) status statut s.petrol-filling station ~ de destinatie . headquarters statui bunastarii . personal establishment.record of service ~ major .the providential state statistic adj.(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate . (c.life tables ~ comerciala .{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime. (al unei societdti) articles of association statutar adj.payroll.(a mdrfurilor} sound condition ~ civila . statistically statistics s.general staff. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina .f.

to possess. {pentru mar/a) rack(ing). (anulare) annullment. to stevedore ~ in magazie . fillip.deep stowage . 1. (manipulari maritime) stowage. (articole) glassware stil s.n. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil .f. (o datorie) to extinguish. o actiune) to extinguish. (mod) manner. (a unei ipoteci) redemption. (fabricare) manufacture of glass 3. to cancel.extinction of the national debt stipendiu s.f. (fabricd) glass manufactory/house/works 2. stipulation.movable/ shifting rack sticlar s.328 STA-STI statiune s. rack stack 2.t.seaside/ bathing resort ~ de iarna . to quash stingere s. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. stevedoring ~ a sacilor m picioare .f.f.wage incentives stinge v. (a anula) to annul.agricultural station ~ balneara .experimental station stapani v. 1. stowing. (pe randuri/siruri) to tier. a define) to own.firm/tight stowage ~ corecta . (a unei datorii) extinction.(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale .) to stow.n.n. glass blower 2.t. to liquidate. way ~ de conducere .export incentives ~ pentru vanzari . to stipulate. (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe .t.t. style. tier. (amortizare) sinking.group incentives ~ pentru export . watering place ~ de litoral/maritima . pile stivui v.holiday/ health resort ~ experimentala . (o ipoteca) to redeem.spa. (pe randuri/ siruri) tiering. cancellation. to covenant stipulatie s. incentive stimulent s. to dynamize.pitching up ~ compacta .winter resort ~ de odihna/climaterica .) straddle.f.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . quittance. (un proces.f. to stack. 1. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s. to condition.n. liquidation. station 2.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v. (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur. to pay off. to hold stanjen s. (geamgiu) glazier sticlarie s.m. provision. 1. (climaterica) resort ~ agricola . condition stiva s. 1. to push forward.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara . (de mar/a) stack. stacking.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s. (vdnzdtor) dealer in glass 3. (a amortiza tin impriimut) to sink. (mar. stipend stipula v. (a unei obligatu) termination 2. to pile up. stimulus.m. to stimulate. (a unui proces. a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale . to provide (that/for).t. 1. (o obligatie) to terminate 2. (a poseda.

hoard.f.f.n.) closing stock ~ nevandabil . street ~ comerciala .cycle stock ~ de capital . industrial truck ~ cu furca . goods in stock. to stockpile.development strategy ~ a diferentierii produsului .(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .deadstock ~ nevandut . strategic strategic s.push-and-pull strategy ~ comunicationala . to stock.) stevedore. stockpile.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei. (rezerva) reserve ~ ciclic .{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man.reserve stock ~ disponibil . (mar.low stock ~ la inventariere .product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei .(cont.(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.shopping street strategic adj.stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient . to get in.capital stock ~ de materiale .) buffer/safety stock.pallet stacker ~ pe verticals .) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri .(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .deck stowage ~ transversala .economic strategy .(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare .vertical stacker stoarcere s.f.de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta . to hoard strada s. a Uvrdrilor etc. returns ~ .fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare . stacker.t. (utilaj) stacker. to store.varied stock ~ de produse finite . stock. strategy ~ a dezvoltarii .finished goods inventory ~ de rezerva .acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .inventory ~ de marfuri .product strategy ~ de promovare .profit squeeze stoc s. lift.market segmentation strategy ~ a urmaritorului . supply.stock-in-trade. inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica . store.remainder. stower 2.platform truck lift ~ de paleti .(a unei piete) penetration strategy ~ de produs .(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1.funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa . trading stock ~ de marfuri diverse . protective inventory stoca v.tampon/de siguranta . squeeze ~ a profitului .ST1-STR 329 ~ pe punte .

study. (din altd tara) foreign. to reap 2.time study ~ de audienta .development study ~ de fezabilitate .(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale . to gather/to get in.marketing research ~ de mediu .planning and design work ~ de timp si miscare .) case study ~ de dezvoltare . to hoard.(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca . (a adund) to gather (up).) organizational structure ~ piramidala/ierarhica .t.) hierarchical structure ~ organizationala .financial structure ~ functionala .national economy pattern ~ a flotei de transport .n. (a economist} to lay/to put by 3.credit structure ~ a economiei nationale .industry structure ~ a valorii de inventar . survey.market research/survey ~ de proiect . foreigner strange v.(man.shipping pattern ~ a personalului . structure.(fin.(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor .(man. un sector industrial etc.(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz . to raise ~ bani . (a percepe impozite) to levy.) book value weights ~ a varstei .f.STR-STU strain adj.) asset structure ~ a capitalului .) functional structure ~ ierarhica .(man. amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara .(man. to collect.(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata .(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor .market structure ~ a preturilor .to make one's fortune structural adj. pattern ~ a activelor . (recolta) to harvest.(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. structural structure s.staff pattern ~ a pietei . research ~ al amplasarii uzinei .(angajatilor dintr-o firmd.feasibility study' survey ~ de marketing .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont. 1.) age profile ~ bancara .cost structure ~ a creditului . examination.capital structure ~ a comertului exterior . alien s. analysis.(man.price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta .) pyramiding structure studiu s. to amass.plant layout study ~ al metodelor .m.foreign trade pattern ~ a costului .

m.m. to sublet submchiriere s. underlessee. (mar. underling subantreprenor s.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. [a coliza. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. to sublet.) under ship's derrick.') below par. sublease. to underestimate.i. underlease. subletting. underconsumption subcont s./i. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar. subcontractor subipoteca s. underproduction subroga v. subordinate s. subtenant. to underestimate.subject to alteration subaltern adj. submortgage subincarca v. subleasing.m. (»/i activ) (cont. subcontractor subaprecia v. .m. undercapitalized subchiria§ s. subleasing. to underrate subevalua v.f underlease. undertenant subcomisie s. to underwrite v. under ~ linie .) subaccount. underlessee. to underlease.i.i. to sublease. (dr.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor . subletting.t. subcommission subcomitet^-.t.STU-SUB 331 ~ pe model .) to underfreight.t. subtenancy.w. derivative lease subnavlosi v.f.n.t. undertenancy. subcontract subcontracta v.f. (a semnu) to sign. to subcharter.f. subcommittee subconsum^. sub part ~ rezerva aprobarii .t. to undervalue.) subcharterer subproductie s. subcontractor subdezvoltare s./H. to underload subinchiria v. subtenant. to subcontract subcontractant^.f. to recharter subnavlositor^.m. to underlet. chartered contractor subasigura v.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic . to underquote. underdeveloped subestima v. subtenancy. sublessee.t.) to subrogate subscrie v. to underquote. to sublease. subaltern.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep.) to write down subfurnizor^. {mar.t. n. to underlet subarendare s. underdevelopment subdezvoltat adj. to underinsure subcapitalizat adj. undertenant subarmator s.f. derivative lease subarendas s. undertenancy. to undersign. to underrate. sublessee. to underlease. to undervalue subarenda v.t. sublease./i. (cont. subsidiary account subcontract 5'.t.model analysis ~ -pilot .pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat .m.

t. grant.f.de stat . a agriculturii etc. {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s.operating subsidies ~ in amonte .m. a comertului. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie. subsidized . undersecretary subsidiu5\M. {pentru stimularea industriei. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export . substitute substituti ai banilor . (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s.) bounty.f.poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s. n.f.f subsidy. underwriting ~ a unei cote-parti .harmful substance ~ inflamabila .export bounty/subsidy subventii agricole . to grant. suburban suburbaniza v. state grant. subscription subscris adj. state-p. subscription.f. subsoil substanta s.farm subsidies ~ de exploatare .quota subscription ~ excedentara . suburb subutilizare s. o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. grant.f. to subsidize.m. m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui .inflammable substance ~ otravitoare . grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat .tid . incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s./?!.(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale . matter. subvention. substance.state-/graiit-aided.f. support ~ a preturilor -. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard.t. subsidy. subsidy subsoil. subscribed.public/government subsidy. substitution ~ a factorilor de productie . {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s.f.price support subventionat adi.) multiple application subscriitor s.(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe. material ~ daunatoare .(acordate de stat pentru un produs.substitute money suburban adj.oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur.

(neasteptat) bonanza ~ de casa . hereditament ~ a porturilor .sum due ~ de bani in casa .(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare . (dr.sum payable.debit amount ~ declarata/specificata .gross amount ~ ce urmeaza a fi investita .lump/inclusive sum ~ in litere . successional. (dr. al unui spectacol) box-office success a avea ~ .) sweat.f. inheritor. heir. 1. (intretinere.(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat . summary ~ al articolelor . intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui . intestacy ~ testata .(al unui film.f. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare .odd money ~ de plata . (legatar) devisee ~ prezumptiv . series 2.m. subsistence. to sustain ~ avarii . success. condensed moisture ~ a marfii .(de un client din bancomat.) intestate succession.f. afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa . pagube) to incur. (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar. subsidiary (company) ~ bancara . branch.sum in words/at length ~ incasata .t. to fail succesiune s. sum. i.bankruptcy level . devisee succesoral adj. sustenance succeda v. inheritable sucursala s.to sustain damages sumar s.sum insured ~ bruta . basic needs.invoice amount ~ globala/forfetara .specific amount ~ evaluata .branch bank sudatie s. to suffer. successor 2. inheritance.SUB-SUM 333 subzistenta s.f.heir testamentary.(dr.accumulate amount of annuity ~ datorata .(dr.n.estimate ~ facturata .(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata .amount to be invested ~ cumulata a anuitatii .) successor.n. (dr. sweating. amount ~ a creditului .(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ .heir presumptive ~ subsecvent .embezzlement ~ determinata . 1. mijioace de trai) livelihood. abstract.) heiress succesor s.(dintr-o vdnzare.) testate succession succesoare s.amount stated ~ delapidata .to be/to prove a failure. succession.cargo sweat suferi v.) succession.(unui contract) memorandum suma s.f. (la) to succeed (to) succes s.f.remainderman ~ testamentar . (pierderi.

1. (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s.t.334 SUM-SUP ~ minima din depozit .) zero sum ~ oferita .amount repayable ~ reportata . to overvalue supraevalua v. area.(c. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^. (de calitate supe-.m.total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat .t.) excess fare ~ de plata . to overrate. (de actiuni) overissue supraestima v.uncertain amount ~ nominala .rioard) of superior/the highest quality. (cheltideli) to bear supraasigura v.receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante .t.) tenderer superior adj. (in functie. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj.t.f. chief supermarket s. extraordinary.extra/additional payment ~ de pret .extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa . outsized supraemisiune s.amount paid out ~ principala/totala . to overvalue. to overinsure suprabugetar adj. extra suporta v. to supplement suplimentar adj.) amount brought/carried forward ~ rotunda .(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin.(c.amount subscribed ~ totala .f. supermarket.f. to overcapitalize supradimensionat adj. sum total ~ totala a cheltuielilor .m. high-grade 2. in grad) senior s.) principal sum ~ rambursabila .to fall short of the amount sumisionar s.) to write up. surface. supplementary. additional.(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate . (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr.total amount.n.de lucru .) excess ticket suplimenta v.t.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .f. not included in the budget supracapitaliza v. to overestimate.(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata . to overestimate. supplement.face amount ~ nula .(report) (cont. addition ~ de bilet .t.work area .(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig. (nn activ) (cont. in. superior.even money ~ subscrisa . (calculatd in acri) acreage .takings a fi sub suma prevazuta .

f.(mar. overbidder. (un vehicul) to overload. higher bid supranavlu s. supervision. to surtax. superprofit.n. to outbid..f. better offer. supplementary taxation ~ fiscala . succedaneum surplus s.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber .t.) overfreight supranumerar adj. supernumerary supraoferta s.f. overload suprastoc^-.t.n.m.warehouse floorage supragreutate s.f. surtax.t.f. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului . to overburden 2.tax surcharge supraincarca v. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s. Ie procurd unui individ.m. (supralicitatie) overbid.t. la un pret dat. liable to damage ~ restrictiilor . overproduction. overbid. surplus. dutiable surogat^. substitute. overseer.f. 1.t. supertax.net rentable area ~ utila a depozitului .) excess of freeboard ~ de greutate .f. overcharge. to overbid.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri . (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului .(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun. to overtax supraimpunere s. to control supraveghere s.n.import surcharge ~ de pavilion .t.f. outbidder supralicitatie s. surcharge ~ de import . higher bid suprapret s. (muncitori) to overwork supralicita v. surplus production supraprofit s.overentry . to overstock suprasubscriere s. (la) subject/liable (to) deteriorarii . excess. to surcharge suprataxa s.f. oversupply. supervisor.(mar. excess/ surplus profit suprasarcina s. overplus.^. s. (pepiata) supremacy supus adj. overstock suprastoca v. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s.f. to superintend. black market price supraproductie s.n. to oversee.) alien duty. extra tax. to supervise. oversubscription suprataxa v. (un pret) to overcharge 3. to bid over supralicitant s. to supertax.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . superintendent. (mar.n.subject to deterioration.additional postage supraveghea v. excess price.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable.excess weight ~ de lichiditati ./i. flag surtax ~ postala/de francare . overweight supraimpozita v.

1. infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. livrdri) to suspend. source ~ de aprovizionare . to assert suveranitate s.r. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor.f. sustainer. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen.taxable surplus sursa s.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu . (a platilor.) to evade. (de la indeplinirea obligatiilor. a livrd-rilor) suspension. to second. (idei.) sources and uses of funds sursarj s. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. plata impozitelor etc.) evasion.t. swap al ratelor dobdnzii. swap de datorii.) to back.t. (plati. (un acord) to terminate suspendare s. elusion ~ din marfa transportata . (swap valutar. to purloin.n.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont. to elude sustragere s. (de la indeplinirea obligatiilor. above-named/ mentioned. (o rezolutie) to second. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale. to steal. plata impozitelor etc.f. 1. o opinie etc. (intens un produs.f. preturile) to peg. to take away. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . supporter. abovementioned sus-numit adj.t.pilfering of cargo sustinator s. (de idei. (al unei piete) marketeer. to endorse. (a promova un plan) to forward. to stop. (un functionar) to suspend.f. to support.liability swap ~ de valute . to pilfer v. purloining. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur.currency swap .n. 1.} to boost 2. opinii) upholder 2. (o candidaturd. (a unui acord) termination 2. (a unui functionar) suspension. (o sedintd) to adjourn. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj.m. opinii) to advocate. (a unei sedinte) adjournment. (din punct de vedere financiar) backer. avoidance. to uphold. (al familiei) breadwinner sustine v. intr-o economic liherd. aforesaid suspenda v. theft.) delisting sustrage v.t. '1. to avoid.SL'R-SWA ~ impozabil . pilferage 2. (financiar) to back. o marcd etc.debt equity swap ~ de obligatii . (piata. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. (a afirma) to affirm.

(superior) superior.shipyard.n.station manager.commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s. (conducdtor) leader ~ al contenciosului . blackmail santaja v.) hatch foreman ~ de fila .construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .shipbuilding facilities sarpe s.f.informal think-in ~ publica .(minister's) principal private secretary ~ de catedra ..sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite.sales manager ~ al serviciului financiar . to be sitting sef s. {dr. (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari . to blackmail santier s.equal opportunities santaj s. meeting. development ~ de constructie .n.f.port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker.revenue cutter Sansa s.open meeting a fi in ~ . school ~ comerciala . (in magazie) (mar.paymaster general ~ de atelier . (director) manager.f sitting.head of service.head of chair/ department ~ de echipa . motorboat ~ vamala .chief/head/senior clerk ~ de cabinet . (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii . principiul .to sit.$ salupa s.sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin. boat. dockyard.repair dockyard santiere si uzine navale . head. departmental manager .f.t.m.first-line manager. chief. leading hand. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie .) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu . (sarpe monetar. chance sanse egale . site. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu . (de docheri) foreman.council board ~ -fulger .(banca .shop foreman ~ de birou . yardmaster ~ de oficiu portuar .m.. boss.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager.) snake scoala s.

to be out of work/job.tank(barge) ~ -tanc petrolier . fairway.and company ~ cu capital redus . short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd.(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active.n.chain of endorsements slefuire s. bargeman.clerk of (the) works.skimming barge.(cuvinte care apar dupd numele unei companii care.coal barge.seagoing barge ~ pentru busteni . formelor de proprietate.navigation channel septel . half time. pass ~ navigabil .hidden unemployment ~ ciclic . livestock si con/'. cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial .grain cargo barge ~ pentru cherestea . (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj .barge carrier ~ fluvial . derivat din dezechilibrul cerere-ofertd. (serie) series ~ de andosari . bargee.m. lighterman soma v. oil recovery barge ~ de marfa . prin reorganizare. lighter ~ de buncherare . (partial) to work (on) short hours somaj s.n.harbour/utility barge ~ -tanc .. necalificatd.yardmaster ~ de zona . din lipsa comenzilor) technical unemployment ..) structural unemployment ~ tehnic .cement barge ~ pentru marfuri generale . fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier .ore barge ~ portuar .log barge ~ pentru cereale . line. denumitd tehnofobd.underemployment. and ~ compania . succession.refrigerated barge ~ maritim . channel.general cargo barge ~ pentru minereu . to be unemployed.lumber/timber barge ~ pentru ciment . de obicei pe o perioadd determinatd. abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei. unemployment ~ ascuns/mascat . amplasdrii geografice etc.seasonal unemployment ~ structural ./!.(determinat de intreruperea activitdtii unei firme.(datorat structurii economics. superintendent of work ~ de triaj/manevra .n.cyclical unemployment ~ de inadaptare ./!.canal barge ~ de carbuni . chain. (pe fluvhi) keel ~ de depoluare .coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal . row.s'. to be on the dole.f.river barge ~ frigorific . barge. barger.338 §EF-$OM ~ de santier . rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s. si-a redus capitalul) and reduced sir s.(sau keynesian. de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar .barge tank slepar s.cargo barge ~ de transport .bunkering barge.(de vdnzdri) area manager senal^.

(pentru bdtut monede) stamp §terge v. to stamp.) to deface $tiinta s.m.f.state highway §tampila v. unemployed. {a deteriora fata unei bancnote. part-time worker $osea s. science §tiinte economice . (scrisori) to postmark 339 §tampila s.date stamp ~ cu semnatura . the unemployed ~ partial .toll road ~ locala .f.economics .worker on short hours.rubber stamp ~ de control/garantie .cantarit" .signature stamp ~ de cauciuc . out-of-work/place s.(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar .t. stamp. (sigiliu) signet.voluntary unemployment §omer adj.weight stamp ~ cu data .§OM-§TI ~ tehnologic .company/corporate/ common seal ~ . pi.f. (high) road ~ cu taxa . highway.. unemployed worker.postmark ~ . a unui cec etc.f. by-road ~ nationala .numbering stamp/machine ~ po§tala .(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar .t.inspection stamp ~ de numar curent .primit" ..local/country road.received stamp $tanta s. seal ~ a firmei .

estimated tare ~ legala/vamala .use tare ~ efectiva/reala .custom-built container ~ suplimentara . stub 2.f.going rate .domestic rate ~ compus/mixt .to tare tarif s.table of interest ~ tarifar . 1.(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent . bulk-oil carrier tantiema s. schedule.n.) counterfoil. table. (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon. tare assumed by the customs ~ medie . (de chitantd.(din cartea mare) (cont. petroleum carrier/ship/ tanker.f. renewal coupon ~ de asigurare . scale ~ casnic .f.master tabulation ~ incrucisata . chart. (lista) list ~ centralizat . tabulation ~ fhiala/recapitulativa .) chart of accounts ~ de comanda .control panel ~ de distribute .(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata . tabular tabulare s.t. tabulating machine talie s.(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati . emolument.f. schedule. to tabulate. booth.tariff schedule tablou s. rate. cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s. (corn.supertare ~ uzuala . to tabularize tabular adj.customs/legal tare. 1.(oferit de un magazin. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa .(SUA) schedule tare ~ conform uzantei . cec etc.(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna . (in piata) market stall tara s. percentage taraba s. oil-carrying ship/ vessel.switchboard tabula v. (tabel) table. coupon. panel ~ al conturilor .n.customary tare a calcula tara . share.T tabel s.insurance note/slip ~ valeric gratuit .average tare -~ normala . chart 2.summarized table ~ de conversie/transformari . tabulator. tariff.f. tank ship/vessel. (rezervor) tank 2.n.n. (petrolier) (oil) tanker. price list. (de comanda) board.normal tare ~ standard .n.n. 1.mean tare ~ conform tarifului vamal .cross tabulation tabulator s.) size talon s.table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor .

inland postage ~ unic .) fee.consular fee.sliding scale tariff ~ neuniform . rate . t.TAR-TAX 341 ~ de asigurare .time-of-day tariff ~ diferential .(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii . (a impune) to tax.flat rate ~ vamal .plant hire rate ~ de navlu . 1.open rate ~ pe mila .differential/graduated tariff ~ feroviar .revenue tariff ~ forfetar .customs tariff ~ vamal comun . to impose a tax on taxator s. postage ~ postal pentru corespondenta interna .piecework rate ~ postal .truckage ~ de cantarire . contribution.basis rate ~ de coletarie/mesagerie .goods rate ~ pentru munca in acord .) duty.mileage ~ pentru calatori . (tarif) tariff. to charge 2.toll collector/keeper ~ vamal .) underwriting rate ~ de baza .retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil . (mar.consuiara . to tariff tarifar adj.) charter rate ~ de navlu cartelat .full rate ~ maximal . (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater.t. (vamala etc. (incasator) collector 3... autobuz etc.(mar.night charge ~ de tranzit .(mar. scheduled taxa v.passenger rate ~ pentru marfuri . consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet .customs appraiser taxa s. tariff.m.restricted tariff ~ intern .zone tariff tarifa v. insurance tariff.f.) nonconference rate ~ de noapte .nift tax .preferential tariff ~ vamal protectionist . valuer.tax disc/token.. la piatd etc.patent fee/tax ~ de camion a j .(mar.inland rate ~ in vigoare .commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .weighing charges ~ de donatie . appraiser 2. (^colara etc.parcel rate ~ de comision .) conductor ~ pentru drumuri sail poduri .railway rate ~ fiscal . (rutierd.) toll.rate of insurance. roadtax •.tariff in force ~ intreg/fara reducere . dues.single tariff ~ uniform .protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone .a scontului la cambiile de clasa intai .postal tariff.(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .) conference rate ~ de navlu necartelat . pi.transit tariff ~ de zi . (in tramvai.flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate . 1. charge. tax.most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential .scale of commission ~ de curtaj/brokeraj .prime (lending) rate ~ auto/de drumuri .maximum tariff ~ mobil .

stamp duty/tax ~ de transfer de capital .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .succession/inheritance tax.(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues.protective duty ~ vamala reciproca .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.(vamala etc.import duty ~ vamala de represalii .reciprocal duty ~ vamala restituita .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .{in functie de greutatea.prohibitive duty ~ vamala protectionista . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara .survey fee ~ de export . pierage. infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .fiscal duty ~ ipotecara . door money ~ de macara .return duty.toll traverse ~ somptuara .cash on delivery fee ~ de redeventa .customs duty ~ vamala compensatorie . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .cranage ~ de magazinaj .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra . rate of discount ~ de timbru .(a locului) reservation fee ~ de scont .additional duty taxe de andocare .storage charges ~ de mesagerie . wharfage .sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .342 TAX-TAX ~ de expertiza .(SUA) federal discount rate ~ fiscala . legacy duty ~ $colara .dock dues ~ de antrepozitare .fee ~ uniforma/forfetara .import duty ~ de intrare .preferential duty ~ vamala prohibitive .rediscount rate ~ de rezervare .discount rate.admission/entrance fee.standard charge ~ vamala .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului .capital transfer tax ~ federala de scont .matching duty ~ vamala comunitara .official discount rate ~ pe tmbunatatiri .) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .royalty fee ~ de reescont . quayage.export duty ~ de import .

security means tehnica de analiza si evaluare grafica ..trade fair show.harbour dues/fees. (normald a alcoohilui) proof targ s. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs .differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v.f.) methods engineering ~ securitatii muncii . purchasing. stock fair/market ~ universal .world fair targui v.(mar.labour safety engineering. technological tehnologie s. (centru comercial) emporium 2.navigation dues ~ de tonaj .high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala . safe procedure. technical expert. (metodd. to buy.canal tolls ~ fluviale .river charges/dues ~ locale/comunale . to haggle targuiala s.cargo dues ~ portuare .time study engineer tehnocrat^. to purchase v.f.t. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v. technologist tehnologic adj. technocrat tehnocratie s.t. port charges/dues ~ si impozite . (ordsel) market town. (piatd) market (place). (periodic) fair 3.n.(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale .m.'.to go shopping tehnic adj. technics. (comert) trade. (burg) borough 4.rates and taxes ~ tarifare/vamale .rates ~ notariale .m. (tocmeald) haggle. exhibition ~ de vite . (a se tocmi) to bargain.r.) shipping and handling charges ~ de navigatie . sample fair.cattle market. buying. (oras) town. (afacere) bargain.f. fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials .f.information technology . haggling.m. technician. 1.factor analysis chart technique • ~ metodelor . (tocmeald) haggle.product engineering ~ de mare performanta .tonnage dues ~ de tranzit . business ~ anual . technocracy tehnolog s. technology. (a cumpdra) to buy.(man.TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare . (cumpdrdturi) shopping 2.f. technical tehnica s. industrial safety. 1.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s. (vite) to slaughter tarie s.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate . bargain a face targuieli/cumparaturi . townlet. haggling.tariff rates ~ vamale de protejare .fair ~ de mostre . small town. engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca .transit dues ~ de trecere prin canal .

chemare in judecata} summons 4.344 TEJ-TER tejghea s.fallow (ground/land). territory ~ situat departe de granita sau de mare .downtrend in prices. counterman telal s. (sol) soil.gold field ~ cultivat .inflationary trends teorie s.(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare .n. provisional.game theory ~ preturilor .trust territory termen s. dealer buyer. old-clothes man. {conditii contractuale) tenns ~ comercial . (ciivant) term 5.general trend tendinte antiinflationiste . delay (granted).tillage land ~ de depozitare .n.market trend ~ ascendenta/de crestere . (citatie. temporary.underconsumption theory terera s.economic trends ~ inflationiste .growth theory ~ deciziei . theory teoria abstinentei . deadline 2. date.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj. delivery date .w.price theory ~ subconsumului .business term ~ curent . {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie . tendency.expectation theory ~ bunastarii .(dr. (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala .m.timber land ~ necultivat .) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie .running term ~ de apel . (despre munca) odd tendinta s.welfare theory ~ ciclului real de afaceri . telecommunication. (fixat} fixed/appointed/stated date. term.real business cycle theory ~ cresterii . respite 3. period.anti-inflationary trends ~ economice . (SUA) junkman telecomunicatie s. pi.decision-making theory ~ jocurilor . guarantee period.) day of appearance.abstinence theory ~ asteptarilor . uptrend ~ de crestere a preturilor .farmland ~ arabil . trend ~ a pietei .term of guarantee.n. (limita) time limit. stockyard ~ forestier . ground. downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor . (pasuire) time allowed.time of deliver.f.f.f.oil field/land teritoriu s. (dr. counter tejghetar^.uptrend in prices.". time. court day. (de constructie) site ~ agricol . land. field. (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere .storage yard.downward tendency/ trend.upward tendency/trend. communication activity/service televiziune s.f. television ~ cu taxa/abonament . 1.arable/tillable land ~ aurifer . waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer .f.inland ~ sub tutela/mandat .

(un bun mobiliar) to bequeath. (a Idsa ceva prin testament) to will.fmal/latest/extreme term. drapery . devising ~ a conceptului . (a incerca.TER-TEX 345 ~ de plata . to legate.ferry deck/rack ~ de petroliere .n.) end of a risk terts.patent life/period ~ final/-limita .f. deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali .test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale .marine terminal ~ portuar .f.n.m.(al unei cambii) holder in due course ~ proprit .to make one's will testamentar adj.port terminal terminare s.) direct skip . test testa v.t.. (dr.(asig.(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr. testament. closing date. testing 2.tanker terminal ~ maritim .(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa . (dr. completion.to leave a will a muri lasand ~ .(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata .fractionata .(dr. will. (de bunuri imobiliare) devisor textil adj. (de bunuri mobiliare) legator. (un bun imobiliar) to devise testament s.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare . prompt date ~ de posesiune . end ~ a unui rise .m. (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie .container terminal ~ de decontare a cecurilor .(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s. third party/person ~ detinator . s. bequeathing. terminal ~ bancar . textile textila s.term of payment. a proba) to test 2. textile.to contest a will a deschide un ~ . 1. (a unui bun imobiliar) devise.) concept testing ~ a produsului .) testatrix testator s.(bancomaf) cash dispenser ~ de containere .credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj.to die testate a revoca un ~ . 1.f.f.(corn.to open a will a lasa un ~ . finishing. (pentru bunuri mobiliare) bequest. test.) prescription period ~ de valabilitate a brevetului .product test ~ a produsului prin plasare .to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui . (a unui bun mobiliar) bequest. testamentary testare s.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s.n.) testator.cheque cashing machine ~ de feribot . termination.

(din lipsd de materiale. to print tipogratie s.n. embossed press ~ stampilat/obliterat . (cladire) treasury.n. spare time ~ local .bread coupon timbra v. (arta tiparuiui) (art of) printing. (de .'/. 1.} hoard. (standard) standard. (de stat) treasury 2.leisure. mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time.working hours ~ de nefunctionare a masinii .(la magaziile navel) hatch hours ~ universal .used stamp timp s.impressed stamp. (de bani etc.(in gestiunea stocurilor. type tip art v. (editie) edition ~ si grad de citire . \.t.adhesive stamp ~ de chitanta .n. to tend ~ sa creasca . (de carte) title.idle/dead/lost time.Greenwitch mean time a avea timpi morti .(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada . (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine .) dispatch loading only ~ liber .(despre preturi) to tend downwards tip s. type.receipt stamp ~ fiscal . pressrun.(despre masini.n. to amass tichet s. nor) headline 2.t. utilaje) to idle over tinde v. stamp ~ adeziv . (.astronomic(al) time ~ de asteptare .f.) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar. downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie .(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca .local time ~ mort . (camera de valori) safety vault.circulation and readership titlu s. timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare . (document) title.postage stamp ~ sec . ticket.t. deed 3.n.(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a . sort.n. to hoard (up). treasure. (din motive tehnice) machine down time ~ de operare . (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office. 1. strongroom tezauriza v. 1. typography ~ de bancnote .i. (al periodicelor) circulation. to treasure (up). to stamp timbru s.production time ~ total .works/establishment 2. (fel) kind.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal . (model) mark 2.346 TEZ-TIT tezaur s.(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar.n. number of copies printed.outage time ~ economisit .security printing office tiraj s. time ~ astronomic .

security.TIT-TIT 347 valoare) security. (emis de stat sau de municipalitate) stock. si im pret specificat) stock option.(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd.standard of coinage ~ de creanta . certificate.legal/sound title ~ de proprietate negrevat . (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian .bearer security. (actiuni) stock.defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .title (deed). document of title. vested interest ~ de proprietate absolut . (titru) title.registered security ~ de valoare preferential .oneros .(dr. titre.) writ of execution .(cu plata prioritard a dividendelor) senior security. note. paper. (actiuni) stock 4.qualified title ~ de valoare . la optiunea titularului.loan note.order security ~ de valoare la purtator .} valuable consideration ~ putativ . option stock ~ de valoare de calitate/sigur .dated security ~ de valoare necotat/nelistat .gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data.bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international . (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar . paper. debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate . standard ~ al aliajului . deed of property. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa .dollar stock ~ de valoare convertibil . title to property. floater ~ de valoare la termen . note.(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu . certificate.standard of alloy ~ al monedei .clear title ~ de proprietate restrans .(dr.(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . fineness.absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect . (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal .(dr.) pus-alive title .(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security. (emis de stat sau de municipalitate) stock.

copyright reserved ~ pericolele. (pentru o treaba) to hire on 2.r. {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about.ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp . (a angaja in slujba) to engage. name of an account ~ precedent . allowance.(la petroliere) clean tonnage .gross tonnage ~ curat . (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente . al unei functii) occupant. margin. (al unei licente.tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. titulary s.) all loss or damage ~ riscurile .) holder. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre. mar.de cabotaj -. patent owner ~ al unui cont .trip-charter tonnage ~ al navelor mici .small tonnage ~ al navelor neexploatate .348 TIT-TON titru s.patentee. shipping space ~ al navelor de linie . over). snipping availability .(asig. (suplinit al unei functii) titular. dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele . haggling tocmi v. all toate celelalte pericole .merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage.policy holder ~ al unui brevet/patent .prompt tonnage.licensee ~ al unei polite de asigurare . titular.) tonnage ~ al flotei comerciale .ileadvveight tonnage disponibil .(asig. mar.de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight . oricare ar fi acestea -(asig. to traffic (for) a se ~ mult . limit: (a litriilui unei monocle) remedy. al unui cont etc.all rights reserved. haggle.(asig. (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.coastal tonnage .) all risks ~ riscurile.t.) all other perils ~ drepturile rezervate .n.(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri . primejdiile si acciden-tele de mare . mar. to hire on. 1.laid-up tonnage ~ al navelor oceanice .tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut .) all risks whatsoever tocmeala s.to drive a hard bargain tocmire s. {al unui post.account holder.f.m.f. (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate . (a comanda) to order v.(asig.passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice . title titular adj.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj .n.refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime .) all perils. (mar.

topography. surveyor topografie s.grain tonnage ~ pentru marfuri uscate .gross debt ~ al despagubirii .register ton ~ -registru brut . to totalize. ship's registered tonnage ~ -registru brut .(la camioane) lorry tractor ~ universal . whole. stand ~ de ziare .charter/freight tonnage ~ nefolosit . to total. tonnage under deck ~ zilnic de incarcare . net measurement ~ sub punte .displacement ton ~ engleza/lunga . topographer.farm tractor ~ cu roti .underdeck tonnage.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort .cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight .t.world tonnage ~ navlosit .metric ton.) all time saved both ends total adj.f. aggregate.(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global . (total) amount ~ al datoriei .TON-TRA 349 ~ excesiv . ton ~ americana/scurta . to cast up. (suma totala) sum (total). stall. total.American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare . to figure up v.register/measurement tonnage.gross register ton. vessel ton ~ -registru net .net register tonnage. tonne ~ -registru . tractor ~ agricol .(unui magazin.English/long ton ~ impozabila .(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti .universal/all-purpose tractor . overall s.wheel tractor ~ pe senile .(de operare) (mar.i.waste tonnage ~ -registru . whole.international tonnage ~ mondial . to add up.deadweight ton ~ .aggregate tonnage ~ international .refrigeration ton ~ de incarcare/transport . survey tot adj.net register ton ~ vamala . aggregate.m.(SUA) revenue ton toneta s.net tonnage ~ pentru cereale .deplasament .all-in ~ timpul economisit in ambele porturi . (global} gross. to tot up. to haul tractor s. n. gross measurement ~ -registru net . to total tracta v.f.rateable ton ~ metrica .f. to sum up.newsstand topograf^. t. (a aduna) to add up. all ~ intr-unul .gross/brutto register tonnage.shipping ton ~ de navlu/volum .total liabilities totaliza v.n. total.cash on hand ~ al incasarilor . totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului . entire.(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net .caterpillar tractor ~ -remorcher .daily tonnage allocation tona s.

) traffic.m.air traffic ~ combinat . profiteer ~ de influenta .perishable traffic ~ de pasageri . (cesiune) assignment.t. {la loterie) drawing tramping s.registration of mortgage transfer s. (a unei cambii. to transcribe 2. (de proprietate) conveyance cec. traffic ~ aerian . pressure.transit traffic. (container de transbordare) transcontainer transcrie v. (in cartea mare) (cont. a unei trate) drawing 2. a emite o cambie. 1.) certified transfer ~ bancar prin virament .tramp) tramping transatlantic adj.(de marfuri) express traffic ~ feroviar . 1.t.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie .transfer of debts ~ de fonduri . transcription 2. o tratd) to draw ~ foloase de pe urma .heavy traffic ~ maritim .n.n. trafficker 2.liner shipping ~ oceanic . 1. shipping ~ maritim de coasta . trader.to derive benefit from ~ la sorti . 1.f. transatlantic s. transfer ~ de marfuri . transshipment. to transship.ocean traffic ~ portuar . to reload transbordare s. (in cartea mare) (cont.f.n.bulk traffic ~ de marfuri perisabile .(bur.crack liner transbord s.passenger transshipment ~ intre nave .) to register 3. registering 3. (peiorativ) speculator. (dr.(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante . 1.goods transshipment ~ de pasageri . (transport pe mare cu nave . transshipment ~ vamal .(feroviar ^.) posting ~ ipotecara .passenger traffic ~ de tranzit .f.n.) registration. (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr. reloading. (corn.superliner ~ rapid .) transfer. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac .transshipment bond note transborda v. tin tragere s.dock/harbour traffic ~ regulat .regular traffic traficant s.350 TRA-TRA trafic s.funds transfer .parcel traffic ~ de influenta . transatlantic ship/vessel. (dr.marine/maritime/sea/ seaborne traffic. 1.) to post transcriere s.ship-to-ship transfer transcontainer s.bank transfer ~ de actiuni . {corner} ilegal) traffic.coastal traffic ~ maritim de linie .wangle(s). (a scrie.wangler trage v.share transfer ~ de capital . trading. traffic in transit ~ expres .railway traffic ~ intens/aglomerat .i rutier) joint traffic ~ comercial . transfer 2. intercession ~ de marfuri .n.goods/merchandise/ freight traffic.n.to draw lots ~ autorizat de actiuni . ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj . illicit trading 2.t. a unui cec.

(a ceda.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni.{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos . (cu tractiune animald) cartage ~ aerian .) to transfer. 1. 1. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj.technology transfer ~ de venituri . numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic .to decimalize ~ un activ in numerar . (cesionare) assignment. (dr.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . (de mdrfuri pe apa. (a inmdnd) to hand over. (cesionabit) assignable transforma v. (prin mandat) to remit 2. to release. (a transfera) to transfer. transferable.{a actiunilor) (bur.t.f. delivery. (cu vagonul sau camionuJ) truckage. to transfer 2. trucking. transnational transport s. cargo shipping.(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. conveyance. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization. (a ceda.n.) bad delivery ~ prin vanzare . (expediere de bani) remittance 2. (prin testament) to demise 3. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. (a unei cambii. (dr.) to transfer. (transportare) transport. to convert ~ in bani/numerar .) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri . to transform.(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie . (prin testament) demise 2. freightage. a cesiond) to assign. (de mdrfuri pe apa) freight. transportation.electronic data transfer ~ electronic de fonduri . a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate .electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . (o proprietate) to convey. (a unei proprietdti) conveyance. to make over. to release. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight. to deliver. (transfer) transfer. to make over. transmissible.) transfer.automotive/motor transport .income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . a cesiond) to assign.to liquidate transmisibil adj.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr. (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize.air transport ~ auto . (dr.transfer of ownership ~ necorespunzatoare . carriage.t.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit . 1.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. (cdrdusie) haulage 2.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal .(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . (inmdnare) handing over. transferable transmite v. (o proprietate) to convey. 1. (o cambie.t.

transport by land ~ public .f. (marfuri pe apa.) time freight '.water carriage/transport/ haul. (a unui imprumut) tranche ~ in aur .tramp shipping '-' cu §lepuri . settlement . agreement.road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .carriage in bulk ~ maritim .seaborne transportator s. (rutier) (road) haulier tran§a s.to pipe transportabil adj.de marfuri .cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .tanker trade ~ de marfuri refrigerate .waterbome ~ pe calea aerului . to convey.(cu auto cister ne) oil trucking.f. de cdtre un stat . to carry. dealing. (SUA) railroad transport ~ fluvial . carriage by sea ~ nevagonabil . freightage ~ de marfuri lichide . transportable. sea shipping/carriage.airborne ~ pe fluviu .land carriage/transport. (marfuri pe apa) to freight.(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic . railage.mass transit ~ . deal. (portabil) portable transportat adj.TRA-TRA ~ cu nave-tramp . transporter.') cargo/merchant shipping. bargain.to ferry ~.cu nava-to ship ~ cu §lepuri . (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata .(cotd de participare.charges prepaid transporta v.(mar.waterway traffic ~ pe distanta scurta . (SUA) to railroad ~ prin conducta . conveyed.(c.membru al FMI) gold tranche tranzactie s.retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier . (contract) carrier.t.marine/maritime transport. cargo shipping.short haul ~ pe uscat .f.riverborne ~ pe mare .goods transport/ carriage/traffic.logging ~ de cabotaj .transit transport ~ in vrac .passenger service/transport.to rail. transaction.) refrigerated shipping ~ de pasageri .grain transport ~ de contrabands . (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl .ocean shipping ~ pe apa . (mar.to truck ~ pe calea ferata . rail carriage/transport.carriage of contraband ~ de mare viteza . carried ~ pe apa . 1. (financiara) operation 2. to transport.railway transport.to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul .m.(mar. overland carriage/transport. (mar. depusd in aur. transported. load-carrying transport.river transport ~ in tranzit .) coastwise/coastal shipping ~ de cereale .) passenger shipping ~ de produse petroliere . uscat sou calea aerului) (SUA) to freight. waterage ~ pe ape interioare .lighterage ~ de animate vii .

) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta . privilege ~ cu plata in numerar . negotiations .(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie . unfair deal ~ neinregistrata contabil . to deal.(bur.fair/square deal ~ cu marfa disponibila .nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .f.deal on joint account ~ la termen .chain transaction ~ in participate .) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.f. dealing.(la export. transit.f.no-book transaction ~ nemonetara .(bur. to transit tranzitare s. inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.clearing transactions ~ la termen . to convey in transit v. (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s.(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data .(In livrare) spot deal/transaction.(dr.compensation deal ~ in lant .transition to a market economy tras s.monetary transaction ~ necinstita .n.bogus/fraudulent transaction.navigation treaty/ convention tratative s.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .) time bargain ~ monetara .speculative operations tranzactiona v.spot deal/transaction ~ cu optiune . trading ~ de marfuri . to transit.(la bursa) commodity trading tranzit s.commercial/trade treaty ~ de navigatie . conveying in transit tranzitie s.i.) bear transaction ~ a la hausse . jumdtate pe credit) (bur. (acord) agreement ~ comercial .} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc . to trade tranzactionare s.f. through traffic tranzita v.S7 pret specificat) (bur. pi.(directori de societdti. treaty.n.barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza .m. transition ~ la economia de piata .(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring .{bur. transit. convention.t.) computer-aided/'-assisted trading ~ futures .) option business' dealing. talks.t. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor . cash transaction ~ de barter/in contrapartida .TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.

t. train ~ de calatori .) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen .n. a incepe ~ .court or limited jurisdiction ~ de arbitraj .arbitration tribunal ~ de munca .bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .industrial tribunal ~ de salarizare mobila .court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .(la scadentd) dishonoured draft trauler s. (de containere) freightliner.n.(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier . treasurer tribunal s. 1.sea water ~ -uzina . treasury trezorierj'.top-level talks ~ neoficiale .sliding wage scale .(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s.(bur. processing trawler tragator s. (persoand care emite o cambie) drawer treapta s. to carry on/to conduct negotiations trata s. law court.local (train).administrative tribunal ~ civil . degree.to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ .presentation/sight draft ~ neacceptata .fast train. (o lege) to pass ~ in cont .f.time draft ~ la vedere . bill of exchange ~ bancara .negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt . tribunal.refrigerating trawler ~ maritim . (SUA) freight train ~ direct .m.f. (a inregistra) to register. (pe o listd etc.through/nonstop train ~ forestier .n.(cont. court (of justice/law) ~ administrativ .passenger train ~ de marfa .354 TRA-TRI ~ comerciale .to be in negotiation with smb.inshore trawler ~ frigorific .(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory. (etapd) stage.log train ~ local . draft.underdealings a fi in ~ cu cineva . (rang) rank ~ de cotatie . scale.unaccepted draft ~ neonorata .f.to clear to the customs tren s.civil court ~ comercial commercial court ~ competent . scale of wages trece v. (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .wage scale./n. express (train) ~ rutier .) tick ~ de salarizare .deep-/distant .goods/cargo train.) to enter 2. (SUA) accommodation train ~ rapid .to hold negotiations/talks.court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .trade negotiations/talks ~ in curs .to proceed with the business of the day ~ prin vama .passenger/slow train. trawler (ship) ~ de pescuit .

to send (off). dicker.n. to barter trusa s. (curator) guardian. trusteeship. (reprezentant. to dicker.military court ~ suprem .executory trust ~ prezumata/implicita . pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s.off-season tourism twist s.m.Supreme Court trimestrial adj.automobilist .n.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v.f. kit ~ de scule .constructive trust ~ testamentara .active trust ~ discretionara . (asupra unei averi) trust ~ activa . tutor 2.double shift ~ de lucru . tourist ~ . (care functioneazd dupd introducerea monedei. (prin posta) to post. trimestrial trimestru s. truck.n. 1. (al treilea exemplar) triplicate.tool kit/outfit/set trust s.m. mandatar) administrator.tourer turnichet s. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu .working shift ~ de noapte .f. trustee . (administrator. barter a face ~ .district court ~ maritim .testamentary trust tutore s.) guardianship. travel ~ in afara sezonului . delegaf) representative.t. to swap. (scalar) term trimis s.night shift ~ de zi . to dispatch. quarterly.(mdrfuri) to consign triplicat s. (diplomatic) envoy.day shift turism-y.TRI-TUT 355 ~ de prima instanta . trimester.f.maritime/naval court ~ militar . trust. to mail.court of original jurisdiction ~ districtual/regional .f.to circularize ~ in consignatie .to truck. third copy troc s. swap. a cartelei etc.n.discretionary trust ~ executorie . wardship. delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar . (dr.M. (mdrfuri etc.n. swop.) paygate tutela s. tourism. quarter (of year).) to forward ~ circulare . swapping.

to deliver/to make a speech tinta s.f.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie . artd) weaving.exporting country ~ maritima . 1.to take into account ~ un discurs . 1. (a pastrd) to keep. (imitate de mdsura pentru lungime) inch . petroleum ~ brut . to administer 4.dead oil ~ greu .to hold at smb. {contabilitatea.to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin . to do the bookkeeping ~ inflatia sub control .maritime country ~ -membra . evidenta) to keep 2.to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta . (atelier) weaving mill tine v.member country tari dezvoltate economic.'s disposal ~ la pret .) to keep the cash.developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate .to curb the inflation ~ in buna stare . (meserie. to hold. {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep.T tara s.industrial countries ~ in curs de dezvoltare .underdeveloped/less developed countries tesatorie s. country. petroleum crude ~ fara gaze . (a administrd) to manage. nation ~ creditoare .m.(corn.to hold a meeting ~ seama de .to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva .f.red country ~ exportatoare .t. crude oil/petroleum.to keep the accounts/books. weaver's trade 2.developed countries ~ industrializate .f. to mantain ~ casa .heavy crude oil ~ usor . light fuel (oil) tol s.{a mdrfii) country of destination ~ de origine .transit country ~ debitoare .crude/raw oil.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit . to act as cashier ~ contabilitatea .light crude oil. (a refine) to retain 3. (a intretine) to keep up.n. (obiectiv) target titei s.

primul iesit .t.) to pool v. to consolidate unifica v. last.final date ultimo adv.r. amalgamation.) last trading day ultimul curs .closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare . beneficii etc. final.f. to apprentice (to). unit ~ agricola de cont . (working) tool.closing price ~ intrat.f.) freight unit ~ de plata .u ucenics.to be apprenticed (to a trade). pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj. to consolidate v.f. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere.consumption unit ~ de cont . to amalgamate.(bur. apprenticeship. implement.f.(despre morar) to toll ulaj s. in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida . to be bound apprentice (to a trade).r. in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . to indent (to) uium s.(mar.n. {companii) to amalgamate. (termen ce semnificd ultima zi a lunii.cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura . prenticehood a da la ~ (la) .final price ~ termen . merger. despre companii} to merge. to put apprentice (to). consolidation unitate s.t.agricultural unit of account ~ de consum . folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s. to be indentured'articled ucenicie s. care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont. utensil. instrument unelte agricole . {a fuziona) to merge. to consolidate unificare s.(metodd de control al stocurilor.unit of measure ~ de navlu .n. closing ultima citire .to bind apprentice (to).payment unit . first-out ~ pret . improver a intra (ca) ~ . (fuziune) merging. (a fuziona. fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare . to amalgamate.m. apprentice.(a profitului unei societdti.unit of account ~ de cost .agricultural/farming implements uni v.f.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd. (intr-unfond comun capitaluri. (la moara) toll a-si lua uiumul .fluid ounce unealta s. ultimate.) last-in. sub forma dividendelor.

town planning urbaniza v. to utilize. pi.docking facility.t. subsequent.(man. universal. to fit out utilaj s.. commercial car/vehicle. town/city/municipal planning urbanist s. package car utilitate s.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont . (in justitie) to sue. money of account ~ monetara europeana . to take proceedings against urmarire s.European Unit of Account ~ monetara . employment . to equip.f.postal union ~ vamala . next. 1.(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man. following.stevedore equipment ~ petrolier . union 2.cubic measure uniune s.monetary union ~ postala .) utilities utilitati publice . equipment.f. all-/general-purpose urbanism s.European Currency Unit ~ monetara oficiala . (a accelera) to accelerate. port equipment utilitara s. town planner urbanistica s. (mar. machinery. use. world-wide 2.f.production unit ~ de produs . (a creste) to rise.. prosecution ~ in caz de faliment . to bring an action against. (despre cursuri bursiere) to trade up. facility ~ agricol .monetary unit ~ monetara de cont .oil equipment ~ portuar .t. utility.to speed up delivery urmari v.debt collection for realization of pledged property urmator adj.f. (servicii publice de apa. (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea .farm equipment.f. to use utilizare . urbanist. agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear. (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator .t. (judiciara) action. gaze.s'.customs/tariff union universal adj.m. electricitate etc. 1..t.n. to go up. 1.accounting currency.economic union ~ monetara .) decision-making unit ~ economica cu deficit .358 UNI-UTI ~ de productie . to speed up.unit of value ~ decizionala .product item ~ de valoare ./ utilization.) towage/towing equipment ~ de stivuire . (a spori) to increase urgenta v.) strategic business unit ~ volumetrica . confederation ~ economica .t.(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri .subsequent holder utila v.debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului . usefulness 2.public utilities utiliza v.n. to urbanize urea v. plant (stock). lawsuit.

trade custom/usage. custom 2.commercial custom/ usage.UTI-UZU 359 ~ anterioara .f.(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala .unauthorized use utilizator^. to wear uzanta s. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr. plant.(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent .m. capital consumption ~ morala . (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa .f. to make use of.(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata . to use. usucapion.supply plant ~ metalurgica . user ~ final .power station ~ furnizoare .ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . customary uzucapiune s.i. works.metal works. practice.) life interest uzufructuar adj.m. beneficial ownership/interest ~ viager . commercialism uzante ale profesiunii . usufructuary s.) usucaption. (dr.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v.t.professional practices uzina v. to tool uzina s. iron and steel plant uzual adj.) usufruct. 1.f.(dr.custom of the port ~ comerciala . to utilize v. practice of trade.r. usucapio. wearing. wear (and tear). usual. attrition ~ fizica . acquisitive prescription uzufruct s. (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix. usufructuary.n.(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing . (prescriptie achitizivd. (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului . (fabricu) factory.waterworks ~ electrica . beneficial owner uzura s.f.

(de tramvai) tramcar. freighter ~ frigorific .tank waggon/car ~ de calatori .mail van/car ~ -restaurant . availability. effectuamess.(goods) waggon.f. \. 1. value. (acoperif) van. lorry. force 2.platform waggon. (despre monede) current. holiday(s). (autentic) authentic 3. car. (dr.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si .timber tmck ~ plin/complet . (a ratified) to ratify.v vacant adj. railway carriage. judiciara) recess 2. (despre un titlii. (fard proprietar. good valabilitate s. (de mar/a) waggon.part truckload ~ -platforma .) (activ. (parla. (SUA) carload ~ . (un document) to authenticate valoare s. (platforma) truck 2. (dr. passable. (SUA) freight car.n.) valid 2.asset value ~ a activelor pe actiune .truckload ~ postal . effectual. available. (incdrcdturd) waggon load. (post vacant) vacancy vad s. (universitara. (pret) worth ~ a activelor . (despre un post) void 2. to validate.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului . despre buiuiri.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor .sleeping car ~ de marfa . mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s.parcel car ~ de dormit . shop with a large custom vagon s. un argument etc. 1. un Joe etc. in vigoare) valid.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie . 1. good. trolley(car) 3. 1. effective. (SUA) street car.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money.t.ru. validity valid adj.f.f. (valabil.cisterna . (despre un post. judiciara) vacation.income value ~ actuala .dining/restaurant car valabil adj. in vigoare) valid valida v. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii .) good custom.) vacant. prosperous business. (despre bilete) valid. (loc frecventat de clientele!) place of great resort.) validity.menta. (corn.(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite .n. available. money value ~ a politei de asigurare .refrigerated waggon ~ incomplet . truck. (a unui bilet. coach. a unui pasaport) availability.

(a uniii activ.effective value ~ estimata .value in account ~ in rise .rat(e)able value ~ maxima .invoice/invoiced value ~ finala .) net realizable value .insurance/insured value.gross value ~ bursiera .net profit value ~ neta actualizata .end value ~ fiscala/impozabila . dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama . value added ~ anuala .(asig.purchase value ~ de inventar .book value ~ contractuala . a unui produs etc.full value ~ locativa .rental value ~ (locativa) impozabila .) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.commercial/sales/ market value ~ compensata .value given ~ intrinseca .resale value ~ de schimb .value in earning power ~ de revanzare .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .insurance value ~ de cumparare .(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .economic value ~ efectiva/reala .) intrinsic value ~ in cont . owner's equity ~ neta a profitului .exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .contract value ~ convenita .hypothecation value ~ de piata .customs/tariff value ~ in ziua primirii . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.maximum/peak value ~ medie -.) annual value ~ asigurata .average/mean value ~ neta .value day of receipt ~ intreaga .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare .estimated/appraised value ~ extrinseca .net value. luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.(a unei monede.tax/taxable value ~ furnizata .market value ~ de plasament/portofoliu .) net present value ~ neta in stare buna .(in vama) declared value ~ economica .) net sound value ~ neta realizabila .(asig.(cont.extrinsic value ~ facturata . amount of insurance ~ bruta .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.value here and there ~ contabila .(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .(cont.

set value ~ primita .unstable currency ~ internationala . to be worrh.o outvalue 1 ". precious valutar adj.fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont.t'4.account currency ~ de referinta .. valuta s. to make good use of. movables..aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale. (de^euri) to recover valoros adj. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate.362 VAL-VAL ~ nominala .) residual value.. •.pre wim) to exchange for '. money.effective currency ~ forte .(sumd exigibild inscrisd pe un titlu.io be wonli misch -. intr-o perioadd determinatd de timp. currency.) salvage value .. negotiable instruments Ysiora v.reserve currency ~ efectiva . un teren viran) to reclaim.. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii . foreign exchange ~ blocata . (de:.international currency. to turn to good account.(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont . (foreign) currency.totala .{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva .freely convertibie currency ~ inixta .hard currency ~ instabila . world money ~ liber convertibiSa .(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets. in problemele de alocare a capitalului.^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv .l.(terenuri. valuable.soil ciirrency pentru di.iaai iiiult 'leclti.€?i ii'.brand values ~ imobiliare -.t.actual/real/true value ~ reala de piata . to render profitable/valuable. o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija ..»"i.i.mult . ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin. imobile etc. (o rnla^tind.putsn .remainder value ~ reala .) real estate/property ~ mobiliare .to be worils liilie valorifica v.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .f.

f. collector of customs.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara . to change variabil adj. merchantable. (instabil) unstable.spot sale ~ din fabrica .direct sale/selling -•' fara acoperire .cash sale.trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba . hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii . vendible.distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta . to charge custom duties for.(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro . clearance vamuit adj.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe .factory sale ~ directa/fara intermediari . {taxa) duty.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur. realizable a fi greu ~ .price variation/ fluctuation vamui v. Sdic.sold-out vanzare s.) averaging out ~ de albituri/panza de in . vendibility. to sell off readily. customs.f.demand variation ~ a preturilor . semis^ ~ a bunurilor sub sechestru . to go off slowly a fi usor ~ . (cladire. v.retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen .trading down ~ din disponibil .) clearing.t. sal(e)able.{de actiuni sa" .n. variable. charging custom duties for.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar . sal(e)ability.m.wholesale sale ~ combinata . payment ~ la darea comenzii . vama s.conditional sale. marketability varia v.m.. to vary. (institutie. toll. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii .. customs officer. changeable.f. unsteady. sediu) custom(s) house 2.across-the-counter ~ in totalitate .f. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^. sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu .to be hard to sell. (fluctuant) fluctuating variatie s.) to clear vamuire s. (mar. duty-paid. (mar. to be quick of sale vandabilitate s.payment order vanator s. ex bond varsa v.office hunter vandut adj. fluctuation ~ a cererii . customs vames s. pi.VAM-VAN 363 vamal adj. administratie) customs.f.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata .t. 1. sold ~ in magazin/cu amanuntui .i. variation.to command a ready sale.t. marketable. searcher vandabil adj..

(bur. 1.sale by private treaty ~ pe baza de mostre .sacrifice sale .end-of-season sale ~ la sosire .occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat .telephone selling ~ speculative .stocktaking sale ~ la licitatie . huckster.to put on the market.364 VAN-VAR inca) (bur.instalment rate '.net sales ~ prin telefon . peddler.) selling short.(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur.sale by sealed tender ~ pe credit .(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen .voluntary sale vanzari masive . salesgirl.indirect sale ~ publica .public sale.(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina .auction sale.(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision .slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva . shopgirl.} sale for the account/settlement ~ lenta .) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat . short sale.) undisclosed seller varsta s.soft selling ~ ocazionala .newsagent ~ ferm .speculative selling a pune in vanzare . to expose/to offer for sale vanzatoare s. auction sale ~ rapida/u$oara .fictitious sale.la inventar . (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .f.ready/quick sale ~ silita . to put up for sale.(prin licitatie) compulsory sale. salesclerk 3. (in magazin) shop assistant. age ~ admisa . sale by auction ~ la sfar§it de sezon .sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa .(lichidare) clearance sale ~ inertiala . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste .seller in possession ~ marginal .forward/time sale. saleswoman. sale on credit ~ prin intermediar .pedlar.) wash sale ~ fortata/nedorita .heavy sales ~ nete . (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant .credit sale.sale by/on commission ~ in pierdere . (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig. salesman.m.f. shopman. seller.firm seller ~ in posesia marfii . vendor 2. saleslady. shop assistant vanzator s.(bur. shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva .In rate .) age admitted .

passive income ~ permanent .small income.retiring/pensionable age vechime s.notional income verifica v.expected income ~ anual .operating income ~ din inchirieri .supplementary income ~ supranumerar .taxable/assessable income ~ in natura .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie.pensii.gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national . (al statului din taxe §i impozite) revenue. income. din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu .(dividende. to verify.supernumerary income ~ teoretic/imaginar . (incasdri.regular income ~ ocazional .(din salariii) active income ~ anticipat .) transfer income ~ din activitatea curenta .ordinary income ~ din comisioane .«.n.net income ~ nominal .public revenue ~ real .transitory income ~ net . proceeds ~ activ . dobdnzi etc.perquisite ~ ordinar .permanent income ~ public . ajutoare de ^ornaj etc.tax/inland revenue ~ fix . {in munca) length/years of service.(a unui utilaj) replacement age vehiculj'. pi.revenue from land ~ impozabil .real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar .VAR-VER 365 ~ de pensionare . (registre contabile) to audit . respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.fixed income ~ funciar . pittance ~ national .commercial vehicle/car venit s. vehicle.) financial income ~ fiscal . conveyance ~ comercial/utilitar . (a examina) to examine. (a controla) to control.miscellaneous income ~ din exploatare . (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut . profit) receipts.national income ~ nemuncit .annual revenue.f.fee income ~ din diverse surse . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire . in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .t.earned income ~ discretionar .income in kind ~ marginal .rental income ~ din salariu .(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus . dobdnzi. annual/ yearly income. dividende) investment/unearned income ~ nepermanent . to check up.(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv .(rente.(exprimat in preturi curente.

n.new wine ~ rosu .f. check. checkup. wine ~ acru . (al unui comitet.m.to sell on trial ~ din disponibil .to come into effect/force. to bargain away ~ in magazin .. verso.. (dr. verification.n. al unui consilhi) vice-chairman. genuine. vice-president.to sell at a discount. to sacrifice. (examinare) examination.) effect.to sell over the counter ~ in vrac .tart/sourish wine ~ alb .to sell short ~ ieftin .to sell at a profit ~ cu reducere/rabat . fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s. to sell ~ angro/cu ridicata .. vicepresedinte s. holidaymaker vms. to sell (by) wholesale ~ contra numerar .(dr. reverse via prep.r. deputy chairman viciu s.sherry ~ spumos .n.vintage ~ de masa ..white wine ~ de calitate .sparkling wine ~ tare . (nefalsificat) unadulterated.to sell out ~ la greutate .to sell on commission ~ cu profit .to sell by weight ~ la licitatie .red wine ~ sec .) to vend v.) flaw ~ inerent . checking.f. (dr. (contabild. to clear off ~ la pret scazut .. to take effect a pune o lege in ~ .to retail.to give effect to a law vilegiaturist^. lifelong.mulled wine ~ frantuzesc .to sell off.inspector of weights and measures veritabil adj.to sell at a loss/sacrifice. force a fi in ~ .sweet wine ~ fiert .neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou . veritable.to wholesale.to sell at/by auction.i. life. (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati . inspector. back. controller.port (wine) ~ de Rin .(unei mdrfi) inherent vice vigoare s.claret ~ gol . a fi de vdnzare) to sell v. vice ~ de forma .strong wine ~ vechi . to discount ~ de proba .to sell for spot delivery ~ fara acoperire . to auction (off) ~ la solduri . checker. to sell. via viager adj. (a face vdnzare. (autentic) authentic verso s.to sell at a low price .old wine vinde v. (control) control.dry wine ~ spaniol .m.(la monetdrie) to pound verificare s. pure.366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto . to sell(by) retail ~ cu comision .hock ~ duice .to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu .to sell for cash ~ cu acoperire .to sell cheap ~ in pierdere . real.to run a intra in ~ .to sell in bulk ~ intregul stoc .m.t. to become effective.

(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret . speed.to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj.small cattle ~ vii . viniculture vinificatie s. shop front.to overfund a se ~ bine/usor . velocity ~ comerciala/de exploatare . winegrower viticultura s.(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money.to sell at best ~ la termen .to undersell.{mar.inventory turnover viticultor s.(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .blood/breeding stock.asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.to sell on commission ~ pe baza de mostre . to find a ready market a se ~ cu .consular visa ~ de intrare . transfer (of funds) ~ bancar .to sell on credit ~ scump . (legea) to infringe. pedigree cattle ~ de tractiune . vinicultural vinicultura s. to visit. viticulture. visa ~ consulara . pi. (bani) to transfer virament s.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor .t.f.homed cattle ~ de carne .t.) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala .VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos .f. ofrontiera) to trespass vira v. wine preparation/making/production viola v.f.(categoric de marfa) live cattle viteza s.draught cattle ~ mici/marunte .entry visa ~ de tranzit .tourist visa vizita v.bank transfer vite s.) to sell afloat ~ pe baza de comision . window. to pay a visit to.m.t.f. to undercut ~ mai mult . to go off/through. showcase. (o proprietate. cattle ~ cornute .store cattle ~ de rasa .(mar.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor .f.to sell forward ~ liber . (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .f.to sell well/readily. de afaceri) to pay/to make a call on. (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass . • viniculturist.f. show. to break.to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat .to sell by/on sample ~ pe credit .contract speed ~ de rotatie . (in interes profesional.transit visa ~ turistica .t. shopwindow.n. winegrowing vitrina s. vinification. (apune o vizdpe} to visa viza s. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor .to sell dear ~ sub pretui de cost . window case viza v.

(votare) voting ~ consultativ . {in special pe uscat) journey.volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent . (mdrime) size ~ al capitalului .vote of censure ~ de incredere .tour ~ in strainatate .contract voyage ~ de cabotaj . (carte) volume 2.universal suffrage a avea ~ deliberativ .vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri.ocean voyage voiaj a v. capacity.daily turnover ~ de marfuri transportate .show of hands ~ reprezentativ . to travel.) ballast voyage ~ in circuit .(vote by) ballot. (SUA) salesman volum s. 1. cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis .extent of business ~ de marfuri operat zilnic .m. (pe mare) sail ~ contractual . volume.(a navel) homeward voyage ~ de predare .368 VIZ-VOT vizita s.volume of exports ~ al importurilor . visit.total volume of production \ots. to journey.n.) foreign/ outward voyage ~ oceanic .consultative/advisory vote ~ dus-intors .n.(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca . vote. suffrage.to take the vote .(mar.(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast . poll ~ universal .(mar.size of the capital ~ al exporturilor .f.volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade . travel. trip. traveller.(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii .(la adundrile sindicale) block vote ~ secret . out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta .repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei . to vote a proceda la ~ . afaceri) (official) call voiaj s. to tour.n.(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ .round voyage/trip.cargo performance. (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial . (profesionald.al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri .to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ .i.actual market volume ~ total al productiei .card vote ~ prin reprezentare . secret ballot/voting. (pe mare) to voyage voiaj or s. tour. to go touring. (pe apd sail in aer) voyage.coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere .commercial traveller.to go to the poll(s).open vote ~ prin delegat/mandat . freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam .

(impotriva) to vote (against). oil-bulk-ore carrier. to vote. (im proiect de lege in parlamenf} to pass.t. bulk freighter/trader 369 ~ combinat . (pentru) to vote (for). voter •vracs.to vote by (a) show of hands votants. (in parlament) to come to a division ~ bugetui .general-purpose/ universal bulk carrier .to pass the budget ~ pentru parlament .to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini . OBO carrier ~ mixt . bulk vrachier s.standard bulk carrier ~ universal .(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier.specialized bulk carrier ~ standard . (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier.VOT-VRA vota v. to give one's vote.m.ore-oil carrier.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri . dry bulk carrier.n.bulk-cum-ore carrier ~. (a alege) to elect.pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere . to carry v. 00 carrier ~ specializat .i. to poll for. (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel.n.

w .

wattmeter wattora s. pi.m. watt-hour meter x xenodolari s.m. n.m. actiuni ale companiilor americane} Yankees . pi.t.warant s. transmisibil si negociabil. {titluri de valoare pe piata americand. servind ca titlu de valoare. xerox strdine) xenodollars xeroxa v. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s.n. to xerox Y yankei s.n. watt-hour wattormetru s. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor.f. (dolari pe piete xerox s.

oil field zero num.(m contarea staliilor) {mar. (data) date ~ calendaristica .) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday. (la termometru) zero. workday. moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera . s. fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2. (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala .(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare .day off.(bur.legala .carry-over day ~ de sarbatoare . (la telefon) o.n.work-day unit ~ nelucratoare .{din cauza iinui conflict de mimed) lost days .holiday. off day ~ lucratoare/de lucru .working/ business/black-letter day. (punct de inghet) freezing point zi s.(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .calendar day ~ cu program scurt .(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango . day.z zacamants.{mar. ore bed ~ de petrol . deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur .(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare .(bur.market day .(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur. weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite . (pentru band) bank holiday zile consecutive .pay gravel ~ de carbuni . \.coal deposit ~ de minereuri .ore/mineral deposit.) declaration day ~ de depunere .(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute .) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .de targ.maturity date . (in sport) nil.(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca .(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative . (in matematicd) zero. red-letter day ~ de scadenta .) demurrage/ overlay days ~ de gratie .n.f.petroleum deposit.. (din cursul sdptdmdnii.) running days ~ de contrastalii .nonbusiness/red-letter day.cumulative days ~ curgatoare .quarter/term day ~ de report .

free banking area ~ comerciala/industriala . zonare s.. offshore area/zone ~ de dezvoltare . (reporter) reporter.) depressed area ~ agricola .(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara .fishing area/ground/ place.littoral area/zone ~ de navigatie . transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit .trading estate ~ costiera .advertiser ~ de dimineata .f.French franc area ~ lirei sterline .(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .(somaj.) area of supply ~ economica exclusiva . newspaperman. fish ground.free-trade zone ~ maritima .(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila .(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .n. saracie etc. payable area/zone ~ suburbana .morning paper ~ de seara .(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare .to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ .f. day labourer/worker. journalist. zonal.(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite .(incdrcare.dollar area ~ francului francez .(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •. pressman. zonation zona s.(cu plata datoriilor) to have no arrears. (corespondent) correspondent zilier s. piscary ~ de proprietate comuna . area.suburban area ~ vamala . (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port . descdrcare.sterling area zona afectata de criza . journal.m. zone.{corn.navigation area ~ de operare .) clear days a fi la zi . tariff zone zone de bord liber .coastal area/zone.customs area. zone. (news)paper.valutare .transit zone ~ deservita .development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere .(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar.to advertise in a newspaper ziarist s.harvest hand zonal adj.(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert .m.trade paper/journal a da la ~ .currency areas . newsman. journeyman ~ angajat la recoltat .. (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.port area ~ (petrolifera) productiva .free-trade area ~ de literal .(in operarea navel} dispatch days ~ libere .sea waters ~ maritima speciala/vamala .agricultural area ~ bancara libera . region zona dolarului . (cotidian) daily (paper).expropriation zone ~ de investitii directe .pay area/zone.evening paper ~ economic .

bodied) seaman .) 2. 1. (dr. in suspensie. de mai sus ~ . 1.t. bogat ~ to pay .sus-numit ~ par .) supra pan. competent. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . capabil.) 2. abandon ~ clause . pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. deasupra. abandonat ~ goods . fară stăpân (despre bunuri) 2. (asig.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj. (asig. (dr. solvabil .) 1. la/pe bordul aboardship adv. domiciliu. vacant.) capacitate legală ~ to pay principle . calificat 2.(. mar. (dr. 1. capacitate. şlefuire ~ of coin . suspendare temporară.of action .marinar brevetat . (mar. resurse 2. frecare.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel .menţionat/amintit mai sus ~ .a ft pendinte abeyant adj.) la bord. abreviere abeyance s. abater abbreviation s. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj. nerezolvat ability s.(asig.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3.t.navă abandonată abandonee s.abandon v. solvabilitate 3. deasupra prep. impozite etc.avut. posibilităţi. mai sus menţionat/amintit. a abandona (nova.renunţare la o acţiune judiciară abate v. la/pe bord prep.) a anula. situaţie neclară to be in ~ . a reduce. mar. pe navă abode s. reşedinţă above adv.(bur.mentioned . 1.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi.solvabil aboard adv.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s.in estate .named . peste adj. a desfiinţa abattoir s.) stare de suspendare.încărcătura etc.frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de .) clauza abandonului . (dr. a micsora (preţuri.

rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. 1. lipsă absentee s. absent 2. absenţă. absenteist . a abroga (o lege) absence s.t.(ca urmare a circulaţiei. în străinătate abrogate v.

1. practică ilegală v.(dr.principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.nivel acceptabil de calitate acceptance s. abuz.t. a accepta (o cambie.(dr.risk aversion .liability .) acceptable adj.abuz de functie acceleration s.ownership .clauză de urgentare (care prevede că. absenteism -rate . a fura ~ of account .quality level . a elibera. acceptare 2.of administrative authority .) titlu absolut de proprietate .absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership .) obligaţie necondi-ţionată . fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement . întrebuinţare excesivă 2.rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi. procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj.t.monopoly .avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals. urgentare ~ clause . total. prosperitate aburton adv..t. 1. abstinenţă ~ theory . dacă o datorie nu este achitată la timp. o ofertă etc.extras de cont abundance s.abuz de putere . belşug.16 ABS-ACC ~ landlord . accelerare. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s.valoare absolută/intrinsecă (a unei monede.andosare necondi-ţionată . rezumat. sumar v. a rezuma. a absolvi.proprietate a unui absenteist absenteeism s.) drept absolut . abuz.) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title . necondiţionat . absorbţie.abuz de încredere ~ of office . absolut. a extrage esenţialul din 2.teoria abstinenţei abstract s.total loss . forţei de muncă etc. a sustrage.) pierdere totală reală ~ value .monopol absolut . toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium . a unui produs) absolve v.advantage .(dr.of confidence/trust . 1. bogăţie.t. accept . acceptabil . a dispensa de (datorii.(asig. abundenţă.majority . extras. surplus 2.interest .primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle . a abuza de . obligaţii) absorption s. 1.proprietate absolută . transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s.majoritate absolută .(fin.

cont de accepte de o .) ~ account .(cambie acceptată/andosată banco.

collision .acceptare sub protest .acceptare pentru onoare . a caza.prone . împrumut ~ acceptance/bill/note .piaţa acceptelor .accept. ajustare.predispus la accidente ~ . amenajări (la bordul navei). adaos. a ajusta.eşantionare la recepţie. probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj. cazare.repeater .trial . suplimentare. socoteală 2. client 5.insurance . control statistic de calitate . acceptat ~ bill . pi.rata creşterii (forţei de muncă. pe o navă etc.ACC 17 . calcul.bancă/oficiu de scont -certificate . 1.asigurare împotriva accidentelor ~ prevention . acumulare ~ rate .(SUA) tren personal account s. cambie acceptată acceptor s.norme de tehnica securităţii muncii ~ .accept ~ delivery test . potrivire 3.t.probă de recepţie (a unei nave noi).norme de recepţie ~ supra protest .acceptare în alb ~ market . a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4. exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s.specifications .credit .sampling . birou 2.in case of need . mar. notă de plată 4.acceptare contra documente ~ bank/house .acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank .for honour . factură.against documents .andosare de complezenţă ~ train . a gazdui 2. 1.certificat de recepţie . creştere. 1. cont 3.(asig.) coliziune accidentală accommodate v. loc (la hotel.probă de recepţie-predare . accident . a potrivi 3. .). a împrumuta (bani) accommodation s.cambie de complezenţă .endorsement .acceptant sub protest (al unei cambii) accession s.rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) .frequency rate .acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest . acceptant ~ for honour .persoană care a avut multe accidente accidental adj. accidental .

management .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.manager .registru contabil ~ current .management al contului .cont curent ~ day .) zi de lichidare ~ director . raport.of expenses . dare de seamă ~ balance .(bur. care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .situaţie a cheltuielilor .siruatie.administrator de cont .bilanţ ~ book .titular de cont .

(cont. creştere. strângător.exerciţiu financiar ~ reconcilement service .cont remis . relaţii (de afaceri) acquisition s. acaparator.sistem contabil accretion 5. realizator (categoric de consumatori) acid adj.dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj.cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .s payable . acid ~ test ratio . pi. serviciu contabil .s receivable financing .) rata testului acid (raportul active lichide .descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s.recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt . responsabil accountancy s. răspunzător. achiziţie ~ cost .acumulare de capital accumulative adj.egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine .contabilitate.managementul achiziţiei acquisitive adj. serviciu contabil ~ equation .standarde contabile ~ system . 1.preţ de cost contabil ~ currency . (dr. posturi tranzitorii ~ basis/concept .sales . maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year . confirmare (de primire) 2. cumulativ ~ dividends .cont de vânzări ~ s department . contabilitate accounting s. a se acumula accumulation s.18 ACC-ACQ I ~ payee . contabilitate ~ cost .) 1. creştere (continuă). recunoaştere.) conturi de datorii.exerciţiu financiar ~ standards . acceptare 3. cunoştinţă.(fin.) declaraţie autentificată. 1.(cont.i. exact -description . a creste.metoda posturilor tranzitorii accrue v. animat de dorinţa de câştig .unitate monetară de cont ~ department . evidenţă contabilă 2.în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period . creditor ~ s receivable .contabilitate.confirmare de primire acquaintance s.) conturi de creanţe. corect.finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover . (cont.maşină contabilă de calcul. acumulare 2.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s.viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj. acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s. debitor . acumulare ~ of capital .serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered . cer-tificat ~ of debt .

.

acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust . acquittance acquittance s.cont activ (de operaţiuni) ~ assets .administrator delegat. legal.) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) .bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner .acţiune judiciară ~ for damages .act legal ~ of God . o persoană) acquittal v.venit activ/din salariu ~ law . scoatere de sub acuzaţie 2.dosar activ/în folosinţă ~ income . achitare. acru (unitate de suprafaţă) acreage s.the-counter .comanditat action s.balanţă (comercială. acţiune 2. achitare (de datorii). real. 1.vânzări cu amănuntul act s.acţiune judiciară pentru daune ~ in rem . 1.(bur.lege ~ of war . sete de câştig acquit v. graţiere .bond .delegaţie. activ ~ account .) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj. director interimar ~ member .forţă majoră. contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost . dorinţă de acaparare.(dr.) posesie de fapt ~ price .(asig.reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ . pe toată linia ~ . chitanţă de plată (integrate) acre s.at law . efectiv s. acţiune 2.loss .obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .comanditat ~ population . a achita (o datorie. lege ~ and deed .) active productive (care aduc dobândă) ~ balance . vândut în magazin/cu amănuntul ~ . document 3.) pierdere reală ~ possession .the-board -general.(bur. de plăţi) activă .populaţie activă ~ shares .t. 1.capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation . actuals. interimar ~ manager . (mar. deasupra ~ . acţiune judiciară.circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file .(mar.(fin.) piaţă activă ~ money .oficial.AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s.of Parliament .lege m vigoare . mandat ~ partner .preţ de cost efectiv ~ delivery . pi. act.the-counter sales .membru supleant ~ order .market . proces .) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie. act.the-board tariff reductions .predare reală/definitivă .ADJ.act de război acting adj. peste.(dr. suprafaţă (calculată în acri) across prep.document juridic ~ in law .) tutelă activă actual adj.

perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile. flexibil ~ expectations . actuarial ~ calculation .garantie suplimentara .prima suplimentara de asigurare ~ risk .i.taxa • pe valoarea adaugata additional adj.t.~ tare .value . (up) a totaliza v.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax . suplimentar ~ duty . a contribui la added adj. 1.) rise suplimentar ~ security . (to) a se adauga la. actuar.tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss .taxa vamala suplimentara ~ funds needed .asigurare suplimentara ~ postage . a pune la socoteala 3. a adauga 2.suprataxa postala/de francare ~ premium . (in) a include. expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj.(asig. aditional. 1. estimatd in functie de mai multi factori) add v.fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance . a aduna. adaugat .(asig.) pierdere totala reala actuarial adj.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s. a face o adunare 2.

adresa v. 1. 1.declarare m stare de faliment adjust v. a adapta 3. a corecta.t.(mar.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label .moneda elastica ~ rate mortgage .mostra reprezentativa ~ security . a se pronun^a asupra adjudication s.(dr. a rectifica 4. a amana. anex . amanare. suspendare ~ sine die . a sistematiza 2. variabil ~ currency . adecvat. mar. (asig.address s. a da (o sentintd) v. aranjare.) procedura adjourn v.i. fupon) a da o sentinta cu privire la.camet de adrese ~ commission .law . destinatar addresser s. a aranja.ipoteca cu dobanda variabila adjuster s.t. ajustabil.eticheta cu adresa addressee s. sentinta.) specialist compensator. judecare (a unui proces). accesoriu. (asig.) dispasor adjustments. expeditor adequate adj. sistematizare .garantie corespunzatoare adhesive adj. adeziv . a adresa ~ book .) a determina. a suspenda (o sedinfd) adjournment s. a ajusta.timbru adeziv adjective adj. corespunzator ~ sample . hotarare judecatoreasca ~ order .t. a judeca (un proces).label .t. a evalua (daunele) adjustable adj.amanare sine die adjudicate v.eticheta colanta ~ stamp . (asig.

adaptare 3. rectificare (a . ajustare.2.

falsificat. la radio etc. reclama.money .) ~ hoarding .buget deficitar .budget . (asig. a da un anunt advertisement s.mila marina engleza admission s.(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism . nefavorabil . conducere. 1. avans.of coinage .(dr.) dispasa. mar. a avansa (pe cineva) 2. intreprindere/afacere riscanta 2.(dr.of estates .) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s. a contraface adj.tribunal maritim -jurisdiction .balanta comerciala pasiva/deficitara .control administrativ ~ data processing . mar. administrator 2.) determinare.) executor testamentar.t. acceptare.avans in contul marfurilor .on bottomry .cheltuieli administrative/de regie . a creste.taxa de intrare . evaluare (a daunelor) 5. ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj.against goods . advers. (asig.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .freight .tribunal administrativ administrator s. (platit) in avans . 1. imprumut 4.navlu platit anticipat .balance of trade . a majora (preturi) 3. 1. mar.panou publicitar .(dr. a avansa (bani) 4. (dr. contrafacut adulteration s. guvern ~ costs/expenses .acont.curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v. a anunta (in ziar. (asig. avansare (in functie) 2.to quotation . acont.) rise adverse adj.avans de imprumut maritim adventure s.jurisdictie maritima ~ law . acceptare .) uzucapiune advertise v.) v. acces 2. anunt (in ziar etc. a promova (interese) v.ADJ-ADV 21 unui cont) 4. 1. crestere.i. a falsifica.mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average . regulament de avarie comuna ~ account . tutore. intrare. gestionare. gerare 2.fee .drept maritim ~ mile .(asig. admitere . 1. administratie. contrafacere . majorare (de prefuri) 3. a avansa (in functie) 2.possession .i. 1.t.(cont.t. falsificare. a face reclama/publicitate. arvuna adj. amiralitate ~ court . administrativ ~ control . a se majora (despre preturi) s. a creste. arvuna . administrare.informatica de gestiune ~ expenses/overheads .curve .falsificare/depreciere a monedei advance v.acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5. administrator admiralty s. 1.) cont de control/ rectificare ~ bond .) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order .) ordin de administrare (a unei societati insolvabile.

1.de la data . persoană care publică un anunţ/o reclamă 2. pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2. aviz ~ note . afretare afloat adv. depoziţie. a aplica (ştampila.t.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s.agent de publicitate . (mar.figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory .confirmare a creditului ~ of delivery . consilier.agenţie de publicitate ~ agent .serviciu consultativ advocate s. fin.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s. filială v..buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .comitet consultativ ~ service .L a se asocia.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit .şef al departamentului de publicitate . editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s. advertorial (articol de fond. avocat (pledant) affair s.(mar.cercetări în domeniul publicităţii ~ standards . pi.t.budget .) navlosire. problemă.) aviz de expediţie adviser s. sub jurământ affiliate s. a recunoaste ca filială v. 1.appropriation . după ~ date .alocare de fonduri pentru publicitate .(com. publicitate . ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s.22 ADV-AGE ~ rates . (mar. (dr.t.media . consultativ ~ committee . a primi ca membru. a pune. consultant advisory adj. timbrul) afforest v.) afidavit.) a navlosi. sus-numit after prep. afaceri affidavit s. a împăduri affreight v. semnătura. a se afilia affix v.) aviz de expediţie ~ of shipment .mijloace publicitare ~ research .(com. (mar. afiliat.aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch .) navlosi tor affreightment s. afacere. fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj.t. asociat.agency . a afreta affreighter s. a afilia.anuar de publicitate ~ manager .

discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .sight .limită de vârstă (pentru pensionare) .(asig.după prezentare ~ . serviciu postvânzare/de întreţinere . împotriva ~ all risks ..admitted . mar.service. vârstă . contra.reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief .(asig.~ .tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei .profit impozitat against prep.hours dealings .tax profit .) contra tuturor riscurilor age s.preţ neoficial/după închiderea bursei ~ .hours price .sales service .

) agency s. agenţie.cerere globală ~ output .reform . ordine de zi agent s.condiţii convenite/stabilite.problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s.) agiotaj agrarian adj. stabilit . termeni contractuali agreement s. convenit. energic.convenţie de vânzare la .portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy . reprezentanţă.) avarii acceptate şi evaluate . agrar s. a corespunde. a fi de acord. reprez. total — analysis . factor ~ bank .) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply . agent.ofertă globală aggressive adj. activ ~ asset .comision de repre/entare ~ problem .macroeconomie ~ demand .AGE-AGR 23 ~ profile .) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio . (fin.reformă agrară agree v. global. un sector industrial etc. a se potrivi agreed adj.(asig. acţionari şi creditori) ~ fee .entant 2. 1. a conveni 2.terms .) agio agiotage s. convenţie.preţ convenit/stabilit .to sell . 1.costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere.bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production . înţelegere .politică agresivă de vânzări agio s.(bur. agent. a consimti.producţie globală/totală ~ planning . mar. reprezentare ~ contract . adept al reformelor agrare . agenda. agresiv.structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă. acord.factori de producţie aggregate adj.and liquidated damages .planificare globală ~ rebate .contract de reprezentaţă ~ costs . (fin.price .i.(com.

credit .unit of account . agronomie agroindustry s. 1. agroindustrie .inginer agronom .biology .engineer .cooperative . agricultură 2.bank .chemistry .cooperativă agricolă .agronomie .utilaj agricol . agricol ~ area .machinery .agrochimie .imitate agricolă de cont agriculture s.credit agricol ~ economics .engineering .zonă agricolă .exhibition .bancă agricolă .agrotehnică .agrobiologie .termen agricultural adj.expoziţie agricolă .

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance . anulare.determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date . care poate fi înlăturat .pierdere in avaria comună ~ output .) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down . (bur.propensity to consume .probă medie ~ tare .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.32 AVA-AX ~ bond .producţie medie ~ price .venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample .rata medie a impozitului ~ value .costuri variabile avoidance s. evitabil.înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save . sentinţă judecătorească.cost pricing .preţ mediu .tară medie ~ tax rate .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost . reziliere ~ clause . 1.calitate medie ~ revenue .clauză rezolutorie avoirdupois s.) avizo avoid v.clause .clauza avariei ~ collection period . aviaţie ~ broker .quality .înclinaţie medie de a economisi .cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.scadenţă medie ~ loss .asigurare aviatică ~ shares .contribuţie la avaria comună. decizie arbitrală (a unui . avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s.cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out .vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .(fin.t.certificat de avarie . premiu 2. a rezilia (un contract) avoidable adj. compromis de avarie comună ~ certificate . (mar.valoare medie averaging s.costs . a anula.

conştientizare.tribunal de arbitraj) v. a arbitra awareness s. cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s. a reduce drastic (cheltuieli.t. restricţii bugetare severe v. o plată). a hotărî (o penalitate. a da (o sentinţă). bugete) . la acorda (un premiu) 2.t. reducere drastică (a cheltuielilor).

debitor rău platnic ~ debts account .împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v. 1. verso adj. (fin.portofoliu de comenzi neonorate backward adj. întârziat ~ integration .) navlu de înapoiere ~ letter .acoperire a monedei backlog.comenzi vechi/restante ~ pay . backwardation bad adj. bancher.(cont.baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s.) deport backwardization v.(mar. invers 2.debt .t. a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper . restanţă . a sprijini (financiar) 2. a postdata backed adj. transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.) scrisoare de garanţie ~ load .) scrisoare de garanţie backwardation s.(mar.rău platnic ~ stowage-. 1. prost ~ claim .cambie andosată . sprijinit (financiar) 2.(mar.) acoperire .(bur.datorii acumulate ~ of orders .încărcătură de înapoiere ~ orders . 1. sprijin. 1.(mar.t. susţinător.) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . restant v.stivuire incorectă/ne- .of currency .integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .of debts .restanţă (de salariu) ~ .) bon de livrare backer s. susţinut.to-back loan . andosat ~ bill . ajutor 2. înapoiat. financiar 2.?.note .B baby 5.reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin . (bur.datorie neperformanta ~ debtor . a susţine. andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s.obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers .monedă falsa . andosator. copil ~ bonds . rău. 1.efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer .speze restante ~ freight .

declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .t. pungă v. sac. bagaj ~ check .recipisă de bagaj e ~ declaration .caric/încărcătură în saci baggage s.poliţă de asigurare a bagaj elor . a însăcui — cargo .corespunzătoare bag s.

1. balon ~ payment . garant v. a balasta (o nava). a incarca cu balast ~ declaration . care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5. cantar 2.) 1. ~ sample . deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5. portarel bailment s.calatorie/voiaj in balast ballastage s. imbarcare de balast 2.selectie ponderata bale s.t.a chezasui. balanta. balast v. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s. actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .t.crestere echilibrata ~ (issue) load .registru de solduri ~ brought forward . a echilibra (un buget) ~ book . cautiune. balastare. (§i -out) 1.(cont. a garanta pentru bailable adj.balanta de plati ~ of trade . echilibrat ~ budget . taxa de balastare balloon s.sold creditor ~ of accounts .) sold v.sold debitor ~ in/on hand . a balansa (un cont) 2.caric/incarcatura in baluri .of payments .balanta comerciala ~ sheet .buget balansat/echilibrat ~ fund .capacitate in baluri (a novel) ~ cargo .(mar. a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic . act de depozit in garantie bailor s. 1.declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught .casa de bagaje ~ sufferance . balot v.pescaj in balast ~ passage/voyage .marfuri in baluri ballast (mar.t. bal. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . 1. garantie 2.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.caric/incarcatura complet(a) .) bilant balanced adj. (cont. depunere (de marfuri) pe baza de contract.balanta de conturi ~ of concessions .) s. 1.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui .sold reportat ~ due .balanta concesiilor .t.) permis vamal de bagaje bail 5. a elibera pe cautiune 2. eliberare pe cautiune 2.goods .34 BAG-BAN ~ room . (mar.

cliring bancar . a depune la banca v.i.cont bancar ~ annuities . banca v.scont comercial ~ draft trata bancara 1 .carnet/livret de banca . a prohibi bank s. 1.accept/cambie bancar(a) ~ account . a avea cont la banca 2.charges/commission .clerk .depozit bancar ~ discount .credit bancar ~ deposit . a interzice. interdic|ie v.titluri de renta consolidata ~ balance .t.sold in banca ~ book .imprumuf) ban s. a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill . interzicere.comision bancar ~ clearing .easier (de banca) ~ credit . a fi bancher.t.

sarbatori legale ~ insolvency .interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate . bancher 2.(dr.(dr.depasire a contului din banca.instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj. credit prin cont descoperit ~ rate .a da faliment bankruptcy s. a duce la faliment. insolvabil v.banca de emisiune ~ overdraft . bara 2. \. amplasare 51 dimensiune) . lege bancara.support .depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .taxa de scont ~ reserves . debitor insolvabil adj. legislate bancara .cod de bare (pe un produs) bare adj. activitate bancara 2.structure .(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays .referin^a a bancii ~'s order .rezerve bancare ~ run . falit. 1.banca centrala ~'s cheque/draft . fara asigurare ~ boat .oficiu de cliring bancar ~s' deposits .extras de cont ~ sweep arrangements .sistem bancar bankrupt s. bancruta ~ level .ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s.banca de depuneri ~ of issue .insolvabilitate bancara ~ interest . a falimenta ~'s certificate .banca comerciala ~ of deposit .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s.structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. falit.bancnota ~ of commerce .dobanda bancara ~ lending policy .scont comercial ~'s enquiry/reference . 1.) concordat to go ~ . director de banca ~'s acceptance/bill .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .) cerere de declarare In stare de faliment bar s.control al gestiunii bancii ~ guarantee . care poate fi acceptat de o banca ~ asset .lichiditate bancara ~ loan . afaceri bancare.tmprumut bancar ~ note .garantie bancara ~ holiday .BAN-BAR 35 ~ examination .drept bancar.t. gol.politica de creditare a bancii ~ liquidity .cont bancar ~ law .accept/cambie bancar(a) ~s' bank .trata bancara ~'s clearing house . lingou ~ code . 1. nud (despre o nova fora echipaj) 2.cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement . servicii bancare -account .nava nuda (navlositd ford echipaj) . neasigurat. faliment.sindicat bancar -system.

membru al echipajului unui slep bargeman v.(dr. invoiala.(cont. negociere ~ power . mahona. de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books .salariu tarifar/de baza basis s.36 BAR-BAS ~ . butoias 2. slepar.baza de impunere .i. ponton cu biga de marfa ~ port . a negocia. baril (unitate de capacitate) ~ cargo . obisnuit. 1. baza. nepretios (despre metale).) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj. 1. care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s. bargee barometer s.tranzactie de barter/in contrapartida base adj. chilipir v. fals (despre monede) basic adj.intermediar. barometru ~ stock .slep-tanc petrolier bargee s.barometru barrator s.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd. tranzactie. cumparare avantajoasa. a face o afacere . restrictie ~ to entry . a mcheia un targ. 1.raion de solduri ~ hunter .) evidente primare ~ earning power ratio .preturi de sold ~ sale . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade .hull/.caric/incarcatura in butoaie barrier s.industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage .) actiuni . bariera. persoana vinovata de baraterie barratry s.persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker . a cadea la invoiala.drept de negociere (a unui contract) barge s.(bur.and sale . punct de plecare 2.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter . misit ~ prices . targuiala 3. (asig.bariera comerciala barrister s.acord de barter . targ 2. a se targui pentru 2.t.lichidare a stocului. (away) a vinde tn pierdere v. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation .) barter ~ agreement/arrangement .pole charter navlosire a navei nude.rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry .boat/. baria.transaction .) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s.slep cu biga.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s .a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s.bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit . banking fundamental. afacere. butoi. soldare to be a ~ . slep.port cu alimbare ~ tank . avocat (in instantele superioare) barter s. mar. 1. salanda ~ derrick . contract de navlosire a navei nude ~ trust . (corn.

partida.run .obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper .pia^a in scadere ~ pool . a folosi.) uzufruct ~ owner .BAS-BEN 37 ~ point . obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction . bazar de binefacere bear (bur. adj.profit neimpozitat beforehand adv.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . purtator ~ bond . obligafiuni) la purtator ~ securities .cartel al speculantilor a la baisse below prep.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate .(fin.account/position .sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net.productie in serie mica/discontinua baza(a)r s.(fin.) raport beneficiu-cost.. beneficiar benefit s.t.certificat provizoriu (de acfiuni.acfiuni la purtator bearish adj. avantajos ~ interest -(dr. vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares .(dr.. profitabil. a aduce beneficii v.tranzactie a la baisse bearer s. de scadere. lot. anticipat beggar s. magazin universal 3.pret/tarif de baza basket 5.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s. a beneficia.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze .constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire. 1.) sub pari.tax profit .(bur. alocatie v. cu excepfia publicitdfii in mass media) . a cauta sa provoace o scadere (a cursului) . a pauperiza ~ .) s.t. inainte de ~ . 1./.) uzufructuar beneficiary s. in scadere v. indemnizatie.politica . a trage foloase/profit ~ association/club/society . cersetor v. sub ~ par . devalorizare competitivd etc.t. ajutor.titluri de valoare la purtator beneficial adj. bazar (oriental) 2. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale. apar^inator (tip de consumator) adj.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio . a saraci. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line .cersetorul. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep. folos 2. beneficiu. serie (de mar/a) ~ production . castig.efect de comert la purtator ~ scrip . indice de profitabilitate .my-neighbour policy . cos ~ of currencies .) belonger s.campanie/ speculate a la baisse ~ market .

factura. pariu v.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller . reclamafie. certificat 3.38 BEN-BIL ~ in kind . a acosta la dana ~ cargo . fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. (dr. mostenire berth s. 1.t.t. licitare.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort .acorduri comerciale bilaterale bilateralism s..caric de linie ~ charge . licitare.monopol bilateral ~ trade agreements . adv.i.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic .. dana 2. declarable.) bilateralism bill s.costuri ale ofertei de pre^ .(bur. a .) cerere.t. inventar. mai bun.(fin.coefficient/factor . oferta.transport de linie neregulat berthage s. front de dane.plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . 1. anun^ v. oferta.(bur. a paria beta s. spatiu de receptionare a marfurilor 2. 1. (over) a supralicita 3. cambie 5.proprietar de nava de linie ~ terms .carte de mare succes.coalitie a hcitan^ilor bidding s. 1.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s. articol foarte cautat bet s.la rand" ~ freights/rates . a licita.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price . bilateral ~ contract . 1. plangere 6. a da.price . taxa de stationare la dana bespoke adj.i.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj. maxim ~ buy . ofertant.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause . pret oferit (la licitafie) ~ ring . licitant -s'ring .coalite a licitan^ilor bilateral adj. superior ~ offer supraoferta betterment s.t. imbunata^ire. beta . v. nota de plata 4. lista. proiect de lege 2. afis. a participa la licitatie ~ -asked spread . cuseta v.taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. dezvoltare ~ levy .contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly . 1.clauza danei/. pe comanda (despre haine) best adj. a oferi (un pre{ la licitafie) 2. (corn. petitie. (SUA) bancnota 7.. a testa.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v. amelio-rare. testament 2. eel mai bun s.i.taxa de dana ~ charter . a lasa prin testament bequest s. pret oferit (la licitafie) v.cota navlurilor de linie ~ owner .

deviz estimativ ~ of sale .agent de scont ~ market .declaratie vamala provizorie ~ of store .of credit . (over) a obliga.t. a trece pe o lista 2.of exchange .scrisoare de credit. produse) ~ card .) bimetalism bin s. anuntare ~ clerk .contract de vanzare ~ of sight/view . panou de afise billing s.set de cambii ~ of fare .bani murdari ~ payment .masina de facturat bimetallism s. (out) a da la ucenicie 3.BIL-BLA 39 inregistra. a santaja. a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ .nota de cheltuieli de judecata .piata de scont ~ of adventure .economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer .(mar. a obliga.speculant pe piata neagra ~ money . angajamente Ie gale) 2.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster .of parcels .coated workers .cambii de platit ~ s receivable .fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v. act de insotire ~ of quantities .piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s.patenta/certificat de sanatate ~ of lading . 1. cutie (pentru unele alimente.cambii de Tncasat billboard s. spargator de greva blackmail s. lista de mancaruri ~ of goods . biotehnologie black 5. a determina.facturier ~ machine . avizier. lada.conosament ~ of materials . facturare 2. aflsare.lista de materiale .nomenclator de marfuri ~ of health . adj. negru v.registru de cambii ~ .lipitor de afise ~ rate .) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs . contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj. (fin.t.autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount . a constrange binder s. a anunta (printr-un afi§) 3.cambii pentru Tncasare .bon de livrare. a factura ~ book . biodegradabil biotechnology s. a extorca ~ of sufferance . extorcare v. a lega (prin contract.broker . santaj. factura .meniu.cambii pentru scontare ~ s payable . 1.(mar.taxa de scont ~ s for collection .functionari ~ economy .of entry .factura.cambie ~ of exchange in a set . acreditiv ~ of delivery .t.declaratie vamala la sosire .

oferta Tn bloc ~ trading .semnatura Tn alb ~ transfer . departament.t.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente).asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer . necompletat.t. fals. masa 5.sala de consiliu body s. a supune unei blocade blue adj. fbrmular.sky laws .andosare Tn alb ~ signature .transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.foot . -organ.reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s.conosament la purtator ~ cheque . (SUA) cvartal 2.) 3. global ~ insurance . panou. blancheta ~ acceptance/bill . a tine Tn pensiune ~ and lodging .collar workers . 1.40 BLA-BOG blank adj. minister 4. (bur. scandura. albastru ~ chips .actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ .pref. general.semnatura de complezenta .vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement . organizatie ~ copy . blister ~ pack . bloc.consiliu de administratie .comanda generala/nespecificata ~ price .tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote . 1. grupare (politico) block s.picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors .) pachet de actiuni v. comisie.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj.gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ . avizier v. bloc (economic). dulap 2.persoanajuridica ~ language . prezentare . mancare.acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s. bord (al unei nave etc.ambalaj transparent bloc s.cec Tn alb ~ credit . 1. blocada v.masa si casa. fictiv ~ cheque .societate fictiva ~ signature . pensiune ~ chairman .cambie In alb ~ bill of lading . a urea la bord 2. 1. general/unic blister s. spa^iu gol/necompletat 2. ipoteca generala/totala ~ order . a bloca (un cont) ~ insurance .cec fals ~ company .room . in alb s.presedinte al consiliului de administratie .t. consiliu.text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate .asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage .

a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2. succes in afaceri bond s. registru (contabil) adj. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods . 1. 1.t.pret de cost contabil ~ debt . garanfie.inregistrare contabila ~ entry system . (fin.registre/evidente contabile . contabil v.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial.certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor . volum 2.t. a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate . bolsevism bonanza s.sistem de prime book s. 1. depozitat in antrepozit vamal ~ carman .) obligatiune.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse .tranzac^ie necinstita bolshevism s. prima. 1.emisiune de obligatiuni. 1.BOG-BOO 41 ~ transaction . 1.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate .) garant bondwashing 5'.valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults . detinator de obligatiuni bondsman s.) contract de garantie v.tmprumut obligatar ~ market . bilete) 3.permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating .profit contabil ~ s of account . carte.provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms . in vama. (in) a ponta (un salariat) la venire 4. (off. Tmprumut obligatar ~ loan . obligatiuni la purtator 2. angajament formal de plata 3. de carte 2.pia^a titlurilor de stat ~ note .creanta contabila ~ entry . spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. care rezulta din registrul contabil. bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares . a retine (locuri. garantat prin obligatiuni 2.taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing .cu livrare din antrepozit vamal ~ value .actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme . a trece Tntr-un registru 2. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . a inregistra. mina de aur 2.finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue .marfuri in vama ~ stores .creditor garantat prin obligatiuni ~ dues . (dr.(cont.) sistem de evident a intrarilor ~ profit . pi.pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s. 1. (asig.sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj.

a sus^ine intens (un produs. crestere rapida. a progresa. fund. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s. grupa (de salarizare.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . trecere in registru 2. timp mort tn fluxul tehnologic. contabil bookkeeping s. bookstall boom s. a boicota bracket s. agent de pariuri bookseller s. boss. carena. constrans 2. eel mat scazut ~ price . a mari (preturi) 2. a creste.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. 1.} aviz de angajament/ navlosire ~ office . bilete) ~ clerk . (mar.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. librar bookshop s.t. librarie bookstall s. gatuire a productiei. debitor boss s. 1. crestere temporara (a preturilor) boost s. Tn drum spre bounty s. nava adj. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -.easier (la casa de bilete) ~ hall .i. chiosc de ziare bookstand v.42 ~ s of first/original/prime entry jumal.) fund de nava.) booth s. brosura bookmaker s. prima.(cont. grani^a ~ station . boicot v. perioada de succes (al unui produs) 3. a lua cu Tmprumut borrower s. (dr.casa de bilete bookkeeper s.valoare contabila ~ value weights . marire (a preturilor) v. contabilitate booklet s. retinere. 1. imprumutat. prosperitate.{mar. conjuctura economica favorabila 2.t.contract de Tmprumut maritim ~ lien . minim. frontiera. (mar. explozie (a preturilor) v. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. sef. Tnregistrare. scurta perioada de avant economic. 1. a promova. taraba.) obligat. a Tmprumuta.a tine contabilitatea booking s.trade . boom 2. persoana care ia cu imprumut. I. clasa.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. 1. bookmaker. rezervare (de locuri. baza 2. o marcd etc.alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) .sala de vanzare de bilete ~ note .t.industria earth ~ value . 1. chiosc border s.gara de frontiera ~ tax adjustments .) (for) cu destinatia. a prospera 2. impozitare) ~ creep . patron bottleneck s. butic boycott s. categorie. gol de productie ~ inflation . stand de carfi.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond . crestere. avant (economic).

brainstorming branch s.t. deteriorare 2. 1. a corupe bribery s. (off) a tntrerupe (relatii).of contract . compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3.incalcare a unei clauze contractuale break v.director de filiala/ sucursala ~ network . filiala. spargere.L a fabrica bere brewer s. ramura. a da faliment 2. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s.abuz de Tncredere ~ of warranty . sfera de activitate 2.retea de sucursale brand s. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ . ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate.(cont. analiza ~ clause .i. a mitui.t.depanare brew V. a incaica. incalcare.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values . pod. marca ~ acceptance . fabrica de bere bribe s. a lansa (o companie.BRA-BRI 43 brainstorming s. defectiune 2.punct critic al rentabilitatii breakable adj.analiza a preturilor ~ service . a ruina 3. ~ . mita v.indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . sucursala v.denumire a marcii . a analiza 6. avarie.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti.even point . adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . luare sau dare de mita bridge s. (up) a ridica (o sedintd) v. a clasifica. a falimenta. 1. a diviza.i. tmpartire. a rupe 2.clauza ineficientei (navei) ~ of prices . un produs) cu multa publicitate 5.valori ale marcii branding s.loan . punte . branding. fabricant de bere brewery s. a defaica. bransa. clasificare3.even analysis .activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager . casabil breakage s.management al marcii ~ name . creare a marcii breach s.loialitate/fidelitate fata de marca ~ management . 1. nerespectare ~ of confidence/security . defalcare. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking .nerespectare a secretului . finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) .even chart . divizare. 1.imagine a marcii ~ loyalty .grafic al pragului de rentabilitate ~ . domeniu.valuation . a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4.imprumut-punte/de legatura. mituire. a rupe (un contract) 7.incalcare a contractului ~ of trust . 1. fragil.

minat ~ amount/lot .) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line .radiouri. active sau cota de piaţâ) brisk aJ/.analiză globală ~ cargo/freight . televizoare etc.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor. activ.politică bugetară budgeting s. 1. maro ~ goods .society/and loan association . curtaj brown adj. a prevedea în buget ~ account .(bur. broker. asigurări etc. viu ~ market . constmctor ~ loan . a aloca. rezuma. grămadâ.i.) pachet incomplet de acţiuni ~ lots. tampon ~ stock .) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ . buget v.produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro . intermediar ~'s lien . rezumat 2.) bubble s.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order . marfâ m vrac ~ analysis .t.44 BRI-BUL brief adj. .) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire).piaţă activă broken adj.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s.caric/încărcăturâ în vrac » .deficit bugetar . brokeraj. agent (de bursă. 1. scurt.credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe .) dosar (aZ MHMÎ' proces). material de umplutură ~ time .) ordin al agentului de încărcare ~'s return . spart 2. 'curtier.bancă de economii şi societate de construcţii. întocmire a bugetului buffer s.(mar. falit. 1.t. societate ipotecară bulk s. vrac. bugetar ~ control . a expune pe scurt 2. (dr.a aproba/a vota bugetul budgetary adj.) borderou al agentului de încărcare brokerage s. a repartiza (din buget) v.policy . a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart .articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . 1.societate-fantomă budget s.stoc-tampon building s.control bugetar ~ deficit .(mar.cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente). încălcat. construcţie ~ contractor . (com. incomplet 4.drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan .(mar. rupt. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v. concis s.antreprenor. (bur.). bulă 2.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company . nerespectat 3.

producţie în serie/de masă ~ storage .ore carrier .mărfuri în vrac ~ .presiune a speculanţilor â la hausse bushel s.account/position . meserie adj. birocraţie bureaucrat s.pool .port de buncherare burden s.oil carrier . (mar. a dezarima bulkhead s.) cheltuieli de regie v.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. buldog ~ bonds .of proof (dr. răspundere. lingou (de aur sau argint) ~ reserve . în creştere v. referitor la afaceri.) capacitate de încărcare de marfa 4.tranzactie â la hausse bulldog s. 1.piaţă în creştere .vrachier.masă specifîcă în vrac. afacere. onusprobandi burdensome adj. birocrat burglary 5.) s.t.) sarcina probatiunii.încărcătură amestecată. obligaţie (contractuală). profesie. de creştere. împovărător. voluminos ~ goods . activitate comercială 2.mineralier ~ pile . speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj.handling cargo dock . mare. încărcătură 2. ofîciu.campanie/speculatie â la hausse ~ transaction . proiect 3.) rezervă metalică bullish adj.a începe descărcarea. baniţă (unitate de capacitaîe) business s. densitate în grămadă to break ~ .container pentru marfa în vrac ~ dry cargo . greutate. 1. (cont. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj.cartel al speculanţilor â la hausse ~ run . (mar. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s. firmă.grain carrier .tanc petrolier ~ . comercial ~ agent . responsabiliate 3.t.autocistemă ~ .reprezentant comercial ~ card . sarcină. furt prin efracţie ~ insurance . problemă.chei de mărfuri în vrac ~ lorry . a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) . de afaceri. agenţie. a încărca .BUL-BUS 45 ~ carrier/trader . buşel. afaceri.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods .agent de buncherare ~ port .obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. marfă nesortată ~ production . ocupaţie.depozitare în vrac ~ weight . bursă (universitară. (fin. navă de mărfuri în vrac ~ container .carte de vizită . de studii) ~ market . oneros bureau s.cerealier ~ .) buncherare ~ agent . birou. societate comercială 4.asigurare contra furtului bursary s.(fin.marfa voluminoasâ bull (bur. departament bureaucracy s.acoperire excedentară ~ campaign .

ordine de zi ~ plan . (off. referitor la afaceri.(/m.46 BUS-BUY . a cumpăra 2. lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .termen comercial ~ .a călători în interes de afaceri businesslike adj.managementul întreprinderii ~ manager . over) a mitui 6. cumpărător . cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s.) cumpărători fâră vânzători .plan de afaceri ~ profit . practic businessman s.program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house .infbrmatică de gestiune ~ day . fback) a răscumpăra 3.business advertising . a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v.a intra în afaceri to travel on ~ .concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit .profit din activitatea curentă ~ risk . 1. om de afaceri buy s. cumpărărătură v. fturnover) a realiza (vânzâri mari.i. (in) a stoca (materiale). a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1.corespondenţă comercială ~ cycle .centru de afaceri ~ correspondence .comert ~ failure . a răscumpăra (la licitaţie) 4.faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours . (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'. (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi). însâ cu profit minim) 8. cumpărare. de afaceri.publicitate industrială ~ unionism .casă de comert ~ interruption policy . a face cumpărături buyback s.to .t. 1.economii/rezerve ale firmei ~ strategy . finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5.director comercial ~ of the day .centre .strategie de afaceri ~ term .zi lucrătoare ~ economics .ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing .drept comercial ~ management .poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law .(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.concentration . răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.(bur.) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings .credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers .

cumpărare . grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .grevă a cumpărătorilor buygrid s.s over .piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .BUY-BY -s' market .) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .risc al cumpărătorului ~'s surplus .(bur.monopson ~'s option to double .(bur.) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .

muncâ suplimentară/accesorie .) cumpărare â la hausse ~ power .law . secundar.hotărâre a administraţiei locale. materii prime) ~ long .~ cycle .product . decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ . auxiliar ~ (e) . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.putere de cumpărare ~ round . depozitare în stoc (de marfâ.(bur.ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward .work .cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s. derivat ~ .produs secundar/auxiliar.stocare.

(up) a chema la . cadastre cadastral adj. calendar 2.deposit .i.ridicare cadastrală cadastre s. cadastral ~ map . cablu 2.) cabotaj cadaster v. 1. (oft) a anula.premium .posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare. de afaceri) 5.(bur.more option .c cable s. cadastru calendar s. 1. apel/convorbire telefonică 2.(bur.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v. rol 3. vizită (profesională.zi calendaristică ~ year .depozit la vedere ~ feature .primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . (on. a scoate din circulatie (bani) 4. 1. la un preţ specificat.i.) opţiune telefon v. a aduna.) calendar de termene. a contramanda 5. a telegrafia ~ address . (bur. cablogramă • cabotage s.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ . telegramă v. a înscrie în calendar. . înainte de maturitate) ~ letter . (dr. (fin. (mt) a chema la grevă 6. cablogramă. cerere.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option .carte funciară ~ survey .) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) . (mar.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares . a chema 2.of .cabină telefonică . apel.t. solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3.privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare.curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer .t. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4. a convoca 3. call 5. a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box . upon) a soma (un debitor).an calendaristic call s. a înregistra ~ day .adresă telegrafîcă ~ order .scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq.comandă telegrafică ~ rate .) escală v.hartă cadastrală ~ register .împrumut rambursabil la cerere ~ market .transfer telegrafic cablegram s. 1. (mar. (in) a cere plata (unei datorii).

o ipotecâ). a anula. a contramanda (o întrevedere. a conserva. agent electoral cap s. limită superioară (impusă dobânzii.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears . de presă etc.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj.(cont.pod-canal ~ dues/tolls . a face propagandă electorală canvasser s.) capacitate legală ~ factor .) cont de capital .capacitate în baluri/ baloturi -.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision .t.dobândă pentru depozitele la vedere. a analiza 2. a anula.account .clauză de revocare .in bulk .contract anulabil cannery s. cutie de conserve 2. capitală (oraş) 3.t.capacitate în vrac ~ production . a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v.navă de canal . 1.rate . randament 3. a examina.port de canal ~ lock . o comandă). plătibil (la cerere) ~ bond .(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s. 1. analiză 2. de măsură ale mai multor ţări) campaign s. revocabil (înainte de scadenţă). a prospecta (piaţa).ecluză de canal ~ regulations .) cap. specialist în schimburile financiare 3. canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. principal.i.) capacitate de a contracta to work at/to ~ . canistră. (com. propagandă electorală v. bidon.şlep de canal ~ boat . l. 1. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. productivitate. capital 2.factor de capacitate/utilizare -. prospectare (a pieţei) 3. volum 2. examinare. ~ bridge . a revoca (a hotărâre) cancellable adj. (fin.productivitate normală ~ to contract . agent comercial. capacitate. capac.taxe de trecere prin canal ~ harbour/port . 1 a căuta comenzi 2.rezervări anulabile ~ contract .a lucra la capacitatea maximâ capital s. a bifa 2. capital. a realiza (un act. anulabil ~ bookings . cană v.agent de schimb (de cambii) 2.t. a tăia. 1. canal (artificial) ~ barge . comis-voiajor 2. a vizita. 1. campanie (publicitară. căuş (bazin portuar mic) cambist ^. a şterge.) can s.obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks . majusculă. (fin. fabrică de conserve cannibalization s. literă mare adj.in bales .(dr. manual. a radia (o datorie. fundamental . a pune în cutii de conserve canal s. ghid (care cuprinde unităţile monetare.restanţe la achitarea acţiunilor callability s. 1. un contract)'.reguli de trecere prin canal cancel v. 1. (dr.

leasing financiar ~ levy .impozit pe capital ~ loss .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances .buget de capital ~ budgeting .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .issue .deepening .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .piaţă de capital net) .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield . mijloace de productie ~ impairment .reducere a capitalului .fonduri fixe ~ expenditure/outlay . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation .capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .randament al câştigului de capital ~ goods .capital investit ~ investment'.cheltuieli de investiţie ~ flight .deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .50 CAP ~ accumulation/formation .(cont.intensive industry . fin.capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .emitere de acţiuni ~ lease .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .bunuri de capital.uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity .intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point ..punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .amortizare ~ employed/owned .alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .locaţie financiară/de capital.acumulare de capital ~ adequacy . activul ~ -intensive .investiţii în mijloace de producţie .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .

declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v. captiv ~ audience .) a capitaliza capitation s.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover .necesar de capital ~ reserves ...) capitalizare 2.output ratio .valoare capitalizată ~ widening .protest de mare captive adj. structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio . (SUA) capital social ~ structure . 1.rotaţia capitalului ~ value .rezerve de capital.alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . (bur. impozit pe cap de locuitor captain s.raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund .structură a capitalului ~ sum .răspundere a comandantului ~'s protest . capitaţie.total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax . calcul pe cap de locuitor 2.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . capitalist capitalization s. capitalism ~ rate .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction . (bur.reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).capitaţie.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.fonduri proprii ~ stock . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .primă a comandantului ~'s copy . impozit pe cap de locuitor ~ fee . profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources . fin.raport investiţie-producţie ~ profit .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant .linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s.rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing . 1.fin.t.CAP 51 ~ market line .transfer de capital (între două ţari) ~ .auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .

taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .) a capitaliza capitation s. capitalism ~ grant . impozit pe cap de locuitor captain s.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) . capitaţie.fonduri proprii .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .market line . captiv ~ audience .reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s.extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .protest de mare captive adj. calcul pe cap de locuitor 2.profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .transfer de capital (între două ţări) ~ .linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers . fin. stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry .t. capitalist capitalization s.rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.rotaţia capitalului ~ value .fee .rezerve de capital. profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources . 1. 1.raport investiţie-producţie ~ profit .necesar de capital ~ reserves .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax . comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty ..capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).capitaţie. impozit pe cap de locuitor .valoare capitalizată ~ widening .cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .output ratio .primă a comandantului ~'s copy .) capitalizare 2.structură a capitalului .raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund .răspundere a comandantului ~'s protest .. (bur„fin.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .stock .sum . (bur. (SUA) capital social ~ structure .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .

carte (de crediî). fişă 2. carierism.întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of . grijă.greutate a animalului tăiat şi curăţat card s. fişier ~ vote . 1.tonaj net. întreţinere. 1.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue . posesor al unei cărti de credit care s. de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet . 1.pescaj de încărcare.) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s. autoturism 2. carcasă ~ weight . al unui sindicat) 2.(man.magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman . transportator. camet de membru ~ .deadweight tonnage .of general delivery . carieră.având calitatea de membru (al unui partid.impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s. profesie ~ counselling .carrier .container de marfâ ~ covered by bill .and-passenger ship . cargobot. capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .52 CAP-CAR ~ market .carrying .(SUA) post-restant career 5'.capacitate de încărcare de marfa .(man. vagon (de tren.capacitate netă/utilă de încărcare .prin grija/bunăvoinţa .fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel . conservare 2. 1.coeficient de încărcare ~ container . bunăvoinţă ~ and maintenance . arivism cargo ^.) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge . al unui sindicat) careerism s.capacity .caric în vrac .) caric 2. card 3.cartotecă. tramvai) ~ tax .caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report .catalog pe fişe ~ index .taxe pe mărfurile operate . 1.caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) .femeie interesată de reuşita profesională ~ planning .handling . carcass carcass s.raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight . cargobot ~ coeffîcient . încărcătură. carat carcase v.cărăuş. cartelă. coţadă de marfa ~ dues .şlep de marfă ~ battens .cargou. automobil. membru (al unui partid.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare. marfa ~ .in good condition .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate . navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book . (mar.vot prin delegat/mandat cardholder s.manipulare de marfuri ~ in bulk .

tren de marfa ~ paid home .cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner . vatman carriage s. cost al transportului 3.magazie frigorifică ~ sheet . conducere (a unei afaceri) ~ docume^its .pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation .stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) .sudaţie a mârfii ~ syndicate . drept de retenţie asupra mărfii ~ line -. votare (a unui proi'ect de lege) 4.risc al cărăuşului ~'s statement .sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .manifold de încărcare ~ movement . transport.spaţiu de încărcare ~ sweat . cărăuş.deplasare a caricului (în magazie) ~ owner .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot . trafic de mărfari ~ plan .worthy clause .CAR 53 ~ insurance policy .partidă vagonală de mărfuri carman s.recepţionare a mărfîi ~ reefer space . flotă de transport ~ space . cifră de afaceri ~ underwriter . executare. 1.privilegiu de încărcare.caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien .trafic de mărfuri.drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk . adoptare (a unei propuneri).cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift . camionagiu 2. 1.operare de mărfuri ~ . mar.) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s.linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .cheltuieli de transport ~ forward . cărăuşie 2.franco taxe de transport ~ paid .voiaj al navei încărcate ~ performance . administrare. aducere la îndeplinire.documente de transport ~ expenses .cargoplan ~ reception . societate de transport ~ bag .tonaj de încărcare ~ train .agent al cărăuşului ~'s lien .cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.proprietar al mărfii ~ passage .volum de mărfuri transportate.deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping .cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold . 1.tonă de navlu/volum ~ tonnage . transportator 2.asigurător al caricului ~ work .poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .transport maritim. şofer.(asig.

1. cost al transportului ~ contractor . ovw) a reporta 5.at bank .acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle . fon^ a conduce.t. (cont.sold de casă .(man.) cash-and-carry.contabilitate financiară ~ advance .recoltă destinată vânzării (.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare . camionaj 3. bani lichizi v. caz v. cartelare cartelize v.and-carry .client care plăteşte în numerar . a administra (o afacere).) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ .t.54 CAR-CAS carry v. a continua (tratative. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă.credit de casă/descoperit ~ crop . a ambala în lăzi/cutii ~ law .camionaj cartel s. a ţine. numerar. (oft) a câştiga (unpremiu) 6.. cutie.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . 1.) studiu de caz cash s.t. membm al unui cartel 2. (forward. bur. cărăuşie (cu tracţiune animală) 2.cont de casă ~ accounting . ladă 2.port cu alimbare ~ service .avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar. negocieri) 1. a adopta (o propunere). a realiza carry-forward v.plată în numerar înainte de livrare ~ bonus .şi nu consumului personal) ~ customer . a plăti în numerar ~ account .zi de report cartage ^.) primâ în numerar ~ breakeven point . plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets . a transporta 2. a vota ('MH proiect de lege) 4. 1. adept al cartelării cartelization s.(bur. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s. proces.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s.(com.active lichide . carry-over carry-over s.cele care nu reprezintă ieşire de numerar .(fin. through) a îndeplini. (out. cascadă ~ tax . (asig. cartel cartelist s.t.permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port . a cartela cascade s.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit .before delivery . a încasa (un cec). transport.disponibil de numerar în bancă ~ balance .din costurilefixe) ~ budget/forecast .antreprenor de trans-porturi ~ note . a avea de vânzare (despre un magazin) 3.) report ~ day . 1.jurispmdenţă ~ study .) bonificaţie în numerar.

casierie cashomat s.(bur.) casă de înregistrare ~ reserve .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal .bani în casâ . având diferite mâsuri) cast v.(cont. (dr.casâ.cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market .(com.flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.cec.) situaţie de casă ~ surrender (value) . casetâ pentru bani cashier s. a totaliza .dividende în numerar .plata la livrare ~ equivalent . registru de conturi cashbox s.taxâ de ramburs ~ order .rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .casier ~ management account .rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin. învelitoare. ambalaj .flux de ieşire de numerar ~ paid/received book .plusuri şi minusuri de casâ ~ statement .(com. (up) a aduna.notă de plată ~ office .) platâ în numerar la livrare.paper . (SUA) bancomat casing s.hârtie de ambalaj cask s.) ordin cu plata în numerar ~ outflow .registru de casâ ~ discount . livrare contra ramburs ~ price .t.(com. 1. casierie ~ on delivery .deposit) ratio . deosebitâ de profitul contabil.cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal .) jumalul încasârilor în numerar ~ register .on delivery fee .(.preţ cu plata în numerar ~ purchase . (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3. care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .vânzare contra numerar ~ settlement .rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .~ department .casierie .) lichidare în numerar ~ shorts and overs . tratâ bancarâ ~'s office .with order .down .bancomat ~ dividends . casier ~'s cheque .registru de casâ ~ keeper .) plată în numerar la comandă cashbook s.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .bon de casâ .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .(cont..in-transit policy .casâ .flux de intrare de numerar ~ issue .) a condamna la plata despâgubirilor 2.(com.poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow .

arendă de vite ! ~ market . rol caution s. nivel maxim. pivniţă.profit ocazional ~ vacancy . cauză. slogan (publicitar) catchy adj. catalogator cataloguist v. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s.reclamă atrăgă-toare category s.t. recensământ central adj.nutreţ pentru vite ~ lease . 1. marfă ieftinâ catchphrase s. catalog.centru comer-cial/de afaceri Central European Time .garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s.magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s.bancă centrală/naţională .a opri plăţile. decisiv ~ vote . ieftin s. limită superioară ~ price . captivant. a se opri ~ clause . persoană angajată temporar ~ labour .Ora Europei Centrale .post liber temporar casualty s.vot decisiv (al preşedintelui unei adunări.listă de procese.clauză de sistare to ~ payments .business district . catalogue catalogue s. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj.negustor de vite ~ food .) v. a avertiza ~ money . încetare. cramă cellarage 5. temporar 5'. 1. clasă cater v.transport de animale vii cattleship s. a opri. motiv 2.t. cataloguer catchcrop s.preţ maxim cellar ^.preţ de catalog . fumizor de alimente şi servicii cattle s. plată pentru depozitare în pivniţe census s. păstrare/depozitare în pivniţe 2. precauţie 2. prevedere. proces v.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . a da faliment ceiling s. vite. a fumiza alimente şi servicii caterer s. listă (de preţuri.fortă majoră ~ list . atrăgător ~ adverstisement . a înceta.planning .) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss . a sista v. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . produse etc.56 CAS-CEN casting adj. plafon. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. categorie.daună cauzată de accident catalog v.t. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj.târg de vite ~ traffic/transport .i. caz. a cauza.i. sistare v. (asig. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price . ocazional. oprire.planificare centralizată . avertisment (dat unui lucrător) v. central ~ bank .t. 1. a pricinui ~ beyond control .învoire ~ profit .store .

care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. centru (comercial. 1.cerealier.carrier .î.certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification .certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s.certificat de depozit ~ of enrollment .certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis .(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence . certificat de actiuni v.certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription . cereale adj.certificat de asigurare ~ of inward clearance .(mar.certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness . centralism centralization s.) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight . de cereale .certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation .certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit . 1. verificat ~ accountant . atestat 2.certificat de calitate ~ of registration/registry . atestat.certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness .(bur.certificat de expertiză ~ of transfer .) ~ of health/pratique .(mar. a atesta 2. certificat.certificat de garanţie ~ cheque .certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage . navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops . a certifica.certificat de greutate (a mărfii) certified adj.certificat de clasă (al navei) ~ of insurance .falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă.) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin . ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .cec acceptat/vizat (de bancâ) . cultură de cereale certificate s. cerealier. a elibera un certificat ~ of acceptance .certificat de acţiuni ~ of survey .) certificat de navigabilitate ~ of shares . financiar etc.certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .graminee. mar. ci de un accident) ~ of clearance . autorizat.(asig.contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt . centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s.) certificat de avarie ~ of delivery .CEN-CER 57 centralism s. adeverinţă.

uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s.) frecare. impozit cessation s.a merge pe cale ierarhică . lanţ (de masurări topografice) ~ company .of trade .CER-CHA ~ copy . a se modifica channel s. a atesta cess s.copie legalizată ~ financial statement .(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . cesiune. rest 3. comerciant change s.preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report .) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s.public accountant . pasă de navigaţie.cameră de comert ~ of commerce and industry . 1. (dr. 1.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . primeşte o parte din suma disputată) chancellor s. a se schimba. preşedinţie chaldron s. cancelar Chancellor of the Exchequer -. a certifica. birouri: I cabinet al judecătorului . sursă ~ captain . 1.(bur.situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice .canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s .factură legalizată ~ mail .) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi. sistem 2.of shipping . negustor.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant .şir de andosări ~ store . cale. 1.camerâ de navigaţie .camerâ de comerţ şi industrie . lumânărar.) conducere ierarhică ~ of distribution .raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s. cesionar chafe s. a schimba (bani) v. fabricant de lumînări 2.t. (dr. (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . mijloc.(com. preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . canal (natural)-. schimbare 2. (asig.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements .of commerce .conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution .camera comerciantilor champerty s. cameră 2.) transfer (de acţiuni) autorizat certify v. în caz de câştig. chaldron (unitate de capacitate) cession s. sistare cesser s.magazin m reţea chairman ^. canal. pl. reţea.i. încetare.societate cu sucursale multiple ~ of command . bani mămnţi.(man. mărunţiş. şenal 2. schimb v. cesionare cessionary s. oprire. 1.t.

a încărca 2. a fixa (un preţ). cartă. atelier de tipografie. închiriat (despre un avion.subarmator ~ freight . închiriere (a unui avion. a taxa 4. (\v\th) a acuza (de) v.sarcini pe active ~ s prepaid . privilegiu 2.cont de cheltuieli ~ s forward . 1. însărcinare. (cont.navlu. contract de navlosire v.tarif de navlu ~ tonnage . a decreta. răspundere.contract de navlosire ~ plane . decret. a trece în cont . navlosire.navlu contractual ~ market . navlosire.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included . cheltuieli. 1. privilegiat. confirmat. lege. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. drept.order . lcont.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market .membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . a unei maşini) 1. (mar. a trece/a reprezenta pe hartă 2. grafic v. 1.) a navlosi. încărcătură 2.by demise . misiune 3. a afreta.piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . sarcină.societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor . închiriere ~ agent/broker . a cere.account . diagramă. afretare. 1.i. preţ al transportului pe mare ~ party . a însărcina 3. statuat (printr-un decret).gain . 1.(SUA) cont în credit .expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj.) a debita 5.navă navlosită charterer s.t.navlositor principal . afretat. 1. a sfâtui. o maşină) ~ by demise .) debit 6. (mar.t. speze 4.condiţii (contractuale) de navlosire .tonaj navlosit charterage s. preţ.hand .(cont. afretare.agent al navlositorului ~'s freight . acuzatie (în dreptul penal) 7. o maşină) ~ accountant .expert contabil ~ company .) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s. a închiria (un avion. autorizat 2. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v.) navlositor ~'s agent .navlu contractual chartering s. impozabil . 1.afaceri de navlosire .contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission . a cere plata 2.agent/curtier de navlosire ~ business .piaţa navlosirilor şi a închirierilor . (mar.inclusiv cheltuielile ~ s on assets . hartă marină 2.navlu contractual ~ owner . 1.t.avion charter ~ rate . a acorda (un drept sau privilegiu) 2. a face graficul ~ of accounts .comision de navlosire ~ freight .ordin de navlosire ~ terms .ajutor de maistru ~ s account .CHA 59 chapel s.ship/vessel . navlosit. asociaţie a muncitorilor tipografi charge s. 1. cost al navlosirii/închirierii chartered adj.profit impozabil chart s. titlu de gaj 5.) navlosire.

a se prezenta (la aeroport. la preţ convenabil ~ labour . femeie cu ziua.ipotecă mobiliară ~ mortgage bond . a face verificări 4. fup on) a controla. probă-martor checkbook s. verificare 2. control. înregistrare ~ account . verificare 2. contramarcă.cont curent ~ book .) registru de cecuri ~ sample . a încasa un cec (la bancă) 3. oră de plecare (de la hotel) 2. 1.compensare a cecurilor ~ crossed generally . analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice.mostră de control. a verifica 2. verificare 3. control. cotor 4. 1. cec ~ account .(SUA) director executiv ~ mate/offîcer . cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv. devalorizat.terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . ştampilă de control. de control/verificare v. (SUA) camet de cecuri checking s. 1. 1.calitate inferioară ~ ticket . (SUA) cec adj. bifare 3. 1.listă de control. 1. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer . control.cec la purtător ~ to order . garderobă. achitând nota de plată).t. tabele) charwoman s. (outJ a pleca (de la hotel etc. acareturi ~ mortgage . control. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer .(SUA) cont curent checkoff s. ieftinătate check s.debitor principal ~ designer . servitoare chattel s. ('m) a se înregistra (la hotel).(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal . (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v. a face verificări.şef de birou ~ contractor .v. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s.formular de cec ~ rate . 1. verificare cheque .antreprenor general ~ debtor .60 CHA-CHI chartist s. fwith^ a corespunde ~ list .(SUA) director operativ .proiectant-şef ~ engineer . vestiar checkup s.inginer-şef ~ executive offîcer .ofiţer secund.credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality .i. la serviciu) 2.camet de cecuri ~ cashing machine . (şi ~ up) a controla.s real .bilet cu preţ redus cheapness s.cu barare specială ~ form . ieftin. principal ~ clerk . bun mobiliar 2.forţă de muncă ieftină ~ money .cu barare generală ~ crossed specially . număr (la garderobâ)'.cec la ordin chief^.(cont. viză. borderou de cecuri ~ register .persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer . chitanţă (la depunerea bagajelor). ieftin 2. şefadj.bunuri imobiliare cheap adj.bunuri mobiliare .

listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .muncă a copiilor. superior ~ brand .ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor . oraş ~ article . de mărfurî) 1. selecţionat.i.constmcţii civile ~ law . circulaţie (monetard. a trimite circulare circulate v.proces civil ~ code .)'.scrisoare de credit circulară ~ ticket . a pune în circulaţie (bani etc. alegere. de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter . asortiment adj.) cerere . circulant ~ assets .marcă superioară/de calitate circular adj. 1.administraţie de stat/ publică ~ status .embargou civil ~ engineer . (dr.capital circulant/de lucru ~ medium .articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council . cerere (de despăgubire) 1. (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall .ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s. cetăţean citizenship s.alocaţie pentru copil ~ labour .an civil/calendaristic claim s.tribunal civil ~ embargo .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls . tiraj ~ and readership .reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit .drept civil ~ list . selecţie 2. 1. circulară ~ flow . civil ~ case . în ambele sensuri. folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj.cod civil ~ commotion .călătorie în circuit circularize v. cetăţenie city s.primărie ~ planning .t.tiraj şi grad de citire citizen s.bilet în circuit ~ tour . răspândire. copil ~ allowance .inspector-şef de registru (naval) child s.inginer constructor ~ engineering .redactor economic (al unui ziar). a difuza v.active circulante/curente ~ capital .stare civilă ~ year . a avea răspândire circulating adj.funcţionar public/de stat ~ service . circular s.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court .consiliu municipal ~ edition . ales.circulară ~ letter of credit .t.urbanism civil adj. (asig.) 1. unitate monetară circulation s. chinezesc ~ auction .(asig. a circula. a răspândi.mijloc de plată/schimb.flux circular (transferul continuu. difuzare.drepturi civile ~ servant .

(mar.) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo . 1.persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge . net s. clasă. a solda (mârfuri) 3. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment . petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj. categorie 2. a clasifica. curat. clairnant class s.cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health . drept (de a solicita ceva) 3.caric/încărcătură de „produse albe". solicitant.t.acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare .a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s . clasificat ~ advertisement . reclamant claimer v.certificat de clasă (a navei) ~ of ships . articol. a lichida (o navâ) în vamâ 2. 1. clauză. cu clauze ~ bill of lading . a .) cerere reconventională ~ -jumper .navâ curată (după carantină).accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange .t.document oficial secret ~ telephone directory .mica publicitate ~ common stock .luptă de clasă classical adj.inspector de registru/clasificare classified adj.pagini naţionale (anuar) classify v.credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt .şomaj clasic classification s. exigibil.(asig.clasificare a navelor ~ society . prevedere. clasă socială v.societate de clasificare.) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities .CVA-CLE (îndreptâţitâ).patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading . marfă curată ~ charter . spaţiu liber v.t. registru naval/maritim ~ surveyor .(asig.) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document .registru de reclamatii to jump a ~ .) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit . a cere.t. concesiune (minieră) v. a revendica ~ for damages . a lichida.a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ . clasificare ~ certificate . stipulaţie (în contract) claused adj.(mar.action . curat. liber 2.creanţe şi angaja-mente ~ s book .) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj.a formula pretenţii claimable adj.a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages . a clasifica clause s.(mar. a pretinde.recipisâ de livrare netă ~ ship . fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance . a clasa •. 1. revendicabil claimant s.

clonă (produs identic cu altul) close adj.certificat de lichidare în vamă ~ iirwards .societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy . L închis 2.) cont al clientului clientage v.zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts . (out) a lichida.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de .out sale . a defrişa (un teren) v. 1. a plăti (o datorie) 6.end fund .lichidare în vamă la plecare ~ papers . a solda (mărfuri) v. soldare (de mărfuri) ~ agent .grefier ~ (of the court)'s offîce .) lichidare în vamă 3.days .CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4.cont de cliring ~ agent .acord de cliring ~ bank .i.t. a închide. încheiere. a realiza un beneficiu net de 5.economie închisă/ autarhică ~ .) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v.agent de lichidare în vamă ~ agreement .profit net ~ tare . soldare ~ system .şefde şantier client s. defrişare ~ account . a încheia (o afacere) cloakroom s. 1. 1. soldare clearing s.(bur. ofîciu de cliring ~ .bancă de cliring ~ house casă de compensaţie. 1.) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute .grefa ~ of (the) works . sfârşit v.(fin. (mar.lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars .) lichidare în vamă 2.muncă de birou clerk s. închis ~ company . garderobă 2.lichidare a soldurilor. a lua măsuri represive împotriva 3. fimcţionar (de birou) 2.documente de lichidare în vamă ~ sale . 1. apropiat s.i.fâră datorii ~ profit . (down) a înceta (activiîatea).greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work . a încheia (o afacere) ~ company . clientele clientele s.(cont. slrâns.t. lichidare. a reprima.sistem de cliring ~ transactions . (fin.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price . client ~ account . clientelă ~ effect . compensaţie 2. fwith^ a accepta (o ofertâ).) cliring. casă de bagaje clone s. (SUA) vânzător ~ of the court .agent de lichidare în vamă ~ certifîcate . a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) . de birou ~ error .înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj.tranzacţii în cliring clerical adj. (mar.lichidare a soldurilor.greutate reală a tarei clearance s. a încheia 2.

ape costiere coaster s. de-a lungul coastei .cabotaj. a face plinul de cărbuni. încetare a activităţii.analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample .flotă de cabotaj .cabotaj. carbonier coaler s. nave de cabotaj ~ tonnage .termen final ~ declaration .i. cabotier coasting s. gmp ~ analysis .navă de cabotaj. trafic maritim costier ~ waters .i.declaraţie vamală finală ~ .(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s. a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer.întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .şlep maritim costier ~ cargo .comert de cabotaj . a naviga de-a lungul coastei coastal adj. închidere. lichidare. de cabotaj ~ fleet .ship .eşantion concentrat coal s.certificat de cabotaj . ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) .navă de coastă pe pemă deaer ~ line . costier. soldare (de mărfuri) closing s.mină de cărbuni .fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi. cabotier ~ trade .(com. ultima licitare ~ date . zăcământ de cărbuni ~ mine/pit . de coastă. navigaţie costieră. coastă.up fund . cărbune v.caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate . litoral v.navă de cărbuni.down sale . cabotaj .piaţă închisă ~ sea .comerţ de cabotaj ~ traftîc . întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv. de cabotaj adv. tranzacţionate prin bursâ.(conî. navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s.voiaj de cabotaj coastwise adj. pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market . sfârşit ~ bid . transport de cabotaj.preţ la închiderea bursei.voyage . ultimul curs ~ stock .fishery . strâns.barge .trade .) articol de închidere ~ price . navă de cabotaj.mărfuri de cabotaj. navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft .(cont.entry .mare închisă/interioară ~ shop .freight .64 CLO-COA acţiuni.ultimul preţ oferit (la licitaţie).sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ .tonaj de cabotaj . cabotier ~ shipping . încheiere.) oră de închidere cluster s.pescuit costier ~ ship/vessel . costier.linie de cabotaj ~ ship/vessel . închis ~ held corporation .navă de cabotaj.) stoc la inventariere ~ time .

storage trade . colateral.drum maritim costier. cifru. a colecţiona adj. taxe) 1. încasare 2. sistem de semnalizare ~ s of conduct . seif coin s. colecjie ~ advice .model al încasării debitorilor collective adj.coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s. strângere.conservare prin frig .gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . a bate (monedâ) ~ and bullion .negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract .navă de cabotaj. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.i.department . 1.(fin.serviciu de încasări ~ of payments . cod. transport de cabotaj. faliment v. chetă 3. linie de cabotaj .serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu .circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness . cod.împrumut cu garanţie colaterală ~ note .voiaj de cabotaj code s. l.cameră frigorifică ~ storage . coasigurare cold adj.monedă cu titlu legal coinage s.) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation . acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y.agent frigorific ~ room .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. colectare (a impozitelor. 1.(fin. indice. a taxelor).. sistem monetar coiner s. frig ~ carrier . colectiv ~ agreement .colecţie de mostre ~ on delivery . a colecta (impozite. a strânge.colectivist . colectă. colaps. monedă v.aviz de încasare ~ and delivery .housing unit . nave de cabotaj . garanţie colaterală. 1.COA-COL 65 ~ fleet . v.i.pattern . cabotier ~ shipping .trade .imobil cu locuinţe . coeficient. auxihar s. corp de legi 2. fabricare/batere de monede 2. secundar. falsificator de bani coinsurance s.antrepozit frigorific collapse s.cu ramburs ~ order .ship/vessel .acord colectiv ~ bargaining .incaso ~ of samples . colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance .flotă de cabotaj ~ freighter . a intra în colaps.industria frigului ~ store . a da faliment collateral adj.dispoziţie de încasare . rece s.garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond . factor coemption s.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan .contract colectiv ~ farm .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security .cabotaj.cargou de cabotaj ~ sea lane .comerţ de cabotaj ~ voyage .t.t.

1.registru de casă cu coloane combative adj. navă de cărbuni.ataşat comercial .66 COL-COM ~ labour agreement . posesie etc. (mar.) 5. comerţ commercial adj. absorbţie. rubrică.) clauza abordajului ~ damage . a aduce (un câştig.risc de abordaj collusion s. a colectiviza collector s. comandă. sprijin.agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor . (mt) a apărea.oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj.convenţie colectivă de muncă ~ ownership . a ocupa un post 4. cu coloane ~ cash book . (cont. ciocnire. carbonier colliery s. recomandare ~ letter . 1.petrol sau cărbune . despre o marfâ) 3. stabilit prin coluziune ~ oligopoly . anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2.i. (into) a intra în (vigoare.minereu) come v. ordin v. fuzionare. ziare).agent fiscal collier s. asociaţie 2.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . combinat ~ carrier .t. a veni.proprietate colectivă ~ policy .minereu şi minereu . coluziune. a ordona 2. mar.(asig. (in) a intra într-o funcţie. colonial ~ market . comercial s.vrachier combinat (minereu . colonie column s.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj.economie centralizată/ planificată commerce s.) ~ economy . mină de cărbuni collision s. miner (din minele de cărbuni) 2. a-i merge rău afacerile 3.vameş ~ of taxes .poliţă de asigurare colectivă collectivism s. 1. încasator 2.piaţă colonială ~ trade . combativ ~ advertising .t. uniune. a fi în criză/jenă fmanciara.comert colonial colonialism s.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . 1. colectivism collectivize v. resurse etc. (to) a se ridica la. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial . a dispune de (bani. a ajunge 2.) coloană 2. 1. coliziune. 1. a comanda.publicitate combativă/ persuasivă combination s. a fi publicat (despre cârţi.agenţie comercialâ ~ assets . (do\vn) a se ieftini. colonialism colony s.avarie de abordaj ~ risk . colectionar ~ of customs .agency . pl. perceptor. 1. articol (de ziar) columnar adj. agent fiscal. reclamă.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. a se cifra la comfort s. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj.) abordaj ~ clause . a intra în grevă 6.active comerciale/de exploatare ~ agent .

delegare. 1. mercantilism 2. a mandata. împutemicire.calitate comercială harbour/port .) set de documente comerciale •ship/vessel . a împutemici. împutemicit ~ s of inland revenue .navă comercială ~ shipping . mandat.casă/firmâ de brokeri ~ merchant . comert maritim ~ speed .fisc committee s.factură comercială hw .litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court .geografie comercială grade .valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.a vinde pe bază de comision commissionaire s. delegat.flotă comercială. comisionar comipissioner s. comisie 2.vânzare pe bază de comision to carry out a ~ . 1.(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk .credit comercial credit company .t.scrisoare de credit nmercial •load .monopol comercial •yaper . delegaţie 3.aviaţie civilă bank bancă comercială bill .anuar al societătilor xnerciale dock . curier.risc comercial school .(mar.Barine .comision pentru terti ~ sale . spirit comercial.servicii comerciale set . utilitară cause . armare (a unei nave) v.vehicul comercial/ alitar. membru al unei comisii (guvemamentale.flotă comercială geography .încărcătură comercială lanager director comercial .)M 67 aviation .comisionar ~ broker . expresie folosită în limbajul comercial commercialize v. comisar.trafic comercial .comitet de direcţie . a numi într-o funcţie 2.marină comercială •lonopoly .a scoate o navă din exploatare to sell on ~ .doc comercial fleet . a arma (o navâ) ~ agent .a îndeplini un mandat to do ~ business .tratat comercial ~ value .societate de credit Mnercial custom/usage . practică/uzanţă comercială 3. comitet.tribunal comercial credit .port comercial house casă de comerţ invoice . 1. parlamentare) 2.drept comercial tetter of credit .t. 1.traveller .comis-voiajor ~ treaty .uzanţă comercială directory .(SUA) agent de bursă ~ contract .cambie comercială car/vehicle . a comercializa commission s.efect de comert fprecint .şcoală comercială Services . a delega.a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ .viteză comercială ~ traffîc .contract de comision ~ house . comision 4. comisie ~ of management .comerciant comisionar ~ past us .

(SUA) comisie bugetarâ commodity s. mar. oferte comune (stabilite pentru coluziune. 1.coope-rativă agricolă communication s.futures . drept de folosinţă comună/obştească (a pământului.) avarie particulară ~ business oriented language .) risc comun (atâtpentru navâ.(asig.(mar.sistem de preţuri comune ~ pricing .drept cutumiar Common Market . general 2. pl. comunicare. 1. a păşunilor).(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff .) ~ customs tariff . mar.fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s. pământ/păşune comun(ă) ~ adventure .dolar-marfă ~ exchange .piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money . telecomunicaţii 3.prices system .(cont. bun (de larg consum) ~ cost .capital-marfâ ~ circulation . obştesc.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier . comunitate de naţiuni.) etalon-marfâ common adj.circulaţie a mărfurilor ~ dollar . devălmăşie commonwealth s.(asig.broker la bursa de mărfuri ~ capital . mesaj. drept de folosinţă în comun (a pământului. federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj. pământ/păşune comun(ă).) . legătură 2.monedă-marfâ ~ paper . informaţie. comunal 2.taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour . ~ production .acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker .68 COM ~ of supply . şosele etc. comun. public s. cât şi pentru caric) ~ average . comunitar ~ agricultural organization . 1.) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard .cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal . colectiv.acţiuni comune ~ stock fund . obştesc.law .tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements .operaţii la termen cu mărfuri ~ market . pl. comun. produs.ştampilă a firmei ~ shares/stock .(fîn.stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa).proprietate socială/obştească .bursă de mărfuri . marfâ.fortă de muncă necalificată . transmitere.producţie de mărfuri ~ rates . a păşunilor).) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.Piaţa Comună ~ ownership . căi de comunicaţie (căiferate.(SUA) comisie financiară ~ of ways and means .

daune compensatorii ~ fînance .î.legislatia societăţilor comerciale ~ meeting . comunism community s. 1.linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy . în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .) ~ union . furnizare de câldurâ etc.comunitate de interese commutation s.reduceri de compensaţie ale taxelor vamale .statistică comparată compassionate adj.) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade .membru al consiliului de administraţie ~ equity . plin de compasiune. societate. 1.sindicat pe societate. compensaţie.cale de comunicaţie communism s. posesiune în comun ~ chest .ştampilă a firmei ~ store . comu-nitate.publicitate compara-tivă ~ economics .) company s.finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur.COM 69 . (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren. companie ~ car maşină de serviciu ~ director .investiţie comunitară/ obştească ~ of interest . telecomunicaţii ~ line . despă-gubire ~ deal .oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă. comunitate 2.trafic de informaţii.capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .adunarea acţionarilor ~ officer . comparativ ~ advantage . compătimitor . sindicat controlat de patronat comparative adj.(SUA) fonduri de binefacere ~ investment . compensatoriu ~ damages .comert în compensaţie compensatory adj.fondator al unei societăţi ~ reserves .funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută. a compensa 2. compensator.constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law .rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1. a despăgubi compesation s.activity . autobu?.leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v.economie comparată ~ statistics . 1.risc al cărâuşului ~ town .strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way .magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .

a-şi da consimţământul la composite adj.(fin. concurenţă ~ policy . competenţă.i.invaliditate totală ~ markets . sunt gata de folosinţă imediată) . 1. a concura. consimţământ.strategy . pl.licitaţie competitivă ~ demand . total v. aprobare ~ examination . a termina . amestec. compozit.i.70 compete v.registm de reclamaţii ~ section . în întregime ~ built up .serviciu de reclamaţii complementary adj. competitivitate ~ knocked down .concurs.) competenţă 3.inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v. situatie materialâ bună competition s. a consimţi să/la. reclamaţie ~ book .supply .nevoie de bunuri competitive ~ pricing .î.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s.strategie de luptâ împotriva concurenţei . mixt.cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply . (with) a se conforma (cerinţelor.are. complet.).stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation . pricepere.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding .situaţie concurenţială . acord. concurential ~ advantage .cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .a face faţâ concurenţei competitive adj. complet. competitiv. la vdm. ~ breakdown . conformitate. combinat s. date compuse (care grupează . compus.examination .ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate. (dr. a încheia.complet asamblat (despre utilaje care. concurent ~ analysis . complementar ~ demand .politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s.) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. regulilor etc.ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance . examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market . calificare 2. a fi în concurenţă competence s. combinaţie.piaţâ concurenţială ~ need . iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s.complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s.scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability .

compus.. a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3. obligatoriu. concentrat . domeniî) ~ cargo ..t.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare.) primă compusă ~ entry . a încheia un concordat ~ bonus .bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry . compoziţie.) concentrated adj.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v.segmentare concentrată. marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s.poliţă de asigurare generală ~ sale .î. 1. disimulare (a activelor de catre un falit.(asig. stmctură alcâtuire 2. mixt s.aided/.) tranzactii asistate de calculator computerize v.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy . controller compulsion s.(bur.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up .dobândă compusă ~ tariff .aided/assisted trading . compus v. (dr.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . ascundere.ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie. ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere.) convenţie. a computeriza concealment s.(cont.l. a alcătui 2.lichidare judiciară compute v. calculator.i.concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de . a adevărului de câtre un asigurat etc. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account .cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank . constrângere compulsory adj. cuprinzător ~ offer . fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train . a ajunge la un compromis (cu creditorii). a evalua.assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ . sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj.i. silit. computer . concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată). a compune. a calcula. a combina.segmentation .) articol recapitulativ ~ interest .t. v.licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s. a estima computer s. a achita partial (o datorie) v.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply .tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence . fortat.

funcţionar de încredere .(dr. sfârşti 2. a conchide. 1. director. concesie 2. 1. interes. arbitru. cartel maritim ~ call . semnare (a unui contract) 3. legătură. taxator. stipulatie (a unei convenţii) v. întreprindere.) testare a conceptului concern s. 1. a sfârşi 2.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement .) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s. terminare.(dr.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates .navluri de linie ~ ship/vessel . situaţie 3. însoţitor conference s.andosare condiţio nală ~ sale . a deduce conclusion s. concesionar concessionary adj.of contents unknown . confidenţialitate ~ clause .t. condiţie 2.) ~ ratio . concem. a conduce. 1. ghid. poziţie socială 4.conferinţă telefonică ~ carrier .situaţie pe piaţă.72________________________ sursele de materii prime. a stipula o condiţie ~ of cargo . congres convenţie 2.(com. a condiţiona 2.a pune condiţii.condiţii convenite ~ s of contract .) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . participare (într-o afacere) 3. a încheia (o afacere). relaţie 2. societate concession s.(dr. administrato) 2. conjunctură ~ precedent . stare.condiţii contractuale ~ s of membership .conditii di adeziune ~ s of sale . conductor 3. dirijare.starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent .rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. decizie fmală condition s. concesiune concessionaire s.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. confidenţial ~ clerk . conferinţă.. administrare v.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj.i. a prevedea. conditional ^ ~ acceptance . conducere. 1.î.report .stare a caricului/ încărcăturii . concept.navâ de cartel maritim ~ terms .vânzare condiţională conduct s. concluzie.(com. conciliere. idee ~ testing . l administra ~ money . a dirija. a stipula v.consiliu de arbitraj conciliator 5'.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . a termina. clauză.t. prevedere. încheiere (a unei afaceri). s. a semna (un contract) 3. profilul pieţelor etc. concesionar conciliation s. 1. mediator conclude v. arbitraj ~ board .clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) .raport confidenţial confidentiality x. 1. 1.) condiţie suspensivă ~ bond .

paznic 2.contract consensual ~ obligation . scrisoare de trăsură ~ warehouse .daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru. 1.obligaţie consensualâ consequential adj. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. care decurge/ rezultă ~ damages . motiv 3. considerare. custode. a fi incompatibil . a confisca.(cont.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii. consensual ~ 's risk . succesiv ~ days . a sechestra conflict s. considerent. validat ~ irrevocable credit . conştiinţă ~ money . (dr. asociat. atestat. 1. remuneraţie. consignor consignment s. a depune (o sumă) consignee s.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. prudent. conglomerat ~ amalgamation/merger . 1. consideraţie.CON 73 confirm v. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party .conflict de legi.antrepozit de consignaţie . a ratifica. 1.fraht.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s.t. contradictie între legi congeneric adj. moderat .of interests .) cont de consignaţie ~ invoice . tutore consideration s. a valida confîrmed adj. a consemna 3. conflict.) contraprestaţie ~ for sale . a trimite (mârfuri) m consignaţie 2.pe riscul destinatarului consigner v. destinatar. consignatar. 1.investiţ-ie cu risc scăzut conservator s.factură de consignaţie ~ note .i. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account .fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. a încredinţa. a expedia (mărfuri). adeverit 2. studiere. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj. a remite. congres conjoint adj.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. contradiţie.(com. conservator 2. 1.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit .t. lot/încărcătură expediat(ă). ratificat. compensaţie 4.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. a confirma. confirmat.t.preţ de vânzare consign v.evaluare pmdentă ~ investment .acreditiv confirmat confiscate v. a preda. combinat ~ analysis . nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy .conflict de interese ~ of laws . 1. congener ~ merger .zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3. a fi în conflict/ contradictie. incompatibilitate v.contabilitate pmdentă ~ estimate . a atesta. consecutiv. stimă 2. partidă de mărfuri 2. a adeveri 2.accounting . plată.

consum ostentativ ~ visa . construire. consul contabile) 2. întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor .construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy . titluri de rentă conso~ fees . în aceeaşi persoanâ.bancă de consortiu ~ passenger . a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site .bilanţ consolidat ~ possession . vădit consulat) ~ consumption .jurisdiction . mar. estimat ~ balance sheet . slimulat de ~ general .(dr.) consolidare (stingere consulage s. ostentativ. consignator.factură consularâ consortium s. constant.total loss . abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law . 1.) situaţii ~ trust . a aborda în grup (o ~ of ships . consortiu .titluri de rentă constructive adj. consolidare.(dr.(cont. clădire 2. construo| consignor s. (dr.preţuri stabile construction s.drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls. 1.industria construcţiilor consolidate v. pl.agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification .cost .annuities/stock . consular întrunirea. 1.conturi consolidate lucrâri de construcţie) .acord de consorţiu ~ office . expeditor (al ţie. consulat (nemotivat de necesităţi.t. prezumat.şantier de construcţie consolidated adj.consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj.consulat ~ bank . a consolida. interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry . unificare (a consuetudinary adj.viză consulară consulate adj.capital constant .pasager repatriat (prif conspicuous adj. a ~ management .amenajare de şantied unifica (societăţi).(asig. constructiv 2 consolidată dedus. consolidare (a datoriei ~ general .declaraţie consularâ consols s. unor societăţi). stabil ~ capital .) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^.) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup.termen de execuţie (a une^ -accounts .jurisdicţie consulară ~ agreement . 1.consul general publice) 3.taxe consulare lidată . a ~ agent .invoice .cost constant/fix . taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj.financial statpments .poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2.) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' . consolidat ~ time . consuetudinar.~ prices . fuziune.legalizare consulară proprietar) ~ declaration .

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali counc